1 THE WAY OF SALVATION (IN SHORT) THROUGH JESUS CHRIST

Scripture verses

PUT SPASENJA (UKRATKO) KROZ ISUSA KRISTA
Citati iz Svetoga Pisma

Stvaranje Creation 1. In the beginning God created the heaven 1. U poçetku stvori Bog nebo i zemlju. (Postanak. 1:1) and the earth. (Genesis 1:1) 3. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. (John 1:3) 3. So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. (Genesis 1:27) Sin 4. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: (Romans 5:12) 2. Sve je po njemu stvoreno i niæta æto postoji, nije bez njega stvoreno. (Ivan 1:3). 3. Na svoju sliku stvori Bog çovjeka, na sliku Boœju on ga stvori, muæko i œensko stvori ih. ( Postanak. 1:27) Grijeh 4. Prema tome, kao æto po jednom çovjeku uåe grijeh u svijet a po grijehu smrt, tako smrt prijeåe na sve ljude jer svi sagrijeæiæe. (Rimljanima 5:12)

5. There is none righteous, no, not one: for 5. Nema pravednoga, nema niti samo there is no difference: For all have sinned, jednoga: nema razlike, jer su svi sagrijeæili i liæeni su Boœje slave. and come short of the glory of God; (Rimljanima 3:10,22,23) (Romans 3:10,22,23) Love of God toward Men 6. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John 3:16) 7. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins. (1John 4:9,10) Comming of Christ on Earth 8. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief. (Timothy 1:15) 9. Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God: But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men: And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. ( Philippians 2:6-8) 10. Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Boœja ljubav prema çovjeku 6. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinoroåenog Sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, veø da ima œivot vjeçni. (Ivan 3:16) 7. U tome nam se oçitovala ljubav Boœja æto je Bog poslao na svijet svoga jedinoroåenog Sina da œivimo po njemu. U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao œrtvu pomirnicu za naæe grijehe. (1. Ivanova 4:9,10.) Dolazak Krista na zemlju 8. Sigurna je rijeç i zasluœuje punu vjeru: Krist Isus doåe na svijet da spasi greænike. Od njih sam prvi ja. (1. Timotej 1:15) 9. On, Bijaæe Boœanske naravi, nije se ljubomorno drœao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje liæio uzevæi narav sluge i postavæi sliçan ljudima. Kad postade kao çovjek, ponizi sam sebe postavæi posluæan do smrti, i to do smrti na kriœu. (Filipljanima 2:6-8) 10. S roåenjem Isusa Krista bilo je ovako: Njegova majka Marija bijaæe zaruçena s Josipom. Ali prije nego se zajedno nastaniæe, pokaza se da je ona zaçela po Duhu Svetom. A sve je to bilo da se izvræi æto je Gospodin rekao po proroku, govoreøi:

2 Behold, a virgin shall be with child, and shall Evo, Djevica øe zaçeti i roditi sina, i dat øe bring forth a son, and they shall call his name mu ime Emanuel – æto prevedeno znaçi: Emmanuel, which being interpreted is, God Bog je s nama. (Matej 1:18,22,23) with us. (Matthew 1:18,22,23) 11. And she shall bring forth a son, and thou 11. I ona øe roditi sina, i ti mu nadjeni ime shalt call his name JESUS: for he shall save Isus, jer øe On izbaviti svoj narod od his people from their sins. (Matthew 1:21) grijeha. (Matej 1:21) Life of Jesus Christ among us 12. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: who went about doing good, and healing all that were oppressed of the devil; for God was with him. ( Acts 10:38) 13. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. (Matthew 9:35) Death of Jesus Christ for us 14. Saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. (Luke 24:7) Œivot Isusa Krista meåu nama 12. Kako je Bog Isusa iz Nazareta pomazao Duhom Svetim i snagom te kako je Isus proæao çineøi dobro i ozdravljajuøi sve koje åavao bijaæe tlaçio, jer Bog bijaæe s njim. (Djela Apostolska 10:38) 13. Tako je Isus obilazio sve gradove i sela. Uçio je u tamoænjim sinagogama propovijedao Radosnu vijest o Kraljevstvu i lijeçio svaku bolest i slabost. (Matej 9:35) Smrt Isusa Krista za nas 14. Treba da Sin Çovjeçji bude predan u ruke greænika i da bude razapet te da uskrsne treøi dan. (Luka 24:7)

15. And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified 15. Kada doåoæe na mjesto zvano Luhim, and the malefactors, one on the right banja, tu razapeæe njega i zloçince: hand, and the other on the left. (Luke 23:33) jednoga s desne, a drugoga s lijeve strane. (Luka 23:33) 16. But he was wounded for our transgresions, he was bruised for our iniquities: the 16. Za naæe grijehe probodoæe njega, za chastisement of our peace was upon him; and opaçine naæe njega satrijeæe. Na njega with his stripes we are healed. All we like pade kazna – radi naæega mira, njegove sheep have gone astray; we have turned nas rane iscijeliæe. Poput ovaca svi smo every one to his own way; and the Lord hath lutali, i svaki svojim putem je hodio. A Bog laid on him the iniquity of us all. je svalio na njega bezakonje sviju nas. (Isaiah 53: 5,6) (Izaija 53:5,6) 17. But God commendeth his love toward us, 17. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema in that, while we were yet sinners, Christ died nama time æto je Krist, dok smo joæ bili for us. (Romans 5:8) greænici, umro za nas. (Rimljanima 5:8) 18. In whom we have redemption through his 18. U kome imamo otkupljenje njegovom blood, the forgiveness of sins, according to the krvlju. Oproætenje grijeha prema izobilju riches of his grace; (Ephesians 1:7) njegove milosti. (Efeœanima 1:7) Jesus's resurection 19. And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day: And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. ( Luke 24: 47,47) Isusovo uskrsnuøe 19. Tako stoji pisano da Krist mora trpjeti i treøi dan uskrsnuti od mrtvih, da se na temelju njegovog imena mora propovijedati obraøenje i oproætenje grijeha svim narodima, poçevæi od Jeruzalema. (Luka 24:46,47)

20. Him God raised up the third day, and 20. Bog ga je uskrsnuo treøi dan i dopustio shewed him openly; (Acts 10:40) mu da se pokaœe. (Djela 10:40) 21. To whom also he shewed himself alive 21. Njima je poslije svoje muke takoåer after his passion by many infallible proofs, pruœio mnoge dokaze da je œiv: ukazivao

3 being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God: And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight. (Acts 1:3,9) Salvation plan 22. For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; Who gave himself a ransom for all, (1 Timothy 2:5,6) 23. Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. (Acts 4:12) 24. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. (John 14:6) 25. But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. (Hebr. 11:6) 26. Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. (Acts 16:30,31) 27. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. (Romans 10:9) 28. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. (Matthew 10:32,33) im se çetrdeset dana i govorio im o Kraljevstvu Boœjem. Kad to reçe, bi na njihove oçi, uzdignut u zrak, i oblak ga oteo oçima njihovim. (Djela 1:3,9). Plan spasenja 22. Jedan je Bog, jedan je i posrednik izmeåu Boga i ljudi: çovjek Isus Krist koji dade samog sebe kao otkup, mjesto sviju nas. (1. Timotej 2:5,6) 23. Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti. (Djela 4:12) 24. Ja sam put, istina i œivot, reçe Isus. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. (Ivan 14:6) 25. A bez vjere nemoguøe mu je ugoditi, jer onaj koji œeli pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da nagraåuje one koji ga traœe. (Hebrejima 11:6) 26. Gospodo, æto mi treba çiniti da se spasim? Vjeruj u Gospodina Isusa Krista — odgovoriæe mu oni — pa øeæ se spasiti ti i tvoj dom. (Djela 16:30,31) 27. Ako ustima svojim priznajeæ Isusa Gospodina i srcem svojim vjerujeæ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, biti øeæ spaæen, jer vjera srca postiœe pravednost, a priznanje usta spasenje. (Rimljanima 10:9,10) 28. Tko god mene prizna pred ljudima, priznat øu i ja njega pred svojim Ocem nebeskim. Tko se mene odreçe pred ljudima, i ja øu se njega odreøi pred svojim Ocem nebeskim. (Matej 10:32, 33)

29. Da, miloæøu ste spaæeni — po vjeri. To 29. For by grace are ye saved through faith; ne dolazi od vas; to je dar Boœji. and that not of yourselves: it is the gift of God: (Efeœanima 2:8) (Ephesians 2:8) 30. Tko god zazove ime Gospodina, (Rimljanima 10:13) 30. For whosoever shall call upon the name spasiti øe se. of the Lord shall be saved. (Romans 10:13) 31. All that the Father giveth me shall come 31. Svaki koga mi dade Otac doøi øe k to me; and him that cometh to me I will in no meni. A tko doåe k meni, sigurno ga neøu (Ivan 6:37) wise cast out. (John 6:37) izbaciti van. 32. And this is life eternal, that they might 32. A ovo je vjeçni œivot: spoznati tebe, know thee the only true God, and Jesus Christ, jedino pravoga Boga, i onoga koga si powhom thou hast sent. (John 17:3) slao, Isusa Krista. (Ivan 17:3) 33. To him give all the prophets witness, that 33. Za njega svjedoçe svi proroci da po through his name whosoever believeth in him imenu njegovu prima oproætenje grijeha shall receive remission of sins. ( Acts 10:43) svaki koji u njega vjeruje. (Djela 10:43)

4 34. Son of God, who loved me, and gave 34. Sin Boœji mi je iskazao ljubav i samoga himself for me. (Galatians 2:20) sebe za mene predao. (Galaøanima 2:20) 35. Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life. (John 5:24) 35. Zaista, zaista, kaœem vam, tko sluæa moju rijeç i vjeruje onomu koji me je poslao, ima vjeçni œivot. On ne dolazi na sud, veø je preæao iz smrti u œivot. (Ivan 5:24)

36. Da, Sin Çovjeçji je doæao da traœi i (Luka 19:10) 36. For the Son of man is come to seek and to spasi æto je izgubljeno. save that which was lost. (Luke 19:10) 37. Odgovori mu Isus: Zaista, zaista, 37. Jesus answered and said unto him, Verily, kaœem ti, tko se ponovo ne rodi, taj ne verily, I say unto thee, Except a man be born moœe vidjeti kraljevstva Boœjega. again, (John 3:3) (Ivan 3:3) 38. Being born again, not of corruptible seed, 38. Jer ste ponovo roåeni, ne iz rasbut of incorruptible, by the word of God, which padljivog, nego iz neraspadljivog sjemena; liveth and abideth for ever. (1 Peter 1:23) rijeçju œivoga i vjeçnog Boga. (1 Petrova 1:23) 39. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever be- 39. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao lieveth in him should not perish, but have svog jedinoroåenog Sina da ne pogine ni everlasting life. (John 3:16) jedan koji u njega vjeruje, veø da ima œivot vjeçni. (Ivan 3:16) 40. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, 40. A svima koji ga primiæe dade vlast da even to them that believe on his name: postanu djeca Boœja: pa i oni koji vjeruju u (John 1:12) ime njegovo. (Ivan 1:12) 41. And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. (1 John 5:11-13) 41. A ovo je to svjedoçanstvo: Bog nam je dao œivot vjeçni, i taj je œivot u njegovom Sinu. Tko ima Sina, ima œivot; tko nema Sina Boœjega, nema œivota. Ovo piæem vama koji vjerujete u ime Sina Boœjega, da znate da imate vjeçni œivot, i da moœete vjerovati u ime Sina Boœjega. (1 Ivanova 5:11-13)

42. For the wages of sin is death; but the gift 42. Jer je plaøa grijeha je smrt, a milosni of God is eternal life through Jesus Christ our dar Boœji jest œivot vjeçni u Kristu Isusu, Lord. (Romans 6:23) Gospodinu naæemu. (Rimljanima 6:23) 43. Come unto me, all ye that labour and are 43. Doåite k meni svi koji ste umorni i heavy laden, and I will give you rest. optereøeni, i ja øu vas okrijepiti. (Matthew 11:28) (Matej 11:28) 44. Who was delivered for our offences, and 44. Gospodin Isus je bio predan zbog was raised again for our justification. naæih grijeha i uskrsnuo je radi naæeg (Romans 4:25) opravdanja. (Rimljanima 4:25) 45. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God. For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. (1 Corinthians 1:18,21) 45. Govor i propovijedanje o Kristu ludost je za one koji propadaju, a za nas koji smo spaæeni sila je Boœja. Buduøi da svijet nije priznao Boga u Boœjoj mudrosti, odluçi Bog one koji vjeruju, spasiti ludoæøu propovijedanja. (1 Korinøanima 1:18,21)

Righteousness of God Boœja pravednost 46. How shall we escape, if we neglect so 46. Kako øemo izbjeøi kazni ako zanegreat salvation; which at the first began to be marimo takvo i toliko spasenje? Ovo je

5 spoken by the Lord, and was confirmed unto Gospodin poçeo propovijedati, a utvrdili za us by them that heard him; (Hebrews 2:3) nas oni koji su çuli. (Hebrejima 2:3) 47. He that believeth on the Son hath ever- 47. Tko vjeruje u Sina, ima œivot vjeçni; a lasting life: and he that believeth not the Son tko ne vjeruje u Sina neøe vidjeti œivota, shall not see life; but the wrath of God abideth veø gnjev Boœji ostaje na njemu. on him. (John 3:36) (Ivan 3:36) 48. He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death. (Revelation 21:6-8) Word of God 49. But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. (1 Peter 1:25) 50. And that from a child thou hast known the holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: (2 Timothy 3:15,16) 48. Pobjednik, onaj koji ustraje øe baætiniti sve ovo: ‘I Ja øu mu biti Bog, a on øe mi biti sin’. Æto se tiçe nevjernika, kukavica, otpadnika, odurnih stvorenja, ubojica, bludnika, vraçara, idolopoklonika i svih laœaca, njihova je sudbina u jezeru koje gori ognjem i sumporom. A to je druga smrt. (Otkrivenje 21:6-8) Boœja rijeç 49. A rijeç Gospodina zauvijek ostaje! A to je ta rijeç koja vam je navijeætena kao Radosna Vijest. ( 1 Petrova 1:25) 50. Jer od djetinjstva ti poznajeæ Sveta Pisma koja te mogu uçiniti mudrim za spasenje po vjeri u Krista Isusa. Cijelo je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti. (2 Timoteju 3:15,16)

51. For the prophecy came not in old time by 51. Jer nikad neko proroçanstvo nije doælo the will of man: but holy men of God spake as od ljudskoga htijenja nego su ljudi govorili they were moved by the Holy Ghost. od Boga, potaknuti od Duha Svetoga. (2 Peter 1:21) (2. Petrova 1:21) 52. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. (Colossians 3:16) 53. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. (Acts 17:11) 52. Neka rijeç Kristova obilno stanuje u vama! Pouçavajte i opominjite jedan drugoga sa svom mudroæøu! Na poticaj milosti pjevajte bogu u svojim srcima Psalmima, hvalospjevima i nadahnutim pjesmama! (Koloæanima 3:16) 53. Ovi su Œidovi u Bereji bili plemenitiji od onih u Solunu. Primiæe rijeç Boœju sasvim spremno, svaki dan istraœujuøi Pisma da li je tako. (Djela Apostolska 17:11)

54. Thy word have I hid in mine heart, that I 54. U srce pohranih rijeç tvoju, da protiv might not sin against thee. (Psalm 119:11) tebe ne sagrijeæim. (Psalam 119:11) Prayer 55. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. (John 15:7) 56. Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. (Philippians 4:6,7) Molitava 55. Ako ostanete u meni i ako moje rijeçi ostanu u vama, traœite æto god hoøete, i bit øe vam, (Ivan 15:7) 56. Ne brinite se tjeskobno ni za æto, veø u svemu iznesite svoje potrebe Bogu proænjom i molitvom, sve u zahvalnosti. I mir øe Boœji, koji nadilazi svaki razum, çuvati øe srca vaæa i misli vaæe u Kristu Isusu. (Filipljanima 4:6,7)

6 57. I exhort therefore, that, first of all, suppli- 57. Tako, prije svega, molim da se upravlcations, prayers, intercessions, and giving of jaju proænje, molitve, zazivi, zahvaljivanja thanks, be made for all men; For kings, and for za sve ljude, za kraljeve i za sve koji su na all that are in authority; that we may lead a viæem poloœaju, da mognemo provoditi tih i quiet and peaceable life in all godliness and miran œivot u punoj poboœnosti i dostojanhonesty. For this is good and acceptable in stvu. To je dobro i ugodno pred Bogom, the sight of God our Saviour; Who will have all Spasiteljem naæim, koji hoøe da se svi ljudi men to be saved, and to come unto the knowl- spase i doåu do potpune spoznaje istine. edge of the truth. 1 Timothy 2:1-4) (1. Timoteju 2:1-4) Witnessing Svjedoçenje 58. And he saith unto them, Follow me, and 58. Isus im reçe; Poåite za mnom, i uçiniti I will make you fishers of men. (Matthew 4:19) øu vas ribarima ljudi! (Matej 4:19) 59. And he said unto them, Go ye into all the 59. I on im reçe, Idite po svemu, svijetu i world, and preach the gospel to every crea- propovijedajte Radosnu vijest svakom ture. (Mark 16:15) stvorenju! (Marko 16:15) 60. Jesus saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. (Mark 5:19) 61. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen. (Matthew 28:18-20) 62. To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. (Acts 26:18) Togetherness 63. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching. (Hebrews 10:25) 64. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight. (Acts 20:7) 60. Isus mu reçe: Idi kuøi k svojim prijateljima, pa im javi kakve ti je velike stvari uçinio Gospodin u svome milosråu. (Marko 5:19) 61. Tada se pribliœi Isus uçenicima te im reçe; Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i uçinite sve narode uçenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Uçite ih da vræe sve ono æto sam vam zapovijedio! I znajte, Ja sam s vama u sve vrijeme do svræetka svijeta. Amen. (Matej 28:18-20) 62. Æaljem te da im otvoriæ oçi, da se obrate od tame k svjetlu, i od sotonine vlasti k Bogu, da sa vjerom u mene postignu oproætenje grijeha i baætinu meåu onima koji su posveøeni. (Djela 26:18) Zajedniætvo 63. Ne ostavljajmo, kako neki obiçavaju, svoga vlastitog sastanka, veø se sokolimo meåusobno, i ovo to viæe æto viæe vidite da se pribliœuje Dan! (Hebrejima 10:25) 64. U prvi dan sedmice, kada se uçenici sastadoæe da lomiju kruh, Pavao je govorio prisutnima. Kako je kanio sutradan otiøi, produœi govor sve do ponoøi. (Djela Apostolska 20:7)

65. For where two or three are gathered 65. Jer gdje su dvojica ili trojica skupljena together in my name, there am I in the midst of radi mene, tu sam ja meåu njima. (Matej 18:20) them. (Matthew 18:20) Baptisam 66. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: (Matthew 28:19) Krætenje 66. Zato idite vi i uçinite sve narode uçenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina I Duha Svetoga! (Matej 28:19)

7 67. Then they that gladly received his word 67. Oni, dakle, radosno prihvatiæe njegovu were baptized: and the same day there were rijeç i krstiæe se. Tako se onog dana added unto them about three thousand souls. pridruœi Crkvi oko tri tisuøe duæa. (Acts 2:41) (Djela 2:41) Last Supper 68. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread: And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord’s death till he come. (1 Corinthians 11:23-26) Worship thy God 69. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. (Matthew 4:10) Gospodinova veçera 68. Ja sam, uistinu, primio od Gospodina ono æto sam vam i predao; Gospodin Isus one iste noøi u kojoj bijaæe izdan uze kruh te zahvali, razlomi ga i reçe: Ovo je tijelo moje, koje je prelomljeno za vas. Ovo çinite na moju uspomenu! Na isti naçin tako uze i çaæu, poslije veçere, te reçe: Ova je çaæa Novi savez u mojoj krvi. Ovo çinite svaki put kad je pijete, na moju uspomenu! Uistinu, svaki put kad jedete ovaj kruh i pijete ovu çaæu navjeæøujete smrt Gospodina dok on ne doåe. (1 Korinøanima 11:23-26) Ætovanje Boga 69. Tada mu Isus reçe: Odstupi, sotono, jer je napisano: Gospodaru, ‘ Bogu svojemu klanjaj se i njemu jedinom sluœi!’ (Matej 4:10)

70. And when they saw him, they worshipped 70. Kad uçenici ugledaæe Isusa pokloniæe him: but some doubted. (Matthew 28:17) mu se. A neki bijahu sumnjali. (Matej 28:17) 71. So shall the king greatly desire thy beauty: for he is thy Lord; and worship thou him. 71. Smjerno se pokloni njemu, jer on je (Psalm 45:11) gospodar tvoj. (Psalam 45:11) 72. I wil bless the Lord at all times: his praise 72. Blagoslivljati øu Gospodina u svako shall continually be in my mouth. (Psalm 34:1) doba, njegova øe mi hvala biti svagda na ustima! (Psalam 34:) Blessing of giving 73. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: (Matthew 6:20) 74. I have shewed you all things, how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive. (Acts 20:35) 75. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver. (2 Corinthians 9:7) Persecution. 76. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. (2 Timothy 3:12) Blagoslov davanja 73. Nego skupljajte sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni råa ne izgriza, gdje lopovi ne prokopavaju zidove i ne kradu. (Matej 6:20) 74. U svemu sam vam dao primjer da se tako treba truditi i pritjecati u pomoø nemoønima te se sjeøati rijeçi Gospodina Isusa koje on sam reçe: ‘Blaœenije je davati nego primati!’ (Djela 20:35) 75. Neka svatko dade kako je srcem odluçio, a ne sa œaloæøu i na silu, jer Bog ljubi vesela darivaoca. (2. Korinøanima 9:7) Progonstvo 76. A i svi koji hoøe poboœno œivjeti u Kristu Isusu bit øe progonjeni. (2. Timoteju 3:12)

77. Blessed are ye, when men shall revile 77. Blago vama kad vas budu grdili i you, and persecute you, and shall say all progonili i kad vam zbog mene budu laœno manner of evil against you falsely, for my sake. pripisivali svaku vrst opaçine! Radujte se i

8 Rejoice, and be exceeding glad: for great is kliçite od veselja jer vas çeka velika nayour reward in heaven: for so persecuted they grada na nebesima! Ta, tako su progonili i the prophets which were before you. proroke, koji su œivjeli prije vas! (Matthew 5:11,12) (Matej 5:11,12) Affliction 78. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory; While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal. (2 Corinthians 4:17,18) 79. And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. (2 Corinthians 12:9) Chastising 80. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. (Hebrews 12:11) Nevolje 78. Uistinu, naæa sadaænja ali kratko trajna i mala nevolja donosi nam izvanredno veliku i vjeçnu slavu, nama koji ne smjeramo na ono æto je vidljivo, nego na ono æto je nevidljivo, jer je vidljivo prolazno, a nevidljivo je vjeçno. (2. Korinøanima 4:17,18) 79. A on mi je odgovorio: Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savræeno oçituje u slabosti. Prema tome, vrlo øu se rado – radije nego da traœim osloboåenje — hvaliti svojim slabostima da se na meni nastani snaga Kristova. (2. Korinøanima 12:9) Karanje 80. Doduæe, svako karanje za sada ne priçinja se neçim æto donosi radost, nego œalost. Ali kasnije onima koji su njime uzgajani donosi plod pun mira — pravednost. (Hebrejima 12:11)

81. If we confess our sins, he is faithful and 81. Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je just to forgive us our sins, and to cleanse us on i pravedan: oprostiti øe nam grijehe i from all unrighteousness. (1John 1:9) oçistiti nas od svake nepravednosti. (1. Ivanova 1:9) Comfort Utjeha 82. God is our refuge and strength, a very 82. Bog nam je zaklon i utvrda, pomoønik spreman u nevolji. (Psalam 46:1) present help in trouble. (Psalm 46:1) 83. Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne 83. Fear thou not; for I am with thee: be not obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te dismayed; for I am thy God: I will streng-then krijepim i pomaœem ti, Ja øu te poduprijeti s thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold mojom pravedniçkom desnicom. (Izaija thee with the right hand of my righteousness. 41:10) (Isaiah 41:10) 84. Casting all your care upon him; for he 84 . Svu svoju brigu bacite na njega, jer se careth for you. (1 Peter 5:7) on brine za vas. (1. Petrova 5:7) 85. And we know that all things work together 85. Znamo da Bog çini da sve pridonosi for good to them that love God, to them who dobru onih koji ga ljube; onih koji su odare the called according to his purpose. lukom Boœjom pozvani. (Romans 8:28) (Rimljanima 8:28) 86. The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever. (Psalm 23) 86. Bog je pastir moj: ni u çemu ja ne oskudijevam; na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na potoke me tihane vodi i krijepi duæu moju. Stazama pravednim on me upravlja, radi imena njegovog. Pa da mi je i dolinom sjene smrti proøi, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj ætap i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu preda mnom prostireæ na oçi duæmanima mojim. Uljem mi glavu maœeæ, çaæa se moja prelijeva. Dobrota i milost pratiti øe mene sve dane œivota moga. I ja øu prebivati u domu Gospodina zauvijek. (Psalam 23)

9 87. For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. (Romans 8:38,39) Holy Spirit 88. What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s. (1 Corintians 6:19,20) 87. Siguran sam da nas neøe ni smrt, ni œivot, ni anåeli, ni poglavarstva, ni sadaænjost, ni buduønost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moøi rastaviti od ljubavi Boœje, koja je u Kristu Isusu, Gospodaru naæemu. (Rimljanima 8:38,39) Sveti Duh 88. Ili zar ne znate da je vaæe tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebi, jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom! (1. Korinøanima 6:19,20)

89. And grieve not the holy Spirit of God, 89. Ne œalostite Duha Svetoga Boœjega, whereby ye are sealed unto the day of re- kojim ste zapeçaøeni za dan otkupljenja! demption. ( Ephesians 4:30) (Efeœanima 4:30) 90. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. (Rom. 8:14) 91. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance: against such there is no law. (Galatians 5:22.23) Christ's return 92. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. (Acts 1:11) 90. Svi su oni koje vodi Boœji Duh sinovi Boœji. (Rimljanima 8:14) 91. Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, izdrœljivost. Protiv ovih ne postoji zakon. (Galaøanima 5:22,23)

Kristov povratak 92. I rekoæe im: Galilejci, zaæto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo izmeåu vas opet øe se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo. (Djela Apostolska 1:11) 93. Dakle, bdijte jer ne znate u koji dan 93. Watch therefore: for ye know not what dolazi vaæ Gospodin! (Matej 24:42) hour your Lord doth come. (Matthew24:42) 94. Jer øe sam Gospodin sa zapovjed94. For the Lord himself shall descend from niçkim zovom, s glasom arkanåela i sa heaven with a shout, with the voice of the zvukom trube Boœje siøi s neba i najprije øe archangel, and with the trump of God: and the uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim øemo mi dead in Christ shall rise first: Then we which œivi, mi preostali, biti skupa s njima odare alive and remain shall be caught up to- neseni u zrak na oblacima u susret gether with them in the clouds, to meet the Gospodinu. I tako øemo zauvijek biti sa Lord in the air: and so shall we ever be with the Gospodinom. (1. Solunjanima 4:16,17) Lord. (1 Thessalonians 4:16 ,17) Eternal home 95. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen. (2 Timothy 4:18) 96. But now they desire a better country, that is, an heavenly: wherefore God is not ashamed to be called their God: for he hath prepared for them a city. (Hebrews 11:16) 97. And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him. And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads. And there shall be no night Vjeçna domovina 95. Gospodin øe me izbaviti od svakog opakog pothvata i saçuvat øe me za svoje, nebesko, kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen! (2. Timoteju 4:18) 96. A sad, oni teœe za boljom, to jest za nebeskom (domovinom). Zato ih se Bog ne stidi, ne stidi se nazvati se njihovim Bogom: jer im je pripravio grad. (Hebrejima 11:16) 97. Neøe biti viæe niæta prokleto. Prijestolje Boœje Janjetovo bit øe u gradu. Sluge Boœje klanjati øe se Bogu i gledati øe njegovo lice. A njegovo øe ime biti na njihovim çelima. Neøe viæe biti noøi; i neøe

10 there; and they need no candle, neither light of trebati svjetla od svjetiljke, ni svjetla od the sun; for the Lord God giveth them light: and sunca, jer øe nad njima svijetliti Gospodin, they shall reign for ever and ever. Bog i oni øe kraljevati u vijeke vjekova. (Revelation 22:3-5) (Otkrivenje 22:3-5) 98. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away. (Revelation. 21:3,4) Man's Joy 99. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish. (Psalm 1) 98. Tada çuh jaki glas koji dolazi od nebeskog prijestolja, govoreøi: Gle, evo stana Boœjeg meåu ljudima! I On øe stanovati s njima: i oni øe biti njegov narod, i sam Bog, biti øe s njima, i biti øe njihov Bog. I Bog øe otrti svaku suzu s njihovih oçiju, i smrti viæe neøe biti; neøe viæe biti ni tuge, ni jauka, ni øe viæe biti boli, jer stari svijet proåe. (Otkrivenje 21:3,4) Çovjekova sreøa 99. Blago çovjeku koji ne slijedi savjeta bezboœnika, ne staje na putu grjeæniçkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, veø uœiva u Zakonu Boœjem; o Zakonu njegovom misli dan i noø. On øe biti kao stablo zasaåeno pokraj voda tekuøica æto u svoje vrijeme plod donosi, liæøe mu nikad neøe uvenuti, i sve æto god radi dobrim øe uroditi. Nisu bezboœnici takvi ne, nisu takvi! Oni su kao pljeva æto je vjetar raznosi. Stoga se bezboœnici neøe odrœati na sudu, ni greænici u zajednici pravednih. Jer Bog zna put pravednih, a put bezboœnih øe propasti. (Psalam 1)

My decision I will repent of my sins before God!

Moja odluka Priznat øu pred Bogom svoje grijehe!

For all have sinned, and come short of the Jer su svi sagrijeæili i liæeni su Boœje slave! glory of God; (Romans 3:23) (Rimljanima 3:23) In faith I turn to Christ U vjeri se obraøam Isusu Kristu!

All that the Father giveth me shall come to me; Odgovori im Isus: I svaki onaj tko doåe k and him that cometh to me I will in no wise cast meni, sigurno ga neøu izbaciti van! out. (John 6:37) (Ivan 6:37) I receive Jesus Christ as my personal Sav- Priznajem Isusa Krista kao svog osobior! nog Spasitelja! But as many as received him, to them gave he A svima koji ga primiæe dade vlast da power to become the sons of God, even to postanu djeca Boœja. Çak i onima koji vjethem that believe on his name: (John 1:12) ruju u njegovo ime. (Ivan 1:12) I thank you Lord Jesus Christ for saving Zahvaljujem Gospodinu Isusu Kristu me from my sins! æto me je spasio od grijeha! But God commendeth his love toward us, in Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama that, while we were yet sinners, Christ died for time æto je Krist, dok smo joæ bili greænici, us. (Romans 5:8) umro za nas. (Rimljanima 5:8)

11 I will always willingly confess the resur- Uvijek øu biti spreman priznati uskrslog rected Christ before man as my Lord and Isusa svojim Gospodinom Bogom i my God! pred drugim ljudima! That if thou shalt confess with thy mouth the Ako ustima svojim priznajeæ Isusa GospoLord Jesus, and shalt believe in thine heart dina i srcem svojim vjerujeæ da ga je Bog that God hath raised him from the dead, thou uskrsnuo iz mrtvih, biti øeæ spaæen. shalt be saved. (Romans 10:9) (Rimljanima 10:9) Every day I will live my life worthy of my Svakodnevno øu nastojati œivjeti dosLord and in all do his will. tojno Gospodina i çiniti njegovu volju u svemu. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God; (Colossians 1:10) If you want to confirm your decision to follow Jesus Christ please put down your first and last name on the lines inside the next verse, to serve you as a reminder whenever you read the scripture, gospel of John. Tako da œivite dostojno Gospodina, da mu budete ugodni u svemu; da budete plodonosni svakom vrstom dobrih djela i da napredujete u spoznaji Boga. (Koloæanima 1:10) Ako œelite potvrditi svoju odluku za Krista, ispiæite svoje ime i prezime unutar navedenog stiha, da bi vam to ostalo kao potsjetnik, kad god çitate evanåelje po Ivanu.

For God so loved the world, that he gave his Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga only begotten Son, that jedinoroåenog Sina, da ne pogine ...................................................................... ...................................................................... (Your name) .................................................................. .................................................................. (Ime i prezime)

who believeth in him should not perish, but koji u njega vjeruje, veø da ima œivot vjeçni. have everlasting life. (John 3:16) (Ivan 3:16) Date................................................. Datum.......................................................

Only the Bible can give you the answer to the Jedino Biblija moœe dati odgovor na following questions. sljedeøa bitna pitanja. WHERE I AM FROM? WHY I AM HERE? WHERE AM I GOING? ODAKLE SAM? ZAÆTO SAM NA SVIJETU? KAMO ØU POSLIJE SMRTI?

>>For what shall it profit a man, if he shall gain >>Æto, dakle, koristi çovjeku ako dobije the whole world, and lose his own soul? Or cijeli svijet, a izgubi svoj œivot? Æto li moœe what shall a man give in exchange for his çovjek dati kao otkupninu za svoj œivot?<< soul?<< ( Mark 8:36,37) (Marko 8:36.37)