You are on page 1of 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


2017

MINGG BIDANG / OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN DAN IMPAK /


U TAJUK AKTIVITI CATATAN

1. Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : Keusahawanan,
(Lukisan) 1.1 Persepsi Estetik: (EK1,EK2,EK3,EK5
1. Memahami dan 1.1.1 Unsur Seni: 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3, ), TMK
Tema : menyatakan bahasa seni 1.1.1.4, 1.1.1.5 Kreativiti, inovasi,
Alam Semula visual dalam penghasilan 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 Dan Nilai Murni
jadi lukisan Pemandangan
Sawah Padi 1.2 Aplikasi Seni Bahan Bantu
Tajuk : 2. Mengetahui dan mengenal 1.2.1 Media: 1.2.1.1, 1.2.1.2 Belajar
Pemandangan jenis-jenis media, proses 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 Silang Pangkah 1.Contoh Lukisan,
Sawah Padi serta teknik dalam Contoh gambar
menghasilkan lukisan 1.3 Ekspresi Kreatif 2.Media:
Pemandangan Sawah Padi. Kertas lukisan
3. Menghasilkan karya dengan 1.4 Apresiasi Seni Pensel warna
mengaplikasi bahasa seni
visual, media, proses dan AKTIVITI Penilaian PdP
teknik dengan betul. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Proses
4. Membuat apresiasi menggunakan komputer guru dan bersoal jawab penghasilan
terhadap karya sendiri dan mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya sepanjang
rakan berpandukan bahasa karya.(EK1). aktiviti
seni visual. 2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan menggambar
cara melakar serta mewarna karya teknik menggunakan
lukisan.(EK 2) teknik lukisan
3. Murid membuat meneroka media, proses dan berdasarkan dua
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2) standard
4. Murid membuat proses awal penghasilan lukisan. kandungan.
(EK3,EK5)

2. Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : Keusahawanan,
(Lukisan) 1.1 Persepsi Estetik (EK1-EK5)TMK
1. Memahami dan Kreativiti, inovasi,
Tema : menyatakan bahasa seni 1.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Alam Semula visual dalam penghasilan
jadi lukisan Pemandangan 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
Sawah Padi 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Belajar
Tajuk : 2. Mengetahui dan mengenal 1.Contoh Lukisan,
Pemandangan jenis-jenis media, proses 1.4 Apresiasi Seni Contoh gambar
Sawah Padi serta teknik dalam 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 2.Media:
menghasilkan lukisan Kertas lukisan
Pemandangan Sawah Padi. AKTIVITI Pensel warna
3. Menghasilkan karya dengan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
mengaplikasi bahasa seni dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang Penilaian PdP
visual, media, proses dan ada pada karya.(EK1 Proses
teknik dengan betul. 2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan penghasilan
4. Membuat apresiasi karya. (EK1, EK 2) karya sepanjang
terhadap karya sendiri dan 3. Murid menghasilkan karya lukisan dengan aktiviti
rakan berpandukan bahasa mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan menggambar
seni visual. teknik. (EK3,EK 4) menggunakan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya teknik lukisan
lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa berdasarkan
seni visual. (EK 5) empat standard
kandungan.

1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

3. Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,


Membuat Corak murid dapat : (EK1,EK2,EK3,EK5
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik: )TMK
(lukisan 1. Memahami dan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3
-Terancang) menyatakan bahasa seni 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2, Kreativiti, inovasi,
visual yang ada pada corak 2.1.2.3 Dan Nilai Murni
Tema: teknik lukisan.
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.2 Aplikasi Seni Bahan Bantu
Manusia media, serta proses dan 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 Belajar
teknik dalam penghasilan 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 lukisan 1. Contoh : hasil
Tajuk: karya. Karya
Alas Dulang 3. Murid menghasilkan karya 2.3 Ekspresi Kreatif 2. Media: gunting,
dengan mengaplikasikan pembaris, oil
bahasa 2.4 Apresiasi Seni pastel atau
senivisual,media,proses pensel warna.
dan teknik dengan betul.
4. Membuat apresiasi AKTIVITI Penilaian PdP
terhadap karya sendiri dan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Proses
rakan berpandukan bahasa menggunakan komputer guru dan bersoal jawab penghasilan
seni visual. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya sepanjang
karya.(EK1) aktiviti
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan menggunakan
cara melakar serta mewarna corak teknik corak teknik
lukisan.(EK 2) lukisan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam berdasarkan
Standard
dua
penghasilan karya. (EK 2, EK3)
Kandungan.
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.
(EK5)

4. Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK :


Membuat Corak murid dapat : 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
dan Rekaan (EK1-EK5) TMK
(Terancang) 1. Memahami dan 2.2 Aplikasi Seni
menyatakan bahasa seni Kreativiti, inovasi,
Tema: visual yang ada pada corak 2.3 Ekspresi Kreatif Dan Nilai Murni
Objek Buatan teknik lukisan. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal Bahan Bantu
media, serta proses dan 2.4 Apresiasi Seni Belajar
Tajuk: teknik dalam penghasilan 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 1. Contoh : hasil
Alas Dulang karya. Karya
3. Murid menghasilkan karya AKTIVITI 2. Media: gunting,
dengan mengaplikasikan pembaris, oil
bahasa 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya pastel atau
senivisual,media,proses dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang pensel warna.
dan teknik dengan betul. ada pada karya.(EK1
4. Membuat apresiasi 2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan Penilaian PdP
terhadap karya sendiri dan karya. (EK1, EK 2) Proses
rakan berpandukan bahasa 3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi penghasilan
seni visual. bahasa seni visual, media, proses dan teknik. karya sepanjang
(EK3,EK 4) aktiviti
4. Murid mempamer dan menceritakan karya menggunakan
lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa corak teknik
seni visual. (EK 5) lukisan
berdasarkan
empat Standard
Kandungan.

2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

5. Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan murid dapat : Keusahawanan,
Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2, EK3,
(Asemblaj) 1. Memahami dan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 EK5 ),
menyatakan bahasa seni 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2 TMK
Tema : visual yang ada pada arca Kreativiti, inovasi,
Objek Buatan teknik asemblaj. 3.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2
media, serta proses dan 3.2.2 Proses dan Teknik : 3.2.2.1 asemblaj Bahan Bantu
Tajuk : teknik dalam penghasilan Belajar
Pasu Bunga arca asemblaj. 3.3 Ekspresi Kreatif 1.Contoh arca
3. Murid menghasilkan arca asemblaj
asemblaj dengan 3.4 Apresiasi Seni
mengaplikasikan bahasa 2.Media:
seni visual,media,proses AKTIVITI Gunting, gam ,
dan teknik dengan betul. 1. Guru mempamerkan contoh arca asemblaj bahan kutipan
4. Membuat apresiasi menggunakan komputer dan bersoal jawab dan bahan lain
terhadap karya sendiri dan tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh yang sesuai.
rakan dengan karya.(EK1)
menggunakan bahasa seni 2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan Penilaian PdP
visual. cara menghasilkan arca asembalj(EK 2) Proses
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan
penghasilan karya (EK 2) karya sepanjang
4. Murid membuat proses awal menghasilkan arca aktiviti membuat
asemblaj.(EK3, EK5) arca
menggunakan
teknik asemblaj
berdasarkan dua
standard
kandungan.

EMK
6 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,
Membentuk dan murid dapat : (EK1- EK5 ),
Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik Kreativiti, inovasi,
(Asemblaj) Dan Nilai Murni
1. Memahami dan 3.2 Aplikasi Seni
Tema : menyatakan bahasa seni Bahan Bantu
Objek Buatan visual yang ada pada arca 3.3 Ekspresi Kreatif Belajar
Manusia teknik asemblaj. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 1.Contoh arca
2. Mengetahui dan mengenal asemblaj
Tajuk : media, serta proses dan 3.4 Apresiasi Seni
Pasu Bunga teknik dalam penghasilan 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 2.Media:
arca asemblaj. Gunting, gam ,
3. Murid menghasilkan arca bahan kutipan
asemblaj dengan AKTIVITI dan bahan lain
mengaplikasikan bahasa yang sesuai.
seni visual,media,proses 1. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan
dan teknik dengan betul. karya. Penilaian PdP
4. Membuat apresiasi (EK1, EK 2) Proses
terhadap karya sendiri dan 2. Murid menghasilkan arca asemblaj dengan penghasilan
rakan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual , media dan karya sepanjang
menggunakan bahasa seni teknik dengan betul.(EK3,EK4) aktiviti membuat
visual. 3. Murid membuat apresiasi terhadsp karya sendiri arca
dan rakan berdasarkan bahasa seni visual.(EK 5) menggunakan
teknik asemblaj
berdasarkan
empat standard
kandungan.

3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

7 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Mengenal Kraf murid dapat : Kreativiti dan
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik inovasi,
( batik ) 1. Memahami dan 4.1.1 Unsur Seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, Keusahawanan
menyatakan bahasa seni (EK1,EK2,EK3
4.1.1.3
Tema : visual yang ada pada batik EK5)
4.1.2 Prinsip Rekaan : 4.1.2.1, 4.1.2.2
Alam Semula teknik resis.. TMK dan Nilai
Jadi 2. Mengetahui dan mengenal Murni
4.2 Aplikasi Seni
media, serta proses dan
4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2
Tajuk : teknik dalam penghasilan Bahan Bantu
4.2.2 Proses dan Teknik : 4.2.2.1 ( resis)
Bunga batik. Belajar
3. Murid menghasilkan batik 1. Contoh
4.3 Ekspresi Kreatif
dengan mengaplikasikan
gambar batik
bahasa seni visual, media,
4.4 Apresiasi Seni 2. Media : kertas
proses dan teknik dengan
lukisan,lilin
betul.
krayon, warna
4. Membuat apresiasi
air dan span
terhadap karya sendiri dan
AKTIVITI
rakan dengan
Proses
menggunakan bahasa seni
1. Guru mempamerkan contoh batik menggunakan penghasilan
visual.
komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni karya sepanjang
visual yang ada pada karya.(EK1) aktiviti membuat
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan batik
cara menghasilkan batik teknik resis(EK 2) menggunakan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam teknik resis
penghasilan batik (EK 2) berdasarkan dua
4. Murid membuat proses awal menghasilkan batik. standard
(EK3,EK5 kandungan.

8 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Mengenal Kraf murid dapat : Kreativiti dan
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik inovasi,
( batik ) 1. Memahami dan Keusahawanan
menyatakan bahasa seni 4.2 Aplikasi Seni (EK1- EK5) ,
Tema : visual yang ada pada batik TMK dan Nilai
Alam Semula teknik resis.. 4.3 Ekspresi Kreatif Murni
Jadi 2. Mengetahui dan mengenal 4 .3.1, 4.3.2, 4.3.3
media, serta proses dan Bahan Bantu
Tajuk : teknik dalam penghasilan 4.4 Apresiasi Seni Belajar
Bunga batik. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 1 .Contoh
3. Murid menghasilkan batik gambar
dengan mengaplikasikan batik
bahasa seni visual, media, 2. Media : kertas
proses dan teknik dengan AKTIVITI lukisan,lilin
betul. krayon, warna
4. Membuat apresiasi 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya air dan span
terhadap karya sendiri dan menggunakan komputer gurudan bersoaljawab
rakan dengan mengenai bahasa seni yang ada pada karya. Proses
menggunakan bahasa seni (EK1) penghasilan
visual. 2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya sepanjang
batik. (EK1, EK 2) aktiviti membuat
3. Murid menghasilkan batik dengan batik
mengaplikasikan bahasa seni visual , media dan menggunakan
teknik dengan betul.(EK3,EK4) teknik resis
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri berdasarkan
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.(EK 5) empat standard
kandungan.

4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

9 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
(Catan) 1.1.1 Unsur Seni : 1.1.1.1 , 1.1.1.2, (EK1 ,EK2,EK3,
1. Memahami dan 1.1.1.3 EK5), TMK
Tema : menyatakan bahasa seni 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2,
Alam Semula jadi visual dalam karya 1.1.2.3 Kreativiti, inovasi,
Pemandangan di tepi Dan Nilai Murni
Tajuk : pantai. 1.2 Aplikasi Seni
Pemandangan di 2. Mengetahui dan mengenal 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Bahan Bantu
Tepi Pantai jenis-jenis media, proses 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 (Basah atas Belajar
serta teknik dalam kering) 1.Contoh Lukisan,
menghasilkan catan. Contoh gambar
3. Menghasilkan karya dengan 1.3 Ekspresi Kreatif 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni
1.4 Apresiasi Seni Kertas lukisan
visual, media, proses dan
Warna air
teknik dengan betul.
AKTIVITI
4. Membuat apresiasi
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Penilaian PdP
terhadap karya sendiri dan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Proses
rakan berpandukan bahasa
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh penghasilan
seni visual.
karya.(EK1) karya sepanjang
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan aktiviti
cara melakar serta mewarna Pemandangan di menggambar
tepi pantai. (EK 2) menggunakan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam teknik catan
penghasilan karya. (EK 2) berdasarkan dua
4. Murid membuat proses awal menghasilkan catan. standard
(EK3) kandungan.

10. Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : Keusahawanan,
(Catan) 1.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
1. Memahami dan
Tema : menyatakan bahasa seni 1.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Alam Semula jadi visual dalam karya Dan Nilai Murni
Pemandangan di tepi 1.3 Ekspresi Kreatif
Tajuk : pantai. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu
Pemandangan di 2. Mengetahui dan mengenal Belajar
Tepi Pantai jenis-jenis media, proses 1.4 Apresiasi Seni 1.Contoh Lukisan,
serta teknik dalam 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 Contoh gambar
menghasilkan catan.
3. Menghasilkan karya dengan 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni AKTIVITI Kertas lukisan
visual, media, proses dan Warna air
teknik dengan betul. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
4. Membuat apresiasi menggunakan komputer gurudan bersoaljawab Penilaian PdP
terhadap karya sendiri dan mengenai bahasa seni yang ada pada karya. Proses
rakan berpandukan bahasa (EK1) penghasilan
seni visual. 2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya sepanjang
catan. (EK1 EK 2) aktiviti
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi menggambar
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 4) menggunakan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri teknik catan

5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

dan rakan berpandukan bahasa seni visual. berdasarkan


(EK3,EK 5) empat standard
kandungan.

11 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak murid dapat : Keusahawanan,
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik: (EK1 ,EK2,EK3,
(Pualaman) 1. Memahami dan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 EK5), TMK
menyatakan bahasa seni 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2, Kreativiti, inovasi,
Tema : visual yang ada pada corak Dan Nilai Murni
Objek Buatan teknik pualaman. 2.2 Aplikasi Seni
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 BahanBantuBela
jenis-jenis media, proses 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 pualaman jar
Tajuk : serta teknik dalam (corak tidak 1. Contoh corak
Topi Hari Jadi penghasilan corak teknik terancang ) pualaman
pualaman. 2.Media:
3. Mengaplikasikan 2.3 Ekspresi Kreatif Alat:Turpentine,
pengetahuan dan besen, lidi, air,
kefahaman bahasa seni 2.4 Apresiasi Seni sarung tangan,
visual, media, serta proses surat khabar
dan teknik dalam lama.
penghasilan pualaman. AKTIVITI Bahan:Cat
4. Membuat apresiasi minyak (pelbagai
terhadap karya sendiri dan 1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik warna), kertas
rakan berpandukan bahasa pualaman dan bersoal jawab mengenai bahasa lukisan
seni visual. seni yang ada pada contoh karya dengan
menggunakan komputer. (EK1) Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan Proses
. cara membuat corak pualaman pada kertas penghasilan
lukisan. (EK 2) karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam aktiviti membuat
penghasilan corak pualaman. (EK 2) corak dan rekaan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak menggunakan
pualaman. (EK 5) teknik pualaman
berdasarkan dua
standard
kandungan .

12 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak murid dapat : Keusahawanan,
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik: (EK1- EK5), TMK
(Pualaman) 1. Memahami dan Kreativiti, inovasi,
menyatakan bahasa seni 2.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Tema : visual yang ada pada corak
Objek Buatan teknik pualaman. 2.3 Ekspresi Kreatif BahanBantuBela
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 jar
jenis-jenis media, proses 1. Contoh corak
Tajuk : serta teknik dalam 2.4 Apresiasi Seni pualaman
Topi Hari Jadi penghasilan corak teknik 2.4.1, 2.4.2. 2.4.3 2.Media:
pualaman. Alat:Turpentine,
3. Mengaplikasikan besen, lidi, air,
pengetahuan dan AKTIVITI sarung tangan,
kefahaman bahasa seni 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya surat khabar
visual, media, serta proses corak pualaman dan bersoaljawab mengenai lama.
dan teknik dalam bahasa seni yang ada pada karya.(EK1) Bahan:Cat
penghasilan pualaman. 2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan minyak (pelbagai
4. Membuat apresiasi cora. (EK1, EK 2) warna), kertas
terhadap karya sendiri dan 3. Murid menghasilkan karya topi hari jadi lukisan
rakan berpandukan bahasa menggunakan teknik pualaman dengan
seni visual. mengaplikasikan bahasa seni visual, media, Penilaian PdP
proses dan teknik yang betul.(EK 3,EK4) Proses
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri penghasilan

6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)karya sepanjang


aktiviti membuat
corak dan rekaan
menggunakan
teknik pualaman
berdasarkan dua
standard
kandungan .

13 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan murid dapat : Keusahawanan,
membuat binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1
(diorama) 1. Memahami dan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2 EK2,EK3,EK5),
menyatakan bahasa seni 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2 TMK
Tema : visual dalam karya diorama
Alam Semula jadi (pemandangan di dasar 3.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
laut) 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2 Dan Nilai Murni
Tajuk : 2. Mengetahui dan mengenal 3.2.2 Proses Teknik : 3.2.2.1 (Montaj,kolaj,
Akaurium jenis-jenis media, proses Lukisan,dll) Bahan Bantu
serta teknik dalam Belajar
menghasilkan diorama. 3.3 Ekspresi Kreatif 1.Contoh Lukisan,
3. Menghasilkan karya dengan Contoh gambar
mengaplikasi bahasa seni 3.4 Apresiasi Seni Contoh
visual, media,proses dan diorama
teknik dengan betul. AKTIVITI
4. Membuat apresiasi 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya 2.Media:
terhadap karya sendiri dan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Kertas lukisan
rakan berpandukan mengenai bahasa seni yang ada pada contoh Pensel warna
bahasa seni visual. karya.(EK1) Gunting, kotak,
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan gam, Benang,
cara membuat diorama akuarium (EK 2) polisterin, cat
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam poster, kertas
penghasilan diorama akuarium. (EK 2) lukisan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan
diorama.(EK3.EK5) Penilaian PdP
Proses
penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
diorama
berdasarkan dua
standard
kandungan.

14 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan murid dapat : Keusahawanan,
membuat binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
(diorama) 1. Memahami dan
menyatakan bahasa seni Kreativiti, inovasi,
3.2 Aplikasi Seni
Tema : visual dalam karya diorama Dan Nilai Murni
Alam Semula jadi (pemandangan di dasar
3.3 Ekspresi Kreatif
laut) Bahan Bantu
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3
Tajuk : 2. Mengetahui dan mengenal Belajar
3.4 Apresiasi Seni
Akaurium jenis-jenis media, proses 1.Contoh Lukisan,
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3
serta teknik dalam Contoh gambar
menghasilkan diorama. Contoh
AKTIVITI
3. Menghasilkan karya dengan diorama
mengaplikasi bahasa seni 2.Media:
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
visual, media,proses dan Kertas lukisan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
teknik dengan betul. Pensel warna
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
4. Membuat apresiasi Gunting, kotak,
karya.(EK1)
terhadap karya sendiri dan gam, Benang,
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan
rakan berpandukan polisterin, cat
dioram. (EK1 EK 2)

7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

bahasa seni visual. 3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi poster, kertas
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK lukisan
4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya Penilaian PdP
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni Proses
visual. (EK 5) penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
diorama
berdasarkan
empat standard
kandungan.

15 Bidang : Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf murid dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1
(Ukiran) 1. Memahami dan 4.1.1 Unsur seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3
4.1.2 Prinsip rekaan : 4.1.2.1, 4.1.2.2
EK2,EK3,EK5),
TMK
menyatakan bahasa seni
Tema :
visual dalam karya ukiran.
Objek buatan 4.2 Aplikasi seni Kreativiti, Inovasi
2. Mengetahui dan mengenal
manusia 4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2 Nilai murni
jenis-jenis media, proses
4.2.2 Proses dan teknik : 4.2.2.1 (Ukiran
serta teknik dalam
Tajuk : timbul) Bahan Bantu
menghasilkan ukiran.
Pewangi Kereta Belajar:
3. Menghasilkan karya dengan
4.3Ekspresi Kreatif 1.Contoh ukiran
mengaplikasi bahasa seni
timbul
visual, media,proses dan
4.4 Apresiasi Seni 2.Media:
teknik dengan betul.
Alat;
4. Membuat apresiasi
AKTIVITI pensel,pembaris,
terhadap karya sendiri dan
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya pen mata bola
rakan berpandukan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab atau pencungkil
bahasa seni visual.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh gigi dan alatan
karya.(EK1) lain yang sesuai.
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara membuat ukiran timbul (EK 2) Bahan; sabun
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam buku dan bahan
penghasilan ukiran. (EK 2) lain yang sesuai.
4. Murid membuat proses awal menghasilkan
ukiran.(EK,EK5) Penilaian PdP:
Proses
penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
ukiran
berdasarkan dua
standard
kandungan.

16 Bidang : Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf murid dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1 -EK5), TMK
(Ukiran) 1. Memahami dan 4.2 Aplikasi seni
Kreativiti, Inovasi
Nilai murni
menyatakan bahasa seni
Tema :
visual dalam karya ukiran.
Objek buatan 4.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
2. Mengetahui dan mengenal
manusia 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 Belajar:
jenis-jenis media, proses
1.Contoh ukiran
serta teknik dalam
Tajuk : 4.4 Apresiasi Seni timbul
menghasilkan ukiran.
Pewangi Kereta 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 2.Media:
3. Menghasilkan karya dengan
Alat;
mengaplikasi bahasa seni
AKTIVITI pensel,pembaris,
visual, media,proses dan
pen mata bola
teknik dengan betul.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya atau pencungkil
4. Membuat apresiasi
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab gigi dan alatan
terhadap karya sendiri dan
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh lain yang sesuai.
rakan berpandukan

8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

bahasa seni visual. karya.(EK1)


2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan Bahan; sabun
ukiran. (EK1, EK 2) buku dan bahan
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi lain yang sesuai.
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK
4) Penilaian PdP:
4. Murid mempamer dan menceritakan karya Proses
lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa penghasilan
seni visual. (EK 5) karya sepanjang
aktiviti membuat
ukiran
berdasarkan
empat standard
kandungan

17 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : Kreativiti, Inovasi,
(gosokan) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan

Tema :
1. Memahami dan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 (EK1.EK2..EK5).
dan Nilai murni
menyatakan bahasa seni
Alam semula jadi 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2
visual dalam gambar buah-
Bahan Bantu
buahan.
Tajuk : 1.2 Aplikasi seni Belajar
2. Mengetahui dan mengenal
Buah-buahan 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 1. Contoh: karya
jenis-jenis media, proses
1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (gosokan) seni
serta teknik dalam
2. Media:
menghasilkan gambar.
1.3 Ekspresi Kreatif permukaan
3. Menghasilkan karya dengan
yang
mengaplikasi bahasa seni
1.4 Apresiasi Seni mempunyai
visual, media,proses dan
jalinan, kertas
teknik dengan betul.
AKTIVITI lukisan atau
4. Membuat apresiasi
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya kertas A4,
terhadap karya sendiri dan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab pensel warna
rakan berpandukan
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh dan pensel.
bahasa seni visual.
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan Penilaian PdP
cara membuat gambar buah-buahan Proses
menggunakan teknik gosokan (EK 2) penghasilan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam karya sepanjang
penghasilan gambar. (EK 2) aktiviti
4. Murid membuat proses awal menghasilkan menggambar
gambar buah-buahan.(EK 3.EK5) menggunakan
teknik gosokan
berdasarkan dua
standard
kandungan.

18 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : Kreativiti, Inovasi,
(gosokan) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan

Tema :
1. Memahami dan 1.2 Aplikasi seni
(EK1-.EK5). dan
Nilai murni
menyatakan bahasa seni
Alam semula jadi
visual dalam gambar buah-
1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
buahan.
Tajuk : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Belajar
2. Mengetahui dan mengenal
Buah-buahan 1. Contoh: karya
jenis-jenis media, proses
1.4 Apresiasi Seni seni
serta teknik dalam
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 2. Media:
menghasilkan gambar.
permukaan
3. Menghasilkan karya dengan
AKTIVITI yang
mengaplikasi bahasa seni
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya mempunyai
visual, media,proses dan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab jalinan, kertas
teknik dengan betul.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh lukisan atau
4. Membuat apresiasi
karya.(EK1) kertas A4,
terhadap karya sendiri dan
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar pensel warna

9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

rakan berpandukan menggunakan teknik gosokan. (EK1, EK 2) dan pensel.


bahasa seni visual. 3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK Penilaian PdP
4) Proses
4. Murid mempamer dan menceritakan karya penghasilan
lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa karya sepanjang
seni visual. (EK 5) aktiviti
menggambar
menggunakan
teknik gosokan
berdasarkan
empat standard
kandungan.

19 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Membuat corak murid dapat : Keusahawanan
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1,EK2,EK3.EK5
(Cetakan) 1. Memahami dan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2 )
menyatakan bahasa seni 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti dan
Tema : visual dalam karya inovasi, TMK dan
Objek Buatan menggunakan teknik 2.2 Aplikasi seni nilai murni.
Manusia cetakan. 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2
2. Mengetahui dan mengenal 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 Cetakan Bahan Bantu
Tajuk : jenis-jenis media, proses blok Belajar:
Baju Bercorak serta teknik dalam - 1.Contoh: Hasil
menghasilkan corak. Susunan karya
3. Menghasilkan karya dengan 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni Model origami
cerminan
visual, media,proses dan baju, kad
2.3 Ekspresi Kreatif
teknik dengan betul. bergelugur,
4. Membuat apresiasi kertas lukisan,
2.4 Apresiasi Seni
terhadap karya sendiri dan cat air, berus
rakan berpandukan lukisan, palet,
AKTIVITI
bahasa seni visual. pisau pemotong
atau gunting,
1. Guru menunjukkan contoh karya corak susunan
pensel dan
cerminan dengan teknik cetakan menggunakan
pembaris
slaid dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni
visual. (EK1)
Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
Proses
cara membuat corak susunan cerminan
penghasilan
menggunakan teknik cetakan blok(EK 2)
karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
aktiviti membuat
penghasilan corak. (EK 2)
corak teknik
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak. cetakan blok
(EK 3. EK5) berdasarkan dua
Standard
Kandungan.

20 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Membuat corak murid dapat : Keusahawanan
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1-.EK5)
(Cetakan) 1. Memahami dan Kreativiti dan
menyatakan bahasa seni 2.2 Aplikasi seni inovasi, TMK dan
Tema : visual dalam karya nilai murni.
Objek Buatan menggunakan teknik
2.3 Ekspresi Kreatif
Manusia cetakan. Bahan Bantu
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
2. Mengetahui dan mengenal Belajar:
Tajuk : jenis-jenis media, proses 1.Contoh: Hasil
2.4 Apresiasi Seni
Baju Bercorak serta teknik dalam karya
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
menghasilkan corak. 2.Media:
3. Menghasilkan karya dengan Model origami
AKTIVITI
mengaplikasi bahasa seni baju, kad
visual, media,proses dan bergelugur,

10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

teknik dengan betul. 1. Guru menunjukkan contoh karya corak susunan kertas lukisan,
4. Membuat apresiasi cerminan dengan teknik cetakan menggunakan cat air, berus
terhadap karya sendiri dan slaid dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni lukisan, palet,
rakan berpandukan visual. (EK1) pisau pemotong
bahasa seni visual. 2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak atau gunting,
menggunakan teknik cetakan blok. (EK1, EK 2) pensel dan
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi pembaris
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK
4) Penilaian PdP
4. Murid mempamer dan menceritakan karya Proses
lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa penghasilan
seni visual. (EK 5) karya sepanjang
aktiviti membuat
corak teknik
cetakan blok
berdasarkan
empat Standard
Kandungan.

21 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,


Membentuk dan murid dapat : (EK1
membuat binaan 3.1 Persepsi Estetik EK2,EK3,EK5),
(boneka) 1. Memahami dan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2 TMK
menyatakan bahasa seni 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2
Tema : visual dalam karya boneka. Kreativiti, inovasi,
Alam Semula jadi 2. Mengetahui dan mengenal Dan Nilai Murni
jenis-jenis media, proses 3.2 Aplikasi Seni
Tajuk : serta teknik dalam 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2 Bahan Bantu
Orang-orangan menghasilkan boneka. 3.2.2 Proses Teknik : Belajar
3. Menghasilkan karya dengan 1.Contoh Boneka
mengaplikasi bahasa seni
visual, media,proses dan 3.3 Ekspresi Kreatif 2.Media:
teknik dengan betul. kain perca, gam,
4. Membuat apresiasi 3.4 Apresiasi Seni botol air mineral
terhadap karya sendiri dan 500ml, benang
rakan berpandukan AKTIVITI bulu kambing,
bahasa seni visual. kain felt,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya gunting,reben,
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab gelang getah,
mengenai bahasa seni pada contoh karya.(EK1) selotep, straw
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara membuat Boneka. (EK 2) Penilaian PdP
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Proses
penghasilan karya. (EK 2) penghasilan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan karya sepanjang
boneka. aktiviti
(EK 3.EK5) menghasilkan
boneka
berdasarkan dua
standard
kandungan.

22 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,


Membentuk dan murid dapat : (EK1 -EK5), TMK
membuat binaan 3.1 Persepsi Estetik
(boneka) 1. Memahami dan Kreativiti, inovasi,
menyatakan bahasa seni Dan Nilai Murni
3.2 Aplikasi Seni
Tema : visual dalam karya boneka.
Alam Semula jadi 2. Mengetahui dan mengenal Bahan Bantu
3.3 Ekspresi Kreatif
jenis-jenis media, proses Belajar
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3
Tajuk : serta teknik dalam 1.Contoh Boneka
Orang-orangan menghasilkan boneka.
3.4 Apresiasi Seni
3. Menghasilkan karya dengan 2.Media:
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3
mengaplikasi bahasa seni kain perca, gam,

11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

visual, media,proses dan botol air mineral


teknik dengan betul. 500ml, benang
4. Membuat apresiasi AKTIVITI bulu kambing,
terhadap karya sendiri dan kain felt,
rakan berpandukan 1. Guru menunjukkan contoh karya boneka gunting,reben,
bahasa seni visual menggunakan slaid dan bersoal jawab gelang getah,
berdasarkan bahasa seni visual. (EK1) selotep, straw
2. Guru mengimbas kembali cara membuat boneka
(EK1,EK2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan boneka dengan mengaplikasi Proses
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK penghasilan
4) karya sepanjang
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri aktiviti
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK menghasilkan
5) boneka
berdasarkan
empat standard
kandungan.

23 Bidang : Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf murid dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1,EK2,EK3,EK5
(Tembikar) 1. Memahami dan 4.1.1 Unsur seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2,
4.1.2 Prinsip rekaan : 4.1.2.1
4.1.1.3 )TMK
Kreativiti, Inovasi
menyatakan bahasa seni
Tema : Nilai murni
visual dalam karya
Objek buatan 4.2 Aplikasi seni
tembikar.
manusia 4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2 Bahan Bantu
2. Mengetahui dan mengenal
4.2.2 Proses dan teknik : 4.2.2.1 Belajar:
jenis-jenis media, proses
Tajuk : (picitan) 1.Contoh
serta teknik dalam
Mangkuk tembikar
menghasilkan tembikar
4.3 Ekspresi Kreatif
3. Menghasilkan karya dengan
2.Media:
mengaplikasi bahasa seni
4.4 Apresiasi Seni Alat; pencungkil
visual, media,proses dan
gigi atau batang
teknik dengan betul.
aiskrim, berus
4. Membuat apresiasi
AKTIVITI lukisan dan
terhadap karya sendiri dan
alatan yang
rakan berpandukan
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya sesuai
bahasa seni visual.
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Bahan; tanah
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh liat, cat poster
karya.(EK1) dan bahan lain
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan yang sesuai.
cara membuat tembikar (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Penilaian PdP:
penghasilan tembikar. (EK 2) Proses
4. Murid membuat proses awal menghasilkan penghasilan
tembikar . karya sepanjang
(EK 3.EK5) aktiviti membuat
tembikar
berdasarkan dua
standard
kandungan.

24 Bidang : Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf murid dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1-EK5)TMK
(Tembikar) 1. Memahami dan 4.2 Aplikasi seni
Kreativiti, Inovasi
Nilai murni
menyatakan bahasa seni
Tema :
visual dalam karya
Objek buatan 4.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
tembikar.
manusia Belajar:
2. Mengetahui dan mengenal 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
1.Contoh
jenis-jenis media, proses
Tajuk : tembikar
serta teknik dalam 4.4 Apresiasi Seni

12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

Mangkuk menghasilkan tembikar 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3


3. Menghasilkan karya dengan 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni AKTIVITI Alat; pencungkil
visual, media,proses dan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya gigi atau batang
teknik dengan betul. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab aiskrim, berus
4. Membuat apresiasi mengenai bahasa seni yang ada pada contoh lukisan dan
terhadap karya sendiri dan karya.(EK1) alatan yang
rakan berpandukan 2. Guru mengimbas kembali cara membuat sesuai
bahasa seni visual. tembikar (EK1, EK 2) Bahan; tanah
3. Murid menghasilkan tembikar dengan liat, cat poster
mengaplikasi bahasa seni media, proses dan dan bahan lain
teknik. (EK 3, EK 4) yang sesuai.
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK Penilaian PdP:
5) Proses
penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
tembikar
berdasarkan
empat standard
kandungan.

25 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : Keusahawanan,
(Capan) 1.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3
1. Memahami dan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, EK5), TMK
Tema : menyatakan bahasa seni 1.1.1.3 Kreativiti, inovasi,
AlamSemulajadi visual dalam karya capan. 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2 Dan Nilai Murni
2. Mengetahui dan mengenal
Tajuk : jenis-jenis media, proses 1.2 Aplikasi seni Bahan Bantu
Ayam serta teknik dalam 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Belajar
penghasilan gambar. 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (capan) 1.Contoh Lukisan,
3. Menghasilkan karya dengan Contoh gambar
mengaplikasi bahasa seni 1.3 Ekspresi Kreatif
visual, media, proses dan 2.Media:
teknik dengan betul. 1.4 Apresiasi Seni Kertas lukisan,
4. Membuat apresiasi cat air/cat
terhadap karya sendiri dan poster/cat
rakan berpandukan bahasa AKTIVITI tempera, berus,
seni visual. palet, daun dan
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya bahan-bahan lain
menggunakankomputer guru dan bersoal jawab yang sesuai.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan Proses
cara menghasilkan gambar menggunakan teknik penghasilan
capan. (EK 2) karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik capan aktiviti
dalam penghasilan karya. (EK 2) menggambar
4. Murid membuat proses awal menghasilkan menggunakan
tembikar . teknik capan
(EK 3.EK5) berdasarkan dua
standard
kandungan.

26 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : Keusahawanan,
(Capan) 1.1 Persepsi Estetik (EK1- EK5), TMK
1. Memahami dan Kreativiti, inovasi,
Tema : menyatakan bahasa seni 1.2 Aplikasi seni Dan Nilai Murni
AlamSemulajadi visual dalam karya capan.
2. Mengetahui dan mengenal 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu

13
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

Tajuk : jenis-jenis media, proses 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Belajar


Ayam serta teknik dalam 1.Contoh Lukisan,
penghasilan gambar. 1.4 Apresiasi Seni Contoh gambar
3. Menghasilkan karya dengan 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
mengaplikasi bahasa seni 2.Media:
visual, media, proses dan AKTIVITI Kertas lukisan,
teknik dengan betul. cat air/cat
4. Membuat apresiasi 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya poster/cat
terhadap karya sendiri dan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab tempera, berus,
rakan berpandukan bahasa mengenai bahasa seni yang ada pada contoh palet, daun dan
seni visual. karya.(EK1) bahan-bahan lain
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar yang sesuai.
menggunakan teknik capan (EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan tembikar dengan Penilaian PdP
mengaplikasi bahasa seni media, proses dan Proses
teknik. (EK 3, EK 4) penghasilan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri karya sepanjang
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK aktiviti
5) menggambar
menggunakan
teknik capan
berdasarkan
empat standard
kandungan.

27 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak murid dapat : Keusahawanan,
dan mereka 2.1 Persepsi Estetik (EK1
(Ikatan dan 1. Memahami dan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2 EK2,EK3,EK5),
Celupan) menyatakan bahasa seni 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 TMK
visual dalam karya corak Kreativiti, inovasi,
Tema : teknik ikatan dan celupan. 2.2 Aplikasi seni Dan Nilai Murni
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2
Manusia jenis-jenis media, proses 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 ikatan dan Bahan Bantu
serta teknik dalam celupan Belajar
Tajuk : penghasilan corak. 1. Contoh karya
Sapu Tangan 3. Menghasilkan karya dengan 2.3 Ekspresi Kreatif
mengaplikasi bahasa seni 2.Media:
visual, media, proses dan 2.4 Apresiasi Seni Kain kapas,
teknik dengan betul. bahan
4. Membuat apresiasi AKTIVITI pewarna(DYE),
terhadap karya sendiri dan tali, batu/ duit
rakan berpandukan bahasa 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya syiling, getah,
seni visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab bekas plastik dan
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh air panas.
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan Penilaian PdP
cara menghasilkan corak menggunakan Proses
teknikikatan dan celupan. (EK 2) penghasilan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik ikatan karya sepanjang
dan celupan dalam penghasilan corak. (EK 2) aktiviti mencorak
4. Murid membuat proses awal menghasilkan dan mereka
corak . menggunakan
(EK 3.EK5) teknik ikatan dan
celupan
berdasarkan dua
standard
kandungan.

14
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

28 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak murid dapat : Keusahawanan,
dan mereka 2.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
(Ikatan dan 1. Memahami dan Kreativiti, inovasi,
Celupan) menyatakan bahasa seni 2.2 Aplikasi seni Dan Nilai Murni
visual dalam karya corak
Tema : teknik ikatan dan celupan. Bahan Bantu
2.3 Ekspresi Kreatif
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal Belajar
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
Manusia jenis-jenis media, proses 1. Contoh karya
serta teknik dalam
2.4 Apresiasi Seni
Tajuk : penghasilan corak. 2.Media:
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
Sapu Tangan 3. Menghasilkan karya dengan Kain kapas,
mengaplikasi bahasa seni bahan
AKTIVITI
visual, media, proses dan pewarna(DYE),
teknik dengan betul. tali, batu/ duit
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
4. Membuat apresiasi syiling, getah,
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
terhadap karya sendiri dan bekas plastik dan
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
rakan berpandukan bahasa air panas.
karya.(EK1)
seni visual.
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak
Penilaian PdP
menggunakan teknik ikatan dan celupan (EK1, EK
Proses
2)
penghasilan
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi
karya sepanjang
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK
aktiviti mencorak
4)
dan mereka
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
menggunakan
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK
teknik ikatan dan
5)
celupan
berdasarkan
empat standard
kandungan.

29 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Mozek) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, (EK1,EK2,EK3,
Tema: menyatakan bahasa seni 1.1.1.3 EK5)
Alam Semula visual dalam karya 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2 TMK dan Nilai
Jadi menggambar Murni
menggunakan teknik 1.2 Aplikasi seni
Tajuk: mozek. 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Bahan Bantu
Sekuntum Bunga 2. Mengetahui dan mengenal 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (mozek) Belajar
jenis-jenis media, proses 1. Contoh karya
serta teknik dalam 1.3 Ekspresi Kreatif 2. Media :
penghasilan mozek. gunting, kertas
3. Menghasilkan karya dengan 1.4 Apresiasi Seni lukisan, gam dan
mengaplikasi bahasa seni kertas warna.
visual, media, proses dan
teknik dengan betul. AKTIVITI Penilaian PdP
4. Membuat apresiasi Proses
terhadap karya sendiri dan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya penghasilan
rakan berpandukan bahasa menggunakan komputer guru dan bersoal jawab karya sepanjang
seni visual. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh aktiviti membuat
karya.(EK1) gambar
. 2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan menggunakan
cara menghasilkan gambar menggunakan teknik teknik mozek
mozek (EK 2) berdasarkan dua
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam standard
penghasilan gambar. (EK 2) kandungan.
4. Murid membuat proses awal menghasilkan
gambar.
(EK 3.EK5)

15
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

30 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Mozek) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan (EK1- EK5)
Tema: menyatakan bahasa seni 1.2 Aplikasi seni TMK dan Nilai
Alam Semula visual dalam karya Murni
Jadi menggambar 1.3 Ekspresi Kreatif
menggunakan teknik 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu
Tajuk: mozek. Belajar
Sekuntum Bunga 2. Mengetahui dan mengenal 1.4 Apresiasi Seni 1. Contoh karya
jenis-jenis media, proses 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 2. Media :
serta teknik dalam gunting, kertas
penghasilan mozek. lukisan, gam dan
3. Menghasilkan karya dengan AKTIVITI kertas warna.
mengaplikasi bahasa seni
visual, media, proses dan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Penilaian PdP
teknik dengan betul. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Proses
4. Membuat apresiasi mengenai bahasa seni yang ada pada contoh penghasilan
terhadap karya sendiri dan karya.(EK1) karya sepanjang
rakan berpandukan bahasa 2. Guru mengimbas kembali cara membuat aktiviti membuat
seni visual. gambar menggunakan teknik mozek (EK1, EK 2) gambar
3. Murid menghasilkan gambar dengan menggunakan
mengaplikasi bahasa seni media, proses dan teknik mozek
teknik. (EK 3, EK 4) berdasarkan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya empat standard
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni kandungan.
visual. (EK 5)

31 Bidang : Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak murid dapat : TMK,
Dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Resis) 1. Memahami dan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2, (EK1 EK2 EK3,
menyatakan bahasa seni 2.1.1.3 EK5)
Tema : visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti dan
Objek Buatan mencorak dan mereka Nilai murni
Manusia menggunakan teknik resis. 2.2 Aplikasi seni
2. Mengetahui dan mengenal 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu
Tajuk : jenis-jenis media, proses 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 resis Belajar
Hiasan Dinding serta teknik dalam 1.Contoh karya
penghasilan corak. 2.3 Ekspresi Kreatif 2.Media :
3. Menghasilkan karya dengan Alat: Berus
mengaplikasi bahasa seni 2.4 Apresiasi Seni lukisan, palet,
visual, media, proses dan span, dan alatan
teknik dengan betul. yang sesuai.
4. Membuat apresiasi AKTIVITI Bahan: kertas
terhadap karya sendiri dan lukisan, lilin/oil
rakan berpandukan bahasa 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya pastel/krayon, cat
seni visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab air/cat poster/
. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh pewarna batik
karya.(EK1) dan bahan lain
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan yang sesuai.
cara menghasilkan corak menggunakan teknik
resis (EK 2) Penilaian PdP
3. Murid meneroka media, proses dan teknik Proses
dalam penghasilan corakr. (EK 2) penghasilan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak karya sepanjang
.( EK 3. EK5) aktiviti membuat
corak dengan
teknik resis

16
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

berdasarkan dua
Standard
Kandungan.

32 Bidang : Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak murid dapat : TMK,
Dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Resis) 1. Memahami dan (EK1- EK5)
menyatakan bahasa seni 2.2 Aplikasi seni Kreativiti dan
Tema : visual dalam karya Nilai murni
Objek Buatan mencorak dan mereka
2.3 Ekspresi Kreatif
Manusia menggunakan teknik resis. Bahan Bantu
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
2. Mengetahui dan mengenal Belajar
Tajuk : jenis-jenis media, proses 1.Contoh karya
2.4 Apresiasi Seni
Hiasan Dinding serta teknik dalam 2.Media :
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
penghasilan corak. Alat: Berus
3. Menghasilkan karya dengan lukisan, palet,
mengaplikasi bahasa seni span, dan alatan
AKTIVITI
visual, media, proses dan yang sesuai.
teknik dengan betul. Bahan: kertas
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
4. Membuat apresiasi lukisan, lilin/oil
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
terhadap karya sendiri dan pastel/krayon, cat
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
rakan berpandukan bahasa air/cat poster/
karya.(EK1)
seni visual. pewarna batik
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corakr
. dan bahan lain
menggunakan teknik resis (EK1, EK 2)
yang sesuai.
3. Murid menghasilkan gambar dengan
mengaplikasi bahasa seni media, proses dan
Penilaian PdP
teknik. (EK 3, EK 4)
Proses
4. Murid mempamer dan menceritakan karya
penghasilan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
karya sepanjang
visual. (EK 5)
aktiviti membuat
corak dengan
teknik resis
berdasarkan
empat Standard
Kandungan.

33 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Poster) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, (EK1,EK2, EK 3,
Tema: menyatakan bahasa seni 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, EK5)
Gaya Hidup Sihat visual dalam karya poster.1.1.2.3 TMK dan Nilai
2. Mengetahui dan mengenal Murni
Tajuk: jenis-jenis media, proses 1.2 Aplikasi seni
Hidup Sihat serta teknik dalam 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Bahan Bantu
Tanpa Dadah penghasilan poster. 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (montaj @ Belajar
3. Menghasilkan poster kolaj @ 1.Contoh : hasil
dengan mengaplikasi lukisan @ catan 2 karya
bahasa seni visual, gabungan) 2.Media : berus
media, proses dan teknik lukisan, palet,
dengan betul. 1.3 Ekspresi Kreatif gunting,
4. Membuat apresiasi pembaris, kertas
terhadap karya sendiri 1.4 Apresiasi Seni lukisan, kertas
dan rakan berpandukan warna, majalah,
bahasa seni visual. AKTIVITI gam, dan cat
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya poster atau oil
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab pastel
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan Proses
cara menghasilkan poster (EK 2) penghasilan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik karya sepanjang
dalam penghasilan poster. (EK 2) aktiviti membuat
4. Murid membuat proses awal menghasilkan poster
poster. (EK 3.EK5) berdasarkan dua

17
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

standard
kandungan.

34 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar murid dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Poster) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan (EK1- EK5)
Tema: menyatakan bahasa seni 1.2 Aplikasi seni TMK dan Nilai
Gaya Hidup Sihat visual dalam karya poster. Murni
2. Mengetahui dan mengenal 1.3 Ekspresi Kreatif
Tajuk: jenis-jenis media, proses 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu
Hidup Sihat serta teknik dalam Belajar
Tanpa Dadah penghasilan poster. 1.4 Apresiasi Seni 1.Contoh : hasil
3. Menghasilkan poster 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 karya
dengan mengaplikasi 2.Media : berus
bahasa seni visual, lukisan, palet,
media, proses dan teknik AKTIVITI gunting,
dengan betul. pembaris, kertas
4. Membuat apresiasi 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya lukisan, kertas
terhadap karya sendiri menggunakan komputer guru dan bersoal jawab warna, majalah,
dan rakan berpandukan mengenai bahasa seni yang ada pada contoh gam, dan cat
bahasa seni visual. karya.(EK1) poster atau oil
2. Guru mengimbas kembali cara membuat poster pastel
(EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan poster dengan mengaplikasi Penilaian PdP
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK Proses
4) penghasilan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya karya sepanjang
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni aktiviti membuat
visual. (EK 5) poster
berdasarkan
empat standard
kandungan.

35 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak murid dapat : Keusahawanan,
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3,
1. Memahami dan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2,
Terancang EK5), TMK
menyatakan unsur seni 2.1.1.3
(Kaligrafi) 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, Kreativiti, inovasi,
dan prinsip rekaan dalam Dan Nilai Murni
Tema : penghasilan corak 2.2 Aplikasi seni
Objek Buatan menggunakan teknik 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu
Manusia kaligrafi 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 kaligrafi
Belajar
2. Mengetahui dan
1.Contoh kaligrafi
mengenal jenis-jenis 2.3 Ekspresi Kreatif
Tajuk : Contoh karya
Penanda buku media, proses dan teknik
2.4 Apresiasi Seni 2.Media:
dalam penghasilan corak
gunting,
3. Menghasilkan karya
dengan mengaplikasi AKTIVITI pembaris, gam,
bahasa seni visual, kad manila,
media, proses dan teknik 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya kertas warna,
dengan betul. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab marker pen,
4. Membuat apresiasi mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
reben.
terhadap karya sendiri karya.(EK1)
dan rakan berpandukan 2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
bahasa seni visual. cara menghasilkan corak menggunakan teknik Penilaian P&P
kaligrafi (EK 2) Proses
3. Murid meneroka media, proses dan teknik penghasilan
dalam penghasilan corak. (EK 2) karya sepanjang

18
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak aktiviti membuat


(EK 3.EK5) penanda buku
bercorak teknik
kaligrafi
berdasarkan dua
standard
kandungan.

36 Bidang: Pada akhir pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak murid dapat : Keusahawanan,
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1- EK5), TMK
Terancang 1. Memahami dan Kreativiti, inovasi,
menyatakan unsur seni 2.2 Aplikasi seni
(Kaligrafi) Dan Nilai Murni
dan prinsip rekaan dalam
penghasilan corak 2.3 Ekspresi Kreatif
Tema : Bahan Bantu
menggunakan teknik 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
Objek Buatan Belajar
Manusia kaligrafi 1.Contoh kaligrafi
2. Mengetahui dan 2.4 Apresiasi Seni
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Contoh karya
mengenal jenis-jenis
Tajuk : 2.Media:
Penanda buku media, proses dan teknik
gunting,
dalam penghasilan corak AKTIVITI pembaris, gam,
3. Menghasilkan karya
dengan mengaplikasi kad manila,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
bahasa seni visual, menggunakan komputer guru dan bersoal jawab kertas warna,
media, proses dan teknik mengenai bahasa seni yang ada pada contoh marker pen,
dengan betul. karya.(EK1) reben.
4. Membuat apresiasi 2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak
terhadap karya sendiri menggunakan teknik kaligrafi (EK1, EK 2) Penilaian P&P
dan rakan berpandukan 3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi Proses
bahasa seni visual. bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK penghasilan
4) karya sepanjang
4. Murid mempamer dan menceritakan karya aktiviti membuat
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni penanda buku
visual. (EK 5) bercorak teknik
kaligrafi
berdasarkan
empat standard
kandungan.

19