You are on page 1of 5

PROGRAMVARULICENSAVTAL

VIKTIGT - LS NOGGRANT: ANVNDNING AV DETTA PROGRAM R UNDERSTLLD DE LICENSVILLKOR FR PR


OGRAMVARAN SOM ANGES NEDAN. "PROGRAMMET" AVSER ALL PROGRAMVARA SOM MEDFLJER DETTA
AVTAL, TILLHRANDE MEDIA, ALLT TRYCKT MATERIAL, ALL ELEKTRONISK DOKUMENTATION SAM
T ALLA EVENTUELLA KOPIOR AV PROGRAMVARAN OCH/ELLER MATERIALET. GENOM ATT PPNA DEN
NA FRPACKNING, INSTALLERA, OCH/ELLER ANVNDA PROGRAMMET ELLER ANNAT PROGRAM SOM INK
LUDERAS DRI ELLER, OM DU LADDAR NER DET HR PROGRAMMET FRN EN AUKTORISERAD ONLINE-TER
FRSLJARE FR ACTIVISION, GENOM ATT LADDA NER, INSTALLERA OCH/ELLER ANVNDA DET HR PROGR
AMMET, ACCEPTERAR DU VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL MED ACTIVISION, INC. OCH DERA
S DOTTERBOLAG (NEDAN KALLAT "ACTIVISION").
LICENS FR BEGRNSAD ANVNDNING. Understlld de licensvillkor som anges nedan. Activisio
n tillerknner dig begrnsad rtt och licens utan ensamrtt eller verltelsertt att anvnda
kopia av detta program endast och uteslutande fr personligt bruk. Alla rttigheter
som inte uttryckligen tillerknns enligt detta avtal frbehlles Activision och, nr de
tta r tillmpligt, dess licensirer. Detta program sljs inte, det licenseras fr din anvn
dning. Din licens innebr inte att ngon gandertt till detta program verlts och skall in
te tolkas som en frsljning av ngra rttigheter till detta program. Detta avtal gller ve
n fr patchfiler och uppdateringar till programmet.
LICENSVILLKOR.
Du fr inte:
- Anvnda detta program eller ngon av dess delar i kommersiellt syfte, inklus
ive men inte begrnsat till anvndning p internet-caf, i spelhall eller annan lokalbas
erad plats. Activision kan erbjuda ett separat lokallicensavtal fr att du ska
kunna gra detta program tillgngligt fr kommersiell anvndning. Se adressuppgifter ned
an.
- Anvnda programmet, eller tillta anvndning av programmet, p mer n en dator, da
torterminal eller arbetsstation samtidigt.
- Gra kopior av denna produkt eller av ngon del av den, eller gra kopior av d
et material som medfljer produkten.
- Kopiera programmet till en hrddisk eller annan lagringsenhet undantaget d
et som specifikt anges hri; du mste kra programmet frn den CD-ROM- eller DVD-ROM-ski
va som medfljer (dock kan programmet sjlvt kopiera en del av programmet till din hr
ddisk under installationen fr att det skall kunna kras p ett mer effektivt stt) om d
u inte laddar ner detta program frn en auktoriserad online-terfrsljare fr Activision.
- Anvnda programmet, eller tillta anvndning av programmet, p ett ntverk, en fle
ranvndarmilj eller via fjrrtillgng, inklusive onlineanvndning, svida programmet inte e
xplicit lter dig gra det.
- Slja, hyra ut, licensera, distribuera eller p annat stt verfra detta program
eller kopior av detta program, utan att i frvg inhmta uttryckligt skriftligt tillstn
d frn Activision.
- Helt eller delvis rekonstruera, hrleda kllkoden, modifiera, backkompilera,
backassemblera eller skapa hrledda verk av detta program.
- Avlgsna, frstra eller kringg ganderttsmeddelanden eller -etiketter som finns p
eller i programmet.
- Exportera eller terexportera detta program eller kopia eller bearbetning
av den i strid med tillmpliga lagar eller bestmmelser enligt USA:s regering.
TILLTEN INSTALLATION. Om du laddar ner det hr programmet frn en auktoriserad online
-terfrsljare fr Activision fr du installera programmet p hrddisken i din dator.
GANDERTT. All materiell och immateriell gandertt till detta program (inklusive men i
nte begrnsat till patchfiler och uppdateringar) och alla eventuella kopior av den
(inklusive men inte begrnsat till titlar, maskinkod, miljer, freml, personer eller
figurer, namn p personer, handling, dialog, slogans, lokaliseringar, koncept, kon
stnrliga arbeten, animering, ljud, musikaliska kompositioner, audio-visuella effe
kter, arbetsstt, moraliska rttigheter, eventuell drmed frknippad dokumentation och i
programmet inkorporerade appletprogram) gs av Activision, dotterbolag till Activ
ision eller Activisions licensgivare. Detta program skyddas av upphovsrttslagstif
tning i Frenta Staterna, internationella avtal och verenskommelser om upphovsrtt sa
mt andra lagar. Detta program innehller visst licenserat material och Activisions
licensgivare har rtt att skydda sina rttigheter i hndelse av brott mot detta avtal
.
PROGRAMVERKTYG. Detta program innehller vissa verktyg, tillgngar och andra resurse
r fr design, programmering och bearbetning ("Programverktyg") som kan anvndas till
sammans med programmet och lter dig skapa specialgjorda nya spelniver och annat re
laterat spelmaterial fr personligt bruk i samband med programmet ("Nytt spelmater
ial"). Anvndningen av programverktyg lyder under fljande ytterligare licensbegrnsni
ngar:
- Du godknner att, som ett villkor fr din anvndning av programverktygen, komm
er du inte att anvnda eller lta ngon annan anvnda programverktygen eller nytt spelma
terial som skapats av dig fr kommersiella ndaml, inklusive men inte begrnsat till at
t slja, hyra ut, leasa, licensiera, distribuera eller p annat stt verlta gandertten ti
l sdant nytt spelmaterial, vare sig det sker fr sig eller i kombination med nytt s
pelmaterial som skapats av andra, genom ngra som helst distributionskllor, inklusi
ve, utan begrnsningar, terfrsljning och elektronisk onlinedistribuering. Du godknner
att inte hemstlla om, initiera eller uppmuntra ngot erbjudande frn ngon person eller
entitet att skapa ngot nytt spelmaterial fr kommersiell distribution. Du godknner
att snarast skriftligen informera Activision om du skulle mottaga ngot sdant erbju
dande.
- Om du beslutar dig fr att gra nytt spelmaterial skapat av dig tillgngligt fr
andra spelare, godknner du att gra s helt utan kostnad.
- Nytt spelmaterial skall inte innehlla modifieringar av ngra COM-, EXE- ell
er DLL-filer eller av ngra andra krbara produktfiler.
- Nytt spelmaterial fr endast skapas om det nya spelmaterialet endast kan a
nvndas i kombination med den slda versionen av programmet. Nytt spelmaterial fr int
e skapas fr att anvndas som en fristende produkt.
- Nytt spelmaterial fr inte innehlla ngot olagligt, obscent eller nedsttande m
aterial, material som inkrktar p tredje parters privatliv och publicitet eller (ut
an tillmpliga oterkalleliga licenser som givits specifikt fr ndamlet) ngra varumrken,
rbeten som skyddas av upphovsrtt eller annat material som gs av tredje part.
Allt nytt spelmaterial mste innehlla vl synlig identifikation tminstone i varje onli
nebeskrivning och under rimlig varaktighet under ppningsscenen: (a) namn och e-po
stadress fr skaparen/skaparna av det nya spelmaterialet och (b) orden "DETTA MATE
RIAL R INTE SKAPAT AV OCH STDS INTE AV ACTIVISION."
- Allt nytt spelmaterial som du skapar gs exklusivt av Activision och/eller
deras licensgivare som ett derivatverk (enligt sttet ett sdant beskrivs i amerika
nsk upphovsrttslag) till programmet. Activision och deras licensgivare kan anvnda
nytt spelmaterial, som du gr tillgngligt fr andra, till valfria ndaml de finner lmplig
a, inklusive men ej begrnsat till, marknadsfring och reklam fr programmet.
BEGRNSAD GARANTI:
Frutom patchfiler, uppdateringar, nedladdat material och det hr programmet, om du
laddar ner det frn en auktoriserad online-terfrsljare fr Activision, garanterar Activ
ision den konsument som ursprungligen kper detta program att inspelningsmediet p v
ilket programmet r inspelat kommer att vara fritt frn defekter vad betrffar materia
l och arbete under 90 dagar frn inkpsdatum. Om inspelningsmediet skulle visa sig v
ara defekt inom 90 dagar frn ursprungligt inkpsdatum, tar sig Activision att utan k
ostnad byta ut den produkt som visat sig vara felaktig inom denna period vid mot
tagande av produkten, med betald frakt, tillsammans med bevis p inkpsdatum, om pro
grammet fortfarande tillverkas av Activision. Om programmet inte lngre r tillgnglig
t frbehller sig Activision rtten att i utbyte lmna en liknande produkt med samma ell
er hgre vrde. Denna garanti r begrnsad till det inspelningsmedium som innehller den
programvaruprodukt som ursprungligen tillhandahlls av Activision och gller ej norm
alt slitage. Denna garanti r ej tillmplig, och frklaras ogiltig, om defekten har up
psttt till fljd av missbruk, felaktig hantering eller frsummelse. Alla tillmpliga un
derfrstdda garantier som gller enligt lag begrnsas uttryckligen till den 90-dagarspe
riod som beskrivs ovan.
FRUTOM DE VILLKOR SOM ANGES OVAN ERSTTER DENNA GARANTI ALLA ANDRA GARANTIER, MUNTL
IGA ELLER SKRIFTLIGA, UTTALADE ELLER UNDERFRSTDDA, INKLUSIVE EVENTUELL GARANTI FR SL
JBARHET, LMPLIGHET FR SPECIELLA SYFTEN ELLER ICKE-VERTRDELSE, OCH INGA ANDRA UTFSTELS
ER ELLER ANSPRK AV NGOT SLAG SKALL VARA BINDANDE FR ELLER FRPLIKTIGA ACTIVISION. ACT
IVISION SKALL INTE HLLAS ANSVARIGT FR SRSKILDA SKADOR SOM UPPSTR AV TILLFLLIGHET ELLE
R TILL FLJD AV INNEHAV, ANVNDNING ELLER BRISTANDE FUNKTION HOS PROGRAMMET, INKLUSI
VE SKADOR P EGENDOM, FRLUST AV GOODWILL, DATORHAVERI ELLER DRIFTSSTRNING OCH, I DEN
UTSTRCKNING LAGEN TILLTER, SKADESTND FR PERSONSKADA, VEN OM ACTIVISION HAR MEDDELATS
ATT SDANA SKADOR KAN KOMMA ATT UPPST. VISSA STATER/LNDER TILLTER INTE BEGRNSNINGAR A
V UNDERFRSTDDA GARANTIERS GILTIGHETSTID OCH/ELLER UTESLUTANDE ELLER BEGRNSNING AV T
ILLFLLIGHETS- ELLER FLJDSKADOR. DETTA INNEBR ATT OVANSTENDE BEGRNSNINGAR OCH/ELLER UT
ESLUTANDE ELLER BEGRNSNING AV ANSVAR KANSKE INTE GLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG
SPECIFIKA LAGLIGA RTTIGHETER OCH DU KAN VEN HA ANDRA RTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN
OLIKA STATER.
Med undantag fr patchfiler, uppdateringar, nedladdat material och det hr programme
t, om du laddar ner det frn en auktoriserad online-terfrsljare fr Activision, ber vi
dig flja garantifrfarandet fr landet/omrdet dr du bor enligt nedanstende instruktioner
. Om du laddar ner det hr programmet frn en auktoriserad online-terfrsljare fr Activis
ion fr du vnda dig till din auktoriserade online-terfrsljare fr Activision fr att f i
rmation gllande garantifrfaranden.
USA:
Vid retur av programmet enligt garantin godtas endast originalskivor i skyddsemb
allage. Dessutom ska fljande bifogas:
1. En fotokopia av daterat inkpskvitto.
2. Ditt namn och din returadress, maskinskrivet eller tydligt textat.
3. En kort beskrivning av defekten, det/de problem som uppsttt samt det syst
em p vilket programmet anvnts.
4. Om du lmnar tillbaka produkten efter garantiperioden p 90 dagar, men inom
ett r efter kptillfllet, vnligen bifoga check p USD $10 per CD eller USD $15 per DVD.
Obs: Du br anvnda rekommenderad frsndelse.
Skicka frsndelsen till fljande adress (USA):
Warranty Replacements
Activision Publishing, Inc.
P.O. Box 67713
Los Angeles, California 90067
Europa:
Vid retur av programmet enligt garantin godtas endast originalskivor i skyddsemb
allage. Dessutom ska fljande bifogas:
1. En fotokopia av daterat inkpskvitto.
2. Ditt namn, ditt telefonnummer, din returadress, maskinskrivet eller tydl
igt textat.
3. En kort beskrivning av defekten, det/de problem som uppsttt samt det syst
em p vilket programmet anvnts.
4. Om du lmnar tillbaka produkten efter garantiperioden p 90 dagar, men inom
ett r efter kptillfllet, vnligen bifoga check p 6.00 per CD eller 9.00 per DVD.
Obs: Du br anvnda rekommenderad frsndelse.
Skicka frsndelsen till fljande adress (Europa):
WARRANTY REPLACEMENTS
ACTIVISION (UK) Ltd., 3 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge UB11 1AF, Unit
ed Kingdom.
Disk Replacement: +44 (0)870 241 2148
Australien:
Fljande gller fr alla garantireturer: lmna tillbaka produkten i affren dr du kpte den
illsammans med kvittot.
Om du vill lmna tillbaka produkten efter garantiperioden p 90 dagar, men inom ett r
efter kptillfllet, kontaktar du Activision p telefonnumret 02 9869 0955. Obs: Du k
an inte lmna tillbaka produkten utan att frst ha kontaktat Activision.
Om Activision medger att du kan lmna tillbaka produkten skickar du originalproduk
ten till nedanstende adress:
Activision Asia Pacific, Level 5, 51 Rawson St. Epping, NSW 2121, Australia och
bifogar fljande:
1. En fotokopia av daterat inkpskvitto.
2. Ditt namn och din returadress, maskinskrivet eller tydligt textat.
3. En kort beskrivning av defekten, det/de problem som uppsttt samt det system p v
ilket programmet anvnts.
4. Vnligen bifoga check p AUD $20 per CD eller AUD $25 per DVD (tillgngen kan vara
begrnsad).
BEGRNSNING AV SKADEANSVAR: ACTIVISION SKALL UNDER INGA OMSTNDIGHETER HLLAS ANSVARIG
T FR SRSKILDA SKADOR SOM UPPSTR AV TILLFLLIGHET ELLER TILL FLJD AV INNEHAV, ANVNDNING
ELLER BRISTANDE FUNKTION HOS PROGRAMMET, INKLUSIVE SKADOR P EGENDOM, FRLUST AV GOO
DWILL, DATORHAVERI ELLER DRIFTSSTRNING OCH, I DEN UTSTRCKNING LAGEN TILLTER, SKADES
TND FR PERSONSKADA, VEN OM ACTIVISION HAR MEDDELATS ATT SDANA SKADOR KAN KOMMA ATT U
PPST. ACTIVISION:S ANSVAR SKA INTE VERSTIGA DET FAKTISKA PRIS SOM BETALATS FR LICEN
SEN ATT ANVNDA DETTA PROGRAM. VISSA STATER/LNDER TILLTER INTE BEGRNSNINGAR AV UNDERFR
STDDA GARANTIERS GILTIGHETSTID OCH/ELLER UTESLUTANDE ELLER BEGRNSNING AV TILLFLLIGH
ETS- ELLER FLJDSKADOR. DETTA INNEBR ATT OVANSTENDE BEGRNSNINGAR OCH/ELLER UTESLUTAND
E ELLER BEGRNSNING AV ANSVAR KANSKE INTE GLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIK
A LAGLIGA RTTIGHETER OCH DU KAN VEN HA ANDRA RTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA J
URISDIKTIONER.
UPPHRANDE: Utan frfng fr Activisions vriga rttigheter kommer detta avtal automatiskt a
tt upphra om dess villkor ej iakttas. I hndelse av upphrande ska alla kopior av pro
grammet och dess komponenter frstras.
BEGRNSADE RTTIGHETER FR MYNDIGHETER I USA: Programmet och dokumentationen har utvec
klats helt med privata medel och tillhandahlls som "Commercial Computer Software"
eller "restricted computer software." USA-myndigheters anvndning, duplicering el
ler avsljande lyder under de begrnsningar som uttalas i underparagraf (c)(1)(ii) i
klausulen "Rights in Technical Data and Computer Software" i frordningen DFARS 2
52.227-7013 eller i underparagraf (c)(1) och (2) i klausulen "Commercial Compute
r Software - Restricted Rights" i frordningen 48 CFR 52.227-19, ssom tillmpligt. Ti
llverkaren r Activision, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, Californi
a 90405.
FRELGGANDE: D Activision kan komma att lida oersttlig skada om uppfyllande av villko
ren i detta avtal ej srskilt vidmakthlles, godknner du att Activision ska ha rtt, ut
an ekonomisk garanti, annan skerhet eller bevis p skada, till sklig ersttning fr brot
t mot detta avtal, jmte vriga ersttningar som Activision kan ha rtt till enligt tillm
plig lag.
GOTTGRELSE: Du frklarar dig villig att gottgra, frsvara och hlla Activision, dess par
tners, dotterbolag, leverantrer, tjnstemn, fretagsledning, anstllda och ombud skadesls
a fr alla skador, frluster och kostnader som uppstr direkt eller indirekt till fljd
av ditt handlande och underltande att handla vid anvndandet av produkten i enlighe
t med villkoren i detta
avtal.
VRIGT: Detta avtal utgr det fullstndiga avtalet gllande denna licens mellan parterna
och erstter alla tidigare avtal och utfstelser mellan dem. Det kan endast ndras ge
nom skriftligt dokument upprttat av bda parter. Om ngon bestmmelse i detta avtal av
ngot skl skulle frklaras ogiltig skall denna bestmmelse omdanas endast i den utstrckn
ing som fordras fr att gra den giltig, och vriga bestmmelser i detta avtal skall int
e pverkas. Detta avtal skall tolkas enligt kalifornisk lag ssom denna lag tillmpas
p avtal mellan invnare i Kalifornien som ings och skall fullgras i Kalifornien, fruto
m vad som stadgas av federal lag, och eventuella tvister i anledning av detta av
tal skall avgras av de delstatliga och federala domstolarna i Los Angeles, Kalifo
rnien, USA.
Om du har frgor om denna licens kan du kontakta Activision:
3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, USA, (310) 255-2000 A
ttn. Business and Legal Affairs, legalaffairs@activision.com