You are on page 1of 9

UBND TNH PH TH CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

S VN HO TH THAO V DU LCH c l p - T do - Hanh phuc


S: /HD-SVHTTDL Ph Th, ngay thang 01 nm 2017

HNG DN
V vic t chc Chng trnh V min l hi
ci ngun dn tc Vit Nam nm inh Du - 2017

Thc hin Ngh quyt s 179/2009/NQ-HND ngy 20/4/2009 ca Hi


ng nhn dn tnh v Quy hoch pht trin vn ha tnh Ph Th n nm
2020; n s 3020/A-UBND ngy 28/9/2009 ca y ban nhn dn tnh
Ph Th v vic xy dng im du lch to tuyn du lch trn a bn tnh
Ph Th giai on 2009 - 2020; Chng trnh hp tc pht trin du lch 8 tnh
Ty Bc m rng.
Thc hin Ngh quyt s 33-NQ/TW ngy 09/6/2014 ca Ban chp hnh
Trung ng ng Kha XI v xy dng v pht trin nn vn ha, con ngi
Vit Nam p ng yu cu pht trin bn vng t nc; Chng trnh hnh
ng s 49-CT/TU ngy 19/8/2014 ca Tnh y Ph Th; K hoch s
4350/KH-UBND ngy 08/10/2014 ca y ban nhn dn tnh v Thc hin
Chng trnh hnh ng ca Tnh y v xy dng v pht trin nn vn ha, con
ngi Vit Nam p ng yu cu pht trin bn vng t nc (giai on 2015 -
2020).
S Vn ha, Th thao v Du lch hng dn t chc hot ng trong
Chng trnh V min l hi ci ngun dn tc Vit Nam nm inh Du -
2017, ni dung ch yu nh sau:
A. MC CH, YU CU
I. Mc ch
- Tip tc bo tn, tn vinh v y mnh tuyn truyn qung b cc gi tr
di sn vn ho trn qu hng t T, c bit l cc gi tr di sn vn ho thi
i Hng Vng, di sn vn ha phi vt th ca nhn loi: Ht Xoan Ph Th,
Tn ngng th cng Hng Vng Ph Th; Ca tr ca ngi Vit; cc di
sn vn ha phi vt th quc gia.
- Khng nh n lc, c gng ca tnh Ph Th trong vic bo tn cc gi
tr di sn vn ha phi vt th ca nhn loi Ht Xoan Ph Th nm 2017
Ht Xoan Ph Th c a vo danh sch Di sn vn ha phi vt th i
din ca nhn loi.
- Gio dc truyn thng yu nc, truyn thng o l Ung nc nh
ngun, bit n su sc cc Vua Hng v cc bc tin nhn c cng dng
nc v gi nc, pht huy thc, trch nhim ca cc cp, cc ngnh v cc
tng lp nhn dn trong vic gi gn v pht huy bn sc vn ha dn tc, p
ng nhu cu tn ngng ca nhn dn v du khch.
- Gp phn phc v pht trin du lch, xy dng sn phm du lch vn ha
tr thnh sn phm du lch c trng ca vng t T, xy dng thnh ph
Vit Tr tr thnh thnh ph l hi v vi ci ngun dn tc Vit Nam. Nng cao
cht lng cc im n trong Chng trnh hp tc pht trin du lch 8 tnh Ty
Bc m rng nm 2017.
II. Yu cu
- Tip tc thc hin hiu qu cam kt ca tnh Ph Th vi Chnh ph v
UNESCO v Chng trnh hnh ng quc gia nhm bo v v pht huy gi tr
di sn vn ha phi vt th Ht Xoan Ph Th; Tn ngng th cng Hng
Vng Ph Th theo quy nh ca Cng c 2003 v Bo v di sn vn ha
phi vt th.
- Tng cng cng tc qun l nh nc, y mnh hot ng x hi ha,
t chc cc hot ng m bo ngha gio dc truyn thng v tinh thn nhn
vn su sc, trang trng, tit kim, an ton, thit thc, khai thc v pht huy c
hiu qu sc sng to vn ha ca cc tng lp nhn dn.
- Thng qua cc hot ng trong Chng trnh V min l hi ci ngun
dn tc Vit Nam gn vi vic xy dng cc im du lch vn ha, thc y
pht trin du lch tnh Ph Th, hng ng Nm Du lch Quc gia t chc ti
tnh Lo Cai nm 2017; tng cng qung b, thu ht u t ca cc ngnh, cc
cp, cc doanh nghip trong v ngoi nc vo tnh Ph Th.
B. NI DUNG CHNG TRNH
I. Chng trnh tng th
1. Ni dung
- T chc Gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017;
- T chc Ht Xoan ti thnh ph Vit Tr v cc im lin quan.
- T chc L hi ng ph ti thnh ph Vit Tr.
- T chc L hi dn gian; l hi lch s, cch mng; l hi vn ha, th
thao v du lch ti cc huyn, th, thnh.
- T chc m hnh du lch cng ng gn vi cc di tch lch s - vn ha,
l hi dn gian lin quan n di sn vn ha phi vt th Ht Xoan Ph Th,
Tn ngng th cng Hng Vng Ph Th.
2. Thi gian t chc: Cc thng trong nm inh Du - 2017.
3. a im t chc: Ti Khu di tch lch s n Hng, thnh ph Vit
Tr, th x Ph Th v cc huyn trong tnh.
II. Chng trnh chi tit
1. Gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017. (C
k hoch ring).
2. T chc L hi ng ph ti thnh ph Vit Tr. (C k hoch ring)
3. T chc Ht Xoan Ph Th gn vi sinh hot tn ngng ti cc di
tch lch s - vn ha
- Thi gian: T thng Ging n thng 3 nm inh Du - 2017.
- a im: Cc di tch gn vi Ht Xoan theo truyn thng trn a
bn tnh.

2
- i tng tham gia: Cc phng Xoan; cu lc b Ht Xoan v Dn ca
Ph Th; i vn ngh ca cc a phng.
- n v ch tr t chc: UBND cc x, phng, th trn trn a bn tnh.
4. T chc L dng hng ti cc di tch th Hng Vng v cc danh
nhn, danh tng thi Hng Vng trn a bn tnh Ph Th
- Thi gian: T 7 gi 00 ngy 06/4/2017 (tc ngay 10/3 nm inh Du).
- a im: Cc a phng ni c di tch th Hng Vng v cc danh
nhn, danh tng thi Hng Vng.
5. T chc Lin hoan ht Xoan v dn ca Ph Th
- Thi gian: Trong thi gian t chc Gi T Hng Vng - L hi n
Hng nm inh Du - 2017. (C k hoch ring).
- a im: Khu di tch LS n Hng, x Hy Cng, thnh ph Vit Tr.
- n v tham gia: Cc huyn, th, thnh trong tnh (cc CLB ht Xoan v
dn ca Ph Th c S Vn ha, Th thao v Du lch cng nhn v i Vn
ngh qun chng cc huyn, thnh, th).
- n v ch tr t chc: S Vn ha, Th thao v Du lch.
6. Trnh din Ht Xoan lng c.
- Thi gian:
+ T ngy 11/02 n ngy 27/3/2017 (tc t ngay 15 thang Ging n
ngay 30/02 nm inh Du). Biu din vo cc ngy th 7 v ch nht.
+ T ngy 01/4 n ngy 06/4/2017 (tc t ngay 05/3 n ngay 10/3 nm
inh Du). T chc biu din lin tc trong cc ngy din ra L hi n Hng.
- a im: Miu Li Ln, nh Tht, x Kim c; nh An Thi, x
Phng Lu; nh Hng L, x Hng L (thnh ph Vit Tr).
- i tng: Cc ngh nhn k cn.
- n v ch tr t chc: S Vn ha, Th thao v Du lch.
7. Lin hoan ht Xoan cho i tng thanh, thiu nhi
- Thi gian: Ngy 04/4/2017 (tc ngay 08/3 nm inh Du).
- a im: Thnh ph Vit Tr.
- n v ch tr t chc: UBND thnh ph Vit Tr.
8. T chc ht Xoan
- Thi gian: nh k vo th 7 hoc ch nht hng tun.
- a im: H Cng vin Vn Lang, thnh ph Vit Tr.
- n v ch tr t chc: UBND thnh ph Vit Tr.
9. Hi thi gi, nu bnh chng v gi bnh giy tnh Ph Th m rng
ln th V - Nm inh Du - 2017
- Thi gian: Ngy 03/4/2017 (tc ngay 07/3 nm inh Du).
- a im: Khu di tch LS n Hng, x Hy Cng, thnh ph Vit Tr.
- n v tham gia: Cc huyn, th, thnh trong tnh Ph Th; mi mt s
tnh, thnh ph tham gia. (C k hoch, th l ring).
3
- n v ch tr t chc: S Vn ha, Th thao v Du lch.
10. T chc l hi trn a bn cc x, phng, th trn
L hi dn gian, l hi lch s, cch mng, l hi vn ha, th thao, du lch
trn a bn cc x, phng, th trn do UBND cc x, phng, th trn ch tr t
chc, UBND cc huyn, th, thnh ch o hoc do UBND cc huyn, th, thnh
ch tr t chc ty theo tnh cht, quy m ca l hi.
10.1. Thnh ph Vit Tr:
10.1.1. L hi Hat Xoan truyn thng:
- Thi gian: T ngy 29/01 n ngy 06/02/2017 (tc t ngay 02 n
ngay n ngay 10 thang Ging nm inh Du).
- a im: Ti cc phng Xoan gc; cc cu lc b Ht Xoan v dn ca
Ph Th.
10.1.2. L hi cp bng, nm chai Vn Lung, phng Vn Ph:
Thi gian: Ngy 30/01/2017 (tc ngay 03 thang Ging nm inh Du).
10.1.3. L hi nh Thng, nh H, x Chu Ha:
Thi gian: Ngy 03/02/2017 (tc ngay 07 thang Ging nm inh Du).
10.1.4. L hi nh Lu Thng, x Trng Vng:
Thi gian: T ngy 05/02 n ngy 06/02/2017 (tc t ngay 09 n ngay
10 thang Ging nm inh Du).
10.1.5. Hi thi bi chi:
- Hi thi bi chi Vit Tr m rng:
+ Thi gian: Ngy 31/3/2017 (tc t ngay 04 thang Ba nm inh Du).
+ a im: H Cng vin Vn Lang, thnh ph Vit Tr.
+ n v ch tr t chc: UBND thnh ph Vit Tr.
- Hi thi bi chi truyn thng Bch Hc, phng Bch Hc:
+ Thi gian: Ngy 05/4/2017 (tc t ngay 09 thang Ba nm inh Du).
+ n v ch tr t chc: UBND thnh ph Vit Tr.
10.1.6. L hi n Tam Giang, phng Bch Hc:
Thi gian: T ngy 04/4 n ngy 06/4/2017 (tc t ngay 08 n ngay 10
thang Ba nm inh Du).
10.1.7. L hi lang Hng L, x Hng L:
Thi gian: T ngy 05/4 n ngy 06/4/2017 (tc t ngay 09 n ngay 10
thang Ba nm inh Du).
10.1.8. L hi n Thng Th, phng Bch Hc:
Thi gian: Ngy 19/3/2017 (tc ngay 22 thang Hai nm inh Du).
10.1.9. L hi lch s, cach mng k nim 70 nm Ch tch H Ch Minh
va lam vic ti x Chu Ha.
- Thi gian: Thng 3/2017.
- a im: Di tch lu nim Ch tch H Ch Minh, x Chu Ha.

4
10.2. Th x Ph Th:
10.2.1. L hi n Tr Mt, x Vn Lung:
Thi gian: Ngy 14/3/2017 (tc ngay 17 thang Hai nm inh Du).
10.2.2. L hi lang Ha Thch, x Ha Thch:
Thi gian: Ngy 06/4/2017 (tc ngay 10 thang Ba nm inh Du).
10.3. Huyn Cm Kh:
10.3.1. L hi nh Thng, nh Hi ng, x Chng Xa:
- Thi gian: Ngy 30/01 n ngy 31/01/2017 (tc ngay 03 n ngay 04
thang Ging nm inh Du).
10.3.2. L hi lang Th Khi, x Phng Xa:
- Thi gian: T ngy 10/02 n ngy 11/02/2017 (tc t ngay 14 n
ngay 15 thang Ging nm inh Du).
10.4. Huyn oan Hng:
10.4.1. L hi nh C, x Ch am:
Thi gian: Ngy 03/02/2017 (tc ngay 07 thang Ging nm inh Du).
10.4.2. L hi nh Ngc Tn, x Ngc Quan:
Thi gian: Ngy 27/02/2017 (tc ngay 02 thang Hai nm inh Du).
10.4.3. L hi lch s, cach mng k nim 70 nm Ch tch H Ch Minh
va lam vic ti x Yn Kin.
- Thi gian: Thng 3/2017.
- a im: Di tch lu nim Ch tch H Ch Minh, x Yn Kin.
10.4.4. L hi lch s, cach mng k nim 70 nm Chin thng Sng L:
- Thi gian: Thng 10/2017. (C k hoch ring).
- a im: Khu Tng i Chin thng Sng L, th trn oan Hng.
10.5. Huyn H Ha:
L hi n Mu u C, x Hin Lng:
- Thi gian: T ngy 02/02 n ngy 03/02/2017 (tc t ngay 06 n
ngay 07 thang Ging nm inh Du).
- n v ch tr t chc: UBND huyn H Ho.
10.6. Huyn Lm Thao:
10.6.1. L hi lang He (L hi rc cha Gai), th trn Hng Sn:
Thi gian:
- Ngy 22/01/2017 (tc ngay 25 thang Chp nm Bnh Thn).
- Ngy 04/02/2017 (tc ngay 08 thang Ging nm inh Du).
10.6.2. L hi vt ui gii Vnh M, x Cao Xa:
Thi gian: Ngy 03/02/2017 (tc ngay 07 thang Ging nm inh Du).
10.6.3. L hi rc vua Hng, x Tin Kin:
Thi gian: T ngy 04/02 n ngy 05/02/2017 (tc t ngay 08 n ngay
09 thang Ging nm inh Du).

5
10.6.4. L hi tr Tram, x T X gn vi L n nhn Quyt nh cng
nhn di sn vn ha phi vt th quc gia L hi Tr Tram:
Thi gian: T ngy 07/02 n ngy 08/02/2017 (tc t ngay 11 n ngay
12 thang Ging nm inh Du).
10.7. Huyn Ph Ninh:
10.7.1. Hi chi tru Ph Ninh:
Thi gian: T ngy 04/02 n ngy 05/02/2017 (tc t ngay 08 n ngay
09 thang Ging nm inh Du).
10.7.2. L hi n Nha Ba, x Tin Du:
Thi gian: Ngy 06/3/2017 ( tc ngay 9 thang Hai nm inh Du).
10.8. Huyn Tam Nng:
10.8.1. L hi n Xun Quang, x Xun Quang:
Thi gian: T ngy 02/02 n ngy 03/02/2017 (tc t ngay 06 n ngay
07 thang Ging nm inh Du).
10.8.2. L hi thi gi banh giy Trc Ph, th trn Hng Ha:
Thi gian: Ngy 03/02/2017 (tc ngay 07 thang Ging nm inh Du).
10.8.3. L hi Pht Hin Quan, x Hin Quan:
Thi gian: T ngy 08/02 n ngy 09/02/2017 (tc t ngay 12 n ngay
13 thang Ging nm inh Du).
10.8.4. L hi nh Gia D, x Vc Trng:
Thi gian: Ngy 08/02/2017 (tc ngay 12 thang Ging nm inh Du).
10.8.5. L hi lch s, cach mng k nim 70 nm Ch tch H Ch Minh
va lam vic ti x C Tit:
- Thi gian: Thng 3/2017.
- a im: Di tch lu nim Ch tch H Ch Minh, x C Tit.
10.9. Huyn Tn Sn
10.9.1. L hi h in, x Thu Cc:
Thi gian: Ngy 03/02/2017 (tc ngay 07 thang Ging nm inh Du).
10.9.1. Ngay hi Vn ha, th thao cac dn tc huyn Tn Sn gn vi K
nim 10 nm thanh lp huyn Tn Sn (30/4/2007 - 30/4/2017):
- Thi gian: D kin t ngy 22/4 n ngy 23/4/2017 (tc ngay 26 n
ngay 27 thang Ba nm inh Du).
- n v ch tr t chc: UBND huyn Tn Sn.
10.10. Huyn Thanh Ba:
10.10.1. L hi n Nng Yn, x Nng Yn:
Thi gian: T ngy 02/02 n ngy 03/02/2017 (tc t ngay 06 n ngay
07 thang Ging nm inh Du).
10.10.2. L hi n Du Yn, x Ch Tin:
Thi gian t chc: T ngy 10/02 n ngy 11/02/2017 (tc t ngay 14
n ngay 15 thang Ging nm inh Du).
6
10.11. Huyn Thanh Sn:
10.11.1. L hi nh Thch Khoan, x Thch Khoan:
- Thi gian t chc cc hot ng chnh hi: T ngy 20/02 n ngy
21/02/2017 (tc t ngay 24 n ngay 25 thang Ging nm inh Du).
- n v ch tr t chc: UBND huyn Thanh Sn.
10.11.2. Ngay hi Vn ha, Th thao, du lch cac dn tc huyn Thanh Sn:
- Thi gian: Thng 4 nm 2017.
- n v ch tr: UBND huyn Thanh Sn.
10.12. Huyn Thanh Thy:
10.12.1. L hi n Lng Sng, x Trung Ngha:
- Thi gian: T ngy 10/02 n ngy 12/02/2017 (tc t ngay 14 n
ngay 16 thang Ging nm inh Du).
- n v ch o: UBND huyn Thanh Thy.
- n v ch tr t chc: UBND x Trung Ngha.
10.12.2. L hi nh ao Xa, x ao Xa gn vi L n nhn Quyt nh
cng nhn di sn vn ha phi vt th quc gia L hi ao Xa:
Thi gian: T ngy 23/02 n ngy 25/02/2017 (tc t ngay 27 n ngay
29 thang Ging nm inh Du).
- n v ch o: UBND huyn Thanh Thy.
- n v ch tr t chc: UBND x o X.
10.12.3. L hi n Quc T, x Thch ng va hi Bi chi m rng:
- Thi gian: T ngy 06/3 n ngy 07/3/2017 (tc t ngay 09 n ngay
10 thang Hai nm inh Du).
- n v ch o: UBND huyn Thanh Thy.
- n v ch tr t chc: UBND x Thch ng.
10.13. Huyn Yn Lp:
L hi m ca rng dn tc Mng, x Minh Ha, huyn Yn Lp.
- Thi gian: T ngy 02/02 n ngy 03/02/2017 (Tc t ngay 06 n
ngay 07 thang Ging nm inh Du).
- n v ch tr t chc: UBND huyn Yn Lp.
III. Cng tc qun l, t chc l hi
- Tng cng cng tc ch o, qun l v t chc l hi; tip tc qun
trit v thc hin nghim tc cc vn bn ch o ca B Chnh tr, Th tng
Chnh ph v qun l v t chc l hi; Thng t s 15/2015/TT-BVHTTDL
ngy 22/12/2015 ca B Vn ha, Th thao v Du lch Quy nh v t chc l
hi; vn bn s 4237/BVHTTDL-VHCS ngy 20/10/2016 ca v vic tng
cng cng tc qun l v t chc l hi nm 2017.
- Tuyn truyn, vn ng nng cao thc, trch nhim ca cc cp, cc
ngnh, nhn dn v du khch nghim tc thc hin cc quy nh ca Nh nc
v t chc l hi. y mnh cng tc tuyn truyn, gii thiu v ngun gc ca
l hi, di tch v cc nhn vt c th phng, tn vinh; v gi tr, ngha gio
7
dc ca l hi bo tn c chn lc nhng phong tc tp qun tt p ca dn tc
theo xu hng lnh mnh, tin b, tit kim, ph hp vi iu kin kinh t - x
hi ca a phng, p ng nhu cu tn ngng ca nhn dn. nh hng vn
ng, thuyt phc nhn dn thc hin np sng vn minh khi tham gia l hi.
- Tng cng kim tra trc, trong v sau khi t chc l hi, kp thi ngn
chn v x l nghim cc vi phm, c bit l cc hnh vi li dng di tch, l hi
trc li, kch ng bo lc, lu hnh, kinh doanh vn ha phm tri php v
cc hnh vi vi phm php lut khc. Ch trng cng tc t chc, khng cc
hnh vi chen ln, tranh cp, hot ng m tn d oan, c bc, c bc tr hnh,
n my, n xin, dch v i tin l hng chnh lch... din ra trong l hi. Thc
hin quy hoch khu dch v m bo thun tin, khng gy cn tr, n tc giao
thng; nim yt gi, bn ng gi, khng cho ko khch, khng p gi, by bn
tht ng vt hoang d, cc chi c tnh bo lc. Cc c s kinh doanh dch
v n ung phi m bo v sinh an ton thc phm v cc quy nh ca c
quan chc nng. C phng n b tr c s vt cht, ngun nhn lc thu gom
rc thi hp l, thc hin cc quy nh php lut v bo v mi trng trong
hot ng du lch, t chc l hi.
- T chc phn lung, phn tuyn giao thng, b tr bi trng gi phng
tin giao thng. Tin hnh kim tra, r sot cc di tch ch ng c phng n
phng, chng chy n, trm cp di vt, c vt, hin vt, m bo gi gn an
ninh, an ton tuyt i cho nhn dn v du khch khi tham gia l hi. i vi
nhng l hi c cc hot ng din ra trn sng nc phi xy dng k hoch
m bo an ton cho ngi tham gia l hi v du khch; chp hnh nghim tc
cc quy nh ca Lut giao thng ng thy ni a.
- Ch o Ban Qun l di tch, Ban T chc l hi c phng n qun l
hm cng c; lun b tr lc lng trng coi, bo v di tch, hng dn khch
tham quan thc hin np sng vn minh, thp hng, t vng m ng ni quy
nh, gi gn v sinh mi trng; thu gom kp thi cc loi tin l, tin git du
t khng ng ni quy nh; s dng tin cng c cng khai, minh bch v
ng mc ch. Khng a cc linh vt ngoi lai, hin vt l khng ph hp vi
thun phong m tc ca Vit Nam vo cc khu di tch, khu th t, m bo tnh
nguyn trng ca di tch theo ng Lut di sn vn ha v cc vn bn hng
dn thi hnh.
IV. T chc hoat ng du lch
- T chc Chng trnh Ht Xoan lng c ti thnh ph Vit Tr, khai
thc im du lch vn ha tm linh nh Hng L; Tn ngng th cng Hng
Vng Ph Th; Ht Xoan Ph Th kt hp tham quan lng ngh phc v
khch du lch.
- T chc Chng trnh du lch tm linh dc sng Hng, kt ni cc di
tch lch s - vn ha ca tnh Ph Th: n Tam Giang - Vit Tr; n Du Yn -
Thanh Ba; n Mu u C - H Ha vi cc di tch thuc tnh Yn Bi: n
Tun Qun, n Nhc Sn, n ng Cung v tnh Lo Cai: n Bo H, n
Mu, n i C.

8
- T chc chng trnh du lch kt ni L hi n Hng vi cc l hi
truyn thng, cc di tch lch s vn ha, cc khu du lch, cc im tham quan
danh lam thng cnh trn a bn tnh to nn chui sn phm du lch vn ha
tm linh kt hp vi tham quan ngh dng (cc tour: n Hng - Lng c
Hng L; n Mu u C - n Hng - Lng c Hng L; n Mu u C -
Khu du lch m Ao Chu - Ao Gii sui Tin - m Vn Hi; n Hng -
Lng c Hng L - Khu du lch khong nng Thanh Thy; n Hng - Lng c
Hng L - Vn quc gia Xun Sn - Khu du lch khong nng Thanh Thy...
- Khai thc v pht huy gi tr truyn thng cc hot ng l hi dn gian
tiu biu trn a bn tnh phc v khch du lch, nh: Ht Xoan lng c (x
Kim c, x Phng Lu, x Hng L), l hi nh Hng L (x Hng L), l
hi bi chi Bch Hc (phng Bch Hc) - thnh ph Vit Tr; l hi Pht (x
Hin Quan, huyn Tam Nng); l hi Tr Trm (x T X, huyn Lm Thao); l
hi chi tru (x Ph Ninh, huyn Ph Ninh)...
- Ti cc di tch, l hi gn vi du lch, ngh UBND cc huyn, th,
thnh ch o UBND cc x, phng, th trn v Ban qun l di tch b tr thuyt
minh vin ti im hng dn v gii thiu cho khch tham quan.
Trn y l Hng dn t chc chng trnh V min l hi ci ngun
dn tc Vit Nam nm inh Du - 2017, S Vn ha, Th thao v Du lch
ngh UBND cc huyn, th, thnh quan tm phi hp ch o, t chc thc hin;
bo co kt qu trin khai thc hin v S Vn ha, Th thao v Du lch trc
ngy 10/11/2017 tng hp, bo co B Vn ha, Th thao v Du lch, y ban
nhn dn tnh theo quy nh. Trong qu trnh thc hin nu c nhng ni dung
cha ph hp, kp thi trao i vi S Vn ha, Th thao v Du lch iu
chnh, b sung cho ph hp./.
Ni nhn: KT.GIM C
- B VHTTDL; PH GIM C
- UBND tnh Ph Th; B/c
- Ban TGTU Ph Th;
- Cc VHCS, Cc DSVH;
- Lnh o S;
- Cng an tnh, i PTTH tnh;
Bo Ph Th, Cng giao tip T;
- UBND cc huyn, th, thnh;
- Cc phng chuyn mn, cc n v thuc S (T/h); Nguyn c Thy
- Phng VH&TT,TTVHTTDL cc huyn, th, thnh (T/h);
- Lu: VT, DSVH. (T.80b).