| ϢϴϨ̯|̶ϣ|ϥΎϴΑ|΍έ|ϪΘ̰ϧ|ΪϨ̩|ˬ ΖϳϮϨόϣ| |ΩϮΧ|̵|ϩέΎΑέΩ|΍ΪΘΑ΍

|Ύϫ|̶ϋ΍ΪΗ|ϪϠδϠγ|̮ϳ|ϪΘδϫ΁|ϪΘδϫ΁|ˬϩΪη|̶ϣ|ϦϳΩ|ί΍|Ϫ̯|̵ήϴΒόΗ|ήϫ|ΦϳέΎΗ|ϝϮσ|έΩ|ϥϮ̩|̶ϟϭ|ˬΩέϭ΁|΍έ| |ϦϳΩ| |ήϴΒόΗ| |ˬΖϳϮϨόϣ| |̵ΎΟ|ϪΑ|ΩϮη|̶ϣ|υΎΤϟ|̮ϳ|ί΍
|β̡| ˬΪηΎΑ| Ϣϫ| ϦϳΩ| ϕ΍Ϊμϣ| Ζγ΍| ΖϳϮϨόϣ| ϕ΍Ϊμϣ| Ϫ̪ϧ΁| ΎδΑ| Ϫ̩| ˬΩϮθϧ| ϩΩΎϔΘγ΍| ϦϳΩ| ήϴΒόΗ| ί΍| Ζγ΍|ήΘϬΑ| ΖϬΟ| Ϧϳ΍|ϪΑ| ˬϩΪϣ΁| ΪϳΪ̡| ϥ΁| ϥϮϣ΍ήϴ̡| ̶ϔϨϣ|̶ηίέ΍| ̵ΎϫέΎΑ| ϭ
|ΖϳϮϨόϣ|ϭ| Ζδϴϧ| ΖϳϮϨόϣ| Ϧϴϋ|ϦϳΩ|ΪϨ̰ϧ| ΩΎΠϳ΍| ϥΎΒσΎΨϣ|αϮϔϧ| ϭ| ϥΎϫΫ΍| έΩ| ΍έ|̶ϔϨϣ| ̶ϔσΎϋ|̵ΎϫέΎΑ| ϥ΁| ΎΗ| ˬϢϴϨ̯| ϩΩΎϔΘγ΍| ΖϳϮϨόϣ| ήϴΒόΗ| ί΍|ϕ΍Ϊμϣ| ϭΩ| ήϫ| ̵ΎΟ| ϪΑ
|έΩ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ˬΪγήΑ| ϦϳΩ| ϪϨ̯| ϪΑ| ϭ| Ωέά̴Α| ϦϳΩ| ̵Ύϫήθϗ| ί΍| Ϊϧ΍ϮΘΑ| κΨη| Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ| ϞλΎΣ| ̶Θϗϭ| ΖϳϮϨόϣ|Ζγ΍| ϦϳΩ| ήϫϮ̳| ϭ| ΐ
˷ ϟ| ΖϳϮϨόϣ| ˭Ζδϴϧ| ϦϳΩ| Ϧϴϋ| Ϣϫ
|Ϧϳ΍| ϝϭ΍| ί΍| ˬϢϴϨ̰θΑ| ΍έ| ϥ΁| Ϣϴϫ΍ϮΨΑ| Ϫϧ΍ήγΩϮΧ| ϩίϭήϣ΍| Ϫ̯| Ζδϴϧ| ̵ήϣ΍| ˬϢϴϨ̯| ̶ϣ| ήϴΒόΗ| ϥ΁| ί΍| ήθϗ| Ύϳ| ϑΪλ| ϪΑ| Ϫ̪ϧ΁| ϪΘΒϟ΍|ΪγήΑ| ήϫϮ̳| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϭ| ΪϨ̯| ΫϮϔϧ| ϑΪλ
|ϥ΁|Ϫ̯|ϩΩϮΑ|Ϧϳ΍|νήϏ|ϥϮ̩|ˬϢϳ΍|ϩΪϣ΁|Ϟ΋Ύϧ|̶Ϡλ΍|νήϏ|ϪΑ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ϢϴϨ̰η|̶ϣ|΍έ|ϑΪλ|Ϧϳ΍|̶Θϗϭ|Ύϣ|ΪηΎΑ|ήϫϮ̳|ϥ΁|φϓΎΣ|ϭ|̵ϭΎΣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|ΩϮΑ|ϩΪϣ΁|ϑΪλ
|ϝϭ΍|ί΍|ΩϮη|̶ϣ|ΖγέΩ|Ϫ̯|̵΍|ϪΒόΟ|ήϫ|ϼ
˱ Μϣ|Ύϳ|Ϣϳ΍|ϪΘδ̰η|΍έ|ϥ΁|Ϫ̯|Ϣϳ΍|ϩΩή̯|ΖϧΎϫ΍|ϑΪλ|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ύϣ|Ϫ̯|ΪϨ̯|ϥΎϤ̳|ϦϴΑήϫΎχ|κΨη|̮ϳ|Ϫ̩ή̳΍|˭ϢϴΑΎϴΑ|΍έ|ϑΪλ
|ϥ΁| ϪΑ| ϪϧΎ̯ΩϮ̯| ̶ϘϠΗ| ̮ϳ| ήΑ| ΎϨΑ| ϭ| ΪϴϨ̰ϧ| ίΎΑ|΍˱ήϫΎχ| ΍έ|ϪΒόΟ| Ϧϳ΍|Ϊϴϫ΍ϮΨΑ| ΎϤη| ή̳΍|ΪϫΩ| ̶ϣ| ΖγΩ| ί΍| ΍έ| εΩϮΧ| ̵ΩϮΟϭ| ϪϔδϠϓ| Ϫϧή̳ϭ| ˬΩϮη| ίΎΑ| Ϫ̯| Ζγ΍|Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ
|̶Θϗϭ| ϭ| Ζγ΍ϮΘΤϣ| ϥ΁| ήΑ| ΎΒΘΣ΍| ϭ| ΍ϮΘΤϣ| ̮ϳ| φϔΣ| ̵| ϪΒόΟ| Ωή̯έΎ̯| ϼ
˱ λ΍|Ϊϳ΍| ϩΩή̯| εϮϣ΍ήϓ| ΍έ| ϪΒόΟ| Ϧϳ΍| ̵ΩϮΟϭ| ̵| ϪϔδϠϓ| ϼ
˱ λ΍| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ˬΪϳϮη| Ϟ΋Ύϗ| ΖϣήΣ
|ή̳΍| Ζγ΍|ϪϧΎΣϮϟ| ϩΩΎγ| ϭ| ϪϧΎ̯ΩϮ̯|̶ϠϴΧ| ̶Ϩόϳ|ΪϴγήΑ| ϥ΁| ϥϭέΩ| ϪΑ| ΎΗ| ˬΪϴϨ̯| ϩέΎ̡| ΍έ|ϪΒόΟ| ̮ϳ| ̵έϮΟ| ̮ϳ| ˬ̶ϧΎϣί| Ϫ̯| Ζδϴϧ| Ϧϳ΍| ΰΟ| ̵΍| ϩέΎ̩| ˬΖγ΍|Ϧϳ΍| εΩή̯έΎ̯
|εΩή̯έΎ̯| Ϧϳ΍| ϪΑ| ζϧΩϮΑ| ϪΒόΟ| ˬϪΒόΟ| Ϫ̯| Ϊϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| ϥϮ̩|ΪϨ̯| ϊτϗ| Ύϳ| Ϫϟ| Ύϳ| ϩέΎ̡| ΍έ| ϥ΁| ί΍| ̶ϳΎΟ| Ύϳ| ˬΪϫΪΑ| ε΍ήΧ| ΪϳΎΒϧ| ϪΟϭ| ̨ϴϫ| ϪΑ| ΍έ| ϪΒόΟ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ΪϨ̯| ή̰ϓ| ̶δ̯
| ΪϨ̯|φϔΣ|Ύϣ|̵΍ήΑ|΍έ|΍ϮΘΤϣ|ϥ΁|Ϫ̯|ϩΩϮΑ|έϮϣΎϣ|ϥϻ΍|ΎΗ|ϦΗέΎ̯|ˬϢϴγήΑ|ζϳ΍ϮΘΤϣ|ϪΑ|ΎΗ|ΩϮη|ϪΘδ̰η|ΪϳΎΑ|̵ίϭέ|ϪϟΎΤϣϻ|ˬΖγΎϬϨϳ΍|εΩή̯έΎ̯|ϥϮ̩|ϭ|Ζγ΍
|΍έ| ήθϗ| Ϧϳ΍| Ϣϴϧ΍ϮΘΑ| Ϫ̯| ϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ΍έ| ΖϣΎϬη| ϭ| ΕέΎδΟ| ˬϩΩ΍έ΍| ˬΕέΪϗ| Ϧϳ΍| ΪϳΎΑ| Ύϣ| έΎΒΘϋ΍| ϦϴϤϫ| ϪΑ| ϭ| Ζγ΍| ϦϳΩ| ήϫϮ̳| ϭ| ΐ
˷ ϟ| ΖϳϮϨόϣ| Ζϔ̳| ϥ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΖϘϴϘΣ| έΩ
|ϪΑ| ˬΖγ΍| ϪϠϴγϭ| ΰϴ̩| ̮ϳ| ˭Ζγ΍| έΎ̯| έΩ| ϪϠϴγϭ| ϭ| ϑΪϫ| ̶ϋϮϧ| ˬΖδϴϧ| ΖγέΩ| ή̴ϳΩ| ϢϴΘϔ̳| ϖΑΎγ| έΎΒΘϋ΍| έΩ| Ϫ̯| ̶ΘϴϨϴϋ| ϥ΁| ΐϴΗήΗ| Ϧϳ΍| ϪΑ|ϢϴγήΑ|ΐ
˷ ϟ| ϥ΁| ϪΑ| ϭ| ϢϴϨ̰θΑ
|ϥΩή̯| ϥΎΑΩήϧ| Ϧϳ΍| ϭ| ˬΪϨ̯| ϥΎΑΩήϧ| ˬΩέ΍ά̴Α| Ύ̡| ήϳί| ϭ| ήγ| Ζθ̡| ΍έ| Ύϫ| ϪϠϴγϭ| ˬϑΪϫ| ϪΑ| ϥΪϴγέ| ̵΍ήΑ| ϪθϴϤϫ| ΪϳΎΑ| ϡΩ΁|ΖϳϮϨόϣ| ϡΎϧ| ϪΑ| Ζγ΍| ϑΪϫ| ΰϴ̩| ̮ϳ| ϭ| ϦϳΩ| ϡΎϧ
|ˬϩΪη| ΖγέΩ| Ϫ̩| ̵΍ήΑ| ϥΎΑΩήϧ| Ϫ̯| ϡέ΍Ϊϧ| ήΒΧ| ΩϮη| ̶ϣ| ϡϮϠόϣ| ˬϡέ΍ά̴Α| ϥΎΑΩήϧ| ̵ϭέ| Ύ̡| Ϫ̯| Ζγ΍| ΖϧΎϫ΍| ϢϳϮ̴Α| Ϧϣ| ή̳΍|Ζγ΍|Ωή̯έΎ̯|| ϥϮϴδ̰ϧϮϓ| ΖϳΎϋέ| Ϧϴϋ
|ˬϝΎΣ| Ϧϴϋ| έΩ| ̶ϟϭ| Ωέ΍Ω| ΖϴϤϫ΍| έ΍ΪϘϣ| ϥΎϤϫ| ΪϧΎγέ| ̶ϣ| ϡΎΑ| Ζθ̡| ϪΑ| ΍έ| Ύϣ| Ϫ̯| υΎΤϟ| Ϧϳ΍| ί΍| ϥΎΑΩήϧ| ϪΘΒϟ΍| ϭ| Ϣϳέ΍ά̴Α| ϥ΁| ̵ϭέ| Ύ̡| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϡΰϠΘδϣ| ϥΩϮΑ| ϥΎΑΩήϧ
|ϭ| ϢϴδϳϮϨΑ| ΏΎΘ̯| ϥ΁| ϦγΎΤϣ| έΩ| ϭ| ϢϴϨ̯| ϩέΎψϧ| ΍έ| ϥ΁| ϭ| ϢϳϮη| ϥΎΑΩήϧ| ΩϮΧ| ̵| ϪΘϔϴη| Ϫ̰Ϩϳ΍| Ϫϧ| ˬϢϴγήΑ| ϡΎΑ| Ζθ̡| ϪΑ| ΪϳΎΑ| Ύϣ|Ζϓή̳| ϩΎΒΘη΍| ΪϳΎΒϧ| ϡΎΑ| Ζθ̡| ΎΑ| ΍έ| ϥΎΑΩήϧ
| Ω΍Ω|̶ϣ|ΖγΩ|ί΍|΍έ|εΩϮΧ|̵ΩϮΟϭ|̵|ϪϔδϠϓ|ϥΎΑΩήϧ|ϼ
˱ λ΍|ˬΪγήΑ|ϡΎΑ|Ζθ̡|ϪΑ|̶δ̯|ΩϮΒϧ|ΎϨΑ|ή̳΍|ϭ|ΩϮΒϧ|̶ϣΎΑ|Ζθ̡|ή̳΍|Ϫ̯|ϢϴϨ̰ϧ|ϪΟϮΗ|ϭ|ϢϴϨ̯|̶ϧ΍ήϨΨγ
|ϥΩϮΑ| ϑΪλ| ϭ| ήθϗ| ϭ| ϪϠϴγϭ| ̶δ̯| Ϫ̯|Ζγ΍| ̶Θϗϭ| ϥ΁| ϭ| ˬΖγ΍| ΖϳϮϨόϣ| ϒϟΎΨϣ|ϦϳΩ|ϼ
˱ λ΍| Ζϔ̳|ΪϳΎΑ| ˮϢϴϨ̯| ̶ϣ| ϝϭΪϋ| ϦϳΩ| φϔϟ|ί΍| ΍ή̩| ˬϪ̯| Ϧϳ΍| ΏΎΑ| έΩ|ϡϮγ| ήϴΒόΗ| ϪΑ
|Ϣϫ| ΎΠϨϳ΍| ϪΘΒϟ΍|ΪϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| νέΎόΗ| ϭ| Ωέ΍Ω| ΖοέΎόϣ| ΖϳϮϨόϣ|ΎΑ| ̵έΎΒΘϋ΍| ϪΑ| ϦϳΩ| Ϧϳ΍|Ζϔ̳| ΪϳΎΑ| Ζϗϭ| ϥ΁| ϭ| ΩϮη| ̶ϣ| ϦϳΩ|ΩϮΧ| ̵| ϪΘϔϴη| ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| εϮϣ΍ήϓ| ΍έ| ϦϳΩ
| Ϣϳέ΍Ω|Ύϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶ϴϘϠΗ|ί΍|ΎτΧ|ϭ|ϩΎϨ̳|ˬΖδϴϧ|ϦϳΩ|ΩϮΧ|ί΍|ϩΎϨ̳
| à
 ÷ à
|ήϴΒόΗ|ϪΟϭ|ϭΩ|ϪΑ|Ϣϫ| ϥΎϓήϋ| |ήϴΒόΗ|Ϊϳ΁|̶ϣ|ήψϧ|ϪΑ|ϢϳέϭΎϴΑ|ϭέ| ϥΎϓήϋ| |φϔϟ|ϪΑ|ΖϳϮϨόϣ|̵ΎΟ|ϪΑ|Ζδϴϧ|ήΘϬΑ|ˬϢϴϨ̯|̶ϣ|ϝϭΪϋ|ϦϳΩ|φϔϟ|ί΍|Ϫ̯|ϻΎΣ|ϡϭΩ|̵|ϪΘ̰ϧ
|ϭ| ΕΪη| ΎΑ| ΍έ|̶ϔϨϣ| ̶ϔσΎϋ| έΎΑ| ΦϳέΎΗ| ϝϮσ|έΩ|Ϣϫ| ϥΎϓήϋ| ̶Ϩόϳ| ˬΖγ΍|ϕΩΎλ|Ϣϫ| ϥΎϓήϋ| ΏΎΑ| έΩ|ˬϢϴΘϔ̳| ̶ϣ| ϦϳΩ| ΏΎΑ| έΩ|Ϫ̯| ϥΎϤϫ|ϝϭ΍| ϪΟϭ||ϻ
˱ ϭ΍|Ζδϴϧ| ̶ΑϮΧ
|ˬϪϧΎϴϓϮλ|ϪϠδϠγ|̮ϳ|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ϫϧ΍έϮ̯έϮ̯|ϖϠόΗ|ΩϮη|̶ϋ΍ΪΗ|έϮσ|Ϧϳ΍|ϦϫΫ|έΩ|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|ˬϥΎϓήϋ|ΩϮη|̶ϣ|ϪΘϔ̳|̶Θϗϭ|Ύϣ|ΩϮΧ|ϥΎΑί|έΩ|Ωέ΍Ω|ϒϠΘΨϣ|̵Ύϫ|ϒόο
||Ύ˱ϴϧΎΛ|Ωέϭ΁|̶ϣ|ΪϳΪ̡|ϥΎϫΫ΍|έΩ|̶ϔϨϣ|̶ϔσΎϋ|̵ΎϫέΎΑ|ˬζϧΩϮΑ|Ϫϧ΍έϮ̯έϮ̯|ΩϮΧ|ί΍|ήϴϏ|ˬΩέ΍Ω|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|̶ϔϨϣ|̵ΎϫΪϣΎϴ̡|ϭ|ϡί΍Ϯϟ|̮ϳ|Ϫϧ΍έϮ̯έϮ̯|̵Ύϫ|ϖϠόΗ|ϥϮ̩|ϭ
| | ζϓϭήόϣ| ΏΎΘ̯| έΩ| ϥ΁ϮηϮϬΘϳήϓ|Ζγ΍| ϥΎϓήϋ| ΐ
˷ ϟ| ΖϳϮϨόϣ| ί΍| Ω΍ήϣ| ˬϢϴϨ̯| ϥΎϓήϋ| ϪΑ| ήϴΒόΗ| ή̳΍| ˬΪηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ΐ
˷ ϟ| ϭ| ήθϗ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| εΩϮΧ| Ϣϫ| ϥΎϓήϋ|ϡϭΩ| ϪΟϭ
|Ϣϫ|ϑϮμΗ|ΩέϮϣέΩ|̶Ϩόϳ|Ωή̯|΍Ϊϴ̡|ΐ
˷ ϟ|ϭ|ήθϗ|Ϣϫ|ϑϮμΗ|ΩϮΧ|ίΎΑ|̶ϟϭ|ˬΪηΎΑ|ϡϼγ΍|̶ϨσΎΑ|ΪόΑ|ϑϮμΗ|ΩϮΑ|ΎϨΑ|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ˬΩέ΍Ω|̶ΒϟΎΟ|ήϴΒόΗ| |ΐ
˷ ϟ|ϭ|ήθϗ|ˬϑϮμΗ
|Ϊϧέ΍Ω|ΐ
˷ ϟ|ϭ|ήθϗ|ίΎΑ|Ϣϫ|Ύϫ|ϥ΁|ˬΖγ΍|ϕΩΎλ|Ύϫ|ϥΎϓήϋ|ήϳΎγ|ϭ|̶ϣϼγ΍|ϥΎϓήϋ|̶Ϩόϳ|ϑϮμΗ|ΏΎΑ|έΩ|ϦΨγ|Ϧϳ΍|ˮΖδϴ̩|ϥ΁|ΐ
˷ ϟ|ˮΖδϴ̩|ϑϮμΗ|ήθϗ|Ϫ̯|ϢϴϳϮ̴Α|ΪϳΎΑ
| ΩϮθΑ|ϩΩΎϔΘγ΍|ΖϳϮϨόϣ|φϔϟ|ϥΎϤϫ|ί΍|Ϫ̯|Ζγ΍|ΏϮΧ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ˬϢϴγήΑ|ϦϳΩ|ΐ
˷ ϟ|ϪΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|Ύϣ|̵|ϪϏΪϏΩ|ϭ
|̶ϣ| ΖϳϮϨόϣ| ̵ΰϴ̩| Ϫ̩| ϪΑ| ˮΖδϴ̩| ΖϳϮϨόϣ| ΩϮΧ| ί΍| Ω΍ήϣ|Ύ˱ όϗ΍ϭ| Ύϣ΍| ˬΩή̯| ϩΩΎϔΘγ΍| ΪϳΎΑ| ΖϳϮϨόϣ| φϔϟ|ί΍| ΪϳΩή̯| ϪϴΟϮΗ| ΐϴΗήΗ| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϫ̯| ΍έ| ζψϔϟ| ˬΏϮΧ| Ϊϴγή̢Α| ΪϳΎη
|ΪϨ̩| Ϧϣ| ΩϮΧ| Ύϣ΍|ϢϴΘϓ΍|̶ϣ| έϭΩ|ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ί΍| Ϣϳί΍Ωή̢Α| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϣϴϫ΍ϮΨΑ| ή̳΍| ϭ|Ζγ΍| ϢϬΒϣ| Ϧϳ΍|Ύϣ΍| ˭ϢϴϳϮ̳|̶ϣ| ΖϳϮϨόϣ| ϦϳΩ|ΐ
˷ ϟ| ϪΑ| ΪϳϮ̴Α| ̶δ̯| Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|ΪϴϳϮ̳
|̶Ϩόϳ|Ϊϧέ΍Ω| ΪΣ΍ϭ| ϕ΍Ϊμϣ| ̶ϟϭ| Ϊϧ΍| ΕϭΎϔΘϣ| Ϣϫ| ΎΑ| ̶ϠϴΧ| ̶ϣϮϬϔϣ| υΎΤϟ| ϪΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΎΑ| ήϴΑΎόΗ| Ϧϳ΍|ΪϨΘδϫ| ̶ΑϮΧ| ήϴΑΎόΗ| Ϫ̯| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ϡήψϧ| ϪΑ| ΖϳϮϨόϣ| ΩέϮϣ| έΩ| ήϴΒόΗ
|ϡϮϬϔϣ| Ϧϳ΍| ϕ΍Ϊμϣ| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| ϥ΁| Ϫ̯|Ζγ΍|ΩϮϬθϣ|Ζγ΍ΪΣ΍ϭ| ϥΎθϗ΍Ϊμϣ| Ϫ̯| ΪϴϨϴΑ| ̶ϣ| ϞϣΎΗ| ΎΑ| ̶ϟϭ| ˬΪϧέ΍Ω| ΕήϳΎϐϣ| Ϣϫ| ΎΑ| ̶ϠϴΧ| ϭ| έϭΩ| Ϣϫ| ί΍|̶ϠϴΧ| ϢϴϫΎϔϣ|Ϧϳ΍| ήϫΎχ
|ί΍| ̶ΑϮΧ|ήϴΒόΗ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ήψϧ| ϪΑ| Ϫ̯|̶ϤϴϫΎϔϣ|ί΍|̶̰ϳ|ϢϫΩ| ςδΑ| ΍έ|ήϴΑΎόΗ| ̵| ϪϤϫ| Ϣϫ΍ϮΧ| ̶Ϥϧ| Ϣϫ| ΎΠϨϳ΍|έΩ|Ζδϫ| ΰϴϧ| ϪΜϟΎΛ| ϡϮϬϔϣ| ϭ| ή̴ϳΩ| ϡϮϬϔϣ| ϥ΁|ϕ΍Ϊμϣ| ˬΖγ΍
| ΍ή̳|ϦϳΩ|ϭ|΍ή̳|ΖϴϧϼϘϋ|ϦϳΩ|έϮσ|ϦϴϤϫ|˭Ωέ΍Ω|̶ϣ|αΎ̡|΍έ|ΖϴϧϼϘϋ|Ζδϫ|ζόγϭ|έΩ|Ϫ̯|ΎΟ|ϥ΁|ΎΗ|ϥ΁|έΩ|ϡΩ΁|Ϫ̯|̶ϨϳΩ|̶Ϩόϳ|ˬ |ϪΘϓΎϳ|ΖϴϧϼϘϋ|ϦϳΩ| |˭Ζγ΍|ΖϳϮϨόϣ
|ΖϴϧϼϘϋ| | Ϣϫ| ϭ| | ̵ήψϧ| ΖϴϧϼϘϋ| | Ϣϫ| έϮψϨϣ| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖδϴϧ| ̵ήψϧ| ΖϴϧϼϘϋ| ϭ| ̵ήψϧ| ϞϘϋ| ςϘϓ| ˬϞϘϋ| ί΍| Ω΍ήϣ|ϻ
˱ ϭ΍| ˬϞϘϋ| Ύϳ| ΖϴϧϼϘϋ| ϢϴϳϮ̳| ̶ϣ| ̶Θϗϭ| ΎΠϨϳ΍| έΩ
|Ϧϳ΍| ˬΩή̯|̶ϣ| ̶ϧϼϘϋ|έΎΘϓέ|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ| Ζϗϭ| ̮ϳ|Ζγ΍| ̵ήψϧ| ΖϴϧϼϘϋ| Ϧϳ΍| ˬΖγ΍|̶ϧϼϘϋ| | Ζγ΍|Ώ|ˬϒϟ΍| ̵| ϩέ΍ΰ̳| | ϝϮΒϗ|ϼ
˱ Μϣ|ϢϴϳϮ̳| ̶ϣ| ̶ϫΎ̳|Ζγ΍| | ̵έΎΘϓέ

|ϦΘη΍Ϊϧ| ϞϴϟΩ| Ύϳ| ϦΘη΍Ω| ϞϴϟΩ| ί΍| ϦΨγ| ˬΖδϴϧ| ϩέ΍ΰ̳|̮ϳ| ΖϘΑΎτϣ|ϡΪϋ| Ύϳ| ΖϘΑΎτϣ| Ύϳ| ϩέ΍ΰ̳| ̮ϳ| Ώά̯|ϭ| ϕΪλ| ί΍|ϦΨγ| ή̴ϳΩ|ΎΠϨϳ΍|Ζγ΍| ̵έΎΘϓέ| ΖϴϧϼϘϋ|ˬΖϴϧϼϘϋ
|̵έΎΘϓέ|Ύϳ| ΩϮΑ| έΎΘϓέ|ϦϳήΘϬΑ| Ζϔ̳|ΩϮη| ̶ϣ|Ϫ̯| Ωή̯| ̵έΎΘϓέ|ˬΩϮΑ| ϪΘϓή̳| έ΍ήϗ| Ύϣ| ήψϧ| ΩέϮϣ| Ωήϓ| Ϫ̯| ̶ϟ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍| Ϧϳ΍| ήγ| ΚΤΑ| ˬΖδϴϧ| ϩέ΍ΰ̳| ̮ϳ
|̶ϫΎ̳| ϥϮ̩|ˬΖδϴϧ| Ωήϴ̳| ̶ϣ| έ΍ήϗ| ΕΎ̯΍έΩ΍| ήϳΎγ| ήΑ΍ήΑ| έΩ| Ϫ̯| ̶ϠϘϋ| ϥ΁|Ω΍ήϣ| Ϣϫ| ̵ήψϧ| ΖϴϧϼϘϋ| ΖϤδϗ| έΩ|Ύ˱ ϴϧΎΛϞϤϋ| Ύϳ| ̵έΎΘϓέ|ΖϴϧϼϘϋ| ˭ΩϮΑ| έϮΧέΩ| ϭ| ΐγΎϨΘϣ
|ϒϠΘΨϣ|̵Ύϫ|ϪΧΎη|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|ϼ
˱ Μϣ|Ϣϳέ΍ά̳|̶ϣ|̶ϠϘϋ|̭΍έΩ΍|ϞΑΎϘϣ|έΩ|΍έ|Ύϫ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|Ϣϳέ΍Ω|̵ΩϮϬη|ϭ|̶ΨϳέΎΗ|ˬ̶ΑήΠΗ|ˬ̶ΗΪϫΎθϣ|ˬ̶δΣ|ˬ̶ϠϘϋ|ΕΎ̯΍έΩ΍|Ύϣ|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ
|ΎΑ| ̶ϧΎδϧ΍| ϭ| ̶ΑήΠΗ| ̶όϴΒσ| ϡϮϠϋ| έΩ| ˬϢϳέ΍Ω| έΎ̯| ϭ| ήγ| ̶ΨϳέΎΗ| ΕΎ̯΍έΩ΍| ΎΑ| ̶ΨϳέΎΗ| ϡϮϠϋ| έΩ| ̶ϟϭ| ˬΪϧέ΍Ω| έΎ̯| ϭ| ήγ| ̶ϠϘϋ| ΕΎ̯΍έΩ΍| ΎΑ| ΕΎϴοΎϳέ| Ύϳ| ϖτϨϣ| ˬϪϔδϠϓ
|ί΍| ϑΪϫ|Ζδϴϧ| Ϧϳ΍| Ω΍ήϣ| ˬϢϳέ΍Ω| έΎ̯| ϭ| ήγ| ̶ϧΎϓήϋ| ϭ| ̵ΩϮϬη| ΕΎ̯΍έΩ΍| ΎΑ| ̵ΩϮϬη| ϭ| ̶ϧΎϓήϋ| ϡϮϠϋ| έΩ| ϭ| Ϣϳέ΍Ω| έΎ̯| ϭ| ήγ| ̶ΑήΠΗ| ϭ| ̶Η΍ΪϫΎθϣ| ˬ̶δΣ| ΕΎ̯΍έΩ΍
|Ϫ̩|ϭ|Ωήϓ|Ϫ̩| |̶λΎΧ|̵Ύϫ|ϖϳήσ|̶σ|ΎΑ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|̶ϳΎϫ|ϥ΁|̵|ϪϤϫ|̶Ϩόϳ|ˬΩϮη|̶ϣ|ΖϴϧϼϘϋ|̵|ϪϧΎ̳έΎϬ̩|ω΍Ϯϧ΍|ϞϣΎη|Ϫ̯|Ζγ΍|̶ϳΎϨόϣ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|̵ήψϧ|ΖϴϧϼϘϋ
|Ϣϫ| ϥΎθΑ΍ϮΛ| ϭ| ΎτΧ| ϩήΧϻΎΑ| ̶ϟϭ| ˬΪϧέ΍Ω| Ϣϫ| Ώ΍Ϯλ| Ϫ̰Ϩϳ΍|ΎϤ̯| ˬΪϧέ΍Ω| Ϣϫ|ΎτΧ| ϥΎηΩϮΧ| ϥϭέΩ| έΩ| ΕΎ̯΍έΩ΍| Ϧϳ΍| ϪΘΒϟ΍|Ζγ΍| ϪΘϓΎϳ| ΖγΩ| ΕΎ̯΍έΩ΍| Ϧϳ΍| ϪΑ| |̶ϧΎδϧ΍| ωϮϧ
|̶Α| ϥ΁| ϪΑ| ϭ| Ωέ΍ΪΑ| αΎ̡| ΍έ| ΖϴϧϼϘϋ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ̶ϴϘϠΗ| ϦϳΩ| ί΍| ή̳΍| ϻΎΣ|Ζγ΍| ϥΩή̯| ϼϣήΑ| ϭ| ϑΎθ̰Θγ΍| ϞΑΎϗ| ̶ϤϠϋ| ϭ| 

| εϭέ| ϭ| ̵̫ϮϟΪΘϣ| ΎΑ
|Ϣϫ| ΖϴϧϼϘϋ| ΎΑ| ϖϓ΍Ϯϣ| ϭ| ΪϋΎδϣ| Ϫ̯| ϦϳΩ| ί΍| ̶ϴϘϠΗ| ίήσ| ̶Ϩόϳ|| ΎϨόϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ΖϳϮϨόϣ|ϢϴΘδϫ| ΖϳϮϨόϣ| Ϟϫ΍| Ϫ̯| Ζϔ̳| ΩϮη| ̶ϣ| Ζϗϭ| ϥ΁| ˬΪϨ̰ϧ| ̶Π̯| ϦϫΩ| ϭ| ̶ϳΎϨΘϋ΍
| Ζδϴϧ|νέΎόΘϣ|ϭ|έΎ̳ίΎγΎϧ|ΖϳϼϘϋ|ΎΑ|ˬΪηΎΑ
|̶ϟϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ϕήϓ| ̶ϠϴΧ| ̶̰ϳ| ϥ΁| ΎΑ| ζϣϮϬϔϣ| Ϧϳ΍| ˭ϥΎδϧ΍| | ̵Ωή̳| Ώ΍ϮΧ| | ϭ| | ̶̳ΩϮϟ΁| Ώ΍ϮΧ| | ϢϬϓ| ̶Ϩόϳ| ΖϳϮϨόϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ΖϳϮϨόϣ| ί΍| ή̴ϳΩ| ϒϳήόΗ| ̮ϳ
|ϦϴϤϫ|ϭ|Ϊϧ΍|ϪΘϔΧ|ˬΪϧ΍|ϩΩϮϟ΁|Ώ΍ϮΧ|Ϫ̯|ΪϨϨ̯|̶Ϥϧ|αΎδΣ΍|Ωέ΍Ω|ϑήϋ|έΩ|ϦϳΪΗ|Ϫ̯|̶ϳΎϨόϣ|ϥ΁|ϪΑ|ΪϨηΎΑ|Ϣϫ|ϦϳΪΘϣ|Ϯϟϭ|̵ΩΎϋ|̵Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ζγ΍|ΰϴ̩|̮ϳ|ϥ΁|ΎΑ|ζϗ΍Ϊμϣ
|ˬΪϨ̯|̶ϣ|Ϫ̯|̶ϳΎϫέΎ̯|̵|ϪϤϫ|Ύϳ|ΐϟΎϏ|Ϫ̯|ΪϨ̯|̶Ϥϧ|αΎδΣ΍|ˬϦϳΪΘϣ|ήϴϏ|Ϫ̩|ϭ|ϦϳΪΘϣ|Ϫ̩|ˬ̵ΩΎϋ|ϥΎδϧ΍|̶Ϩόϳ|ˬ̵Ωή̳|ϪΘϔΧ|ϭ|̵Ωή̳|Ώ΍ϮΧ|Ϫ̯|ΪϨϨ̯|̶Ϥϧ|αΎδΣ΍|έϮσ
|ϩ΍έ|̵΍ϮΧ|ϝΎΣ|έΩ|Ϫ̯|Ωή̳|Ώ΍ϮΧ|̵Ύϫ|ϡΩ΁|ϞΜϣ|ΖγέΩ|ˬΩέ΍Ω|̵έΎΛ΁|ϭ|ΞϳΎΘϧ|Ϫ̩|ΪϨ̯|̶ϣ|Ϫ̪ϧ΁|Ϊϧ΍Ω|̶Ϥϧ|ϭ|ΪϨ̯|̶ϣ|Ϫ̩|Ϊϧ΍Ω|̶Ϥϧ|̶Ϩόϳ|ΪϨ̯|̶ϣ|΍ή̩|Ϊϧ΍Ω|̶Ϥϧ|ϊϗ΍ϭ|έΩ
|΍ή̩|Ϊϧέ΍Ω|ϪΟϮΗ|Ϫϧ|ˬΪϨϨ̯|̶ϣ|Ϫ̩|Ϫ̯|ΪϨϨ̯|̶ϣ|ϪΟϮΗ|Ϫϧ|̶ϟϭ|Ωέ΍Ω|ϥΎθϓ΍ήσ΍|ϥΎϬΟ|ϭ|ϥΎδϧ΍|ήϳΎγ|ϭ|ϥΎηΩϮΧ|̵ϭέ|ήΑ|̶ΠϳΎΘϧ|ϭ|έΎΛ΁|ΪϨϨ̯|̶ϣ|έΎ̯|έ΍ΰϫ|ϭ|Ϊϧϭέ|̶ϣ
|Ϊηϭ| ̶ϣ| ΍έ| ̶ϧΎδϧ΍| ˭ΪϨΘδϫ|Ωή̳| Ώ΍ϮΧ| ˮΖδϴ̩| ϥΎϬΟ| ϭ| ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϭ| ϥΎηΩϮΧ| ̵ϭέ| ήΑ| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫέΎ̯| Ϧϳ΍|ΞϳΎΘϧ| ϭ| έΎΛ΁| Ϫ̯|Ϊϧέ΍Ω| ϪΟϮΗ| Ϫϧ| ϭ| ΪϨϨ̯| ̶ϣ
|Ϧϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ωή̯| ΍Ϊϴ̡| ϪΟϮΗ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ξΤϣ| ϪΑ| ϭ| ϡ΍| ϩΩϮϟ΁| Ώ΍ϮΧ| Ϧϣ| ˬϡ΍| ϪΘϔΧ| Ϧϣ| Ϫ̯| ϩΩή̯| ΍Ϊϴ̡| ϪΟϮΗ| ˬϡΩή̴Α΍ϮΧ| Ϧϣ| Ϫ̯| ϩΩή̯| ϪΟϮΗ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵ϮϨόϣ| Ζϔ̳
|ΰϴ̩| Ϫ̩| ΎΑ| ΍έ|Ζγ΍| ̵ΩΎϋ|ϥΪϴΑ΍ϮΧ| έϮψϨϣ||ϥΩϮΑ| Ώ΍ϮΧ| έΩ| ϭ| ϥΩϮΑ| ϪΘϔΧ| ϖϤϋ|ˬ̵ΩΎϋ| ̶̳Ϊϧί|έΩ| ˬΖδϴϧ| Ωή̳| ϪΘϔΧ| ή̴ϳΩ|Ζϗϭ| ϥ΁| ˬϡΩή̳| ϪΘϔΧ| ϭ| ϡ΍| ϩΩϮϟ΁| Ώ΍ϮΧ
|ϖϤϋ| έΩ| ΎϤη| ̶Θϗϭ| ̵ΩΎϋ| Ώ΍ϮΧ| έΩ|ϡήΗ| Ώ΍ϮΧ| έΩ| ˬϢΘδϴϧ| Ώ΍ϮΧ| έΩ| Ϫ̯| ϢηΎΑ| ΪϘΘόϣ| ήΘθϴΑ| Ϫ̩ήϫ|| ϢΘδϴϧ| Ώ΍ϮΧ| έΩ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϪΑ| ΩΎϘΘϋ΍| ϥ΍ΰϴϣ| ΎΑ| ˮΪϴΠϨγ| ΩϮη| ̶ϣ
|ήΑ|̶ϠϴϟΩ|̶ϟϭ|ˬΪϴΑ΍ϮΧ|Ϫ̯|ΪϴϧΎϤ̳|Ϧϳ΍|ήΑ|ϼ
˱ ϣΎ̯|ΪϴΑ΍ϮΧ|Ϫ̯|Ϊϳέ΍Ϊϧ|έϭΎΑ|̵΍|ϩέΫ|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|έΎϴϋ|ϡΎϤΗ|Ώ΍ϮΧ|Ύϳ|ϞϣΎ̯|Ώ΍ϮΧ|ϥ΁|ϪΑ|ϥΎγΎϨη|ϥ΍ϭέ|Ϫ̯|̶Α΍ϮΧ||ˬΪϴΑ΍ϮΧ
|ϭ| Ώ΍ϮΧ| ϦϴΑ| ̶ΧίήΑ| ̵| ϪϴΣΎϧ| ̮ϳ| ϪΑ| ˬΪϴϨ̯| Ϟϴϣ| ̵έ΍ΪϴΑ| ϑήσ| ϪΑ| ˬΪϴϳΎϴΑ| ϥϭήϴΑ| έΎϴϋ| ϡΎϤΗ| Ώ΍ϮΧ| Ϧϳ΍| ί΍| ̵έ΍ΪϘϣ| ̮ϳ| ή̳΍|ΪϳέΎϴϋ| ϡΎϤΗ| Ώ΍ϮΧ| έΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍
|Ϫ̩|ΪϴΑ΍ϮΧ| ϭ| Ϊϳέ΍Ω| έΎ̯| ϭ| ήγ| ϡΎϫϭ΍| ϭ| ΕϻΎϴΧ| ΎΑ| Ϫ̯| ΪϴϨ̯| ̶ϣ| ή̰ϓ| ̶ΗΎψΤϟ| ̵΍ήΑ| ϭ| ˬΪϳέ΍Ω| έΎ̯| ϭ| ήγ| Ζϴόϗ΍ϭ| ΎΑ| ΪϴϨ̯| ̶ϣ| ή̰ϓ| ̶ΗΎψΤϟ| ̵΍ήΑ| Ζϗϭ| ϥ΁| ˬ̵έ΍ΪϴΑ
|ˬΖγ΍|έ΍ΪϴΑ|Ϫ̯|Ζϔ̳|ΩϮη|̶Ϥϧ|Ζγ΍|Ώ΍ϮΧ|έΩ|ϼ
˱ ϣΎ̯|ΎΗ|ϡΩ΁|Ϊϳ΍|ϩΪη|έ΍ΪϴΑ|Ϫ̯|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|ΎϤη|ϪΑ|Ζϗϭ|ϥ΁|ˬΪϳΩϮΑ|Ώ΍ϮΧ|έΩ|Ϫ̯|ΪϴϨ̯|αΎδΣ΍|ϼ
˱ ϣΎ̯|̶Θϗϭ|ˮΪϳέ΍ΪϴΑ|ϊϗϮϣ
|Ϫ̩ήϫ| ϭ| ϢΑ΍ϮΧ| έΩ| ήΗΪϳΪη| ˬϡέ΍ΪϴΑ| Ϫ̯| ϢηΎΑ| ΪϘΘόϣ| ήΘθϴΑ| έΪϗ| ήϫ| ˬΪϴΠϨγ| ΪϳΎΑ| ̵έ΍ΪϴΑ| ϪΑ| ΩΎϘΘϋ΍| ΖΑϼλ| ϭ| ΕΪη| ϪΑ| ΍έ| Ώ΍ϮΧ| ̶ϘϤϋ| ̶Α| ϭ| ϖϤϋ| ϭ| ϒόο| ϭ| ΕΪη
|Ύϳ| ̵ΩΎϋ| ήϴϏ| ̵έ΍Ϊϳ| Ώ| ϭ| Ώ΍ϮΧ| έΩ| ϪΘ̰ϧ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ϕΩΎλ| ̵ΩΎϋ| ̵έ΍ΪϴΑ| ϭ| Ώ΍ϮΧ| έΩ| Ϧϳ΍|ϡϮη| ̶ϣ| ήΗέ΍ΪϴΑ| Ύ˱ ϗΎϔΗ΍| ΪϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| ϒόο| ϡΩϮΧ| ̵έ΍ΪϴΑ| ϪΑ| ϡΩΎϘΘϋ΍
|̶ϣ| Ϫ̯| ΪϨϧ΍Ω| ̶ϣ| ΍έ|̶ϳΎϫέΎ̯| ϭ| Ϊϧέ΍ΪϴΑ| ˬΪϧϭήΑ| ΎϴϧΩ| ί΍| ̶Θϗϭ| ΎΗ| Ϣϫ| ΪόΑ| ϪΑ| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ| ϥϻ΍| ΎΗ| ϥΎη| ̶̳Ϊϧί| ϝϭ΍|ί΍| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ή̰ϓ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ|ϡΩ΁|Ζγ΍| ϕΩΎλ| Ϣϫ| ̵ϮϨόϣ
|̶ϧΎδϧ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ξΤϣ| ϪΑ| Ύϣ΍|Ϊϧ΍| ϪΘϔΧ| ϭ| ΪϨΘδϫ| Ώ΍ϮΧ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ̵ΩΎϘΘϋ΍| ϦϴϨ̩| ϞϴϟΩ| ϪΑ| ˬΖδϴ̩| ϥΎθϳΎϫέΎ̯| ΞϳΎΘϧ| ϭ| έΎΛ΁| ΪϨϧ΍Ω| ̶ϣ| ϭ| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| Ϫ̩| ̵΍ήΑ| ϭ| ΍ή̩| ΪϨϨ̯
| ΎϧϻϮϣ|ήϴΒόΗ|ϪΑ|ˬϢϨ̯|̶ϣ|̵έΎ̯|ϡέ΍Ω|Ϣϧ΍Ω|̶Ϥϧ|ϼ
˱ λ΍|ϭ|ϢϨ̯|̶ϣ|΍ή̩|Ϣϧ΍Ω|̶Ϥϧ|Ϣϫ|ϡΩϮΧ|ˬϢϨ̯|̶ϣ|Ϫ̯|̶ϳΎϫέΎ̯|ί΍|̶ϠϴΧ|Ϧϣ|Ϫ̯|Ωή̯|΍Ϊϴ̡|ΕΎϔΘϟ΍
| Ϣϴϧί|̶ϣ|ΎϫΎμϋ|Ϫϧ΍έϮ̯|Ϫ̯|Ύϣ
| ϢϴϨ̰θΑ|΍έ|Ύϫ|ϞϳΪϨϗ|ϡήΟϻ
|ϪλϼΧ|ϭ|ˬΪϨ̰θΑ|ϭ|ΩέϮΨΑ|̵ήϫϮ̳|ϭ|̵˷έΩ|ˬ̵΍|Ϫθϴη|ˬ̵΍|ϩήϤΧ|̮ϳ|ϪΑ|Ύμϋ|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|ϥΩί|Ύμϋ|Ϧϳ΍|έΩ|ϭ|Ϊϧί|̶ϣ|Ύμϋ|Ωέ΍Ω|Ϫϧ΍έϮ̯έϮ̯|Ϫ̯|ΪϴϤϬϓ|̶Θϗϭ|ϡΩ΁
|ΕΪη| ̶ϫΎ̳΁|Ϧϳ΍| Ϫ̯| ̶ϧ΍ΰϴϣ| ϪΑ| ϭ| Ζγ΍| ϩΪη| ̵ϮϨόϣ| Ϫ̯| Ζϔ̳| ΩϮη| ̶ϣ| ΍έ| Ϧϳ΍| ˬΪϨ̯| ̶ϣ| έΎ̯| Ϫ̩|Ωέ΍Ω| Ϫ̯| Ζδϴϧ| ζγ΍ϮΣ| ϭ| Ϊϧί| ̶ϣ| Ύμϋ| Ωέ΍Ω| Ϫϧ΍έϮ̯έϮ̯| Ϫ̯| ΪϴϤϬϓ
|Ύϳ| Ζγ΍| ήϳά̡| ϥΎ̰ϣ΍|̶ϧΎϬΟ| Ϧϳ΍| ̶̳Ϊϧί|έΩ|ˬϢΑ΍ϮΧ| έΩ|Ϫ̯|ϢϤϬϓ| ̶ϣ| ΏϮΧ| Ϧϣ| Ϫ̯| Ζγ΍|Ϧϳ΍|̵ΎϨόϣ| ϪΑ| Ϫ̯|ϞϣΎ̯| ̵έ΍ΪϴΑ| Ύϳ΁| ϻΎΣ|ΩϮη| ̶ϣ| ̵ϮϨόϣ| κΨη| ˬΪϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡
|̵έ΍ΪϴΑ| Ϫ̯| Ζϔ̳| Ϊηϭ| ̶ϣ|ήϴδϔΗ| ̮ϳ| ϖΒσ| ˬΪϧϮη| ̶ϣ|έ΍ΪϴΑ| ΪϧΩήϣ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ϭ| Ϊϧ΍|ϪΘϔΧ|ϡΩήϣ| ̶Ϩόϳ| ˬ˵ϪΒ˴ Θϧ˶΍| ΍ϮΗΎϣ| ΍Ϋ΍|ϡ˵ Ύϴϧ| αΎϨϟ΍|Ϫ̯|ϩΪη| ϞϘϧ| ήΒϣΎϴ̡| ί΍| ΚϳΪΣ|ϼ
˱ Μϣ| ˮήϴΧ
|ˬΎΠϨϳ΍| έΩ|Ύϫ| Ϧϳ΍| ˬϡΩήϣ|̵| ϪϤϫ|ϭ| ϊϴϤΟ| Ϫϧ| ϭ| ϡΩήϣ| ϡϮϤϋ| ̶Ϩόϳ| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| Ϫ̯| αΎϨϟ΍| ˬϪϧ| Ϫ̯|Ζϔ̳| ΩϮη| ̶ϣ| ή̴ϳΩ| ήϴδϔΗ| ϖΒσ| Ύϣ΍| ˬΖδϴϧ| ήϳά̡| ϥΎ̰ϣ΍| ̱ήϣ|ΎΑ| ΰΟ| ϞϣΎ̯
|ϭ|έ΍ΪϴΑ|ϥΎηΩήΑ|̶ϧΎϬΟ|Ϧϳ΍|̶̳Ϊϧί|έΩ|˭ΪϨΘδϴϧ|ϡΎϴϧ|ϼ
˱ λ΍|Ϫ̯|ΪϨΘδϫ|̶ΧήΑ|Ύϣ΍|ˬΪϧ΍|ϪΘϔΧ|ϥΎθ̳ήϣ|ΎΗ|Ϣϫ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ˬΪηΎΑ|Ϣϫ|Ύϫ|ϦϴϤϫ|ΩέϮϣ|έΩ|ϥΎϤϓήΣ|ή̳΍|Ύ˱ όΒσ|ΪϨΑ΍ϮΧ
| ΩήΑ|έΎ̯|ϪΑ|ΖϳϮϨόϣ|ϒϳήόΗ|έΩ|ϥ΍ϮΗ|̶ϣ|Ϣϫ|΍έ|Ϧϳ΍|ϝΎΣ|ήϫ|ϪΑ|Ϊϧ΍|ϪΒϨΘϣ
|ϒϳήόΗ| ̵΍ήΑ| ̵έϮΧέΩ| ϭ| ϪΘδϳΎη| ήϴΑΎόΗ| Ϧϣ| ήψϧ| ϪΑ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ϢϳϮ̴Α| Ϣϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ςϘϓ| ϥϻ΍| ˬΖγ΍| ϩΪθϧ| ΡΎπϳ΍| Ύϫ| Ϧϳ΍| ̵| ϪϤϫ| ϪΘΒϟ΍|| Ζϔ̳| ϥ΍ϮΗ| ̶ϣ| Ϣϫ| ̶ϣϮγ| ήϴΒόΗ
|ϢϴΘϔ̳|Ϫ̯|έϮσ|ϥΎϤϫ|ϭ|ΖϳϮϨόϣ|̵΍ήΑ|̶ϳϮ̰ϴϧ|̵Ύϫ|ϒϳήόΗ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ϢϨ̯|̶ϣ|βΣ|Ύϣ΍|Ζδϴϧ|Ϣϫ|ΪϴόΑ|ϭ|ΪηΎΑ|Ωέ΍ϭ|Ϣϫ|̶ΗϻΎ̰η΍|ζτδΑ|έΩ|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|Ζγ΍|ΖϳϮϨόϣ
|ϪΑ| | Ϧϳ΍| ̵ϮϨόϣ| Ωήϓ| Ϫ̯| Ζϔ̳| Ϣϫ΍ϮΧ| ΪόΑ| ϭ| | ˮΩέ΍Ω| ̶τΑέ| Ϫ̩| Ϧϣ| ϪΑ| |Ϊγή̢Α| ΩϮθΑ| ϪΟ΍Ϯϣ| Ϫ̩ήϫ| ΎΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵ϮϨόϣ| ̶δ̯|Ϫ̰Ϩϳ΍| ϥ΁| ϭ|Ζγ΍| ΪΣ΍ϭ| ϥΎθϗ΍Ϊμϣ
| ϢϨ̯|Ύϫέ|Ζγ΍|ςΑέ|̶Α|Ϧϣ|ϪΑ|ή̳΍|ϭ|ϥ΁|ϪΑ|ϡί΍Ωή̢Α|ˬΖγ΍|ςΑέ|̵Ϋ|Ϧϣ|ϪΑ|ή̳΍|Ωή̯|Ϣϫ΍ϮΧ|ήΗ|ϖϴπϣ|΍έ| |Ωέ΍Ω|̶τΑέ|Ϫ̩|Ϧϣ

|ϥΎϬ̳Ύϧ| ˬΪϴΘδϫ| Ζ̯ήΣ| ϝΎΣ| έΩ|̵ήϴδϣ| έΩ|ϥΎΘΘγϭΩ| ΎΑ| ΪϴϨ̯|νήϓ| ΎϤη|ΪϳϮ̳| ̶ϣ| Ϫ̯|Ζγ΍| Ϧϳ΍| ̶ϨϳΩ| ΕΎϴΣ|έΩ| εέΎ̳ΪϧΎϣ| ϞϴΜϤΗ| ΍ΩϮΑ| ˬϢϳέϭ΁|̶ϣ| ΍ΩϮΑ| ί΍|̶ΑϮΧ| ϝΎΜϣ
|ϡΩήϣ|̵΍|ΪϴϳϮ̴Α|ˬΩΎΘϓ΍|ϭ|ΩέϮΧ|ήϴΗ|̵ΪϳΩ|ΎΗ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̶̰ϳ|ΪϴηΎΑ|ϪΘη΍Ω|Ϊϴϧ΍ϮΗ|̶ϣ|ϩΪϳΪ̡|Ϧϳ΍|ΎΑ|ΩέϮΧήΑ|ϭΩ|ΎϤη|ΎΠϨϳ΍|ΪΘϓ΍|̶ϣ|ϭ|ΩέϮΧ|̶ϣ|ϥΎΘΘγϭΩ|̵|ϪϨϴγ|ϪΑ|̵ήϴΗ
|΍˱ϮϬγ|Ύϳ|ϪΘη΍Ω|ϥΩί|ήϴΗ|Ϧϳ΍|έΩ|̵ΪϤϋ|Ύϳ΁|ˮΩϮΑ|Ϫ̩|ϥΩί|ήϴΗ|Ϧϳ΍|ί΍|εΪμϗ|ˮΩί|ήϴΗ|̵΍|Ϫϳϭ΍ί|Ϫ̩|ί΍|ˮΩί|ήϴΗ|̶ϋΎϔΗέ΍|Ϫ̩|ί΍|ˮΩί|ήϴΗ|Ϧϳ΍|ϪΑ|̶δ̯|Ϫ̩|ΪϴϨϴΒΑ|ΪϳϭΪΑ
|Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ςϘϓ| ήϴΗ| Ϧϳ΍| ΎΑ| ˮΪϧ΍| ϩΪθϧ| ϝΎϤόΘγ΍| Ύϳ| ϩΪη| ϝΎϤόΘγ΍| Ϣϫ|ϼ
˱ Βϗ| ΎϫήϴΗ| Ϧϳ΍| Ύϳ΁|ˮΩϮη| ̶Ϥϧ| Ύϳ| ΩϮη| ̶ϣ| ΪϴϟϮΗ| ήϴΗ| Ϧϳ΍| ϪΑΎθϣ| Ύϳ΁|ˮΖδϫ| Ϫ̩| ήϴΗ| Ϧϳ΍| βϨΟ| ˮϩΩέϮΧ
|̵ΪϳΩ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ξΤϣ| ϪΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ϣϫ| ΩέϮΧήΑ| ίήσ| ̮ϳ| ϭ| Ζγ΍| ΩέϮΧήΑ| ίήσ| ̮ϳ| Ϧϳ΍|ϩάϫ| ̶Ϡϋ| βϗ| ϭ| ˮΪϧϮη| ̶ϣ| ϪΘθ̯| Ϣϫ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ύϳ| ΪϧϮη| ̶ϣ| ϪΘθ̯
|΍έ|ϥ΁| ϊοϮϣ| ϭ| ΩέϭΎϴΑέΩ|΍έ|ήϴΗ| Ϧϳ΍|Ϫ̯| ̶̰ηΰ̡| ̮ϳ| ϪΑ| ϢϴϧΎγήΑ| ήΗ| ϊϳήγ| Ϫ̩ήϫ| ΪϴϨ̯| ΖϤϫ| αΎϨϟ΍| ΎϬ˷ϳ΍|ΪϴϳϮ̴Α| ϭ| ΪϴϨ̯| εΪϨϠΑ| ˬΩΎΘϓ΍| Ϧϴϣί|ϪΑ| ϭ| ΩέϮΧ| ήϴΗ| ϥΎΘΘγϭΩ
|ϊϗ΍ϭ| έΩ| ΎΠϨϳ΍| ̵ήΗ| ϪϧϼϗΎϋ| ̶ϘϠΗ| ίήσ| Ύϣ|| | 

|̶ϓήϋ| ϢϬϓ| ήψϧ| ϪΑ| ̶ϘϠΗ| ίήσ| ϡ΍Ϊ̯|̮ϟΫ| ϝΎΜϣ΍| ϭ| ΪϨ̯| ̶ϧΎϤδϧΎ̡| ϭ| ̶ϧΎϣέΩ| ϭ| Ωέ΍ά̴Α| ̶ϤΣήϣ
|Ωήϓ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ΖΒδϧ| ε΍| ̶ϧΎΑήϬϣ| ϭ| ̵ίϮδϟΩ| ϭ| ̶ΘγϭΩ| ϭ| Ζϗ΍Ϊλ| έΩ| ˬΖϓή̳| ζϴ̡| έΩ| ΍έ| ̶ϟϭ΍| ̶ϘϠΗ| ίήσ| ̶δ̯| ή̳΍|Ζγ΍| ΚΤΑ| ϞΤϣ| ̶ϠϤϋ| ϭ| ̵έΎΘϓέ| ΖϴϧϼϘϋ
| Ζδϴϧ|Ύϫ|ϑήΣ|Ϧϳ΍|̵ΎΟ|ϥϻ΍|Ϫϧή̳ϭ|ˬΩήϴϤΑ|Ϧϳ΍|ΎΗ|ΪϨ̯|̶θ̯|Ζϗϭ|Ϊϫ΍ϮΧ|̶ϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϞΜϣ|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|ϭ|ϢϴϨ̯|̶ϣ|̮η|ϩΩέϮΧήϴΗ
|ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| Ύϣ| ϪΑ| ϥϮ̩|΍έ| ϡϭΩ| έΎ̯|Ϫϧ| ˬΪϨϨ̯| ̶ϣ|΍έ|ϝϭ΍| έΎ̯|Ϊϧέ΍Ω| ˬΪϨϧί| ̶ϣ| ̮ϟΫ|ϝΎΜϣ΍|ϭ| ϪϔδϠϓ| ϭ| ϦϳΩ| ί΍| ϡΩ| Ϫ̯| ̶ϧΎδ̯| ί΍| ̵έΎϴδΑ| ϢϨϴΑ| ̶ϣ| Ϧϣ| Ϫ̯| Ζϔ̳| ̶ϣ| ΍ΩϮΑ
|Ϫ̩| ˮΪϧ΍| ϩΩέϭ΁| ΍έ| Ύϣ| ΍ή̩| ˬΖϓέ| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ΎΠ̯| ϪΑ| ϭ| Ϣϳ΍| ϩΪϣ΁| ΎΠ̯| ί΍| ϢϴϨ̯| ΕΎΒΛ΍| Ϣϳ΍| ϩΪϣ΁| ˮΖδϴϧ| ̶ϫΎϨΘϣ| Ύϳ| ˬΖγ΍| ̶ϫΎϨΘϣ| ϢϟΎϋ| Ϫ̯| ϢϴϨ̯| ΖΑΎΛ| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ΪϴϳΎϴΑ| ϡΩήϣ
|ϝΎΜϣ΍|ϭ|Ζ̯ήΣ|ί΍|ϭ|ϢϨ̯|ΚΤΑ|Ϣϫ΍ϮΧ|̶ϣ|ϥϮ̰γ|ϭ|Ϟόϓ|ήϴϴϐΗ|ϭ|ΕΎΒΛ|ί΍|Ζγ΍|̶οήϋ|ϭ|ήϫϮΟ|ϡΎψϧ|ˬϡΎψϧ|Ζγ΍|έ΍ήϗήΑ|ΎΠϨϳ΍|έΩ|ΖϴϠϋ|ˮΪϧήΑ|̶ϣ|΍έ|Ύϣ|̶ϧΎϣί
|ϪΑ|Ϣϳί΍Ωή̢Α|ΩϮη|Ϟ΋΍ί|ˬΖγ΍|Ϫϟ΍ί΍|ϞΑΎϗ|ή̳΍|Ύϳ|ϭ|ΪϨ̯|΍Ϊϴ̡|ϒϴϔΨΗ|Ύϣ|Ξϧέ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|ΪϴϨ̯|̵έΎ̯|̮ϳ|ˬϢϳήΑ|̶ϣ|Ξϧέ|ΎϴϧΩ|Ϧϳ΍|έΩ|Ύϣ|Ϫ̯|ϢϳϮ̴Α|ϡ΍|ϩΪϣ΁|΍ΩϮΑ|Ϧϣ|Ύϣ΍|̮ϟΫ
|ΩϮΟϭ| ΐϠτϣ| ̮ϳ| ϪΘΒϟ΍| ˮΩέ΍Ω| ̶τΑέ| Ϫ̩| Ϧϣ| ϪΑ| ˮ̶ϫΎϨΘϣ| ήϴϏ| Ύϳ| ˬΖγ΍| ̶ϫΎϨΘϣ| ϢϟΎϋ| Ϫ̯| ϡέ΍Ω| έΎ̯| Ϫ̩| ϊϗ΍ϭ| έΩ| Ϧϣ| ˭Ύϫ| Ξϧέ| ζϫΎ̯| Ϟϗ΍ϻ| Ύϳ| Ύϫ| Ξϧέ| ϥΩήΑ| ϥΎϴϣ| ί΍
|Ϫ̩| Ϣϧ΍ΪΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| ΪϳϮ̴Α| ̮ηΰ̡| Ζϗϭ| ϥ΁| ˬΪϨ̯|ϥΎϣέΩ|ϭ| ϥΎϤδϧΎ̡| ϭ| ΩέϭΎϴΑέΩ| ΍έ| ήϴΗ| ήΗ| ϊϳήγ| Ϫ̩ήϫ| ΎΗ| ̮ηΰ̡| ϪΑ| ΪϳΪϧΎγέ|΍έ|έΎϤϴΑ| Ϧϳ΍| ή̳΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥ΁| ϭΩέ΍Ω
|̵΍| ϪϠλΎϓ| Ϫ̩| ί΍| ήϴΗ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ϢϤϬϔΑ| ΪϳΎΑ| ˬΪϴϨ̯| ϖϴϘΤΗ| ήϴΗ| βϨΟ| ΩέϮϣ| έΩ| Ωέ΍Ω|Εέϭήο| Ϫ̯| ϩί΍Ϊϧ΍| ϥΎϤϫ| ϪΑ| β̡|Ϣϧ΍ΪΑ| ΍έ|ϖϴϘΤΗ| ήϴΗ| βϨΟ| ΪϳΎΑ| ˬϢϟΎϤΑ| ΎΠϨϳ΍|̶Ϥϫήϣ
|Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ|Ϊϧί΍Ωή̡| ̶ϣ| ϥ΁| ϪΑ| ζΗέϭήο| ̵| ϩί΍Ϊϧ΍| ϪΑ| ΍έ|̵έϭήο| ήϣ΍| | Ύϫέ΍ΪϗΎΑ| έΪϘΗ| ϩέϭήπϟ΍| | Ύϣ΍| ˬϢϴϨ̯| ̶ϣ|Ϣϫ| ΍έ|ϖϴϘΤΗ| Ϧϳ΍|ΏϮΧ| ˮΖγ΍| ϩΪη| ̮ϴϠη
|Ύϣ΍|Ϣϳί΍Ωή̡| ̶ϣ| Ϟ΋Ύδϣ| ϥ΁|ϪΑ| Ωέ΍Ω|ϒϗϮΗ| Ϫ̯| ̵έ΍ΪϘϣ|ϪΑ| ϪΘΒϟ΍| ΎΠϧ΁| ˬΩή̯| ϒϗϮΗ|Ϟ΋Ύδϣ| ϥ΁| ί΍| ̶̰ϳ| ϞΣ| ήΑ| ˬϢϳήΑ| ̶ϣ| Ξϧέ|ϥΎϴϣΩ΁| Ύϣ| ΍ή̩| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵ίϭέ|ή̳΍| Ϫ̯|Ζγ΍
|ϥΩϮΑ| Ωήϣ| Ύϳ| ϥί| ΩέϮϣ| έΩ| ή̳΍| ϭ| Ωέ΍Ϊϧ| ̵ήϴΛΎΗ| ΎΟ| Ϧϳ΍| έΩ| ΍˱ήϫΎχ| ˬί΍Ϊϧ΍ήϴΗ| ϥΩϮΑ| Ωήϣ| ϭ| ϥί|Ϊϧήϴ̴ϧ| ΍έ| Ύϫ| ϪϟΎδϣ| ̵ΎΟ| Ύϫ| ϪϟΎδϣ| ϪΒη| Ϫ̯| ΪϴϨ̯| ϪΟϮΗ| ΪϳΎΑ| ϪθϴϤϫ
| ϪϟΎδϣ|Ϫϧ|ϭ|Ϣϳέ΍Ω|έΎ̯|ϭ|ήγ|ϪϟΎδϣ|ϪΒη|ΎΑ|ή̴ϳΩ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ΩϮη|ϖϴϘΤΗ|ί΍Ϊϧ΍ήϴΗ
|̶τΑέ|Ϧϣ|ϪΑ|ή̳΍|ˬΩέ΍Ω|̶τΑέ|Ϫ̩|Ϧϣ|ϪΑ|Ϫ̯|ϢϴϳϮ̴ϳ|ΪϳΎΑ|ϢϳϮη|̶ϣ|ϪΟ΍Ϯϣ|Ϫ̩ήϫ|ΎΑ|ˬϢϳήϴ̴ϧ|ϩΎΒΘη΍|Ϫ̯|ϦϴϤϫ|̵΍ήΑ|Ϣϳήϴ̴ϧ|ϩΎΒΘη΍| |ϪϟΎδϣ| |ΎΑ|΍έ| |Ύϫ|ϪϟΎδϣ|ϪΒη |
|̶ϣ| ϭ| Ζη΍Ω| ΍ΩϮΑ| ΍έ|ϞϴΜϤΗ| Ϧϳ΍| ήϴψϧ|Ζγ΍| ϦϴϏϭέΩ|Ύϳ| ΏΫΎ̯| ̵| ϪϟΎδϣ| Ύϳ| ΎϤϧ| ϪϟΎγϭ| ϊϗ΍ϭ| έΩ|ΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ΍Ϊϴ̡| ̶τΑέ|ή̳΍| ϭ| Ζγ΍|| 
|ϪϟΎδϣ|ˬΪϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡
|̶ϣ| Ϟ΋΍ί| ΍έ| Ξϧέ| Ϫ̩| ϥ΁| ˮΖδϴ̩| Ξϧέ| ΎθϨϣ| ˮΖδϴ̩| Ξϧέ| ˭ΪϨΘδϴϧ| ϪϟΎδϣ| ϪΒη| Ϫ̯| Ϊϧέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ϪϟΎδϣ| έΎϬ̩| ˮΪϨΘδϴϧ| ϪϟΎδϣ| ϪΒη| Ϫ̯| Ϊϧέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ϪϟΎδϣ| ΪϨ̩| ςϘϓ| Ζϔ̳
|ϩΪϴϟΎϣ| ϩήϴη|Ύϫ| ϪϟΎδϣ| ϪΒη||Ύϫ| ϪϟΎδϣ|Ρϼτλ΍| ϪΑ| ϥ΁| ΎΑ| Ύϣ| ήγ| ή̴ϳΩ| ήϴΒόΗ| ϪΑ|ϪϟΎδϣ| ϪΒη| ϪϴϘΑ| ϭ| Ϊϧ΍| ϪϟΎδϣ|Ύϫ| Ϧϳ΍| ˮΩή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| Ξϧέ|̵| Ϫϟ΍ί΍|̵΍ήΑ| ˮΖδϴ̩| ˬΪϨ̯
| Ζγ΍ΩϮΑ|ήϴΛΎΗ|ΖΤΗ|ζϠϴΜϤΗ|Ϧϳ΍|έΩ|Ϫ̯|ϡέ΍Ω|ϦϴϘϳ|Ϧϣ|ϭ|Ωέ΍Ω|Ϣϫ|ΎϧϻϮϣ|΍έ|Ϧϳ΍|ήϴψϧ||ˬΩϮη|̶ϣ
|β̡| ̵΍ήΑ| Ζγ΍| ̶ΒγΎϨΘϣ| ϭ| ΢τδϣ| ˬϩΪϴθ̯| ϥΩή̳| ΐΠϋ| ΪϳΩ| ˬΩϮθΑ| Ωέ| Ϊϣ΁| ̶̰ϳ| ˬΩέϮΨΑ| Ώ΁| Ϫ̯| ̶ϳϮΟ| ̵ϭέ| ΩϮΑ| ϩΩή̯| ί΍έΩ| ΍| εήγ| ̶μΨη|ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ΎϧϻϮϣ
|Ϫ̩| ϮΗ| ϪΑ| Ϧϣ| ϭ| ̶Ϩ̯| ̶ϣ| ϢϠχ|΍ή̩| Ϫ̯| Ζϓή̳| ΍έ|ζϧΎΒϳή̳| ωΰϓ| ϭ| ωΰΟ| ϭ| ϪϟΎϧ| ϭ| ϩ΁| ΎΑ| ϩέΎ̪ϴΑ| Ϧϳ΍|ϭ| Ωί|΍έ|̶ϧΩή̳| β̡|ΪϧΰΑ| ̶ϧΩή̳| β̡| ̮ϳ| Ϫ̯| Ϊη| ϪγϮγϭ| ˬ̶ϧΩή̳
|Ϣϳ΁|̶ϣ|Ϣϫ|ϩΎ̳Ω΍Ω|ϭ|ϢϨ̯|ϢϠχ|ϢΘη΍Ϊϧ|ϖΣ|Ϧϣ|ˬΖγ΍|ΖγέΩ|̶ϳϮ̴Α|Ϧϣ|ϖΣ|έΩ|Ϫ̩ήϫ|Ϫ̯|Ζϔ̳|ΩϮΑ|ϩΩί|΍έ|̶ϧΩή̳|β̡|Ϫ̯|̶ϓήσ|ˬΖϣήΑ|̶ϣ|ϩΎ̳Ω΍Ω|ϪΑ|ˮϡ΍|ϩΩή̯|̶ϤϠχ
|΍Ϊλ|Ϧϳ΍| ΖϠϋ| ˮϦϣ|ΖγΩ|ί΍| Ύϳ| ΩϮΑ| ϮΗ| ϥΩή̳| ί΍| Εήψϧ| ϪΑ| Ϊη| ΪϨϠΑ| Ϫ̯| ̶ϳ΍Ϊλ|Ϧϳ΍| ˬϡέ΍Ω| ̶ϟ΍Ϯγ| ̮ϳ| ϢϳϭήΑ| ϩΎ̳Ω΍Ω| ϪΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ί΍| ϼΒϗ| Ύϣ΍|ˬϡήϳά̡| ̶ϣ| ΍έ|ΰϴ̩| ϪϤϫ| ϭ
|Ζϗϭ| ̨ϴϫ| ΪϨϣΩέΩ| ϡΩ΁| ˬ̵ΩέΩ| ̶Α| Ϫ̯| ϡΪϴϤϬϓ| ϮΗ| ϝ΍Ϯγ| ίήσ| ί΍|Ϫ̯| Ω΍Ω| Ώ΍ϮΟˮϦϣ| ΖγΩ| ί΍| Ύϳ| ϭ| Ϊη| ΪϨϠΑ| ϮΗ| ϥΩή̳|ί΍| Ϫ̯| ΍Ϊλ| ΖϠϋ|ΩέϮϣ| έΩ| ΪϴϨ̯| ϖϴϘΤΗ| ˮΩϮΑ| Ϫ̩
| ΪϨ̯|̶Ϥϧ|Ρήσ|΍έ|ϝ΍Ϯγ|Ϧϳ΍
|ϭ| ϝϮϠόϣ| ϭ| ΖϠϋ|ϭ| ήϴϴϐΗ| ϭ| ΕΎΒΛ| ϭ| ϥϮ̰γ|ϭ| Ζ̯ήΣ| ϭ| νήϋ|ϭ| ήϫϮΟ|ί΍| ΚΤΑ| Ϫ̯|ΪϧΩέΩ| ̶Α| Ϫϔγϼϓ| Ϫ̯| ˬΪϨ̯|ϩΩΎϔΘγ΍|Ϫϔγϼϓ| ̵΍ήΑ| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶ϣ|ϞϴΜϤΗ| Ϧϳ΍| ί΍| ΎϧϻϮϣ
|̶ϣ|ϡϮθΑ|έΎ̴Θγέ|Ϣϫ΍ϮΧ|̶ϣ|ϡέ΍Ω|Ϫ̯|̶̯Ϊϧ΍|Ζϗϭ|Ϧϳ΍|ΎΑ|ˮϢϨ̰Α|Ϫ̩|Ύϗ΁|ΪϳϮ̳|̶ϣ|Ωέ΍Ω|ΩέΩ|Ϫ̯|̶ϣΩ΁|ΪϨϧί|̶ϣ|Ύϫ|ϑήΣ|Ϧϳ΍|ί΍|ϭ|̶ϫΎϨΗ|ϡΪϋ|ϭ|̶ϫΎϨΗ|ϭ|Ϟόϓ|̵|ϩϮϗ
|ϭ|ΪϨϨ̯|̶ϣ|΍έ|ϥΎηΩϮΧ|έΎ̯|ϪΘΒϟ΍|Ϣϫ|ϥ΍ΩέΩ|̶Α|ϭ|ϥ΍ΩέΩ|̶Α|̵΍ήΑ|Ϣϳέ΍ά̴Α|΍έ|Ύϫ|ϥ΁|ˮϢϨ̰ϧ|ϥΎϳί|ϪΘϓέ|Ϣϫ|̵ϭέ|Ϫ̯|ϢϨ̯|έΎ̯|Ϫ̩|ϢϨ̰ϧ|ϥΎϳί|ϢϟΎϋ|έ΍ίΎΑ|Ϧϳ΍|έΩ|Ϣϫ΍ϮΧ
| ̵ϭήΑ|ΪϳΎΒϧ|Ϧϳ΍|ϝΎΒϧΩ|ˬΖγ΍|ϩΪϣ΁|ΩϮΟϭ|ϪΑ|̵ΩέΩ|ϮΗ|έΩ|ή̳΍|ϝΎΣ|ήϫ|ϪΑ|Ύϣ΍|ˬΖδϴϧ|Ϣϫ|ϢϬϣ
|Ύϳ| Ωέ΍Ω| ̶τΑέ| Ϧϣ| ϪΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ˬϢϴϳϮ̴Α| ΪϳΎΑ| Ϊϴϗ| ̮ϳ| ΎΑ| Ύϣ΍| ˮϪϧ| Ύϳ| Ωέ΍Ω| ̶τΑέ| Ϣϫ| Ϧϣ| ϪΑ| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ| ϝ΍Ϯγ| ˬΩϮη| ̶ϣ| ϪΟ΍Ϯϣ| ̵ΰϴ̩| ήϫ| ΎΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶δ̯| ̵ϮϨόϣ| ϡΩ΁
|̶τΑέ| Ϧϣ| | Ωή̯|ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | ϪΑ| Ϫ̯| Ζδϫ| Ύϫΰϴ̩| ̶ϠϴΧ| ϥϮ̩| ˮΩέ΍Ω| ̶τΑέ|Ϧϣ| Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| ϪΑ| ˮΩέ΍Ω|̶τΑέ| | ϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| Ϧϣ| | Ϫ̯|Ϧϳ΍| ϪΑ| Ζϔ̳| ΪϳΎΑ| ίΎΑ| Ϣϫ| Ωέ΍Ϊϧ
| ˮΪϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡|̶τΑέ|Ϫ̩|Ϧϣ| |Ωή̯|ΪϳΎΑ|Ϫ̩| |ϪΑ|Ϫ̯|ϢϴϨϴΒΑ|ΪϳΎΑ|Ωέ΍Ϊϧ
|̶ϣ| ̶Θϗϭ|Ωέ΍Ω|̱έΰΑ| ϭ| Ϧϴ̴ϤϬγ| ϭ| ̵ΩΎϴϨΑ| ̵Ύϫ| ϝ΍Ϯγ| ̵ήγ| ̮ϳ| ήθΑ| Ϫ̯| ΪϨΘϔ̳| ̶ϣ| ΖϤ̰Σ| ϭ| ϪϔδϠϓ| ϢϟΎϋ| έΩ|ϡΎϳϻ΍|ϢϳΪϗ| ί΍|ϢϴϨ̯|ϩΩΎϔΘγ΍|̵΍| ϪΘ̰ϧ| ί΍| ΪϳΎΑ| ΎΟ| ϦϴϤϫ
|Ϣϴϫ΍ϮΧ| ΎΠ̯| ϪΑ| ˬΎϴϧΩ|ί΍| ϞΒϗ| ̶Ϩόϳ|| ˮϢϳ΍| ϩΪϣ΁| ΎΠ̯| ί΍| Ύϣ| ˮϢΘδϴ̩| Ϧϣ| Ύϳ| ˮϢΘδϴ̯| Ϧϣ|ί΍| ΪϨΗέΎΒϋ| Ύϫ| ϝ΍Ϯγ| Ϧϳ΍| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ˬΪϨΘδϫ| ̶ϳΎϫΰϴ̩| Ϫ̩| Ύϫ| ϝ΍Ϯγ| Ϧϳ΍| Ϣϴγή̡
|ˬΖδϫ| ̵ή̴ϳΩ| ϢϟΎϋ| ή̳΍| ϭ| ˮϪϧ| Ύϳ| Ζδϫ| Ϣϫ| ̵ή̴ϳΩ| Ϣϟ΍Ϯϋ| ΖόϴΒσ| ϢϟΎϋ| ί΍| ήϴϏ| ˮΖγ΍| ̶ϫΎϨΘϣΎϧ| ˮΖγ΍| ̶ϫΎϨΘϣ| ˮΖδϴ̩| Ύϣ| ϦσϮϣ| Ϧϳ΍| ˬΎϴϧΩ| ί΍| ΪόΑ| ̶Ϩόϳ|| ˮΖϓέ

|ήψϧ| ϪΑΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ̵ΩΎϴϨΑ| Εϻ΍Ϯγ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ˮϪϧ| Ύϳ| Ωέ΍Ω| ϑΪϫ| ̶Θδϫ| ϥΎϬΟ| Ύϳ΁| ˮΖδϴ̩| Ϣϟ΍Ϯϋ| Ύϳ| ϢϟΎϋ| ϥ΁| ΎΑ| ϩΩή̯| ϪσΎΣ΍| ΍έ| Ύϣ| Ϫ̯| ΖόϴΒσ| ϢϟΎϋ| Ϧϳ΍| ΖΒδϧ| ϭ| ςΑέ
|Ϟ΋Ύδϣ|Ϧϳ΍|Ζϔ̳|̶ϣ|Ϫ̯|ΩϮΑ|̶γϭέ|βϳϮϧ|ϥΎϣέ|ΪϨϤθϳΪϧ΍||̶̰δϓϮϳΎΘγ΍Ω|ˬΖϔ̳|΍έ|ΐϠτϣ|Ϧϳ΍|Ύ˱ ΘΣ΍ήλ|Ϫ̯|̶δ̯|ϦϴΘδΨϧ|ΏήϏ|ϥ΍ή̰ϔΘϣ|ϥΎϴϣ|έΩ|ϭ|΍ΩϮΑ|ϞΜϣ|̶δ̯
|ΪϳΎΑ| Ϫ̩| Ϧϣ| ήΘϬΑ| ήϴΒόΗ| ϪΑ| Ύϳ| ˮΩή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ̵ΩΎϴϨΑ| ̵| ϪϟΎδϣ|ΪϨΘδϴϧ| ̶Ϡλ΍| ̵| ϪϟΎδϣ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ί΍| ϡ΍Ϊ̯| ̨ϴϫ| ϭ| ΪϨΘδϫ| ϪϟΎδϣ| ϪΒη| ϥΎη| ϪϤϫ| Ϣϫ| ϦϳΩΎϴϨΑ
|ϝ΍Ϯγ|ϥ΁|ί΍|̶ΧήΑ|Ώ΍ϮΟ|Ϧϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϪΑ|̶Ϩόϳ|ˬΩή̯|΍Ϊϴ̡|ϒϗϮΗ|ή̴ϳΩ|Ϟ΋Ύδϣ|ϥ΁|ί΍|̶πόΑ|Ώ΍ϮΟ|ϪΑ|ζϠΣ| |ˮϢϨ̰Α|ΪϳΎΑ|Ϫ̩|Ϧϣ| |Ύϳ| |ˮΩή̯|ΪϳΎΑ|Ϫ̩| |ή̳΍|ϻΎΣˮϢϨ̰Α
|̶̰δϓϮϳΎΘγ΍Ω| ήϴΒόΗ| ϪΑ| ̶Ϡλ΍|̵| ϪϟΎδϣ| ̶ϟϭ|ϡί΍Ωή̡| ̶ϣ| Ϣϫ| ή̴ϳΩ| Εϻ΍Ϯγ| ϪΑ| ˬΩέ΍Ω| ϒϗϮΗ| Ϫ̯| ̶ϧ΍ΰϴϣ| ϪΑ| β̡| ˭ϢϫΪΑ| Ώ΍ϮΟ| ̶Ϡλ΍| ϝ΍Ϯγ| ϪΑ| Ϣϧ΍ϮΘΑ| ΪόΑ| ϭ| Ϣϧ΍ΪΑ| ΍έ|Ύϫ
|ϢϨ̰Α|ΪϳΎΑ|Ϫ̩|Ϫ̯|Ϧϳ΍|έΩ|ή̴ϣ|Ζγ΍|ϪϟΎδϣ|ϪΒη|ˬΪηΎΑ|ϪΘη΍Ϊϧ|Ϧϳ΍|ϪΑ|̶ΘΒδϧ|ϭ|ςΑέ|Ϫ̯|̵΍|ϪϟΎδϣ|ήϫ|ˮϢϨ̰Α|ΪϳΎΑ|Ϫ̩|Ϧϣ|Ύϳ|ˮΩή̯|ΪϳΎΑ|Ϫ̩|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ϕήη|έΩ|΍ΩϮΑ|ϭ
| ΪηΎΑ|ϪΘη΍Ω|ήΛ΍|ˬϢϨ̯|̶̳Ϊϧί||ϢϴϳΰΑ|ϪϧϮ̴̩|ϝΎγ|ΩΎΘθϫ|ˬΩΎΘϔϫ|Ϧϳ΍|έΩ|ϭ
|εΩϮΧ| ϝΎΣ| ϪΑ| ΪηΎΑ| ϪΘη΍Ϊϧ| ̶τΑέ| ή̳΍| ˮΩέ΍Ϊϧ| ̶τΑέ| Ύϳ| ˮΩέ΍Ω| ̶τΑέ| Ϧϣ| ϦΘδϳί| ϪϧϮ̴̩| ϪΑ| Ϊγή̢Α| ΩϮη| ϪΟ΍Ϯϣ| ̵ήϣ΍| ήϫ| ΎΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶δ̯| ̵ϮϨόϣ| ϡΩ΁| Ϧϣ| ήψϧ| ϪΑ
|Ϧϳ΍| ϪΑ| Ωή̯|΍Ϊϴ̡| ςΑέ|ή̳΍| Ύϣ΍|ˬΩέ΍Ϊϧ| ̵έΎ̯| ζϣ΍ήΑ΍| ϪΑ| Ϫϧ| ϭ| ζπϘϧ| ϪΑ| Ϫϧ| ˬεΩέ|ϪΑ| Ϫϧ| ϭ| ζϟϮΒϗ| ϪΑ| Ϫϧ| ˬΪϫΩ| ̶Ϥϧ| ΖϴϤϫ΍|ζΗΎΒΛ΍|ϪΑ| Ϫϧ| ϭ| ε΍| ̶ϔϧ| ϪΑ| Ϫϧ| ˬΪϨ̯| ̶ϣ| Ύϫέ
|ϭ|ϞϴΨΑ|ϭ|̮δϤϣ|έΎϴδΑ|ϢϟΎϋ|έϮϣ΍|ϪΑ|ϦΘΧ΍Ωή̡|έΩ|Ϫ̯|ΪϨΘδϫ|̶ϧΎδ̯|̵ϮϨόϣ|̵Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ωί΍Ωή̡|̶ϣ|ϥ΁|ϪΑ|ΕέϮλ|Ϧϳ΍|έΩ|ˬϢϨ̯|̶̳Ϊϧί|ΪϳΎΑ|ϪϧϮ̴̩|Ϧϣ|Ϫ̯
|ϪϧϼϗΎϋ| έΎ̯| ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍| ήψϧ| ί΍| ΎϴϧΩ| έϮϣ΍| ̵΍ήΑ| Ω΍ΪόΘγ΍| ϭ| ϭήϴϧ| ϭ| Ζϗϭ| Ύϣ| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ˬΪϨϨ̯| ̶ϣ| Ύϫέ| ΩϮΧ| ϝΎΣ| ϪΑ| ΍έ| ϡΩ΁| ϭ| ϢϟΎϋ| έϮϣ΍| ήΜ̯΍| ˭ΪϨΘδϫ| ϮΟ| Ϫϓήλ
|αΪϘϣ| ΐΘ̯| ϪΑ| ̶Θϗϭ| ϥΎδϧ΍| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ| ˬϢϳΩή̯| ϒϳήόΗ| Ϫ̯| ΪηΎΑ| ̶ΗέϮλ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍| ή̳΍| ϻΎΣΖγ΍| ̶ΜΒϋ| έΎ̯| ˬΖδϴϧ| ϪϧΎϤϴ̰Σ| έΎ̯| ˬΖδϴϧ
|ΕϼϤΟ| ̵έΎΒΧ΍|Ύ˱ ϓήλ|ΕϼϤΟ| ί΍| ̶ΘΣ| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶ϣ|ΐϫ΍άϣ| ϭ| ϥΎϳΩ΍| ήϳΎγ| ϪΑ| Ϫ̩|ϭ| εΩϮΧ| ΐϫάϣ|ϭ| ̶ϨϳΩ| ϥϮΘϣ|ϪΑ| ωϮΟέ|Ϫ̩|| ˬΪϨ̯| ̶ϣ|ωϮΟέ|Ϣϫ| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ
|˭Ζγ΍| ̵έΎΒΧ΍| ̵| ϪϠϤΟ| ̮ϳ| Ϫ̯| Ϣϫ| ΍έ| Ζδϫ| ̱ήϣ| ί΍| β̡| ̶̳Ϊϧί| Ύϳ| ˬΖγ΍| ̵έΎΒΧ΍| ϼ
˱ ϣΎ̯| ϪϠϤΟ| ̮ϳ| Ϫ̯| ΍έ| Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ|Ϊθ̰Α| ϥϭήϴΑ| Ύϫ| ϥ΁| ί΍| ̶ϳΎθϧ΍| Ύ˱ϓήλ
|̶ϣ| ϞλΎΣ| Ϫ̩| Ϧϣ| | Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | ̵΍ήΑ| | Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ| | Ϧϳ΍| ί΍| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| Ζϗϭ| ϥ΁| ˬΩέ΍Ω| ̶τΑέ| Ϫ̩| Ϧϣ| | Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | ϪΑ| Ϫ̯| ΪηΎΑ| Ϧϳ΍| ε΍| ϪϏΪϏΩ| ή̳΍
|Ϧϳ΍| ˭Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ| ̱ήϣ|ί΍|β̡| ̶̳Ϊϧί|ˮϢϨ̰ϧ| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| ϭ| ˬϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| Ϧϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ήΑ| ˬΪηΎΑ| ϪΘη΍Ϊϧ| ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ|Ύϳ| ΪηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ| ̶ΗϭΎϔΗ| Ϫ̩| ˮΩϮη
|Ύϳ| ̶ϳΎϫ|̶Ϭϧ| ϭ| ̶ϳΎϫήϣ΍|Ϊθ̰Α| ϥϭήϴΑ| ΍έ|ΕΎϴ΋Ύθϧ΍| Ϣϫ| ξΤϣ| ϭ| ΢ϳήλ| ΕΎϳέΎΒΧ΍| ϝΩ| ί΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ΩΪλέΩ| ϪθϴϤϫ| ˮΩέ΍Ω|̵ήϴΛΎΗ| Ϫ̩| ˬϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| Ϧϣ| Ϫ̰Ϩϳ΍| έΩ
| | ϢϨ̰Α|ΪϳΎΑ|Ϫ̩| |Ϧϣ|Ϫ̯|Ϣϴγέ|̶ϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ύϣ|Ϫ̯|ΖγΎϫ|ϪϴλϮΗ|ΎΑ|ϥϮ̩|Ϊθ̰Α|ϥϭήϴΑ|̵΍|ϪϴλϮΗ|̮ϳ|Ϊϫ΍ϮΧ|̶ϣ|̶ϔϴλϮΗ|ήϫ|ϝΩ|ί΍|˭̶ϳΎϫ|ϪϴλϮΗ|ήΘϬΑ|ήϴΒόΗ|ϪΑ
|ˬΖγ΍| ϩΩϮϣήϓ| Ϫ̩| | ΎϫΩή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | ΩέϮϣέΩ|ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| Ϫ̯|ϢϨϴΒΑ| Ϣϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ̶Ϩόϳ| ˬ | ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ΖϳϮϨόϣ| | ϢϳϮ̳| ̶ϣ|̶Θϗϭ| Ϧϣ| ˬϦϳ΍| ϪΑ| ϪΟϮΗ| ΎΑ| ϻΎΣ
|̶ϣ| ϝϭ΍| ̵έΎΒΧ΍| ΕϼϤΟ| ϝΎΒϧΩ| ̶ΘΣ| ϭ|Ϣϳϭέ| ̶ϣ| Ϣϫ| ̵έΎΒΧ΍| ΕϼϤΟ| ϝΎΒϧΩ| Ύ˱ ϗΎϔΗ΍| ˬϢϳΩή̴Α| ̶ϳΎθϧ΍| ΕϼϤΟ| ϝΎΒϧΩ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ςϘϓ| Ύϣ| Ϫ̯| Ζδϴϧ| Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ| Ύϣ΍
|Ϫ̯| Ϧϳ΍| ί΍| ϞΒϗ| ϪΘΒϟ΍|ϢϳΩή̳| ̶ϣ| ΖϳϮϨόϣ| ϝΎΒϧΩ|ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| Ύϣ| Ϫ̯| Ζϔ̳| ϥ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΎΟ| Ϧϳ΍|ϢϴϨ̯| Ν΍ήΨΘγ΍| ̶ϳΎθϧ΍| ΕϼϤΟ|Ϣϫ| ̵έΎΒΧ΍| ΕϼϤΟ| Ϧϳ΍| ϝΩ| ί΍| ΎΗ| ˬϢϳϭέ
|ΎΑ| ϥΎϳΩ΍| ήϳΎγ| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| Ύϳ| εΩϮΧ| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| ϪΑ| ˬ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍| ωϮΟέ|Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϥ΁| ϭ| Ζϔ̳| ΪϳΎΑ| ΍έ| ̵΍| ϪΘ̰ϧ| ϢϳϮη| ΚΤΑ| Ωέ΍ϭ
|ˬΩΩή̳| ̶ϣ| ̶ϳΎθϧ΍|ΞϳΎΘϧ| ϭ| ΕΎϴ΋Ύθϧ΍| ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| ̵έΎΒΧ΍| ΕϼϤΟ|έΩ| ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍|Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϥ΁|ΕϭΎϔΗ| ̮ϳ| ˬΩέ΍Ω| ̶ϤϬϣ| ̶ϠϴΧ| ̵Ύϫ| ΕϭΎϔΗ| ̵ϮϨόϣ| ήϴϏ| ϥΎδϧ΍| ωϮΟέ
|Ζγ΍| Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ|Ζγ΍| ΕΎϳέΎΒΧ΍| ί΍| ΕΎϴ΋Ύθϧ΍|ϪϠδϠγ| ̮ϳ| ΝΎΘϨΘγ΍|ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍| ϝΎΣ| ήϫ| ϪΑ| Ύϣ΍|Ζδϴϧ| ϪϧϮ̳| Ϧϳ΍| ̵ϮϨόϣ| ήϴϏ|ϭ| ϦϳΪΘϣ|ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ̶ϟΎΣ|έΩ
|ΐό̰ϣ| ̶ΒϧΎΟ| ΖΣΎδϣ| Ύϳ| Ζγ΍| ϥ̫ϭέΪϴϫ| ϭ| ϥ̬ϴδ̯΍| ί΍| ̶Βϴ̯ήΗ| Ώ΁| Ϫ̯| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| φϔΣ| ϼ
˱ Μϣ| Ύϫ| Ϫ̪Α| Ϫ̯| έϮσ| ϥΎϤϫ| ˬΖγ΍| έ΍Ω| ϩΪϨΧ| ϼ
˱ λ΍| ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍| ̵΍ήΑ| Ϫ̯
|̶̯| εέΩΎϣ| ˬΩϮΑ| ̶̯|εέΪ̡| Ύϣ| ήΒϣΎϴ̡| Ύϳ| ϭ| Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ| Ϣϫ| ̱ήϣ| ί΍|β̡| ̶̳Ϊϧί|ˬΩέ΍Ω|ΩϮΟϭ| Ϣϫ| ΍ΪΧ| Ύϳ| ˭Ϊϳ΁| ̶ϣ| ΩϮΟϭ| ϪΑ| ϪϧϮ̴̩||Ύϳ| ˬΪϳ΁| ̶ϣ|ΖγΩ|ϪΑ| ϪϧϮ̴̩
|ΕϮΒϧ| ϭ| Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ̱ήϣ| ί΍| β̡| ̶̳Ϊϧί| ϭ| Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ| ϞΜϣ| ε΍| ϩΪϤϋ| ̶ϠϴΧ| ̶ϠϴΧ| ̵Ύϫ| ϩέ΍ΰ̳| Ϫ̩| ˬΪϨϧ΍Ω|̶Ϥϧ| ΕΎχϮϔΤϣ|΍έ|ϦϳΩ|ϼ
˱ λ΍|ϩάϫ| ̶Ϡϋ| βϗ| ϭ| ΩϮΑ
|ϭ| ˬΩέϮΧ| ̶ϣ|Ϧϣ| ΩέΩ| Ϫ̩| ϪΑ| Ϫ̯|Ζγ΍| Ϧϳ΍| ̵ϮΟ| ϭ| ΖδΟ| έΩ| Ϊγή̡| ̶ϣ|Ϫ̯| ΍έ|̵΍| ϩέ΍ΰ̳| ήϫ| ̵ϮϨόϣ|ϡΩ΁|΍έ|ήΗ| ϩΩΎγ| ̶ϠϴΧ| ̵Ύϫ| ϩέ΍ΰ̳| Ϫ̩|ϭ| ϥϼϓ| ϭ| Ζγ΍| έΎ̯| έΩ
|̶τΑέ|Ϫ̩|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ˮΩϮΑ|Ω΍ΪόΗ|Ϫ̩|ΪΣ΍|̵΍ΪϬη|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|ΎΗ|ϥϮ̩|ˬΪϳ΁|̶ϣ|ΏΎδΣ|ϪΑ|̵ΩΎϋ|ήϴϏ|Ϣϫ|̶ϠϴΧ|ϑέΎόΘϣ|ϦϳΪΘϣ|̵Ύϫ|ϥΎδϧ΍|υΎΤϟ|ϪΑ|̵ϮϨόϣ|ϥΎδϧ΍|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ
| ˮΩέ΍Ω|Ϧϣ|ϪΑ|̶τΑέ|Ϫ̩|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ˬΖϓέ|Ν΍ήόϣ|ϪΑ|ήΒϣΎϴ̡|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|̶Θϗϭ|Ύϳ|ϭ|Ωέ΍Ω|Ύϣ|ϪΑ
|̮ϳ| ΩέϮΧήΑ|Ϯ̴ϧ| Ϫμϗ| Ϧϣ| ̵΍ήΑ| Ϫϧή̳ϭ| Ϯ̴Α| ˬ̶θ̰Α| ϥϭήϴΑ| Ϧϣ| | Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | Ϧϳ΍| ϪΑ| ρϮΑήϣ|̵ΰϴ̩|̮ϳ| ˬΖϓέ|Ν΍ήόϣ|ϪΑ| ήΒϣΎϴ̡| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϝΩ|ί΍| ̶ϧ΍ϮΗ| ̶ϣ|ή̳΍
|ϪΑ| ̶Ϩόϳ| ˬΪϨ̯| ̶ϣ| ή̰ϓ|ϪϧΎϳ΍ή̳| ϊϗ΍ϭ| 
| || ϥΎϴΑήϏ| ϝϮϗ| ϪΑ|Ζγ΍| ̮ϴΗ΍ή̡| ̶ϠϴΧ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| έΩ| Ϫ̪ϧ΁| ϭ| ϦϳΩ| ΎΑ| ̵ϮϨόϣ| ϡΩ΁
|̵Ύϫ| Ϫμϗ| Ϫ̯| νήϓ| Ϧϳ΍| ΎΑ| ϩίΎΗ| ˬΩέ΍Ω| ΍έ| Ϫμϗ| ϭ| ϪϧΎδϓ΍| ΖϟΎΣ| ζϴΑ| Ύϳ| Ϣ̯| ζϳ΍ήΑ| ˬΩϮθϧ| ρϮΑήϣ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| ήϫ|ΪϨ̯| ̶ϣ| ή̰ϓ| Ζϴόϗ΍ϭ| Ζϴόϗ΍ϭ| Ζϴόϗ΍ϭ
|Ϣϫ|βϳϮϧ|ΖϳΎ̰Σ|ˬΖδϴϧ|ϥ΍ϮΧ|ΖϳΎ̰Σ|ΎϧϻϮϣ|ϝϮϗ|ϪΑ|̶ϣΩ΁|ϦϴϨ̩|Ύ˱ όΒσ|ΪϧΪϨϣΩϮγΎϧ|̵Ύϫ|Ϫμϗ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ˬΪϧΪϨϣΩϮγ|̶ϠϴΧ|ϞϤϋ|ϡΎϘϣ|̵΍ήΑ|Ύϫ|Ϫμϗ|̶πόΑ|ΪϧΪϨϣΩϮγΎϧ
|Ϧϣ|Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| ϭ| Ϧϣ| ϪΑ| ˬϢϨ̯|΍Ϊϴ̡| Ϣϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ΍έ|ϡΩϮΧ| ϝΎΣ| ΪϘϧ| ςϘϓ| ̵΍| Ϫϳ΁| ϭ|ΚϳΪΣ|ϭ| Ϫμϗ| ήϫ| έΩ|ΪϨ̯| ΍Ϊϴ̡| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶ϣ|̵ΰϴ̩| ήϫ| έΩ|΍έ|Ύϣ| ϝΎΣ| ΪϘϧ| ςϘϓ|Ζδϴϧ
| ˮϪϧ|Ύϳ|ΪϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡|̶τΑέ
|Ζγ΍| Ν΍ήΨΘγ΍| ϞΑΎϗ| Ϧϣ| | Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | ̵΍ήΑ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ί΍|̵ΰϴ̩| Ϫ̩| ˬϢϴϨ̯| Ϫϗ΍Ϊϣ| ϭ| ΖϗΩ| ή̳΍| ϢϴϨϴΒΑ| ϭ| ϢϳϮη| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ϦΘϣ|Ωέ΍ϭ| ΪϳΩ| Ϧϳ΍| ΎΑ| Ϣϳέ΍Ω| Ϊμϗ| ϻΎΣ
|Ϫ̩| ήΑ| ϭ| ϝ΍ϮϨϣ| Ϫ̩| ϪΑ| ̶Θδϫ| ϥΎϬΟ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϊΟ΍έ|ΩϮη| ̶ϣ| ρϮΑήϣ| ̮ϳΰϴϓΎΘϣ| ϭ| ϪόϴΒτϟ΍ΪόΑΎϣ| ϪΑ| ή̴ϳΩ| ̶Βϫάϣ| ΏΎΘ̯| ήϫ| ϞΜϣ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| Ϫ̪ϧ΁| ΪϳΎη
|ϭ| ίΎΠϣ| ί΍| ˬΩϮη| ̶ϣ| ϥΎϴΑ| ̶ϏϼΑ| ϒϠΘΨϣ| ϥϮϨϓ| ί΍| ϩΩΎϔΘγ΍| ΎΑ| Ύ˱ ϧΎϴΣ΍| ϭ| ̵΍| ϪϠϤΟ| ˬ̵΍| Ϫϴπϗ| ̵Ύϫ| ΐϟΎϗ|ΩϮη| ̶ϣ| ϥΎϴΑ| ϒϠΘΨϣ| ̵Ύϫ| ΐϟΎϗ| έΩ| ϻΎΣ| ˮΖγ΍| ̶όοϭ
|ϭ| ̶όϴΒτϟ΍| ΪόΑΎϣ| Ϣϫ| ζΜΣΎΒϣ| ϪϠδϠγ| ̮ϳ| Ϣϳέ΍Ϊϧ| ϼ
˱ όϓ| Ϣϫ| ζΗΎϋϮϨΗ| ϪΑ| έΎ̯|| ΩϮη| ̶ϣ| ϩΩΎϔΘγ΍| ̶ϏϼΑ| ϥϮϨϓ| ήϳΎγ| ϭ| ϪϴΒθΗ| ϭ| ϞϴΜϤΗ| ϭ| ΰϣέ| ϭ| ϪϳΎϨ̯| ϭ| ϩέΎόΘγ΍
|ϭ| ϩΪϨϳ΁| ˬϝΎΣ| ˬϪΘηά̳| ˬϥΎδϧ΍| ωϮϧ| Ωήϓ| ϭ| ϥΎδϧ΍| ϪΑ| ϊΟ΍έ| ϭ| Ζγ΍| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ̶γΎϨη| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| Ϟ΋Ύδϣ| ϪϠδϠγ| ̮ϳ|Ζγ΍| ϝΎ̰ϳΰϴϓΎΘϣ
|Ωή̯|ΪϳΎΑ| Ϫ̩| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| Ϫ̯| ˬΖγ΍| ̶γΎϨη| Ϫϔϴχϭ| ˬ̶ϗϼΧ΍| ̵Ύϫ| ΚΤΑ| Ϫ̯| Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| Ϣϫ| ̶ϳΎϫ| ΚΤΑ| ϪϠδϠγ| ̮ϳ|ΪϨ̯|̶ϣ| ΖΒΤλ| ˬϥΎδϧ΍| ̵ΩϮΟϭ| ϒϠΘΨϣ| ̵Ύϫ| ΖΣΎγ
| ̮ϟΫ|ϝΎΜϣ΍|ϭ|ΩϮΑ|ΪϳΎΒϧ|ϪϧϮ̴̩|ϭ|ΩϮΑ|ΪϳΎΑ|ϪϧϮ̴̩|ϭ|Ωή̯|ΪϳΎΒϧ|Ϫ̩|ϭ

|   — 
| ̶ΘΧΎϨη|ϥΎϬΟ|Ύϳ|̶Θδϫ|̵Ύϫ|ΚΤΑ|
| ̶ΘΧΎϨη|ϥΎδϧ΍|
| ϕϼΧ΍|ϭ|̶ΘΧΎϨη|Ϫϔϴχϭ|
|ϦϳήΗ| ϢϬϣ| ί΍| Ϫ̯| ˬ | Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ| | ̵| ϩέ΍ΰ̳| ί΍| Ύ˱όϗ΍ϭ| ή̳΍| ϡέ΍Ω| ΩΎϘΘϋ΍| Ϧϣ| Ϫϧή̳ϭ|Ϣϴθ̰Α| ϥϭήϴΑ| Ϣϫ| ΍έ| Ϫγ| ϭΩ| ϭ| ̮ϳ| ΚΤΑ| ϝΩ| ί΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ύϣ| ϡΎϤΘϫ΍| Ύϣ΍
|̨ϴϫ| ˬΪϧ΍| Ζ̯ήΣ| ϝΎΣ| έΩ| έ΍ϮϳΩ| Ϧϳ΍| ̵ϭέ| Ϫ̩έϮϣ| Ϫγ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΎΑ| ˬ | Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ| | ˬΩϮθϧ| Ν΍ήΨΘγ΍| Ϫϔϴχϭ| ϪΑ| ρϮΑήϣ| ̵ΰϴ̩| ˬΩϮη| ̶ϣ| ̶ϘϠΗ| ̶ϔδϠϓ| ̵Ύϫ| ϩέ΍ΰ̳
|ή̳΍|Ωέ΍Ϊϧ| ̶ϧΎϳί| ̨ϴϫ| Ϣϫ| ζϨΘδϧ΍Ϊϧ| ϭ| Ωέ΍Ϊϧ| ̵ΩϮγ| ̨ϴϫ| ΎϤη| ̵΍ήΑ| ˬΪϧϭέ| ̶ϣ| ϩ΍έ| Ϫ̩έϮϣ| ΎΗ| Ϫγ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥΪϴϤϬϓ| Ωέ΍Ω| ΖϴϤϫ΍| ΎϤη| ̵΍ήΑ| έΪϘ̩| ̶Ϩόϳ| ˬΪϧέ΍Ϊϧ| ̶ϗήϓ
|̵Ύϫ| ̱ήΑ| Ϫ̯| Ϣϴϧ΍Ϊϧ| Ύϳ| Ϣϴϧ΍ΪΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍|ϼ
˱ Μϣ| ˮΩέ΍Ω| Ϧϣ| ̶̳Ϊϧί|ϪΑ| ̶τΑέ|Ϫ̩| ˬΩϮθϧ| Ν΍ήΨΘγ΍| ϢϨ̯| ̶̳Ϊϧί|ϪϧϮ̴̩| Ϧϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϭ| Ϫϔϴχϭ| ϡΎϘϣ| ϪΑ| ̵ΰϴ̩| Ϣϫ| Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ
|̵ΰϴ̩| ϥΎϨΨγ|Ϧϳ΍|ϝΩ|ί΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ή̴ϣ|ˬΖγ΍| ΖϴϤϫ΍| ̶Α| έΪϗ| ϦϴϤϫ| Ϣϫ| ˬΩέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ̱ήϣ| ί΍| β̡| ̶̳Ϊϧί|Ύϳ| Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ|Ωέ΍Ϊϧ| ̶ϗήϓ| ˬΖγΎΗ| ΪϨ̩| έ΍ϮϳΩ| Ϧϳ΍| Ζθ̡
| ϩάϫ|̶Ϡϋ|βϗ|ϭ|Ζϔ̳|ΪϳΎΒϧ|΍έ|ϦΨγ|ϥ΁|ϭ|Ζϔ̳|ΪϳΎΑ|΍έ|ϦΨγ|Ϧϳ΍|ˬΩή̯|̶̳Ϊϧί|ΪϳΎΒϧ|ϪϧϮ̳|ϥ΁|ϭ|Ωή̯|̶̳Ϊϧί|ΪϳΎΑ|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍|ϼ
˱ Μϣ|Ϫ̯|ΪϳΎϴΑ|ϥϭήϴΑ
|Ϫϔϴχϭ| ϭ| ̶ΘΧΎϨη| ϥΎδϧ΍|̵Ύϫ| ϩέ΍ΰ̳| ̵| ϩέΎΑέΩ| Ϫ̯|Ϧϳ΍| ΎϤ̯| |Ύϫ| ϩέ΍ΰ̳| ϥΎϴϣ| έΩ| Ϫ̯| ΪϴϨ̯|ϪΟϮΗ| ˬϢϳϮη| ̶ϣ|ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ|ϝΎ̰ϳΰϴϓΎΘϣ||̵Ύϫ|ϩέ΍ΰ̳| ̶πόΑ| Ωέ΍ϭ| ΍ΪΘΑ΍
|̵΍ήΑ| ̶ΜϴΣ| ϪΑ| Ϫ̯| ΖΧ΍Ωή̡| ̶ϳΎϫ| ϩέ΍ΰ̳| ϪΑ| ΪϳΎΑ| ϊϗ΍ϭ| έΩ|ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ΏΎΘ̯||ΩϮη| ̶ϣ| ΏΎΘ̯| Ϧϳ΍| Ϟ̯| ίΎΑ| ε΍| ϪϤϫ| |ϢϴϨ̯| ˯ΎμΣ΍| Ϣϴϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ΍έ|ε΍| ϪϤϫ| ˬ̶ΘΧΎϨη
|ϪϠδϠγ| ̶̰ϳ| ΎΑ| ˬΎϫ| ΖηέΩ| Ϧϳ΍| ϝΩ| ί΍| Ϣϫ| Ύϫΰϳέ| ΎδΑ| Ϫ̩| ˬΪϧϮη| ϥΎϴΑ| Ύϫ| ΖηέΩ| Ϧϳ΍| ̶Θϗϭ|ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ϥΎϴΑ| ΍έ| Ύϫ| ΖηέΩ| Ϧϳ΍| ̵ήϴΒόΗ| ϪΑ| ϭ| ΪϧϮη| ̶ϣ| ̶ϘϠΗ| Ϣ˷ ϫ΍| Ύϣ
|̶ϳΎϫ| ϩέ΍ΰ̳| ήΘϬΑ| ήϴΒόΗ| ϪΑ| ϭ| Ζγ΍| ΍ΪΧ| ̵| ϩέΎΑέΩ| ˬϩΪϣ΁|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ| έΩ| Ϫ̯| ϝΎ̰ϳΰϴϓΎΘϣ| ϩέ΍ΰ̳| ϦϳήΗ| ΖηέΩ| Ζϔ̳| ΩϮθΑ| ΪϳΎηΪϨηΎΑ| Ν΍ήΨΘγ΍| ϞΑΎϗ| ̶ϘτϨϣ| ΕΎΟΎΘϨΘγ΍
|ϭ|ΖϳΩϮϬϳ|έΩ|̶Ϩόϳ|̶ΑήϏ|ϥΎϳΩ΍|έΩ|Ϟϗ΍ϻ|΍ΪΧ|Ϫ̯|Ω΍Ω|Ϣϴϫ΍ϮΧ|΢ϴοϮΗ|Ϧϳ΍|̵|ϩέΎΑέΩ|ϝϭ΍|ˬϢϴϫΪΑ|΢ϴοϮΗ|΍έ|Ύϫ|ϩέ΍ΰ̳|Ϧϳ΍|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ί΍|ϞΒϗ|Ζγ΍ΪΧ|ΩέϮϣ|έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍
|ΖϳΩϮΒϋ| ϪΑ| ϖϠόΘϣ| ΍ΪΧ| ϡϼγ΍| έΩ| ˬϢΘϔ̳| ̶ϣ| Ϫ̯| ̶˷μΧ΍| ϥ΁| ί΍| ήΗ| κΧ΍| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ| ίΎΑ| ϭ| ˬϡϼγ΍| ϭ| ΖϳΩϮϬϳ| ̶Ϩόϳ| ̶ΑήϏ| ϦϳΩ| ϭΩ| έΩ| κΧϻΎΑ| ϭ| ϡϼγ΍| ϭ| ΖϴΤϴδϣ
|ζΘγή̡| |̶γέΎϓ|ήϴΒόΗ|ϪΑ|ΪηΎΑ|ΩϮΒόϣ|ΪϳΎΑ|΍ΪΧ|ϭ|ϢϴηΎΑ|ΪΑΎϋ|ΪϳΎΑ|Ύϣ|ΪηΎΑ|ϪΘη΍Ω|ΖϳΩϮΒϋ|΍ΪΧ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ΪϳΎΑ|ϥΎδϧ΍|ˬ΍ΪΧ|ΪΑΎϋ|ϥΎδϧ΍|ϭ|Ζγ΍|ΩϮΒόϣ|΍ΪΧ|̶Ϩόϳ|ˬΖγΎϣ
|ˬϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ζΘγή̡| ϭ΍| ϪΑ| ΖΒδϧ| ΪϳΎΑ| Ύϣ| Ϫ̯| ̵ΩϮΟϮϣ|ϥ΁| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϣϳί΍Ωή̢Α| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ί΍| ϞΒϗ| ϻΎΣ|Ύϣ| ̵| ϩΪϴΘγή̡| ϭ΍| ϭ| ϢϴηΎΑ| ϭ΍| ̵| ϩΪϨΘγή̡| ΪϳΎΑ| Ύϣ| ˬϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω|
|ˬΩϮη| ̶ϣ| ϩΪϴϤϬϓ|ϭ| ΖϳΩϮΒϋ| ϭ| ΕΩΎΒϋ| ϭ| ΩϮΒόϣ| ϭ| ΪΑΎϋ| ϭ| ΪΒϋ| Ζϐϟ| ί΍|Ϫ̯|έϮσ|ϥΎϤϫ| ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍| ϥΎϳΩ΍| έΩ| ˮΖδϴ̩| ζΘγή̡| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϣϳί΍Ωή̢Α| ˬΖγ΍| ̵ΩϮΟϮϣ| Ϫ̩
| | ̵Ω΍ί΁|̵|Ϫϧ΍Ω΍ί΁|ΐϠγ|ˬ̶Ϩόϳ|ΖϳΩϮΒϋ|
|̶̳ΪϨΑ| ωϮϧ| ̮ϳ| ϭ| ̶̳ΩήΑ| ωϮϧ| ̮ϳ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ΩϮη| ̶ϣ| ϪΘγ΍ϮΧ| Ύϣ| ί΍| ϥΎϳΩ΍| Ϧϳ΍| έΩ| Ϫ̯| ̶θΘγή̡| Ϧϳ΍|ϥΎ̴Ο΍ϮΧ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ̶Ϩόϳ| ϩΩήΑ| ϭ| έϭήγ| ϭ| ΐΣΎλ| ̶Ϩόϳ| ϻϮϣ
|ϑήλ|εΩϮΧ|̵Ω΍ί΁|ί΍|β̯|ϥ΁|ήΑ΍ήΑ|έΩ|Ϫ̯|ˬΖγ΍|̵ή̴ϳΩ|̵|ϩΪϨΑ|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|΍έ|̶δ̯|̵Ω΍ί΁|ϥΩ΍Ω|ΖγΩ|ί΍|ˮΖδϴ̩|̶̳ΩήΑ|ϭ|̶̳ΪϨΑ|ϊϗ΍ϭ|ϕ
˷ ΎΣ|ή̴ϣ|ΏϮΧ|Ζγ΍
|ΖΒδϧ|΍έ|έΎ̯|Ϧϳ΍|Ϫ̯|̶ϧ΍ΰϴϣ|ϪΑ|ϭ|ΎϤη|ΪΒϋ|ϡΪη|Ϧϣ|Ζϗϭ|ϥ΁|ˬϡΩή̯|έΎϴΘΧϻ΍|ΏϮϠδϣ|΍έ|ϡΩϮΧ|ΎϤη|ήΑ΍ήΑ|έΩ|ή̳΍|Ϧϣ|Ωέ΍Ω|̶ϣήΑ|ΖγΩ|εΩϮΧ|̵Ω΍ί΁|ί΍|ˬΪϨ̰Α|ήψϧ
|ΐϠγ|Ϫϧ΍Ω΍ί΁|̶δ̯|ήΑ΍ήΑ|έΩ|Ϧϣ|Ζϗϭ|ήϫ|̵Ω΍ί΁|̵|Ϫϧ΍Ω΍ί΁|ΐϠγ|ˬ̶Ϩόϳ|ΖϳΩϮΒϋ|ΖϘϴϘΣ|έΩ|ήΘθϴΑ|ˬήΘθϴΑ|ϭ|ήΘϤ̯|ˬήΘϤ̯|ˬϢΘδϫ|ΎϤη|ΪΒϋ|έ΍ΪϘϣ|ϥΎϤϫ|ˬϢϨ̰Α|ΎϤη|ϪΑ
|ϥ΁| ˬϢϳϮη| ̶ϣ| ̶ΑήϏ| ϥΎϳΩ΍| Ωέ΍ϭ| Ϣϫ| ̶Θϗϭ| ˬϢϳϮη| ̶ϗήη| ϥΎϳΩ΍| Ωέ΍ϭ| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ̶Ϥϧ| ϼ
˱ όϓ| | ̶ΑήϏ| ϥΎϳΩ΍| έΩ| β̡| ϻΎΣ|ϡ΍| ϩΩή̯| ϭ΍| ΪΒϋ| ΍έ| ϡΩϮΧ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ˬϢϨ̯| ̵Ω΍ί΁
|ϪΑ| ϭ| ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍| ϥΎϳΩ΍| ΎΑ| ςϘϓ| ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ΖΒΤλ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ̵| ϩέΎΑέΩ| Ϣϳέ΍Ω| ϥϮ̩| ˭| | ϢϴγήΑ| ̶ΑΎΒϠϟ΍| ΐ
˷ ϟ| ̮ϳ| ϪΑ| Ϫ̯| ϢϴϨ̯| ̶ϘϠΗ| ̵ήθϗ| ̮ϳ| ΎΑ| ΍έ| ϦϳΩ| ΐ
˷ ϟ| ΪϳΎΑ| Ζϗϭ
|έΩ| ΍έ| ϢϳΩ΍ί΁| Ϫϧ΍Ω΍ί΁| ΪϳΎΑ| Ϧϣ| Ϫ̯| ̵ή̴ϳΩ| ϥ΁| ϻΎΣ| ϥ΍ή̴ϳΩ| ̵Ω΍ί΁| ήΑ΍ήΑ| έΩ| ϢϨ̯| ΐϠγ| ΍έ| ϡΩϮΧ| ̵Ω΍ί΁| Ϫϧ΍Ω΍ί΁| ΪϳΎΑ| Ϧϣ| ΎΠϨϳ΍| έΩ| Ϣϳέ΍Ω| έΎ̯| ϡϼγ΍| ΎΑ| ιϮμΧ
|ϡ΍| ̵Ω΍ί΁| ί΍| Ϫϧ΍Ω΍ί΁| ΍έ| ϡΩϮΧ| ΩϮΟϮϣ| ϥ΁| ήΑ΍ήΑ| έΩ| Ϧϣ| Ϫ̯| ˮΖγ΍| ̵ΩϮΟϮϣ| ϪϧϮ̴̩| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ϭ| ϡϼγ΍| ̶ϘϠΗ| έΩ| ΍ΪΧ| ϥ΁| ϢϨϴΒΑ| ΪϳΎΑ|Ζγ΍| ΍ΪΧ| ˬϢϨ̯| ΐϠγ| εήΑ΍ήΑ
|ΐΟϮϣ| ˬϦϣ| ΩϮΒόϣ| ϭ΍| ϭ| ϢηΎΑ| ϭ΍| ΪΑΎϋ| ΪϳΎΑ| Ϧϣ| Ϫ̯| ̵ΩϮΟϮϣ| Ϧϳ΍| ΏΎΑ| έΩ| ϖϴϘΤΗ|Ωέ΍ά̴Α| ήΛ΍| Ϧϣ| | Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | έΩ| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵ΩϮΟϮϣ| ϪϧϮ̴̩|ϢϨ̯| ϡϭήΤϣ
| Ζγ΍|Ϊϴ̯ΎΗ|ΩέϮϣ|΍ΪΧ|ί΍|̶ϳΎϫ|̶̳̬ϳϭ|Ϫ̩|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|ϢϴϨϴΒΑ|ϻΎΣ|ΩϮη|̶ϣ|ˬΩέ΍ά̳|̶ϣ|ήΛ΍|Ϧϣ| |Ωή̯|ΪϳΎΑ|Ϫ̩| |έΩ|Ϫ̯|ΩϮΟϮϣ|ϥ΁|̵Ύϫ|̶̴ϧϮ̴̩|ϒθ̯
||
| à   i à
|̮ϳ|ήΑ΍ήΑ|έΩ|ςϘϓ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ζϳΎϨόϣ|ˬΪηΎΑ|ΪϳΎΑ|Ύϣ|ΩϮΒόϣ|ˬΖγ΍|̶̰ϳ|Ϫ̯|̶ϳ΍ΪΧ|ϥ΁|ϭ|ΪηΎΑ|̶̰ϳ|΍ΪΧ|ή̳΍|Ζγ΍|̶̰ϳ|΍ΪΧ|̶Ϩόϳ|ˬΖγ΍ΪΧ|ΕΪΣϭ|ˬ΍ΪΧ|ϝϭ΍|̶̳̬ϳϭ
|Ϫϳ˷ήΤϟ΍| ΏϮϠδϣ| ΍έ| ΩϮΧ| ΩϮΟϮϣ| ̮ϳ| ήΑ΍ήΑ| έΩ|ΪϳΎΑ| ϥΎδϧ΍|ή̳΍| Ϫ̯| Ϣϳέ΍Ϊϧ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ̵έΎ̯|ϼ
˱ όϓ|Ωή̯| ΐϠγ| ΍έ|ΩϮΧ| ̵Ω΍ί΁| ΪϳΎΑ| ˬΩή̯| Ϫϳ˷ήΤϟ΍| ΏϮϠδϣ| ΍έ|ΩϮΧ|ΪϳΎΑ| ΩϮΟϮϣ
|έΩ| ΪϳΎΑ| ΍έ| ϥ΁| ϥϮ̩| ˮΪϨ̯| ̶ϣ| Ϫϳ˷ήΤϟ΍| ΏϮϠδϣ| ΍έ| ΩϮΧ| ΩϮΟϮϣ| ̮ϳ| ί΍| ζϴΑ| ήΑ΍ήΑ| έΩ| Ϫ̯| ̶δ̯| ΎΑ| ˬΪϨ̯| ̶ϣ| ϕήϓ| έΪϘ̩| ΩήΑ| ̶ϣ| έΎ̯| Ϧϳ΍| ί΍| Ϫ̯| ̶ΠϳΎΘϧ| ϭ| έΎΛ΁| ˬΪϨ̯
|ήΑ΍ήΑ| έΩ| ςϘϓ| Ύϣ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ζδϴϧ| ήΘθϴΑ| ̶̰ϳ| ˬΪηΎΑ| Ύϣ| ΩϮΒόϣ| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| ̶ϳ΍ΪΧ| ϥ΁|ϢϴϳϮ̳| ̶ϣ| ήοΎΣ| ϝΎΣ| έΩ|ϢϴϫΩ| έ΍ήϗ| ΚΤΑ| ΩέϮϣ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ̶ΘΧΎϨη| ϥΎδϧ΍| ΖϤδϗ
| ΪϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡|ςΑέ|Ύϣ|Ωή̯|ΪϳΎΑ|ϪϧϮ̴̩|ϪΑ|ϭ|Ύϣ|Ζδϳί|ΪϳΎΑ|ϪϧϮ̴̩|ϪΑ|̶Ϩόϳ|ˬΖγ΍| |ΪϳΎΑ| |̮ϳ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|Ϧϳ΍|ϢϴϨ̯|έΎϴΘΧϻ΍|ΏϮϠδϣ|΍έ|ϥΎϣΩϮΧ|ΩϮΟϮϣ|̮ϳ

|ΞϬϧ| έΩ|έΎμΑϻ΍|̭έΪϳ| Ϯϫ| ϭ| έΎμΑϻ΍|̭έΪΗ| ϻ|Ζδϴϧ| α΍ϮΣ| ϪΑ| αϮδΤϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥ΁| ϭ| Ωέ΍Ω| ̶ϣϭΩ| ̶̳̬ϳϭ| ˬΖδϴϧ| ήΘθϴΑ| Ϣϫ| ̶̰ϳ| Ϫ̯| ̵ΩϮΟϮϣ|Ϧϳ΍|ϡϭΩ| ̶̳̬ϳϭ
|̨ϴϫ|β̡| ˬΖδϴϧ| Ϣϫ| αϮδΤϣ|Ύ˱ ϴϧΎΛ| ϭ| Ζδϴϧ| ήΘθϴΑ| ̶̰ϳ| ΩϮΟϮϣ|ϥ΁| ή̳΍|ϻ
˱ ϭ΍|Ζδϴϧ| Ϣϫ| αϮδΤϣ|˭Ζγ΍| ϩΪη| ϥ΍ϭ΍ήϓ| Ϊϴ̯ΎΗ| ϥΩϮΒϧ| αϮδΤϣ| ϪΑ| ̶Ϩόϳ| ήϣ΍| Ϧϳ΍|ϪΑ| ϪϏϼΒϟ΍
|̨ϴϫ| ήΑ΍ήΑ| έΩ| Ϧϣ| ̶Ϩόϳ|ΪηΎΒϧ| αϮδΤϣ| ϥ΁| Ϊη| ΎϨΑ| ϭ| ΪϨΘδϫ| αϮδΤϣ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ϥϮ̩| ˬΪϳϮη| έΎϴΘΧϻ΍| ΏϮϠδϣ| ϥΎηήΑ΍ήΑ| έΩ| ΪϳΎΒϧ| ˬΪϴϨϴΑ| ̶ϣ| Ϫ̯| ΍έ| ̶ϳΎϫ| Ϧϳ΍| ί΍| ϡ΍Ϊ̯
|Ϣϴϧ΍Ω| ̶Ϥϧ|ϼ
˱ όϓ|Ζδϴϧ| ΍ΪΧ| Ϧϳ΍| Ϫ̯|ΪϫΩ| ̶ϣ| ϥΎθϧ| Ϧϳ΍| ΩϮΧ| ϭ| Ζγ΍|αϮδΤϣΎϧ| ΩϮΒόϣ| ̵΍ΪΧ|ϭ| Ζγ΍| αϮδΤϣ| ϥΎδϧ΍| ϥϮ̩|ˬϢϨ̯|έΎϴΘΧϻ΍| ΏϮϠδϣ| ΍έ|ϡΩϮΧ| ΪϳΎΒϧ| ̶ϧΎδϧ΍
|Ϫ̩|έΩ|Ϫ̯|̵ήϨϫ|ϡΎϤΗ|΍ΪΧ|Ϧϳ΍|Ζδϴ̩|Ϫ̯|Ζδϧ΍Ω|Ϣϴϫ΍ϮΨϧ|̶ΘΣ|Ϫ̰ϠΑ|ˬΖδϴ̩|Ϫ̯|Ϣϴϧ΍Ω|̶Ϥϧ|ςϘϓ|Ϫϧ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ϪΑ|ζϨδΣ|΍ΪΧ|Ϫ̯|Ζϔ̳|Ϣϴϫ΍ϮΧ|΍˱ΪόΑ|̶ϟϭ|Ζδϴ̩|΍ΪΧ
|Ϧϳ΍|ήΑ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ώϴϠΑ| Ϊϴ̯ΎΗ|ω|̶Ϡϋ| ΕήπΣ| Ϫ̯| ϢϴϨϴΑ| ̶ϣ|΍˱ΪόΑ| ˬΖγ΍| αϮδΤϣΎϧ| ϢϴΘϔ̳| ̶ϣ| ϥϻ΍|ΎΗ|Ζϔ̳|Ϣϴϫ΍ϮΧ|΍˱ΪόΑ| ΍έ|Ύϫ| Ϧϳ΍| ϭ| Ζγ΍| ̶ΒϠγ| ήϨϫ| ˬΩέ΍Ω|Ύϣ| Ωή̯| ΪϳΎΑ
|ΏϮΧ|Ωέ΍Ω| ήΛ΍| Ύϣ| ̶̳Ϊϧί| έΩ| Ϧϳ΍| ϭ| ΪϨΘδϴϧ| ΍ΪΧ| Ύϫ| αϮδΤϣ| Ϣϴϧ΍ΪΑ| Ύϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| ϦϴϤϫ| ϪΑ| ζϨδΣ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ˬΖδϴϧ| ̶δΣ| ̭΍έΩ΍| ϞΑΎϗ| ϭ| Ζγ΍| ̭έΪϣΎϧ| ϼ
˱ λ΍| Ϫ̯
|Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ˬϢϴηΎΑ| ̵ΪΟ| ϥΎθϧΩϮΑ| ΍ΪΧ| ̶ϔϧ| έΩ| ΪϳΎΑ| Ύϣ| Ϫ̯| ̶ΗΎγϮδΤϣ| ϦϳήΗ| ϢϬϣ| Ϫ̯| Ωέ΍Ϊϧ| ̶̰η| ˮΪϨΘδϫ| Ϫ̩| Ύϫ| αϮδΤϣ| Ϧϳ΍| ˬΪϨΘδϴϧ| ΍ΪΧ| Ύϫ| αϮδΤϣ| ή̳΍| ϝϻΎΣ
|ϭ| ϢϠϋ| ̵΍έ΍Ω| Ϫ̯| ̵ΩϮΟϮϣ|ήΑ΍ήΑ| έΩ|̵Ω΍ί΁|̶ϔϧ| Ϫ̯|Ϧϳ΍| ϞϴϟΩ| ϪΑ| ˮϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ΍έ| ΖϳΪΟ| ϦϳήΘθϴΑ| ΎΟ| Ϧϳ΍|έΩ| ΍ή̩| ̶ϟϭ| ˬΪϧ΍έϮσ| ϦϴϤϫ| ΕΎγϮδΤϣ|̵| ϪϤϫ| ϪΘΒϟ΍ΪϨΘδϫ
|Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ˬή̴ϳΩ| ΕέΎΒϋ| ϪΑ|Ζδϴϧ| ̶Ϭϧ| ήϣ΍| ϭ| ϩΩ΍έ΍| ϭ| ϢϠϋ| ̵΍έ΍Ω| ϼ
˱ λ΍| Ϫ̯| ̵ΩϮΟϮϣ| ήΑ΍ήΑ| έΩ| ̵Ω΍ί΁| ̶ϔϧ| ΎΗ| ˬΖγ΍| ήΗέ΍ΩΎϨόϣ| ̶ϠϴΧ| ˬΖγ΍| ̶Ϭϧϭ| ήϣ΍| ̵| ϩΩ΍έ΍
|ϥ΍ΪϨ̩|ζϨΘϓή̳|΍ΪΧ|Ϧϳ΍|Ύϣ΍|ˬΖδϫ|Ϣϫ|έϮσ|ϦϴϤϫ|ˬΖϓή̳|΍ΪΧ|ΪϳΎΒϧ|΍έ|Ϧϴ̴Ϩγ|ϭ|̶Ϗήϔϣ|ˬϦϴϤϴγ|ˬϦϳέί|ˬϦϴΑϮ̩|ΖΑ|̮ϳ|̶Ϩόϳ|ˬΖδϴϧ|αϮδΤϣ|΍ΪΧ|ή̳΍|ΪϴϳϮ̴Α|ΎϤη
|ϡΩ΁| Ζϗϭ| ϥ΁|ˬΪηΎΑ| ̶Ϭϧ| ϭ| ήϣ΍| ϭ| ϩΩ΍έ΍| ϭ| ϢϠϋ| ̵΍έ΍Ω| ΩϮΟϮϣ| ϥ΁| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ| Ϫϳ˷ήΤϟ΍| ΏϮϠδϣ|̵ΩϮΟϮϣ| ήΑ΍ήΑ| έΩ| ΍έ| ΩϮΧ| ϥΎδϧ΍|ϥϮ̩| ˬΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ΍Ϊϴ̡| ωϮϗϭ| ̶̳Ϊϧί|έΩ
|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ϡΩή̯| ϞϴτόΗ| ϡΩϮΧ| έΩ| ΍έ| ̵ΪϨϳ΍ΪΑ| ϭ| ΪϨϳΎηϮΧ| ήϫ| ϭ| ϡΩή̯| ΐϠγ| ϡΩϮΧ| ί΍| ΍έ| ̶Θγ΍ϮΧΎϧ| ϭ| Ζγ΍ϮΧ| ήϫ| ή̴ϳΩ| ˬΩή̯| ϭ΍| Ϫ̯| ̶ϴϬϧ| ϭ| ήϣ΍| ήΑ΍ήΑ| έΩ| Ϫ̯| ΪϳϮ̴Α
|ˬΪθ̰Α| ̮ϳέΎΑ| ̵ΎϫΎΟ|ϪΑ| ˬΪϳΩή̯| ϥ΁| έΎϴΘΧϻ΍| ΏϮϠδϣ| ΍έ|ϥΎΗΩϮΧ| ΎϤη| ή̳΍| Ϫ̯| ˬΪϨ̯| ̶Ϥϧ| Ϣϫ| ̶Ϭϧϭ| ήϣ΍| ϥϮ̩| ˬΪϴϧ΍ΪΑ| ΍ΪΧ| ΍έ|ϥ΁| ΎϤη| Ϫ̯|Ωέ΍Ϊϧ| ήτΧ| ϥ΍ΪϨ̩| ̶ΑϮ̩| ΖΑ
|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ΪϨηΎΑ|ϪΘη΍Ω|Ϣϫ|̶Ϭϧ|ϭ|ήϣ΍|ΪϨϧ΍ϮΗ|̶ϣ|Ύ˱ όΒσ|ϭ|Ϊϧ΍|ϩΩ΍έ΍|ϭ|ϢϠϋ|̵΍έ΍Ω|Ϫ̯|̶Η΍ΩϮΟϮϣ|̶Ϩόϳ|ˬΪϨϨ̯|̶ϣ|Ϣϫ|̶Ϭϧ|ϭ|ήϣ΍|Ϫ̯|Ϊϧ΍|ϢϬϣ|̶ϳΎϫ|ΖΑ|ϥ΁|ήΘθϴΑ
|̶Ϥϧ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ϭ|ϢΘδϴϧ|΍ΪΧ|Ϣϫ|Ϧϣ|ΩϮΧ|ϢΘδϫ| Ϧϣ| |ΩϮΧ|Ζγ΍|αϮδΤϣ|Ϫ̯|̵ή̴ϳΩ|̵Ύϫΰϴ̩|ί΍|̶̰ϳ|Ύϣ΍|Ϣϴϧ΍ΪΑ|ϥΎθϳ΍ΪΧ|Ύϣ|Ϫ̯|Ωέ΍Ω|ϥΎ̰ϣ΍|Ϫ̯|ΪϨΘδϫ|̶ϳΎϫΰϴ̩|ϝϭ΍
|ζϳ΍Ϯϫ| ΍έ| Ϫϟ΍| Ϫ̯| ̶δ̯| ˬϩ΍Ϯϫ| Ϫϟ΍| άΨΗ΍| Ϧϣ| Ζϳ΍ήϓ΍|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ϥ΁ήϗ|ϢηΎΑ| έΎϴΘΧϻ΍| ΏϮϠδϣ| Ϣϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| Ϣϫ| ϡΩϮΧ| ήΑ΍ήΑ| έΩ| ̶Ϩόϳ| ˬϢηΎΑ| ϡΩϮΧ| ̶Ϭϧ| ϭ| ήϣ΍| ϊΑΎΗ| Ϣϧ΍ϮΗ
|ˬϢγϮδΤϣ| Ϣϧ΍Ω| ̶ϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΎΑ|ϡ΍| ϪΘϓή̳| ΍ΪΧ| ΍έ| ϡΩϮΧ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ΎΟ| Ϧϳ΍| ϭ| ϪΘϓή̳| ΍ΪΧ| ΍έ| ̵ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ˬ˱ΎΑΎΑέ΍| ϢϬϧΎΒϫέ| ϭ| ϢϫΎΒΣ΍| ΍ϭάΨΗ΍| Ϫ̯| ̶δ̯| ϥ΁| ΎΑ| ˬϪΘϓή̳
|| ˬϢθ̰Α| ΖγΩ| Ωέ΍Ϯϣ| Ϧϳ΍| ήΑ΍ήΑ| έΩ| ϡΩϮΧ| ̵Ω΍ί΁| ί΍| ΪϳΎΒϧ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ| ˬΪϨΘδϴϧ| ΍ΪΧ| Ϣϫ| ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϭ| ϢΘδϴϧ| ΍ΪΧ| ϡΩϮΧ| ̶ϧΎδϧ΍| ϢϟΎϋ| έΩ| ̶Θϗϭ| Ύ˱ όΒσ
|̶Ϭϧ| ϭ| ήϣ΍| ϥΎηΩϮΧ| Ϫ̯| ̶ΗΎγϮδΤϣ| έΩ| ΪϧϮη| ̶ϣ| ήμΤϨϣ| ΕΎγϮδΤϣ|Ύ˱όϗ΍ϭ| Ύϳ΁| ϻΎΣϢϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| ΍ΪΧ| ή̴ϳΩ| ΍έ| ϥ΍έϮϧΎΟ| ϭ| ΕΎΗΎΒϧ| ϭ| ΕΎϧ΍ϮϴΣ| ̶ϟϭ΍| ϖϳήσ| ϪΑ|ΏϮΧ
|΍ΪΧ| ΍έ| ΕήϬη| ϭ| ΖγΎϳέ| ϭ| ϩΎΟ| ϭ| ̶ϋΎϤΘΟ΍| ΕέΪϗ| ΪϳΎη| Ύϳ| ˬΩήϴ̴Α| ΍έ| ΍ΪΧ| ΕϭήΛ| ̶δ̯| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ̶Ϩόϳ| ˬΖδϴϧ| έϮΟ| Ϧϳ΍| ϪΘΒϟ΍| ˬή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϞΜϣ| ˬΪϨϨ̯| ̶ϣ
|ΦϨγ| ϥ΁|ΪϨ̯| ̶ϣ| ϕήϓ| Ε΍ΩϮΟϮϣ| ωϮϧ| Ϧϳ΍| ϦΘϓή̳| ΍ΪΧ| ΎΑ| Ε΍ΩϮΟϮϣ| ΦϨγ| ϥ΁| ϦΘϓή̳| ΍ΪΧ| ϪΘΒϟ΍|Ζϓή̳| ϥΎθϳ΍ΪΧ| ΩϮη| ̶Ϥϧ| ϭ| Ϊϧ΍έϮϣ΍| ϪϠδϠγ| ̮ϳ| Ϣϫ| Ύϫ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ωήϴ̴Α
|ˬΕέΪϗ| ˬΕϭήΛ| ˬϢϧ΍Ω| ̶ϣ| ΍ΪΧ| ΍έ| ΕϭήΛ| Ϧϣ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ΎΑ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ϕήϓ| ˬϢηΎΑ| ϊϴτϣ| ϭ| ϊΑΎΗ| ϭ΍| ̶Ϭϧ| ϭ| ήϣ΍| ήΑ΍ήΑ| έΩ| ϭ| Ϣϧ΍ΪΑ| ζϳ΍ΪΧ| Ϧϣ| Ϫ̯| ̶ϧΎδϧ΍| ϞΜϣ| ˬΕ΍ΩϮΟϮϣ
|ΎϨόϣ|ΕέϮλ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ˮΪϨ̯|΍Ϊϴ̡|ΎϨόϣ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ήΑ΍ήΑ|έΩ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|ϪϧϮ̴̩|ϦΘϓή̳|΍ΪΧ|ΎΠϨϳ΍|β̡|ˬΪϨϨ̯|̶Ϭϧ|ϭ|ήϣ΍|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|ΪϨϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|ϥΎηΩϮΧ|ΕήϬη|ϭ|̶ϋΎϤΘΟ΍|ΖϴΜϴΣ
|ˬΪϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| ΎϨόϣ| ̵έϮσ| Ϧϳ΍|ϢϨ̯| ̶ϣ| ήψϧ| ϑήλ| ϡΩϮΧ| ̵Ω΍ί΁| ̵΍ήΑ| ϥΎθϧΩέϭ΁| ΖγΩ| ϪΑ| ̵΍ήΑ| ϢϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| ϖϠόΗ| ϥϮ̩| ϭ| ϢϨ̯| ΍Ϊϴ̡| ϖϠόΗ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ΖΒδϧ| Ϧϣ| Ϫ̯
|ϪΑ|ήσΎΧ|ϖϠόΗ|̶ϋϮϧ|Ϧϣ|̶Θϗϭ|Ϊϧέ΍Ϊϧ|̶Ϭϧ|ήϣ΍|Ϫ̯|αΎϨ̰γ΍|ϭ|Ϫ̰γ|ϥϮ̩|ˬΖγ΍|ϩΪη|̶δ̯|̵΍ΪΧ|Ϫ̰γ|Ύϳ|αΎϨ̰γ΍|ϼ
˱ Μϣ|ΪϳϮ̴Α|̶δ̯|Ϫ̯|Ωέ΍Ϊϧ|̶ϠμΤϣ|̵ΎϨόϣ|Ϫϧή̳ϭ
|Ϣϴϫ΍έΩ|ϭ|ήϴϧΎϧΩ|ϥΎδϧ΍|ΩϮη|̶ϣ|ΎΠϨϳ΍|Ϫ̯|Ζγ΍|ϥΎϤϫ|ˬ̶ΘϤϴϗ|ήϫ|ϪΑ|Ϧϳ΍|ϡΩέϭΎϴΑ|ΖγΩ|ϪΑ|̶ΘϤϴϗ|ήϫ|ϪΑ|΍έ|Ύϫ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|Ϣϳ΁|̶ϣήΑ|ΩΪλέΩ|Ζϗϭ|ϥ΁|ˬϢϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡|Ύϫ|Ϧϳ΍
|Ε΍ΩΎϤΟ| ήϴψϧ| Ϫ̯|ΪϨΘδϫ| ̶ΗΎϳΩΎϣ| ήψϧ| ϪΑ| ˬΎϴϧΩ| ΩϮη| ̶ϣ| ϪΘϔ̳| ̶Θϗϭ| ˬΖγ΍|ϩΩ΍Ω| έ΍ήϗ| εΩϮΧ| ̵΍ΪΧ| ΍έ|ΎϴϧΩ| ̶ϧϼϓ|ϼ
˱ Μϣ| ΩϮη| ̶ϣ|ϪΘϔ̳| Ϫ̯| ΖγΎϨόϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ|Ϊϧ΍ΪΑ| ΍ΪΧ|΍έ
|ΎϳϮ̳|Ύϫ|Ϧϳ΍|ΪΒϋ|ϢϳϮη|̶ϣ|Ύϣ|Ϟλ΍|έΩ|ˬϢϴϨ̯|ήψϧ|ϑήλ|̵Ω΍ί΁|ϪϧϮ̳ήϫ|ί΍|ϢϳήχΎΣ|ϥ΁|̮ϠϤΗ|̵΍ήΑ|ˬϢϴϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡|Ύϫ|ϥ΁|ϪΑ|̶ΒϠϗ|ϖϠόΗ|Ύϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ήσΎΧ|ϪΑ|Ύϣ΍|ˬΪϧ΍
|Ζϗϭ|ϪϤϫ|ˬΩέ΍Ϊϧ|̵Ω΍ί΁|εΩϮΧ|ήΒϟΩ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ή̴ϳΩ|ˬΩΪϨΑ|̶ϣ|ϝΩ|αΎϨ̰γ΍|ϭ|Ϫ̰γ|Ϯϟϭ|̵ΩϮΟϮϣ|ϪΑ|̶δ̯|̶Θϗϭ|ή̴ϳΩ|ήϴΒόΗ|ϪΑ|ˬΪϨϨ̯|̶ϣ|ήϣ΍|Ϧϣ|ϪΑ|Ϫ̰γ|ϭ|αΎϨ̰γ΍
|Ϧϳ΍| ΩϮη| ̶ϣ| ϪΘϔ̳| Ϧϳ΍|ί΍| ΪόΑ| Ύϣ΍|Ζγ΍|ΐΗ΍ήϣϭΫ| ̵Ω΍ί΁| ΐϠγ| ΖϟΎΣ|Ϧϳ΍|̵Ω΍ί΁|ΐϠγ| ΖϟΎΣ| ωϮϧ| ̮ϳ| ̶Ϩόϳ| ˬΩέ΍Ω| ΖϳΩϮΒϋ| ΖϟΎΣ| εΩϮΧ| ̵|ϩΩήΒϟΩ|ϪΑ| ΖΒδϧ| ϪΘδΒϟΩ
|Ϧϳ΍|ζϳΎϨόϣ|Ζϗϭ|ϥ΁|ˬΖγ΍|̭΍έΩ΍|ϕϮϓ|ή̳΍|ΏϮΧ|Ζγ΍|̭΍έΩ΍|ϕϮϓ|ˬΖδϴϧ|Ϣϫ|̭˴έΪ˵ϣ|Ϣϳέ΍Ω|Ϫ̯|̶ϳ΍ΪΧ|ϥ΁|Ϫ̯|ΩϮη|̶ϣ|ϪΘϔ̳|ˬΖδϴϧ|αϮδΤϣ|Ϣϳέ΍Ω|Ύϣ|Ϫ̯|̶ϳ΍ΪΧ
|΍ΪΧ| ί΍| Ϣϫ| Ύϣ| Ε΍έϮμΗ|Ζγ΍ΪΧ| ί΍| Ύϣ| Ε΍έϮμΗ| ˬΖγ΍| ϦϳήΗ| ϢϬϣ| Ϫ̯| Ύϫ| Ϧϳ΍| ί΍| ̶̰ϳ| ϭ| ΩϮη| ̶ϘϠΗ| Ϧϣ| ̵΍ΪΧ| ΪϳΎΒϧ| Ϣϫ| Ζδϫ| ̭΍έΩ΍| ϖ͉ϠόΘϣ| ̵ΰϴ̩| ήϫ| Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ
|ϥϮ̩|ϢηΎΑ|ϪΘη΍Ω|΍ΪΧ|ί΍|Ϧϣ|Ϫ̯|̵έϮμΗ|ήϫ|ϭ|Ζγ΍|̭΍έΩ΍|ϕϮϓ|΍ΪΧ|ϥϮ̩|ˬΖδϴϧ|΍ΪΧ|ˬΖγ΍ΪΧ|έϮμΗ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϞϴϟΩ|ϪΑ|΍ΪΧ|ί΍|̶ϘϠΗ|ήϫ|ϥϮ̩|ˬΪϧϮη|̶ϘϠΗ|΍ΪΧ|ΪϳΎΒϧ
|̶̴ΘδΒϟΩ| ϭ| ̶̳| ϪΘϔϴη| ̶ϘϠΗ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ΖΒδϧ| ΪϳΎΒϧ| ˬϡέ΍Ω| ΍ΪΧ| ϪΑ| ΖΒδϧ| Ϣϫ| ̶ϴϘϠΗ| ή̳΍| Ϫ̰ϠΑ| ̶όϤΟ| ̶̳Ϊϧί| έΩ| ςϘϓ| Ϫϧ| ̶Ϩόϳ|Ζδϴϧ| ΍ΪΧ| ˬϩΪη| ϊϗ΍ϭ| Ϧϣ| ̭΍έΩ΍| ϖ͉ϠόΘϣ
|΍ΪΧ|ί΍|Ϫ̯|̵έϮμΗ|ήϫ|Ϫ̯|Ζγ΍|ϑϭήόϣ|̶ϠϴΧ|ιϮμϓ|ήΧ΁|ΪϨΑ|ˬήΧ΁|̵|ϪΤϔλ|έΩ|̶Αήϋ|ϦϳΪϟ΍|̶Τϣ|ϦΨγ|Ϫ̯|ΖγΎΟ|Ϧϳ΍|ϢΘγή̢Α|΍έ|̶ϘϠΗ|Ϧϳ΍|ΎϳϮ̳|ϭ|ϢηΎΑ|ϪΘη΍Ω
|ϞϘϧ| Ϫ̯|ω| ήϗΎΑ| ΪϤΤϣ| ϡΎϣ΍| ί΍| Ζγ΍| ̶ϨΨγ| ήϴψϧ| Ϧϳ΍|Ωήϴ̳| ̶Ϥϧ| έ΍ήϗ| ̭΍έΩ΍| ϑήχ| έΩ| ΍ΪΧ|Ζη΍Ω| ̶̴ΘδΒϟΩ| ΪϳΎΒϧ| έϮμΗ| ϥ΁| ϪΑ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ˬΖδϴϧ| ΍ΪΧ| ϥ΁| ˬΪϳέ΍Ω
|ϭ| Ϧϣ| ϊϧΎλ| ΍ΪΧ|ΖγΎϤη| ωϮϨμϣ| ϭ| ϪΘΧΎγ| ˬΪϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ΍ΪΧ| ί΍| Ϫ̯| ̵έϮμΗ| ήϫ|Ϣ̰ϴϟ΍| ΩϭΩήϣ| Ϣ̰ϟ| ωϮϨμϣ| ϮϬϓ| ϪϴϧΎόϣ|ϕ
˷ Ω΍| ̶ϓ| Ϣ̰ϣΎϫϭΎΑ| ϩϮϤ˵Η| ΰ͋ ϴϣ| Ύϣ| Ϟ̯|ϩΪη
|Ϣϫ| Ύϣ| έΎ̰ϓ΍| Ϧϳ΍| ϖ͉ϠόΘϣ| Ϯϟϭ|ϢϴηΎΑ| ΪϳΎΒϧ| Ϣϫ| ϥΎϣΩϮΧ| έΎ̰ϓ΍| ̵| ϪΘϔϴη| Ύϣ| ̶Ϩόϳ| ήΗ| ϩΩΎγ| ϥΎΑί| ϪΑ|Ζγ΍| ωϮϨμϣ| ϡέ΍Ω| ΍ΪΧ| ί΍| Ϧϣ| Ϫ̯| ̵έϮμΗ| Ϧϳ΍| ̶ϟϭ| ˬΖγΎϤη
| ΍έ|ΩϮΧ|Ϫϧ|ˬϢϴΘγή̢Α|΍έ|΍ΪΧ|ΪϳΎΑ|Ύϣ|ϭ|̶Θγή̡ΩϮΧ|̶Ϩόϳ|ϥΩϮΑ|ΩϮΧ|έΎ̰ϓ΍|̵|ϪΘϔϴη|ΪηΎΑ|΍ΪΧ|ΩέϮϣέΩ
|ϦϳΩ|έΩ| Ύϳ| ϭ| Ζγ΍| ̵έϮσ| Ϧϳ΍| ϪϔδϠϓ| έΩ| Ϫ̯|ˬΪϨ̯| ΩϮΟϭ| ϦϴϴΒΗ| ΍έ|̶ϳΎϫ| Ζϴόϗ΍ϭ|Ϫ̯| ϩΪϣΎϴϧ| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| ϦϳΩ| έΩ| ΍ΪΧ|ΪϨ̯|̶̳Ϊϧί|̵έϮσ| Ϫ̩| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ΪϤϬϓ| ̶ϣ| ΍ΪΧ| ςϘϓ
|ΪϨ̯|Ϧηϭέ|Ϫ̯| Ζγ΍| ϩΪϣ΁| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| ̶ϨϳΩ| ̵| Ϫθϳ| Ϊϧ΍|έΩ| ΍ΪΧ|ϢϴϧΰΑ| ̶ϳΎϫ| ϡ΍ήΑ΍| ϭ| Ωέ|ϭ| ΕΎΒΛ΍|ϭ| ̶ϔϧ| ϭ| Ϣ̰Σ| ϪΑ| ΖγΩ|Ϣϳέ΍Ω|ϭ΍|ί΍| Ϫ̯| ̶ϘϠΗ| ί΍| Ω΍ΪϤΘγ΍| ΎΑ| Ύϣ| Ϫ̯| ϩΪϣΎϴϧ
|Ϧϳ΍| ϪΑ| ϭ| ΪϨϨ̯| ̶ϣ|̶̳Ϊϧί|ςϠϏ| ̶ϧΎδ̯| Ϫ̩| Ϫ̯| ΪϳϮ̴Α| ϩΪϣ΁| ΍ΪΧ|Ωέ΍Ω| ̶ΒϠγ| ̵| ϪΒϨΟ| ϢΘϔ̳|̶ϣ| Ϫ̯| ΩϮΑ| Ϣϫ| υΎΤϟ| Ϧϳ΍|ί΍|˭Ζγ΍| έϮτ̩| ςϠϏ|̶̳Ϊϧί|̵Ύϫ| ϩϮϴη| ϪϋϮϤΠϣ
|΍ΪΧ| Ϫ̯| ϢϳϮ̴Α| Ϣϫ΍ϮΧ| ̶Ϥϧ|Ζγ΍| ΎϤϨϫ΍έ| ̮ϳ| ̶Ϩόϳ| ˬΖγ΍|! 

| ̮ϳ| ˬΖδϴϧ| ΩϮΟϮϣ| ̮ϳ|Ζγ΍| 
| 
| ̮ϳ| ϦϳΩ| έΩ| ΍ΪΧ| ̵| ϩΪϨΑ| ήψϧ| ϪΑ| ΎϨόϣ
|ΩϮΟϭ|̶ϫΎ̳|ˬΪϧ΍|Ϟ΋Ύϗ|κΨθΘϣ|ΩϮΟϭ|Ϫ̯|̶ϳΎϫ|ϥ΁|ˬκΨθΘϣ|ήϴϏ|ΩϮΟϭ|̶ϧΎδ̯|ϭ|Ϊϧ΍|Ϟ΋Ύϗ|κΨθΘϣ|ΩϮΟϭ|΍ΪΧ|̵΍ήΑ|̶ϧΎδ̯|ϢϳϮ̳|̶ϣ|΍έ|΍ΪΧ|Ωή̯έΎ̯|ˬΩέ΍Ϊϧ|ΩϮΟϭ
|κΨθΘϣ|Ϫ̩|ϭ|ΪηΎΑ|έ΍ϭ|ϥΎδϧ΍|κΨθΘϣ|Ϫ̩|ˬΪηΎΑ|κΨθΘϣ|ήϴϏ|΍ΪΧ|Ϫ̩|β̡|ΪϨϠ΋Ύϗ|έ΍ϭ|ϥΎδϧ΍|ήϴϏ|κΨθΘϣ|ΩϮΟϭ|̶ϫΎ̳|ϭ|ΪϨϠ΋Ύϗ|έ΍ϭ|ϥΎδϧ΍|ϭ|̶μΨη|κΨθΘϣ

|Ϫ̯| ̶Θϗϭ|ΪϨΘδϴϧ| ΪϬθϣ| ϩ΍έ|ˬΎϫ| ϩ΍έ|̵| ϪϴϘΑ| ϭ| Ζγ΍| ΪϬθϣ| ϩ΍έ|Ϧϳ΍| ΪϳϮ̳| ̶ϣ|ϼ
˱ Μϣ|̶Ϩόϳ|Ωέ΍Ω| ̶ϳϮϠΑΎΗ|! 

|Ωή̯έΎ̯| ϦϳΩ|έΩ|ϝΎΣ| Ϫγ| ήϫ| έΩ| ˬέ΍ϭ| ϥΎδϧ΍| ήϴϏ
|̶ϳϮϠΑΎΗ|ΖϟΎΣ|̮ϳ|ΪϨγέ|̶Ϥϧ|ΪϬθϣ|ϪΑ|ϭ|ΪϨϨ̯|̶ϣ|ϩΎΒΘη΍|̶ϧΎδ̯|Ϫ̩|ϢϴϤϬϔΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|εήϨϫ|ςϘϓ|ϭ|ςϘϓ|ζϠϓ|Ϧϳ΍|ˬΩϭέ|̶ϣ|ΪϬθϣ|ΖϤγ|ϪΑ|ΪϨΘϔ̳|ϭ|ΪϧΩί|ζϠϓ|̮ϳ
|Ϫ̯| έ΍ΪϘϣ| ϥ΁| ˬΩέ΍Ϊϧ| ̶ϳϮϠΑΎΗ|! 

|̵| ϪΒϨΟ| ̨ϴϫ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| ΪϴΘϔ̳| ή̳΍|Ωέ΍Ω| ̶τΑέ| Ϫ̩| Ϧϣ| ϪΑ| Ϫ̯| Ϊγή̡| ̶ϣ| ̵ϮϨόϣ| ϡΩ΁| ̮ϳ| ίΎΑ| ΪηΎΒϧ| Ϧϳ΍| ή̳΍| ϭ| Ωέ΍Ω| ̶θϠϓ| ϭ
| Ϣϳ΍ήΑ| ΪϳΎΑ| ΍ΪΧ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ωέ΍Ϊϧ| Ϣϳ΍ήΑ| ̶ϗήϓ| ̨ϴϫ| ϡΩή̯| νήϋ| Ϫ̯| ̵΍| Ϫ̩έϮϣ| ϥ΁| ΩϮΟϭ| ΎΑ| ϢϟΎϋ| έΩ| ΍ΪΧ| ΩϮΟϭ|Ωέ΍Ω| ̶τΑέ| Ϫ̩| Ϧϣ| ϪΑ| ˬΩέ΍Ϊϧ|! 

|̵| ϪΒϨΟ
| Ζϔ̳|̶ϣ|Ϫ̯|ήϋΎη|ϥ΁|ϝϮϗ|ϪΑ|ΪηΎΑ|̶ϧΎθϧ|ςΧ|̮ϳ|̶Ϩόϳ|ΪηΎΑ! 

|
| ΩϮθϧ|Ϣ̳|ϩέ|Ϫ̯|Ζγ΍|ϥΎθϧ|̲Ϩγ|̮ϳ|ϪΒό̯
| ϦϴϤϫ|ˬΪϧ΍Ω|̶ϣ|ςϠϏ|΍έ|̶ϳΎϫ|Ζθϴόϣ|ίήσ|Ϫ̩|ϦϳΩ|Ϫ̯|ϢϴϤϬϓ|̶ϣ|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ϦϳΩ|Ϫ̯|̶ϳ΍ΪΧ|ΎΑ|Ύϣ|ϊϗ΍ϭ|έΩ
|βϴϠ̡| ̮ϳ| ΎϤη| Ϫ̯| ΪϴϨ̯| νήϓ| ϼ
˱ Μϣ|Ζγ΍| έϮσ| ϦϴϤϫ| ˮΩή̯| έ΍ήϗήΑ| ρΎΒΗέ΍| ϭ΍| ΎΑ| ϥ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| Ϫ̯| Ωή̯| έϮμΗ| ϥ΍ϮΘϧ| ΍έ| Ϊϧϭ΍ΪΧ| ή̳΍| Ϫ̯| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ζϴ̡| ̶ϟ΍Ϯγ| ΎΠϨϳ΍| έΩ
|ϭ| ΖγΎϤη| ΎΑ| ϖΣ| Ϫ̯| ΪηϮ̳| ̶ϣ| Ϣϫ| βϴ΋έ|ϢηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ϭ΍| ί΍| ̶δ̰ϋ| ΪϳΎΑ| Ϧϣ| ˬϞΗΎϗ| ̮ϳ| ϝΎΒϧΩ| ΪϴΘγήϓ| ̶ϣ| ΍ήϣ| Ϫ̯| ΎϤη| Ϫ̯| ΪϴϳϮ̳| ̶ϣ| ̵ήΘϧϼ̯| βϴ΋έ| ϪΑ| ˬΪϴΘδϫ
|̶̰η| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| Ζϗϭ| ϥ΁|ΪϴΘγήϓ| ̶ϣ| ΎΠ̯| ΍έ| Ϧϣ| ή̴ϳΩ|Ϊϳήϴ̴Α| β̡| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϞΗΎϗ| ή̳΍| ΪϳϮ̴Α| ˬΪϨϴΑ| ̶ϣ| ΍έ| β̰ϋ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| βϴϠ̡| ή̳΍|ΪϫΩ| ̶ϣ| ϥΎθϧ| ΍έ| ̶δ̰ϋ
|Ϫϧ΍ϮϳΩ| ̮ϳ| ˬ| ̶Θδϴϧ| βϴϠ̡|ϼ
˱ λ΍| ϮΗ| Ζγ΍| β̰ϋ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ̶ηΎΑ| ϪΘη΍Ϊϧ| ήΒΧ| ή̳΍| ˬ̶ηΎΑ| ήΒΧ| ΎΑ| ζϧΩϮΑ| β̰ϋ| ί΍| Ϫ̯|̶σήη| ϪΑ| Ύϣ΍| ϢϴΘη΍Ω| ϡίϻ| ΍έ|β̰ϋ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ωέ΍Ϊϧ
|̶Ϩόϳ|ΖϳΎϏ|Ϫϧ|̶Ϩ̰Α|̶ϘϠΗ|Ζϟ΁|΍έ|Ϧϳ΍|ˬ̶ϨϴΒΑ|̶ϟ΁|ΩϮΟϮϣ|΍έ|Ϧϳ΍|ˬ̶ϧ΍Ϊϧ|ϞϘΘδϣ|ΩϮΟϮϣ|΍έ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|ϥ΁|ρήη|ϪΑ|̶ϟϭ|ϢϫΪΑ|ϥΎθϧ|΍έ|̶δ̰ϋ|ϮΗ|ϪΑ|ΪϳΎΑ|Ϧϣ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|̵΍
|ΩΎϘΘϋ΍| ϭ| ϥΎϤϳ΍| ϢϴΘϔ̳|Ϫ̯| Ϧϳ΍|ΪϨ̰Α| ΍Ϊϴ̡| ΍έ|ϭ΍| Ϫ̯| ϢϴΘγήϓ| ̶ϣ|έϮϣΎϣ| ϩίΎΗ| ϭ| Ζγ΍| ϥ΍ήϬΗ| ̵ΎΠ̯| έΩ| ϥϻ΍| Ϣϴϧ΍Ω|̶Ϥϧ| Ϫ̯| ΪϫΩ| ̶ϣ|ϥΎθϧ| ΍έ|̵ΩϮΟϮϣ| Ωέ΍Ω|Ϧϳ΍|̶ϧ΍ΪΑ| ΪϳΎΑ
|| ΍ΪΧ| ΎΑ| ϡέ΍Ω| Ϧϣ| ϻΎΣ| ή̳΍|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ζγ΍| Ϧϳ΍|Ζϣϼϋ| ΐΣΎλ| Ϫ̯| Ϧ̰ϧ| ή̰ϓ| ̶ϟϭ| ˬΪϧ΍|ϩΩ΍Ω| ϥΎθϧ| ϮΗ| ϪΑ| ̶Η΍έΎϣ΍| ϭ| Ϣϳϼϋ| ̮ϳ| Ϫ̯| ϪΟϮΗ| ϮΗ|Ζγ΍|Ϧϳ΍| ˬΪϨ̯|̶ϣ| ϕήϓ
|ΩϮΟϮϣ| Ϧϳ΍| Ϫ̯|̶Ϩ̯| έϮμΗ| ΪϳΎΒϧ| ̶ϟϭ| ˬΩέ΍Ϊϧ| ̶ϟΎ̰η΍| ˬϢϨ̯|̶ϣ| ̵ΩϮΟϮϣ| έϮμΗ|ϭ| ϢϨ̯|̶ϣ| ΕΎΟΎϨϣ| ϭ| ΎϋΩ|ϭ| ίΎϴϧ| ϭ| ί΍έ|ϡϼγ΍| ϦϳΩ| έΩ| έ΍ϭ| ϥΎδϧ΍| ϭ| ̶μΨη| ̵΍ΪΧ
|̶ϣ|ϩΎ̴ϧ| ϥ΁| ϪΑ| ΪΘϓ΍| ̶ϣ| ϭ΍| ΩΎϳ| ϪΑ| Ζϗϭ| ήϫ| ϭ| ϩΩή̯| ΏΎϗ| ΍έ| ε΍| ϪΘϓέ| ΖγΩ|ί΍| Ϊϧίήϓ| β̰ϋ|έΩΎϣ| ̮ϳ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ϞΜϣ|Ζγ΍| ̶̯ΎΣ| ΩϮΟϮϣ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ̶ϧ΍ΪΑ| ˬΖγ΍| ̶̰Τϣ
|Ζθϴ̡| Ε΍| Ϫ̪Α| ˬΖη΍Ϊϧ| ΐΒγ| ϡΩή̯| Ϫϳή̳|ϼ
˱ λ΍| Ϫ̯| ΩϮΑ| ε΍| Ϫ̪Α| Ϧϳ΍| ή̳΍|ˬΖγ΍|ϡ΍| Ϫ̪Α| Ϧϳ΍| Ϫ̯|ΪϳϮ̳|̶Ϥϧ| έΩΎϣ|Ϧϳ΍|Ζϗϭ| ̨ϴϫ| Ύϣ΍|Ωέ΍Ϊϧ| ̶ϟΎ̰η΍| ˭ΪϨ̯| ̶ϣ| Ϫϳή̳| ϭ| ΪϨ̯
| ̶γϮΑ|̶ϣ|ϭ|̶Ϩ̯|̶ϣ|ζϠϐΑ|̶ϫ΍ϮΨΑ|Ϫ̯|Ζϗϭ|ήϫ|ϭ|Ζγ΍
|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ίϴη| ΩϮΧ| Ϫϧ| ˬΖγ΍| Ίϴη| έϮμΗ| ˬέϮμΗ| Ϊϧ΍ΪΑ| Ϫ̯| ̶ΗέϮλ| έΩ| ˬΪηΎΑ|Ε΍έϮμΗ| ί΍| ̶ϟΎΧ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ϭ΍| ˬΪϨ̯| ̶ϣ| ̶̳Ϊϧί| ̶Η΍έϮμΗ| ΎΑ| ϊϗ΍ϭ| έΩ|ϥΎδϧ΍|ϪΘ̰ϧ
| Ϣϴθ̰Α|ΖγΩ|Ϧϳ΍|ί΍|̶ΘϤϴϗ|̨ϴϫ|ϪΑ|ϢϴηΎΒϧ|ήοΎΣ|ϭ|ϢϳΪϨΒΑ|ϝΩ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ϭ|Ϣϴϧ΍ΪΑ|΍ΪΧ|ΪϳΎΒϧ|΍έ|Ϣϳέ΍Ω|΍ΪΧ|ΩέϮϣέΩ|Ϫ̯|̵έΎ̰ϓ΍
|
|
|
|ΪϳΎΑ| Ϣϫ| ΍έ| ΍ΪΧ| ϥΩϮΑ| ̭˴ήΤϣ| ϭ| ϥΩϮΑ| ϖϟΎΧ|ϭ| ϥΩϮΑ| ΖϠϋ| Ϧϣ| ήψϧ| ϪΑ| ˬΪϧϮη| ϪΘϓή̳| ̶ϘϴϘΣ| ήϴϏ| ̶ϧΎόϣ| ϪΑ| ΪϳΎΑ| ˬΪϧϮη| ̶ϣ| ϩΩ΍Ω| ΖΒδϧ| ΍ΪΧ| ϪΑ| ϞΟέ|ϭ| ϪΟϭ| ϭ| Ϊϳ| ̶Θϗϭ|
|ϩΩή̯| ̶ϘϠΗ| ϞΜϣ| ̵΍έ΍Ω| ΕΎγϮδΤϣ| έΩ΍έ| ΍ΪΧ| ˬΪϳήϴ̴Α| ήψϧ| έΩ| ε΍| ̶ϘϴϘΣ| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ| ϩήϴϏ| ϭ| Ϣθ̩| ϭ| ϞΟέ| ϭ| ϪΟϭ| ϭ| Ϊϳ| ΎϤη| ή̳΍| ϥϮ̩|Ζϓή̳| ̶ϘϴϘΣ| ήϴϏ| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ
|΍ΪΧ| ϥϮ̩|Ϊϳ΍| ϩΩή̯|̶ϘϠΗ| ϞΜϣ|̵΍έ΍Ω| ̵ή̴ϳΩ| ΖΣΎγ| έΩ΍έ|΍ΪΧ| ίΎΑ|Ϊϳήϴ̴Α| ΍ΪΧ|ΩέϮϣέΩ|ε΍|̶ϘϴϘΣ| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ| Ϣϫ| ΍έ|̶ϔδϠϓ| ϭ| ̶ϋ΍ΰΘϧ΍| ϑΎλϭ΍|Ϧϳ΍| ΎϤη| ή̳΍|ϭ|Ϊϳ΍
|̶Ϩόϳ| ˬϪγϮδΤϣ| ϢϴϫΎϔϣ| ϪΑ| ˬΪϴϫΩ| ΖΒδϧ| ΍ΪΧ| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ϣϮϬϔϣ| ϪϧϮ̳ήϫ| ήψϧ| Ϧϳ΍| ί΍|Ίϴη| ϪϠΜϤ̯| βϴϟ| ̶ϟϭ| ˭ΪϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| ϞΜϣ| Ύϫ| ΖϠϋ| ̵| ϪϴϘΑ| ΎΑ| ϥΩϮΑ| ΖϠϋ| ΚϴΣ| ί΍
| ΪϴϫΪΑ|ΖΒδϧ|ΪϳΎΒϧ|ε΍|̶ϘϴϘΣ|ϡϮϬϔϣ|ϪΑ|΍έ|ϥ΁|Ϫ̯|ΪϴϨ̯|ϪΟϮΗ|ΪϳΎΑ|ˬΪϴϫΩ|̶ϣ|ΖΒδϧ|΍ΪΧ|ϪΑ|΍έ|̶ϣϮϬϔϣ|ϪϧϮ̳ήϫ|Ωέ΍Ϊϧ|ιΎμΘΧ΍|ˬΪϧέ΍Ω|αϮδΤϣ|ϕ΍Ϊμϣ|Ϫ̯|̶ϤϴϫΎϔϣ
|ϭ| Ω΍Ω| ΖΒδϧ| Ϣϫ| ΩϮη|̶ϣ| ΎϨόϣ|Ϫ̩| ϪΑ| ϻΎΣ| ΏϮΧ|ΪϴϨ̰Α| Ϣϫ| ΖΒδϧ| ΐϠγ|΍˱έϮϓ| ϭ|ΪϴϫΪΑ| ΖΒδϧ| ΪϳΎΑ| ˬΪϴϫΩ|ΖΒδϧ| ΍ΪΧ|ϪΑ| Ϣϫ| ΍έ| ή̴ϳΩ|ϢϴϫΎϔϣ| ̶Θϗϭ| Ϫ̯| Ζγ΍| υΎΤϟ|Ϧϳ΍|ί΍
|̵ΪΟ|΍έ|ϭ΍|Ίϴη|ϪϠΜϤ̯|βϴϟ|Ϣϴϫ΍ϮΨΑ|΍έ|Ζγ΍|ϩΪϣ΁|ΐϫάϣ|ϭ|ϦϳΩ|ϥϮΘ̯|έΩ|Ϫ̯|̶ϳ΍ΪΧ|ή̳΍|ΪϴηΎΑ|Ϟ΋Ύϗ|̶ϠϴΜϤΗ|̵|Ϫϳήψϧ|ϪΑ|ϼ
˱ Μϣ|ΪϳΎΑ|ΎϤη|Ζϗϭ|ϥ΁|˭Ωή̯|ΖΒδϧ|ΐϠγ|Ϣϫ
|̵ή̴ϳΩ| ϢϴϫΎϔϣ|ϭ| υΎϔϟ΍|έϮσ| ϦϴϤϫ| ϭ| ˬΩϮη| ̶ϣ| ̶ϔϧ| εΩϮΧ| ̶ϘϴϘΣ| ̵ΎϨόϣ|ϪΑ| ΍ΪΧ|ί΍|| ϭ| Ϣθ̩| ϭ| ΖγΩ|ϞΜϣ| ̶ϤϴϫΎϔϣ|ϭ| υΎϔϟ΍|̶ϬϳΰϨΗ| ΕΎϴϬϟ΍| ̶ϋϮϧ| ϪΑ| ΪϳΎΑ| ˬϢϳήϴ̴Α
|άΧ΍|ε΍|̶ϘϴϘΣ|̶ϧΎόϣ|ϪΑ|ΪϳΎΑ|Ϣϫ|Ύϫ|ϥ΁|ˬΪϨϫΩ|̶ϣ|ΖΒδϧ|΍ΪΧ|ϪΑ|ϥΎϓϮδϠϴϓ|Ϫ̯|̶ϤϴϫΎϔϣ|ϭ|υΎϔϟ΍|Ϫ̩|ϭ|ϩΪη|ϩΩ΍Ω|ΖΒδϧ|αΪϘϣ|ϥϮΘϣ|έΩ|Ϫ̯||ϭ|̶̰Βϣ|ϭ|̮Τπϣ|ϞΜϣ
| ΩϮθΑ|άΧ΍|ΪϳΎΑ|ϞϴΜϤΗ|̵ΎϨόϣ|ϪΑ|Ζϔ̳|ΩϮη|̶ϣ|Ζϗϭ|ϥ΁|ˮΩϮη|άΧ΍|̶ϳΎϨόϣ|Ϫ̩|ϪΑ|ΪϳΎΑ|Ζϔ̳|̶δ̯|ή̳΍|ΩϮθϧ
|Ϧϳ΍| ΏΎΑ| έΩ| ϭ| ϢϴϨ̯| ̶Ϥϧ| ϩΩΎϔΘγ΍| ϥΎϓήϋ| ήϴΒόΗ| ί΍| ΖϳϮϨόϣ| ήϴΒόΗ| ̵ΎΟ| ϪΑ| ΍ή̩| έϮσ| ϦϴϤϫϭ|ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ϩΩΎϔΘγ΍| ΖϳϮϨόϣ|ήϴΒόΗ| ί΍| ϦϳΩ| ̵ΎΟ| ϪΑ| ΍ή̩| Ϫ̯|ϢϴΘϔ̳| ΎΟ| ϦϳΪΑ| ΎΗ
|ϪϠλΎϓ| ή̴ϳΪ̰ϳ| ΎΑ| ̶ϣϮϬϔϣ| υΎΤϟ| ϪΑ| Ϫ̩ή̳΍| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϔϠΘΨϣ|έϮλ|ϪΑ| ϒϳήόΗ| ϞΑΎϗ| ΖϳϮϨόϣ| Ϫ̯| ϢϴΘϔ̳| ˬΖδϴ̩|Ύ˱ ϘϴϗΩ| ΖϳϮϨόϣ| ί΍| Ύϣ| Ω΍ήϣ| ϭ| Ζδϴ̩| ΖϳϮϨόϣ| ΖϘϴϘΣ| Ϫ̯
|ϭ| ϢϳΩή̯| ϥΎϴΑ| ΍έ| ΎΗ| Ϫγ| ΖϳϮϨόϣ| ϒϠΘΨϣ| ϒϳέΎόΗ| ϥΎϴϣ| ί΍| ϭ| Ϊϧέ΍Ω| ϩέΎη΍| ϕ΍Ϊμϣ| ̮ϳ| ϪΑ| ϪϤϫ| ̶ϗ΍Ϊμϣ| υΎΤϟ| ϪΑ| Ϫ̯| ϢϴΑΎϳ| ̶ϣ| ϢϴϨ̯| ΖϗΩ| ̶Θϗϭ| ̶ϟϭ| ˬΪϧέ΍Ω| έΎϴδΑ| ̵
| ΪϨϨ̯|

̶ϣ|

ϕήϓ|

̶ϣϮϬϔϣ|

υΎΤϟ|

ϪΑ|

ςϘϓ|

Ϫγ|

Ϧϳ΍|

ϢϴΘϔ̳

|
|ΖϴϧϼϘϋ|ΎϬϨΗ| Ύϳ| ̶ϔδϠϓ| ΖϴϧϼϘϋ| ΎϬϨΗ|ΖϴϧϼϘϋ| ί΍| Ω΍ήϣ| ΎϬΘϨϣ|Ζγ΍| ϩΪη| ̶ϧϼϘϋ|ϼ
˱ ϣΎ̯|Ϫ̯|̶ϨϳΩ| ̶Ϩόϳ| ΖϳϮϨόϣ|ϢϴΘδϧ΍Ω| ϪΘϓΎϳ| ΖϴϧϼϘϋ| ϦϳΩ|΍έ|ΖϳϮϨόϣ| ϝϭ΍|̵ΎϨόϣ
| ϢϴϨ̯| ̶Ϥϧ| Ω΍ήϣ| ΰϴϧ| ΍έ| ϢδϴϟΎϧϮϴγ΍έ| | ΖϴϧϼϘϋ| ί΍| | ̵έΎΘϓέ| Ύϳ| ̶ϠϤϋ| ϭ| ̵ήψϧ| ϭ| ̶ϔδϠϓ| ήϴϏ| ϭ| ̶ϔδϠϓ| ΖϴϧϼϘϋ| ί΍| Ζγ΍| Ϣϋ΍| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖδϴϧ| ̵ήψϧ
|
|Ύϣ|Ϫ̯|ϪΘ̰ϧ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ϪΟϮΗ|ϢϴϨ̯|̶ϣ|̵Ωή̳|Ώ΍ϮΧ|ϭ|ϢϴΑ΍ϮΧ|ϝΎΣ|έΩ|ΎϴϧΩ|έ΍Ω|έΩ|ήϤϋ|ϡΎϤΗ|Ύϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϢϳΩή̳|ϪΘϔΧ|ϭ|Ϣϳ΍|ϪΘϔΧ|Ύϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϢϬϓ|̶Ϩόϳ|ΖϳϮϨόϣ|ϡϭΩ|̵ΎϨόϣ
|Ϫ̯| ̶ϧΎδ̯| ̵| ϪϤϫ|Ωέ΍ά̳| ̶ϣ| ̶ϗΎΑ| Ύϣ| ΩϮΧ| έΩ| ϦϴϨ̪Ϥϫ| ϭ| ̶Θδϫ| ϥΎϬΟ| έΩ| ̶ΠϳΎΘϧ| ϭ| έΎΛ΁| Ϫ̩| ϢϴϨ̯| ̶ϣ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫέΎ̯| Ϧϳ΍| ϭ| ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ΍ή̩| ϭ| ϢϴϨ̯| ̶ϣ| Ϫ̩| Ϣϴϧ΍Ω| ̶Ϥϧ
|ϦϴΘδΨϧ|̶ϧΎϓήϋ|̮ϟΎδϣ|̵|ϪϤϫ|έΩ|υΎΤϟ|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ϊϧ΍|ϩΩή̯|̶ϣ|̵Ωή̳|ϪΘϔΧ|ϭ|Ϊϧ΍|ϩΩϮΑ|Ώ΍ϮΧ|έΩ|ϥϮϨ̯ΎΗ|Ϫ̯|Ζγ΍|ΐϠτϣ|Ϧϳ΍|αΎδΣ΍|ˬϥΎη|ϡΎ̳|Ϧϴϟϭ΍|ˬΪϨΘδϫ|̵ϮϨόϣ
|ΎϨόϣ|ϢϟΎϋ|έΩ| |ϥΪϣ΁|ϥϭήϴΑ|Ώ΍ϮΧ|ί΍| |ϭ| |ϥΪϣ΁|ϥϭήϴΑ|Ώ΍ϮΧ|ί΍| |ˬέ΍ΪϴΑ|ΪϨϨ̯|̶ϣ|ήϴΒόΗ| |̵έ΍ΪϴΑ| |Ύϳ| |ϪΒϨΗ| |ϪΑ|ϥ΁|ί΍|̶πόΑ|ΪϨϧ΍Ω|̶ϣ| |ϪψϘϳ| |΍έ|ϪϠΣήϣ
|̮ϳ|ή̳΍|Ϣϫ|̵ΩΎϋ|̵Ύϫ|Ώ΍ϮΧ|έΩ|ϡ΍|ϩΪϣ΁|ϥϭήϴΑ|Ώ΍ϮΧ|ί΍|ˬϢΑ΍ϮΧ|έΩ|ϢϨ̯|̶ϣ|αΎδΣ΍|Ϫ̯|ϦϴϤϫ|ϢΑ΍ϮΧ|έΩ|Ϫ̯|ϢϨ̯|̶ϣ|αΎδΣ΍|Ϫ̯|ΩϮη|̶ϣ|ϞλΎΣ|ϩ΍έ|Ϧϳ΍|ί΍|ςϘϓ
|έΩ| ϼ
˱ λ΍| ΪϨ̯| ̶ϣ| ϥΎϤ̳| ̶ϣΩ΁| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ώ΍ϮΧ| ̵Ύϓέ̫| Ζϣϼϋ|ΪϴΘδϴϧ| Ώ΍ϮΧ| έΩ| ή̴ϳΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ̵| ϪϣΪϘϣ| ˬΪϴΘδϫ| Ώ΍ϮΧ| ϝΎΣ| έΩ| Ϫ̯| ΪϳΩή̯| αΎδΣ΍| ϪψΤϟ
|Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ| ˬϢΑ΍ϮΧ| έΩ|ΎϳϮ̳| Ϫ̯| Ϯγ|Ϧϳ΍| ϪΑ| ΪϨ̯|Ϟϴϣ| ˬΖγ΍| Ζϴόϗ΍ϭ| ϢϨϴΑ| ̶ϣ| Ϫ̩ήϫ| ϭ| ϢΘδϴϧ| Ώ΍ϮΧ| έΩ|ϼ
˱ λ΍|Ϧϣ|Ϫ̯| ϥΎϤ̳| Ϧϳ΍| ί΍| ̶ϣΩ΁| Ϫ̩ήϫ|Ζδϴϧ| Ώ΍ϮΧ
|Ϧϳ΍| Ϫ̩ήϫ| ϭ| Ζγ΍| ήΘθϴΑ| Ύϣ|̶̴ΘϔΧ| ˬΪηΎΑ| ήΘθϴΑ| ϥΎϣΩϮΧ|̶̴ΘϔΧΎϧ| ϪΑ| Ύϣ| ΩΎϘΘϋ΍| Ϫ̩ήϫ|ΪϨΠϨγ| ̶ϣ|Ώ΍ϮΧ| ϡΪϋ|ϪΑ| ΩΎϘΘϋ΍| ΎΑ| ΍έ|Ώ΍ϮΧ| ̵Ύϓέ̫|ϩΪϣ΁|ϥϭήϴΑ| Ώ΍ϮΧ| ί΍
|Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ύ˱ ϘϴϗΩ| ϥΩϮΑ| Ώ΍ϮΧ| έΩ| | ̵ΎϨόϣ| Ζγ΍| ϩΩϮΑ| Ώ΍ϮΧ| έΩ| ϥϻ΍| ΎΗ| ΪϨ̯| ̶ϣ| αΎδΣ΍| ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍Ζγ΍| ϩΪη| ϒϴόο| Ύϣ| ̶̴ΘϔΧ| ˬΩϮη| ϒϴόπΗ| ΩΎϘΘϋ΍
|ϭ| ϢϴϨ̯| ̶ϣ|΍ή̩| Ϣϴϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| ˬϢϴϨ̯| ̶ϣ| Ϫ̩| Ϣϴϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| ϭ| ϢϳήΒΧ| ̶Α| ˬΪϧέ΍Ω| Ζϴόϗ΍ϭ|Ϫ̯|̶ϳΎϫΰϴ̩| ϦΘη΍Ω| Ζϴόϗ΍ϭ| ί΍| ϭ| Ϣϳέ΍ΪϨ̡| ̶ϣ|Ζϴόϗ΍ϭ| ΍έ|Ϊϧέ΍Ϊϧ| Ζϴόϗ΍ϭ| Ϫ̯|̶ϳΎϫΰϴ̩
| Ωέ΍ά̳|

̶ϣ|

̶Θδϫ|

ϥΎϬΟ|

Ϟ̯|

ήΑ|

ϭ|

ϥ΍ή̴ϳΩ|

ϭ|

ΩϮΧ|

ήΑ|

̶ΠϳΎΘϧ|

ϭ|

έΎΛ΁|

Ϫ̩|

ϥΎϤϳΎϫ|

ϩΩή̯|

Ϫ̯|

Ϣϴϧ΍Ω|

̶Ϥϧ

|
|̶ϣ| Ϫ̩ήϫ| ˬΩέ΍Ϊϧ| Ϧϣ| ϞϤϋ| ΎΑ| ̶ΘΒδϧ| ϭ| ςΑέ| ή̳΍| ˮΩέ΍Ω| ̶τΑέ| Ϫ̩| Ϧϣ| ϞϤϋ| ϪΑ| | ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ΩέϮΧήΑ| Ϫ̩| ήϫ| ΎΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶δ̯| ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍|ϡϮγ| ̵ΎϨόϣ
|ϪϟΎδϣ| ϞΣ| Ϫ̯| Ϣϧ΍ΪΑ| ΪϳΎΑ| Ϧϣ|ˬΪϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡| ςΑέ|Ϧϣ| ϞϤϋ| ϪΑ| ή̳΍| ̶ϟϭ|ΩϮΑ| Ϣϫ΍ϮΨϧ| ϥ΁|̵| ϩέΎΑέΩ|ϖϴϘΤΗ| ϭ| ϭΎ̯| ϭ| ΪϨ̯|ϭ| ϢϬϓ| ϡΎϘϣ| έΩ| Ϧϣ| ϭ| Ωέ΍Ϊϧ| ̶ϟΎ̰η΍| ˬΪηΎΑ| Ϊϫ΍ϮΧ
| |Ϊγή̡|̶ϣ|ΩϮΧ|ί΍|̵έϮϓ|ˬΩϮη|ϪΟ΍Ϯϣ|Ϫ̩|ήϫ|ΎΑ|ϭ|Ϊϳέ΍ά̴Α|ϥΎϴϣ|έΩ|ϭ΍|ΎΑ|Ϫ̩|ήϫ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶ϧΎδϧ΍|ˬ̵ϮϨόϣ|ϥΎδϧ΍|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ζγ΍|ήϳά̡|ϥΎ̰ϣ΍|ϪϧϮ̴̩|Ϟ̰θϣ|ϊϓέ|ϭ
|ΰϴ̩| ϪϤϫ|Ζδϴϧ| ϪϧϮ̴̩| ϭ| Ζγ΍| ϪϧϮ̴̩| Ϫ̯| Ζδϴϧ| ϢϬϣ| ̨ϴϫ| Ϧϣ|̵΍ήΑ| ˬΩέ΍Ϊϧ| ήΛ΍| ή̳΍| ϭ| ϢϨ̯| ΖϗΩ| ϥ΁| έΩ| ΪϳΎΑ| Ωέ΍Ω|ήΛ΍| ή̳΍| ˬ ˮΩέ΍Ω| ήΛ΍| Ϧϣ| ϦΘδϳί|ϪϧϮ̴̩| έΩ|Ϧϳ΍| Ύϳ΁
|ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | ϭ΍|̶̳Ϊϧί| έΩ|ϪϟΎδϣ| ϦϳήΗ| ̵ΩΎϴϨΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϧΎδϧ΍| ˬ̵ϮϨόϣ|ϥΎδϧ΍| ή̴ϳΩ| ήϴΒόΗ| ϪΑΩέ΍ά̴Α| ήΛ΍| Ϧϣ|ϢϨ̯|Ϫ̩| έΩ| | Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| ϥ΁| ή̴ϣ| ˬΖγ΍|ϪϧΎδϓ΍|Ϧϣ|̵΍ήΑ
|ϩΪϣ΁| ΎΠ̯| ί΍| | ϞΜϣ| ˬΪϧϮη| ̶ϣ| ̶ϘϠΗ| ̶Θδϫ| ϦϳΩΎϴϨΑ| Ϟ΋Ύδϣ| ˬϪϔδϠϓ| έΩ|Ϫ̯| Ϫ̩| ϥ΁|̶ΘΣ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ˬ | ˮϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | Ϫ̰ϠΑ| | ˮΩή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | Ϫϧ| ̶ΘΣ|ΪηΎΑ| ̶ϣ| | ˮϢϨ̰Α
|Ϧϳ΍| ˬ | ˮΩέ΍Ϊϧ| Ύϳ| Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ| | ˬ | ˮ̶ϫΎϨΘϣΎϧ| Ύϳ| Ζγ΍| ̶ϫΎϨΘϣ| ϥΎϬΟ| | ˬ | ˮϢϳ΍| ϪΘϓή̳| έ΍ήϗ| ϥ΁| έΩ| Ϫ̯|Ζγ΍| ̶ϳΎΟ| Ϫ̩| ΎΟ| Ϧϳ΍| | ˬ | ˮΖϓέ| Ϣϫ΍ϮΧ|ΎΠ̯| ϪΑ| | ˬ | ˮϡ΍
|έΪϘ̩| ήϫ| ϪΘΒϟ΍| | ˮϢϴϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ̶Ϡλ΍| ̵| ϪϟΎδϣ|ΪϨΘδϫ| ̶ϋήϓ| Ϟ΋Ύδϣ| ˬϞ΋Ύδϣ| Ϧϳ΍| ̵| ϪϤϫ| ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍| ̵΍ήΑ| ̶ϟϭ|ΪϨϣΎϧ| ̶ϣ| ̶Ϡλ΍| Ϟ΋Ύδϣ| ΍έ| Ύϫ
|ΖϴϤϫ΍|ϥ΍ΰϴϣ|ϭ|Ϊϧ΍|ϪϟΎδϣ|Ϧϳ΍|ωήϓ|ˬϞ΋Ύδϣ|̵|ϪϴϘΑ|Ωί΍Ωή̡|̶ϣ|ΰϴϧ|Ύϫ|ϝ΍Ϯγ|ϥ΁|ϪΑ|ϥ΍ΰϴϣ|ϥΎϤϫ|ϪΑ|ˬΩέ΍Ω|ϒϗϮΗ|ή̴ϳΩ|̵ΩΎϴϨΑ|̵Ύϫ|ϝ΍Ϯγ|Ώ΍ϮΟ|ήΑ|ϝ΍Ϯγ|Ϧϳ΍|Ώ΍ϮΟ
|ϝΎΣ| Ϧϴϋ|έΩ| | ˮϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | Ϫ̯|Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϪθϴϤϫ| ̵ϮϨόϣ|ϥΎδϧ΍|ϝ΍Ϯγ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ϊϧέϭ΁| ̶ϣ| ΖγΩ| ϪΑ| ̶γΎγ΍| ̵| ϪϟΎδϣ| Ϧϳ΍|ϞΣ| έΩ| Ϫ̯| ̶ΘϟΎΣ| ϭ| ϥ΍ΰϴϣ| ί΍|΍έ| ΩϮΧ
|̶ϣ|ωϮΟέ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|ϼ
˱ Μϣ|ˬ̶Βϫάϣ|ϭ|̶ϨϳΩ|αΪϘϣ|ϥϮΘϣ|ϪΑ|̵ϮϨόϣ|ϥΎδϧ΍|̶Θϗϭ|ˬΎϨόϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ζδϫ|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|Ϟ΋Ύδϣ|ϞΣ|ήΑ|ϒϗϮΘϣ|ϪϟΎδϣ|Ϧϳ΍|ϞΣ|Ϫ̯|Ωέ΍Ω|ϪΟϮΗ
|ϭ| ϕϼΧ΍|ϥΎδϟ| έΩ| Ϫ̩| ˬϩΪϣ΁| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| έΩ| Ϫ̩| ϥ΁| ί΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍| ̶Ϩόϳ|Ωϭέ|̶ϣ|εΩϮΧ| ̵Ύϫ| | ϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | ϝΎΒϧΩ|ˬΪϨ̯
|έΩ|ή̳΍| ̶ϨόϳΪϨ̯| Ν΍ήΨΘγ΍|̶ϳΎθϧ΍|̶ϳΎϫ| ϩέ΍ΰ̳| Ύϫ| ϥ΁| ί΍| Ϫ̯|Ζγ΍| Ϧϳ΍| ΕΎϴ΋Ύθϧ΍| ϭ| ΕΎϳέΎΒΧ΍| ̵|ϪϤϫ| ̵΍Ϯμϗ| ΖϳΎϏ|ΪϨ̯| Ν΍ήΨΘγ΍| ΍έ| Ύϫ|̶΋Ύθϧ΍| ˬ˯Ύθϧ΍| ϥΎδϟ| έΩ| Ϫ̩
|ΪϳΎΑ| Ϫ̩| Ϧϣ| ˬ | Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ| | Ϫ̯| ϻΎΣ| ΪηϮ̳| ̶ϣ| Ύϣ΍| ˬΖδϴϧ| | Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ| | ή̰Ϩϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| Ϧϴϋ| έΩ| ˬ | Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ| | ϩΪη| ϪΘϔ̳| ̶Βϫάϣ| ϭ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ
|ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| ΕΎϴ΋Ύθϧ΍| ϭ| ΕΎϳέΎΒΧ΍| ̵| ϪϤϫ| ί΍|ΩϮη| ̶ϣ| ̵΍| ϩΩΎϔΘγ΍| ϭ| ϪΠϴΘϧ| Ϫ̩| Ϧϣ| | Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | έΩ| ˬ | Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ΍ΪΧ| | ί΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| ϭ|ϢϨ̰Α
| ΩϮη|
̶ϣ|
ρϮΑήϣ|
ϭ΍|
|
Ωή̯|
ΪϳΎΑ|
Ϫ̩|
|
ϪΑ|
Ϫ̯|
Ζγ΍|
̶ΗΎϴ΋Ύθϧ΍
|
|ϪΘϔΧ| ϭ| Ϣϳ΍| ϪΘϔΧ| Ύϣ| Ζγ΍| ϩΩή̯| αΎδΣ΍| Ϫ̯| ΪηΎΑ| ̶ϧΎδϧ΍| Ϫ̩| ˬΪηΎΑ| ϪΘϓΎϳ| ΖϴϧϼϘϋ| ϦϳΩ| ̶̡| έΩ| Ϫ̩| ϭ΍|ϢϴΘδϳή̴ϧ| ϩήϬ̩| Ϫγ| ί΍| Ύϳ| ˬϪΟϭ| Ϫγ| ί΍| ΍έ| ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍| β̡
|ˬΪηΎΑ| Ϧϣ| | Ωή̯|ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | ϪΑ| ρϮΑήϣ|Ϫ̯| Ϫ̩|ϥ΁|ή̴ϣ|ˬΖγ΍|ϪϧΎδϓ΍| Ϧϣ| ̵΍ήΑ| ̶Θδϫ| ̵| ϪϤϫ| Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍| ̶̡| έΩ| Ϫ̩| ϭ| ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ϞϤϋ| Ώ΍ϮΧ| έΩ| ϭ| ϢϴΑ΍ϮΧ| έΩ| ˬΩή̳
|Ϫ̯| Ζδϴϧ| ΎϨόϣ| ϦϳΪΑ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ̶ϠϤϋ| ϭ| ̮ϴΗΎϤ̳΍ή̡| Ωή̯| ̵ϭέ| ˬ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| ϪΑ| ϭ΍| Ωή̯| ̵ϭέ| Ϫ̯| Ζγ΍| ϢϠδϣ| ΪηΎΑ| Ϫ̯| ϩήϬ̩| Ϫγ| Ϧϳ΍| ί΍| ϡ΍Ϊ̯| ήϫ| έΩ
|Ϫ̯| Ζγ΍| ΚϴΣ| Ϧϳ΍| ί΍| ΕΎϳήψϧ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϭ΍| ΕΎϔΘϟ΍| ̶ϟϭ| ΪϫΩ| ̶ϣ| έ΍ήϗ| ΩϮΧ| ϞϤϋ| ̵ΎϨΒϣ| ΍έ| ΕΎϳήψϧ| Ύ˱ ϗΎϔΗ΍| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖγΎϨΘϋ΍| ̶Α| ΕΎϳήψϧ| ϭ| ̵ήψϧ| Ωή̯| ̵ϭέ| ϪΑ| ΖΒδϧ
| | Ωή̯|ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | Ϫ̩| ˬϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ϝΩ|ί΍| ϢϴϨϴΒΑ| ΎΗ| Ϣϳή̴ϧ| ̶ϣ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ϪΑ| ΚϴΣ| Ϧϳ΍| ϪΑ|ΪϨ̯|̶ϣ| ώϴϠΑ| ϭ| ̵ΪΟ| ΕΎϔΘϟ΍| Ύϫ| ϥ΍ΪΑ| ΚϴΣ| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ| ΪϨΘδϫ| ϭ΍| ϞϤϋ| ̵ΎϨΒϣ
|̶ϣ| Ϫ΋΍έ΍|̶̰ϳΰϴϓΎΘϣ| Ϫ̩||ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ϢϴϨϴΒΑ| Ϫ̯|ϢϳΪη| ΚΤΑ| Ϧϳ΍| Ωέ΍ϭ| Ϫ̯| ΩϮΑ| ΚϴΣ| Ϧϳ΍| ϪΑ|Ζγ΍| Ν΍ήΨΘγ΍| ϞΑΎϗ| ϥΎδϧ΍| ̵΍ήΑ| ̶ϳΎϫ| | ϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | Ϫ̩| ϭ| ̶ϳΎϫ
|Ϫ̪ϧ΁| |Ζγ΍|ϢϴδϘΗ|ϞΑΎϗ|ΚΤΒϣ|Ϫγ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ΪϳΎϴΑ|̶Βϫάϣ|ϭ|̶ϨϳΩ|αΪϘϣ|ϥϮΘϣ|έΩ|Ϫ̩ήϫ||ΪϨ̯|̶ϣ|Ϫοήϋ|̶ϗϼΧ΍|Ϫ̩| |ΪϨ̯|̶ϣ|Ϫοήϋ|̶γΎϨη|ϥΎδϧ΍|Ϫ̩||ΪϨ̯
|̶ϣ| ϪΘϔ̳| ̶γΎϨη| Ϫϔϴχϭ| ΏΎΑ| έΩ| Ϫ̩| ϥ΁| |̶γΎϨη| ϥΎδϧ΍||ΩϮη| ̶ϣ| ϪΘϔ̳| ̶γΎϨη| ϥΎδϧ΍| ΏΎΑ| έΩ| Ϫ̩| ϥ΁| |̮ϳΰϴϓΎΘϣ||ΩϮη| ̶ϣ| ϥΎϴΑ| ̶γΎϨη| ̶Θδϫ| ΏΎΑ| έΩ
| ϕϼΧ΍| 
| 
ΩϮη
|
|ΩϮΒόϣ| ΍ΪΧ| ˬΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| ϩΎ̳ΪϳΩ| έΩ| ˬΖγ΍| ̶̰ϳ| ΍ΪΧ|| | Ζγ΍| ΪΣ΍ϭ| ΍ΪΧ| | Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ̮ϳΰϴϓΎΘϣ| Ϟλ΍| ϦϳήΗ| ̶Ϡλ΍|ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ̮ϳΰϴϓΎΘϣ| ϝϭ΍| Ϟλ΍
|ί΍| Ϫϧ΍Ω΍ί΁| ήψϧ| ϑήλ| | ̶Ϩόϳ| | ΕΩΎΒϋ| | ϢϴΘϔ̳| ˮϪ̩| ̶Ϩόϳ| | ̮ϟΫ| ϝΎΜϣ΍| ϭ| ΩϮΒόϣ| ˬΪΑΎϋ| ˬΖϳΩϮΒϋ|ˬΕΩΎΒϋ| | ˬϢϴϨϴΒΑ| ΪϳΎΑ| β̡|ϢϴηΎΑ| ϭ΍| ΪΑΎϋ| ΪϳΎΑ| Ύϣ| ϭ| Ζγ΍| ϥΎδϧ΍
|Ϧϳ΍| ˬϢϨ̯| ήψϧ| ϑήλ| ΩϮΧ| ̵Ω΍ί΁| ί΍| Ϧϣ| ˬΪηΎΑ| ωΎτϣ| ̵ή̴ϳΩ| ΩϮΟϮϣ| ήϣ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| ή̳΍| ΪϨ̯| ΍Ϊϴ̡| ϖϘΤΗ| ̵ή̴ϳΩ| ΩϮΟϮϣ| ̵| ϩΩ΍έ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| ΩϮΧ| ̵Ω΍ί΁
|̵| ϩΪϨΑ| Ύϳ| ϩΩήΑ| ϥΎδϧ΍| ˬ̶̳ΩήΑ| ̶Ϩόϳ| ˬ | ΕΩΎΒϋ| |ΩϮη| ̶ϣ| ϩΩΎϔΘγ΍| ΕέΎΒϋ| Ϧϳ΍| ί΍| ̶ϣΎγ| ̵Ύϫ| ϥΎΑί| έΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| υΎΤϟ| Ϧϳ΍| ί΍|ϡ΍| ϩΩή̯| ΕΩΎΒϋ| ΍έ| ή̴ϳΩ| ΩϮΟϮϣ
|̮ϳ| ̵Ύ̡| έΩ|ςϘϓ| ΍έ| ΩϮΧ| ̵Ω΍ί΁| ΪϳΎΑ| Ύϣ| Ϫ̯| Ωέ΍Ω| ΍έ|ήϴΛΎΗ| Ϧϳ΍| ˮΩέ΍|̵ήΛ΍| Ϫ̩| Ύϣ| | Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | έΩ| ˬ | Ζγ΍| ̶̰ϳ| ΍ΪΧ|ή̳΍| | ϑΎλϭ΍| Ϧϳ΍| ΎΑΪηΎΑ| ̵ή̴ϳΩ| ΩϮΟϮϣ

| ϢϴϳϮθΑ|

ΖγΩ|

ΩϮΧ|

̵Ω΍ί΁|

ί΍|

ΪϳΎΑ|

ΩϮΟϮϣ|

̮ϳ|

̵|

ϩΩ΍έ΍|

ϖϘΤΗ|

̵΍ήΑ| 

ϢϴϨ̯|

̶ϧΎΑήϗ|

ΩϮΟϮϣ

|
|ϭ| ̶ϧΪηΎϧ| βΣ| ˬΖγΎϣ| ΩϮΒόϣ| ϭ| Ζγ΍| ΪΣ΍ϭ| Ϫ̯| ̶ϳ΍ΪΧ| ϥΎϤϫ|Ζγ΍| ̶ϧΪη| βΣ| Ϫϧ| ϭ| ϩΪη| βΣ| Ϫϧ| ΍ΪΧ| ˬ | Ζγ΍| αϮδΤϣΎϧ| ΍ΪΧ| |ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ̮ϳΰϴϓΎΘϣ| ϡϭΩ| Ϟλ΍
|ήψϧ| ϑήλ|̵ή̴ϳΩ| ΩϮΟϮϣ| ̨ϴϫ| ̵| ϩΩ΍έ΍| ήΑ΍ήΑ| έΩ| ΩϮΧ| ̵| ϩΩ΍έ΍| ί΍| ΪϳΎΒϧ| Ύϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| εήΛ΍|ˮΖδϴ̩|Ύϣ| | Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | έΩ| ΐϠτϣ| Ϧϳ΍| ήΛ΍|Ζγ΍| ϩΪθϧ| βΣ
|ϩΩ΍έ΍| ϖϘΤΗ| ̵΍Ϊϓ| ΍έ|ΩϮΧ| ̵Ω΍ί΁| ΪϳΎΒϧ| ̶Ϩόϳ|ϢϴΘγή̢Α| ΍έ| ̵ή̴ϳΩ|αϮδΤϣ|̨ϴϫ| ΪϳΎΒϧ| ˬϢϴΘγή̢Α| ΍έ|̵ή̴ϳΩ| ϥΎδϧ΍|ΪϳΎΒϧ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ζγ΍| αϮδΤϣ| ˬΩϮΟϮϣ|ϥ΁| ϥϮ̩|ϢϴϨ̯
|̵΍Ϊϓ| ΍έ|ΩϮΧ|̵Ω΍ί΁| Ϣϳέ΍Ϊϧ| ϖΣ| Ύϣ|β̡| ˬΖδϴϧ| αϮδΤϣ| ΍ΪΧ| ή̳΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥ΁| ϭ|ΪϨ̯| ̶ϣ| Ϊϴ̯ΎΗ| ̵ή̴ϳΩ|ήϣ΍| ήΑ|ΐϟΎσ| ̶Α΍|ϦΑ΍| ̶ϠϋϢϴϨ̰Α| ̵ή̴ϳΩ| αϮδΤϣ| ήϣ΍| ̵
|ϭ΍| ήΑ΍ήΑ| έΩ| ΍έ|ΩϮΧ|̵Ω΍ί΁| ΪϳΎΒϧ| Ύϣ|ˬΪηΎΑ| ̵ή̴ϳΩ| ̶ϧΎδϧ΍| ήϴϏ| ΩϮΟϮϣ| ΕέΪϗ| Ϫ̩| ϭ| ΪηΎΑ| ̵ή̴ϳΩ| ϥΎδϧ΍| ΕέΪϗ| Ϫ̩| ˬαϮδΤϣ|ΕέΪϗ| Ϧϳ΍|ϢϴϨ̯|̶γϮδΤϣ| ΕέΪϗ| ̨ϴϫ
| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖδϴϧ| αϮδΤϣ| ςϘϓ| Ϫϧ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| ϢϴΘϔ̳|Ϧϳ΍| ί΍| ΪόΑ| Ύϣ΍|αϮδΤϣΎϧ| ϭ| ΪηΎΑ|ΪΣ΍ϭ| Ϫ̯| ϢϳΪϴΘγή̡| ̶ϣ| ΍έ|̵ήϣ΍| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΎΑ|Ϣϳ΍| ϩΪϴΘγή̡| ΍έ|ϭ΍| Ύϣ| Ϫϧή̳ϭ| ϢϴϨ̯| ΍Ϊϓ
|
|ˬϢϳέ΍Ω|΍ΪΧ| ̵| ϩέΎΑέΩ|Ύϣ| Ϫ̯| ̵έΎ̰ϓ΍|Ϫ̯| ϢϴΘϓή̳| ̶ϣ| ΍έ|ϪΠϴΘϧ| Ϧϳ΍|ϥΎϣΩϮΧ| | Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | ̵΍ήΑ| ΎΟ| ϦϴϤϫ|ί΍| ϭ| | Ζδϴϧ| ̭΍έΩ΍| ϞΑΎϗ| ΍ΪΧ| |̮ϳΰϴϓΎΘϣ|ϡϮγ| Ϟλ΍
|ϥ΍ΰϴϣ| ϪΑ| ̵έϮμΘϣ| ΰϴ̩| ήϫ|Ζγ΍| έϮμΘϣ| Ϫ̯| ϞϴϟΩ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ˬΖδϴϧ| ΍ΪΧ| ˬϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ΍ΪΧ| ̵| ϩέΎΑέΩ| Ύϣ| Ϫ̯| ̵έϮμΗ| ήϫ|ΪϨΘδϫ| ̭έΪϣ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ϥϮ̩| ˬΪϨΘδϴϧ| ΍ΪΧ
|ϭ΍|̵|ϩέΎΑέΩ|Ύϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|̵έϮμΗ|ήϫ|ϕϮϓ|΍άϟ|ˬΖγ΍|̭΍έΩ΍|ϕϮϓ|΍ΪΧ|Ζδϴϧ|΍ΪΧ|ˬΩϮΧ|ϥΩϮΑ|̭έΪϣ|ϥ΍ΰϴϣ|ϪΑ|̶̯έΪϣ|ΰϴ̩|ήϫ|ϭ|Ζγ΍|̭έΪϣ|ˬΩϮΧ|ϥΩϮΑ|έϮμΘϣ
| ΪϨϳΎϣήϓ|
̶ϣ| 
ω|
ήϗΎΑ|
ΪϤΤϣ|
ϡΎϣ΍|
ΕήπΣ| 
Ϣϳέ΍Ω
|
|ΖγΎϤη|ωϮϨμϣ|Ϫ̰ϠΑ|ˬΖδϴϧ|ΎϤη|ϊϧΎλ|ˬΪϴϨ̰Α|̭΍έΩ΍|ΎϤη|΍έ|Ϫ̩|ήϫ|ˬϢ˵̰ϴϟ΍|˲ΩϭΩήϣ|Ϯϫ|Ϣ˵̰ϟ|˲ωϮϨμϣ|Ϯ˴ Ϭϓ|̶ϧΎόϤϟ΍|ϕ
͋ ΩΎ˶Α|Ϣ˵̰ϣ˶ |Ύϫ˵ϭΎΑ˶ |̶ϧΎόϤϟ΍|ϕ
͋ Ω˴ΎΑ|ϩ˵ ϮϤ˵Η|ΰϴϣ|Ύϣ|Ϟ
̯͊ |
|΍ΪΧ| ϪΑ| ΪϳΎΑ| ςϘϓ|ΪϨΘδϴϧ| ΍ΪΧ| ˬέΎ̰ϓ΍| Ϧϳ΍| ϥϮ̩| ϢϴϨ̯| ΍Ϊϴ̡| ̶̴ΘδΒϟΩ| ˬϢϳέ΍Ω| ΍ΪΧ| ̵| ϩέΎΑέΩ| Ϫ̯| ̵έΎ̰ϓ΍| ϪΑ| ΪϳΎΒϧ| Ϫ̯| ΖγΎϨόϣ| ϦϳΪΑ| ϦΨγ| Ϧϳ΍|ΪϴΘγή̢Α| ΍έ| ϥ΁| ΪϳΎΒϧ| ΍άϟ
|ϥΎϣΩϮΧ| έΎ̰ϓ΍| ϪΑ| ΪϳΎΒϧ| ϼ
˱ λ΍| Ϫ̰ϠΑ| ˬϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ̶̴ΘδΒϟΩ| ΍ΪΧ| ̵| ϩέΎΑέΩ| ΩϮΧ| έΎ̰ϓ΍| ϪΑ| ΪϳΎΒϧ| ΎϬϨΗ| Ϫϧ| Ϣϳέ΍Ω| ΍ΪΧ| ̵| ϩέΎΑέΩ| Ϫ̯| ̵έΎ̰ϓ΍| ϪΑ| Ϫϧ| ˬΖη΍Ω| ̶̴ΘδΒϟΩ
|̭΍έΩ΍| ϞΑΎϗ| ήϴϏ| ϭ| ̭έΪϣΎϧ| ΍ΪΧ| ϭ| Ζγ΍| ̭έΪϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵ΰϴ̩| ζΘγή̡| ϭ| Ζγ΍| ή̰ϓ| ζΘγή̡| ̶Ϡ̯| έϮσ| ϪΑ| ή̰ϓ| ϪΑ| ϥΪϳίέϭ| ̶̴Θϔϴη| ϥϮ̩|ϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ̶̴ΘδΒϟΩ
|̶ϫΎ̳| ˬ"Ϳ΍| ϥϭΩ| Ϧϣ| Ύ˱ΑΎΑέ΍| ϢϬϧΎΒϫέ| ϭ| ϢϫέΎΒΣ΍| ΍ϭάΨΗ΍| Ϫ̯| ϩΪη| ϞϘϧ| ̵έΎμϧ| ϭ| ΩϮϬϳ| ΏΎΑ| έΩ| ϥ΁ήϗ| έΩ| Ϫ̩| ϥ΁| ϞΜϣ|ϢϴΘγή̡| ̶ϣ| ΍έ| ̵ή̴ϳΩ| ϥΎδϧ΍| ̶ϫΎ̳| ΎϣΖγ΍
|Ϫ˵ Ϭ˴ ϟ΍| ά˴ΨΗ͉΍| Ϧ
˶ ϣ˴ | Ζ
˴ ϳ΍έ˴΍| ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ϥ΁ήϗ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϞΜϣ| ϢϴΘγή̡| ̶ϣ| ΍έ| ϥΎϣΩϮΧ| Ϣϫ| ̶ϫΎ̳|ϢϴΘγή̡| ̶ϣ| ΍έ| αΎϨ̰γ΍| ϭ| Ϫ̰γ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ϞΜϣ| ˬϢϴΘγή̡| ̶ϣ| ΍έ| Ε΍ΩΎϤΟ
|̶Θδϫ|ϥΎϬΟ|Ύϳ|ΩϮΧ|ΏΎΑ|έΩ|ϥΎΘγ΍Ω|Ϧϳ΍|ήϴψϧ|Ωή̯|ΩϮΧ|βϔϧ|̵΍Ϯϫ|ΎΑ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ΪϨ̰Α|΍ΪΧ|ΎΑ|ΪϳΎΑ|Ϫ̯|̵΍|ϪϠϣΎόϣ|ϥ΁|̶Ϩόϳ|ΪϴΘγή̡|΍έ|ΩϮΧ|βϔϧ|̵΍Ϯϫ|̶Ϩόϳ|ˬ#ϪϳϮϫ
|ήοΎΣ| ̶Θϗϭ| Ύϣ|ΪϧΎϤΑ| Ζδϫ| Ϫ̯| ϥΎϤϫ| Ύϣ| ϥΎϤ̳| Ϫ̯| ϢϴΘδϫ| Ϧϳ΍| ̵| ϪΘϔϴη| ̶ϳϮ̳|ϢϳήΒΑ| ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎϤ̳| ϑΎμϣ| ϪΑ| Ύ˱ ϴϧΎΛ| ˬΎϫ| Ζϴόϗ΍ϭ| ϑΎμϣ| ϪΑ| ϻ
˱ ϭ΍| ˬϢϴϨ̯| ̶ϣ| ϥΎϤ̳
|Ύϫ|Ζϴόϗ΍ϭ|ΎΑ|ϪΟ΍Ϯϣ|ϪΑ|΍έ|ΩϮΧ|ή̰ϓ|ˬϢϴΘδϴϧ|ήοΎΣ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|̶Θγή̡|ή̰ϓ|Ϧϳ΍|̵|ϩέΎϣ΍|ϭ|Ζϣϼϋ|ϢϴϨ̯|̶ϣ|̶Θγή̡|ή̰ϓ|Ϣϳέ΍Ω|ˬϢϴϫΩ|ήϴϴϐΗ|΍έ|ΩϮΧ|έΎ̰ϓ΍|ˬϢϴηΎΒϧ
|ΪϧϮη| ϪΟ΍Ϯϣ| ̶Θϴόϗ΍ϭ| ήϫ| ΎΑ| ϭ|Ϊϧέ΍Ϊϧ| α΍ήϫ| ̶Θϴόϗ΍ϭ| ̨ϴϫ| ΎΑ| ϪΟ΍Ϯϣ| ί΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ϊϧέ΍Ϊϧ| ̶̴Θϔϴη| ΩϮΧ| έΎ̰ϓ΍|ϪΑ| ΖΒδϧ| Ϫ̯| ̶ϧΎδ̯|Ζϣϼϋ| ϢϳήΒΑ| ̵ή̴ϳΩ| έΎ̰ϓ΍| Ύϳ
|ήΑ΍ήΑ| έΩ|ΪϨϧΎθ̰Α| ΩϮΧ| ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| ήΒΟ| έϭί| ϪΑ| ΍έ| Ύϫ| Ζϴόϗ΍ϭ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| Ϫϧ| ˬΪϨϧ΍ϭΪΑ| Ύϫ| Ζϴόϗ΍ϭ| ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| έ΍ϭ| ϪϳΎγ| ΍έ| ϥΎηή̰ϓ| ΪϨϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ϪθϴϤϫ|Ϊϧήϳά̡| ̶ϣ| ΍έ| ϥ΁
|̵ΎϋΪϣ|Ϫ̯| ΪηΎΑ| ̶ϧΎϫήΑ| ί΍| ̵΍Ϯϗ΍| ΪϨ̯|̶ϣ| ΖϳϮϘΗ| ΍έ| ΎϋΪϣ|ϥ΁| Ϫ̯| ̶ϧΎϫήΑ| ή̳΍|ΪϳΎϴΑ| ˬΖγ΍| Ϧϣ| ή̰ϓ| ϒϟΎΨϣ| ̵ή̰ϓ| ήϫ| ϢΘϔ̳| ή̳΍|Ϧϣ|Ϊϧ΍έϮσ| ϦϴϤϫ| Ϣϫ|ή̴ϳΩ| έΎ̰ϓ΍
|Ϧϳ΍| έΩ| ˬΖγ΍| ϒόο΍| ϭ| Ζδϴϧ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ΪϴϳΎΗ| ΍ήϣ| ̵ΎϋΪϣ| Ϫ̯| ̶ϧΎϫήΑ| ί΍| ΍Ϯϗ΍| ϥΎϫήΑ| ϥ΁| Ϫ̯| ϡΪϳΩ| ή̳΍| Ύϣ΍|ϡήϳά̡| ̶ϣ| ΍έ| ΎϋΪϣ| ϥ΁| ϪϠλΎϓϼΑ| Ϧϣ| ˬΪϨ̯| ̶ϣ| ΪϴϳΎΗ| ΍ήϣ
|΍˵ϮΗΎϫ| Ϟ˵ϗ| | ΪϳϮ̳| ̶ϣ| Ύ˱ Ϥ΋΍Ω| ϥ΁ήϗ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ΪηΎΑ| ϩΪθϧ| ϪϣΎϗ΍| Ϧϣ| ΩϮΧ| ̵ΎϋΪϣ| ϒϟΎΨϣ| ΕΎϴϋΪϣ| ήΑ| ΍Ϯϗ΍| ̶ϧΎϫήΑ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ΎΗ| ϢϧΎϣ| ̶ϣ| ϡΩϮΧ| ή̰ϓ| ήΑ| ΕέϮλ
| &Ζγ΍| ϥΎϫήΑ| ˬΖγ΍| ζΨΑ| ϪϠμϴϓ| Ϫ̪ϧ΁| Ϫ̯| ΖγΎϨόϣ| ϦϳΪΑ| Ϧϳ΍| ΪϳέϭΎϴΑ| ΍έ| ϥΎΘϧΎϫήΑ| % | Ϣ̰˴ϧΎϫή˵Α| ΍Ϯ˵ΗΎϫ| Ϟ˵ϗ| | Ύϳ| $ | ϦϴϗΩΎλ| Ϣ˵ΘϨ˵̯| ϥ˶΍| Ϣ˵̰ϧ˴Ύϫή˵Α
|
|ϥ΁| έΎψΘϧ΍|ˬϩέ΍ΰ̳| ωϮϧ| ̵ΎπΘϘϣ| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ϠϴϟΩ| ϪϧϮ̳| ήϫ| ˭ΩϮη| ̶ϣ| ϥΎϴΑ| ˬΪϨϨ̯| ̶ϣ| έΎϬχ΍| Ϫ̯| ̵΍|ϩέ΍ΰ̳| ήϫ| ̵ΎπΘϘϣ| ϪΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϠϴϟΩ| ϪϧϮ̳ήϫ| ˬϥΎϫήΑ| ί΍|Ω΍ήϣ| ϪΘΒϟ΍
| Ϣϳέ΍Ω|
΍έ|
ϞϴϟΩ|
ωϮϧ
|
|Ϧϳ΍| ΎϤη| έϮμΗ| Ϫ̩| ˬΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ϕήϓ| ˬΪϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ̵έϮμΗ| ήϫ| ΖϘϠΧ| ί΍|Ζγ΍| ΍ϮγΎϣ| ̵| ϩΪϨϨ̯| ΩΎΠϳ΍| ϭ| ϩΪϨϨϳήϓ΁| ΍ΪΧ| ˬ | Ζγ΍| ϖϟΎΧ| ΍ΪΧ| |̮ϳΰϴϓΎΘϣ| ϡέΎϬ̩| Ϟλ΍
|΍ΪΧ|ϥϭΪΑ|̶Θδϫ|ϥΎϬΟ|ή̳΍|Ϫ̯|ΪηΎΑ|Ϧϳ΍|ΎϤη|έϮμΗ|Ϫ̩|ϭ|Ζη΍Ω|Ϣϴϫ΍ϮΧ|ΩϮΟϮϣ|(|ϢϴϨ̯|ϪϓΎο΍|Ϫ̯|΍έ|΍ΪΧ|ˬΪηΎΑ|ΩϮΟϮϣ||έ|'ϞϤΘθϣ|̶Θδϫ|ϥΎϬΟ|ή̳ΎΗ|Ϫ̯|ΪηΎΑ
|΍ΪΧ| ή̳΍| ϭ| Ϣϳέ΍Ω| ̶Θδϫ| ϥΎϬΟ| έΩ|ΩϮΟϮϣ| ήϔλ| ˬΪϳήϴ̴ϧ| ήψϧ| έΩ| ΍έ|΍ΪΧ| ή̳΍| Ϫ̯| ΪηΎΑ| Ϧϳ΍| έϮμΗ| Ϫ̩| ϭ| Ζγ΍| ΩϮΟϮϣ||ϥΎϤϫ| Ϣϫ| ΍ΪΧ| ΎΑ| ˬΪηΎΑ| ΩϮΟϮϣ||ήΑ| ϞϤΘθϣ
|έϮμΗ| Ϫγ| Ϧϳ΍|ΩϮΑ| Ϊϫ΍ϮΨϧ| ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ| ήΑ| ϖΒτϨϣ| ϭ| Ζδϴϧ| Ύϣ|ϦϳΩέΩ| Ϫ̯| Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| Ϣϫ| ̶ϣέΎϬ̩| έϮμΗ| ϪΘΒϟ΍|ΩήΑ| ̶ϣ| ήγ| ϪΑ| ϥ΁| έΩ| ΩϮΟϮϣ| ̮ϳ| ϢϴϨ̯| ϪϓΎο΍| ΍έ
|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|ΪΑΎϳ|̶ϣ|̶ϔϠΘΨϣ|̵ΎϫήϴδϔΗ|ΎϬΘϨϣ|ˬΖγ΍|έ΍ΩΎϨόϣ|ΖϘϠΧ|ϝΎΣ|ήϫ|ϪΑ|ˬΪϴηΎΑ|ϪΘη΍Ω|΍έ|έϮμΗ|Ϫγ|Ϧϳ΍|ί΍|ϡ΍Ϊ̯|ήϫ|Ϊϧέ΍Ω|̶Η΍ΪϴϳΎΗ|ϥ΁ήϗ|ϭ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ
|ί΍|Ύϳ| ϩΩϮΑ| ϩ΍ή̯΍| ϭ| έΎΒΟ΍| ήγ| ί΍| ϭ΍| ΖϘϠΧ|ˬΖγ΍| ϖϟΎΧ| ΍ΪΧ| ή̳΍|Ύϳ΁|Ωέ΍Ω|Ε΍ΩϮΟϮϣ| ήϳΎγ| ΎΑ| ̶ΘΒδϧ| ϭ| ςΑέ|ϦϴϨ̩|΍ΪΧ| Ϫ̯| Ζγ΍| ϩΩή̯| ή̯Ϋ| ΩέϮϣ| )*|ί΍| ζϴΑ| έΩ|ω
|΍έ| ΖϘϠΧ| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖγ΍| ϩΩϮΒϧ| ΖϘϠΧ| ϪΑ| έϮΒΠϣ| ΍ΪΧ| Ϣϫ| ίΎΑ| ˬΪϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ϥΎϬΟ| ΎΑ| ΍ΪΧ| ΖΒδϧ| ϭ| ςΑέ| ΩέϮϣ| έΩ| ΍έ| ϻΎΑ| έϮμΗ| Ϫγ| ί΍| ϡ΍Ϊ̯| ήϫ| ˮέΎϴΘΧ΍| ϭ| ϩΩ΍έ΍| ήγ
|ϦϴϤϫ| ˬΖγ΍| ϩΩή̯| ΖϘϠΧ| Ϫϧ΍έΎΘΨϣ| ΍ΪΧ| ή̳΍|Ζγ΍| ϩΩή̯|ΖϘϠΧ| Ϫϧ΍έΎΘΨϣ| ΍ΪΧ| ϢϴϳϮ̴Α| ΪϳΎΑ| ˬΪηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ΩήΑέΎ̯|΍ΪΧ| ΩέϮϣ|έΩ|έΎϴΘΧ΍| ϭ| ήΒΟ| ήϴΑΎόΗ| ή̳΍|Ζγ΍| ϪΘγ΍ϮΧ
| ΍έ|
ή̴ϳΩ|
ήϣ΍|
ϭΩ|
Ϫϧ|
ϭ|
Ζγ΍|
ϪΘγ΍ϮΧ|
̶ϣ|
ˬϩΩή̯|
ϖϠΧ|
Ϫ̯|
΍έ
|
|ΖϘϠΧ|Ζγ΍|ϪΘγ΍ϮΧ|̶ϣ|ή̴ϳΩ|̵|ϪϧϮ̳|ϪΑ|ˬϩΩή̯|ϖϠΧ|΍έ|Ϫ̪ϧ΁|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ϫϧ|Ύ˱ ϴϧΎΛ|ϭ|Ζγ΍|ϩΩϮΑ|ΖϘϠΧ|ϪΑ|έϮΒΠϣ|ϭ|ΪϨ̯|ΖϘϠΧ|ϪΘγ΍ϮΧ|̶Ϥϧ|΍έ|Ζδϫ|Ϫ̩|ϥ΁|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ϫϧ|ϻ
˱ ϭ΍
|ϭ| ΪϨ̯| ΖϘϠΧ|Ζγ΍|ϪΘγ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ϣϫ| ΍ΪΧ| ή̴ϳΩ|ήϴΒόΗ| ϪΑ|ΪϨ̯|ΖϘϠΧ| ϪϧϮ̳| ϦϴϤϫ| ϪΑ| ΍έ|ϦϴϤϫ| Ζγ΍| ϪΘγ΍ϮΧ|̶ϣ| ΍ΪΧ| ˬήϴΧ|ΪϨ̯|ΖϘϠΧ| ϪϧϮ̳| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϩΪη| έϮΒΠϣ| ̶ϟϭ| ˬΪϨ̯
|΍ΪΧ| ϥϮ̩| ϭ| Ζγ΍| ϪΘγ΍ΪΧ| ΍ΪΧ| ˬΖγ΍| ϢϟΎϋ| έΩ| Ϫ̩ήϫϢϴϫ΍ϮΨΑ| ΍έ| Ζϴόϗ΍ϭ| ϥ΁| ΪϳΎΑ| ˬΖγ΍| ϥΎϬΟ| έΩ| Ϫ̯| ̶Θϴόϗ΍ϭ| ήϫ| β̡|ΪϨ̯| ΖϘϠΧ| ΍έ| ϦϴϤϫ| Ζγ΍| ϪΘγ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ϣϫ
|ΪϳΎΑ| Ύϣ|Ϫ̯| Ζδϫ| ϥΎϬΟ| έΩ| ̶ϳΎϫΰϴ̩| Ϫ̩|Ϣϴϫ΍ϮΨΑ| Ϣϫ| Ύϣ| ˬΖδϫ| ϥΎϬΟ|έΩ| ΍έ| Ϫ̩ήϫ|ΪϳΎΑ| ˬϢϴϨ̯| ϞϴτόΗ| ϭ΍|̵| ϩΩ΍έ΍|ήΑ΍ήΑ| έΩ| ΍έ| ΩϮΧ| ̵| ϩΩ΍έ΍| ΪϳΎΑ| Ύϣ| ϭ| ΖγΎϣ| ΩϮΒόϣ
|̵|ϩΩ΍έ΍|ήΑ΍ήΑ|έΩ|ΪϳΎΑ|Ύϣ|̵|ϩΩ΍έ΍|ˬΖγΎϣ|ΩϮΒόϣ|ϥϮ̩|ϭ|ΖγΎϣ|ΩϮΒόϣ|ζϘϟΎΧ|Ϫ̯|̶ϗϮϠΨϣ|ˬΖδϫ|ϕϮϠΨϣ|Ϧϳ΍|έΩ|̶ϳΎϫ|̶̳̬ϳϭ|Ϫ̩|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ϣϳί΍Ωή̢Α|ΪϳΎΑ|ˮϢϴϫ΍ϮΨΑ

|ϥΎϬΟ|Ωέ΍Ω|ϝ˴ϮΣ
˶ |ϥΎϬΟ|Ϫ̯|ΪϨϨ̯|̶ϣ|ήϴΒόΗ|ˬ̶ϔϠΘΨϣ|̵Ύϫ|ΕέΎΒϋ|ϪΑ|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|Ζγ΍|ϕϮϠΨϣ|Ϧϳ΍|ϝ˴ϮΣ
˶ |ˬϕϮϠΨϣ|Ϧϳ΍|̶̳̬ϳϭ|Ϧϴϟϭ΍|ΩϮη|̶ϧΎΑήϗ|ϭ΍
|ϥΎϬΟ| Ϧϳ΍| ΍ΪΧ|Ζγ΍| ϪΘγ΍ϮΨϧ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| ΪϴΘδϫ|̵ΰϴ̩| ΐϟΎσ|ˬΪϴηΎΑ| ϥΎϬΟ| έ΍ήϗ| ϭ|ΕΎΒΛ| ΐϟΎσ| ή̳΍|ΪϴηΎΒϧ| ϥΎϬΟ| έ΍ήϗ| ϭ| ΕΎΒΛ| ΐϟΎσ|ΎϤη| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ˬΩέ΍Ϊϧ| ΕΎΒΛ| ϭ| έ΍ήϗ
|̶ϣ| Ϊϴ̯ΎΗ| ϥΎϬΟ| ϝ˴ϮΣ
˶ | ήΑ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ί΍| ϊοϮϣ| "%| έΩ| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| ΕήπΣ|Ζγ΍| ϥΎϬΟ| Ϧϳ΍| ϝ˴ϮΣ
˶ | ϥΎϬΟ| Ϧϳ΍| ̶̳̬ϳϭ| Ϧϴϟϭ΍| ϭ| Ζγ΍| ϩΪϳήϓ΁| ϭ| ϪΘγ΍ϮΧ| ΍έ
|ϪΑ| Ϧϣ| ϦδΣ| ϡήδ̡| |ΪϨϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ϦδΣ| ϡΎϣ΍| ϥΎηΪϧίήϓ| ϪΑ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| Ϫ̯| ΎΠϧ΁|ΪηΎΑ| ϝ˷ΪΘΒϣ| ϭ| ϝϮΤΘϣ| ϭ| ΕΎΒΛ| ̶Α| ϭ| έ΍ήϗ| ̶Α| ϥΎϬΟ| ϪΘγ΍ϮΧ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΪϨϨ̯
|̶Ϩόϳ| |ϥΎϣί| |̵ήΒϋ|ϭ|̶ϣΎγ|ϥΎΑί|ϭ|̶Αήϋ|ϥΎΑί|Ϟλ΍|έΩ|Ύϣ΍|ˬΩϮη|̶ϣ|ϪΘϔ̳|Ζ̯ήΣ|έ΍ΪϘϣ|ϪΑ|ϪϔδϠϓ|έΩ|ϥΎϣί|ϢΘδϫ|ήϘϣ|ϝϮΤΗ|ϪΑ|̶Ϩόϳ| |ϡ΍|ϩΩή̯|έ΍ήϗ΍|ϥΎϣί
|ϝϮΤΗ| ϪΑ| ̶Ϩόϳ| ˬϑ΍ήΘϋ΍| Ϫϧ| ϭ| Ϊϧ΍| ϩΩϮϣήϓ| έ΍ήϗ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ΐϟΎΟ|ϢΘδϫ| | ϥΎϣ˷ΰϟϻ| ή˷ ϘϤϟ΍| | Ϧϣ|ΪϨϳΎϣήϓ| ̶ϣ|ω| ̶Ϡϋ| ΕήπΣ| ˬ | ϝϮΤΗ| Ϟλ΍| | ϭ| ϝ˴ϮΣ
˶ | Ϟλ΍
| ˮϪ̩|

̶Ϩόϳ|

ˬϡέ΍Ω|

έ΍ήϗ|

̵έ΍ήϗ|

̶Α|

ϪΑ|

ˬϡέ΍Ω|

έ΍ήϗ

|
|έ΍ήϗ|ˬή̴ϳΩ|ΰϴ̩|ϭΩ|έΩ|ΪϳϮ̴Α|̶δ̯|ΪϳΎη|Ζδϴϧ|ή˷ϴϐΘϳ|ϻ|ϭ|ΖΑΎΛ|̵ΰϴ̩|ˬϢϴΘδϫ|ϭ΍|ήΑ|ρΎΤϣ|Ύϣ|ϭ|ΖγΎϣ|ήΑ|ςϴΤϣ|Ϫ̯|ϥΎϬΟ|έΩ|Ϫ̯|Ωήϳά̡|̶ϣ|Ϣϫ|Ύϣ|)̶ϓήϋ|ϢϬϓ
|ϪΑ|Ϊϧέ΍Ω|έ΍ήϗ|Ϣϫ|ΖόϴΒσ|ϢϟΎϋ|ϦϴϤϫ|ήΑ|Ϣ̯ΎΣ|ϝϮλ΍| |Ζγ΍|ζϣ΍έ΁|ϭ|έ΍ήϗ|ϥΎηέΩ|Ϫ̯|ΖόϴΒσ|ϢϟΎϋ|ϕϮϓ|Ύϳ|ΖόϴΒσ|ϢϟΎϋ|̵΍έϭ|̵ή̴ϳΩ|Ϣϟ΍Ϯϋ|ϭ|ϢϟΎϋ| |Ζδϫ
|Ζγ΍| ή˷ϴϐΘϣΎϧ| ˬ | Ζγ΍|ή˷ϴϐΘϣ|ΖόϴΒσ| ϥΎϬΟ| έΩ| ΰϴ̩| ϪϤϫ| | ˬΪϴϳϮ̳|̶ϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΩϮΧ| ΪϳϮ̴Α| ̶δ̯| ή̳΍|ϼ
˱ Μϣ|Ϊϧ΍| ΖΑΎΛ| ϝϮλ΍| ϭ| βϴϣ΍Ϯϧ| ˬΪϧ΍| ΖΑΎΛ| Ϧϴϧ΍Ϯϗ| ̶ϔδϠϓ| ϥΎδϟ
|̶ϣ| αΎδΣ΍| ϭ΍|ήΑ| ΍έ|ΩϮΧ| ϥΩϮΑ| ρΎΤϣ|Ύϣ| ϭ| ΖγΎϣ| ήΑ| ςϴΤϣ| Ϫ̯| ̶ϧΎϬΟ| ϢϳϮ̳| ̶ϣ| ήψϧ| Ϧϳ΍| ί΍|Ϣϳέ΍Ϊϧ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ̵έΎ̯| ΕΎΒΛ΍| ϭ| ̶ϔϧ| ΚϴΣ| ί΍|ϭ| ϢϴϨ̯| ̶Ϥϧ| ̶ϔϧ| ΍έ| Ϧϳ΍|Ύϣ
|̶ϣ| ̶ϗΎΑ| έ΍ήϗ| ̮ϳ| ήΑ| Ϫ̯| ϢϴϨϴΒΑ| ϭ| ϢϴϨ̯| ΍Ϊϴ̡| έΎ̯| ϭ| ήγ| ϥ΁| ΎΑ| Ύϣ| Ϫ̯| Ζδϴϧ| ̵΍| ϩΪϳΪ̡| ̨ϴϫ| Ϫ̯| ΎϨόϣ| ϦϳΪΑ|Ζδϴϧ| ̵έ΍ήϗ| ̶Α| ΐϠτϣ| Ϧϳ΍| έΩ| ϪΘΒϟ΍|Ζγ΍| έ΍ήϗ| ̶Α| ϢϴϨ̯
|̵έ΍ήϗ| ̶Α| ϢϫΎϫ| είέ΍|έΩ|Ϣϫ| ϭ| ΖγΎϫ| Ζϴόϗ΍ϭ| έΩ|Ϣϫ| ̵έ΍ήϗ| ̶Α| Ϧϳ΍| ˭Ωέ΍ά̳| ̶ϣ| ̶ϳΎΒϳί| ϪΑ| ϭέ|ˬΖγ΍|Ζηί|Ϫ̪ϧ΁|Ωέ΍ά̳|̶ϣ| ̶Θηί| ϪΑ| ϭέ|ˬΖγΎΒϳί| Ϫ̪ϧ΁|ΪϧΎϣ
|̵ΰϴ̩|Ϣϫ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ζϳΎϨόϣ|Ύϫ|είέ΍|Ϣϫ|ϭ|Ϊϧ΍έ΍ήϗ|̶Α|Ύϫ|Ζϴόϗ΍ϭ|Ϣϫ|ˬΎϫ|είέ΍| 
, 
||̵Ύϫ|̵έ΍ήϗ|̶Α|Ϣϫ|ϭ|Ϣϳέ΍Ω|Ύϫ|Ζϴόϗ΍ϭ|+ ,||̵Ύϫ
|ί΍| ΍έ|ϥ΁| ̵ίϭέ| ΪϳΎη| ˬΖγ΍| ̶ηίέ΍| ̶̳̬ϳϭ| ϥϼϓ| ̵΍έ΍Ω|Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| Ϣϫ| ϭ| ΪϫΪΑ| ΖγΩ|ί΍|΍έ|ΩϮΧ| ̶̳̬ϳϭ| Ϧϳ΍| ̵ίϭέ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| Ζγ΍| ̶όϗ΍ϭ| ̶̴ϳϭ| ϥϼϓ| ̵΍έ΍Ω| Ϫ̯
|Ύϫ| Ζϴόϗ΍ϭ| ΦϨγ| ί΍| Ύϫ| είέ΍|Ϫ̩|ΪϨΘδϴϧ| Ύϳ| ΪϨΘδϫ| Ύϫ| Ζϴόϗ΍ϭ| ΦϨγ| ί΍| Ύϫ| είέ΍| Ϧϳ΍| Ϫ̯|Ζδϴϧ| ΚΤΑ| ϞΤϣ| ΐϠτϣ|Ϧϳ΍|| Ϣϳέ΍Ϊϧ| ΐϠτϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ̵έΎ̯| Ύϣ|ΪϫΪΑ| ΖγΩ
|ΕήπΣ|Ύϫ| Ζϴόϗ΍ϭ| Ϣϫ| ϭ| Ϊϧέ΍Ω|ή˷ϴϐΗ| ϭ| ̶ΗΎΒΛ| ̶Α| Ύϫ| είέ΍| Ϣϫ| ϝΎΣ| ϭΩ|ήϫ| έΩ|ˬΪηΎΑ| ΖγέΩ| ϭήϤϠϗ| ϭΩ| ϪΑ| Ϣϫ| ϥΎϬΟ| ̮ϴ̰ϔΗ| ϭ| ΪϨηΎΑ| Ζϴόϗ΍ϭ| ΦϨγ| ί΍| Ϫ̩| ϭ| ΪϨηΎΒϧ
| Ωέ΍Ω| ΎϨόϣ| ΪϨ̩| ϦΨγ| Ϧϳ΍| ΩέϮΧ| ̶ϣ| Ύϣ| | ϦΘδϳί| ϪϧϮ̴̩| | ΩέΩ| ϪΑ| Ϫ̯| ΖγΎΟ| Ϧϳ΍| ϭ| ϢϴϨ̯| ϝϮΒϗ| ΍έ| | ̵έ΍ήϗ| ̶Α| | Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ύϣ| ί΍| ω| ̶Ϡϋ
|
|̶Α| ̶ϧ΍ϮΟ| ϥϮ̩| ˬϢηΎΑ| ϡΩϮΧ| ̵΍ήΑ| ̶ϧ΍ϮΟ|ϥΪϧΎϣ| έ΍ΪϳΎ̡| ΐϟΎσ| ΪϳΎΒϧ|ϼ
˱ Μϣ|ϢηΎΒϧ|Ύϫέ΍ήϗ| ̶Α| ϦΘϓΎϳ| έ΍ήϗ| ΐϟΎσ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍|ζϳΎϨόϣ| ˬϡήϳά̢Α| ΍έ|̵έ΍ήϗ| ̶Α| Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϻ
˱ ϭ΍
|Ϊϧ΍|ϩΪϣ΁| Ύϫ| Ϧϳ΍|̵| ϪϤϫ|ϢηΎΑ| ϪψϓΎΣ| ΕϮϗ| ϥΪϧΎϣ| έ΍ΪϳΎ̡| ΐϟΎσ| ΪϳΎΒϧ|Ζγ΍| έ΍ήϗ| ̶Α| ̵έΎϴηϮϫ| ϥϮ̩| ˬϢηΎΑ| ϡΩϮΧ| ̵΍ήΑ| ̵έΎϴηϮϫ| ϥΪϧΎϣ|̶ϗΎΑ| ΐϟΎσ| ΪϳΎΒϧ|Ζγ΍| έ΍ήϗ
|ϦϳΪΑ| Ϧϳ΍|Ϊη| ΪϳΎΒϧ| ˬΩϭήΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ϩΪϣ΁| Ϫ̪ϧ΁| ϥΪϧΎϣ| ΐϟΎσ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ΩϮθΑ| ϥ΁| ϦΘϓέ| ϊϧΎϣ| Ϊϫ΍ϮΨΑ| ˬΪηΎΑ| ϩΪϧϭ| ̵ΰϴ̩| Ωή̯| ϩΩ΍έ΍| ΍ΪΧ| ̶Θϗϭ| Ϫ̯| Ζδϴ̯| ϭ|ΪϧϭήΑ| Ϫ̯
|ϖϠόΗ| ϭ| ΪϴϨ̯| Ϫϗϼϋ|ϊτϗ| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ|̶Θϗϭ|ΪϨΘϔ̳| ̶ϣ| ϥΎϓέΎϋ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵΍| Ϫϗϼϋ|ϊτϗ| ϥΎϤϫ| Ϧϳ΍|ΖδΑ| ϝΩ| ΪϳΎΒϧ| ˬΖδϫ| Ϫ̯|̶ϟΎΣ| ϭ| ϊοϭ| ϡ΁| έΩ| ̵ΰϴ̩|ϪΑ| Ϫ̯| ΖγΎϨόϣ
|Ϫ̯|ΕέΎϬ̯΍ήΘδϳΎϣ|ΎΗ| |Ϊϳέ΍ά̴Α|έΎϨ̯|΍έ|ήσΎΧ|ϖϠόΗ|ϝϭ΍|ˬΪϴγήΑ|΍ΪΧ|ϪΑ|Ϊϴϫ΍ϮΨΑ|ή̳΍|ΎϤη| |Ζϔ̳|̶ϣ|Ϫ̯|ϪΘϓή̳|ϦϳΪϟ΍|̶Τϣ|ί΍|Ύϣ|̵Ύϓήϋ|ϪϤϫ|ˬΪϴηΎΑ|ϪΘη΍Ϊϧ|ήσΎΧ
|ϊτϗ| ˬΖγ΍| έ΍ήϗ| ̶Α| ϥΎϬΟ| Ϫ̯| ΪϴϨ̯|̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| ϪΟϮΗ| ̶Θϗϭ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϝϭ΍| ϡΪϗ| |Ζϔ̳| ̶ϣ| ̶̴ΘδΑ΍ϭΎϧ| | Ύϳ| ̶ϘϠόΗ| ̶Α| | Ύϳ| ΩϮΧ| ήσΎΧ| ϖϠόΗ| ϡΪϋ| | ̵| ϪϟΎγέ|έΩ
|Ϧϳ΍| ή̳΍|̶Ϩόϳ|Ϊϧ΍| ̶ο΍έ|ϝ΍ϮΣ΍|ϭ| ωΎοϭ΍| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϫ̯| ΖγΎϨόϣ| ϦϳΪΑ| έΎ̯|Ϧϳ΍| ϭ|̶ϔσΎϋ| υΎΤϟ| ϪΑ| ˬ*ϝ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍|̮ϳ| ϪΑ| ΩϮΧ| ϦΘδΑ| ̶Ϩόϳ| Ϫϗϼϋ ΪϴϨ̯|Ϫϗϼϋ
|ϪΑ| ˬϡΪϨΑ| ̶ϣ| ϝΩ| Ζγ΍| έ΍ήϗ| ̶Α| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩|̮ϳ| ϪΑ| Ϧϣ| ϭ| ΪηΎΑ| έϮσ| Ϧϳ΍| ̶Θϗϭ|ϡ΍| ̶ο΍έΎϧ| ή̴ϳΩ| Ϧϣ| ˬΪϨ̯| ΍Ϊϴ̡| ̵ή̴ϳΩ| Ζϴόοϭ| ̮ϳ| ϪΑ| ϝ˷ΪΒΗ| Ϊϫ΍ϮΨΑ| ϝϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍
|̵ή̴ϳΩ| ϝ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| ϪΑ| ΍έ| ΩϮΧ| ̵ΎΟ| ̶Ϩόϳ| ˬΪη| ̵ή̴ϳΩ|ϝ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| ϪΑ| ϞϳΪΒΗ| ϝ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| Ϧϳ΍| ̶Ϩόϳ| ˬΪη| ϞόϔϟΎΑ| ε΍| ϩϮϘϟΎΑ| ̵έ΍ήϗ| ̶Α| Ϫ̯|Ϧϳ΍| ξΤϣ
| ϡϮη|
̶ϣ|
ΏϮϠτϣΎϧ|
̶ϔσΎϋ|
αΎδΣ΍|
ΪϨ̩|
νϭήόϣ|
Ϧϣ|
ˬΩή̢γ
|
|̮ϳ| ϪΑ| Ϧϣ| ̶Θϗϭ|έ΍ήϗ| ̶Α| έϮϣ΍| ̶ϟϭ| | Ϫϧ| ϭ| ΪϨΘδϫ| ΪϨϣέ΍ήϗ| Ϳ΍| ̶ϟϭ| | ϥϮ̩| ˬΪϧέ΍Ϊϧ| | ϥΰΣ| | Ϳ΍| ˯Ύϴϟϭ΍| Ύϣ΍|Ζγ΍| | ϥΰΣ| | ΏϮϠτϣΎϧ| ̶ϔσΎϋ| αΎδΣ΍| Ϧϴϟϭ΍
|ϪΘηά̳|ϪΑ|ϑϮτόϣ|ϪθϴϤϫ|ϥΰΣ|ΩϮη|̶ϣ|Ϧϣ|νέΎϋ|ϥΰΣ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ˬΩϮη|̶ϣ|ϞλΎΣ|Ϧϣ|̵΍ήΑ|Ϫ̯|̵ΰϴ̩|ϝϭ΍|ˬΖϓέ|ϦϴΑ|ί΍|ϊοϭ|Ϧϳ΍|̶Θϗϭ|ˬϢΘδΑ|ϝΩ|̶όοϭ
|ˬΩϮη| ̶Ϥϧ| ϥΰΣ| εϮΧ| ΖγΩ| ˬΩΩή̳| ̶ϣήΑ| ΩϮΧ| ̵| ϪΘηά̳| ϪΑ| Ζϗϭ| ήϫ| ϥΎδϧ΍| ̶πϣΎϣ| | ˬ Ζηά̳| Ϫ̩| ϥ΁| | ̶Ϩόϳ| Ϟϴλ΍| ̵Ϯϐϟ| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ| ϪΘηά̳ | ϭ| Ζγ΍
|ΖγΩ| ϥ΁| ϦΘηά̳| ΎΑ| ˬΪηΎΑ| ϪΘη΍Ϊϧ| ̶̴ΘδΒϟΩ| ϪΘηά̳| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩|ϪΑ| ή̳΍|Ζγ΍| ϪΘηά̳|ϻΎΣ| ϭ| ϪΘη΍Ω| ̶̴ΘδΒϟΩ| Ζγ΍| ϪΘηά̳| Ϫ̩| ϥ΁| ϪΑ| Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ| ϥΰΣ| εϮΧ| ΖγΩ| ̶Θϗϭ
|ϞϴϟΩ|ϪΑ| Ύϣ| ϥΰΣ|ϢϳήΑ| ήγ| ϪΑ| ϥϭΰΤϣ| ϢϟΎϋ| έΩ| Ύϣ| Ϫ̯| Ωέ΍Ϊϧ| ̶ϣϭΰϟ| ˬΖγ΍|̵έ΍ήϗ| ̶Α|΍ΪΧ| ϕϮϠΨϣ|| ϥΎϬΟ| ΖϴϫΎϣ| Ϫ̯| ϝΎΣ| Ϧϴϋ| έΩ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ΩϮη| ̶Ϥϧ| ϥΰΣ| εϮΧ
|ή̳΍|ΪϴηΎΑ| Ϧϴ̴ϤϏ|Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϪΑ| ΪϴΘδϫ| ϡϮ̰Τϣ| ˬΪϳήΑ| ̶ϣ| ήγ| ϪΑ| έ΍ήϗ| ̶Α| ϥΎϬΟ| έΩ|ϥϮ̩| ΪϨϳϮ̴Α| Ϫ̯| Ζδϴϧ| έϮσ| Ϧϳ΍|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ζγ΍| έ΍ήϗ| ̶Α| ήϣ΍| έ΍ήϗ| ϪΑ| Ύϣ| ̶̴ΘδΒϟΩ
| ϡϮη|
̶ϣ|
Ϧϴ̴ϤϏ|
Ύϫ|
ϥ΁|
ϦΘηά̳|
ΎΑ|
ϢηΎΑ|
΍έά̳|
έϮϣ΍|
έ΍ήϗ|
ΐϟΎσ|
Ϧϣ
|
|ϭ| ΏϮϠτϣ| ήϣ΍|ϼ
˱ Μϣ| Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ| αΎδΣ΍| ̶Θϗϭ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϟΎΣ| ˬ ΕήδΣ| | έΎ̩Ω| ̶ϫΎ̳| έ΍ήϗ| ̶Α| ήϣ΍| ϦΘηά̳| ΎΑ|Ζγ΍| ΕήδΣ| | ΏϮϠτϣΎϧ| ̶ϔσΎϋ| αΎδΣ΍| ϦϴϣϭΩ
|̶ϣ| Ϣϫ| Ζϗϭ| ̮ϳ| ˬΖϓέ| έΎϬΑ| ΍ή̩| ϢϳϮ̳| ̶ϣ| Ζϗϭ| ̮ϳ| Ϧϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϞΜϣ|ϢΘδϧ΍Ϊϧ| ΍έ| εέΪϗ| ˬϡΩή̰ϧ| ε΍| ϩέΎψϧ| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| ϥΎϨ̩| ϥ΁| ΩϮΑ| Ϫ̯| Ϣϫ| ̶Θϗϭ| ϥ΁| ˬϦϣ| ̵| ϩΩήΒϟΩ
|ϊοϭ| ϥ΁| ϪΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϧΎδ̯| ̵ίϭέ| ϭ| ΐϴμϧ| Ϣϫ| ΕήδΣ| ̶ϟϭ|Ζγ΍| ΕήδΣ| | Ϧϳ΍|ϡΩή̰ϧ| ϩΩΎϔΘγ΍| ϥ΁| ̶ϳΎΒϳί| ί΍| Ϧϣ| Ύϫ| ΢Βλ| ΍ή̩| ΩϮΑ| έΎϬΑ| Ϫ̯| Ζϗϭ| ϥ΁| ϢϳϮ̳
| Ϊη|

̶Ϥϧ|

Ύϫ|

ϥ΁|

νέΎϋ|

ˬΪϨΘη΍Ω|

̶Ϥϧ|

̶̴ΘδΒϟΩ|

ϊοϭ|

ϥ΁|

ϪΑ|

ή̳΍|

ˬΪϨΘη΍Ω|

̶̴ΘδΒϟΩ

|
|εϼΗ| Ζηά̳| Ϫ̯| ̶ϟ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| ̵ΎϘΑ΍| ̵΍ήΑ| Ϧϣ| ΍ή̩| Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ| ϞλΎΣ| ϞϴϟΩ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ̶ϧΎϤϴθ̡| ϭ| Ζϣ΍Ϊϧ|Ζγ΍| ̶ϧΎϤϴθ̡| | ΏϮϠτϣΎϧ| ̶ϔσΎϋ| αΎδΣ΍| ϦϴϣϮγ
|̵ΰϴ̩| ϥ΁| ̶ϟϭ΍| ϢϳΪϨΒϧ| ϝΩ| Ύϫέ΍ήϗ| ̶Α| | ϪΑ| Ύϳ| ˬ ϢϳΪϨΒϧ| ϝΩ| | Ύϳ|ϢϴϨ̰Α| έΎ̯| ϭΩ|ΪϳΎΑ| ˬΩϮθϧ| νέΎϋ| ΖϟΎΣ| Ϫγ| Ϧϳ΍| Ϣϴϫ΍ϮΨΑ| ή̳΍ϡΪθϧ| ϥ΁|ϦΘϓέ|ϥΎϴϣ| ί΍| ϊϧΎϣ| ϭ| ϡΩή̰ϧ
|έΩ| ΪϳΪϨΒϧ| ϝΩ| | ΩϮη| ̶ϣ| ϪΘϔ̳| ΍ΩϮΑ| Ϧϴϳ΁| έΩ| ιϮμΨϟ΍| ̶Ϡϋ|ϭ| ̶ϗήη| ϥΎϳΩ΍|έΩ|ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍|ϥΎϳΩ΍|Ϫ̯|Ζγ΍| ̵ΰϴ̩| ϥ΁| ̶ϣϭΩ|ϭ| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ϥΎϴϳ΍ΩϮΑ| Ϫ̯|Ζγ΍
|Ϧϳ΍|έΩ| ϭ| Ζγ΍| ΖγέΩΎϧ| ̶̴ΘδΒϟΩ| ΩϮΧ|ϼ
˱ λ΍| ΍ΩϮΑ| Ϧϴϳ΁| έΩ| ΪϳΪϨΒϧ| ϝΩ| Ύϫέ΍ήϗ|̶Α| | ϪΑ| Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ| ϪΘϔ̳| ˬϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ| ΏΎΘ̯| έΩ| ϭ| ϡϼγ΍έΩ| ϪϠϤΟ| ί΍| ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍| ϥΎϳΩ΍

|΍έ|ήϣ΍|έΎϬ̩|ΪϳΎΑ|ˬϢϫΎ̰Α|ϥΎϴϣΩ΁|Ξϧέ|ϭ|ΩέΩ|ί΍|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|ϡ΍|ϩΪϣ΁|Ϧϣ| |Ζϔ̳|̶ϣ|΍ΩϮΑ|Ζγ΍|ΖγέΩΎϧ|ή˷ϴϐΘϣ|ϪΑ|̶̴ΘδΒϟΩ|̶ϟϭ|ˬΖγ΍|ΖγέΩ|ΖΑΎΛ|ϪΑ|̶̴ΘδΒϟΩ|ΎΟ
| | 
Ϊϳ΁|
ϞλΎΣ|
νήϏ|
Ϧϳ΍|
ΎΗ|
ϢΑΎϴΑ
|
|̶̴ΘδΒϟΩ| Ϧϴϋ| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖγ΍| ̶̴ΘδΒϟΩ| ̵| ϪΠϴΘϧ| ςϘϓ| Ϫϧ| Ξϧέ| |Ζϔ̳| ̶ϣ| ΖΧ΍Ωή̡| ̶ϣ| ϪϟΎδϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ| εΩϮΧ| ̶Θϗϭ| ΪόΑ| ϭ| ˮΖδϴ̩| Ξϧέ| ΖϴϫΎϣ| ϼ
˱ λ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̶̰ϳ|
|ϭ΍|ΩϮΒϧ| Ϟ΋Ύϗ| ΍ΪΧ| ϪΑ| ϭ| ΩϮΑ| Ϟ΋Ύϗ|ΎϴϬ˵Η| Ύϳ| ΎϴϬ˴Η| ϪΑ| ϭ΍| Ϫ̯| ΍ή̩|Ζγ΍|έ΍ήϗ| ̶Α| ΰϴ̩| ϪϤϫ|Ϫ̯| ϞϴϟΩ| Ϧϳ΍| ϪΑ|ϢϳήΑ| ̶ϣ|Ξϧέ|ˬϢϴϨ̯|̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| ̶̴ΘδΒϟΩ| Ύϣ|Ζϗϭ| ήϫ|Ζγ΍
|ˬϢϴΘδϫ| ϥ΁|έΎ̩Ω|̵ΩΎϋ| ̵Ύϫ| ϡΩ΁| Ύϣ| ˬ̶ϳ΍ΩϮΑ| ϑέΎϋ| ̮ϳ| ήχ|ϪΑ| Ϫ̯| ̶ϤϫϮΗ| ϕήϓ|ΪϳΩ|̶ϣ| ϡΪϋ|΍έά̳|έϮϣ΍| ̵΍έϭ| Ϫ̰ϠΑ| ˬΪϳΩ| ̶Ϥϧ| ̶ΘΑΎΛ| ήϣ΍|̮ϳ| ΍έά̳|έϮϣ΍| Ϧϳ΍| ̵΍έϭ
|ϡϭΪόϣ| Ϫ̯| ΍έ| ̵ΰϴ̩| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ̵ΩΎϋ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϢϫϮΗ| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ̶ϳ΍ΩϮΑ| ϑέΎϋ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ˬϢϴΘδϫ| ϥ΁| έΎ̩Ω| ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍| ϦϳΩ| ϑέΎϋ| ̮ϳ| ήψϧ| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ϤϫϮΗ| ΎΑ
|̶ϣ| ϥΎϤϠδϣ| ϑέΎϋ| ̮ϳ| Ύϣ΍|ϢϴΘδϫ| Ϣϴψϋ| ϢϫϮΗ| | Ύϳ| ΎϳΎϣ| | εϮΧ| ΖγΩ| Ύϣ| ΎϨόϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϭ| Ζγ΍| ϡΪϋ| ϢϴϨϴΑ| ̶ϣ| Ύϣ| Ϫ̩| ϥ΁| ̵΍έϭ| ̶Ϩόϳ|ΪϧέΎ̴ϧ΍| ̶ϣ| ΩϮΟϮϣ| ˬΖγ΍
|Ξϧέ|ϥϮ̩| |Ζϔ̳|̶ϣ|΍ΩϮΑΪϨ̯|̶ϣ|ϕήϓ|̶ϠϴΧ|Ϣϫ|ΎΑ|ϩΎ̳ΪϳΩ|ϭΩ|Ϧϳ΍|ΪϨϨ̯|̶Ϥϧ|ϒθ̯|΍έ|̶ΘΑΎΛ|ΰϴ̩|ή˷ϴϐΘϣ|έϮϣ΍|Ϧϳ΍|̵΍έϭ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|̵ΩΎϋ|̵Ύϫ|ϥΎδϧ΍|ϢϫϮΗ|ˬΪϳϮ̳
|ϞϳΫ| ϥ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΍έ| Ϧϳ΍| ˬϢϴηΎΑ| ΪϳΎΒϧ| Ϣϫ| ϥΎϣΩϮΧ| ϝΎϤϋ΍| ̵| ϪΘδΑΩ| Ύϣ| Ϫ̯| ϢϨ̯| ϪϓΎο΍| Ϣϫ| ΍έ| Ϧϳ΍| ΪϴηΎΒϧ| ϪΘδΒϟΩ| ΪϳΎΑ| ˬΪϳήΒϧ| Ξϧέ| Ϊϴϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ή̳΍| ˬΖγ΍| ̶̴ΘδΒϟΩ| Ϧϴϋ
|Ύϳ|ˬϡέ΍Ω|ήΟ΍|έΎψΘϧ΍|Ύϳ|ˮϡέ΍Ω|έΎψΘϧ΍|΍έ|̵΍|ϪΠϴΘϧ|Ϫ̩|αέΪϣ|Ϧϣ|ϩΪϋΎϘϟ΍|̶Ϡϋ|ˬϢϫΩ|̶ϣ|αέΩ|̶γϼ̯|ήγ|Ϧϣ|ΪϴϨ̯|νήϓ|̶ϨόϳΖϓή̳|ήψϧ|έΩ|΍ΰΠϣ|Ύϳ|ΪϧΎΠϨ̳|ϥΎϤϫ
|έΎψΘϧ΍| Ύϳ| ϭ| ϡέ΍Ω| ήΟ΍| έΎψΘϧ΍| Ύϳ| ϥ΁ήϗ| ήϴΒόΗ| ϪΑ| | ΪϴϨ̯| ̵έ΍ΰ̳| αΎ̢γ| Ϧϣ| ί΍Ύϳ| ˬΪϴϫΪΑ| ΍έ| ϡΩΰϣ| Ϫ̯| ϡέ΍Ω| έΎψΘϧ΍| ϼ
˱ Μϣ| ϭΩ| ήϫ| Ύϳ| ϭ| ήΟ΍| ί΍| ήϴϏ| ̵΍| ϪΠϴΘϧ
|Ζγ΍|ϞΑΎϘϣ|ϑήσ|ϢϬϔΗ|̵΍ήΑ|βϳέΪΗ|ϩήΧϻΎΑ|ΪϴϤϬϔΑ|΍έ|ΐϟΎτϣ|ΎϤη|Ϫ̯|ϡέ΍Ω|έΎψΘϧ΍|̶ϟϭ|ˬ̵έ΍ΰ̳|αΎ̢γ|έΎψΘϧ΍|Ϫϧ|ϭ|ϡέ΍Ω|Ωΰϣ|έΎψΘϧ΍|Ϫϧ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ύϳ|ˬέϮ̰η
|̵ΰϴ̩|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϪΑ|ϡ΍|ϩΩή̯|΍Ϊϴ̡|̶̴ΘδΒϟΩ|Ϧϣ|ϝΎΣ|ϭΩ|ήϫ|έΩ|ˬΪηΎΑ|̶ϨϳϮ̰Η|ϭ|̶όϴΒσ|̵|ϪΠϴΘϧ|έΎψΘϧ΍|Ϫ̩|ϭ|ΪηΎΑ|̵έ΍ΰ̳|αΎ̢γ|ϭ|νϮϋ|ίΎψΘϧ΍|ˬϦϣ|έΎψΘϧ΍|Ϫ̩|ϻΎΣ
|ϥ΁| ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| ϢϬϔΗ| Ϫ̯| Ωέ΍Ω| ΍έ| Ϧϳ΍| ̵ΎπΘϗ΍| βϳέΪΗ| Ϫ̯| Ζγ΍| ΖγέΩ| ή̴ϳΩ| ήϴΒόΗ| ϪΑ|ΪϳΎϴϧ| ϞλΎΣ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ϭ| ΪϳΎϴΑ| ϞλΎΣ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩|ΪϳΎϴΑ| ϞλΎΣ
|Ϧϣ| βϳέΪΗ| ϭ| ϢϴϬϔΗ| Ϫϧ|Ζδϴϧ| Ϧϣ| βϳέΪΗ| ϭ| ϢϴϬϔΗ| Ϣϫ| ΎϤη| ϢϬϔΗ| ̵| ϪϣΎΗ| ΖϠϋ| ϭ| ϞϠόϟ΍| ΖϠϋ| ϭ| Ζδϴϧ| Ϧϣ| Ζθϣ| έΩ| ̶Θδϫ| ϡΎψϧ| ϡΎϤΗ| ϝΎΣ| Ϧϴϋ| έΩ| ̶ϟϭ| ΩϮη| ϞλΎΣ
|΍άϟ|ϭ|Ζγ΍|Ϧϣ|βϳέΪΗ|Ύϫ|ϥ΁|ί΍|̶̰ϳ|Ϫ̯|Ωέ΍Ω|ΰϴ̩|̮ϳ|ϭ|έ΍ΰϫ|ήΑ|ϒϗϮΗ|Ϧϣ|ΐσΎΨϣ|ϢϬϓ|ή̴ϳΩ|ήϴΒόΗ|ϪΑ|ΖγΎϤη|ϢϬϔΗ|̵|ϪϣΎΗ|ΖϠϋ|Ϫϧ|ϭ|ΖγΎϤη|ϢϬϔΗ|ϞϠόϟ΍|ΖϠϋ
|ΖϠϋ|ϡΎϤΗ|ˬΖγ΍|ΖϠϋ|έ΍ΰϫ|ϥΎϴϣ|έΩ|ΖϠϋ|̮ϳ|Ϫ̯|ΖϠϋ|̮ϳ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|ϡ΍|ϩΩή̯|ϥΎϤ̳|̶ϳϮ̳|ˬΪϳΎϴΑ|ϞλΎΣ|ϪΠϴΘϧ|Ϧϳ΍|ϡέΎ̯|ήΛ΍|έΩ|Ύ˱ϤΘΣ|Ϫ̯|ϡέ΍Ω|΍έ|Ϧϳ΍|έΎψΘϧ΍|Ϧϣ|̶Θϗϭ
|ϢϬϓ| ΍ήΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϞΜϣ|ΪηΎΑ| ϩΪϴϤϬϓ| ̵ΰϴ̩| ϭ| ΩϮη| ϩΩϭΰϓ΍| ̵ΰϴ̩| ϢϠΑΎϘϣ| ϑήσ| ϢϠϋ| ήΑ| ̶ΘδϳΎΑ| ̶ϣ| ˬϢΘϔ̳| ΍έ| ΩϮΧ| αέΩ| Ϫ̯| ϢϠόϣ| Ϧϣ| ϢϳϮ̳| ̶ϣ| ή̴ϳΩ| ήϴΒόΗ| ϪΑ|ΪηΎΑ
|˯ΰΟ|Ϧϳ΍|ή̳΍|ϭ|Ζγ΍|̶Θδϫ|ϥΎϬΟ|̵΍ΰΟ΍|ί΍|̵ΰϴ̩Ύϧ|˯ΰΟ|Ϧϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ΎΑ|Ζγ΍|Ϧϣ|βϳέΪΗ|ϥ΁|ϭ|Ζγ΍|έΎ̯|έΪϧ΍|ΖγΩ|ϞϣΎϋ|̮ϳ|ςϘϓ|ϞΑΎϘϣ|ϑήσ|ςγϮΗ|Ϧϣ|βϳέΪΗ
|β̡|ΪϨΘδϴϧ| Ϧϣ| έΎϴΘΧ΍|έΩ|ή̴ϳΩ| Ύϫ| ϥ΁| ϭ| ΪϨϫΪΑ| Ϣϫ| ΖγΩ| ϪΑ| ΖγΩ| ΪϳΎΑ| ̶Θδϫ| ϥΎϬΟ| ή̴ϳΩ| ̵΍ΰΟ΍| ̵| ϪϤϫ| ˬΪηΎΒϧ| ˯ΰΟ| Ϧϳ΍| έΩ| ̶ΘμϘϨϣ| ϭ| ΐϴϋ|̨ϴϫ| ϭ| ΪϳΎϴΑ| ϞλΎΣ
|έΎ̯|ΪϳΎΑ|Ϧϣ|̶Ϩόϳ|ˬΪηϭ|̶ϣ|ήϴΒόΗ| ζϫ΍ϮΧ|̶Α|ζϨ̯| |ϪΑ|ϥ΁|ί΍|ϭΪϨϫ|Ϧϴϳ΁|έΩ|Ϫ̯|ϦΘη΍Ϊϧ|̶̴ΘδΒϟΩ|Ϧϳ΍|ϻΎΣ|ϢηΎΑ|ϪΘη΍Ω|̶̴ΘδΒϟΩ|ϡΩϮΧ|ϞϤϋ|̵|ϪΠϴΘϧ|ϪΑ|ΪϳΎΒϧ|̶ΘΣ
|ϩήΧϻΎΑ| ˮ"Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ΰϴϧ| ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍| ϥΎϳΩ΍| έΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϧΎϤϫ| Ϧϳ΍| Ύϳ΁| ˬϢηΎΑ| ϪΘη΍Ω| Ϟ˴ϣ΍| ̶Α| ϞϤϋ| ΪϳΎΑ| ˬϢϫ΍ϮΨΑ| ̵ΰϴ̩| έΎ̯|Ϧϳ΍| ήΛ΍| έΩ| ΪϳΎΒϧ| ̶ϟϭ| ˬϢϨ̰Α| ΍έ| ϡΩϮΧ
| Ζδϴϧ| ˬΪϨϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ΎϘϟ΍| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| ΕήπΣ| Ϫ̯| ̶ϫΎ̳ΪϳΩ| ϥ΁| ̵| ϪΘδϳΎη| ˬϢϫ| ΩϮΧ| ϞϤϋ| ̵| ϪΠϴΘϧ| ϪΑ| ̶̴ΘδΒϟΩ| Ϧϳ΍
|
|Ζγ΍| ̶Θδϫ| ϥΎϬΟ| Ϧϳ΍|ϡϭΩ|Ζϴόϗ΍ϭ| Ϣϫ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ϩΪθϧ| ώϳέΩ| Ϧϣ| ί΍|Ϣϫ| ΰϴ̩| ϪϤϫ| Ύϣ΍| ϩΪθϧ| ϩΩ΍Ω| Ϧϣ|ϪΑ| ΰϴ̩| ϪϤϫ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| Ϧϴϋ| έΩ| ϥΎϬΟ| έΩ|̶Θδϫ| ϥΎϬΟ| ϡϭΩ|̶̳̬ϳϭ
|̨ϴϫ| ί΍| ϭ| ϩΪθϧ| ϩΩ΍Ω| ΰϴ̩| ϪϤϫ| ̵ΩϮΟϮϣ| ̨ϴϫ| ϪΑ| | ˬΖγ΍| ϕΩΎλ| Ε΍ΩϮΟϮϣ| ̵| ϪϤϫ| ΏΎΑ| έΩ| ϪΘ̰ϧ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ϩΩή̯| ϖϠΧ| ˬϪΘγ΍ϮΧ| ΍ΪΧ| ϥϮ̩| ϭ| Ζγ΍| ϪΘγ΍ϮΧ| ΍ΪΧ| Ϫ̯
|Ϫ̯| ϢϴϨϴΑ| ̶ϣ|ˬϢϴϨ̯| ̶ϣ| ϩέΎψϧ| ΩϮΧ| έΩ|Ύϣ| ̶Θϗϭ| ˮΩϮη| ̶ϣ|̵΍| ϩΩΎϔΘγ΍| Ϫ̩| Ϧϣ| |Ωή̯|ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | ̵΍ήΑ| ̶̳̬ϳϭ| Ϧϳ΍| ί΍| Ύϣ΍| Ζγ΍| ϩΪθϧ| ϪϘϳΎπϣ|ΰϴ̩| ϪϤϫ| Ϣϫ| ̵ΩϮΟϮϣ
|ϩΩ΍Ω| ΰϴ̩| ̨ϴϫ| ϡ΍Ϊ̯| ̨ϴϫ| ϪΑ| Ύϳ| Ϫ̯| ̶όϗϮϣ| ˮΩέ΍Ϊϧ| ΕϭΎϔΗ| ϪϴϘΑ| ΎΑ| ϥΎδϧ΍| ϊϗϮϣ| Ϫ̩|ϢϳϮη| ̶ϣ| ΕϭΎϔΘϣ| ΩϮΧ| ϥΎϋϮϧ| Ϣϫ| ήϳΎγ| ΎΑ| Ύ˱ όΒσ| ΍άϟ| ϭ| Ζγ΍| ϩΪθϧ| ϩΩ΍Ω| ϪΑ| ΰϴ̩| ϪϤϫ
|ξόΑ|ϥ΁|ΪϳΎη|Ύ˱ ϗΎϔΗ΍|̶ϟϭ|Ζγ΍|ϩΪη|ϩΩ΍Ω|Ύϫΰϴ̩|̶πόΑ|ˬϩΪθϧ|ϩΩ΍Ω|ΰϴ̩|ϪϤϫ|Ϧϣ|ϪΑ|΍ήϳί|ˬΪϨΘδϴϧ|Ϣϫ|ϞΜϣ|ϪϤϫ|̶ϟϭ|ΪηΎΑ|ϩΪη|ϩΩ΍Ω|ΰϴ̩|ϪϤϫ|ϪϤϫ|ϪΑ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ύϳ|ˬϩΪθϧ
|έΩ| ϢϴϳϮ̴ϧ| ή̳΍| ˬΩέ΍Ϯϣ| ΐϟΎϏ|έΩ|ΰϳΎϤΗ| Ϧϳ΍|ϢϨ̯| ̶ϣ| αΎδΣ΍| ΰϳΎϤΗ| ΎϤη| ϭ| ΩϮΧ|ϦϴΑ| Ϧϣ|΍άϟ|ΪηΎΑ| ϩΪθϧ| ϩΩ΍Ω|Ϧϣ| ϪΑ| ϩΪη| ϩΩ΍Ω| ΎϤη| ϪΑ| Ϫ̪ϧ΁| ϭ| ˬΪηΎΑ| ϩΪθϧ| ϩΩ΍Ω| ΎϤη| ϪΑ
|΍έ|ΰϳΎϤΗ|ˬϡέ΍Ϊϧ|Ϧϣ|ˬΪϳέ΍Ω|ΎϤη|Ϫ̯|̶ϳΎϫΰϴ̩|ί΍|̶ϠϴΧ|ϢϨϴΑ|̶ϣ|ϭ|ϢϨ̯|̶ϣ|ϪδϳΎϘϣ|ΎϤη|ΎΑ|΍έ|ϡΩϮΧ|Ϧϣ|̶Θϗϭ|#ΩϮη|̶ϣ|̶ϘϠΗ|Ϧϣ|ήΑ|ΎϤη|ίΎϴΘϣ΍|ϪΑ|Ωέ΍Ϯϣ|̵|ϪϤϫ
|̵ΰϳΎϤΗ| Ϧϳ΍| Ωέ΍Ϯϣ| ΐϟΎϏ| έΩ| Ϟϗ΍ϻ| Ύϳ| Ωέ΍Ϯϣ| ̵| ϪϤϫ| έΩ| Ύϣ΍| ˬΪϴΘδϫ|Ϧϣ| ί΍| ΰϳΎϤΘϣ|Ϣϫ| ΎϤη| ϭ| ϢΘδϫ| ΎϤη| ί΍| ΰϳΎϤΘϣ| Ϧϣ|Ϫ̯| ϢϨ̯| ̶ϣ| αΎδΣ΍|ϢϨ̯| ̶ϣ|̭΍έΩ΍| ϊϗ΍ϭ| έΩ
|ϥϮ̩ˮΪϫΩ| ̶ϣ| ίΎϴΘϣ΍| ϪΑ| ΍έ| ΩϮΧ| ̵ΎϫΰϳΎϤΗ| ΍ή̩|ΪϫΩ| ̶ϣ| Ϧϣ| ήΑ| ΎϤη| ίΎϴΘϣ΍| ϪΑ| ΍έ| ΩϮΧ| ̵ΎΟ| ϪϠλΎϓϼΑ| ˬϡέ΍Ω| ΎϤη| ί΍| Ϧϣ| ϭ| Ϊϳέ΍Ω| Ϧϣ| ί΍| ΎϤη| ϢϨ̯| ̶ϣ| αΎδΣ΍| Ϫ̯
|έΩ| ϥΎδϧ΍| ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ΩΎΠϳ΍| Ύϣ| έΩ| ΍έ|ϥ΁| ̶ϧϭέΩ| ̵Ύϫ| ΐΒγ| ̮ϳ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵ήϣ΍| ϪδϳΎϘϣ|ΪϨ̯| ̶ϣ| ϪδϳΎϘϣ| ϥ΍ή̴ϳΩ| ΎΑ| ΍έ|ΩϮΧ| ˬΪϨΘδϫ| ϭ΍| ΏϮϠτϣ| Ϫ̯| ̵έϮϣ΍| έΩ| ϥΎδϧ΍
|ή̳΍| ˬΪηΎΑϮϣ| ή̡| ϡήγ| Ύϫ| ϥ΍ϮΟ| ̵| ϪϤϫ| ϞΜϣ| ϭ| ϢηΎΑ| ̶ϧ΍ϮΟ| ϥ΍ϮϔϨϋ| έΩ| Ϧϣ| ΪϴϨ̯| νήϓ|ϝΎΜϣΪϧί| ̶ϣ| ϪδϳΎϘϣ| ϪΑ| ΖγΩ| ˬΖγ΍| αΎδΣ| Ύϫ| ϥ΁| ϪΑ| ΖΒδϧ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫΰϴ̩
|αΎδΣ΍|Ϫ̯|̶Θϗϭ| έΩ|̶Ϩόϳ| ˬΪηΎΑ| ΏϮϠτϣ| ϭ΍| ̵΍ήΑ| ϦΘη΍ΩϮϣ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ί΍| ϥΎδϧ΍|ϢϨ̯| ̶Ϥϧ| ϪδϳΎϘϣ| ̵ή̴ϳΩ| ΎΑ| ΚϴΣ|Ϧϳ΍|ί΍| ΍έ|ΩϮΧ| ϩΎ̳| ̨ϴϫ| Ϧϣ| Ϫ̯| ΪϴϨϴΑ| ̶ϣ|ˬΪϴϨ̯|ΖϗΩ
|̵΍ήΑ| ̵ήϣ΍| Ϫ̯| Ζγ΍|̶Θϗϭ| ϪδϳΎϗϭ| ̵΍ήΑ| ϥΎδϧ΍| ̶ϧϭέΩ| ̶ϋ΍ϭΩ|ϭ| Κϋ΍ϮΑ| ί΍| ̶̰ϳ|ΪϨ̯|̶ϣ|ϪδϳΎϘϣ| ϥ΍ή̴ϳΩ|ΎΑ| ΚϴΣ| Ϧϳ΍| ί΍|΍έ| εΩϮΧ| ˬΪϧί| ̶ϣ| ϡΪϗ| ϪϧΎΘγ΁| Ϧϳ΍| έΩ|ΪϨ̯
|ςϘϓ| ˬΪηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ΩϮΟϭ| ̵ή̴ϳΩ|έΩ| ή̳΍| ̶ΑϮϠτϣ|ήϣ΍|ήϫ| Ϫ̯| ΖγΎΠϨϳ΍|ΏϮϠτϣ| ήϣ΍| Ϧϳ΍| έΩ| ϥ΍ή̴ϳΩ| ΎΑ| ΩϮΧ| ̵| ϪδϳΎϘϣ| ϪΑ| ΪϨ̯| ̶ϣ|ωϭήη| ΍άϟ| ˬΩϮη| ϊϗ΍ϭ| ΏϮϠτϣ| ϭ΍
|ΩϮΧ| ˬΖδϴϧ| ΎϤη| ΏϮϠτϣ|Ϫ̯| ΰϴϧ| ̵έϮϣ΍| έΩ| ΎϤη| ΩϮη| ΐΟϮϣ|ΐϟΎτϣ| Ϧϳ΍| ϥΪϴϨη| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ϻΎΣΖδϫ| Ϣϫ| Ϧϣ| ήΑ| ̵ή̴ϳΩ|ίΎϴΘϣ΍| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖδϴϧ| Ϧϣ| ί΍| ̵ή̴ϳΩ|ΰϳΎϤΗ
|ϪϧϮ̳| Ϧϳ΍| ̵ΩΎϋ| ̶̳Ϊϧί| έΩ| ̶ϟϭ| Ωέ΍Ϊϧ| ϩ΍ήϤϫ| ϪΑ| ΍έ| ίΎϴΘϣ΍| αΎδΣ΍| Ύ˱ ϣϭΰϟ| ΪϴϨ̯| ̶ϣ| αΎδΣ΍| Ϫ̯| ̶Η΍ΰϳΎϤΗ| ˬΪϴϨ̰Α| ΍έ| έΎ̯| Ϧϳ΍| ή̳΍| ΪϴϨ̯| ϪδϳΎϘϣ| ϥ΍ή̴ϳΩ| ΎΑ| ΍έ
|̶ϣ|ϭ|Ζγ΍|ΏϮϠτϣ|ζϳ΍ήΑ|̵ήϣ΍|̮ϳ|ΪϨ̯|̶ϣ|ϪδϳΎϘϣ|ζϋϮϧ|Ϣϫ|ΎΑ|΍έ|ΩϮΧ|̶Θϗϭ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|ˬΖγ΍|ϪΘϓΎϳ|ϦτϔΗ|ϪΘ̰ϧ|Ϧϳ΍|ήΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶γΎϨθϧ΍ϭέ|ϦϴΘδΨϧ|ΰϤϴΟΖδϴϧ
|ΕΎϔΘϟ΍|ΪϣΎΠϧ΍|̶ϣ| ίΎϴΘϣ΍| αΎδΣ΍| ϪΑ| ΰϳΎϤΗ| Ϧϳ΍|ˬΖγ΍|ήΘθϴΑ| ̵ή̳Ω|έΩ| Ωή̯| αΎδΣ΍| ή̳΍|ϭ| ήΘϤ̯| Ύϳ| ΪϨΘδϫ| ΏϮϠτϣ| ήϣ΍| Ϧϳ΍| ̵΍έ΍Ω|ϭ΍| ί΍| ήΘθϴΑ| ϥ΍ή̴ϳΩ| Ϊϧ΍ΪΑ| Ϊϫ΍ϮΧ
|̶̳Ϊϧί| έΩ|Ύϣ΍|ΪϣΎΠϧ΍|̶Ϥϧ| ίΎϴΘϣ΍| αΎδΣ΍| ϪΑ|Ύ˱ ϣϭΰϟ|ΰϳΎϤΗ| αΎδΣ΍| ΍άϟ| ϭ| ΩϮθΑ|ΪϨΘδϴϧ| ΎϤη| ΏϮϠτϣ| Ϫ̯| ̵έϮϣ΍| έΩ|ϪδϳΎϘϣ| ΐΟϮϣ| ΪϳΎη| ̶ΘΧΎϨη| ϥ΍ϭέ|Ζϴόϗ΍ϭ| Ϧϳ΍| ϪΑ
|ί΍|̶̰ϳ|ω|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|Ζγ΍| |ΖϴϣϮϠψϣ| |ϭ| |ΖϴϣϭήΤϣ| |αΎδΣ΍|ϪθϴϤϫ|Ύϳ|Ύ˱ ΒϟΎϏ|Ύϫ|ϪδϳΎϘϣ|Ϧϳ΍|̵|ϪΠϴΘϧΪϧέ΍Ϊϧ|ΕΎϔΘϟ΍|ϭ|ϪΟϮΗ|ϪΘ̰ϧ|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|̵ΩΎϋ
|΍έ| ϡέ΍Ω| ΎϤη| ΎΑ| Ϫ̯|̶ϳΎϫ| ΕϭΎϔΗ| Ϣϫ΍ϮΧ| ̶Ϥϧ| Ϧϣ| ̶Θϗϭ|Ϣϳήϳά̢Α| ΍έ| Ύϫ| ΕϭΎϔΗ| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ̶Ϥϧ| Ύϣ| Ϫ̯|Ζγ΍| ϞϴϟΩ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ήη| αΎδΣ΍|Ϊϧ΍Ω| ̶ϣ| ϦϴϤϫ| ΍έ|ήη| ω΍ΰΘϧ΍| ̶ηΎϨϣ
|ΪϳΎΑ| Ϧϣ| ˬΪηΎΑ| Ύϫ| ΕϭΎϔΗ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ϪΘγ΍ϮΧ| ΍ΪΧ|ή̳΍| ϭ| ΪηΎΑ| Ύϫ| ΕϭΎϔΗ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| ϪΘγ΍ϮΧ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| ϢϴϨ̯|ϪΟϮΗ| ΪϳΎΑ| ̶ϟϭ|ϭ| ΖγΎΒϳί|έΪϗ| Ϧϳ΍| ϭ| ΍ή̩| ϢϳϮ̳| ̶ϣ|ˬϡήϳά̢Α
|̵Ύϫ| ϪδϳΎϘϣ| ΍άϟ| ϭ|ϢηΎΒϧ| ΕϭΎϔΘϣ| ΎϤη| ΎΑ| Ϫ̯|Ϣϫ΍ϮΨΑ| ΪϳΎΒϧ| ˬϢηΎΑ| ΕϭΎϔΘϣ| ΎϤη| ΎΑ| Ϧϣ| ϪΘγ΍ϮΧ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| ϻΎΣ| ϭ| ϢϨ̯| ̶ϧΎΑήϗ| Ϊϧϭ΍ΪΧ| ̵| ϩΩ΍έ΍| ήΑ΍ήΑ| έΩ| ΍έ| ϡΩϮΧ| ̵| ϩΩ΍έ΍

|ϪΑ| ̶ϔδϠϓ| ήϴΒόΗ| ϪΑ| ΪϣΎΠϧ΍| ̶Ϥϧ| ˬΖγ΍| ϩΩή̰ϧ| έΎΘϓέ| ϪϧϻΩΎϋ| Ϧϣ| ΎΑ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ω΍ΰΘϧ΍| ϭ| ϡΩϮΧ| ΖϴϣϮϠψϣ| ω΍ΰΘϧ΍| ϪΑ| Ϟϗ΍ϻ| ˭ϢϨ̯| ̶ϣ| ϞϴτόΗ| ΍έ| ϥ΍ή̴ϳΩ| ϭ| ΩϮΧ| ϦϴΑ
| Ζγ΍| ϦϴϤϫ| ζϋ΍ΰΘϧ΍| ̶ηΎϨϣ| ί΍| ̶̰ϳ| ̶ϟϭ| ˬΖδϴϧ| Ϧϳ΍| ήη| ΎθϨϣ| ΎϬϨΗ| ϪΘΒϟ΍| ΪϣΎΠϧ΍| ̶Ϥϧ| ϦϬΟ| έΩ| ήη| ω΍ΰΘϧ΍
| ΪϴϫΪΑ|

εήϴϴϐΗ|

Ϊϴϧ΍ϮΗ|

̶Ϥϧ|

ΎϤη|

Ϫ̯|

Ζδϫ|

̵έϮϣ΍|

ϢϟΎϋ|

έΩ| 

̶Θδϫ|

ϥΎϬΟ|

|
̶̳̬ϳϭ

ϡϮγ|

|
|ˬΖδϴϧ| ήϳά̡| ήϴϴϐΗ|| ΪϨΘδϴϧ| ήϳά̡| ήϴϴϐΗ| Ϫ̯| ΩϮη| ̵έϮϣ΍| ήϴϴϐΗ| ϪΑ| ϑϮτόϣ| ζΘϤϫ| Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ| ξϘϧ| ̶ϣΩ΁| ΖϤϫ| ̶Θϗϭ| ˬ Ϣ˴ϤϬϟ΍| ξϘϧ| ϭ| Ϣ΋΍ΰόϟ΍| ΦδϔΑ| Ϳ΍| Ζ
˵ ϓήϋ |
| Ζδϴϧ|

ήϳά̡|

ήϴϴϐΗ|

ϥΎδϧ΍|

Ϧϣ|

̵΍ήΑ|

̶Ϩόϳ
|

| Ϊϧ΍|

ϪΘγΩ|

ϭΩ|

Ύϫ|

̶ϨΘϓΎϳΎϧ|

ήϴϴϐΗ|

Ϧϳ΍| 

ϢϴϨ̯|

Ύϫ|

̶ϨΘϓΎϳΎϧ|

ήϴϴϐΗ|

ϥΩ΍Ω|

ήϴϴϐΗ|

ϑϭήμϣ|

΍έ|

ΩϮΧ|

ΖϤϫ|

ΪϳΎΒϧ|

Ύϣ
|

| ϢϴΘδϴϧ|

ΎϬϧ΁|

ϦΘϓΎϳ|

ήϴϴϐΗ|

ΐϟΎσ|

Ύϣ|

Ϫ̯|

̶ϳΎϫ|

̶ϨΘϓΎϳΎϧ|

ήϴϴϐΗ|
|

| ̶̳Ϊϧί|

̮ϳ̫΍ήΗ|

ϩϮΟϭ| 

|

ϢϴΘδϫ|

ΎϬϧ΁|

ϦΘϓΎϳ|

ήϴϴϐΗ|

ΐϟΎσ|

Ύϣ|

Ϫ̯|

̶ϳΎϫ|

̶ϨΘϓΎϳΎϧ|

ήϴϴϐΗ|

|
|̵ΩΎϋ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΎΑ| ˬΪϧ΍| ̶ϨΘϓΎϳΎϧ| ήϴϴϐΗ| Ϫ̯| ̶Θδϫ| ί΍| ̵ΩΎόΑ΍| ̶Ϩόϳ| ˬ̮ϳ̫΍ήΗ| ϩϮΟϭ|ΪϨϣΎϧ| ̶ϣ| ̶̳Ϊϧί| ̮ϳ̫΍ήΗ| ϩϮΟϭ| Ύϫ| ΖδϴϟΎϴδϧΎΘδϳΰ̳΍| ΍έ| ϡϭΩ| ̵| ϪΘγΩ
|̶ϣ|ΩΎΠϳ΍|Ξϧέ|ϭ|ΩέΩ|ΩϮΧ|̵΍ήΑ|΍άϟ|ϭ|ϢϴΘδϫ|ϥ΁|ήϴϴϐΗ|ΐϟΎσ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ύϣ|Ϫ̯|̶ϨΘϓΎϳΎϧ|ήϴϴϐΗ|ϦϳήΗ|ϢϬϣˮΪϨΘδϫ|Ϫ̩|̮ϳ̫΍ήΗ|ϩϮΟϭ|Ϧϳ΍|ΪϨΘδϫ|Ύϫ|ϥ΁|ϦΘϓΎϳ|ήϴϴϐΗ|ΐϟΎσ
| | ˬΪϧ΍|ϪΘϔ̳| ή̴ϳΩ|ΖδϴϟΎϴδϧΎΘδϳΰ̳΍| ϥΎϓϮδϠϴϓ| ί΍| ̶πόΑ| ϭ| αή̢γΎϳ| Ϫ̯| έϮσ| ϥΎϤϫ| υΎΤϟ| Ϧϳ΍| ί΍|Ζγ΍| ήϳά̡Ύϧ| ήϴϴϐΗ| Ζϴόϗ΍ϭ| Ξϧέ|ϭ| ΩέΩ|Ζγ΍| | Ξϧέ|ϭ| ΩέΩ| | ˬϢϴϨ̯
|Ϫ̯| ΪϧϮη| ̶ϣ|ΩΎΠϳ΍| ϞϴϟΩ|Ϧϳ΍| ϪΑ| ϡϭΩ| ̵|ϪΘγΩ| Ξϧέ|ϭ| ΩέΩϢϴϨ̯| ̶ϣ| ΩΎΠϳ΍|Ύϣ| ΩϮΧ|Ϫ̯| Ξϧέ|ϭ| ΩέΩ| |ϢϟΎϋ| ΩϮΧ| Ξϧέ|ϭ| ΩέΩ| |Ζγ΍| ϪΘγΩ| ϭΩ| ϢϟΎϋ| έΩ| Ξϧέ| ϭ| ΩέΩ
|ϝϭ΍| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ| | Ξϧέ| ϭ| ΩέΩ| | ˬΖγ΍| | Ξϧέ| ϭ| ΩέΩ| | ΩϮΧ| ̶̳Ϊϧί| ̮ϳ̫΍ήΗ| ϪΟϭ| ϦϳήΗ| ϢϬϣ| ϢϴΘϔ̳| ̶ϣ| Ϫ̯| ϥ΁ϢϴϫΪΑ| ήϴϴϐΗ| ΍έ| ̶ϨΘϓΎϳΎϧ| ήϴϴϐΗ| ̵Ύϫΰϴ̩| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ̶ϣ
|ΩϮη| ̶ϣ|Ϧϳ΍|ζόϤΟ|ΪϨϧ΍Ω| ̶ϣ|ϥΎϴϣΩ΁|Ύϣ| ϩ΍ϮΧήϴΧ| ΍έ| ΍ΪΧ| ̶ϟϭ| ˬ | Ζγ΍| ϩΪϳήϓ΁| ΍έ|Ξϧέ| ϭ| ΩέΩ|΍ΪΧ| | Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ζγ΍| Ϟ΋Ύϗ| Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ϧϴϋ|έΩ| ΐϟΎσ| ̶Α΍|ϦΑ΍|̶ϠϋΖγ΍
|̵|ϩΩ΍έ΍|̶ϧΎΑήϗ|΍έ|ΩϮΧ|̵|ϩΩ΍έ΍|Ύϣ|ή̳΍|ϢϴϨ̯|̶ϣ|ήΑ΍ήΑ|ϦϳΪϨ̩|ϥΎϣΩϮΧ|ΖγΩ|ϪΑ|΍έ|Ξϧέ|ϭ|ΩέΩ|Ϧϳ΍|Ύϣ|̶ϟϭ|ˬΪηΎΑ|ϥΎϬΟ|έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍|ϪΘγ΍ϮΧ|΍ΪΧ|΍έ|Ξϧέ|ϭ|ΩέΩ|Ϫ̯
|ϪΑ| ϥΎηΪϧίήϓ| ΖΤϠμϣ| ήσΎΧ| ϪΑ| Ϫ̯| Ωήϴ̴Α| ήψϧ| έΩ| ΍έ|̵έΩΎϣ| Ύϳ| έΪ̡| ̮ϳ|Ωή̯|̶Ϥϧ| ΩΎΠϳ΍| ̵ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| Ξϧέ|ϭ| ΩέΩ|Ϟϗ΍ϻ|̶ϟϭ| ΩϮΑ| Ξϧέ|ϭ| ΩέΩ|Ϧϳ΍| ˬϢϳΩή̯| ̶ϣ| ΍ΪΧ
|ϥΪϳΪϧ|Ύ˱ όϗ΍ϭ| Ϫ̪Α| έϮόη|ϭ| ϢϬϓ| ϭ| ̶ϔσΎϋ| ϭ| ̶γΎδΣ΍| Ϟη΍|ϥ΁|έΩ| ϪΘΒϟ΍|ΪϨ̯| ̶ϣ| ̶ϘϠΗ| Ξϧέ|ϭ| ΩέΩ|΍έ|Ϧϳ΍| Ϫ̪Α| ˬΪϨϴΒϧ| ϥϮϳΰϳϮϠΗ|ϼ
˱ λ΍|ϥΎΤΘϣ΍| ΐη| Ϫ̯| Ϊϧ΍| ϩΩή̯| ϡ΍ΰϟ΍| ϭ΍
|̶ϣ| ϭ΍|ΪϳΎϋ| Ξϧέ| ϭ| ΩέΩ|̮ϳ| ΕέϮλ| Ϧϳ΍έΩ| ϭ| Ωήϳά̢Α| ΍έ|ϢϳήΤΗ| Ϧϳ΍||Ωήϴ̴Α| Ϧϳ΍| ϪΑ| ΖΒδϧ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ|ϊοϮϣ|ϭΩ| Ϫ̪Α|ΩϮη| ̶ϣ|ΏϮδΤϣ|Ξϧέ|ϭ| ΩέΩ| ϭ΍| ̵΍ήΑ| ϢϠϴϓ
|ΖϧϮθΧ|ϭ|ϥΪϴϨη|ήθΗ|ˬϥΩϮΧ|̮Θ̯|ϞΜϣ|ˬΪϨ̯|̶ϣ|ϞϴϤΤΗ|ΩϮΧ|ήΑ|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|Ξϧέ|ϭ|ΩέΩ|̮ϳ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩΪϨ̯|ΖϣϭΎϘϣ|ϥ΁|ήΑ΍ήΑ|έΩ|ϭ|Ωήϳά̢ϧ|΍έ|ϢϳήΤΗ|Ϧϳ΍||ΩϮη
|Ζγ΍|ϪΘγ΍ϮΧ|΍ΪΧ|Ϫ̯|ΩϮΑ|Ϧϳ΍|ήΑ|νήϓ||Ζδϴϧ|έ΍ΩήΑ|ΖγΩ|ϥϮϳΰϳϮϠΗ|ϢϳήΤΗ|ϥ΁|ί΍|Ϫ̯|Ζγ΍|̵έΪ̡|̮ϳ|έΪ̡|ϥϮ̩|ΩϮη|̶ϣ|ϭ΍|ΪϳΎϋ|Ξϧέ|ϭ|ΩέΩ|ϭΩ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ϥΪϳΩ
|ϭ|ΩέΩ|̮ϳ|̶̰ϳ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ˬΪϨϴΑ|̶Ϥϧ|ϥϮϳΰϳϮϠΗ|ϩΩέϮΨϧ|̮Θ̯|Ϫ̯|̵΍|Ϫ̪Α|ΎΑ|ˬΪϨϴΑ|̶Ϥϧ|ϥϮϳΰϳϮϠΗ|ϭ|ϩΩέϮΧ|̮Θ̯|Ϫ̯|̵΍|Ϫ̪Α|ϕήϓ|ΪηΎΑ|ϥΎϬΟ|έΩ|Ξϧέ|ϭ|ΩέΩ|Ϧϳ΍
| Ξϧέ|
ϭ|
ΩέΩ|
ϭΩ|
̵ή̴ϳΩ|
ϭ|
ϩΪη|
ϞϤΤΘϣ|
Ξϧέ
|
|Ύϣ|̵΍ήΑ|ϮΗ|Ϫ̯|̶Πϧέ|ϭ|ΩέΩ|Ύϳ΍ΪΧ| |ΪϳϮ̳|̶ϣ|$΍ίήΗ|ϢϴϨϴΑ|̶ϣ|̵ήΘθϴΑ|̵Ύϫ|Ξϧέ|ϭ|ΩέΩ|ϻ΍|ϭ|Ϣϳήϳά̢Α|΍έ|Ζγ΍|ϪΘγ΍ϮΧ|ϥΎϬΟ|έΩ|΍ΪΧ|Ϫ̯|̶Πϧέ|ϭ|ΩέΩ|ΪϳΎΑ|Ύϣ
|έΪϗ| Ϧϳ΍| ̶Ϩόϳ|| Ϟ̴ϨΟ| ϪΑ| ΖΒδϧ| ˬΖγ΍| ΖΧέΩ| ̱ήΑ| ̮ϳ| Ξϧέ| ϭ| ΩέΩ| ϞΜϣ| ˬΪη| νέΎϋ| Ύϣ| ήΑ| ϮΗ| ̵| ϪΘγ΍ϮΧ| ϦΘγ΍ϮΨϧ| ί΍| Ϫ̯| ̶Πϧέ| ϭ| ΩέΩ| ϪΑ| ΖΒδϧ| ˬ̵΍| ϪΘγ΍ϮΧ
|έΪϗ| Ϧϳ΍| ή̴ϳΩ|ˬΖγ΍| Ξϧέ| ϭ| ΩέΩ| ΩϮΧ| ̶̳Ϊϧί|̮ϳ̫΍ήΗ| ϩϮΟϭ| ί΍|̶̰ϳ| Ϫ̯| ϢϳΩϮΑ| ϩΩή̯| ϝϮΒϗ| ή̳΍| ̶Ϩόϳ| ˬϢϳΩϮΑ| ϩΩή̯| ϝϮΒϗ| ΍έ| ϝϭ΍| ̵Ύϫ| Ξϧέ|ϭ| ΩέΩ|ϥ΁| ή̳΍|Ϊη|ΩΎϳί
| Ϣϳέϭ΁|̶ϣ|ΪϳΪ̡|ϥΎϣΩϮΧ|̵΍ήΑ|Ϣ̯΍ήΘϣ|ϭ|ΐ̯΍ήΘϣ|̵Ύϫ|Ξϧέ|ϭ|ΩέΩ|ˬϦϴΘδΨϧ|Ξϧέ|ϭ|ΩέΩ|Ϧϳ΍|εήϳά̡|ϡΪϋ|ΎΑ|Ύϣ|̶ϟϭ|Ϊϣ΁|̶Ϥϧ|ζϴ̡|̶ϟΎτΘϣ|ϭ|̶ϟ΍ϮΘϣ|̵Ύϫ|Ξϧέ|ϭ|ΩέΩ
|
|ί΍| ̵ήϔϣ| ̨ϴϫΩή̯| Ϟ΋΍ί| ΩϮη| ̶Ϥϧ| ΍έ| Ϧϳ΍|ΖγΎϬϨΗ| ̶̳Ϊϧί| έΩ| ϥΎδϧ΍|Ζγ΍|% ̶ϳΎϬϨΗ| |̶̳Ϊϧί| ή̴ϳΩ| ̮ϳ̫΍ήΗ| ϪΟϭΖγ΍| ̱ήϣ|̶̳Ϊϧί| ή̴ϳΩ| ̮ϳ̫΍ήΗ| ϪΟϭ
|̶ϣ| ϝϮΒϗ| ΍έ| ̶ϳΎϬϨΗ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| Ϧϴϋ| έΩ| ϥΎϓέΎϋ|ΩϮη| ̶ϣ| Ρήτϣ| ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ΎΑ| ρΎΒΗέ΍| έΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϳΎϬϨΗ| ϥΎϤϫ| ˬ̶ϳΎϬϨΗ| ί΍| Ω΍ήϣ| ϪΘΒϟ΍|Ωέ΍Ϊϧ| ΩϮΟϭ| ̶ϳΎϬϨΗ| Ϧϳ΍
|ί΍| Ύϣ|& ϩ˳ ήϣ| ϝ˷ϭ΍| Ϣ̯ΎϨϘϠ˴Χ| ΎϤ̯| ̵Ω΍ή˵ϓ| ΎϧϮϤ˵ΘΌΟ| ΪϘϟ| |Ζδϴϧ| Ϣϫ| ήϳά̡| ήϴϴϐΗ|̶ϳΎϬϨΗ| Ϧϳ΍|Ϊϧ΍| ϩΪη| ̶Ϥϧ| έΎ̩Ω| ΖθΣϭ| | ̶Ϩόϳ| ̶ϳΎϬϨΗ| ί΍| ̶ηΎϧ| αήΗ| ϪΑ| ˬΪϧ΍| ϩΩή̯
|ϪΟϭ| ϝΎΣ| ήϫ| ϪΑ| ̶ϟϭ| Ζγ΍ί| Ξϧέ| ̶ϳΎϬϨΗ| αΎδΣ΍| Ϧϳ΍| ˬΖγΎϬϨΗ| ϥΎδϧ΍|Ϊϴϳ΁| ̶ϣ| Ϧϣ| ζϴ̡| ΎϬϨΗ| Ϣϫ| ϭ| ΪϴϨ̯| ̶ϣ| Ζδϳί| ΎϬϨΗ| Ϣϫ| ϭ| ΪϴϳΎϬϨΗ| Ϣϫ|ϢϳΪϳήϓ΁| ΎϬϨΗ| ΍έ| ΎϤη| ϝϭ΍
| ΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ήϴϴϐΗ| ̶ϟϭ| ˬΪϴϫΩ| ήϴϴϐΗ| ΍έ| ϥ΁| Ϊϴϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵ήϳά̡Ύϧ| ήϴϴϐΗ| Ζϴόϗ΍ϭ| ̶Ϩόϳ| Ζγ΍| ̶̳Ϊϧί| ̮ϳ̫΍ήΗ
|
|Ϫ̯|̶Η΍ήτΧ|ήσΎΧ|ϪΑ|ΪϨϳΎϣήϓ|̶ϣ|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|ΪΑΎϳ|ΖγΩ|̶ϫΎϨ̳|̶Α|ϪΑ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|Ύϣ΍| Ζγ΍|ζϳϮΧ|̶ϫΎϨ̳|̶Α|ΐϟΎσ|ϥΎδϧ΍| |̶̳Ϊϧί|ή̴ϳΩ|̮ϳ̫΍ήΗ|ϪΟϭ
|Ϫ̯| Ζδϴϧ| ̶Ϭϟ΍| έΪϘϣ| ϖϘΤΗ| έΩ| ϭ| Ωέ΍Ϊϧ| ϥΎ̰ϣ΍| ϼ
˱ Ϥϋ| ̶ϟϭ|ΩϮη| ϪΘγ΍ήϴ̡| ϩΎϨ̳| ί΍| ε΍| ̶̳Ϊϧί| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ΐϟΎσ| ϥΎδϧ΍| ̶ϨόϳϢϴΘδϫ| ̶ϫΎϨ̳| ̶Α| ΐϟΎσ| Ύϣ| ˬϢϳέ΍Ω| Ύϣ
|Ύϣ| ϭ| Ζγ΍|ϩΩ΍Ω| ιΎμΘΧ΍|εΩϮΧ| ϪΑ| ΍έ|΍Ωέ|Ϧϳ΍| ΍ΪΧ|̶ϟϭ| Ζγ΍| ̶ϫΎϨ̳| ̶Α| ̶ϟΎσ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| ΖγέΩ|ˬϦϳΪϟ΍| ̶Τϣ| ήϴΒόΗ| ϪΑ| ϊϗ΍ϭ| έΩ|ΪϨ̯| ̶̳Ϊϧί|ϩΎϨ̳| ϥϭΪΑ| ϥΎδϧ΍
|Ύϣ| ̶Ϩόϳ| ̶Βδϧ| ̶ϫΎϨ̳| ̶Α|ϢϳϮη| ̶Ϥϧ| Ϟ΋Ύϧ| ϖϠτϣ| ̶ϫΎϨ̳| ̶Α| ϪΑ| ̶ϟϭ| Ϣϴϳ΁|̶ϣ| Ϟ΋Ύϧ| ̶Βδϧ| ̶ϫΎϨ̳| ̶Α| ϪΑ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍|Ύϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍|ϢϴγήΑ| ΎΟ| ϥ΁|ϪΑ| Ϣϴϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍
|ϥΎϫΎϨ̳| Ω΍ΪόΗ| Ϫ̯| Ζδϴϧ| ήθΑ| ϊγϭ| έΩ| ̶ϟϭ| ϢϴϫΩ| ζϫΎ̯| ΍έ| ΩϮΧ| ϥΎϫΎϨ̳| ΍ΪόΗ| Ϣϴϧ΍ϮΗ| ̶ϣ|ϢϴϨ̰ϧ| ΍έ| ̶ϫΎϨ̳| ̨ϴϫ| Ϣϴϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ̶ϟϭ| ϢϴϨ̰ϧ| ΍έ| ϥΎϫΎϨ̳| ί΍| ̶πόΑ| Ϣϴϧ΍ϮΗ| ̶ϣ
|ϡΩϮΧ| ΎΑ| ϥΎϤϠγ| ̵| ϪδϳΎϘϣ| ϡΎ̴Ϩϫ| Ϧϣ|ΩϮη| ̶ϣ| ̶ϘϠΗ| ϡϮμόϣ| ˬΩϮη|ϩΪϴΠϨγ| ̵ή̴ϳΩ| ϥΎδϧ΍| ΎΑ| ̶Θϗϭ| ϥΎδϧ΍| ̮ϳ|̶Βδϧ| ̶ϫΎϨ̳| ̶Α| ϡϭΩ| ̵ΎϨόϣΪϧΎγήΑ| ήϔλ| ϪΑ| ΍έ| ΩϮΧ
|Ζγ΍|ϡϮμόϣ|Ύ˱ όϗ΍ϭ|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|ϢϨϴΑ|̶ϣ|ϢΠϨγ|̶ϣ|ϥΎϤϠγ|ΎΑ|̶Θϗϭ|΍έ|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|Ύϳ|ˬΖγ΍|ϩΩϮΑ|ϡϮμόϣ|Ύ˱όϗ΍ϭ|Ϧϣ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ϥΎϤϠγ|Ϫ̯|ϢΑΎϴΑ|Ϣϧ΍ϮΗ|̶ϣ
|-| ΍έ| ΩϮη| ̶ϣ| ΐ̰Ηήϣ|| Ϫ̯| ̶ϧΎϫΎϨ̳| ί΍| ̶ϫΎϨ̳| ̨ϴϫ| ̶Ϩόϳ| ˬΩέ΍Ω| ̶Βδϧ| ΖϤμϋ|| | ϪΑ| ΖΒδϧ|-| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ̶ΘϗϭˮϪ̩| ̶Ϩόϳ| ˬΖγ΍| ̶Βδϧ| Ύϫ| ΖϤμϋ| Ϧϳ΍| ̶ϟϭ

|νέΎόΗ| ̶ϋϮϧ| ϭ| ̶ϣ΍έ΁Ύϧ| ϭ| ΏΎΗ| ϭ| ΐΗ| ϥΎδϧ΍| ϪθϴϤϫ| υΎΤϟ| Ϧϳ΍| ΰϫ|Ωέ΍Ω|ϕήϓ|Ύ˱ϘϠτϣ||ϥΎϫΎϨ̳|ΎΑ| Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ| ΐ̰Ηήϣ| εΩϮΧ| ̶ϫΎϨ̳| ̮ϳ|-|Ύϣ΍|ΩϮη| ̶Ϥϧ| ΐ̰Ηήϣ
|Ωέ΍Ω| ΍ΪΧ| ϪΑ| ιΎμΘΧ΍| ̶ϫΎϨ̳| ̶Α|Ζγ΍| ϢϟΎϋ| έΪϘϣ| ϪΟϭ| Ϧϳ΍| ̶ϟϭ|Ζδϴϧ| ̶ο΍έ| εΩϮΧ| ί΍| ̶ϧΎδϧ΍| ̨ϴϫ| ΎϨόϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ή̴ϳΩ| ήϴΒόΗ| ϪΑ| ˬΩέ΍Ω| εΩϮΧ| ΎΑ| ζ̰Ϥθ̯| ϭ
|ΪϧΎϣ| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ̶ϗΎΑ| ϥΎϣΩϮΧ| ΎΑ| νέΎόΗ| εϮΨΘγΩ| Ύϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ̶̳Ϊϧί| ή̴ϳΩ| ̮ϳ̫΍ήΗ| ϪΟϭ| ΍άϟ|Ζγ΍| ϡϮμόϣ| ΍ΪΧ| )Ζδϴϧ| ΎτΧ| εέΎ̯| ̨ϴϫ| Ϫ̯| Ζγ΍ΪΧ
|̵έΎ̯|Ύϫ|ϥ΁|ϪΑ|ˬΖγ΍|ϪθϗΎϨϣ|ϞΤϣ|ϥϮ̩|Ϫ̯|Ζδϫ|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|̮ϳ̫΍ήΗ|ϩϮΟϭϢϴΘδϴϧ|ϩΎϨ̳|̶Α|̶ϟϭ|ˬϢϴηΎΑ|ϩΎϨ̳|̶Α|ϢϴΘγ΍ϮΧ|̶ϣ|Ύϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ί΍|̶ηΎϧ|Ϫ̯|̶οέΎόΗ
|*Ζϟ΍Ϊϋ| |Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|Ύϫ|ϥ΁|ί΍|̶̰ϳ|Ϫ̯|Ωέ΍Ω|̮ϳ̫΍ήΗ|ϩϮΟϭ|Ϣϫ|̶όϤΟ|̶̳Ϊϧί|ˬΩέ΍Ω|̮ϳ̫΍ήΗ|ϩϮΟϭ|̵Ωήϓ|̶̳Ϊϧί|Ϫ̯|έϮσ|ϥΎϤϫ|Ϊϧ΍|ϪΘϔ̳|̶πόΑ|ϼ
˱ Μϣ|Ϣϳέ΍Ϊϧ
| Ζδϴϧ|
̶ϧΪη|
έ΍ήϗήΑ|
ϢϟΎϋ|
έΩ
|
| ϞϴϟΩ|

ϭΩ|

ϪΑ|

ˬΖδϴϧ|

ήϳά̡|

ϖϘΤΗ|

Ζϟ΍Ϊϋ|

ΎϴϧΩ|

έ΍Ω|

έΩ|

Ϫ̯|

Ϊγέ|

̶ϣ|

ήψϧ|

ϪΑ
|

| ΪϨΘδϴϧ|

έΪϘϣ|

ΕϻϮΤΗ|

ϥ΁|

Ϫ̯|

ΪϨΑΎϴΑ|

̶ΗϻϮΤΗ|

ΪϳΎΑ|

Ύϫ|

ϥΎδϧ΍|

ˬΖϟ΍Ϊϋ|

ϖϘΤΗ|

̵΍ήΑ|

Ϫ̯|

ϞϴϟΩ|

Ϧϳ΍|

ϪΑ|

|
|ϖΒσ|ϞϤϋ|̶Ϩόϳ|Ζϟ΍Ϊϋ|Ωέ΍Ϊϧ|ΎϨόϣ|Ζϟ΍Ϊϋ|ϥϮϧΎϗ|ϥϭΪΑ|Ζγ΍|Ζϟ΍Ϊϋ|ϑϼΧ|ϥϮϧΎϗ|βϔϧ|Ζγ΍|Ζϟ΍Ϊϋ|ϑϼΧ|Ϫδϔϧ|̶ϓ|ϥϮϧΎϗ|ϭ|Ωέ΍Ϊϧ|ΎϨόϣ|Ζϟ΍Ϊϋ|ˬΪηΎΒϧ|ϥϮϧΎϗ|ΎΗ|
|̵Ύϫ|ΕϭΎϔΗ| ί΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϥϮϧΎϗ| ΖϴϧϮϧΎϗ| Ϫ̯| ϞϴϟΩ| Ϧϳ΍|ϪΑ| Ϫ̰ϠΑ| ˬΪϨΘδϴϧ| ϝΩΎϋ| ϥΎδϳϮϧ| ϥϮϧΎϗ| Ϫ̯| ϞϴϟΩ| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϫϧ|Ζγ΍| ϪϧϻΩΎϋΎϧ| Ϫδϔϧ| ̶ϓ| εΩϮΧ| ϥϮϧΎϗ| Ύϣ΍|ϥϮϧΎϗ
|ϩΩϮϣήϓ| ΍ΪΧ| ΍έ| ϥϮϧΎϗ| Ϧϳ΍| ˬϢϴϨ̯| ̶ϣ| ϊτϗ| ΍έ| ζϳΎϫ| ΖγΩ| ϼ
˱ Μϣ| ˬϢϴϨ̯| ̶ϣ| ϭ΍| ΎΑ| ΍έ| έΎ̯| ϥϼϓ| Ωή̯| ̵ΩίΩ| Ϫ̯| ήϫ| ΪϴϳϮ̳| ̶ϣ| ΎϤη| ̶Θϗϭ| ̶Ϩόϳ|ΪϨ̯| ήψϧ| ϑήλ| ̶΋ΰΟ
|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ζϳΎϨόϣ|ˬΪϴϠ΋Ύϗ|̶̳̬ϳϭ|ΪϨ̩|ΩίΩ|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|ϭ|ϢϳήΑ|̶ϣ|΍έ|ζΘγΩ|ˬΩή̯|̵ΩίΩ|Ϫ̯|ήϫ|ΪϴϳϮ̳|̶ϣ|̶Θϗϭ|Ύϣ΍|ˬΩέ΍Ϊϧ|Ϟ̰θϣ|έ΍ά̳|ϥϮϧΎϗ|ΚϴΣ|ί΍|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ϭ|Ζγ΍
|̶ϳΎϫ|ϥΎδϧ΍| ̵| ϪϤϫ| ̶Ϩόϳ|ϢϴϨ̯| ̶ϣ|̶ηϮ̡| Ϣθ̩| ˬΪϧέ΍Ω|ή̴ϳΪ̰ϳ| ΎΑ| Ϫ̯|̶ϳΎϫ| ΕϭΎϔΗ| ήϳΎγ| ί΍|ˬΪϧ΍|ήΘθϣ| ̶̳̬ϳϭ| έΎϬ̩| Ϧϳ΍|έΩ| ϭ| Ϊϧ΍| ϩΩή̯|̵ΩίΩ| Ϫ̯| ̶ϧΎδ̯| ̵| ϪϤϫ| Ϫ̯
|̵΍| ϩέΎ̩| Ύϣ| ̶ϟϭ| Ϊϧέ΍Ω| ΕϭΎϔΗ| Ϣϫ| ΎΑ| ή̴ϳΩ| ΚϴΣ| ̮ϳ| ϭ| έ΍ΰϫ| ί΍| Ύϫ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ̶ΗέϮλ| έΩ|ΩϮη| ϩΪϳήΑ| ϥΎθΘγΩ| ΪϳΎΑ| ˬΖγ΍| ϖϘΤϣ| Ύϫ|ϥ΁| έΩ|.|ϭ||ϭ|-|ϭ| Ϊϧ΍| ΩίΩ| Ϫ̯
|ήψϧ| ϑήλ|Ζδϴϧ| ϪϴμΨη| Ϫϴπϗ| Ϫ̯| Ζγ΍|Ϧϳ΍|ϪΑ| ϥϮϧΎϗ| ϥΩϮΑ| ϥϮϧΎϗ| ˬΪηΎΑ| ϪϴμΨη| ̵| Ϫϴπϗ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| Ϫ̯| ϥϮϧΎϗ|Ϣϳέ΍Ϊϧ| Ύϫ| ΕϭΎϔΗ| Ϧϳ΍| ί΍| ϥΩή̯| ήψϧ| ϑήλ|ΰΟ
|ϪϧϻΩΎϋ| |Ζγ΍|ϩΪη|ϢϠχ|ΎϫΩίΩ|ϖΣ|έΩ|ζϴΑ|Ύϳ|Ϣ̯|̶Ϩόϳ|ˬ̵ΩίΩ|̵΍ήΠϣ|ϪΑ|̶ϬΟϮΗ|̶Α|ϭ|Ζγ΍|̵ΩίΩ|̵΍ήΠϣ|ϪΑ|̶ϬΟϮΗ|̶Α|̵ϭήϤϠϗ|ϪΑ|Ύ̡|ˬΎϫ|ΕϭΎϔΗ|Ϧϳ΍|ί΍|ϥΩή̯
|ϪϧϻΩΎϋ| ˬΩϮη| ̶ϣ| ΍ήΟ΍| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ̮Η| ̮Η| ̵΍ήΑ| ̶Θϗϭ| ϻ΍ϭ|Ζγ΍| ήΘθϴΑ| ΍ήΟ΍| ϡΪϋ| ήΑ| ϪΘϓέ| Ϣϫ| ̵ϭέ| ˬϥϮϧΎϗ| Ϧϳ΍| ̵΍ήΟ΍| ΢ϟΎμϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̶Ϩόϳ| ϥϮϧΎϗ| Ϧϳ΍| | ϥΩϮΑ
|ΎΟ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϻΎΣ| ϭ| Ϊϧ΍| ϩΩΎΘϓ΍| ϩ΍έ| ΎΠ̯| ί΍| ˬΪϧ΍| ̭ήΘθϣ| έήϘϣ| ςϳ΍ήη| υΎΤϟ| ί΍| ϭ| Ϊϧ΍| ϩΩέϭ΁| ̶οΎϗ| Ωΰϧ| Ϫ̯| ̵ΩίΩ| ΖδϴΑ| Ϧϳ΍| ϼ
˱ Μϣ| Ϊϧ΍ΪΑ| Ϫ̯| ήϫ| ˬή̴ϳΩ| ήϴΒόΗ| ϪΑ|Ζδϴϧ
|ϪΑ| ˬϢϴϨ̯| ̶ϣ| ήψϧ| ϑήλ| Ύϫ| ΕϭΎϔΗ| Ϧϳ΍| ί΍| Ύϣ| ̶ϟϭ| Ϊϧ΍| ϩΩΎΘϓ΍| ϩ΍έ|ΕϭΎϔΘϣ| ̵ΎΟ|ΖδϴΑ| ί΍| ΩίΩ| ΖδϴΑ| Ϧϳ΍|Ω΍Ω| ΪΣ΍ϭ| Ϣ̰Σ| Ύϫ| ϥ΁| ̵΍ήΑ| ΩϮη| ̶Ϥϧ| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ˬΪϧ΍|ϩΪϴγέ
|ϩήΧϻΎΑ| ϥϮ̩| ˬΩή̯| ̶ϘϠΗ| ϪϧϻΩΎϋ|̶ϧΎδϧ΍| Ϫ̩| ϭ| ̶Ϭϟ΍| Ϫ̩||΍έ| ϥϮϧΎϗ| ϥ΍ϮΗ| ̶ϣ|ϪϤϬϨϳ΍| ΎΑ| ̶ϟϭ|ϢϴϨ̯| ̶ϣ|ϢϠχ| Ω΍ήϓ΍| Ϧϳ΍| ϖΣ| έΩ| ζϴΑ| Ύϳ| Ϣ̯|ˬϥΩή̯| ήψϧ| ϑήλ| ξΤϣ
|ˬΖγ΍|ϩΩήΑ|̶̡|ΖϳΎϨΟ|̵έΎΠϣ|ϪΑ|Ϫ̯|̵΍|̶οΎϗ| |ΪϳϮ̳|̶ϣ|ϥΎϳ΍ϮϨϴΑ|έΩ|Ϯ̳Ϯϫ|έϮΘ̰ϳϭ|ήψϧ|Ϧϳ΍|ί΍|ϢϴϨϴΑ|̶ϣ|ϥ΁|̵΍ήΟ΍|ϡΪϋ|ί΍|ήΘθϴΑ|΍έ|ϥϮϧΎϗ|Ϧϳ΍|̵΍ήΟ΍|΢ϟΎμϣ
| ΪϫΩ|
̶ϣ|
ΎϔόΘγ΍|
ΕϭΎπϗ|
ί΍
|
|εήΑ| ϦϳήΧ΁| ϪΑ| ϥΎϴοΎϗ|ϢϫΪΑ| ϭ΍| ϞΘϗ| ϪΑ| Ϣ̰Σ| Ϣϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| Ϧϣ| ϢϳϮ̳| ̶ϣ|ˬϩΪϴϣΎΠϧ΍|ΎΟ| Ϧϳ΍| ϪΑ| εέΎ̯| Ϫ̯| ϩΩΎΘϓ΍| ϩ΍έ| ΎΠ̯| ί΍| ˬΖγ΍| ϪΘθ̯|ϡΩ΁| Ϫ̯|Ϧϳ΍| Ϣϧ΍ΪΑ| Ϧϣ| ή̳΍| ̶Ϩόϳ
|ϞΑΎϗ|̶ϧΎϬΟ|Ϧϳ΍|̶̳Ϊϧί|έΩ|Ζϟ΍Ϊϋ|ΎϨόϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ˬΪϨηΎΑ|Ϣϫ|ϞΜϣ|εήΑ|ϦϳήΧ΁|έΩ|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|ϭ|ΪϨΘϗ΍|̶ϣ|ϩ΍έ|ϒϠΘΨϣ|̵ΎϫΎΟ|ί΍|Ύϫ|ϡΩ΁|̶ϟϭ|Ϊϧή̴ϧ|̶ϣ|Ωήϓ|̮ϳ|̶̳Ϊϧί
|̶ϟϭ|Ζδϴϧ| ήϳά̡| ϖϘΤΗ| Ζϟ΍Ϊϋ|ˬΖγ΍| ϪϧϻΩΎϋΎϧ| ϥΩή̯|ϩΎ̴ϧ| ϪϤϫ| ϪΑ| Ϣθ̩| ̮ϳ| ϪΑ| ϭ| ϥϮϧΎϗ| βϔϧ|ϼ
˱ λ΍| ϭ| ΪϨϨ̯| ΍Ϊϴ̡| ̶ΗϻϮΤΗ| ΪϳΎΑ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϞϴϟΩ|ϦϴϤϫ| ϪΑ|Ζδϴϧ| ϖϴϘΤΗ
| |Ζγ΍| ̶̳Ϊϧί| ̮ϳ̫΍ήΗ| ϩϮΟϭ| ί΍| ̶̰ϳ|
̶ΒϠσ| Ζϟ΍Ϊϋ|
| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ϭ| Ζγ΍| Ζϟ΍Ϊϋ| ΐϟΎσ| ΍˱ΪϳΪη| ϥΎδϧ΍
|
| 
|
| |  

|
| |  

|
| Ϣϳί΍Ωή̡| ̶ϣ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ϪΑ| ϥϻ΍| Ύϣ| ̶ϟϭ| Ζδϫ| Ϣϫ| ϥ΁ήϗ| έΩ| ΐϟΎτϣ| Ϧϳ΍| ί΍| ̵έΎϴδΑ| ΍άϟ| Ζγ΍| ̶ϧ΁ήϗ| ̶ϘϠΗ| ˬΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| ̶ϘϠΗ| ϪΘΒϟ΍|
|
̵|

| |

Ϫϳ΁|

ˬϪΑϮΗ|

̵|

ϩέϮγ"|
|

̵|

| "|

Ϫϳ΁|

ˬϥΎϗήϓ|

̵|

ϩέϮγ#|
|

| $"|

̵|

Ϫϳ΁|

ˬϞΤϧ|

| %#|

̵|

Ϫϳ΁|

ˬκμϗ|

̵|

ϩέϮγ| 

|

̵|

Ϫϳ΁|

ˬϩήϘΑ|

̵|

ϩέϮγ$| 

"|

̵|

Ϫϳ΁|

ˬΎϴΒϧ΍|

̵|

ϩέϮγ%|

|
̵|

ϩέϮγ|

|
|έΩ|Ύϣ|ϖϳϼϋ|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|Ϫ̯|΍έ|ϡϮϴϫ|ϭ|̭Ϯϓ|ˬϪ̪ϴϧ|ˬϦϳϭέ΍Ω|ˬβ̯έΎϣ|ˬΪϳϭήϓ|ˬβϳΪϗ|ϦϴΘγϮ̳΁|ϞΜϣ|̶ϧΎδ̯|ϦΨγ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϝϭ΍|̵|ϪΘ̰ϧ|ϢϴϨ̯|ϪΟϮΗ|ΪϳΎΑ|΍έ|ϪΘ̰ϧ|ϭΩ&|

|̶ϣ| ̵έϭ΍Ω| ̶ΗΎϤϠδϣ| ί΍| ϪϠδϠγ| ̮ϳ| αΎγ΍ήΑ| ϥΎδϧ΍| ̵έϭ΍Ω| ί΍| ίΎϓ| ήϫ| έΩ| ˬΖϗϭ| ϪϤϫ| ϩήΧϻΎΑ|Ϣϳήϳά̢Α| ̵έΎϴόϣ| ̮ϳ| αΎγ΍ήΑ| ΪϳΎΑ| ΍έ| Ϊϧέ΍ά̳| ̶ϣ| ήΛ΍| Ϧϴϫ΍ήΑ| εήϳά̡
|Ϧ̰Ϥϣ| ϪΘΒϟ΍| ϢϴϤϬϔΑ| ˬϢϴϨ̯| ̶ϘϠΗ| ϕΪμϟ΍| ϖϘΤϣ|ΪϳΎΑ| ΍έ| Ύϫ|ϥ΁| Ϫ̯|ϩέ΍ΰ̳|ΪϨ̩|αΎγ΍ήΑ| ΪϳΎΑ| ΍έ| Ζδϴϧ| ϕΪμϟ΍| ϞϤΘΤϣ| Ύϳ| Ζγ΍| ϕΪμϟ΍| ϞϤΘΤϣ|̵΍|ϩέ΍ΰ̳| Ϫ̯| ΍έ|Ϧϳ΍| Ύϣ|ΪϨ̯
|αΎγ΍| ήΑ| ΍έ| Ύϫ| Ϧϳ΍| Ϣϫ| ΎΠϧ΁| έΩ| ̶ϟϭ| ˬϢϫΩ| έ΍ήϗ| ̵έϭ΍Ω| ΩέϮϣ| ΍έ| ϡΩϮΑ| ϪΘηΎ̴ϧ΍| ϢϠδϣ| ϦϴϳΎ̡| ίΎϓ| έΩ| Ϫ̯| ΍έ| ̶ϳΎϫ| ϥ΁| ϻΎΑ| ίΎϓ| έΩ| ϭ| ϡϭήΑ| ήΗϻΎΑ| ίΎϓ| ϪΑ| ΪόΑ| Ϧϣ| Ζγ΍
|αΎγ΍ήΑ| ΪϴΘδϫ| Ϫ̯| ̵ίΎϓ| ήϫ| έΩ| ΎϤη| ̶Ϩόϳ| ̵ΩΎϘΘϧ΍| ΖϴϧϼϘϋ| ΪϨϣΎϧ| ̶ϣ| | ̵ΩΎϘΘϧ΍| ΖϴϧϼϘϋ| | Ϫ̯| Ζγ΍| ϥΎϤϫ| Ϧϳ΍| ϢϫΩ| ̶ϣ| έ΍ήϗ| ̵έϭ΍Ω| ΩέϮϣ| ή̴ϳΩ| ̵΍| ϩέ΍ΰ̳
|φϔΣ| ΎΑ| ̶ΗΎϓΎϨϣ| ΐϠτϣ| Ϧϳ΍| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ΪϴϨ̯| ̵έϭ΍Ω| ΕΎϤϠδϣ| ϦϴϤϫ| ΏΎΑ| έΩ| ΪϳΎΑ| ̵ΪόΑ| ίΎϓ| έΩ| ϭ| ΪϴϨ̯| ̶ϣ| ̵έϭ΍Ω| ΪϴϧϮη| ̶ϣ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫΰϴ̩| ϪΑ| ϊΟ΍έ| ίΎϓ| ϥ΁| ΕΎϤϠδϣ
| Ωέ΍Ϊϧ|
ΖϴϧϼϘϋ
|
|ϒϴϠ̰Η|Ύϣ|ϪΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ϝΩΎϋ|̵Ύϫ|̶̳̬ϳϭ|ί΍|̶̰ϳ|Ϣϴϧ΍ΪΑ|ϝΩΎϋ|ή̳΍|ϭ|Ϣϴϧ΍Ω|̶ϣ|ϝΩΎϋ|ˬϢϴϧ΍ΪΑ|ϩ΍ϮΧήϴΧ|΍έ|΍ΪΧ|ή̳΍|ˬΖγ΍|Ύϣ|̶ϣϼ̯|ϩΎ̳ΪϳΩ|ί΍|̶ΨγΎ̡|ϡϭΩ|̵|ϪΘ̰ϧ
|ΪϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| έΎψΘϧ΍| Ϧϳ΍| ϕϮϓ| ΪϳΎΒϧ| Ϧϣ| ί΍| ˬϢηΎΑ| ϡΰϠΘδϣ| ϢΘδϫ| ϥ΁| έΩ| Ϫ̯| Ϣϫ| ̶ΘϠϔϏ| ίΎϓ| ϦϴϤϫ| ϡί΍Ϯϟ| ϡΎϤΗ| ϪΑ| ή̳΍| β̡| ˬΪϨ̰ϧ| ϕΎτϳϻΎϣ| ϒϴϠ̰Η| ή̳΍|ΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ϕΎτϳ| ϻΎϣ
|ΎΗ|ˬή̴ϳΩ|ήϴΒόΗ|ϪΑ|ϡέ΍Ϊϧ|̶ϔϴϠ̰Η|ˬϡ΍|ϩΩή̰ϧ|΍Ϊϴ̡|ΖϠϔϏ|ϥ΁|ϪΑ|ϪΟϮΗ|ΎΗ|̶ϟϭ|ϢηΎΑ|ϩΪη|̵ή̴ϳΩ|ΖϠϔϏ|̮ϳ|εϮΨΘγΩ|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|ˬΪη|Ϟ΋΍ί|Ϧϣ|ί΍|ΖϠϔϏ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|̶Θϗϭ|ΎΗ
|ϡϮη| ̶ϣ|ϩάΧ΍Ϯϣ|ϩΩϮΒϧ| Ϧϣ|ϊγϭ| έΩ|Ϫ̯| ̵ήϣ΍| ̮ϳ| ϪΑ| Ϧϣ| ΕέϮλ| Ϧϳ΍| έΩ| ϥϮ̩| ˬΪϨϨ̯|ϩάΧ΍Ϯϣ| ΍ήϣ| ΪϳΎΒϧ| Ϧϣ| ϦΘδϧ΍Ϊϧ| ήσΎΧ| ϪΑ| ˬϢϧ΍Ω|̶Ϥϧ| Ϫ̯| Ϣϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| Ϧϣ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ
|ϪΑ| Ϧϳ΍| ί΍| ˬΪϨϳϮ̳|̶ϣ| ΖγέΩ|Ύϳ| β̯έΎϣ| Ύϳ| Ϊϳϭήϓ| ϥϮ̩| Ϊϧ΍| ϩΩϮΑ| ςϠϏ|Ύϫ| Ϧϳ΍|Ϫ̯|ϡ΍|ϩΩή̯| ̶ϣ| ̵έϭ΍Ω| ̵έϮϣ΍|̮ϳ| αΎγ΍ήΑ| ϡ΍| ϪΘη΍Ω| ίϭήϣ΍| ΎΗ| Ϧϣ| Ϫ̯| ϡΪϴϤϬϓ| ̶Θϗϭ
|ϡΩή̯| ̵έϭ΍Ω| ̮ϳ| ή̳΍| ˬϢϨ̯| ̶ϣ| ϞϤϋ| ΖϳΪΟ| ϭ| Ζϗ΍Ϊλ| ϝΎϤ̯| ΎΑ| Ϫ̯| ϡέ΍Ω| έ΍ήϗ| ̵ίΎϓ| έΩ| ϭ| ϡ΍| ϩΪθϧ| ϪΟϮΘϣ| ΍έ| Ϧϳ΍|ΎΗ| ϻΎΣ| ̶ϟϭ|ϢϨ̯| ϞϴτόΗ| ΍έ| ΩϮΧ| ̵έϭ΍Ω| ΪϳΎΑ| ΪόΑ
| ϡέ΍Ϊϧ| ̶Ϡ̰θϣ| Ϧϣ| ˬΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ϕΎτϳ| ϻΎϣ| ϒϴϠ̰Η| ΍ΪΧ| ϥϮ̩| ˬΪηΎΑ| ςϠϏ| Ϣϫ| ̵έϭ΍Ω| Ϧϳ΍| ήϣϻ΍| βϔϧ| ̶ϓ| Ϯϟϭ
| 

|
| *|
0 , 
|
|ϝΎΣ|ϥΎϣί|ϪΑ|ΪϳΎΑ|Ύϳ|̶ϧΎΑί|ήϫ|έΩ|΍έ|̵΍|ϪϠϤΟ|ήϫ|ϪΘΒϟ΍|Ζδϴϧ|̶ϧΎϣί|̵ΎϨόϣ|ϪΑ|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|Ύϓήϋ|Ϫ̯|̵΍|ϪΘηά̳|Ζγ΍|̶ϧΎϣί|ϪΘηά̳|̵ΎϨόϣ|ϪΑ|ϪΘηά̳|ΎΠϨϳ΍|έΩ|
|Ϧϣ| ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|ϼ
˱ Μϣ|ΪϨϧΰΑ| ϑήΣ| Ύϫ| ϥΎΑί|Ϧϳ΍|ί΍| ̶̰ϳ| ΎΑ| ΪϳΎΑ| Ύϓήϋ| ΍άϟ| ϭ| Ζγ΍| ϩΪη| ϦϳϭΪΗ| ̶ϓήϋ|ϢϬϓ| αΎγ΍ήΑ| ϥΎΑί|ϥϮ̩| ˬϩΪϨϳ΁| ϥΎϣί|ϪΑ| ϭ| ϪΘηά̳| ϥΎϣί|ϪΑ| Ύϳ| ˬΖϔ̳
| ϥΎΘδϴϧ| ϥ΁| ϪΑ| ϡΩή̳ήΑ| Ϣϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ϭ| ϢΘδϫ| ϥΎΘδϴϧ| ϥ΁| ί΍| ϩΪϳήΑ| ϻΎΣ| ϭ| ϡ΍| ϩΩϮΑ| ̶ϧΎΘδϴϧ| ̮ϳ| έΩ| ϪΘηά̳| έΩ
| )|

/|

|
|̶ϟϭ| Ζγ΍| ̶ϧΎϣί| ήϴΑΎόΗ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ̵| ϪϤϫ|Ζθ̳| Ϊϫ΍ϮΧίΎΑ| ϥΎΘδϴϧ| ϥ΁| ϪΑ| ϩΪϨϳ΁| έΩ| ϭ| ϩΪη| ϩΪϳήΑ| ϥϻ΍| ϭ| ϩΩϮΑ| ̶ϧΎΘδϴϧ| ϪΑ| ϖϠόΘϣ| ̶ϧ| ϪΘηά̳| έΩ| Ϫ̯| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ήψϧ| ϪΑ| ΎϳϮ̳
| |Ζγ΍| ̶ϧΎϣί| Ζηά̳| Ύϣ| ΚΤΑ| | Ζγ΍| ϩΩϮΑ| έϭί| Ϧϳ΍| ϪΘηά̳| έΩ| ΪϳϮ̴Α| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶Ϥϧ| ϭ| ΪϨ̯| ϥΎϴΑ| ΍έ| ϥΎϣί| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶Ϥϧ| ϑέΎϋ
|
1 

|
ϻ|

| |
| )|

̵|

Ϫϳ΁|

ˬϥΎδϧ΍|

̵|

ϩέϮγ|

ˬ΍έϮ̰˴η|

ϻ|

ϭ|

˯˱ ΍ΰ˴Ο|

Ϣ˵̰Ϩ˶ϣ|

Ϊ˵ ϳή˵ϧ|

|
| Ύ˱ϨϴϠϋ|

̮ϠπϔΑ|

ϞΑ|

ˬΎϨ˶ϟΎϤϋ΍|

̶Ϡϋ|

Ε
˶ ΎΠϨϟ΍|

̶ϓ|

Ϟ̰Θϧ|

ΎϨδϟ| 

ΪϨϳΎϣήϓ|

̶ϣ|

ΩΎΠγ|

ΕήπΣ"|
|

| Ωέ΍Ϯϣ|

̵|

ϪϤϫ|

έΩ|

ϡΪϘΘόϣ|

Ϧϣ|

ΩϮΧ|

ϪΘΒϟ΍#|
|

| ̶Τϴδϣ|

ϑϭήόϣ|

ϑέΎϋ$|

|
|Ζγ΍| ϩΩΎΘϓ΍| έϭΩ| ϭ΍| ί΍|̶ϟϭ| Ωέ΍Ω| ΍έ|̶δ̯| ̶̳ΪϧΎϣ| ΍ΪΟ| έΩ|Ωέ΍Ϊϧ| ΍έ|̶δ̯| ̶ϳΎϬϨΗ| έΩ|ϥΎδϧ΍|Ζγ΍| ̶̳ΪϧΎϣ|΍ΪΟ| αΎδΣ΍|ί΍| ήϴϏ|̶ϳΎϬϨΗ| αΎδΣ΍| Ϫ̯| ΪϴϨ̯| ϪΟϮΗ%|
|Ϣϳέ΍Ω| ̶ϳΎϬϨΗ| αΎδΣ΍| ̮ϳ| Ύϣ| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| Ύϫ| ϥ΁|Ζγ΍|έ΍ήϗ| ϦϴϤϫ| ί΍| ϊοϭ| ΰϴϧ| ϢδϴϟΎϴδϧΎΘδϳΰ̳΍| έΩ|ΪϨϨ̯| ̶Ϥϧ| ̶ϳΎϬϨΗ| αΎδΣ΍| ̶ϟϭ| ΪϨϨ̯| ̶ϣ|̶̳ΪϧΎϣ| ΍ΪΟ| αΎδΣ΍| Ύϓήϋ
| Ζγ΍| ̶̳ΩΎΘϓ΍| ΍ΪΟ| αΎδΣ΍| ˬΩή̯| ϪΒϠϏ| ϥ΁| ήΑ| ϥ΍ϮΗ| ̶ϣ| Ϫ̩| ϥ΁| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ήΑ| ϥΎηΪϴ̯ΎΗ| ϞγέΎϣ| ϞϳήΑΎ̳| ϞΜϣ| ̶ϧΎδ̯| ̶̳ΪϧΎϣ| ΍ΪΟ| αΎδΣ΍| ̮ϳ| ϭ
|
̵|

| )"|

Ϫϳ΁|

ˬϡΎόϧ΍|

̵|

ϩέϮγ&|
|

| Ωέ΍Ω|

̶ϘϴϘΣ|

ήϴϏ|

̵ΎϨόϣ|

΍ΪΧ|

ΩέϮϣέΩ| 

|

ϭ|

̶ϘϠΗ|

Ω΍ήϣ|

Ζϟ΍Ϊϋ|

ˬϊοϮϣ|

ˬέΎ̯|

ήϴΑΎόΗ)|
|

| ΩϮΧ|

̵΍Ϯϗ|

ϦϴΑ|

ϝΩΎόΗ| 

|

Ζϟ΍Ϊϋ|

̶ϬϘϓ|

̵ΎϨόϣ|

Ϫϧ|

ˬΖγ΍|

̶ϋΎϤΘΟ΍|

ϡϮϬϔϣ|

ΎΟ|

Ϧϳ΍|

έΩ*|

|
|αέ΁| ̭έ||ΪηΎΒϧ| ϪϧϮ̳| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ΪϴϨ̯| ̶ϣ| Ϊϴ̯ΎΗ| ΎϤη| ΍ή̩| ˬΖγ΍| ήϳά̡Ύϧ| ήϴϴϐΗ| ̵Ύϫ| Ζϴόϗ΍ϭ| ί΍| ΩϮη| ̶ϣ| ϥΎδϧ΍| νέΎϋ| Ϫ̯| ̶ΗϻΎΣ| Ϧϳ΍| ΩϮΧ| ΪϳϮ̴Α| ̶δ̯| ή̳΍|
| Ϧ̰Ϥϣ|
ϥΎδϧ΍|
ϝϮΤΗ|
ˬ̶̰δϨ̡

|
|ϩ΍έ|̵| Ϫ΋΍έ΍|έΩ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ϭ| Ϊϧέ΍Ϊϧ| ̵ΪΣ΍ϭ| ̶ϧ΍ϭέ|̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍|Ωή̯| ϪΟϮΗ| ϥΎδϧ΍| ̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ| ϪΑ| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ| ϥΎϬΟ| ̵ϮϨόϣ| ϭ| ̶ϧΎϓήϋ|ΖϨγ| έΩ|̵΍| ϪΘ̰ϧ
|ϩΪη| ϪΘϔ̳| ϭ| ϩΪη| ϖϘΤϣ| ϭΪϨϫ| Ϧϴϳ΁| έΩ| ̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ| Ϧϳ΍| έΎΑ| Ϧϴϟϭ΍|Ωή̯| ϪΟϮΗ| ̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ΪϳΎΑ| ϩ΍έ| Ϧϳ΍| ϖϳήσ| ̶σ| ̵| ϩϮΤϧ| ̵| Ϫ΋΍έ΍| έΩ| ϭ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϪΑ| ϝΎϤ̰Θγ΍
|Ϧϳ΍| ΪϤϬϔΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ˬΪϨ̰Α| ΪϳΎΑ| ϭ΍| Ϊηήϣ| Ύϳ| ϥΎδϧ΍| ΩϮΧ| Ϫ̯| ̵έΎ̯| Ϧϴϟϭ΍| υΎΤϟ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϭ|Ϊϧ΍| ϪΘγΩ| έΎϬ̩| Ύϫ| ϥ΁| ς΋ΎδΑ| ϪΘΒϟ΍||Ϊϧ΍| ϪΘγΩ| έΎϬ̩| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ζγ΍
|̶ϳΎϫ| ϥΎδϧ΍| ̶Ϩόϳ|  

|̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϝϭ΍| ̵| ϪΘγΩ|ΪϨ̯| ̶σ| ΪϳΎΑ| ιΎΧ| ϩ΍έ|ϡ΍Ϊ̯| ί΍| ΍έ|΍ΪΧ| ϖϳήσ| ΪϳϮ̴Α| ϭ| Ζγ΍|̠ϴΗ| έΎϬ̩| Ϧϳ΍| ί΍|̮ϳ| ϡ΍Ϊ̯| ί΍| ϥΎδϧ΍
|Ϧϳ΍| ϪϣΪϘϣ| Ϧϳ΍|ΪϨϨ̯|̶ϣ| ̶γέήΑ| ΍έ|Ύϫ|ϪθϳΪϧ΍| ϭ| ΍έ΁| ϭ| ΪϨΘϓ΍|̶ϣ| ϩ΍έ|Ϫ̯| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ΍ΪΧ|ϖϳήσ| ̶σ|ϖϳήσ| Ϧϳ΍| ί΍| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ϧϳ΍|ΪϨϨ̯| ̶σ| ΩϮΧ|ϦϫΫ| ΎΑ| ΪϳΎΑ| ΍έ|΍ΪΧ| Ϫ̯
|ϥΎδϧ΍|Ϧϳ΍|ΪϧϮη| ̮ϳΩΰϧ| ϭ΍| ϪΑ| ϦϫΫ| ϩ΍έ| ί΍| Ϫ̯| ϪΘγ΍ϮΧ|΍ΪΧ| ΍έ|ϥΎϴϣΩ΁|Ϧϳ΍|| ϭ| ϪΘϓή̳| ΕέϮλ|ϪτϟΎϐϣ|ϭΩ|ΎΠϨϳ΍|έΩ|Ζδϴϧ| ΖγέΩ| ̶̰ϳ| ϥ΁| ϭ| Ζγ΍| ΖγέΩ| ϝϻΪΘγ΍
|ϖϳήσ| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ϑϮθ̰ϣ| ϥ΍ή̴ϳΩ| ϭ| ΩϮΧ|ήΑ| ΍έ|̶ϘϳΎϘΣ| ϭ| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| Ϊηέ|ϡϮϠϋ|έΩ| ˬΪϧέ΍ΪΑ| υϮϔΤϣ| ΍έ|ΩϮΧ| Ζϗ΍Ϊλ| ϭ| ΖϳΪΟ|ή̳΍| Ϫ̯| ΪϨΘδϫ| ̶ϳΎϫ|ϥΎδϧ΍| ˬΎϫ
| ΪϨγέ|
̶ϣ|
΍ΪΧ|
ϪΑ
|
|ϩ΍έ| ί΍| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| Ύϫ| Ϧϳ΍|ΪϨΘδϫ| ̶̢ϴΗ| Ϧϳ΍| Ύϣ| ϥϮ˷ϳϮ˴ϟϭ|ΪϨγέ|̶ϣ| ΍ΪΧ| ϪΑ| ΖΒΤϣ|ϩ΍έ|ί΍| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ϧϳ΍|Ϊϧ΍| ̶ϔσΎϋ|̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ˬ| 

̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍|ϡϭΩ| ̵| ϪΘγΩ
| ΪϨ̯| ̶ϣ| ϕήϓ| ϥΎδΣ΍| ΎΑ| ΖΒΤϣ| ϪΘΒϟ΍| Ζγ΍| ϦϴϣϮμόϣ| ΖΒΤϣ| ˬΎϫ| ϥ΁| ΖΒΤϣ| ΎϬΘϨϣ| ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ϖϳήσ| ̶σ| ΖΒΤϣ
|
|ΪϧϮη|̶ϣ|̮ϳΩΰϧ|΍ΪΧ|ϪΑ|ϪΘδϫ΁|ϪΘδϫ΁|̶ϧ΍ΪΟϭ|̵Ύϫ|ϪΘϓΎϳ|ϭ|ΩϮϤϬη|ϭ|ϒθ̯|ϩ΍έ|ί΍|Ύϫ|Ϧϳ΍|ˬ| , 
ΪϨΘδϫ|ΩϮϬη|ϭ|ϒθ̯|Ϟϫ΍|Ϫ̯|̶ϳΎϫ|ϥΎδϧ΍|ϡϮγ|̵|ϪΘγΩ
|ϭ|ΪϨϨ̯|̶ϣ|ϖϳήσ|̶σ|Ζϓέ|ΪϳΎΑ|ϥϮ̩|Ϫ̯|ΪϳϮ̴Α|ϩ΍έ|ΩϮΧ|Ϫ̯|ΪϨϫΩ|̶ϣ|κϴΨθΗ|΍έ|ϩ΍έ|Ϧϳ΍|̶Θϗϭ|ςϘϓ|ˬΪϧϭέ|̶ϣ|ΎΠ̯|ΪϨϧ΍Ω|̶Ϥϧ|ϝϭ΍|Ϫ̯|Ϊϧ΍|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍|Ύϫ|̠ϴΗ|̵|ϪϤϫ

˱ λ΍|̶ϟϭ|ˬΩέ΍Ϊϧ|ΩϮΟϭ|ήΘθϴΑ|ϩ΍έ|̮ϳ|έϮΑΎθϴϧ|ϪΑ|ϥ΍ήϬΗ|ί΍|Ϊϴϧ΍ΪΑ|ΎϤη|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϞΜϣ|ΩήΑ|̶ϣ|΍έ|Ύϫ|ϥ΁|ϪΘδϫ΁|ϪΘδϫ΁|ϩ΍έ|ΩϮΧ|ϭ|ΪϨϨ̯|̶ϣ|ϞϤϋ|ϩ΍έ|Ϧϳ΍|ΕΎΤο΍ϭ|ϪΑ
|ϪΑ| ΪϴγήΑ| ΎΗ| Ϊϴ̪ϴ̡| ̶ϣ| Ϣϫ| ΎϤη| Ϊ̪ϴ̡| ̶ϣ| ϩΩΎΟ| ΎΟ| ήϫ| ΪόΑ| ϪΑ| ϥ΁| ί΍| ˬΪϳϮη| ̶ϣ| ϩΩΎΟ| Ωέ΍ϭ| Ϫ̯| ϦϴϤϫ| ˬΖγ΍| Ϧϳ΍| ϩ΍έ| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ΎϤη| ϪΑ| ςϘϓ| ˬΪϴηΎΑ| ϪΘϓήϧ| ΍έ| ϩ΍έ| Ϧϳ΍
| έϮΑΎθϴϧ
| Ωέ΍Ω|

΍έ|

εΩϮΧ|

ιΎΧ|

̵Ύ̳Ϯϳ|

̮ϳ|

̶̢ϴΗ|

ήϫ| 

|

ˬΪϧέ΍Ω|

ΖϣΪΧ|

̵Ύ̳Ϯϳ|

Ϫ̯|

̶ϧΎδ̯| 

ϡέΎϬ̩|

̵|

|
ϪΘγΩ

|
|Ϧϳ΍| ̵| ϪϏΪϏΩ| ϪθϴϤϫ|ΪϨγέ| ̶ϣ| ΍ΪΧ| ϪΑ| Ϊϧέ΍Ω| ϩ΍έ|Ϧϳ΍|ί΍| ̶Ϩόϳ|Ϊϧέ΍Ω| βϳϭήγ| ̵Ύ̳Ϯϳ| | ̶̯ϭίϮγ| ̵| ϪΘϔ̳| ϪΑ| ˬΪϨΘδϫ| ϡΩήϣ|Εϼ̰θϣ|ϞΣ| ή̰ϓ| ϪΑ|Ύ˱ Ϥ΋΍Ω|Ϫ̯| ̶ϧΎδ̯
|̵| ϪϤϫ|ΪϨϫΩ| ̶ϣ| Ϫ΋έ΍΍έ| ̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ| ϦϴϤϫ| Ύ˱ ϣϮϤϋ| ̶ϟϭ| Ζγ΍| ϩΪη| ϝΎΒϧΩ| Ϣϫ| ή̴ϳΩ| ϥΎϳΩ΍| έΩ| ̶Η΍ήϴϴϐΗ| ΎΑ| ̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ| Ϧϳ΍| ϪΘΒϟ΍|ΩϮη| ϞΣ| ϥ΍ή̴ϳΪΗϼ̰θϣ| Ϫ̯| Ϊϧέ΍Ω| ΍έ
| ΩϮη| ̶ϣ| ϞϳϮΤΗ| ΎΗ| έΎϬ̩| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϥΎϓήϋ| ϭ| ̶ϧΎϓήϋ| ΕΎϴϬϟ΍| ϭ| ϦϳΩ| ̶γΎϨη| ϥ΍ϭέ| έΩ| ̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ| ί΍| Ϣϋ΍| Ύϫ| ̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ
|
|Ϧϳ΍| Ύϣ΍|Ϊϧήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ| ̵Ύϫ| Ζϴόϗ΍ϭ| ˬΎϫ| Ζϴόϗ΍ϭ| Ϧϳ΍| ˬιΎΧ| ̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ| ΎΑ| ϥΎδϧ΍|Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| ˬιΎΧ| ̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ| ΎΑ| ΪηΎΑ| ̶ϧΎδϧ΍| ˬϥΎδϧ΍|ί΍| Ω΍ήϣ| ή̳΍| ϪΘ̰ϧ| Ϧϳ΍|ϪΑ| ϪΟϮΗ| ΎΑ
| Ωϭέ|̶ϣ|ΖγΩ|ί΍|Ωϭί|Ύϫ|ϥ΁|̵΍ήΑ|Ύϫ|Ζϴόϗ΍ϭ|Ϧϳ΍|̵ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ|Ϫ̯|ΪϨΘδϫ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|ί΍|ϪΘγΩ|ϭΩ|Ϟϗ΍ϻ|Ϊϧήϳά̡ήϴϴϐΗ|̵ή̴ϳΩ|̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ|ΎΑ|̶ϳΎϫ|ϡΩ΁|̵΍ήΑ|Ύϫ|Ζϴόϗ΍ϭ
|
| 

|

ˬ̶ϔσΎϋ|

̵Ύϫ|

ϥΎδϧ΍|
|

| , 
|

ˬ̵ΩϮϬη|

̵Ύϫ|

ϥΎδϧ΍|

|
|ϦΨγ| ̶ϟϭ| Ζδϴϧ| Ϧ̰Ϥϣ|ϊοϭ| Ϧϳ΍| ί΍| ϦΘηά̳έΩ| ̵ΩΎϋ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| Ϊϧ΍|̵ΩΎϋ|̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϥΎΗΩ΍ήϣ| ή̳΍| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ˬΪϴγή̢Α| ϑέΎϋ| ̮ϳ| ί΍| ΍έ|ϝ΍Ϯγ| Ϧϳ΍| ή̳΍
| ΪϨϳ΁| ̶ϣ| ϥϭήϴΑ| ϊοϭ| ϥ΍| ί΍| Ϊϧέ΍Ω| ˬΪϨϨ̯| ̭ϮϠγ| ϭ| ήϴγ| ϥΪϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| αΎγ΍ήΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϳΎϫ| ϥΎδϧ΍| ΏΎΑ| έΩ| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖδϴϧ| ̵ΩΎϋ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ̵| ϩέΎΑέΩ| Ϧϣ
|
|̶ϣ| Ϫ̯|̶ϳΎϫ| ϥΎδϧ΍||ΪϴϨ̯| ̮ϴ̰ϔΗ| Ϣϫ| ί΍| έ|ίΎϓ| ϭΩ| ΪϳΎΑ| ΪϴϨ̯|Ϣ̰Σ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍ΩέϮϣ| έΩ|Ϊϴϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ζϗϭ| ήϫ| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| Ϧ̰Ϥϣ| ϥΎδϧ΍| ϝϮΤΗ| | ΏΎΘ̯| έΩ|̶̰δϨ̡| αϭ΁
|ϥΎδϧ΍| Ϧϳ΍|ˬΪϧ΍|ϩΪη| ̶ο΍έ|ΎϴϧΩ|ΕΎϴΣ| ϦϴϤϫ| ϪΑ| ϥ΁ήϗ| ήϴΒόΗ| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ϥΎδϧ΍| ̶Ϩόϳ| ΪϴϨϴΑ| ̶ϣ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ϥΎδϧ΍|ΪϨΘδϫ|ϥΎηΩϮΧ| ϝϮΤΗ| ΐϟΎσ| Ϫ̯|̶ϳΎϫ| ϥΎδϧ΍||ΪϴϨϴΑ
|Ϫ̯| Ζγ΍| ϡϮϠόϣ| ΎΠ̯| ί΍| ̶ϟϭ| ˬϢϳέ΍Ω|Ύϣ| Ϫ̯|Ζγ΍| ̶ϧ΍ϭέ|ϊοϭ| Ϧϳ΍|αΎγ΍ήΑ| Ύϣ| ̶̳Ϊϧί|ϡΎϤΗ|ϼ
˱ λ΍| ΪϨϳϮ̳|̶ϣ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ϥΎδϧ΍|ϭ| ΩϮη| ̶ϣ| έΎΑ| ϥΎθϳ΍ήΑ| ̶ϣΎ̰Σ΍| ̮ϳ| Ύϫ
|̵΍ήΑ| Ζγ΍| ϝΎΤϣ| ̵ΩΎϋ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ̵΍ήΑ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫΰϴ̩|ΩϮη| ̶ϣ| ϝϮΤΗ| ΐϟΎσ| ΍άϟ| ϭ| ϢϨ̯| νϮϋ| ΍έ| ΩϮΧ| ̶ϧ΍ϭέ| ϊοϭ| ΪϳΎΑ| Ϧϣ|ΪηΎΑ| ΏϮϠτϣ| Ϧϣ| ̶ϧ΍ϭέ| ϊοϭ| Ϧϳ΍
| ΩϮη| ̶ϣ| ϝΎΤϣ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| Ζδϴϧ| ϝΎΤϣ| ̵ΩΎϋ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ̵΍ήΑ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫΰϴ̩| ̶ϫΎ̳| ϭ| Ζδϴϧ| ϝΎΤϣ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ϧϳ΍
|
|ϥΎδϧ΍|ˮΪϧ΍|ϩΪη|ϝϮΤΗ|έΎΘγ΍ϮΧ|Ϫ̯|̶ϳΎϫ|ϥΎδϧ΍|̠ϴΗ|Ύϳ|ˬΪϴϳϮ̳|̶ϣ|΍έ|ϝϮΤΗ|έΎΘγ΍ϮΧ|ήϴϏ|̵ΩΎϋ|̵Ύϫ|ϥΎδϧ΍|̠ϴΗ|Ύϳ΁|ϢϴϨ̯|ϪΟϮΗ|̠ϴΗ|ϪΑ|ΪϳΎΑ|ϝ΍Ϯγ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ΦγΎ̡|̵΍ήΑ
|ϦϴϨ̩| ̵Ύϫ| ϪΘγ΍ϮΧ| ΎΑ| ΖϘϓ΍Ϯϣ| ̵΍ήΑ|ΪϨΘδϫ| ϊοϭ| ήϴϴϐΗ| έΎΘγ΍ϮΧ| ˬΪϧέ΍Ω| Ϫ̯| ̶ϧ΍ϭέ|ϊοϭ| ϦϴϤϫΎΑ| ˬΪϨϧί| ̶Ϥϧ| ΩϮΧ| ΐϴ̯ήΗ| ϪΑ| ΖγΩ|ϭ| ΪϨΘδϴϧ| ϝϮΤΗ| έΎΘγ΍ϮΧ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ
|ε΍| ϩΩΎγ| ϝΎΜϣΖδϴϧ| ϝΎΤϣ| ή̴ϳΩ| ϪΘδϫ΁| ϪΘδϫ΁| ˬ̵ΩΎϋ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ΕϻΎΤϣ| ˬΖγ΍| ϩΩή̯| ΍Ϊϴ̡| ϝϮΤΗ| Ϫ̯| ̶ϧΎδϧ΍| ̵΍ήΑ| ̶ϟϭ|Ζγ΍| ϝΎΤϣ| ϊοϭ| ήϴϴϐΗ| Ύ˱ όϗ΍ϭ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍
|ϩέΎΑέΩ|̶οΎϗ|ϡΎϘϣ|έΩ|Ϣϫ΍ϮΨΑ|ΪόΑ|ˬϡέ΍ΪΑ|ΖγϭΩ|ΕΪη|ϪΑ|΍έ|ΎϤη|̵ΩΎϋ|ϥΎδϧ΍|Ϧϣ|ή̳΍|̶Ϩόϳ|Ζδϴϧ|ήϳά̡|ϥΎ̰ϣ΍|ΖΒΣ|ϭ|Ζϟ΍Ϊϋ|ϊϤΟ|̵ΩΎϋ|ϥΎδϧ΍|̵΍ήΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍
|Ϣϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ˬΪηΎΑ| ζϳΎΟ| ήγ| ΖΒΤϣ| ή̳΍| ̶ϟϭ|ϡ΍|ϪΘη΍ΪϨΘϟ΍Ϊϋ|ϪψΤϟ|ϥ΁| έΩ|Ϟϗ΍ϻ|ˬϡΩή̯| ϝΎϤϋ΍΍έ|Ζϟ΍Ϊϋ| ή̳΍| β̡|ϢϨ̯| ϝΎϤϋ΍| ΍έ|Ζϟ΍Ϊϋ|Ϣϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ˬϢϨ̯| ̵έϭ΍Ω| ΎϤη| ̵
|Ϊϧ΍|ϪΘϔ̳|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|ΩέϮϣέΩ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ΩΩή̳|̶ϣ|ήϳά̡|ϥΎ̰ϣ΍|ϭΩ|Ϧϳ΍|ϊϤΟ|ˬΩϮη|ϝϮΤΘϣ|̶Ϥ̯|ϥΎδϧ΍|ϦϴϤϫ|ή̳΍|ϻΎΣ|ϢϨ̰ϧ|Ϟϴϣ|Ϯγ|ϥ΁|Ύϳ|Ϯγ|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ζϟ΍Ϊϋ|ί΍
|ϭ| Ϧϣ| έΩ|Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ϥ΁|ήϴΧ| ˬΖγ΍| ϩΩή̯|ξϘϧ| ΍έ| | Ζδϴϧ| Ϧ̰Ϥϣ| Ω΍Ϊο΍| ϊϤΟ| | ϥϮϧΎϗ| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ|Ϫ̯| Ϧϳ΍| Ϫϧ|ΖγΎϨόϣ| ϦϴϤϫ| ϪΑ| |Ω˵ ΍Ϊοϻ΍| ̮ϴϓ| Ζ˴όϤ˶ Ο
˵|

|ΩϮη| ̶ϣ| ϪΘη΍ΩήΑ| ΖϳΪο|ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| έΩ|̶ϟϭ| ΪϨΘδϫ| Ϊο| ϭΩ| ΖΒΤϣ| ϭ| Ζϟ΍Ϊϋ| ΎϤη| ϭ| Ϧϣ| έΩ|Ζδϴϧ| Ϊο|ϼ
˱ λ΍| ϭ΍έΩ| ˬΩϮη| ̶Ϥϧ| ϊϤΟ| Ϣϫ| ΎΑ| ϭ| Ζγ΍| Ϊο|ΎϤη
| ΪϧϮη|
̶ϣ|
ϊϤΟ|
Ϣϫ|
ΎΑ|
΍άϟ|
ϭ
|
|Ωέ΍Ϊϧ| έΎψΘϧ΍| Ύϫ| ϥ΁| ί΍| ΍ΪΧ΍έ|Ζδϴϧ| ΖϠΒΟ| ϖΒσ| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ϥΎϓήϋ| έΩ| ϭ| ΪϨΘδϴϧ| ΩϮΧ| έΩ| ϝϮΤΗ| ΩΎΠϳ΍| ϪΑ| έΩΎϗ| ˬΪϨΘδϫ|  

|Ϫ̯|̶ϳΎϫ| ϥΎδϧ΍
|ϪΑ| Ϣϫ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ˬΪϨϨ̯| Ζ̯ήΣ|ϥΎηΩϮΧ| ̶θϣ| ϖΒσ| ή̳΍|ˬΩϮη| ̶Ϥϧ| ΩΎΠϳ΍| ϭ΍| έΩ| Ϣϫ|̶ϟϮΤΗ| Ϫ̯| |ΪηΎΑ| ϊϗ΍ϭ| ΎΑ| ϖΑΎτϣ| ϭ΍|ί΍|Ύϣ| έϮμϗ| ή̳΍| |̵ί΍έ|ήΨϓ| ϞΜϣ| ̶δ̯| ΍άϟ
| ΪϨγέ|
̶ϣ|
ΕΩΎόγ
|
|̶ϳΎϫ| ϡΩ΁| ̠ϴΗ| ϭΩ|ˬ̠ϴΗ| έΎϬ̩| Ϧϳ΍| ϥΎϴϣ| έΩ|Ζγ΍|ϩΩή̯|έήϘϣ|ΕΩΎόγ| ϪΑ| ϥΪϴγέ|̵΍ήΑ| Ϣϫ| ̶ϫ΍έ|Ύϫ|̠ϴΗ| ̵| ϪϤϫ|̵΍ήΑ| ΍ΪΧ| ˬΖδϴϧ| ̵έΎϴΘΧ΍| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ̵̫ϮϟϮ̢ϴΗ| ή̳΍
| , 
|Ύϳ| 

|Ϫ̯|̶δ̯|΍άϟ|Ζγ΍|ϩΩή̰ϧ|ΩϭΪδϣ|Ϣϫ|΍έ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ϩ΍έ|΍ΪΧ|̶ϟϭ|ˬΪϨΘδϴϧ|ΩϮΧ|ϝϮΤΗ|ΐϟΎσ|ή̴ϳΩ|̠ϴΗ|ϭΩ|ϭ|ΪϨΘδϫ|ΩϮΧ|ϝϮΤΗ|ΐϟ΍ί|Ϫ̯|ΪϨΘδϫ
| Ϣϳήϴ̳| ̶ϣ| ϪΠϴΘϧ| ϭΩ| ήϣ΍| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ| Ωέ΍Ϊϧ| ϪϟΎΤΘγ΍| ϭ΍| ̵΍ήΑ| ˬΩέ΍Ω| ϪϟΎΤΘγ΍| ̵ΩΎϋ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ̵΍ήΑ| Ϫ̪ϧ΁| Ϫ̯| Ϊγέ| ̶ϣ| ̶ϠΣ΍ήϣ| ϪΑ| ˬΖγ΍
|
| Ζδϴϧ|

ϪϴλϮΗ|

ϞΑΎϗ|

Ύϫ|

ϥΎδϧ΍|

̵΍ήΑ|

ΪΣ΍ϭ|

̶̯ϮϠγ|

ϡΎψϧ|

̮ϳ|

|
|Ϊϳ΁|ϥϭήϴΑ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|ΩϮΧ|̠ϴΗ|ί΍|Ζγ΍|ϦΘϓΎϳ|ϝΎϤ̰Θγ΍|ϝΎΣ|έΩ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ˬΪηΎΑ|ϪΘη΍Ω|ΖϳΪΟ|ϭ|Ζϗ΍Ϊλ|ή̳΍|Ζδϫ|Ϫ̯|̶όοϭ|ϥΎϤϫ|έΩ|̶ϧΎδϧ΍|ήϫ|ˬϝΎΣ|Ϧϴϋ|έΩ|
| |ΩίέϮΑ|

ΖϳΪΟ|

ϭ|

Ζϗ΍Ϊλ|

Ϊϧ΍ϮΗ|

̶ϣ|

̶ϟϭ
|

|
|
|
|
|

|

|ˬΩϮη| ̶ϣ| ϪΟ΍Ϯϣ| Ϫ̯| ̵έΎΒΧ΍| Ύϳ| ήΒΧ| ˬ̵΍| ϩΪϳΪ̡| ˬ̵ήϣ΍| ήϫ| ΎΑ| ˬ̵ϮϨόϣ| ϥΎδϧ΍|| Ζγ΍| ΖϳϮϨόϣ| ̵΍έ΍Ω| Ϫ̯| ̶δ̯| ̶Ϩόϳ| ˬΩϮΑ| ΖϳϮϨόϣ| ̵| ϪμΧΎη| ΏΎΑ| έΩ| Ϯ̴Θϔ̳|
|ϦΘδϳί| ϭ| ϥΩή̯| ϞϤϋ| ϪϧϮ̴̩| ̵΍ήΑ| ˮϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| Ϧϣ| ˬΪϴϳϮ̳|̶ϣ| ΎϤη| Ϫ̯| Ζγ΍|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍| ϊοϭ| ή̳΍| ̶Ϩόϳ| ˮΩέ΍Ω| ̶τΑέ| Ϫ̩| Ϧϣ| ϞϤϋ| ϪΑ| Ϫ̯|Ζγ΍| Ϧϳ΍| ζϟ΍Ϯγ| ϦϴΘδΨϧ
|̮ϳ| ήψϧ| ί΍| ̵΍| ϪΠϴΘϧ| ̨ϴϫ| ϭ| ΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ΍Ϊϴ̡| ̶τΑέ| Ύ˱ϴϔϧ| ϭ| Ύ˱ΗΎΒΛ΍| | ϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| ήϫ| ϪΑ| ϦΘΧ΍Ωή̡| ˮΩϮη| ̶ϣ| ΪϳΎϋ| ϊοϭ| Ϧϳ΍| ί΍| ̵΍| ϪΠϴΘϧ| Ϫ̩| Ϧϣ 
Ζγ΍|
ϭήϴϧ|
ϭ|
Ω΍ΪόΘγ΍|
ˬήϤϋ|
ϊϴϴπΗ|
˭ΪηΎΑ|
ϪΘη΍Ϊϧ|
̵ϮϨόϣ|
ϥΎδϧ΍
| 
Ϊϧ΍|
Ϣδϗ|
Ϫγ|
ϪϏϼΒϟ΍|
ΞϬϧ|
̵ϮϨόϣ|
̵Ύϫ|
ϡΎϴ̡|
ωϮϤΠϣ|
ϢϴΘϔ̳
|
ϪϏϼΒϟ΍|
ΞϬϧ|
̶γΎϨη|
̶Θδϫ|
̵ήϴΒόΗ|
ϪΑ|
Ύϳ|
ˬϪόϴΒτϟ΍|
ΪόΑΎϣ| 
ϒϟ΍||
|
ϪϏϼΒϟ΍|
ΞϬϧ|
̶γΎϨη|
ϥΎδϧ΍| 
Ώ||
|
ϪϏϼΒϟ΍|
ΞϬϧ|
̶γΎϨη|
Ϫϔϴχϭ|
̵ήϴΒόΗ|
ϪΑ|
Ύϳ|
ˬϕϼΧ΍| 
Ν||
|
|̵| Ϫϣ΍Ω΍| ϪΑ| ϝΎΣ| ϭ| Ζγ΍| ϩΪη| ϪΘϔ̳| ϼ
˱ Βϗ| ̶γΎϨη| ̶Θδϫ| Ϧϳ΍| ήλΎϨϋ| ί΍| ̶πόΑ|ΩϮΑ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ̵| ϪόϴΒτϟ΍ΪόΑΎϣ| ϭ| ̮ϳΰϴϓΎΘϣ| ˬ̶γΎϨη| ̶Θδϫ| ̵| ϩέΎΑέΩ| ϝϭ΍| ΚΤΑ 
Ϣϳί΍Ωή̡|
̶ϣ|
ϪϏϼΒϟ΍|
ΞϬϧ|
̶ΘΧΎϨη|
̶Θδϫ|
̵Ύϫ|
ϪϔϟϮϣ
|
|̶̳Ϊϧί|ϥ΁|έΩ| Ύϣ| Ϫ̯|ΖγΎϣ| ϥϮϣ΍ήϴ̡| ϥΎϬΟ| ̶Η΍Ϋ|ϭ| ̶ϠΒΟ| ή˷ϴϐΗ| ϭ| ̶ϧϮ̳ή̳Ω| ϭ| ϥϼϴγ| ϭ| ϝϮΤΗ| ϭ| ̶ΗΎΒΛ| ̶Α| ϭ| Ζγ΍| ϩΪη| ϩΪϳήϓ΁| έ΍ήϗ| ̶Α| ϭ| ΕΎΒΛ| ̶Α| ̶Θδϫ| ϥΎϬΟ| ϢϴΘϔ̳
|ϢϟΎϋ|̶ΗΎΒΛ| ̶Α| ί΍| Ϫ̯| ̶ΠϳΎΘϧ| ί΍|̶̰ϳϢϳί΍Ωή̡| ̶ϣ| ϥ΁| ϪΑ| Ϫ̯|ΩϮη| ̶ϣ| Ν΍ήΨΘγ΍| ̶ΠϳΎΘϧ| ϪϠδϠγ|ˬ Ωή̯|ΪϳΎΑ| Ϫ̩| | ΏΎΑ| έΩ| ˬϢϟΎϋ|̵έ΍ήϗ| ̶Α||ϪΘ̰ϧ| ϦϴϤϫ| ί΍|ϢϴϨ̯| ̶ϣ
|ϭ|Ζδϴϧ|ΖϴϨϣ΍|Ϣϫ|Ϫ̯|ϢϴϨ̯|̶ϣ|̶̳Ϊϧί|έ΍ήϗ|̶Α|̶ϧΎϬΟ|έΩ|ϥϮ̩|ˬΩέϭ΁|̶ϣ|ΪϳΪ̡|ϥΎϣ΍ϮΗ|αΎϳ|ϡΪϋ|ϭ|ΖϴϨϣ΍|ϡΪϋ|Ύϣ|̵΍ήΑ|̵έ΍ήϗ|̶Α|Ϧϳ΍|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|Ζϓή̳|ΩϮη|̶ϣ
|έϮτΗ|ϝΎΣ|έΩ|ΰϴ̩|ϪϤϫ|Ϫ̯|̶ϧΎϬΟ|έΩ|ΪϨ̯|̶ϣ|ΎτΧ|Ζγ΍|αϮϳΎϣ|Ϫ̯|ήϫ|Ϣϫ|ϭ|ΪϨ̯|̶ϣ|ΎτΧ|ˬΪϨ̯|̶ϣ|αΎδΣ΍|ϥΎϣ΍|ϭ|Ϧϣ΍|έΩ|΍έ|εΩϮΧ|Ϫ̯|ήϫ|Ϣϫ|Ζδϴϧ|αΎϳ|Ϣϫ
|̵ΎϋΩ|̵|ϪϤΘΗ|έΩ|Ϫ̯|Ϊϳέϭ΁|̶ϣ|ΩΎϳ|ϪΑ|Ύ˱ ϤΘΣ|Ϊη|αϮϳΎϣ|ΪϳΎΒϧ|̶όοϭ|̨ϴϫ|έΩ|ή̴ϳΩ|ϑήσ|ί΍|ˬΪϳΩ|ΖϴϨϣ΍|ΪϳΎΒϧ|̶όοϭ|̨ϴϫ|έΩ|ˬΖγ΍|̶ϧϮ̳ή̳Ω|ϭ|ϥϼϴγ|ϭ|ϝϮΤΗ|ϭ
|ϭ|̭
˴ ήϴΑΪΗ|ϑ
˴ ϼΘΧ΍|ϥ
͉ ΍| ̶Ϭϟ΍| |Ζγ΍| ϩΪϣ΁|ϪϠϤΟ| Ϧϳ΍| |Ζγ΍|ω| ϦϴδΣ| ϡΎϣ΍| ί΍| Ϫϓήϋ| ̵ΎϋΩ| Ϫ̯| Ζγ΍|ίήΤϣ|Ύ˱ΒϳήϘΗ| |ϩΪη| ϩΩ΍Ω|ΖΒδϧ|ω|ϦϴδΣ| ϡΎϣ΍|ϪΑ| Ϫ̯| Ϫϓήϋ
|Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ| νήϋ| ΍έ| ϪΘ̰ϧ| Ϧϳ΍| ΍ΪΧ| ϩΎ̴θϴ̡| ϪΑ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ̶Ϩόϳ| ˬ | ˯˳ ϼ˴Α| ̶ϓ| ̮
˴ Ϩϣ| α
˶ Ύϴϟ΍| ϭ| ˯˳ Ύτ˴ϋ| ̶ϟ΍| ϥ
˶ Ϯ̰˷δϟ΍| Ϧ
˶ ϋ| ̮
˴ Α˶ | Ϧ
˴ ϴϓέΎόϟ΍|̭
˴ Ω˴ ΎΒϋ| Ύό˴Ϩϣ|̭
˴ ή˶ ϳΩΎϘϣ| ˯˶ ΍Ϯ˴σ|Ϫ˴ ϋήγ
|̶ϣ| ϭ| ΪϨϳ΁| ̶ϣ| Ζϋήγ| ϪΑ| ̶Ϩόϳ|| Ϊϧ΍| ϪϳϮτϟ΍| ϊϳήγ| ̶ϠϴΧ| ϮΗ| Ε΍ήϴΑΪΗ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϭ| ΪϨϳ΁| ̶ϣ| Ϣϫ| ήγ| Ζθ̡| Ζϋήγ| ϪΑ| ϮΗ| ήϴΑ΍ΪΗ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ˬ | ̭
˴ ήϴΑΪΗ| ϑ
˴ ϼΘΧ΍| ϥ
͉ ΍| | Ύϳ΍ΪΧ
|̶ϣ| ΍έ| ϮΗ| Ϫ̯| ̶ϧΎ̳ΪϨΑ| ϩΪϳΪ̡| ϭΩ|Ϧϳ΍|ΪϨϨϴθϧ| ̶ϣ| Ϣϫ| ̵ΎΟ| Ζϋήγ| ϪΑ| ϮΗ| ήϳΩΎϘϣ| ϭ| ήϳΩΎϘΗ| Ϫ̯| Ϧϳ΍|Ϣϫ| ϭ| Ϊϧέ΍Ω|ΕϭΎϔΗ| ή̴ϳΪ̰ϳ| ΎΑ| ϮΗ| ήϴΑ΍ΪΗ| ̶Ϩόϳ| Ζϴόϗ΍ϭ| ϭΩ| Ϧϳ΍| ˭Ϊϧϭέ
|Ύϫ|Ϧϳ΍|̶Ϩ̯|̶ϣ|Ύϫ|ϥ΁|ϪΑ|ΖΒδϧ|̶θϫΩ|ϭ|Ύτϋ|Ζϗϭ|ήϫ|̶̰ϳ|ˬ˯ϼΑ|̶ϓ|̮Ϩϣ|αΎϴϟ΍ϭ|ί΍|Ϣϫ|̶̰ϳ|ϭ|˯Ύτϋ|̶ϟ΍|ϥϮ̰γ|ί΍|̶̰ϳ|Ζγ΍|ϩΩή̯|ϊϨϣ|ΰϴ̩|ϭΩ|ί΍|΍έ|ΪϨγΎϨη
|Ϊϧϭ΍ΪΧ| ΍ήϳί| ˭ΩϮη| ϪΘϓή̳| Ύϫ| ϥ΁| ί΍| Ϣϫ| Ζϋήγ| ϥΎϤϫ| ϪΑ| ˬϩΪη| ϩΩ΍Ω| Ϫ̯| ̶Θϋήγ| ϥΎϤϫ| ϪΑ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ϥϮ̩|Ϊη| ϩΩ΍Ω| Ϫ̯| Ύϣ| ϪΑ| ΏϮΧ| ΪϨϳϮ̴Α| ϭ| ΪϨϨ̯| ϥϮ̰γ| ΪϳΎΒϧ
|ˬΩϮη| ϞλΎΣ| ϥΎθϳ΍ήΑ| ΪϳΎΒϧ| ̶ϣ΍έ΁|ϝΩ| ϭ| ζϣ΍έ΁| ϭ| ϥϮ̰γ| ̨ϴϫ| β̡| ˬΩϮη| ϪΘϓή̳| Ωέ΍Ω| ϥΎ̰ϣ΍| Ϊη| ϩΩ΍Ω|Ϫ̯| Ϧϳ΍| ξΤϣ| ϪΑ| ̶Ϩόϳ| ˬΩέ΍Ω|ήϳΩΎϘϣ| Ζϋήγ| ϭ| ήϴΑΪΗ| ϑϼΘΧ΍
|ˬΩϮη| ϪΘϓή̳| ϪϠλΎϓϼΑ| ΩϮη| ̶ϣ|ϩΩ΍Ω|Ϫ̯| ̵΍| ϪψΤϟ| ϥΎϤϫ| έΩ|Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| Ϫ̯|̵ΰϴ̩|Ζγ΍| εέΎϴΘΧ΍| έΩ| ΰϴ̩| ϥ΁| ̶ΗΪϣ| ΎΗ| Ϊϧ΍ΪΑ| Ϫ̯|Ζγ΍| ϡ΍έ΁| ϝΩ| ̵ΰϴ̩| ϪΑ| ϥΎδϧ΍| ϥϮ̩
|̵΍|ϪϴϠΑ|Ϫ̯|̶Θϗϭ|ˬ |˯˳ ϼ˴Α|̶ϓ|̮
˴ Ϩϣ|α
˶ Ύϴϟ΍|ϭ| |ˬΪϧ΍|ϩΩή̯|ϊϨϣ|΍έ| |˯˳ Ύτ˴ϋ|̶ϟ΍|ϥ
˶ Ϯ̰˷δϟ΍|Ϧ
˶ ϋ| |Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ϧϴϋ|έΩ|ˬή̴ϳΩ|̵Ϯγ|ί΍|ΪηΎΑ|ϪΘη΍Ω|ϥϮ̰γ|ϥ΁|ϪΑ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|ϡΩ΁
|ϪΑ| Ύϫ| Ϫϴτϋ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ̶Ϩόϳ| ˭Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ΖϠμΧ| ϭΩ| Ϧϳ΍| β̡|ΩϮη| ϊϔΗήϣ| Ζϋήγ| ϪΑ| ϪϴϠΑ| Ϧϳ΍| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ϥϮ̩| ˬΪϧϮη| ̶Ϥϧ| αϮϳΎϣ| ˬΩϮη| ̶ϣ| Ωέ΍ϭ| ϥΎθϳ΍ήΑ
|ϥϮ̩| ˬΪϨϨ̯| ̶Ϥϧ| αΎδΣ΍| ̶ΘϴϨϣ΍| ϭ| Ϊϧέ΍Ϊϧ| ̶ϣ΍έ΁| ϝΩ| ˬ̶ϫΩ| ̶ϣ| ̵ΰϴ̩| Ύϫ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ̶Θϗϭ| υΎΤϟ| Ϧϳ΍ί΍| ˬΪϧϮη| Ϟ΋΍ί|ϭ| ϊϓέ| Ζϋήγ| ϪΑ| Ϣϫ| Ύϫ| ϪϴϠΑ| ϭ| ΪϧϮη| ϪΘϓή̳| Ζϋήγ
|Ϣϫ| ϑήσ| ϥ΁| ί΍|ΪϨϨϴΑ| ̶Ϥϧ| Ϧϣ΍| έΩ| ϭ| ϥϮϣΎϣ| ̨ϴϫ| ΍έ| ϥΎηΩϮΧ| ϭ| ΩϮη| ϪΘϓή̳| ϥΎδϧ΍| ί΍| Ζϋήγ| ϪΑ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| Ζγ΍| ϩΪη| ϩΩ΍Ω| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| ̶Θϗϭ| ˬ̶ΘϴϨϣ΍| Ϫ̩| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ

|Ϫ̯|̶ϳΎϫ|ϥΎδϧ΍|β̵̡έ΍Ω|ήϴΑΪΗ|ϑϼΘΧ΍|ϭ|ήϳΩΎϘϣ|˯΍Ϯσ|Ζϋήγ|ϮΗ|΍ήϳί|˭ΩϮη|ϑήσήΑ|ΖΒϴμϣ|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|ϪψΤϟ|ϥΎϤϫ|έΩ|ϥϮ̩|ˬΪϧϮη|̶ϣ|έΎ̩Ω|̵΍|ϪϴϠΑ|ϪΑ|̶Θϗϭ
|Ϧϳ΍| ϪΑ|ΪϨΘδϫ| ˯ΎΟέ| ϝΎΣ| έΩ| ϪθϴϤϫ| ϥϮ̩| ˬΪϨϨ̯| ̶Ϥϧ| αΎϳ| αΎδΣ΍| Ϣϫ| ϑήσ| ϥ΁| ί΍| ˬΪϧ΍| ϑϮΧ| ϝΎΣ| έΩ| ϪθϴϤϫ| ϥϮ̩| ˬΪϨϨ̯| ̶Ϥϧ| ΖϴϨϣ΍| αΎδΣ΍| ˬΪϧ΍| ϪϧϮ̳| Ϧϳ΍| ϪΑ
|Ζϔ̳| Ϣϴϫ΍ϮΧ|΍˱ΪόΑ| ΍έ| εή̴ϳΩ|̵ΎϨόϣ| ϭΩ| ˬΖγ΍|ϦϴϤϫ| ̶̰ϳ|| ΪηΎΑ| ˯ΎΟέ| ϭ| ϑϮΧ|ϝΎΣ| έΩ|ϪθϴϤϫ|ΪϳΎΑ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ζγ΍|ϦϴϤϫ| ϩΪϣ΁| ϦϳΩ|έΩ|Ϫ̯|̶ΗΎϔλ| ί΍|̶̰ϳ| ήσΎΧ
|̶Α| ϞϴϟΩ| ϪΑ| Ϧϳ΍|ΪϧϮη| ϊϔΗήϣ| Ύϣ| ί΍| Ύϫ| ϪϴϠΑ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ϥϮ̩| Ϣϳέ΍ϭΪϴϣ΍| ϭ| ̶Ο΍έ| ϪθϴϤϫ| ϭ| ΪϧϮη| ϪΘϓή̳| Ύϣ| ί΍| Ύϫ| ΖϤόϧ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ϪθϴϤϫ| ϥϮ̩| ˬϢϴϔ΋ΎΧ| ϪθϴϤϫ| Ύϣ
|ϥϮϣΎϣ| ϭ| ϦΌϤτϣ| ΪϳΎΒϧ| Ζϗϭ| ̨ϴϫ| ˬΖγ΍| έ΍ήϗ| ̶Α| ϥΎϬΟ| ϥϮ̩ϭ| ΩϮη| Ϟ΋΍ί| ΪΑ| ΰϴ̩| ΪϳΎη| ϥϮ̩| ΩϮη| αϮϳΎϣ| ΪϳΎΒϧ| ϡΩ΁| ˬΖγ΍| έ΍ήϗ| ̶Α| ϥΎϬΟ| ̶Θϗϭ| ˬΖγ΍| ϥΎϬΟ| ̵έ΍ήϗ
| ΩϮη| ϪΘϓή̳| Ύϣ| ί΍| ϢϳέϮΧ| ̶ϣ| ϪσϮϏ| ϥ΁| έΩ| ϥϻ΍| Ϫ̯| ̶ΘϤόϧ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ϥϮ̩| ˬϢϴϨ̯| αΎδΣ΍| ϥΎϣ΍| ϭ| Ϧϣ΍| έΩ| ΍έ| ϥΎϣΩϮΧ| ϭ| ϢϴηΎΑ
|
|ΖϴϨϣ΍| αΎδΣ΍| Ζϗϭ| ̨ϴϫ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ˬΖγ΍| ϩΩή̯| ϩέΎη΍| ωϮοϮϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ΩέϮϣ| ̶γ| ί΍| ζϴΑ| έΩ| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| ϡ΍| ϩΩή̯| ˯ΎμΣ΍| Ϧϣ| Ϫ̯| ΎΟ| ϥ΁| ΎΗ
|ϩΪϣ΁|΢ϟΎλ|̶ΤΒλ|̵|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|ϖΒσ|ˬ%)|̵|ϪΒτΧ|έΩ|ˬΩϮη|νϮϋ|ΰϴ̩|ϪϤϫ|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϞϴϟΩ|ϪΑ|ˬΪϴϨ̰ϧ|αΎϳ|αΎδΣ΍|Ζϗϭ|̨ϴϫ|ή̴ϳΩ|̵Ϯγ|ί΍|ϭ|ΪϴϨ̰ϧ
|ΏΎΤλ΍| ί΍| ̶̰ϳ| ˬ̭Ω΍ήϤΑ| ήϔψΗϻ| ϥ΍| Ζ
˵ ϴθΧ| ΖϗϮϟ΍| ΍άϫ| ̶ϓ| Εήγ| ϥ΍| ϦϴϨϣϮϤϟ΍| ήϴϣ΍| Ύϳ| Ϫϟ| ϝΎϘϓ| Νέ΍ϮΨϟ΍| ̶ϟ΍| ήϴδϤϟ΍| ̶Ϡϋ| ϡΰϋ| Ύ˷Ϥϟ| ϪΑΎΤλ΍| ξόΒϟ| ϪϟΎϗ| ˭Ζγ΍
|Ω΍ήϣ| ϪΑ| ϢγήΗ| ̶ϣ| ̶ΘϔϴΑ| ϩ΍έ| ϥϻ΍| ή̳΍| ˬΖϗϮϟ΍| ΍άϫ| ̶ϓ| ϦϴϨϣϮϤϟ΍| ήϴϣ΍| Ύϳ| Εήγ| ϥ΍|Ζϔ̳| ϥΎθϳ΍| ϪΑ| Ϊη| ̶ϣ| Νέ΍ϮΧ| ̲ϨΟ| ϪΑ| ϦΘϓέ| ̵| ϩΩΎϣ΁| ΕήπΣ| ̶Θϗϭ| ˬΕήπΣ
|ϥϻ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| ϝϭ΍ΪΘϣ| Ύϣ| ϥΎϴϣ| έΩ| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩|ϦϴϤϫ|| ϡΪϴϤϬϓ| ΍έ|Ϧϳ΍| ϡϮΠϧ| ϢϠϋ| ϖϳήσ|ί΍| Ϧϣ| ˬ| ϡϮΠϨϟ΍| ϢϠϋ| ϖϳήσ| Ϧϣ| ˬ̵έϮΨΑ| Ζδ̰η| ̲ϨΟ| έΩ| ϭ| ̶ΑΎϴϧ| ήϔχ| ΩϮΧ
|Ϫ˵ Ϩ˴ϋ| ϑ
˴ ή˶ λ
˵ | ΎϬϴϓ| έ˴ Ύγ| Ϧϣ| ̶Θ˷ϟ΍| Ϫ˶ ϋΎδϟ΍| ̶ϟ΍| ̵ΪϬΗ| ̮ϧ΍| ϢϋΰΗ΍|ΪϧΩϮϣήϓ| ϥΎη| ϪΑΎΤλ| Ϧϳ΍| Ώ΍ϮΟ| έΩ| ΕήπΣ|β̰όϟΎΑ| Ύϳ| ˬΖγ΍| ̶δΤϧ| ΖϋΎγ| ˬΖδϴϧ| ̶ϨϤϳ| ΖϋΎγ
|ˬ͊ήπ
͊ ϟ΍|Ϫ˶ Α|ϕ
˴ ΎΣ| ΎϬϴϓ|έ˴ Ύγ| Ϧϣ| ̶Θ˷ϟ΍|Ϫ˶ ϋΎδϟ΍|Ϧ
˴ ϣ˶ |ϑ
˵ Ϯ͉ Ψ
˴ Η˵| ϭ| Ϊγέ|̶Ϥϧ| ̵ΪΑ| ϭ΍|ϪΑ| ˬΪϨ̯| ήϴγ| β̯| ήϫ|Ζϗϭ| ϥ΁| έΩ| Ϫ̯|̶Θϗϭ| ϪΑ| ̵΍| ϩΩή̯| ΍Ϊϴ̡| ϢϠϋ|Ϫ̯| ̶Ϩ̯| ̶ϣ| ϥΎϤ̳| ˬ˵˯Ϯ˷δϟ΍
|ϥΎδϧ΍| ϪΑ| ̶ΑϮΧ| ϥ΁| έΩ|Ϫ̯| ΍έ|̶ΘϋΎγ| ̶ϧ΍ϮΗ| ̶ϣ|| ̶Ϩ̯| ̶ϣ| ή̰ϓ| ϮΗ|Ϊγέ|̶ϣ| έήο| ϭ΍| ϪΑ| ˬΪΘϔϴΑ| ϩ΍έ| ϪΑ| Ϫ̯| ήϫ| ΖϋΎγ| ϥ΁| έΩ| Ϫ̯| ̶ΘϋΎγ| ί΍| ̶ϧΎγήΗ| ̶ϣ| ΍έ|ϥ΍ή̴ϳΩ
|Ϧϋ|̶˴Ϩϐ˴Θγ΍ϭ|Ζγ΍| ϩΩή̯| ΐϳά̰Η| ΍έ|ϥ΁ήϗ| ˬΪϨ̯| ϖϳΪμΗ| ΍έ| ϮΗ| ϦΨγ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ήϫ|ˮ̶Ϩ̯|ϦϴϴόΗ| ΍έ| β̰όϟΎΑ| Ύϳ| Ϊγέ|̶ϣ| ϥΎδϧ΍|ϪΑ| ̵ΪΑ| ϥ΁| έΩ| Ϫ̯| ΍έ|̶ΘϋΎγ| ϭ| Ϊγέ| ̶Ϥϧ
|Ϧϣ|ϪΑ| ϢϨ̰Α| ̵έΎ̯| ήϫ| ϥ΁| έΩ| Ϧϣ| Ϫ̯|Ζγ΍| ̶ΘϋΎγ| ϥϻ΍|ή̳΍| ΪϳϮ̳|̶ϣ| ϥϮ̩| ˬΖγ΍| ϩΪη| ίΎϴϧ| ̶Α| ˬΩήϴ̴Α| ̮Ϥ̯| ΍ΪΧ| ί΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ί΍| ή̴ϳΩ| ̶μΨη| ϦϴϨ̩| ˬ˶ͿΎΑ| ϪϧΎόΘγϻ΍
|ΖϧΎόΘγ΍| ΍ΪΧ| ϪΑ| ΪϳΎΒϧ| Ϣϫ| ίΎΑ| ˬΪγέ| ̶ϣ| ̵ΪΑ| Ϧϣ| ϪΑ| ϢϨ̰Α| ̵έΎ̯| ήϫ| ϥ΁| έΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ΘϋΎγ| ή̳΍| ϭ| ϡέ΍Ϊϧ| ΍ΪΧ| ί΍| ΖϧΎόΘγ΍| ϪΑ| ̵ίΎϴϧ| ̨ϴϫ| ή̴ϳΩ| ˬΪγέ| ̶Ϥϧ| ̵έήο
|Ϧϋ|̶˴Ϩϐ˴Θγ΍ϭ|ϡέ΍Ϊϧ|΍ΪΧ|ί΍|ΖϧΎόΘγ΍|ϪΑ|̵ίΎϴϧ|ϝΎΣ|ϭΩ|Ϧϳ΍|ί΍|ϡ΍Ϊ̯|̨ϴϫ|έΩ|ϭ|Ϣϧί|̶ϣ|ϞϤϋ|ϪΑ|ΖγΩ|ˬΪγέ|̶Ϥϧ|ϡΩ΁|ϪΑ|Ύϫ|̵ΪΑ|Ϫ̯|̶ΘϋΎγ|ΕέϮλ|Ϧϳ΍έΩ|ϥϮ̩|ˬϢϨ̯
|ϊοϭ| ˬΩήϴ̴Α| ̮Ϥ̯| ΍ΪΧ| ί΍| Ϫ̯| Ωέ΍Ϊϧ| ̵ίΎϴϧ| εΩϮΧ| ί΍| ϩϭή̰ϣ| ϊϓΩ| έΩ| ϭ| εΩϮΧ| ΏϮΒΤϣ| ϪΑ| Ϟϴϧ| έΩ| ϥΎδϧ΍| ή̴ϳΩ| ˬ˶ϩϭή̰Ϥϟ΍|ϊ˶ ϓΩ| ϭ˴ | Ώ
˶ ϮΒΤϤϟ΍| Ϟϴϧ| ̶ϓ| Ϳ
˶ ΎΑ| ϪϧΎόΘγϻ΍
|ϭ| ΪϤΣ| ̶ϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥ΁| ϭ| ˬ̶Ϩ̯| ̶ϣ| Ϣϫ| ή̴ϳΩ| έΎ̯| ̮ϳ| ΕέϮλ|Ϧϳ΍|έΩ| ˬϪ͋Αέ˴ |ϥ
˴ ϭΩ|Ϊ˴ ϤΤϟ΍|̮
˴ ϴϟϮϳ| ϥ΍|̭
˴ ή˶ ϣ˴ΎΑ|Ϟ
˶ ϣ˶ ΎόϠϟ|̮
˴ ϟ˶Ϯϗ| ̶˶ϓ| ̶ϐ˴ΘΒ˴Ηϭ|Ζγ΍| Ϧηϭέ|ϭ| κΨθϣ
|Ύϫ| ϥ΁| ϪΑ| ̵ΪΑ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| Ζϗϭ| Ϫ̯| ˬΪϨηΎΑ| ϮΗ| έ΍ά̳| αΎ̢γ| ΪϳΎΑ| ϡΩήϣ| Ϧϳ΍| ί΍| ΪόΑ| ϥϮ̩|̶Ϩ̰Α| ΕΩϮΧ| ϪΑ| ϑϮτόϣ| ˬΪηΎΑ| ΍ΪΧ| ϪΑ| ϑϮτόϣ|Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵ΎΟ| ϪΑ| ΍έ|΍ΪΧ| ζϳΎΘγ
|ϞϤϋ|ϥ΁|ϪΑ|Ϫ̯|̶δ̯|ϪΑ|ΖϨΨγ|έΩ|̶ϫ΍ϮΧ|̶ϣ|ˬ̭˶ήϣ˴ΎΑ|Ϟ
˶ ϣ˶ ΎόϠϟ|̮
˴ ϟ˶Ϯϗ|̶˶ϓ|̶ϐ˴ΘΒ˴Η|ϭ|̵Ω΍Ω|ϥΎθϧ|Ϊϴγέ|̶ϣ|Ύϫ|ϥ΁|ϪΑ|̶ΑϮΧ|Ϫ̯|Ϣϫ|΍έ|̶ϳΎϫ|Ζϗϭ|ϭ|̵Ω΍Ω|ϥΎθϧ|Ϊγέ|̶ϣ
|ˬ͉ήπ
˵ ϟ΍| Ϧ
˴ ϣ˶ ΍| ϭ| ϊϔϨϟ΍| ΎϬϴϓ| ϝ
˴ Ύϧ| ̶Θ˷ϟ΍|Ϫ˶ ϋΎ˷δϟ΍| ̶ϟ΍|Ϫ˵ Θ˴ ϳ˴Ϊϫ| Ζ
˴ ϧ΍| ̮
˴ Ϥ˶ ϋ˴ΰΑ| ̮
˴ ϧ˷ϻ
˴ | ˭εέΎ̳Ωέϭή̡| ϪΟϮΘϣ| Ϫϧ| ϭ| ΪϨ̰Α| ϮΗ| ϪΟϮΘϣ| ΍έ| εΪϤΣ| ˬϪ͋Αέ˴ | ϥ
˴ ϭΩ| Ϊ˴ ϤΤϟ΍| ̮
˴ ϴϟϮϳ| ϥ΍| ˬΪϨ̯| ̶ϣ
|̶Ϥϧ| Ϫ̯| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ̶ΗϼϤΟ| ΕήπΣ| ΪόΑ|Ϊγέ| ̶Ϥϧ| ̵έήο| ϭ| Ϊγέ| ̶ϣ| ϊϔϧ| ΖϋΎγ| ϥ΁| έΩ| Ϫ̯| ̶ΘϋΎγ| ϪΑ| ̵Ωή̯| ζΘϳ΍Ϊϫ| Ϫ̯| ̵ΩϮΑ| ϮΗ| ΕΩϮΧ| Ϣϋί| ϪΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ
|ˬΪϴϨ̯|̵έϭΩ| |̶ϨϴΑ|ϩέΎΘγ|Ζϔ̳|ΩΎΑ|ήΗ|ϖϴϗΩ|ήϴΒόΗ|ϪΑ| |̶γΎϨη|ϩέΎΘγ|ί΍|Ϫ̯|ΩΎΑ|ΎϤη|ήΑ|ϡΩήϣ|ˬϡϮΠϨϟ΍|Ϣ͊ϠόΗ|ϭ|Ϣ˵̯Ύϳ΍|α
˵ ΎϨϟ΍|ΎϬϳ΍|ϢϳϮθΑ|Ύϫ|ϥ΁|ΚΤΑ|Ωέ΍ϭ|ϼ
˱ όϓ|Ϣϴϫ΍ϮΧ
|ήϴϏ| ̶ϟϭ| ˬΖγΎΠ̯| ϝΎϤη| ϭ| ΖγΎΠ̯| ΏϮϨΟ| Ϫ̯| Ω΍Ω| κϴΨθΗ| ϥΎ̳έΎΘγ| ϩ΍έ| ί΍| ΍έ|̶Ϩϴϣί|ϭ| ̶ϧΎϤγ΁| ̵Ύϫ| ϩ΍έ| ΩϮθΑ| Ϫ̯| έ΍ΪϘϣ| ϥ΁| ή̴ϣ| ˬήΤΑ| ϭ˴΍|ή͋ Α| ̶ϓ| Ϫ˶Α| ̵Ϊ˴ΘϬϳ| Ύϣ| Ύ˷ϟ΍
| ΪϴΘϔϴΑ| ϩ΍έ| ϪΑ| ̵έΎ̯| ήϫ|έΩ|΍ΪΧ|ΩΎϳ| ϪΑ|Ϳ
˴ ΍|Ϣ˶ γ΍| ̶Ϡϋ| ΍ϭήϴγ| ˬ˶έΎ˷Ϩϟ΍|̶ϓ|ή˵ ϓΎ̰ϟ΍| ϭ|ή˶ ϓΎ̰ϟΎ̯|ή˵ ΣΎδϟ΍|ϭ|ή˶ ΣΎδϟΎ̯|Ϧ
˶ ϫΎ̯Ύ̯|Ϣ˵ Π
˷ Ϩ˴ Ϥ˵ ϟ΍| ϭ| ϪϧΎϬ̰ϟ΍| ̶ϟ΍|ϮϋΪΗ| ΎϬϧΎϓ|Ϫϧ| ΍έ|Ϧϳ΍| ί΍
|
|̶Ϩόϳ|ˬΪϫΪΑ|ΖγΩ|ί΍|ΪϳΎΒϧ|ϥ΁|ί΍|΍έ|ζϠϣ΍|ˬΩήΑ|̶ϣ|ήγ|ϪΑ|̶Ϭϟ΍|ΖϤϘϧ|ϝΎΣ|έΩ|Ϫ̯|ήϫ|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|ΎΟ|ϥ΁|έΩ|ΕήπΣ|Ζγ΍|΢ϟΎλ|̶ΤΒλ|$#|̵|ϪΒτΧ|ή̴ϳΩ|ΩέϮϣ
|Ϧ̰Ϥϣ| ϥϮ̩| ˬΪϫΪϧ| ΖγΩ| ί΍| ΍έ| ζγήΗ| ΪϳΎΑ| ˬΩήΑ| ̶ϣ| ήγ| ϪΑ| ̶Ϭϟ΍| ΕΎϤόϧ| ί΍| ̶ΘϤόϧ| ϝΎΣ| έΩ| Ϣϫ| Ϫ̯| ήϫ| ϭ| ΩϮθΑ| ϊϔΗήϣ| ΖϤϘϧ| Ϧϳ΍| ϪψΤϟ| ϦϴϤϫ| Ϫ̯| ΪηΎΑ| έ΍ϭΪϴϣ΍| ΪϳΎΑ
|Ϫ̯|̶Θδϫ|̶δ̯|ϮΗ|ˬϢ˴όϨ˷ϟ΍|ϊϣ|ΏϮϫήϤϟ΍|ϢϘϨϟ΍|ϊϣ|ϝϮϣΎϤϟ΍|ˬ̶Θδϫ|̵έϮΟ|Ϧϳ΍|Ύϳ΍ΪΧ|ϮΗ|ΪϳϮ̳|̶ϣ|εήΧ΁|ΖϤδϗ|έΩ|ΩϮη|ϪΘϓή̳|ζΘγΩ|ί΍|ϪψΤϟ|ϦϴϤϫ|ΖϤόϧ|Ϧϳ΍|Ζγ΍
|̶Ϥϧ| ˬϢϳέ΍Ω| ̶ϣ| Ϫ̴ϧ| υϮϔΤϣ| ϮΗ| ϪΑ| ΖΒδϧ| ϥΎϨ̩| Ϣϫ| ΍έ| ϥΎϤγήΗ| ˬ̵έΎΑ| ̶ϣ| ΖϤόϧ| Ϫ̯| Ϣϫ| ̶Θϗϭ| ϭ| Ϣϳέ΍Ω| ̶ϣ| Ϫ̴ϧ| ϮΗ| ϪΑ| ϥΎϨ̩| Ϣϫ| ΍έ| ϥΎϤϠϣ΍| Ύϣ| ̵έΎΑ| ̶ϣ| ΖϤϘϧ| ̶Θϗϭ
|ˬΪϨ̯| Ϊϴϣ΍Ύϧ| ϮΗ| ί΍΍έ| Ύϣ|ΪϳΎΒϧ| | ΖϤϘϧ| | ϢϴϳϮ̳| ̶Ϥϧ| ϭ| ΩϮη| ϪΘϓή̳| Ύϣ|ί΍| ΖϤόϧ| ϪψΤϟ| ϦϴϤϫ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ϥϮ̩| ˬΪϧΎγήΘΑ| ϮΗ| ί΍| ΍έ|Ύϣ| ΪϳΎΒϧ| ή̴ϳΩ| Ϫ̯| | ΖϤόϧ| | Ϫ̯| ϢϴϳϮ̳
|ϦϴΘγϮ̳΁| ήϴΒόΗ| ϪΑ| Ϧϳ΍| ˬϢϴηΎΑ| έ΍ϭΪϴϣ΍| ΪϳΎΑ| Ύϫ| ΖϤϘϧ| Νϭ΍| έΩ| ϭ| ϢϴηΎΑ| ϥΎγήΗ| Ύϫ| ΖϤόϧ| Ϧϴϋ| έΩ| Ϫ̯| ήϴΒόΗ| Ϧϳ΍|ΩϭήΑ| ϦϴΑ| ί΍| ϥϻ΍| ϦϴϤϫ| ΖϤϘϧ| Ϧϳ΍| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ϥϮ̩
|Ϧϳ΍| έΩ|̶Ϡμϔϣ| ΚΤΑ| ϊοϮϣ| Ϫγ| έΩ| | ΕΎϓ΍ήΘϋ΍| | έΩ| ˬΩέ΍ΩήΑ| εΩϮΧ| ̵ϮϨόϣ|ϝΎϤ̰Θγ΍|ϩ΍έ| έΩ|Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ϡΩ΁|Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϣΪϗ| ϦϳήΗ| ̱έΰΑ| ˬ | ΕΎϓ΍ήΘϋ΍| | έΩ| βϳΪϗ
|̵ϮϨόϣ| ϝΎϤ̰Θγ΍| ϊϧΎϣ| ϦϳήΗ| ̱έΰΑ| ΕΩΎϋ| ˬϢϳϮη| ̶ϣ| ϩΩί| ΕΩΎϋ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ϣϳέ΍Ω| ϥΎϣΩϮΧ| ̵ϮϨόϣ| ϝΎϤ̰Θγ΍| ϩ΍έ| έΩ| Ύϣ| Ϫ̯| ̶όϧΎϣ| ϦϳήΗ| ̱έΰΑ| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ| ΏΎΑ
|̶όοϭ| Ϧϳ΍|έΩ| Ϫ̯| ήϫ| ˬΩϮθΑ| νϮϋ| ϥϻ΍| ϦϴϤϫ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ϊοϭ| Ϧϳ΍|Ϫ̯| ϢϴηΎΒϧ| ϪθϳΪϧ΍| Ϧϳ΍| έΩ| ή̴ϳΩ|ϭ| Ϣϳήϴ̴Α| ϮΧ| ϢϴΘδϫ| ϥ΁| έΩ| Ϫ̯| ̶όοϭ| ϪΑ| ̶Ϩόϳ| ΕΩΎϋ|Ζγ΍
|ˬΖϓΎϳ| Ϊϫ΍ϮΧ| Ϫϣ΍Ω΍| ή̴ϳΩ| ϊοϭ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ωή̯| ή̰ϓ| ϭ| Ωή̯| ΕΩΎϋ| Ϫ̯| ϦϴϤϫ| ˬΪηΎΑ| ΩϮϟ΁| ΖϤϘϧ| Ϫ̩| ϭ| ΪηΎΑ| ΰϴϣ΁| ΖϤόϧ| ϊοϭ| ˬϊοϭ| Ϧϳ΍| Ϫ̩| ˬΩήϴ̴Α| ϮΧ| Ζδϫ| ϥϻ΍| Ϫ̯
|̵ΪϨϳΎηϮΧΎϧ| ΰϴ̩| ϪΑ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| Ϧϣ|Ζδϴϧ| ϥΪϣ΁| εϮΧ| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ| ϦΘϓή̳| ϮΧ| ˬΩΎϴΘϋ΍| ̶Ϩόϳ| ˬϦΘϓή̳| ϮΧ| ̶Ϩόϳ| ΕΩΎϋ|Ϊη| Ϊϫ΍ϮΧ| ϭ΍| ̵ϮϨόϣ| ϝΎϤ̰Θγ΍| ϊϧΎϣ| ϦϴϤϫ
|Ύϣ|ϝΎϤ̰Θγ΍|βϳΪϗ|ϦϴΘγϮ̳΁|ήϴΒόΗ|ϪΑΪΑ|Ϫ̩|ϭ|ΏϮΧ|Ϫ̩|ˬϢϳ΁|̶ϣ|έΎϨ̯|ϥ΁|ΎΑ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ϭ|ΪϧΎϣ|Ϊϫ΍ϮΧ|ϪϧϮ̳|ϦϴϤϫ|ϊοϭ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ϡ΍|̶ϘϠΗ|Ϧόϳ|ϦΘϓή̳|ϮΧ|ˬϡήϴ̴Α|ϮΧ
| Ζγ΍| έά̳| ϝΎΣ| έΩ| ΰϴ̩| ϪϤϫ| Ϫ̯| ϢϴϨ̯| ϪΟϮΗ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ΪϳΎΑ| ϪθϴϤϫ| ̶Ϩόϳ| ˬϢϴγήϧ| ϊοϭ| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ϦϴϤϫ
|
|Ϧϳ΍| Ϫ̯| ΪϨϫΩ| ̶ϣ| ϪΟϮΗ| Ύ˱ Ϥ΋΍Ω| | Ζγ΍| ϩΪη| ϪΘΧΎγ| ΍ΪΧ| έΎϴΘΧ΍| ϭ| ϩΩ΍έ΍| ϭ| ΍ΪΧ| ΖγΩ| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ϣΎψϧ| | ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ϥΎϬΟ| ϡΎψϧ| ϪΑ| ϊΟ΍έ| ̶ΜΤΑ| ̶Θϗϭ| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ
|ˬΪϫΩ| ̶ϣ| Ύϣ| ϪΑ| ̵ή̴ϳΩ| Ϫ̩| ϥ΁|̶Ϩόϳ| ˮϪ̩| ̶Ϩόϳ| ΖϤόϧ| ˬΖγ΍| ή̰η| ϭ| ΖϤόϧ| ϡΎψϧ|ΏΎδΣ| ϭ| ϞϤϋ| ϡΎψϧ| Ϫϧ| ˬΖγ΍| ή̰η| ϭ| ΖϤόϧ| ϡΎψϧ| ˬΖγ΍| ςϴΤϣ| ΎϤη| ήΑ| Ϫ̯| ̶ϣΎψϧ
|ί΍| ˬΖδϴϧ| ν˴Ϯϋ
˶ | ̵| ϪϟϮϘϣ| ί΍| ΖϤόϧ| ˬϢϳ΍| ϩΩή̯| ̶ϣ| Ϣϫ| ΖδϳΎΑ| ̶Ϥϧ| ϭ| Ϣϳ΍| ϩΩή̰ϧ| Ϫ̯| ̵έΎ̯| ̵΍ί΍| ϪΑ| ϭ| ϢϳΩή̯| ̶ϣ| ΖδϳΎΑ| ̶ϣ| ϭ| Ϣϳ΍| ϩΩή̯| Ϫ̯| ̵έΎ̯| ̵΍ί΍| ϪΑ| Ϫϧ| Ύϣ΍
|ϪΑ|ϩΪθϧ|ϭ|ϩΪη|̶ϣ|ΪϳΎΒϧ|Ϫ̯|̵έΎ̯|̵΍ί΍|έΩ|Ύϳ|ϭ|ϩΪη|ϭ|ϩΪη|̶ϣ|ΪϳΎΑ|Ϫ̯|̵έΎ̯|̵΍ί΍|έΩ|Ϫ̯|Ϊϧ΍|̭ήΘθϣ|ΖϬΟ|Ϧϳ΍|ί΍|ήΟ΍|Ϣϫ|ϭ|ν˴Ϯϋ
˶ |Ϣϫ|ˬΖδϴϧ|Ϣϫ|ήΟ΍|̵|ϪϟϮϘϣ
|ˬΖγ΍| αΎ̢γ| ϭ| ζϫΩ| ϡΎψϧ| ΎΟ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ| έΩ| |ΩέϮϣ|Ϊλ|ί΍| ζϴΑ| ΪϳΎη| |̵΍| ϩΪϳΪϋ| έΎϴδΑ| ΕΎόϓΩ| ϪΑ| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ|Ωήϴ̳| ̶ϣ| ϖϠόΗ| ̶δ̯
|ϪΘϓή̴ϧ| ΍έ| ϥΎΗ| ϖΣ| ϭ| ˬΪϳ΍|ϩΩϮΒϧ| ζϘΤΘδϣ| ΎϤη| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ϭ| Ζδϴϧ| Ϊϳ΍| ϩΩή̯| Ϫ̯| ̵έΎ̯| ε΍ΩΎ̡| ˬΩϮη| ̶ϣ| ϩΩ΍Ω|ΎΟ|Ϧϳ΍| έΩ| ΎϤη| ϪΑ| Ϫ̩| ϥ΁|̶Ϩόϳ|Ζγ΍| ή̰η| ϭ| ζϫΩ| ϡΎψϧ
|ϪΘϓή̳| ήψϧ| έΩ| ̶ϗΎϘΤΘγ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥϭΪΑ| ΩϮη| ̶ϣ| ϩΩ΍Ω| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ΎΟ| Ϧϳ΍| ˭ΩϮη| ϩΩ΍Ω| ΎϤη| ϪΑ| ϖΣ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ΪϴηΎΑ| ϖΤΘδϣ| ϭ| ΪϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ̶ϘΣ| Ϫ̯| Ϊϳ΍| ϩΩή̰ϧ| ̵έΎ̯| ϭ| Ϊϳ΍
|ΪϳΎΑ| ςϘϓ| ϥΎδϧ΍| ΎϴϧΩ| έ΍Ω| έΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ̶ϨϳΩ| ϩΎ̳ΪϳΩ| ̵ΎπΘϗ΍|ΪηΎΑ| ΪϳΎΒϧ| αΎ̢γ| ΰΟ| ̵ΰϴ̩| ϪϴΣΎϧ| ϥ΁| ί΍| Ύ˱όΒσ| ˬΖγ΍| ΰϴϣ΁| ϡΎόϧ΍| ζϫΩ| ςϘϓ| ˬΖγ΍| ζϫΩ| ̶Θϗϭ|ΩϮη
|ϪΘϓή̳| ΍έ|ϥΎϣ| ϖΣ| ϢϴϳϮ̴Α| Ύϣ| Ϫ̯| ΪϧΩ΍Ω|̶ϣ| ΪϳΎΒϧ| ίΎΑ| ˬΪϧ΍|ϩΩ΍Ω| ΍έ| ̵ΰϴ̩| Ϣϫ| ή̳΍|ϭ| ϢϴηΎΑ| έΎ̰ΒϠσ| Ύϣ|Ϫ̯| Ϊϧ΍|ϩΩ΍Ω| ̶ϣ|ΪϳΎΒϧ| ˬΪϧ΍| ϩΩ΍Ϊϧ| ΍έ| ̵ΰϴ̩| ή̳΍|ΪηΎΑ| έ΍ΰ̳| αΎ̢γ

|

|

|

|

|

|έΎ̰ϫΪΑ| αΎ̢γ| εήΑ΍ήΑ| έΩ|ˬΩϮη| ̶ϣ|ϩΩ΍Ω| ϭ΍| ϪΑ| Ϫ̯|Ζγ΍| ̶ΘϤόϧ| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| Ύϣ΍|ˬΖδϴϧ| έΎ̰ϫΪΑ| ̶δ̯| ϪΑ| ̶γΎ̢γ| ˬΖγϭ΍|νϮϋ|ϭ| ήΟ΍| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| ϝΎΒϗ| έΩ|ϥΎδϧ΍|Ϣϳ΍
|̶ϟϭ| Ζδϴϧ| ϢϘΣ| Ϫ̯| Ϣϧ΍Ω|̶ϣ| ̶Ϩόϳ| ˬΪϨϨ̯| ̶ϣ| ήϴΒόΗ|ΕΎϤόϧ| ί΍| ̵έ΍ΰ̳| αΎ̢γ| ϭ|̶ϧ΍ΩέΪϗ| 
||ϪΑ| ϥ΁|ί΍| ̶Τϴδϣ| ϥΎϓέΎϋ|Ϫ̯|Ζγ΍| ̵ΰϴ̩| Ϧϳ΍|Ζγ΍ 
Ϊϳ΍|
ϩΩ΍Ω|
Ϧϣ|
ϪΑ|
Ϫ̯|
ϡέ΍ΰ̳|
αΎ̢γ|
Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|
ˬϡ΍|
ϪΘϓή̳|
ϪϤϫ|
Ϧϳ΍|
ΎΑ
|
|ΖϤόϧ| ςϘϓ| ΩϮη| ̶ϣ|ϩΩ΍Ω| Ύϣ| ϪΑ| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| ήϫ| ΎϴϧΩ| έ΍Ω|έΩ|Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ| ΕήΧ΁| ϭ| ΎϴϧΩ| ρΎΒΗέ΍|έΩ| Ϫ̯|̵ΰϴ̩| ϥ΁|ϑϼΧήΑ| ˬΩέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ΎϴϧΩ|έ΍Ω| έΩ|Ϫ̯| Ζγ΍| ̵ΰϴ̩| Ϧϳ΍
|̨ϴϫ| ˬϪϤόϧ| Ϫϟ| ΪϘϔΗ| ϻ| ϭ|ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ϭ| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| Ϊϴ̯ΎΗ| Ϧϳ΍| ήΑ| ίΎΑ| ϪϠϤΟ| ΪϨ̩| ί΍| ΪόΑ| ϭ| ˬϪ˶ΘϤ˴ όϧ| Ϧ˶ϣ|Ϯ͉ Ϡ˵Ψ˴ϣ| ϻ| ϭ˴ |ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| "#| ̵| ϪΒτΧ| έΩ|ω| ̶Ϡϋ| ΕήπΣΖγ΍
|̶ϧΎδϧ΍|̨ϴϫ|ίΎΑ|ΪϨϨ̯|̶Ϥϧ|Ϫ̩|ϭ|ΪϨϨ̯|̶ϣ|Ϫ̩|Ϫ̯|Ζδϴϧ|Ϧϳ΍|ϪΑ|̵έΎ̯|ϼ
˱ λ΍|ϭ|Ϊϧ΍|̶Ϭϟ΍|ΖϤόϧ|ϦΘϓή̳|ϝΎΣ|έΩ|ϪϤϫ|̶Ϩόϳ|ˬΖδϴϧ|̶Ϭϟ΍|ΖϤόϧ|ί΍|Ϯ˷ ϠΨϣ|ϥΎϬΟ|έΩ|̶ϧΎδϧ΍
|Ζγ΍|ϥ΁ήϗ|ϭ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|ϥΎΑί|έΩ|ϭ|̶Αήϋ|ϥΎΑί|έΩ|Ϫ̯|̶ΘϤόϧ|ϪΘ̰ϧ|Ζγ΍|̶Ϭϟ΍|̵Ύϫ|ΖϤόϧ|Ϫ̯|ΪϴϨϴΑ|̶ϣ|ˬΪϴϧΰΑ|̮ϨΧΎϧ|΍έ|̵ΰϴ̩|ήϫ|Ζδϴϧ|̶Ϭϟ΍|ΖϤόϧ|ί΍|ΩϮϘϔϣ
|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|ΖϤόϧ|΍έ|ΏϮΧ|̵Ύϫΰϴ̩|̵|ϪϤϫ|ˬϩΩ΍Ω|̶Ϭϟ΍|̵Ύϫ|ΖϤόϧ|Ύϳ|ΖϤόϧ|̶δ̯|ϪΑ|΍ΪΧ|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|ϥΎϤϧΎϴΑ|έΩ|̶Θϗϭ|Ύϣ|ΪϨ̯|̶ϣ|ϕήϓ|ΖγΎϣ|ϥΎϴΑ|έΩ|Ϫ̯|̶ΘϤόϧ|ΎΑ
|έΩ| ΖϤόϧ| Ύϣ΍|Ϣϳέ΍Ω| ϪΟϮΗ| ζϧΩϮΑ| ΪϨϳΎηϮΧΎϧ| ϭ| ϥΩϮΑ| ΪΑ| ϪΑ| Ϫ̯| ϢϳήΑ| ̶ϣ| έΎ̯| ϪΑ| ΍έ|ΖϤϘϧ| Ϣϫ| ϥ΁| ϞΑΎϘϣ| έΩ| ϭ| Ϣϳέ΍Ω| ϪΟϮΗ| ϥ΁| ϥΩϮΑ| ΪϨϳΎηϮΧ| ϭ| ϥΩϮΑ| ΏϮΧ| ϪΑ| ςϘϓ| ϭ
|ϪΑ| ζϧΩϮΑ| ΖϤόϧ| ˬΖϤόϧ|Ζγ΍| ϩΪη| ϩΩ΍Ω|ϞπϔΗ| ήγ| ί΍| ϭ| ϩΪη| ϡΎόϧ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϪΟϮΗ| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖϤόϧ| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳|Ϫ̯|"Ζδϴϧ| ζϧΩϮΑ| ΪϨϳΎηϮΧ| ϪΑ| ϪΟϮΗ| ̶Αήϋ|ϥΎΑί
|ϦϴϤϫ|Ϊϧ΍|ϩΩ΍Ϊϧ|Ϣϳ΍|ϩΩή̯|Ϫ̯|̵έΎ̯|νϮϋ|Ύϣ|ϪΑ|Ζδϴϧ|΍ΰΟ|ϭ|ήΟ΍|ϭ|νϮϋ|ˬΖϤϘϧ|ϭ|ΖϤόϧΖγ΍|ϩΩ΍Ω|ϪϴϠϋ|Ϣ˴όϨϣ|ήΑ|̶Ϥ˶όϨϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϣ˴όϨϣ|ˬΖγ΍|Ϣ˴όϨϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍ 
ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ή̯Ϋ| ΍έ| ΩέϮϣ| ΪϨ̩| ΎϬϨΗ| ϭ| Ζγ΍| ΩΎϳί| ήϳΎδΑ| ̵Ωέ΍Ϯϣ| ϦϴϨ̩Ϊϧ΍| ϩΩ΍Ω| Ύϣ| ϪΑ| ˬ̮ϟΫ| ϝΎΜϣ΍| ϭ| έΎ̯ΪΑ| Ύϳ| ϢϳέΎ̯Ϯ̰ϴϧ| Ύϣ| Ϫ̯| ΩϮη| ϪΟϮΗ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥϭΪΑ| έϮσ
|
|Ϫ̯| ΍έ|ϮΗ| αΎ̢γ| Ύϳ΍ΪΧ| ˬϝΎπϓϻ΍|˯˶ Ύ˴ϓΎ̰ϣ| ϻ|ϭ| ϡΎόϧϻ΍|Ω˶ ϮϘϔϣ| ήϴϏ| Ϳ΍| ΪϤΤϟ΍| ϭ|ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ΍έ|ϪϠϤΟ|Ϧϳ΍| ˬ"&| ̵| ϪΒτΧ|| ΩϭήΑ| ϪϳϭΎόϣ| ̲ϨΟ| ϪΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| ΕήπΣ
|Ζδϴϧ| ΎϓΎ̯| ˭Ζδϴϧ| ̵ΰ̴ϳΩ| ΰϴ̩| ήΑ΍ήΑ| έΩ| ϮΗ| ϡΎόϧ΍| ϭ| ϝΎπϓ΍| Ϣϫ| ΪόΑ| ϭ| ΪϨΘδϫ| ϮΗ| ϡΎόϧ΍| ΖϓΎϳέΩ| ϝΎΣ| έΩ| ϪθϴϤϫ| ˬϪϤϫ|Ζδϴϧ| ̵έΎϋ| ϭ| ̶ϟΎΧ| ϮΗ| ϡΎόϧ΍| ί΍| β̯| ̨ϴϫ
|ϩΪη| ϩΩ΍Ω| ΩϮθΑ| ϥ΁| ί΍| νϮϋ| ̶ϘϠΗ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥϭΪΑ| ϭ| νϮϋ| ϥϭΪΑ| ϊϗ΍ϭ| έΩ|Ζδϴϧ| ̵ΰϴ̩| νϮϋ| έΩ| ϮΗ| ̵Ύϫ| ϝΎπϓ΍|ή̴ϳΩ| ΰϴ̩| ΎΑ| ̵ΰϴ̩| ϥΩή̯| ήΑ΍ήΑ| ̶Ϩόϳ| ΕΎϓΎ̰ϣ
|Ϧϣ| Ϣ̰˵ϧϮϴϋ| Ζϟ˴Ύγ
˴ | ϭ| ΎΛΎϴ˶Ϥϧ΍| Ϣ˵̰Α˵ϮϠϗ| Ζ˴ΛΎϤϧ΍| Ϯϟ| Ϳ΍| ϭ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ΍˱Ϊϴ̯ΎΗ΍έ| ΕϼϤΟ| Ϧϳ΍| ΕήπΣ| ˬΖγ΍| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ϖϴϤϋ| ΐτΧ| ί΍| ̶̰ϳ| Ϫ̯| #| ̵| ϪΒτΧ| έΩΖγ΍
|ΪϴϨϴΒΑ|ϥΎϤϳϼ˶ϟ| Ϣ˵̯Ύϳ΍|ϩ˵ ΍Ϊ˵ϫ| ϭ|ϡ˴ Ύψ˶όϟ΍| Ϣ̰ϴϠϋ|ϪϤ˵όϧ΍|Ϣ̯˶ΪϬΟ| Ϧϣ|Ύ˱Όϴη| ΍Ϯ˵ϘΒ˵Η| Ϣϟ|Ϯ˴ϟ| ϭ| Ϣ̰Ϩϋ| Ϣ̰˵ϟΎϤϋ΍| Ε˴ΰΟ
˴ | Ύϣ|Ϫ˵ ϴϗΎΑ| ΎϴϧΪϟ΍| Ύϣ| ΎϴϧΪϟ΍| ̶ϓ| Ϣ˵Η| ή͋Ϥϋ
˵ |Ϣ˵Λ|Ύ˱ϣ˴Ω|ϪϨϣ|Ϫ˳ Βϫέ| ϭ΍| Ϫϴϟ΍|Ϫ˳ ΒϏέ
|ϭ| ΩϮη| Ώ΁| ϥΎΘϳΎϫ| ϝΩ| ή̳΍| ˬ | ΎΛΎϴ˶Ϥϧ΍| Ϣ˵̰Α˵ϮϠϗ| Ζ˴ΛΎϤϧ΍| Ϯϟ| | ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ή̴ϳΩ| ̶̰ϳ| ˬ | Ϳ΍| ϭ| | ϩΩή̯| Ϊϴ̯ΎΗ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̶̰ϳ|Ζγ΍| ϪΘϓέ| έΎ̯| ϪΑ| ΕέΎΒϋ| Ϧϳ΍| έΩ| Ϊϴ̯ΎΗ| έΪϘ̩
|Ϣ˵Η|ή͋Ϥϋ
˵ |Ϣ˵Λ| |ˬΩέΎΒΑ|ϥϮΧ|Ϊϳέ΍Ω|ϭ΍|ί΍|Ϫ̯|̶γήΗ|Ύϳ|ˬΪϳέ΍Ω|΍ΪΧ|ϪΑ|Ϫ̯|̶ΘΒϏέ|ΐΒγ|ϪΑ|ϥΎΘϳΎϫ|Ϣθ̩|ί΍|ή̳΍|ˬ |Ύ˱ ϣ˴Ω|ϪϨϣ|Ϫ˳ Βϫέ|ϭ΍|Ϫϴϟ΍|Ϫ˳ ΒϏέ|Ϧϣ|Ϣ̰˵ϧϮϴϋ|Ζϟ˴Ύγ
˴ | |̵ή̴ϳΩ
|Ϧϣ| Ύ˱Όϴη| ΍Ϯ˵ϘΒ˵Η| Ϣϟ| Ϯ˴ϟ| ϭ| Ϣ̰Ϩϋ| Ϣ̰˵ϟΎϤϋ΍| Ε˴ΰΟ
˴ | Ύϣ| | ˬΪϴηΎΑ| ΎϫέΎ̯| Ϧϳ΍| ϝϮϐθϣ| ΎϴϧΩ| έΩ| ˬΪϨϫΪΑ| Ϣϫ| ήϤϋ| ΎϤη| ϪΑ| ή̳΍| Ζγ΍| ̶ϗΎΑ| ΎϴϧΩ| ̶Θϗϭ| ΎΗ| ˬ | Ϫ˵ ϴϗΎΑ| ΎϴϧΪϟ΍| Ύϣ| ΎϴϧΪϟ΍| ̶ϓ
|̶τΑέ|ϼ
˱ λ΍|Ύϫ|Ϧϳ΍|˭Ϊϳ΍|ϩΩ΍Ω|ϡΎΠϧ΍|ΎϤη|Ϫ̯|̶ϟΎϤϋ΍|ΎΑ|Ζδϴϧ|̵ϭΎδϣ|ϼ
˱ λ΍|Ζγ΍|ϩΪη|ϩΩ΍Ω|ΎϤη|ϪΑ|Ϫ̯|̶Ϥϴψϋ|έΎϴδΑ|̵Ύϫ|ΖϤόϧ|Ϣϫ|ίΎΑ|ˬ |ϡ˴ Ύψ˶όϟ΍|Ϣ̰ϴϠϋ|ϪϤ˵όϧ΍|Ϣ̯˶ΪϬΟ
|̵΍| ϩέΫ| ˬϥΎΗήϤϋ| ΕΪϣ| ϡΎϤΗ| έΩ| Ϯϟϭ| ˬϢ̯˶ΪϬΟ| Ϧϣ|Ύ˱ Όϴη| ΍Ϯ˵ϘΒ˵Η| Ϣϟ| Ϯ˴ϟ| ϭ|ΩϮΑ| Ϊϫ΍ϮΧ|ΎϤη| ήΑ| ΍ΪΧ| ̵Ύϫ| ΖϤόϧ| ̵| ϩί΍Ϊϧ΍| ϪΑ| Ϣϫ| ϝΎϤϋ΍| Ϧϳ΍| ϡΎϤΗ| Ϫ̯| ΪϴϨ̰ϧ| ή̰ϓ|Ωέ΍Ϊϧ| ϥ΁| ϪΑ
|Ϫ̯| ̶ϳΎϫέΎ̯| ϥ΁| ϞΑΎϘϣ| έΩ|ϼ
˱ λ΍| Ύϫ| Ϧϳ΍|ΖγΎϫ| ΖϤόϧ| ϥ΁|ϥίϭ| ˬΎϫ| ΖϤόϧ| Ϧϳ΍| ϥίϭ| Ϫ̯| ΪϴϨ̰ϧ| ή̰ϓ| Ϣϫ| ίΎΑ| ˬΪϴηΎΑ| ϩΩή̰ϧ| έ΍ά̳ϭήϓ| ΍έ| ΪϴϨ̰Α| ΪϴΘδϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| Ϫ̯| ΍έ| ̵έΎ̯
|ϢϳϮη|ΩΎη|ΪϳΎΒϧ|ΩϮη|̶ϣ|ϩΩ΍Ω|Ϫ̯|Ύϣ|ϪΑ|Ζϗϭ|̨ϴϫ|ˬΖγ΍|̵έϮσ|Ϧϳ΍|ϥϮ̩|β̡|ΪϳΎϣήϓ|̶ϣ|ΕήπΣ|$"|̵|ϪΒτΧ|έΩ|ή̴ϳΩ|ΩέϮϣ|̮ϳ|ίΎΑ|ϭ|Ζγ΍|ϩΪθϧ|ϩΩ΍Ω|ΪϴϨ̯|̶ϣ
|̶Θϗϭ| Ϫ̯| ΪϫΩ| έ΍ήϗ| ̶ϧΎδ̯| ί΍| ΍έ| Ύϣ| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ΍ΪΧ| ί΍| ˬϪϤόϧ| ϩ˵ήτ
˶ Β˵Η| ϻ| Ϧ͉Ϥϣ˶ | Ϣ̯Ύϳ΍| ϭ| ΎϨϠόΠϳ| ϥ΍| ϪϧΎΤΒγ| Ϳ΍| ϝΎδϧ|Ϣϳ΍| ϩΩϮΑ| Ϧϳ΍| ϖΤΘδϣ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| Ύϣ| Ϫ̯| ϢϴϨ̯| ή̰ϓ| ϭ
|ϥϭΪΑ| Ύϫ| ζϫΩ| ϥϮ̩| ϭ|Ζγ΍| ϪΒγΎΤϣ| ϥϭΪΑ| ̵Ύϫ| ζϫΩ| έ΍Ω| ΎϴϧΩ| ˬΖδϴϧ| ϪΒγΎΤϣ| ϭ| ϞϤϋ| έ΍Ω| ΎϴϧΩή̴ϳΩ| ϥ΍ϭ΍ήϓ| Ωέ΍Ϯϣ| ϭ|ΪϧϮη| ̶Ϥϧ| ΩΎη| ˬΪγέ| ̶ϣ| Ύϫ| ϥ΁| ϪΑ| ̶ΘϤόϧ 
ΪηΎΑ|
ζϫ΍ήϤϫ|
̵έ΍ΰ̳|
αΎ̢γ|
ΪϳΎΑ|
ϪθϴϤϫ|
Ζγ΍|
ϪΒγΎΤϣ
|
|Ϧϳ΍| ˬΖδϴϧ| ϪΒγΎΤϣ| ̵ΎΟ| ΎΟ| Ϧϳ΍|ϼ
˱ λ΍|ϞϤϋ|ϻ|ϭ| ΏΎδΣ|΍˱ΪϏ| ϭ| ΏΎδΣ| ϻ|ϭ| ϞϤϋ| ϡϮϴϟ΍|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ|Ϣ΋΍Ω| ΐϟΎσ|̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ|Ζγ΍| ΕήΧ΁| ϭ| ΎϴϧΩ| ΚΤΑ| ˬή̴ϳΩ| ΚΤΑ
|ϩΩή̯| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϳΎϫέΎ̯|αΎγ΍ήΑ| ςϘϓ| ΩϮη|̶ϣ| ϩΩ΍Ω| Ϫ̩| ήϫ| Ϫ̯| Ζγ΍| ΕήΧ΁| έΩ|ˬ̵΍| ϩΩή̰ϧ| Ϫ̩| ϭ| ̵΍|ϩΩή̯| Ϫ̩|Ϫ̯| Ζγ΍|Ϧϳ΍|ϪΑ| ϪΟϮΗ| ϥϭΪΑ| ΩϮη| ̶Ϥϧ| ϩΩ΍Ω|Ϫ̩| ήϫ| ΎΟ
|΍έ| Ϧϳ΍| ΰΟ| ΪϳΎΒϧ| Ϣϫ| Ύϣ| ˬΪηΎΒϧ| ϪϧϮ̳| Ϧϳ΍| ϥΎϬΟ| Ϫ̯| ϩΩή̯| ϩΩ΍έ΍| ΍ΪΧ| ή̳΍| ˬΪηΎΑ| ϪϧϮ̳| Ϧϳ΍| ϥΎϬΟ| Ϫ̯| Ζγ΍| ϩΩή̯| ϩΩ΍έ΍| ΍ΪΧ| Ϣϫ| Ϧϳ΍|Ϊϳ΍| ϩΩή̰ϧ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫέΎ̯| Ύϳ| ϭ| Ϊϳ΍
|Ϧϳ΍| ί΍| ˬΪϨϨ̯| ΩΎη| ΍έ| κΨη| Ύϫ| ϩΩ΍Ω| ϭ| Ϧϴ̴ϤϏ| ΍έ|κΨη| Ύϫ| ϩΩ΍Ϊϧ| ΪϳΎΒϧ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ˬΖγ΍|έ΍ήϗ| ϦϴϤϫ| ί΍| ϊοϭ| ΎΟ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ϢϴϨ̯| ϪΟϮΗ| ΪϳΎΑ| ΕήπΣ| ήϴΒόΗ| ϪΑ|Ϣϴϫ΍ϮΨΑ 
Ωέ΍Ϊϧ|
̶ΑΎΘ̯|
ϭ|
ΏΎδΣ|
̵ΰϴ̩|
̨ϴϫ|
ΎΟ|
Ϧϳ΍|
έΩ|
υΎΤϟ
|
|ί΍| ήΘϬΑ| ϪθϴϤϫ| ζϧΪϴϨη| Ϫ̯| ϩΪϳήϓ΁| ̵έϮΟ| ΍έ| ϥΎϬΟ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϩΪϳήϓ΁| ̶̳̬ϳϭ| ϥ΁| ΎΑ| ΍έ| ϥΎϬΟ| ΍ΪΧ| ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ|ω| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| Ϫ̯| ̵ή̴ϳΩ| ̶̳̬ϳϭ
|Ϫ̩| ήϫ| ΍έ| ΎϴϧΩ| Ϫ̯| ϩΪϣ΁| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ΐϠτϣ| Ϧϳ΍| ΩέϮϣ| |Ϣϳ΍| ϩΩή̯| ̶ϣ| ϥΎϤ̳|Ϫ̯| ϩΩϮΑ| ̶ϧ΁| ί΍| ήΗΪΑ| Ϫ̯| ϢϴϨϴΑ| ̶ϣ| ˬϢϳϮη| ̶ϣ| ̮ϳΩΰϧ| ϥ΁| ϪΑ| Ϫ̩ήϫ| ϭ| Ζγ΍| ζϧΪϳΩ
|ήΗ|Ζηί|ΪϳϮη|̶ϣ|ήΗ|̮ϳΩΰϧ|Ϫ̩ήϫ|ήΗ|Ζηί|ˬή̴ϳΩ|ϡΎ̳|ϭ|ΩϮη|̶ϣ|ήΗ|Ζηί|ˬΪϳϮη|̶ϣ|ήΗ|̮ϳΩΰϧ|ϡΎ̳|̮ϳ|ˬΖγ΍|ήΗΎΒϳί|ΪϴηΎΑ|ϪΘη΍Ω|έΎ̯|ϭ|ήγ|ϥ΁|ΎΑ|ήΗέϭΩ|ί΍
|Ϫ̯| ήϫ| ˬΎϬ˵Αή˴ θ˴ϣ|ϖ
˵ ϧ˶ έ˴ | ΎϴϧΪϟ΍| ϥΎϓ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ΕήπΣ| &|̵| ϪΒτΧ| έΩ|ήΗ| Ζηί| ΪϳϮη| ̶ϣ| ήΗ| ̮ϳΩΰϧ| Ϫ̩| ήϫ| ϭ| ΪϴϨϴΑ| ̶ϣ| ήΗΎΒϳί| ΍έ|ΎϴϧΩ| ΪϳήΗέϭΩ| Ϫ̩| ήϫ|ΩϮη| ̶ϣ

˵ Α˶ Ϯ˵ϳ| ϭ| Ύϫ˵ήψ
˴ Ϩϣ|ϖ
˵ ϧ˶ Ϯϳ| ˬΩέ΍Ω| ̶ϳϻ| ϭ| Ϟ̳|ή̡| ̵| ϪϤθ̩ήγ| ΪϳΩ|ˬΪη| ̮ϳΩΰϧ| ε΍|ϪϤθ̩ήγ| ϪΑ| β̯| ήϫ| ˬΎϬϋήθϣ| ύΩέ|ˬΖγ΍|ϩΪϴηϮϧ| ̵έΪ̯| Ώ΁| Ϫ̯| ΪϳΩ| ˬΪϴηϮϧ| ΎϴϧΩ| ί΍
|ϪϴΒθΗ|έΎϣ|ϪΑ|΍έ|ΎϴϧΩ|ΕήπΣ|ή̴ϳΩ|̵ΎΟ|̮ϳ|Ζγ΍|ΩϮϟ΁ήϫί|ϭ|ϩΪϨϨ̯|ϡϮϤδϣ|Ϫ̯|ΪϳΩ|Ωί|ϥ΁|ϪΑ|Ϫ̯|ΖγΩ|ˬΖγΎΒϳί|̶ϠϴΧ|Ϫ̯|ΪϳΩ|Ωή̯|ϥ΁|ϪΑ|ϩΎ̴ϧ|Ϫ̯|β̯|ήϫ|ˬΎϫ˵ήΒ˴ Ψ˴ϣ
|Ζϗϭ|̨ϴϫ|ϭ|Ζγ΍|̵ήϫΎχ|Ύϫ|̶ϳΎΒϳί|Ϧϳ΍|Ϫ̯|ΪϨϧ΍Ω|̶ϣ|Ύϫ|̱έΰΑ|˭Ϊϧέ΍Ω|ϝΎΧ|ϭ|ςΧ|ϥϮ̩|ˬΪϨΘδϫ|ΎΒϳί|̶ϠϴΧ|Ύϫ|Ϫ̪Α|̵΍ήΑ|Ϫ̯|Ϊϳ΍|ϩΪϳΩ|΍έ|ΎϫέΎϣ|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ϭ|ΪϨ̯|̶ϣ
|Ϣϫ| ΎϴϧΩ|ΪϨ̯| ̶ϣ| αΎδΣ΍| ΍έ| εήϫί| ϭ| ΩϮη| ̶ϣ| ̮ϳΩΰϧ| ˬΖγΎΒϳί| Ϣϫ| ϥ΁| ϦσΎΑ| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ| ή̰ϓ| ϭ| ΪϨϴΑ| ̶ϣ| ΍έ| ̵ήϫΎχ| ̶ϳΎΒϳί| Ϧϳ΍| Ϫ̪Α| ˬΪϧϮη| ̶Ϥϧ| ̮ϳΩΰϧ| ϥ΁| ϪΑ
|̶ϣ|Ωέ΍Ω| ̶όοϭ| ϦϴϨ̩| ̮ϳ| ˭ΪϳϮη| ̶ϣ| ̭ϼϫ| ΪϴϧΰΑ| ϥ΁| ϪΑ| Ϫ̯| ΖγΩ|ˬΎϫήΒΨϣ| ϖΑϮϳ| ϭ| Ύϣ΍| ˬΖγ΍| ΰϴ̴ϧ΍| ΏΎΠϋ΍| ϭ| ΎΒϳί| ̶ϠϴΧ| ̶Ϩ̯| ̶ϣ| ήψϧ| ̶Θϗϭ| ˬΖγ΍| έϮΟ| ϦϴϤϫ 
Ζγ΍| ̶ϨσΎΑ| ̶Θηί| ε΍| ϪϤϫ| ϭ| ̵ήϫΎχ| ̶ϳΎΒϳί| ε΍| ϪϤϫ| ˬ˲Ϟ΋Ύϣ| ˲ΩΎϨγ| ϭ| ˲Ϟ΋΍ί| Ϟ
͊ χ| ϭ| Ϟ΋ΎΣ| ˲έϭή˵Ϗ| ΪϳΎϣήϓ
|
|ί΍| ήΗΰϴ̴ϧ΍| Ζϔ̴η| ̶ϠϴΧ| ζϧΪϴϨη| ΎϴϧΩ| έΩ| ̵ΰϴ̩| ήϫ| | Ϫ˶ ϧ˶ Ύϴϋ| Ϧ˶ϣ| Ϣ˵ ψϋ΍| Ϫ˵ ϋ
˵ ΎϤ˴γ| ΎϴϧΪϟ΍| Ϧϣ| Ί
˳ ϴη| Ϟ
͇ ̯| ϭ| |Ζγ΍| ϩΪϣ΁| ΢ο΍ϭ| ϭ| ̶Ϡ̯| ΕέϮλ| ϪΑ| "| ̵| ϪΒτΧ| έΩ
|ΖγέΩ| ΕήΧ΁| έΩ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ΪόΑ| ϭ|Ζγ΍| ϩΩϮΒϧ| έϭ΁| Εάϟ| Ϣϫ| έΪϗ| ϥ΁| Ϫ̯| ΪϨϴΑ| ̶ϣ| ϭ| Ωϭέ| ̶ϣ| ||||||̶Θϗϭ| ˬΩήΑ| ̶ϣ| Εάϟ| ήΘθϴΑ| ΩϮϨη| ̶ϣ| ̶Θϗϭ| ϡΩ΁| ˬΖγ΍| ζϧΪϳΩ
|Ύϫ|Ϧϳ΍|ϩίΎΗ|Ϫ̯|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ΪόΑ|ˬΪϨ̯|̶ϣ|εέΎϤη|΍έ|̶Ϭϟ΍|̵Ύϫ|ΖϤόϧ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ί΍|ΪόΑ|ˬϦϴϋ|ϩήϗ|Ϧϣ|ϢϬϟ|̶ϔΧ΍|Ύϣ|βϔϧ|̵έΪΗ|Ύϣ|ΪϳΎϣήϓ|̶ϣ|Ϣϫ|ϥ΁ήϗ|Ζγ΍|Ϧϳ΍|β̰ϋήΑ
|ΪϨϳΎηϮΧ|ί΍| Ϫ̩| ϥ΁| ˬϦϴϋ|ϩήϗ| Ϧϣ|ϢϬϟ| ̶ϔΧ΍| Ύϣ| βϔϧ| ̵έΪΗ| Ύϣ|ΪϴϨ̰Α| αΎϴϗ| Ϊϴϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ϭ| Ζγ΍| ̶̩| Ϫ̯| ΪϴϤϬϓ| ̶Ϥϧ| Ύϫ| ϩΪϴϨη| ί΍| ˬΖδϴ̩|Ϫ̯|Ϊϴϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| ΪϳϮϨη| ̶ϣ| Ϫ̯| ΍έ

|

|

|
|
|

|


͇ ̯| ϭ| | ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ˬ Ϫ˶ ϧ˶ Ύϴϋ|Ϧ˶ϣ|Ϣ˵ ψϋ΍|Ϫ˵ ϋ
˵ ΎϤ˴γ| ΎϴϧΪϟ΍| Ϧϣ|Ί
˳ ϴη| Ϟ
͇ ̯| ϭ| | ΎΟ| Ϧϳ΍| έΩ| ΕήπΣ|Ζγ΍| ζΨΑ| Εάϟ| έΪϘ̩| Ϫ̯| ΪϴϤϬϔΑ| ΪϴϤϬϓ| ̶Ϥϧ| ΍έ| Ύϫ| ϥ΁| ˬΖδϫ| ΎΠϧ΁| έΩ| Ύϫ
|Εάϟ|ΪϨϴΑ| ̶ϣ|ΎΠϧ΁| έΩ| Ϫ̯| ̶ΗέϮλ| ϥ΁| ϪΑ| ΩϮϨη| ̶ϣ| ΕήΧ΁| ί΍| ΎΠϨϳ΍| έΩ| Ϫ̯| Ϫ̩| ήϫ| ˬΖγ΍| Ϧϳ΍| β̰ϋ|ΕήΧ΁|ΩέϮϣ| έΩ|Ύϣ΍| ˬ Ϫ˶ ϋΎϤγ| Ϧ˶ϣ|Ϣ˵ ψϋ΍|Ϫ˵ ϋ
˵ ΎϤ˴γ| ϩήΧϻ΍| Ϧϣ|Ί
˳ ϴη
|Ϫ̯| ϩΩϮΒϧ| ϥ΁| Ϫ̯| ΪϴϤϬϓ| ̶ϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥ΍ΰϴϣ| ϭ| Ζγ΍| ϥΎϤϫ| Ίϴη| ̮ϳ| ϪΑ| ΎϤη| ̶̰ϳΩΰϧ| ϥ΍ΰϴϣ| ΎϴϧΩ| έΩ| Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ| Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ|Ϊϧ΍| ϩΪϳήϓ΁| ̵έϮΟ| Ϧϳ΍| ΍έ| ΎϴϧΩ| ˬΩήΑ| ̶Ϥϧ
|̵ΰϴ̩| ̶Ϩόϳ| ϩΪϨΒϳήϓΪϨ̯| ̶ϣ|ήϴΒόΗ| ΎϴϧΩ| ̶̳ΪϨΒϳήϓ| ί΍| ΩέϮϣ| **|ί΍| ζϴΑ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| ΕήπΣ| Ϫ̯|Ζγ΍| ΚϴΣ| Ϧϳ΍| ϪΑ|ϥΎϤϫ| ΪϳΩή̯| ̶ϣ|ή̰ϓ
|ΎϴϧΩ|έΩ|ϭ|Ζγ΍|ϩΪϨΒϳήϓ|ΎϴϧΩ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ί΍|Ύ˱ Ϥ΋΍Ω|̵ή̴ϳΩ|ϥ΍ϭ΍ήϓ|̵Ύϫ|ϪΒτΧ|έΩ|ϭ|&)|ˬ&|ˬ|ˬ$|ˬ*|ˬ|ˬ))|̵Ύϫ|ϪΒτΧ|έΩ|Ζδϴϧ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|Ϫ̯|ΪϳΎϤϧ|̶ϣ
|ˬΪϧ΍| ϩΪϳήϓ΁| Ϫ̯| ̶Η΍ΩϮΟϮϣ| ϥΎϬΟ| έΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϩΪϣ΁| ˬϩΪη| ϩΪϳήϓ΁| Ϫ̯| ̶όοϭ| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| Ϫ̯| ̵ή̴ϳΩ| ̶̳̬ϳϭ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ|#ϩΪϣ΁| ˬΖγ΍| έ΍ήϗήΑ| ̶όοϭ| ϦϴϨ̩
|ϖϴϓϮΗ| Ϧϳήϗ| ˬΎϴϧΩ| έΩ| ̶δ̯| ̵ίϭέ| ϭ| ϕίέ| ϥΩή̯| ήΗ| ϊϴγϭ| ϩ΍έ| έΩ| ̶θηϮ̯| ̨ϴϫ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ζγ΍| Ϧϴόϣ| ϭ| ϡϮδϘϣ| ˬΖγ΍| ϥΎϬΟ| έΩ| ϥΎθϗίέ| Ϫ̪ϧ΁| Ϣϫ| ϭ| ϥΎηΪϧΎϣ| ΕΪϣ
|ˬΖδϴϧ| ϡέ΍Ω| Ϧϣ| Ϫ̯| Ϫ̩| ϥ΁| ϕίέ|ˬ̶Αήϋ|ϥΎΑί|έΩΪϨ̯| ήΘθϴΑ| ΎϴϧΩ| έΩ| ΍έ|ζϗίέ| Ϫϧ| ϭ| ΪϨ̯| ήΘθϴΑ| ΍έ| ΎϴϧΩ|έΩ| ζϧΪϧΎϣ| ΕΪϣ| ϝϮσ| Ϫϧ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| β̯| ̨ϴϫ| ̶Ϩόϳ| ˬΖδϴϧ
|ϪϧΎΧ|Ϧϳ΍|ί΍|ΎΗ|ϭΩ|έΩ|ϡϮη|ϖϓϮϣ|ςϘϓ|ϡήϤϋ|ΕΪϣ|ϡΎϤΗ|έΩ|̶ϟϭ|ϢηΎΑ|ϪΘη΍Ω|ϪϧΎΧ|ΎΗ|ϩΩ|Ϧϣ|Ϫ̯|ΪϴϨ̯|νήϓ|ϝΎΜϣ|̵΍ήΑ|ΪηΎΑ|̶ϣ|ˬϡήΑ|̶ϣ|ϩήϬΑ|Ύϫ|ϪΘη΍Ω|ί΍|Ϫ̪ϧ΁|Ϫ̰ϠΑ
|ϕίέ|ϩΩϮΑ| ϪϧΎΧ| ϭΩ|ϥ΁|Ϧϣ|ϕίέ|Ύϣ΍| ϩΩϮΑ| ϪϧΎΧ|ΎΗ| ϩΩ| ϩΪη| ϩΩ΍Ω|Ϧϣ| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ΘϤόϧ| ˬΖγ΍| ϩΩϮΒϧ| ϪϧΎΧ| ϩΩ| Ϧϣ| ϕίέ|ΕέϮλ| Ϧϳ΍| έΩ|ϡήΒΑ| Εάϟ|ϥ΁|ί΍| ϭ| ϢϨϳΰ̳|ΖϣΎϗ΍| Ύϫ
|ήΗ|̲ϨΗ|ˬΖδϫ|Ϧϣ|ήΑ|Ϫ̯|̶ΘϤόϧ|ί΍|ΐΗ΍ήϣ|ϪΑ|Ϧϣ|ϕίέ|̵|ϪϨϣ΍Ω|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϥΎ̰ϣ΍|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ˬϡήΑ|̶ϣ|ϢϳΎϫ|ϪΘη΍Ω|ί΍|Ϫ̯|Ζγ΍|̵΍|ϩήϬΑ|ϥ΁|ˬϡέ΍Ω|Ϧϣ|Ϫ̯|Ζδϴϧ|̵ΰϴ̩|ϥ΁
|ΖϤόϧ| Ζϗϭ| ϥ΁| ˬΩϮΑ| ϥΩέϮΧ| ̵| ϪϟϮϘϣ| ί΍| Ύϫ| ΖϤόϧ| ̵| ϪϤϫ| ή̳΍|Ζγ΍| ϩήϔγ| έΩ|Ϫ̯| ̵ΰϴ̩|ϥ΁| Ϫϧ| Ωϭέ|̶ϣ| ϦϴϳΎ̡| ϮϠ̳|ί΍| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩|ϥ΁| ̶Ϩόϳ| ϕίέ|Ζγ΍|ϥ΍ϭ΍ήϓ| ˬΪηΎΑ
|ΪϨϳϮ̳|̶Ϥϧ|ϕίέ|̶ΘϤόϧ|ήϫ|ϪΑ|̶Αήϋ|ϥΎΑί|έΩ|ΩϮη|̶ϣ|ϥΎΗΪϳΎϋ|ϭ|Ωϭέ|̶ϣ|ϦϴϳΎ̡|ϥΎΘϳϮϠ̳|ί΍|Ϫ̯|Ϊη|̶ϣ|̵ΰϴ̩|ϥ΁|ϕίέ|Ύϣ΍|ˬΩϮΑ|ϥΎΗ|ϩήϔγ|έΩ|Ϫ̯|Ϊη|̶ϣ|̵ΰϴ̩|ϥ΁
|̵΍ήΑ| ϭ| ϩΩή̯| κΨθϣ| ΪϳήΑ| ̶ϣ| ϩήϬΑ| Ϫ̯| ΍έ| ̶ΘϤόϧ| Ϣϫ| ϭ| ΎϤη| ήϤϋ| Ϣϫ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| Ζγ΍| ϩΪη| ϩέΎη΍| ̵ΩΪόΘϣ| Ωέ΍Ϯϣ| έΩ|$Ζγ΍| ΖϤόϧ| ΩέϮϣ| ί΍| κ
˷ Χ΍| ϕίέ| ΩέϮϣϭ
|΍έ|Ύϫ| ϕίέ|Ϫ̯| Ζγ΍ΪΧ| ˬΎϬϠ͉Ϡϗ˴ | ϭ| Ύϫ˴ήΜ͉̰
˴ ϓ˴ |ϕ
˴ ΍ίέϻ΍| έ͉Ϊϗ˴ | ϭ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ|ΡΎΒηϻ΍| ϪΒτΧ||)| ̵| ϪΒτΧ| έΩ|ΪϴϨ̰Α| Ϊϴϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ̨ϴϫ|ΎϤη| Ϧϳ΍| ήϴϴϐΗ
|ˬ˶Ϫό˴ δ
͉ ϟ΍|ϭ|ϖ
˶ ϴ͉πϟ΍|̶˴Ϡϋ
˴ |ΎϬ˴Ϥδ
͉ ϗ˴ |Ϣ̯|ϭ|ϞϴϠϘΗ|εΩϮΧ|Ϣϫ|΍έ|̶πόΑ|ϭ|ϩΩή̯|ΩΎϳί|εΩϮΧ|΍έ|̶πόΑ|ˬΎϬϠ͉Ϡϗ˴ |ϭ|Ύϫ˴ήΜ͉̰
˴ ϓ˴ |Ζγ΍|ϩΩΎΘγήϓ|ϭήϓ|ϩί΍Ϊϧ΍|ϪΑ|ϭ|ϩΩή̯|ήϳΪϘΗ|ϭ|κΨθϣ
|Ϧϳ΍|ί΍|ΪόΑ|ˬϪϠΑ|Ζγ΍|ϩΩή̰ϧ|̶ϤϠχ|Ϣϫ|ϝΎΣ|ϭΩ|ήϫ|έΩ|ˬΎϬϴϓ|ϝ
˴ Ϊ˴όϓ|Ζγ΍|ϊ˷γϮϣ|Ϫ̯|Ζϗϭ|ϥ΁|Ϫ̩|ϭ|Ζγ΍|ϖ˷ϴο|Ϫ̯|Ζϗϭ|ϥ΁|Ϫ̩|ˬϩΩή̯|ϢϴδϘΗ|΍έ|Ύϫ|ϕίέ|Ϧϳ΍|΍ΪΧ|ΩϮΧ
|Ϧϣ|ή˴ Β͉μϟ΍|ϭ|ή˴ ̰͊θϟ΍|̮
˴ ϟ˶άΑ|ή˶ ΒΘΨ˴ϴϟ| ϭ| Ύϫ˶έϮδό˴ϣ| ϭ| Ύϫ˶έϮδϴ˴ϤΑ˶ |Ω˴ ΍έ΍|Ϧ˴ϣ|̶
˴ Ϡ˴ΘΒ˴ϴϟ˶|Ωέϭ΁|Ϣϫ΍ήϓ| Ζγ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ϫ̯|̵ΰϴ̩| ̵΍ήΑ| ΍έ| ϪϨϴϤσ| ˬΩή̯| Ϣϫ΍ήϓ| ΍έ|̶θϴΑ| ϭ| ̶Ϥ̯| Ϧϳ΍| Ϫ̯
|ϥ΁| ΪϨϴΒΑ| ΎΗ| ˬ̶̳Ϊϧί| ̵ΎϫΎϨΧ΍ήϓΎΑ| ˬΩϮΑ| ϩΩ΍Ω| ήΘθϴΑ| Ϫ̯| ΍έ| ̶ϳΎϫ| ϥ΁| ϭ| ̶̳Ϊϧί| ̵Ύϫ| ̵έ΍ϮηΩ| ΎΑ| ˬΩϮΑ| ϩΩ΍Ω| Ϣ̯| Ϫ̯| ΍έ| ̶ϳΎϬϧ΁| ΪϨ̯| ζϳΎϣί΁| ΎΗ| Ωή̯| ϩΩ΍έ΍| ˬΎϫ˶ήϴϘϓ| ϭ| ΎϬ͉ϴϨ˴Ϗ
|̶ϨϏ| ί΍| ˬήΒλ| έΎψΘϧ΍| ήϴϘϓ| ί΍| ϪθϴϤϫ| ˮϪϧ| Ύϳ| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ήΒλ| Ζγ΍| ϩΩ΍Ω| Ϣ̯| Ύϫ| ϥ΁| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ϥ΁| ϭ| ˮϪϧ| Ύϳ| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ή̰η| Ύϳ΁| ˬϩΪη| ϩΩ΍Ω| Ύϫ| ϥ΁| ϪΑ| ϥ΍ϭ΍ήϓ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ
|̶ϣ| ˬΩϮΑ| ζϳΎϣί΁| ήΑ| ΎϨΑ| ή̳΍| Ϫ̯| ϢϴϳϮ̴Α| ΪϳΎΒϧ| ̶Ϩόϳ| ˬΖγ΍| ϩΪϣ΁| Ϣϫ΍ήϓ| ̶ϧ΍ϭ΍ήϓ| ΖϤϴϗ| ϪΑ| ̵ίΎγ| ϪϨϴϣί| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ϢϴϳϮ̴Α| ΪϳΎΒϧ| ϝΎΣ| Ϧϴϋ| έΩ| Ύϣ΍| ˬΩϭέ| ̶ϣ| ή̰η| έΎψΘϧ΍
|Ϧϳ΍| έΩ|ήϴϘϓ| ί΍| ΍έ| ήΒλ| ϭ| ϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| έΎψΘϧ΍| ̶ϨϏ| ί΍| ΍έ| ή̰η| ˬΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ήΒλ| ̶δ̯| Ϫ̩| ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ήΒλ| ̶δ̯| Ϫ̩| ϭ| ˮϪϧ| Ύϳ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ή̰η| Ϫ̯| ΪϨϨϴΒΑ| ΪϨΘγ΍ϮΧ
|ϭ|Ζδϴϧ| Ϣϫ| έϮσ| Ϧϳ΍| ΪϨϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ΕήπΣ| ˬΪϳΎϴΑ| Ϣϫ΍ήϓ| ζϳΎϣί΁| ̵| ϪϨϴϣί| ΎΗ| ΪϨΘδϫ| ΎϨ̴ϨΗ| έΩ| ϪθϴϤϫ| ΍ήϘϓ| ϥϮ̩| ˬΖγ΍| ϩΪη| ϡΎϤΗ| ϥ΍ή̳| ̵ίΎγ| ϪϨϴϣί| Ϧϳ΍| ΕέϮλ
|ϭ| ήϘϓ| εΰ̳| ϪϠλΎϓϼΑ| Ϫόγ| Ϧϳ΍| ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| Ωέ΍Ω| ϥΎ̰ϣ΍| Ζγ΍| ϪΘϔ̳| ˬϩΩή̰ϧ| ϥϮϣΎϣ|΍έ|ϥ΍ΪϨϤΗϭήΛ| ΍ΪΧ| ϝΎΣ| Ϧϴϋ| έΩ| Ύϣ΍|ϞϴΑΎϘ˴ϋ| ΎϬ˶Θό˴ δ
˴ Α˶ | ϥήϗ| ϢΛ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ϪϠλΎϓϼΑ
|ΎϬΣ΍ήϓ΍|ΝήϔΑ| ϭ| ΩϮη| ϪΘϓή̳|Ζϣϼγ| Ϧϳ΍| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ̶Ϩόϳ| ˬΖγ΍| ΕΎϓ΁| νήόϣ|έΩ|Ζϗϭ| ϪϤϫ| ΩϮη| ̶ϣ| ϩΩ΍Ω| Ϫ̯| Ϣϫ| ̶ϳΎϫ| Ζϣϼγ| ˬΎϬΗΎϓ΁| ϕέ΍Ϯσ| ΎϬΘϣϼδΑ| ϭ| ΪϳΎϴΑ| ϪϗΎϓ
|Ϫ̯|Ζδϴϧ| Ϣϫ| έϮΟ| Ϧϳ΍| ˬΩέϭ΁|ΩϮΟϭ| ϪΑ| ΍έ|ΎϨ̴ϨΗ|΍˱έϮϓ| Ύϫ| ϪϨΧέ| Ϧϳ΍| ΎΑ| Ϊϧ΍ϮΘΑ| Ϫ̯|ϩΩέϭ΁| Ϣϫ΍ήϓ| Ϣϫ| ΍έ| ̶ϳΎϫ| ϪϨΧέ| ˬϩΩέϭ΁| Ϣϫ΍ήϓ| ̶θϳΎθ̳| ΍ΪΧ|ΎΟ|ήϫ| ˬΎϬ˶Σ΍ήΗ΍|κ
˴ μ
˴ Ϗ
˵ 
ΪϧΎϤΑ|
̶ϗΎΑ|
ϝ΍ϮϨϣ|
ϦϴϤϫ|
ϪΑ|
ϪθϴϤϫ
|
|ϪΑ| Ύϳ| ϭ| Ζγ΍| ϥΎΗ| ϕίέ|Ϫ̯| ΪϳϭΩ|̶ϣ| ̵ΰϴ̩| ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| Ύϳ| ΎϤη| ̵| ϪϤϫ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ|ΕήπΣ|ΪϨΘδϫ| ̶ϣϮδϘϣ| ̵Ύϫ| ϕίέ|ˬΎϫ| ϕίέ|Ϫ̯| Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ| ̶̳̬ϳϭ| Ϧϳ΍| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ
|̵ΰϴ̩|ϝΎΒϧΩ|ϪΑ|ή̳΍|ϭ|ΪϨϫΩ|̶ϣ|ΎϤη|ϪΑ|ϭ|| Ζγ΍|ϥΎΗ|ϕίέ|ϥϮ̩|ˬΪϳϭΪϧ|ˬΖγ΍|ϥΎΗ|ϕίέ|Ϫ̯|ΪϳϭΩ|̶ϣ|̵ΰϴ̩|ϝΎΒϧΩ|ϪΑ|ή̳΍|Ζδϴϧ|ϥΎΗ|ϕίέ|Ϫ̯|ΪϳϭΩ|̶ϣ|̵ΰϴ̩|ϝΎΒϧΩ
|ϮΗ| Ϫ̯| Ζγ΍| κΨθϣ| ϕίέ| Ϧϳ΍| ˬΖγ΍|ϕίέ|ϢϬϣ| Ύϣ΍| ˬΩϮη| ̶ϣ| ϩΩ΍Ω|ΏΎΘ̯| ϭ| ΏΎδΣ|̶Α| ΖϤόϧ|ΪϨϫΩ| ̶Ϥϧ| ΍έ|ϥ΁| ΎϤη| ϪΑ| ϥϮ̩|ΪϳϭΪϧ| ίΎΑ| ˬΖδϴϧ| ϥΎΗ| ϕίέ| Ϫ̯| ΪϳϭΩ| ̶ϣ 
Ζγ΍| ϩΩΎϬϧ| ϥϮ̩| ̵ϭήΑ| ΪϳΎΒϧ| Ϣϫ| ϩΩΎϬϧ| ϕίέ| ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| ϭ| Ζγ΍| ϩΩΎϬϨϧ| ϥϮ̩| ̵ϭήΑ| ΪϳΎΒϧ| ϩΩΎϬϨϧ| ϕίέ| ϝΎΒϧΩ| ϪΑ| ˬ̵ήΒΑ| ϩήϬΑ| ΪϳΎΑ| έΪϘ̩| ϭ| ̶ηΎΑ| ϪΘη΍ΩέΪϘ̩
|
|ϦΑ΍|ΪϳΎΑ|υΎΤϟ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ΪϴϨϴΑ|̶ϣ|΍έ|έϮτΗ|ήϫΎψϣ|Ύ˱ Ϥ΋΍Ω|ΎϤη|ϭ|Ζγ΍|έϮτΗ|έΩ|ΰϴ̩|ϪϤϫ|ϥϮ̩|ΎϴϧΩ|Ϧϳ΍|έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ΪϨ̯|̶ϣ|Ϊϴ̯ΎΗ|ϥ΁|ήΑ|ϥΎθϳ΍|Ϫ̯|̵ΪόΑ|̶̳̬ϳϭ|Ύϣ΍
|ΩϮη| ̶ϣ| ήϴΒόΗ| ήϴΑΪΘϟ΍| ρ΍ήϓ΍| Ύϳ| Ϟϣϻ΍|ϝϮσ| ϪΑ| ϥ΁| ί΍| Ϫ̯| Ϫ̩| ϥ΁| ̶Ϩόϳ| ̶σ΍ήϓ΍| ̶θϳΪϧ΍| ϩΪϨϳ΁| ϭ| ΩϮθΑ| Ϫ̩| Ϫ̯| Ζδϴϧ| ϡϮϠόϣ|Ζη΍Ω| αΎ̡| ΍έ|ϪψΤϟ| ΪϳΎΑ| β̡| ˬΪϴηΎΑ| ΖϗϮϟ΍
|ϪϤϫ| ϡΩ΁| ˬΖγ΍| κΨθϣΎϧ| ΰϴ̩| ϪϤϫ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϞϴϟΩ| ϪΑ|ΪϨΘδϫ| ϡϮϣάϣ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ˬΪηΎΑ| ϪΘη΍Ω| Ϟϣϻ΍| ϝϮσ| Ύϳ| ˬΪηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ήϴΑΪΗ| ΩΎϳί| ϩΪϨϳ΁| ΏΎΑ| έΩ| Ϊϫ΍ϮΨΑ| ϡΩ΁| ϭ
|ΖΑΎΛ| ϥΎϤϳΎϫ| ϩΩ΍Ω| Ϫ̯| ΪϨϳ΁| ̶ϣ| έΩ| ΖγέΩ| ̶Θϗϭ| Ύϫ| ϪΒγΎΤϣ| Ϧϳ΍| Ύϣ΍|ΩΰϳήΑ| ϩΪϨϳ΁| ̵΍ήΑ| Ωέ΍Ω| Ϫ̯| ̶ΗΎϋϼσ΍| ϪΑ| ϪΟϮΗ| ΎΑ| ̶Ϩόϳ| ˬΪϨ̯| ϪΒγΎΤϣ| Ύϫ| ϩΩ΍Ω| αΎγ΍ήΑ| ΪϳΎΑ| Ζϗϭ
|ϩΪϨϳ΁| ˮΖγ΍|ϊϗϮϣ| Ϫ̩| ϩΪϨϳ΁| ϦϳήΗ| ̮ϳΩΰϧ|Ωή̯| ̮ϳΩΰϧ| ϩΪϨϳ΁| ϪΑ| ϭ| ΕΪϣ| ϩΎΗϮ̯| ΩϮη| ̶ϣ| ΎΗ| ΪϳΎΑ| ΍έ|ϪΒγΎΤϣ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ˬΪϨϧΎϤΑ| ΖΑΎΛ| Ύϫ| ϩΩ΍Ω|Ϫ̯| Ζδϴϧ| ϡϮϠόϣ| ̶Θϗϭ| ˬΪϨϧΎϤΑ
|ϥΩϮΑ| ΖϗϮϟ΍| ϦΑ΍| ϊϗ΍ϭ| έΩ| Ϧϳ΍| ˬήΗέϭΩ| ̵Ύϫ| ϩΪϨϳ΁| ϑϭήμϣ| Ϫϧ| ˬΪϧϮη| ϥϻ΍| ϑϭήμϣ| ΪϳΎΑ| Ύϫ| ϪΒγΎΤϣ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ϥϻ΍| ϦϴϤϫ| ̶Ϩόϳ| ˬΪηΎΑ| ήϔλ| Ύϣ| ΎΑ| ε΍| ϪϠλΎϓ| Ϫ̯| ̵΍
|Ϫ̯| ΍έ| ϪΘηά̳| ΎϤη| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ| ϩέΎη΍| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ύ˱ Ϥ΋΍Ω| ΕήπΣϥΩϮΒϧ| Ϣϫ| ϪΘηά̳| ̵| ϪθϳΪϧ΍| έΩ| ϪΘΒϟ΍| ϭ| ϥΩϮΒϧ| ϩΪϨϳ΁| ΪϨΑ| έΩ| ̶Ϩόϳ| ˬϥΩϮΑ| ΖϗϮϟ΍| ϦΑ΍| ϖϴϗΩ| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ|Ζγ΍
|Ζγ΍|Ϧϳ΍|Ζγ΍|ϥΩϮΑ|ΖϗϮϟ΍|ϦΑ΍|ϩΪϨϨ̯|ϪϴλϮΗ|ϭ|ίϮΠϣ|Ϫ̯|̵ΰϴ̩Ϊϳήϴ̴Α|ήψϧ|έΩ|΍έ|ϝΎΣ|ςϘϓ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ˬΪϳέ΍Ϊϧ|έΎϴΘΧ΍|έΩ|Ϫ̯|Ϣϫ|΍έ|ϩΪϨϳ΁|ϭ|Ϊϳέ΍Ϊϧ|έΎϴΘΧ΍|έΩ|ˬϪΘηά̳ 
ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ήόη| Ϧϳ΍| έΩ| ΕήπΣ| Ωή̯| ϪΒγΎΤϣ| ΩϮη| ̶Ϥϧ| ή̴ϳΩ| ΍έ| ϡΪϋ| ϭΩ| ϦϴΑ| ϭ| Ϣϳ΍| ϪΘδθϧ| ϡΪϋ| ϭΩ| ϦϴΑ| Ύϣ| Ϫ̯
|
ϦϳΎϓ|
̮ϴΗΎϴγ|
Ύϣ|
ϭ|
̶πϣ|
ΕΎϓ|
Ύϣ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ϦϴϣΪόϟ΍|
ϦϴΑ|
Ϫλήϔϟ΍|
ϢϨΘϐϓ|
Ϣϗ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|ϪΘ̰ϧ| Ϫγ|Ζλήϓ| ϡΎϨΘϏ΍|| ϥΩϮΑ| ΖϗϮϟ΍| ϦΑ΍| ΏΎΑ| έΩ|ΪϳέΎϤθΑ| ΖϤϴϨϏ| ΍έ|ϡΪϋ| ϭΩ| ϦϴΑ| Ζλήϓ| ˬΖδϴϧ| Ϫ̯| ϥϻ΍| ˬΪϣ΁| Ϊϫ΍ϮΧ| Ϫ̯|̵ΰϴ̩| ϥ΁| ϭ| Ζηά̳| ΕΎϓ| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| ϥ΁ 
ϢϴϨ̯|
̶ϣ|
ϩέΎη΍|
΍έ
|
|Ϫ̯|Ϧϳ΍| Ϫϧ| ΪϴϫΪΑ| ϡΎΠϧ΍| ˬΪϴϫΩ|ϡΎΠϧ΍| ΪϳΎΑ| ϥϻ΍|Ϫ̯| ΍έ|̵έΎ̯|Ϫ̯| Ζγ΍|Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ|ˬΪϴϨ̯| ̵ΰϳέ|ϪϣΎϧήΑ| ϩΪϨϳ΁| ̵΍ήΑ| ΪϳΎΒϧ| ΎϤη| ϭ| ΪϴηΎΑ| ΖϗϮϟ΍|ϦΑ΍| ΩϮη| ̶ϣ| ϪΘϔ̳| ̶Θϗϭ|
|ϥ΁| ˬϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| ̶ϧ΁|ήϫ|έΩ| Ϫ̯| ΍έ|̵έΎ̯| ή̳΍|β̡ΪϴϨ̯| ̶ϣ| ϩΪϨϳ΁| ̵| ϪΒγΎΤϣ| ϭ| ̶θϳΪϧ΍| ϭίέ΁| ϑήλ|ϥϻ΍| ΍έ|ϥΎΗ| Ζϗϭ| ϥϮ̩| ˬΪϴϫΪϧ| ϡΎΠϧ΍| ΪϴϫΪΑ| ϡΎΠϧ΍| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| ΍έ| ̵έΎ̯

|

|

|

|

|
|
|
|
|

|̶θϳΪϧ΍| ϩΪϨϳ΁| ˬϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| ϥϻ΍|Ϫ̯| ΍έ| ̵έΎ̯| ή̳΍| ΖϟΎΤϨϳ΍| έΩ| ˬϢϴϨ̰ϧ| ̵ή̴ϳΩ| έΎ̯| ϑήλ| ΍έ| Ϣϳέ΍Ω| έΎϴΘΧ΍|έΩ| ϡΪϋ| ΎΗ| ϭΩ| ϥΎϴϣ| έΪϧϻ΍| Ϫ̯| ΍έ| ̶Θλήϓ| ϭ| Ζϗϭ| ϭ| ϢϴϨ̰Α| ΍έ
|Ϫ̯| ΍έ|̵έΎ̯| ̶ϧ΁| ήϫ| έΩ|Ϊϧ΍|ϪΘϔ̳|Ύϣ| ϪΑ| Ϫ̯| ΪϴϨ̯| ϪΟϮΗ|Ζγ΍| ϢϬϣ| ϪΘ̰ϧ| Ϧϳ΍| ˭ϢϫΩ| ̶ϣ| ϡΎΠϧ΍| ΍έ|Ϣϧϻ΍| έΎ̯| ϊϗ΍ϭ| έΩ| Ϧϣ| ϭ| Ζγ΍| Ϧϣ| ϥϻ΍έΎ̯| ̶θϳΪϧ΍| ϩΪϨϳ΁|Ζϗϭ| ϥ΁|ˬΪηΎΑ
|Ϧϳ΍| ̶ϟϭ| Ζγ΍| ϩΪϨϳ΁|ϪΑ| ρϮΑήϣ| ϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| ϥϻ΍| Ϫ̯| ΍έ|̵έΎ̯| ή̳΍| Ύϣ΍|Ζγ΍|ΖγέΩ| Ϧϳ΍|ΪϳήΒϧ| ϦϴΑ| ί΍| ΍έ|ϥΎΘϧϻ΍| Ζϗϭ| Ϟϣϻ΍| ϝϮσ| ϭ| ̶θϳΪϧ΍| ϩΪϨϳ΁| ΎΑ| ϭ| ΪϴϨ̰Α| ˬΪϴϨ̰Α| ΪϳΎΑ
|ϥ΁|ή̴ϳΩ|ήϴΒόΗ|ϪΑ|ϢϫΩ|̶ϣ|ϡΎΠϧ΍|΍έ|Ϣϧϻ΍|έΎ̯|ϡέ΍Ω|Ϣϫ|ίΎΑ|ˬϢΘδϫ|ΖϗϮϟ΍|ϦΑ΍|Ϧϣ|ίΎΑ|ˬϢϨ̰Α|΍έ|ϩΪϨϳ΁|ϪΑ|ρϮΑήϣ|έΎ̯|ϭ|ϢϳΎϴΑ|Ϧϣ|ή̳΍|ΕέϮλ|Ϧϳ΍έΩ|ˬϢϨ̰Α|ϥϻ΍|ΪϳΎΑ|΍έ
|΍έ|̵έΎ̯| ή̳΍| ϻΎΣ|ϢϴϨ̰ϧ| ϝϮϐθϣ| ή̴ϳΩ| έΎ̯|ϪΑ| ˬΩή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̯|̵έΎ̯| ί΍|΍έ|ϥΎϣΩϮΧ| ϭ| ϢϴϨ̰Α| ˬΩή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̯|΍έ|̵έΎ̯|ϪψΤϟ| ήϫ|έΩ| Ϫ̯| ΖγΎϨϳ΍| Ωέ΍Ω| ΖϴϤϫ΍| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩
|ϭίέ΁| ϭ| Ύϫ| Ϟϣϻ΍| ϝϮσ| ϥ΁| ϝϮϤθϣ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ˬϢϴϫΪΑ| ϡΎΠϧ΍| ΪϳΎΑ| ϥϻ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵έΎ̯| ϢϴϫΩ| ̶ϣ| ϡΎΠϧ΍| ΍έ| ϥ΁| Ϣϳέ΍Ω| ̶Θϗϭ| Ϣϫ| ίΎΑ| ˬΖγ΍| ϩΪϨϳ΁| ̵| ϩέΎΑέΩ| ˬΩή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̯ 
ΩϮΑ|
Ϣϴϫ΍ϮΨϧ|
̶θϳΪϧ΍
|
|Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ̶ϫΎ̳΁| αΎγ΍ήΑ| Ϫϧ| ˬϡήϴ̴Α| ϢϴϤμΗ| ϡ΍| ̶ϧϮϨ̯| ̵Ύϫ| ̶ϫΎ̳΁| αΎγ΍ήΑ| ΪϳΎΑ| Ζϗϭ| ϪϤϫ| Ϧϣ| Ϫ̯| ΖγΎϨόϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϪθϴϤϫ| ϥΩϮΑ| ΖϗϮϟ΍| ϦΑ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ή̴ϳΩ| ̵| ϪΘ̰ϧ|
|ήΘθϴΑ|Ϧϣ|ΕΎϋϼσ΍|ϩΪϨϳ΁|έΩ|Ϫ̯|Ωέ΍Ω|ϥΎ̰ϣ΍|Ύϣ΍|ˬϢϫΪΑ|ϡΎΠϧ΍|΍έ|-|έΎ̯|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ϡ΍|Ϫϔϴχϭ|ϡέ΍Ω|ϥϻ΍|Ϫ̯|̶ΗΎϋϼσ΍|αΎγ΍ήΑ|Ϧϣ|ϼ
˱ Μϣ|ˬΪϨϳΎϴΑ|ΪϳΪ̡|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|΍˱ΪόΑ
|ΖϗϮϟ΍| ϦΑ΍| ̵ΎϨόϣ| ίΎΑ| Ϣϫ| Ϧϳ΍| ˭ϡέ΍ΩήΑ| ϞϤϋ| ί΍| ΖγΩ| ϥϻ΍| β̡| ˬΖγ΍| ϥΎ̰ϣ΍| Ϧϳ΍| ϥϮ̩| ϭ| ϩΩϮΑ| ΎτΧ| ϡέ΍Ω| Ϧϣ| Ϫ̯| ̶ΗΎϋϼσ΍| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ΩϮη| ϡϮϠόϣ| ϩΪϨϳ΁| έΩ| Ύϳ| ˬΪϧϮθΑ
|̶ΧήΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍|ϢϨ̯|ϞϤϋ| Ύϫ| ϥ΁|αΎγ΍ήΑ| ΪϳΎΑ| ϭ| ϡέ΍Ω| ϥ΁| ϥΎϤϫ| έΩ| Ϫ̯| ϢΘδϫ| ̶ϳΎϫ| ̶ϫΎ̳΁| ̵ϭή̳| έΩ|Ϧϣ| ϥ΁| ήϫ| έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍| Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ|ϥΩϮΑ| ΖϗϮϟ΍| ϦΑ΍|Ζγ΍| ϥΩϮΒϧ
|ί΍| ΍ήϣ| ΪϳΎΒϧ| Ύϫ| Ϧϳ΍|ˬϢηΎΑ| ϪΘη΍Ω|ϢΘδϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΎϫΪόΑ| Ϣϫ| ̶ϫΎ̳΁| ϩήϘϓ| Ϫγ| Ϫ̯| ΩϮη|ϡϮϠόϣ| Ύϳ| ϭ| ϩΩϮΑ| ΐ̯ήϣ| ϞϬΟ| Ύϳ| ϭ| ϩΩϮΒϧ| ̶ϫΎ̳΁| Ϫ̯| ΩϮη| ϡϮϠόϣ| ΍Ωήϓ| Ύϫ| ̶ϫΎ̳΁| Ϧϳ΍|ί΍
|ΪϨ̯|̶ϣ|ϡϮϠόϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|ϥ΁|ˬϢϳέ΍Ω|έΎ̯|̵|ϪψΤϟ|έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶ϳΎϫ|̶ϫΎ̳΁|ϥ΍ΰϴϣ|ϪΑ|ˬΩή̯|ΪϳΎΑ|ϪθϴϤϫ|Ϫ̯|̵έΎ̯|ή̴ϳΩ|ήϴΒόΗ|ϪΑ|ˬΪϧέ΍ΩίΎΑ|ϢϨ̰Α|ΪϳΎΑ|ϥϻ΍|Ϫ̯|̵έΎ̯|Ϧϳ΍ 
Ζγ΍| ˬΩή̯| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ΍Ϊϴ̡| ϩΪϨϳ΁| έΩ| Ϫ̯| ̶ΗΎϋϼσ΍| ϥ΍ΰϴϣ| ϪΑ| ϥ΁| ˬϢϴϫΪΑ| ϡΎΠϧ΍| ΪϳΎΒϧ| ΍έ| ̵έΎ̯| Ϫ̩| ϭ| ϢϴϫΪΑ| ϡΎΠϧ΍| ΪϳΎΑ| ΍έ| ̵έΎ̯| Ϫ̩
|
|ήϫ| ϥϮ̩| ΪηΎΑ| ΪϳΎΒϧ| ̵΍| ϪΠϴΘϧ| ϪϧϮ̳| ̨ϴϫ| ήψΘϨϣ| ̶ϟϭ| ˬΪϨ̰Α| ΪϳΎΑ| ˬΪϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| ΍έ| ̵έΎ̯| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ˬΖγ΍| υϮΤϠϣ| ϥΩϮΑ| ΖϗϮϟ΍| ϦΑ΍| ί΍| Ϫ̯| ̶ϣϮγ| ̵ΎϨόϣ|
|̶Ϩόϳ|ˬΩϮη|̶ϣ|ϪΘϔ̳|Ϟϣ΍|̶Α|ϞϤϋ|ˬζϫ΍ϮΧ|̶Α|ζϨ̯|| |Ύ̴ϴϟϮϳ|̶ϟΎ̯| |ϭΪϨϫ|Ϧϴϳ΁|έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍|̵ΰϴ̩|ϥΎϤϫ|ϥ΁|ϭ|ΩϮη|̶ϣ|ή̴ϧ|ϩΪϨϳ΁|ˬΩϮη|̶ϣ|ή̴ϧ|ϪΠϴΘϧ|ϡΩ΁|Ζϗϭ
|Ύϣ| Ϫ̯|Ζγ΍|̵ΰϴ̩| Ϧϳ΍| ϭ| ϥΩϮΑ| ϩΪϨϳ΁| ήϠψΘϧ΍| έΩ| ϭ| ΪλήΘϣ| ̶Ϩόϳ| ϥΩϮΑ| ϪΠϴΘϧ| ΪλήΘϣ| ϥϮ̩| ˬϢΘδϴϧ| ϪΠϴΘϧ| ΪλήΘϣ| ή̴ϳΩ|Ύϣ΍| ˭ϢϨ̯| ̶ϣ| ˬϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| ϥϻ΍| Ϫ̯| ΍έ|Ϫ̩| ϥ΁| Ϧϣ
|Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ή̳΍|̵ϮϟϮϣ| Ϫϧ| Ζγ΍| ̵ΩΎηέ΍| ΎΟ| Ϧϳ΍| έΩ| ήϣ΍| Ύϣ| ̵ΎϤϠϋ| ήϴΒόΗ| ϪΑ|ϢϴϣΎ̯Ύϧ| ϢϴϨ̰Α| ή̳΍| Ϫ̰ϠΑ| ˬΪϴϨ̰ϧ| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| Ύϣ| ϪΑ| Ϫ̯| ΎϨόϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ|| ϢϴϨ̰ϧ| ϢϴϔχϮϣ
|̶ΘϤϴϨϏ| ϡΩ| ϭ| ΖϳϮϨόϣ| ϦϴΑ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ήψϧ| ϪΑ|Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| Ϫ̯|Ζγ΍| ̶ΘϤϴϨϏ| ϡΩ| ̵ΎϨόϣ|ϪΑ| Ϫϧ| ϥΩϮΑ| ΖϗϮϟ΍| ϦΑ΍| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑΪϳϮη| ̶ϣ| έΎ̩Ω| ̶ϣΎ̯Ύϧ| ϪΑ| Ϫ̯| ΪϴϨϴΑ| ̶ϣ| ˬΪϴϨ̰Α| ˬΪϴϨ̰ϧ
|ΖϗϮϟ΍|ϦΑ΍|ή̴ϳΩ|ήϴΒόΗ|ϪΑΖγ΍|ΰϴ̩|ϭΩ|˭Ωή̯|ςϠΧ|ΪϳΎΒϧ|̶ΘϗϮϟ΍|ϦΑ΍|ΎΑ|ϭ|ˬΖγ΍|̵ΪΑ|ΰϴ̩|̶ΘϤϴϨϏ|ϡΩ|ϥ΁|̶ΘϤϴϨϏ|ϡΩ|Ύϳ|Ζγ΍|̵ϮϨόϣ|Ύϳ|ϥΎδϧ΍|ˬΩέ΍Ϊϧ|ΩϮΟϭ|̶ϣϮγ|ΰϴ̩
|ϩΪϨϳ΁| ̶ϧ΍ή̴ϧ| ΎΑ| ΍έ|ΖΘϗϭ| Ϫϧ| ϭ| ήΒΑ| ϦϴΑ| ί΍|ϪΘηά̳| ϢϏ| ΎΑ| ΍έ|ΖΘϗϭ| Ϫ̯|Ϧϳ΍| Ϫϧ| ˬϦ̰Α| ˬΪϨϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| ΍έ|̵έΎ̯| ϥΎϤϫ| ϥ΁| ήϫ| έΩ| ̶Ϩόϳ| ˬΩΩή̳| ̶ϣ| ίΎΑ| Ϫϔϴχϭ| ϡΎϘϣ| ϪΑ| ϥΩϮΑ
|ΕέΎϴΘΧ΍| έΩ| Ϫ̯| ̶Ηάϟ| ί΍| Ζϗϭ| ̮ϳ| ˬϦ̯| ΎϔϴΘγ΍| ϥ΁| ί΍| Ύ˱ϤΘΣ| ˬΖγ΍| ΕέΎϴΘΧ΍| έΩ| Ϫ̯| ̶Ηάϟ| ήϫ| ̶ϧ΁| ήϫ| έΩ| ̶Ϩόϳ| ̶ΘϤϴϨϏ| ϡΩ| ̵ήϴΒόΗ| ϪΑ| Ύϳ| ϥΩϮΑ| εϮΧ| Ύϣ΍|ήΒΑ| ϦϴΑ| ί΍
|ϪΑ| ϭ| Ωή̯| ̶ϣ| ήϴΒόΗ| ̶̳Ϊϧί|̶ΘΧΎϨη| ̶ϳΎΒϳί|ϭ| ̶ϧΎδΤΘγ΍| ϭ| ̶ϟΎϤΠϟ΍| ϢϠϋ| ̵| ϪϠΣήϣ| ϪΑ| ϥ΁| ί΍| έϮ̴̯ή̯| Ϫ̯|Ωέϭ΁| ̶ϣ| ΪϳΪ̡| ΍έ|̵ΰϴ̩| ̶ΘϤϴϨϏ|ϡΩ| Ϧϳ΍|̶ηΎΒϧ| ϞϓΎϏ|Ζγ΍
|Ϧϣ|ήΑ| ΍έ| εΩϮΧ| Ϫ̯| ̶Ηάϟ|̨ϴϫ| ί΍| ϭ| ϢηΎΑ| εϮΧ| ̵΍| ϪψΤϟ| ήϫ| έΩ| Ϧϣ| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ϥΎδϧ΍|ϥ΁| έΩ| Ϫ̯| ̶όοϭ| ˬΖγ΍| ̶ΘϤϴϨϏ| ϡΩ|ΖϟΎΣ| ϥΎδϧ΍| ϊοϭ| ϦϳήΗ| κϗΎϧ| εήψϧ
|ϭ| ̶ϧΎδΤΘγ΍| ̵| ϪϠΣήϣ|Ϧϳ΍|ϢϨ̯| έϭΩ|΍έ|ϡΩϮΧ| Ύϫ| Ϣϟ΍|ί΍| ϭ| ϡέϭΎϴΑ| ̲Ϩ̩| ϪΑ| ΍έ|Ύϫ| Εάϟ| Ϫ̯| ΪηΎΑ| Ϧϳ΍| ΪϳΎΑ| ςϘϓ| Ϧϣ| ή̰ϓ|ϢϨ̯| ϡϭήΤϣ| ΍έ| ϡΩϮΧ| ΪϳΎΒϧ| ˬΪϨ̯|̶ϣ| Ϫοήϋ
|ϡΩ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ϡΩ΁| ̵ϭ| ϞϴϠΤΗ| ϪΑ|Ωέϭ΁| ̶ϣ| Ϣϫ΍ήϓ| ϡΩ΁| ̵΍ήΑ| ̶̳ΩέϮΧήγ| ̶Ϩόϳ| ˬΖγ΍ί| ςΒϴΧ| ϪϠΣήϣ| Ϧϳ΍| έΪϘ̩| Ϫ̯| Ω΍Ω| ϥΎθϧ| έϮ̴̯ή̯| ΪόΑ| ϭ| Ζγ΍| ̶̳Ϊϧί|̶ϟΎϤΠϟ΍| ϢϠϋ
|ˬΩέ΍Ϊϧ| ΩϮΟϭ| ̶ϣϮγ| ϖη| ˬΪηΎΑ| ̵ϮϨόϣ| ΪϳΎΑ| ΪϧΎϤϧ| ̶ϧΎδΤΘγ΍| ̵| ϪϠΣήϣ|Ϧϳ΍|έΩ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| Ζϔ̳| ̶ϣ| ϝΎΣ| Ϧϴϋ| έΩΪϨγέ|̶Ϥϧ| ̶̳ΩέϮΧήγ| ϪΑ| ΰΟ| ˬΪϧ΍| ΖϤϴϨϏ
|ϥΩϮΑ| ΖϗϮϟ΍| ϦΑ΍| Ύϣ΍|Ζγ΍| ̶ΘϤϴϨϏ|ϡΩ| ϞϳΪΑ| Ϟ̰η| ˬϦϳΩ| Ύϣ|ήϴΒόΗ| ϪΑ| ϭ| ΖϳϮϨόϣ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|̵ϮϨόϣ|Ύϳ| ΪϨ̯|̶ϣ| ̶̳Ϊϧί|̶ϟΎϤΠϟ΍| ϢϠϋ|Ύϳ| ̵ϮϨόϣ| Ύϳ| Ζγ΍| ̶ϧΎδΤΘγ΍|Ύϳ| ϥΎδϧ΍
|ϦϳΩ|Ϧϴϋ|ϭ|ϦϳΩ|ΩϮΧ|ϥΩϮΑ|ΖϗϮϟ΍|ϦΑ΍|̶ϟϭ|ˬΖγ΍|ϦϳΩ|ΐϴϗέ|̶ΘϤϴϨϏ|ϡΩ|̵ήϴΒόΗ|ϪΑ|ϢϴηΎΑ|ΖϗϮϟ΍|ϦΑ΍|Ύϳ|ϭ|ϢϴηΎΑ|έ΍ΪϨϳΩ|ΪϳΎΑ|Ύϳ|Ϫ̯|Ζγ΍|̵ΰϴ̩|ˬΖδϴϧ|ϦϳΩ|ϞϳΪΑ|Ϟ̰η
|ϥ΁| ΪϳΎϋ| ̵΍| ϪΠΘϧ| Ϫ̩| Ϫ̯| Ζδϴϧ| Ϣϫ| Ϧϳ΍| ή̰ϓ| ̶ΘΣ| ϭ| ϢϨ̰Α| ΍έ| ϥΎϤϫ| ˬϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| ϪψΤϟ| Ϧϳ΍| έΩ| Ϧϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ή̰ϓ| ϡΩ΁| ΖϳϮϨϋϭ| έΩ| ϊϗ΍ϭ| έΩ|Ζγ΍| ΖϳϮϨόϣ| ϭ 
ΪηΎΑ|
Ϊϫ΍ϮΧ|
̶ϣ|
Ϫ̯|
̶ΨϨγ|
ήϫ|
ί΍|
ϪΠϴΘϧ|
ϻΎΣ|
ϭ|
ˬΪη|
Ϊϫ΍ϮΧ
|
|̶ϟϻΩ| ϪΟϭ| ΎϴϧΩ| Ϫ̯| ϩΪη| ϪΘϔ̳| ˬΪϨϠΑ| Ύϳ| ϩΎΗϮ̯| Ε΍έΎΒϋ| ΎΑ| ΩέϮϣ| %*| ί΍| ζϴΑ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ|Ζγ΍| Ϫϳ΁| ε΍|ϡΎψϧ| ϭ| Ωέ΍Ω| ̶ϟ| ϻΩ| ϪΟϭ| ΎϴϧΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ή̴ϳΩ| ̶̳̬ϳϭ
|έΩ|Ϣϫ|ζϳΎϨόϣ| ϭΩ| ήϫ|ϭ| Ωέ΍Ω| ΎϨόϣ| ϭΩ|ˬΩέ΍Ω|̶ϟϻΩ| ϪΟϭ| ϭ| Ζγ΍|%̵΍| ϪϧΎθϧ|ϥΎϬΟ|ϡΎψϧ|ϪΘ̰ϧΪϨ̯| ̶ϣ| ΖϟϻΩ|ήϴϏ| ϪΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ϪΘΧΎγ| ̵έϮΟ| ΍έ| ϥΎϬΟ| ΍ΪΧ| ˬΩέ΍Ω 
Ζγ΍|
ΪϴϳΎΗ|
ΩέϮϣ|
ϪϏϼΒϟ΍|
ΞϬϧ
|
|ΩίϮϣΎϴΑ| ̶ϳΎϫ| αέΩ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ̶Θδϫ|ϥΎϬΟ| ̵Ύϫ| ϩΪϳΪ̡| ί΍|̵΍| ϩΪϳΪ̡| ήϫ| ί΍| ˬΪηΎΑ| έ΍ΪϴΑ| ϭ| έΎϴηϮϫ| ̶δ̯| ή̳΍|Ϫ̯| ϩΪη| ϪΘΧΎγ| ϥΎϨ̩| ̶Θδϫ| ϥΎϬΟ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍|ΎϨόϣ| ̮ϳ
|ϥ΁| ΩϮΧ| ̶Ϩόϳ| ΪϨΘδϴϧ| ϢϬϣ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ˬΪηΎΑ| ΦϳέΎΗ| Ύϳ| ϪόϣΎΟ| Ύϳ| ̵ή̴ϳΩ| ϥΎδϧ΍| Ύϳ| ΕΎΒϧ| Ύϳ| ΪηΎΑ| ΩΎϤΟ| ˬΩίϮϣ΁| ̶ϣ| ̵ΰϴ̩| ϥ΁| ί΍| ϡΩ΁| Ϫ̯| ̵΍| ϩΪϳΪ̡| ϥ΁| ΩϮΧ| Ϫ̯| Ζδϴϧ| ϢϬϣ| ϭ
|̶ϣ| ϭ| ΪηΎΑ| ̵ΰϴ̩| ήϫ|Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΩϮΟϮϣ| ϥ΁| ˬΪηΎΑ| ϩΩ΍Ω| Ύϣ| ϭ| Ϧϣ| ϪΑ| ϢϴϠόΗ| ϡΎϘϣ| έΩ|Ϊϧ΍ϮΘΑ| ΪηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ϩΩ΍έ΍| ϭ| ϢϠϋ|ΕέϮλ|ϥ΁| έΩ| Ϫ̯|ΪηΎΑ| ϢϴϠόΗ| ϡΎϘϣ| έΩ| ΪϳΎΒϧ| ΩϮΟϮϣ
|ϭ| ˯˳ ΎϨ˴ϓ| έ˵ ΍Ω| Ύϴϧ˵Ϊϟ΍| ϥ
͉ ΍| Ϣ͉ Λ˵|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ|ΪϨ̯| ̶ϣ| ϪλϼΧ| ΍έ| ϢϴΘϔ̳| Ϫ̯| ̶̳̬ϳϭ| έΎϬ̩| Ϧϳ΍|| "| ̵| ϪΒτΧ| έΩ|ω| ̶Ϡϋ| ΕήπΣΖϓή̳| αέΩ| Ε΍ΩϮΟϮϣ| ί΍| Ϣϫ| ΩϮη 
Ωέ΍Ω|
̶̳̬ϳϭ|
έΎϬ̩|
ΎϴϧΩ|
ΪϳΎϣήϓ|
̶ϣ|
ˬ˳ήΒ˴ϋ
˶|
ϭ|
ή˳ ϴ˴ Ϗ
˶|
ϭ|
˯Ύ˴Ϩϋ
˴
| 
Ζγ΍|
ΎϨϓ|
έ΍Ω|||||
| 
Ζγ΍|
Ξϧέ|
ϭ|
˯ΎϨϋ|
έ΍Ω|||||
| 
Ζγ΍|
ϝϮΣ|
Ύϳ|
̶ϧϮ̳ή̳Ω|
ˬήϴϏ|
έ΍Ω|||||
| 
Ζγ΍|
ήΒϋ|
έ΍Ω"|||||
|

| ΪϳΎϣήϓ|

|

|

|

|

|

̶ϣ|

ϥΎϬΟ|

̵ΎϨϓ|

̶̳̬ϳϭ|

έΎϬ̩|

Ϧϳ΍|

ί΍|

ϡ΍Ϊ̯|

ήϫ|

ϭ
|
|Ζϗϭ|̨ϴϫ|ϭ|ϩΩΎϬϧ|ϥΎϤ̯|έΩ|ήϴΗ|ϪθϴϤϫ|ΎϴϧΩ|Ϫ̯|Ζγ΍|ϞϴϟΩ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ˬΩέ΍Ω|ΎϨϓ|ΎϴϧΩ|ϢϳϮ̳|̶ϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ˬϪ˵Σ΍ήΟ|̶γϮΗ|ϻ|ϭ|Ϫ˵ϣΎϬ˶γ|̶
˵τ
˶ Ψ˵Η|ϻ|Ϫ˵ γ
˴ Ϯ˴ϗ|ή˵ Η˶Ϯϣ|ή˴ ϫΪϟ΍|ϥ΍|˯ΎϨϔϟ΍|Ϧ
˴ Ϥ˶ ϓ˴
|ϪΑ|ˬΕϮϤϟΎΑ|̶
͉ Τϟ΍|̶ϣήϳ|ˮΖγ΍|̵ί΍Ϊϧ΍ήϴΗ|ϪϧϮ̴̩|Ϧϳ΍|ϻΎΣ|ˬΖδϴϧ|ήϳά̡|ϡΎϴΘϟ΍|ϊϗϮϣ|̨ϴϫ|ˬΩίΎγ|̶ϣ|Ωέ΍ϭ|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|Ϫ̯|Ϣϫ|̶ΘΣ΍ήΟ|Ϧϳ΍|ϭ|Ωϭέ|̶Ϥϧ|ΎτΧ|ϪΑ|εήϴΗ|Ϣϫ
|Ϫ̯| ̶ϧΎδ̯| ̵| ϪϤϫ| ϑήσ| ϪΑ| ˬ˴ΐτ˴όϟΎΑ| ̶ΟΎ˷Ϩϟ΍|ϭ|ΪϨ̯| ̶ϣ| ΏΎΗή̡| ϥΎθϳϮγ| ϪΑ| ̵έΎϤϴΑ| ήϴΗ| ΍έ|ϥΎΘγέΪϨΗ| ̵| ϪϤϫ| ˬϢϘ͉δϟΎΑ| ΢ϴΤμϟ΍| ϭ|ΪϨ̯| ̶ϣ| ΏΎΗή̡| ήϴΗ| ϥΎ̳Ϊϧί| ̵| ϪϤϫ
|̶ϧΪη|Ώ΍ήϴγ|Ϫ̯|Ζγ΍|̵΍|ϩΪϨϣΎη΁|ϭ|Ζδϴϧ|̶ϧΪη|ήϴγ|Ϫ̯|Ζγ΍|̵΍|ϩΪϧέϮΧ|ΖϬΟ|Ϧϳ΍|ί΍|ΎϴϧΩ|ˬϊϘϨϳ|ϻ|ΏέΎη|ϭ|ϊΒθϳ|ϻ|Ϟ̯΁|ΪϨ̯|̶ϣ|ΏΎΗή̡|Ξϧέ|ήϴΗ|ΪϧήσΎΧ|ϩΩϮγ΁ 
Ζγ΍|
̵ή̴ϳΩ|
̵|
ϩΪϧί|
ϥΎδϧ΍|
ϦΘθ̯|
̶̡|
έΩ|
ϪθϴϤϫ|
ϭ|
Ζγ΍|
Ϧϳ΍|
εέΎ̯|
Ύ˱Ϥ΋΍Ω| 
Ζδϴϧ
|
|ϭ| ΩέΩ|ΎΑ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ΍έ| ̶ϳΎϫΰϴ̩| ΎδΑ| Ϫ̩| ΎϴϧΩ|Ϧϳ΍| έΩ| ˬϦ̰δϳ| ϻ| Ύϣ| ̶ϨΒϳ| ϭ| Ϟ̯Ύϳ| ϻ|Ύϣ| ϊϤΠϳ| ˯ήϤϟ΍| ϥ΍| ˯ΎϨόϟ΍| Ϧϣ| ϭ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ΎϴϧΩ|Ξϧέ| ϭ| ΩέΩ| ϭ| ˯ΎϨϋ| ΏΎΑ| έΩ| Ύϣ΍
|Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ύϫ| ϥ΁| ί΍| ̶̰ϳ| Ϫ̯| Ωήϴ̳| ̶ϣ| ̶ΠϳΎΘϧ| ϥΎδϧ΍| ϥΩϮΑ| ΎϬϨΗ| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ| Ωέ΍Ω| Ϊϴ̯ΎΗ| ϥΎδϧ΍| ϥΩϮΑ| ΎϬϨΗ| ϪΑ| ΕήπΣ|ΩέϮΧ| ̶Ϥϧ| εΩϮΧ| Ύϣ΍| ˬΩέϭ΁| ̶ϣ| Ϣϫ΍ήϓ| Ξϧέ
|Ϫ̯|Ϊϴϧ΍Ω|̶ϣ|ϭ|ΪϴϳΎϬϨΗ|Ϫ̯|ΎϤη|ˬΪϴϨ̰ϧ|έΎ̯|ϥ΍ή̴ϳΩ|̵΍ήΑ|ΪϧέϮΧ|̶ϣ|ϥ΍ή̴ϳΩ|΍έ|ϪϴϘΑ|ˬΪϳέϮΧ|̶ϣ|ϥΎΗΩϮΧ|ˬΪϴϨ̯|̶ϣ|ϊϤΟ|Ϫ̯|΍έ|Ϫ̪ϧ΁|ί΍|̶Ϥ̯|έΎϴδΑ|̭Ϊϧ΍|Ύϫ|ϡΩ΁|ΎϤη
|̶Ϩόϳ|ˬϢϳέϮΧ|̶Ϥϧ|ϥΎϣΩϮΧ|̶ϟϭ|Ϣϳέϭ΁|̶ϣ|Ωή̳|Ύϣ|Ϫ̯|Ύϫΰϴ̩|έΎϴδΑ|Ϫ̩|ˬϞ̯Ύϳ|ϻ|Ύϣ|ϊϤΠϳ|˯ήϤϟ΍|ϥ΍|ΪϴΘδϫ|ϥ΍ή̴ϳΩ|̵|ϪθϳΪϧ΍|έΩ|ΎϤη|΍ή̩|ˬΖδϴϧ|ΎϤη|ή̰ϓ|ϪΑ|̶δ̯
|ϻ|ϭ|Ϟ˴ϤΣ
˴ |ϻ|Ύϣ|ϻ|Ϳ΍|̶ϟ΍|ΝήΨϳ|ϢΛ|ΪϳϮη|̶Ϥϧ|Ϧ̯Ύγ|ϥ΁|έΩ|ϥΎΗΩϮΧ|ϭ|ΪϴϨ̯|̶ϣ|ΖγέΩ|Ϫ̯|̶ϳΎϫΎϨΑ|έΪϘ̩|Ζγ΍|̵ή̴ϳΩ|β̯|ε΍|ϩΪϧέϮΧ|ˬΖγΎϣ|ϝΎϣ|ζΠϧέ|ϭ|ΩέΩ
|ΏΎΑ| έΩ| ΕήπΣΪϴϨ̯| ϞϘΘϨϣ| ϑήσ| ϥ΁| ϪΑ| Ϊϴϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΍έ| Ύϫ| ϥΎϤΘΧΎγ| Ϧϳ΍| Ϫϧ| ϭ| ΪϳήΑ| ̶ϣ| ϥΎΗ| εϭΩ| ̵ϭέ| ΍έ| ϥΎΘϟΎϣ| Ϫϧ| ˬϝΎόΘϣ| ̵΍ΪΧ| ζϴ̡| Ϊϳϭέ| ̶ϣ| ΪόΑ| ˬϞϘϧ| ˯ΎϨΑ
|ϥΎδϧ΍|έΪϘ̩|Ϫ̯|Ζγ΍|ϩΪϳΪ̡|Ϧϳ΍|̶̰ϳ|ˬΖΧϮϣ΁|ΩϮη|̶ϣ|Ϫ̯|̶ϳΎϫ|αέΩί΍|Ϫ˶ Ϡ˶Ο
˴ ΍|έ˵ Ϯπ˵Σ|Ϫ˵ ό˴τϘ˴ϴϓ˴ |Ϫ˶Ϡϣ˴ ΍˴|̶Ϡϋ|ϑ
˵ ήθ˵ϳ|˯ήϤϟ΍|ϥ΍|ΎϫήΒϋ|Ϧϣ|ϭ|ΪϳΎϣήϓ|̶ϣ|ΎϴϧΩ|ήΒϋ|̶̳̬ϳϭ
|ϻ| ϭ| ̭˴έΪ˵ϳ| ˲Ϟϣ˴ ΍| ϼϓ|Ϊη| ϞλΎΣ| ωΎτϘϧ΍| Ϟϣ΁| ϭ| Ϟϣ΍| ϦϴΑ| ϭ| Ϊη| ήοΎΣ| ϞΟ΍| ˬΪϧήϴ̴Α| ϡΎ̯| ϭίέ΁| Ϧϳ΍| ί΍| ΪϨΘγ΍ϮΧ| ϭ| ΪϧΪϴγέ| ϥΎθϳϭίέ΁| ϪΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ξΤϣ| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ
|ˬΎϬϳέΎϤχ΍| ϭ| Ύϫέϭήγ| ήϏ΍| Ύϣ| Ϳ΍| ϥΎΤΒ˵δϓ|ΩήΑ| εΩϮΧ| ΎΑ| Ϣϫ|΍έ| ϭ΍| ˬΖη΍ά̳| ΩϮΧ| ̵ΎΟ| ήγ| ΍έ|ζϳΪϧ΍| ϭίέ΁| ϥ΁|ΩϮΧ| Ϫϧ| ϭ| ΪγήΑ| Ϟϣ΍| ϪΑ| Ζη΍ά̳| Ϫϧ| ϞΟ΍| ˬ̭ήΘ˵ϳ| ˲Ϟϣ͉ Ϯϣ 
ΩϮη| ̶ϣ| Ώ΍ήϴγ| Ϣ̯| ˬΩέ΍Ω| ϥΎϬΟ| έΩ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ̶̴ϨθΗ| έΩ| ϥΎδϧ΍| ΩϮη| ̶ϣ| Ώ΍ήϴγ| Ϣ̯| έΪϘ̩| ϭ| Ζγ΍| ϥΎϬΟ| Ϧϳ΍| έΩ| έϭήγ| Ϣ̯| έΪϘ̩| &ϢϨ̯| ̶ϣ| ΐΠόΗ| Ϫ̯
|
|Ζγ΍| έΎϴδΑ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| Ύϫ| ϦΘϓή̳| αέΩ|Ϧϳ΍|ί΍| ϭ| ˬΩήϴ̴Α| αέΩ| Ύϫ| ϩΪϳΪ̡| Ϧϳ΍| ί΍|ΪϨϴΑ| ̶ϣ|Ϫ̯| ΍έ|̶ϳΎϫ| ϩΪϳΪ̡| Ϫ̯|Ζγ΍| Ϧϳ΍|̵ίϮϣ΁| αέΩ| Ϧϳ΍| ϩϮΟϭ| ί΍| ̶̰ϳ| ˬϝΎΣ
|̶ϳΎϫ| ϥΎδϧ΍| ϥ΁| Ϫ̩| ˬΖγ΍| ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍|̶̳Ϊϧί|ί΍| Ύϫ| ̵ίϮϣ΁| αέΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ζδϫ| Ϫ̯| ̶ϗήϓ| Ϯ΋΍Ω| ϭ| ΍ΩϮΑ| ϭ| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| ϦϴΑ| Ϫ̯| Ω΍Ω| ΪϳΎΑ| ϑΎμϧ΍| Ύϣ΍
|ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| Ϫ̯| ΦϳέΎΗ| ϭ| ϪόϣΎΟ| ί΍| ̵ίϮϣ΁| αέΩ| ̶Ϩόϳ| ˬΎϫ| ̵ίϮϣ΁| αέΩ| ωϮϧ| Ϧϳ΍|Ϊϧ΍| ϪΘϓέ| ϭ| Ϊϧ΍| ϩΪϣ΁| Ύϣ| ί΍| ϞΒϗ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̩| ϭ| ΪϨΘδϫ| Ύϣ| ήμϋ| Ϣϫ| Ϫ̯ 
ΩϮη| ̶Ϥϧ| ϩΪϳΩ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ΕΎϧ΍ϮϴΣ| ϭ| ΕΎΗΎΒϧ| ˬΕ΍ΩΎϤΟ| ί΍| ̵ίϮϣ΁| αέΩ| Ύϣ΍| Ζγ΍| ϥ΍ϭ΍ήϓ
|
|̵ίϮϣ΁|αέΩ| ί΍| Ζγ΍|ήΗ| ̶ϧΎϓήϋ|ˬΩέ΍Ω| ΩϮΟϭ| Ϧϴϳ΁| ϭΩ| Ϧϳ΍|έΩ|Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ̵ίϮϣ΁| αέΩ|Ζδϫ| ΕΎΗΎΒϧ| ϭ| Ε΍ΩΎϤΟ| ί΍| ̵ίϮϣ΁| αέΩ|ˬΎϨόϣ|Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϯ΋΍Ω| ϭ| ΍ΩϮΑ| Ϧϴϳ΁| έΩ
|ΎΟ|ϥ΁|έΩ| ̶ϟϭ|̶ϧΎδϧ΍|ήϴϏ| ̵Ύϫ| ϩΪϳΪ̡| Ϫϧ| ϭ| ΩίϮϣ΁| ̶ϣ| αέΩ| ϥΎδϧ΍|ϪΑ| ̶ϧΎδϧ΍|̵Ύϫ| ϩΪϳΪ̡| ςϘϓ| ϭ| ςϘϓ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ϊϗ΍ϭ| έΩ|Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ| έΩ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ
|ΩϮΟϭ| ϡϼγ΍| ϭ| ϥ΁ήϗ| ϭ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ΎΑ| Ϯ΋΍Ω| ϭ| ΍ΩϮΑ| Ϧϴϳ΁| ϦϴΑ| ̶Ϡ̯| έϮσ| ϪΑ| Ϫ̯| ̵ή̴ϳΩ| ΕϭΎϔΗ|ΪϧίϮϣ΁| ̶ϣ| αέΩ| ΕΎΗΎΒϧ| ϭ| Ε΍ΩΎϤΟ| ί΍| ήϴϏ| ϪΑ| Ϣϫ| ̶ϧΎδϧ΍| ̵Ύϫ| ϩΪϳΪ̡
|ˬϢϳίϮϣ΁| ̶ϣ| ΍έ|Ϊϧϭ΍ΪΧ| ̵Ύϫ| ̶̳̬ϳϭ| ϥΎϬΟ| Ϧϳ΍|̵Ύϫ|ϩΪϳΪ̡| ί΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ήΘθϴΑ| ˬϢϳίϮϣ΁| ̶ϣ|΢ϴδϣ| Ϧϴϳ΁| ϭ| ΩϮϬϳ| Ϧϴϳ΁| ϭ| ϡϼγ΍| έΩ| Ϫ̯|̶ϳΎϫ| αέΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ωέ΍Ω
|̶Ϭϟ΍| ΕΎϔλ| Ύϫ| ϝ΍Ω| Ϧϳ΍| ̵Ύϫ| ϝϮϟΪϣ| ή̴ϳΩ| ήϴΒόΗ| ϪΑ| ˬϢϳήΑ| ̶ϣ| ΍ΪΧ| Ζϟ΍Ϊϋ| ϭ| ΖϤ̰Σ|ˬ̶ϫ΍ϮΧήϴΧ| ˬϢϠϋ| ˬΕέΪϗ| ϪΑ| ̶̡| ˬϢϴϨϴΑ| ̶ϣ| ϥΎϬΟ| Ϧϳ΍|έΩ| Ϫ̯|̶ϳΎϫ| ϩΪϳΪ̡| ί΍|ϼ
˱ Μϣ
|̶ϳΎϫέΎ̯| Ϫ̰ϠΑ| ˬΪϨΘδϴϧ| κΨθΘϣ| ̵΍ΪΧ| ̮ϳ| ̵Ύϫ| ̶̳̬ϳϭ| ˬΎϫ| ϝ΍Ω|Ϧϳ΍| ̵Ύϫ| ϝϮϟΪϣ| ˬΪϨΘδϫ| ϢϬϣ| ̶ϠϴΧ| ΍ΩϮΑ| ί΍|̵ίϮϣ΁| αέΩ| Ϫ̯| ΍ΩϮΑ|| Ϯ΋΍Ω|̶Ϩόϳ| ̶ϗήη| ϥΎϳΩ΍|έΩ|Ϊϧ΍
|ϩΎ̴ϧ| Ώ΁| ϪΑ| ̶Θϗϭ| ΎϤη|ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ΍ΩϮΑ| ˬΖγ΍| ̵ήϬ̢γ| Ώ΍ήϬγ| ήόη| έΩ| Ϫ̯| έϮσ|ϥΎϤϫ|ϼ
˱ Μϣ|ΩϮη| ̶ϣ| ϪΘη΍ά̳| Ϧϣ| ̵Ύ̡| ζϴ̡| Ύϫ| ̵ίϮϣ΁| αέΩ|Ϧϳ΍| ϖϳήσ|ί΍| Ϫ̯| Ζγ΍
|ήϴδϣ|έΩ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ˬΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ϢϠϋ|Ϊϗ| ϊϧΎϣ|Ϧϳ΍| ήΑ΍ήΑ| έΩ|̨ϴϫ| ˬΪϨ̯| ̶ϣ| ΩέϮΧήΑ|̶όϧΎϣ| ϪΑ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| Ώ΁|ΩίϮϣ΁| ̶ϣ| ϞϤϋ| έΩ| ̵ΰϴ̩| Ϫ̩| ΎϤη| ϪΑ| Ώ΁|Ϫ̯| ΪϴϨΒΑ| ˬΪϴϨ̯| ̶ϣ
|ΩέϮΧήΑ|̲Ϩγ|ϪΑ|Ώ΁|̶Θϗϭ|̶Ϩόϳ|ΪϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡|΍έ|ζϫ΍έ|ϭ|Ϊϧί|̶ϣ|έϭΩ|΍έ|ϊϧΎϣ|Ϫ̰ϠΑ|ˬΪϨ̯|̶Ϥϧ|ϢϠϋ|Ϊϗ|ΪϨ̯|̶ϣ|ΩέϮΧήΑ|Ϧϳ΍|ϪΑ|̶Θϗϭ|Ώ΁|ˬΩέ΍Ω|ΩϮΟϭ|̶̴Ϩγ|̵ήϬϧ
|̶ϣ| ̶ϬΘϨϣ| ϥ΁| ϪΑ| ̲Ϩγ| Ϫ̯| ̵΍| ϪηϮ̳| ί΍| ΍έ| ζϫ΍έ|ϡϭήΑ| ϭ| ϡέ΍ΩήΑ| Ύ̡| ζϴ̡| ί΍| ΍έ|̲Ϩγ| Ϧϳ΍| ϭ| ϢϨ̯| ϩίέΎΒϣ| ΪϳΎΑ| Ϧϣ| Ϫ̯| ΪϳϮ̳| ̶Ϥϧ| ϭ| ΪΘδϳ΍| ̶Ϥϧ| ̲Ϩγ| Ζθ̡| ΪϨ̯| ̶ϣ
|Ϫ̯| Ϧϳ΍| Ϧϴϋ| έΩ| Ώ΁| Ύ˱ ϨϤοΪϴϧΰΑ| ϥΎηέϭΩ| ˬΪϴΘδϳΎϧ| ϥΎθϠΑΎϘϣ| έΩ| ˬΪϧ΍| ϊϧΎϣ| ΎϤη| ̵΍ήΑ| Ϫ̯| ̶ϧΎδ̯| ήΑ΍ήΑ| έΩ| Ζϗϭ| ̨ϴϫ| ΎΗ| Ζϔ̳| ̶ϣ| ΍έ| Ϧϳ΍| ΍ΩϮΑ|ΪϫΩ| ̶ϣ| Ϫϣ΍Ω΍| ˬΩϮη
|Ώ΁| ΪϳϮ̳|̶ϣ| ˬΩέ΍Ω|ϩΪ̡|ϡ˷ Ϋ| έΩ| Ϯ΋΍Ω|ΩϮΧ| Ϫ̯| ̵ήϴΒόΗ| ˬεϮ̯|ΖΨγ| ϡήϧ| ˬέΎ̯| ΖΨγ| ̶ϟϭ| ΪϴηΎΑ| ϡήϧ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ˬΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ̶ΘΨγ| ̨ϴϫ| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ| ̵έΎ̯| Ζγ΍| ϡήϧ| έΎϴδΑ
|έΩ|Ώ΁|ˬΪϴϨ̰ϧ|εϮϣ΍ήϓ|΍έ|ϥΎΘϓΪϫ|Ύϣ΍|ΪϳίέϮΑ|΍έ΍Ϊϣ|̶Ϩόϳ|ˬΪϴηΎΑ|Ώ΁|Ϧϳ΍|ϞΜϣ|Ϣϫ|ΎϤη|ΪϨ̯|̶ϣ|εΩϮΧ|έϮϬϘϣ|΍έ|ΖΨγ|̲Ϩγ|Ϫ̯|̵έϮσ|ϪΑ|ˬέΎ̯|ΖΨγ|ϭ|Ζγ΍|ϡήϧ
|ΖϳϮϫ| ̶Θϗϭ| ϥΎδϧ΍|ΪϴΘδϫ| ̵ήΘϤ̯| Ώ΁| β̡| ΪϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ΍Ϊλ| ϭ| ήγ| Ϫ̩| ήϫ| ˬΪϴηΎΑ| έϮσ| ϦϴϤϫ| Ϣϫ| ΎϤη| Ζϔ̳| ̶ϣ| ˬΩϮη| ̶ϣ| ήΗ| Ζ̯Ύγ| ΩϮη| ̶ϣ| ήΗ| ̵Ϯϗ| Ϫ̩ήϫ| ϊϗ΍ϭ
|έΩ| Ύϫ| ̵ίϮϣ΁| αέΩ| ωϮϧ| Ϧϳ΍αϮϧΎϴϗ΍| Ώ΁| ΎΗ| Ωέ΍Ω| ΍Ϊλ| ϭ| ήγ| ήΘθϴΑ| ΎϳέΩ| Ώ΁| ϭ| Ωέ΍Ω| ΍Ϊλ| ϭ| ήγ| ΎϳέΩ| Ώ΁| ί΍| ήΘθϴΑ| ήϬϧ| ̮ϳ| Ώ΁|Ωέ΍Ω| ΍Ϊλ| ϭ| ήγ| ˬΩέ΍Ω| ̭Ϊϧ΍
|Ϫ̩|| ϭ| ̲Ϩγ| ˬΏ΁| ˬζΗ΁| ί΍| Ϫ̯| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ή̰ϓ| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ύ˱ Ϥ΋΍Ω| ϭ| Ϊϧ΍| ϩΩή̯| ϩΩΎϔΘγ΍| ̶ϠϴΧ| ΖόϴΒσ| ί΍| ϥΎϴ΋΍ΩϮΑ| υΎΤϟ| Ϧϳ΍| ί΍|ϢηΎΑ| ΪϳΎΑ| ϪϧϮ̰̩| Ϧϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ΖϬΟ
|΍έ|Ύϣ|Ζγ΍|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|Ϫ̯|̶ϳΎϫ|̶̳̬ϳϭ|̶ϟϭ|Ϊϧήϴ̳|̶Ϥϧ|΍ΪΧ|ϡΎϧ|ϪΑ|̵έ΍ϭ|ϥΎδϧ΍|κΨθΘϣ|ΩϮΟϮϣ|̮ϳ|Ζϔλ|ήΑ|ϝ΍Ω|΍έ|Ύϫ|Ϧϳ΍|Ύϣ΍|ΖΧϮϣ΁|ΩϮη|̶ϣ|̶ϳΎϫΰϴ̩ 
΍˱ήμΤϨϣ|
Ϫϧ|
ϭ|
ήΘθϴΑ| 
|
ΪϧήΑ|
̶ϣ|
̶̡|
̶Ϭϟ΍|
ΕΎϔλ|
ϪΑ|
ήΘθϴΑ
|
|ήψϧ| ϥΎϬΟ| ϪΑ| ̶Ϩόϳ| ζϟϭ΍| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ| ̵΍| ϪϧΎθϧ| ϡΎψϧ| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ̵΍| ϪϧΎθϧ| ϡΎψϧ| ΍έ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| Ύϣ| ϥΩή̯| ϞϤϋ| ίήσ| ̵΍ήΑ| ̶ϳΎϫ| ̵ίϮϣ΁| αέΩ| Ϣϫ| ̶ϫΎ̳
|ΐϴ̯ήΗ| ϭ| ̶ϟϮ̰ϟϮϣ| ϥΎϤΘΧΎγ| ΪϨϴΒΑ| Ωϭέ| ̶ϣ| ϭ| Ζγ΍| Ώ΁| ˬΏ΁| Ϫ̯| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ̶ϟϼϘΘγ΍| ήψϧ| Ώ΁| ϪΑ| ϥ΍Ω| ̶Ϥϴη| ̮ϳ|ΪϴϨ̰Α| ̶ϟ΁| ήψϧ| ϥ΁| ϪΑ| ˭ΪϴϨ̰ϧ| ̶ϟϼϘΘγ΍ 
ϢγήΑ| Ϣϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ̵ΰϴ̩| Ϫ̩| ϪΑ| Ώ΁| ϖϳήσ| ί΍| Ϧϣ| Ϫ̯| ΪϳϮ̴Α| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ̶ϟ΁| ήψϧ| ΍ΩϮΑ| ̮ϳ| Ύϣ΍ΪϨ̯| ̶ϣ| ϥ΁| ϪΑ| ̶ϟϼϘΘγ΍| ήψϧ| ˬΖδϴ̩| ϥ΁| ̶ϳΎϴϤϴη
|
|ˬΪϳΪϣΎϴϧ| ϥϭήϴΑ| ΕήϴΣ| ί΍| ̶ϟϭ| ˬΪϳΩή̯| ΪϴϨ̰Α| ΪϳΎΑ| ˬ̵ήϴ̳| ϢϴϤμΗ| ϡΎϘϣ| έΩ| Ϫ̯| ΍έ|̵ΰϴ̩| ϥ΁| Ϟ̯| ΎϤη| ή̳΍| Ϫ̯| Ζγ΍|ϩΪη| ϪΘΧΎγ| ̶ΗέϮλ| ϪΑ| ϥΎϬΟ| ˬϡϭΩ| ̵΍| ϪϧΎθϧ| ϡΎψϧ
|έΩ|Ύϫϭήϴϧ| Ϧϳ΍| ˬΪϧ΍| ϩΩή̯| ϥΎϬΟ| Ωέ΍ϭ| Ύϫϭήϴϧ| ϥ΁| ΎΑ| ΍έ| Ύϣ| Ϫ̯| ϩΪη| ϩΩ΍Ω|̶ϳΎϫϭήϴϧ| Ύϣ| ϪΑ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ήψϧ| ϪΑ|Ωέϭ΁| ̶ϣ| ϥϭήϴΑ| ΕήϴΣ| ί΍| ̵ΩΎϋ| ήϴϏ| ϖϳήσ| ί΍| ΍έ| ΎϤη| ΍ΪΧ
|Ϟϗ΍ϻ| ϢϴϨϴΑ| ̶ϣ| ϥΎδϧ΍| έΩ| ιϮμΧ| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ϳϭήϴϧ| ϭΩ| ϥ΁| ˮΪϨΘδϫ| ̶ϳΎϫϭήϴϧ| Ϫ̩| Ύϫϭήϴϧ| Ϧϳ΍| ϻΎΣ|ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ̮Ϥ̯| Ϧϣ| ϪΑ| ϢϨ̰ϧ| Ϫ̩| ϭ| ϢϨ̯| Ϫ̩| Ϧϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϢϴϤμΗ| ϡΎϘϣ
|Ύϫ|ϥ΁|ϥΎϣήϓ|ϪΑ|εϮ̳|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|̶ϳϭήϴϧ|ϭΩ|ϥ΍ϮϨϋ|ϪΑ|̶ϗϼΧ΍|ϥ΍ΪΟϭ|ήΑ|Ϣϫ|ϭ|ϞϘϋ|ήΑ|Ϣϫ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|Ύ˱ ϗΎϔΗ΍|ϭ|ΪϨΘδϫ|̶ϗϼΧ΍|ϥ΍ΪΟϭ|ϭ|ϞϘϋ|Ζϔ̳|ϥ΍ϮΗ|̶ϣ
|Ϧϳ΍|ϪΑ||ΪϨ̯|ΕέϮθϣ|ϥ΁|ΎΑ|ϡΩ΁|ϭ|ΪηΎΑ|ϥΎδϧ΍|ΪϤΘόϣ|έϭΎθϣ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|Ϫ̯|̶ϗϼΧ΍|ϥ΍ΪΟϭ|Ϣϫ|ϭ|ϞϘϋ|Ϣϫ|˭Ζγ΍|ϩΪη|ΪϴϳΎΗ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|ϭΩ|ήϫ|ΪϨ̯|̶ϣ|Ϊϴ̯ΎΗ|ˬΪηΎΑ

|

|

|

|

|ϭΩ| Ϧϳ΍|Ϊϧ΍Ω| ̶ϣ| ΍ΪΧ| ̵΍Ϊϧ| ΍έ| ̶ϗϼΧ΍| ϥ΍ΪΟϭ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ήψϧ| ϪΑ| Ϣϫ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ˬΖγ΍ΪΧ| ̵΍Ϊϧ| ϥ΍ΪΟϭ| Ϫ̯| Ζϔ̳| ̶ϣ| ΖγέΩ| Ϯγϭέ| ̭΍̫| ϥ΍̫| Ϫ̯| Ζϔ̳| ΩϮη| ̶ϣ| ΎϨόϣ
|ˬϢϳέ΍Ω| έΎϴΘΧ΍| |έΩ| Ύϣ| ΍ήϫΎχ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϳϭήϴϨϣΎϤΘϨϳ΍| ˮΩή̯| ΪϳΎΒϧ| Ϫ̩| ϭ| Ωή̯| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| ϢϴϨϴΒΑ| ΎΗ| ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ωϮΟέ| Ύϫ| ϥ΁| ϪΑ| ϞϤϋ| ϡΎϘϣ| έΩ| Ύϣ| Ϫ̯| ΪϨΘδϫ| ̶ϳΎϫϭήϴϧ| ˬϭήϴϧ
|Ϣϫ|̵ήϫΎχ|α΍ϮΣ|ϥϮ̩|ˬΖγ΍|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|ϭέ|ϥ΁|ί΍|ϥΎδϧ΍|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ζγϭήϴϧ|ϭΩ|ϦϴϤϫ|ˬΩέ΍Ω|έΎϴΘΧ΍|έΩ|Ζγ΍|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|ϭέ|ϥ΁|ί΍|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|̵ΰϴ̩|ϥ΁|̶Ϩόϳ
|̶Ϥϧ| ϥΎδϧ΍| ϪΑ| ϥΎηΩϮΧ| ̵ήϫΎχ| α΍ϮΣ| ̶Ϩόϳ|ΪϧϮη| Ϫοήϋ|̶ϗϼΧ΍| ϥ΍ΪΟϭ| ϭ| ϞϘϋ| ήΑ| ΪϳΎΑ| ϥΎθϳΎϫ| ϩΩ΍Ω| ϭ| Ϊϧ΍|̭ήΘθϣ| ϥ΍ϮϴΣ| ϭ| ϥΎδϧ΍| ϦϴΑ| ̵ήϫΎχ| α΍ϮΣ| ϭ| ΪϨΘδϫ
|έΎ̯|ϪΑ|̶Θϗϭ|ϭήϴϧ|ΎΗ|ϭΩ|Ϧϳ΍|ˬΪϨϨ̯|̶ϣ|ϩΩΎϔΘγ΍|Ωέ΍ά̳|̶ϣ|ϥΎηέΎϴΘΧ΍|έΩ|Ύϣ|α΍ϮΣ|Ϫ̯|̶ϳΎϫ|ϩΩ΍Ω|ί΍|̶ϗϼΧ΍|ϥ΍ΪΟϭ|ϭ|ϞϘϋ|Ύϣ΍|ˬΩή̯|ΪϳΎΒϧ|Ϫ̩|ϭ|Ωή̯|ΪϳΎΑ|Ϫ̩|Ϫ̯|ΪϨϳϮ̳
|̶ϣ| έΎ̯| ϪΑ| ΍έ| ϭήϴϧ| ϭΩ| Ϧϳ΍| ΖϳΪΟ| ϭ| Ζϗ΍Ϊλ| ϝΎϤ̯| ΎΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϢϏέ| ̶Ϡϋ| Ύϫ| Ζϗϭ| ̶ϫΎ̳| ˬΪϨ̯| ΍Ϊϴ̡| ΍έ| ΩϮΧ| ϩ΍έ| Ϊϧ΍ϮΘΑ| ϪθϴϤϫ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ζδϴϧ| έϮΟ| Ϧϳ΍| ΪϧΪη| ϪΘϓή̳
|ήϴϏ|ϖϳήσ|̮ϳ|ί΍|ΪϳΎΑ|΍ΪΧ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ζϳΎϨόϣ|̵΍|ϪϧΎθϧ|ϡΎψϧ|ΕέϮλ|Ϧϳ΍|έΩ|ˮΩή̯|ΪϳΎΒϧ|Ϫ̩|ϭ|Ωή̯|ΪϳΎΑ|Ϫ̩|Ϫ̯|ΪϧΎϣ|̶ϣ|ϩΩί|ΕήϴΣ|ϭ|Ζγ΍|ήϴΤΘϣ|Ϣϫ|ίΎΑ|ˬΩήϴ̳
|ΎΑ| ˬϢϴϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| ϥ΁| ̶Θϗϭ| ˬϢϳ΍| ϪΘη΍ά̴ϧ| ϩΩή̰ϧ| έΎ̯| ή̴ϳΩ| ϭ| Ϣϳ΍| ϩΩ΍Ω| ϡΎΠϧ΍| Ϣϳ΍| ϪΘη΍Ω| εϭΩ| ήΑ| Ϫ̯| ΍έ| Ϫ̪ϧ΁| Ύϣ| ϥϮ̩| ˬΩέϭΎϴΑ| ϥϭήϴΑ| ΕήϴΣ| Ϧϳ΍| ί΍| ΍έ| Ύϣ| ˬ̶ϓέΎόΘϣ
|Ϧϳ΍| ί΍| ΍έ| Ύϣ| ΪϳΎΑ| ϝΎόΘϣ| ̵΍ΪΧ| Ζϗϭ| ϥ΁| ˬϢϳ΍| ϩΪϧΎϣ| ΕήϴΣ| έΩ| Ϣϫ| ίΎΑ| ̶ϟϭ| Ϣϳ΍| ϩΩή̯| ωϮΟέ| ΩϮΧ| ̵| ϪϳΎϣήγ| ϭΩ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ̶Ϩόϳ| ˬϢϳ΍| ϩΩ΍Ω| ϡΎΠϧ΍| ΖϳΪΟ| ϭ| Ζϗ΍Ϊλ| ϝΎϤ̯ 
||||)ΩέϭΎϴΑ|
ϥϭήϴΑ|
ΕήϴΣ
|
| ||||||||||||||||
|
2222222222222222222222222222222222222222222|
|||||||||||||||||
|
| |
|αΎ̢γ|ϦΘϓή̳|ϮΧ|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ˬΪηΎΑ|ϪΘη΍Ω|ϡ΍ϭΩ|ϊοϭ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|ΪηΎΑ|Ϧϳ΍|ήΑ|ζϧΎϤ̳|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̶Ϩόϳ|ϦΘϓή̳|ϮΧ|Ζγ΍|ϥΩϮΑ|̶ο΍έ|ί΍|ήϴϏ|ϦΘϓή̳|ϮΧ||
|νήϋ|ήψϧ|ϭ|ΪϘϧ|̵|ϪϠΠϣ|έΩ|Ϧϣ|ϢϳϮ̳|̶ϣ|΍έ|Ϧϳ΍|β̢γ| |ϡΩή̯|ΖϓΎϳέΩ|̶ϟϭ|ϢϨ̯|ΖϓΎϳέΩ|Ϫ̯|ϢΘη΍Ϊϧ|ϕΎϘΤΘγ΍| |ϡΩή̯|ΖϓΎϳέΩ|ϥϻ΍|Ϫ̯|΍έ|ϦϴϤϫ|̶Ϩόϳ|ϥΩϮΑ|έ΍ΰ̳
|ΖϳΩΎϣ| Ύϣ| ̶ϫΎ̳|Ζδϴϧ| ζϘΣ| Ϫ̯| Ϊϧ΍Ω| ̶ϣ| ϥϮ̩| ˬΪηΎΑ| εέ΍ΰ̳| αΎ̢γ| ˬΪϨ̯| ̶ϣ| ΖϓΎϳέΩ| ΍έ| Ϫ̩| ήϫ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ζϳΎπΘϗ΍| ̶Ϭϟ΍| ̶ϨϴΑ| ϥΎϬΟ| Ϫ̯| ϡΩϮϳ| ϩΩή̯
|̶̰ϳ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ̶ϗϼΧ΍| ΖϳΩΎϣ| ήϫΎψϣ| ί΍| ήϬψϣ| ΎΗ| ϭΩ|Ϣϳέ΍Ϊϧ| ̶όϴΒτϟ΍ΪόΑΎϣ| ΖϳΩΎϣ| ϭ| Ϣϳέ΍Ω| ̶ϗϼΧ΍| ΖϳΩΎϣ| Ύϣ| ήΜ̯΍| ϼ
˱ Μϣ|̶όϴΒτϟ΍ΪόΑΎϣ| ΖϳΩΎϣ| Ϫϧ| Ϣϳέ΍Ω| ̶ϗϼΧ΍
|Ϧϳ΍| έΩ| ϢδϴϧΎΘδΗϭή̡| ήΑ΍ήΑ| έΩ| ϢδϴδϴϟϮΗΎ̯| ϡΎϤΗ| ϥήϗ| Ϫγ| ̮ϳΩΰϧ| Ϣϴϧ΍Ω| ̶ϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵ΰϴ̩| Ϧϳ΍| ˬϩΩή̯| ϭέ| ϭ΍| ϪΑ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| Ζγ΍| ΏϮΧ| ζόοϭ| ̶δ̯| ̶Θϗϭ
|ήψϧ| κΨη| ϥ΁| ϪΑ| ΖΒδϧ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ζϣϼϋ| ̵ϮϴϧΩ| ϝΎΒϗ΍| ΪϨΘϔ̳| ̶ϣ| Ϫ̯| ΩϮΑ| Ϧϳ΍| Ύϫ| ̮ϴϟϮΗΎ̯| ϝϮϗ| ϪΑ| ϥΎθϳΎϬΘϋΪΑ| ί΍| ̶̰ϳ| Ύϫ| ϥΎΘδΗϭή̡|Ωή̯| ΖϣϭΎϘϣ| ϪϟΎδϣ
|ήϫ|ΪϨΘϔ̳|̶ϣ|Ϫ̯|ΩϮΑ|Ϧϳ΍|ϥϮϟΎ̯|ϭ|ήΗϮϟ|ϢϴϟΎόΗ|ϝϮλ΍|ί΍|̶̰ϳ|ΪϧΩή̯|Ϊηέ|έΪϗ|Ϧϳ΍|ϥΎϴΑήϏ|ϭ|̵έ΍Ω|ϪϳΎϣήγ|ϢδϴϧΎΘδΗϭή̡|ί΍|ΪόΑ|Ϫ̯|ΩϮΑ|Ϧϳ΍|ήσΎΧ|ϪΑ|ϭ|Ωέ΍Ω|ΪϋΎδϣ
|ϢϟΎγ| ϭ| ΪϨϤΗϭήΛ| Ϫ̯| ήϫ| ϭ|έϮσ| ϦϴϤϫ| Ϊη| ξϳήϣ| ή̳΍| Ύϳ| Ζγ΍|ϩΩΎΘϓ΍| ΍ΪΧ| ̮θ̩| ζϴ̡| ί΍| ˬΖγ΍ΪΧ| ΐπϏ| ΩέϮϣ| ̶Ϩόϳ| ˬϩΩή̯| ̵έΎ̯| ̮ϳ| Ϫ̯| ΪϤϬϔΑ| ΪϳΎΑ| Ζγ΍| ήϴϘϓ| Ϫ̯
|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ˬβ̰ϋήΑ|Ύϳ|ϭ|Ζγ΍|̶Ϭϟ΍|ϒτϟ|ήψϧ|ΩέϮϣ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|ΪϨΘϓή̳|̶ϣ|Ϧϳ΍|ήΑ|ϝ
˷ ΍Ω|΍έ|̵ϮϴϧΩ|Ϣόϧ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|̶Ϩόϳ|ˬΖγ΍|ϩΩή̯|ϭέ|ϭ΍|ϪΑ|΍ΪΧ|Ϫ̯|Ϊϧ΍ΪΑ|ΪϳΎΑ|ˬΖγ΍
|Ϫ̯| Ζγ΍|Ϧϳ΍| ήΑ| ϥΎηΩΎϘΘϋ΍|Ύϫ| ̮ϴϟϮΗΎ̯| ήΜ̯΍|Ϣϫ| ίϮϨϫ| ϭ| ΪϨΘη΍Ω| ̶ϣϼ̯|ΕϻΩΎΠϣ|ϡΎϤΗ| ϥήϗ| Ϫγ|Ωή̯| ̶ϣ| ΖϣϭΎϘϣ| ̶ϠϴΧ| ϡΰϴδϴϟϮΗΎ̯|Ζγ΍|̶Ϭϟ΍| ϢθΧ| ϭ| ΐπϏ| ΩέϮϣ
|ΩέϮϣ| ˬΖγ΍|ΪϨϳΎηϮΧ| Ϧϳ΍| ΩέϮϣ| Ϫ̯|̶μΨη| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶Ϥϧ| Ϧϳ΍|ήΑ| ΖϟϻΩ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ˬΪϳ΁| ̶ϣ| ζϴ̡| Ϫ̯| ̶ϳΎϴϧΩ| ̵ΎϫΪϨϳΎηϮΧ| ̶Ϩόϳ| ε΍|̵ΩΎϋ|̵ΎϨόϣ| ϪΑ| ˬ̵ϮϴϧΩ| Ϣόϧ|ϼ
˱ λ΍
|΍ΪΧ| Ύϳ| ϭ| ϩΩή̯| ̵ϭέ| ϭ΍| ϪΑ| ΍ΪΨϬ̯| ϢϴϳϮ̳| ̶ϣ| ϥΎϣ| ϝϭ΍ΪΗ| έΩ| ϭ| Ϣϳ΍| ϩΩή̯| ϝϮΒϗ| ΍έ| Ύϫ| ϥΎΘδΗϭή̡| ϩΎ̳ΪϳΩ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϞΜϣ| Ύϣ| Ύϣ΍| ˬΖγ΍| ήϬϗ| ΩέϮϣ| Ύϳ| Ζγ΍| ϒτϟ| ϭ| ήψϧ
|ϡΩ΁|̶Θϗϭ|Ϫ̯|Ϊϧ΍Ω|̶ϣ|Ϧϳ΍|ί΍|ήΗήϴϘΣ|΍έ|ΎϴϧΩ|ˬΪϨϴΑ|̶Ϥϧ|Ϧϳ΍|έ΍Ω|΍έ|ΎϴϧΩ|̶Ϭϟ΍|̶ϨϴΑ|ϥΎϬΟ|ˬΖδϴϧ|Ϧϳ΍|ζϳΎπΘϗ΍|̶Ϭϟ΍|ϩΎ̳ΪϳΩ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ΎΑ|Ζγ΍|ϩΪη|ήϴϘϓ|Ϫ̯|ϩΪϧ΍Ωή̳|̵ϭέ
|ΰϴ̩| ΎϴϧΩ| ή̳΍| ΪϨϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ϥ΍ήΒϣΎϴ̡| ̵| ϪϤϫ| ΩέϮϣέΩ|ω| ̶Ϡϋ| ΕήπΣ|ΪϨϫΪΑ| ϭ΍| ϪΑ| ̵ΰϴ̩| ΎϴϧΩ| Ϧϳ΍| ί΍| Ζϗϭ| ϥ΁| Ωήϴ̳| ̶ϣ| έ΍ήϗ| ̶Ϭϟ΍| ϒτϟ| ΩέϮϣ
|̶δϴϋ| ˬΩή̯| ̶ϣ| ̶̳Ϊϧί|ϭ| ΖϓΎΑ| ̶ϣ|ΪΒγ| ϪϧϮ̴̩| Ωϭϭ΍Ω| Ϫ̯| ΪϴϨϴΒΑ| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ΪόΑ| ϭ|Ωή̰ϧ| ΍έ|έΎ̯| Ϧϳ΍| ̶ϟϭ| ˬΩ΍Ω| ̶ϣ| ζϧ΍ήΒϣΎϴ̡| ϪΑ| ϝϭ΍| ΍έ|ΩϮϠΧ| ϥΎΑΩήϧ| ΍ΪΧ| ˬΩϮΑ| ̶ΑϮΧ
|Ύϣ| Ϫ̯|Ϧϳ΍| ˬΖγ΍| ̶ϗϼΧ΍| ΖϳΩΎϣ|̶ϋϮϧϭ| ΖγΎϣ| ϕϼΧ΍|έΩ| Ϫ̯| ̵ή̴ϳΩ|ΖϬΟ|ΪϨΘΧΎδϧ| ϪϧΎΧ| ΩϮΧ|̵΍ήΑ|ϼ
˱ λ΍| ϭ| Ζη΍ά̴ϧ| ̶̴Ϩγ| ̵ϭέ| ̶̴Ϩγ| Ϫ̯| ΪϴϨϴΒΑ| ΍έ|Ύϣ| ήΒϣΎϴ̡| ϭ
|΍ή̩| Ύϗ΁| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ˬΪϳ΁| ̶ϣ| ζϴ̡| ΕΎϴϟΎϣ| ̵| ϪϟΎδϣ| ̶Θϗϭ| ˬϢϳ΍| ϩΪϴθ̯| ΖϤΣί| Ύϣ| Ύϗ΁| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| Ϫ̯| Ϣϳ΍| ϩΪϳΩ| ϭ| ˬΖγ΍| ϥΎϤϘΣ| ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ή̰ϓ| ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ΖϓΎϳέΩ| ΍έ| ̵ΰϴ̩
|̶ϣ|ω| ̶Ϡϋ| ΕήπΣ|Ζγ΍| ϢϘΣ| Ϫ̯| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| | ϡέ΍Ω| έΎ̯| Ρϼτλ΍| Ϧϳ΍| ϪΑ| ˬϪϧ| Ύϳ| Ϊϧήϴ̴Α| ΕϻΎϣ| Ϫ̯| ϢϳϮ̳| ̶Ϥϧ| Ϧϣ| | ϡ΍| ϩΪϴθ̯| ΖϤΣί| ̵ήϤϋ| ˬΪϧήϴ̳| ̶ϣ| ΕΎϴϟΎϣ
|ˬΪϨϫΩ|̶Ϥϧ|ΎϴϧΩ|έΩ|΍έ|̶δ̯|ϖΣ|Ϫ̯|Ζδϧ΍Ω|̶Ϥϧ|ϡ΍|ϩΩέϭ΁|ΖγΩ|ϪΑ|ϝϮ̡|ϭ|ϡ΍|ϩΪϴθ̯|ΖϤΣί|ˬΖγ΍|ϢϘΣ|Ζϔ̳|ˬΪη|̭ϼϫ|Ϫ̯|Ωή̯|΍έ|ϝϻΪΘγ΍|ϦϴϤϫ|Ϣϫ|ϥϭέΎϗ|ΪϳΎϣήϓ
|ϢϘΣ| Ϫ̯| ΪϳϮ̴Α| ΪϳΎΒϧ| Ϣϫ| ϥϭέΎϗ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ϭ| ΪϨϫΩ| ̶ϣ| έϮσ| ϦϴϤϫ| ˬΪϨηΎ̡| ̶ϣ| ϭ| Ϊϧΰϳέ| ̶ϣ| ΏΎΘ̯| ϭ| ΏΎδΣ| ̶Α| έϮσ| ϦϴϤϫ| ΎΠϨϳ΍| ˭ΪϨϫΩ| ̶ϣ| ΍έ| ϡΩ΁| ϖΣ| Ϫ̯| Ζγ΍| ΕήΧ΁
|̶ϣ|έΎ̯|Ϫ̩|Ύϣ|ΪϨϨϴΒΑ|ΪϨϫΩ|̶ϣ|ςϘϓ|ˬΪϨϫΩ|̶Ϥϧ|΍έ|̶δ̯|ϖΣ|ΎΟ|Ϧϳ΍|̶ϟϭ|ˬΪϧ΍|ϩΪϴγήϧ|Ϣϫ|ϥϭέΎϗ|ΕϭήΛ|ϢϫΩ|̮ϳ|ϪΑ|̶ΘΣ|Ϫ̯|Ϊϧ΍|ϩΪϴθ̯|ΖϤΣί|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|έΪϗ|ϥ΁|Ζγ΍
|̶ϣ| ̵έϮΟ| ϦϴϤϫ| Ϫ̯| ϻΎΣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥ΁| ϭ| Ϊγέ| ̶Ϥϧ| ϥ΁| ϪΑ| ̶ϧΎδϧ΍| ̨ϴϫ| ϞϘϋ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵ήΗ| ϖϴϤϋ| ΚΤΑ| ̮ϳ| Ϧϳ΍| ̵΍έϭ| ϪΘΒϟ΍|ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ή̰η| Ύϳ| ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ήΒλ| ˬϢϴϨ̯
|ή̴ϳΩ| ΍έ| Ϧϳ΍| ˮΖγ΍| ΖηέϮΧ| Ϣϗέ| Ζθϫ| Ϫ̯| ϪΘϓή̳| έ΍ήϗ| ϩήϔγ| ϑήσ| Ϧϳ΍| ̶δ̯| ̮ϳ| ϭ| Ζγ΍| ΖηέϮΧ| Ϣϗέ| ̮ϳ| Ϫ̯| Ϣϳ΍| ϪΘϓή̳| έ΍ήϗ| ϩήϔγ| ϑήσ| ϥ΁| Ύϣ| ΍ή̩| ˬΪϧΰϳέ
|΍ΪΧ|ήψϧ|έΩ|ϩήϔγ|Ϧϳ΍|Ϟ̯|Ϫ̯|ϥ΍ΪΑ|̶ϟϭ|ϪΘϓή̳|έ΍ήϗ|ϩήϔγ|̵ΎΟ|ϥ΁|ϭ΍|ϭ|Ϣϳ΍|ϪΘϓή̳|έ΍ήϗ|ϩήϔγ|̵ΎΟ|Ϧϳ΍|Ύϣ|΍ή̩|Ϫ̯|Ϣϴϧ΍Ω|̶Ϥϧ|Ϫ̯|Ϊϧ΍|ϪΘϔ̳|Ύϣ|ϪΑ|ˬΪγέ|̶Ϥϧ|ϥ΁|ϪΑ|ϞϘϋ
|ΰϴ̩|ϩήϔγ|Ϟ̯|ϼ
˱ λ΍|Ϫ̯|ΪϨ̰ϧ|ή̰ϓ|ϭ|ΪϨ̰Α|ήΒλ|ˬΖγ΍|ζϳϮϠΟ|ΖηέϮΧ|Ϣϗέ|̮ϳ|Ϫ̯|Ϣϫ|ϥ΁|ˬΪϨ̰Α|ή̰η|Ζγ΍|ζϳϮϠΟ|ΖηέϮΧ|Ϣϗέ|Ζθϫ|Ϫ̯|̶δ̯|Ζγ΍|είέ΍|̶Α
|έΩ|ϪΘΒϟ΍|ˬΩϮθΑ|Ϧϳ΍|νήΘόϣ|̶δ̯|Ϫ̯|ϡΪϳΪϧ|ΎΟ|̨ϴϫ|̶ϟϭ|Ϣϧ΍Ω|̶Ϥϧ|΍έ|Ϧϳ΍|Ϧϣ|ˬϢϳ΍|ϩΩΎΘϔϴϧ|ΎΟ|ϥ΁|΍ή̩|ϭ|Ϣϳ΍|ϩΩΎΘϓ΍|ΎΟ|Ϧϳ΍|Ύϣ|΍ή̩|ΪϨ̯|ή̰ϓ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ύϣ΍|ˬΖγ΍|̶ηίέ΍ΎΑ 
||||||Ωέ΍Ω| ̵ή̴ϳΩ| Εϼ̰θϣ| Ϣϫ| ϥ΁| Ύϣ΍| ˬΪϨϨ̯| ΍Ϊϴ̡| ζϳ΍ήΑ| ΪϨΘγ΍ϮΧ| ̶ϣ| ̶ϠΣ| ϩ΍έ| ̮ϳ| ΦγΎϨΗ| ϪΑ| ϝϮϗ
|
|ϡΎόϧ΍| ϪΑ| ϪΟϮΗ| ΎΑ| ΍έ| ΖϤόϧ|νϮϋ| ϭ| ΖϤόϧ| ί΍| Ζγ΍| Ϣϋ΍| Ϊγέ| ̶ϣ| Ύϣ| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫΰϴ̩|Ϊϧέ΍ά̳| ̶ϣ| ήΛ΍| ˬΪγήΑ| Ύϣ| ϪΑ| ̵ΰϴ̩| Ϫ̩| Ϫ̯| Ϧϳ΍| έΩ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ϝΎϤϋ΍||
|̵΍ΪΧ|ΪϳΎϣήϓ| ϡ| ΎΟ| ̮ϳ| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ|Ζδϴϧ| ΖϤόϧ| ̵| ϪϟϮϘϣ| ί΍| ϥ΁| Ϫ̯| Ϊγέ| ̶ϣ| Ύϣ| ϪΑ| Ϣϫ| ̵ή̴ϳΩ| ̵Ύϫΰϴ̩| ϪΘΒϟ΍|ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ΖϤόϧ| ζϧΩϮΑ
|ΩΎϳί| ̶ϳΎϴϧΩ|ΖϤόϧ| ΍έ|ζϧΎϨϤηΩ|Ύϣ΍| ˬΩ΍Ω| ̶ϣ| Ϣ̯| ̶ϳΎϴϧΩ| ΖϤόϧ| ΍έ| Ϳ΍| ϝϮγέ| ˬΖδϴϧ| ϢϟΎϋ| έΩ| ΖϬΟ| Ϧϳ΍| έΩ| ̵ΰϴ̩| ̨ϴϫ| ϪΑ| ̵ΰϴ̩| ̨ϴϫ| ΪϫΩ|ϥΎθϧ| Ϫ̯| Ϧϳ΍|̵΍ήΑ| ϝΎόΘϣ 
Ω΍Ω|
̶ϣ
|
|ϭ| Ζη΍Ω| εέ΍ϮΧ| ϭ| ΩήϤη|̮̩Ϯ̯| ϭ| Ωή̯| ήϴϘΤΗ| ΍έ|ΎϴϧΩ|ήΒϣΎϴ̡| ˬ˱΍έΎϴΘΧ΍| ϪϨϋ| ΎϫΎΑΫ| Ϳ΍|ϥ΍| ϢϠϋ| ϭ| ΎϬϧϮϫ| ϭ| ΎϬΑ| ϥϮϫ΍| ϭ| ΎϫήϘγ| ϭ| ΎϴϧΩ| ΕήϘΣ| Ϊϗ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ|ΕήπΣ
|ΎϴϧΩ|Ω΍Ω|ςδΑ|ϭ|΍˱έΎϘΘΣ΍|ϩήϴϐϟ|ΎϬτδΑ|ϭ|Ζγ΍|ϪΘγ΍ϮΧ|̶ϣ|΍έ|ϭ΍|ΪΑ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ϫϧ|ϪΘγ΍ϮΧ|̶ϣ|΍έ|ϭ΍|ήϴΧ|ϥϮ̩|ˬϩΩή̯|̲ϨΗ|ϭ΍|̵΍ήΑ|΍έ|ΎϴϧΩ|ϝΎόΘϣ|Ϊϧϭ΍ΪΧ|Ϫ̯|Ζδϧ΍Ω|̶ϣ
|̶Θϗϭ|ˬϪΒϠϘΑ|ΎϴϧΪϟ΍|Ϧϋ|νήϋΎϓ|ˬΩϮΑ|ϦϴϨ̩|Ϧϳ΍|ϥϮ̩|ϭ|Ω΍Ω|̶ϣ|ήΘθϴΑ|εΩϮΧ|ΖγϭΩ|ϪΑ|ˬΩϮΑ|̵ΪϨϤηίέ΍|ΰϴ̩|ή̳΍|ΩήϤη|̶ϣ|εήϴϘΣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|ˬϭ΍|ήϴϏ|̵΍ήΑ|΍έ

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|ΐϴϐΗ| Ϧϋ| ΐΣ΍| ϭ|ΩήΑ| ϥϭήϴΑ| ζϟΩ|ί΍|΍έ| ΎϴϧΩ| ΩΎϳ|ϼ
˱ λ΍| ˬϪδϔϧ| Ϧϋ| Ύϫή̯Ϋ| ϪΗΎϣ΍| ϭ| Ωή̯| ν΍ήϋ΍|ΎϴϧΩ| ί΍| ζΒϠϗ| ΎΑ| Ζϗϭ| ϥ΁| ˬΖγ΍|ϩΩήϤη| ήϴϘΣ| ΍έ|ΎϴϧΩ|΍ΪΧ| Ϫ̯| ΪϴϤϬϓ
|ϥϮ̩| ˬΩϮθϧ| Ωέ΍ϭ| ζΒϠϗ| ήΑ| ΎϴϧΩ| ί΍| ̵΍| ϪηΪΧ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| ˬΎηΎϳέ|ΎϬϨϣ| ΪΨΘϳ| ϼϴ̰ϟ|ΪηΎΑ| ΐϳΎϏ| ζϤθ̩| ί΍| ΎϴϧΩ| ΖϨϳί|Ϫ̯| Ζη΍Ω|̶ϣ| ΖγϭΩ|ϼ
˱ λ΍| ϭ| ϪϨϴϋ|Ϧϋ|ΎϬΘϨϳί
|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ| *)| ̵| ϪΒτΧ| έΩ| Ϧϳ΍||ΪϨϴΒΑ| ΍έ|Ύϫ| ̶ϳΎΒϳί|Ϧϳ΍| Ζη΍Ω| ̶Ϥϧ| ΖγϭΩ| ˬΩήϴ̳| ̶ϣ| έ΍ήϗ| ήϴΛΎΗ| ΖΤΗ| ̶ϳΎΒϳί| ̮ϳ| ̵| ϩί΍Ϊϧ΍| ϪΑ| ΪϨϴΒΑ| ΍έ|̶ϳΎΒϳί| ̮ϳ| ή̳΍| ϡΩ΁ 
Ζγ΍|
ΕΎϓΎ̰ϣ|
έ΍Ω|
ΎϴϧΩ|
Ϫ̯|
Ζγ΍|
̶ϧΎΘγ΍Ω|
ί΍|
ήϴϏ|
ϪΘΒϟ΍|
ΖϤόϧ|
Ϧϳ΍| 
Ζγ΍
|
|ˬϢϳήΑ| ̶ϣ| έΎ̯| ϪΑ| ΏϮΧ| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ| ΍έ|ΖϤόϧ| ϥΎϣίϭήϣ΍| ϥΎΑί|έΩ| Ύϣ|Ζγ΍| ΪΑ| ϭ|ΏϮΧ| ί΍|Ϣϋ΍| ΖϤόϧ| Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϪΑ| ΪϨϨ̯|̶Ϥϧ| ϪΟϮΗ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ΪϳΪΤϟ΍| ̶Α΍| ϦΑ΍||
|Ϯϟϭ| ˬΖγ΍| Ϣϋ΍| ϭ| Ζγ΍| έϮσ| Ϧϳ΍| ϥϮ̩| ˬυΎΤϟ| Ϧϳ΍| ί΍|Ζδϴϧ| ̵ΰϴ̩| ̵΍ΰΟ| ϭ| ήΟ΍| ϭ| νϮϋ| ˬΩϮη| ̶ϣ| ϡΎόϧ΍| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| ϥ΁|Ζγ΍| ΖϤόϧ| ζϫΩ|ςϘϓ| ΚΤΑ| ϞΤϣ|ϼ
˱ λ΍
|Ω΍ήϣ| Ϣϋ΍| ϥϮ̩| Ζϗϭ| ϥ΁| ˬζϤϋ΍| ϥ΁| ϪΑ| ϥΩ΍Ω| ϪΟϮΗ| ήσΎΧ| ϪΑ|ΪϧήΒΑ| έΎ̯| ϪΑ| ζϳ΍ήΑ| ϦδΣ| Ζϔλ| ΩϮη| ̶ϣ| Ζγ΍| Ϣϋ΍| ϥϮ̩| ̶ϟϭ| ˬΖγ΍| ϑήμϨϣ| Ύϫ| ΪϨϳΎηϮΧ| ϪΑ| ήΘθϴΑ 
ΩέϭΎϴΑ|
΍έ|
κΧ΍|
Ϫ̯|
Ϊϳ΁|
̶ϣ|
ϦδΣ|
ˬΪηΎΑ
|
|̵έΎ̳ίΎγ|ϥΎδϧ΍|̵|Ϫϴϟϭ΍|ϊΒσ|ΎΑ|Ύϳ|ˬΩέ΍Ϊϧ|̵έΎ̳ίΎγ|ϥΎδϧ΍|̵|Ϫϴϟϭ΍|ϊΒσ|ΎΑ|Ϫ̯|̵ΰϴ̩|ϥ΁|̶Ϩόϳ|ΪΑ|Ύϳ|ΏϮΧ|ϢϴϳϮ̳|̶Ϥϧ|ϭ|Ϣϳέϭ΁|̶ϣ|ΪϨϳ΁ΪΑ|ϭ|ΪϨϳΎηϮΧ|ήϴΒόΗ|Ύϣ"||
|ϭ| ΪϨϳΎηϮΧ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ί΍| Ϣϋ΍| ˬΪϨ̯| ̶ϣ| αΎδΣ΍| εΩϮΧ| έΩ| ̵ήϣ΍| ϪΑ| ΖΒδϧ| ˬΪϨ̰Α| ϖϤόΗ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ί΍| ϞΒϗ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ̶όΒσ| ˬϥΎδϧ΍| ̵έϭΎθϴ̡| ϊΒσ| Ϧόϳ| Ϫϴϟϭ΍| ϊΒσ||Ωέ΍Ω 
ΪηΎΑ|
ΪϨϳ΁ΪΑ
|
|Ϫ̯| Ζγ΍| ϩΩή̯| ϩΩ΍έ΍|΍ΪΧ|ϥϮ̩| ˮΖγ΍|ϩΪη| ήϴϘΤΗ| ΍ΪΧ| ΪϳΩ|ί΍| ΎϴϧΩ|΍ή̩|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ|ΎϴϧΩ| ϪΑ| ΩϮΧ| ϦΘΧϭήϔϧ| ΏΎΑ| έΩ| ΕήπΣ| ΎΠϧ΁| ˬϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| $%| ̵| ϪΒτΧ| έΩ#|| 
|Ζϔ̳| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ΪόΑ| Ϫ̯| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ζϴ̡| Ϟ̰θϣ| ϭΩ| ΍έ| ΎϴϧΩ| Ϊϴϫ΍ϮΨϧ| έ΍ϮΧ| ΍έ| ΎϴϧΩ| ή̳΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϞϴϟΩ| ϪΑ| ˬΪϴϫ΍ϮΨΑ| έ΍ϮΧ| ΍έ| ΎϴϧΩ| ΪϳΎΑ| Ϣϫ| ΎϫΎϤη| ˬΪηΎΑ| έ΍ϮΧ
|
|ϡϮϠόϣ| β̡| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥ΁| ϭ| Ωέϭ΁| ̶ϣ| ΪϳΪ̡| ΍έ|̶Ϡ̰θϣ| Ϣϫ| Ϧϳ΍| ΩϮΨϬ̩ή̳΍|ˬΖγ΍| ϩΩή̯| υΎΤϟ| ΍έ|Ύϫ|Ϧϳ΍| ̵| ϪϤϫ| ϩΩή̰ϨϴϴόΗ| ΍έ|ϕίέ| ̶Θϗϭ| ΍ΪΧ| Ϫ̯|Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| ϥΎϤϠ̰Θϣ$||
|̶̰ϳ|Ωϭέ| ̶ϣ|ϦϴϳΎ̡| ϮϠ̳| ί΍|Ϫ̯| Ζγ΍|̶ϧ΁| ˬΖγ΍|ϩήϔγ| έΩ| Ϫ̯| Ζδϴϧ| ̶ϧ΁| ϕίέ|ϢϴΘϔ̳| ˬΖγ΍| ̶ΒϟΎΟ| ΚΤΑ| Ϣϫ| Ϧϳ΍|ΪϨ̯|̶ϣ| ήΛ΍| ϕίέ|έΩ| ̶ηϼΗ| ̵| ϩϮΤϧ| ̮ϳ| ΩϮη| ̶ϣ
|ϢϳήΑ|̶ϣ|ϦΘϓέ|ϦϴϳΎ̡|ϮϠ̳|ί΍|Ϫ̯|Ζγ΍|̶Ηάϟ|ϥ΁|ˬΩϭέ|̶ϣ|ϦϴϳΎ̡|ϮϠ̳|ί΍|Ϫ̯|Ζδϴϧ|Ϣϫ|̶ϧ΁|ϕίέ|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ϑέΎϋ|Ϧϳ΍|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ί΍|ήΗ|ϒϴτϟ|ζϧΎϴΑ|̶Τϴδϣ|̵Ύϓήϋ|ί΍
|ΩϮη| ̶Ϥϧ| ΕΪϴϋ| ΰϴ̩| ̨ϴϫ| Ύϣ΍| ˬϪΘϓέ| ˬΩϭέ| ̶ϣ| ϢϴϳΎ̡| ΖϳϮϠ̳| ί΍| Ϫ̯| ̵΍| ϪϤϘϟ| ϥ΁| ˬ̶Θδϫ| Ϣϫ| εϮθϣ| ϭ| Ώήτπϣ|Ύ˱ ϨϤο| ϭ| ̶Θδϫ| ΏΎΒ̯| ϮϠ̩| ϥΩέϮΧ| ϝΎΣ| έΩ| ή̳΍| ϮΗ 
Ζγ΍|
ζϗίέ|
ϥ΁|
ˬΪϨ̯|
̶ϣ|
ΕΪϳΎϋ|
Ϫ̯|
Ζγ΍|
̶Ηάϟ|
ϥ΁|
ϢϬϣ
|
|ϥϮΗ| έΩ| ΪϳΩ| ΪόΑ| ˬϥϭήϴΑ| ΩϮΑ| ϪΘϓέ| ζϧί| ΎΑ| ϝΪΒϣ| αΎΒϟ| έΩ| Ϊϴηήϟ΍| ϥϭέΎϫ| ΪδϳϮϧ| ̶ϣ| ΎΠϧ΁| έΩ| ˬΖγ΍| ̶ϧΎϬϔλ΍| Νήϔϟ΍ϮΑ΍| ̶ϧΎϏ΍| | έΩ| Ϫ̯| ̶ϨΘγ΍Ω| ϥ΁| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ϥΎΗΩΎϳ
|΍έ|̮θΧ|ϥΎϧ|ϭ|Ϊϧ΍|ϪΘη΍ά̳|̶ϧΎϧ|ϑήχ|ϭ|Ϊϧ΍|ϪΘδθϧ|̶ϧίήϴ̡|ϭ|Ωήϣήϴ̡|̮ϳ|ˬΖγ΍|κΨθϣ|ε΍|̶̳ΩϮϟ΁|ϭ|Εέ΍ήΣ|ϭ|ϩΪϨϫΩ|έ΍ί΁|̶ϠϴΧ|̵ΎϫϮΑ|Ϫ̯|̶όοϭ|έΩ|̶ϣΎϤΣ
|ϡ΍Ϊ̯| ̨ϴϫ|ϥίήϴ̡| ϥΎϫΩ| έΩ| Ωέ΍ά̳| ̶ϣ| ΍έ| ϥΎϧ| ̵| ϪϤϘϟ| Ϣϫ| Ωήϣήϴ̡| ϭ| Ωήϣήϴ̡| ϥΎϫΩ| έΩ| Ωέ΍ά̳| ̶ϣ| ϭ| Ωέϭ΁| ̶ϣ| έΩ| Ώ΁| ί΍| ΍έ| ϥΎϧ| ϥίήϴ̡| ΪόΑ| ˬΪϧ΍| ϩΩή̯| ΩήΧ| ϥ΁| έΩ
|ί΍|ήΗϻΎΑ|̶Ηάϟ|̨ϴϫ|Ϧϣ|Ϫ̯|Ζϔ̳|ήόη|ΖϴΑ|̮ϳ|ϩΪϴΑί|Ζϗϭ|ϥ΁|ˮΖγ΍|ϩΪϳΩ|ήΗϻΎΑ|Ϧϳ΍|ί΍|̶Ηάϟ|Ύϳ΁|Ζϔ̳|ϩΪϴΑί|ϪΑ|̶ηήϟ΍|ϥϭέΎϫ|ΪόΑ|ˬΪϧΩέϮΧ|̶Ϥϧ|΍έ|ϥΎηΩϮΧ|̵΍άϏ
|ϡ΍Ϊ̯| ήϫ| ΪϧέϮΧ| ̶ϣ| ΍άϏ| Ϣϫ| ΎΑ| ̶Θϗϭ| Ϣϫ| ϥϭέΎϫ| ϭ| ϩΪϴΑί| ̶Ϩόϳ| ˬΖγ΍| ϥ΁| ί΍| ήΘθϴΑ| ζϗίέ| Ϧϳ΍| ˬΪηΎΑ| ϩΩή̯| αΎδΣ΍| ̶ϧΎτϠγ| ˬ̵ήμϗ| ̨ϴϫ| έΩ| Ϫ̯| ϢϨ̯| ̶Ϥϧ| ή̰ϓ| Ϧϳ΍
|Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| ̶ϟΎΧ| Ώ΁| έΩ| ̮θΧ| ϥΎϧ| Ϧϳ΍| ί΍| ήϫϮη| ϭ| ϥί|Ϧϳ΍| Ϫ̯|ΪϧήΑ| ̶Ϥϧ| ΍έ|Εάϟ| ϥ΁|Ωϭέ|̶ϣ| ϦϴϳΎ̡| ϥΎθϳϮϠ̳|ί΍| Ϫ̯| ϪϤϘϟ| Ϧϳ΍|ˬΪϧέ΍Ω| ή̴ϳΩ| ̵| ϪμϏ| ϭ| ϢϏ| έ΍ΰϫ 
ΪϧήΑ|
̶ϣ|
ˬΩϮθΑ|
ϡήϧ
|
|̶Αήϋ| έΩ| ΎόΘϣ|ΪϳήΑ| ̶ϣ| Ϫ̯| ̶όΘϤΗ| ϭ| Ζγ΍| ΎϤη| ̵| ϪόΘϣ| ̶Ϩόϳ| ˬωΎΘϣ| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ̶Αήϋ| έΩ| ΍έ| ϕίέ| Ϫ̯| Ζγ΍| υΎΤϟ| Ϧϳ΍ί΍| ˬΩήΑ| ̶ϣ| ϡΩ΁| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶Ηάϟ| ϥ΁| ϡΩ΁| ϕίέ
|Εάϟ|ϥ΁|ˬΩϮη|̶ϣ|ϡΪϳΎϋ|ϪϤϟ|ήϫ|ί΍|Ϫ̯|ϥ΁|ˬϡήΒΧ|̶Α|ϡ΍|ϩΪόϣ|έΩ|ϪϤϘϟ|έϮθΣ|ί΍|ϼ
˱ λ΍|Ϧϣ|ˬΩϮη|̶Ϥϧ|Ϧϣ|ΪϳΎϋ|ίΎΑ|ϪϤϘϟ|ϥ΁|ΩϮΧ|Ϫϧή̳ϭ|ΩϮη|̶ϣ|ϥΎΗΪϳΎϋ|Ϫ̯|ϥ΁|̶Ϩόϳ 
ΩϮη|
̶ϣ|
ϡΪϳΎϋ|
Ϫ̯|
Ζγ΍|
̶ϔϴ̯|
ϭ
|
|έΩ|Ωήϴ̴Α| αέΩ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| Ϣϫ| ύϼ̯| ̮ϳ| ϥΪϳή̡| ί΍| ϡΩ΁| Ύ˱ όϗ΍ϭ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵΍| ϪϧΎθϧ| ϡΎψϧ| ̵ΎϨόϣ| ˬΪϧ΍| Ϟ΋Ύϗ| ϥ΁| ϪΑ| Ύϓήϋ| ̵| ϪϤϫ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϣΎψϧ| ˬ̵΍| ϪϧΎθϧ| ϡΎψϧ%||
|Ϣϫ| ΪόΑ|3ΐΠϋ|ΪϳϮ̳| ̶ϣ| Ϧϳ΍| ϭ| Ϊθ̯| ̶ϣ| ΍έ| ή̳Ω| ύϼ̯| ϭ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ̶Ϗϼ̯| ̮ϳ| ˬΪϳϮ̳| ̶ϣ| ΍έ| ϞϴΑΎϗ| ϭ| ϞϴΑΎϫ| Ϫ̯| ΎΟ| ϥ΁| ̶̰ϳ|Ζγ΍| ϩΪϣ΁| ΩέϮϣ| ϭΩ| ̶̰ϳ| ϪΘΒϟ΍| ϥ΁ήϗ
|ϭ| ΪηΎΑ| ϪΘη΍Ω|ΪϳΎΒϧ| ΐΠϋ| ΍άϟ| ϭ| ΪηΎΑ| ήΗ| ϥ΍ΩΎϧ| Ϣϫ| ύϼ̯| ̮ϳ| ί΍| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ̵Ωέ΍Ϯϣ| έΩ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯|Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ωήϴ̳| ̶ϣ| ΩΎϳ| ΍έ|ζϠϤϋ| Ϣϫ| ϭ| Ωήϴ̳|̶ϣ| ΩΎϳ| ̵ΰϴ̩| εΩϮΧ
|ˬΪϨ̯| ̶ϣ| ΕήϴΣ| ϥΎϬΟ| έΩ|Ύ˱όϗ΍ϭ| ϑήσ| ̶Θϗϭ|Ζγ΍| ̵΍|ϪϧΎθϧ| ϡΎψϧ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| Ϧϳ΍| ˬΩή̯|ϦϓΩ|΍έ|ϩΩήϣ| ύϼ̯| Ϧϳ΍|ϥϮ̩| ˭Ωή̯| ϦϓΩ| ΍έ|ϥΎ̳Ωήϣ| ΪϳΎΑ| Ϫ̯|ΪϴϤϬϓ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̶̰ϳ 
ΩϮη|
̶ϣ|
ϪΘΧϮϣ΁|
ϥΎδϧ΍|
ϪΑ|
̵ΩΎϋ|
ήϴϏ|
ϕήσ|
ί΍|
̶ϳΎϫΰϴ̩|
̮ϳ|
Ζϗϭ|
ϥ΁
|
|ϭ| ϩήϴσ|ˮϪ̩| ̶Ϩόϳ| ϝΎϔΗ| ϭ| ήϴτΗ|Ύ˱γΎγ΍| Ύϣ΍|ˬΩέ΍Ϊϧ| ̶ϟΎ̰η΍| ϝΎϔΗ| ̶ϟϭ| Ζγ΍|ςϠϏ| ήϴτΗ| Ϫ̯| Ϊϧ΍|ϪΘϔ̳|̶πόΑ| ϭ| ϝΎϔΗ| Ϣϫ| ϭ| Ζγ΍|ςϠϏ| ϦϳΩ| έΩ| ήϴτΗ| Ϣϫ| Ϫ̯| ϩΪη|ϪΘϔ̳|̶ϫΎ̳
|̵ήϴΒόΗ| ϪΑ| Ύϳ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| ϡίϮϣΎϴΑ| αέΩ| ̵ΰϴ̩| ί΍| Ϣϫ΍ϮΧ| ̶ϣ|Ϧϣ| Ϫ̯|Ζγ΍| Ϧϳ΍| ΚΤΑ| Ζϗϭ| ̮ϳ|ΪϨϨ̯| ̶ϣ|ϕήϓ| Ύϣ|ΚΤΑ| ΎΑ| Ϫ̯| Ϊϧέ΍Ω|̶̯ήΘθϣ| ϪΟϭ| ̮ϳ| ϭΩ| ήϫ| ϝΎϓ
|ˬϝΎϔΗ|ϭ|ήϴτΗ|ˬΪη|Ω΍ϮΧ|Ϫ̩|ϩΪϨϳ΁|έΩ|Ϫ̯|ϢϨ̯|̶ϳϮ̳|ζϴ̡|΍έ|ϩΪϨϳ΁|Ϣϫ΍ϮΧ|̶ϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ΚΤΑ|Ϣϫ|Ζϗϭ|̮ϳ|Ωή̯|ΪϳΎΑ|Ϫ̩|Ϫ̯|Ϣϧ΍ΪΑ|ή̴ϳΩ|ήϴΒόΗ|ϪΑ|Ύϳ|ˬϢγΎϨθΑ|΍έ|΍ΪΧ

˱ λ΍| ΎΟ| Ϧϳ΍|Ύϣ΍|ΪϨ̯| ̶ϣ|΍έ| ̵ΪΑ| ̶ϳϮ̳| ζϴ̡| ̶̰ϳ| ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ̶̰ϴϧ| ̶ϳϮ̳| ζϴ̡| ̶̰ϳ| ΎϬΘϨϣ|Ϊϧ΍| ̭ήΘθϣ|ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ΍έ|ϩΪϨϳ΁| ̶ϳϮ̳| ζϴ̡| Ϫ̯| ΖϬΟ|Ϧϳ΍| έΩ| ϝΎϓ| ϭ| ϩήϴσ
|ϥΎϓήϋ| ζϳ΍Ϊϴ̡| ί΍|ϞΒϗ| ̵Ύϓήϋ|Ύ˱ λϮμΨϣ|ˬΖδϫ| Ύϣ| ̵Ύϓήϋ| ϥΎδϟ| έΩ| Ϧϳ΍|ϢϤϬϔΑ| ΪϳΎΑ| ΍έ|Ϧϳ΍|ϢϨ̰Α| ΪϳΎΒϧ| Ϫ̩| ϭ| ϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| Ϧϣ|Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ΚΤΑ| ˬΖδϴϧ| ϩΪϨϳ΁| ΚΤΑ
|αέΩ| Ύϫ| ϩΪϳΪ̡| Ϧϳ΍| ί΍| ΩϮη| ̶ϣ| έΪϘ̩| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵΍| ϪϧΎθϧ| ϡΎψϧ| ΚΤΑ| ϦϴϤϫ| ˬ̱έΰΑ| ϥΎγ΍ήΧ| ̵Ύϓήϋ| ̵Ύϫ| ϢΗ| ϦϳήΗ| έ΍ή̰Θϟ΍| ήϴΜ̯| ί΍| ̶̰ϳ| ΪϳΎη| ϭ| ̶ϨϳΪϟ΍| ̶Τϣ| ̵ήψϧ 
ΪϨ̯|
̶ϣ|
ϕήϓ|
ϝΎϔΗ|
ϭ|
έϮτΗ|
ΎΑ|
ϪΘΒϟ΍|
Ϧϳ΍|
Ύϣ΍|
ˬΖΧϮϣ΁
| 
ΪϧήΑ|
̶ϣ|
έΎ̯|
ϪΑ|
ΐΠόΗ|
̵΍ήΑ|
Ύϫ|
Ώήϋ|
Ϫ̯|
Ζγ΍|
̶Η΍Ω΍|
Ϳ΍|
ϥΎΤΒγ&||
|
|̶ϣ|ϪϧϮ̳|έ΍ΰϫ|Ϫ̯|΍έ|Ϊ̰η|̶ϣ|΍έ|ή̴ϳΩ|ύϼ̯|ϭ|Ϊϳ΁|̶ϣ|Ϫ̯|̶Ϗϼ̯|ϥ΁| |ΩϮη|ήϴδϔΗ|ΪϳΎΑ|Ύ˱ ϤΘΣ|ϪϧΎθϧ|ΩϮΧ|ΪϴϨϴΒΑ|ˬΩέ΍Ω|ΩέϮϣ|Ϧϳ΍|έΩ|̶ΒϟΎΟ|ΚΤΑ|ήΑϮΑ|ϦϴΗέΎϣ)||

|Ϧϳ΍| ˬΖγ΍| ϕϼσϻ΍| ̶Ϡϋ| ̶ϫ΍ϮΧήϴΧ| ϭ| ϢϠϋ| ̵΍έ΍Ω| ϭ| Ωέ΍Ω| ΖϴϤ̯ΎΣ| ϢϟΎϋ| ήΑ| Ϫ̯| ̶ϳ΍ΪΧ| ή̳΍| ϭ| ϡήϴΤΘϣ| Ϫ̯| Ϣϫ| Ϧϣ| ή̳΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ϧϣ| ΚΤΑ| Ύϣ΍| | Ωή̯| ήϴδϔΗ| ΩϮη
|ή̳΍| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|, 

| ΖϟΎΣ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ̶Ϩόϳ| ˬΩήϴ̴Α| ϡΎΠϧ΍| ήψϧ| ΩέϮϣ| ήϴδϔΗ| Ϧϣ| ̶ϫΎ̳΁| ΖΣΎγ| έΩ| Ϫ̯| ΩέϭΎϴΑ| ζϴ̡| ϥΎϨ̩| Ωέϭ΁| ̶ϣ| ζϴ̡| Ϫ̯| ΍έ| ̵΍| ϩΪϳΪ̡| ΪϳΎΑ
|ΕήϴΣ| ήϴδϔΗ| ϡέ΍Ω| Ϧϣ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ̶ϫΎ̳΁| ϪϋϮϤΠϣ| ΎΑ| Ϫ̯| ΪηΎΑ| ϥΎϨ̩| ϩΪϳΪ̡| Ϧϳ΍| ΪϳΎΑ| ˬΪηΎΑ| Ϣ̯ΎΣ| ϢϟΎϋ| ήΑ| ̵΍| ϪϧΎθϧ| ϡΎψϧ| Ϫ̯| ϭ| ϢϳΎϴΑ| ϥϭήϴΑ| ήϴΤΗ| ί΍| Ϧϣ| Ϫ̯| ΖγΎϨΑ
|ΎΑ|΍ΪΧ|Ϫ̯|ΪϳΎϴΑ|ϥϭήϴΑ|ΪϳΎΑ|̵΍|ϩΪϳΪ̡|Ζϗϭ|ϪϤϫ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ζγ΍|ϩΩϮΒϧ|ϪϧΎθϧ|ή̴ϳΩ|Ϫ̯|Ϧϣ|ήΑ|Ϫϧή̳ϭ|ˬΩή̯|ΩϮθΑ|Ϣϫ|ή̴ϳΩ|ήϴδϔΗ|ΎΗ|Ϊλ|Ϯϟ|ϭ|ˬΩϮθΑ|Ϧϣ|̵΍ήΑ|̵ί΍Ϊϧ΍ήΑ
|Ϧϣ| ̶ϫΎ̳΁|ΐϟΎϗ| έΩ| ή̳΍| Ϫϧή̳| ϭ| ΩϮη| ̶ϣ|ΕήϴΣ| ϝ΍ϭί|ΐΟϮϣ| Ϫ̯|ΩϮη| ̶ϣ|̵ήϴδϔΗ| Ϧϣ| ̶ϫΎ̳΁| ΐϟΎϗ| έΩ| ϩΪϳΪ̡| Ϧϳ΍| Ϫ̯|Ϊϧ΍Ω| ̶ϣ| εΩϮΧ| ̶ϫΎϨΘϳϻ|ϢϠϋ| ϭ| ϖ΋Ύϓ| ΕέΪϗ| ϥ΁
| Ζγ΍| ϩΩϮΒϧ| ̵΍| ϪϧΎθϧ| ϡΎψϧ| ˬϡΎψϧ| ίΎΑ| Ζϗϭ| ϥ΁| ˬΩέϮΨϧ| Ϧϣ| ̶ϳ΍Ωί| ΕήϴΣ| ΩέΩ| ϪΑ| Ϫ̯| ΩϮθΑ| ̵ήϴδϔΗ
|
|έΩ| Ζϔ̳| ̶ϣ|Ζϧϭ| ̵΍| ϦϳΎγ| Ζϔ̳| ̶ϣ| ζϴϠϴΗ| ΐϟΎΟ| έΎϴδΑ| ήϴΒόΗ| ϪΑ| ˬΎϤ˵ϧ| ϭ΍| ̶Ϩόϳ| ˬϪϧΎθϧ| ̶Ϩόϳ| Ζϗϭ| ϪϤϫ| ϪϧΎθϧ| ˬϢϳήϴ̳| ̶ϣ| ΎϨόϣ| ϥΎϤϫ| ϪΑ| ΍έ| ̶γέΎϓ| ̵| ϪϧΎθϧ| Ϣϫ| Ύϣ
|Ζϔ̳| ̶ϣ| ζϴϠϴΗ| υΎΤϟ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϭ| Ζγ΍|έϮΟ| ϦϴϤϫ| Ϣϫ| ̶Αήϋ| έΩ| Ϫϳ΁|ΐϴϏή̴ϧΎθϧ| Ω΍Ϊϳϭέ| ̶Ϩόϳ| ˬΩή̯| ϪϤΟήΗ| | 

|ϪΑ| ΪϳΎΑ| ΍έ| Ϫϳ΁| ̶ΑήϏ| ϥΎϳΩ΍| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ
|ςϘϓ|4 
|Ζγ΍| | 

|ί΍| ήϴϏ 
||ˬΖγ΍| 
|ϥ΁| Ζγ΍| | 

|Ϧϳ΍|Ζϔ̳| ̶ϣ|Ζϓή̳| ϩΎΒΘη΍| ϩΰΠόϣ| ΎΑ| ΍έ|Ϫϳ΁| ΪϳΎΒϧ| Ζϗϭ| ̨ϴϫ| Ϫ̯
| ||ΪϨΘδϫ|̵ή̴ϳΩ|έϮϣ΍|̵|ϩΪϨϫΩ|ϥΎθϧ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ˬϪϧ|Ύϫ| | 

|Ύϣ΍|ΖγΎϣ|ΰΠϋ|ϥΩ΍ΪϧΎθϧ|̵΍ήΑ

̶Θδϫ ) ̶όϴΒτϟ΍ΪόΑΎϣ ˬϢδϗ Ϫγ ϪΑ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ ΍έ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ΖϳϮϨόϣ ̵Ύϫ ϪϔϟϮϣ ˬΪϴγέ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ΖϳϮϨόϣ ̵Ύϫ ϪϔϟϮϣ ϪΑ ϦΨγ
ΎΗ ˬΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ̵ήψϧ ϭ ̶ϠϤϋ ϡ΍ΰΘϟ΍ έϮϣ΍ ϪΘγΩ Ϫγ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪϳΎΑ ϥΎδϧ΍ .Ωή̯ ϢϴδϘΗ (ϕϼΧ΍ ) ̶ΘΧΎϨη Ϫϔϴχϭ ϭ ̶ΘΧΎϨη ϥΎδϧ΍ ˬ(̶ΘΧΎϨη
ϩΪη ϪΘΧΎϨη ̵΍ ϪϧϮ̳ ϪΑ ˬΖόϴΒσ ϢϟΎϋ Ύϳ ΎϴϧΩ Ύϳ ˬ̶Θδϫ ϥΎϬΟ .ΖγΎϴϧΩˬ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ί΍ Ω΍ήϣ.Ωή̯ ήϴΒόΗ "̵ϮϨόϣ ϥΎδϧ΍ " ϪΑ ϭ΍ ί΍ ϥ΍ϮΘΑ
.ϢϴϨ̯ ϊϤΟ ΍έ ΖϟΎΣ ϭΩ Ϧϳ΍ ΪϳΎΑ ϪθϴϤϫ Ϫ̯ Ζγ΍
ΖϴϨϣ΍ ϡΪϋ αΎδΣ΍1αΎϳ ϡΪϋ αΎδΣ΍2έΩ (ω) ϦϴδΣ ϡΎϣ΍ ήϴΒόΗ ϪΑ .αΎϳ ϡΪϋ αΎδΣ΍ Ϣϫ ϭ ΪϨ̯ ̶Ϩϣ΍Ύϧ αΎδΣ΍ ΪϳΎΑ Ϣϫ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ ϩΩή̯ ϖϠΧ ̵΍ ϪϧϮ̳ ϪΑ ΍έ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ΍ΪΧ
ϭ ˯Ύτ˴ϋ ̶ϟ΍ ϥϮ̰δϟ΍ Ϧϋ ̮
˴ Α ϦϴϓέΎόϟ΍ ̭
˴ ΩΎΒ˶ϋ Ύ˴όϨ˴ ϣ˴ ̭ήϳΩΎϘϣ ˯΍Ϯσ Ϫ˴ ϋήγ ϭ ̭
˴ ήϴΑΪΗ ϑ
˴ ϼΘΧ΍ ϥ
͉ ΍ ̶Ϭϟ΍ " :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ Ϫ̯ Ϫϓήϋ ̵ΎϋΩ
Ϧϳ΍ ˬ̶Ϩ̯ ̶ϣ νϮϋ ΍έ ϊοϭ Ζϋήγ ϪΑ βΑ ί΍ ϭ ̵ήϴ̳ ̶ϣ Ϣϫ ήγ Ζθ̡ ΕΎϤϴϤμΗ Ζϋήγ ϪΑ βΑ ί΍ Ύϳ΍ΪΧ ˬ˯ϼ˴Βϟ΍ ̶ϓ ̮Ϩ˶ϣ α
˶ Ύϴϟ΍
̶ϣ νϮϋ Ύ˱ όϳήγ ϭ ΪϨΘδϫ ϪϳϮτϟ΍ ϊϳήγ ϮΗ ήϳΩΎϘΗ έΪϗ ϥ΁ ϭ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϕήϓ Ϣϫ ΎΑ ϭ ΪϧϮη ̶ϣ Ϣϫ ϦϴθϧΎΟ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϮΗ [1]ήϴΑ΍ΪΗ ϑϼΘΧ΍
̶ϣ Ύϫ ϥ΁ ϪΑ ̵΍ Ϫϴτϋ ̶Θϗϭ ̶̰ϳ ˬΪϧέ΍Ϊϧ Ζϗϭ ̨ϴϫ ΍έ ϝΎΣ ϭΩ ΎϴϧΩ έΩ ϭ ΪϨγΎϨη ̶ϣ ΍έ ϮΗ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ϩΪη ΚϋΎΑ ϩΪϳΪ̡ ϭΩ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϧϮη
ϪϴϠΑ Ζϗϭ ήϫ Ϣϫ ̶ϓήσ ί΍ ϭ .ΩϮη ϪΘϓή̳ Ύϣ ί΍ Ϫϴψϋ Ϧϳ΍ ΪόΑ ̵ ϪψΤϟ ΎδΑ Ϫ̩ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϥϮ̩ ˬΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ ΖϴϨϣ΍ αΎδΣ΍ Ζϗϭ ̨ϴϫ ̶ϫΩ
Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .ΩϮη ϊϔΗήϣ Ϫ˷ϴϠΑ Ϧϳ΍ ΪόΑ ̵ ϪψΤϟ ΎδΑ Ϫ̩ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϥϮ̩ ˬΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ αΎϳ αΎδΣ΍ ˬ̶Ϩ̯ ̶ϣ νέΎϋ Ύϫ ϥ΁ ήΑ ̵΍
ˬΩϭήΑ ϦϴΑ ί΍ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΪόΑ ̵ ϪψΤϟ έΩ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϥϮ̩ ˬΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ ήσΎΧ ΖϴϨϣ΍ αΎδΣ΍ ˬΪϴϨϴΑ ̶ϣ ΍έ ̶̳Ϊϧί ̵ΎϫΪϨϳΎηϮΧ ϭ ΎϳΎτϋ
ϭ ΩϮη Ϟ΋΍ί Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΪόΑ ̵ ϪψΤϟ έΩ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϥϮ̩ ΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ αΎϳ αΎδΣ΍ ˬΩϮη ̶ϣ ϝίΎϧ Ύϫ ϥ΁ ήΑ Ύϫ ϢϏ ϭ ΎϫΪϨϳΎηϮΧΎϧ Ϫ̯ ̶Θϗϭ
̮ϳ ˬΎϫΪϨϳΎηϮΧΎϧ ϭ Ύϫ ϢϏ Ωϭήϓ ϡΎ̴Ϩϫ αΎϳ ϡΪϋ αΎδΣ΍ ϭ ΎϫΪϨϳΎηϮΧ ϭ Ύϫ ̵ΩΎη ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ΖϴϨϣ΍ ϡΪϋ αΎδΣ΍ .ΩϮη νϮϋ ΰϴ̩ ϪϤϫ
Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ ̵έ΍ϭΪϴϣ΍ ϭ Ϊϧ΍ ϒ΋ΎΧ ϪθϴϤϫ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪϨϨ̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ Ϫ̯ ̶Ϩϣ΍Ύϧ .Ζγ΍ ˯ΎΟέ ϭ ϑϮΧ ̵ΎϨόϣ
αΎδΣ΍ Ϫϧ ϭ ϢϴϨ̯ ̶ϣ ΖϴϨϣ΍ αΎδΣ΍ Ϫϧ ϪθϴϤϫ Ύϣ Ϫ̯ ˬΖγ΍ ˯ΎΟέ ϭ ϑϮΧ ϦϴΑ ϊϤΟ ΖϟΎΣ ˬΎϨόϣ Ϧϳ΍ ΍Ϋ΍ ϭ ΪϨΘδϫ ̶Ο΍έ ϪθϴϤϫ Ϫ̯ Ζγ΍
]2].αΎϳ
ˬΩϮΑ Ϊϴϫ΍ϮΧ ϝΎΣ Ϫ̩ ήΑ ΪϳήϴϤϴϣ ̶Θϗϭ Ϊϴϧ΍Ω ̶Ϥϧ ΎϤη Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϩΪη Ϊϴ̯ΎΗ ϥ΁ ήΑ Ϫ̯ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ ˯ΎΟέ ϭ ϑϮΧή̴ϳΩ ̵ΎϨόϣ
"ϥϮϤ˶Ϡδ˵ϣ ϢΘϧ΍ ϭ Ύ˷ϟ΍ Ϧ͊ΗϮϤ˴Η " :Ζϔ̳ ̶ϣ ζϧ΍Ϊϧίήϓ ϪΑ ΏϮϘόϳ Ϫ̯ Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ϥ΁ήϗ έΩ .ΪϴηΎΑ ˯ΎΟέ ϭ ϑϮΧ ϝΎΣ έΩ ΪϳΎΑ ϪθϴϤϫ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ
Ϟμϔϣ ϥ΍ήδϔϣ.ΪϳήϴϤΑ (ϥΩϮΑ ̶Ϭϟ΍ ̵ ϩΩ΍έ΍ ϢϴϠδΗ ̶Ϩόϳ ̵Ϯϐϟ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ) ϥΎϤϠδϣ .ϥΩϮΑ ΍ΪΧ ϢϴϠδΗ ϝΎΣ έΩ ή̴ϣ ΪϳήϴϤϧ Ϣϧ΍Ϊϧίήϓ ˬ[3]
έΩ ΪϨ̰ϧ ˬΪϴηΎΑ ϥΎϤϠδϣ ϥΎΘ̳ήϣ ϝΎΣ έΩ Ζγ΍ ϪΘϔ̳ ΍ή̩ ˬ"Ϧ
˴ ϴϤϠδϣ ΍Ϯ˵ϧϮ˵̯ Ύϳ ΍ϮϤ˶Ϡγ˴΍ " ϩΩϮϣήϔϧ ζϧ΍Ϊϧίήϓ ϪΑ ΏϮϘόϳ ΍ή̩ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϩΩή̯ ΚΤΑ
ˬ̱ήϣ ϥΎϣί ΎΗ .Ζδϴϧ ΎϨΘϋ΍ ϞΑΎϗ ϥ΍ΪϨ̩ Ύϣ ̶ϧϮϨ̯ ϊοϭ Ϫ̯ Ζγ΍ ϪΘϔ̳ ϦΨγ έϮσ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ Ϧϳ΍ ϪΑ ΏϮϘόϳ.ΪϳήϴϤΑ ̶ϧΎϤϠδϣ ήϴϏ ϝΎΣ
̵ ϪψΤϟ ϥ΁ ϢϬϣ ϥϮ̩ ˬϡϼγ΍ ϝΎΣ έΩ ή̴ϣ ΪϳήϴϤϧ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ήΑ Ϊϴ̯ΎΗ ϪθϴϤϫ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ϊϳ΁ ̶ϣ ζϴ̡ ̶̳Ϊϧί έΩ ΐϴθϧ ϭ ί΍ήϓ ϥ΍έ΍ΰϫ
̶ΑϮϠτϣ ϊοϭ Ϧϣ ̶ϧϮϨ̯ ϊοϭ ή̳΍ .ΩϮΑ ϒ΋ΎΧ ΪϳΎΑ Ζϗϭ ϪϤϫ ˬΪϳίέϭ Ύ̰Η΍ ̶ϧϮϨ̯ ϊοϭ ϪΑ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ .Ζγ΍ ήΧ΁
ϭ ϡ΍ ϪΘϓή̳ έ΍ήϗ ήϳά̡ΎϧήϴΨδΗ έ΍ϮΘγ΍ ̫Ω ̮ϳ έΩ Ϫ̯ ϢϨ̯ ϥΎϤ̳ ΪϳΎΒϧ (ΪϴϣΎϨΑ ...ϭ Ρϼϓ ˬϥΎϤϳ΍ ˬϡϼγ΍ ΍έ ΏϮϠτϣ ϊοϭ Ϧϳ΍ ϝΎΣ ) ˬΖγ΍
Ϫ̩ έΩ ϪψΤϟ ϦϳήΧ΁ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϢϬϣ .ϢΘδϫ ϥϮϣΎϣ ˬϢϫΩ ̶ϣ ϡΩϮΧ ϪΑ ϡΩϮΧ Ϫ̯ βϔϧ ̵Ύϫ ΐϳήϓ ϭ ̵ϮϴϧΩ ̵Ύϫ ΐϳήϓ ϪϧϮ̳ ήϫ ί΍
̵ ϪϴϧΎΛ ϭΩ ˬΖγ΍ ϊϗϮϣ Ϫ̩ εήϤϋ ̵ ϪψΤϟ ϦϳήΧ΁ Ϊϧ΍Ω ̶Ϥϧ β̯ ̨ϴϫ ϥϮ̩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ήΑ ΪϴϨ̯ ϢπϨϣ ΍έ ΐϠτϣ Ϧϳ΍ ή̳΍ .ϢϴηΎΑ ̶όοϭ
ˬ̵ήϴϤΑ ̶ϳ΁ ̶ϣ ΎΗ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬεΎΒϧ ΩϮΧ ̶ϧϮϨ̯ ϊοϭ ̵ ϩήϏ ϥ΍ΪϨ̩ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ .ΪϴηΎΑ ϢϠδϣ ϥ΁ ήϫ έΩ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ˮϥϻ΍ ϦϴϤϫ Ύϳ ˬή̴ϳΩ
ήΑ ΍έ ϦΨγ Ϧϳ΍ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ Ύϣ΍ .̵ήϴϤϧ ϦϣϮϣ ϭ ϥΎϤϠδϣ ˬϥΎϤϳ΍ ϭ ϡϼγ΍ ϝΎΣ έΩ ή̴ϳΩ ̵ήϴϣ ̶ϣ ̶Θϗϭ .Ϊϳ΁ ΪϳΪ̡ ϮΗ έΩ έϮτΗ ϥ΍έ΍ΰϫ

ζδϔϧ ϦϳήΧ΁ βϔϧ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ζδϴϧ ϡϮϠόϣ ϥΎδϧ΍ ̮ϳ ̵΍ήΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ϊϧ΍ ϩΩή̯ ϢπϨϣ Ζγ΍ Ϊϴ̯ΎΗ ΩέϮϣ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ Ϫ̯ ΐϠτϣ Ϧϳ΍
˯ΎΟέ ϭ ϑϮΧ Ϣϫ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ .ϢϴηΎΑ ϥΎϤϠδϣ ̶ϧ΁ ήϫ έΩ ΪϳΎΑ β̡ ˬϢϴηΎΑ ϥΎϤϠδϣ βϔϧ ϦϳήΧ΁ έΩ Ϣϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϭ Ζγ΍ ϦϴϨ̩ ϥϮ̩ ˬΪηΎΒϧ
̶Ϡϋ ΕήπΣ ) ϖϴϗΩ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ϪΑϮΗ ϪΘΒϟ΍ ˭Ζγ΍ ίΎΑ ϪΑϮΗ ϩ΍έ ϪθϴϤϫ ˬΪϨ̰ϧ Ϊϴϣ΍Ύϧ ΍έ ϮΗ Ϣϫ Ϧϳ΍ ˬϢϳέ΍Ϊϧ ̶ΑϮϠτϣ ϊοϭ ϥϻ΍ ή̳΍ .Ζγ΍
ϩήϏ ΍έ ϮΗ ̶ϧϮϨ̯ ΏϮϠτϣ ϊοϭ Ϫ̯ Ζγ΍ ˯ΎΟέ ϭ ϑϮΧ ϡϭΩ ̵ΎϨόϣ Ϧϳ΍ β̡ .(Ωέ΍Ω ΎϨόϣ ζη ϪΑϮΗ Ϊϧ΍ ϩΩϮϣήϓ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ (ω)
.εΎΑ ̶Ο΍έ Ϣϫ ίΎΑ ̶Ϩόϳ ˬΪϨ̰ϧ Ϊϴϣ΍Ύϧ ΍έ ϮΗ Ϣϫ ̶ϧϮϨ̯ ΏϮϠτϣΎϧ ϊοϭ ϭ ΪηΎΑ ϒ΋ΎΧ ˬΪϨ̰ϧ
Ϧϳ΍ ήΑ ϩϭϼϋ ΍ΪΧ ̶Ϩόϳ .(ΪϨϨϴΑ ̶ϣ έ΍ϭ ϥΎδϧ΍ ΍έ ΍ΪΧ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ Ϫ̯ ϥΎϨ̩ ) ˬΪϨϴΒΑ έ΍ϭ ϥΎδϧ΍ ΍έ ΍ΪΧ ή̳΍ κΨη :ϡϮγ ̵ΎϨόϣ Ύϣ΍
ί΍ ̵ΩϮΟϮϣ ϥ΁ έΩ ΍ΪΧ Ϫ̯ ΍ΩϮΑ ϦϳΩ ϑϼΧήΑ .Ζγ΍ Ε΍ΩϮΟϮϣ ί΍ ̵ΩϮΟϮϣ ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍ κΨθΘϣ ϭ Ζδϫ Ϣϫ κΨη ˬΩέ΍Ω κΨθΗ Ϫ̯
̵Ύϫ ̶̳̬ϳϭ ϭ Ζγ΍ έ΍ϭ ϥΎδϧ΍ ̶Ϩόϳ ˬΖδϫ Ϣϫ κΨη ˬΖγ΍ κΨθΘϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ήΑ ϩϭϼϋ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ ΍ΪΧ ˬΖδϴϧ Ε΍ΩϮΟϮϣ
̶ϣ ϕήϓ Ϣϫ ΎΑ ΎϨόϣ υΎΤϟ ϪΑ Ϫγ Ϧϳ΍ ) ̶ϫΎϨΘϣ Ύϳ ϞϣΎ̯ Ύϳ ϖϠτϣ ΕέϮλ ϪΑ ϭ΍ έΩ ΎϬΘϨϣ ˬΖδϫ Ϣϫ ϭ΍ έΩ ˬϢϳέ΍Ω Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ύϣ Ϫ̯ ̶ϟΎϤ̯
̶ϣ ΐπϏ εϮΨΘγΩ Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ύϣ .Ζγ΍ [4]έ΍ϭ ϥΎδϧ΍ ΍ΪΧ ˬϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ϭ ϡϼγ΍ ϪϠϤΟ ί΍ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ (ΪϨϨ̯
ςϘϓ ΍ΪΧ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ ... ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡Ύοέ Ϣϫ ϭ΍ ˬϢϴϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ Ύοέ Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ύϣ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ΐπϏ Ϣϫ ΍ΪΧ ˬϢϳϮη
moral ̵Ύϫ ̶̳̬ϳϭ Ϫ̰ϠΑ ˬΖδϴϧ ϥΩϮΑ ϕϮϓ ˬΩήΠϣ ˬ̶ϫΎϨΘϣΎϧ ˬΕ΍άϟΎΑ ϡϮϴϗ ˬϞϠόϟ΍ ΖϠϋ ˬΩϮΟϮϟ΍ ΐΟ΍ϭ ϞΜϣ ϝΎ̰ϳΰϴϓΎΘϣ ΕΎϔλ ̵΍έ΍Ω
ϭ Ϊϴϣ΍ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ ˬΪηΎΑ κΨθΘϣ ΍ΪΧ ̶Θϗϭ .Ωέ΍Ω Ϣϫ ... ϭ ̵ΩϮϨθΧ ˬϢθΧ ˬ̶ϫ΍ϮΧήϴΧ ˬΕέΪϗ ˬϢϠϋ ˬϩΩ΍έ΍ ˬΐπϏ ˬΎοέ ϞΜϣ
:Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ωέ΍Ω ̶ϣϮγ ̵ΎϨόϣ ̮ϳ ϑϮΧ
.Ζγ΍ Ζϟ΍Ϊϋ ϕϮϓ ̶ϟϭ Ζγ΍ έΎ̳ίΎγ ΍ΪΧ ΖϤ̰Σ ΎΑ ϪΘΒϟ΍ Ϫ̯ ˬΩέ΍Ω ΩϮΧ ϥΩ΍Ω ήϔϴ̯ ϭ ε΍ΩΎ̡ ̵΍ήΑ ̶Ϗ΍ήϔϟ΍ ̵ ϪϘτϨϣ ̮ϳ ϝΎόΘϣ ̵΍ΪΧ
.Ζγ΍ Ζϟ΍Ϊϋ ϕϮϓ ϥΎδΣ΍ ϭ Ζγ΍ ϥΎδΣ΍ Ϟϫ΍ ϭ΍ .ΪϨ̯ ̶ϣ έΎΘϓέ Ύϣ ΎΑ Ζϟ΍Ϊϋ ϕϮϓ Ϫ̰ϠΑ ˬΖδϴϧ ϝΩΎϋ ςϘϓ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ ϝΎόΘϣ ̵΍ΪΧ
΍έϮϏ ϪϟΎϨϳϻ .Ϊγέ ̶Ϥϧ ΎϫΎΟ ϥ΁ ϪΑ Ύϣ ϦΘϓέ έϮϏ ˬϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ̶Ϡϋ ΕήπΣ ήϴΒόΗ ϪΑ ̶ϟϭ ˬΩέ΍Ϊϧ ΕΎϓΎϨϣ ϭ΍ ΖϤ̰Σ ΎΑ ΍ΪΧ ϥΎδΣ΍
Ϧϴϋ ϢϴϨϴΑ ̶ϣ ˬϢϳέ΍Ω Ζϟ΍Ϊϋ ί΍ Ύϣ Ϫ̯ ̵έϮμΗ ϩήΧϻΎΑ ̶ϟϭ ˬΖγ΍ ΰϴϣ΁ ΖϤ̰Σ Ϣϫ ϭ΍ ϥΎδΣ΍ Ϫ̯ Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ ϻ
˱ ΎϤΟ΍ ̶ϟϭ ˬϦΘϔϟ΍ αϮϘΑ
Ωήϓ ϖΣ ί΍ ζϴΑ ̶Ϩόϳ ϥΎδΣ΍ ̶ϟϭ ˬΪϨϫΩ ̶Ϥϧ ζϴΑ Ύϳ Ϣ̯ ̵΍ ϩέΫ ΍έ Ωήϓ ΩϮΧ ̶Ϩόϳ Ζϟ΍Ϊϋ .Ζϟ΍Ϊϋ ϕϮϓ Ζγ΍ ̵ΰϴ̩ Ϫ̰ϠΑ ˬΖδϴϧ Ζϟ΍Ϊϋ
ϢϟΎϤϋ΍ ϪΑ ̶Θϗϭ Ϫ̯ ΎϨόϣ ϦϳΪΑ ˬΩϮη ̶ϣ ίΎΑ Ϊϴϣ΍ ̵΍ήΑ ΎΟ Ζγ΍ έϮσ Ϧϳ΍ ̶Θϗϭ ˬΖγ΍ ϦδΤϣ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ ΍ΪΧ .ϥΩή̯ Ύτϋ ϭ΍ ϪΑ
Ϣϧ΍Ω ̶ϣ ϦδΤϣ ΍έ ΍ΪΧ ϥϮ̩ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ̶ϟϭ Ζγ΍ ήϔϴ̯ Ύϳ ε΍ΩΎ̡ ϪΟέΩ ϥϼϓ ΐγΎϨΘϣ ϭ έ΍ϭ΍ΰγ Ϧϣ ϝΎϤϋ΍ Ϫ̯ ϢϨϴΑ ̶ϣ ϡή̴ϧ ̶ϣ
Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ΰϴ̩ ϥ΁ ϕϮϓ Ϧϣ ε΍ΩΎ̡ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϊϴϣ΍ ωϮϧ ̮ϳ .ΪϫΪΑ Ϧϣ ϪΑ ϡέ΍Ω ΍έ εέΎψΘϧ΍ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ϥ΁ ϕϮϓ ΍ΪΧ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϪΑ ϡέ΍ϭΪϴϣ΍
ϭ Ζγ΍ Ν΍έΪΘγ΍ ϭ ϼϣ΍ ̶̳̬ϳϭ ̵΍έ΍Ω ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ ΍ΪΧ ή̴ϳΩ ̵Ϯγ ί΍ .ϡέ΍ϭΪϴϣ΍ Ϧϣ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ .ΪϨ̯ ̶ϣ ΎπΘϗ΍ Ϧϣ ϞϤϋ ϭ ϊοϭ
ϭ ϼϣ΍ ΍ΪΧ ή̰ϣ ήϫΎψϣ ˬΖγ΍ Ϧϳή̯ΎϤϟ΍ ήϴΧ ΍ΪΧ ˬΖδϫ Ϣϫ Ϧ̯ ϦϬ̡ ϡ΍Ω ΍ΪΧ .ΪϫΩ ̶ϣ έ΍ήϗ ϑϮΧ νήόϣ έΩ ΍έ ϥΎδϧ΍ ϪθϴϤϫ Ϧϳ΍
Ζϗϭ ήϫ .Ζγϭ΍ ΖϤ̰Σ Ϧϴϋ ΪϨ̯ ̶ϣ Ύϣ ϪΑ Ϫ̯ ̵ή̰ϣ .Ζγ΍ ή̰ϣ ϡΎϘϣ έΩ Ν΍έΪΘγ΍ έΩ Ϣϫ ϭ ϼϣ΍ έΩ Ϣϫ ΍ΪΧ ϊϗ΍ϭ έΩ ˬΪϨΘδϫ Ν΍έΪΘγ΍
.Ϊϧέ΍Ω ̶ϧΎδϧ΍ έΎϴόϣ ... ϭ ϢϠϋ ˬΕέΪϗ ˬΩέ΍Ω ̶ϧΎδϧ΍ έΎϴόϣ Ζϟ΍Ϊϋ .Ωέ΍Ϊϧ ̶ϧΎδϧ΍ έΎϴόϣ ̨ϴϫ Ϫ̯ ̶̳̬ϳϭ ϥ΁ ̶Ϩόϳ ˬΖϤ̰Σ ΩϮη ̶ϣ ϪΘϔ̳
βΣ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ςϘϓ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ .Ϊϧ΍Ω ̶Ϥϧ β̯ ̨ϴϫ ΍έ εέϮϏ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵΍ ̶̳̬ϳϭ ΍ΪΧ ΰϴϣ΁ί΍έ ΖϤ̰Σ ϥΎϴΤϴδϣ ήϴΒόΗ ϪΑ ϭ ΖϤ̰Σ
ϡϮμόϣ ϪΑ ϞγϮΗ ΎΑ Ϣϴϧ΍ϮΘϧ ̶ϟ ϭ Ϣϴϧ΍ΪΑ ϡϮμόϣ ΍έ ̶ϧΎδϧ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞΜϣ ΖγέΩ .Ζγ΍ έ΍ήϗ Ϫ̩ ί΍ ϊοϭ Ϫ̯ ϢϴϨ̯ ϢϬϓ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ̶ϟϭ ϢϴϨ̯
ϦϴϨ̩ ̶Ϭϟ΍ ΖϤ̰Σ ΏΎΑ έΩ .Ζγ΍ ϩΩή̰ϧ ΎτΧ ΪϨ̯ ̶ϣ Ϫ̩ ήϫ ϢϴϳϮ̴Α Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ςϘϓ ˬΪϨ̯ ̶ϣ Ϫ̩ ϭ΍ Ϫ̯ ϢϴϨ̯ ̶ϨϴΑ ζδ̡ ϥΎδϧ΍ Ϧϳ΍ ϦΘδϧ΍Ω
̶̳̬ϳϭ ̵ ϪϤϫ Ϫ̯ ) ΰϴϧ ̶ϟΰΘόϣ ϞΜϣ ̶ϧΎδ̯ ̶ϟϭ .ΪϨΘδϴϧ ζΠϨγ ϞΑΎϗ ϭ Ωέ΍Ϊϧ ̶ϧΎδϧ΍ έΎϴόϣ ̨ϴϫ Ύ˱ όϗ΍ϭ ̶Ϭϟ΍ ΖϤ̰Σ ̶Ϩόϳ ˬΖδϫ ̶όοϭ
̵ΎπΘϗ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ Ζγ΍ ϪϧΎϤϴ̰Σ ΍ΪΧ ̵ΎϫέΎ̯ Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ Ύϣ :ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ̶Ϭϟ΍ ΖϤ̰Σ ΏΎΑ έΩ (ΪϨΘδϧ΍Ω ̶ϣ ̮Τϣ ϦϴϴόΗ ϞΑΎϗ ΍έ ΍ΪΧ ̵Ύϫ
ΖϤ̰Σ ΎΑ ̶Ϭϟ΍ ή̰ϣ ϭ Ζγ΍ ̶Ϭϟ΍ ή̰ϣ ̵ ϪϟϮϘϣ ί΍ Ν΍έΪΘγ΍ ϭ ϼϣ΍.Ζγ΍ ΰϴϣ΁ί΍έ ̶Ϭϟ΍ ΖϤ̰Σ ΍άϟ .Ϣϴϧ΍Ω ̶Ϥϧ ΍έ Ϧϳ΍ ˬΖδϴ̩ ϭ΍ ΖϤ̰Σ
.Ζδϫ Ϣϫ ϑϮΧ ̵ΎΟ ΍άϟ ˬΖγ΍ Ϧ̯ ϦϬ̡ ϡ΍Ω ΍ΪΧ ϩήΧϻΎΑ .ϢϴϳϮ̴Α ϦΨγ ϥ΁ ΏΎΑ έΩ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ϧϳ΍ ί΍ ζϴΑ Ύϣ ̶ϟϭ ˬΖγ΍ έΎ̳ίΎγ ΍ΪΧ
.ΪϳΎϴΑ ζϴ̡ Ϧϣ ̵΍ήΑ ̶Ϡ΋ΎΣ ζϳΎϣί΁ ̮ϳ ϭ ϡΰϐϠΑ ϩέΎΑ ̮ϳ ΎΗ Ϊϧ΍ ϩΩέϭ΁ ζϴ̡ ΍έ ϊοϭ Ϧϳ΍ ΪϨ̰ϧ Ϫ̯ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ϪΟϮΗ ϪθϴϤϫ ΪϳΎΑ ̶ϣΩ΁
ϪΘΒϟ΍ .ϢϴηΎΑ Ϣϫ ̶ϓΎΧ ΪϳΎΑ ΍ΪΧ ϥΩϮΑ ή̯Ύϣ ϞϴϟΩ ϪΑ ̶ϟϭ ˬΩϮΑ ̶Ο΍έ ΪϳΎΑ ˬϦδΤϣ ϭ Ζγ΍ ϝΩΎϋ ϕϮϓ ΍ΪΧ ϥϮ̩ Ϫ̯ Ϊη Ϧϳ΍ ϡϮγ ̵ΎϨόϣ β̡
ˬΎϴϧΩ ̶̳ΪϨΒϳήϓ .ΪϨΘδϫ ̶Ϭϟ΍ ή̰ϣ ̵Ύϫ ϪμΧΎη ί΍ ϪμΧΎη ϭΩ Ν΍έΪΘγ΍ ϭ ϼϣ΍ ˬΩϮη ̶Ϥϧ ϪλϼΧ Ν΍έΪΘγ΍ ϭ ϼϣ΍ έΩ ςϘϓ ̶Ϭϟ΍ ή̰ϣ
ΐϳήϓ Ϣϫ ΍έ ϥΎϣΩϮΧ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ύϣ ˬΖγ΍ ϩΩΎϬϧ Ύϣ ϥϭέΩ ΍έ ζΗέΪϗ ΍ΪΧ Ϫ̯ ̶Βϳήϓ ΩϮΧ ˬϥΩ΍Ω έ΍ήϗ Ύϣ ̵΍ήΑ βϔϧ ̵΍Ϯϫ ˬϥΎτϴη ϖϠΧ
.Ωέ΍Ω ΰϴϧ ̵ή̴ϳΩ ϖϳΩΎμϣ ϭ ΪϨΘδϫ ̶Ϭϟ΍ ή̰ϣ ϕ΍Ϊμϣ ϪϤϫ Ύϫ Ϧϳ΍ ˬϢϴϫΪΑ
ϥΩϮΑ ϒ΋ΎΧ αΎϨϟ΍ ϡ΍Ϯϋ ϥΎϴϣ έΩ ̶ϫΎ̳ ˮήϴΧ Ύϳ ˬΩέ΍Ω ΍έ Ζγ΍ Ξϳ΍έ αΎϨϟ΍ ϡ΍Ϯϋ ϥΎϴϣ έΩ Ϫ̯ Ϣϫ ̶ϣέΎϬ̩ ̵ΎϨόϣ ΍ΪΧ ί΍ ϑϮΧ Ύϳ΁ :ϪΘ̰ϧ
ˬΖγ΍ ϝΩΎϋ Ϫ̯ Ζγ΍ ϝΩΎϋ ϝΎόΘϣ ̵΍ΪΧ ή̳΍ .Ζδϴϧ ΖγέΩ ϡέΎϬ̩ ̵ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ ˬΩϮη ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎϨόϣ Ϫγ Ϧϳ΍ ί΍ ήϴϏ ̶ϳΎϨόϣ ϪΑ
̶ϣ ϢϠόϣ Ϧϳ΍ ί΍ Ϧϣ Ζϔ̳ ίϮϣ΁ ζϧ΍Ω ή̳΍ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ ˬΪϴϧ΍ΪΑ ϝΩΎϋ Ϊλ έΩ Ϊλ ΍έ ̶ϤϠόϣ ή̳΍ ˮΩέ΍Ω ̶ϳΎϨόϣ Ϫ̩ ϝΩΎϋ ί΍ ϑϮΧ
ΩϮΧ ϥΪϧ΍ϮΨϧ αέΩ ϭ ̵έΎ̯ Ϣ̯ ί΍ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ ϦϳΪΑ ϢγήΘΑ ̶ϤϠόϣ ϦϴϨ̩ ί΍ ή̳΍ Ϫ̯ Ϊγέ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ˮΖγΎϨόϣ Ϫ̩ ϪΑ ϭ΍ ϦΨγ ˬϢγήΗ

Ϣϳ΍ ϩΩ΍Ϊϧ ϡΎΠϧ΍ ΖγέΩ ΍έ ΩϮΧ ϒϴϠ̰Η ˬΪϳΎϴΑ ζϴ̡ ϪΒγΎΤϣ ̵Ύ̡ ή̳΍ Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ Ϫ̯ ϢϴγήΗ ̶ϣ ϞϴϟΩ Ϧϳ΍ ϪΑ ϭ΍ Ζϟ΍Ϊϋ ί΍ ϊϗ΍ϭ έΩ .Ϣϳ΍ ϩΪϴγήΗ
ί΍ αήΗ ̶Ϩόϳ Ζϟ΍Ϊϋ ί΍ αήΗ ϭ Ζγ΍ Ζϟ΍Ϊϋ ί΍ αήΗ ˬϞϴϠΤΘϟ΍ ΪϨϋ ϝΩΎϋ κΨη ί΍ ϥΪϴγήΗ β̡ ˬϢϳ΍ ϩΩή̰ϧ ϞλΎΣ ̶ΑϮΧ ΕΎϣϮϠόϣϭ
ϑϮΧ ΍ΪΧ ί΍ ΪϳΎΒϧ ϼ
˱ λ΍ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϞλΎΣ ΍έ Ζϟ΍Ϊϋ ί΍ αήΗ ˬΩϮΧ ̵έΎ̯ΪΑ ϭ ̵έΎ̯ Ϣ̯ ϪΑ ϢϠϋ ϭ .ΩϮΧ ̵έΎ̯ ΪΑ ϭ ̵έΎ̯ Ϣ̯
̮ϟ΍άϟ ΖϧΎ̰ϟ ϞΑϻ΍ ρΎΑ΁ ΎϬϴϟ΍ ϢΘΑήο Ϯϟ βϤΨΑ Ϣ̰ϴλϭ΍ :ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ [á]ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ Ϫ̯ Ζγ΍ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ .Ζη΍Ω
έΩ ΎΗ ΞϨ̡ Ϧϳ΍ ̶Ϩόϳ ) .Ζγ΍ ϪΘδϳΎη ˬΪϴϧ΍έά̴Α ΍έ ϥΎΗήϤϋ ϡΎϤΗ ΰϴ̩ ΞϨ̡ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ ή̳΍ Ϫ̯ ϢϨ̯ ̶ϣ εέΎϔγ ΍έ ΎϤη ΰϴ̩ ΞϨ̩ ϪΑ ˬ˱ϼϫ΍
.ΪϨΗΩΎόγ Ϧ̯έ ϊϗ΍ϭ
ΰϴ̩ ̨ϴϫ ί΍ .ΪηΎΑ ϥΎΗΩϮΧ ϩΎϨ̳ ί΍ ςϘϓ ϥΎΗ ϑϮΧ ˬ" ϪΒϧΫ Ύ˷ϟ΍ Ϧ
͉ ϓΎΨ˴ϳ ϻ ϭ " .ΪϴηΎΑ έ΍ϭΪϴϣ΍ ΍ΪΧ ϪΑ ςϘϓ ˬ" Ϫ͉Αέ Ύ˷ϟ΍ Ϣ˵̰Ϩ˶ϣ Ϊ˵ Σ΍ ϥ
˴ ϮΟήϳϻ1- "
ΪϨ̯ ̶ϣ έΎΘϓέ Ζϟ΍Ϊϋ ϪΑ ˬΖγ΍ ϝΩΎϋ ΍ΪΧ ή̳΍ ΍ήϳί .Ζγ΍ εΩϮΧ ϩΎϨ̳ ˬΪϨ̯ ̶ϣ Ϧϴθϧ ήΘδ̯ΎΧ ΍έ ϡΩ΁ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ΎϬϨΗ ϥϮ̩ ΪϴγήΘϧ ̵ή̴ϳΩ
αήΗ ήϴΒόΗ Ϧϳ΍ .ϢγήΗ ̶ϣ ϡΩϮΧ ϞϤϋ ί΍ ˬϢγήΗ ̶ϣ ϭ΍ ί΍ ή̳΍ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ϞϤόϟ΍ β̰ϋ εΩϮΧ ί΍ Ϧϣ ϞϤϋ ΎΑ ΐγΎϨΘϣ ΍άϟ ϭ
̶ϣ ϥΎΗΩϮΧ Ϫ̩ ϥ΁ ςϘϓ .ΪϴγήΘϧ ̵ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ̨ϴϫ ί΍ ϭ ΪϴγήΘΑ ϥΎϫΎϨ̳ ί΍ ςϘϓ Ϫ̯ Ζγ΍ ϩΪη έ΍ή̰Η ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ΩέϮϣ 17 ˬϩΎϨ̳ ί΍
΍Ϋ΍ Ϟ
͉ χ Ϧϣ Ϣ̯˷ήπ
˵ ϳ ϻ Ϣ̰δϔϧ΍ Ϣ˵̰ϴϠ˴ϋ ΍ϮϨ˴ϣ΁ Ϧϳά˷ϟ΍ ΎϬ˷ϳ΍ Ύϳ " :Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ϥ΁ήϗ έΩ .ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ̨ϴϫ Ϫϧ ϭ ΪϧΰΑ Ϧϴϣί ϪΑ ΍έ ΎϤη Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΪϴϨ̯
̶Ϥϧ Ϣϫ ϥΎϫ΍ήϤ̳ .Ϊη ΐϠγ Ύϫ ϥ΁ ί΍ ϥΩί ϪΑήο ϥΎ̰ϣ΍ ˬΪϨϧΰΑ ϪΑήο ΎϤη ϪΑ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ̶ϨϤηΩ ϞϴϟΩ ϪΑ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϥ΁ ̶ΘΣ ̶Ϩόϳ "ϢΘϳ˴ΪΘϫ˶΍
ή̴ϣ ˬΪϧΰΑ ϪΑήο ϮΗ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ β̯ ̨ϴϫ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ .ΪϴηΎΑ ̵ΪΘϬϣ ϥΎΗΩϮΧ ή̳΍ ϪΘΒϟ΍ ˬΪϨϧΰΑ ΎϤη ϪΑ ̵΍ ϪΑήο ̨ϴϫ ΪϨϧ΍ϮΗ
ˬΖγ΍ ΖΣ΍έ ΕΩϮΧ ί΍ ΖϟΎϴΧ ή̳΍ .̶ηΎΑ ϪΘϓή̳ ζϴ̡ έΩ ϝϼο εϭέ ΍ΪΘϫ΍ εϭέ ̵ΎΟ ϪΑ Ϫ̯ ̶Θϗϭ ˬ̶ϧΰΑ ϪΑήο ΕΩϮΧ ϪΑ ΕΩϮΧ
Ύϣ ΎϬϴϠϋ ϭ ΖΒδΘ̯΍ Ύϣ ϢϬϟ " .ΪηΎΒϧ ΖΣ΍έ ΕΩϮΧ ί΍ ΖϟΎϴΧ ςϘϓ ˬΖδϴϧ ΖΣ΍έ ΕΩϮΧ ί΍ ΖϟΎϴΧ ή̳΍ ϭ ΪηΎΑ ΖΣ΍έ ϪϤϫ ί΍ ΖϟΎϴΧ ή̴ϳΩ
̵έΎ̯ ϮΗ ΎΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ̶δ̯ .̵΍ ϪΘΧΎγ ΕΩϮΧ ϪΟϮΘϣ ΕΩϮΧ Ϣϫ ΍έ Ύϫ ϥΎϳί ϭ ̶Ϩ̯ ̶ϣ ΕΩϮΧ ΐϴΟ ϪΑ ΕΩϮΧ ϮΗ ΍έ ΎϫΩϮγ "ΖΒδΘ̯΍
.Ζγ΍ ϝΩΎϋ΍ΪΧ ϥϮ̩ ˬΖγ΍ ΖγέΩΎϧ ˬΖγ΍ ̶ϓϮΨϣ ΩϮΟϮϣ ΍ΪΧ Ϫ̯ ϑϮΧ ̵ΎϨόϣ Ϧϳ΍ .ΪϨ̰Α
.ΪϨ̯ ̶ϣ Ϫϴ̰Η "̵έά̳Ωϭί "
ϡΎϧ ϪΑ ̵ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ήΑ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ Ύϣ΍ .ϢϴΘϔ̳ ϦΨγ "ϥΎϬΟ ̶ϳ΍έά̳ " ΏΎΑ έΩ ϼ
˱ Βϗ :ϪΘ̰ϧ
ˬΖγ΍ Ϧ̯Ύγ ϦϴηΎϣ ϥϼϓ ΪϴϳϮ̳ ̶ϣ Ζϗϭ ̮ϳ ˮΖγ΍ έά̳Ωϭί ϥΎϬΟ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ̶ΜϴΣ Ϫ̩ ϪΑ ΕήπΣ ˬ̶Βδϧ Ζγ΍ ̵ήϣ΍ ̵έά̳Ωϭί Ϧϳ΍
ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ̮ϳ ΪϳΎΑ ΎΟ Ϧϳ΍ ˬΖγ΍ ϭέ ΪϨ̯ Ύϳ ϭέΰϴΗ ϦϴηΎϣ ϥϼϓ ΪϴΘϔ̳ ή̳΍ Ύϣ΍ .Ζγ΍ Ζ̯ήΣ ϝΎΣ έΩ ϦϴηΎϣ ϥϼϓ ΪϴϳϮ̳ ̶ϣ Ζϗϭ ̮ϳ
ΰϴ̩ ϪϤϫ ϭ Ζγ΍έά̳ ϥΎϬΟ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϩΪϳΩ ϥΎϬΟ ΩϮΧ έΩ ϭ ̶Βδϧ Ζγ΍ ̵ήϣ΍ ϥΎϬΟ ̶ϳ΍έά̳ .ΪϴηΎΑ ϪΘϓή̳ ήψϧ έΩ ΍έ ϦϴηΎϣ ί΍ ήϴϏ
ϪΑ ΖΒδϧ ϭ Ζϓή̳ ήψϧ έΩ ̵ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ΪϳΎΑ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ .Ζγ΍ έά̳Ωϭί ϥΎϬΟ ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ΕήπΣ ̶ϫΎ̳ Ύϣ΍ .Ωϭέ ̶ϣ ϦϴΑ ί΍ ίϭέ ̮ϳ
ΐϟΎτϣ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ ϪΑ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ϥΎΣέΎη ϪΘΒϟ΍ ˮΩή̯ ϢϬϓ ΩϮη ̶ϣ ϪϧϮ̴̩ ΍έ ϥΩϮΑ ήϴδϟ΍ ϊϳήγ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ έά̳Ωϭί ϥΎϬΟ Ϫ̯ Ζϔ̳ ϥ΁
ϥΎϬΟ ˬΖγ΍ έά̳Ωϭί ϥΎϬΟ ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ΕήπΣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ .Ϊϧ΍ ϪΘη΍Ϊϧ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ϪΑ ̶δϧΎΘδϳΰ̳΍ Ωή̰ϳϭέ ϼ
˱ λ΍ ϭ Ϊϧ΍ ϩΩή̯ ϪΟϮΗ ήΘϤ̯
έΎ̰ϧ΍ ΎϴϧΩ Ζηά̳ ˬΪϧ΍ ϩΩ΍Ω ϢϴϠόΗ Ύϣ ϪΑ ϥΎϴΑήϣϭ ϥΎϤϠόϣ Ϫ̯ ̵ήϳϮμΗ έΩ Ϊγέ ̶ϣ ήψϧ ϪΑˮΖγ΍ έά̳Ωϭί ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϭ ΪϨΠϨγ ̶ϣ Ϫ̩ ΎΑ ΍έ
̵ή̴ϳΩ ΰϴ̩ .ϢϳΩή̯ ̶ϣ ϥΎϤ̳ Ύϣ Ϫ̩ ϥ΁ ί΍ ήΗέά̳ Ωϭί ̶Ϩόϳ ϥΎϬΟ ϥΩϮΑ έά̳Ωϭί β̡ .Ζγ΍ ϩΪη ΎϘϟ΍ ΪϨ̯ Ζηά̳ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ ˬϩΪη ̶Ϥϧ
Ύϣ΍ ˬ̶ϧΎϣ ̶ϣ ϥ΍ϮΟ ΕήϤϋ ήΧ΁ ΎΗ ϮΗ Ϫ̯ ΪϨΘϔ̳ ̶Ϥϧ Ϧϣ ϪΑ ϩΎ̳ ̨ϴϫ Ϧϣ έΩΎϣ ϭ έΪ̡ .ΪϴΠϨγ ϥ΁ ΎΑ ΍έ ϥΎϬΟ έά̳ ϥ΍ϮΘΑ Ϫ̯ Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ
Ϫ̯ ϻΎΣ .Ζδϫ Ϫ̯ Ζδϫ Ϧϳ΍ ί΍ ήΗέά̳ ΪϨ̯ ̶ϧ΍ϮΟ Ϫ̯ Ϊϣ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ Ϫ̯ ΩϮΑ ̵ήϳϮμΗ ˬΪϧΩ΍Ω ̶ϣ Ϧϣ ϪΑ ΍έά̳ ̶ϧ΍ϮΟ ί΍ Ϫ̯ ̵ήϳϮμΗ
ϊϗϮΗ Ϫ̯ ΩϮΑ ̶ϧ΁ ί΍ ήΗέά̳ ΪϨΗ ̶Ϩόϳ .ΪϨΘϔ̳ ̶ϣ Ϧϣ ϪΑ ϥΎϴΑήϣ ϭ ϥΎϤϠόϣ Ϫ̯ ΩϮΑ ̶ϧ΁ ί΍ ήΗέά̳ ΪϨΗ Ϫ̯ ϢΑΎϳ ̶ϣέΩ ˬΖγ΍ ϪΘηά̳ ϡ΍ ̶ϧ΍ϮΟ
ϪδϳΎϘϣ ̵ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ΎΑ ΎΗ .Ϊϧ΍ ̶Βδϧ έϮϣ΍ ˬέϮϣ΍ Ϧϳ΍ ϥϮ̩ .ΩϮΑ ϩΩή̯ ΎϘϟ΍ Ύϣ ήΑ ΖϴΑήΗ ϭ ϢϴϠόΗ ΍έ έΎψΘϧ΍ ϭ ϊϗϮΗ Ϧϳ΍ .ϢϴΘη΍Ω έΎψΘϧ΍ ϭ
έϮϣ΍ ΎΑ ̶ϳ΍έά̳ υΎΤϟ ί΍ ΍έ ΎϴϧΩ ΩϮη ̶ϣ ϪΘΒϟ΍ .Ωή̯ ϪδϳΎϘϣ ̵ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ΎΑ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΍έ ΎϴϧΩ ϭ Ϊϧ΍έά̳Ωϭί Ϫ̯ ΪϴϤϬϓ ΩϮη ̶Ϥϧ ΪϧϮθϧ
ϥ΁ ϪΑ ϪϟΎδϣ Ϧϳ΍ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΩϮΟϭ ϢϬϣ ̵ ϪΘ̰ϧ ̮ϳ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ̵έά̳Ωϭί ΏΎΑ έΩ Ύϣ΍.Ϣϳήϴ̴Α ήψϧ έΩ ˬΪϨΘδϴϧ ΍έά̳ Ϫ̯ ̵ή̴ϳΩ
̮ϳ .Ζγ΍ ΕΩΎϋ ˬ̵ϮϨόϣ Ϊηέ ϊϧ΍Ϯϣ ϦϳήΗ ̱έΰΑ ί΍ ̶̰ϳ Ζϔ̳ ̶ϣ βϳΪϗ ϦϴΘγϮ̳΁ .ΩΩή̳ ̶ϣήΑ ˬϢΘϔ̳ ΕΩΎϋ ΏΎΑ έΩ ϼ
˱ Βϗ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩
ΪϨϳϮ̳ ̶Ϥϧ Ύϣ ϪΑ .ϢϳϮη ̶ϣ ΩΎΘόϣ ̵ήϣ΍ ϪΑ ΖϴΑήΗ ϭ ϢϴϠόΗ ϖϳήσ ί΍ ϭ ΪϧϮη ̶ϣ ΐδ̯ ΖϴΑήΗ ϭ ϢϴϠόΗ ϖϳήσ ί΍ Ύϣ ̵Ύϫ ΕΩΎϋ ϪϠδϠγ
ˬΪϨΘϓέ ΖγΩ ί΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ ΪόΑ ΍έ ΩϮΧ ̵έά̳Ωϭί ˬέϮϣ΍ Ϧϳ΍ί΍ ϡ΍Ϊ̯ ήϫ .Ωέά̳ ̶ϣ ˬΪϴϨ̯ ̶ϣ ϥΎϤ̳ Ϫ̪ϧ΁ ί΍ ήΗΩϭί έΎϴδΑ ΎϤη ̶ϧ΍ϮΟ
ήϴΒόΗ ϪΑ .ΪΑΎϳ ̶ϣ ˬΩ΍Ω ΖγΩ ί΍ ΍έ ϥ΁ ̶Θϗϭ ˬ̵έά̳Ωϭί ΩέϮϣέΩ ̶ϟϭ .Ζδϫ ϥ΁ ϦΘη΍Ω ϦϴΣ έΩ ϥ΁ ϦΘηά̳ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎΑ .ΪϨϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ
ϪΑήΠΗ ΪϳΎΑ ΍έ ̵έά̳Ωϭί Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ˬ subjectiveΖγ΍ ̵ήϣ΍ Ύϫ ϥ΁ ̵έά̳Ωϭί ̶ϟϭ ˬ objective̵ήϣ΍ ˬέϮϣ΍ ̶ϳ΍έά̳ ̶ϔδϠϓ
΍Ωήϓ ϭ Ζϓέ Ϊϫ΍ϮΧ ίϭήϣ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ύϳ ˬΪη Ϊϫ΍ϮΧ ϝΪΑ ΍ήϓ ϪΑ ίϭήϣ΍ ΪϳϮ̳ ̶Ϥϧ ϼ
˱ Μϣ ˬΪϨ̯ ̶ϣ Ϊϴ̯ΎΗ ̶ϠϴΧ ̵έά̳Ωϭί Ϧϳ΍ ήΑ ΕήπΣ.ϢϴϨ̯
̵ ϪΒτΧ έΩ .Ζγ΍ ΚΤΑ ϞΤϣ ̶̰ϳΩΰϧ Ϧϳ΍ ˬΖγ΍ ̮ϳΩΰϧ ίϭήϣ΍ ϪΑ ΍Ωήϓ ˬ[6] " ˲ΐϳήϗ ϡϮϴϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΪϏ ϥ
͉ ΍ " :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ Ϫ̰ϠΑ .Ϊϣ΁ Ϊϫ΍ϮΧ
ϭ Ϫ˵ ̯˴ έΩ΍ ϥ˶΍ ΎϤΑ Ϟ
˳ ΠόΘδϣ Ϧϣ Ϣ̰ϓ .Ϊ˵ ϐ˴ ϟ΍ ϪΑ ˯˵ ̶Π˴ϳ Ύϣ ΍ϮΌτΒΘδΗ ϻ ϭ ˲Ϊλ
˴ ή˴ϣ ˲Ϧ΋Ύ̯ Ϯϫ Ύϣ ΍ϮϠ˴ΠόΘδΗ ϼ˴ϓ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ̵έά̳Ωϭί ϪΑ ϊΟ΍έ 1á
]7].Ϊ˳ Ϗ
˴ ήϴηΎΒΗ Ϧϣ ϡϮϴϟ΍ Ώήϗ΍ Ύϣ ϭ .Ϫ̯έΪϳ Ϣϟ Ϫ˵ ϧ͉΍ Ω͉

ˬΩϮη ̶ϣ ΩϮθΑ ΪϳΎΑ Ϫ̩ ϥ΁» ϥϮ̩ ˬΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ Ϣϫ ϥ΁ έΩ ˯ΎτΒΘγ΍ ϭ ˯ΎτΑ΍ ϭ ΪϴϨ̰ϧ ϞϴΠόΗ Ζγ΍ ̶ϧΪη Ϫ̪ϧ΁ ϥΪη έΩ ˬ΍ΪΧ ϥΎ̳ΪϨΑ"
ϩΪϴγήϧ Ύϣ ΖγΩ ϪΑ εΎ̯ ̵΍ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ΪγήΑ Ϣϫ ή̳΍ ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ ϪϠΠϋ ΪγήΑ ϥΎθΘγΩ ϪΑ ̵ΰϴ̩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ Ϫ̯ ϢϴϨϴΑ ̶ϣ ΍έ ̶ϧΎδ̯ έΎϴδΑ
.Ζγ΍ ̮ϳΩΰϧ ΍Ωήϓ ̵ ϪόϴϠσ ϪΑ ίϭήϣ΍ έΪϘ̩ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΪόΑ .ΩϮΑ
ϪϠϤΟ ί΍ ˬ̶Βϫάϣ ϭ ̶ϨϳΩ αΪϘϣ ϥϮΘϣ έΩ ΎϨόϣ ϭΩ ήϫ ϭ ˬΩέ΍Ω ΎϨόϣ ϭΩ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϣϳ΍ ϪΟ΍Ϯϣ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ ΎΑ ΎϴϧΩ έ΍ΩέΩ Ύϣ
ϪΑ ϭ ΪηΎΑ έ΍ΪϴΑ ϭ έΎϴηϮϫ ϭ ϪΒϨΘϣ ̶δ̯ ή̳΍ Ϫ̯ ϩΪη ϪΘΧΎγ ̶ΗέϮλ ϪΑ ϥΎϬΟ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϝϭ΍ ̵ΎϨόϣ.Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ
̶Ϥϧ Ϫοήϋ ϭ΍ ήΑ ΍έ ΩϮΧ ςϘϓ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ̵Ύϫ ϩΪϳΪ̡ ̶Ϩόϳ .Ωήϴ̳ ̶ϣ αέΩ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ̵Ύϫ ϩΪϳΪ̡ ί΍ ϪθϴϤϫ ˬΪηΎΑ ̵ϮϨόϣ ˬΡϼτλ΍
ϭ Ϧϫ΁ ί΍ Ϧϣ βϨΟ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϼ
˱ Μϣ ˬΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ΩϮΧ Ϣϫ Ϫ̯ ϮϠΑΎΗ ϞΜϣ .ΪϨϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ Ϣϫ ΍έ ̵ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ϥ΁ ήΑ ϩϭϼϋ Ϫ̰ϠΑ ˬΪϨϨ̯
ΪϳϮη ̶ϣ ̮ϳΩΰϧ ̭ΎϧήτΧ ̨ϴ̡ ϪΑ Ύϳ ΩϮη ̶ϣ έ΍Ω ΐϴη ϼ
˱ Μϣ ˬΖγ΍ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ΍έ ϩΩΎΟ ϊοϭ Ϣϫ ϭ ... ϭ ϩήϳ΍Ω Ύϳ ϊΑήϣ ϢϠ̰η
ΰϴ̩ ˬΩϮΧ ήΑ ϩϭϼϋ Ϫ̯ Ζγ΍ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ̵ ϪϤϫ ̵ϮϨόϣ ϥΎδϧ΍ ήψϧ ί΍.ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ Ύϣ ϪΑ ΰϴϧ ΍έ εΩϮΧ ήϴϏ ̶Ϩόϳ ˭...Ύϳ
εΩϮΧ ήϴϏ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶ϣ ΕΎϔΘϟ΍ ϪΘ̰ϧ Ϧϳ΍ ϪΑ ΩέϮϣ 27 ϪΑ ̮ϳΩΰϧ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ .ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ Ύϣ ϪΑ ΰϴϧ ΍έ ̵ή̴ϳΩ
̮ϳ ̶Θϗϭ ̶ϟϭ ˬΖγ΍ ϦϴϨ̩ Ϧϳ΍ ϥ΁ ̶ϟϮ̰ϟϮϣ ϥΎϤΘΧΎγ Ύϳ ϭ Ζγ΍ H2O Ϫ̯ ΪϨϴΑ ̶ϣ ΍έ Ώ΁ ΩϮΧ ςϘϓ ϥ΍Ω ̶Ϥϴη ̮ϳ .ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΰϴϧ ΍έ
Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ϣϫ ̶ϣΩ΁ Ϫ̯ Ωήϴ̳ ̶ϣ ϪΠϴΘϧ ΍άϟ ϭ ΩήΑ ̶ϣ ϖΒγ ΖΨγ ̲Ϩγ ί΍ ˬΖϤϳϼϣ Ϧϴϋ έΩ Ώ΁ Ϫ̯ ΪϨϴΑ ̶ϣ ˬΩή̴ϧ ̶ϣ Ώ΁ ϪΑ ̵ϮϨόϣ ϡΩ΁
Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ̶Ϩόϳ .ΩήΒΑ ϖΒγ ΰϴϧ ΪϨΘδϫ ̶ΘΨϣί ϭ ̶ΘηέΩ Ϟϫ΍ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ϭ Ύϫ ϝΩ ̶ΘΨγ ί΍ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ̶ϟϭ ΪηΎΑ Ϣϳϼϣ ε΍ ̶̳Ϊϧί έΩ
ΩϮη ̶ϣ Ϫ̰ϠΑ .Ϊη ϖϓϮϣ ΎΗ ΩϮΑ ϦθΧ ˬϦθΧ ϥΎδϧ΍ ΎΑ ϪϬΟ΍Ϯϣ έΩ Ϫ̯ Ζδϴϧ ̶ΟΎϴΘΣ΍ .ΪϨϧΎϤΑ ϡΎ̯Ύϧ Ύϫ ϥ΁ ̵Ύϫ ϪϣΎϧήΑ ϭ ΪϧΰΑ ϮϠΟ Ύϫ ϥ΁ ί΍
̶Ϥϧ ϪΠϴΘϧ Ώ΁ ̶ϟϮ̰ϟϮϣ ϥΎϤΘΧΎγ ί΍ ή̴ϳΩ Ϧϳ΍ .Ωήϴ̳ ̶ϣ ΖϘΒγ ϭ΍ ήΑ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ϪΒϠϏ ̲Ϩγ ήΑ Ωέ΍Ω Ϫ̯ ̶ΘϤϳϼϣ ϝΎϤ̯ ΎΑ Ϫ̯ ΩϮΑ Ώ΁ ϞΜϣ
̵Ύϫΰϴ̩ ϥ΁ ήΑ ϩϭϼϋ Ϧϣ ˬϦϴΒϣ ΍ήϣ ̶ϟϮ̰ϟϮϣ ϥΎϤΘΧΎγ ςϘϓ ˬΪϳϮ̳ ̶ϣ Ώ΁ ϊϗ΍ϭ έΩ .Ϊϳ΁ ̶ϣ ϞλΎΣ Ώ΁ ϪΑ ΰϴϣ΁ ϩΎΒΘϧ΍ ήψϧ ΎΑ Ϫ̰ϠΑ ˬΩϮη
̶Θδϫ ϥΎϬΟ ΍ΪΧ β̡ .ΪϨϫΪΑ ϥΎθϧ Ύϣ ϪΑ Ϣϫ ̵ή̴ϳΩ ̵Ύϫΰϴ̩ ΪϨϧ΍ϮΗ ̶ϣ ...ϭ ήΑ΍ ˬ̲Ϩγ ΐϴΗήΗ ϦϴϤϫ ϪΑ .ϢϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ϮΗ ϪΑ Ϣϫ ̵ή̴ϳΩ
ϪΒϨΘϣ Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ρήη ϪΑ ϪΘΒϟ΍ ˬΪϫΩ ̶ϣ ̶ϳΎϫ αέΩ ϩΎΒΘϧ΍ Ϟϫ΍ ϭ ΎϨόϣ Ϟϫ΍ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ ϪΑ Ύ˱Ϥ΋΍Ω Ϫ̯ Ζγ΍ ϪΘΧΎγ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ ΍έ
ϥΎδϧ΍ β̡ .ΪϨϴΑ ̶ϣ ΍έ ϪϨϴϳ΁ ΩϮΧ Ϣϫ ϥΎδϧ΍ .ΪϨϨ̰Α ̶Η΁ήϣ ήψϧ ˬΪϨϨ̰Α Ϣϫ ̶ϟ΁ ήψϧ Ϫ̰ϠΑ ˬΪϨϨ̰ϧ ̶ϟϼϘΘγ΍ ήψϧ ςϘϓ Ύϴη΍ ϪΑ ̶Ϩόϳ .ΪϨηΎΑ
ϥΎϳΩ΍ ΎΑ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ ΰϴ̩ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ϢϴΘϔ̳ ϼ
˱ Βϗ ˮΖδϴ̩ ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ϥ΁ ϻΎΣ .ΪϨϴΒΑ Ϣϫ ΍έ ̵ή̴ϳΪϳΎϫΰϴ̩ ˬΕ΍ΩϮΟϮϣ ϪΑ ήψϧ ΎΑ ΪϳΎΑ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϕήϓ ̶ϗήη
.ϢϳήΑ ̶ϣ ̶̡ ̶Ϭϟ΍ ΕΎϔλ ϭ ΎϤγ΍ ϪΑ Ύϫ ϥ΁ έΩ ϞϣΎΗ ΎΑ ϭ ΪϨΘδϫ ̶Ϭϟ΍ ΕΎϔλ ϭ ΎϤγ΍ ήϫΎψϣ ˬΎϣ ϥϮϣ΍ήϴ̡ Ε΍ΩϮΟϮϣ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ
.ΪϨϴΑ ̶ϣ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ˬΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ϪΒϨΗ Ϫ̯ ήϫϭ Ζγ΍ ̶Ϭϟ΍ ΖϘϔη ϭ ̶ϫ΍ϮΧήϴΧ ˬϢϠϋ ˬΖϤ̰Σ ˬΕέΪϗ ήϬψϣ ϢϟΎϋ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϥΎϳΩ΍ Ϧϳ΍ έΩ
̶ϗήη ϥΎϳΩ΍ έΩ ΍ήϳί .ϢϴΑΎϴΑ ΍έ ΍ΪΧ ΕΎϔλ Ϫ̯ Ζδϴϧ Ϧϳ΍ ΚΤΑ ϻ
˱ ϮϤόϣ ΎΟ ϥ΁έΩ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵ή̴ϳΩ ΰϴ̩ Ϧϳ΍ ήΑ ϩϭϼϋ ̶ϗήη ϥΎϳΩ΍ έΩ
Ύϣ ̵Ύ̡ ζϴ̡ ϥϮϣ΍ήϴ̡ ̵Ύϫ ϩΪϳΪ̡ έΩ ΖϗΩ ΎΑ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ήγ ήΑ ΚΤΑ Ϫ̰ϠΑ ˬΪϨΘδϴϧ Ϟ΋Ύϗ personal ̵΍ΪΧ ϪΑ ϼ
˱ λ΍ ϪϴϘΑ ϭΪϨϫ Ϧϴϳ΁ ΰΟ ϪΑ
̵ΎϨόϣ ϪΑ β̡.ϢϴϨ̰Α ΪϳΎΒϧ Ϫ̩ ϭ ϢϴϨ̰Α ΪϳΎΑ Ϫ̩ ϢϴϤϬϓ ̶ϣ ˬϢϳήϴ̳ ̶ϣ ΩΎϳ ̶̳Ϊϧί εϭέ ˬϢϴϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ ϪΒϨΗ ϥΎϬΟ έΩ ̶Ϩόϳ .ΩϮη ̶ϣ Ϧηϭέ
̵Ύϫΰϴ̩ ϥ΁ .ΩήΑ ̶̡ ̵ή̴ϳΩ ̵Ύϫΰϴ̩ ϪΑ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ ϥ΁ ϥΪϳΩ ΎΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ϩΪη ϪΘΧΎγ ̵΍ ϪϧϮ̳ ϪΑ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ̶Ϩόϳ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ ˬϝϭ΍
Ϊϧέ΍Ω ϩέΎη΍ ϪΘ̰ϧ Ϧϳ΍ ϪΑ ̶ϫΎ̳ Ϣϫ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ έΩ ϪΘΒϟ΍ .ΪϨηΎΑ ̶̳Ϊϧί εϭέ ΪϨϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϭ ΪϨηΎΑ ̶Ϭϟ΍ ˯ΎϤγ΍ ϭ ΕΎϔλ ΪϨϧ΍ϮΗ ̶ϣ ή̴ϳΩ
ΖΑήο ί΍ ΪόΑ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ .Ζγ΍ Ϣ̯ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ΩέϮϣ Ϧϳ΍ .ΪϨϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ̶̳Ϊϧί εϭέ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ̵Ύϫ ϩΪϳΪ̡ Ϫ̯
Ύϳ ".Ζγ΍ ΢ϟΎλ ̶ΤΒλ ΢ϴΤμΗ ΎΑ 149 ̵ ϪΒτΧ »΁ ΩέϮϣ ̮ϳ Ϫ̯ ϩΩϮϣήϓ ϥΎϴΑ ̶ϧΎϨΨγ ΩέϮϣ έΎϬ̩ Ύϳ Ϫγ ΕΩΎϬη ί΍ ϞΒϗ ϭ ϥΩέϮΧ
ήϣϻ΍ ΍άϫ ϥϮϨ̰ϣ Ϧϋ ΎϬΜΤΑ΍ ϡΎ˷ϳϻ΍ ΕΩήσ΍ Ϣ̯ ϪΗΎϓ΍Ϯϣ ϪϨϣ Ώ
˵ ή˴ Ϭ˴ ϟ΍ ϭ βϔϨϟ΍ ϕ
˵ Ύδϣ ϞΟϻ΍ .ϩέ΍ήϓ ̶ϓ Ϫϴϓ ή˵ ϔ˶ ϳ˴ Ύϣ ϕ
˳ ϻ ˯̵ήϣ΍ Ϟ̯ αΎϨϟ΍ ΎϬϳ΍
ˬΖδϴϧ έϮΟ Ϧϳ΍ .ΩΩή̳ ̶ϣ έΎ̩Ω ΰϴ̩ ϥΎϤϫ ϪΑ Ωΰϳή̴Α Ϫ̩ ήϫ ί΍ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ Ϫ̯ Ϊϴϧ΍ΪΑ ϡΩήϣ ".ϥϭΰΨϣ ϢϠϋ ΕΎϬϴϫ .ϩ˯ΎϔΧ΍ ϻ΍ Ϳ΍ ̶ΑΎϓ
Ύϫ ϥ΁ ί΍ έΪϘ̩ήϫ Ϫ̯ ΪϨΘδϫ ̵έϮϣ΍ ˬέϮϣ΍ Ϧϳ΍ .Ϊϧήϳά̡Ύϧ ήϴϴϐΗ Ϫ̯ Ϊϧέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵έϮϣ΍ ϥΎϬΟ έΩ .ΩϮθΑ ϥΎϤϫ Ϣϴϫ΍ϮΨΑ Ύϣ Ϫ̩ ήϫ Ϫ̯
̶̰ϳ ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ (ˮΖδϴ̩ ΰϴ̩ ϥ΁ ϻΎΣ ) .Ωΰϳή̳ ̶ϣ ϥ΁ ί΍ ΍έ Ϫ̪ϧ΁ ΪϨ̯ ̶ϣ ΕΎϗϼϣ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ .ϢϴΘϓ΍ ̶ϣ Ύϫ ϥ΁ ϥΎϣ΍Ω ϪΑ ίΎΑ ˬϢϳΰϳή̴Α
Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ΰϴ̩ ̱ήϣ ϭ ̱ήϣ ϑήσ ϪΑ ΩϮη ϩΪϧ΍έ Ϫ̯ ϩΪϣ΁ βϔϧ .Ζγ΍ ̱ήϣ ̵Ϯγ ϪΑ ˬβϔϧ ϥΩ΍Ω ϕϮγ ϼ
˱ λ΍ .Ζγ΍ ϞΟ΍ έϮϣ΍ ϥ΁ ί΍
ϭ Ω΍ΪόΘγ΍ ϭ ϭήϴϧ ΎϫέΎ̯ Ϧϳ΍ ΩϮΧ .Ωή̯ ̶ϳΎϫέΎ̯ ΪϳΎΑ ̱ήϣ ί΍ ϦΘΨϳή̳ ̵΍ήΑ ϥϮ̩ ) .ϢϳϮη ̶ϣ ήΗ ̮ϳΩΰϧ ϭ΍ ϪΑ Ϣϳΰϳή̴Α ϥ΁ ί΍ Ϫ̩ ήϫ
̶ϠϴΧ ̶̳Ϊϧί έΩ ̱ήϣ ϪΑ ϊΟ΍έ Ϧϣ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΪόΑ .(̱ήϣ ϪΑ ϥΪη ̮ϳΩΰϧ ̶Ϩόϳ ΎΗ Ϫγ Ϧϳ΍ ϥΪη ϪΘϓή̳ ϭ Ωήϴ̳ ̶ϣ ΍έ ΎϤη (Ζϗϭ)ήϤϋ
ήΘδΑ έΩ Ϫ̯ ϻΎΣ .Ωή̯ ̶ϣ ̶ϔΨϣ Ϧϣ ήΑ ϥϻ΍ ΎΗ ΍έ Ϧϳ΍ ΍ΪΧ Ύϣ΍ ˬϢϨ̯ ̭έΩ ΍έ ήϣ΍ Ϧϳ΍ ϪϨ̯ Ϫ̯ ϡΩή̯ ϑήλ ΍έ ϢΘϗϭ ̶ϠϴΧ ϭ ϡΩή̯ ή̰ϓ
ΎϤη ί΍ .ϩΪϴηϮ̡ ϭ ϥϮϨ̰ϣ ϭ ϥϭΰΨϣ Ζγ΍ ̶ϤϠϋ ˬΪϴΘδϴϧ έΎ̩Ω Ϧϣ ϊοϭ ϪΑ Ϫ̯ ΎϫΎϤη ̵΍ήΑ ˬϪ̩ ̶Ϩόϳ ̱ήϣ Ϫ̯ ϢϤϬϓ ̶ϣ ϡ΍ ϩΩΎΘϓ΍ ̱ήϣ
΍˱ΪϏ ϭ Ϣ̰ϟ ϩ˵ ήΒϋ ϡϮϴϟ΍ Ύϧ΍ ϭ Ϣ̰ΒΣΎλ βϤϟΎΑ Ύϧ΍ ":ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϡΎΠϧ΍ήγ ϭ ΪϫΩ ̶ϣ ̵ή̴ϳΩ ΕΎΤϴοϮΗ ΪόΑ .Ζδϴ̩ ΪϴϤϬϔΑ Ϫ̯ Ζδϴϧ έϭΩ
ΖΤΗ ϭ .Ρ
˳ Ύϳέ ΐ
͉ Ϭ˴ ϣ˴ ϭ ϥ
˳ ΎμϏ΍ ˯Ύϴϓ΍ ̶ϓ Ύ˷Ϩ̯ Ύ˷ϧΎϓ ϡ˵ Ϊ˴ Ϙ˴ ϟ΍ ξ
˶ ΣΪ˴Η ϥ
͉ ΍ ϭ ̭΍άϓ Ϫ˶ ϟ͉ΰ˴ Ϥϟ΍ ϩ΍άϫ ̶ϓ ϩ˵ Ύσ˵Ϯϟ΍ ΖΒΜΗ ϥ΍ "."Ϣ̰˴ϟ ϭ ̶˶ϟ Ϳ
˵ ΍ ή˴ϔϏ
˴ Ϣ˵̰ϗ˵ έΎϔϣ
ΰϴϧ ΍Ωήϓ ϭ ΎϤη ΕήΒϋ ̵ ϪϳΎϣ ίϭήϣ΍ ϭ ϡΩϮΑ ΎϤη ϦϴθϨϤϫ Ϧϣ ίϭήϳΩ ." ΎϬ͊τΨ
˴ ϣ˴ νέϻ΍ ̶ϓ Ύϔ˴ϋ ϭ ΎϬ˴Ϙϔ͋ ϠΘϣ Ϯ͋ Πϟ΍ ̶ϓ Ϟ
͉ ΤϤο΍ ϡ˳ ΎϤϏ Ϟ
͋χ

ΕΎΠϧ ϡ΍ ϩΪη έΎ̩Ω ϥ΍ΪΑ ϥϮϨ̯΍ Ϫ̯ ̶όοϭ Ϧϳ΍ ί΍ Ϣϧ΍ϮΘΑ ή̳΍ .ΩίήϣΎϴΑ ΍έ ΎϤη ϭ Ϧϣ ΍ΪΧ ϭ Ωή̯ Ϣϫ΍ϮΧ ΖϗέΎϔϣ ϭ Ϊη Ϣϫ΍ϮΧ έϭΩ ΎϤη ί΍
ΏϮΧ Ϫ̯ ˬϡΰϐϠϧ ̱ήϣ ̵Ϯγ ϪΑ Ϫ̯ ϢϨ̯ ΍Ϊϴ̡ ̵έ΍ϮΘγ΍ ϡΪϗ ϩΎ̳ εΰϐϟ Ϧϳ΍ έΩ Ϣϧ΍ϮΘΑ ή̳΍ ϭ Ζγ΍ ΏϮϠτϣ Ϫ̯ ϡΩή̳ήΑ ̶̳Ϊϧί ϪΑ ̶Ϩόϳ ˬϢΑΎϴΑ
̱ήϣ Ϫ̯ ΪϨΘϔ̳ Ϧϣ ϪΑ ϥΎϬΟ ̵Ύϫ ϩΪϳΪ̡ ήϤϋ ̮ϳ ΍ήϳί .Ζδϴϧ ̶ΒϳήϏ ϭ ΐϴΠϋ ΰϴ̩ ˬϢΘϓέ ̱ήϣ ̵Ϯγ ϪΑ ϭ ϡΪϳΰϐϟ ή̳΍ ̶ϟϭ ˬΖγ΍
ϭ ΕΎϔλ Ϫϧ ˬΪϨϫΩ ̶ϣ ΩΎϳ Ύϣ ϪΑ ΍έ ̶̳Ϊϧί εϭέ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ̵Ύϫ ϩΪϳΪ̡ ϢΘϔ̳ ̶ϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵Ωέ΍Ϯϣ ϥ΁ ί΍ ΩέϮϣ ̮ϳ Ϧϳ΍.Ζγ΍ ̮ϳΩΰϧ
ˮΖγ΍έά̳ Ϫ̯ Ζϔ̳ ̶Ϥϧ Ϧϣ ϪΑ ϪϳΎγ Ύϳ΁ ˬϢΘδθϧ ̶Ϥϧ ϥΎΘΧέΩ ̵ ϪϳΎγ ήϳί ̶ϫΎ̳ ϡήϤϋ έΩ Ϧϣ ή̴ϣ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΕήπΣ.΍έ ̶Ϭϟ΍ ˯ΎϤγ΍
̶ϣ ΪϳΎΑ ˬΩϭέ ̶ϣ ϪϳΎγ Ϫ̯ ϢϳΪϳΩ ̶Ϥϧ ή̴ϣ ˬϢϴΘδθϧ ̶ϣ ϥΎΘΧέΩ ̵Ύϫ ϪΧΎη ̵ ϪϳΎγ ήϳί ̶Ϩόϳ ˬϢϴΘδθϧ ̶ϣ ϦμϏ ̵ ϪϳΎγ έΩ ΎϴϧΩ έΩ Ύϣ
ί΍ ϊϗ΍ϭ έΩ .̵ϭέ ̶ϣ ̵έ΍Ω Ϣϫ ϮΗ ˬϡϭέ ̶ϣ ϡέ΍Ω Ϧϣ Ζϔ̳ ̶ϣ ΩΎΑ ˮϩΪϳίϮϧ Ύϣ ϪΑ ΩΎΑ Ζϗϭ ̨ϴϫ ή̴ϣ .ϡϭέ ̶ϣ ϡέ΍Ω Ϣϫ Ϧϣ Ϫ̯ ϢϳΪϴϤϬϓ
̨ϴϫ ϥΎϤγ΁ έΩ Ϫ̯ ϡΪϳΩ ̶Ϥϧ Ϧϣ ή̴ϣ .ΩϮΒϧ ̶ΒϳήϏ ϭ ΐϴΠϋ ΰϴ̩ ̶ϳ΍έά̳ ΍άϟ .ϢϴΘΧϮϣ΁ ̶ϣ ΍έ ̶ϳ΍έά̳ ΪϳΎΑ ΩΎΑ ϭ ϥΎΘΧέΩ ̵ ϪϳΎγ ϭ ήΑ΍
ϝϼΤϤο΍ ϪΑ ζϧΩϮΑ ΩΎΑ ˬΩΎΑ .Ζγϭ΍ ϝϼΤϤο΍ έΩ εΩϮΟϭ ΩΎΑ ϼ
˱ λ΍ .ΩϮη ϞΤϤπϣ ΪϳΎΑ ΎΟ ϪϤϫϭ Ωήϴ̴Α έ΍ήϗ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΩΎΑ ΎΠ̯
΍ήϓ ̵ίϭέ ϭ ϡέά̳ έΩ Ϧϣ Ϫ̯ ϢΘϓή̳ ̶ϣ αέΩ Ϧϳ΍ ί΍ ΪϳΎΑ Ϧϣ ˬΪϧΎϣ ̶Ϥϧ ̶ϗΎΑ ̶ϳΎΟ Ύϫ ϪϳΎγ ̵΍ήΑ Ϧϴϣί ̵ϭέ ήΑ ϡΪϳΩ ̶Ϥϧ ή̴ϣ .Ζγϭ΍
Ϫ˱ Θ˴ ϣ˶ Ύλ ϭ ̭΍ήΣ ΪόΑ Ϫ˴Ϩ̯˶ Ύγ ˯˱ ϼΧ Ϫ˱ Μ͉Ο ̶˷Ϩϣ ϥϮΒ˴Ϙό˵Θγ ϭ Ύ˱ϣΎ˷ϳ΍ ̶ϧΪΑ Ϣ̯έϭΎΟ ΍˱έΎΟ ΖϨ̯ ΎϤϧ΍ ϭ ".ΪϧΎϣ ̶Ϥϧ ̶ϗΎΑ Ϧϣ ί΍ ̵ΰϴ̩ Ϫ̯ Ϊγέ ̶ϣ
ίϭήϳΩ Ϧϣ ." ωϮϤδϤϟ΍ ϝϮϘϟ΍ ϭ ώϴϠΒϟ΍ ϖτϨϤϟ΍ Ϧϣ ϦϳήΒΘόϤϠϟ φϋϭ΍ ϪϧΎϓ ̶ϓ΍ήσ΍ ϥϮ̰γ ϭ ̶ϗ΍ήσ΍ ΕϮ˵ϔΧ
˵ ϭ ̵˷ϭΪ˵ ϫ˵ Ϣ̰ψόϴϟ .ϖτϧ ΪόΑ
̶ϣ ΍ήϣ .ΪϴϨ̯ ̶ϣ ΖϓΎϳέΩ Ρϭέ ϥϭΪΑ ̵ ϪΜΟ ̮ϳ Ϧϣ ϥΪΑ ί΍ ̵Ωϭί ϪΑ ϭ ΩϮΑ ΎϤη ϥΪΑ έϭΎΠϣ ̵ίϭέ ΪϨ̩ ϢϧΪΑ ϭ ϡΩϮΑ ΎϤη ̵ ϪϳΎδϤϫ
:ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΪόΑ .ϡΪη ΖϣΎλ ˬϡ΍ ϩΩή̯ ̶ϣ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϖτϧ ί΍ ΪόΑ ϭ ˬϡ΍ ϩΪϴγέ ϥϮ̰γ ϪΑ ˬϢΘη΍Ω Ϫ̯ ̵έΎϴδΑ ̵Ύϫ Ζ̯ήΣ ί΍ ΪόΑ Ϫ̯ ΪϴϨϴΑ
̮Ϡ̡ ή̴ϳΩ ϭ ΩΎΘϓ΍ ϭήϓ ϢϳΎϫ Ϣθ̩ ̶Θϗϭ .ΎϤη ̵΍ήΑ Ζγ΍ ϪψϋϮϣ ̮ϳ Ϧϳ΍ ˬΖϓή̳ ϡ΍έ΁ ϡΪδΟ ̶Θϗϭ ϻ
˱ ϭ΍ .Ζγ΍ αέΩ ΎϤη ̵΍ήΑ Ύϫ Ϧϳ΍
έΩ Ϫ̯ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ϦϴϤϫ .Ζγ΍ ̵ή̴ϳΩ αέΩ Ϣϫ Ϧϳ΍ ˬϢϳΎϫΎ̡ Ϫϧ ϭ ϢϳΎϫ ΖγΩ Ϫϧ Ϫ̯ ΪϳΪϳΩ ̶Θϗϭ ϭ Ζγ΍ ̵ή̴ϳΩ αέΩ Ϣϫ ϥ΁ ˬΪθϧ ίΎΑ ϢϳΎϫ
ϩΪϨϫΩ ΪϨ̡ ΩέϮΧ ̶ϣ εϮ̳ ϪΑ ςϘϓ Ϫ̯ ̶ϟϮϗ ί΍ ϭ ΪϨΘδϫ ήΗ ϩΪϨϫΩ ίέΪϧ΍ ̶ϐϴϠΑ ϖτϨϣ ήϫ ί΍ ˬΪϧέΎΒΘϋ΍ Ϟϫ΍ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ̵΍ήΑ ˬΪϴϨϴΑ ̶ϣ Ϧϣ
Ϊϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ Ϫ̯ ̵΍ ϪϟϮϘϣ ί΍ ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍ ϡϭΩ ̵ ϪϟϮϘϣ ί΍ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ ωϮϧ ̮ϳ ϊϗ΍ϭ έΩ Ϧϳ΍.(ΪϴϨ̯ ̶ϣ Ζϳϭέ ϭ ΪϴϨϴΑ ̶ϣ ϥϮ̩ ) Ϊϧ΍ήΗ
ί΍ .Ϊϳήϴ̴Α ζϴ̡ έΩ ˬϊοϭ Ϧϳ΍ ΎΑ ΐγΎϨΘϣ ̶̳Ϊϧί εϭέ ̮ϳ ΪϳϮ̴Α Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫ̰ϠΑ ˬΩίϮϣΎϴΑ Ύϣ ϪΑ ΍έ ̶Ϭϟ΍ ΕΎϔλ ϭ ˯ΎϤγ΍ ήϫΎψϣ
.Ϊϳήϴ̴Α αέΩ ΩϮΧ ϦΘη΍Ω ̶ϘϠΗ ϪϧϮ̴̩ ϭ ϦΘδϳί ϪϧϮ̴̩ ̵΍ήΑ Ύϫ ϩΪϳΪ̡
:Ζγ΍ ΰϳΎϤΗ ϞΑΎϗ Ϣδϗ ϭΩ ˬϡϭΩ ̵ ϪϟϮϘϣ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ Ϧϳ΍ έΩ
.Ζγ΍ Ξϳ΍έ Ϣδϗ Ϧϳ΍ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ .ϢϳίϮϣΎϴΑ ΰϴ̩ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ ί΍1...ϭ ϪϳΎγ ˬΩΎΑ ˬήΑ΍ ϞΜϣ Ϣϳήϴ̴Α αέΩ ̶ϧΎδϧ΍ ήϴϏ ̵Ύϫ ϩΪϳΪ̡ ί΍2̶ϳΎϫ ϥΎδϧ΍ ϭ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ̶̳Ϊϧί ΎϤη ΎΑ ϥΎϣί Ϣϫ ϭ ΎϤη ̵ ϪόϣΎΟ έΩ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϥΎδϧ΍ ΖηϮϧήγ ί΍ ̶Ϩόϳ ˬϥΎδϧ΍ ί΍ ̵ίϮϣ΁ αέΩ Ϣδϗ ̮ϳ
Ύϧ΍ " Ϫ̯ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ ϦΨγ Ϧϳ΍ .Ϣϳήϴ̴Α αέΩ ΦϳέΎΗ ί΍ Ϣϫ ϭ ϪόϣΎΟ ί΍ Ϣϫ ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ .Ϣϳήϴ̴Α αέΩ ˬΪϧ΍ ϩΪϣ΁ ΎϤη ί΍ ϞΒϗ Ϫ̯
̶ϣ ϦΘΧϮϣ΁ αέΩ Ϧϳ΍ ϞϴϠΤΗ ϪΑ ϝΎΣ.Ζγ΍ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ ί΍ ϦΘΧϮϣ΁ αέΩ ̵ ϪϟϮϘϣ ί΍ ˬ" Ϣ̰ϟ ϩ˵ ήΒϋ ϡϮϴϟ΍ Ύϧ΍ ϭ Ϣ̰ΒΣΎλ βϤϟΎΑ
ϡΩϮΧ ̶̳Ωί ̵΍ήΑ Ωέά̳ ̶ϣ ϥ΍ή̴ϳΩ ήΑ Ϫ̩ ϥ΁ ί΍ ΪϳΎΑ ϪϧϮ̴̩ ˮΖγ΍ ̶ϨΘΧϮϣ΁ αέΩ ωϮϧ Ϫ̩ ϦΘΧϮϣ΁ αέΩ Ϧϳ΍ ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ ϭ Ϣϳί΍Ωή̡
Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ̶ϟϭ ˬϡ΍ ϩΩή̰ϧ ήϤϋ ήΘθϴΑ ϝΎγ 6 Ϧϣ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ̶Ϡϋ ϦΑ΍ ϦδΣ ϪΑ ̵΍ ϪϣΎϧ έΩ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΕήπΣˮϡήϴ̴Α αέΩ
̲ϨΟ ̵΍ήΑ ΕήπΣ Ϫ̯ Ϊη ϪΘηϮϧ ̶Θϗϭ ϪϣΎϧ Ϧϳ΍ .ϡ΍ ϩΩή̯ ̶̳Ϊϧί ΍έ ΦϳέΎΗ ̵ ϪϤϫ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϞΜϣ ˬϡ΍ ϩΩή̯ ωϮΟέ ΦϳέΎΗ ϪΑ Ϫ̯
̵ ϪθϳΪϧ΍ έΩ ΪϳΎΑ ςϘϓ Ϫ̯ ϡ΍ ϩΪϴγέ ̶Ϩγ ϪΑ ϥϻ΍ Ϧϣ ˬΖγ΍ ϡήϤϋ ήΧ΁ Ϫ̯ ΪϨδϳϮϧ ̶ϣ ϪϣΎϧ Ϧϳ΍ έΩ ΕήπΣ .Ϊη ̶ϣ ϩΩΎϣ΁ ϡϭΩ Ϧϴϔλ
έΩ ϥΪη ϪΘθ̯ ϝΎϤΘΣ΍ ϭ ΩϮη ̶ϣ ϩΩΎϣ΁ ̲ϨΟ ̵΍ήΑ -2 .Ζγ΍ ϪΘη΍Ω ήϤϋ ϝΎγ 63 -1 :Ωέ΍Ω ϞϴϟΩ ϭΩ ˬήϤϋ ήΧ΁ ̵Ύϫίϭέ ϭ ϢηΎΑ ϡΩϮΧ
ΖΑήο ϥΎπϣέ 19 έΩ Ϫ̯ ΩϮΑ ϩΩ΍Ω ϥΎϣΎγ ̲ϨΟ ̵΍ήΑ ΍έ ή̰θϟ ΕήπΣ ϪϣΎϧ Ϧϳ΍ ί΍ ΪόΑ ϪΘϔϫ ϭΩ Ύ˱ ΒϳήϘΗ.Ζγ΍ ϪΘη΍Ω ΩϮΟϭ ̲ϨΟ Ϧϳ΍
ϪϤϫ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϞΜϣ ̶ϟϭ Ωέά̳ ̶ϣ ϡήϤϋ ί΍ ϝΎγ 6 Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎΑ :ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϪϣΎϧ Ϧϳ΍ έΩ.Ω΍Ω Υέ ϡϭΩ Ϧϴϔλ ̲ϨΟ ϭ Ϊη ΪϴϬη ϭ ΩέϮΧ
.ϡήΒΧΎΑ ΦϳέΎΗ ̵ ϪϤϫ ί΍ ϭ ϡ΍ ϪΘδϳί ΍έ ΦϳέΎΗ ̵
ϥΎδϧ΍ ̵ ϪϤϫ ̶̳Ϊϧί ήΑ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ή̳΍ ϭ Ωέ΍Ϊϧ ΎϨΜΘγ΍ ϢϟΎϋ Ϧϴϧ΍Ϯϗ Ϊϧ΍ΪΑ ΪϳΎΑ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϪΑ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ή̴ϳΩ ̶̳Ϊϧί ί΍ ϦΘϓή̳ αέΩ
.Ζδϴϧ ϥϮϧΎϗ Ϧϳ΍ ί΍ ̵ΎϨΜΘδϣ ϭ΍ ˬΖδϫ Ϣϫ ϥϻ΍ ϭ ϩΩϮΑ ̵έΎΟ ϭ ̵έΎγ Ύϫ
ΎϤη .ΪϴΘδϴϧ ̶ϨΘϓέ ΎϴϧΩ ί΍ ΎϤη ΪϴϨ̰ϧ ή̰ϓ ˬΖϓέ Ϣϫ΍ϮΧ ΎϴϧΩ ί΍ ̵Ωϭί ϪΑ Ϫ̯ ΪϴϨϴΑ ̶ϣ ϭ ϡ΍ ϩΩΎΘϓ΍ ̵έΎϤϴΑ ήΘδΑ έΩ ̶Ϡϋ ˬϦϣ ή̳΍ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ
:Ζϔ̳ Ϊϴϫ΍ϮΧ ΎϤη .ΪϴϧΎϣ ̶ϣ ϥ΍ϮΟ ϪθϴϤϫ ϭ Ϊϴϧ΍ϮΟ ΎϤη ΪϴϨ̰ϧ ή̰ϓ ˬΩϮη ̶ϣ ήϴ̡ ̶ϧ΍ϮΟ ί΍ ΪόΑ ̶ϧ΍ϮΟ ήϫ ή̳΍ ϭ Ϊϳϭέ ̶ϣ ΎϴϧΩ ί΍ Ϣϫ
.Ζδϴϧ ΢ο΍ϭ Ύϣ ̵΍ήΑ Ζϴόϗ΍ϭ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ζϳ΍ Ϧϳ΍ ΖϘϴϘΣ Ύϣ΍ ˬΖγ΍ ̶Το΍ϭ Ζϴόϗ΍ϭ Ϧϳ΍

ί΍ ϭ ϩΩή̯ ήϳϮμΗ ΍έ Ζϴόϗ΍ϭ Ϧϳ΍ ΎΒϳί έΎϴδΑ ˬϥΎϣέ Ϧϳ΍ έΩ ̵ϮΘδϟϮΗ .Ϊϴϧ΍ϮΨΑ ΍έ ̵ϮΘδϟϮΗ " ̨ϴϠϳ΍ ϥ΍Ϯϳ΍ ̱ήϣ " ϥΎϣέ ϢϨ̯ ̶ϣ ϪϴλϮΗ
ϪΑ ϭ Ζγ΍ ϩέ΍Ω΍ ΪϨϣέΎ̯ ̨ϴϠϳ΍ ϥ΍Ϯϳ΍ ".Ϊϧέ΍Ϊϧ ΡϮοϭ Ύϣ ̵΍ήΑ ϞϤϋ έΩ ̶̳Ϊϧί ΢ο΍ϭ έΎϴδΑ ̵Ύϫ Ζϴόϗ΍ϭ " Ϫ̯ Ζγ΍ έΎ̰ϫΎη ΖϬΟ Ϧϳ΍
ΐϳήϗ Ϧϋ Ϫ̯ ΪϨϤϬϓ ̶ϣ ϥ΍ή̴ϳΩ ϭ εΩϮΧ ̶Θϗϭ ί΍ .ΩίϮϣ΁ ̶ϣ ̶ϧ΍ϭ΍ήϓ ̵Ύϫ αέΩ ̵έΎϤϴΑ Ϧϳ΍ έΩ ϭ ΩϮη ̶ϣ ϼΘΒϣ ̶Οϼϋϻ ̵έΎϤϴΑ
ϭ΍ ΎΑ ϥ΍ή̴ϳΩ ΎΑ Ϫ̯ ̶σΎΒΗέ΍ έΩ ϭ ΩϮΧ ΎΑ βϔϧ ΚϳΪΣ έΩ Ϫ̯ Ωήϴ̳ ̶ϣ ΩΎϳ ̵ΩΎϳί ̵Ύϫ αέΩ ˬΩέ΍Ϊϧ ϥΩήϣ ΰΟ ̶ϫ΍έ ̨ϴϫ ϭ Ωήϣ Ϊϫ΍ϮΧ
ΎϬϨΗ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ ϡΩή̯ ̶ϣ ϥΎϤ̳ Ϧϣ ̶ϟϭ ˬΖγΎϬϨΗ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ ΪϨΘϔ̳ ̶ϣ :ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΕΎ̰ϧ Ϧϳ΍ ί΍ ̶̰ϳ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϥΎϴΑ ˬΪϧέ΍Ω
ϝϭ΍ Ϟ̰η ί΍ ϝϭ΍ Ώήο ΕέϮλ ΪϨϫ΍ϮΧ ̶ϣ ̶Θϗϭ ΏήϏ ϥΎΘγήϴΑΩ ϖτϨϣ ̵Ύϫ ΏΎΘ̯ έΩ.ΖγΎϬϨΗ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ ϢϤϬϓ ̶ϣ ϻΎΣ ϭ ˬΖδϴϧ
.Ζγ΍ήϴϣ ρ΍ήϘγ ϪΠϴΘϧ έΩ ϭ Ζγ΍ήϴϣ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ ˭Ζγ΍ ϥΎδϧ΍ ρ΍ήϘγ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΪϨϧί ̶ϣ Ϫ̯ ̶ϟΎΜϣ ˬΪϨϫΪΑ ϥΎθϧ ΍έ αΎϴϗ
Ϧϣ Ϫ̯ ϢϤϬϓ ̶ϣ ϥϻ΍ ̶ϟϭ Ζγ΍ήϴϣ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ Ϫ̯ ϢϴΘη΍Ω ϝϮΒϗ Ϣϫ Ύϣ ˬΖγ΍ήϴϣ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ ϭ Ζγ΍ ϥΎδϧ΍ ρ΍ήϘγ Ϫ̯ Ζϔ̳ ̶ϣ ̨ϴϠϳ΍ ϥ΍Ϯϳ΍
ήϫ ϊϗ΍ϭ έΩ ϭ Ζγ΍ ̶ϗΎΑ ΩϮΧ ΖϴϠ̯ ϪΑ Ϫϴπϗ Ϫ̯ ϡ΍ ϩΪϴϤϬϓ ϻΎΣ ̶ϟϭ .Ζγ΍ήϴϣ ̨ϴϠϳ΍ ϥ΍Ϯϳ΍ ΰΟ ϪΑ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ ϡΩή̯ ̶ϣ ή̰ϓ ϥϻ΍ ΎΗ
Ϫ̯ ϢΘη΍Ϊϧ ϪΟϮΗ Ϧϣ ϪϧϮ̴̩ ˬ"ήϫ" ̶Ϩόϳ "ήϫ" Ύ˱ όϗ΍ϭ Ϫ̯ Ϣϳ΍ ϪΘη΍Ϊϧ ϪΟϮΗ Ύϣ ή̴ϣ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϭ΍ .̨ϴϠϳ΍ ϥ΍Ϯϳ΍ Ϧϣ ϪϠϤΟ ί΍ ϭ Ζγ΍ήϴϣ ̶ϧΎδϧ΍
Ϧϳ΍ ϪΑ ΪόΑ .Ζγ΍ ̨ϴϠϳ΍ ϥ΍Ϯϳ΍ ϥ΁ ϭ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ΍ήϴϣ ήϴϏ ϥΎδϧ΍ ̮ϳ ϢϳϮ̴Α ϭ ϢϨ̯ ΪϨϠΑ ν΍ήΘϋ΍ Ζθ̴ϧ΍ ˬϡέ΍Ϊϧ ϝϮΒϗ ΍έ ϡΩϮΧ ̶ϳ΍ήϴϣ ή̳΍
ήϫΎχ βΑ ί΍ .Ζγ΍ ̶ϔΧ " ϩέϮϬχ ϩΪθϟ " ̶Ϩόϳ .ΪϧήΗ ξϣΎϏ ˬΪϧήΗ ΢ο΍ϭ έΪϘ̩ ήϫ ̶̳Ϊϧί ΢ο΍ϭ ̵Ύϫ Ζϴόϗ΍ϭ Ϫ̯ Ϊγέ ̶ϣ ϪΠϴΘϧ
̶ϨϳϮ̰Η Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϭ Ϊϋ΍Ϯϗ ϢϴϨ̯ ̶ϣ ή̰ϓ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ˬΖγ΍ ̶ϔΧ έΎϴδΑ Ύϣ ̵΍ήΑ Ϫ̯ ̶̳Ϊϧί ΢ο΍ϭ έΎϴδΑ Ζϴόϗ΍ϭ ̮ϳ.Ζγ΍ ̶ϔΧ ˬΖγ΍
ϥ΁ έΩ Ϫ̯ Ϣγέ ̶Ϥϧ ̶ϧΎϣί ϪΑ Ϧϣ ˬϢΘδϴϧ ̶ϧΪη ήϴ̡ Ϧϣ ϼ
˱ Μϣ ̶Ϩόϳ .Ωέ΍Ϊϧ ϪϧϮϤϧ Ύϣ ϪΑ ϊΟ΍έ ϭ ΖγΎϨΜΘγ΍ Ύϣ ΩέϮϣέΩ ˬΎϫ ϥΎδϧ΍ ήΑ Ϣ̯ΎΣ
ΐϠγ ϥ΍ή̴ϳΩ ί΍ Ύϫ ̶ϳ΍έ΍Ω Ϧϳ΍ ϭ Ϊϧέ΍ΪϳΎ̡ ϪθϴϤϫ ϡέ΍Ω Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ̶ϳ΍έ΍Ω Ϧϳ΍ ϢϨ̯ ̶ϣ ή̰ϓ ϊϗ΍ϭ έΩ .ϢϨ̯ ΩΎϤΘϋ΍ ϡ΍ ϪψϓΎΣ ϪΑ Ϣϧ΍ϮΘϧ ϥΎϣί
.ΩϮη ̶ϣ Ϧϣ έΩ ΪΑ ΖϠμΧ ϭΩ ΚϋΎΑ Ϧϳ΍ ϭ Ζδϴϧ ̶ϧΪη ΐϠγ Ϧϣ ί΍ ϭ ϩΪη ̶ϣ
.Ϊϳ΁
.ϢϨ̯

̶ϣ

ζϴ̡
̶Ϥϧ

...

ϭ
ϩΩΎϔΘγ΍

ήΛΎ̰Η

ˬήΧΎϔΗ
Ύϫ

̵
ϥ΁

ϪϟΎδϣ
ί΍

.ϢϨ̯
΍έ

̶ϣ

̶ηϭήϓήΨϓ
Ύϫ

ˬϡέ΍Ω

̶ϳ΍έ΍Ω

΍έ
Ϧϳ΍

Ύϫ

̶ϳ΍έ΍Ω1ΎΗ2-

Ύϫ ΖϤόϧ Ϧϳ΍ ί΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ Ζγ΍ ϩΩ΍Ω ̶ϳΎϫ ΖϤόϧ Ύϣ ϪΑ ΍ΪΧ ˬΖγ΍ ΐϴΠϋ Ϫ̯ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ί΍ ̶ϳΎΟ έΩ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ
.ϢϴϨ̯ ̶ϣ ϞϤϋ Ϧϳ΍ β̰ϋήΑ ΖγέΩ Ύϣ ϭ ϢϴϨ̯ ̶ϳ΍ΪΧ ϥ΍ή̴ϳΩ ήΑ ϭ ϢϴϨ̰ϧ Ϣϫ΍ήϓ Ύϫ ϥ΁ ΎΑ ΍έ ϥΎϣΩϮΧ ΖϴϫϮϟ΍ ̵ ϪϠϴγϭ ̶ϟϭ ˬϢϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍
ϩ΍έ έΩ Ϧϣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ ˬΪϧ΍ ϩΩ΍Ω Ϧϣ ϪΑ Ϫ̯ Ϫ̩ Ύϫ ϥ΁ ̵ ϪϤϫ .ϢϴϨ̯ ̶ϣ ΖϴϫϮϟ΍ Ύϫ ϥ΁ ΎΑ ̶ϟϭ ˬϢϴϨ̯ ̶Ϥϧ ϩΩΎϔΘγ΍ Ύϫ ΖϤόϧ ί΍
ΖγέΩ Ύϣ ̶ϟϭ .Ϣηϭήϔϧ ήΨϓ Ζϗϭ ̨ϴϫ ˬΪϧέ΍Ϊϧ ΍έ ΖϤόϧ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ϪΑ ϭ ϢϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥ΁ ί΍ Ϣϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ϫ̩ήϫ ϡΩϮΧ ̶ϧΎδϔϧ ϝΎϤ̰Θγ΍
ˬϡέ΍Ω ...ϭ ̶ϧΎϤδΟ Ζϣϼγ ˬ̵Ϯϗ Ω΍ΪόΘγ΍ ϭ ϪψϓΎΣ ή̳΍ .ϢϴϨ̯ ̶Ϥϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥ΁ ί΍ ̶ϟϭ Ϣϴηϭήϓ ̶ϣ ήΨϓ ˬϢϴϨ̯ ̶ϣ ϞϤϋ ΍έ Ϧϳ΍ β̰ϋ
Ϧϳ΍ .ΪϨΘδϴϧ Ύϣ ̵ ϩΩΎϔΘγ΍ ΏΎΒγ΍ ̶ϟϭ ϢΘδϫ ΎϤη ̵΍ΪΧ ϼ
˱ Μϣ Ϧϣ Ϫ̯ ̵ΪΣ έΩ ̶Ϩόϳ ˬΪϨΘδϫ ΖϴΑϮΑέ ΪΣ έΩ ̶ηϭήϓήΨϓ ϭ ΖϴϧΎΑέ ΏΎΒγ΍
ΪϧΩϮΑ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ί΍ ̵έΎϴδΑ .ϡίϮϣΎϴΑ ϥ΍ή̴ϳΩ ̶̳Ϊϧί ϥΪϳΩ ΎΑ ΪϳΎΑ ˬΪϧέ΍Ω ΖϴϤ̯ΎΣ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ήΑ Ϫ̯ ̵Ϊϋ΍Ϯϗ ϊϴϤΟ ί΍ Ϣϫ Ϧϣ Ϫ̯ ΍έ ϩΪϋΎϗ
̵΍ήΑ Ύϳ΁ .ΪϧΩέϮΨϧ ϭ ΪϧΪϴγήϧ έΎϫΎϧ ϪΑ Ζϗϭ ϪΑ ̶ϟϭ ΪϧέϮΨΑ Ϫ̯ ΪϨΘΨ̡ ΍άϏ ̶Ϩόϳ .ΪϧΩέϮΨϧ ϭ ΪϨΘΨ̡ ΍άϏ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ ήϴΒόΗ ϪΑ Ϫ̯
ϭ Ϊϳΰ̢Α ΍άϏ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ Ϣϫ ΎϤη Ϫ̯ ΖΧϮϣ΁ ΍έ ϩΩ΍ ̵ ϩΪϋΎϗ Ϧϳ΍ ΪϳΎΑ ˮΩέϮΧ Ϣϫ΍ϮΧ ϢΘΨ̡ ΍άϏ Ζϗϭ ήϫ Ϧϣ ̶Ϩόϳ ˮΖγ΍ ΎϨΜΘγ΍ Ϧϣ
Ϣϫ ̵΍ ϩΪϳΰ̳ήΑ Ωήϓ ˬΩέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ̵΍ ϩΪϳΰ̳ήΑ ϡϮϗ Ϫ̯ έϮσ ϥΎϤϫ ˬ̶Θδϴϧ ΎϨΜΘδϣ ϮΗ Ϫ̯ ϢϤϬϔΑ ̶Ϩόϳ ˬϞϴϠΤΘϟ΍ ΪϨϋ ϦΘϓή̳ αέΩ.ΪϳέϮΨϧ
ί΍ Ϫ̯ Ϳ΍ ϝϮγέ ˬΪϴηΎΑ Ϫϧ΍ΩϭΎΟ Ϫ̯ ΩϮΑ ΎϨΑ ή̳΍ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΩϮΧ ̵Ύϫ ϪΒτΧ ί΍ ̶̰ϳ έΩ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ ΚϴΣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϭ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ
Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ.Ϊϳ΍ Ϫϧ΍ΩϭΎΟ ΎϤη Ϫ̯ ΪϳήΒϣ ϥΎϤ̳ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ˬΩήΑ ΎϴϧΩ ί΍ Ϣϫ ΍έ ϭ΍ ΍ΪΧ ̶ϟϭ ˬ̶̴ϧ΍ΩϭΎΟ ̵΍ήΑ ΩϮΑ έ΍ϭ΍ΰγ ϭ ϖϴϟ΍ ΎϤη ̵ ϪϤϫ
ϥ΍Ϯϳ΍ ϞΜϣ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί ή̴ϣ ˬΪϴϨ̯ ̶Ϥϧ ϝϮΒϗ ΍έ Ζγ΍ήϴϣ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ ΎϤη ̶ϟϭ ˬΖγ΍ήϴϣ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ Ϫ̯ Ϣϳ΍ ϩΩή̯ ϝϮΒϗ ϖτϨϣ έΩ Ύϣ ΪϴϳϮ̴Α
ΎϤη Ϫ̯ ϢϤϬϓ ̶ϣ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ̮ϳ ήϣϻ΍ ΍άϫ ϥϮϨ̰ϣ ί΍ Ϧϣ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ̶Ϡϋ ΕήπΣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ .ΪϴΘϔϴΑ ̱ήϣ ήΘδΑ ϭ ϊοϮϣ ϪΑ ϭ ΪϳϮη ̨ϴϠϳ΍
΍έ έϮϣ΍ Ϧϳ΍ ˬΪΘϔϴϧ ̵ίήϣ Ζϴόοϭ ϥ΁ ϪΑ Ύϫ ΖδϴϟΎϴδϧΎΘδϳΰ̳΍ ήϴΒόΗ ϪΑ ̶ϣΩ΁ ΎΗ ΍έ ΕΎ̰ϧ Ϧϳ΍ ί΍ ̶πόΑ Ϊγέ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ˬΪϴϤϬϓ ̶Ϥϧ
Ϧϳ΍έΩ ϥ΍ή̴ϳΩ ή̳΍ .ΪϤϬϓ ̶ϣ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ̶ϣΩ΁ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ίήϣ ̵Ύϫ Ζϴόοϭ έΩ ̶ϟϭ ΪϨΘδϫ ̵΍ ϩΩΎγ έΎϴδΑ έϮϣ΍ Ύϫ Ϧϳ΍ .ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ϢϬϓ
έΎΘϓέ ί΍ ̵ίϮϣ΁ αέΩ ϊϗ΍ϭ έΩ ˬΪηΎΑ ΖγέΩ ϞϴϠΤΗ Ϧϳ΍ ή̳΍ [8].Ωήϴ̴Α αέΩ Ύϫ ϥ΁ ί΍ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϥΎδϧ΍ ˬΪϧ΍ ϩΩΎΘϓ΍έΩ ̵ίήϣ Ζϴόοϭ
ί΍ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ .ϢΘδϴϧ ΎϨΜΘδϣ ˬΖγ΍ Ϣ̯ΎΣ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ ̶̳Ϊϧί ήΑ Ϫ̯ ̶ϨϳϮ̰Η Ϊϋ΍Ϯϗ ϊϴϤΟ ί΍ Ϧϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶Ϩόϳ ˬή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍
.Ωί
ΐϘϧ
̶̳Ϊϧί
ϥΩϮΑ
̵ΪΟ
ϪΑ
ϥ΍ϮΗ
̶ϣ
̶Ϡϋ
ΕήπΣ
ϦΨγ
Ϊϗ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ˬϪΘηϮϧ ϦδΣ ϡΎϣ΍ ϪΑ Ϫ̯ ̵΍ ϪϣΎϧ έΩ ."Ζγ΍ ̵ΪΟ ̶̳Ϊϧί " Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ˬΪϨ̯ ̶ϣ Ϊϴ̯ΎΗ ϥ΁ ήΑ ΕήπΣ Ϫ̯ ̵έϮϣ΍ ί΍ ̶̰ϳ
̶ϣ έΫϮΑ΍ ΏΎΑ έΩ .Ζδϴϧ έ΍ΩήΑ ̵ίΎΑ ϭ έ΍ΩήΑ ΐόϟ .Ζγ΍ ̵ΪΟ ̶̳Ϊϧί Ϫ̯ ΪϧΎϤϬϓ ̶ϣ Ϧϣ ϪΑ ̶̳Ϊϧί Ϟ̯ .ϪϨϣ ΐ
˴ ό˶ ϟ˴ ϻ Ϊ͉ Ο ̶ϟ΍ ̶Α ̶πϓ΍

ΎϤϴϓ ̶ϟ ϥΎ̯:(.Ζγ΍ έΫϮΑ΍ ϪΑ ϊΟ΍έ ϥΎϨΨγ Ϧϳ΍ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ϥΎΣέΎη ̵ ϪϤϫ ̶ϟϭ ˬΖγ΍ ϩΪϣΎϴϧ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ έΫϮΑ΍ Ϣγ΍ ϪΘΒϟ΍ ) ΪϳΎϣήϓ
ϥΎ̯ ϭ ΪΟϭ ΍Ϋ΍ ήΜ̰ϳ ϻ ϭ ΪΠϳϻ Ύϣ ̶ϬΘθϳϻ ˬϪϨτΑ ϥΎτϠγ Ϧϋ ΎΟέΎΧ ϥΎ̯ .ϪϨϴϋ ̶ϓ ΎϴϧΪϟ΍ ή˵ ϐ˴ λ
˶ ̶Ϩϴϋ ̶ϓ Ϫ˵Ϥψ
˷ όϳ ϥΎ̯ ϭ Ϳ΍ ̶ϓ ˲Υ΍˴ ̶π˴ϣ
̶ϣ Ϣϴψϋ ϡήψϧ έΩ εΩϮΧ ˬΩϮΑ ήϴϘΣ εήψϧ έΩ ΎϴϧΩ βΑ ί΍ Ϫ̯ ϢΘη΍Ω ̶ϧΎϤϳ΍ έΩ΍ήΑ ̮ϳ (289 ˬέΎμϗ ΕΎϤϠ̯) ...ϭ Ύ˱ ΘϣΎλ ϩήϫΩ ήΜ̯΍
΍έ ϥ΁ αϮϫ Ζϗϭ ̨ϴϫ ˬΪϳΪϧ ΍έ ̶ϳ΍άϏ ήϫ ήψϧ ήϫ ί΍ ϭ Ζη΍Ϊϧ ϪτϠγ ϭ΍ ήΑ ϭ΍ Ϣ̰η ϼ
˱ λ΍ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϧϳ΍ ϭ΍ ̵Ύϫ ̶̳̬ϳϭ ί΍ ̶̰ϳ .Ϊϣ΁
.ΩϮΑ ϩέΩ ϥ΍έΎϣ ϭ ϪθϴΑ ϥ΍ήϴη ϞΜϣ Ϊϣ΁ ̶ϣ ζϴ̡ Ϫ̯ ̵έΎ̯ ήϫ έΩ ˬΩϮΑ ̵ΪΟ έΎϴδΑ ϡΩ΁ .ΩέϮΨϧ ϥ΁ ί΍ ΩΎϳί ΪϳΩ Ϣϫ ΍έ ̶ϳ΍άϏ ήϫ ϭ Ωή̰ϧ
̵ίΎΑ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ̶̳Ϊϧί Ϧϴϧ΍Ϯϗ ΎΑ Ϊϴϧ΍ΪΑ ̶Ϩόϳ ̶̳Ϊϧί ϦΘϓή̳ ΪΟ ϪΑ Ϧϳ΍.(Ζϓή̳ ̶Ϥϧ ̶ΧϮη ϪΑ ΍έ ̶̳Ϊϧί ϭ ΩϮΑ ̵ΪΟ ΪΣ Ϧϳ΍ ΎΗ ̶Ϩόϳ )
Ϧϴϧ΍Ϯϗ ˬϦϴϧ΍Ϯϗ ̶Ϩόϳ .̶ηΎΑ ϮΗ ̶ϧ΍ϮΗ ̶ϣ β̯ ϥ΁ Ϫϧ ϭ Ωΰϳή̴Α ̶̳Ϊϧί Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϝϮϤη ί΍ ̶δ̯ ΩϮη ̶ϣ Ϫϧ .̶Θδϴϧ ΎϨΜΘδϣ ϮΗ ϭ Ωή̯
Ϧϴϧ΍Ϯϗ Ϧϳ΍ .ΪϨ̰Α Ύϫ ϥ΁ ΎΑ Ζγ΍ϮΧ Ϫ̯ ̵ίΎΑ ήϫ β̯ ήϫ ϭ ΪϨηΎΑ β̯ ήϫ ΖγΩ ΏΎΒγ΍ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϩΪϣΎϴϧ ˬΪϨηΎΑ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϩΪϣ΁ ˬΪϧ΍ ̶ϨϳϮ̰Η
ϩΪϳΪ̡ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΕήπΣ.ΖγΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϥΩϮΑ ̵ΪΟ ˬ̶Θδϴϧ Ϧϴϧ΍Ϯϗ Ϧϳ΍ ί΍ ̵ΎϨΜΘδϣ Ϣϫ ϮΗ ϭ Ϊϧέ΍Ω ΖϴϤ̯ΎΣ
ϥΩϮΑ αϮΒϋ ΎΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ϥΩϮΑ ̵ΪΟ Ύϫ Ϧϳ΍ ί΍ ̶̰ϳ .Ϊϧ΍ ϩΩήϤη ΍έ ϢϳϮη ̶Ϥϧ ΎϨΜΘδϣ Ύϫ ϥ΁ ί΍ Ύϣ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ Ϊϧ΍ ̶ϨϳϮ̰Η Ϧϴϧ΍Ϯϗ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ
ϻ
˱ ϭ΍ .Ϊϧήϳά̡Ύϧ ΎϨΜΘγ΍ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ Ϧϴϧ΍Ϯϗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶Ϩόϳ ϥ΁ ̶ΑΎΠϳ΍ ΖϬΟ ϭ Ζγ΍ ϥ΁ ̶ΒϠγ ΖϬΟ Ϧϳ΍ ϪΘΒϟ΍ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ϕήϓ ϥΩϮΑ ϭέ εήΗ Ύϳ
ϑ΍ήγ΍ ̶δ̯ ή̳΍ Ϫ̯ ϢϨ̯ ή̰ϓ ΪϳΎΒϧ Ϧϣ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ωέ΍Ϊϧ ΎϨΜΘγ΍ Ϣϫ Ϧϣ ΩέϮϣ έΩ ϭ Ϊϧήϳά̡Ύϧ ΎϨΜΘγ΍ Ϣϫ ΪόΑ ϭ Ϊϧ΍ ̶ϨϳϮ̰Η ϭ ΪϨϧΎϤΑ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϩΪϣ΁
έΎΘϓή̳ ϪΠϴΘϧ ϥϼϓ ϪΑ ϭ Ωή̯ ̶ϤϠχ ̶δ̯ ή̳΍ .ϡϮθϧ έΎ̩Ω ϊοϭ ϥ΁ ϪΑ Ϣϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϢϨ̰Α ϑ΍ήγ΍ Ϫ̯ Ϧϣ ˬΪη έΎ̩Ω ϊοϭ ϥϼϓ ϪΑ ϭ Ωή̯
ϥΎδϧ΍ ί΍ Ϧϣ ˬϡΎψϧ ϥ΁ έΩ Ϫ̯ ΩϮΑ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ ΏΎΑ έΩ ϥΎϨΨγ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ.ϡϮθϧ έΎΘϓή̳ ϪΠϴΘϧ ϥϼϓ ϪΑ ϭ ϢϨ̯ ϢϠχ Ϣϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ϧϣ ˬΪη
̶ϘΒϳ ϻ ϭ ϪϨϋ Ϳ΍ ϭΪϏ Ύϣ ΩϮόϳϻ ̶οΎϤϟΎΑ ϩή͉Π̯ ̶ϗΎΒϟΎΑ ̵ήΠϳ ήϫΪϟ΍ ϥ΍ Ϳ΍ ΩΎΒϋ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΕήπΣ .ϡίϮϣ΁ ̶ϣ αέΩ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ
̶ϗΎΑ ΎΑ ΪϨ̯ ̶ϣ ϥΎ̴Θηά̳ ΎΑ Ϫ̯ ̶ϧΎϳήΟ ϥΎϤϫ έΎ̳ίϭέ ˬ΍ΪΧ ϥΎ̳ΪϨΑ [9].Ϫ˵ ϣϼϋ΍ ϩήϫΎψΘϣ ϩέϮϣ΍ ϪΑΎθΘϣ Ϫϟ˷ϭΎ˴ ̯˴ ϪϟΎόϓ ήΧ΁ Ϫϴϓ ΍˱Ϊϣήγ
Ϧϳ΍ έΎ̳ίϭέ .Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ ΍έ ϥΎϤϫ Ϣϫ ̶ϗΎΑ ΎΑ ˬΩή̯ ̶ϣ ̶σ ϪϧϮ̴̩ ϥΎϴϨϴθϴ̡ ϭ ϥΎ̴Θηά̳ ΎΑ έΎ̳ίϭέ .Ωέ΍Ω ΍έ ϥΎϳήΟ ϥΎϤϫ Ϣϫ ϥΎ̳ΪϧΎϣ
ˬΖϓέ ΖγΩ ί΍ Ϫ̪ϧ΁ ) .ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΨϧ ̵Ϊϣήγ ˬΖγϮΗ έΎϴΘΧ΍ έΩ ϥϻ΍ Ϣϫ Ϫ̪ϧ΁ ϭ Ζδϴϧ ̶ϨΘθ̳ίΎΑ ή̴ϳΩ ˬΖϓέ ΖγΩ ί΍ Ϫ̪ϧ΁ Ϫ̯ Ζγ΍ ϪϧϮ̳
Ϊϴϧ΍ΪΑ .(ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΨϧ ϪθϴϤϫ Ζδϫ Ϣϫ Ϫ̪ϧ΁ ϭ Ζγ΍ ϪϧϮ̳ ϦϴϤϫ Ϫ̯ Ϊϴϧ΍ΪΑ Ϣϫ ΎϤη ˬΩϮΑ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ ϥΎ̴Θηά̳ ̵΍ήΑ .Ζγ΍ ϪΘϓέ ΖγΩ ί΍ ή̴ϳΩ
.ΪϨΘδϫ Ϣϫ ϞΜϣ έΎ̳ίϭέ έϮϣ΍ .ΪϨ̯ ̶ϣ Ϣϫ ήΧ΁ ΎΗ Ωή̯ ̶ϣ ϝϭ΍ Ϫ̯ ΍έ ̶ϳΎϫέΎ̯ έΎ̳ίϭέ
ΰϴ̩ ϥΎϤϫ ϥΎθϧ ̲Ϩγ Ϣϫ ϥϻ΍ ˬΩϮΑ ϥΎθϧ ̲Ϩγ ϢϳΪϗ έΩ Ϫ̩ήϫ ˬΪϨΘδϫ Ϣϫ ϞΜϣ ΰϴϧ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ Ϫ̯ (̶ϣϼϋ΍ ) ̶ϳΎϫ ϪϧΎθϧ ̲Ϩγ ϪϤϫ
ΏΎΑ έΩ ϥΎϨΨγ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ.ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ϕήϓ ϊοϭ ˬΖϓή̳ ΩϮη ̶ϣ Ϣϫ ίϭήϣ΍ ˬΖϓή̳ Ϊη ̶ϣ Ύϫΰϴ̩ ί΍ ϪΘηά̳ έΩ Ϫ̯ ̶γέΩ ήϫ .Ζγ΍
̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ ήΑ Ϫ̯ ΪηΎΑ ̵έϮϣ΍ ί΍ ΕήΒϋ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ Ϣϋ΍ .Ϣϳήϴ̳ ̶ϣ ΕήΒϋ ˬΩέά̳ ̶ϣ Ϫ̩ ϥ΁ ί΍ Ύϣ ϥ΁ έΩ Ϫ̯ ΩϮΑ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ
ϥΩήΑ ̶̡ ̵΍ήΑ Ωέά̳ ̶ϣ Ϫ̪ϧ΁ ί΍ ωϮϧ ϭΩ ήϫ έΩ ϭ Ωέά̳ ̶ϣ ̶ϧΎδϧ΍ ήϴϏ Ε΍ΩϮΟϮϣ ήϳΎγ ήΑ Ϫ̯ ϢϳίϮϣ΁ ̶ϣ ΕήΒϋ Ύϳ ˬΩέά̳ ̶ϣ ̵ή̴ϳΩ
.ϢϳίϮϣ΁ ̶ϣ αέΩ ̶̳Ϊϧί ϒϴ̯ ϭ Ϣ̯ ̵΍ήΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ˬϢϳίϮϣ΁ ̶ϣ αέΩ ΍ΪΧ ΕΎϔλ ϭ ˯ΎϤγ΍ ϪΑ
΍ΪΧ ̶Ϩόϳ ˮϢϳήϴ̴Α ϢϴϤμΗ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ̶γΎγ΍ Ϫ̩ ήΑ ˬϢϴϨ̯ ̵ήϴ̳ ϢϴϤμΗ Ϣϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ̶Θϗϭ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ έΩ Ύϣ :̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ ϡϭΩ ̵ΎϨόϣ
̶ϣ ήψϧ ϪΑ ˮϢϴϨ̰Α ΪϳΎΒϧ Ϫ̩ ϭ ΪϳΎΑ Ϫ̩ Ϫ̯ Ϣϳήϴ̳ ̶ϣ ϢϴϤμΗ ̶̳Ϊϧί έΩ Ύϫϭήϴϧ ϥ΁ αΎγ΍ήΑ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ϩΩΎϬϧ Ύϣ έΎϴΘΧ΍ έΩ ̶ϳΎϫϭήϴϧ Ϫ̩
:Ϣϳέ΍Ϊϧ
έΎϴΘΧ΍
έΩ
̵ήϴ̳
ϢϴϤμΗ
̵΍ήΑ
ήΘθϴΑ
ϭήϴϧ
ϭΩ
Ύϣ
Ϫ̯
Ϊϳ΁
.ΪϨ̯
.ΪϨ̯

̶ϣ
̶ϣ

Ϣϫ΍ήϓ
Ϣϫ΍ήϓ

΍έ
΍έ

̵ήψϧ
̶ϠϤϋ

̵ΩΎΒϣ
̵ΩΎΒϣ

Ϫ̯

Ϫ̯
)

)
̶ϗϼΧ΍

ϞϘϋ
ϥ΍ΪΟϭ

̵ϭήϴϧ1̵ϭήϴϧ2-

̵ΩΎΒϣ ϭ ̶ϤϠϋ ̵ΩΎΒϣ ϪΑ ίΎϴϧ ΎϣΪϗ ήϴΒόΗ ϪΑ .̵ήψϧ ̵ΩΎΒϣ ϪϠδϠγ ̮ϳ ϭ Ϣϳέ΍Ω ίΎϴϧ ̶ϠϤϋ ̵ΩΎΒϣ ̵ ϪϠδϠγ ̮ϳ ̶ϧΩή̯ ϞϤϋ ήϫ έΩ
έΩ ̵ή̴ϳΩ ̵Ύϫϭήϴϧ Ύϳ΁ Ϫ̯ Ζϔ̳ Ϊϴϫ΍ϮΧ .ϢϴϨ̰Α ΪϳΎΒϧ Ϫ̩ ϭ ϢϴϨ̰Α ΪϳΎΑ Ϫ̩ Ϫ̯ Ϣϳήϴ̳ ̶ϣ ϢϴϤμΗ Ύϣ ϪΘγΩϭΩ Ϧϳ΍ αΎγ΍ήΑ .Ϣϳέ΍Ω ̵Ω΍έ΍
ζηϮ̡ ΖΤΗ ϝΎϤϟΎΑ Ϣϫ ή̴ϳΩ ̵Ύϫϭήϴϧ ϥ΁ ̶ϟϭ ˬϢϴϨ̯ ̶Ϥϧ ̶ϔϧ ΍έ ή̴ϳΩ ̵Ύϫϭήϴϧ Ϫ̯ Ζϔ̳ ΪϳΎΑ ΦγΎ̡ έΩ ˮΖγ΍ ϩΪθϧ ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ Ύϣ έΎϴΘΧ΍
ϢϴϤμΗ έΩ...ϭ ˬΕϮΒϧ ˬΖΜόΑ ˬ̶Ϭϟ΍ ϡΎϬϟ΍ ϭ ̶Σϭ ϼ
˱ Μϣ ˬΪηΎΑ ήθΑ έΎΘΧ΍ έΩ Ϣϫ ̶ϣϮγ ̵ϭήϴϧ ̮ϳ ΪϴϨ̯ νήϓ .Ϊϧήϴ̳ ̶ϣ έ΍ήϗ ϞϘϋ
ˬ̶ϠϤϋ ̵ΩΎΒϣέΩ Ϫ̩ ϭ ̵ήψϧ ̵ΩΎΒϣ έΩ Ϫ̩ ϻΎΣ .ϢϴϨ̯ ϪΟϮΗ ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ ˯ΎϘϟ΍ Ύϣ ϪΑ ϥ΍ήΒϣΎϴ̡ ςγϮΗ ϡΎϬϟ΍ ϭ ̶Σϭ Ϫ̯ Ϫ̪ϧ΁ ϪΑ ΪϳΎΑ Ύϫ ̵ήϴ̳
ϭ ήϣ΍ϭ΍ ˬΕϮΒϧ ϭ ̶Σϭ ϖϳήσ ί΍ ΍ΪΧ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϭ ΕϮΒϧ ϭ ̶Σϭ ΩϮΟϭ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ϪΟϮΗ Ύϣ΍ .̵Ω΍έ΍ ̵ΩΎΒϣ έΩ Ϫ̩ ϭ ̶ϤϠϋ ̵ΩΎΒϣ έΩ Ϫ̩ Ύϳ
Ϧϣ ήΑ ϭήϴϧ ϭΩ Ϧϳ΍ ϪΑ ϞγϮΗ ΎΑ ΪϳΎΑ Ϣϫ ίΎΑ Ύϫ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ ˬΪϨηΎΑ ήΒΘόϣ ϭ ̵ήΠϣ ΪϳΎΑ ̶ϫ΍Ϯϧ ϭ ήϣ΍ϭ΍ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϭ ΩΎΘγήϓ ̶ϫ΍Ϯϧ
̵ϭήϴϧ ϭ ̶Σϭ ϭ Ζγ΍ ϭήϴϧ ̮ϳ ϞϘϋ .ϝΎ̰ϴδ̯ϭΩ΍έΎ̡ Ζγ΍ ̵ήϣ΍ Ϧϳ΍ ΍ήϳί ΩϮη ̶ϣ ̶Σϭ ˬϞϘϋ ϪΑ Ϫ̯ Ζδϴϧ Ϧϳ΍ Ω΍ήϣ .ΪϧϮη ϑϮθ̰ϣ

ϭ Ϧϣ έΎϴΘΧ΍ έΩ ϩίϭήϣ΍ ˬ̶Σϭ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ Ϫ̪ϧ΁ .Ωέ΍Ω ̶ΘΧΎϨη Ζϓήόϣ ΖϴΠΣ ̶Σϭ ϭ Ζδϫ ̶Σϭ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ω΍ήϣ Ϫ̰ϠΑ .Ζγ΍ ̵ή̴ϳΩ
ϭ Ζγ΍ ̶ΘΧΎϨη Ζϓήόϣ ̵Ύϫ Ϫϗ΍Ϊϣ Ύϫ ϥ΁ ί΍ ̶πόΑ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ̵ήψϧ ̵Ύϫ Ϫϗ΍Ϊϣ ϪϠδϠγ ̮ϳ ϪΑ ίΎϴϧ ˬΖγ΍ ϩΩϮΑ ̶Σϭ Ύ˱ όϗ΍ϭ ˬΖγΎϤη
̶Σϭ ϻ
˱ ϭ΍ :ΪϳϮ̴Α ΪϳΎΑ ϝΎϤϟΎΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ϞϘϋ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .ΪϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ϞϘϋ ΪϳΎΑ ΎΑ ΍έ Ύϫ Ϫϗ΍Ϊϣ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ ̶ϟϭ .̶ΨϳέΎΗ ̵Ύϫ Ϫϗ΍Ϊϣ Ϣϫ ̶πόΑ
έ΍ήϗ ΎϤη ϭ Ϧϣ έΎϴΘΧ΍ έΩ ˬ̶Βϫάϣ ϭ ̶ϨϳΩ αΪϘϣ ϥϮΘϣ ϡΎϧ ϪΑ ϩίϭήϣ΍ Ϫ̪ϧ΁ Ύ˱ ϴϧΎΛ .Ζγ΍ ϩΩϮΑ έΎ̯ έΩ ̶ΗϮΒϧ ϭ ΖΜόΑ ˬΖγ΍ ϪΘϓή̳ ΕέϮλ
έΩ ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ ΰΟ ̵ΰϴ̩ Ύϣ ϝΎϤϟΎΑ Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ΍άϟ.Ζγ΍ ϩΩϮΑ ϩΪη ̶Σϭ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ϥΎϤϫ εΩΎϔϣ ˬΖγ΍ ϪΘϓή̳
ωϮΟέ ϥϭΪΑ ̵Ωήϓ ή̳΍ ϻ΍ϭ ˬΪϨηΎΑ ϩΩή̯ έΎΒΘϋ΍ ΐδ̯ ϖϳήσ ϭΩ Ϧϳ΍ ί΍ ΪϳΎΑ ˬΪϨηΎΑ ϪΘη΍Ω ̵έΎΒΘϋ΍ ή̳΍ Ϣϫ έϮϣ΍ ̵ ϪϴϘΑ .Ϣϳέ΍Ϊϧ έΎϴΘΧ΍
ήΒϣΎϴ̡ Ύϣ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ΪϨΘδϫ Ϣ̯ ή̴ϣ Ϫ̰Ϩϳ΍ ήΑ Ύ˱ϓΎπϣ .Ζγ΍ ϩΩή̯ ΢Οήϣ ϼΑ ΢ϴΟήΗ ˬΩήϳά̢Α ΍έ Ϧϳ΍ ˬ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ ήΑ
ϥ΍ήΒϣΎϴ̡ ϦΘδϧ΍Ω ̶ΒϨΘϣ ϭ ήΒϣΎϴ̡ ̮ϳ ϦΘδϧ΍Ω ̶Βϧ ˬϥ΍ήΒϣΎϴ̡ ήϳΎγ ϦΘδϧ΍Ω ϕΩΎλ έΩ ˬή̴ϳΪϧ΍ήΒϣΎϴ̡ ήΑ ήΒϣΎϴ̡ ̮ϳ ϥΎΤΟέ έΩ .ϢϴΘδϫ ΍ΪΧ
ΪϳΎΑ Ύϫ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ ˮϦϴϏϭέΩ ήΒϣΎϴ̡ ̶δ̯ Ϫ̩ ϭ Ζγ΍ ϦϴΘγ΍έ ήΒϣΎϴ̡ ̶δ̯ Ϫ̩ ϭ ˮΖδϫ ̶Βϧ ̶δ̯ Ϫ̩ ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ύϣ ϪΑ ̶ϳϭήϴϧ Ϫ̩ ˬή̴ϳΩ
̶ϣ Ζγ΍έ ˮ̶ΒϨΘϣ Ύϳ ΪϴΘδϫ ̶Βϧ ˮΏΫΎ̯ ̶Βϧ Ύϳ ΪϴϗΩΎλ ̶Βϧ ΎϤη Ϫ̯ Ϊϴγή̡ Ω΍ήϓ΍ ϥ΁ ΩϮΧ ί΍ ΩϮη ̶Ϥϧ Ϫ̯ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ .ΪϨηΎΑ ϪΘη΍Ω ̶ϧϼϘϋ
ϥ΍ΪΟϭϭ ϞϘϋ ΰΟ ϝΎϤϟΎΑ ΍άϟ ϭ Ϣϳέ΍Ω ϡίϻ ̵ή̴ϳΩ ̭ϼϣ β̡ .Ϊϳ΁ ̶ϣ ζϴ̡ έϭΩ ΍ήϳί ˮΪϴϳϮ̳ ̶ϣ ύϭέΩ Ύϳ ˬϩΪη ̶Σϭ ΎϤη ϪΑ Ϫ̯ ΪϴϳϮ̳
:Ϊϧ΍ ϪΘγΩ ϭΩ ΪϨϫΩ ̶ϣ Ύϣ ϪΑ ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ Ϧϳ΍ Ϫ̪ϧ΁.Ϊϧ΍ ϩΩΎΘγήϓ ΎΟ Ϧϳ΍ ϪΑ ΍έ Ύϣ ϭ Ϊϧ΍ ϩΩ΍Ϊϧ Ύϣ ϪΑ ̵΍ ϪϳΎϣήγ ̨ϴϫ ̶ϗϼΧ΍
.ϢϴϘΘδϣ1.ϢϴϘΘδϣ

ήϴϏ2-

Ύϫ Ϧϳ΍ ϊΑΎΗ Ϫ̯ ϻΎΣ .ϢϳϮη ̶ϣ Ύϫ ϥ΁ ϊΑΎΗ ΪόΑ ϭ ˬϩΪη ΕΎΒΛ΍ Ύϫ ϥ΁ έΎΒΘϋ΍ ϝϭ΍ ̶Ϩόϳ .ΪϨΘδϫ ϢϴϘΘδϣ ήϴϏ ΕϮΒϧ ϭ ̶Σϭ ϞΜϣ ̵έϮϣ΍
ϭ ϪϧΎϗΩΎλ ) ϢϳΩί έΎ̯ ϪΑ ΖϳΪΟ ϪΑ ϭ ϪϧΎϗΩΎλ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ˬ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ αΎγ΍ήΑ Ύϣ ή̳΍.ϢϴΘδϫ ϞϘϋ ϊΑΎΗ ϢϴϘΘδϣ ήϴϏ ˬϢϴΘδϫ
ϭ ΩϮΧ βϔϧ ϩ΍έ έΩ Ϫϧ ϭ " ΎϨϴϓ " ΎϴϧΎΛ ϭ "ΪϫΎΟ " ϻϭ΍ ˬ" ΎϨϴϓ Ϊ˴ ϫΎΟ Ϧ˴ϣ " :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϥ΁ήϗ Ϫ̰ϠΑ ˬϢϨ̯ ϥΎϴΑ Ϧϣ Ϫ̯ Ζδϴϧ ̵ΰϴ̩ Ϣϫ ΖϳΪΟ
.ΪϧϮη ̶ϣ Ύϣ ϥΩή̯ ή̰ϓ ΏϮΧ ϊϧΎϣ Ϫ̯ ΖγΎϫ Ϧϳ΍ ˬϥ΍ή̴ϳΩ ΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ϭ ̶ϣϮϤϋ έΎ̰ϓ΍ φϔΣ ϭ ΖϋΎϤΟ ΎΑ ̶̴ϧέ Ϣϫ ϭ ϊϣΎτϣ
ΪϫΎΟ ˬ" ΎϨϴϓ Ϊ˴ ϫΎΟ Ϧ˴ϣ " ˬϡέ΍ά̴Α έΎϨ̯ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ˬϢϫΪϧ ΖγΩ ί΍ ΍έ ΩϮΧ ̶ϋΎϨΘΟ΍ ΖϴΜϴΣ ϭ ϢϧΎϤΑ ΖϋΎϤΟ ΎΑ ̲ϧήϤϫ Ϣϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϥϮ̩
ή̰ϓ ϡΩϮΧ ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭϭ ϞϘϋ ϪΑ ΖϳΪΟ ϭ Ζϗ΍Ϊλ ΎΑ ή̳΍ .ϢϤϬϔΑ ΍έ ϖΣ Ϣϫ΍ϮΨΑ Ύ˱όϗ΍ϭ ̶Ϩόϳ .ϭ΍ Ζϗ΍Ϊλ ̶Ϩόϳ ΎϨϴϓ ϭ ϭ ϭ΍ ΖϳΪΟ ̶Ϩόϳ
Ϫ̩ήϫ ˬΖϳΪΟ ϭ Ζϗ΍Ϊλ ϝΎϤ̯ ΎΑ Ύ˱ όϗ΍ϭ ̶Ϩόϳ ˬϡΪϧΎϣ ήϴΤΘϣ ή̳΍ ϭ Ζγ΍ ΏϮϠτϣ Ϫ̯ ϡΪϴγέ ιΎΧ ΩέϮϣ ̮ϳ έΩ ̵ήϴ̳ ϢϴϤμΗ ϪΑ ϭ ϢϨ̯
Ύϫ ΐη ˬΪϳΩ΍Ω ΖϓϼΧ ΩΎϬϨθϴ̡ Ϧϣ ϪΑ ̶Θϗϭ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ̶Ϡϋ ΕήπΣ ) ϢϨϴΑ ̶ϣ ΍έ Ϫϴπϗ ̵Ϯγ ϥ΁ ϭ ̵Ϯγ Ϧϳ΍ Ϫ̩ ήϫ ϭ ϢϨ̯ ̶ϣ ϞϣΎΗ
̶ϳ΍ΪΧ ή̳΍ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩˮΩή̯ ΪϳΎΑ Ϫ̩ ˬϢϧΎϣ ̶ϣ ήϴΤΘϣ ˬ(ϢϤϬϔΑ ΎΗ ϡΪϳΩ ̶ϣ ΍έ Ϫϴπϗ ̵Ϯγ ϥ΁ ϭ ̵Ϯγ Ϧϳ΍ ϭ ϡΩή̯ ̶ϣ ή̰ϓ .ΩήΑ ̶Ϥϧ ϢΑ΍ϮΧ
ΪϧΎϤΑ ̶ϗΎΑ Ζδϧ΍ϮΗ ̶ϣ ήϴΤΗ ˬΖη΍Ω ̶Ϥϧ ΩϮΟϭ ϖϠτϣ ΕέΪϗ ϭ ϖϠτϣ ̶ϫ΍ϮΧήϴΧ ˬϖϠτϣ ϢϠϋ ̵΍έ΍Ω (Ϊϳέ΍Ω ΍ΪΧ ί΍ Ϫ̯ ̵έϮμΗ ήϫ ΎΑ )
έΩ ϭ ΪϨΘϔϴΑ ήϴΤΗ ϪΑ ΩϮΧ ̵ Ύϫ ̵ήϴ̳ ϢϴϤμΗ έΩ ̶ϧΎδ̯ Ϫ̯ ΪηΎΑ έϮσ Ϧϳ΍ Ζδϧ΍ϮΗ ̶ϣ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ̶Ϩόϳ .Ϊϣ΁ ̶Ϥϧ ζϴ̡ ̶Ϡ̰θϣ ̨ϴϫ ϭ
) ̶ΘϳϮϫ Ύϳ ̵ήϫϮΟ Ύϳ ̵ΩϮΟϮϣ Ύϳ ̶ϳϭήϴϧ ΖϴϤ̯ΎΣ ΖΤΗ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ή̳΍ Ύϣ΍ .ΪϨϨ̰Α ΪϳΎΑ Ϫ̩ Ϫ̯ ΪϨϤϬϔϧ Ϣϫ ϩήΧϻΎΑ ϭ ΪϨϧΎϤΑ Ϣϫ ήϴΤΗ
ή̴ϳΩ ΩϮΟϮϣ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϕϼσϻ΍ ̶Ϡϋ ̶ϫ΍ϮΧήϴΧ ϭ ϖϠτϣ ΕέΪϗ ˬϖϠτϣ ϢϠϋ ̵΍έ΍Ω ΖϳϮϫ ϥ΁ Ϫ̯ ˬΖδϫ (Ωέ΍Ϊϧ ̶όϧΎϣ ΪϴϨ̯ ήϴΒόΗ Ϫ̩ήϫ
Ωέ΍Ω ήΒΧ Ύϳ ϭ .ΩίΎγ ̶Ϥϧ ϭ΍ ϖϠτϣ ϢϠϋ ΎΑ Ϫ̯ ˬΖγ΍ ήϴΤΘϣ ΩϮΟϮϣ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ωέ΍Ϊϧ ήΒΧ Ύϳ ΍ήϳί ˭Ωέ΍ά̴Α ̶ϗΎΑ ήϴΤΗ έΩ ΍έ ϩΪϨΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ
Ωέ΍Ω ήΒΧ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ύϳ .Ζδϴϧ έΎ̳ίΎγ ϭ΍ ̵ ϪϘϠτϣ ΕέΪϗ ΎΑ Ϣϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ .Ωέ΍Ϊϧ ήϴΤΗ ί΍ ΍έ ϭ΍ ϥΪϴθ̯ ϥϭήϴΑ ΕέΪϗ ̶ϟϭ ϩΪϧΎϣ ήϴΤΘϣ ϭ΍ Ϫ̯
ϭ΍ ϖϠτϣ ̶ϫ΍ϮΧήϴΧ ΎΑ Ϣϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ˬΪϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ ̶ϟϭ ˬΩέϭΎϴΑ ϥϭήϴΑ ήϴΤΗ ί΍ ΍έ ϥΎδϧ΍ Ϧϳ΍ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϭ Ζγ΍ ϩΪϧΎϣ ήϴΤΘϣ ϥΎδϧ΍ Ϧϳ΍
Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ.Ωέ΍Ϊϧ ϕΎτϳϻΎϣ ϒϴϠ̰Η Ζγ΍ ϝΩΎϋ Ϫ̯ ̶δ̯ ϭ Ζγ΍ ϝΩΎϋ ˬΖγ΍ ϕϼσϻ΍ ̶Ϡϋ ϩ΍ϮΧήϴΧ Ϫ̯ ̵ΩϮΟϮϣ ϥϮ̩ .Ωέ΍Ϊϧ ̵έΎ̳ίΎγ
ήγ ήΑ ΚΤΑ Ύϣ΍.Ζγ΍ ϕΎτϳ ϻΎϣ ϒϴϠ̰Η ΪϴϳϮ̴Α Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϪΘγ΍ϮΨϧ ήϴΤΗ ϝΎΣ έΩ ̵ΰϴ̩ Ωήϓ ί΍ ˬΖδϴϧ ϕΎτϳ ϻΎϣ ϒϴϠ̰Η Ϧϳ΍ ΪϳϮ̴Α ̶δ̯
ˬΪϳΩή̰ϧ Ϣϫ ̵έΎ̯ ̨ϴϫ ή̳΍ .Ωή̰ϧ ̵έΎ̯ ̨ϴϫ ̶όοϮϣ ̨ϴϫ έΩ ΩϮη ̶Ϥϧ ̶̳Ϊϧί έΩ .Ζγ΍ ϥΩή̯ ˬ̶ϧΩή̰ϧ ήϫ ̶̳Ϊϧί έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍
ˬ̶ϧΩή̰ϧ ήϫ Ϫϗ΍ΪϤϟ΍ ΪϨϋ Ύ˷ϣ΍ ˬϞόϓ ̭ήΗ ϭ Ϣϳέ΍Ω ϞόϓΎϣ Ϫ̯ Ϊγέ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ˬήψϨϟ΍ ̵ΩΎΑ ̶ϓ ϊϗ΍ϭ έΩ ̶Ϩόϳ .Ϊϳ΍ ϩΩή̯ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵έΎ̯ Ϧϳ΍
ϩΩΎγ ϥΎΑί ϪΑ.Ζγ΍ Ϟόϓ Ϣϫ ϡϼ̰ϟ΍ ϡΪϋ ̶Ϩόϳ ΕϮ̰γ ϭ Ζγ΍ Ϟόϓ ˬϡϼ̯ .Ζδϴϧ Ϟόϔϟ΍ ϡΪϋ ̶ϟϭ ˬΖγ΍ ϡϼ̰ϟ΍ ϡΪϋ ˬΕϮ̰γ .Ζγ΍ ̶ϧΩή̯
̵έΎ̯ ήΑ ϢϴϤμΗ ˬΪϴϨ̯ ̶Ϥϧ ̵έΎ̯ ̨ϴϫ Ϫ̯ ϦϴϤϫ .ϢϴϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ΍έ Ϧϴϓήσ ί΍ ̶̰ϳ ΪϳΎΑ ϩήΧϻΎΑ ˬϢϴϨ̰ϧ ̵έΎ̯ ϢϴϧϮΗ ̶Ϥϧ ήϴΤΘϟ΍ ΪϨϋ ˬήΗ
έΎ̯ ϥ΁ ϥΩή̰ϧ ςϘϓ .Ζδϴϧ ΎϫέΎ̯ ̵ ϪϤϫ ϥΩή̰ϧ ˬιΎΧ έΎ̯ ̮ϳ ϥΩή̰ϧ ˬή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ .Ζγ΍ ιΎΧ Ϟόϓ ˬϥΩή̰ϧ έΎ̯ ϥ΁ ϭ Ζγ΍
ϥϮ̩ ˬϡΪϧΎϣ ήϴΤΘϣ ϭ ϡΩή̰ϧ ̵έΎ̯ Ϧϣ ή̳΍ Ζϔ̳ ΩϮη ̶Ϥϧ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϭ .Ζγ΍ ̵ή̴ϳΩ έΎ̯ ̮ϳ ϥΩή̯ Ϣϫ εΩϮΧ Ϫϧή̳ϭ .Ζγ΍ ιΎΧ
ήϴΤΗ ήγ ί΍ έΎ̯ Ϧϳ΍ ή̳΍ ϭ ϢϴϨ̰Α ̵έΎ̯ ̮ϳ ̶̳Ϊϧί ΕΎϧ΁ ί΍ ̶ϧ΁ ήϫ έΩ Ϫ̯ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ύϣ ί΍ ΍ΪΧ .Ζγ΍ ϪΘγ΍ϮΨϧ Ϧϣ ί΍ ̵ΰϴ̩ ΍ΪΧ
Ύϣ΍ ˬΖη΍Ω ̶Ϥϧ ΩϮΟϭ Ϣϫ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ ˬΩϮΑ ̶Ϥϧ ̵ΩϮΟϮϣ ϦϴϨ̩ ΖϴϤ̯ΎΣ ΖΤΗ ϥΎϬΟ ή̳΍.ϡ΍ ϩΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍ ϕΎτϳ ϻΎϣ ϒϴϠ̰Η Ϧϣ ˬΪηΎΑ
ϖϳήσ ̮ϳ ί΍ ήϴΤΗ ϡΎ̴Ϩϫ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ΪϳΎΑ ˬΖγ΍ Ϣ̯ΎΣ ̶̳̬ϳϭ Ϫγ ϥ΁ ΎΑ ΍ΪΧ ϭ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶όοϭ ϦϴϨ̩ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ήΑ Ύϣ ΩΎϘΘϋ΍ ή̳΍

Ϧϳ΍ .Ϧ̰Α ΍έ έΎ̯ Ϧϳ΍ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϭ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ϩ΍έ ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ Ϣϫ Ϧϳ΍ .ΪϧϮη Ζϳ΍Ϊϫ ˬΐδΘΤϳ ϻ ΚϴΣ Ϧϣ ˬ̵ΩΎϋ ήϴϏ
Ϧϳ΍ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϥΎδϧ΍ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϩΎ̳ΪϳΩ Ϧϳ΍ ̵ΎπΘϗ΍ ϭ ΩϮη ϪΘϔ̳ Ϧϣ ϪΑ Ϧϳ΍ ̶Ϙϳήσ ̮ϳ ί΍ ΪϳΎΑ ̶ϟϭ ˬϡέ΍Ϊϧ ̵ΰϴ̩ ϡΩϮΧ Ϫ̯
ϞϘϋ ή̳΍ ̶Ϩόϳ ˬΪϧέ΍Ω ̶ϤϧήΑ ΖγΩ ΰϴϧ Ϫτγ΍ϭΎΑ ϞϘϋ ί΍ ϪΘΒϟ΍ ˬΪϧέ΍Ω ̶ϤϧήΑ ΖγΩ ΩϮΧ ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ ί΍ ϻ
˱ ϭ΍ ˬΪϧέ΍Ω ΍έ ςϳ΍ήη
̶ϣ ϝΎϤϋ΍ ΍έ ΖϳΪΟ ϭ Ζϗ΍Ϊλ Ϣϫ ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ ϪΑ ϦΘΧ΍Ωή̡ έΩ Ύ˱ ϴϧΎΛ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ΎϨΘϋ΍ Ϣϫ Ύϫ ϥ΁ ϪΑ ˬ̶Σϭ Ζγ΍ ϪΘϔ̳ Ύϫ ϥ΁ ϪΑ
Ϫ̯ Ϊϴγέ ΎΟ Ϧϳ΍ ϪΑ ̶δ̯ ή̳΍ ˬΖγ΍ ϩέΎΨΘγ΍ Ύϫ ϩ΍έ ί΍ ̶̰ϳ.ΪϫΪΑ ϥΎθϧ Ύϫ ϥ΁ ϪΑ ΍έ ϩ΍έ ΍ΪΧ ΪϳΎΑ ΎΟ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϨΘϓ΍ ̶ϣ ήϴΤΗ ϪΑ ̶ϟϭ ˬΪϨϨ̯
Ϫ̩ ΎΑ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ζϓή̳ ήψϧ έΩ ΪϳΎΑ .Ϊϧ΍ ̵ΩΎϋ ήϴϏ ϪϤϫ ˬ̵ΩΎϋ ήϴϏ ̵Ύϫ ϩ΍έ ̶Ϩόϳ ˭...Ύϳ ϥ΁ήϗ ϞΜϣ ̵ΰϴ̩ ϪΑ ΪϨ̯ ϩέΎΨΘγ΍
Ζγ΍ ̵ΩϮΟϮϣ ϦϴϨ̩ ΖϴϤ̯ΎΣ ΖΤΗ ή̳΍ .ΪηΎΑ ̵ΩϮΟϮϣ ϦϴϨ̩ ΖϴϤ̯ΎΣ ΖΤΗ ˬ̶Θδϫ ϥΎϬΟ Ϫ̯ Ϧϳ΍ νήϓ ΎΑ ˮΖγ΍ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ ̶οήϓ
ΕϻΎΤϣ ϪΑ ςϘϓ ˬΩήϴ̳ ̶ϣ ϖϠόΗ ΪηΎΑ Ϧ̰Ϥϣ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ήϫ ϪΑ ϭ΍ ΕέΪϗ ϭ Ζδϴϧ ϪΘδΑ ϭ΍ ̵΍ήΑ Ύϫ ϩ΍έ ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍ ϖϠτϣ ΍ΪΧ ΕέΪϗ ή̳΍ ϭ
ϥ΁ήϗ έΩ ε΍ ϪϧϮϤϧ .ΪϫΪΑ Ώ΍ϮΟ Ϧϣ ϪΑ (φϓΎΣ ϼ
˱ Μϣ ˬΪηΎΑ Ϫ̯ ̶ΑΎΘ̯ ήϫ ) ΏΎΘ̯ ̮ϳ ϖϳήσ ί΍ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΍ΪΧ ΍άϟ ˬΩήϴ̳ ̶Ϥϧ ϖϠόΗ ̶ϠϘϋ
ΪϳΎΑ ςϳ΍ήη ϥ΁:Ζϓή̳ ήψϧ έΩ ΍έ ΰϴ̩ ϭΩ ΪϳΎΑ Ύϣ΍.Ω΍Ω ΩΎϳ ΰϴ̩ ϭ΍ ϪΑ ̶Ϗϼ̯ ˬΪϧΎϣ ήϴΤΘϣ ̶Θϗϭ .Ϊϣ΁ ζϴ̡ ϞϴΑΎϫ ̵΍ήΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Θϴόοϭ
Ϧϳ΍ ˬ subjectϦϳ΍ έΩ ςϘϓ ϥϮ̩ .ΪϨ̯ ήϴδϔΗ ϮΗ ̵΍ήΑ ϭ΍ Ϫ̯ ̶ϫΪΑ ̶δ̯ ήϫ ϪΑ ̶ϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΍έ (φϓΎΣ ϝΎϓ ϼ
˱ Μϣ ) ϩέΎΨΘγ΍ Ϧϳ΍.ΩϮη ί΍ήΣ΍
ϭ ϥϭήϴΑ ϭήΑ ˬϡΩή̯ ̵έϮΟ Ϧϳ΍ ΍έ ϢΘγΩ Ϧϣ ̶Θϗϭ Ϫ̯ ϡ΍ ϪΘη΍ά̳ Ζϣϼϋ ϡΩϮΧ ήδϤϫ Ύϳ ήΘΧΩ ΎΑ Ϧϣ ΪϴϨ̯ νήϓ.Ωέ΍Ω ΍έ ̵ίϮϣ΁ αέΩ
ΎϤη ϭ Ϧϣ ϦϴΑ ϥϮ̩ ˬΪϴϤϬϓ ̶Ϥϧ ϥ΁ ί΍ ̵ΰϴ̩ ΎϤη ˬΪϴϨϴΒΑ ΍έ ϥ΁ Ϣϫ ΎϤη ϭ ϢϫΩ ϥΎ̰Η ΍έ ϢΘγΩ Ϧϣ ή̳΍ ϻΎΣ .έϭΎϴΑ ΍έ ΏΎΘ̯ ϥϼϓ
Ω΍Ωέ΍ήϗ ˬϢϧ΍ϮΧ ̶ϣ ϥ΁ήϗ Ύϳ φϓΎΣ ΏΎΘ̯ ϥΩή̯ ίΎΑ ΎΑ Ϫ̯ ̶ΒϠτϣ Ϧϳ΍ ϻΎΣ .Ζγ΍ ϡήΘΧΩ Ύϳ ϭ ϡήδϤϫ ϭ Ϧϣ ϦϴΑ Ω΍Ωέ΍ήϗ .Ζδϴϧ ̵Ω΍Ωέ΍ήϗ
ϥ΁ ί΍ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ̵ή̴ϳΩ κΨη Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .ϩΩΎΘϓ΍ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϥϻ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ΩϮΟϮϣ ϭ ΍ΪΧ ϦϴΑ ή̴ϳΩ ΕέΎΒϋ ϪΑ .Ζγ΍ΪΧ ϭ Ϧϣ ϦϴΑ
έ΍ΩΎϨόϣ ε΍ ϪϤϠ̯ ̮ϳ ˬϩΪϴγέ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϫ̯ ̶δ̯ ̵΍ήΑ ςϘϓ ϭ Ζγ΍ ήόη ϩΩ Ύϳ ϭ ϪϠϤΟ ϩΩ ϪΤϔλ Ϧϳ΍ έΩ ϼ
˱ Μϣ .ΩέϭΎϴΑ έΩ ήγ ̵ΰϴ̩
.ΪϨ̯ ̶ϣ ̭έΩ ΍έ ΪϳΎΑ ̶ϣ Ϫ̯ ̵Ωέ΍Ϯϣ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ίΎΑ ΍έ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ Ύϳ ϥ΁ήϗ ˬϩΩΎΘϓ΍ έ΍ήτο΍ ϪΑ Ϫ̯ ̶δ̯ .ΪϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ ΍έ ϥ΁ ϭ΍ ϭ Ζγ΍
ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϝϮλ΍ ϢϠϋ έΩ .Ζγ΍ ̶ϨϳϮ̰Η Ϫ̰ϠΑ ˬΖδϴϧ Ω΍Ωέ΍ήϗ ˬϭ΍ ̵΍ϮγΎϣ ϭ ̶ϟΎόΘϣ ήϣ΍ ϦϴΑ Ύϳ ˬΕΎϗϮϠΨϣ ϭ ΍ΪΧ ϦϴΑ ΍Ωέ΍ήϗ
ί΍ ΍έ ΏΎΘ̯ Ϧϳ΍ ΪϳΎΑ Ϫ̯ ΪηΎΑ ̶Ϗϼ̯ ϥΪϳή̡ ϪΑ Ϯϟϭ ˬϪϠϴγϭ ήϫ ϪΑ ϻΎΣ ˬ.Ϊη ϞλΎΣ ϊτϗ ̶Βϳήϓ ή̴ϳΩ ϭ ̶ΒϳήϓΩϮΧ ϥϭΪΑ ϮΗ ̵΍ήΑ ή̳΍
ΪϨΘϔ̳ ̶ϣ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ .ϢΘδϴϧ ΫϮΧΎϣ ˬΪηΎΑ ΎτΧ ή̳΍ ϭ ϡέϮΟΎϣ ˬΪηΎΑ Ώ΍Ϯλ Ϧϣ ϦΘη΍ά̳ Ϧϳ΍ ϭ ϢΘη΍ά̳ ή̳΍ .̵έ΍ά̴Α Ύ̪ϧ΁ ϭ ̵έ΍ΩήΑ ΎΠϨϳ΍
̶ϋΎϤΘΟ΍ Ζθϴόϣ έΩ ϑϼΘΧ΍ αΎγ΍ Ϧϳ΍ ήΑ Ύϳ΁ Ϫ̯ Ϊϴγή̢Α ή̳΍.Ζδϫ ΰϴϧ ϩΪϨΑ ϝϮΒϗ ΩέϮϣ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ΖΠΣ εΩϮΧ ̵΍ήΑ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ ϊτϗ
ϪΑ Ϧϣ ˬ̶ϋΎϤΘΟ΍ ΖΣΎγ ΏΎΑ έΩ ˮΪϳ΁ ̶Ϥϧ ϞλΎΣ ϝϼΘΧ΍ Ύϳ΁ Ωέ΍ά̴Α Ύ̡ ̶όϤΟ ΖΣΎγ ϪΑ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϡΩ΁ Ϫ̯ ̶Θϗϭ ϭ Ϊϳ΁ ̶Ϥϧ ϞλΎΣ
ωΎϤΘΟ΍ ϭ ϡΩήϣ ̵ ϪϤϫ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ςϘϓ ϭ ϡΪϘΘόϣ ̶ϗϮϘΣ ϭ ̶ϗϼΧ΍ ήϴϏ Ϟ΋Ύτϣ έΩ Ϫ̩ ϭ ̶ϗϼΧ΍ Ϟ΋Ύδϣ έΩ Ϫ̩ .ϢϠ΋Ύϗ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ΍Ωέ΍ήϗ
ήϣ΍ ̮ϳ ήϴΤΗ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϕήϓ ̵Ωήϓ ΖΣΎγ ΎΑ ̶όϤΟ ΖΣΎγ ΐϗΎόϣ ϭ ϢϳϮη ΫϮΧΎϣ ϥ΁ ϪΑ ΪϳΎΑ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ΰϴ̩ ϥ΁ ˬΪϨϨ̯ ϝϮΒϗ
.ΪϧϮη
ϪΘϓή̳
̶ϋΎϤΘΟ΍
̵ΎϫΩ΍Ωέ΍ήϗ
αΎγ΍ήΑ
ΪϳΎΑ
̶ϋΎϤΘΟ΍
ΕΎϤϴϤμΗ
ϭ
Ζγ΍subjective
ϡΎϧ ϪΑ ̵ΰϴ̩ ϼ
˱ λ΍ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ έΩ Ϫ̯ ϡ΍ ϪΘϔ̳ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ .ϢϴΘΨϴ̴ϧ΍ήΑ ΍έ ̶Α΍ήϏ ̮ϳ Ύϣ " Ύ˱ Α΍ήϗ ΎϨΜόΑ " Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϥ΁ήϗ ήϴΒόΗ
.Ϊη νϮϋ Ύϣ ̶̳Ϊϧί ήϴδϣ ϼ
˱ λ΍ ϭ ϢϳΩέϮΧήΑ Ϧϳ΍ ϪΑ ϥΎϬ̳Ύϧ ˬϢϳΩή̯ ̶ϣ ΍έ έΎ̯ ϥϼϓ ϢϴΘη΍Ω Ύϣ ΪϴϳϮ̴ϧ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϢϟΎϋ έΩ ϑΩΎμΗ
ϑΩΎμΗ ϪΑ Ϫ̯ ̶ϣΩ΁ .ΪϫΪΑ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ ϪΑ ΍έ ΩϮΧ ̵ΎΟ ΪϳΎΑ Ύϣ ή̰ϔΗ έΩ ϑΩΎμΗ .ΩϮη νϮϋ ϮΗ ̶̳Ϊϧί ήϴδϣ Ϫ̯ ϪΘγ΍ϮΧ ̶ϣ ΍ΪΧ
ϦϴϤϫ ˬϢϴΘϓή̳ ΩΎϳ ϭ΍ ί΍ ̵ΰϴ̩ Ύϣ ϭ Ζϔ̳ ̵ΰϴ̩ ̶δ̯ Ζϗϭ ̮ϳ Ϣϫ ή̳΍ .Ωέ΍Ϊϧ Ύϣ ϪΑ ̶λΎΧ ΕΎϔΘϟ΍ ̨ϴϫ ΎϴϧΩ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ϥΎϤ̳ Ζγ΍ Ϟ΋Ύϗ
̶Θδϫ ϥΎϬΟ ϪΑ ΖΒδϧ ΪϳΎΑ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ αΎ̢γ ϭ ̵έ΍ά̳ή̰η ΖϟΎΣ ϥ΁ ̶Ϩόϳ .Ϊϳ΁ ̶Ϥϧ ϞλΎΣ ϡΩ΁ ̵΍ήΑ appreciation Ϧϳ΍ ΍άϟ ϭ ϩΪη έϮΟ
̶ΘΣ ΰϴ̩ ϪϤϫ ί΍ ˬΩϮη έΎ̩Ω ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϫ̯ ̶δ̯ .ϡέ΍Ω ϪΑήΠΗ ϥ΁ έΩ Ϧϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵Ωέ΍Ϯϣ ί΍ ̶̰ϳ Ϧϳ΍ .Ϊϳ΁ ̶Ϥϧ ϞλΎΣ ˬΪηΎΑ ϪΘη΍Ω
ϪϧΎΧ ί΍ ϡΪϣ΁ .Ϊϴγέ ̶Ϥϧ ̶ϳΎΟ ϪΑ ϢϠϘϋ ϭ ΩϮΑ ϩΪϣ΁ ζϴ̡ Ϣϳ΍ήΑ ̵ΪΟ ̵ ϪϟΎδϣ ̮ϳ Ζϗϭ ̮ϳ Ϧϣ .Ωήϴ̳ ̶ϣ αέΩ Ϫ̪Α ϭΩ ϦϴΑ ̵΍ϮϋΩ ί΍
̶ϣ ϭ ϪΘη΍ΩήΑ ΍έ ̟ϮΗ Ύϫ Ϫ̪Α Ϧϳ΍ ί΍ ̶̰ϳ .Ζγ΍ ΏϮΧ ϢϨ̯ Ϫ̩ Ϫ̯ ϡΩϮΑ ή̰ϓ Ϧϳ΍ έΩ Ϧϣϭ ΪϧΩή̯ ̶ϣ ̵ίΎΑ ΪϨΘη΍Ω Ύϫ Ϫ̪Α ˬϡϭήΑ ϥϭήϴΑ
̶Ϥϧ ήΗ ̮̩Ϯ̯ έΩ΍ήΑ ϪΑ Ϫ̯ Ζδϫ ήΗ ̱έΰΑ έΩ΍ήΑ ΎΗ " :Ζϔ̳ Ύϫ Ϫ̪Α ί΍ ̶̰ϳ .Ϊϧήϴ̴Α ΍έ ̟ϮΗ ΪϨΘγ΍ϮΧ ̶ϣ Ύϫ Ϫ̪Α ̵ ϪϴϘΑ .ΪϳϭΩ
ϭ ϢϫΪΑ ήΗ ̱έΰΑ έΩ΍ήΑ ϪΑ ΪϳΎΑ ϢΘδϧ΍Ω ̶Ϥϧ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϧϳ΍ Ϧϣ ̵ ϪϟΎδϣ ϭ ΚΤΑ ϥϮ̩ .Ϊη ϞΣ Ϧϣ Ϟ̰θϣ ϪϠϤΟ Ϧϳ΍ ϥΪϴϨη ξΤϣ ϪΑ ".Ϫγέ
̵΍ήΑ Ϫ̯ ̶Ϡ΋Ύδϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ .Ωή̯ ϪϣΎϗ΍ ϥ΁ ΩϮγ ϪΑ ̶ΗΎϴϬϟ΍ ϝϻΪΘγ΍ ϼ
˱ ϣΎ̯ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ ϡήψϧ ϪΑ ϭ ϢϠ΋Ύϗ Ϧϳ΍ ϪΑ Ύ˱ όϗ΍ϭ Ϧϣ.ήΗ ̮̩Ϯ̯ έΩ΍ήΑ ϪΑ Ύϳ
ϞΣ ϩ΍έ Ϫ̯ Ϊϧέϭ΁ ̶ϣ ϦϴϘϳ ΪΣ Ϫ̩ ΎΗ ϭ ΩέϮΧ ̶ϣ ΩέΩ ϪΑ Ύϣ Ϟ̰θϣ ϞΣ ̵΍ήΑ ̵ΪΣ Ϫ̩ ΎΗ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ έΩ ΪϨϳ΁ ̶ϣ ζϴ̡ Ύϣ
.Ζδϴϧ Ϧϳήϓ΁ Ϟ̰θϣ Ύϣ ̵΍ήΑ ϥΩϮΒϧ ϩί΍Ϊϧ΍ ϭ ςΒο ϞΑΎϗ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ ˬΖδϴϧ ϩί΍Ϊϧ΍ ϭ ςΒο ϞΑΎϗ ̨ϴϫ .Ζδϴϧ Ϧϳ΍ ΰΟ ϭ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ϧϣ Ϟ̰θϣ
ˬ̵ήϴ̴Α ΩΎϳ ̵ΰϴ̩ ΩϮΧ ϥΎϤϠόϣ ί΍ Ϫ̯ ΪηΎΑ Ϧϳ΍ ΖϣΎϤΘϫ΍ ϪγέΪϣ έΩ ΐη ΎΗ ΢Βλ ί΍ ̵ϭέ ̶ϣ ϪγέΪϣ ϪΑ ̶Θϗϭ ϢϳϮ̴Α ϡΪϧίήϓ ϪΑ Ϧϣ ή̳΍
Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ϧϣ Ϊϧίήϓ .̵ήϴ̴Α ΩΎϳ ̵ΰϴ̩ Ϧ̯ ϊϤΟ ΍έ Ζγ΍ϮΣ ςϘϓ ˬϪ̩ Ϣϧ΍Ω ̶Ϥϧ ˬϢϳϮ̳ ̶ϣ ˮϡήϴ̴Α ΩΎϳ Ϫ̩ Ϫ̯ Ζϔ̳ Ϧϣ ϪΑ Ϧϣ Ϊϧίήϓ ή̳΍
ϪΑ ̶Η΁ήϣ ήψϧ ϭ ΪϴϨ̯ ίΎΑ ΍έ ϥΎΘϤθ̩ ΪϳΎΑ ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ύϣ ϪΑ ςϘϓ ϝϭ΍ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ .ΪϧΰΑ ΪϳΎΒϧ Ϊϧ΍Ω ̶Ϥϧ Ϫ̯ ΍έ ̶ϓήΣ ϡΩ΁ ˬΪϳϮ̴Α
ΰϴ̩ ΩϮΧ subjective Ϟϣ΍Ϯϋ ϪΑ ϪΘδΑ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ ˬΪϳήϴ̳ ̶ϣ ΩΎϳ ΰϴ̩ Ϫ̩ ΎϤη Ϣϧ΍Ω ̶Ϥϧ Ϧϣ .Ϊϳήϴ̴Α ΩΎϳ ΰϴ̩ ϥ΁ ί΍ ϭ ΪϴϨ̰Α ̶Θδϫ ϥΎϬΟ
̶ϨϴΑ ζϴ̡ ϞΒϗ Ϫϧ ̵ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ .Ϊϧήϴ̴Α ΩΎϳ αέΩ ϭΩ ˬϥ΁ ί΍ ̶ϟϭ ΪϨϨ̯ ήψϧ ̵ΰϴ̩ ϪΑ ήχΎϧ ϭΩ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ .Ωήϴ̳ ̶ϣ ΩΎϳ

̮ϳ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ ςϘϓ .Ϣϳήϴ̴Α ΩΎϳ ̵ΰϴ̩ Ϫ̩ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵έΎϴΘΧ΍ ϭ ̵Ω΍έ΍ Ϫϧ ϭ Ϣϳήϴ̴Α ΩΎϳ ̵ΰϴ̩ Ϫ̩ ̵΍ ϩΪϳΪ̡ ήϫ ί΍ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍
ί΍ Ύϫ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ΩϮΧ ήΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ΩϮΧ ί΍ Ύϫ Ϧϳ΍ Ζϔ̳ ̶ϣ ˬΪϨ̰η ̶ϣ ΍έ Ϫθϴη ̲Ϩγ ΪϳΩ ̶ϣ ̶Θϗϭ ̵ϮϠϫΩ ϝΪϴΑ Ύϳ Ϫ̯ Ζϔ̳ ϞϤόϟ΍ έϮΘγΩ
ϪΠϴΘϧ Ϊϳή̴ϧ ̵ Ϫθϴη ϭ ̲Ϩγ ϪΑ Ζϗϭ ήϫ Ζϔ̳ ΩϮη ̶Ϥϧ ΎϬΘϨϣ .ΖγΎϣ ήΑ Ϫ̯ ΖγΎϣ ί΍ Ζϔ̳ ̶ϣ ϭ Ζδ̰η ΍έ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ Ϊϧ΍ βϨΟ ̮ϳ
" Ϧϳ΍ .Ϊϳ΁ ̶ϣ ϞλΎΣ ΐϠσ ΎΑ ε΍ ϪϤϫ ˬΪηΎΑ ϮΗέΩ ΐϠσ ˬϪϧΎϓέΎϋ ήϴΒόΗ ϪΑ .ΖγΎϣ ΩϮΧ ήϴμϘΗ ˬΪϳ΁ ̶ϣ Ύϣ ήγ ήΑ Ϫ̩ ήϫ Ϫ̯ Ϊϳήϴ̴Α
.Ζϓή̳ ΩΎϳ ΰϴ̩ ΩϮη ̶ϣ ϪϤϫ ί΍ ˬΪηΎΑ Ϧϳ΍ ϮΗ ΐϠσ ή̳΍ ˬϡήϴ̴Α ΩΎϳ ΰϴ̩ ϑ΍ήσ΍ ̵Ύϫ ϩΪϳΪ̡ ί΍ Ϣϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϧϣ Ϫ̯ " ΪηΎΑ ϮΗ έΩ ΐϠσ
ήΑ

̶Α

΍έ

ϥΎΘΧέΩ

̵ήΑ

̵έ΁

̶Α

̶Ϥϧ

ήϣ

̵΍

ΪϨΘγΩ

ΏϮ̩
Ζγ΍

ϩϮϴϣ

ϦϴϤϫ

̶̰ϳ

̶ϬΗ

ΩϮΧ

Ζϔ̳

ϥΎ̳Ω΍ί΁

ΪϧίϮδΑ
΍ΰγ

ϭήγ

ϪΑ

Ϫ̯

Ζϔ̴Α

.ΩϮΒϧ ήΑ ̶Α ϭ ΩϮΑ ϩΩ΍ί΁ ΪϳΎΑ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϭήγ .Ϊϧέ΍Ϊϧ Ϣϫ νέΎόΗ ϭ Ϣϳήϴ̳ ̶ϣ ϭήγ ί΍ Ϫ̯ Ζγ΍ αέΩ ϭΩ ήϫ
ˬϝΎϔϧ΍ ̵ ϩέϮγ ) " .ϢϨ̯ ̶ϣ Ύτϋ ϥΎϗήϓ ΎϤη ϪΑ ΪϴϨ̯ Ϫθϴ̡ ΍ϮϘΗ ή̳΍ " :ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϥ΁ήϗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ .Ζδϫ Ϣϫ ϥ΁ήϗ ΪϴϳΎΗ ΩέϮϣ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ
ϞλΎΣ ̵έϮΟ Ϧϳ΍ ΪϨΘϔ̳ ̶ϣ Ύϫ ΏΎΘ̯ ̵ ϪϤϫ έΩ Ϫ̯ ΩϮΑ ̵Ϊϋ΍Ϯϗ ϪϠδϠγ ̮ϳ ˬΖη΍Ϊϧ ̶ϳ΍ϮϘΗ ̶Α Ύϳ ΍ϮϘΗ ϪΑ ̵έΎ̯ ϥΎϗήϓ ή̳΍ ˬ(29 ̵ Ϫϳ΁
Ϫϟ ϞόΠϳ Ϳ΍ ϖΘϳ Ϧϣ " Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ΍ή̩ Ύϳ ˮΖγ΍ έϮΟ Ϧϳ΍ ϦϣϮϣ ΍ή̩ ." Ϳ΍ έϮϨΑ ήψϨϳ ϪϧΎϓ Ϧϣ ϦϣϮϤϟ΍ Ϫγ΍ήϓ ΍ϮϘΗ΍ " ΍ή̩ Ύϣ΍ .ΩϮη ̶ϣ
̮ϳ ή̳΍ Ϫϧή̳ϭ .ΖγΎϫ ̶̳̬ϳϭ ϥ΁ ϞϴϟΩ ϪΑ Ϧϳ΍ .Ϊϳ΁ ̶ϣ ϥϭήϴΑ ΎϨ̴ϨΗ Ϧϳ΍ ί΍ ϡΩ΁ ̶Ϩόϳ ΝήΨϣ ˬ(2 ̵ Ϫϳ΁ ˬϕϼσ ̵ ϩέϮγ ) " ΎΟήΨϣ
ϪθϴϤϫ ̶ϟϭ .Ζϓή̳ ̶ϣ έ΍ήϗ ϪϤϫ έΎϴΘΧ΍ έΩ ϭ ΪϨΘηϮϧ ̶ϣ Ύϫ ΏΎΘ̯ έΩ ΍έ ϥ΁ .ΪϧΩ΍Ω ̶ϣ ΕΎΠϧ ̶̳Ϊϧί έΩ ΍έ ̶ϣΩ΁ Ύϫ ϥ΁ Ϫ̯ ΩϮΑ ̵Ϊϋ΍Ϯϗ
ί΍ ΪϳΎΑ ϭ Ϊϧέ΍Ϊϧ ̶Ϡ̯ ϝϮϣήϓ Ε΍ήϴΤΗ Ϧϳ΍ .Ϊϳ΁ ̶ϣ ζϴ̡ ϭ΍ ̵΍ήΑ ̶Η΍ήϴΤΗ Ϫ̯ ˬΩήϴ̳ ̶ϣ έ΍ήϗ ϥ΁ έΩ Ϫ̯ ̶ϋϮοϮϣ ϥ΁ ϪΑ ϪΘδΑ ̶δ̯ ήϫ
Ρήτϣ ΰϴϧ ˬΪϨΘδϴϧ ΪϘΘόϣ έ΍ϭ ϥΎδϧ΍ ̵΍ΪΧ ϪΑ Ϫ̯ Ϯ΋΍Ω ϭ ΍ΩϮΑ Ϧϴϳ΁ έΩ ˬϡϭΩ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ .Ϊϴγέ Ύϫ ϥ΁ ϪΑ ̶Ϡ̯ ήϴϏ ̵Ύϫ ϩ΍έ
ί΍ ϥΎηέϮμΗ ̶ϫΎ̳ ˬΪϨΘδϴϧ Ϟ΋Ύϗ κΨθΘϣ ̵΍ΪΧ ϪΑ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ .ΪϨϧ΍Ω ̶ϣ ΕέΪϗ ϭ ΖϤ̰Σ ϭ ϝΪϋ έ΍Ϊϣ ήΑ ΍έ ϥΎϬΟ Ύϫ ϥ΁ ΍ήϳί .Ζγ΍
ϥ΁ ήΑ ̶ϫ΍ϮΧήϴΧ ϥϮϧΎϗ .ΖγΎϣήϓ Ϣ̰Σ ϝΪϋ ϥϮϧΎϗ ϥΎϬΟ έΩ ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍ ϝΩΎϋ ΍ΪΧ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ Ύϫ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϥϮϧΎϗ ̮ϳ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ΍ΪΧ
ΎΑ Ϫ̯ Ωή̯ ̶ϧ΍ήϨΨγ ΞϨ̡ ϥΎΘδϠ̴ϧ΍ έΩ ζϴ̡ ϝΎγ ΪϨ̩ ̶ΘΒΗ ϥΎϴϳ΍ΩϮΑ ήΒϫέ Ύϣϻ ̶ϳϻ΍Ω.ΪϨϧ΍Ω ̶ϣ αϮϣΎϧ Ύϳ ϥϮϧΎϗ ̮ϳ ΍έ ΍ΪΧ ϭ Ζγ΍ Ϣ̯ΎΣ
Ϟ̴ϨΟ έΩ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ̵΍ήΑ ΪϴϳϮ̳ ̶ϣ ΎϤη Ϫ̯ ̶ϳΎϫΰϴ̩ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϊϴγή̡ ϥΎθϳ΍ ί΍ ̶̰ϳ ΎΠϧ΁ έΩ .Ϊη ̟Ύ̩ " ϒϳήη ΖϘϴϘΣ έΎϬ̩ " ϥ΍ϮϨϋ
ΪϨϣέΎ̯ Ϧϣ ̶ϟϭ .Ζδϴϧ ϢϬϣ Ύϫ ̵ίϮϣ΁ αέΩ Ϧϳ΍ ϭ Ζδϴϧ ̵ΰϴ̩ ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ ̶̳Ϊϧί ...ϭ Ύϫ ϥΎΘδϫϮ̯ ˬΎϫΎϳέΩ ˬΎϫ ϪϧΎΧΩϭέ έΎϨ̯ ˬΎϫ
ˮΩίϮϣ΁
̶ϣ
̶γέΩ
Ϫ̩
ϡΩ΁
̮ϧΎΑ
̵
Ϫθϴ̳
έΩ
ˬϢ̰ϧΎΑ
:ϢΘϓή̳ ̶ϣ ΩΎϳ αέΩ ϭΩ Ϟϗ΍ϻ ϡΩϮΑ ̮ϧΎΑ έΩ ή̳΍ Ϧϣ Ύϣ΍ ˬϡέ΍Ϊϧ ϥΩή̯ ή̰ϓ ΕέΪϗ Ϧϣ :ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ύϣϻ ̶ϳϻ΍Ω
.ΪϨϫΩ

̶Ϥϧ

ϮΗ

ϪΑ

̵ΰϴ̩

Ϣϫ

̵ήϴ̴ϧ

ΎΗ

ϭ

ΪϨϫΩ

̶Ϥϧ

ϮΗ

ϪΑ

̵ΰϴ̩

ˬ̶ϫΪϧΎΗ

:ΎϣέΎ̯

ϥϮϧΎϗ

.ΪϨϫΩ ̶ϣ ϝϮ̡ ϮΗ ϪΑ ̶ϟϭ Ϊϧέ΍Ϊϧ ϮΗ ϪΑ ̵΍ Ϫϗϼϋ ̨ϴϫ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ̮Ϥ̯ ϮΗ ϪΑ ˬΪϧέ΍Ω ̶Ϥϧ ΖγϭΩ ΍έ ϮΗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎΑ Ϫ̯ ΪϨΘδϫ Ω΍ήϓ΍ ̶ϠϴΧ
έΩ Ϧϣ ΪϴϳϮ̴ϧ ϭ Ϊϳήϴ̴Α ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ΎϤη.ΩϮη ̶Ϥϧ ϮΗ ΪϳΎϋ ̵ΰϴ̩ Ύϫ ϥ΁ ̶̳Ϊϧί ί΍ ̶ϟϭ ˬΪϧέ΍Ϊϧ ̵΍ Ϫϗϼϋ ΎϤη ϪΑ Ϫ̯ ΪϨΘδϫ ϡΩ΁ ̶ϠϴΧ
ϢχΎ̯ ̵Ϯϣ ϡΎϣ΍.ΪϫΩ ̶ϣ ϝϮ̡ ϮΗ ϪΑ ϭ ΪγΎϨη ̶Ϥϧ ϭ Ωέ΍Ϊϧ ΖγϭΩ ΍έ ϮΗ ϼ
˱ λ΍ Ϫ̯ ̵Ωήϓ Ϫ̰ϠΑ ˬϡήϴ̳ ̶ϣ ϝϮ̡ ϞϴϣΎϓ ί΍ ςϘϓ ̮ϧΎΑ
ΩΎϳ ΰϴ̩ Ϣϫ ̮ϧΎΑ ̵ ϪΟΎΑ έΩ ˬΪηΎΑ Ύϣϻ ̶ϳϻ΍Ω ϡΩ΁ ή̳΍ .ϢϴϨϴΑ ̶ϣ Ϣ̯ ̶ϟϭ ˬϢϴϨ̯ ̶ϣ ϩΎ̴ϧ ̶ϠϴΧ "έΎΒΘϋϻ΍ Ϟϗ΍ ϭ ήΒόϟ΍ ήΜ̯΍ Ύϣ " :ΪϧΩϮϣήϓ
έΩ ˬΩέ΍Ω ήϳΎΗ ςϴΤϣ ϪΘΒϟ΍ .Ωήϴ̴Α ΩΎϳ ΰϴ̩ ϪϤϫ ί΍ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϡΩ΁ .Ζγ΍ ϩΩ΍Ϊϧ ΩΎϳ ̵ΰϴ̩ Ύϣ ϪΑ ̶δ̯ ΪϴϳϮ̴ϧ έΪϗ Ϧϳ΍ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϭ Ωήϴ̳ ̶ϣ
ϒϴ̯ ϞΑϻ΍ ̶ϟ΍ ϥϭήψϨϳ ϼϓ΍ " Ϫ̯ ήΘη ϪΑ ˬΪϧί ̶ϣ ϝΎΜϣ ϥ΁ήϗ ϼ
˱ Μϣ ...ϭ ˬΎϫίΎΠϣ ˬΎϫ ϩέΎόΘγ΍ ˬΎϫ ϪϳΎϨ̯ ˬΎϫΰϣέ ˬΎϫ ϪϴΒθΗ ˬΎϫ ϞϴΜϤΗ
ϪΘΒϟ΍ .Ζγ΍ ϝϮϤη ϥΎϬΟ ϭ ϡΎϋ ϭ ϝϮΒϗ ϞΑΎϗ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ˬϡΎϴ̡ ϕΎΣ Ύϣ΍ .Ϟϴϓ ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̰ϠΑ ήΘη ΪϳϮ̳ ̶Ϥϧ ΍ΩϮΑ ̶ϟϭ " ΖϘϠΧ
ˬΪηΎΒϧ ϭήϴϧ ϥ΁ ΖϴϤ̯ΎΣ ΖΤΗ ϥΎϬΟ ή̳΍ .ΖγΎϫ ̶̳̬ϳϭ ϥ΁ ΎΑ ̶ϳϭήϴϧ ϦϴϨ̩ ΖϴϤ̯ΎΣ ΖΤΗ Ϫ̯ Ϣϳ΍ ϪΘϓή̳ νήϓ ΍ήϳί ˬ̶ΗΎϴϬϟ΍ ϝϻΪΘγ΍
ϩΩϮΑ Ϟ΋Ύϗ ϡΎψϧ Ϧϳ΍ ϪΑ Ύϣ ̵Ύϓήϋ Ϫ̯ Ϊγέ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ .ΪϴϨ̰Α ΪϳΎΑ Ϫ̩ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶Ϥϧ ϥΎθϧ ΎϤη ϪΑ ϭ ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΨϧ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ ˬϡΎψϧ ϼ
˱ λ΍

ί΍ ςϘϓ ϭ ΪϴϨ̯ ίΎΑ ΍έ ˯Ύϴϟϭϻ΍ ϩή̯άΗ ΎϤη .ϢϴϨϴΒΑ Ωέ΍Ϯϣ Ϧϳ΍ ί΍ ˬ̵ήψϧ ϥΎϓήϋ ί΍ ϞΒϗ ιϮμΧ ϪΑ Ύϣ ̶ϓήϋ έΎΛ΁ έΩ Ϳ΍ ˯ΎηΎϣ ̶ϟ΍ ϭ Ϊϧ΍
ΩϮη ̶ϣ ϡϮϠόϣ ˬΩϮη ̶ϣ ϞϘϧ Ωέ΍Ϯϣ Ϧϳ΍ έΪϗ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϞϘϧ Ύϫ ϥ΁ ϝϮϗ ί΍ έΎτϋ .ΪϴϨ̯ ϩΎ̴ϧ ϑέΎϋ á3 Ϧϳ΍ ̶̳Ϊϧί ϪΑ ΪϳΩ Ϧϳ΍
ϢϬΑϮϠϗ ϊθΨΗ ϥ΍ ΍ϮϨϣ΁ Ϧϳάϟ΍ ϦϳάϠϟ ϥΎϳ Ϣϟ΍ " Ϫ̯ ΩέϮΧήΑ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ νΎϴϋ Ϟϴπϓ ΏΎΑ έΩ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϥΎϓήϋ έΩ ϢΗ Ϧϳ΍ Ϫ̯
Ϊλ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΍έ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍.ΪϨϨ̯ ΍Ϊϴ̡ ̶ΒϠϗ ωϮθΧ ˬΪϧ΍ ϩΩέϭ΁ ϥΎϤϳ΍ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ ϩΪϴγήϧ ϥ΁ Ζϗϭ Ύϳ΁ (á7 ˬΪϳΪΣ ) ˬ" Ϳ΍ ή̯άϟ
) ΩέϮΧ ̶ϣ ̲Ϩγ ϪΑ εήγ Ϊϧί ̶ϣ ̵έΩ ήϫ ϪΑ ϭ Ζγ΍ ϩΪϴγέ εΩϮΧ ϥϭέΩ έΩ ϪϧΎΘγ΁ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϫ̯ ̶δ̯ ̵΍ήΑ ςϘϓ Ύϣ΍ ˬΪϧϮϨθΑ ήϔϧ
̶ϣ έ΍ήϗ ΩϮΧ ̵ΎΟ έΩ Ωήϓ ˬΩή̯ ήΛ΍ ̶Θϗϭ .ΩϮη ̶ϣ ϊϗ΍ϭ Ϫϳ΁ ήϴΛΎΗ ΖΤΗ ΍άϟ ϭ ˬΖγΎΠ̯ ϭ΍ Ϟ̰θϣ ΪϤϬϔΑ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ΎϤϨϫ΍έ ˬ(ϝΎμϴΘγ΍
.Ωέ΍Ϊϧ
ωϮθΧ
ϼ
˱ Μϣ
Ϫ̯
ΩϮΑ
Ϧϳ΍
εέΎ̯
ϩή̳
Ϫ̯
ΪϤϬϓ
̶ϣ
ϭ
Ωήϴ̳
.Ζγ΍

έϮσ

ϦϴϤϫ

Ϣϫ

ϥΎϓήϋ έΩ ϭ

ϡέ΍Ω ΩΎϘΘϋ΍

Ύ˱ϓΎμϧ΍

ˬϡϭΩ

̵ΎϨόϣ ϪΑ ̵΍

ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ Ϧϳ΍

ϪΑ Ϧϣ

̮ϳ Ϫ̯ ϩΪϣ΁ ̵ϮϨΜϣ έΩ .Ζγ΍ ϩΪη ϪΘϓή̳ ̵ϮϟϮϣ ί΍ ϥ΁ ϥΎΘγ΍Ω ϊϗ΍ϭ έΩ ϭ Ζγ΍ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ ̮ϳ ή̴ϧΎϴΑ ϮϠϴ΋Ϯ̯ϮϟϮ΋Ύ̡ ή̳ΎϴϤϴ̯ ΏΎΘ̯
έΩ ˬϩήϫΎϗ ˬήμϣ έΩ Ϫ̯ ΪϳΩ Ώ΍ϮΧ έΩ ΐη έΎΑ ̮ϳ .ΩϮΑ ̲ϨΗ ̵ίϭέ ϭ ϕίέ ˬΩί ̶ϣ Ϫ̯ ̵έΩ ήϫ ϪΑ ϭ ΩϮΑ ϩέΎ̪ϴΑ ϭ ΖΨΑΪΑ ̶δ̯
̶ϟ΍ϮΘϣ ΐη Ϫγ .Ζγ΍ ̶ΠϨ̳ ϪϧΎΧ Ϧϳ΍ ήϳί έΩ ϭ Ζγ΍ ̶ΘΧέΩ ϪϧΎΧ Ϧϳ΍ ϞϐΑ ˬϪϧΎΧ ϥϼϓ ˬϪ̩Ϯ̯ ϥϼϓ έΩ ˬϑϭήόϣ ̵Ύϫ ϪϠΤϣ ί΍ ̶̰ϳ
̮ϳ ϥ΁ ̵ϭέ ϭ ̶Ϩ̯ ̶ϣ Ϫ̩ ΎΠϨϳ΍ ΪϨϳϮ̴ϧ ϭ΍ ϪΑ ϡΩήϣ ΎΗ ΪϨ̯ ̶ϣ ΍έ ϝ΍ΩϮ̳ ϭ Ζϓέ ̶ϣ Ύϫ ΐη ˬΎΠϧ΁ Ζϓέ ϭ ΩΎΘϓ΍ ϩ΍έ ϭ ΪϳΩ ΍έ Ώ΍ϮΧ Ϧϳ΍
Ζϔ̳ .ϢϨ̯ ̶ϣ ΍έ ΎΠϨϳ΍ Ζϔ̳ ˮ̶Ϩ̯ ̶ϣ Ϫ̩ ΎΠϨϳ΍ Ζϔ̳ ϭ Ϊϣ΁ ̶ϠϐΑ ̵ ϪϧΎΧ ΐΣΎλ ΐη ̮ϳ .Ϊϣ΁ ̶ϣ ΐη ΍Ωήϓ ίΎΑ ϭ Ζη΍ά̳ ̶ϣ ̶θηϮ̡
.ϡ΍ ϩΪϣ΁ ϥ΁ ϝΎΒϧΩ ϪΑ ΎΟ Ϧϳ΍ ΎΗ Ω΍ΪϐΑ ί΍ ϭ ϡ΍ ϩΪϳΩ ̶Α΍ϮΧ ̮ϳ Ϧϣ .ϢΘδϴϧ ΩίΩ Ϧϣ Ζϔ̳ ˬΖδϴϧ ΩίΩ ΪϨ̯ ΖΑΎΛ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ ϭ΍ ϭ ̵ΩίΩ ϮΗ
̶ϣ Ώ΍ϮΧ Ϫ̯ Ζγ΍ ϝΎγ Ζθϫ Ϧϣ .Ζδϫ ̵ΰϴ̩ ϥϼϓ ̮ϳ ήμϣ ̵ ϪϠΤϣ ϥϼϓ έΩ Ϫ̯ ̵΍ ϩΪϳΩ Ώ΍ϮΧ ΐη Ϫγ ϮΗ ̶ΑΎδΣ Ωήϣ Ζϔ̳ ϭ΍ ϪΑ
ϩΪϣ΁ ̵΍ ϩΩΎΘϓ΍ ϩ΍έ Ώ΍ϮΧ ΐη Ϫγ ΎΑ ϮΗ ϻΎΣ .ϢϨ̯ ̶Ϥϧ ΎϨΘϋ΍ ϭ Ζδϫ ̶ΠϨ̳ ε΍ Ϫ̪ϏΎΑ έΩ ϪϧΎΧ ϥϼϓ έΩ ϭ ϪϠΤϣ ϥϼϓ έΩ ˬΩ΍ΪϐΑ έΩ ϢϨϴΑ
εΩϮΧ ̵ ϪϧΎΧ έΩ ΞϨ̳ Ϫ̯ ΪϳΩ ϭ ΪϨ̯ ΍έ εΩϮΧ ̵ ϪϧΎΧ Ϊϣ΁ ϭ Ζθ̳ίΎΑ .Ζγ΍ εΩϮΧ ̵ ϪϧΎΧ αέΩ΁ ΪϳΩ ˬΖϔ̳ ΍έ αέΩ΁ ΎΗ .ΎΟ Ϧϳ΍
έϮϣ .ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϯγϭέ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ΰϴ̩ ϥ΁ ˬ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ί΍ Ϧϣ Ω΍ήϣ.ΪηΎΑ ̶ϤΧ ϭ ̨ϴ̡ή̡ ϩ΍έ Ϯϟϭ ˬΖγ΍ ̵΍ ϪϧΎθϧ ϡΎψϧ Ϧϳ΍ ϻΎΣ .Ζγ΍
̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ί΍ ϡΩ΍ήϣ .Ζδϴϧ Ύϣ Ω΍ήϣ Ϫ̯ Ωή̯ ̶ϣ ήϴΒόΗ (ΩϮϬη ˬϢϴϘΘδϣ ̭έΩ intuition ( ϪΑ ϥ΁ ί΍ ϭ ΩϮΑ ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϪΑ Ϟ΋Ύϗ ΰϴϧ
ϭ΍ ήΑ Ϫτγ΍ϭ ̶Α ̶ϗϼΧ΍ ΢Βϗ ϭ ϦδΣ ϪΑ Ϣ̰Σ ˬΪϨ̯ ̶ϣ Ϫϗ΍Ϊϣ ϥ΁ ΩέϮϣ έΩ ϥΎδϧ΍ ΩϮΧ ̶Θϗϭ Ϫ̯ ΪϨΘδϫ ̵έϮϣ΍ ϪϠδϠγ ̮ϳ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍
Ϫ̯ Ϯϟϭ Ζγ΍ ΏϮΧ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪϨ̯ ̶ϣ Ϣ̰Σ ̶Ϩόϳ .ΩϮη ̶ϣ νέΎϋ ϭ΍ ήΑ Ϣ̰Σ prima facie α΍έ ΪϳϮϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ .ΩϮη ̶ϣ νέΎϋ
Ϣ̰Σ ˬ̶ϗϼΧ΍ ϡΎ̰Σ΍ ̵΍ήΑ Ύϣ :Ζϔ̳ ̶ϣ α΍έ ΪϳϮϳΩ .ΪϨϨ̯ νέΎόΗ Ϣϫ ΎΑ ϡΎ̰Σ΍ Ϧϳ΍ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΪϨϋ ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍prima facie
.Ζγ΍ ΏϮΧ Ζϟ΍Ϊϋ ϭ Ζγ΍ ΪΑ ϢϠχ ˬΖγ΍ ΪΑ ϦΘϔ̳ ύϭέΩ ϭ Ζγ΍ ΏϮΧ ϦΘϔ̳ Ζγ΍έ Ϫ̯ Ϊϧ΍Ω ̶ϣ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ ̶Ϩόϳ .Ϣϳέ΍Ω ήψϨϟ΍ ̵ΩΎΑ ̶ϓ
̶ϣ ϭήΑϭέ νέΎόΗ ΎΑ ̶ϫΎ̳ ϞϤϋ ϡΎϘϣ έΩ Ύϳ ˬΖγ΍ ήψϨϟ΍ ̵ΩΎΑ ̶ϓ Ύϫ Ϧϳ΍ .ϢϨ̰ϧ ΪϬϋ ϪΑ ̵Ύϓϭ ΪϳΎΑ Ϧϣ ΕΎϗϭ΍ ̶ϫΎ̳ ϞϤϋ ϡΎϘϣ έΩ ϪΘΒϟ΍
ΎΑ νέΎόΘϟ΍ ΪϨϋ ΎΠϨϳ΍ έΩ .ΪΑΎϳ ̶ϣ ΕΎΠϧ ̱ήϣ ί΍ ϡϮϠψϣ ϥ΁ ΖϧΎϣ΍ έΩ ΖϧΎϴΧ ΎΑ ϭ ΩϮη ̶ϣ ϪΘθ̯ ̶ϣϮϠψϣ ˬΖϧΎϣ΍ ̵΍Ω΍ ΎΑ ϼ
˱ Μϣ .ϡϮη
ϡΎϘϣ έΩ ήϴΤΗ ΎΠϨϳ΍ έΩ ήϴΤΗ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ϪΟϮΗ.Ϊϧέ΍ήϗήΑ ήψϨϤϟ΍ ̵ΩΎΑ ̶ϓ ϡΎ̰Σ΍ Ϧϳ΍ Ύϣ΍ ˬϢϴϨ̯ ̶ϣ ϞΣ ΍έ νέΎόΗ ϭ Ϟ̰θϣ ή̴ϳΩ Ϟλ΍ ̮ϳ
Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ϥΎδϧ΍ ˬϢϴΘϔ̳ ̶ϣ ϝϻΪΘγ΍ έΩ .Ζη΍Ω ςΑέ ϞϤϋ ϡΎϘϣ ϪΑ ϢϳΩή̯ ̶ϣ Ϫ̯ Ϣϫ ̶ϟϻΪΘγ΍ ˬ̵ήϴ̳ ϢϴϤμΗ έΩ ήϴΤΗ ϢϴΘϔ̳ ̶ϣ .ΩϮΑ ϞϤϋ
ϥΎδϧ΍ ϼ
˱ λ΍ .Ϣϳέ΍ΩέΎ̯ ϞϤϋ ΎΑ ςϘϓ Ύϣ ΍ήϳί ˬΩΩή̳ ̶ϣήΑ ϞϤϋ ϡΎϘϣ ϪΑ ςϘϓ Ύϣ ̵ΎϋΩ΍ ϭ Ζγ΍ ϞϤϋ ϡΎϘϣ έΩ ήϴΤΗ Ϧϳ΍ ΍άϟ .ΪϨ̰ϧ ̵έΎ̯
Ϫϧή̳ϭ .Ωέ΍Ω ςΑέ ϞϤϋ ϡΎϘϣ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ έ΍ΪϘϣ ϥ΁ ˬΩίϮϣ΁ ̶ϣ ϞϤϋ ϡΎϘϣ έΩ Ϫ̯ Ϣϫ ̶ϳΎϫΰϴ̩ .Ζγ΍ ϞϤϋ ε΍ ϪϏΪϏΩ ̵ ϪϤϫ ̵ϮϨόϣ
ϪϟΎδϣ Ϫϧ Ϫ̯ Ζδϫ ̶̳Ϊϧί έΩ ̶ϳΎϫί΍έ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϭ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ήϴΒόΗ ί΍έ ϪΑ ϥ΁ ί΍ Ύϓήϋ ϭ Ζγ΍ ήψϧ ϡΎϘϣ ϪΑ ρϮΑήϣ Ϫ̯ Ζδϫ Ϣϫ ̶Η΍ήϴΤΗ
ΎϤόϣ ϪϟΎδϣ ΪϧΪϘΘόϣ Ύϓήϋ ̶ΘΣ ˬΪϧ΍ ̶ϧΪη ϞΤϨϣ Ϫϧ ϭ ΪϨΘδϫ ̶ϧΪη ϞόΟ Ϫϧ Ύϫί΍έ Ϧϳ΍ Ύϣ΍ Ωή̯ ϞΣ ΪϳΎΑ ΍έ ΎϤόϣ ϭ ϪϟΎδϣ.ΎϤόϣ Ϫϧ ϭ Ζγ΍
" ΍˱ή˷ϴΤΗ ̶ϧΩ˶ί Ώ
͋ έ " Ϫ̯ ήΒϣΎϴ̡ ̵ ϪϠϤΟ ϥ΁ ϭ Ζγ΍ ήϴΤΗ ϝ.κΣ Ύϫ ϥ΁ ϝϮμΣ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵΍ ̶ϧΎϓήϋ ΕΎϣΎϘϣ Ύϣ΍ ˬΩή̯ ϞΣ ΪϳΎΑ ΍έ
.Ϊϧήϴ̳
̶ϣ
ΎϨόϣ
Ϧϳ΍
ϪΑ
΍έ
"
Ύ˱ ΗήϴΣ
̶ϧΩ˶ί
Ώ
͋ έ
"
Ύϳ
Ύϳ ΪϨ̯ ̶ϣ ΕϮ̰γ Ϫ̯ Ϊθϧ έΎ̩Ω ήϴΤΗ ϪΑ ή̳΍ .ΪϨ̯ ΕϮ̰γ ΪϳΎΑ Ύϳ ϭ ˬΪϧΰΑ ̶ϓήΣ ΪϳΎΑ Ύϳ ̶ϳΎΟ έΩ ̶ϫΎ̳ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ έΩ ΚΤΑ :ϝΎΜϣ
.ΪϨ̯ ̶ϣ Ϣ̰Σ ϖϴϠόΗ ϥΎδϧ΍ ̵ήψϧ ήϴΤΗ έΩ .ΪϨ̯ ̶ϣ ΍έ έΎ̯ ϭΩ Ϧϳ΍ ί΍ ̶̰ϳ ϩήΧϻΎΑ ΰϴϧ ΪϨ̯ Ϫ̩ Ϫ̯ ΪϧΎϤΑ ήϴΤΘϣ ή̳΍ Ύϣ΍ ˬΪϧί ̶ϣ ϑήΣ
ή̳΍ .ΪϫΩ ̶ϣ ϡΎΠϧ΍ ΍έ έΎ̯ ϭΩ Ϧϳ΍ ί΍ ̶̰ϳ Ωήϓ ϩήΧϻΎΑ ήϴΤΗ ϡΎϘϣ έΩ .Ωέ΍Ϊϧ ϥΎ̰ϣ΍ ήϴΤΗ ϞϤϋ ϡΎϘϣ έΩ ˮΩή̯ ΪϳΎΑ Ϫ̩ ϞϤϋ ϡΎϘϣ έΩ Ύϣ΍
΍έ ϥ΁ ̵έϮΟ ̮ϳ ΪϳΎΑ .ΪϨ̯ ρϮϘγ Ϯγ ϭΩ Ϧϳ΍ ί΍ ̶̰ϳ ϪΑ Ύϴϣϻ΍ ̶Ϡϋ Ϫ̯ Ωέ΍ά̴Α ΪϳΎΒϧ ϭ΍ ˬΖγ΍ ̵ΩϮΟϮϣ ϦϴϨ̩ ΖϴϤ̯ΎΣ ΖΤΗ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ
ΩϮΧ ϑϭήόϣ ̵ΎϋΩ έΩ ϭ΍ .ΪηΎΒϧ ΪϨϠΑ ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ̵΍Ϊλ ˬϮγϭέ ̭΍̫ ϥ΍̫ ήϴΒόΗ ϪΑ Ύϳ ϭ Ωέϭ΁ Ϣ̯ ϝϻΪΘγ΍ ϡΎϘϣ έΩ Ϯϟϭ ΪϨ̯ Ζϳ΍Ϊϫ
Ϧϣ ̶ϫΎ̳ ϥϮ̩ .ΪϧϮη ϞϳΪΒΗ ΩΎϳήϓ ϪΑ ϮΗ ̵Ύϫ Ϫϣΰϣί ˬΩϮη ̶ϣ ϞϳΪΒΗ Ϫϣΰϣί ϪΑ ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ̵΍Ϊϧ ̶Θϗϭ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϢϟΩ Ύϳ΍ΪΧ Ϫ̯ Ωέ΍Ω
. ϢϨ̯
Ϫ̩
Ϫ̯
Ϣϧ΍Ω
̶Ϥϧ
ϭ
ϢϧΎϣ
̶ϣ
Ξϴ̳

:ΖγΎϨόϣ
.ϦΘϓή̳

ϭΩ
έ΍ήϗ

ϪΑ

Ϣϫ

̵

̶Αήϋ
ϪϔϴϠΧ

ϥΎΑί

ˬϥΪη

ϊϗ΍ϭ

έΩ

Ϣϫ

ϒ˴ϠΧ
˴

ϑϼΘΧ΍[1]

ˬϥΪη

Ϣϫ

ϦϴθϧΎΟ

.ΕϭΎϔΗ
.ΪϧϮη

.ϒϟ΍

̶ϣ

ϕ΍Ϊμϣ

̮ϳ

̵΍έ΍Ω

ΎϨόϣ

ϭΩ

Ϧϳ΍

̶ϫΎ̳

̶Ϩόϳ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϕήϓ Ω΍Ϊο΍ ˬϥΎδϧ΍ ΩέϮϣ έΩ .Ϊϧέ΍Ω Ύϫ ϥΎδϧ΍ ί΍ ̵έΎϴδΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ˬΖδϫ Ϧ̰Ϥϣ ˯ΎΟέ ϭ ϑϮΧ ΖϟΎΣ ϦϴΑ ϪϤΟ[2]
ˬ˯ΎϴΒϧ΍ ˬϥΎ̳έΰΑ έΩ .ΪϨηΎΑ ωΎϤΘΟ΍ ϞΑΎϗ ˬΰϴ̩ ϭΩ ϥΎϤϫ ̵ή̴ϳΩ έΩ ̶ϟϭ ΪϨηΎΒϧ ϊϤΟ ϞΑΎϗ ϭ ΪϨηΎΑ Ϣϫ Ϊο ΰϴ̩ ϭΩ ΎϤη έΩ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ
΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ̶ϗϼΧ΍ Ώά̯ νήϓ ΪϳΎΑ ϥΎ̳έΰΑ Ϧϳ΍ ί΍ ϦΘϓή̳ αέΩ ϭ ϦΘϓή̳ ΩΎϳ ̵΍ήΑ ϪθϴϤϫ Ύϣ .Ϊϧ΍ ϩΪη ϊϤΟ ϭΩ Ϧϳ΍ ˬΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ
Ζϗϭ ̨ϴϫ :ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ (ω) ϕΩΎλ ΕήπΣ .Ζγ΍ ϥΎηΩΎϘΘϋ΍ ϖΒσ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̩ ϥ΁ ̶Ϩόϳ ˬ̶ϗϼΧ΍ ϕΪλ .ϢϳήΒΑ ϥϭήϴΑ ΩϮΧ ϦϫΫ ί΍ ϼ
˱ λ΍
.ϡΩϮΑ ϒ΋ΎΧ ΍ΪΧ ί΍ Ϣϫ ϭ ϡέ΍ϭΪϴϣ΍ ΍ΪΧ ϪΑ Ϣϫ ϪθϴϤϫ Ϧϣ .ϡΪϳΪϧ ΍ΪΧ ί΍ αΎϳ έΩ ΍έ ϡΩϮΧ Ϣϫ Ζϗϭ ̨ϴϫ ϭ ϡΪϳΪϧ ΍ΪΧ ί΍ Ϧϣ΍ έΩ ΍έ ΩϮΧ
̵

132

Ϫϳ΁

ˬϩήϘΑ

̵

ϩέϮγ[3]

[4]

Personal
ˬέΎμϗ

82
.΢ϟΎλ
.Ζγ΍

̶ΤΒλ
ϪόϴϠσ

ΕΎϤϠ̯[á]

ˬϪϏϼΒϟ΍
ϭ

ΞϬϧ

Ϫϳϼσ

̵

1á7

̵ΎϨόϣ

ϪΑ

ήϴθΒΗ

ϪΒτΧ[6]
ϊϤΟ

ήϴηΎΒΗ[7]

Ύϫ ΖδϴϟΎϴδϧΎΘδϳΰ̳΍ ϦϴϴΒΗ ϪΘΒϟ΍ .ϢϴΘδϫ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ Ύϣ ΍ή̩ Ϫ̯ Ϣϧ΍Ω ̶Ϥϧ ϭ ϢΘδϴϧ ϦϴϴΒΗ ϡΎϘϣ έΩ Ϧϣ ˬϢϴΘδϫ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ Ύϣ ΍ή̩ Ύϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍[8]
ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ΖϴόϗϮϣ ̶Ϩόϳ .ΪϧϮη ̶ϣ ϢϬϓ ̵ίήϣ ̵Ύϫ ΖϴόϗϮϣ έΩ ˬ(΢ο΍ϭ ϭ ϩΩΎΘϓ΍ Ύ̡ ζϴ̡ ) ̶̳Ϊϧί ϝάΘΒϣ ̵Ύϫ Ζϴόϗ΍ϭ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍
ϝϮΒϗ ϥΎθϨϫΫ Ϧϴϳϭέ ΢τγ έΩ ϪϤϫ ΍έ ̱ήϣ Ζϴόϗ΍ϭ .Ωϭέ ̶ϣ ήΗϭήϓ Ύϳ ϭ Ωϭέ ̶ϣ ήΗ΍ήϓ Ύϳ ΩϮη ̶ϣ ΍ΪΟ ̶̳Ϊϧί ϑέΎόΘϣ ΢τγ ί΍
ΪϨϫΪΑ ΕΎϔΘϟ΍ ΍έ ΎϤη ̶Θϗϭ ΎϨόϣ ϦϳΪΑ Ζγ΍ ΢ο΍ϭ .Ζγ΍ ϖΣ ̱ήϣ Ύ˱ όϗ΍ϭ Ϫ̯ ΪϤϬϓ ̶ϣ ϡΩ΁ ΪϳΎϴΑ ζϴ̡ Ϫ̯ ̵ίήϣ ΖϴόϗϮϣ ̮ϳ ̶ϟϭ ˬΪϧέ΍Ω
ήοΎΣ ̶ϟϭ ΩέϮΧ ̶Ϥϧ ϥΎ̰Η ϩΩήϣ Ϫ̯ Ϊϳέ΍Ω ϝϮΒϗ ΎϤη ϼ
˱ Μϣ ˮΪϴϨ̯ ̶ϣ ϖϳΪμΗ ΎϤη ˬΪϧήϴϣ ̶ϣ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ̵ ϪϤϫ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ̶ϣ ϝϮΒϗ Ύϳ΁ Ϫ̯
ˬϩΪθϧ ΐϠϘϟ΍ ΪϘϋ ΎϣΪϗ ήϴΒόΗ ϪΑ ΰϴ̩ Ϧϳ΍ Ύϣ΍ ˬΩϮΑ ΪϘΘόϣ ̵ΰϴ̩ ϪΑ ̶ϫΎ̳΁ ί΍ ̶ΘΣΎγ ̮ϳ έΩ ΩϮη ̶ϣ .ΪϴΑ΍ϮΨΑ ϩΩήϣ ̵ϮϠϬ̡ ΐη Ϫ̯ ΪϴΘδϴϧ
. Ζγ΍
ϩΩέϮΨϧ
ϩή̳
ϝΩ
ΎΑ
̶Ϩόϳ
̶ΤϟΎλ ̶ΤΒλ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ 1á7 ̵ ϪΒτΧ[9]

| :Ωέ΍Ω|
| ΎϴϧΩ|

̶̳̬ϳϭ|

ϭΩ|

ΎϴϧΩ|

Ϫ̯|
̶̳ΪϨΒϳήϓ |

Ϊϴγέ|

ΎΟ|

ϦϳΪΑ|

ϦΨγ
|

| ΎϴϧΩ|

ί΍|

̵ίϭΪϧ΍|

ΕήΒϋ|

ϭ|

̵ίϮϣ΁|

αέΩ|

ˬΎϴϧΩ|

ϥΩϮΑ|

Ϫϳ΁|

|

|
|ί΍| ̶ϳϮ̳ΪΑ| ˬΎϴϧΩ| ̶̳ΪϨΒϳήϓ| ϞϴϟΩ| ϪΑ| ϥΎη| ϥΎϨΨγ| ΐϟΎϏ| ̵| ϪϳΎϣ| ϥϭέΩ| Ϫ̯| ϝΎΣ| Ϧϴϋ| έΩ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ
|ΎϴϧΩ|έΩ|Ϫ̯|̵ίϭΪϧ΍|ΕήΒϋ|ϭ|̵ίϮϣ΁|αέΩ|ήΑ|ΪϳΎΑ|΍έ|ϥ΁|Ϫ̯|ΩέϮΧ|̶ϣ|Ϣθ̩|ϪΑ|ΎϴϧΩ|ΡΪϣ|ί΍|̵΍|ϩϮΤϧ|ΰϴϧ|̶ϫΎ̳|Ύϣ΍|ˬΖγΎϴϧΩ
|ϡΫ|ˬΕήπΣ|έϮπΣ|έΩ|̶δ̯|Ϫ̯|ϩΪϣ΁|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|˱ϼΜϣ|Ωή̯|ϞϤΣ|ˬΖγ΍|˯ΎμΤΘγ΍|ϞΑΎϗ|ΎϴϧΩ|ϖϳήσ|ί΍|ϭ|Ζγ΍|ήϳά̡|ϥΎ̰ϣ΍
|˵˯ΪΘϘϤϟ΍|ΎϫέϭήϐΑ|͉ήΘ˴ ϐ˵Ϥϟ΍|ΎϴϧΪϟ˶|ϡ΍˷άϟ΍|ΎϬ͊ϳ΍||:ΪϧΩϮϣήϓ|Ω΍ήϳ΍|΍έ|̵΍|ϩΪϨΑϮ̯|ϭ|ϩΎΗϮ̯|˱ΎΘΒδϧ|̵|ϪΒτΧ|ˬ|Ώ΍ϮΟ|έΩ|ϥΎθϳ΍|ϭ|Ωή̯|΍έ|ΎϴϧΩ
|ϪΟϭ|ΕήπΣ|̶ϳϮ̳|̶ϣ|ΪΑ|ΎϴϧΩ|ί΍|̶ϟϭ|ˬ̶ϳΎϴϧΩ|̵|ϪΘϔϳήϓ|Ϫ̯|ϝΎΣ|Ϧϴϋ|έΩ|Ϫ̯|̶δ̯|̵΍||ΎϬϴϠσΎΑ|ΎΑ|ωϭΪΨϤϟ΍|Ύϳ||ΎϬϠϴσΎΑ|ΎΑ
|ϕΎϴΘη΍|ϭ|ϕϮθΗ|ϭ|ϢϳϮη|ϩΪϴθ̯|ϭ΍|̵Ϯγ|ϪΑ|ϭ|ϢϳϮθΑ|̶ϧΎδϧ΍|̵|ϪΘϔϳήϓ|̶ϳΎΒϳί|ϞϴϟΩ|ϪΑ|Ύϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϞΜϣ|˭Ϊϧ΍Ω|̶ϣ|ΪΑ|΍έ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ϊϤΟ
|̶ϣ|ή̯άΗ|΍έ|ϪΘ̰ϧ|ϦϴϤϫ|ΕήπΣϢϴϳϮ̴Α|ΪΑ|ϭ΍ί΍|ϭ|ϢϴϨ̯|̶ϳϮ̳ΪΑ|ϭ΍|̵|ϩέΎΑέΩ|Ϣϫ|˱ΎϤ΋΍Ω|ϝΎΣ|Ϧϴϋ|έΩ|ϭ|ϢϴηΎΑ|ϪΘη΍Ω|ϭ΍|̵Ϯγ|ϪΑ
|ϡ΍˷άϟ΍|ΎϬ͊ϳ΍|Ύϳ|:ΎϴϧΪϟ΍|ϡάϳ|˱ϼΟέ|ϊϤγ|Ϊϗ|ˬω|̶Ϡϋ|ϝΎϗ|ϭ|̶̳ΪϨϫΩ|αέΩ|ϦϴϤϫ|ΖϬΟ|ϪΑ||ΪϨϨ̯|̶ϣ|ΎϴϧΩ|ί΍|̶ΣΪϣ|ϭ|ωΎϓΩ|ϭ|ΪϨϫΩ
|ϡ΍|̮ΗϮϬΘγ΍|̶Θϣ|ˮ̮ϴϠϋ|˵Ϫϣ͋ήΠΘϤϟ΍|̶ϫ|ϡ΍|ΎϬϴϠϋ|ϡ͋ήΠΘϤϟ΍|Ζϧ΍|ˮΎϬ͊ϣάΗ|ϢΛ|ΎϴϧΪϟΎΑ|˵ήΘ˴ϐΗ˴ ΍|ΎϬϴϠσΎΑ|ΎΑ|ωϭΪΨϤϟ΍|ΎϫέϭήϐΑ|ή͉ Θ˴ ϐ˵Ϥϟ΍|ΎϴϧΪ˶ϟ
| ˮ̵ή͉Μϟ΍| ΖΤΗ| ̮˶ΗΎϬ͉ϣ΍| ΎϬϣ΍| ϊΟΎπϤΑ| ϡ΍| ̶ϠΒϟ΍| Ϧϣ| ̮΋ΎΑ΁| ωέΎμϤΑ΍| ˮ̮Η͉ήϏ| ̶Θϣ
|
|ΐϳήϓ|Ϣϫ|Ύϳ΁|ˬ̶ϳϮ̳|̶ϣ|ΪΑ|ΎϴϧΩ|ϪΑ|̶ϳϮγ|ί΍|ϭ|̶ϳΎϴϧΩ|̵|ϪΘϔϳήϓ|̶ϳϮγ|ί΍|ϮΗ|Ζϔ̳|ϭ΍|ϪΑ|ˬΖϔ̳|̶ϣ|΍έ|ΎϴϧΩ|ϡΫ|̵Ωήϣ|Ϫ̯|ΪϴϨη|
|ΪϳΎΑ|ϮΗ|Ύϳ|ϭ|ΪϨ̯|ϡήΟ|̵ΎϋΩ΍|ϮΗ|Ϊο|ήΑ|ΪϳΎΑ|ΎϴϧΩ|ϮΗ|ήψϧ|ϪΑ|ˮ̶Ϩ̯|̶ϣ|̶ϳϮ̳ΪΑ|ϭ΍|ί΍|Ϣϫ|ϭ|̶ϳϭ΍|̵|ϪΘϔϳήϓ|ϭ|̵έϮΧ|̶ϣ|΍έ|ΎϴϧΩ
|̶Θϗϭ|ˮΖϔϳήϓ|΍έ|ϮΗ|̶̯|ϭ|Ωή̯|ΩϮΧ|ϪΑ|ϑϮτόϣ|΍έ|ϮΗ|ϖθϋ|̶̯|ϭ|ΪϧΎθ̯|ΩϮΧ|̵Ϯγ|ϪΑ|΍έ|ϮΗ|̶̯|ˬ̶Ϩ̯|ϡήΟ|̵ΎϋΩ΍|ΎϴϧΩ|Ϊο|ήΑ
|ˬΪϧΪη|ϩΩϮγ|̭ΎΧ|ήΑ|ϭ|ϩΩΎΘϓ΍|ϭήϓ|̭ΎΧ|ήϳί|έΩ|Ζϧ΍έΩΎϣ|Ϫ̯|̶Θϗϭ|Ύϳ|ˬΪϧΪϴγϮ̡|̶ϣ|ΩϮΧ|̵ΎϫήΒϗ|ϭ|Ύϫ|ΕϮΑΎΗ|έΩ|Ζϧ΍έΪ̡|Ϫ̯
|ˬΕϮΑΎΗ|ϪΑ|ϥΎηΩϭέϭ|ϥΎϣί|ί΍|ϭ|ΪϨΘϓ΍|̶ϣ|ήΒϗ|ϪΑ|ΕϮΑΎΗ|ί΍|ϭ|ΪϧΩΎΘϓ΍|̶ϣ|ΕϮΑΎΗ|έΩ|ΎϤη|ϥ΍έΪ̡|̶Ϩόϳ|ˮΖϔϳήϓ|̶ϣ|΍έ|ϮΗ|ΎϴϧΩ
|έΩ|ΎϴϧΩ|ˬΖγ΍|ϥΪϴγϮ̡|ϝΎΣ|έΩ|ΕέΪ̡|Ϫ̯|Ζϗϭ|ϥ΁|Ζδϴϧ|ΐϳήϓ|ϭ|Ζγ΍|αέΩ|Ϧϳ΍|ΩϮΧ|ˬΩϮη|̶ϣ| ίΎϏ΁|Ύϫ|ϥ΁|̶̳ΪϴγϮ̡|ϥ΍έϭΩ
|ΎϴϧΩ|ˬΪϧΪη|ϩΩϮγ|̭ΎΧ|ήΑ|ϭ|ΪϧΩϮΑ|ϩΩΎΘϓ΍|ϭήϓ|̭ΎΧ|ήϳί|ϥΎΘϧ΍έΩΎϣ|̶Θϗϭ|ˬϮΗ|ϥΩ΍Ω|ΐϳήϓ|ϝΎΣ|έΩ|Ϫϧ|ϭ|ΖγϮΗ|ϪΑ|ϥΩ΍Ω|αέΩ|ϝΎΣ
|˯ΎΒσϻ΍|ϢϬϟ|ϒλϮΘδΗ|ϭ|˯Ύϔθϟ΍|ϢϬϟ|̶ϐΘΒΗ|ˮ̭ΪϴΑ|Ζο͉ήϣ|Ϣ̯|ϭ|˴̮ϴ͉ϔ̰Α|˴ΖϠ͉Ϡϋ
˴ |Ϣ̯|ˮΩ΍Ω|̶ϣ|αέΩ|ΎϤη|ϪΑ|Ύϳ|ˬΖϔϳήϓ|̶ϣ|΍έ|ΎϤη
|̶ϣ|̮Ϥ̯|Ύϫ|ϥ΁|ϪΑ|ΕΩϮΧ|ΖγΩ|ϭΩ|ΎΑ|ϮΗ|Ϫ̯|ΪϧΩϮΑ|̶ϧΎπϳήϣ|έΪϘ̩|̭
˴ ΅˵ Ύ̰˵Α|ϢϬϴϠϋ|̵ΪΠϳ|ϻ|ϭ|̭΅΍ϭΩ|ϢϬϨϋ|̶Ϩϐϳ|ϻ|ϩ΍ΪϏ
|ϭ|̵ΩϮΑ|ΐϟΎσ|΍έ|Ύϫ|ϥ΁|̵Ύϔη|̵Ωή̯|̶ϣ|ϥΎθΟϼϋ|ϭ|̵Ωή̯|̶ϣ|ΖϣΪΧ|ΩϮΧ|ϥΎπϳήϣ|ϪΑ|̶ϨΘγΩ|ΎΑ|έΪϘ̩|ΪϧΩήϣ|̶ϟϭ|ˬ̵Ωή̯
|ΪϨϣϮγ|̶Ϩ̯|̶ϣ|Ϫ̯|̶ϳΎϫ΍ϭΩ|Ϫ̯|̵ΪϳΩ|̶ϣ|ϪϤϫ|Ϧϳ΍|ΎΑ|̶ϟϭ|̵Ωή̯|̶ϣ|εέ΍ΰ̳|΍έ|ΎϬϧ΁|ϝΎΣ|ϒλϭ|ϭ|̶Θϓέ|̶ϣ|˯ΎΒσ΍|ζϴ̡|˱ΎϤ΋΍Ω
| ΪϧΎγέ| ̶Ϥϧ| ̵ΩϮγ| ̨ϴϫ| ̵Ωή̯| ̶ϣ| Ύϫ| ϥ΁| ήΑ| Ϫ̯| Ϣϫ| ̶ϳΎϫ| Ϫϳή̳| ϭ| ˬΖδϴϧ
|
|˶Ϫϋ
˶ ή˴ μ˴ϤΑ˶ | ϭ| ̮
˴ δ
˴ ϔϧ| ΎϴϧΪϟ΍| Ϫ˶ Α˶ | ̮
˴ ϟ˴| Ζ˴ϠΜ˴ ϣ˴ | Ϊ˴ϗ| ϭ| ̮˶ΗϮ͉ ϘΑ| ϪϨϋ| ϊ˴ϓΪ˴Η| Ϣ˴ϟ| ϭ| ˬ˴̮Θ˶ Β˴ Ϡ˶τΑ| Ϫϴϓ| ϒ˴όδ˵Η| Ϣ˴ϟϭ| ˬ˴̮ϗ˵ Ύϔη˶΍| Ϣϫ˴ΪΣ
˴ ΍| ϊϔϨ˴ϳ| Ϣϟ
|Ύϫ|ϥ΁|ϪΟϮΘϣ|̵ΩϮγ|̶Θδϧ΍ϮΘϧ|̶Θη΍Ω|Ϫ̯|̶ϳϮϓΎ̰Η|ΐϠσ|ϩ΍έ|ί΍|ΪϧΎγήϧ|̵ΩϮγ|Ύϫ|Ϧϳ΍ί΍|ϡ΍Ϊ̯|̨ϴϫ|ϪΑ|ϮΗ|̵ίϮδϟΩ̮˴ϋή˴ μ˴ϣ
|̵ίϭέ|Ϣϫ|ϮΗ|̶Ϩόϳ|ϢϴΘϔ̳|Ϫ̯|̶ϳΎϨόϣ|ϥΎϤϫ|ϪΑ|ˬΖγΎϴϧΩ|̵Ύϫ|αέΩ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ˮΎϴϧΩ|̵Ύϫ|ΐϳήϓ|Ύϳ|ˬΖγΎϴϧΩ|̵Ύϫ|ΐϳήϓ|Ύϫ|Ϧϳ΍|̶Ϩ̯
|ΪϨϣΩϮγ|ϮΗ|ϝΎΣ|ϪΑ|̶ϟϭ|ΪϨϨ̯|̶ϣ|Ϫϳή̳|ˬΪϨϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|ϭ|ΪϨϨ̯|Νϼϋ|΍έ|ϮΗ|ΪϨϫ΍ϮΧ|̶ϣ|̵ή̴ϳΩ|ϥΎδ̯|ϭ|̶Θϓ΍|̶ϣ|ϊοϭ|ϦϴϤϫ|ϪΑ
|ϪΑ|ΎϴϧΩ|ˬ̵ΪϳΩ|΍έ|ϥΎπϳήϣ|Νϼϋ|ί΍|ΰΠϋ|̶Θϗϭ|̶Ϩ̯|ϊϓΩ|Ύϫ|ϥ΁|ί΍|΍έ|̵΍|̶πϳήϣ|̨ϴϫ|̶Θδϧ΍ϮΘϧ|ΕΩϮΧ|̵ϭήϴϧ|ΎΑ|ϮΗ|Ζδϴϧ
|Ϣϫ|ίΎΑ|ˬΪϧΩΎΘϓ΍|ωήμϣ|έΩ|ϭ|ΪϧΩήϣ|̶Θϗϭ|ϭ|ΪϨϧΎϣ|̶ϣ|ΰΟΎϋ|ΖΟϼϋ|ί΍|ϥ΍ή̴ϳΩ|Ϫ̯|̶γέ|̶ϣ|̶ϳΎΟ|ϪΑ|̵ίϭέ|Ϣϫ|ϮΗ|Ζϔ̳|̶ϣϮΗ
| ̶Θϓ΍| ̶ϣ| ωήμϣ| ϪΑ| ϭ| ̵ήϴϣ| ̶ϣ| ϭ| ̶Θϓ΍| ̶ϣ| ̵ίϭέ| Ϣϫ| ϮΗ| :ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ϮΗ| ϪΑ| ΎϴϧΩ
|
| ΎϬΑ| φό͉Η΍| ϦϤϟ| Ϫ˳ ψϋϮϣ| έ΍Ω| ϭ| ΎϬϨϣ| Ω͉ϭΰΗ| ϦϤϟ| ̶ϨϏ| έ΍Ω| ϭ| ΎϬϨϋ| ϢϬϓ| ϦϤϟ| Ϫ˳ ϴϓΎϋ| έ˵ ΍Ω| ϭ| ΎϬϗΪλ| ϦϤϟ| ϕΪλ| έ΍Ω| ΎϴϧΪϟ΍| ϥ΍
|
|̵΍ήΑ|ϭ|Ζγ΍|ΖϴϓΎϋ|έ΍Ω|ˬΪϨ̯|ΖϓΎϳέΩ|ΎϴϧΩ|ί΍|̶ϤϬϓ|Ϫ̯|̶δ̯|̵΍ήΑ|ϭ|Ζγ΍|ϪΘϔ̴ϧ|ύϭέΩϭ΍|ϪΑ|ΎϴϧΩ|ˬΪγΎϨθΑ|˱ΎϘϴϗΩ|΍έ|ΎϴϧΩ|Ϫ̯|ήϫ
|ΪΠδϣ|Ζγ΍|ϩΩϮΑ|ΎϴϧΩ|ϭ΍|ίϮϣ΁|ΖγΩ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ΩίϮϣΎϴΑ|̵΍|ϪψϋϮϣ|ϭ΍|ί΍|Ϫ̯|ήϫ|Ζγ΍|ΕϭήΛ|έ΍Ω|Ωήϴ̴Α|̵Ω΍ί|ϭ΍|ί΍|Ϫ̯|ήϫ
| Ϳ΍| ˯Ύϴϟϭ΍| ήΠΘϣ| ϭ| Ϳ
˶ ΍| ̶Σϭ| ςΒϬϣ| ϭ| Ϳ΍| Ϫ̰΋ϼϣ| ̶Ϡμϣ| Ϳ΍| ϭ| ˯Ύ˷ΒΣ΍
|
|˯Ύϴϟϭ΍|ΕέΎΠΗ|ϞΤϣ|Ζγ΍ΪΧ|̶Σϭ|ρϮΒϫ|ϞΤϣ|ϭ|Ζγ΍ΪΧ|̵|Ϫ̰΋ϼϣ|Εϼλ|ϞΤϣ|ϭ|ΪϨϨ̯|̶ϣ|ϩΪΠγ|ΎΟ|Ϧϳ΍| έΩ|΍ΪΧ|ϥΎΒϴΒΣ
|̶̳ΪϨΒϳήϓ|ήΑ|ήχΎϧ|Ϫϧ|ˬΖγ΍|ΎϴϧΩ|̵ίϮϣ΁|αέΩ|ήΑ|ήχΎϧ|ΡΪϣ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|Ϊϧέ΍Ω|ΎϴϧΩ|ί΍|̶ΣΪϣ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ΕήπΣΖγ΍ΪΧ
|ΎϴϧΩ|ϡΫ|ˬΪϨϨ̯|̶ϣ|΢ϳήμΗ|ϥ΁|ήΑ|ΕήπΣ|Ϫ̯|Ύϫΰϴ̩|Ϧϳ΍|ϡΎϤΗ|̵|ϪΠϴΘϧ| ]ϢϴϨϴΑ|̶ϣ| |ΖϤ̰Σ|έΩ|΍έ|ϥΎϨΨγ|Ϧϳ΍|ήϴψϧ|ΎϴϧΩ
|Ζγ΍|̶ΑΎΒο|ϩΰϤΣ|ϦΑ΍|έ΍ήο|ήΒΧ|ΎϴϧΩ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ΚΤΑ|̵΍ήΑ|ϪϧϮϤϧ|ϦϳήΘϬΑ|ΪϳΎη|ΖγΎϴϧΩ|ΎΑ|̶ϨϤηΩ|ϭ|ΎϴϧΩ|ξϐΑ|ϪΑ|ϪϴλϮΗ|ϭ
|ϦδΤϟ΍|ϮΑ΍||ϦδΤϟ΍|ΎΑ΍|̶Ϡϔλ||Ζϔ̳|ϭ΍|ϪΑ|ϪϳϭΎόϣ|Ϊϣ΁| ϪϳϭΎόϣ|Ωΰϧ|ΕήπΣ|ΕΩΎϬη|ί΍|ΪόΑ|ϭ|ΩϮΑ|ΕήπΣ|ΏΎΤλ΍|ί΍|ϭ΍

|ΪϫΎη|̶Βη|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ϭ|ΪϨ̯|̶ϣ|ϞϘϧ|΍έ|ΕήπΣ|̶̳Ϊϧί|ί΍|̵Ωέ΍Ϯϣ|ΰϴϧ|ϭ΍|ˮ̶ΘϓΎϳ|̶ϣ|ϪϧϮ̴̩|΍έ|ϭ΍|Ϧ̯|ϒλϭ|Ϧϣ|̵΍ήΑ|΍έ
|ϦϴϧϮϤϟ΍|ήϴϣ΍|Ϧϋ|ϪΘϠόγ|ϭ|ϪϳϭΎόϣ|̶Ϡϋ|ϪϟϮΧΩ|ΪϨϋ|̶΋ΎΒπϟ΍|ϩΰϤΣ|ϦΑ΍|έ΍ήο|ήΒΧ|Ϧϣ|ϭ||:| ]ΩϮΑ|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍|ΕήπΣ|Ϫ̯|ϡΩϮΑ
|ϢϴϠδϟ΍|ϞϤϠϤΗ|ϞϤϠϤΘϳ|ϪΘϴΤϟ|̶Ϡϋ|ξΑΎϗ|ϪΑ΍ήΤϣ|̶ϓ|Ϣ΋Ύϗ|Ϯϫ|ϭ|ϪϟϭΪγ|ϞϴϠϟ΍|̶Χέ΍|Ϊϗ|ϭ|Ϫόϗ΍Ϯϣ|ξόΑ|̶ϓ|ϪΘϴϋέ|ΪϘϟ|ΪϬη΄ϓ|ϝΎϗ|ϭ
|ˬ̵ήϴϏ|̵˷ήϏ|ΕΎϬϴϫ|̮ϨϴΣ|ϥΎΣ|ϻ|ˮΖϗ͉ϮδΗ|̶ϟ|ϡ΍|ˮ˶Ζο͉ήό˴Η|̶Α΍|ˬ̶˷Ϩϋ|̮ϴϟ΍|ˬΎϴϧΩ|Ύϳ|ˬΎϴϧΩ|Ύϳ|:ϝϮϘϳ|ϭ|ϦϳΰΤϟ΍|˯Ύ̰Α|̶̰Βϳ|ϭ
|ϝϮσ|ϭ|ˬΩ΍˵ΰϟ΍|ϪϠϗ| Ϧϣ|ϩ΁|ή˵ ϴϘΣ|̮Ϡϣ΍|ϭ|ήϴδϳ|̭ήτΧ|ϭ|˵ήϴμϗ|˶̮θϴόϓ| ΎϬϴϓ|ΖόΟέ|ϻ|˱ΎΛϼΛ|̮ΘϘϠΗ|Ϊϗ|ˬ̮ϴϓ|̶ϟ|ϪΟΎΣ|ϻ
|ϩΩή̡|̵|ϪϤϫ|ΐη||ΩϮΑ|̮ϳέΎΗ|˱ϼϣΎ̯|ΐη|ϭ|ΩϮΑ|ϩΩΎΘδϳ΍|ίΎϤϧ|ϪΑ|ΎΟ|̮ϳ|Ϫ̯|ϡΪϳΩ|Ϧϣ|ΩέϮϤϟ΍|Ϣϴψϋ|ϭ|ˬήϔ͉δϟ΍|ΪόΑ|ϭ|ϖϳήτϟ΍
|̶ϣ|ΩϮΧ|ϪΑ|ϩΪϳΰ̳|έΎϣ|ϞΜϣ|ϭ|ΩϮΑ|ϪΘϓή̳|Ύϫ|ζϳέ|ϪΑ|ΖγΩ|ϭ|ΩϮΑ|ϩΩΎΘδϳ΍|ΩϮΧ|Ώ΍ήΤϣ|έΩ|ϭ΍|ϭ|ΩϮΑ|ϩΩή̯|ϥ΍ΰϳϭ΁|΍έ|ζϳΎϫ
|̶ϣ|Ϧϣ|ήΑ|΍έ|ΕΩϮΧ|΍ή̩|ˬϮη|έϭΩ|ϢϤθ̩|ζϴ̡|ί΍|ˬϮη|Ϣ̳|ˬΎϴϧΩ|̵΍|ˬΎϴϧΩ|̵΍||Ζϔ̳|̶ϣ|ϭ|Ζδϳή̳|̶ϣ|ϥΰΣ|ήγ|ί΍|ϭ|Ϊϴ̪ϴ̡
|ϑήσ|ήΑ|΍έ|ΩϮΧ|Ϫ̯|̶ϧί|Ύϳ|Ωήϣ|ϪΑ|ϩΩή̯|ϪϴΒθΗ|΍έ|ΎϴϧΩ||ˮ̶ϫΩ|̶ϣ|ϥΎθϧ|Ϧϣ|ήΑ|ΕΩϮΧ|ί΍|̶ϔόη|ϭ|έϮη|΍ή̩|Ύϳ|ˮ̶ϳ΍έ΁
|ϪΑ|ϭ|ϢϨ̯|΍Ϊϴ̡|Ϟϴϣ|ϮΗ|̵Ϯγ|ϪΑ|Ϧϣ|Ϫ̯|̶Θϗϭ||ΪγήΑ|ϮΗ|ϪΑ|Ϧϣ|ϦΘΧ΍Ωή̡|Ζϗϭ|Ϫ̯|ΪϨ̰ϧ|΍ΪΧ|Ϊϳ΍έ΁|̶ϣ|ϭ|ΪϨ̯|̶ϣ|Ϫοήϋ|ζϠΑΎϘϣ
|Ϫϗϼσ|Ϫγ|έΩ|ϭ|ϡ΍|ϩΩή̯|Ϫϗϼσ|Ϫγ|΍έ|ϮΗ|Ϧϣ|ˬϢΘδϴϧ|ΪϨϣίΎϴϧ|ϮΗ|ϪΑ|Ϧϣ|ˬΐϳήϔΑ|΍ήϣ|ήϴϏ|̶Θϗϭ|ϦϴϨ̩|ΩΎΑ|έϭΩ|ϢϳΎϴΑ|ϮΗ|̵Ϯγ
|ϞΑΎϗ| ϭ| ΪϨϤηίέ΍| ΰϴ̩| | Ζγ΍| ϩΎΗϮ̯| ϢϴϨ̯| ̶̳Ϊϧί| ϮΗ| ΎΑ| Ϣϴϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| Ϫ̯| ̶ϧ΍έϭΩ| | ̵έ΍Ω| ̶̳̬ϳϭ|Ϫγ| ϮΗ| | Ζδϴϧ| ̶ΘόΟέ
|΍έ|̵ήϴϘΣ|ΰϴ̩|̵ϭίέ΁|ˬΪϨ̯|̶ϣ|΍έ|ϮΗ|̵ϭίέ΁|Ϫ̯|ϥ΁|
|̶ηίέ΍|̶Α|ϭ|έΪϗ|̶Α|̶ϠϴΧ|ˬ̵έ΍Ϊϧ|Ϫοήϋ|̵΍ήΑ|Ϣϫ|̶ϧΩή̯|Ϫοήϋ
|ϡήϔγ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϡϮγ|ϭ|ϡέ΍Ω|ζϴ̡|έΩ|̶ϧϻϮσ|ϩ΍έ| ϡϭΩ|ϭ|ϡέ΍Ω|Ϣ̯|ϪηϮΗ|̶̰ϳ|ΰϴ̩|έΎϬ̩|Ϧϳ΍|ί΍|ϢΠϧέ|έΩ|ϪθϴϤϫ|Ϧϣ|Ζγ΍|ϩΩή̯
|έΩ|˱ϼΜϣ|Ζγ΍|ϩΪϣ΁|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|ϥ΍ϭ΍ήϓ|Ωέ΍ϮϣϡϮη|̶ϣ|Ωέ΍ϭ|̶Ϡ΋ΎΣ|̵ΎΟ|ϪΑ|ˬϡέΎϬ̩|ϭ|Ζγ΍|̵ήτΧ|ή̡|ήϔγ
|ϭ|ϪπϐΑΎϓ|ϭ|˱ΎΌϴη|ξϐΑ΍|ϪϧΎΤΒγ|Ϳ΍|͉ϥ΍|ϢϠϋ|ϭ|ˬΎϬϠΒϘϳ|ϥ΃|̶ΑΎϓ|ˬΎϴϧΪϟ΍|ϪϴϠϋ|Ζοήϋ||:ϩΪη|ϪΘϔ̳|ήΒϣΎϴ̡|ϪΑ|ϊΟ΍έ| |̵|ϪΒτΧ
|̶ϔ̰ϟ|ϪϟϮγέ|ϭ|Ϳ΍|ή͉Ϙγ|Ύϣ|ΎϨϤϴψόΗ|ϭ|ϪϟϮγέ|ϭ|Ϳ΍|ξϐΑ΍|Ύϣ|ΎϨ͊ΒΣ|ϻ΍|ΎϨϴϓ|Ϧ̰ϳ|Ϣϟ|Ϯϟ|ϭ|ϩή͉Ϙδϓ|ϭ|˱ΎΌϴη|ή͉Ϙγ|ϭ|ϩή͉ϘΣ|ϭ|˱ΎΌϴη|ή͉ϘΤϓ
|Ϫ̯|΍έ|̵ΰϴ̩|ΪϴϤϬϓ|ήΒϣΎϴ̡|΍έ|Ϧϳ΍|ϭ|ζΘϓήϳά̢ϧ|ˬΪϨΘΧΎγ|ήϴ̳|ϩϮϠΟ|ϭ|ΪϨΘγ΍έ΁|ϭ΍|ήΑ|΍έ|ΎϴϧΩ|Ϳ΍|ήϣ΍|Ϧϋ|ϩ͉ΩΎΤϣ|ϭ|Ϳ|˱ΎϗΎϘη|ϪΑ
|ήϴϘΤΗ|΍έ|ΰϴ̩|ϥΎϤϫ|Ϣϫ|ήΒϣΎϴ̡|ˬΩή̯|̶ϣ|ήϴϘΤΗ|΍έ|̵ΰϴ̩|΍ΪΧ|̶Θϗϭ|ϭ|Ζη΍Ω|̶ϣ|ϦϤηΩ|΍έ|ϥ΁|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ˬΩέ΍Ω|̶ϤϨϤηΩ|Ϊϧϭ΍ΪΧ
|Ζη΍Ω|̶ϣ|έ΍ϮΧ|΍έ|ϥ΁|Ϣϫ|ΕήπΣ|ˬΖη΍Ω|̶ϣ|έ΍ϮΧ|΍έ|̵ΰϴ̩|΍ΪΧ|Ζϗϭ|ήϫ|ϭ|ΩϮΑ|ϩΪϴϤϬϓ|΍έ|Ϧϳ΍|ΎϴϧΩ|ΩέϮϣ|έΩ|ϭ|Ωή̯|̶ϣ
|΍ΪΧ|Ϫ̯|΍έ|̵ΰϴ̩|Ύϳ|ˬϢϳέ΍Ϊϧ|ϦϤηΩ|ˬΩέ΍Ω|̶ϨϤηΩ|΍ΪΧ|Ϫ̯|΍έ|̵ΰϴ̩|Ύϳ|ˬϢϳέ΍Ϊϧ|ΖγϭΩ|ˬΩέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍ΪΧ|Ϫ̯|΍έ|̵ΰϴ̩|Ύϣ|ή̳΍
|ϩΩή̯|ϝΎόΘϣ|̵΍ΪΧ|ΎΑ|̵΍|ϩΩΎΤϣ|ϭ|ϕΎϘη|ϭ|ϩΪϳίέϭ|ΖϔϟΎΨϣ|΍ΪΧ|ΎΑ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|Ζγ΍|̶ϓΎ̯|ϦϴϤϫ|ˬϢϴϨ̰ϧ|ήϴϘΤΗ|ˬΪϨ̯|̶ϣ|ήϴϘΤΗ
| ϢϴηΎΑ
|
|̵΍|ϩΩή̡|ˬήΒϣΎϴ̡|ϥ΍ήδϤϫ|ί΍|̶̰ϳ|Ϫ̯|ϡΩϮΑ|ΪϫΎη|Ζϗϭ|̮ϳ|:ΪϳΎϣήϓ|̶ϣ|ϪΒτΧ|ϦϴϤϫ|έΩ|ΪϨ̯|̶ϣ|ϞϘϧ|̵΍|ϩΪϳΪϋ|Ωέ΍Ϯϣ|ΕήπΣ
|ΎϴϧΪϟ΍|Εή̯Ϋ|Ϫϴϟ΍|Εήψϧ|΍Ϋ΍|̶˷ϧΎϓ|ˬ̶˷Ϩϋ|Ϧϋ|ϪϴΒ͋ϴϏ|ˬ̶ϧϼϓ|Ύϳ||:ΩϮϣήϓ|ΕήπΣ|ˬΪϧΩϮΑ|ϩΩή̯|ϥ΍ΰϳϭ΁|ΕήπΣ|ϝΰϨϣ|έΩ|ϪΑ|ΎΒϳί
|ϻ|ϭ|̶ηΎϳέ|ΎϬϨϣ|άΨΘϳ|ϻ|̶̰ϟ|ˬϪϨϴϋ|Ϧϋ|ΎϬΘϨϳί|˴ΐϴϐΗ|ϥ΍|˷ΐΣ΍|ϭ|Ϫδϔϧ|Ϧϣ|Ύϫή̯Ϋ|ΕΎϣ΍|ϭ|ϪΒϠϗ|ϪΑ|ΎϴϧΪϟ΍|ϥ΍|νήϋΎϓ|ˬΎϬϓέΎΧί|ϭ
|˱ΎΌϴη|ξϐΑ΍|Ϧϣ|̮ϟά̯|ϭ|ήμΒϟ΍|Ϧϋ|ΎϬΒϴϏ|ϭ|ΐϠϘϟ΍|Ϧϋ|ΎϬμΨη΍|ϭ|βϔϨϟ΍|Ϧϣ|ΎϬΟήΧ΍|ϭ|˱ΎϣΎϘϣ|ΎϬϴϓ|΍ϮΟήϳ|ϻ|ϭ|˱΍έ΍ήϗ|ΎϫΪϘΘόΗ
|ϢΘϓ΍|̶ϣ|ΎϴϧΩ|ΩΎϳ|ϪΑ|ˬΪΘϓ΍|̶ϣ|ϢϫΎ̴ϧ|ϩΩή̡|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ζϗϭ|ήϫ|ˬϦ̯|έϭΩ|ϢϤθ̩|ζϴ̡|ί΍|ˬ̶ϧϼϓϩΪϨϋ|˴ή̯˵ ά˵ϳ|ϥ΍|ϭ|Ϫϴϟ΍|˴ήψ
˵ Ϩϳ|ϥ΍|ξϐΑ΍
|ϩΩήΑ|ϥϭήϴΑ|εήϴϤο|ϭ|ϦϫΫ|ί΍|Ϣϫ|΍έ|ΎϴϧΩ|ΩΎϳ|ϭ|ΩϮΑ|ϩΩή̯|ν΍ήϋ΍|ΎϴϧΩ|ί΍|εΩϮΧ|ϝΩ|ΎΑ|ΪηΎΑ|ϢΒϠϗ|έΩ|ΎϴϧΩ|ΩΎϳ|Ϣϫ΍ϮΧ|̶Ϥϧ|ϭ
|̭Ϊϧ΍|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|ˬΪϨηΎΑ|ϢϤθ̩|ζϴ̡|ΎϴϧΩ|̵Ύϫ|Ϫϳ΍έ΁|ή̳΍|̶ϫΎ̳|ˬΪηΎΒϧ|ζϤθ̩|ζϴ̡|̶ΘΣ|̵ϮϴϧΩ|̵Ύϫ|Ϫϳ΍έ΁|Ζγ΍ϮΧ|̶ϣ||ΩϮΑ
|Ζγ΍ϮΧ|̶ϣ|ΕήπΣ|ϭ|ΪΘϓ΍|̶ϣ|ζϟΩ|ϪΑ|̶ϳΎΒϳί|ϥ΁|ί΍|̶ΒΣ|ζϴΑ|Ύϳ|Ϣ̯|ˬΪϨϴΑ|̶ϣ|Ϫ̯|΍έ|̶ϳΎΒϳί|̶ϣΩ΁||ΪϨΘϔϴΑ|ϢϟΩ|ϪΑ|ΎϴϧΩ|ί΍|̶ΒΣ
|΍έ|ΎΒϳί|ϭέ|Ϧϳ΍|ί΍|ϭ|Ωέϭ΁|̶ϣ|ήσΎΧ|ΖϴϨϣ΍|̶ϳΎΒϳί|ϥϮ̩||ΪϨ̰ϧ|΍Ϊϴ̡|ήσΎΧ|Ϧϣ΍|ΎϴϧΩ|ϪΑ|Ζϗϭ|̮ϳ|Ζγ΍ϮΧ|̶ϣ|ˬΩϮθϧ|έϮΟ|Ϧϳ΍
|̶ΗΎψΤϟ|Ύϳ|ϪψΤϟ|ΪϨϴΑ|̶ϣ|΍έ|̶ϳΎΒϳί|ΰϴ̩| ήϫ|̶ϣΩ΁|ϭ|ΪϨ̯|̶ϣ|ϞλΎΣ|̶ϣΩ΁|̵΍ήΑ|ζϣ΍έ΁|̶ϋϮϧ|̶ϳΎΒϳί|ΪϨϣΎϧ|̶ϣ|ϡ΍έ΁|ϝΩ|
|΍Ϊϴ̡|ϭ΍|ήΑ|ΖϣΎϗ΍|ϭ|ζϣ΍έ΁|̵΍ήΑ|̵Ϊϴϣ΍|̨ϴϫ|ϭ|ΩϮθϧ|ΪϘόϨϣ|ϥΎθϳ΍|ϝΩ|έΩ|̶θϣ΍έ΁|ΪϨΘγ΍ϮΧ|̶ϣ|ΕήπΣ|ϭ|ΪΑΎϳ|̶ϣ|ζϣ΍έ΁
|ΪόΑ|Ζη΍Ω|̶ϣ|έϭΩ|΍έ|ϥ΁|Ϣϫ|εΩϮΧ|̶ΘΣ|ϭ|ΐ΋ΎϏ|εΩϮΧ|ΐϠϗ|ί΍|ϭ|ΩϮΑ|ϩΩή̯|έϭΩ|ΩϮΧ|βϔϧ|ί΍|΍έ|ΎϴϧΩ|υΎΤϟ|Ϧϳ΍|ί΍|ΪϨ̰ϧ
|̶Ϥϧ|ϭ|ΪϨ̯|ϩΎ̴ϧ|ϥ΁|ϪΑ|Ϊϫ΍ϮΧ|̶Ϥϧ|ˬΩέ΍Ω|̶ϣ|ϦϤηΩ|΍έ|̵ΰϴ̩|Ϫ̯|ήϫ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ξϐΑ|ϭ|ΐΣ|̵|ϩΪϋΎϗ|:ΪϨϳΎϣήϓ| ̶ϣ|ΕήπΣ
|Ϣθ̩|ζϴ̡|ί΍΍έ|ΎϴϧΩ|ϪϧϮ̴̩|ΕήπΣ|Ϫ̯|ΪϨ̯|̶ϣ|ϞϘϧ|ΪόΑΪϨΘη΍Ω|̶ϟΎΣ|ϦϴϨ̩|Ϣϫ|ΕήπΣ|ˬΪϨ̰Α|ϥ΁|ί΍|̵ΩΎϳ|ϭ΍|ζϴ̡|Ϫ̯|Ϊϫ΍ϮΧ
|ξϐΑ|ΪϳΎΑ|Ϫ̰ϠΑ|ˬΖδΒϧ|ϝΩ|ΎϴϧΩ|ϪΑ|ΪϳΎΑ|ςϘϓ|Ϫϧ|υΎΤϟ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ϭ|Ωέ΍Ω| ̶̳ΪϨΒϳήϓ|ΎϴϧΩ|˱ϻϭ΍|ˬωϮϤΠϣ|ΚϴΣ|Ϧϣ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ωή̯|̶ϣ|έϭΩ
|̶ϣ| αέΩ| ϥ΁| ί΍| ϩήΧϻΎΑ| ϥϮ̩| ˬϢϴϨ̰Α| ΍έ| ΎϴϧΩ| ϡΫ| ΪϳΎΒϧ| υΎΤϟ| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϫ̯| Ωέ΍Ω| ̵ίϮϣ΁| αέΩ| ̮ϳ| ΎϴϧΩ| Ζη΍Ω| Ϣϫ| ΍έ| ΎϴϧΩ
|έΩ|ΕήπΣ|Ζδϴϧ|̶ΤΑ΍έ|εϭήϓ|ˬΎϴϧΩ|ϪΑ|ΩϮΧ|εϭήϓ|Ζϗϭ|̨ϴϫ|Ϫ̯|ΩϮη|̶ϣ|Ϧϳ΍|ε΍|ϪΠϴΘϧ|ˬΪηΎΑ|ΎϴϧΩ|ξϐΑ|̶ΘϗϭϢϳίϮϣ΁
|Ϫ̯|ΪϴΘδϫ|ϥ΁|ί΍|ήΗ|ϥ΍ή̳|ΎϤη|ˬΪϴηϭήϔϧ|ΎϴϧΩ|ϪΑ|΍έ|ϥΎΗΩϮΧ||Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϪΑ|ΪϨ̯|̶ϣ|ϩέΎη΍|ΩέϮϣ| |˱ΎΒϳήϘΗ||̵΍|ϩΪϳΪϋ|Ωέ΍Ϯϣ
|̶Ϥϧ||:ΩϮϣήϓ|̶ϣ|Ϫ̯|ΪΘϓ΍|̶ϣ|α|̶δϴϋ|ΕήπΣ|̵|ϪϠϤΟ|ΩΎϳ|ϪΑ|ΕϼϤΟ|Ϧϳ΍|ϥΪϧ΍ϮΧ|Ύϳ|ϥΪϴϨη|ΎΑ|ϥΎδϧ΍|ΪηΎΑ|ΎϴϧΩ|ϥΎΘΘϤϴϗ
| Ζγ΍| ϩΩή̯| έήο| ˬΪϨ̰Α| ΍έ| έΎ̯| Ϧϳ΍| Ϫ̯|ήϫ| Ϧ̰ϧ| ΍έ| έΎ̯|Ϧϳ΍| ΰ̳ήϫ| ˬ̵ήϴ̴Α| ΍έ| ΎϴϧΩ| Ϟ̯|ϭ|̶ϫΪΑ| ΍έ| ΩϮΧ| Ρϭέ| Ϫ̯| Ωίέ΍
|
| :ΪϳΎϣήϓ|
̶ϣ|
ΩέϮϣ|
|
ϥ΁|
ί΍|
̶̰ϳ|
έΩ|
̶Ϡϋ|
ΕήπΣ

|
| Ύ˱οϮϋ| Ϳ΍| ΪϨϋ| ̮ϟΎϤϣ| ϭ| Ύ˱ϨϤΛ| ̮δϔϨϟ| ΎϴϧΪϟ΍| ̵ήΗ| ϥ΍| ήΠΘϤϟ΍| | ̶ΣΎΒλ| ̵| ϪΨδϧ| έΩ| βΌΒϟ| ϭ| | βϴϟ| ϭ|
|
|̶ϳϮ̴Α|ϭ|̵έϭΎϴΑ|ΏΎδΣ|ϪΑ|ΕΩϮΧ|ΖϤϴϗ|ϪΑ|΍έ|ΎϴϧΩ|Ϫ̯|Ζδϴϧ|̶ΗέΎΠΗ|ˬΕέΎΠΗ|Ϧϳ΍|ϥ΍ΪΑ|˱ϻϭ΍|:̶ϫΪϧ|ϡΎΠϧ΍|ΪηΎΑ|Ζγ΍ϮΣ|ΰϴ̩|ϭΩ
|ΏΎδΣ|ϪΑ|ΩϮΧ|ΖϤϴϗ|ϭ|ϦϤΛ|΍έ|ΎϴϧΩ|Ϫ̯|Ζδϴϧ|̶ϘϴϘΣ|̵ΎϨόϣ|ϪΑ|ΕέΎΠΗ|Ϧϳ΍|ϡήϴ̳|̶ϣ|΍έ|ΎϴϧΩ|νϮϋ|έΩ|ϭ|ϢϫΩ|̶ϣ|΍έ|ϡΩϮΧ
|ί΍|̵έΎϴδΑΪϨ̯|̶ϣ|Ϫοήϋ|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|ΎϴϧΩ|Ϫ̯|Ωίέ΍|̶ϣ|̶ϳΎϫΰϴ̩|ϥ΁|ί΍|ήΘθϴΑ|ΪϫΩ|̶ϣ|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|΍ΪΧ|Ϫ̯|̶ϳΎϫΰϴ̩|ϥ΁|:Ύ˱ϴϧΎΛ̵έϭ΁
|ΚϴΣ|Ϧϳ΍|ί΍|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|ΎΑ|ϞϴΟΎϧ΍|̵|ϪδϳΎϘϣ|Ωέ΍Ω|ΖϫΎΒη| ̶δϴϋ|ΕήπΣ| ΢ϳΎμϧ|ϪΑ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|φϋ΍ϭ
|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|ήϴΑΎόΗ|Ϧϴϋ|Ϫ̯|Ζδϫ|Ύϔϳή̯ϮΑ΁|ϞϴΟΎϧ΍|ϭ|ϪϧΎ̳|έΎϬ̩|ϞϴΟΎϧ΍|έΩ|̵΍|ϩΪϳΪϋ|Ωέ΍Ϯϣ|Ζγ΍|ίϮϣ΁|αέΩ|̶ϠϴΧ
|̮ϳ| άΧ΍| ̵ΎϋΩ΍| ϥϮ̩| ϡέ΍Ϊϧ| Ϣϫ| άΧ΍| ̵ΎϋΩ΍| Ϧϣ|ϭ|Ζγ΍| ϪΘϓή̳| ΕέϮλ| ̵άΧ΍| Ύ˱ϣϭΰϟ| Ϫ̯| Ζϓή̳| ϪΠϴΘϧ| ΩϮη|̶Ϥϧ| ϪΘΒϟ΍| Ζγ΍
|̵έΎϴδΑ|Ζγ΍|ΐϴΠϋ|εΩέ΍ϮΗ|Ϯϟϭ|ˬϪΘϓή̳|ΕέϮλ|̵άΧ΍|Ϫ̯|ΩϮη|ΕΎΒΛ΍|̶ΨϳέΎΗ|ϡϮϠϋ|̵̫ϮϟΪΘϣ|ΎΑ|ΪϳΎΑ|ϭ|Ζγ΍|̶ΨϳέΎΗ|̵ΎϋΩ΍
|ϪΑ| Ϫ̯| Ζδϫ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ΎϴϧΩ| ΏΎΑ| έΩ| ̵ή̴ϳΩ| ̵| ϪΘ̰ϧΪϧέ΍Ω| ΖϫΎΒη| ̶δϴϋ| ΕήπΣ| ΕϼϤΟ| ΎΑ| ΕήπΣ| ΕϼϤΟ| ί΍
|Ζγ΍|ϩΩή̯|̶ϘϠΗ|ϥΎΤΘϣϻ΍|έ΍Ω||΍έ|ΎϴϧΩ|ω|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|ϪΘϓέ|Ϣϫ|̵ϭέ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϥ΁|ϭ|ΩϮη|̶ϣ|ρϮΑήϣ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|̮ϳΰϴϓΎΘϣ
|ϪΑ|̶̳̬ϳϭ|ϭΩ|̶ϟϭ|ˬϩΪη|ΐϠγ|ΎϴϧΩ|ί΍|ΖϴλϮμΧ|Ϫγ|ΕήπΣ|ϥΎϨΨγ|έΩΖγ΍|ϩΎ̴θϳΎϣί΁|ΎϴϧΩ|̶Ϩόϳ|έΎϴΘΧϻ΍|έ΍Ω||̶ϫΎ̳|ϭ
|ΪόΑΎϣ|ϭ|̮ϳΰϴϓΎΘϣ|ΏΎΑ|έΩ|˱ϼόϓ|Ύϣ|ϭ|ΩϮη|̶ϣ|ρϮΑήϣ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|̶γΎϨη|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ϥϮ̩|Ύϣ΍|Ζγ΍|ϩΪη|ϩΩ΍Ω|ΖΒδϧ|ΎϴϧΩ
| :ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ̵΍| ϩέΎη΍| ΍˱ήμΘΨϣ| ΍άϟ| ˬϢϴϳϮ̳| ̶ϣ| ϦΨγ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ̵| ϪόϴΒτϟ΍
|
|ϢϳϮθΑ|̶ϗϼΧ΍|ϢδϴϟΎϳήΗΎϣ|εϮΧ|ΖγΩ|Ύϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϥ΁|ϭ|ˬΪϨϨ̯|̶ϣ|έΎ̰ϧ΍|ΕΪη|ϪΑ|ΎϴϧΩ|ΏΎΑ|έΩ|΍έ|ϒλϭ|̮ϳ|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ
|ΞϬϧ| έΩ| ΩέϮϣ| | ί΍| ζϴΑ| ΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ̶ϔϧ| ϼ
˱ ϣΎ̯| ΍έ| ϥΩϮΑ| ϩΎ̳| ΖϣΎϗ΍| ΕήπΣ| ϢϳέϭΎϴΑ| ΏΎδΣ| ϪΑ| ΩϮΧ| ϩΎ̳| ΖϣΎϗ΍| ΍έ| ΎϴϧΩ| ϭ
|ϩΎ̴ΟήϔΗ|ή̴ϳΩ|ϭ||ΪϨ̯|̶ϣ|̶ϔϧ|΍έ|ΪηΎΑ|Ύϣ|έ΍ήϗ|έ΍Ω|Ύϳ|ˬΎϣ|˷ήϘϣ|έ΍Ω|Ύϳ|ˬΎϣ|ϡΎϘϣ|έ΍Ω|ˬΎϣ|̵|ϪϧΎΧ|ΎϴϧΩ|Ϫ̯|΍έ|ΐϠτϣ|Ϧϳ΍|ϪϏϼΒϟ΍
|ˬΩϮη|̶ϣ|ϪΟ΍Ϯϣ|ΎϬϧ|΁|ΎΑ|Ϫ̯|̶ϳΎϫΰϴ̩|̵|ϪϤϫ|ΪηΎΑ|ϪΘη΍Ω|έΎψΘϧ΍|Ϫ̯|Ζδϴϧ|ϥΎδϧ΍|ϩΎ̳|ζϳΎγ΁|ΎϴϧΩ|ΪϨ̯|̶ϣ|Ωέ|Ϣϫ|΍έ|ΎϴϧΩ|ϥΩϮΑ
|̶ϔϧ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|Ε΍ήϣ|ϭ|Ε΍ή̯|ϪΑ|Ϣϫ|̶̳̬ϳϭ|Ϧϳ΍|ΪϨηΎΑ|ϪΘη΍Ϊϧ|ΩϮΟϭ|Ϊϳ΍Ϊη|ϭ|Ύϫ|̶ΘΨγ|ϭ|ΪϨηΎΑ|ϭ΍|ϊΒσ|ΎΑ|Ϣϳϼϣ|̵έϮϣ΍
|ϭ|Ύϓήϋ|ί΍|̵έΎϴδΑ|έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍|̵ΰϴ̩|Ϧϳ΍|ΪηΎΑ|ϥ΍Ϊϧί|ΎϴϧΩ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϥ΁|ϭ|Ζγ΍|ϩΪη|̶ϔϧ|ΎϴϧΩ|ί΍|Ϣϫ|ϡϮγ|̶̳̬ϳϭΖγ΍|ϩΪη
| Ζγ΍|
ϩΪη|
ΕΎΒΛ΍|
Ϣϫ|
ϥϮσϼϓ΍
|
| :Ζγ΍|
ϩΪη|
ΖΑΎΛ|
ΎϴϧΩ|
̵΍ήΑ|
̶̳̬ϳϭ|
ϭΩ|
Ύϣ΍
|
| ΖγΎϣ| ϖϳήσ| ̶
˷ σ| ϝίΎϨϣ| ί΍| ̶ϟΰϨϣ| ̮ϳ| ˬϢϴϨ̯| ϝΰϨϣ| ̶σ| ΎΟ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ϣϳ΍| ϩΪϣ΁| ̶Ϩόϳ| ΎϴϧΩ| ϥΩϮΑ| ΍ήγ| ϥ΍ϭέΎ̯ |
|
| ΎϴϧΩ| ϥΩϮΑ| έΎϴΘΧϻ΍| έ΍Ω| ϭ| ΎϴϧΩ| ϥΩϮΑ| ϥΎΤΘϣϻ΍| έ΍Ω| ˬΎϴϧΩ| ϥΩϮΑ| ϩΎ̴θϳΎϣί΁|
|
|ΎϴϧΩ|έΩ|΍έ|ΎϤη|ΩϮη|̶ϣ|ϪΘϔ̳|̶Θϗϭ|Ζδϴϧ|ϡΎϬΑ΍|̶Α|˱Ύόϗ΍ϭ|Ϣϫ|Ϧϣ|ΩϮΧ|̵΍ήΑ|Ϫ̩|ή̳΍|Ωέ΍Ω|ϞϣΎΗ|̵ΎΟ|ϪΘ̰ϧ|ϭΩ|ζϳΎϣί΁|ΏΎΑ|έΩ
|ϭ|ΎϴϧΩ|ϦϴΑ|ϒϳΎπΗ|ωϮϧ|̮ϳ|Ϊϳ΁|̶ϣ|ήψϧ|ϪΑ|Ωέ΍Ϊϧ|ΎϨόϣ|ΎϴϧΩ|έΩ|ζϳΎϣί΁|ΪηΎΑ|ϪΘη΍Ϊϧ|ΩϮΟϭ|̶ΗήΧ΁|ΎΗ|ˬΪϨϳΎϣίΎϴΑ|Ϫ̯|Ϊϧ΍|ϩΩέϭ΁
|Ύϣ|ϭ|ΪϨϳΎϣίΎϴΑ|΍έ|Ύϣ|Ϊϧ΍|ϩΪϣ΁|Ϫ̯|Ζγ΍|̶ϳΎΟ|ΎΟ|Ϧϳ΍|ϢϴϳϮ̴Α|ϭ|ϢϴϨ̯|ϒλϭ|ϩΎ̴θϳΎϣί΁|ϪΑ|΍έ|ΎϴϧΩ|ΪϫΩ|̶ϣ|ϝΎΠϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|ΕήΧ΁
|ϥΎθϧ|΍έ|ΩϮΧ|ήϫϮΟ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|Ύϣ|ζϳΎϣί΁|̵|ϪΗϮΑ|ϥ΁|έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍|ζϳΎϣί΁|̵|ϪΗϮΑ|ΎϴϧΩ|ϭ|ϢϳϮη|ζϳΎϣί΁|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|Ϫ̯|Ϣϳ΍|ϩΪϣ΁
| Ωέ΍Ϊϧ| ΎϨόϣ| ϥΩϮΑ| ζϳΎϣί΁| ̵| ϪΗϮΑ| ˬΪηΎΒϧ| ΕήΧ΁| ΩϮΟϭ| ϝϮΒϗ| Ύϳ| ΕήΧ΁| ΩϮΟϭ| νήϓ| ΎΗ| Ϧϣ| ήψϧ| ϪΑ| ϢϴϫΩ
|
|ϞΒϗ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ήΑ|νήϓ|ϭ|ΪϨ̯|ϡϮϠόϣ|΍έ|̶ϧϮϣί΁|Ύϳ|ϩΩϮϣί΁|ϝΎΣ|Ϊϫ΍ϮΧ|̶ϣ|ή̳|ζϳΎϣί΁|Ζϗϭ|ϪϤϫ|ζϳΎϣί΁|έΩ|:ϡϭΩ|̵|ϪΘ̰ϧ
|ΚΤΑ|έΩ|Ϧϳ΍Ζδϴϧ|Ϧηϭέ|ˬή̳|ζϳΎϣί΁|ϭ|ϩΪϨϳΎϣί΁|Ωΰϧ|̶ϧϮϣί΁|Ύϳ|ϩΩϮϣί΁|Ϧϳ΍|ϝΎΣ|ˬΩήϴ̴Α|ϡΎΠϧ΍|ζϳΎϣί΁|ϞϤϋ|ΩϮΧ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ί΍
|ζϳΎϣί΁|΍ήϣ|Ϧϣ|έΎϴϋ|ϦϴϴόΗ|̵΍ήΑ|ϭ|Ζγ΍|ΪϨ̩|ϡέΎϴϋ|Ϧϣ|Ϊϧ΍Ω|̶Ϥϧ|ϝΎόΘϣ|̵΍ΪΧ|ΪϳϮ̴Α|̶δ̯|Ωέ΍Ϊϧ|ΎϨόϣ|ϥϮ̩|ˬΩέ΍Ϊϧ|ΩέϮϣ|Ύϣ
|ΎϨόϣ|Ϧϳ΍|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|΍ήϫΎχ|ΩϮη|̶ϣ|ϡϮϠόϣ|ϡέΎ̯|Ώ΍Ϯλ|ϭ|ΎτΧ|ϭ|Ϧϣ|ϒόο|ϭ|ΕϮϗ|ρΎϘϧ|ϭ|Ϧϣ|έΎϴϋ|ζϳΎϣί΁|Ϧϳ΍|ΎΑ|ϭ|ΪϨ̯|̶ϣ
|΍έ|ϮΗ|ΪϳΎΑ|΍άϟ|ˬ΍έ|ϮΗ|ΖϤϴϗ|ϢϤϬϓ|̶Ϥϧ|Ϫ̯|ΪηΎΑ|ΎϨόϣ|Ϧϳ΍|ί΍|ήϴϏ|̵ή̴ϳΩ|̵ΎϨόϣ|ΪϳΎΑ|ζϳΎϣί΁|ί΍|Ω΍ήϣ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ΪϨ̯|̶Ϥϧ|ϕΪλ
|ϭ|ΎΒϳί|ΰϴ̩|ϪϤϫ|Ϫ̯|ΪϨ̯|̶ϣ|Ϯ̴Θϔ̳|Ϧϳ΍|ί΍|ϥ΁ήϗ|̵ΎϔΘϗ΍|ϪΑ|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|̶ϫΎ̳Ζγ΍|ΪϨ̩|ΕέΎϴϋ|ϢϤϬϔΑ|ΎΗ|ϢϧΰΑ|̮Τϣ
|˵ϖϠΨϳ|Ϣϟ|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ϦΨγ|΍ΪΧ|ςγϮΗ|ˬ΍ΪΧ|̵΍ϮγΎϣ|ΖϘϠΧ|ϭ|΍ΪΧ|ϪΑ|ϊΟ΍έ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ| 
|̵|ϪΒτΧ|έΩ|˱ϼΜϣ|Ζγ΍|ΏϮΧ
|ϥ΁ήϗ|έΩ|ΐϠτϣ|Ϧϳ΍|Ωή̯|ήϳϮμΗ|̮ϴϧ|Ωή̯|ήϳϮμΗ|΍ΪΧ|΍έ|Ϫ̩|ήϫ|ϪΗέϮλ|˴Ϧδ
˴ Σ΄˴ϓ|έ͉Ϯλ
˴ |ϭ|Ϫϴϟίϻ΍|ϝϮλ΍|Ϧϣ|ˬ˯Ύϴηϻ΍
|έΩ|̵΍|Ϫόϗ΍ϭ|Ϫ̩||Ωή̯|ϝ΍Ϯγ|ϥΎθϳ΍| ί΍|Ϊϳΰϳ|ˬΪϣ΁|Ϊϳΰϳ|βϠΠϣ|έΩ|̶Θϗϭ|Ϫ̯|Ζγ΍|ϩΪη|ϞϘϧ|ΐϨϳί|ΕήπΣ|ί΍|Ζγ΍|ϩΪϣ΁|Ϣϫ
|ΏΎΑ|έΩ|ϥ΁ήϗ|έΩϡΪϳΪϧ|̶ϳΎΒϳί|ΰΟ|̵ΰϴ̩|Ϧϣ|ϼϴϤΟϻ΍|Ζϳ΍έΎϣ||:ΩϮϣήϓ|ΕήπΣ||ˮ̵ΪϳΩ|Ύϫ|ϥΪϣ΁|ϭ|Ύϫ|ϦΘϓέ|Ϧϳ΍|ϭ|ϼΑή̯

|ί΍|ΪόΑ|ϪϠλΎϓϼΑ|ϢϳΪϳήϓ΁|΍έ|ϥΎδϧ΍|ϪϠ̯Ύη|ϭ|ϡ΍Ϯϗ|ϭ|ϢϳϮϘΗ|ϦϳήΘϬΑ|έΩ|Ύϣ|ˬϢϳϮϘΘϟ΍|ϦδΣ΍|̶ϓ|ϥΎδϧϻ΍|ΎϨϘϠΧ|Ύϣ||:Ζγ΍|ϩΪϣ΁|ϥΎδϧ΍
|̶̰ϳ|ˮϪ̩|̶Ϩόϳ|Ωή̯|ήϳϮμΗ|̮ϴϧ|ˬΩή̯|ήϳϮμΗ|΍ΪΧ|΍έ|Ϫ̩|ήϫ||Ϫ̯|Ϣϴϧ΍ΪΑ|Ϣϴϫ΍ϮΧ|̶ϣϦϴϠϓΎδϟ΍|Ϟϔγ΍|̶ϟ΍|ϩΎϧΩΩέ|ϢΛ||ϩΪϣ΁|ϥ΁
|΍ΪΧ|ΕΎϗϮϠΨϣ|ί΍|̶̰ϳ|̶ϓήσ|ί΍|ˮΪϨΘδϫ|ϊϤΟ|ϞΑΎϗ|ϪϧϮ̴̩|Ύϫ|Ϧϳ΍|ΪϴϳϮ̳|̶ϣ|ΪΑ|ϥ΁|ί΍|έΪϗ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|ΖγΎϴϧΩ|Ύϫΰϴ̩|ϦϴϤϫ|ί΍
|ˬϥΎτϴη|ˬΎϴϧΩ|ˬϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|ϭ|ϥ΁ήϗΪϨ̯|̶ϣ|ήϳϮμΗ|Ζηί|΍έ|ΎϴϧΩ|έϮϣ΍|ήΘθϴΑ|ϥ΁ήϗ|ϭ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|ή̴ϳΩ|̵Ϯγ|ί΍|ϭ|ΖγΎϴϧΩ
| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ήϳϮμΗ| ̶Θηί| ωϮϧ| ̮ϳ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ̵| ϪϤϫ| έΩ| ϭ| ΪϨϧ΍Ω| ̶ϣ| ΍ΪΧ| ΕΎϗϮϠΨϣ| ΍έ| ̵Ϯϫ| ϭ| βϔϧ
|
| :Ζϔ̳|
Ώήϋ|
ήϋΎη
|
| ̶ϨϨϴϣήϳ|
ϊΑέΎΑ|
ΖϴϨΑ
|
| ϪϴτόΗ|
ΎϬϟ|
αϮϗ|
Ϧϣ|
ϞΒϨϟΎΑ
|
| ̵ϮϬϟ΍|
ϭ|
̶δϔϧ|
ϭ|
ΎϴϧΪϟ΍|
ϭ|
βϴϠΑ΍
|
| ήϳΪϗ|
ιϼΧϻ΍|
̶Ϡϋ|
Ζϧ΍|
Ώέ|
Ύϳ
|
| ̵Ϯϫ| ϭ| ϡΩϮΧ| βϔϧ| ˬΎϴϧΩ| ˬβϴϠΑ΍| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ̵ί΍Ϊϧ΍ήϴΗ| Ϧϣ| ϪΑ| Ύ˱Ϥ΋΍Ω| ̶ϔΨϣ| ϩΎ̳| ϦϴϤ̯| έΎϬ̩| ί΍| ί΍Ϊϧ΍ήϴΗ| έΎϬ̩
|
|ϪϠϤΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ΪϨΘδϫ|ϝΎόΘϣ|Ϊϧϭ΍ΪΧ|ϕϮϠΨϣ|ί΍Ϊϧ΍ήϴΗ|έΎϬ̩|ήϫ|̶ϫΪΑ|ΕΎΠϧ|ί΍Ϊϧ΍ήϴΗ|έΎϬ̩|Ϧϳ΍|ί΍|΍ήϣ|̶ϧ΍ϮΗ|̶ϣ|ϮΗ|ςϘϓ|Ύϳ΍ΪΧ
|Ω΍ήϣ|ΎϳϮ̳|Ϫ̯|Ϊϧ΍|ϩΩή̯|ΎϨόϣ|̵΍|ϪϧϮ̳|ϪΑ|̶πόΑ|ˮήϴΧ|Ύϳ|ˬΖγ΍|̶ΘΧΎϨη|̶ϳΎΒϳί|˶̶ϴΑΎϳί|ˬ̶ϳΎΒϳί|ί΍|Ω΍ήϣ|Ύϳ΁|έ˴ Ϯ͉ λ|Ύϣ|έ͉Ϯλ|Ϫ̯
|έΪϘ̩|ˬΩή̯|̶ϣ|ήϴϴϐΗ|̮θ̩|Ύϳ|εϮ̳|̵ΎΟ|ή̳΍|ΪϴϨ̯|έϮμΗ|ΎϤη|:Ϊϧ΍|ϪΘϔ̳|΍άϟ|Ζγ΍|̶ΘΧΎϨη|̶ϳΎΒϳί|˶̶ϳΎΒϳί|ˬΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ΎΒϳί|ί΍
|ϪϧϮ̳|ϥΎϤϫ|΍έ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ύϣ|ή̳΍|˱ϻϭ΍|ϥϮ̩|ˬΖδϴϧ|ωΎϓΩ|ϞΑΎϗ|˱ϼλ΍|ϦΨγ|Ϧϳ΍|̶ϟϭ|ϢϳΪϣ΁|̶ϣ|ήψϧ|ϪΑ|ΎΒϳίΎϧ|ϭ|Ζηί|ϭ|ΖΨϳέ|ΪΑ
|̶ϨϴΑ|̮ϳ|ϭ|ϢϴΘη΍Ω|̶ϧΎθϴ̡|ήϳί|Ϣθ̩|ϭΩ|ϥΎϴϣΩ΁|Ύϣ|ή̳΍|Ϫ̯|ΪϴϨ̯|έϮμΗ|ϢϴΘϔ̳|̶ϣ|ϥϻ΍|ˬΪϧΩϮΑ|ϩΪϳήϓ΁|ΪϴϨ̯|̶ϣ|ϒϴλϮΗ|ΎϤη|Ϫ̯
|ΕΩΎϋ|ϭ|ΩΎΘόϣ|ΎϤη|ΪϳϮ̴Α|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|̶ϳΎΟ|έΩ|ˬω|̶Ϡϋ|ΕήπΣϢϳΪη|̶ϣ|Ζηί|έΪϘ̩|ˬΩϮΑ|̶ϨϴΑ|ήϳί|ϥΎϤϧΎϫΩ|ϭ|εήϳί
|̶ϣ|ϒϴμΌΗ|΍έ|ΖηέΩ|έΎϴδΑ|̵|Ϫ̩έϮϣ|ϭ΍|ˬϦ̯|ϒϴλϮΗ|΍έ|΍ΪΧ|ΪϨϳϮ̴Α|̵|Ϫ̩έϮϣ|̮ϳ|ϪΑ|ή̳΍|ˬΪϴϨ̯|ϪΟϮΗ:|ΪϳΎϣήϓ|̶ϣ|ˬΪϳ΍|ϩΩί
|̶ϣ| Ϣϫ|΍έ| ΍ΪΧ| ΍άϟ| ΪηΎΑ| ϥΎϬΟ| έΩ| ϥΎηΩϮΧ| ί΍| ήΗΎΒϳί| ̵ΰϴ̩| Ϊϧέ΍Ϊϧ| έϭΎΑ| ˬΪϨϨϴΑ| ̶ϣ| ΎΒϳί| ΍έ| ϥΎηΩϮΧ| Ύϫ| Ϫ̩έϮϣ| ΍ήϳί| ΪϨ̯
|Ϣϫ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ύϣ|Ζγ΍|ϪΜΠϟ΍|Ϣϴψϋ|ϭ|ϡ΍Ϊϧ΍|ΖηέΩ|̵|Ϫ̩έϮϣ|̮ϳ|΍ΪΧ|ΎϳϮ̳|Ϫ̯|ΪϨϨ̯|̶ϣ|ϒϴλϮΗ|ϥΎϨ̩|ΪϨϨ̯|ϒϴλϮΗ|ΪϨϫ΍ϮΧ
|Ύϣ|ήψϧ|έΩ|ϥϻ΍|Ϫ̯|̶θΣϮϣ|̵Ύϫ|ΕέϮλ|ϥ΁|ϪΑ|ϝϭ΍|ί΍|΍έ|Ύϣ|ή̳΍|ϻ΍ϭ|Ϣϳέ΍Ϊϧ|ύ΍ήγ|ΩϮΧ|ί΍|ήΗΎΒϳί|ˬϢϴΘδϫ|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍|ϥϮ̩
|ήϳϮμΗ|ϢϴΘγ΍ϮΧ|̶ϣ|Ϣϫ|΍ΪΧ|ή̳΍|ϭ|ΖγΎϬϧΎϤϫ|ϦϳήΗΎΒϳί|Ϫ̯|Ϊϴγέ|̶Ϥϧ|ήψϧ|ϪΑ|ΕέϮλ|Ϧϳ΍|έΩ|ˬΪϧΩή̯|̶ϣ|ϖϠΧ|ˬΖγ΍|ζΣϮϣ
|̶ϳΎΒϳί| ˬ̶ϳΎΒϳί| ϭ| ϦδΣ| Ϧϳ΍| ί΍| Ω΍ήϣ| Ϫ̯| Ωή̯| ΩϮη| ̶Ϥϧ| Ϣϫ| ωΎϓΩ| :Ύ˱ϴϧΎΛϢϳΩή̯| ̶ϣ| ϒϴλϮΗ| ̶ϧΎδϧ΍| ϦϴϨ̩| ̮ϳ| ΐϟΎϗ| Ω| ˬϢϴϨ̯
|ΪηΎΑ|̶ϗϼΧ΍|̶ϳΎΒϳί|ΪϳΎΑ|Ύϳ|̶ϳΎΒϳί|Ϧϳ΍|˱ϻΎϤΘΣ΍|ΪηΎΑ|Ω΍ήϣ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|̶ϳΎΒϳί|ωϮϧ|Ϧϳ΍|Ωέ΍Ϯϣ|ί΍|̵έΎϴδΑ|έΩ|΍ήϳί|ΪηΎΑ|̶ΘΧΎϨη
|̶ϟϭ|Ζγ΍|ϖΣ|ϢδΠΗ|ϭ|ϝΎϤΟ|ϭ|ήϴΧ|ϢδΠΗ|ˬ̶Θδϫ|ϥΎϬΟ|˱ϼλ΍|Ϫ̯|ΪηΎΑ|̮ϳ̫ϮϟϮΘϧ΍||̶ϳΎΒϳί|ϡΎϧ|ϪΑ|̶ϣϮγ|Ϣδϗ|̶ϳΎΒϳί|̮ϳ|Ύϳ
|Ϧϣ|̵΍ήΑ|Ϧϳ΍||ˮΖδϴ̩|ϩΪϳήϓ΁|ΎΒϳί|ϩΪϳήϓ΁|΍έ|Ϫ̩|ήϫ|΍ΪΧ||Ϫ̯|Ϧϳ΍|ί΍|Ω΍ήϣ|β̡|Ζδϴϧ|̶ΘΧΎϨη|̶ϳΎΒϳί|ϝΎϤΟ|ˬϝΎϤΟ|ί΍|Ω΍ήϣ
|ϭ|̶ΘΧΎϨη|̶Θδϫ|̵Ύϫ|ϪϔϟϮϣ|ϪϠδϠγ|̮ϳ|ΖϳϮϨόϣ|Ϫ̯|ΩϮΑ|Ϧϳ΍|ΚΤΑ|ΖϠ̰γ΍|ΖγΎϨόϣ|Ϫ̩|ϪΑ|̶Θδϫ|Ϟ̯|ϥΩϮΑ|ΎΒϳί|Ϫ̯|Ωέ΍Ω|ϡΎϬΑ΍
|ϒϴλϮΗ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|Ϫ̯|̶ϳ΍ΪΧΩέ΍Ω|̶ϗϼΧ΍|ϭ|̶ΘΧΎϨη|Ϫϔϴχϭ|̵Ύϫ|ϪϔϟϮϣ|ϪϠδϠγ|̮ϳ|ϭ|̶ΘΧΎϨη|ϥΎδϧ΍|̵Ύϫ|ϪϔϟϮϣ|ϪϠδϠγ|̮ϳ
|ϪϣΪϘϣ|΍ΪΧ|ϥΩϮΑ|ϖϟΎΧ|έΩΖγ΍|ϖϟΎΧ|˱ΎόΑ΍έ|ˬΖγΎϣ|̶ϠϘϋ|ΕΎ̯΍έΩ΍|ϕϮϓ|˱ΎΜϟΎΛ|ˬΖδϴϧ|αϮδΤϣ|˱ΎϴϧΎΛ|ϭ|Ζγ΍|ΪΣ΍ϭ|˱ϻϭ΍|ˬΪϨ̯|̶ϣ
|Ϊϧϭ΍ΪΧ|̵|ϩΩ΍έ΍|ΩέϮϣ|ϩΪη|ϖϠΧ|Ϫ̩|ήϫ|Ϫ̯|ΖγΎϨόϣ|ϥ΍ΪΑ|Ϧϳ΍|ϭ|ϪΘϓή̳|ΕέϮλ|έΎϴΘΧ΍|ήγ|ί΍|ϖϠΧ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϥ΁|ϭ|ˬΪη|ϩΩϭΰϓ΍|̵΍
|ϩΩ΍έ΍|΍ΪΧ|Ϫ̯|ϪϧϮ̳|ϥΎϤϫ|΍έ|̶ϗϮϠΨϣ|ήϫ|
]ΪϳΎΑ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ύϣ|β̡|Ζγ΍|ϪΘγ΍ϮΧ|̶ϣ|ϭ|ϩΩή̯|ϩΩ΍έ΍|΍έ|ϥ΁|΍ΪΧ|̶Ϩόϳ|ˬΖγ΍|ϝΎόΘϣ
|Ϧϳ΍|Ϧϳ΍|ϭ|ϢϴΘΧ΍Ωή̡|ΕΎϗϮϠΨϣ|̵Ύϫ|̶̳̬ϳϭ|˯ΎμΣ΍|ϪΑ|ΖΒγΎϨϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ϭ|Ζγ΍|ϦϴϤϫ| 4]ζΘγή̡|ϡϮϬϔϣ|ϭ|Ϣϴϫ΍ϮΨΑ|ϩΩή̯|ϖϠΧ|ϭ
|Ϧϴϟϭ΍|΍ΪΧ|ΕΎϗϮϠΨϣ|ϥΩήϤη|ϪΑ|ϢϳΩή̯|ωϭήη|΍άϟ|ϭ|Ϣϴϫ΍ϮΨΑ|Ύϫ|̶̳̬ϳϭ|ϥΎϤϫ|ΎΑ|΍έ|ΕΎϗϮϠΨϣ|ΪϳΎΑ|Ύϣ|Ϫ̯|Ϊϧ΍|ϪϧϮ̴̩|Ύϫ|̶̳̬ϳϭ
|ΎϴϧΩ| έΩ| ΍έ| Ύϫ|̶̳̬ϳϭ| Ϧϳ΍| ϭ| ϩΩή̯| ϖϠΧ| έΎϴΘΧ΍| ϭ| ϩΩ΍έ΍| ήγ|ί΍| ΍έ| ΎϴϧΩ| ΍ΪΧ| ϢϴΘϔ̳| ΩϮΑ| | ΎϴϧΩ| | Ϊϧϭ΍ΪΧ| ΕΎϗϮϠΨϣ| ί΍| ϕϮϠΨϣ
|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|̶ϨϴΑ|ϥΎϬΟ|ϭ|̶ϘϠΗ|ϖΒσ|ΪϳΎΑ|Ϣϫ|Ύϣ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ΪηΎΑ|Ύϫ|̶̳̬ϳϭ|Ϧϳ΍|̵΍έ΍Ω|ΎϴϧΩ|Ϫ̯|ϪΘγ΍ϮΧ|ϭ|Ζγ΍|ϪΘγ΍ϮΧ
|Ύϫ| ̶̳̬ϳϭ| Ϧϳ΍ί΍| ϭ| ΪϨϨ̯| ΍Ϊϴ̡| ήϴϴϐΗ| Ύϫ| ̶̳̬ϳϭ|Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ϣϴϫ΍ϮΨϧ| ϭ| Ϣϴϫ΍ϮΨΑ| Ύϫ| ̶̳̬ϳϭ| ϥΎϤϫ| ϪΑ| ΍έ| ΎϴϧΩ| ˬϞϤϋ| ϡΎϘϣ| έΩ| ΐϟΎσ
| ϢϴϨ̰ϧ|
ν΍ήϋ΍
|
|έΩ|ω|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|ϢϴηΎΑ|ϪΘη΍Ω|ϥΎτϴη|ϪΑ|ΖΒδϧ|ΖΧΎϨη|̶ϋϮϧ|ΪϳΎΑ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ϭ|Ζγ΍|ϥΎτϴη||ΕΎϗϮϠΨϣ|ί΍|ή̴ϳΩ|̶̰ϳ

|ˬΖγ΍|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|̵Ύϫ|ϪΒτΧ|ϦϳήΗ|ϞϳϮσ|ί΍|̶̰ϳ|Ϫ̯|ΕήπΣ|̵Ύϫ|ϪΒτΧ|ί΍|̶̰ϳ||ϪΘΧ΍Ωή̡|ϥΎτϴη|ϪΑ|ϥ΍ϭ΍ήϓ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ
|ϭ|ω|ϡΩϵ΍|ΩϮΠδϟ΍|Ϫ̯ήΗ|ϭ|ϩέΎΒ̰Θγ΍|̶Ϡϋ|ˬͿ΍|ϪϨόϟ|βϴϠΑ΍|ϡΫ|ϦϤπΘΗ|̶ϫ| ]:Ωέ΍Ω|ϥ΁|̵Ύϫ|̶̳̬ϳϭ|ϭ|ϥΎτϴη|ϪΑ|ιΎμΘΧ΍
|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϞϴϟΩ|ϪΑ|ˬΖγ΍|βϴϠΑ΍|ϡΫ|ϦϤπΘϣ|ϪΒτΧ|Ϧϳ΍ϪϘϳήσ|̭ϮϠγ|Ϧϣ|αΎϨϟ΍|ήϳάΤΗ|ϭ|ϪϴϤΤϟ΍|ϊΒΗ|ϭ|ϪϴΒμόϟ΍|ήϬχ΍|Ϧϣ|ϝ˷ϭ΍|Ϫ˷ϧ΍
|ϡΩήϣ|ϪΒτΧ|Ϧϳ΍|έΩ|ΕήπΣ|ϭ|ΩϮΑ|βϴϠΑ΍|Ϊϳίέϭ|ΖϴϤΣ|ϭ|ΐμόΗ|Ϫ̯|̶δ̯|ϝϭ΍|ϭ|Ζϔ̳|̭ήΗ|΍έ|ϡΩ΁|̵|ϩΪΠγ|ϭ|Ωή̯|έΎΒ̰Θγ΍
|αέΩ|ΰϴϧ|̶ΘΧΎϨη|̶Θδϫ|ϝϮλ΍|ί΍|̶ΘΣ|ΪϳΎΑ|Ύϣ|Ϫ̯|ΩϮΑ|ϪϟΎδϣ|Ϧϳ΍|̵ϭέ|ΚΤΑ|Ϊϴ̯ΎΗ|ϪϤϫΩέ΍Ω|̶ϣ|έάΣ|ήΑ|βϴϠΑ΍|̭ϮϠγ|ί΍|΍έ
|ˬΪϨ̯|̶Ϥϧ|΍Ϊϴ̡|̶ΘΒδϧ|ϭ|ςΑέ|˱ΎΗΎΒΛ΍|ϭ|˱Ύϴϔϧ|ϭ΍|̭ϮϠγ|ϡΎϘϣ|ϪΑ|̵ΰϴ̩|ή̳΍|Ϫ̯|Ζγ΍|̶ϧΎδϧ΍|̵ϮϨόϣ|ϥΎδϧ΍|ϢϴΘϔ̳|ϭ|Ϣϳήϴ̴Α|̶ϠϤϋ|̵Ύϫ
| Ωέ΍Ϊϧ|
ΚΣΎΒϣ|
ϥ΁|
ϪΑ|
̵έΎ̯
|
| :ΪϨ̯| ̶ϣ| Ϊϴ̯ΎΗ| έΎϴδΑ| βϴϠΑ΍| ̵| ϩέΎΑέΩ| ̶̳̬ϳϭ| έΎϬ̩| ήΑ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ΐϟΎσ| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ
|
| ΐΠ˵ϋ |
|
| ΖϴϤΣ|
ϭ|
ΖϴΒμϋ|
|
| ̵έΎ̯|
ΐϳήϓ 
|
|
| ϡΩ΁|
̶ϨΑ|
ϭ|
ϥΎδϧ΍|
ΎΑ|
̶ϨϤηΩ|
̶ϋϮϧ4|
|
|̶ϧϭήϴΑ|Ρέ΍ϮΟ|ϭ|˯Ύπϋ΍|ΎΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶ϟΎϤϋ΍|ί΍|̶Ϩόϳ|ˬΖγ΍|̶Σέ΍ϮΟ|ϞϤϋ|̮ϳ|ήΒ̰Η|Ζδϴϧ|ήΒ̰Η|ΐΠϋ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|:ΐΠϋ
||̶ϧϭήϴΑ|Ρέ΍ϮΟ|ϭ|˯Ύπϋ΍|έΩ|ϩήΧϻΎΑ|ϭ|ϦΘδθϧ|̵ΎΟ|ˬϦΘδθϧ|ίήσ|ˬϥΩή̯|ϩΎ̴ϧ|ίήσ|έΩ|ˬϦΘϔ̳|ϦΨγ|έΩ|Ωήϴ̳|̶ϣ|ϡΎΠϧ΍
|έΩ|ϭ|ϡϼγ΍|ϦϳΩ|έΩ|ΏϮΧ|̶ϫΎ̳|ϭ|Ζγ΍|ΪΑ|̶ϫΎ̳|Ύϳ|ϭ|Ζγ΍|ΪΑ|˱ΎϘϠτϣ|ήΒ̯|Ϫ̯|Ζγ΍|ΚΤΑ|ϞΤϣ|ϪΘΒϟ΍||ΪϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡|έϮϬχ|ήΒ̯
| :Ζγ΍|
ϩΪϣ΁|
Ϣ̰Σ|
ΖϤδϗ|
έΩ|
ϪϏϼΒϟ΍|
ΞϬϧ
|
| ˯ΎϴϨϏϻ΍| ̶Ϡϋ| ˯΍ήϘϔϟ΍| ή͊Β̰Η| ήϴΧ| ϦδΣ΍| ϭ| ˯΍ήϘϔϠϟ| ˯ΎϴϨϏϻ΍| ϊο΍ϮΗ| ϦδΣ΍| Ύϣ|
|
|˯ΎϴϨϏ΍|ήΑ|΍ήϘϓ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ήΘϬΑ|Ϧϳ΍|ί΍|Ύϣ΍|ˬΪϨϨ̯|̶ϨΗϭήϓ|ϭ|ϊο΍ϮΗ|ϥ΍ΪϨϤΘδϣ|ϭ|ϥΎΘγΪ̴ϨΗ|ήΑ|ϥ΍ΪϨϤΗϭήΛ|Ϫ̯|Ζγ΍|ΏϮΧ|έΪϘ̩
|έΎΘϓέ|έΩ|̶Θϗϭ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϞϴϟΩ|ϪΑ|Ζγ΍|ϢϬϓ|ϞΑΎϗ|Ϣϫ|ϥ΁|ϥΩϮΑ|ϖϴϗΩ|ϭ|ΖγέΩ|ϭ|Ζγ΍|̶ϧϭήϴΑ|ϞϤϋ|ϥ΁|ήΒ̯|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩΪϧίέϮΑ|ήΒ̰Η
|ϥΎθϧ|ϊο΍ϮΗ|ϭ΍|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ϫ̯|̶ϨϏ|̵΍ήΑ|Ϣϫ|ϭ|εΩϮΧ|̵΍ήΑ|Ϣϫ|ˬΪϫΩ|̶ϣ|ϥΎθϧ|ϊο΍ϮΗ|̶ϨϏ|̮ϳ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ήϴϘϓ|̮ϳ|ˬ̶ϧϭήϴΑ
|έΎΘϓέ|έΩ|ςϘϓ|̶Ϩόϳ|ˬΩίέϮΑ|ήΒ̯|̶ϨϏ|ϥΎδϧ΍|ήΑ΍ήΑ|έΩ|ήϴϘϓ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|̶Θϗϭ|ϑϼΧήΑ|ΩϮη|̶ϣ|ΪϳΎϋ|̶ϳΎϫέήο|ˬΖγ΍|ϩΪη|ϩΩ΍Ω
|̵΍ήΑ|Ϣϫ|ϭ|Ζγ΍|ΏϮΧ|εΩϮΧ|̵΍ήΑ|Ϣϫ|Ϧϳ΍|ΪϨ̯|̶ϣ|ΎϨϐΘγ΍|ήγ|ί΍|ϩΎ̴ϧ|̶ϋϮϧ|ϭ|ΪϫΩ|̶ϣ|ϥΎθϧ|̶ϳΎϨΘϋ΍|̶Α|̶ϋϮϧ|ΩϮΧ|̶ϧϭήϴΑ
|Ϧϣ|ιϮμΧ|ϭ|ϡϮϤϋ|̮ϳ|ήΒ̯|ΎΑ|ϭ|Ζγ΍|̶ϧϭέΩ|ΖϟΎΣ|̮ϳ|ΐΠϋ|Ζγ΍|ΐΠϋ|Ϫ̰ϠΑ|ˬΖδϴϧ|ήΒ̯|Ύϣ|ΚΤΑ|˱ϼόϓ|Ύϣ΍|ϥ΍ΪϨϤΗϭήΛ
|̶ϫΎ̳|ϢΘδϴϧ|ήΒ̯|Ϟϫ΍|̶ϫΎ̳|̶ϟϭ|ϢΒΠϋ|Ϟϫ΍|̶ϫΎ̳|ˬϢΘδϫ|Ϣϫ|ΎΑ|ϭΩ|ήϫ|ήΒ̯|ϭ|ΐΠϋ|Ϟϫ΍|Ϧϣ|̶ϫΎ̳|̶Ϩόϳ|Ϊϧέ΍Ω|̵ΩέϮϣ|ϪΟϭ
| ΐΠϋ| Ϟϫ΍| Ϫϧ| ϭ| ϡήΒ̯| Ϟϫ΍| Ϫϧ| ̶ϫΎ̳| ϭ| ϢΘδϴϧ| ΐΠϋ| Ϟϫ΍| ̶ϟϭ| ϡήΒ̯| Ϟϫ΍
|
|κΨη| ΎΑ| ϥϭήϴΑ| έΩ| ̶ϟϭ| Ϊϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| ήΘϬΑ| ΪϨϤΗϭήΛ| κΨη| ί΍| ΍έ| ΩϮΧ| ̵΍| ϩέΫ| εΩϮΧ| ϥϭέΩ| ϭ| ϦσΎΑ| έΩ| ήϴϘϓ| ̶ϫΎ̳| :ϝΎΜϣ
|ήΘϬΑ|΍έ|ΩϮΧ|Ϣϫ|ϥϭέΩ|έΩ|̶ϫΎ̳|Ωέ΍Ω|ήΒ̯|̶ϟϭ|ˬΩέ΍Ϊϧ|ΐΠϋ|̶ϨϏ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ήϴϘϓ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ΪϨ̯|̶ϣ|έΎΘϓέ|Ϫϧ΍ήΒ̰Θϣ|ˬΪϨϤΗϭήΛ
|ˬϥϭέΩ|έΩ|̶ϫΎ̳|Ωέ΍Ω|Ϣϫ|ΎΑ|΍έ|ϭΩ|ήϫ|ήΒ̯|Ϣϫ|ϭ|ΐΠϋ|Ϣϫ|ΎΟ|Ϧϳ΍|Ωίέϭ|̶ϣ|ήΒ̯|Ϣϫ|ϥϭήϴΑ|έΩ|ϭ|Ϊϧ΍Ω|̶ϣ|ΪϨϤΗϭήΛ|κΨη|ί΍
| ήΒ̯| Ϫϧ| ϭ| Ωέ΍Ω| ΐΠϋ| Ϫϧ| ΎΟ| Ϧϳ΍| Ωίέϭ| ΐϤϧ| ήΒ̯| Ϣϫ| ϥϭήϴΑ| έΩ| ϭ| Ϊϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| ΪϨϤΗϭήΛ| κΨη| ί΍| ήΗήΑ| ΍έ| ΩϮΧ
|
|ϢΘδϫ|ϭ΍|έϮπΣ|έΩ|Ϫ̯|̶μΨη|ϭ|ϢΒσΎΨϣ|κΨη|̵΍ήΑ|Ϧϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ήΑ|ϝ΍Ω|Ϫ̯|̶ϧϭήϴΑ|έΎΘϓέ|̶ϋϮϧ|ˬ̶Ϩόϳ|ήΒ̯|ϊϗ΍ϭ|έΩ
|ϥϭΩ|̶ηίέ΍|ϢϠΑΎϘϣ|ϑήσ|̵΍ήΑ|˱Ύόϗ΍ϭ|Ϧϣ|ˬϝΎΣ|ϥ΁|έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶ϧϭέΩ|̶ΘϟΎΣ|ΐΠϋ|Ύϣ΍|ϢΘδϴϧ|Ϟ΋Ύϗ|ϡΩϮΧ|είέ΍|ϕϮϓ|̶ηίέ΍
|ΞϬϧ|έΩ|ω|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|Ϫ̯|̵ήϴΑΎόΗ|ϖΒσ|Ϣϫ|ϭ|ϥ΁ήϗ|κϧ|ϖΒσ|Ϣϫ|ΩϮΑ|ΐΠϋ|εϮΨΘγΩ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ϥΎτϴη|ϢϠ΋Ύϗ|ϡΩϮΧ|είέ΍
|̶ϳΎΟ|ϥ΁|ˬΩ΍Ω|ϥΎθϧ|΍έ|ΐΠϋ|Ϧϳ΍|Ϣϫ|έΎΘϓέ|έΩ|Ζδϧ΍Ω|̶ϣ|ΩϮΧ|ί΍|ήΗϭήϓ|΍έ|ϡΩ΁|ϭ|ϡΩ΁|ί΍|ήΗήΑ|΍έ|ΩϮΧ|ˬΖγ΍|ϩΩέϭ΁|ϪϏϼΒϟ΍
|ζϧΩή̰ϧ|ϩΪΠγ|ϞϴϟΩ|ϭ|ΩϮΑ|ϩΩή̰ϧ|ϩΪΠγ|ϭ|ΩϮΑ|ϩΩή̯|ήΒ̰Η|ϥϭήϴΑ|έΩ|ϥΎτϴη|ή̳΍|ϥϮ̩|Ζγ΍|ΐΠϋ|ϥ΁|ϢϬϣ|Ύϣ΍|Ωή̰ϧ|ϩΪΠγ|Ϫ̯
|ϦΑ΍| ϞϴϠΧ| ΪϤΣ΍| ί΍| Ϫ̯| ̶ϳΎϋΩΩϮΑ| ϥΎτϴη| ̶ϧϭέΩ| ΐΠϋ| ˬΪη|ϊϗ΍ϭ| Ζϣάϣ| ΩέϮϣ| Ϫ̩| ϥ΁| Ϊη| ̶Ϥϧ| Ζϣάϣ| ˬΩϮΒϧ| ̶ϧϭέΩ| ΐΠϋ
| :Ωή̯| ̶ϣ| ΎϋΩ| ϪϧϮ̳| Ϧϳ΍| ΕΎϗϭ΍| ήΘθϴΑΖγ΍| ̶ΒϴΠϋ| ϭ| ϪϧΎγΎϨη| ϥΎδϧ΍| ̵ΎϋΩ| ήψϧ| ϪΑ| ˬϩΪη| ϞϘϧ| ̶όϴη| ϢϟΎϋ| | ̶Ϩϴϫ΍ήϓ

|
| αΎϨϟ΍| ϞΜϣ| αΎϨϟ΍| ΪϨϋ| ϭ| αΎϨϟ΍| Ϟϔγ΍| Ϧϣ| ̶δϔϧ| ΪϨϋ| ϭ| αΎϨϟ΍| ̶Ϡϋ΍| Ϧϣ| ̭ΪϨϋ| ̶ϨϠόΟ΍| ϢϬϠϟ΍|
|
|ϪΘη΍Ω| ϒϠΘΨϣ| ΪϳΩ| Ϫγ| ˬΪϨϨ̯| ̶ϣ| ήψϧ| Ϧϣ| ̶̳Ϊϧί| ϪΑ| Ϫ̯| ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϭ|ΩϮΧ| ˬ΍ΪΧ| | ήχΎϧ| Ϫγ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ϧ̯| ϥΎϨ̩| Ύϳ΍ΪΧ
|̶ϣ|ϡΩϮΧ|ϪΑ|ϡΩϮΧ|Ζϗϭ|ήϫ|ϭ|̶ϨϴΒΑ|ΩϮΧ|̵|ϩΪϨΑ|ϦϳήΘϬΑ|΍ήϣ|̶Ϩ̯|̶ϣ|ϩΎ̴ϧ|Ϧϣ|ϪΑ|ϮΗ|Ζϗϭ|ήϫ|Ϫ̯|ΎϣήϔΑ|έήϘϣ|Ύϳ΍ΪΧΪϨηΎΑ
|ϥΎηΩϮΧ|ί΍|ήΘϬΑ|Ϫϧ|ˬΪϨϨϴΒΑ|ϥΎηΩϮΧ|ϞΜϣ|΍ήϣ|ΪϨϨ̯|̶ϣ|ϩΎ̴ϧ|΍ήϣ|̶Θϗϭ|ϡΩήϣ|ϭ|ϢϨϴΒΑ|ϡΩήϣ|ϦϳήΗΪΑ||αΎϨϟ΍|Ϟϔγ΍|΍έ|ϡΩϮΧ|ˬϡή̴ϧ
| Ωέ΍Ω| Ϧϣ| ̵΍ήΑ| Ϣϫ| ϭ| ϥΎηΩϮΧ| ̵΍ήΑ| Ϣϫ| ̶ΗΎϓ΁| ϝΎΣ| ϭΩ| ήϫ| έΩ| ˬΪϨϨϴΒΑ| ϥΎηΩϮΧ| ί΍| ήΗΪΑ| Ύϳ| ήΘϬΑ| ΍ήϣ| ή̳΍| ϥϮ̩| ήΗΪΑ| Ϫϧ| ϭ
|
|ˬΩϮΑ|ϡΩήϣ|ϥΎϴϣ|έΩ|̶Θϗϭ|Ϫ̯|Ωή̯|̶ϣ|̶̳Ϊϧί|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍|ι|Ϳ΍ΪΒϋ|ϦΑ΍|ΪϤΤϣ|:ΪϳΎϣήϓ|̶ϣ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|ω|̶Ϡϋ|ΕήπΣ
|Ϧϣ|Ϫ̯|Ϊη|̶Ϥϧ|ήϫΎχ|̵ΰϴ̩|ήΒϣΎϴ̡|̶ϧϭήϴΑ|έΎΘϓέ|ί΍|ϭ|Ζη΍Ϊϧ|̶ϧ΄η|ˬΖη΍Ϊϧ|̶ΘϬΑ΍|ˬΪϨΘδϧ΍Ω|̶ϣ|ϥΎηΩϮΧ|ϞΜϣ|΍έ|ϭ΍|ϡΩήϣ
|̶ϣ| Ϣϫ| ϭ΍| ˬΪϨΘδθϧ| ̶ϣ| ϡΩήϣ| ΎΟ| ήϫ| Ζη΍Ϊϧ| ϦΘδθϧ| ̵΍ήΑ| ̶λΎΧ| ̵ΎΟ| ˬαΎϨϟ΍| ΪϋΎϘϣ| ΪόϘϳ| | ϡέ΍Ω| ΎϤη| ί΍| ήϴϏ| ̶όοϭ
|ˮΪϴΘδϫ|ΪϤΤϣ|ΎϤη|ί΍|̮ϳ|ϡ΍Ϊ̯|ΪϤΤϣ|Ϣ̰ϳ΍||Ϊϴγή̡|̶ϣ|ˬΖΧΎϨη|̶Ϥϧ|΍έ|ΕήπΣ|ϭ|Ϊη|̶ϣ|Ωέ΍ϭ|̵΍|ϪΒϳήϏ|Ζϗϭ|ήϫ|Ζδθϧ
|ΕήπΣ|ˬΖγ΍|ϩΪϣ΁|̶ΒϨϟ΍|ϦϨγ|έΩ|Ϊη|̶Ϥϧ|ϩΩ΍Ω|κϴΨθΗ|ΕήπΣ|ϦΘδθϧ|̵ΎΟ|ί΍|Ϫϧ|ϭ|ι|ΪϤΤϣ|αΎΒϟ|ί΍|Ϫϧ|˱Ύόϗ΍ϭ|̶Ϩόϳ
|Ζδθϧ|̶ϣ|ϩήϳ΍Ω|ςϴΤϣ|έΩ|Ϣϫ|εΩϮΧ|ϭ|Ωέ΍Ϊϧ|ΩϮΟϭ|ϦϴϳΎ̡|ϭ|ϻΎΑ|ϩήϳ΍Ω|έΩ|ϥϮ̩|ΪϴϨϴθϨΑ|έ΍ϭ|ϩήϳ΍Ω|ΪϨΘϔ̳|̶ϣ|έϭΪϘϤϟ΍|̶ΘΣ
|ΩϮΧ|ί΍|ήΗΪΑ|Ύϳ|ΩϮΧ|ί΍|ήΗήΑ|΍έ|ϭ΍|ϡΩήϣ|Ϫ̯|̶Θϗϭ|ΎΑ|Ωή̯|̶ϣ|ϕήϓ|̶ϠϴΧ|Ϧϳ΍|ϭ|ΪϨϨϴΒΑ|ϥΎηΩϮΧ|ϞΜϣ|΍έ|ϭ΍|ϡΩήϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ
|ϡή̴ϧ|̶ϣ|ϡΩϮΧ|ϪΑ|̶Θϗϭ|Ϫ̯|ϢηΎΑ|̵΍|ϪϧϮ̳|ϪΑ|ΪϳΎΑ|Ϧϣ|̶Ϩόϳ|ΪϴϨϴΒΑ|ΖϟΎΣ|Ϫγ|Ϧϳ΍|έΩ|΍έ|ήΒ̯|ϭ|ΐΠόϟ΍|ϡΪϋ|ϦϴΑ|ϊϤΟ|ΪϳΎΑΪϨϨϴΒΑ
|ήΒ̯|Ύϣ΍|ˬΖγ΍|ϖϠτϣ|ΐΠϋ|΢Βϗ|ϭ|̵ΪΑ|ϡϮθϧ|ΐΠϋ|εϮΧ|ΖγΩ|ϡΩϮΧ|ϥϭέΩ|έΩ|ϩΎ̳|̨ϴϫ|ϭ|ϢϨϴΒΑ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|ϦϳήΘϤ̯|΍έ|ϡΩϮΧ
|ΐΠϋ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|̶ϟϭ|ˬΩίέϭ|̶ϣ|ήΒ̰Η|ϭ΍|ΩίέϮΑ|ήΒ̰Η|ήϴϘϓ|Ϫ̯|Ζγ΍|ΏϮΧ|έΪϘ̩|ΩϮϣήϓ|̶ϣ|ΕήπΣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ζδϴϧ|έϮσ|Ϧϳ΍
|έΩΰϴϣ΁|ήΒ̯|Ζγ΍|̵έΎΘϓέ|ˬέΎΘϓέ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|ΪϫΩ|̶ϣ|ϥΎθϧ|̵έΎΘϓέ|̶ϟϭ|ˬΪϧ΍Ω|̶Ϥϧ|ήΘϬΑ|ΪϨϤΗϭήΛ|ί΍|ϦσΎΑ|έΩ|΍έ|εΩϮΧ|Ωέ΍Ϊϧ
|Ϧϳ΍|ΕέΎϬ̯΍ήΘδϳΎϣ|ί΍|ΪηΎΑ|ϩΩή̰ϧ|Ζϣάϣ|εέΎΛ΁|έΩ|΍έ|ΐΠϋ|ΕέΎϬ̯΍ήΘδϳΎϣ|̵|ϩί΍Ϊϧ΍|ϪΑ|̶δ̯|ΪϳΎη|̶Τϴδϣ|̵Ύϓήϋ|ϥΎδϟ
| :Ζγ΍|
ϑϭήόϣ|
ϪϠϤΟ
|
| Ϣ̪ϴϫ| ϢϨϴΑ| ̶ϣ| ̵ΰϴ̩| ΍έ| ϡΩϮΧ| ̶Θϗϭ| ϡΰϴ̩| ϪϤϫ| ϢϨϴΒΑ| ̨ϴϫ| ΍έ| ϡΩϮΧ| ̶Θϗϭ| ΎΗ|
|
|̶Ϥϧ|̵ΰϴ̩|΍έ|εΩϮΧ|̶Θϗϭ|Ύϣ΍|ˬϪΘΧΎϨθϧ|΍έ|εΩϮΧ|ίϮϨϫ|ϥϮ̩|Ζγ΍|̨ϴϫ|˱Ύόϗ΍ϭ|ΪϨϴΑ|̶ϣ|ΰϴ̩|ϪϤϫ|΍έ|ΩϮΧ|Ϫ̯|̶ϧΎϣί|ΎΗ|̶ϣΩ΁
| Ζγ΍|
ΰϴ̩|
ϪϤϫ|
ϊϗ΍ϭ|
έΩ|
ΪϨϴΑ
|
|ϭ|ΖϴΒμϋ|ˬ̶Αήϋ|ϥΎΑί|έΩ|Ϫ̯|ΪϫΩ|̶ϣ|ζηϮ̡|΍έ|̵΍|ϩίϮΣ|ϪΘϓέ|Ϣϫ|̵ϭέ|Ϫ̯|Ϣϳέ΍Ω|̶γέΎϓ|έΩ|φϔϟ|Ϫγ|:ΖϴϤΣ|ϭ|ΖϴΒμϋ
|ΖϴϤΣ|ϥ΍ϮϨϋ|ΎΑ|Ϫγ|ήϫ|Ϫ̯|ΩϮϤΟ|ϭ|ϡΰΟ|ϭ|ΐμόΗ|ˬ̵έϭ΍Ω|ζϴ̡:ί΍|ΪϨΗέΎΒϋ|φϔϟ|Ϫγ|Ϧϳ΍|ΪϫΩ|̶ϣ|ζηϮ̡|΍έ|ϩίϮΣ|ϥ΁|ΖϴϤΣ
| Ϊϧ΍|
ϩΪϣ΁|
ΖϴΒμϋ|
Ύϳ
|
|ϥ΍ϭέ| έΩ| | ί΍| ̶ϘϴϗΩ| ήϴΒόΗ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| Ζγ΍| ̶ϧΎϣΰϟ΍| ΐΣΎλ| ϦϳΪϟ΍| ήλΎϧ| ήΘ̯Ω| ̵| ϪΘΧΎγ| Ζϐϟ| Ϧϳ΍| :̵έϭ΍Ω| ζϴ̡
|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ˬΪηΎΑ|̵ΰϴ̩|Ϫ̩|ί΍|ζϴ̡|̵έϭ΍Ω|ˮϪ̩|̶Ϩόϳ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡Ϣ̰Σ|̶Ϩόϳ|| ϭ|ζϴ̡|̵ΎϨόϣ|ϪΑ||Ζγ΍|̶γΎϨη
|ζϴ̡| Ϧϳ΍| ]Ζγ΍| ̵έϭ΍Ω| ζϴ̡| ˬΩϮΟϮϣ| ϥ΁| ]ϪΑήΠΗ| ί΍| ζϴ̡| ̵ΩϮΟϮϣ| ήϫ| ΏΎΑ| έΩ| ̵έϭ΍Ω|ϩΪη| ϪΘϔ̳| ˮΩϮη| ̶ϣ|ΏϮδΤϣ
|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|̵ΩϮΟϮϣ|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ωέ΍Ϊϧ|ϥΎ̰ϣ΍|̶Ϩόϳ|Ζγ΍|ξϐΑ|Ύϳ|ΐΣ|̵|ϩΪϨϫΩ|ϥΎθϧ|˱ΎϴϧΎΛ|ϭ|ϞϬΟ|̵|ϩΪϨϫΩ|ϥΎθϧ|˱ϻϭ΍|ˬ̵έϭ΍Ω
|̶γέΎϓ| έΩ| Ϣϳέ΍Ω| ϪΟϮϣΎϧ| ξϐΑ| Ύϳ| ΐΣ| ωϮοϮϣ| ϥ΁| ϪΑ| ΖΒδϧ| Ύ˱ϴϧΎΛ| ϭ| Ϣϳέ΍Ω| ϞϬΟ| ϻ
˱ ϭ΍| ϥ΁| ϪΑ| ΖΒδϧ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϻ΍| ΪηΎΑ| ϪΘη΍Ω
|έΩ|Ϫ̰ϠΑ|ˬϢϳέ΍Ϊϧ|ξϐΑ|ϪΑ|ιΎμΘΧ΍|̶ϋΎϤΘΟ΍|̶γΎϨη|ϥ΍ϭέ|έΩ|̶ϟϭ|ˬϢϳήΑ|̶ϣ|έΎ̯|ϪΑ|ξϐΑ|ΏΎΑ|έΩ|΍έ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|˱ϻϮϤόϣ
|ˬΪϳ΍|ϩΩή̯|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ίΎΑ|ˬϢϴϨ̰Α|Ϣϫ|ΖΒΜϣ|̵έϭ΍Ω|ϭ΍|ϪΑ|ΖΒδϧ|̶ΘΣ|ˬ̶δ̯|ζϳΎϣί΁|ϭ|ω΍ήΘΧ΍|ί΍|ζϴ̡|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϣϫ|ΐΣ|ΏΎΑ
|̵Ωήϓ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡ΪϨηΎΑ|̶όϤΟ|Ύϳ|̵Ωήϓ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|Ύϫ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|Ϧϳ΍|Ζγ΍|̶ϔϨϣ|̵Ύϫ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ϥΎϣΩ΍ήϣ|ήΘθϴΑ|Ύϣ|Ϫ̩|ή̳΍
|ϥϼϓ|Ϳ΍|Ζϳ΁|Ύϳ|ϥϼϓ|ήΘ̯Ω|ϡ΍|ϩΪϴϨη|˱ϼΜϣ|Ζγ΍|Ϊϳί|Ϫ̯|ϭέ|ϥ΁|ί΍|ϢηΎΑ|ϪΘη΍Ω|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|Ϊϳί|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ϧϣ|˱ϼΜϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶Θϗϭ
|ήψϧ|ΩέϮϣ|΍έ|κΨη|̶ϫϭή̳|ϖϠόΗ||Ωέ΍Ω|ϖϠόΗ|̶ϫϭή̳|̮ϳ|ϪΑ|κΨη|Ϧϳ΍|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϪΑ|ϡέ΍Ϊϧ|̶ϬΟϮΗ|ϪϧϮ̳|̨ϴϫ|˭β̯|ϥϼϓ|Ύϳ
|ήΘϤ̯|̵Ωήϓ|̵Ύϫ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|˱ϻϮϤόϣ|̶̳Ϊϧί|έΩ|̶ϔϨϣ|Ύϳ|ΖΒΜϣ|ϻΎΣ|ˬΪϨ̯|̶ϣ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ϭ΍|ΩϮΧ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ˬϢϫΩ|̶Ϥϧ|έ΍ήϗ
|Ϧϳ΍|ϪΑ|ˬϡέ΍Ω|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|κΨη|Ϧϳ΍|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ϧϣ|̶Ϩόϳ|Ζγ΍|̶όϤΟ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ˬΎϫ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ήΘθϴΑ|ϭ|Ϊϧέ΍Ω|ϕΪμϣ
|ϥ΁|ί΍|ϥΎϳΩϮϬϳ|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ζγ΍|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ωϮϧ|̮ϳ|̵ΰϴΘγ|̵ΩϮϬϳ|Ζγ΍|̵ΩϮϬϳ|˱ϼΜϣ|ˬΩέ΍Ω|ϖϠόΗ|̶λΎΧ|ϩϭή̳|ϪΑ|ϭ΍|Ϫ̯|ϞϴϟΩ
|̶ϫϭή̳|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ωϮϧ|̮ϳ|ˬ̵ΰϴΘγ|̵ΩϮϬϳ|κΧ΍| ϮΤϧ|ϪΑ|Ύϳ|̵ΰϴΘγ|̶ϣΎγ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|Ϊϧέ΍Ω|ϖϠόΗ|ϥΎϳΩϮϬϳ|ϩϭή̳|ϪΑ|Ϫ̯|ϭέ
|ΖΒδϧ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ϞΜϣ|Ϊϧέ΍Ω|ϖϠόΗ|̶ϨϳΩ|̵|ϪϔϳΎσ|̮ϳ|ϪΑ|Ϫ̯|υΎΤϟ|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ϫϧ|̶ϟϭ|Ϣϳέ΍Ω|̶ϫϭή̳|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ΰϴϧ|̶ϫΎ̳Ζγ΍

|ί΍|Ϫ̯|ϦϴϤϫ|ˬϡϮη|̶ϣ|ϪΟ΍Ϯϣ|ϭ΍|ΎΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|έΎΑ|Ϧϴϟϭ΍|ϭ|ϢγΎϨη|̶Ϥϧ|΍έ|ϭ΍|˱ϼλ΍|Ϫ̯|΍έ|ιΎΧ|̶ϧΎΣϭέ|̮ϳ|˱ϼΜϣ|ΖϴϧΎΣϭέ|ϪΑ
|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|Ύϳ|ϢϨ̯|̶ϣ|̶ϔϨϣ|Ύϳ|ΖΒΜϣ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ϭ΍|ϪΑ|ΖΒδϧ|ˬΩέ΍Ω|ϖϠόΗ|ΖϴϧΎΣϭέ|ϡΎϧ|ϪΑ|̵΍|ϪϔϳΎσ|ϪΑ|ϢϤϬϓ|̶ϣ|ϭ΍|αΎΒϟ
|ζϴ̡|ˬΖγ΍|ή̰ϓ|Ϧηϭέ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ί΍|ωϼσ΍|ξΤϣ|ϪΑ|̶ϟϭ|Ζδϴ̯|ϭ΍|Ϫ̯|Ϣϧ΍Ω|̶Ϥϧ|˱ϼλ΍|ϥ΍ή̰ϓ|Ϧηϭέ|Ύϳ|ˬϥΎϴϫΎ̴θϧ΍Ω|ϪΑ|ΖΒδϧ
|ζη|ϪΑ|̮ϳΩΰϧ|ϭ|Ωέ΍Ω|̶ϋ΍Ϯϧ΍|ˬ|̶ϫϭή̳|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡ΪϨΘδϫ|̶ϫϭή̳|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡| Ύϫ|Ϧϳ΍|ˬϢϴϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡|̶ϔϨϣ|Ύϳ|ΖΒΜϣ|̵έϭ΍Ω
|̶ϫϭή̳|Ϫ̩|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϪΑ|ϪΘδΑ|̵Ύϫ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|Ϧϳ΍|Νϼϋ|̵Ύϫ|ϩ΍έ|ϭ|Ζγ΍|ϩΪη|ϩΩήϤηήΑ|̶ϫϭή̳|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ωϮϧ
|ΖΒδϧ|Ϣϫ|ϥϻΎγ|̱έΰΑ|Ϊϧέ΍Ω|̶ϫϭή̳|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ϥϻΎγ|̱έΰΑ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ϥΎ̯ΩϮ̳|˱ϼΜϣ|Ζγ΍|ΕϭΎϔΘϣ|ϪΘΒϟ΍|ϩΪη|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡
|̵|ϪϴΣΎϧ|έΩ|˱ΎλϮμΨϣ|̶ϋΎϤΘΟ΍|Εϼπόϣ|ί΍|̵έΎϴδΑ|ϞΣ|̵ΪΟ|̵Ύϫ|ϩ΍έ|ί΍|̶̰ϳ|Ϊϧέ΍Ω|̶ϫϭή̳|̵Ύϫ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ϥΎ̯ΩϮ̯|ϪΑ
| ϩΩϮΑ|ΖγέΩΎϧ|ϥΎ̯ΩϮ̯|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ύϫ|ϥ΁|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|Ϫ̯|ΩϮη|ϑϮθ̰ϣ|Ζϋήγ|ϪΑ|ϥΎ̯ΩϮ̯|̵΍ήΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ˬΖϴΑήΗ|ϭ|ϢϴϠόΗ
|
|ϑϭήόϣ| ίέϭ| ϪθϳΪϧ΍| ϭ| ήϋΎη| ˬϦϳΎΘη΍| έϮϠϴγ| Ϊϧ΍| ϩΪη| ϪΟ΍Ϯϣ| ϝΎΒϗ΍| ΎΑ| ΰϴϧ| Ύϣ| έϮθ̯| έΩ| Ϫ̯| | ΪϳΪΟ| ϥΎ̳ΪϨδϳϮϧ| ϥΎϴϣ| έΩ
|ϥ΁|̵|ϪϋϮϤΠϣ|έΎϬ̩|ϪΑ|̮ϳΩΰϧ|Ϫ̯||ΩϮΧ|̵Ύϫήόη|ϭ|Ύϫ|Ϫμϗ|̵|ϪϤϫ|έΩ|ˬΖγ΍|̵ΪΟ|αΎϨη|ϥΎδϧ΍|Ϧϣ|ήψϧ|ϪΑ|Ϫ̯|̶ϳΎ̰ϳήϣ΁
|̵Ύϫ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ϭ|ϥΎ̯ΩϮ̯|ϪΑ|ΖΒδϧ|΍έ|ϥϻΎγ|̱έΰΑ|̵Ύϫ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|Ϫ̯|Ωέ΍Ω|Ϊμϗ|Ζγ΍|ϩΪη|ϪϤΟήΗ|̶γέΎϓ|ϥΎΑί|ϪΑ
|̵΍ήΑ|̶ϧ΄η|Ϫ̩|ϪόϣΎΟ|έΩ|ΎϤη|Ϫ̯|ΪϧΪϴγή̡|ϭ΍|ί΍|̵΍|ϪΒΣΎμϣ|έΩ|ζϴ̡|ϝΎγ|ΪϨ̩|ΩήΒΑ|ϦϴΑ|ί΍|ϥϻΎγ|̱έΰΑ|ϪΑ|ΖΒδϧ|΍έ|ϥΎ̯ΩϮ̯
|ίϭέ| ϪΑ| ίϭέ| ΍έ| ̶ϋΎϤΘΟ΍| ΪγΎϔϣ| ϦϳήΗ| ̱έΰΑ| ΎθϨϣ| ϡέ΍Ω| Ϧϣ| :ΪϫΩ| ̶ϣ|ΦγΎ̡| ϭ΍| ˮΪϴϨ̯| ̶ϣ| έΎ̯| Ϫ̩| Ϊϳέ΍Ω| ˮΪϴΘδϫ| Ϟ΋Ύϗ| ΩϮΧ
|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|:ΪϫΩ|̶ϣ|Ώ΍ϮΟ|ϭ΍|ˮΖδϴ̩|̶ϋΎϤΘΟ΍|ΪγΎϔϣ|ϦϳήΗ|̱έΰΑ|ΎθϨϣ|ΪϧΪϴγή̡|ϭ΍|ί΍|ϢϨ̯|̶ϣ|ήΗ|ϒϴόο|ϭ|ήΗ|ϒϴόο
|Ϧϳ΍|ϭ|Ϣϳέ΍Ω|΍έ|Ύϫ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|Ϧϳ΍|ΎϣϥϻΎγ|̱έΰΑ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ϥΎ̯ΩϮ̯|̵Ύϫ|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ϭ|ϥΎ̯ΩϮ̯|ϪΑ|ΖΒδϧ|ϥϻΎγ|̱έΰΑ|̵Ύϫ
|΍έ|ϡΩ΁|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ί΍|ϞΒϗ|̶Ϩόϳ|Ζη΍Ω|̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ϣϫ|ϥΎτϴη|ˬΪϴϨ̯|ΖϗΩ|ή̳΍ΪϨϫΩ|̶ϣ|ζϘϧ|Ύϣ|̶̳Ϊϧί|ϪΑ|˱Ύόϗ΍ϭ|Ύϫ
|ϥϮ̩|Ζγ΍|ϩΩϮΑ|ΖϴϧΎδϧ΍|ϡΎϧ|ϪΑ|Ζϴόϗ΍ϭ|̮ϳ|ί΍|̵ΰϣέ|ϭ|ϞϴΜϤΗ|Ύϳ|ˬϩΩϮΑ|Ωήϓ|̮ϳ|ϡΩ΁|˱Ύόϗ΍ϭ|Ύϳ΁|Ϫ̯|Ϣϳέ΍Ϊϧ|Ϧϳ΍|ϪΑ|̵έΎ̯||ΪϳΎϣίΎϴΑ
|ϭ|̶ϳΎϨ̯|ϭ|̵ΰ̯έ|̵|Ϫόϗ΍ϭ|̮ϳ|Ύϳ|ˬΪϴϨ̯|Ω΍ΪϤϠϗ|̶ΨϳέΎΗ|̵|Ϫόϗ΍ϭ|̮ϳ|΍έ|΍ϮΣ|ϭ|ϡΩ΁|̵|Ϫόϗ΍ϭ|ϥ΁|ΎϤη|Ϫ̯|Ωέ΍Ω|Ϧϳ΍|ϪΑ|̶̴ΘδΑ
| Ωή̯|
̵έϭ΍Ω|
ζϴ̡|
ϭ΍|
ϪΑ|
ΖΒδϧ|
ˬ̮ϴϠΒϤγ
|
|Ϊϳ΁|̶ϣ|ϞλΎΣ|ΩϮϤΟ|ϭ|ϡΰΟ|Ϧϳ΍|̶Θϗϭ|Ζδϴϧ|ΩϮΟϮϣ|̮ϳ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ξϐΑ|ϭ|ΐΣ|ϭ|ϞϬΟ|ί΍|̶ηΎϧ|ΩϮϤΟ|ϭ|ϡΰΟ|:ΩϮϤΟ|ϭ|ϡΰΟ
|̵|Ϫ̪ϳέΩ|ί΍|Ϣϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|ή̴ϳΩ|ήϴΒόΗ|̮ϳ|ΎΑ|ϡϭήΑ|ϭήϓ|̵ή̴ϳΩ|ϥΎδϧ΍|ΖγϮ̡|έΩ|ϭ|ϢϳΎϴΑ|ϥϭήϴΑ|ϡΩϮΧ|ΖγϮ̡|ί΍|Ϣϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|Ϧϣ|Ϫ̯
|̵ή̴ϳΩ|ζϨ̯|ΎΑ|Ϣϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|ˬΪϧήΑ|̶ϣ|έΎ̯|ϪΑ|Ύϫ|̶δϴϠ̴ϧ΍|Ϫ̯||ϡϮγ|ήϴΒόΗ|ϪΑ|ϭ|ϢϨ̯|ϩΎ̴ϧ|̶Θδϫ|ϥΎϬΟ|ϪΑ|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|ϥΎδϧ΍|Ϣθ̩
|ΪϴϨ̯|νήϓ|ϝΎΜϣ|̵΍ήΑϡέ΍Ω|̶δΣ|Ϫ̩|ϡϭέ|̶ϣ|ϩ΍έ|ϭ΍|ζϔ̯|ΎΑ|̶Θϗϭ|ϢϨϴΒΑ|ϭ|ϢϨ̰Α|̵ή̴ϳΩ|ζϔ̯|έΩ|΍έ|ϢϳΎ̡|Ϣϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|ϡϭήΑ|ϩ΍έ
|ϩήΠϨ̡|Ϧϳ΍|ΖϓΎδϣ|ϭ|Ϫϳϭ΍ί|ϭ|ωΎϔΗέ΍|ϪΑ|ϪΘδΑ|ϢϨϴΑ|̶ϣ|̶λΎΧ|ΕέϮλ|ϪΑ|΍έ|ϥ΍ήϬΗ|ˬϢϨ̯|ϩΎ̴ϧ|ϥ΍ήϬΗ|ϪΑ|ϩήΠϨ̡|Ϧϳ΍|ί΍|Ϧϣ|ή̳΍
|ϥΎϤΘΧΎγ|ϭ|Ύϫ|ϥΎϤΗέΎ̡΁|Ϫ̯|Ϣϧ΍Ϊϧ|Ϧϣ|ή̳΍|ΪϨ̯|̶ϣ|̵ή̳|ϩϮϠΟ|ϭ|ΪϳΎϤϧ|̶ϣ|̶λΎΧ|ΕέϮλ|ϪΑ|ϥ΍ήϬΗ|ήϬη|ˬϥ΍ήϬΗ|ήϬη|ϪΑ|ΖΒδϧ
|Ϣϧ΍ΪΑ|˱ϻΎϤΟ΍|Ύϳ|ˬΩή̯|ϩΎ̴ϧ|ϥ΍ήϬΗ|ϪΑ|ΩϮη|̶ϣ|Ϣϫ|Ύϫ|ϩήΠϨ̡| ϥ΁|Ζθ̡|ί΍|Ϫ̯|Ϊϧέ΍Ω|̶ϳΎϫ|ϩήΠϨ̡|Ϣϫ|Ύϫ|ϥ΁|Ϫ̯|Ζδϫ|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|̵Ύϫ
|ˬΪϳΎϴΑ|ζϴ̡|ϖη|ϭΩ|Ϧϳ΍|ί΍|̶̰ϳ|ή̳΍|˭ϢϨ̯|ϩΎ̴ϧ|ϥ΍ήϬΗ|ήϬη|ϪΑ|Ύϫ|ϩήΠϨ̡|ϥ΁|ϢηΎΒϧ|ήοΎΣ|Ζϗϭ|̨ϴϫ|ϭ|Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ|̶ϳΎϫ|ϩήΠϨ̡|Ϫ̯
|̵ή̴ϳΩ|β̯|ήϫ|ΕέϮλ|Ϧϳ΍|έΩ|ΪϳΎϤϧ|̶ϣ|ϩήΠϨ̡|Ϧϳ΍|Ζθ̡|ί΍|Ϫ̯|Ζγ΍|ϪϧϮ̳|ϦϴϤϫ|ϥ΍ήϬΗ||:ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|Ϫ̯|ΩϮη|̶ϣ|Ϧϳ΍|ϪΠϴΘϧ
|ϢϨ̯|̶ϣ|̶ϘϠΗ|Ώ΍ϮλΎϧ|ϭ|ΖγέΩΎϧ|ϭ|ϞσΎΑ|ϭ|ϊϗ΍ϭ|ϑϼΧ|΍έ|ήϳϮμΗ|ϥ΁|Ϧϣ|ˬΪϨ̯|ήϳϮμΗ|̵ή̴ϳΩ|ΕέϮλ|ήϫ|ϪΑ|΍έ|ϥ΍ήϬΗ|ήϬη
|Ύϣ΍ΩϮη|̶ϣ|ϩΪϳΩ|Ϧϣ|ϥΎϤΗέΎ̡΁|̵|ϩήΠϨ̡|Ζθ̡|ί΍|Ϫ̯|Ζγ΍|ϦϴϤϫ|ϥ΍ήϬΗ|ϢϳϮ̳|̶ϣ|ϭ|ϢϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡|ΩϮϤΟ|ϭ|ϡΰΟ|ϡΩϮΧ|ήϳϮμΗ|ήΑ|ϭ
|ϥ΁|ˬϡή̴ϨΑ|ϥ΍ήϬΗ|ϪΑ|Ύϫ|ϩήΠϨ̡|ϥ΁|Ζθ̡|ί΍|Ϣϫ|̶ϫΎ̳|˱ΎϴϧΎΛ|ϭ|Ζδϫ|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|̵Ύϫ|ϩήΠϨ̡|Ϧϣ|ϩήΠϨ̡|ί΍|ήϴϏ|˱ϻϭ΍|Ϫ̯|ϢϤϬϔΑ|ή̳΍
|ϡΰΟ|Ϧϣ|ΩϮϤΟ|ϭ|ϡΰΟ|̵΍ήΑ|ΩϮη|̶ϣ|̶ΘϠϋ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|Ϧϳ΍|ΪϳΩ|ΩϮη|̶ϣ|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|Εήλ|ϪΑ|΍έ|ϥ΍ήϬΗ|Ϫ̯|ϡϮη|̶ϣ|ϪΟϮΘϣ|ϩΎ̳
|ϡΎϧ|ϪΑ|̵΍|ϪϔϳΎσ|ϪΑ|ϢϤϬϓ|̶ϣ|ϭ΍|αΎΒϟ|ί΍|Ϫ̯|ϦϴϤϫ|Ϣδϗ|̮ϳ|ˬϢϨ̯|ϥΎϤ̳|Ϧϣ|Ϫ̯|ΩϮη|̶ϣ|ϞλΎΣ|ϞϴϟΩ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ΩϮϤΟ|ϭ
|Ζγ΍|Ϧϣ|ϮϴΘ̢̰γή̡|Ϣϫ|ϥ΁|ϭ|Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ|ΎϴϧΩ|έΩ|ί΍Ϊϧ΍|Ϣθ̩||ϮϴΘ̢̰γή̡έ|̶ϔϨϣ|Ύϳ|ΖΒΜϣ|ϻ΍|ϭ΍|ϪΑ|ΖΒδϧ|ˬΩέ΍Ω|ϖϠόΗ|ΖϴϧΎΣϭέ
|ί΍|ϢΘδϴϧ|ήοΎΣ|ϭ|ϢϨ̯|̶ϣ|ϩΎ̴ϧ|ϥ΁|ί΍|Ϧϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|̵ήψϨϣ|Ϣϫ|ϥ΁|ϭ|Ωή̯|ϩΎ̴ϧ|̶Θδϫ|ϥΎϬΟ|ϪΑ|ήψϨϣ|̮ϳ|ί΍|ϥ΍ϮΗ|̶ϣ|ςϘϓ
|ϥ΁|ί΍|ή̳΍|Ϣϫ|Ϧϣ||:ϢϴϳϮ̴Α|ϭ|Ϣϳέ΍ά̴Α|̵ή̴ϳΩ|ϡΩ΁|̵ΎΟ|ϪΑ|΍έ|ϥΎϣΩϮΧ|Ϣϴϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|Ύϣ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ϢϨ̯|ϩΎ̴ϧ|ή̴ϳΩ|̵Ύϫ|ϩήΠϨ̡|Ζθ̡
|ϡΪϳΩ|̶ϣ|΍έ|̵ΰϴ̩|ϥΎϤϫ|ˬϡΩΎΘϓ΍|̶ϣ|ϩ΍έ|ˬϩΩΎΘϓ΍|ϩ΍έ|ΎΟ|ϥ΁|ί΍|̵ή̴ϳΩ|Ϫ̯|̶ϠϤϋ|ϭ|̵Ω΍έ΍|ˬ̶ΗΎγΎδΣ΍|ˬ̶ϔσΎϋ|ˬ̶Θϓήόϣ|̵ΩΎΒϣ
|̶ϟϭ| ΪϳΪϴϣ| Ϧϣ| ϞΜϣ|΍έ| ΎϴϧΩ| ˬΩΎΘϓ΍| ̶ϣ|ϩ΍έ| ϡ΍| ϩΩΎΘϓ΍| ϩ΍έ| Ϧϣ| Ϫ̯| ̶ϳΎΟ| ϥΎϤϫ| ί΍| ή̳΍| Ϣϫ| ̵ή̴ϳΩ| Ϫ̯|Ϧϳ΍| ΖϤ̯|ΪϨϴΑ| ̶ϣ| ϭ΍| Ϫ̯
|ϪΑ|ϥ΍ήϬΗ|ή̴ϳΩήψϣ|ί΍|ϭ|Ζγ΍|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍|ϥ΍ήϬΗ|ˬήψϨϣ|Ϧϳ΍|ί΍|Ϫ̯|ϢϴϤϬϔΑ|ϭ|ϢϴγΎϨθΑ|ΖϴϤγέ|ϪΑ|΍έ|ΎϫήψϨϣ|Ϧϳ΍|ΪϳΎΑ|Ύϣ|ϩήΧϻΎΑ
|Ϫγ|έΩ|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|Ωέϭ΁|̶ϣ|ΐμόΗ|̶Αήϋ|ϥΎΑί|ϪΑ|Ύϣ|̵΍ήΑ|Ϣϫ|ΩϮϤΟ|ϭ|ϡΰΟ|Ϧϳ΍|Ζγ΍|̵ή̴ϳΩ|̵|ϪϧϮ̳
|Ϫ̯| ΍έ| Ϫ̩| ήϫ| | Ϫ̯| ΪϧΪϳίέϭ| ̶ϣ| ΐμόΗ| ΎϨόϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϫ̯| ΩϮΑ| Ϧϳ΍| ϥΎθϠ̰θϣ| ̶ϠϫΎΟ| Ώ΍ήϋ΍| :ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ̵ΎΟ
| ΪϨϨ̯|̶ϣ|ήϴδϔΗ|ΎϨόϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ|΍έ|̶ϟϭ΍|ΖϴϠϫΎΟ|ϭ|ΖϴΒμϋ|Ϫ̯|Ζγ΍|υΎΤϟ|Ϧϳ΍|ί΍|ϭ|ΪϨΘδϧ΍Ω|̶ϣ|ϖΣ|ˬΪϧΪϳΩ|̶ϣ|ϖΣ|ϥΎηΩϮΧ
|
|̵ή̴ϳΩ|̵ΎΟ|ϪΑ|΍έ|ϥΎϣΩϮΧ|ϢϴΘδϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|ΩϮϤΟ|ϭ|ϡΰΟ|έΩ|ϢϴΘη΍Ω|ξϐΑ|Ύϳ|ΐΣ|ϡΎϤπϧ΍|ϭ|ϞϬΟ|ˬ̵έϭ΍Ω|ζϴ̡|έΩ|Ύϣ|:ΐμόΗ

|΍έ|ϥΎϬΟ|ϥ΍ϮΗ|̶ϣ|Ύϫ|ϥ΁|ί΍|Ϫ̯|Ζδϫ|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|̵Ύϫ|ϮϴΘ̢̰γή̡|Ϣϴϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|Ϫ̯|Ζγ΍|ϞϬΟ|̵|ϩϮΤϧ|̮ϳ|ΩϮΧ|Ϧϳ΍|ϭ|Ϣϳέ΍ά̴Α
|ϥΎΤΟέ| Ζϟ΍Ϊϋ| Ύϳ| ΖϘϴϘΣ| ήΑ| ΍έ| ̶ϔσΎϋ| ̵Ύϫ| ϪϘϠϋ| Ϧϣ| ̶Ϩόϳ| ΐμόΗ| Ζγ΍| ΐμόΗ| ϥ΁| ϭ| Ω΍Ω| ΩϮΟϭ|Ϣϫ|̶ϣϮγ| ΰϴ̩| Ύϣ΍| ΪϳΩ
|ϥ΍ή̴ϳΩ|ΎΑ|̵ήψϧ|ΕΎϓϼΘΧ΍|Ύϳ|Ύϣ|ϞϤϋ|ϡΎϘϣ|έΩ||ήψϧ|ϡΎϘϣ|έΩ| |:ϢϴϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡|ϑϼΘΧ΍|ϥ΍ή̴ϳΩ|ΎΑ|ϡΎϘϣ|ϭΩ|έΩ|ϪθϴϤϫ|ΎϣϢϫΩ
|Ώ|ˬϒϟ΍||ϢϳϮ̳|̶ϣ|Ϧϣ|̶ϫΎ̳|Ωϭέ|̶Ϥϧ|ϥϭήϴΑ|ϡΎϘϣ|ϭΩ|Ϧϳ΍|ί΍|ΰ̳ήϫ|ϥ΍ή̴ϳΩ|ΎΑ|Ύϣ|ΕΎϓϼΘΧ΍|ˬ̶ϠϤϋ|ΕΎϓϼΘΧ΍|Ύϳ|ˬϢϴϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡
|ϝΎϣ||| ΪϴϨϴΑ|̶ϣ|̶ϫΎ̳|̶ϟϭ|Ϣϳέ΍Ω|̵ήψϧ|ϑϼΘΧ΍|Ϣϫ|ΎΑ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ˬΖδϴϧ|Ώ|ˬϒϟ΍||ΪϴϳϮ̳|̶ϣ|ΎϤη|ϭ|Ζγ΍
|̶ϣ|΍έ|̵ήψϧ|ΕΎϓϼΘΧ΍|ϡΎϤΗ|Ϊγέ|̶ϣ|ήψϧ|ϪΑ|Ϣϳέ΍Ω|̶ϠϤϋ|ϑϼΘΧ΍|Ϣϫ|ΎΑ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ˬϦϣ|ϝΎϣ|||ΰϴ̩|ΪϴϳϮ̳|̶ϣ|ΎϤη|ϭ|Ϧϣ
|ϝΎϣ||ΪϳϮ̴Α|ϦδΣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϪΑ|ΩϮη|̶ϣ|ΰϴϧ|΍έ|̶ϠϤϋ|ΕΎϓϼΘΧ΍|ϡΎϤΗ|ϭ|Ϊϧ΍Ωή̳ήΑ|Ζδϴϧ|Ώ|ˬϒϟ΍||Ύϳ|Ζγ΍|ϪΑ|ˬϒϟ΍||ϪΑ|ΩϮη
| Ω΍Ω|
ωΎΟέ΍|
ˬϦϣ|
ϝΎϣ| 
| 
|
ΪϳϮ̴Α|
Ϣϫ|
ϦϴδΣ|
ϭ| 
Ϧϣ
|
||ˬ̶ϠϤϋ|ΕΎϓϼΘΧ΍|Ύϳ|̵ήψϧ|ΕΎϓϼΘΧ΍|ΏΎΑ|έΩ|ϥ΍ϮΗ|̶ϣ|ϪϘτϨϣ|ϥ΁|έΩ|Ϫ̯|ˬΪϳ΁|̶ϣ|ήψϧ|ϪΑ|̶ϓήσ|̶Α|ϪϘτϨϣ|ή̴ϳΩ|̵Ϯγ|ί΍
|ΖϘϴϘΣ|ˬήψϧ|ϡΎϘϣ|έΩ|Ϫ̯|̶ϧΎδϧ΍|Ωή̯|ΖΒΤλ|ϞϤϋ|ϡΎϘϣ|έΩ|̶ΒϠσ|Ζϟ΍Ϊϋ|̵|ϪϘτϨϣ|ϭ|ήψϧ|ϡΎϘϣ|έΩ|̶ΒϠσ|ΖϘϴϘΣ|̵|ϪϘτϨϣ
|ί΍|ΖϴόΒΗ|ή̳΍ΪϨϴθϨΑ|ϩή̯΍άϣ|ΰϴϣ|ζϴ̡|ΩϮΧ|ϥΎϔϟΎΨϣ|ΎΑ|̵΍|ϪϘτϨϣ|̮ϳ|έΩ|ϩΩ΍Ω|ϩίΎΟ΍|ˬΐϠσ|Ζϟ΍Ϊϋ|ϞϤϋ|ϡΎϘϣ|έΩ|ϭ|Ζγ΍|ΐϠσ
|ΖϘϴϘΣ|Ϧϳ΍|Ύϣ|ΩϮη|̶ϣ|Ύϳ΁Ωή̯|ϩή̯΍άϣ|ϥΎϔϟΎΨϣ|ΎΑ|ϥ΍ϮΗ|̶ϣ|ˬϢϴϧ΍ΪΑ| ϞϤϋ|ϡΎϘϣ|έΩ|΍έ|Ζϟ΍Ϊϋ|ί΍|ΖϴόΒΗ|ϭ|ήψϧ|ϡΎϘϣ|έΩ|΍έ|ΖϘϴϘΣ
|̶Ϩόϳ|ˬήψϨϟ΍|̵ΩΎΑ|̶ϓ|ςϘϓ|̶ϟϭ|Ϊϧ΍|ΐϠσ|ϖΣ|ϭ|ΐϠσ|Ζϟ΍Ϊϋ|ήψϨϟ΍|̵ΩΎΑ|̶ϓ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|ˮϢϴηΎΑ|ϪΘη΍Ϊϧ|΍έ|̶ΒϠσ|Ζϟ΍Ϊϋ|Ύϳ|̶ΒϠσ
|ΎΑ|̵ΰϴ̩|ή̳΍|ϭ|Ζγ΍|ΖϘϴϘΣ|ϑήσ|ϪΑ|Ϫϴϟϭ΍|Ϟϴϣ|ˬΪΑΎϴϧ|ϢΣ΍ΰΗ|ΖϘϴϘΣ|ΎΑ|̵ΰϴ̩|̨ϴϫ|ή̳΍|ΪϳΎϴϧ|ζϴ̡|̵ή̴ϳΩ|ΕΎϤΣ΍ΰΗ|̶Θϗϭ
|̶ϓ|̶ϟϭ|ˬΪϧέ΍Ϊϧ|ΩϮΟϭ|ΕΎϤΣ΍ΰΗ|Ϧϳ΍|ήψϨϟ΍|̵ΩΎΑ|̶ϓ|ΪϨ̰ϧ|ϢΣ΍ΰΗ|ή̳΍|Ύϣ΍|Ζγ΍|Ζϟ΍Ϊϋ|ϑήσ|ϪΑ|Ϫϴϟϭ΍|Ϟϴϣ|ˬΪϨ̰ϧ|ϢΣ΍ΰΗ|Ζϟ΍Ϊϋ
|ϡΎϘϣ|έΩ|Ϣϫ|ϭ|ήψϧ|ϡΎϘϣ|έΩ|Ϣϫ|ˬϢϳϮη|̶ϣ| ]̶ϠϤϋ|̶̳Ϊϧί|Ωέ΍ϭ|̶Θϗϭ|̶Ϩόϳ|:Ϊϳ΁|̶ϣ|ζϴ̡|Ζϗϭ|ϪϤϫ|ΕΎϤΣ΍ΰΗ|Ϧϳ΍|ˬϞϤόϟ΍|̵ΩΎΑ
|̶ΒϠσ|Ζϟ΍Ϊϋ|ϭ|̶ΒϠσ|ΖϘϴϘΣ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|Ϊϳ΁|̶ϣ|ζϴ̡|̵ΰϴ̩|Ϫ̩|Ϣϳέ΍ά̳|̶ϣ|έΎϨ̯|΍έ|̶ΒϠσ|Ζϟ΍Ϊϋ|ϭ|̶ΒϠσ|ΖϘϴϘΣ|̶ϫΎ̳|ϞϤϋ
|ΖϘϴϘΣ|ί΍|ήψϧ|ϡΎϘϣ|έΩ|Ϫ̯|̶ϧ΍ϭέ|̵Ύϫ|ϩΎ̴Θγ΍ϮΧ||Ζγ΍|̶ϋΎϤΘΟ΍|̶γΎϨη|ϥ΍ϭέ|ϪΑ|ρϮΑήϣ|ΚΤΑ|Ϧϳ΍|ˮΩέ΍ά̴Α|έΎϨ̯|΍έ|ΩϮΧ
|ΖϠϋ|ΎΟ|ήϫΖγ΍|̶ϔσΎϋ|̵Ύϫ|ϪϘϠϋ|Ύϫ|ϩΎ̴Θγ΍ϮΧ|Ϧϳ΍ί΍|̶̰ϳ|Ϣϳέ΍Ω|̶ϣήΑ|ΖγΩ|̶ΒϠσ|Ζϟ΍Ϊϋ|ί΍|Ϣϫ|ϞϤϋ|ϡΎϘϣ|έΩ|ϭ|̶ΒϠσ
|ΏϮ̰Ϩϣ| ̶Ϩόϳ| ΐμόΗ| ϢΘδϫ| ΐμόΗ| εϮΧ| ΖγΩ| Ϧϣ| ΎΟ| ϥ΁| έΩ| ˬΪηΎΑ| ̶ϔσΎϋ| ̵Ύϫ| ϪϘϠϋ| ˬΖϟ΍Ϊϋ| ϭ| ΖϘϴϘΣ| ί΍| Ϧϣ| ν΍ήϋ΍
|ˬέΩΎϣ|ˬέΪ̡|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|Ύϫ|ϪϘϠϋ|Ϧϳ΍|ϻΎΣ|Ζγ΍|̶ϔσΎϋ|̵Ύϫ|ϪϘϠϋ|ΐΒγ|ϪΑ|ˬΖϟ΍Ϊϋ|ϭ|ΖϘϴϘΣ|ϥΩή̯|̶ϟΎϣΪ̴ϟ|ϭ|ϥΩή̯
|Ύϳ|Ω΍ήϣ|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ύϳ|ˬϢϧ΍Ωή̳Ύη|Ύϳ|ˬϡΪϴΗΎγ΍|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ϊϧέ΍Ω|̭ήΘθϣ|̶ϫϭή̳|ϊϓΎϨϣ|Ϧϣ|ΎΑ|Ϫ̯|̶ϧΎδ̯|Ύϳ|ϥΎΘγϭΩ|ˬήϫ΍ϮΧ|ˬέΩ΍ήΑ
|ϭ|ΖϴϤΣ|εϮΧ|ΖγΩ|Ϣϧ΍ϮΗ|̶ϣ|Ύϫ|Ϧϳ΍|̵|ϪϤϫ|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ϧϣ|ΪηΎΑ|ϡέ΍Ω|Ϫ̯|̶ϳΎϫΪϳήϣ|Ύϳ|Ϊϳήϣ|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ύϳ|ˬϡέ΍Ω|Ϫ̯|̶ϳΎϫΩ΍ήϣ
|Ϧϣ|ΖγϭΩ|ˬΖγ΍|| ϒϟΎΨϣ|Ϫ̯|| ϥϮ̩|̶ϟϭ|ˬΖγ΍|| ΎΑ|ϖΣ|Ϫ̯|ϢϤϬϓ|̶ϣ|̶ϳΎΟ|̮ϳ|̶Ϩόϳ|ϡίέϮΑ|ΐμόΗ|ϭ|ϡϮθΑ|ΖϴΒμϋ
|Ϫ̯|ΪηΎΑ|ϞϤϋ|ϡΎϘϣ|έΩ|ϖΣ|Ϫ̩|ϭ|ϢϴϨ̯|̶ϣ|ήϴΒόΗ|ΖϘϴϘΣ|ϪΑ|ϥ΁|ί΍|Ϫ̯|ˬΪηΎΑ|ήψϧ|ϡΎϘϣ|έΩ|ϖΣ|Ϫ̩|ϻΎΣ|ϢϨ̯|̶ϣ|ΖϳΎϤΣ| |ˬΖγ΍
| ϢϴϨ̯|
̶ϣ|
ήϴΒόΗ|
Ζϟ΍Ϊϋ|
ϪΑ|
ϥ΁|
ί΍
|
|ˬΪϫΩ|̶ϣ|ϥΎθϧ|ΩϮΧ|ί΍|ΪϧέϮΧ|̶ϣ|΍έ|ϭ΍|ΐϳήϓ|Ϫ̯|̶ϧΎδ̯|ϪΑ|ΖΒδϧ|̵ίέϭ|ΐμόΗ|ωϮϧ|̮ϳ|ϥΎτϴη|:Ζγ΍|ϩΪϣ΁|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ
|ϡϮγ|ΖϠμΧ|ϪΑ|ΩΩή̳|̶ϣήΑ|ϭ|Ζγ΍|ύϭέΩ|Ϧϳ΍|Ύϣ|ϢϨ̯|̶ϣ|ΎϤη|ί΍|ήπϟ΍|ϊϓΩ|Ϣϳ΁|̶ϣ|ϭ|ϡϮη|̶ϣ|ΎϤη|̮ϳήη|Ϣϳ΁|̶ϣ|Ϧϣ|Ϫ̯
| Ζγϭ΍|
̵έΎ̯|
ΐϳήϓ|
Ϫ̯|
ϥΎτϴη
|
|ΰϴ̩|̮ϳ|ϪΑ|ΐϳήϓ|ω΍Ϯϧ΍|Ϊγέ|̶ϣ|ήψϧ|ϪΑ|ΩϮη|̶ϣ|Ϊϴ̯ΎΗ|̶ϠϴΧ|ϥΎτϴη|̵έΎ̯|ΐϳήϓ|ϪΑ|ϥ΁ήϗ|ϭ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|:̵έΎ̯|ΐϳήϓ
|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ΪηΎΑ|ΕϭΎϔΘϣ|ΰϴ̩|ϥ΁|ΩϮΑ|ΎΑ|̵ΰϴ̩|ζϳΎϤϧ|ή̳΍|Ζγ΍|ΕϭΎϔΘϣ|εΩϮΑ|ΎΑ|Ϫ̯|̶θϳΎϤϧ|̶Ϩόϳ|ΐϳήϓ|ΪϨΘδϫ|ωΎΟέ΍|ϞΑΎϗ
|ˬΪηΎΑ|˱΍ΪϣΎϋ|ϭ|˱ΎϤϟΎϋ|ή̳΍|ΪηΎΒϧ|˱΍ΪϣΎϋ|ϭ|˱ΎϤϟΎϋ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|Ύϳ|ϭ|ΪηΎΑ|˱΍ΪϣΎϋ|ϭ|˱ΎϤϟΎϋ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|ΐϳήϓ|Ϧϳ΍|ΎϬΘϨϣ|Ζγ΍|έΎ̯|έΩ|̶Βϳήϓ
|ΪηΎΑ|εΩϮΑ|ί΍|ήϴϏ|εΩϮϤϧ|Ϫ̯|ΰϴ̩|ήϫ|εΩϮΑ|ΎΑ|ϖΑΎτϣ|ήϴϏ|ζϳΎϤϧ|ήϫ|̶Ϩόϳ|ΐϳήϓ|Ϫϧή̳΍|ϭ|ϢϴϣΎϧ|̶ϣ|̵έΎ̯|ΐϳήϓ|΍έ|ϥ΁
|̶ϫΎ̳|˱ϼΜϣ|Ωέ΍Ω|ϒϠΘΨϣ|ω΍Ϯϧ΍|̵έΎ̯|ΐϳήϓϥΩή̯|Ϫ΋΍έ΍|̵Ϊμϗ|ϪΑ|΍έ|Ωέ΍Ϊϧ|ΖϘΑΎτϣ|ϊϗ΍ϭ|ΎΑ|Ϫ̯|΍έ|̵΍|ϩϮϠΟ|̶Ϩόϳ|̵έΎ̯|ΐϳήϓ
|Ϧϳ΍|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|ϭ|ϥ΁ήϗ|Ζδϴϧ|̶ϧΪϣ΁|ήΑ|Ϫ̯|ϢϴϫΩ|̶ϣ|̵΍|ϩΪϋϭ|Ϣϫ|̶ϫΎ̳|Ζδϴϧ|ϪϧϮ̳|ϥ΁|Ϫ̯|ϢϴϨ̯|̶ϣ|ϒλϭ|ϥΎϨ̩|΍έ|̵ΰϴ̩
|Ϧϳ΍|ˬΪϨ̯|̶ϣ|ϥΎτϴη|Ϫ̯|̶ϳΎϫέΎ̯|ί΍|̶̰ϳ|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|̶ϘϠΗ|έΩ|˱ϻϭ΍|ΪϨϫΩ|̶ϣ|ΖΒδϧ|ϥΎτϴη|ϪΑ|΍έ|̵έΎ̯|ΐϳήϓ|Ϣδϗ|ϭΩ
|Ζγ΍ϮΧ|̶ϣ|̶Θϗϭ|˱ϼΜϣ|ΪϨ̯|̶ϣ|ϒϴλϮΗ|Ζδϴϧ|Ϫ̯|ϪϧϮ̳|ϥ΁|΍έ|΍ΪΧ|ΪϨ̯|̶ϣ|ϒϴλϮΗ|Ύϣ|̵΍ήΑ|Ζδϴϧ|Ϫ̯|ϥΎϨ̩|΍έ|ΎϴϧΩ|Ϫ̯|Ζγ΍
|ΖΧέΩ|Ϧϳ΍|ί΍|Ζγ΍|ϪΘϔ̳|΍άϟ|ϭ|ΪϨ̯|̶ϣ|ΖΑΎϗέ|αΎδΣ΍|ΎϤη|ΎΑ|΍ΪΧ||Ϫ̯|Ωή̯|ϒϴλϮΗ|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍|΍έ|΍ΪΧ|ˬΪΒϳήϔΑ|΍έ|΍ϮΣ|ϭ|ϡΩ΁
|Ϧϳ΍|ϪΑ| ΪϳέϮΨϧ|Ύϫ|Ϧϳ΍|̵ϭΩ|ήϫ|ί΍|Ϫ̩|ϭ| ]Ύϫ|Ϧϳ΍|ί΍|̶̰ϳ|ί΍|Ϫ̩|ϻΎΣ||ΪϳέϮΨϧ|ΩϮϠΧ|ϭ|ΪϠΧ|ΖΧέΩ|Ϧϳ΍|ί΍|Ύϳ|Ζϓήόϣ
|ϪΑ||:Ζϔ̳|΍ΪΧ|ˬΪϧΩέϮΧ|Ζϓήόϣ|ΖΧέΩ|ί΍|̶Θϗϭ|:Ζγ΍|ϩΪϣ΁|Ε΍έϮΗ|έΩΩή̯|Ϫοήϋ|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|΍ΪΧ|ί΍|̶ΘγέΩΎϧ|ήϳϮμΗ| ΐϴΗήΗ
|ΩΎΠϳ΍|̵ήτΧ|ˬΪϧΩϮΑ|ϩΩέϮΨϧ|Ζϓήόϣ|ΖΧέΩ|Ϧϳ΍|ί΍|ΎΗ|Ϫ̯|ΩϮΑ|ΎϫήΗ|ΐϘϋ|ϥ΁|̶ΘΧέΩ|̮ϳ|ΪϫΩ|̶ϣ|ΖγΩ|ϪΑ|ϥΎτϴη|Ϫ̯|̵ήϴΒόΗ
|Ϧϣ|ΎΑ|ϕέΎϓ|ϕήϓ|ϭ|ΕϭΎϔΗ|ϭΩ|Ζϓήόϣ|ΖΧέΩ|̵|ϩϮϴϣ|ϥΩέϮΧ|ί΍|ϞΒϗ|Ϊϧ΍|ϩΩέϮΧ|Ζϓήόϣ|ΖΧέΩ|ί΍|ϥϮϨ̯΍|Ύϫ|Ϧϳ΍|Ύϣ΍|Ωή̯|̶Ϥϧ
|ˬΪϨΘη΍Ϊϧ|Ζϓήόϣ|ΎΗ|ΪϨΘδϴϧ|Ϫϧ΍ΩϭΎΟ|Ύϫ|ϥ΁|ϭ|ϡ΍|Ϫϧ΍ΩϭΎΟ|Ϧϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ή̴ϳΩ|ϭ|ΪϨΘη΍Ϊϧ|ΎϬϧ΁|ϭ|ϢΘη΍Ω|Ζϓήόϣ|Ϧϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̶̰ϳ|ˬΪϨΘη΍Ω

|̶ϣ|΍έ|Ϣϧ΍Ω|̶ϣ|Ϧϣ|Ϫ̩|ϥ΁|ϭ|Ϊϧ΍|ϩΪη|Ζϓήόϣ|̵΍έ΍Ω|ΪϧΩέϮΧ|Ζϓήόϣ|ΖΧέΩ|ί΍|Ϫ̯|ϻΎΣ|̶ϟϭ|Ωή̯|̶Ϥϧ|ΩΎΠϳ΍|̵ήτΧ|̶̴ϧ΍ΩϭΎΟ
|ΪϧΎϣ|̶Ϥϧ|̶ϗΎΑ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|ϭ|Ϧϣ|ϦϴΑ|̶ϗήϓ|ή̴ϳΩ|ΩϮη|ϩΩέϮΧ|Ϣϫ|ϥ΁|ί΍|ή̳΍|ϥϮ̩|ˬΖγ΍|̭ΎϧήτΧ|̶̴ϧ΍ΩϭΎΟ|ΖΧέΩ|΍άϟ|ϭ|ΪϨϧ΍Ω
|Ύϫ|ϥ΁|ΖϬΟ|Ϧϳ΍|ί΍|ϭ|ΩέϮΧ|ΪϨϫ΍ϮΧ|ϥ΁|ί΍|ϭ|ˬϩΩή̯|΍Ϊϴ̡|΍έ|̶̴ϧ΍ΩϭΎΟ|ΖΧέΩ|ϻ΍|ϭ|Ϣϴϧ΍ήΑ|ϥϭήϴΑ|ΖθϬΑ|ί΍|΍έ|Ύϫ|ϥ΁|ΪϳΎΑ|β̡
|ϒϴλϮΗ|ˬ̵έΎ̯|ΐϳήϓ|Ϣϫ|Ϧϳ΍|ΩϮΑ|ϩΩή̯|ΩΎΠϳ΍|΍ϮΣ|ϭ|ϡΩ΁|̵΍ήΑ|΍ΪΧ|ί΍|ϥΎτϴη|Ϫ̯|ΩϮΑ|̵ήϳϮμΗ|Ϧϳ΍|Ϊϧ΍έ|ϥϭήϴΑ|ΖθϬΑ|ί΍΍έ
| ] ]Ζδϫ|
Ϫ̯|
ϥΎϨ̩|
ϥ΁|
Ϫϧ|
ˬΖγ΍|
̵ΰϴ̩
|
|ϩΪϋϭ|ˬΪϫΩ|̶ϣ|Ϫ̯|̵΍|ϩΪϋϭ|ϦϳήΘθϴΑ|ΪϨΘδϴϧ|̶ϧΪϣ΁ήΑ|Ϫ̯|ΪϫΩ|̶ϣ|̶ϳΎϫΪϴϋϭ|ϩΪϋϭ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ˬϥΎτϴη|̵έΎ̯|ΐϳήϓ|ϡϭΩ|Ϣδϗ
|έΩ|Ϣϫϭ|ΎϴϧΩ|έΩ|΍έ|ΎϤη|Ϧϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ζγ΍|ϩΩ΍Ω|ϩΪϋϭ|΍έ|ϭΩ|ήϫ|ˬ̵ϭήΧ΍|Εήμϧ|Ϣϫ|ϭ|̵ϮϴϧΩ|Εήμϧ|Ϣϫ|˭Ζγ΍|Εήμϧ|̵
|̶ΒϟΎΟ|ΕΎ̰ϧ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|Ζγ΍|ϥΎτϴη|ˬΪϳϮΟ|̶ϣ|̵ήΒΗ|ϥΎτϴη|ϥ΍ϭήϴ̡|ί΍|Ϫ̯|̶δ̯|ϝϭ΍|ˬΕήΧ΁|έΩ|ϪΘΒϟ΍|ϢϨ̯|̶ϣ|̮Ϥ̯|ΕήΧ΁
|Ϧϳ΍|ϮΗ|ˬϥΎτϴη|Ϫ̯|ΩϮη|̶ϣ|ϪΘϔ̳|̶Θϗϭ|:Ζγ΍|ϩΪη|ϞϘϧ|ϥ΁ήϗ|έΩΩέ΍Ω|ΩϮΟϭ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|ϭ|ϥ΁ήϗ|έΩ|ϪϋΪΧ|̶γΎϨη|ϥ΍ϭέ|ΏΎΑ|έΩ
|ΕϮϋΩ|̶ϧΎϤϬϣ|̮ϳ|ϪΑ|ϦΘϓέ|̵΍ήΑ|ΎϤη|ί΍|ή̳΍||ϡΩή̯|ΕϮϋΩ|Ϧϣ|ˬϡΩή̴ϧ|έΎΒΟ΍|΍έ|̶δ̯|Ϧϣ|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ˮ̵΍|ϩΩή̯|ΕϮϋΩ|΍έ|Ύϫ
|̶ϟϭ|ϡΩή̯|ΕϮϋΩ|Ϧϣ|ΪϳϮ̳|̶ϣ|Ϣϫ|ϥΎτϴη|Ζδϴϧ|ΎϤη|ήΒΠϣ|Ϫ̯|ϩΪϨϨ̯|ΕϮϋΩ|Ϊϳϭήϧ|Ύϳ|ΪϳϭήΑ|Ϫ̯|ΖγΎϤη|ΎΑ|έΎϴΘΧ΍|ˬΪϧΩή̯
|Ϫϧ΍έΎΘΨϣ|ϥΎηΩϮΧ|Ϊϧήϴ̴Α|΍έ|̶δ̯|ϥΎΒϳή̳|ϭ΍|ήσΎΧ|ϪΑ|ΪϳΎΒϧ|ˬΩϮΑ|έΎΘΨϣ|̵ΩϮΟϮϣ|ή̳΍|ΪϳϮ̳|̶ϣ|̶Ϩόϳ|ϡ΍|ϩΩή̰ϧ|ϥΎηέϮΒΠϣ
|ΕϮϋΩ|̶Θϗϭ|΍ή̩ΪϨΘϓήϳά̢ϧ|΍έ|Ϧϣ|ΕϮϋΩ|ϭ|Ϊϧ΍|ϩΩή̰ϧ|΍έ|έΎ̯|Ϧϳ΍|Ϣϫ|̶ϠϴϠϗ|ϭ|ΫΎη|ϩΪϋ|̮ϳ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ΎϤ̯|ΪϧΩή̯|έΎϴΘΧ΍|΍έ|ϩ΍έ|Ϧϳ΍
|έΩ|ΪϴϫΪΑ|Ύϣ|ϪΑ|ˬΪϧ΍|ϪΘϓήϳά̡|΍έ|Ύϣ|ΕϮϋΩ|Ϫ̯|΍έ|̶ϧΎδ̯|ήϔϴ̯|Ϣϫ|ϻΎΣ|β̡|ˮΪϴϫΩ|̶Ϥϧ|Ύϣ|ϪΑ|΍έ|Ύϫ|ϥ΁|ε΍ΩΎ̡|ˬΪϨΘϓήϳά̢ϧ|΍έ|Ύϣ
|Ζγ΍|ήϘϓ|̵|ϩΪϋϭ|ˬΖγ΍|Ϫϧ΍έΎ̯|ΐϳήϓ|̵|ϩΪϋϭ|ˬϩΪη|ϩΩ΍Ω|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|ϥΎτϴη|ϝϮϗ|ί΍|Ϫ̯|̵Ϊϴϋϭ|ΎϬϨΗ|Ζδϫ|Ϣϫ|Ϊϴϋϭ|̵|ϪϴΣΎϧ
|ΩϮΧ|ϪΑ|ΪϴϳϮ̴Α|Ζγ΍έ|Ϊϴϫ΍ϮΧ|̶ϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ξΤϣ|ϪΑΪϧΎγήΗ|̶ϣ|ήϘϓ|ί΍|΍έ|ΎϤη|ϥΎτϴη|ˬήϘϔϟ΍|Ϣ̯Ϊόϳ|ϥΎτϴη||:ΪϳϮ̳|̶ϣ|ϥ΁ήϗ
|ΪϳΎΑ|΍έ|ΖϧΎϴΧ|̮ϳ|̵ϮϠΟ|ϢϳϮ̳|̶Ϥϧ|Ζγ΍έ|β̡|ˬϡϮη|̶ϣ|ήϴϘϓ|ϭ|ΪϨ̯|̶ϣ|ϥϭήϴΑ|΍ήϣ|ϩέ΍Ω΍|βϴ΋έ|ϢϳϮ̴Α|Ζγ΍έ|ή̳΍|ΪϴϳϮ̳|̶ϣ
|΍έ|ϥ΁|ή̳΍|Ϫ̯|Ζγ΍|̵΍|ϩΪϋϭ|ΎϬϨΗ|Ϧϳ΍|ΪϳϮη|̶Ϥϧ|ϊϧΎϣ|ˬΪϧϮη|ΎϤη|ήϘϓ|ΐΟϮϣ|ϥ΍έΎ̯|ΖϧΎϴΧ|ΪϳΎΑ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|αήΗ|ί΍|̶ϟϭ|ˬΪϳήϴ̴Α
|ΪϴηΎΑ|ϩήϴϏ|ϭ|Ϟϐη|ˬϪ̪Α|ˬϥί|ˬϩΪϨϳ΁|ή̰ϓ|ςϘϓ|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|Ύϣ|ϪΑ|ϢϳϮη|έΎ̩Ω|̶όοϭ|ήϫ|ϪΑ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|Ζγ΍|̶ϓΎ̯|ˬ|ΪϴϨ̯|έϭΎΑ
| ]ΪϧΎγήΗ|̶ϣ|ήϘϓ|ί΍|΍έ|ΎϤη|Ϫ̯|Ζγ΍|ϥΎτϴη|ϭ|Ζγ΍|ϥΎτη|έΎ̯|Ϧϳ΍|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ϥ΁ήϗ|ήϘϓ|ϪΑ|ΩΩή̳|̶ϣήΑ|Ύϫ|Ϧϳ΍|̵|ϪϤϫ|ϭ
|ήϘϓ|ΪγήΗ|̶ϣ|ϥ΁|ί΍|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|̶Ϡ΋ΎΣ|ΰϴ̩|ϝϭ΍|Ϫ̯|Ϊϧ΍Ω|̶ϣ|Ϧϳ΍|ί΍|΍έ|ϥΎδϧ΍|̵Ύϫ|̶̳̬ϳϭ|ί΍| ̶̰ϳ|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|ΕήπΣ
|̶ϣ|ˬ̵Ϯη|̶ϣ|ήϴϘϓ|̶Ϩ̯|έΎ̯|Ϧϳ΍|ή̳΍|Ζϔ̳|ϭ΍|ϪΑ|̶δ̯|ή̳΍|ϭ|Ζγ΍|ϥΎγήΗ|ήϘϓ|ί΍|Ϫ̯|ϩΪη|ϪΘΧΎγ|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍|ϥΎδϧ΍|˱ϼλ΍|Ζγ΍
| ΪγήΗ
|
|Ϫ̩|ϥ΁|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ΖγΎϤη|ϦϤηΩ|ϥΎτϴη|Ϫ̯|Ζγ΍|ϩΪη|ϥ΍ϭ΍ήϓ|Ϊϴ̯ΎΗ|ΐϠτϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|ϭ|ϥ΁ήϗ|έΩ|:ϥΎδϧ΍|ΎΑ|̶ϨϤηΩ
|Ύϣ|ϊϗϮϣ|Ϫ̩|ϢϨϳ΍Ω|̶Ϥϧ|΍έ|ϥ΁|̵ΎϨόϣ|̶ϟϭ|ϢϳήΑ|̶ϣ|έΎ̯|ϪΑ|΍έ|̶ϨϤηΩ|ϭ|̶ΘγϭΩ|φϔϟ|έΪϘ̩|Ζγ΍|̶ϨϤηΩ|ϡϮϬϔϣ|ˬΩϮη|ϞϴϠΤΗ|ΪϳΎΑ
||:ΪϳΎϣήϓ|̶ϣ|ϥ΁ήϗ|ˮΖγ΍|ϦϴδΣ|ϦϤηΩ|ϦδΣ||Ϣϴϧ΍ϮΗ|̶ϣ|ϊϗϮϣ|Ϫ̩|Ύϳ|ˮΖγ΍|ϦϴδΣ|ΖγϭΩ|ϦδΣ||Ϫ̯|ϢϴϳϮ̴Α|Ϣϴϧ΍ϮΗ|̶ϣ
|ϞϴϠΤΗ|ˮΖγΎϨόϣ|Ϫ̩|ϪΑ|ϦΘη΍ΪΘγϭΩ|ϭ|ΐΣ|Ϧϳ΍|Ωέ΍Ω|ΖγϭΩ|΍έ|Ύϫ|Ϧϳ΍|Ϣϫ|΍ΪΧ|ϭ|Ϊϧέ΍Ω|ΖγϭΩ|΍έ|΍ΪΧ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ˬϪ˴ϧϮ͊ΒΤϳ|ϭ|ϢϬ͊ΒΤϳ
|ˮ|Ζγ΍|| ϦϤηΩ||| Ύϳ|Ζγ΍|| ΖγϭΩ||| ϢϴϳϮ̴Α|Ϫ̯|ϢϴΘδϫ|ίΎΠϣ|ϊϗϮϣ|Ϫ̩|Ύϣ|Ζγ΍|̵έ΍ϮηΩ|έΎϴδΑ|έΎ̯|ˬϡϮϬϔϣ|ϭΩ|Ϧϳ΍
|̵ΎΟ|ϪΑ|ˬϢϳήΒΑ|έΎ̯|ϪΑ|ϥΎηΩϮΧ|̵ΎΟ|ϪΑ|΍έ|̶ϨϤηΩ|ϭ|̶ΘγϭΩ|ϡϮϬϔϣ|̶Θϗϭ| ]ˮϢϳέ΍Ω|ϪϴΟϮΗ|ΩϮΧ|̵ΎϋΩ΍|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|ϊϗϮϣ|Ϫ̩
|ϡϮϬϔϣ|ϞϴϠΤΗ|̶γΎϨη|ϥ΍ϭέ|έΩ|Ϣϫ|ϭ|
]̶ϔδϠϓ|βϔϨϟ΍|ϢϠϋ|έΩ|Ϣϫ|ˬέ΍ϮηΩ|έΎϴδΑ|ΚΣΎΒϣ|ί΍|̶̰ϳ|ˮ̶ϳΎΟ|Ϫ̩|ϪΑ|̶Ϩόϳ|εΩϮΧ
|έΩ| ΍˱ΪόΑ| Ϫ̯| ΖηϮϧ| ̶Ϡμϔϣ| ̵| ϪϟΎγέ| ˬϞϳήΑΎ̳| ϢϧΎΧ| ϡΎϧ| ϪΑ| ̶ϠϴϠΤΗ| ϥΎϓϮδϠϴϓ| ί΍| ̶̰ϳ| ζϴ̡| ϝΎγ| ΪϨ̩| ˬΖγ΍| ̶ϨϤηΩ| ϭ| ̶ΘγϭΩ
|ΖγϭΩ|̶δ̯|Ϫ̩|ϢϴϳϮ̴Α|Ϣϴϧ΍ϮΗ|̶ϣ|ϊϗϮϣ|Ϫ̩|Ύϣ|ϭ|ˮϪ̩|̶Ϩόϳ|̶ΘγϭΩ|Ϫ̯|ˬ̶ΘγϭΩ|ϡϮϬϔϣ|ϞϳΫ|έΩ|ˬϩΪη|Ύ̩|̶ϔδϠϓ|̵Ύϫ|ϩΪϳΰ̳ήΑ
|έΩ|ϒϠΘΨϣ|ϥΎϓϮδϠϴϓ|ί΍|ήϳήϘΗ|ϩΩέΎϬ̩|Ύϳ|ϩΩΰϴγ|̶ΘγϭΩ|ΏΎΑ|έΩ|ΎΟ|ϥ΁|έΩ|ˮΖδϴϧ|̶δ̯|Ϫ̩|ΖγϭΩ|̶δ̯|Ϫ̩|ϭ|ˮΖγ΍|̶δ̯|Ϫ̩
|έΩ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ˬΪηΎΑ|Ϧϳ΍|̶ΘγϭΩ|ί΍|Ω΍ήϣ|ί΍|:Ζγ΍|ϪΘϔ̳|Ϫ̯|ΕέϮλ|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ζγ΍|ϪΘδϧ΍Ω|΍έΎ̯Ύϧ|΍έ|ϪϤϫ|ϭ|ϩΩή̯|Ϫ΋΍έ΍|ΦϳέΎΗ|ϝϮσ
|ϭ| 4]̶ϓήϋ|ϢϬϓ|ϪΑ|ωϮΟέ|ΎΑ|ϭ΍|̵Ύϫ|ϞϴϠΤΗ|̵|ϪϤϫ|ϢϳήΑ|̶ϣ|έΎ̯|ϪΑ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ΎΑ|ˬϢϳήΒΑ|έΎ̯|ϪΑ|΍έ|̶ΘγϭΩ|ήϴΒόΗ|ΪϳΎΒϧ|ΩέϮϣ|ϥϼϓ
|΍έ|̶ϨϤηΩ|ϭ|̶ΘγϭΩ|φϔϟ|Ϫ̯|Ϣϴϧ΍Ω|̶Ϥϧ|˱ΎϘϴϗΩ|Ύϣ|ί΍|ϡ΍Ϊ̯|̨ϴϫ|Ϫ̯|ΪϫΩ|̶ϣ|ϥΎθϧ|ΐϴΗήΗ| Ϧϳ΍|ϪΑ|ϭ|ΩϮη|̶ϣ|ϡΎΠϧ΍| ]̵ΩΎϋ|ϥΎΑί
|ΖγϭΩ|΍έ|̶δ̯|Ϫ̯|Ζγ΍|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍|ϝΎϔσ΍|έΩ|˱ΎλϮμΨϣ|ϭ|ήψϨϟ΍|̵ΩΎΑ|̶ϓϢϳήΑ|̶ϣ|έΎ̯|ϪΑ|˱ΎϤ΋΍Ω|̶ϟϭ|ϢϳήΒΑ|έΎ̯|ϪΑ|ΪϳΎΑ|ϊϗϮϣ|Ϫ̩
||ˬΪϨ̯|̶ϣ|Ϣϫ΍ήϓ|΍έ|Ύϫ|ϥ΁|Ϊϴϧ΍ΪΑ|Ύϳ|ΪϨ̯|̶Ϥϧ|Ϣϫ΍ήϓ|΍έ|Ύϫ|ϥ΁|ΪϨϳΎηϮΧ|Ϫ̯|̶δ̯|ϭ|ΪϨ̯|̶ϣ|Ϣϫ΍ήϓ|΍έ|Ύϫ|ϥ΁|ΪϨϳΎηϮΧ|Ϫ̯|ΪϨϣΎϧ|̶ϣ
|Ϫ̪Α|ΪϨϳΎηϮΧ|ΪϨΘδϧ΍ϮΘϧ|έΩΎϣ|ϭ|έΪ̡|ή̳΍|Ϫ̯|Ζγ΍|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍|̶ϨϤηΩ|ϭ|̶ΘγϭΩ|̶ϘϠΗ|ϝΎγ| ί΍|ήΘϤ̯|ϝΎϔσ΍|έΩ|ΪϨϣΎϧ|̶ϣ||ϦϤηΩ
|έΪ̡ή̳΍|ˬΖγ΍|έϮσ|ϦϴϤϫ|Ϣϫ|Ϊϴϧ΍ΪΑ|ΏΎΑ|έΩ|ΪϨ̯|̶ϣ|̶ϨϤηΩ|ω΍ΰΘϧ΍|Ϫ̪Α|Ϣϫ|ΕέϮλ|Ϧϳ΍έΩ|ˬΪϨϫ΍ϮΨϧ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ϫϧ|ϭ|ΪϨϨ̯|Ϣϫ΍ήϓ|΍έ
|ϦΘδϧ΍ϮΗ| ̶ΘΣ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ̶ϨϤηΩ| ω΍ΰΘϧ΍ˬΪϨϨ̯| ̶Ϥϧ| ϊϓΩˬΪϨϨ̯| ϊϓΩ| ΪϨϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ϥϮ̩ϭ| ˬΪϨϨ̯| ϊϓΩ| ΍έ| ̵ΪϨϳ΁ΪΑ| ΪϨϧ΍ϮΘϧ| ̵έΩΎϣϭ
|̶ϣ|ϭ|ΪϨ̯|̶ϣ|ϪϓΎο΍|ΰϴϧ|΍έ|ϞϣΎϋ|Ϧϳ΍|ˬΪγέ|̶ϣ|̶̴ϟΎγ| |Ϧγ|ϪΑ|Ϣ̯|Ϣ̯|Ϫ̯|̶ϧΎϣί|ΎΗ|Ϫ̪Α|Ύϣ΍|Ωέ΍Ϊϧ|ΩϮΟϭ|εέΩ|ˬϦΘδϧ΍ϮΘϧϭ
|ˬΪϧ΍ϮΗ|̶ϣ|Ϫ̯|ΎΟ|ϥ΁|ΎΗ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶δ̯|ϥ΁|ϦϤηΩ|ϭ|ΪϨ̯|Ϣϫ΍ήϓ|΍ήϣ|ΪϨϳ΁|εϮΧ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|Ϫ̯|ΎΟ|ϥ΁|ΎΗ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶δ̯|ΖγϭΩ|ΪϳϮ̳
|ϪΑ|̶ϫΎ̳|ΪϨΘδϴϧ|ΖγέΩ|Ύϫ|ϞϴϠΤΗ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ϊϗ΍ϭ|Ύϣ΍|΁|ί΍έΎ̯ΪϨ̯|̶ϣ|Ϣϫ΍ήϓ|΍ήϣ|ΪϨϳ΁ΪΑ|Ύϳ|ΪϨ̯|̶Ϥϧ|Ϣϫ΍ήϓ|΍ήϣ|ΪϨϳ΁|εϮΧ

|ϞϴϟΩ|ϪΑ|ϭ|Ϊϳέ΍Ω|̶ϣίΎΑ|ϭ΍|ί΍|΍έ|̶δ̯|ΪϨϳ΁|εϮΧ|ˬ̶ΘγϭΩ|ϞϴϟΩ|ϪΑ|ΎϤη|Ϫ̯|ΪϳϮ̳|̶ϣ|΍έ|Ϧϳ΍|̵ΩΎϋ|ϢϬϓ|̶Ϩόϳ||Ϊϳ΁|̶ϣ|ήψϧ
|ΕΎΒΟϮϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶δ̯| Ϧϣ|ΖγϭΩ| Ϫ̯| Ζϔ̳| ΩϮη| ̶Ϥϧ| ΍˱ήϫΎχ| ΪϴϨ̯| ̶ϣ| Ϣϫ΍ήϓ| ̶δ̯| ̵΍ήΑ| ΍έ| ̵ΪϨϳΎηϮΧ| ̮ϳ| ˬΩϮΧ| ̶ϨϤηΩ
|̵Ύϫ|Ϫ̪Α|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ύϣ|ˬΪηΎΑ|έϮΟ|Ϧϳ΍|ή̳΍|Ωέϭ΁|Ϣϫ΍ήϓ|΍ήϣ|ΪϨϳ΁ΪΑ|ΕΎΒΟϮϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶δ̯|Ϧϣ|ϦϤηΩ|ϭ|Ωέϭ΁|Ϣϫ΍ήϓ|΍ήϣ|ΪϨϳΎηϮΧ
|̶Ϥϧ|ϪϳΎδϤϫ|ήδ̡|̵΍ήΑ|ϥϮϳΰϳϮϠΗ|ϥΪϳΩ|ϊϧΎϣ|ϥΎΤΘϣ΍|ΐη|Ζϗϭ|̨ϴϫ|Ύϣ|ϥϮ̩|ˬϥΎϣΩϮΧ|̵Ύϫ|Ϫ̪Α|ΎΗ|ϢϳΩϮΑ|ήΗ|ΖγϭΩ|ϪϳΎδϤϫ
|αΎδΣ΍|ϞϴϟΩ|ϪΑ|ˬϢϴϨ̯|̶ϣ|έϭΩ|εΪϨϳ΁|εϮΧ|ί΍|΍έ|ϥΎϣΩϮΧ|̵|Ϫ̪Α|̶Ϩόϳ|ˬϢϴϨ̯|̶ϣ|΍έ|έΎ̯|Ϧϳ΍|ϥΎϣΩϮΧ|ήδ̡|̵΍ήΑ|̶ϟϭ|ˬϢϳϮη
|̶ϫΎ̳|ϊϗ΍ϭ|έΩϢϳέ΍Ϊϧ|̶ΘγϭΩ|ϭ΍|ΎΑ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϞϴϟΩ|ϪΑ|ˬϢϴϨ̯|̶Ϥϧ|΍έ|έΎ̯|Ϧϳ΍|ϪϳΎδϤϫ|̵|Ϫ̪Α|ΎΑ|ϭ|Ϣϳέ΍Ω|ϭ΍|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ϫ̯|̶ΘγϭΩ
|έΩ|ϢϴϨ̯|Ωέ΍ϭ|ϞΑΎϘϣ|Ωήϓ|ϥ΁|̶ϫΎ̳|ϭ|̭΍έΩ΍|̵|ϪτϴΣ|έΩ|΍έ|̵ΪϨϳ΍ΪΑ|ϭ|ϢϴϨ̯|έϭΩ|ϭ΍|ί΍|΍έ|̵ΪϨϳΎηϮΧ|Ϫ̯|ΪϨ̯|̶ϣ|ΎπΘϗ΍|̶ΘγϭΩ
|ϪΑ|Ύϣ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ήΒϣΎϴ̡|̶ΘγϭΩ|ϭ|Ύϣ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ϥΎτϴη|ϥΩϮΑ|ϭΪϋ|ϢϴϨϴΒΑ|Ϣϴϫ΍ϮΧ|̶ϣ|ϢϴϨ̯|ή̯Ϋ|ΪϳΎΑ|΍έ|̵΍|ϪΘ̰ϧ|ΪϨ̩|ϪϟΎδϣ|Ϧϳ΍|ΏΎΑ
| ˮΖγΎϨόϣ|
Ϫ̩
|
|ϞΑΎϘϣ|έΩ|ϥΎτϴη|ΎΑ|΍έ|Ϳ΍ΪΒϋ|ϦΑ΍|ΪϤΤϣ|Ϫ̰ϠΑ|ˬΩέ΍ά̳|̶Ϥϧ|Ϣϫ|ϞΑΎϘϣ|έΩ|΍έ|ϥΎτϴη|ϭ|΍ΪΧ|ϩΎ̳|̨ϴϫ|ˬΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|ΕήπΣ
|Ωή̯|̶ϣ|ˬ̶ϧΎϗήΧ|ϦδΤϟ΍|ϮΑ΍|ˬ̶ϳΎϨγ|ϭ|έΎτϋ|ϞΜϣ|̱έΰΑ|ϥΎγ΍ήΧ|ϥΎϓέΎϋ|ί΍|̵έΎϴδΑ|Ϫ̯|Ζδϫ|̵έΎ̯|Ϧϳ΍|ϭ|Ωέ΍ά̳|̶ϣ|Ϣϫ
|΍έ|Ύϣ|̶̳Ϊϧί|̵|Ϫλήϋ|ΐϴϗέ|ϭΩ|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|ˬΪϧΪη|̶ϘϠΗ|ϥΎτϴη|ϭ|΍ΪΧ|ˬΪϨΘδϫ|Ύϣ|̶̳Ϊϧί|̵|Ϫλήϋ|έΩ|Ϫ̯|ΐϴϗέ|ϭΩ|ϥ΁|ΪόΑ
|ˬΖγΎϤη|ΖγϭΩ|Ϫ̯|ϥ΁|ΖγΎϤη|ϦϤηΩ|ϥΎτϴη|ϭ|ΖγΎϤη|ΖγϭΩ|ι|ΪϤΤϣ|:ΪϳϮ̳|̶ϣ|ϭ|Ϊϧ΍Ω|̶ϣ|ϥΎτϴη|ϭ|ι|ΪϤΤϣ
|ϥ΁|ί΍|Ϣ̯|ϥΎτϴη|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϞΜϣ|ΪϨϴΑ|̶Ϥϧ|ϥΎτϴη|ϭ|΍ΪΧ|ϦϴΑ|΍έ|ΖΑΎϗέ|Ϊϳέ΍ΪΑ|ζϨϤηΩ|ˬΖγΎϤη|ϦϤηΩ|Ϫ̯|ϥ΁|ϭ|Ϊϳέ΍ΪΑ|ζΘγϭΩ
|ϭ|ΪϤΤϣ|Ϊϧέ΍Ω|΍ϮϋΩ|Ύϣ|ήγ|ήΑ|ΩϮΟϮϣ|ϭΩ|Ζϗϭ|ϪϤϫ|Ϫ̯|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|Ϣϫ|̱έΰΑ|ϥΎγ΍ήΧ|̵Ύϓήϋ|ΪϨ̯|ΖΑΎϗέ|΍ΪΧ|ΎΑ|Ϊϧ΍ϮΘΑ|Ϫ̯|Ζγ΍
|Ύϣ|ήψϧ|Ϊϫ΍ϮΧ|̶ϣ|ϭ|ΖγΎϣ|ϦϤηΩ|ˬϥΎτϴη|ϭ|ΪϨ̯|ΐϠΟ|ΩϮΧ|ϑήσ|ϪΑ|΍έ|Ύϣ|Ϊϫ΍ϮΧ|̶ϣ|ϭ|ΖγΎϤη|ΖγϭΩ|ι|ΪϤΤϣ|ϥΎτϴη
|ϥΎηήΒϣΎϴ̡|̶ϣϮϗ|ϭ|ϩϭή̳|ήϫ|̵΍ήΑ|ϭ|ˬΖγ΍|ήΒϣΎϴ̡|κΨη|ϥΎϤϫ|ϦϴϤϠδϣ|Ύϣ|ΩέϮϣ|έΩ|ΪϤΤϣ|ί΍|ϥΎηΩ΍ήϣ|ϪΘΒϟ΍ΪϨ̯|έϭΩ|ϭ΍|ί΍|΍έ
|ΐϴϗέ|ϭ|ΖγΎϫ|̶ϨϤηΩ|ϭ|Ύϫ|̶ΘγϭΩ|Ϧϳ΍|ϥ΍Ωή̳|ϪϳΰόΗ|΍ΪΧ|ΪϨϨ̯|̶ϣ|ΖΑΎϗέ|ϥΎτϴη|ΎΑ|Ύϫ|ϥ΁|̶̳Ϊϧί|̵|Ϫλήϋ|έΩ|ˬϥΎθ̳έΰΑ|ϭ
|ϭ|ΪϧΎγήΑ|ΖθϬΑ|΍έ|Ύϣ|Ϊϫ΍ϮΧ|̶ϣ|̶̰ϳ|ˬΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|ήϴΒόΗ|ϪΑ|ϭ|ΪϨϨ̯|̶ϣ|ω΍ΰϧ|Ύϣ|ήγ|ήΑ|ϊϘϟϭ|έΩ|Ϫ̯| ήϔϧ|ϭΩ|ϥ΁|Ζδϴϧ
| Ζγ΍| Ϳ΍ΪΒϋ| ϦΑ΍| ΪϤΤϣ| ̶̰ϳ| ϭ| ϥΎτϴη| ̶̰ϳ| ˬΪϧΎθ̰Α| ϢϨϬΟ| ϪΑ| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ̵ή̴ϳΩ
|
|
|
|ΎϴϨϏ| ̶Η΃| Ϧϣ| ϭ| Ϫ͉Αέ| Ϯ̰θϳ| ΢Βλ΍| Ϧϣ| ϭ| ΄τΧΎγ| Ϳ΍| ˯ΎπϘϟ| ΢Βλ΍| ΪϘϓ| Ύ˱ϨϳΰΣ| ΎϴϧΪϟ΍| ̶Ϡϋ| ΢Βλ΍| Ϧϣ| :ϡϼδϟ΍| ϪϴϠϋ| ϝΎϗ| ϭ ]|
| ϪϨϳΩ|
ΎΜϠΛ|
Ω˵ ΎϨϐϟ|
Ϫϟ|
ϊο΍ϮΘϣ
|
|ΖϳΎ̰η|ˬϩΪϣ΁|Ωϭήϓ|ϭ΍|ήΑ|Ϫ̯|̶ΘΒϴμϣ|ί΍|β̯|ήϫ|ϭ|Ζγ΍|Ϧϴ̴ϤθΧ|Ϊϧϭ΍ΪΧ|̵Ύπϗ|ήΑ|ˬΖγ΍|̭ΎϨϫϭΪϧ΍|̶ϧΩ|̵|ϩέΎΑέΩ|β̯|ήϫ
|ˬΪϨ̯|̶ϨΗϭήϓ|ϭ΍|̵ή̴ϧ΍ϮΗ|ΖϬΟ|ϪΑ|ϭ|ΩϮη|Ωέ΍ϭ|ή̴ϧ΍ϮΗ|̮ϳΩΰϧ|β̯|ήϫ|ϭ|Ζγ΍|ϩΩή̯|ΖϳΎ̰η|εέΎ̳Ωέϭή̡|ί΍|ΖϘϴϘΣ|έΩ|ˬΪϨ̯
| Ζγ΍|
ϩΩ΍Ω|
ΖγΩ|
ί΍|
΍έ|
ΩϮΧ|
ϦϳΩ|
ϡϮγ|
ϭΩ
|
|ϭ|Ϫ͊Βϐϳ|ϻ|͋Ϣϫ˴ |:ϼΛ|ΎϬϨϣ|ϪΒϠϗ|˴ρΎϘϟ΍|ΎϴϧΪϟ΍|˷ΐΤΑ|ΞϬϟ|Ϧϣ|ϭ|˱΍ϭΰϫ|Ϳ΍|ΕΎϳ΁|άΨ͉Θϳ|ϥΎ̯|ϦϤϣ|ϮϬϓ|έΎϨϟ΍|ϞΧΪϓ|˴ΕΎϤϓ|ϥ΁ήϘϟ΍|΃˴ήϗ˴ |Ϧϣ|ϭ
| Ϫ̯έΪϳϻ|
Ϟϣ΍|
ϭ|
Ϫ̯ήΘϳ|
ϻ|
ιήΣ
|
|β̯|ήϫ|ϭ|ϪΘϓή̳|ϩήΨγ|ϪΑ|΍έ|̵Ϊϧϭ΍ΪΧ|Ϧϳ΁|Ϫ̯|ϩΩϮΑ|̶ϧΎδ̯|ί΍|ˬΩϮη|ϞΧ΍Ω|ζΗ΁|ήΑ|ϭ|ΩήϴϤΑ|β̢γ|ϭ|Ϊϧ΍ϮΨΑ|ϥ΁ήϗ|β̯|ήϫ|ϭ
|ΩίΎδϧ|ζϳΎϫέ|Ϫ̯|̶όϤσ|ˬΩΩή̴ϧ|ΪϳΪ̡Ύϧ|ϭ΍|ί΍|Ϫ̯|̶ϫϭΪϧ΍|:ΪΒδ̩|̶ϣ|ΎϴϧΩ|ί΍|ΰϴ̩|Ϫγ|ϪΑ|ϭ΍|ϝΩ|ˬΖθ̳|ϪΘϔϴη|ΎϴϧΩ|ΖΒΤϣ|ϪΑ|ζϟΩ
| Ϊϴγέ|
Ϊϫ΍ϮΨϧ|
ϥ΁|
ϪΑ|
Ϫ̯|
̶ϳϭίέ΁|
ϭ
|
| |
Ζ̰Σ ]|
|
|ϪΑ|̵ή̴ϳΩ|̶Ϭϧ|ϭ|ήϣ΍|ϥΩή̯|ϖϘΤϣ|̵΍ήΑ|ΩϮΧ|̵|ϩΩ΍έ΍|ήΑ΍ήΑ|έΩ|ΩϮΧ|̵|ϩΩ΍έ΍|ϥΩή̯|ϞτόϨϣ|̵ΎϨόϣ|ϪΑ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ΪϳΎΑ
]|
|ΎΗ|ΩϮη|ϩΩϭΰϓ΍|̵ΪϳΎΑ|ΕΎϣΪϘϣ|έΩ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ή̴ϣ|ˬΪϳ΁|̶Ϥϧ|ϥϭήϴΑ|̵ΪϳΎΑ|ˬΎϫ|Ζδϴϧ|ϭ|Ζδϫ|ϭ|Ζγ΍|̵|ϪϋϮϤΠϣ|ί΍|ϥΎϓϮδϠϴϓ|ϥΎδϟ
|̶ϣ|ϥΎϴΑ|΍έ|̶Ϡϋ| ΕήπΣ|̶ϨϴΑ|ϥΎϬΟ|Ύϣ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ϢϴϨ̯|̶ϣ|άΧ΍|ζγή̡|ϡϮϬϔϣ|ί΍|Ϫ̯|̵ΪϳΎΑ|ˬΪϳΎΑ|ϥ΁|ϭ|ΩϮη|ήϫΎχ|ϪΠϴΘϧ|έΩ
|ΕήπΣ|ϦΨγ|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|ςϘϓ|ˬϢϴϨ̯|̶Ϥϧ|ϝϻΪΘγ΍|̵ΰϴ̩|̨ϴϫ|ήΑ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|Ύϣ|Ζδϴ̩|ϥΎϬΟ|Ϧϳ΍|̵ΎπΘϗ΍|Ϫ̯|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|ϭ|ϢϴϨ̯
|Ϫοήϋ|΍έ|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|̶ϨϴΑ|ϥΎϬΟ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ΩΩή̳|̶ϣήΑ|ΎϋΪϣ|ϪΑ|ϭΩ|ήϫ|εέ΍ΰ̳|ϭ|ϞϴϠΤΗ|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ζϠϴϠΤΗ|ϭ|Ζγ΍|Ϧϳ΍|̶Ϡϋ
|ΖηΎΒϧ΍||ΪηΎΒϧ|κΨη|ϥ΍ϮΗ|έΩ|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|ϭ|ΪηΎΒϧ|κΨη|Ϊμϗ|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ|̶Ϡϋ| ΕήπΣ|ΕΎϴϋήϣ|ϥΩή̯|ϞϟΪϣ|ϢϴϨ̯|̶ϣ

|ϪόϴΒτϟ΍|ΪόΑΎϣ|ΕΎϴϋΪϣ|ήΑ|̶ΘγέΩ|̶ϠϘϋ|ϞϴϟΩ|ϡέ΍Ϊϧ|ΎϋΩ΍|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ΎϤ̯|ΪηΎΒϧ|ϩΪϨΑ|ϥ΍ϮΗ|έΩ|˱ϼλ΍|ΪϳΎη|ΕΎϴϋΪϣ|Ϧϳ΍|ί΍|̵έΎϴδΑ
| Ζδϴϧ| ΎϋΪϣ| ̶ΘγέΩΎϧ| ήΑ| ϞϴϟΩ| ˬϞϴϟΩ| ΩϮΒϧ| Ύϳ| ϒόο| ̶ϟϭ| ΪηΎΑ| ϩΪη| ϪϣΎϗ΍| ΕήπΣ
|
|ϭ|ΩϮη|̶ϣ|ϥΎΒγ΍|Ύϳ|ϥΎϧί|ϡΎ̳|ϢϴϠδΗ|ϩΩΎΟ|̶Θϗϭ|ήψϧ|Ϧϳ΍|ί΍|Ωέ΍Ϊϧ|ϕήϓ|Ϣϫ|ΎΑ|ζΘγή̡|̶Σϼτλ΍|̵ΎϨόϣ|ϭ|̵Ϯϐϟ|̵ΎϨόϣ 4]|
|ϑΎλ|̵|ϩΩΎΟ|̶ϟϭ|ϩΪθϧ|ϡ΍έ|ίϮϨϫ|Ϫ̯|Ζγ΍|ϩΩΎΟ|ˬΖγ΍|ϼ̴Ϩγ|ίϮϨϫ|Ϫ̯|̵΍|ϩΩΎΟ|ΪΒόϣ|̵|ϩΩΎΟ|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|ˬΩΩή̳|̶ϣ|ϑΎλ
|έΩ|ϭ|ϥΩή̯|̵ή̴ϳΩ|̵|ϩΩ΍έ΍|ϢϴϠδΗ|΍έ|ΩϮΧ||̶Ϩόϳ|Ϟλ΍|έΩ|ϥΩΎΒϋ|ΪϨϣΎϧ|̶ϣ|ΪΒόϣ|̶ϫΩΎΟ|΍έ|ϥ΁|ϭ|ΪϨηϮ̳|̶ϣ|ϢϴϠδΗ|̵|ϩΩΎΟ|΍έ
| ϥΪϴΒϠτϧ|
ϭ|
ϦΘγ΍ϮΨϧ|
̵ΰϴ̩|
ϭ΍|
ήΑ΍ήΑ
|
|ϩΪθϧ|̶ϳϮ̳ΪΑ|̵ΩϮΟϮϣ|ί΍|ˬϩΩή̯|̶ϳϮ̳|ΪΑ|βϴϠΑ΍|ί΍|Ϫ̯|ϪΒτΧ|Ϧϳ΍|ϞΜϣ|̵΍|ϪΒτΧ|̨ϴϫ|έΩ|ϪόσΎϗ|̵|ϪΒτΧ|ˬ |̵|ϪΒτΧ ]|
| Ζγ΍
|
| ]| 

|
| Ζγ΍| ϪΑήΠΗ| ήΑ| ϡΪϘϣ| Ϫ̯| ̵έϭ΍Ω| ! !| | "#| | | ̶Ϩόϳ| ̵έϭ΍Ω| ζϴ̡ ]|
|
| ]|
$%"
|
|ϪΑ|ˬΖΧέΩ|ϭΩ|Ύϳ|ϩΩϮΑ|ΖΧέΩ|̮ϳ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϭ|ϩΩϮΑ|̶ΘΧέΩ|Ϫ̩|ΖΧέΩ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ΏΎΑ|έΩ|ΪΣ΍ϭ|ϝϮϗ|̮ϳ|ϖϴΘϋ|ΪϬϋ|ϭ|ϥ΁ήϗ ]|
| Ϊϳ΁|
̶Ϥϧ|
ΖγΩ
|
| 4|
̶ϟΎϤϟ΍|
̵|
Ϫϳ΁|
ˬϥΎδϧ΍|
ρϮϘγ|
ˬζϳ΍Ϊϴ̡|
ˬϖϴΘϋ|
ΪϬϋ ]|
|
|̶̰ϴϧ|ϝΎΒϧΩ|Ύϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|Ζγ΍|̶ϓΎ̯|ήϘϓ|ί΍|ϥΪϧΎγήΗ|΍ή̩|Ϫ̯|ΖΧ΍Ωή̡|Ϣϴϫ΍ϮΧ|ΐϠτϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ|̶γΎϨη|ϥΎδϧ΍|ΖϤδϗ|έΩ ]|
| ϢϴηΎΒϧ|
ϥ΍Ωή̳|
̵ϭέ|
Ϣϫ|
̵ΪΑ|
̨ϴϫ|
ί΍|
ϭ|
ϡϭήϧ
|
| ]|
&'"(%"#
|
|
]|
$)*#'#)|
#(|
+ 
|
| 4]|
,#++# |
' '
|
| ]|
- %|
*% !%!
|Ζγ΍|ϥΎδϧ΍|ϦϤηΩ|ϥΎτϴη|Ϫ̯|ΩϮΑ|Ϧϳ΍|ˬΩϮΑ|Ϣϫ|̶ϳΎμΣ΍|ΖγήϬϓ|έΩ|̶̳̬ϳϭ|ϦϳήΧ΁|ϭ|Ζγ΍|ϩΪη|ϪΘϔ̳|ϥ΁ήϗ|̵|ϩέΎΑέΩ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|Ϫ̯|̶̳̬ϳϭ|έΎϬ̩|ί΍|̶̰ϳ|ϢϴΘϔ̳
|ϊϗϮϣ| Ϫ̩|̶Ϩόϳ| ˮϪ̩| ̶Ϩόϳ| ̶ϨϤηΩ| ϭ| ̶ΘγϭΩ| ϢϴϨϴΒΑ| ϻΎΣ|Ϊϳήϴ̴Α| ΖγϭΩ| ΍έ|ϭ΍| Ϣϫ| ΎϤη| Ζγ΍| ΎϤη| ΖγϭΩ| Ϫ̯| ϭ΍|ˬ΍ϭΪϋ| ϩϭάΨΘϓ| ˬϢ̰ϟ|˲ϭΪϋ|Ϯϫ| ϭ|Ζδϴϧ| ϥΎδϧ΍|ΖγϭΩ| ϭ
|Ζγ΍|ϦϤηΩ|-|ϢϴϳϮ̴Α|Ϣϴϧ΍ϮΗ|̶ϣ|Ζϗϭ|Ϫ̩|ζϠΑΎϘϣ|έΩ|ΐϴΗήΗ|ϦϴϤϫ|ϪΑ|Ζγ΍|5|ΖγϭΩ||Ϫ̯|ϢϴϳϮ̴Α|Ϣϴϧ΍ϮΗ|̶ϣ|̶ϧΎϣί|Ϫ̩|ϭ|Ζγ΍||ΖγϭΩ|5|Ϫ̯|ϢϴϳϮ̴Α|Ϣϴϧ΍ϮΗ|̶ϣ
| Ζγ΍|5|ϦϤηΩ||ϢϴϳϮ̴Α|Ϣϴϧ΍ϮΗ|̶ϣ|̶ϧΎϣί|Ϫ̩|ϭ
|ϦϳΩ|έΩ|Ϊϴϧ΍ΪΑ| Ζγ΍| ΐϟΎΟ|ΪηΎΑ| ̶ϨϤηΩ|ζϠΑΎϘϣ| ϭ| ̶ΘγϭΩ| φϔϟ| ϦϴϤϫ| Ωέ΍Ϊϧ| ̵ΰϳή̳| Ϣϫ| εΩήΑέΎ̯| ί΍|ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ϝΎϤόΘγ΍|ήθΑ| Ϫ̯| ̶ϤϴϫΎϔϣ| ϦϳήΗ| ϩΪϴ̪ϴ̡| ί΍| ̶̰ϳ| ΪϳΎη
|Ϧϳ΍| ΪϨϧ΍ΪΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ϪΘη΍Ω| ΖϴϤϫ΍| έΎϴδΑ| ϥΎϴΤϴδϣ| ̵΍ήΑ| ϪΘηά̳| ϝΎγ| έ΍ΰϫ| ϭΩ| ϝϮσ| έΩ| υΎΤϟ| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ|ΩϮη| ̶ϣ| ̶ϘϠΗ ̶Ϭϟ΍| ΖϠϴπϓ| Ϫγ| ί΍| ̶̰ϳ| ̶ΘγϭΩ| ̶Τϴδϣ
| | έΩ| ̵έ΍Ϯ̰ϣ|Ζδϴϧ| Ϧηϭέ| ϡϮϬϔϣ| Ϧϳ΍| ίϮϨϫ| ˬΪϧ΍| ϩΩή̯| ΕΪϣ| Ϧϳ΍| έΩ| ̶Τϴδϣ| ̵| Ϫϔγϼϓ| ϭ| Ύϓήϋ| ϭ| ϥΎϤϠ̰Θϣ| ϪϤϫ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| εϼΗ| ϢϏέ| ̶Ϡϋ| ̶ϟϭ| ˮΖδϴ̩| ̶ΘγϭΩ
|ϥ΍έΩ΍ήΑ|ΎϤη|ϪΑ|Ζϔ̳|βϳΪϗ|βϟϮ̡|̶Θϗϭ|ί΍|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ΩϮΟϭ|ΎΑ|ˬΖδϴϧ|ϡϮϠόϣ|ϭ|Ϧηϭέ|ϡϮϬϔϣ|Ϧϳ΍|ϥΎϴΤϴδϣ|Ύϣ|̵΍ήΑ|ίϮϨϫ|Ϫ̯|ΪϨ̯|̶ϣ|΢ϳήμΗ| ̶Τϴδϣ|ϕϼΧ΍|̲Ϩϫήϓ
|Ϧϳ΍| ήΑ| ΩΎϳί| ̶ϣϼγ΍| ̲Ϩϫήϓ| έΩ| ϪΘΒϟ΍Ωέά̳| ̶ϣ| ϝΎγ| έ΍ΰϫ| ϭΩ| ˬϖθϋ| ̶ϣϮγ| ϭ| ϥΎϤϳ΍| ̵ή̴ϳΩ| ˬΪϴϣ΍| ̶̰ϳ| ˬϢϴΘδϫ| ̶Τϴδϣ| ΰϴ̩| Ϫγ| ϪΑ| Ύϣ| Ϫ̯| ϢϳϮ̳| ̶ϣ| ϥ΍ήϫ΍ϮΧ| ϭ
|̶ϣ| ϦϴϤϫ| ̵΍ήΑ| ϭ|Ζγ΍| ̶ϗΎΑ| εΩϮΧ| ̵ΎΟ| ήγ| ̶̳Ϊϴ̪ϴ̡| ίϮϨϫ| ϥΎΘγ΍Ω| Ϧϳ΍| ϢϏέ|̶Ϡϋ|̶ϟϭ| ˬΖγ΍| ϪΘϓή̳| ΕέϮλ| Ϣϫ| ̵ήΘϤ̯| έΎϴδΑ| έΎϴδΑ| ̵ΎϫέΎ̯|Ύ˱όΒσ| ϭ| ϩΪθϧ| Ϊϴ̯ΎΗ
| ˮϪ̩|̶Ϩόϳ|̶ϨϤηΩ|ϭ|̶ΘγϭΩ|Ϫ̯|ϢϨ̯|ΡΎπϳ΍|Ϣϧ΍ϮΘΑ|ϡέ΍Ϊϧ|Ϊϴϣ΍|Ϧϣ|Ϫ̯|ϢΘϔ̳
|̵ΩϮΟϮϣ|΍ΪΧ|̶Ϩόϳ|ˬΖγ΍ΪΧ|ΐΤϣ|Ϫ̯|̶Θϗϭ|̶̰ϳ|Ωή̯|ϢϴδϘΗ|ϥ΍ϮΗ|̶ϣ|Ϣδϗ|Ϫγ|ϪΑ|ˬϩΪϧέ΍Ω|ΖγϭΩ|υΎΤϟ|ϪΑ|̶Ϩόϳ|ˬΐΤϣ|υΎΤϟ|ϪΑ|΍έ| ̶ΘγϭΩ| |Ζϔ̳|ΩϮη|̶ϣ|ϻ
˱ ΎϤΟ΍
|ϩΩ΍Ω| ΖΒδϧ| ̶ϫΎ̳| ̶ϨϳΩ|ΕΎϴΑΩ΍έΩ| ˮΩέ΍Ω|̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ|̵ΩϮΟϮϣ| Ϫ̩| ΍ΪΧ|Ϫ̯| ˬϢϴϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| ζΨΑ| ϭΩ|ίΎΑ| ΏϮΒΤϣ| υΎΤϟ| ϪΑ| ˬΪηΎΑ| ΐΤϣ| ΍ΪΧ| ̶Θϗϭ|Ωέ΍Ω| ̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ

|̵΍ϮγΎϣ| ΍ΪΧ|̶Ϩόϳ| ˬΖγ΍ΪΧ| ̵΍Ϯγ| Ύϣ| ΖΒΤϣ|̶ϫΎ̳| ϭ| ˬεΩϮΧ| ϪΑ| ΖΒδϧ| ΍ΪΧ| ΖΒΤϣ|̶Ϩόϳ| ˬΖγ΍ΪΧ| ΩϮΧ| Ϣϫ|ΏϮΒΤϣ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ˬΩέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ| ΍έ|εΩϮΧ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| ϩΪη
|̨ϴϫ|ϭ|ΖγΎϨόϣ|̮ϳ|ϪΑ|ΖΒΤϣ|ˬϡΎδϗ΍|Ϧϳ΍|ί΍|ϡ΍Ϊ̯|ήϫ|έΩ|Ϫ̯|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|΍έ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ˬΪϧ΍|ϢϴδϘΗ|ϞΑΎϗ|ϪΘγΩ|ϭΩ|ϪΑ|Ϣϫ|΍ΪΧ|̵΍ϮγΎϣ|Ωέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|εΩϮΧ
|̶Θϗϭ| ϞΜϣ|Ωέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ˬΖγϭ΍| ̵΍ϮγΎϣ| Ϫ̯|΍έ| ̵ΩϮΟϮϣ| ΍ΪΧ|ϼ
˱ Μϣ| ˬΪϨΘδϫ| Ε΍ΩϮΟϮϣ| ̶ϫΎ̳| Ϣϫ|΍ΪΧ| ̵΍ϮγΎϣ|ΪηΎΑ| ΎϨόϣ| ̮ϳ| ϪΑ| ΖΒΤϣ| ϥ΁|έΩ| Ϫ̯| Ζδϴϧ| ̶Ϥδϗ| ϭΩ
|ί΍| ̵ΩϮΟϮϣ| Ϫ̯| ˬΩϮΧ| ̵΍ϮγΎϣ| ΍ΪΧ| Ωέ΍Ϯϣ| Ϧϳ΍| ϡΎϤΗ| έΩ|Ωέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| ϥΎϴϨΟ| Ύϳ| ˬΩέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| ϥΎ̴Θηήϓ| Ύϳ| ˬΩέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ϧϳ΍| ΍ΪΧ| Ϫ̯
|̵΍ϮγΎϣ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| Ζδϫ| Ϣϫ| Ζϗϭ| ̮ϳ̮ϟΫ| ϝΎΜϣ΍| Ύϳ| ΖόϴΒσ| Ύϳ| ϥΎϴϨΟ| Ύϳ| ˬϥΎ̴Θηήϓ| Ύϳ| ˬΪϨΘδϫ| ΎϬϧΎδϧ΍| Ύϳ| ΩϮΟϮϣ| Ϧϳ΍| ϻΎΣ| ˬΩέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| Ζγ΍| Ε΍ΩϮΟϮϣ| βϨΟ
|˲ϞϴϤΟ| Ϳ΍| ϥ΍| ˬΩέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ|ϝΎϤΟ| ϭ| ΖϘϴϘΣ| ˬΖϟ΍Ϊϋ|΍ΪΧ|Ζγ΍| ϥΎϣέ΁| ̮ϳ| ϥ΁| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖδϴϧ| Ε΍ΩϮΟϮϣ| ί΍| ̵ΩϮΟϮϣ| ˬ΍ϮγΎϣ| ϥ΁|̶ϟϭ| Ωέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ|εΩϮΧ
|ήϫ| Ύϳ| ϥΎϴϨΟ| ˬϥΎ̴Θηήϓ| ˬΐΤϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶Θϗϭ| ϥ΁|Ζγ΍| Ϣϫ| ή̴ϳΩ| Ϣδϗ| ̮ϳ|ΪηΎΑ| ΍ΪΧ| ˬΐΤϣ| Ϫ̯| ΩϮΑ| ̶Θϗϭ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ϥΎϣέ΁| ̮ϳ| Ζϟ΍Ϊϋ| ˬϝΎϤΟ|ϝΎϤΠϟ΍| ΐΤϳ| ϭ
| |||ΪηΎΑ| ϥΎτϴη|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|ΐΤϣ|Ϫ̯|ΖγΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ϪϠϤΟ|ί΍|ϭ|Ω΍Ω|ΖΒδϧ|΍έ|ΖΒΤϣ|ϥ΁|ϪΑ|ΩϮθΑ|Ϫ̯|ΪηΎΑ|̵ΩϮΟϮϣ
|̶ΘΒΤϣ| ϥ΁| ˬΖΒΤϣ| ϡϮγ| Ϣδϗ| Ύϣ΍|Ϊϧ΍έϮϣ΍| ΦϨγ| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ| βϴϠΑ΍| ˬϥΎϴϨΟ| ˬϥΎ̴Θηήϓ| ϼ
˱ Μϣ| Ϫ̰ϠΑ| ˮΖδϴϧ| ΍ΪΧ| ΐΤϣ| ˬΖΒΤϣ| ϥ΁| έΩ| Ϫ̯| Ζδϫ| Ϣϫ| ̶ϣϭΩ| ωϮϧ| ΖΒΤϣ| ̮ϳ
|̵ΩϮΟϮϣ|̶ϧΎδϧ΍|̶Θϗϭ|Ωέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|̶ϧΎδϧ΍|Ϫ̯|Ζγ΍|ϥΎδϧ΍|ΐΤϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϣδϗ|ϦϳήΗ|ϢϴδϘΗ|ή̡|ϭ|ϦϳήΗ|ΖηέΩ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|Ϧϳ΍|Ζγ΍|ϥΎδϧ΍|ΐΤϣ|ϥ΁|έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍
| Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ|ϥ΁|έΩ|̵΍|ϩΪϳΪϋ|̵Ύϫ|̵ΪϨΑ|ϢϴδϘΗ|ˬ̵ΪϨΑ|ϢϴδϘΗ|υΎΤϟ|ϪΑ|ˬΩέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ
|ΪϨΘϔ̳| ̶ϣ| ϭ| ΪϧΩή̯| ̶ϣ| ΚΤΑ| ϢϳΪϗ| ί΍| Ύϣ| ϥΎϤϠ̰Θϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ˮΩέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| ΍ΪΧ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ϫ̩| ̶Ϩόϳ| Ϧϳ΍|Ωέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| ΍ΪΧ| ϥΎδϧ΍| Ζϗϭ| ̮ϳ|ϝϭ΍| ΖϟΎΣ
|ήγ|ϪΑ| ϡϼ̯| ϭ| ϕϼΧ΍| ˬϪϘϓ| ̵| ϪϴΣΎϧ| έΩ| Ύϣ|ΎΗ| Ϊϳ΁| ̶ϣ|ήψϧ| ϪΑ| Ϫ̯|ΖγΎΟ| Ϧϳ΍| έΩ|ˮϪ̩| ̶Ϩόϳ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ύϣ| ϦΘη΍Ω|ΖγϭΩ| ΍ΪΧ| ˮϢϳέ΍ΪΑ| ΖγϭΩ| ΍έ|΍ΪΧ| ΪϳΎΑ| Ύϣ| Ϫ̯|Ϫ̩| ̶Ϩόϳ
|ϭ| ήϣ΍ϭ΍|ί΍| ̶Ϩόϳ| ˬϡέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ|΍έ| ΍ΪΧ| Ύϳ| Ϣϳέ΍ΪΑ| ΖγϭΩ| ΍έ|΍ΪΧ|Ζδϴϧ| ΖϋΎσ΍|̵ΎϨόϣ| ϪΑ| ΰΟ| ΖΒΤϣ|2|Ζγ΍| έϮσ| ϦϴϤϫ|Ύ˱όϗ΍ϭ| ϩΪϨΑ| ΩΎϘΘϋ΍|ϪΑ|2|΍˱ήϫΎχ|ϢϳήΑ| ̶ϣ
|̵|ϪΑήΠΗ|ΐΣΎλ|Ϫ̯|̶δ̯|̶Θϗϭ|΍˱ήϫΎχ|Ζδϴϧ|έϮσ|Ϧϳ΍|ή̴ϳΩ|ΎΟ|ϥ΁|ˬϢϳΪη|̶ϨϳΩ|̵|ϪΑήΠΗ|ΖΣΎγ||ϦϳΩ|ϡέΎϬ̩|ΖΣΎγ|Ωέ΍ϭ|ή̳΍|Ύϣ΍|ϢϨ̯|̶ϣ|ΖϋΎσ΍|΍ΪΧ|̶ϫ΍Ϯϧ
|ΖΒΤϣ|Ωέ΍Ω| ΍ΪΧ| ϪΑ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ̶ΒΣ| ̶Ϩόϳ| ˬ΍ΪΧ| ΐΣ| ̶ϨϳΩ| ̵| ϪΑήΠΗ| έΩ|ϢΘδϫ| ΍ΪΧ| ϊϴτϣ| Ϧϣ| Ϫ̯| Ζϴδϧ| Ϧϳ΍| εΩ΍ήϣ| ϡέ΍Ω| ΖγϭΩ| ΍έ| ΍ΪΧ| Ϧϣ| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| Ζγ΍| ̶ϨϳΩ
|ϪΑ| ΕέΎϬ̯΍ήΘδϳΎϣ| Ϫ̯| ̵΍| ϪϧΎ̳&| Ωέ΍Ϯϣ| ί΍| ̶̰ϳ|Ζγ΍| ϪΘϓή̳| ΕέϮλ| ϥ΍ϭ΍ήϓ| ̵Ύϫ| ΚΤΑ| ϩέΎΑ| Ϧϳ΍| έΩ|Ζδϴϧ| ΍ΪΧ| ί΍| ϥΎδϧ΍| ΖϋΎσ΍| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ| ΍ΪΧ| ϪΑ| ΖΒδϧ| ϥΎδϧ΍
|ΖϋΎσ΍|ςϘϓ| Ϊϧ΍| ϪΘγ΍ϮΧ| Ύϣ| ί΍|Ϫ̯| ̶ΘΒΤϣ| ϡέ΍Ϊϧ| ϝϮΒϗ| Ϧϣ| Ζϔ̳| ̶ϣ|Ϫ̯| ΩϮΑ| ϦϴϤϫ|2| Ζϓέ|ΎϴϧΩ| ί΍|ΪϨθ̰Α| ΍έ|ϭ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍|ί΍| ϞΒϗ| ϪΘΒϟ΍|2| Ϊη| ̱ήϣ| ϪΑ| ϡϮ̰Τϣ| ϥ΁| ήσΎΧ
|ˬ΍ΪΧ| ϪΑ| ΖΒδϧ| Ύϣ| ΖΒΤϣ| ϡί΍Ϯϟ| ί΍| ̶̰ϳ|Ζγ΍| ΖϋΎσ΍| ί΍| ήΗ| ϢϬϣ| έΎϴδΑ| ΖΒΤϣ|ˬϪϧ|ϢϴηΎΑ| ΍ΪΧ| ϊϴτϣ| Ϫ̯| Ζδϴϧ| Ϧϳ΍|ϢϴηΎΑ| ΍ΪΧ| ϊϴτϣ| Ϊϧ΍| ϪΘγ΍ϮΧ|Ύϣ| ί΍| Ϫ̯|Ϧϳ΍| ˭ΪηΎΑ
| Ζγ΍|ϝΎόΘϣ|̵΍ΪΧ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ΖϋΎσ΍|ί΍|ήϴϏ|̶Ϭϟ΍|ΖΒΤϣ|Ύϣ΍|ˬΖγ΍ΪΧ|ϪΑ|ΖΒδϧ|Ύϣ|ΖϋΎσ΍
| ϡέ΍ΪΑ|ΖγϭΩ|΍έ|ϡΩϮΧ|Ϧϣ|Ϫ̯|Ϫ̩|̶Ϩόϳ|Ϧϳ΍|Ε΍άϟ΍|ΐΣ||Ζγ΍|εΩϮΧ|ζΑϮΒΤϣ|˭Ζδϴϧ|΍ΪΧ|ζΑϮΒΤϣ|̶ϟϭ|ˬΖγ΍|ΐΤϣ|ϥΎδϧ΍|̶Θϗϭ|ϡϭΩ|ΖϟΎΣ
|̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| ΎϳέΩ| ϢϳϮ̳| ̶ϣ| Ϧϣ| ΪϴϨ̯| νήϓ|Ζγ΍| ΖόϴΒσ| ΏϮΒΤϣ| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖγ΍| ϥΎδϧ΍| ΩϮΧ| Ϫϧ| ϭ| Ζγ΍ΪΧ| Ϫϧ| ΏϮΒΤϣ| ̶ϟϭ| ˬΖγ΍| ϥΎδϧ΍| ΐΤϣ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ|ϡϮγ| ΖϟΎΣ
|̶ϟϭ| Ζγ΍| ΖόϴΒσ| ΐΤϣ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ϭ|Ζγ΍| ̶ϫϭή̳| ΖΒΤϣ| ˬΖΒΤϣ| ̶ϟϭ| Ζγ΍| ΖόϴΒσ| ΐΤϣ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ϦϴΑ| ΪϴϨ̯| ϪΟϮΗ| ˬϡέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| ΪϴηέϮΧ| ωϮϠσ| Ύϳ| ˬϡέ΍Ω
|Ύϫ|Ϟ̳| Ϫ̯| ϡ΍| ϪΘϔ̳|ˬϡΪϨϣ| Ϫϗϼϋ| ΖόϴΒσ| ϪΑ| Ϧϣ| ΎΟ| Ϧϳ΍| ˬϡέ΍Ω| ΖγϭΩ| ΍έ|Ύϫ|Ϟ̳| Ϧϣ|ϢϳϮ̳| ̶ϣ| Ϧϣ| Ζϗϭ| ̮ϳ|ϼ
˱ Μϣ| ˬΖη΍ά̳| ̵ΪΟ| ΰϳΎϤΗ| ΪϳΎΑ|Ζγ΍|̵Ωήϓ| ΖΒΤϣ| ˬΖΒΤϣ
|̶ϫϭή̳| ίΎΑ| Ϣϫ| ΎΟ| Ϧϳ΍| ˬϡέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| ήϓϮϠϴϧ| Ϟ̳| Ϧϣ| ϢϳϮ̳| ̶ϣ| Ϫ̰ϠΑ| ˬϡέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| Ύϫ| Ϟ̳| Ϫ̯| ϢϳϮ̳| ̶Ϥϧ| ˬήΗ| ϖϴπϣ| Ϧϳ΍| ί΍| ̶ΘΣ| ˬϡέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ
|Ύϳ| Ωέϭ΁| ΏΎδΣ| ϪΑ| ϪϧϮ̳έΎϤϴΑ| ΍έ| ̶ΘγϭΩ| ωϮϧ| Ϧϳ΍| ϩ΍ϮΧ|| Ωέ΍Ω| ̵Ωήϓ| ̶ΘγϭΩ| ΖόϴΒσ| ϪΑ| ΖΒδϧ| ϥΎδϧ΍| Ζϗϭ| ̮ϳ| Ύϣ΍| Ζγ΍| ϩΪη| ϖϴπϣ| ϩϭή̳| ̵| ϪϨϣ΍Ω| Ϫ̩| Ϫ̯| ˬΖγ΍
|̮ϳ| ϪΑ| Ϧϣ| Ϫ̯|Ϊϧ΍| ϩΩέϭ΁| ΏΎδΣ| ϪΑ| ϪϧϮ̳έΎϤϴΑ| ̶πόΑ| ΍έ|Ϧϳ΍| ϪΘΒϟ΍||ϡϮη| ̶ϣ|ΪϨϣ| Ϫϗϼϋ| ̶λΎΧ| ήϓϮϠϴϧ| Ϟ̳| ϪΑ| ΖΒδϧ| Ϧϣ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ϞΜϣ|ˬΩέ΍Ω| ϖϘΤΗ| ̶ϟϭ| ˬΪϳέϭΎϴϧ
|Ϫϗϼϋ|Ζϗϭ| ήϫ|ϢϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| Ϫϗϼϋ| ϢϫΎ̳Ω΍ί| έΩ| ̶λΎΧ| ϩϮ̯|ϪΑ| Ϣϫ| Ζϗϭ| ̮ϳ| ˬϡΪϨϣ|Ϫϗϼϋ| ϩϮ̯| ϪΑ| Ϫ̯| ϢϳϮ̳| ̶ϣ||||||Ϧϣ|Ζϗϭ| ̮ϳ|ϢϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| Ϫϗϼϋ| ̶λΎΧ| Ίϴη
|ΦϨγ| ϪΑ| Ϫϧ|| ̶λΎΧ| Ίϴη| ̮ϳ| ϪΑ| Ϧϣ| ˭ϝΎϣήϧ| Ύϳ| Ζγ΍|ϝΎϣήϧ΁|ΖόϴΒσ|ϪΑ| ϖθϋ|Ϫ̯| Ϊϳ΁| ̶ϣ|ζϴ̡| ΚΤΑ| Ϧϳ΍| Ζϗϭ| ϥ΁| ϭ| ΪϧήΑ| ̶ϣ| έΎ̯|ϪΑ| ΍έ| ϖθϋ|ήϴΒόΗ| ˬΪηΎΑ| ̵Ωήϓ| ̵
| ϢηΎΑ|ΪϨϣ|Ϫϗϼϋ|ˬΪηΎΑ|ϩϭή̳|ϥ΁|Ϯπϋ|Ίϴη|Ϧϳ΍|Ϫ̯|̶ϫϭή̳|ϪΑ|Ϫϧ|ϭ|Ίϴη|Ϧϳ΍
|ˬΖγ΍| ήϴΧ| ̭΍έΩ΍| | ̵ΎϨόϣ| ϪΑ| ϥΩϮΑ| ΏϮΒΤϣ| | Ϊϳ΁| ̶ϣ| ήψϧ| ϪΑ| Ϣδϗ| Ϧϳ΍| έΩ|Ζγ΍| ϥΎϣέ΁|ΏϮΒΤϣ|̶ϟϭ| Ζγ΍|ΐΤϣ| ϥΎδϧ΍|ϥ΁| έΩ|Ϫ̯|Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| Ϣϫ| ̶ϣέΎϬ̩| ΖϟΎΣ
|ΖϘϴϘΣ|έΩ|Ϧϣ|̶Ϩόϳ|ˬϡέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|ΖϘϴϘΣ|Ϧϣ|ϢϳϮ̳|̶ϣ|̶Θϗϭ|ϢϨ̯|̶ϣ|̭΍έΩ΍|̵ήϴΧ|Ζϟ΍Ϊϋ|έΩ|Ϧϣ|̶Ϩόϳ|ˬϡέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|Ζϟ΍Ϊϋ|ϢϳϮ̳|̶ϣ|Ϧϣ|̶Θϗϭ|̶Ϩόϳ
|έΩ|ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ̭΍έΩ΍| ̵ήϴΧ| Ύϫ| ϥΎϣέ΁| ΖϤδϗ| έΩ| ˮϢϳΩή̯| ̭΍έΩ΍| Ϫ̩| Ύϣ| ˬΩϮΑ| ΖόϴΒσ| ϪΑ| Ύϣ| ϖθϋ|Ϫ̯| ̶ϠΒϗ| Ϣδϗ| έΩ|ϢϨ̯| ̶ϣ| ̭΍έΩ΍| ! 
| ̶ΑϮΧ| ϭ| ήϴΧ| ̮ϳ
|̶ϣ| Εάϟ| ̶Ϩόϳ|ΪϨ̯| ̶ϣ| ϞλΎΣ| Ϋ΍άΘϟ΍| ΖόϴΒσ|ί΍|ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| ̶πόΑ| ΎΟ| Ϧϳ΍| ˮ̵Ωήϓ| ϮΤϧ| ϪΑ| Ύϳ| ̶ϫϭή̳|ϮΤϧ| ϪΑ| Ύϳ| ϻΎΣ|ˬϢϴϨ̯| ̶ϣ|̭΍έΩ΍| ΍έ|̵ΰϴ̩| Ϫ̩| ΖόϴΒσ
|ϭΩ|ϪΘΒϟ΍|Εάϟ|ϭ|̵ΪϨϣΩϮγ|ϭ|ϢϨϴΑ|̶ϣ|Ίϴη|ϥ΁|έΩ|̵ΩϮγ|Ϧϣ|ΩϮη|̶ϣ|̭΍έΩ΍|Ϫ̯|Ζγ΍|̵ΪϨϣΩϮγ|ωϮϧ|̮ϳ|ˬΩϮη|̶ϣ|ϞλΎΣ|Ϫ̯|Ζδϴϧ|Ϋ΍άΘϟ΍|ˬϪϧ|Ϊϧ΍|ϪΘϔ̳|̶πόΑ|ˬϡήΑ
| Ζγ΍|Ϣδϗ|̮ϳ|Ϣϫ|Ϧϳ΍|ϝΎΣ|ήϫ|ϪΑ|ΪϨΘδϫ|ϪϟϮϘϣ
|ϡέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|ή̴ϳΩ|̵Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ϧϣ|ΪϨΘδϫ|ή̴ϳΩ|̵Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̰ϠΑ|ˬϥΎϣέ΁|Ϫϧ|ϭ|ΖόϴΒσ|Ϫϧ|ϭ|Ϧϣ|ΩϮΧ|Ϫϧ|ϭ|Ζγ΍|ϥΎδϧ΍|Ϫϧ|ΏϮΒΤϣ|Ϣδϗ|Ϧϳ΍|έΩ|ήΧ΁|ΖϟΎΣ|Ύϣ΍
|ϦΘη΍Ω| ΖγϭΩ| Ϧϳ΍| έΩ| έΎΑ| ̮ϳ|Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ϩΪϤϋ| ̶Ϥδϗ| ϭΩ| ϢϴδϘΗ| ̮ϳ| Ωέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ˬϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ̶Θϗϭ|Ζγ΍| ήΗ| ϪΒόη| ή̡| ϪϤϫ| ί΍| Ϣδϗ| Ϧϳ΍
|ϩΰϳήϏ|Ύϳ|ϝΎϣήϧ|̶δϨΟ|̵|ϩΰϳήϏ|ί΍|Ϣϋ΍|ˬΩέ΍Ω|ΖϴϠΧΪϣ|Ϫ̯|Ϣϫ|̶δϨΟ|̵|ϩΰϳήϏ|Ωέ΍Ϊϧ|ΖϴϠΧΪϣ|ϼ
˱ λ΍|̶δϨΟ|̵|ϩΰϳήϏ|έΎΑ|̮ϳ|Ύϣ΍|ˬΩέ΍Ω|ΖϴϠΧΪϣ|̶δϨΟ|̵|ϩΰϳήϏ
||Ωέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|ΩϮΧ|βϨΠϤϫ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|̶Θϗϭ|ϭ|Ζγ΍|̵ΩΎϋ|ϭ|̶όϴΒσ||ϝΎϣήϧ|ˬΩέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|ΩϮΧ|βϨΠϤϫΎϧ|ϥΎδϧ΍|̶Θϗϭ|̶Ϩόϳ|ˬΖγ΍|ϝΎϣήϧ΁|̶δϨΟ|̵
|̵|ϩΰϳήϏ|Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| ̶πόΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ί΍| Ϣϳέά̴Α|Ϊϳ΁| ̶ϣ| ΏΎδΣ| ϪΑ| ϝΎϣήϧ΁|̵ίΎΑ| βϨΠϤϫ|| Ωέ΍Ω| ΖϴϠΧΪϣ| ϥ΁| έΩ| ̶δϨΟ| ̵| ϩΰϳήϏ| ϭ||΍έ|ϥί|ˬ| ϥί| ϭ| ΍έ| Ωήϣ|ˬΩήϣ

|ϥ΁|ϪΑ| ϻΎΣ| Ϫ̯| ˮΖδϴ̩| ϪΑ| ε΍| ϪΘϴϟΎϣήϧ΁|ˬΖγ΍|ϩΰϳήϏ|ή̳΍| ϭ| ΪϳήΑ| ̶ϣ| έΎ̯| ϪΑ| ΍έ| ϩΰϳήϏ|ήϴΒόΗ| ΍ή̩| ˬΖγ΍| ϝΎϣήϧ΁|ϥϮ̩| ˬΖγ΍| ϝΎ̰ϴδ̯ϭΩ΍έΎ̡| ̶ϣϮϬϔϣ| ϝΎϣήϧ΁| ̶δϨΟ
|Ϫ̯|Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ|Ϣϫ|ϡϭΩ|Ϣδϗ|̮ϳ|Ύϣ΍|ˬϢϳέ΍Ϊϧ|̵έΎ̯|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶δϨΟ|̵|ϩΰϳήϏ|ε΍|ϩΪϤϋ|ζϳ΍ή̳|ˬϢϳέ΍Ω|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|Ϫ̯|̶ΘΒΤϣ|ωϮϧ|̮ϳ|Ύϣ|ϩήΧϻΎΑ|Ϣϳέ΍Ϊϧ|έΎ̯
|̮ϳ|ΩϮη|̶ϣ|ϢϴδϘΗ|̶ϣΎδϗ΍|ϪΑ|εΩϮΧ|ϥϭέΩ|έΩ|Ϣϫ|Ϣδϗ|Ϧϳ΍|ˬΩέ΍Ϊϧ|ΖϴϠΧΪϣ|ϥ΁|έΩ|̶δϨΟ|̵|ϩΰϳήϏ|Ϣϫ|ϭ|Ζγ΍|ή̴ϳΩ|̵Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ϣϫ|ΏϮΒΤϣ|ϭ|Ζγ΍|ϥΎδϧ΍|ˬΐΤϣ
|ˬϥ΍Ϊϧίήϓ| Ύϳ| έΩ΍ήΑ| ϭ| ήϫ΍ϮΧ| ˬέΩΎϣ| ˬέΪ̡| ϪΑ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ̵΍| Ϫϗϼϋ| ϞΜϣ| ˬΩέ΍Ω| ΖΒδϧ| ϭ΍| ΎΑ| ϥΎδϧ΍| ϥ΁| ϭ| Ωέ΍Ω| Ϫϗϼϋ| ̵ή̴ϳΩ| ϥΎδϧ΍| ϪΑ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶Θϗϭ| Ϣδϗ
|Ϧϳ΍|έΩ|ϻ
˱ ϮϤόϣ|Ϫ̯|ˬΩέ΍Ω|ΖϴϠΧΪϣ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|̶Βδϧ|̵|ϪϔσΎϋ|ϭ|ϥϮΧ|̵|ϪϟΎδϣ|ϩήΧϻΎΑ|Ωέ΍Ω|ϩήϴϏ|ϭ|Ύϫ|ϥ΁|ϥ΍ήδ̡|ϭ|ϥ΍ήΘΧΩ|ˬϪϟΎΧ|ˬ̶ϳ΍Ω|ϞΜϣ|ήΗέϭΩ|ϥ΍ΪϧϭΎθϳϮΧ
| ΪϨΘδϫ|ζϘϧ|Ϣ̯|έΎϴδΑ|έΎϴδΑ|εΩΎϳΩί΍|ϭ|ϒϴϔΨΗ|έΩ|̶̳Ϊϧί|ΕϻϮΤΗ|̶ΘΣ|ϭ|ˬΩέ΍Ϊϧ|ζϘϧ|ϥ΁|έΩ|Ύ˱ ϘϠτϣ|ϩΩ΍έ΍|Ύϫ|ΖΒΤϣ|ωϮϧ
|ΐδϧ| ΖΒΤϣ| Ϣδϗ| έΩ| ΩϮη| ̶ϣ| ΍έ| ήδϤϫ| ϪΑ| ΖΒΤϣ| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| ̶πόΑ|Ζγ΍| ϑϼΘΧ΍| ϞΤϣ| Ϣϫ| ΎΟ| Ϧϳ΍| ˮϪϧ| Ύϳ| ΪϴϧΎΠϨ̳| ΎΟ| Ϧϳ΍| έΩ| ΩϮη| ̶ϣ| ΍έ| ήδϤϫ| ϪΑ| ΖΒΤϣ| Ύϳ΁| ϻΎΣ
|̶δϨΟ| ̵| Ϫϴπϗ| ϥ΁| Ύϣ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ˬϢϴϨ̯| ̶ϣ| Ρήσ| ̶ΘϓΎΑ| Ϫ̩| έΩ| ΍έ|ήδϤϫ| ϪΑ| ΖΒΤϣ| Ϫ̯| ΪϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω|ϪΟϮΗ|Ζγ΍| ΕϭΎϔΘϣ| ΰϴ̩| ̮ϳ| ϥ΁| ˬϪϧ| Ϫ̯| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| ̶ΧήΑ| ˬΪϴϧΎΠϨ̳
|ˮϪϧ|Ύϳ|Ζδϫ|Ν΍έΪϧ΍|ϞΑΎϗ|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ή̴ϳΩ|ΖΒΤϣ|ϥ΁|ΪϨ̯|̶ϣ|αΎδΣ΍|̶ΘΒΤϣ|̶δϨΟ|̵|ϩΰϳήϏ|ί΍|ύέΎϓ|εΩϮΧ|ήδϤϫ|ϪΑ|ϥΎδϧ΍|Ϊη|ϡΎϤΗ|ϥ΁|ΚΤΑ|ϭ|ϢϴΘη΍ά̳|έΎϨ̯|΍έ
|ί΍|ˬΖγ΍|ΐδϧ|ϭ|ϥϮΧ|ί΍|̶ηΎϧ|̶ϔσΎϋ|̵|ϪϘϠϋ|ήσΎΧ|ϪΑ|Ϫϧ|ή̴ϳΩ|ϥΎδϧ΍|ϥ΁|Ύϣ΍|ˬϡέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|̶ϧΎδϧ΍|Ϧϣ|Ϫ̯|Ζδϫ|Ζϗϭ|̮ϳ|Ύϣ΍Ζγ΍|ΚΤΑ|ϞΤϣ|Ϣϫ|Ϧϳ΍|Ϫ̯
|έΩ|ˬ ΖϗΎϓέ| |ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|ϥ΁|ϪΑ|̶γέΎϓ|ϥΎΑί|έΩ|ϢϴΘδϫ|ϖϴϓέ|Ϣϫ|ΎΑ|̶ϧϼϓ|ϭ|Ϧϣ|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|ϼ
˱ Μϣ|ΪηΎΑ|̶ΘγϭΩ|ωϮϧ|ϦϳήΗ|ϝϭ΍ΪΘϟ΍|ήϴΜ̯|ΪϳΎη|Ϫ̯|ˬΖγ΍| ΖϗΎϓέ| |ΏΎΑ
|ϖϴϓέ|ϦδΣ| ϭ| Ϧϣ|Ϫ̯|ϢϳϮ̳|̶ϣ|Ϧϣ| ̶Θϗϭ|Ζγ΍| ΕήηΎόϣ|ί΍| Ϋ΍άΘϟ΍| ˬΩέ΍Ω|ΖϴϠΧΪϣ| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩| ΖϗΎϓέ|Ϧϳ΍| έΩ|΍˱ήϫΎχ| | ' 
!6 | | ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|ϥ΁| ϪΑ| ̶δϴϠ̴ϧ΍| ϥΎΑί
|ϥΎΘγ΍Ω| ˮϪ̩| ̶Ϩόϳ| ΕήηΎόϣ| ΩϮΧ|ΕήηΎόϣ| ί΍| Ϋ΍άΘϟ΍| ˬϢϳήΑ| ̶ϣ| Εάϟ| ϢϴϨ̯| Ϯ̴Θϔ̳| ϭ| ϢϴϨϴθϨΑ| Ϣϫ| ΎΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ί΍| ˬϢϳήΑ| ̶ϣ||||||| Εάϟ| Ϣϫ| ΎΑ| ΕήηΎόϣ| ί΍| ̶Ϩόϳ| ϢϴΘδϫ
|ΕήηΎόϣ| Ϫϧ| Ύϳ| ˮΖγ΍| ϭ΍| ΎΑ| Ϯ̴Θϔ̳| Ύϳ| ϭ΍| ϥΪϳΩ| ί΍| Ύ˱ ϓήλ| Ύϳ΁| ϡήΑ| ̶ϣ| Εάϟ| ̶ϧϼϓ| ΎΑ| ΕήηΎόϣ| ί΍| Ϫ̯| ϢϳϮ̳| ̶ϣ| Ϧϣ| ̶Θϗϭ| ˮϪ̩| ̶Ϩόϳ| ΕήηΎόϣ| Ύ˱ όϗ΍ϭ| Ϫ̯| Ωέ΍Ω| ̵ή̴ϳΩ
| Ζγ΍|Ϣδϗ|̮ϳ|Ϣϫ|Ϧϳ΍|ϩήΧϻΎΑ|̶ϟϭ|ˬΩήϴ̳|̶ϣ|̵ΎΟ|ϥ΁|έΩ|Ύϫΰϴ̩|̶ϠϴΧ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶ΘϓΎΑ|̮ϳ|έΩ|ϥΩή̯
|Ζγ΍|̭ήΘθϣ|ϊϓΎϨϣ|ΖΒΤϣ|ϥ΁|έΩ|ϭ|Ωέ΍Ω|ή̴ϳΩ|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|Ζγ΍|̶ΘΒΤϣ|ϥ΁|ϭ|ˬΩέ΍Ϊϧ|̶ΘϴϠΧΪϣ|̨ϴϫ|ϥ΁|έΩ|̶δϨΟ|̵|ϩΰϳήϏ|Ϫ̯|Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ|Ϣϫ|ή̴ϳΩ|Ϣδϗ|̮ϳ
|ΎΑ| ϊϓΎϨϣ| Ϧϳ΍| ϭ| ΪϨΘη΍Ω| ̶όϓΎϨϣ| Ϣϫ| ΎΑ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ̶Ϩόϳ| ˬΪϧΩή̯| ̶ϣ| ̶ϨϤηΩ| β̯| ϡϼϓ| ΎΑ| ϭ| ΪϧΩϮΑ| ΖγϭΩ| Ϣϫ| ΎΑ| ̶Ϙϧ| ϭ| ̶ϘΗ| ϭ| ϦϴδΣ| ϭ| ϦδΣ| ϼ
˱ Μϣ|ΪϨ̯| ̶ϣ| ΩΎΠϳ΍| ΖΒΤϣ| Ϫ̯
|ΎϨόϣ| ϦϴϤϫ| ϪΑ| ˬΩέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ|΍έ| έ΍ΪϳήΧ| ̵΍|ϩΪϨηϭήϓ| ήϫ| ϢϴϳϮ̴Α| Ϫ̯| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ωϮϧ| Ϧϳ΍| ί΍|Ύϫ| ̶ΘγϭΩ| Ϧϳ΍| ί΍| ̵έΎϴδΑ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ˭Ζγ΍| ϪΘη΍Ω| ϩΩΎπϣ|Ύϫ| ϥ΁| ϊϓΎϨϣ
| Ϣδϗ|̮ϳ|Ϣϫ|Ϧϳ΍|ΩϮΒϧ|έΎ̯|έΩ|Ϣϫ|ΖΒΤϣ|ˬΩϮΒϧ|ΪϨϳ΁ήϓ|Ϧϳ΍|ή̳΍|̶Ϩόϳ|ΩϮη|̶ϣ|ϥΎηΪϳΎϋ|ϥ΁|ϞΒϗ|ί΍|̶όϔϧ|Ϊϧέ΍Ω|̭ήΘθϣ|ΖόϔϨϣ|̶Ϩόϳ|ˬΖγ΍
|ΪϤΤϣ|ΕήπΣ|Ύϳ|ˬϡέ΍Ω|ΖγϭΩ|΍έ|ΐϟΎσ|̶Α΍|ϦΑ΍|̶Ϡϋ|Ϧϣ|Ϫ̯|ΪϴϳϮ̳|̶ϣ|ΎϤη|ϭ|ˬΩέ΍Ϊϧ|ΩϮΟϭ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ί΍|ϡ΍Ϊ̯|̨ϴϫ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶Θϗϭ|ϥ΁|ϭ|Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|Ϣδϗ|Ύϣ΍
|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|Ζϔ̳|ϥ΍ϮΗ|̶ϣ|Ϫ̯|̵ΰϴ̩|ΎϬϨΗ|ϩΪη|ϪΘϔ̳|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ||Ζγ΍|ή̴ϳΩ|Ϣδϗ|̮ϳ|΍˱ήϫΎχ|ΎΟ|Ϧϳ΍|ˬϡέ΍Ω|̶ϣ||||||||ΖγϭΩ|΍έ|ρ΍ήϘγ|Ύϳ|ϭ|΍έ|΍ΩϮΑ|Ύϳ|΍έ|̶δϴϋ|Ύϳ|΍έ
|ΖγϭΩ|ϢϴΑΎϳ|̶ϣ|ϭ΍|έΩ|Ϫ̯|̶ϟΎϤ̯|ϊΒΗ|ϪΑ|΍έ|ϥ΁|ˬϢϴϟΎϤ̯|έΎΘγ΍ϮΧ|ˬϢϳέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|ϝΎϤ̯|Ύ˱ΘϠΒΟ|ϥϮ̩|ϢϴΑΎϳ|̶ϣ|̶ϟΎϤ̯|ϭ΍|έΩ|Ύϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|ϥ΁|Ϣϳέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|Ύϣ|Ϫ̯
|̶ϣ| ρ΍ήϘγ| έΩ| ̶ϟΎϤ̯| ΎΟ| Ϧϳ΍|Ωέ΍Ϊϧ| ΎϨόϣ| Ϣϫ| ΕήηΎόϣ| ϭ| Ϣϳέ΍Ϊϧ| ̶ΘΒδϧ| Ϣϫ| ΎΑ| Ϣϫ| ̶ΘΒδϧ| υΎΤϟ| ί΍| ˬϢϳέ΍Ϊϧ| Ϣϫ| ΎΑ| ̶ϧΎϣΰϤϫ| Ϫ̯| ρ΍ήϘγ| ϭ| Ϧϣ| ˭̵έΎ̰Ϥϫ| Ϫϧ|Ϣϳέ΍Ω| ̶ϣ
|̶ϣ| ΖΒΤϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ήψϧ| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ΩΎΠϳ΍| ΖΒΤϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵ή̴ϳΩ| κϘϧ| ϭ| ΩϮΧ| ΖμϘϨϣ| αΎδΣ΍| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| Ϫ̯| ̶ΘΒΤϣ| ωϮϧ| ϥ΁|ΩϮη| ̶ϣ| ΖΒΤϣ| ΐΒγ| Ϫ̯| ϢϴΑΎϳ
|ΎϳϮ̳|ϭ|̵ή̴ϳΩέΩ|̶ϟΎϤ̯|̮ϳ|ϪΑ|ΪϨϴΑ|̶ϣ|εΩϮΧ|έΩ|̶ΘμϘϨϣ|̮ϳ|ˬΪϨ̯|ϞϴϤ̰Η|̵ή̴ϳΩ|ϪΑ|ϕΎμϟ΍|ΎΑ|΍έ|ΩϮΧ|Ϊϫ΍ϮΧ|̶ϣ|Ωήϓ|ϥ΁|έΩ|Ϫ̯|̶ΘΒΤϣ|ˬΖϴϠϤ̰ϣ|ΖΒΤϣ|ˬΪϨϳϮ̳
|ϭ| ˮϪϧ| Ύϳ| Ωέϭ΁| ̶ϣ| ΪϳΪ̡| Ϧϣ| έΩ| ΍έ| ϝΎϤ̯| ϥ΁| ˬΖΒΤϣ| ϑήλ| Ύϳ΁| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| Ϫ̯| ΖγΎΟ| Ϧϳ΍|ΩέϭΎϴΑ| ΪϳΪ̡| εΩϮΧ| έΩ| ΍έ| ϝΎϤ̯| Ϧϳ΍| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ̶ϔσΎϋ| ϕΎμϟ΍| Ϧϳ΍| ϩ΍έ| ί΍
|ΎϤη|ϦΘη΍Ω|ΖγϭΩ|ϑήλ|ΩϮΧ|ˬϡέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|ΎϤη|ΖϬΟ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ϭ|ϢϨϴΑ|̶ϣ|ΎϤη|έΩ|̶ϟΎϤ̯|Ϧϣ|ή̳΍|Ύϳ΁|Ϫ̯|ˬΖγ΍|ϦϴϤϫ|Ϣϫ|ϖθϋ|ϭ|ΖΒΤϣ|̵ΪΟ|ΚΣΎΒϣ|ί΍|̶̰ϳ
|Ϧϣ|ˬΡϼμϟ΍|Ϧϗίήϳ|Ϳ΍|Ϟόϟ|ϢϬϨϣ|Ζδϟ|ϭ|ϦϴΤϟΎμϟ΍|ΐ
͊ Σ΍|Ϫ̯|ΪϳϮ̳|̶ϣ|ήϋΎη|Ζγ΍|̶θϳΪϧ΍|ϭίέ΁|ωϮϧ|̮ϳ|ˮϪϧ|Ύϳ|ˬΪϳΎϴΑ|ΪϳΪ̡|Ϧϣ|έΩ|ϝΎϤ̯|ϥ΁|ί΍|Ϫ̯|ΩϮη|̶ϣ|ΚϋΎΑ
| ΪϫΪΑ|Ρϼλ|Ϣϫ|Ϧϣ|ϪΑ|΍ΪΧ|ϥΎθϨΘη΍Ω|ΖγϭΩ|ϩ΍έ|ί΍|Ϫ̯|ˬϡέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|ϦϴΤϟΎλ|ˬϢΘδϴϧ|ϦϴΤϟΎλ|ί΍|ϥϮ̩
|Ύϫ| Ϧϳ΍| ϦϴΑ| ̶όϣΎΟ| ϪΟϭ| Ύϳ΁| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϡϭΩ| ̵| ϪΘ̰ϧ| ϭ| ˮϪ̩| ̶Ϩόϳ| ˬϢϴΘϔ̳| Ύϫ| ̵ΪϨΑ| ϢϴδϘΗ| Ϧϳ΍| έΩ| Ϫ̯| ̵΍| ϩΪϳΪϋ| ̵Ύϫ| ΖΒΤϣ| Ϧϳ΍| ί΍| ϡ΍Ϊ̯| ήϫ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϢϬϣ| ϻΎΣ
|ϭ| ϖθϋ| ̮ϳΰϴϓΎΘϣ| ϥ΍ϮϨϋ| ΖΤΗ| ΏήϏ| ̵| ϪϔδϠϓ| έΩ| ̶θΨΑ| ̮ϳ| ˬΖγ΍| ϪΘϓή̳| ΕέϮλ| ΏΎΑ| Ϧϳ΍| έΩ| ΏήϏ| έΩ| ̶ϔδϠϓ| ̵Ύϫ| ΚΤΑ| ί΍| ̶ΘϤδϗ| ϊϗ΍ϭ| έΩˮϪϧ| Ύϳ| Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ
|ˬϥΎϣΩϮΧ|ˬ΍ΪΧ|ˬή̴ϳΩ|̵Ύϫ|ϥΎδϧ΍|ΎΑ|Ϫ̯|̶ϳΎϫ|ΖΒΤϣ|ϪΑ|̶ϠϴΧ|ˬΎϣ|ΖηϮϧήγ|Ϣϫ|ϭ|Ύϣ|Ζηήγ|ϢϫΩϮη|̶ϣ|ρϮΑήϣ|ΎΟ|ϥ΁|ϪΑ|ΚΣΎΒϣ|Ϧϳ΍|̵|ϪϤϫ|Ϫ̯|ˬΩέ΍Ω|ΩϮΟϭ|ΖΒΤϣ
|Ϫ̩| Ϧϳ΍| ϭ| ϢϳϮη| ̶ϣ| ̶ϧΎϣέ΁| Ύϳ| ̶δ̯| ϖηΎϋ| Ύϣ| Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ| Ϫ̩| ϭ| Ωέά̳| ̶ϣ| Ϧϳ΍| Ζθ̡| Ϫ̩| Ύ˱όϗ΍ϭ| Ϫ̯| ̮ϳΰϴϓΎΘϣ| Ϧϳ΍| ϢϬϓ| ΍άϟ| ˬΩέ΍Ω| ̶̴ΘδΑ| ˬϢϳέ΍Ω| Ύϫ| ϥΎϣέ΁| ϭ| ΖόϴΒσ
| Ζγ΍|̶ΒϟΎΟ|ΚΤΑ|ϊ˱ ϗ΍ϭ|ϢϴϧΎγέ|̶ϣ|ήΧ΁|ϪΑ|ϪϧϮ̴̩|΍έ|ϥΎϣ|̶̳Ϊϧί|Ύϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ˬΩέ΍ά̳|̶ϣ|Ύϣ|ΖηϮϧήγ|έΩ|̵ήϴΛΎΗ|Ϫ̩|ΪόΑ|ϭ|Ωέ΍ά̳|̶ϣ|Ύϣ|Ζηήγ|έΩ|̶Η΍ήϴΛΎΗ
|̶ϣ| ̶ϘϠΗ| έ΍ϭ| ϥΎδϧ΍| ˬϥΎδϧ΍| ήϴϏ| Ε΍ΩϮΟϮϣ| ί΍| ̶ϠϴΧ| ˬ̶ϨϳΩ| ϥΎΑί| ̵ήϴΒόΗ| ϪΑ| Ύϳ| ϦϳΩ| ϥΎΑί| έΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ˬ̵ΪόΑ| ΚΤΑ| ϪΑ| ϢϴγήΑ| ΎΗ| ϢϴϳϮ̴Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| ̵ΪόΑ| ̵| ϪΘ̰ϧ
|ϥΎδϧ΍| Ϣϫ| ΎϴϧΩ| ΐϴΗήΗ| ϦϴϤϫ| ϪΑ|ΩϮη| ̶ϣ|̶ϘϠΗ| έ΍ϭ| ϥΎδϧ΍| ϭ| 
|̶ϨϳΩ| ϥϮΘϣ| ΐϟΎϗ| έΩ|΍ΪΧ| Ύϣ΍|ˬΖγ΍| ϦϳΩ| ΢ϳήμΗ| ϭ| Ζγ΍| Ίϴη| ϪϠΜϤ̯| βϴϟ| | ΍ΪΧ|ϼ
˱ Μϣ|ΪϧϮη
|̶ϧ΍ϭ΍ήϓ| ΖϫΎΒη| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϞΜϣ|ΩϮη| ̶ϣ| ΖΒΤλ| ̵έϮσ|̶Ϩόϳ|ΩϮη|̶ϣ| ̶ϘϠΗ| έ΍ϭ| ϥΎδϧ΍| ˬΖδϴϧ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΎΑ| Ϣϫ| ϥΎτϴη|ΐϴΗήΗ| ϦϴϤϫ| ϪΑ| ίΎΑ| ϭ| ΩϮη| ̶ϣ| ̶ϘϠΗ| έ΍ϭ
|Ϫ̯|ϩΪη|ϪΘϔ̳|ϥΎτϴη|ϭ|ΎϴϧΩ|ΏΎΑ|έΩ|Ϫ̯|ΎΟ|ϥ΁|Ϫ̯|ϢϴγήΑ|ωϮοϮϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ΩϮη|̶ϣ|ΐϠτϣ|ϭΩ|Ϧϳ΍|ϡΎϤπϧ΍|ί΍|ϻΎΣ|Ζγ΍|ϥΎδϧ΍|ϭ|΍ΪΧ|ϦϴΑ|ϭ|Ζγ΍|ϥΎδϧ΍|ϭ|ϥΎτϴη|ϦϴΑ
|ϞΤϣ| ̭ήΘθϣ| ΖόϔϨϣ| ̵| ϪϬΟϭ| ϥ΁| ήΘθϴΑ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ήψϧ| ϪΑ| ˬΪϳήϴ̴ϧ| ΖγϭΩ| ϭ| ΪϴϨ̯| ̶ϘϠΗ| ΩϮΧ| ϦϤηΩ| ϭ| ϭΪϋ| ΍έ| Ύϫ| ϥ΁| Ϣϫ| ΎϤη| ˬΪϨΘδϫ| ΎϤη| ϥΎϨϤηΩ| ˬΎϤη| ϭΪϋ| Ύϫ| Ϧϳ΍
|ΎϴϧΩ|ΩϮη|̶ϣ|ϪΘϔ̳|̶Θϗϭ|Ύ˱ Ϥ΋΍Ω|ΩϮη|̶ϣ|ΪϴϳΎΗ|ϝϮϗ|Ϧϳ΍|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|΍˱ήϫΎχ|Ϊϧέ΍Ω|̭ήΘθϣ|ϊϓΎϨϣ|Ϫ̯|ΪϨϨ̯|̶ϣ|αΎδΣ΍|ˬϥΎδϧ΍|ΎΑ|ϥΎδϧ΍|̶ΘγϭΩ|έΩ|ϢϴΘϔ̳|Ζγ΍|ΚΤΑ
|ϪΑ| ˬΖγ΍| ϥΎτϴη| ϊϔϧ| ϪΑ| Ϫ̯| ̵ΰϴ̩|Ϊϳέ΍Ϊϧ| ̭ήΘθϣ| ΖόϔϨϣ|Ϣϫ|ΎΑ| ΎϤη| ̶Ϩόϳ| ˬΪϴϨ̰ϧ| ̶ΘγϭΩ| Ϣϫ|ΎΑ| ϭ| Ϊϳήϴ̴Α| ϦϤηΩ| ΍έ|ή̴ϳΪϤϫ| ˬΪϴϨϤηΩ| Ϣϫ|ΎΑ| ΎϤη| ϭ| ϥΎτϴη| Ύϳ| ˬΎϤη| ϭ
|ϪϤϴϤο| ήσΎΧ| ϦϴϤϫ|ϪΑ| ΍έ| ϡϭΩ|̵| ϪϣΪϘϣ|Ϧϳ΍||˭Ζδϴϧ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ϥΎτϴη| ΏϮΧ|Ϫ̯| ΪϴϳϮ̳| ̶ϣ| ΎϤη|Ζδϴϧ| ϥΎτϴη| ϊϔϧ| ϪΑ| ˬΖγΎϤη| ϊϔϧ| ϪΑ| Ϫ̯|̵ΰϴ̩| ϭ| Ζδϴϧ| ΎϤη| ϊϔϧ

|ΎΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ˬϥ΍ϭΪϋ|ΎϤϫ|ϭ|̵ήΧϻ΍|ΖΘΨγ΍|ΎϤϫ΍Ϊϫ΍|Ζϴοέ΍|ΎϤϠ̯|ϭ|ϥΎΗ͉ήο|ΪόΑ|ΎϤϫ|ϭ|ΪϳΎϣήϓ|̶ϣ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|ω|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|ΕήΧ΁|ϭ|ΎϴϧΩ|ΏΎΑ|έΩ|ϡΩή̯
|΍έ|̶̰ϳ|ϥ΁|ˬ̵Ωή̯|̶ο΍έ|΍έ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ί΍|̶̰ϳ|ή̳΍|Ϫ̯|ˬΪϨΘδϫ|Ωήϣ|̮ϳ|ήδϤϫ|ϭΩ|̶Ϩόϳ|ˬΪϧ΍|ϩέΫ|ΕήΧ΁|ϭ|ΎϴϧΩ|Ϫ̯|ϩΪη|ϪΘϔ̳|ˬΖγ΍|ϩΪη|̶ϘϠΗ|έ΍ϭ|ϥΎδϧ΍|ΕήΧ΁|ϭ|ΎϴϧΩ
|ϭ| ςΨγ| ϪΑ| ϥ΁| ˬΪη| Ύοέ΍|Ϧϳ΍| ή̳΍| Ϫ̯|Ϊϧέ΍Ϊϧ| ̭ήΘθϣ| ϊϓΎϨϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̶Ϩόϳ| ̶ϨϤηΩ|ΎΟ| Ϧϳ΍|̵Ωή̯| ̶ο΍έΎϧ| ΍έ| ̶̰ϳ| ϥ΁|ˬ̵Ωή̯| ̶ο΍έ| ΍έ| Ϧϳ΍| ή̳΍| ϭ| ̵Ωή̯|̶ο΍έΎϧ
|̶ο΍έ|΍έ|ϭΩ|ήϫ| ΪΣ΍ϭ| ϥ΁| έΩ|Ϊϧ΍ϮΘΑ| ϡΩ΁| Ϫ̯| Ϊϧέ΍Ϊϧ| ̭ήΘθϣ| ΖόϔϨϣ|Ύϫ| Ϧϳ΍| ˭ΩϮη| ̶ϣ| ϼΘΒϣ| ΐπϏ|ϭ| ςΨγ| ϪΑ| Ϧϳ΍| ˬΪη| ̶ο΍έ| ̶̰ϳ| ϥ΁| ή̳΍|ϭ| ΩϮη| ̶ϣ| ϼΘΒϣ| ΐπϏ
|̶ϨϤηΩ|ϭ|̶ΘγϭΩ|έΩ|Ϫ̯|̶ϳΎϨόϣ|ϦϳήΗ|̮ϳΩΰϧ|ϡΩή̯|̶ϣ|αΎδΣ΍|ˬϡ΍|ϩΩή̯|κΤϔΗ|Ϫ̯|̶ϳΎΟ|ϥ΁|ΎΗ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|ϭ|ϥ΁ήϗ|έΩ|ϡΩϮΧ|Ϧϣ|ΪϨ̯|̭ΎϨΒπϏ|΍έ|ϭΩ|ήϫ|Ύϳ|ˬΪϨ̯
|ϭ΍| ΐϴΟ| ϪΑ| ̵ΰϴ̩| ή̳΍| Ϫ̯| Ϊϴϧ΍ΪΑ|Ωέ΍Ϊϧ| ΩϮΟϭ| ̭ήΘθϣ| ΖόϔϨϣ| Ϫ̯| ΖγΎϨόϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ˬϩΪη| ϪΘϔ̳| βϔϧ| ϭ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ύϣ| ˬΎϴϧΩ| ϭ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ύϣ| ˬϥΎτϴη| ϭ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ύϣ
|ΎϴϧΩ| ί΍| ή̳΍| ϭ| Ϊϳ΍| ϩΪη| ̮ϳΩΰϧ| ϥΎΗΩϮΧ| ϪΑ| ΪϳϮη| έϭΩ| ϥΎτϴη| ί΍| ή̳΍|ϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ̶ϳϮδϤϫΎϧ| ή̴ϳΪ̰ϳ| ΎΑ| ΪϳΎΑ| ϪθϴϤϫ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|β̰ϋήΑ| ϭ| ϪΘϓέ| ΎϤη| ΐϴΟ| ί΍| ˬΖϓέ
| Ϊϳ΍|ϩΪη|έϭΩ|ϥΎΗΩϮΧ|ί΍|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ˬΪϳϮη|̮ϳΩΰϧ|Ύϫ|ϥ΁|ϪΑ|ή̳΍|ϭ|ˬΪϳ΍|ϩΪη|̮ϳΩΰϧ|ϥΎΗΩϮΧ|ϪΑ|ΪϳϮη|έϭΩ
|Ϧϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϞΜϣ|ˬΪηΎΑ|̵Ωήϓ|ΖΒΤϣ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|ϥΎδϧ΍|ΖΒΤϣ|ˬϢϳέ΍Ω|΍έ|ϢϴΘϔ̳|ΖόϴΒσ|ϪΑ|ϥΎδϧ΍|ΖΒΤϣ|ΏΎΑ|έΩ|Ϫ̯|̵ΪϨΑ|ϢϴδϘΗ|ϥΎϤϫ|ˬή̴ϳΩ|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|ϥΎδϧ΍|ΖΒΤϣ|ϪΘ̰ϧ
|ϝΎϣήϧ| Ύϳ| ˬΪηΎΑ| ϝΎϣήϧ΁| ϻΎΣ||Ϣϫ΍ϮΧ| ̶ϣ|΍έ|ϡΩϮΧ|Ϟ̳| Ϧϣ| ϢϳϮ̳| ̶ϣ| ΪϧέϭΎϴΑ| Ϣϳ΍ήΑ| Ϣϫ| ή̴ϳΩ| Ϟ̳|ΎΗΪλ|ή̳΍| ή̴ϳΩ| ϭ|ϡϮη| ̶ϣ|ΪϨϣ| Ϫϗϼϋ| ̶λΎΧ| Ϟ̳|Ύϳ| ϩϮ̯| ̮ϳ| ϪΑ
|ΖΒΤϣ| ̶ϫΎ̳|Ϊϳ΁| ̶ϣ|ϪϨϴϋ| ϪΑ| Ϣϫ| ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϪΑ| ΖΒδϧ| ϥΎδϧ΍| ΖΒΤϣ| έΩ| ̵ΪϨΑ| ϪϘΒσ|Ϧϳ΍|Ζγ΍| ̶ϫϭή̳| ΖΒΤϣ| ΖόϴΒσ| ϪΑ| ΖΒΤϣ| Ϣϫ| ̶ϫΎ̳|ϡέ΍Ϊϧ| ϥ΁| ϪΑ| ̵έΎ̯
|Ϧϣ| ΪϳϮ̴Α| ̶δ̯| Ϫ̯| ̶ϣΎϋ| ΖΒΤϣ| ϥ΁| Ζϗϭ| ̮ϳ|ΩϮη| ̶ϣ| ϢϴδϘΗ| ΖϤδϗ| ϭΩ| ˬΖγ΍| ̶ϫϭή̳| ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϪΑ| ϥΎδϧ΍| ΖΒΤϣ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ˬ̶ϫϭή̳| ̶ϫΎ̳| ϭ| Ζγ΍| ̵Ωήϓ
|ϪΑ| ΖΒδϧ| ΖΒΤϣ| Ϫϧ| ̶ϟϭ| ˬΖγ΍| ̶ϫϭή̳|ΖΒΤϣ|Ϣϫ| ϥ΁| Ϫ̯| Ϣϳέ΍Ω| Ϣϫ| ΖΒΤϣ| Ϣδϗ| ̮ϳ|Ωέ΍Ω| ̶ϳΎϨόϣ|̵Ωήϓ| ΖΒΤϣ| ί΍|ήϴϏ| Ϧϳ΍| Ϫ̯|ˬϡέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|Ύϫ| ϥΎδϧ΍|̵| ϪϤϫ
|Ύϳ| ϥ΍ήϋΎη| ̵| ϪϤϫ| ϪΑ| Ϧϣ| Ύϳ| ˬϡέ΍Ω| ΖΒΤϣ| ϢϧΎϨσϭ| Ϣϫ| ̵| ϪϤϫ| ϪΑ| Ϧϣ| ˬϡέ΍Ω| ΖΒΤϣ| ϡΩϮΧ| ϥΎθϴ̯| Ϣϫ| ̵| ϪϤϫ| ϪΑ| Ϧϣ| ΪϳϮ̴Α| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ϞΜϣ| ˭ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ̵| ϪϤϫ
| ϡέ΍Ω|ΖΒΤϣ|ϥΎϧ΍Ω|̶ϘϴγϮϣ
| Ωή̯|ϢϴδϘΗ|ζΨΑ|Ϫγ|ϪΑ|΍έ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|ΖϳϮϨόϣ|̵Ύϫ|ϪϔϟϮϣ|ϥ΍ϮΗ|̶ϣ|Ϫ̯|ϢϴΘϔ̳|΍ΪΘΑ΍|έΩ|Ϣϳί΍Ωή̡|̶Ϥϧ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|̮ϳΰϴϓΎΘϣ|ϪΑ|Ϧϳ΍|ί΍|ζϴΑ
| ̶όϴΒτϟ΍ΪόΑΎϣ|Ύϳ|̶ΘΧΎϨη|̶Θδϫ|̵Ύϫ|ϪϔϟϮϣ|||||| 
| ̶ΘΧΎϨη|ϥΎδϧ΍|̵Ύϫ|ϪϔϟϮϣ|||||| 
| ̶ϗϼΧ΍|Ύϳ|̶ΘΧΎϨη|Ϫϔϴχϭ|̵Ύϫ|ϪϔϟϮϣ|||||| 
|ϥϮ̩| ˬϪϧ| ˬϢϳ΍| ϪΘϔ̳| ΍έ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ̶ΘΧΎϨη| ̶Θδϫ| ̵Ύϫ| ϪϔϟϮϣ| ̵| ϪϤϫ| Ϫ̯| Ζδϴϧ| Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ| Ϧϳ΍| ϪΘΒϟ΍| ˬϢϳϮη| ̶ϣ| ̶ΘΧΎϨη| ϥΎδϧ΍| ̵Ύϫ| ϪϔϟϮϣ| Ωέ΍ϭ| ΪόΑ| ϪΑ| Ϧϳ΍| ί΍
|ΪϳΎΑ|Ϫ̩ |ΎΑ|ΪϳΎΑ|ˬΪη|ϪΘϔ̳|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|̶ΘΧΎϨη|̶Θδϫ|ΏΎΑ|έΩ|̵ΰϴ̩|ή̳΍|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ή̴ϳΩ|̵|ϪΘ̰ϧ|ϦΟ|ΚΤΒϣ|ϼ
˱ Μϣ|ˬΪϧΩϮΑ|̶ϋήϓ|ΐϟΎτϣ|ϭ|ΖϴϤϫ΍|Ϣ̯|Ύϫ|ϥ΁|ί΍|̶πόΑ
| ϢϨ̯|άΧ΍|ϥ΁|ί΍|ϡΩϮΧ|ϢϨ̰Α|ΪϳΎΑ|Ϫ̩|ΏΎΑ|έΩ|̵΍|ϪΠϴΘϧ|Ϣϧ΍ϮΘΑ|ΪϳΎΑ|Ϧϣ|ˬΪηΎΑ|ϪΘη΍Ω|̶γΎδϣ|̮ϳ|ˬϦϣ| ϢϨ̰Α|ΪϳΎΑ|Ϫ̩ |ΎΑ|ˬϦϣ| Ωή̯
| ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|̶γΎϨη|ϥΎδϧ΍
||
|ϊΒτϟΎΑ|ϥΎδϧ΍|ˬΪϧϻϮΒϘΑ|εΩϮΧ|ϪΑ|΍έ|Ύϫ|̶ΑϮΧ|έϭί|ϪΑ|ΪϳΎΑ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|Ωή̯|̶ϣ|έ΍ή̰Η|ϥ΍ϭ΍ήϓ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|έΩ|ω|̶Ϡϋ|ΕήπΣ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ΏΎΑ|Ϧϳ΍|έΩ|ϪΘ̰ϧ|Ϧϴϟϭ΍
|ΎΑ| Ϣϴϧ΍ϮΘΑ| ΪϳΎΑ| ΍έ| Ϊϧέ΍Ω| ̶ϨϳΩ| ̵Ύϫ| ϪϳΎϣ| Ϣϫ| ϥΎη| ϪϤϫ|Ϫ̯| ΍έ|ή̴ϳΩ| ̵έϮΌΗ| ΪϨ̩| Ύϣ| Ϫ̯|Ϧϳ΍| ήσΎΧ| ϪΑ| ˮΖγ΍| ϩΪϴ̪ϴ̡| ̵έϮΌΗ| Ϧϳ΍| ϢϴϳϮ̳|̶ϣ| ΍ή̩| ϻΎΣ|Ζγ΍| ̵ΪΑ| ϪΑ| ϞϳΎϣ
|Ε
˶ ΍Ϯ˴Ϭθ
͉ ϟΎ˶Α|Ζ͉ϔΣ|έ˴ Ύ˷Ϩϟ΍|ϥ
͉ ΍|ϭ|ϩ˶ έ˶ Ύ̰˴ϤϟΎ˶Α|Ζ͉ϔΣ|Ϫ͉ϨΠ
˴ ϟ΍|ϥ
͉ ΍|ϝϮϘϳ|ϥΎ̯|ι|Ϳ΍|ϝϮγέ|ϥ
˷ ΄ϓ|Ζγ΍|ϩΪϣ΁|ήΒϣΎϴ̡|ϝϮϗ|ί΍|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ|%$|̵|ϪΒτΧ|έΩϢϴϨ̯|ϊϤΟ|̵έϮΌΗ|Ϧϳ΍
|ϭ| ΪηΎΑ| ̶ϳΎΟ| ςγϭ| ΖθϬΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϞΜϣ|Ζγ΍| ϩΪη| ϑϮϔΤϣ| ϩϭή̰ϣ| έϮϣ΍| ϪΑ| ΖθϬΑ| ˬΩέϭ΁| ΖγΩ| ϪΑ| ΩϮη| ̶ϣ| ϩϭή̰ϣ| έϮϣ΍| ϩ΍έ| ί΍| ΍έ| ΖθϬΑ| Ϫ̯| ΩϮϣήϓ| ̶ϣ| ήΒϣΎϴ̡
|Ζγ΍| Ε΍ϮϬη| ϪΑ| ϑϮϔΤϣ| ϢϨϬΟ| ϑήσ| ϥ΁| ί΍| ΪγήΑ| ΖθϬΑ| ϪΑ| Ϊϧ΍ϮΘΑ| ΎΗ| Ωέ΍ά̴Α| ήγ| Ζθ̡| ΍έ| ΕΎϫϭή̰ϣ| Ϧϳ΍| ΪϳΎΑ| ϡΩ΁| ϭ| ΪϨηΎΑ| ϩΪη| ϩΪϴϨΗ| ΕΎϫϭή̰ϣ| εέϭΩ
|ϪΑ| ΍έ|Ύϫ|Ϧϳ΍| εΩϮΧ|ΪόΑ|Ζγ΍| έΎϧ| ϭ| Ύϫ| ̵ΪΑ| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ̶ϣ|Ύ˱ ΘϠΒΟ| Ϫ̩| ϥ΁| ˬϢϴΘδϫ|Ύϫ| ̵ΪΑ| έΎΘγ΍ϮΧ|Ύ˱ ΘϠΒΟ| Ύϣ| ˬϢϴΘδϴϧ| Ύϫ| ̶ΑϮΧ|ϪΑ| ϕΎΘθϣ|Ύ˱ΘϠΒΟ| Ύϣ|Ϫ̯| Ζγ΍|Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ
|Ϳ
˶ ΍|Ϫ˶ ϋ
˴ Ύσ|Ϧ˶ϣ|Ύ˴ϣ|Ϫ͉ϧ΍|΍ϮϤϠϋ΍|ϭ˴ | |Ωήϴ̳|̶ϣ|ϡΎΠϧ΍|ϩή̯|ΎΑ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϻ΍|ˬΖδϴϧ|΍ΪΧ|ΖϋΎσ΍|ϖϳΩΎμϣ|ί΍|̶ϗ΍Ϊμϣ|̨ϴϫ|Ϫ̯|Ϊϴϧ΍ΪΑ| |ˬΪϨ̯|̶ϣ|ΎϨόϣ|ήΗ|ϡΎϤΗ|Ϫ̩|ήϫ|ΖΣ΍ήλ
|ΕϮϬη| ί΍| Ϊϧ΍ϮΘΑ| Ϫ̯| ̶δ̯| ϪΑ| ΪϨ̯| ϢΣέ| ΍ΪΧ|Ϫ˶ δ
˶ ϔϧ| ̵Ϯϫ|ϊ˴ Ϥ˴ ϗ˴ | ϭ| Ϫ˶ΗϮϬη| Ϧϋ| ω
˴ ΰ˴ ϧ΍| ή˴ ϣ΍| Ϳ
˵ ΍|Ϣ˴ Σ
˶ ή˴ ϓ|ϩ˳ ϮϬη| ̶ϓ| ̶Η΄ϳ| ϻ΍| Ίϴη| Ϳ΍| Ϫϴμόϣ| Ϧϣ| Ύϣ| ϭ| ϩή˵̯| ̶ϓ| ̶ΗΎϳϻ΍| Ί
˵ ϴη
|βϔϧ| Ϧϳ΍|̵Ϯ˴ϫ| ̶ϓ| Ϫϴμόϣ| ϝ΍|ω
˵ ΰϨΗ| ϝ΍ΰΗ| ϻ| ΎϬ͉ϧ΍| Ύϋ˶ΰϨϣ|˯˳ ̶η|Ϊ˵ ό˴ Α΍|β
˴ ϔ͉Ϩϟ΍|ϩ˶ ά˶ ϫ|ϥ΄ϓ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ΪόΑ|ΪϨ̯| Ϧ̯| Ϫθϳέ| Ϊϧ΍ϮΘΑ| ΍έ|εΩϮΧ| βϔϧ| ̵΍Ϯϫ| ϭ| ˬΪϨ̰Α| ϝΩ| εΩϮΧ
|ϪΑ| ζϠϴϣ| ϪθϴϤϫ|Ωή̯| Ϧ̯| Ϫθϳέ| ϥ΁| έΩ| ΍έ| Ύϫ| ̵ΪΑ| ΩϮθΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| έ΍ϮηΩ|Ζγ΍| ήϳά̡Ύϧ| ΖϣϭΎϘϣ| έΎϴδΑ| ˬ̶Ϩ̯| Ϧ̯| Ϫθϳέ| ϥ΁| ί΍| ΍έ| Ύϫ| ̵ΪΑ| ̶ϧ΍ϮΘΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| υΎΤϟ| ϪΑ| Ύϣ
|Ύ˱ ΘϠΒΟ|Ύϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|ΕήπΣ|̵|Ϫϳήψϧ|ϭ|ΪϳΩ|Ϧϳ΍|ϢϴΘδϴϧ|̶ΑϮΧ|έΎΘγ΍ϮΧ|Ύ˱ΘϠΒΟ|Ύϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ζϳΎϨόϣ|Ϧϳ΍|Ζδϴ̩|ϞϴϟΩ|ϪΑ|Ϧϳ΍|Ωέ΍Ω|Ϫ̯|̶ϳ΍Ϯϫ|ήγ|ί΍|ˬΖγ΍|Ζϴμόϣ
|έΩ| Ε΍ή̯| ϪΑ| ΕήπΣ| ̵| Ϫϳήψϧ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ΏϮΧ| ˬΖγ΍| ϥΎϣΪϨϳ΁ΪΑ| Ϫ̩| ήϫ|Ύ˱ ΘϠΒΟ|ϭ| Ζγ΍|ΪΑ| ˬΖγ΍| ΪϨϳΎηϮΧ| ϥΎϴϣΩ΁| Ύϣ|̵΍ήΑ| Ϫ̩| ήϫ|̶Ϩόϳ| ˬΪϳ΁| ̶ϣ| ϥΎϤηϮΧ| Ύϫ| ̵ΪΑ| ί΍
|ϩΎ̴ϧ|Ϫϴϓ|̭Ϯ̰θϣ|̮ϳ|ϪΑ|̭Ύη|ϡΩ΁|̮ϳ|Ϣθ̩|ί΍|ϪθϴϤϫ|ˬϢϴϨ̯|̶ϣ|ϩΎ̴ϧ|ϥΎϣΩϮΧ|ϪΑ|Ϫ̯|̶Θϗϭ|ΪϳΎΑ|ˬΖγ΍|έϮσ|Ϧϳ΍|ϥϮ̩|ΪϳΎϣήϓ|̶ϣ|ΪόΑ|Ζγ΍|ϩΪη|Ρήτϣ|ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ
|έΎ̯| β̡| ˬΪϣ΁| ϢηϮΧ|ΪϴϳϮ̴Α|ΩϮΑ| ̶ΑϮΧ| έΎ̯| β̡| ˬΪϣ΁| ϢηϮΧ| Ϫ̯| ΪϴϳϮ̴Α| Ϫ̯| ΪηΎΒϧ| έϮΟ| Ϧϳ΍| ˬΪϴηΎΑ| ϥΎϤ̳ΪΑ| ΪϳΎΑ| ϥΎΗΩϮΧ| ϪΑ| ˬϪΑ| ϥϮϨψϣ| ϡΩ΁| ̮ϳ| ϪΑ| ϦϴϨχ|ϡΩ΁| ̮ϳ| ˬϢϴϨ̯

|ϥϮϨχ| Ϫδϔϧ| ϭ| ϻ΍| ̶δϤϳ| ϻ| ϭ| ΢Βμϳ| ϻ| ϦϣϮϤϟ΍|ϥ
͉ ΍˴| Ϳ΍| ΩΎΒϋ| ΍ϮϤϠϋ΍| ϭ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ|Ωέ΍Ω| ̵έΎ̳ίΎγΎϧ| ή̴ϳΩ| ̶ϨϳΩ| ̵| Ϫϳήψϧ| Ϫγ| ΎΑ| ΕήπΣ| ̵| Ϫϳήψϧ| Ϧϳ΍|ΩϮΑ| ̵ΪΑ
|ϭ| ΎϬϴϟ΍| Ύϳέ΍ί|ϝ΍ΰϳ| ϼϓ| ˬΖγ΍| ϦϴϨχ| εΩϮΧ| ϪΑ| Ϫ̯|Ϧϳ΍| ή̴ϣ| ˬΪϧΎγέ|̶Ϥϧ| ΐη|ϪΑ| ΍έ|̶ΤΒλ| ϭ| ΪϧΎγέ|̶Ϥϧ| ΢Βλ| ϪΑ| ΍έ| ̶Βη| ϦϣϮϣ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ΍ΪΧ| ϥΎ̳ΪϨΑ| Ϊϴϧ΍ΪΑ| ˬϩΪϨϋ
|ΎΑ|̶ϨϤηΩ|ˬΖγΎϤη|ΪϳΰΘδϣ|ϭ|̵έ΍ί|Ϧϳ΍|ˬΪϨ̰Α|ΎϤη|ί΍|̵ΰϴ̩|̮ϳ|Ϊϫ΍ϮΧ|̶ϣ|Ϫ̯|Ϊϳέ΍Ω|έΎ̯|ϭήγ|̶δ̯|ΎΑ|ˬΪϴϨ̯|ϒϴόο|Ϊϴϫ΍ϮΧ|̶ϣ|΍έ|ϥΎΗΩϮΧ|ϥΎΗΩϮΧ|ˬΎϬϟ|΍˱ΪϳΰΘδϣ
|ϦϴϘΑΎδϟΎ̯| ΍ϮϧϮ̰ϓ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ| ΪόΑ| ΪηΎΑ| έϮσ| Ϧϳ΍| ϥΎΗΪϳΩ| ΪϳΎΑ| ϥΎΗΩϮΧ| ϪΑ| ΖΒδϧ| ϥΎΗΩϮΧ| ̶Ϩόϳ| ˬΪϨ̰Α| ΎϤη| ί΍| ̵ΰϴ̩| ̮ϳ| εΩϮΧ| ϊϔϧ| ϪΑ| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ύ˱Ϥ΋΍Ω| ϭ| Ωέ΍Ω| ΎϤη
|ΎϴϧΪϟ΍| Ϧϣ| ΍Ϯο͉Ϯϗ|Ϫ̯| ΪϧΩϮΑ| ̵έϮΟ| Ϧϳ΍| Ύϫ| ϥ΁|ΪϨΘϓέ| ϭ| ΪϧΪϣ΁| ΎϤη| ί΍| ϞΒϗ| Ϫ̯|Ζγ΍| ήΒϣΎϴ̡| ΏΎΤλ΍| εέϮψϨϣ||| ΪϴηΎΑ| ϦϴϘΑΎγ| ϞΜϣ| ˬϢ̰ϣΎϣ΍| ϦϴοΎϤϟ΍| ϭ| ˬϢ̰ϠΒϗ
|ϭ|ΪϧΪϨ̯|̶ϣ|΍έ|ϥΎη|ϪϤϴΧ|̵Ύϫ|̭ήϴΗ|ˬΪϧΪϣ΁|̶ϣ|ΎϴϧΩ|̵ΎϫίΎϓ|ί΍|̵ίΎϓ|ήϫ|έΩ|ΪϨΘδΑ|̶Ϥϧ|ϝΩ|ΎϴϧΩ|Ϧϳ΍|̵ΎϫΪϨϳΎηϮΧ|ϪΑ|ϼ
˱ λ΍|ˬϝίΎϨϤϟ΍|̶σ|ΎϫϭϮ˴ σ
˴ |ϭ|ϞΣ΍ήϟ΍|ξϳϮϘΗ
|Ϫ̯| ̵ίΎϓ| ήϫ| έΩ|ΪϳΎϣήϓ| ̶ϣ|ϥΎθϳ΍|Ζδϴϧ| ̶Ϩ̰γ| ϞΑΎϗ| ϭ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ϭήϓ| ϪϤϴΧ| Ζϗϭ| ϥ΁|ˬϥΪϨ̯| ΍έ|ϪϤϴΧ|̭ήϴΗ| ̶Ϩόϳ| ξϳϮϘΗ|ϢϳϭήΑ| ϻΎΑ| Ϣϫ| Ϧϳ΍| ί΍| ΪϳΎΑ| Ύϣ| Ϫ̯| ΪϨΘϔ̳| ̶ϣ
|ϪΑ| ϭ| ΪϨΘη΍Ϊϧ| ̶̴ΘδΑ| ϝΩ| ̵ΰϴ̩| ̨ϴϫ| ϪΑ| ˬΪϧΩή̯| ̶ϣ|ϝΰϨϣ|̶σ|Ύ˱ Ϥ΋΍Ω| ΪϧΪϣ΁| ΎϴϧΩ| ϪΑ| ̶Θϗϭ| ϭ| ˬΖϓέ|ϭ| ΪϨ̯| ΍έ| ϪϤϴΧ|̭ήϴΗ| ΪϳΎΑ| ΖδΑ| ϝΩ| ΎΟ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ΪϳΎΒϧ| ΪϨΘϔ̳| ̶ϣ| ΪϧΩϮΑ
|ΎΟ| Ϧϳ΍| ΍έ| Ύϣ| Ϧϳ΍| ϥϮ̩| ˬϢϴηΎΑ| ϦΌϤτϣ| ϥΎϤδϔϧ| ϪΑ| Ϣϴϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ|Ζδϴϧ| ϥΎϤόϔϧ| ϪΑ| ϥϮ̩| ˬϢϴϨ̰Α| ϝΩ| ϥ΁| ί΍| ΪϳΎΑ| ΪϨΘϔ̳| ̶ϣ| Ωϭί| ΪϧΩή̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| ̶̴ΘδΑ| ϝΩ| Ϣϫ| ̵ΰϴ̩|
|ΪϴϳϮ̴ϧ|ˬΪϴηΎΒϧ|ϦϴΑ|εϮΧ|ϥ΁|ϪΑ|̵΃έ|ϥ΁|έΩ|ˬΪϨ̯|̶ϣ|Ϫοήϋ|ΎϤη|ϪΑ|ϥΎΘδϔϧ|Ϫ̯|̶ϳ΃έ|ήϫ|Ϫ̯|Ωήϴ̳|̶ϣ|ϪΠϴΘϧ|ΪόΑ|Ζδϴϧ|Ύϣ|ΩϮγ|ϪΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|̵έΎΘϓή̳|ˬϩΩή̯|έΎΘϓή̳
|̮ϳ| ˬβϔϧ| ̵΍έ΁| έΩ|Ϫ̯|Ϊϴϧ΍ΪΑ| ϪθϴϤϫ|Ϣ̰΋΍ϭΩ΍| Ϧϣ|ϩϮϔθΘγ| ϭ|ϢϨ̰Α| ΪϳΎΑ| ΍έ|έΎ̯|Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| β̡| ˬϢϨ̰Α| ΍έ|έΎ̯| Ϧϳ΍| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| ϡΪϳΩ|ˬϡΩή̯| ωϮΟέ|Ϣδϔϧ| ϪΑ| έΎ̯| Ϧϳ΍| έΩ| Ϫ̯
| Ζγ΍|ϩΪϣ΁||ϭ|%|ˬ"|έΩ|̵ή̴ϳΩ|Ωέ΍Ϯϣ|ΪϴϨ̯|ϩΎ̴ϧ|ΩΎϤΘϋ΍|ϡΪϋ|ΖϟΎΣ|ϪΑ|βϔϧ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ϪθϴϤϫ|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ˬΩέ΍Ω|ΩϮΟϭ|̶ϧΎδϔϧ|̶ϳ΍Ϯϫ|ζϏ
|έΩ|Ϣϫ| ̶̰ϳ| ϭ| Ζγ΍| ̶ϨϳΩ|ϼ
˱ ϣΎ̯| ζϳΎΗ| ϭΩ|Ϫ̯| ή̴ϳΩ|̵| Ϫϳήψϧ| ΎΗ| Ϫγ| ΎΑ| Ϊϳήϴ̴Α| ήψϧ| έΩ|΍έ| Ϧϳ΍| ϻΎΣ|Ζγ΍| ϩΪη| έ΍ή̰Η| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| έΩ| ΎϫέΎΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϫϳήψϧ| ̮ϳ| Ϧϳ΍
| Ζγ΍|ϩΪϣ΁|ζϴΑ|ϭ|Ϣ̯|Ύϣ|̶ϨϳΩ|ϥϮΘϣ
|Ϧϳ΍| ϪΑ| ΎΟ| ϥ΁|έΩ|Ζγ΍| ϩΪϣΎϴϧ| ΕέϮλ| Ϧϳ΍|ϪΑ| ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍| ϥΎϳΩ΍| ή̴ϳΩ| ϥϮΘϣ| έΩ| ̶Ϭϟ΍|̵| ϪΨϔϧ| ̵| Ϫϳήψϧ|Ζδϫ| Ύϣ|έΩ| ΍ΪΧ| ί΍| ̵΍|ϪΨϔϧ|ΪϳϮ̳| ̶ϣ| Ϫ̯| Ϫϳήψϧ| Ϧϳ΍| ̶̰ϳ
|ϪϠλΎϓϼΑ|ϪϠϤΟ|ΎΗ|ϭΩ|Ϫ̯|ϡΪϳήϓ΁|ΩϮΧ|ΕέϮλ|ήΑ|΍έ|ϥΎδϧ΍|Ύϣ|ϭ|ϢϳΪϳήϓ΁|΍ΪΧ|ΕέϮλ|ήΑ|΍έ|ϥΎδϧ΍|Ύϣ|˭Ζγ΍|ϩΪη|ϩΪϳήϓ΁|΍ΪΧ|ΕέϮλ|ήΑ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|Ζγ΍|ϩΪϣ΁|ΕέϮλ
|Ϣϫ|ϥ΁ήϗ|έΩ|Ζγ΍|ϩΪη|ϩΪϳήϓ΁|΍ΪΧ|ΕέϮλ|ήΑ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|ϩΪϣ΁|Ϣϫ|ϖϴΘϋ|ΪϬϋ|έΩ|ˬϩΪη|έ΍ή̰Η|Ϣϫ|̵ή̴ϳΩ|̶ϳΎϫΎΟ|έΩ|Ζγ΍|ϩΪϣ΁|ϦϳϮ̰Η|ήϔγ|ϝϭ΍|Ϟμϓ|έΩ|Ϣϫ|ί΍|ΪόΑ
|ϪΑ| ϭ| ϭ΍| ήΑ| ΪϴϨ̯| ϩΪΠγ| ˬϦϳΪΟΎγ| Ϫϟ| ΍ϮόϘϓ| ̶Σϭέ| Ϧϣ| Ϫϴϓ| ΖΨϔϧ| ΍ΫΎϓ| ή̴ϳΩ| ̵ΎΟ| έΩ| ϭ| ̶Σϭέ| Ϧϣ| Ϫϴϓ| ΖΨϔϧ| ϭ| | ϩΪϣ΁| Ζγ΍| ϩΪη| ϩΪϳήϓ΁| ΍ΪΧ| ΕέϮλ| ήΑ| | ̵ΎΟ
|ϪΑ|̶ϟϭ|ˬΪϧέ΍Ω|̮η|ΪηΎΑ|ΚϳΪΣ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|Ϧϳ΍|έΩ|̶πόΑ|ϪΘΒϟ΍|ˬϪΗέϮλ|̶Ϡϋ|ϡΩ΁|ϖϠΧ|Ϫ̯|Ζγ΍|ϩΪϣ΁|Ύϣ|ΚϳΩΎΣ΍|έΩ|̶Σϭέ|Ϧϣ|Ϫϴϓ|ΖΨϔϧ|Ϧϳ΍|ϭ΍|ϩΎ̴θϴ̡|έΩ|ΪϴΘϔϴΑ|̭ΎΧ
|ϦϳΩ|έΩ|Ϫ̯| ̶ϣϭΩ| ̵| Ϫϳήψϧ| ˭Ζγ΍| Ϫϳήψϧ| ̮ϳ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ϩΪϣ΁| ϪΣϭέ| Ϧϣ| Ϫϴϓ| ΖΨϔϧ| ˬΪηΎΑ| ϩΪϣΎϴϧ| Ϣϫ| Ϧϳ΍| ή̳΍| ̶ϟϭ|ΪϧΩή̯| ̶ϣ|ΩΎϨΘγ΍| ϥ΁| ϪΑ| ΩΎϳί|Ύϣ| ̵Ύϓήϋ|ϝΎΣ| ήϫ
|ΪϳΎϴΑ|ϥΎϣΪΑ|Ύϫ|̵ΪΑ|ί΍|ϭ|ΩΎϴΑ|ϥΎϣΪΑ|Ύϫ|ΏϮΧ|ί΍|Ύϣ|Ζγ΍|Ϧϳ΍|Ρϭέ|Ϧϣ|Ϫϴϓ|ΖΨϔϧ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ήϫΎχ|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|̶ϟΎϤΟ΍|ΕέϮλ|ϪΑ|Ζγ΍|̵ήτϓ|ϦϳΩ|Ζγ΍|ϩΪη|ϪΘϔ̳|ϩΪϣ΁
|̶ϣ| ϪϧϮ̴̩|Ζδϫ| έϮτϔϣ| ϦϳΩ| ϢϴϟΎόΗ| ϡΎ̰Σ΍| ΕΎϴϠ̯| ήΑ| Ύϣ|Εήτϓ|ϢϴΘδϫ| έϮτϔϣ| ζΗΎϴ΋ΰΟ| ̵΍ήΑ| Ϯϟϭ| ϦϳΩ|ϢϴϟΎόΗ| ϭ| ϡΎ̰Σ΍|̶Ϩόϳ| | Ζγ΍|̵ήτϓ| ϦϳΩ| | Ϊϧ΍|ϪΘϔ̳| Ϫ̯| Ϧϳ΍
|̶ϣ|ΖοΎϳέ|̶Ϩόϳ|ϥϭέΩ|ί΍|έϭί|ϪΑ|ϢϴϨ̯|̶ϣ|̶̳Ϊϧί|ϪϧϻΩΎϋ|έϭί|ϪΑ|Ύϣ|ϭ|Ϊϳ΁|̶Ϥϧ|ϥΎϤηϮΧ|Ζϟ΍Ϊϋ|ί΍|̶ϟϭ|Ϣϴϫ΍ϮΧ|̶ϣ|Ύ˱ Ηήτϓ|΍έ|Ζϟ΍Ϊϋ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ϧϴϋ|έΩ|Ζϔ̳|ΩϮη
| ΪϨΘδϫ|̶ϨϳΩ|ϼ
˱ ϣΎ̯|Ϫϳήψϧ|ϭΩ|Ϧϳ΍|Ϊϫ΍ϮΧ
|Ε΍Ϋ| ΐΣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥ΁| ϭ| Ζγ΍| έΎ̳ίΎγΎϧ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ήψϧ| ϪΑ| Ϣϫ| ϥ΁| ϭ| Ζγ΍| ϩΪη| ΪϴϳΎΗ| ζϴΑ| ϭ| Ϣ̯| ϦϳΩ| έΩ| ̶ϟϭ| Ζδϴϧ| ̶ϨϳΩ|ϼ
˱ ϣΎ̯| Ϫ̩| ή̳΍| Ϫ̯| Ζδϫ| Ϣϫ| ̶ϣϮγ| ̵| Ϫϳήψϧ
|ΪΑ| Ω΍Ω| κϴΨθΗ| ΍έ| ̵ΰϴ̩| ή̳΍| ΖγϭΩ|΍έ|εΩϮΧ| ϥϮ̩| ϭ| Ωϭέ| ̶ϣ| ζϓήσ| ϪΑ| Ζγ΍| ΏϮΧ| ζϳ΍ήΑ| ̵ΰϴ̩| ̮ϳ| Ω΍Ω|κϴΨθΗ| ή̳΍| Ωέ΍Ω| ΖγϭΩ|΍έ|εΩϮΧ| ϥϮ̩| ϭ|Ωέ΍Ω
|̵έΎ̯|Ϫ̯| Ζδϴϧ| ̶ϧΎδϧ΍| ̨ϫ|Ζϔ̳| ̶ϣ| Ϫ̯|Ζγ΍| ρ΍ήϘγ| ̵|Ϫϳήψϧ| ̶̰ϳ| Ϫ̯|ϩΪη|ΖγέΩ| ή̴ϳΩ|̵| Ϫϳήψϧ| ϭΩ| ϖϴϔϠΗ| ί΍|έΎΑ| Ϧϴϟϭ΍| Ϫϳήψϧ| Ϧϳ΍|Ωϭέ| ̶Ϥϧ| ζϓήσ|ϪΑ| Ζδϫ
|Ϫ̯| Ϧϳ΍| Ϫϧ| Ζγ΍| ΪΑ| έΎ̯| ϥ΁| Ϫ̯| ΪϨ̯|̶ϣ| ή̰ϓ| ̭ήΗ| ϡΎ̴Ϩϫ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ̭ήΗ| Ϫ̯| ΍έ| ̵έΎ̯| ̶ϧΎδϧ΍| ήϫ| ϑήσ| ϥ΁| ί΍| ϭ| Ϊϧ΍Ϊϧ| ΏϮΧ|Ύ˱ όϗ΍ϭ| ΍έ| ϥ΁| ˬϡΎΠϧ΍|ϦϴΣ| ϭ| ΪϫΪΑ| ϡΎΠϧ΍|΍έ
|Ϫ̯| ̵ή̴ϳΩ|̵| Ϫϳήψϧ| ̮ϳ| ϪΑ| ρ΍ήϘγ|̵| Ϫϳήψϧ| Ϧϳ΍ΪϫΩ| ̶ϣ|ϡΎΠϧ΍| ϭ| Ϊϧ΍Ω| ̶ϣ| ΏϮΧ|΍έ|έΎ̯| ϥ΁|Ύ˱όϗ΍ϭ| έΎ̯|ϡΎΠϧ΍| ϦϴΣ| ϥΎδϧ΍|ήϫ|ΪϨ̯| ̶ϣ|̭ήΗ| ϭ| Ζγ΍| ΏϮΧ| ΪϨ̯| ή̰ϓ
|Ϫ̯|Ζγ΍|ϩΪη|ϪΘϔ̳|Ϣϫ|Ύϣ|̶ϨϳΩ|ϑήϋ|έΩ|ζϴΑ|ϭ|Ϣ̯|Ϫϳήψϧ|ϭΩ|Ϧϳ΍|Ζγ΍|ϩΪη|ϖϴϔϠΗ|ˬΩέ΍Ω|ΖγϭΩ|΍έ|εΩϮΧ|̶ϧΎδϧ΍|ήϫ|Ϫ̯|Ζη΍Ω|ΩϮΟϭ|ϢϳΪϗ|ϥΎϧϮϳ|έΩ|ϭ|ϢϳΪϗ|ΪϨϫ|έΩ
| Ωέ΍Ω|Ε΍Ϋ|ΐΣ|ϥΎδϧ΍
|΍ϮΒΤΗ| ϥ΍| ̶δϋ|ΖΣ΍ήλ|Ϧϳ΍| ϪΑ| Ϫϧ| ̶ϟϭ| Ζδϫ| Ϣϫ| ϥ΁ήϗ| έΩ|Ϫϳήψϧ| Ϧϳ΍| ˮΩ΍Ω| ̵έΎ̳ίΎγ| ΍έ| ϥ΁| ϥ΍ϮΗ| ̶ϣ| ϭ| Ζγ΍| έΎ̳ίΎγ|ω| ̶Ϡϋ| ϡϼ̯| ϥ΁| ΎΑ| ϪϧϮ̴̩|Ϫϳήψϧ| Ϫγ| Ϧϳ΍
|Ωέ΍Ϊϧ| εέΩ| Ϊϴ̯ΎΗ| ΩΎϳί| ΎΟ| Ϧϳ΍| Ύϣ΍| Ζγ΍| ΏϮΧ| ϥΎΘϳ΍ήΑ|Ϣ̰ϟ| ˲ήϴΧ| ϩϮϬϓ| Ύ˱ Όϴη| ϩή̰Η| ϥ΍| ̶δϋ| ϭ| Ϣ̰ϟ| ˲ϩή̯| ϮϬϓ|Ζγ΍| ΪΑ| ΎϤη| ̵΍ήΑ| Ύϣ΍| Ϊϳέ΍Ω| ̶ϣ| ζΘγϭΩ| Ϧϳ΍| ΎΑ|Ύ˱ Όϴη
|ΎΟ|Ϧϳ΍|ϻ
˱ ϮϬΟ|Ύ˱ ϣϮϠχ|ϥΎ̯|ϪϧΎϓ|ϥΎδϧϻ΍|ΎϬϠϤΤϓ|ΎϬϨϣ|ϦϘϔη΍|ϭ|ΎϨϠϤΤϳ|ϥ΍|ϦϴΑΎϓ|ϝΎΒΠϟ΍|ϭ|νέϻ΍|ϭ|Ε΍ϭΎϤδϟ΍|̶Ϡϋ|ϪϧΎϣϻ΍|ΎϨοήϋ|Ύϧ΍|ϩΪϣ΁|ϥ΁ήϗ|έΩ|̶δϋ|ϪΘϔ̳|ϥϮ̩
|Ϧϴϋ|έΩ|Ύϣ΍|Ϣϴϧ΍Ω|̶ϣ|΍έ|ΩϮΧ|̵΍ϮϘΗ|ϭ|έϮΠϓ|Ϫ̯|ΪϫΩ|̶ϣ|ϥΎθϧ|ςϘϓ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|ϩΪη|ϪΘϔ̳|Ύϫ΍ϮϘΗ|ϭ|ΎϫέϮΠϓ|ΎϬϤϬϟΎϓ|ϩΪη|ϩΩ΍Ω|ΖΒδϧ|ϥΎδϧ΍|Ε΍Ϋ|ϪΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|ϢϠχ|ΚΤΑ
|ˮΖγ΍| ̶ϧΎϣί| Ϫ̩| ΖϣΎϴϗ| ίϭέ| Ϫ̯| ΪϨγή̡| ̶ϣ| ϮΗ| ί΍| ϩΪη| ϪΘϔ̳| ΖϣΎϴϗ| ΏΎΑ| έΩ| ϥ΁ήϗ| έΩ| ΪόΑ|ϦϴϠϓΎδϟ΍| Ϟϔγ΍| ϩΎϧΩΩέ| ϢΛ| ϢϳϮϘΘϟ΍| ϦδΣ΍| ̶ϓ| ϥΎδϧϻ΍| ΎϨϘϠΧ| ϩΪη| ϪΘϔ̳| ϝΎΣ
|̶ϣ| ΍έ| ϥ΁| ωϮϧ| ϭ| Ϟλ΍| Ϫ̰ϠΑ| ˬΪϨγή̡| ̶Ϥϧ| ΖϣΎϴϗ| ΦϳέΎΗ| ϪΑ| ϊΟ΍έ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ̶ϧ΍ϭέ| ̶γΎϨη| Ϫθϳέ| ΎΟ| Ϧϳ΍| ΪϫΪΑ| Ώ΍ϮΟ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| ϥ΁ήϗ
|Ϧϳ΍| ˭ΪηΎΒϧ| εέ΍ΩϮϠΟ| ̵ΰϴ̩| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ϡΩ΁| ˬϪϣΎϣ΍| ήΠϔϴϟ| ϥΎδϧϻ΍| Ϊϳήϳ|ΪϨϫΩ| έ΍ήϗ| ̮ϴ̰θΗ| ΩέϮϣ| ΪϨϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ΍έ| ϥ΁| Ϟλ΍| ΍ή̩| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ΪόΑ|ΪϧϮη| ή̰Ϩϣ| ΪϨϫ΍ϮΧ
|Ϣϫ| ̵ϭέ|Ζγ΍| ̶ϔϨϣ| ΪϳΩ| ̮ϳ| ίΎΑ| Ϣϫ| Ϧϳ΍|Ύ˱ϋϮϨϣ| ήϴΨϟ΍| Ϫ˷δϣ| ΍Ϋ΍| ϭ| Ύ˱ϋϭΰΟ| ήθϟ΍| Ϫ˷δϣ| ΍Ϋ΍| Ύ˱ϋϮϠϫ| ϥΎδϧϻ΍|ϖ
˴ Ϡ˶Χ
˵ |Ωέ΍Ω| ϥΎδϧ΍| ϪΑ| ΖΒδϧ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϔϨϣ| έΎϴδΑ| ΪϳΩ| ̮ϳ
|ϞΑΎϗ|ϪϧϮ̴̩|Ζγ΍|̶ϨϳΩ|ΖΒΜϣ|ΖϟΎΣ|̮ϳ|ζόϣΎΟ|ϪΟϭ|ϪΘϓέ|Ϣϫ|̵ϭέ|Ϫ̯|Ϫϳήψϧ|Ϫγ|ϥ΁|ΎΑ|Ωέ΍Ω|̶ϔϨϣ|ΪϳΩ|Ϫ̯|Ϫϳήψϧ|Ϧϳ΍Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ|̶ϔϨϣ|ϩΎ̳ΪϳΩ|Ϧϳ΍|Ϣϫ|ϥ΁ήϗ|έΩ|ϪΘϓέ
| ˮΪϨΘδϫ|ϊϤΟ

|̶Ϥϧ| ή̴ϳΩ| έϮϣ΍| έΩ| Ϫ̯| έϮσ| ϦϴϤϫ| ΪϳϮ̴Α| ̶δ̯| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ|ϥΎδϧ΍| έΩ| ̶ϟϮΤΗ| ήϴγ| Ϧϳ΍| ϥΩϮΑ| ΐΗ΍ήϣϭΫ| ϭ| ϥΎδϧ΍| έΩ| ϝϮΤΗ| ̵| ϪϟΎδϣ| ϪΑ| ϢϳϮθΑ| Ϟ΋Ύϗ| Ύϣ|| ̵| ϪΘ̰ϧ
|̶ϣ|ζηϮΧ|̵ΰϴ̩| Ϫ̩| ί΍| ϥΎδϧ΍| Ζϔ̳| ΩϮη| ̶Ϥϧ| ˬΩή̯| έΩΎλ| ̶Ϡ̯|Ϣ̰Σ| ϥ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ϥΎδϧ΍| ̵Ύϫ| ̵ΪϨϳΎηϮΧ| ΏΎΑ| έΩ|ϼ
˱ Μϣ|ˬϢϴϨ̯||έΩΎλ| ̶Ϡ̯| Ϣ̰Σ| ϥΎδϧ΍| ΩέϮϣ|έΩ| Ϣϴϧ΍ϮΗ
| | Ϧϳ΍| ˬϢϴϳϮ̴Α| ΍έ| ̶ϧ΍ϮΟ| ϥ΍έϭΩ| ϥΎδϧ΍| ή̳΍|Ζγ΍| ΰϴ̩| ̮ϳ| ϒϟ΍| | Ϧϳ΍| ˬϢϴϳϮ̴Α| ΍έ| ̶ϧ΍ϮΟϮϧ| ̶ϧ΍έϭΩ| ϥΎδϧ΍| ή̳΍Ϊϳ΁| ̶ϣ| ζηϮΧ| ϒϟ΍ | ί΍| ϢϴϳϮ̴Α| Ζϗϭ| ϥ΁| Ϫ̯| Ϊϳ΁
|ϭ|ή̴ϳΩ|ΰϴ̩|̮ϳ|ˬϢϴϳϮ̴Α|΍έ|̵ήϴ̡|ϭ|̶ϟΎδϨϬ̯|ϥ΍έϭΩ|ϥΎδϧ΍|ή̳΍|ϭ|Ζγ΍|̵ή̴ϳΩ|ΰϴ̩|ϼ
˱ Μϣ| ϒϟ΍| |ϢϴϳϮ̴Α|΍έ|̶ϟΎγ|ϥΎϴϣ|ϥ΍έϭΩ|ϥΎδϧ΍|ή̳΍|ˬΖγ΍|̵ή̴ϳΩ|ΰϴ̩| ϒϟ΍
|ϝ΍Ϯγ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ̶ϔϠΘΨϣ| ̵Ύϫ| Ώ΍ϮΟ| ϥΎδϧ΍| Ϧγ| ϼ
˱ Μϣ| ΐδΣ| ̶Ϡϋ| ΪϳΎΑ|Ωέ΍Ϊϧ| ΪΣ΍ϭ| Ώ΍ϮΟ| Ζγ΍| ϥΎδϧ| ΍| ΪϨϳΎηϮΧ| ̵ΰϴ̩| Ϫ̩| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϩήΧϻΎΑ|Ζγ΍| ̵ή̴ϳΩ| ̵Ύϫΰϴ̩| Ύϳ
|έΩ|ϭ|ΪϨϳΎηϮΧ|̶Ϩγ|̮ϳ|έΩ|Ϫ̯|ΪϧέϮϣ΍|ϪϠδϠγ|̮ϳ|Ζδϴϧ|εΪϨϳ΁ΪΑ|Ύϳ|ΪϨϳΎηϮΧ|ΩέϮϣ|ΰϴ̩|̮ϳ|ˬϒϠΘΨϣ|ϦϴϨγ|έΩ|ϥΎδϧ΍|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ζϳΎϨόϣ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ΎΟ|Ϧϳ΍|ϢϴϫΪΑ
|ή̴ϳΩ| ΕέϮλ| ϥ΁| ϭ| Ζγ΍| ̵ΪϨΑ| ϩΩέ|ϞΑΎϗ| Ϣϫ| ̵ή̴ϳΩ| ΕέϮλ|ϪΑ| ϥΎδϧ΍|Ϫ̯| ΪϳϮ̴Α| ̶δ̯| ή̳΍| ˬϝΎΣ|Ζγ΍| Ϧγ| ̵| ϪϟΎδϣ|ςϘϓ| ΎΟ| Ϧϳ΍|ˬΏϮΧ|ΪϨδΘϴϧ| ΪϨϳΎηϮΧ| ή̴ϳΩ| Ϧγ
|ήϴΒόΗ| ϪΑ| Ϫϧ| Ϯϟϭ| ϻΎΣ|Ωέ΍Ω| ΍έ|ϝϮΤΗ| Ϧϳ΍| ϥΎ̰ϣ΍| ϥΎδϧ΍| ϭ| ΩϮη| ̶ϣ| νϮϋ| ζϳΎϫΪϨϳ΁ΪΑ| ϭ| ΎϫΪϨϳΎηϮΧ| ϩΩέϭ΁| ΪϳΪ̡| εΩϮΧ| έΩ| Ϫ̯| ̶ϟϮΤΗ| ϥ΍ΰϴϣ| Ϫ̰ϠΑ| ˬ̶Ϩγ| ΕέϮλ| Ϫϧ
|ί΍| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΍έ| ̵ΰϴ̩| ήϫ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ΩϮΑ| Ϧϳ΍| ήΑ| ϥΎηΪϴ̯ΎΗ| Ύϫ| ϥ΁| ˬΩέ΍Ω| ΩϮΟϭ| έ΍ϮΑϭΩ| ϥϮϤϴγ| ϭ| ήΗέΎγ| Ϟ̡| ϥ΍̫| ϞΜϣ| Ύϫ| ΖδϴϟΎϴδϧΎΘδϳΰ̳΍| ̶πόΑ| Ϫ̯| ̶σ΍ήϓ΍| ̶ϠϴΧ
|ΎΑ| Ϫϧ| εΩϮΧ| ΎΑ| ϪΘΒϟ΍ΪϨ̰Α| ϡϮϣ| Ϧϳ΍| ϭ| ϡΎΧ| ̵| ϩΩΎϣ| Ϧϳ΍| ΎΑ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ̵έΎ̯| ήϫ| ϭ|εΩϮΧ| ΖγΩ| έΩ| Ζγ΍| ̶λΎΧ| ̵| ϩΩΎϣ| ϥΎδϧ΍| ήΗέΎγ| ϥΎδϧ΍|ήϴΒόΗ| ϪΑ|ΩίΎδΑ| εΩϮΧ
|ΰϴϧ|΍έ|εΩϮΧ|Ϣθ̩|̲ϧέ|̶ΘΣ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|ΪϨ̯|ϩΩ΍έ΍|̶δ̯|ή̳΍|ϡΪϘΘόϣ|̶ΘΣ|Ϧϣ|Ζϔ̳|̶ϣ|ˬΖη΍Ω|ΖΣ΍ήλ|ˬΏϮΧ|ϭ|ΪϫΩ|ήϴϴϐΗ|Ϊϧ΍ϮΗ|̶ϣ|έϮΟ|ήϫ|΍έ|εΩϮΧ|ϥ΍ή̴ϳΩ
|Ϧϳ΍|έϮϣ΍| ήϳΎγ| ΎΗ| ϪΘϓή̳| ̶̰ϳ̫ϮϟϮϴΑ| έϮϣ΍| ί΍|ϢϴϨ̯| νϮϋ| Ϣϴϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΍έ| ϥΎϣΩϮΧ| ΰϴ̩| ϪϤϫ| ̶ϟϭ| ϢϴϨ̯| νϮϋ| ΍έ| ϥΎϤϤθ̩| ̲ϧέ| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ̶Ϥϧ| ϪΘΒϟ΍| Ύϣ|ΪϨ̯| νϮϋ
|εΩϮΧ| ΩϮΟϭ| ήΑ| ϡΪϘϣ| ΖϴϫΎϣ| ̵΍έ΍Ω| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ωή̯| ̶ϣ|ΎϋΩ΍| ήΗέΎγ| ΖϬΟ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϥϮ̩|ΪηΎΒϧ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ΪΣ| Ϧϳ΍| ΎΗ| ΪϳΎϴΑ| ήψϧ| ϪΑ| ̶σ΍ήϓ΍| ϩΎ̳ΪϳΩ| ̮ϳ| Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ
|ΖΧΎγ| ˬ̵ή̴ϳΩ| ΰϴ̩|ΪϨ̯| ̶ϣ| ΩΎΠϳ΍| ΖϴϫΎϣ| εΩϮΧ| ήΑ| ΩίΎδΑ| εΩϮΧ| ί΍| Ϫ̩| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϪΘΒϟ΍| Ϊϣ΁| ΩϮΟϭ| ϪΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ί΍| ΪόΑ|ΪϳΎϴΑ| ΩϮΟϭ| ϪΑ| ΪϳΎΑ| ΍ΪΘΑ΍|Ζδϴϧ| ϼ
˱ λ΍
|έΩΎ̯| ϦϴϤϫ| έΩ| ϢϳΪϘΘόϣ| ϪϤϫ| Ϧϳ΍| ΎΑ| ΪϴϨ̯| ϪΟϮΗ| ˬϢϴϠ΋Ύϗ| ̶ΘϴϫΎϣ| ̮ϳ| ϥΎδϧ΍| ̵΍ήΑ| ˬϝΎΣ| Ϧϴϋ| έΩ| ϢϴϳϮ̴Α| ϭ| ϢϴϳϮ̴ϧ| ΪΣ| Ϧϳ΍| ΎΗ| ϪΘΒϟ΍|ΐϴΗήΗ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϭ| ̵ή̴ϳΩ| ΖϴϫΎϣ
|΍Ϊϴ̡| ϖϘΤΗ| ϝϮΤΗ| Ϧϳ΍|ή̳΍| Ϫ̯| ϢϴϳϮ̴Α| ΪόΑ|ΪϨ̯| ΍Ϊϴ̡| ̶ϧϮ̳ή̳Ω| ϭ| ϝϮΤΗ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΏϮ̩έΎ̩| ϦϴϤϫ| έΩ|ˬΖγ΍| έϮμΘϣ| ϥΎδϧ΍|̵΍ήΑ| Ϫ̯| ̶Θηήγ| Ϧϳ΍| ΏϮ̩έΎ̩| έΩ|ˬΖϴϫΎϣ
|Ϧ̰Ϥϣ| Ϫ̯|ΖγΎϫ| ϥΎδϧ΍| Ύϣ| ΐΗ΍ήϣ| ί΍| ϪΒΗήϣ| ̮ϳ| ϝΎϣ| ̶Ϭϟ΍| ̵| ϪΨϔϧ| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| Ϫ̯|ΎΟ| ϥ΁|Ωή̯| ΩϮη| ̶ϣ| ̶ϔϠΘΨϣ| ̵Ύϫ| Ϣ̰Σ| ϥΎδϧ΍| ̵ϭέ| ˬϖϘΤΗ| ϒϠΘΨϣ| ϞΣ΍ήϣ| έΩ| ΪϨ̯
|ϢϴθΨΑ|ϖϘΤΗ|ΩϮΧ|έΩ|΍έ|ϪϠΣήϣ|ϥ΁|ϭ|ϢϴγήΑ|ϪϠΣήϣ|ϥ΁|ϪΑ|̶ϳΎϳϮ̡|ϥ΁|ΎΑ|ΪϳΎΑ|Ϫ̯|̶ϳΎϳϮ̡|ϥ΁|̶Ϩόϳ|Ϣϴγήϧ|ϥ΁|ϪΑ|Ϣϫ|ϥΎϣήϤϋ|ήΧ΁|ΎΗ|Ύ˱ όϗ΍ϭ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ύϣ|ί΍|̮ϳ|ήϫ|Ζγ΍
|ϥΎΗΪϨϳ΁ΪΑ| Ϫ̩| ήϫ| ϭ| Ζγ΍| ΪΑ| Ϊϴϧ΍ΪΑ| Ζγ΍| ϥΎΗΪϨϳΎηϮΧ| Ϫ̯| Ϫ̩| ήϫ| ΩϮη| ̶ϣ| ϪΘϔ̳| Ϫ̯| ̵΍| ϪΒΗήϣ| ϥ΁|ˬϢϴϨ̰ϧ| ̶σ| ΪϳΎη| Ϣϫ| ϥΎϣήϤϋ| ήΧ΁| ΎΗ| ϭ| ϢϴϨ̰ϧ| ̶σ| ΍έ|ϥ΁| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ
|Ϫ̩|ήϫ|ϥΎδϧ΍|ΖϴϟϮϔσ|έΩ|ˬϩΪϧΎϣ|̶ϗΎΑ|εΩϮΧ|ΖϴϟϮϔσ|ϥΎϤϫ|έΩ|ϥΎδϧ΍|ΎϳϮ̳|Ϫ̯|̵΍|ϪϠΣήϣ|ϥ΁|Ζγ΍|ϦϳΩϭήϓ|̶ϠϴΧ|̵|ϪϠΣήϣ|ϥ΁|ϪΑ|ρϮΑήϣ|Ζγ΍|ΏϮΧ|Ϊϴϧ΍ΪΑ|ˬΖγ΍
|̮ϳ| Ζδϴϧ| ήοΎΣ| ϭ| ΩέϮΨΑ| Ϣϫ| ΍έ|ϭέ΍Ω| Ζδϴϧ| ήοΎΣ| ήψϧ| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ|Ζγ΍| ΪΑ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ή̰ϓ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| εΪΑ| Ϫ̯| Ϫ̩| ϥ΁| ϭΖγ΍| ΏϮΧ|ΪϨ̯| ̶ϣ|ή̰ϓ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ζηϮΧ| Ϫ̯
|Ζγ΍| ΪΑ| Ϧϣ| ̵΍ήΑ| ϊϗ΍Ϯϟ΍| ̶ϓ| ˬΖγ΍| Ϧϣ| ΪϨϳ΁ΪΑ| ϭ| Ζγ΍| Ϧϣ| ΪϨϳΎηϮΧ| Ϫ̯| έ΍ΪϘϣ| ϦϴϤϫ| ϪΑ| Ϣϫ| Ϧϳ΍| ΪϨ̯| ̶ϣ| ή̰ϓ| ϥϮ̩|ΪϨ̯| ϞϤΤΗ| ϪϴϧΎΛ| *| ΕΪϣ| ϪΑ| ̶ΘΣ| ΍έ| ̶ΨϠΗ| ϩέΫ
|ϥΎϣήϤϋ|ήΧ΁| ΎΗ| ̶ΘΣ| ϭ| Ύϫ| ΕΪϣ| ΎΗ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ύϣ| Ϫ̯| ΪϳϮ̴Α| ̶δ̯|Ζϗϭ| ϥ΁|Ωέ΍ά̴Α| ̮ϴ̰ϔΗ| ΪΑ| ϭ| ΪϨϳ΁ΪΑ| ϭ| ΏϮΧ| ϭ| ΪϨϳΎηϮΧ| ϦϴΑ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ΖϴϟϮϔσ|̵| ϪΒΗήϣ| έΩ|ϥΎδϧ΍
|ΏϮΧ| ϥΎϤϳ΍ήΑ| ϊϗ΍ϭ| έΩ|ΪϳΎη| Ϣϴϧ΍Ω|̶ϣ| ΏϮΧ| ΍έ| Ϫ̩|ήϫ| Ϫ̯| Ζγ΍| έϮσ| Ϧϳ΍| ϪΘΒϟ΍| ΏϮΧ| ϢϴϧΎϤΑ| ϪϠΣήϣ| Ϧϳ΍| έΩ| ή̳΍| ϭ| ΪϧΎϤΑ| ΖϴϟϮϔσ| ̵| ϪΒΗήϣ| ϦϴϤϫ| έΩ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| Ϣϫ
|ΩϮη|̶ϣ| έϮμΘϣ| ̵ή̴ϳΩ| ΕέϮλ| ϭ΍| έΩ| Ζϗϭ| ϥ΁| Ϊγέ|̶ϣ| ̵ΪόΑ| ίΎϓ| ϪΑ| ϭ| ˬΪϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡| έϮτΗ| ϭ| ϝϮΤΗ| ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| νϮϋ| ίΎϓ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ϥΎδϧ΍| ̶ϟϭ|β̰ϋήΑ| ϭ| ΪηΎΑ
|Ζδϴϧ| ΍ΪΧ| ̵| ϩΩ΍έ΍| ήϴϏ| ε΍| ϩΩ΍έ΍| Ϫ̯| Ϊγέ| ̶ϣ| ̵ΰϴ̩| ϪΑ| ίΎϓ| ̮ϳ| έΩ| ϭ|ϭ| ̵ΪόΑ| Ϣ̰Σ| ̵ΪόΑ| ίΎϓ| έΩ| ϭ| Ωή̯| ΩϮη| ̶ϣ| ή̴ϳΩ| Ϣ̰Σ| ̮ϳ| ή̴ϳΩ| ΕέϮλ| ϥ΁| ήΑ| Ϫ̯
|ϥΎϤϫ| Ϫϧ| ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ϩΩ΍έ΍| ΍έ| ϥΎϤϫ| Ϣϫ| Ύϣ| ˬΪϨ̯| ̶ϣ| ϩΩ΍έ΍| ΍ΪΧ| Ϫ̯| ΍έ| Ϫ̩| ήϫ| ̶Ϩόϳ| ΩϮη| ̶ϣ| ϥΎϓ| ΍ΪΧ| ̵| ϩΩ΍έ΍| έΩ| ϥΎϣ| ϩΩ΍έ΍| Ύϣ| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ϥΎϓέΎϋ| Ϫ̯| ΎΟ| ϥ΁| ϼ
˱ Μϣ
| Ώ | ϪΑ| ζΘϫ΍ή̯| ΍ΪΧ| ή̳΍| ˬΩήϴ̳| ̶ϣ| ϖϠόΗ| ϒϟ΍ | ϪΑ| ϥΎϣ| ϩΩ΍έ΍| ϢϴΘδϫ| Ϫ̯| ̵ίΎϓ| ϥ΁| έΩ| Ϣϫ| Ύϣ| Ωήϴ̳| ̶ϣ| ϖϠόΗ| ̵΍| ϩΩ΍έ΍| ϪΑ| ΍ΪΧ| |ϩΩ΍έ΍| ή̳΍| Ϧόϳ|ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ΖϋΎσ΍΍έ
|Ϣϴϫ΍ϮΧ| ̶Ϥϧ| Ύϣ| Ϫ̯| ΍έ|Ϫ̩| ήϫ| ϭ| Ζδϫ| Ϣϫ| ΏϮΧ| Ϣϴϫ΍ϮΧ|̶ϣ| Ύϣ|΍έ|Ϫ̩| ήϫ| Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍| ζϳΎϨόϣ| Ϧϳ΍| ΏϮΧΩήϴ̳| ̶ϣ|ϖϠόΗ| Ώ | ϪΑ| ϥΎϤΘϫ΍ή̯|Ϣϫ| Ύϣ| Ωήϴ̳| ̶ϣ| ϖϠόΗ
|ϦϳΩ| ϭ| ̶Ϭϟ΍| ̵| ϪΨϔϧ| ̵΍έ΍Ω| ϥΎδϧ΍| ϢϴϳϮ̴Α| Ϣϫ| ϭ| ϢϴϳϮ̴Α| ΍έ|ϥ΁|ΩϮη| ̶ϣ| Ϣϫ| ΪϳϮ̴Α| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΩϮη| Ϟ΋Ύϗ| Ϫϳήψϧ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ̶δ̯| ή̳΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϫϳήψϧ| ̮ϳ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| Ϣϫ| ΪΑ
|Ϧϣ|ήψϧ|ϪΑ||ϥΩ΍Ω|̶Θη΁|̵΍ήΑ||ϥΩέϭ΁|̵΍έ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ϭ|Ϫϳήψϧ|Ϧϳ΍|ΏϮΧ|ΪϨ̯|̶ϣ|Ϟϴϣ|Ζδϫ|ζόϔϧ|ϪΑ|Ϫ̯|̶ϳΎϫΰϴ̩|̵Ϯγ|ϪΑ|ϭ|Ωέ΍Ω|̶Η΍Ϋ|ΐΣ|ϥΎδϧ΍|ϭ|Ζγ΍|̵ήτϓ
| Ωέ΍Ω|ϝΎ̰η΍|ΎΗ|Ϫγ
|ϥΎ̰ϣ΍| Ύϣ| ˭Ϊγέ| ̶ϣ| Ύϫ| ϝϮΤΗ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ΩϮη| νέΎϋ| ϭ΍| έΩ| ϝϮΤΗ| Ϧϳ΍| ί΍| ̶ηΎϧ| ̶ϔϠΘΨϣ| ̵Ύϫ| ΕέϮλ| ϭ| ΪϨ̯| ΍Ϊϴ̡| ϝϮΤΗ| ϥΎδϧ΍| ή̳΍| ΪϴϳϮ̳| ̶ϣ| ΎϤη| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϝΎ̰η΍| ̮ϳ
|ή̴ϳΩήϴΒόΗ| ϪΑ|ϢϴϳϮ̴Α| Ϣϴϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ζϴ̡Ύθϴ̡| ΩϮη|ϩΪϴγέ| Ύϫ|ΖϟΎΣ| Ϧϳ΍| ϪΑ|Ύ˱ϤΘΣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍|Ύϣ΍| ˬΖδϫ| ϥΎδϧ΍|έΩ| ϝϮΤΗ| ϥΎ̰ϣ΍| Ϫ̯|ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ϝϮΒϗ|Ϣϴϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| ̶ϔΘϨϣ| ΍έ| ϝϮΤΗ
|ϥΎϤϫ| ̶Ϩόϳ| ϢϴΘδϫ| Ϫ̯| ϥΎϤϫ| έΩ| Ϣϳ΍| ϩΪϧΎϣ| ϭ| ϡΩ΍Ω| Ύοέ| ϥΎϣ| Ϫϴϟϭ΍| ϊοϭ| ϥΎϤϫ| ϪΑ| Ϫ̯| ΪϨΘδϴϧ| Ϧϣ| ϝΎΜϣ΍| ϭ| Ϧϣ| ϞΜϣ| ̶Ϩόϳ| Ύϣ| ϞΜϣ| Ύϫ| ϡΩ΁| ̵| ϪϤϫ| Ϫ̯| ϢϨ̯| ̶ϣ| ϝϮΒϗ| Ϧϣ
|Ϧϳ΍|ί΍|ˬΪϴγέ|Ϊϫ΍ϮΧ|ΪϴϳϮ̳|̶ϣ|ΎϤη|Ϫ̯|̶ϳΎϫίΎϓ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ΪϳΎϴΑ|ϥϭήϴΑ|̶ϟϮΤΗ|ϊοϭ|Ϧϳ΍|ί΍|̶δ̯|ήϫ|Ϫ̯|Ϣϫ|Ϧϳ΍|Ύϣ΍|ΪϨΘδϴϧ|έϮσ|Ϧϳ΍|Ύϫ|ϡΩ΁|̵|ϪϤϫ|̶ϟΎδ̳έΰΑ|ϥϼϔσ
|ϪΑ| ϥ΁| έΩ| ϥϻ΍| Ϫ̯|Ϧϳ΍| ί΍| ήΗΪΑ| ̶ΠϳΎΘϧ| ϪΑ| Ωέ΍Ω|ϥΎ̰ϣ΍| ϝϮΤΗ| ϢϳϮ̴Α|Ύ˱Τϳήλ|Ϊγέ| ̶ϣ| ΎΠ̯| ϪΑ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| ϝϮΤΗ| ̶Θϗϭ| ϥΎδϧ΍| Ϣϴϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| Ύϣ|Ζδϴϧ| ΝΎΘϨΘγ΍| ϞΑΎϗ| ϥΎϴΑ
|Ύ˱όϗ΍ϭ| ή̳΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍|ή̴ϳΩ| ϝΎ̰η΍| Ύϣ΍|Ϣϴγέ| ̶ϣ| ̵ήΘϬΑ| ΞϳΎΘϧ| ϪΑ| Ϫ̯|Ζϔ̳|Ύ˱ όσΎϗ| ΩϮη| ̶Ϥϧ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ΪγήΑ| Ϧϳ΍| ί΍| ήΘϬΑ| ̶ΠϳΎΘϧ| ϪΑ| Ωέ΍Ω| Ϣϫ| ϥΎ̰ϣ΍|ΪγήΑ| ϢϳήΑ| ̶ϣ| ήγ
|̶ΗϼϤΟ| Ϧϳ΍| ή̳΍|ϥϮ̩|ΪϨΘδϫ| ̶ΘγέΩΎϧ| ήϴΑΎόΗ| ή̴ϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| ήϴΑΎόΗ| ̵| ϪϤϫ| ϭ| ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ| ϭ| ̶ϧ΁ήϗ| ήϴΑΎόΗ| ήΜ̯΍| Ζϔ̳| ΪϳΎΑ| β̡| ΪϨ̯| ̶ϣ| ϞΣ| ΍έ| ϪϟΎδϣ| Ϫϳήψϧ| Ϧϳ΍
|Ϫ̯| ΍έ| Ϫϳήψϧ| Ϧϳ΍| Ζϗϭ| ϥ΁| ϭ| ϡΩή̯| ̶ϣ| ϑ΍ήΘϋ΍| ΪόΑ| ϭ| ϡΩϮΑ| ϩΩ΍Ϊϧ| ΖΒδϧ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ϭ| ϥ΁ήϗ| ϪΑ| ϡΩϮΑ| ϪΘϔ̳| ϡΩϮΧ| νήϋ| ̵΍ΪΘΑ΍| ϡΪϧ΍ϮΧ| ϪϏϼΒϟ΍| ΞϬϧ| ϭ| ϥ΁ήϗ| ί΍| Ϫ̯
|ΎΑ| Ϫ̯| ΪόΑ| ϭ| ΪϫΪΑ| ϥΎδϧ΍| ϪΑ| ϊΟ΍έ| ̶Ϡ̯| Ϣ̰Σ| ̮ϳ| ϡΩ΁| ϝϭ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| ϥΩί| ϑήΣ| ίήσ| Ϫ̩| Ϧϳ΍| ΪϴΘϔ̳| ̶ϣ| ΎϤη| ΕέϮλ| Ϧϳ΍| έΩ|ϡΪϴθ̯| ̶ϣ| ζϴ̡| ΍έ| ϡΪϴθ̯| ζϴ̡| ϥϻ΍
|ΕέϮλ| Ϧϳ΍| έΩ|Ζγ΍| ̵ή̴ϳΩ|έϮΟ| ΪγήΑ| ̵ή̴ϳΩ| ίΎϓ| ϪΑ| ή̳΍| ϭ|Ζγ΍| έϮΟ| Ϧϳ΍| ΪγήΑ| ίΎϓ| ϥϼϓ| ϪΑ| ή̳΍| Ϫ̯|Ζγ΍| ̶ϧΎδϧ΍| ϡέϮψϨϣ| Ϫϧ| ΪϳϮ̴Α| ΩέϮΧ|̶ϣ| ήΑ| ̶Ηϼ̰θϣ
|Ϊϣ| ̵έϮΌΗ| Ϧϳ΍| ϝϭ΍| ί΍| Ύ˱όϗ΍ϭ| ή̳΍|̶ϳϮ̳| ̶ϣ| ϪϧϮ̳| Ϧϳ΍| ϝΎ̰η΍| ί΍| έ΍ήϓ| ̵΍ήΑ| ϮΗ| ΪϴϳϮ̳| ̶ϣ| ΎϤη| ϢϨ̯| Ρήσ| ϢΘϔ̳| ϥϻ΍| Ϫ̯| ΍έ| ̵έϮΌΗ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ϡέϮΨΑ| ήΑ| ̶Ϡ̰θϣ| ΎΑ| ή̳΍
|ϡ΍|ϩΪϳήϓ΁|ϞΟ΍|ί΍|ϪϤϫ|΍έ|ϥΎδϧ΍|Ύ˱ϋϮϠϫ|ϥΎδϧϻ΍|ϖϠΧ|ϭ| ήδΧ|̶ϔϟ|ϥΎδϧϻ΍|ϥ΍| |Ζγ΍|ϪΘϔ̳|̶Ϡ̯|ϥ΁ήϗ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|ΩϮΑ|̶ϣ|έϮσ|Ϧϳ΍|ΪϳΎΒϧ|ΖϧΩί|ϑήΣ|ίήσ|ΩϮΑ|ήψϧ
|ϥ΁|ί΍|ϡΩ΍ήϣ|ϢϳϮ̴Α|Ϧϣ|ΪόΑ|ΪϧήΒΑ|ϩΎ̳Ω΍Ω|ϪΑ|΍ήϣ|ϭ|ϢϧΰΑ|΍έ|̶ϓήΣ|ϦϴϨ̩|Ϣϫ|̵ΩΎϋ|̶̳Ϊϧί|έΩ|ή̳΍|ϼ
˱ Μϣ|Ζδϴϧ|̶ϓήϋ|ϊϤΟ|ˬϊϤΟ|ωϮϧ|Ϧϳ΍|Ζγ΍|ϝϮϬΟ|ϭ|ϡϮϠχ|ϥΎδϧ΍
|Ϧϳ΍| ̶Θγ΍ϮΧ| ̶ϣ|ή̳΍| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ϭ| ΪϨϨ̯| ̶Ϥϧ| ϝϮΒϗ| Ϧϣ| ί΍| Ϣϫ|ϥΎϴ̩ΎηΎϤΗ| ˮ̶ϳϮ̳|̶ϣ| έϮσ| Ϧϳ΍| ̵Ωή̯| ήϴ̳| Ϫ̯| ϻΎΣ| ˬΐΠϋ| Ϫ̯| Ϊϧί|̶ϣ| ΪϨΨθϴϧ| Ϧϣ| ϪΑ| ̶οΎϗ||ϭ| ΩϮΑ

|ϭ|̵έϮΟ|ϥ΁|ϭΩ|ίΎϓ|ϥΎδϧ΍|ϭ|̵έϮΟ|Ϧϳ΍|̮ϳ|ίΎϓ|ϥΎδϧ΍|ϼΜϣ|ˬϪϠΑ|ΩϮη|ϪΘϔ̳|έΪϗ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|Ζδϴϧ|̶ΗΎϧΎϴΑ|ΕΎϧΎϴΑ|Ϧϳ΍̵Ωί|̶ϣ|ϑήΣ|έϮσ|ϥ΁|ΪϳΎΒϧ|ϝϭ΍|ί΍|̶ϳϮ̴Α|ϪϧϮ̳
|Ύϣ΍|Ωή̯|ϞϤΣ|ΎϨόϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ|΍έ|ΕΎϳ΁|Ϧϳ΍|ΩϮθΑ|ΎΗ|ϢϳίέϮΑ|ϊϨμΗ|ϭ|ϒϠ̰Η|̶ϠϴΧ|ΪϳΎΑ|Ύϣ|ή̴ϳΩ|ΕέΎΒϋ|ϪΑ|Ζδϴϧ|̶ϓήϋ|ϊϤΟ|Ϣϫ|ϊϤΟ|Ϧϳ΍|Ϧϣ|ήψϧ|ϪΑ|Ϫγ|ίΎϓ|ϥΎδϧ΍
|ˮΩϭέ|̶Ϥϧ|̶λΎΧ|έΎψΘϧ΍|̮ϳ|Ύϳ΁|ΪϫΩ|̶ϣ|ϢϴϤόΗ|Ϣϫ|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|΍έ|̶ϳ΍ή̳|Ε΍Ϋ|ϭ|Ζγ΍|Ϟ΋Ύϗ|̶ϳ΍ή̳|Ε΍Ϋ|ϭ|ϡΰϴϟΎϴθϨγ΍|ϪΑ|΍˱ήϫΎχ|Ϫ̯|ΐΘ̰ϣ|̮ϳ|ί΍|ϡϮγ|ϝΎ̰η΍
|ϊϗ΍ϭ| έΩ| ϭ| ̮ϳ̫ϮϟϮΘϧϭ΍| ΚΤΑ| ̮ϳ| ϡΰϴϟΎϴθϨγ΍| ΚΤΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ήσΎΧ| ϪΑ| ϢϴϳϮ̳| ̶ϣ|΍˱ήϫΎχ| ΪϨΘδϫ| Ϟ΋Ύϗ| ϡΰϴϟΎϴθϨγ΍| ϪΑ| ΐϫ΍άϣ| ϭ| ϥΎϳΩ΍| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ήψϧ| ϪΑ| ΍˱ήϫΎχ| Ϫ̯| Ϧϳ΍
|Ίϴη| ήϫ| Ϫ̯| Ϊϧ΍| Ϟ΋Ύϗ| ΐϫ΍άϣ| ϭ| ϥΎϳΩ΍|΍˱ήϫΎχ| ̶Ϩόϳ| ˮϪ̩| ̶Ϩόϳ|ˬΪϨΘδϫ|Ϟ΋Ύϗ| ϥ΁| ϪΑ|΍˱ήϫΎχ| Ύϣ΍|ΩϮη| ̶Ϥϧ| ΢ϳήμΗ| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| έΩϭ| Ζγ΍| ̮ϳ̫ϮϟϮϤΘδϴ̡΍
|ϥΎθοέ΍Ϯϋ| ϭ| ν΍ήϋ΍| ̶ϔδϠϓ| ήϴΒόΗ| ϪΑ|ΩϮη| ̶Ϥϧ| νϮϋ| ϭ| ΪϧΎϣ| ̶ϣ| ΖΑΎΛ| Ε΍Ϋ| ϥ΁| ˬΩϮη| ̶ϣ| νέΎϋ| Ίϴη| ϥ΁| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ΗϻϮΤΗ| ϡΎϤΗ| ̶σ| έΩ| Ϫ̯| Ζγ΍| ̶Η΍Ϋ| ̵΍έ΍Ω
|Ϧϳ΍| ί΍| Ϣϫ| ΍έ| ϥΎδϧ΍| ˬΖγ΍| ΐϫ΍άϣ| ϭ| ϥΎϳΩ΍| ΪϴϳΎΗ| ΩέϮϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ήΑ| ϩϭϼϋ| ϭ| Ζγ΍| ΐϫ΍άϣ| ϭ| ϥΎϳΩ΍| ΪϴϳΎΗ| ΩέϮϣ| ΍˱ήϫΎχ| ϡΰϴϟΎϴθϨγ΍| Ϧϳ΍̮ϟΫ| ϝΎΜϣ΍| ϭ| ΪϧϮη| ̶ϣ| νϮϋ
|̨ϴϫ| ̶Ϩόϳ| ˬΩήϴ̳| ̶ϣ| ϡΎΠϧ΍| Ε΍Ϋ| Ϧϳ΍| έΩ| Ωέ΍Ω| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ̶ΗϻϮΤΗ| ̵| ϪϤϫ| ϭ| Ζγ΍| ̶Η΍Ϋ| ̵΍έ΍Ω| Ϣϫ| ϥΎδϧ΍| ΪϧΪϘΘόϣ| ˬΪϧ΍| ϩΩή̰ϧ| ΎϨΜΘδϣ| ̶ϳ΍ή̳| Ε΍Ϋ| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ| ϡΰϴϟΎϴθϨγ΍
|̶ϧ΍Ϊϧί| ϭ| ΪϨϨ̯| ̶ϧ΍Ϊϧί| ϕΎΗ΍| ̮ϳ| έΩ| ΍ήϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϞΜϣ| ΖγέΩΪϨ̯| ί΍ϭή̡| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| έΩΎ̯| Ϧϳ΍| ϞΧ΍Ω| Ύϣ΍|ΪϨ̯| ί΍ϭή̡| ϥϭήϴΑ| ϪΑ| εΩϮΧ| Ε΍Ϋ| έΩΎ̯| ί΍| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ̵Ύδϧ΍
|ˬϢθ̰Α| ί΍έΩ| ˬϢϨϴθϨΑ| ˬϢϨ̰Α| Ϣϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΍έ| ̵έΎ̯| ήϫ| ̵έ΍ϮϳΩ| έΎϬ̩| Ϧϳ΍| έΩ| ή̴ϳΩ| Ύϣ΍| ˬϡϭήΑ| ήΗ| ϑήσ| ϥ΁| Ϣϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| έ΍ϮϳΩ| ΎΗ| έΎϬ̩| Ϧϳ΍| ί΍| Ϧϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̶Ϩόϳ| ϥΪη
|ΏΎΘ̯| ϪΑ| Ϊϴϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΚΤΑ| Ϧϳ΍| ΕΎΒΛ΍| ̵΍ήΑ| Ϊϧ΍| Ϟ΋Ύϗ| ϥΎδϧ΍| ΖόϴΒσ| ϪΑ| Ύ˱όϗ΍ϭ| ΐϫ΍άϣ| ϭ| ϥΎϳΩ΍| ϡέ΍Ω| ̵Ω΍ί΁| έΩΎ̯| Ϧϳ΍| έΩ| ϼ
˱ ϣΎ̯| ̶Ϩόϳ| | ϭ| ϢΑ΍ϮΨΑ| ˬϢϨ̯| ϪόϟΎτϣ
| Ϊϧ΍|Ϟ΋Ύϗ|ϥΎδϧ΍|̵΍ήΑ|ΖΑΎΛ|̶ΘόϴΒσ|ˬΪϧ΍|ϩΩή̯|έϮϬχ|ϥϻ΍|ΎΗ|Ϫ̯|̶ϧΎϳΩ΍|̵|ϪϤϫ|Ζγ΍|ϩΩή̯|ΖΑΎΛ|̵ϭ|ΪϴϨ̯|ωϮΟέ|Ωέ΍ϮΘϴ̯|ί΍| 
|!|6,| ,

|ΏΎΘ̯|&| ϥϻ΍|ΎΗ|ϩΩή̯| ̵΍| ϪδϳΎϘϣ| ϥΎϳΩ΍| ̵| ϪϤϫ| έΩ|΍έ|̵ΪΣ΍ϭ| ωϮοϮϣ| ̮ϳ| ̶Ϩόϳ| ˬΖγ΍| ̵΍| ϪδϳΎϘϣ| ̶ϋϮοϮϣ|̶γΎϨη| ϦϳΩ|ϊϗ΍ϭ| έΩ8Ωέ΍ϭ7|κμΨΗ| Ϫ̯| Ϊϴϧ΍Ω| ̶ϣ
|̮ϳ|ˬ΍έ|΍ΪΧ|ί΍|έϮμΗ|έΎΑ|̮ϳ|Ζγ΍|ϩΩ΍Ω|ϡΎΠϧ΍|̵΍|ϪδϳΎϘϣ|̶γΎϨη|ϦϳΩ|ϭ|ϩΩή̯|Ϫϗ΍Ϊϣ|ϥΎϬΟ|ϥΎϳΩ΍|̵|ϪϤϫ|έΩ|΍έ|̶ϋϮοϮϣ|̮ϳ|̶ΑΎΘ̯|ήϫέΩ|ϭ|ϪΘηϮϧ|ΏΎΑ|Ϧϳ΍|έΩ
|ΏΎΑ| έΩ| Ϣϫ| εΪϠΟ| ̮ϳ| ϭ| Ζγ΍| ΪϠΟ| ̮ϳ| έΩ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ί΍|ϡ΍Ϊ̯| ήϫ|| ˬ΍έ| ̶̴ϧ΍ΩϭΎΟ| έΎΑ| ̮ϳ| ϭ| ΍έ| ζΘγή̡| ϡϮϬϔϣ| έΎΑ| ̮ϳ| ˬ΍έ| ϩΎϨ̳| ϡϮϬϔϣ| έΎΑ| ̮ϳ| ˬ΍έ| ϥΎδϧ΍| έΎΑ
|ΪϨϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| Ύϫ| ϡΩ΁| Ϫ̯|ΪϧΪϘΘόϣ| ϥΎϳΩ΍| ̵| ϪϤϫ|ΪηΎΒϧ| Ϟ΋Ύϗ| ϥ΁|̵΍ήΑ| ̶ΘϳΎΛ| ΖόϴΒσ| Ϫ̯| ϢϴγΎϨη| ̶Ϥϧ| ΍έ|̶ϨϳΩ| ̨ϴϫ| Ϫ̯| ΪϫΩ| ̶ϣ| ϥΎθϧ| ΏΎΘ̯| ϥ΁| έΩ| ̵ϭ|Ζγ΍| ϥΎδϧ΍| ΖόϴΒσ
|ΖγέΩ| Ϣϫ| Ϧϣ| ήψϧ| ϪΑ| Ϫ̯||ΪηΎΑ| ΖγέΩ|8Ωέ΍ϭ7| ̵| Ϫϳήψϧ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ήΑ| νήϓ|ΪϨϨ̯| ί΍ϭή̡| ΪϨϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ϥϭήϴΑ| ϪΑ| ˬΏϮ̩έΎ̩| ϦϴϤϫ| έΩ| Ύϣ΍| ˬΪϨϨ̯| ί΍ϭή̡
|Ε΍Ϋ| ϪΑ| ήχΎϧ| ϡ΍Ϊ̯| ϥΎΘϳΎϫ| ϑήΣ| ϢϴΠϨδΑ| Ϫ̯| ΪϴϧΰΑ| ϑήΣ| ̵έϮσ| ˬΪϴϠ΋Ύϗ| ϥΎδϧ΍| ̵΍ήΑ| ̵ΪΣ΍ϭ| ΖόϴΒσ| ϪΑ| ΎϤη| ή̳΍| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ| Ωέ΍ϭ| ΍έ| ϝΎ̰η΍| Ϧϳ΍| Ζϗϭ| ϥ΁|Ζγ΍
|ήΠϔϴϟ|ϥΎδϧϻ΍| Ϊϳήϳ| ̶δ̯| ΪϴϨ̯| νήϓ|Ϣϴϧί| ̶ϣ| ̶ϟΎΜϣ| ήΘθϴΑ| ΖϗΩ|̵΍ήΑ|ϢηΎΑ| ϪΘη΍Ω|έΎψΘϧ΍| ϡΩϮΧ| ί΍|ΪϳΎΑ| έΪϘ̩| Ϫ̯|Ϣϧ΍ΪΑ| Ϧϣ|ϭ| Ζγ΍|ν΍ήϋ΍| ϪΑ| ήχΎϧ| ϡ΍Ϊ̯|ϭ| ϥΎδϧ΍
|ϢϴϧΎδϧ΍| ˬϢϴΘδϴϧ| Ϫ̯| ϪΘηήϓ| ˬΩή̯| ΩϮη| ̶ϣ|εέΎ̯| Ϫ̩| ˬή̴ϳΩ|ϢϴΘδϫ| ϡΩ΁| ˬΏϮΧ| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ΪϨϴΑ| ̶ϣ| εΩϮΧ| έΩ| έϮΠϓ| Ϫ̩| ήϫ| ΕέϮλ| Ϧϳ΍| έΩ| ˬΪϨ̯|̶ϘϠΗ| ̶Η΍Ϋ| ΍έ|ϪϣΎϣ΍
|Ϣϫ| ΍ΪΧ| ˬϢϴηΎΑ| ϪΘηήϓ| Ϊϳέ΍Ω| έΎψΘϧ΍| ΪϳϮ̳| ̶ϣ|ΪόΑ| ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| ̶ϘϠΗ| ϥΎδϧ΍| Ε΍Ϋ| ϪΑ|ήχΎϧ| ΍έ|ϥΎϴΑ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ήσΎΧ| ϪΑ| Ζγ΍| ̶ο΍έ| εΩϮΧ| ϊοϭ| ϦϴϤϫ| ϪΑ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| Ϧϳ΍
|̶ϘϠΗ| ϥΎδϧ΍| ̶Η΍Ϋ| ΍έ| Ϧϳ΍| ˬ̶Σϭέ|Ϧϣ| Ϫϴϓ| ΖΨϔϧ| ϩΎ̳ΪϳΩ| ϥ΁| ̶δ̯| Ϣϫ| ϑήσ| ϥ΁| ί΍|ϢϴΘδϫ| ϡΩ΁| ή̴ϳΩ| ϢϴϨ̯|έΎ̯| Ϫ̩| ˬϢϴϳϮ̳| ̶ϣ| ύϭέΩ|β̡| ϢϴϣΩ΁| ή̳΍| ˬΏϮΧ|ϢϴΘδϴϧ| Ϫ̯
|ήϫ| ϪΑ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ΖϳΎοέ| Ϧϳ΍| Ϫϧ|Ζγ΍| Ϊϴϔϣ| ΖϳΎοέ| Ϧϳ΍| Ϫϧ| ϭ| Ζγ΍| Ϊϴϔϣ| ̶ΘϳΎοέΎϧ| ϥ΁| Ϫϧ| Ϊϳ΁| ̶ϣ| ήψϧ| ϪΑ|Ζϴδϧ| ̶ο΍έ|εΩϮΧ| ί΍| ̶όοϭ| ̨ϴϫ| έΩ| Ϧϳ΍|ΪϨ̯| ̶ϣ
| ΪηΎΑ|ϦϴΑΪΑ|εΩϮΧ|ϪΑ|Ύ˱ Ϥ΋΍Ω|ϭ|̶ο΍έΎϧ|έΪϗ|Ϧϳ΍|Ϫ̯|ϥ΁|Ϫϧ|ϭ|ΪηΎΑ|̶ο΍έ|Ωέ΍Ω|Ϫ̯|̶όοϭ
|ήϴϴϐΗ| ̶Ϩόϳ| ˬήϴϐΘϳϻ| ϭ| Ζγ΍| ϥΎϣ| ̶Η΍Ϋ| ή̴ϳΩ| ΏϮΧ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΪϤϬϔΑ| ϡΩ΁| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ| ϥΎϴΑ| Ωέ΍Ω| ΍έ| ϥΎδϧ΍| ΕΎϴΗ΍Ϋ| ΕΎϧΎϴΑ| Ϧϳ΍| ί΍| ̮ϳ| ϡ΍Ϊ̯| Ζδϴϧ| ϡϮϠόϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ήσΎΧ| ϪΑ
|ϦΨγ| ˬϢϳϭήΑ| έΎ̯|ϪΑ| ΎΟ| Ϧϳ΍| έΩ| Ϫ̯|̶ΗέΎΒϋ| ϪΑ| ϭ| νέ΍Ϯϋ| ϭ| ν΍ήϋ΍| ϪΑ| ήχΎϧ| ϦΨγ|ΪϤϬϔΑ| ΎΠ̯|έΩ|ϭ| ϢϴϨ̯| ζοϮϋ| Ϣϴϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ϭ| Ζδϴϧ| ̶ϧΪη| ϥϮ̳ή̳Ω| ϭ| ΪϨ̯| ̶Ϥϧ
|ϪΘη΍Ω|έΎψΘϧ΍| ΪϳΎΑ| Ύϣ| β̡| ˬΖγ΍| Ϧϳ΍| ΎϤη| ̵΍έ|Ύ˱ όϗ΍ϭ| ή̳΍| ϻΎΣ|Ζγ΍| ϡΩ΁| ̶ϟΎϤ̰Θγ΍|ϭ| ̶ϟϮΤΗ| ϞΣ΍ήϣ| ϪΑ| ˬ̵ΩϮΟϭ| ̵ΎϫίΎϓ| ϪΑ| ήχΎϧ| ˬΖγ΍| ϡΩ΁| ̵ΩϮΟϭ| έ΍ϭΩ΍| ϪΑ| ήχΎϧ
|ΩΎϘΘϧ΍| Ϧϳ΍| ΪηΎΑ| ΖγέΩ| ̵έϮΌΗ| Ϧϳ΍| ή̳΍|ϢϳϮ̳| ̶ϣ| Ϫ̰ϠΑ| ˬΖδϴϧ| ϦϳΩ| ϪΑ| ϡΩΎϘΘϧ΍| Ϫ̯|ΪϴϨ̯| ϪΟϮΗ| ˮΖγ΍| ϥΩί| ϑήΣ| ίήσ| Ϫ̩| Ϧϳ΍|ˬϢϴϳϮ̴Α| ϦΨγ| Ϧϳ΍|ί΍| ήΘϬΑ| ϦϳΩ| ί΍| ˬϢϴηΎΑ
|έΎψΘϧ΍| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ|αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| ί΍| Ζϗϭ| ϥ΁| ˬΪηΎΑ| ΖγέΩ| ή̳΍| ϝϮΤΗ| ̵έϮΌΗ| ˬΪϳΩέϭ΁| Ϫϳήψϧ| Ϫγ| ϦϳΩ| ϭ| Ϫϳήψϧ| ϥ΁| ϊϤΟ| ̵΍ήΑ| Ϫ̯| ̵έϮΌΗ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| Ωέ΍ϭ| ϦϳΩ| ϪΑ
|̵| ϪϴϘΑ| Ύϣ΍|Ζγ΍| Ύϫ| Ϧϳ΍| ϭ| Ϊϳέ΍Ω| ΍έ| ̶̳̬ϳϭ| ΞϨ̡| Ϧϳ΍| Ύϳ| ̶̳̬ϳϭ| Ϫγ| Ϧϳ΍|ϼ
˱ Μϣ| ˬΪϴϧΎδϧ΍| Ϫ̯| ϭέ| Ϧϳ΍| ί΍| ΎϤη| ΪϨ̯| Ϧηϭέ| Ύϣ| ̵΍ήΑ| ϭ| ΪϧΰΑ| ϑήΣ| Ϧϳ΍| ί΍| ήΘϬΑ| Ϫ̯| Ϣϳέ΍Ω
|ΪϳϮ̴Α| ̶δ̯| Ϫ̯| ΪϴϨ̯| ϪΟϮΗ| ϼ
˱ Μϣ|ϒϠΘΨϣ| ̵ΎϫέϮσ| ϪΑ| ρϮΑήϣ| ή̴ϳΩ| Ύϫ| ̶̳̬ϳϭ| ϥ΁|ϢϴϳϮ̳| ̶ϣ| ω˷ήθϣ| ̵Ύϣ| Ύϳ| ωέΎη| ̵Ύϣ|αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| έΩ|| ΍έ| ΎϤη| ̵Ύϫ| ̶̳̬ϳϭ
|έϮϣ΍| ̵| ϪϴϘΑ| έΩ|Ϫϧ| ή̴ϳΩ| έϮϣ΍| ̵| ϪϴϘΑ| έΩ| Ύϣ΍|Ωέ΍Ω| ΝΎϴΘΣ΍|ϭ| Ώ΍ϮΧ| ˬ΍Ϯϫ| ˬ̭ΎηϮ̡| ˬ̭΍έϮΧ| ϪΑ|̱ήϣ| ΎΗ| ϦϴϨΟ| ί΍|| εΩϮΧ| ήϤϋ| έ΍ϭΩ΍| ̵| ϪϤϫ| έΩ| ϥΎδϧ΍
|ίΎϴϧ| ̶ϳΎϫΰϴ̩| ϪΑ| ϥϻΎγ| ϥΎϴϣ|Ϊϧέ΍Ϊϧ| ΝΎϴΘΣ΍| ϥϻΎγ| ϥΎϴϣ| Ϫ̯| Ϊϧέ΍Ω|ΝΎϴΘΣ΍| ̶ϳΎϫΰϴ̩| ϪΑ| ϥΎϧ΍ϮΟ|ϭ| ˬΪϧέ΍Ϊϧ| ΝΎϴΘΣ΍| ϥΎϧ΍ϮΟ| Ϫ̯| ˬΪϧέ΍Ω|ΝΎϴΘΣ΍|̶ϳΎϫΰϴ̩| ̮ϳ| ϪΑ| ϥΎ̯ΩϮ̯
|Ϧϳ΍| ˬΐΧ|Ζδϴϧ| ̵˷ΪΑ| ϭ| ̵ΰϳή̳| ϭ| Ζγ΍| ̭ήΘθϣ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϊϴϤΟ| ϦϴΑ|Ζγ΍| ϥΎδϧ΍| ˬϥΎδϧ΍| ϥϮ̩|Ϫ̯| Ζγ΍| ̶ϳΎϫΰϴ̩|Ϫ̯| ϢϴΘϔ̳| Ϟϗ΍ϻ| ̶ϟϭ| ˬΪϧέ΍Ϊϧ| ϥϻΎγ| ϦϬ̯| Ϫ̯| Ϊϧέ΍Ω
|ˬΖγ΍| ϥΎδϧ΍| Ε΍έϮτΗ| ϪΑ| ήχΎϧ| ϦΨγ| ˬϦΨγ| ϡ΍Ϊ̯|ϭ| Ζγ΍|ϥΎδϧ΍| Ε΍Ϋ| ϪΑ| ήχΎϧ| ϦΨγ| ˬϦΨγ|ϡ΍Ϊ̯| ΩϮθϧ| ϡϮϠόϣ|ή̳΍| Ύϣ΍| ˬϢΘδϴϧ| ΖΣ΍έ| Ϧϣ| ή̴ϳΩ| Ζϗϭ| ϥ΁| ϭ| Ζγ΍| ΏϮΧ
|ϭ|ΪϨϤϬϓ| ̶Ϥϧ| εΩϮΧ| ί΍| Ϣϫ| ΍έ|΍ΪΧ| έΎψΘϧ΍| ̶ΗέΎΒϋ| ̮ϳ| ϪΑ| ϭ| ΪϤϬϓ| ̶Ϥϧ| εΩϮΧ|ί΍| ΍έ|εΩϮΧ| έΎψΘϧ΍ΪϨ̰Α| ΪϳΎΑ| Ϫ̩| ΪϤϬϓ| ̶Ϥϧ| ϥΎδϧ΍| ή̴ϳΩ| ˬϥΎδϧ΍| ΕϻϮΤΗ| ϪΑ| ϡ΍Ϊ̯| ϭ
|ϭ| ϢϴϠϣΎ̯| ξΒϗ| Ϟϫ΍| Ύϣ| ί΍| ̶πόΑ|Ϣϳέ΍Ω| ̶̴ϧϮ̳| έΎϤϴΑ| ωϮϧ| ̮ϳ| ϻ
˱ ϮϤόϣ| ϥΎϨϳΪΘϣ| Ύϣ| ϡΪϘΘόϣ| Ϧϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| υΎΤϟ| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ| Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ̶ϧΩϮΑ| εϮθϐϣ| ϦϴϨ̩
|ϢϴΘδϴϧ| ϦϴΑ| ϊϗ΍ϭ| ϥΎϣΩϮΧ| ϪΑ| ΖΒδϧ| ˮΖγ΍| ̶όοϭ| Ϫ̩| Ϧϳ΍| ϢϴϳϮ̳| ̶ϣ| ϪθϴϤϫ| ϥϮ̩| ˬΪϳ΁| ̶Ϥϧ| ϥΎϤϧΎΒϟ| ̵ϭέ| ϩΪϨΧ| έΎΑ| ̮ϳ| ϭ|ϢϴΘδϴϧ| ̶ο΍έ| ϥΎϣΩϮΧ| ί΍| Ζϗϭ| ̨ϴϫ
|έΩ|ϩΎ̳ΪϳΩ|ϭΩ|Ϧϳ΍||Ζγ΍|ϞΣ|ή̴ϳΩ|ε΍|ϪϴϘΑ|ˬεΎΑ|ϪΘη΍Ω|ϢϴϠγ|ΐϠϗ|ςϘϓ|Ϧ̰ϧ|̵έ΍ί΁|ϡΩήϣ|ˬϥ΍ίϮδΑ|ΪΠδϣ|ˬέϮΨΑ|̶ϣ|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|Ϫ̯|ϢϴΘδϫ|̶ϧΎϤϫ|Ϣϫ|Ύϣ|ί΍|̶πόΑ
|Ζϳ΍|ΖγέΩΎϧ|̶ϘϠΗ|̮ϳ|Ύ˱ όϗ΍ϭ|Ϧϳ΍|Ζγ΍|ϞΣ|Ϟ΋Ύδϣ|̵|ϪϴϘΑ|ˬΪϳήΒΑ|΍ΪΧ|ζϴ̡|̭Ύ̡|ϝΩ|ϢϴϠγ|ΐϠϘΑ|Ϳ΍|̶τϋ|Ϧϣ|ϻ΍|ΪϨΘϔ̳|ϭ|ϢϴΘδΑ|έΩ|ϪθϴϤϫ|Ϫ̯|Ζγ΍|̶σ΍ήϓ΍|ϊϗ΍ϭ
|Ϫ̩| έϮσ| ϦϴϤϫ| ϭ| ϢϴθΨΑ| ϖϘΤΗ| ΍έ| Ε΍έΎψΘϧ΍| ϥ΁| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϑήσ| ϪΑ| ϢϳϭήΑ|ϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ϥΎϣΩϮΧ| ί΍| ΪϳΎΑ| Ύ˱ϤΘΣ| ̶Η΍έΎψΘϧ΍| Ϫ̩| ϢϴϧΎδϧ΍| Ϫ̯| ϭέ| ϥ΁| ί΍| Ϣϴϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| Ύϣ| ϥϮ̩
|ϩΩή̯| ϒϠΗ| ΍έ| εΩϮΧ| ήϤϋ| ΪϫΪΑ| ΩΎϳ| κϗέ| ϪΑή̳| ϪΑ| ϪΘγ΍ϮΧ|Ύ˱όϗ΍ϭ| Ϫ̯| ήϫ|Ω΍Ω| ΩΎϳ| κϗέ|ϪΑή̳| ϪΑ| ΩϮη| ̶Ϥϧ| Ϫ̯| ΪϴϨ̯| ϪΟϮΗ||ϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ϥΎϣΩϮΧ| ί΍| ΪϳΎΒϧ| ̶Η΍έΎψΘϧ΍
|ϡΩ΁| ̮ϳ| Ϫ̯| ̶Η΍έΎψΘϧ΍| ϞΜϣ| ˬϢηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ϡΩϮΧ| ί΍| ̶Η΍ΩΎϘΘϧ΍| ̶Θϗϭ| ̮ϳ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| Ϣϫ| Ϧϣ|Ωήϴ̳| ̶Ϥϧ| ΩΎϳ| κϗέ| ϪΑή̳| ϭ| Ωέ΍Ω| έΎ̯| ϭ| ήγ| Ϫ̩| ΎΑ| Ϫ̯| Ϊϧ΍ΪΑ| ΪϳΎΑ|Ζγ΍
|ϭέ|ϥ΁| ί΍|Ύϣ|Ϧ̰ϣ| ϥ΁| ϑήλ| ΍έ|ΖΘϗϭ| Ζγ΍| ϪΑή̳|Ϫ̯| Ϧϳ΍| νήϓ| ΎΑ| ϭ| Ωήϴ̳| ̶Ϥϧ| ΩΎϳ| κϗέ|Ζγ΍| ϪΑή̳| ΎΗ| ϪΑή̳| ˬΪϫΪΑ| ΩΎϳ| κϗέ|ϪΑή̳| ϪΑ| Ϊϫ΍ϮΧ| ̶ϣ|ϭ| Ωέ΍Ω| Ϫϧ΍ϮϳΩ
|̵έϮΌΗ| ̮ϳ| Ϣϳ΍| ϪΘδϧ΍ϮΘϧ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| Ϊϧέ΍Ω| ̶ΗΎ΋ΎπΘϗ΍| Ϫ̩| ϒϠΘΨϣ| ̵ΎϫίΎϓ| Ϣϴϧ΍Ω| ̶Ϥϧ| Ύϣ| Ϣϳέ΍Ω| ̶ϳΎϧ΍ϮΗ| έΪϘ̩| ϢϴϨϴΒΑ| ϭ| ϢϴΠϨδΑ| ΍έ| ΩϮΧ| ̶ϳΎϧ΍ϮΗ| ΪϳΎΑ| ϢϴϧΎδϧ΍| Ϫ̯

|ˬΪϴθ̯| ϥϭήϴΑ| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| ϝΩ| ί΍| ΪϳΎΒϧ| ΍έ| ̵έϮΌΗ| Ϧϳ΍| ΪϳϮ̴Α| ̶δ̯| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ˬϝΎΣ|Ϣϴθ̰Α| ϥϭήϴΑ| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| ϥϭέΩ| ί΍| ̶ϤΠδϨϣ
|ˬϢθ̰Α| ϥϭήϴΑ| ̵έϮΌΗ| ̮ϳ| ΕΎϳ΍ϭέ|ϭ| ΕΎϳ΁|ί΍| Ϣϫ΍ϮΧ|̶ϣ| Ϧϣ|ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ̶δ̯| Ϫ̯|Ϣϳέ΍ά̳| ̶ϣ|Ϧϳ΍|ήΑ| ΍έ| νήϓ|Ϣϳέ΍Ϊϧ| ̵έΎ̯| ϥ΁| ϪΑ| Ϫ̯|Ϣϴθ̰Α| ϥϭήϴΑ| ϪϔδϠϓ| ϝΩ| ί΍| ΪϳΎΑ
|Ϫ̯| ̶ϳΎϫΰϴ̩| ϥ΁|Ωέ΍Ω| Ϣϫ| Ε΍Ϋ| ̶ϟϭ| Ζγ΍| ϒϠΘΨϣ| ΐΗ΍ήϣ| ̵΍έ΍Ω| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| ΖγέΩ| ˬϢϳέ΍Ω| έΎ̯| ϭ| ήγ| ϥΎδϧ΍| ΎΑ| ϥϮ̩| Ϫ̯| Ωή̯| ϪΟϮΗ| ΪϳΎΑ| ˮΪϨ̰Α| έΎ̯| Ϫ̩| Ϧϳ΍
|ϪΑ|ρϮΑήϣ|Ζδϴϧ|ϡϮϠόϣ|Ϫ̯|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|ϊΟ΍έ|̵ΰϴ̩|̶Θϗϭ|̶ϟϭ|Ωΰϳή̴Α|Ϊϧ΍ϮΘΑ|Ϣϫ|Ύϫΰϴ̩|ϥ΁|ί΍|Ϫ̯|ΪϴηΎΑ|ϪΘη΍Ω|έΎψΘϧ΍|ΎϤη|ΪϳΎΒϧ|΍έ|Ζγ΍|ϥΎδϧ΍|Ε΍Ϋ|̵ΎπΘϗ΍
|ϑήΣ| Ϣϫ|εΩϮΧ| ϭ| ΪδϳϮϧ| ̶ϣ| ΏΎΘ̯|έ΍ϭήΧ| έ΍ϭήΧ| Ϫ̯| ΍έ| ̶δ̯| ϭ| Ϊϳήϴ̴Α| ήψϧ| έΩ|΍έ|Ϧϳ΍|Ζϗϭ| ϥ΁|ΩϮη| ̶ϣ|Ϟ̰θϣ| έΎ̩Ω| ϥΎδϧ΍| ˬε΍| ϒϠΘΨϣ| ϞΣ΍ήϣ| Ύϳ| Ζγ΍| Ε΍Ϋ
|εϮΧ|εΩϮΧ|ϪΑ|̵Ωήϓ|ϦϴϨ̩|ϢϴϤϬϓ|̶Ϥϧ|΍έ|ϥ΁|ϞϳΫ|ϭ|έΪλ|Ϣϫ|ϥΎϣΩϮΧ|̶ϟϭ|Ϣϴϧί|̶ϣ|ϑήΣ|ΖϋΎγ|Ύϫ|ϩΩ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ύϣ|Ϫ̯|Ϊϳ΁|̶ϣ|ζϴ̡|ϥ΍ϭ΍ήϓΪϤϬϓ|̶Ϥϧ|΍έ|εΩϮΧ
|Ϫ̯|ϢϴϫΪΑ| κϴΨθΗ| ΍έ| ϥΎϣΩϮΧ| Ε΍έΎψΘϧ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ϪϧϮ̳| έΎϤϴΑ| ̶ϋϮϧ| Ϣϫ| Ϧϳ΍|Ζδϴϧ| ̵΍| ϩέΎ̩| ϥΎδϠϟ΍|Εϼπϣ| ί΍| ϭ| ΖγΎτΨϟ΍| ΰϳΎΟ| ϥΎδϧ΍| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ϭ| Ζγ΍| ϦϴΑ
|ϥϮ̩| Ωέ΍Ϊϧ| ̶ϓΎϨΗ| Ϣϫ| ΎΑ| ϩΪη| ϪΘϔ̳| ̶Βϫάϣϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| έΩ| Ϫ̯| ̶ΒϟΎτϣ| ϢϴϳϮ̴Α| Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍| ϞΣ| ϩ΍έ|̮ϳ| β̡Ωή̯| ϪΟϮΗ| ϥ΁|ϪΑ|Ύ˱ όϗ΍ϭ| ΪϳΎΑ| ΍έ|Ζδϫ| ̵ΪΣ| Ϫ̩|έΩ
|ϥΎδϧ΍|ΐΗ΍ήϣ|ϪΑ| ήχΎϧ| ϦΨγ| ϡ΍Ϊ̯| ϭ| Ζγ΍| ϥΎδϧ΍| Ε΍Ϋ|ϪΑ| ρϮΑήϣ|ϦΨγ| ϡ΍Ϊ̯| ΩϮη|ϪΘϔ̳| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| Ζγ΍|ϝϻΪΘγ΍|Ϧϳ΍|Ώ΍ϮΟ| έΩ|ϡϼ̯|ϥΎΟ|Ζγ΍| ϒϠΘΨϣ| ΐΗ΍ήϣ| ϪΑ| ρϮΑήϣ
| Ζγ΍
|ϡΎϘϣ|έΩ|̶Βϫάϣ|ϭ|̶ϨϳΩ|αΪϘϣ|ϥϮΘϣ|ϼ
˱ λ΍|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|ΩϮη|̶ϣ|ΪϴϳΎΗ|Ϣϫ|ϥϮΘϣ|ήϴδϔΗ|ϭ|̮ϴΗϮϴϨϣήϫ|Ϊϋ΍Ϯϗ|ϭ|ϝϮλ΍|ί΍|̶πόΑ|ΎΑ|̶ϫΎ̳|ϭ|Ϊη|ϩΩ΍Ω|Ϫ̯|̶ϣϭΩ|Ώ΍ϮΟ
|ϪϠϤΟ| ήϫ| ΎϤη| ΍ή̩|Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ|ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ϦΨγ| ιΎΧ| ϥΎδϧ΍|̮ϳ|Ύ˱όΒσ| ϭ| ιΎΧ| ̵| Ϫόϗ΍ϭ| ̮ϳ| ̵| ϩέΎΑέΩ|Ϫ̯| Ζγ΍|Ϧϳ΍| ϥϮΘϣ| Ϧϳ΍| έΩ|Ϟλ΍| ˬΪϨΘδϴϧ| ̶Ϡ̯| ϦΨγ| ̨ϴϫ| ϥΎϴΑ
|̶ϣ| ϥ΁ήϗ| ΪόΑ|Ζϔ̳| ̶ϣ|̶ϧΎϨΨγ| ϭ| ΩϮΑ| ϩΪϣ΁|Ϧϴ̯ήθϣ|ί΍| ̶̰ϳ| ̵| ϩέΎΑέΩ| Ϫ̯| ΪϨΘϔ̳| ̶ϣ| έ͉Ϊϗ| ϒϴ̯| έ͉Ϊϗ| ̵| ϩέΎΑέΩ| Ύϣ|ΩϮΧ|ϥ΍ήδϔϣ| ί΍|̶πόΑ| ˮΪϴϨ̯| ̶ϣ| άΧ΍| ̶Ϡ̯| ΍έ|̵΍
|̶Ϩόϳ| Ζγ΍| ϥΎδϧϻ΍| ϞΘ˵ϗ| ήϴΒόΗ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΎΑ|Ζγ΍| ιΎΧ| ϥΎδϧ΍| ϥΎϤϫ| Ω΍ήϣ| Ϫ̯| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| ϥ΍ήδϔϣ| ̵| ϪϤϫ| ̶ϟϭ| ϩΪη| ϪΘϔ̳| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΎΑ|ϩ˴ήϔ̯΍| Ύϣ| ϥΎδϧϻ΍| ϞΘ˵ϗ|ΪϳΎϣήϓ
|ϭ|ϒϟ΍|Ϣϫ|ϭ|Ζγ΍|ϡΎϋ|φϔϟ|Ϣϫ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ΎΑ|ˬΖϓή̳|ϥΎδϧ΍|̵ΎϨόϣ|ϪΑ|ΪϳΎΒϧ|΍έ|ϥΎδϧ΍|Ϧϳ΍|Ϊϧ΍|ϪΘϔ̳|Ζγ΍|Ϫθϴ̡|ϥ΍ήϔ̯|έΪϘ̩|ϩήϔ̯΍|Ύϣ||Ζγ΍|ήϓΎ̯|έΪϘ̩|ˬϥΎδϧ΍|ήΑ|̱ήϣ
|Ϧϳ΍| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ| ϥϮΘϣ| έΩ| Ϟλ΍| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳|Ζγ΍| ΚΤΑ| ϞΤϣ| Ϫ̯| ̶ϧΎδϧ΍| ϥ΁| ̶Ϩόϳ| ˬΖγ΍| ̶ϨϫΫ| Ύϳ| ̵ΪϬϋ| ϡϻ| ϭ| ϒϟ΍| Ϧϳ΍| ήϴΧ| Ϫϧ| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| ̶ϟϭ| Ϊϣ΁| εήγ| ̶δϨΟ| ϡϻ
|Ζϗϭ|ϪϤϫ|̶Βϫάϣ|ϭ|̶ϨϳΩ|αΪϘϣ|ϥϮΘϣ|Ϫ̯|ϦΨγ|Ϧϳ΍|Ϧϣ|ήψϧ|ϪΑϢϴϳϮ̴Α|β̰ϋ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|Ϫϧ|ΩϮη|΢ϳήμΗ|ζϓϼΧ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ή̴ϣ|ˬΖγ΍|ϪϴμΨη|ϡΎ̰Σ΍|ε΍|ϡΎ̰Σ΍|Ϫ̯|Ζγ΍
|ϝϮλ΍| ΎΑ| Ύϣ|ϪϘϓ| ϝϮλ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵Ωέ΍Ϯϣ| ϪϠϤΟ| ί΍| ΎΟ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ̶ΘγέΩ|ϼ
˱ ϣΎ̯|ϦΨγ|β̰ϋ| Ϫϧ| Ωέ΍Ω|ϞϴϟΩ|ϪΑ| ίΎϴϧ| ΪϴϫΪΑ| ϢϴϤόΗ| Ϊϴϫ΍ϮΨΑ| ή̳΍ΪϧήχΎϧ| ιΎΧ| ϝ΍ϮΣ΍| ϪΑ
|̶ϣ|΍έ|έΎ̯|ϦϴϤϫ|Ϣϫ|ϕϼΧ΍|έΩ|Ϫ̰ϠΑ|ˬΩέϮΧ|̶Ϥϧ|Ϣϫ|ϪϘϓ|ΩέΩ|ϪΑ|ςϘϓ|ΪϨϫΩ|̶ϣ|ΩΎϳ|Ϫ̯|̵ΰϴ̩|Ϧϳ΍|ϪΘΒϟ΍ˬΪϨϫΩ|̶ϣ|ΩΎϳ|Ύϣ|ϪΑ|ϪϘϓ|ϝϮλ΍|έΩΩέ΍Ω|̵έΎ̳ίΎγΎϧ|̮ϴΗϮϴϨϣήϫ
|ϞϴϟΪϟΎΑ|Ν
˴ ήΧ| Ύϣ|ϻ΍|ΩϮθΑ| άΧ΍| ϥ΁| ΖϴϠ̯| ϪΑ| ΪϳΎΑ| Ωέ΍Ω|ΖϴϠ̯| ή̳΍|ˬΪϴϨ̯| ϩΎ̴ϧ| ΍έ|ϪϠϤΟ| ̮ϳ| ΪϨϳϮ̳|̶ϣ| ϪϘϓ| ϝϮλ΍| έΩΪϨϨ̯| ̶ϣ| ΍έ|έΎ̯| ϦϴϤϫ| Ϣϫ|̶ϣϼ̯|ϥϮΘϣ| ΎΑ| ϭ| ΪϨϨ̯
|ϭ| ΪϳΎϴΑ| ϥϭήϴΑ| ί΍| ̶ϠϴϟΩ| ή̴ϣ| ΪϨϨ̰Α| ΍έ| έΎ̯| ϥ΁| ΪϳΎΑ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ̵| ϪϤϫ| Ϫ̯|Ζγ΍| ϩΪϋΎϗ| ̮ϳ| Ϧϳ΍| |ϞϴϟΪϟΎΑ| κ͋μΧ
˵ | Ύϣ| ϻ΍| ˬΩϮη| άΧ΍| ΖϴϣϮϤϋ| ϪΑ| ΪϳΎΑ| Ζγ΍| ϡΎϋ| ή̳΍
|ϪΑ|άΧ΍|ˬϢϴϨ̯|άΧ΍|ϡϮϤϋ|ϪΑ|ΪϳΎΒϧ|Ϫ̯|ϢϴηΎΑ|ϪΘη΍Ω|̶ΟέΎΧ|ϞϴϟΩ|Ύϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ή̴ϣ|ˬΩϮη|̶ϣ|ϡϮϤϋ|ϪΑ|άΧ΍|Ζϗϭ|ϪϤϫ|ϊϗ΍ϭ|έΩ|Ζγ΍|ιΎΧ|̵Ύϫ|ϥΎδϧ΍|ϩΪϨϳϮ̳|Ω΍ήϣ|ΪϳϮ̴Α
|̶Ϡ̯| ̵| ϩΪϋΎϗ| Ϧϳ΍|ΩϮθΑ| ̶΋ΰΟ|ϪΑ| άΧ΍| ΪϳΎΑ| ϭ| ΩϮθΑ| ̶Ϡ̯| ϪΑ| άΧ΍| ΪϳΎΒϧ| Ϫ̯| ϢϴηΎΑ|ϪΘη΍Ω| ̶ΟέΎΧ| ϞϴϟΩ|Ϫ̯| Ϧϳ΍|ή̴ϣ|ˬΩϮη| ̶ϣ| ̶Ϡ̯|ϪΑ| άΧ΍|ΎΟ|ϪϤϫ| β̡|ΩϮθΑ| ιϮμΧ
|ήϫ|Ζγ΍| ΖγέΩ|Ϧϳ΍|β̰ϋ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ζϴόϗ΍ϭ| Ύϣ΍|̶΋ΰΟ| ϭ| ̶λϮμΧ| Ϫϧ| ˬΩϮθΑ| άΧ΍|̶Ϡ̯|ιϮμΧ| ϭ| ϡϮϤϋ|ΪϳΎΑ| ΎΟ|ϪϤϫΖγ΍|ϪϘϓ| ϝϮλ΍| ϢϠϋ| υΎϔϟ΍| ΚΣΎΒϣ| έΩ
|ιΎμΘΧ΍| 
- | ϥ΁| ϪΑ| ϦΨγ| Ϫ̯| ϢϴϤϬϔΑ| Ε΍έΎϣ΍| ϭ| Ϧϳ΍ήϗ| ί΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ή̴ϣ| ˬΖγ΍|ϪϨϴϣί|| 
- | ϥΎϤϫ| ϪΑ| ήχΎϧ| ζϨΨγ| ˬΪϳϮ̳| ̶ϣ| ϦΨγ| Ϫ̯| ̶Θϗϭ| ̶ϧΎδϧ΍
|̶ϟ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| ήϫ| έΩ| ̶ϧΎδϧ΍| ήϫ|Ζγ΍| ϝ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| Ϧϳ΍| ϭ| ϥΎ̰ϣ|Ϧϳ΍| ϭ| ϥΎϣί| Ϧϳ΍| ϪΑ| ήχΎϧ| ςϘϓ| Ϧϣ| ϦΨγ| Ϧϳ΍| ˬΖγ΍| ϡή̳| ΍Ϯϫ| ϢϳϮ̴Α| ϥϻ΍|ή̳΍|Ζγ΍| ϪΘη΍Ϊϧ
|ϥΎθϧ|ϪϴϟΎϘϣ| Ύϳ| ϪϴϟΎΣ|| ϪϨϳήϗ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ΩϮθΑ| Ϫ΋΍έ΍| ϪϴϟΎϘϣ| ϭ| ϪϴϟΎΣ| ̵| ϪϨϳήϗ| ̮ϳ|Ϫ̯| Ϧϳ΍|ή̴ϣ|ΪηΎΑ| ϝΎΣ| ϭ| ϊοϭ| ϥΎϤϫ| ϪΑ| ήχΎϧ| Ε΍άϟΎΑ| ϭ|ϻ
˱ ϭ΍| ΪϳΎΑ| ζϨΨγ| Ζδϫ| Ϫ̯
|ΖγϭΩ| Ύϳ| ϢϨ̯| ̶ϣ| ΎϋΩ| ΍έ| ΎϤη| ̵| ϪϤϫ| Ϧϣ| ΪϨΘϔ̳| ̶ϣ| ϡΎϣ΍| ˬΪϨΘϓέ| ̶ϣ| ϥΎθϳ΍| ϥΪϳΩ| ϪΑ| Ϫ̯| ̶ϧΎδ̯| ̶ϨϴϤΧ| ϡΎϣ΍| ϥΎϣί| έΩΖγ΍| ϩΪϋΎϗ| Ϧϳ΍| ˬΖγ΍| ϩΩϮΑ| ϡΎϋ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ΪϫΪΑ
|Ϫ̯| Ζϔ̳| ΪϳΎΑ| Ζϗϭ| ϥ΁|ΪϨ̯| ΍Ϊϴ̡| Ϣϫ| ϥΎθϳ΍| ϦΨγ| ˬΩέ΍Ω| ϪϤ΋΍| ϭ| Ϳ΍| ϝϮγέ| ϥΎϨΨγ| Ϫ̯| ̶Θγ΍Ϊϗ| ϥΎϤϫ| ΪόΑ| ϝΎγ| **| ϭ| ΪϨϨ̯| ΍Ϊϴ̡| ̶Θγ΍Ϊϗ| ϥΎθϳ΍| ϢϴϨ̯| νήϓ| ϻΎΣ|ϡέ΍Ω
|΍έ|ϞϴϟΩ|ϥ΁|ˬΖγ΍|ιΎΧ|̵ΎϤη|ˬΩ΍ήϣ|Ϫ̯|Ϊϳέ΍Ω|̶λΎΧ|ϞϴϟΩ|ή̳΍|ˬϪϠΑ|Ζγ΍|ϡΎϋ| ΎϤη| |Ϧϳ΍|ΪϨϳϮ̴Α| ϡέ΍Ω|ΖγϭΩ|΍έ|ΎϤη|̵|ϪϤϫ|Ϧϣ| |Ϫ̯|ϪϠϤΟ|Ϧϳ΍|Ϊϧ΍|ϪΘϔ̳|ϥΎθϳ΍
|Ϫ̯|ϦΨγ|ήϫ|Ϫ̯|Ϊϧ΍|ϩΩ΍Ω|ΩΎϳ|Ύϣ|ϪΑ|ϪϘϓ|ϝϮλ΍|έΩ|ϢϴϫΩ|̶ϣ|ϡΎΠϧ΍|ϥϻ΍|Ύϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|̵έΎ̯|Ϧϳ΍|ϢϴϨ̯|̶ϣ|ϡΎϋ|ήΑ|ϞϤΣ|Ύϣ|ΪϳΩέϭΎϴϧ|΍έ|ιΎΧ|ϞϴϟΩ|ϥ΁|ή̳΍|̶ϟϭ|ˬΪϳέϭΎϴΑ
|ήψϧ|ϪΑ|ΪϨ̰Α|ΝέΎΧ|ϞϴϟΩ|ΪϧέϭΎϴΑ|ϞϴϟΩ|ϥ΁|̵΍ήΑ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ή̴ϣ|Ζγ΍|ϝ΍ϮΣ΍|ϭ|ωΎοϭ΍|̵|ϪϤϫ|ϭ|Ύϫ|ϥΎ̰ϣ|̵|ϪϤϫ|ϭ|Ύϫ|ϥΎϣί|̵|ϪϤϫ|ϪΑ|ρϮΑήϣ|ΩϮη|̶ϣ|έΩΎλ|ϪϤ΋΍|ί΍
|ϢϴϫΪΑ| ιΎμΘΧ΍| ϥ΁| ϪΑ| ΪϳΎΑ| ϝϭ΍| ΍έ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ϩΪη| ϪΘϔ̳| ̶ϧΎϣί| ϭ| ϥΎ̰ϣ| ˬΖϓΎΑ| Ϫ̩| έΩ| ϢϴϨϴΒΑ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ή̴ϣ| ˬΖδϴϧ| ̶ϧΎδϧ΍| ϦΨγ| ̨ϴϫ|Ζγ΍| ΖγέΩΎϧ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ϊϳ΁| ̶ϣ
| Ωέ΍Ω|ϞϴϟΩ|ϪΑ|ίΎϴϧ|Ϫ̩|ϭ|Ζδϴ̩|Ϟλ΍|ΪϳΩ|ΪϳΎΑ|Ϫ̰ϠΑ|ϢϴϨ̯|̶Ϥϧ|̶ϔϧ|΍έ|ϢϴϤόΗ|Ϫ̯|ΪϴϨ̯|ϪΟϮΗ|ΪϳΎΑ
|ιΎΧ|ϪΑ|Ϫ̯|Ζγ΍|Ϧϳ΍|Ϟλ΍|ϢϳϮ̳|̶ϣ|Ϧϣ|Ζγ΍|ϩΩϮΑ|ήψϧ|Ϊϣ|Ζγ΍|̶΋ΰΟ|ϭ|ιΎΧ|Ϫ̯|ϢϴηΎΑ|ϪΘη΍Ω|̶ϠϴϟΩ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ϻ΍|Ζγ΍|̶θΨΑ|ϢϴϤόΗ|ϭ|ΖϴϠ̯|Ϟλ΍|ΪϨΘϔ̳|̶ϣ|ΎϣΪϗ
|ϪΛΩΎΣ| έΩ| Ύϫ| Ϧϳ΍|̵| ϪϤϫ| Ζγ΍| έϮσ| ϦϴϤϫ| Ϣϫ| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣΪϫ΍ϮΧ| ̶ϣ|ϞϴϟΩ| ΎΟ| ϥ΁|ΪϴθΨΒΑ| ΖϴϠ̯|Ύϳ| ˬΪϴϫΩ| ϢϴϤόΗ| Ϊϴϫ΍ϮΨΑ| ή̳΍|ϭ| ˬΖδϫ| ήψϧ| ̶΋ΰΟ| ϭ
|ή̳΍| ϝΎΣ|Ζγ΍| ϩΪϣ΁| ϥ΁| ̵΍ήΑ| ϭ| ΪϨ̰Α| ϞϤΣ| ιΎΧ| ϊοϭ| ϥ΁| ί΍| Ϟ̰θϣ| ̮ϳ| ΪϳΎΑ| ϪϠϤΟ| ϭ| ϪΘϔ̳| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ϢϴϨ̯| ϪΟϮΗ| ΪϳΎΑ| ϝϭ΍|Ϊϧ΍| ϩΪη| ϥΎϴΑ| ιΎΧ| ̵Ύϫ| ΖϴόϗϮϣ| ϭ| Ύϫ
|ϪΘγ΍ϮΧ| ̶ϣ|̶ϟϭ| Ζγ΍|ϩΩϮΑ| ϪθϳΎϋ| ϥΎηΩ΍ήϣ| Ϫ̩| ή̳΍|ΐϟΎσ| ̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ| Ϫ̯| ϢϳΪϴϤϬϓ| ̶ϳΎΟ|̮ϳ| ί΍| Ύϣ| ΪϴϳϮ̴Α|ϼ
˱ Μϣ| Ϫ̯| Ζδϫ| ιΎΧ|ϞϴϟΩ|ϪΑ| ίΎϴϧ| ΪϴϫΪΑ| ϢϴϤόΗ| ΪϴΘγ΍ϮΧ
|ϥΎϤϫ| ˬΪϳϮ̴Α| έϮΟ| Ϧϳ΍| ̶δ̯| Ϧ̰Ϥϣ|Ζγ΍| ̶ϔϨϣ| ˯ΎϨΜΘγ΍| ϼΑ| Ϣϫ| ϥΎη|ϪϤϫ| ˬϩΩί|ϑήΣ| ϥΎϧί|̵| ϩέΎΑέΩ| ΕήπΣ| ΩέϮϣ| ϩΩΰϴγ| έΩ|ΪϨϧΰΑ| ϑήΣ| Ϣϫ| ϥΎϧί|ΩέϮϣ| έΩ|Ϊϧ΍
|ϭ| Ϣϳ΍| ϩΪη| ϪΟ΍Ϯϣ| ̶ΘδϴϨϴϤϓ| Ύϳ| ϪϧΎΒϠσ| ϖΣ| Ε΍ΩΎϘΘϧ΍| Ϧϳ΍| ΎΑ| Ϫ̯| ϩίϭήϣ΍|Ζγ΍| ϡϻ| ϭ| ϒϟ΍| ϪΑ| ̶ϠΤϣ| ϊϤΟ| ˬΖγ΍| ϡΎϋ| ϦΨγ| Ϫ̯| ΪϨΘϔ̳| ̶ϣ| ϪϧϮ̳| Ϧϳ΍| Ύϣ| ̵ΎϣΪϗ| Ϫ̯| έϮσ
| Ζγ΍|ϪθϳΎϋ|ϪΑ|ϊΟ΍έ|Ύϫ|Ϧϳ΍|ϢϴϳϮ̳|̶ϣ|ϭ|ϢϴϨ̯|̶ϣ|ϞϤϋ|΍έ|ϥ΁|β̰ϋ
|ή̳΍|ΪϳϮ̴Α| ϦΨγ| ϥΎϣί| ϭ| ϥΎ̰ϣ|ϭ| ϝ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| ̵΍έϭ| Ϊϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| Ϫ̯| ϡΩ΁|Ζγ΍| ιΎΧ| ϝ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| ϪΑ| ήχΎϧ| ΩϮη| ̶ϣ|ϪΘϔ̳| ̵΍| ϪϠϤΟ| ̶Θϗϭ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϖΣ
|Ϊϴγή̢Α| ΎϤη| ή̳΍|Ϊϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| ϞϴϟΩ| Ϧϳ΍|Ύϣ΍|ϢϴϫΪΑ| ϢϴϤόΗ| Ϣϴϧ΍ϮΗ| ̶ϣ|ΎΟ| Ϧϳ΍| ˬΪϳϮ̴Α| ̶Ϡ̯|Ϣ̰Σ| ̮ϳ| Ϫ̯|Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| Ζγ΍| ϩΩή̯| ϪϧΎϬΑ| ΍έ|ϝ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| ϦΨγ|Ϫ̯| ϢϳΪϴϤϬϓ
|κΧ΍|ϥ΁| ΖϴϠ̯| ϪΑ| ϥ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ΍έ|ε΍| Ζγ΍| ΏϮΧ| | ίΎΑ| Ϣϫ| Ϧϳ΍|ϡ΍| ϪΘϔ̳| ΍έ| ΏΎΘ̯|Ϧϳ΍| ςϘϓ| ϭ| Ζγ΍|ϪϴμΨη| ̵|Ϫϴπϗ| ζϋϮοϮϣ|υΎΤϟ| ϪΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ΏϮΧ| ΏΎΘ̯| Ϧϳ΍

|Ϧϳ΍|Ωέ΍Ω|ϞϴϟΩ|ϪΑ|ίΎϴϧ|ϥ΁|ˬϢϴϫΪΑ|̶Ϡ̯|ϪΑ|ϢϴϤόΗ|Ζγ΍|ΏϮΧ|Ϣ̰Σ|Ϧϳ΍|ί΍|Ϣϴϫ΍ϮΨΑ|ή̳΍|ΪϫΪΑ|ϥΎΤΘϣ΍|Ϊϫ΍ϮΨΑ|ϼ
˱ Μϣ|Ϫ̯|Ζγ΍|ΏϮΧ|̶δ̯|̵΍ήΑ|Ε΍άϟΎΑ|ϭ|ϻ
˱ ϭ΍|Ϧϳ΍| |ΩϮϤϧ
|̭΍έΩ΍|ΐσΎΨϣ| Ϫ̯| ΍έ|̶ϳΎϫ| ϥ΁| ϭ| ΪϳϮ̴ϧ| ή̴ϳΩ| ΪϤϬϓ| ̶ϣ| ζΒσΎΨϣ| ΍έ| Ϫ̩| ήϫ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ|˯ΎπΘϗ΍| ϥΎΑί|̶ΘΨϟ| ϭ| ̶γήϨϳ΍| Ϟλ΍|Ζγ΍| ϥΎΑί| ̶γήϨϳ΍| ˬϞλ΍| ΎΟ
|Ϫ̩| ϥ΁|ί΍| ήΗ| ̶ϧϻϮσ| έΎϴδΑ| ΪϴϨϴΑ| ̶ϣ|ˬΪϴϨ̯| Ϫϗ΍Ϊϣ| ή̳΍|΍έ|ε΍| ϪϠϤΟ| ̮ϳ| ήϫ| Ϊϳέϭ΁|̶ϣ| ϥΎΑί| ϪΑ| ΎϤη| Ϫ̯| ̶ΗϼϤΟ|ϻ
˱ ϮϤόϣ| Ϫ̯| Ζδϫ| Ϣϫ| ήψϧ| Ϧϳ΍| ί΍|ΪϳϮ̴Α| ˬΪϨ̯| ̶Ϥϧ
|ϡϮϠόϣ| ΐσΎΨϣ| ̵΍ήΑ| ΩϮϴϗ| Ϧϳ΍| ϥϮ̩| Ϊϧέϭ΁| ̶Ϥϧ| ΍έ|ΩϮϴϗ| ϭ| ΕΎϔλ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ήσΎΧ| ϪΑ|Ϊϳέϭ΁| ̶Ϥϧ| ΍έ| ΩϮϴϗ| ϭ| ΕΎϔλ|ί΍|̶ϠϴΧ| ΍ή̩| Ύϣ΍|ΪηΎΑ| ̶ϣ| ˬΖγ΍| ϥΎΘϨϫΫ|έΩ
|ή̳΍|ΕέΎΒϋ| Ϧϳ΍| ˬϩΪϴϤϬϓ| ε΍| ϪΘϔ̳Ύϧ| Ε΍ΩϮϴϗ| ϡΎϤΗ| ΎΑ| ΐσΎΨϣ| Ϫ̯| ϡ΍| ϪΘϔ̳| Ϫ̯| ̶ΗέΎΒϋ| Ϧϳ΍| Ύϣ΍| ˬΪϤϬϓ| ̶ϣ| ΍έ|ϩΪϣΎϴϧ| ΕέΎΒϋ|έΩ|Ϫ̯| ̵ΩϮϴϗ| ϡΎΗ| ΎΑ| ΍έ|ϪϠϤΟ| ΐσΎΨϣ|Ζγ΍
|ˬΖδϫ|̶ΘϴϠ̯|ϭ|ϡϮϤϋ|ϪϠϤΟ|Ϧϳ΍|έΩ|ϥϮ̩|ˬΪϴϨ̯|ϩΎ̴ϧ|ΪϳΎΑ|ϪϠϤΟ|ΩϮΧ|ϪΑ|ΪϨΘϔ̳|̶ϣ|ϩΩΎϔΘγ΍|̵΍ήΑ|ΪόΑ|ϝΎγ|ΖδϳϭΩ|Ύϣ|̵ΎϣΪϗΪϴϤϬϓ|Ϊϫ΍ϮΨϧ|ΪόΑ|ϝΎγ|**|ϭ|ΩϮη|ϪΘηϮϧ
|ϭ| ϪϴϟΎΣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ή̴ϣ| ˬΖγ΍| ιΎΧ| ϝΎΣ| ϭ| ϊοϭ| ϥ΁| ϪΑ| ρϮΑήϣ| ϪϠϤΟ| Ϧϳ΍|ΪϨϴ̰Α| ΍έ| έΎ̯| Ϧϳ΍| Ϊϴϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| Ϫ̯| ϢϴϳϮ̴Α| Ϣϴϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ύϣ|ΪϴϨ̯| άΧ΍| ΍έ| ΖϴϠ̯| ϭ| ϡϮϤϋ| Ϧϳ΍
|ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ|ϥϮΘϣΖϔ̳| ϥ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ΪηΎΒϧ| έϮΟ| Ϧϳ΍| Ζϗϭ| ήϫ| ̶ϟϭ| ˬΖγ΍| ϪϴϟΎϗ| ̵| ϪϨϳήϗ| ΎΟ| Ϧϳ΍|ˬΖγ΍| ϥϼϓ| ϥΎδϧ΍| ̶Ϡ̯| έϮσ| ϪΑ| ϢϳϮ̴Α| ΎΟ| Ϧϳ΍| έΩ| Ϧϣ| ή̳΍ΪηΎΑ| ϪϴϟΎϘϣ
|ϪΑ| ̶ϗήη| ϥΎϳΩ΍| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| ϥϮ̩| ˬ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍| ϥΎϳΩ΍| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| ιϮμΨϟ΍| ̶Ϡϋ| ϢϴϳϮ̳| ̶ϣ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| 2| ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍| ϥΎϳΩ΍| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| ιϮμΨϟ΍| ̶Ϡϋ| 2| ̶Βϫάϣ
|έΎϴΘΧ΍| έΩ| ϭ| ϪΘηϮϧ| ΍έ|ϢϴϟΎόΗ| ϥ΁|ϭ| ΪϨΘγ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ί΍| ΍έ|̶ϤϴϟΎόΗ| Ζϗϭ| ϥ΁|Ϊϧέ΍Ϊϧ| ̶ϟϭΰϧ| ϭ| ϥ΄η| Ύϣ| ̵Ύϫ| ΏΎΘ̯|ϞΜϣ| Ϫ̯| ΪϨΘδϫ| ̶ϧϮΘϣ| Ϯ΋΍Ω| ϭ| ΍ΩϮΑ| ϦϳΩ| ιϮμΧ
|Ϧϳ΍| ϥ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΕέϮλ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ϭ| ϢϴηΎΑ| ϪΘη΍Ω| ̶λΎΧ| ϞϴϟΩ| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ή̴ϣ|Ϣϴϧ΍ΪΑ| ̶λΎΧ| ϝΎΣ| ϭ| ϊοϭ| ϪΑ| ήχΎϧ| ΍έ| ϪϠϤΟ| ήϫ| ΪϳΎΑ| Ύϣ| ϥϮΘϣ| Ϧϳ΍| έΩΪϨΘη΍ά̳| ̶ϣ| Ύϫ| Ϧϳ΍
|ϪΑ| ϡ΍Ϊ̯| ήϫ|ΪϨΘδϴϧ| ̵έΎ̳ίΎγΎϧ| ϊϗ΍ϭ| έΩ| ΪϴϨϴΑ| ̶ϣ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ̵έΎ̳ίΎγΎϧ| ϥ΁| Ζϗϭ| ϥ΁|Ζγ΍| ΖγέΩ| ˬϢϴϨ̯| ̶Ϥϧ| άΧ΍| ΕϼϤΟ| ϡϮϬϔϣ| ΖϴϠ̯| ϪΑ|ΪϳϮ̳| ̶ϣ| Ϫ̯| ΍έ| Ϫϳήψϧ
|Ϧϳ΍| ̶ϟϭ| ˬϥΎδϧ΍| ϩΪη| ϪΘϔ̳| Ϫ̯| Ζγ΍| ΖγέΩ|Ζγ΍| ̵ήϫΎχ| νέΎόΗ| ˭ΪϧϮη| ϩΪϳΩ| ΕΎοέΎόΗ| ϥ΁| Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ| Ϧϳ΍| ϪΟϮϣ| ϝΎΣ| ϭ| ϊοϭ| ϥ΁| Ϫ̯| Ζγ΍| ϩΩϮΑ| ̶ϟΎΣ| ϭ| ϊοϭ
|ˬΪϨ̯| ̶Ϥϧ| ϞΣ| ΍έ| Ύϣ| Ϟ̰θϣ| Ϟλ΍| Ϧϳ΍| Ϫ̯| Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ϪΘ̰ϧ| ̮ϳ| Ύϣ΍| ˬΖγ΍| ΖγέΩ| Ϟλ΍| Ϧϳ΍ή̴ϳΩ| ϥΎδϧ΍| ̮ϳ| ϪΑ| ήχΎϧ| ϥΎδϧ΍| Ϧϳ΍| ϭ| Ζγ΍| ϥΎδϧ΍| ̮ϳ| ϪΑ| ήχΎϧ| ϥΎδϧ΍
|κΨθϣ|̵ΎϳΎπϗ|ϩΪϋ|̮ϳ|ϥ΁ήϗ|ή̳΍|ˮΖδϴ̩|ϥΎδϧ΍|ϪΑ|ΖΒδϧ|ϦϳΩ|ΪϳΩ|Ϫ̯|Ϣϴϧ΍ΪΑ|Ϊϋ΍Ϯϗ|ϥ΁|ϖΒσ|Ϫ̯|Ϊϳέ΍ά̴Α|Ύϣ|έΎϴΘΧ΍|έΩ|̵ή̴ϳΩ|Ϊϋ΍Ϯϗ|ΪϳΎΑ|ΪϴΘϔ̳|΍έ|Ϧϳ΍|ή̳΍|Ϫ̯|΍ή̩
| ΩέϮΧ|̶Ϥϧ|Ύϣ|ΩέΩ|ϪΑ|ή̴ϳΩ|Ϫ̯|ΪηΎΑ
|ϝΎΣ|Ϧϴϋ|έΩ|Ύϣ΍|ϢϴθΨΒΑ|ΖϴϣϮϤϋ|ˬϞϴϟΩ|ΎΑ|ϭ|νήόϟΎΑ|Ύ˱ ϴϧΎΛ|ϭ|ϢϨϴ̯|̶ϘϠΗ|ιΎΧ|ςϳ΍ήη|ϭ|ϝ΍ϮΣ΍|ϭ|ωΎοϭ΍|ϪΑ|ήχΎϧ|ΪϳΎΑ|Ε΍άϟΎΑ|ϭ|ϻ
˱ ϭ΍|΍έ|ΕϼϤΟ|Ϫ̯|Ϣϳέ΍Ω|ϝϮΒϗ|ϻ
˱ ϭ΍
| ΩϮη|̶ϣ|ϪϴμΨη|̶θΨΑ|ϢϴϤόΗ|Ϧϳ΍|̵΍ήΑ|̶ϳΎϫ|ϩ΍έ|̮ϳ
|ϭ| ϥΎϣί| ϭ| ϝΎΣ| ϭ| ϊοϭ| ϪΑ| ήχΎϧ| ϪθϴϤϫ| ϥΎδϧ΍| ϥΎδϟ| έΩ| ̵΍| ϪϠϤΟ| ήϫ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| έΩ| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ̵έ΍ϮηΩ| ή̴ϳΩ| ήϴΒόΗ| ϪΑ
|Ϧϳ΍| ϪΑ| ˬΪϨηΎΑ| ΪϳΎΑ| Ϫ̯|ΪϨΘδϫ|Ϧϳ΍| ί΍| ήΗ| ϩΎΗϮ̯| έΎϴδΑ| ϪθϴϤϫ| ΕϼϤΟ| ϞϴϟΩ| ϦϴϤϫ| ϪΑ| ˬΖγ΍|ϡϮϠόϣ| ϭΩ|ήϫ| ΐσΎΨϣ| ϭ| Ϣ̰ϠΘϣ| Ωΰϧ| Ζϴόοϭ| ϥ΁| ϥϮ̩| ϭ|Ζγ΍| ιΎΧ| ϥΎ̰ϣ
|ΖγέΩ| ΎΟ| Ϧϳ΍| ΎΗ| ή̳΍|ϢϴϨ̯| άΧ΍| ϡΎϋ| ϭ| ̶Ϡ̯| ΍έ| ΐϟΎτϣ| Ϫ̯| Ωί΍ΪϧΎϴΑ| ςϠϏ| ϪΑ| ΍έ| Ύϣ| ΪϳΎΒϧ| ΕϼϤΟ| ̶ϫΎΗϮ̯| Ϧϳ΍| ̶ϟϭ|Ζγ΍| ϩΪη| ϑάΣ| ϭ| ϩΩϮΑ| ϡϮϠόϣ| ΩϮϴϗ| ϥ΁| Ϫ̯| ΖϬΟ
|ϥϮΘϣ|ί΍|΍έ|Ϧϳ΍|ϻΎΣ|Ϣϳέϭ΁|̶ϣ|έΩ|ΩέϮΨΑ|Ϣϫ|Ϧϣ|ΩέΩ|ϪΑ|Ϫ̯|̶Ϡ̯|̵Ύϫ|ϡΎϴ̡|̶Βϫάϣ|ϭ|̶ϨϳΩ|αΪϘϣ|ϥϮΘϣ|Ϧϳ΍|ί΍|ΎΗ|ϢϴϨ̯|̶ϣ|ωϮΟέ|̶Βϫάϣ|ϭ|̶ϨϳΩ|ϥϮΘϣ|ϪΑ|Ύϣ|ˬΪηΎΑ
|ήϫ| ̵΍ήΑ| ̵ήΗ| ϖϴϗΩ| ̶ϧΎόϣ| ϡϮγ| ϭ| ϡϭΩ| ϭ| ϝϭ΍| ΕΎϳήψϧ| ϢϴϳΎϴΑ|ϼ
˱ λ΍|Ωή̯| ΩϮη|̶ϣ| ̶ϣϮγ| έΎ̯| ̮ϳ| ̶ϟϭ|Ωέ΍Ϊϧ| ΩϮΟϭ| ̶ϠΣ| ϩ΍έ|΍˱ήϫΎχ| ˮϢϴθ̰Α| ϥϭήϴΑ| ϪϧϮ̴̩| αΪϘϣ
| ΪηΎΒϧ|Ύϫ|ϞΣ|ϩ΍έ|Ϧϳ΍|ϪΑ|ίΎϴϧ|ϭ|ΩϮη|ϪΘη΍ΩήΑ|̶Ϡ̯|έϮσ|ϪΑ|νέΎόΗ|ήΗ|ϖϴϗΩ|̶ϧΎόϣ|ϥ΁|ΎΑ|Ζϗϭ|ϥ΁|ΎΗ|ϢϴϨ̰Α|έΎϬχ΍|Ύϫ|ϥ΁|ί΍|ϡ΍Ϊ̯
|ϭ| ϩή̯| ̶ϓ| ̶τόϳ| ϻ΍|˯̶η| Ϳ΍| ϪϋΎσ| Ϧϣ| Ύϣ| | ̵| ϪϠϤΟ| ΪϧΩϮΑ| ΪϘΘόϣ|Ϫ̯| Ϧϳ΍| ϥ΁| ϭ| ΪϧΩϮΑ| ̭ήΘθϣ| ΖϬΟ| ̮ϳ| έΩ| ϭΩ| ήϫ| ˬϡϭΩ| ϩ΍έ| Ϫ̩| ϭ| ϝϭ΍| ϩ΍έ| Ϫ̩|ˬή̴ϳΩ| ήϴΒόΗ| ϪΑ
|Ζγ΍|̵ήτϓ| ϦϳΩ| ̶Ϭϟ΍| ̵| ϪΨϔϧ| | ̶Ϩόϳ| ̵έϮΌΗ| ΎΗ| Ϫγ| Ϧϳ΍| ΕϼϤΟ| Ϧϳ΍|ϦϴΑ| ˬΪϨΘη΍Ω| ϝϮΒϗ| ΍έ|Ϫϳήψϧ| ϭΩ|Ϫ̯| ϩϮϬη| ̶ϓ| ̶τόϳ| ϻ΍| ˯̶η| Ϳ΍| Ϫϴμόϣ| Ϧϣ| ϥΎϣ| | ̵| ϪϠϤΟ
|ϦϳΩ| ϭ| ̶Ϭϟ΍| ̵| ϪΨϔϧ| ϢϴϳϮ̴Α| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ|ΪϨϨ̯| ϞΣ| ΍έ| ̵έΎ̳ίΎγΎϧ| Ϧϳ΍| ΪϧΩϮΑ| ϩΪϣ΁| ϭ| ΪϨΘη΍Ω| ϝϮΒϗ| ΍έ| ̵έΎ̳ίΎγΎϧ| Ϧϳ΍| ϞΣ| ϩ΍έ| ϭΩ| Ϧϳ΍| ˬ̵έΎ̳ίΎγΎϧ| Ε΍Ϋ| ΐΣ| | ϭ
|̵έΎ̳ίΎγΎϧ| Ϧϳ΍| ϊϓέ|̵΍ήΑ| Ϫ̯|Ωέ΍Ϊϧ| ΩϮΟϭ| ̵έΎ̳ίΎγΎϧ| Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ| ˬΪϨϳϮ̳| ̶ϣ|||||||||΍έ| ̵ή̴ϳΩ|ΰϴ̩|ΕϼϤΟ| Ϧϳ΍| ϭ| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ΍έ|̵ΰϴ̩| ̮ϳ| Ε΍Ϋ|ΐΣ| ϭ| Ζγ΍|̵ήτϓ
|̵΍ήΑ| ϭ| ϢϴϨ̯| ϝϮΒϗ| ΍έ|Ύϫ| ̵έΎ̳ίΎγΎϧ| Ϧϳ΍|Ϫ̯| Ϧϳ΍| Ϫϧ|Ϊϧέ΍Ϊϧ| ̵έΎ̳ίΎγΎϧ| Ϣϫ| ΎΑ| ΕϼϤΟ| Ϧϳ΍| ϝϭ΍Ϊϣ| Ϫ̯| ϢϴϫΪΑ| ϥΎθϧ| ϝϭ΍|ί΍| ˬ̶ΗέΎΒϋ| ϪΑ|ΪϴϨ̯|̶Ϡ̯| ̵ί΍Ωή̡| ̵έϮΌΗ| ΎϤη
ϢϴϨ̯|ϞόΟ|ϊοϭ|̵έϮΌΗ|̵έΎ̳ίΎγΎϧ|Ϧϳ΍|ϊϓέ|
|
|
|
| ϖθϋ|ϭ|Ϊϴϣ΍|ˬϥΎϤϳ΍|ί΍|ΪϨΗέΎΒϋ|Ϫ̯|| ΪϨΘδϫ|ΎΗ|Ϫγ|ΖϴΤϴδϣ|ϦϳΩ|έΩ|ϝΎ̰ϳ̫ϮϟϮΌΗ||ˬ̶Ϭϟ΍|ϞϳΎπϓ|| 
|ϊϤΟ| ϞΑΎϗ| Ϣϫ| ΎΑ| ϦΟ| ϭ| ϪΘηήϓ| Ϟ
˱ λ΍| Ύϳ| ˬΖγ΍| ϩΩϮΑ| ϦΟ| Ύϳ| ˬϩΩϮΑ| ϪΘηήϓ| ϥΎτϴη| Ϫ̯| Ζγ΍| ϑϼΘΧ΍| ϥΎτϴη| ΩέϮϣέΩ|ϦΟ| Ύϳ| Ϊϴϧ΍ΪΑ| ϪΘηήϓ| ΍έ| ϥΎτϴη| ΎϤη| ϻΎΣ|| 
|̶ϣ| ϥΎτϴη|ΪϨΘϓή̳| ΍έ| ϭ΍| Ωή̰ϧ| ϩΪΠγ| ϥΎτϴη| ̶Θϗϭ| ΍ή̩| ˬϡΩϻ| ΍ϭΪΠγ΍| Ϫ̰΋ϼϣ| Ύϳ|Ζϔ̳| ΍ΪΧ| ̶Θϗϭ|ϩΩϮΑ| ϥΎϴϨΟ| ί΍| ϥΎτϴη| ˬϦΠϟ΍| Ϧϣ| ϥΎ̯|ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ϥ΁ήϗ| ΪϨΘδϫ
| ϢΘδϫ|ϦΟ|Ϧϣ|ϢηΎΑ|ήϣ΍|ϞΤϣ|Ϫ̯|ϡΩϮΒϧ|ϥΎ̴Θηήϓ|ί΍|Ϧϣ|ΪϳϮ̴Α|Ζδϧ΍ϮΗ
|ϪόλΎϗ| ̵| ϪΒτΧ| ϥΎϤϫ| έΩ| ˬͿ΍| Ϫ̰΋ϼϣ| Ϧϣ| ̮Ϡϣ| ϥΎ̯|Ωέ΍Ω|̶ϳΎΟ| ˬΪϫΩ| ̶ϣ| ϥΎτϴη| ϪΑ| ΍έ|ϪΘηήϓ| ΖΒδϧ| Ϣϫ| ϭ| ϦΟ| ΖΒδϧ| Ϣϫ| Ϣϫ| ϪϏϼΒϟ΍|ΞϬϧ| έΩ| ΐϟΎσ|̶Α΍| ϦΑ΍| ̶Ϡϋ
|ΩϮΑ| Ϧϳ΍| ζϟϻΪΘγ΍| ΎΟ| ϥ΁|ΩϮΑ| ϦΟ| Ϫ̯| ΪϨ̯| ̶ϣ| ϩέΎη΍|̵ή̴ϳΩ| ̵ΎΟ| έΩ|ΩϮΑ| ̮Ϡϣ| ϥΎτϴη| Ϫ̯| ΪϳϮ̳| ̶ϣ|Ύ˱Τϳήλ| ΎΟ| ϥ΁|Ζγ΍| βϴϠΑ΍| Ζϣάϣ| έΩ| ϪΒτΧ| ϦϳήΗ| ̶ϧϻϮσ| Ϫ̯
| ϥ
͇ ΎΟ|Ϫϧ΍|ϭ|έΎϧ|Ϧϣ|̶ϨΘϘϠΧ|ϭ|Ϧϴσ|Ϧϣ|ϪΘϘϠΧ||Ϫ̯

| ̮ϴΒϨΟ|ϦϴΑ|̶Θϟ΍|̮δϔϧ|̭ϭΪϋ|΍Ϊϋ΍|| 
| ϥΎδϧϻ΍|ϞΒϗ|Ϧϣ|̶ϬΘθϳ|Ύϣ|ˬϥΎδϧϻ΍|̶ϬΘθϳ|Ύϣ|ˬ̶Ϩόϳ|Ε΍ϮϬη|| 
| ΦγΎ̡|ϭ|ζγή̡
|ί΍| ήϴϏ|̵ί΍Ωή̡| Ϫϳήψϧ|ϢηΎΑ| ϡΎϋ| ϭ| ̶Ϡ̯|ϦΘϣ| ϦΨγ| ϡΎϘϣέΩ| ̶ϟϭ| ϢηΎΒϧ| ̵ί΍Ωή̡| Ϫϳήψϧ| ϡΎϘϣ|έΩ| Ϧϣ| ΪϳΎη| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϦΘϔ̳| ϡΎϋ| ϭ| ̶Ϡ̯|ϦΨγ| ΎΑ| ̵ί΍Ωή̡| Ϫϳήψϧ| ϕήϓ
|Ρήτϣ| ̶Θϗϭ| ̵ί΍Ωή̡| Ϫϳήψϧ| ϥϮ̩| ˬϡ΍| ϩΩή̰ϧ| ̵ί΍Ωή̡| Ϫϳήψϧ| ϭ| ϡ΍| ϪΘϔ̳|̶Ϡ̯| ϦΨγ| ˬΪϳ΁| ̶ϣ|εϮΟ| ϪΑ| ϪΟέΩ|Ϊλ|έΩ| Ώ΁| ϢϳϮ̴Α| Ϧϣ| ή̳΍|Ζγ΍| ϦΘϔ̳| ̶Ϡ̯|ϭ| ϡΎϋ| ϦΨγ
|ϡ΍| ϩΩή̰ϧ| ̵ί΍Ωή̡| Ϫϳήψϧ| ϭ| ϡ΍|ϪΘϔ̳| ̶Ϡ̯| ϦΨγ|Ϊϳ΁| ̶ϣ| εϮΟ|ϪΑ| ϪΟέΩ|Ϊλ|έΩ| Ώ΁|Ζϴόϗ΍ϭ| ̮ϳ| ϥΎϴΑ| ϡΎϘϣ| έΩ| Ϫϧ| ϢΘδϫ| Ζϴόϗ΍ϭ| ̮ϳ| ϦϴϴΒΗ| ϡΎϘϣ| έΩ|Ϧϣ|Ϫ̯| ΩϮη| ̶ϣ
|ϪΟέΩ|Ϊλ|έΩ|Ώ΁|Ζϴόϗ΍ϭ|̮ϳ|ϥΎϴΑ|ϡΎϘϣ|έΩ|Ϫϧ|ˬϢΘδϫ|Ζϴόϗ΍ϭ|̮ϳ|ϦϴϴΒΗ|ϡΎϘϣ|έΩ|Ϧϣ|Ϫ̯|ΩϮη|̶ϣ|Ρήτϣ|̶Θϗϭ|̵ί΍Ωή̡|Ϫϳήψϧ|ϥϮ̩|ϡ΍|ϩΩή̰ϧ|̵ί΍Ωή̡|Ϫϳήψϧ|ϥϮ̩
|ˬΖδϴϧ| ̵ί΍Ωή̡| Ϫϳήψϧ| ϡ΍Ϊ̯| ̨ϴϫ|̶ϟϭ| ΪϨΘδϫ| ̶Ϡ̯| ΕϼϤΟ| ̶̴Ϥϫ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ΪϨ̯|̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| ϢΠΣ| ζϳ΍ΰϓ΍| ΎϣΩ| ζϳ΍ΰϓ΍|ήΛ΍|έΩ| ϡΎδΟ΍| | Ύϳ| ˬΪϳ΁|̶ϣ| εϮΟ| ϪΑ| Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ| ̵
| ΪϨΘδϴϧ|Ζϴόϗ΍ϭ|ϦϴϴΒΗ|ϥϮ̩
|Ϣϳέ΍Ω| ϝϮΒϗ|Ζϴόϗ΍ϭ| ϥΎϴΑ| ϡΎϘϣ| έΩ|Ϫϧ| ϢηΎΑ| ϦϴϴΒΗ| ϡΎϘϣ| έΩ| ̶Ϩόϳ| ΩϮθΑ| ϝΎϤόΘγ΍|̮ϳέϮΌΗ| ϡήΗ||̵ήψϧ| ϡϮϬϔϣ| ̮ϳ| Ϧϣ| ̶Ϡ̯| ̵| ϪϠϤΟ| έΩ|Ϫ̯|Ζγ΍| ̶Θϗϭ| ̵ί΍Ωή̡| Ϫϳήψϧ
|̶ϣΎϋ| ϭ| ̶Ϡ̯| ̵Ύϫ| ϪϠϤΟ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ˬΪϧ΍| ϪΘϔ̴ϧ| ϡΎϋ| ϭ| ̶Ϡ̯| ̵| ϪϠϤΟ| Ϫ̯| Ζδϴϧ| ΎϨόϣ| Ϧϳ΍| ϪΑ| ̶ϟϭ| ˬΪϧ΍| ϩΩϮΒϧ| ̵ί΍Ωή̡| Ϫϳήψϧ| ϡΎϘϣ| έΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| ΩϮη| ϪΘϔ̳| ΪϳΎη| Ϫ̯
|ϭ|̶ϨϳΩ|αΪϘϣ|ϥ΍ϮΘϣ|έΩ|Ζδϫ|Ϣϫ|̶Ϡ̯|ϭ|ϡΎϋ|β̡|Ζγ΍|̶Ϡ̯|ϭ|ϡΎϋ|ϥϮ̩|̶ϟϭ|ˬΖδϴϧ|̵ί΍Ωή̡|Ϫϳήψϧ|ˬΖδϫ|Ζϴόϗ΍ϭ|ϥΎϴΑ|ϥϮ̩|ϭ|Ζδϫ|Ζϴόϗ΍ϭ|ϥΎϴΑ|Ϫ̯|ΪϨηΎΑ|ϪΘϔ̳
|ˬΪϳϮ̴Α|΍έ|Ύϫ|ϩ΍έ|Ϧϳ΍|ί΍|̮ϳ|ήϫ|ϥΎδϧ΍|̶ϟϭ|Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ|̶ϔϠΘΨϣ|̵Ύϫ|ϩ΍έ|ήΧϮϣ|ϭ|ϡΪϘϣ|̶Θη΁|̵΍ήΑ|ϪΘΒϟ΍Ζδϫ|̶Ϡ̯|ϭ|ϡΎϋ|ϥΎϨΨγ|̶ϟϭ|Ζδϴϧ|̵ί΍Ωή̡|Ϫϳήψϧ|̶Βϫάϣ
| ΪϨ̯|ήψϧ|ΪϳΪΠΗ|̶Ϡ΋Ύδϣ|έΩ|ϭ|ΪϳϮ̴Α|̵ΪΟ|ΪϳΎΑ
|΍έ|̵ή̴ϳΩ|̵Ύϫΰϴ̩| ̶ϟϭ| ΩϮη| ϞΣ| ϪϟΎδϣ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ|ϢϴϳϮ̴Α| ΍έ|Ϧϳ΍| ή̳΍|Ζδϴϧ| φϔϟ| ϪΑ| ϞϘϧ| ϭ| ΖγΎϨόϣ| ϪΑ| ϞϘϧ| Ϣϳέ΍Ω| έΎϴΘΧ΍| έΩ| Ύϣ| Ϫ̯|̶ϧ΁ήϗ| ΪϳϮ̳| ̶ϣ|Ϫ̯| Ϧϳ΍| ̶̰ϳ|
|̶ΨϳέΎΗ| ϥΎϴΑ| ϥϮ̩| ϭ| Ωέ΍Ϊϧ| ̶ΨϳέΎΗ| ϥΎϴΑ| ϼ
˱ λ΍| ϥ΁ήϗ| ΩϮη| ϪΘϔ̳| Ϫ̯| Ζγ΍| ϥ΁| ή̴ϳΩ| ϩ΍έ|Ζγ΍| ϩ΍έ| ̮ϳ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ΪϴϨ̯| ϪΟϮΗ| ˬΩέ΍Ω| ̶ϣί΍Ϯϟ| Ϫ̯| Ζη΍Ω| ήψϧ| έΩ| ΪϳΎΑ| Ϣϫ
|ΕΎϴ΋ΰΟ| Ϫϧ| ˬΖγ΍|ϢϬϣ|Ϫμϗ| ϥ΍ϮϨϋ|ϪΑ| Ύϫ| ΖϳΎόϗ΍ϭ| ϥΎϴΑ| ϭ| ϥΎΘγ΍Ω| Ζθ̡| ϡΎϴ̡| ϥΪϧΎγέ|ε΍| ϩΪϨδϳϮϧ| ̵΍ήΑ| Ϫ̯| ϪϨϣΩ|ϭ| ϪϠϴϠ̯| ϞΜϣ|Ωή̯| ΖϗΩ|ΕΎϴ΋ΰΟ| ή̯Ϋ|έΩ|ΪϳΎΒϧ| Ωέ΍Ϊϧ
| Ωέ΍Ω|̶ϣϭΩ|ϪϴΟϮΗ|Ζϗϭ|ϥ΁|Ϫ̯|ΪϧΎγήΑ|΍έ|̶ϣΎϴ̡|Ύϫ|Ϧϳ΍|Ζθ̡|Ϊϫ΍ϮΧ|̶ϣ|Ϫ̰ϠΑ|ΪϳϮ̴Α|΍έ|̶ΨϳέΎΗ|ϊϳΎϗϭ|ΎϬϨΗ|Ϊϫ΍ϮΧ|̶Ϥϧ|ΰϴϧ|ϥ΁ήϗ|ΐϟΎτϣ|ϥΩή̯|ζϴ̡|ϭ|β̡|ϭ|Ϫμϗ
|Ϧϳ΍|ΪϳΎΑ|ΪϳΩή̯|ϞΣ|΍έ|ϪϟΎδϣ|Ϧϳ΍|̵ΪΘϣ|̮ϳ|ΎΑ|ή̳΍|ˬΪϴϨ̯|ϞΣ|΍έ|̶̳ΩΎγ|Ϧϳ΍|ϪΑ|̵|ϪϟΎδϣ|Ϫ̯|Ζδϴϧ|έϮΟ|Ϧϳ΍|ΪϨ̯|̶ϣ|΍Ϊϴ̡|ή̴ϳΩ|̶ϳΎΟ|έΩ|̵ή̴ϳΩ|ϡί΍Ϯϟ|ΪϴΘϔ̳|ή̳΍|̶ϟϭ
|Ύϳ| ϞϘϧ| ϡΎϘϣ| έΩ| Ϫ̯| ΪϨ̯| ΎϋΩ΍| ̶δ̯| Ϫ̯| Ϧϳ΍| ή̴ϳΩ| ϩ΍έ|ϩ΍έ| ̮ϳ| Ϧϳ΍||Ωέϭ΁| ̶ϣ| ΪϳΪ̡| ΎϤη| ̵΍ήΑ| ΰϴϧ| ή̴ϳΩ| ̶ϳΎϫΎΟ| έΩ| ΍έ| ̶ΠϳΎΘϧ| Ϫ̯| ΪϴηΎΑ| ϢψΘϨϣ| ΎΟ| ϪϤϫ| έΩ| ΍έ| ΪΘϣ
|ϦϴΑ| Ζγ΍| ϕήϓ|Ωέ΍Ω| ̶Ηϼ̰θϣ| ϭ| ήϴτΧ| ̶ϠϴΧ| ϡί΍Ϯϟ|ϩ΍έ| Ϧϳ΍| Ύϣ΍|Ζγ΍| ϞΣ| ϩ΍έ|̮ϳ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ϩΪϣ΁| ϞλΎΣ|ϑ΍ήΤϧ΍| ϪϧΎϫΎ̳΁Ύϧ| Ύϳ| ϩΪη| ϒϳήΤΗ| ϪϧΎϫΎ̳΁| Ύϳ| ϥ΁ήϗ| ΖΑΎΘ̯
| Ωήϴ̳|̶Ϥϧ|̵ΪΟ|΍έ|̵ΰϴ̩|Ϫ̯|̶δ̯|ϭ|Ωήϴ̳|̶ϣ|̵ΪΟ|΍έ|̵ΰϴ̩|Ϫ̯|̶ϧΎδϧ΍
|ϪΑ| ̶ϨϳΩ| ̵ή̰ϓ| Ϧηϭέ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ωή̯| ϥ΍ϮΗ| ̶ϣ| ϑϼΘΧ΍| ϡΎ̴Ϩϫ| ̶ΘϨγ| ̵Ύϫ| ϩΎ̳ΪϳΩ| ϞΑΎϘϣ| έΩ| ̶ϨϳΩ| ϥ΍ή̰ϓ| Ϧηϭέ| ί΍| Ϫ̯| ̶ϳΎϫ| ωΎϓΩ| ί΍| ̶̰ϳ| Ϫ̯| ϢΘϔ̳| ̶ϳΎΟ| έΩ| Ϧϣ
|̶Ϥϧ| ϪΘΒϟ΍|Ωί|έΎ̯| ϪΑ| ΎΟ| ϪϤϫ| ΍έ|Ϧϳ΍|ΪϳΎΑ| Ζγ΍| ΖγέΩ| ϩΪϨδϳϮϧ| Ω΍ήϣ|Ν΍ήΨΘγ΍|̵΍ήΑ| ̵ΪΘϣ| ή̳΍|̶Ϩόϳ| ˬΩήϴ̳| ̶ϣ| ̵ΪΟ| ΍έ| έϮϣ΍|̶ϳ΍ή̳| ϞϘϋ|̵| ϪϴΣϭέ|̵| ϪΒϠϏ| ΖϬΟ
|ϞϴϟΩ| ϪΑ| ̶ϨϳΩ| ̵ή̰ϓ| Ϧηϭέ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| Ωή̯| ωΎϓΩ| ̶ϨϳΩ| ̵ή̰ϓ| Ϧηϭέ| ί΍| ΩϮη| ̶ϣ| Ϫ̯| ̵Ωέ΍Ϯϣ| ί΍| ̶̰ϳ| ̶ϟϭ| ˬϢϴϨ̯| ϪΌτΨΗ| ΍έ| ̶ΘϨγ| ϥ΍ή̰ϔΘϣ| ϭ| ϥϮϴϧΎΣϭέ| Ϣϴϫ΍ϮΧ
|Ϟ̰θϣ|̮ϳ|ϪΑ|ˬΪϨϨ̯|̶ϣ|ϞΣ|̶ότϘϣ|΍έ|ϪϟΎδϣ|ˬΪϨϨ̯|̶Ϥϧ|ϪΟϮΗ|ϪϟΎδϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ|Ύϫ|̶ΘϨγ|Ωή̯|̵ίΎΑ|΍Ϯϫ|ϭΩ|ϭ|ϡΎΑ|̮ϳ|Ύϫ|ϥ΁|ϪΑ|ϥ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|ˬ̶ϳ΍ή̳|ϞϘϋ|̶Σϭέ|̵|ϪΒϠϏ
|Ϫϳ΁| Ϧϳ΍| ̵΍ήΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| ςϠϏ| ή̳΍| ˬΖγ΍έΎ̯|ςϠϏ| Ϫ̩| ϭ| ΖγέΩ| Ϫ̩|| ΪΘϣ| Ϧϳ΍| ή̳΍| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ή̰ϓ| Ϧηϭέ| Ύϣ΍| ˬΪϨϨ̯| ̶ϣ| ϞΣ| ̵΍| ϪϧϮ̳| ϪΑ| ΍έ| Ϫϳ΁| ΪϨϨ̯| ̶ϣ| ΩέϮΧήΑ
| Ϊϳ΁|̶ϣέΩ|έΎ̳ίΎγΎϧ|̶ΘϨγ|ή̰ϔΘϣ|ϕ΍άϣ|ΎΑ|ΪϨ̯|ϩΩΎϔΘγ΍|ή̳΍|ϭ|ˬϢϴϨ̯|ϩΩΎϔΘγ΍|ΪΘϣ|Ϧϳ΍|ί΍|ή̴ϳΩ|ΕΎϳ΁|ήϳΎγ|έΩ|Ϊϳέ΍ά̴Α|Ζγ΍|ΖγέΩ|ή̳΍|ϭ|Ζδϴϧ|ΪϨϣΩϮγ
|Ϣϫ| ΖΤϠμϣ| ˬΖδϴϧ| ϖΣ| ϑήΣ| Ϧϳ΍|Ζγ΍| ΖγέΩΎϧ| ΪϨϳϮ̳| ̶ϣ| ̶ΘϨγ| ϥϮϴϧΎΣϭέ| Ϫ̩| ήϫ| Ύϳ| ϭ| Ζγ΍| ΖγέΩ| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ̶ϨϳΩ| ή̰ϓ| Ϧηϭέ| Ϫ̩| ήϫ| ϢϳϮ̴Α| Ϣϫ΍ϮΧ| ̶Ϥϧ| Ϧϣ
|Ϣϧ΍ϮΗ| ̶ϣ| ΐϠσ| ϖΣ| ϡΩ΁| ̮ϳ| ϥ΍ϮϨϋ| ϪΑ| Ϧϣ|ϢϳίέϮϧ| ̶ϤΣέ|̶Α| ̶ϨϳΩ| ή̰ϓ| Ϧηϭέ| ϪΑ| ΖΒδϧ| έΪϗ| Ϧϳ΍| Ϫ̯| ϢϴϨ̯|ϪΟϮΗ| Ϣϫ| ΐϠτϣ|Ϧϳ΍|ϪΑ| ΪϳΎΑ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ϪϟΎδϣ| Ύϣ΍| Ζδϴϧ
| Ωήϴ̴Α|ΕέϮλ|ΪϳΎΒϧ|έΎ̯|Ϫγ|ϦϳΩ|ί΍|ρΎΒϨΘγ΍|έΩ|Ϟϗ΍ϻ|Ϫ̯|ϢηΎΑ|ϪΘη΍Ω|΍έ|έΎψΘϧ΍|Ϧϳ΍
|ΪηΎΑ| ΪϳΎΒϧ| ξόΒΑ| ήϔ̰ϧ| ϭ| ξόΒΑ| ϦϣϮϧ|ΪηΎΑ| ϪΘη΍Ω|̶̴ϨϫΎϤϫ|ΪϳΎΑ| ̶Βϫάϣ| ϭ| ̶ϨϳΩ|αΪϘϣ| ϥϮΘϣ|Ϟ̯| ΎΑ| Ϧϳ΍|ΪϴϫΩ|̶ϣ| ΖΒδϧ| ϦϳΩ|ϪΑ| ϭ| ΪϴϳϮ̳|̶ϣ| ̵ΰϴ̩| Ϫ̯| ̶Θϗϭ||| 
| ΩέϮΨϧ|ή̴ϳΩ|̵ΎΟ|ϭ|Ϫϳ΁|ϪΑ|Ϫ̯|ΪϴϳϮ̴ϧ|ΎΟ|Ϧϳ΍|̵ΰϴ̩|̮ϳ
| ϝΎ΋έ|̶ϳϼϘϋ|ωΎϓΩ|Ϫ̩|ϭ|̮ϴΗΎϤ̳΍ή̡|̶ϳϼϘϋ|ωΎϓΩ|Ϫ̩|ΪϴϨ̰Α|Ϣϫ|̶ϧϼϘϋ|ωΎϓΩ|ωϮϧ|̮ϳ|ϥ΁|ί΍|Ϊϴϧ΍ϮΘΑ|ΪϳΎΑ|ΪϴϳϮ̳|̶ϣ|Ϫ̯|̵ΰϴ̩|ϥ΁||| 

|Ϫ̯| ̶ϟ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| ϪΑ| ̶Βϫάϣ|ϭ| ̶ϨϳΩ| αΪϘϣ| ϥϮΘϣ| ϥΩϮΑ| ΖδΑ| ̵Ύ̡|Ωέ΍Ω|ιΎΧ| ϝ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍|ϪΑ| ̶̴ΘδΑ| ϦϳΩ|ί΍| ̵έ΍ΪϘϣ| ̮ϳ| ϩήΧϻΎΑ| Ϫ̯|ϢϴϨ̯| ϪΟϮΗ| ΪϳΎΑ||| 
|ΖϴϣϮϤϋ|ϪΑ|ή̳΍|Ωέ΍Ω|ΖϴϣϮϤϋ|ΎΟ|ϪϤϫ|Ζϔ̳|ϥ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|Ωή̯|̶ϔϧ|ϝ΍ϮΣ΍|ϭ|ωΎοϭ΍|ΎΑ|΍έ|ΪϧϮϴ̡|ϪϧϮ̳ήϫ|ϥ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|Ζϓή̳|ήψϧ|έΩ|ΪϳΎΑ|΍έ|ϩΪη|ϝίΎϧ|Ύϳ|έΩΎλ|ϥϮΘϣ
| Ύϧήψϧ΍|΍ϮϟϮϗ|ϭ|ΎϨϋ΍έ|΍ϮϟϮϘΗ|ϻ|΍ϮϨϣ΁|Ϧϳάϟ΍|ΎϬϳ΍|Ύϳ|ϩΪϣ΁|ϥ΁ήϗ|έΩ|ϼ
˱ Μϣ|ˬΪϳϮη|Ϟ΋Ύϗ|ΖϴϣϮϤϋ|ϪΑ|αΪϘϣ|ϥϮΘϣ|Ϧϳ΍|Ζθ̡|ϡΎϴ̡|έΩ|ΪϳΎΑ|Ϟϗ΍ϻ|ˬΪϴΘδϫ|Ϟ΋Ύϗ
|̶Θϗϭ| ˬΪϧΩή̯| ̶Ϥϧ| ϩΩΎϔΘγ΍| ˯Ϯγ| ϥΎϳΩϮϬϳ| ϭ| ΩϮΒϧ| αΎΒΘϟ΍| ϞΑΎϗ| ΎϨϴϋ΍έ| ΎΑ| ΎϨϋ΍έ| ̶Αήϋ| ϥΎΑί| έΩ| ϭ| ΩϮΒϧ| ̶Αήϋ| ΎϨϋ΍έ| ή̳΍|Ζδϴϧ| ϢϴϤόΗ| ϞΑΎϗ| ΰϴ̩| ̨ϴϫ| ϪΑ| ϼ
˱ λ΍| Ϧϳ΍
|ϭ|Ζη΍Ϊϧ|ΩϮΟϭ|̶Αήϋ|ϥΎΑί|ϢϴϨ̯|νήϓ|ή̳΍|Ϊη|̶Ϥϧ|ϝίΎϧ|Ϫϳ΁|Ϧϳ΍|Ϫ̯|ΪϧΩή̯|̶Ϥϧ|ϩΩ΍έ΍|ή̴ϳΩ|̵ΎϨόϣ|̮ϳ|ϭ|ΎϨϴϋ΍έ|ˬΎϨϴϋ΍έ|ΪϨΘϔ̳|̶ϣ|Ύϫ|ϥ΁|ˬΎϨϋ΍έ|ΪϨΘϔ̳|̶ϣ|ϥΎϨϣϮϣ
|΍ϮϨϣ΁| Ϧϳάϟ΍| ΎϬϳ΍| Ύϳ| Ζϔ̳| ̶Ϥϧ| ϥ΁ήϗ| ή̴ϳΩ|Ζη΍Ϊϧ| ̵ΪΑ| ̵ΎϨόϣ| ΎϨϴϋ΍έ|ϭ| ΩϮΑ| ΝήΨϤϟ΍| ΐϳήϗ| Ύϳ| ϭ| ΩϮΒϧ| ΝήΨϤϟ΍| ΐϳήϗ| έΪϗ| Ϧϳ΍| ΎϨϴϋ΍έ|ϭ| ΎϨϋ΍έ|̵| ϪϤϠ̯| ϭ| Ζη΍Ω|ΩϮΟϭ| Ύϳ
|Ϊθ̯| ̶Ϥϧ| έΪϗ| Ϧϳ΍|Ύϣ| ϦϫΫ| ˬϦ̰Α| ΍έ|Ύϣ| ϝΎΣ| ΕΎϋ΍ήϣ| ˬΎϨϋ΍έ|ˬΎϨϋ΍έ| ΪϨΘϔ̳| ̶ϣ| Ώ΍ήϋ΍|ˬΪϨΘϔ̳|̶ϣ|̵ΩΎϳί|ϢϴϟΎόΗ| ϭ| ϡΎ̰Σ΍| ήΒϣΎϴ̡| ̶Θϗϭ|Ύϧήψϧ΍|΍ϮϟϮϗ| ϭ| ΎϨϋ΍έ|΍ϮϟϮϘΗ| ϻ
|ΩϮϣήϓ| Ϊϧϭ΍ΪΧ|ΪϧΩή̯| ̶ϣ| ϩήΨδϣ| ϭ| ϥΎηΩϮΧ| ϥΎΒη| ζϴ̡| ΪϨΘϓέ| ϭ| ΪϨΘδϫ| ΪϨϔγϮ̳| Ζθϣ| ̮ϳ| Ύϫ| Ϧϳ΍| ΪϨΘϔ̳|̶ϣ| ϥΎϳΩϮϬϳ| ˬΎϣ| ϥΎ̡Ϯ̩||ΎϨϴϋ΍έ|Ύϳ| ΎϨϋ΍έ|̵| ϩέΎΑέΩ| ϥϮ̩
|ϢϴϤόΗ| ΍έ| ϡΎϴ̡| ϥ΁| ˬΪϳΩή̯| ̭έΩ| Ϧϳ΍| Ζθ̡| έΩ| ̶ϣΎϴ̡| ή̳΍| ϪΘΒϟ΍|Ωέ΍Ω| ̶λΎΧ| ϝ΍ϮΣ΍| ϭ| ωΎοϭ΍| ϪΑ| ̶̴ΘδΑ| Ϧϳ΍| ϢϴϳϮ̴Α| Ϫ̯| Ζδϴϧ| ̵΍| ϩέΎ̩|Ύϧήψϧ΍|Ϯ̴Α| ˬΎϨϋ΍έ| Ϯ̴ϧ
|̶Α΍| ΍Ϊϳ| ΖΒΗ| | ΐϴΗήΗ| ϦϴϤϫ| ϪΑΖγ΍|ϪϠϤΟ|Ϧϳ΍| Ζθ̡| ϪϟΎδϣ| Ϧϳ΍| ˭ΪϴϳϮ̴ϧ| ΍έ|ϥ΁| Ωή̯|ϩΩΎϔΘγ΍| ˯Ϯγ| ϥ΍ϮΗ| ̶ϣ| ̵΍| ϪΘϔ̳| Ύϳ| ϪϠϤΟ| ί΍| ή̳΍|Ϫ̯| ΪηΎΑ| Ϧϳ΍| ϡΎϴ̡| Ϧϳ΍|ϼ
˱ Μϣ|̵ΪϫΩ
|ΩϮη|ϪΘϓή̳|̵ΪΟ|ϪΘ̰ϧ|Ϧϳ΍|ή̳΍|ΪϴϫΩ|ϢϴϤόΗ|ˬΪϳΩή̯|̭έΩ|Ϫ̯|Ϫ̩|ήϫ|ϢϴϳϮ̴Α|ϭ|ΪΑΎϴΑ|̵ΰϴ̩|ΐϬϟ|̶Α΍|΍Ϊϳ|ΖΒΗ|Ϧϳ΍|Ζθ̡|̶δ̯|Ϫ̯|Ϧϳ΍|ή̴ϣ|ˬΖγ΍|έϮσ|ϦϴϤϫ|Ϣϫ| ΐϬϟ
|ˬΪϳ΁| ̶ϣ| ήψϧ| ϪΑ| ΪγΎϓ| Ϧϣ| ϩΎ̳ΪϳΩ|ί΍| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ί΍| ήϴϏ| Ϧϳ΍|ΪϳΎϴΑ| ήψϧ| ϪΑ| ΪγΎϓ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ| ̶ΘϨγ| ϩΎ̳ΪϳΩ| ί΍|̶ϟϭ| ˬΖδϴϧ| Ϣϫ|ΪγΎϓ| Ϫ̯|ΪϨ̯| ̶ϣ| ΍Ϊϴ̡| ̶ϟ΍ϮΗ| ̵ήγ| ̮ϳ
|Ϫ̯| Ϧϳ΍| ΎϤ̯|Ω΍Ω|ϢϴϤόΗ| ϥ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ΍έ|Ϧϳ΍| ϩήΧϻΎΑ| ̶ϟϭ| ˬΩέ΍Ϊϧ| ΍έ| ϦϳΩ|ί΍| ΰϳή̳| ήϓ| ̶ϨϳΩ| ή̰ϔϨηϭέ|̨ϴϫ| Ϫ̯| ϢϳϮ̴Α| Ϣϫ΍ϮΧ| ̶Ϥϧ| ϪΘΒϟ΍|̶Ϩ̯| ΝϭήΧ| ϦϳΩ|ί΍| ̶ϫ΍ϮΧ| ̶ϣ| Ύϳ
| Ω΍Ω|ϢϴϤόΗ|ϥϮϴϧΎΣϭέ|̵|ϪϤϫ|ϪΑ|ϥ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|΍έ|Ϧϳ΍|̶ϟϭ|ΪϨϨ̯|ϩΩΎϔΘγ΍|˯Ϯγ|ϦϳΩ|ί΍|ΪϨϫ΍ϮΨΑ|ϥϮϴϧΎΣϭέ|ί΍|̶ΧήΑ|Ζγ΍|Ϧ̰Ϥϣ
|ϞΜϣ|Ζδϴϧ| ϥ΁| ̵΍ήΑ| ̵ήΟ΍| ̵ϮϨόϣ|υΎΤϟ| ϪΑ| ΪϨ̯|̶ϣ| ΖϋΎσ΍| ή̳΍| Ύϳ| ΪϨ̯|̶Ϥϧ| ΖϋΎσ΍| Ύϳ| ΪηΎΑ| ϪΘη΍Ϊϧ| ΐΣ| ̶δ̯| ϪΑ| ΎΗ| ̶ϣΩ΁| ˬΏϮΧ| ˮΖγ΍| ΖϋΎσ΍| ̵ΎϨόϣ| ϪΑ| ΐΣ| ΍ή̩
|ΐΣ|ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ΕέΎϬ̯΍ήΘδϳΎϣΩέ΍Ϊϧ| Ϧϳ΍|ΰΟ| ̵΍|ϩέΎ̩| ̶ϟϭ| ΪηΎΑ| ϪΘη΍Ϊϧ| ΩϮΟϭ|̶ϳΎΟ| έΩ| ̶ΘΒΤϣ| ̨ϴϫ| Ζγ΍| Ϧ̰Ϥϣ|ϢϴϨ̯| ̶ϣ| ̶ϋΎϤΘΟ΍| Ϧϴϧ΍Ϯϗ| ί΍| Ύϣ| ΪϳΎη| Ϫ̯| ̶ΘϋΎσ΍
|ϪΘϔ̳| βϳΪϗ| βϟϮ̡| Ϫ̯| ̶ϳΎΗ| Ϫγ| Ϧϳ΍| ί΍| ϡ΍Ϊ̯| ̨ϴϫ| ˬϖθϋ| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| ϭ΍|ΪϨΘδϴϧ| ΖϋΎσ΍| ϡ΍Ϊ̯| ̨ϴϫ|ϖθϋ| ϭ| Ϊϴϣ΍| ˬϥΎϤϳ΍|| ϪϧΎ̳| Ϫγ| ήψϧ| Ϧϳ΍| ί΍| ϭ| Ζγ΍| ΖϋΎσ΍| ί΍| ϞΒϗ
|Ϧϳ΍| ˬΖγ΍| ̶δϟϮ̡| ΖϴΤϴδϣ| ˬΖϴΤϴδϣ| ϥϻ΍| ϪΘΒϟ΍| ϭ| Ζγ΍| ϥΎϴϣϭέ| ϪΑ| βϟϮ̡| ϝϭ΍| ̵| ϪϟΎγέ| έΩ| Ύϣ΍| ˬΖδϴϧ| ϪόΑέ΍| ϞϴΟΎϧ΍| έΩ| ϭ| ϪΘϔ̳| βϟϮ̡| ΍έ| ϪϧΎ̳| Ϫγ| ϞϳΎπϓ| Ζγ΍
|ϥϭΪΑ| Ϫ̯|̵ΩϮΟϮϣ|̮ϳ| ϪΑ| ̶̴ΘδΑ΍ϭ| ϭ| ϖϠόΗ|Ωέ΍Ω| ΩϮΟϭ| ήμϨϋ|Ϫγ| ΎΟ| Ϧϳ΍|έΩ| β̡|ϢϴηΎΑ| ϪϧϮ̳| Ϧϳ΍| ΍ΪΧ| ϪΑ| ΖΒδϧ| Ϊϧ΍| ϪΘγ΍ϮΧ| Ύϣ| ί΍|ϢΘδϫ| ϖϠτϣ| ̵ΎϬϨΗ| Ϧϣ| ΩϮΟϮϣ
| ϢϴηΎΑ|ϪϧϮ̳|Ϧϳ΍|Ϫ̯|ϪΘγ΍ϮΧ|Ύϣ|ί΍|βϟϮ̡|ϭ|ϢΘδϫ|ϖϠτϣ|̵ΎϬϨΗ|ϢϨ̯|̶ϣ|αΎδΣ΍|ϭ΍
| ˮΖγ΍|ϡ΍Ϊ̯|ϥ΁|΄θϨϣ|ˮΖδϴ̩|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|̵|ϪϤϫ|ϪΑ|ϥΎδϧ΍|ΖΒΤϣ
|Ϫ̯| Ϣϫ| ΍έ|Ϫ̩| ήϫ| ˬΩέ΍ΪΑ| ΖγϭΩ|΍έ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| ήϫ|ϩέΎΛ΁|ΐΣ΍| ΎΌϴη|ΐΣ΍| Ϧϣ| Ωέ΍Ω|ΖγϭΩ|΍έ| ΍ΪΧ| Ϫ̯| Ζγ΍| ϞϴϟΩ| ϥ΍| ϪΑ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ̵| ϪϤϫ| ϪΑ| ϥΎδϧ΍| ΖΒΤϣ| Ϊϧ΍| ϪΘϔ̳| ̶πόΑ
|ΖγϭΩ| ΍έ|Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ̵| ϪϤϫ| ΪϨϧ΍ϮΗ| ̶Ϥϧ| ϥΎϓέΎϋ|ήϴϏ| ˬΪηΎΑ| ΖγέΩ|ϩΎ̳ΪϳΩ|Ϧϳ΍|ή̳΍|Ζγϭ΍| ί΍|ϢϟΎϋ|ϪϤϫ| Ϫ̯| ϢϟΎϋ| ϪϤϫ| ήΑ| ϢϘηΎϋ|Ωέ΍Ω| ̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ| Ζγ΍|ϩΪϳήϓ΁|΍ΪΧ
| Ζγ΍|΄θϨϣ|̵|ϩέΎΑέΩ|Ϧϳ΍|ˬΪϨϳΎϴΑ|ήΗϻΎΑ|ΪϨϧ΍ϮΗ|̶Ϥϧ|ϥΎδΣ΍|ϭ|Ζϟ΍Ϊϋ|ί΍|̶ϟϭ|ΪϧίέϮΑ|ϥΎδΣ΍|ϭ|Ζϟ΍Ϊϋ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|̵|ϪϤϫ|ϪΑ|ΖΒδϧ|ΪϨϧ΍ϮΗ|̶ϣ|Ϊϧέ΍ΪΑ|ϪΘη΍Ω
|ϥϮ̩|ΪϨΘδϫ| εΩϮΧ| ϞΜϣ| ϪϤϫ| Ϫ̯|ΪϤϬϓ| ̶ϣ|ϭ| ΪϨ̯| ̶ϣ| αΎδΣ΍| ϡΩ΁| ˮΖδϴ̩| ϝΎϣ| Ϊϴϧ΍Ω|̶ϣ| Ύϫ| ϥΎδϧ΍| ϪϤϫ| ϪΑ| ϥΎδϧ΍|ΖΒΤϣ| ΪϳϮ̳| ̶ϣ|ϞγέΎϣ| ϞϳήΑΎ̳| ϭ| αή̢γΎϳ| ϩΎ̳ΪϳΩ
|ϪΘη΍Ω| ̵ϭΎ̯ΩϮΧ| ΪϳΎΑ| ϪθϴϤϫ| ϥ΍ή̴ϳΩ| ϦΘη΍Ω| ΖγϭΩ| ̵΍ήΑ| ΍άϟ| ˬϡέ΍Ϊϧ| ϝϮΒϗ| ΍έ| Ϧϳ΍| Ϧϣ|ΩίϮγ| ̶ϣ| Ϣϫ| ϥ΍ή̴ϳΩ| ϝΎΣ| ϪΑ| ˬΩίϮγ| ̶ϣ| εΩϮΧ| ϝΎΣ| ϪΑ| ζϟΩ| ϪθϴϤϫ| ϥΎδϧ΍
|ΩίϮγ| ̶ϣ|ϥ΍ή̴ϳΩ|ϝΎΣ| ϪΑ| ζϟΩ| ϭ| ΪϨΘδϫ| Ϧϣ| ϞΜϣ| Ϣϫ| ϥ΍ή̴ϳΩ| β̡| ΪϳϮ̳| ̶ϣ| Ζϗϭ| ϥ΁| ˬΖδϫ| ϩέΎ̪ϴΑ| έΪϘ̩| ΪϴϤϬϓ| εΩϮΧ| ϥϭέΩ| έΩ| ϭ| Ωή̯| ̵ϭΎ̯ΩϮΧ| Ϫ̯| ήϫ|ΪϴηΎΑ
|ΏΎΑ| Ϧϳ΍| έΩ| ̶ΑΎΘ̯| ϞγέΎϣ| ϞϳήΑΎ̳| ΎϫΪόΑ|Ωή̯| ΍Ϊϴ̡| ϦτϔΗ| αή̢γΎϳ| έΎΑ| Ϧϴϟϭ΍|ΪϨΘδϫ| Ϣϫ| ϖϴϓέ| ϪϤϫ| ˯ΎΒσ΍| έΎψΘϧ΍| ϕΎΗ΍| έΩ|ϼ
˱ Μϣ| Ϫ̯| Ζγ΍| Ϧϳ΍| ζΑϮΧ| ̶ϠϴΧ| ̵| ϪϧϮϤϧ
|Ϫ̩| ̶Ϩόϳ|Ζγ΍| ϦϤηΩ| ϦΘη΍Ω| ΖγϭΩ| ΄θϨϣ| ̵| ϩέΎΑέΩ| ϩΎ̳ΪϳΩ| ϭΩ| Ϧϳ΍Ϣϳέ΍Ω| ̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ| ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍| Ϫ̯| Ζγ΍| ̵ϭΎ̯ΩϮΧ| ϭ| ̶ϳΎϬϨΗ| έΩ| ςϘϓ| ϭ| ςϘϓ| Ϫ̯| ΖΧ΍Ωή̡
|ΖγϭΩ|Ϧϳ΍|Ϊγέ|̶ϣ|ήψϧ|ϪΑ|ˮϪ̩|̶Ϩόϳ|Ύϫ|ϥΎδϧ΍|̵|ϪϤϫ|ϦΘη΍Ω|ΖγϭΩ|Ϫ̯|Ωέ΍Ω|ΩϮΟϭ|Ϣϫ|̶ϟϭ΍|ΚΤΑ|̮ϳ|Ύϣ΍|ˮϢϳέ΍Ω|̶ϣ|ΖγϭΩ|΍έ|ή̴ϳΩ|̵Ύϫ|ϥΎδϧ΍|Ύϣ|Ϫ̯|ΩϮη|̶ϣ
| Ζδϴϧ|̵ίϮδϟΩ|̵ΎϨόϣ|ϪΑ|̶Αήϋ|ϭ|̶˷ϗΩ|ϥΎδϟ|έΩ|̶ϟϭ|Ζγ΍|̵ίϮδϟΩ|̵ΎϨόϣ|ϪΑ|̵ΩΎϋ|ϥΎδϟ|έΩ|ΖϘϔη|Ζγ΍|ΖϘϔη|̵ΎϨόϣ|ϪΑ|ϦΘη΍Ω
|ΪϨϳϮ̳|̶ϣ|Ϫ̯|Ϧϳ΍|̶Ϩόϳ|ˬΖδϫ|ΖϘϔη|̵ΎϨόϣ|ϪΑ|ΩϮη|̶ϣ|ϪΘϔ̳|Ϫ̯|ϖθϋ|Ϧϳ΍|̵ή̴ϳΩ|ϥ΍ϭέ|ϖσΎϨϣ|ϒθ̯|ϪΑ|ίΎϴϧ|αΎδΣ΍|̶Ϩόϳ̵ή̴ϳΩ|ϢϳήΣ|ϪΑ|Ωϭέϭ|ϪΑ|ίΎϴϧ|αΎδΣ΍
|ϖσΎϨϣ| Ωέ΍ϭ| Ωέ΍Ω| ΖγϭΩ|̶ϧΎδϧ΍| ήϫ| Ϊϧ΍|ϪΘϔ̳|΍έ|ϥ΁| ΄θϨϣ| Ϫϧ| ϢϴϳϮ̳| ̶ϣ| ΍έ| ̶ΘγϭΩ|̵ΎϨόϣ| ΎΟ| Ϧϳ΍| έΩ| ˬΖγΎϨόϣ|Ϧϳ΍| ϪΑ| Ωέ΍Ω|̶ϣ| ΖγϭΩ| ΍έ|Ύϫ| ϥΎδϧ΍|̵| ϪϤϫ| ̶ϧΎδϧ΍
|ϩΪη| ϪϤΟήΗ| 6
| ,
|'|
|ΏΎΘ̯| ϪΑ| ΪϴϨ̯|ωϮΟέ|ϩΩ΍έ΍|ˬϪϔσΎϋ| ˬζϧ΍Ω||υΎΤϟ|Ϫγ| ήϫ| ί΍|ϥ΍ή̴ϳΩ|ϥ΍ϭέ|ϖσΎϨϣ| ϪΑ| Ωϭέϭ| Ϧϳ΍| ϭ| ΩϮθΑ| ή̴ϳΩ| ̵Ύϫ| ϥΎδϧ΍
| Ζγ΍|ϩΩή̯|΍Ϊϴ̡|ϞϴμϔΗ|ΎϫΪόΑ|Ϫ̯|ΩϮΑ|̶Ϡμϔϣ|̵|ϪϟΎϘϣ|̮ϳ|Ϟλ΍|έΩ|Ϫ̯|ϞϳήΑΎ̳|ϢϧΎΧ|ί΍|ˬ̶δϴϠ̴ϧ΍|ϪΑ|Ϫδϧ΍ήϓ|ί΍
| Ζγ΍|ϩΪη|ΏΎΘ̯|ϪΑ|ϥ΍ϭ΍ήϓ|Ε΍Ϊϴϳ΄Η|ϭ|Ε΍ΩΎϘΘϧ΍|ΎϫΪόΑ|Ϫ̯|ϖθϋ|̵|ϩέΎΑέΩ|̵έΎΘδΟ|̵|ϪϟΎϘϣ|ϪϟΎϘϣ|Ϣγ΍

ί΍ ΍έ Ύϫ ̶ΑϮΧ Ϫ̯ Ζγ΍ ϩΪη ϪΘΧΎγ ϥΎϨ̩ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ̶γΎϨη ϥΎδϧ΍ ̵Ύϫ ϪϔϟΆϣ ί΍ ̶̰ϳ Ϫ̯ Ϊϴγέ ΎΟ Ϧϳ΍ ϪΑ ϦΨγ
̵ΎΟ έΩ ΕήπΣ Ϫ̯ ̵ή̳Ω ήϴΒόΗ ϪΑ ϭ ϖϳΎη ϭ ΐϏ΍έ έΎϴδΑ Ύϫ ̵ΪΑ ϪΑ ή̴ϳΩ ̵Ϯγ ί΍ Ύϣ΍ ˬΪϫΩ ̶ϣ ϡΎΠϧ΍ ̶Ϡϴϣ ̶Α ϭ Ζϫ΍ή̯ ήγ

ϥ΁ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϭ Ζγ΍ ϥΎΑΎΘη ϥ΁ ̵Ϯγ ϪΑ Ζϋήγ ϪΑ ΩϮη ̶ϣ ϪΟ΍Ϯϣ ̵ΪΑ ΰϴ̩ ΎΑ ̶Θϗϭ .Ζγ΍ ̭ϻΎ̩ έΎϴδΑ ˬΪϧ΍ ϩΩήΑ έΎ̯ ϪΑ ̵ή̴ϳΩ
:Ϣϳέ΍Ω ΰϴϧ ή̴ϳΩ ̵έϮΌΗ Ϫγ.ΪϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ Ωέ΍Ω Ϟϴϣ Ζγ΍ ΪΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϧϴϋ έΩ Ϫ̯ ΍έ ̵έΎ̯ Ύϳ ϭ ˬΪηΎΑ ϪΘη΍Ω Ζγ΍ ΪΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϧϴϋ έΩ ΍έ ΰϴ̩
ϡΩ΁ Ϳ΍ ϖϠΧ .Ϣϳ΍ ϩΪη ϩΪϳήϓ΁ ΍ΪΧ ΕέϮλ ήΑ Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ύϣ ̶ϗΩ΍ ήϴΒόΗ ϪΑ Ύϳ Ζγ΍ ϩΪη ϩΪϴϣΩ ̶Ϭϟ΍ ̵ ϪΨϔϧ Ύϣ έΩ Ϫ̯ Ϣϳέ΍Ω ϦϳΩ έΩ ˬΖδΨϧ
.ϥΎδϧ΍ Ε΍Ϋ ϭ ΖόϴΒσ ϪΑ ΖΒδϧ ϪϧΎϨϴΑ εϮΧ έΎϴδΑ Ζγ΍ ̵΍ Ϫϳήψϧ Ϧϳ΍ .ϪΗέϮλ ̶Ϡϋ
Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Ϩόϣ ϦϳΪΑ Ϧϳ΍ ϭ ΪϨΘδϫ ϖΑΎτϣ Ύϣ ̶ϧ΍ϭέ ϭ ̶Σϭέ έΎΘΧΎγ ΎΑ ϼ
˱ ϣΎ̯ ϦϳΩ ϢϴϟΎόΗ ϭ ϡΎ̰Σ΍ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ Ζγ΍ ̵ήτϓ ϦϳΩ ˬϡϭΩ
ˬΖγ΍ ϖΑΎτϣ ΎϤη ̵ήτϓ έΎΘΧΎγ ΎΑ ϦϳΩ ΪϴϳϮ̴Α ή̳΍ .ΩϮη ̶ϣ ̶ΑΎϳίέ΍ ΖΒΜϣ ϭ ΏϮϠτϣ έΎϴδΑ έΎΘΧΎγ ̮ϳ Ύϣ ̶ϧ΍ϭέ ϭ ̶Σϭέ έΎΘΧΎγ
ϪϧΎϨϴΑ εϮΧ ΰϴϧ ϩΎ̳ΪϳΩ Ϧϳ΍ ˬΖδϴϧ ̶ΤϴΒϗ ϭ Ζηί ϭ ΏϮϠτϣΎϧ ήϣ΍ ̮ϳ Ϫ̯ ϦϳΩ ϥϮ̩ ˬΖδϴϧ ̶ΑϮϠτϣΎϧ έΎΘΧΎγ ΎϤη ̵ήτϓ έΎΘΧΎγ ̶Ϩόϳ
.Ζγ΍
Ϧϳ΍.Ζγ΍ ϪϧΎϨϴΑ εϮΧ ϭ Ζγ΍ ̶ϨϳΩ ϥϮΘϣ Ϊϴϳ΄Η ΩέϮϣ ζϴΑ ϭ Ϣ̯ ϝΎΣ ήϫ ϪΑ Ύϣ΍ Ζδϴϧ ̶ϨϳΩ ϡϭΩ ϭ ϝϭ΍ Ϫϳήψϧ ̵ ϩί΍Ϊϧ΍ ϪΑ ϡϮγ ̵ Ϫϳήψϧ
΍έ Ϫ̩ ήϫ ϥΎδϧ΍ ϪΠϴΘϧ έΩ ˬΖδϴϧ ϥΎδϧ΍ ί΍ ϝ΍ΰϐϧ΍ ϭ ϥΪη ΍ΪΟ ϭ Υϼδϧ΍ ϞΑΎϗ Ε΍Ϋ ΐΣ ϥϮ̩ ϭ Ωέ΍Ω Ε΍Ϋ ΐΣ ϥΎδϧ΍ ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϫϳήψϧ
΍έ ϥ΍ Ύ˱ ϤΘΣ ˬΪϫΩ κϴΨθΗ ΏϮΧ ΍έ Ϫ̩ ήϫ ΍άϟ Ωέ΍Ω ΖγϭΩ ΍έ εΩϮΧ ϥϮ̩ .Ϊϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ Ϊϧ΍ΪΑ ΪΑ ΍έ Ϫ̩ ήϫ ϭ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϊϧ΍ΪΑ ΏϮΧ
ΏΎϨΘΟ΍ ϥ΁ ί΍ ϥΎ̰ϣϻ΍ ̶ΘΣ ΪϨ̯ ̶ϣ ̶όγ ϭ Ϊϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ εΩϮΧ ̵΍ήΑ ΍έ ϥ΁ ˬΪϫΪΑ κϴΨθΗ ΪΑ ΍έ ̵ΰϴ̩ ή̳΍ ϭ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ εΩϮΧ ̵΍ήΑ
.Ωΰϳή̴Α ϥ΁ ί΍ ϭ ΩίέϮΑ
ϞΑΎϗ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ έ΍ή̰Θϟ΍ Ϣ΋΍Ω ϦΨγ ϥ΁ ΎΑ ϪϧϮ̴̩ ̵έϮΌΗ Ϫγ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϥΎδϧ΍ ΖόϴΒσ ϭ Ε΍Ϋ ϪΑ ΖΒδϧ ϪϧΎϨϴΑ εϮΧ ̵έϮΌΗ Ϫγ Ϧϳ΍
̶ϣ ΖγΩ ϪΑ ΕΎϫϭή̰ϣ ΎΑ ΍έ ΖθϬΑ ϪθϴϤϫ " [1]Ε΍ϮϬθϟΎΑ Ζ͉ϔΣ
˵ έ˴ ΎϨϟ΍ ϥ΍ ϭ ϩέΎ̰ϤϟΎΑ Ζ͉ϔΣ
˵ ϪϨΠϟ΍ ϥ
͉ ΍ " :ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ΕήπΣ ˮΖγ΍ ϊϤΟ
ϡ΍Ϊ̯ ̨ϴϫ Ϫ̯ ϢϴΘϔ̳ ϭ ϢϳΩή̯ ϥΎϴΑ ΍έ ϩ΍έ ϭΩ Ύϫ Ϧϳ΍ ϦϴΑ ̶Θη΁ ̵΍ήΑ.Ϣϳέϭ΁ ̶ϣ ΖγΩ ϪΑ ϥΎϣΩϮΧ Ϟϴϣ ΎΑ ϖΑΎτϣ έϮϣ΍ ΎΑ ΍έ ϢϨϬΟ ϭ Ϣϳϭέ΁
΍έ ϥ΁ ̶ϧΎόϣ ϭ Ωή̯ ϩΎ̴ϧ ϪϧΎϨϴΑ εϮΧ ̵έϮΌΗ Ϫγ Ϧϳ΍ ϪΑ ̮ϳΩΰϧ ί΍ ΩϮθΑ ΪϳΎη ϢϴΘϔ̳ ΪόΑ ϭ Ωέ΍Ω ̶Ηϼ̰θϣ ϭ Ζδϴϧ ϖϓϮϣ ϩ΍έ ϭΩ Ϧϳ΍ ί΍
̵έϮΌΗ ϻ
˱ ϭ΍ .Ωέ΍Ϊϧ Ϣϫ ̵έΎ̳ίΎγΎϧ ΍˱ήϫΎχ ˬ [2]Ϊϧ΍ ϩΩή̯ Ϫ΋΍έ΍ ϥΎδϧ΍ ΏΎΑ έΩ ΕήπΣ Ϫ̯ ̵΍ ϪϧΎϨϴΑΪΑ ̵έϮΌΗ ϥ΁ ΎΑ ϢϴϨϴΑ ̶ϣ ΪόΑ .ΖϓΎϳέΩ
ΕΎϳ΁ Ϧϳ΍ ί΍ ϭ Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ϢϴΘδϫ ̶Ϭϟ΍ ̵ ϪΨϔϧ ̶ϋϮϧ ̵΍έ΍Ω Ύϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ήΑ ϝ΍Ω ̶ΗΎϳ΁ ϥ΁ήϗ έΩ .Ζγ΍ ϩΪη ΩΎϴτλ΍ ϥ΁ήϗ ί΍ ̶Ϭϟ΍ ̵ ϪΨϔϧ
ϪΑ ϭ ΪϳΪΟ ΪϬϋ ϭ ϖϴΘϋ ΪϬϋ ΕΎϳ΁ ί΍ ̵ΩϮϬϳ ϭ ̶Τϴδϣ ̵ΎϤ̰Σ ϭ Ύϓήϋ ̵ ϪΠϴΘϧ ϪΒη ̵΍ ϪΠϴΘϧ ̶ϣϼγ΍ ̵ΎϤ̰Σ ϭ Ύϓήϋ ΎϫΪόΑ Ϫ̯ Ζγ΍
ϭ ̮Ϡδϣ ϑέΎϋ ϥ΍ήδϔϣ ςγϮΗ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ Ϣϫ ϥ΁ήϗ έΩ ".ϢϳΪϳήϓ΁ ΩϮΧ ΕέϮλ ήΑ ΍έ ϥΎδϧ΍ Ύϣ " Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϪΘϓή̳ ϖϴΘϋ ΪϬϋ ιϮμΧ
έΩ ΍έ ̶ϫϮϟ΍ Ύϳ ̶γΪϗ ̵ ϪΒϨΟ ΩϮΟϭ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ΕΎϳ΁ Ϧϳ΍ ί΍ .Ζδϴϧ Ν΍ήΨΘγ΍ ϞΑΎϗ ΕΎϳ΁ Ϧϳ΍ ί΍ ΎϨόϣ Ϧϳ΍.Ζγ΍ ϩΪη ϩΪϴϤϬϓ Ώήθϣ ϑϮδϠϴϓ
̮ϳ Ϫ̯ ϢϳϮ̳ ̶Ϥϧ Ϧϣ ˬϢϴΘδϴϧ Ύϳ ϢϴΘδϫ ̶Ϭϟ΍ ̵ ϪΨϔϧ ̵΍έ΍Ω Ύϣ Ϫ̯ ϢϳϮ̳ ̶Ϥϧ Ϧϣ Ϫ̯ ϡ΍ ϪΘϔ̳ ΎϫέΎΑ .Ζδϴϧ Ν΍ήΨΘγ΍ ϞΑΎϗ ˬΪϫΪΑ ϥΎθϧ Ύϣ
ϪΨϔϧ ̮ϳ ̵΍έ΍Ω Ύϣ ΎδΑ Ϫ̩ ˬΪϨΘδϴϧ Ν΍ήΨΘγ΍ ϞΑΎϗ ϥ΁ήϗ ί΍ Ύϫ Ϧϳ΍ ϢϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̰ϠΑ ˬΖδϴϧ Ύϳ Ζδϫ ϥΎϴϣΩ΁ Ύϣ έΩ ̶ϫϮϟ΍ ϭ ̶γΪϗ ̵ ϪΒϨΟ
Ϧϣ .ϞϴϟΩ ̮ϳ Ωέ ϭ ΎϋΪϣ ̮ϳ Ωέ ϦϴΑ Ζγ΍ ϕήϓ ̶ϠϴΧ .ϢϨ̯ ̶Ϥϧ έΎ̰ϧ΍ ΍έ Ϧϳ΍ Ϧϣ ˬϢϴηΎΑ ΩϮΧ έΩ ̶Ϭϟ΍ ϭ ̶γΪϗ ̵ ϪΒϨΟ ̮ϳ Ύϳ ̶Ϭϟ΍ ̵
ΕΎϳ΁ Ϧϳ΍ ˬϢϴΘδϫ ̶γΪϗ ̵ ϪΒϨΟ ̮ϳ ̵΍έ΍Ω Ύϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ήΑ ϥΎΘϠϴϟΩ ή̳΍ ϢϳϮ̳ ̶ϣ Ύϣ΍ .ϥ΁ ΕΎΒΛ΍ ϡΎϘϣ έΩ Ϫϧ ϭ ϢΘδϫ ΎϋΪϣ Ωέ ϡΎϘϣ έΩ Ϫϧ ϼ
˱ όϓ
ˬΖγ΍ ϖΣ Ϫ̩ ήϫ Ύϣ΍ .Ζγ΍ ϖΣ ϥΎϧΎϤϠδϣ Ύϣ ΩΎϘΘϋ΍ ϖΒσ Ζγ΍ ϥ΁ήϗ έΩ Ϫ̩ ήϫ ˬϡ΍ ϪΘϔ̳ ΎϫέΎΑ.ΪϨΘδϴϧ ΕΎϳ΁ Ϧϳ΍ ήΑ ϞϴϟΩ ΕΎϳ΁ Ϧϳ΍ ˬΪηΎΑ
ϪΒϨΟ ̮ϳ Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ύϣ Ύ˱όϗ΍ϭ ή̳΍ ̶Ϩόϳ .Ζγ΍ ϩΪϣΎϴϧ ϥ΁ήϗ έΩ Ϫ̯ ΪηΎΑ ̶ϘΣ ϥΎδϧ΍ ̶γΪϗ ̵ ϪΒϨΟ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϭ Ζγ΍ ϩΪϣΎϴϧ ϥ΁ήϗ έΩ
ϥ΁ήϗ έΩ ϖΣ ΐϠτϣ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ Ζγ΍ ̶ϘΣ ΐϠτϣ Ϧϳ΍ ϭ Ζγ΍ ̶γΪϗ ϭ ̶ΗϮ̰Ϡϣ ΪόΑ ̵΍έ΍Ω ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ˬϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ̶γΪϗ ̵
ϪΠϴΘϧ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ "Ζγ΍ ϥ΍ϮϴΣ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ " ί΍ .Ζγ΍ ϖΣ ϩΪϣ΁ ϥ΁ήϗ έΩ Ϫ̩ ήϫ ̶ϟϭ ˬϩΪϣΎϴϧ ϥ΁ήϗ έΩ Ζγ΍ ϖΣ Ϫ̩ ήϫ .Ζγ΍ ϩΪϣΎϴϧ
ήϫ Ϫ̯ Ζϓή̳ ϪΠϴΘϧ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ύϣ΍ ΪϨΘδϫ ϥΎδϧ΍ Ύϫ ϥ΍ϮϴΣ ̶πόΑ Ϫ̯ Ζϓή̳ ϪΠϴΘϧ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ύϣ΍ ˬΪϨΘδϫ ϥΎδϧ΍ Ύϫ ϥ΍ϮϴΣ ̶πόΑ Ϫ̯ Ζϓή̳
ϥ΍ϮΗ ̶ϣ Ϫ̰ϠΑ ˬΖγ΍ ϩΪϣ΁ ϥ΁ήϗ έΩ ̶ϘΣ ήϫ Ϫ̯ Ζϓή̳ ϪΠϴΘϧ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ Ϣϫ "Ζγ΍ ϖΣ ˬΖγ΍ ϥ΁ήϗ έΩ Ϫ̩ ήϫ " ί΍ ˬΖγ΍ ϥΎδϧ΍ ̶ϧ΍ϮϴΣ
" ϞΜϣ ̶ΗΎϳ΁ ϥ΁ήϗ έΩ.Ζγ΍ ϩΪϣΎϴϧ ϥ΁ήϗ έΩ ̶ϟϭ Ζγ΍ ̶ϘΣ ϑήΣ 2+2=4 ϼ
˱ Μϣ .Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ϥ΁ήϗ έΩ Ύϫ ϖΣ ί΍ ̶πόΑ Ϫ̯ Ζϓή̳ ϪΠϴΘϧ
ϭ ϡϮϠϋ έΩ .Ωέ΍Ω ̶γΪϗ ϭ ̶ϫϮϟ΍ ̵ ϪΒϨΟ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζϓή̳ ΕΎϳ΁ Ϧϳ΍ ί΍ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΍έ ϪΠϴΘϧ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ Ζγ΍ ϩΪϣ΁ "ϢϴϣΩ ̶ϣ ϥΎδϧ΍ έΩ Ύϣ
ϥΎΟ ̶Α Ε΍ΩϮΟϮϣ ΎΑ ˬέ΍ΪϧΎΟ Ε΍ΩϮΟ ϭ ̶Θδϳί Ε΍ΩϮΟϮϣ ΕϭΎϔΗ Ϫ̯ Ζγ΍ ϩΩϮΑ Ϧϳ΍ ϥΎηέϮμΗ ϖϴΘϋ ΪϬϋ ϭ ϢϳΪϗ ϥ΍έΎ̳ίϭέ ϑέΎόϣ
ϥ΍έ΍ΪϧΎΟ ˬΖγ΍ Ζ̯ήΣ ΩΎΑ Ε΍Ϋ ϥϮ̩ ϭ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ έ΍ΪϧΎΟ Ε΍ΩϮΟϮϣ έΩ ΩΎΑ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ ΩΎΑ Ύϳ ϭ είϭ ˬϡΩ ̮ϳ έΩ ˬΕ΍ΩΎϤΟ ̶Ϩόϳ
ΰϳΎϣ ΰϴϣ ήΑ Ϫ̩ ϥ΁ ϥΎϬΟ ̵Ύϫ ϥΎΑί ϡΎϤΗ έΩ Ϫ̯ Ε΍ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ .ΪϨΘδϴϧ ΩΎΑ ̵΍έ΍Ω ϥϮ̩ ˬΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ Ζ̯ήΣ Ε΍ΩΎϤΟ ϭ ΪϨϨ̯ ̶ϣ Ζ̯ήΣ
̶Ϩόϳ Ϫ̯ numa ( Ρϭέ ϪΑ ̶ϧΎϧϮϳ ϥΎΑί έΩ ϼ
˱ Μϣ .Ζγ΍ ϩΪη ϪΘϓή̳ ϥΪϳίϭ ϭ ϥΪϴϣΩ ˬΩΎΑ φϔϟ ί΍ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ΖϟϻΩ Ε΍ΩΎϤΟ ϭ ϥ΍έ΍ΪϧΎΟ ϥΎϴϣ
ί΍ ̶δϴϠ̴ϧ΍ ϥΎΑί έΩ .Ζγ΍ είϭ ϭ ΕϮϓ ˬϡΩ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ϭ ΩϮη ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ Ρϭέ ϪΑ ϩέΎη΍ ̵΍ήΑ Ϫ̯ ̵ή̴ϳΩ φϔϟ Ύϳ .ΩϮη ̶ϣ ϪΘϔ̳ (ΩΎΑ
" φϔϟ ί΍ ̶Αήϋ ϥΎΑί έΩ Ζγ΍ ΩΎΑ είϭ ϭ ΩΎΑ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ϦϴΗϻ ϥΎΑί ϊΒΗ ϪΑ ϪϧΎϴϣ ̶δϴϠ̴ϧ΍ ϥΎΑί έΩ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ spirit Ζϐϟ
̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ "βϔϧ " φϔϟ ί΍ ̶Αήϋ ϥΎΑί έΩ ίΎΑ Ύϳ .Ζγ΍ ΩΎΑ ϭ είϭ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ΡΎϳέ Ύϳ ϭ Ρϭέ ˬ΢ϳέ ϩΩΎϣ ί΍ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ "Ρϭέ

ΩϮη ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ "ϥ΍ϭέ " φϔϟ ί΍ ̶γέΎϓ ϥΎΑί έΩ .Ζγ΍ ζ˶ϣΩ˴ ̵ΎϨόϣ ϪΑ β˴ϔϧ˴ ̵ ϩΩΎϣ ί΍ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ "βϔ˴ϧ " ̵ ϩΩΎϣ ί΍ Ϫ̯ ΩϮη
ϥ΁ήϗ έΩ.Ζγ΍ ϥ΍έϮϧΎΟ ϭ Ε΍ΩΎϤΟ ΰϳΎϣ ΰϴϣ ˬ ΩΎΑ ήμϨϋ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϫϳήψϧ Ϧϳ΍ Ύϫ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ ̵ Ϫϧ΍ϮΘθ̡ .Ζγ΍ ΩΎΑ ί΍ ̵ή̴ϳΩ ΕέΎΒϋ Ϫ̯
ϑέΎόϣ ϭ ϡϮϠϋ ή̴ϧΎϴΑ ΰϴϧ ϪΘ̰ϧ Ϧϳ΍ ˬΪϨ̯ ̶ϣ β̰όϨϣ ΍έ ϥΎϣί ϥ΁ ϑέΎόϣ ϭ ϡϮϠϋ Ϫ̯ ή̴ϳΩ ΕΎ̰ϧ ί΍ ̵έΎϴδΑ ϞΜϣ ϭ Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ϪΘ̰ϧ Ϧϳ΍
ήϴσ ΏΎΑ έΩ ̶ϟϭ Ϊη ̶Ϥϧ ϪΘϔ̳ ήϴσ ΏΎΑ έΩ ή̴ϳΩ Ζη΍Ω ΍έ ήψϧ ΩέϮϣ ̶ϧΎϓήϋ ̵ΎϨόϣ ϥ΁ ˬϪΤϔϧ ϭ ϪΨϔϧ Ϧϳ΍ ή̳΍ Ύ˱ϗΎϔΗ΍ .Ζγ΍ ϥΎϣί ϥ΁
Ύϣ ϼ
˱ ϴϠϗ ϩ˴ ΪΌϓϻ΍ ϭ έΎμΑϻ΍ ϭ ϊϤδϟ΍ Ϣ̰ϟ ϞόΟ ϭ ϪΣϭΩ Ϧϣ Φϴϓ Φ
˴ ϔ˴ ϧ˴ ϭ ϩ΍Ϯγ Ϣ͉ Λ " :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΖϘΧ ϥΎϳήΟ έΩ ϥ΁ήϗ .Ζγ΍ ϩΪϣ΁ Ϣϫ
Ρϭέ ί΍ ϭ Ωή̯ ϪΘγ΍ήϴ̡ ΍έ ϭ΍ ˬΩή̯ ΖγέΩ ϭ΍ ί΍ ̵΍ ϩή̰ϴ̡ ϭ ΪΒϟΎ̯ ΐϟΎϗ ϭ Ϊη ϪΘΧΎγ Ϫ̯ ϞΣ΍ήϤϧ΁ ί΍ ΪόΑ ΍έ ϥΎδϧ΍ β̢γ [3]"ϥϭή̰θΗ
ϭ΍ έΩ (Ωέ΍Ϊϧ Ρϭέ ϭ Ζγ΍ ΩΎϤΟ ίϮϨϫ ) ˬϢΘΧ΍Ωή̡ ϭ ϡΩή̯ ήϳϮμΗ ΍έ ϭ΍ Ϧϣ ̶Θϗϭ " :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ [4]ή̴ϳΩ ̵ΎΟ έΩ ίΎΑ.ΪϴϣΩ ϭ΍ έΩ ΩϮΧ
έΎ̯ ϪΑ ήϴΒόΗ Ϧϳ΍ ˬΪϳ΁ ̶ϣ ζϴ̡ ϥΩή̯ ΍Ϊϴ̡ ϥΎΟ ϭ ϥΩϮΑ έ΍ΪϧΎΟ ̵ ϪϟΎδϣ ̶Θϗϭ".ΪϴϨ̯ ϩΪΠγ ϭ΍ ήΑ ϩΎ̳ ϥ΁ ϭ ΩϮη ̶ϣ έ΍ΪϧΎΟ ϭ΍ ϭ ϢϣΩ ̶ϣ
ϭ ΪϨϫΩ ̶ϣ ΢ϴοϮΗ ΍έ ΖϘϠΧ ϦϳΩΎϤΟ ϞΣ΍ήϣ ΍ΪΘΑ΍ ΕήπΣ .Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ˬϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ϝϭ΍ ̵ ϪΒτΧ έΩ Ϫϳ΁ Ϫγ Ϧϳ΍ Ϧϴϋ .Ωϭέ ̶ϣ
ΪόΑ ˬΩϮΑ ϪϤδΠϣ ̮ϳ ϞΜϣ ϼ
˱ Βϗ .Ωή̯ Ζ̯ήΣ ϭ Ϊη έ΍ΪϧΎΟ ϭ ΖγΎΧΎ̡ ήΑ ϭ΍ ϭ ΪϴϣΩ ϭ΍ έΩ ΍ΪΧ ϪψΤϟ ̮ϳ έΩ Ϫ̯ ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ
ΪόΑ
ΕήπΣ ." [á]ΎϨΣϭέ Ϧϣ ΎϬϴϓ ΎϨΨϔ˴Ϩϓ˴ ΎϬ˶Οή˴ϓ ΖϨ˴μΣ˴΍ ̶Θ˷ϟ΍ ϭ " :Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ϥ΁ήϗ έΩ Ϣϳήϣ ΕήπΣ ΏΎΑ έΩ.Ωή̯ Ζ̯ήΣ ϭ ΪϧΪϴϣΩ ϭ΍ έΩ
Ζ
˴ Ϩ˴ Α΍ Ϣϳήϣ ϭ " :Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ϢϳήΤΗ ̵ ϩέϮγ έΩ .ϢϳΩή̯ ζϣΩ Ϣϳήϣ έΩ Ύϣ ϭ Ωή̯ Ϫθϴ̡ ̶Ϩϣ΍Ϊ̯Ύ̡ ̶Ϩόϳ ˬΩή̯ Νήϔϟ΍ ϥΎμΣ΍ (α) Ϣϳήϣ
ήΘΧΩ Ϣϳήϣ :Ζγ΍ ϩΪϣ΁ Ϫϳ΁ έΩ " [6]ϦϴΘϧΎϘϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ ΖϧΎ̯ ϭ Ϫ˶ΒΘ˵̯˵ ϭ ΎϬ˶Αέ ϪΗΎϤϠ̰Α Ζ˴ϗΪ͉ ˴λ ϭ ΎϨΣϭέ Ϧϣ ΎϬϴϓ ΎϨΨϔ˴Ϩϓ˴ ΎϬ˶Οή˴ϓ ΖϨμΣ΍ ̶Θϟ΍ ϥ΍ήϤϋ
ΪϳϮ̳ ̶ϣ ̶ϟϭ΍ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ έΩ Ϫϳ΁ ϭΩ Ϧϳ΍ ΕϭΎϔΗ ([7]Ζγ΍ ϥ΁ήϗ έ΍ήγ΍ ί΍ ΪϣΎϧ ̶ϣ ϥ΍ήϤϋ ήΘΧΩ ΍έ Ϣϳήϣ ϡ΁ήϗ ΍ή̩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ) ϥ΍ήϤϋ
̶ϣ ̶δϴϋ ΕήπΣ Ϫ̯ [8]Ϣϳέ΍Ω ϥ΁ήϗ έΩ ίΎΑ.(ϢϳΪϴϣΩ Ϣϳήϣ Νήϓ έΩ ̶Ϩόϳ ) Ϫϴϓ ΎϨΨϔϨϓ ϭ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ΎΟ Ϧϳ΍ (ϢϳΪϴϣΩ Ϣϳήϣ έΩ ) ΎϬϴϓ ΎϨΨϔϨϓ
̶ϣ ϞϳΪΒΗ ϩΪϧή̡ ϪΑ ϭ΍ ϭ ϢϣΩ ̶ϣ ϥ΁ έΩ ΪόΑ ϭ ϡίΎγ ̶ϣ ... ϭ Ϟ̳ ΎΑ ̵ΩΎϤΟ ήϴσ ̮ϳ ϝϭ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ϧϣ Ε΍ΰΠόϣ ί΍ ̶̰ϳ :ΪϳΎϣήϓ
̵΍ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΍ΪΧ Ϫ̯ Ϣϳέ΍Ω [9]̵ή̴ϳΩ ̵ΎΟ έΩ ίΎΑ .ΩϮη ̶ϣ ϩΪϧί ϭ ΩϮη ̶ϣ Ρϭέ ̵΍έ΍Ω ϭ ΩϮη ̶ϣ ϩΪϴϣΩ ϭ΍ έΩ ϪΨϔϧ ̶Ϩόϳ ΩϮη
ϪϴΒη ϥ΁ ϡΪΑ ϥ΁ έΩ ˬϦ̯ Φϔϧ ΪόΑ ˬϦ̯ ΩΎΠϳ΍ Ϧϣ ϥΫ΍ ϪΑ Ϟ̳ ί΍ ϩΪϧή̡ ϪϴΒη ̵ΰϴ̩ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ̶Ϩ̰Α ΪϳΎΑ Ϫ̯ ̶ϳΎϫέΎ̯ ί΍ ̶̰ϳ !̶δϴϋ
ί΍ Ε΍ΩΎϤΟ ΰϳΎϣ ΰϴϣ Ύ˱ γΎγ΍ .Ζγ΍ ϩΪη ϩΩ΍Ω ΖΒδϧ Φϔϧ Ϣϫ ήϴσ ϪΑ ̶ΘΣ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ .ΩϮη ̶ϣ ϞϳΪΒΗ ϩΪϧή̡ ϪΑ Ϧϣ ϥΫ΍ ϪΑ (ΩΎϤΟ ) ήϴτϟ΍
̶Ϥϧ ϥΎθϧ Ϧϳ΍ .ΪϫΩ ̶Ϥϧ ϥΎθϧ ΍έ ̵ΰϴ̩ Ϧϳ΍ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ .Ζγ΍ ϩΪϣ΁ Ϣϫ ϥ΁ήϗ έΩ ̶ϘϠΗ Ϧϳ΍ ϭ Ζγ΍ ϩΩϮΑ ϦϴϤϫ ϢϳΪϗ ̵ΎϴϧΩ έΩ ϥ΍έ΍ΪϧΎΟ
Ύ˱ϴϔϧ Ϧϣ Ϫ̯ ϢϴηΎΑ ϪΘϓΎΑ ΍ΪΟ ̵ ϪΘϓΎΗ Ύϣ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ϥΎ̰ϣ΍ ϪΘΒϟ΍ .ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ϥΎϣί ϥ΁ ̵έϮΌΗ Ϫ̰ϠΑ Ϣϳ΍ ϪΘϓΎΑ ΍ΪΟ ̵ ϪΘϓΎΗ ̮ϳ Ύϣ Ϫ̯ ΪϫΩ
ϭ ϥ΁ήϗ .ΪϫΩ ̶Ϥϧ ϥΎθϧ Ύϣ έΩ ΍έ ̶Ϭϟ΍ ̵ ϪΒϨΟ ΩϮΟϭ ϞϴϟΩ Ϧϳ΍ ˬΖγ΍ Ϧϳ΍ ϥΎΘϠϴϟΩ ή̳΍ ϢϳϮ̳ ̶ϣ ̶ϟϭ Ϣϧ ̶Ϥϧ ̶ϓήΣ ϥ΁ ϪΑ ϊΟ΍έ Ύ˱ ΗΎΒΛ΍ ϭ
ϕϮϓ ̵Ύϫ ΕέϮλ ˬϥϮΘϣ Ϧϳ΍ ̵ ϩΩΎγ ̶ϧΎόϣ ϪΑ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ε΍ήτΧ ϥ΁ ί΍ ̶̰ϳ ϭ ΪϧήτΧ ϦϳΪϨ̩ νήόϣ έΩ αΪϘϣ ̵Ύϫ ΏΎΘ̯ ήϳΎγ
έΩ Ϣϫ ΕήπΣ ϩΎ̴ΗΩΎΒϋ ϭ έΎϨ˵̯ ϭ έΪγ ΖΧέΩ ΰΟ ϪΑ ˬΩή̯ ̶Ϥϧ Ϊηέ ̶ΘΧέΩ ̨ϴϫ Ϫ̰ϣ ̵Ύϫ ϩϮ̯ έΩ.ϢϴϫΪΑ ̶γΪϗ ϭ ̶όϴΒσ ϕϮϓ ˬ̶δΣ
ϪΘηήϓ ϭ Ϟϴ΋ήΒΟ ϥΪη ήϫΎχ ϥΎΘγ΍Ω ̶Θϗϭ ϥ΁ήϗ .ΪϨ̯ ̶ϣ Ϊηέ ΎΟ ϥ΁ έΩ έΪγ ̵Ύϫ ϪΗϮΑ ςϘϓ Ϣϫ ϩίϭήϣ΍ ˬΩϮΑ έϮϨϟ΍ ϞΒΟ έΩ ˯΍ήΣ έΎϏ
̶ϬΘϨϤϟ΍ ϩέΪγ Ϧϳ΍ ϻΎΣ .έΪγ ΖΧέΩ ϦϳήΧ΁ Ωΰϧ "[1]̶ϬΘϨϤϟ΍ ϩέΪγ ΪϨϋ " ˬ̶ϨϴΑ ̶ϣ ΍έ ϪΘηήϓ Ϧϳ΍ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ϞϘϧ ΍έ ̶Σϭ ̵
έΩ ̶Θδϫ ϢϟΎϋ Ϫ̯ ϢϠ΋Ύϗ Ϧϳ΍ ϪΑ ϭ Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ΖόϴΒσ ϕϮϓ ϭ ϻΎΑ ϢϟΎϋ ϢϳϮ̳ ̶Ϥϧ Ϧϣ .Ζγ΍ ϩΪη ϞϳΪΒΗ ΖθϬΑ ΕΎϣΎϘϣ ί΍ ̶ϣΎϘϣ ϪΑ Ύϣ Ωΰϧ
ϪΑ.έΪγ ΖΧέΩ ϦϳήΧ΁ ̶Ϩόϳ ̶ϬΘϨϤϟ΍ ϩέΪγ .Ωή̯ ΍έ ϩΩΎϔΘγ΍ Ϧϳ΍ ̶ϬΘϨϤϟ΍ ϩέΪγ Ϧϳ΍ ί΍ ΪϳΎΒϧ ϢϳϮ̳ ̶ϣ ̶ϟϭ .Ζδϴϧ ήμΤϨϣ ΖόϴΒσ ϥΎϬΟ
̵ ϩΩΎϔΘγ΍ Ϧϳ΍ .Ϊϳ΁ ̶ϣ έΎϤη ΎΑ ̶Βϫάϣ ϭ ̶ϨϳΩ αΪϘϣ ϥϮΘϣ ί΍ ΎΠΑΎϧ ̵ ϩΩΎϔΘγ΍ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ Ϧϳ΍ .Ϣϳέ΍Ω ΩέϮϣ Ϳ΍ ˯ΎηΎϣ ̶ϟ΍ ΐϴΗήΗ ϦϴϤϫ
̵έΎ̯ ϭ Ωήϴ̴Α ΕέϮλ ΪϳΎΒϧ έΎ̯ Ϧϳ΍ ΪηΎΑ Ϫ̯ ̵΍ ϩΰϴ̴ϧ΍ ήϫ ϪΑ Ύϣ΍ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ̶Θϓήόϣ ήϴϏ Ύϳ ̶Θϓήόϣ ̵Ύϫ ϩΰϴ̴ϧ΍ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΎΠΑΎϧ
ϩέΪγ Ζϔ̳ ΩϮη ̶ϣ Ύ˱όϗ΍ϭ ϢϴϨϴΒΑ ΪϳΎΑ .ϢϴϨ̯ ϞϴϤΤΗ ̶Βϫάϣ ϭ ̶ϨϳΩ αΪϘϣ ϥϮΘϣ ήΑ ΍έ ΩϮΧ Ε΍ήψϧ ϭ ˯΍έ΁ ΪϳΎΒϧ Ύϣ ̶Ϩόϳ .Ζγ΍ ΖγέΩΎϧ
ΩϮϬη ϭ ϒθ̯ ϖϳήσ ί΍ Ϫ̯ ΍έ ̵΍ ϪϴϟΎϋ ϢϴϫΎϔϣ ΪϴϳϮ̴Α Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΎϤη .Ζγ΍ΪΧ Ω΍ήϣ ϥΎϤϫ ˬΪη ̶ϣ ϢϬϓ Ϫ̩ ϥΎϣί ϥ΁ έΩ ̶ϬΘϨϤϟ΍
ϥΎϬΟ έΩ ϖϳΎϘΣ Ϧϳ΍ ΪϴϳϮ̴Α ΪϳΎΒϧ Ύϣ΍ Ζδϫ ϥΎϬΟ έΩ ˬΪϳ΍ ϩΪϴϤϬϓ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ϪΑ ΖΒδϧ ή̴ϳΩ ϕήσ ί΍ Ύϳ ϭ ̶ϨϴΑΰϴΗ ϭ ΖϤ̰Σ Ύϳ ̶ϧΎϓήϋ
ϪΘϓΎϳ ΍έ ϥ΁ ΩϮΧ ̵ ϪϧΎϓέΎϋ ΩϮϬη ϭ ϒθ̯ έΩ Ϧϣ ϥϮ̩ Ζδϫ ϖϳΎϘΣ Ϧϳ΍ ϢϴϳϮ̴Α ΪϳΎΑ Ϫ̰ϠΑ .ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϥ΁ήϗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ˬΩέ΍Ω ΩϮΟϭ
Ύϣ΍ .ϢϨ̯ ̶ϣ Ϫ΋΍έ΍ ΎϤη ήΑ ϢϨϴΑ ̶ϣ ϥΎϬΟ Ϧϳ΍ έΩ ̶ϘϤϋ ϥ΁ ̵ Ϫτγ΍ϭ ϪΑ Ϫ̯ ϡέ΍Ω ̶ΘϤ̰Σ Ϧϣ ϥϮ̩ Ζδϫ ϖϳΎϘΣ Ϧϳ΍ ϢϴϳϮ̴Α ΪϳΎΑ Ύϳ .ϡ΍
Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ .ϡήϴ̳ ̶Ϥϧ ̶γΪϗ ̵ ϪΠϴΘϧ ϭ ϡέϭ΁ ̶Ϥϧ ϥϭήϴΑ ̶γΪϗ ̵ ϪΒϨΟ ΕΎϳ΁ ΦϨγ Ϧϳ΍ ί΍ Ϧϣ ΍άϟ .ΪϳϮ̴Α ΍έ Ϧϳ΍ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϥ΁ήϗ ΪϴϳϮ̴ϧ
΍ΪΧ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϭ ϥΎδϧ΍ ήΑ Ϫ̰΋ϼϣ ̵ ϩΪΠγ Ϫ̰ϠΑ ˬΖγ΍ ϪΘϓΎϳ αΪϘΗ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζδϴϧ " ̶Σϭέ Ϧϣ Ϫϴϓ ΖΨϔϧ " ̵ ϪϟΎδϣ έΩ ςϘϓ Ϫ̯ ΩϮη ϪΘϔ̳
έΩ Ϫ̯ "ϦϴϘϟΎΨϟ΍ ϦδΣ΍ Ϳ΍ ̭έΎΒΗ " ̵ Ϫϳ΁ Ύϳ .Ζγ΍ ϥΎδϧ΍ ̵΍ήΑ ϒϳήθΗ ωϮϧ ̮ϳ ή̴ϧΎϴΑ ˬΪϨϨ̯ ϩΪΠγ ϥΎδϧ΍ ήΑ΍ήΑ έΩ Ωή̯ ήϣ΍ Ϫ̰΋ϼϣ ϪΑ
ϝΎ̰η΍ " ̶Σϭέ Ϧϣ Ϫϴϓ ΖΨϔϧ " ϪΑ ςϘϓ ΎϤη ϭ ΪϨ̯ ΖϟϻΩ ΎϋΪϣ Ϧϳ΍ ήΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΰϴϧ Ζγ΍ ϩΩϮϣήϓ ϥΎδϧ΍ ϥΪϳήϓ΁ ί΍ ΪόΑ ΍ΪΧ ϩΪϣ΁ ϥ΁ήϗ
ϦϴϘϟΎΨϟ΍ ϦδΣ΍ ϭ Ϊϧ΍ ϪΘϓή̳ Ϫ̰΋ϼϣ ϪΑ ΖΒδϧ ϥΎδϧ΍ Ζϓ΍ήη ̵ΎϨόϣ ϪΑ ΍έ ϥΎδϧ΍ ήΑ Ϫ̰΋ϼϣ ̵ ϩΪΠγ Ϫ̰ϠΑ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΦγΎ̡.ΪϳΩή̯ Ωέ΍ϭ
Ε΍ϭΎϤδϟ΍ ̶ϓ Ύϣ Ϣ̰ϟ ήΨγ Ύϣ " ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϥ΁ήϗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϼ
˱ Μϣ ˬΩήϤηήΑ Ϣϫ ΍έ ̵ή̴ϳΩ Ωέ΍Ϯϣ ΩϮη ̶ϣ ̶ΘΣ .Ϊϧ΍ ϪΘϓή̳ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϣϫ ΍έ
Ζγ΍ ϩΩή̯ ή̯Ϋ ΍έ ϭΩ ήϫ Ϧϴϣί Ϣϫ ϭ Ε΍ϭΎϤγ Ϣϫ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ έΩ .ϢϳΩή̯ ΎϤη ήΨδϣ Ζγ΍ Ϧϴϣί ϭ Ύϫ ϥΎϤγ΁ έΩ Ϫ̩ ήϫ ." Ύ˱ όϴϤΟ νέϻ΍ ϭ
ϥ΁ήϗ έΩ ̶Θϗϭ Ϫ̯ Ζγ΍ ϞϴϟΩ Ϧϳ΍ ϪΑ ˬϞϗ΍ϻ ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ) .Ζγ΍ ϥΎδϧ΍ ήΨδϣ ΖόϴΒσ ϢϟΎϋ Ϟ̯ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ϟϗ΍ϻ ζϳΎϨόϣ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ
ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ "Ϳ΍ ϪϔϴϠΧ " ΍έ ϥΎδϧ΍ ΍ΪΧ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ήΗϻΎΑ Ϧϳ΍ ί΍ (.Ωέ΍Ω ̵ή̴ϳΩ ̶ϧΎόϣ ϭ Ωϭέ ̶ϣ ήΗ΍ήϓ ΖόϴΒσ ϢϟΎϋ ί΍ ˬΕ΍ϭΎϤγ Ζγ΍ ϩΪϣ΁

αΪϘϧ ϭ ̭ΪϤΤΑ ΢͋Βδϧ ϦΤϧ ϭ ΎϣΪϟ΍ Ϊ˵ δ
˶ ϔϳ ϭ ΎϬϴϓ ̮˶ϔδϳ Ϧϣ ΎϬϴϓ Ϟ˴όΠ˴Η΃˴ ΍ϮϟΎϗ ϪϔϴϠΧ νέϻ΍ ̶ϓ ϞϋΎΟ ̶ϧ΍ Ϫ̰΋ϼϤϠϟ ̮Αέ ϝΎϗ Ϋ΍ " .Ζγ΍
ϥ΍ Ϧ
˴ ϴ˴Α΄ϓ ϝΎΒΠϟ΍ ϭ νέϻ΍ ϭ Ε΍ϭΎϤδϟ΍ ̶Ϡϋ ϪϧΎϣϻ΍ ΎϨοήϋ Ύϧ΍ " :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ Ϫ̯ ΖϧΎϣ΍ ̵ Ϫϳ΁ Ύϳ ".ϥϮϤϠόΗ ϻ Ύϣ Ϣ˵ Ϡϋ΍ ̶ϧ΍ ϝΎϗ ̮ϟ
Ϟ΋Ύϗ ϥΎδϧ΍ ̵΍ήΑ ̶Θϓ΍ήη ̵ ϩϮΤϧ ̮ϳ Ϫ̯ ΪϧΎγέ ̶ϣ Ύϫ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ "[11].ϻ
˱ ϮϬΟ Ύ˱ ϣϮϠχ ϥΎ̯ Ϫϧ΍ ϥ
˵ Ύδϧϻ΍ ΎϬϠ˴ϤΣ
˴ ϭ ΎϬϨϣ Ϧ
˴ Ϙ˴ϔη˴΍ ϭ ΎϬϨϠϤΤϳ
Ύϳ ϭ ϖϘΤϣ ήϣ΍ ̮ϳ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ϥΎδϧ΍ ϪΑ ΖΒδϧ ΪηΎΑ ̶Θϓ΍ήη Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ϊϧ΍ ϩΪη Ϟ΋Ύϗ ϥΎδϧ΍ ̵΍ήΑ ̶Θϓ΍ήη Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϢϳϮ̳ ̶ϣ Ϧϣ ̶ϟϭ Ϊϧ΍ ϩΪη
ωΎοϭ΍ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ ϥΎδϧ΍ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ Ζϗϭ ̮ϳ .Ζγ΍ ̶ϣϭΩ ̵ϭέ Ϧϣ Ϊϴ̯΄Η .ΪηΎΑ ϥΎδϧ΍ ̵΍ήΑ ̶Θϓ΍ήη έΪϘϣ ήϣ΍ ̮ϳ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ
ϥ
͉ ΍ " ΪϳΎη ΎδΑ Ϫ̩ Ύ˱ϗΎϔΗ΍ ϭ Ϊϳέ΍Ϊϧ ̶ηίέ΍ ̨ϴϫ ϥΎΗΩϮΧ ΪϴΘδϫ Ϫ̯ ̶όοϭ Ϧϳ΍ έΩ ϥϻ΍ ΎϤη ΪϨϳϮ̯ ̶ϣ Ζϗϭ ̮ϳ ϭ ϞϴϟΩ ϦϴϤϫ ϪΑ ˬΩέ΍Ω ΍έ
έΩ ˮΖδϴ̩ ϩΎϴ̳ ̮ϳ Ύϳ ϭ Ε΍ΩΎϤΟ Ύϳ ϥΎ̴Θηήϓ ϭ ΕΎϧ΍ϮϴΣ ΎΑ ΎϤη ϕήϓ Ύϣ΍ .ΪϴηΎΑ Ϣϫ "[12]ϥϮϠϘόϳϻ Ϧϳάϟ΍ Ϣ˵ ̰Βϟ΍ Ϣ͇ μ
͊ ϟ΍ Ϳ΍ ΪϨϋ Ώ
˶ ΍ϭΪϟ΍ ή͋ η
ˬϢηΎΑ ϪΘη΍Ω Ζγ΍ήϓ ϢϠϋ Ύϳ ϢηΎΑ αΎϨη ϪϓΎϴϗ Ϧϣ ΪϴϨ̯ νήϓ .ΪϨγήΑ ΪϨϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ύϫ ϥ΁ Ϫ̯ ΪϴγήΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ̶ϳΎϫΎΟ ϪΑ ΎϤη Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍
ϥ΍Ω ̶οΎϳέ ϭΩ Ϧϳ΍ ί΍ ̶̰ϳ ̶ϟϭ ˬΪϨϧ΍Ω ̶ϣ Ϣϫ ̵ ϩί΍Ϊϧ΍ ϪΑ ̶οΎϳέ υΎΤϟ ϪΑ ϭΩ Ϧϳ΍ ϢϳϮ̳ ̶ϣ ϭ ϢϨϴΑ ̶ϣ ΍έ ϝΎγ ϭ Ϧγ Ϣϫ ̵ Ϫ̪Α ϭΩ
̶Θϓ΍ήη ̨ϴϫ ϭΩ Ϧϳ΍ ϖϘΤϣ ϊοϭ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ϥ΁ ϦΨγ Ϧϳ΍ ̵ΎϨόϣ .Ζϓή̳ Ϊϫ΍ϮΨϧ ΍ήϓ ̶οΎϳέ ϼ
˱ λ΍ ̵ή̴ϳΩ Ϧϳ΍ ϭ Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ̶̳έΰΑ
ϥΎϴΑ.Ζδϴϧ ̵ή̴ϳΩ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶ϣ ̶ϓήη ϭΩ Ϧϳ΍ ί΍ ̶̰ϳ ϪΑ έΪϘϣ ϊοϭ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵έΪϘϣ ϊοϭ ̮ϳ ˬΪϧέ΍Ϊϧ ή̴ϳΪ̰ϳ ϪΑ ΖΒδϧ
ϖϘΤϣ ϊοϭ ϪΑ ΖΒδϧ ϥΎδϧ΍ ϑήη Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎΑ Ϫϧ ˬΖγ΍ έΎ̳ίΎγ ˬΪηΎΑ ϭ΍ έΪϘϣ ϊοϭ ΏΎΑ έΩ ϥΎδϧ΍ ϑήη Ϫ̯ Ϧϳ΍ΎΑ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ
̵ΪΑ Ϫ̩ ήϫ ί΍ ϭ Ϊϳ΁ ̶ϣ εΪΑ Ζγ΍ ̶ΑϮΧ Ϫ̩ ήϫ ί΍ ΩϮΑ Ϫ̰΋ϼϣ ΩϮΠδϣ Ϫ̯ ̶ϧΎδϧ΍ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎΑ ΩίΎγ ̶Ϥϧ ϭ΍ ϖϘΤϣ ϊοϭ .ΪηΎΑ ϭ΍
ΪϨϋ Ώ
˶ ΍ϭΪϟ΍ ή͋ η ϥ
͉ ΍ " :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϥ΁ήϗ Ϫ̯ Ζγ΍ ϖϘΤϣ ΚϴΣ ϦϴϤϫ ϪΑ .ΪηΎΑ Ϫ̰΋ϼϣ ΩϮΠδϣ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ̶ϧΎδϧ΍ ϦϴϨ̩ .Ϊϳ΁ ̶ϣ ζηϮΧ Ζγ΍
Ϣϴϧ΍ΪΑ ̶ΑϮΧ ϊοϭ ΍έ ϥΎδϧ΍ ϖϘΤϣ ϊοϭ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΕΎϳ΁ Ϧϳ΍ ί΍ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ϧϣ ϦΨγ ϡΎϤΗ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ."ϥϮϠϘόϳϻ Ϧϳάϟ΍ Ϣ˵ ̰Βϟ΍ Ϣ͇ μ
͊ ϟ΍ Ϳ΍
̶ϣ ήγ ϪΑ ϥ΁ έΩ ϥϮϨ̯΍ Ϫ̯ ̶όοϭ ΚϴΣ ϪΑ Ϫϧ ϭ ϭ΍ έΪϘϣ ϊοϭ ΚϴΣ ϪΑ ˬΖγ΍ ϥΎδϧ΍ Ύ˱ϤϠδϣ ˬΖγ΍ Ϫ̰΋ϼϣ ΩϮΠδϣ ϡΩ΁ Ϧϳ΍ ϢϴϳϮ̴Α ϭ
.ΩήΑ
ϦϳΩ " .Ζγ΍ ̶ΑϮϠτϣ έΎΘΧΎγ ˬΎϣ έΎΘΧΎγ ϭ Ύϣ Εήτϓ ΍άϟ ˬΖγΎϣ Εήτϓ ϖΑΎτϣ ϭ Ζγ΍ ̵ήτϓ ϦϳΩ :ϡϭΩ ̵έϮΌΗ ϪΑ Ϣϳί΍Ωή̡ ̶ϣ ϝΎΣ
ϻ ΎϬϴϠϋ αΎϨϟ΍ ήτϓ ̶Θϟ΍ Ϳ΍ Εήτ˴ϓ Ύ˱ ϔϴϨΣ ϦϳΪϠϟ ̮
˴ ϬΟϭ Ϣ˶ϗ΄˴ϓ " :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϥ΁ήϗ Ϫ̯ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ί΍ ή̳΍ .ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ ΎΠ̯ ί΍ ΍έ "ΖγΎϣ ̵ήτϓ
.Ζγ΍ ̵ήτϓ ϦϳΩ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϤϧήΑ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ ί΍ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ ΪϴϨ̯ ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩϮΧ ΐϠτϣ ΕΎΒΛ΍ ̵΍ήΑ "[13].ϢϴϘϟ΍ ϦϳΩ ̮ϟΫ Ϳ΍ ϖϠΨϟ ϞϳΪΒΗ
̶ϣ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ ί΍ Ϫ̯ Ϊγέ ̶Ϥϧ ήψϧ ϪΑ .ϢϳϮ̳ ̶Ϥϧ ϦΨγ ϥ΁ ΏΎΑ έΩ Ύ˱ΗΎΒΛ΍ ϭ Ύ˱ ϴϔϧ ϭ ϡέ΍Ϊϧ ̵έΎ̯ "Ζγ΍ ̵ήτϓ ϦϳΩ " Ϫ̯ ΎϋΩ΍ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϧϣ ϪΘΒϟ΍
ϦϳΩ ΖϤγ ϪΑ ΍έ ΩϮΧ ϝΩ ̵ ϩήϬ̩ (ϥΩϮΑ ̶ϔϨΣ ) ϥΩϮΑ ϒϴϨΣ ϝΎϤ̯ ΎΑ ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍".Ζγ΍ ̵ήτϓ ϦϳΩ " Ϫ̯ Ζϓή̳ ϪΠϴΘϧ ϥ΍ϮΗ
΍έ ϥ΁ Ϧϣ ϭ ΪηΎΑ Ϧϣ ΖγΩ έΩ ̵΍ ϪϨϴϳ΁ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞΜϣ ˬΖδϴϧ ϦϳΩ ̵Ϯγ ϪΑ Ύϣ ϝΩ ̵ ϩήϬ̩ ˬϢϴΘδϴϧ ϒϴϨΣ Ύϣ Ϫ̯ ̶ΘϟΎΣ έΩ ̶Ϩόϳ .ϥ΍Ωή̳ήΑ
" ..ϢϨ̰Α ΍έ έΎ̯ Ϧϳ΍ Ϧϣ ϭ ΪΘϔϴΑ ϥ΁ έΩ Ϊϳί β̰ϋ Ϫ̯ ϢϧΎΧή̪Α ̵έϮσ ΍έ ϪϨϴϳ΁ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϊϫ΍ϮΨΑ Ϧϣ ί΍ ̶δ̯ ϭ Ϣϧ΍Ωή̴Α ϒϠΘΨϣ ΕΎϬΟ έΩ
Ϫ̯ Ζγ΍ ̵΍ ϪϨϴϳ΁ ΎϤη ϝΩ ̵ ϩήϬ̩ Ζγ΍ ϪΘϔ̴ϧ .Ϧ̰Α ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ ΍έ ΩϮΧ .̶Θδϫ ̵έϮσ Ϧϳ΍ ϮΗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϫϧ ˬϩΪΑ ϡΎΠϧ΍ ΍έ έΎ̯ Ϧϳ΍ ̶Ϩόϳ "Ϣϗ΍
ΩϮΧ έΩ ̶ϓήμΗ ϭ ϞΧΩ ΪϳΎΑ ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍ ήϣ΍ Ϟόϓ ̮ϳ Ϧϳ΍ ϭ ̶ΘδϳΎΑ ϦϳΩ ϪΑ ϭέ ΍έ ϥ΁ ΪϳΎΑ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ Ϫ̰ϠΑ Ζγ΍ ϩΩΎΘδϳ΍ ϦϳΩ ϪΑ ϭέ ϼ
˱ ϣΎ̯
Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ Ύϣ Ϫ̯ ̶ϨϳΩ Ϧϳ΍ :ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϥ΁ήϗ ΪόΑ.ΩϮη β̰όϨϣ ϥ΁ έΩ ϦϳΩ ϭ ΪΘδϳΎΑ ϦϳΩ ̵ϭήΑϭέ ϪϨϴϳ΁ Ϧϳ΍ ϪΘδϫ΁ ϪΘδϫ΁ Ϫ̯ ̶Ϩ̰Α
ΖγΩ Εήτϓ Ϧϳ΍ ϪΑ ϪΘδϫ΁ ϪΘδϫ΁ ˬ̶ΗϻϮΤΗ ϪϠδϠγ ̮ϳ ΎΑ ΪϳΎΑ .Ϊϳέ΍Ω ϝϭΪϋ Εήτϓ Ϧϳ΍ ί΍ ̵ΩΎϋ ΖϟΎΣ έΩ ΎϤη ̶Ϩόϳ "Ϳ΍ Εήτϓ " Ϫ̯
ή̴ϳΩ ΕέΎΒϋ ϪΑ .Ζγ΍ ̵Ω΍έ΍ ϞϤϋ ̮ϳ ΪϨϣίΎϴϧ ϥ΁ ϥΪϧΎγέ ίϭήΑ ϪΑ ϭ Ωέ΍Ω ϥϮϤ̯ ΖϟΎΣ ̮ϳ Εήτϓ Ϧϳ΍ ΎϳϮ̳ ˬ̶ϔδϠϓ ήϴΒόΗ ϪΑ .ΪϴΑΎϴΑ
Εήτϓ ϝΎΣ έΩ ϪθϴϤϫ Ύϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϫϧ ˬΖγ΍ ̵Ω΍έ΍ ϞϤϋ ̮ϳ ̶πΘϘϣ ϭ ϡΰϠΘδϣ ϥ΁ ϥΪϧΎγέ ΖϴϠόϓ ϪΑ ϭ Ωέ΍Ω ϩϮϘϟΎΑ ΖϟΎΣ ̮ϳ
ΎΑ ϩ΍ήϤϫ ϭ ̶ΘοΎϳέ ϞϤϋ ̮ϳ ΎΑ ΪϳΎΑ Ύϣ Ϫ̯ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϩέΎη΍ Ϟμϔϣ έϮσ ϪΑ ̶ϳΎΟ έΩ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΕήπΣ.ϢϴηΎΑ
ΪηΎΑ έϮσ Ϧϳ΍ ή̳΍ ϭ ϢϴηΎΑ ϥ΁ έΩ ̵ΩΎϋ ΖϟΎΣ έΩ Ύϣ Ϫ̯ Ζδϴϧ ̶ΘϟΎΣ ˬΖϟΎΣ Ϧϳ΍ .ϢϴϧΎγήΑ ΖϟΎΣ ϥ΁ ϪΑ ΍έ ΩϮΧ ϩίέϭ ̮ϳ ΎΑ ϭ ΖοΎϳέ
ϭ ϞΧΩ ̮ϳ ΪϳΎΑ ϭ Ωέ΍Ω ̵έΎ̳ίΎγ ˬϢϳΰϳή̳ ̶ϣ Ύϫ ̶ΑϮΧ ί΍ ϭ Ϣϳέ΍Ω Ϟϴϣ Ύϫ ̵ΪΑ ϪΑ ̵ΩΎϋ ΖϟΎΣ έΩ Ύϣ Ϫ̯ ϪϧΎϨϴΑΪΑ ̵ Ϫϳήψϧ Ϧϳ΍ ΎΑ
έΩ Ύϣ ΪϳϮ̳ ̶Ϥϧ Ϫϳήψϧ Ϧϳ΍ .ΩϮη Ϟ΋΍ί ΰϴϧ ̶ΑϮΧ ί΍ Ύϣ ΰϳή̳ ϭ ϝϭΪϋ ϭ ΩϮη Ϟ΋΍ί ̵ΪΑ ϪΑ Ύϣ Ϟϴϣ Ϫ̯ ϢϴϨ̯ ΩΎΠϳ΍ ϥΎϣΩϮΧ έΩ ̶ΗΎϓήμΗ
ϦϳΩ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ ί΍ Ω΍ήϣ.ΪϳϮ̳ ̶ϣ ΍έ ϦϴϤϫ ΰϴϧ Ύϣ ϩέΎη΍ ΩέϮϣ ̵ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ ϭ ϢϳϮθΑ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ΪϳΎΑ ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̰ϠΑ ˬϢϴΘδϫ έϮσ Ϧϳ΍ ̵ΩΎϋ ΖϟΎΣ
"Ϳ΍ ϖϠΨϟ ϞϳΪΒΗ ϻ ϭ ΎϬϴϠϋ αΎϨϟ΍ ήτϓ ̶Θϟ΍ Ϳ΍ Εήτϓ " ϥΎϤϫ Ϫ̯ ̶λΎΧ εϭέ ̮ϳ ̵Ϯγ ϪΑ ΍έ Ε΍ ϩήϬ̩ :ΪϳϮ̳ ̶ϣ .Ζδϴϧ ̶λΎΧ
˭Ζγ΍ ̵ήτϓ ϦϳΩ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶Ϥϧ ϥΎθϧ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍.̶ϧ΍Ωή̴Α Ϯγ ϭ ΖϤγ ϥ΁ ϪΑ ΍έ ΩϮΧ ̵ ϩήϬ̩ ΪϳΎΑ Ϫ̰ϠΑ .̶Θδϴϧ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ ϥϻ΍ .ϥ΍Ωή̴Α ˬΖγ΍
) ̶λΎΧ ̵Ύϫ ζϳ΍ή̳ ϭ Ύϫ ζϧ΍Ω ΎΑ ΍έ Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ύϣ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ ϪΘΒϟ΍ .Ύϫ ζϨϴΑ ̵ ϪϴΣΎϧ έΩ Ϫϧ ϭ Ύϫ ζϧ΍Ω ̵ ϪϴΣΎϧ έΩ Ϫϧ
έΩ ϥϻ΍ Ύϣ Ύϣ΍ ˬϢϳ΍ ϪΘΧΎγ (ϭΩ ήϫ Ύϳ ζϳ΍ή̳ Ύϳ Ζγ΍ Ω΍ήϣ ζϧ΍Ω ̶Ϩόϳ Ζγ΍ Ω΍ήϣ Ύϫ Ϧϳ΍ ί΍ ̮ϳ ϡ΍Ϊ̯ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϤϧήΑ Ϧϳ΍ ί΍ ϻ
˱ ΎϤΘΣ΍ ϪΘΒϟ΍
Ϟϔγ΍ έΩ ϥϻ΍ Ύϣ Ϫ̯ ΪηΎΑ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ "[14]ϦϴϠϓΎδϟ΍ Ϟϔγ΍ ̶ϟ΍ ϩΎϧΩΩέ ϢΛ ϢϳϮϘΘϟ΍ ϦδΣ΍ ̶ϓ ϥΎδϧϻ΍ ΎϨϘϠΧ " ̵ Ϫϳ΁ ΪϳΎη .ϢϴΘδϴϧ ΖϟΎΣ ϥ΁
Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞΜϣ ΖγέΩ .Ϊϴγέ ϥ΁ ϪΑ ΪϳΎΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ΰϴ̩ ζϳ΍ή̳ ϭ ζϧ΍Ω Ϧϳ΍ .ϢϴΘδϴϧ ζϳ΍ή̳ ϭ ζϧ΍Ω ϥ΁ ̵΍έ΍Ω ϥϻ΍ Ύϣ ̶Ϩόϳ .ϢϴΘδϫ ϦϴϠϓΎδϟ΍
ΪϨ̯ ΍έ Ϧϴϣί Ϧϳ΍ ΪϳΎΑ Ϫ̰ϠΑ ˬΖγ΍ Ϧϴϣί ̵ϭέ ΞϨ̳ Ϧϳ΍ ΩϮΧ Ϫ̯ Ζδϴϧ ΎϨόϣ ϦϳΪΑ Ϧϳ΍ Ύϣ΍ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ΠϨ̳ ΎϤη ̵ ϪϧΎΧ Ϧϴϣί έΩ ΪϨϳϮ̴Α
̵ίϭήΑ ϭ ϞόϔϟΎΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϫϧ Ύϣ΍ ˬΖδϫ ϥ΁ έΩ Εήτϓ ϡΎϧ ϪΑ ̶ΠϨ̳ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ΰϴ̩ ϦϴϨ̩ Ύϣ ΩϮΟϭ ΎϳϮ̳.ϢϴγήΑ ΞϨ̳ Ϧϳ΍ ϪΑ ΎΗ ϢϴϨ̯ ϭΎ̯ ϭ

̮ϳ ΪϳΎΑ ˬΩϮη ϞϳΪΒΗ Ϟόϓ ϪΑ ϩϮϗ Ϧϳ΍ ϭ ίϭήΑ ϪΑ ϥϮϤ̯ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ .Ζδϫ Ύϣ έΩ ̶ϧϮϤ̯ ϭ ϩϮϘϟΎΑ ΕέϮλ ϪΑ Ϫ̰ϠΑ ΖγΎϣ έΎϴΘΧ΍ έΩ
Ϫ̯ ϢϴΘδϫ ̶όοϭ έΩ ϼ
˱ όϓ Ύϣ ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ Ϫ̯ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ ϦΨγ ΎΑ ΪηΎΑ έϮσ Ϧϳ΍ ή̳΍ ϭ ϢϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ ϥΎϣΩϮΧ έΩ ̶ϳΎϫέΎ̯ ϪϠδϠγ
.Ωέ΍Ϊϧ ̵έΎ̳ίΎγΎϧ ˬϢϳέ΍Ω ̶ϣ εϮΧ ΍έ Ύϫ ̶ΑϮΧΎϧ ϭ Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ ΪΑ ΍έ Ύϫ ̶ΑϮΧ
ΐΣ " Ϫϳήψϧ ϥ΁ ϭ ϩΪη ϢπϨϣ ̵ή̴ϳΩ ̵ Ϫϳήψϧ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ϥϮσϼϓ΍ ϭ ρ΍ήϘγ ̵ Ϫϳήψϧ έΩ ̵έϮΌΗ Ϧϳ΍ ̵ Ϫθϳέ ˬϡϮγ ̵έϮΌΗ Ύϣ΍ ϭ
΍έ ̵ΰϴ̩ Ύϳ Ϣϳϭήϧ ϥ΁ ϑήσ ϪΑ ϭ Ϣϴϧ΍ΪΑ ΏϮΧ ΍έ ̵ΰϴ̩ Ϫ̯ Ζγ΍ ϝΎΤϣ ˬϢϳέ΍Ω Ε΍Ϋ ΐΣ ϥϮ̩ ϭ Ϣϳέ΍Ω Ε΍Ϋ ΐΣ Ύϣ :Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ .Ζγ΍ "Ε΍Ϋ
ΖγϭΩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϝΎΣ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ΖγϭΩ΍έ εΩϮΧ Ϫ̯ Ζδϴϧ Ύϣ ί΍ ϡ΍Ϊ̯ ̨ϴϫ ϭ ϡέ΍Ϊϧ ̶̰η Ε΍Ϋ ΐΣ έΩ Ϧϣ.Ϣϳΰϳή̴ϧ ϥ΁ ί΍ ϭ Ϣϴϧ΍ΪΑ ΪΑ
ϪΘη΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ̶όϣΎΟ ϪΟϭ Ύϫ ϥ΁ έΩ ΪϳΎη Ϫ̯ Ωέ΍Ω ̶ϔϠΘΨϣ ϡΎδϗ΍ ϭ ω΍Ϯϧ΍ ̶ΘγϭΩ .ϢϴΘϔ̳ ϼ
˱ Βϗ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ΜΤΑ ˬΖγΎϨόϣ Ϫ̩ ϪΑ ΩϮΧ ϦΘη΍Ω
ΎϨόϣ ̮ϳ ζϣ΍Ϊ̯ ήϫ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬϢϴϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ Ϫ̯ ̵΍ ϪϧΎ̳ 24 Ύϳ ϭ 23 ̵Ύϫ ̶ΘγϭΩ ϭ Ϣϳέ΍Ω Ε΍Ϋ ΐΣ Ύϣ Ϫ̯ ϡέ΍Ω ϝϮΒϗ ̶ϟϭ .ΪηΎΑ
Ε΍Ϋ ΐΣ Ύϣ Ϫ̯ Ωή̯ ϝϮΒϗ ΩϮη ̶ϣ ϻ
˱ ΎϤΟ΍ ˬΩέ΍Ω ΩϮΧ Ε΍Ϋ ϪΑ ΖΒδϧ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϳΎϨόϣ ϥΎϤϫ Ϣϫ ΐΣ ̶ϧΎόϣ ί΍ ̶̰ϳ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω
ϪΑ Ε΍Ϋ ΐΣ ΎΑ Ϫ̯ ϢϴΑΎϴΑ ΏϮΧ ΍έ ̵ΰϴ̩ Ϫ̩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϣϳέ΍Ω Ε΍Ϋ ΐΣ ϥΎϴϣΩ΁ Ύϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϧϴϋ έΩ Ύϣ΍ ˬϢϳέ΍Ω ΖγϭΩ ΍έ ϥΎϣΩϮΧ ϭ Ϣϳέ΍Ω
Ϧϳ΍ ϭ .ϢϳήΑ ̶ϣ ήγ ϪΑ ϥ΁ έΩ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ ̵΍ ϪϠΣήϣ ϪΑ ˬϢϳΰϳή̴Α ϥ΁ ί΍ Ε΍Ϋ ΐΣ ΎΑ ϭ Ϣϴϧ΍ΪΑ ΪΑ ΍έ ̵ΰϴ̩ Ϫ̩ ϭ ϢϳϭήΑ ϥ΁ ϑήσ
ΏϮΧ ΍έ ϥ΁ ίΎϓ Ϧϳ΍ έΩ Ϫ̰ϠΑ .Ζγ΍ ϖϠτϣ ΏϮΧ ˬϢϳϭέ ̶ϣ ϥ΁ ϑήσ ϪΑ ϭ Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ ΏϮΧ Ε΍Ϋ ΐΣ ̵ΎπΘϗ΍ ϪΑ Ϫ̩ ϥ΁ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶Ϥϧ ϥΎθϧ
ϭ ˬϢϴΑΎϳ ̶Ϥϧ ΏϮΧ ϥϻ΍ ϢϴΘϓΎϳ ̶ϣ ΏϮΧ ϼ
˱ Βϗ Ϫ̯ ΍έ ̵ΰϴ̩ ˬΩϮη νϮϋ Ύϣ ϝΎϤ̰Θγ΍ ϭ έϮτΗ ̵ ϪϠΣήϣ ϭ ̶ϟϮΤΗ ίΎϓ ή̳΍ .Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ
έΩ Ϫ̩ ϥ΁ ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ.ΩϮΑ Ϣϴϫ΍ϮΨϧ ϥ΍ΰϳή̳ ϥ΁ ί΍ ϭ Ϣϴϧ΍Ω ̶Ϥϧ ΪΑ ή̴ϳΩ ˬϢϴΘϓΎϳ ̶ϣ ΪΑ Ϫ̯ ΍έ ̵ΰϴ̩ ϭ Ϣϳϭέ ̶Ϥϧ ϥ΁ ϑήσ ϪΑ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ
Ύϳ ϢϳϭήΑ ϥ΁ ϑήσ ϪΑ Ε΍Ϋ ΐΣ ̵ ϪϘ΋Ύγ ϪΑ Ϫ̯ ϢϴΑΎϴΑ ΏϮΧ ΍έ ̵ΰϴ̩ Ϫ̩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ύϣ΍ .Ζγ΍ Ε΍Ϋ ΐΣ ˬΖγ΍ ΖΑΎΛ Ύϣ ̵ΩϮΟϭ ϞΣ΍ήϣ ϡΎϤΗ
̵ ϪΘ̰ϧ ϭΩ ΪϳΎΑ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ .Ζδϴϧ ΖΑΎΛ Ύϣ ϝΎϤ̰Θγ΍ ϭ έϮτΗ ϞΣ΍ήϣ έΩ ˬϢϳΰϳή̴Α ϥ΁ ί΍ Ε΍Ϋ ΐΣ ̵ ϪϘ΋Ύγ ϪΑ Ϫ̯ ϢϴΑΎϴΑ ΪΑ ΍έ ̵ΰϴ̩ Ϫ̩
:ϢϳϮη ή̯άΘϣ ΍έ ̶ϋήϓ
έΩ Ε΍Ϋ ΐΣ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ Ύϓήϋ ί΍ ̶πόΑ .Ζγ΍ Ε΍Ϋ ΐΣ Ζγ΍ ΖΑΎΛ Ύϣ ϝΎϤ̰Θγ΍ ϭ έϮτΗ ϞΣ΍ήϣ ϡΎϤΗ έΩ Ϫ̪ϧ΁ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϝϭ΍ ̵ ϪΘ̰ϧ
έΩ Ύ˱ϗΎϔΗ΍ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ .ϢϳϮ̳ ̶Ϥϧ ϦΨγ Ύ˱ ΗΎΒΛ΍ ϭ Ύ˱ ϴϔϧ ϼ
˱ λ΍ ϪϠΣήϣ ϥ΁ ΏΎΑ έΩ Ϧϣ .ϪϠΣήϣ ϦϳήΧ΁ έΩ ή̴ϣ ˬΖγ΍ ΖΑΎΛ ϞΣ΍ήϣ ̵ ϪϤϫ
Ύϣ΍ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ΖγϭΩ ΍έ εΩϮΧ ϥΎδϧ΍ ϭ ΩϭήΑ ϦϴΑ ί΍ ΎΟ ϥ΁ έΩ Ε΍Ϋ ΐΣ ϭ ΪηΎΑ ϕΩΎλ Ύϓήϋ ϦΨγ Ύϣ ϝΎϤ̰Θγ΍ ̵ ϪϠΣήϣ ϦϳήΧ΁
ΏϮΧ ΍έ ̵ΰϴ̩ ϪϠΟήϣ ̮ϳ έΩ Ύϣ .Ζγ΍ ΪΑ ϭ ΏϮΧ ϖϳΩΎμϣ ˬΖδϴϧ ϕΩΎλ Ϫ̩ ϥ΁ Ύϣ΍ .Ζγ΍ ΖΑΎΛ Ύϣ έΩ Ϧϳ΍ ήΧ΁ ̵ ϪϠΣήϣ ΎΗ ϩήΧϻΎΑ
Ϧ̰Ϥϣ Ύϣ΍ .Ϣϳΰϳή̳ ̶ϣ ϥ΁ ί΍ Ϣϳέ΍Ω Ε΍Ϋ ΐΣ ϥϮ̩ ϭ Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ ΪΑ ΍έ ̵ΰϴ̩ ϭ Ϣϳϭέ ̶ϣ ϥ΁ ϑήσ ϪΑ Ϣϳέ΍Ω Ε΍Ϋ ΐΣ ϥϮ̩ ϭ Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ
.Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ˬϢϳ΍ ϪΘγ΍ϮΧ ̶Ϥϧ ΍έ Ϫ̩ ϥ΁ Ύϳ Ϣϴϫ΍ϮΨϧ ˬϢϳ΍ ϪΘγ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫ̯ ΍έ Ϫ̩ ϥ΁ ̵ΪόΑ ̵ ϪϠΣήϣ έΩ Ζγ΍
ϭ ϝϮΤΗ Ύ˱Ϥ΋΍Ω Ϧϣ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ .ΪϨ̯ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ̶ϟϮΤΗ ήϫ έΩ Ϫ̰ϠΑ Ζδϴϧ ϝΎϤ̰Θγ΍ έΩ ςϘϓ ΪΑ ϭ ΏϮΧ ϖϳΩΎμϣ ήϴϴϐΗ ˬϡϭΩ ̵ ϪΘ̰ϧ
ϪΑ ϞΒϗ ϝΰϨϣ ̵Ύϫ ̶ΑϮΧ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ Ϣϳϭέ ̶ϣ ϮϠΟ Ϫ̩ ήϫ ϢϴηΎΑ ϝΎϤ̰Θγ΍ ̵ ϪϠΣήϣ έΩ ή̳΍ Ύϣ .ϡήΑ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ Ϣϫ ΎΑ ΍έ ϝΎϤ̰Θγ΍
Ύ˱ϣϭΰϟ Ϫϧ ϭ ΪηΎΑ ϝϮΤΗ ςϘϓ Ϫ̰ϠΑ ΪηΎΒϧ ̶ϟΎϤ̰Θγ΍ ήϴγ ˬΎϣ ήϴγ ή̳΍ ̶ΘΣ .Ϊϳ΁ ΏϮΧ ϥΎϣήψϧ ϪΑ ϞΒϗ ϝΰϨϣ ̵Ύϫ ̵ΪΑ ϭ Ϊϳ΁ ΪΑ ϥΎϣήψϧ
΍έ ̶ϟΎδϧΎϴϣ ϪΑ ̶ϧ΍ϮΟ ϭ ̶ϧ΍ϮΟϮϧ ϥ΍έϭΩ ϪΑ ̶̯ΩϮ̯ ϥ΍έϭΩ ί΍ ϝϮΤΗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎϤ̯ .Ζγ΍ έϮσ ϦϴϤϫ Ϣϫ ίΎΑ ˬϝΎϤ̰Θγ΍ ΖϬΟ έΩ ϝϮΤΗ
΍άϟ ϭ Ζγ΍ ϪΘϓΎϳ ϝϮΤΗ ϥΎδϧ΍ ϝΎΣ ήϫ ϪΑ .Ζγ΍ ̶ϟΎϤ̰Θγ΍ ϝϮΤΗ Ϧϳ΍ Ύ˱ϣϭΰϟ Ϫ̯ Ϊη ϡΰΘϠϣ ΩϮη ̶Ϥϧ ̶Ϩόϳ ˬΪϴϣΎϧ ϝΎϤ̰Θγ΍ Ύ˱ ϣϭΰϟ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ
ϞϴϟΩ ϪΑ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ̵ ϪϤϫ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵΍ ̶ΑϮΧ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϤϧήΑ ϦΨγ Ϧϳ΍ ί΍ .ΪϨ̯ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ̶ϧ΍ϮΟϮϧ έΩ ̶̯ΩϮ̯ ̵Ύϫ ̵ΪΑ ϭ Ύϫ ̶ΑϮΧ
̶ϣ ϥ΁ ί΍ ΎϫίΎϓ ϭ ϞΣ΍ήϣ ̵ ϪϤϫ έΩ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵΍ ̵ΪΑ Ύϳ .ΪϨϳ΍ή̳ ̶ϣ ϥ΁ ̵Ϯγ ϪΑ ϞΣ΍ήϣ ϭ ΎϫίΎϓ ̵ ϪϤϫ έΩ Ϊϧέ΍Ω Ϫ̯ ̶Η΍Ϋ ΐΣ
Ϫ̯ ̶ϳΎϫίΎϓ Ϧϳ΍ έΩ Ύϣ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ̵έΎ̳ίΎγ ΐϠτϣ Ϧϳ΍ ΎΑ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ϦΨγ ϪΑ ϥΪϳίέϭ έ΍ήλ΍ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ.ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϝϭΪϋ ϭ Ϊϧΰϳή̳
̶ϣ ΖθϬΑ ϪΑ .ΕΎϫϭή̰ϣ ϪΑ Ζγ΍ ϑϮϔΤϣ Ύϣ ̵΍ήΑ ΖϨΟ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ Ϣϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΍έ Ύϫ ̵ΪΑ ήΜ̯΍ ϭ Ϣϴϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ ΍έ Ύϫ ̶ΑϮΧ ήΜ̯΍ ϢϴΘδϫ
̶ϣ ϥΎϤηϮΧ ϥ΁ ί΍ Ϫ̯ ̶ϳΎϫέΎ̯ ϥΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍ ϩ΍έ ί΍ Ϣϴγέ ̶ϣ ϢϨϬΟ ϪΑ ϭ Ϊϳ΁ ̶ϣ ϥΎϣΪΑ ΎϫέΎ̯ ί΍ Ϫ̯ ̶ϳΎϫέΎ̯ ϥ΁ ϥΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍ ϩ΍έ ί΍ Ϣϴγέ
̶ϣ ϥϮ̳ή̳Ω ϥΎϤϤ̰Σ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ϕήϓ ϥΎϤόοϭ ϪΘΒϟ΍ ΎϫίΎϓ ϥ΁ έΩ Ϫ̯ ϢϳϭήΑ ̵ΪόΑ ϭ ̵ΪόΑ ̵ΎϫίΎϓ ϪΑ ΎϫΎϓ Ϧϳ΍ ί΍ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϪΘΒϟ΍ ϭ Ϊϳ΁
ΏϮΧ Ϊϧέ΍Ω Ϫ̯ ̶̯ϮϠγ ΎΑ ΍έ ΩϮΧ ϊοϭ Ϫ̰ϠΑ ˬΖδϴϧ ̶ΑϮΧ ϊοϭ ϥΎ̰ϟΎγ ϊοϭ ϥϻ΍ :ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ 22 ̵ ϪΒτΧ έΩ ̶Ϡϋ ΕήπΣ.ΩϮη
ϭ ΩϮη ̶ϣ ̮̩Ϯ̯ Ύϫ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ ̱έΰΑ ̵Ύϫΰϴ̩ ΪϧΩή̯ ΍έ έΎ̯ Ϧϳ΍ ̶Θϗϭ .ΪϨϧ΍ήϴϣ ̶ϣ ΍έ ϥΎθδϔϧ ϭ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ΎϴΣ΍ ΍έ ϥΎθϠϘϋ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ
̠ϣϻ ̮ϳ ) ΪΑΎϳ ̶ϣ ϥΎϳήΟ ϥΎηΩϮΟϭ έΩ ̶ϳΎϫ ϪϗήΟ ϪϠδϠγ ̮ϳ Ζϗϭ ϥ΁ ϭ ΪΑΎϳ ̶ϣ ΖϓΎτϟ Ύϫ ϥ΁ ̵΍ήΑ έ΍ϮϤϫΎϧ ϭ ΖηέΩ ̵Ύϫΰϴ̩
̶ϣ Ϧηϭέ ϥΎθϳ΍ήΑ ϩ΍έ Ϊϳ΁ ̶ϣ ΪϳΪ̡ ϥΎηΩϮΟϭ έΩ Ύϫ ϕήΑ Ϧϳ΍ Ϫ̯ έΎΑ ήϫ ϭ (.ΪϨ̯ ̶ϣ ϥΩί ϕήΑ ϪΑ ωϭήη ϥΎηΩϮΟϭ έΩ ϕήΒϟ΍ ήϴΜ̯
ϥ΁ ϭ ΪϧέϭΎϴΑ ϭέ ϪϣΎϗϻ΍ έ΍Ω ϭ Ζϣϼγ ΏΎΑ ϪΑ ϭ ΪϨϧ΍Ωή̴Α ̵ϭέ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ΏΎΑ ̵ ϪϤϫ ί΍ ϭ ΪϨϳΎϤϴ̢Α ΍έ ϩ΍έ ΪϨϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ύϫ ϥ΁ ϭ ΩϮη
ϑήσ ϪΑ ϭ Ζγ΍ ίΎΑ Ύϣ ̵ϭέ ϪΑ ΏΎΑ ϩΩ ϥϮ̩ ˬϢϴΘδϫ ϝΰϟΰΘϣ ̶̴Ϥϫ ϥϻ΍ Ύϣ .[1á]ΪϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ ̶θϣ΍έ΁ ϭ έΎϗϭ Ύϫ ϥ΁ ϥΪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ Ζϗϭ
ϭΩ ί΍ Ύϫ Ϧϳ΍ ϡΎϤΗ .Ωέ΍Ω ΍έ έΎϗϭ Ϧϳ΍ Ωέϭ΁ ̶ϣ ϭέ Ζϣϼγ ΏΎΑ ϪΑ ϭ Ϊϧ΍Ωή̳ ̶ϣ ϭέ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ΏΎΑ ί΍ Ϫ̯ ϥ΁ .Ϣϳέ΍Ω Ϟϴϣ Ύϫ ϥ΁ ̵ ϪϤϫ
̵΍ΪΧ ϭ Ϊθ̯ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ΍έ ζϟΩ ϭ (ϥΪϴθ̯ έΎ̯ ϪΑ ̶Ϩόϳ ϝΎϤόΘγ΍ ) ΪϨ̯ ̶ϣ έΎ̯ ζΒϠϗ ΎΑ ϼ
˱ ϣΎ̯ Ωήϓ ϥ΁ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶̰ϳ :ΪϨϳ΁ ̶ϣ ϞλΎΣ ϩ΍έ

̶δ̯ ήϫ ϪΑ ΍έ Ϧϳ΍ .ΪϨϳϮ̴Α ΪϨϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫ̩ ήϫ ϥΎϴΘϔϣ ˬϩ΍ϮΨΑ ϩ΍ϮΘϓ ΖΒϠϗ ί΍ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ϪϠΣήϣ Ϧϳ΍ έΩ .ΪϨ̯ ̶ϣ ̶ο΍έ ΍έ ΩϮΧ
Ω ήϓ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ ΪόΑ .Ζϔ̳ ΍έ Ϧϳ΍ ϭ΍ ϪΑ ΩϮη ̶Ϥϧ ˬϡήΑ ̶ϣ ήγ ϪΑ ϥ΁ έΩ Ϧϣ Ϫ̯ ΪηΎΑ ̵΍ ϪϠΣήϣ ϞΜϣ ̵΍ ϪϠΣήϣ έΩ ή̳΍ .Ζϔ̳ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ
.Ζγ΍ ϩΩή̯ ΐϠϗ ϝΎϤόΘγ΍ Ζϔ̳ ΩϮη ̶ϣ ˬΩή̯ ϪψϴϠϏ ϒτϟ ϪϠϴϠΟ ΖϗΩ ˬΩή̯ βϔϨϟ΍ ΖΗΎϣ΍ ˬΩή̯ ϞϘόϟ΍ ˯ΎϴΣ΍
ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ ΎϫΎϤη " :ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ Ϫ̯ ΎΟ ϥ΁ έΩ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΪϳΩ Ϫ̯ Ζϓή̳ ϪΠϴΘϧ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ ˬϡ΍ ϪΘϔ̳ ϥϮϨ̯ΎΗ Ϫ̯ ̶ΒϟΎτϣ ϭ ϞΒϗ ΚΤΑ ί΍
ΪϳΩ ΪϨΘδϴϧ ̵ϮϨόϣ ϭ ̮ϟΎγ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ̶Ϩόϳ ˬϡΩήϣ Ύϣ ήΜ̯΍ ̵΍ήΑ ".Ϊϳ΁ ̶ϣ ϥΎΘηϮΧ Ύϫ ̵ΪΑ ί΍ ϭ Ϊϳ΁ ̶ϣ ϥΎΗΪΑ Ύϫ ̶ΑϮΧ ί΍ Ϫ̯ ΪϴΘδϫ
̶ϣΩ΁ .Ζγ΍ ̶όϗ΍ϭ ΪΑ ˬϊϗ΍ϭ Ϫ̯ Ζγ΍ ϥ΁ ϦΨγ Ϧϳ΍ ̵ΎϨόϣ (.Ζγ΍ ϪϧΎϨϴΑ ϊϗ΍ϭ Ζϔ̳ ΩϮη ̶ϣ ˬΖγ΍ ϪϧΎϨϴΑΪΑ Ϣϫ ή̳΍ ΪϳΩ Ϧϳ΍ ) .Ζγ΍ ̶ΘγέΩ
έΩ .Ϣϳέ΍Ϊϧ ̶ΑϮϠτϣ ϊοϭ ̶ϧΎδϔϧ ϭ ̶Σϭέ υΎΤϟ ϪΑ Ύϣ ̶ϧϮϨ̯ ϊοϭ έΩ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϣϫ Ϧϳ΍ .ΪϨϴΑ ̶ϣ ̵ΪΑ ˬΪϨϴΑ ̶ϣ ΍έ ϊϗ΍ϭ Ϫ̯
ΕήπΣ ϦΨγ ΎΑ ϦΨγ Ϧϳ΍ Ϊγέ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ Ϊϳ΁ ̶ϣ ϥΎϤηϮΧ ΪΑ ̵Ύϫΰϴ̩ ί΍ ϭ Ϊϳ΁ ̶ϣ ϥΎϣΪΑ ΏϮΧ ̵Ύϫΰϴ̩ ί΍ Ύϣ ϊοϭ Ϧϳ΍
ϭ ϝϮϗ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϊγέ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ Ζδϴϧ έΎ̳ίΎγ ΐϠτϣ Ϧϳ΍ ΎΑ ΕήπΣ ϦΨγ ϭ Ϣϳέ΍Ω ̶Ϭϟ΍ ϪΨϔϧ Ύϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ύϣ΍.Ωέ΍Ω ̵έΎ̳ίΎγ (ω) ̶Ϡϋ
ΩϮη ̶ϣ φϔΣ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ̶Ϡϋ ΕήπΣ ϦΨγ ̵έΎ̳ίΎγ Ϣϫ Ϫ̯ Ζϔ̳ ΩϮη ̶ϣ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ Ωή̯ Ν΍ήΨΘγ΍ ϥ΁ήϗ ί΍ ΩϮη ̶Ϥϧ ΍έ Ϫϳήψϧ
.Ζγ΍ ϩΩϮΑ Ϊϧϭ΍ΪΧ Ω΍ήϣ Ϫ̯ ϢϴϨ̯ ϢϬϓ ΍έ ̵ΰϴ̩ ϥ΁ήϗ ί΍ Ύϣ Ϫ̯ ϥ΁ ρήη ϪΑ ˬΖγ΍ έΎ̳ίΎγ ϥ΁ήϗ ΎΑ ϦΨγ Ϧϳ΍ Ϣϫ ϭ
΍έ ΩϮΧ ̶ϳΎϬϨΗ ϭ ΖγΎϬϨΗ ϪϤϠ̯ ̶όϗ΍ϭ ̶Ϩόϣ ϪΑ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ˬΖγ΍ ϪΟϮΗΩέϮϣ ̶Ϡϋ ΕήπΣ ̶γΎϨη ϥΎδϧ΍ έΩ Ϫ̯ ̶ϣϭΩ ̵ ϪΘ̰ϧ
̵έϮμΗ ˬΩέ΍Ϊϧ ̶ΘγέΩ έϮμΗ εΩϮΧ ί΍ Ϊϧ΍Ω ̶Ϥϧ ΎϬϨΗ ΍έ ΩϮΧ Ϫ̯ ήϫ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϝϭ΍ ̵ Ϫϣίϻ ˬΖγΎϬϨΗ ϥΎδϧ΍ ή̳΍ .ΪϨ̯ ̶ϣ ̭έΩ
ϪΑ ϊϗ΍ϭ έΩ Ύϣ ˬΖγ΍ ή̴ϳΩ ̵ΎϨόϣ Ϫγ ϪΑ ̶ϳΎϬϨΗ Ϫ̰ϠΑ ˬΖδϴϧ ̶̰ϳΰϴϓ ̶ϳΎϬϨΗ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ ̶ϳΎϬϨΗ ί΍ Ω΍ήϣ .Ζγ΍ ςϠϏ ˬ[16]Ωέ΍Ω ΩϮΧ ί΍ Ϫ̯
.ϢϴϳΎϬϨΗ ΎϨόϣ Ϫγ
Ϫ̯ ̶ϧ΍ή̴ϳΩ ̵ ϪϤϫ Ϫ̯ ΪγήΑ ̶ϧΎϣί Ϣϳέ΍Ω ϭίέ΁ ή̳΍ .ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ω έϮπΣ ϥ΍ή̴ϳΩ αϮϔϧ ϭ ϥΎϫΫ΍ έΩ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ύϣ :̶ϳΎϬϨΗ ϝϭ΍ ̵ΎϨόϣ
Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΎϤη .Ζδϴϧ ήϳά̡ ϥΎ̰ϣ΍ ˬΩϮθϧ Ϟ΋΍ί Ύϫ ϥ΁ ήϴϤο ϭ ϦϫΫ ̵ ϪΤϔλ ί΍ Ύϣ ΩΎϳ Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ϭ ΪϨηΎΑ Ύϣ ΩΎϳ ϪΑ ˬϢϳέ΍Ω ϥΎθΘγϭΩ Ύϣ
̵ ϪΤϔλ έΩ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ζϗϭ ̨ϴϫ .ϢϳήΑ ̶ϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Πϧέ ϦϳήΘϤ̯ ϭ ϦϳήΗ ϩΩΎγ Ϧϳ΍ .ΪϨηΎΑ ΎϤη ΩΎϳ ϪΑ ϪθϴϤϫ ϥ΍ή̴ϳΩ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ̵έΎ̯
ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϥΎθϳ΍ .ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ΍έ Ϧϳ΍ ϑϼΧ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΕήπΣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ Ϣϳέά̴Α .ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ω έϮπΣ ϥ΍ή̴ϳΩ ήϴϤο Ύϳ ϦϫΫ
ϭ ΪϨϨ̯ ϥΎΘηϮϣ΍ήϓ Ϫ̯ ΪϨϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϥϮ̩ ˬΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ ϥΎΘηϮϣ΍ήϓ Ϫ̯ ΪϳήΒϧ ϥΎϤ̳ ˬΪϳ΍ ϩΩή̯ ̶̰ϴϧ Ϣϫ ϥ΍ή̴ϳΩ ί΍ ήΘθϴΑ Ϫ̯ ̶ϧ΍ή̴ϳΩ ϪΑ ̶ΘΣ
έΎΛ΁ έΩ Ϫ̯ ϡ΍ ϩΩή̯ ΚΤΑ Ϟμϔϣ Ϣϫ ̵ή̴ϳΩ ̵ΎΟ έΩ Ϧϣ .ΩϮη ̶ϣ έΎ̯ Ϧϳ΍ ϡΎΠϧ΍ ϪΑ ϖϓϮϣ Ωϭί Ύϳ ήϳΩ ˬ ΪϨ̯ ϥΎΘηϮϣ΍ήϓ Ϊϫ΍ϮΨΑ Ϫ̯ ήϫ
̶Ϩ̯ ̶̰ϴϧ ήΘθϴΑ Ϫ̯ ήϫ ϪΑ "Ϫϴϟ΍ Ζόϧ΍ Ϧϣ ήη ϖΗ΍ " Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϩΩ΍Ω ΖΒδϧ Ϣϫ (ω) ̶Ϡϋ ϪΑ ΍έ ΚϳΪΣ Ϧϳ΍ Ύϣ΍ ˬΖγ΍ ϩΪϣ΁ Ϣϫ (ω) ϦδΣ ϡΎϣ΍
̵έ΍Ϊϣ΍ϭ ̶ϋϮϧ ˬΪϴϨ̯ ̶̰ϴϧ ϭ ϥΎδΣ΍ ϭ΍ ϪΑ Ϫ̯ ήϫ .Ζγ΍ Ϧηϭέ ϭ ΢ο΍ϭ έΎϴδΑ Ϣϫ ϦΨγ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ .̶ηΎΑ ϥΎϣ΍ έΩ εήη ί΍ ήΘθϴΑ ΪϳΎΑ
ϪΑ .Ωέ΍Ϊϧ ̵ΰϳή̳ ϭΩ Ϧϳ΍ ί΍ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ εΩϮΧ ϪΑ ΖΒδϧ ΎϤη ̵΍ήΑ ϕϮϔΗ ̶ϋϮϧ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ ΎϤη ϪΑ ΖΒδϧ ̵έΎ̰ϫΪΑ ϭ
Ϧϳ΍ .ΖγΩ΍ήϓ ΪϫΩ ̶ϣ Ϫ̯ ϥ΁ ϭ Ωήϴ̳ ̶ϣ Ϫ̯ ϥ΁ .Ζγ΍ήϓ ΖγΩ ˬϩΪϨϫΩ ΖγΩ ϭ Ζγϭήϓ ΖγΩ ˬϩΪϧήϴ̳ ΖγΩ (α) ̶δϴϋ ΕήπΣ ήϴΒόΗ
ί΍ ϡ΍Ϊ̯ ̨ϴϫ Ύϣ΍ ˬΪϨ̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ εΩϮΧ ϪΑ ΖΒδϧ ΎϤη ̵΍ήΑ ̶ϘϓϮΗ ωϮϧ ̮ϳ ϭ ΪϫΩ ̶ϣ κϴΨθΗ ΰϴϧ Ϊϳ΍ ϩΩή̯ ϥΎδΣ΍ ϭ΍ ϪΑ Ϫ̯ ̶δ̯ ΍έ
ϖϳΎϓ Ϧϣ ήΑ ΎϤη ϢϨ̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ Ϧϣ Ϫ̯ ̶Θϗϭ Ϫϧ ϭ ϢΘδϫ ΎϤη έ΍Ϊϣ΍ϭ ϢϨ̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ Ϧϣ Ϫ̯ ̶Θϗϭ Ϫϧ ˭Ζδϴϧ ΪϨϳΎηϮΧ αΎδΣ΍ ϭΩ Ϧϳ΍
Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϥΩήΑ ϦϴΑ ί΍ ϩ΍έ .ΩήΒΑ ϦϴΑ ί΍ ΍έ αΎδΣ΍ ϭΩ Ϧϳ΍ ΪϨ̯ ̶ϣ ̶όγ ϥΎδϧ΍ ϪθϴϤϫ ˬΖγ΍ ΪϨϳΎηϮΧΎϧ αΎδΣ΍ ϭΩ Ϧϳ΍ ϥϮ̩ ϭ ΪϴΘδϫ
ΎϤη ϪΑ Ϫ̯ ΍έ ̶ϧΎδ̯ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΎϤη ΍άϟ .Ϊϧ΍ήΑ ϥϭήϴΑ ϭ ΪϨ̯ ΩϮϘϔϣ ΩϮΧ ήϴϤο ϭ ϦϫΫ ̵ ϪΤϔλ ί΍ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ϥΎδΣ΍ ϥΎδΣ΍ ˬϥΎδϧ΍ Ϫ̯
Ϫϧ ΎϤη ΍άϟ .ΪϴηΎΑ ̵ϮϨόϣ ϭ ̶Σϭέ ̵ϻΎΑ έΎϴδΑ ϞΣ΍ήϣ έΩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ή̴ϣ Ϊϴϧ΍ήΑ ϥϭήϴΑ ΩϮΧ ήϴϤο ϭ ϦϫΫ ̵ ϪΤϔλ ί΍ ˬΪϧ΍ ϩΩή̯ ϥΎδΣ΍
ΩϮΧ ϥΎΑϮΒΤϣ ̵ ϪϤϫ ήϴϤο ϭ ϦϫΫ ̵ ϪΤϔλ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ϫϧ ˬΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ω έϮπΣ ϥΎϴϣΩ΁ ϭ ϥΎϴϤϟΎϋ ϡΎϤΗ ϦϫΫ ̵ ϪΤϔλ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
ϪΑ .ΪϴϨ̯ ΍Ϊϴ̡ έϮπΣ ˬΪϳ΍ ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ ϥΎδΣ΍ ΩέϮϣ ΍έ Ύϫ ϥ΁ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ̵ ϪϤϫ ήϴϤο ϭ ϦϫΫ ̵ ϪΤϔλ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ϫϧ ϭ ΪϴΑΎϴΑ έϮπΣ
.ΪϴΘδϫ ΎϬϨΗ ̶Ϩόϣ ϦϳΪΑ ΎϤη Ϫ̯ Ϊϴϧ΍ΪΑ ϭ ΪϴϨ̯ ̶ϳΎϬϨΗ αΎδΣ΍ ΪϳΎΑ ΎϨόϣ Ϧϳ΍
Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΍ήϣ ̶δ̯ ήϫ .Ϊϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ ϡΩϮΧ ̵΍ήΑ ΍ήϣ β̯ ̨ϴϫ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ζγ΍ ήΗ ϖϴϤϋ ϝϭ΍ ̵ΎϨόϣ ί΍ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ :̶ϳΎϬϨΗ ϡϭΩ ̵ΎϨόϣ
β̯ ̨ϴϫ .Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΍ήϣ ˬϢϨ̯ ̶ϣ έϭΩ έήο ί΍ ΍έ ϭ΍ Ϫ̯ ̶ϧ΍ΰϴϤϬΑ ϭ ζόϔϧ ϪΑ ϭ΍ ϝΎμϳ΍ ϥ΍ήϴϣ ϪΑ ̶Ϩόϳ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ εΩϮΧ ϊϔϧ ̵΍ήΑ
ϪΑ ̶όϔϧ Ϧϣ ί΍ ΪϨ̯ ̶ϣ ή̰ϓ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΖγϭΩ ̶ϧ΍ΰϴϣ ϪΑ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΖγϭΩ ΍ήϣ ϭ ΩϮη ̮ϳΩΰϧ Ϧϣ ϪΑ Ϫ̯ ήϫ .Ϊϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ ϡΩϮΧ ̵΍ήΑ ΍ήϣ
.ΩϮη ̶ϣ ϊϓΪϨϣ ϭ΍ ί΍ ̵έήο Ϧϣ ̵ Ϫτγ΍ϭ ϪΑ Ύϳ ϭ Ϊγέ ̶ϣ ϭ΍
̵ΎϫέΎΑ Ϣϫ .Ϊθ̰Α εϭΩ ϪΑ ΍ήϣ ̵ΎϫέΎΑ ί΍ ̵έΎΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ β̯ ̨ϴϫ .Ζγ΍ ϥ΁ ϡϮγ ̵ΎϨόϣ ̶ϳΎϬϨΗ ̵ΎϨόϣ ϦϳήΗ ϖϴϤϋ :̶ϳΎϬϨΗ ϡϮγ ̵ΎϨόϣ
ΕήδΣ ϭ Ύϫ ̶ϧΎϤϴθ̡ ϭ Ύϫ ϢϏ έΎΑ ήϳί Ϧϣ ί΍ ήϴϏ β̯ ̨ϴϫ ̶Ϩόϳ .Ζγ΍ ϡΩϮΧ εϭΩ ήΑ ϭΩ ήϫ ˬϦϣ ̵ ϩΪϨϳ΁ ̵ΎϫέΎΑ Ϣϫ ϭ Ϧϣ ̵ ϪΘηά̳
έΎΑ ήϳί Ϫϧ ϭ Ωϭέ ̶ϣ Ϧϣ ̵ ϪΘηά̳ ̵Ύϫ ϢϏ έΎΑ ήϳί ̶δ̯ Ϫϧ .Ωϭέ ̶Ϥϧ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ̶Ϩϴ̴Ϩγ Ϧϣ Ρϭέ ήΑ ϢΑϮϠτϣΎϧ ̵ ϪΘηά̳ ί΍ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ

έΎΑ ήϳί Ϫϧ ˬϡέ΍Ω ϩΪϨϳ΁ ̵΍ήΑ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ̶ϨϴΑ ζϴ̡ έΎΑ ήϳί Ϫϧ β̯ ̨ϴϫ ˭Ζγ΍ έϮσ ϦϴϤϫ Ϣϫ ϩΪϨϳ΁ ΏΎΑ έΩ .Ϧϣ ̵ ϪΘηά̳ ̵Ύϫ ̶ϧΎϤϴθ̡
Ϧϳ΍ ϪΑ Ωϭέ ̶Ϥϧ έΎΑ ήϳί β̯ ̨ϴϫ Ϫ̯ Ϧϳ΍ .Ωϭέ ̶Ϥϧ ˬϡέ΍Ω ϩΪϨϳ΁ ί΍ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ αήΗ έΎΑ ήϳί Ϫϧ ϭ ϡέ΍Ω ϩΪϨϳ΁ ̵΍ήΑ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ̵ΰϳέ ϪϣΎϧήΑ
̶Ϥϧ Ϧϣ ̵Ύϫ αήΗ ϭ Ύϫ ̶ϧΎϤϴθ̡ ˬΎϫ ϢϏ έΎΑ ήϳί ̶δ̯ Ϫ̯ Ωέ΍Ϊϧ Ϣϫ ̶ϗϼΧ΍ ΢Βϗ ̨ϴϫ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ .ΩϭήΑ έΎΑήϳί Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ
̶ϧΎϓήϋ ̵ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ΨϳέΎΗ ̵ ϪΘ̰ϧ Ϧϳ΍ ί΍ ϥΎϴΤϴδϣ .Ϣϴδ̰Α εϭΩ ήΑ ΪϳΎΑ ϥΎϣΩϮΧ ΍έ ϥΎϣΩϮΧ ΐϴϠλ ϭ ϢϴϳΎϬϨΗ Ύϣ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ .Ωϭέ
ύ΍ήγ ςϘϓ ϦΘΧΎγ ΐϴϠλ ̵΍ήΑ ϡΩήϣ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ ϭ ΪϧΩή̯ ̶ϣ ΖγέΩ ΐϴϠλ Ύ˱ ϗΎϔΗ΍ ϭ ΪϧΩϮΑ έΎΠϧ (α) ̶δϴϋ ΕήπΣ.Ϊϧ΍ ϩΩή̯ ̵ΩΎϳί
.ΪϧΪη ϩΪϴθ̯ ΐϴϠλ ϪΑ ϥΎηΩϮΧ Ϣϫ ΪόΑ ϭ ΪϧΩϮΑ ίΎγ ΐϴϠλ ΕήπΣ .Ζη΍Ω ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ϠϴΧ ΐϴϠλ ϥΎϣί ϥ΁ έΩ ΍ήϳί ˬΪϧΪϣ΁ ̶ϣ ΕήπΣ
έΎΑ ήϳί Ύ˱Ϥ΋΍Ω ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍ ΩϮΧ ΐϴϠλ ϦΘΧΎγ ϝΎΣ έΩ εήϤϋ ϝϮσ έΩ ̶δ̯ ήϫ Ϫ̯ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ Ϧϳ΍ ί΍ ̶Τϴδϣ ̵Ύϓήϋ ωΎϗϭ έΩ
Ϣϳϭέ ̶ϣ Ϫ̯ ϡϭΩ ϪΑ ϝϭ΍ ̶ϳΎϬϨΗ ί΍ Ύϣ΍ Ϣϳέ΍Ϊϧ ̵ΰϳή̳ ̶ϳΎϬϨΗ Ϫγ Ϧϳ΍ ί΍ ϡ΍Ϊ̯ ̨ϴϫ ί΍ Ύϣ .Ζγ΍ ̶ϳΎϬϨΗ ωϮϧ ϦϳήΗ ϑέ̫ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ εΩϮΧ
΍άϟ ϭ ΖγΎϬϨΗ ϥΎδϧ΍ ΎϨόϣ ϦϳΪΑ.ϢϳϮη ̶ϣ ϪΟ΍Ϯϣ ̵ήΗ ϖϴϤϋ ̵ΎϨόϣ ΎΑ ϡϮγ ̶ϳΎϬϨΗ ϪΑ ϡϭΪϳ ̵ΎϬϨΗ ί΍ ϭ ϢϴϨ̯ ̶ϣ ̭΍έΩ΍ ̵ήΗ ϖϴϤϋ ̵ΎϨόϣ
ϥΎΗΩϮΧ Ϣϫ ϥ΁ ϭ Ϊϳέ΍ΪΑ ΍έ Ε΍ΩϮΟϮϣ ϦϳήΗΰϳΰϋ αΎ̡ Ϫ̯ ΩΎΑ ΎϤη ήΑ ."Ϣ̰ϴϠϋ βϔϨϟ΍ ΰϋϻΎΑ Ϣ̰ϴϠϋ " .ΪηΎΑ εΩϮΧ ̵ ϪθϳΪϧ΍ ϪΑ ΪϳΎΑ ςϘϓ
΢Βϗ .Ϊγέ ̶Ϥϧ ϭ ΪγήΑ ΎϤη Ω΍Ω ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ β̯ ̨ϴϫ ϭ ΪϴϳΎϬϨΗ ΎϤη Ϫ̯ Ωέ΍Ω Ϧϳ΍ ϪΑ ϩέΎη΍ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ϊοϮϣ 37 ϪΑ ̮ϳΩΰϧ .ΪϴΘδϫ
ΪϨΘδϫ Ζηί Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϟΎϤϋ΍ ϝΎϣ ̶ϗϼΧ΍ ΢Βϗ .Ϊϴγέ ̶Ϥϧ ̶δ̯ Ω΍Ω ϪΑ Ϣϫ ΎϤη ˬΪγέ ̶Ϥϧ ΎϤη Ω΍Ω ϪΑ ̶δ̯ Ϫ̯ έϮσ ϥΎϤϫ ϥϮ̩ Ωέ΍Ϊϧ Ϣϫ
ϥΎδϧ΍ Ύϣ .Ϊϧήϴ̳ ̶Ϥϧ έ΍ήϗ ̶ϗϼΧ΍ ΢Βϗ ϭ ϦδΣ ϖϠόΘϣ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ˬΪϨΘδϴϧ ̵έΎϴΘΧ΍ ϭ ̵Ω΍έ΍ ϝΎϤϋ΍ Ϧϳ΍ Ύϣ΍ .ΪϨΘδϫ Ϣϫ ̵έΎϴΘΧ΍ ϭ ̵Ω΍έ΍ ϭ
̶όϓΎϨϣ ϞϴϟΩ ϪΑ Ϫ̰ϠΑ .ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ω Ϫϗϼϋ εΩϮΧ ήσΎΧ ϪΑ ̵ή̴ϳΩ ϪΑ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ Ϣϳέ΍Ω Ε΍Ϋ ΐΣ Ϫ̯ Ϣϳ΍ ϩΪη ϪΘΧΎγ ϥΎϨ̩ Ύϫ
̶ϣ ϭ΍ Ϫ̯ ϥΎϨ̩ ˰ ̵ή̴ϳΩ Ω΍Ω ϪΑ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ϭ Ζγ΍ ΩϭΪΤϣ Ύϣ ΕέΪϗ ϩϭϼϋ ϪΑ .Ϣϳίέϭ ̶ϣ Ϫϗϼϋ ϭ΍ ϪΑ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ϞϴμΤΗ Ύϣ ̵΍ήΑ Ϫ̯
Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ϣϫ Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ή̳΍ .ϢϴϨ̯ Ϣ̯ ϭ΍ έΎΑ ί΍ ̶̯Ϊϧ΍ ϭ ϢϴϨ̯ ϩΩϮγ΁ ϭ ΖΣ΍έ ˬϩΪϨϳ΁ ϭ ϪΘηά̳ ̵ΎϫέΎΑ ί΍ ΍έ ϭ΍ Ϫ̯ ϥΎϨ̩ ϥ΁ ϢϴγήΑ ˰ Ϊϫ΍ϮΧ
ΕήπΣ ϭ Ωέϭ΁ ̶ϣ ϥΎθϳ΍ Ωΰϧ ΍έ ΩϮΧ ̵Ύϫ Ϫ̪Α ϞϴϘϋ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί ϪΑ ΪϨ̯ ̶ϣ ϩέΎη΍ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ.ϢϴϨ̰Α ΍έ έΎ̯ Ϧϳ΍
Ϣδϗ ΍ΪΧ ϪΑ .ϢϨ̯ ̶Ϥϧ ̵έΎ̯ ϦϴϨ̩ Ϧϣ .ϢϨ̯ Ϧϴ̴Ϩγ ΍έ ΩϮΧ έΎΑ ϭ ϢϫΪΑ ϮΗ ϪΑ ̵ΰϴ̩ Ϫ̯ ̵έ΍Ω ̵έΎψΘϧ΍ Ϫ̩ Ϧϣ ί΍ ϮΗ :ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϞϴϘϋ ϪΑ
̶ϣ Ϊϳέ΍Ω ϥ΍ϭ΍ήϓ έ΍ΪϘϣ ϪΑ ΎϤη Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϡΪϨ̳ ί΍ ωΎλ ̮ϳ Ϧϣ ί΍ Ϫ̯ ΩϮΑ ϩΪϧΎθ̯ ̶ϳΎΟ ϪΑ ΍έ ϭ΍ ήϘϓ Ϫ̯ ϡΪϳΩ ΍έ ΩϮΧ έΩ΍ήΑ ˬϞϴϘϋ
Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞΜϣ.ΩϮΑ ϩΪη νϮϋ Ϣϫ ϥΎθϳΎϫ ϩήϬ̩ ϭ ΩϮΑ ϩΪϴΒδ̩ ϥΎθϧΪΑ ήΑ ΖϓΎΜ̯ ϭ ήϘϓ ΕΪη ί΍ ϭ΍ ̵Ύϫ Ϫ̪Α ̵ΎϫϮϣ Ϫ̯ ϡΪϳΩ ϭ ˬΖγ΍ϮΧ
΍έ ϝϮϗ Ϧϳ΍ Ϣ΋΍Ω ίΎΑ ϭ Ωή̯ ̶ϣ Ϊϴ̯΄Η Ϧϣ ϪΑ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϭ Ωή̯ ωϮΟέ Ϧϣ ϪΑ έΎΑ ϦϳΪϨ̩ ϭ΍ .ΪϧΩϮΑ ϩΩή̯ ϩΎϴγ Ϟϴϧ ΎΑ ΍έ ϭ΍ ̵Ύϫ Ϫ̪Α ̵ ϩήϬ̩
ϝϮΒϗ ΍έ ζϳΎϫ ϑήΣ Ϫ̯ Ωή̯ ̶ϣ ϥΎϤ̳ ˬϡΩή̯ ̶ϣ εϮ̳ ζϳΎϫ ϑήΣ ϪΑ ΏϮΧ ϥϮ̩ ϭ Ϣϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϡΪϨ̯ ωΎλ ̮ϳ Ϫ̯ Ωή̯ ̶ϣ έ΍ή̰Η
ϭ ϡΩή̯ ύ΍Ω ΍έ Ϧϫ΁ Ϫ̰Η ̮ϳ .ϢϨ̯ ̶ϣ ϝΎΒϧΩ ΍έ ϭ΍ ϩ΍έ ϭ ϡέ΍Ω ̶ϣήΑ ϡΩϮΧ ϩ΍έ ί΍ ΖγΩ ϭ΍ ϩ΍έ ήσΎΧ ϪΑ Ϧϣ Ϫ̯ Ωή̯ ή̰ϓ ϭ ˬϡ΍ ϩΩή̯
Ϧϫ΁ ϥ΁ ΩέΩ ΕΪη ί΍ ) .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϪΠϨ̰η ΍έ ϭ΍ Ϊϧέ΍Ω Ϫ̯ ̶δ̯ ΩΎϳήϓ ˬΩή̯ ̵ΩΎϳήϓ ϥΎϨ̩ .ΩϮη ϭ΍ ΕήΒϋ ΏΎΒγ΍ ΎΗ ϡΩήΑ ϭ΍ ϢδΟ ̮ϳΩΰϧ
Ϫ̯ ̶θΗ΁ ί΍ ˬϞϴϘϋ Ύϳ ΪϨϨϴθϨΑ Ζϳ΍ΰϋ ϪΑ Ε΍ ϪϧΎΧ ϥΎϧί :ϢΘϔ̳ ϭ΍ ϪΑ .Ωήϴ̴Α ζΗ΁ ζϧΪΑ ˬϦϫ΁ ϥ΁ ̶Ϗ΍Ω ΕΪη ί΍ Ϫ̯ ΩϮΑ ̮ϳΩΰϧ ϭ (ύ΍Ω
̶ϟΎϧ ̶ϣ ˬΪϫΪΑ ΩΎϳ ϮΗ ϪΑ ̵ΰϴ̩ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ςϘϓ .Ζδϴϧ ΪΟ ήγ ί Ϣϫ ϥ΁ ˬΖγ΍ ϩΩή̯ ύ΍Ω ̶ϧΎδϧ΍ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ̮ϳ ϭ ϪΘΧϭήϓ΍ήΑ ϥΎδϧ΍ ̮ϳ
έ΍ί΁ ̮ϳ ί΍ ϮΗ .Ζγ΍ ϪΘΧϭήϓ΍ήΑ ϭ ϪΘΨϴ̴ϧ΍ήΑ ζΒπϏ ΕΪη ί΍ ΍έ ζΗ΁ ϥ΁ ΍ΪΧ Ϫ̯ ̶ϧΎθ̯ ̶ϣ ζΗ΁ ϑήσ ϪΑ ΍ήϣ ϭ ̶Ϩ̯ ̶ϣ ϪΑΪϧ ϭ
̵ ϪϧΎΧ ϪΑ ̶δ̯ ̮ϳ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϧϳ΍ ΩέϮϣ ϥ΁ ϭ .Ζη΍Ω ΩϮΟϭ Ϣϫ ή̴ϳΩ ΩέϮϣ Ϫ̯ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϩέΎη΍ ΪόΑ ˮϢϟΎϨϧ ϢϨϬΟ ί΍ Ϧϣ ϭ ̶ϟΎϧ ̶ϣ ̮̩Ϯ̯
ϪϳΪϫ ˬϡ΍Ϊ̯ ̨ϴϫ Ζϔ̳ .Ζγ΍ ϡ΍ήΣ Ύϣ ήΑ ˬϪϗΪλ Ύϳ ΕΎ̯ί Ύϳ ˬΖγ΍ ϪϠλ ή̳΍ ˮ̶ϫΩ ̶ϣ Ϫ̩ ̵΍ήΑ ΍έ Ϧϳ΍ ϢΘϔ̳ .Ω΍Ω ̵ΰϴ̩ ̮ϳ ϭ Ϊϣ΁ Ύϣ
̶ϫΩ ΐϳήϓ ΍ήϣ ϭ ̶ϫΩ ϝϭΪϋ ΍ΪΧ ϦϳΩ ί΍ ΍ήϣ ̶ϫ΍ϮΧ ̶ϣ ˬΩΎΑ ΍Ϯ̳Ύϧ ΖϣΎ̯ ϪΑ ΎϴϧΩ ̵ ϪϤϫ ˬΩΎΑ έ΍Ϯ̳Ύϧ ϮΗ ήΑ ΰϴ̩ ϪϤϫ ϢΘϔ̳ ϭ΍ ϪΑ .Ζγ΍
̶Ϩόϳ .ϢϨ̰Α ΎϫΎϤη ήσΎΧ ϪΑ ΍έ ΎϫέΎ̯ Ϧϳ΍ Ϣϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ˬϢΘδϫ ϡΩϮΧ ή̰ϓ ϪΑ Ϧϣ ϥϮ̩ ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ΪόΑ ϭ ϥΩ΍Ω ΢ϴοϮΗ ϪΑ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ωϭήη ϭ
έΩ .ΪϳήΑ ̶ϣ ΎϤη ΍έ ζόϔϧ Ύϣ΍ ΪϧΎϣ ̶ϣ Ϧϣ εϭΩ ήΑ ΎϫέΎ̯ Ϧϳ΍ έΎΛ΁ ΪόΑ ϭ ϢϨ̰Α ̶ϳΎϫέΎ̯ ΎϤη ̵΍ήΑ Ϧϣ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΎϤη ˬϢΘδϫ ΎϬϨΗ Ϧϣ
ΎϤη ϝΎΣ Ρϼλ΍ ̵ίϭέ ή̳΍ ̶ΘΣ Ϫ̯ ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ί΍ ̶ϳΎΟ έΩ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ[17].Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ΐϠτϣ Ϧϳ΍ ̶ϧ΍ϭ΍ήϓ Ωέ΍Ϯϣ
ϻ ̶Ϩ̰ϟϭ " .ϢϫΩ ̶ϣ ΢ϴΟήΗ ΎϤη Ρϼλ΍ ήΑ ΍έ ϡΩϮΧ Ρϼλ΍ Ϧϣ Ϣϫ ΎΟ Ϧϳ΍ ˬΩέ΍Ω ΩΎδϓ΍ ϡΩϮΧ ̵΍ήΑ Ϫ̯ Ωήϴ̳ ϡΎΠϧ΍ ̵έΎ̯ ΎΑ ˬϡΩήϣ ΎΑ
Ϣ̰ϟΎτΒϟΎ̯ ϞσΎΒϟ΍ ϥϮϠτΒΗ ϻ ϭ ˬϞσΎΒϟ΍ Ϣ̰ΘϓήόϤ̯ ϖΣ΍ ϥϮϓήόΗ ϻ !Ϣ̯ΩϭΪΟ βόΗ΃ ϭ ˬϢ̯ΩϭΪΧ Ϳ΍ ωϮο΍ ̶δϔϧ ΩΎδϓΎΑ Ϣ̰Σϼλ΍ ̵έΩ΍
έϮϣ΄ϣ ˬϥΎϣΩϮΧ έϮϣ΄ϣ ί΍ ήϴϏ Ύϣ ϭ ϢΘδϫ ϡΩϮΧ έϮϣ΄ϣ ϝϭ΍ ϥϮ̩ ) .ϢϨ̯ ̶Ϥϧ ϡΩϮΧ ΩΎδϓ΍ ϩ΍έ ί΍ ΍έ ΎϤη Ρϼλ΍ Ζϗϭ ̨ϴϫ ".[18]ϖΤϟ΍
ˬΩϮη ̶ϣ ΩΎΠϳ΍ νέΎόΗ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ξϧέ ϭ ΩέΩ ζϫΎ̯ ϭ ϡΩϮΧ Ξϧέ ϭ ΩέΩ ζϫΎ̯ ϦϴΑ Ζϔ̳ ΩϮη ̶ϣ (.ϢϴΘδϴϧ ̵ή̴ϳΩ β̯ ̨ϴϫ
ΩϮΧ Ϫ̯ Ζϔ̳ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ̶ϟϭ ˬϢϨ̰Α ΪϳΎΑ Ϫ̩ Ϫ̯ ϡήϴ̳ ̶ϣ ϢϴϤμΗ ϢηΎΑ ̵ϮϨόϣ ϝΎϤ̰Θγ΍ ί΍ ̵΍ ϪϠΣήϣ Ϫ̩ έΩ Ύ˱ όϗ΍ϭ Ϧϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϪΑ ϪΘδΑ
Ϣϳ΃έ Ζϗϭ ̨ϴϫ "̶δϔϧ ΩΎδϓΎΑ Ϣ̰Σϼλ΍ ̵έ΍ ϻ ϭ " ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ϼ
˱ Μϣ .ΪϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ νέΎόΗ ϥ΍ή̴ϳΩ Ξϧέ ϭ ΩέΩ ζϫΎ̯ ΎΑ ̶ϳΎϬϨΗ
Ϧϣ Ξϧέ ϭ ΩέΩ ί΍ ϖϴϤϋ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ϡΩϮΧ Ρϼλ΍ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϦΨγ Ϧϳ΍ .ϢϨ̯ Ρϼλ΍ ΍έ ΎϤη ϡΩϮΧ ΩΎδϓ΍ ΎΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ϩΩϮΒϧ Ϧϳ΍ ήΑ
̶ϣ ΢ϴΟήΗ ΎϤη ί΍ Ξϧέ ϭ ΩέΩ ϦΘγΎ̯ ϪΑ ΍έ ϡΩϮΧ ί΍ Ξϧέ ϭ ΩέΩ ϦΘγΎ̯ Ϧϣ ϭ ΪϫΎ̯ ̶ϣ ΎϤη ί΍ ΍έ Ξϧέ ϭ ΩέΩ ΎϤη Ρϼλ΍ ϭ ΪϫΎ̯ ̶ϣ
Ϧ̰Ϥϣ .Ϣϴϧ΍Ω ̶ϣ ϥΎϣΩϮΧ ϥΎϤΠϧέ ϭ ΩέΩ ΍έ ̵ΰϴ̩ Ϫ̩ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ έΩ Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ύϣ ΕϭΎϔΗ ΎϬΘϨϣ .ΪϨ̯ ̶ϣ ΍έ έΎ̯ ϦϴϤϫ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ .ϢϫΩ
έΩ.Ζγ΍ ήΘθϴΑ Ϧϣ ί΍ ΎϤη ̵ϮϨόϣ Ϊηέ ΍ήϳί ˬΖδϴϧ Ϧϣ Ξϧέ ϭ ΩέΩ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ή̰ϓ ΎϤη ˬϢϧ΍Ω ̶ϣ ΩϮΧ Ξϧέ ϭ ΩέΩ Ϧϣ ΍έ Ϫ̩ ϥ΁ Ζγ΍
ϭ ϢϴΘϳ Ϧϳ΍ ϪΑ ϥΎηΩϮΧ ˬΪϧί΍Ωή̡ ̶ϣ Ϧϴ̰δϣ ϭ ήϴγ΍ ϭ ϢϴΘϳ ϪΑ Ϫϧ΍ή̳έΎΜϳ΍ ήϫΎχ ϪΑ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ Ϫ̯ Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ϥΎΘγ΍Ω Ϧϳ΍ ήϫΩ ̵ ϩέϮγ

Ϫϧ ϭ Ϣϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ̵έ΍ΰ̳ αΎ̢γ Ϫϧ .Ϣϴϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ έϮ̰η ϭ ΍ΰΟ ΎϤη ί΍ Ύϣ "΍έϮ̰η ϻ ϭ ΍˱ΰΟ Ϣ̰Ϩϣ Ϊϳήϧ ϻ " :ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ Ϧϴ̰δϣ ϭ ήϴγ΍
̵΍άϏ ίϭέ Ϫγ ήϫ ϭ ΪϨθ̰Α ̶̴Ϩγή̳ ίϭέ Ϫγ ήϔϧ ΞϨ̡ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ωή̯ ΩϮη ̶ϣ Ϫ̯ ̵έΎ̯ ϦϳήΗ Ϫϧ΍ή̳έΎΜϳ΍ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ .νϮϋ
Ύ˱ϣϮϳ ΎϨΑέ ϑΎΨϧ Ύ˷ϧ΍ " :ΪϨ̯ ̶ϣ ϪϓΎο΍ ϪϠλΎϓϼΑ ϥ΁ήϗ ̶ϟϭ ."΍έϮ̰η ϻ ϭ ΍˱ΰΟ Ϣ̰Ϩϣ Ϊϳήϧ ϻ " :ΪϨϳϮ̴Α Ϣϫ ΪόΑ ϭ ΪϨϫΪΑ ϥ΍ή̴ϳΩ ϪΑ ΍έ ΩϮΧ
ϭ Ϊϴϧ΍Ωή̳ήΑ ΍άϏ ϥϭΪΑ ϝΰϨϣ έΩ ί΍ ΍έ ϪϨγή̳ ϪϧϮ̴̩ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ΍ΪΧ ΍ήϳί ˬϢϴγήΗ ̶ϣ ΍ΪΧ ί΍ ˬϢϴϨ̯ ϢΘγ ίϭήϣ΍ ή̳΍ Ύϣ "΍ήϳήτϤϗ Ύ˱ γϮΒϋ
έϭΩ ϪΑ ̶Ϭϟ΍ Ώήϗ ί΍ ΪϨϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ ϭ ΪϨΘδϫ ϥΎηΩϮΧ ή̰ϓ ϪΑ Ϣϫ ίΎΑ ̶Ϩόϳ .ϢϴΘϓ΍ ̶ϣ έϭΩ ΍ΪΧ ϪΑ Ώήϗ ί΍ Ύϣ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ΐπϏ Ύϣ ήΑ ΍ΪΧ
̮Ϡόϟ " :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϝϮγέ ΕήπΣ ϪΑ ϥ΁ήϗ έΩ Ϊϧϭ΍ΪΧ.ΪϨΘδϫ ϥΎηΩϮΧ ή̰ϓ ϪΑ β̡ ΪϧϮθΑ ̶Ϭϟ΍ ΐπϏ έΎ̩Ω ΪϨϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ Ύϫ ϥ΁ .ΪϨΘϔϴΑ
ί΍ ή̳΍ Ύϣ΍ .Ϊϳ΁ ̶ϣ ϥ΍ή̳ ϭ΍ ήΑ ˬΪϫΩ ̶ϣ Ξϧέ ΍έ ΎϤη Ϫ̩ ήϫ "Ϣ͊ΘϨ˶ ϋ
˴ Ύϣ ̶
͉ Ϡϋ ΰϳΰϋ " ˬ̶θ̯ ̶ϣ ̵έ΍Ω ΍έ ΕΩϮΧ "ϩέΎΛ΁ ̶Ϡϋ ̮δϔϧ ϊΧΎΑ
ΩΎηέ΍ ̵΍ήΑ Ϫϔϴχϭ αΎδΣ΍ ήσΎΧ ϪΑ :ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ˬ̶Ϩ̯ ̶ϣ ζηϮ̯ ϭ εϼΗ έΪϗ Ϧϳ΍ ϡΩήϣ Ζϳ΍Ϊϫ ̵΍ήΑ ΍ή̩ Ϣϴγή̢Α ϝϮγέ ΕήπΣ
Ώήϗ ί΍ ϭ ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΨϧ ̶ο΍έ Ϧϣ ί΍ ΍ΪΧ ˬϢϫΪϧ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϡ΍ Ϫϔϴχϭ ή̳΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΦγΎ̡ ϩΪϧ ϡΎΠϧ΍ ΍έ Ϫϔϴχϭ Ϧϳ΍ ϢϴϳϮ̴Α ή̳΍ .ϥ΍ή̴ϳΩ
ί΍ ϥΎδϧ΍ ήΧ΁ ̵ ϪϠΣήϣ έΩ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ Ύϓήϋ ϢΘϔ̳ Ϫ̩ ϥΎϨ̩ ϪΘΒϟ΍ .ΪϳΎϴΑ ϥϭήϴΑ "Ϧϣ " ̵ ϩήτϴγ ί΍ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ̶ϧΎδϧ΍ ̨ϴϫ .ϢΘϓ΍ ̶ϣ έϭΩ ϭ΍
Ϣϫ ή̳΍ .ϡέ΍Ϊϧ Ϣϫ έϭΎΑ Ϫ̩ ή̳΍ ϡ΍ ϩΪϴγήϧ ΖϟΎΣ ϥ΁ ϪΑ ϥϮ̩ ˬϢϧί ̶Ϥϧ ̶ϓήΣ Ύ˱ ϴϔϧ ϭ Ύ˱ ΗΎΒΛ΍ ΏΎΑ Ϧϳ΍ έΩ Ϧϣ .Ωϭέ ̶ϣ ϥϭήϴΑ Ϣϫ Ε΍Ϋ ΐΣ
Ϣ̰Σ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ̵ ϪϤϫ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ϝ΍Άγ ή̳΍.Ϣϳέ΍Ω Ε΍Ϋ ΐΣ ήΧ΁ ϞΒϗΎϣ ̵ΎϫίΎϓ ϡΎϤΗ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ ϢϨ̯ έϭΎΑ
ε΍ ̶̳Ϊϧί έΩΎϧ ΕΎψΤϟ ί΍ ΪϴϫΩ ̶ϣ ϝϮ̡ ϭ΍ ϪΑ ̶Θϗϭ ή̳΍ ˬΪϳήϴ̴Α ήψϧ έΩ ΍έ ήϴϘϓ ̮ϳ Ζϔ̳ Ϣϫ΍ϮΧ ΦγΎ̡ έΩ ˬΖη΍Ω ΪϨϫ΍ϮΧ ΍έ ϪϠϴγϭ
ί΍ ήϴϏ ϪΑ ϪϤϫ .Ζγ΍ ϩΩή̰ϧ ϪϠϴγϭ ̵ΰϴ̩ ̵΍ήΑ ΍έ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ΪΧ ςϘϓ .ϡ΍ ϪϠϴγϭ Ϧϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ ˬΩϮθΑ Ώ΁ ̵ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ̮ϳ ί΍ ΪϳΎΑ ΪηΎΑ
ϪΑ ϥΪϴγέ ̵΍ήΑ ΍έ Ύϣ Ϳ΍ ϝϮγέ ̶ΘΣ ϭ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΍ ̶ΘΣ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϪϠϴγϭ ̵ΰϴ̩ ϪΑ ϥΪϴγέ ̵΍ήΑ ΍έ ΎϤη ΍ΪΧ
̵ΩΎϣ ϑ΍Ϊϫ΍ ϪΑ ϥΪϴγέ ̵΍ήΑ ΍έ ϥ΍ή̴ϳΩ ϥΎϨϳ΍ .Ωέ΍Ω ΕϭΎϔΗ ϢϟΎϋ ϥΎϤϟΎχ ϭ ϩήΑΎΒΟ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ ̵ ϪϠϴγϭ ϪΘΒϟ΍ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϪϠϴγϭ ̵ΰϴ̩
ϭ ΕΪϣ ΪϨϠΑ ϭ ΕΪϣ ϩΎΗϮ̯ ˬ̵ϭήΧ΍ ϭ ̵ϮϴϧΩ ˬ̵ϮϨόϣ ϭ ̵ΩΎϣ ϊϔϧ ˰ ϥ΁ ̵ ϪϧΎ̳ Ζθϫ ϡΎϋ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ΍έ ϊϔϧ ή̳΍ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϪϠϴγϭ ϥΎηΩϮΧ
̶ΘΣ .ΪϨΘδϫ ϥΎηΩϮΧ ϊϔϧ ̵΍ήΑ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ ̵ ϪϤϫ ϥΩή̯ ϩήΨδϣ ϝΎΣ έΩ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ̵ ϪϤϫ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ˬΪϳήϴ̴Α ˰ ̶όϤΟ ϭ ̵Ωήϓ
ϪΑ Ύϣ ϪΑ Ϫ̯ Ζδϴϧ β̯ ̨ϴϫ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ έΎ̯ ϥΎηΩϮΧ ̵΍ήΑ ϊϗ΍ϭ έΩ ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ ϪϳΪϫ ΎϤη ϪΑ ήϫΎχ ϪΑ ˬΪϨϨ̰ϴϣ ϪϳΪϫ ΎϤη ϪΑ ΍έ ̶ΑΎΘ̯ ̶Θϗϭ
̶Ϥϧ ̵ΰϴθ̡ ϑήΣ Ϧϳ΍ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ :.Ϊϳ΁ ̶ϣ ΏΎδΣ ϪΑ ϑΪϫ ϥΎδϧ΍ ΕΎϳ΁ ΕϮ̰Ϡϣ έΩ " :Ζϔ̳ ̶ϣ ΖϧΎ̯ .ΪϨ̰ϧ ϩΎ̴ϧ ϪϠϴγϭ ̮ϳ Ϣθ̩
ϪΑ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ .Ζδϴϧ ̶ϧΪη ϖϘΤϣ ϼ
˱ λ΍ Ύϣ΍ ˬΖγ΍ ̶ΑϮΧ ήϣ΍ Ϧϳ΍ .Ζϟ΁ Ϣθ̩ ϪΑ Ϫϧ ˬΪϳή̴ϨΑ ΖϳΎϏ Ϣθ̩ ϪΑ ϥΎδϧ΍ ϪΑ :Ζϔ̳ ̶ϣ ϭ΍ ".Ωίέ΍
̶Θδ̡ ϭ ήϴϘΣ ΰϴ̩ ϪΑ ϥΪϴγέ ̵΍ήΑ ΍έ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ κΨη ϥ΁ Ϯϟϭ Ωή̴ϧ ̶ϣ Ζϟ΁ Ϣθ̩ ϪΑ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍
ί΍ Ϣϳέά̴Α ϪΘΒϟ΍ .Ζδϴϧ έϮσ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ΪΧ ςϘϓ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϪϠϴγϭ ΍έ Ύϫ ϥ΁ ΩϮΧ ϖϴϤϋ έΎϴδΑ ̵ϮϨόϣ ϝΎϤ̰Θγ΍ ̵΍ήΑ Ϫ̰ϠΑ ˬΪϨ̯ ̶Ϥϧ ϪϠϴγϭ
̵ΩϮΟϮϣ ̨ϴϫ ί΍ Ε΍Ϋ ΐΣ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ".ϑ˴ήϋ˵΍ Ϧ̰ϟ ϖϠΨϟ΍ Ζ
˵ ϘϠΧ ϭ ϑήϋ΍ ϥ΍ ΖΒΒΣ΍ Ύ˱ϴϔΨϣ ΍˱ΰϨ̯ ΖϨ̯ " :Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ Ύϓήϋ Ϫ̯ Ϧϳ΍
̵ΎϫΰΗ ϦϳήΗ ϢϬϣ ί΍ ̶̰ϳ ϭ Ζγ΍ ϡΎΗ ϝϻΪΘγ΍ Ϧϳ΍ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ̵έΎϴδΑ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ̶ϟϻΪΘγ΍ ΩϮΧ ϕϼΧ΍ ΏΎΘ̯ έΩ ΍ίϮϨϴ̢γ΍ .Ωήϴ̳ ̶Ϥϧ ϪϠλΎϓ
̶ϣ ΍άϟ ˬΖγ΍ ΩϮΟϭ ϕϭΎδϣ ήϴϐϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϭ Ε΍Ϋ ΐΣ ΎϳϮ̳ "ϩήϴϐϟ ϡΪΨΘδϣ ϪΗ΍άϟ ΐ
͊ Τϣ ϮϬϓ Ω˳ ϮΟϮϣ Ϟ̯ " :ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϭ΍ .Ζγ΍ίϮϨϴ̢γ΍
ΖϧΎ̯ ϦΨγ ϪΘΒϟ΍.Ωέ΍Ϊϧ ϩΪϧήϴ̳ ϖθϋ ϼ
˱ λ΍ ϭ Ωέ΍Ω ϩΪϨϫΩ ϖθϋ Ϫ̯ Ζγ΍ΪΧ ςϘϓ Ϣϳήϳά̢ϧ Ϣϫ ΍έ Ϧϳ΍ ή̳΍ .Ζγ΍ έϮσ ϦϴϤϫ Ϣϫ ΍ΪΧ Ζϔ̳
ϊϔϨϣ ̵΍ήΑ Ϫ̰ϠΑ ˬϢϴϫ΍ϮΨϧ ΕΪϣ ϩΎΗϮ̯ ϊϓΎϨϣ ̵΍ήΑ ΍έ ϥ΍ή̴ϳΩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪϨ̯ ̶ϣ ̮ϳΩΰϧ ΍έ Ύϣ ϭ Ζδϴϧ ̶ϧΪη ϖϘΤϣ ̶ϟϭ Ζγ΍ ϦϴθϨϟΩ
Ύϣ΍ .̵ϮϴϧΩ ϊϓΎϨϣ ̵΍ήΑ Ϫϧ ϭ Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ̵ϭήΧ΍ ϊϓΎϨϣ ̵΍ήΑ .Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ̵ϮϨόϣ ϊϔϧ ̵΍ήΑ Ϫ̰ϠΑ ˬϢϴϫ΍ϮΨϧ ̵ΩΎϣ ϊϔϧ ̵΍ήΑ ˬϢϴϫ΍ϮΨΑ ΕΪϣ ί΍έΩ
Ϧϳ΍ ̶ϧΎδϧ΍ ̨ϴϫ .Ζδϴϧ ̶ϧΪη ϖϘΤϣ ϼ
˱ λ΍ ˬϪϠϴγϭ ̵ΎϨόϣ ̨ϴϫ ϪΑ ˬϢϳήϴ̴ϧ ϪϠϴγϭ ΍έ ̵ή̴ϳΩ ϥΎδϧ΍ ϼ
˱ λ΍ Ϫ̯ ΪηΎΑ Ϧϳ΍ ϥΎϣέϮψϨϣ ή̳΍
αΎδΣ΍ ΪϨ̯ Ϊηέ ήΘθϴΑ ̶γΎϨη ϥ΍ϭέ Ϫ̩ ήϫ Ϫ̯ ϡΪϴγέ ΎΟ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϧϣ " :ΪϳϮ̳ ̶ϣ ΖϧΎ̯ ΩϮΧ .Ζγ΍ ̭ΎϧΩέΩ ΩΎΠϳ΍ ̶ϳΎϬϨΗ .Ζδϴϧ έϮσ
Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϥ΍ή̴ϳΩ ΐϳΎμϣ ήΑ΍ήΑ έΩ ϥΎδϧ΍ ̵ Ϫϧ΍ϭΎ̯ΩϮΧ ζϨ̯΍ϭ Ϧϴϟϭ΍ Ϫ̯ ϡ΍ ϩΪϴγέ ΎΟ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϧϣ ".ΪϨ̯ ̶ϣ Ϊηέ ήΘθϴΑ ̶ϣΩ΁ ̶ϳΎϬϨΗ
ϥΎϣΩϮΧ ̶ϠδΗ ˬΪγέ ̶ϣ ϥ΍ή̴ϳΩ ϪΑ Ϫ̯ ̶ΒϳΎμϣ ήΑ΍ήΑ έΩ Ύϣ ζϨ̯΍ϭ ̶Ϩόϳ .ϡ΍ ϩΪθϧ έΎ̩Ω ΖΒϴμϣ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϧϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ΏϮΧ ΪϳϮ̴ϳ ϡ
̶Θϗϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϳΎϬϨΗ αΎδΣ΍ έΪϘ̩ ϡΩ΁ ϭ .ϢΘδϴϧ νήϣ Ϧϣ Ϫ̯ Ϳ΍ ΪϤΤϟ΍ Ϫ̯ ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ Ζγ΍ ξϳήϣ ̶δ̯ ϢϴϨϴΑ ̶ϣ ̶Θϗϭ ϼ
˱ Μϣ .Ζγ΍
ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ (ι) ϝϮγέ ΕήπΣ .Ϣϳ΍ ϩΪϴΑ΍ϮΨϧ ήΘδΑ Ϧϳ΍ έΩ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ΏϮΧ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ύϫ ϥ΁ ζϨ̯΍ϭ Ϧϴϟϭ΍ ˬΪϨϳ΁ ̶ϣ ϭ΍ ήΘδΑ ̵ϻΎΑ
ΪϤΣ :Ϟόϔϟ ˯Ύη Ϯϟϭ ϪΑ ̭ϼΘΑ΍ Ύ˷Ϥϣ ̶ϧΎϓΎϋ ̵άϟ΍ Ϳ΍ ΪϤΤϟ΍ " ΪϴϳϮ̴Α ΩϮϨθΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥϭΪΑ ΐϟ ήϳί ˬΪϴγέ ̶ϣ ̵΍ ϩΩί ΖΒϴμϣ ̮ϳ ϪΑ ̶Θϗϭ
΢οϭ Ϧϳ΍ .ΪϨ̯ έΎ̩Ω Ϣϫ ΍έ Ϧϣ Ζδϧ΍ϮΗ ̶ϣ ˬΖγ΍ϮΧ ̶ϣ ή̳΍ ϭ Ωή̯ ϑΎόϣ Ωή̯ έΎ̩Ω ϥ΁ ϪΑ ΍έ ϮΗ Ϫ̯ ̶ΘΒϴμϣ Ϧϳ΍ ί΍ ΍ήϣ Ϫ̯ ̶ϳ΍ΪΧ
.ΖΨϳή̳ ϥ΁ ί΍ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶ϣ ΖγΩ ̶ϣΩ΁ ϪΑ ̵ΩΎϳί ̶ϳΎϬϨΗ αΎδΣ΍ ϩήΧϻΎΑ ̶ϟϭ .Ζγ΍ έϮσ Ϧϳ΍ Ύϣ ΖϠϴΣ .Ωέ΍Ϊϧ ̶ϗϼΧ΍ ΢Βϗ
ΎϤη ή̰ϓ ϪΑ Ϣϫ Ύϣ ˬΪϴΘδϴϧ Ύϣ ή̰ϓ ϪΑ ΎϤη Ϫ̯ ϻΎΣ ΪϨΘϔ̳ ̶ϣ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϧϳ΍ ̶ϳΎϬϨΗ ί΍ ΰϳή̳ ̵΍ήΑ ϥΎδϧ΍ ΪϴϬϤΗ Ϧϴϟϭ΍ :Ζϔ̳ ̶ϣ ϝΎ̰γΎ̡
ΪϴϬϤΗ ϦϴϣϭΩ .ΪϧΎθ̯ ̶Ϩϴθϧ Ϟ̴ϨΟ ϭ ̶ϨϴθϧέΎϏ ϪΑ ΍έ ϥΎδϧ΍ ϪϧΎϳϮΟ ϡΎϘΘϧ΍ ή̰ϓ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ .ΪϧΪϳΰ̳ ̶Ϩϴθϧ ϪηϮ̳ ΎϫέΎϏ έΩ ϭ ΪϨΘϓέ ϭ ϢϴΘδϴϧ
̶ΘϨγ ϥΎδϧ΍ ̵΍ήΑ ϼ
˱ λ΍ Ϫ̯ Ωή̯ ΖγέΩ ̶ϣή̳ήγ ϡΎϧ ϪΑ ̵΍ ϩΪϳΪ̡ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϧϳ΍ ˬΪϨ̯ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ΩϮΧ ̶ϳΎϬϨΗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ ϥέΪϣ ϥΎδϧ΍
.ϡήΒΑ ΩΎϳ ί΍ ΍έ ϡΩϮΧ ̶ϳΎϬϨΗ ΎΗ ϢϨ̯ ϝϮϐθϣ ϥ΁ ϪΑ ΍έ ϡΩϮΧ ̵έϮϓ ˬΩϭέ ̶ϣ ̶ϳΎϬϨΗ ϪΑ Ϣγ΍ϮΣ ΎΗ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ̶Ϩόϳ ̶ϣή̳ήγ .Ζη΍Ϊϧ ΩϮΟϭ
΍έ ΩϮΧ ̶ϳΎϬϨΗ αΎδΣ΍ Ϣϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ϥϮ̩ .Ϣϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΏΎΘ̯ ϭ ϢϫΩ ̶ϣ εϮ̳ ϮϳΩ΍έ ϪΑ .ϢϨ̯ ̶ϣ ΎηΎϤΗ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΪηΎΒϧ ϪϧΎΧ έΩ ̶δ̯ ή̳΍
ϥϮ̩ .Ζγ΍ ̶ϤϟΎγ αΎδΣ΍ ˬ̶ϳΎϬϨΗ αΎδΣ΍ Ϧϳ΍ .ΪθϳΪϧΎϴΑ ̶ϣϮγ ϩ΍έ ϪΑ ΪϳΎΑ ήθΑ ϭ Ζγ΍ ϖϓϮϣΎϧ ϩ΍έ ϭΩ Ϧϳ΍ :ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϝΎ̰γΎ̡.ϢϨ̯ ϞϤΤΗ

.ϢϴϳΎϴΑ έΎϨ̯ ̶ϳΎϬϨΗ Ϧϳ΍ ΎΑ Ϣϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϪϧϮ̳ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϪϟΎδϣ Ύϣ΍ ˬϢϴγέ ̶ϣ ̶Θϴόϗ΍ϭ ϪΑ ϢϴϳΎϬϨΗ Ϫ̯ ϢϴϤϬϔΑ ή̳΍ ˬΩέ΍Ω Ζϴόϗ΍ϭ ̶ϳΎϬϨΗ
Ζγ΍ Ζϴόϗ΍ϭ ˬ̶Θϴόϗ΍ϭ Ϫ̯ ϦϴϤϫ ̶Ϩόϳ ̮ϳ̫΍ήΗ Ζϴόϗ΍ϭ .Ϣϳήϳά̢Α ΍έ ϥ΁ ̶̳Ϊϧί ̮ϳ̫΍ήΗ ̵Ύϫ Ζϴόϗ΍ϭ ήϳΎγ ϞΜϣ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϪϧϮ̴̩ ̶Ϩόϳ
ϥ΁ ΎΑ ϥΪϣ΁ έΎϨ̯ ̵ ϩϮΤϧ ϭ Ζγ΍ ΰϴ̩ ̮ϳ ̶ϳΎϬϨΗ .̵ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ϥ΁ ΎΑ ϥΪϣ΁ έΎϨ̯ ̵ ϩϮΤϧ ϭ Ζγ΍ ΰϴ̩ ̮ϳ ̱ήϣ ˬ̱ήϣ ϞΜϣ ˬΦϠΗ Ύϣ΍
ζϣί΍Ϯϟ ϊϴϤΟ ΎΑ ΍έ ̶ϳΎϬϨΗ Ϧϳ΍ ϦΘδϳί ϪϧϮ̴̩ ϡΎϘϣ έΩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ζγ΍ ήΛΆϣ έΎϴδΑ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ϞΣ ϩ΍έ .Ζγ΍ ̵ή̴ϳΩ ΰϴ̩
̶ϣ ̶ϳΎϫέΎ̯ ...ϭ ϪΘγΩ ˬϩϭή̳ ˬΏΰΣ ϪΑ ΩΎϤΘϋ΍ ΎΑ .ϢϴϨ̯ ̶ϣ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ΩϮΧ ̶ϳΎϬϨΗ ϞϤϋ ϡΎϘϣ έΩ ϪϧΎϔγ΄Θϣ Ύϣ ̶ϟϭ .ϢϳϮη ̶ϣ ϡΰΘϠϣ
Ϧϳ΍ " Ϣ̰΋Ύ̯ήη ΍Ϯ˵ϋΩ΍ " :ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ Ύϫ ϥ΁ ϪΑ Ύϣ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ήϴΒόΗ Ϊϧϭ΍ΪΧ .ϢϴϳΎϬϨΗ Ϫ̯ ϢϴΑΎϳ ̶ϣ ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ άΧ΍ Ύϣ ί΍ ΍έ Ύϫ ϥ΁ ̶Θϗϭ Ϫ̯ ϢϴϨ̯
Ζϴόϗ΍ϭ ̮ϳ ̶ϳΎϬϨΗ .Ζδϴϧ έΎ̯ έΩ ̶ϳΎ̯ήη ˬΪϧΪϳΪ̡Ύϧ "Ϣ̰Ϩϋ Ϟ
͉ ο " :ΪϳϮ̳ ̶ϣ ΪόΑ ̶ϟϭ ˬΪϨϳΎϴΑ ΪϴϨ̯ ΍Ϊλ ΪϧΩϮΑ ΎϤη ̮ϳήη Ϫ̯ ΍έ ̶ϳΎϫ
ϩΪϨΑ ί΍ ή̳΍ ˬϢϧί ̶ϣ ϝΎΜϣ .Ζγ΍ ̶ΑϮΧ έΎϴδΑ ϩ΍έ ήψϧ ϪΑ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ ϞΜϣ ̶ϧΎδ̯ ϞΣ ϩ΍έ .Ζγ΍ ϢϬϣ ϥ΁ ΎΑ ϥΪϣ΁ έΎϨ̯ Ϫ̯ Ζγ΍
ή̳΍ ϢϨϴΒΑ ˬϡέ΍Ω ΩϮΧ ί΍ Ϫ̯ ̵ϭΎ̰ϧ΍ϭέ ϭ ̶γΎϨηΩϮΧ ΎΑ Ϧϣ ϭ Ϧ̰Α ̶ϧ΍ήϨΨγ ̮ϳ ϭ Ϯ̴Α ̶γέΩ ̮ϳ ̶ϳΎΟ ̮ϳ ΎϴΑ ΪϨϳϮ̴Α ϭ ΪϨϨ̯ ΕϮϋΩ
ΪϧέϮΧ ̶ϣ ϥΎ̰Η ˬΩϮη ̶ϣ ϞλΎΣ ̵ϮϨόϣϭ ̶Σϭέ ϝϮΤΗ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ί΍ ̵έΎϴδΑ έΩ Ϧϣ αέΩ Ύϳ ̶ϧ΍ήϨΨγ Ϧϳ΍ ήΛ΍ έΩ ϡϭήΑ ΎΟ ϥ΁ ϪΑ
̶ϣ ϢΘδϫ ϭΎ̯ΩϮΧ ϥϮ̩ Ύϣ΍ ˬΪϧϮη ̶ϣ Ρϼλ΍ ϭ ΩϮη ̶ϣ νϮϋ Ύϫ ϥ΁ ̶̳Ϊϧί ήϴδϣ ϭ ΪϨΑΎϳ ̶ϣ ̵ϮϨόϣ ϝΎϤ̰Θγ΍ ϭ ΪϧϮη ̶ϣ νϮϋ
̶ϣ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΕήπΣ .ϡϮη ̶ϣ ΐΠϋ εϮΨΘγΩ ϡΩϮΧ ̶ϧ΍ήϨΨγ ϦϴΣ έΩ ˬϢϨ̰Α ΍έ ̶ϧ΍ήϨΨγ Ϧϳ΍ ̶Θϗϭ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ϢϤϬϓ
Ϫ̯ ϢϨ̯ ̶Ϥϧ ̵έΎ̯ ̶Ϩόϳ .ϢϫΩ ̶Ϥϧ ΖγΩ ί΍ ΎϤη ήσΎΧ ϪΑ ΍έ ϡΩϮΧ Ρϼλ ϭ ϢϨ̯ ̶ϣ ήψϧ ϑήλ ΎϤη Ρϼλ΍ ί΍ Ϧϣ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ :ΪϨϳΎϣήϓ
΍έ ̶ϳΎϬϨΗ Ϧϳ΍ έΪϗ Ϧϳ΍ ΕήπΣ ϢϳϮ̴Α Ϣϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϊϗ΍ϭ έΩ.Ζγ΍ ̮ϠϬϣ Ϧϣ ̵΍ήΑ ΐΠϋ ϥϮ̩ ˬϡϮη ΐΠϋ εϮΧ ΖγΩ ΎϤη ήσΎΧ ϪΑ
̶ϣ ˬΪϧΪϣ΁ Ζγ΍έ ϩ΍έ ϪΑ ήϔϧ έ΍ΰϫ Ϧϣ ̶ϧ΍ήϨΨγ ήΛ΍ έΩ ϢϳϮ̴Α ή̳΍ .Ϣθ̰Α εϭΩ ήΑ ϡΩϮΧ ΪϳΎΑ ΍έ ΰϴ̩ ϪϤϫ Ϧϣ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϩΩή̯ αΎδΣ΍
΍έ ̱ήϣ ϡΎ̴Ϩϫ ϡΩήϣ ϊοϭ ϪΒτΧ Ζθϫ έΩ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΕήπΣ.̶Θϓέ ̶ϣ Ξ̯ ΍έ ϩ΍έ ̶ϧ΍ήϨΨγ ΕΪϣ έΩ ΕΩϮΧ ̶ϟϭ ΪϨϳϮ̳
έΪϘ̩ Ύϫ Ϧϳ΍ ΪϴϨϴΒΑ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ˬΪϴϨϴΒΑ ˬϝΎΣ ϦϴϤϫ έΩ ΍έ ΩϮΧ ΪϳΎΑ Ϣϫ ϥϻ΍ ΎϤη Ϫ̯ Ϊϧήϴ̴Α ϪΠϴΘϧ ΪϨϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϭ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ΢ϳήμΗ
̶ϣ ϥΎϴΑ ˬΪϧ΍ ϩΩϮϣήϓ ϥΎΘγέϮ̳ Ϟϫ΍ ΏΎΑ έΩ ΕήπΣ Ϫ̯ ΍έ ΩέϮϣ ̮ϳ .ΪϴϨ̯ βΣ ΍έ ̶ϳΎϬϨΗ Ϧϳ΍ ϭ ΪϴΘδϫ ΎϬϨΗ ΎϤη Ϣϫ ϥϻ΍ ΪϨΘδϫ ΎϬϨΗ
ή̴ϳΪ̰ϳ ΕΎϗϼϣ ϪΑ Ζϗϭ ̨ϴϫ Ύϣ΍ ΪϨΘδϫ ΖγϭΩ ˬΪϧήϴ̳ ̶Ϥϧ βϧ΍ ή̴ϳΪ̰ϳ ΎΑ Ζϗϭ ̨ϴϫ Ύϣ΍ ˬΪϧ΍ ϪϳΎδϤϫ" :ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ΕήπΣ[19].ϢϨ̯
̶ϣ ϥ΁ ̵ Ϫτγ΍ϭ ϪΑ ΍έ ή̴ϳΪ̰ϳ Ϫ̯ (̶ϳΎγΎϨη ) ϑέΎόΗ ̵Ύϫ ϥΎϤδϳέ .Ζγ΍ ϩΪη ϩΪϴγϮ̡ ̵ΪϧϭΎθϳϮΧ ̵Ύϫ ϥΎϤδϳέ ϡΎϤΗ ΍ήϳί Ϊϧϭέ ̶Ϥϧ
ϥΎΘγήΒϗ έΩ Ϣϫ ΎΑ ΪϨΘδϫ ΪϴΣϭ ϊϴϨΟ .Ζγ΍ ϩΪη ϊτϘϨϣ Ύϫ ϥ΁ ϦϴΑ ̵έΩ΍ήΑ ̵Ύϫ ϥΎϤδϳέ ϭ ΏΎΒγ΍ ̵ ϪϤϫ .Ζγ΍ ϩΪϴγϮ̡ ϥΎη ϦϴΑ ˬΪϨΘΧΎϨη
Ϣϫ ί΍ ΪϨΘδϫ ΖγϭΩ Ϣϫ ΎΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎΑ .ΪϨΘδϫ ΎϬϨΗ Ύϣ΍ ˬΪϧ΍ ϩΪϴΑ΍ϮΧ Ϣϫ έΎϨ̯ ϭ Ϊϧ΍ ϪΘδθϧ Ϣϫ έΎϨ̯ ϭ Ϊϧ΍ ϩΪη ϩΩΎϬϧ Ϣϫ έΎϨ̯ ˬΪϨΘδϫ ϊϤΘΠϣ
Ϣ̯ΎϨϘϠΧ ΎϤ̯ ̵Ω΍ή˵ϓ ΎϧϮϤ˵ΘΌΟ ΪϘϟ " Ϫ̯ Ζγ΍ ϥ΁ήϗ ̵ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ ήϴψϧ ϥΎϴΑ Ϧϳ΍".Ϊϧί΍Ωή̢Α ή̴ϳΪ̰ϳ ϪΑ Ϫ̯ Ϊϧέ΍Ϊϧ Ζλήϓ ϼ
˱ λ΍ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ̵έϭΩ
Ϫ͉ϣ΍ ϭ ϪϴΧ΍ Ϧ˶ϣ ˯˵ ή˴Ϥϟ΍ ή͊ ϔ˶ ϳ˴ ϡϮϳ " ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ή̴ϳΩ ̵ΎΟ έΩ ϥ΁ήϗ ίΎΑ .Ϊϴϳ΁ ̶ϣ Ύϣ Ωΰϧ ϪΑ Ϣϫ ΎϬϨΗ ϭ Ϊϳ΍ ϩΪη ϩΪϳήϓ΁ ΎϬϨΗ ΎϤη "[2]ϩ˳ ή˷ ϣ ϝ˷ϭ΍
ϥ΍ΰϳή̳ ζϧ΍Ϊϧίήϓ ϭ ήδϤϫ ϭ έΪ̡ ϭ έΩΎϣ ϭ έΩ΍ήΑ ί΍ ̶δ̯ ήϫ ςϘϓ Ϫϧ ."[21]ϪϨϴϐϳ ϥ΄η ά˳ ΌϣϮϳ ϢϬϨϣ ̵˶ήϣ΍ Ϟ̰ϟ ϪϴϨΑ ϭ ϪΘ˴ΒΣΎλ ϭ ϪϴΑ΍ ϭ
ϭ Ϫ˶ ΘΒΣΎλ ϭ ϪϴϨΒΑ ά˳ ΌϣϮϳ Ώ΍άϋ Ϧϣ ̵ΪΘϔϳ Ϯ˴ϟ ϡ˵ ή˶ ΠϤϟ΍ Ω͊ Ϯ˴ ϳ˴ " ήΗϻΎΑ Ϧϳ΍ ί΍ ̶ΘΣ .Ζγ΍ ϝϮϐθϣ ΩϮΧ ϪΑ ίϭέ ϥ΁ έΩ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ Ϫ̰ϠΑ ˬΖγ΍
̶ϣ Ϫ̰ϠΑ Ζδϴϧ ̵ή̴ϳΩή̰ϓ ϪΑ ΎϬϨΗ Ϫϧ ".[22]̵Ϯ͉θϠϟ Ϫϋ΍˷ΰϧ˴ ̶ψ˴ϟ ΎϬ͉ϧ΍ ϼ
̒ ̯ ϪϴΠϨ˵ϳ ϢΛ Ύ˱ όϴϤΟ νέϻ΍ ̶ϓ Ϧϣ ϭ ϪϳΆ˵Η ̶Θϟ΍ ϪΘϠϴμϓ ϭ ϪϴΧ΍
Ύϳ Ϫ̪Α Ϧϣ ̵ΎΟ ϪΑ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϥΎδϧ΍ .ϢϴϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϓ ΍έ ϥ΍ή̴ϳΩ ̶Ϩόϳ ˬϢϴϨ̯ ̶ϣ ΍ΪΘϓ΍ Ύϣ ΩϮθΑ ή̳΍ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϭ ΪϨ̯ ή̢γ ΍έ ϥ΍ή̴ϳΩ Ϊϫ΍ϮΧ
Ύϫ ϥ΁ ΎϴϧΩ έΩ Ϫ̯ ̶ϳΎϫΰϴ̩ .(ϪϳΆΗ ̶Θϟ΍ ) .Ϊϳήϴ̴Α ϞϳϮΤΗ ΍έ Ύϣ ̵ ϪϠϴΒϗ ΖΣ Ύϳ ϥ΍ΪϧϭΎθϳϮΧ ̶ΘΣ Ύϳ Ϊϳήϴ̴Α ϞϳϮΤΗ ΍έ ϡέΩ΍ήΑ Ύϳ ϭ ήδϤϫ
̵ΎϨόϣ ϪΑ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ϩέΎη΍ Ύϫ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ΍έ ϭ΍ ΖγϮ̡ β̰ϋήΑ Ϫ̰ϠΑ ΪϨϫΩ ̶Ϥϧ ϩΎϨ̡ ϭ΍ ϪΑ ςϘϓ Ϫϧ ϻΎΣ ˬΖδϧ΍Ω ̶ϣ ΩϮΧ ϩΎϨ̡ ΍έ
ΎϬϨΗ ϊϗ΍ϭ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ ̶Ϩ̯ ΍Ϊϓ ̵ήοΎΣ ˬΩή̯ ̶ϣ ΖΘϳΎϤΣ Ϫ̯ ΍έ ̵΍ ϪϠϴμϓ ϮΗ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϪΘϔ̳ ̶Θϗϭ .ϢϴΘδϫ ΎϬϨΗ ϪϤϠ̯ ϊϗ΍ϭ
έΩ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ̵΍ :ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ί΍ ̵ή̴ϳΩ ̵ΎΟ έΩ Ύϳ.̶Θδϫ ΎϬϨΗ Ϣϫ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ ΍άϟ ΖγΎϴϧΩ ϦϴϤϫ ϦσΎΑ Ϫ̯ Ϣϫ ΕήΧ΁ .̶Θδϫ
".ϪΗήϔϐϤϟ΍ ϝΎΤϤϟ΍ ϭ ζΣϮϤϟ΍ έΎϳΪϟ΍ Ϟϫ΍ Ύϳ " (̶ϳΎϬϨΗ ί΍ αήΗ ̶Ϩόϳ ΖθΣϭ ) ΪϴϨ̯ ̶ϣ ̶̳Ϊϧί ζΣϮϣ ̵Ύϫ ϪϠΤϣ
̶ϨϳΩ ϕϼΧ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΖδΨϧ :Ωέ΍Ω ΕϭΎϔΗ Ϫγ έϻϮ̰γ ϕϼΧ΍ ΎΑ ̶ϨϳΩ ϕϼΧ΍ .Ζγ΍ ̶ϨΘΒϣ Ϧ̯έ Ϫγ ήΑ ̶ϨϳΩ ϕϼΧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ήΑ ϢϧΎϤ̳
ήϳά̡Ύϧ Νϼϋ ̶ϳΎϬϨΗ ήΑ ̶ϨϳΩ ϕϼΧ΍ ˬϡϮγ ϭ Ζγ΍ ̶ϨΘΒϣ ̱ήϣ ί΍ β̡ ̶̳Ϊϧί ήΑ ̶ϨϳΩ ϕϼΧ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϡϭΩ .Ζγ΍ ̶ϨΘΒϣ ΍ΪΧ ̵ ϪθϳΪϧ΍ ήΑ
̶ϨϳΩ ϕϼΧ΍ Ϧϳ΍ ˬΪηΎΒϧ ΩϮϘϔϣ ϥ΁ έΩ ϪϔϟΆϣ Ϫγ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪηΎΑ ϩΩή̯ ̶ϨΘΒϣ ϕϼΧ΍ ήΑ ΍έ ̶̳Ϊϧί ̶δ̯ ή̳΍ ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ.Ζγ΍ ̶ϨΘΒϣ ϥΎδϧ΍
ήϳά̡ Νϼϋ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶̰ϳΰϴϓ ̶ϳΎϬϨΗ ί΍ ήϴϏ ˬ̶ϳΎϬϨΗ Ϧϳ΍ ) .Ωέ΍Ω ̶ϳΎϫ Ϫϣίϻ ̶ϨσΎΑ ϭ ̵ϮϨόϣ ̶ϳΎϬϨΗ Ϧϳ΍ ˬΖγ΍ ̶ϳΎϬϨΗ ήΑ ΎϨΑ ή̳΍ .Ζγ΍
ήσΎΧ ϪΑ ) ΪϨ̯ έΎτΧ΍ εΩϮΧ ϪΑ ϼ
˱ ϣΎ̯ έΎ̯ ϥ΁ ϡΎΠϧ΍ ϦϴΣ έΩ ΪϳΎΑ ΪϨ̯ ̶ϣ ̵έΎ̯ ήϫ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϝϭ΍ ̵ Ϫϣίϻ ̵ ϪΠϴΘϧ(.Ζγ΍
ϪΑ ϦΨγ Ϧϳ΍ .Ωήϴ̳ ̶Ϥϧ εϭΩ ήΑ ΍ήϣ ϞϤϋ ΖϴϟϮΌδϣ β̯ ̨ϴϫ ϭ Ζγ΍ Ϧϣ εϭΩ ήΑ ςϘϓ ϞϤϋ Ϧϳ΍ Ϟ̯ ΖϴϟϮΌδϣ Ϫ̯ (ΪϫΪΑ έϮτΧ εΩϮΧ
ϥ΁ ̵ ϪϤϫ ϭ ΩϮΧ ϥ΍ΪϧϭΎθϳϮΧ ˬϥ΍Ϊϳήϣ ˬϥ΍ΩΎΘγ΍ ˬϥΎΘγϭΩ ˬΎϘϓέ ˬΩϮΧ ΡΎϨΟ ˬΩϮΧ ΏΰΣ ̵ Ϫϧ΍ϮΘθ̡ ϪΑ Ϣϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ϧϣ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ Ϧϳ΍
ϦϴΣ έΩ ΍έ εΩϮΧ ΪϳΎΑ ϡΩ΁ .ϢϨ̯ ΩΎϤΘϋ΍ ˬϢϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ ΍έ έΎ̯ ϥ΁ Ύϫ ϥ΁ ̵ Ϫϧ΍ϮΘθ̡ ϪΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϢϴϫΩ ̶ϣ ϡΎΠϧ΍ ̵έΎ̯ ̮ϳ ̶Θϗϭ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ
ΩϮΧ εϭΩ ήΑ ϥ΁ ̵Ύϫ ϩάΧ΍Άϣ ϡΎϤΗ ϭ ΖϴϟϮΌδϣ ϡΎϤΗ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵έΎ̯ ϡΎΠϧ΍ ϦϴΣ έΩ ΪϨ̯ αΎδΣ΍ ̶Ϩόϳ .ΪϨ̯ αΎδΣ΍ ΎϬϨΗ ̵ΎϬϨΗ έΎ̯ ϡΎΠϧ΍
.Ζγϭ΍

Ϧϳ΍ ϦΘγΎ̯ ̵΍ήΑ Ϧϣ Ζϗϭ ̮ϳ ̶Ϩόϳ .ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ̮ϳ Ϣϫ ̶ϗϼΧ΍ έίϭ ˬΖγ΍ ΰϴ̩ ̮ϳ ̶ΘΧΎϨη ϥ΍ϭέ ϭ ̶̰ϳΰϴϓ έίϭ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϝϭ΍ ̵ ϪΘ̰ϧ
̶ϣ ϞϤΤΘϣ ̶ϗϼΧ΍ ΐϴγ΁ ϭ έ΍ί΁ ̮ϳ Ζϗϭ ̮ϳ ϭ ϡϮη ̶ϣ ϞϤΤΘϣ ̶ϧ΍ϭέ ϭ ̶ϔσΎϋ Ύϳ ̶ϧΪΑ ΐϴγ΁ Ύϳ έΎΛ΁ ̮ϳ ϡΩϮΧ ί΍ Ξϧέ ϭ ΩέΩ
̶ϣϭΩ ̵ ϪΘ̰ϧ ϪΑ ΍έ Ύϣ Ϧϳ΍ .Ζδϴϧ ΚΤΑ ϞΤϣ ϼ
˱ λ΍ ̶̰ϳΰϴϓ έίϭ Ϫ̯ ϡέ΍Ϊϧ ̶̰η .ϡ΍ ϩΩή̯ ̶ΘϧΎϴΧ ϭ ϢϠχ Ϫ̯ ϢϨ̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ ̶Ϩόϳ .ϡϮη
Ϫ̰ϠΑ ˬΪϨ̯ ̶Ϥϧ ήϴΨϣ ΪΑ ϭ ΏϮΧ ϦϴΑ ΍έ Ύϣ ̶̳Ϊϧί ΕΎϗϭ΍ ̶ϫΎ̳ Ϫ̯ ϢϴϨ̯ ϪΟϮΗ ΪϳΎΑ ϢϴϨ̯ ̶̳Ϊϧί ̶ϗϼΧ΍ ΪϳΎΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϧϴϋ έΩ Ύϣ .ΪϧΎγέ ̶ϣ
ϢϳϮη ̶ϣ ϪΟ΍Ϯϣ ̶ϳΎϫέΎ̯ ΎΑ ̶Ϩόϳ .ϢϴϧΎϣ ̶ϣ ήΗΪΑ ϭ ΪΑ ϦϴΑ Ύ˱ ΒϟΎϏ .Ζγ΍ έΩΎϧ ΪΑ ϭ ΏϮΧ ϥΎϴϣ ϥΪϧΎϣ ϼ
˱ λ΍ .ΪϨ̯ ̶ϣ ήϴΨϣ ήΗΪΑ ϭ ΪΑ ϦϴΑ
ΞϳΎΘϧ ϭ έΎΛ΁ ̵΍έ΍Ω Ϣϫ ϭΩ ήϫ ϭ ϢϴϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ̶̰ϳ ΪϳΎΑ ΍άϟ ϢϴϨ̯ ̭ήΗ ΍έ ϭΩ ήϫ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ .Ϊϧέ΍Ω ̵ΪΑ ΞϳΎΘϧ ϭ έΎΛ΁ Ϫ̯
έίϭ ̮ϳ ϢϴϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϡ΍Ϊ̯ ήϫ ήψϨϟ΍ ̵ΩΎΒϟ΍ ̶ϓ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ ϦϳΪΑ Ϧϳ΍ .ϢϴϧΎϣ ̶ϣ ήΗΪΑ ϭ ΪΑ ϦϴΑ ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ .Ζγ΍ ̵ΪΑ
΍έ ϥ΁ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ̵ήΘθϴΑ έίϭ ̮ϳ ϡ΍Ϊ̯ ϭ Ωέ΍Ω ̵ήΘϤ̯ έίϭ Ύϫ Ϧϳ΍ ί΍ ̮ϳ ϡ΍Ϊ̯ ϢϴϨϴΒΑ ΪϳΎΑ Ωέ΍Ϯϣ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ έΩ Ύϣ΍ ˬΩέ΍Ω Ύϣ ̵΍ήΑ ̶ϗϼΧ΍
.ϢϴϨ̯ ̶ϣ ΢Ϡλ΍ ΐϠΟ ˬ΢ϟΎλ ̮ϳ ϪΑ ϥΩή̯ ϭέ ΎΑ Ύϳ ϭ ϢϴϨ̯ ̶ϣ Ϊδϓ΍ ϊϓΩ ϭ Ϊδϓ΍ ϊϓΩ ϝΎΣ έΩ ̶̳Ϊϧί έΩ ϪθϴϤϫ Ύϣ .ϢϴϬϧ΍ϭ
έΩ ΖΑΎΒσ ϪΑ ΎϘϳήϓ΁ έΩ ΍έ ΩϮΧ ήϤϋ ήΧ΁ ϝΎγ ϞϬ̩ ̵Ϯδϧ΍ήϓ ̮ηΰ̡ ϭ ϦϳΩ ϑϮδϠϴϓ ˬΥέϮϣ ˬϑϮδϠϴϓ ˬϥ΍ΪϴϘϴγϮϣ ˬέΰΘϳ΍Ϯη ΕήΒϟ΁
̵Ύϫ Ϫϴϣϼϋ΍ έΎΑ ϦϳΪϨ̩ Ύ̡ϭέ΍ ϥ΍ή̰ϔϨηϭέ .Ϊϣ΁ ζϴ̡ ϥ΍ή̰ϔϨηϭέ ϦϴΑ ̶̳έΰΑ ̵Ύϫ ϪθϗΎϨϣ ϥΎϣί ϥ΁ έΩ .Ϊϧ΍έά̳ ̶ϳΎϘϳήϓ΁ ϞϳΎΒϗ ϥΎϴϣ
̶Θϓήθϴ̡ ΖϬΟ έΩ Ϣϫ ϭ ̵ίέϭ ϪϔδϠϓ ΖϬΟ έΩ Ϣϫ ˬ̶ϧ΍Ω ̶ϘϴγϮϣ ΖϬΟ έΩ Ϣϫ ϮΗ ΖϴϟΎόϓ Ϫ̯ ΪϧΩή̯ έΩΎλ έΰΘϳ΍Ϯη ϪΑ ΏΎτΧ ̶̯ήΘθϣ
ϥ΁ έΩ ) .̶Ϩ̯ ΖΑΎΒσ ϥΎϴϣ΍ΰΟ ϥΎϴϣ ΎϘϳήϓ΁ έΩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎΗ Ζγ΍ ήΗ ϊϓΎϧ έΎϴδΑ ΖϳήθΑ ̵΍ήΑ βϳέΎ̡ έΩ ˬ̵΍ ϩΩή̯ ̶γΎϨη Ζδϳί έΩ Ϫ̯
αΎδΣ΍ Ϧϣ Ζϔ̳ ̶ϣ ϭ΍ Ύϣ΍ Ϊη ̶ϣ έΩΎλ έΰΘϳ΍Ϯη ΕήΒϟ΁ Ϊο ήΑ ̵ή̰ϔϨηϭέ ̶ϧΎϬΟ ̵ Ϫϴϣϼϋ΍ Ϫγ (.ΩϮΑ ̶ϣΪϴ̡΍ ΎϘϳήϓ΁ έΩ ϡ΍ΰΟ ϥΎϣί
ΖγΩ ϭ ϢϨ̯ ̭ήΗ ΍έ ϡΩήϣ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶Ϥϧ ϩίΎΟ΍ ϥ΍ΪΟϭ .ΪϨΘδϫ έϭΩ Ζϴόϗ΍ϭ Ύϳ ΪϨΘδϴϧ Ζϴόϗ΍ϭ Ύϳ Ύϫ ϥ΁ ˬΖγ΍ Ζϴόϗ΍ϭ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ϢϨ̯ ̶ϣ
̵ή̰ϔϨηϭέ ϥΎϳήΟ Ϟ̯ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎΘγ΍Ω Ϧϳ΍ ί΍ ̶Ϡμϔϣ ̵Ύϫ εέ΍ΰ̳ ΏΎΘ̯ Ϧϳ΍ ...ί΍ ζϨ̯ ϭ ϪθϳΪϧ΍ ̵Ύϫ΍ήΟΎϣ :̭.έ ) .Ζη΍ΪϧήΑ
έΩ βϴ̯΍ΰΘϧ΍ίΎ̯ (.Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϡ΍ Ϫϔϴχϭ Ϫ̯ Ζγ΍ ϡΩϮΧ βΣ Ζϔ̳ ̶ϣ ϭ΍ ̶ϟϭ ΪϧΩϮΑ νήΘόϣ έΰΘϳ΍Ϯη ϪΑ Ϧ̡΍̫ ϭ Ύϴϟ΍ήΘγ΍ ̶ΘΣΎϳ Ύ̡ϭέ΍
Ϫ̯ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ .ϢϨ̯ ̶ϣ ϢϳΪϘΗ έΰΘϳ΍Ϯη ΕήΒϟ΁ ̶Ϩόϳ ˬΎϣ ϥΎϣί ̵ΰϴγ΁ ΍Ϯδϧ΍ήϓ ϪΑ ΍έ ΏΎΘ̯ Ϧϳ΍ :ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϖΣ ϩ΍έ ϪΘθ̳ήγ ΏΎΘ̯ ̵ ϪϣΪϘϣ
ϭ ΩϭΎ̰Α ΍έ ΩϮΧ ϥϭέΩ ΪϳΎΑ ϥΎδϧ΍ ΖϳΪΟ ϭ Ζϗ΍Ϊλ ϥΎϤϫ ΎΑ ϪΘϓέ Ϣϫ ̵ϭέ ϭ Ωέ΍Ω subjective ϪΒϨΟ ̮ϳ ϕϼΧ΍ ϭ Ζγ΍ έΰΘϳ΍Ϯη ΎΑ ϖΣ
ί΍ήΗ ̶ϓϮδϠϴϓ ˬΩϮΑ ϩΪϧ΍έά̳ ̵ίέϭ ϪϔδϠϓ ϪΑ ΍έ ϝΎγ ϞϬ̩ Ϧϳ΍ ϭ ΩϮΑ ϪΘθ̳ήΑ έΰΘϳ΍Ϯη ή̳΍ ΪϳΎη .ΪϨ̯ ̶ϣ βΣ Ϫ̩ ΍έ ΩϮΧ ̵ Ϫϔϴχϭ ΪϨϴΒΑ
ϡΎϧ ϪΑ ΖηϮϧ ̶ΑΎΘ̯ ϭ΍ .Ζγ΍ ̶ϟΎϋ έΎϴδΑ ̵ΎϫέΎ̯ ˬΩή̯ ̶ϣ ϥ΍έϭΩ ϥΎϤϫ έΩ Ϫ̯ ̶ϤϠϗ ̵ΎϫέΎ̯ ϥ΁ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎϤ̯ .Ϊθϧ Ύϣ΍ ˬΪη ̶ϣ ϝϭ΍
ήΧ΍ϭ΍ έΩ Ϫ̯ ̵΍ ϪΤϔλ ΪϨ̩ έΩ ϭ΍ .ϡ΍ ϩΩί ϢϠϗ ςϘϓ Ϧϣ ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎΑ .Ζγ΍ ̮ϴγϼ̯ ϭ ̶ϟΎϋ έΎϴδΑ έΎ̯ ̮ϳ Ϫ̯ ΢ϴδϣ ̶̳Ϊϧί
ϥΎϤϴθ̡ Ϣϫ Ϧϳ΍ ί΍ ϥϻ΍ Ύϣ΍ ϡ΍ ϪΘηϮϧ Ώ΍ϮΧ ϭ Εή̩ ̵ ϪϠλΎϓ έΩ ςϘϓ Ζγ΍ ϩΪη ̵έΎΟ ϢϤϠϗ ήΑ ΍έ Ϫ̩ ϥ΁ " :Ζϔ̳ ̶ϣ ΖηϮϧ εήϤϋ
΍έ έΰΘϳ΍Ϯη ΕήΒϟ΁ ΩϮη ̶Ϥϧ Ϊγέ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ".Ϊϴθ̯ ήγ ̶ϳΎϘϳήϓ΁ ̮ϳ ̵ ϪΒϠ̯ ϪΑ Ϊη ̶ϣ Ϣϫ Ώ΍ϮΧ ϭ Εή̩ ϥΎϴϣ ̵ ϪϠλΎϓ έΩ .ϢΘδϫ
̶̳Ϊϧί Ϫ̯ ΪϨΘϔ̳ ̶ϣ ΍ίήΗ έΩΎϣ ϪΑ ̵έΎϴδΑ .Ωή̯ ΕϮϓ ζϴ̡ ϝΎγ ΪϨ̩ ϦϴϤϫ Ϫ̯ ΩϮΑ ΍ίήΗ έΩΎϣ Ϣϫ ϢΘδϴΑ ϥήϗ έΩ ˬΩή̯ Ζϣϼϣ
ϭ΍ .ϢϨ̯ ̶ϣ ΕΩΎΒϋ action έΩ ΍έ ΍ΪΧ ̶ϟϭ ϡέ΍Ω contemplation έΩ ̶ϳΎϫΩ΍ΪόΘγ΍ Ϧϣ Ζϔ̳ ̶ϣ ϭ΍ Ύϣ΍ ˬεΎΑ ϪΘη΍Ωcontemplative
̶̳Ϊϧί ϥ΁ ϕ΍Ϊμϣ ˬΩέ΍Ω ϕ΍Ϊμϣ ϩΰΠόϣ Ζϔ̳ ΩϮθΑ ή̳΍ .Ζϓέ ϥΎΘγϭΪϨϫ ϪΑ ϭ Ωή̯ Ύϫέ ΍έ Ύ̡ϭέ΍ ̶̴ϟΎγ 93 Ϧγ ΎΗ 19 Ϧγ ί΍
Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ΍˱ήϴΧ΍ .Ζγ΍ ϩΰΠόϣ ˬΪϨ̯ ̶̳Ϊϧί Ζγ΍ ϪΘϓΎΑ ̶ϧϮ̳ ΎΑ Ϫ̯ ̶ϔϴ̯ ϭ αΎΒϟ ΖγΩ ϭΩ ϭ ̵ήγϭέ ϭΩ ΎΑ Ϊϧ΍ϮΘΑ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ίήΗ
ΕΎϗϼϣ ϡΎ̴Ϩϫ ̟Ύ̡ ˮΖγ΍ ϩΩή̯ Ϫ̩ Ύϣ΍ .Ζγ΍ ϩΩϮΑ έϻΩ έ΍ΰϫ ΞϨ̡ ϪΑ ̮ϳΩΰϧ ˬΖγ΍ ϪΘη΍Ω ̶̳Ϊϧί ήγ΍ήγ έΩ ΍ίήΗ ϢϧΎΧ Ϫ̯ ̶ΟήΧ Ϟ̯
Ύϳ΁ :Ζϔ̳ Ώ΍ϮΟ έΩ ΍ίήΗ έΩΎϣ ϭ ΪϳΩή̯ ̶ϣ contemplation εΎ̯ ̵΍ Ύϣ΍ ˬΪϴΘδϫ ΢ϴδϣ ΏϮΒΤϣ ΎϤη ΍ίήΗ έΩΎϣ :Ζϔ̳ ΪϨϫ έΩ ϭ΍
̵ ϪΒϨΟ ϕϼΧ΍ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ ˮϢγήΑ ϢΘδϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎΠ̯ ϪΑ contemplation ΎΑ Ϧϣ ˮΩέ΍Ω ΩϮΟϭ ΢ϴδϣ Ωΰϧ ΖϴΑϮΒΤϣ ί΍ ήΗϻΎΑ ̵ΰϴ̩
̶ϣ βϳΪϗ ̵΍ίήΗ Ύϳ ϭίϮγ Ύϳ ϭ ΕέΎϬ̯΍ήΘδϳΎϣ ˬ̵ΩϮΑ ϩΩή̯ contemplation ή̳΍ ϮΗ Ζϔ̳ ΍ίήΗ ϪΑ ΩϮη ̶Ϥϧ .Ωέ΍Ωsubjective
Ϧϳ΍ ΦγΎ̡ ˬΖγ΍ ϦϴθϨϟΩ έΎϴδΑ ˬΪηΎΑ Ύϣ ήϴδϣ ΖϳΎϬϧ ˬΩϮΧ ϥΩή̯ εϮϣ΍ήϓ ή̳΍ Ϫ̯ ΪϴϳϮ̴Α ή̳΍ .Ζγ΍ ίΎΠϋ΍ ήγ΍ήγ ΍ίήΗ ̶̳Ϊϧί .̵Ϊη
̶ϣ ή̳΍ ̶Ϩόϳ .ϢϴϨ̰Α ˬΪϴϨ̯ ̶ϣ ΩΎϬϨθϴ̡ ΎϤη Ϫ̯ ΍έ ̵έΎ̯ ϢϴΘδϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ύϣ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΧ ΖγέΩ ΎϤη ϦΨγ Ϣϳ΍ ̶σήη ϪΑ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΧ
ϕέΎϓ ΪϳΩ.Ζγ΍ ήΗΎΒϳί ̶ϟΎϤΠϟ΍ ϢϠϋ υΎΤϟ ϪΑ Ϟϗ΍ϻ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ .ΩϮΑ ΎϤη ΎΑ ϖΣ ˬϢϴϨ̯ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ϥΎϣΩϮΧ έΎϴΘΧ΍ ̵ϭέ ί΍ ϢϴΘδϧ΍ϮΗ
ϖϠόΗ ί΍ ϕέΎϓ ΪϳΩ ̶ΘΧΎϨη ̶ϳΎΒϳί υΎΤϟ ί΍ .ϻ΍ϭ ϭ ϢϴΨϓ έΎϴδΑ έΎϴδΑ Ύϣ΍ ˬΖγ΍ ϖϠόΗ ϥ΁ έΩ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ϪδϳΎϘϣ ̵ΪϳΩ ΎΑ ΍έ ϖϠόΗ ϪϧϮ̳ ήϫ ί΍
Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ωέ΍Ω Ε΍Ϋ ΐΣ Ϫ̯ ̵ΩϮΟϮϣ .ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ Ε΍Ϋ ΐΣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ νήϓ ζϴ̡ ̮ϳ Ύϫ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ Ύϣ΍ .Ζγ΍ ήΘϬΑ
ͿΎΑ ̵ΎϘΑ ϭ Ϳ΍ ̶ϓ ̵ΎϨϓ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ Ύϣ ̵Ύϓήϋ.ΪϨϴΑ ̶ϣ Ε΍Ϋ ΐΣ ϮΗή̡ έΩ ΍έ ΰϴ̩ ϪϤϫ έΎϴΘΧ΍ ϥϭΪΑ ˬΪϨϴΒϧ Ε΍Ϋ ΐΣ ϮΗή̡ έΩ ΍έ ̵ΰϴ̩
ϩήτϗ Ϫ̯ ϢϴΘδϫ Ϧϳ΍ ή̰ϓ ϪΑ Ύϣ .ΖγΎϳέΩ ˬΎϳέΩ ϭ ϩήτϗ ˬϩήτϗ Ϫϧή̳ϭ ΖγΎϳέΩ ΎΑ ή̳΍ ˬΖγΎϳέΩ ϩήτϗ .Ϊϧέ΍Ω ΍έ ΎϘΑ ̵ ϪϏΪϏΩ ̶Ϩόϳ
ϪϠΑ ˮϢϳ΍ ϩΩή̯ εϮϣ΍ήϓ ϪϧϮ̴̩ ΍έ ΩϮΧ Ύϣ΍ ΪηΎΑ έϮσ Ϧϳ΍ ή̳΍ .ϢϴϧΎϣ ̶ϣ ϪθϴϤϫ νϮϋ έΩ Ύϣ΍ ˬϢϴϨ̯ ̶ϣ ̶ϧΎϓ ΎϳέΩ έΩ ΍έ ΩϮΧ ΍άϟ Ϊ̰θΨϧ
εϮϣ΍ήϓ Ϊϳέ΍Ϊϧ ΖγϭΩ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ΎϤη Ϫ̯ Ϣϳ΍ ϩΩή̯ εϮϣ΍ήϓ ΩϮΧ ί΍ ΍έ ̶ϳΎϫ ΖΣΎγ ̮ϳ ϭ ΎϫΩϮΧ ̮ϳ Ζϔ̳ ΩϮη ̶ϣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΖϳΎϬϧ
΍έ ΕΎϴϠΠΗ Ϧϳ΍ Ύϣ Ύϣ΍ ΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϠΠΗ Ύϫΰϴ̩ Ϧϳ΍ έΩ ΎϫΎϤη Ε΍Ϋ ΐΣ .Ϣϳέ΍Ϊϧ ϢϠϋ ϭ ΕέΪϗ ϭ ΖϴΑϮΒΤϣ ϭ ΕήϬη ̵ ϪϏΪϏΩ Ύϣ ϼ
˱ Μϣ .ΪϴϨ̯
.Ϣϳέ΍Ϊϧ ΖγϭΩ ΍έ ϥΎϣΩϮΧ ϼ
˱ λ΍ Ζϔ̳ ΩϮη ̶ϣ ϪϧϮ̴̩ Ύϣ΍ .Ϣϳέ΍Ϊϧ

Ϫ̯ ̶Θϗϭ Ύϳ Ζγ΍ ϕϮθόϣ ΩΎϳ ϪΑ ϖηΎϋ ̶Θϗϭ ̶Ϩόϳ .Ζδϴϧ Ϣϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϴϳϮ̴Α Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ύϳ΁ .Ζγ΍ ̶θΨΑ ϡ΍έ΁ ˬ̶ϳΎΒϳί ΖϴλΎΧ Ϧϴϟϭ΍
Ζγ΍ ̶ΘΣϼϣ ϭ ϦδΣ ήσΎΧ ϪΑ (ϩΎηΩΎ̡ ϭ ̭ΰϴϨ̯ ϥΎΘγ΍Ω ) ϢΘδϫ ϭ΍ ϖηΎϋ Ϧϣ Ϫ̯ ̶δ̯ .Ωέ΍Ϊϧ ζϣ΍έ΁ ˬΪϨ̯ ̶ϣ βΣ ΍έ ϕϮθόϣ έϮπΣ
.ϡ΍ ϪΘδΑ ϝΩ ϭ΍ ϪΑ ϡήΑ ̶ϣ ϭ΍ ΖΣϼϣ ί΍ Ϫ̯ ̶Ηάϟ ϞϴϟΩ ϪΑ Ϧϣ .ΪϧΎϣ ̶Ϥϧ ̶ϗΎΑ ϖθϋ ˬΩϭήΑ ΖγΩ ί΍ ΖΣϼϣ ϥ΁ ή̳΍ .ϢϨϴΑ ̶ϣ ϭ΍ έΩ Ϫ̯
έΩ ϖηΎϋ ̶Ϩόϳ .Ωέ΍Ϊϧ ΎϨόϣ ϭ΍ ϪΑ ̶̴ΘδΒϟΩ ή̴ϳΩ ˬΩϭήΑ ΖγΩ ί΍ ϭ΍ ΕϻΎΣ Ϧϳ΍ ϭ ϢϳΪϨΒΑ ϝΩ ϭ΍ ϪΑ ̶δ̯ ̶Σϭέ ΕϻΎΣ ϞϴϟΩ ϪΑ ή̳΍ ϝΎΣ
Ϧϳ΍ ̶Θϗϭ ΩϮΑ ϩΩή̯ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ΩϮΧ ή̳΍ .Ζγ΍ ϩΩή̰ϧ εϮϣ΍ήϓ ΍έ εΩϮΧ ΍άϟ ΩήΑ ̶ϣ Εάϟ ϥ΁ ί΍ Ϫ̯ ΪϨϴΑ ̶ϣ ΍έ ̶ϓΎλϭ΍ ΩϮΧ ϕϮθόϣ
ςϘϓ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϡϭΩ ̵ Ϫϣίϻ ̵ ϪΠϴΘϧ.ΪϧΎϣ ̶Ϥϧ έ΍ήϗήΑ ˬΪϧΎϣ ̶ϣ ̶ϗΎΑ ϥΎϨ̪Ϥϫ ϖθϋ ˬΪη ̶ϣ ϞϳΪΒΗ ̵ή̴ϳΩ Ζϔλ ϪΑ Ζϔλ
̵ϮϧΎΛ ̵ήϣ΍ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ Ϣϫ ϥ΍ή̴ϳΩ Ρϼλ΍ ϪΑ ϪΘΒϟ΍ Ωέ΍Ω ϒϗϮΗ ϥ΍ή̴ϳΩ Ρϼλ΍ ήΑ ϭ΍ Ρϼλ΍ ή̳΍ .ΪηΎΑ ΩϮΧ Ρϼλ΍ ̵ ϪθϳΪϧ΍ έΩ ΪϳΎΑ
̶ϳΎΟ έΩ ΪϨϴΑ ̶ϣ ή̳΍ .ΪηΎΑ ϥΩή̯ ΏϮΧ ϭ ϥΩϮΑ ΏϮΧ ή̰ϓ ϪΑ ΪϳΎΑ ˬΪηΎΑ ΩϮΧ Ρϼλ ϭ Ρϼλ΍ ή̰ϓ ϪΑ ΪϳΎΑ ςϘϓ ϭ ςϘϓ Ϫϧή̳ϭ Ωί΍Ωή̢Α
Ρϼλ΍ ϭ Ρϼλ ή̰ϓ ϪΑ ϪϤϫ ˯ΎϴΒϧ΍ .Ωί΍Ωή̢Α ϥ΍ή̴ϳΩ Ρϼλ΍ ϪΑ Ϣϫ ΎΟ ϥ΁ έΩ ˬΖδϴϧ ήϳά̡ ϥΎ̰ϣ΍ ϥ΍ή̴ϳΩ Ρϼλ ΎΑ ΰΟ ζΣϼλ
Ϣϫ ̶Σϼλ΍ ϭ Ρϼλ Ϫ̯ Ϧϳ ήΑ Ωέ΍Ω ϒϗϮΗ ΢Ϡλ΍ ϭ Ρϼλ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϧΩή̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ ̶ϫΎ̳ ΪϨΘη΍Ω Ϫ̯ ̵ΪϳΩ ϥ΁ ΎΑ Ύϣ΍ ΪϧΩϮΑ ϥΎηΩϮΧ
ΎΑ ϭ ΪϧΩϮΑ ϥΎηΩϮΧ ή̰ϓ ϪΑ ϪϤϫ Ύϓήϋ ϭ ϥΎ̳έΰΑ ˬΎϴΒϧ΍ Ϫϧή̳ϭ .ΪϨΘΧ΍Ωή̡ ̶ϣ ϥ΍ή̴ϳΩ Ρϼλ΍ ϪΑ Ϣϫ ΍ΪϘϣ ϥΎϤϫ ϪΑ ϭ ΪϳΎϴΑ ΪϳΪ̡ ϥ΍ή̴ϳΩ έΩ
ϪόϣΎΟ Ϫ̯ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ή̰ϓ ̶πόΑ .ΪϴϨ̰ϧ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ϥΎΗΩϮΧ Ϫ̯ Ζϔ̳ ΪϳΎΑ ˬΪϴϨ̯ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ϥΎΗΩϮΧ Ζϔ̳ ϡΩήϣ ϪΑ ΪϳΎΒϧ ϩΎ̳ ̨ϴϫ ΚϴΣ Ϧϳ΍
εϮϣ΍ήϓ ΍έ ϥΎηΩϮΧ ˬΩ΍ήϓ΍ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ Ρϼλ΍ ̶Θϗϭ ϪόϣΎΟ Ϫ̯ ̶ϟΎΣ έΩ ΪϨϨ̯ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ϥΎηΩϮΧ ˬΩ΍ήϓ΍ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ Ρϼλ΍ ̶Θϗϭ
΍ϮϧϮ̰Η ϻ " :ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϥ΁ήϗ .ϥΎϣΩϮΧ ϥΩή̰ϧ εϮϣ΍ήϓ ΖϤϴϗ ϪΑ Ϫϧ ˬϢϳϮη ̶ϣ ϩΪϴθ̯ ̶ϫΎΒΗ ϭ ΩΎδϓ ϪΑ ϥΎϣΩϮΧ Ρϼλ΍ ΖϤϴϗ ϪΑ Ύϣ .ΪϨϨ̰ϧ
Ϫ̯ Ϊϧ΍Ω ̶ϣ ̶Α΍άϋ ϦϳήΗ ̱έΰΑ Ϫ̰ϠΑ Ϊϧ΍Ω ̶Ϥϧ ̶ΑϮϠτϣ ΰϴ̩ ΎϬϨΗ Ϫϧ ΍έ ΩϮΧ ϥΩή̯ εϮϣ΍ήϓ ϥ΁ήϗ "[23]ϢϬδϔϧ΍ ϢϬϴδϧ΄ϓ Ϳ΍ ΍Ϯδϧ ϦϳάϟΎ̯
ζϣ΍ήϓ ΍έ ϥΎηΩϮΧ Ϫ̯ Ωή̯ ̵έΎ̯ ΍ΪΧ ϭ ΪϧΩή̯ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ΍ΪΧ Ϫ̯ ΪϴηΎΒϧ ̶ϧΎδ̯ ϞΜϣ" :ΪϳϮ̳ ̶ϣ ΍άϟ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ΏΎϘϋ ϥ΁ ϪΑ ΍έ Ύϣ ΍ΪΧ
Ϫ̯ ̶ϧ΍ΰϴϣ ϪΑ Ύϫ ϡΩ΁ .Ϣϳΰϳή̴Α ϥ΁ ί΍ ΪϳΎΑ ̶ΘϤϴϗ ήϫ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ήϣ΍ ϭ ΖγΎϣ ϝΎϤϋ΍ ΏΎϘϋ ϊϗ΍ϭ έΩ ̶ηϮϣ΍ήϓ ΩϮΧ ̶Ϩόϳ "[24].ΪϨϨ̯
Ύϧ ϭ ϢϟΎψϣ ΄θϨϣ Ϫγ Ύϫ Ϧϳ΍ .Ϊϧέ΍Ϊϧ ΩΎδϓ ϭ ϢϠχ ϭ ϮϠϋ ΪϨ̯ ̶Ϥϧ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ΩϮΧ Ϫ̯ ̶ϣΩ΁ .Ϊϧέ΍Ω ϮϠϋ ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ϥΎηΩϮΧ
ϦΘη΍ά̳ ϦϴΑ ϩέΫ ˬϢϴηΎΑ ϥΎϣΩϮΧ ή̰ϓ ϪΑ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ή̳΍.ΪηΎΑ ϥΎΗΩϮΧ ϪΑ ϥΎΘγ΍ϮΣ Ύ˱ Ϥϳ΍Ω Ϫ̯ Ζϔ̳ ΪϳΎΑ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .ΪϨΘδϫ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ̵Ύϫ ̶ϧΎϣΎδΑ
Ύϣ .ΪηΎΑ ϒτόϨϣ ϥΎϣΩϮΧ ϪΑ ΪϳΎΑ Ύϫ ϦϴΑ ϩέΫ ϪϤϫ .Ωέ΍Ω ήϴΛΎΗ ϭ Ζγ΍ β̰ϋ ΖϬΟ έΩ Ύ˱ Ϩϴϋ Ϫ̰ϠΑ ˬΖγ΍ Ϯϐϟ ςϘϓ Ϫϧ ϥ΍ή̴ϳΩ ̶̳Ϊϧί ̵ϭέ
.ϢϨ̯ ̶ϣ Ϫϗ΍Ϊϣ ϡΩϮΧ ̶̳Ϊϧί ί΍ ήΘθϴΑ ̶ϠϴΧ ϥ΍ή̴ϳΩ ̶̳Ϊϧί ̵ϭέ Ϧϣ .Ϣϳέ΍Ϊϧ ϦϴΑ ϩέΫ ϥΎϣΩϮΧ ̵ϭέ Ύϣ΍ ˬϢϳέ΍Ω ϦϴΑ ϩέΫ ϪϤϫ ̵ϭέ
Ϫ̰ϠΑ ˬϢϴϨ̰Α ΍έ ̵ΪΣ΍ ̵ ϪψΣϼϣ ΪϳΎΒϧ ˬϢϳΩ΍Ω κϴΨθΗ ϖΣ ΍έ ̵ΰϴ̩ ή̳΍ ˬϢϴΘδϫ ΎϬϨΗ ϥΎϣΩϮΧ Ύϣ ή̳΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϡϮγ ϡίϻ ̵ ϪΠϴΘϧ
̶Ϥϧ ϞϤϋ Ύϫ ̵ΪΑ ϭ Ύϫ ̶ΑϮΧ ̵ΎπΘϘϣ ϪΑ Ύϣ΍ ˬϢϴϫΩ ̶ϣ κϴΨθΗ ΍έ Ύϫ ̵ΪΑ Ύϳ ϭ Ύϫ ̶ΑϮΧ Ύϣ ήΜ̯΍ .ϢϴϨ̯ ϞϤϋ ϥΎϣΩϮΧ κϴΨθΗ ϪΑ ΪϳΎΑ
ή̰η Ύϳ νϮϋ έΎψΘϧ΍ ή̳΍ .ΪϴϫΩ ̶Ϥϧ ΖγΩ ί΍ ΍έ ϥΎΗΩϮΧ ΎϤη Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΩΎϘΘϋ΍ Ϧϳ΍ ϡϭΩ ̵ ϪΠϴΘϧ.ϢϴϨ̯ ̶Ϥϧ ̶ϳΎϬϨΗ αΎδΣ΍ ΍ήϳί ˬϢϴϨ̯
ΖΒΤϣ ϞϴϟΩ Ϧϳ΍ ϪΑ .Ωήϴ̳ ̶Ϥϧ ̶ΘγΎ̯ ϥΎΘϟΩ έΩ ϥ΍ή̴ϳΩ ΖΒΤλ ˬΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ ϩΩέϭ΁ήΑ ΍έ έΎψΘϧ΍ Ϧϳ΍ ϥ΍ή̴ϳΩ ̶Θϗϭ ˬΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ϥ΍ή̴ϳΩ ί΍
ϥϮ̩ ˬΪϳΎϴΑ ΪϳΪ̡ Ϧϣ έΩ ϊϗϮΗ Ϧϳ΍ ή̳΍ .ΪϨΘη΍Ϊϧ ˰ ή̰η ϊϗϮΗ Ϫϧ ϭ νϮϋ ϊϗϮΗ Ϫϧ ˰ ̶όϗϮΗ ̨ϴϫ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ί΍ Ϫ̯ Ωή̯ ̶ϣ Ϊηέ Ύϓήϋ ϝΩ έΩ
̶ϧϼϓ Ϫ̯ ΪϨϳϮ̳ ̶Ϥϧ ϭ Ϊϧϭέ ̶ϣ ΩϮΧ ̶̳Ϊϧί ϭ έΎ̯ ϝΎΒϧΩ ϪΑ Ύϫ ϡΩ΁ ̶Ϩόϳ .ΩϮη ̶Ϥϧ ϩΩέϭ΁ήΑ ϊϗϮΗ Ϧϳ΍ Ωέ΍Ϯϣ ϕΎϔΗ΍ ϪΑ ΐϳήϗ ήΜ̯΍ έΩ
̶ϣ βΣ ΍έ ΩϮΧ ̶ϳΎϬϨΗ ϭ ΖγΎϬϨΗ ΪϨ̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ Ϫ̯ ̶ϣΩ΁.ΪϧΎϣ ̶Ϥϧ έ΍ήϗήΑ Ϧϣ ϝΩ έΩ Ύϫ ϡΩ΁ Ϧϳ΍ ΖΒΤϣ .Ωή̯ ΍έ έΎ̯ ϥϼϓ Ϧϣ ̵΍ήΑ
Ϧϳ΍ ΩϮΧ.Ωέ΍Ϊϧ β̯ ̨ϴϫ ί΍ ̵έΎψΘϧ΍ ̨ϴϫ ϥ΁ ϝΎΒϗ έΩ Ύϣ΍ ΪϫΩ ̶ϣ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ε΍ Ϫϔϴχϭ "Ϟϣ΍ ̶Α ϞϤϋ " ϭ "ζϫ΍ϮΧ ̶Α ζϨ̯ " ˬΪϨ̯
ΎϤη ΍ή̩ Ϊϴϧ΍Ω ̶ϣ :ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ .ΪϫΩ ̶ϣ ϡΩ΁ ϪΑ ϥ΍ή̴ϳΩ ϝ΍ϮΣ΍ ϪΑ ΖΒδϧ ̶ΗήϴμΑ ωϮϧ ̮ϳ ΐϠτϣ
ϭ Ϊϳέ΍Ω ϊϗϮΗ Ϧϣ ί΍ ΎϤη Ύϣ΍ ϡέ΍Ϊϧ ̶όϗϮΗ ΎϤη ί΍ Ϧϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ήσΎΧ ϪΑ ˮϢΑΎϳέΩ ΍έ ΎϤη ϝΎΣ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ Ϧϣ Ύϣ΍ ΪϴΑΎϳέΩ ΍ήϣ ϝΎΣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ
ί΍ ̶δ̯ ̶Θϗϭ ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ .ϡέ΍Ϊϧ ΎϤη ί΍ ̶όϗϮΗ Ϧϣ Ύϣ΍ .ΪϴϨ̯ ̶ϣ ϥΎϤ̳ ϢΘδϫ Ϫ̩ ϥ΁ ί΍ ήϴϏ ΍ήϣ ˬΩϮη ̶Ϥϧ ϩΩέϭ΁ήΑ ϊϗϮΗ ΎϤη ̶Θϗϭ
ΞϬϧ έΩ ϥ΁ ϢϬϓ ϭ ̶ϳΎϬϨΗ Ϧϳ΍ Ωέ΍Ϯϣ .Ωέ΍Ω ̵ήΘθϴΑ ϖϴϓϮΗ ϭ Ζγ΍ ήΗήϴμΑ ΩϮΟϮϣ ϥ΁ ϪΑ ΖΒδϧ ΩϮΧ ΖΧΎϨη έΩ Ωέ΍Ϊϧ ̶όϗϮΗ ̵ΩϮΟϮϣ
̶ϣ ϥΎϣΩϮΧ ̶ϳΎϬϨΗ ϢϬϓ ΍έ ̶ϨϳΩ ϕϼΧ΍ ϪϔϟΆϣ Ϫγ ί΍ ̶̰ϳ Ϫ̯ ̵ΪΣ ϪΑ ˬΩέ΍Ω ΖϴϤϫ΍ έΎϴδΑ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ ϪΘ̰ϧ Ϧϳ΍.Ζγ΍ ϢϬϣ έΎϴδΑ ϪϏϼΒϟ΍
.Ϣϧ΍Ω

:ϢϬϣ ̵ ϪΘ̰ϧ ̮ϳ ̵έϭ΁ΩΎϳ
ˮΪϨϣΎϧ ̶ϣ ̶ΑήϏ ϦϳΩ ΍έ ϡϼγ΍ ϦϳΩ ΍ή̩
ϥΎϳΩ΍ .ΪϨϣΎϧ ̶ϣ ΏήϏ ̲Ϩϫήϓ ˬΪϧ΍ ϪΘγΎΧήΑ Ϧ̡΍̫ ϭ ΪϨϫ ϭ Ϧϴ̩ ̱έΰΑ ̵ ϪϴΣΎϧ Ϫγ ί΍ Ϫ̯ ΍έ ̶ϳΎϫ ̲Ϩϫήϓ ϭ Ύϫ ϥΪϤΗ ̵ ϪϤϫ
̶ϗήη ϥΎϳΩ΍ ...ϭ αϮϴδϔϨ̯ ˬϮ΋΍Ω ˬ΍ΩϮΑ Ϧϴϳ΁ ϞΜϣ ̶ϧΎϳΩ΍ ϪΑ ϭ ΪϧϮη ̶ϣ ϩΪϴϣΎϧ ̶ΑήϏ ϥΎϳΩ΍ Ϊϧέ΍Ω ϖϠόΗ ϡϭΩ ̵ ϪϴΣΎϧ Ϫγ ϪΑ ϥϮ̩ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍

ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ˬΪϨϣΎϨΑ ̶ΑήϏ ϦϳΩ ΍έ ϡϼγ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥΩϮΑ ΐϳήϏ ϭ Ώ΍ήϐΘγ΍ ΖϠϋ ϭ Ϊϧέ΍Ω ϖϠόΗ ϝϭ΍ ̵ ϪϴΣΎϧ Ϫγ ϪΑ ΍ήϳί ˬΪϨϳϮ̳ ̶ϣ
ΕϭΎϔΗ ΖϴΤϴδϣ ϭ ΖϳΩϮϬϳ ϭ ϡϼγ΍ ϦϴΑ έΪϗ ϥ΁ .Ωέ΍Ω έΎ̯ ϭ ήγ ΖϴΤϴδϣ ϭ ΖϳΩϮϬϳ ϭ ϡϼγ΍ ΎΑ ςϘϓ ϭ Ωέ΍Ϊϧ ̶ϳΎϨη΁ ̶ϗήη ̲Ϩϫήϓ ΎΑ ΎΗ
Ύϣ΍ ˰ ̶Βϫάϣ ϭ ̶ϨϳΩ ΪόΑ έΩ Ϫ̩ ϭ ̶ϧΎϓήϋ ΪόΑ έΩ Ϫ̩ ˬ̶ϔδϠϓ ΪόΑ έΩ Ϫ̩ ˰ Ϊϧ΍Ω ̶ϣ ϪΟϮϣ ήϴϏ ΍έ Ϫγ Ϧϳ΍ ϥΩή̯ ϪγΎ̯ ̮ϳ Ϫ̯ ΪϨϴΑ ̶ϣ
ί΍ ˬΪϨΘδϫ έϭΩ ϪΑ ̶ΑήϏ ϥΎϳΩ΍ ί΍ έΪϘ̩ Ύϫ ϥ΁ Ϫ̯ ΪϨϴΑ ̶ϣ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ ̶ϳΎϨη΁ ̶ϗήη ̵Ύϫ ϪϔδϠϓ ϭ ϥΎϓήϋ ϭ ̶ϗήη ϥΎϳΩ΍ ΎΑ ϥΎδϧ΍ ή̳΍
ΎΑ ̶ΑήϏ ϥΎϳΩ΍ ϥΩή̯ ϪγΎ̯ ̮ϳ ϭ Ϣϫ ΎΑ ̶ϗήη ϥΎϳΩ΍ ϥΩή̯ ϪγΎ̯ ̮ϳ ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .ΐϫάϣ ϭ ϦϳΩ ΩϮΧ ΎΗ ϭ ϥΎϓήϋ ΎΗ ϪΘϓή̳ ϪϔδϠϓ
έΪϗ ϥ΁ ˬΪηΎΒϧ ήΒΧ ΎΑ ̶ΑήϏ ̵Ύϫ ϥΎϓήϋ ϭ Ύϫ ϪϔδϠϓ ϭ ϥΎϳΩ΍ ί΍ ̶ϗήη ̮ϳ ή̳΍.Ζγ΍ ΰϳΎΟ ̶ΑήϏ ϥΎϳΩ΍ ί΍ ̶ϗήη ϥΎϳΩ΍ ϥΩή̯ ΍ΪΟ ϭ Ϣϫ
ΕϭΎϔΗ Ϣϫ ΎΑ Ύϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ν΍ήΘϋ΍ ΪϣΎϨΑ ̶ϗήη ϥΎϳΩ΍ ΍έ Ϫγ Ϧϳ΍ ̶δ̯ ή̳΍ Ϫ̯ ΪϨϴΑ ̶ϣ ΕϭΎϔΗ αϮϴδϔϨ̯ ϭ ϭΪϨϫ ϭ ΍ΩϮΑ Ϧϴϳ΁ ϦϴΑ
΍άϟ ˬΪγέ ̶ϣ ϥΎϳΩ΍ ΎΑ έΪϗ ϥ΁ Ύϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϨϴΑ ̶ϣ ˬΩϮθΑ αΎϨη ΖϳΩϮϬϳ ϭ αΎϨη ΖϴΤϴδϣ ϭ αΎϨη ϡϼγ΍ Ωήϓ ϦϴϤϫ ή̳΍ Ύϣ΍ .Ϊϧέ΍Ω έΎϴδΑ
̵ΩϮϬϳ ϭ ̶Τϴδϣ ̶ΑήϏ ϥ΍ή̰ϔΘϣ ϦϴΑ ˬΖϴϠϋ ϼ
˱ Μϣ ̵ήϣ΍ ήϫ ΏΎΑ έΩ.ΪϨ̯ ΍ΪΟ ̶ΑήϏ ϥΎϳΩ΍ ί΍ ϭ ΪϨ̯ ϪγΎ̯ ̮ϳ ΍έ Ύϫ ϥ΁ ΩϮη ̶ϣ ήοΎΣ
ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ϩϮϠΟ ̱έΰΑ ζϳ΍ήΑ έΪϗ ϥ΁ Ύϫ ΕϭΎϔΗ Ϧϳ΍ ΪϨ̰ϧ ωϮΟέ ϕήη ϪΑ Ϫ̯ ̶δ̯ ή̳΍.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϳΎϫ ΕϭΎϔΗ ϥΎϤϠδϣ ϭ
ΪϴϨϴΒΑ ϭ ΪϳϮη ΎϨη΁ ϕήη ΎΑ ή̳΍ ̶ϟϭ .ΎΠ̯ ϦϴσϮϠϓ ήψϧ ϭ ΎΠ̯ ΎΗ Ϫγ Ϧϳ΍ ήψϧ ϭ ΎΠ̯ αϮΘϳή̰ϣΩ ήψϧ ϭ ΎΠ̯ ΎϨϴγ ϦΑ΍ ϭ ΍έΪλϼϣ ήψϧ
΍άϟ .Ζδϴϧ ϞϳΎϗ νήϋ ϭ ήϫϮΟ ϪΑ ̶δ̯ ϼ
˱ λ΍ ϕήη έΩ νήϋ ϭ ήϫϮΟ ΏΎΑ έΩ Ύϳ ˬΖγ΍ ήΧΆϣ ϝϮϠόϣ ί΍ ΍˱ΩϮΟϭ ˬΖϠϋ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̯
Ϧϳ΍ ϼ
˱ λ΍ ϕήη έΩ ˬΖόϴΒσ ϕϮϓ ϭ ϩΩΎϣ ̵΍έϭΎϣ ϭ ϩΩΎϣ ϦϴΑ ΰϴϣ ΏΎΑ έΩ Ύϳ Ζγ΍ ̶ϳΰΟ ν΍ήϋ΍ ϭ ήϫ΍ϮΟ Ω΍ΪόΗ έΩ ϑϼΘΧ΍ ΪϴϳϮ̳ ̶ϣ
΍άϟ ˬΪϳ΍ ϩΪϳΪϧ ΍έ Ύϫ ϥ΁ ί΍ ήϴϏ ̵Ω΍ήϓ΍ ̶ϟϭ ˬΪϳ΍ ϩΪϳΩ ΍έ ϩΩ΍ϮϧΎΧ ̮ϳ Ω΍ήϓ΍ ΎϤη Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϞΜϣ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ (ΩήΠϣ ϭ ̵ΩΎϣ ) ϩΩΎϣ ϭΩ
ϕήϓ ̶ϠϴΣ Ύϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ ΖγέΩ Ϫ̯ ΪϴϤϬϓ ̶ϣ ˬΪϴϨϴΑ ̶ϣ ΍έ Ύϫ ϩήϬ̩ ϭ Ύϫ ϪϓΎϴϗ ̶Θϗϭ Ύϣ΍ ˬΪϴϨ̯ ̶Ϥϧ αΎδΣ΍ ΍έ Ύϫ ϥ΁ ̵ΪϧϭΎθϳϮΧ
ϥΎϳΩ΍ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ˬΪϨϨ̯ Ρήσ ΍έ ΐϠτϣ ̶ΘΧΎϨη ϥΎδϧ΍ ΪϳΩ ί΍ ΪϨϫ΍ϮΧ ̶ϣ ̶Θϗϭ ϻ
˱ ϮϤόϣ ϥΎϴΑήϏ.Ϊϧέ΍Ω ΖϫΎΒη Ϣϫ ϪΑ ̶ϠϴΧ Ύϣ΍ Ϊϧ΍ ϩΩή̯
ϪΑ Ύϫ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ ̵ Ϫθϳέ ΪϧΪϘΘόϣ ϥϮ̩ (̵ϮγϮϣ ) ̮ϴϳ΍ίϮϣ ϥΎϳΩ΍ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ ̶γέήΑ ΍έ ϪϟΎδϣ Ϫ̯ ̶ϨϳΩ ΪϳΩ ί΍ ϭ ̶ΑήϏ
̶ϣ ΏήϏ ϭ ϕήη ϦϴΑ ΥίήΑ ΍έ ΖθΗέί ϦϳΩ Ύϣ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍.ϢϳήΑ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ϥΎϴϧ΍ήϳ΍ Ύϣ ςϘϓ ΍έ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ ϥΎϳΩ΍ .ΩΩή̳ ̶ϣήΑ ΖϳΪΌϬϳ
Ζϳ΍ϭέ ̵ ϪϤϫ έΩ ϥΎΘδϳΩΰϣ Ϧϴϳ΁ ̶Ϡ̯ έϮσ ϪΑ Ϫ̰ϠΑ ΖθΗέί ϦϳΩ ςϘϓ Ϫϧ ˭Ωή̯ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ̶ότϗ ήψϧ έΎϬχ΍ ΖθΗέί ϦϳΩ ΏΎΑ έΩ .Ϣϴϧ΍Ω
ϥ΁ έΩ ̶ΑήϏ ϥΎϳΩ΍ ί΍ ̶ϳΎϫ ϪϳΎϣ ϭ ̶ϗήη ϥΎϳΩ΍ ί΍ ̶ϳΎϫ ϪϳΎϣ .Ωήϴ̳ ̶ϣ έ΍ήϗ ΏήϏ ϭ ϕήη ΥίήΑ έΩ ̶ΘθΗέί Ζϳ΍ϭέ ϪϠϤΟ ί΍ Ύϫ
.ΪϨϧ΍Ω ̶ϣ ̶ΑήϏ Ϫϧ ϭ ̶ϗήη Ϫϧ ϩέ ̶̰ϳ ϭ ̶ΑήϏ ΍έ ϦϳΩ Ϫγ ϭ ̶ϗήη ΍έ ϦϳΩ ζη ˬϥΎϬΟ ̱έΰΑ ϦϳΩ ϩΩ ί΍ Ϣϫ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ
̵ΪϨϫ ϭ ̶ϗήη ϥΪϤΗ ˬΖγ΍ ϡϼγ΍ ί΍ ϞΒϗ ϥ΍ήϳ΍ ϥΪϤΗ ˬϥ΍ήϳ΍ ϥΪϤΗ ί΍ Ω΍ήϣ ή̳΍ Ϣϫ ϥ΍ήϳ΍ ϥΪϤΗ ΩέϮϣ έΩ(.ΏήϏ ϭ ϕήη ϦϴΑ ΥίήΑ έΩ )
ˬνήϋ ˬήϫϮΟ ˬϞόϓ ˬϩϮϗ ˬϥϮ̰γ ˬΖ̯ήΣ ˬΩέ΍Ω Ϫθϳέ ϥΎϧϮϳ έΩ ϼ
˱ ϣΎ̯ ̶Ϩόϳ Ζγ΍ ̶ΑήϏ ϥΪϤΗ ˬϡϼγ΍ ί΍ ΪόΑ ϥ΍ήϳ΍ ϥΪϤΗ ̶ϟϭ Ζγ΍
Ϫθϳέ ̶ϳϮτγέ΍ ̵ ϪΧΎη έΩ Ύϳ ϝΎΣ .Ωέ΍Ω Ϫθϳέ ϥΎϧϮϳ ̵ ϪϔδϠϓ έΩ ϪϤϫ ΖϴϠϋ ΚΤΑ ϭ ςϴδΑ ϞϬΟ ˬΐ̯ήϣ ϞϬΟ ˬϞϬΟ ˬΩήΠϣ ˬ̵ΩΎϣ
.Ζγ΍ ϪΘϓή̳ήΑ ΍έ ̶θΨΑ ϡ΍Ϊ̯ ήϫ ί΍ .̶ϗ΍ϭέ ̵ ϪΧΎη έΩ Ύϳ ϭ ̶γέϮϏΎΜϴϓ ̵ ϪΧΎη έΩ Ύϳ ̶ϧϮσϼϓ΍ ̵ ϪΧΎη έΩ Ύϳ Ωέ΍Ω

-------------------------------------------------------------------------------.Ζγ΍ ϩΪϣ΁ (ι) ήΒϣΎϴ̡ ϝϮϗ ί΍ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ 176 ̵ ϪΒτΧ έΩ[1]
΍έ ̵έΎ̳ίΎγ Ϧϳ΍ ϭ ˬϪϧ Ύϳ Ωέ΍Ω (consistency ̵έΎ̳ίΎγ Ϣϫ ΎΑ ˬΖγ΍ ϩΪϣ΁ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ Ϫ̩ ϥ΁ ϢϴϨϴΒΑ Ϣϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ςϘϓ ϼ
˱ όϓ Ύϣ[2]
Ϫϳήψϧ ϡΎϘϣ έΩ ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ .ϢϫΩ ̶ϣ έ΍ήϗ ΚΤΑ ΩέϮϣ ϥ΁ήϗ ΎΑ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ρΎΒΗέ΍ ϭ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ΩϮΧ ̶ϧϭέΩ ̵΍ΰΟ΍ ρΎΒΗέ΍ έΩ ςϘϓ
.ϢϨ̯ ΍Ϊϴ̡ ˬΪγέ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ΖδΨϧ ϩΎ̳ΪϳΩ έΩ Ϫ̯ Ϟ̰θϣ ̮ϳ ̵΍ήΑ ̶ϠΣ ϩ΍έ Ϣϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϭ ϢΘδϫ Ϟ̰θϣ ϞΣ ϡΎϘϣ έΩ Ϫ̰ϠΑ ϢΘδϴϧ ̵ί΍Ωή̡
̶ϟΎϋ έΎϴδΑ ΏΎΘ̯ ϼ
˱ Μϣ ˬΖγ΍ ϩΪη ϪΘηϮϧ ̶λΎΧ ϥΎϳΩ΍ ϩΎ̳ΪϳΩ ί΍ Ύϳ ̶Ϡ̯ έϮσ ϪΑ ϦϳΩ ϩΎ̳ΪϳΩ ί΍ ϥΎδϧ΍ ΖόϴΒσ ΏΎΑ έΩ ̶ϧ΍ϭ΍ήϓ ̵Ύϫ ΏΎΘ̯
religion and human nature.ϡΎϧ ϪΑ ˬΩέ΍ϭ Ζϴ̯ ΐϟΎΟ ϭ
9 ̵ Ϫϳ΁ ˬϩΪΠγ ̵ ϩέϮγ .ϩ΍Ϯγ ϢΛ[3]

ΖΨϔϧ ϭ ΍Ϋ΄ϓ " :72 ̵ Ϫϳ΁ ˬι ̵ ϩέϮγ έΩ ϭ "ϦϳΪΟΎγ Ϫϟ ΍Ϯ˵όϘ˴ ϓ˴ ϪΣϭέ Ϧϣ Ϫϴϓ ΖΨϔϧ ϭ ϪΘϳ˷Ϯγ ΍Ϋ΄ϓ " :29 ̵ Ϫϳ΁ ˬήΠΣ ̵ ϩέϮγ[4]
".ϦϳΪΟΎγ Ϫϟ ΍Ϯ˵ό˴˵ Ϙ˴ ϓ˴ ϪΣϭέ Ϧϣ Ϫϴϓ
91 ̵ Ϫϳ΁ ˬ˯ΎϴΒϧ΍ ̵ ϩέϮγ[á]
12 ̵ Ϫϳ΁ ˬϢϳήΤΗ ̵ ϩέϮγ[6]
.̵ϭΪΑ ϦϤΣήϟ΍ΪΒϋ ί΍ 12 Ϟμϓ ˬϪϳΪϘΘϨϤϟ΍ Ϊο ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ωΎϓΪϟ΍ :̭.έ[7]
..."Ϳ΍ ϥΫΎΑ ΍˱ήϴσ ϥ
˵ Ϯ̰ϴϓ Ϫϴϓ Φ˴ϔϧ΄˴ϓ ήϴτϟ΍ ϪΌϴ˴Ϭ˴ ̯˴ Ϧϴτϟ΍ Ϧϣ Ϣ̰ϟ ϖ
˵ Ϡ˵Χ˴΍ ̶ϧ΍ ... " :49 ̵ Ϫϳ΁ ˬϥ΍ήϤϋ ϝ΁ ̵ ϩέϮγ[8]
..."̶ϧΫ΄Α ΍˱ήϴσ ϥ
˵ Ϯ̰Θϓ ΎϬϴϓ Φ
˵ ϔ˵ Ϩ˴Θϓ ̶ϧΫ΄Α ήϴτϟ΍ Ϫ˶ ΌϴϬ̯ ήϴτϟ΍ Ϧϣ ϖ
˵ Ϡ˵Ψ˴Η Ϋ΍ ϭ ... " :11 ̵ Ϫϳ΁ ˬϩΪ΋Ύϣ ̵ ϩέϮσ[9]
.ϢΠϧ ̵ ϩέϮγ 14 ϭ 13 ̵ Ϫϳ΁ "̶ϬΘϨϤϟ΍ ϩέΪγ ΪϨϋ ̵ήΧ˵΍ Ϫ˱ ϟΰϧ ϩ˵ ΍έΪϘϟ ϭ[1] "
.72 ̵ Ϫϳ΁ ˬΏ΍ΰΣ΍ ̵ ϩέϮγ[11]
.22 ̵ Ϫϳ΁ ˬϝΎϔϧ΍ ̵ ϩέϮγ[12]
.3 ̵ Ϫϳ΁ ˬϡϭέ ̵ ϩέϮγ[13]
.á ϭ 4 ̵ Ϫϳ΁ ˬϦϴΗ ̵ ϩέϮγ[14]
ˬ˶ϕήΒϟ΍ ή˵ ϴΜ̯ ϊϣϻ Ϫϟ ϕ
˴ ήΑ ϭ Ϫ˵ψϴϠϏ ϒ
˴ τ
˵ ϟ˴ ϭ ϪϠϴϠΟ ϕ
͉ Ω ̶˷ΘΣ ˬϪδϔϧ Ε
˴ Ύϣ΍ ϭ Ϫ˵ϠϘϋ ˯ΎϴΣ΍ Ϊϗ " :ϪϧΎΤΒγ ̶ϟ΍ ϖϳήτϟ΍ ̮ϟΎδϟ΍ ϒλϭ ̶ϓ[1á]
ϭ Ϧϣϻ΍ έ΍ήϗ ̶ϓ ϪϧΪΑ Ϫ˶ Ϩ˴ ϴϧ΄ϤτΑ ϩ˵ ϼΟέ Ζ˴ΒΛ˴ ϭ ϪϣΎϗϻ΍ έ΍Ω ϭ Ϫϣϼδϟ΍ Ώ
˶ ΎΑ ̶ϟ΍ Ώ
˵ ΍ϮΑϻ΍ Ϫ˵ Θόϓ΍ΪΗ ϭ ϞϴΒδϟ΍ ϪΑ ̮Ϡγ ϭ ϖϳήτϟ΍ Ϫ˵ ϟ ϥΎΑ΄ϓ
.22 ̵ ϪΒτΧ ˬϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ "Ϫ˵ Α͉έ ̶οέ˴΍ ϭ ϪΒϠϗ Ϟ
˴ ϤόΘγ΍ ΎϤΑ Ϫ˶ Σ΍ήϟ΍
[16] Self- image
.ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ 113 ϭ 19 ˬ69 ˬ223 ˬ221 ˬ18 ̵Ύϫ ϪΒτΧ[17]
.ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ 69 ̵ ϪΒτΧ[18]
.ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ 221 ̵ ϪΒτΧ[19]
.94 ̵ Ϫϳ΁ ˬϡΎόϧ΍ ̵ ϩέϮγ[2]
.38 ΎΗ 34 ̵ Ϫϳ΁ ˬβΒϋ ̵ ϩέϮγ[21]
.16 ΎΗ 11 ̵ Ϫϳ΁ ˬΝέΎόϣ ̵ ϩέϮγ[22]
.19 ̵ Ϫϳ΁ ˬήθΣ ̵ ϩέϮγ[23]
.38 ̵ Ϫϳ΁ ˬϢΠϧ ̵ ϩέϮγ[24]
Ϧϳ΍ ˬΪϫΩ ̶ϣ έ΍Ϊθϫ ΪϤϬϓ ̶ϣ ΍έ ̶ϳΎϬϨΗ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ̶δ̯ ήϫ ϪΑ ϭ Ωήϴ̳ ̶ϣ ̶ϳΎϬϨΗ ί΍ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΕήπΣ Ϫ̯ ̶ΠϳΎΘϧ ί΍ ̶̰ϳ
ΪϋΎδϣ ήψϧ Ϫ̯ εΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ̵έΎ̯ .εΎΑ ΎϨΘϋ΍ ̶Α ΕΩϮΧ ΩέϮϣ έΩ ϥ΍ή̴ϳΩ Ε΍ήψϧ ϭ ˯΍έ΁ ϪΑ ˬ̵ΪϴϤϬϓ ΍έ ̶ϳΎϬϨΗ Ϫ̯ ϻΎΣ Ϫϛ Ζγ΍
̵ ϪϤϫ ΪϋΎδϣ ήψϧ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ β̯ ̨ϴϫ ϻ
˱ ϭ΍ ˬΩέ΍Ω ΖϠϋ ϭΩ Ϧϳ΍ ϭ εΎΒϧ ϥ΍ΰϳή̳ ϥ΍ή̴ϳΩ ήψϧ ί΍ Ϣϫ ϪθϴϤϫ ϭ ̶Ϩ̯ ΐϠΟ ΍έ ϥ΍ή̴ϳΩ
̵ ϪϤϫ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶̳Ϊϧί ̵έϮσ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ̶δ̯ .Ζγ΍ ϩΪϴγήϧ ϥ΁ ϪΑ ̶δ̯ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ΰϴ̩ ϥΎδϧ΍ ί΍ ϡΩήϣ ΖϳΎοέ .ΪϨ̯ ΐϠΟ ΍έ Ύϫ ϥΎδϧ΍

˯Ύοέ΍ ΍έ ϪΘγΩ ̮ϳ ̵ ϪΘγ΍ϮΧ ̶Ϩ̯ ̶ϣ Ϫ̯ ̵έΎ̯ ΎΑ ή̳΍ ϮΗ ϭ Ϊϧέ΍Ω ΕϭΎϔΘϣ ̵Ύϫ ϪΘγ΍ϮΧ ϡΩήϣ ϥϮ̩ ˬΪϨ̯ ̶ο΍έ εΩϮΧ ί΍ ΍έ ϡΩήϣ
̶Ϩ̯ ϥΎη ̶ο΍έ ̶ϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϪϧϮ̴̩ ϮΗ ˬΪϧέ΍Ω ϩΪϨ̯΍ή̡ ̵Ύϫ ϝΩ ϡΩήϣ ˬ̶˷Θη ϢϬΑϮϠϗ .ΩϮη ̶Ϥϧ ˯Ύοέ΍ ή̴ϳΩ ̵ ϪΘγΩ ̮ϳ ̵ ϪΘγ΍ϮΧ ̶Ϩ̯
̶ο΍έ ϮΗ ί΍ ΪϧϮη ̶ϣ ΩϮϨθΧΎϧx ϞϤϋ ί΍ Ϫ̯ ϪϴϘΑ ̶ϟϭ ˬΪϧΩϮϨθΧ ϮΗ ί΍ Ϊϧ΍ ̶ο΍έ x ϞϤϋ ΎΑ Ϫ̯ ̶ϫϭή̳ ̶ϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ΍έ x ϞϤϋ ή̳΍
̶όϔϧ Ϫ̩ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ Ωή̯ ΐϠΟ ΍έ ϡΩήϣ ̵ ϪϤϫ ΖϳΎοέ Ϫ̯ Ϊη ̶ϣ ϭ ΩϮΑ ̶Ϥϧ ̭έΪϟ΍ ϪϳΎϏ ϥΎδϧϻ΍ ̶οέ Ϣϫ ή̳΍ Ύ˱ ϴϧΎΛ.ΪϨΘδϴϧ
ϩέΎη΍ ϼ
˱ Βϗ Ϫ̯ ̶ϳΎϫέΎ̯ ϥ΁ ί΍ ˰ ΪϨϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ϮΗ ̵΍ήΑ ̵έΎ̯ ΪϨϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΪϧϮη ̶ο΍έ ϮΗ ί΍ ϡΩήϣ ̵ ϪϤϫ ή̳΍ ̶Ϩ̯ ̶ϣ ή̰ϓ ˮΩέ΍Ω ϮΗ ̵΍ήΑ
Ϣϫ ΏϮϠτϣ ˬΩϮΑ Ϧ̰Ϥϣ ή̳΍ ϭ Ζδϴϧ Ϧ̰Ϥϣ ϥΩέϭ΁ ΖγΩ ϪΑ ΍έ ϡΩήϣ ̵Ύοέ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ˬΪϨϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ϥΎΘϳ΍ήΑ ΪϨϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ̵έΎ̯ ˰ ϢϳΩή̯
.ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω Ϧϣ ̵΍ήΑ ̶ϠλΎΣ ˬΖϳΎοέ ί΍ ΪόΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ΏϮϠτϣ ̶Θϗϭ ϡΩήϣ ΖϳΎοέ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ˬΩϮΒϧ
Ύϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ϥΎϤϟΎχ ϭ ϥ΍έΎΒΟ ϪΘγΩ ̮ϳ ˬΪϧέ΍Ϊϧ ΎϨΘϋ΍ ϥ΍ή̴ϳΩ ΖϳΎοέ ϭ Ύϫ ϪΘγ΍ϮΧ ϪΑ ϡΩήϣ ί΍ ϪΘγΩ ϭΩ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ϊϴ̯΄Η ϞΑΎϗ ̵ ϪΘ̰ϧ
Ϧϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ˬΪϧέ΍Ω ΕϭΎϔΗ Ϣϫ ΎΑ Ύ˱όϗ΍ϭ ϪΘγΩ ϭΩ Ϧϳ΍ .ΪϨΘδϫ ϥΎϓέΎϋ ϡϭΩ ̵ ϪΘγΩ ϭ ΪϨΘδϫ ΎϨΘϋ΍ ̶Α ϥΎηΩϮΧ ϪΑ ΖΒδϧ ϡΩήϣ ήψϧ ήΑ΍ήΑ έΩ
̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ .Ζγ΍ ΕϭΎϔΘϣ Ϣϫ ΎΑ ˬέϮΟ ϭ Ω΍ΪΒΘγ΍ ήγ ί΍ Ύϳ ϢηΎΑ ΎϨΘϋ΍ ̶Α ϡΩήϣ ϪΑ ϡέ΍Ω ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ϪΑ Ϫ̯ ̶Ϥ̰Σ ϭ ̶ϧΎϓήϋ ϩΎ̳ΪϳΩ ί΍
ϥ΁ ˬ̮Ϡϫ ΪΒΘγ΍ Ϧϣ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ Ύϫ ϥ΁ ΩέϮϣ έΩ ΎϬΘϨϣ .Ϊϧέ΍Ω ΩϮΟϭ ϪΘγΩ ϭΩ ήϫ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ϩέΎη΍ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ϪΘγΩ ϭΩ ήϫ ϪΑ ΐϟΎσ
ϡΩ ϡΩήϣ ϝϮϘϋ ΎΑ Ϫ̯ β̯ ήϫ ˬΎϬϟϮϘϋ ̶ϓ ̭έΎη αΎϨϟ΍ έϭΎη Ϧϣ .Ϊϧέϭ΁ ̶ϣ Ϣϫ΍ήϓ ̶ϳΎϨΘϋ΍ ̶Α ϭ Ω΍ΪΒΘγ΍ Ϧϳ΍ ΎΑ ΍έ ϥΎηΩϮΧ Ζ̯ϼϫ Ύϫ
ήψϧ ϪΑ ϥΎϓέΎϋ ˬΪϨΘδϴϧ έϮΟ Ϧϳ΍ ϥΎϓέΎϋ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϑήΣ ̮ϳ ϭ ϩΪϳίέϭ Ζ̯έΎθϣ Ύϫ ϥ΁ ϝϮϘϋ έΩ ˬΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ̵έϮΧ ϡΩ ϭ ̵ίΎγ
̮ϳ Ϫ̯ ˬϢΘδϫ ΎϨΘϋ΍ ̶Α ϥ΍ή̴ϳΩ ήψϧ ϪΑ ΖΒδϧ Ϧϣ ϪϧϮ̴̩ ˮΪϧέ΍Ω Ϣϫ ΎΑ ̶ΗϭΎϔΗ Ϫ̩ ΎΗ ϭΩ Ϧϳ΍ ˬΏϮΧ .Ϊϧέ΍Ϊϧ ΎϨΘϋ΍ ϥΎηΩϮΧ ϪΑ ΖΒδϧ ϡΩήϣ
Ύϣ΍ .Ωίέϭ ̶ϣ ΕΎϔΘϟ΍ ϡΩήϣ ΪϨϳΎηϮΧ ϪΑ ϊϗ΍ϭ έΩ ˬΖγΎϨΘϋ΍ ̶Α εΩϮΧ ϪΑ ΖΒδϧ ϡΩήϣ ήψϧ ϪΑ β̯ ήϫ ˮΪΒΘδϣ έΎΑ ̮ϳ ϭ ϢϓέΎϋ έΎΑ
̶ϣ ΢Ο΍έ ϡΩήϣ ΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ήΑ ΍έ εΩϮΧ ΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ϥϮ̩ ˬΩίέϭ ̶Ϥϧ ̶ϳΎϨΘϋ΍ ϪϧϮ̳ ̨ϴϫ ϡΩήϣ ΪϨϳ΁ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ϪΑ ΪΒΘδϣ
΢Ο΍έ ϡΩήϣ ΢ϟΎμϣ ϭ ΪγΎϔϣ ήΑ ΍έ ϡΩήϣ ΩϮΧ ΪγΎϔϣ ϭ ΢ϟΎμϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ ˬΩίέϭ ̶Ϥϧ ΎϨΘϋ΍ ϡΩήϣ ΪϨϳ΁ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ϪΑ ϑέΎϋ ϭ Ϊϧ΍Ω
εΩϮΧ ΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ̵΍Ϊϓ ΍έ ϡΩήϣ ΪϨϳΎηϮΧ ϭ ΪϨϳ΍ΪΑ ̶̰ϳ Ύϣ΍ ˬΪϧ΍ ϥΩΎϬϧ έΎϨ̯ ϪΑ ΍έ ϡΩήϣ ΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ϭΩ ήϫ ϊϗ΍ϭ έΩ .Ϊϧ΍Ω ̶ϣ
Ϊϳ΁ ̶ϣ ΖηϮΧ ϮΗ Ϫ̯ ϡέ΍Ϊϧ ̵έΎ̯ Ϧϣ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ̶Ϩόϳ .Ζγ΍ ϩΩή̯ ϡΩήϣ ΪγΎϔϣ ϭ ΢ϟΎμϣ ̵΍Ϊϓ ΍έ ϡΩήϣ ΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ Ϣϫ ̶̰ϳ ϭ ϩΩή̯
̶ϣ ΍έ ϩΪδϔϣ Ϧϣ ˬΪηΎΒϧ ˬΖδϴϧ Ϣϫ ΕΪϨϳΎηϮΧ ή̳΍ ΖΤϠμϣ Ϧϳ΍ ˬϡήϴ̳ ̶ϣ ήψϧ έΩ ˰ Ζγ΍ ϡ΍ Ϫϔϴχϭ Ϫ̯ ˰ ΍έ ϮΗ ΖΤϠμϣ Ϧϣ ˬϪϧ Ύϳ
̶ϣ ϕήϓ Ϣϫ ΎΑ ̶ϠϴΧ ϭΩ Ϧϳ΍ .ϡίέϭ ̶Ϥϧ ̶ΗΎϔΘϟ΍ ϮΗ ΪϨϳΎηϮΧ ϭ ΪϨϳ΍ΪΑ ϪΑ ϡήϴ̴Α ϮΗ ί΍ ΍έ ϩΪδϔϣ Ϧϳ΍ Ϣϫ΍ϮΨΑ ή̳΍ ϭ ϡήϴ̴Α ϮΗ ί΍ Ϣϫ΍ϮΧ
έΩ ΍έ ϡΩϮΧ ϼ
˱ λ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ˬϢϨ̯ ̶Ϥϧ ϪΟϮΗ ΎϤη ΪϨϳΎηϮΧ ϪΑ ϡΪη ̶ϟΎΧ ϡΩϮΧ ί΍ ϥϮ̩ Ϫ̯ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ΎΟ ̮ϳ έΩ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ˬΪϨϨ̯
ϝΎϣΪ̴ϟ ΍έ ΎϤη ΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ Ϧϳ΍ ΖϬΟ ϪΑ Ϣϫ΍ϮΨΑ Ϫ̯ ϢΘδϴϧ Ϟ΋Ύϗ ϡΩϮΧ ̵΍ήΑ ̵ΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ̶Ϩόϳ ϡήϴ̳ ̶Ϥϧ ήψϧ έΩ ΖϬΟ Ϧϳ΍
ϪΑ ΖΒδϧ ̶ϧΎδϧ΍ ήϫ ̵ Ϫϔϴχϭ ˬΪϧϮη ΎϔϴΘγ΍ ΪγΎϔϣ ϭ ΢ϟΎμϣ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϡ΍ Ϫϔϴχϭ ϭ ϡήϴ̳ ̶ϣ ήψϧ έΩ ΍έ ΪγΎϔϣ ϭ ΢ϟΎμϣ !ϪϧˬϢϨ̯
ϥϮ̩ .ϡέ΍ά̴Α Ύ̡ ήϳί ΍έ ϥΎΗΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ΪϳΎΑ ̶ϫΎ̳ ˬϢϨ̯ ΎϔϴΘγ΍ ΍έ ϥΎΗΪγΎϔϣ ϭ ΖΤϠμϣ Ϣϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϧϣ ̶Θϗϭ ϭ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ή̴ϳΩ ϥΎδϧ΍
ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϥϮ̩ ϭ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ϕΎΒτϧ΍ ϥΎΗ ϩΪδϔϣ ΎΑ ϥΎΗΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ˬϥΎΘΘΤϠμϣ ΎΑ ϥΎΗΪϨϳΎηϮΧ Ϫ̯ Ϊϳ΍ ϩΪϴγήϧ Ύϫ ΎΟ ϥ΁ ϪΑ ίϮϨϫ ΎϫΎϤη
.Ύϣ ί΍ ΪϨϳ΍ΪΑ ϊϓΩ Ϫϧ ΪηΎΑ Ύϣ ̵ ϩΪδϔϣ ϊϓΩ ϝΎΒϧΩ ϭ Ύϣ ΪϨϳΎηϮΧ Ϫϧ ˬΪηΎΑ Ύϣ ΖΤϠμϣ ϝΎΒϧΩ ΪϳΎΑ (ω) ̶Ϡϋ ˬΪϳ΍ ϩΪϴγήϧ
ΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ϪΑ ΪϨϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ ̶ϬΟϮΗ ̶Α ϡΩήϣ ΪϨϳ΍ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ϪΑ ˬΪϨΘδϴϧ έϮσ Ϧϳ΍ ϥ΍έΎΒΟ ϭ ϥ΍ΪΒΘδϣ Ύϣ΍
̶ϣ ϩέΎη΍ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ̶ϧ΍ϭ΍ήϓ Ωέ΍Ϯϣ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵΍ ̵ΪΟ ΕϭΎϔΗ ϦϴϨ̩ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .ΪϨϨ̯ ϪΟϮΗ ϥΎηΩϮΧ
ήϴΒόΗ Ύϳέ ϭ Ζϗ΍Ϊλ ϡΪϋ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ϥΎϤϫ ωϮϧ ̮ϳ ˬϢϳέ΍Ω ̶̴θϴ̡ήϨϫ ϭ ϥΩή̯ Ύϔϳ΍ ζϳΎϤϧ ϭ ϥΩή̯ ̵ίΎΑ ϢϠϴϓ ωϮϧ ϭΩ ̶̳Ϊϧί έΩ Ύϣ.ΪϨ̯
ϩΪϴϘϋ ϦϴΑ ˬϦϣ ϥϭήϴΑ ϭ Ϧϣ ϒσ΍Ϯϋ ϭ ΕΎγΎδΣ΍ ϦϴΑ ˬϦϣ ϝ΍Ϯϗ΍ ϭ ϝΎόϓ΍ ϭ Ϧϣ ΕΎϴϧ ϦϴΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ .ϦσΎΑ ϭ ήϫΎχ ϥΎϴϣ ϑΎ̰η ˬΩϮη ̶ϣ
ϭ ήϫΎχ ϦϴΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϳΎϫ ϑΎ̰η ϭ Ύϫ ϕΎϔϧ ϭ Ύϫ ϕ ΎϘη ω΍Ϯϧ΍ Ύϫ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ΕϭΎϔΗ Ϧϣ ̵ ϩΩή̯ ϭ Ϧϣ ̵ ϪΘϔ̳ ϦϴΑ ˬϦϣ ̵ ϪΘϔ̳ ΎΑ Ϧϣ ̵
̵ίΎΑ ϢϠϴϓ Ϧϳ΍ ϭ ΪϨΘδϫ ϥΩή̯ ̵ίΎΑ ϢϠϴϓ ϝΎΣ έΩ ϊϗ΍ϭ έΩ ΪϨηΎΑ ϕΎϔϧ ϭ ϑΎ̰η ˬϕΎϘη Ϧϳ΍ εϮΧ ΖγΩ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϥΎδϧ΍ .ΖγΎϣ ϦσΎΑ
ϭ Ύϫ ΖϋΎϤΟ ΎΑ ̶̴ϧέ Ϣϫ ϭ Ύϫ ϕΎϔϧ ϭ ΎϫΎϳέ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ ϊϣΎΟ ϪΟϭ ̶Θϗ΍Ϊλ ̶Α ϭ Ζγ΍ ̶Θϗ΍Ϊλ ̶Α ϊϗ΍ϭ έΩ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϡϮϣάϣ ϥΩή̯
ε΍ ΐϳϮμΗ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ΰϴ̩ Ϫ̯ Ωέ΍Ω Ϣϫ ̶ϣϭΩ ωϮϧ ϥΩή̯ ̵ίΎΑ ϢϠϴϓ Ύϣ΍ .Ζγ΍ έϮϣ΍ Ϧϳ΍ ϭ ̶ϣϮϤϋ έΎ̰ϓ΍ ί΍ ΖϴόΒΗ
Ϫ̯ Ϊϧέ΍Ω ΍έ ̶̳̬ϳϭ Ϧϳ΍ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ϩΎ̳ΪϳΩ ί΍ ̶ϧΎϣέ΁ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ ˬΪϧ΍Ω ̶ϣ ϦϴϘΘϣ ϑΎλϭ΍ ί΍ ̶̰ϳ ΍έ ϥ΁ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ
.Ζγ΍ ή̴ϳΩ ̵ΎΟ ϢϟΩ ϭ ϊϤΟ ϥΎϴϣ έΩ Ϧϣ :Ζϔ̳ .Ζγ΍ ή̴ϳΩ ̵ΎΟ ϥΎθϨϫΫ ϭ ϦσΎΑ ̶ϟϭ ΪϨϣΩήϣ ϞΜϣ ΍˱ήϫΎχ
̵΍ ϩΪϴϨη ΐϳΎϏ ήοΎΣ ΚϳΪΣ ΰ̳ήϫ
Ζγ΍ ή̴ϳΩ ̵ΎΟ ϢϟΩ ϭ ϊϤΟ ϡΎϴϣ έΩ Ϧϣ

ΐπϏ ϭ ΕϮ̰γ ˬ΢Ϡλ ϭ ̲ϨΟ ˬΪΘγ ϭ Ω΍Ω ϭ ΕέΎΠΗ Ωέ΍Ω ϭ Ζγ΍ ϊϤΟ ϥΎϴϣ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ ΏϮϠτϣ ϥΎδϧ΍
ΪϳΎΑ ϭ Ωέ΍Ω ̵Ϊϋ΍Ϯϗ ΎΟ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶Ϩόϳ ˬΪϨ̯ ΖϳΎϋέ ΍έ ̶ϳΎϴϧΩ ΏΩ΍ ΪϳΎΑ ϭ ΖγΎϴϧΩ έΩ ζϳΎϫέΎ̯ ̵ ϪϤϫ ...ϭ Ϊϧί ̶ϣ ̵ΪϨΨΒϟ ˬΪϨ̯ ̶ϣ
έΩ Ϫ̯ ΎΟ ϥ΁ ˬΪϨ̯ ̶ϣ Ϊϴϳ΄Η ϦϴϘΘϣ ϒλϭ έΩ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶̳̬ϳϭ ̮ϳ Ϧϳ΍ ϭ Ζγ΍ ή̴ϳΩ ̵ΎΟ ζϟΩ Ύϣ΍ ΪϨ̯ ΖϳΎϋέ ΍έ ϥ΁
ϥΎθγ΍ϮΣ Ύϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϡΩήϣ ΩέϮϣ έΩ Ύϫ Ϧϳ΍ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ .Ϊϧ΍ ϩΩή̯ ̶σΎϗ ϼ
˱ λ΍ Ύϫ Ϧϳ΍ ˬ΍ϮτϟϮΧ Ϊϗ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϡΩήϣ ΩέϮϣ
̵ΎΟ Ϣγ΍ϮΣ Ϧϣ Ϫ̯ ΪϴϤϬϓ ̶ϣ Ϧϣ ϥΩή̯ ϩΎ̴ϧ ίήσ ί΍ ΎϤη ̶ϟϭ ϢϨ̰ϴϣ ϩΎ̴ϧ ΎϤη ϪΑ ϡέ΍Ω Ϧϣ ϼ
˱ Μϣ ˬΪϳ΍ ϩΪϳΩ Ύϫ Ζϗϭ ̶ϫΎ̳ .Ζγ΍ ϥΎθϳή̡
εϮ̳ ΎϤη ϪΑ ϡέ΍Ω ΍˱ήϫΎχ Ϫ̯ ΪϴϤϬϓ ̶ϣ ϡήγ Ζ̯ήΣ Ύϳ ϭ ϢϫΎ̴ϧ ίήσ ί΍ ̶ϟϭ ϢϫΩ ̶ϣ εϮ̳ ΎϤη ϑήΣ ϪΑ ϡέ΍Ω ϼ
˱ Μϣ Ύϳ .Ζγ΍ ή̴ϳΩ
Ζγ΍ϮΣ !Ζδϴϧ Ζγ΍ϮΣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞΜϣ :ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ .ΪϨ̯ ̶ϣ βΣ ΎϫΩέϮΧήΑ έΩ ϼ
˱ ϣΎ̯ ϡΩ΁ ΍έ Ϧϳ΍ .ϢϨ̯ ̶ϣ ήϴγ ή̴ϳΩ ̵ΎΟ ϢϨϫΫ ϭ ϢϨ̰ϴϣ
ϡϮϣάϣ ϡΩή̯ ̵ίΎΑ ϢϠϴϓ ϥ΁ ί΍ ήϴϏ ˬϥΩή̯ ̵ίΎΑ ϢϠϴϓ Ϧϳ΍ Ύϣ΍ ΪϨ̯ ̶ϣ ̵ίΎΑ ϢϠϴϗ Ωέ΍Ω ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Θϗϭ ̶Ϩόϳ Ϧϳ΍ ˮϢϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̩ Ζδϫ
ΖΒϗΎϋ ί΍ Ϫ̯ ̶ϓϮΧ ˬΡ΍Ϊ˶Ϙϟ΍ ̵
˴ ή˴Α ϑ
˵ ϮΨϟ΍ Ϣ˵ ϫ˵ ΍˴ήΑ˴ ϑϮΧ Ϊϗ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ (΢ϟΎλ ̶ΤΒλ ) 193 ̵ ϪΒτΧ έΩ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ.Ζγ΍
ΪϳΎΑ ΪΘϔϴΑ ή̳έΎ̯ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ ΍έ ήϴΗ έϮσ Ϫ̩ ˬϢϴϨ̯ ̶ϣ Ρ΍Ϊϗ ΎΑ Ϫ̯ ̶ϧΩή̯ ήϏϻ ϞΜϣ ˬΖγ΍ ϩΩή̯ ήϏϻ ϼ
˱ ϣΎ̯ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ Ϊϧέ΍Ω ϥΎηέΎ̯
Ϧϳ΍ ϪΑ Ϫ̯ ήϫ ˬ̶οήϤϟ΍ ϢϬΒδΤϴϓ ήχΎϨϟ΍ ϢϬϴϟ΍ ήψϨϳ .ΪϧϮη ̶ϣ ήΗήϏϻ ίϭέ ϪΑ ίϭέ Ϊη΍ήΗ ̶ϣ ̶̰ϳ Ϣϫ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞΜϣ ˬΪϨη΍ήΘΑ
ήχΎϧ ˬ΍ϮτϟϮΧ ΪϘϟ ϝϮϘϳ ϭ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΪόΑ .Ϊϧέ΍Ϊϧ ̶πϳήϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎΑ ˬνήϣ Ϧϣ ϡϮϘϟΎΑ Ύϣ ϭ ΪϨΘδϫ έΎϤϴΑ ΪϨ̯ ̶ϣ ή̰ϓ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ϩΎ̴ϧ Ύϫ
ˬϢϴψϋ ήϣ΍ ϢϬτϟΎΧ ΪϘϟ ϭ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΪόΑ .ΪϨΘδϫ ϥΎθϳή̡ ˬΖδϴϧ ϥΎθγ΍ϮΣ ˬΪϧ΍ ϩΩή̯ ̶σΎϗ Ύϫ Ϧϳ΍ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ΪϨ̯ ̶ϣ ϩΎ̴ϧ Ύϫ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϫ̯
ϻ :ΪϨϫΩ ̶ϣ ΢ϴοϮΗ ΍έ Ϣϴψϋ ήϣ΍ ϥ΁ ΕήπΣ ϭ Ϣϴψϋ ήϣ΍ ̮ϳ ˬΖδϴϧ ΎΟ Ϧϳ΍ ϥΎθϟΩ ϭ Ζγ΍ ϩΩή̯ ϥΎθϳή̡ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ̶Ϥϴψϋ έΎ̯ ̮ϳ
ΩΎϳί ̵ΎϫέΎ̯ ˬήϴΜ̰ϟ΍ ϥϭήΜ̰Θδϳ ϻ ϭ Ϊϧέ΍Ϊϧ ΖϳΎοέ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑϭ Ϊϳ΁ ̶ϣ Ϣ̯ ϥΎηήψϧ ϪΑ ΪϨϨ̯ ̶ϣ έΎ̯ Ϫ̩ ήϫ ˬϞϴϠϘϟ΍ ϢϬϟΎϤϋ΍ Ϧϣ ϥϮοήϳ
ήϫ ϭ Ϊϧέ΍Ω αήΗ Ϣϫ ϥΎηΩϮΧ ϝΎϤϋ΍ ί΍ ϭ ΪϨϧί ̶ϣ ΖϤϬΗ ϥΎηΩϮΧ ϪΑ ϪθϴϤϫ ˬϥϮϤϬΘ˵ϣ ϢϬ˶δϔϧϻ ϢϬϓ .Ωέ΍Ϊϧ ΕήΜ̯ ϼ
˱ λ΍ ϥΎθϳ΍ήΑ Ϣϫ
̶ϣ ϥΎθϔϳήόΗ ΎΗ ΍άϟ ΩϮη Ώ΍ήΧ ϥΎθϟΎΣ ίΎΑ ϭ ΩϮη ϥΎθΒΠϋ ΚϋΎΑ ϒϳήόΗ Ϫ̯ Ωήϴ̳ ̶ϣ ϥΎθγήΗ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ϒϳήόΗ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ̶δ̯ Ζϗϭ
̶ϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ ήΘϬΑ ΍έ ϡΩϮΧ Ϧϣ ˬ̵ήϴϏ Ϧϣ ̶δϔϨΑ ϢϠϋ΍ Ύϧ΍ :ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ έϮσ Ϧϳ΍ Ζϗϭ ϥ΁ ϭ ˬΪϳ΁ ̶ϣ ζϴ̡ αΪϳ ϝΎΣ ϥΎθϟΩ έΩ ˬΪϴϨ̯
ήσΎΧ ϪΑ ΍ήϣ Ύϳ΍ΪΧ ˬϥϮϟϮϘϳ ΎϤΑ ̶ϧάΧ΃ϮΗ ϻ ϢϬϠϟ΍ ˬΪγΎϨη ̶ϣ Ϧϣ ί΍ ήΘθϴΑ ΍ήϣ ΍ΪΧ ϭ ˬ̶δϔϧ Ϧϣ ̶Α ϢϠϋ΍ ̶Αέ ϭ ˬϢγΎϨη ̶ϣ ΪϨϳϮ̳
ϭ Ϧ̯ ήΘϬΑ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̯ Ϫ̩ ϥ΁ ί΍ ΍ήϣ Ύϳ΍ΪΧ ˬΪϨϧί ̶ϣ ΍έ Ύϫ ϑήΣ Ϧϳ΍ ϥΎηΩϮΧ Ύϫ Ϧϳ΍ .Ϧ̰ϧ ϩάΧ΍Άϣ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ Ύϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϑήΣ
Ϧϳ΍ ζϧΪΑ κΨη Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ΩέϮϣ ̮ϳ Ϧϳ΍ ˬΏϮΧ .ίήϣΎϴΑ Ϧϣ ί΍ Ϊϧέ΍Ϊϧ ήΒΧ Ϧϣ ί΍ Ϫ̯ Ϣϫ ΍έ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ϥ΁ ϭ ˬϥϮϤϠόϳ ϻ Ύϣ ̶ϟήϔϏ΍
ϥΩή̯ ̵ίΎΑ ϢϠϴϓ ˰ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ̵ίΎΑ ϢϠϴϓ Ϊϧέ΍Ω Ύϫ ϡΩ΁ ̠ϴΗ Ϧϳ΍ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ίΎΑ ΕήπΣ ή̴ϳΩ ΩέϮϣ ̮ϳ έΩ.Ζδϴϧ ΎΟ Ϧϳ΍ ζϟΩ ̶ϟϭ ΖγΎΟ
Ύϣ΍ ˬΖγ΍ ̵ΩΎϋ ̵Ύϫ ϡΩ΁ ϞΜϣ ϥΎθϳΎϫΰϴ̩ ̵ ϪϤϫ ϭ ˬ̶γϭήϋ ϭ ΍ΰϋ ˬΝ΍ϭΩί΍ ˬΪϨ̯ ̶ϣ έΎ̯ Ωέ΍Ω ϥΎη ϡΎδΟ΍ ˬϞϤϋ ̶ϓ ϢϬϣΎδΟ΍ ˰ ΏϮΧ
ή̳΍ ˬΪϧέ΍Ω ̶ϳΎϴϧΩ ̵Ύϫ ϡΩ΁ Ϫ̯ ̶ΒϠϗ έϮπΣ ϥ΁ ˬΪϨϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ϥΎθϳή̡ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ήϴγ ΖθϬΑ έΩ ϥΎθϟΩ Ύϣ΍ ϥΎϨΟ ̶ϓ ϢϬΑϮϠϗ
̶ϣ ϭ ΪϨϧί ̶ϣ ΪϨΨΒϟ Ϫ̯ ̶ϨϴΑ ̶ϣ Ϣϫ ΍έ Ύϫ ̶πόΑ Ύϣ΍ ˬΪϧ΍ ϩΪϴϤϬϓ ϭ Ϊϧ΍ ϩΩή̯ βΣ ΍έ ϑήσ ̶ΧϮη Ύ˱όϗ΍ϭ ΪϧΪϨΧ ̶ϣ ϭ ΪϨϧί ̶ϣ ΪϨΨΒϟ
Ύϫ ϥ΁ Ϫ̰ϠΑ ˬΖδϴϧ ΏϮϠτϣ έϮπΣ ϡΪϋ Ϧϳ΍ ˬ̵έϮπΣ ϡΪϋ ϪϧϮ̳ ήϫ ϪΘΒϟ΍ ϢϳϮ̴Α Ϣϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ .Ζγ΍ ΐϳΎϏ έϮπΣ ϥΎηΪϨΨΒϟ ̶ϟϭ ΪϧΪϨΧ
Ϫ̯ ϩΪϣ΁ (ϪόλΎϗ ) 192 ̵ ϪΒτΧ έΩ ϪΘ̰ϧ Ϧϳ΍ ˬΪϧέ΍Ω ̶Θϴόοϭ ϦϴϨ̩ ̮ϳ ΪϨΘδϫ ΎϴϧΩ έΩ Ϫ̯ Ϣϫ Ύϫ ϥ΁ ˬΖγ΍ ̵έϮΟ Ϧϳ΍ ϥΎθόοϭ Ϣϫ
ϭ Ωέ΍Ω Ϧϳ΍ ϪΑ ϊΟ΍έ ̶ΜΤΑ 147 ΖϤ̰Σ ˬϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ Ϣ̰Σ ζΨΑ έΩ ˬΖδϫ ϪΘ̰ϧ Ϧϳ΍ Ϣϫ 176 ̵ ϪΒτΧ έΩ.Ϣϳέϭ΁ ̶Ϥϧ Ζγ΍ Ϟμϔϣ ϥϮ̩
̶ϧΪΑ έϮπΣ ΎϴϧΩ έΩ ˬ̶Ϡϋϻ΍ ϞΤϤϟΎΑ ϪϘϠόϣ Ύϫ Ρ΍ϭέ΍ ϥ΍ΪΑΎΑ ΎϴϧΪϟ΍ ΍ϮΒΤϴλ ϭ :Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ζγ΍ κΧΎη ̶ϠϴΧ Ϫ̯ ΕήπΣ ̵ ϪϠϤΟ ̮ϳ
έϮπΣ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ ̵ϮϨόϣ ϭ ̶ϨϫΫ ϭ ̶ϧΎδϔϧ έϮπΣ ΎϳϮ̳ Ύϣ΍ Ϊϧέ΍Ω ̶̰ϳΰϴϓ έϮπΣ ˬΖγ΍ ϥ΍ΰϳϭ΁ ή̴ϳΩ ̵ΎΟ Ϫ̯ ̶ϧ΍ΪΑ΍ Ύϣ΍ Ϊϧέ΍Ω
ϊΟ΍έ ̶ϳΎϫ ϑήΣ ΕήπΣ .ϢϳϮ̴Α ΍έ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ΎΗ ϪϓϮ̯ ϥϭήϴΑ ϢϳϭήΑ ΎϴΑ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϞϴϤ̯ ϪΑ ΕήπΣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϳΎΟ ϥΎΒΟ Ϧϳ΍ ϭ .Ϊϧέ΍Ϊϧ
ˬϢϬΘϳ΅έ ̶ϟ΍ ϕϮη ϩ΁ ϩ΁ :Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϥΎη ϪϠϤΟ ϦϳήΧ΁ ΪόΑ ϭ ˬΖγ΍ ΚΤΑ ϥΎϤϫ ήΧ΍ϭ΍ ΪϨ̯ ̶ϣ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ̵ΪϨΑ ϢϴδϘΗ ϭ ΪϨϧί ̶ϣ ϡΩήϣ ϪΑ
̠ϴΗ Ϧϳ΍ ΏϮϠτϣ ϥΩή̯ ̵ίΎΑ ϢϠϴϓ ̶ϋϮϧ ήΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ̵ή̴ϳΩ Ωέ΍Ϯϣ.ϡέ΍Ω Ύϫ ϡΩ΁ ̠ϴΗ Ϧϳ΍ ϥΪϳΩ ϪΑ ϕΎϴΘη΍ έΪϘ̩ ϩ΁ ϩ΁
̵΍ήΑ ϝϭ΍ ί΍ ϥΎδϧ΍ ϼ
˱ λ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϥΎδϧ΍ ΩέϮϣ έΩ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ΕήπΣ Ϫ̯ ̵ή̴ϳΩ ̶̳̬ϳϭ .Ωέ΍Ω ΖϟϻΩ Ύϫ ϥΎδϧ΍
Ζγ΍ ΕήΧ΁ έΎψΘϧ΍ ϕΎΗ΍ ΎϴϧΩ ΎϳϮ̳ .Ζγ΍ ϩΩϮΑ ϪϨϣ ΪΑϻ ̵ ϪϣΪϘϣ ΎϬΘϨϣ ˬΖγ΍ ϩΩϮΑ ΕήΧ΁ ̵ ϪϣΪϘϣ ΎϴϧΩ ϪΑ Ωϭέϭ ΎϳϮ̳ ϭ ϩΪη ϩΪϳήϓ΁ ΕήΧ΁
.Ζγ΍ ̶ϓήσ ϥ΁ ̶̳Ϊϧί ˬΖγ΍ ϡ΍ήϣ ϭ ΪμϘϣ Ϫ̩ ϥ΁ ˬΖδϴϧ ϡ΍ήϣ ϭ ΪμϘϣ Ζϗϭ ̨ϴϫ έΎψΘϧ΍ ϕΎΗ΍ Ύϣ΍
ϭ ϥΎϳΩϮϬϳ ήΜ̯΍ ϭ ϥΎϴΤϴδϣ ήΜ̯΍ Ϣϫ ϩΎ̳ΪϳΩ ̮ϳ ϭ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϥΎϳΩϮϬϳ ί΍ ̶πόΑ ϭ ϥΎϴΤϴδϣ ̶πόΑ ϥΎϴϣ έΩ ϩΎ̳ΪϳΩ ̮ϳ ΕήΧ΁ ϪΑ ϊΟ΍έ
ή̴ϳΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ή̴ϳΩ ϥΎϬΟ ΕήΧ΁ ϥΎϬΟ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ήΑ ϥΎηΩΎϘΘϋ΍ ϥΎϳΩϮϬϳ ϭ ϥΎϴΤϴδϣ ϭ ϦϴϤϠδϣ ήΜ̯΍.ΪϨΘδϫ ϩΎ̳ΪϳΩ ϥ΁ ήΑ ϦϴϤϠδϣ
ϪΑ .Ζγ΍ ή̴ϳΩ Ϣϫ ίΎΑ ̶ϟϭ ΖγΎϴϧΩ ϦτΑ .Ζγ΍ ζϧΩϮΑ ΎϴϧΩ ϥϮτΑ Ύϳ ΎϴϧΩ ί΍ ̶ϧΎϣί ήΧ΄Η ϪΑ ζϧΩϮΑ ή̴ϳΩ ˬϢϳέ΍Ϊϧ ̵έΎ̯ ϼ
˱ όϓ ΍έ ζϧΩϮΑ
̶Ϩϴϧ΍Ϯϗ ̮ϳ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϪΑ ζϧΩϮΑ ζΗ΁ ήϴϏ ϭ ζϧΩϮΑ Ώ΁ ˬΏ΁ Ϟ
˱ Μϣ .ΎΟ Ϧϳ΍ ί΍ ήϴϏ ˬΖγ΍ Ϣ̯ΎΣ ΎΟ ϥ΁ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ή̴ϳΩ ΕΎϣΎψϧ ϞϴϟΩ
Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϪΘϔ̳ ΪϳΪΟ ϢϠϋ ̵ ϪϔδϠϓ έΩ.Ζδϴϧ Ϣ̯ΎΣ Ώ΁ ήΑ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϣ̯ΎΣ ζΗ΁ ήΑ ̶Ϩϴϧ΍Ϯϗ ˬΖδϴϧ Ϣ̯ΎΣ ζΗ΁ ήΑ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϣ̯ΎΣ Ώ΁ ήΑ
ΩϮη ̶ϣ ϪΘϔ̳ Ϫ̯ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ΕΎϣΎψϧ ϭ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϥ΁ ί΍ ̵΍ Ϫ̰Βη ̮ϳ Ύϫ ϩΪϳΪ̡ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϨΘδϫ ̶ΗΎϣΎψϧ ϭ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ΖϳήϴϏ ϪΑ Ύϫ ϩΪϳΪ̡ ΖϳήϴϏ
̶Ϩϴϧ΍Ϯϗ ϪϠδϠγ ̮ϳ ϭ ϢϴϨ̯ ̶ϣ ϥΩϮΑ Ώ΁ έΎψΘϧ΍ Ύϣ Ύϫ Ϧϳ΍ ί΍ Ϫ̯ ˬΪϧ΍ ϩΪη ̮ΑΎθΘϣ ̶Ϩϴϧ΍Ϯϗ ϪϠδϠγ ̮ϳ ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍ ζΗ΁ ί΍ ήϴϏ Ώ΁

Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϪΑ ΕήΧ΁ ΎΑ ζΘϳήϴϏ ΎϴϧΩ Ϧϳ΍ :Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ϡΎϳϻ΍ ϢϳΪϗ ί΍ ̶ϧΎδ̯ .ϢϴϨ̯ ̶ϣ ϥΩϮΑ ζΗ΁ έΎψΗ΍ ϥ΁΍ ί΍ Ύϣ ϭ ΪϧϮη ̶ϣ ̮ΑΎθΘϣ
Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϥ΁ ϪΑ ΎϴϧΩ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϪϠδϠγ ̮ϳ ϪΑ ϡϮ̰Τϣ ΕήΧ΁ ϭ ˬΖδϴϧ ϡϮ̰Τϣ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϥ΁ ϪΑ ΕήΧ΁ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Ϩϴϧ΍Ϯϗ ϪϠδϠγ ̮ϳ ϡϮ̰Τϣ
ΕήϴϏ ̶Ϩόϳ ˬϩΩή̯ ϊϤΟ Ϣϫ ΎΑ ΍έ ϡϮγ ϭ ϝϭ΍ ϝϮϗ ˬΕήπΣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϞΜϣ ˬΪϨϴΑ ̶ϣ ΍έ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ήϫΎχ ϡΩ΁ ̶Θϗϭ .Ζδϴϧ ϡϮ̰Τϣ
ϢϟΎϋ έΩ ̶ΗΎϣΎψϧ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϣϫ ϭ ˬΪγέ ̶ϣ ΍ήϓ ΎϴϧΩ ί΍ β̡ ΕήΧ΁ ϭ Ωέ΍Ω ΕήΧ΁ ϪΑ ̶ϧΎϣί ϡΪϘΗ ΎϴϧΩ Ϫ̯ Ϊϧ΍Ω ̶ϣ ϥ΍ΪΑ ΍έ ΕήΧ΁ ϭ ΎϴϧΩ
ϦϴϤϠδϣ ̵ ϪΒσΎϗ ϭ ϥΎϴΤϴδϣ ϭ ϥΎϳΩϮϬϳ ϥΎϳήΜ̯΍ ϥΎϴϣ έΩ ΪϳΩ Ϧϳ΍ ˬϝΎΣ ήϫ ϪΑ Ύϣ΍ .Ζδϴϧ έ΍ήϗήΑ ΕήΧ΁ ϢϟΎϋ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ έ΍ήϗήΑ ΎϴϧΩ
ˬΏϮΧ .ϢϳϮη ̶ϣ εΩέ΍ϭ Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ύϣ ̵ ϪϤϫ ΍έ ή̴ϳΩ ϥΎϬΟ Ϧϳ΍ ϭ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ΎϴϧΩ ί΍ ήϴϏ ̵ή̴ϳΩ ϥΎϬΟ ̮ϳ ϩήΧϻΎΑ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ
ϭ ϥΎϴϨΟ ϼ
˱ Μϣ .ΪϧϮη ̶ϣ ϥ΁ Ωέ΍ϭ Ϣϫ Ύϫ ϥΎδϧ΍ ήϴϏ ΎϳϮ̳ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϪΘϔ̳ ϥΎϨ̩ ̶ϫΎ̳ Ϫ̰ϠΑ ˬΎϫ ϥΎδϧ΍ Ύϣ ςϘϓ Ϫϧ...ϭ ΢ϟΎσ ˬ΢ϟΎλ ˬΪΑ
Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ˬΕήθΣ εϮΣϮϟ΍ ΍Ϋ΍ ϭ Ϫϔϳήη ̵ Ϫϳ΁ ί΍ Ϫ̯ ̵ήϴδϔΗ ϪΑ ΎϨΑ .ΪϧϮη ̶ϣ ϥΎϬΟ ϥ΁ Ωέ΍ϭ ΎϳϮ̳ Ϣϫ εϮΣϭ ̶ϫΎ̳ ϭ ϦϴσΎϴη
ϊϗ΍ϭ έΩ .ΪϧϮη ̶ϣ ϥΎϬΟ ϥ΁ Ωέ΍ϭ Ϣϫ εϮΣϭ ̶Ϩόϳ .Ϊϧέ΍Ω ήθΣ Ϣϫ εϮΣϭ ̶ΘΣ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ϩήΧϻΎΑ Ύϣ΍ .Ζγ΍ ΖγέΩΎϧ ήϴδϔΗ Ϧϳ΍ ϪΘΒϟ΍
Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ Ύϣ΍ ΩϮη ̶ϣ ̶ϘϠΗ ΕήΧ΁ ϪΑ ρϮΑήϣ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ ˬΩϮη ̶ϣ ϪΘϓή̳ ΎϨόϣ ϥ΁ ϪΑ ήθΣ ϭ ΕήθΣ εϮΣϮϟ΍ ΍Ϋ΍ ΩϮη ̶ϣ ϪΘϔ̳ ̶Θϗϭ
.ϢϳϮη ̶ϣ Ωέ΍ϭ Ύ˱ ϤΘΣ ˬΪΑ ϭ ΏϮΧ Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ύϣ ̵ ϪϤϫ ϩήΧϻΎΑ.Ζδϴϧ ΩΎϴτλ΍ ϞΑΎϗ ί΍ ΎϨόϣ ϥ΁ ϭ ΩϮη ̶ϣ ρϮΑήϣ ϪϋΎδϟ΍ ρ΍ήη΍ ϪΑ Ϫ̯
ΎΗ ) ˬϪϴϘϴϧ ̵΍έϮη ί΍ ϞΒϗ ΎΗ ̶Ϩόϳ ΖϴΤϴδϣ έΪλ ϥΎϴΤϴδϣ Ύ˱ λϮμΨϣ ˬϥΎϴΤϴδϣ ί΍ ̶ΘϴϠϗ΍ ΍έ ΪϳΩ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ Ϣϫ ̵ή̴ϳΩ ΪϳΩ Ύϣ΍
ϭ Ζγ΍ ϥΎΑϮΧ ̵ΎΟ ΕήΧ΁ :ΪϨΘϔ̳ ̶ϣ ϭ ΪϧΩϮΑ Ϟ΋Ύϗ ήψϧ Ϧϳ΍ ϪΑ ̶ϫΎ̳ (α) ̶γϮϣ ΕήπΣ ϥΎϣί ί΍ Ϣϫ ϥΎϳΩϮϬϳ ϭ (ϢΠϨ̡ ϥήϗ ί΍ ϞΒϗ
ϪϴϋΩ΍ ί΍ ̶̰ϳ έΩ ε΍ ̶Ϭϟ΍ ̵ ϪϨϳΪϣ ΏΎΘ̯ έΩ βϳΪϗ ϦϴΘγϮ̳΁ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϭ ΪϧϮη ̶ϣ ΩϮΑΎϧ Ϊϧήϴϣ ̶ϣ ̶Θϗϭ ϥ΍ΪΑ ˬΪϧέ΍Ϊϧ ΕήΧ΁ ϥ΍ΪΑ
Ϫ̯ ϩΩϮΑ Ϧϳ΍ ϥΎϬϟ΄Θϣ ί΍ ̶ϠϴΧ ϩΎ̳ΪϳΩ ΖϴΤϴδϣ έΪλ έΩ .ϡΰϴΨϧήΑ ή̴ϳΩ ϡήϴϣ ̶ϣ Ϧϣ ̶Θϗϭ ΪϨ̰ϧ Ύϳ΍ΪΧ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϩέΎη΍ ε΍
Ϫϳ΁ ̮ϳ ̶ϟϭ ) ˬΩέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϼ
˱ λ΍ ϩΎ̳ΪϳΩ Ϧϳ΍ ϡϼγ΍ έΩ ϪΘΒϟ΍ .ΪϧϮη ̶ϣ ΩϮΑΎϧ ή̴ϳΩ ΪϧΩήϣ ̶Θϗϭ ϥ΍ΪΑ ϭ Ζγ΍ ϥΎΑϮΧ ̵ΎΟ ϼ
˱ λ΍ ΕήΧ΁
ϦϳάϠϟ ΎϬϠόΠϧ ϩήΧϻ΍ έ΍Ϊϟ΍ ̮ϠΗ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϫϳ΁ ϥ΁ ϭ ϢϫΩ ̶ϣ ΖΒδϧ Ϧϣ ϪΘΒϟ΍ ˬΩϮη ̶ϣ ϥ΁ ί΍ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ΩΎϴτλ΍ ΎϳϮ̳ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ
ϪϟΩ΍ ϥ΁ Ϫ̯ ΩϮη ϪϣΎϗ΍ ̵΍ ϪϟΩ΍ ΪϳΎη ˬϢϴϨ̯ άΧ΍ εήϫΎχ ϪΑ Ύ˱ϤΘΣ ΪϳΎΑ ΍έ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ϢϳϮ̳ ̶Ϥϧ Ϧϣ ̶ϟϭ ˬ[1]΍ΩΎδϓ ϭ νέϻ΍ ̶ϓ ΍˱ϮϠϋ ϥϭΪϳήϳϻ
ϥϭΪϳήϳϻ ϦϳάϠϟ ΎϬϠόΠϧ ϩήΧϻ΍ έ΍Ϊϟ΍ ̮ϠΗ ΪϳϮ̳ ̶ϣ εήϫΎχ ϪΑ Ύϣ΍ .Ωή̯ ΪϳΎΑ Ϟϳϭ΄Η ˬΩ΍Ω ϝϭΪϋ ζϨσΎΑ ϪΑ ΍έ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ ήϫΎχ ΪϳΎΑ ΪϨϳϮ̴Α
Ύϫ ϡΩ΁ ϥ΁ ̵΍ήΑ ΍έ ΕήΧ΁ Ϫ̯ ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϣϫ ϩΎ̳ΪϳΩ ϥ΁ ϭ ˬϢϳ΍ ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ Ύϫ ϡΩ΁ ̵ ϪϤϫ ̵΍ήΑ ΍έ ΕήΧ΁ Ϧϳ΍ ˬ΍ΩΎδϓ ϻ ϭ νέϻ΍ ̶ϓ ΍˱ϮϠϋ
Ϧϳ΍ Ύϣ΍ .Ζγ΍ ϥ΍ΪΑ ϝΎϣ ̵ϭήΧ΍ Ώ΍άϋ ϭ ϥΎΑϮΧ ϝΎϣ ̵ϭήΧ΍ ΖϤόϧ ˬϥ΍ΪΑ ϝΎϣ ΕήΧ΁ ̵ΪΑ ϭ Ζγ΍ ϥΎΑϮΧ ϝΎϣ ΕήΧ΁ ̶ΑϮΧ ˬϡ΍ ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ
Ύϣ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ˬϢϳ΍ ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ ϥΎΑϮΧ ̵΍ήΑ ΍έ ϩήΧϻ΍ έ΍Ϊϟ΍ ΖϤόϧ ΪϳϮ̳ ̶Ϥϧ ˬϩήΧϻ΍ έ΍Ϊϟ΍ ̮ϠΗ Ϫ̯ ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ ˬΪϳϮ̳ ̶Ϥϧ ΍έ Ϧϳ΍ Ϫϳ΁
Ύϣ΍ .Ϊϧέ΍Ω ̵ΪΑ ΕέΪΧ΁ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϫϧ .Ϊϧέ΍Ϊϧ ΕήΧ΁ ϼ
˱ λ΍ ϥ΍ΪΑ ΎϳϮ̳ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ εήϫΎχ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ˬϢϳ΍ ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ ϥΎΑϮΧ ̵΍ήΑ ΍έ ΕήΧ΁
ϥ΁ήϗ ΕΎϳ΁ ήϳΎγ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ϥΎη ϪϤϫ ϭ Ϊϧ΍ ϩΪθϧ ϪΘ̰ϧ Ϧϳ΍ νήΘόϣ ϥ΍ήδϔϣ ΎϫΎΠϨϳ΍ Ϣϫ ϻ
˱ ϮϤόϣ ϭ ϡ΍ ϩΪϳΩ Ϧϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵΍ Ϫϳ΁ ΎϬϨΗ Ϧϳ΍
ί΍ ςϘϓ ϥΎΑϮΧ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϫϧ ˬΖγ΍ ϥΎΑϮΧ ϝΎϣ ζϳΎϫ ΖϤόϧ ϭ ϥ΍ΪΑ ϝΎϣ ζϳΎϫ ̵ΪΑ ΎϬΘϨϣ ˬΖγ΍ ϪϤϫ ϝΎϣ ΕήΧ΁ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ̶ϨϳΩ ΖϨγ ϭ
ΞϬϧ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϫΎ̳ΪϳΩ ˬϩΎ̳ΪϳΩ Ϧϳ΍ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ.ΪϧϮη ̶ϣ ΩϮΑΎϧ ϭ Ϊϧϭέ ̶ϣ ϦϴΑ ί΍ ˬϥΎθϨΗ ̱ήϣ ΎΑ ϥ΍ΪΑ ϭ ˬΪϧέ΍ΩέϮΧήΑ ̶̴ϧ΍ΩϭΎΟ ΖϤόϧ
.ΪϧϮη ̶ϣ ε΍ΩΎ̡ Ύϳ ήϔϴ̯ ϥΎθϟΎϤϋ΍ ΎΑ ΐγΎϨΘϣ ΎΟ ϥ΁ έΩ ϪϤϫ ϭ ΪϧϮη ̶ϣ ΕήΧ΁ ϥΎϬΟ Ωέ΍ϭ ϪϤϫ Ϫ̯ ˬΖδϫ Ϣϫ ϪϏϼΒϟ΍
ΎΟ ϥ΁ ϪΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ Ϊϧ΍ ϩΪϳήϓ΁ ΍έ Ύϣ .ϢϳΩϮΑ ϩΪθϧ ϩΪϳήϓ΁ ΎϴϧΩ ̵΍ήΑ ϝϭ΍ ί΍ Ύϣ .Ζγ΍ ϩΪη ϩΪϳήϓ΁ ΎϤη ̵΍ήΑ ΕήΧ΁ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϪϟΎδϣ Ύϣ΍
Ϳ΍ΪΒϋ ϪΑ ΕήπΣ Ϫ̯ 22 ̵ ϪϣΎϧ έΩ ̶̰ϳ .Ϊϧ΍ ϩΪϳήϓ΁ ΎΟ ϥ΁ ̵΍ήΑ ΍έ Ύϣ ΪϨ̯ ̶ϣ κΨθϣ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ΩΎϳί Ωέ΍Ϯϣ .ϢϳϭήΑ
ˬϪΗϮϔϴϟ Ϧ̰ϳ Ϣϟ Ύϣ ̭έΩ ή͊δϳ˴ Ϊϗ ˯ήϤϟ΍ ϥ΄ϓ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ϥΎϴΑ ̶ΒϟΎΟ ̶ϠϴΧ ΕϮλ ϪΑ ΍έ ϥΩϮΑ ϪϣΪϘϣ Ϧϳ΍ ϭ ˬΪδϳϮϧ ̶ϣ αΎΒϋ ϦΑ΍
ϪΑ ί΍ ϡΩ΁ ̶Θϗϭ ϥϮ̩ .ΪϧέϭΎϴϧ ΖγΩ ϪΑ Ϫ̯ ΩϮΒϧ ΎϨΑ ϼ
˱ λ΍ Ϫ̯ ΪϧϮη ̶ϣ ϝΎΤηϮΧ ̵ΰϴ̩ ϥΩέϭ΁ ΖγΩ ϪΑ ί΍ Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ ϡ΍ ϩΪϳΩ Ϧϣ ϻ
˱ ϭ΍
ΖγΩ ϪΑ ί΍ ̶ϫΎ̳ ϥΎδϧ΍ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ .Ϊϣ΁ ϢΘγΩ ϪΑ ̶ϟϭ ΪϳΎϴΑ ϢΘγΩ ϪΑ ΩϮΒϧ ΎϨΑ Ϫ̯ ΪηΎΑ Ϧϳ΍ ε΍ ̶ϘϠΗ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ΩΎη ̵ΰϴ̩ ϥΩέϭ΁ ΖγΩ
Ϣϟ Ύϣ ΕϮϓ ϩ˯Ϯδϳϭ ή̴ϳΩ ϑήσ ί΍ ϭ ˬΪϳΎϴΑ ζΘγΩ ϪΑ Ϫ̯ ΩϮΑ ΎϨΑ ϭ ˬΩϮη ̶ϣ ΩΎη ΩϮη ΕϮϓ ϭ΍ ί΍ Ϫ̯ ΩϮΒϧ ΎϨΑ ϼ
˱ λ΍ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ϥΩέϭ΁
ϪΑ ϩΩϮΒϧ έ΍ήϗ Ϣϫ ϝϭ΍ ί΍ .ΩέϭΎϴΑ ΖγΩ ϪΑ ΩϮΒϧ έ΍ήϗ Ϣϫ ϝϭ΍ ί΍ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ϥΩέϭΎϴϧ ΖγΩ ϪΑ ί΍ ΩϮη ̶ϣ Ϧϴ̴ϤϏ ϡΩ΁ ̶ϫΎ̳ ϭ Ϫ̯έΪϴϟ Ϧ̰ϳ
Ϧϣ ΖϠϓ ΎϤΑ ̭έϭήγ Ϧ̰ϴϠϓ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΕήπΣ ΪόΑ .̵ΩϮΑ ̶ϣ Ϧϴ̴ϤϏ ΪϳΎΒϧ ϩΪϣΎϴϧ ΖΘγΩ ϪΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ ˬΪϳΎϴΑ ΖΘγΩ
̵ϭήΧ΍ ̵Ύϫΰϴ̩ ϥ΁ ί΍ Ϧ̰ϴϟϭ ˬΖϔγ΍ ΎϬϨϣ ̮ΗΎϓ Ύϣ ̶Ϡϋ ̮ϔγ΍ ˬ̵Ϯη ̶ϣ ϞϳΎϧ Ϫ̯ ΪηΎΑ ̵ϭήΧ΍ έϮϣ΍ ϪΑ ΖϳΎϫ ̵ΩΎη ̵ ϪϤϫ .̮ΗήΧ΁
̶ϳΎΟ .Ε΍ Ϧϴ̴ϤϏ ̵ϭήΧ΍ ̵Ύϫΰϴ̩ ϥ΁ Ϫϧ ϭ ΪϨ̯ ΕΩΎη Ϊϳ΁ ̶ϣ ΖΘγΩ ϪΑ Ϫ̯ ̵ϮϴϧΩ ̵Ύϫΰϴ̩ Ϧϳ΍ Ϫϧ ˬΖγ΍ ϩΪη ΕϮϓ ΖΘγΩ ί΍ Ϫ̯ ΪηΎΑ
ϼϴ̰ϟ .Ζγ΍ ̶ϧ΁ήϗ ̵ ϪϠϤΟ ϭΩ Ϧϳ΍ Ϊϫί :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ˮΖδϴ̩ Ϊϫί Ϫ̯ Ϊγή̡ ̶ϣ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ ί΍ ̶δ̯ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ Ϣ̰Σ έΩ ή̴ϳΩ
ϊϗ΍ϭ έΩ ΎΟ Ϧϳ΍ .ΪϨ̰ϧ ϥΎΘϨϴ̴ϤϏ Ζϓέ ϥΎΘΘγΩ ί΍ ΎϴϧΩ ί΍ Ϫ̩ ήϫ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶Ϩόϳ Ϊϫί ϼ
˱ λ΍ ˬϢ̯ΎΗ΍˯ Ύϣ ̶Ϡϋ ΍ϮΣήϔΗ ϻ ϭ Ϣ̰ΗΎϓΎϣ ̶Ϡϋ ΍Ϯγ΄Η
ΩΎϳί ̵έϭ΁ ̶ϣ ΖγΩ ϪΑ ΎϴϧΩ ί΍ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ϥ΁ ˬΎΣήϓ ϪΑ ήΜ̰Η ϼϓ Ϣ̯ΎϴϧΩ Ϧϣ ΖϠϧΎϣ ϭ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΪόΑ ϭ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΍έ ϥΎϤϫ Ωέ΍Ω
ϦϳήΧ΁ ϭ ΪϨ̰ϧ α΍ήϫ ϭ ϩήϬϟΩ εϮΨΘγΩ ΍έ ϮΗ ΩϮη ̶ϣ ΕϮϓ Ϫ̯ Ϣϫ ̵ΰϴ̩ ϥ΁ ϭ ˬΎϋΰΟ ϪϴϠϋ αΎΗ ϼϓ ΎϬϨϣ ̮ΗΎϓΎϣ ϭ ΪϨ̰ϧ ΖϟΎΤηϮΧ
ΞϬϧ έΩ ̶ϧ΍ϭ΍ήϓ Ωέ΍Ϯϣ.ΕϮϤϟ΍ ΪόΑ ΎϤϴϓ ̮͊Ϥϫ Ϧ̰ϴϟϭ ˬΕϮϣ ί΍ ϞΒϗ Ϫϧ ˬΪηΎΑ ΕϮϣ ί΍ ΖϣΎϤΘϫ΍ ϡΎϤΗ ΪόΑ ϪΑ Ϧϳ΍ ί΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ε΍ ϪϠϤΟ
Ϧϴϔλ ϪΑ ϦΘϓέ ϝΎΣ έΩ ̶Θϗϭ ) .ΪϨ̯ ̶ϣ εέΎϔγ ϥ΁ έΩ ̶Ϡϋ ϦΑ΍ ϦδΣ΍ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϓϭήόϣ ̵ ϪϣΎϧ Ϣϫ ή̴ϳΩ ΩέϮϣ ̮ϳ ˬΖγ΍ ϪϏϼΒϟ΍

ϭ ˬΎϴϧΩ Ϫϧ ϭ Ϊϧ΍ ϩΪϳήϓ΁ ΍έ ϮΗ ΕήΧ΁ ̵΍ήΑ Ϫ̯ ϥ΍ΪΑ ϡΪϧίήϓ ˬΎϴϧΪϠϟ ϻ ϩήΧ϶ϟ ΖϘϠΧ ΎϤϧ΍ ϢϠϋ΍ ϭ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ 31 ̵ ϪϣΎϧ έΩ (.ΪϨΘδϫ ϡϭΩ
ˬϩΎϴΤϠϟ ϻ ϭ ΕϮϤϠϟ ϭ ̵ϭήΑ ΎΟ Ϧϳ΍ ί΍ ϮΗ Ϫ̯ ϩΩϮΑ ΎϨΑ ϝϭ΍ ί΍ .ΎΟ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ Ϫϧ ϭ Ϊϧ΍ ϩΪϳήϓ΁ ΎΟ Ϧϳ΍ ί΍ ϦΘϓέ ̵΍ήΑ ΍έ ϮΗ ϭ ˬ˯ΎϘΒϠϟ ϻ ˯ΎϨϔϠϟ
ϝΰϨϣ ̶ϓ ̮ϧ΍ ϭ .̶ϳΎϴϧΩ ˬ̶ϳΎΟ Ϧϳ΍ ̶̳Ϊϧί ϭ ̱ήϣ ̶Ϩόϳ ̶̳Ϊϧί ϭ ̱ήϣ ϪΘΒϟ΍ ˬ̶̳Ϊϧί ̵΍ήΑ Ϫϧ ϭ Ϊϧ΍ ϩΪϳήϓ΁ ̱ήϣ ̵΍ήΑ ϼ
˱ λ΍ ΍έ ϮΗ
ϥ΍ϭέΎ̯ ̮ϳ έΩ ϮΗ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ˮϡϮη ϩΪϳήϓ΁ ΕήΧ΁ ̵΍ήΑ Ϧϣ Ϫ̯ ϩΩϮΑ ΎϨΑ ή̳΍ ˬΪϳ΍ ϩΩέϭ΁ ΎϴϧΩ ϪΑ ΍έ Ϧϣ ΍ή̩ ϼ
˱ λ΍ β̡ ˬϪϐϠΑ έ΍Ω ϭ ϪόϠϗ
ϭ Ζγ΍ ή̴ϳΩ ̵ ϪϧΎΧ ̮ϳ ϪΑ ϥΪϴγέ ̵΍ήΑ ̵΍ ϪϠϴγϭ ϪϧΎΧ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ̵΍ ϪϧΎΧ ̮ϳ ϭ ϪϘϠΑ έ΍Ω ϭ Ϊϧ΍ ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ ϞτϨϣ ̮ϳ έΩ ΍έ ϮΗ ˬ̶ϳ΍ήγ
ϼ
˱ λ΍ ϮΗ ˬϪ̯έΪϣ Ϫϧ΍ ΪΑϻ ϭ ϪΒϟΎσ ϪΗϮϔϳ ϻ ϭ ϪΑέΎϫ ϪϨϣ ΍ϮΠϨϳ ϻ ̵άϟ΍ ΕϮϤϟ΍ Ϊϳήσ ̮ϧ΍ ϭ Ζγ΍ ΕήΧ΁ ̵΍ήΑ ̶ϫ΍έ ϭ ϩήΧϻ΍ ̶ϟ΍ ϖϳήσ
ϭ Ωΰϳή̴Α ϪΘδϧ΍ϮΘϧ ϭ΍ ί΍ ̵΍ ϩΪϧΰϳή̳ ̨ϴϫ Ϫ̯ ̶̳ήϣ ˬΪϧ΍ ϩΪϳήϓ΁ ˬ̶ηΎΑ ̱ήϣ ̵ ϪϤόσ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ ϝϭ΍ ί΍ ΍έ ϮΗ ̶Θδϫ ̱ήϣ ̵ ϪϤόσ
Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ...έ˵ άΣ ̶Ϡϋ ϪϨϣ Ϧ̰ϓ ˬ̶Ϩ̯ ̶ϣ ̭΍έΩ΍ ΍έ ̱ήϣ Ύ˱ ϤΘΣ ϮΗ ϭ ˬΪγέ ̶ϣ ϥ΁ ϪΑ Ύ˱ ϤΘΟ ϭ ΩϮη ̶Ϥϧ ΕϮϓ ζΘγΩ Ϣϫ ί΍ ̶ΒϟΎσ ̨ϴϫ
ήΜ̯΍ ̶ϨΑ Ύϳ Ϫ̯ ΩέϮϣήϓ ΪόΑ .̶ηΎΑ ̵ΪΑ ϝΎΣ έΩ ϮΗ Ϫ̯ Ϊγήϧ ϮΗ ϪΑ ̱ήϣ ̶Θϗϭ ̮ϳ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ϧ̯ ϪΟϮΗ ̵΍ ϪΘ̰ϧ ϪΑ ςϘϓ
΍έ ΰϴ̩ ΎΗ ϭΩ ΕήπΣ ˬΪϧ΍ ϩΪϳήϓ΁ ΕήΧ΁ ̵΍ήΑ Ϫ̯ ϻΎΣ ˬΪϧ΍ ϩΪϳήϓ΁ ΕήΧ΁ ̵΍ήΑ ΍έ Ύϣ β̡ .εΎΑ ϪΘη΍Ω ϥ΍ϭ΍ήϓ ̱ήϣ ΩΎϳ ˬΕϮϤϟ΍ ή̯Ϋ Ϧϣ
.̱ήϣ ̶ΘγϭΩ ̶̰ϳ ϭ ̱ήϣ ΩΎϳ ̶̰ϳ ˬΩήϴ̳ ̶ϣ ϪΠϴΘϧ
̱ήϣ ΩΎϳ :Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ̱ήϣ ΩΎϳ ΏΎΑ έΩ Ϫ̯ ̵΍ ϪΘ̰ϧ ϦϳήΗ ϢϬϣ Ύϣ΍ Ωέ΍Ω ̵΍ ϩΪϳΪϋ ΐϟΎτϣ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ ̱ήϣ ΩΎϳ ΩέϮϣ έΩ
ί΍ ΍έ ϡΩήϣ ˬ̶θϳΪϧ΍ ̱ήϣ ̵ήϴΒόΗ ϪΑ ˬ̱ήϣ ̵ ϩί΍Ϊϧ΍ ϪΑ ̵ΰϴ̩ Ϫ̯ ϡΪϳΪϧ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ̶ϳΎΟ ̮ϳ .Ϊϧέ΍Ω ̶ϣίΎΑ ϩΎϨ̳ ί΍ ΍έ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍
ϪΘ̰ϧ ̮ϳ .ϥΪϧΎϣ Ϫϧ ˬϢϳ΍ ϩΪη ϩΪϳήϓ΁ ϦΘϓέ ̵΍ήΑ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ̵ ϪΠϴΘϧ ϭ Ζγ΍ κΧΎη ΕήπΣ ̵΍ήΑ ̶ϠϴΧ Ϫ̯ ̵΍ ϪΘ̰ϧ.ΪϨ̯ ϊϓΩ ϩΎϨ̳
ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ Ϫ̯ ̶Θϗϭ ϻ
˱ ϭ΍ ˬΩέ΍Ω Ϫ̯ ̵΍ ϪμϴμΧ ήσΎΧ ϪΑ ΍έ ΩέϮϣ Ϫγ ίΎΑ.Ζγ΍ ̱ήϣ ̶ΘγϭΩ ϡϭΩ ̵ ϪΘ̰ϧ ϭ Ζγ΍ ̱ήϣ ΩΎϳ
ΪϨ̩ ˬϩΩή̯ ̵ΩΎϳί ̵ΎϳΎλϭ ΕήπΣ Ϫ̯ Ϊϴϧ΍Ω ̶ϣ ϪΘΒϟ΍ .Ζγ΍ ϩΩή̯ Ζϴλϭ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ΕήπΣ Ϫ̯ ̶ϳΎΟ Ϫγ ί΍ ̶̰ϳ ˬΩέϮΧ ΖΑήο
Ϫ̯ ̵Ϊϧ΍ ϭ ίϭέ ϭΩ Ϧϳ΍ έΩ ΕήπΣ ϥϮ̩.ΪϨ̯ ̵έϭ΁Ωή̳ ϥΩέϮΧ ΖΑήο ί΍ ΪόΑ ΍έ ΕήπΣ ϥΎϨΨγ Ϫ̯ Ϊϣ΁ήΑ ΩΪλέΩ ̶ϘϘΤϣ ζϴ̡ ϝΎγ
ϪΑήο ϢϫΩίϮϧ έΩ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ̶πόΑ ϭ ΩέϮΧ ϪΑήο ϢϫΪϔϫ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ̶πόΑ ϥϮ̩ ˬΪϧΩϮΑ ϩΪϧί Ϫ̯ ̵Ϊϧ΍ ϭ ίϭέ έΎϬ̩ έΩ Ύϳ ) ΩϮΑ ϩΪϧί
ΖϤδϗ Ϫγ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ΎϬΘϨϣ .Ζγ΍ ϩΩή̯ Ύϫ ΖΒΤλ ̶ϠϴΧ ( ϩΩή̯ ΕΎϓϭ Ϣ̰ϳ ϭ ΖδϴΑ ΐη ήΧ΍ϭ΍ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ϢϠδϣ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ ˬϩΩέϮΧ
΍˱ΪϏ ϭ Ϣ̰ϟ ϩήΒϋ ϡϮϴϟ΍ ϭ Ϣ̰ΒΣΎλ βϣϻΎΑ Ύϧ΍ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ 23 ̵ ϪϣΎϧ ) ϊοϮϣ ̮ϳ έΩ .ϊοϮϣ Ϫγ έΩ ˭Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϥΎθϳ΍ ϥΎϨΨγ ί΍
ˬ̶ϣΩ ̶ϟϭ ΎϧΎϓ ϖΑ΍ ϥ΍ Ϫ̯ ˬϡϮη ̶ϣ έϭΩ ΎϤη ί΍ ΍Ωήϓ ϭ ϢΘδϫ ΎϤη ΕήΒϋ ΏΎΒγ΍ ίϭήϣ΍ ϭ ϡΩϮΑ ΎϤη ϦϴθϨϤϫ έΎϳ ίϭήϳΩ Ϧϣ ...Ϣ̰ϗέΎϔϣ
ˬΩϮΑ ΎϨϓ Ϧϣ ϩΎ̳ ϩΪϋϭ ϭ ϡΪη ̶ϧΎϓ ή̳΍ Ύϣ΍ ϭ .ϢϨ̰Α ΪϳΎΑ Ϫ̩ Ϫ̯ Ϣϧ΍Ω ̶ϣ ϡΩϮΧ ϭ ϢΘδϫ ϡΩϮΧ ϡΩ ̶ϟϭ Ϧϣ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϧϣ ήΑ ̶ϳΎϘΑ ή̳΍ ϩήΧϻΎΑ
ήΗ ̮ϳΩΰϧ ΍ΪΧ ϪΑ Ϣϫ Ϧϣ ΪϴϨ̯ Ϯϔϋ ΍έ ϢΠϠϣ ϦΑ΍ ή̳΍ ϝΎΣ ϭΩ ήϫ έΩ ˬϪϨδΣ Ϣ̰ϟ Ϯϫ ϭ ϪΑήϗ ̶ϟ ϮϔόϟΎϓ ϒϋ΍ ϥ΁ ϭ Ζδϴϧ ̵ήψΘϨϣΎϧ ΰϴ̩
ϥ΍ ϥϮΒΤΗ ϻ΍ ˬΪϴθΨΒΑ ΍έ ϭ΍ Ϫ̯ ϢϳϮ̳ ̶ϣ Ϧϣ .ϪϨδΣ Ϣϫ ΎϤη ̵΍ήΑ ϭ Ζγ΍ ΖΑήϗ ΏΎΒγ΍ Ϧϣ ̵΍ήΑ .Ζγ΍ ήΘϬΑ ΎϤη ̵΍ήΑ Ϣϫ ϭ ϡϮη ̶ϣ
Ϊϧ΍Ω ̶ϣ ΍ΪΧ ˬϪΘϫή̯ Ωέ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ Ϧϣ ̶ϧΎΠϓ Ύϣ Ϳ΍ ϭ ˬΪϴθΨΒΑ ΍έ ϢΠϠϣ ϦΑ΍ ˮΪθΨΒΑ ΍έ ΎϤη Ϣϫ ΍ΪΧ Ϫ̯ Ϊϳέ΍Ω ̶Ϥϧ ΖγϭΩ ˬϢ̰ϟ Ϳ΍ ήϔϐϳ
ΕϮϣ ϭ Ϣϧ΍ΪΑ ζϫϭή̰ϣ Ϧϣ Ϫ̯ ˬϪΘϫή̯ Ωέ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ Ϧϣ ̶ϧΎΠϓ Ύϣ ˬΖγ΍ ϩΩέϭΎϴϧ ζϴ̡ Ϣϳ΍ήΑ ΍έ ϥ΁ Ϣϧ΍ΪΑ ΪΑ Ϧϣ Ϫ̯ ̶ϧΎϬ̳Ύϧ ΰϴ̩ ̱ήϣ Ϫ̯
̱ήϣ ϪΑ ΖΒδϧ Ϧϣ Ϫ̯ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ˬΪΟϭ ΐϟΎσ ϭ Ωέϭ ΏέΎϘ̯ ϻ΍ ΖϨ̯ Ύϣ ϭ ˬϢηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ΖγϭΩ ΍έ ΰϴ̩ ϥ΁ Ϫ̯ Ϊϴθ̰ϧ ϮϠΟ Ϧϣ ήΑ ̵ΰϴ̩
Ϧϣ Ϫ̯ ΪϧΎϣ ̶ϣ ̶δ̯ ϞΜϣ Ϣϫ ̶̰ϳ ˬΖγ΍ ϩΪη Ωέ΍ϭ ϻΎΣ ϭ ϢΘϓέ ̶ϣ ζϓήσ ϪΑ ϢΘη΍Ω Ϫ̯ ΩϮΑ ̶δ̯ ϞΜϣ ̶̰ϳ ˬϡ΍ ϪΘη΍Ϊϧ ήΘθϴΑ ΖϟΎΣ ϭΩ
ϥ΁ ˬέ΍ήΑϼϟ ήϴΧ Ϳ΍ ΪϨϋ Ύϣ ϭ .ϡ΍ ϪΘη΍Ω ̶ΘϟΎΣ ϦϴϨ̩ Ϧϣ ˬΪΟϭ ΐϟΎσ ϭ Ωέϭ ΏέΎϘ̯ ϻ΍ ΖϨ̯ Ύϣ ϭ ϡ΍ ϩΪϴγέ ϥ΁ ϪΑ ϻΎΣ ϭ ϡΩϮΑ ζΒϟΎσ
ϦϤϓ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ Ϫ̯ Ζδϫ 23 ̵ ϩέΎϤη έΩ ή̴ϳΩ ΩέϮϣ ̮ϳ ϭ ΩέϮϣ ̮ϳ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ήΘϬΑ ϥ΁ ˬϪΘη΍Ω Ϫ̴ϧ έ΍ήΑ΍ ̵΍ήΑ ΍ΪΧ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩
ΩϮη ̶ϣ Ϟϴϣ ̶Α Ε΍ϮϬη ϪΑ ˬΩϮη ̶ϣ ̶ϟΎΧ Ε΍ϮϬη ί΍ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ϕΎϴΘη΍ ΖϨΟ ϪΑ Ύϳ ̱ήϣ ϪΑ Ϫ̯ ̶δ̯ ˬΕϮϤϟ΍ ̶ϟ΍ Ύϳ ϪϨΠϟ΍ ̶ϟ΍ ϕΎΘη΍
ΕήπΣ Ζϗϭ ϥ΁ ˬΪϨ̯ ζΘΤϴμϧ Ϫ̯ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϥΎθϳ΍ ί΍ ΏΎΤλ΍ ί΍ ̶̰ϳ Ϫ̯ Ζδϫ Ϣϫ ̵ή̴ϳΩ ΩέϮϣ.ΪϧϮη ̶ϣ ϒϴόο ϭ΍ έΩ Ε΍ϮϬη ϭ
Ϫ̯ ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ̶ΒϟΎτϣ ΪόΑ ϭ ϢϨ̯ ̶Ϥϧ ̶ϳϮ̳ ϩΩΎϳί ˬϢϧΰΑ ϑήΣ ϥΎΘϳ΍ήΑ Ϣϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϩέΎμϋ ϭ ϩΪϴ̰̩ ˬϢϨ̯ ̶ϣ ϥΎΘΘΤϴμϧ Ϫ̯ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ
ί΍ ΕήπΣ ˬΖγ΍ ΐϟΎΟ ̶ϠϴΧ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ΩΎϳί ϥΎθϧΎϫΎϨ̳ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ Ϊϳ΁ ̶ϣ ϥΎηΪΑ ̱ήϣ ί΍ Ϫ̯ εΎΒϧ ̶ϧΎδ̯ ί΍ ϭ εΎΑ έϮΟ Ϧϳ΍
Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ˬΕ΍ϮϬη ϪΑ ϢϴϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ Ωέ΍ϮΗ ϭ ϞϏϮΗ ϼ
˱ λ΍ Ύϣ ϭ ΩϮη ̶ϣ Ϣ̯ ζϫΎϨ̳ ΪηΎΑ ̱ήϣ ΩΎϳ β̯ ήϫ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ̶ϳϮγ
έΩ Ωέ΍ϮΗ Ϧϳ΍ ˬΪηΎΑ ̱ήϣ ΩΎϳ Ϫ̯ ̶δ̯ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ Ωέ΍ϮΗ Ε΍ϮϬη έΩ ϥΎδϧ΍ ΩϮη εϮϣ΍ήϓ ̱ήϣ ή̳΍ .Ϊϳ΍ ϩΩή̯ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ̱ήϣ Ϫ̯
έΩ ̱ήϣ ϦΘη΍Ω ΖγϭΩ ϭ ̱ήϣ ΩΎϳ ΪηΎΑ ΩΎϳί ΕϮϬη ̶Θϗϭ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ή̴ϳΩ ϑήσ ί΍ ϭ ϑήσ ̮ϳ ί΍ Ϧϳ΍ .ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ΍Ϊϴ̡ ΍έ Ε΍ϮϬη
Ϊμϗ ϥϮ̩ .εΎΒϧ Ύϫ ϡΩ΁ Ϧϳ΍ ί΍ ˬϪϠΟ΍ ΕϮϤϟ΍ ϩή̰ϳ Ύϣ ̶Ϡϋ ϢϴϘϳ ϭ ϪΑϮϧΫ ϩήΜ̰ϟ ΕϮϤϟ΍ ϩή̰ϳ Ϫ̯ εΎΒϣ ̶ϧΎδ̯ ί΍ .ΩϮη ̶ϣ ϒϴόπΗ ϡΩ΁
ΕήΧ΁ ̵΍ήΑ ϊϗ΍ϭ έΩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ.ΪϨϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ ̶ϧ΍ή̴ϧ ϝΩ ϭ ˬΪϧϮη ̶ϣ ΖΣ΍έΎϧ ΪϨΘϓ΍ ̶ϣ ̱ήϣ ΩΎϳ Ζϗϭ ήϫ Ϊϧ΍ ϩΩή̯ ΖϣΎϗ΍
ˬ̱ήϣ ̶ΘγϭΩ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΕήπΣ ΎΟ ̮ϳ.̱ήϣ ̶ΘγϭΩ Ϣϫ ̶̰ϳ ϭ ̱ήϣ ΩΎϳ ̶̰ϳ :ΪϨ̯ ΍Ϊϴ̡ ΩϮΟϭ Ύϣ έΩ ΪϳΎΑ ϪΘ̰ϧ ϭΩ ˬϢϳ΍ ϩΪη ϩΪϳήϓ΁
ΖΨγ ˬΪϧέ΍Ω ήϴΒόΗ ΕήπΣ Ϫ̯ έϮΟ ϥ΁ ˬϦΘδϳί ΎϴϧΩ έΩ ϥϮ̩ .ΪϨ̯ ϡ ̮ϳΩΰϧ ΍ΪΧ ̵Ύϫ ϩΪϋϭ ϪΑ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ έϭΩ ΎϴϧΩ ̵Ύϫ ̶ΘΨγ ί΍ ΍ήϣ
εϮϣ΍ήϓ ΍έ εΩϮΧ ΖϴϟϮΌδϣ ΪϳΎΑ Ύϳ Ζδϫ ΎϴϧΩ Ϧϳ΍έΩ ΎΗ Ϫ̯ ̶ϳΎϴϧΩ έΩ ϦΘδϳί ί΍ ΍έ ϥΎδϧ΍ ̱ήϣ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϪΘ̰ϧ ̮ϳ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ζγ΍
Ϫ̯ ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ .Ωέ΍Ω ̶ΘΨγ Ϣϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶Ϥϧ εϮϣ΍ήϓ ΍έ εΩϮΧ ΖϴϟϮΌδϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ύϳ ϭ Ζγ΍ ΪΑ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶̳Ϊϧί ϩΩϮγ΁ ΎΗ ΪϨ̯

Ϊϳ΁ ̶ϣ ̱ήϣ Ϫ̯ ̶Θϗϭ Ϫ̯ Ζγ΍ ΏϮΧ Ϫ̩ ˬΪθ̰Α ζηϭΩ ̵ϭέ ΍έ ̵έΎΑ ̮ϳ ΪϳΎΑ ΖγΎϴϧΩ έΩ ΎΗ ϡΩ΁ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ή̴ϳΩ ̵ΎΟ έΩ ΕήπΣ
̶ϣ ̶̳Ϊϧί Εϼ̰θϣ ϭ Ύϫ ̶ΘΨγ ΎΑ ΎϴϧΩ έΩ ϡΩ΁ Ζγ΍ ΏϮΧ Ύ˱ όΒσ .ΩϮη έΎΑ ̶Α ϪΘϓήϧ ΎϴϧΩ ί΍ ΎΗ ΩϮη ̶ϣ Ϫϧ ˬΪΘϓ΍ ̶ϣ ϡΩ΁ εϭΩ ί΍ έΎΑ Ϧϳ΍
έΩ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ΖϓΎϳέΩ ΍έ Ζγ΍ ϩΩ΍Ω ϥΎδϧ΍ ϪΑ ΍ΪΧ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϩΪϋϭ ϥ΁ ζοϮϋ ϭ Ωϭέ ̶ϣ ϦϴΑ ί΍ Ύϫ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ Ϊϳ΁ ̶ϣ ̱ήϣ ̶Θϗϭ ϭ ΪϨ̯
Ϣϳ΍ήΑ ΎϴϧΩ ϭ ϡίέϮΑ Ζϗ΍Ϊλ Ϣϫ΍ϮΧ ̶ϣ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϭ Ζγ΍ ΖΨγ Ϧθϳ΍ ϪΑ ΎϴϧΩ Ϫ̯ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ˬΪδϳϮϧ ̶ϣ ̶Ϡϋ ϦΑ΍ ϦδΣ ϪΑ Ϫ̯ ̵΍ ϪϣΎϧ
ˬΪηΎΑ ϥΎγ΁ Ϧϣ ϪΑ ΎϴϧΩ Ϫ̯ ϡίέϮΑ ̶Θϗ΍Ϊλ ̶Α ΪϳΎΑ Ϫ̯ ϦϴΗ ϞϴϟΩ ϪΑ ˬϡϭήΑ ΎϴϧΩ ί΍ Ϫ̯ ϡέ΍Ω ̶ϣ ΖγϭΩ ϭ ϡέ΍Ω Ϫϗϼϋ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ˬΖγ΍ ΖΨγ
έΩ ̶ϟϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ̶̳Ϊϧί ΎϴϧΩ ˬΪϨ̰ϧ ̶̳Ϊϧί ΎϴϧΩ ̵΍ήΑ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ̶ϟϭ ΪϨ̯ ̶̳Ϊϧί ΎϴϧΩ έΩ.Ζγ΍ ΖΨγ Ϣϳ΍ήΑ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ˬϢϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ ̶ϟϭ
Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϧΎδ̯ ̵ ϪμϴμΧ ϪΘ̰ϧ ϭΩ ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍ ϪΘ̰ϧ ϭΩ ϥΎη ϥΎϨΨγ ̵ ϪϤϫ ̵ ϩέΎμϋ ϥΎθϳ΍ .ΪϨ̯ ̶ϣ ̶̳Ϊϧί ΕήΧ΁ ̵΍ήΑ ϝΎΣ Ϧϴϋ
.̶̳̬ϳϭ ̮ϳ Ϧϳ΍ ˬΪϧέ΍Ϊϧ ̵έΎ̯ ̶Α ΎϴϧΩ έΩ Ύϫ ϡΩ΁ Ϧϳ΍ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶̰ϳ .ΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ ̶̳Ϊϧί ΎϴϧΩ ̵΍ήΑ ̶ϟϭ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ̶̳Ϊϧί ΎϴϧΩ έΩ
(ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ .Ϊϳ΁ ̶Ϥϧ ϥΎηήψϧ ϪΑ ϩΎ̳ ΖΣ΍ήΘγ΍ ˬΪϳ΁ ̶Ϥϧ ΏΎδΣ ϪΑ ϩΎ̳ ΝήϔΗ ϥΎθϳ΍ήΑ ΎϴϧΩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ήσΎΧ ϪΑ ˮΪϧέ΍Ϊϧ ̵έΎ̯ ̶Α ΍ή̩
ΪϳΎΒϧ β̡ ˬΖδϴϧ ϩΎ̳ ΖΣ΍ήΘγ΍ ϥϮ̩.Ϊϧ΍Ω ̶ϣ ϩΎ̴θϳΎϣί΁ ϭ ΍ήγ ϥ΍ϭέΎ̯ ϊϗ΍ϭ έΩ ˬϥ΍Ϊϧί Ϫϧ ϭ ϩΎ̳ ΝήϔΗ Ϫϧ ϭ Ϊϧ΍Ω ̶ϣ ϩΎ̳ ΖϣΎϗ΍ Ϫϧ ΍έ ΎϴϧΩ
ϥ΍ ϢϠϋ΍ ϭ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ á9 ̵ ϪϣΎϧ έΩ ˬϪΒτϗ ϦΑ΍ Ϟϔγ΍ ϪΑ :ϼ
˱ Μϣ .ΪϨ̯ ̶ϣ ή̯Ϋ ϥ΍ϭ΍ήϓ Ωή̯ ΪϳΎΒϧ ̶ΘΣ΍ήΘγ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΏΎΑ έΩ .Ωή̯ ̶ΘΣ΍ήΘγ΍
ϡϮϳ ϩήδΣ ϪϴϠϋ ϪΘϏήϓ ΖϧΎ̯ ϻ΍ ϪϋΎγ ς
˵ ϗ ΎϬΒΣΎλ ύήϔϳ Ϣϟ :Ζγ΍ ϩΩϮϣήϓ Ϊϴ̯΄Η ΎΑ ΍έ ϪϠϤΟ Ϧϳ΍ ΪόΑ .Ζγ΍ ϩΎ̴θϳΎϣί΁ ΎϴϧΩ ˬϪϴϠΑ έ΍Ω ΎϴϧΪϟ΍
Ϫ̯ Ϧϳ΍ ή̴ϣ Ωή̰ϧ ΖΣ΍ήΘγ΍ ΎϴϧΩ έΩ ̶δ̯ ΰ̳ήϫ (.̵΍ ϪϘϴϗΩ6 ΖϋΎγ Ϫϧ ˬΖγ΍ ϪψΤϟ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ̶Αήϋ έΩ ΖϋΎγ Ϫ̯ Ϊϴϧ΍Ω ̶ϣ ) ˬϪϣΎϴϘϟ΍
ϞϳΫ έΩ Ϫ̯ ΪϳΪΤϟ΍ ̶Α΍ ϦΑ΍ ϡϮΣήϣ Ύϳ Ζγ΍ ̶ϳϮΧ ϡϮΣήϣ Ύϳ ϢϨ̰ϧ ϩΎΒΘη΍ ή̳΍ .ϪΒΣΎλ ύήϔϳ Ϣϟ ˬΩϮΑ ζΗήδΣ ΖϣΎϴϗ ίϭέ έΩ ζΘΣ΍ήΘγ΍
Ϊϣ΁ ζϴ̡ ΖΣ΍ήΘγ΍ Ζϗϭ ΎΗ ˬΐμϧΎϓ ΖϏήϓ ΍Ϋ΍ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ήϣ΍ ήΒϣΎϴ̡ ϪΑ ΍ΪΧ Ϫ̯ ̵΍ Ϫϔϳήη ̵ Ϫϳ΁ ϥ΁ ϪΑ ΪϨ̯ ̶ϣ ϩέΎη΍ ΖϤδϗ Ϧϳ΍ Ρήη
ΖϤΣί ή̡ έΎ̯ ̮ϳ ̶Ϩόϳ ˬ̵ή̴ϳΩ ΐμϧ ̮ϳ Ϊϣ΁ ϞλΎΣ ΎϤη ̵΍ήΑ ̵έΎ̯ ̶Α Ζϗϭ ήϫ .Ϧ̯ έ΍Ω΍ϭ ή̴ϳΩ ΖΨγ έΎ̯ ̮ϳ ϪΑ ΍έ ΕΩϮΧ
̵έΎ̯ ̶Α ί΍ ϦΘϓέ ϥϭήϴΑ ϊϗ΍ϭ έΩ Ζγ΍ ήγΩέΩ ̶Α Ϫ̯ ̵έΎ̯ ϥϮ̩ ˮήγΩέΩ ή̡ έΎ̯ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ΍ή̩ ˬϦ̯ Ϣϫ΍ήϓ ΕΩϮΧ ̵΍ήΑ ΍έ ̵ή̴ϳΩ
ϪΑ ̵ΩΎϳί Ωέ΍Ϯϣ έΩ ΕήπΣ .Ϊϳ΁ ̶ϣ ΏΎδΣ ϪΑ Ϫ̯ έΎ̯ ϥ΁ ̶Ϩόϳ ήγΩέΩ ή̡ έΎ̯ .̵ϮϴϧΩ ̵ ϪΘγ΍ϮΧ ̮ϳ ̵Ϯγ ϪΑ ˬΕϮϬη ̵Ϯγ ϪΑ Ζγ΍
ϞσΎΑ ˯Ύϔσ΍ Ϊϧέ΍Ω Ϫ̯ Ωή̯ ϪλϼΧ Ϧϳ΍ έΩ ΩϮη ̶ϣ Ϣϫ ΍έ ε΍ ̶̳Ϊϧί ϡΎϤΗ ˬΪϨ̯ ̶Ϥϧ ΖΣ΍ήΘγ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ήΑ ϩϭϼϋ ϭ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϩέΎη΍ Ϧϳ΍
ήδϔϣ αΎΒϋ ϦΑ΍ ΕήπΣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Θϗϭ ί΍ ΪόΑ ϪϣΎϧ Ϧϳ΍ ΍˱ήϫΎχ .ΪδϳϮϧ ̶ϣ ϪϣΎϧ αΎΒϋ ϦΑ΍ Ϳ΍ΪΒϋ ϪΑ ϝΎΜϣ ̵΍ήΑ.ϖΣ ϕΎϘΣ΍ ϭ ΪϨϨ̯ ̶ϣ
Ϫ̯ Ϊϴγέ ήΒΧ ΕήπΣ ϪΑ .ΪϳήΧ ̶ϧ΍ΰϴϨ̯ ϭ ̭ϼϣ΍ ϭ ϪϠ̳ ϥ΁ ΎΑ ϭ Ζϓή̳ ΍έ ϡΩήϣ ϝ΍Ϯϣ΍ ϭ Ωή̯ ΖϧΎϴΧ ϭ΍ ϭ Ωή̯ Ϣ̯ΎΣ ΍έ ϥ΁ήϗ ϑϭήόϣ
ΏΎδΣ ΪϳΎΑ Ϫ̯ ΎϴΑ Ϣϫ ΕΩϮΧ ϭ ΪϳΎΑ ΖγήϔΑ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ̵ ϪϤϫ Ϫ̯ Ζϔ̳ ϭ ΖηϮϧ ̵΍ ϪϣΎϧ ΕήπΣ ˬΖγ΍ ϩΩή̯ ̵έΎ̯ ϦϴϨ̩ αΎΒϋ ϦΑ΍
Ϧϳ΍ ΎϴΑ Ύϳ :Ϊϧ΍ ϩΩϮϣήϓ ΎΟ ϥ΁ έΩ ΕήπΣ Ϫ̯ Ϊϴγέ αΎΒϋ ϦΑ΍ ϪΑ ΕήπΣ ̵ ϪϣΎϧ ̶Θϗϭ .Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ϪϣΎϧ ϥ΁ Ϫ̯ ϢϨϴ̯ ̶γέ
ΎΑ ϭ Ϣγέ ̶ϣ ϮΗ ΏΎδΣ ϪΑ ήϴθϤη ΎΑ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ Ϫ̯ ̶ϳ΁ ̶Ϥϧ Ύϳ ˬ̵έ΍Ϊϧ ̶ΑΎδΣ ΍ΪΧ ζϴ̡ ϭ ̵Ϯη ̶ϣ ̭Ύ̡ ϭ ϢϨ̯ ̶ϣ ̶γήΑΎδΣ ΎΟ
ΖγΩ ϪΑ ϪϣΎϧ Ϧϳ΍ ̶Θϗϭ .ϡ΍ ϩΩή̯ ζϠλ΍ϭ ϢϨϬΟ ϪΑ Ύ˱ ϤϴϘΘδϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ή̴ϣ .ϡ΍ ϩΩΰϧ ήϴθϤη Ϧϳ΍ ΎΑ ΍έ ̶δ̯ ̨ϴϫ Ϫ̯ Ϣϧί ̶ϣ ϮΗ ϪΑ ̵ήϴθϤη
ΦϴΑϮΗ ϭ ΪδϳϮϧ ̶ϣ ϥΎθϳ΍ ϪΑ ΍έ 22 ̵ ϪϣΎϧ Ϧϳ΍ ΕήπΣ ΪόΑ .ΪϨ̯ ̶ϣ έ΍ήϓ ϭ Ωέ΍Ω ̶ϣήΑ ΍έ ϝ΍Ϯϣ΍ αΎΒϋ ϦΑ΍ ˬΪγέ ̶ϣ αΎΒϋ ϦΑ΍
ϼ
˱ λ΍ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ΩΎη ̶ϳΎϫΰϴ̩ ΎΑ ϡΩ΁ Ύϫ Ζϗϭ ̶ϫΎ̳ ...ϪΗϮϔϴϟ Ϧ̰ϳ Ϣϟ Ύϣ ̭έΩ ϩήδϳ Ϊϗ ˯ήϤϟ΍ ϥΎϓ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΪόΑ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ϥ΍ϭ΍ήϓ
:ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΍έ Ϧϳ΍ ΪόΑ .ΪγήΑ Ύϫ ϥ΁ ϪΑ ϩΩϮΒϧ έ΍ήϗ ϼ
˱ λ΍ Ϫ̯ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ήσΎΧ ϪΑ ΩϮη ̶ϣ ϥϭΰΤϣ ϭ ΩϭήΑ ΖγΩ ί΍ Ζγ΍ ϩΩϮΒϧ έ΍ήϗ
̶ΗΫ΍ ϪΑ Ύϳ Ϫ̯ ΪηΎΒϧ ΰϴ̩ ΎΗ ϭΩ Ϧϳ΍ Ζϳ΍Ϯμϗ ΖϳΎϏ ΎϴϧΩ Ϧϳ΍ έΩ ...Ύ˱ Οήϓ Ϫϴϓ ήΜ̰Η ϼϓ ̭ΎϴϧΩ Ϧϣ ΖϠ˶ϧ Ύϣ ϭ ΎϬϨϣ ̮ΗΎϓ Ύϣ ̮ϔγ΍ Ϧ̰ϴϠϓ
ˬΪηΎΑ ϮΗ ̵΍Ϯμϗ ΖϳΎϏ ΎϴϧΩ έΩ ΪϳΎΒϧ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ .ϡήϴ̴Α ϡΎϘΘϧ΍ ϢϤθΧ ΩέϮϣ ϑήσ ί΍ ̶Ϩόϳ ˬϢϨ̯ ˯Ύϔσ΍ ΍έ ̶ϤθΧ Ύϳ ϭ ϢϴγήΑ
ˬ̶Ϩ̯ ̶ϘΣ ̵ΎϴΣ΍ Ύϳ Ϧ̯ εϮϣΎΧ ΍έ ̶ϠσΎΑ ˬ̶Ϩ̯ ϞσΎΑ ̵Ύϔσ΍ ΪϳΎΑ .ϖΣ ϕΎϘΣ΍ ϭ ϞσΎΑ ̵Ύϔσ΍ ˬΪηΎΑ ΰϴ̩ ̮ϳ ΪϳΎΑ ςϘϓ ϮΗ ̵΍Ϯμϗ ΖϳΎϏ
̶ϣ ϒμΘϣ ̵ήψϧ ϞσΎΑ ϭ ϖΣ ϪΑ ΎϫέϭΎΑ ϭ Ύϫ ϩέ΍ΰ̳ ςϘϓ Ϫ̯ ̶ϳΎΟ ˬΩϭέ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ̵ήψϧ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ςϘϓ ̶ϫΎ̳ ϖΣ ϭ ϞσΎΑ Ϧϳ΍ ϪΘΒϟ΍
.ϞσΎΑ ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ϭ Ζγ΍ ϖΣ ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̯ .Ωήϴ̳ ̶ϣ ϖϠόΗ ΎϫέϭΎΑ ϭ Ύϫ ϩέ΍ΰ̳ ϪΑ ̶̰ϳ ςϘϓ ̵ήψϧ ϞσΎΑ ϭ ϖΣ ϥ΁ ˬΪϧϮη
Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ζγ΍ ϩΪη ̶ϣ ϕϼσ΍ ϞϤϋ ϪΑ Ϣϫ ϭ ήψϧ ϪΑ Ϣϫ ϞσΎΑ ϭ ϖΣ ̶Αήϋ ̶Ϡλ΍ ϥΎδϟ έΩ Ύϣ΍ .Ζγ΍ ϞσΎΑ ϭ΍ έϭΎΑ ϭ ϖΣ ϮΗ έϭΎΑΎϳ
.Ζγ΍ ϩΪη ̶ϣ ρϮΑήϣ ϭΩ ήϫ ϪΑ ϖΣ ̵ΎϴΣ΍ ϭ ϞσΎΑ ̵Ύϔσ΍
Ϫϧ ϭ ΖγΎϤη ΕΎϴϧ ˬέΎϴόϣ ϪθϴϤϫ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΪϨ̯ ̶ϣ Ϊϴ̯΄Η ϥΎη ̶γΎϨη ϥΎδϧ΍ έΩ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΕήπΣ Ϫ̯ ̵ΪόΑ ̵ ϪΘ̰ϧ
Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϪΘϔ̳ ̶Θϗϭ ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ .Ζη΍Ω Νήϣ ϭ Νήϫ ϭ ̶ηέΎϧ΁ ̶ϋϮϧ ΩϮη ̶ϣ ϞϤϋ έΩ Ϫ̯ Ζδϴϧ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ Ϧϳ΍ .ΎϤη ϝΎϤϋ΍
̶Ϡόϓ ϦδΣ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϥ΁ Ύϣ΍ .Ω΍Ω ϡΎΠϧ΍ ΪϳΎΒϧ ΍έ Ύϫ ϥ΁ ˬ̨ϴϫ Ϫ̯ ˬΪϧέ΍Ω ̶Ϡόϓ ΢Βϗ Ϫ̯ ̶ϟΎϤϋ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ ˬϝΎϤϋ΍ Ϫϧ ϭ Ϊϧ΍ ϢϬϣ ΕΎϴϧ
ϞΜϣ Ϊϧέ΍Ω ̶Ϡόϓ ϦδΣ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϥ΁ .ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ΖϳΎϔ̯ ̶Ϡόϓ ϦδΣ ϑήλ .Ζγ΍ ε΍ ̶ϠϋΎϓ ϦδΣ ϪΑ ζηίέ΍ ˬΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍ ̶δ̯ ή̳΍ Ϊϧέ΍Ω
Ϫ̯ Ζγ΍ ϡίϻ ρήη ̶Ϡόϓ ϦδΣ ˬή̴ϳΩ ϥΎϴΑ ϪΑ .Ζγ΍ ϝΎόΘϣ ̵΍ΪΧ ϪΟϮΗ ϞΤϣ ϥΎη ̶Ϡόϓ ϦδΣ ϊϗ΍ϭ έΩ ϢϫΎϫ ϥ΁ ˬϩήϴϏ ϭ ϦΘϔ̳ Ζδγ΍έ
Ϧϳ΍ ̶ϓΎ̯ ρήη ˬΖγ΍ ϡίϻ ρήη ̶Ϡόϓ ϦδΣ .ϢϳϮη έϭΩ ϭ΍ ΐπϏ ςΤϣ ϭ ϞΤϣ ί΍ ϭ ϢϳϮη Ωέ΍ϭ ϝΎόΘϣ ̵΍ΪΧ ΖϳΎοέ ϭ ΖϳΎϨϋ ϞΤϣ Ύϣ
ϭΩ ˬΪη ϢϬϣ ̶Θϗϭ Ζϴϧ.ΖϴϨϟ΍ ιϮϠΧ ˬϩήϳήδϟ΍ ϕΪλ ˬϪϴϨϟ΍ ϭ ϦδΣ Ζϴϧ ϥΎϤϫ ̶Ϩόϳ ̶ϠϋΎϓ ϦδΣ ϭ ΩϮη ϩ΍ήϤϫ ̶ϠϋΎϓ ϦδΣ ΎΑ Ϫ̯ Ζγ΍
ϖϓϮϣ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ϥΎ̰ϣ΍ Ύϫ Ζϗϭ ̶ϠϴΧ ΪϳΩή̯ ήϴΧ έΎ̯ Ζϴϧ ή̳΍ ˬΖδϴϧ Ύϣ έΎϴΘΧ΍ έΩ ̶Θδϫ ϥΎϬΟ ̵ ϪϤϫ ϥϮ̩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ωέ΍Ω Ϫϣίϻ ΎΗ

έϮϣ΍ ί΍ ̶ϠϴΧ ̶ϟϭ .Ζγ΍ Ϧϣ έΎϴΘΧ΍ έΩ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ Ζϴϧ ϪΑ ήϴΧ έΎ̯ ϡΎΠϧ΍ ϥϮ̩ ˬΖδϴϧ ϢϬϣ ΐΧ ̶ϟϭ ΪϳϮθϧ ήϴΧ έΎ̯ ϡΎΠϧ΍ ϪΑ
Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ϩέΎη΍ ΎΟ ΞϨ̡ έΩ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ΕήπΣ .Ωέ΍Ϊϧ ϝΎ̰η΍ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ ˬΖδϴϧ Ϧϣ έΎϴΘΧ΍ έΩ Ύϫ ϥ΁ Ϫ̯ ΪϫΪΑ Υέ ϢϟΎϋ έΩ ΪϳΎΑ ή̴ϳΩ
ϪΟϮΗ ϥϮ̩ ˬΩέ΍Ϊϧ ΖϴϤϫ΍ ˬΪϴϨ̯ ̶Ϥϧ ΍Ϊϴ̡ ̶ϠϤϋ ϖϴϓϮΗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ˬΪϴϨ̯ ̶̰ϴϧ έΎ̯ Ϫ̯ ΪηΎΑ Ϧϳ΍ ϥΎΘΘϴϧ ή̳΍ ˬΩέ΍Ϊϧ ΖϴϤϫ΍ ϥΎΗ ̶ϠϤϋ ϖϴϓϮΗ ϡΪϋ
.Ζδϴϧ Ϧϣ ΖγΩ έϮϣ΍ ̵ ϪϴϘΑ Ϫ̯ Ωέ΍Ω Ϧϳ΍ ϪΑ
̵ ϪτϴΣ ί΍ Ύϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ έϮϣ΍ ί΍ ̶ϠϴΧ ϪΑ ϢϨ̰Α ΍έ ̮Ϥ̯ Ϧϳ΍ Ϣϧ΍ϮΘΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ ˬϢϨ̯ ̮Ϥ̯ ΎϤη ϪΑ Ϫ̯ ϢϨ̯ Ζϴϧ Ϣϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ϧϣ
΍έ ϥΎηέΎϴΘΧ΍ Ύϣ ΪϨϫΩ ̶ϣ Υέ ϥϭήϴΑ έΩ Ϫ̯ ̵έϮϣ΍ ˬΖγ΍ ϥΎϤϨσΎΑ ϪΑ ϊϗ΍ϭ έΩ ϥΎϣέΎϴΘΧ΍ ΩϭΪΣ Ύϣ ˬΖγ΍ ϥϭήϴΑ Ύϣ έΎϴΘΧ΍
Ϣϫ ζϠϴϟΩ ϭ ΪϴϨ̯ ̶ϣ Ϫ̯ Ϫ̩ ϥ΁ Ϫϧ ˬΖγ΍ ϢϬϣ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫ̩ ϥ΁ Ϫ̯ ˬϩΩ΍Ω ϪΟϮΗ ΐϠτϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ΩέϮϣ ΞϨ̡ έΩ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ .Ϣϳέ΍Ϊϧ
.Ϣϳέ΍Ϊϧ έΎϴΘΧ΍ ϥϭήϴΑ έϮϣ΍ ϪΑ ΖΒδϧ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍
Ϧϣ ήη ϖγΎϔϟ΍ Ζϴϧ ϭ ϪϠϤϋ Ϧϣ ήϴΧ ˯ήϤϟ΍ Ζϴϧ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΎΟ ̮ϳ .ϪϠϤϋ Ϧϣ ήϴΧ ˯ήϤϟ΍ Ζϴϧ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΕήπΣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍
Ϫ̰ϠΑ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ΍έ ζϠϤϋ έΎ̯ ϊϗ΍ϭ έΩ Ωέ΍Ω ΍έ ζΘϴϧ ϥϮ̩ ̶ϟϭ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ΪϨ̯ ̶ϣ ΍έ ζΘϴϧ Ϫ̯ ̶ϠϤϋ ϡΎΠϧ΍ ΕέΪϗ ΪϳΎη Ϣϫ ϖγΎϓ ˬϪϠϤϋ
ΕήπΣ Ϫ̯ ̵ήϴΒόΗ ϥ΁ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ ˬΖγ΍ ϢϬϣ Ζϴϧ ϥ΁ .ΎϤη ήϫ΍Ϯχ ϪΑ Ϫϧ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ϩΎ̴ϧ ΎϤη ή΋΍ήγ ϪΑ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΍ΪΧ ϭ .Ϊϧ ̶ϣ Ϣϫ ήΗΪΑ
ϊϗ΍ϭ έΩ ΪϨ̯ ̶ϣ ΍έ ΍ΪΧ ϪΑ ̧Ϯ̯ Ϊμϗ Ϫ̯ ̶δ̯ Ϫ̯ ΪηΎΑ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ˬϪϓΎδϤϟ΍ ΐϳήϗ ̮ϴϟ΍ ϞΣ΍ήϟ΍ ϥ΃ Ϫ̯ ΪϧήΑ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ (ω) ΩΎΠγ
ή̳΍ ˬΖδϴϧ ϢϬϣ ϞϤϋ Ϫ̯ Ζδϴϧ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ Ϧϳ΍ .̶Θδϫ ̶ΑϮΧ ϥΎδϧ΍ ˬ̶ηΎΑ ̶ΑϮΧ ϥΎδϧ΍ Ϧ̯ Ϊμϗ ϮΗ ˬΖγ΍ ϢϬϣ Ϊμϗ ΩϮΧ ϥϮ̩ ˬϩΪϴγέ
ϕΪλ Ζϣϼϋ ˬ̶ηΎΑ ϪΘη΍Ω Ϊμϗ ή̳΍ Ϫ̯ ϢϳϮ̴Α Ϣϫ΍ϮΧ ̶ϣ .̶ϫΩ ̶ϣ ϡΎΠϧ΍ ϞϤϋ Ζγ΍ ΕέΎϴΘΧ΍ έΩ Ϫ̯ ΎΟ ϥ΁ ΎΗ ΪηΎΑ ̶όϗ΍ϭ ΕΪμϗ
.ϢϴϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϞϤϋ ϥ΁ Ϣϴϧ΍ϮΘϧ ΪϳΎη ΍άϟ ϭ Ζδϴϧ ϮΗ έΎϴΘΧ΍ έΩ ΰϴ̩ ϪϤϫ Ϣϫ Ϯγ ϥ΁ ί΍ Ύϣ΍ ̶ϧΰΑ ϞϤϋ ϪΑ ΖγΩ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΕΪμϗ
ΕήΟΎϬϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ϢϬϣ ϥ΁ ˬͿ΍ ̶Ϡϋ ϩήΟ΍ ϊϗϭ ΪϘϓ ΕϮϤϟ΍ Ϫ̯έΪϳ ϢΛ ϪϟϮγέ Ϳ΍ ̶ϟ΍ ΍˱ήΟΎϬϣ ϪΘϴΑ Ϧϣ ΝήΨϳ Ϧϣ ϭ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ Ϣϫ ϥ΁ήϗ
ΪϨ̯ φϔΣ ΍έ ζϨϳΩ Ϫ̯ ̵ή̴ϳΩ έΎϳΩ ϪΑ ϩΩή̯ ΕήΟΎϬϣ εήσΎΧ ϪΑ Ϫ̯ ̶ϳΎΟ ϥ΁ ϪΑ ϩΪϴγήϧ ϻΎΣ Ωέ΍Ω ΖϴϤϫ΍ Ϧϳ΍ ˬ΍ΪΧ ̵Ϯγ ϪΑ Ζγ΍ ϩΩή̯
̶ϟ΍ ήΟΎϫ Ϧϣ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϩΩέϭ΁ ΍έ ήΒϣΎϴ̡ ϑϭήόϣ ΚϳΪΣ ϥ΁ Ϫϳ΁ Ϧϳ΍ ϞϳΫ ϥ΍ήδϔϣ ̵ Ϫϫ Ύ˱ ΒϳήϘΗ .Ϳ΍ ̶Ϡϋ ϩήΟ΍ ϊϗϭ ΪϘϓ ϩΪϴγήϧ ΎΟ ϥ΁ ϪΑ ̶ϟϭ
ϭ ΕΎϴϨϟΎΑ ϝΎϤϋϻ΍ ΎϤϧ΍ ˬϪϴϟ΍ ήΟΎϬϣ ̶ϟ΍ ήΟΎϫ ˬΎϬΟϭΰϳ ϩ΍ήϣ΍ ϭ΍ ΎϬόΘϤϳ ΎϴϧΪϟ΍ ̶ϟ΍ ήΟΎϫ Ϧϣ ϭ ϪϟϮγέ ϭ Ϳ΍ ̶ϟ΍ ήΟΎϫ ΪϘϓ ϪϟϮγέ ϭ Ϳ΍
Ϫ̯ ΖγΎϣ ΕΎϴϧ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ϩΎ̴ϧ ΕΎϴϧ ϪΑ ΍ΪΧ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ϊϧέ΍Ω ίΎϴϧ Ϣϫ ̶ϣϭΩ ̵ Ϫϣίϻ .ΐϠτϣ ̮ϳ Ϧϳ΍ ˬ̵΍Ϯϧ Ύϣ ˯ήϣ΍ Ϟ̰ϟ
Ϧ̰Ϥϣ Ϫ̯ ϢϴΘϔ̳ ϝϭ΍ ΖϤδϗ έΩ .ϢϴϨ̯ ΎτΧ ̶ϟϭ ΪηΎΑ ΖγέΩ ϥΎϤΘϴϧ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ Ύϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ωέ΍Ω Ϣϫ ̶ϣϭΩ ̵ ϪΠϴΘϧ ̮ϳ .Ωέ΍Ω ΖϴϤϫ΍
ΏϮΧ ϦϣΎΘϴϧ Ϫ̯ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ϭ ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ϢϠϋ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΎΟ Ϧϳ΍ ϭ ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ΍έ ϥ΁ ϡΎΠϧ΍ ΕέΪϗ ̶ϟϭ ΪηΎΑ ΖγέΩ ϥΎϤΘϴϧ Ζγ΍
̶Ϡόϓ ϦδΣ ϥΎϣέΎ̯ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ .Ωέ΍Ϊϧ ̶Ϡόϓ ϦδΣ Ϫ̯ ̵έΎ̯ ̶Ϩόϳ .ϢϳΩή̯ ΏϮΧΎϧ έΎ̯ ϢϴϨ̯ ΏϮΧ έΎ̯ ϢϴΘγ΍ϮΧ ̶ϣ .ϢϴϨ̯ ΎτΧ Ζγ΍
̶Ϡϋ ΕήπΣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϭ Ωέ΍Ω ̶Ϡόϓ ΢Βϗ ϭ Ωέ΍Ϊϧ ̶Ϡόϓ ϦδΣ ϥΎϤϠϤϋ Ζϗϭ ϥ΁ ϭ Ϣϳέ΍Ϊϧ ΍έ ϥ΁ Ϫ̯ Ϣϳέ΍Ω ίΎϴϧ ̶ϤϠϋ ̮ϳ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω
.ΪϴϨ̳ ̶ϣ ϪϳϭΎόϣ ΎΑ Ϫ̯ ΪηΎΒϧ ̵΍ ϪϠϣΎϣ ϞΜϣ ΪϴϨ̯ ̶ϣ Νέ΍ϮΧ ΎΑ Ϫ̯ ΍έ ̵΍ ϪϠϣΎόϣ ΎϤη :Ζϔ̳ ̶ϣ Νέ΍ϮΧ ΩέϮϣ έΩ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ (ω)
̶ϟϭ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΍έ ϖΣ Ϫ̯ ̶δ̯ ϭ Ϊγέ ̶ϣ ϥ΁ ϪΑ ϭ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΍έ ϞσΎΑ Ϫ̯ ̶δ̯ .Ϊϳήϴ̴ϧ Ϣϫ ϞΜϣ ΍έ ϥΎδϧ΍ ϪΘγΩ ϭΩ :ΩϮϣήϓ ˮ΍ή̩ ΪϨΘϔ̳
ΏΎΤλ΍ ϭ ϪϳϭΎόϣ Ζϴϧ ΎΑ ϥΎθΘϴϧ ϊϗ΍ϭ έΩ ̶Ϩόϳ .ΪϨγέ ̶Ϥϧ ϥ΁ ϪΑ ϭ Ϊϧέ΍Ϊϧ ϢϠϋ ϥ΁ ϪΑ ̶ϟϭ ΪϨϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΍έ ϖΣ Νέ΍ϮΧ .Ϊγέ ̶Ϥϧ ϥ΁ ϪΑ
̶Ϡόϓ ϦδΣ ΪϨϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϊϗ΍ϭ έΩ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϩΎΒΘη΍ ΍έ ϕ΍Ϊμϣ Ζγ΍ Ϣ̯ ϥΎθϤϠϋ ϥϮ̩ Ύϣ΍ ˬΪϨΘδϫ ̶ΒϠσ ϖΣ ̵Ύϫ ϡΩ΁ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϕήϓ ϪϳϭΎόϣ
.Ϊϧέ΍Ϊϧ ΍έ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪηΎΑ ϩ΍ήϤϫ ϢϠϋ ΎΑ ΪϳΎΑ ̶Ϡόϓ ϦδΣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ήσΎΧ ϪΑ ˬΪϧέ΍Ϊϧ ̶Ϡόϓ ϦδΣ ϪϤϫ Ϧϳ΍ ΎΑ ̶ϟϭ ΪϨηΎΑ ϪΘη΍Ω Ϣϫ
̮ϟΎϬϣ ϦϳήΗ ̱έΰΑ ί΍ ̶̰ϳ ΕήπΣ Ϫ̯ Ζγ΍ ΐϴΠϋ Ϣϫ ̵ΪΣ ΎΗ ϭ ϢϬϣ ̶ϠϴΧ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ̶γΎϨη ϥΎδϧ΍ έΩ Ϫ̯ ̵ή̴ϳΩ ̵ ϪΘ̰ϧ
̵έϮσ ϪΑ ˮΖδϴ̩ ϥΎϤϳ΍ Ϫ̯ ΪϴϫΩ ΢ϴοϮΗ ϼ
˱ ϣΎ̯ Ϧϣ ̵΍ήΑ ΍έ ϥΎϤϳ΍ Ϫ̯ Ϊγή̡ ̶ϣ ΕήπΣ ί΍ ̶δ̯ .Ϊϧ΍Ω ̶ϣ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ ΍έ ϥΎδϧ΍ ̵ϮϨόϣ
ΐϠτϣ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϣ ϥΎηήψϧ ϪΑ ΕήπΣ ˬ266 ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ΖϤ̰Σ ΖϤδϗ έΩ .ΪϨ̯ Ϧηϭέ Ϧϣ ̵΍ήΑ ΍έ ήϣ΍ ΐϧ΍ϮΟ ̵ ϪϤϫ ϥΎΘϧΎϴΑ Ϫ̯
̭ΎϤγ΍ ̶Ϡϋ ̭ήΒΧ΍ ̶ΘΣ ̶ϨΗ΄ϓ Ϊϐϟ΍ ϥΎ̯ ΍Ϋ΍ :ΪϫΩ ̶ϣ Ώ΍ϮΟ έϮΟ Ϧϳ΍ ̵ϭ ϪΑ Ζϗϭ ϥ΁ ˬΩϮϨθΑ ϡΩ΁ ̮ϳ ςϘϓ Ϫ̯ Ζγ΍ ϒϴΣ ϭ Ζγ΍ ̶ϤϬϣ
ϢϫΪΑ ήΒΧ ϮΗ ϪΑ Ϧϣ ΎΗ ˬαΎϨϟ΍ ̭ΎϤγ΍ ̭ήΒΧ΍ ̶ΘΣ .Ϧ̰Α Ϧϣ ί΍ ΍έ ϝ΍Ϯγ ϦϴϤϫ ϭ Ϧϣ ζϴ̡ ΎϴΑ ˬΩϮθΑ ΍Ωήϓ έ΍ά̴Α Ϫ̯ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ˬαΎϨϟ΍
Ϧϣ Ϫ̯ Ζϓέ ΕΩΎϳ ή̳΍ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ϮΗ ̵΍ήΑ Ϣϫ ̶ΘϴλΎΧ ̮ϳ Ϧϳ΍ ˬ̭ήϴϏ ̮ϴϠϋ ΎϬψϔΣ ̶ΘϟΎϘϣ Ζϴδϧ ϥΎϓ ˬΪϧϮϨθΑ Ϫ̯ ΪϨηΎΑ Ϣϫ ϡΩήϣ ΎϬΘϨϣ
ϪθϴϤϫ ϡϼ̯ ˬ΍άϫ ΎϬΌτΨϳ ϭ ΍άϫ ΎϬϘϔϨϳ ϩΩέΎθϟΎ̯ ϡϼ̰ϟ΍ ϥΎϓ .Ζϔ̳ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ̶Ϡϋ Ϫ̯ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϮΗ ϪΑ ϭ ΪϧΎϣ ̶ϣ ϥΎηΩΎϳ ϥ΍ή̴ϳΩ ˬϢΘϔ̳ Ϫ̩
β̯ εϮ̳ έΩ ̶ϟϭ Ωϭήϧ ̵΍ ϩΪϴγή̡ Ϫ̯ ϮΗ εϮ̳ έΩ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬΪϨϴθϧ ̶Ϥϧ ϑΪϫ ϪΑ ̶ϫΎ̳ ϭ ΪϨϴθϧ ̶ϣ ϑΪϫ ϪΑ ̶ϫΎ̳ ΪϧΎϣ ̶ϣ ήϴΗ ϞΜϣ
̶ϣ Ϫ̯ ΍έ ̶ϳΎϫ ϑήΣ ϥ΁ ΕήπΣ 31 ΖϤ̰Σ έΩ ΪόΑ .ΪϨΘϔ̳ Ϫ̩ ΍Ωήϓ ΕήπΣ Ϫ̯ ΪϳϮ̳ ̶Ϥϧ ϭ ΩϮη ̶ϣ ϡΎϤΗ ΎΟ Ϧϳ΍ .ΩϭήΑ ̵ή̴ϳΩ
΢ϴοϮΗ ΍έ ϥΎϤϳ΍ Ϫ̯ ΪόΑ .ΩΎϬΠϟ΍ ϭ ϝΪόϟ΍ ϭ ϦϴϘϴϟ΍ ϭ ήΒμϟ΍ ̶Ϡϋ ˬΩέ΍Ω ϪΒόη ΎΗ έΎϬ̩ ϥΎϤϳ΍ ϥ΍ΪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ϪΘϔ̳ Ϟμϔϣ ϭ ΪϧΰΑ Ζγ΍ϮΧ
̶Ϡϋ Ϫ̯ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ζϟϭ΍ .Ωέ΍Ω ϥϮΘγ ΎΗ έΎϬ̩ Ϣϫ ήϔ̯ ˬϢ΋Ύϋέ ϊΑέ΍ ̶Ϡϋ ήϔ̰ϟ΍ ϭ ϢϳϮ̴Α Ζϳ΍ήΑ Ϣϫ ΍έ ήϔ̯ ϻΎΣ :Ϫ̯ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΪϫΩ ̶ϣ
.Ζγ΍ ϕΎϘθϟ΍ ϭ ώϳΰϟ΍ ˬωίΎϨΘϟ΍ ή̴ϳΩ ̵ΎΗ Ϫγ ϭ Ζγ΍ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ ˬήϔ̯ ϥϮΘγ ϝϭ΍ ˬϖϤόΘϟ΍

Ϫ̯ Ζγ΍ ΩέϮϣ ̮ϳ Ϧϳ΍ .ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ϭέ ϖΣ ϪΑ Ζϗϭ ̨ϴϫ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ Ϫ̯ ̶δ̯ ˬϖΤϟ΍ ̶ϟ΍ ΐϨ˵ϳ Ϣϟ ϖϤόΗ ϦϤϓ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶ϣ ΢ϴοϮΗ
Ϣ̰ϴϠϋ νήΘϓ΍ Ϳ΍ ϥ΍ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ 1á ΖϤ̰Σ έΩ ΪόΑ ϭ .ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ϖΣ ϪΑ ϪΑΎϧ΃ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ΚϋΎΑ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ ϩΩϮϣήϓ ΕήπΣ
ϭ ΪΣ ̮ϳ ˬΎϫϭΪΘόΗ ϼϓ ΍˱ΩϭΪΣ Ϣ̰ϟ ΪΣ ϭ Ϊϳέ΍ά̴ϧ Ύ̡ ήϳί ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ˬϩΩή̯ ΐΟ΍ϭ ΎϤη ήΑ Ϫ̯ ΍έ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ΍ΪΧ ˬΎϫϮΌϴπΗ ϼϓ ξ΋΍ήϔϟ΍
̶Ϭϧ ΍έ ΎϤη Ϣϫ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ̮ϳ ί΍ ˬΎϫϮ̰ϬΘϨΗ ϼϓ ˯Ύϴη΍ Ϧϋ Ϣ̯ΎϬϧ ϭ Ϊϳέά̴ϧ Ύϫίήϣ ϭ ΪΣ Ϧϳ΍ ί΍ ˬϪΘϓή̳ ήψϧ έΩ ΎϤη ̵΍ήΑ Ϣϫ ̶ϳΎϫίήϣ
΍έ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ̵ήγ ̮ϳ ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ˬΎϫ ΍ϮϔϠ̰ΘΗ ϼϓ Ύ˱ ϧΎϴδϧ ΎϬϋΪϳ Ϣϟ ϭ ˯Ύϴη΍ Ϧϋ Ϣ̰ϟ Ζ̰γ ϭ ˬΪϳϮθϧ ΐ̰Ηήϣ Ϣϫ ΍έ Ύϫ ϥ΁ ˬΖγ΍ ϩΩή̯
΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ˬ˱ΎϧΎϴδϧ ΎϬϋΪϳ Ϣϟ ϭ Ύϣ΍ ˯Ύϴη΍ Ϧϋ Ϣ̰ϟ Ζ̰γ ϭ ΪϴϨ̰ϧ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ˬϪΘϔ̴ϧ Ϫ̯ Ζγ΍ ϪΘϓήϧ εΩΎϳ ̶ϟϭ ϪΘϔ̴ϧ ΎϤη ϪΑ ΍ΪΧ
.ΩέϮϣ ̮ϳ Ϧϳ΍ ˬΪϳίέϮϧ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ Ύϫ Ϧϳ΍ ϪΑ ˬΖγ΍ ϩΩή̰ϧ ζϣ΍ήϓ
΢ο΍ϭ Ϫ̯ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ϝΎΒϧΩ ϪΑ ή̴ϳΩ ϭ ΪϴϨ̯ ϞϤϋ Ζγ΍ ΢ο΍ϭ Ϫ̯ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ϪΑ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϭ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ̶ΒϠγ ̵ ϪΒϨΟ ϪΘΒϟ΍ Ϣϫ ή̴ϳΩ ΩέϮϣ
ϊϗ΍ϭ έΩ ̶Ϩόϳ Ζγ΍ ϩΪϴϣΩ ΢Βλ Ωέ΍Ω Ϣθ̩ Ϫ̯ ήϫ ˬϪϨϴϋ ......ωΎο΍ Ϊϗ :ΪϨϳΎϣήϓ ̶ϣ ˬΪϴϨ̯ ϞϤϋ Ύϫ ΢ο΍ϭ ϪΑ .ΪϳϭήΑ ΪϳΎΒϧ Ζδϴϧ
ΪΣ ί΍ ζϴΑ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ Ζϣϼϣ ΍έ ̵ΩϮϬϳ ίΎΑ ̶ϳΎΟ ̮ϳ .ΪϳϭήΑ ϪϧΎϔϠ̰Θϣ ϭ ϩΪϴ̪ϴ̡ ̵Ύϫΰϴ̩ ύ΍ήγ Ζδϴϧ ϡίϻ ή̴ϳΩ ˬΪϴΑΎϳέΩ ΍έ ΕΎΤο΍ϭ
΍έ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ ΕήπΣ ΍ή̩ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϩΩή̯ ΚΤΑ Ωέ΍Ϯϣ Ϧϳ΍ έΩ ϥΎΣέΎη .Ϧ̰ϧ ϝ΍Ϯγ ˬϦ̯ ϞϤϋ ̶ϧ΍Ω ̶ϣ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϥ΁ ϪΑ ˬ̶Ϩ̯ ̶ϣ ϝ΍Ϯγ
Ωέ΍Ω Ϣ̯˯ϮδΗ ̮ϳ ΎΟ ϥ΁ ΎϬΘϨϣ ˬϢ̯˯ϮδΗ Ϣ̰ϟ ΖΒΗ ϥ΍ ˯Ύϴη΍ Ϧϋ ΍Ϯϟ΄δΗ ϻ Ϫ̯ Ωέ΍Ω ̵΍ Ϫϳ΁ ϪΘΒϟ΍ Ϣϫ ϥ΁ήϗ έΩ ˮϦ̰ϧ ϝ΍Ϯγ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ϪΌτΨΗ
.Ϊϴγή̢ϧ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ˬΖγ΍ ΪϨϳΎηϮΧΎϧ ΪϳϮη ήΒΧΎΑ ή̳΍ Ϫ̯ ΍έ ̶ϳΎϫΰϴ̩ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϥ΁ήϗ Ϣϫ ΎΟ ϥ΁ .ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ΎΟ Ϧϳ΍ ΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ Ϫ̯
΍έ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ ί΍ ̶λΎΧ ϕ΍Ϊμϣ ΕήπΣ Ϣϫ ΩέϮϣ Ϫγ Ύϳ ϭΩ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ.Ζδϴϧ έϮσ Ϧϳ΍ ΎΟ Ϧϳ΍ ˬΪϳΎϴΑ ϥΎΘηϮΧΎϧ ϪΘϔ̳ ΎΟ ϥ΁ ̶ϟϭ
έΩ ίΎΑ Ϣϫ ̶ϣϭΩ έΎΑ ̮ϳ .ΪϴϨ̰ϧ ϥ΁ έΩ Ωϭέϭ ˬΪϴϨ̰ϧ ϥ΁ έΩ ΝϮϟϭ Ζγ΍ ̶ϘϴϤϋ ήΤΑ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ Ϫ̯ Ζγ΍ έΪϗ ϭ Ύπϗ ̶̰ϳ Ϫ̯ ϩΩή̯ ϊϨϣ
ϭ ϢϴϤϬϓ ̶Ϥϧ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ΪΧ ΕΎϔλ έϮψϨϣ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ̶πόΑ ΍έ Ϳ΍ έ΍ήγ΍ .Ζγ΍ Ϳ΍ έ΍ήγ΍ ΏΎΑ έΩ Ϣϫ έΎΑ ̮ϳ ˬΖγ΍ έΪϗ ϭ Ύπϗ ΏΎΑ
ϪΘη΍Ω ϩΎ̴ϧ ̶ϔΨϣ ΎϤη ί΍ ΍ΪΧ ϭ ΖγΎϤη ̵ ϩΪϨϳ΁ Ϫ̯ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ϥ΁ ̶Ϩόϳ Ϳ΍ έ΍ήγ΍ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ̶πόΑ ϭ Ζγ΍ΪΧ Ε΍Ϋ Ϫ̯ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ̶πόΑ
Ϊϳέ΍ά̴Α ˬΩϮη ̶ϣ ΪΑ ϥΎΘόοϭ ΩϮη ϡϮϠόϣ ϥΎΗ ϩΪϨϳ΁ ή̳΍ ϥϮ̩ .Ϊϳϭήϧ ϥΎϨϴΑ ϝΎϓ ϭ ϥΎϨϴΑ ϩΪϨϳ΁ Ϧϳ΍ ϝΎΒϧΩ Ϫ̯ ΪϳϮ̴Α ϪΘγ΍ϮΧ ΕήπΣ ϭ
Ϫγ ήϫ Ύϳ ˬϭΩ Ύϳ ΰϴ̩ ΎΗ Ϫγ Ϧϳ΍ ί΍ ̶̰ϳ ΪϳΎη Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϣ ϡήψϧ ϪΑ ΰϴ̩ Ϫγ Ϧϣ ˮΖγΎϨόϣ Ϫ̩ ϪΑ ΪϳίέϮϧ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ Ϧϳ΍ ϻΎΣ .ΪϧΎϤΑ ̶ϔΨϣ
ˬΪϳΪϴϤϬϔϧ ΍έ ̶ϟ΍Ϯγ Ώ΍ϮΟ ή̳΍ ˬ̵ϭήΑ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ ϝΎΒϧΩ ϪΑ ̶Θϗϭ ΎϤη ϭ Ζγ΍ αΎϨθϧ ΪΣ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ ϭ ϖϤόΗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶̰ϳ :ΪηΎΑ Ω΍ήϣ ΎΗ
ΖΒδϧ ˬζΘΒδϧ Ύϣ ΕΎϣϮϠόϣ ϪΑ ΖΒδϧ ΕϻϮϬΠϣ ϝΎ̰γΎ̡ ̵ ϪΘϔ̳ ϪΑ ˬ̵ή̴ϳΩ Εϻ΍Ϯγ Ϣϫ ϝ΍Ϯγ ϥ΁ ϭ ˬΩϮη ̶ϣ ήϫΎχ Ύϣ ̵΍ήΑ ̶Ηϻ΍Ϯγ
ϼ
˱ Μϣ ΎϤη ̶Θϗϭ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ˬΩϮη ̶ϣ ϪϓΎο΍ ϩήϳ΍Ω ςϴΤϣ ήΑ ˬΩϮη ̶ϣ ϪϓΎο΍ ϩήϳ΍Ω ήτϗ ήΑ Ϫ̯ ΪΣ΍ϭ ̮ϳ ˬΖγ΍ ϩήϳ΍Ω ήτϗ ϪΑ ϩήϳ΍Ω ςϴΤϣ
ϖϤόΗ Ϟϫ΍ ϡΩ΁ ή̳΍.ΩϮΒϧ ϥΎΘϳ΍ήΑ Εϻ΍Ϯγ Ϧϳ΍ ϼ
˱ Βϗ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϣ ΪϳΪ̡ ϥΎΘϳ΍ήΑ ΪϳΪΟ ϝ΍Ϯγ ΞϨ̡ ˬέΎϬ̩ ˬϪγ ΪϴϤϬϓ ̶ϣ ΍έ ϝ΍Ϯγ ̮ϳ Ώ΍ϮΟ
ζϨϫΫ ϪΑ ϥϻ΍ ΎΗ Ϫ̯ ΪϳΪΟ ϝ΍Ϯγ ϦϳΪϨ̩ ˬΪγέ ̶ϣ ζΑ΍ϮΟ ϪΑ Ϫ̯ ̶ϟ΍Ϯγ ήϫ Ζϗϭ ϥ΁ ˬΖγ΍ ΚΤΑ ϞΤϣ ϥϻ΍ Ϫ̯ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ ̶Ϩόϳ ˬΪηΎΑ
ϦΘδϧ΍Ω Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬΪϴϨ̯ ϝΎΒϧΩ ΍έ εϭέ Ϧϳ΍ ΎϤη ή̳΍ Ϫ̯ ΪηΎΑ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ ̮ϳ Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ .Ϊϳ΁ ̶ϣ ΪϳΪ̡ ζϳ΍ήΑ ˬΩϮΑ ϩΩή̰ϧ έϮϬχ
ϭ Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ (Ϊϴϣ΍Ύϧ ) Φϳ ̵ϭέ ̲Ϩγ ΍έ ϪϤϫ ϖϤόΗ Ϟϫ΍ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ωέ΍Ω Ϣϫ ̶ϣϭΩ ΰϣέ Ύϣ΍ .Ϊϧήϴ̴Α Ύϫ ϥΩή̯ ί΍ ΍έ Ζλήϓ Ύϫ
Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϻ΍ Ζδϴϧ ̶ϧΎδϧ΍ ̨ϴϫ ˬΪϴηΎΑ ΪϘϧ ϭ ϝ΍Ϯγ Ϟϫ΍ ΎϤη ή̳΍ ϭ Ζγ΍ ΪϘϧ ϭ ϝ΍Ϯγ Ϟϫ΍ ϖϤόΘϣ ϡΩ΁ .Ωέϭ΁ ̶ϣ ΪϳΪ̡ ϡΩ΁ ̵΍ήΑ ΍έ ̶ΒΠϋ Ϧϳ΍
έΩ .Ωέ΍Ω Ϣϫ ̵ΪϫΎη ̮ϳ ϡϭΩ ήϴδϔΗ Ϧϳ΍ .Ωέϭ΁ ̶ϣ ΪϳΪ̡ ̶ΒΠϋ ̮ϳ Ϧϳ΍ ϭ ϡέ΍Ϊϧ ϦΘϔ̳ ̵΍ήΑ ̶ϓήΣ ϭ ϢΘδϫ ϢϴϠδΗ Ϧϣ Ϫ̯ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ̶ϳΎΟ
ˬϡϭΩ ήϴδϔΗ Ϧϳ΍ ΪϳΎη υΎΤϟ Ϧϳ΍ ί΍.Ζγ΍ ΦϨγ Ϧϳ΍ ί΍ ή̴ϳΩ ̵ ϪϤ΋΍Ω ΎΗ Ϫγ ϥ΁ ϥϮ̩ ˬΩέ΍Ω ϥϮΘγ ΎΗ έΎϬ̩ ήϔ̯ ΩϮϣήϓ ΕήπΣ Ϫ̯ ̶ϧΎϴΑ ϥ΁
ϦϳήΗ ̱έΰΑ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ έΎΑ 2 ί΍ ζϴΑ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ .Ζγ΍ ϩΪϨϨ̯ ̭ϼϫ ΐΠϋ Ϧϳ΍ ϪΘΒϟ΍ ϭ ΪηΎΑ ̶ΑϮΧ ήϴδϔΗ
Ϫ̯ ΪϴϳϮ̴Α ΎϤη Ωϭί Ύϳ ήϳΩ ˬϢθ̰Α ϝ΍Ϯγ ϭ ΪϘϧ ϪΑ ΍έ ΎϤη ϼ
˱ Μϣ ̶Θϗϭ .ΪϨ̰Α ̵ήΗήΑ ̮ϳ αΎδΣ΍ ϡΩ΁ Ϫ̯ Ζγ΍ ϪδϔϨΑ ˯ήϤϟ΍ ΐΠϋ Ϧϳ΍ ̮ϠϬϣ
̵ ϪΘ̰ϧ Ύϣ΍ ϭ.Ζγ΍ ϥΎδϧ΍ ̮ϠϬϣ ̶ϨϴΑήΗήΑ ΩϮΧ ωϮϧ ̮ϳ ε΍Ϯϳ ε΍Ϯϳ Ϧϣ έΩ Ύϣ΍ ϢΘδϴϧ ΪϠΑ ̵ΰϴ̩ Ϣϫ ϡΩϮΧ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΎΑ ϢΘδϴϧ ΪϠΑ ̵ΰϴ̩ Ϧϣ
ϪΑ .Ωέ΍ά̳ ̶Ϥϧ ̶ϗΎΑ ϖϤόΗ ϭ ϥΎϤϳ΍ ̵΍ήΑ ̶ϳΎΟ ή̴ϳΩ ˬΩϮη ϪΘϓή̳ ΪΟ ϪΑ ϖϤόΗ ή̳΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ ϩΩϮΑ Ω΍ήϣ ϥ΁ ΪϳΎη Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϣϮγ
ρήη ΍έ ΍ΪΧ ϪΑ ΖΒδϧ Ύϣ ΪΒόΗ ˬΪϳϮ̳ ̶ϣ ΍˱ΪόΑ Ϫ̯ έϮσ ϥΎϤϫ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ΍έ ϥΎϤϳ΍ ϭ ΪΒόΗ ̵ Ϫθϳέ Ϫ̯ Ϊγέ ̶ϣ ήψϧ
έΩ Ϊϧ΍ ϪΘϔ̳ ΍έ ήϔ̯ ϭ ϥΎϤϳ΍ Ϣ΋ΎϋΩ Ϫ̯ Ϣϫ Ϧϳ΍ ΪϳΎη ϭ ΪϧΎϤϧ ̶ϗΎΑ ̵ΰϴ̩ ή̴ϳΩ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ΪηΎΑ έϮΟ Ϧϳ΍ ή̳΍ ˬΪϧ΍Ω ̶ϣ ̶ϓΎ̯ ϭ ϡίϻ
ϞϘϋ ΎΑ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ΪϴϳϮ̳ ̶ϣ ΎϤη ϻΎΣ.ΪηΎΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϥΎϤϳ΍ ϞΨϣ ϖϤόΗ ϭ Ζγ΍ ϥΎϤϳ΍ ϞΨϣ ˬϖϤόΗ Ϫ̯ ΪϨϳϮ̴Α ΪϨϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϊϗ΍ϭ
ί΍ Ϫ̯ Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ˮΖγ΍ έΎ̳ίΎγ ϪϧϮ̴̩ ΖϴϧϼϘϋ ΎΑ Ϧϳ΍ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ ̶ΘΒδϧ ϭ ςΑέ Ϫ̩ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϥ΍ή̰ϓ Ϧηϭέ Ϫ̯ ̵΍ Ϫϧ΍ΩΎϘϧ
εΩϮΧ ΩϭΪΣ ϖϴϤϋ ϭ ϊϣΎΟ ΖϴϧϼϘϋ ϭ ˬϖϴϤϋ ϭ ϊϣΎΟ ΖϴϧϼϘϋ Ύϣ΍ .ϢϳίέϮΑ ΖϴϧϼϘϋ Ϫ̯ Ϣϳέ΍Ϊϧ Ϧϳ΍ ΰΟ ̵΍ ϩέΎ̩ ϭ Ϣϳ΍ ϪϨϣΪΑϻ ΖϴϧϼϘϋ
ϦΘϔ̳ ̵΍ήΑ ̶ϓήΣ ΎΟ ϥ΁ έΩ Ϧϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Ϗ΍ήϔϟ΍ ϪϘτϨϣ ̮ϳ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ̶Ϩόϳ ϡΩϭΪΤϣ Ϧϣ Ϫ̯ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϭ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ Ϣϫ ΍έ
̶̰ϳ Ϧϳ΍ ϭ .Ζδϴϧ ϡΎΗ ΖϴϧϼϘϋ εΩϮΧ ˬΪϫΪϧ ̶Σ΍Ϯϧ ̮ϳ έΩ ΍έ εΩϮΧ ϝΰϋ Ϣ̰Σ Ϫ̯ ̶ΘϴϧϼϘϋ ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ ˬ˱ΎΗΎΒΛ΍ Ϫϧ ϭ Ύ˱ ϴϔϧ Ϫϧ ˬϡέ΍Ϊϧ
̶Θϗϭ ̶Ϩόϳ .Ζγ΍ ϡΎΗ ΖϴϧϼϘϋ ˬκϗΎϧ ΖϴϧϼϘϋ ϭ Ζγ΍ κϗΎϧ ΖϴϧϼϘϋ ˬϡΎΗ ΖϴϧϼϘϋ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ β̯ϭΩ΍έΎ̡ ̶ϋϮϧ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵Ωέ΍Ϯϣ ί΍
ϥ΁ Ωέ΍ϭ ϻΎΣ .Ζγ΍ ϡΎΗ Ε΍ ΖϴϧϼϘϋ ˬΩέ΍Ω ΖϳΩϭΪΤϣ Ϣϫ ϞϘϋ ̶ϤϬϔΑ ̶Θϗϭ ϭ ˬΩέ΍Ω ΖϳΩϭΪΤϣ Ϣϫ ϞϘϋ ̶ϧ΍ΪΑ Ϫ̯ ̶Θδϫ ̶ϧϼϘϋ Ύ˱ όϗ΍ϭ ϮΗ

ˬ̶ϗϼΧ΍ ϭ ̵ϮϨόϣ ̮ϠϬϣ ςϘϓ Ϫϧ ϭ Ϊϧ΍Ω ̶ϣ ϥΎδϧ΍ ̮ϠϬϣ ̶ϠϴΧ ΍έ ϖϤόΗ Ϧϳ΍ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΕήπΣ ϩήΧϻΎΑ ̶ϟϭ ϡϮη ̶Ϥϧ ΚΤΑ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϘϠΗ Ϣϫ ̶ϣΩ΁ ̶ΘΧΎϨη ϥ΍ϭέ ̮ϠϬϣ ̶ΘΣ
̶Θϓήόϣ ΪϳΩ ί΍ ̶γΎϨη ϥΎδϧ΍ ˬΩϮη ̶ϣ ρϮΑήϣ ̶γΎϨη Ζϓήόϣ ϪΑ ϊϗ΍ϭ έΩ ϭ Ζδϫ ̶Ϡϋ ΕήπΣ ̶γΎϨη ϥΎδϧ΍έΩ Ϫ̯ ̵ή̴ϳΩ ̵ ϪΘ̰ϧ
ϩΩΎϬϧ΍ϭ ϥΎϣΩϮΧ ϪΑ Ϣϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΕΩΎόγ ϩ΍έ ϦΘϓΎϳ ̵΍ήΑ Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΕήπΣ Ϊϴ̯΄Η ΩέϮϣ ΕΎ̰ϧ ί΍ ̶̰ϳ .ΪϨ̰Α ΍Ϊϴ̡ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϥΎδϧ΍ Ϫ̯
ΞϬϧ έή̰ϣ έΎϴδΑ ϦϴϣΎπϣ ί΍ ̶̰ϳ Ϧϳ΍ .ϢϴηΎΑ ϝΎόΘϣ Ϊϧϭ΍ΪΧ ̶Ϭϧ ϭ ήϣ΍ ϊΑΎΗ ϥΎϣΩϮΧ ΕΩΎόγ ̵΍ήΑ Ϫ̯ Ζδϴϧ Ϧϳ΍ ΰΟ ̵΍ ϩέΎ̩ .ϢϳϮη
ωϮΟέ ̶ϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϪΑ Ϫ̯ ΪϳϮ̴Α Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ .ΪϧΎγήΑ ΕΩΎόγ ϪΑ ΍έ Ύϣ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Ϭϟ΍ ̶Ϭϧϭ ήϣ΍ ςϘϓ ϭ ςϘϓ Ϫ̯ Ζγ΍ ϪϏϼΒϟ΍
Ϣϴϫ΍ϮΧ ˬΪϳϮ̳ ̶ϣ Ϫ̯ ΍έ ϞϘϋ ϭ Ζδϴϧ ζΜΤΑ ϞΤϣ ΎΟ ̨ϴϫ ϥΎθϳ΍ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ ˬϥΎϣΩϮΧ ̵ΩϮϬη Ύ˱ ϧΎϴΣ΍ ΕΎ̯΍έΩ΍ ϪΑ Ύϳ ˬϞϘϋ ϪΑ Ύϳ ˬϢϴϨ̯ ̶ϣ
ϪΑ Ϫ̯ ̵΍ ϪϣΎϧ έΩ ϼ
˱ Μϣ ΕήπΣ Ϫ̯ ϢϨ̯ νήϋ ΍έ Ϧϳ΍ ΍ΪΘΑ΍.ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ ή̳ ϝϻΪΘγ΍ ϞϘϋ ϥ΁ ϪΑ Ύϣ Ϫ̯ Ζδϴϧ ̶ϠϘϋ Ϧϳ΍ ϞϘϋ ϥ΁ Ϫ̯ Ζϔ̳
ˬ΍ΪΧ ̵ ϩΪϨΑ Ϧϣ ) Ϳ΍ΪΒϋ ϪΑ ήϣ΍ :Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ Ϫ̯ ̵ΰϴ̩ ϝϭ΍ ˬΩϭήΑ ήμϣ ϪΑ Ϫ̯ ΩΎΘγήϓ ΍έ ϭ΍ ϭ ϪΘηϮϧ ̶όΨϧ ήΘη΍ ϦΑ΍ ̮ϟΎϣ
Ϫ̯ ̶ϳΎϫΰϴ̩ ϥ΁ ί΍ ΪϨ̯ ΖϴόΒΗ ϭ ϪΑΎΘ̯ ̶ϓ ϪΑ ήϣ΍ Ύϣ ωΎΒΗ΍ ϭ ΪϨϳΰ̳ήΑ ΍έ ΍ΪΧ ΖϋΎσ ςϘϓ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ˬϪΘϋΎσ έΎΜϳ΍ ϭ Ϳ΍ ̵ϮϘΘΑ (̶Ϡϋ ̶Ϩόϳ
ΐΤΘδϣ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϥ΁ Ϫ̩ ϭ Ζγ΍ ΐΟ΍ϭ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϥ΁ Ϫ̩ ˬϪϨϨγ ϭ Ϫπ΋΍ήϓ Ϧϣ .Ζγ΍ ϩΩή̯ ήϣ΍ ϥ΁ ϪΑ ΍έ ϭ΍ εΩϮΧ ΏΎΘ̯ έΩ ϝΎόΘϣ ̵΍ΪΧ
ϞλΎΣ Ϳ΍ ήϣ΍ ϪΑ Ύϣ ωΎΒΗ΍ ϩ΍έ ί΍ ΕΩΎόγ ςϘϓ ϭ ςϘϓ ˬΎϬϋΎΒΗΎΑ ϻ΍ ΪΣ΍ Ϊόδϳϻ ̶Θϟ΍ :ϢϴϨ̯ ̶ϣ Ϊϴ̯΄Η Ϫ̯ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΍έ ϪϠϤΟ Ϧϳ΍ ΪόΑ .Ϊϧ΍
ϩΪϣ΁ ϥΎθϨϫΫ ϪΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞΜϣ ΪόΑ [2].ϢϴϨ̯ εϮϣ΍ήϓ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϣϫ ΕϭΎϘη ϭ ΎϬΘϋΎο΍ ϭ ΎϫΩϮΤΟ Ϧϣ ϻ΍ ̶Ϙθϳϻ ϭ ˬΪϳ΁ ̶ϣ
βϔϨϟ΍ ϥ΍ ϭ ̶Ϩ̰ϧ ΖϴόΒΗ Ζδϔϧ ί΍ Ϫ̯ ̶Θϗϭ :ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ϥΎθϳ΍ Ζϗϭ ϥ΁ ˬϢϨ̯ ̶ϣ ωϮΟέ ϡΩϮΧ ϪΑ ϻΎΣ ˬΐΧ Ϫ̯ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ̶δ̯ ΎϳϮ̳ Ϫ̯
̶ϣ ϪϣΎϧ ϦϴϤϫ έΩ ή̴ϳΩ ΩέϮϣ ̮ϳ .ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎϣήϓ ̵ΪΑ ϪΑ βϔϧ .̶Αέ ϢΣέ Ύϣ ϻ΍ Ϫ̯ Ζδϫ ϥ΁ήϗ έΩ ˬͿ΍ ϢΣέ Ύϣ ϻ΍ ˯ϮδϟΎΑ ϩέΎϣ΍
ΩΩέ΍ ϭ ˬΖδϴϧ ω΍ΰϧ ̵ ϪϠμϴϓ ̵΍ήΑ ̵ή̴ϳΩ ϩ΍έ ϭ ΪϴϨ̯ ωϮΟέ ΍ΪΧ ϝϮγέ ϭ ΍ΪΧ ϪΑ ΪϳΎΑ ˬΪϳ΁ ̶ϣ ζϴ̡ ϥΎΘϳ΍ήΑ ̶Ϡ̰θϣ Ζϗϭ ήϫ :ΪϳΎϣήϓ
Ζγ΍ ̶̩ ϪΑ ̶̩ Ϫ̯ ̵ΪϴϤϬϔϧ ϭ Ωή̯ έΎ̩Ω ̶̳Ϊϴ̪ϴ̡ ϪΑ ΍έ ϮΗ Ϫ̯ ̶ϤϬϣ έΎ̯ ήϫ ϭ ΐτΧ ήϫ ˬΏϮτΨϟ΍ Ϧϣ ̮όϠπϳ Ύϣ ϪϟϮγέ ϭ Ϳ΍ ̶ϟ΍
ϡϮϘϟ ̶ϟΎόΗ Ϳ΍ ϝΎϗ ΪϘϓ ˬ΍ΪΧ ϪΑ ςϘϓ Ϊη ϪΒΘθϣ ϮΗ ήΑ Ϫ̯ ̵ήϣ΍ ήϫ ˬέϮϣϻ΍ Ϧϣ ̮ϴϠϋ ϪΒΘθϳ ϭ :̶Ϩ̯ ϪόΟ΍ήϣ ΍ΪΧ ϝϮγέ ϭ ΍ΪΧ ϪΑ ΪϳΎΑ
˯̶η ̶ϓ ϢΘϋίΎϨΗ ϥΈϓ ˬϢ̰Ϩϣ ήϣϻ΍ ̶ϟϭ΍ ϭ ϝϮγήϟ΍ ΍Ϯόϴσ΍ ϭ Ϳ΍ ΍Ϯόϴσ΍ ΍ϮϨϣ΁ Ϧϳάϟ΍ ΎϬϳ΍ Ύϳ :Ϫ̯ Ζγ΍ ϪΘϔ̳ έϮΟ Ϧϳ΍ .ϢϫΩΎηέ΍ ΐΣ΍
ˬΖγ΍ ϑϮλϮϣ ϪΑ Ζϔλ ϪΑΎΘ̯ Ϣ̰Τϣ Ϧϳ΍ .ΪϴϨ̯ άΧ΍ ΍ΪΧ Ϣ̰Τϣ ΏΎΘ̯ ϪΑ ΪϴϳΎϴΑ ˬϪΑΎΘ̯ Ϣ̰ΤϤΑ άΧϻ΍ Ϳ΍ ̶ϟ΍ Ω˷ ήϓ ˬͿ΍ ̶ϟ΍ ϩϭΩήϣ ϩϭΩήϓ
ήϴϏ ϭ ϊϣΎΟ ΖϨγ ϪΑ ˬϪϗήϔϤϟ΍ ήϴϏ ϪόϣΎΠϟ΍ ϪΘϨδΑ άΧϻ΍ ˮΖδϴ̩ ϝϮγήϟ΍ ̶ϟ΍ Ω͊ ήϟ΍ ϪΑΎΘ̯ Ϣ̰ΤϤΑ άΧϻ΍ ί΍ έϮψϨϣ .Ϣ̰ΤϤϟ΍ ϪΑΎΘ̯ ϪΑ ̶Ϩόϳ
̶ϣ Ϫ̯ Ζγ΍ áá ̵ ϪϣΎϧ ή̴ϳΩ ΩέϮϣ ̮ϳ .ΩήΑ ̶ϣ ϦϴΑ ί΍ ΍έ ϥΎΘϨϴΑ ̵ ϪϗήϔΗ ϭ Ωϭέ΁ ̶ϣ Ωή̳ ΍έ ϥΎΗ ϪϤϫ ΪϴϨ̰Α ΖϴόΒΗ ή̳΍ Ϫ̯ ̶ϗήϔϣ
̶ϠΘΑ΍ ϭ .ΕήΧ΁ ̵΍ήΑ ΖγΎϴϧΩ ϥΩϮΑ ϪϣΪϘϣ ϥΎϤϫ Ϧϳ΍ .ϩΪϳήϓ΁ ΎϴϧΩ ΪόΑΎϣ ̵΍ήΑ ΍έ ΎϴϧΩ ΍ΪΧ ˬΎϫΪόΑ ΎϤϟ ΎϴϧΪϟ΍ ϞόΟ Ϊϗ ϪϧΎΤΒγ Ϳ΍ ϥ΍ :ΪϳΎϣήϓ
ϩΪθϧ ϖϠΧ ΎϴϧΩ ̵΍ήΑ Ύϣ ˬΎϨϘϠΧ ΎϴϧΪϠϟ ΎϨδϟ ϭ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ήΘϬΑ έΎ̯ ϥΎθϣ΍Ϊϣ ΪϨϧ΍ΪΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ζϳΎϣί΁ Ϣϫ ΍έ ΎϴϧΩ Ϟϫ΍ ˬΎϬϠϫ΍ ΎϬϴϓ
ϩΩ΍Ω ϥΎϣέ΍ήϗ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ ςϘϓ ΍έ Ύϣ ˬΎϬΑ ̶ϠΘΒϨϟ ΎϬϴϓ ΎϴϧΩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ ϢϴϨ̯ εϼΗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϣϳ΍ ϩΪθϧ ήϣ΍ ϼ
˱ λ΍ ˬΎϧήϣ΍ ΎϬϴϓ ̶όδΑ ϻ ϭ Ϣϳ΍
ϭ .ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ΍ΪΧ ί΍ ΖϋΎσ΍ ΪϳΎΑ ΎϴϧΩέΩ .ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ϼΘΑ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ Ϣϳ΍ ϩΪη ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ ΎϴϧΩ έΩ Ύϣ .ΪϨϨ̯ ϥΎϤθϳΎϣί΁ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵΍ήΑ Ϊϧ΍
̶ϣ Ζϗϭ ήϫ ˬϥ΁ήϘϟ΍ Ϟϳϭ΄ΘΑ ΎϴϧΪϟ΍ ΐϠσ ̶Ϡϋ ΕϭΪόϓ (Ζγ΍ ϩΪη ϪΘηϮϧ ϪϳϭΎόϣ ϪΑ ϪϣΎϧ ˬΖγ΍ ϪϳϭΎόϣ ϪΑ ϥΎη ϩέΎη΍ ) :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΪόΑ
.Ϊϳέ΍Ω ΎϴϧΩ ϪΑ Ϟϴϣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΖϴϠϋ ϪΑ ΪϴϨ̯ ̶ϣ Ϟϳϭ΄Η ΍έ ϥ΁ήϗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϊϗ΍ϭ έΩ ̶Ϩόϳ .ΪϴϨ̯ ̶ϣ Ϟϳϭ΄Η ΍έ ϥ΁ήϗ ˬΪϴϨ̯ ΎϴϧΩ ϪΑ Ϟϴϣ Ϊϴϫ΍ϮΧ
΍έ εΩϮΧ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ϥ΁ήϗ ϪΑ Ϟϴϣ ςϘϓ ˬΖγ΍ ϩΪη ϩΪϳήϓ΁ εήσΎΧ ϪΑ Ϫ̯ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω Ϟϴϣ ΕήΧ΁ ϪΑ ϭ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ΎϴϧΩ ϪΑ Ϟϴϣ ̶δ̯ ή̳΍
Ωέ΍Ω ΖΒΜϣ ̵ΎϨόϣ Ϣϫ Ϟϳϭ΄Η ϪΘΒϟ΍ .ΪϨ̯ Ϟϳϭ΄Η ϭ ΪϨ̯ ζΟϮόϣ ϭ Ξ̯ έϭ ϥ΁ ϭ έϭ Ϧϳ΍ ί΍ ΍έ ϥ΁ήϗ ΪϨ̯ ωϭήη Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϫϧ ΪϨ̯ ̶ϣ ϥ΁ήϗ ϢϴϠδΗ
̵΍ήΑ ϥΪϧΎΧή̩ ̶Ϩόϳ ˬΩέ΍Ω ϪΒϠϏ ϻ
˱ ϮϤόϣ Ύϣ ̵ ϪϤ΋΍ ϥΎδϟ έΩ ̶ϔϨϣ ̵ΎϨόϣ Ύϣ΍ Ωέ΍Ϊϧ ̶ϔϨϣ ̵ΎϨόϣ ϪθϴϤϫ Ϟϳϭ΄Η ̶Ϩόϳ .̶ϔϨϣ ̵ΎϨόϣ Ϣϫ ϭ
Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ϥΎθϳ΍ Ϫ̯ ̶Ϡ΋Ύδϣ ί΍ ̶̰ϳ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϪΘ̰ϧ ̮ϳ ΪόΑ .ϦδΣ νήϏ ̵΍ήΑ ϥΪϧΎΧή̩ Ϫϧ ˬ˯Ϯγ νήϏ
̵ ϪϤϫ ϪΑ Ϫ̯ ρήη Ϧϳ΍ ϪΑ Ύϣ΍ ˬΪϨ̯ ωϮΟέ ΐϠϗ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ ̶ΒϠϗ ̮ϳ ΪϨ̯ ΖϋΎσ΍ ΍έ ΍ΪΧ ̶Ϭϧ ϭ ήϣ΍ ̶δ̯ ή̳΍
:ΩϮϣήϓ ήΒϣΎϴ̡ .Ωήϴ̴Α έ΍ήϗ ̶Ϭϟ΍ ΕέϮθϣ ΩέϮϣ ε΍Ϯϳ ε΍Ϯϳ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΐϠϗ Ϧϳ΍ Ζϗϭ ϥ΁ ϭ ΪηΎΑ ̶Ϭϟ΍ ̶Σ ϭ ϞϘϋ ϊϴτϣ ή̴ϳΩ ΕΎϬΟ
ϞΤϣ ΍έ ̶ΒϠϗ ήϫ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΍˱ήϫΎχ .αή̢Α ΖΒϠϗ ί΍ ϮΗ ˬΪϨϳϮ̴Α Ϊϧ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫ̩ ήϫ ϥΎϴΘϔϣ ˬϥϮΘϔϤϟ΍ ̭ΎΘϓ΍ Ϯϟϭ ΐϠϘϟ΍ ̮ΘϔΘγ΍
ϪΑ έΎΑ ̮ϳ Ύϣ΍ ΩήΑ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ΍έ ΐϠϗ ήϴΒόΗ .ΪηΎΑ ϩΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍ ΍έ έΎ̯ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ΒϠϗ ϪΑ ζϳΎϨΘϋ΍ ϭ ΩΎϤΘϋ΍ ˬΪϧ΍Ω ̶Ϥϧ ΪϤΘόϣ ϭ ΕέϮθϣ
ϪΑ ̵ΰϴ̩ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ.Ωέ΍Ω Ϣϫ ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϭΩ ϭ ΪηΎΑ ̶Ϭϟ΍ ̶Ϭϧ ϭ ήϣ΍ ϢϴϠδΗ Ϫ̯ ̶ΒϠϗ ΪϳϮ̳ ̶ϣ έΎΑ ̮ϳ ϭ ΪηΎΑ ϩΪη ϩΪϧί Ϫ̯ ̶ΒϠϗ ̵ΎϨόϣ
̶Αήϋ ϥΎΑί έΩ ϞϘϋ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ΍Ϊϴ̡ ϪΟϮΗ ϼ
˱ ϣΎ̯ ή̳΍ ˬ΍ϮϠϘόΗ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϪΘϔ̳ ϥ΁ήϗ έΩ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ˮΖγ΍ ϩέΎ̯ Ϫ̩ ϞϘϋ Ϧϳ΍ ˬΩέ΍Ω ΩϮΟϭ ϞϘϋ ϡΎϧ
ϞϘόϟ΍ ΪϘϧ ΏΎΘ̯ ϪΑ ΪϴϨ̯ ωϮΟέ ˮΖδϴ̩ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ Ύ˱ λϮμΨϣ ˬΎϣ ̵ ϪϤ΋΍ ϭ ̵ϮΒϧ ΚϳΩΎΣ΍ ϭ ϥ΁ήϗ ϥΎδϟ έΩ ϭ ΖϴϠϫΎΟ έΩ
ΚϳΩΎΣ΍ ϭ ϥ΁ήϗ έΩ ̶ϠϫΎΟ ΏΩ΍ έΩ ϞϘϋ ϡϮϬϔϣ ̵ ϩέΎΑέΩ Ϫ̯ ̶ϘϴϘΤΗ ϦϳήΘϬΑ (.ϝϭ΍ Ϟμϓ ˬϝϭ΍ ΪϠΟ ) ̵ήΑΎΠϟ΍ ΪΑΎϋ ΪϤΤϣ ί΍ ̶Αήόϟ΍
̶Αήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΪϘϧ ΏΎΘ̯ ήΑ ̶θϴΑ΍ήσ ΝήΟ ̶Τϴδϣ ̵Ϯϗ ϖϘΤϣ Ϫ̯ Ϣϫ ΍έ ̵ΪϘϧ ϪΘΒϟ΍ .ΖγΎΟ ϥ΁ ˬϩΪϣ΁ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ϭ ϪϤ΋΍ ϭ ̵ϮΒϧ
έΩ ̵ήΑΎΠϟ΍ ΪΑΎϋ ΪϤΤϣ ϦΨγ ̶ϟϭ .(ΪϠΟ ̮ϳ ) ̶Αήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΪϘϧ ϥ΍ϮϨϋ ΎΑ Ωέ΍Ω ̶ΑΎΘ̯ ̶θϴΑ΍ήσ ΝήΟ .Ωέ΍Ω ΕΎϔΘϟ΍ Ϫϴπϗ Ϧϳ΍ ϪΑ ˬϩΩή̯
ΎϫΪόΑ Ϫ̯ Ζδϴϧ ̶ϠϘϋ ϥ΁ Ϊη ̶ϣ ϪΘϔ̳ ̶Αήϋ ϥΎΑί ϭ ϥ΁ήϗ έΩ Ϫ̯ ̶ϠϘϋ ϥ΁ Ϫ̯ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ΎΟ ϥ΁ έΩ ˬΖγ΍ ϪΤϔλ á6 Ϫ̯ Ϟμϔϣ Ϟμϓ Ϧϳ΍

̶Ϩόϳ ϞϘϋ ˬϢϳήΑ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ Ύϣ Ϣϫ ϥϻ΍ ϭ Ζγ΍ ϝϻΪΘγ΍ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ˬΪϨΘη΍ά̳ αϮϧ ϞΑΎϘϣ έΩ ̶ϧΎϧϮϳ ϥϮΘϣ ̵ ϪϤΟήΗ έΩ
ϥΎδϧ΍ ̶Ϩόϳ ̶Αήϋ ϥΎΑί έΩ ϞϘϋ.Ζγ΍ ϩΩϮΒϧ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϟλ΍ έΩ ϞϘϋ ̶ϟϭ ˬϢϳήΑ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ϝϻΪΘγ΍ ̵ΎϨόϣ ϪΑ ΍έ ϞϘόΗ .ϝϻΪΘγ΍
.ΏέΎΠΘϟ΍ φϔΣ ΪϨ̰ϧ εϮϣ΍ήϓ ΍έ ϪΘηά̳ ΏέΎΠΗ
φϔΣ ˬΩϭέ ̶ϣ ϥΎϣΩΎϳ Ϣϳ΍ ϪΘη΍Ω ϥΎϣΩϮΧ Ϫ̯ ΍έ ̶ΑέΎΠΗ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ήτΧ ϪΑ ϢϴϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ ̶̳Ϊϧί έΩ Ϫ̯ ̶Ηϼ̰θϣ ήΜ̯΍ ΪϴϨ̯ ΖϗΩ ή̳΍
ήϫ αέΩ ΪόΑ ϪΑ ή̴ϳΩ ϡήΗ ί΍ Ύϣ΍ ϢϴϫΩ ̶ϣ ϩΪη έϮΟ ήϫ ϻΎΣ ΍έ ϥΎΤΘϣ΍ Ϧϳ΍ ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ ϥΎΤΘϣ΍ ΐη ήϫ Ϊϳ΍ ϩΩή̯ ΖϗΩ ΪϳΎη .ϢϴϨ̯ ̶Ϥϧ
ΪϴϨ̯ ΖϗΩ ή̳΍ .Ζγ΍ έϮσ ϦϴϤϫ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ ̶̳Ϊϧί ̵ ϪϤϫ .ϞΒϗ ϞΜϣ ΪόΑ ϥΎΤΘϣ΍ ΐη ίΎΑ ̶ϟϭ .ϢϴϨ̯ ̶Ϥϧ έΎΒϨϠΗ ϭ ˬϢϳήϴ̳ ̶ϣ Ύϳ ΍έ ΐη
Ϣϫ ϭ ϢϳΩϮΑ ϩΩή̯ ΍έ ϥ΁ ϼ
˱ Βϗ Ϣϫ ̶ϟϭ .ϢϳΩί ΖγΩ ϥ΁ ϪΑ ϞϴϟΩ Ϧϳ΍ ϪΑ ϭ ϢϳΩϮΑ ϩΪϳΪϧ ΍έ ε΍ ϪϧϮϤϧ ϼ
˱ Βϗ ϢϴϳϮ̴Α Ύϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵έΎ̯ ήΘϤ̯
ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ϞϘϋ ϪΑ ϼ
˱ λ΍ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ .Ϣϳέ΍Ϊϧ ΏέΎΠΘϟ΍ φϔΣ ˬΩϭέ ̶ϣ ϥΎϣΩΎϳ Ύϣ΍ ˬ΍έ ζΗΎόΒΗ Ϣϫ ϭ ϢϳΩϮΑ ϩΪϳΩ ΍έ ζϳΎϫ ̶ϧΎϤϴθ̡
:ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ 211 ̵ ϩέΎϤη ΖϤ̰Σ έΩ ϭ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϞϘϋ ί΍ εΩ΍ήϣ ϪθϴϤϫ .ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ϩέΎη΍ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ΏΎΘ̯ έΩ ή̳ ϝϻΪΘγ΍ ̵ϭήϴϧ ̮ϳ
ϒϴλϮΗ ϡΎϘϣ έΩ ΕήπΣ .Ζγ΍ ϪΑήΠΘϟ΍ φϔΣ ˬΪϫΪΑ ϥΎδϧ΍ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΍ΪΧ Ϫ̯ (̶ΗΎϘϴϓϮΗ ί΍ ̶̰ϳ ) ϖϴϓϮΗ ˬϪΑήΠΘϟ΍ φϔΣ ϖϴϓϮΘϟ΍ Ϧϣ ϭ
Ζγ΍ έϮΟ Ϧϳ΍ ϥϮ̩ ϭ .ΪϨ̰ϧ εϮϣ΍ήϓ ΍έ εΩϮΧ ̵Ύϫ ϪΑήΠΗ ϡΩ΁ Ϫ̯ Ϧϳ΍ .Ύϫ ϪΑήΠΗ φϔΣ ̶Ϩόϳ ϞϘϋ .ΏέΎΠΘϟ΍ φϔΣ ϞϘόϟ΍ :ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϞϘϋ
ϩΩή̰ϧ ΍Ϊϴ̡ ̶ϬΟϮΗ ϥ΁ ϪΑ ̶δ̯ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵΍ ϪΘ̰ϧ Ϧϳ΍ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ .ΪϨϧ΍Ω ̶ϣ ΐΠϋ ΍έ ϞϘϋ ϦϤηΩ ϦϳήΗ ̱έΰΑ ˬΪϧέ΍Ω ΍έ ̶ϘϠΗ Ϧϳ΍ ϭ
Ϧϳ΍ ϞϘϋ ί΍ ϥΎηΩ΍ήϣ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ˬΩέ΍ά̳ ̶ϣ ΐΠϋ ϞΑΎϘϣ έΩ ΍έ ϞϘϋ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΕήπΣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ .ϡ΍ ϩΪϳΪϧ ϥϻ΍ ΎΗ Ϧϣ ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍
Ϧϳ΍ .̶ϳΎϨΜΘγ΍ ϮΗ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϡΩ΁ ϪΑ ΎϳϮ̳ ̶ϨϴΑ ήΗήΑ ΩϮΧ ϭ ΐΠϋ ϥϮ̩ ˮΩήϴ̳ ̶ϣ έ΍ήϗ ΐΠϋ ϞΑΎϘϣ έΩ ΎϨόϣ ϦϳΪΑ ϞϘϋ ΍ή̩ Ϊϴϧ΍Ω ̶ϣ .Ζγ΍
Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ˬΪϫΩ ̶ϣ ϡΩ΁ ϪΑ ̶ΘϟΎΣ ϦϴϨ̩ ΐΠϋ .Ζη΍Ω ΍έ ΪΑ ̵ ϪΠϴΘϧ ϥ΁ ή̳΍ .Ζη΍Ϊϧ ϥ΍ή̴ϳΩ ΩέϮϣ έΩ ˬΖη΍Ω ΍έ ϪΠϴΘϧ Ϧϳ΍ ή̳΍ έΎ̯
̶ϣ ϥΎθϳ΍ 212 ΖϤ̰Σ έΩ .Ζγ΍ ΐΠϋ ˬϞϘϋ ΩϮδΣ ϦϳήΗ ̱έΰΑ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ̶ϫΎ̳ ϭ ϞϘϋ ϦϤηΩ ϦϳήΗ ̱έΰΑ ΪϳϮ̳ ̶ϣ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΕήπΣ
ϢϠχ ϢϴϳϮ̳ ̶ϣ ϼ
˱ Μϣ .ΖγΎϨΜΘδϣ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ί΍ ΪϨ̯ ̶ϣ ή̰ϓ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶Ϩόϳ ˬΩέ΍Ω ΐΠϋ ϡΩ΁ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ˬϪϠϘϋ ΩΎ˷δΣ ήΣ΍ ϪδϔϨΑ ˯ήϤϟ΍ ΐΠϋ :ΪϳΎϣήϓ
.Ωέϭ΁ Ϊϫ΍ϮΧ ϡ΍ϭΩ Ϣ̰Ϡϣ ˬϢϨ̰Α Ϣϫ ϢϠχ ϭ ϢΘδϫ ΎϨΜΘγ΍ Ϧϣ ΪϨ̳ ̶ϣ ή̰ϓ Ωέ΍Ω ΐΠϋ ϥϮ̩ ϥΎθϳ΍ .Ωή̰ϧ ϡ΍ϭΩ ζ̰Ϡϣ ˬΩή̯ ϢϠχ Ϫ̯ ήϫ ˬϦ̰ϧ
Ύϫ Ϧϳ΍ ή̳΍ .Ζγ΍ ϪΘηά̳ Ϫ̩ Ϊϧ΍ϮΗ ΎΑ ήλΎόϣ Ϫ̯ ϥ΍ή̴ϳΩ ̶̳Ϊϧί ϭ ΦϳέΎΗ έΩ Ϫ̯ ΪϳΎϴΑ ΕΩΎϳ ϮΗ ̶Ϩόϳ ΏέΎΠΘϟ΍ φϔΣ .Ωέ΍Ϊϧ ΏέΎΠΘϟ΍ φϔΣ
̶ϣ εΩΎϳ ϪΘηά̳ ΏέΎΠΗ Ύϳ Ϫ̯ Ζγ΍ ήσΎΧ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪϨ̯ ̶ϣ ϞϤϋ ϑϼΧ ̶Θϗϭ ϡΩ΁ ΎϬΘϨϣ .̶Ϩ̯ ̶Ϥϧ ϞϤϋ ϑϼΧ Ζϗϭ ̨ϴϫ ή̴ϳΩ ΪηΎΑ ΕΩΎϳ
ϥΎϤϴθ̡ ̶ϟϭ ϢϴϳϮ̴Α ύϭέΩ ΪϳΎη Ύϣ΍ ˬΪη ϥΎϤϴθ̡ Ζϔ̳ ύϭέΩ Ϫ̯ ήϫ Ϫ̯ Ϣϧ΍Ω ̶ϣ ˬϪϠΑ .ΖγΎϨΜΘγ΍ ΪϨ̯ ̶ϣ ή̰ϓ ϭ Ωήϴ̳ ̶ϣ ΐΠϋ Ύϳ Ωϭέ
.ϡ΍ ̶ϳΎϨΜΘγ΍ ΩέϮϣ ˬϢΘδϫ ΎϨΜΘδϣ Ϧϣ ΎϳϮ̳ ̶Ϩόϳ .ϢϳϮθϧ
΍έ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΪϳΎΑ ΍ΪΧ ΎΑ Ϫ̯ ΍έ ̶σΎΒΗέ΍ ̶δ̯ ή̳΍ :Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ωέ΍Ω ̶γΎϨη ϥΎδϧ΍ ΩέϮϣ έΩ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ Ϫ̯ ̵ή̴ϳΩ ΩέϮϣ Ύϣ΍
ϥΎϴΑ ˬΖδϴϧ ̵έϭ΍Ω είέ΍ Ϧϳ΍ .ΩϮη ̶ϣ ϥΎϣΎγ ϪΑ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ ΎΑ ε΍ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ΕΎΒγΎϨϣ ̵ ϪϤϫ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ˬΪϳΎΑ Ϫ̯ ϥΎϨ̩ ϥ΁
Ϫ̯ Ωέ΍Ω ΎϨόϣ ϭΩ Ϧϳ΍ .ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ̶γΎϨη Ϫϔϴχϭ ΖϤδϗ έΩ ˬϕϼΧ΍ ΖϤδϗ έΩ ϢϳΩήΑ ̶ϣ ΍έ ϥ΁ ΩϮΑ ̵έϭ΍Ω είέ΍ ή̳΍ .Ζγ΍ Ζϴόϗ΍ϭ
̶Ϩόϳ ˬΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΪϳΎΑ Ϫ̯ ΍έ ̶όοϮϣ ϥ΁ ΍ΪΧ ϪΑ ΖΒδϧ ˱Ύόϗ΍ϭ Ϫ̯ ̶δ̯ ήϫ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ ̮ϳ .ΪϨ̯ ̶ϣ Ϊϴ̯΄Η ϭΩ ήϫ ϪΑ ΕήπΣ
΍ΪΧ ΖϋΎσ΍ ή̳΍ ϮΗ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ω΍ήϣ .Ωήϴ̳ ̶ϣ ϩΪϬϋ ϪΑ εΩϮΧ ΍έ ϭ΍ ̵ΎϫέΎ̯ ̵ ϪϴϘΑ Ϊϧϭ΍ΪΧ ˬΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΖϳΩϮΒϋ ϭ ΖϋΎσ΍ ϊοϮϣ
΍ΪΧ ΎΑ ϥϮ̩ ˬ̶Ϩ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ Ϟ̰θϣ ϡΩήϣ ΎΑ ϮΗ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̵ή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϢϟΎγ ΕΎΒγΎϨϣ ̮ϳ Ϣϫ ΍έ ϮΗ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ΕΎΒγΎϨϣ ΍ΪΧ ˬ̶Ϩ̯
ήϣ΍ Ϳ΍ ΢Ϡλ΍ Ϳ΍ ϦϴΑ ϭ ϪϨϴΑ Ύϣ ΢Ϡλ΍ Ϧϣ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΕήπΣ .̶Θη΍Ϊϧ Ϟ̰θϣ Ϣϫ ϡΩήϣ ΎΑ ̶Θη΍Ω ̶Ϥϧ Ϟ̰θϣ ΍ΪΧ ΎΑ ή̳΍ .̵έ΍Ω Ϟ̰θϣ
έΩ ˬΖγ΍ έ΍ή̰Θϟ΍ Ϣ΋΍Ω ϥϮϤπϣ Ϧϳ΍ .Ωέϭ΁ ̶ϣ Ρϼλ ϪΑ ΍έ ζϳΎϴϧΩ ήϣ΍ Ϊϧϭ΍ΪΧ ˬΩέϭΎϴΑ Ρϼλ ϪΑ ΍έ ζΗήΧ΁ ήϣ΍ β̯ ήϫ ̶Ϩόϳ .ΎϴϧΩ
ϡΩήϣ ϝΩ έΩ ΍ΪΧ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ΏϮΧ ΍ΪΧ ΎΑ ΍έ ε΍ ϪτΑ΍έ Ϫ̯ β̯ ϥ΁ :ΪϳΎϣήϓ ̶ϣ ΕήπΣ ΎΟ ̮ϳ .Ζδϫ Ωέ΍Ϯϣ Ϧϳ΍ ί΍ ϥ΍ϭ΍ήϓ ˬϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ
ϡΩήϣ ΎΑ Ϧϣ Ϫ̯ ΪϳϮ̴Α Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ϊϗ΍ϭ έΩ .ΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ ωίΎϨΗ ϭ΍ ΎΑ ϡΩήϣ ˬΖδθϧ ϡΩήϣ ϝΩ έΩ ϭ΍ ΖΒΤϣ Ζϗϭ ϭ ΪϧΎθϧ ̶ϣ ΍έ ζΘΒΤϣ
ϪτΑ΍έ ˬ΍ΪΧ ΎΑ ϥΎϣΎγ ϪΑ ̵ ϪτΑ΍έ .Ζδϴϧ ̶ϧΎϣΎγ ϪΑ ̵ ϪτΑ΍έ ˬϡ΍ ϪτΑ΍έ Ϣϫ ΍ΪΧ ΎΑ Ϧϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ϞϴϟΩ Ϧϳ΍ ϪΑ ϢϨ̯ ̶ϣ ΍Ϊϴ̡ ω΍ΰϧ ϭ Ϟ̰θϣ
_ έΎϴΘΧ΍ ϭ ήΒΟ _ έΎϴΘΧ΍ ̶γΎϨη ϥΎδϧ΍ ί΍ ζΨΑ ̮ϳ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ.Ζγ΍ ϥ΁ ϝϮϠόϣ Ϧϳ΍ ˬΩέϭ΁ ̶ϣ ΪϳΪ̡ ΍έ ϖϠΧ ΎΑ ϥΎϣΎγ ϪΑ ̵
.Ζγ΍ Ϟμϔϣ έΎϴδΑ Ϫ̯ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ήϴδϔΗ Ϣϫ ΕέϮλ Ϫγ ϪΑ ϭ Ϊϧ΍ Ϟ΋Ύϗ έΎϴΘΧ΍ ϭ ήΒΟ ϦϴΑ ̵ΰϴ̩ ϪΑ ϥΎθϳ΍ ˬΖγ΍
έΎϴδΑ βϔϧ ̮ϳ .̶Τϣ βϔϧ ̮ϳ ˬΖϴϤϣ βϔϧ ̮ϳ ˬΪϧήϴ̳ ̶ϣ ήψϧ έΩ βϔϧ ϭΩ ϥΎδϧ΍ ̵΍ήΑ ̶γΎϨη ϥΎδϧ΍ έΩ ϊϗ΍ϭ έΩ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ή̴ϳΩ ̶̰ϳ
.έ΍ϮΧ έΎϴδΑ βϔϧ ̮ϳ ˬΰϳΰϋ
ΚΤΑ ˬΖγ΍ ̶ΘΧΎϨη ϥ΍ϭέ Ζϴόϗ΍ϭ ˬΚΤΑ ΎΟ Ϧϳ΍ έΩ .ΩϮη ̶ϣ ωϭήη ϥΎΑί ΎΑ ϪθϴϤϫ Ύϫ ̵ΪΑ ϪΑ Ύϣ Ωϭέϭ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ΏΎΑ έΩ ή̴ϳΩ ΚΤΑ ̮ϳ
.ϢϴϨ̯ ̶Ϥϧ ̶ηίέ΍

ΎΑ ϩ΍ήϤϫ ̶̳Ϊϧί ̮ϳ ΕΎϤϴϠόΗ Ϧϳ΍ Ζη΍Ω ̶Ϥϧ ΩϮΟϭ Ϣϫ ̶ΗήΧ΁ ή̳΍ ϢϨ̯ ̶ϣ ή̰ϓ ̶ϫΎ̳ Ϧϣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶̰ϳ :Ζγ΍ ή̯Ϋ ϞΑΎϗ ϪΘ̰ϧ Ϫγ ήΧ΁ έΩ
̶Ϩόϳ .ΪηΎΑ Ϣϫ έϻϮ̰γ ϼ
˱ ϣΎ̯ ϕϼΧ΍ ̮ϳ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ϕϼΧ΍ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ υΎΤϟ Ϧϳ΍ ί΍ .Ωέϭ΁ ̶ϣ Ϣϫ΍ήϓ ̵ϮϴϧΩ ̶ϨσΎΑ ΖϳΎοέ
̶̳Ϊϧί ̮ϳ ήψϧ ϪΑ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϥΎδϧ΍ Ύϳ ϭ ΖόϴΒσ ΎΑ ϥΎδϧ΍ ρΎΒΗέ΍ ϭ ϥΎδϧ΍ ˬΎϴϧΩ ϪΑ ϦΘδϳή̴ϧ ωϮϧ Ϧϳ΍ ˬΪϴηΎΒϧ Ϟ΋Ύϗ ΕήΧ΁ ϪΑ ΎϤη ή̳΍
ϥ΁ ϪΘΒϟ΍ ϭ Ϊϳέ΍Ω ΍έ ̵ϮϴϧΩ ϦσΎΑ ΖϳΎοέ ςϘϓ ΪϴηΎΑ Ϟ΋Ύϗ ΎϴϧΩ ϪΑ ή̳΍ ΎϤη ˬή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ .ΪϨ̯ Ϣϫ΍ήϓ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ̶ϨσΎΑ ΖϳΎοέ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ
ˮΖδϴ̩ ̵ϭήΧ΍ ΕΩΎόγ Ύ˱ϘϴϗΩ Ϣϴϧ΍Ω ̶Ϥϧ Ύϣ ϥϮ̩ ΩϮη ̶ϣ ϞλΎΣ ϥΎΘϳ΍ήΑ ˬΖδϫ Ϫ̩ ήϫ ϻΎΣ ̵ϭήΧ΍ ΕΩΎόγ
˰ Ζγ΍ ϦϳΩ ̵ ϪϧΎ̳ Ζϔϫ ΩΎόΑ΍ ί΍ ̶ϗϼΧ΍ ΪόΑ ήΑ Ϊϴ̯΄Η ˬϡέ΍Ω Ϊϴ̯΄Η ϥ΁ ήΑ Ϣϫ Ϧϣ ϭ ˬΖγ΍ ήϴ̳ Ϣθ̩ ̶ϠϴΧ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ Ϫ̯ ϡϭΩ ̵ ϪΘ̰ϧ
.Ζγ΍ ϩΪη ̶ϘϠΗ ΖΣΎγ ϦϳήΗ ϢϬϣ ϕϼΧ΍ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ˰ Ζγ΍ Ϟ΋Ύϗ ΖΣΎγ 7 ϭ Ζγ΍ Ϟ΋Ύϗ ϦϳΩ ̵΍ήΑ ΍έ ΕΎΣΎγ ϦϳήΘθϴΑ ΕέΎϤγ΍ ϥΎϴϨϴϧ
ϪΘΒϟ΍ .Ζγ΍ ϩΪη ̶ϘϠΗ ̶ϨϳΩ ΖΣΎγ ϦϳήΗ ϢϬϣ ϕϼΧ΍ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ΕήπΣ ήψϧ ί΍ ΎϳϮ̳ Ϫ̯ ΪϴϨϴΑ ̶ϣ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ήΑ ̵έϭήϣ ΎΑ
ϥ΁ ϢΠΣ" Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ί΍ ήϴϏ ϦϳΩ ήϫϮ̳ ϥϮ̩ .Ζγ΍ ϦϳΩ ήϫϮ̳ ϕϼΧ΍ ˬΕήπΣ ΪϳΩ ί΍ β̡ Ϫ̯ ϡήϴ̴Α ϪΠϴΘϧ ΍˱έϮϓ Ϧϳ΍ ί΍ Ϣϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ
Ϫ̯ ̶ΘΣΎγ ϦϳήΘθϴΑ ϩήΧϻΎΑ Ύϣ΍ ".Ϊϳ΁ ̶ϣ ϦϳΩ ΕΎΣΎγ ̵ ϪϴϘΑ ΏΎΑ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϤΠΣ ί΍ ήΗ ζϴΑ Ϊϳ΁ ̶ϣ ϦϳΩ ̶ϗϼΧ΍ ΖΣΎγ ΏΎΑ έΩ Ϫ̩
.Ζγ΍ ϕϼΧ΍ ΖΣΎγ ˬϩΪη ϪΘΧ΍Ωή̡ ϥ΁ ϪΑ
έΪϗ Ϧϳ΍ ̶ϣϼγ΍ ̶ϨϳΩ ϥϮΘϣ ί΍ ̶ϧϮΘϣ ̨ϴϫ ΪϳΎη Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ζγ΍ ΐϟΎΟ ϭ ήϴ̳ Ϣθ̩ ̶ϠϴΧ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ Ϫ̯ ̶ϣϮγ ̵ ϪΘ̰ϧ Ύϣ΍ ϭ
̵Ύϫ ΚΤΑ .Ωί΍Ωή̡ ̶ϣ Ύϣ ̵ΩϮΟϭ Εϼ̰θϣ ϪΑ Ωί΍Ωή̢Α Ύϣ ̵ήψϧ ϭ ̵ή̰ϓ Εϼ̰θϣ ϪΑ Ϫ̯ ϥ΁ ί΍ ήΗ ζϴΑ ̶Ϩόϳ ˬΪηΎΒϧ ̶δϧΎΘδϳΰ̳΍
ϪΘϔ̳ ̶ϧΎϨΨγ ΕήπΣ έΪϘ̩ ΪϴϨ̯ ϪΟϮΗ .Ζδϴϧ ̶Ϡϋ ΕήπΣ Ϟ̯ ή̴ϧΎϳΎϤϧ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ Ϧϳ΍ ϪΘΒϟ΍ .Ζδϫ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ Ϣ̯ ̶ϠϴΧ ̵ήψϧ
̶ϣ ϪϣΪϘϣ έΩ Ϫ̯ έϮσ ϥΎϤϫ ϭ ϩΩέϭΎϴϧ Ωή̳ ΍έ ϪϤϫ ˬϩΩή̰ϧ ΏΎΨΘϧ΍ ̶οέ ϒϳήη ϩΪϧΎϣ Ϫ̯ Ϣϫ ̵έ΍ΪϘϣ ϥ΁ .Ζγ΍ ϩΪϧΎϤϧ ΦϳέΎΗ έΩ Ϫ̯ Ϊϧ΍
Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ή̴ϳΩ ΐϟΎτϣ ̶ϠϴΧ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ .ϡΩέϭ΁ Ωέ΍Ω είέ΍ ̶ϠϴΧ ̶ϏϼΑ ήψϧ ί΍ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϥ΁ ˬϢΘη΍Ω ϪΟϮΗ ΖϏϼΑ ϪΑ ςϘϓ Ϧϣ ΪϳϮ̳
Ϣϫ΍ήϓ ΖϏϼΑ έΩ ̶ΑΎΘ̯ ϪΘγ΍ϮΧ ̶ϣ ˬϩΩϮΑ ΕήπΣ ΖϏϼΑ ̵ ϪΘϔϴη ϥΎθϳ΍ .Ωέ΍Ϊϧ ΍έ ̶ϏϼΑ Νϭ΍ ϥ΁ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ˬϩΪϣΎϴϧ ΎΟ Ϧϳ΍ ̶ϟϭ
Ϣ̯ ̶ϠϴΧ ̶ϔδϠϓ ϭ ̶ϣϼ̯ ̵ή̰ϓ Εϼ̰θϣ ϪΑ ΩϮη ̶ϣ ήϫΎχ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ Ϫ̯ έ΍ΪϘϣ ϥ΁ ΐϟΎσ ̶Α΍ ϦΑ΍ ̶Ϡϋ ϪϤϫ Ϧϳ΍ ΎΑ ̶ϟϭ .ΩέϭΎϴΑ
ΎΑ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ̶Θϗϭ ˬΪϫΩ ̶ϣ ΖγΩ ϡΩ΁ ϪΑ ̶δΣ ϦϴϨ̩ ̮ϳ ήΘθϴΑ .ΪϨϴΑ ̶ϣ (ϞϤϋ) ̮ϴΗ΍ή̡ Ϟϫ΍ ΍έ ϥΎθϳ΍ ϡΩ΁ ˬήΘθϴΑ .Ζγ΍ ϪΘΧ΍Ωή̡
ˬζϣ΍έ΁ ˬΏ΍ήτο΍ ˬ̵Ϊϴϣ΍Ύϧ ˬΪϴϣ΍ΎΑ ˬΪϧέ΍Ω έΎ̯ ϭ ήγ ̶ϠϴΧ ̵ΩϮΟϭ Ϟ΋Ύδϣ ΎΑ ϢϴϨϴΑ ̶ϣ Ϣϫ ΖϬΟ ϦϳΪΑ ϭ ϢϳϮη ̶ϣ ϪΟ΍Ϯϣ ΕήπΣ
έϮϣ΍ ϊϗ΍ϭ έΩ ϥ΁ ϪΑ ΪϳΪΟ ΕΎϴΑΩ΍ έΩ ϩίϭήϣ΍ Ϫ̯ ̶ΒϟΎτϣ ΦϨγ Ϧϳ΍ ΎΑ ϭ ϭίέ΁ ˬΖη΍ΪϤθ̩ ˬϊϗϮΗ ˬέΎψΘϧ΍ ˬα΍ήϫ ˬϩϭΪϧ΍ ˬ̵ΩΎη
ˬϢϳΩή̯ ϩέΎη΍ Ϣϫ ϼ
˱ Βϗ .Ζγ΍ κΧΎη ϪΟϭ ΎΗ Ϫγ Ϧϳ΍ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ .Ύϫ ̵ί΍Ωή̡ Ϫϳήψϧ ϭ ήψϧ ΖΣΎγ ϪΑ Ϫ̩ ϥ΁ Ϫϧ ˬΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ̶δϧΎΘδϳΰ̳΍
ϦΨγ ϪΑ ήΘθϴΑ ϦΨγ Ϧϳ΍ ΪϨ̯ ̶ϣ αΎδΣ΍ ϡΩ΁ Ϫ̯ ̵έΩΎϧ ϭ ΫΎη Ωέ΍Ϯϣ Ϧϳ΍ ί΍ ήϴϏ ̶Ϩόϳ .Ωέ΍Ω ΖϫΎΒη ϥ΁ήϗ ϪΑ ̶ϠϴΧ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ Ϫ̯ ϥ΁
ϪΘΒϟ΍ .ΪηΎΒϧ ̶Ϡϋ ΕήπΣ ϝΎϣ ϪϠϤΟ ϼ
˱ Μϣ Ϊϳ΁ ̶ϣ ήψϧ ϪΑ ήΘθϴΑ ˬΪηΎΑ ϩΪη ϪΘϔ̳ ϪϠϤΟ Ϧϳ΍ ϡϼγ΍ έΪλ έΩ ΪϳΎΒϧ ˬΪϳ΁ ̶ϣ ΪόΑ ̵Ύϫ ϥήϗ
ΎΑ ΎϬΘϨϣ .Ζγ΍ ϪϴΒη ϥ΁ήϗ ϪΑ ̶ϠϴΧ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ Ωέ΍Ϯϣ ̵ ϪϴϘΑ ˬϢϳέά̴Α Ϫ̯ Ωέ΍Ϯϣ Ϧϳ΍ ί΍ ϪϤϫ Ϧϳ΍ ΎΑ ̶ϟϭ .Ζδϫ ̵έϮΟ Ϧϳ΍ ̶Ϥ̯ Ωέ΍Ϯϣ
̵ ϪϤϫ ̶Ϩόϳ ˬϩΩή̯ ϞϤϋ ϥ΁ήϗ ϪΑ ΖΒδϧ ̶θϨϳΰ̳ έ΍ΪϘϣ ̮ϳ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ̶Ϡϋ ΕήπΣ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ̶̰ϳ :ϢϴΘϔ̳ Ϣϫ ϼ
˱ Βϗ Ϫ̯ ΕϭΎϔΗ ϭΩ
̮ϳ ˬϩΩή̰ϧ ΍Ϊϴ̡ ςδΑ ̶ϳΎϫ ΖϤδϗ ̮ϳ ˬϩΩή̯ ΍Ϊϴ̡ ςδΑ ΕήπΣ ϥΎϴΑ έΩ ̶ϠϴΧ ϥ΁ήϗ ί΍ ̶ϳΎϫ ΖϤδϗ ̮ϳ ˬϩΩ΍Ϊϧ ςδΑ ΍έ ϥ΁ήϗ ΐϟΎτϣ
ΕήΧ΁ ϪΑ ϭ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ΖΒΤλ ΕήΧ΁ ΩέϮϣ έΩ ϥΎθϳ΍ Ϫ̯ έΪϗ Ϧϳ΍ ˬΖγ΍ ΐϟΎΟ ϼ
˱ Μϣ .Ζγ΍ ϩΪθϧ ϪΘΧ΍Ωή̡ Ύϫ ϥ΁ ϪΑ ϼ
˱ λ΍ Ϣϫ ̶ϳΎϫ ΖϤδϗ
ϪΘγ΍ϮΧ ̶ϣ ΍˱ήϫΎχ .ΪϨΘϔ̴ϧ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ έΩ ̵ΰϴ̩ Ύ˱ ϘϠτϣ ˬρ΍ήλ ˬΏΎΘ̯ ˬΏΎδΣ ˬϢϨϬΟ ˬΖθϬΑ Ζϴϔϴ̯ ΩέϮϣ έΩ ϼ
˱ λ΍ ˬΪϨϫΩ ̶ϣ ϩέΎη΍
) .Ζγ΍ ϩΩ΍Ϊϧ ϥΎθϧ ΍έ ϢϨϬΟ ̵Ύϫ Ϫ̩Ϯ̯ β̡ ϭ Ϫ̩Ϯ̯ ̶Θόϳήη ϡϮΣήϣ ήϴΒόΗ ϪΑ εήϴγΎϔΗ Ύϣ΍ ˬΩΰϴ̴ϧ΍ήΑ ΍έ ΕήΧ΁ ϪΑ ϪΟϮΗ ςϘϓ Ύϣ έΩ
ϭ ϢϴΘδϴϧ ΪϠΑ ΍έ ϥΎϣΩϮΧ ̵Ύϫ Ϫ̩Ϯ̯ β̡ Ϫ̩Ϯ̯ Ϫ̯ ϩΩή̯ ΖΒΤλ ̵έϮΟ ΕήΧ΁ ̵ ϩέΎΑέΩ ϭ ϪΘηϮϧ ̶ΑΎΘ̯ ̶μΨη Ζϔ̳ ̶ϣ ̶Θόϳήη
ΎΠ̯ ί΍ ˬΖγ΍ Ϧϳ΍ ΪϴϨ̯ ̶ϣ ̶σ Ϫ̯ ΍έ ϝϭ΍ ϝΰϨϣ .̵έϮΟ Ϧϳ΍ ΖθϬΑ ϡϭΩ ̨ϴ̡ ήγ ϭ Ζγ΍ ̵έϮΟ Ϧϳ΍ ϢϨϬΟ ϡϭΩ ̨ϴ̡ ήγ Ϫ̯ ϩΩ΍Ω αέΩ΁
̵ήΘθϴΑ ̶ϨϴΑ εϮΧ ΎΑ ϡΩήϣ ΎΑ ϥ΁ήϗ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ωέ΍Ω ϥ΁ήϗ ΎΑ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ Ϫ̯ Ϣϫ ή̴ϳΩ ΕϭΎϔΗ ̮ϳ ˬϪΘ̰ϧ ̮ϳ Ϧϳ΍ (!ˮϮΗ ̵ΪϠΑ ΍έ Ύϫ Ϧϳ΍
ˬ̶ϔϨϣ ϢϳϮ̳ ̶Ϥϧ ˰ Ωέ΍Ω ̶ϔϨϣ ̵ ϪϧΎϨϴΑ ϊϗ΍ϭ ΪϳΩ ̮ϳ Ύϣ ϪΑ ΖΒδϧ ϭ Ζγ΍ ΦϠΗ ̶ϠϴΧ ϡΩήϣ Ύϣ ϪΑ ΖΒδϧ ̶Ϡϋ ΕήπΣ .Ζγ΍ ϩΩή̯ ΩέϮΧήΑ
ή̳΍ ΎϤη .ΪϧΩϮΒϧ ̶Ϡϋ ΕήπΣ ϪΑ ΖΒδϧ ̵έϮΟ Ϧϳ΍ Ϣϫ ήΒϣΎϴ̡ .Ζγ΍ ̶ϔϨϣ ̶ϠϴΧ Ύϫ ϡΩ΁ Ύϣ ϪΑ ΖΒδϧ ε΍ ϪϧΎϨϴΑ ϊϗ΍ϭ ήϴϏ ΪϳΩ ̮ϳ ϥϮ̩
ϩήϬ̩ ̮ϳ ήΒϣΎϴ̡ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϕήϓ ̶ϠϴΧ (ω) ̶Ϡϋ ΕήπΣ ΎΑ ϥΎθϳ΍ ̵ ϩήϬ̩ ϼ
˱ λ΍ ΪϴϨϴΑ ̶ϣ ˬΪϴϨ̯ ϪόϟΎτϣ ΍έ ̶ϳΎΒσΎΒσ Ϫϣϼϋ ̶ΒϨϟ΍ ϦϨγ
ϥΎΘπ΋΍ήϓ ˬΪϴϧ΍ϮΨΑ ΍έ ϥΎΗίΎϤϧ ϦϴϤϫ ΪϳϮ̴Α ˬΩήϴ̴ϧ Ϣϫ ΖΨγ ̶ϠϴΧ ˬΪϳΎϴΑ έΎϨ̯ ˬΪϳΎϴΑ ϩΎΗϮ̯ ϡΩήϣ ΎΑ .Ωέ΍Ω ϡΩήϣ ΎΑ ϩΪϨϨ̯ ΍έ΍Ϊϣ ̶ϠϴΧ ̵
ϖϴϤϋ ̵Ύϫ ϩΎ̩ έΩ ΏΎϨσ ϞΜϣ ˬϡΪϳΩ ̶ϣ Ϧϣ Ϫ̯ ΍έ Ϫ̩ ϥ΁ ΪϳΩ ̶ϣ ΎϤη ή̳΍ :ΪϳϮ̳ ̶ϣ ̶Ϡϋ ΕήπΣ Ϫ̯ έϮΟ Ϧϳ΍ Ύϣ΍ ...ϭ ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ ΍έ
ΪϴΘϓέ ̶ϣ ϭ ΪϳΩή̯ ̶ϣ Ύϫέ αέΎΣ ϼΑ ΍έ ϥΎΘϳΎϫ ϩίΎϐϣ ˬΪϳΩή̯ ̶ϣ Ύϫέ ΍έ ϥΎΘϳΎϫήϫϮη ˬΪϳΩή̯ ̶ϣ Ύϫέ ΍έ ϥΎΘϳΎϫ ϥί ϭ ΪϳΪϳίήϟ ̶ϣ
ΕήπΣ .ϢϴϨϴΑ ̶Ϥϧ Ϣϫ ϥ΁ήϗ ϭ ήΒϣΎϴ̡ έΩ ϼ
˱ λ΍ Ύϣ ΍έ ήϴΑΎόΗ Ϧϳ΍...ϭ Ϊϣ΁ ̶Ϥϧ ϥΎΘΒϟ ϪΑ ϩΪϨΧ ˬΪϳΩή̯ ̶ϣ ΩΎϳί Ϫϳή̳ ϭ Ύϫ ϥΎΑΎϴΑ ̵ϮΗ
Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ ϢϴϨ̯ έΎΘϓέ έϮσ ϥ΁ Ύϣ Ϫ̯ ϪΘη΍Ω έΎψΘϧ΍ ˬΪϧέ΍Ω ϥΎηΩϮΧ ̵΍ήΑ ̵έΎψΘϧ΍ Ϫ̯ Ϧϳ΍ Ϫϧ ˬΩϮΑ ϩΪθϧ ϩΩέϭ΁ήΑ Ύϫ ϡΩ΁ Ύϣ ί΍ ϥΎηέΎψΘϧ΍
ΪϨ̯ ̶ϣ ϡΎϤΗ ϭ Ϊϧ΍ϮΧ ̶ϣ ̶Θϗϭ ΍έ ϪϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ Ϫ̯ Ζδϴϧ ̶δ̯ ̨ϴϫ ̵ήϴΒόΗ ϪΑ .Ζγ΍ ̶ϔϨϣ ̵ ϪϧΎϨϴΑ ϊϗ΍ϭ ΪϳΩ ̶ϠϴΧ ϥΎηΪϳΩ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ
Ύϣ .ϢϴϧΩή̯ ̶ΧϮη ϝΎΣ έΩ ϥΎϣ ϪϤϫ Ύϣ ˬΪϳϮ̳ ̶ϣ ̶Ϡϋ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ̶̳Ϊϧί ή̳΍ .Ϣϳ΍ ϪΘϓή̳ ̶ΧϮη ΍έ ̶̳Ϊϧί ϼ
˱ λ΍ Ύϣ Ϫ̯ ΪϨ̰ϧ ή̰ϓ

έΎψΘϧ΍ Ύϣ ί΍ Ϣϫ ̶ϠϴΧ Ύ˱όΒσ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ϢϴγήΗ ̶̳Ϊϧί ί΍ ̵ΪΟ ̵ ϩήϬ̩ ΕήπΣ .ϢϴϨ̯ ̶ϣ ̵ίΎΑ ΎΟ Ϧϳ΍ Ϣϳέ΍Ω ϊϗ΍ϭ έΩ ˬϢϴϨ̯ ̶Ϥϧ ̶̳Ϊϧί
.̵ΪόΑ ̵Ύϫ ϥΎϣί έΩ Ϫϧ ϭ ϩΪη ̶ϣ ϩΩέϭ΁ήΑ ϥΎηΩϮΧ ϥΎϣί έΩ Ϫϧ έΎψΘϧ΍ Ϧϳ΍ ϭ Ϊϧέ΍Ω
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
.83 κμϗ[1]
.á3 ̵ ϪϣΎϧ[2]

ϦΑ ϰϠϋ Ϫ̪ϧ΁ ΩϮγ ϪΑ ϼ
˱ λ΍ Ϧϣ ϰϨόϳ .ϰϟϻΪΘγ΍ ϭ ωΎϓΩ Ϫϧ ϭ Ζγ΍ έΎϛ έΩ ϯΪϘϧ Ϫϧ Ύ˷ϣ΍ ˭ΩϮηϰϣ ϪΘϔ̳ ϰΒϟΎτϣ ϰϫΎ̳ ˬϞϴϠΤΗ ϡΎϘϣ έΩ1.
ϞϴϟΩ εΩϮγ ϪΑ ϭ Ζγ΍ ϰϧΎϤϳ΍ ˬϰϨϴΑ ϥΎϬΟ ϯΎϫϪϔϟΆϣ ήΜϛ΍ Ϊϳ΁ϰϣ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ ϪϛϦϳ΍ ϞϴϟΪΑ .ϡΩήϛϰϤϧ ϝϻΪΘγ΍ ϭ ωΎϓΩ ˬΪϧ΍ϪΘϔ̳ ΐϟΎτϴΑ΍
Ϣϫ ϭ ϥΎθϳ΍ ήϜϔΗ ϰΘΧΎϨη ϥΎδϧ΍ ϯΎϫϪϔϟΆϣ Ϣϫ ˬΕήπΣ ήϜϔΗ ϰΘΧΎϨη ϰΘδϫ ϭ ϰόϴΒσ ΪόΑ Ύϣ ϯΎϫϪϔϟΆϣ ϪϤϫ .Ωήϛ ϪϣΎϗ΍ ΩϮηϰϤϧ ϊσΎϗ
˭Ζϔ̳ ϦΨγ εΩϮγ ϪΑ ϥΎϫήΑ ϭ ϊσΎϗ ϞϴϟΩ ΎΑ ΩϮθΑ Ύ˱ όϗ΍ϭ Ϫϛ Ζδϴϧ ζϣ΍Ϊϛ ̨ϴϫ Ύ˱ ΒϳήϘΗ ϥΎθϳ΍ ήϜϔΗ ϰϗϼΧ΍ ϭ ϰΘΧΎϨηϪϔϴχϭ ϯΎϫϪϔϟΆϣ
ϩΩήϛ ϡΰΟ ϭ ϡΰϋ κΨη Ϫϛ Ζγ΍ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪϨϳϮ̳ϰϣ Ϫϛ ϰϧΎϤϳ΍ έϮϣ΍ ϥ΁ ϭ .Ωήϛ ϪϣΎϗ΍ εΩϮγ ϪΑ ϯ΍ϪηΪΧ ϞΑΎϗήϴϏ ϊσΎϗ ϥΎϫήΑ ϰϨόϳ
ϰϧΎόϣ ί΍ ϰϜϳ .Ζδϴϧ ϥΎϬΟ ϥΪϳΩ ϪϧϮ̴Ϩϳ΍ ϯ΍ήΑ ˬϰϓΎϛ Ϊϫ΍Ϯη Ϫϛ Ϧϳ΍ ΎΑ .ΪϨϴΒΑ ϪϧϮ̴Ϩϳ΍ ΍έ ϥΎϬΟ ˬΪϫ΍Ϯη ΖϳΎϔϛ ϡΪϋ ϢϏέ ϰϠϋ Ϫϛ Ζγ΍
ϭ ϡΰϋ ϥ΁ ϭ .Ζγ΍ ϢϴϤμΗ ϭ ϡΰϋ ϪϟϮϘϣ ί΍ ϯΩ΍έ΍ ϯέΎϴΘΧ΍ ϞϤϋ ϥ΁ ϭ ϢϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ϯέΎϴΘΧ΍ ϯΩ΍έ΍ ϞϤϋ Ϛϳ Ϧϣ Ϫϛ .Ζγ΍ ϦϴϤϫ ϥΎϤϳ΍
ϥΎϬΟ ωϮϧ Ϧϳ΍ ΩϮγ ϪΑ Ϊϫ΍Ϯη ϪϛϦϳ΍ ϢϏέ ϰϠϋ .ϢϨϴΒΑ ϰλΎΧ ΕέϮλ ϪΑ ΍έ ϥΎϬΟϪϛ Ϧϳ΍ήΑ ϢϨϛϰϣ ϢϴϤμΗ ϭ ϡΰϋ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϢϴϤμΗ
ϯΎϳ΍ϭί ωϮϤΠϣ ΪόΑ ϪΑ Ϧϳ΍ ί΍ Ϫϛ ϢϨϛϰϣ ϡΰΟ ˬϡΰϋ Ϧϣ Ϫϛ Ζγ΍ ϰΘϗϭ ί΍ ήϴϏ .Ζδϴϧ αήΘγΩ έΩ ΖϳΎϔϛ ϩί΍Ϊϧ΍ ϪΑ ϯή̴ϧϥΎϬΟ ϭ ϰϨϴΑ
ϰϠϋ ϯήϳά̡Ύϧ ϪηΪΧ ϭ ϊσΎϗ ϞϴϟΩ ϩέ΍ΰ̳ ϥ΁ ΩϮγ ϪΑ Ϫϛ ϯ΍ϩέ΍ΰ̳ ϪΑ ΩΎϘΘϋ΍ ήΑ ϡ΍ϩΩήϛ ϡΰΟ ϡΰϋ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ Ϫϛ .ϢϨϴΒΑ 18˸ ΍έ ΚϠΜϣ
ΩϮΟϭ ϩέ΍ΰ̳ Ϛϳ ΩϮγ ϪΑ ϰϓΎϛ Ϊϫ΍Ϯη ϪϛϦϳ΍ ϢϏέ ϰϠϋ Ϫϛ ϢϨϛϰϣ ϡΰΟ ϡΰϋ Ϧϣ ΎΠϨϳ΍ έΩ .Ζδϴϧ ϪϧϮ̴Ϩϳ΍ ΎΠϨϳ΍ έΩΎ˷ϣ΍ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ΎϋΩ΍
ϢϨϴΒΑ ϪϧϮ̴Ϩϳ΍ ΍έ ϥΎϬΟ ˬϡ΍ϩΩήϛ ϡΰΟ ϡΰϋ ΍ή̩ !ϻΎΣ ΐΧ .ϢϨϴΒΑ ϪϧϮ̴Ϩϳ΍ ΍έ ϥΎϬΟ Ϧϣ Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϰϔϠΨΘϳϻ ϞϴϟΩ ˬϰόσΎϗ ϥΎϫήΑ ϭ Ωέ΍Ϊϧ
έΩ Ϫϛ Ϧϳ΍ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω Ϊϧ΍ϮΗϰϣ ϯή̴ϳΩ κϗ΍Ϯϧ ϭ ϞϠϋ ή̴ϳΩ ϥ΁ .Ζγ΍ ϪϧϮ̴Ϩϳ΍ Ϊο Ύϳ ˬΖγ΍ ϪϧϮ̴Ϩϳ΍ ξϴϘϧ Ϫϛ ϯή̴ϳΩ ϯ΍ϪϧϮ̳ ϪΑ Ϫϧ ϭ
έΩ ΪηΎΑ ϰϣϮγ ΰϴ̩ ΰϤϴΟ ϡΎϴϠϳϭ ϼ
˱ Μϣ ΩέϮϣ έΩ ΪηΎΑ ϯή̴ϳΩ ΰϴ̩ ϝΎϜγΎ̡ ϼ
˱ Μϣ ΩέϮϣ έΩ .ΪηΎΑ ϯΰϴ̩ ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϰϠϋ ΕήπΣ ΩέϮϣ
ϰϤϴϤμΗ ϦϴϨ̩ ˬϢϴϨϛϰϣ ϰϣΰϋ ϦϴϨ̩ Ύϣ ϥΎϤϳ΍ έΩ ˬϥΎϤϳ΍ ϰϧΎόϣ ί΍ ϰϜϳ ϪΑ ˬϥΎϤϳ΍ έΩ ϩήΧϻΎΑ Ύ˷ϣ΍ .ΪηΎΑ ϰϣέΎϬ̩ ΰϴ̩ ΎϤη ϭ Ϧϣ ΩέϮϣ
Ϧϳ΍ ϪΑ ϢϨϴΒΑ ϼ
˱ Μϣ ΪηΎΑ Ϧϳ΍ ˬϢϳ΍ϩΩήϛ ΍έ ϡΰϋ ϭ ϞϴϟΩ Ϧϳ΍Ϫϛ Ϧϳ΍ ΖϬΟ ˬΖ˷Ϡϋ ˬΐΒγ .ϢϴϤμΗ ϭ ϡΰϋ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϼ
˱ Μϣ Ζγ΍ ϦϜϤϣ .Ϣϳήϴ̳ϰϣ
ϩέ΍ΰ̳ ϭΩ ήϫ .ΪϴϨϛ ϪδϳΎϘϣ Ϣϫ ΎΑ ϭ Ϊϳήϴ̴Α ήψϧ έΩ ΍έ ϩέ΍ΰ̳ ΎΗϭΩ Ϧϳ΍ ΎϤη Ϫϛ ΪϧΎϣϰϣ Ϧϳ΍ ϞΜϣ Ϧϳ΍ .ϢϴΑΎϳϰϣ ϯήΘθϴΑ ϰϳ΁έΎϛ ΕέϮλ
Ύϳ ϪϧΎϫΎ̳΁ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ ϪϤϫ Ϫϛ Ύϫϩέ΍ΰ̳ ί΍ ϰϜϳ .Ζγ΍ ϩΪθϧ ϪϣΎϗ΍ ϰόσΎϗ ϞϴϟΩ Ϣϫ ϩέ΍ΰ̳ ί΍ ϡ΍Ϊϛ ̨ϴϫ ΩϮγ ϪΑ ϭ .Ϊϧ΍ ϰόϴΒσΪόΑΎϣ
ϩέ΍ΰ̳ Ϛϳ .ΪϨϨϛ ϯέΎϳ ΩϮΧ ϑ΍Ϊϫ΍ ϪΑ ϥΪϴγέ έΩ ΍ήϣ ϪϛϦϳ΍ ϯ΍ήΑ ˬΪϧ΍ϩΩ΍Ω Ϣϫ ΖγΩ ϪΑ ΖγΩ ˬϪΘγ΍ϮΧΎϧ Ύϳ ϪΘγ΍ϮΧ ˬϪϧΎϫΎ̳΁Ύϧ
ϪϧΎϫΎ̳΁ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ ϪϤϫ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ϊϳήϴ̴Α ήψϧ έΩ Ϣϫ ϰϣϭΩ ϩέ΍ΰ̳ Ϛϳ .Ζγ΍ ϩέ΍ΰ̳ Ϛϳ .Ζδϴϧ Ϣϫ ΕΎΒΛ΍ ϞΑΎϗ ϭ Ζγ΍ ϰόϴΒτϟ΍ΪόΑΎϣ
Ϧϣ Ϊϧέ΍ά̴ϧ .ΪϧϮθΑ ϢΣ΍ΰϣ ϭ ϊϧΎϣ ϡΩϮΧ ϑ΍Ϊϫ΍ ϪΑ ϥΪϴγέ έΩ ΍ήϣ ϪϛϦϳ΍ ϯ΍ήΑ Ϊϧ΍ϩΩ΍Ω Ϣϫ ΖγΩ ϪΑ ΖγΩ ϪΘγ΍ϮΧΎϧ Ύϳ ϪΘγ΍ϮΧ ϪϧΎϫΎ̳΁Ύϧ Ύϳ
ϪΑ Ϫϛ ϰδϛ Ω΍Ω ΪϳΎΑ ϑΎμϧ΍ Ύ˷ϣ΍ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ εΩϮγ ϪΑ ϰόσΎϗ ϞϴϟΩ Ϫϛ ϰόϴΒτϟ΍ΪόΑ Ύϣ ϩέ΍ΰ̳ Ϫϛ Ϣϫ Ϧϳ΍ .ϢγήΑ ϮϫΎϤϛ ϡΩϮΧ ϑ΍Ϊϫ΍ ϪΑ
ή̳΍ ίϭήϣ΍ ϦϴϤϫ ί΍ ΎϤη ϰϨόϳ .ΪηΎΑ ΪϨΒϳΎ̡ ϡϭΩ ϩέ΍ΰ̳ ϪΑ Ϫϛ ϰδϛ ΎΗ .ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΧ ήΗέΎΑή̡ έΎϴδΑ ε΍ ϰ̳Ϊϧί Ωέ΍Ω ΩΎϘΘϋ΍ ϝϭ΍ ϩέ΍ΰ̳
ϪΘηά̳ ϝΎγ ϩΩ ϭ ϪΘηά̳ ϝΎδϜϳ ίϭήϳή̡ ϭ ίϭήϳΩ ΎΑ ΩϮηϰϣ ΕϭΎϔΘϣ ϩήδϜϳ ϥΎΘϴ̳Ϊϧί Ϫϛ ΪϴϨϴΑϰϣ ˬΪϳίέϮΑ ΩΎϘΘϋ΍ ϝϭ΍ ϩέ΍ΰ̳ ϪΑ Ϊϴϧ΍ϮΘΑ
ϭΩ Ϧϳ΍ .ΪϨϛϰϣ ϕήϓ ϥΎΗ ϪΘηά̳ ΎΑ ϼ
˱ ϣΎϛ ϯή̴ϳΩ ΖϬΟ Ϛϳ έΩ ϥΎΘϴ̳Ϊϧί Ϣϫ ίΎΑ ΪϳίέϮΑ ΩΎϘΘϋ΍ ϡϭΩ ϩέ΍ΰ̳ ϪΑ Ϊϴϧ΍ϮΘΑ ή̳΍ ϪϛϦϳ΍ ΎϤϛ .ϥΎΗ
ΪϳϮ̴Α ϰδϛ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΐΧ .ΪϨϨϛϰϣ ˯ΎϘϟ΍ Ύϣ ϪΑ ΍έ ΕϭΎϔΘϣ έΎϴδΑ έΎϴδΑ ϰ̳Ϊϧί ωϮϧ ϭΩ Ύ˷ϣ΍ ˬϩΪθϧ ϪϣΎϗ΍ ϥΎηΩϮγ ϞϴϟΩ ϡ΍Ϊϛ ̨ϴϫ ϩέ΍ΰ̳
ϪΑ Ϣϫ ϰϠϴϟΩ .ΪϨΘδϫ Ϧϣ έϭΎϳ ϭ έΎϳ ϭ ΩΪϣ .ΪϨΘδϫ Ϧϣ έΎϛ ϚϤϛ ϰΘδϫ ϪϤϫ Ϫϛ ϢϨϛϰϣ ϰ̳Ϊϧί αΎγ΍ Ϧϳ΍ ήΑ ϭ ϢΘη΍ά̳ ϰϟϭ΍ ήΑ ΍έ ϢϳΎϨΑ Ϧϣ
ΖϳΎοέ ϰϠϴΧ .ϢΘδϫ ϰ̳Ϊϧί έΩ ήΗϖϓϮϣ ϰϠϴΧ ϢϴϨϴΑϰϣ ˬήΗέΎΑή̡ ϭ ήΗέΎηήγ έΎϴδΑ ϰ̳Ϊϧί ϢϨϴΑϰϣ ϢϨϛϰϣ ϰΘϗϭ ϰϟϭ ϩΪθϧ ϪϣΎϗ΍ εΩϮγ
Ϣϛ ϡήσΎΧ Ζϟϼϣ .Ζγ΍ Ϣϛ ϢθϳϮθΗ ϭ Ώ΍ήτο΍ .ϡέ΍Ω ϯήΘθϴΑ ζϣ΍έ΁ ϰϠϴΧ .ϡήΗέ΍ϭΪϴϣ΍ ϰϠϴΧ .ϡήΗΩΎη ϰϠϴΧ .ϡέ΍Ω ϯήΘθϴΑ ϦσΎΑ
Ϧϣ ϭ ϩήϳ ΍˱ήϴΧΓέΫ ϝΎϘΜϣ ϞϤόϳ Ϧϣ« ϪϛϦϳ΍ΎϤϛ .Ζδϴϧ εΩϮγ ϪΑ Ϣϫ ϰϧΎϫήΑ ̨ϴϫ ϭ Ζγ΍ ϰόϴΒτϟ΍ΪόΑΎϣ ϰϜϳΰϴϓΎΘϣ ϩέ΍ΰ̳ Ϛϳ Ϧϳ΍ .Ζγ΍
ϝΎϘΜϣ ϞϤόϳ Ϧϣ« ϪΑ ΪϧΪϘΘόϣ Ϫϛ ϰϧΎδϛ Ύ˱όϗ΍ϭ Ύ˷ϣ΍ ˬϩΪθϧ ϪϣΎϗ΍ εΩϮγ ϪΑ ϰϠϴϟΩ ̨ϴϫ Ϣϫϥ΁ ˬέϮσϦϴϤϫ Ϣϫ ϥ΁ »ϩήϳ ΍˱ήη ΓέΫ ϝΎϘΜϣ ϞϤόϳ
ϭΩ Ύϳ Ϛϳ Ϧϳ΍ ξϴϘϧ ϪΑ Ύϳ ϭ ΪϨΘδϴϧ ΪϘΘόϣ ϩέ΍ΰ̳ ϭΩ Ϧϳ΍ ϪΑ Ύϳ ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϫϛ ϰϧΎδϛ ΎΑ »ϩήϳ ΍˱ήη ΓέΫ ϝΎϘΜϣ ϞϤόϳ Ϧϣ ϭ ˬϩήϳ ΍˱ήϴΧ ΓέΫ
ϯ΍ϩέΫ ϭ Ζδϴϧ ϰϧΪθϤ̳ ϥΎϬΟ έΩ ϰΑϮΧ ϯ΍ϩέΫ Ϫϛ Ωέ΍Ω ΩΎϘΘϋ΍ ΪΟ ϪΑ Ϫϛ ϰδϛ ϰϨόϳ .Ζγ΍ ΕϭΎϔΘϣ ϰϠϴΧ ϥΎθϴ̳Ϊϧί ΪϨΘδϫ ΪϘΘόϣ ϩέ΍ΰ̳
ϡΩϮΧ ϪΟϮΘϣ ϩέΎΑϭΩ ίΎΑ ϭ ΩΩή̳ϰϣήΑ ϢϟΎϋ ϮΗ Ϧχ ϪΑ ϯήϤϗέϭΩ ΎΗ ΞϨ̡ ΎΑ Ϯϟϭ ϯΪΑ Ύϳ ϰΑϮΧ ϩήΧϻΎΑ Ζδϴϧ ϰϧΪη Ϣ̳ ϥΎϬΟ έΩ Ϣϫ ϯΪΑ

Ϣϫ Ϧϳ΍ ΐΧ Ύ˷ϣ΍ .Ζγ΍ ΪϘΘόϣ ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ξϴϘϧ ϪΑ Ύϳ Ζδϴϧ ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪϘΘόϣ Ϫϛ ϰδϛ ΎΑ Ζγ΍ ΕϭΎϔΘϣ Ύ˱ όϗ΍ϭ ε΍ ϰ̳Ϊϧί Ϧϳ΍ ΩϮηϰϣ
ϭ ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ΩϮγ ϪΑ Ϫϧ ϰϠϴϟΩϪϛ Ϧϳ΍ ϢϏέ1 ϰϠϋ ΍έ ζπϴϘϧ ϩέ΍ΰ̳ Ϫϧ ϭ ΍έ ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ Ϧϣ εήϳά̡ Ζγ΍ ϦϜϤϣ - ϰϜϳΰϴϓΎΘϣ Ζγ΍ ϯ΍Ϫϴπϗ
ϦϜϤϣ .ΪϨϛϰϣ ΍Ϊϴ̡ ϡ΍ϰ̳Ϊϧί ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ εήϳά̡ ΎΑ ϢϨϛϰϣ αΎδΣ΍ Ϫϛ Ζγ΍ ϯ΍ϪϧΎϤϴ̡ϭή̡ ϦϴϤϫ ϞϴϟΩ ϪΑ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ΩϮγ ϪΑ Ϫϧ
έΎϛ έΩ ϯή̴ϳΩ ΰϴ̩ ΩϮηϰϣ Ύ˱ όϗ΍ϭ Ϣϫ ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ ΪϳΎη Ϫ̩ ή̳΍ .ΪηΎΑ Ϧϳ΍ Ϣϫ ΐϟΎτϴΑ΍ϦΑ΍ϰϠϋ ΩέϮϣ έΩ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ˬΪηΎΑ Ϧϳ΍ Ζγ΍
ΪϧΩϮΑ ΪϘΘόϣ ϭ ΪϧΩϮΑ ϩΩήϛ έϭΎΑ ΍έ ήΒϤϐϴ̡ Ύ˱ όϗ΍ϭ .ΪϨΘη΍Ω ήΒϤϐϴ̡ ϝϮϗ ϪΑ ϰϘτϨϣ ϕΪλ ϭ ϰϗϼΧ΍ ϕΪλ ϪΑ ΕήπΣ Ϫϛ Ζγ΍ ϰϧΎϤϳ΍ .Ζγ΍
ίήΤϣ ΍έ ϰϗϼΧ΍ ϕΪλ ϰΘϗϭ .Ωέ΍Ω ϰϘτϨϣ ϕΪλ Ϣϫ ϭ Ωέ΍Ω ϰϗϼΧ΍ ϕΪλ Ϣϫ ΩϮηϰϣ ϯέΎΟ ζϧΎΑί ί΍ Ϫϛ ϰϳΎϫϩέ΍ΰ̳ κΨη Ϧϳ΍ Ϫϛ
ϪΑ ϞϴϟΩ ϥΎηΩϮΧ Ϯϟϭ ΪϨϧ΍Ωϰϣ Ϣϫ ϕΩΎλ Ύ˱όϗ΍ϭ ΍έ Ύϫϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ˬή̴ϳΩ ΕέϮλ ϥ΁ έΩ ΐΧ .ΪϨϧ΍ΪΑ ίήΤϣ Ϣϫ ΍έ ϰϘτϨϣ ϕΪλ ˬΪϨϧ΍ΪΑ
ϥΎϤϳ΍ ήΒϣΎϴ̡ ϥΎϨΨγ ϰϘτϨϣ ϕΪλ ϭ ϰϗϼΧ΍ ϕΪλ ϪΑ Ϧϳ΍ ϞϴϟΪΑ .ΪϨϧ΍Ωϰϣ ϕΩΎλ ΍έ ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ Ϫτγ΍ϭ ΎΑ Ύ˷ϣ΍ .ΪϨϨϜΑ ϪϣΎϗ΍ ΪϨϧ΍ϮΘϧ εΩϮγ
Ϧϣ ϻΎΣ Ϫϛ Ζδϴϧ Ϣϫ Ϧϳ΍ ήσΎΨΑ ϰϨόϳ .Ζγ΍ ϰϣϮγ ϪΘϜϧ ήσΎΧ ϪΑ ϥΎϤϳ΍ ΎϬΘϗϭ ϰπόΑ Ύ˷ϣ΍ .ΪηΎΑ ϡϭΩ ϪΘϜϧ Ϧϳ΍ Ύ˱όϗ΍ϭ Ζγ΍ ϦϜϤϣ .Ϊϧέ΍Ω
ϡ΍ϰ̳Ϊϧί ϢϨϴΑϰϣ ϻΎΣ ϢϳϮ̴Α Ϫϛ .Ζδϴϧ Ϣϫ ζϟϭ΍ ϰϳ΁έΎϛ ϥ΁ ϞϴϟΩ ϪΑ .ϡέ΍Ω έϭΎΑ ϭ ϥΎϤϳ΍ ϰδϛ ϯΎϫϩέ΍ΰ̳ ϰϘτϨϣ ϭ ϰϗϼΧ΍ ϕΪλ ϪΑ
.ϢϨϜΑ ϡ΍ ϰ̳Ϊϧί έΩ ΕΩΎϋ ϕήΧ Ϣϧ΍ϮΗϰϤϧ ή̴ϳΩ ϭ .ϡ΍ϩΩήϛ ΕΩΎϋ Ύϫϩέ΍ΰ̳ ΦϨγ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ϪϜϠΑ .ΩϮηϰϣ ήΗϥΎϤϴ̡ϭή̡
ςϴΤϣ ˬϢϓ΍ήσ΍ ϰΘϴΑήΗ ςϴΤϣ ˬϢϧΎϴΑήϣ ˬϢϧΎϤϠόϣ ˬϢϧ΍ήϫ΍ϮΧ ˬϢϧ΍έΩ΍ήΑ ˬϡέΩΎϣ ˬϡέΪ̡ ϰϛΩϮϛ ϥ΍έϭΩ ΕΎϨϴϘϠΗ ϭ ΕΎ΋ΎϘϟ΍ ϰϨόϳ ˮϪ̩ ϰϨόϳ
.ϡ΍ϩΪη ΩΎΘόϣ ϥΎϬΟ ϪΑ ϦΘδϳή̴ϧ έϮτϨϳ΍ ϪΑ Ϧϣ Ϫϛ ϰΗέϮλ ϪΑ ϩΩήϛ Φγ΍έ Ϧϣ έΩ ΍έ ΎϬϨϳ΍ ˬΎϬϨϳ΍ ϪϋϮϤΠϣ .ϰηέϭή̡ ϭ ϰηίϮϣ΁
έΎϛ ϻ
˱ ϮϤόϣ ζϛήΗ Ϫϛ ΕΩΎϋ ΖϗϮϧ΁ .ϡϮηϰϣ ϰηϮΧΎϧ ϰϧ΍ϭέ ϰϋϮϧ εϮΧ ΖγΩ ϡέ΍ΩήΑ ΖγΩ Ϣϫ΍ϮΨΑ ϥΎϬΟ ϪΑ εή̴ϧ ϩϮΤϧ Ϧϳ΍ ί΍ ή̳΍
Ϣϫ ϰϳΎϬϳΪΑ ϭ ϢϨϴΑϰϣ ϰϳΎϫϰΑϮΧ ϪΘΒϟ΍ .ϢϨϛϰϣ ϰ̳Ϊϧί Ϧϳ΍ ΎΑ Ϧϣ ΪϧΎθϛϰϣ Ϯγ Ϧϳ΍ ϪΑ ΍ήϣ Ϧϳ΍ Ϊϫ΍ϮΧϰϣ ΖοΎϳέ ϭ Ζγ΍ ϰϠϜθϣ έΎϴδΑ
ΖοΎϳέ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϪΑ ΩίέΎϴΑ .ΕΩΎϋ ϙήΗ ϪΑ ΩίέΎϴΑ Ϫϛ ϢϨϴΑϰϤϧ ΩΎϳί έΪϘϧ΁ ΍έ ΎϬϳΪΑ Ϧϳ΍ ϢϨϴΑϰϣ Ϣϫ ϰϳΎϬϳΪΑ ή̳΍ ϩήΧϻΎΑ ϰϟϭ .ϢϨϴΑϰϣ εέΩ
ΩϮηϰϤϧ ή̴ϳΩ ΍έ Ϧϳ΍ .ΪηΎΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ϫϛ Ζγ΍ ϰΘϠϋ Ϣϫ Ϧϳ΍ .ϡέ΍ΩήΑ ϡΩϮΧ ΩΎϴΘϋ΍ ΩέϮϣ εή̴ϧ Ϧϳ΍ ί΍ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϯ΍ήΑ Ϧϣ .ϢθϜΑ ϯΪΟ
ϦϜϤϣ .ΩϮηϰϣ ΙΩΎΣ ΖϟΎΣ ΎϫϦϳ΍ ϰϠΒϨΗ ϭ ϰϠϫΎϛ ϰϋϮϧ Ύϳ ϰθϳΪϧ΍ ΖΤϠμϣ Ύϳ ϰΠϨγ ΖΤϠμϣ Ύϳ ϰϋϮϧ ί΍ ϊϗ΍ϭ έΩ Ϧϳ΍ .Ζϔ̳ ϥΎϤϳ΍
.Ζδϫ Ϣϫ Ϧϳ΍ .ΪηΎΑ Ϣϫ ϯήϜϓ ϰϠϫΎϛ ϭ ϰϠΒϨΗ Ϫϛ Ζδϫ Ϣϫ ϦϜϤϣ ϭ ΪηΎΑ ϰθϳΪϧ΍ ΖΤϠμϣ Ζγ΍
ϯϮϗ ϞϴϟΩ Ϣϫ ϩέ΍ΰ̳ ξϴϘϧ ϯ΍ήΑ .Ωέ΍Ϊϧ ϯ΍ϯϮϗ ϞϴϟΩ ϩέ΍ΰ̳ ϯ΍ήΑ ΪϨϴΑϰϣ κΨη Ϫϛϥ΁ ϡέΎϬ̩ ϩ΍έ ϥ΁ ϭΩέ΍Ω ΩϮΟϭ Ϣϫ ϰϣέΎϬ̩ ϩ΍έ Ϛϳ
.Ϊϧ΍ϩέ΍ΰ̳ ξϴϘϧ ΩϮγ ϪΑ Ύϳ ϩέ΍ΰ̳ ϥΎϳί ϪΑ Ϫϛ ϯ΍ϪϟΩ΍ ί΍ ˬΪϧήΗϦϴ̴Ϩγ ˬΖγ΍ ϩέ΍ΰ̳ ΩϮΧ ΩϮγ ϪΑ Ϫϛ ϯ΍ϪϟΩ΍ ϪϤϫ Ϧϳ΍ ΎΑ ϰϟϭ Ωέ΍Ϊϧ ϯ΍
Ϣϫ ϰόσΎϗ ϞϴϟΩ »Ζγ΍ Ώ ϒϟ΍« Ϫϛ Ϧϳ΍ ήΑ Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϰόσΎϗ ϞϴϟΩ ϢϨϴΑϰϣ ϰϨόϳ .ϯή̴ϳΩ ϯΰϴ̩ Ϫϧ ϪΘΒϟ΍ ˬϰΘϓήόϣ ϰϨϴ̴Ϩγ ϰϋϮϧ
ί΍ ήΘθϴΑ ˬϥΎηϰΘϓήόϣ είέ΍ ϭ ϥίϭ Ϊϧ΍ϩΪη ϪϣΎϗ΍ »Ζγ΍ Ώ ϒϟ΍« ΩϮγ ϪΑ Ϫϛ ϯ΍ϪϟΩ΍ Ύ˷ϣ΍ »Ζδϴϧ Ώ ϒϟ΍«Ϫϛ Ϧϳ΍ ήΑ Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ
ϢϟΎϋ ˬέΩΎϗ ϯ΍ΪΧ ΖγΩ ϪΘΧΎγ ΍έ ϥΎϬΟ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϞΜϣ .Ϊϧ΍ϩΪη ϪϣΎϗ΍ »Ζδϴϧ Ώ ϒϟ΍« ΩϮγ ϪΑ Ύϳ »Ζγ΍ Ώ ϒϟ΍« ϥΎϳί ϪΑ Ϫϛ Ζγ΍ ϯ΍ϪϟΩ΍
Ϧϳ΍ ϰϟϭ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ εΩϮγ ϪΑ ϰόσΎϗ ϞϴϟΩ Ϣϫ ζϣ΍Ϊϛ ̨ϴϫ .ΪηΎΑ Ϊϧ΍ϮΗϰϣ ϭΩήϫ .ΪηΎΑ Ϣϫ ϑΩΎμΗ ϪΘΧΎγ Ϊϧ΍ϮΗϰϣ ϭ Ϣϧ΍ΪΑ ϰϫ΍ϮΧήϴΧˬ
ϭ ϑΩΎμΗ ϪΘΧΎγ ϥΎϬΟϪϛ Ϧϳ΍ ϪΑ ϢΘδϴϧ Ϟ΋Ύϗ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ ΪηΎΑ ϑΩΎμΗ ΖΧΎγϪϛ Ϧϳ΍ ΎΗ .Ζγ΍ ήΗϯϮϗ ε΍ϪϟΩ΍ ΪηΎΒϧ ϑΩΎμΗ ϪΘΧΎγϪϛ
΍έ Ϧϳ΍ .ΪηΎΑ Ύ˱όϗ΍ϭ Ϊϧ΍ϮΗϰϣ Ϣϫ Ϧϳ΍ .ϢϨϛϰϣ αΎδΣ΍ ήΗϯϮϗ ΍έ ϑήτϨϳ΍ ϪϟΩ΍ Ϫϛ Ϧϳ΍ Ϫϧ ˬϢΘδϴϧ Ϟ΋Ύϗ .Ζγ΍ ΰϴϣ΁ϪϓΪλ ήϣ΍ Ϛϳ ϝϮμΤϣ
ϰϠϴΧ ΎΗ έΎϬ̩ Ϧϳ΍ ϩήΧϻΎΑ .ΩήΑϰϣ έΎϜΑ ϰϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ΍έ ϥΎϤϳ΍ ϼ
˱ Μϣ ΰϤϴΟ .Ζγ΍ ϦϴϤϫ ε΍ϰϧΎόϣ ί΍ ϰϜϳ ϥΎϤϳ΍ .ϥΎϤϳ΍ Ζϔ̳ ΩϮηϰϣ
.ϢϳέϮϣ΍ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪϘΘόϣ Ύϣ .Ζδϫ Ύϣ Ε΍ΪϘΘόϣ έΩ κΧΎη
ϯΰϳέϪϣΎϧήΑ ΪϳΎϘϋ ϥ΁ αΎγ΍ήΑ ΍έ ϥΎϣ ϰ̳Ϊϧί ςϘϓ Ϫϧ Ϫϛ Ζγ΍ ϦϴϤϫ ζϨΘη΍Ω ϦϴϘϳ Ζϣϼϋ ϭ Ϣϳέ΍Ω ϦϴϘϳ ϥΎϣΩϮΧ ΪϳΎϘϋ ί΍ ϰϠϴΧ ϪΑ Ύϣ 2.
Ϫϛ ϢηΎΑ ήοΎΣ ϥ΁ ΏΎΑ έΩ Ϫϛ ϢηΎΑ ϪΘη΍Ω ϡ΍ϰ̳Ϊϧί έΩ ϯΪϳΎϘϋ Ϧϣ Ζγ΍ ϦϜϤϣ .ϢϴϫΪΑ ϥΎΟ ΪϳΎϘϋ ϥ΁ ϯΎ̡ ϪΑ ϢϳήοΎΣ ϰΘΣ ϪϜϠΑ ˬϢϴϨϛϰϣ
ϭ ΎϬότϗ Ϧϳ΍ Ύ˷ϣ΍ .ϡέ΍Ω ϊτϗ ϩΪϴϘϋ Ϧϳ΍ϪΑ ϡέ΍Ω ϦϴϘϳ ϩέ΍ΰ̳ ϭ Ϫϴπϗ Ϧϳ΍ ϪΑ έΪϘϨϳ΍ ϰϨόϳ .ϢϨϜϧ ϝϭΪϋ ή̴ϳΩ 4 ϥ΁ ί΍ ϰϟϭ ϢϫΪΑ ΍έ ϢϧΎΟ
ϦϴϨ̩ ϰϨόϳ ˮϪ̩ ϰϨόϳ .ΪϨΘδϴϧ ObjectiveϦϴϘϳ ϭ ϊτϗ .Ϊϧ΍ϯΩήϓ ϭ ϰμΨη ϯΎϫϦϴϘϳ ϭ ϊτϗ .Ϊϧ΍ Subjective ϯΎϬϨϴϘϳ ϭ ϊτϗ ˬΎϬϨϴϘϳ
ΎϫΎϤη ϪΑ ϰΘϗϭ Ϫϛ Ζδϴϧ ϦϴϨ̩ Ύϫϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ .ϢΘδϫ ϦϗϮϣ ϭ ϡίΎΟ ϭ ϊσΎϗ ΪΣ Ϧϳ΍ ΎΗ ϥ΁ ϪΑ ΖΒδϧ Ϧϣ Ϫϛ ΍έ ϯ΍ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ Ϫϛ Ζδϴϧ
Ϊϴγέϰϣ ϰότϗ ϥΎϤϫ ϪΑ Ϣϫ ΎϤη ϢϨϛ Ϫ΋΍έ΍ ΎϤη ϪΑ Ϣϫ ΍έ ΎϬϨϳ΍ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ΩϮγ ϪΑ ϡήψϧ έΩ Ϫϛ Ϣϫ ΍έ ϰΗ΍ΪϳΆϣ ϭ ˬϢϨϛ Ϫοήϋ
ΪϨϳϮ̳ϰϣ ΪηΎΒϧ ϯέϮΠϨϳ΍ ϰΘϗϭ .Ζδϴϧ ϯέϮΠϨϳ΍ .ϢγήΑ Ϧϣ Ϫϛ ΪϴγήΑ ϰϣΰΟ ϥΎϤϫ ϪΑ ϢγήΑ Ϧϣ Ϫϛ ΪϴγήΑ ϰϨϴϘϳ ϥΎϤϫ ϪΑ ϭ .ϢγήΑ Ϧϣ Ϫϛ
ΩϮϘϔϣ .Ζγ΍ ΩϮϘϔϣ Ωέ΍Ϯϣ Ϧϳ΍ έΩ Objective ϦϴϘϳ Ϧϳ΍ .Ζδϴϧ ObjectiveϖϠόΘϣ ϭ ΩέϮϣ ϰϟϭ Ζγ΍ Subjective ϖϠόΘϣ ϭ ΩέϮϣ ϩέ΍ΰ̳
Ϣϫ ˬϢϴϧ΍Ωϰϣ ίήΤϣ ΍έ Ύϫϥ΁ ϰϳϼϘϋ Ζϣϼγ ϢϫΎϫϥΎδϧ΍ Ϧϳ΍ Ϫϛ ΪϨΘδϫ Ύϣ ΐσΎΨϣ ϰϳΎϬϧΎδϧ΍Ϫϛ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ˮϢϴϤϬϓϰϣ ΎΠϛ ί΍ ΍έ ϥΩϮΑ
ΩέϮϣ ϯΎϫϩέ΍ΰ̳ ϰΘϗϭ ϪϤϫ Ϧϳ΍ ΎΑ Ϊϧέ΍Ω ϰϗϼΧ΍ Ζϗ΍Ϊλ ϭ ϰϳϼϘϋ Ζϣϼγ ϪϛϦϳ΍ ϢϏέ ϰϠϋ .Ϣϴϧ΍Ωϰϣ ίήΤϣ ΍έ ϥΎθϴϗϼΧ΍ Ζϗ΍Ϊλ
ϭ ΪϨγέϰϤϧ ϊτϗ ϭ ϦϴϘϳ ϪΑ ΎϬϨϳ΍ .ΪϧϮηϰϤϧ ϊϧΎϗ ΎϬϨϳ΍ ϢϴϨϴΑϰϣ ϢϴϨϛϰϣ ϪϣΎϗ΍ Ζγ΍ ϥΎηΩϮγ ϪΑ Ϫϛ ϯΪϫ΍Ϯη ΎΑ ϩ΍ήϤϫ ΍έ ϥΎϣΩϮΧ ΩΎϘΘϋ΍
ϞϴϟΩ ϪΑ Ϣϳ΍ϩΪϴγέ Ύϣ Ϫϛ Ϧϳ΍ ΎΑ ΪϨγέϰϤϧ ϡΰΟ ϦϴϘϳ ϭ ϊτϗ ϪΑ ΎϬϨϳ΍ ΍ή̩ .Ϣϳ΍ϊσΎϗ ϭ ϡίΎΟ ϥΎϣϮΧ ΎϣϪϛ Ϧϳ΍ ϢϏέ ϰϠϋ ϭ ΪϨϨϛϰϤϧ ΍Ϊϴ̡ ϡΰΟ

ϪΑ .Ζδϴϧ. Objective Ωέ΍Ϊϧ ΖϴϣϮϤϋ ϰϋϮϧ .Ωέ΍Ω ϰ̴ΘδΑ Ϧϣ ΖϴϧϼϘϋ ϪΑ Ϫϛ Ζγ΍ ϯέϮϣ΍ ˬϡΰΟ ϭ ϦϴϘϳ ϭ ϊτϗ Ϧϳ΍Ϫϛ Ϧϳ΍ ϞΜϣϪϛ Ϧϳ΍
ϦϴϘϳ ϰϟ ϭ Ϣϳέ΍Ϊϧ ΍έ ϰΘΧΎϨη Ζϓήόϣ Objective ϦϴϘϳ ϥ΁ Ύϣ ΎΠϨϳ΍ έΩ ˬϪϠΑ Subjective ϦϴϘϳ ϰϨόϳ .Ωέ΍Ω ϰ̴ΘδΑ Ϧϣ Ωή˷ϔΗ ϭ Ζ˷ϴϧ΍Ωήϓ
ˬϥΎϣ̲ϨΟ .ϢϴϨϛϰϣ έΎΘϓέ ϭ ϰ̳Ϊϧί ΎϬϨϳ΍ αΎγ΍ήΑ Ύϣ ϼ
˱ λ΍ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ .Ϣϳέ΍Ω Ϣϫ Ύ˱ ϤΘΣ ϭ Ϣϳέ΍Ω ΍έ ϰΘΧΎϨη ΖϓήόϣSubjective
ϭ Ϧϣ β̡ .ΖγΎϬϨϳ΍ αΎγ΍ήΑ ϪϤϫ ϥΎϣϯΩ΍έ΍ ϭ ϰΗΪϴϘϋ ϭ ϰϔσΎϋ ϯήϴ̳ϊοϮϣ έ΍ΰϫ ϭ ϯΩΎη ϭ ϢϏ ˬϥΎϣϦΨγ ˬϥΎϣΕϮϜγ ˬϥΎϣ΢Ϡλ
.Ζϔ̳ ϥ΍ϮΗϰϤϧ έϮϣ΍ ϪϧϮ̳ Ϧϳ΍ έΩ Ϧϳ΍ ί΍ ήΘθϴΑ .Ζγ΍ Subjective ϦϴϘϳ Ζδϴϧ Objective ϦϴϘϳ Ύ˷ϣ΍ Ϣϳέ΍Ω ϦϴϘϳ ΎϬϨϳ΍ ϪΑ Ύ˱όϗ΍ϭ ΎϤη
.ϰϳΎϜϳήϣ΍ Ϟλϻ΍ ϰϟΎϴϟΎΘϳ΍ ϑϭήόϣ αΎϨηΖϓήόϣ ϭ ϦϳΩ ϑϮδϠϴϓ (ϮΘϧ΍ΩέϮΗέ΍) ϥϮΘϟ΍Ω ϯΎϗ΁ ϞΜϣ Ϊϧ΍ϩΪη ΪϘΘόϣ ϰϧΎδϛϪϛ Ϧϳ΍ ί΍ Ϣϳέά̴Α
Ϣϫ ϰϟϻΪΘγ΍ ϭ .ϡϮϠϋ έΩ ϰΘΣ ˬΩέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ΩϮηϰϣ ΎϋΩ΍ Ϫϛ Ϣϫ ϰϳΎϫΎΟ έΩ ϰΘΣ Objective ϦϴϘϳ ϼ
˱ λ΍ Ϫϛ Ζγ΍ ΪϘΘόϣ ϥΎθϳ΍
ΪϨϫ΍ϮΧϰϣ ΍έ Objective ϦϴϘϳ ϰΘϗϭ ήΘθϴΑϪϛ Ϧϳ΍ ΎΑ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ Ϣϫ ϰΑήΠΗ ϡϮϠϋ έΩ ϰΘΣ Objective ϦϴϘϳ Ϫϛ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ήΑΩέ΍Ω
̨ϴϫ ΪϳϮ̳ϰϣ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ϣϫ ζϠϴϟΩ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϢϫΎΟϥ΁ ΪϳϮ̳ϰϣ .ΪϨϨϛϰϣ ϰΑήΠΗ ϡϮϠϋ ϪΑ ϩΩΎϋ΍ ΍έ Ύϣ ΪϨϫΩ ϥΎθϧ ΍έ ζϘϳΩΎμϣ
ΪϳϮ̳ϰϣ .Ωέ΍ΩήΑ ΖγΩ Ζδϴϧ ήοΎΣ ή̴ϳΩ .Ϊϧέ΍ΩϰϤϧ ήΑ ΖγΩ ϪΟϭ ̨ϴϫ ϪΑ Ύϫϩέ΍ΰ̳ ί΍ ϰπόΑ ί΍ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϻ΍ Ζδϴϧ ϰΑήΠΗ ϯΪϨϤθϧ΍Ω
Ύ˱ ϘτϨϣ ΪϳΎΑ Ύϫϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ˬΩέ΍ΩήΑ ΖγΩ ΎϫϦϳ΍ ί΍ Ζδϴϧ ήοΎΣ ϩϮΟϮϟ΍Ϧϣ ϪΟϭ ̨ϴϫ ϪΑ ϰΑήΠΗ ϡϮϠϋ ΪϨϤθϧ΍Ω Ϛϳ Ϫϛ ϰϳΎϫϩέ΍ΰ̳ ϥΎϤϫ ΐΧ
ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ΍έ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϪΑ ΖΒδϧ Ύϣ Ϣϴϧ΍ϮΗϰϤϧ ΪηΎΒϧ ΎϨΒϣ ϯΰϴ̩ ΎΗ ϥϮ̩ .ΪηΎΑ ϰΑήΠΗ ϡϮϠϋ ΪϨϤθϧ΍Ω Ϧϳ΍ Ε΍ήψϧ ϭ ˯΍έ΁ ήϳΎγ ϯΎϨΒϣ
ϡήοΎΣ ΍ή̩ Ϧϣ ΖϗϮϧ΁ ΪηΎΑ ϰϟϻΪΘγ΍ Ϛϳ ϞλΎΣ ϯ΍ϩέ΍ΰ̳ ή̳΍ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ˮ΍ή̩ ϰϧ΍Ωϰϣ .ϡέ΍ΩϰϤϧήΑ ΖγΩ ΖϤϴϗ ̨ϴϫ ϪΑ Ϧϳ΍ ί΍ Ϫϛ
ΖγΩ ϢΘδϴϧ ήοΎΣ ϰΘϤϴϗ ̨ϴϫ ϪΑ ΪϨΘϔ̳ ΍έ ϯ΍ϩέ΍ΰ̳ Ϛϳ ή̳΍ β̡ .ΩϮθΑ εϭΪΨϣ ϝϻΪΘγ΍ ϪϣΪϘϣ ϭΩ Ϧϳ΍ ί΍ ϰϜϳ ϰΘϗϭ ϡέ΍ΩήΑ ϥ΁ ί΍ ΖγΩ
ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ϰϨόϳ .Ζγ΍ Ϧϣ ϯ΍ήΑ ϰ΋ΎϨΒϣ ϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ εΎϨόϣ ϡΪϴγέ ΎΠϨϳ΍ ϪΑ ή̳΍ ϮΘϧ΍ΩέϮΗέ΁ ϯΎϗ΁ ϪΘϔ̳ ϪΑ .ϡέ΍ΩήΑ εί΍
ϪθϴϤϫ ϰΑήΠΗ ϢϟΎϋ Ϛϳ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ Ύϣ β̡ .Ζδϴϧ ή̴ϳΪϜϳ ϪΑ ϪϣΪϘϣ ΎΗ n Ύϳ ϪϣΪϘϣ ΎΗ Ϫγ ˬΎΗϭΩ ϪϤϴϤο ϞλΎΣ .Ζδϴϧ ϝϻΪΘγ΍ Ϛϳ ϞλΎΣ
ΖγΩ ϢϴΘδϴϧ ήοΎΣ ϰΘϤϴϗ ̨ϴϫ ϪΑ ϪϤϫ Ϧϳ΍ ΎΑ ϰϟϭ ΪϨΘδϴϧ ϝϻΪΘγ΍ ϞλΎΣ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϢϏέϰϠϋ Ύϫϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ Ϫϛ Ϣϳέ΍Ω έΎϴΘΧ΍ έΩ ϰϳΎϫϩέ΍ΰ̳
έϮτϨϳ΍ ή̳΍ ΐΧ .ϢϳΪϘΘόϣ ϥ΁ ϕΪλ ϪΑ ϥΎϨ̪Ϥϫ .Ϣϳέ΍ΩήΑ ϥΎθϗΪλ ϪΑ ΩΎϘΘϋ΍ ί΍ ΖγΩ .Ϣϳέ΍ΩήΑ ϥΎθϗΪλ ί΍ ΖγΩ ϰϨόϳ Ϣϳέ΍ΩήΑ Ύϫϥ΁ ί΍
ϞλΎΣ Ύϫϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ϥϮ̩ .Ϊϧέ΍Ϊϧ Objective ϕΪλ ΍ή̩ Ϊϧέ΍Ϊϧ Objective ϕΪλ Ύ˷ϣ΍ Ϊϧέ΍Ω Subjective ϕΪλ Ύϣ ϯ΍ήΑ ΎϬϨϳ΍ ΪηΎΑ
ϯ΍ήΑ ϰϟϻΪΘγ΍ ή̳΍ ΐΧ .Ϣϳέ΍Ϊϧ Ϫ΋΍έ΍ ϯ΍ήΑ ϰϟϻΪΘγ΍ Ύϣ Ζγ΍ έϭΎΑ ϰΑ Ύϫϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ ϪΑ ΖΒδϧ Ϫϛ ϰδϛ ϯ΍ήΑ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ ΪϨΘδϴϧ ϝϻΪΘγ΍
ϝϻΪΘγ΍ ˬϝϻΪΘγ΍ Ϧϳ΍ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ ϰϟϭ .Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϟϻΪΘγ΍ ϊϗ΍ϭ έΩ ϮΘϧ΍Ω .Ϊϧέ΍Ϊϧ Objective ϦϴϘϳ Ύϫϩέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ β̡ .Ϣϳέ΍Ϊϧ Ϫ΋΍έ΍
ϩΪϴθϛ ζϴ̡ ΍έ ΚΤΑ Context Ϧϳ΍ έΩ ϭ ΖγΎΟ ϦϴϤϫ Ύ˱γΎγ΍ Ϣϫ ϥΎηΚΤΑ Ϫϛ ΪϳϮ̴Α Ϊϫ΍ϮΧϰϣ έϮΠϨϳ΍ ϊϗ΍ϭ έΩ ϥΎθϳ΍ .Ζδϫ Ϣϫ ϰϬΟϮϣ
ϪΑ ϥΎϤϳ΍ .Ϣϳέ΍Ω ϥΎϤϳ΍ έϮϣ΍ ϪδϠγ Ϛϳ ϪΑΎϫϥΎδϧ΍ Ύϣ ϞϤϋ ϭ ήψϧ ϯΎϫϪλήϋ ϪϤϫ έΩ .Ζδϴϧ ϯΰϳή̳ ϥΎϤϳ΍ ί΍ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ εΚΤΑ .Ζγ΍
ϪϨϴϣί έΩ ϰΘΣ .Ϣϳέ΍ΩήΑ ϩέ΍ΰ̳ ί΍ ΖγΩ ϢϴΘδϴϧ ήοΎΣ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ϰϟϭ Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϰϓΎϛ ϩί΍Ϊϧ΍ ϪΑ Ϊϫ΍Ϯη ϰϨόϳ .ϢΘϔ̳ Ϫϛ ϰϳΎϨόϣ ϥΎϤϫ
.ϯΪΒόΗ ϭ ϰϠϘϧ ϡϮϠϋ ϯΎϫϪϨϴϣί ϭ ϰΨϳέΎΗ ϡϮϠϋ ϯΎϫϪϨϴϣί ϪΑ ΪγήΑ Ϫ̩ ϭ ϰϠϘϋ ˬϪϔδϠϓ ϡϮϠϋ ϪϨϴϣί ϪΑ ΪγήΑ Ϫ̩ ή̴ϳΩ .ϰΑήΠΗ ϡϮϠϋ
ή̴ϳΩ ϯΎϫΎΟ έΩ Ύϣ Ϫϛ Ϊγέϰϣ ήψϧ ϪΑ ϮΘϧ΍Ω ϝϮϗ ί΍ ϡΩήϛ νήϋ Ϫϛ έϮτϧΎϤϫ Ϫ̩ ή̳΍ .Ϣϳέ΍Ϊϧ Objective ϦϴϘϳ ΎΟϦϳ΍ έΩ Ύϣ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ
.Ϣϳέ΍Ϊϧ Objective ϦϴϘϳ Ϣϫ
ϪΑ Ωέ΍Ω ιΎμΘΧ΍ ϼ
˱ λ΍ Ζγ΍Ϊϴ̡ Ϣϫ ζϤγ΍ ί΍ Ϫϛ Ϧϳ΍ΎϤϛ .ϰοΎϳέ ϰϘτϨϣ ϦϴϘϳ ϪΑ ΪϨϨϛϰϣ ήϴΒόΗ εί΍ Ϫϛ ϰϣϮγ ϦϴϘϳ ωϮϧ Ϛϳ ΪϧΎϣϰϣ
ϪΘϜϧ ϭΩ Ϣϫ ϦϴϘϳ ωϮϧ ϥ΁ ΏΎΑ έΩ ϩίΎΗ Ϫϛ .Ζδϴϧ ΍Ϊϴ̡ ϦϴϘϳ ωϮϧ ϥ΁ ΕΎϴοΎϳέ ϭ ϖτϨϣ ϭήϤϠϗ ήϴϏ έΩ ϼ
˱ λ΍ .ΕΎϴοΎϳέ ϭ ϖτϨϣ ϭήϤϠϗ
ϯΎϫϩέ΍ΰ̳ Ϫϛ Ζδϴϧ Ϧϳ΍ ί΍ ϰηΎϧ Ζδϫ ϰοΎϳέ ϭ ϖτϨϣ έΩ Ϫϛ ϰϨϴϘϳ ωϮϧ ϥ΁ Ύϳ΁ ϪϜϨϳ΍ ϪΘϜϧ Ϛϳ .Ζγ΍ ϩΩϮΑ ϡΎϳϻ΍ϢϳΪϗ ί΍ ήψϧ ΩέϮϣ
Ϫϛ ΪϨηΎΑ Ϛϳ̫ϮϟϮΗϮΗ ή̳΍ Ϫϛ Ϫϧ Ϊϧ΍ϪΘϔ̳ ϰϧΎδϛ ˬϩέ΁ Ϊϧ΍ϪΘϔ̳ ϰϧΎδϛ ΍ή̩ Ϫϛ ϪΘϜϧ Ϧϳ΍ .Ϊϧ΍ Ϛϳ̫ϮϟϮΘΗ ϭ .Ϊϧ΍ϰϳϮ̴ϧΎϤϫ ϰοΎϳέ ϭ ϰϘτϨϣ
ϦϴϘϳ ϥΎϤϫ ϩίΎΗ ϪΘϜϧ ϥ΁ ϭ Ζγ΍ ήΗΪϳΪΟ Ύ˱ ΘΒδϧ Ϫϛ ϪΘϜϧ ϥ΁ ϭ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ Ϣϫ ϰϣϭΩ ϪΘϜϧ Ύ˷ϣ΍ .Ζδϴϧ Ϣϫ ΪϨϣείέ΍ ϥ΍ΪϨ̩ ζϨϴϘϳ ή̴ϳΩ
ϭ ϖτϨϣ ˬϪϧΎϳ ϪΑ ϢϴΘη΍Ω ϖΣ ΕΎϴοΎϳέ ϭ ϖτϨϣ έΩ ϢϴΘη΍Ω ϦϴϘϳ ϻΎΣΎΗ Ύ˱όϗ΍ϭ ˭Έϳ΁ ϰϨόϳ .Ζγ΍ ϰϬΟϮϣ ϦϴϘϳ ϥΎϤϫ ϰοΎϳέ ϭ ϖτϨϣ .Ζγ΍
ϝΎγ ΪϨ̩ ϰϳΎϜϳήϣ΁ ϑϭήόϣ ϥΩ΍Ω ϰοΎϳέ ϭ ϑϮδϠϴϓ Ϫϛ Ϧϳ΍ .ΪηΎΑ ΩΎϤΘϋ΍ ΩέϮϣ έΪϗ ϥ΁ ε΍ϩΪϨϧί ϝϮ̳ ήϫΎχ ϢϏέ ϰϠϋ Ϣϫ ΕΎϴοΎϳέ
ϪΘϔ̳ ϖτϨϣ ϭ ΕΎϴοΎϳέ έΩ Ϫϛ Ϣϫ ϰϨϴϘϳ ϼ
˱ λ΍ Ϫϛ ΐϠτϣ ϦϴϤϫ ΏΎΑ έΩ ˬΖηϮϧ ϰϠμϔϣ ΏΎΘϛ ζϴ̡ ϝΎγ 8-7 Ύ˱ ΒϳήϘΗ ΖηϮϧ ϰΑΎΘϛ ζϴ̡
ϰΒϟΎΟ ΚΤΑ ϰϠϴΧ .ϢϳΩήϛϰϣ ϪϴϜΗ ϖτϨϣ ϭ ϰοΎϳέ ϪΑ ΪϳΎΒϧ Ύϣ Ϣϫ έΪϘϧ΁ .Ζγ΍ ϰϬΟϮϣΎϧ ϦϴϘϳ ˬϢϳϭΎϜΑ ΏϮΧ ή̳΍ ΍έ ϦϴϘϳ Ϧϳ΍ .ΩϮηϰϣ
.ΩϮΑ ϰΘγέΩ κϴΨθΗ Ϣϫ ΎϤη κϴΨθΗ ϝΎΣ ήϫ ϪΑΎ˷ϣ΍ ϡέ΍Ϊϧ ϭ΍ ϪΑ ϯέΎϛ ϝΎΣ ήϫ ϪΑ Ϧϣ ϰϟϭ .Ζγ΍ ϰΒϟΎΟ ΏΎΘϛ .Ωέ΍Ω
ˮϪϧ Ύϳ Ζϓή̳ ϪΠϴΘϧ ΍έ ΪϳΎΑ ΩϮηϰϣ Ζγ΍ ϭ Ζδϫ ί΍ Ύ˱όϗ΍ϭ Ύϳ΁ Ϫϛ Ϧϳ΍ ΏΎΑ έΩ 3.
ϥΎϬΟ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϝϮϗ Ϛϳ ˬϢϴηΎΑ Ϟ΋Ύϗ ϝ΍Ϯϗ΍ Ϧϳ΍ ί΍ Ϛϴϣ΍Ϊϛ ϪΑ Ϫϛ ΪϨϛϰϤϧ ΕϭΎϔΗ Ύϣ ΚΤΑ ϯ΍ήΑ ϰϟϭ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϝϮϗ ΎΗ ΪϨ̩ ΎΠϨϳ΍ έΩ
ί΍ ήϴϏ ˬϊϗ΍ϭ έϮϣ΍ ί΍ ήϴϏ .Ϊϧέ΍Ω έϮπΣ ϊϗ΍ϭ έϮϣ΍ ςϘϓ ϭ ςϘϓ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ έΩ ˬΖγ΍ ϊϗ΍ϭ έϮϣ΍ ήΑ ϞϤΘθϣ ϭ ϯϭΎΣ ςϘϓ ϰΘδϫ
ή̳΍ .ΪϨΘδϫ Ύϫ FactςϘϓ ˬΪϧ΍ ϊϗ΍ϭ έϮϣ΍ ςϘϓ ϑήχ Ϧϳ΍ ϑϭήψϣ Ϫϛ Ζγ΍ ϰϓήχ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ ϩΩήϜϧή̡ ΍έ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ ϯΰϴ̩ ΎϫFact

ϰϳΎΒϳί ϰηίέ΍ ϡΎϜΣ΍ ˬϰϗϮϘΣ είέ΍ ϡΎϜΣ΍ ˬϰϗϼΧ΍ ϰηίέ΍ ϡΎϜΣ΍ ϞΜϣ ϰηίέ΍ ϡΎϜΣ΍ Ύ˱όΒσ Ζϗϭϥ΁ ΪηΎΑ Ϟ΋Ύϗ ϰδϛ ΍έ ϝϮϗ Ϧϳ΍
ϰηίέ΍ ϡΎϜΣ΍ Ϧϳ΍ ϪϤϫ ΪϨηΎΑ ϪΘη΍Ω ΩϮΟϭ ϯή̴ϳΩ ϰηίέ΍ ϡΎϜΣ΍ ή̳΍ ϭ ˬϯΩΎμΘϗ΍ ϰηίέ΍ ϡΎϜΣ΍ ˬϰΒϫάϣ ϭ ϰϨϳΩ ϰηίέ΍ ϡΎϜΣ΍ ˬϰΘΧΎϨη
ϰϤϴϫΎϔϣ ϭ ήϴΑΎόΗ ϭ υΎϔϟ΍ ΎΑ Ϯϟϭ .ΪϨϨϛϰϣ Ϯ̳ίΎΑ ΍έ Ύϫϊϗ΍ϭ Ϊϧέ΍Ω ˬϊϗ΍ϭ ϪΑ ήχΎϧ ΪϨΘδϫ ϰϳΎϫϩέ΍ΰ̳ ΎϬϨϳ΍ .Ϊϧ΍ ϊϗ΍ϭ ϪΑ ήχΎϧ ϡΎϜΣ΍ ϊϗ΍ϭ έΩ
ΪϨΘη΍Ω ΍έ ήψϧ ϦϴϤϫ ΎϤϠϋ (ΪϳΩ Ϛϳ Ϧϳ΍) .ΪϨϳ΁ϰϣ ήψϧ ϪΑ ϰηίέ΍ ήψϨϟ΍ϯΩΎΑϰϓ ϢϴϫΎϔϣ ϭ ήϴΑΎόΗ ϭ υΎϔϟ΍ ˬϢϴϫΎϔϣ ϭ ήϴΑΎόΗ ϭ υΎϔϟ΍ Ϧϳ΍ ˬϪϛ
ϡ ϮϬϔϣ Ϫϛ Ζγ΍ ΖγέΩ ˬΖγ΍ ΏϮΧ ϦΘϔ̳ Ζγ΍έ :ΪϨΘϔ̳ϰϣ Ϫϛ ϩΩϮΑ Ϣϫ υΎΤϟ Ϧϳ΍ ϪΑ ϭ .ΪϨΘη΍Ω ΍έ ΪϳΩ ϦϴϤϫ Ύϣ ϯΎϤϠϋ ί΍ ϯέΎϴδΑ ϰΘΣ
ϦΘϔ̳ ύϭέΩ .Ζδϴϧ ή̴ϳΩ ϰηίέ΍ ϢϜΣ Ϛϳ Ϧϳ΍ Ϫϛ value Ζγ΍ΪΧ ϪΑ ϥΎδϧ΍ ΏήϘϣ ϦΘϔ̳ Ζγ΍έ ϊϗ΍ϭ έΩ Ζγ΍ ϩΪη ϩΩΎϔΘγ΍ εέΩ ϰηίέ΍
ί΍ Ϣϫ ΍έ Ύϫϥ΁ Ϫϛ ΪϧΩήϛϰϣ ήϴδϔΗ ϯή̴ϳΩ ϯΎϫέϮΟΎϳ .Ζδϴϧ ϰηίέ΍ ϢϜΣ Ϧϳ΍ Ϫϛ .Ζγ΍ΪΧ ί΍ ϥΎδϧ΍ ΪόΒϣ ϦΘϔ̳ ύϭέΩ ϰϨόϳ .Ζγ΍ ΪΑ
Ύϫ factςϘϓ ζϓϭήψϣ Ϫϛ Ζγ΍ ϰϓήχ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ϫϛ Ζγ Ϧϳ΍ ϩΎ̳ΪϳΩ ϥ΁ ϭ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϰϣϭΩ ϩΎ̳ΪϳΩ Ϛϳ .ΖΧ΍Ϊϧ΍ϰϣ ϥΩϮΑ ϰηίέ΍ ϢϜΣ
Ϫϛ ΪϨΘδϴϧ ϰϣΎϜΣ΍ ϰηίέ΍ ϡΎϜΣ΍ ή̴ϳΩ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ ϰΘϗϭ .ΪϨΘδϫ Ϣϫ ΎϬηίέ΍ ΪϨΘδϴϧ ϊϗ΍ϭ έϮϣ΍ ςϘϓ .ΪϨΘδϫ Ϣϫ Ύϫ. valueΪϨΘδϴϧ
ί΍ Ϣϫ ϰηίέ΍ ϢϜΣ ̨ϴϫ ϭ Ϊϧέ΍Ϊϧ ή̴ϳΪϜϳ ϪΑ Ϣϫ ϰτΑέ ̨ϴϫ ϭ Ϊϧ΍ ϰϠϘΘδϣ ϼ
˱ ϣΎϛ ϡΎϜΣ΍ Ϛϳ .ΪϨηΎΑ ϩΪη Ν΍ήΨΘγ΍ ϊϗ΍ϭ ϪΑ ήχΎϧ ϡΎϜΣ΍ ί΍
ΎϬϨϳ΍ ϪϋϮϤΠϣ ί΍ Ϣϴϧ΍ϮΗϰϤϧ Ύϣ ˬϢϳέ΍ά̴Α Ϣϫ έΎϨϛ Ϣϫ ϊϗ΍ϭ ϪΑ ήχΎϧ ϢϜΣ ϥϮϴϠϴϣ ϩΎΠϨ̡ ϰϨόϳ .Ζδϴϧ ΝΎΘϨΘγ΍ ϞΑΎϗ ϰόϗ΍ϭ ϪΑ ήχΎϧ ϢϜΣ ̨ϴϫ
.ϢϴϨϜΑ Ν΍ήΨΘγ΍ ϰηίέ΍ ϪΑ ήχΎϧ ϢϜΣ Ϛϳ
ϥ΁ ϭ .Ζδϫ Ϣϫ ϰϣϮγ ΰϴ̩ Ϛϳ ϯϭΎΣ .Ζδϴϧ ΎϬηίέ΍ ϭ ϊϗ΍ϭ έϮϣ΍ ϯϭΎΣ ςϘϓ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ Ϣϫ ϰϣϮγ ϝϮϗ Ϛϳ
ϥ΍έ΍ΰϫ ί΍ ϰϨόϳ ˮϪ̩ ϰϨόϳ .ΪϨΘδϴϧ Ν΍ήΨΘγ΍ ϞΑΎϗ είέ΍ ί΍ Ϣϫ ΎϬϣ΍ΰϟ΍ ϭ ΎϬϔϴϠϜΗ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϭ .Ζγ΍ ΕΎϣ΍ΰϟ΍ ϭ ϒϴϟΎϜΗ
ϪΑ ήχΎϧ ϡΎϜΣ΍ .Ζϔ̳ ύϭέΩ ΪϳΎΑ Ύϳ Ζϔ̳ Ζγ΍έ ΪϳΎΑ Ϫϛ Ζϓή̳ ϪΠϴΘϧ ΩϮηϰϤϧ ˬΖγ΍ ΪΑ ϦΘϔ̳ ύϭέΩ Ύϳ ˬΖγ΍ ΏϮΧ ϦΘϔ̳ Ζγ΍έ ΪϨϧΎϣ ϢϜΣ
είέ΍ ϪΑ ήχΎϧ ϡΎϜΣ΍ ΩϮηϰϤϧ ϊϗ΍ϭ ϪΑ ήχΎϧ ϡΎϜΣ΍ ί΍ Ϫϛ έϮτϨϴϤϫ ϭ ΪϨΗϭΎϔΘϣ ϼ
˱ ϣΎϛ Φδϧ ϭΩ ί΍ ΎϫϦϳ΍ είέ΍ ϪΑ ήχΎϧ ϡΎϜΣ΍ ϭ ϒϴϠϜΗ
Ζϗϭϥ΁ .Ζγ΍ ϰϣϮγ ϝϮϗ Ϛϳ Ϧϳ΍ .Ωήϛ Ν΍ήΨΘγ΍ ΩϮηϰϤϧ΍έ ϡ΍ΰϟ΍ ϭ ϒϴϠϜΗ ϪΑ ήχΎϧ ϡΎϜΣ΍ Ϣϫ είέ΍ ϪΑ ήχΎϧ ϡΎϜΣ΍ ί΍ Ωήϛ Ν΍ήΨΘγ΍ ΍έ
ϭ »Ζγ΍« ϭ »ΪϳΎΑ« ϦϴΑ ω΍ΰϧ Ϧϳ΍ Ϫϛ .ϯήϣϻ΍ βϔϧ ϪΑ ϢϴϨϛ ήϴΒόΗ ϼ
˱ Μϣ ˬϯήϣϻ΍ βϔϧ έϮϣ΍ ˭ωϮϧ 3 ήΑ ΩϮηϰϣ Ϣϫ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ
.ϰϣϭΩ ϭ ϰϟϭ΍ Ϫϧ .Ζγ΍ ϰϣϮγ ϭ ϰϟϭ΍ ϦϴΑ ω΍ΰϧ ϊϗ΍ϭ έΩ Ϫϧ Ύϳ ΩϮηϰϣ ϪΠϴΘϧ »Ζδϫ«ϭ»Ζγ΍« ί΍ »ΪϳΎΑ« Ύϳ΁ ϪϛϦϳ΍ ϭ »Ζδϫ«
.ϡ΍ϩΪϳΪϧ ΍˱˯΍ήϘΘγ΍ ϰϳΎΟ Ϧϣ Ϧϳ΍ ί΍ ήΘθϴΑ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϝϮϗ ΎΗ Ϫγ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϯή̴ϳΩ ϥΎΘγ΍Ω Ϧϳ΍ ϻΎΣ ΐΧ
νήϋ ϼ
˱ Βϗ Ϫϛ ϯέϮτϧΎϤϫ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϯ΍ήΑ ˬΪϨϛϰϤϧ ϰΗϭΎϔΗ ϪϏϼΒϟ΍ΞϬϧ ϯϮΗ Ύϣ ΩϮμϘϣ ϯ΍ήΑ ϢϴϨϜΑ ΫΎΨΗ΍ ΍έ ϝ΍Ϯϗ΍ Ϧϳ΍ ί΍ ϡ΍Ϊϛ ήϫ ΐΧ
ϪΠϴΘϧ ΍έ ϰϣ΍ΰϟ΍ ϭ ϒϴϠϜΗ ϭ ΪϳΎΑ »Ζδϫ« ϭ »Ζγ΍« ί΍ Ύϳ .Ϣϳήϴ̴Α ϪΠϴΘϧ ΍έ ϰηίέ΍ »ϰΘδϫ« ϭ »Ζγ΍« ί΍ Ϣϴϫ΍ϮΧϰϤϧ ϼ
˱ λ΍ Ύϣ ϡΩήϛ
έΎϛ Ϫ̩ ϊϗ΍ϭ έΩ Ύϣ ΚΤΑ Ϧϳ΍ έΩ .ϢϴϨϜΑ Ϣϴϫ΍ϮΧϰϤϧ ΍έ ΎϫέΎϛ Ϧϳ΍ ί΍ ϡ΍ΪϜ̪ϴϫ Ύϣ .Ϣϳήϴ̴Α ϪΠϴΘϧ ΍έ ϰϣ΍ΰϟ΍ ϒϴϠϜΗ ϰηίέ΍ ί΍ Ύϳ .Ϣϳήϴ̴Α
ϩΩ΍έ΍ ϖϘΤΗ ϯ΍ήΑ ΍έ εΩϮΧ ϩΩ΍έ΍ κΨη Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϯΎϨόϣ ϪΑ ζΘγή̡ ϡϮϬϔϣ Ϫϛ Ϣϴ΋Ϯ̴Α Ϣϴϫ΍ϮΧϰϣ ϊϗ΍ϭ έΩ Ύϣ .ϢϴϨϜΑ Ϣϴϫ΍ϮΧϰϣ
.ΩϮΑ ϩΪϣ΁ ϝϻΪΘγ΍ ϯϮΗ ϝϭ΍ ί΍ ϯΪϳΎΑ Ϛϳ ΎϳϮ̳ ϊϗ΍ϭ έΩ ϰϨόϳ ˬϢϴΘϓή̳ ϪΠϴΘϧ ΍έ έϮϣ΍ ϪϴϘΑ ζΘγή̡ ϡϮϬϔϣ ϦϴϤϫ ί΍ ϭ Ωέ΍ΪΑ ϞτόϨϣ ϯή̴ϳΩ
ΪϴϳϮ̴Α Ζγ΍ ϦϜϤϣ .Ζγ΍ ΐϴϋ ϰΑ Ύϣ ϝϻΪΘγ΍ ˬϢϴηΎΑ Ϟ΋Ύϗ ΍έ ϝϮϗ Ϫγ ϥ΁ ί΍ ϡ΍Ϊϛ ήϫ ή̴ϳΩ ϢϳΩέϭ΁ ϝϻΪΘγ΍ ΕΎϣΪϘϣ ϯϮΗ ΪϳΎΑ ϰΘϗϭ ϯΩϮΑ
ΪϳΎΑ ΍έ Ύϫΰϴ̩ ϥ΁ Ύϣϭ Ζγ΍ ϩΪϳήϓ΁ Ϣϫ ΍˱έΎϴΘΧ΍ »ϩ˳ ΍ήϛ΍ϭ έ˳ ΍ήτο΍ Ϧϋ« Ϫϧ .Ζγ΍ ϩΪϳήϓ΁ ΖΒϏέ ϭ ΖϳΎοέ ΎΑ ΍έ ϰϳΎϫΰϴ̩ ϪϠδϠγ Ϛϳ ΍ΪΧ
ΪϳΎΑ έϮΟ Ϫ̩ Ύϣ ˬΖγ΍ ϪΘγ΍ϮΧ ΍ΪΧ ΍έ Ύϫΰϴ̩ ϰϠϴΧ ΐΧ Ϫϛ ΪϳΪϴγή̡ϰϣ ΎϤη Ζϗϭϥ΁ .Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ΪϳΎΑ Ύϣ Ζγ΍ ϪΘγ΍ϮΧ ΍ΪΧ ϥϮ̩ .Ϣϴϫ΍ϮΨΑ
ϭΩ ΎΠϨϳ΍ έΩ ϩΪϨΑ .Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ΍έ ϯέΎϤϴΑ ΪϳΎΑ Ύϣ Ϫϛ ΪϴϳϮ̳ϰϣ ϯέϮΟ Ϫ̩ ΎϤη Ζϗϭϥ΁ .Ζγ΍ ϪΘγ΍ϮΧ ϯέΎϤϴΑ ΍ΪΧ ϢϟΎϋ Ϧϳ΍ έΩ ϼ
˱ Μϣ .Ϣϴϫ΍ϮΨΑ
ϥΩϮΑ ϪΘΧΎγ Ϧϳ΍ ϭ Ζγ΍ΪΧ ϪΘΧΎγ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ϫϛ ϡΩήϛ νήϋ Ϫϛ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ Ϧϣ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϝϭ΍ ϪΘϜϧ .ϢϨϛ νήϋ ΪϳΎΑ ΍έ ϪΘϜϧ ΎΗ
Ϧϴϋ έΩ .Ζγ΍ ϩΪϳήϓ΁ ΍έ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ ΍ΪΧ ϢΘϔ̳ ˬϡΩήϛ νήϋ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ Ϧϣ .Ζγ΍ ϩΩϮΑ Ϣϫ »έΎϴΘΧ΍ Ϧϋ« ˬ΍ΪΧ ΖγΪΑ ˬϰΘδϫϥΎϬΟ
ϯήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ έϮϣ΍ ΍ΪΧ ή̳΍ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ .ΪϨϨϜΑ ήϴϴϐΗ ΎϫϦϳ΍ Ζγ΍ ϪΘγ΍ϮΧϰϤϧ ˬΖγ΍ ϩΪϳήϓ΁ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ϧϳ΍ έΩ ϯήϳά̡Ύϧ ήϴϴϐΗ έϮϣ΍ ϝΎΣ
ήΑ ϥΎηήϴϴϐΗ ΩΪλ έΩ ϰϨόϳ ˮϪ̩ ϰϨόϳ Ϣϳήϳά̡ϰϣ ΍έ έϮϣ΍ Ϧϳ΍ ϯήϳά̡ήϴϴϐΗ Ζϗϭϥ΁ .Ϣϳήϳά̡ϰϣ ΍έ έϮϣ΍ Ϧϳ΍ ϯήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ Ύϣ .Ζγ΍ ϩΪϳήϓ΁
΍έϥ΁ Ϫϛ ΪϨϜΑ ήϴϴϐΗ Ζγ΍ ϪΘγ΍ϮΧϰϣ .Ζγ΍ ϩΪϳήϓ΁ ϯήϳά̡ήϴϴϐΗήϣ΍ ΍ΪΧ ή̳΍ Ϫϛ ΩϮηϰϤϧ Ϧϳ΍ ϝϻΪΘγ΍ ϥ΁ ϞλΎΣ ϊϗ΍ϭ έΩ .Ϣϴϳ΁ϰϣ
ϯή̴ϳΩ ϥΎΘγ΍Ω ϥ΁ ϢϴϫΪΑήϴϴϐΗ ϰΘϬΟ Ϫ̩ έΩ ϻΎΣ .ϢϴϫΪΑ ϥΎηήϴϴϐΗ Ϫϛ Ϣϳέ΍Ω Ϫϔϴχϭ ϪϜϠΑ ˬϖΣ Ϣϫ Ύϣ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ζγ΍ ϩΪϳήϓ΁ ήϳά̡ήϴϴϐΗ
αΎγ΍ήΑ Ζγ΍ ϩΪϳήϓ΁ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ Ϣϫ ϭ ήϳά̡ήϴϴϐΗ Ϣϫ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ϣϳ΍ϩΪϴγήϧ ζϗϼΧ΍ ΚΤΑ ϪΑ ϥϮ̩ .Ϣϳ΍ϩΪϴγήϧ ε΍ΚΤΑ ϪΑ Ϫϛ .Ζγ΍
ϢϴϠδΗ ϭ ΖΒϏέ ϭ Ύοέ ε΍ ϯήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ϪΑ ϯήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ αΎγ΍ήΑ ϭ .Ϣϳέ΍Ω ϢϴϠδΗ ϭ ΖΒϏέ ϭ Ύοέ ε΍ ϯήϳά̡ήϴϴϐΗ ϪΑ Ύϣ ˬϯήϳά̡ήϴϴϐΗ
Ϧϴϋ έΩ ϯήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ϭ Ζγ΍ ϯήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ Ϧϴϋ έΩ ϯήϳά̡ήϴϴϐΗ Ϫϛ Ζγ΍ Ϣϫ ϰϫΎ̳ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϡϭΩ ϪΘϜϧ .ϪΘϜϧ Ϛϳ Ϧϳ΍ .Ϣϳέ΍Ω
.Ζγ΍ ϯήϳά̡ήϴϴϐΗ
:ϢϧΰΑ ϝΎΜϣ

Ϧϣ ϯ΍ήΑ ϰϳϮγ ί΍ ϕΎΗ΍ Ϧϳ΍ ϥΩϮΑ ϒϘγ ήϳί ˬϢΘδϫ ϕΎΗ΍ Ϧϳ΍ ϒϘγ ήϳί ϕΎΗ΍ Ϧϳ΍ ϯϮΗ ϰΘϗϭ ΎΗ ˬϢϗΎΗ΍ Ϧϳ΍ ϒϘγ ήϳί Ϫϛ ϰΘϗϭ Ϧϣ
ΖΑΎΛ ϭ βϜϴϓ ϕΎΗ΍ ί΍ ϯ΍ϪτϘϧ Ϛϳ έΩ Ϧϣ Ϫϛ Ϊϳ΁ϰϤϧήΑ Ϧϳ΍ ί΍ Ύ˷ϣ΍ .ϢΘδϫ ϕΎΗ΍ Ϧϳ΍ ϯϮΗ ϰΘϗϭ ΎΗ Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ϭ ϯέϭήο ˬϯέ΍ήτο΍
ϯϮγ ϪΑ ϢϧΎθϜΑ ΍έ ϡΩϮΧ ˬϒϘγ Ϧϳ΍ ϯϮγ Ϛϳ ί΍ ϒϘγ Ϧϳ΍ ή̴ϳΩ ϪϜΗ Ϛϳ ήϳί ϪΑ ϢϧΎθϜΑ ΍έ ϡΩϮΧ ϒϘγ ί΍ ϪϜΗ Ϛϳ ί΍ Ϣϧ΍ϮΗϰϣ Ϧϣ ϡϮθΑ
ϩΪϳΪ̡ ϪΑ ήϴΒόΗ ή̳΍ ΍έ ϩΪϳΪ̡ ϦϴϤϫ ϰϟϭ .ΪηΎΒϧ ϪϴϧΎΛ Ϛϳ ί΍ ήΘθϴΑ εήϤϋ ΕΪϣ ϡΎϤΗ Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ϫϛ ˬήϳά̡ήϴϴϐΗ ήϣ΍ .ϒϘγ Ϧϳ΍ ή̴ϳΩ
ή̴ϳΩ ϰϠϛ ϥϮϧΎϗ Ύϳ ήΗϰϠϛ ϩΪϳΪ̡ ϥ΁ ˬϰϠϛ ϥϮϧΎϗ Ύϳ ήΗϰϠϛ ϩΪϳΪ̡ ϥ΁ ϯϮγ ϪΑ ΪϳΩήϛ ϭέ Ϧϳ΍ ί΍ ϰΘϗϭ Ζϗϭϥ΁ .ϢϴϨϜΑ ϰϠϛ ϥϮϧΎϗ ήΗϰϠϛ
ΩϮΟϭ ϥΎϬΟ έΩ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ έϮϣ΍ ϪϠδϠγ Ϛϳ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ϭ Ϊϧέ΍ήϗ ϰΑ ζϳΎϫϩΪϳΪ̡ ϪϤϫ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϦϴΑ ϊϤΟ ϭ .Ζδϴϧ ήϳά̡ήϴϴϐΗ
ϻ΍ Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ΎϴϧΩ έΩ κΨθΘϣ ϰ΋ΰΟ ϯ΍ϩΪϳΪ̡ ̨ϴϫ .Ϊϧέ΍ήϗ ϰΑ κΨθΘϣ ϰ΋ΰΟ ϯΎϫϩΪϳΪ̡ ϰϨόϳ Ϊϧέ΍ήϗϰΑ ΎϫϩΪϳΪ̡ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϪΑ Ωέ΍Ω
ΩϮΟϭ ϥΎϬΟ έΩ ϯήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ έϮϣ΍ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ Ϫϛ Ϣϴ΋Ϯ̳ϰϣ ϰΘϗϭ Ύ˷ϣ΍ .Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ Ωϭέϰϣ ϥΎϴϣ ί΍ ϯίϭέ Ϫϛ Ϧϳ΍
΍έ ϯΰϴ̩ ήϫ Ϫϛ ΪϴΘϔ̳ ΎϤη Ϫϛ Ϧϳ΍ ή̴ϳΩ ϝ΍ϮΌγ Ύ˷ϣ΍ .ϰ΋ΰΟ ϯΎϫϩΪϳΪ̡ ϦϴϤϫ ήΑ ϢϛΎΣ ϰϠϛ Ϧϴϧ΍Ϯϗ Ύϳ Ϧϳ΍ ί΍ ήΗϰϠϛ ϯΎϫϩΪϳΪ̡ ϰϨόϳ Ϊϧέ΍Ω
ϥΎτϴη Ϫϛ Ϧϳ΍ .ϥΎτϴη ϞΜϣ Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ΍έ ϥ΁ ΪϳΎΒϧ Ύϣ ϰϟϭ ϩΪϳήϓ΁ ΍ΪΧ Ϫϛ Ζγ΍ Ύϫΰϴ̩ ϰπόΑ ϰϟϭ Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ΍έ ϥ΁ ΪϳΎΑ Ύϣ Ζγ΍ ϩΪϳήϓ΁ ΍ΪΧ
ΪϳϮ̳ϰϣ ϰδϛ Ζϗϭ Ϛϳ ΪϴϨϴΒΑ .Ζγ΍ ΖγέΩΎϧ ϥΎθϓήΣ ΎϨόϣ Ϛϳ ϪΑ ϭ Ζγ΍ ΖγέΩ ϥΎθϓήΣ ϰϨόϣ Ϛϳ ϪΑ .Ωέ΍Ω ϰϨόϣ ϭΩ Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ΪϳΎΒϧ ΍έ
ήϫ ϯ΍ήΑ Ύϣ ».βϧϻ΍ ϭ ϦΠϟ΍ ϦϴσΎϴη ˬ˱΍ϭΪϋ ϰΒϧ ϞϜϟ ΎϨϠόΟ« ˬϯ΍ ϰΒϧ ήϫ ϯ΍ήΑ Ύϣ Ϫϛ ΪϳΎϣήϓϰϣ ϥ΁ήϗ ˬ΍έ ϦϤηΩ Ύϳ ΍έ ϥΎτϴη Ϧϣ Ϫϛ
Ϧϳ΍ ϪΑ ΖΒδϧ ϰΒϧ Ϧϳ΍ ϝΎΣ .ΪϨηΎΑ ϰδϧ΍ ϦϴσΎϴη Ζγ΍ ϦϜϤϣϭ ΪϨηΎΑ ϰϨΟ ϦϴσΎϴη Ζγ΍ ϦϜϤϣ ˯΍Ϊϋ΍ Ϧϳ΍ ϭ .ϢϳΩ΍Ω έ΍ήϗ ϯϭΪϋ ϯήΒϣΎϴ̡
Ϫϛ ϰΘϗϭϥ΁ ϰϜϳ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϰϨόϣ ΎΗ ϭΩ ΎΠϨϳ΍ έΩ ϰϨόϳ .Ϊϫ΍ϮΨΑ ΪϳΎΒϧ Ύϳ Ϊϫ΍ϮΨΑ ΍έ Ύϫϥ΁ Ύϳ΁ ˮΪϨϜΑ ΪϳΎΑ έΎϛ Ϫ̩ ϰδϧ΍ ϭ ϰϨΟ ϦϴσΎϴη
ϰδϧ΍ ϭ ϰϨΟ ϦϴσΎϴη ˯ ϰΒϧ Ϧϣ ϯ΍ήΑ ΍ΪΧ ϰϨόϳ .ΖγΎϣ ϝ΍ϮΌγ ϞΤϣ εΩϮΟϭ Ϟλ΍ Ζγ΍ϮΨϧ Ύϳ Ζγ΍ϮΧ ΪϳΎΑ ΍έ ϦϴσΎϴη Ϧϳ΍ Ϫϛ ϢϴϳϮ̳ϰϣ
:Ϣϴ΋Ϯ̳ϰϣ Ϫϛ ΖγΎΠϨϳ΍ .Ϣϫ΍ϮΨϧ Ύϳ ϭ Ϣϫ΍ϮΨΑ ΍έ ϦϴσΎϴη Ϧϳ΍ ϦΘη΍Ω ΩϮΟϭ Ϟλ΍ ΪϳΎΑ Ϧϣ Ύϳ΁ .ΪϧίέϮΑ Εϭ΍Ϊϋ Ϧϣ ΎΑ ΎϬϨϳ΍ Ϫϛ Ζγ΍ ϩΪϳήϓ΁
Ϣϫ΍ϮΨΑ Ϧϣ ϻΎΣ ΐΧ Ϫϛ ΪϴϳϮ̳ϰϣ έΎΑ Ϛϳ Ύ˷ϣ΍ .ΪηΎΑ ϭΪϋ Ϧϳ΍ Ϫϛ ϰϫ΍ϮΨΑ ΪϳΎΑ Ϣϫ ϮΗ ΪηΎΑ ϭΪϋ Ϧϳ΍ Ζγ΍ ϪΘγ΍ϮΧ ΍ΪΧ ή̳΍ .Ζγ΍ϮΧ ΪϳΎΑ
ϩϭάΨΗΎϓ« .Ζη΍Ω ϦϤηΩ ϥΎϨ̪Ϥϫ ΪϳΎΑ ΍έ ϭΪϋ .Ζη΍Ω ΖγϭΩ ΪϳΎΒϧ ΍έ ϭΪϋ Ϫϧ ˮϡέ΍ΪΑ ζΘγϭΩ ΍έ ϭΪϋ Ϧϳ΍ ϦϣϪϛ Ϧϳ΍ ϰϨόϳ ΪηΎΑ ϭΪϋ Ϧϳ΍
ΖΒδϧ Ϧϣ ϩήΧϻΎΑ ϻΎΣ .Ϊϳήϴ̴Α ϦϤηΩ ΍έ ϭ΍ Ϣϫ ΎϤη (΍ϮΣ ϭ ϡΩ΁ ΎϤη έΩΎϣ ϭ έΪ̡ ϰϨόϳ) ΖγΎϤη ˯ΎΑ΁ ϭ ΎϤη ϭΪϋ Ϧϳ΍ (6ˬήσΎϓ) »΍˱ϭΪϋ
΍έ εΩϮΟϭ Ϟλ΍Ϫϛ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ Ϫϧ Ύ˷ϣ΍ .ΪηΎΑ ϥΎτϴη Ϫϛ Ζγ΍ϮΧ ΪϳΎΑ ϰϨόϳ .Ζγ΍ϮΧ ΪϳΎΑ ΍έ εΩϮΟϭ Ϟλ΍ .ϢϨϜΑ ΪϳΎΑ έΎϛ Ϫ̩ ϥΎτϴη ϪΑ
ήϣ΍ Ϛϳ ϯέΎϤϴΑ Ϣϴ΋Ϯ̳ϰϣ Ζϗϭ Ϛϳ .Ζϔ̳ ΍έ ϦϴϤϫ ΪϳΎΑ Ϣϫ ϯέΎϤϴΑ ΏΎΑέΩ ΐϴΗήΗ ϦϴϤϫ ϪΑ Ϫϧ .Ϊϳίέϭ ϰΘγϭΩ ϭ΍ ΎΑ ΪϳΎΑ β̡ Ζγ΍ϮΧ ΪϳΎΑ
νήϋ ϡέ΍Ω ΪηΎΑ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ήϣ΍ Ϫϛ Ϧϳ΍ νήϓ ΎΑ .ΪηΎΒϧ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ έϮϣ΍ ϖϳΩΎμϣ ί΍ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϯέΎϤϴΑ ϪΘΒϟ΍ .Ζγ΍ ϯήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ
ϪΑ ϩΩήϛ ϰ̳Ϊϧί ζϴ̡ ϝΎγ ΖδϳϭΩ ϭ έ΍ΰϫ 3 ΍ΩϮΑ ϥϮ̩ ΪϴϳϮ̴Α Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ύ˷ϣ΍ Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ήϣ΍ ˬΪϣ΁ϰϣ Ϫϛ ΍ΩϮΑ ήψϧ ϪΑ .ϢϨϛϰϣ
ήϣ΍ Ϛϳ ϯέΎϤϴΑ Ϫϛ ΪϴϨϴΑϰϣ ΪϨϜΑ έϮϬχ ή̴ϳΩ ϝΎγ 3 Ϫϛ ϰϳΎϴϧΩ έΩ Ύϳ Ύϣ ίϭήϣ΍ ϯΎϴϧΩ έΩ Ϫϧ ϰϟϭ ϩΪϣ΁ϰϣ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ήϣ΍ εήψϧ
.Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ Ϫϛ ϯέΎϤϴΑ ϻΎΣ .Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϐΗ ήϣ΍ Ϛϳ ϯέΎϤϴΑ ˬϢϨϛϰϣ ΖΒΤλ ϡέ΍Ω νήϓ Ϧϳ΍ ΎΑ Ϧϣ ϰϟϭ .Ζδϴϧ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ
ϖϠόΗ ΍ΪΧ ϩΩ΍έ΍ ϰϨόϳ Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ϯέΎϤϴΑ ή̳΍Ϫϛ Ϧϳ΍ ϰϜϳ .Ωέ΍Ω ΎϨόϣ ϭΩ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ϮΧ ΪϳΎΒϧ Ύϳ Ζγ΍ϮΧ ΪϳΎΑ ϻΎΣ ΍έ ϯέΎϤϴΑ Ϟλ΍
ϡίϻ ήμϨϋ Ϛϳ Ϧϳ΍ Ζγ΍ ΖγέΩ Ϧϳ΍ .ΩϮθΑ ϡΪόϨϣ ϯέΎϤϴΑ Ϊϴϫ΍ϮΨΑ ΪϳΎΒϧ ΎϤη Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ Ϧϳ΍ ˬΪηΎΑ .ΪϧΎϤΑ ϯέΎϤϴΑ Ϧϳ΍ Ϫϛ ϪΘϓή̳
Ζγ΍ ϯέϮσ Ϧϳ΍ Ϫϛ ϻΎΣ Ύ˷ϣ΍ .ΪηΎΑ ϯέΎϤϴΑΎϫϥΎδϧ΍ Ύϣ ϰ̳Ϊϧί έΩ Ϫϛ Ζγ΍ ϡίϻ Ζγ΍ ϪΘηά̳ ΍ΪΧ ΖϤϜΣ έΩ Ϫϛ ϰϠϴϟΩ ήϫ ϪΑ .Ζγ΍ ϰ̳Ϊϧί
ΪϳΎΑ ϢϳΪη έΎϤϴΑ ή̳΍ Ύϳ ϭ .ϢϳϮθΑ έΎϤϴΑ Ϫϛ Ϧϳ΍ ΖϬΟ έΩ ϢϴϨϜΑ ϰόγ Ύϣ Ϫϛ Ϊϳ΁ϰϣήΑ Ϧϳ΍ ί΍ Ύϳ΁ ΪηΎΑ ϰ̳Ϊϧί έΩ ϯέΎϤϴΑ Ζγ΍ ϡίϻ Ϫϛ
ΩϮΟϭ Ϟλ΍ ϭ ϥΩήϜϧ έΎϜϧ΍ ΍έ ϯΰϴ̩ ΩϮΟϭ Ϟλ΍ ϯή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ .Ϊϳ΁ϰϤϧήΑ Ϧϳ΍ ί΍ ϥ΁ .ΩϮθϧ Ϟϳ΍Ϋ ϭ ϊϔΗήϣ ϥΎϣϯέΎϤϴΑ Ϫϛ ϢϴϨϜΑ ϰόγ
υΎΤϟ ϪΑ .Ζγ΍ ϯή̴ϳΩ ϥΎΘγ΍Ω Ϛϳ ϢϴϨϜΑ ϥ΁ ΩέϮϣ έΩ ϰηίέ΍ ΖΒΜϣ ϯέϭ΍ΩϪϛ Ϧϳ΍ ϭ Ζγ΍ ϥΎΘγ΍Ω Ϛϳ ˬϥΩϮΑ ϢϴϠδΗ ϥ΁ ϪΑ ΖΒδϧ ΍έ ϯΰϴ̩
Ϧϳ΍ ϪΑ .ϢϴϨϛ ΏΎϨΘΟ΍ ϯέΎϤϴΑ ί΍ έϭΪϘϤϟ΍ ϰΘΣ Ϫϛ ΩϮηϰϣ ϪϴλϮΗ Ύϣ ϪΑ ϰϗϼΧ΍ υΎΤϟ ϪΑ Ύ˷ϣ΍ Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧΏΎϨΘΟ΍ ε΍ ϯέΎϤϴΑ Ϛϳ̫ϮϟϮΘϧ΍
ϭ .Ωήϛ ΍ΪΟ ΍έ ϥΎθϔλ Ύϫήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ί΍ ΍έ Ύϫήϳά̡ήϴϴϐΗ ΩϮηϰϣ Ϧϴθϴ̡ ΕέϮλ ϪΑ Ύϳ΁ ˬϪϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϝ΍ϮΌγ ϝΎΣ .Ζγ΍ ϊϤΟ ϞΑΎϗ ΎϨόϣ
ˮϪϧ Ύϳ Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ϕ΍Ϊμϣ ϯΰϴ̩ Ϫ̩ ϭ Ζγ΍ ϯήϳά̡ήϴϴϐΗ ϕ΍Ϊμϣ ϯΰϴ̩ Ϫ̩ Ω΍Ω κϴΨθΗ
.ϢϨϛϰϣ νήϋ Ώ΍ϮΟ έΩ ΍έ ϪΘϜϧ ϭΩ ϩΪϨΑ
Ζγ΍ Ϧϣ ΩϮΧ ϰ̳Ϊϧί ϪΑήΠΗ ϡΎϤπϧ΍ ϪΑ ϥΎ̴Θηά̳ ϰ̳Ϊϧί ϪΑήΠΗ .Ωήϛ ϦϴϴόΗ ΩϮηϰϤϧ Ϧϴθϴ̡ ΕέϮμΑ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϝϭ΍ ϪΘϜϧ
΍έ ϰϳΎϫΰϴ̩ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΪϨϨϛϰϣ ΎϋΩ΍ ήΗϻΎΑ Ϧϳ΍ ί΍ ϰΘΣ ϭ .Ϊϧήϳά̡ήϴϴϐΗ ϰϳΎϫΰϴ̩ Ϫ̩ ϭ Ϊϧήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ϰϳΎϫΰϴ̩ Ϫ̩ Ϫϛ ΪϫΩϰϣ ϥΎθϧ Ϫϛ
ϩΪη ΚϋΎΑ ϭ ϰΑήΠΗ ϥϮϨϓ ϭ ϡϮϠϋ Ζϓήθϴ̡ .Ϣϴϧ΍ΪΑ εήϳά̡ήϴϴϐΗ ϥϻ΍ΎϫϥΎδϧ΍ Ύϣ ΪϨΘδϧ΍Ωϰϣ εήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ Ύ˱ όϗ΍ϭ ϝΎγ 2 ϯΎϬϧΎδϧ΍ Ϫϛ
Ϧϣ ήψϧ ϪΑ Ϣϫ ζϓήσ ϥ΁ ί΍ ϭ Ζγ΍ ήϳά̡ήϴϴϐΗ Ϫϧ ϢϴϨϴΑϰϣ ϥϻ΍ Ύϣ Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ Ϫϛ ΪϧΩήϛϰϣ ήϜϓ ΎϣΪϗ Ϫϛ Ύϫΰϴ̩ ϰϠϴΧ Ϫϛ Ζγ΍
ϪΑ Ϣϫ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ Ϫϛ ϢϴηΎΑ ϩΪϴϤϬϓ ϥϻ΍ Ύϣ ϰϟϭ Ζγ΍ ήϳά̡ήϴϴϐΗ ΪϧΩήϛϰϣ ήϜϓ ΎϣΪϗ Ϫϛ ΍έ ϯΰϴ̩ Ϛϳ Ζγ΍ ϦϜϤϣ .Ωέ΍Ω ϥΎϜϣ΍
ί΍ ϰπόΑ Ϫϛ ΪϧΩήϛϰϣ ήϜϓ Ϫϛ Ζγ΍ ϦϴϤϫ ϝΎϣ Ϣϳέ΍Ϊϧ ίϭήϣ΍ Ύϣ Ϫϛ ΪϨΘη΍Ω ΎϣΪϗ Ϫϛ ΎϬϳί΍Ωή̡Ύϴ̡ϮΗ΍ ί΍ ϯέΎϴδΑ ϼ
˱ Μϣ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ Ϧϣ ήψϧ
ϭ ΎϬϳί΍Ωή̡Ύϴ̡ϮΗ΍ ϥ΁ εϮΨΘγΩ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ .Ζδϴϧ ϰϧΪη Ϧϛ Ϫθϳέ ΎϫϦϳ΍ Ϫϛ Ϣϳ΍ϩΪϴϤϬϓ ϥϻ΍ ϰϟϭ Ωήϛ ϦϛϪθϳέ ϪόϣΎΟ έΩ ΩϮηϰϣ ΍έ έϮϣ΍

ϰμΨη ϪΑήΠΗ Ϣϫ ˬϪΑήΠΗ Ϧϳ΍ έΩ ϭ ˬϰΑήΠΗ ˬϦϴδ̡ ϼ
˱ ϣΎϛ Ζδϳήϣ΍ Ϫϛ ϡήϳά̡ϰϣ ϼ
˱ ϣΎϛ ΍έ ϪΘϜϧ Ϧϳ΍ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .ϢϳϮηϰϤϧ ΎϬϳέϭή̡ ϝΎϴΧ
ϕ΍Ϊμϣ Ύϳ ϭ ήϳά̡ήϴϴϐΗ ϕ΍Ϊμϣ ϯΰϴ̩ Ϫ̩ ϢϤϬϔΑ ϪϜϨϳ΍ έΩ Ϊϧ΍ϪΘη΍Ω ϥΎ̴Θηά̳ ϪϤϫ Ϫϛ ϯ΍ϪΑήΠΗ Ϣϫ ϭ - ϡήϤϋ ϝϮσ έΩ - Ϧϣ ΩϮΧ
ϪϠΌδϣ Ύϣ ΚΤΑ ΩέϮϣ ϪϠΌδϣ ϥϮ̩ ϪϛϦϳ΍ ϥ΁ ϭ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ Ϣϫ ϰϣϭΩ ϪΘϜϧ Ϧϳ΍ .ϢϨϛϰϣ ϝϮΒϗ ΍έ Ϧϳ΍ .Ωέ΍Ω ΖϴϠΧΪϣ ϼ
˱ ϣΎϛ Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ
ήϣϻ΍ βϔϧ ϰϓ ϰϳΎϫΰϴ̩ Ϫ̩ Ϫϛ Ζδϴϧ ϢϬϣ .Ζγ΍ ϢϨϜΑ ΪϳΎΑ Ϫ̩ ζϴϠλ΍ ϪϠΌδϣ Ϫϛ ϰδϛ ϯ΍ήΑ ΖϗϮϧ΁ (ΪϳΎϴΑ ϥΎΗΩΎϳ ή̳΍) .ΩϮΑ ϢϨϜΑ ΪϳΎΑ Ϫ̩
ΩϮΑΎϨΑ ϥϮ̩ .Ϊϧήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ϭ Ϊϧήϳά̡ ήϴϴϐΗ Ϧϣ ϰ̳Ϊϧί ϝϮσ έΩ ϰϳΎϫΰϴ̩ Ϫ̩ ϪϜϨϳ΍ .Ζδϴϧ ϢϬϣ Ϧϳ΍ .ΪϧήϳΪ̡ΎϧήϴϴϐΗ Ύϳ ήϳά̡ήϴϴϐΗ .ϝ΂ϤϟΎΑ ϭ
ϰ̳Ϊϧί 2 ϥήϗ έΩ ϥϻ΍ ή̳΍ Ϧϣ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ ˮΖδϴ̩ ζϳΎϨόϣ Ϊϴϧ΍Ωϰϣ Ζϗϭϥ΁ ϢϨϜΑ ΪϳΎΑ Ϫ̩ ϪΑ ΩϮθΑ ϑϮτόϣ ΎϬϨϳ΍ ϡΎϤΗ Ϫϛ
ϊτϘϣ Ϧϳ΍ έΩ Ϧϣ ϥϮ̩ ϥϻ΍ .Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϑϮθϜϣ εήϳά̡ήϴϴϐΗ ήϣ΍ Ϧϳ΍ 2á ϥήϗ έΩ Ϯϟϭ Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ Ϣϳ΍ήΑ ήϣ΍ ϥϼϓ ϭ .ϢϨϛϰϣ
ϥ΁ ϭ ϢϨϜΑ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ΎΑ ΪϳΎΑ ϪϠϣΎόϣ Ϫ̩ β̡ .Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ Ϣϳ΍ήΑ Ϧϳ΍ ϡέ΍Ω έ΍ήϗ ϥ΁ έΩ Ϫϛ ϰϟ΍ϮΣ΍ ϭ ωΎοϭ΍ ϭ ϰϧΎϣί ϰϧΎϜϣ
ήϳά̡ήϴϴϐΗ ϢϫΩϰϣ κϴΨθΗ .ϢϨϛϰϣ Ϊϴϛ΄Η ϯϭέ ϡέ΍Ω ϥ΁ ΎΑ Ϫϛ ϰΘϘΒγ ϥ΁ ΎΑ ϭ Ϫϧ΍ΪΠϣ ϭ ϪϧΎϗΩΎλ Ϣϳ΍ήΑ ϡΩϮΧ ϰ̳Ϊϧί ϝϮσ έΩ Ϫϛ ϰϳΎϫΰϴ̩
βϔϧ ϰϓ« Ϣϫ ϢϴϨϜΑ ϪΟϮΗ ΪϳΎΑ Ϊϴϗ ΎΗ ϭΩ ήϫ ϪΑ »ϝ΂ϤϟΎΑ ϭ ήϣϻ΍ βϔϧ ϰϓ« Ϯϟϭ ΪϨϛϰϣ κΨθϣ ΍ήϣ ϰΗΎϬΟ Ϧϳ΍ ϰ̳Ϊϧί Ϫϔϴχϭ Ϣϫ Ϧϳ΍ Ζγ΍
Ύϳ .Ϊϧ΍ϩΩϮΑ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ ˬΪηΎΑ ϡϮϠόϣ ΎϬϨϳ΍ .ΪηΎΑ ϩΩϮΑ ήϳά̡ήϴϴϐΗ Ϧϣ ϰ̳Ϊϧί ϝϮσ έΩ Ύϫΰϴ̩ ϰϠϴΧ Ζγ΍ ϦϜϤϣ »ϝ΂ϤϟΎΑ« Ϣϫ ϭ »ήϣϻ΍
ϭ ϊοϭ έΩ ϪθϴϤϫ Ϧϣ ϥϮ̩ .Ωέ΍Ϊϧ ϰτΑέ ή̴ϳΩ Ϧϣ ϢϨϜΑ ΪϳΎΑ Ϫ̩ ϪΑ ϰϟϭ .Ϊϧήϳά̡ ήϴϴϐΗ Ϫϛ ΩϮθΑ ϡϮϠόϣ ˬϩΩϮΑ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ Ϫϛ ϰϳΎϫΰϴ̩
ϩΪϴγέ Ϧϳ΍ ϪΑ ΖϳΪΟ ϪΑ ϪϧΎϗΩΎλ ϭ Ύ˱ όϗ΍ϭ ϭ ϩΩϮΑ ϰϧΪηΎϧ Ϧϛ Ϫθϳέ ΎϳέϻΎϣ Ϧϣ ϥΎϛΎϴϧ ϯ΍ήΑ ή̳΍ ΪϴϨϛ νήϓ ϼ
˱ Μϣ .ϢηΎΑ ϢϨϜΑ ΪϳΎΑ Ϫ̩ ϝΎΣ
Ϣϫ ϥΎη Ϫϔϴχϭ ϥ΁ .ΪϧΩήϛϰϣ Ζγ΍ ϰϧΪηΎϧ ϦϛϪθϳέ ΎϳέϻΎϣ ϪϜϨϳ΍ αΎγ΍ήΑ Ϫϛ ϰ̳Ϊϧί ϥΎϤϫ .Ωήϛ Ϧϛ Ϫθϳέ ΩϮηϰϤϧ ΍έ ΎϳέϻΎϣ Ϫϛ ΪϧΩϮΑ
ήϣ΍ Ϧϳ΍ ϪϜϨϳ΍ ϯΎπΘϗ΍ ϪΑ ˬϯή̴ϳΩ ϰ̳Ϊϧί ϩϮΤϧ Ϛϳ Ϧϣ .Ζγ΍ ϰϧΪη Ϧϛ Ϫθϳέ ΎϳέϻΎϣ Ϫϧ ϡ΍ϩΪϴϤϬϓ Ϫϛ Ϧϣ ϯ΍ήΑ ίϭήϣ΍ ϰϟϭ .ΩϮΑ
ϝϮΒϗ ϪϜϨϳ΍ Ϧϴϋ έΩ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ζγ΍ Ϧϣ ϪΘδϳΎη ϭ ϪΘδϳΎΑ ϯή̴ϳΩ ϰ̳Ϊϧί ϩϮΤϧ Ϛϳ ˬΪϨϛϰϣ ϩϮϠΟ ήϳά̡ήϴϴϐΗ ϡήψϧ ϪΑ Ύϫϥ΁ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ
Ϫϛ ΩϮηϰϣ ϑϮθϜϣ Ϧϣ ϰ̳Ϊϧί έΩ Ϫϛ ϦϴϤϫ .Ζη΍Ω ΍έ ϝ΂ϤϟΎΑ ϭ ϰϳΎϬϧ ϕΪλ ϪϏΪϏΩ ΪϳΎΒϧ ϰϠϴΧ ϰϟϭ Ζγ΍ ϰϨϴδ̡ ήϣ΍ Ϫϛ ϢϨϛϰϣ
ί΍ ϥΎϤϴ̳Ϊϧί ΩΎόΑ΍ ϪϴϘΑ έΩ Ϫϛ έϮτϧΎϤϫ Ϣϫ Ύϣ ΩϮΧ ϪΘΒϟ΍ .ΪϨϛϰϣ ΖϳΎϔϛ ϦϴϤϫ ˬΖγ΍ ήϳά̡ήϴϴϐΗ Ϫϛ ΩϮηϰϣ ϑϮθϜϣ Ύϳ ϭ Ζγ΍ ήϳά̡ΎϧήϴϴϐΗ
ϭ .ϢϴηΎΑ ϩΩϮϣί΁ ΍έ ζϧΎϜϳ ϥΎϜϳ ΪϳΎΑ ϥΎϣΩϮΧ .ϢϴϨϛϰϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥ΍ή̴ϳΩ ΏέΎΠΗ ί΍ Ϣϫ ΎΠϨϳ΍ .ϢϴϨϛϰϣ ϩΩΎϔΘγ΍ Ϣϫ ϥ΍ή̴ϳΩ ϰ̳Ϊϧί ΏέΎΠΗ
.ϢϨϜΑ ϞϤϋ ΪϳΎΑ Ϫϛ ϯΰϴ̩ ϥ΁ ϪΑ ϡ΍ϩΩήϛ ϞϤϋ ϊϗ΍ϭ έΩ ϡήϴ̴Α έΎϛ ϪΑ Ϣϫ ΍έ ϥ΍ή̴ϳΩ ϯΎϫϩΩϮϣί΁ ή̳΍
ΩϮηϰϣ ήΗϖϴϤϋ ζΘϳϮϨόϣ Ϫϛ ϰδϛ ήϫ Ϫϛ Ϧϳ΍ Ϣϫ ϭ Ζγ΍ ήΗωΎϓΩ ϞΑΎϗ ϰϘτϨϣ ήψϧ ί΍ κΨθΘϣήϴϏ ϯ΍ΪΧ Ϊγέϰϣ ήψϧ ϪΑ ϪϜϨϳ΍ 4.
Ϣϫ έΎΒϨϳ΍ ϭ ϡ΍ϩΩήϛ νήϋ Ϣϫ ϼ
˱ Βϗ Ϫϛ ϯ΍ϪΘϜϧ Ϛϳ ΎϬΘϨϣ .ϡέ΍Ω ϝϮΒϗ Ϧϣ ΍έ Ϧϳ΍ ˭ ΪϨϛϰϣ ΍Ϊϴ̡ ζϳ΍ή̳ ϯ΍ΪΧ Ϧϳ΍ ϪΑ ΩΎϘΘϋ΍ ϯϮγ ϪΑ ήΘθϴΑ
ϥ΁ ϪΑ Ϫϛ ϯή̴ϧϥΎϬΟ ΚϴΣ ϪΑ ϰϫΎ̳ ϭ .Ϊϳ΁ϰϣ ΏΎδΣ ϪΑ ϯϮϨόϣ ζ̴Ϩϫ΁ ϭ Ϊμϗ ΚϴΣ ϪΑ ϯϮϨόϣ ϥΎδϧ΍ ϰϫΎ̳ ΪϴϨϴΒΑ .ϢϨϛϰϣ έ΍ήϜΗ
ϯϮϨόϣ ϥΎδϧ΍ ϦδΣ ϢϳϮ̳ϰϣ Ϧϣ Ζϗϭ Ϛϳ ΪϴϨϴΒΑ .Ωήϛ ϚϴϜϔΗ Ϣϫ ί΍ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ ΪϳΎΑ ΍έ ΎΗ ϭΩ Ϧϳ΍ .Ϊϳ΁ϰϣ ΏΎδΣ ϪΑ ϯϮϨόϣ Ζγ΍ϩΪϴγέ
Ϫϛ Ζγ΍ ϩΩήϛ Ζϴϧ ϭ ϡΰϋ ˬ̲Ϩϫ΁ ˬΪμϗ ϰϨόϳ ϢϳϮ̳ϰϣ ϯϮϨόϣ ϥΎδϧ΍ Ϫϛ ϦδΣ ϪΑ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϡΩ΍ήϣ ϭ Ζγ΍ ϯΩΎϣ ϥΎδϧ΍ ϦϴδΣ .Ζγ΍
ϭ Ζγ΍ ϩΩ΍Ω Ύοέ ΩϮΟϮϣ ϊοϭ ϪΑ ϥ΁ .Ϣϧ΍ΩϰϤϧ ζϳϮϨόϣ ΍έ ϭ΍ ϼ
˱ Μϣ Ϫϛ ϰϨϴδΣ ϥ΁ ϰϟϭ .ΪϨϜΑ ΖϛήΣ ϰλΎΧ ϯϮγ ϭ ΖϤγ ϪΑ ϰ̳Ϊϧί έΩ
ϰϨόϳ .ϢϳϭήΑ ϩήΧϻΎΑ ϭ ϢϳέϭΎϴΑ Ϣϫ ήγ ΍έ ϰ̳Ϊϧί ϪΗϭήγ ϪϴϘΑ ϞΜϣ ...ϭ ΕϮϬη ϭ Ώ΍ϮΧ ϭ έϮΧ έΩ ϭ ϢϴϣΎηΎϴΑ ϭ ϢϳέϮΨΑ Ϫϛ Ζγ΍ ϪΘϔ̳
ΎΠϨϳ΍ έΩ .ϯϮϨόϣ ϢϳϮ̳ϰϣ ϥ΁ ϪΑ ϭ ϯΩΎϣ ϢϳϮ̳ϰϣ Ϧϳ΍ ϪΑ Ζϗϭϥ΁ ˬϩΩ΍Ω ϦΗ ϝ΍άΘΑ΍ ϪΑ ϼ
˱ Μϣ ϰΘϤϴϨϏ ϡΩ ϰϋϮϧ ϪΑ ϢϴηΎΑ εϮΧ ϰϋϮϧ ϪΑ
ϥ΁ ϭ Ζγ΍ ϯϮϨόϣ Ωέ΍Ω ϯΪμϗ ϥϮ̪Ϥϫ Ϛϳ Ϧϳ΍ ϢϳϮ̳ϰϣ ϭ .ϡΩήϛ κΨθϣ ̲Ϩϫ΁ ϭ Ϊμϗ ΚϴΣ ϪΑ Ϧϣ ΍έ ϯΩΎϣ ϭ ϯϮϨόϣ .ΪϴϨϜΑ ΖϗΩή̳΍
ϰϟϭ΍ Ϊμϗ ϭ Ϫϴϟϭ΍ ΐϠσ ϥ΁ ϪΑ Ζγ΍ ϯΩΎϣ Ύϳ ϯϮϨόϣ ϰδϛ ϢϳϮ̳ϰϣ ϰΘϗϭ Ϫϛ Ζδϫ Ϣϫ ϰϫΎ̳ Ύϣ΍ .Ζγ΍ ϯΩΎϣ Ωέ΍Ϊϧ ϯΪμϗ ϥϮ̪Ϥϫ Ϛϳ
ϯή̴ϧϥΎϬΟ Ϧϳ΍ Ϫϛ ϩΪϴγέ ϯή̴ϧϥΎϬΟ Ϛϳ ϪΑ ϻΎΣ ˬϩΩήϛ ΍Ϊϴ̡ ϰΗϻΎϤϜΘγ΍ ˬϩΩήϛ ϖϳήσ ϰσ ϩΩήϛ ϙϮϠγϭήϴγ ϪϛϦϳ΍ ϪΑ .ϡέ΍Ϊϧ ϪΟϮΗ
Ζγ΍ Ϧϳ΍ ήΑ ϡΩΎϘΘϋ΍ Ϧϣ .Ζγ΍ ϡϭΩ ΚϴΣ Ϧϳ΍ ϩΩήϛ ΍Ϊϴ̡ ΖγΩ ϰΘϓήόϣ ϯΎϫϪϔϟΆϣ Ϛϳ ϪΑ .ή̴ϳΩ ϥΎδϧ΍ ϥ΁ ϯή̴ϧϥΎϬΟ ϥ΁ ΎΑ Ζγ΍ ΕϭΎϔΘϣ
κΨη ϯ΍ΪΧ ϪΑ Ύ˱όϗ΍ϭ ϯϮϨόϣ ϡϭΩ ϯΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϥΎϬΟ ϥΎϳϮϨόϣ ΐϟΎϏ Ϊϳ΁ϰϣ ϡήψϧ ϪΑ ˬϢϴϨϜΑ ϩΎ̴ϧ Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ϡϭΩ ΚϴΣ Ϧϳ΍ ί΍ ή̳΍ Ϫϛ
Ϫϛ ϢϳϮ̴Α ΪϳΎΑ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϊϳ΁ϰϣ ϡήψϧ ϪΑ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ .ϡέ΍Ω ϝϮΒϗ ΍έ Ϧϳ΍ .Ϊϧέ΍Ω ΩΎϘΘϋ΍ κΨθΘϣήϴϏ ϯ΍ΪΧ Ϛϳ ϪΑ .Ϊϧέ΍Ϊϧ ΩΎϘΘϋ΍ κΨθΘϣ
ϡϭΩ ϯΎϨόϣ ϪΑ ϯϮϨόϣ Ύϣ΍ .ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ ΩΎϘΘϋ΍ ΎΗ .Ζγ΍ ήΗέΎ̳ίΎγ ϰμΨη κΨθΘϣήϴϏ ϯ΍ΪΧ ϪΑ ΩΎϘΘϋ΍ΎΑ ϥΩϮΑ ϯϮϨόϣ
Ϟ΋Ύϗ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ Ϣϫ Ϊϧ΍ϮΗϰϣ ϭ ΪηΎΑ Ϟ΋Ύϗ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗϰϣ ϝϭ΍ ϯΎϨόϣ ϪΑ ϯϮϨόϣ Ϫϧή̳ ϭ ϢϴϳϮ̳ϰϣ
.ΪηΎΒϧ
Ϧϳ΍ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ΖϟΎΧΩ ϰδϨΟ ϩΰϳήϏ ϥ΁ έΩ Ϫϛ ϯΩϮΟϮϣ Ϛϳ ϪΑ ΖΒΤϣ ϰϨόϳ .ϢϴϨϛϰϣ ϢϬϓ ϖθϋ ί΍ Ύϣ Ϫϛ ϰϳΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϖθϋ á.
Ϛϳ ϪΑ ϥΎδϧ΍ ή̳΍ ϰΘΣ .Ωήϴ̳ϰϣ ϖϠόΗ (έ΍ϭ ϥΎδϧ΍) ϰμΨη κΨθΘϣ ΩϮΟϮϣ ήΑ ϩϭϼϋ ϭ Ζγ΍ κΨθΘϣ ΩϮΟϮϣ Ϛϳ ϪΑ ϪθϴϤϫ ΖΒΤϣ
Ϛϳ .Ζγ΍ Ϟ΋Ύϗ ΖϴμΨη Ϛϳ Ύ˱όϗ΍ϭ Ϟ̳ ϯ΍ήΑ ΩϮηϰϣ ΎϓϮϜη ϭ΍ έΩ ϖθϋ Ϫϛ ϰΗΎψΤϟ ϥ΁ έΩ ˭Ωήϛ ΍Ϊϴ̡ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϖθϋ Ϣϫ Ϟ̳ Ύϳ ϪϤδΠϣ
ϭΩ Ϧϳ΍ Ϟϗ΍ϻ .ϩΩ΍έ΍ Ϣϫ Ωέ΍Ω ϢϠϋ Ϣϫ Ϟ̳ ˬΕΎψΤϟ ϥ΁ ϯϮΗ ΪϨϛϰϣ αΎδΣ΍ .ΪϨϛϰϤϧ ζγΎδΣ΍ ΕΎψΤϟ ϥ΁ ϯϮΗ έϮόη ϰΑ ϭ βΣϰΑ ΩϮΟϮϣ
ΖΒΤλ ϥΎθϜγϭήϋ ϪΑΪϨϨϛϰϣ ωϭήη ϰΘϗϭ ΎϫϪ̪Α ˬΎϫϪ̪Α ϞΜϣ ΖγέΩ ϯΰϴ̩ ήϫ έΩ ˬϪϤδΠϣ ϥ΁ έΩ ̠̩ ϪϜΗ ϥ΁ έΩ Ϟ̳ ϥ΁ έΩ ΍έ ΎΗ

ϩΩ΍έ΍ ϭ ϢϠϋ ϯ΍έ΍Ω ΩϮΟϮϣ Ϛϳ ΎΑ ΪϨϨϛϰϣ ϥΎϤ̳ Ύ˱ όϗ΍ϭ ˬΕΎψΤϟ ϥ΁ ϯϮΗ Ϫϛ ˬϥΩήϛ εί΍Ϯϧ ϥ΁ ϪΑ ϥΪϳίέϭ ήϬϣ ϭ ϥΩήϛ Ϯ̴Θϔ̳ ϭ ϥΩήϛ
Ϧϣ ήψϧ ϪΑ Ϧϳ΍ ΐΧ .Ζγ΍ Ρήσ ϞΑΎϗ ζϳ΍ήΑ ΪϨϳ΁ΪΑ ϭ ΪϨϳΎηϮΧ ˬΖγ΍ϮΧ ϩΩ΍έ΍ Ϣϫ ϭ ˬΩέ΍Ω ϢϬϓ ϭ ζϧ΍Ω ˬϢϠϋ Ϣϫ Ϫϛ .Ϊϧέ΍Ω έΎϛϭήγ
ϩΩ΍έ΍ ϭ ϢϠϋ Ϟϗ΍ϻ ϯ΍έ΍Ω ΍έ ϭ΍ Ϫϛ ϢϳίέϮΑ ϖθϋ Ϣϴϧ΍ϮΗϰϣ ϯΩϮΟϮϣ ϪΑ Ύϣ ΎϬϘθϋ ϪϤϫ έΩ .Ζγ΍ έϮσϦϴϤϫ Ύ˱ όϗ΍ϭ ΎϬϘθϋ ϪϤϫ Ϊϳ΁ϰϣ
Ϧϳ΍ ί΍ .ϡέ΍Ω ϝϮΒϗ Ϧϣ ΍έ Ϧϳ΍ .ΪηΎΑ έ΍ϭ ϥΎδϧ΍ ϰμΨη κΨθΘϣ ΩϮΟϮϣ ΪϳΎΑ ΖϗϮϧ΁ .Ϣϴϧ΍ΪΑ ϩΩ΍έ΍ ϭ ϢϠϋ ϯ΍έ΍Ω Ϣϴϫ΍ϮΨΑ ή̳΍ ϭ .Ϣϴϧ΍ΪΑ
ΩϮΟϮϣ Ϛϳ ΍έ ΍ΪΧ ΕΎΟΎϨϣ ϭΎϋΩ ΕΎψΤϟ ϥ΁ ϯϮΗ Ύ˱ ϓΎμϧ΍ ΪϳΎϴΑ ζϴ̡ ϥΎϤϳ΍ήΑ ΕΎΟΎϨϣ ϭ ΎϋΩ εϮΧ ϝΎΣ Ϛϳ ή̳΍ ΎϫΎϣ Ϫϛ Ζδϫ Ϣϫ υΎΤϟ
Ύ˱όϗ΍ϭ Ϫϛ ΪϳϮ̴Α Ύϣ ϪΑ ϥΎϣ Ε΍ήϜϔΗ ϭ Εϼϣ΄Η ϪδϠΟ ϥ΁ ί΍ ΪόΑ Ύϳ ΕΎΟΎϨϣ ϭ ΎϋΩ ϪδϠΟ ϥ΁ ί΍ ϞΒϗ Ζγ΍ ϦϜϤϣ .Ϣϴϧ΍Ωϰϣ ϰμΨη κΨθΘϣ
ίΎϴϧ ϭ ί΍έ ϭ ΕΎΟΎϨϣ ϭ ΎϋΩ ϪψΤϟ ϥ΁ έΩ Ϟϗ΍ϻ Ύϣ΍ ϢϴγήΑ ΎΟϦϳ΍ ϪΑ Ύ˱ όϗ΍ϭ Ζγ΍ ϦϜϤϣ .Ζδϴϧ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ έΩ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ
.ϢϴΘδϫ Ϟ΋Ύϗ ϰϫΎ̳ΪϳΩ ϥϮ̪Ϥϫ Ϛϳ ΍ΪΧ ϯ΍ήΑ Ύ˱ όϗ΍ϭ
΢ο΍ϭ ϰϠϴΧ ϝΎΜϣ .ΪϫΩϰϣ ϰΘϳϮϫ ήϴϴϐΗ Ϛϳ ςϘϓ ΩϭέϰϤϧ ϦϴΑ ί΍ ϥΎθϘθϋ ΎϫϦϳ΍ .ΪϨΘδϴϧ Ϟ΋Ύϗ ϰμΨηήϴϏ κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ Ϫϛ ϰϧΎδϛ
ϩήϘϓ 28 ί΍ ϰϜϳ .Ζδϴϧ Ϟ΋Ύϗ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑϪϛ Ϧϳ΍ έΩ Ζη΍Ω ΢ϳήμΗ ϭ ΩϮΑ ήμϣ ˬΕέΎϬϛ΍ ήΘδϳΎϣ .ϢϧΰΑ ΎϤη ϯ΍ήΑ
ϪΑ ϪϤϫ Ϧϳ΍ ΎΑ Ύ˷ϣ΍ .ϢΘδϴϧ Ϟ΋Ύϗ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ Ϧϣ Ζϔ̳ϰϣ Ϫϛ ΩϮΑ ϦϴϤϫ Ϊη ήϴϔϜΗ Ε΍ΩΎϘΘϋ΍ ϥ΁ ήσΎΨΑ ϊϗ΍ϭ έΩ Ϫϛ ϯΩΎϘΘϋ΍
ϥΎϬΟ Ϟϛ ϪΑ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϪΑ .ΪϫΩϰϣ ΖγΩ ί΍ ΍ήϧ΁ ϰδϛ ϰΘϗϭ ϊϗ΍ϭ έΩ Ζγ΍ Ϟ΋Ύϗ ΩΎϘΘϋ΍ Ϧϳ΍ ϪΑ ˮΖγ΍ Ϟ΋Ύϗ ϖθϋ ϪΑ έϮΟ Ϫ̩ .Ζγ΍ Ϟ΋Ύϗ ϖθϋ
ΐΣ ϖϠόΘϣ ϊϗ΍ϭ έΩ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ϟϛ Ύ˷ϣ΍ .Ζδϴϧ Ε΍ΩϮΟϮϣ ήϳΎγ Ω΍Ϊϋ΍ έΩ ϭ Ε΍ΩϮΟϮϣ ί΍ ϯΩϮΟϮϣ ή̴ϳΩ ϪΘΒϟ΍ .ΩϮηϰϣ ΍ΪΧ ΎϳϮ̳ ϰΘδϫ
ή̴ϳΩ .Ζγ΍ έϮΠϨϳ΍ Ύ˱όϗ΍ϭ ϻ΍ϭ .ϢϴϨϜΑ ΍ΪΧ ΐΣ ϪΑ ήϴΒόΗ ϪΤϣΎδϣ ϪΑ Ϣϴϧ΍ϮΗϰϣ ΍έ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ϟϛ ϪΑ ΍έ ϭ΍ ΐΣ ϭ .Ωήϴ̳ϰϣ έ΍ήϗ ϭ΍
ϪΑ ϰΘΣ .ϡέ΍Ω ΖΒΤϣ ΕΎΗΎΒϧ ϭ ΕΎϧ΍ϮϴΣ ϭ ΎϫϥΎδϧ΍ ϪϤϫ ϪΑ Ϧϣ ΕέϮλ ϥ΁ έΩ ϊϗ΍ϭ έΩ ϰϨόϳ .Ζγ΍ ϯή̴ϳΩ ΩϮΟϮϣ Ϛϳ Ζϔ̳ ΩϮηϰϤϧ
.Ωήϴ̳ϰϣ ΕέϮλ ϰΘΣ Ε΍ΩΎϤΟ ϭ Ϧϣ ϦϴΑ ϯϮϨόϣ ϭ ϰϧΎΣϭέ ϯ̫ήϧ΍ ϞΑΎϘΘϣ ϝΎϘΘϧ΍ Ϫϛ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ϪΑ ϰΘΣ .ϡίέϭϰϣ ΖΒΤϣ Ε΍ΩΎϤΟ
Ϣϫ΍ϮΧϰϣ ϰϟϭ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϯή̴ϳΩ ΰϴ̩ ή̴ϳΩ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ϰϟϭ .Ζδϫ Ϣϫ ζϳΎϣί΁ ϭ ϪϴΟϮΗ ϞΑΎϗ ϥΎθϴπόΑ ϭ Ωέ΍Ω ϥΎϜϣ΍ ΎϬϨϳ΍ ϪϤϫ
ΖΒΤϣ Ϛϳ ϰϟϭ Ωϭέϰϣ ΖγΩ ί΍ .ΪϨϜϧ ΍Ϊϴ̡ ϦϴθϧΎΟ ˬΖϓέ ΖγΩ ί΍ ϰΘϗϭ Ϫϛ .Ζδϴϧ ϰϨϴθϧΎΟϰΑ ΖΒΤϣ ˬΖΒΤϣ ϥ΁ Ϫϛ ϢϨϜΑ νήϋ ΍έ Ϧϳ΍
ϪϧϮϤϧ .Ωέ΍Ω ϥΎϜϣ΍ ϼ
˱ ϣΎϛ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ ϭ ΪϧΩήϛϰϣ ϩΎ̴ϧ ΍έ ϥΎϬΟ ϯέϮΠϨϳ΍ ΕέΎϬϛ΍ ήΘδϳΎϣ ϝΎΜϣ΍ .ΩϮηϰϣ ΖΒΤϣ ϥ΁ ϦϴθϧΎΟ ϯή̴ϳΩ
΢ϳήμΗ ϭΩ ήϫ έΩ ϭ .ϡέΩ΍ήΑ ϡΩήϣ ϪϤϫ έΩ Ϣϫ ϭ Ζγ΍ ϩΩήϛ ΢ϳήμΗ Ϧϣ ΐϫάϣ Ζγ΍ Ϧϳ΍ έΩ Ϣϫ εΩϮΧ ϯΪϧΎ̳ .Ζγ΍ ϯΪϧΎ̳ ΩϮΧ ζΑϮΧ
ϰϳΎΟ έΩ ΍έ εή̴ϳΩ ϯΎϬΘΒΤϣ ϻΎΣ .Ωίέϭϰϣ ΖΒΤϣΎϫϥΎδϧ΍ ϪϤϫ ϪΑ ΐΧ ϰϟϭ .Ζδϴϧ Ϟ΋Ύϗ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ Ϫϛ ΪϨϛϰϣ
ϯ΍ΪΧ ϪΑ ϰΘϗϭ ˬϢγή̡ϰϣ ΎϤη ί΍ Ϧϣ .ΪηΎΑ ε΍ϰ̳Ϊϧί ϙήΤϣ Ϊϧ΍ϮΗϰϣ ΎϫϥΎδϧ΍ ϪϤϫ ϪΑ ζΘΒΤϣ Ϧϣ ϥΎϤ̳ ϪΑ ϻ΍ ϭ ϩΩήϜϧ ΢ϳήμΗ
Ϫ̩ ϰϟϭ .Ϊϳ΁ϰϤϧ ΎϤη έ΍ΪϳΩ ϭ ΕΎϗϼϣ ΍ΪΧ ϥ΁ Ύϳ ˬΪϳϭέϰϤϧ ΍ΪΧ ϥ΁ έ΍ΪϳΩ ϭ ΕΎϗϼϣ ϪΑ ϥΎΗΩϮΧ Ϫϛ ϰϫΎ̳ ˬΪϴϠ΋Ύϗ ϰμΨη ϭ κΨθΘϣ
ˬΪϴϠ΋Ύϗ ϰΟΎΘϨΘγ΍ ϭ ϢϴϘΘδϣήϴϏ ΕέϮμΑ ίΎΑ Ϣϫ ΎΠϨϳ΍ ΍έ ζϫΩ ϭΩ΍Ω ϊϗ΍ϭ έΩ ΎϤη ˮΩέ΍Ω ΩϮΟϭ ζϫΩ ϭ Ω΍Ω ΪϴϨϛϰϣ αΎδΣ΍ ίϮϨϫ ϯέϮΟ
ϞΜϣ Ζγ΍ Ϟ΋Ύϗ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ Ϫϛ Ϣϫ ϰϣΩ΁ ϊϗ΍ϭ έΩ ϰϨόϳ ˬϰσϭήη Ϫϛ ϢϨϛϰϣ νήϋ ϭ .Ϫτγ΍ϭϰΑ ϭ ϢϴϘΘδϣ ΕέϮλ ϪΑ Ϫϧ
ϦΑ΍ ϰϠϋ ΍έ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ Ϧϳ΍ . ϯή̴ϳΩ βϛ ήϫ Ύϳ ΪϨϠ΋Ύϗ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ ήΘθϴΑ Ϧϣ ϥΎϤ̳ ϪΑ Ϫϛ ˬΐϟΎτϴΑ΍ϦΑ΍ϰϠϋ
Ϣϫ ΎΠϨϳ΍ Ύϳ ΪϨϴΑϰϣ ΍έ ΍ΪΧ ΩϮΧ .ΪϨϛϰϣ ϙέΩ ϯέϮΟ Ϫ̩ Ύ˱όϗ΍ϭ ΍έ ΩϮΟϭ ΎϬϧΎδΣ΍ ϭ ΎϬθϫΩ ϭ Ω΍Ω Ζγ΍ Ϟ΋Ύϗ ζϬΑ Ϫϛ ϰδϛ ήϫ Ύϳ ΐϟΎτϴΑ΍
ϭ΍ ϩΩ΍Ω ˮϪϴϛ ϩΩ΍Ω Ϧϳ΍ Ϫϛ ΪϨϛϰϣ ήϴδϔΗ .Ωήϴ̳ϰϣ ΕέϮλ ϰΟΎΘϨΘγ΍ ϞϤϋ Ϛϳ ϰϨόϳ .ΪϨϛϰϣ ήϴδϔΗ ˬΪϨϛϰϣ ΖϓΎϳέΩ ΍έ Ϫ̩ ήϫ ϊϗ΍ϭ έΩ ίΎΑ
ΎϫϦϴϤϫ .ΪϨϛϰϣ ϰϘϠΗ ϭ΍ ϩΩ΍Ω ΍έ ζϳΎϣί΁ Ϛϳ ί΍ ζϧΪϣ΁ ϥϭήϴΑ ϖϓϮϣ .ΪϨϛϰϣ ϰϘϠΗ ϭ΍ ϩΩ΍Ω ˬϯέΎϤϴΑ ί΍ ΍έ εΪϧίήϓ Ύϳ εΩϮΧ ˯Ύϔη .Ζγ΍
ϢϴϠ΋Ύϗ ϰμΨηήϴϏ ϭ κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ Ϣϫ ϰΘϗϭ ΍έ ϰϘϠΗ Ϧϳ΍ ˬΪηΎΑ ϰϘϠΗ ήΑΎϨΑ ή̳΍ ϢϳϮ̳ϰϣ Ϧϣ ΐΧ .ΪϨϛϰϣ ϰϘϠΗ ϭ΍ ζϫΩ ϭ Ω΍Ω ΍έ
΍έ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϰδϛ ή̳΍Ϫϛ Ϧϳ΍ Ϯ̳ ˬϥ΁ ϭ ΩϮηϰϣ Ωέ΍Ω ϯϮϗ ϝΎϜη΍ Ϫϛ ΖδϫΎΟ Ϛϳ Ύ˷ϣ΍ .ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ω Ϣϴϧ΍ϮΗϰϣ ϥΎϧϮ̪Ϥϫ
Ϧϣ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ Ζϗϭϥ΁ .ΪϨϜΑ ΩϮϬη !Ϫϧ .ΪϨϜΑ ήϴΒόΗϭ ήϴδϔΗ ϭ ΝΎΘϨΘγ΍ Ϫϛ Ϧϳ΍ Ϫϧ .ΪϨϛ ΩϮϬη Ϣϫ ΍έ ϭ΍ ϝΎπϓ΍ ϭ ϡΎόϧ΍ ϭ .ΪϨϛΩϮϬη
Ϫϛ ΪηϮΟϰϣ ˬϩΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϝΎπϓ΍ ϭ ϡΎόϧ΍ Ϫϛ ϰδϛ Ϧϳ΍ ϪΑ ˬϞπϔϣ ˬϢόϨϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ΖΒδϧ ϡΩ΁ ϥϭέΩ έΩ ϰϘθϋ Ϛϳ ΎΠϨϳ΍ Ϫϛ ϡέ΍Ω ϝϮΒϗ
ϯ΍ΪΧ ϰμΨη Ϛϳ ˬϢϳϮ̴Α Ϫϛ ϡέ΍Ϊϧ ύ΍ήγ ΍έ ϯΰϴ̩ ϥϮ̪Ϥϫ Ϧϣ ϰϟϭ .ΪηϮΟϰϤϧ ϰμΨηήϴϏ κΨθΘϣήϴϏ ϯ΍ΪΧ Ϛϳ ϪΑ ΖΒδϧ
.ϢϫΩϰϣ ϖΣ ΎϤη ϪΑ Ϣϫ Ϧϣ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΩϮΟϭ Ύ˱ όϗ΍ϭ ή̳΍ ϰϟϭ .ϡέ΍Ϊϧ ύ΍ήγ Ϧϣ .ϩΩήϛ ΩϮϬη ϝΎπϓ΍ ϭ ϡΎόϧ΍ ϝΎΣ έΩ ΍έ ϰμΨη κΨθΘϣ
Ϣϫ ΎΠϨϳ΍ ϭ ϢηΎΑ ϩΩήϛ ϯήϴΒόΗ ϯή̴ϳΩ ϯΎΟ έΩ ΪϳΎη Ϧϣ ϭ .ΪηϮΟϰϣ ϖθϋ ϥ΁ ί΍ ήΘθϴΑ ϰϘθϋ Ϛϳ Ϊϳ΁ϰϣ ϡήψϧ ϪΑ Ϧϣ ΎΠϨϳ΍ έΩ Ϫϛ
κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ Ϫϧ .ΪϨϠ΋Ύϗ ϰμΨηήϴϏ κΨθΘϣήϴϏ ϯ΍ΪΧ ϪΑ ϰϨόϳ ˬΪϨϠ΋Ύϗ ΩϮΟϭ ΕΪΣϭ ϪΑ Ϫϛ ϰϧΎδϛ ˬΪϳ΁ϰϣ ϡήψϧ ϪΑ Ϧϣ Ϫϛ ϢϳϮ̳ϰϣ
ϰϟϭ .Ζγ΍ ήΘϘϴϤϋ ϪΘΒϟ΍ ˬΖγ΍ ϯ΍ϩΪϋϭ Ϣϛ ϖθϋ Ϛϳ ϰϨόϳ .Ωέ΍Ω ήΘϤϛ ϰθΨΑ ΪϳϮϧ ϰϟϭ .Ωέ΍Ω ϯήΘθϴΑ ϖϤϋ ˬϥΎθϘθϋ ΎϬϨϳ΍ ˬϰμΨη
ϕϮθόϣ ί΍ Ϫ̩ ήϫ Ϧϣ ϰϨόϳ .ΩϮηϰϣ ήΗϖϴϤϋ ˬΩήϴ̴Α ΕέϮλ ήΘϤϛ ΪΘγ ϭΩ΍Ω εέΩ Ϫ̩ ήϫ ϖθϋ ϥϮ̩ ˮΖγ΍ ήΗϖϴϤϋ ΍ή̩ Ϊϴϧ΍Ωϰϣ
Ϫϛ ϰϗϮθόϣ ϪΑ ΖΒδϧ ϢϘθϋ ή̳΍ β̡ .ΪϧΎϤΑ υϮϔΤϣ ϢϘθϋ ή̳΍ ϪΘΒϟ΍ .Ζγ΍ ήΘϘϴϤϋ ϢϘθϋ ΪϧΎϤΑ υϮϔΤϣ ϢϘθϋ ή̳΍ ˬϡήϴ̴Α ήΘϤϛ ϪϳΪϫ
Ϫϛ ϰϧΎδϛ ϑϼΧήΑ .Ζγ΍ ήΘϤϛ ε΍ ϰθΨΑ ΪϳϮϧ Ύ˷ϣ΍ .Ζγ΍ ήΗϖϴϤϋ ˬΪϧΎϤΑ υϮϔΤϣ .ϢϨϛϰϤϧ αΎδΣ΍ ϭ΍ ί΍ ϰθϫΩ ϢϨϛϰϤϧ ΖϓΎϳέΩ ϯ΍ϪϳΪϫ
ί΍ ΪϨϛϰϤϧ αΎδΣ΍ ϡΩ΁ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϞϴϟΪΑ .Ζγ΍ ήΘθϴΑ ε΍ ϰθΨΑ ΪϳϮϧ ϰϟϭ ϖϤϋ Ϣϛ ˬϥΎθϘθϋ ΎϬϨϳ΍ Ϫϛ .ΪϨϠ΋Ύϗ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ

εϮΧ ήϫΎψΑ ζϫΩ ΕέϮμΑ Ϫ̩ ϻΎΣ .ΪϨϜΑ ΖϓΎϳέΩ ϯΰϴ̩ ϕϮθόϣ ί΍ ϪθϴϤϫ ΪϳΎΑ ϡΩ΁ .ΪϨϛϰϣ ΖϓΎϳέΩ Ωέ΍Ω ϯΰϴ̩ ϰμΨθΘϣ ΩϮΟϮϣ
.ΪϨϳ΁ εϮΧΎϧ ήϫΎχ ϪΑ ζϫΩ ϰΘΣ Ύϳ ΪϨϳ΁
ϰϠϴϣ ΩϮΑ ζϧ΍ή̴ϳΩ ΎΑ ή̳΍
ϰϠϴϟ ΖδϜθΑ ΍ήϣ ϑήχ ΍ή̩
έϮΟϦϴϤϫ ΎϫϰπόΑ Ϣϫ ΍έ »˯ϻϮϠϟ ˯ϼΒϟ΍« .ΪϨϳ΁ εϮΧΎϧ ζϫΩ ϰΘΣ .Ωέ΍Ω Ϧϣ ϪΑ ϰϠϴϣ Ϛϳ Ϫϛ ϢϬϓϰϣ ˬΖδϜθΑ ΍ήϣ ϑήχ Ϫϛ ϦϴϤϫ
ΏΎτΧ ϭ ΏΎΘϋ ϻΎΣ .Ωέ΍Ω ϮΘΑ ϯήγϭήγ Ϛϳ ˬϰλΎΧ ήψϧ Ϛϳ ϭ΍ ˬϪϛ Ϧϳ΍ ήσΎΨΑ ΪϨΘϔ̳ .˯ϻϮϠϟ ˯ϼΒϟ΍ ϯέϮΟ Ϫ̩ :ΪϨΘϔ̳ .ΪϧΩήϛϰϣ ϰϨόϣ
ήΒΧϰΑ Ύϳ Ϊϧ΍ΩϰϤϧ εΩϮΧ ϖηΎϋ ΍έ ϭ΍ Ϫϛ ϰδϛ ϪΑ ΖΒδϧ ϕϮθόϣ .Ωέ΍Ω ϰϠϴϟΩ Ϣϫ εΎΧή̡ εΩϮΧ ϝΎΣ ήϫ ϪΑ ϰϟϭ .Ωέ΍Ω εΎΧή̡ ˬΩέ΍Ω
ήΘϤϛ ΍έ ΎϤη ϥΎΠϨϓ ή̳΍ Ϊϳ΍ϩΩΎΘδϳ΍ ήϴη ϒλ έΩ ϰΘϗϭ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ .ΪϨϛϰϣ ϩΎ̴ϧ ϪϴϘΑ ϪΑ Ϫϛ ΪϨϛϰϣ ϩΎ̴ϧ ϰϤθ̩ ϪΑ ˬΖγ΍ ϭ΍ ϰϘηΎϋ ί΍
Ϫ̪Α Ύϣ ϊϗϮϣϥ΁ Ϫϛ Ϊϣ΁ ϡΩΎϳ ϪΑ ϰϧΎΘγ΍Ω Ϫϛ Ζγ΍ ΖϬΟ Ϧϳ΍ ϪΑ ϢϳϮ̳ϰϣ ϥΎΠϨϓϪϛ Ϧϳ΍ .ΪϴηΎΑ ϝΎΤηϮΧ ΪϳΎΑ ϢϫίΎΑ .Ωήϛή̡ Ϣϫ ϥ΍ή̴ϳΩ ί΍
έΩ ϦϣϭήΗ έΎϬ̩ Ϟλ΍ .4 Ϟλ΍ ϡΎϨΑ Ϊηϰϣ ΍ήΟ΍ ϥ΍ήϳ΍ έΩ ϰϠλ΍ Ϛϳ ΎϬϟΎγ ϥ΁ έΩ .196 ϪϫΩ ϯΎϬϟΎγ ϪΑ ΩΩή̳ϰϣήΑ Ϫϴπϗ Ϧϳ΍ .ϢϳΩϮΑ
ϯΎϬϜϤϛ ϡϮγ ϥΎϬΟ ϯΎϫέϮθϛ ϪΑ Ϣϴ΋ΎϴΑ Ύϣ Ϫϛ ΩϮΑ ϡϮϬϔϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ϰϠλ΍ »ϦϣϭήΗ«ˬέΎϬ̩ Ϟλ΍ Ϧϳ΍ .Ϊηϰϣ ΍ήΟ΍ ϡϮγ ϥΎϬΟ ϯΎϫέϮθϛ
Ϫϛ ΩϮΑ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϣϫ ζϧΪη ΍ήΟ΍ ϭ .ΩϮΑ ΍ήΟ΍ ϝΎΣ έΩ ϥ΍ήϳ΍ έΩ ϦϣϭήΗ 4 Ϟλ΍ Ϧϳ΍ Ϧϣ ϥΎϣί έΩ .ϢϴϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ νϮϋϼΑ
ϯϮΗ ϪϠϤΟ ί΍ .4 Ϟλ΍ ϡΎϤΣ ϡΎϨΑ ΪϨΘΘΧΎγϰϣ ϰϳΎϬϣΎϤΣ .4 Ϟλ΍ ϩΎ̴ϧΎϣέΩ ΪϨΘϔ̳ϰϣ ζϬΑ .4 Ϟλ΍ ϡΎϨΑ .ΪϨΘΧΎγϰϣ ϰϳΎϬϫΎ̴ϧΎϣέΩ
ϝΎγ ϡΩϮΑ ϰϳ΍ΪΘΑ΍ ϪγέΪϣ έΩ Ϊϳ΁ϰϣ ϡΩΎϳ Ϧϣ .ΪϧΩ΍Ωϰϣ Ϣϫ ήϴη ϭ ΪϧΩ΍Ωϰϣ ϩήϛ ϭ ήϴϨ̡ ϭ ϥΎϧ ϪϧΎΤΒλ .ΪϧΩ΍Ωϰϣ έΎϬϧ ϭ ϪϧΎΤΒλ Ϣϫ αέ΍Ϊϣ
Ϛϳ .ΪϧΩήϛϰϣ ϊϳίϮΗ ΍έ ...ϭ ήϴη ϭ ϩήϛ ϭ ϥΎϧ Ϫϛ .Ϊηϰϣ ΎϬϨϳ΍ ϊϳίϮΗ ϝϮΌδϣ ϰδϛ Ϛϳ αϼϛ ϯϮΗ ϯίϭέ ήϫ ˬϡΩϮΑ ϰϳ΍ΪΘΑ΍ ϡϮγ Ύϳ ϡϭΩ
Ύϣ ΩϮΑ ϝϮΌδϣ ϢΘγϭΩ Ϧϳ΍ Ϫϛ ϯ΍ϪΘϔϫ Ϧϳ΍ ϢϳΩήϛ ήϬϗ Ϣϫ ΎΑ ϰϋ΍ΰϧ ϯϮΗ Ύϣ .ΩϮΑ Ϧϣ ϰϤϴϤλ έΎϴδΑ έΎϴδΑ ΖγϭΩ ϭ ϰγϼϜϤϫ .ΩϮΑ ϰϳΎϗ΁
Ϧϣ ϥ΍Ϯϴϟ ΖΑϮϧ ϰΘϗϭ ΎΗ ϭ Ωήϛϰϣ ή̡ ΍έ ϪϤϫ ϝΎϣ ΪϨϜΑ ήϴηή̡ ϯ΍ϪϏϼϣ ΎΑ ΍έ ΎϬϧ΍Ϯϴϟ ΩϮΑ έ΍ήϗ Ϫϛ Ζϗϭ ήϫ ϥΎθϳ΍ .ΩϮΑ ϥΎϤϳήϬϗ ϥ΍έϭΩ
ίϭέ Ϛϳ ϢΘη΍Ω ΖγϭΩ ϰϠϴΧ ΍έ ήϴη ϰϟϭ ˬϢΘη΍Ϊϧ ΖγϭΩ ϼ
˱ λ΍ ΍έ Ύϫΰϴ̩ ϪϴϘΑ Ϫϛ Ϣϫ Ϧϣ ΐΧ .Ζη΍ά̳ϰϣ Ϫϔμϧ ΍ήϣ ήϴη ϑήχ Ϊηϰϣ
:ΪϨΘϔ̳ Ϧϣ ϪΑ ΍έ ήόη Ϧϳ΍ ϡέΪ̡ Ζϗϭϥ΁ .ΪϫΩϰϣ Ϧϣ ϪΑ ϒμϧ ΍ήϣ ήϴη Ϧϳ΍ ϭ ϩΪη Ϣϋ΍ΰϧ βϛ ϥϼϓ ΎΑ Ϧϣ Ϫϛ ϢΘϔ̳ ϡέΪ̡ ϪΑ
ϰϠϴϣ ΩϮΑ ζϧ΍ή̴ϳΩ ΎΑ ή̳΍
ϰϠϴϟ ΖδϜθΑ ΍ήϣ ϑήχ΍ή̩
ϩΎ̴ϧ ϪϤϫ ϪΑ Ϫϛ Ωήϛϰϣ ϩΎ̴ϧ ϰϤθ̩ ϥΎϤϫ ϪΑ ΍έ ϮΗ ΪϨϜΑ ϰΘη΁ Ζγ΍ϮΧϰϤϧ ή̳΍ .ΪϨϛ ϰΘη΁ ϮΗ ΎΑ Ϊϫ΍ϮΧϰϣ Ύ˱ ϤΘΣ Ϧϳ΍ ˬΎΑΎΑ Ϫϛ ΪϨΘϔ̳
Ϫϛ Ϣϫ Ύϣ .ΪϨϛϰϣ ϰΘη΁ ΕΎϫΎΑ Ύ˱ ϤΘΣ Ϫϛ ϭήΑ ϮΗ ϭ .ϰϨϜΑ ϰΘη΁ εΎϫΎΑ ΎΗ ϯϮη έϮΒΠϣ Ϫϛ ΪϨϜΑ ϯέΎϛ ϪϠϴγϭ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϊϫ΍ϮΧϰϣ Ϧϳ΍ .ΪϨϛϰϣ
Ϧϣ ήϬ̩ϮϨϣ ϢΘϔ̳ .ΩϮΑ ήϬ̩ϮϨϣ Ϣϫ ζϤγ΍ Ϫϛ ϰϧϼϓ ˬϢΘϔ̳ ζϬΑ ϭ ϢΘϓέ ε΍Ωήϓ ΢Βλ ϥΎϤϫ ί΍ .ϢϳΩήϛϰϣ ϝΎΒϘΘγ΍ Ύϫΰϴ̩ Ϧϳ΍ ί΍ ϪθϴϤϫ
ϰΘη΁ ˬϢϨϛ ϰΘη΁ Ϣϫ΍ϮΧϰϣ ϩέ΁ Ζϔ̳ ϭ Ωί ζϤθ̩ ϮΗ ϰϗήΑ ˬϢΘϔ̳ Ϫϛ ΎΗ .ϰϨϛ ϰΘη΁ Ϧϣ ΎΑ ϯήοΎΣ ϮΗ ˬϢϨϛ ϰΘη΁ ϮΗ ΎΑ Ϣϫ΍ϮΧϰϣ
.ϖϠΧ ϢϟΎϋ ϭ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑΪϧέ΍Ω ϰΜΤΑ Ύϓήϋ .Ωέ΍Ω Ύ˱ όϗ΍ϭ Ύϓήϋ ϯ΍ήΑ ϰϳΎϨόϣ ϥϮ̪Ϥϫ Ϛϳ ˯ϻϮϠϟ ˯ϼΒϟ΍ Ϊϴγέϰϣ ήψϧ ϪΑ .ϢϳΩήϛ
ϼ
˱ λ΍Ϊϧ΍ϪΘϔ̳ ϰπόΑ Ϫϛ ϰΑήϋϦΑ΍ϦϳΪϟ΍ϰΤϣ Ϫϛ ΩϮΑ Ϣϫ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ .Ωήϴ̳ϰϣ ΕέϮλ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ έΩ ςϘϓ ΩϮϬη ΪϨϳϮ̳ϰϣ ϰπόΑ ΎϳϮ̳
ϦΨγ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ έΩ ϦϳΪϟ΍ϰΤϣ ϩί΍Ϊϧ΍ ϪΑ ΎϴϧΩ έΩ ϰϓέΎϋ ̨ϴϫ ΪηΎΒϧ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ί΍Ωή̡ Ϫϳήψϧ Ϣϫ ή̳΍ ϭ Ζγ΍ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ί΍Ωή̡ Ϫϳήψϧ
Ϫϧ β
˷ Σ Ϫϧ :Ζϔ̳ϰϣ ˬϩΩήϛ ϡϭήΤϣ ϰϘϴϘΣ ϥΎϓήϋ ί΍ ΍έ ϭ΍ ˬΪηΎΑ ϩΩήϛ ϡϭήΤϣ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ί΍ ΍έ ϭ΍ ΍ΪΧ Ϫϛ ϰδϛ Ϫϛ ΪϳϮ̳ϰϣ ϥΎθϳ΍ ˬϪΘϔ̴ϧ
ΪϨϠ΋Ύϗ ζϬΑ Ϫϛ ϰϧΎδϛ ˬϯ΍ήΑ Ύ˱όϗ΍ϭ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ Ϧϳ΍ .ΪϧΎγέϰϣ ϝΎΣ ϥ΁ ϪΑ ΍έ ϥΎδϧ΍ Ϫϛ Ζγ΍ ϝΎϴΧ ςϘϓ .ΪϨγέϰϤϧ ϝΎΣ ϥ΁ ϪΑ ϡ΍ΪϜ̪ϴϫ ϞϘϋ
ί΍ ΪόΑ ί΍ ΪϨϛϰϣ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ϪΑ ϦϳΪϟ΍ ϰΤϣ Ϫϛ ϯΪϴϛ΄Η ίΎΑ Ύ˷ϣ΍ .ΩϮΑ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ϪΑ Ϟ΋Ύϗ Ϣϫ »ΕέΎϬϛ΍ ήΘδϳΎϣ« ϪΘΒϟ΍ ˬΖγ΍ ΰϴ̴ϧ΍Ζϔ̴η
Ϫϛ Ζγ΍ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪηΎΑ ϩΩ΍Ϊϧ ϪΟϮΗ Ϫϛ Ζδϴϧ ϰϓέΎϋ ̨ϴϫ ˬϡϼγ΍ ϥΎϬΟ ί΍ ΝέΎΧ ϥΎϬΟ έΩ Ϫ̩ ˬϡϼγ΍ ϥΎϬΟ έΩ Ϫ̩ ϦϳΪϟ΍ϰΤϣ
Ϟ΋Ύδϣ ϥ΁ ϪΑ ϰϓϮϗϭ Ύ˱όϗ΍ϭ ϥϮ̩ ϡϮηϰϤϧ Ϟ΋Ύδϣ ϥ΁ Ωέ΍ϭ Ϧϣ ϰϟϭ .ϡέ΍Ω ϝϮΒϗ ΍έ Ϧϳ΍ Ϣϫ Ϧϣ .ΪϨϛϰϣ ΰϳΎϤΘϣ ϑέΎϋ ήϴϏ ί΍ ΍έ ϑέΎϋ
.ϡ΍ϩΩΎϴ̡ Ϟ΋Ύδϣ ϥ΁ ϮΗ Ύ˱ όϗ΍ϭ Ϧϣ .ϡέ΍Ϊϧ
Ä  
+++ !"# "#$$%&'() *! 
 |
,$ %-./#

ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ί΍ ϰϨϫΫ ϯϮ̴ϟ΍ Ύ˱ όϗ΍ϭ ϡΩϮΧ Ϧϣ Ύ˷ϣ΍ ˬϡ΍ϩΪϳΩ ΏΎΑ Ϧϳ΍ έΩ Ύϫΰϴ̩ ϰϠϴΧ ˬϢϧ΍ΩϰϤϧ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ί΍ ϯΰϴ̩ Ϧϣ ϥϮ̩ ˬϢΘϔ̳ :ΦγΎ̡
ϪΑ ΪϳΎϴΑ ΎΗ ϪΘϓή̳ ΕέΎϬϛ΍ ήΘδϳΎϣ ϪΘϓή̳ ϦϳΪϟ΍ϰΤϣ ί΍ ΪϧΩϮΑ ΪϘΘόϣ ϥΎηϪϤϫ Ύϫϥ΁ Ϫϛ Ϣϧ΍Ωϰϣ ϰϟϭ .Ϣϧ΍ΩϰϤϧ Ύ˱όϗ΍ϭ Ϫϛ Ϧϳ΍ .ϡέ΍Ϊϧ ίϮϨϫ
ΩϮθϧ ΪΟ΍ϭ ϞϘϋ ϭ βΣήΑ ϩϭϼϋ ϰϛ΍έΩ΍ ϰϣϮγ ϯϭήϴϧ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ΍έ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ˬϰδϛ ΎΗ ΪϧΪϘΘόϣ ΰϤϴΟ ϞΜϣ ϰϣΩ΁ Ϛϳ ϰΘΣ Ύϣ ΩϮΧ ϥΎϣί
ϯϭήϴϧ ϥ΁ ΎΗ .Ζγ΍ ωΎΟέ΍ ϞΑΎϗ ϞϘϋ ϪΑΎϳ βΣ ϪΑ Ύϳ ϝ΂ϤϟΎΑ .Ϣϳέ΍Ω ϯΩΎϋ ϯΎϬϧΎδϧ΍ Ύϣ Ϫϛ ϰ΋ΎϬϧ΁ Ύϣ ˬϯΎϫϭήϴϧ ϪϤϫ ϥϮ̩ .Ζδϴϧ ϑέΎϋ
ϥ΁ Ωέ΍ϭ ίϮϨϫ Ϫϛ Ύϣ ΐΧ ϰϟϭ ΪϨϜΑ ϊϤΟ ΎϫϦϳ΍ ϦϴΑ Ϊϧ΍ϮΗϰϤϧ Ϫϛ ϡΪϘΘόϣ .ΩϮθϧ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ Ωέ΍ϭ ϡϮγ ϢϟΎϋ ϥ΁ Ωέ΍ϭ ΪϨϜϧ ΍Ϊϴ̡ ϰδϛ ΍έ ϡϮγ
ϦϴπϴϘϧ ϊϤΟ Ύϣ ϯ΍ήΑ ΎΗ ϭΩ Ϧϳ΍ ϦϴΑ ϊϤΟ Ϫϛ .΍ΪΧ ϥ΁ ϪΑ Ύϳ ϢϴηΎΑ Ϟ΋Ύϗ ΍ΪΧ Ϧϳ΍ ϪΑ ΎϳϪϛ Ϧϳ΍ ϪΑ Ζγ΍ ήϳ΍Ω ήϣ΍ Ύϣ ϯ΍ήΑ .Ϣϳ΍ϩΪθϧ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ
ΪϳϮ̳ϰϣ ΎΠϧ΁ Ζϗϭϥ΁ .Ζγ΍ ϦϴπϴϘϧ ϊϤΟ ΎϤη ϯ΍ήΑ ΎϫϦϳ΍ Ϊϳ΍ϩΪθϧ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ Ωέ΍ϭ ΎΗ ΎϤη Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϦϳΪϟ΍ϰΤϣ ΩϮΧ ΢ϳήμΗ .Ζγ΍
ϪϤϫ .κϗΎϧ Ϣϫ ϭ Ζγ΍ ϞϣΎϛ Ϣϫ .ϝϮϠόϣ Ϣϫ ϭ Ζγ΍ ΖϠϋ Ϣϫ .ϕϮϠΨϣ Ϣϫ ϭ Ζγ΍ ϖϟΎΧ Ϣϫ ϭ΍ Ϫϛ ΪϴϤϬϓϰϣ .ΪϳΪη ϊϗ΍ϭ Ϫϛ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ϰϟϭ
ΚΣΎΒϣ Ϧϳ΍ ϯϮΗ Ϧϣ ϼ
˱ λ΍ .ϡ΍ϩΪθϧ εΩέ΍ϭ ˬϢϤϬϓϰϤϧ ΍έ ΐϟΎτϣ Ϧϳ΍ Ύ˱όϗ΍ϭ Ϧϣ Ζδϴϧ ϊϤΟ ϞΑΎϗ Ύϣ ϯ΍ήΑ ΎϬϨϳ΍ ϪϤϫ ϢϴϤϬϓϰϣ ΍έ ΎϫϦϳ΍
.ϡ΍ϩΩήϜϧ ϭ ϢϨϛϰϤϧ ϩέΎη΍ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ϪΑ ΖϗϮ̪ϴϫ 
% #56# 1
2/340) *!) * 

 ||
.Ε΍ΩϮΟϮϣ ί΍ ϯΩϮΟϮϣ Ϛϳ Ϫϧ .Ζγ΍ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ϟλ΍ Ωέ΍Ω ϰΘδϫ ϥΎϬΟ έΩ ϥΎϳήγ ϰϫ΍ϮΧήϴΧ ϭ ΕέΪϗ ϭ ϢϠϋ ΪϳϮ̳ϰϣ ϥ΁ ΐΧ :ΦγΎ̡ 
6</ 
#;%'251(8%0$+++8944:.9'2+++.2 6(7 

| 
$*894#7=->6*
Ϟ΋Ύϗ ζΘθ̡ ϰΗΪΣϭ Ϛϳ .Ϊϧ΍Ωϰϣ »ΎϳΎϣ« ˬϊϗ΍ϭ έΩ Ε΍ήΜϛ ΍έ Ε΍ήΜϛ Ϧϳ΍ Ζγ΍ Ϟ΋Ύϗ ΩϮΟϭ ΕΪΣϭ ϪΑ ϰδϛ ϰΘϗϭ ˬΩέ΍Ϊϧ ϰϜη ΐΧ :ΦγΎ̡
ί΍ ϰϜϳ ΍ΪΧ ΪϳϮ̳ϰϣ ϩΎ̳ΪϳΩ Ϧϳ΍ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ζγ΍ Ϟ΋Ύϗ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ Ϫϛ ϰϫΎ̳ΪϳΩ Ϧϳ΍ ΎΑ ΕΪΣϭϥ΁ ϕήϓ Ύ˷ϣ΍ .Ζγ΍
ΪϳϮ̴Α ϡΩ΁ Ϫϛ ΪϨϛϰϣ ϕήϓ ϰϠϴΧ ϡ΍ϪΘϔ̳ ΎϫέΎΑ Ϧϣ .Ζγ΍ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ε΍ΩϮΟϮϣ ί΍ ϰϜϳ ϯ΍ΪΧ ΪϳϮ̳ϰϤϧ ϭ΍ .Ζγ΍ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ε΍ΩϮΟϮϣ
ήϔλ ΍ΪΧ ϥϭΪΑ ϥΎϬΟ ΪϳϮ̴Α Ύϳ .3 .Ζγ΍ ΎΗ n ΍ΪΧ ΎΑ Ζγ΍ ΎΗ n ΍ΪΧ ϥϭΪΑ ϥΎϬΟ Ύϳ .2 .Ζγ΍ +1 ΍ΪΧ ΎΑ ˬΖγ΍ΎΗ n ΍ΪΧ ϥϭΪΑ ϥΎϬΟ .1
ϥ΁ Ζγ΍ Ϟ΋Ύϗ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ΩϮΟϮΑ Ϫϛ ϰδϛ ϥ΁ Ϣϴ΋Ϯ̴Α Ϣϴϫ΍ϮΧϰϣ ςϘϓ Ύϣ .Ζγ΍ ϒϠΘΨϣ ϩΎ̳ΪϳΩ Ϫγ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϰϜϳ ΍ΪΧ ΎΑ Ζγ΍
ήϳΎγ ϪΑ .ΩϮηϰϣ ϪϓΎο΍ ή̴ϳΩ ΩϮΟϮϣ Ϛϳ n+1 ΩϮηϰϣ ΩϮθΑ ϪϤϴϤο Ϫϛ ΍ΪΧ .Ζγ΍ΎΗ n νήϔΑ ΍ΪΧ ϥϭΪΑ ϥΎϬΟ ΪϳϮ̳ϰϣ Ϫϛ Ζγ΍
.ΪηΎΑ ΍Ϯγ Ύϣ ϖϟΎΧ ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ Ύϫϥ΁ ΎΑ εΰϴ̩ ϪϤϫ ˬϰϫ΍ϮΧήϴΧ ϭ ΕέΪϗ ϭ ϢϠϋ υΎΤϟ ί΍ ϝΎϤϛ υΎΤϟ ί΍ ΩϮΟϭ Ϧϳ΍ Ϯϟϭ ϻΎΣ .Ε΍ΩϮΟϮϣ
΍Ω΍έ ϞΜϣ ϰδϛ Ϛϳ έΩ .Ζδϴϧ ϯΪϧΎ̳ ϞΜϣ ϰδϛ έΩ ϊϗ΍ϭ έΩ ϩΎ̳ΪϳΩ Ϧϳ΍ Ζγ΍ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ε΍ΩϮΟϮϣ ί΍ ϰϜϳ ϩήΧϻΎΑ ϭ ΪηΎΑ ϞϠόϟ΍ ΖϠϋ
ϯ΍ήΑ ϰΗΪΣϭ Ζγ΍ ΎϫϦϳ΍ ϯ΍έϭ ϰΗΪΣϭ ΪϳϮ̳ϰϣ Ϣϫ ΎΟϥ΁ ΍ή̩ ϭ .ϢϳϮ̴Α Ϣϫ΍ϮΧϰϣ ΍έ Ϧϳ΍ ςϘϓ Ϧϣ .Ζδϴϧ Ύϣ έΎ̳ίϭέ έΩ ΎϨθϳήϛ
ΎϬϨϳ΍ ϪΑ ϰθΨΑ ΕΪΣϭ ΰϴ̩ Ϛϳ ΎϬϨϳ΍ ϯ΍έϭ ϢϳϮ̴Α ...ϰ̩ ϭ ϰ̩ ˬΰΒγ ˬϰΑ΁ ϥ΁ ˬΩέί Ϧϳ΍ ΎϬ̴ϧέ ϪϤϫ ϢϳϮ̴Α Ϫϛ ΪϧΎϣϰϣ Ϧϳ΍ ϞΜϣ ΖγΎϫϦϳ΍
νήϓ ϢϳέΎϤηϰϣ Ϫϛ ΍έ ΎϬ̴ϧέ ϻΎΣ Ύ˷ϣ΍ .ΪϨ̴ϧέ ΎϬϨϳ΍ ϪϤϫ Ζϗϭϥ΁ .ΪϨϛϰϣ ϥΎθϳ΍ΪΟ ϯϮγ Ύϣ ί΍ ϭ ΪϴθΨΑϰϣ ΕΪΣϭ ΎϬϨϳ΍ ϪΑ Ϫϛ ϩΩ΍Ω ΩϮΟϭ
3 Ϧϳ΍ ί΍ ήϴϏ ή̴ϳΩ ϰ̴ϧέ Ϫϧ .31 ΩϮηϰϣ ϢϴϨϜΑ ϪϓΎο΍ ζϬΑ ϯή̴ϳΩ ̲ϧέ ή̳΍ ΪόΑ .̲ϧέ ΎΗ 3 Ϊη ϭ ϢϳΩήϤη ΍έ ΎϬ̴ϧέ ϡΎϤΗ ΪϴϨϛ
Ϣϫ ̲ϧέ ϪΘΒϟ΍ .ΪϨϛϰϣ ΍ΪΟ Ϣϫ ϥΎηήϴϏ ί΍ ϭ ΪϨϛϰϣ ϰϜϳ Ϣϫ ""˭ΈΑ ΍έ ΎϬ̴ϧέ ϪϤϫ Ϫϛ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϰΗΪΣϭ Ϛϳ ΎϬϨϳ΍ ϯ΍έϭ .Ζδϴϧ ̲ϧέ
Ϣϴ΋Ϯ̴Α ΪϳΎΒϧ ϩήΧϻΎΑ ϰϟϭ .Ωέ΍Ω ϰΘϴόϗ΍ϭ Ύ˱ ϗΎϔΗ΍ Ϣϫ ̲ϧέ .Ζγ΍ ΖϴϜϟΎϣ ϭ ΖγΎϳέ ϞΜϣ ϰϋ΍ΰΘϧ΍ ϢϴϫΎϔϣ ί΍ ήϴϏ ̲ϧέ .Ζδϴϧ ϪΘΧΎγ ΩϮΧ
ΎϤϛ .Ζδϴϧ ϪϓΎο΍ ̲ϧέ Ϫϧ .̲ϧέ ϡΎϨΑ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ Ϣϫ ϯή̴ϳΩ ϯΎϫΰϴ̩ Ϛϳ ΎϬϨϳ΍ ήΑ ϩϭϼϋ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϥϼϓ ϭ ϥϼϓ ϭ Ωέί ϭ Υήγ ϭ ϰΑ΁
ϪΘη΍Ω ϰϟΎϤΟ΍ έϮμΗ ϩΎ̳ΪϳΩ ϥ΁ ί΍ Ϣϴϧ΍ϮΗϰϣ ςϘϓ Ύϣ Ύ˷ϣ΍ .Ζδϴϧ Ε΍ΩϮΟϮϣ ϪϴϘΑ ί΍ ήϴϏ ϪϓΎο΍ ΩϮΟϮϣ Ϛϳ ϩΎ̳ΪϳΩ Ϧϳ΍ έΩ Ϣϫ ΍ΪΧϪϛ Ϧϳ΍
ϰϨόϳ ΎϬϓήΣ Ϧϳ΍ ΪϤϬϔΑ Ϊϧ΍ϮΗϰϤϧ ΪϨϜϧ ΍Ϊϴ̡ ϝΎμΗ΍ ΩϮϬη ϢϟΎϋ ϪΑ ϯήϴΒόΗ ϪΑ Ύϳ ϝΎϴΧ ϢϟΎϋ ϥ΁ ϝΎμΗ΍ ϪΑ Ϊγήϧ ϰδϛΎΗ Ϣϴϧ΍ϮΗϰϤϧ Ύ˱όϗ΍ϭ .ϢϴηΎΑ
Ϫϛ ϰΘϗϭ ˬϢϳϮηϰϣ ϩΪϴθϛ ΩϮΟϭ ΕΪΣϮΑ ˬϯΩΎϋ ϯΎϬϧΎδϧ΍ ΎΑ ϥΎΘϳ΍ήΑ ϢϳϮ̴Α ϯή̴ϳΩ ΕέΎΒϋ ϪΑ ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ω έϮμΗ Ϣϴϧ΍ϮΗϰϣ ϰϟϭ ˮ Ϫ̩
ΩϮΟϭ ΕΪΣϭ ϪΑ Ζϗϭϥ΁ ˬΩϮΑ Ϟ΋Ύϗ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ϪΑ ΩϮηϰϤϧ ϢϴϨϴΑϰϣ ϰΘϗϭ ˬϦϴϤϫ .ϢϴϨϛϰϣ αΎδΣ΍ ΍έ ΎϫϩΎ̳ΪϳΩ ήϳΎγ κ΋ΎϘϧ
ϩΪϴθϛ Ϫϳήψϧ Ϧϳ΍ ϪΑ υΎΤϟ Ϧϳ΍ ί΍ .ΪϧϮηϰϣ ϩΪϴθϛ ϯ΍Ϫϳήψϧ Ϛϳ ϪΑ Ϫϛ ϥΎϧ΍ΪϜϳΰϴϓ ϰπόΑ Ύϳ ΎϬϧ΍ΩϰοΎϳέ ί΍ ϰπόΑ ϞΜϣ .ϢϳϮηϰϣ ϩΪϴθϛ
Ϧϣ .Ϊϧέ΍Ϊϧ ϯέϮμΗ Ϫϳήψϧ ϥ΁ ί΍ ϥΎηΩϮΧ ϰϟϭ .ΪϨϨϜΑ Ωέ΍ϭ ΪϨϧ΍ϮΗϰϤϧ ϪηΪΧ Ϫϳήψϧ Ϧϳ΍ ΕΎϣΪϘϣ ί΍ ϡ΍Ϊϛ ̨ϴϫ έΩ ΪϨϨϴΒΑ Ϫϛ ΪϧϮηϰϣ
Ϫϛ ϰϟϻΪΘγ΍ ϥ΁ Ύ˱ όϗ΍ϭ Ϧϳ΍ .Ζδϫ ϯήδϛ ϭ ̱έΰΑ ϰϠϴΧ ΩΪϋ ϰϧΎϬΟ ΩΎόΑ΍ Ω΍ΪόΗ ΪϳϮ̳ϰϣ ϭ΍ .Ϣϧίϰϣ ΍έ ̲ϴϨϛΎϫ ϥϮϴΘγ΍ ϯΎϗ΁ ϝΎΜϣ ΎϫέΎΑ
ΪϨϜΑ ϪηΪΧ Ϊϧ΍ϮΗϰϤϧ ΕΎϣΪϘϣ έΩ ϥϮ̩ ΪϨϜΑ Ϊϧ΍ϮΗϰϤϧ ϪηΪΧ ϝϻΪΘγ΍ ϥ΁ ΕΎϣΪϘϣ ί΍ ϡ΍Ϊϛ ̨ϴϫ έΩ ΪϨϴΑϰϣ ΪϧΎθϛϰϣ ϪΠϴΘϧ Ϧϳ΍ ϪΑ ΍έ ϭ΍
Ω΍ΪόΗ ϼ
˱ Μϣ ΪηΎΑ ϯήδϛ ΩΪϋ Ϛϳ Ϫϛ ϥΎϬΟ ΩΎόΑ΍ Ω΍ΪόΗ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗϰϣ έϮτ̩ ΪϨγή̡ϰϣ εΩϮΧ ί΍ ϰΘϗϭ ϰϟϭ .ΩϮηϰϣ ϡΰΘϠϣ ϪΠϴΘϧ ϪΑ Ύ˱ όΒσ
.ϯέΎθϋ΍ ΪόΑ ˬϯήδϛ ΪόΑ .ϢϨϜΑ ΪόΑ έϮμΗ Ϣϧ΍ϮΗϰϤϧ Ϫϛ Ϣϫ Ϧϣ ΐΧ ΪϳϮ̳ϰϣ .Ζδϴϧ έ΍ΩήΑ ήδϛ Ϫϛ ΪόΑ .ΪηΎΑ ΪόΑ 1/17 ϥΎϬΟ ΩΎόΑ΍
Ύϣ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ .Ζδϴϧ ϪηΪΧ ϞΑΎϗ ζϳΎΟ ̨ϴϫ ϢϨϛϰϣ ήϜϓ ϝϻΪΘγ΍ Ϧϳ΍ έΩ Ϫ̩ήϫ ΍έ ϩΪϧΎγέ ϪΠϴΘϧ Ϧϳ΍ ϪΑ ΍ήϣ Ϫϛ ϰϟϻΪΘγ΍ ϦϴϤϫ ΎΑ Ύ˷ϣ΍
ήϣ΍ ϥΎϣί ΪϧΪϘΘόϣ Ύϓήϋ .ΪϧΪϘΘόϣ Ϣϫ Ύϓήϋ Ύ˱ ϗΎϔΗ΍ ΍έ Ϧϳ΍ Ϫϛ Ζγ΍ ϰΑϮΧ ϝΎΜϣίΎΑ .ΪϴϨϴΒΑ ΎϤη ΍έ ϥΎϣί ϼ
˱ Μϣ .ϢϳϮηϰϣ ϯέϮΠϨϳ΍ Ύ˱ΒϟΎϏ

ή̳΍ Ϫϛ Ζγ΍ ϡϮϫϮϣήϴϏ ϯήϣ΍ ϥΎϣίϪϛ Ϧϳ΍ ϪΑ ϢηΎΑ ΪϘΘόϣ Ϣϧ΍ϮΗϰϣ ϰΘϗϭ ςϘϓ ϢΘδϫ ϑέΎϋήϴϏ Ϫϛ ϰϨϣ .Ωέ΍Ϊϧ Ζϴόϗ΍ϭ .Ζγ΍ ϡϮϫϮϣ
έΎ̩Ω ϞΣ ϞΑΎϗήϴϏ ϭ ϝϼΤϧ΍ ϞΑΎϗήϴϏ ϯΎϬϴϳϮ̳ ξϗΎϨΗ ϪΑ ϰΘϗϭ .ϡϮηϰϣ έΎ̩Ω ϞΣ ϞΑΎϗήϴϏ ϯΎϫβϛϭΩ΍έΎ̡ ϪΑ Ϣϧ΍Ϊϧ ϡϮϫϮϣ ήϣ΍ ΍έ ϥΎϣί
ΩϮηϰϣ ϡϮϠόϣ β̡ ΪϨϳϮ̳ϰϣ ΎΠϨϳ΍ .Ωέ΍Ϊϧ Ζϴόϗ΍ϭ ϥΎϣί ΩϮηϰϣ ϡϮϠόϣ β̡ ϢϳϮ̳ϰϣ Ζϗϭϥ΁ Ϣϧ΍Ωϰϣ Ζϴόϗ΍ϭ ϯ΍έ΍Ω ΍έ ϥΎϣί ϰΘϗϭ ϡϮηϰϣ
ςϘϓ .Ζγ΍ ήΗ΍ήϓ Ϧϣ ϢϬϓ ΖΌϴϫ ί΍ Ύ˱ όϗ΍ϭ έϮμΗ Ϧϳ΍ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ Ζϴόϗ΍ϭ ϥΎϣί Ϫϛ ϢϨϛ έϮμΗ Ϣϧ΍ϮΗϰϤϧ Ϧϣ Ϫϧή̳ϭ .Ωέ΍Ϊϧ Ζϴόϗ΍ϭ ϥΎϣί
.ϡ΍ϩΪη ϩΪϴθϛ ΎϫϩΎ̳ΪϳΩ Ϧϳ΍ ϪΑ ΍˱έ΍ήτο΍
, 
? @AB/2/ |
ϯϮΗ ϭ Ωέ΍Ω ΎϤϴϧ Ϫϛ ϯ΍Ϫϧ΍έϮδΟ ˬϪϧΎΧΎΘδ̳ ήόη ϥ΁ ήϳί .ϩΩήϛ φϓΎΣ ϪΑ Ϣϫ ζϓϭήόϣ ήόη ϥ΁ έΩ ΎϤϴϧ Ϫϛ Ζγ΍ ϰϟΎϜη΍ Ϧϳ΍ Ύ˱ ϗΎϔΗ΍ :ΦγΎ̡
.Ϊϧ΍ϩΩέϭΎϴϧ ΍έ ήόη ϥ΁ ζϳΎϬϧ΍ϮϳΩ ϯΎϬ̡Ύ̩ ί΍ ϰπόΑ
.ϰϗΎΑ ϰϗΎγ ϯ΍ ϰϳϮ̳ϰϣ Ϫϛ ϰϧίϰϣ ϥΎϤϟϮ̳ ΍έ Ύϣ έΪϘϨϳ΍ Ϫϛ ».Ζγ΍ ΐϳήϓ ϭ ϕέί Ϫ̩ Ϧϳ΍ ΎψϓΎΣ Ϫϛ »
Ϣϧ΁ήΑ Ϧϣ .ΎϫϩΪϧϭέ Ϧϳ΍ ϪΑ ϯΪϨΒϧ ϝΩ ϰϳϮ̳ϰϣ Ϫϛ ϡέϮΧϰϤϧ ΍έ ΎϫΎϤη ΐϳήϓ Ϧϣ .Ζγ΍ ϩΪϧϭέ Ϫϛ ϢϘηΎϋ ϥ΁ ϪΑ Ϧϣ :ΪϳϮ̳ϰϣ ϝΎΣ ήϫ ϪΑ
΍έ ϝΎϜη΍ ϦϴϤϫ Ωέ΍Ω Ϣϫ ή̴ϳΩ ϰδϛ ϻΎΣ .Ζδϴϧ Ϣϫ ϝϻΪΘγ΍ ϰΑ ϭ ϪϧΎΧΎΘδ̳ ϯήόη ϭ Ζγ΍ ΐϟΎΟ ϰϟϭ .Ζγ΍ ϩΪϧϭέ ϥ΁ Ϫϛ ϢϘηΎϋ
ϝΩ ϰϗΎΑ ϰϗΎγ ϪΑ ΍ή̩ ϢϳΪϨΑϰϣ ϝΩ ϰϧΎϓ ϰϗΎγ ϪΑ Ύ˱ϗΎϔΗ΍ Ύϣ ˬϢϳΪϨΒΑ ϝΩ ϰϗΎΑ ϰϗΎγ ϪΑ Ύϣ ΍ή̩ Ϫϛ φϓΎΣ ϪΑ »ΞϴηϮϳ ΎϤϴϧ« ϝϮϗ ί΍ ΪϨϛϰϣ
Ϧϣ ήψϧ ϪΑ έ΍ΪϳΎ̡Ύϧ ΰϴ̩ ϪΑ ΖδΑ ϝΩ ΪϳΎΒϧ ϭ ΖδΒϧ ϝΩ ϯΪϳΎΑ ˬϦϳ΍ έΩ Ϫϛ ϯΪϳΎΑ Ϧϳ΍ ϭ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ ΍ή̩ Ϧϳ΍ ϩΪϣ΁ ΎΠϛ ί΍ ΍ή̩ Ϧϳ΍ .ϢϳΪϨΒΑ
ΩϮηϰϣ ϰηΎϧ ΎΟϥ΁ ί΍ ΪϳΎΒϧ ϯή̴ϳΩ ήϴΒόΗ ϪΑ Ύϳ ΪϳΎΑ Ϧϳ΍ ϭ .Ζγ΍ ϯέΎΒΧ΍ ϼ
˱ ϣΎϛ ΪϳΎΑ Ϛϳ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ .Ζδϴϧ ϰ΋Ύθϧ΍ ΪϳΎΑ Ϛϳ ϼ
˱ λ΍ ΪϳΎΑ Ϧϳ΍
νήϏ ή̳΍ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϯή̴ϳΩ ϯΎΟ έΩ ϯή̴ϳΩ ΰϴ̩ .ΪϨϛϰϣ ϰ̳ΩέϮΧήγ ϭ ϯΪϴϣ΍Ύϧ εϮΨΘγΩ ΍έ ΎϤη έ΍ΪϳΎ̡Ύϧ έϮϣ΍ ϪΑ ϰ̴ΘδΑ ϝΩ Ϫϛ
:Ϫϛ ΪηΎΑ Ϧϳ΍ - Ζδϫ Ϣϫ ΎϣΩϮΧ ϪϏΪϏΩ Ϫϛ - ϰΘδϫ ϥΎϬΟ ί΍ Ύϣ
.ϢϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ήσΎΧ ΖϳΎοέ Ϫϛ ϢϴϨϛ ϰ̳Ϊϧί ϯέϮΟ 1.
ϢϫήΑ Ϣϛ΍ήΘϣ Ε΍άϟ ϡϮθΑ ϥ΁ Ωέ΍ϭ Ϣϫ΍ϮΧϰϤϧ Ϧϣ Ϫϛ Ζδϫ ϯή̴ϳΩ ΐϠτϣ Ϧϳ΍ Ϫϛ .ΪϧϮθΑ ϢϫήΑ Ϣϛ΍ήΘϣ Ε΍άϟ Ϫϛ ϢϴϨϛ ϰ̳Ϊϧί ϯέϮΟ 2.
Ζϗϭϥ΁ .Ϊϳ΁ϰϤϧ ϝΎΣ ν΍ήϏ΍ Ϧϳ΍ ϥΎΘϳ΍ήΑ ˭ΪϳΪϨΑϰϣ ϝΩ ϩΪϧϭέ ϭ έ΍ΪϳΎ̡Ύϧ ΰϴ̩ ϪΑ ΎϤη ϰϧΎϣί ˬΖϗϭϥ΁ .Ζγ΍ έϮΟ Ϧϳ΍ ή̳΍ .ΪϧϮθΑ
ϰϧ΍ϭέ Ϛηΰ̡ ˬϰΣϭέ Ϛηΰ̡ Ϛϳ ΎϳϮ̳ Ϫϛ Ζγ΍ ϰΘδϳΎΒϧ ΪϨϳϮ̳ϰϣ Ϫϛ ϯΪϳΎΒϧ Ϧϳ΍ ΎϳϮ̳ ϊϗ΍ϭ έΩ .ΪϳϮηϰϣ ϰ̳ΩέϮΧήγ ϭ ϯΪϴϣ΍Ύϧ εϮΨΘγΩ
ϥΎϴϣΩ΁ ΎϤη ΍έ ϪΠϴΘϧ Ϧϳ΍ ϰϧ΍Ωϰϣ Ύ˷ϣ΍ .ϦϜΑ ϭήΑ ϰϫ΍ϮΧϰϣ .Ζγ΍ ε΍ϪΠϴΘϧ Ϧϳ΍ ˬϰϨϜΑ ΍έ έΎϛ Ϧϳ΍ ή̳΍ ˬΪϳϮ̳ϰϣ Ύϣ ϪΑ Ϛηΰ̡ ϥ΍ϭέ ϭ
Ϛηΰ̡ .Ζγ΍ ϯϮϨόϣ ΖΑΎΒσ ωϮϧ Ϛϳ .ΪϨϳϮ̳ϰϣ ϰϧΎΣϭέ ΖΑΎΒσ ΍έ ωϮϧ Ϧϳ΍ ϊϗ΍ϭ έΩ .ΪϴϨϜϧ ΍έ έΎϛ Ϧϳ΍ β̡ ϢϳϮ̳ϰϣ Ϊϴϫ΍ϮΧϰϤϧ ϻ
˱ ϮϤόϣ
΍άϏ Ϧϳ΍ ϢϳϮ̳ϰϣ ϮΗ ϪΑ ˬΩϮθΑ ϊϔΗήϣ Ε΍ϰΒϠϗ ϰΘΣ΍έΎϧ ϰϫ΍ϮΧϰϣ Ϫϛ Ϣϧ΍Ωϰϣ ϥϮ̩ ΪϳϮ̳ϰϣ Ϣϫ ϥΎΘϤδΟ Ϛηΰ̡ .Ϊϧέ΍Ϊϧ ϯέΎΒΟ΍ Ϣϫ ϥΎΘϤδΟ
ϢϨϛϰϣ ήϣ΍ ϮΗ ϪΑ Ϣϫ΍ϮΨΑ Ϧϣ ή̳΍ ϰϟϭ .ϥΰϧ ϰϫ΍ϮΧϰϣ ϭ ϥΰΑ ϰϫ΍ϮΧϰϣ ΍έ ϝϮ̢ϣ΁ ϥ΁ ˬ΍ϭΩ Ϧϳ΍ .έϮΨϧ Ϣϫ ϰϫ΍ϮΧϰϤϧ ή̳΍ ϭ ϯέϮΨΑ ΍έ
Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϞϴϟΩ ϪΑ ϊϗ΍ϭ έΩ Ζδϫ ϢϧΎϴΑ έΩ ϰϨϴΑϰϣ Ϫϛ ϯ΍ϰϬϧϭήϣ΍ Ϧϳ΍ .έϮΨϧ ΍έ ϙ΍έϮΧ Ϧϳ΍ .έϮΨΑ ΍έ ϭέ΍Ω Ϧϳ΍ .ϥΰΑ ϢϳϮ̳ϰϣ ϭ
ϭ ΪϳΎΑ ϪϜϠΑ .Ζδϴϧ ϰηίέ΍ ϯΎϫΪϳΎΒϧ ϭ ΪϳΎΑ ˬΎϫΪϳΎΒϧ ϭ ΪϳΎΑ Ϧϳ΍ ϰϤϠϋ ϥΎϓϮδϠϴϓ ήϴΒόΗ ϪΑ .ϰγήΑ νήϏ ϥ΁ ϪΑ ϰϫ΍ϮΧϰϣ Ϫϛ ϡέ΍Ω ϥΎϨϴϤσ΍
ϝΩ ϯΰϴ̩ Ϛϳ ϪΑ ϢϳΪϨΑϰϣ ϝΩ ϩΪϧϭέ ϯΰϴ̩ ϪΑ ϰΘϗϭ ϥΎϣϯΩΎϋ ϰ̳Ϊϧί έΩ Ύϣ Ϫϛ .Ϊϳ΁ϰϣ ζϴ̡ ϪϠΌδϣ Ϧϳ΍ ˬϦϳ΍ήΑΎϨΑ .Ζγ΍ ϰηϭέ ϯΎϫΪϳΎΒϧ
ΪϳϭήΑ Ζγ΍ ΎϤη ϊΒσ ΏϮϠτϣ ˬϰ̳ΩέϮΧήγ ϭ ϯΪϴϣ΍Ύϧ ή̳΍ ϻΎΣ .Ωέ΍ά̳ϰϣ ΎΟ ϰ̳ΩέϮΧήγ ϊϗ΍ϭ έΩ ϭ ϯΪϴϣ΍Ύϧ ΎΑ ΍έ Ύϣ ϝ΂ϤϟΎΑ Ϫϛ ϢϳΪϨΑϰϣ
Ϣϫ ϭ Ϣϴϫ΍ϮΧϰϣ ϦσΎΑ ΖϳΎοέ Ϣϫ Ύϣ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϢϨϛϰϣ Ϊϴϛ΄Η Ύ˱ λϮμΨϣ Ϧϣ Ϫϛ ϯ΍ϪΘϜϧ .Ζγ΍ ϩΪϧϭέ Ϫϛ ϰϳΎϫΰϴ̩ ϪΑ ϦΘδΑ ϝΩ ϝΎΒϧΪΑ
ϯΎϫϪϨΤλ ί΍ ϰϜϳ ϥϵ΍ ΎϤη ΪϴϨΒΑ .Ζγ΍ ϯέ΍ϮηΩ ΰϴ̩ ϰϠϴΧ ˬϢϛ΍ήΘϣ Εάϟ Ϧϳ΍ ϭ .ΪϨϫ΍ϮΧϰϣ Ϣϛ΍ήΘϣ Εάϟ Ύϣ ί΍ ήΗϖϴϤϋ ϯΎϬϣΩ΁ ΎδΑ Ϫ̩
Ϧϳ΍ Ζγ΍ ϦϜϤϣ .ΪϧΩ΍Ωϰϣ ϝΎγ ΏΎΘϛ ϩΰϳΎΟ ΎϤη ϪΑ ϰΘϗϭ ϼ
˱ Μϣ ˬϩΪη ΎϤη ΪϳΎϋ ϯέΎϴδΑ Εάϟ ϪϨΤλ ϥ΁ έΩ ϯΰϴ̩ Ϛϳ ί΍ Ϫϛ ΍έ ϥΎΘϴ̳Ϊϧί
ί΍ ϯΰϴ̩ ήϫ .Ύϫϥ΁ ί΍ ϯή̴ϳΩ ΰϴ̩ ήϫ Ύϳ .ΪϧΩ΍Ω ΍έ ΎϤη ϯ΍ήΘϛΩ ϙέΪϣ έΎΑ Ϧϴϟϭ΍ ϯ΍ήΑ ϼ
˱ Μϣ Ύϳ .ΪηΎΑ ζΨΑ Εάϟ ϰϠϴΧ ϢϠϋ Ϟϫ΍ Ϛϳ ϯ΍ήΑ
΍έ ϰΗάϟ ϥ΁ ϥϵ΍ ΎϤη Ϫϛ ˬΪϳήϴ̴Α ήψϧ έΩ ΍έ ϥΎΘϴ̳Ϊϧί ζΨΑ Εάϟ έΎϴδΑ ϯΎϫϪϨΤλ ϥ΁ ί΍ ϰϜϳ .ϯή̴ϳΩ ΰϴ̩ ήϫ Ύϳ ϭ ϥΪϴϣΎη΁ ϭ ϥΎϣΩϮΧ
ϝ΍ϮΣ΍ ϭ ωΎοϭ΍ Ϛϳ έΩ ϭ ϰλΎΧ ϰϧΎϜϣ ϑήχ Ϛϳ έΩ ϰλΎΧ ϰϧΎϣί ϑήχ Ϛϳ έΩ Εάϟ ϥ΁ .Ϊϳέ΍Ϊϧ Ύ˱ ϘϠτϣ ΪϳΩήΑ ϪψΤϟ ϥ΁ έΩ Ϫϛ
ϪΑ ί΍ .ΪϳήΑϰϣ Ϫϛ Ζγ΍ ϯή̴ϳΩ Εάϟ Ϛϳ ϥ΁ ϥΩέϭ΁ ΩΎϳ ϪΑ ί΍ ςϘϓ ϥϵ΍ ΎϤη .Ζϓέ Εάϟ ϥ΁ ϪϤϫ Ϧϳ΍ ΎΑ ϰϟϭ ˬΪη ΪϳΎϋ Εάϟ ϥ΁ ˬϰλΎΧ
ήΗϪϳΎϣ Ϣϛ ϰϠϴΧ ˬΖγ΍ ήΗϖϴϗέ ϰϠϴΧ Εάϟ Ϧϳ΍ ϪΘΒϟ΍ Ϫϛ .ΪϳήΑϰϣ Εάϟ ϥ΁ ϥΩέϭ΁ ΩΎϳ ϪΑ ί΍ Ϊϳ΁ϰϣ ϥΎΗΩΎϳ ϪΑ Ζϗϭ ήϫ ϪϨΤλ ϥ΁ ϥΩέϭ΁ΩΎϳ
Ϧϳ΍ Ϊϴϧ΍Ωϰϣ Ύϳ΁ .Ζγ΍ ϯή̴ϳΩ Εάϟ ΪηΎΑ Ϫ̩ ήϫ ϩήΧϻΎΑ ϰϟϭ .Ζδϴϧ ΕΪη ί΍ ϪΟέΩ ϥ΁ ϪΑ Ζδϴϧ ϖϤϋ ί΍ ϪΟέΩ ϥ΁ ϪΑ Ζϗϭ ̨ϴϫ ϭ Ζγ΍
ί΍ .ΪϧΎϣϰϤϧ ϪψΤϟ ϥ΁ Εάϟ ΪόΑ ΕΎψΤϟ ϯϮΗ ή̴ϳΩ .Ζγ΍ ϪψΤϟ ϥΎϤϫ Εάϟ ϯ΍ϪψΤϟ ήϫ Εάϟ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ Ϧϳ΍ ˮϪ̩ ϰϨόϳ ζϳΎϨόϣ
Εάϟ Ϧϳ΍ ϪΘΒϟ΍ Ϫϛ .ΪϳήΑϰϣ Εάϟ ϥ΁ ϥΩέϭ΁ ΩΎϳ ϪΑ ί΍ Ϊϳ΁ϰϣ ϥΎΗΩΎϳ ϪΑ Ζϗϭ ήϫ .ΪϳήΑϰϣ Ϫϛ Ζγ΍ ϯή̴ϳΩ Εάϟ Ϛϳ ϪψΤϟ ϥ΁ ϥΩέϭ΁ ΩΎϳ ϪΑ

Ϊϴϧ΍Ωϰϣ Ύϳ΁ .Ζγ΍ ϯή̴ϳΩ Εάϟ ΪηΎΑ Ϫ̩ ήϫ ϩήΧϻΎΑ ϰϟϭ Ζδϴϧ ΕΪη ϭ ϖϤϋ ί΍ ϪΟέΩ ϥ΁ ϪΑ Ζϗϭ ̨ϴϫ ϭ Ζγ΍ ήΗϪϳΎϣ Ϣϛ ˬήΗϖϴϗέ ϰϠϴΧ
ΪϧΎϣϰϤϧ ϪψΤϟ ϥ΁ Εάϟ ΪόΑ ΕΎψΤϟ ϯϮΗ ή̴ϳΩ .Ζγ΍ ϪψΤϟ ϥΎϤϫ Εάϟ ϯ΍ϪψΤϟ ήϫ Εάϟ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ Ϧϳ΍ ˮϪ̩ ϰϨόϳ ζϳΎϨόϣ Ϧϳ΍
ίΎΑ .Ζγ΍ ϯέϭ΁ΩΎϳ ϪψΤϟ Εάϟ ίΎΑ ϯήΑϰϣ ζϧΩέϭ΁ΩΎϳ ί΍ Ϫϛ Ϣϫ ϯή̴ϳΩ Εάϟ ϥ΁ Ϫϛ ˬΪϳήΒΑ ϯή̴ϳΩ Εάϟ Ϊϧ΍ϮΗϰϣ ζϧΩέϭ΁ΩΎϳ ϪΑ ϪΘΒϟ΍ ΪόΑ
ΪϨϳϮ̳ϰϣ ΎϬϨϳ΍ .ΪϨΘδϫ ϯΪϨΗ ϯΎϬϣΩ΁ ϰϔσΎϋ υΎΤϟ ί΍ Ϫϛ ΐϳήϏ ϭ ΐϴΠϋ ϯΎϬϣΩ΁ ϰπόΑ !ϻΎΣ .Ζδϴϧ ΪόΑ ϪψΤϟ έΩ Ϣϫ Εάϟ ϥ΁ ΩϮΧ
Ϛϳ ϥΎϣϰ̳Ϊϧί ϪψΤϟ ϦϳήΧ΁ έΩ Ϫϛ .Ύϣ ϰ̳Ϊϧί ϞΒϗ ΕΎψΤϟ Ε΍άϟ ήΑ Ϊηϰϣ ϪϓΎο΍ Εάϟ Ϧϳ΍ Ϫϛ ΩϮΑ ϯέϮΟ Ϊη Ύϣ ΪϳΎϋ Ϫϛ ϰϳΎϫΕάϟ εΎϛ
Ϧϳ΍ ˬϡ΍ϩΩέϮΧ Ϧϳήϴη ϯ΍άϏ έΪϘ̩ ήϫ ϥϵ΍ ΎΗ ϡ΍ ϰ̳Ϊϧί ϝϭ΍ ί΍ ϼ
˱ Μϣ ϪψΤϟ Ϧϳ΍ ϯϮΗϪϛ Ϧϳ΍ ϞΜϣ .ϢϧΰΑ ϯ΍ϩΩΎγ ϝΎΜϣ .ϢϴΘη΍Ω ϰΗάϟ ϩϮΒϧ΍
Ϫϛ ϡ΍ϩΪϳΩ ϰϧΎ̳ΪϨδϳϮϧ Ϧϣ .ΪϨΘδϫ ϯέϮΟ Ϧϳ΍ ϯέΩΎϧ ϯΎϬϣΩ΁ Ϛϳ .φϴϠϏ έΎϴδΑ ϯΎϫϰϨϳήϴη ΎΑ ΰϴ̩ Ϛϳ ϭ .ΪηΎΑ ϩΪϧΎϣ Ϣϫ ϯϭέ εΎϬϨϳήϴη
ϰϜϴ΋΍ίϮϣ ϥΎϣϰ̳Ϊϧί ϊϗ΍ϭ έΩ Ύϣ .Ϊϴγέϰϣ Ϣϛ΍ήΘϣ Εάϟ ϪΑ ϡΩ΁ εΎϛ ϯ΍ ΪϨϳϮ̳ϰϣ Ϫϛ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϥΎθϳΎϫϪΘηϮϧ ϯϮΗ ϰϳΎϫΰϴ̩ ϥϮ̩ Ϣϫ
ΕΎψΤϟ ˬϥ΁ ϞϐΑ Ϛϴ΋΍ίϮϣ Ϧϳ΍ ϞϐΑ Ϛϴ΋΍ίϮϣ Ϧϳ΍ Ϊϳήϴ̴Α ήψϧ έΩ Ϛϴ΋΍ίϮϣ Ϛϳ ΍έ ϪψΤϟ ήϫ Ζγ΍ Ϣϫ ϞϐΑ Ϣϫ ϞϐΑ Ϛϴ΋΍ίϮϣ Ϛϴ΋΍ίϮϣ .Ζγ΍
ϻ
˱ ϭ΍ ˬϰ̳Ϊϧί Ϧϳ΍ Ϫϛ Ϊηϰϣ ή̳΍ ϻΎΣ .ΩΎηήϴϏ ϭ ΩΎη ί΍ ϰϔϠΘΨϣ ϯΎϬ̴ϧέ ϰϨόϳ .Ωέ΍Ω ϰ̴ϧέ Ϛϳ Ϣϫ Ϛϴ΋΍ίϮϣ ήϫ ˬήϤϋήΧ΁ ΎΗ ˬϒϠΘΨϣ
Ύϳ ΩϮηϰϣ Ϧϳ΍ Ύϳ΁ ΩϮθΑ ήΗήϴγ ̲ϧέ Ϧϳ΍ ˬϢϳϭέϰϣ ήΧ΁ ϑήσ ϪΑ ϝϭ΍ Ϛϴ΋΍ίϮϣ ί΍ ΪϨ̩ ήϫ ˬϢϫ ΪόΑ ΩϮΑ ϰ̴ϧέ Ϛϳ ζϳΎϬϜϴ΋΍ίϮϣ Ϧϳ΍ ϡΎϤΗ
ϰϜϳ .ϡ΍ϩΪϳΩ ΎϬϨϳ΍ ϯΎϫϪΘηϮϧ ϯϮΗ Ϧϣ Ϫϛ ΪϨΘδϫ ήϜϔΘϣ ΎΗΪϨ̩ Ύ˷ϣ΍ .ϢϴϧΰΑ Ϣϫ ϰϟΎΜϣ ((˭ΈΗ Ϣϳέ΍Ϊϧ ϥΎϣϯΩΎϋ ϰ̳Ϊϧί ϯϮΗ Ϫϛ Ύϣ ˮΩϮηϰϤϧ
ϰ̳Ϊϧί ϯϮΗ .ΪϨϛϰϣ φϴϠϐΗ ΍έ εΩϮΧ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω Ϫϛ ϰΗάϟ .ϩΪϧϮη Ϣϛ΍ήΘϣ Εάϟ ϝΎΒϧΪΑ ϢϳϭήΑ ΪϳΎΑ Ύϣ ΪϳϮ̳ϰϣ ΎΟΪϨ̩ έΩ έϮ̴ϛήϛ .Ζγ΍ έϮ̴ϛήϛ
ϯΎϫϪΘηϮϧ ϯϮΗ .ϡ΍ϩΪϳΩ ΍έ ΎϫϦϴϤϫ Ϧϣ έϮ̴ϛήϛ ϯΎϫϪΘηϮϧ ϯϮΗ .ΩϮηϰϤϧ ΕΪϳΎϋ ϯΪόΑ Εάϟ Ωϭήϧ ϰϠΒϗ Εάϟ ΎΗ .Ζγ΍ ϯέϮΟ Ϧϳ΍ ϻ
˱ ϮϤόϣ
Ϛϳ Ϣϫ Ϧϳ΍ .ΪϧΩήϛϰϣ αΎδΣ΍ ΍έ ϩΪϧϮη Ϣϛ΍ήΘϣ ϯΎϬΗάϟΎϫϥΎδϧ΍ εΎϛ ϯ΍ Ϫϛ ΪϳϮ̳ϰϣ ϰΘϤδϗ Ϛϳ έΩ .ϡ΍ϩΪϳΩ ΍έ Ϧϳ΍ Ϧϣ Ϣϫ ΕέΎϬϛ΍
ϥΎϴϟϮΟ ˬϰΤϴδϣ ϥΎϓήϋ ΦϳέΎΗ ϝϮσ έΩ ϰδϴϠ̴ϧ΍ ϑέΎϋ ϦϳήΘ̳έΰΑ ΪϳΎη ϭ ϑϭήόϣ ϑέΎϋ ˬϰ̪ϳϭέϮϧ ϥΎϴϟϮΟ έΩ Ϣϫ ΎΟ Ϛϳ .ΖγΎΟ
Ύϣ Ϫϛ ϰϳΎΒϳί ϕϮϓ ˬϕϮϓ .ϢΘϓΎϳ ΍έ ΍ΪΧ ϯΩϮϬη ϭ ϒθϛ Ϛϳ έΩ Ϧϣ Ϫϛ ˭ΪϳϮ̳ϰϣ ΍έ Ϧϳ΍ ζϳΎϫΩϮϬη ϭ ϒθϛ ί΍ ϰϜϳ έΩ έΎΑ Ϛϳ ϰ̪ϳϭέϮϧ
ˬήΗϻΎΑ ϩέΫ Ϛϳ ϪϧίΎΑ ϰϨόϳ .ΩϮΑ ϩϮϜη ϥ΁ ϕϮϓ ϰϫΎϨΘϳϻ ΎϤΑ ϢϴϨϛϰϣ έϮμΗ Ύϣ Ϫϛ ϰϫϮϜη ϕϮϓ .ϕϮϓ ϰϫΎϨΘϳϻ ΎϤΑ ˬϢϴϨϛϰϣ έϮμΗ
ί΍ ϪΘγ΍ϮΧ Ϛϳ Ύϳ΍ΪΧ ˬϢΘϔ̳ ϪψΤϟ ϥ΁ έΩ ΪόΑ .ϡΪϳΩ ϯέϮΠϨϳ΍ ΍έ ΍ΪΧ .ϰϫΎϨΘϳϻΎϤΑ ϢϴϨϛϰϣ έϮμΗ Ύϣ Ϫϛ ϰϧΎΑήϬϣ ϕϮϓ ϭ ϥ΁ ϕϮϓ ϰϫΎϨΘϳϻ
.Ζγ΍ έΪϘ̩ ζϫϮϜη ϮΗ Ϯ˷ Ο έΩ .Ζγ΍ έΪϘ̩ ε΍ϰ΋ΎΒϳί ϮΗ Ϯ˷ Ο έΩ ϥ΁ ϢϴϨΒΑ Ϫϛ .ϩΪΑ ϥΎθϧ Ϧϣ ϪΑ Ϣϫ ΍έ ΖϘϠΧ ϢϟΎϋ ϞϛϪϛ Ϧϳ΍ ϥ΁ ϭ ϡέ΍Ω ϮΗ
ϒϛ ϰϳΎϣήΧ ϪΘδϫ Ϛϳ ϡΪϳΩ ΪϳϮ̳ϰϣ Ϧϛ ϩΎ̴ϧ ΍έ ΖΘγΩ ϒϛ ϪΑ Ϫϛ Ϊη ϡΎϬϟ΍ Ϧϣ ϪΑ ˬΪϳϮ̳ϰϣ Ζϗϭϥ΁ .Ζγ΍ έΪϘ̩ ε΍ϰϧΎΑήϬϣ ϮΗ Ϯ˷ Ο έΩ ϭ
Ϧϳ΍ ϥ΁ ΪϨΘϔ̳ ϰϨόϳ .ϡΪϳΩ ϢΘγΩ ϒϛ έΩ ΍έ ΍ΪΧ ί΍ ήϴϏ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ϟϛ ϰϨόϳ .Ζγ΍ ΍ΪΧ ί΍ ήϴϏ ˬϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ϟϛ Ϧϳ΍ ΪϨΘϔ̳ .Ζγ΍ ϢΘγΩ
ΩήϜϧ Ϧϴ̴ϫϭΪϧ΍ ΍ήϣ Ϣϫ ϰϳΎϴϧΩ ΰϴ̩ ̨ϴϫ ϭ ΩήϜϧ ΩΎη ΍ήϣ ϰϳΎϴϧΩ ΰϴ̩ ̨ϴϫ ΪόΑ ϪΑ ϥ΁ ί΍ :ΪϳϮ̳ϰϣ .Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϩΪϳήϓ΁ ϭ΍ Ϫϛ Ϣϫ Ϧϳ΍ ϭ ˬΖγ΍
ε΍ϪψΤϟ ήϫ Ϫϛ ϰΗάϟ Ϫϧ .Ϊϧ΍ϩΪϳΩϰϣ ϰϳΎΟ Ϛϳ ΍έ ϯ΍ϩΪϧϮη Ϣϛ΍ήΘϣ ϯΎϬΗάϟ ϥΎϴϣΩ΁ ˬεΎϛ ϯ΍Ϫϛ ΪϳϮ̳ϰϣ ΪόΑ :ΪϳϮ̳ϰϣ ΍έ Ϧϳ΍ ϰΘϗϭ ΎΟϥ΁ ϭ
!ϰ̩ ̨ϴϫ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ω΍Ω ΎϤη ϝ΍ϮΌγ ϪΑ ΩϮηϰϣ Ϫϛ ϰΑ΍ϮΟ ϦϳήΘϬΑ ˬΪηΎΑ έϮΠϨϳ΍ ή̳΍ ϝΎΣ .ΩϮηϰϣ ΪϳΎϋ ϞΒϗ ϪψΤϟ ϥ΁ ϦΘϓέ ΖϤϴϗ ϪΑ
.ΪϳϮηϰϣ ϰ̳ΩέϮΧήγ ϭ ϯΪϴϣ΍Ύϧ εϮΧ ΖγΩ ή̴ϳΩ Ζϗϭϥ΁ ˬΪϴΘδΑ ϝΩ ΎϫϩΪϧϭέ ϪΑ ή̳΍ ΎϤη
,6*'IJKH1(5'2$6*  

C< D2-6*D% GH4 

506*C< -6*D% EBF 
s|
.ϢϴΘδϴϧ ϯέϮΠϨϳ΍ ϪΘΒϟ΍ Ύϣ .ΩϮηϰϣ ήΘϘϴϗέ ϭ ϖϴϗέ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΍έ Εάϟ ϥ΁ ϰδϛ ή̳΍ ˬΪϳ΁ϰϣ ήψϧ ϪΑ !Ϫϧ :Ν 
s|
ϪΑ Ϧϣ !ΐΧ Ϫϛ ΪϳϮ̳ϰϣ Ϣϫ ΪόΑ .Ζγ΍ έ΍ΪϳΎ̡Ύϧ ΰϴ̩ ϪϤϫ Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϼ
˱ λ΍ ϯέ΍ΪϳΎ̡Ύϧ ήϣ΍ Ϫϛ ϢϴϨϛϰϣ νήϓ ϻ
˱ ϭ΍ Ϫϛ ΪϨϳΎϣήϓϰϣ ϥΎθϳ΍ :Ν
εϮΨΘγΩ ˬϡΩ΁ ϰΘϗϭ Ϫϛ ϢϨϛϰϣ νήϋ ϩΪϨΑ .ϡϮηϰϤϧ Ϣϫ ϰ̳ΩέϮΧήγ εϮΨΘγΩ .ϡϮηϰϤϧ Ϣϫ ϯΪϴϣ΍Ύϧ εϮΨΘγΩ ϭ ϡΪϨΑϰϣ ϝΩ έ΍ΪϳΎ̡Ύϧ Ϧϳ΍
ϝΩ έ΍ΪϳΎ̡Ύϧ ήϣ΍ ϪΑ ϊϗ΍ϭ έΩ Ύϳ ϭ .ΪηΎΑ ϪΘδΑ ϝΩ έ΍ΪϳΎ̡Ύϧ ˯ϰη Ϧϳ΍ ϦϤο έΩ έ΍ΪϳΎ̡Ύϧ ήϣ΍ Ϛϳ ϪΑ Ύϳ Ϫϛ ΩϮηϰϤϧ ϯΪϴϣ΍Ύϧ ϭ ϰ̳ΩέϮΧήγ
ΪόΑ ΩήΑϰϣ ΍έ εωΎτϤΘγ΍ ϯΰϴ̩ήϫ ί΍ .ΪϨϛϰϣ ϰ̳Ϊϧί ϪϧΎϣί ϞϬΟ ϭ ϢϠϋ ϪϠΣήϣ έΩ ϭ΍ ˬέϮ̴ϛήϛ ήϴΒόΗ ϪΑ Ϫϛ ϰϳΎϬϣΩ΁ ϞΜϣ .ΪηΎΒϧ ϪΘδΑ
ϰ̴ΘδΒϟΩ ϰϟϭ Ύϫΰϴ̩ ί΍ ΪϳήΒΑ Ϊϴϫ΍ϮΨΑ ωΎτϤΘγ΍ ΎϤη ή̳΍ ϪϠΑ .Ζγ΍ ϥΩήΑ ΰϴ̩ Ϛϳ ί΍ ωΎτϤΘγ΍ ί΍ ήϴϏ ϰ̴ΘδΑ ϝΩ .ΪϨϛϰϣ εΎϫέ Ϣϫ
.Ϣϳέ΍Ω ωΎτϤΘγ΍ Ύϣ ΎϬϨϳΪϴϣΎη΁ έΩ ˬΎϬϴϧΩέϮΧ έΩ ˬή̴ϳΩ ΪϧέϮΟϦϴϤϫ Ύϫΰϴ̩ ϰϠϴΧ Ϫϛ ΪϴϨϜΑ νήϓ ΎϤηϪϛ Ϧϳ΍ ΎϤϛ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ϥΎθϬΑ
ΪϳΎΑ Ωέ΍Ωϰϣ ΖγϭΩ ϰϠϴΧ ΍έ Ϛϴϛ Ϫϛ ϰδϛ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ζη΍Ω Ϫ̴ϧ ΏΎϘθΑ ϯϮΗ Ϣϫ ϭ ΩέϮΧ Ϣϫ ΩϮηϰϤϧ Ϫϛ ΍έ Ϛϴϛ :ΪϨϳϮ̳ϰϣ ΎϬϴδϴϠ̴ϧ΍
ΖγϭΩ ϰϠϴΧ Ύϳ .ΪηΎΑ ΎΗ εΩέ΍ά̴Α ΪϳΎΑ ΏΎϘθΑ ϯϮΗ Ζϗϭϥ΁ .ΩέϮΨΑ ΍έ ϥ΁ ΪϳΎΒϧ β̡ Ωέ΍Ω ΖγϭΩ ϰϠϴΧ ΍έ ϥΩϮΑ Ϛϴϛ ή̳΍ Ϫϛ ΪϤϬϔΑ
ϯϮΗ Ϣϫ ϭ ϯέϮΨΑ ΍έ Ϛϴϛ Ϣϫ Ϫϛ ϰϧ΍ϮΗϰϤϧ ή̴ϳΩ ϰϟϭ .ΪϧΎϤΑ ϰϗΎΑ ΏΎϘθΑ ˬϝΎ̪Ψϳ ϯϮΗ Ωέ΍ά̴Α ΪϳΎΒϧ ΐΧ .΍έ Ϛϴϛ ϥΩέϮΧ Ωέ΍Ωϰϣ
ΪηΎΒϧ ΎΗϭΩ Ϧϳ΍ ή̳΍ Ϫϧή̳ϭ .ϯΰϴ̩ ήϫ ί΍ ΩήΑϰϣ ωΎτϤΘγ΍ Ωέ΍Ω ϑήσ Ϫϛ Ζγ΍ ϦϴϤϫ ΖϗϮϧ΁ .Ωέ΍Ϊϧ ϥΎϜϣ΍ ή̴ϳΩ Ϧϳ΍ .ϰηΎΑ ϪΘη΍Ω ΏΎϘθΑ
Ϛϳ Ύϳ ϭ ϰ̴ΘδΒϟΩ Ϊμϗ Ϫϧ .Ϊϳέ΍Ω ωΎτϤΘγ΍ Ϊμϗ Ύϳ ϢΘϔ̳Ϫϛ Ϧϳ΍ ή̴ϣ .Ϊϳ΁ϰϣ ϞλΎΣ ϯΪϴϣ΍Ύϧ Ϧϳ΍ ϭ ϰ̳ΩέϮΧήγ Ϧϳ΍ Ύ˱ ϤΘΣ Ϧϣ ήψϧ ϪΑ Ϫϛ
.Ζγ΍ ϥ΁ ϪΟϮΘϣ ϥΎΘϟΩ ϭ Ϊϳ΍ϪΘϓΎϳ ϯέ΍ΪϳΎ̡ ήϣ΍ Ϛϳ έ΍ΪϳΎ̡Ύϧ ϕϮθόϣ ϭ ˯ϰη Ϧϳ΍ ϦϤο έΩ ϯέ΍ΪϳΎ̡ ήϣ΍

,H 6 E L6< %6  

s|
Ζγ΍ έϮμΗ ϞΑΎϗ ϯΩϮΟϮϣ ϯ΍ήΑ ˬΪϳ΁ϰϣ ήψϧ ϪΑ Ύοέ ϭ ΐϠσ Ύϳ΁ Ϫϛ ϩΩϮΑ ϝ΍Άγ Ϣϳ΍ήΑ ϝ΍Άγ Ϧϳ΍ ϪθϴϤϫ ΍ΪΧ ϯΎοέ ϭ ΐϠσ ΏΎΑ έΩ :Ν
ήψϧ ϪΑ ϭ΍ ϯ΍ήΑ ˬΎοέ Ϫϧ ϭ ΐϠσ Ϫϧ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ΪηΎΑ ΪϳΎΒϧ ϪϠϴγϭ ϭ ϑΪϫ ϡΎψϧ ϊΑΎΗ ΍˱ήϫΎχ ΍ΪΧ ϭ .ΪηΎΑ ϑΪϫ ϭ ϡΎψϧ ϊΑΎΗ ΩϮΟϮϣ Ϧϳ΍ Ϫϛ
.Ωέ΍Ϊϧ ϰϨόϣ Ϧϣ
,H@/ M2N|
έϮϣ΍ ϰπόΑ ϭ ΪϨηΎΑ Ϧϣ ΖγΩ ϡΩ έϮϣ΍ ϰπόΑ Ϫϛ ΪηΎΑ ϯέϮΠϨϳ΍ Ϣϳ΍ήΑ ϰΘδϫ ϥΎϬΟ Ϫϛ ϢηΎΑ ϥΎϨ̩ Ϧϣ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϪϠϴγϭ ϭ ϑΪϫ ϡΎψϧ
Ϧϴϋ έΩ .Ζγ΍ ΖγΩ έϭΩ ϥ΁ ˬϦϣ ΏϮϠτϣ ϭ ΏϮΒΤϣ Ϫϛ Ϧϳ΍ Ϧϴϋ έΩ .ϡέ΍Ωϰϣ ΖγϭΩ ΍έ ΎϬΘγΩέϭΩ ϥ΁ Ϧϣ ϰϟϭ .ΪϨηΎΑ Ϧϣ ΖγΩ έϭΩ
ϡέ΍ά̴Α ήγ Ζθ̡ ΪϳΎΑ ΍έ ΎϫϪτγ΍ϭ Ϧϳ΍ Ϫϛ Ζδϴϧ Ϧϳ΍ ΰΟ ϯ΍ϩέΎ̩ ΖγΩ έϭΩ ϥ΁ ϪΑ ϥΪϴγέ ϯ΍ήΑ Ύ˱ ϴϧΎΛ ϭ ˬΖγ΍ ΖγΩ έϭΩ ϻ
˱ ϭ΍ ϥϮ̩ ˬϦϳ΍
ΎϬϨϳ΍ Ϫϛ ϰϧ΍ΰϴϣϪΑ .ΪϧϮηϰϣ ϪϠϴγϭ ΎϫϦϳ΍ ϭ .ΩϮηϰϣ ϑΪϫ Ϧϣ ϯ΍ήΑ ϥ΁ Ζϗϭϥ΁ .ϢϨϜΑ ϰσ ΪϳΎΑ ΍έ ϝίΎϨϣ Ϧϳ΍ .ϢϨϜΑ ϰσ ΪϳΎΑ ΍έ ϞΣ΍ήϣ ϭ
Ϫϛ ΖγΎΠϨϳ΍ Ζϗϭϥ΁ .ΪϧϮηϰϣ ΏϮϠτϣ Ϧϣ ϯ΍ήΑ ΎϬϨϳ΍ ˬΪϨϨϜΑ ϥ΁ ϪΑ ϚϳΩΰϧ ΍ήϣ ΪϨϧ΍ϮΗϰϣ ΎϬϨϳ΍ Ϫϛ ϰϧ΍ΰϴϤΑ ϰϨόϳ ˬΪϧ΍ϪϠϴγϭ ϑΪϫ ϥ΁ ϯ΍ήΑ
Ϫϧ ˬϩήϴϐϟ ΏϮϠτϣ Ϧϳ΍ ϰϟϭ .ΪϧϮηϰϣ ϩήϴϐϟ ΏϮϠτϣ έϮϣ΍ ϪϴϘΑ .ΩϮηϰϣ ϪΗ΍άϟ ΏϮϠτϣ Ϣϳ΍ήΑ ΰϴ̩ Ϛϳ .ϢΘδϫ ϯ΍ϪϠϴγϭ ϭ ϑΪϫ ϡΎψϧ ϊΑΎΗ Ϧϣ
Ϫϛ ϯ΍ϩί΍Ϊϧ΍ ϥΎϤϫ ϪΑ Ύϫϩήϴϐϟ ΏϮϠτϣ Ϧϳ΍ Ϫϛ Ζδϴϧ Ϧϳ΍ ΰΟ ϯ΍ϩέΎ̩ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϯήΑ ϥΎϴϣ ϩ΍έϪϛ Ϧϳ΍ Ϫϧ ϢϧΰΑ ϥΎηέϭΩ Ϣϧ΍ϮΗϰϤϧϪϛ Ϧϳ΍
.ΪϨΘγΩ έϭΩ ζϳ΍ήΑ Ύϫΰϴ̩ ϰπόΑ Ϫϛ Ζγ΍ ϪϠϴγϭ ϭ ϑΪϫ ϡΎψϧ ϊΑΎΗ ΍ΪΧ Ύϳ΁ ˮΖγ΍ ϯέϮΠϨϳ΍ ΍ΪΧ Ύϳ΁ .ΪϨηΎΑ Ϣϫ Ϧϣ ΏϮϠτϣ Ύ˱ όϗ΍ϭ Ϊϧ΍ϪϠϴγϭ
ϪΑ ϦΗ Ϫϛ Ϣϳέ΍Ϊϧ Ϧϳ΍ ΰΟ ϯ΍ϩέΎ̩ .ΪϨϛϰϣ Ε΍άϟ ΎΑ ΐϠσ ΍έ ΖγΩ έϭΩ ΰϴ̩ ϥ΁ Ζϗϭϥ΁ .ΪϨΘδϫ ζΘγΩ ϒϛ .Ϊϧ΍ΖγΩ ϚϳΩΰϧ Ύϫΰϴ̩ ϰπόΑ
ήψϧ έΩ ϰμΨη κΨθΘϣ ϯ΍ΪΧ ΍έ ΍ΪΧ ή̳΍ ˭Ζϔ̳ ΍έ ΍ΪΧ ΩϮηϰϤϧ Ϊϳ΁ϰϣ ϡήψϧ ϪΑ Ϧϣ .ΪϨϧΎγήΑ ϥ΁ ϪΑ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϯ΍ήΑ .ϢϴϫΪΑ Ύϫϥ΁
ˮ΍ή̩ .Ζδϧ΍Ω ϪϠϴγϭ ϑΪϫ ϊΑΎΗ ΩϮηϰϤϧ ή̴ϳΩ ΍έ ϥ΁ ϡήψϧ ϪΑ Ϣϴϧ΍ΪΑ ϖϠτϣ ϢϠϋ ϭ ϖϠτϣ ΕέΪϗ ϯ΍έ΍Ω ΍έ ϰμΨη κΨθΘϣ ΍ΪΧ ˬϢϳήϴ̴Α
ϞΣ΍ήϣ ϪϠδϠγ Ϛϳ ϭ ϝίΎϨϣ ϪϠδϠγ Ϛϳ ζϘϘΤΗ ϭ ϭ΍ ϩΩ΍έ΍ ϥΎϴϣ ϪϠλΎϓ Ϫϧ .ΪηΎΑ ϖϘΤϣ ΰϴ̩ ϥΎϤϫ ΪϨϛϰϣ ϩΩ΍έ΍ Ϫϛ ϯΰϴ̩ ήϫ ΪϳΎΑ ϭ΍ ϥϮ̩
ϪϠϴγϭ - ϑΪϫ ϡΎψϧ ϊΑΎΗ Ϫϛ Ϊϳ΁ϰϣ ϞλΎΣ ϯΩϮΟϮϣ ϯ΍ήΑ ςϘϓ Ύοέ .Ζγ΍ έϮσϦϴϤϫ Ϣϫ Ύοέ ΏΎΑ έΩ .ΪϨηΎΑ ϞϳΎγϭ ϪϠδϠγ Ϛϳ ϭ ΪϨηΎΑ
Ϫϛ Ϧϳ΍ ϯ΍ήΑ .Ζδϴϧ ϞΣ΍ήϣ ϪϠδϠγ Ϛϳ ϰσ ϪΑ ίΎϴϧ ΩϮθΑ ϰο΍έϪϛ Ϧϳ΍ ϯ΍ήΑ .Ζδϴϧ ϑΪϫ - ϪϠϴγϭ ϡΎψϧ ϊΑΎΗ Ϫϛ ϰδϛ Ϫϧή̳ϭ .Ζγ΍
Ϫ̩ήϫ ϭ ΖϳΎοέ ΐϠσ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϪΑ ϡΩΎϘΘϋ΍ Ϧϣ Ϫϛ Ζγ΍ υΎΤϟ Ϧϳ΍ ϪΑ .Ζδϴϧ ϞΣ΍ήϣ ϪϠδϠγ Ϛϳ ϰσ ϪΑ ίΎϴϧ ΩϮθΑ Ϣϫ ϰο΍έΎϧ
ϡΎψϧ ϊΑΎΗ ΪϳΎΑ ΍έ ΍ΪΧ ΩϮθΑ άΧ΍ εΩϮΧ ϰϘϴϘΣ ϰϨόϣ ϪΑ Ϫϧή̳ϭ .ΩϮθϧ άΧ΍ εΩϮΧ ϰϘϴϘΣ ϰϨόϣ ϪΑ ΪϳΎΑ ΍ΪΧ ΩέϮϣ έΩ ΪϴϳϮ̴Α Ϊϴϫ΍ϮΧϰϣ
.ΩϮΑ Ϧϳ΍ ϪΑ ϡΰΘϠϣ ΩϮηϰϤϧ ΍˱ήϫΎχ ϭ .ϢϴϨϜΑ ϪϠϴγϭ ϭ ϑΪϫ
,* QM2N&#6# D2$6J#-3OPs|
.ϩΩ΍έ΍ Ϧϳ΍ Ϊηϰϣ ϰσ ϰϠ΋Ύδϣ ϪϠδϠγ Ϛϳ ΪϳΎΑ ϥϮ̩ ϰϟϭ .Ωήϛ ϩΩ΍έ΍ ΍έ ϯΰϴ̩ ϖϘΤΗ ϥϵ΍ ΍ΪΧ Ϫϛ Ϣϴ΋Ϯ̴Α Ωέ΍Ϊϧ ϰϨόϣ ˬΪϧ΍ϮΗϰϤϧ !Ϫϧ :Ν
ϩΩ΍έ΍ .Ζγ΍ ϰόϳήθΗ ϭ ϰϨϳϮϜΗ ϩΩ΍έ΍ ϥ΁ ϭ Ϊϴ΋Ύϣήϓϰϣ ϯή̴ϳΩ ϯΎϫΰϴ̩ Ϛϳ Ύ˷ϣ΍ .Ωήϛ ΍Ϊϴ̡ ϖϘΤΗ ϝΎγ 1 Ύϳ ϝΎγ 1 Ύϳ ϝΎγ Ϛϳ ί΍ ΪόΑ
ΪηΎΑ ϯέΎΘΨϣ ΩϮΟϮϣ ˬϢϫΩϰϣ ϥΎϣήϓ ϭ ϢϜΣ ϭ΍ ϪΑ Ϧϣ Ϫϛ ϰϓήσ ή̳΍ ϭ .ϢϜΣ ˬϥΎϣήϓ ϰϨόϳ ϰόϳήθΗ ϩΩ΍έ΍ .Ζγ΍ ϩΩ΍έ΍ ζϤγ΍ ϰόϳήθΗ
Ζϔ̳ Ϊϴϫ΍ϮΧ ΎϤη .Ϊϳ΁ϰϤϧ ζϴ̡ ϰϠϜθϣ ΎΟϦϳ΍ .ΪϨϜϧ ΖϋΎσ΍ Ύϳ .ΪϨϜΑ ΖϋΎσ΍ ΍ήϣ ϥΎϣήϓ Ϊϧ΍ϮΗϰϣ ϭ΍ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ ΕέϮλ ϥ΁ έΩ
ΪϴϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ϰθϳΎϣί΁ Ύϳ ϻΎΣ Ϫϛ .ΪγήΑ ϩΪϨΑ ϥ΁ εϮ̳ ϪΑ ϥΎϣήϓ Ϧϳ΍ ϪΘγ΍ϮΧϰϣ ςϘϓ ΍ΪΧ !Ϫϧ .Ωήϴ̴Α ϡΎΠϧ΍ έΎϛ Ϧϳ΍ ϪΘγ΍ϮΧϰϣ ΍ΪΧ ΐΧ Ϫϛ
.ϯή̴ϳΩ ΰϴ̩ ήϫ Ύϳ
ˮϪ̩ ϰϨόϳ .ϡΩϮΧ ΎΑ Ϧϣ ΕΎΒγΎϨϣ έΩ Ϫϧ .Ζγ΍ ΎϤη ΎΑ Ϧϣ ΕΎΒγΎϨϣ έΩ .Ζγ΍ ϦδΤΘδϣΎϧ ϰϗϼΧ΍ υΎΤϟ ί΍ Ϫϛ ΩϮϤΟ ϭ ϡΰΟ ϪΒϨΟ ϥ΁ :ϪΘϜϧ
ϡΩϮϤΟ ϭ ϡΰΟ ϭ ϊτϗ Ϧϳ΍ ί΍ ΖγΩ Ϫϛ Ζγ΍ϮΧ Ϧϣ ί΍ ϥ΍ϮΗϰϤϧ ΎΠϨϳ΍ έΩ ˬϡ΍ϪϨγή̳ Ϧϣ Ϫϛ ϢΘδϫ Ϧϳ΍ ϪΑ ϡίΎΟ ϭ ϊσΎϗ ϥϵ΍ Ϧϣ ή̳΍ ϰϨόϳ
ϪΑ ή̳΍ Ϫϛ ϩΪη ϪΘΧΎγ ϯέϮΟ ϥΎδϧ΍ ϰϨόϳ .Ζγ΍ ϰϨϳϮϜΗ ήϣ΍ Ϛϳ ϊτϗ Ζϴ˷ΠΣ .ΪϨΘϔ̳ϰϣ Ύϣ ϥϮϴϟϮλ΍ Ϫϛ ϯέϮτϧΎϤϫ ϥϮ̩ ˮ΍ή̩ ˬϢϳϮθΑ
Ϧϣ ί΍ Ϫϛ Ζγ΍ ΏϮϠτϣ Ϫϧ ϭ Ϊϴϫ΍ϮΨΑ Ϧϣ ί΍ Ϫϛ Ωέ΍Ω ϥΎϜϣ΍ Ϫϧ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .ΪϫΩϰϣ ήΛ΍ ΐϴΗήΗ ϥ΁ ϪΑ .Ωήϛ ΍Ϊϴ̡ ϡΰΟ ϭ ϊτϗ ϯΰϴ̩ Ϛϳ
ΎϤη ϭ Ϧϣ Ϫϛ Ζγ΍ ϰΘϗϭ ΚΤΑ .ΪΧή̩ϰϣ αΎγ΍ Ϧϳ΍ ήΑ Ϧϣ ϰ̳Ϊϧί ϼ
˱ λ΍ ϡέ΍Ω ϡΩϮΧ ΎΑ ρΎΒΗέ΍ έΩ Ϫϛ ϯΩϮϤΟ ϭ ϡΰΟ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ϊϴϫ΍ϮΨΑ
ϰ̳Ϊϧί ή̳΍ ϰΘΣ .Ϊϳ΁ϰϣ ϞλΎΣ ϥΎϤϳ΍ήΑ ϩΪϴϘϋ ϑϼΘΧ΍ Ύ˱ ϴϧΎΛ .ϢϴϨϛϰϣ ΍Ϊϴ̡ Ϣϫ ΎΑ ϰϋΎϤΘΟ΍ ΪΘγ ϭΩ΍Ω .ϢϳϮηϰϣ ϰϋΎϤΘΟ΍ ϰ̳Ϊϧί Ωέ΍ϭ ϻ
˱ ϭ΍
έΩ Ϊϳ΁ϰϣ ϞλΎΣ ϩΪϴϘϋ ϑϼΘΧ΍ Ϫϛ ϰΘϗϭ ϻΎΣ .Ϊϣ΁ϰϤϧ ΪϳΪ̡ ϰϠϜθϣ ̨ϴϫ ϢϫίΎΑ ˬΩϮΒϧ ϞλΎΣ ϯ΍ϩΪϴϘϋ ϑϼΘΧ΍ ϰϟϭ ΩϮΑ Ϣϫ ϰϋΎϤΘΟ΍
.Ζγ΍ ΖγέΩΎϧ ˬΖγ΍ Ϧϣ ϩΪϴϘϋ ϒϟΎΨϣ ϥϮ̩ ϮΗ ϩΪϴϘϋ ϭ .Ζγ΍ ΖγέΩ ˬΖγ΍ Ϧϣ ϩΪϴϘϋ ϥϮ̩ ˬϦϣ ϩΪϴϘϋ ˬϢϳϮ̴Α ΎΠϨϳ΍ ϰϋΎϤΘΟ΍ ϰ̳Ϊϧί
ϥΎδϧ΍ ϥΎϤϳ΍ έΩ ϊϗ΍ϭ έΩ ϡέ΍Ϊϧ ϰϜη ϪϠΑ ˬϢϨϛϰϣ νήϋ ϩΪϨΑ ˬϚϴϜϔΗ Ϧϳ΍ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ ϻΎΣ . Ζγ΍ ΩϮϤΟ ϭ ϡΰΟ ϰϗϼΧ΍ ϰϔϨϣ ϪΒϨΟ ϥ΁ Ϧϳ΍
ϥ΁ ϪΑ ΖΒδϧ ϪθϴϤϫ Ύϳ ˬΩέ΍Ω ϡΰΟ Ωέ΍Ω ϥΎϤϳ΍ Ϫϛ ϯΰϴ̩ ϥ΁ ϪΑ Ωέ΍Ϯϣ ί΍ ϯέΎϴδΑ έΩ Ύϳ Ωέ΍Ω ϥΎϤϳ΍ ϥ΁ ϪΑ Ϫϛ ϯήϣ΍ ϪΑ Ωέ΍Ω ϡΰΟ ϪθϴϤϫ Ύϳ

ϰ̳Ϊϧί ϪΑ Ϫϛ ϰΘϗϭ ΎΗ ΖϟΎΣ Ϫγ Ϧϳ΍ ϡ΍Ϊϛ ̨ϴϫ έΩ ϭ Ζγ΍ έϮμΘϣ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ ϯΎΗ Ϫγ ήϫ Ωέ΍Ω ϡΰΟ ϪϴΒη ϰΘϟΎΣ Ωέ΍Ω ϥΎϤϳ΍ Ϫϛ ϯΰϴ̩
Ϫϛ ϰϧΎδϛ ΎΑ ϰϋΎϤΘΟ΍ ϰ̳Ϊϧί έΩ ΍έ ϰϠϤϋ ήΛ΍ ΐϴΗήΗ Ϧϳ΍ Ϣϫ΍ϮΧϰϣ Ϫϛ ϰΘϗϭ ςϘϓ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϰϠϜθϣ ̨ϴϫ ΩϮηϰϣ ρϮΑήϣ Ϧϣ ϰμΨη
ϥϭήϗ ϭ ήΠΣ ήμϋ ϪΑ Ύϣ ϥϮ̩ - ήϴΧ΍ ϝΎγ Ϫγ ϭΩ Ϧϳ΍ έΩ Ϫϛ Ω΍ΪΗέ΍ ϪϠΌδϣ έΩ Ϫϛ Ζγ΍ ϰϟ΍Άγ Ϛϳ Ύ˱ ϗΎϔΗ΍ .Ϊϧέ΍Ω Ϧϣ ΎΑ ϩΪϴϘϋ ϑϼΘΧ΍
ϥΎθϳ΍ .Ϊϣ΁ ζϴ̡ ΚΤΑ ϦϴϤϫ ϯ΍ϪδϠΟ έΩ Ύ˱ ϗΎϔΗ΍ ϭ ϡ΍ϩΪϴϨη Ϧϣ ΎϫΖϗϭ ϰϠϴΧ .ΩϮΑ ϩΪϣ΁ ζϴ̡ ΎΠϧ΁ ˬίΎΑ Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ζϴ̡ - Ϣϳ΍ϪΘθ̳ήΑ ϰτγϭ
ϝϮλ΍ έΩ Ϫϛ Ωέ΍Ω Ϣϫ ϯ̫ϮϟΪΘϣ Ϛϳ .Ζγ΍ Ζϳ΍ϭέ ϭ ϥ΁ήϗ ϪΑ ΪϘΘόϣ ϪϴϘϓ Ϧϳ΍ Ϫϛ ˬϰϬϴϘϓ ΖγϮ̡ ϮΗ ΪϳήΒΑ ΍έ ϥΎΗΩϮΧ ΎϤη ˬΎϗ΁ Ϫϛ Ζϔ̳ϰϣ
εΩϮΧ ϯ΍ήΑ ΪϨϛϰϣ Ν΍ήΨΘγ΍ Ϫϛ Ϣϫ ϰϳΎϫϢϜΣ .ΪϨϛϰϣ Ν΍ήΨΘγ΍ ϢϜΣ ΕΎϳ΍ϭέ ϭ ϥ΁ήϗ ί΍ ϯ̫ϮϟΪΘϣ Ϧϳ΍ αΎγ΍ήΑ .Ϊϧ΍ϩΩ΍Ω ΩΎϳ ϭ΍ ϪΑ ϪϘϓ
ϯ΍ήΑ ϦϴϘϳ ϭ ϊτϗ .Ω΍Ωϰϣ ΐϳήϓ ΍έ ϥ΍ή̴ϳΩ ϭ ΪϫΪΑ ΐϳήϓ ΍έ εΩϮΧ Ζγ΍ϮΧϰϣ ΪϨΘδϴϧ Ϣϫ ΐϳήϓ Ϟϫ΍ ϢϴϨϛ νήϓ .Ζγ΍ έϭ΁ ϦϴϘϳ
.Ωήϛ ϡ΍Ϊϋ΍ΪϳΎΑ ΍έ Ϣϗέ΍ϦΑΪϳί Ϫϛ ˬϩΩήϛ Ν΍ήΨΘγ΍ ΕΎϳ΍ϭέ ϭ ϥ΁ήϗ ί΍ ϪϴϘϓ Ϧϳ΍ ϻΎΣ .Ωέ΍Ω ΖϴΠΣ ϰδϛ ήϫ ϯ΍ήΑ ϭ .Ζγ΍ έϭ΁ ϦϴϘϳ εΩϮΧ
ΎϤη ή̴ϣ .ΪϨϜΑ ϞϤϋ ΪϳΎΑ Ϣϫ ζότϗ ϪΑ .Ζγ΍ ζότϗ ˮΪηΎΑ Ϊϧ΍ϮΗϰϣ ϭ΍ ήϴ̳ϮϠΟ ϯΰϴ̩ Ϫ̩ .Ωήϛ ζϣ΍Ϊϋ΍ ΪϳΎΑ ϭ Ζγ΍ ΪΗήϣ Ϣϗέ΍ ϦΑΪϳί
Ϟϫ΍ Ϫϛ Ϣϳήϴ̳ϰϣ Ϧϳ΍ ήΑ ΍έ νήϓ ϪΘΒϟ΍ .ϩΪϴγέ Ϣϫ ϊτϗ ϪΑ .Ωήϛ ΪϳΎΑ έΎϛ Ϫ̩ .Ωέ΍Ω εΩϮΧ ϯ΍ήΑ ϰδϛ ήϫ ϊτϗ ΖϴΠΣ Ϫϛ Ϊϳέ΍Ϊϧ ϝϮΒϗ
ˬϩΩήϛ ωϮΟέ ΕΎϳ΍ϭέ ϭ ϥ΁ήϗ ϪΑ ϪϧΎϗΩΎλ Ύ˱όϗ΍ϭ ϰϟϭ .ΪϫΪΑ ΐϳήϓ ΍έ ϥ΍ή̴ϳΩ Ύϳ εΩϮΧ Ϊϫ΍ϮΧϰϤϧ .Ζδϴϧ ΐϳήϓ Ϟϫ΍ Ζδϴϧ ύϭέΩ
ϦϜϤϣ ΎϫϰϠϴΧ ϭ .ΪϳΎϴΑ ζϴ̡ ΎϫϰϠϴΧ ϯ΍ήΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ϧϳ΍ ϭ .ΪϨϜΑ ΪϳΎΑ έΎϛ Ϫ̩ .ϩΪϴγέ Ϧϳ΍ ϪΑ ϭ Ωέ΍Ω ϪϘϓ ϭ ϝϮλ΍ ϢϠϋ ϡΎϨΑ Ϣϫ ϯ̫ϮϟΪΘϣ
ϑήσϪΑ Ύ˷ϣ΍ ϰϳϮ̳ϰϣ Ζγ΍έ ˬϪϠΑ ϢϳϮ̳ϰϣ .ϡΪϘΘόϣ Ϣϫ Ϧϳ΍ ϪΑ ϭ .ϢΘϔ̳ ΍έ Ϧϳ΍ ζΑ΍ϮΟ έΩ ϩΪϨΑ Ζϗϭϥ΁ .ΪϨϨϜΑ ΍έ ϝϻΪΘγ΍ Ϧϳ΍ Ύ˱ όϗ΍ϭ Ζγ΍
Ϧϣ ˬϰΘδϫ ϰϨΘθϛ ϮΗ ˬϰϳϮ̳ϰϣ Ϧϣ ϪΑ ΎϤη .Ϣϳ΍ϩΩήϛ ΍Ϊϴ̡ ϩΪϴϘϋ ϑϼΘΧ΍ ΎϤη ΎΑ Ϧϣ Ϫϛ Ζγ΍ ϰΘϗϭ ϻΎΣ ϥϮ̩ ΩϮη ϩΩ΍Ω ϩίΎΟ΍ ΪϳΎΑ ˬϞΑΎϘϣ
ϮΗ ϡΪϘΘόϣ ϥϮ̩ ΪϴϳϮ̳ϰϣ ΎϤη Ϫϛ .Ϊϳ΁ϰϣ ϭέ ε΍ϰϔϨϣ ϰϗϼΧ΍ ϪΟϭ ϥ΁ Ωέ΍Ω ΩϮϤΟ ϭ ϡΰΟ ϻΎΣ .ϢΘδϴϧ ϰΘθϛ Ϧϣ !ϥΎΟΎϗ΁ Ϫϧ ˬϢϳϮ̳ϰϣ
Ζϔ̳ ΩϮηϰϤϧ ΎΠϨϳ΍ έΩ !Ϫϧ Ϫϛ ϢϨϛϰϣ νήϋ ϩΪϨΑ .ΩϮηϰϣ ϩΩ΍Ω ϥΎθϧ ε΍ϰϔϨϣ ϪΒϨΟ Ϫϛ ΖγΎΠϨϳ΍ .ϰΘδϫ ϰϨΘθϛ ϮΗ β̡ ˬϰΘδϫ ϰϨΘθϛ
ϯΰϴ̩ Ϫ̩ ϯΎπΘϗ΍ ϝϻΪΘγ΍ ˬϢϴϨϴΒΑ ΪϳΎΑ .ϡέ΍Ω ϰϟϻΪΘγ΍ ϮΗ ϦΨγ ϞΑΎϘϣ έΩ Ϧϣ .ϢΘδϫ ϰϨΘθϛ Ϧϣ β̡ ˬϢΘδϫ ϰϨΘθϛ Ϧϣ ϯΪϘΘόϣ ϮΗ ϥϮ̩
ΩέϮϣ έΩ ϰϧ΍ϮΗϰϣ ϼ
˱ ϣΎϛ ΖϳΩήϓ έϮϣ΍ ϮΗ Ϣϳέ΍Ω ϝϮΒϗ έΪϗ Ϫ̩ ήϫ ΍έ ΕΩϮΧ ϩΪϴϘϋ ϮΗ ϪϠΑ .ϯέ΍Ω ΍έ ΕΩϮΧ ϩΪϴϘϋ ϮΗϪϛ Ϧϳ΍ Ϫϧ .ΪϨϛϰϣ ΍έ
ϪΑ ΪϧϭήΑ ΪϳΎΑ ϩΪϴϘϋ ΎΗ ϭΩ Ζϗϭϥ΁ ˬϯΩήϛ ΍Ϊϴ̡ ϯή̴ϳΩ ΎΑ ϩΪϴϘϋ ϑϼΘΧ΍ ϭ ϯΪη Ωέ΍ϭ ϰϋΎϤΘΟ΍ έϮϣ΍ έΩ ή̳΍ Ύ˷ϣ΍ .ϰϨϜΑ ϝΎϤϋ΍ ΕΩϮΧ
ΪϧΪϘΘόϣ ϥΎθϳ΍ Ϫϛ ΪϴϳϮ̴Α ϭ Ϊϴϫ΍ϮΨΑ ΍έ Ϣϗέ΍ ϦΑ΍Ϊϳί Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ .ΪηΎΑ ϊΒ˷Θϣ ϭ ΍ήΠϣ ΪϳΎΑ ϩΪϴϘϋ ϥ΁ ΩϮΑ ϥ΁ ΎΑ ϪΒϠϏ Ϫ̩ ήϫ ˬή̴ϳΪϜϳ ϑΎμϣ
ε΍ϪϟΩ΍ Ϫϛ ήϫ .ΩέϭΎϴΑ ΍έ ε΍ϪϟΩ΍ Ϣϫϥ΁ ˬέϭΎϴΑ ΍έ Ε΍ϪϟΩ΍ ΐΧ ΪϨϳϮ̳ϰϣ !Ϫϧ :Ζϔ̳ Ϊϫ΍ϮΧ ΪΑϻ .ΪϳΪϘΘόϣ ϥΎΗΩϮΧ ΎϤη .Ϊϳ΍ ϰϨΘθϛ ΎϤη Ϫϛ
ί΍ Ϣϫ Ϧϣ .ΪϴθϜΑ ΍έ ϩΪϴϘϋ Ϧϳ΍ ΐΣΎλ ΪϳϮ̴Α ΪϣΎϴϧ ζηϮΧ ϯ΍ϩΪϴϘϋ ήϫ ί΍ ϰδϛ ήϫ Ϫϛ ΖγΎϨΑ ή̳΍ .Ζγ΍ ϝϮΒϘϣ ζϳΎϋΪϣ .Ζγ΍ ϯϮϗ
ϪϤϫ ΎΑ Ϯγϭέ" :ΖηϮϧ Ϯγϭέ ϪΑ ήΘϟϭ Ϫϛ ϯ΍ϪϠϤΟ ϥ΁ ϭ ΎΠϛ Ϧϳ΍ Ζϗϭϥ΁ ˮϢθϜΑ ΍έ ΎϤη Ϣϧ΍ϮΗϰϣ .Ϊϳ΁ϰϤϧ ϢηϮΧ ΎϤη ζϳΎϫϩΪϴϘϋ ί΍ ϰϠϴΧ
Ϧϳ΍ ϭ ΎΠϛ ϥ΁ ."ϰϨϛ ϢϴϬϔΗ ϡΩήϣ ϪΑ ΍έ ΕΩϮΧ ΪϳΎϘϋ Ϧϳ΍ ΎΗ ϰϨϛ ΍Ϊϴ̡ ϯ΍ϪϨϴϣί ϮΗϪϛ Ϧϳ΍ ΎΗ ϢϨϛ ΍Ϊϓ ΍έ ϢϧΎΟ ϡήοΎΣ ϰϟϭ .ϢϔϟΎΨϣ ΕΪϳΎϘϋ
ϯ΍ήΑ Ϣϫ ϭ ϯήψϧ ΕΎϣ΍ΰΘϟ΍ ϯ΍ήΑ Ϣϫ .Ϣϳέ΍Ω ϰϠϤϋ ϭ ϯήψϧ ϯΎϫϯήϴ̳ϢϴϤμΗ ϯ΍ήΑ ϪϳΎϣήγ ϭΩ Ύϣ ϢϴΘϔ̳ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϝ΍Άγ ϝΎΣ .ΎΠϛ
ˬΪϨΘϔ̳ ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ Ϫϛ ϢϴΘϔ̳ ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ ϝϮϗ ί΍ ϯή̴ϳΩ ϯϮγ ί΍ .ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϯή̴ϳΩ ϭ Ζγ΍ ϞϘϋ ϰϜϳ .ϰϠϤϋ ΕΎϣ΍ΰΘϟ΍
΍έ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϰΘΣ ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ ΪϴΘϔ̳ ϥΎΗΩϮΧ Ϫϛ ΪϨϳΎϣήϓϰϣ ΪόΑ ϭ Ωήϛ ΖϋΎσ΍ ΪϳΎΑ ΍έ ϰϬϟ΍ ϰϬϧϭήϣ΍ .ϰϬϟ΍ ήϣ΍ ΖϋΎσ΍ ςϘϓ
ˮΖγ΍ έΎ̳ίΎγ Ϣϫ ΎΑ ϪϧϮ̴̩ ΎΗ ϭΩ ΪϨϳϮ̳ϰϣ Ζϗϭϥ΁ .ΖϬΟ ϦϴϤϫ ήσΎΨΑ ϡΩήϛϰϣ Ϣϫ Ϊϴϛ΄Η Ϧϣ Ύ˱ ϗΎϔΗ΍ ϭ Ϊϧ΍ϪΘϔ̴ϧ Ϣϫ
.ϪΘϜϧ Ϫγ ϯήϴΒόΗ ϪΑ Ύϳ .ϢϨϛ νήϋ Ϣϫ΍ϮΧϰϣ ϪΘϜϧ ϭΩ ϩΪϨΑ
.ϢϨϜΑ ϞϘϧ ϥϮΗήϣ βϣΎΗ ί΍ ϰϠϋ ΕήπΣ ϦΨγ Ϊϴϳ΄Η έΩ Ϣϫ ϯΰϴ̩ Ϣϫ΍ϮΧϰϣ ΪόΑ
ϰϬϧ Ύϳ ήϣ΍ ϖϠόΘϣ ˬΩϮΑ ΍ΪΧ ϰϬϧ Ύϳ ήϣ΍ ϯΰϴ̩ ή̳΍ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϝϭ΍ ϪΘϜϧ .ϢϳϮ̴Α Ϣϫ΍ϮΧϰϣ ΐϠτϣ ϭΩ ϩΪϨΑ .Ϊϧ΍ϊϤΟ ϞΑΎϗ ϪϧϮ̴̩ ϭΩ Ϧϳ΍Ϫϛ Ϧϳ΍
ϯΎΒϗέ ί΍ ϰϜϳ Ύ˱ ϤΘΣ ˬΪηΎΑ Ϫ̩ ήϫ ή̴ϳΩ ΰϴ̩ ϥ΁ ϥϮ̩ ϢϫΪϧ ΎϬΑ ϯή̴ϳΩ ΰϴ̩ ̨ϴϫ ϪΑ .ϢϨϜΑ ΖϋΎσ΍ ΍έ ϭ΍ ΪϳΎΑ Ϧϣ ΕέϮλ ϥ΁ έΩ ΩϮΑ ΍ΪΧ
Ύϳ .Ζγ΍ΪΧ ήϣ΍ ϯΰϴ̩ Ϛϳ Ϫϛ ϢϤϬϔΑ ΎΠϛ ί΍ Ϧϣ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ήγ ήΑ ΚΤΑΎ˷ϣ΍ .΍άϫ ϰϠϋ βϗ ϭ Ζγ΍ ϥΎτϴη Ύϳ Ζγ΍ βϔϧ ϯ΍Ϯϫ Ύϳ Ζγ΍ΪΧ
ϭ Ζγ΍ΪΧ ϰϬϧ Ύϳ ήϣ΍ ϯΰϴ̩ Ϫϛ Ϧϳ΍ ϢϬϓ ϯ΍ήΑ .Ϣϳέ΍Ϊϧ ήΘθϴΑ ϪϳΎϣήγ ϭΩ Ύϣ ˬϢϳϮ̳ϰϣ Ϧϣ Ϫϛ ΖγΎΠϨϳ΍ .ΪϴϤϬϓ ΪϳΎΑ ΎΠϛ ί΍ .Ζγ΍ΪΧ ϰϬϧ
΍έ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ ΚΤΑ Ϧϣ Ϫϛ ϰ΋ΎϫΎΟϥ΁ ΪϴηΎΑ ϩΩήϛ ΖϗΩ ή̳΍ Ϫϛ Ζδϫ Ϣϫ υΎΤϟ Ϧϳ΍ ϪΑ ϭ .Ζγ΍ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ Ϣϫϥ΁
ϡΩ΍ήϣ ϢϴϘΘδϣήϴϏ ϯΎϫΖϓΎϳέΩ .εϢϴϘΘδϣ ήϴϏ ϯΎϬΘϓΎϳέΩ ΎΑ Ϣϫ ϭ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ ϢϴϘΘδϣ ϯΎϫΖϓΎϳέΩ ΎΑ Ϣϫ Ύϣ ϢΘϔ̳ ˬϡΪϴθϛ ζϴ̡
ϡ΍ΰΘϟ΍ »Ζγ΍ Ώ ϒϟ΍« ϪΑ Ϧϣ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ Ϫϛ .»Ζγ΍ Ώ ϒϟ΍« Ϫϛ ϢϨϛϰϣ ΕΎΒΛ΍ Ϧϣ ΪϳϮ̳ϰϣ ϞϘϋ Ζδϫ Ζϗϭ Ϛϳ Ϫϛ .ΖγΎϫϦϳ΍
.Ζγ΍ ϞϘϋ Ϫτγ΍ϭϰΑ ϢϜΣ ϪΑ ϯήψϧ Ύϳ ϰϠϤϋ ϡ΍ΰΘϟ΍ Ϧϳ΍ .ϡ΍ϩΪϳίέϭ ϰϠϤϋ Ύϳ ϯήψϧ ϡ΍ΰΘϟ΍ ϞϘϋ ϢϜΣ ϪΑ ϊϗ΍ϭ έΩ ϡ΍ϩΪϳίέϭ ϰϠϤϋ Ύϳ ϯήψϧ
ΩϮΟϮϣ ϥϼϓ ϦΨγ ΪϳΎΑ ΖΣΎγ ϥϼϓ έΩ ϢΘϛΎγ ϞϘϋ Ζ
˶ ΣΎγ ϥϼϓ έΩ Ϫϛ ϢϨϛϰϣ ΕΎΒΛ΍ Ϧϣ :ΪϳϮ̳ϰϣ .ΪϳϮ̳ϰϣ ϯή̴ϳΩ ΰϴ̩ ϞϘϋ έΎΑ Ϛϳ Ύ˷ϣ΍
Ύϳ Ϣϳ΍ϩΩήϛ ϞϤϋ ϞϘϋ ϢϜΣ ϪΑ Ϣϫ ίΎΑ ϢϳΪϴϨη ΍έ ή̴ϳΩ ΩϮΟϮϣ ϥ΁ ϦΨγ Ύϣ ˬΖΣΎγ ϥ΁ έΩ ή̳΍ ΎΠϨϳ΍ έΩ ϻΎΣ .ΪϴϨη ΪϳΎΑ 22˭·έ ή̴ϳΩ
ϰϬΘϨϣ .Ζγ΍ ΖϛΎγ ΖΣΎγ ϥ΁ ϯϮΗ ϞϘϋ ΩϮΧ .Ϣϳ΍ϩΩήϛ ϞϤϋ ϞϘϋ Ϫτγ΍ϭ ΎΑ ϢϜΣ ϪΑ ˮϢϳ΍ϩΩήϛ ϞϤϋ ϞϘϋ ϢϜΣ ϪΑ Ύ˷ϣ΍ ˬϢϳ΍ϩΩήϛ ˮϢϳ΍ϩΩήϜϧ
Ζγ΍ ϥΎδϧ΍ Ϛϳ Ύϳ ΩϮΟϮϣ ϥϼϓ ϻΎΣ .ΪϴϨη ΪϳΎΑ ΍έ ΩϮΟϮϣ ϥϼϓ ϦΨγ ΪϳΎΑ Ϫϛ ϩΩήϛ ϢϜΣ ϢΘδϫ ΖϛΎγ Ϧϣ ˬΖΣΎγ ϥ΁ ϯϮΗ Ϫϛ ϪΘϔ̳ εΩϮΧ

.Ϣϳ΍ϩΩήϛ ϞϤϋ ϞϘϋ Ϫτγ΍ϭΎΑ ϢϜΣ ϪΑ ΎΟϦϳ΍ έΩ Ύϣ ˬϩήΧϻΎΑ .ϯή̴ϳΩ ΰϴ̩ ήϫ Ύϳ ˬβΣ ϭ ϞϘϋ ϞΜϣ ϰϳ΍Ϯϗ Ϧϳ΍ ί΍ ήϴϏ Ζγ΍ ϯή̴ϳΩ ϩϮϗ Ύϳ
.ΪϨΘδϫ ΍ΪΧ ϰϫ΍Ϯϧ ϭ ήϣ΍ϭ΍ ˬΪϨΘδϫ ΍ΪΧ ϢϴϟΎόΗ ϭ ϡΎϜΣ΍ ϪΘγΩ ϥϼϓ Ϫϛ ΪϧΩήϛ ΕΎΒΛ΍ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ Ύϳ ϞϘϋ ή̳΍ Ϫϛ ϢϨϛϰϣ νήϋ ϻΎΣ
ήψϧ ϪΑ ˮΪϧ΍ϰϬϟ΍ ϰϬϧ ϭ ήϣ΍ ΎϬϨϳ΍ ΩϮηϰϣ ΕΎΒΛ΍ ϪϧϮ̳ Ϫ̩ Ύ˷ϣ΍ .ϢϴηΎΑ ϡΎϜΣ΍ ϥΎϤϫ ϊΑΎΗ Ϣϫ ΪϳΎΑ ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ ϦΨγ ϯΎπΘϘϣ ϪΑ Ζϗϭϥ΁
ϰϨΨγ Ϧϳ΍ Ϫϛ ϢϳΪϴϤϬϓϰϣ ΎΠϛ ί΍ Ύϣ ΩϮΑϰϤϧ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ Ϧϳ΍ ή̳΍ ϰϨόϳ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ ΰΟ ϰϫ΍έ ̨ϴϫ Ϧϣ
.Ζγ΍ ϰϬϟ΍ ϰϬϧ ϭ ήϣ΍ ϩΪϣ΁ ΎΘγϭ΍ έΩ Ϫϛ ϰϧΎϨΨγ ϥ΁ Ϫϧ ΪϳϮ̴Α ϰδϛ ή̳΍ ΐΧ .Ζγ΍ ϰϬϟ΍ ϰϬϧ ϭήϣ΍ ϥΎϤϫ ϩΪϣ΁ ϥ΁ήϗ έΩ Ϫϛ
.Ζγ΍ βϔϧ ϯ΍Ϯϫ .Ζδϴϧ ΍ΪΧ ϦΨγ ϯή̴ϳΩ ΰϴ̩ ήϫ ˬΪϨΘϔ̳ϰϣ Ϫϛ ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ ϦΨγ
.ϢϨϜΑ νήϋ ϢΘγ΍ϮΧϰϣ Ϫϛ ΩϮΑ ϯ΍ϪΘϜϧ Ϧϳ΍
ϡήψϧ ϪΑ Ϧϣ .Ζϓή̳ ϰϜϳ Ωέ΍Ϯϣ ϪϤϫ έΩ Ύ˱ ϣ΍ΰϟ΍ ΪϳΎΒϧ ϥέΪϣ ϥΎδϧ΍ Ϛϳ ϩΎ̳ΪϳΩ ΎΑ ΍έ (ω) ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ ϩΎ̳ΪϳΩ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ϣϫ ϡϭΩ ϪΘϜϧ
Ϛϳ ΎΑ Ϟϗ΍ϻΎΑ .Ωέ΍Ϊϧ ϦϳΩ ΎΑ ϰΗ΍Ϋ ϭ ϰϠΒΟ ϯέΎ̳ίΎγΎϧ ϪΘϴϧέΪϣ ΩϮΧ ή̳΍ ϭ .Ωέ΍Ϊϧ ϦϳΩ ΎΑ ϰΗ΍Ϋ ϭ ϰϠΒΟ ϯέΎ̳ίΎγΎϧ ˬϪΘϴϧέΪϣ ΩϮΧ Ϫϛ Ϊϳ΁ϰϣ
ΎΑ .ϥέΪϣ Ϣϫ ϭ ΪηΎΑ ϦϳΪΘϣ Ϣϫ Ϊϧ΍ϮΗϰϣ ϥΎδϧ΍ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ Ϧϳ΍ Ζϗϭϥ΁ ˬΩέ΍Ϊϧ ϰΗ΍Ϋ ϭ ϰϠΒΟ ϯέΎ̳ίΎγΎϧ ϦϳΩ ί΍ ήϳϮμΗ ϭ Ζϳ΍ϭέ
ϰΘϨγ ϰϨόϳ ˬϥέΪϣΎθϴ̡ Ϣϫ ϭ ΪηΎΑ ϦϳΪΘϣ Ϊϧ΍ϮΘΑ Ϣϫ ϥΎδϧ΍ ˬή̴ϳΩ ϯϮγ ί΍ .ϥέΪϣ Ϣϫ ΪηΎΑ ϦϳΪΘϣ Ϣϫ Ϊϧ΍ϮΘΑ ϥΎδϧ΍ ή̳΍ ϻΎΣ .ΕΎϣΪϘϣ ϡΎϤΗ
ϪΟϭ ςϘϓ ΎϬϨϳ΍ ϭ .ΪηΎΑ ϰΘϨγ ϰϨϳΪΘϣ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϭ ΪηΎΑ ϥέΪϣ ϰϨϳΪΘϣ Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ϫϛ ΩϮηϰϣ Ϧϳ΍ ε΍ϪΠϴΘϧ ˮΩϮηϰϣ Ϫ̩ ε΍ϪΠϴΘϧ
ϰδϛ ήϫ Ϫϛ Ωέ΍Ϊϧ ϰϣϭΰϟ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ Ϊϧέ΍Ϊϧ ή̴ϳΪϜϳΎΑ ϰόϣΎΟ ϪΟϭ ϪΘϴϧέΪϣ ϡΪϋ ϭ ϪΘϴϧέΪϣ έΩ ή̴ϳΩ .Ζγ΍ ϥΎθϧΩϮΑ ϦϳΪΘϣ ϥΎθόϣΎΟ
ϪΟϮΗ ΪϳΎΑ ϪΘΒϟ΍ .Ζγ΍ Ϣϫ ϰϤϬϣ ϪΘϜϧ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϪΘϴϧέΪϣ Ύθϴ̡ ϦϳΪΗ Ϛϳ Ϫϛ ΪηΎΑ ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ ϦϳΪΗ Ϧϴϋ ε΍ ϦϳΪΗ Ύ˱ ϤΘΣ Ζγ΍ ϦϳΪΘϣ
ϭ ϰϔσΎϋ ϯΎϫϪϔϟΆϣ ϰπόΑ Ϊϧ΍ϰΘϓήόϣ ϯΎϫϪϔϟΆϣ ϥΎη ϰπόΑ ΎϫϪϔϟΆϣ Ϧϳ΍ .ΪϨϛϰϣ ΍ΪΟ ΩΪΠΘϣ Ύθϴ̡ ϥΎδϧ΍ ί΍ ΍έ ϭ΍ ˬΩΪΠΘϣ ϥΎδϧ΍ Ϫϛ Ωήϛ
ϥέΪϣΎθϴ̡ ϥΎδϧ΍ ί΍ ΍έ ϥέΪϣ ϥΎδϧ΍ ΎϫϪϔϟΆϣ Ϧϳ΍ Ϫϛ Ζγ΍ ϰϳΎϫϪϔϟΆϣ ϪϋϮϤΠϣ Ϛϳ ϩήΧϻΎΑ .Ϊϧ΍ϯΩ΍έ΍ ϯΎϫϪϔϟΆϣ Ϣϫ ϰπόΑ .Ϊϧ΍ ϰγΎδΣ΍
ϯΎϫϪϔϟΆϣ ή̳΍ .Ϊϧήϳά̡ ΏΎϨΘΟ΍ Ύϳ Ϊϧήϳά̡Ύϧ ΏΎϨΘΟ΍ Ύϳ .ΪϨΘδϴϧ ϥϭήϴΑ Ϣδϗ ϭ Ω ί΍ ϰϠϘϋ ήμΣ Ϛϳ ΎΑ ΎϫϪϔϟΆϣ Ϧϳ΍ ΎΑ ϻΎΣ .ΪϨϛϰϣ ΍ΪΟ
Ϫϛ ϯέΎϤϴΑ ϞΜϣ ΖγέΩ .ϢϴϨϴΒΑ ΎϫϪϔϟΆϣ Ϧϳ΍ έΩ ϯέΎΠϨϬΑΎϧ ϭ ϯ̬ϛ ϭ ϪΘϴϟΎϣέϮϧ΁ ϰϋϮϧ Ϫ̩ ή̳΍ Ωήϛ ϝϮΒϗ ΍έ Ύϫϥ΁ ΪϳΎΑ ΪϨΘδϫ ήϳά̡ΎϧΏΎϨΘΟ΍
Ϧϳ΍ ή̳΍ ΪϨϜΑ ϰσ ΪϳΎΑ Ϫϛ Ωέ΍Ω ϯ΍ϩέϭΩ Ϛϳ ΎϤη ϯέΎϤϴΑ Ϧϳ΍ ϥϮ̩ .ϢδϳϮϧϰϤϧ ϯ΍ϪΨδϧ ϢϧΎΧ ˬΎϗ΁ ΎϤη ϯ΍ήΑ Ϧϣ Ϫϛ ΪϳϮ̳ϰϣ ϭ΍ ϪΑ ήΘϛΩ
ϭΩ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ζδϴϧ ϪΨδϧ ϪΑ ίΎϴϧ ή̴ϳΩ ˬΪϨϜΑ Ϣϫ ϰσ .ΪΘϓ΍ϰϤϧ ϊϓΎϧ ϥΎΘϟΎΣ ϪΑ .ϢδϳϮϨΑ ΎϤη ϯ΍ήΑ Ϧϣ Ϣϫ ϪΨδϧΎΗ Ϊλ .ΪϨϜϧ ϰσ ΍έ ήϴγ
ΏϮΧ Ϣϫ ϪΨδϧ ϥϭΪΑ .ΪϳϮηϰϣ ΏϮΧ ΍˱ΪόΑ .ΪϨϜΑ ϰσ ΍έ ϥΎηΩϮΧ ϰόϴΒσ ήϴγ Ϧϳ΍ ΎΗ .ΪϴϨϜΑήγ ϰπϳήϣ Ϧϳ΍ ΎΑ ϯέϮΟ Ϛϳ ΪϳΎΑ ΍έ ϩ΍έ
ˬΪϨηΎΑ Ϣϫ έΎΠϨϫ ϪΑΎϧ .ΪϨϳΎϴΑ ΏΎδΣ ϪΑ Ϣϫ ϪϧϮ̳έΎϤϴΑ .ΪϨϳΎϴΑ ΏΎδΣ ϪΑ Ϣϫ ϰοήϣ Ϫϛ ΪϨηΎΑ ήϳά̡ΎϧΏΎϨΘΟ΍ ϰϳΎϫ ϪϔϟΆϣ ή̳΍ ϻΎΣ .ΪϳϮηϰϣ
ϪΑ ϥΎηΩϮΧ ϥϭέΩ έΩ ˬϥέΪϣ ϥΎδϧ΍ ήϜϔΗ ήϳά̡ΏΎϨΘΟ΍ ϯΎϫϪϔϟΆϣ .Ωέά̴Α ϪΘϴϧέΪϣ ϰϨόϳ .ΩϮθΑ ϰσ νήϣ Ϧϳ΍ ΎΗ .ϢϳίΎδΑ ΎϬϨϳ΍ ΎΑ ΪϳΎΑ Ύϣ
ϪΑ ϭ ϝϻΪΘγ΍ ˬϮ̴Θϔ̳ ˬΚΤΑ ΎΑ ϰϨόϳ ϩίέΎΒϣ ί΍ έϮψϨϣ .Ωήϛ ϩίέΎΒϣ Ύϫϥ΁ ΎΑ ΪϳΎΑ Ϫϛ ΏϮϠτϣΎϧ ϯΎϫήϳά̡ ΏΎϨΘΟ΍ .ΪϧΩή̳ϰϣ ϢϴδϘΗ ϪΘγΩ ϭΩ
ϰϟϭ Ϊϧήϳά̡ ΏΎϨΘΟ΍ .ΪϨΘδϫ Ϣϫ ΏϮϠτϣ Ύ˱ ϗΎϔΗ΍ Ϊϧήϳά̡Ύϧ ΏΎϨΘΟ΍ ϪϜϨϳ΍ Ϧϴϋ έΩ ϰϟϭ Ϊϧήϳά̡Ύϧ ΏΎϨΘΟ΍ Ϫϛ ΪϨΘδϫ Ϣϫ ϪΘγΩ Ϛϳ ϭ .ΐϴΗήΗ ϦϴϤϫ
ϦϳΪΘϣ ˬϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ϭ ΩϮΑ ϥέΪϣ ΩϮηϰϣ Ϫϛ ϢϨϜΑ νήϋ ΍έ Ϧϳ΍ Ϣϫ΍ϮΧϰϣ Ϧϣ ϢϳΩήϛ ΍Ϊϴ̡ ΖϟΎΣ έΎϬ̩ ϢϴδϘΗ Ϧϳ΍ ΎΑ .ΪϨΘδϫ Ϣϫ ΏϮϠτϣ
ΪϳΎΒϧ ζϳΎϫϪϔϟΆϣ ϪϤϫ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ϭ .ΪϨϛϰϣ ϕήϓ ϥέΪϣΎθϴ̡ ΎϬϧΎδϧ΍ ϦϳΪΗ ΎΑ ϦϳΪΗ Ϧϳ΍ ˬϦϳΪΘϣ ϭ ϢϳΩϮΑ ϥέΪϣ ή̳΍ Ϫϛ Ζδϴϧ ϰϜη ϰϟϭ .ΩϮΑ
ήΒϣΎϴ̡ ϪΑ ΖΒδϧ Ύ˱ όϗ΍ϭ ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ .Ζγ΍ ϰόϴΒσ ήϣ΍ Ϛϳ ΪΒόΗ ζϳ΍ήΑ ϥέΪϣΎθϴ̡ ϥΎδϧ΍ ϼ
˱ Μϣ .ΪηΎΑ ϥέΪϣΎθϴ̡ ϥΎδϧ΍ ϯΎϫϪϔϟΆϣ Ϧϴϋ
Ϧϣ ϥϮ̩ ΪϳϮ̳ϰϣ Ζγ΍ ϥέΪϣ ϥϮ̩ ϰϟϭ Ζγ΍ ϦϳΪΘϣ ϪϜϨϳ΍ Ϧϴϋ έΩ ϰϧΎδϧ΍ Ϛϳ Ζγ΍ ϦϜϤϣ .Ϊϣ΁ϰϣ ϥΎηήψϧ ϪΑ Ϣϫ ϰόϴΒσ .Ζη΍Ω ΪΒόΗ
.Ζγ΍ ϦϳΪΘϣ Ϣϫ ίΎΑ Ωέ΍Ϊϧ ϰϟΎϜη΍ .ΪηΎΑ Ϣϫ΍ϮΧϰϣ ϰϟϻΪΘγ΍ - ϰΑήΠΗ ζϘϴϤϋ ϰϨόϣ ϪΑ ϦϳΪΗ .ΪηΎΑ Ϣϫ΍ϮΧϰϤϧ ϯΪΒόΗ ϦϳΪΗ ˬϢϨϳΪΗ
.ϢϨϜΑ νήϋ ϢΘγ΍ϮΧϰϣ Ϫϛ ΩϮΑ ϯ΍ϪΘϜϧ ϭΩ ϥΎϤϫ Ϧϳ΍
Ϛϳ ϦΨγ Ϧϳ΍ ϥϮ̩ .Ωέ΍Ϊϧ ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ ϦΨγ ϪΑ ϯέΎϛ ϭ΍ ϪΘΒϟ΍ Ϫϛ .Ωέ΍Ω ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ ϦΨγ ΩϮδΑ »ϥϮΗήϣ βϣΎΗ« ˬϰϟϻΪΘγ΍
:ΪϳϮ̳ϰϣ ϪϜϨϳ΍ ϢϨϛϰϣ νήϋ ΍˱ήμΘΨϣ Ϫϛ ϝϻΪΘγ΍ ϥ΁ ϭ Ζγ΍ ϰϣΎϋ ϦΨγ
.Ωέ΍Ω Ε΍Ϋ ΐ
˷ Σ ϥΎδϧ΍ .ϝϭ΍ ϪϣΪϘϣ
έΎϛ ϥ΁ ϥΩήϛ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ˬΖγ΍ϮΧ ΍έ ϯΰϴ̩ Ύϳ Ωήϛ ϯέΎϛ ή̳΍ β̡ Ωέ΍Ωϰϣ ΖγϭΩ ΍έ εΩϮΧ Ύ˱ όϗ΍ϭ ϥΎδϧ΍ ή̳΍ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ .ϡϭΩ ϪϣΪϘϣ
ϥ΁ ϦΘγ΍ϮΨϧ Ύϳ έΎϛ ϥ΁ ϥΩήϜϧ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ .Ζγ΍ϮΨϧ ΍έ ϯΰϴ̩ Ύϳ ΩήϜϧ ΍έ ϯέΎϛ ή̳΍ ϭ .Ζγ΍ ϩΩήϛ ϰϘϠΗ ΏϮΧ ΍έ ϥ΁ ˬΰϴ̩ ϥ΁ ϦΘγ΍ϮΧ Ύϳ
΍έ εΩϮΧ ϰϧΎδϧ΍ Ϛϳ Ϊϴ΋Ϯ̴Α ΩϮηϰϤϧ ϥϮ̩ ˮ΍ή̩ .ϡέ΍Ϊϧ ϰϜη Ϣϫ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϩΩήϛ ϰϘϠΗΪΑ εΩϮΧ ϯ΍ήΑ Ύ˱ ϤΘΣ ΍έ ΰϴ̩ Ύϳ έΎϛ ϥ΁ ΰϴ̩
ΖγϭΩ ΍έ εΩϮΧ ϯΰϴ̩ Ύϳ .Ωέ΍ΩϰϤϧ ΖγϭΩ ΍έ εΩϮΧ Ϫϛϥ΁ β̡ .Ϊϫ΍ϮΧϰϣ ˬΪϧ΍Ωϰϣ ΪΑ ΍έ ϯΰϴ̩ ϪϜϨϳ΍ Ϧϴϋ έΩ ϭ .Ωέ΍Ωϰϣ ΖγϭΩ
εΩϮΧ Ϫϛ ϢϳΩήϛ ϝϮΒϗ ή̳΍ β̡ .Ωέ΍ΩϰϤϧ ΖγϭΩ ΍έ εΩϮΧ Ϫϛϥ΁ β̡ .Ϊϫ΍ϮΧϰϤϧ .Ϊϧ΍Ωϰϣ ΏϮΧ ΍έ ϯΰϴ̩ Ϫϛ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ϭ Ωέ΍Ωϰϣ

έΎϛ ϥ΁ ˬΰϴ̩ ϥ΁ ϦΘγ΍ϮΧ Ύϳ έΎϛ ϥ΁ ϥΩήϛ Ζϗϭ ˬΩήϛ ΍έ ϯέΎϛ Ύϳ Ζγ΍ϮΧ ΍έ ϯΰϴ̩ ή̳΍ Ϫϛ ϢϴϨϜΑ ϝϮΒϗ ΪϳΎΑ Ύ˱ ϴϧΎΛ .ϻ
˱ ϭ΍ Ωέ΍Ωϰϣ ΖγϭΩ ΍έ
ΪΑ ϭ ϦΘδϧ΍Ω ΏϮΧ ϪΘΒϟ΍ Ζγ΍ ϪΘδϧ΍Ωϰϣ ΪΑ ˬΩήϜϧ ΍έ ϯέΎϛ Ύϳ Ζγ΍ϮΨϧ ΍έ ϯΰϴ̩ ή̳΍ Ύϳ .Ζγ΍ ϪΘδϧ΍Ωϰϣ ΏϮΧ εΩϮΧ ϯ΍ήΑ ΍έ ΰϴ̩ Ύϳ
ϥ΁ ϰϔϨϣ ΩέϮϣ ΎΗ ϩΩ ϰϟϭ .ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ύ΍ήγ Ϣϫ ϰϔϨϣ ΪόΑ ΎΗ ϩΩ ˬϪΘδϧ΍Ωϰϣ ΏϮΧ Ϫϛ ϯΰϴ̩ ϪϤϫ έΩ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϪΘϓέ Ϣϫ ϯϭέ εϦΘδϧ΍Ω
ζϳ΍ήΑ Ϧϳ΍ ϪΘϓέ Ϣϫ ϯϭέ Ϫϛ ˬϪΘϓή̳ ΍έ ε΍ ϯήΒΟ ˬϰϜϳΰϴϓ ΪϨϳ΁ήΑ ˬϩΩήϛ έΎδϜϧ΍ ϭήδϛ Ϣϫ ϯϭέ ΍έ ζΘΒΜϣ ΪόΑ ΎΗ 2 ϥ΁ ΎΑ ΍έ ΰϴ̩
.Ζγ΍ ΏϮΧ
ϦϜϤϣ .ΪηΎΑ ΏϮΧ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΪϨϫ΍ϮΧϰϣ ΍ήϧ΁ ˬΪϨϧ΍Ωϰϣ ΏϮΧ ϥϮ̩ ϭ ΪϨϧ΍Ωϰϣ ΏϮΧ ϥΎδϧ΍ Ϫϛ ϰϳΎϫΰϴ̩ Ϧϳ΍ ϰϟϭ .ϡϮγ ϪϣΪϘϣ
Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϭ .ΪηΎΑ ΏϮΧ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ Ζγ΍ ϦϜϤϣ .ΩίΎγϰϣ ϭΩ ήϫ ΎΑ .Ϊϧ΍ϪΘδϧ΍Ω ζΑϮΧ Ϫϛ Ϊϧ΍ϩΩήϛ ΎτΧ .ΪηΎΒϧ ΏϮΧ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ Ζγ΍
Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ϊϧ΍Ωϰϣ ΪΑ ˬϥΎδϧ΍ Ϫϛ Ϣϫ ΍έ ϰϳΎϫΰϴ̩ϥ΁ ϭ ϩΩήϛ ϭ ϪΘγ΍ϮΧ ˬϪΘδϧ΍Ωϰϣ ζΑϮΧ ϥϮ̩ ϝΎΣ ήϫ έΩ ϰϟϭ .ΪηΎΒϧ ΏϮΧ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ
ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ Ϫϛ ϲ΋Ύϫϥ΁ .Ζγ΍ ϩΩήϜϧ Ύϳ ϪΘγ΍ϮΨϧ ϪΘδϧ΍Ωϰϣ ΪΑ ϥϮ̩ ϩήΧϻΎΑ ϰϟϭ .ΪηΎΑ ΪΑ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ Ϫϛ Ζγ΍ Ϣϫ ϦϜϤϣ ϭ .ΪηΎΒϧ ΪΑ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ
ϥΎηΪΑ Ϧϳ΍ ϰϟϭ ΪϧΪΑ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ ϪϜϴ΋Ύϫϥ΁ Ύϳ Ζγ΍ ϪΘδϧ΍Ωϰϣ ζΑϮΧ Ϧϳ΍ ϰϟϭ ΪϨΘδϴϧ ΏϮΧ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ ϪϜϴ΋Ύϫϥ΁ .Ζδϴϧ ϯ΍Ϫϟ΄δϣ ΪΑ ϭ ΪϨΑϮΧ
Ϧϣ ή̳΍ ϼ
˱ Μϣ .ΪϨϜΑ ΍έ έΎϛ ϥ΁ Ϊϫ΍ϮΧϰϤϧ Ύ˱ όϗ΍ϭ Ϫϛ ϩΩϮΑ ϯέΎϛ ϥΩήϛ ϝΎΣ έΩ ϊϗ΍ϭ έΩ ˬϩΩήϛϰϣ ϪΟϮΗ Ϫϛ ϰΘϗϭ ΍έ ΎϫϦϳ΍ ˬΖγ΍ ϪΘδϧ΍ΩϰϤϧ
ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ Ϫϛ ϢϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϯέΎϛ Ϧϣ ϢϨϛϰϣ 77˭·έ έΎϛ Ϧϳ΍ ϰΘϗϭ β̡ .Ζγ΍ ΪΑ Ϣϳ΍ήΑ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ ϰϟϭ Ϣϧ΍Ωϰϣ ΏϮΧ ΍έ ϯΰϴ̩ Ϛϳ
β̡ ΪηΎΑ έϮτϨϳ΍ ή̳΍ :ΪϳϮ̳ϰϣ ϥϮΗήϣ βϣΎΗ Ζϗϭϥ΁ .Ϣϧ΍Ωϰϣ ζΑϮΧ ϥϮ̩ .ϢϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ΍ή̩ .ϢϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ϰϟϭ ϢϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ Ϣϫ΍ϮΧϰϤϧ
Ϊϫ΍ϮΧϰϤϧ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ Ϫϛ ΪϨϛϰϣ ΍έ ϯέΎϛ ˬΖγ΍ ϩΎϨ̳ ήϣϻ΍ βϔϧ ϰϓ Ϫϛ ϰϫΎϨ̳ ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ˬΪϨϛϰϣ ϰόϗ΍ϭ ϩΎϨ̳ ϰϫΎϨ̳ ϰΘϗϭ ϥΎδϧ΍
ϰϫΎϨ̳ ϰδϛ ϰΘϗϭ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ζγ΍ ϪΘδϧ΍ΩϰϤϧ ζϫΎϨ̳ Ϫϛ ΩϮηϰϣ ϡϮϠόϣ ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ϥϮ̩ ϰϟϭ .ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ϰόϗ΍ϭ ϩΎϨ̳ Ωέ΍Ωή̳΍ .ΪϨϜΑ
Ω΍ί΁ ϰϨόϳ .ΪϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ Ϊϫ΍ϮΧϰϤϧ Ϫϛ ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ϯέΎϛ Ϫϛ ϰδϛ .ΪϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ Ϊϫ΍ϮΧϰϤϧ Ϫϛ ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ϯέΎϛ ϊϗ΍ϭ έΩ ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍
Ϫϛ ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϯέΎϛ ϰδϛ ή̳΍ β̡ .ΪϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ Ϊϫ΍ϮΧϰϣ Ϫϛ ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϯέΎϛ Ϫϛ ϰδϛ ϰϨόϳ ˮϰϛ ϰϨόϳ Ω΍ί΁ .Ζδϴϧ
ϰΘϗϭ ςϘϓ ϥΎδϧ΍ Ϫϛ Ωήϴ̳ϰϣ ΍έ ϪΠϴΘϧ Ϧϳ΍ ί΍ »ϦΗήϣ« Ζϗϭϥ΁ .Ζδϴϧ Ω΍ί΁ έΎϛ ϥ΁ ϥΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍ ϦϴΣ έΩ Ϧϳ΍ .ΪϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ Ϊϫ΍ϮΧϰϤϧ
ΰϴ̩ ϪϤϫ Ϫϛ ϰδϛ ˬϪϛ ϯΰϴΜ̩ ϥ΁ ˮΖγ΍ Ώ΍Ϯλ ϯΰϴ̩ Ϫ̩ ϻΎΣ .Ωέ΍Ϊϧ ϯΩ΍ί΁ ˬΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ϩΎϨ̳ ϰΘϗϭ .Ζγ΍ Ω΍ί΁ ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ Ώ΍Ϯλ
ϪΑ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ β̡ .Ζγ΍ ϩΎϨ̳ ΪϳϮ̳ϰϣ Ζγ΍ ήΒΧΎΑ ϥΎϬΟ ϪϤϫ ί΍ ϰδϛ Ϫϛ ϯΰϴ̩ϥ΁ ˮΖγ΍ ϩΎϨ̳ ϰ̩ ϭ .Ζγ΍ Ώ΍Ϯλ ΪϳϮ̳ϰϣ Ϊϧ΍Ωϰϣ ΍έ ϢϟΎϋ
ϡΎΠϧ΍ Ϊϫ΍ϮΧϰϣ Ϫϛ ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϰϳΎϫέΎϛ Ωέ΍Ω ϥϮ̩ .Ζγ΍ Ω΍ί΁ ˬΪϨϛϰϣ ΍έ ϰϬϟ΍ ϰϬϧϭήϣ΍ ΖϋΎσ΍ ϰΘϗϭ ϡΩ΁ »ϥϮΗήϣ βϣΎΗ« ήϴΒόΗ
ϦΗήϣ ήψϧ Ϧϳ΍ ί΍ Ζϗϭϥ΁ .Ωέ΍Ϊϧ ϯΩ΍ί΁ ˬϊϗ΍ϭ έΩ ΪϨϜΑ Ϊϫ΍ϮΨΑ ϯή̴ϳΩ έΎϛ ήϫ ή̴ϳΩ ΪϨϛϰϤϧ ΍έ ϰϬϟ΍ ϰϬϧ ϭ ήϣ΍ ΖϋΎσ΍ ϰΘϗϭ Ύϣ΍ .ΪϫΪΑ
Ύ˱όϗ΍ϭ Ϊϫ΍ϮΧϰϣ Ϫϛ Ζγ΍ ϯέΎϛ ϥΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍ ϝΎΣ έΩ Ϫϛ Ζγ΍ ϰδϛ Ω΍ί΁ .ΪηΎΑ ϥΎδϜϳ ΪΑϭ ΏϮΧ ζϳ΍ήΑ Ϫϛ Ζδϴϧ ϰδϛ Ω΍ί΁ Ϫϛ :Ζϔ̳ϰϣ
Ϯϟϭ ϥΎϴϣΩ΁ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ ϰϟϭ .ΪϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ΍έ έΎϛ ϥ΁ Ϊϫ΍ϮΧϰϤϧ Ϫϛ Ζγ΍ ϯέΎϛ ϥΩ΍Ϊϧ ϡΎΠϧ΍ ϝΎΣ έΩ ϭ .ΪϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ΍έ έΎϛ ϥ΁ Ϣϫ
ϡΎΠϧ΍ Ώ΍Ϯλ έΎϛ Ϊϧέ΍Ω Ϫϛ ϡΩ΍ί΁ Ϧϣ ΪϨϳϮ̴Α ΪϨϧ΍ϮΗϰϣ ϥΎϴϣΩ΁ ϰΘϗϭ ςϘϓ .ΪϨΘδϴϧ Ω΍ί΁ ΪϨϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ϩΎϨ̳ Ϊϧέ΍Ω ϰΘϗϭ ΎΗ ΪϧΩ΍ί΁ ήϫΎχ ϪΑ
.ΪϨϫΩϰϣ
ϭ ήϣ΍ ΖϋΎσ΍ ϰΘϗϭ ςϘϓ ϥϮ̩ .Ζγ΍ ϰϬϟ΍ ϰϬϧ ϭ ήϣ΍ ΖϋΎσ΍ έΩ ςϘϓ ϯΩ΍ί΁ Ϫϛ ΩϮηϰϣ Ϧϳ΍ ζϳΎϨόϣ ˮΩϮηϰϣ Ϫ̩ ζϳΎϨόϣ Ϧϳ΍ Ζϗϭϥ΁
ϪϴϘΑ έΩ Ϫϧή̳ϭ .ΪϳΩ΍ί΁ ΎϤη ϊϗ΍ϭ έΩ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ έΩ ςϘϓ .Ζγ΍ ΏϮΧ Ϣϫ Ύ˱όϗ΍ϭ Ϫϛ ΪϴϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϯέΎϛ Ϫϛ Ϊϳέ΍Ω ϦϴϘϳ ˬΪϴϨϛϰϣ ϰϬϟ΍ ϰϬϧ
ϝΎΣ έΩ Ϫϛ Ωέ΍Ω ϝΎϤΘΣ΍ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ β̡ ˬΪηΎΒϧ ΏϮΧ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ Ϊϴϧ΍Ωϰϣ ζΑϮΧ ϰϟϭ ΪϴϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ Ϫϛ ΍έ ϯέΎϛ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϥϮ̩ Ωέ΍Ϯϣ
ΖγΩ ί΍ ϥΎδϧ΍ ϯΩ΍ί΁ ϼ
˱ ϣΎϛ Ϫϛ Ωέ΍Ω ϝΎϤΘΣ΍ ϰϨόϳ .ΪϴϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ Ϊϳέ΍Ω ϰϟϭ .ΪϴϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ Ϊϴϫ΍ϮΧϰϤϧ ϊϗ΍ϭ έΩ Ϫϛ ΪϴηΎΑ ϯέΎϛ ϥΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍
.ΪηΎΑ ϪΘϓέ ΎϤη
.Ζδϴϧ ΎΟ Ϧϳ΍ ˬϥ΁ ΚΑ Ϫϧ Ύϳ Ζδϫ Ζγ΍ ϰϣΎΗ Ρϼτλ΍ ˬΡϼτλ΍ Ϧϳ΍ ϻΎΣ
ϰϬϟ΍ ϰϬϧ ϭ ήϣ΍ ί΍ ΖϋΎσ΍ Ϫϛ ϰϧΎδϛ ςϘϓ ϰϨόϳ .Ϊϧέ΍Ω ϥΎϨϳΪΘϣ ςϘϓ ΍έ ϯΩ΍ί΁ Ϧϳ΍ Ϫϛ ΪϨϛϰϣ ήϳϮμΗ ϯΩ΍ί΁ ωϮϧ Ϛϳ ϝϻΪΘγ΍ Ϧϳ΍ ϰϟϭ
Ϫϛ Ζγ΍ ϰδϛ Ω΍ί΁ Ύϧ ϭ ΪϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ Ϊϫ΍ϮΧϰϣ Ύ˱όϗ΍ϭ Ϫϛ ΪϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϯέΎϛ Ϫϛ Ζγ΍ ϰδϛ Ω΍ί΁ ή̳΍ ϥϮ̩ .ΪϧΩ΍ί΁ ΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪϨϨϛϰϣ
ϥΎόϴτϣ ςϘϓ Ζϔ̳ ΪϳΎΑ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ Ζϗϭϥ΁ .ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ Ωέ΍Ω ϰϟϭ .ΪϫΪΑ ϡΎΠϧ΍ Ϊϫ΍ϮΧϰϤϧ ϊϗ΍Ϯϟ΍ϰϓ Ϫϛ ΪϫΩϰϣ ϡΎΠϧ΍ Ωέ΍Ω ΍έ ϯέΎϛ
ΎΗ .ϢϴϓΎϜθΑ ΍έ [1]ϥϮΗήϣ βϣΎΗ« Ρϼτλ΍ Ϧϳ΍ ϯή̴ϳΩ Ζϗϭ Ϛϳ έΩ Ϫϛ Ϳ΍˯Ύθϧ΍ .ΪϧΩ΍ί΁ ˬϪϤϠϛ ϰόϗ΍ϭ ϰϨόϣ ϪΑ Ϫϛ Ϊϧ΍ ϰϬϟ΍ ϰϬϧϭήϣ΍
.Ζδϴϧ ϝϮΒϗ ϞΑΎϗ Ύϳ Ζγ΍ ϝϮΒϗ ϞΑΎϗ Ύ˱όϗ΍ϭ Ρϼτλ΍ Ϧϳ΍ ϢϴϨϴΒΑ
έΩ ή̴ϳΩ .ΪϧΩήϛ ΕΎΒΛ΍ Ύ˱ όϗ΍ϭ ή̳΍ Ϫϛ Ζγ΍ ϰϬϟ΍ ϰϬϧ ϭήϣ΍ ΎϬϨϳ΍ Ϫϛ ΪϨϨϛϰϣ ΕΎΒΛ΍ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ Ύϳ ϭ ϞϘϋ Ϫϛ ϢϳϮ̳ϰϣ Ϧϣ Ϫϛ Ϧϳ΍ .ϪΘϜϧ
ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ Ύ˱όϗ΍ϭ ή̳΍ .ϢϳΩήϛ ΕΎΒΛ΍ Ύ˱ όϗ΍ϭ ή̳΍ .ϢϴϨϛϰϣ ΖϋΎσ΍ ΍έ ϥΎϣ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ ϢϜΣ Ϣϳέ΍Ω ˬϰϬϟ΍ ϰϬϧ ϭ ήϣ΍ ΖϋΎσ΍
ϞϘϋ ϢϜΣ ί΍ ΖϋΎσ΍ ˬϰϬϟ΍ ϰϫ΍Ϯϧ ϭ ήϣ΍ϭ΍ ί΍ ΖϋΎσ΍ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ .Ϊϧ΍ ϰϬϟ΍ ϰϫ΍Ϯϧ ϭ ήϣ΍ϭ΍ ΎϬϨϳ΍ Ϫϛ ΪϨϜΑ ΕΎΒΛ΍ Ϫϛ Ζη΍Ω ΍έ ΕέΪϗ

ϢϴϨϜΑ ϯΰϴ̩ ϥ΁ ί΍ ΖϋΎσ΍ ΪϳΎΒϧ Ύϣ ΕέϮμϧ΁ έΩ Ϫϛ ΪϨϨϜΑ ΪϨΘδϧ΍ϮΘϧ ΕΎΒΛ΍ ή̳΍ ϭ .ζΗΎϴ΋ΰΟ ϦϳήΗϰ΋ΰΟ έΩ ϰΘΣ .Ζγ΍ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ
ήΑΎϨΑ .ϢϨϛϰϣ νήϋ ΍έ ϦϴϤϫ Ϣϫ Ϧϣ .Ϊϧ΍ ϰϬϟ΍ ϰϬϧ ϭ ήϣ΍ ΎϬϨϳ΍ Ϫϛ ϩΪθϧ ΕΎΒΛ΍ Ύϣ ϯ΍ήΑ ίϮϨϫ ϥϮ̩ .Ϊϧ΍ ϰϬϟ΍ ϰϬϧ ϭ ήϣ΍ ΎϋΩ΍ ήΑΎϨΑ Ϫϛ
ϥ΍ΪΟϭ ϭήϣ΍ ϊϴτϣ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ϭ .ϢϳΩήϛ ΖϋΎσ΍ ˬζΗΎϴ΋ΰΟ ϦϳήΗϰ΋ΰΟ ϰΘΣ ˬϰϬϟ΍ ϰϫ΍Ϯϧ ϭ ήϣ΍ϭ΍ ϪϤϫ ί΍ Ϣϴ΋Ϯ̴Α Ϫϛ ΩίΎγϰϣ ϼ
˱ ϣΎϛ
.Ζγ΍ ΕέϮλ Ϧϳ΍ έΩ ςϘϓ .Ϊϧ΍ ϰϬϟ΍ ϰϫ΍Ϯϧ ϭ ήϣ΍ϭ΍ ΎϬϨϳ΍ Ϫϛ ΪϨηΎΑ ϩΩήϛ ΕΎΒΛ΍ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ Ϫϛ ϰΘϗϭ ϥϮ̩ ˮ΍ή̩ .ϢϳΩϮΑ ϰϗϼΧ΍
D$% þ'K%1 H450þ6R |

ΪϳϮ̳ϰϣ Ζγ΍ ϮΗ ΩϮγ ϪΑ ϪΘϓέ Ϣϫ ϯϭέ Ϧϳ΍ ϪΘϔ̳ Ϫϛ Ύϣ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ ϊϗ΍ϭ έΩ .Ϊϴϧ΍ϮΗϰϣ ˬΪηΎΑ ϩΪη ΕΎΒΛ΍ ϰϟϭ΍ ϢϜΣ ϥ΁ ή̳΍ :Ν
Ϣϫ ίΎΑ .Ζδϴϧ ΪϨϣΩϮγ ϮΗ ϯΎϴϧΩ ϯ΍ήΑ ΪϨϛϰϣ νέΎόΗ ϰΘϗϭ .Ζγ΍ ϮΗ ΩϮγ ϪΑ ϪΘϓέ Ϣϫ ϯϭέ .Ζδϴϧ ϮΗ ΩϮδΑ ΖϳΎϴϧΩ ϯ΍ήΑ ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ
Ϧϳ΍ ςϘϓ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϢΜΤΑ Ϧϣ ςϘϓ .Ϣϳέ΍Ϊϧ ϰϠϜθϣ ̨ϴϫ .Ζγ΍ ϮΗ ΩϮδΑ ϪΘϓέ Ϣϫ ϯϭέ Ϫϛϥ΁ ϑήσ ϪΑ ϢϳϭήΑ β̡ Ϫϛ Ϊϳήϳά̢Α Ϊϴϧ΍ϮΗϰϣ
ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ ΪϳΎΑ ΪϳϮ̳ϰϣ ϪϜϨϳ΍ ί΍ ΪόΑ ϥέΪϣ ϥΎδϧ΍ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϥέΪϣ ϥΎδϧ΍ Ϛϳ ΎΑ ΐϟΎτϴΑ ϦΑ΍ ϰϠϋ ϞΜϣ ϰδϛ Ϛϳ ϕήϓ Ϫϛ Ζγ΍ ϞϜθϣ
ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ ΍έ ϯ΍Ϫοήϋ ϥϮ̪Ϥϫ ϰϟϭ ΪϳϮ̴Α ΪϨϜΑ ϪϓΎο΍ Ϣϫ ϯΰϴ̩ Ϛϳ Ζγ΍ ϦϜϤϣ .Ζγ΍ ϰϬϟ΍ ϰϬϧ ϭήϣ΍ ϯΰϴ̩ Ϫϛ ΪϨϜΑ ΖΑΎΛ ϰϗϼΧ΍
Ύ˱όϗ΍ϭ ϭ .ΩϮη ΍ΪΟ ΐϟΎτϴΑ΍ ϦΑ΍ ϰϠϋ ΎΑ ζϫ΍έ ή̴ϳΩ Ζϗϭϥ΁ ΪϨϜΑ ϪϓΎο΍ ΍έ Ϧϳ΍ ή̳΍ Ϫϛ .ΪϨϜΑ ϪϓΎο΍ Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ϣϫ ΍έ Ϧϳ΍ .Ωέ΍Ϊϧ ϰϗϼΧ΍
ϦΑ΍ ϰϠϋ ΎΑ Ύϣ .ΪϨϨϛϰϣ ΕΎΒΛ΍ Ϫϛ ΪϨΘδϧ΍ϮΗϰϣ ή̳΍ .ΪϨΘδϫ ΍ΪΧ ϰϫ΍Ϯϧ ϭ ήϣ΍ϭ΍ ΎϬϨϳ΍ Ϫϛ ΪϨϨϜΑ ΕΎΒΛ΍ ΪϨϧ΍ϮΗϰϣ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ ϭ ϞϘϋ
ϭ ϯ΍Ϫοήϋ ϞϘϋ Ϫϛ ΪϳϮ̳ϰϣ Ϧϣ ϪΑ ϥέΪϣ ϥΎδϧ΍ Ϧϣ ΖϴϨϫΫ Ϫϛ ΪϳϮ̴Α ϰδϛ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϰϬΘϨϣ .ΩϮηϰϣ Ϣϫ ϞΜϣ Ύ˱ Ϩϴϋ ϥΎϤϫ ΍έ ΐϟΎτϴΑ΍
ϰϬϧ ϭ ήϣ΍ Ύ˱ όϗ΍ϭ ΎϬϨϳ΍ ϪϜϨϳ΍ ΕΎΒΛ΍ ϥϮ̩ ˮ΍ή̩ .Ζγ΍ΪΧ ϰϬϧ ϭ ήϣ΍ Ύ˱ όϗ΍ϭ ΎϫϦϳ΍ Ϫϛ ΪϨϜΑ ΕΎΒΛ΍ Ϫϛ Ωέ΍Ϊϧ ϯ΍Ϫοήϋ ϥϮ̪Ϥϫ ϰϗϼΧ΍ ϥ΍ΪΟϭ
ϰϠϋ .ϢϳϮ̴Α Ϣϫ΍ϮΧϰϣ β̡ .Ωέ΍Ω ϰΘΧΎϨη Ζϓήόϣ ΖϴΠΣ ϰΣϭ ϪϜϨϳ΍ ϥ΁ ϭ Ζγ΍ ϯέ΍ϮηΩ ϰϠϴΧ ϪϣΪϘϣ Ϛϳ ΕΎΒΛ΍ ϡΰϠΘδϣ Ϟϗ΍ϻ Ζγ΍ΪΧ
ϰϨόϳ .Ωέ΍Ω ϰΘΧΎϨη Ζϓήόϣ ΖϴΠΣ Ϣϫ ϰΣϭ Ύ˱ όϗ΍ϭ ΩϮθΑ ϪΘϔ̳ ϭ .ΩϮθΑ ϢπϨϣ Ϣϫ ϯΪόΑ ϪϣΪϘϣ Ϧϳ΍ ϪϜϨϳ΍ ή̴ϣ Ζδϴϧ ϰϠϜθϣ ϝϮλϻ΍
ζϤϜΣ ή̳΍ Ϫϛ ϰΘΧΎϨη ϊΒϨϣ Ϣϫϥ΁ .Ϣϴϧ΍ΪΑ ΖΧΎϨη ϊΑΎϨϣ ί΍ Ϣϫ΍έ ϰΣϭ Ϣϴϧ΍Ωϰϣ ΖΧΎϨη ϊΑΎϨϣ ί΍ ΍έ ϞϘϋ ϭ βΣ Ϫϛ ϯέϮτϧΎϤϫ ΩϮηϰϣ
.Ϣϳήϴ̴Α ΍έ ϭ΍ ΐϧΎΟ ˬΩήϛ ΍Ϊϴ̡ νέΎόΗ ϰϠϘϋ ϭ ϰδΣ ϢϜΣ ΎΑ ϰϳΎΟ έΩ

-------------------------------------------------------------------------------.Ωήϛ ΕΎϓέ ζϴ̡ ϝΎγΪϨ̩ ϦϴϤϫ Ϫϛ Ζγ΍ ϰϳΎϜϳήϣ΁ ϢΘδϴΑ ϥήϗ ϑέΎϋ Ϛϳ ˭ϥϮΗήϣ βϣΎΗ[1] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful