LEGE nr.

275 din 4 iulie 2006 (*actualizata*)

privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

(actualizata pana la data de 22 mai 2010*)

EMITENT:

PARLAMENTUL

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 20 iulie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 22 mai 2010, cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010.

*) Textul initial a fost pUblicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 20 iulie 2006. Aceasta este forma actualizat~ de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt p~n~ la data de 22 mai 2010, cu modific~rile ~i complet~rile aduse de LEGEA nr. ~in 13 mai 2010.

Parlamentul Rom~niei adopt~ prezenta lege. ~ ~

TITLUL I ~~.

::::::::::ag:::::::rii pedepselor ~~

ART. 1 ~

Executarea pedepselor se reallzeaz~ in conformltate cu elspozltllle Codulul penal, ale

Codulul de procedur~ penal~ ~l ale prezentel legl. ~

~

judec~tore~ti de condamnare r~mase

Temelul execut~rll pedepselor ART. 2

Pedepsele se execut~ numai in temeiul

definitive.

Respectarea demnit~tii umane ART. 3

Pedepsele se execut~ in conditii demnit~tii umane.

Interzicerea supunerii la tortur~, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele

tratamente ~

ART. 4 ~~.

(1) Se interzice supunerea &r±carei persoane aflate in executarea unei pedepse la tortur~, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente.

(2) inc~lcarea prevederilor al~n. (1) se pedepse~te potrivit legii penale.

Interzicerea discrimiR~rii in executarea pedepselor ART. 5

(1) in timpul execut~rii pedepselor este interzis~ orice form~ de discriminare pe temei de ras~, nationalitate, etnre, limb~, religie, gen, orientare sexual~, opinie, apartenent~ politic~, convin~eri, avere, origine social~, v~rst~, dizabilitate, boal~ cronic~ necontagioas~, infectie HIV!SIDA sau alte temeiuri.

(2) inc~1carea prevederilor alin. (1) se pedepse~te potrivit legii penale.

Judec~torul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate ~i judec~torul delegat la compartimentul de execut~ri penale

ART. 6

(1) Executarea pedepselor se desf~~oar~ sub supravegherea, controlul ~i autoritatea judec~torului delegat.

(2) Pre~edintele curtii de apel desemneaz~ anual, cu acordul scris al acestora, unul sau mai multi judec~tori delegati pentru executarea pedepselor privative de libertate, pre cum ~i

grefieri in vederea exercit~rii atributiilor judiciare ale acestora, pentru fiecare penitenciar aflat in circumscriptia teritorial~ a curtii de apel.

Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicat~ in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(3) Judec~torul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate supravegheaz~ ~i controleaz~ asigurarea legalit~tii in executarea acestor pedepse ~i exercit~ celelalte

atributii stabilite prin prezenta lege.

(4) Judec~torul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, desemnat pentru penitenciarul in a c~rui circumscriptie se afl~ un centru de retinere ~i arestare preventiv~

sau un centru de arestare preventiv~, supravegheaz~ ~i controleaz~ asigurarea legalit~tii in executarea m~surilor preventive privative de libertate ~i exercit~ celelalte atributii stabilite prin prezenta lege.

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 1

(5) Pe durata exercitarii atributiilor de judecator delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, acesta nu poate desfa~ura alte activitati decat cele stabilite de prezenta lege.

(6) Judecatorul delegat la compartimentul de executari penale din cadrul fiecarei in stante de executare, desemnat anual de pre~edintele acestei instante, supravegheaza ~i controleaza asigurarea legalitatii in executarea pedepselor neprivative de libertate ~i exercita celelalte atributii stabilite prin Codul de procedura penala, regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatore~ti ~i prin prezenta lege.

TITLUL II

Executarea pedepsei amenzii

Modul de executare a pedepsei amenzii ART. 7

(1) Executarea pedepsei amenzii in cazul nerespectarii termenului de achitare integrala a acesteia sau a unei rate, cand plata amenzii a fost e~alonata, se face potri~ dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare ~i cu procedura prevazuta det~este dispozitii. (2) Executorii fiscali au obligatia sa comunice instantei de executare, ia d~ta achitarii

integrale a amenzii, executarea acesteia ~i sa in~tiinteze imprejurare care impiedica executarea.

potrivit Codului

TITLUL III Executarea penal

Controlul executarii masurilor de supraveghere ~i a obligat~ilor dispuse potrivit Codului

penal ,

ART. 8

(1) Controlul executarii masurilor de supraveghere ~i a obligatiilor prevazute in Codul penal, care pot fi dispuse in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, se asigura de judecatorul delegat la compartimentul de executar± penale de la instanta de executare, direct sau prin intermediul consilierilor serviciului de protectie a victimelor ~i reintegrare sociala a infractorilor in circumscriptia caruia se afla dom~eiliul, re~edinta sau locuinta persoanei condamnate.

(2) Pe durata suspendarii executarii peclepsei sub supraveghere, persoana condamnata poate solicita asistenta ~i consiliere, care se acoEda, potrivit legii, de consilierii serviciului de protectie a victimelor ~i reintegrare socia~a a infractorilor.

Sesizarea instantei in cazu~respectarii masurilor de supraveghere ~i a obligatiilor dispuse de instanta ART. 9

in situatia nerespectarii masu~ilor de supraveghere sau a obligatiilor prevazute in Codul penal, dispuse in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, judecatorul delegat la compartimentul de executari peflale, din oficiu sau la propunerea consilierilor serviciului de sociala a infractorilor, sesizeaza instanta de executare

in

Masurile de supraveghere ~i obligatiile dispuse fata de minor

ART. 10 )

Dispozitiiie art. 8 ~i 9 se aplica in mod corespunzator in situatia masurilor de supraveghere ~i a obligatiilor dispuse fata de minor in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau sub control.

TITLUL IV

Executarea pedepselor privative de libertate

CAP. I

Organizarea executarii pedepselor privative de libertate

Penitenciarele ART. 11

(1) Pedeapsa detentiunii pe viata ~i a inchisorii se executa in locuri anume destinate, denumite penitenciare.

(2) Penitenciarele se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, au personalitate juridica ~i sunt in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) Organizarea ~i functionarea penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ~i pe pagina de Internet a Ministerului Justitiei ~i a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(4) in cadrul penitenciarelor se pot infiinta, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, sectii interioare sau exterioare ale penitenciarelor, in raport cu regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, categoriile de persoane condamnate ~i cerintele speciale de protectie a anumitor categorii de

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 2

persoane condamnate.

(5) Administratia Nationala a Penitenciarelor stabile~te penitenciarul in care persoana condamnata va executa pedeapsa privativa de libertate. La stabilirea penitenciarului se va avea in vedere ca acesta sa fie situat cat mai aproape de localitatea de domiciliu a persoanei condamnate.

Penitenciarele speciale ART. 12

(1) Pentru anumite categorii de persoane condamnate la pedepse privative de libertate se pot

infiinta penitenciare speciale, in conditiile art. 11 alin. (2). (2) Penitenciarele speciale sunt:

a) penitenciare pentru minori ~i tineri;

b) penitenciare pentru femei;

c) penitenciare-spital.

Sectiile speciale de arestare prevent iva ART. 13

(1) in cadrul penitenciarelor se pot infiinta sectii speciale de arestare preventiva, prin

decizie ~ directorului general al Administratiei Nationale a penitencia~or. ~

(2) In sectiile speciale de ares tare prevent iva din penitenciare pOt fi aetinute numai persoanele condamnate printr-o hotarare definitiva la 0 pedeapsa privativa oe libertate, care sunt cercetate in stare de arest preventiv in alta cauza, precum ~i persoanele arestate

preventiv aflate in curs de judecata. ~ A

Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pe&epselor privative de libertate ART. 14

(1) in fiecare penitenciar se constituie 0 comisie pentru stabilirea, schimbarea ~i individualizarea regimului de executare a pedepselor privative .ee libertate, alcatuita din: directorul penitenciarului, care exercita atributiile de pre§edinte al comisiei, ~eful serviciului/biroului pentru aplicarea regimurilor, medicul penitenciarului, ~eful serviciuluil biroului educatie ~i ~eful serviciuluil biroului asisteBta psihosociala.

(2) Secretariatul comisiei prevazute la alin. (1) s~asigura de catre ~eful ~~~~~~~~=~i/biroului evidenta din penitenciarul~pectiv.

Art. 14 a fost modificat de pct.

MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai

nr. 83 din 13 mai 2010, publicata in

Administratia Nationala a Penitenciarelor ART. 15

(1) Administratia Nationala a Penitenciarelor este institutia publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerufui ~ustitiei, avand ca scop coordonarea ~i controlul activitatii unitatilor care se organizeaza ~i functioneaza in subordinea sa.

(2) Organizarea, functionarea .~i atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotarare ~ Guvernului.

(3) Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor este asigurata de un director general, numit prin orain aI ministrului justitiei.

(4) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor are calitatea de ordonator secundar de credite.

(5) Finan~area Administratiei Nationale a Penitenciarelor se asigura din subventii acordate de Ia bugetul de stat ~i din venituri proprii.

(6) VenituEile obtinute prin munca prestata de catre persoanele condamnate vor fi folosite pentru imbunata~irea conditiilor de detentie.

Siguranta penitenciarelor ART. 16

(1) Administratia Nationala a Penitenciarelor are obligatia de a lua masurile necesare pentru siguranta penitenciarelor, precum ~i masurile de paza, supraveghere, escortare, mentinerea ~i restabilirea ordinii ~i disciplinei in randul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate ~i a persoanelor ares tate preventiv, detinute in centre Ie de arestare prevent iva sau in sectiile speciale din penitenciare.

(2) Masurile necesare pentru siguranta penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Penitenciarele trebuie sa dispuna de amenajarile, dispozitivele, personalul ~i mijloacele tehnice necesare pentru supravegherea ~i controlul perimetrelor, al spatiilor interioare ~i al cailor de acces, pre cum ~i de armamentul ~i munitia necesare.

(4) in cazul manifestarilor care tulbura ordinea ~i lini~tea publica din cadrul penitenciarelor sau pun in pericol viata ori integritatea corporala a persoanelor sau securitatea bunurilor ~i care depa~esc posibilitatile de interventie ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor, poate fi solicitat sprijinul Ministerului Administratiei ~i Internelor.

(5) in indeplinirea atributiunilor ce ii revin, personalul din penitenciare poate folosi mijoacele tehnice din dotare, inclusiv armamentul, in conditiile legii.

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 3

Protectia martorilor care executa pedepse privative de libertate ART. 17

Administratia Nationala a Penitenciarelor ~i administratia penitenciarului au obligatia de a asigura, in conditiile legii, protectia ~i asistenta martorului aflat in stare de pericol

~i ale martorului protejat care executa 0 pedeapsa privativa de libertate sau este arestat preventiv.

CAP. II

Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate

Dispozitii generale privind regimurile de executare a pedepselor privative de libertate ART. 18

(1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate cuprind ansamblul de reguli care stau la baza executarii pedepselor privative de libertate.

(2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemele progresiv ~i regresiv, persoanele condamnate trecand dintr-un regim in altul, in conditiile prevazute de prezenta lege.

(3) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate trebuie sa a~igure respectarea ~i protejarea vietii, sanatatii ~i demnitatii persoanelor private de libertat~ a drepturilor

~i libertatilor acestora, fara sa cauzeze suferinte fizice ~i nici sa inj0seasca persoana condamnata.

Felurile ART. 19 (1) Regimurile de executare a pedepselor

a) regimul de maxima siguranta;

b) regimul inchis;

c) regimul semideschis;

d) regimul deschis.

(2) Regimurile de executare a pedepselor gradul de limitare a libertatii de mi~care a persoane10r

activitatilor ~i conditiile de detentie. .~~'

Regimul de maxima siguranta

ART. 20

privative de }i~t~ sunt:

~

privative &e libertate se diferentiaza in raport

condamnate, modul de desfa~urare a

cu

(1) Regimul de maxima siguranta se aplic~ initial persoanelor condamnate la pedeapsa detentiunii pe viata ~i persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani, precum ~i celor care prezinta ris~ pentru siguranta penitenciarului.

Alin. (1) al art. 20 a fost medif\cat de pct. 3 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ~~9 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(IAl) persoana condamnata prezentei legi.

procedura de evaluare a riscului pe care il prezinta penitenciarului se stabilesc prin regulamentul de aplicare a

Alin. (IAl) al art. zO a fost introdus de pct. 4 al publicata in MGNITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(2) in mod excJptional, natura ~i modul de savar~ire a infractiunii, pre cum ~i persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate in regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.

(3) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim de maxima siguranta sunt supuse unor masuri stricte de paza, supraveghere ~i escortare, sunt cazate, de regula, individual, presteaza munca ~i desfa~oara activitatile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica ~i asistenta sociala in grupuri mici, in spatii anume stabilite in interiorul penitenciarului, sub supraveghere continua.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

Categorii de persoane carora nu Ii se aplica regimul de maxima siguranta ART. 21

(1) Regimul de maxima siguranta nu se aplica urmatoarelor persoane condamnate:

a) barbatii care au implinit varsta de 60 de ani ~i femeile care au implinit varsta de 55

de ani;

b) femeile insarcinate sau care au in ingrijire un copil in varsta de pana la un an;

c) minorii;

d) persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, pre cum ~i cele cu afectiuni locomotorii grave.

(2) Persoanele condamnate prevazute la alin. (1) lit. a) vor executa pedeapsa privativa de libertate in regim inchis. Persoanele condamnate prevazute la alin. (1) lit. b)-d) vor executa pedeapsa privativa de libertate in regim inchis, pe perioada cat dureaza cauza care a impus neaplicarea regimului de maxima siguranta.

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 4

Regimul inchis ART. 22

(1) Regimul inchis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depa~e~te 15 ani.

(2) in mod exceptional, natura ~i modul de savar~ire a infractiunii, pre cum ~i persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate in regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.

(3) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim inchis sunt cazate, de regula, in comun, presteaza munca ~i desfa~oara activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica ~i asistenta sociala in grupuri, in interiorul penitenciarului, sub paza ~i supraveghere.

(4) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim inchis pot presta munca ~i in afara penitenciarului, sub paza ~i supraveghere continua, cu aprobarea directorului penitenciarului.

Regimul semideschis ART. 23

(1) Regimul semideschis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai

mare de un an, dar care nu depa~e~te 5 ani. ~

(2) in mod exceptional, natura ~i modul de savar~ire a infractiunii, pre cum ~i persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate in regimui &e executare imediat inferior ca grad de severitate.

(3) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim semidescgis sunt cazate in comun, se pot deplasa neinsotite in interiorul penitenciarului, presteaza munca ~i desfa~oara activitatile educative, culturale, terapeutice, de consilieTe psin~logica ~i asistenta sociala sub supraveghere, in grupuri, in spatii din interiorul peniten~rului care raman deschise in

timpul zilei. ,

(4) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in Eegim semideschis pot presta munca ~i desfa~ura activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica ~i asistenta sociala, in afara penitenciarului, sub supraveghere.

Alin. publicata

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

Regimul deschis ART. 24

(1) Regimul deschis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii de cel

mult un an. ~

(2) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim deschis sunt cazate in comun, se pot deplasa neinsotite in interiorul penitenciarului, pot presta munca ~i pot desfa~ura activitatile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica ~i asistenta sociala in afara penitenciarului, fara sup~aveghere.

Stabilirea regimului Me exJcutare a pedepselor privative de libertate ART. 25

(1) Regimul de executare a pedepsei privative de libertate se stabile~te la primirea persoanei condamnate in primul penitenciar in care aceasta urmeaza sa execute pedeapsa, de catre comisia prevaduta la art. 14.

Alin. (1) al alt. 25 a fost modificat de pct. 6 al publicata in MGNITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(2) impotriva modului de stabilire a regimului de executare persoana condamnata poate formula plangere la judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, in termen

de 3 zile de la data cand a luat cuno~tinta de regimul de executare a pedepsei stabilit.

(3) Persoana condamnata este ascultata, in mod obligatoriu, la locul de detinere, de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

(4) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate solutioneaza plangerea in termen de 15 zile de la data primirii acesteia ~i pronunta, prin incheiere motivata, una dintre urmatoarele solutii:

a) admite plangerea ~i dispune modificarea regimului de executare stabilit de comisia prevazuta la art. 14;

b) respinge plangerea, daca aceasta este nefondata.

Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 6 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(5) incheierea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunica persoanei condamnate ~i administratiei penitenciarului in termen de doua zile de la data pronuntarii acesteia.

Alin. (5) al art. 25 a fost modificat de pct. 6 al

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 5

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(6) Impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnata ~i administratia penitenciarului pot introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii. Contestatia nu este suspensiva de executare.

Alin. (6) al art. 25 a fost modificat de pct. 6 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(7) Contestatia se judeca potrivit dispozitiilor art. 460 alin. 2-5 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator.

(8) Hotararea judecatoriei este definitiva.

Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate ART. 26

(1) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de liberta~e se dispune de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, la ~ey,e~ea persoanei condamnate sau la sesizarea comisiei prevazute la art. 14. Comisia prevazuta ra ant. 14 are obligatia ca, dupa executarea a 8 ani in cazul pedepselor cu detentiunea pe viata ~i a unei patrimi din durata pedepsei cu inchisoarea, sa analizeze eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare sociala, cuno~tinta persoanei condamnate, sub semnatura. In cazul schimbarea regimului de executare, sesizeaza judecatorul

privative de libertate. In cazul in care comisia apreciaza ca nu s~ impune schimbarea regimului de executare, stabile~te termenul de reanalizare, care nu poate fi mai mare de un an.

y

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai

(lA1) Persoana condamnata are posibilitatea de a f0rmula cererea de schimbare a regimului de executare dupa executarea fractiunii de pedeapsa Rrevazute la alin. (1).

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

Alin. (lA1) al art. 26 a fost introdus publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din

(2) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate in regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate aispune daca persoana condamnata a avut 0 buna conduita ~i a facut eforturi serioase pentrtl reintegrare sociala, in special in cadrul activitatilor educative, culturale, terapeutice, &6 consiliere psihologica ~i asistenta sociala, al instruirii ~colare ~i al formarii profesionale, pre cum ~i in cadrul muncii prestate.

(3) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate intr-unul mai sever se poate dispune daca persoana condamnata a comis 0 infractiune sau 0 abatere disciplinara grava,

care executa pedeapsa privativa de libertate, ~i daca,

prin conduita sa, afecteaza grav convietuirea normala in penitenciar sau siguranta acestuia.

(4) Imprejurarile prevazute la alin. (2) ~i (3) sunt constatate de comisia prevazuta la art. =~_~~~~=~=un raport ca~se anexeaza la cererea persoanei condamnate ori la sesizarea comisiei.

Alin. publicata

8 al mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(5) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate dispune prin incheiere motivata, cu privire la schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, numai dupa ascultarea persoanei condamnate, la locul de detinere, in termen de 15 zile de la primirea cererii sau sesizarii.

(SAl) Incheierea prin care se dispune mentinerea sau schimbarea regimului de executare a pedepsei cuprinde ~i termenul de la implinirea caruia comisia prevazuta la art. 14 va reanaliza situatia persoanei condamnate, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni.

Alin. (SAl) al art. 26 a fost introdus de pct. 9 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(6) Cand judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, prin incheierea de respingere fixeaza termenul dupa expirarea caruia cererea sau sesizarea va putea fi reinnoita, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni.

(7) Incheierea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunica persoanei condamnate ~i administratiei penitenciarului in termen de doua zile de la data pronuntarii acesteia.

Alin. (7) al art. 26 a fost modificat de pct. 7 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 6

(8) Impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnata ~i administratia penitenciarului pot introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii. Contestatia nu este suspensiva de executare.

Alin. (8) al art. 26 a fost modificat de pct. 7 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(9) Contestatia se judeca potrivit dispozitiilor art. 460 alin. 2-5 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator.

(10) Hotararea judecatoriei este definitiva.

Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate ART. 27

(1) Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se stabile~te de comisia prevazuta la art. 14, in functie de conduita, personalitatea, varsta, starea de

sana tate ~i posibilitatile de reintegrare sociala

Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 10 al 13 mai 2010,

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(2) Persoana condamnata este inclusa, tinand seama de (1),

in programe care urmaresc in principal: a) desfa~urarea de activitati educative, culturale, tera~eutic~, de consiliere psihologica ~i

asistenta sociala; ~

b) instrulrea ~colara; ~

c) formarea profesionala. (3) Programele prevazute in alin. (2) sunt realizate me serviciile de educatie, consiliere

psihologica ~i asistenta sociala din cadrul penitenciarelor, cu participarea consilierilor de protectie a victimelor ~i reintegrare sociala a infracterilor, a voluntarilor, a asociatiilor ~i

Pentru fiecare persoana educativa de catre penitenciarului.

evaluare ~i interventie asistenta sociala din cadrul

Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate in cazul

minorilor ~i tinerilor ~

ART. 28 ~,.~

(1) Minorii ~i tinerii aflat~ iN executarea unei pedepse privative de libertate sunt

inclu~i, pe durata executarii pedepsei, in programe speciale de consiliere ~i asistenta, in functie de varsta ~i de personalitatea fiecaruia. In sensul prezentei legi, se considera tineri persoanele condamnate care nu au implinit varsta de 21 de ani.

(2) Programele specia~~evazute in alin. (1) sunt realizate de serviciile de educatie, consiliere psihologica ~i asistenta sociala din cadrul penitenciarelor, cu participarea consilierilor de Rrotectie a victimelor ~i de reintegrare sociala a infractorilor, a voluntarilor, a asociat~rlor ~i fundatiilor, pre cum ~i a altor reprezentanti ai societatii

civile. ~

(3) Disp0zitiile art. 39 se aplica in mod corespunzator in cazul persoanelor condamnate

prevazute (1) .

CAP. III

Conditiile de detentie

Primirea persoanelor condamnate ART. 29

(1) Primirea in penitenciar a persoanelor condamnate se face pe baza mandatului de executare a pedepsei privative de libertate, dupa ce Ii se stabile~te identitatea.

(2) Persoanele condamnate sunt primite cu dosarele individuale intocmite de organele de executare a mandatului de executare a pedepselor privative de libertate.

(3) Primirea persoanelor condamnate se face in spatii special amenajate, femeile fiind separate de barbati, iar minorii fiind separati de majori.

(4) Imediat dupa primirea persoanei condamnate, administratia penitenciarului are obligatia sa comunice persoanei desemnate de persoana condamnata locul unde aceasta este detinuta.

(5) Comunicarea prevazuta in alin. (4) se face in scris sau telefonic, iar efectuarea acesteia se consemneaza intr-un proces-verbal.

Art. 30 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

Transferarea persoanelor condamnate

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 7

ART. 31

(1) Transferarea persoane1or condamnate in a1t penitenciar, ca urmare a schimbarii regimu1ui de executare a pedepse10r privative de 1ibertate sau pentru a1te motive intemeiate, se dispune, 1a propunerea comisiei pentru individua1izarea regimu1ui de executare a pedepse10r privative de 1ibertate sau 1a cererea persoanei condamnate, cu avizu1 comisiei pentru individua1izarea regimu1ui de executare a pedepse10r privative de 1ibertate, de catre directoru1 general a1 Administratiei Nationa1e a Penitenciare1or.

(2) Transferarea persoane1or condamnate in a1t penitenciar, daca este necesara activitatii unui organ judiciar, se dispune, 1a solicitarea organu1ui judiciar, de directoru1 penitenciaru1ui, iar in cazu1 persoane1or condamnate solicitate de mai mu1te organe judiciare in aceea~i perioada de timp, transferarea temporara se dispune de directoru1 general a1 Administratiei Nationa1e a Penitenciare1or.

(3) Dispozitii1e art. 29 a1in. (4) ~i (5) se ap1ica in mod corespunzator.

(4) Este interzisa transferarea in penitenciare, pentru 0 perioada mai mare minori1or care executa masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare institut medica1-educativ.

(5) De asemenea, este interzisa transferarea pentru 0 perioada condamnati 1a pedepse privative de 1ibertate, in a1te penitenciare

de 5 zi1e, a sau intr-un

tineri.

mai mare de 5 zi1e a minori1or decat cel~ perltru minori ~i

~

A1in. (6) a1 art. 31 a fost abrogat de pct. 12 a1 pub1icata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

Modu1 de executare a pedepse10r privative de 1ibertate ART. 32

(1) Femei1e condamnate 1a pedepse privative de 1ibertate executa pedeapsa separat de

condamnatii barbati. ~

ae 1ibertate executa pedeapsa separat

Cazarea persoane1or condamnate ART. 33

(1 ) (2) Camere1e de

condamnate trebuie sa artificial

de condamnatii majori sau in locuri

corespunzator. (3) Fiecarei persoane condamnate i se pune 1a dispozitie un pat. (4) Norme1e minime ob1igatorii privind conditii1e de cazare a persoane1or condamnate se

, , , " ~, '"

stabl1esc prln ordln a1 mlnlstrtl1ul ]Ustltlel.

Tinuta persoane1or condamnate ART. 34

(1) Persoane1e condamnate p,~arta tinuta civi1a, indiferent de regimu1 de executare a pedepse10r privative de l~ate.

(2) in cazu1 in care persoane1e condamnate nu dispun de tinuta civi1a persona1a ~i nici de mij10ace financiare suficiente, tinuta civi1a se asigura gratuit de catre administratia penitenciaru1ui.

A1in. pub1icata

13 a1 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

A1imentatia persoane1or condamnate ART. 35

(1) Administratia fiecarui penitenciar asigura conditii adecvate ~i persona1u1 necesar pentru prepararea, distribuirea ~i servirea hranei potrivit norme1or de igiena a a1imentatiei. (2) Norme1e minime ob1igatorii de hrana se stabi1esc prin ordin a1 ministru1ui justitiei, dupa consu1tarea unor specia1i~ti in nutritie.

Refuzu1 de hrana ART. 36

(1) in situatia in care 0 persoana condamnata 1a 0 pedeapsa privativa de 1ibertate refuza sa primeasca hrana, judecatoru1 de1egat pentru executarea pedepse10r privative de 1ibertate, 1a sesizarea directoru1ui penitenciaru1ui, are ob1igatia sa audieze de indata persoana condamnata ~i sa ii solicite 0 dec1aratie scrisa pentru a cunoa~te motive1e care au determinat 1uarea acestei hotarari. Daca persoana condamnata refuza sa dea dec1aratie, se consemneaza aceasta intr-un proces-verbal intocmit de judecatoru1 de1egat pentru executarea pedepse10r privative de 1ibertate.

(2) Dupa audierea persoanei condamnate, judecatoru1 de1egat pentru executarea pedepse10r privative de 1ibertate dispune masuri1e legale care se impun sau face propuneri in acest sens directoru1ui penitenciaru1ui.

(3) Directoru1 penitenciaru1ui ia masuri pentru ca persoana condamnata care refuza sa primeasca hrana sa fie transferata in infirmeria penitenciaru1ui, unde este tinuta sub

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 8

supravegherea atenta a personalului medical care asigura persoanei condamnate asistenta medicala corespunzatoare astfel incat viata acesteia sa nu fie pusa in pericol.

(4) Ie~irea din refuzul de hrana se consemneaza intr-o declaratie scrisa ~i semnata de persoana condamnata, data in prezenta judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

Imobilizarea persoanelor condamnate ART. 37

(1) Persoanele condamnate pot fi temporar imobilizate, cu mijloacele din dotare, pentru a preveni un pericol real ~i concret in urmatoarele cazuri:

a) pentru a impiedica evadarea sau actele violente ale detinutilor;

b) pentru a intrerupe actiunile de vatamare corporala a altei persoane sau a sa ori de distrugere a unor bunuri.

(2) Este interzisa imobilizarea cu lanturi a persoanelor condamnate, iar imobilizarea cu catu~e, cama~i de forta sau alte forme de imobilizare a corpului este permisa doar in situatii exceptionale.

(3) Folosirea mijloacelor de constrangere trebuie sa fie proportionala cu starea de pericol, sa se aplice numai pe perioada necesara ~i doar atunci cand nu exista 0 alta mod~litate de

inlaturare a pericolului ~i sa nu aiba niciodata caracterul unei sancti~. ~

(4) Utilizarea mijloacelor de constrangere trebuie autorizata in preaiabLi de catre directorul penitenciarului, cu exceptia cazurilor in care urgenta situatie care va fi de indata adusa la cuno~tinta directorului. (5) Utilizarea ~i incetarea utilizarii oricarui mijloc de ~onstraRgere se comunica de

indata judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative ae libertate, cu aratarea detaliata a faptelor care le-au determinat.

CAP. IV Drepturile ~i obligatiile persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate

Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la Redepse privative de libertate ART. 38

(1) Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate nu poate fi ingradita decat in limitele ~i in conditii1e p~evazute de Constitutie ~i lege.

(2) Impotriva masurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevazute in prezentul capitol, luate de catre administratia penitenciarului, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot face plangere la judecatorul de¥egat pentru executarea pedepselor privative de libertate, in termen de 10 zile de la data cand au luat cuno~tinta de masura luata.

(3) Persoana condamnata este ascultata, in mod obligatoriu, la locul de detinere, de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

(4) Judecatorul de libertate poate proceda la

ascultarea oricarei alte persoane in vederea aflarii adevarului.

(5) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate solutioneaza plangerea, prin incheiere moti~ata, in termen de 10 zile de la primirea acesteia ~i pronunta una dintre urmatoarele so~ii:

a) admite plangerea ~i dispune anularea, revocarea sau modificarea masurii luate de catre administratia penitenciarului;

b) respinge plangerect, daca aceasta este nefondata.

(6) Incheierea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunica pers~anei)condamnate ~i administratiei penitenciarului in termen de doua zile de la data pronuntarii acesteia.

Alin. (6) al art. 38 a fost modificat de pct. 14 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(7) Impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnata ~i administratia penitenciarului pot introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii.

Alin. (7) al art. 38 a fost modificat de pct. 14 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(8) Contestatia se judeca potrivit dispozitiilor art. 460 alin. 2-5 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator.

(9) Hotararea judecatoriei este definitiva.

Asigurarea respectarii drepturilor persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate

ART. 39

(1) Respectarea drepturilor prevazute de lege pentru persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate este asigurata de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 9

(2) Reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care desfa~oara activitati in domeniul protectiei drepturilor omului pot vizita penitenciarele ~i pot lua contact cu persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate, cu acordul directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) intrevederile dintre reprezentantii organizatiilor neguvernamentale prevazute in alin. (2) ~i persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate se desfa~oara in conditii de confidentialitate, sub supraveghere vizuala.

Libertatea con~tiintei, a opiniilor ~i libertatea credintelor religioase ART. 40

(1) Libertatea con~tiintei ~i a opiniilor, pre cum ~i libertatea credintelor religioase ale persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate nu pot fi ingradite.

(2) Persoanele condamnate pot participa, pe baza liberului consimtamant, la servicii sau intruniri religioase organizate in penitenciare ~i pot procura ~i detine pUblicatii cu caracter religios, pre cum ~i obiecte de cult.

Dreptul la informatie ART. 41

(1) Dreptul persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de a avea

acces la informatiile de interes public nu poate fi ingradit.

(2) Accesul persoanelor aflate in executarea pedepselor privative la

informatiile de interes public se realizeaza in conditiile legii.

(3) Administratia Nationala a Penitenciarelor are obligatia de a lua masurile

necesare pentru asigurarea aplicarii dispozitiilor legale privin& iinerul acces la informatiile de interes public pentru persoanele aflate in executarea peae~selor privative de libertate.

(4) Dreptul persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate la informatii de interes public se realizeaza ~i prin publicatii, emisiuni raaiofonice ~i televizate sau prin orice alte mijloace autorizate de catre

Dreptul la consultarea documentelor ART. 42

la

persoanei condamnate, are acces exemplare justificat,

acesta.

Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pc t.. 15 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(IAl) Cheltuielile p r ev az u t.e la alin. (1).

----~~:~~- (IAl) al art. 42~fost ~ntrodus de pct. 16 al , publicata in MONITORUL OFICI~L nr. 329 din 19 mai 2010.

fotocopierea documentelor sunt suportate de persoanele

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010

(IA2) Daca perso~le private de libertate nu dispun de mijloacele bane~ti necesare, cheltuielile prevazute la alin. (IAl) sunt suportate de catre administratia locului de detinere. Sunt considerate persoane fara mijloace bane~ti persoanele care nu au sau nu au avut in ultimele Bani disponibile in contul personal.

Alin. al art. 42 a fost introdus de pct. 16 al

, publicata in M8NITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010

(2) Consultarea documentelor prevazute in alin. (1) se face in prezenta unei persoane desemnate de directorul penitenciarului.

Masuri pentru asigurarea accesului la dispozitiile legale ~i documentele privind executarea pedepselor privative de libertate

ART. 43

(1) Prevederile Codului penal ~i ale Codului de procedura penala referitoare la executarea pedepselor privative de libertate, prezenta lege, regulamentul de aplicare a dispozitiilor

acesteia, ordinele emise in temeiul legii, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la

informatiile de interes public ~i Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum ~i regulamentul de ordine interioara a penitenciarului sunt puse la dispozitie persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate, in limba romana sau in

limba pe care 0 inteleg, imediat dupa primirea in penitenciar.

(2) Textele prevederilor legale la care se face referire in alin. (1) se pun la dispozitie persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate, in penitenciare, in locuri accesibile.

(3) in cazul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, care au deficiente de comunicare, punerea la dispozitie a prevederilor legale la care se face referire in alin. (1) se realizeaza prin folosirea unor modalitati care sa permita intelegerea acestora.

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 10

(4) Aducerea la indeplinire a dispozitiilor alin. (1)-(3) se consemneaza intr-un proces-verbal.

Dreptul de petitionare ART. 44

(1) Dreptul de petitionare al persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate este garantat.

(2) Petitiile ~i raspunsul la aces tea au caracter confidential ~i nu pot fi deschise sau retinute.

(3) In sensul prezentei legi, termenul petitie include orice cerere sau sesizare adresata autoritatilor publice, institutiilor publice, organelor judiciare, instantelor sau organizatiilor internationale.

Dreptul la corespondenta ART. 45

(1) Dreptul la corespondenta al persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) Corespondenta are caracter confidential limitele ~i in conditiile prevazute de lege. (3) In scopul prevenirii introducerii in penitenciar, prin drogurilor, substantelor toxice, explozibililor sau a

~i nu poate fi deschisa sau Eetirluta decat

'~

in

este interzisa, corespondenta poate fi deschisa, fara a fi citita, in ~liezenta persoanei

condamnate. ~

(4) Corespondenta poate fi deschisa ~i retinuta daca exista inclicii temeinice cu privire la savar~irea unei infractiuni. Persoana aflata in executarea peeepsei privative de libertate este in~tiintata in scris, de indata, cu privire la luarea acestor masuri, iar corespondenta retinuta se claseaza intr-un dosar special care se pastreaza d~administratia penitenciarului.

(5) Deschiderea ~i retinerea corespondentei, potrivit alin. (4), se pot face numai pe baza dispozitiilor emise, in scris ~i motivat, de catre judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

(6) Dispozitiile alin. (4) nu se ap Li ca organizatiile neguvernamentale care i~i desfa~oa~a activitatea in domeniul protectiei drepturilor omului, precum ~i cu instantele sau o~ganizatiile internationale a caror

competenta este acceptata ori recunoscuta ae Romania.

Alin. (6) al art. 45 a fost modificat de pc t.. 17 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(7) Persoanele aflate in exe~area pedepselor privative de libertate pot primi ~i expedia scrisori in limba materna, cu res]3e~tarea prevederilor alin. (1)-(6).

Masuri pentru asigurar~exerc~tarii dreptului de petitionare ~i a dreptului la corespondenta ART. 46 (1) Pentru asigu~ea exercitarii dreptului de petitionare ~i a dreptului la corespondenta, directorul peniten8iarului are obligatia de a lua masurile corespunzatoare pentru punerea la dispozitie persoanei condamnate a materialelor necesare, pre cum ~i pentru instalarea de cutii po~tale in interiorul penitenciarului.

(2) Petitiile ~i corespondenta sunt colectate de catre personalul furnizorului de servicii po~tale, caruia i 5e asigura accesul in interiorul penitenciarului.

(3) Personalul furnizorului de servicii po~tale este insotit in interiorul penitenciarului de 0 persoana anume desemnata de directorul penitenciarului.

(4) Raspunsul la petitii ~i corespondenta adresata persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate se predau de indata destinatarului, sub semnatura.

(5) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petitionare ~i a dreptului la corespondenta sunt suportate de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate. In cazul in care aceste persoane nu dispun de mijloacele bane~ti necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petitionare prin cereri ~i sesizari adresate organelor judiciare, instantelor sau organizatiilor internationale a caror competenta este acceptata ori recunoscuta de Romania ~i cele pentru exercitarea dreptului la corespondenta cu familia, aparatorul ~i cu organizatiile neguvernamentale care i~i desfa~oara activitatea in domeniul protectiei drepturilor omului sunt suportate de catre administratia penitenciarului.

(6) Dispozitiile art. 42 alin. (IA2) se aplica in mod corespunzator.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

Alin. (6) al art. 46 a fost introdus de pct. 18 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

Dreptul la convorbiri telefonice ART. 47

(1) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate au dreptul sa efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice cu cartela instalate in penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter confidential ~i se efectueaza sub supraveghere vizuala.

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 11

(2) Pentru asigurarea exercitarii dreptului la convorbiri telefonice, directorul penitenciarului are obligatia de a lua masurile necesare pentru instalarea de telefoane publice cu cartela in interiorul penitenciarului.

(3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea convorbirilor telefonice sunt suportate de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate.

(4) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate pot efectua convorbiri telefonice in limba materna, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3).

Dreptul la plimbare zilnica ART. 48

(1) Fiecarei persoane condamnate i se asigura zilnic, atunci cand ~i dreptul de a primi vizite conditiile climaterice permit, plimbarea in aer liber timp de minimum 0 ora. Daca conditiile climaterice nu permit plimbarea in aer liber, aceasta se asigura intr-un alt spatiu corespunzator.

(2) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi vizite, in spatii special amenajate, sub supravegherea vizuala a personalului administratiei penitenciarului.

(2A1) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de viz ita

intima, in conditiile prevazute de regulamentul de

art. I

83 din 13 mai 2010

Alin. (2A1) al art. 48 a fost introdus de pct. 19 al

, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

( 3) 1 fl ~ "V 1 Lu i "', f '

Persoane e a ate In Vlzlta sunt supuse contro u Ul sRecl lC.

(4) Durata ~i periodicitatea vizitelor se stabilesc pr~n'S;~din al ministrului justitiei, care

se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi oricand, in conditii de confidentialitate, vizite ale apa~at0rului.

(6) Persoanele aflate in executarea pedepselor priwative de libertate pot comunica in limba materna atat intre ele, cat ~i cu persoanele care ~e viziteaza.

Dreptul de a primi bunuri ART. 49

(1) Persoanele aflate in executarea bunuri.

(2) Numarul ~i greutatea pachetelor care PDt fi primite de persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate, pre cum ~i bunurile care pot fi primite, pastrate ~i folosite de aceste persoane se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate pot primi sume de bani, care se consemneaza in fi~a contab~±a nominala.

(4) Cotele din sumele de bani cuvenite persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate pentru munc\prestata, sumele primite de la persoane fizice sau juridice in timpul executarii pedepsei ~i sumele aflate asupra lor la primirea in penitenciar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului ae petitionare, a dreptului la corespondenta ~i a dreptului la convorbiri telefonice, pentru efectuarea examenului medical prevazut in art. 51 alin. (4), pentru cumpararea de bunuri, sprijinirea fctmiliei sau alte asemenea scopuri, pentru repararea pagubelor cauzate bunurilor puse fa dispozitie de administratia penitenciarului ~i pentru plata transportului

pana la domi8iliu, la punerea in libertate.

(5) in situatJa in care persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate nu dispun de mi310ace bane~ti la punerea in libertate ~i au domiciliul sau re~edinta in Romania, administratia penitenciarului va asigura acestora contravaloarea transportului pana la domiciliu, la nivelul tarifelor practicate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane - S.N.C.F.R. - R.A.

privative de libertate au dreptul de a primi

Alin. (5) al art. 49 a fost modificat de pct. 20 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(6) Bunurile interzise ~i sumele de bani gasite asupra persoanelor private de libertate, cu prilejul perchezitiilor, se confisca. Bunurile confiscate se valorifica sau se distrug potrivit legii, iar sumele de bani se fac venit la bugetul de stat.

Alin. (6) al art. 49 a fost modificat de pct. 20 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(7) Procedura de valorificare ~i de distrugere a bunurilor confiscate se stabile~te prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Alin. (7) al art. 49 a fost introdus de pct. 21 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

Dreptul la asistenta medicala

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 12

ART. 50

(1) Dreptu1 1a asistenta medica1a a1 persoane1or af1ate in executarea pedepse10r privative de 1ibertate este garantat.

(2) Asistenta medica1a in penitenciare se asigura, ori de cate ori este necesar sau 1a cerere, cu personal ca1ificat, in mod gratuit, potrivit 1egii.

(3) Persoane1e af1ate in executarea pedepse10r privative de 1ibertate beneficiaza in mod gratuit de tratament medical ~i de medicamente.

Examenu1 medical ART. 51

(1) Examenu1 medical a1 persoane1or condamnate 1a pedepse privative de 1ibertate se rea1izeaza 1a primirea in penitenciare ~i in timpu1 executarii pedepsei, in mod periodic.

(2) Examenu1 medical se rea1izeaza in conditii de confidentia1itate.

(3) Medicu1 care efectueaza examenu1 medical are ob1igatia de a sesiza procuroru1 in cazu1 in care constata ca persoana condamnata a fost supusa 1a tortura, tratamente inumane sau degradante ori 1a a1te re1e tratamente, precum ~i ob1igatia de a consemna in fi~a medica1a ce1e

constatate ~i dec1aratii1e persoanei condamnate in 1egatura cu 0rice alta

agresiune dec1arata de persoana condamnata.

(4) In cazuri1e prevazute in a1in. (3), persoana condamnata 1a 0 pedeapsa 1ibertate are dreptu1 de a cere sa fie examinata, 1a locu1 de detinere, de urrmedic legist sau de un medic din afara sistemu1ui penitenciar, desemnat de persoana condamnata. Constatari1e medicu1ui din afara sistemu1ui penitenciar se consemneaza in fi~a medica1a a Rersoanei condamnate, iar certificatu1 medico-legal se anexeaza 1a fi~a medica1a, dupa ce persoana condamnata a 1uat cuno~tinta de continutu1 sau, sub semnatura.

(5) Che1tuie1i1e ocazionate de examenu1 medical prevazut~_a1in.

solicitant. ~

Asistenta medica1a in cazuri speciale ~

ART. 52 -.,.

(1) Femei1e condamnate 1a pedepse privative de 1ibertate, care sunt insarcinate, beneficiaza de asistenta medica1a prenata1a ~i postnata1a, in afara penitenciaru1ui. Administratia penitenciarului ia masuri pentru ca persoana condamnata, 1a solicitarea acesteia, sa i~i poata ingriji copi]u1 pana 1a varsta de un an.

(2) La imp1inirea varstei de un an sau anterior, copi1u1 poate fi dat in ingrijire, cu acordu1 mamei, fami1iei sau persoanei indicate de aceasta.

(3) In cazu1 in care copi1u1 nu poate fi eat in ingrijirea fami1iei sau persoanei indicate de mama, acesta poate fi incredintat pe toat~ durata de detentie a mamei, cu acordu1 acesteia, unei institutii specia1izate, cu in~tiintarea autoritati1or competente pentru protectia

copi1u1ui.

se suporta de catre

Dreptu1 1a asistenta dip10matica ART. 53 (1 )

privative de 1ibertate, care au alta cetatenie decat

cea romana, au dreptu1 de a se adresa reprezentante10r dip10matice sau consu1are in Romania ale statu1ui ai carui cetateni sunt ~i de a fi vizitati de functionarii aces tor reprezentante dip10matice sau consulare, in conditii de confidentia1itate.

(2) Administratia ReMitenciaru1ui are ob1igatia sa coopereze cu institutii1e prevazute in a1in. (1) pentru rea1izarea asistentei dip10matice a persoane1or condamnate.

(3) Pers0ane1e condamnate 1a pedepse privative de 1ibertate, cu statut de refugiati sau apatrizi, precum ~J persoane1e condamnate, care au alta cetatenie decat cea romana, a1 caror stat nu este reprezentat diplomatic sau consular in Romania, pot solicita administratiei penitenciaru1ui sa contacteze autoritatea interna sau internationa1a competenta ~i pot fi vizitati de reprezentantii acesteia, in conditii de confidentia1itate.

Dreptu1 1a incheierea unei casatorii ART. 54

(1) Persoane1e af1ate in executarea pedepse10r privative de 1ibertate au dreptu1 1a incheierea unei casatorii in penitenciar, in conditii1e 1egii.

(2) Administratia penitenciaru1ui are ob1igatia de a asigura conditii1e necesare incheierii casatoriei.

(3) timp de (4 )

Dupa incheierea casatoriei sotii pot ramane in penitenciar, intr-o camera separata, 48 de ore, cu acordu1 directoru1ui penitenciaru1ui.

In certificatu1 de casatorie, 1a locu1 incheierii casatoriei se inscrie loca1itatea in

a carei raza teritoria1a este situat penitenciaru1.

(5) Persoane1e condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis sau deschis pot incheia casatoria in loca1itatea in care domici1iaza sau in loca1itatea in a carei raza teritoria1a este situat penitenciaru1, cu acordu1 directoru1ui penitenciaru1ui, ~i pot primi in acest scop 0 permisiune de ie~ire din penitenciar de pan a 1a 5 zi1e.

A1in. (5) a1 art. 54 a fost modificat de pct. 22 a1 pub1icata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 13

Obligatiile persoanelor condamnate ART. 55

(1) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile prezentei legi, ale regulamentului de aplicare a dispozitiilor acesteia, ale ordinelor emise in baza legii ~i ale regulamentului de ordine interioara a penitenciarului, dupa punerea lor la dispozitie potrivit art. 43;

b) sa respecte regulile de igiena colectiva ~i individuala;

c) sa se supuna perchezitiei corporale ori de cate ori aceasta masura este necesara, in conditiile prevazute in regulamentul de aplicare a legii;

d) sa intretina in mod corespunzator bunurile incredintate de administratia penitenciarului ~i bunurile din dotarea unitatilor unde presteaza munca.

(2) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate raspund civil, material, disciplinar sau penal, dupa caz, pentru faptele savar~ite in timpul executarii pedepselor privative de libertate, potrivit legii.

CAP. V

Munca prestata de persoanele condamnate la

internate in

Drepturile ~i obligatiile persoanelor internate in medical-educative

ART. 56

Dispozitiile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator centrele de reeducare sau in institutele medical-educative.

Dispozitii generale privind munca prestata ART. 57

(1) Munca prestata de persoanele condamnate la remunerata,

cu exceptia activitatilor cu caracter gospodaresc necesaEe penitenciarului ~i a celor

desfa~urate in caz de calamitate.

(2) Persoanelor condamnate la pedepse cu privare poate cere sa munceasca

in functie de aptitudinea lor fizica ~i mentala ~i de

Alin. (2) publicata

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(2Al) Persoanele condamnate, pe baza de veluntariat, pot presta munca In orice loc din interiorul sau exteriorul penitenciarului, in conditii stabilite prin ordin al ministrului justitiei.

Alin. (2Al) al art. 57 a fost il9.tEodus de pct. 24 al , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010

(3) Minorii condamnati la p,~depse privative de libertate, care au implinit varsta de 15

ani, pot presta 0 munca p0trivita cu dezvoltarea fizica, aptitudinile ~i cuno~tintele lor, numai la cererea acestora ~i cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, daca nu le este periclitata sanatatea.

(4) Minorii condamnati la pedepse privative de libertate, care au implinit varsta de 16 ani, pot presta 0 munca numai la cererea acestora.

(5) pers0anele)condamnate care au implinit varsta de 60 de ani pentru barbati ~i 55 de ani pentru femei P0t ~resta 0 munca numai la cererea acestora.

(6) FolosiEea la munca a fiecarei persoane condamnate se face numai cu avizul medicului penitenciarului.

(7) Dispozitiile legale referitoare la protectia muncii se aplica in mod corespunzator.

(8) Persoana condamnata care, in timpul executarii pedepsei, a devenit incapabila de munca in urma unui accident sau a unei boli profesionale beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile legii.

(9) Diplomele, certificatele sau orice alte documente care atesta insu~irea unei meserii, calificarea sau recalificarea profesionala in cursul executarii pedepsei sunt recunoscute, in conditiile legii, de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale ~i Familiei sau de Ministerul Educatiei ~i Cercetarii.

(10) Este asimilata muncii prestate de persoanele condamnate participarea acestora la activitati de instruire ~colara ~i formare profesionala.

Munca prestata in cazuri speciale ART. 58

Femeile condamnate la pedepse privative de libertate care sunt insarcinate, cele care au nascut in perioada detentiei ~i au in ingrijire copii in varsta de pan a la un an, precum ~i minorii condamnati la pedepse privative de libertate nu pot presta munca in timpul noptii sau in locuri vatamatoare, periculoase ori care prezinta un grad de risc pentru sanatatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor condamnati.

Durata muncii prestate

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 14

ART. 59

(1) Durata muncii prestate de persoane1e condamnate 1a pedepse privative de 1ibertate este de 8 ore pe zi ~i nu mai mu1t de 40 de ore pe saptamana.

(2) Pentru persoane1e prevazute in art. 58, durata zi1ei de munca nu poate depa~i 6 ore pe zi ~i 30 de ore pe saptamana.

(3) Persoane1e condamnate 1a pedepse privative de 1ibertate, pe baza acordu1ui scris a1 acestora, pot presta munca in program de 10 ore pe zi ~i nu mai mu1t de 50 de ore pe saptamana, acordandu-1i-se drepturi1e bane~ti cuvenite pentru acest program de munca.

(4) Munca in timpu1 noptii poate fi prestata cu acordu1 scris a1 persoane1or condamnate, dar nu mai mu1t de 7 ore pe noapte ~i 35 de ore pe saptamana.

(5) Persoane1e condamnate care muncesc beneficiaza de doua zi1e consecutive pe saptamana pentru odihna.

A1in. (5) a1 art. 59 a fost modificat de pct. 25 a1 pub1icata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

Regimu1 de prestare a muncii ART. 60 (1) Munca persoane1or condamnate 1a pedepse privative rea1izeaza: a) in regim de prestari de servicii pentru operatorii economici, juridice, in interioru1 ori exterioru1 penitenciaru1ui;

b) in regie proprie;

c) in interesu1 penitenciaru1ui, pentru activitati cu penitenciaru1ui; d) in caz de ca1amitate.

(2) Administratia penitenciaru1ui de servicii cu

se

Repartizarea venituri~

ART. 62 )

(1) Venituri1e prevazBte ifl art. 61 se incaseaza de catre administratia penitenciaru1ui in care persoana condamnata executa pedeapsa privativa de 1ibertate ~i se repartizeaza dupa cum urmeaza:

a) 40% din venit rewin persoanei condamnate, care poate fo1osi pe durata executarii pedepsei 75% din acesta~iar 25% se consemneaza pe nume1e sau, urmand sa fie incasat, impreuna cu

dobanda aferenta, in momentu1 punerii in 1ibertate;

interesati in fo1osirea 1a munca a

operatori economici, persoane fizice sau persoane persoane1or condamnate.

Plata muncii prestate ART. 61

(1) Venituri1e rea1izate munca prestata nu constituie care reg1ementeaza impunerea (2) Venituri1e rea1izate

programu1 de munca.

1a pedepse privative de 1ibertate pentru impoziteaza potrivit prevederi10r legale persoane1e fizice.

sa1ariu1 minim pe economie, in raport cu

A1in. (3) a1 art. pub1icata in MONITORUL OFICIA~

pct. 26 a1 art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, 19 mai 2010.

Litera a) a a1in. (1) a1 art. 62 a fost modificata de pct. 27 a1 13 mai 2010, pub1icata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din

b) 60% din venit revin Administratiei Nationa1e a Penitenciare1or, constituind venituri proprii care se incaseaza, se contabi1izeaza ~i se uti1izeaza potrivit dispozitii1or legale privind finante1e pub1ice;

Litera b) a a1in. (1) a1 art. 62 a fost modificata de pct. 27 a1 13 mai 2010, pub1icata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din

c) administratia penitenciaru1ui are ob1igatia de a aduce 1a cuno~tinta persoanei private de 1ibertate posibi1itatea incheierii unui contract de asigurare privind contributia 1a bugetu1 asigurari10r socia1e de stat pentru venituri1e rea1izate din munca prestata, pe perioada executarii pedepsei.

Litera c) a a1in. (1) a1 art. 62 a fost introdusa de pct. 28 a1 13 mai 2010, pub1icata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din

(2) in cazu1 in care persoana condamnata 1a 1a plata de despagubiri civile, care nu au fost co t.a de 50% din procentu1 p r ev az ut; 1a a1in. (1) prejudiciu1ui cauzat partii civile.

o pedeapsa privativa de 1ibertate a fost ob1igata achitate pan a 1a data primirii in penitenciar, 0 lit. a) se uti1izeaza pentru repararea

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 15

Recuperarea pagubelor ART. 63

(1) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate raspund pentru prejudiciile cauzate din vina lor la locul de detentie sau la locul de munca.

(2) Prejudiciul cauzat la locul de detentie se repara pe baza ordinului de imputare emis de catre directorul penitenciarului. Ordinul constituie titlu executoriu.

(3) impotriva ordinului de imputare persoana condamnata poate face contestatie in termen de 30 de zile de la data primirii acestuia, la judecatoria in circumscriptia careia este situat penitenciarul.

(4) Persoanele condamnate nu raspund pentru pagubele provocate de uzul normal al bunurilor incredintate spre folosinta sau pentru cele provenite din riscul normal al muncii.

(5) Sumele stabilite ~i avansate de Administratia Nationala a Penitenciarelor in

conditiile prevazute la art. 31 alin. (5) se retin din cota de 25% din cea de 40% consemnata pe numele persoanei condamnate conform art. 62 alin. (1) lit. a). Pentru diferenta ramasa neachitata, daca aceasta nu este platita de persoana condamnata pana la libeEarea din

Activitatile educative, culturale,

constituie

penitenciar, Administratia Nationala a Penitenciarelor emite ordin de imputaTIe titlu executoriu. Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

Alin. (5) al art. 63 a fost introdus de pct. 29 al art. I din publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

13 mai 2010,

CAP. VI

Activitatile educative, culturale, terapeutice, de sociala, instruirea ~colara ~i formarea profesionala a de libertate

~i asistenta

la pedepse privative

psihologica ~i asistenta

consiliere psihologica ~i asistenta sociala se organizeaza in fiecare penitenciar ~~ au ca scop reintegrarea sociala a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate.

(lA1) Conditiile activitatilor prevazute la alin. (1) se

Alin. (lA1) al art. 64 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010 , publicata in MONITORUL OFICIAL ~r. 329 din 19 mai 2010.

(2) in fiecare penitenciar fURctJiGneaza 0 biblioteca. Fondul de carte este asigurat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, din venituri proprii, sponsorizari ~i donatii.

Instruirea ~colara ART. 65

(1) in penitenci~ se organizeaza cursuri de ~colarizare pentru ciclul primar, gimnazial ~i liceal.

(lA1) PersoaneIe co~damnate sunt obligate sa frecventeze invatamantul de stat obligatoriu.

---------- ~

Alin. (lA1) al.art. 65 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010 , publicata in MON~TORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(2) Cursurile de ~colarizare a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se organizeaza ~i se desfa~oara in conditiile stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului, impreuna cu Ministerul Justitiei, cu personal didactic asigurat ~i salarizat de inspectoratul ~colar, in conditiile legii, prin bugetele unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza teritoriala este situat penitenciarul.

Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 32 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(3) in diplome nu se fac mentiuni cu privire la absolvirea cursurilor in stare de detinere.

Alin. (4) al art. 65 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(5) Cheltuielile legate de instruirea ~colara sunt suportate de Ministerul Educatiei ~i Cercetarii ~i Administratia Nationala a Penitenciarelor, iar in cazul cursurilor de invatamant universitar, de persoanele condamnate sau de alte persoane fizice ori juridice.

Acces la cursuri universitare ART. 65A1

(1) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot urma cursuri de invatamant

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 16

universitar la distanta sau in forma frecventei reduse. Cheltuielile sunt suportate de persoanele condamnate sau de alte persoane fizice ori juridice.

(2) Cheltuielile legate de instruirea ~colara, exceptand cursurile universitare, sunt suportate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului ~i Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Art. 65Al a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

Formarea profesionala

ART. 66

(1) Formarea profesionala a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se realizeaza, in functie de optiunile ~i aptitudinile lor, prin cursuri de calificare ~i recalificare, stabilite de administratia penitenciarului impreuna cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau cu structurile teritoriale ale acesteia. in certificatul de absolvire nu se fac mentiuni cu privire la desfa~urarea cursurilor in stare de detinere.

(2) Cursurile se organizeaza la unitatile care functioneaza in cadrul pe~itenciarelor sau la unitati stabilite in acest scop prin acorduri incheiate intre administra~ia penitenciarului ~i fiecare unitate in parte.

(3) Cheltuielile legate de formarea profesionala sunt suportate de ~iBisterul Educatiei ~i

Cercetarii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale ~i Familiei, Nationala a

Penitenciarelor sau de alte persoane fizice ori juridice.

art. I~in LE~EA nr. 83 din 13 mai 2010,

Alin. (4) al art. 66 a fost abrogat de pct. 35 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

pKivative de libertate

Dispozitii speciale privind minorii ART. 67

(1) Minorilor condamnati la pedepse privative de libertate Ii se asigura conditii pentru participarea la activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica ~i asistenta sociala adecvate nevoilor ~i personalitatii l®r, pre cum ~i pentru efectuarea studiilor ~i dobandirea unei calificari profesionale, in functie de optiunile ~i aptitudinile lor.

(2) Cursurile de calificare ~i recalificar~ p~Gresionala a minorilor condamnati la pedepse privative de libertate sunt stabilite de aOm~nistratia penitenciarului impreuna cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau cu structurile teritoriale ale acesteia.

(3) Cheltuielile legate de instruirea ~co~ara ~i formarea profesionala a persoanelor prevazute in alin. (1) sunt suportate de Ministerul Educatiei ~i Cercetarii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale ~i Familiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor sau de alte

persoane fizice ori juridice.

CAP. VII Recompense,

abateri ~i~nctiul'li disciplinare

SECPUNEA 1 Recompense

Felurile recompense10r ART. 68 r:

(1) Pers0anelor condamnate la pedepse privative de libertate, care au 0 buna conduita ~i au dovedit staruiBta in munca sau in cadrul activitatilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica ~i asistenta sociala, al instruirii ~colare ~i al formarii profesionale, Ii se pot acorda urmatoarele recompense:

a) incredintarea unei responsabilitati in cadrul activitatilor prevazute in art. 64;

b) ridicarea unei sanctiuni disciplinare aplicate anterior;

c) suplimentarea drepturilor la pachete ~i vizite;

d) acordarea de premii con stand in materiale pentru activitati ocupationale;

e) permisiunea de ie~ire din penitenciar pentru 0 zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an;

f) permisiunea de ie~ire din penitenciar pe 0 durata de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25 zile pe an;

g) permisiunea de ie~ire din penitenciar pe 0 durata de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de de zile pe an.

(2) Recompensele p r ev az u t.e la alin. (1)

de

30

director, directorul adjunct pentru siguranta pentru educatie ~i asistenta psihosociala, la directe cu persoanele private de libertate ~i dupa caz, cu avizul ~efului sectiei unde este

lit. a)-e) pot fi acordate de 0 comisie formata din detinerii ~i regim penitenciar, directorul adjunct propunerea cadre lor care desfa~oara activitati

a lucratorului in cadrul serviciului productie, detinuta persoana condamnata.

Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 36 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(3) Recompensele prevazute la alin. (1) lit. f)-g) pot fi acordate de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea comisiei prevazute la alin. (2).

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 17

Alin. (3) al art. 68 a fost introdus de pet. 37 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

Permisiunea de ie~ire din penitenciar ART. 69

(1) Permisiunea de ie~ire din penitenciar poate fi acordata in conditiile art. 68 in urmatoarele cazuri:

a) prezentarea persoanei condamnate in vederea ocuparii unui loc de munca dupa punerea in

libertate;

b) sustinerea unui examen de catre persoana condamnata;

c) mentinerea relatiilor de familie ale persoanei condamnate;

d) pregatirea reintegrarii sociale a persoanei condamnate;

e) participarea persoanei condamnate la inhumarea sotului/sotiei, unui copil, parinte, frate/sora sau bunic.

(2) Permisiunea de ie~ire din penitenciar pe durata unei zile, pentru cazurile prevazute in alin. (1) lit. a)-d), se poate acorda persoanelor condamnate care executa peqepse privative de libertate in regim inchis. (3) Permisiunea de ie~ire din penitenciar pe 0 prevazute in alin. (1) lit. a)-d), se poate acorda privative de libertate in regim semideschis. (4) Permisiunea de ie~ire din penitenciar pe 0

p r ev az u t.e in alin. (1) lit. a)-d), se poate acorda executa

privative de libertate in regim deschis. (5) Permisiunea de ie~ire din penitenciar, pentru cazu} p,Ee~azut in alin. (1) lit. e), poate fi acordata pe 0 durata de eel mult 5 zile tuturor persoanelor condamnate, indiferent de regimul de executare, daca indeplinesc conditiile prevazute de art. 68 slin. (1).

SECTIUNEA a 2-a

Abateri ~i sanctiuni disciplinare

zone din penitenciar ori

Abateri disciplinare ART. 70

(1) Constituie abateri disciplinare a) prezenta in zone interzise

nerespectarea orei de revenire in penitenci&rr

b) tulburarea in orice mod a orarului zilnic, a programului de munca, a programelor socioeducative care se deruleaza in penitenciar;

Litera b) a alin. (1) 13 mai 2010, publicata in

modificata de pet. 38 al nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din

c) procurarea sau detinerea de bani, bunuri ori de alte valori, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

d) comunicarea cu exteriorul prin mijloace de comunicare la distanta, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

e) utilizarea in alte conditii decat cele prevazute de lege a bunurilor puse la dispozitie de administra~ia penitenciarului;

f) neres~ectarea oricarei obligatii care revine persoanei condamnate la executarea unei pedepse privative de libertate, potrivit dispozitiilor prezentei legi, ale regulamentului de aplicare a acesteia, ale ordinelor emise in baza legii ~i ale regulamentului de ordine interioara a penitenciarului, dupa punerea acestora la dispozitie potrivit art. 43, daca aceasta creeaza un pericol real pentru siguranta sau ordinea in penitenciar.

(2) Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea penala sau civila a persoanelor condamnate.

(3) Pentru faptele care, potrivit legii penale, constituie infractiuni, personalul administratiei penitenciare are obligatia de a sesiza organele de urmarire penala. in acest caz poate fi aplicata, in mod provizoriu, una dintre sanctiunile prevazute in art. 71.

Sanctiuni disciplinare ART. 71

(1) Sanctiunile care pot fi aplicate in cazul savar~irii abaterilor disciplinare sunt:

a) avertismentul;

b) suspendarea dreptului de a participa la activitati culturale, artistice ~i sportive, pe 0 perioada de eel mult 0 luna;

c) suspendarea dreptului de a presta 0 munca, pe 0 perioada de eel mult 0 luna;

d) suspendarea dreptului de a primi ~i de a cumpara bunuri, cu exceptia celor necesare pentru igiena individuala, pe 0 perioada de eel mult doua luni;

e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe 0 perioada de eel mult 3 luni;

f) izolarea pentru maximum 10 zile.

Alin. (2) al art. 71 a fost abrogat de pet. 39 al

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 18

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(3) Aplicarea sanctiunilor disciplinare nu poate ingradi dreptul la aparare, dreptul de petitionare, dreptul la corespondenta, dreptul la asistenta medicala, dreptul la hrana, dreptul la lumina ~i dreptul la plimbarea zilnica.

(4) Limitele sanctiunilor disciplinare prevazute in alin. (1) lit. b)-e) se reduc la jumatate in cazul minorilor.

(5) Sanctiunile prevazute in alin. (1) lit. d) ~i e) nu se aplica femeilor insarcinate sau celor care au in ingrijire copii in varsta de pana la un an.

(6) Sanctiunea disciplinara prevazuta in alin. (1) lit. f) nu poate fi aplicata minorilor, femeilor insarcinate ori femeilor care au in ingrijire copii in varsta de pana la un an.

(7) Sanctiunea disciplinara prevazuta in alin. (1) lit. f) poate fi aplicata numai cu avizul medicului. Medicul penitenciarului viziteaza zilnic ~i ori de cate ori este necesar persoanele condamnate care executa aceasta sanctiune disciplinara. (8) Sanctiunile cu caracter colectiv ~i sanctiunile (9) Mijloacele de imobilizare din dotare, precum ~i

fi folosite ca sanctiune disciplinara.

umilitor nu pot

Constatarea abaterilor disciplinare ART. 72

(1) Abaterile disciplinare se constata de catre personalul administratiei penitenciare ~i se consemneaza intr-un raport de incident.

(2) Raportul de incident se depune la ~eful sectiei unde eScte ~etinuta persoana condamnata, in termen de 24 de ore de la data constatarii abaterii.

(3) Nerespectarea termenului prevazut in alin. (2) atrage ~aspunderea disciplinara a

persoanei vinovate pentru nerespectarea termenului. ~~

Procedura disciplinara

ART. 73

(1) Procedura disciplinara se declan~eaza de ~eful sectiei unde este detinuta persoana condamnata, care sesizeaza comisia de disciplina.

(2) Comisia de disciplina este formata din airectorul adjunct pentru siguranta detinerii ~i regim penitenciar, in calitate de pre~edinte, direGtorul adjunct pentru educatie ~i asistenta psihosociala ~i un supraveghetor ales anuat de ceilalti supraveghetori, in calitate de membri.

Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de pc t.. 40 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

(3) Directorul penitenciaru~desemneaza, in termen de 24 de ore de la sesizarea comisiei de disciplina, 0 persoana din cadru~ personalului penitenciarului, alta decat un supraveghetor, sa efectueze cercetarea prealabila. In termen de 5 zile, persoana desemnata prezinta comisiei de disciplina rezultatele cercetarii prealabile.

(4) Comisia de disciplina, dupa ascultarea persoanei condamnate ~i a oricarei alte persoane care are cuno~tinta despre imRrejurarile in care a fost savar~ita fapta, aplica prin hotarare scrisa una dintre sanctiunile disciplinare sau, dupa caz, claseaza dosarul de cercetare disciplinara.

(5) La stabilirea saMctiunii disciplinare se tine seama de gravitatea abaterii, de persoana condamnatului, ae abaterile disciplinare savar~ite anterior, de atitudinea persoanei condamnate dupa savar~irea abaterii ~i in timpul procedurii disciplinare.

(6) Sanc~iunile disciplinare aplicate se inscriu intr-un registru special, iar dosarul disciplinar ~i B6tararile comisiei de disciplina se includ in dosarul individual al persoanei condamnate.

(7) In cazul in care, in cursul procedurii disciplinare, comisia de disciplina ia cuno~tinta despre savar~irea unei infractiuni, sesizeaza organul de urmarire penala competent.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

Plangerea impotriva hotararii ART. 74

(1) Impotriva hotararii comisiei de disciplina, prin care a fost aplicata 0 comisiei de disciplina sanctiune disciplinara, persoana condamnata poate face plangere la judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, in termen de 3 zile de la comunicarea hotararii.

(2) Persoana condamnata este ascultata la locul de detinere, in mod obligatoriu, la judecarea plangerii.

(3) Judecatorul delegat pentru ascultarea oricarei alte persoane, (4) Judecatorul delegat pentru plangerea, prin incheiere motivata, una dintre urmatoarele solutii:

a) admite plangerea ~i dispune anularea, revocarea sau modificarea sanctiunii disciplinare aplicate de comisia de disciplina din penitenciar;

b) respinge plangerea, daca aceasta este nefondata.

(5) Impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de

executarea pedepselor privative de libertate poate proceda la
in vederea aflarii adevarului.
executarea pedepselor privative de libertate solutioneaza
in termen de 3 zile de la primirea acesteia, pronuntand CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010 Pagina 19

libertate persoana condamnata ~i administratia penitenciarului pot introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii.

Alin. (5) al art. 74 a fost modificat de pet. 41 al publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(6) Contestatia se judeca potrivit dispozitiilor art. 460 alin. 2-5 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator.

(7) Plangerea formulata conform alin. (1) ~i contestatia introdusa potrivit alin. suspenda executarea sanctiunilor disciplinare, cu exceptia celei prevazute in art. 71 lit. f).

(5) nu alin. (1)

(8) Hotararea judecatoriei este definitiva.

SECTIUNEA a 3-a Infractiuni

Sustragerea de la executarea pedepselor ART. 74"1

Neprezentarea nejustificata a persoanei condamnate la locu~de detinere la expirarea perioadei in care s-a aflat legal in stare de libertate ~i parasirea, fara autorizare, de catre persoana condamnata a locului de munca, aflat in exterioru} lS8ului de detinere, se asimileaza infractiunii de evadare ~i se pedepse~te conform prevederilor din Codul penal.

---------- ~

Art. 74"1 a fost introdus de pet. 42 al art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

nr. 83 din 13

Sectiunea a 3-a din Cap. VII a fost introdusa de pet. 42 al mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

Introducerea de bunuri ~i obiecte ART. 74"2

(1) Introducerea in mod ilicit in

obiectelor interzise a se afla

in posesia persoanelor private de libertate, in scopul utilizarii de catre acestea, se pedepse~te cu inchisoare de la 0 luna la Q ani sau cu amenda.

(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fest savar~ita de personalul din sistemul administratiei penitenciare, la maximul pedepsei se poate adauga un spor de pana la 2 ani.

Art. 74"2 a fost

in MONITORUL OFICIAL nr.

CAP. VIII ~

Liberarea conditionata

Conditiile de ac~dare a

ART. 75

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010, publicata

conditionate

este staruitoare in munca, disciplinata ~i da dovezi temeinice de indreptare, tinaBdu-se seama ~i de antecedentele sale penale, poate fi liberata conditionat

inainte de in intregime a pedepsei, in conditiile Codului penal.

Partea pedepsei care este considerata ca executata pe baza muncii prestate sau a

instruirii ~colare ~i formarii profesionale

ART. 76

(1) Pedeapsa care este considerata ca executata pe baza muncii prestate sau a instruirii ~colare ~i formarii profesionale, in vederea acordarii liberarii conditionate, se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care se presteaza 0 munca remunerata in conditiile prevazute la art. 59 alin. (1) ~i (2), pe baza de voluntariat sau in caz de calamitate, se considera 5 zile executate pentru 4 zile de munca, in cazul condamnatilor majori, ~i 3 zile executate pentru doua zile de munca, in cazul condamnatilor minori ~i tineri;

Litera a) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pet. 43 al 13 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din

b) in cazul in care se presteaza 0 munca neremunerata in conditiile prevazute in art. 59 alin. (1) ~i (2), se considera 4 zile executate pentru 3 zile de munca, in cazul condamnatilor majori, ~i 2 zile executate pentru 0 zi de munca, in cazul condamnatilor minori ~i tineri;

c) in cazul in care munca este prestata in conditiile prevazute in art. 59 alin. (3), se considera 4 zile executate pentru 3 zile de munca;

d) in cazul in care munca este prestata in conditiile prevazute in art. 59 alin. (4), se considera 3 zile executate pentru 2 nopti de munca;

e) in cazul participarii la cursuri de ~colarizare sau de calificare ori recalificare

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010 Pagina 20

profesionala, se considera 30 de zile executate pentru absolvirea unui an ~colar sau pentru absolvirea unui curs de calificare ori recalificare profesionala;

Litera e) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pct. 43 al 13 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai 2010.

art. I din LEGEA nr. 83 din

f) in cazul elaborarii de lucrari ~tiintifice publicate sau inventii ~i inovatii brevetate, se considera 3 zile executate pentru 2 zile de munca.

(2) Reducerea fractiunii de pedeapsa care este considerata ca executata pe baza muncii prestate sau a instruirii ~colare ~i formarii profesionale nu poate fi revocata.

Procedura de acordare a liberarii conditionate ART. 77

(1) Liberarea conditionata se acorda potrivit procedurii prevazute in Codul de procedura penala, la cererea persoanei condamnate sau la propunerea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.

(2) 0 comisie formata din director, directorul adjunct pentru siguranta detinerii ~i regim penitenciar, directorul adjunct pentru educatie ~i asistenta psihosociala, c&nsi]ierul de probatiune, medicul penitenciarului, un lucrator in cadrul serviciului pDoduct~e,~cu participarea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privativ.e de iibertate, in calitate de pre~edinte, propune liberarea conditionata tinand seama de fractiunea din pedeapsa efectiv executata ~i de partea din durata pedepsei care este consideEatta ca executata pe baza muncii prestate, de conduita persoanei condamnate ~i de eforturile acesteia pentru reintegrarea sociala, in special in cadrul activitatilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere

psihologica ~i asistenta sociala, al instruirii ~colare ~i formarii profesionale, de

responsabilitatile incredintate, de recompensele acordate, de sanctiunile disciplinare

aplicate ~i de antecedentele sale penale. ~

Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 mai

art. I din LEGEA nr. 83 din 13 mai 2010,

(3) Propunerea comisiei de

cuprinsa intr-un proces-verbal se

se comunica

persoanei condamnate.

(4) in cazul in care comisia con s t.a t a di pe r so ana condamnata nu I n t.r un e s t.e corid i t.t i Le pentru a fi liberata cond i t i oria t., in procesu'l-verbal intocmit potrivit alin. (3) fixeaza un termen pentru reexaminarea situatiei aeesteia, care nu poate fi mai mare de un an. Totodata, comisia comunica procesul-verba~ wersoanei condamnate ~i ii aduce la cuno~tinta acesteia, sub semnatura, ca se poate adresa direct instantei cu cerere de liberare conditionata.

(5) Cand persoana condamnata se adreseaza direct instantei, cerand liberarea conditionata, odata cu cererea se trimite ~i procesul-verbal intocmit de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedeps~lor privative de libertate, impreuna cu documentele care atesta mentiunile

(6) in vederea solutionarii cererii de liberare conditionata a persoanei condamnate sau a

propunerii formulate instanta poate consulta dosarul individual al persoanei

condamnate.

CAP. IX

de administratia penitenciarului

Dosarul individual al persoanei condamnate ART. 78

(1) Administratia penitenciarului completeaza pentru fiecare persoana condamnata care executa o pedeapsa privativa de libertate in penitenciar un dosar individual, la care se ata~eaza dosarul p r ev az ut; in art. 29 alin. (2).

(2) Dosarul individual al persoanei condamnate cuprinde:

a) datele ~i actul de identitate ale persoanei condamnate;

b) fotografii din fata ~i din profil;

c) copie de pe hotararea judecatoreasca de condamnare la pedeapsa privativa de libertate;

d) mandatul de executare a pedepsei;

e) anul, luna, ziua ~i ora la care a inceput executarea pedepsei;

f) cazierul judiciar;

g) fi~a dactiloscopica;

h) documentele intocmite in urma examenelor medicale;

i) documentele din care rezulta indeplinirea obligatiilor prevazute in art. 43 alin. (1) - (3) ;

j) documentele referitoare la masurile luate de catre administratia penitenciarului cu privire la exercitarea drepturilor persoanei condamnate la pedeapsa privativa de libertate;

k) documentele referitoare la participarea persoanei condamnate la activitatile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica ~i asistenta sociala, la instruirea ~colara ~i formarea profesionala a acesteia;

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 21

1) documentele referitoare la acordarea recompenselor, dosarul disciplinar ~i sanctiunile disciplinare aplicate in timpul executarii pedepsei privative de libertate;

m) alte documente intocmite in timpul executarii pedepsei privative de libertate care privesc regimul de executare a acesteia.

(3) Persoana condamnata la 0 pedeapsa privativa de libertate ~i aparatorul acesteia au acces, in prezenta persoanei anume desemnate de directorul penitenciarului, la dosarul individual.

(4) Dosarul individual poate fi consultat, cu exceptia situatiilor in care acesta este

cerut de organele abilitate potrivit legii, numai cu acordul persoanei condamnate ~i al judecatorului delegat cu executarea pedepselor.

(5) Datele cu caracter personal ale persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate sunt confidentiale, potrivit legii.

Registrele privind persoanele condamnate la pedepse privative de libertate ART. 79

Administratia fiecarui penitenciar intocme~te urmatoarele registre privind persoanele condamnate la pedepse privative de libertate:

a) registrul de evidenta a primirii persoanelor condamnate, anul,

luna, ziua ~i ora la care persoana condamnata a fost primita in penitencia~;

b) registrul de evidenta a recompenselor acordate persoanelor condamnate;

c) registrul de evidenta a sanctiunilor disciplinare aplicate persoaneloF

d) registrul de evidenta a liberarii conditionate

e) de evidenta libertate

de libertate

in cazul decesului unei persoane aflate in executarea unei pedepse privative de libertate, directorul penitenciarului in~tiinteaza de indata familia persoanei decedate sau 0 persoana apropiata acesteia, judecatorul delegat pentru e~ecutarea pedepselor privative de libertate ~i Administratia Nationala a Penitenciarelor, care sesizeaza Comisia comuna a Ministerului Justitiei ~i a Ministerului Sanatatii Eublice de analiza a deceselor survenite in sistemul penitenciar.

(2) Certificatul constatator al mortii ~i Justitiei ~i a Ministerului Sanatatii Publice penitenciar sunt obligatorii. (3) Dupa decesul persoanei condamnate,

Ministerului

deceselor survenite in sistemul

o ruda pana la gradul al IV-lea

inclusiv ori 0 alta persoana desemnata de ace~tea are acces la dosarul individual, dosarul medical, rapoartele de incident, certificatu~ constatator al mortii ~i orice alt act privitor la decesul persoanei condamnate ~i PQate 00tine, la cerere, fotocopii ale acestora.

(4) Componenta, organizarea ~i functionarea Comisiei comune a Ministerului Justitiei ~i a Ministerului Sanatatii Publice &e aNaliza a deceselor survenite in sistemul penitenciar se stabilesc prin ordin comun al ministrului justitiei ~i al ministrului sanatatii pUblice.

(5) inhumarea persoanei deceda~e este efectuata de catre familie, rude sau alte persoane apropiate acesteia. in a~senta ior sau in caz de refuz, inhumarea persoanei decedate se face de catre primaria din localitatea in a carei raza teritoriala se afla penitenciarul.

(6) in cazul pro6ucerii decesului persoanei condamnate, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale survenite in timpul executarii pedepsei, urma~ii acesteia beneficiaza de pensie de urma~, potrivrt legii.

(7) Direct6rul penitenciarului are obligatia de in~tiintare prevazuta in alin. (1) ~i atunci cand fersoana condamnata sufera 0 vatamare corporala grava, de 0 boala grava sau este transferata intr-o institutie medicala pentru tratarea unei boli psihice.

TITLUL V

Executarea masurilor preventive privative de libertate

Centrele de retinere ~i ares tare prevent iva ~i centrele de arestare prevent iva ART. 81

(1) Retinerea ~i arestarea prevent iva in cursul urmaririi penale se executa in centrele de retinere ~i ares tare preventiva, care se organizeaza ~i functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei ~i Internelor, iar arestarea prevent iva in cursul judecatii se executa in sectiile speciale de arestare prevent iva din penitenciare sau in centrele de arestare prevent iva de pe langa penitenciare, care se organizeaza ~i functioneaza in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Centrele de retinere ~i ares tare prevent iva se infiinteaza prin ordin al ministrului administratiei ~i internelor, iar centrele de ares tare prevent iva se infiinteaza prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Prin ordin al ministrului administratiei ~i internelor se stabile~te penitenciarul in a carui circumscriptie functioneaza centrele de retinere ~i ares tare preventiva, iar prin ordin al ministrului justitiei se stabile~te penitenciarul in a carui circumscriptie functioneaza centrele de ares tare preventiva.

(4) Organizarea ~i functionarea centre lor de retinere ~i arestare preventiva, precum ~i a centre lor de arestare prevent iva se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului administratiei ~i internelor ~i al ministrului justitiei.

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 22

(5) Masurile necesare pentru siguranta centrelor de retinere ~i ares tare preventiva, pre cum ~i pentru siguranta centre lor de arestare prevent iva se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului administratiei ~i interne lor ~i al ministrului justitiei.

Executarea retinerii ~i a arestarii preventive ART. 82

(1) Retinerea se executa in temeiul ordonantei prin care s-a dispus retinerea, potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.

(2) Arestarea prevent iva se executa in temeiul mandatului de arestare, emis potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.

(3) Primirea in centrele de retinere ~i ares tare prevent iva sau in centrele de arestare prevent iva a persoanelor fata de care s-au dispus aceste masuri preventive se face pe baza ordonantei prevazute in alin. (1) sau, dupa caz, a mandatului de arestare prevazut in alin. (2), dupa ce li se stabile~te identitatea.

(4) Centrele de retinere ~i ares tare prevent iva ~i centrele de arestare prevent iva sunt obligate sa asigure exercitarea drepturilor prevazute in Codul de procedura p~ala.

(5) Dispozitiile din titlul IV cap. III-VII, referitoare la conditiile de &etentie, drepturile ~i obligatiile persoanelor condamnate, munca, activitati educat~ve, cJlturale, terapeutice, de consiliere psihologica ~i asistenta sociala, recompensare, permisiunii de ie~ire din penitenciar, ~i sanctiuni disciplinare se apl~ca

in masura in care nu contravin dispozitiilor prevazute in prezentul titiu. (6) Persoanele retinute sau ares tate preventiv poarta tinuta civila.

(7) Persoanele arestate preventiv, sau pot desfa~ura

activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psinGIGgica ~i asistenta sociala,

in interiorul centre lor de retinere ~i arestare prevent iva sau al centre lor de arestare preventiva, cu avizul judecatorului delegat cu executarea pedep~elor.

Dosarul individual al persoanei ART. 83 (1) Administratia centrului de retinere ~i arestare Rreventiva sau a centrului de ares tare prevent iva completeaza pentru fiecare persoana retinuta sau arestata preventiv un dosar individual, la care se ata~eaza dosarul prevazuD in art. 29 alin. (2).

(2) Dosarul individual al persoanei retinute sau arestate preventiv cuprinde:

a) datele ~i actul de identitate ale ~ersoanei retinute sau ares tate preventiv;

b) fotografii din fata ~i din profir;

c) copie de pe dispozitivul hotararii prirr care s-a dispus arestarea preventiva, prelungirea

sau mentinerea arestarii preventive;

d) ordonanta de retinere ~i mandattl~ de ares tare preventiva;

e) anul, luna, ziua ~i ora inceput executarea retinerii sau arestarii preventive;

f) cazierul judiciar;

g) fi~a dactiloscopica~

h) documentele intocmite in urma examenelor medicale obligatorii prevazute in art. 51;

i) documentele din C~'t rejulta indeplinirea obligatiilor prevazute in art. 43 alin.

(1)-(3); ,~

j) documentele referitoare la masurile luate de catre administratia centrului de retinere ~i ares tare prevent iva sau a centrului de arestare prevent iva cu privire la exercitarea drepturilor persoanei retinute sau arestate preventiv;

k) documenEeie referitoare la acordarea recompenselor, dosarul disciplinar ~i sanctiunile disciplinare aplicate in timpul executarii retinerii sau arestarii preventive;

1) alte dots.ume.rit.e intocmite in timpul exe c ut a r i.L r e t i ne r i i. sau a r e s t.a r i i, preventive.

(3) Persoana retinuta sau arestata preventiv ~i aparatorul acesteia au acces, in prezenta persoanei anume desemnate de conducatorul centrului de retinere ~i arestare prevent iva sau de ares tare preventiva, la dosarul individual.

(4) Instanta de judecata ~i procurorul au acces la dosarul individual al persoanei retinute sau ares tate preventiv.

(5) Dosarul individual poate fi consultat de organele abilitate potrivit legii, fara acordul persoanei retinute sau arestate preventiv.

(6) Datele cu caracter personal ale persoanelor retinute sau arestate preventiv sunt confidentiale, potrivit legii.

Registrele privind persoanele retinute sau arestate preventiv ART. 84

Administratia fiecarui centru de retinere ~i arestare prevent iva ~i a fiecarui centru de ares tare prevent iva intocme~te urmatoarele registre privind persoanele retinute sau ares tate preventiv:

a) registrul de evidenta a primirii persoanelor retinute sau arestate preventiv, in care se consemneaza anul, luna, ziua ~i ora la care persoana retinuta sau arestata a fost primita in centru;

b) registrul de evidenta a punerii in libertate a persoanelor retinute sau arestate preventiv;

c) registrul de evidenta a recompenselor;

d) registrul de evidenta a sanctiunilor disciplinare.

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 23

TITLUL VI

Dispozitii tranzitorii ~i finale

Dispozitii tranzitorii ART. 85

in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate stabile~te pentru fiecare persoana condamnata la 0 pedeapsa privativa de libertate regimul de executare, conform dispozitiilor Codului penal ~i ale prezentei legi.

Dispozitii finale ART. 86

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin

hotarare, regulamentul de aplicare a dispozitiilor acesteia.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga executarea pedepselor, republicata in Buletinul Oficial, Partea modificarile ~i completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor priv~t0are pedepsei la locul de munca, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5672003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de iinertate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003, precum ~i orice alte dispozitii contrare.

Bu cu r e s t i., 4 iulie 2006 Nr. 275.

respectarea prevederilor art. 75 ~i

Y

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul ale art. 76 alin. (1) din Con s t i t.u t i.a Roma n i.e.i ,

CTCE - Piatra Neamt - 02.07.2010

Pagina 24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful