You are on page 1of 31

S EVDIINI E TKI A LTINA A LMA D UASI

Sevdiiniz kiiyi etkilemek iin elinizden geleni yaptysanz ve de baarsz olduysanz,


size destek olacak aadaki duay her gn yats namazn kldktan sonra 13 kere
okuyun. Genelde bu dua abuk etki eden bir vefktir ve 1 hafta gibi ksa bir srede
sevdiiniz kiiden hayalinizdeki kelimeleri iitmeye balayabilirsiniz.

Sevdiinizi etki altna almanza yardmc olacak dua ise yledir: Allahmme salli ve
sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve ifdalih.

Bu okuyacanz dua, sevdiiniz kiinin size muhabbetler yaklamasna ve sizin


etkiniz altna girmesinde yardmc olacaktr.

S EVDIININ A KLINDAN IKMAMAK IN D UA


Eer ki bir sevdiiniz var ise ve onun sizden baka hibir ey dnmesini istemiyor,
yalnz size balanmasn ve hep sizi dlemesini istiyorsanz aadaki uygulamay
yerine getirin. Bu etkili ama ksa duay hep yannzda tayn.

Sbhune men yescd lehl-halku fis-salati bu ksa vefk bir kada yazldktan
sonra ipek bir kumaa sarlarak stte tanr. Bu szleri stnden tayan kii,
sevgilisinin aklna decek, sevgilisi ryalarnda bile onu grecek ve her daim onu
dnmeye balayacaktr. Bu sayede aknz pekiecek ve mutlu gnler sizi bekliyor
olacaktr.

K OCAYI A ILESINDEN S OUTMAK IN D UA


Kocanz baskc ve tutucu ailesi yznden zarar gryor ve bu durum evliliinizi de
etkiliyorsa aadaki duay 7 gece boyunca 3 kere okuyun.

Ve elkayna beyne hml adavete vel badae ebeden ila yevmil kyamete ferraktm
beyne flan ibni flanete ve flanete binti flanete ferrakt beyne iblise ve Ademe
kema ferrakte beyne Muhammed ve ebu cehil kema ferrakte beyne Musa ve firavne
kema ferrakte beynel mai vennari kema ferrakte beynes semai vel ard ferraktm
beyne flan ibni flanete ve flanete binti flanete.

S EVDIINDEN A CELE H ABER A LMAK IN O KUNACAK D UA


Sadece sevdiiniz kiinin deil, sizi aramasn istediiniz her kii iin aadaki duay
okumanz ve uygulamay gerekletirmeniz yerinde olacaktr. Bildiiniz gibi Yasin
Suresi kapal gnlleri amak iin etkili bir duadr.

Acil haber almak iin okuyacanz en etkili surelerden birisi de yine Yasin Suresidir.
Buradaki farkllk ise udur; Yasi Suresini toplam 3 kere okumak gerekmektedir. Ve

[Metni yazn] Sayfa 1


her okumada, in klln lemma cemiyun ledeyna muhdarun ayetine sra geldiinde
bu ayeti 7 kere tekrarlamak gerekemektedir. Daha sonra ise niyet sylenir ve Yasin
Suresine kalnd yerden devam edilir.

stediiniz herhangi bir kiiden de acil haber almak istediinizde bu uygulamay


kullann, ne kadar etkili olduu siz de farkedeceksiniz.

S EVDIINI K APINA G ETIRMEK IN D UA


ok sevdiiniz ve stne titrediiniz sevgilinizle tarttysanz okuyabileceiniz en
etkili dualardan birisi de, aslnda en nemli ak dualarndan biri olan, aada
greceiniz duadr. Bu duay okuyun ve size kzgn sevdiinizin kapnz almasn
bekleyin. Bu olduka ksa srede etkisini gsteren ve sonu alabileceiniz bir duadr.

te okumanz gereken dua:

Ya Vedud; entellez-i alente srrl muhabbeti vel meveddeti fi kulubi ehll esrar. Ve
entellez-i ekmelte zevatt talibine bi nurl envar. Tecelleyte bi izzi-daimi ve vennurl
kaimi alel ervah . Fe elleftel ebah ve azhartel insane bi tekmili meratibil beyan. Ve
ente tezidl ihsane li ehlil vilayeti vel min bi refetiked daimet li ehlil imani bil
marifeti ve hsnl riayeti eselke Allahmme bi cemili alaike ve cezili namaike en
tecalani min evliyaikellezine hm fi fazlike ve namaike mtenaimne ve leke
zakirne ve li namaike akirne ve ileyke ayibne. Ve ahyini hacetel ebedi ve kavvini
bike fi kabuli nur vechke ve cudike bi ahsenil mededi li ehlil irfan. Ve entel
mkemmel limen akbele aleyke bil imtihan.. Ya Cami Ya Vedud bir hrmetike celile-i
ayete Ve min ayatih en haleka lekm min enfsikm ezvacel li tesknu ileyha ve
ceale beynekm meveddetev ve rahmeh inne f zalike le ayatil li kavmiy
yetefekkerun.

P LATONIK A KIMIN H EP B ENI D NMESI IN D UA


imdi okuyacanz ey size olduka uzak ve imkansz gibi grnebilir, ancak
gereekten de bu nammkn deil. Uzun bir sredir platonik olarak ak olduunuz
kiiyi kendinize yaklatrmak iin aadaki duay okumanz yeterli olacak. Bugne
kadar hayalini kurduunuz bu durumu, duanz dolaunay gecesi okumaya balayarak
gerekletirebilirsiniz. Aadaki duay dolunay gecesi okuyun. Platonik aknz sizi
farkedene kadar, size yaklatn grene kadar bu duay okumay her gece srdrn.
Ksa srede alacanz sonuca aracaksnz.

Ve elkayt aleyke mehabbeten minn ve li tusnea ala ayn.

Yhibbunehm ke hubbillh, vellezine amen eedd hubben lillh.

[Metni yazn] Sayfa 2


Zyyine lnnsi hubb ehevati minen Senin Adn nisi vel benne vel
Platonik Aknzn Ad kantiyril mkantarati minez-zehebi vel fiddati vel hayll
msevve-meti vel enmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid dnya, vallah indehu
husnl meb.

Kirmen ktibine yalemne m tef-aln.

Allhmmahrik ve heyyic kalbi ve akli flan al hubbi flan bil mehabbetil kaviyy-et
veeddeti min ayri mhletin bil ihtiyarin velev kne fhi hayran, bil aceli ve sr-
ah.

B IRININ B ENI S EVMESI IN D UA


u hayatta bir seveniniz olmadn dnyor ve bir kulun da sizi ok sevmesini
gnlden diliyorsanz bu duay en az 3 gn boyunca okumalsnz.

Bu ayeti 3 gn boyunca gnde 1000 kere okuduunuz takdirde kalbinizin bu


yakarn birileri duyacak ve ans sizi birletirecektir: Bismillahirrahmanirrahiym
eyne m tekn yeti bikumullhu ceman nnehu filan binti/bin filan ala racihi le
kadirun.

Anlam: Allah sizin hepinizi biraraya getirir muhakkak ki o filan binti filanl
dndrmeye elbette g yeter.

S EVDIIM K IININ ANSINI A MA D UASI


Bazen insanlarn anslar hi bilinmeyen bir sebep yznden kapal olur. Ne yaparsa
yapsn, ne kadar urarsa urasn bir trl iler istedikleri gibi gitmez. Bunun sebebi
de bazen yalnzca o kiilerin ansnn yaver gitmemesi ve hatta kapal olmasdr.
Siz de eer ki hayatta en ok sevdiiniz kiinin aynen bu dertten muzdarip olduunu
gryor ve aresizlik iinde onu izliyorsanz, yapabileceiniz en hayrl ey, onun iin
evrene gzel dilekler gndermek ve etkili dualar ile sevdiinizin yoluna k gelmesini
salamaya almaktr. Bunu yapmak iin ise okuyabileceiniz baz dualar vardr.
Onlardan birisi de aadaki duadr.

Bu dua hem ans, hem de ksmet aar. Sevdiiniz kiinin hem ansnn hem de
ksmetinin almas iin akam ezanndan sonra oturup, 100 kere La ilahe illalah ya

[Metni yazn] Sayfa 3


hayrel halas Muhammedurresulullah ya Hzr lyas szlerini tekrar edin. Sonra da 100
kere ad eydali ya ruha evredin ya ruh bi izzeti baruh diye tekrar edin. 2 cmleden
oluan bu ksa dua sayesinde sevdiinizin ans yaver gidecek, yz daha ok
glecektir.

E IMI K ORUMA D UASI


nsanlar sevdikleri kimseleri himayeleri altna almak, onu her trl ktlkten
korumak iin bireyler yapmak ister. Siz de ayn hisler ierisindeyseniz, ok sevdiiniz
einizi yaayabilecei tm ktlklerden korumak iin her gn sabah ve akam bu
duay okuyun. Bu dua ayn zamanda tm ailenizi de koruyacak etkili dualardandr.

Bu duay sabah okuyun: Ve khims seyyiat. Ve men tekis-seyyiati yevmeizin fe


kad rahimteh. Ve zalike hvel-fevzl-azim

Bu duay ise akam okuyun: Ve kale rabbkmduni estecib lekm. Innellezine


yestekbirune an ibadeti, se yedhulune cehenneme dahirin

B EENDIIM E RKEI K ENDIME A IK E TMEK IN B Y


ok beendiiniz ve bir trl yaknlaamadnz, hayallerinizin erkei olan o kiiyle
bir an nce yaknlaabilmek iin aadaki uygulamay yapn. Bu by etkili bir ak
etme bysdr.

Byy uygulamak iin 2 rekat namaz kldktan sonra 1 defa Fatiha Suresini, 1 defa,
hlas Suresini, 1 kez Kafirun Suresini, 3er defa da Felak ve Nas Surelerini okuyun.
Tm bu sureler birletiinde ruhani olarak olduka etkili bir tesire neden olurlar. Bu
yzden de beendiiniz erkei grdnz an, iine girdiiniz bu etkiye onun da
ekilmesi o an gerekleecek ve kendini size ak bir halde bulacaktr. Onu
grdnz an byk bir etkileim iine girebilirsiniz. Bu surelerin ardarda
okunduunda yaratt etki o kadar fazladr ki, bu byy uygulayacak kiinin bundan
saknmas gerekmektedir. Yani ezcmleyle, bu tesirli bynn uygulamasn yalnzca
bir kere yapmak ve sonucu grmek gerekmektedir. Aksi takdirde stelememek
gerekir.

[Metni yazn] Sayfa 4


K OCAMIN B ENI A LDATMAMASI IN B Y
Byk bir ak ve sevgi ile balandnz, ocuklarnzn babas, evinizin reisi kocanz,
yaadnz zor gnlerden sonra sizden ok uzaklat ve sizi aldattn
hissediyorsanz, bu konu hakknda bireyler yapmanzn zaman da geldi de geiyor
demektir. Herkes gibi sizin de, kocanzn size sadk kalmasn isteme hakknz var. Bu
sebeple de kocanzn size olan bu ihanetini durdurmak ve onu kendinize dndrmek
iin aada grdnz duay size ait olan kuma bir mendile yazmanz ve kocanzn
yastnn altna ilitirmeniz (mmknse iine dikmeniz daha yerinde olacaktr)
gerekmektedir.

Bu satrlarn bys ile kocanz ksa zamanda evine tekrar


balanacaktr: Yuhibbnehm kehubbillah,vellezine amen hubben lillah.

S EVDIIMI N AZARDAN K ORUMA D UASI


Sevgiliniz ya da einizin son gnlerde kem gzlerin etkisi sebebiyle hayatnda
zorluklar ektiini farkettiyseniz, bu nazar zmek iin aadaki duay bir hafta
boyunca gnde 30 kere okumanz bu durumu zmek ve sevdiinizi bu ktlklerden
korumak iin etkili olacaktr.

Bir hafta boyunca gnde 30 kere okuyacanz dua: Euz bivechillahil kerim ve
kelimatillahit tammatilletiy la yucaviz hnne berrn vela facirn min erri ma yenzilu
mines semai ve ma yarc fiyha ve min erri ma zeree fil ard ve mayahrc minha
ve min fitnetil leyli ven nehari illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.

Bu duann anlam ise yledir: Snrm Kerim olan Allah vehine ve iyi ve kt
kimsenin tecavz edemeyecei Onun kelimelerinin tamamna. Semadan inenin ve
Semaya uruc edenin errinden; Arzda reyen ve Arzdan kann errinden, gecenin
ve gndzn fitnelerinden, hayrla olan mstesna gece kapy alann errinden. Ya
Rahman!

K AYINVALIDEMIN B ENI S EVMESI IN D UA


Byk bir akla evlendiiniz einizin ailesiyle ve zellikle de biricik annesiyle iyi
geinmek iin aadaki duay peygamber efendimize salavat getirerek kalpten 7 kez

[Metni yazn] Sayfa 5


okursanz tez zamanda isteiniz gerekleecektir. Kaynvalidenizin size sempati
beslemesi iin bu dua olduka etkilidir.

Allahumme ya mevdi kll ekva veya ahid kll necva veya alim kll hifyetin
veya kaif kll beliyyetin ya mnci Musa ve Muhammed ve brahim-l Halil
salavat-llahi ve selamh ve dafet kuvveteh ve kallet hileth duael garikul
melhuf elleti la yecid li kefi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekif anna nezile
bina min aduvvina ve advvike eeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala kll
ey\in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahmme ya Badi la bidayete leke,ya
daim la nifade leke,Ya Hay,Ya Mhyil mevta ya kaimen ala kll nefsin bima
kesebet,ilahi ente Allah-l azizl Cebbar. La ilahe lla Ente ilahen vahiden. Es\elke
bil kelimatil tamat el emn vel afv vel afiyete vel mafat el daimet fiddini
veddnya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel mslimine ecmain. Ya
Rabbel Alemin,inneke ala kll eyin kadir. Verhamni birahmetike ya
erhamrrahimin. Vekif anni ma nezile bi min dykn ve kllema eredt. ve hallisni
halasan cemilen ya Rabbl Alemin. Ve hassn zannke vallahl muvaffak.

S EVDIIMIN B ENDEN V AZGEMEMESI IN D UA


Sevdiiniz kiiden henz vazgeemezken onun sizden vazgemi ve gitmi olmas sizi
ne kadar zyorsa, onun size bir daha geri gelmeyeceini bilmek de ayn derecede
sizi zer. Bu acyla babaa kalmamak iin ve onu size getirecek bir yol bulabilmek
iinse aadaki dua son derece etkili olacak ve ilikinizin dzelmesi iin gereken
yardm yapacaktr. Bu etkili dua sayesinde sevdiiniz size tekrar ak olacak ve
ayrldysanz size geri dnmek isteyecektir. Bu kuvvetli dua sayesinde ilk gnlerdeki
gibi scack bir iliki sizi bekleyecektir.

Sevdiinizin sizden vazgememesi iin aadaki duay 7 cuma gecesi boyunca, 71


kere okumanz gerekmektedir:

Allhmme inn eselke min hayrin m seeleke minh nebiyyke Muhammedin


sallallahu aleyhi ve sellem ve nez bike min erri mestezeke minh nebbiyuke
Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve entel-msten ve aleykel-belu ve l
havle ve l kuvvete ill billh.

S EVDIIMIN B ENI ZLEMESI IN D UA


Sevdiiniz kii grevi, eitimi ya da baka sebepler ile sizden ok uzaklardam yayor
ise, ilikinizin hem u andaki halini tm tazeliiyle korumak, hem de geleceinizi
salama almak iin sizi ok zlemesini salamanz gerekiyor demektir. Uzakta kalan
bir sevgilinin, gnlden rak olmas ok byk bir tehlikedir. Siz de aada
okuyacanz ve gnde 1000 kere tekrar edeceiniz bu ksa dua ile bu sevdiinizle
aranzdaki ak ve muhabbeti tehlikelerden koruyabilirsiniz. Bu dua sayesinde
sevgiliniz srekli olarak sizi dnecek, ryalarnda sizi grecek ve gittii yerde
karsna kacak kiilerden etkilenmeyecektir.

[Metni yazn] Sayfa 6


Sevgilinizin sizi zlemesi iin gnde bu duay 1000 kere okuyun: Ya aliml ya habirl
ya hakiml ya mbinl ya hadi ya allaml guyub.

Duay okurken gnn istediiniz saatini seebilirsiniz. Sevgilinizi dnerek ve iyi


niyetlerinizi ona gndererek okuduunuz bu duann ne kadar etkili olduunu ksa sre
iinde anlayacaksnz.

C ANBAR A K B YS
Bugne kadar varolan en etkili ak bys olan Canbar Bysnn nasl yapldn
sizlere anlatacaz. Bu by bilinen en etkili ve kalc ak bys olmakla birlikte,
birok kii tarafndan yaplm ve onaylanmtr.

Canbar Bysn gerekletirmek iin ihtiyacnz olanlar:

1. Bir adet sevilen kiinin sureti.


2. Bir adet senin suretin.
3. Bir kat paras zerine yazlp suretlerin altna aslacak bir dua.
4. 999 adet ya vedd esmas.

Canbar Bys nasl yaplr derseniz, aada anlattklarmz uygulamanz yeterli.

Byy yaparkan kullanacanz suret, resim veya fotoraf olabilecei gibi insan
simgeleyen bir heykel de olabilir. Hatta bir bez bebek veya tahtadan yaplm bir
bebek de olabilir. ayet elinizde bunlardan hibirisi yoksa, bir kada p adamlar
izmeniz bile yeterli.

Canbar Bysn yapmak iin elinizdeki bu iki surete 999 defa ya vedd okumanz
gerekmektedir. Okuyacanz bu dua yani ya vedd, ak ve sevday simgeleyen,
muazzam lde etkili bir esmadr. Bu duay okuduktan sonra hayalinizde bu iki
suretin (yani siz ve o) beraber olduunu dnn. Hemen sonrasnda, bu iki suretin
de kalp hizasn tespit edip, ikisine de birer yuvarlak izmeniz gerekmektedir.
Yuvarla iki suretin de kalp odana izdikten sonra ise, bu yuvarlaklara anne ad ve
kii ad yazlmaldr.

Sevdiiniz kiinin kalp odandaki yuvarlaa onun anne adn ve onun adn; sonra ise
kendi suretinizin ayn yerine kendi annenizin adn, ve kendi adnz yazmalsnz. Eer
kendinize ak etmek istediiniz kiinin annesinin adnn bilmiyorsanz, . iaretlerini
kullanabilirsiniz,

Canbar Bysnn son aamasnda ise, bu ikis suretin altna yaptracanz bir
kat parasna aadaki duay yazmanz gerekiyor.

Ey allahn mbarek ve sefil mahlukat- ilhiyesi! yi bilin ki bu kiiler birbirinin ak


ve sevdalsdr. Bu iki insan ayrmaya yeltenen eller, gn yz grmez. Byle biline!

[Metni yazn] Sayfa 7


Bu ifadeleri temiz bir kat parasnn zerine yazp her iki suretin de altna
yaptrmal ve bu haliyle iki sureti de bir duvara asp bir hafta boyunca duvarda
kalmasn salamalsnz.

K ISMET A MA D UASI
Kadn ya da erkek fark etmez, her insann hayatn birlikte geirecei, iyi ve kt
gnlerini paylaaca bir yol arkadana ihtiyac vardr. Bazen hi beklenmedik bir
ekilde insanlarn evlenmek iin ksmetlerinin kapal olduu ise ac bir gerektir.
Uygun bir e bulmak iin bazen para, n, gzellik ve iyilik yetmez. Etrafnzda hi
gzel ya da yakkl bulmadnz, belki paras da olmayan ve bir meslee sahip bile
olmayan kiilerin birer birer evlendiklerini grnce ok arabilirsiniz. Sz konusu
evlilik kurumunda gerekten de kiilerin ksmetleri devreye girmektedir. ok gzel ya
da yakkl olabilir, iyi bir mesleiniz ve geinmekten daha fazla varlnz olabilir.
Ama tm bunlara ramen bir trl evlenemiyor ve ilikileriniz bu boyuta gelemiyorsa,
aadaki duay okuyup gerekeni yapmalsnz. Bu etkili bir ksmet ama
uygulamasdr.

Ksmet ama duas olarak en etkili dua olan Fecr suresini bir tabaa yazdktan sonra,
o taba yamur suyu ile doldurmanz gerekmektedir. Sonrasnda ise bu tabakta bir
miktar kna yourmalsnz. Bu ilemden sonra elleriniz kna ile kalacak, bu da sizin
kapal olan ksmetinizi aacaktr.

K UVVETLI B ALAMA D UASI


Sizi aniden terkeden sevgilinizin, size iyice balanp, geri gelmesi iin aada
paylaacamz duay niyet edip okumanz yeterli olacak. Bu etkili duann gecede 1
defa okunmas yeterlidir. 7-21 veya 41 gn bu duay okumaya devam etmeniz uygun
olacaktr. Tesiri grld anda duann okunmas kesilmelidir, nk fazla okunmas
kardaki kiiyi fazlasyla delirtebilir. Tesiri yksek ve etkili olduundan, dikkatlice ve
size verdiimiz say kadar okunmas gereklidir.

Dilei u ekilde dilemelisiniz:


nce . olu, . kz / ismi syleyerek; Bana ak ve sevgiyle geri gelsin, gz
benden baka kimseyi grmesin, huzur ve mutluluumuz daim olsun.

Aadaki duay okumalsnz:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahmme, ya mfettihal ebvab, ve ya msebbibel esbab, ve ya mukallibel kulubi
vel ebsar, ve ya delilel mtehayyirin, ve ya giyasel mstegisin, ve ya mferricel
mahzunin,tevekkelt aleyke ya rabbi, kadayt fevvezt farazt emri ileyke, ya
rezzaku, ya fettahu, ya basitu, ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve
sahbihi ecmain. Amin.

U ZAKTAKI S EVGILIYLE K AVUMA D UASI

[Metni yazn] Sayfa 8


Uzun sredir uzaktan uzaa sevdiiniz, bir trl kavuamadnz sevgilinizle artk
biraraya gelebilmek ve hayat yolunda birlikte ilerleyebilmek iin ksmetini amanz,
aranzdaki mesafeleri ksaltmanz gerekmektedir. Bunu salamak ve bu sreci
hzlandrmak iin aadaki duay sevgilinize kavuana kadar her gn okuyun.

Bismillhi al nefs ve ml ve dn. Allhmme raddin bikadike ve brik l fm


kuddire l hatt l uhibbe tacle m ahherte vel tehre maccelte.

Bu duann ne kadar etkili olduunu ve aranzdaki mesafelerin ksaldn greceksiniz.


Kavuma vaktiniz ise umduunuzdan daha yakn bir tarihte olacaktr.

K OCAMIN H UYSUZLUUNUN G EMESI IN D UA


Einizin huysuzluunun, aksiliinin gemesi ve hem size, hem de ocuklarnza olan
tutumlarnn dzelmesi iin aadaki duay her gn okuyun. Bu sayede eviniz tekrar
huzurla ve mutlulukla dolacaktr.

Duhan suresinin 25. ayetidir:

Okunuu: Kem terek min cenntin ve uyn

E IMLE B ARIMAK IN D UA
Her evlilikte hem iyi, hem de kt gnler vardr. Bu gnlerde einizle aranzdaki
uzaklklar ve anlamazlklar sizi rahatsz ediyor ve kendi iinizde bir kmaza
dyorsanz, size olduka faydal olacak bir duay okumanz ve yazdklarmz
uygulamanz neriyoruz. Evliliinizin zerinde gezinen kara bulutlar datmak iin bu
tlsm olduka etkilidir. Hele ki, geirdiiniz iddetli bir kavgadan sonra bir daha
barmanzn zor olduunu dnseniz de, uygulamay yaptktan sonra iler yoluna
girecektir.

Bu tlsm gerekletirmek iin en uygun saat olan gnein domas esnasnda, temiz
bir ekilde kbleye ynelerek iki rekt namaz klp, her rektta birer fatiha ve Ayete1-
Krsyi, yz defa da hls okuyun. Daha sonra da kutsal harflerden olan elifin eklini
yumuak madeni bir levhaya Allah (c.c.) zikrederek yazn. Sonra bunu her Perembe
gn beyaz sakz ve mstaki ile ttsleyin ve yine namaz kldktan sonra einiz evde
yokken yatanzda duran yastnn zerinde bu levhay gezdirin. Bu tlsm ile einizle
aranzdaki tm husumetler zmlenecektir. Ayrca bu tlsm evliliinizin huzur iinde
kalmasna da yardmc olacaktr.

S EVGILIYE G ZEL G RNME D UASI


Sevdiiniz kiiye her daim gzel grnmek iin aadaki dua etkili bir duadr. Bu
duay okurken sevgilinizin ismini de zikrederseniz, gl bir vefk tlsm da
yaratrsnz. Bylelikle her daim ryalarnda bile sizi grecek ve size gitgide
balanacaktr. Sizden baka hi kimse onun gzne gzel grnmeyecektir.

[Metni yazn] Sayfa 9


Hasbiyellh l ilahe ill h*
Aleyhi tevekkelt ve hve Rabbl aril azm*
z hemmet taifetani minkm en tefela vallah veliyyhma*
Ve alellahi fel yetevekkelil mminn* Ve le kad nesarekmllah bi bedrin ve entm
ezilleh
Fettekullahe leallekm tekrun*
z tekul lil mminine elen yekfiyekm en ymiddekm rabbkm bi selseti lfn
minel meliketi mnzelin*
Bel in tasbiru ve tetteku ve yetukm min fevrihim haza ymdidkm Rabbkm bi
hamseti lfin minel meliketi msevvimin* Ve ma cealehllah illa bra lekm ve li
tatmeinne kulubkm bih, ve men nasru illa min ndillahil azizil hakim*

E INIZI E VE B ALAMAK IN D UA
Gz devaml darda, elencede olan einizi eski gnlerinizde olduu gibi eve
balamak iin aadaki duay her gn okuyun. Bu almay dzenli ekilde yaparak
iyi niyetlerinizle evliliiniz koruyabilir ve einizi gittii bilinmez yollardan evinize geri
dndrebilirsiniz.

Her gn bu duay okuyun:

Bismillhirrahmnirrahm. Kulhvallh ehad. Alla-hssamed. Lem yelid ve lem yled.


Ve lem yeknleh k-fven ehad. Ve eyne m tekn yeti bikmllh ceman
innallhe al klli eyin kadr.

Dzenli ekilde okuduunuz bu duann ne kadar etkili olduunu zaman iinde siz de
farkedeceksiniz. Evliliinizi korumak ve einizin gzlerinin yalnzca size bakmasn
salamak iin bu dua en uygunudur.

E VLILIINIZI S ONSUZ K ILMA D UASI


Evli olduunuz einizle aranza hibir musibet girmemesi ve sonsuza dek mutlu bir
ekilde yaamanz iin, aadakileri uygulayabilir ve karnz ya da kocanzla ilikinizi
daimi klabilirsiniz. Bunu yapmak iin karnzn/kocanzn nian yznn iine
aada okuyacanz ekilde minik nit dua yerletirebilirsiniz. Evlilik yznz
parmanzda ve de nian ya da sz yznz de boynunuzda bu duayla tand
takdirde evliliiniz Cenab- Hakn izniyle sonsuza dek koruma altna girecek.

Boynunuzda tayacanz sz/nian yzn 35 tane () Dal harfiyle donatmanz


gerekiyor. Bunu yaparken de abdestli, orulu ve gzel bir niyetle minik bir kad
donattktan sonra, yzn iine yerletirir, bunu da devaml zerinizde tarsanz,
einize de aynsn yaparsanz evliliinizi sonsuza dek baki klacak ve ktlklerden
koruyacaksnz. Kad yzn iine yerletireceiniz srada Allah Telnn daim
olan gzel ismini oka sylemeniz de yerinde olur.

K OCAMI B OANMADAN V AZGEIRECEK D UA

[Metni yazn] Sayfa 10


Kocanz bilmediiniz bir sebepten tr sizden souduysa ve boanmaya karar
verdiyse zlmeyin, nk onu size geri dndrecek bu duay okursanz, evliliiniz ilk
gnlerdeki gibi mutluluk ve huzur dolu olacak.

Einiz size boanma kararn syledikten hemen sonra hlas Suresini gnde 20 kere
okuyun. Bir hafta boyunca her gn iyi ve temiz niyetlerle okuyacanz bu dua sonucu
einiz lml tavrlar taknmaya balar.

hlas Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim
Kul hvallh ehad.
Allhssamed.
Lem yelid ve lem yled.
Ve lem yeklleh kfven ehad.

STENMEYEN IFTLERI A YIRMA D UASI


Ailenize uygun olmadn dndnz gelin ya da damat adayn, ocuunuzdan
ayrmak iin aadakileri yapn.

ocuunuzdan gizli, bir gn uyurken ceketinin cebine bu duay yazdnz ufak bir
kat koyun: Allahmme inn eselke bi esmikel hsn klleh m alimt minha
vema lem alem y H, y Vahid, y Ehad, y Hd, y Birr, y Bari, y Basr, y
Bedu, y Basit, y Bak, y Cell, y Daim, y Varis, y Vedd, y Hayy, y Hakim, y
Hakk, y Halim, y Zahir, y Mazhar, ecib davet ve ikd hacet y Rabbel-lemne

ocuunuz istemediiniz ve onaylamadnz gelin/damat adayyla bulumaya


gittiinde aralarnda kacak tartmadan sonra bu evlilikten vazgeecek ve ailecek
huzura ereceksiniz. ocuunuz zlmeyecek ve son derece mantkl bir ekilde bu
evlilikten vazgeecektir.

E IMIN LERININ YI O LMASI IN B Y


Einizin ilerinin her daim iyi gitmesi biraz da sizin elinizde. Bunu salamak iin
aada paylatmz Allhumme Barik Duasn bir kada yazarak, einizin i
antasnn iine dikeceiniz boyutta bir ufak muska iine koymanz yeterli ve etkili
olacaktr Ailenizin direi, evinizin erkei sevgili einizin ilerinin iyi gitmesi, evinizin
bereketinin baki olmas ve sizi ekemeyen, einize tuzaklar kurmaya alan, i
hayatnda karlat baz kt kiilerden onu koruyacak olan bu duay ister orjinal
dilinde ister sadece anlamn kullanarak yazn. Duay yazarken besmele ekmeyi
unutmayn.
Allhumme Barik Duas

Okunuu: Allhumme barik al Muhammedin ve al li Muhammed. Kem barekte
al brahme ve al li brahim. nneke hamidun mecd
Anlam: Allahm! Muhammede ve Muhammedin mmetine hayr ve bereket ver.
brahime ve brahimin mmetine verdiin gibi. phesiz vlmeye layk yalnz
sensin, an ve eref sahibi de sensin.

[Metni yazn] Sayfa 11


A IK O LDUUM K IIYLE E VLENEBILME D UASI
Bu hayatta her insann bir ei, onun iin biilmi bir kaftan saylabilecek bir kii daha
vardr. Siz de uzun sredir uzaktan sevdiiniz, ok ak olduunuz kadn ya da erkekle
evlenmeyi dlyor ve onun sizin iin uygun kii olduunu dnyorsanz, iyi
dileklerinizle birlikte her gn aadaki szleri akam namazndan sonra 10 kere
tekrarlayn. Bu szler aslnda her insana iyilik, gzellik dileyen, yaadmz u
hayatta azaptan koruyacak dileklerdir ancak etkilidir ve ak olduunuz insan
dnerek bunu yaptnzda evrene yayacanz o gzel dileklerle istediinizin size
gelmesi iin faydas olacaktr.

Bu szleri akam namaznz kldktan sonra 10 kere gzel dilekleriniz ve ak


olduunuz kiiyi dnerek tekrarlayn: Rabben tin fid dny haseneten ve fil
hirati haseneten ve gin azben nr.

S EVGILIMLE B ARIMAK IN D UA
Hayatnzda en sevdiiniz, ailenizden sonra stne titrediiniz tek kii olan
sevgilinizle bu aralar aranz iyi deil ve tartp duruyorsanz, bu konu hakknda
bireyler yapma zamannz gelmi demektir. Sevgilinizle aranzdaki tm
anlamazlklar okuyacanz dualar sayesinde azalacak, aranzdaki buzlar eriyecek ve
belki yeniden birbirinize ak olacak, mutlu gnlerinize geri dneceksiniz. Bu dua
seven kiiler arasndaki tm husumetleri gideren, etkili bir duadr. Bizim tavsiyemiz,
sevgilinizle barana kadar her gn kuluk vaktinde, sessiz bir ortamda iyice
odaklanarak, iten dileklerinizle bu duay 3 kere stste okumanz. Bylece etkisi
daha baki kalacak ve sevgilinizle mutlu gnleriniz abucak geri gelecektir.

Salt Tnciye

Allhmme salli al Muhammedin ve al li Muhammed. Salten tncin bih min


cemil-ehvli vel-ft ve tagd len bih min cemil hct. ve tdahhirun bih3a
min cemis-seyyit. ve terfeun bih ndeke eld-Deract. ve tbelliun bih
egsl-ayt min cemil hayrti fil-hayti ve badel-memt. Bi rahmetike y
erhamer rahimn.

S EVGILIMLE E VLENEBILMEK IN D UA
ok sevdiiniz sevgilinizle bir trl evlenme aamasna gelemediyseniz, bu dua
ilikinizi bir st seviyeye tayabilmek ve sevgilinizi kendinize balamak iin ideal ve
etkili bir duadr. Bu duay ttslenmi bir beze sardktan sonra ufak bir muska
yaptrtp zerinizde de tayabilirsiniz. Bu ufak muskay stnzde tarsanz,
sevdiiniz her grmeniz sonras aklna decek olan evlilik fikri ile gnden gne
daha ok artacak ve en nihayetinde karnza evlilik teklifiyle gelecektir. Mutlu gnler
sizi bekliyor.

[Metni yazn] Sayfa 12


Hazrlayacaanz muska iine koymanz gereken bu duay okuyun ve bir kada
yazarak ilikinizi evlilie tayacak olan duay hazrlayn:

Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tehullu biha ukdeti ve teferricu
biha ukdeti ve tferric biha kurbeti ve tekzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve
sellim.

A KINI G ERI G ETIRME B YS


Her insann isteidir bal, saygl, sevgi dolu bir ilikidir. akn en doruklarnda
yaand o ilk aylarda bunlarn hepsi vardr. Partneriniz size gnlden baldr,
saygda asla kusur etmez, ne derseniz anlayla karlar ve sevgi doludur. Ad stnde
bunlar cicim aylardr. Her iliki iin geerli olmasada, ilikiler bir zaman sonra
saygnl yitirir. Bu abartl tarzda deildir yani artk birbirinizi tanmsnzdr aranzda
samimiyetinde getirdii hafif bir yzszlkle sevgilinizi krmaktan korkmazsnz. Tam
anlamylada budur aslnda. Balln biraz gevemesi. Sonra biraz daha gever,
derken bir bakmsnz partneriniz size kar neredeyse btn ilgisini kaybetmi,
balln yitirmitir. Ve ou ilikide de bu ekilde son bulur. Siz ilikinizin son
bulmasn istemiyorsanz sevgilinizin daima size bal kalmas iin bizimle iletiime
geiniz.
Sevgiliden Ayran Hocalar; sevdiiniz insann sevgilisi varsa ondan ayrlp size gelmesi
iin vefk tlsm yapan hocalara ulamak iin bizimle iletiime geiniz.

E INI K ENDINE EKME B YS


einin kendinden baka kadnla birleip zina etmesini engellemek iin. yaplmas
gereken manevi tertip
7 dm atabilecein uzunluunda bir ipi elinize aln daha sonra yasini erifi
okumaya balayn.
yasini erifde x mbin vardr. her mbinde. xxx defaaada yazl olan duay okuyun
ve elinde bulunduracan ipe bir dm at. ve tekrar okumaya bala bylelikle her
mbinde duay okuyup ipe dm at x. mbinde yasini erifini tamamlayp ipi bir
bardak suya atn. suda bir mddet beklettikten sonra suyu einize iirin. sonra
dmlediiniz ipi banz koyduunuz yastn iine koyun. bylelikle bu tertibi
tamamlam olursunuz. olmaz diye sakn pe etmeyin en ksa zamanda etkisini
grrsnz nallah.

Bismillahirrahmanirrahim

nna aradnel emanete ales semavari ver ard vel cibali fe ebeyne ve yahmilneha ve
esfake minha ve hamelehel insan, inneh kane zalumen cehula.
Femen yrdillah en yehdiyehu ye rah sadrahu dayyikan herecen keennema yessa
ad fissema kezalike yecalullahur ricse allelezine la yminun.
Lein lem yentehil mnafikune vellezine fi kulubihim maradn vel mrcifune fil
medineti le nuriyenneke bihim smme la ycaviruneke fiha illa kalila.
Ve lutan iz kale li kavmihi ete tunel fahiete ma sebekakm biha ahadin minel alemin.
Ve la takrebuz zina innehu kane fahieten ve sae sebila. Kulli zalike kane seyyihu
inde rabbike mekruha. Ve imma yenzeganneke mine eytani nezgun festeiz billah

[Metni yazn] Sayfa 13


innehu semiun alim. Va tesium bihablillahi cemia vela teferreku vezkru nimetallah
aleykm iz kntm a daen feellefe byene kulubikm fe asbahtm bi nmetihi
ihvavanen. Ve kntm ala efa hufratin minen nari fe enkazekm minha keza like
ybeyyinullah lekm ayatihi leallekm tehtedun. Ve la yusiku vesakahu ehad.

S EVGILIME B Y Y APMAK STIYORUM


Sevgilinizin size tekrar ak olmasn devaml olarak sizi istemesini istiyorsanz bugn
sizler ile paylacamz uygulamann ufak bir ksm ile kz arkadanz nerde olursa
olsun devaml olarak sizi dnp isteyecektir.

Allahu Telmn isimlerinden el-Kebir esmasnn hikmeti yledir: Bir kimse


oka zikrederse, zikreden kimsenin yannda bulunan her ey klm olur. Bu
esmai smi Azamla birlikte zikire devam ederse idarecilerin yannda hebetinden
ekinerek saygn bir duruma gelir. Bu zikrin azameti karsnda her kes boyun eer.

Z EYTIN YAPRAI ILE YAPILAN BY


Krk tane zeytin yapra zerine sevdiinin ve anasnn adlarn yazp
zerlerine yedier kere kul ya eyyhelkafirn ve ihlas okuyup bir tasn
iine ate koyup birer birer okuduka atee atlr. stenen acele olur.

Allahu Telnm isimlerinden Aliyyn (Aliyyn) esmasnn hikmetine gelince; kim ki bu


smi Azamla oka zikrederse Allahu Kerremallahu vehe zelil olmaktan kurtarr,
saygn ve sevimli hale gelir. Allahn yardmlarna mazhar olur. limlerin inceliklerini ve
hikmetini retir.

Kim oka bu esmaya devam ederse Allahu Telnm kudreti ile yksek derecelere
nail olmu olur. lim erbab eyhler ve makam sahibi bykler, ilim talebeleri gibi
kimseler iin bu esmann srr ve hikmeti neticesinde saygn bir kimse olur. Bu esmai
erifeyi smi Azamla devam etmelidir.

Ayrca bu esma ile smi Aza-m bir levhaya yazp amber, buudla buhurlayarak yaplr.
Ya da i amara yazarak zilletten kurtularak izzete kavuur. Kamerin, aym parlak bir
anndaki vakitlerde Allahu Telnm yardmna nail olur.

E LER A RASI S AYGI VE S EVGI IN D UA


Eler arasnda geimsizlii durdurmak aralarnda sayg ve sevgiyi oluturmak
amacyla yaplan vefk ve dua uygulamasdr.Son derece etkili olan bu uygulama le
yaplmaktadr.

Bismillhil melikil muhitid-daiml kadimllezi me-le-i satun nurun vechil ekvani ve


emeddeha bi kuvvetin cez-beti heybeti sultanihi al klli melikin ve cinn ve ins ve
eytan sultan fehafetihi cemi- mahlukatihi ve ezanet ve tevadaetil kerubiyyne min
al makamatiha. Ve secedet ve ecabet daveti ismihil aziml azam limen

[Metni yazn] Sayfa 14


tekelleme bihi ve esraat bil icabeti vel brhanil muhkemel mektubi f el-vahi kulubil
mtesarrifne bedh echizetin. Aleykm eyye-thel ervahr ruhaniyetil ulviyyeti ves
sfliyyeti ve hud-dame hazihil ahdil kebru en tcib daveti ve takd haceti ve
tetevekkel bi keza ve keza. Bi izzeti Berhethin (2) Kerrin (2) Tetlhin (2) Tranin (2)
Mezcelin (2) Bezcelin (2) Terkabin (2) Berhein (2) Galmein (2) Htrin (2) Kal-
nehdin (2) Beranin (2) Kazhirin (2) Nemuelhm (2) Ber-hayula (2) Bekeylehn (2)
Kazmezin (2) Engalelitn (2) Ka-baratin (2) Gayaha (2) Keydehla (2) emhahirin (2)
em-hahrin (2) emhehrin (2) Bikehtahnihin (2) Beariin (2) Tunein (2) emha
barhn (2) bi hakk hazel ahdil mehu-din aleykm y huddame hazihil esma-i ill
ma esratm l inkiyad fma tmerne bihi bi izzetin elmuterizi f zzi izzetin. Ve ev
f bi ahdillahi iza ahedtm ve l tenkudl eymane bade tevkidiha ve kad
cealtmullahe aleykm kef-la. Ve bi hakkillezi leyse kemislihi eyn ve hves semi-
ul basr.

Ahder vesme-u ve et ve kn avnen li al ma eraer-tikm bihi bi hakkl ismillez


evvelh alin ve ahirihi alin ve hve alin eli ye ybeyhin yehin vehin bi tekhin bi
tekfalin bisayin kayin mimyalin mutine leke ya alin celle zeryalin ihtereka min asa
esmaillahi. Aksemt ve azemt aleykm bi aliml gaybi ve-ehadetil kebirli1
mteal. Ve bi hakk1 ismullezi teahedtm bihi mde babil heykelil kebri ve hve
bilakin mihrakiin akamakin akmunehin. Ve men yurid an zikri rabbihi
yeslkh azaben saida. Ve bi hakk Ahiyyen erahiyyen edunayi esbatn ali eddayi
ve bi hakk Ebced Hevviz Hatt ve bi hakk Batadin Zehecin Vahin ve bi hakk Bedh
Echizetin. Ve inneh lekasemn lev talemne azim. El-vahan el-acele es-saate
barakallah fkm ve aleykm. Ve l havle vel kuvvete ill billahil aliyyl azm.

S EVDIINE IRIN G RNME D UASI


Etrafnzdaki insanlar ile aranz devaml kt ise onlara kar antipatik geliyor ve
devaml bir tartma iindeseniz lkemizde medyum hocalarn yapm olduu baz
uygulamalar ile nerede olursanz olun gl bir irinlik vefki ile etrafnzdaki insanlar
kendinize ok kuvvetli yntemler ile balaya bilirsiniz.Yer yznde ne kadar kadn ve
erkek varsa hepsinin kalbini kendine ekmek istersen bu duay her sabah 3 kere
okumalsn. Hayretler iinde kalacan durumlar hasl olur.

Al seyyidin muhammedin ve al li seyyidin mu-hammed ve en tefale l kez ve


kez ve sallallh al seyyidin muhammed ve al lihi ve sahbihi ve sellim, diyerek
salvat erifeyi 48 defa okumalsnz. Her ama iin ve her dilek, arzu, talep iin
sabah namazndan sonra balayarak ikindi namazndan sonraya kadar bu salavat
erife ve yukarda zikredilen duay devaml okumaldr ki, kii amacna ula-
abilmelidir.

Bu ism-i azimenin esrarna ilim yolunda mr harcayarak ancak kavuulabilir. O


istilahlar cebr ehli okumalarn saysn ikidir, drttr eklinde kesmemelidir. Her
cmleyi tekrarlarken kelimelerdeki harflerin saysnca ihtiya hisset-meksizin
tasarrufa ynelmemelidir. Cismin domas, gelimesi, inkiaf etmesi, ruhsal geliimi,
olgunluu kazanmas, amacna ynelik gelimelerin gayretini gstermesi gerekir. Bu
da ruhsal ve fiziksel alma ve gayretle olur. Bu istenen eyi elde etmek iin neticeye
varmak amacna ulamakla mmkndr.

[Metni yazn] Sayfa 15


Bu ksmdr ve aamada gereklemi olur.

1- Resm ynden yani resim, musavver olarak

2- Harf, ifade etme (resmi isimlendirme ynyle)

3- Adet, say olarak.

Bu her yoldan, mlkn ve ortaya kn ifadesini yle anlatabiliriz. Yani bu her


dnlecek eyi konuma, say ve ifade edebilmeyi misallendirmemiz gerekir. Bunun
neticesi ise mlk, emlk yani cisimlendirmenin tasavvur edilmesidir.

Sonra btn eitler, neviler bu maddede toplanr. Bunu da ancak yedi yolla ortaya
karmamz mmkndr. Bu yedi yolun alts hacetlerin ortaya koyduu ya da hakim
olduu eklidir. Buna misal verecek olursak yle aklamamz gerekir:

Mesel Zeydin say deeri 21dir. Harf yani ifade edildii, konuulduu ise harften
mteekkildir. Bunun ifade ettii deer ise 63tr. Yani 321=63 eder. Bu 63 kez ifade
ettii mlk secaldir, var demektir. Yani o mlkn tasavvur edilerek resimlendirilmesi
zayi (lc > Jl) say deeri 64tr. Onun harfleri 8dir. arpm neticesi 648 = 512dir.
Bunun nutku ve mlk ise Sbaldir. O mlkn harfleri 740 says ise 990dr. Harfleri
13dr. arpm neticesi de toplam 12870dir. Bunun mlknn ortaya koyduu
Beygedeayldir. O mlkn saysdr. Sonra 63 3de se, Vesb, 512yi de 8;de ve
Beygda 13de hasl olmaktadr. Bu sonu da yle ifade edilebilir.

K OCAYA IRIN GZKMEK IIN DUA


Esma-i Berhetiyye ile ilgili Kasemler hakknda bir ok rivayet edilmitir. Bunlarn en
dorusu mam emseddin el Behinsavi (r.a.) Hazretlerinin olup, Esma-i Berhetiyye
Kasemi budur:

Berhethin (2) Kerrin (2) Tetlhin (2) Tranin (2) Mez-celin (2) Bezcelin (2)
Terkabin (2) Berhein (2) Galmein (2) Htrin (2) Kalnehdin (2) Berani (2)
Kazhirin (2) Ne-muelhm (2) Berheyula (2) Bekeylehm (2) Kazmezin (2)
Engalelitn (2) Kabaratin (2) ayaha (2) Keydehla (2) em-hahirin (2)
emhahrin (2) emhehrin (2) Bikehtahnihin (2) Beariin (2) Tunein (2)
emha-barhn (2) Allahmme bi hakk kehkehecin yataiyyin
bilataegavlin emvlin celedin mehcemen helmecin ve rudhin
mehfeyacin bi zze-tike ill ma ehazte senihim ve ebsarihim Sbhane men
leyse kemislihi eyn ve hves-semiul basr.

Eskiden beri zerinde ittifak edilen Berhetiyye Kasemi budur. Sleyman ibni Davud
Aleyhisselm, veziri olan As af bin Berhiya ve limlerin ou bu Berhetiyye Kasemini
kullanm olduklar sahih (gerek) ile rivayettir.

[Metni yazn] Sayfa 16


B IRINI KENDINE AIK ETME BYS
Sevdiin bir kii ak etme onu kendine balama bylerinden biridir lkemizde ok
yaplan bu uygulama gl bir vefk almas ile birlikte sevdiiniz kii nerede olursa
olsun devaml aklnda olacaksnz ve onu kendinize balaycaksnz

Zahretin hr likadil havici bi keffetin envih.

Allahu Telnm (dr) isminden faydalanmak amacyla drtl olarak beinci gn saat
bete (sabah) yazp beyiti de yazmas gerekir. 1302 defa da bunu okur ve zerinde
tarsa sonra da aadaki duay okur:

Bismillhirrahmnirrahm. Ve blhi nestainu vel havle ve vel kuvvete ill billhil


aliyyil azm ve sallallh al sey-yidina muhammedin ve al lihi ve sahbihi ve
sellim.

Alla-hmme y men vedaa nkabil mluki fehm min sultanihi haifune, y men
tferridu bil izzeti vel azameti fecemi halekahu min hfetihi vecliin, y men
yahurul zamid-di-ratu fehm yevme izin yubasune, y men eazzu evliyehu
bittaatu fehm minel fezil ekberi yevmeizin menu l lai ill lake y Allah
muhtun bihi ilmke keaslihune vallah min veraihim muhitun ve bil hakk enzelnah
ve bil hakk nezele lidahalu aleyhiml babe fe iza dahal tmuhu fe innekm galibn
ve al allahi fetevekkel in kntm mminine sbbuhun kuddsn rabbil meliketi
verruh tevekkel eyyhel melek el mutul esmaillhi tel biakdin lisni ev
muhabbeten ev ihdai flanin bil havle vel kuvvete ill bil-lhi ve teknul hurufi
mecmuati ill l havle vel kuvvete ill billhi f hirid duai.

B IR KIZI ETKILEMEK IIN OKUNACAK DUA


Kim bunu bin defa zikrederse niyeti, kasd, murad ne ise Cenab Hak
karlam olur. Her eyi yalnz yce yaratandan istemek gerekir.

Dier bir ltife udur ve yle okur:

Y kebran fevka klli kebrin y semin y basrn y men l erke leh vel vezran
y haliku-emsi vel kameri! mnr y mgs men kne bike mstegsan ve ms-
tecran y cabberl aziml kesr y kmil klli cebbrin andin eselke bihakkn
hazihil esmis-semniyyetel mek-tbeti al karni-emsi en tekd l hacet, diyerek
1000 defa hangi vakitte ve hangi hacet iin yaparsa yapsn Allahn izni ile istek ve
arzusu yerine gelir. Kim bu esmi yazar ve zerinde tarsa dualar kabul edilir, istek
ve hayrlara nail olur.

Kim nefs zenginlikleri kazanmak isterse u nemli tavsiyeleri yerine getirmesi


gerekir:

Bir kimse zerine gelen znt ve skntlardan ve ilerinin darlndan ikyet eder
veya dmanndan korkarsa ya da hakim ve idarecinin zulmnden ekinirse veya yol

[Metni yazn] Sayfa 17


kesiciler, yankesiciler, ekiyalardan kurtulmak istiyorsa, bunlar defetmek istiyorsa,
sratli bir ekilde tesirini grmesi iin nce abdest alp her gece iki rekt hacet
namaz klp, her rektta Fatiha sresini, sonra da zamm sre olarak aadaki yeti
okur:

S EVDIININ HEMEN ARAMASI IIN DUA


lerinde baarl olmak ve btn hastalklardan da Allahn izniyle ifa bulmak iin
hls sresinin aadaki sekizli hatemini misk, zaferan ve glsuyu ile Perembe gn
birinci saat olan Mteri saatinde yazlr.

Allah rzas iin iki rekt hacet namaz kl. Birinci rektta Fatiha ile nirah sresini,
ikinci rektta Fatiha ile Nasr srelerini oku. Namazdan sonra Allahu Tel hazretlerine
313 defa tevbe ederek istifar et. 313 defa salavat erife getirip 1002 defa hls
sresini oku. Her 100 defann banda da bir defa:

Anyl veya Semseml vey Kesfeyl ve


sdn bi bli maksad ve mnteh emel bi hakkl meli-
kil hakk1 cell. Ve seyyidin Muhammedin sallallh aleyhi ve sellem.
Ellez athl vahyi vettenzl.

Kim esmai1 vahdaniyeti zikretmek suretiyle her gn yedi defa dua ve niyazda
bulunup gayb ilimler ile yakarlar mahlukatm, yaratlmlarn itaatini kazanabilir. Bu
yukarda belirttiimiz vefkin faydas byktr.

Ayetel Krsi Suresinin faziletleri olduka fazladr. Bir kimseyi celb ederek kendinize
balamanz iin bile okunabilmektedir.

Muhammedn rasulullhi vel-lezne maah eidd alel kffari ruhamau


beynehm terhm rkkaan sccedan yebteune fadlan minellhi ve
rdvanan smhm f vchi-him min eseris-scdi zlike meselhm ft-
tevrti ve meselhm fil incli kezerin ahrece eteh fezereh fas-talaza
festev al skh ycibz-zrraa liyegza bihiml kffare ve
adallhllezne men ve amils-sahilti min-hm mafireten ve ecran
azman.

Rabbena tin min lednke rahmeten ve heyyi len min emrin reed.

Daha sonra aadaki beyitler okunur:


Y rabbi heyyi len min emrin reed Vecal mavvinetekel azim len
meded Fel tekellf l tedmri enfsen Fel abd ydiz an tedbri m

[Metni yazn] Sayfa 18


fesed Entel alm ve kad vecceht y emel l recike kalben silen ve
yed Fel tered-deteh y rabbi haibeten

Febahr cdike yerv klli men verd Ve lir-reci tevl ente taIemh Fecal sevb devmis-sitre
l ebed.

On kez bata okumal, dokuz kez okuyarak devam etmelidir. Sonra bylece her balamada on kez
okumaldr.

K ENDINE AIK ETME DUASI


Sevdiiniz bir insan kendinize balamak size ok ak olmasn salamak iin yaplan dua ve vefk
uygulamalarndan biridir

Ve kavlhl hakku ve lehl mlk kef he ye ayn sd ta sin selmn kavlen min rabbir-rahm
muhmmedn sallal-lh aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselm, Mikl aleyhisse-lm, srfl
aleyhisselm, Azrl aleyhisselm, Ebu Bekir radyallah anh, mer radyallah anh, Osman
radyal-lah anh, Aliyyn radyallah anh, Muhammedn rasu-lullhi vellezne maah eidd
alel kffari ruhamau beyne-hm terhm rkkean sccedan yebteune fadlan minel-lhi ve
rdvanan smhm f vchihim min eseris-scdi zlike meselhm fit-tevrti ve meselhm
fil ncili ke-zerin ahrece eteh fezereh festalaza festev al skh ycibzzrraa liyeza
bihiml kffare ve adalihl-lezne men ve amils-sahilti minhm mafreten ve ecran azm,
okunur.

Daha sonra Fetih sresini iki kez oku. Allahu Ekber yedi kez veya dokuz kez oku. Daha sonra
uar sresi, 4. yetini oku:

D ILLERI BALANSIN DIYE DUA


lkemizdeki medyum hocalarn genellikle iddet uygulayan kocalar iin uygulad dil
balama dualar ile hedef kii nerde olursa olsun sakin bir insan olur evine daha ok
dkn olacaktr.

Kulillhmme mlikel mlki ttil mlke men te ve tenziul mlke mimmen te


ve tizz men te ve tzil-l men te biyedikel hayr inneke al klli eyin
kadr Ve kavlhl hakku ve lehl mlk kef he ye ayn sd ta sin selmn kavlen min
rabbir-rahm muhmmedn sallal-lh aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselm, Mikl
aleyhisse-lm, srfl aleyhisselm, Azrl aleyhisselm, Ebu Bekir radyallah anh,
mer radyallah anh, Osman radyal-lah anh, Aliyyn radyallah anh,
Muhammedn rasu-lullhi vellezne maah eidd alel kffari ruhamau beyne-hm
terhm rkkean sccedan yebteune fadlan minel-lhi ve rdvanan smhm f
vchihim min eseris-scdi zlike meselhm fit-tevrti ve meselhm fil ncili ke-
zerin ahrece eteh fezereh festalaza festev al skh ycibzzrraa liyeza
bihiml kffare ve adalihl-lezne men ve amils-sahilti minhm mafreten ve
ecran azm, okunur.

B ARIMA D UASI
[Metni yazn] Sayfa 19
Bismillhil melikil muhitid-daiml kadimllezi me-le-i satun nurun vechil ekvani ve emeddeha
bi kuvvetin cez-beti heybeti sultanihi al klli melikin ve cinn ve ins ve eytan sultan fehafetihi
cemi- mahlukatihi ve ezanet ve tevadaetil kerubiyyne min al makamatiha. Ve secedet ve
ecabet daveti ismihil aziml azam limen tekelleme bihi ve esraat bil icabeti vel brhanil
muhkemel mektubi f el-vahi kulubil mtesarrifne bedh echizetin. Aleykm eyye-thel ervahr
ruhaniyetil ulviyyeti ves sfliyyeti ve hud-dame hazihil ahdil kebru en tcib daveti ve takd
haceti ve tetevekkel bi keza ve keza. Bi izzeti Berhethin (2) Kerrin (2) Tetlhin (2) Tranin (2)
Mezcelin (2) Bezcelin (2) Terkabin (2) Berhein (2) Galmein (2) Htrin (2) Kal-nehdin (2)
Beranin (2) Kazhirin (2) Nemuelhm (2) Ber-hayula (2) Bekeylehn (2) Kazmezin (2)
Engalelitn (2) Ka-baratin (2) Gayaha (2) Keydehla (2) emhahirin (2) em-hahrin (2)
emhehrin (2) Bikehtahnihin (2) Beariin (2) Tunein (2) emha barhn (2) bi hakk hazel
ahdil mehu-din aleykm y huddame hazihil esma-i ill ma esratm l inkiyad fma tmerne
bihi bi izzetin elmuterizi f zzi izzetin. Ve ev f bi ahdillahi iza ahedtm ve l tenkudl eymane
bade tevkidiha ve kad cealtmullahe aleykm kef-la. Ve bi hakkillezi leyse kemislihi eyn ve
hves semi-ul basr. Ahder vesme-u ve et ve kn avnen li al ma eraer-tikm bihi bi hakkl
ismillez evvelh alin ve ahirihi alin ve hve alin eli ye ybeyhin yehin vehin bi tekhin bi
tekfalin bisayin kayin mimyalin mutine leke ya alin celle zeryalin

ihtereka min asa esmaillahi. Aksemt ve azemt aleykm bi aliml gaybi ve-ehadetil kebirli1
mteal. Ve bi hakk1 ismullezi teahedtm bihi mde babil heykelil kebri ve hve bilakin
mihrakiin akamakin akmunehin. Ve men yurid an zikri rabbihi yeslkh azaben saida. Ve bi
hakk Ahiyyen erahiyyen edunayi esbatn ali eddayi ve bi hakk Ebced Hevviz Hatt ve bi
hakk Batadin Zehecin Vahin ve bi hakk Bedh Echizetin. Ve inneh lekasemn lev talemne
azim. El-vahan el-acele es-saate barakallah fkm ve aleykm. Ve l havle vel kuvvete ill
billahil aliyyl azm.

staz Nasruddin el Maazi (rahmetullahi aleyh) Hazretleri Berhetiyye Kaseminde geen baz
isimleri ve lafzlar deitirmitir. Berhetiyye isimlerinden u ismi gz nnde bulundurmak
gerekir:

U ZAKTAKI KOCAYLA BARIMAK IIN OKUNACAK DUA


Kar ve kocann arasna ifne fesatlk veya ktlk sokmak bu hayattaki en byk
gnahlardan biridir.Medyum hocalarn zellikle de kocalar iin uygulad balama
dualar ile kocanz nerde olursa olsun aklnda ve bilin devaml siz olabilirsiniz.Eer
dargn ve geimsiz olan kii einiz, kardeiniz, evladnz veya yaknlarnzdan birisi
ise; muhabbet iin Karia suresi matlubun zerine 41 defa okunup nefes edilir.

Duay DENEYENLER

Selin :Merhaba olcay hocam eimle aram ok kt idi devaml kavga ve


huzursuzluk yayorduk bunlarn haricinden eim memur olduundan dolay bir
ehirde grev alyor ve onun yaknnda onu kandrmak isteyen kiiler var bununla ilgili
yapm olduumu dua ve vefk almalar sanrm olumlu sonu aldk eim normalden
ok daha fazla aramaya balad,devaml durumu morelimi soruyor vermi olduunuz
programa uymaya devam ediyorum

Bedet bibismillhi vel lamd evvel Ve ezk salten linnebiyyi ve men tel Ve
bad te-emmele eyyhattalibllez Trd ulman feddaleha bienne ve encel Fef

[Metni yazn] Sayfa 20


berhateyyihin mea kerrin fedletin Ve tetlhin sirris-sirri dae mkemmelen Ve zikrike
trnin iz ma zekerteh Tefz bizzi fil enami mbeccel Ve f mezcelln mea
bezcelin zade mecideh Ve evdahu esraril ulmi ve hassal

Ve f terkabin mea berhein galmein atet Fedaile iza ttl yedku lehal fel Ve
iyyake htrin tekaddese mecideh Ve f kalnehdin kem serairi tecettel Ve lafzke
beranin bifeth ibtedaihi Ve f kezhrin sirri zan-nri biattel Ve kemmin min nem
elhn letaif fussillet Ve f berheyl klli emrin memmel Ve f talibin bekeylehin
zzi refeat Ve kazmezin etana lmhm ve tehassal Ve engaleltn smme kaberatin
feddal Ve kn f gayahen keydehl al vel

Ve emhahirin emhahirin emhehirin Bikehtahnhin mea beariin lilmel Ve


tnein emhabarhn cemha Bihim sirri hazal ahdi ceman tekemmel Fein ite
en tehyyen sedan mkerrema Fel zemme lihazal ahdi bilfadli ve esel Ve in ite
tehtcan ve atfen mehabbeten Ve iclbi rzkn evmeal fil mel

Ve f klli nalin tertechin evillez Termi minel hacati yet msehhel

Ve fi klli methmin aleyhi mevaniun Ve f klli mahkmin bisicnin tesasal Fetatrid


ummaran ve tazfre billez Leh rasadn min sirri zal ismi hassal Ve sammi
sebahtl eyyami ve ebad anillez Lehrrhu evfhi feyzke miekkel

E V S AHIBI O LMAK IN O KUNAN D UA


Okuma ekli yle; gece yats namazndan sonra nce niyet edilecek ne iinse o
sylenecek sonra xxx defa salavat, 333 defa tesbih duasi, daha sonra 333 defa ; A-li
imran suresi 25 ayeti 333 defa ara vermeden okunacak. Bitiminde niyet
tekrarlanacak.

imdi size ayeti, tesbih duasini ve okunmasi gereken salavat yazyorum.

Salavati erif :

Allahmme salli ve sellim ve barik ala seyyida ve mevlana muhammedinin nuriz


zatiyyi ve sirris sariyyi sirruha fi cemiyil asari vel esmai ves sifati ve sellim tesliyma

Tespih duas :

La ilahe illallah vahtehu la erike leh lehl mlk velahl hamd ve hve ala eyn
kadir. Subhanallahi velhamdllilahi ve la ilahe illallah vallah ekber, vela havle vela
kuvvete illa billahil aliyil azim.

Ayet-kerime :

Bismillahirrahmanirrahim

Kulillahmme malikel mlki ttil mlke men tea ve tenzil mlke mimmen tea
ve tizz men tea ve tzill men tea, biyedikel hayr, inneke ala kll eyin
kadiyr

[Metni yazn] Sayfa 21


S EVGILIYI K ENDINE EKME B YS
Matlubun yanna varmadan evvel 19 defabismillahirrahmanirrahim. Ferdn hayyun
kayyumun hakemn adln kuddsn anetil vcuhu lil-hayyil- kayyum okunup
matlubun yanna varnca yzne kar scak nefesle flenir. Okuma ile fleme
arasnda konuma ve uzun yolculuk, veya baka bir meguliyet olmamaldr.

A K B YLERININ Y APILII
Ak Bylerinin yapl, uzman ve bilgin kiilerin hazrlam olduu tlsmlar
sayesinde yaplr. Vefk ad verilen tlsmn ok etkili bir gce sahip olduu bilinir. Vefk
tlsmnn etkisi bir mr boyu srmektedir.
Ak bylerinin yapl konusunda daha detayl bilgi almak isterseniz, iletiim
sayfamz ziyaret ediniz.

B ALILIIN A ILMASI IN D UA
Bir hafta yedi gn iilip el-yz ykanacak kadar su alnr ve aadaki terkip okunur.
Okunan suyun bir ksm iilir ve bir ksmyla da yedi gn el-yz ykanr. Neticede
inallah maksat hsl olur. Okunacak terkip udur:

a) nn fetahn leke fethan-mbna 33


b) Ve ftihatis-sem feknet ebvb 33
c) Fekane klle firkn ket-tavdil-Azim 33

G ZELLEMEK IIN DUA


Ve elk m f yemnike tekaf m sana innem sana keyd shrin
vel yflihus-shir hays et.

Felemm elkav kle ms m citm bihis-sihr innal-lhe


seybtlh innallhe l yslihu amelel mfsidne. Ve yhkkullhl
hakka bikelimtihi velev kerihe1 mcrimne.

Her kim hayrl insanlarn ve efendilerin gelmi olduu derecelere ve tam bir
vuslata erimek isterse, halvetin artlarna uyarak halvete girip Gayahan,
Keydehula isimlerini ok zikredip her yz okuyuun sonunda bir defa Tican
isimlerini okursa dilei Allahn izniyle hasl olur.

Tican isimleri unlardr:

[Metni yazn] Sayfa 22


K ARABIBER BYS
Bilinen en etkili ve gl balama ve ak duas olarak kullanlan karabiber
bys lkemizde ve tm dnyada en mehur ve gerek uygulamalardan biri
olduu bilinmektedir.

Muhabbet iin sol eline tartlmam 21 kara biber tanesi alasn yazacagm
duay okuyup biberleri atee brakasn gnde 3 kez sabah le ve akam 7
gn devam edesin kim olursa olsun senin akndan deli divane olur ve senden
asla ayrlmak istemez sayglarmla bismillahirrahmanirrahim

Bemahin da la hamu eytaysn ya dan melhus dey-musne ya


kevraain erayetuhin lahune ya dehmusin Erhan erhmin erhmne
ya haysan muvameysu habunin menne ya seyhusmin zazayin
erkain dara aliyyun ya ahiyyen e-rahiyyen edunayl esbate
sabavetun ya dehmisan dehleyl ilahn meytatarun ya nrun
bevrekn erin ergain la-snin lane ya ibeyre ervi emehn
ega egn ya me-lekti malihn melhn melihan malhn ya allm
alim er-gali erg ergan ergnin keznnin emha emha melamn.
nnema emrh iza erade eyen en yekle leh knfeyekn.
Fesubhanellez biyedihi melekt klli eyin ve ileyhi tur-cen.

Berhethin (2) kerrin (2) tetlhin (2) trnin (2) mez-celin (2) bezcelin (2)
terkabin (2) berhein (2) galmein (2) htrin (2) kalnehdin (2) bernin
(2) kezhrin (2) nemuel-hin (2) berheyla (2) bekeylehin (2) kazmezin (2)
enga-leltin (2) kabertin (2) gayh (2) keydehl (2) emhhirin (2)
emhhrin (2) emhhirin (2) bikehtahnhin (2) beiin (2) tnein (2)
emhbrhn (2) Allahmme bi hakk kehkehcin yatain biletaaavlin emvlin
celedin meh-cem helmecin ve rddin mehfeyhm bi izzetike ill m ahazt semihim ve
ebsrihim sbhne men leyse kemislihi eyn ve hves-semul basr. Ve kavlihi
allahmme bi hakk kehkehcin.

K OCAYI AYAINA GETIRME DUASI


Kocanz ile aranz ok kt olduu durumlar olaiblir veya baz kt insanlarn
kocanz kandrp sizden soumasna eve gelmemesini veya artk ailesine kar
souk hissetmesini salad gibi durumlarda medyum hocalarn yapm
olduu vefk almalar ile kocanz sizden ok uzaklarda bir yerde almas
durumunda bile bili alt dediimiz aklnda devaml ailesi,kars ve ocuklar
olmas mmkndr.

Dua Deneyenler;

[Metni yazn] Sayfa 23


Pelin Soyad gizli;Merhaba ben bu vefk almasn olcay hoca ile yaptm son
zamanlarda kocam ile aram artk ok bozulmu devaml kavga ediyorduk bu
kavglar sonu artk ayrlma einiine gelmitik aslnda kocamn aklna giren ve
devaml olarak onu kandran baka kiiler vard bu vefk almasn olcay hoca
ile 3 hafta yaptm bir sre sonra beni devaml aramaya balad

Berhethin (2) kerrin (2) tetlhin (2) trnin (2) mez-celin (2) bezcelin (2)
terkabin (2) berhein (2) galmein (2) htrin (2) kalnehdin (2) bernin (2)
kezhrin (2) nemuel-hin (2) berheyla (2) bekeylehin (2) kazmezin (2) enga-
leltin (2) kabertin (2) gayh (2) keydehl (2) emhhirin (2) emhhrin
(2) emhhirin (2) bikehtahnhin (2) beriin (2) tnein (2) emhbrhn
(2) Allahmme bi hakk kehkehcin yatain biletaaavlin emvlin celedin
meh-cem helmecin ve rddin mehfeyhm bi izzetike ill m ahazt
semihim ve ebsrihim sbhne men leyse kemislihi eyn ve hves-semul
basr. Ve kavlihi allahmme bi hakk kehkehcin.

Duasn okuyarak isteklerine, hacetlerine cevap verilir.

Eskiden beri zerinde ittifak edilen Berhetiyye kasemi budur. Sleyman ibni
Davud aleyhisselm veziri olan Asaf bin Berhiya ve limlerin ou bu
Berhetiyye Kasemini kullanm olduklar sahih ve gerek bir rivayettir.

Aksemt aleykm ve edkiim meirl ervhir-rh-niyeti bil


ismillez tekelleme bihi melikl ervhi fetsktat minh rsl
meliketir-rhniyeti ve! kerbiyyne ves-sfne scceden tehte ari
rabbil alemne ve hve: Y nekr (2) hriyine (2) yrhin (2) ebrhin
(2) ey dhin (2) ve bi hakk emehin emhil l al klli berhin ve
bi hakk ta-tayin (2) bi entaytayyine bi entaytayhi (2) ve bi hakk
elelin elin (2) y kerkrk lin kuddsn al kaviyyn azzn.

B IRININ KALBINE GIRMEK IIN DUA


Uzakta olan sevgilinizin kalbine girmek onu kendinize ak etmek iin
yapcanz bu dua uygulamas ile kim nerde olursa olsun uzakta olmu birinin
bilin altna girip onu kendinize ak edebilirsiniz.Aadaki anlatcamz tertip
ve vefk uygulamas lkemizde ok az sayda yapabilen medyum hocalar
tarafndan yaplmtr.

stediin kiinin Kalbini Tesir Altina Alma ve Hkmn stediin Gibi


Yrtme

[Metni yazn] Sayfa 24


Bismillhirrahmnirrahm. Allahmme inn eselke y men yefal
m ye ve yahtr ve yahkm m yrd lehl hkm ve ileyhi
trceul mri l rddel hkmihi vel makkabi likadihi vel
mhayyidi li abdihi an masiyeti ill bitevfkhi ve rahmetihi eselke.
Allahmmel efalir-rab-baniyeti vel envris-statir-rahmniyeti
y men lehl eli ven-nmi l ilhe ill ente heyyi len min emrin
raeda veaatmil icbeti bil fevzit-tmmi bil gadabin vel ftra
vel havle vel kuvvete ill billahi! aliyyil azm.

lhi ve cebbrin cellin ve cmiin

Bicheki evdaan meni biht-tavet

Bir kimse bu beyiti her gn, elli defa okumaya devam ederse, beyitte
geen gl esmann hrmetine ve ihtiva ettii ilimler hrmetine Allah (c.c.)
g, kuvvet verir.

S ENI TERKEDEN BIRISINE OKUNACAK DUA


Daha nce birlikte olduunuz bir kii ile tekrar barmak onun size dnmesi
veya sizi dnmesini salamak

Sevdiin erkek yada kz senden bir sre sonra uzaklam ve artk seni
sevmiyorsa seni terketmi ve artk grmek istemiyorsa onunla arandaki
meseleyi zmen ve sevgisini tekrar kazanman gerek.Sevdiiniz kii sizden
sonra baka birisiyle bir ilikiye balamtr ve artk sizin iin hayat tam
anlamyla ekilmez olmutur. O ikisinin birlikte olduu her gn siz daha bir
zdrap ierisinde olursunuz. Ona dokunduunu dnmek onu sevdiini
bilmek sizi derin bir kedere srkler. Sevdiinizle yeni sevgilisini ayrp
sevdiinize kavuabilirsiniz..

Vey ferdi efraden bilzzi ve refatin Ve bismike falda I mlken


tecebbret
Bir kimse bu beyti her gn ya da gn iinde devaml olmak zere on kez
okursa (gnlk okunacak) toplumda kabul gren tam bir izzete nail olur.
Toplumun ileri gelenleri ve idareciler tarafndan saylr, sevilir ve btn
ihtiyalar karlanr. Byle kiiler genelde kendisi iin deil, toplumda ihtiya

[Metni yazn] Sayfa 25


sahiplerinin hacetlerinin karlanmasna vesile olmak iin gayret gsterir (yani
Allah rzas iin insanlara hizmet ilkesini iar edinir).

K ENDINI SEVDIRME DUASI


Bu dua ve vefk uygulamas ile uzaktan olan bir kii etrafnzdaki kz vaya
erkek kiileri kendinize semtakik ve semli gsterebilir ve kendinizi
sevdirebilirsiniz.kendini sevdirmek istediin bir kimsenin sann bir teline
gece yars 28 defa:

Karbn kaviyyun y kaviyyn fekaviyyn Bichin ve sltnin ve mlkin


trdifet
Kim srekli olarak sabah ve akam namazn kldktan sonra yz defa bu beyiti
okursa Cenab Hakkn rzasna nail olur ve gayretleri neticesinde yaratklarn
errinden emin olup o kiiyi Cenab Hak zenginliklere nail klar, zenginliklere
kavuturur. Sonra Hak szn dnda konumaz, sadece hak ve faydal olanlar
konuur.

Bir kimse aadaki vefki yazar ve. evresine yani drt tarafna beyti yazarak
zerinde tarsa, heybet, izzet ve erefe nail olur. stemi olduu ihtiyac
karlanm olur.

unu iyi bilmek gerekir ki, bu beyitin iinde Kaf (<3) harfinin srr vardr.
Kaviyyun ismi celili dman kahr edici, hasmma kar galebe getiren
hususiyetler vardr.

K OCAMIN EVE BALAMA DUASI


Kocanz ile aranz ok kt ise ve devaml kavga ediyorsanz bugn sizler ile
paylacamz vefk uygulamas ile kocanz nerde olursa olsun devaml aklnda
olucaksnz.Kocanzn balamak istediiniz zaman aadaki vefk ile uzakta bir
yerlerde olmas durumunda bile devaml aklnda olabilirsiniz

Bismillhirrahmnirrahm. Allahmme entel fettahu alel ibdi bim


tee min megalkl meslikil menfezeti bi srri ismikel fetthun-
nsr f eddil mehlikel kd bey-neI ibdi bidekik el hikmeti
leh fil limil ulvv ve ce-mil memliki. Tehakkm bim te ve
tehtri l mak-kabn lihiikmike vel raadde likadike eselke
bisirrikes-sr f! sebehati lemil melektil menzil f hafy sirrh
il en yesl ilel behmtir-racih f sadihi f kady liml
ceberti en teftehu f kalb hazihil esrri ve tehak-kakah bi
hakikl envri ve en tecalen ehlen lil vsleti bi srri hayten zlike

[Metni yazn] Sayfa 26


ve celln esrri sftike. Allahmme eyyeden binasrikel azzil
mnia al klli hsidin ve m-nidin ve mnziin. Allahmme
sehharl abdke temhyl hdimI ismi inneke al eyin kadr. Bu
ismi devaml olarak okuyan kimse yukarda geen beyitle beraber
saysz zikrederse arzu etmi olduu neticeyi bilerek elde eder.

SEVILEN BIRI OLMAK IIN DUA

Trk Suresi
Beled sresinden sonra Mekke`de inmitir, 17 (on yedi) yettir. Adn, 1.
yette geen
trk kelimesinden alr. Trk, geceleyin gelen, iddetlice vuran,
kap alan demektir. Srede geen trk ise gece fazla k saan yldza
denir ki, bu, sabah yldzdr. Mecz olarak da nl kiiye denir. Bir edeb
sanat olarak cahiliye devri geceye, o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi
aydnlatan ve sabah mjdeleyen sabah yldzna benzetilmi olabilir.

Rahmn ve Rahm (olan) Allah`n adyla.


1. Gkyzne ve trka (sabah yldzna) yemin ederim.
2. Trkn ne olduunu nereden bileceksin?
3. (O, karanl) delen yldzdr.
4. Hi kimse yoktur ki zerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasn.
5. nsan neden yaratldna bir baksn!
6. Atlan bir sudan yaratld.
7. (O su) srt ile gs kafesi arasndan kar.
8. te Allah (balangta bu ekilde yaratt) insan tekrar yaratmaya da
kadirdir.
9. Gizlenenlerin ortaya dkld gn
10. O gn insan iin ne bir g ne de bir yardmc vardr.
11. Dn sahibi olan (yamur yadran) ge, yemin ederim ki,
12. (Nebat ile) yarlan yere ,
13. phesiz Kur`an, (hak ile btl) ayran bir szdr.
14. O, asla bir aka deildir.
15. Onlar bir tuzak kurarlar,
16. Ben de bir tuzak kurarm.
17. Onun iin Kfirlere mhlet ver, onlar biraz kendi hallerine brak (pek
yaknda
desteimiz sana
gelecek).
AmiN

ARAPCASIDA:

Bismillahirrahmanirrahim
1.Vessemai vettarik.

[Metni yazn] Sayfa 27


2.Ve ma edrake mettariku.
3.Ennecmssakb.
4.n kll nefsin lemma aleyha hafizun.
5.Felyenzurilinsan mimme hulika.
6.Hulika min main dafikn.
7.Yahrc min beynissulbi vetteraibi.
8.nnehu ala rech lekadirn.
9.Yevme tblesserair.
10.Fema lehu min kuvvetin ve la nasrin.
11.Vessemai zatirrec.
12.Velard zatissad.
13.nnehu likavln fasln.
14.Ve ma hve bilhezli.
15.nnehm yekiydune keyden.
16.Ve ekiyd keyden.
17.Femehhililkafiriyne emhilhm rveyden.

IRIN GRNMEK IIN OKUNACAK DUA


bihilhakka vetlehaz y iy ve m nziru hzv (56). Ve men azlem
mimmen zkkira biyti rabbih fearada anh ve nesiye m kaddemet yedh,
nn cealn al kulbihim ekinneten ey yefkahh ve f znihim vakr. Ve in
teduhm ilel-hd felen yehted izen ebed (57). Ve rabbkelafru
zrrahmeh. Lev yhzhm bm keseb leaccele le-hmrazb. Bel lehm
mevdn len yecid min dni-hl meviJ (58). Ve tilkelkur ehleknhm
lemm zale-m ve cealn limehlikihim mevd (59). Ve iz kle m-s lifeth
l ebrahu hatt ebla mecmealbahreyni ev emdye hukub (60). Felemm
bele mecmea bey-nihim nesy htehm fettehaze sebiyleh filbahri
serab (61). Felemm cvez kle lifeth tn gad-en lekad lekyn min
seferin hz nesab (62). Kle eraeyte iz eveyn ilassahrati feinn
nesiytlhte ve m ensniyh illeeytn en ezkrah. Vettehaze sebiyleh
filbahri aceb (63).

Kle zlike m knn neb fer-tedd al srihima kasas (64). Feveced


abden min ibdin teynh rahmeten min indin ve allemnh min lednn
lm (65). Kle leh ms hel ettebluke al en tallimeni mimm ullimte
rud (66). Kle inne-ke len tesietya maye sabr (67). Ve keyfe tasbru al
m lem tht bih hubr (68). Kle setecidn inall-h sbiren ve l asy
leke emr (69). Kle feinittebate-n fel teseln an eyin hatt uhdise leke
minh zikr (70). Fentalek. Hatt z rakib fissefiyneti harakah. Kle
eharakteh liturika ehleh. Lekad cite eyen imr (71). Kle elem ekul
inneke len testetya meye sabr (72). Kle l thzniy bim nesit ve l
trhk-niy min emriy usr (73). Fentalek. Hatt iz lekya u-lmen
fekateleh kle ekatelte nefsen zekiyyeten bi-ayr nefs. Lekad cite eyen
nkr (74). ekul leke inneke len testetya meye sabra (75). Kle in seeltke

[Metni yazn] Sayfa 28


an eyin badeh fel tshbniy. Kad betagte min lednniy uzr (76).
Fentalek. Hatt iz etey ehle karyetinistatam ehleh feebev en
ydayyifh-ma feveced fiyh cidran yriyd ey yenkadda feekmeh. Kle
lev ite lettehazte aleyhi ecr (77). Kle hz firku beyniy ve beynik.
Seunebbike bi-teviyli m lern testet!1 aleyhi sabr (78). Emmessefiy-net
feknet limeskiyne yamelne filbahri feeradt en eybeh ve kne
verehm melikn yehuz klle sefiynetin gasb (79). Ve emmelulm
fekne ebev-h mmineyn fehaiyn en yurhikahm tuynen ve kfr
(80). Feeradn ey ybdilehm rabbhm hayren minh zekten ve akrabe
ruhm (81). Ve em-melcidru fekne liulmeyni yetiymeyni filmediyneti ve
kne tahteh kenzn lehm ve kne ebhma s-lih, feerde rabbke
enyebl eddehm ve yes-tahric kenzehm rahmeten min rabbik. Ve
m feal-th an emriy. Zlike teviyl m lem testi aleyhi sabr minh zikr
(83). Inn mekkenn leh fifard ve tey-nh min klli eyin sebeb (84).
Feetbea sebeb (85). Hatt iz bele maribeemsi vecedeh taru-b fiy
aynin hamietin ve vecede indeh kavm. Kuln y zelkarneyni mm en
tazzibe ve mm en tettehze fiyhim husn (86). Kle emm men zaleme
fesevfe nazzibh smme yradd il rabbih feyazzibh azben nkr
(87). Ve emm men mene ve amile sli-han feleh cezenilhusn. Ve
senekl leh min emri-n ysr (88). Smme etbea sebeb (89). Hatta iz
be-lea matlaemsi vecedeh tatluu al kavmin lem necal lehm min
dnih sitr (90). Kezlik. Ve kad ,ehatn bim ledeyhi hubr (91). Smme
etbea sebeb.

EVE GE GELEN ERKEK IIN DUA

Vadrp lehm meselen racleyni cealn liahadihim cenneteyni min anbin


ve hafefnhm binahln ve cealn beynehm zer (32). Kiltelcenneteyni
tet i kleh ve lem tazlm minh eyen ve feccarn hlie-j hma neher
(33). Ve kne leh semar. Fekle lishibi-| h ve hve yhvirih ene ekseru
minke mlen ve eaz-j z nefer (34). Ve dehale cenneteh ve hve zlimn i
nefsih. Kle m ezunnu en tebiyde hzih ebed (35). Ve m ezunnussate
kimeten ve lein ruddt il rabbl leecidenne hayram mnh mnkaleb (36).
Kle leh shibh ve hve yhvirh ekefarte billez halekake min trbln
smme min nutfetin srnme sevvke rac-| i l (37). Lkinne hvallh rabb
ve l rik birabb j ehad (38). Velev l iz dehalte cenneteke klte mal-!
h l kuvvete ill billh. n terani ene ekalle minke mlen ve veled (39).
Feas rabb ey ytiyeni hayren snn cennetike ve yursile aleyh husbnen
minesse-mi fetusbiha sayden zelek (40). Ev yusbiha mh gavran felen
testetya leh taleb (41). Ve hyta bise-merh feasbeha ykallib keffeyhi
al m enfeka fiyh ^ve hiye hviyetn al urih ve yekl y leyteniy _

K OCAMIN SZMDEN IKMAMASI IIN DUA

[Metni yazn] Sayfa 29


Eini veya sevdii tek insan tamamiyle bizzat emrine almak ve srekli surette
ondan sevgi ve iltifat rastlamak amal bu duay cuma gecesi , gece
yarsndan ardndan 1000 kez okumak yetecektir .

Bismillhirrahmanirrahm Elhamd lillhiez enzele ai abdihilkitbe ve iem


yecal leh vec (1). Kayyimenliynzira besen e-diyden min iednh, ve
ybeirairnummiynelleziy-ne yamelnessiihti enne lehm ecran hasen
(2). Mkisiyne fli ebed (3). Ve ynziraileziyne kltte-hazelfah veled (4).

M lehm bih min ilmin ve l iibihim, kebrat kelimeten tahruc min


efvhihim, inyeklne ill ke-zib (5). Felealleke bahun nefseke al srihm
in-Iem ymin bihzel hadiysi esef (6). nn cealn m alelard ziyneten
leh lineblvehm eyyhm ahsen ameli (7). Ve inn lecilne m aleyh
say-den cruz (8). Em hasibte enne ahbelkehfi verra-kymi kn min
ytin aceb (9). z evelfityet ilel-kehfi fekl rabben tin min lednke
ranmeten ve heyyilen min emrin raed (10). Federabn al z-nihim
filkehfi siniyne aded (11). Smme beasnhm linieme eyylhzbeyni ahs
lim lebs emed (12). Nahn nakussu aleyke nebeehm bilhakk, innehm
fityetn men birabbihim ve zidnhm hd (13). Ve rabetn al kulbihim
iz km fekl rabbn rabbiis-semvti velard len neduve min dnihl
ilahen lekad kuln izen etat (14). Hli kavmnettehaz min d~ nih
liheh. Lev l yetne aleyhim bisultnin beyyin. Fernen ezlem mimmenifter
alellhi kezib (15). Ve izitezeltmhm ve m yabdne illallhe fev ilel-
kehfi yenurlekm rabbkm min rahmetih ve yhey-ylekm min emrikm
mirfek (16). Ve teraemse iz talaat tezveru ankehfihim ztelyemiyni ve
iz garabet takriduhm zteiml ve hm f fecvetim minh. Z-ke min
ytillh, mey yehdillh fehvelmhted, ve mey yudlil felen tecide leh
veliyyen murid (17).

ILGI EKMEK IIN DUA

Sevdiiniz bir kiinin ilgisini ekmek iin yapcak vefk ve dua uygulamas
balang rnei

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahumme ya mfettihel-ebvb veya msebbibel-esbab veya mukallibel-


kulbu vel-ebsr. Sebbib le-nel-eshab. Veftah lenel-ebvab. Ve sehhil
aleynassa-vab. Ve yessir aleyna-hisab. Y fettah ya rezzak, ya vahhab.
Allahmme y razkl-mukalliln veya erha-mel-mesakn veya rabbel-lemn.
Y ilhel-evvelne vel-hirin. Afirli verhamn ve ente hayrurrahirnin I-
lahmme in kne rszk fissem fenziihu m in kne iil-ard fahrichu ve in kne
baielen fakarribhu ve in kne asren feyessirhu, ve in kne katilen fekessir-hu,
ve in kne haramen fahallihu ve in kne halien febrikhu lena inneke l klli
eyin kadir. Birahmeti-,:,nke ya erhamerrahimn. Velhamd lillhi rabbillemin.

[Metni yazn] Sayfa 30


[Metni yazn] Sayfa 31