You are on page 1of 23

Europäisches Magazin SOWA 07.

Februar 2017

PDO FO o
Stefa Kosie ski
Studia Sla i a et
Khazari a ZECh

. .

Napsal sowa (») čera : kategorii Jaroslav Hutka, přečte o:
23×
radio:
https://gloria.tv/audio/deb3a6UoFBRB1F1SEgAbyfYyU Helena
Mlynkova nie ie tego, o iedzą połud io i sąsiedzi Polski, że
pra dzi e tru Europ ła przez ieki Praga ze za kie
Cesarza I periu Rz skiego Narodu Nie ie kiego, a któr ho a o dzie i króló państ
europejski h i gdzie zasiadali też Jagiello o ie, http://www.poczet.com/foto/praga.htm

https://de.pinterest.com/pin/452752568775780942/

PDF: Stefan Kosiewski do Ambasadora Marka Prawdy o rzekomo polskich obozach koncentracyjnych

A iA asador RP RFN, a i MSZ, a i żad a z partii polit z ych
w Polsce ie zai tereso ał się od lat dokumentem, który
i ie ć przesła z Notą Protesta j ą do Mi istra Spra
Zagra i z h RFN ios ą r. Stefan Kosiewski

Foto: Ambasador Marek Prawda, Stefan Kosiewski, Dieter Bingen

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

PDF: Frankfurt 9 marca 2011 r. Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V.

Stefan Kosiewski udostęp ił zdję ie uż tko ika Fundacja Tradycji Miast i Wsi.
3 luty o 22:13

Stefan Kosiewski do
Ambasadora Marka
Prawdy o rzekomo polskich
obozach koncentracyjnych
verba volant, scripta
manent: Frankfurt, 9 marca
2011 r. Stefan Kosiewski,
Polnisches Kulturzentrum
e.V.: Wielce Szanowny
Panie Ambasadorze,
da a akładzie
000 egzemplarzy przez
Bundeszentralle für
politische Bildung
Federal ą Ce tralę
Szkolenia Politycznego)
broszura "Informationen zur politischen Bildung" Nr 307/ 2010 pod t tułe "Jüdis hes Le e i Deuts hla d"
ż do skie ż ie Nie ze h za iera a str. o raźli e dla ie jako Polaka Nie ze h przekła a ie o
istnieniu rzekomych "polskich obozów koncentracyjnych" w czasie okupacji naszej Ojczyzny przez
narodowosocjalistyczne Niemcy w latach 1939- . To kła st o dotarło egze plarz do szlół
Nie ze h jako ateriał d dakt z i depra uje ie t lko ie ie ką łodzież, i ter eto da iu
broszury wymierzonej w polsko-niemieckie pojednanie w 20-lecie o o iąz a ia Traktatu o do r
sąsiedzt ie i prz ja ielskiej spółpra zaje ej ...
PDF: http://issuu. o /…/stefa -kosiewski-20110309-do-ambasadora-…

Fundacja Tradycji Miast i Wsi

2 luty o 14:36 Auto z bannerem juz pod
siedzi ą ZDF! W pe o e ie podeszła
polizei, ale grzecznie spisali i tyle :)
#GermanDeathCamps
Zo a z wię ej reak ji

2 Mariusz Szybki i Lech Klekot

Komentarze Lech Klekot nie znam
sekciarza ktory lodow nie lubi 4 luty o 19:49
https://www.facebook.com/groups/Magdalenka/permalink/1430347056999476/

Mlynkova: Czesi u iel iają Polskę, ielu u aża Warsza ę za e tru Europ dlatego adal oże się
"prz glądać i s ua jo a s ój te at" po uż iu jej przez dzie ik.pl do zakła a ej i pr it ej
propaga d ż doskiej, która h iała ieuda ie pośred i z ć iędz d o a sło iański i aroda i
ś iado i s ej historii http://krasowiak.pl/p/1523/4495/grosz-praski-wladyslaw-ii-jagiellonczyk-praga-960-
1506-polska-do-1945.html https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/GM7QfbPerJV

Prolego e a do Odż dza ia po M śli Prof. dra Hu erta Gi derta
L.Dz. Fa a ja O łęde o Stefa Kosie ski Studia Sla i a et
Khazari a Zar s Estet ki Chazaró Poś iado ość którą Da te
Piekle określił utratą daru od innych cenniejszego – rozumu

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

Wezwanie

Chrystus jest Panem - my jego uczniami
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

No opogańst o i upadek artoś i rozprzestrze iają się szeroko asz społe zeńst ie. Koś iół
ludo ależ do przeszłoś i. Idzie o przetr a ie Chrześ ijańst a asz kraju. Jed o ześ ie
prz iera rozszerza ie Isla u asz społe zeńst ie. Następst e jest sil a polar za ja. Coraz
trudniej jest nie ulegać pł o i edió . Zapotrze o a ie jest a po ierz ho ego
hrześ ija i a, któr ie jest u aż . Sz zegól ie o h edia h ierzą ko fro to a jest z
rogą at osferą. Pra da ie jest już da o sz urkie z a zają kieru ek udo i z
społe z oś i mediów. Pa uje d ktat relat ego. Z ole i Piłata propagują społe z ość
ezgra i z ej ol oś i i prz je oś i. Szerz się to i Koś iele. Rozłą z ość ałżeńst a? Mił ideał.
C otli ość przed ślu e ? Do re zoraj. Prz stępo a ie do Ko u ii ś . ez spowiedzi? Wszyscy
prze ież tak ro ią. W z ać i głosić O e ość Boga? T lko ez przesad . Pole ać za ierza ie się
Bogarodzi ? T lko ał kręgu. Sło o pasterskie prze i ko o łędo i ge der? Ma zas. Biskupi
trz ują, jak długo pł ą z prąde .

W obliczu z ierają ego głó ego urtu i osa ot ie ia Chrześ ija poja ia się p ta ie: W jaki
kieru ku pędzo jest Koś iół Nie ze h? Kto da u opar ie? Przyrzeczenie dane Piotrowi przez
Chr stusa: ra piekiel e go ie prze ogą Mt 16, 18 adal o o iązuje dla ałego Koś ioła, ale ie
każd kraju.

Udu ho io e rodzi i społe z oś i są spa i ur ie. Jeśli udują ost ku so ie, oże po stać
ał prze i po odzio . Jed a grupa, z spól ota ie z uduje takiego ału. Te potrze uje ielu
stabilnych.

To jest apel do sz stki h zatrosz zo h, ez a ie do spól ego za ra ia się za udo a ie ału.
Chrystus jest Panem. Każda spól ota kieruje się s oi har z ate . Ale sz stkie, które prz
Koś iele i Wierze Koś ioła o sta ać prag ą, i spól ie da ać ś iade t o iar i spot kać się
raz i drugi ze so ą. Takie spotka ie i o ć prz goto a e spól ie. Będzie dzię z i
sz stki , którz po iado ią as o s oi zai tereso a iu udziałe takim spotkaniu.

Ma do oru: al o ro i s oje adal każd s ojej isz , al o z iera się, ie ia i
daje ś iatu ś iade t o, że Koś iół ż je a o a e a geliza ja ożli a jest także Nie ze h.

Ni iejsz tekst po stał po d ó h roz o a h z Kard ała i: Mais ere i Cordes.

Prof. Dr. Hubert Gindert

http://oswiata.weebly.com/blog/kongres-freude-am-glauben-vom-7-bis-9-juli-2017-in-fulda-herzliche-
einladung-zur-teilnahme-von-herrn-prof-dr-hubert-gindert-forum-deutscher-katholiken-ev

Prze od i zą Foru Katolikó Nie ie ki h Apelu a
17 Kongres "Freude a Glau e " Radość e Wierze, a
Wierze udo a a : "Nie ój się, ała trzódko…!" gd ż
spodo ało się Oj u asze u dać a królest o Łk ,
! Któr od ędzie się d ia h od do lip a r.

Kongress "Freude am Glauben" vom 22. bis 24. April 2016

Dziękują Prze od i zą e u Foru , raz jesz ze t
miejscu, za odwagę zaprosze ia a u iegłoro z Ko gres
do Aschaffenburga Sekretarza Papieskiego ds. Nowej
Ewangelizacji, ks. bpa Franz-Peter Tebarz-van Elst, który
zaraz po o ję iu urzędu Biskupa Li urga kazał się
od agą odsu ię ia od ko a ia szelki h z oś i
kapłański h ja ego propagatora grze hu z o ze ia

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

ho oseksual ego suta ie. Zapła ił za tę od agę asz łod iskup o ż dli i po ó ie ia i
o rzeko e aduż ia fi a so e prz udo ie die ezjal ego e tru , aże ogła ezkar ie i
perfidnie w tym samym czasie, pod zasło ą d ą sztu z ej gł , rzeko ego ska dalu iskupa,
pędzić e ielo iliardo e zadłuże ie ałe społe zeńst o Nie ie , pod pozore rzeko ej
ko ie z oś i rato a ia a kó , ła akt istka ojują h ez oż ikó , órka " zer o ego
pastora" i propaga dzistka ż doko u ist z ego z iązku łodzież FDJ, st pe d stka szkoleń
Mosk ie, spot kają a się dzisiaj s oli z dla ol o ularz hotelu Bristol z Jarosła e
Ka z ński , którego rat Le h Ka z ński przeszedł do historii ż do aso erii Pols e z takim samym
znakiem uczynionym z obu
dło i, jak A gela Merkel
składa s oje dło ie ie do
odlit , ale kształ ie
symbolicznego cyrkla i
winkla, kiedy robi nie swoje,
ale nakazane z Góry, nie
znanej dla nie
wtajemniczonych w arkana
sztuki Pidgin_Art.

Jarosła Ka z ński, szara
eminencja Magdalenki i
ż do asońskiej Grup
Windsor w Polsce,
delegatury kolonialnego
Imperium Brytyjskiego
ol o ularz z kasą, iał
nakazane z ezoterycznej
Góry wspieranie
banderowców na Majdanie
w Kijowie oraz
obwieszczenie swoim po
prz jeździe do Polski:
"Trze a iąg ąć to
Sz e ję".

Prz po ij : W iąg ąć
ofiarę adare ą po ad stu
osó zastrzelo h ze zi ą
kr ią przez aje h
s ajperó a t lko po to, że Ukrai ie, Kr o i, Ługańsko i i Do aso i No ej Rosji i to ie dało
w sensie namacalnym, ani od Unii Europejskiej ani od Stanów Zjednoczonych z przybudówkami
Ba ku S iato ego i Międz arodo ego Fu duszu Waluto ego, które uż ają ad Wisłą
a er kańskiej st pe d stki Sz dło i łodego Mora ie kiego do za iąga ia i ie iu społe zeńst a
polskiego dalsz h ielo iliardo h kred tó , które da e zosta ą, pier szej li ii, a
a er kański h el ikó , spe jalistó od doradza ia, jak skute z iej ś iąg ąć podatko hara z od
Polaków i Katolików w Polsce.

Dzisiaj ten poś iado sa ot ik, któr Sos o u z a ał ie tak da o jesz ze, ie o ż dli e
skło oś i pedofila do zaspokaja ia ho oseksual h u ie h z łodzia ka i ze Sodo i Go or ,
ale iłość do postko u ist z h pogro o ó ż doko u Gierka i ż dou o ó Gruby, dzisiaj
zdradza się roz o ie z dzie ikarza i li eral ej gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung"
kazują sata ist z ą od h łką od or : "Po itał z zado ole ie po sta ie Europ jako

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

atomowego supermocarstwa".

Poś iado ość jest
patologicznym stanem
u słu odkr t dla
auki ś iato ej przez
iżej podpisa ego,
przedwczoraj, od stanu
wojennego Polaka i
Katolika w Niemczech,
na azylu politycznym,
sądo ie
zarejestrowanego jako
prze od i zą
Polnisches
Kulturzentrum e.V.,
reprezentacji Polaków i
Katolików niemieckich
zgłaszają h się do
i tegrują ej sił
wszystkich Katolików
udo ału
przeciwpowodziowego,
przeciwko zalewie
szatańskiej głupot ,
która grozi
społe zeńst o
europejski , jeżeli
socjaldemokratyczny
kandydat na Kanclerza
ie zastąpi po
ora h jało ej i
ez śl ej Frau
Merkel, a w Polsce
poś iado ego
Jarosła a, jało a.

Al o ie gd iała ho iaż tro hę prz sło io ego oleju gło ie, to z ie u ó iła się p.
na salonach Instytutu Goethego na wspólne (z przywódcami wszystkich demokratycznych partii, nie
potępiają Petru, za Bal ero i za! słu ha ie ho iaż okru ha okal o-instrumentalnego
takiego dajmy na to Mendelssohn Bartholdy? Christe, du Lamm Gottes (1827) – kantata chorało a
a hór i orkiestrę Te Deum D dur (1826) – a głos solo, hór i . .
Tu es Petrus op. 111 (1827) – a hór i orkiestrę
Jesu, ei e Freude patrz: ikipedia, o te ie st orz ł!? , a poszło zapo ie ie...

Dlatego odpo iadają a ądre ez a ie po M śli Prof. Gi derta, do łą ze ia się katolikó t h
krajó Europ , któr h Koś iół jest jesz ze ie ałkie roz alo przez ż do iskupie Ko fere je
Episkopatów Mamona, powiedzmy szczerze: komu pilno na Majdan i do Bomby Atomowej za
Stalinem, temu trockista z KOR-u Macierewicz poz al iał ge erałó przed u he oj . A kto
h iał gło ę urato ać, te u drogę ie do Bristolu, do ps hiatr ! Nie do ie ia ia się
taje i z i z aka i dło i z Merkel, o to i tak o u, stro o - powiedzmy otwarcie - nic nie da,
poza obciachem.

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

Głupi iedź iedziu, gd ś ate z iku siedział, igd się o To ie Polak i Katolik ie do iedział,
że PiS ie h e i do rego dla Polski, o te poś iado esołek puri o h e je o do rej
bomby atomowej dla "Europy jako atomowego supermocarstwa".

Poś iado ość ogar ia figura ta, kied łą z ś iado do ór słó i ple ie to, o Góra u a
jęz k prz iesie. Nie h e do ra państ a polskiego, a t państ o terror sta part j , sek iarz z
Krako skiego Przed ieś ia. Ws pał się, że h iał superpańst a, superunijnego dla
superpo azań a. Pier sz seperprez de te takiego superpańst a oże ć a et Wałęsa,
patro lot iska Gdańsku, że t lko Superka elarię Superprez de ką przekaza o
super liź iako Kurski , to ted oże i jść a Mazura h ze spod i taki Superarmagedon,
jakiego ud sta a FKK NRD ie idział, a ż d i pedał a Mazura h a fotografii ie u ie z ił, o
gd Sto oga iał tę z a ie ą dla Polski i pokoju Europ fotkę, to o u zależ ? Coś się od ż ia
a ależ , a ż d po i so ie po agać. Modli się, Siostr i .:Bra ia o odsu ię ie
poś iado h od ładz ! W soka Góro! Straż iku Loż ! Zró oś, tak Cię łaga lud.

Z Panem Bogiem https://gloria.tv/audio/deb3a6UoFBRB1F1SEgAbyfYyU
Z poz ji E ilar h z tał z Fra kfurtu ad Me e Stefa Kosie ski

za hę ają do klika ia li ki, prze hodze ia do
tego, o o ja ia się dopiero pod zas
peregrynacji w sie i społe z oś io ej, gdzie
deklaruje się ostat io Jerz Zię a a outu e
. . , za ieszo po groź a h karal h,
przez siebie samego, w stosunku do jego osoby
oś iad za pu li z ie, że h e ż ć, ho iaż ało
zarabia, a jest bardzo mocno obserwowany na
fejs uku, ie ł le zo ps hiatr z ie, ię

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

po ko sulta ja h ze s oją Ka elarią Pra ą i for uje Jerz Zię a, autor ielu książek, Prokuraturę
Rzeszo ie, że ędzie rekla o ał drugą zęść ukr t h terapii i że Kato i ki Spodku ędzie
i preza Wios a ż ia i strzelą u łe , ho iaż a o hro ę, o go ie a idzą, a o już i h poko ał,
inne... powiedzmy w skrócie: foto: wikipedia

Ka z ński ie sta ia spra jas o, ie p ta: o Naród Polski śli a te at
pro adza ia Polski do U ii V a pote dalej: z Ukrai ą, Mołda ią i
Kali i gradzką zęś ią Federa ji Ros jskiej? Co leż i teresie Grup
Wi dsor, zarządzają ej polską zęś ią kolo ial ego I periu Br t jskiego
ż do aso erii Lo d u.

Ale a iejs e spotka ia Ka z ńskiego z Merkel ra o ie prz padko o
ud ek z asoński i kolu ie ka i ad ejś ie do żło u.

SOROS i TRUMP Helga Zepp-LaRouche o Terrorystach KOLONIALNE Imperium
Brytyjskie w Polsce mialo juz 3 Ministrow Jaroslaw Kaczynski SLUP Terrorystycznej
Organizacji GRUPA WINDSOR 20170203 ME SOWA
scribd.com

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/02/kaczynski-chce-we-wtorek-7022017.html

Merkel i Ka z ński to zgra e kart Starego Parad g atu. Ka z ński poza t jest już
h a hor a zrok, jak Go ułka ł grud iu r., a t lko jesz ze u i . Sz zerski ie
przekazał u sz zerze, o Tru p rozu ie pod poję ie Z ia a Paradygmatu. Obecne 70 tys.
urzęd ikó u ij h sa ej t lko Brukseli ie prz iesie po podziale U ii Europejskiej a EU-A i
UE-B u o o , z postu o o kilkudziesię iu t się o h iejs pra a Sło a ji, o t lko
zięć zło ka Wojsko ej Rad O ale ia Narodo ego prz Jaruzelski zło ka grup z roj ej, R szard
Czar e ki ur. ied ej, ż doskiej dziel i Lo d u, ędzie iał liżej do do u z ó i , jak każd
i eurodeputo a i s hod ioeuropejski urzęd ik ędzie iał liżej od iurka do do u, a Polacy
ędą ieli liżej do zi st tu jo alizo a ej tru superato o ego o arst a z o a i od
Puti a, któr z Or a e już o gadał spra dosta e ergii po szlaku jed a ia , że z arsz zki
ie poszł ioto po poń zosze.

Jarosła Ka z ński po a ó ieniu brata do
podpisa ia Traktatu Liz ońskiego, z ierza
o e ie do podziału Europ a U ię
Europejską-A i UE-B, a owija to pragnienie
a eł ą słó :

"zinstytucjonalizowanie V4,
Grupy Wyszehradzkiej".
Ka z ński ie sta ia spra jas o..., ie p ta:
co Naród Polski śli a te at pro adza ia
Polski do U ii z V a pote dalej: z Ukrai ą, Mołda ią i Kali i gradzką zęś ią Federa ji Ros jskiej, o
leż i teresie Grup Wi dsor, zarządzają ej polską zęś ią kolo ial ego I periu Br t jskiego
ż do aso erii Lo d u, ale a iejs e spotka ia Ka z ńskiego z Merkel ra o ie prz padko o
ud ek z asoński i kolu ie ka i ad ejś ie do żło u. Merkel i Ka z ński to zgra e kart
Starego Parad g atu. Ka zński poza t jest już h a hor a zrok, jak Go ułka grudniu 1970,
a t lko jesz ze Sz zerski ie przekazał u sz zerze, o Tru p rozu ie pod poję ie Z ia a
Paradygmatu. https://gloria.tv/audio/7NXGwYw1VdBp2nn4EJx8eYetD

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

Kaczynski chce we wtorek, 7.02.2017 zaklepać Bristolu z Merkel przeniesienie Brukseli do Bratyslawy

A i A asador RP RFN, a i MSZ, a i żad a z partii politycznych w Polsce ie zai tereso ał
się od lat doku e te , któr i ie ć przesła z Notą Protesta j ą do Mi istra Spra
Zagra i z h RFN ios ą r.

PDF: https://issuu.com/stefankosiewski/docs/stefan-kosiewski-20110309-do-ambasadora-
marka-praw

Europa d ó h prędkoś i EU - zwei Geschwindigkeiten Europäisches Magazin SOWA
Herausgeber: Stefan KOSIEWSKI, Frankfurt am Main Jerz Zię a O groź a h karal h Video von
Jerz Zię a auf Youtube nie zapomnimy w modlitwie o t , że sit a ż doska Pols e o ż dli ie rekla uje
pisa e przez sie ie książki oraz i prez aso e działają a poś iado ość z tel i zą tz . Pols e
lik ido a ie ałego loga, któr poi for o ał Prokuraturę Rzeszo ie

szalenie skuteczni Komentarze: 4 » Wizyty z ostatniego tygodnia:
http://gurka.blox.pl/html/1310721,37.html?lech.walesa1 Blog został za loko a przez administratora.

„Sit a ż do ska Pols e Jerz Zię a 5.02.2017 Po groź a h karal h
stosu ku do jego oso oś iad za pu li z ie, że h e ż ć, ho iaż ało zara ia, a jest ardzo o o
o ser o a a fejs uku, ie ł le zo ps hiatr z ie, ię po ko sulta ja h ze s oją Ka elarią
Pra ą i for uje Prokuraturę Rzeszo ie o t , że ędzie rekla o ał drugą zęść ukr t h terapii i
że Kato i ki Spodku ędzie i preza Wios a ż ia i strzelą u łe , ho iaż a o hro ę, o go
ie a idzą, a o już i h poko ał https://de.pinterest.com/pin/452752568775769843/

Sta owisko Foru Katolików Nie ie ki h w stosu ku do iejas ego oświad ze ia
Ko fere ji Episkopatu t. dopusz za ia do Sakra e tów św. rozwod ików żyją y h w
grzesz y h związka h ałżeństwu sakra e tal e u podo y h po ślu a h ywil y h

Stellu g ah e des „Foru s Deuts her Katholike zu Wort der Deuts he Bis hofsko fere z „Die Freude
der Lie e, die i de Fa ilie gele t ird, ist au h die Freude der Kir he

Veröffentlicht am 5. Februar 2017 von Hubert Gindert

Die Deuts he Bis höfe ha e a . Ja uar i ei e Wort zu A oris Laetitia die i di iduelle
Gewissensentscheidung als Zulassungskriterium für den Kommunionempfang geschiedener
Wiederverheirateter dargestellt. Das eri ert a die „Kö igstei er Erkläru g zur
E pfä g isregelu g a h de päpstli he S hrei e „Hu a ae itae . Der klare Hi eis, dass si h
das Gewissen an der Lehre der Kirche ausrichten muss, würde viele Unsicherheiten beseitigen.

Der Verzicht geschiedener Wiederverheirateter, die ehelich zusammenleben auf den Empfang der
Sakramente kann zweifellos schmerzlich sein. In der Situation der katholischen Kirche in Deutschland
ist es schwierig, einen solchen Verzicht zu vermitteln, weil das Kreuz u d der Satz Jesu: „Wer ir
a hfolge ill, eh e tägli h sei Kreuz auf si h u d folge ir a h Mt. , aus der Kate hese
ausgeklammert wird. Wenn dieser Kernsatz der Botschaft Jesu in Predigt und Katechese nicht wieder
seinen gebührenden Platz bekommt, ist nur mehr ein Wohlfühlchristentum zu vermitteln.

Von: Forum Deutscher Katholiken [mailto:rundmail@forum-deutscher-katholiken.de]
Gesendet: Montag, 6. Februar 2017 15:03
An: sowa-frankfurt@freenet.de
Betreff: Stellu g ah e des „Foru s Deuts her Katholike zu Wort der Deuts he Bis hofsko fere z „Die
Freude der Lie e, die i de Fa ilie gele t ird, ist au h die Freude der Kir he Kongres "Freude am
Glauben" vom 7. bis 9. Juli 2017 in Fulda Herzliche Einladung zur Teilnahme von Herrn Prof.
Dr. Hubert Gindert Forum Deutscher Katholiken e.V.
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów

13 godz. · Jarosła Ka z ński po a ó ie iu rata do podpisa ia Traktatu Liz ońskiego, z ierza o e ie do
podziału Europ a U ię Europejską-A i UE-B, a o ija to prag ie ie a eł ą słó : "zinstytucjonalizowanie V4,
Grupy Wyszehradzkiej". Ka z ński ie sta ia spra jas o, ie p ta: o Naród Polski śli a te at
pro adza ia Polski do U ii z V a pote dalej: z Ukrai ą, Mołda ią i
Kali i gradzką zęś ią Federa ji Ros jskiej, o leż interesie Grupy Windsor,
zarządzają ej polską zęś ią kolo ial ego I periu Br t jskiego
ż do aso erii Lo d u, ale a iejs e spotka ia Ka z ńskiego z Merkel
ra o ie prz padko o ud ek z asoński i kolu ie ka i ad
ejś ie do żło u. Merkel i Ka z ński to zgra e kart Starego Parad g atu.
Ka zński poza t jest już h a hor a zrok, jak Go ułka grud iu ,
a t lko jesz ze Sz zerski ie przekazał u sz zerze, o Tru p rozu ie pod
poję ie Z ia a Parad g atu.
https://gloria.tv/audio/7NXGwYw1VdBp2nn4EJx8eYetD

https://gloria.tv/audio/wenBcVvfFXeo4KREE21LkkyhF

KOLLEKTIVE PSYCHOSE Ballada Y Modlitwa PDO 336 FO Von Stefan
Kosiewski ZECh CANTO DCCXXVIII PSYCHOZA ZBIOROWA by Stefan
Kosiewski

Stefan Kosiewski drugi z prawej robi dzisiaj w Goldman Sachs, a ja
z ałe Ada usó ądrzejsz h, pra dę ó ią Przed h ilą Lustracja
i Jerzy Buzek

http://www.spreaker.com/user/sowa-frankfurt/szef-ipn-kaminski-
mataczy-zdrade-panstwa

Szef IPN Kaminski mataczy ZDRADE PANSTWA PDO281 FO von Stefan
Kosiewski ZECh CANTO DCLXXV Do Prokuratury Generalnej RP Napisał
sowa (») 18. 2. 2016 w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 633×

radio: https://gloria.tv/media/yHPmGSU2kfe
Zgłosze ie ata ze ia przez szefa IPN, Ka ińskiego spra ie Pakietó
Zdrad Państ a
Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. 800626 65906 Frankfurt
am Main Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego
PG VII Ko2 78.2016 Zgłosze ie ata ze ia przez szefa IPN, Ka ińskiego
w sprawie Pakietów Zdrad Państ a
Pa i Prokurator Elż ieta Sza urska
ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa
Szanowna Pani Prokurator, dziękuję uprzej ie za przekaza ie do Prokuratur Okręgo ej e Warsza ie oraz
Na zel ej Prokuratur Wojsko ej ojej korespo de ji elektro i z ej z . . i . . , za ierają ej
za iado ie ie o ożli popeł ie iu przestępst a a szkodę Rze z pospolitej Polskiej przez szefa TVP
Jacka Kurskiego przy udziale Mi istra Kultur Rosji a także i h osó oraz pod oszą ej k estie ie łaś i h
postępo ań prokuratur ojsko h, .i . spra ie katastrof po ietrz ej S oleńsku . . r.,
której ie został jesz ze przesłu ha jako podejrza Jarosła Ka z ński, którego de o i z pł a rata
ógł odegrać rolę spra zą(...).
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Szef-IPN-Kaminski-mataczy-ZDRADE-PANSTWA-
PDO281-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCLXXV-Do-Prokuratury-Generalnej-RP

http://sowa.quicksnake.cz/Jaroslav-Hutka/POSWIADOMOSC-PDO445-FO-von-Stefan-Kosiewski-
Studia-Slavica-et-Khazarica-ZECh-Kaczynski-chce-07-02-2017-zaklepac-w-Bristolu-z-Merkel-
przeniesienie-Brukseli-do-Bratyslawy

https://pl.scribd.com/skosiewski
Stefan Kosiewski do Ambasadora RP
o rzekomo polskich obozach
koncentracyjnych
Geschrieben von sowa (») heute um 18:45 in der Kategorie Polnischer Schulverein
OSWIATA,
Sdílet

Berlin, 8 marca 2011 r. Ambasador RP w Niemczech Dr.
Marek Prawda, b. Prezydent Lech Waùêsa.

Stefan Kosiewski
Frankfurt 9 marca 2011 r.

Wielce Szanowny Panie Ambasadorze,

wydana w nakùadzie 800 000 egzemplarzy przez Bundeszentralle für politische
Bildung (Federaln¹ Centralê Szkolenia Politycznego) broszura "Informationen zur
politischen Bildung" Nr 307/ 2010 pod tytuùem "Jüdisches Leben in Deutschland/
¿ydowskie ¿ycie w Niemczech" zawiera na str. 59 obraêliwe dla mnie jako Polaka w
Niemczech przekùamanie o istnieniu rzekomych "polskich obozów koncentracyjnych"
w czasie okupacji naszej Ojczyzny przez narodowo-socjalistyczne Niemcy w latach
1939-45.

To kùamstwo dotarùo w 800 000 egzemplarzy do szkóù w Niemczech jako materiaù
dydaktyczny i deprawuje nie tylko niemieck¹ mùodzie¿ w internetowyn
wydaniu broszury wymierzonej w polsko-niemieckie pojednanie w 20-lecie
obowi¹zywania Traktatu o dobrym s¹siedztwie i przyjacielskiej wspóùpracy
wzajemnej.

Podkreœlam: Über gute Nachbarschaft und Freundschaftliche Zusammenarbeit. O
przyjacielskiej, a nie o przyjaznej wspóùpracy, jak od 20 lat obowi¹zywania tej
miêdzypañstwowej umowy przekrêcaj¹ w Polsce jej nazwê wszyscy ministrowie,
politycy i publicyœci, zamiast zwyczajnie doùo¿yã starañ, ¿eby Traktat ten zacz¹ù
wreszcie kiedyœ obowi¹zywaã zgodnie z liter¹ prawa tak¿e w zakresie praw dla
Polaków w Niemczech.

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Reprezentujê polskie stowarzyszenia, które dziaùaj¹ w Niemczech o wiele dùu¿ej, ni¿
powoùany przez byùego ambasadora Byrta tzw. Konwent organizacji polskich w RFN,
który nie ma osobowoœci prawnej, bo nie jest ¿adn¹ demokratyczn¹ organizacj¹, lecz
zaakceptowanym bezprawnie przez oba rz¹dy uzurpatorskim ciaùem utworzonym nie
przez Polaków, lecz przez osobników ¿ydowskiego pochodzenia a celem jego jest tylko
i wyù¹cznie odbiór pieniêdzy przeznaczonych przez rz¹d federalny na realizacjê
wspomnianego Traktatu w zakresie pomocy dla organizacji polskiej grupy, o której
mowa w Traktacie, w zamian za odgrywanie roli asysty przy zùej grze obu rz¹dów.

Drug¹ osob¹ wyznaczon¹ przez MSZ z Warszawy na asystenta dla Pana Ambasadora i
na przewodnicz¹cego Zwi¹zku Polaków w Niemczech jest czùowiek, który do
komisarycznego objêcia tej funkcji nie byù czùonkiem ¿adnej polskiej, ani polonijnej
organizacji w Niemczech, bo zajmowaù siê zawodowo nieczystymi geszeftami w firmie
Artur Andersen, która uznana zostaùa tymczasem za wspóùodpowiedzialn¹
gigantycznych oszustw w USA oraz wywoùanie z innymi obecnego kryzysu i dlatego
te¿ zostaùa zlikwidowana. Czy Minister Radek Sikorski nie wiedziaù, ¿e podrzuca
Panu Ambasadorowi kukuùcze jajo, które poza pochodzeniem ¿ydowskim nic sob¹ nie
reprezentuje?

Miêdzy Bogiem a Prawd¹ muszê Panu powiedzieã, ¿e Polacy w Niemczech kochaj¹
¿ydów jak ¿ydów, a z Niemcami chc¹ siê rozliczaã jak bracia. W tym celu organizacje
nasze rozliczane s¹ nie tylko przez swoich Czùonków ale i przez Urz¹d Finansowy z
prowadzonej przez nas dziaùalnoœci; w zaù. przesyùam Freistellungsbescheid z 2 marca
2011 r. wystawiony przez Finanzamt Frankfurt uznaj¹cy po raz kolejny od 1992
r. Polskie Stowarzyszenie Szkolne OSWIATA/ Polnischer Schulverein OSWIATA in
Frankfurt am Main e.V. za organizacjê wy¿szej u¿ytecznoœci publicznej po
sprawdzeniu prowadzonej przez nas dziaùalnoœci, tak¿e finansowej.

Czy tzw. przedstawiciele Polonii w Niemczech zùo¿yli na rêce Pana Ambasadora takie
same urzêdowe dokumenty uwierzytelniaj¹ce, czy te¿ wystarczyùa mo¿e tylko opinia
tajnych sùu¿b, ¿eby odebraã nam, Polakom w Niemczech Pana Przyjaêñ i Zaufanie
oraz przyrzeczon¹ Traktatem pomoc finansow¹? Pragnê zapytaã wprost: dlaczego
nie otrzymuj¹ od lat kierowane przez mnie organizacje ¿adnej pomocy finansowej ani
od rz¹du RP ani od rz¹du RFN, chocia¿ widujemy siê z Przedstawicielami polskiego
pañstwa i robimy sobie zdjêcia na ró¿nych koncertach i publicznych spotkaniach?

Mikoùaj Rey z Nagùowic od wieków wyra¿a dumê Polaka sùowami: Niechaj to
narodowie w¿dy postronni znaj¹, ¿e Polacy nie gêsi i swój jêzyk maj¹.

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20110309_1225-722516.mp3

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Szanowny Panie Ambasadorze,

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Polnischer Schulverein OSWIATA jest powszechnie znanym od lat z wielu aktywnoœci
stowarzyszeniem polskim w Niemczech. Polnisches Kulturzentrum e.V. jest
zarejestrowan¹ s¹downie reprezentacj¹ Polaków i prowadzi dziaùalnoœã postrzegan¹
pozytywnie przez niemieckie œrodowisko. Dbamy od wielu lat o nasz Jêzyk Polski w
Niemczech i o promocjê Kultury Polskiej, nie potrzebujemy i nie chcemy ¿adnych
arendarzy, faùszywych reprezentantów, poœredników w odbiorze obiecanej nam w
Traktacie z 17.6.1991 r. pomocy rz¹dowej. A obiecan¹ i nale¿¹c¹ siê nam pomoc
przyjmiemy jako zapowiedê lepszych dla Polaków w Niemczech dni.

Z wyrazami najwy¿szego szacunku.

Stefan Kosiewski

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.

Postfach 800626 D-65906 Frankfurt Polnisches Kulturzentrum e.V.

sowa european magazine - magazyn europejski - europäisches magazin

Wednesday, Mar 09, 2011

Stefan Kosiewski do Ambasadora RP o rzekomo polskich obozach
koncentracyjnych

Download this episode (9 min)

"In den polnischen Konzentrationslagern" der Bundeszentralle
für politische Bildung. http://www.bpb.de/files/RQSN2K.pdf
Verdrängung und Vernichtung

Arno Herzig
Vernichtung der Juden
Todesmärsche
Mit der herannahenden Front folgte für die Überlebenden in den polnischen
Konzentrationslagern ein neues tragisches Kapitel, die so genannten
Todesmärsche. Diese "Verlegung" kostete viele das Leben.
http://www.bpb.de/publikationen/UVNOEL,3,0,19331945%3A_Verdr%E4ngung_u
nd_Vernichtung.html#art3

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://sowa.quicksnake.de/Polnischer-Schulverein-OSWIATA/Stefan-Kosiewski-do-
Ambasadora-RP-o-rzekomo-polskich-obozach-koncentracyjnych

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Europäisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

Szef IPN Ka iński ata zy ZDRADE PANSTWA PDO281
FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXXV
Do Prokuratury Generalnej RP
Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») Wczoraj o 22:21 w kategorii Stefan
Kosiewski, czytaj: 28×

RADIO: https://gloria.tv/media/yHPmGSU2kfe

Zgłosze ie ata ze ia przez szefa IPN, Ka ińskiego w sprawie Pakietów Zdrady Państwa

Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. 800626 65906 Frankfurt am Main

Prokuratura
Generalna
Biuro Prokuratora
Generalnego

PG VII Ko2
78.2016 Zgłosze ie
mataczenia przez
szefa IPN,
Ka ińskiego w
sprawie Pakietów
Zdrady Państwa

Pani Prokurator
Elż ieta Szawurska

ul. Rakowiecka
26/30
02-528 Warszawa

Szanowna Pani
Prokurator,

dziękuję uprzej ie
za przekazanie do
Prokuratury
Okręgowej we
Warszawie oraz
Naczelnej
Prokuratury
Wojskowej mojej
korespondencji
elektronicznej z
1.02.2016 i

https://de.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

8.02.2016, zawierają ej zawiado ie ie o ożliwy popeł ie iu
przestępstwa a szkodę Rze zypospolitej Polskiej przez szefa TVP Ja ka
Kurskiego przy udziale Mi istra Kultury Rosji a także i y h osó oraz
pod oszą ej kwestie iewłaś iwy h postępowań prokuratur
wojskowy h, .i . w sprawie katastrofy powietrz ej w S oleńsku
. . r., w której ie został jesz ze przesłu ha y jako podejrza y
Jarosław Ka zyński, którego de o i z y wpływ a rata ógł odegrać
rolę spraw zą.

W uzupeł ie iu ojej korespo de ji i for uję, iż azajutrz po poi for owa iu ie przez
Sz. Pa ią Prokurator pis a i z . . r. o ada iu toku Sprawie:

lutego r. prokurator IPN doko ał zaję ia w do u wdowy po
gen. Kiszczaku, pani Marii Kiszczak 6 pakietów tajnych akt, których
ujaw ie ie wi o w ieść dużo światła do deta uiza ji
a typaństwowy h działań przestęp zy h, zorga izowa y h, z roj y h
grup, które przejęły władzę w PRL zarządzają w r. sta woje y,
a następ ie przy wykorzysta iu age tów Służ y Bezpie zeństwa,
działają y h także w związka h religij y h .i .: prawosław y p.
Sawa, który przyz ał się i pokajał za grze hy oraz rzy skokatoli ki a p Skwor w Katowi a h,
który ie przyz ał się do zerpa ia korzyś i fi a sowy h z do osze ia a katolików i Polaków
do SB pod pseudo i e TW "Dą rowski" , doko ały gra ieży ajątku arodowego w
Pols e pod hasłe prywatyza ji przeprowadzo ej przez wszystkie, kolej e ekipy rządowe RP,
po zawarciu antypolskiego spisku w Magdalence 1989 r., zamaskowanego medialnym
spektakle tzw. okrągłego stołu i propaga dą ediów przejęty h a prywat ą włas ość
.i . przez Mi h ika, s. Sze htera, żydoko u isty a Białorusi po wrześ ia r.

Zawiadamiam Prokuratora Generalnego RP o przestępstwie ata ze ia,
którego dopuś ił się I stytut Pa ię i Narodowej podają . . do
wiado oś i pu li z ej: " Zabezpieczona przez prokuratora IPN
dokumentacja, w sumie 6 obszernych pakietów, została przewiezio a do
siedzi y IPN. Dziś grupa wyznaczonych prokuratorów rozpoczyna
for al e oględzi y za ezpie zo ej doku e ta ji z udziałe spe jalistów
– ar hiwistów z Biura Udostęp ia ia i Ar hiwiza ji Doku e tów
IPN.". http://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/komunikaty/komunikat-w-sprawie-czynnosci-
prokuratora-ipn-dokonanych-w-mieszkaniu-wdowy-po-czeslawie-kiszczaku

Grupa prokuratorów IPN, która doko ała for al y h oględzi
za ezpie zo y h pakietów doku e ta ji zo owiąza a jest
bowiem ustawowo do iezwło z ego ujaw ie ia azwisk
wszystkich spiskowców, na których teczki z aktami, tzw. haki
przetrzy ywała w i r. ezpraw ie wdowa po
Kisz zaku, która jesz ze ie została w tej sprawie przesłu ha a
jako podejrzana, co dowodzi mataczenia szefa IPN.

Mata ze ia tego dopuś ił się we wtorek, lutego r. prezes IPN, Łukasz Ka iński
świado ie prze il zają przed ka era i TVP kierowa ej przez Ja ka Kurskiego, który h e
u hodzić za psa Ka zyńskiego treść protokołu oględzi doko a y h tego sa ego d ia przez

https://de.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

grupę spe jalistów IPN, tz . zrzu ają odiu za udział w
a typaństwowy spisku w Magdale e a sa ego tylko Wałęsę,
prowadzo ego po oć przez SB tylko do r., tak jak y płk. Hodysz
ie prowadził rów olegle Burusewi za, jak y Gwiazdy kilka aś ie lat
studiują ego w Gdańsku ikt ie prowadził, a i Kołodzieja, Lisa,
Walentynowi z z rate w KGB i siostrą żydoską a Ukrai ie.

Jak gdyby "Don Stanislao", ks. Dziwisz nie podtrzy ywał pa
Wojtyły, oj ie Hej o Dziwisza, Dyrektor Muzeów Watykański h ie
iąg ął za rzepkę z rosyjskiego wierszyka dla dzie i, zaprzyjaź io ego rodzi ie z Wojtyłą
kleryka, który kilka aś ie lat ro ił we Watyka ie za dzie ikarza. Aż go
wreszcie jp2 zapytał przy odzie y , trady yj ie prywat y , wspól y
ś iada iu: ale, to o pa tu jesz ze ro i gazdo, że aso eria Kissi gera od
spraw ezpie zeństwa w Castel Ga dolfo za zy a zawra ać ie
iepotrze ie uwagę?

Karol Wojtyła i kard. Gle p ieli oso isty, zasad i zy i
ezpośred i udział we wysła iu do Magdale ki trze h
księży w elu zawar ia a typaństwowego spisku z
Kisz zakie , który we wojsku prowadził Jaruzelskiego, prowadzo ego w
Polsce przez KGB rezydenta pod pseudonimem "Wolski",
współu zest ika a ty arodowego spisku, za który Koś iół iał zostać
wy agrodzo y .i . zęś iowy zwrote ajątku zajętego w ześ iej
przez komunistów, natomiast personalnie wszyscy trzej
suta owi u zest i y szatańskiej z owy z dia łem wcielonym w Kiszczaka
agrodze i zostali przez Wojtyłę pod iesie ie do god oś i iskupa.

Prawda o ży iu seksual y papieża Wojtyły, żyda z Wadowi ukrytego przed
arodowy i so jalista i w se i ariu du how y przez pa Sapiehę;
prawda o kochankach, czy to z Teatru Rapsodycznego Brauna, stryja Brauna
kreowa ego przez yłego a asadora Izraela w Pols e a fałszywego arodow a polskiego i
a oste ta yj ie proizraelskiego ka dydata a prezyde ta RP, zy o ieślu y h dzie ia h
(casus: Adam Kinaszewski), odkrywana jest w tych dniach przez BBC. Ujaw ia e ędą kolej e
fakty i azwiska: ko er y edial e ie ez kozery rozgłaszają se sa yj e do iesie ia,
al owie zai teresowa e są skute z y prze iwdziała ie upadkowi z a ze ia w XXI w.
ediów a ipulują y h ludź i i ały i społe z oś ia i, w epo e i ter etu zastępują ego
gazety sprzedawa e w papierowej for ie, zy w for ie plików do po ra ia za zapłatą,
abonamentem do wykupienia w sieci.

Łukasz Ka iński, który ro i za szefa IPN, Ko isji S iga ia
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu a o owiązek
iezwło z ego ujaw ie ia azwisk zło zyń ów a typolski h,
gdyż ikt, żad ą ustawą ie dał u prawa do o ro y z Urzędu
a dy kiej sitwy z rod iarzy, którzy dopuś ili się z rod i zdrady
państwa i Narodu Polskiego, ie fakte do osze ia za opłatą do SB a kolegów ze
seminarium duchownego, zy z ro ot i zej rygady w Sto z i Gdańskiej, ale świado y
udziałe w z rod i przeję ia władzy w państwie drogą spisku w Magdale e i fałszywej
rewolty, przekrętu państwowego i SKOK-ów a ajątek o ywateli tego państwa.
https://de.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

Uzasad iają dodatkowo stwierdze iem: Nikt ie a prawa kar ić Narodu Polskiego
fałszywy i se sa ja i o kwita h a Wałęsę, do który h iesz zęś ik sa przyz ał się w
książ e apisa ej za Wałęsę przez Drzy i skiego.

Nie a prawa żade utytułowa y Dudek z IPN-u po awiać o
frustra je Polaków, którzy w państwowy h akta h, po prostu
ukradzio y h przez Kiszaka, a przejęty h przez IPN . . ,
ogą dopatrywać się kwitów ie tylko a ra i: Le ha i
Jarosława Ka zyński h, TW "Alka" Kwaś iewskiego. Na Wojtyłę i
Dziwisza, kwitów a Mi h ika, którego Kisz zak wpuś ił do iura MSW ie ez przy zy y i
ie po to, że y wypić rudzia atra e te , ale że y Mi h ik z utytułowa y Holzere
wy zyś ili so ie ar hiwa SB, wy ieśli ezpraw ie wszystko to, a o Kisz zak a h ął już
ręką, a o ogło jesz ze yć haka i w ręka h Mi h ika & CO. Na Ma ierewi za, który a
gada e i ro i o e ie z woli Ka zyńskiego za wyso e po ylo ego Mi istra O ro y RP NATO,
który h e Wojsko Polskie wysłać do Syrii po załagodze iu stosu ków z Rosją przez ało
dyplomatycznego Ministra Kultury Rosji w telewizji Kurskiego, który to minister nie ma chyba
aj iejszego poję ia, jak sa k je U ij e szkodzą ardzo gospodar e państwowej Federa ji
Rosyjskiej.
Al owie z i zego ro i pro le : og iskuje ałe swoje
działa ie, jako i ister, a rzeko y ez zesz ze iu
w Polsce sowieckich pomników. Natomiast ja,
dwukrot ie zgłosiłe do Prokuratury w Pols e sprawę
dewasta ji a ew a e tarza h żydowski h w
Czeladzi w Tomaszowie Maz., a gdyby Minister Ziobro
ie zai teresował się w swoi zasie jed y z ty h
zgłoszeń oso iś ie, po roz owie ze ą a a te ie Radia Maryja, to Prokuratura
Rejo owa w To aszowie u orzyła y sprawę przed zapoz a ie się ze
zgłosze ie przestępstwa. Zaś tak, to iejs owe żydostwo u orzyło skargę Polaka po
interwencji Ministra. A czy Minister Kultury Izraela przyjechał oże wtedy do Polski z
kwiatka i, że y zapalić świe zkę zwy zaje katoli ki ad prowoka yj ie po ielo y i
gro a i? Czy z ówił kadisz ad gro a i żydów z Będzi a, przepisa y i de yzją
ad i istra yj ą pod zas ro ie ia gierkówki do Czeladzi, jak te żydoski Minister Kultury na
akier z Moskwą Puti a pole ił po zy ić oso iś ie A asadorowi Rosji w Pols e ad
iejs e po po iku u itego gie ierała?

Łukasz Ka iński a ustąpić ze zaj owa ego sta owiska szefa
IPN-u, które zamierza - zgodnie z tym, o zapowiedział a
ko fere ji prasowej w telewizji Ka zyńskiego - ujaw iać
SUKCESYWNIE, tz . wtedy i tylko to ujaw iać, o u pozwoli
ujaw ić iewidzial a, ukryta Góra, a ist ie ie której wskazywał
o za i stoją y a ławie oskarżo y h, wyz a zo y rozkaze MSW Kiszczaka do odegrania
roli procesowej zabójcy ks. Popiełuszki.
Góra, która kazała yłe u księdzu zatrud ić po odsiad e
Piotrowskiego w antyklerykalnej gazecie, w której przetrzepano
w ty h d ia h, ostat io iurko tego księdza tak sa o pokazyj ie,
jak mieszkanie Kiszczaka. I to w tym samym czasie, kiedy
Wojskowe Służ y Medy z e przejęły Jarosława Ka zyńskiego,
profilakty z ie a o serwa ję. Jako krew ego yłego Prezesa

https://de.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

Wojskowego Sądu Stali ow ów w PRL. Za tę usłuż ą zy ość adopiekuń zego państwa
wypada w ty iejs u podziękować Górze, al owie z ajdują y się już pod opieką
edyków iesz zęś ik ie powi ie za ierać ze so ą do gro u prawdy o s ut ej
rze zywistoś i, która po Magdale e wypędziła z Polski ilio y u hodź ów eko o i z y h i
w stanie wojennym nielicznych emigrantów politycznych, jak iżej podpisa y.

Sz.P. Prokurator,

w ioskują o ujaw ie ie azwisk związa y h przez Kisz zaka z
Polską Udawa ą, założo ą a podstawie bandyckiej zmowy
szu raw ów, po agają tak oto i iejszy włas e u,
nowoczesnemu Narodowi Polskiemu w zachowaniu Godnego,
który jest a ifesta ją Pięk ego w Prawdziwy , ie kieruję się
y aj iej e o ja i, ie jeste kapła e Rudry, aryjskiego óstwa zniszczenia. Ani
Worem w Zakonie Ordo ab Hao, a i kryptosyjo isty z y a tyse itą. Nie a także
iągotek do Kukiza, który a swoje iesz zęś ie za awia za posła w Sej ie, o h iał y oś
jesz ze zro ić z Olej ik, órką żydou ow ów, jak prezyde t Duda po zy ił iedaw o z
Owsiakie a pokaz, także sy e żydou ow a.

Mają świado ość, iż Rozeznanie Sprawcy dokonanego czynu (czy to w Magdalence, czy w
tupolewie pod wpływe podżega ia przez telefo satelitar y jest w prawie rzy ski
zasadą Odpowiedzial oś i kar ej za przestępstwo, w oszę jak we w ześ iejszej
koresponden ji o uz a ie ie za Stro ę po doko a iu przeze ie w r. zgłosze ia
przestępstwa związa ego z katastrofą powietrz ą w okoli a h S oleńska . . r.

A poza ty uważa , że wi a yć doko a a Kasa ja wyroku Sądu
Rejonowego w Tomaszowie Maz. z dn. 1 sierpnia 2008 r. którym
iejs owa, żydoska a da, ukryta w strukturach Policji, Prokuratury i
Sądu skazała ie zao z ie przy ywają ego w Nie ze h a polity z ej
e igra ji, au zy ielA, poetę, po ad -letniego faceta) w
postępowa iu akazowy , z rażą y arusze ie prawa za rzeko ą
kradzież dzie io starej, z isz zo ej piłki do gry w piłkę oż ą, której ie
iałe za iaru kraść, ato iast Le h Wałęsa zapytał ie wtedy a
skype żarte , jako stary kolega związkowy i oskarża y przeze ie od lat w agazy ie sowa
o zdradę: to o, ie iał pa o leszego kraść?

Wyjaś ia : yć oże ógł y dzie i okradać, po przeła a iu
oporów oral y h, który h ie ają rokro z ie arszałkowie Sej u i
Se atu RP, którzy przyz ają so ie, jak Borsuk i Kopa z - za i prze ież,
ezpraw e pre ie. Jak Tusk a którego po oć jest jede pakiet
za ezpie zo ej przez IPN Ka ińskiego doku e ta ji, z teczkami na
Merkel, Walędziaka i Ja a Krzysztofa Biele kiego, który przez lata ro ił
za prowadzą ego I stytut Le ha Wałęsy w dział e uz awa ia żydoski h
szurków z ałego świata za Laureatów Nagrody Wałęsy, agradza y h
su ą dolarów ie prywat ie przez Wałęsę, ale przez tego właś ie Biele kiego z kasy
państwowego a ku PKO, ostat io ór e po Worze w Rosji, który ofi jal ie ro ił za
prze iw ika polity z ego Puti a. Bezpraw ie wszak wypła ił Tusk wielo ilio owe zwłokowe
Jarosławowi Ka zyńskie u oraz i y zło ko rodzi za ity h przypadkie a rosyjskiej

https://de.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

zie i, ie u ezpie zo y h przez ikogo osó prywat y h, jak wspo ia a powyżej tow.
Wale ty owi z, z d. daw y h ortodoksów ukraiński h Lu zyk.

Ale po o iał y dzie io okolwiek kraść, z który i pra ować z iłoś ią Plato a god ą
au zyło ie Czar e Podwórko Węgrody w Czeladzi, har erstwo za
Majcherczyka i ZHP poza granicami Kraju? W którym nawet
ia owa o ie ofi jal ie do stop ia i struktorskiego Działa za
Harcerskiego ZHPpGK.

Czy tylko po to iał y kraść oś przedstawiają ego i i al ą
wartość pow. zł., aże y jak to żydy w Nie ze h ówią:
nachtregliś/ po fak ie w ieść uzasad ie ie dla godzą ej we ie i w
prawo, nieuzasadnionej, dwukrotnej interwencji Policji (zmówionej ze
sąsiade w loku poli yj y , zię ia ogatego żydoko u isty , która
dwukrot ą ędą jed ego d ia, a awet po godz. i po skorzysta iu przeze ie z po o y
lekarskiej w iejs owy szpitalu, doprowadziła do pogorsze ia sta u ojego zdrowia, a
ogła także spowodować nie daj Rudra!) gorsze rzeczy. Uzasadnienie potrzebne do
sz zęś ia zło zyń o wspiera y przez stro i zy h prokuratorów i horą z ie awiś i do
Narodu Polskiego sędzi ę w To aszowie Maz., krytą przez żydoską sitwę w struktura h MS i
MSwiA.

Z sza u kie łą zę katoli kie ży ze ie Sz zęść Boże Do rej Pra y Ar hitektów Naszej
Wol oś i
Z Panem Bogiem

Z Fra kfurtu ad Me e ówił Stefa Kosiewski

http://www.spreaker.com/user/sowa-frankfurt/szef-ipn-
kaminski-mataczy-zdrade-panstwa

"Kolej e pakiety zawierają e dokumenty zabezpieczone przez prokuratora IPN 16 lutego br.
ędą poddawa e a alogi z y zy oś io a astęp ie suk esyw ie udostęp ia e".

IPN: w akta h Kisz zaka jest zo owiąza ie do współpra y z SB podpisa e „Le h Wałęsa”

Wśród doku e tów
przejęty h przez IPN w do u
ge erała Czesława Kisz zaka
są akta TW „Bolka” –...

https://de.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

http://sowa.quicksnake.org/Radio-Plus/Na-MB-Gromnicznej-PDO273-FO-von-
Stefan-Kosiewski-ZECh-Moralia-CANTO-DCLXIX
PDF:

Testament Kiszczaka PDO280 FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXXIV
Rap do Zagadki Ballady Mordercy 20160...

by Stefan Kosiewski

https://de.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

http://sowa2.quicksnake.net/intelligence/BINGEN-PDO276-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-
Moralia-CANTO-DCLXXII-KOD-Bingena-w-3sat-20160207-Magazyn-Europejski-SOWA

http://przecieki.blox.pl/2016/02/Kaminski-z-IPN-kryje-ZDRADE-PANSTWA-PDO281-
PDO281.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Szef-IPN-Kaminski-mataczy-ZDRADE-
PANSTWA-PDO281-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCLXXV-Do-Prokuratury-
Generalnej-RP

https://de.scribd.com/skosiewski