You are on page 1of 146

TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GD&T TAM O KHO ST CHT LNG HSG LN 2


NM HC: 2015 - 2016
CHNH THC MN: HA HC 8
Thi gian lm bi: 45 pht (khng tnh thi gian giao )

( gm 01 trang)
Cu 1.(2 im)
1- Hp cht kh A gm 2 nguyn t ha hc l lu hunh v oxi, trong lu hunh chim
40% theo khi lng. Hy tm cng thc ha hc ca kh A, bit t khi ca A so vi khng kh l
2,759 .
2-Tm CTHH ca mt cht lng B d bay hi c thnh phn phn t l: 23,8% C; 5,9% H;
70,3% Cl v bit PTK ca B gp 2,805 ln PTK ca nc.
Cu 2.(2 im) Lp phng trnh ha hc ca cc s phn ng sau:
a- N2 + H2 -to--> NH3
b- H2S + O2 --to-> SO2 + H2 O .
c- Al + H2O + NaOH ---> NaAlO2 + H2
d- Fe2O3 + HCl ---> FeCl3 + H2O

Cu 3.( 2 im)
1-C bao nhiu nguyn t cha trong :
a- 0,5 mol nhm ?
b- 0,2 mol lu hunh ?
c- 14,6 gam HCl?
d- 4,48 lit CO2 (.k.t.c)?
2- iu kin tiu chun, th bao nhiu lit oxi s c s phn t bng s phn t c trong 17,1
gam nhm sunfat Al2(SO4)3?
Cu 4. (2 im)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

1-Khi phn hy 2,17g thy ngn oxit (HgO), ngi ta thu c 0,16g kh oxi. Tnh khi
lng thy ngn thu c trong th nghim ny, bit rng ngoi oxi v thy ngn, khng c cht no
khc c to thnh?
2- Khi nung nng, vi (CaCO3) phn hy theo phng trnh ha hc:
to
CaCO3 CaO + CO2
Sau mt thi gian nung, khi lng cht rn ban u gim 22%, bit khi lng vi ban
u l 50 gam. Tnh khi lng vi phn hy?
Cu 5. (2 im) Hp cht nhm sunfua c thnh phn 64% S v 36% Al. Bit phn t khi ca hp
cht l 150 .v.C.
a-Tm cng thc ha hc ca hp cht nhm sunfua.
b-Vit phng trnh ha hc to thnh nhm sunfua t 2 cht ban u l nhm v lu hunh
.
c-Cho 5,4 gam nhm tc dng vi 10 gam lu hunh. Tnh khi lng hp cht c sinh ra
v khi lng cht cn d sau phn ng ( nu c).

( Cho: Cl = 35,5 ; Ca = 40 ; O = 16 ; S = 32 ; Hg = 201 ; Al = 27 ; C = 12 ; H = 1 )


Ht.

HNG DN CHM KHO ST CHT LNG HSG LN 2


MN: HA HC 8

CU NI DUNG IM

Cu 1 2 im
1-PTKca A l: 2,759 x 29 = 80d.v.C. 0,3
Trong pt mui n :
- S ngt S : 80 x 40
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

= 1 0,2
100 x 32
- S ngt O : 80(100- 40)
= 3 0,2
100 x 16
Cng thc ha hc SO3 0,2

2-PTK ca B : 2,805 x 18 = 50,5 .v.C 0,2


Trong phn t B :
- S nguyn t C: 50,5 x 23,8
=1 0,2
100 x 12

- S nguyn t H: 50,5 x 5,9 0,2


=3
100 x 1
- S nguyn t Cl: 50,5 x 70,3 0,2
=1
100 x 35,5
Cng thc ha hcB l CH3Cl 0,3

Cu 2 2 im
to
a- N2 + 3 H2 2 NH3 0,5
to
b- 2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O . 0,5
c- 2Al + 2H2O + 2 NaOH 2NaAlO2 + 3H2 0,5
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

d- Fe2O3 + 6 HCl 2FeCl3 + 3 H2O 0,5

Cu 3 2 im
1- a- S nguyn t nhm: 0,5 x 6.1023 = 3.1023 nguyn t 0,25

b- S nguyn t lu hunh: 0,2 x 6.1023 = 1,2.1023 nguyn t 0,25

c- S mol HCl: nHCl = 14,6/36,5 = 0,4 mol. 0,25


- S phn t HCl: 0,4 x 6.1023 = 2,4.1023 phn t HCl.
Trong HCl c 2 nguyn t , nn tng s nguyn t l: 0,25
2 x 2,4 .1023 = 4,8.1023 ( nguyn t)

d- S mol CO2: nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol. 0,25


- S phn t CO2: 0,2 x 6.1023 = 1,2.1023 phn t CO2
Trong CO2 c 3 nguyn t , nn tng s nguyn t l:
3 x1,2 .1023 = 3,6.1023 ( nguyn t) 0,25

2- S mol Al2(SO4)3 = 17,1/ 342 = 0,2 mol . 0,25


S mol O2 = S mol Al2(SO4)3 = 0,2 mol.
.k.t.c ,Th tch O2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lit 0,25

Cu 4 2 im

1-Theo bi phng trnh ch:


to
Thy ngn oxit thy ngn + kh oxi 0,35
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Theo LBTKL, ta c cng thc khi lng :


mO2 + mHg = mHgO
=> mHg = mHgO - mO2 = 2,17 - 0,16 = 2,01 gam 0,25

2-Khi lng cht rn ban u gim l do kh CO2 bay i: 0,3

mCO2 = 50. 22% = 11gam 0,35


nCO2 = 11/44 = 0,25 mol 0,25
Theo ptp :
to
CaCO3 CaO + CO2 0,25
0,25 0,25

mCaCO3 = 0,25 x 100 = 25 gam. 0,25

Cu 5 2 im
a- S nguyn t Al:
150 x 36 0,2
= 2
100 x 27
- S nguyn t S :
150 x 64 0,2
=3
100 x 32
CTHH l Al2S3. 0,2
b-Phng trnh ha hc: 2Al + 3S Al2S3 0,2
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

c- S mol Al: 5,4 / 27 = 0,2 mol


S mol S : 10 / 32 = 0,3125 mol 0,2
Theo PTHH: 2Al + 3S Al2S3
T l : 2mol - 3 mol - 1mol 0,2
Phn ng 0,2 mol 0,3 mol 0,1 mol 0,2
sau phn ng s mol S d: 0,3125 - 0,3 = 0,0125 mol. 0,2
- Khi lng Al2S3 thu c :
0,1 x 150 = 15 gam. 0,2
- Khi lng S d sau phn ng:
0,0125 x 32 = 0,4 gam 0,2

Ghi ch:
- Vit sai k hiu ha hc : khng chm im .
- i vi cc PTHH cn c iu kin mi xy ra phn ng , nu sai iu kin hoc khng ghi iu
kin phn ng th khng chm im phng trnh .
- i v bi ton , nu PTHH khng cn bng th khng chm cc php tnh c lin quan .
- Th sinh c th gp cc php tnh hoc gii cch khc , nu ng v vn chm im ti a ca cu.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII LP 8


HUYN GIA VIN
NM HC 2014 -2015
CHNH THC
Mn: Ha hc.
Thi gian: 150 pht (Khng k thi gian pht )

Cu I (4,0 im):
1) Hon thnh s phn ng sau (mi mi tn l 1 PTP).
Na
(1)
Na2O
(2)
NaOH
(3)
Fe(OH )3
(4)
Fe2O3
(5)
Fe
(6)
FeCl3
2) Cn bng cc phn ng sau:
a) CaO + H3PO4 Ca3(PO4)2 + H2O
b) Fe3O4 + HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O
c) Al2O3 + HCl AlCl3 + H2O
d) FexOy + HCl FeCl2y/x + H2O
e) FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
Cu II (4,0 im):
1) Nhn bit 4 dung dch mt nhn ng trong cc l mt nhn sau: NaOH, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2.
2) Nu ly cng mt khi lng kim loi Na, Al, Fe ri cho tc dng ln lt vi dung dch HCl d
th kim loi no cho nhiu th tch kh H2 (ktc) nht.
Cu III (5,0 im):
1) Vit cc phng trnh ho hc v ghi y iu kin phn ng khi cho kh Hiro ln lt tc
dng ln lt vi: O2, FexOy, Cl2, CuO.
2) Cho 3VD v oxit axit; 3VD v oxit baz; 4VD v axit; 5VD v mui v 5VD v baz. Gi tn
cc cht .
Cu IV (4,0 im):
1) Xc nh cng thc ha hc ca cht v c A ch cha 3 nguyn t K; P v O bit thnh
phn phn trm v khi lng ca K l 55,19%; O l 30,19% cn li l P.
2) Xc nh tn kim loi A v M khi:
a) Ha tan hon ton 2,7 gam kim loi A (ha tr III) trong dung dch HCl d sau phn ng thu
c 13,35 gam mui.
b) Ha tan hon ton 4,8 gam kim loi M trong dung dch HCl d sau phn ng thu c 4,48
lit kh (ktc).
Cu V (3,0 im):
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

1) Ha tan hon ton 7,8 gam hn hp X gm Al v Mg trong dung dch H2SO4 d sau phn ng
ngi ta thu c 8,96 lit kh H2 (ktc) v dung dch E.
a) Tnh thnh phn % v khi lng mi kim loi trong X.
b) Cho dung dch E tc dng vi dung dch NaOH d c m gam cht kt ta. Vit PTP v
tnh m?
2) Ngi ta dn kh CO qua m gam hn hp X un nng gm Fe2O3 v Fe3O4 thu c 2,8 gam
hn hp Y gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 v kh CO2. Dn ton b kh CO2 thu c trn qua dung dch
nc vi trong d c 7 gam kt ta. Tnh m?
HT
.............................................. ..............................................

Cho bit: H=1; C=12; O=16; Na=23; Mg=24; Al =27; P=31; K=39; Ca=40; Fe=56.

PHNG GIO DC V O TO
HUYN GIA VIN
HNG DN CHM
THI CHN HC SINH GII LP 8
NM HC 2014 -2015
(Hng dn chm gm 02 trang)
Mn: Ha hc.

CU NI DUNG IM
(1) 4Na + O2 2Na2O
(2) Na2O + H2O 2NaOH
(3) 3NaOH + FeCl3 Fe(OH)3 + 3NaCl 1,5
I
2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
0
t
1 (4)
(4 im)
Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O
0
t
(5)
2Fe + 3Cl2 2FeCl3
0
t
(6)
(Mi PTP ng cho 0,25 im)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

a) 3CaO + 2H3PO4 Ca3(PO4)2 + 3H2O


b) Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
c) Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O
2 2,5
d) FexOy + 2yHCl xFeCl2y/x + yH2O
e) 2FeS2 + 11/2 O2 Fe2O3 + 4SO2
(Mi PTP ng cho 0,5 im)
Trch cc mu th tng ng.
Dng qu tm nhng vo 4 mu th ta nhn c:
+ dd H2SO4: lm qu tm ha .
+ dd NaCl: khng lm qu tm chuyn mu.
+ 2 dd NaOH v Ba(OH)2: lm qu tm ha xanh. 2,0
1 Dng dd H2SO4 nhn c nh vo 2 dd lm qu ha xanh, dd no c
kt ta mu trng xut hin th l dd Ba(OH)2.
Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O
Dung dch cn li l: NaOH
(Nhn bit c mt cht cho 0,5 im, khng vit PTP tr 0,25 im)
Cu II Gi s khi lng mi kim loi l 56g.
(4 im) nK 56 : 39 1,436; nAl 56 : 27 2,074; nFe 56 : 56 1 0,5
PTP:
2K + 2HCl 2KCl + H2 (1)
2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 (2) 0,5
2 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (3)
1
T (1) nH 2 nK 1, 436 : 2 0,718.
2
3 0,5
T (2) nH 2 nAl 2,704.1,5 4,056. T (3) nH2 nFe 1.
2
Vy kim loi Al s cho nhiu hiro nht. 0,5
2H2 + O2 2H2O
0
t
2,0
yH2 + FexOy t0
xFe + yH2O
H2 + Cl2 2HCl
0
1 t

Cu III
H2 + CuO t0
Cu + H2O
(5 im)
(Mi PTPT ng cho 0,5 im)
2 Ly c 20VD cho 1,5 im + Gi tn ng cho 1,5 im 3,0 -1-
Gi CTPT t ca hp cht v c A l: KxPyOz
Theo ra ta c: %P = 100-55,19-30,19=14,62 0,5
Cu IV
1 Ta c t l sau:
(4 im)
x:y:z = %K/39 : %P/31 : %O:16 0,5
= 1,415 : 0,472 : 1,887 = 3:1:4
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Vy CTPT ca A l: K3PO4 1,0


a) PTP: 2A + 6HCl 2ACl3 + 3H2O
Theo PTP th S mol ca A bng s mol ACl3 Suy ra ta c phng 0,5
trnh:
2,7/A = 113,35/(A+35,5.3). Gii phng trnh ta c A=27
Vy A l Al (nhm) 0,5
S mol H2=4,48:22,4=0,2 mol;
2
Gi kim loi M c ha tr l n:
PTP: 2M + 2nHCl 2MCln + nH2
4,8/M 0,2 (mol) 0,5
Vy ta c PT sau: n.4,8/M =0,2.2 M=12n
Vy n =2; M =24 (Magie)
0,5
S mol H2 = 8,96:22,4=0,4 mol. Gi x v y ln lt l s mol ca Al
v Mg trong hh X ta c pt 27x + 24y =7,8 (*)
PTP: 0,5
2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2
x 1,5x (mol)
Mg+ H2SO4 MgSO4 + H2
1
y y (mol)
T PTP ta c pt: 1,5x + y = 0,4 (**) 0,5
Gii h pt (*) v (**) ta c x =0,2 v y =0,1
Suy ra mAl = 5,4g (69,2%) mMg = 2,4 (30,8%) 0,5
Cu V
Dd E gm: HCl d; AlCl3 0,2 mol; MgCl2 0,1 mol. 0,5
(3 im)
Hs vit 4 PTP ri tnh ra c m = 5,8gam
nCaCO3 7 :100 0,07 mol.
Ta c s phn ng nh sau:
CO + m gam X (Fe2O3, Fe3O4) 2,8g Y + CO2 (*) 0,5
PTP: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
2 T PTP suy ra nCO2 0,07 mol v s mol CO tham gia phn ng cng
l 0,07 mol.
p dng LBTKL cho (*) ta c: mCO mX mY mCO2
Vy: 0,07.28 + m = 2,8 + 0,07.44
m = 3,92 gam 0,5

---------Ht ----------
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

hi ch c sinh c th gi i ng c ch h c, nu p un ng v c t qu ch nh c th v n
cho i t i c ph n

-2-
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GIO DC & T K THI CHN HC SINH GII LP 8 CP HUYN


HU LC NM HC: 2014 - 2015
Mn Thi: HA HC
thi chnh thc Thi gian: 150 pht (khng k thi gian giao )
Ngy thi: 8/4/2015

Cu 1: (2 im)
Cho cc axit sau y: H3PO4, H2SO4, H2SO3, HNO3
1/ Vit cng thc ha hc ca oxit tng ng vi cc axit trn v gi tn oxit.
2/ Lp cng thc ca tt c cc mui to bi gc axit ca cc axit trn vi kim loi Na v gi tn mui.
Cu 2: (2 im)
C 5 cht rn mu trng dng bt gm: CaCO3, CaO, P2O5, NaCl, Na2O. Hy trnh by phng php
ha hc phn bit cc cht trn. Vit phng trnh phn ng (nu c)
Cu 3: (2 im)
1/ Tnh s mol ca 13 gam Zn v l khi lng ca bao nhiu nguyn t Zn. Phi ly bao nhiu gam
Cu c s nguyn t ng bng s nguyn t Zn ni trn.
2/ Cho bit nhng li ht no nh hn nguyn t.
3/ Tnh khi lng NaCl cn thm vo 600 gam dung dch NaCl 20% thu c dung dch NaCl
40%.
Cu 4: (2 im)
Cho 16 gam CuO tc dng va vi dung dch H2SO4 20% un nng, sau lm lnh dung dch
n 100C. Tnh khi lng tinh th CuSO4.5H2O tch ra khi dung dch, bit tan ca CuSO4
100C l 17,4 gam.
Cu 5: (2 im)
t cc A ng dung dch HCl v cc B ng dung dch H2SO4 long vo 2 a cn sao cho cn v
tr cn bng. Sau lm th nghim nh sau:
- Cho 11,2 g Fe vo cc A ng dung dch HCl.
- Cho m gam Al vo cc B ng dung dch H2SO4.
Khi c Fe v Al u tan ht thy cn v tr thng bng. Tnh m?
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Cu 6: (2 im)
Hon thnh cc phng trnh ha hc sau:
1. FeCl2 + Cl2
FeCl3


0
t
2. C2H5OH + O2 CO2 + H2 O
3. Zn + HNO3
Zn(NO3)2 + N2 + H2O

4. Fe3O4 + CO
0
t
Fe + CO2
5. Na + H2O
NaOH + H2

0
t
6. Cu(NO3)2 CuO + NO2 + O2
7. CxHy + O2
0
t
CO2 + H2O

0
t
8. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2

Cu 7: (2 im)
Xc nh cht tan v tnh khi lng dung dch thu c cho mi th nghim sau:
1/ Ha tan 10ml C2H5OH vo 100ml H2O
Bit khi lng ring ca C2H5OH l 0,8 g/ml ca H2O l 1 g/ml
2/ Ha tan hon ton 2,3 gam Na vo 100gam nc.
Cu 8: (2 im)
1/ Khi phn tch mt hp cht gm 3 nguyn t Fe, S, O
Ngi ta tht rng %Fe = 28%, S = 24%, %O cn li. Hy lp cng thc ha hc ca hp cht, bit
rng hp cht c 2 nguyn t Fe.
2/ St kt hp vi oxi to thnh 3 hp cht l FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hy cho bit %O trong hp cht no
l nhiu nht.
Cu 9: (2 im)
Cho 4,48 lt kh CO (ktc) t t i qua ng s nung nng ng 8 gam FexOy xy ra phn ng hon
ton theo s sau:
FexOy + CO
Fe + CO2
Sau khi phn ng sau ngi ta thu c hn hp kh X c t khi so vi H2 bng 20.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

1/ Cn bng phng trnh ha hc trn v xc nh cng thc ca oxit st.


2/ Tnh % theo th tch ca kh CO2 trong hn hp kh X.
Cu 10: (2 im)
1/ Kh CO2 c ln kh CO v O2. Hy trnh by phng php thu c kh CO2 tinh khit.
2/ Cho 2,4 gam kim loi tc dng ht vi dung dch HCl d, sau khi phn ng kt thc thu c 2,24 lt
kh H2 ( ktc). Xc nh tn kim loi .

PHNG GIO DC V O TO BIU CHM HC SINH GII LP 8


HU LC NM HC: 2014 - 2015
Mn Thi: HA HC

Cu Ni dung im

1 2,0
a/ Cng thc oxit axit tng ng 1
Axit oxit axit Tn gi oxit

H3PO4 P2O5 iphotpho pentaoxit

H2SO4 SO3 Lu hunh trioxit


H2SO3 SO2 Lu hunh ioxit

HNO3 N2 O5 init pentaoxit

b/ Cng thc, tn gi cc mui ca nguyn t Na vi cc gc axit tng ng 1


vi cc axit trn.
Cng thc Tn gi
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Na3PO4 Natri photphat


Na2HPO4 Natri hirophotphat

NaH2PO4 Natri ihirophotphat

Na2SO4 Natri sunfat

NaHSO4 Natri hiro sunfat


Na2SO3 Natri sunfit

NaHSO3 Natri hiro sunfit

NaNO3 Natri nitrat

2 2,0
- Trch mu th v nh s th t 0,25
- Cho nc vo cc mu th:
+ Nu mu th no khng tan, mu l CaCO3 0,25
+ Nu mu th no tan to dung dch c l CaO
CaO + H2O
Ca(OH)2 0,25
+ 3 mu tan to thnh dung dch trong sut. 0,25
- Cho qu tm vo ba dung dch cn li: 0,25
+ Nu mu no lm qu tm chuyn sang , l dd H3PO4 l sn phm ca 0,25
P2O5 v: P2O5 + 3H2O
2H3PO4
+ Nu mu no lm qu tm chuyn sang xanh, l dd NaOH l sn phm ca 0,25
Na2O v: Na2O + 3H2O
2NaOH
+ Cn li khng c hin tng g l: NaCl 0,25

1/ nZn = 13 : 65 = 0,2 (mol)


S nguyn t Zn = 0,2.6.1023 = 1,2.1023 0,25
S nguyn t Cu = s nguyn t Zn = 1,2.1023
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Hay nCu = nZn = 0,2 (mol) 0,25


mCu = 0,2.64 = 12,8 gam 0,25
2/ Ht nh hn ht nguyn t c 3 loi ht l: 0,25
proton(p), ntron(n) v ht electron(e)
3/ mNaCl (200C) = 120 gam ... 0,25
Gi khi lng NaCl cn thm vo l x gam (x >0)
Khi lng NaCl cn thm vo l : 120 + x (gam) 0,25
Khi lng dung dch sau khi thm x gam NaCl vo l: 600 + x (gam) 0,25
120 x
Ta c: 40% 100% . Gii c x = 200 gam
600 x 0,25

4 2,0

nCuO = 16 : 80 = 0,2(mol)
PTHH: CuO + H2SO4
CuSO4 + H2O 0,25
(mol) 0,2 0,2 0,2
100 0,25
Khi lng dung dch CuSO4: 0,2.80 + 0,2.98. = 114 (g)
20
Trong 114 g dung dch CuSO4 nng c cha: 0,2.160 = 32 g 0,25
CuSO4 v 114 32 = 82 g H2O
Khi h nhit xung 100C:
Gi s mol CuSO4.5H2O tch ra x mol
Khi lng CuSO4 trong dung dch bo ha l: 42 160x (g) 0,25
Khi lng H2O trong dung dch bo ha l: 82 90x (g) 0,25
0
V tan ca CuSO4 10 C l 17,4 (g)
100 gam H2O ha tan 17,4 gam CuSO4 to ra dung dch bo ha 0,25
(82 90x) gam nc ha tan (32 160x) gam CuSO4
32 160 x
100 17,4 => x = 0,123(mol) 0,25
82 90 x
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

mCuSO 4 5 H 2O 0,123.250 30,75( gam) 0,25

5 2,0
11,2 m
Ta c: nFe 0,2(mol ) ; n Al (mol )
56 27 0,25
- Khi thm Fe vo cc ng dd HCl (cc A) c phn ng:
Fe + 2HCl
FeCl2 + H2 0,25
0,2 0,2
- Theo LBTKL khi lng cc A tng thm l:
mFe mH 2 11,2 0,2.2 10,8( g ) 0,25
- Khi thm Al vo cc ng ddH2SO4(cc B) c phn ng:
2Al + 3H2SO4
Al2(SO4)3 + 3H2
0,25
m 3.m
27 27.2
3.m .m
- Khi lng cc B tng thm l: m 2 = m
27.2 9
0,25
.m
- cn thng bng th: m = 10,8;
9
0,25
=> m = 12,15 (g)
0,25

1. 2FeCl2 + Cl2
FeCl3 0,25

2. C2H5OH + 3O2
t 0
2CO2 + 3H2O 0,25
6
3. 5Zn + 12HNO3
2Zn(NO3)2 + N2 + 6H2O 0,25
0,25
4. Fe3O4 + 4CO
0
t
3Fe + 4CO2
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

5. 2Na + 2H2O
2NaOH + H2 0,25

6. 2Cu(NO3)2
t0
2CuO + 4NO2 + O2 0,25

7. CxHy + (x + y/4)O2
0
t
xCO2 + y/2H2O 0,25

0
t
8. 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2
0,25
1/ Cht tan l C2H5OH 0,25
Khi lng C2H5OH l: 0,8.10 = 8 gam 0,25
Khi lng H2O l : 100.1 = 100 gam 0,25
Khi lng dung dch l: 100 + 8 = 108 gam 0,25
2/ Cht tan l NaOH v khi cho Na vo H2O c xy ra phn ng 0,25
7 2Na + 2H2O
2NaOH + H2 (1) 0,25
2,3g 100g
nNa = 2,3 : 23 = 0,1(mol) 0,25
s mol H2 = s mol ca Na = 0,1 (mol) 0,25
Theo LBTKL ta c: mdd sau phn ng = mNa + mnc = mhiro
= 2,3 + 100 0,1.2 = 102,1(g) 0,25

a/ V hp cht gm 3 nguyn t Fe, S, O


Gi cng thc cn lp l: FexSyOz (x, y, z N*) 0,25
V %Fe + %S + %O = 100%
%O = 100% -28% - 24% = 48% 0,25
V t l % v khi lng cng chnh l t t v s mol nn ta c:
8 28 24 48 0,25
Ta c: x : y : z : : 2 : 3 : 12
56 32 16
x = 2; y = 3; z = 12 => Cng thc ca hp cht l Fe2(SO4)3 0,25
16
b/ %O( FeO ) 100% 22,222%
72
0,25
3.16
%O( Fe2O3 ) 100% 30%
160
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

4.16 0,25
%O( Fe3O4 ) 100% 27,6%
232
Vy oxi trong Fe2O3 l nhiu nht 0,25

0,25
Xc nh cng thc ca FexOy

0,25
0
t
FexOy + yCO xFe + yCO2
V sau phn ng thu c hn hp kh nn FexOy ht, hn hp kh X gm CO
d v CO2

Mhh kh = 40 g/mol 0,25

Tnh c nCO nCOpu


2
0,25

nCO p + nCO d = nCO ban u = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Gi nCO d = x mol; nCO nCOpu 0,2 x(mol)


2
0,25

28 x 44(0,2 x)
40 . Gii ta c x = 0,05 hay nCO d = 0,05(mol)
9 0,2

(2,0) nCO2 nCOpu 0,2 0,05 0,15(mol)


0
t
FexOy + yCO xFe + yCO2
(mol) 1 y x y
1 0,25
Theo (1) nFexOy nCOpu 0,15 / y(mol)
y
=> 56x + 16y = 8 : (0,15:y) = 53,33y
Gii x = 2, y = 3 l nghim hp l vy cng thc oxi st l Fe2O3 0,25
b. Tnh % CO2 trong hn hp
Tng s mol hn hp kh sau phn ng = 0,05 + 0,15 = 0,2 (mol) 0,25

%CO2 = (0,15 : 0,2).100% = 75% 0,25


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

1/ - Dn hn hp kh CO2 c ln kh CO v kh O2 qua dung dch Ca(OH)2 d,


CO2 phn ng ht, cn 2 kh CO v O2 thot ra ngoi 0,25
CO2 + Ca(OH)2
CaCO3 + H2O 0,25
Lc tch kt ta, ri nung nhit cao n khi lng khng i thu c
kh CO2 tinh khit: 0,25
CaCO3 CaO + CO2
t0
0,25
2/ Gi kim loi l A ha tr x 0,25
TPHH: 2A + 2xHCl 2AClx + xH2
S mol H2 = 0,1 mol 0,25
2.0,1
Theo PTHH: nA = 0,5. n H = (mol)
2
x
0,2
Theo bi mA = 2,4 gam => A 2,4( gam)
x

(A ng thi l khi lng mol ca kim loi) 0,5


=> A = 12x
V A la kim loi nn ha tr ca A ch c th c th l I, II, III
Vi x = 1 => A = 12 (loi)
x = 2 => A = 24 (Mg)
x = 3 => A = 36 (loi)
Vy kim loi cn tm l Mg
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GIO DC - O TO KHO ST HC SINH GII NM HC 2015-2016


TIN HI
mN: HA HC 8
(Thi gian lm bi 120 pht)
CHNH THC

Cu 1 (3,0 im):
1. Hon thnh cc PTHH sau:
KMnO4 to
. + + O2
FexOy + Fe
to
+ H2 O
Cu(NO3)2 CuO + NO2
to
+ O2
CxHy + O2 CO2 + H2O
to

2. Cho cc cht H2O; P2O5; O2; C2H4; K. T cc cht ny hy chn v vit PTHH iu ch cc sn
phm sau: H3PO4; K2O; H2; CO2
3. Cho cc kh: Oxi; Hiro; Cacbonic ng trong 3 l ring bit mt nhn. Hy nhn bit 3 l kh
trn bng phng php ho hc?
Cu 2( 3,5 im):
1. Xc nh cng thc ho hc ca cc cht bit rng t l n gin nht ca s nguyn t cc
nguyn t chnh l t l s nguyn t cc nguyn t trong phn t:
a. Hp cht A gm 2 nguyn t l Cacbon v Hiro trong Cacbon chim 75% v khi lng.
b. Hp cht B gm 3 nguyn t l Magie; Cacbon v Oxi c t l v khi lng l:
mMg : mC : mO = 2 : 1 : 4
2. Mt nng dn lm vn dng 500 gam Amoninitrat NH4NO3 bn rau. Em hy tnh khi
lng Nit ngi nng dn bn cho rau?
3. Cho 8,05 gam kim loi R c ho tr n (n bng I hoc II) ho tan hon ton vo nc thu c
3,92 lt kh Hiro ktc. Xc nh kim loi R?
Cu 3 ( 2,0 im) t chy hon ton x gam Nhm sau phn ng thu c 20,4 gam Nhm oxit
a. Tnh x?
b. Tnh th tch khng kh cn dng ktc ( bit oxi chim 20% th tch khng kh).
Cu 4 ( 3,5 im) Trong mt gi thc hnh bn Nam lm th nghim nh sau:
t cc (1) ng dung dch axitclohiric( HCl) v cc (2) ng dung dch axit sunfuric (H2SO4)
long vo 2 a cn sao cho cn v tr cn bng. Sau Nam lm th nghim:
- Th nghim 1: Cho 13 gam Km vo cc (1) ng dung dch HCl
- Th nghim 2: Cho a gam Nhm vo cc (2) ng dung dch H2SO4
Khi c Km v Nhm u tan hon ton thy cn vn v tr thng bng. Em hy gip bn Nam tnh gi tr
a?
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Cu 5 ( 3,5im) Cho lung kh Hiro i qua ng thu tinh cha 10 gam bt ng(II)oxit nung nng
nhit 400oC. Sau khi phn ng kt thc thu c 8,4 gam cht rn.
a. Nu hin tng xy ra?
b.Tnh hiu sut phn ng?
c.Tnh th tch kh hiro tham gia phn ng ktc?
[

Cu 6 ( 4,5 im) Cho 13,44 lt hn hp kh X gm Hiro v Axetilen(C2H2) c t khi so vi Nit


bng 0,5. Mt khc t chy hon ton 5,6 gam hn hp X c thnh phn nh trn trong bnh kn cha
28,8 gam Oxi. Phn ng xong lm lnh ngng t ht hi nc thu c kh Y(th tch cc kh o
ktc)
a. Vit PTHH
b. Tnh thnh phn phn trm theo th tch v theo khi lng ca hn hp Y.

(Cho Al =27; C = 12;Cu = 64; F e = 56; H = 1; Mg = 24; Na = 23; N = 14; O = 16; Zn =65)

H v tn th sinh: ..........................................................................................
S bo danh:....................................Phng.....................................................

PHNG GIO DC - O TO K KHO ST HC SINH GII NM HC 2015-2016


TIN HI
P N BIU IM CHM
mN: HO 8
(p n v biu im chm gm 03 trang)

Cu Ni dung im
Cu 1 1.Hon thnh PTHH
(3 im) 2KMnO4
to
K2MnO4 + MnO2 + O2 0,25
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

FexOy + yH2 to
xFe + yH2O 0,25
2Cu(NO3)2 to
2CuO + 4NO2 + O2 0,25
CxHy + (x + ) O2
to
xCO2 + H2O 0,25

2.
P2O5 + 3H2O 2H3PO4 0,25
0,25
4K + O2
to
2K2O
0,25
2K + 2H2O 2KOH + H2 0,25
C2H4 + 3O2
to
2CO2 + 2H2O

3.
Dn ln lt tng kh qua dung dch nc vi trong
0,25
- Nu kh no lm nc vi trong vn c l CO2
0,25
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
vn c
- Nu khng c hin tng g l H2 v O2
Th hai kh bng tn m 0,25
- Nu tn m bng chy l O2 0,25
- Nu khng c hin tng g l H2

Cu 2 1.
(3,5 im) a.
0,25
Gi CTTQ ca hp cht A l CxHy 0,25
x: y = : = 1:4 0,25
Vy CTHH ca A l: CH4
b.
0,25
Gi CTTQ ca hp cht B l MgxCyOz
x:y:z = : : 0,25
= 1: 1: 3 0,25
Vy CTHH ca B l MgCO3
2.
0,25
S mol ca NH4NO3 = 500/80 = 6,25 mol
0,25
nN = 2 nNH4NO3 = 6,25.2 = 12,5 mol 0,25
mN = 12,5.14 = 175 gam
3.
0,25
PTHH: 2R + 2n H2O 2R(OH)n + n H2
0,25
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

S mol H2 = 3,92/22,4 = 0,175 mol 0,25


0,25
S mol R = 0,35/n mol
0,25
MR = 8,05:0,35/n = 23n g/mol
+ Nu n = I th MR = 23 g/mol vy R l Na
+ Nu n = II th MR = 46 g/mol khng c gi tr tho mn

Cu 3
(2 im) 0,25
PTHH: 4Al + 3O2 2Al2O3
0,25
nAl2O3 = 20,4/102 = 0,2 mol 0,25
nAl = 2nAl2O3 = 2. 0,2 = 0,4 mol 0,25
x = mAl = 0,4 . 27 = 10,8 gam 0,25
nO2 = 3/2 nAl2O3 = 3/2.0,2 = 0,3 mol 0,25
0,5
VO2 = 0,3. 22,4 = 6,72 lt
Vkk = 5 VO2 = 6,72.5 = 33,6 lt

Cu 4
(3,5 im)
0,25
Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 (1) 0,25
2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 (2) 0,25
nZn = 13: 65 = 0,2 mol 0,25
Theo PTHH (1) ta c nH2 = nZn = 0,2 mol 0,25
0,5
mH2 (1) = 0,2.2 = 0,4 gam
0,25
tng khi lng cc A mZn - mH2 = 13 0,4 = 12,6 gam 0,25
nAl = a/27 mol 0,25
Theo PTHH (2) ta c nH2 = 3/2 nAl = 3/2. a/27 = a/18 mol 0,5
mH2 (2) = a/18. 2 = a/9 gam
0,5
tng khi lng cc B = mAl mH2 = a a/9 = 8a/9 gam
V sau khi 2 kim loi tan ht cn vn v tr thng bng nn ta c:
8a/9 =12,6 a = 14,175 gam
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Cu 5 a.
(3,5 im) nCuO = 10/80 = 0,125 mol 0,25
Gi s CuO phn ng ht
0,25
Theo PTHH ta c nCu = nCuO = 0,125 mol
mCu = 0,125. 64 = 8 gam < 8,4 gam chng t sau phn ng cn CuO d. Vy 0,25
iu gi s sai
Hin tng phn ng xy ra:
- Mt phn cht rn mu en chuyn thnh mu gch bm trn thnh ng 0,25
thu tinh 0,25
C xut hin hi ncGi s mol CuO phn ng l x mol 0,25
b. Gi s mol CuO phn ng l x mol 0,25
s mol CuO d =( 0,125 x) mol 0,25
0,25
m CuOd = 80.(0,125- x) gam
Theo PTHH nCu = nCuO= x mol
mCu= 64x gam 0,25
Cht rn thu c sau phn ng l: 64x + 80.(0,125- x) = 8,4 0,5
x = 0,1 mol
Hiu sut phn ng = 0,1/0,125.100% = 80%
c.
0,25
Theo PTHH nH2 = n Cu = 0,1 mol
0,25
Th tch H2 tham gia phn ng ktc = 0,1 .22,4 = 2,24 lt

Cu 6 nX = 13,44/22,4 = 0,6 mol 0,25


(4,5 im) 0,25
nO2 = 28,8/32 = 0,9 mol
0,25
MX = 0,5. 28 = 14 g/mol 0,25
gi s mol ca C2H2 l x mol s mol H2 = (0,6 x) mol
MX = = 14
0,25
x = 0,3 mol
nH2 = nC2H2 = 0,3 mol
V thnh phn ca X khng i gi s mol H2 trong 5,6 gam hn hp X l a mol
ta c nH2 = nC2H2 =a mol 0,25
mH2 + mC2H2 = 2a + 26a = 5,6
a = 0,2 mol 0,25
PTHH: 0,25
2C2H2 + 5O2
to
4CO2 + 2H2O (1) 0,25
0,25
2H2 + O2 2 H2O
to
(2)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Theo PTHH (1) nO2 = 5/2nC2H2 = 5/2.0,2 = 0,5 mol


0,25
Theo PTHH (2) nO2 = nH2 = .0,2 = 0,1 mol
0,25
s mol oxi phn ng (1) v (2) l : 0,6 mol < 0,9 mol 0,25
Hn hp Y gm CO2 v O2 d 0,25
nO2 d = 0,9 0,6 = 0,3 mol 0,25
nCO2 = 2nC2H2 = 0,4 mol 0,25
0,25
% VO2 = %nO2 = 0,3/0,7 x 100% = 42,85%%
0,25
%VCO2 = 57,15%
mO2 = 0,3x32 = 9,6 gam
mCO2 = 0,4x44 = 17,6 gam
%mO2 = 9,6/27,2 x 100% = 35,29%
%mC2H2 = 64,71%
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GIO DC V O TO TH OLYMPIC LP 8


THANH OAI Nm hc: 2014 - 2015
Mn thi: Ha hc
CHNH THC Thi gian lm bi: 120 pht
(Khng k thi gian giao )
Cu 1: (3,0 im)
1. Hy tnh ha tr ca nguyn t v nhm nguyn t trong cc hp cht c CTHH sau: SiH4 ,
NH4Cl , CrO3 , NaHSO4 , NH4HCO3 , KMnO4..
2. Hy cho bit 3,2 gam kh O2:
a. C bao nhiu mol kh oxi?
b. C bao nhiu phn t oxi?
c. C th tch l bao nhiu lt (ktc)?
Cu 2: (5,0 im)
Cho cc oxit sau: CO, N2O5, K2O, SO3, MgO, ZnO, P2O5, NO, PbO, Ag2O.
1. Oxit no l oxit baz, oxit no l oxit axit?
2. Oxit no tc dng vi H2O nhit thng? Vit PTHH xy ra.
Cu 3: (5,0 im)
1. Cho lung kh hiro i qua ng s cha 20 g bt ng (II) oxit 400 0C, sau phn ng thu c
16,8 g cht rn.
a) Nu hin tng phn ng xy ra.
b) Tnh hiu sut phn ng.
c) Tnh s lt kh hiro tham gia kh ng (II) oxit trn ktc.
2. C V lt hn hp kh gm CO v H2. Chia hn hp thnh 2 phn bng nhau:
- t chy hon ton phn th nht bng oxi, sau dn sn phm i qua nc vi trong d thu
c 20g kt ta trng.
- Dn phn th 2 i qua bt ng (II) oxit nng d, phn ng xong thu c 19,2g kim loi ng.
a) Vit phng trnh phn ng xy ra.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

b) Tnh th tch ca V lt hn hp kh ban u ( ktc).


c) Tnh thnh phn % ca hn hp kh ban u theo khi lng v theo th tch.
Cu 4: (3,0 im)
1. nhit 20oC tan ca Bari hiroxit l 3,89 gam, ca ng (II) clorua l 73 gam. Hy tnh
C% ca cc dung dch bo ha Bari hiroxit v ng (II) clorua nhit ny.
2. Mt hn hp X c th tch 17,92 lt gm hiro v axetilen C2H2, c t khi so vi nit l 0,5.
t hn hp X vi 35,84 lt kh oxi. Phn ng xong, lm lnh hi nc ngng t ht c hn
hp kh Y. Cc kh u o iu kin tiu chun.
1) Vit phng trnh ho hc xy ra.
2) Xc nh % th tch v % khi lng ca Y.
Cu 5: (4,0 im)
Ha tan ht 34,7g hn hp 4 kim loi X, Y, Z, T cng c ha tr II bng mt lng va dung
dch axit clohiric nng 2M thy thot ra 11, 2 lt kh hiro (ktc).
a) Bng cch ngn gn nht hy xc nh th tch dung dch axit clohiric dng.
b) Xc nh tn 4 kim loi dng bit X, Y, Z, T c t l khi lng mol v s mol trong hn hp
ban u tng ng l 1 : 2,7 : 2,(3) : 5,78(3) v 1 : 2 : 1 : 1.

----------- Ht -----------
(gim th coi thi khng gii thch g thm)

PHNG GIO DC V O TO HNG DN CHM THI OLYMPIC LP 8


THANH OAI Nm hc: 2014 - 2015
Mn thi: Ha hc

Hc sinh c th lm theo cch khc, nu ng vn cho im ti a.

Cu 1: (3,0 im)
1. Xc nh ng ha tr i vi mi hp cht x 0,2 (hp cht c nhm nguyn t c 1,2
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

th xc nh theo nhm hoc theo tng nguyn t)


2. a. Tnh ng 0,1 mol 0,6
b. S phn t 0,6.1023 hoc 6.2022 0,6
c. Th tch 2,24 lt 0,6
Cu 2: (5,0 im)
1. Ch ra ng:
Cc oxit axit: N2O5, SO3, P2O5 1,5
Cc oxit baz: K2O, MgO, ZnO, PbO, Ag2O 1,5
(Vi lp 8, chp nhn coi ZnO l oxit baz)
2. Vit ng 3 PTHH 2
Cu 3: (5,0 im)
1. a. Hin tng: cht rn mu en chuyn dn thnh cht rn mu 0,5
b. CuO + H2 Cu + H2O 0,5
S mol CuO b kh = S mol O trong CuO b kh = (20-16,8)/16 = 0,2 (mol) 0,5
Hiu sut phn ng l 0,2.80.100/20 = 80(%) 0,5
Th tch kh H2 tham gia phn ng: 0,2.22,4 = 4,48 (lt) 0,5
2. a. Vit ng 5 PTHH x 0,2 1
b. Tnh c V 0,5
c. Tnh c % 1
Cu 4: (3,0 im)
1. Tnh ng C% 1
2. Vit ng PTHH 0,5
Tnh c th tch tng kh trong X 0,5
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Tnh s mol cht theo PHTT 0,5


Tnh % 1
Cu 5: (4,0 im)
a. Vit 4 PHTT 0,5
Tnh c V 1
b. Gi ng s mol tng ng: x; 2x; x; x 1
Gi ng khi lng mol tng ng: a; 2,7a; 2,(3)a; 5,87(3)a
Thit lp c quan h lng cht 1
Gii ra n x, a v kt lun 0,5
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG DC V O TO KHO ST HC SINH GII HUYN


THI THY NM HC 2015 - 2016
Mn: Ha hc 8
Thi gian lm bi: 120 pht

Cu 1 (3,5im)
1) Hon thnh phng trnh theo s phn ng sau:
KMnO4
(1)
O2
(2)
Fe3O4
(3)
Fe2O3
(4)
Fe
(5) SO2
(6)
H2SO3
2) Cho cc cht sau: Cr2O3, H2SO4, Ca(OH)2, Ba(CH3COO)2, HBr, P2O5, Fe(OH)3, Cr(H2PO4)3.
Hy c tn cc cht ni trn.
Cu 2 (5im).
1) Ha tan hon ton 22,75g mt kim loi c ha tr khng i trong dung dch H2SO4 long d.
n khi phn ng kt thc, khi lng dung dch thu c tng thm 22,05g so vi ban u. Cho bit
nguyn t kim loi ban u.
2) t chy hon ton 4,48 lt hn hp kh X ( ktc) gm C2H2, C2H4, C2H6 sn phm thu c
ch c CO2 v nc.
a) Vit phng trnh ha hc xy ra.
b) Tnh khi lng mi sn phm thu c. Bit t khi ca X vi H2 l 14.
Cu 3 (3 im). Hn hp X gm Cu, Al, Fe. Cho 57,2 gam X tc dng vi dung dch HCl d, sau phn
ng hon ton thot ra 26,88 lt H2 (ktc). nhit cao 1,2 mol X tc dng va vi 89,6 lt khng kh
trong 1/5 l oxi cn li l ni t (ktc).
a) Vit phng trnh ha hc ca cc phn ng.
b) Tnh % khi lng ca cc cht trong X.
Cu 4: (3,5im). Mt hn hp kh A gm N2 v H2 c t khi i vi oxi l 0,3875.
a) Tnh phn trm v th tch mi kh trong hn hp ban u, bit cc kh o cng iu kin nhit
p sut.
b) Ly 50 lt hn hp ban u cho vo bnh kn, dng tia la in iu ch kh amoniac ( NH3)
sau a v nhit ban u thy th tch kh B sau phn ng l 38 lt. Tnh hiu sut phn ng iu ch
NH3.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

c) iu kin thng, 1 lt kh B c khi lng l bao nhiu gam?


Cu 5. ( 2 im). Mt loi phn chua c cng thc : xK2SO4. yAl2(SO4)3 . zH2O. Khi un nng ch c nc
bay hi thnh phn khan. Bit rng khi un 94,8g loi phn trn thu c 51,6g phn khan. Trong phn
khan, oxi chim 49,61% v khi lng. Hy tnh tng khi lng ca K v Al c trong 15,8kg phn chua
ban u. ( th sinh lm trn s sau du phy 1 ch s)
Cu 6: (3 im). 250c tan ca CuSO4 l 32 gam.
a) Tnh khi lng ca CuSO4 v khi lng ca nc cn ly pha ch c 495 gam dung dch
bo ha nhit .
b) H nhit ca dung dch ban u xung 150C thy c m(g) tinh th CuSO4. aH2O tch khi
dung dch. Khi phn tch thnh phn ca 1 tinh th ngm nc ni trn, thy t l s nguyn t S v nguyn
t H l 1 : 18. Bit tan ca dung dch CuSO4 nhit ny l 22 gam. Tnh m (lm trn sau du phy
1 ch s).

Biu im Ha hc 8
Cu Ni dung im
Cu 1 1) (1) 2KMnO4
to
K2MnO4 + MnO2 + O2 0,25
(2) 3Fe + 2O2
to
Fe3O4 0,25
(3,5im) (3) 2Fe3O4 + 1/2 O2
to
3Fe2O3 0,25

(4) Fe2O3 + 3CO


to
2 Fe + 3CO2 0,25

(5) S + O2
to
SO2 0,25

(6) SO2 + H2O -> H2SO3 0,25

2) c tn ng mt cht 0,25 2

Cu 2 1. t cng thc, gi ha tr, l lun, tnh c khi lng ca H2 0,75


(5 im) MH = 22,75 -22,05 = 0,7 gam, t c s mol ca H2 = 0,35 mol.
2

- Vit phng trnh, cn bng ng. 0,25


- Thay s mol, tm c biu thc lin h gia khi lng mol v ha
tr: 0,5
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

- Lp bng, tm gi tr tng ng, tm c kim loi l Zn 0,5

2) C2H2 + 5/2 O2
to
2CO2 + H2O 0,25
C2H4 + 3 O2
to
2CO2 + 2H2O 0,25
C2H6 + 7/2 O2
to
2CO2 + 3 H2O 0,25
0,25
+) Tnh nX = 4,48/22,4 = 0,2 (mol) 0,5
Theo cc pt trn nCO2 = 2nX = 0,2.2 = 0,4 (mol) 0,25
=> mCO2 = 0,4.44 = 17,6 (g)

+) => nC = 0,4 mol => mC = 0,4.12 = 4,8 (g) 0,25


0,25
dX/H2 = 14 => M X = 14.2 = 28 (g/mol)
0,25
=> mX = 0,2.28 = 5,6 (g)
0,25
Ta c mX = mC + mH = > mH = 5,6 4,8 = 0,8 (g)
0,25
=> nH = 0,8 mol => nH2O = 0,4 mol => mH2O = 7,2 (g)

Cu 3 Hon thnh 5 phng trnh, mi phng trnh 0.2 1


( 3im) Tnh s mol H2 = 1,2 mol, s mol O2 = 0,8 mol 0,25
Gi s mol ca Cu, Al,Fe trong 57,2g hn hp ln lt l x,y,z. Lp
c phng trnh: 64x + 27y + 56z = 57,2 (1) 0,25
1,5y + z = 1,2 ( 2) 0,25
Lp c mi lin h : trong ( x + y + z) c x molCu, y mol Al,z mol
Fe 0,5
Sau tm c s mol ca Cu, Al, Fe trong 1,2 mol hn hp ln
lt l: 1,2x/ ( x + y + z) , 1,2y/ ( x + y + z) , 1,2z/ ( x + y + z)
0,25
- a s mol ca kim loi vo phng trnh chy v lp c phng
trinh: 0,1y 0,2x = 0 ( 3)
0,25
- Gii h phng trnh (1), (2), (3) ta c: x = 0,2 , y = 0,4 , z = 0,6
Tnh c %mcu = 0,2 . 64 .100% / 57,2 = 22,38%
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

%mAl = 0,4. 27.100% / 57,2 = 18,88%


%mFe = 100% - 22,38% - 18,88% = 58,74% 0,25
Cu 4 a) Cc kh cng k nn t l v th tch l t l v s mol.
(3im) Gi s mol N2 , H2 trong 1 mol hn hp l x, y ta c : x + y = 1 (1) 0,25
Mhh = 32. 0,3875 = 12,4 g/mol . lp c phng trnh (2)
28x + 2y = 12,4 (2) 0,25
x+y
Gii h phng trnh (1), (2) c
x = 0,4 , y = 0,6 0,25
% V = %nN2 = 40% , % VH2= 60% 0,25

b)Theo cu (a), ta c VN2 = 40.50/100 = 20 lit, VH2= 30 lt 0,25


Phng trnh phn ng :
N2 + 3H2
to
2 NH3 0,25
V(lit) 3V(lit) 2V(lit)
- Theo bi ra: 20/1 > 30/3, v th ta tnh Hp/ theo H2 0,25
Tnh c th tch N2, H2 d theo V. Kh sau phn ng c th tch l
38 lt gm N2, H2 d , NH3 t ta c:
20- V + 30 3V + 2V = 38 . Tm c V = 6 lt 0,25
Th tch H2 P. = 18 lt nn HP. = 18. 100% / 30 = 60% 0,25

c. Kh sau phn ng c VN2d = 14 lit. VH2 d = 12 lit. VNH3 = 12 lit. 0,25


Mhh = 28.14 + 2.12+12.17 = 16,32 g/mol 0,25
14+12+12
iu kin thng 1 mol kh c th tch 24 lit.
Hay 16,32 gam hn hp c th tch l 24 lt
Vy 1 lit hn hp kh B c khi lng l: 16,32/24 = 0,68 gam. 0,25

Cu 5 Theo bi ra khi lng phn khan l: 51,6g ta c:


(2 im) mo = 51,6 . 49,61% /100% = 25,6 gam. 0,25
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

M tng khi lng ca S = tng khi lng ca O trong phn 1


khan = 12,8 g.
Tng khi lng ca K v Al trong phn khan cng l tng khi
lng ca K v Al trong phn ban u l: 0,25
51,6 25,6- 12,8 = 13,2 gam.
Trong 94,8g phn ban u c 13,2g ( K v Al)
Vy 15,8 kg phn ban u th tng khi lng ca K v Al l: 0,5
15,8 . 13,2 / 94,8 = 2,2 kg.

Cu 6 a. ( 1) . 250c tan ca CuSO4 l 32 gam ngha l:


(3im) 100g nc ha tan c 32 gam CuSO4 c 132 gam dung dch 0,25
Vy khi lng CuSO4 c trong 495 gam dung dch bo ha l:
495 . 32 / 132 = 120 gam. 0,5
Khi lng ca nc cn ly l:
mH2O = 495 120 = 375 g 0,25

b. Khi h nhit xung 150c c m (g) tinh th CuSO4. aH2O tch


ra.
Theo bi, trong 1 tinh th phn, t l s nguyn t ca S v H l 1:18 .
M trong 1 phn t CuSO4 c 1 ngyn t S, nn t l s phn t
CuSO4 v phn t H2O trong tinh th l: 1: 9 hay cng thc tinh th
0,75
tch ra l: CuSO4 . 9H2O.
Gi s mol tinh th CuSO4 . 9H2O tch ra l x mol .
Khi lng CuSO4 tch ra l: 160x gam. Khi lng H2O tch ra l:
9. 18.x (g)
0,25
Khi lng CuSO4 cn li trong dung dch mi l: 120 160x ( g)
Khi lng H2O cn li trong dung dch l: 375 162x ( g).
0,5
M tan ca dung dch mi l 22g ta c:
( 120 160x) 100 /( 375 -162x) = 22
x= 0,3
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Khi lng ca CuSO4 . 9H2O tch ra l: 0,3 . 322 = 96,6g.


0,5

( TH SINH LM CCH KHC, L LUN NG TH VN CHO IM TI A)


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GD&T TAM O KHO ST CHT LNG HC SINH GII


NM HC 2014-2015
CHNH
Mn: Ha hc 8
Thi gian lm bi: 120 pht (Khng k thi gian giao )

Cu 1 (2,0 im): Hon thnh cc phng trnh phn ng sau:


a) Fe2O3 + CO
b) AgNO3 + Al Al(NO3)3 +
c) HCl + CaCO3 CaCl2 + H2O +
d) C4H10 + O2 CO2 + H2O
e) NaOH + Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 + Na2SO4.
f) FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
g) KOH + Al2(SO4)3 K2SO4 + Al(OH)3
h) FexOy + CO FeO + CO2
Cu 2 (2,0 im):
C 4 l ng cc dung dch b mt nhn gm cc cht lng sau: dung dch H2SO4, dung dch
NaOH, Dung dch Mui n, nc ct. Hy trnh by phng php ho hc nhn bit tng cht.
Vit phng trnh phn ng nu c .
Cu 3 (2,0 im):
t cc A ng dung dch HCl v cc B ng dung dch H2SO4 long vo 2 a cn sao cho
cn v tr cn bng. Sau lm th nghim nh sau:
- Cho 11,2g Fe vo cc ng dung dch HCl.
- Cho m gam Al vo cc ng dung dch H2SO4.
Khi c Fe v Al u tan hon ton thy cn v tr thng bng. Tnh m?
Cu 4 (2,0 im):
Dng CO lm cht kh iu ch Fe theo chui phn ng sau:
Fe2O3 Fe3O4 FeO Fe.
Kt qu thu c 16,8gam st.
a) Tnh khi lng st (III) oxit dng lc ban u.
b) ti to lng CO ban u, ngi ta phng kh CO2 thu c trong qu trnh iu
ch st trn than nng . S phn ng xy ra nh sau:
0
t
CO2 + C 2CO
Tnh th tch kh CO2 cn d sau phn ng iu kin tiu chun.
Cu 5 (2,0 im):
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Mt nguyn t nguyn t X c tng s lng cc ht l 34, trong s ht khng mang in


chim 35,3%. Mt nguyn t nguyn t Y c tng s lng cc ht l 52, trong s ht mang
in nhiu hn s ht khng mang in l 16 ht.
a) Xc nh s lng mi loi ht trong nguyn t X, Y? KHHH nguyn t X, Y?
b) Cho bit s electron trong tng lp, s electron ngoi cng, nguyn t nguyn t X, Y l
kim loi hay phi kim?
------Ht----------
Lu : Gim th coi thi khng gii thch g thm.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

HNG DN CHM KHO ST CHT LNG HC SINH GII


NM HC 2014-2015
MN: HA HC 8
Cu Hng dn chm Thang
im

1 1) Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 2,0


2) 3AgNO3 + Al Al(NO3)3 + 3Ag
3) 2HCl + CaCO3 CaCl2 + H2O + CO2
4) 2C4H10 + 13O2 8CO2 + 10H2O
5) 6NaOH + Fe2(SO4)3 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4.
6) 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8 SO2
7) 6KOH + Al2(SO4)3 3K2SO4 + 2Al(OH)3
8) FexOy + (y-x)CO xFeO + (y-x)CO2
(Hon thnh mi phng trnh cho 0,25 im)

2 nh s th t cho mi l, trch mu th ra ng nghim c s tng ng


0,5
vi mi l
Dng qu tm cho vo cc ng nghim nu thy qu tm:
+ Chuyn sang mu xanh => mu l dd NaOH => l tng ng cha
dd NaOH (dn nhn)
1,0
+ Chuyn sang mu => mu l dd H2SO4 => l tng ng cha
dd H2SO4 (dn nhn)
+ Khng chuyn mu => mu l dd mui n v nc ct

Tin hnh c cn hai mu cn li nu:


+ Xut hin kt tinh mu trng => mu l dd mui n => l tng ng
cha dd mui n (dn nhn) 0,5
+ Khng xut hin kt tinh mu trng => mu l nc => l tng
ng cha nc ct (dn nhn)

3 11,2
- nFe= = 0,2 mol 0,25
56
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

m
nAl = mol
27

- Khi thm Fe vo cc ng dd HCl (cc A) c phn ng:

Fe + 2HCl FeCl2 +H2 0,25

0,2 0,2
- Theo nh lut bo ton khi lng, khi lng cc ng HCl tng
thm: 0,5
11,2 - (0,2.2) = 10,8g

- Khi thm Al vo cc ng dd H2SO4 c phn ng:


2Al + 3 H2SO4 Al2 (SO4)3 + 3H2
0,25
m 3.m
mol mol
27 27.2

3.m
- Khi cho m gam Al vo cc B, cc B tng thm m - .2 0,25
27.2

- cn thng bng, khi lng cc ng H2SO4 cng phi tng thm


3.m 0,25
10,8g. C: m - .2 = 10,8
27.2

- Gii c m = 12,5 (g) 0,25

4 a Phng trnh phn ng


t 0 0,25
3Fe2O3 + CO 2Fe3O4 + CO2 (1)
3mol 1mol 2mol 1mol
t 0
Fe3O4 + CO 3FeO + CO2 (2)
0,25
1mol 1mol 3mol 1mol
t 0
FeO + CO Fe + CO2 (3)
1mol 1mol 1mol 1mol 0,25
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

16,8 0,25
S mol st thu c nFe 0,3mol
56
Theo (1), (2) v (3) ta c s mol Fe2O3 l nFe O 0,15mol => 2 3 0,25
mFe2O3 0,15.160 24 gam

b Th tch CO ban u, theo (1), (2) v (3) ta c nCO = 0,45mol


=> th tch CO l VCO = 0,45.22,4 = 10,08 lt
0,5
S mol CO2, theo phn ng (1), (2) v (3) l nCO 0, 45mol2

VCO2 0, 45.22, 4 10,08 lt

Phng CO2 qua than nung ta c


t 0
CO2 + C 2CO
1mol 1mol 2mol
0,45mol 0,25
ti to 0,45mol CO ta cn th tch CO2 l
0, 45
VCO2 .22, 4 5, 04 lt
2
Vy th tch CO2 d sau phn ng l: 10,08 5,04 = 5,04 lt

5 a + Nguyn t nguyn t X: 0,25


S ht Ntron l:
35,3
34. = 12 (ht) 0,25
100
S ht Proton bng s ht Electron v bng:
34 12 0,25
11 (ht)
2
Vy KHHH nguyn t nguyn t X l: Na.
-----------------------------------------------------------------------------------------
+ Nguyn t nguyn t Y:
0,25
Gi s ht Proton l Z, s ht Ntron l N
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

s ht Electron l Z.
Tng s lng cc ht l:
2Z + N = 52 (1)
S ht mang in nhiu hn s ht khng mang in l: 0,25
2Z - N = 16 (2)
T (1, 2) ta c:
2Z N 52 68
4Z 52 16 Z 17 N 2.17 16 18
2Z N 16 4

Vy s ht Proton bng s ht Electron v bng: 17


S ht Ntron l: 18. Nguyn t nguyn t X c KHHH l: Cl.
b S electron trong tng lp, s electron ngoi cng, tnh cht ca Na, Cl 0,25

Nguyn t S (e) trong tng lp S (e) ngoi cng Tnh cht


0,5
Na 2/8/1 1 Kim loi

Cl 2/8/7 7 Phi kim

Tng cng 10,0


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GIO DCO TO KIM NH CHT LNG HC SINH GII LP 8


TRIU SN Nm hc 2014 - 2015
TRNG THCS TN NINH
Mn: Ho hc
VNG 1 Thi gian: 150 pht (khng k thi gian giao )
( thi c 02 trang, gm 06 cu).
S bo danh
.....................................
Cu 1: (4,5 im)
1. Hon thnh cc phng trnh ha hc sau:
a. KClO3 .. + ..
o
t

b. Fe3O4 + H2SO4(long) ..... + .. + H2O


c. MxOy + HCl .. + H2O
d. Ba + H2O .. + ..
e. Al + HNO3 Al(NO)3 + NH4NO3 + H2O
f. FexOy + O2 FemOn
o
t

2. Gii thch cc hin tng v vit PTHH xy ra.


a. Nung vi th khi lng vi thu c gim so vi khi lng ban u
b. Hn hp kh H2 v O2 khi chy gy ra ting n
Cu 2: (4,5 im)
1. Trnh by phng php ha hc nhn bit cc cht rn : BaO, P2O5, Na2O, SiO2
2. Vit phng trnh ha hc thc hin dy chuyn ha sau:
Mg
(1)
H2
( 2)
H2O
( 3)
O2
( 4)
P2O5
( 5)
H3PO4
(6) (7) (8)

Fe KOH SO2
Cu 3: (4,5 im)

1. Ha tan hon ton 16,25 gam kim loi M (cha r ha tr) vo dung dch axit HCl d.
Khi phn ng kt thc thu c 5,6 lt H2 (ktc).
a. Xc nh kim loi M
b. Tnh th tch dung dch HCl 0,2M cn dng ha tan ht lng kim loi ny
2. Cho 17,5 gam hn hp gm 3 kim loi gm Fe, Al, Zn tc dng vi mt lng
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

va dung dch axit HCl 18,25%, thu c 11,2 lt kh H2 ktc.


Tnh khi lng dung dch thu c sau phn ng
Cu 4: (2,0 im)

Nhit phn 79 gam kali pemanganat KMnO4 thu c cht rn X c khi lng 72,6 gam .
a. Tnh phn trm khi lng ca mi cht trong X
b. Tnh hiu sut nhit phn Kali pemanganat.
Cu 5: (3,0 im)

1. Kh hon ton 16 gam mt oxit St bng CO nhit cao, kt thc phn ng khi
lng cht rn thu c gim 4,8 gam so vi ban u.
Xc nh cng thc ca oxit st
2. Khi lng ring ca mt dung dch CuSO4 l 1,6g/ml . em c cn 312,5ml dung dch ny thu
c 140,625g tinh th CuSO4 .5H2O. Tnh nng C% v CM ca dung dch ni trn
Cu 6: (1,5 im)
Cho hn hp kh A gm CO2 v O2 c t l th tch tng ng l 5:1.
a) Tnh t khi ca hn hp kh A i vi khng kh.
b) Tnh th tch (ktc) ca 10,5 gam kh A.

Cho: Mn=55; O=16; Fe=56; Cl=35,5; H=1; Zn =65; S=32; Na=23; K=39; C=12; Al=27; Cu=64.
---------------- Ht --------------

Th sinh khng c s dng ti liu.


Cn b coi thi khng gii thch g thm.

PHNG GIO DC V O TO KIM NH CHT LNG HC SINH GII LP 8


TRIU SN Nm hc 2014 - 2015
TRNG THCS TN NINH Mn thi: Ha hc
Ngy thi:
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Hng dn chm (p n c 03 trang, gm 06 cu).


VNG 1

Cu 1: (4,5 im)

2KClO3 2KCl + 3O2


o
t
1 g. 0,5
h. Fe3O4 + 4H2SO4(long) FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O
0,5
i. MxOy + 2yHCl xMCl2y/x + yH2O
j. Ba + 2H2O Ba(OH)2 + H2 0,5
k. 8Al + 30HNO3 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O 0,5
2mFexOy +(nx my) O2 2xFemOn
o
t
l.
0,5

0,5
2 a. Khi lng vi thu c gim so vi khi lng ban u v phn 0,5
ng nung vi sinh ra kh CO2 bay ra.
PTHH: CaCO3 CaO + CO2
o
t

0,25
b. Do phn ng gia kh hiro v kh oxi l phn ng ta nhiu nhit, th
tch nc to thnh b dn n t ngt, gy ra s chn ng khng kh,
l ting n m ta nghe c 0,5
PTHH: 2H2 + O2
2H2O to

0,25

Cu 2: (4,5 im)
1 - Ly ln lt 4 cht rn cho vo 4 ng nghim c ng nc ct ri lc u 0,25
+ Nu cht no khng tan trong nc SiO2 0,25
+ 3 cht cn li u tan trong nc to thnh dung dch.
- Ln lt nh cc dung dch vo giy qu tm. 0,25
+ Qu tm ho l dd H3PO4 Cht ban u l P2O5 0,25
P2O5 + 3H2O 2H3PO4 0,25
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

+ Qu tm ho xanh l dd NaOH v Ba(OH)2


BaO + H2O Ba(OH)2 0,25
Na2O + H2O 2NaOH 0,25
- Dn ln lt kh CO2 i qua 2 dung dch lm qu tm ha xanh
+ Nu ng nghim no b vn c l dung dch Ba(OH)2 Cht ban u l 0,25
BaO
Ba(OH)2 + CO2 BaCO3 + H2O 0,25
+ Cn li l dung dch NaOH Cht ban u l Na2O
CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O 0,25

2 1. Mg + 2HCl MgCl2 + H2 0,25


2H2 + O2 2H2O
o
t
2. 0,25
3. 2H2O 2H2 + O2
dp

0,25
4P + 5O2 2P2O5
o
t
4.
5. P2O5 + 3H2O 2H3PO4 0,25
FeO + H2 Fe + H2O
o
t
6. 0,25
7. 2K + 2H2O 2KOH + H2
0,25
S + O2 SO2
o
t
8.
0,25
0,25

Cu 3: (4,5 im)
1 5,6
a. n H = = 0,25 (mol)
2
22,4
0,25
Gi n l ha tr ca M, PTHH:
2M + 2nHCl
2MCln + nH2
0,5
0,5/n 0,25
16,25
M= n
M = 32,5n
0,5
0,25
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Ha tr ca kim loi c th l I; II; III . Do ta lp bng sau:

n 1 1 1 0,25
M 32,5(loi) 65(nhn) 97,9(loi)

Vy kim loi M l: Zn
0,25

16,25 0,25
b. nzn= = 0,25 (mol)
65
PTP: Zn + 2HCl
ZnCl2 + H2
0,25 0,5
0,5
n 0,5

VHCl = = = 2,5(lt)
CM 0,2
0,25

2 PTHH:
Fe + 2HCl
FeCl2 + H2 0,25
2Al + 6HCl
2AlCl3 + 3H2 0,25

Zn + 2HCl
ZnCl2 + H2 0,25

11,2
nH = = 0,5 (mol) m H 2 = 0,5. 2 = 1 (gam)
2
22,4 0,25
11,2
Theo cc PTHH: nHCl =2n H = 2. = 1 (mol)
2
22,4 0,25
mHCl = 36,5 (gam)
mdd HCl = 36,5: 18,25% = 200 (gam) 0,25
mdd sau p = mKim loi + mddHCl - m H 2
0,25

= 17,5 + 200 - 1 = 216,5 (gam)


0,25
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Cu 4: (2,0 im)
a. p dng nh lut bo ton khi lng
mKMnO4 = mX + mO2 0,25
mO2 = 79 72,6 = 6,4 (gam) nO2 = 0,2 (mol)
0,25
PTHH: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
o
t

0,4 0,2 0,2 0,2


0,5
Khi lng cc cht trong X

mK2MnO4 = 0,2. 197 = 39,4 (g), mMnO2 = 0,2 .87 = 17,4 (g), mKMnO4 = 15,8 (g)
% K2MnO4 = 54,27%, % = 23,97% , % KMnO4 = 21,76% 0,25

b. mKMnO4 p = 0,4. 158 = 63,2 (g) 0,25


63,2
H= .100% = 80%
79 0,25

0,25

Cu 5: (3,0 im)

1 Gii cng thc ca oxit st l FexOy


PTHH: FexOy + yCO xFe + yCO2 0,25
o
t

Khi lng cht rn gim 4,8(g) Khi lng ca Fe = 16 4,8 = 11,2 (g) 0,25
11,2
nFe = = 0,2 (mol) 0,25
56
1 0,2
Theo PTHH: n Fe xOy n Fe
x x
0,25
0,2
M Fe x O y 16: 80 x
x
0,25
x 2
56x + 16y = 80x Oxit st l Fe2O3
y 3
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

0,25

2 160 0,5
Khi lng ca CuSO4 ( cht tan ) l : mCuSO4 .140, 625 90 g
250
m 90
S mol CuSO4 l : nCuSO4 0,5625mol
M 160 0,25
Khi lng dung dch : mdd = dV = 312,5. 1,6 = 500 (g)
Nng phn trm v nng mol ca dung dch l : 0,25
mCuSO4 90.100
C %CuSO4 .100 18%
mdd 500
n 0,5625 0,5
CM = = 1,8 M
V 0,3125
0,5

Cu 6: (1,5 im)
a) Gi s mol O2 c trong hn hp A l x (mol) 0,25
S mol CO2 c trong A l 5x (mol).
0,25
Khi lng mol trung bnh ca hn hp kh A:
44.5x 32.x 252x
M 42(g)
6x 6x
0,25
42
T khi ca hn hp kh A i vi khng kh: d A / kk 1, 45
29
b) ktc: 42 g (tng ng 1mol) hn hp kh A c th tch 22,4 lt.
0,25
10,5 22, 4
10,5 g hn hp kh A c th tch: 5, 6(lt)
42
0,25

0,25
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Ch : - Nu HS lm cch khc ng vn cho im ti a vi mi , cu ca ra.


- Nu PTHH cha cn bng, cn bng sai hoc thiu iu kin phn ng (nu c), hoc c hai
th cho mt na s im tng ng ca PTHH .
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GD&T HUYN C K THI HC SINH GII LP 8 NM 2015-2016


PH
TRNG THCS PH AN

Mn ho hc
CHNH THC Thi gian lm bi: 90 pht (Khng k pht )

Cu 1(2 ): C 4 phng php vt l thng dng tch cc cht ra khi nhau


- Phng php bay hi - Phng php chng ct
- Phng php kt tinh tr li - Phng php chit
Em hy ly cc v d c th, minh ho cho tng phng php tch trn ?
Cu 2 ( 6): Vit cc phng trnh ho hc v ghi y iu kin phn ng (nu c) ?
1/ Cho kh oxi tc dng ln lt vi: St, nhm, ng, lu hunh, cacbon, phtpho
2/ Cho dung dch axit HCl tc dng ln lt vi cc cht: Nhm, st, magie, ng, km.
3/ C my loi hp cht v c? Mi loi ly 2 v d v cng thc ho hc? c tn
chng?
Cu 3 ( 2): Em hy tng trnh li th nghim iu ch oxi trong phng th nghim? C
my cch thu kh oxi? Vit PTHH xy ra?
Cu 4 (3)
1/ Trn t l v th tch (o cng iu kin) nh th no, gia O2 v N2 ngi ta thu
c mt hn hp kh c t khi so vi H2 bng 14,75 ?
2/ t chy hon ton mt hp cht X, cn dng ht 10,08 lt O2 (KTC). Sau khi kt
thc phn phn ng, ch thu c 13,2 gam kh CO2 v 7,2 gam nc.
a- Tm cng thc ho hc ca X (Bit cng thc dng n gin chnh l cng thc ho
hc ca X)
b- Vit phng trnh ho hc t chy X trn ?
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Cu 5 (5 )
1/ Cho a gam hn hp gm 2 kim loi A v B (cha r ho tr) tc dng ht vi dd HCl
(c A v B u phn ng). Sau khi phn ng kt thc, ngi ta ch thu c 67 gam mui v
8,96 lt H2 (KTC).
a- Vit cc phng trnh ho hc ?
b- Tnh a ?
2/ Dng kh CO kh hon ton 20 gam mt hn hp ( hn hp Y ) gm CuO v Fe2O3
nhit cao. Sau phn ng, thu c cht rn ch l cc kim loi, lng kim loi ny c
cho phn ng vi dd H2SO4 long (ly d), th thy c 3,2 gam mt kim loi mu khng tan.
a- Tnh % khi lng cc cht c trong hn hp Y ?
b- Nu dng kh sn phm cc phn ng kh Y, cho i qua dung dch Ca(OH)2 d th thu
c bao nhiu gam kt ta. Bit hiu sut ca phn ng ny ch t 80% ?
Cu 6 (2 ): Cn ly bao nhiu gam tinh th CuSO4.5H2O v bao nhiu gam nc,
pha ch c 500 gam dung dch CuSO4 5%

Cho: Cu = 64; N = 14; O = 16; S = 32; Ca = 40; Fe = 56; C = 12


Th sinh c dng my tnh b ti theo qui nh ca B Gio dc v o to
( thi gm 01 trang)
Ht

Hng dn chm

Mn: Ho hc 8
Cu/ Ni dung chnh cn tr li im
Cu 1 Hc sinh ly ng cc VD, trnh by phng php tch khoa hc, cht
( 2 im ) ch th cho mi VD 0,5 im
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Cu 2
( 6 im )
1/ - Vit ng mi PTHH cho 0,25 im
- Vit ng mi PTHH cho 0,25 im

- Nu ng c 4 loi hp cht v c: Oxit, axit, baz, M ui

2/
- Ly ng , , c tn chnh xc cc v d, cho 0,25 /vd

3/
- Nu c cch tin hnh, chnh cc khoa hc

- Cch thu kh oxi

Cu 3 (2) - Vit ng PTHH

Cu4(3im)
1/ Ta c: Khi lng mol trung bnh ca hn hp kh l: M = 14,75.2
=29,5
- Gi s mol ca O2 l x, s mol ca N2 l y 0,25
32 x 28 y
M = 29,5 32x + 28 y = 29,5x + 29,5y
x y

2,5x = 1,5 y => x : y = 3 : 5


- Do cc th tch o cng iu kin nn: VO 2 : VN 2 = 3 : 5
2/

- Ta c s ca phn ng l:
A + O2
0
t
CO2 + H2O
- Trong A c chc chn 2 nguyn t: C v H
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

10,08
nO 2 = = 0,45 mol => nO = 0,9 mol
22,4
13,2
nCO 2 = = 0,3 mol, => nC = 0,3 mol, nO = 0,6 mol
44
7, 2
nH 2 O= = 0,4 mol, => nH = 0,8 mol, nO = 0,4 mol
18
- Tng s mol nguyn t O c trong sn phm l: 0,6 + 0,4 =1mol > 0,9
mol
Vy trong A c nguyn t O v c: 1 0,9 = 0,1 mol O
- Coi CTHH ca A l CxHyOz; th ta c:
x : y : z = 0,3 : 0,8 : 0,1 = 3 : 8 : 1. Vy A l: C3H8O

a/ PTHH: A + 2xHCl 2AClx + xH2

Cu 5( 5 ) B + 2yHCl 2BCly + yH2

1/ 8,96
b/ - S mol H2: nH 2 = = 0,4 mol, nH 2 = 0,4.2 = 0,8 gam
22,4

- Theo PTHH => nHCl = 0,4.2 = 0,8 mol, mHCl = 0,8.36,5 = 29,2 gam
- p dng nh lut bo ton khi lng, ta c:
a = 67 + 0,8 29,2 = 38,6 gam

a/( 1,75) PTHH: CO + CuO


0
t
Cu + CO2 (1)

0
t
2/ 3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2(2)
Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 (3)
- Cht rn mu khng tan chnh l Cu, khi lng l 3,2 gam.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

3,2
nCu = = 0,05 mol, theo PTHH(1) => nCuO= 0,05 mol,
64
khi lng l: 0,05.80 = 4 g.Vy khi lng Fe: 20 4 = 16 gam
- Phm trm khi lng cc kim loi:
4 16
% Cu = .100 = 20%, % Fe = .100 = 80%
20 20

b/ (1,25)Kh sn phm phn ng c vi Ca(OH)2 l: CO2


CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (4)
16
nFe 2 O 3 = = 0,1 mol,
160
- Theo PTHH (1),(2) => s mol CO2 l: 0,05 + 3.0,1 = 0,35 mol
- Theo PTHH(4) => s mol CaCO3 l: 0,35 mol.
Khi lng tnh theo l thuyt: 0,35.100 = 35 gam
Khi lng tnh theo hiu sut: 35.0,8 = 28 gam

Cu 6: (2 ) - Khi lng CuSO4 c trong 500gam dd CuSO4 4 % l:


500.4
= 20 g
100
20.250
Vy khi lng CuSO4.5H2O cn ly l: = 31,25 gam
160
- Khi lng nc cn ly l: 500 31,25 = 468,75 gam

Ghi ch: - Hc sinh c th gii ton Ho hc bng cch khc, m khoa hc, lp lun cht ch,
ng kt qu, th cho im ti a bi y.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Trng THCS Ph An thi HSG khi 8 mn ha nm 2015-2016


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GD&T THI OLYMPIC HA HC LP 8


THANH OAI Nm hc 2012 2013
Thi gian lm bi: 120 pht (khng k thi gian giao )
( thi gm 01 trang)

Cu I: (3 im)
1. Xc nh ha tr ca cc nguyn t trong cc hp cht sau: H2O, Cu2O, H2SO4, H3PO4, FeO, Fe2O3, Fe3O4,
FexOy, KMnO4, K2Cr2O7.
2. in t thch hp vo ch trng:
Mt mol (1), . (2), (3) tuy u c s . (4) bng nhau l . (5) nhng chim th tch
.. (6) v th tch ca mt mol cht ph thuc vo .. (7) ca phn t v (8) gia cc phn t, m
cc cht khc nhau th phn t ca chng c .. (7) v . (8) gia chng khc nhau.
Cu II: (4 im)
1. Bng phng php ha hc, hy nu cch phn bit 4 dung dch khng mu, mt nhn, ring bit sau: NaCl,
NaOH, HCl, Ca(OH)2.
2. Cho s phn ng:
A+X
B+X R + ..
D+X
Bit R l mt kim loi thng gp trong cc bi tp ca chng trnh Ha hc lp 8 v c s dng nhiu
trong lnh vc xy dng. Hy xc nh CTHH cc cht R, A, B, D, X, vit cc phng trnh phn ng xy ra,
ghi r iu kin phn ng xy ra (nu c) v cho bit cc phn ng thuc loi phn ng no?
Cu III: (4 im)
1. Trong bnh t kh ngi ta dung tia la in t mt hn hp gm 32 cm3 kh hiro v 30 cm3 kh oxi.
a) Sau phn ng cn tha kh no khng? Tha bao nhiu cm3?
b) Tnh th tch v khi lng hi nc thu c? (Bit cc th tch kh v hi o ktc).
2. ha tan hon ton 4 gam hn hp A gm oxit ca ng (II) v St (III) cn va 25,55 gam dung dch
HCl 20%.
a) Tnh khi lng tng cht trong hn hp A.
b) Nu em hn hp A nung nng trong ng s ri dn kh CO i qua, trong iu kin th nghim thy c 4
phn t cht rn mi loi tham gia phn ng th c 1 phn t khng tham gia phn ng. Xc nh thnh phn
v khi lng cht rn thu c sau phn ng trong ng s?
Cu IV: (5 im)
1. tan ca phn m 2 l NH4NO3 200C l 192 gam. Tnh nng % ca dung dch NH4NO3 nhit
ny?
2. Cho 8,96 lt kh CO i qua ng s trn, di, nung nng cha m gam bt ng (II) oxit. Khi phn ng kt thc
thu c hn hp kh X c t khi so vi hiro l 18. Xc nh gi tr ca m? (cc th tch kh o ktc)
3. Kh hon ton m gam Fe2O3 bng kh CO nhit cao, lng kim loi thu c sau phn ng cho vo
dung dch HCl d n khi phn ng kt thc em ton b kh thu c kh mt oxit ca kim loi R ha tr II
thy khi lng oxit ca kim loi R b kh cng l m gam. Tm CTHH oxit ca kim loi R?
Cu V: (4 im)
Phn tch 15,9 gam mt hp cht v c thy nguyn t Na chim 43,4%, nguyn t C chim 11,32% khi
lng, cn li l nguyn t oxi.
a) Xc nh CTHH ca hp cht v c .
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

b) Cho lng cht v c ni trn vo 250ml dung dch axit clohiric 2M (D=1,1g/ml) n khi phn ng kt
thc. Tnh nng mol v nng % ca dung dch thu c sau phn ng?

- Ht -
HUNG DN CHM OLYMPIC HA 8
Nm hc 2012 2013

Cu I: (3 im)
1. Mi cht 0,15 im x 10 cht = 1,5 im. 1,5
2. Mi 0,15 im x 10 = 1,5 im. 1,5
(1),(2),(3): cht rn, cht lng, cht kh
(4) phn t/ht hp thnh
(5) khc nhau/khng bng nhau
(7)(8) kch thc, khong cch
Cu II: (4 im)
1. Phn bit c 4 dung dch x 0,5 im = 2 im 2
Gi :
- Ly mi dung dch mt t lm mu th
- Mu th no khng lm i mu qu tm l dung dch NaCl
- Mu th no lm cho qu tm chuyn thnh mu l dung dch HCl
- Hai mu th lm qu tm chuyn thnh mu xanh l dung dch NaOH v
Ca(OH)2, ta phn bit chng bng cch sc kh CO2 vo tng dung dch
, trng hp no to thnh kt ta trng l dung dch Ca(OH)2; mu
cn li l dung dch NaOH.
- Ch yu cu hc sinh vit c phn ng:
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 +H2O
2. Tm c A, B, D, X v vit PTP
- Kim loi R l St 0.5
- X c th l 1 trong 3 oxit st th A, B, D l cc cht kh H2, CO, Al 0.5
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

- Vit PTHH minh ha 0.5


- A, B, D c th l 3 oxit st th X l 1 trong cc cht kh H2, CO, Al 0.5
- Vit PTHH minh ha 0.5
Cu III: (4 im)
1. Xc nh c cht phn ng ht, cht cn tha, tnh c lng cht
tha, cht sn phm.
2H2 + O2 2H2O 1
(cm3) 32 16 32
VO2 d = 30 16 = 14 (cm3) 1
VH2O(hi) = 32 (cm3) = 32 (ml) = 0,032 (lt)
nH2O(hi) = 0,032 : 22,4 = 0,00143 (mol)
mH2O(hi) = 0,00143.18 = 0,2574 (gam)
2. a) Gi s mol CuO v Fe2O3 trong 4 gam hn hp A ln lt l x, y.
Ta c: 80x + 160y = 4 (*) 0.25
CuO + 2HCl CuCl2 + H2O
(mol) x 2x
Fe2O3 + 6HCl FeCl3 + 3H2O
(mol) y 6y 0.25
nHCl = 2x + 6y = .. = 0,14 (**) 0.25
x = 0,01; y = 0,02
mCuO = 80.0,01 = 0,8 (g); mFe2O3 = 4 0,8 = 3,2 (g) 0.25
b) nCuOp/= 0,01.4/5 = 0,008 (mol); nFe2O3p/= 0,02.4/5 = 0,016 (mol) 0.25
CuO + CO Cu + CO2
(mol) 0,008 0,016
Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
(mol) 0,016 0,032 0.25
Sau phn ng thu c cht rn gm:
mCu = 0,016.64 = 1,024 (g)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

mFe = 0,032.56 = 1,792 (g) 0.25


mCuOd = 80(0,01-0,008) = 0,16 (g); 0.25
mFe2O3d = 160(0,02 0,016) = 0,64 (g)
Cu IV: (5 im)
1. tan ca phn m 2 l NH4NO3 200C l 192 gam. 1
Tnh c nng % ca dung dch NH4NO3 l
192.100/(192+100) = 65,75(%)
2. Trong X, gi s mol CO, CO2 ln lt l x, y
x + y= 8,96/22,4 = 0,4 (*) 0.5
Mt khc: (28x + 44y):0,4 = 18.2 = 36 (**) 0.5
x = y = 0,2 0.5
CuO + CO Cu + CO2
(mol) 0,2 0,2
m = 0,2.80 = 16 (g) 0.5
3.
Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
(mol) m/160 2m/160 0.5
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
(mol) 2m/160 2m/160 0.5
RO + H2 R + H2O
(mol) 2m/160 2m/160 0.5
(R + 16). 2m/160 = m
R = 64, R l ng; oxit ca kim loi R l CuO 0.5
Cu V: (4 im)
a) Xc nh CTHH ca hp cht v c l Na2CO3 1
b) nNa2CO3 = 15,9/106 = 0,15 (mol)
nHCl = 0,25.2 = 0,5 (mol) 0.5
Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

(mol) 0,15 0,3(d) 0,3 0,15 0.5


Trong dung dch sau phn ng:
nHCld = 0,5 0,3 = 0,2 (mol)
CM NaCl = 0,3/0,25 = 1,2 (M)
CM HCld = 0,2/0,25 = 0,8 (M) 1
mdd = 15,9 + 250.1,1 0,15.44 = 284,3 (gam)
C% NaCl = 0,3.58,5.100/284,3 = 6,173 (%)
C% HCld = 0,2.36,5.100/284,3 = 2,568 (%) 1

Lu : Hc sinh c th gii theo phng php khc, ng vn cho im ti a ca cu () .


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GD & T KHO ST HC SINH GII LP 8


HUYN THCH THNH Nm hc : 2015 - 2016
TRNG THCS THCH CM Mn: Ho Hc
GV ra : La vn Kin
n v cng tc :Trng THCS Thch Cm

BI
Cu 1(4 ):
a. Trong cc cng thc ha hc sau: Mg(OH)2, Al3O2, K2O, CuNO3, Al(SO4)3, NaCl,
Na3PO4, Ba(OH)2, CuSO3, NH4SO4. Hy ch ra cc cng thc ha hc vit sai v vit li cho
ng.
b. Em hy cho bit kh CO2 nng hay nh hn kh H2 v nng hay nh hn khng kh bao
nhiu ln ?
c. Tnh s phn t c trong 34,2 g nhm sunfat Al2(SO4)3. ktc bao nhiu lt kh xi s c
s phn t bng s phn t c trong Al2(SO4)3 trn ?
Cu 2(2 ):
a. Em hy phn loi v gi tn cc cht sau: SO3, H3PO4, Ca(OH)2, KNO3.
b. Hy nu phng php phn bit: Dung dch axit sunfuric, dung dch kali hiroxit, dung
dch mui n, nc ct.
Cu 3(2 ): Tnh th tch kh H2 to thnh ( ktc) khi cho 6,5 gam Zn tc dng vi:
a. Dung dch axit clohidric d
b. Dung dch axit clohidric c cha 0,15 mol HCl
Cu 4(4 ):
a. Xc nh cng thc ha hc ca A; B; C v vit phng trnh ha hc hon thnh chui
bin ha sau: (ghi r iu kin phn ng, nu c)
KMnO4
A
Fe3O4
B
H2SO4
C
HCl
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

b. Cho cc cht: KMnO4, SO3, Zn, CuO, KClO3, Fe2O3, P2O5, CaO, CaCO3. Hi trong s
cc cht trn, c nhng cht no:
- Nhit phn thu c O2 ?
- Tc dng c vi H2?
Vit cc phng trnh phn ng xy ra cho cc th nghim trn (ghi r iu kin phn ng
nu c).
Cu 5(2 ): C hn hp gm Fe v Fe2O3. Chia hn hp thnh 2 phn bng nhau:
- Phn 1 ngm trong dung dch HCl d, phn ng xong thu c 4,48 lit kh H2 (ktc).
- Phn 2 nung nng v cho dng kh H2 d i qua th thu c 33,6 g Fe.
Tnh thnh phn phn trm theo khi lng ca mi cht trong hn hp ban u.
Cu 6(3 ): Mt hn hp gm Zn v Fe c khi lng l 18,6 gam. Ha tan hn hp ny trong
500ml dung dch axit H2SO41M .
a. Chng t rng hn hp ny tan ht.
b. Hy tnh khi lng mi kim loi trong hn hp bit rng lng H2 sinh ra trong phn
ng tc dng va vi 24 gam CuO.
Cu 7(3 ):
a. t chy m gam hn hp gm CH4; C2H2; v CxHy thu c 11gam CO2
v 9gam H2O. Tnh m ?
b. Kh hon ton mt lng oxit st (FexOy) nung nng bng kh H2 d. Sn phm hi nc
to ra hp th bng 100g H2SO4 98% th nng axit gim 3,405%. Cht rn thu c sau phn
ng kh em ha tan ht bng dung dch HCl thy thot ra 3,36 lt H2 (ktc). Tm cng thc ca
oxit st.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

P N
Cu Ni Dung im
a. Cng thc sai: Al3O2, CuNO3, Al(SO4)3, NH4SO4 1
Vit li cho ng: Al2O3, Cu(NO3)2, Al2(SO4)3, (NH4)2SO4 1
44 0,5
b. d CO 22 .Vy kh CO2 nng hn v nng hn 22 ln kh H2
2
H2 2
44
1 d CO2 1,52. Vy kh CO2 nng hn khng kh 1,52 ln. 0,5
KK 29
34.2
c. n Al ( SO ) 0,1 mol
2 4 3
342 0,5
23 22
S phn t Al2(SO4)3 l : 0,1.6.10 = 6.10 phn t 0,25
Th tch kh O2 cn ly l: 0,1.22,4=2,24 lit 0,25
a. Phn loi v gi tn cc cht:
Phn loi Tn gi
H2SO4 Axit Axit sunfuric 0,25
P2O5 Oxit axit iphotpho pentaoxit 0,25
Fe(OH)2 Baz St(II) hiroxit 0,25

CaCO3 Mui Canxi cacbonat 0,25

b. -Th cc cht bng mu qu tm:


2 + Lm qu tm chuyn l dd H2SO4 0,25
+ Lm qu tm chuyn xanh l dd KOH 0,25
- Hai cht lng cn li khng i mu qu tm un trn ngn la
n cn cho n khi bay hi ht:
+ khng c du vt g l nc 0,25
+ C vt m l dd mui n 0,25
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

nZn
6.5
0,1 mol
0,25
65
a. Zn tc dng vi dd HCl d
PTHH Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 (1) 0,25
Theo PTHH (1) : nH nZn 0,1 mol 2
0,25

Vy VH 2 = 0,1.22,4 = 2,24 lit 0,25

0,1 0,15
3 b. Ta c : nn sau phn ng HCl ht, Zn cn d , tnh th
1 2
tch H2 theo HCl
05
1 0,15
Theo (1) nH nHCl 0,075 mol
2
2 2 0,25
Vy VH 2 = 0,075.22.4 = 1,68 lit 0,25
a. A l O B : H2O C : H2 0,5
Cc PTHH:
2 KMnO4
t

o
K2MnO4 + MnO2 + O2 0,125
3 Fe + 2 O2
t

o
Fe3O4 0,125

Fe3O4 + 4 H2 0,125
3 Fe
o
t + 4 H2O
SO3 + H2O
H2SO4
0,125

H2SO4 long + Mg
MgSO4 + H2 0,125


as

0,125
H2 + Cl2 2HCl
4

b.- Nhit phn thu c O2 : KMnO4, KClO3


0,25
2KMnO4
t
K2MnO4 + MnO2 + O2
o

0,25
2KCl
o
2KClO3 t + 3O2
- Tc dng vi
H2: CuO, Fe2O3
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

CuO + H2
to
Cu + H2O 0,25
Fe2O3 + 3H2
t
2Fe +
o
3H2O 0,25

nH 2 =
4,48
0,2 mol
0,25
22,4

- Phn 1 tc dng vi dd HCl d ch c Fe gii phng kh H2


PTHH: Fe + 2HCl
FeCl2 + H2 (1) 0,25
0,2 mol 0,2 mol
Vy khi lng Fe trong mi phn l : mFe = 0,2.56 = 11,2 gam 0,25
- Phn 2 tc dng vi H2 d ch c Fe2O3 phn ng:
PTHH: 3H2 + Fe2O3
2Fe + 3H2O (2)
0,25
33,6 gam Fe gm Fe c sn trong phn 2 v Fe to thnh (2)

5 Khi lng Fe to thnh (2) l :


22,4
mFe = 33,6 11,2 = 22,4 nFe = 0,4 mol 0,25
56
1 0,4
Theo (2): nFe O nFe 0,2 mol mFe 2 O 3 = 0,2.160 = 32 gam
2 3
2 2 0,25
Phn trm cc cht trong hn hp u bng phn trm cc cht
trong mi phn nn:
11,2
%Fe = 25,93% , %Fe2O3 = 100% - 25,93% = 74,07%
11,2 32
0,25
a. Gi s hn hp ch gm Fe

n Fe
18, 6
0,33(mol )
0,25
56
0,25
PTHH: Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 (1)
0,25
Theo PTHH (1): nH 2 SO 4 = nFe =0,33 mol
0,25
Theo bi: nH 2 SO 4 = 0,5.1 = 0,5 mol > 0,33 mol
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

M 0,29
18,6
nhh
18,6
0,33
0,25
65 56
0,25
Chng t H2SO4 d hn hp kim loi tan ht.

b. Gi x, y ln lt l s mol ca Zn v Fe c trong hn hp.


65x + 56y = 18,6 (*)
6 0,25
Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 (1)
(mol) x x
0,25
Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 (2)
(mol) y y
0,25
CuO + H2 Cu + H2O (3)
(mol) 0,3 0,3
Theo (1), (2): nH 2 = x + y
24
Theo (3) : nH 2 = nCuO = 0,3 mol 0,25
80
x + y = 0,3 (**)

65 x 56 y 18, 6 x 0, 2
Kt hp (*) v (**) ta c
x y 0,3 y 0,1 0,25

m Zn
0, 2.65 13 gam

m Fe
0,1.56 5,6 gam
0,25
a. Cc PTHH :

o
CH4 + 2O2 t CO2 + 2H2O 0,25

o
2C2H2 + 5O2 t 4CO2 + 2H2O 0,25
y y
CxHy + ( x ) O2
t

o
xCO2 + H2O 0,25
4 2
Ta c khi lng ca C v H c trong CO2 v H2O l
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

12 11
mC 3 gam
44
0,25
29
mH 1 gam
18
Khi lng ca hn hp u chnh l khi lng C v H c trong 0,25
CO2 v H2O sau phn ng.
Vy m = 3 + 1 = 4 gam

b. PTHH : FexOy + 2yH2


t
xFe
o
+ yH2O (1) 0,25
7 Fe + 2HCl
FeCl2 + H2 (2)
- Trong 100 g dd H2SO4 c 98% c: mH 2 SO 4 = 98 gam 0,25
0,25
- Nng dd cn li sau khi hp th nc: 98% - 3,405% =94,595%
- Gi a l khi lng nc to ra (1) ta c
98 94,595 3,6
a = 3,6 gam nH 2 O = = 0,2 mol
100 a 100 18
3,36
- Theo (1) v (2) : nFe = nH 2 = = 0,15 mol
22,4
0,5
n Fe x 0,15 2
Suy ra:
n H 2O y 0,2 3
0,25
Vy cng thc oxit st l Fe2O3

0,25

Thch cm, ngy 25 thng 02 nm 2016


Ph duyt ca T Chuyn mn Gio vin ra
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GD & T CMGAR THI HC SINH GII CP TRNG


TRNG THCS NGUYN HU NM HC 2014 - 2015
MN: HA HC LP 8
CHNH THC
(Thi gian lm bi: 120 pht)

Cu 1( 2,5 ). Hon thnh cc phng trnh phn ng sau:


1. FexOy + CO FeO + CO2
2. Fe(OH)2 + H2O + O2 Fe(OH)3
3. CnH2n 2 + O2 CO2 + H2O
4. Al + H2SO4c/nng Al2(SO4)3 + H2S + H2O
5. NxOy + Cu CuO + N2
Cu 2: ( 3,5 )
1/ Dng phng php ha hc phn bit 4 kh sau: cacbon oxit, oxi, hir, cacbon ioxit.
2/ Cho cc cht KClO3, H2O, Fe v cc iu kin khc y . Hy vit cc phng trnh phn ng iu
ch kh hir, kh oxi trong cng nghip v trong phng th nghim.
3/ Cho hn hp bt gm Fe, Cu. Dng phng php vt l v phng php ha hc tch Cu ra
khi hn hp.
Cu 3: (5 im) Dng 4,48 lt kh hir( ktc) kh hon ton m (g) mt hp cht X gm 2 nguyn
t l st v oxi. Sau phn ng thu c 1,204.1023 phn t nc v hn hp Y gm 2 cht rn nng
14,2 (g)
1- Tm m?
2- Tm cng thc phn t ca hp cht X, bit trong Y cha 59,155% khi lng Fe n cht.
3- Cht no cn d sau phn ng, khi lng d bng bao nhiu?
4- Trong t nhin X c to ra do hin tng no? Vit phng trnh phn ng (nu c).
hn ch hin tng chng ta phi lm nh th no?
Cu 4:(4 im)
1/ Nhit phn hon ton 546,8 (g) hn hp gm kaliclorat v kalipemanganat nhit cao, sau
phn ng thu c 98,56 (lt) kh oxi KTC.
a. Tnh thnh phn phn trm khi lng mi cht c trong hn hp u.
b. Lng oxi thu c trn t chy c bao nhiu gam mt loi than c hm lng
cacbon chim 92%.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

2/ Mt ng nghim chu nhit trong ng mt t Fe c nt kn, em cn thy khi lng l m (g) . un


nng ng nghim, ngui ri li em cn thy khi lng l m1(g).
a. So snh m v m1.
b. C ng nghim trn a cn, m nt ra th cn c thng bng khng? Ti sao? (Bit
lc u cn v tr thng bng).
Cu 5: (5 im) Cho lung kh hir i qua ng thy tinh cha 40(g) bt ng (II) oxit 4000c.
Sau phn ng thu c 33,6(g) cht rn.
a. Nu hin tng phn ng xy ra.
b. Tnh hiu sut phn ng.
c. Tnh s phn t kh hir tham gia kh ng (II) oxit trn.
(Cho: H=1; O=16; Cu=64; K = 39; Cl = 35,5; Mn = 55; C = 12; Fe = 56)
Ghi ch: Gim th coi thi khng gii thch g thm.

PHNG GD-T CMGAR P N THANG IM THI


TRNG THCS NGUYN HU HC SINH GII CP TRNG
NM HC: 2014 - 2015
MN: HA HC 8: Thi gian 120 pht

Cu 1 NI DUNG
2,5 im
1. FexOy + (y-x) CO xFeO + (y-x) CO2
2. 2Fe(OH)2 + H2O + 1/2O2 2Fe(OH)3
3. 2CnH2n-2 + (3n-1)O2 2nCO2 + 2(n-1) H2O
4. 8Al + 15H2SO4/nng 4Al2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O
5. NxOy + yCu yCuO + x/2N2

1:
- Dn cc kh ln lt qua dung dch nc vi trong: Ca(OH)2
+ Kh lm nc vi trong vn c l CO2
Cu 2 CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
(3,5 ) + Ba kh cn li khng c hin tng g.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

- Dn 3 kh cn li ln lt qua CuO mu en un nng, sau dn sn


phm qua dung dch nc vi trong.
+ kh lm cho CuO mu en chuyn mu gch l, sn phm lm c
nc vi trong l CO.
CO + CuO Cu + CO2
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
+ Cn kh lm cho CuO mu en chuyn dn sang mu gch, sn
phm khng lm c nc vi trong l H2
CuO + H2 Cu + H2O
+ Kh cn li khng c hin tng g l O2

2. a. iu ch kh H2, O2 trong cng nghip bng cch in phn nc :


H2O H2 +1/2 O2
b.iu ch O2, H2 trong phng TN:
- iu ch O2:Nhit phn KClO3 KClO3 KCl + 3/2O2
- iu ch H2:in phn nng chy KCl: KCl K + 1/2Cl2
in phn H2O: H2O H2 + 1/2O2
Cl2 + H2 2HCl
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
3.
a. Phng php vt l:
- Dng nam chm ht c st cn li l ng
b. Phng php ha hc
- Cho hn hp phn ng vi dung dch HCl hoc H2SO4 long th Fe
phn ng: Fe + 2HCl FeCl2 + H2
- Lc tch ly kt ta thu c Cu

- S mol H2 l: nH2 = 4,48/22,4= 0,2 (mol)


- S mol H2O l: nH2 = 1,204.1023/6,02.1023 = 0,2 (mol)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

- Gi CTHH ca hp cht l: FexOy (x,y nguyn dng)


- PTPU: FexOy + yH2 xFe + yH2O (1)
Theo (1) : S mol H2O = s mol H2
Theo B: s mol H2O = s mol H2 = 0,2 mol
Vy H2 phn ng ht v FexOy cn d.
Hn hp Y gm Fe, FexOy d
- Theo B: nH2O = 0,2 mol nO = o,2 mol mO = 0,2.16 =3,2(g)
1. m = Y + mO = 14,2 + 3,2 = 17,4 (g)
2. Khi lng Fe trong Y hay khi lng ca Fe sinh ra (1) l: mFe =
14,2.59,155/100 = 8,4 (g)
- T CTHH ca X: FexOy ta c:
Cu 3: x : y = = 0,15 : 0,2 = 3: 4
(5 ) Vy: x = 3, y = 4. CTHH ca X: Fe3O4

3. Theo phn trn FexOy d sau phn ng ( Fe3O4 d sau phn ng)
mFexOy d = mFe3O4 d = 14,2 8,4 = 5,8 (g)

4. Trong t nhin Fe3O4 c to ra do Fe b oxi trong khng kh oxi ha


3Fe + 2O2 Fe3O4
- hn ch hin tng trn cn s dng mt s bin php sau bo v
Fe ni ring v kim loi ni chung:
+ Ngn khng cho Fe tip xc vi mi trng bng cch (sn, m, bi
du m, vt sch s, ni kh, thong
+ Ch to hp kim t b n mn.

1.
a- S mol O2 l: nO2 = 98,56/22,4 = 4,4 (mol)
- Gi x,y ln lt l s mol ca KClO3 v KMnO4 (x,y>O)
2KClO3 2 KCl + 3O2 (1)
2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (2)
- Ta c h: 122,5x + 158y = 546,8 (*)
3x/2 + y/2 = 4,4 (**)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Gii ra ta c: x = 2,4; y = 1,6


mKClO3 = 2,4 . 122,5 = 294 (g)
%KClO3 = 294.100/546,8 = 53,77%
Cu 4. % KMnO4 = 100% - 53,77% = 46,23%
(4) b- C + O2 CO2 (3)
Theo (3) ta c nC = nO2 = 4,4 (mol)
mC = 4,4 . 12 = 52,8 (mol)
- Thc t lng than cn s dng l:
52,8 .100/92 = 57,4 (g)
2- a. m = m1 v ng nghim c nt kn
b. khi m ng nghim ra th cn khng thng bng v c s trao i khng
kh gia bn trong v bn ngoi ng nghim.

1. a- PTPU: CuO + H2 Cu + H2O (1)


Hin tng: Cht rn CuO mu en dn bin thnh Cu mu gch
v c nhng git nc xut hin.
b- Gi s H = 100%
ta c: nCuO = 40/80 = 0,5 (mol)
theo (1) nCu = nCuO = 0,5 (mol)
mCu = 0,5 .64 = 32 (g) < 33,6 (khi lng cht rn thu c sau p/u)
Cu 5. gi s sai
(5 ) vy sau (1): CuO d
- Gi x l s mol CuO phn ng (0<x)
Theo (1) nCu = nCuO tham gia phn ng = x( mol) mCu = 64x
mCuO tham gia phn ng = 80x mCuO d = 40 80x
-->mcht rn = mCu + mCuO d = 64x + 40 80x =33,6
x = 0,4 (mol) mCuO tham gia P/u = 0,4 . 80 = 32 (g)
H% = 32.100/40 = 80%
c- Theo (1) : nH2 = nCuO tham gia phn ng = 0,4 (mol)
Vy s phn t H2 tham gia phn ng l:
0,4 . 6,02.1023 = 2,408.1023 (phn t)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Hc sinh c cch gii khc ng v hp cho im ti a


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GD&T H HA THI HC SINH GII LP 8


Nm hc: 2015 - 2016
Mn: Ha hc
chnh thc
Th i gi n 120 pht ( h ng th i gi n gi o
( thi c 01 trang)
Cu 1: (3 im)
1. Mt hn hp kh c 19. 2. 1023 phn t kh gm 1,5 mol O2, 0,5 mol CO2 v x mol SO2.
a) Tnh th tch ca hn hp kh ( ktc)
b) Tnh khi lng ca hn hp kh .
2. Cho cc cht sau: CuO, CaO, Al2O3, Fe2O3, K, Na, Cu, MgO, BaO, HgO.
a) Nhng cht no tc dng c vi nc? Vit cc phng trnh ha hc xy ra?
b) Nhng cht no tc dng c vi kh hir? Vit cc phng trnh ha hc xy ra?
Cu 2: (4 im)
1. Cho 19,5 g Zn vo dd H2SO4 long cha 39,2g H2SO4
a) Tnh th tch H2 thu c (ktc) bit rng th tch H2 b hao ht l 5%.
b) Cht no d sau phn ng? Khi lng d l bao nhiu?
2. Bng phng php ha hc hy phn bit cc gi cht bt sau b mt nhn: canxi oxit, magie oxit,
iphotpho penta oxit, natriclorua, natri oxit.
Cu 3: (5 im)
1. kh hon ton 53,2 gam hn hp cht rn A gm CuO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cn dng V lt
kh H2 (ktc), sau phn ng thu c m gam cht rn B v 14,4 gam nc.
a) Vit phng trnh phn ng ha hc xy ra?
b) Tnh gi tr ca m v V?
2. Ha tan hon ton 32 gam SO3 vo 200 gam dung dch H2SO4 c nng 10%. Tnh C% ca
dung dch thu c.
Cu 4: (5 im)
1. Hn hp kh B gm CO, CO2 v H2. Nu t chy hon ton 4,48 lt kh B cn dng 1,456 lt
O2. Bit t khi ca B i vi oxi l 0,725. Tnh phn trm th tch mi kh trong hn hp ban u.
(Cc kh o iu kin tiu chun)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

2. Ha tan hon ton 4 gam hn hp gm 1 kim loi ha tr II v 1 kim loi ha tr III cn dng
ht 170 ml dung dch HCl 2M.
a) Tnh th tch H2 thot ra ( ktc).
b) C cn dung dch thu c bao nhiu gam mui khan.
c) Nu bit kim loi ha tr III l Al v s mol bng 5 ln s mol kim loi ha tr II th kim loi
ha tr II l nguyn t no?
Cu 5: (3 im)
Trn 2 a cn 2 cc ng dung dch HCl v dung dch H2SO4 sao cho cn v tr thng bng.
Cho a(g) Fe vo cc ng dd HCl, cho b(g) Al vo cc ng dung dch H2SO4, cn vn v tr
thng bng. Tnh t l a/b.

Cho: Fe =56, Al=27, C=12, O=16, Zn=65, H=1, S=32, Cu=64, Mg=24, Cl= 35,5
HT

H v tn th sinh....................................................................S bo danh...........
Cn b coi thi khng gii thch g thm
Hng dn chm
Cu 1: ( 3 im)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

a. Ta c = = 3,2 (mol) 0,25

= 3,2 . 22,4 = 71,68 (lt)


0,25
Ta c = 1,5 + 0,5 + x = 3,2 x = 1,2 (mol)
= 1,5 . 3,2 + 0,5 .44 + 1,2 . 64 = 146,8 (g)
0.25
b. Nhng cht tc dng c vi nc l CaO, K, Na, BaO.
0,25
PTHH CaO + H2O Ca(OH)2
BaO + H2O Ba(OH)2
0,25
2K + 2 H2O 2KOH + H2
2Na + 2 H2O 2NaOH + H2
Nhng cht tc dng c vi kh hir l CuO, Fe2O3, HgO.
0,75

0
t
CuO + H2 Cu + H2 O

0
t
Fe2O3 + 3H2 2 Fe + 3H2O 0,25

0
t
HgO + H2 Hg + H2 O
0,75

Cu 2: (4 im)

1. (2 im)
Ta c = 0,3 (mol)
= 0,4 (mol)
Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2
0,3 0,3 0,3 (mol)
0,5
Theo PTHH = 0,3 (mol)
= 6,72 (l)
= 6,72. 95% = 6,384 (l)
b. Cht d l H2SO4
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

= 0,3 (mol) 0,5


md = (0,4 0,3). 98 = 9,8 (g)
0,5

0,5
2. (2 im) 0,25
- Trch cc ha cht ra lm cc mu th
- Cho nc vo cc mu th khuy u. 0,25
- Nhng ln lt giy qu tm vo cc ng nghim: 0,25
+ Mu cht rn tan v qu tm khng i mu l natriclorua NaCl.
+ Mu cht rn tan v dung dch lm qu tm i thnh mu xanh th mu th ban 0,25
u l natri oxit Na2O.
Na2O + H2O 2 NaOH.
0,25
+ Mu cht rn tan v dung dch thu c lm qu tm i thnh mu th mu
th ban u l iphotpho penta oxit
0,25
P2O5 + 3 H2O 2H3PO4
+ Mu cht rn tan mt phn to dung dch c v qu tm i thnh mu xanh l
0,25
canxi oxit CaO: CaO + H2O Ca(OH)2
+ Mu cht rn khng tan l MgO
0,25

Cu 3: ( 5 im)

Cu 1: 2,5 im

0
a) PTHH: CuO + H2 t
Cu + H2 O 0,75

Fe2O3 + 3H2
0
t
2Fe + 3H2O
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Fe3O4 + 4H2
0
t
3Fe + 4H2O
14,4
b) nH O 0,8(mol )
2
18
Theo PTHH (1), (2) v (3) ta c nH nH O 0,8(mol)
2 2 0.75
=> VH 0,8.22,4 17,92(l )
2

Cht rn B gm Cu, Fe v MgO


p dng LBTKL: m A mH mB mH O 2 2
1

=> mB m A mH mH O 53,2 1,6 14,4 40,4( gam)


2 2

Cu 2: 2,5 im 0,5
nSO3 = 0, 4 mol mH2SO4 = 20 gam
Khi ha tan SO3 vo dung dch H2SO4 c phn ng: 0,5
SO3 + H2 O H2SO4
0,4 mol 0,4 mol
Khi lng H2SO4 to ra trong phn ng l: 0,25
mH2SO4 = 0,4 x 98 = 39,2 gam
Tng khi lng H2SO4 trong dung dch thu c l 0,25
mH2SO4 = 39,2 + 20 = 59,2 gam
Tng khi lng dung dch thu c l: 0, 5
md2H2SO4 = 32 + 200 = 232 gam
Nng % ca dung dch thu c l 0,5
C% = 59,2 x 100 : 232 = 25,52%

Cu 4: (5 im)

1. (2,5 im)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Ta c nB = 0,2 (mol) ; = 0,065 (mol) 0,5= 0,725 MB = 23,2 mB = 4,64 (g)

CO + O2 CO2 0,25

H2 + H2 H2O
Gi nCO = x (mol) ; = y (mol) ; = z (mol)
nB = x + y + z = 0,2 0,25
mB = 28x + 44y + 2z = 4,64
= x/2 + z/ 2 = 0,065
x = 0,05 %VCO = = 25%
y = 0,07 % = = 35%
z = 0,07 % = . 100% = 40%

2.( 2,5 im)


a. Gi A v B ln lt l kim loi ha tr II v ha tr III ta c:
PTHH: A + 2HCl ACl2 + H2 (1)
2B + 6HCl 2BCl3 + 3H2 (2) 0,25

Theo bi ra: nHCl = V.CM = 0,17 x 2 = 0,34 (mol)


T (1) v (2) ta thy tng s mol axit HCl gp 2 ln s mol H2 to ra
nH2 = 0,34 : 2 = 0,17 (mol) VH2 = 0,17. 22,4 = 3,808 (lit) 0,5
b. p dng LBTKL ta c:
mmui = mkim loi + mHCl mH2 = 4 + 36,5 . 0,34 0,17 . 2 = 16,07g
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

c. Gi s mol ca Al l a => S mol kim loi (II) l a : 5 = 0,2a mol 0,5


T pt (2) => nHCl = 3a mol. T pt (1) => nHCl = 0,4a
3a + 0,4a = 0,34
a = 0,34 : 3,4 = 0,1 mol => n(Kim loi) = 0,2.0,1 = 0,02mol 0,5
mAl = 0,1.27 = 2,7 g m(Kim loi) = 4 2,7 = 1,3 g
Mkim loi = 1.3 : 0,02 = 65 => kim loi ha tr II l : Zn
0,75

Cu 5: (3 im)

Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (1) 0,5


2Al + 3 H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 (2)
Gi m1 = m2 (sau phn ng); mHCl (b) = = x (g)
Ta c m1 = a + x -

m2 = b + x -
0,5
a- =b-

Ta c = nFe = a/56 (mol)

= 3/2 nAl = 3/2. b/27 = b/18 (mol) 0,5


a 2.a/56 = b 2. b/18

= =

0,5

1
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

HS lm cch khc nhng lp lun ng vn cho im ti a, thiu iu kin hoc khng cn


bng tr 1/2 s im dnh cho n. Hc sinh vit sai cng thc khng cho im.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GD&T HO BNH K THI CHN HSG VNG TRNG


TRNG THCS MINH DIU NM HC: 2013 - 2014
Mn : HA HC
CHNH THC
Lp: 8
Gm 01 trang
Thi gian: 120 pht (khng k thi gian pht )

:
Cu 1 ( 4 im):
1. ( 2 im): Lp CTHH ca nhng hp cht 2 nguyn t sau.
a) Fe (III) v O ; b) P (V) v O ;
c) N (VI) v O ; d) S (II) v H ;
2. ( 2 im): Cho bit KxMnO4 = 197g . Hy xc nh CTHH ca hp cht.
Cu 2 ( 4 im):
Chn h s v cng thc thch hp in vo ch ?, ri ghi vo giy bi lm

o
t
a) Fe2O3 + ? 2Fe + 3CO2
+ H2
o
t
b) ? xFe + y H2O
y
c) CxHy + ? O2
o
t
xCO2 + H2O
2


o
t
d) 2 KClO3 2 KCl + ?
Cu 3 ( 4 im):
Oxit ca mt nguyn t ha tr IV, cha 13,4% khi lng oxi. Cho bit tn nguyn t, k
hiu ha hc v vit cng thc oxit vi ha tr nh nht v ln nht ca n?
Cu 4 ( 4 im) : Ho tan hon ton 5,2 gam hn hp gm Mg v Fe bng dung dch HCl th
thu c 3,36 lt kh H2 (ktc).
a) Tnh thnh phn phn trm theo khi lng mi kim loi c trong hn hp.
b) Tnh khi lng dung dch HCl dng.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Cu 5( 4 im):
iu ch kh oxi trong phng th nghim, ngi ta nung thuc tm (KMnO4). Sau phn
ng, ngoi kh oxi cn thu c 2 cht rn c cng thc l K2MnO4 v MnO2 .
a) Vit phng trnh ho hc ca phn ng.
b) Tnh khi lng KMnO4 cn iu ch 2,8 lt O2 (ktc) v khi lng hai cht rn
sau phn ng.
Ht
*Lu : Hc sinh c s dng bng tun hon.

PHNG GD&T HO BNH K THI CHN HSG VNG TRNG


TRNG THCS MINH DIU NM HC: 2013 - 2014

Mn : HA HC
Lp: 8
Thi gian: 120 pht (khng k thi gian pht )

HNG DN CHM
Cu 1 ( 4 im):
1. ( 2 im): Lp CTHH ng ca mi trng hp cho 0,5.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

a) Fe2O3 ; b) P2O5 ; c) NO3 ; d) H2S ;


2. ( 2 im):
KxMnO4 = 197g ;
Ta c: x.39 + 55 + 4.16 = 197 => x = 2 (1)
Vy cng thc ca hp cht l K2MnO4 (1)
Cu 2 ( 4 im):
* Nu vit ng CTHH nhng sai cn bng PT th tr 0,5 cho mi PT.
2. ( 2 im)

o
t
a) Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 (1)
b) FexOy + H2
o
t
xFe + y H2O (1)

c) CxHy + x O2
y y

o
t
xCO2 + H2O (1)
4 2


o
t
d) 2 KClO3 2 KCl + 3O2 (1)
Cu 3 ( 4 im):
Gi nguyn t ha tr IV l X ta c CTHH n gin: XO2 (0,5)
Lng oxi trong oxit l: 16 x 2 = 32 g (0,5)
13,4% phn t khi lng ca oxit bng 32 g (0,5)
86,6% phn t khi lng ca oxit c x. g (0,5)
32.86,6
=> x = = 207 g (0,5)
13,4

- Nguyn t c nguyn t khi bng 207 l ch (0,5)


- KHHH: Pb (0,5)
- CT oxit ca Pb: PbO v PbO2 (0,5)
Cu 4 ( 4 im):
1) Ta c cc phng trnh ha hc:
Mg + 2HCl MgCl2 + H2 (1) (0,25)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

x x
Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2) (0,25)
y y
- S mol H2 thu c l:
V 3,36
n= = = 0,15 (mol) (0,5)
22,4 22,4
- Gi x, y ln lt l s mol ca Mg v Fe trong hn hp
Ta c h phng trnh:
24x + 56y = 5,2 (0,5)
x + y = 0,15
x = 0,1 = nMg. (0,5)
=> y = 0,05= nFe.
- Khi lng Mg c trong hn hp u l:
m Mg = 24. 0,1 = 2,4(g) (0,5)

- Thnh phn phn trm mi kim loi trong hn hp u l:


2,4
%mMg = . 100 = 46,15% (0,25)
5,2
%mFe = 100% - 46,15% = 53,85% (0,25)

2) Theo PTHH(1) ta c: nHCl = 2nMg = 2. 0,1 = 0,2 (mol) (0,25)


Theo PTHH(2) ta c: nHCl = 2nFe = 2. 0,05 = 0,1 (mol) (0,25)
=> Tng s mol HCl dng l: 0,2 + 0,1 = 0,3 (mol) (0,25)
- Khi lng dung dch HCl dng l:
m HCl = 0,3 . 36,5 = 10,95(g) (0,25)

Cu 5( 4 im):
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

a) 2KMnO4
o
t
K2MnO4 + MnO2 + O2 (0,5)
2,8
b) nO2 = = 0,125(mol) (0,5)
22,4
- Theo pthh : n KMnO4 = 2nO2 = 2. 0,125 = 0,25 (mol). (0,5)

=> mKMnO4 = 158. 0,25 = 39,5 (g). (0,5)


- Theo nh lut bo ton khi lng
mK2MnO4 mMnO2 mKMnO4 mO2 (0,5)

mO2 0,125.32 4( g ) (0,5)


=> khi lng hai cht rn sau phn ng l
mK2MnO4 mMnO2 39,5 4 35,5( g ) (1)

Ht
*Lu : Cc bi ton, nu hc sinh c cch gii khc m ng th cho im ti a.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

phng Gio dc & o to thi olympic lp 8


Thanh oai Nm hc 2015 - 2016
TRNG THCS BCH HA
Mn thi : HA
chnh Thi gian lm bi : 120 pht
(khng k thi gian giao )

Cu I: ( 3)
1. Xc nh ha tr ca cc nguyn t, nhm nguyn t trong cc hp cht sau: Al2O3, NaHCO3,
H2SO4, KClO3, NH4Cl, Fe(NO3)2, Na2O, SO3, Mg(OH)2, H3PO4.
2. Hy cho bit 3.1023 phn t O2:
a. C bao nhiu mol phn t O2?
b. C khi lng bao nhiu gam?
c. C th tch bao nhiu lt?

Cu II: (5)
1. Bng phng php ha hc hy nhn bit cc l ha cht b mt nhn gm: BaO, P2O5, MgO v
Na2O u l cht bt mu trng
2. Cho cc cht sau: Photpho, cacbon, magie, nhm, lu hunh, natri.
a. Thc hin oxi ha hon ton mi cht trn. Vit phng trnh ha hc xy ra.
b. Sn phm ca cc phn ng trn thuc loi hp cht no? Nu l oxit th vit cng thc ha
hc v gi tn axit hoc baz tng ng vi mi oxit .

Cu III: (5)
1. iu ch kh hir ngi ta cho 22,4 g st tc dng vi dung dch cha 24,5 g axit sunfuric
long.
a. Sau phn ng c cht no cn d khng? Tnh khi lng cht d?
b. Tnh th tch kh hir (ktc) v khi lng mui thu c sau phn ng?
c. Phi dng thm dung dch cha bao nhiu gam axit sunfuric na phn ng ht vi lng
st d?
2. Kh hon ton mt lng hn hp hai oxit l CuO v PbO c s mol bng nhau bng kh CO
nhit cao. Kh sinh ra sau phn ng c dn vo bnh ng dung dch nc vi trong ly d
thu c 10 g kt ta. Tnh khi lng mi kim loi thu c
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Cu IV: ( 3)
1. Xc nh khi lng KCl kt tinh c sau khi lm ngui 604 g dung dch bo ha 80oC
xung 20oC. Bit tan ca KCl 80oC l 51 g v 20oC l 34 g.
2. Kh A c t khi so vi kh hir l 8. Thnh phn theo khi lng kh A l 75%C cn li l H.
Hy tm th tch khng kh t chy hon ton 11,2 lt kh A. Bit trong khng kh c
cha 21% l kh oxi (cc th tch o ktc).

Cu V:(4)
Hn hp A gm Fe2O3 v CuO, trong khi lng ca Fe2O3 gp i khi lng ca CuO. Kh hon
ton mt lng hn hp A bng H2 nhit cao ngi ta thu c 17,6 g hn hp B gm 2 kim loi.
a) Vit cc PTHH xy ra
b) Tnh th tch kh hir (ktc) cn dng cho s kh trn
c) Tch st ra khi hn hp B ri cho phn ng ht vi 100 g dung dch HCl ( phn ng to thnh
mui st(II) clorua) thu c dung dch C. Tnh nng phn trm mui st (II) clorua trong
dung dch C.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

P N V THANG IM HA 8

Cu hi p n im
Cu I 1. 1,5
(3) Xc nh ha tr cc nguyn t, nhm nguyn t trong mi cht
ng 0,15
2.
3.1023
a. S mol phn t O2 l: 0,5mol
6.1023 0,5
b.
mO2 0,5.32 16 g 0,5

c. VO 0,5.22, 4 11, 2 lt
2
0,5

Cu II 1.
(5) Nhn bit c 4 l ha cht x 0,5 = 2 2,5
Ly mi l ha cht mt t lm mu th. Ha tan cc mu th
trn vo nc
+ Cht khng tan l MgO
+ Cht tan c l BaO, P2O5, Na2O
BaO + H2O Ba(OH)2
P2O5 + 3H2O 2H3PO4
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Na2O + H2O 2NaOH


Thi t t kh CO2 ln lt vo 3 dung dch trn:
+ Dung dch to kt ta trng l sn phm ca BaO
CO2+Ba(OH)2BaCO3 + H2O
+ Cc dung dch cn li khng c hin tng
Cho qu tm vo 2 dung dch cn li
- Dung dch lm qu tm ha xanh l NaOH Cht ban u
l Na2O
- Dung dch lm qu tm ha l H3PO4 Cht ban u l
P2O5
Vit ng mi phng trnh c 0,125
2.a. 1,5
4P +5O22P2O5
C+O2CO2
2Mg+O22MgO
4Al +3O22Al2O3
S+O2SO2
4Na+O22Na2O
c.Sn phm ca cc phn ng trn thuc loi oxit 1
Oxit axit: P2O5, CO2, SO2 c axit tng ng l: H3PO4, H2CO3,
H2SO3
Oxit baz: MgO, Al2O3, Na2O c baz tng ng l: Mg(OH)2,
Al(OH)3, NaOH
Cu III 1.
( 5) a) Ptp: Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 0,5
1 mol 1 mol 1 mol 1 mol
nFe= 0,4 mol; nH2SO4 =0,25 mol 0,5
ta c t s: 0,4/1 > 0,25/1 => Fe d 0,25
theo ptp tm nFe d = 0,15 mol => mFe d =8,4 g 0,25
b) Theo ptp: nH2 = 0,25mol => VH2 = 5,6 lt 0,5
nFeSO4 = 0,25 mol => mFeSO4 = 38g
d)Theo ptp: nH2SO4 dng thm = nFe d = 0,15 mol 0,5
mH2SO4 dng thm = 14,7 g
2.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Gi s mol ca CuO v PbO l x (x>0)


CuO + CO Cu + CO2 (1) 0,25
(mol) x x x
PbO + CO Pb + CO2 (2) 0,25
(mol) x x x
nCaCO3 = 10/100=0,1 mol 0,25
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 0,25
( mol) 0,1 0,1
Ta c: nCO2 (1) + nCO2 (2) = x+x =2x=0,1 => x= 0,05 mol 0,5
Vy mCu = 0,05.64=3,2g 0,5
mPbO= 0,05.207=10,35g 0,5
Cu IV 1. 1,5
(3) 80oC, 100 g nc ha tan ti a 51 g KCl to ra 151 g dung dch
vy: Trong 151 g dung dch c 51 g KCl
604 g dung dch c x g KCl
x= 51.604/151=204g
mH2O= 604 204 = 400g
20oC 100 g nc ha tan ti a c 34 g KCl
400 g nc ha tan ti a c y g KCl
y=34.400/100=136g
mKCl kt tinh = 204 136= 68g
2. 1,5
dA/H2= 8 => MA= 8.2=16
%C = 75% => %H = 25%
mC = 75.16/100=12g => nC = 12/12=1 mol
mH= 25.16/100= 4g => nH = 4/1=4 mol
Cng thc ha hc ca kh A l CH4
nCH4 = 11,2/22,4 = 0,5 mol
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
Mol 0,5 1
VO2= 1.22,4 = 22,4 lt
Vkk= 22,4.100/20= 112 lt
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Cu V a,b) Gi khi lng ca CuO l m (g); nCuO= m/80


(4) khi lng ca Fe2O3 l 2m (g); nFe2O3 = 2m/160=m/80
Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O
Mol m/80 3m/80 2m/80
CuO + H2 Cu + H2O
Mol m/80 m/80 m/80
Ta c: 56.2m/80+ 64.m/80 = 17,6 => m = 8g
nH2 =0,4 mol ; VH2 = 8,96l
c)nFe=0,2 mol
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
Mol 0,2 0,2 0,2
Khi lng dung dch sau phn ng l:
mFe + mdd HCl mH2 = 110,8g
C% FeCl2 = 0,2.127/110,8.100=22,92%
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PHNG GD&T THANH OAI THI OLYMPIC LP 8


TRNG THCS CAO DNG Nm hc 2014 2015
Mn: Ho hc
Thi gian lm bi:120 pht
(Khng k thi gian giao )
Cu I: (3 im)
1. Xc nh ha tr ca cc nguyn t, nhm nguyn t trong cc hp cht sau: NaCl, FeSO4,
Fe(SO4)3, HBr, HNO3, FexOy, CuO, Al(NO3)3, KMnO4, R(OH)n
2. Bn bnh c th tch bng nhau, mi bnh ng 1 trong cc kh sau: hidro, oxi, nit, cacbonic.
Hy cho bit
a) S phn t ca mi kh c trong bnh c bng nhau khng? Gii thch?
b) S mol cht c trong mi bnh c bng nhau khng? Gii thch?
c) Khi lng kh c trong cc bnh c bng nhau khng? Nu khng bng nhau th bnh ng
kh no c khi lng ln nht, nh nht?
Bit cc kh trn o cng iu kin nhit v p sut.

Cu II: (5 im)
1. Bng cc phng php ho hc hy nhn bit 4 kh l O2 , H2 , CO2 , N2 ng
trong 4 bnh ring bit. Vit phng trnh phn ng
2. Cn bng cc phng trnh phn ng theo s sau:

a. FexOy + H2SO4 (c) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

b. FexOy + CO
0
t
FeO + CO2

c. CnH2n-2 + ? CO2 + H2O.

d. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

e. Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2O + H2O

Cu III : ( 5 im)
1. Tnh khi lng Al2S3 to thnh khi trn 5,4g Al vi 12 g S ri un nng phn ng
xy ra hon ton, bit sau phn ng to ra 1 sn phm duy nht.
2. Ha tan hon ton 4 gam hn hp gm 1 kim loi ha tr II v 1 kim loi ha tr III
cn dng ht 170 ml dung dch HCl 2M.
a)Tnh th tch H2 thot ra ( ktc).
b)C cn dung dch thu c bao nhiu gam mui khan.
c)Nu bit kim loi ha tr III l Al v s mol bng 5 ln s mol kim loi ha tr II th kim
loi ha tr II l nguyn t no
Cu IV(3,0 im):
1. nhit 25oC tan ca mui n l 36 gam , ca ng l 204 gam.Hy tnh nng
phn trm ca cc dung dch bo ha mui n v ng nhit ny

2. Mt hn hp X c th tch 17,92 lt gm hiro v axetilen C2H2 , c t khi so vi


nit l 0,5. t hn hp X vi 35,84 lt kh oxi. Phn ng xong, lm lnh hi nc ngng t
ht c hn hp kh Y. Cc kh u o iu kin tiu chun.
1) Vit phng trnh ho hc xy ra.
2) Xc nh % th tch v % khi lng ca Y.
Cu V ( 4 im) :
Cho 35,5 gam hn hp A gm km v st ( III) oxit tc dng ht vi dung dch axit
clohidric thu c 6,72 lit kh ktc.
a) Tnh khi lng axit tham gia phn ng.
b) Dn kh sinh ra qua ng s cha 19,6 gam hn hp B gm CuO v Fe3O4 nung nng thu
c hn hp X. Xc nh khi lng cc cht c trong X bit hiu sut phn ng t
60%.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

HNG DN CHM THI OLYMPIC HA HC LP 8


Nm hc: 2013-2014
Cu I(3)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

1. Xc nh ng ha tr ca mi nguyn t, nhm nguyn t trong mi hp cht c 0,25


2.
a) Cc kh H2, O2, N2, CO2 c th tch bng nhau cng iu kin nhit v p sut nn
chng c s phn t bng nhau. V th tch cht kh khng ph thuc vo kch thc phn
t m ch ph thuc v khong cch gia cc phn t. Nh vy, s phn t c bng nhau
th th tch ca chng mi bng nhau. (0.5)
b) S mol kh trong mi bnh l bng nhau, v s phn t nh nhau s c s mol cht bng
nhau. (0,5)
c) Khi lng kh trong cc bnh khng bng nhau v tuy c s mol bng nhau, nhng khi
lng mol khc nhau nn khi lng khc nhau.
Bnh c khi lng ln nht l bnh ng CO2.
Bnh c khi lng nh nht l bnh ng H2. (0,5)

Cu II(5im):
1.
- Dng nc vi trong Ca(OH)2 nhn ra CO2 : do dung dch b vn c
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (1)
- Dng CuO nhn ra H2 ( CuO t mu en thnh Cu mu )
H2 + CuO to Cu + H2O (1)
en
- Dng que m nhn ra O2 do O2 lm que m bng chy ln, cn N2 lm que m tt.
(0,5)
Nu thiu phng trnh tr na s im ca

2. Cn bng ng mi phng trnh c 0,5


Cu III(5 im) .

1. nAl = 5,4 : 27 = 0,2 (mol) (0,25)


nS = 12 : 32 = 0,375 (mol) (0,25)
C PTPU 2Al + 3S Al2S3 (0,5)
2mol 3mol 1mol
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

0,2mol 0,375mol ? (0,25)


C t l : (0,2 / 2 ) < ( 0,375/ 3) nn S tha sau phn ng. (0,75)
Vy Al2S3 c tnh theo Al
S mol Al2S3: 0,2 x1 :2 = 0,1(mol) (0,25)
Vy khi lng Al2S3 to thnh l : 0,1 x 150 = 15 (g) (0,25)
2.
a.Gi A v B ln lt l kim loi ha tr II v ha tr III ta c:
PTHH: A + 2HCl ACl2 + H2 (1) (0,25)
2B + 6HCl 2BCl3 + 3H2 (2) 0,25 Theo bi ra: nHCl = V.CM = 0,17 x
2 = 0,34 (mol) (0,25)
T (1) v (2) ta thy tng s mol axit HCl gp 2 ln s mol H2 to ra
nH2 = 0,34: 2 = 0,17 (mol) VH2 = 0,17. 22,4 = 3,808 (lit) (0,5)
b.p dng LBTKL ta c:
mmui = mkim loi + mHCl mH2 = 4 + 36,5 . 0,34 0,17 . 2 = 16,07g (0,5)
c.Gi s mol ca Al l a => S mol kim loi (II) l a : 5 = 0,2a mol
T pt (2) => nHCl = 3a v t phng trnh (1) => nHCl = 0,4a (0,25)
3a + 0,4a = 0,34
a = 0,34 : 3,4 = 0,1 mol => n(Kim loi) = 0,2.0,1 = 0,02mol
mAl = 0,1.27 = 2,7 g m(Kim loi) = 4 2,7 = 1,3 g (0,25)
Mkim loi = 1.3 : 0,02 = 65 => kim loi ha tr II l : Zn (0,25)

1. Tnh ng mdd ca NaCl (0,5)


Tnh ng mdd ca ng (0,5)
Tnh ng C%NaCl (0,25)
Tnh ng C% ng (0,25)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

2. PTHH.
to
2H2 + O2 2H2O (1) 0,25
Cu x 0,5x
to
IV 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O (2) 0,25
30 y 2,5y 2y
kh Y gm O2 d v CO2 to thnh.
Theo PTHH (2) ta c : nCO2 = 2nC2H2 = 0,8 mol.
Thnh phn phn trm theo th tch v theo khi lng ca mi kh
trong hn 2. MTB = 0,5.28 = 14(g). 0,25
nhh kh = 17,92 / 22,4 = 0,8 (mol)
mx = 0,8 . 14 = 11,2 (g)
nO2 = 35,84/22,4 = 1,6 mol 0,25
Gi x,y ln lt l s mol ca H2 v C2H2 trong hn hp X.
Ta c h phng trnh sau.
2 x + 26 y = 11,2 x = 0,4 = nH2
x+ y = 0,8 => y = 0,4 = nC2H2 0,25
Theo PTHH (1) v (2) ta c s mol ca oxi tham gia phn ng l
nO2 p = 0,2 + 1 = 1,2 mol. => nO2 d = 1,6 1,2 = 0,4 mol.
=> Hn hp hp Y l.
%VO2 = 0,4 . 100 / 1,2 = 33,33 %.
% V CO2 = 100% - 33,33% = 66,67%.
mO2 = 0,4.32= 12,8 gam.
m CO2 = 0,8. 44 = 35,2 gam. => mhhY = 48 gam. 0,25
%mO2 = 12,8.100/ 48 = 26,67%
%m CO2 = 100% - 26,67% = 73,33%.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Cu PTHH: Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2


0,25
V 1mol 2mol 1mol 1mol
(4) 0,3mol 0,6mol 0,3mol 0,25
Fe2O3 + 6 HCl 2 FeCl3 + 3H2O 0,25
1mol 6mol 2mol 3mol
0,1mol 0,6mol
0,25
S mol H2 thu c :
0,25
n 6, 72
H2 = 0,3mol
22, 4

Khi lng Zn c trong hn hp u:


m
Zn= 0,3 x 65 = 19,5 gam
Khi lng Fe2O3 c trong hn hp u : 0,25
m
Fe2O3 = 35,5 19,5 = 16 gam
S mol Fe2O3 tham gia phn ng :
n
0,25
Fe2O3 = 16: 160 =0,1 mol
Khi lng HCl tham gia phn ng:
m
HCl = ( 0,6 + 0,6) 36,5 = 43,8 gam
b) Gi x , y ln lt l s mol ca CuO , Fe3O4 c trong hn 0,25
hp B:
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

PTHH: CuO + H2 Cu + H2 0,25


1mol 1mol 1mol 1mol
xmol xmol xmol xmol 0,25
Fe3O4 + 4 H2 3 Fe + 4 H2O
1mol 4mol 3mol 4mol
ymol 4ymol 3ymol 4ymol
Khi lng hn hp B:
m
0,25
B = 80x + 232y = 19,6 gam (1)
S mol H2 ban u:
n
H2 = x + 4y = 0,3mol (2)
x 4 y 0,3 x 0,1 0,5
T 1 v 2 ta c:
80 x 232 y 19, 6 y 0, 05
V hiu sut phn ng t 60% nn trong X c CuO d v
Fe3O4 d.
S mol mi oxit tham gia phn ng:
n 60
CuO = 0,1 = 0,06 mol
100 0,25
n 60
Fe3O4 = 0,05 0, 03mol
100
Khi lng mi cht c trong hn hp X:
m
Cu = 64 x 0,06 = 3,84 gam 0,25
m
Fe = 56 x 3 x 0,03 = 5,04 gam
m
CuO (d) = ( 0,1 0,06 ) 80 = 3,2 gam 0,5
m
Fe3O4(d) = (0,05 0,03) 232 = 4,64 gam
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Phng GD&T k thi hc sinh gii lp 8 nm hc 2012 - 2013

Mn ho hc
chnh thc
Thi gian lm bi: 150 pht (Khng k pht )
Ngy thi: 10/4/2013

Cu 1: (2) Cn bng cc phng trnh ha hc sau v cho bit mi phn ng thuc loi no?(Ghi r
iu kin phn ng nu c)
1. Fe2O3 + CO FexOy + ?
2. KMnO4 ? + O2 + ?
3. Al + FexOy Fe + ?
4. Fe + O2 FexOy
5. ? + H2 O NaOH
Cu 2: (2) Hy vit li cc cng thc sau cho ng: Fe2(OH)3, Al3O2, K2Br3, H2NO3, Ca2(SO4)3, Na2H2PO4,
BaPO4, Mg2(HSO3)3, Si2O4, NH4Cl2 v gi tn cc cht.
Cu 3: (3)
a. T cc ha cht c sn sau y: Fe ; H2O vi cc thit b cn thit y . Hy lm th no c th
thc hin c s bin i sau: Fe Fe3O4 Fe.
b. Bng phng php ha hc hy phn bit cc gi cht bt sau: vi sng, magie oxit, iphotpho penta
oxit, natriclorua, natri oxit.
Cu 4 (3) Nguyn t X c tng s ht proton, ntron v electron l 52.Trong s ht mang in
nhiu hn s ht khng mang in l 16.
a. Tnh s ht mi li ca nguyn t X
b. Cho bit s electron tron mi lp ca nguyn t X
c. Tm nguyn t khi ca X, bit mp mn 1,013 vC
d. Tnh khi lng bng gam ca X, bit khi lng ca 1 nguyn t C l:
1,9926x 10-23 gam v C = 12 vC
Cu 5 : ( 2,5 ) Nung hon ton 15,15 gam cht rn A thu c cht rn B v 1,68 lt kh oxi ( ktc). Trong
hp cht B c thnh phn % khi lng cc nguyn t: 37,65% oxi, 16,47% nit cn li l kali. Xc nh cng
thc ha hc ca B v A. Bit rng cng thc n gin nht chnh l cng thc ha hc ca A, B.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Cu 6 .(2) Cn ly bao nhiu gam tinh th CuSO4.5H2O v bao nhiu gam dung dch CuSO4 5 %
thu c 400 gam dung dch CuSO4 10 %.
Cu 7 . (2,5) Ngi ta dng 4,48 lt kh H2 (ktc) kh 17,4 gam oxit st t.Sau khi phn ng xy ra
hon ton thu c m gam cht rn A.
1. Vit phng trnh phn ng ho hc xy ra v tnh m.
2. ho tan ton b lng cht rn A trn cn dng va V ml dung dch HCl 1M.Tnh
khi lng mui thu c sau phn ng v tnh V.
Cu 8 : ( 3) Hn hp kh X gm H2 v CH4 c th tch 11,2 lt (o ktc). T khi ca hn hp X so
vi oxi l 0,325.Trn 11,2 lt hn hp kh X vi 28,8 gam kh oxi ri thc hin phn ng t chy,
phn ng xong lm lnh ngng t ht hi nc th thu c hn hp kh Y.
1. Vit phng trnh cc phn ng ho hc xy ra v xc nh phn trm th tch cc kh trong hn hp
X.
2. Xc nh phn trm th tch v phn trm khi lng cc cht trong hn hp Y.

p n
Cu 1: Cn bng cc phng trnh ha hc sau:
xFe2O3 + (3x-2y)CO
t0
2 FexOy + (3x-2y)CO2
2KMnO4
t0
K2MnO4 + O2 + MnO2
2yAl + 3 FexOy
t0
3xFe + yAl2O3
2xFe + yO2
t0
2 FexOy
Na2O + H2O 2NaOH
-Phn ng 4 v 5 l phn ng ho hp
- Phn ng 2 l phn ng phn hu,4 p ho hp
-phn ng 1,2,3 v 4 l phn ng oxi ho kh
(Nu thiu K t0 cc phn ng 1,2,3,4 th ch cho s im ca phn ng )
Cu 2:
Vit li cc cng thc cho ng v gi tn cc cht.
Fe(OH)3 : St(III) hidroxit; Al2O3 : Nhm oxit
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

KBr : Kalibromua; HNO3: Axit nitric


CaSO4: Canxi sunfat ; NaH2PO4: Natri ihidrophotphat
Ba3(PO4)2 : Bari photphat; Mg(HSO3)2: Magie hirosunfit
SiO2 : Silicioxit NH4Cl : Amoniclorua.
Cu 3:
a. - iu ch H2, O2 bng cch in phn nc
p
- 2H2O 2H2 + O2
to
- 3Fe + 2O2 Fe3O4
o
t
- Fe3O4 + 4H2 3 Fe + 4H2O.
b. - Trch cc mu th cho vo cc ng nghim, nh s th t
- Cho nc vo cc mu th khuy u.
- Nhng ln lt giy qu tm vo cc ng nghim:
+ Mu cht rn tan v qu tm khng i mu l natriclorua NaCl.
+ Mu cht rn tan v qu tm i thnh mu xanh l natri oxit Na2O.
Na2O + H2O 2 NaOH.
+ Mu cht rn tan v qu tm i thnh mu l iphotpho penta oxit
P2O5 + 3 H2O 2H3PO4
+ Mu cht rn tan mt phn to dung dch c v qu tm i thnh mu xanh l vi sng CaO:
CaO + H2O Ca(OH)2
+ Mu cht rn khng tan v qu tm khng i mu magie oxit MgO.
Cu 4
a). Gi s ht proton, electron v ntron ln lt l p, e, n
Theo ta c: p + e + n = 52 (1)
p + e = n + 16 (2)
---------------------------------------
Ly (2) th vo (1) :
n + n + 16 = 52 2n + 16 = 52 n = (52-16) :2 = 18
T (1) => p + e = 52 28 = 34
M s p = s e 2p = 34 p = e = 34 : 2 = 17
Vy s ht proton, electron v ntron ln lt l 17,17 v 18
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

b) X l nguyn t Clo: Lp1 c 2e


Lp 2 c 8e
Lp 3 c 7e
c) Nguyn t khi ca X l :
17 x 1,013 + 18 x 1,013 35,5
d) Khi lng tnh bng gam ca 1 vC l:
(1,9926 x 10-23) : 12 = 0,16605 x 10-23 (g)
Khi lng tnh bng gam ca nguyn t X l :
0,16605 x 10-23 x 35,5 = 5,89 x 10-23 (g)
Cu 5 . to
Ta c s : A B + O2
n O2 = 1,68/ 22,4 = 0,075 (mol).; m O2 = 0,075 x 32 = 2,4 ( gam).
Theo nh lut bo ton khi lng ta c:
mA = mB + m oxi mB = mA - moxi = 15,15 - 2,4 = 12,75(gam).
Trong B: mO = 12,75 x 37,65% = 4,8(gam)
mN = 12,75 x 16,47 % = 2,1( gam)
mK = 12,75 - ( 4,8 + 2,1) = 5,85 (gam).
nO = 4,8 / 16 = 0,3 (mol); nN = 2,1 / 14 = 0,15(mol); nK = 5,85 / 39 = 0,15 ( mol)
Gi CTHH ca B l KxNyOz
ta c x : y : z = nK : nN : nO = 0,15 : 0,15 : 0,3 = 1 : 1 : 2
chn x = 1, y = 1, z = 2 cng thc n gin nht l KNO2
Theo gt CTHH ca B l KNO2.
Trong A: theo nh lut bo ton nguyn t:
moxi =4,8 + 2,4 = 7,2 (gam); nO = 7,2/16 = 0,45 (mol); nN = 0,15(mol).; nK = 0,15 ( mol)
Gi CTHH ca A l KaNbOc
ta c a : b : c = 0,15 : 0,15 : 0,45 = 1 : 1 : 3 ; chn a = 1, b = 1, c =3
theo gt CTHH ca A l KNO3.
Cu 6
10
Khi lng CuSO4 trong 400 gam dung dch CuSO4 10%: m= 400. =40 gam
100
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Gi x l khi lng CuSO4.5H2O cn ly Khi lng dung dch CuSO4 5% cn ly l 400-x gam
160x
Khi lng CuSO4 trong CuSO4.5H2O l: m1= (g)
250
Khi lng CuSO4 trong dung dch CuSO4 5%:
5(400 x)
m2 = (g)
100
T ta c m1 + m2 = m
160x 5(400 x)
+ = 40 x 33,9 gam.
250 100
mddCuSO45% = 400-33,9 = 366,1 gam.
Cu 7
4,48 17,4
nH2= = 0,2 mol ; nFe3O4= = 0,075 mol
22,4 232

PTP: 4H2 + Fe3O4


t0
3Fe + 4H2O (1)
Theo (1) v bi cho ta suy ra H2 phn ng ht, Fe3O4 d
nFe3O4p = 0,25 nH2 = 0,05 mol
nFe3O4d = 0,075-0,05 = 0,025 mol
= 0,75= nH2= 0,15 mol
nFe Cht rn A gm: Fe 0,15 mol v Fe3O4d 0,025 mol
m= 0,15.56 + 0,025.232 = 14,2 gam
Cho cht rn A tc dng vi dd HCl:
Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2)
Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2 FeCl3 + 4H2O (3)
Theo(2) v (3) nFeCl 2 = nFe + n Fe3O4d= 0,175 mol
Theo (3) nFeCl3 = 2 n Fe3O4d = 0,05 mol
mmui = mFeCl2 + nFeCl3
= 0,175.127+0,05.162,5=30,35 gam
Theo (2) v (3) nHCl= 2nFe + nFe3O4d = 0,5 mol
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

0,5
V= = 0,5 lt = 500ml
1
Cu 8 :
t x,y ln lt l s mol H2 v CH4 trong X
11,2
x + y = = 0,5 mol (I)
22,4

d X O 2 = 0,325 8,4x 5,6y = 0 (II)

T (I)v(II) ta c x = 0,2 mol, y = 0,3 mol


Trong cng K nhit v p sut th %V=%n nn ta c:
0,2
%VH2 = .100%=40%; %VCH4 = 60%.
0,5
28,8
nO2 = =0,9 mol
32
P t chy X: 2H2 + O2
t0
2H2O (1)
CH4 + 2O2
t0
CO2 + 2H2O (2)
T (1)v(2) ta c nO2p = 2nH2 + 2nCH4 = 0,7 mol
Hn hp kh Y gm: O2d 0,9-0,7= 0,2 mol v CO2 0,3 mol (nCO2 = nCH4)
%VO2d= 40%; %VCO2 = 60%
%m VO2d= 32,65% ; %mCO2 = 67,35%.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Phng gio dc v o kho st cht l-ng Hc Sinh


to Gii 8
Huyn yn m Nm hc 2008 2009
Mn: Ho hc
kho st t I (Thi gian lm bi: 120 pht)

Bi 1.
Nguyn t X c nguyn t khi bng 24. Bit trong nguyn t s ht mang
in tch gp i s ht khng mang in.
a) Cho bit s l-ng mi loi ht cu to nn nguyn t X?
b) Xc nh tn , k hiu ho hc ca nguyn t X ?
Bi 2.
Cn bng cc ph-ng trnh phn ng sau ?
1- Fe2O3 + H2 to
Fe + H2O
2- NaOH + Al + H2O NaAlO2 + H2
3- SO2 + H2O + Cl2 H2SO4 + HCl
4- FeO + O2 Fe3O4
5- C6H12O6 men C2H5OH + CO2
6- K2Cr2O7 + HCl CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O
Bi 3.
T cc cht cho sn : Fe2O3 , n-c v C .Hy vit ph-ng trnh iu ch kim
loi st bng hai cch ?
Bi 4.
Cho 11,2 gam mt kim loi ho tr III tc dng vi dung dch H2SO4 long thu
-c 6,72 lt kh (ktc).Xc nh tn kim loi ?
Bi 5.
a) t chy 100 gam hn hp bt l-u hunh v st cn phi dng 33,6 lit kh
oxi (ktc).Tnh khi l-ng mi cht c trong hn hp ban u. Bit st tc dng vi
oxi nhit cao to thnh Fe3O4?
b) c l-ng oxi ni trn th cn phi dng bao nhiu gam KClO 3 ?

--------------------------------------------------------
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Phng gio dc v o Biu im v h-ng dn


to chm
Huyn yn m kho st cht l-ng Hc Sinh
Gii 8
Mn ho hc (t I) Nm hc 2008 2009

Bi 1. (2.75im )
a)2,25im
Gi P: s ht proton , N : s ht notron , E: s ht electron
- V khi l-ng ca ht nhn bng khi l-ng ca nguyn t . (0,5)

Ta c P + N =24. (0,5)

M cho P + E = 2N. (0,5)

Mt khc E = P . (0,25)

N= P =12, E =12 (0,5)


b)0,5 im
- l nguyn t Mag ( 0,25)
-KHHH: Mg (0,25)
Bi 2 (4.5im).
Cn bng ng v mi ph-ng trnh -c (0,75) im

1- Fe2O3 + 3H2 to
2Fe + 3H2O
2- 2NaOH + 2Al + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2
3- SO2 + 2H2O + Cl2 H2SO4 + 2HCl
4- 6FeO + O2 2Fe3O4
5- C6H12O6 men 2C2H5OH + 2CO2
6- K2Cr2O7 + 14HCl 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7 H2O
Bi 3.(3,75im)
Vit v cn bng ng , ghi r iu kin phn ng mi ph-ng trnh -c 0,75
im
Nu thiu hoc sai iu kin phn ng, cn bng sai th tr na s im
2H2O dienphan
2H2 + O2
C+ O2
to
CO2
CO2 + C to
2CO
Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O
tocao

Fe2O3 + 3CO tocao


2Fe + 3CO2
Bi 4.(3 im )
Gi kim loi l A
PTHH:
2A + 3H SO A (SO ) + 3H (0,5im)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

6,72
S mol H2= 0,3mol (0,75im)
22,4

2
S mol A = n H 0,2mol (0.75im)
3 2

11,2
Khi l-ng phn t ca A= 56 (0,5im)
0,2

Vy A l : Fe (0,5im)
Bi 5.( 6 im )
a) 4,5 im
33,6
Ta c nO 1,5mol (0,25)
2
22,4
Gi s mol ca S , Fe ln l-t l x, y
PTHH.
S + O2 to
SO2 (1) (0,25)
3Fe + 2O2 Fe3O4 (2) (0,25)
to

Theo (1) n S nO xmol


2
(0,25)
2y
(2) n O2 n Fe (0,5)
3
Ta c x
2y
1,5 (*) (0,5)
3
Mt khc c 32x + 56y = 100 (**) (0,5)
2y
x 1,5
T (*)v (**)c h ph-ng trnh 3 ( 0,5)
32 x 56 y 100

Gii h trn c x=0,5, y =1,5 (0,5)


mS = 0,5 x32 = 16 g (0,5)
mFe =1,5 x 56 =84 g (0,5)

b)1,5
PTHH : 2KClO3
to
2KCl + 3O2 (3) (0,5)

2
Theo (3) nKClO3 = nO2 =1 mol (0,5)
3
mKClO3 = 122,5 g (0,5)
---------------------------------------------------------
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

MT S THAM KHO THM

1 Mn: Ha hc - Lp 8
Thi gian lm bi: 120 pht (Khng k thi gian giao )

CHNH THC
Bi 1: (2,5 im)
Hon thnh cc phng trnh phn ng sau:
1. Fe2O3 + CO
2. AgNO3 + Al Al(NO3)3 +
3. HCl + CaCO3 CaCl2 + H2O +
4. C4H10 + O2 CO2 + H2O
5. NaOH + Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 + Na2SO4.
6. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
7. KOH + Al2(SO4)3 K2SO4 + Al(OH)3
8. CH4 + O2 + H2O CO2 + H2
9. Al + Fe3O4 Al2O3 + Fe
10. FexOy + CO FeO + CO2

Bi 2: (2,5 im)
t cc A ng dung dch HCl v cc B ng dung dch H2SO4 long vo 2 a cn sao cho
cn v tr cn bng. Sau lm th nghim nh sau:
- Cho 11,2g Fe vo cc ng dung dch HCl.
- Cho m gam Al vo cc ng dung dch H2SO4.
Khi c Fe v Al u tan hon ton thy cn v tr thng bng. Tnh m?
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Bi 3: (2,5 im)
Cho lung kh hiro i qua ng thu tinh cha 20 g bt ng (II) oxit 400 0C. Sau phn
ng thu c 16,8 g cht rn.
a) Nu hin tng phn ng xy ra.
b) Tnh th tch kh hiro tham gia phn ng trn ktc.

Bi 4: (2,5 im)
Thc hin nung a gam KClO3 v b gam KMnO4 thu kh xi. Sau khi phn ng xy ra
hon ton th thy khi lng cc cht cn li sau phn ng bng nhau.
a
a. Tnh t l .
b
b. Tnh t l th tch kh xi to thnh ca hai phn ng.

HNG DN CHM 1
Bi 1: (2,5 im)
Hon thnh cc phng trnh phn ng sau:
1. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
2. 3AgNO3 + Al Al(NO3)3 + 3Ag
3. 2HCl + CaCO3 CaCl2 + H2O + CO2
4. 2C4H10 + 13O2 8CO2 + 10H2O
5. 6NaOH + Fe2(SO4)3 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4.
6. 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8 SO2
7. 6KOH + Al2(SO4)3 3K2SO4 + 2Al(OH)3
8. 2CH4 + O2 + 2H2O 2CO2 + 6H2
9. 8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 +9Fe
10. FexOy + (y-x)CO xFeO + (y-x)CO2

(Hon thnh mi phng tr nh cho 0,25 im)


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Bi 2: (2,5 im)

11,2
- nFe= = 0,2 mol
56
0,25
m
nAl = mol
27

- Khi thm Fe vo cc ng dd HCl (cc A) c phn ng:

Fe + 2HCl FeCl2 +H2 0,25


0,2 0,2
- Theo nh lut bo ton khi lng, khi lng cc ng HCl tng thm:
0,75
11,2 - (0,2.2) = 10,8g
- Khi thm Al vo cc ng dd H2SO4 c phn ng:
2Al + 3 H2SO4 Al2 (SO4)3 + 3H2
0,25
m 3.m
mol mol
27 27.2

3.m
- Khi cho m gam Al vo cc B, cc B tng thm m - .2 0,50
27.2

- cn thng bng, khi lng cc ng H2SO4 cng phi tng thm


3.m 0,25
10,8g. C: m - .2 = 10,8
27.2

- Gii c m = (g) 0,25


Bi 3: (2,5 im)

PTP: CuO + H2 Cu + H2O 0,25

Nu phn ng xy ra hon ton, lng Cu thu c 0,25

16,8 > 16 => CuO d. 0,25


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

Hin tng P: Cht rn dng bt CuO c mu en dn dn chuyn sang mu (cha


0,25
hon ton).
t x l s mol CuO P, ta c mCR sau P = mCu + mCuO cn d
= mCu + (mCuO ban u mCuO P) 0,50

64x + (20-80x) =16,8 16x = 3,2 x= 0,2. 0,50

nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. Vy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lt 0,50

Bi 4: (2,5 im)

2KClO3 2KCl + 3O2


a a 3a 0,50
(74,5) .22,4
122,5 122,5 + 2

2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2


b b b b 0,50
197 87 .22,4
158 2.158 + 2.158 + 2
a b b
74,5 197 87 0,50
122,5 2.158 2.158

a 122,5(197 87)
1,78 0,50
b 2.158.74,5

3a b a
.22,4 : .22,4 3 4.43 0,50
2 2 b
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

2 Mn: Ho hc lp 8.
Thi gian lm bi: 90 pht

Bi 1: 1) Cho cc PTHH sau PTHH no ng, PTHH no sai? V sao?


a) 2 Al + 6 HCl 2 AlCl3 + 3H2 ;
b) 2 Fe + 6 HCl 2 FeCl3 + 3H2
c) Cu + 2 HCl CuCl2 + H2 ;
d) CH4 + 2 O2 SO2 + 2 H2O
2) Chn cu pht biu ng v cho v d:
a) Oxit axit thng l oxit ca phi kim v tng ng vi mt axit.
b) Oxit axit l oxit ca phi kim v tng ng vi mt axit.
c) Oxit baz thng l oxit ca kim loi v tng ng vi mt baz.
d) Oxit baz l oxit ca kim loi v tng ng vi mt baz.
3) Hon thnh cc PTHH sau:
a) C4H9OH + O2 CO2 + H2 O ;
b) CnH2n - 2 + ? CO2 + H2 O
c) KMnO4 + ? KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
d) Al + H2SO4(c, nng) Al2(SO4)3 + SO2 + H2O
Bi 2: Tnh s mol nguyn t v s mol phn t oxi c trong 16,0 g kh sunfuric.
(gi s cc nguyn t oxi trong kh sunfuric tch ra v lin kt vi nhau to thnh cc phn t oxi).
Bi 3: t chy hon ton kh A cn dng ht 8,96 dm3 kh oxi thu c 4,48 dm3 kh CO2 v 7,2g hi
nc.
a) A do nhng nguyn t no to nn? Tnh khi lng A phn ng.
b) Bit t khi ca A so vi hiro l 8. Hy xc nh cng thc phn t ca A v gi tn A.
Bi 4: Cho lung kh hiro i qua ng thu tinh cha 20 g bt ng(II) oxit 400 0C. Sau phn ng
thu c 16,8 g cht rn.
a) Nu hin tng phn ng xy ra.
b) Tnh hiu sut phn ng.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA LP 8 C P N CHI TIT

c) Tnh s lt kh hiro tham gia kh ng(II) oxit trn ktc.

====================== Ht =======================
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

2 p n 15 thi chn HSG d thi cp th


Mn: Ho hc lp 8.
Ch : im c th chia nh chnh xc n 0,125- 0,25- 0,5 -

Bi p n Thang im
1(3) 1(1) a) ng, v ng tnh cht 0,125 + 0125
b) Sai, v P ny khng to ra FeCl3 m l FeCl2 0,125 + 0125
hay l sai 1 sn phm
c) Sai, v khng c P xy ra 0,125 + 0125

d) Sai, v C bin thnh S l khng ng vi L 0,125 + 0125


BTKL

2(1) a) . VD: Oxit do PK to nn l SO3 tng ng 0,25 + 0,25


vi axit H2SO4
Oxit do KL trng thi ho tr cao to nn l
CrO3 tng ng vi axit H2CrO4
d) . VD: Na2O tng ng vi baz NaOH 0,25 + 0,25
FeO tng ng vi baz Fe(OH)2

3(1) a) C4H9OH + 6 O2 4 CO2 + 5 H 2O 0,25


b) 2 CnH2n - 2 + (3n 1) O2 2n CO2 + 0,25
2(n-1) H2O
c) 2 KMnO4 + 16 HCl 2 KCl + 2 MnCl2 + 0,25
5 Cl2 + 8 H2O
d) 2 Al + 6 H2SO4(c, nng) Al2(SO4)3 0,25
+ 3 SO2 + 6 H2O
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

2(1) nSO3 = 16: 80 = 0,2 mol; nO= 0,2 .3 = 0,6 mol. 0,25 + 0,25

C 2 O lin kt vi nhau to nn 1 O2
=> 2 mol O ---------------------------- 1 mol O2 0,25 + 0,25
Vy: nO2 = (0,6.1): 2 = 0,3 mol

3(3) @- HD: c 6 ln 0,5 = 3


* S P chy: A + O2 CO2 + H2O ; mO 0,5
8,96
trong O2 = ( .2).16 12,8 g ;
22,4

* mO sau P = mO (trong CO2 + trong H2O) = 0,5


4,48 7,2
( .2).16 ( .1).16 12,8 g
22,4 18

a) Sau phn ng thu c CO2 v H2O => trc P c


cc nguyn t C, H v O to nn cc cht P. 0,5
Theo tnh ton trn: tng mO sau P = 12,8 g = tng mO
trong O2. 0,5
Vy A khng cha O m ch do 2 nguyn t l C v H
0,5
to nn.
4,48 7,2
mA P = mC + mH = ( .1).12 ( .2).1 3,2 g
22,4 18
0,5
b) Ta c: MA = 8.2 = 16 g; t CTPT cn tm l CxHy
vi x, y nguyn dng
MA = 12x + y = 16g => phng trnh: 12x + y = 16
(*)
T l x: y= nC: nH =
4,48 7,2 x 1
( .1) : ( .2) 0,2 : 0,8 1 : 4 hay y 4x thay vo (*):
22,4 18 y 4

12x + 4x = 16 x= 1 => y = 4. Vy CTPT ca A l


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

CH4, tn gi l metan.

4(3) PTP: CuO + H2 4000 CCu + H2O ; 0,5
a) Hin tng P: Cht rn dng bt CuO c mu en dn 0,5
dn bin thnh mu (Cu)

b) Gi s 20 g CuO P ht th sau P s thu c 0,5


20.64
16 g cht rn duy nht (Cu) < 16,8 g cht rn thu c
80

theo u bi => CuO phi cn d.


- t x l s mol CuO P, ta c mCR sau P = mCu + mCuO cn 0,5
d= x.64 + (mCuO ban u mCuO P) 0,5
= 64x + (20 80x)
= 16,8 g.
=> Phng trnh: 64x + (20-80x) =16,8 16x = 3,2 x=
0,2. => mCuO P = 0,2.80= 16 g
Vy H = (16.100%):20= 80%.

0,5
c) Theo PTP: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. Vy: VH2=
0,2.22,4= 4,48 lt
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

3 HO ST CHT LNG HC SINH GII 8


NM HC 2008 2009
M n: H a hc
(Thi gian lm bi: 120 pht)

B i 1.
a) Tnh s mol ca 13 gam Zn v l khi lng ca bao nhiu nguyn t Zn?
b) Phi ly bao nhiu gam Cu c s nguyn t ng bng nguyn t Zn trn?
B i 2.
a) Vit phng trnh phn ng hon thnh s chuyn ha sau?
Fe
1
Fe3O4
2
H2O
3
O2
4
SO2
5
SO3
6
H2SO4
7
ZnSO4
8
9
FeSO4
b) C 5 cht rn mu trng l CaCO3, CaO, P2O5, NaCl v Na2O . Hy trnh by
phng php ha hc phn bit cc cht trn. Vit phng trnh phn ng (nu c)?
B i 3.
Tnh t l th tch dung dch HCl 18,25% (D = 1,2 g/ml) v th tch dung dch HCl
13% (D = 1,123 g/ml) pha thnh dung dch HCl 4,5 M ?
B i 4.
t chy hon ton 0,672 gam kim loi R ch cn dng 80% lng oxi sinh ra khi
phn hy 5,53 gam KMnO4 . Hy xc nh kim loi R?
B i 5.
Mt hn hp gm Zn v Fe c khi lng l 37,2 gam . Ha tan hn hp ny trong 2 lt
dung dch H2SO4 0,5M
a) Chng t rng hn hp ny tan ht ?
b) Nu dng mt lng hn hp Zn v Fe gp i trng hp trc, lng H2SO4 vn
nh c th hn hp mi ny c tan ht hay khng?
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

c) Trong trng hp (a) hy tnh khi lng mi kim loi trong hn hp bit rng
lng H2 sinh ra trong phn ng va tc dng vi 48 gam CuO?

--------------------- Ht ---------------------

BIU IM V HNG DN CHM 3


M n: H a hc

Bi 1: (2 im)
a) 1 im .
13
Ta c : n Zn 0,2 mol (0,5 im)
65
S nguyn t Zn = 0,2 . 6.1023 = 1,2.1023 (0,5 im)
b) 1 im
S nguyn t Cu = s nguyn t Zn = 1,2.1023 (0,25 im)
1,2.1023
n Cu 0,2 (mol) (0,5 im)
6.1023
mCu = 0,2 . 64 = 12,8 gam (0,25 im)
Bi 2: (6,5 im)
a) 3 im

1. 3Fe 2O2 Fe3O4


o
t

2. Fe3O4 4H2 3Fe 4H2O


o
t

3. 2H2O
dien phan
2H2 O2

4. S O2 SO2
o
t

5. SO2 O2
o
t ,V2O5
SO3
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

6. SO3 + H2O H2SO4


7. Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2
8. Fe + H2SO4 FeSO4 + H2
9. FeSO4 + Zn ZnSO4 + Fe
- Vit ng , iu kin , cn bng ng cc phng trnh 1,3,4,6,7,8 mi
phng trnh c 0,25 im , cn PTP 2,5,9 mi phng trnh c 0,5 im
- Nu thiu iu kin hoc cn bng sai th khng cho im
b) 3,5 im
- Ly ln lt 5 cht rn cho vo 5 ng nghim c ng nc ct ri lc u (0,25im)
+ Nu cht no khng tan trong nc CaCO3 (0,25 im)
+ 4 cht cn li u tan trong nc to thnh dung dch.
- Dng 4 mu giy qu tm nhng ln lt vo 4 ng nghim (0,25 im)
+ Nu ng nghim no lm qu tm chuyn sang mu c ng P2O5
(0,25im)
P2O5 + H2O H3PO4 (0,25 im)
+ Nu ng nghim no lm cho qu tm chuyn sang mu xanh l hai ng
nghim c ng CaO v Na2O (0,25 im)
CaO + H2O Ca(OH)2 (0,25 im)
Na2O + H2O NaOH (0,25 im)
+ Cn li khng lm qu tm dhuyn mu ng nghim c ng NaCl (0,25
im)
- Dn ln lt kh CO2 i qua 2 dung dch lm qu tm chuyn xanh (0,25 im)
+ Nu ng nghim no b vn c l dung dch Ca(OH)2 hay chnh l
CaO(0,25im)
Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O(0,25 im)
+ Cn li l dung dch NaOH hay chnh l Na2O (0,25 im)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O (0,25 im)


Bi 3 : (3 im)
ADCT
10D
C M C%.
M
10.1,2
Ta c: C M ca dung dch HCl 18,25% l : C M(1) 18, 25. 6M (0,5 im)
36,5
10.1,123
C M ca dung dch HCl 13% l : C M(1) 13. 4M (0,5
36,5
im)
Gi V1, n1, V2, n2 ln lt l th tch , s mol ca 2 dung dch 6M v 4M (0,25 im)
Khi :
n1 = CM1 . V1 = 6V1 (0,25 im)
n2 = CM2 . V2 = 4V2 (0,25 im)
Khi pha hai dung dch trn vi nhau th ta c
Vdd mi = V1 + V2 (0,25 im)
nmi = n1 + n2 = 6V1 + 4V2 (0,25 im)
6V1 4V2 V 1
M CMddm = 4,5 M 4,5 1 (0,75 im)
V1 V2 V2 3
Bi 4 : (3,5 im)
5,53
Ta c n KMnO4 0,035 mol (0,25 im)
158
Ptp :

K2MnO4 + MnO2 + O2 (1)


o
t
KMnO4 (0,25 im)
Theo ptp (1):
1 1
nO 2 n KMnO4 0,035 0,0175 (mol) (0,25 im)
2 2
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

S mol oxi tham gia phn ng l : n O 2 p = 80% . 0,0175 = 0,014 (mol) (0,5 im)
Gi n l ha tr ca R n c th nhn cc gi tr 1, 2, 3 (*) (0,5 im)
PTP t chy .

2R2On
o
t
4R + nO2 (2) (0,25 im)
Theo ptp (2)
4 4 0,056
n R .nO2 .0,014 mol (0,25 im)
n n n
M khi lng ca R em t l : mR = 0,672 gam
m 0,672
MR R 12n (*,*) (0,5 im)
n R 0,056
n
T (*) v (**) ta c bng sau (0,5 im)
n 1 2 3

MR 12(loi) 24(nhn) 36(loi)

Vy R l kim loi c ha tr II v c nguyn t khi l 24 R l Magie: Mg (0,25


im)
Bi 5: (5 im)
a) 1,5 im
Ta gi s hn hp ch gm c Fe (kim loi c khi lng nh nht trong hn hp)
(0,25 im)
37,2
n Fe 0,66mol (0,25 im)
56
Ptp : Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 (1) (0,25 im)
Theo ptp (1) : n H SO n Fe 0,66 (mol)
2 4

M theo bi: n H SO 2.05 1mol (0,25 im)


2 4
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

Vy nFe < n H SO (0,25 im)


2 4

Mt khc trong hn hp cn c Zn nn s mol hn hp chc chn cn nh hn 0,66 mol.


Chng t vi 1 mol H2SO4 th axit s d hn hp 2 kim loi tan ht (0,25 im)
b) 1,5 im
Theo : mhh = 37,2.2 = 74,2 gam (0,25 im)
Gi s trong hn hp ch c kim loi Zn (kim loi c khi lng ln nht trong hn hp)
(0,25 im)
74,4
n Zn 1,14 mol (0,25 im)
65
Ptp : Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 (2) (0,25 im)
Theo ptp (1) : n H SO n Zn 1,14 (mol)
2 4

M theo bi : n H SO dng = 1 (mol)


2 4

Vy nZn > n H SO dng (0,25 im)


2 4

Vy vi 1 mol H2SO4 th khng ha tan 1,14 mol Zn


M trong thc t s mol ca hn hp chc chn ln hn mt 1,14 mol v cn c Fe
Chng t axit thiu hn hp khng tan ht (0,25 im)
c) 2 im
Gi x, y ln lt l s mol ca Zn v Fe
Ta c 65x + 56y = 37,2 (*) (0,25 im)
Theo PTP (1) v (2): nH2 = nhh = x + y (0,25 im)
H2 + CuO Cu + H2O (3) (0,25 im)
48
Theo (3): n H 2 n CuO 0,6 mol (0,25 im)
80
Vy x + y = 0,6 (**) (0,25 im)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

65x + 56y = 37,2


T (*),(**) c h phng trnh (0,25 im)
x + y = 0,6
Gii h phng trnh trn ta c x = 0,4 : y = 0,2 (0,25 im)
mZn = 0,4 . 65 = 26g
mFe = 0,2 . 56 = 11,2g (0,25 im)
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

thi 4: hc sinh gii lp 8- nm hc 2008-2009


Mn : ho hc Thi gian lm bi 150 pht

Cu 1: (3 im)
Hon thnh cc phng trnh ho hc sau, ghi thm iu kin phn ng nu c.
a) KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

b) Fe3O4 + CO Fe + CO2

c) KClO3 KCl + O2

d) Al(OH)3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2 O

e) FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2

f) Cu(NO3)2 CuO + NO2 + O2


Cu 2: (4 im)
Bng cc phng php ho hc hy nhn bit 4 kh l O2 , H2 , CO2 , CO ng trong
4 bnh ring bit. Vit phng trnh phn ng.
Cu 3: (2 im)
t cht A trong kh oxi, sinh ra kh cacbonic va nc. Cho bit nguyn t ho hc
no bt buc phi c trong thnh phn ca cht A? Nguyn t ho hc no c th c hoc
khng trong thnh phn ca cht A? Gii thch ?
Cu 4: (5 im)
Bn bnh c th tch v khi lng bng nhau, mi bnh ng 1 trong cc kh sau:
hiro, oxi, nit, cacbonic. Hy cho bit :
a) S phn t ca mi kh c trong bnh c bng nhau khng? Gii thch?
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

b) S mol cht c trong mi bnh c bng nhau khng? Gii thch?


c) Khi lng kh c trong cc bnh c bng nhau khng? Nu khng bng nhau th
bnh ng kh no c khi lng ln nht, nh nht?
Bit cc kh trn u cng nhit v p sut.
Cu 5: (6 im)
C V lt hn hp kh gm CO v H2 . Chia hn hp thnh 2 phn bng nhau.
_ t chy hon ton phn th nht bng oxi. Sau dn sn phm i qua nc vi trong
( d ) thu c 20g kt ta trng.
_ Dn phn th 2 i qua bt ng oxit nng d. Phn ng xong thu c 19,2g kim loi
ng.
d) Vit phng trnh phn ng xy ra.
e) Tnh th tch ca V lt hn hp kh ban u ( ktc )
f) Tnh thnh phn % ca hn hp kh ban u theo khi lng v theo th tch.

* * * * * * * * *
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

hng dn chm 4 hc sinh gii lp 8


Mn: ho hc

Cu1: (3 im)
Mi phng trnh phn ng vit ng cho 0,5.
t
a) 2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

b) Fe3O4 + 4 CO 3 Fe + 4 CO2

t ,xt
c) KClO3 2 KCl + 3 O2

d) 2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 Al2(SO4)3 + 6 H2O

e) 4 FeS2 + 11 O2 2 Fe2O3 + 8 SO2

f) 2 Cu(NO3)2 2 CuO + 4 NO2 + O2

Cu 2: (4 im)
_ Dng que m cn than hng nhn bit kh O2 ( than hng bng chy)
C + O2 CO2 (1)
_ Kh khng chy l CO2 .
_ Kh chy c l H2 v CO.
2 H2 + O2 2 H2 O
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

2 CO + O2 2 CO2 (1,5)
_ Sau phn ng chy ca H2 v CO, dung dch Ca(OH)2 vo. Dung dch no to
kt ta trng l CO2 , ta nhn bit c CO.
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2 O (1.5)

Cu 3: (2 im)
Nguyn t ho hc buc phi c trong cht A l Ccbon v Hiro. Nguyn t ho
hc c th c hoc khng c trong thnh phn cht A l oxi. (0,5)
Cht A phi c C v khi chy to ra CO2. (0,5)
Cht A phi c H v khi chy to ra H2O. (0,5)
Cht A c th khng c oxi, khi oxi ca khng kh s kt hp vi C v H to
ra CO2 v H2O. (0,5)

Cu 4: (5 im)
d) Cc kh H2, O2, N2, CO2 c th tch bng nhau cng iu kin nhit v p sut
nn chng c s phn t bng nhau. V th tch cht kh khng ph thuc vo kch
thc phn t m ch ph thuc v khong cch gia cc phn t. Nh vy, s
phn t c bng nhau th th tch ca chng mi bng nhau. (2,0)
e) S mol kh trong mi bnh l bng nhau, v s phn t nh nhau s c s mol cht
bng nhau. (1,0)
f) Khi lng kh trong cc bnh khng bng nhau v tuy c s mol bng nhau,
nhng khi lng mol khc nhau nn khi lng khc nhau.
Bnh c khi lng ln nht l bnh ng CO2.
Bnh c khi lng nh nht l bnh ng H2. (2,0)

Cu 5: (6 im)
a) Phn 1: 2 CO + O2 2 CO2 (1) (0,25)

2 H2 + O2 2 H2O (2) (0,25)


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (3) (0,5)

0,2mol 0,2mol

T (1) v (3) : nCO = nCO2 = nCaCO3 = 0,2 mol (0,5)

Phn 2: CuO + CO Cu + CO2 (4) (0,5)

CuO + H2 Cu + H2 O (5) (0,5)


19,2

T (4) v (5) : nCO + nH2 = nCu = = 0,3 mol (0,5)


64

b) Vhh = 0,3 . 2 . 22,4 = 13,44 (lt) (0,5)

c) VCO = 0,2 . 2 . 22,4 = 8,96 (lt) (0,5)

8,96 . 100%

% VCO = = 66,67 % (0,5)


13,44

% VH2 = 100 - 66,67 = 33,33 % (0,5)

28 . 0,4 . 100%

%mCO = = 96,55 % (0,5)


(28 . 0,4) + (2 . 0,2)

%mH2 = 100 - 96,55 = 3,45 %. (0,5)


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

Trng THCS Quang Trung thi 5 hc sinh gii khi 8


Mn : Ho hc (90pht)
bi :
Phn I : Trc nghim
Cu 1 : (2 im )
to thnh phn t ca 1 hp cht th ti thiu cn c bao nhiu loi nguyn t :
A. Hai loi nguyn t
B. Mt loi nguyn t
C. Ba loi nguyn t
D. A,B,C, u ng .
Cu 2 : (2 im )
Trong mt phn ng ho hc cc cht phn ng v cht to thnh phi cng :
A. S nguyn t ca mi nguyn t
B. S nguyn t trong mi cht
C. S phn t mi cht
D. S nguyn t to ra cht .
Cu 3 : (2 im )
Cho mi hn hp gm hai mui A2SO4 v BaSO4 c khi lng l 44,2 g tc dng va
vi 62,4 g BaCl2 th cho 69,9 g kt ta BaSO4 v hai mui tan . Khi lng hai mui
tan phn ng l :
A. 36,8 g
B . 36,7 g
C . 38 g
D . 40 g
Phn II : T lun
Cu 1 : (4im )Tnh s phn t c trong 34,2 g nhmsunfat Al2(SO4)3 ktc , bao
nhiu lt kh xi s c s phn t bng s phn t c trong Al2(SO4)3 trn .
Cu 2 : (5 im )
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

Trn 2 a cn hai cc ng dung dch HCl v H2SO4 sao cho cn v tr thng bng
:
- Cho vo cc ng dung dch HCl 25 g CaCO3
- Cho vo cc ng dung dch H2SO4 a g Al .
Cn v tr thng bng . Tnh a , bit c cc phn ng xy ra hon ton theo phng
trnh :
CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2O + CO2
2 Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2
Cu 3 : (5 im )
C hn hp kh CO v CO2 . Nu cho hn hp kh i qua dung dch Ca(OH)2 d th
thu c 1 g cht kt ta mu trng . Nu cho hn hp kh ny i qua bt CuO nng
d th thu c 0,46 g Cu .
a)Vit phng trnh phn ng xy ra ?
b) Tnh th tch ca hn hp kh ktc v th tch ca mi kh c trong hn hp .
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

p n ho hc 5
Phn I : Trc nghim
Cu 1 : (2 im )
A
Cu 2 : (2 im )
A
Cu 3 : (2 im )
B
Phn II : T lun
Cu 1 : (4im ) + Trong 34.2 g Al2(SO4)3 c cha :

n Al2(SO4)3 = = 0.2 mol 1

S phn t Al2(SO4) l :
0;1 . 6.1023 = 0,6.1023 1
S phn t O2 = S phn t Al2(SO4) = 0,6.1023 1
n O2 = 0,6.1023/6.1023 = 0,1 mol 1
Cu 2 : (5 im
CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2O + CO2 (1 )
2 Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 (2 )
Sau khi phn ng kt thc , cn vn v tr cn bng chng t m CO2 = m H2 (1 )

V theo bi ta c : n CaCO3 = = 0,25 mol ( 1 )

Theo (1) n CO2 = n CaCO3 = 0,25 mol m CO2 = 0,25 .44 = 11 g (1 )

V : m CO2 = m H2 = 11 g n H2 = = 5,5 mol (0.5)

Theo (2) n Al = n H2 = .5,5 = 3,67 mol a = m Al = 3,67 . 27 = 99 g (1,5 )


TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

Vy phi dng 99 g Al vo d d H2SO4 th cn gi v tr thng bng.


Cu 3 : (5 im )
PTP : CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2 O (1) (0,5 )
CO2 + CuO Cu + CO2 (2) (0,5 )

b) n CaCO3 = = 0,01 mol (0,5 )

n Cu = = 0,01 mol (0,5 )

Theo (1) n CO2 phn ng = n CaCO3 sinh ra = 0,01 mol


V CO2 = 0,01 . 22,4 = 0,224 lt (1 )
Theo (2) n CO phn ng = n Cu sinh ra = 0,01 mol
V CO = 0,01 . 22,4 = 0,224 lt (1 )
Vy V hh = V CO + V CO2 = 0,224 + 0,224 = 0,448 lt (1 )
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

Phng GD&T bm sn k thi hc sinh gii lp 8 nm hc 2008-2009

Mn ho hc
chnh thc 6
Thi gian lm bi: 150 pht (Khng k pht )

Cu 1(2 ): C 4 phng php vt l thng dng tch cc cht ra khi nhau


- Phng php bay hi - Phng php chng ct
- Phng php kt tinh tr li - Phng php chit
Em hy ly cc v d c th, minh ho cho tng phng php tch trn ?
Cu 2 ( 5,75 ): Vit cc phng trnh ho hc v ghi y iu kin phn ng
(nu c) ?
1/ Cho kh oxi tc dng ln lt vi: St, nhm, ng, lu hunh, cacbon, phtpho
2/ Cho kh hiro i qua cc ng mc ni tip, nung nng, cha ln lt cc cht:
MgO, CaO, CuO, Na2O, P2O5
3/ Cho dung dch axit HCl tc dng ln lt vi cc cht: Nhm, st, magie, ng,
km.
4/ C my loi hp cht v c? Mi loi ly 2 v d v cng thc ho hc? c
tn chng?
Cu 3 ( 2,75): Em hy tng trnh li th nghim iu ch oxi trong phng th
nghim? C my cch thu kh oxi? Vit PTHH xy ra?
Cu 4 (3,5)
1/ Trn t l v th tch (o cng iu kin) nh th no, gia O2 v N2 ngi
ta thu c mt hn hp kh c t khi so vi H2 bng 14,75 ?
2/ t chy hon ton mt hp cht X, cn dng ht 10,08 lt O2 (KTC). Sau khi
kt thc phn phn ng, ch thu c 13,2 gam kh CO2 v 7,2 gam nc.
a- Tm cng thc ho hc ca X (Bit cng thc dng n gin chnh l cng thc
ho hc ca X)
b- Vit phng trnh ho hc t chy X trn ?
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

Cu 5 (4,5 )
1/ Cho a gam hn hp gm 2 kim loi A v B (cha r ho tr) tc dng ht vi
dd HCl (c A v B u phn ng). Sau khi phn ng kt thc, ngi ta ch thu c 67
gam mui v 8,96 lt H2 (KTC).
a- Vit cc phng trnh ho hc ?
b- Tnh a ?
2/ Dng kh CO kh hon ton 20 gam mt hn hp ( hn hp Y ) gm CuO v
Fe2O3 nhit cao. Sau phn ng, thu c cht rn ch l cc kim loi, lng kim loi
ny c cho phn ng vi dd H2SO4 long (ly d), th thy c 3,2 gam mt kim loi
mu khng tan.
a- Tnh % khi lng cc cht c trong hn hp Y ?
b- Nu dng kh sn phm cc phn ng kh Y, cho i qua dung dch Ca(OH)2 d
th thu c bao nhiu gam kt ta. Bit hiu sut ca phn ng ny ch t 80% ?
Cu 6 (1,5 ): Cn ly bao nhiu gam tinh th CuSO4.5H2O v bao nhiu gam
nc, pha ch c 500 gam dung dch CuSO4 5%

Cho: Cu = 64; N = 14; O = 16; S = 32; Ca = 40; Fe = 56; C = 12


Th sinh c dng my tnh b ti theo qui nh ca B Gio dc v o to
( thi gm 01 trang)
Ht

Hng dn chm 6
Mn: Ho hc 8
Cu/ Ni dung chnh cn tr li im

Cu 1 Hc sinh ly ng cc VD, trnh by phng php tch khoa


( 2 im ) hc, cht ch th cho mi VD 0,5 im

Cu 2
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

( 5,75 im )
1/ ( 1,5 ) - Vit ng mi PTHH cho 0,25 im
2/ (0,75) - Dn kh H2 i qua cc ng s mc ni tip


0
t
PTHH: H2 + CuO Cu + H2O
0,25
H2O + Na2O 2NaOH
0,25
3H2O + P2O5 2H3PO4
0,25
3/ ( 1 ) - Vit ng mi PTHH cho 0,25 im

4/ ( 2,5 ) - Nu ng c 4 loi hp cht v c: Oxit, axit, baz, M


ui
0,5

- Ly ng , , c tn chnh xc cc v d, cho 0,25


/vd 2
Cu 3 (2,75 )
- Nu c cch tin hnh, chnh cc khoa hc
1,75

- Cch thu kh oxi


0,5
- Vit ng PTHH

0,5

Cu4(3,5im)
1/(1,5im) Ta c: Khi lng mol trung bnh ca hn hp kh l: M = 0,25
14,75.2 =29,5
- Gi s mol ca O2 l x, s mol ca N2 l y
32 x 28 y
M = 29,5 32x + 28 y = 29,5x + 29,5y
x y
2,5x = 1,5 y => x : y = 3 : 5
- Do cc th tch o cng iu kin nn: VO 2 : VN 2 = 3 : 5
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

1
2/ ( 2 ) - Ta c s ca phn ng l: 0,25
A + O2
0
t
CO2 + H2O
- Trong A c chc chn 2 nguyn t: C v H
10,08
nO 2 = = 0,45 mol => nO = 0,9 mol 0,25
22,4
13,2
nCO 2 = = 0,3 mol, => nC = 0,3 mol, nO = 0,6 mol
44
7, 2
nH 2 O= = 0,4 mol, => nH = 0,8 mol, nO = 0,4 mol
18
- Tng s mol nguyn t O c trong sn phm l: 0,6 + 0,4
=1mol > 0,9 mol
Vy trong A c nguyn t O v c: 1 0,9 = 0,1 mol O
- Coi CTHH ca A l CxHyOz; th ta c: 0,75
x : y : z = 0,3 : 0,8 : 0,1 = 3 : 8 : 1. Vy A l: C3H8O

0,5
a/ PTHH: A + 2xHCl 2AClx + xH2
B + 2yHCl 2BCly + yH2
0,5
8,96
b/ - S mol H2: nH 2 = = 0,4 mol, nH 2 = 0,4.2 = 0,8 gam
22,4
Cu 5(4,5 ) - Theo PTHH => nHCl = 0,4.2 = 0,8 mol, mHCl = 0,8.36,5 =
1/(1,5 ) 29,2 gam
- p dng nh lut bo ton khi lng, ta c:
0,5
a = 67 + 0,8 29,2 = 38,6 gam
0,25

0,25
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT


0
a/( 1,75) PTHH: CO + CuO t
Cu + CO2 (1)

3CO + Fe2O3
t 0
2Fe + 3CO2(2) 0,5

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 (3)


- Cht rn mu khng tan chnh l Cu, khi lng l
2/ ( 3,0) 3,2
3,2 gam. nCu = = 0,05 mol, theo PTHH(1) => nCuO=
64
0,05 mol,
khi lng l: 0,05.80 = 4 g.Vy khi lng Fe: 20 4 = 16
gam
- Phm trm khi lng cc kim loi: 0,75

4 16
% Cu = .100 = 20%, % Fe = .100 = 80%
20 20
b/ (1,25)Kh sn phm phn ng c vi Ca(OH)2 l: CO2
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (4)
0,5
16
nFe 2 O 3 = = 0,1 mol,
160
- Theo PTHH (1),(2) => s mol CO2 l: 0,05 + 3.0,1 = 0,5
0,35 mol
- Theo PTHH(4) => s mol CaCO3 l: 0,35 mol.
Khi lng tnh theo l thuyt: 0,35.100 = 35 gam
Khi lng tnh theo hiu sut: 35.0,8 = 28 gam 0,25

0,5

0,5
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

Cu 6: (1,5 ) - Khi lng CuSO4 c trong 500gam dd CuSO4 4 % l:


500.4
= 0,5
100
20 g
0,5
20.250
Vy khi lng CuSO4.5H2O cn ly l: = 31,25 gam
160

- Khi lng nc cn ly l: 500 31,25 = 468,75 gam 0,5

Ghi ch: - Hc sinh c th gii ton Ho hc bng cch khc, m khoa hc, lp lun cht ch,
ng kt qu, th cho im ti a bi y.
- Trong cc PTHH: Vit sai CTHH khng cho im, thiu iu kin phn ng
cho s im. Nu khng c trng thi cc cht tr 1 im / tng im.
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

7 chn i tuyn hc sinh gii lp 8


nm hc 2010-2011
Mn: Ha hc - Thi gian: 120 pht
Cu 1: (3,0 im)
Cho s phn ng sau: Zn + HCl ---> ZnCl2 + H2
a/ Hy lp thnh phng trnh ha hc v ni r c s vit thnh PTHH?
b/ Hy v s tng trng cho phn ng ha hc ni trn v gii thch ti sao li c s
to thnh cht mi sau phn ng ha hc?

Cu 2: ( 4,0 im )
C nhng cht sau: Zn, Cu, Al, H2O, C12H22O11, KMnO4, HCl , KClO3 , KNO3 ,
H2SO4 long , MnO2 .
a) Nhng cht no c th iu ch c kh : H2, O2 .
b) Vit phng trnh ho hc xy ra khi iu ch nhng cht kh ni trn (ghi iu
kin
nu c) .
c) Trnh by ngn gn cch thu cc kh trn vo l.

Cu 3:( 4,0 im)


Cac bon oxit CO tc dng vi kh oxi to ra cacbon ioxit. Hy in vo nhng trng
s mol cc cht phn ng v sn phm c nhng thi im khc nhau. Bit hn hp CO
v O2 ban u c ly ng t l v s mol cc cht theo phn ng.

S mol

Cc thi im Cc cht phn ng Sn phm


CO O2 CO2

Thi im ban u
20 ... ...
t0
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

Thi im t1 15 ... ...

Thi im t2 ... 1,5 ...

Thi im kt thc ... ... 20

Cu 4: (3,0 im)
Mt nguyn t R c tng s cc ht trong p, n, e l 115. S ht mang in nhiu hn s
ht khng mang in l 25 ht. Hy xc nh tn nguyn t R ?

Cu 5 : ( 6,0 im)
a/ Ho tan hon ton 3,6 g mt kim loi A ha tr II bng dung dch axit clohiric thu
c 3,36 lt kh hiro (ktc). Xc nh tn kim loi A?
b/ Nu cho lng kim loi A ni trn vo 14,6 g axit clohiric, tnh khi lng cc cht
thu c sau khi phn ng?
(Bit: in tch ht nhn ca 1 s nguyn t : K: 19 + ; Zn : 30 + ; Br : 35 + ; Ag : 47 +
Nguyn t khi: Ca = 40; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; H = 1; Cl = 35,5; C = 12;
O = 16.)

Biu im chm 7 : ha 8

Cu Ni dung im
Cu 1 - Lp PTHH 0,5
( 3 ) - C s: p dng theo lBTKL 0,5
- V s 1,0
- Gii thch: trt t lin kt cc ngt thay i... 1.0
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

Cu 2 a) 1,0
(4 ) Nhng cht dng iu ch kh H2 : Zn, Al, H2O, HCl, H2SO4 0.5
Nhng cht dng iu ch kh O2 : KMnO4, KClO3, KNO3, MnO2 0.5
b) Cc PTHH:
Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2 2,0
2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2 0.25
Zn + H2SO4 --> ZnSO4 + H2 0.25
2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2 0.25
2H2O 2H2 + O2 0.25

2KMnO4 K2MNO4 + MnO2 + O2 0.25

2KClO3 2KCl + 3O2 0.25


0.25
2KNO3 2KNO2 + O2
0.25

1,0
c) Cch thu:
+ Thu Kh H2: - y nc
0.5
- y khng kh ( p bnh thu)
+ Thu Kh O2: - y nc
0.5
- y khng kh (nga bnh thu)

Cu 3 S mol in
(4 ) Cc thi im Cc cht phn ng Sn phm ng
mi
CO O2 CO2
v tr
Thi im ban u t0 20 10 0 c
0,5 .
Thi im t1 15 7,5 5
TUYN TP 50 THI HC SINH GII HA HC LP 8 C P N CHI
TIT

Thi im t2 3 1,5 17

Thi im kt thc 0 0 20

Cu 4 - Lp biu thc tnh : s ht mang in = s ht khng mang in. 1,5


(3 ) - T s p => in tch ht nhn => tn gnuyn t 1,5
Cu 5 a/ Vit PT: A +2 HCl --> ACl2 + H2 3,0
(6 ) Tnh A = 24 => A l Mg
b/ So snh kt lun HCl d 1,5
Sau phn ng thu c MgCl2, H2 v HCl d 1,5