You are on page 1of 1

Warheim

Obozowisko: Kompania Najemnikw:


Na wyniszczonej wojn pnocy Imperium nietrudno o dobrze wyszkolonych najmitw,
Gracze rozgrywajcy kampani mog wprowadzi do swoich rozgrywek dodatkowy ktrych lojalno mona kupi zotem. Urzdnicy z kompanii najemnikw chtnie pomog
element, ktrym jest OBOZOWISKO. Niezalenie czy gracz dowodzi druyn Ludzi, spisa odpowiednie umowy i wyszuka odpowiednich najmitw.
Krasnoludw, Elfw czy Grasantw Chaosu, Zwierzoludzi lub Nieumarych kady z UWAGI: W trakcie sekwencji po potyczce kompania moe przyj, bez adnych
DOWDCW potrzebuje miejsca w ktrym przechowywa bdzie zdobyte w czasie opat, na usugi jedno z Najemnych Ostrzy, pod warunkiem, e najmita
krwawych potyczek kosztownoci a podlegli mu wojownicy bd mogli wyleczy moe suy w druynie. Po zakoczeniu nastpnej potyczki, Najemne
rany i odpocz przed kolejn bitw. Ostrze odejdzie w swoj stron, chyba e dowdca postanowi zawrze
kontrakt i bdzie paci ustalony w opisie najmity od. Jeeli druyna nie
Druyna: zawrze kontraktu z Najemnym Ostrzem naley wykona rzut K3,
Gracze, ktrzy zdecyduj si na rozbicie obozowiska zyskaj kilka nowych ktrego wynik okreli przez ile potyczek Najemne Ostrze nie bdzie
moliwoci podczas prowadzenie rozgrywki. mogo by zatrudnione przez krnbrnego dowdc.
Po pierwsze DOWDCY podczas rekrutacji bohaterw i stronnikw, tam gdzie jest CENA: 50+3K6 zk; DOSTPNO: 10.
to moliwe, mog zignorowa zapis ALBO i wcieli w szeregi druyny obie alternatywne
jednostki. Naley jednak zauway, e udzia w potyczce bdzie moga wzi tylko Kuchnia polowa:
jedna z takich jednostek, a druga bdzie w tym czasie stacjonowa w OBOZOWISKU Dobrzy dowdcy wiedz, e na polu bitwy jedzenie, a zwaszcza dobre jedzenie, czsto ma
wiksze znaczenie dla morale wojownikw ni obietnica odu czy upw. Kompanie, ktre
czekajc na swoj kolej. maj na swoim wyposaeniu kuchni polow zwykle nie narzekaj na brak nowych
Gracze po wylosowaniu scenariusza a przed ustaleniem ktra z druyn zostanie ochotnikw, a walczcy w szeregach druyny wojownicy zwykle chtniej staj do walki z
rozstawiona jako pierwsza, dokonuj wyboru bohaterw i stronnikw, ktrzy wezw wrogiem czyhajcym na przygotowywany w kotle obiad.
udzia w rozgrywce i obliczaj Presti Druyny. UWAGI: Limit modeli kompanii, ktrej DOWDCA posiada kuchni polow
Po drugie gracz w trakcie kampanii moe rozbudowywa OBOZOWISKO zostaje zwikszony o +1 (naley jednoczenie zauway, e liczba
dostosowujc je do potrzeb dowodzonej przez siebie druyny i zyskujc wymierne modeli w kompanii nie moe przekroczy 20 postaci).
korzyci. CENA: 30+3K6 zk; DOSTPNO: 7.

Presti Druyny: Skarbiec:


Podczas obliczania Prestiu Druyny do notowa nie wlicza si ekwipunku oraz tych Popularna wrd poborcw podatkowych i zamonych kupcw skarbonka to solidnie
wykonany pojazd w ktry wbudowano okut stal masywn skrzyni wyposaon w
modeli, ktre przeyy potyczk, a ktre w trakcie rozgrywki stacjonuj w dobrej jakoci zamek. Podobno cz skarbonek uzbrojona jest take w miertelne puapki,
OBOZOWISKU. ktre maj dodatkowo chroni kosztownoci przed niepowoanymi rkami.
UWAGI: Kompania wyposaona w skarbiec cieszy si sporym bogactwem i
Sprzeda upw!: szczciem. Po zakoczeniu rozgrywki w trakcie sekwencji po potyczce, na
W trakcie sprzeday upw! naley porwna liczb sprzedanych upw! z liczb modeli potrzeby zasad sprzeday upw! kompania traktowana jest tak jakby
w druynie (wliczajc take modele ktre przeyy potyczk, a ktre w wyniku sprzedaa jedn cz upu! wicej, ni ma to faktycznie miejsce.
odniesionych ran lub POJMANIA nie mog wzi udziau w rozgrywce lub w trakcie CENA: 50+3K6 zk; DOSTPNO: 11.
rozgrywki stacjonoway w OBOZOWISKU) i odczyta wynik z TABELI PRZYCHODU
(W ZK). Otrzymana warto oznacza ilo zotych koron, ktr zarobia druyna. Szpital polowy:
Przychd naley zapisa na KARCIE DRUYNY. W trakcie dziaa wojennych wyposaony w narzdzia chirurgiczne oraz zapas
medykamentw jedcy na koach szpital polowy moe stanowi o przeyciu
Ulepszenia obozowiska: dowiadczonych wojownikw, ktrzy bez odpowiedniego zaopatrzenia mogliby zgin w
wyniku odniesionych ran. A mdry dowdca wie, e jeden wiarus jest wart wielokrotnie
Obozy w ktrych stacjonuj kompanie zapewniaj wzgldny komfort oraz wicej ni p tuzina rekrutw.
bezpieczestwo, a take s widocznym znakiem zamonoci zbrojnej druyny. W UWAGI: Dziki specjalistycznemu wyposaeniu, ktre zostaa umieszczone
trakcie rekrutacji kompania zakada podstawowe OBOZOWISKO. Z czasem zamone w szpitalu polowym ranni bohaterowie i stronnicy bardzo szybko dochodz
druyny mog doposay obz dostosowujc go do wasnych potrzeb i wymaga pola do zdrowia. W trakcie rozgrywania biecej sekwencji po potyczce mona
bitwy. przerzuci wynik MARTWY, WIELOKROTNIE ZRANIONY, RANA
DOWDCA moe kupowa kolejne ulepszenia dla OBOZOWISKA zgodnie z NOGI, RANA RKI, STRZASKANA NOGA, RANA KLATKI
zasadami podanymi na pocztku ROZDZIAU XV: EKWIPUNEK, jednak naley PIERSIOWEJ, OLEPIONY, STARE WOJENNE RANY, USZKODZENIE
pamitam, e OBOZOWISKO mona ulepsza tylko 5 razy. UKADU NERWOWEGO, RANA DONI, GBOKIE RANY w rzucie
na TABEL POWANYCH OBRAE dla jednego dowolnego
Alchemik: Wyczonego z akcji! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu jest
Pracujcy w bezpiecznym obozowisku alchemik moe zaopatrzy kompani w skuteczne ostateczny.
eliksiry i uywki wspomagajce skuteczno w walce.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTPNO: 10.
UWAGI: Druyna otrzymuje kumulatywn premi +3 do rzutu na
DOSTPNO MIKSTUR & NARKOTYKW ponadto cena specyfikw Truciciel:
zostaje obniona o 3K6 ZK (do minimalnie 1 ZK). Dowiadczeni dowdcy dobrze wiedz, e na polu bitwy nie ma miejsca na honor, a c jest
CENA: 50+3K6 zk; DOSTPNO: 10. mniej honorowe ni zatrute ostrze, ktrego najmniejsze dranicie jest w stanie powali
najgroniejszego nawet przeciwnika.
Biblioteka: UWAGI: Druyna otrzymuje kumulatywn premi +3 do rzutu na
Wrd ksig i zwojw zgromadzonych w skrzyniach i na pkach uwani magowie znajd DOSTPNO TRUCIZN ponadto cena specyfikw zostaje obniona o
wiele uytecznych na polu bitwy zakl i formu magicznych. 3K6 ZK (do minimalnie 1 ZK).
UWAGI: W trakcie rozgrywania sekwencji po potyczce gracz moe wykona CENA: 50+3K6 zk; DOSTPNO: 10.
dwa rzuty aby sprawdzi jakie zaklcie pozna MAG i wybra
korzystniejszy dla siebie wynik. Ponadto kompania wyposaona w Wozownia:
bibliotek na pocztku fazy magii otrzymuje dodatkow Kostk Mocy Machiny wojenne potrafi odmieni los niejednej bitwy, jednak ich utrzymanie i naprawy s
(zobacz ROZDZIA XXIIII: MAGIA paragraf KOSTKI MOCY & kosztowne. Za ciela dysponujcy dobrze wyposaony warsztatem bez problemu naprawi
wikszo uszkodze.
KOSTKI ROZPROSZENIA).
CENA: 50+3K6 zk; DOSTPNO: 10. UWAGI: W trakcie sekwencji po potyczce kompania otrzymuje premi +1 do
rzutu na TABEL POWANYCH OBRAE dla wszystkich
Gildia Kupcw: Wyczonych z akcji! modeli machin wojennych.
Dobry dowdca dobrze wie, e waciwe kontakty z Gildi Kupcw s podczas wojny CENA: 40+3K6 zk; DOSTPNO: 10.
niezwykle wane. Nawet tuzin wojownikw nie pokona wroga jeli bd walczy goymi
rkami.
UWAGI: Kompania otrzymuje kumulatywn premi +3 do rzutu na
DOSTPNO, w trakcie sekwencji po potyczce.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTPNO: 10.

Kaplica:
W powiconym bogu miejscu wierni odnajd si i odwag a duchowni poznaj sowa ULEPSZENIA OBOZOWISKA
mocy swych boskich patronw. ULEPSZENIE CENA DOSTPNO
UWAGI: W trakcie rozgrywania sekwencji po potyczce gracz moe wykona Alchemik 50+3K6 zk 10
dwa rzuty aby sprawdzi jak modlitw pozna DUCHOWNY i wybra Biblioteka 50+3K6 zk 10
korzystniejszy dla siebie wynik. Ponadto kompania wyposaona w Gildia Kupcw 40+3K6 zk 10
bibliotek na pocztku fazy magii przeciwnika otrzymuje dodatkow Kaplica 50+3K6 zk 10
Kostk Rozproszenia (zobacz ROZDZIA XXIIII: MAGIA paragraf Kompania Najemnikw 50+3K6 zk 10
Kuchnia polowa 30+3K6 zk 7
KOSTKI MOCY & KOSTKI ROZPROSZENIA). Skarbiec 50+3K6 zk 11
CENA: 50+3K6 zk; DOSTPNO: 10. Szpital polowy 40+3K6 zk 10
Truciciel 50+3K6 zk 10
Wozownia 40+3K6 zk 10

51 6 | S t r o n a