You are on page 1of 16

CZYTAJ OBOWIZKOWO

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA od 2006 r.


Biece
i archiwalne
Kdzierzyn-Kole numery

Racibrz

Wodzisaw lski
Pene wydanie na: GazetaInformator.pl
DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XII | 8 lutego 2017 | Nr 3 (230) GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE KDZIERZYN-KOLE AKCJE CHARYTATYWNE

Grypa w powiecie. Czy to ju epidemia? AKCJA WYMIANA CIEPA

Fot. Urzd Miasta KK


W powiecie kdzierzysko-kozielskim na gryp choruje sze razy wicej osb
ni w ubiegym roku. Czy sami jestemy temu winni?

Fot. PIXABAY
KATARZYNA CZY tydzie lub nawet 10 dni na re-
konwalescencj.
Wysoka gorczka, silne b-
le gowy i mini, dreszcze... A Prolaktyka
przecie jeszcze wczoraj czue Wirus grypy przenosi si
si tak dobrze! Wic starasz si drog kropelkow, wylga si
zwlec z ka i jedziesz do pra- ok. 2 dni, ale najwiksza za-
cy, bo to moe przecie zwyke kano wystpuje ju przed
przezibienie. Niestety Two- pojawieniem si objaww, a
je objawy do jednoznacznie take przez kilka dni po ich
wskazuj na gryp i w najbli- ustpieniu.
szych dniach nie powiniene Gwny Inspektor Sani-
wychodzi z domu! tarny wskazuje, e najskutecz-
Niestety takie mamy cza- Wedug ekspertw do najlepszych metod uniknicia grypy niejszym sposobem uniknicia
sy, e nawet jeli ludzie zauwa- nale szczepienia prolaktyczne. Jednak wiele osb grypy jest coroczne szczepie-
aj u siebie pierwsze objawy wci nie jest przekonanych o skutecznoci tej metody. W nie si przeciw tej chorobie.
grypy, to zamiast pj do le- wojewdztwie opolskim w 2015 r. przeciw grypie zaszcze- Skorzystanie z tej moliwoci
karza, czsto prbuj normal- pio si tylko 2,3% jego mieszkacw. Najwyszy odsetek zaleca si szczeglnie osobom
nie pracowa. Dopiero kiedy zaszczepionych zanotowano w 2005 r., ale i tak byo to cierpicym na przewleke cho-
ju naprawd nie mog, bo do- tylko 48 296 osb (4,6% wszystkich mieszkacw Opolsz- roby ukadu krenia i odde-
sownie zwalaj si z ng, decy- czyzny). chowego, seniorom, kobie-
duj si skorzysta ze zwolnie- tom w ciy i dzieciom, ktre
nia lekarskiego. W ten sposb wicej ni w styczniu ubiegego bywania przy chorym tylko ukoczyy 6 miesicy, a tak-
szkodz zarwno sobie, jak i roku. Rwnie informacje do- jednej osoby naraz. Obostrze- e pracownikom suby zdro-
zaraaj innych mwi Barba- tyczce sytuacji w caym woje- nia wynikaj z troski o zdrowie wia i tym, ktrzy na co dzie
ra Michalak z Powiatowej Stacji wdztwie nie s optymistyczne. pacjentw, zwaszcza starszych maj kontakt z du liczb lu-
Sanitarno-Epidemiologicznej W styczniu 2016 r. zanotowa- i o osabionej odpornoci, dla dzi. W naszym wojewdztwie
w Wodzisawiu l. no ponad 5200 zachorowa ktrych grypa stanowi powa- szczepienia nie s jeszcze zbyt
Jak odrni gryp od prze- lub podejrze zachorowa, a ne niebezpieczestwo. popularne. W 2015 r. zaszcze-
zibienia? Oprcz wskazanych w tym roku (w analogicznym pio si nieco ponad 22,5 ty-
wyej objaww, grypie cz- okresie) w caym wojewdztwie Leczenie sica osb co stanowi tylko Marzniesz? We sobie nie sta. Mona im pomc, bio-
sto towarzyszy wiatowstrt, odnotowano niemal 20 tysicy Co robi kiedy czujemy, 2,3% wszystkich mieszkacw ubranie! Chcesz pomc? rc udzia w akcji Wymiana
zapalenie spojwek, krwoto- (dokadnie: 19 512) przypad- e dopada nas grypa? Przede Opolszczyzny. Zostaw ciep kurtk, ciepa. Jeli masz niepotrzeb-
ki z nosa, uporczywy kaszel. kw grypy. Barbara Michalak z wszystkim powinnimy jak naj- A co jeli nie szczepionka? paszcz, polar, sweter na ny sweter, polar, kurtk, przy-
Natomiast cech charaktery- PSSE w Wodzisawiu l. przy- szybciej pj do lekarza i nasta- Zasady s proste, cho wiele wieszaku - apeluj organi- nie je do 15 lutego w godz. 10-
styczn dla przezibienia jest pomina jednak, e tak znaczny wi si na spdzenie kilku dni w osb o nich zapomina. Przede zatorzy. 18 do hali rdmiecie przy
silny katar, utrzymujcy si wzrost zachorowa wynika ze ku. Zmuszanie si do pracy wszystkim naley pamita o W Kdzierzynie-Kolu po- al. Jana Pawa II 29 i zostaw
stan podgorczkowy i poczu- specyki tej choroby. Jednak lub innej aktywnoci nie tylko czstym i starannym myciu dobnie jak w innych miastach na ustawionym tam wieszaku
cie drapania w gardle. Kolejna wyrany wzrost zachorowa na nie ma sensu, ale moe przyczy- rk, ktre jest najlepsz me- w Polsce (np. d, Warsza- wyjania Jarosaw Jurkow-
rnic jest te pocztek i prze- infekcje wirusowe jest uwzgld- ni si do pogorszenia naszego tod zapobiegania rozprze- wa, Krakw, Wrocaw, Lublin) ski, rzecznik prasowy Urzdu
bieg choroby grypa zazwyczaj niany przez dyrekcje wielu stanu. Warto pamita, e nie- strzeniania si chorb zaka- realizowane jest oglnopol- Miasta.
rozpoczyna si gwatownie, a szpitali i wpywa na decyzje o leczona grypa moe prowadzi nych. Oprcz tego unikajmy skie przedsiwzicie pod na- Akcja Wymiana ciepa
jej postp jest bardzo szybki, ograniczeniu odwiedzin pa- do zapalenia puc, oskrzeli, za- duych skupisk ludzi, dotyka- zw Wymiana ciepa. W ha- przysza do Polski ze Stanw
przezibienie z kolei rozwija cjentw tych placwek. Na taki tok czy zapalenia minia ser- nia oczu, nosa i ust (w ten spo- li rdmiecie przy al. Jana Zjednoczonych. Jej gwnym
si wolniej i czsto ju kilka dni krok zdecydoway si rwnie cowego. Wanie powikania s sb przenosimy wirus zarw- Pawa II 29 znajduj si spe- celem jest pomoc potrzebuj-
przed pojawieniem si ucili- wadze szpitala w Kdzierzynie- znaczniej bardziej niebezpiecz- no z powierzchni uytkowych cjalne wieszaki, na ktrych cym w bardzo prosty, oglno-
wych objaww czujemy, e co -Kolu 19 stycznia systematycz- nie dla zdrowia ni sama grypa. klamek, porczy, uchwytw mona powiesi niepotrzebne dostpny sposb.
nas bierze. nie ograniczay moliwo od- Ich skutki s szczeglnie grone do naszego organizmu, jak swetry, kurtki, polary. Zi- Z zostawionych na wiesza-
wiedzin. Cakowicie zniesiono dla osb starszych. i w drug stron) oraz zasa- ma nie rozpieszcza nas w tym kach na przykad kurtek moe
Diagnoza j w siedmiu oddziaach (we- Jeli jednak stosujemy si niajmy si chusteczk pod- roku. Wychodzc na dwr o skorzysta kada osoba, kt-
Opolski sanepid zebra ju wntrznym, neurologii, uro- do zalece lekarza, przyjmuje- czas kichania lub kaszlu. Na- tej porze roku czym zupenie ra potrzebuje czego ciepego
dane za pierwszy miesic te- logii, chirurgii, pulmonologii, my due iloci pynw i odpo- ley te zadba o odpowiedni zwyczajnym wydaje si zaoe- do ubrania. Jeli jeste oso-
go roku wynika z nich, e na ortopedii i geriatrii). Na pozo- czywamy, to po kilku dniach diet, zdrowy sen, odpowied- nie czapki na gow, woenie b potrzebujc, przyjd i bez
gryp w styczniu zachorowao staych oddziaach ograniczo- zaczynamy czu si lepiej. Nie ni ubir i codzienn dawk rkawiczek na donie i ubranie skrpowania we to, czego ci
prawie 1,5 tysica mieszka- no godziny przyjmowania wizyt oczekujmy jednak, e od razu ruchu cho ze wzgldu na ciepej kurtki. S jednak takie brakuje zachca Jurkowski.
cw powiatu kdzierzysko-ko- przez pacjentw, a na pediatrii wrcimy do znakomitej formy. smog lepiej unika aktywno- osoby, dla ktrych ciepe ubra-
zielskiego. To ponad sze razy wprowadzono moliwo prze- Czasem trzeba da sobie jeszcze ci na wolnym powietrzu. nie jest luksusem, na ktry ich J

R E K L A M A

kasy dla kadego Terminale patnicze Czytaj rwnie


str. 2-3
dzia Plusy dla Biznesu
mobilne kasy Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
i drukarki skalne Najtaniej w regionie Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
2 Druga strona 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl
REGION AKCJE CHARYTATYWNE

Nobel dla WOP?


WOP bdzie ubiega si o Pokojow Nagrod Nobla. Tak dla Orkiestry, Nie dla Owsiaka?
KATARZYNA CZY Orkiestry, w licznych wywia- w jednym z wywiadw. wielu rodowisk, a nawet e

Nie ucicha jeszcze dysku-


dach studzi emocje zwizane
z informacj o potencjalnym
Co ciekawe, informacja o
przyjciu kandydatury przez
mimo wszystko Owsiak potra
skutecznie realizowa zaoone
KOMENTARZ NA GORCO
sje po jubileuszowym, 25. na- Noblu. Z jednej strony nie kry- komitet spotkaa si z yczli- cele. Z drugiej strony, zdaniem
le Wielkiej Orkiestry witecz- je radoci, ale z drugiej przypo- wym lub przynajmniej obo- niektrych, nagroda w ostat- Jurek Owsiak nie tylko sobie nawzajem, ale
nej Pomocy, a ju wybucha mina, e o nagrod ubiega si jtnym zainteresowaniem me- nich latach bardzo si zdeza- pomysodawca take lokalesom pokazali-
kolejna medialna bomba: bdzie prawdopodobnie kilku- diw, w tym take tych, ktre wuowaa, wic nominacja dla i organizator WOP my, e hop siup bawimy si
WOP nominowany do Poko- set kandydatw (w ubiegym zazwyczaj ostro odcinaj si WOP w zasadzie nie jest ni- Nobel dla Orkiestry? TAK! jak na najlepszej imprezie ze
jowej Nagrody Nobla. Dziaal- roku byo to 376 osb i orga- od Owsiaka i jego organizacji. czym szokujcym. Bd dumny, jeli samo piewem na ustach i szalonym
no Owsiaka i jego organi- nizacji) i zaznacza, e Nobel Jak atwo si domyli, porta- Zgodnie ze statutem Fun- proponowanie tego wyrnie- byskiem w oku. Za samo to
zacji wzbudzaa wiele emocji pokojowy jest dla ludzi, ktrzy le i gazety okrelanie mianem dacji Noblowskiej kandydatw nia bdzie wizao si z Funda- nagroda Nobla cakiem by si
take w Raciborzu. O potrzebie walcz na mier i ycie. My prawicowych nie przyjy tak do Pokojowej Nagrody Nobla cj Wielka Orkiestra witecz- wszystkim naleaa.
wspierania tegorocznego na- robimy co, co sprawia nam entuzjastycznej postawy, jak mog zgasza parlamentarzy- nej Pomocy jako instytucj,
u dyskutowali radni, a nasi olbrzymi przyjemno i dale- chociaby stacja TVN, Gazeta ci, czonkowie rzdw, sdw ktra przez 25 lat nakrcia Po- Nobel dla Owsiaka? NIE!
Czytelnicy mogli wyrazi swoj ko nam do osb, ktre powi- Wyborcza czy Newsweek, midzynarodowych, rektorzy lakw na tak niebywae rzeczy. Kopot za kopotem. Spo-
opini w specjalnej sondzie na caj ycie. Podkrela take, ale co zauway sam dyry- uniwersytetw i profesoro- Zwaszcza miniony, 25. Fina dziewana ilo focha i pod-
portalu raciborz.com.pl. Pra- e w przypadku ewentualnego gent Orkiestry powstrzymay wie socjologii, historii, prawa i WOP, jest w sercach milio- niesionego cinienia mogaby
wie 1/4 ankietowanych (22 %) sukcesu, laureatem zostaby si od negatywnych ocen i ko- teologii, dyrektorzy instytutw nw Polakw czym tak karna- by bolesna. Biorc pod uwa-
uznaa, e miasto nie powinno nie on, ale caa organizacja, a mentarzy. Artykuy na ten te- bada nad pokojem i instytu- waowym, piknym, wykracza- g fakt, e spoywam alkohol,
zajmowa si organizacj im- nawet wszyscy Polacy, dzi- mat byy czysto informacyjne tw bada polityki zagranicz- jcym poza wszelkie schematy sucham szataskiej muzy-
prezy. Czy nominacja do pre- ki ktrym inicjatywa sprzed i w przewaajcej mierze ska- nej oraz laureaci Pokojowej dziaaniem, e nie zapomnimy ki i organizuj botne kpiele
stiowej nagrody moe zyska wier wieku wci si rozwi- day si z zacytowanych wprost Nagrody Nobla. Termin nad- o tym do koca ycia. na Przystanku Woodstock
aprobat rodakw? Najpierw ja. Zdaniem Owsiaka, ju samo wypowiedzi publikowanych na syania kandydatur mija 31 Prosz pamita, e pod kompletnie si do tego Nobla
trzeba jednak podkreli, e na przyjcie kandydatury przez Twitterze czy Facebooku przez stycznia. Laureata nagrody t nazw Orkiestry, w blisko 1 nie nadaj.
razie nie mona mwi o no- norweski (nagroda w dziedzi- Owsiaka, Grzegorczyka czy wybiera picioosobowy ko- 700 miejscach na caym wie- To tylko czubek gry lo-
minacji w dosownym tego so- nie pokoju w przeciwiestwie Schmidt. mitet, spord 20 wybranych cie funkcjonoway Sztaby, a w dowej, ktry kompletnie wy-
wa znaczeniu. W rzeczywisto- do pozostaych nobli nie jest Rwnie przedstawiciele kandydatw. Co ciekawe, jeli nich rzesze ludzi, ktrzy nie klucza mnie z dziaa, jakich
ci komitet noblowski dopiero bowiem przyznawana przez PiS pytani przez dziennikarzy WOP nie otrzyma w tym roku szczdzili si, aby wsplnie podja si Pani Posanka [Jo-
przyj kandydatur zgoszon Szwedw) komitet powinno o opini na temat ewentual- nagrody, to o tym, czy zakwali- tworzy Fina WOP - bawi anna Schmidt przyp. red.] w
rwnolegle przez prof. Adama by dla wszystkich rodakw nego sukcesu WOP, unikaj kowa si do naowej grupy, si, bawi innych, prowadzi stosunku do mojej osoby. Je-
Grzegorczyka i posank No- powodem do dumy i okazj krytycznych odpowiedzi. Cz- dowiemy si najwczeniej za licytacje, gra, piewa, przy- dyna korzy to taka, e dosy
woczesnej Joann Szmidt. A do pokazania wiatu, e nasze sto podkrelaj, e ich zda- 50 lat regulamin noblowski tula, co na moment stworzyo chodni Noblici dowiedz
od przyjcia kandydatury do spoeczestwo potra dokony- niem na wyrnienie zasugu- nie pozwala na wczeniejsze z naszego kraju istny brazylij- si o caej tej letniej zadymie z
odbioru nagrody jeszcze du- wa wspaniaych dzie. - Nam j take takie organizacje jak ujawnienie dokumentw do- ski karnawa. A przecie byli- udziaem Narodu rycerzy, Hu-
ga droga. Polakom brakuje sukcesw w Caritas, ale jednoczenie przy- tyczcych przebiegu procesu my na caym wiecie, gdzie sarw, Indian znad Wisy (...).
Jurek Owsiak, dyrygent tej arenie mwi szef WOP znaj, e rozumiej entuzjazm wyboru zwycizcy.

REGION KOMUNIKACJA

Pocigi kontra smog


Czy darmowa komunikacja publiczna moe sta si skutecznym lekarstwem na smog?
KATARZYNA CZY nie zatrutego powietrza, ale... organizacji darmowej komu- wa moliwo skorzystania ze

Alarmy smogowe stay si


w ten sposb przyczyniamy si
do pogorszenia jego stanu. Co
nikacji publicznej, przynaj-
mniej w okresach alarmw
rodkw transportu publicz-
nego bez ponoszenia opat
KOMENTARZ NA GORCO
w naszym regionie (i nie tylko) ciekawe, wedug ekspertw, smogowych. Takie rozwi- moe sta si okazj do trwaej
codziennoci. Z jednej strony wikszo zanieczyszcze po- zanie wie si wprawdzie z zamiany samochodu na auto- Wojciech Sauga bardziej ekologicznego rod-
komunikaty o znacznie prze- wodowanych przez samocho- kosztami dla samorzdw, bus, tramwaj lub pocig. Marszaek ka transportu. Ciesz si, e
kroczonych normach dopusz- dy wcale nie wydobywa si z Z pewnoci szczeg- Wojewdztwa lskiego wsplnie z Kolejami lskimi
czalnych ste toksycznych rur wydechowych. Dym, kt- y realizacji takiego projektu Decyzja o darmowych moglimy umoliwi miesz-
substancji susznie nas niepo- ry z niej wylatuje stanowi tyl- Podczas 3 dni (30 wymagaj solidnej analizy i przejazdach z uwagi na smog kacom regionu tak zmian.
koj, ale z drugiej ycie to- ko ok. 7% pyu samochodo- stycznia, 2-3 lute- sprawdzenia, jak podobne sys- jest dla nas szczeglnie wana
czy si dalej: wikszo z nas wego. Wikszo, bo a 80% temy dziaaj w miastach czy obecnie, kiedy trwaj konsul- Micha Wawrzaszek
musi dojeda do pracy, do zanieczyszcze to tzw. pylenie
go) z darmowych regionach, ktre postanowi- tacje spoeczne uchway anty- rzecznik prasowy
szkoy lub na uczelni, wycho- wtrne, z ktrym mamy do przejazdw sko- y w ten sposb wczy si w smogowej dla wojewdztwa Kolei lskich
dzi na zakupy czy do urz- czynienia, kiedy przejedaj- rzystay walk o czyste powietrze. Nie- lskiego. To kolejny sposb, Zazwyczaj zwracamy
dw. Jak si do nich dosta? ce pojazdy wzbijaj w powie- ktre samorzdy zdecydoway by zwrci uwag, e niska szczegln uwag na to, e
Najlepiej byoby skorzysta z
roweru lub, jeli to moliwe,
trze to wszystko, co znajduje
si na jezdni.
8464 osoby si na uruchomienie darmo-
wej komunikacji dla wszyst-
emisja jest palcym proble-
mem, a do jej ograniczenia
pocig, obok samolotu, to
najbezpieczniejszy rodek
osign nasz cel na piechot, Oczywicie za smog w kich, a inne oferuj bezpatne kady z nas moe si przy- komunikacji. W obecnej sytu-
ale przecie ruch na wolnym znacznej mierze odpowiada ale z drugiej strony trudno nie przejazdy tylko wacicielom czyni na rne sposoby. Nie acji jednak warto podkreli,
powietrzu jest stanowczo nie- nasz system ogrzewania do- doceni pyncych z niego ko- samochodw. Mieszkacy jed- tylko dbajc o jako paliwa e transport kolejowy sprzyja
wskazany podczas zmasowa- mw i innych budynkw, ale rzyci. Zmniejszenie liczby sa- nych miast korzystaj z dar- uywanego do ogrzewania rodowisku. Do zamiany au-
nego ataku smogu. Dlatego zwaszcza w centrach miast to mochodw na ulicach miast mowych autobusw przez cay mieszkania zim, ale take ta na pocig zachcamy przez
wielu z nas wci wybiera sa- wanie py samochodowy w to nie tylko korzy dla rodo- rok, a inne miejscowoci mo- poprzez wybr bardziej eko- cay rok. Teraz jednak, w mo-
mochd nie musimy wtedy najwikszym stopniu zatruwa wiska i naszego zdrowia, ale g zapewni tak usug tyl- logicznego rodka transpor- mencie gdy stan powietrza w
analizowa rozkadw jazdy powietrze. rwnie wikszy komfort dla ko w wyjtkowych sytuacjach. tu. Mamy nadziej, e naszym naszym regionie pogorszy
autobusw czy pocigw ani Std te coraz wiksz uytkownikw pozostaych Niezalenie jednak od lokal- tropem pjd inni organiza- si, apelujemy o to szczegl-
nie naraamy si na wdycha- aprobat zyskuj propozycje pojazdw. Poza tym okreso- nych uwarunkowa i przeko- torzy transportu publiczne- nie mocno. Oczywicie sama
nania, e likwidacja smogu to go i w ten sposb wsplnymi rezygnacja z jazdy samocho-
problem wymagajcy przede siami ograniczymy kolejn dem nie rozwie problemu.
wszystkim pienidzy i czasu, przyczyn zego stanu powie- Ale kady, najmniejszy nawet
Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Mateusz Herba Wydawca: Raciborskie Media to wszelkie tego typu akcje s trza w naszym regionie. Dzi- krok, by przeciwdziaa tej sy-
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik 47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12 dowodem na to, e kady sa- kuj wszystkim, ktrzy ju tuacji, jest na wag zota. Std
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
mochd pozostawiony w ga- zdecydowali si skorzysta z nasza propozycja.
Skad: Agnieszka Subocz
Redakcje: ISSN: 2080-3664
rau przyczynia si do popra-
Dzia graki i reklamy:
47-200 Kdzierzyn-Kole Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
wy stanu powietrza w naszym
Druk: POLSKAPRESSE
ul. W. Planetorza 9/2 martyna.cebula@raciborskiemedia.pl Sp. z o. o. Sosnowiec otoczeniu. Z oferty moe skorzysta ka- zdecydowao si niemal 2400
Marzena Ruczaj: 533 362 362
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12 marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl Nakad: 10 000 egz.
Przykadem do nalado- dy waciciel pojazdu i dwie kierowcw i ich pasaerw.
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
Martyna Sitek: 533 377 855 wania moe by porozumie- towarzyszce mu osoby. Pod- Najwiksz popularnoci
martyna.sitek@gazetainformator.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowa
44-300 Wodzisaw l., ul. w. Jana 16
Marta Nabrdalik: 733 755 866 gracznych i reklam zastrzeone.
nie zawarte przez Zarzd Wo- czas kontroli wystarczy okaza cieszyy si przejazdy na linii S1
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek marta.nabrdalik@gazetainformator.pl jewdztwa lskiego i spk wany dowd rejestracyjny wy- (Czstochowa Katowice Gli-
Koleje lskie, ktrego rezulta- dany na swoje imi i nazwisko wice). Drugie miejsce zaja linia
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A tem jest umoliwienie bezpat- oraz dokument ze zdjciem po- S5 (Katowice Bielsko-Biaa

Pierwszy
nych przejazdw pocigami twierdzajcy tosamo. Zwardo). Duym zainteresowa-
na wszystkich liniach (oprcz Po raz pierwszy z takiej niem cieszyy si take przejazdy
przygranicznego odcinka Cha- moliwoci mona byo sko- na trasie Tychy Katowice
portal w regionie upki-Bohumin) w dni, w ktre
ogaszany jest alarm smogowy.
rzysta 30 stycznia br. W tym
dniu na przejazd pocigiem
Sosnowiec oraz Katowice Ra-
cibrz i Katowice Wodzisaw.
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) Wiadomoci 3
KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

WITO WOJEWDZTWA
OPOLSKIEGO
Miejska Rada Seniorw
W KDZIERZYNIE-KOLU obradowaa po raz pierwszy
Od trzech lat gospodarza- omawiaj z organizatorami 800 tys. z na badania profilaktyczne osb starszych.
mi wita s rne miasta. najwaniejsze atrakcje. Wadze
W tym roku wybr pad na regionu na imprez chciayby

Fot. UM Kdzierzyn-Kole
Kdzierzyn-Kole. wyda 200 tys. z. marta nabrdalik nia bada profilaktycznych
Coroczne wito Woje- Oczywicie jest te zaan- wanie uzupeniaj swoje
wdztwa Opolskiego odbywa gaowanie ze strony lokalnych W trakcie pierwszego oferty.
si w jednym z miast na tere- wadz, prezydent Sabiny No- posiedzenia Miejskiej Ra- Kolejnym punktem obrad
nie wojewdztwa opolskiego. wosielskiej jest wielkie. Chce- dy Seniorw najwicej cza- by wybr delegata do Oby-
Co roku wito wojewdz- my te zaktywizowa jak naj- su powicono programowi watelskiego Parlamentu Se-
twa, zwizane z Dniami Euro- wiksz liczb rodowisk, eby tegorocznych bada profi- niorw. Jednogonie wybra-
pejskim, odbywao si w innym to byo te odczuwalne dla nich. laktycznych, na ktre prze- no Edwarda Urbanowicza.
miejscu. Przypomn, bylimy Jeeli kto ma jaki pomys na znaczono kwot 800 tys. z z Sekretarz Miejskiej Ra-
w Kluczborku, Nysie i Paczko- konkurs, przegld, zawody czy budetu miasta. W 2017 ro- dy Seniorw przypomniaa
wie. W tym roku jedziemy do rywalizacj to bdziemy mogli ku urzd zaplanowa prze- rwnie o moliwoci sko-
Kdzierzyna, pewn cz zor- tam w tym uczestniczy do- prowadzenie 12 programw, rzystania z pomocy w trak-
ganizujemy te w Olenie wy- daje marszaek. a wikszo z nich ma by cie wypeniania deklaracji
jania Andrzej Bua. Impreza odbdzie si w skierowana do osb powyej podatkowych, z ktrej moe
Rozmowy dotyczce szcze- trzeci niedziel maja. 60-tego roku ycia. To bar- skorzysta starsze pokolenie.
gw organizacji imprezy ju dzo dobra wiadomo dla se- Pracownicy urzdu skarbo-
si rozpoczy. Wadze miasta mn niorw, ktrzy podkrelaj, wego mog pomaga w wy-
e profilaktyka jest bardzo penianiu dokumentw w Podczas pierwszego posiedzenia Rady Seniorw poruszono
KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA istotna, a badania wrd tej wietlicach i klubach, w kt- na przykad kwesti organizacji miejskich obchodw Dnia Se-
grupy wiekowej s bardzo rych spotkaj si seniorzy. niora. Dyrektorka MOPS, Danuta Ceglarek prosia czonkw

WSPLNA EDUKACJA popularne. Podmioty, ktre


zgosiy ch przeprowadze-
Wymagane jest wczeniejsze
zgoszenie proby na pimie.
rady o zebranie sugestii, jakie wydarzenia i atrakcje mogyby
si znale w programie ich wita.

PRZYSZEJ KADRY KDZIERZYN-KOLE SENIORZY

Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza


Fot. Starostwo Powiatowe KK

Starostwo powiatowe w
Kdzierzynie-Kolu chce
zacienienia wsppracy
firm ze szkoami ponad- Gmina Kdzierzyn-Kole intensywnie dziaa na rzecz seniorw.
gimnazjalnymi.
W trakcie drugiego posie- Wanie rozpoczto realizacj kolejnego projektu.
dzenia powoanego przez sta-

Fot. UM Kdzierzyn-Kole
rost Magorzat Tudaj, Powia- marta nabrdalik Cae przedsiwzicie jest
towa Rada Przedsibiorczoci partnerskim dziaaniem gmin
poruszaa tematy zwizane ze Rok 2017 oraz kolejne dwa Kdzierzyn-Kole, widnica,
szkolnictwem. Powiat, bdcy lata upyn pod znakiem inten- Kodzko oraz czeskich miast:
organem prowadzcym szko- borze odpowiedniego zawodu. sywnych dziaa gminy na rzecz Trutnov, Nchod i esk Ska-
y ponadgimnazjalne zamie- Powiat kdzierzysko-kozielski realizacji polityki przyjaznej se- lice. Dla uczestnikw odbd
rza promowa i tworzy nowe jest jednym z nielicznych, ktry niorom. Z kocem stycznia w si wydarzenia zaplanowane w
klasy patronackie, pomaga w oferuje profesjonalne doradz- czeskim Trutnovie rozpoczto kadym z miast: wito Smoka
finansowaniu stypendiw dla two modym ludziom chccym realizacj projektu pt. Aktywny w Trutnovie, Targi Senioralne w
uczniw, a take wzmacnia rozpocz prac. senior polsko-czeskiego pogra- Kodzku, Senioriada Sportowa
moliwoci praktycznej nauki Rada zostaa powoana, nicza. 11-osobowa grupa osb w widnicy, tradycyjny odpust
zawodu ju u potencjalnych aby wspiera szeroko rozumia- zajmujca si opiek nad oso- w esk Skalice czy widnicka Gmin Kdzierzyn-Kole reprezentowaa Danuta Ceglarek,
pracodawcw. ny rozwj przedsibiorczoci bami starszymi wzia udzia w Kolenda. Kdzierzyn-Kole po- dyrektor MOPS, ktra zaprezentowaa lokaln polityk spo-
Podczas spotkania m- w caym powiecie kdzierzy- projekcie. wita wszystkich na majowym, eczn na rzecz seniorw praktykowan w naszym miecie.
wiono rwnie o duych wy- sko-kozielskim. A jej szczegl- Uczestnicy z Polski i Czech jubileuszowym Pikniku Seniora.
zwaniach, jakie stawia lokalny na uwaga ma by skupiona na zapoznawali si z metodami Przedsiwzicie stao si Europejsk ze rodkw Euro- gramu Wsppracy Transgra-
rynek pracy w zestawieniu z wspieraniu dziaa innowacyj- dziaa partnerw na rzecz osb moliwe do realizacji dziki pejskiego Funduszu Rozwoju nicznej Interreg V-A Republika
ofert szk ponadgimnazjal- nych oraz takich, ktre zapew- starszych. wspfinansowaniu przez Uni Regionalnego w ramach Pro- Czeska-Polska.
nych, aktualnych ofert Urzdu niaj transfer technologii.
Pracy, czy te kursami i szkole- W ostatnim czasie szeregi KDZIERZYN-KOLE SYLWETKI
niami dla osb chccych podj Powiatowej Rady Przedsibior-
prac. Nie zapomniano rw-
nie o doradcach zawodowych,
ktrzy w Centrum Ksztacenia
czoci zasiliy kolejne przedsi-
biorstwa z powiatu kdzierzy-
sko-kozielskiego.
Starosta i dyrektor szpitala
Praktycznego i Ustawicznego
ukierunkowuj modzie w wy- mn docenieni Laurami Umiejtnoci
KDZIERZYN-KOLE OPIEKA SPOECZNA
Starosta Magorzata Tudaj, dyrektor szpitala Marek Staszewski, Sebastian widerski
UATWIENIA DLA oraz Andrzej Krueger docenieni przez kapitu konkursow.
RODZIN ZASTPCZYCH
Fot. Starostwo Powiatowe KK

marta nabrdalik To s ludzie, ktrzy wy-


bijaj si ponad przecitno,
Wadze powiatu pracu- Dorota Rak, dyrektor PCPR. Podczas uroczystoci w Fil- kadego roku dokadnie wery-
j nad nowym zasadami W powiecie kdzierzy- harmonii Opolskiej kapitua fikujemy i nagradzamy najlep-
wsppracy z rodzinami sko-kozielskim aktualnie trwa konkursowa przyznaa odzna- szych w tym, co robi powie-
zastpczymi. kampania promujca rodziciel- czenia czterdziestu osobom. dzia Henryk Galwas, prezes
Podczas ostatniego spo- stwo zastpcze. Plakaty i ulotki, Reprezentanci Kdzierzyna- Opolskiej Izby Gospodarczej,
tkania starosty z rodzinami a take spoty w lokalnych i re- -Kola rwnie zostali doce- ktra organizowaa wydarze-
zastpczymi z terenu powia- gionalnych mediach zachcaj nieni. nie.
tu kdzierzysko-kozielskiego do zostania rodzicem zastp- Srebrne Laury Umiejt- Swoje umiejtnoci i
poruszono temat zwizany z czym. noci i Kompetencji trafiy do kompetencje z wielk trosk i
nowymi zasadami wsppracy Starosta Magorzata Tu- starosty powiatu kdzierzy- zrozumieniem powicacie na
Powiatowego Centrum Pomo- daj podzikowaa wszystkim sko-kozielskiego Magorzaty rzecz innych ludzi, i patrzc na
cy Rodzinie z rodzinami. Naj- osobom, ktre tworz piecz Tudaj w kategorii samorzd te- kadego z pastwa, rwnie w
waniejsz czci byy kwestie zastpcz, a take zapewnia rytorialny. Kolejne srebrne od- tym wymiarze osobistym, mo-
zwizane z dofinansowaniami o uchwaleniu nowych zasad znaczenie przyznano Markowi g powiedzie, e co wspl- Srebrne Laury Umiejtnoci i Kompetencji trafiy do starosty
do rnych form dziaalnoci. wsppracy pomidzy rodzina- Staszewskiemu, dyrektorowi nego, dobrego robimy razem powiatu kdzierzysko-kozielskiego Magorzaty Tudaj w
W najbliszym czasie maj one mi a PCPR. kozielskiego szpitala, w kate- zaznaczy marszaek Andrzej kategorii samorzd terytorialny. Na zdj. tegoroczni laureaci.
by atwiejsze w rozliczeniach Obecnie w powiecie kdzie- gorii meneder. Natomiast naj- Bua, ktry zasiad w kapitule
oraz bardziej przystpne. rzysko-kozielskim pod opiek wyszy, Zoty Laur przyznano nagrody. cownikw tych wszystkich in- W trakcie gali wrczono
Chodzi o wypracowanie rodzin zastpczych znajduje si Sebastianowi widerskiemu, Nie mona zapomnie, stytucji, urzdw, firm, wic to rwnie nagrod Opolskiego
wsplnych jak najlepszych roz- 150 dzieci. prezesowi ZAKSY oraz Andrze- e nagrody dla tych wspania- s te podzikowania dla caych Ora Ksicia Jana Dobrego,
wiza, cz wynika z samych jowi Krueger dyrektorowi ICSO ych ludzi to rwnie wielkie zespow podkreli wojewo- ktra trafia w rce Stanisawa
sugestii rodzin zaznaczya mn Blachownia. podzikowania dla wsppra- da Adrian Czubak. Sawomira Nicieja.
4 Sylwetki 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl
KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Czas na przygod na kocu wiata


Jeszcze nie czuj, e wkrtce zaczn nauk za oceanem. Chocia zakup walizek sprawi, e bardziej
w to uwierzyem opowiada Marek Kampa, ktry od sierpnia bdzie uczniem prestiowej szkoy w USA.

Fot. Starostwo Powiatowe KK


katarzyna czy lepsze jutro na naszym wiecie. Czym, oprcz nauki,
Dla tej modziey jest to przy- chciaby si zaj pod-
Marek Kampa jest uczniem goda ycia poczona z pozna- czas pobytu w USA? Czy
pierwszej klasy II LO w Kdzie- waniem nowych kultur, jak i bdziesz mia okazj tro-
rzynie-Kolu. W grudniu do- zdobywaniem cennych war- ch pozwiedza?
wiedzia si, e od przyszego toci i umiejtnoci, takich jak Szkoy UWC, oprcz typo-
roku bdzie si uczy w szkole zdolno dyskutowania i prze- wej nauki, zapewniaj rwnie
w Stanach Zjednoczonych. Na mawiania, szacunku dla rodo- wiele innych rozrywek. Nale
kilka miesicy przed wyjazdem wiska czy midzynarodowego do nich m.in.: stymulowane
za ocean rozmawiamy z nim o zrozumienia. Natomiast sam zebrania Organizacji Narodw
tym, e warto podejmowa wy- konkurs przebiega w dwch Zjednoczonych, wolontariaty
zwania oraz o... babci, ktra ju etapach. W pierwszym z nich, pomagajce lokalnym spoecz-
nie boi si pomysw wnukw. kady uczestnik musi napisa nociom, jak i wiele rnych
aplikacj o samym sobie, swo- wydarze majcych na celu
Lubisz chodzi do szkoy? ich marzeniach, zainteresowa- prezentowanie kultury pastw
Tak, myl, e lubi cho- niach i planach na przyszo. poszczeglnych uczniw. My-
dzi do mojej szkoy. Mam w Jeli pozytywnie przejdzie si l, e nie ma tam miejsca na
niej wspaniaych przyjaci i przez ten etap, to jest si za- nud kady znajdzie co od-
nauczycieli, a kada lekcja czy- proszonym na rozmow z ab- powiedniego dla siebie! Po-
ni ze mnie modego odkrywc solwentami szk partnerskich nadto, szkoy oferuj wyciecz-
i pozwala poznawa wiat bez Towarzystwa, od ktrej zaley, ki pozwalajce zwiedzi dany
wychodzenia z jednego po- czy wkrtce opuci si rodzinny kraj bd okoliczne pastwa.
mieszczenia! Jednak najbar- kraj czy te nie. UWC-USA organizuje dwu-
dziej lubi to, co szkoa ma do tygodniowe wyjazdy na nie-
zaoferowania po lekcjach - wie- A dlaczego postanowie male kady zaktek Ameryki
le rnych zaj dodatkowych, podj wyzwanie i wzi Pnocnej. Za przysowiowe
akcji spoecznych czy wolonta- udzia w konkursie? grosze, mona mio spdzi
riatw, na ktrych mog reali- Wziem udzia w konkur- czas w Nowym Jorku, Wielkim
zowa swoje pasje i poszerza sie z zaoeniem zdobycia no- Kanionie, na nartach w Kolo-
swoje horyzonty w dziedzinach, wych dowiadcze i poznania rado, w kanadyjskim Montre-
ktre mnie interesuj. wielu ambitnych ludzi, ktrzy alu, a nawet w Meksyku czy na
w kadej chwili s zdolni do Arubie! Z pewnoci, w mia-
Po wakacjach zamiast podjcia ciekawej inicjatywy. r moliwoci, bd prbowa
pj do drugiej klasy II Na pocztku nie braem w og- uczestniczy w kadej z tych
LO w Kdzierzynie, za- le pod uwag faktu, e moe atrakcji!
czniesz nauk w szkole w mi si uda pozytywnie przej
USA. Jakie to uczucie? przez pierwszy etap i uczestni- Czy masz ju jakie plany
Szczerze powiedziawszy, czy w rozmowach z komisj w dot. Twojej dalszej przy-
wci nie czuj tego, e za nie- Warszawie. Jednak w padzier- szoci?
dugo bd lecia do szkoy za niku, gdy zobaczyem list osb Marek Kampa jest pitym stypendyst Towarzystwa Szk Zjednoczonego wiata im. Ukoczenie jednej ze szk
oceanem, a wrcz im dalej od zakwalifikowanych do finau, a prof. Pawa Czartoryskiego, ktry pochodzi z Kdzierzyna. Nauka w amerykaskiej szkole UWC otwiera drzwi do Sty-
dnia ogoszenia wynikw kon- na niej swoje nazwisko, uwia- umoliwi mu nie tylko zdobywanie wiedzy, zawarcie ciekawych przyjani i odwiedzenie pendium Davisa gwarantuj-
kursu stypendialnego, tym domiem sobie, e perspekty- wielu interesujcych miejsc, ale rwnie podjcie studiw w USA. cego darmowe studia na te-
mniej wierz w fakt, e to ja wa wyjazdu jest bliej ni mi renie Stanw Zjednoczonych.
bd tym jedynym Polakiem, si wydaje. Jak dzi pamitam Towarzystwo Szk Zjednoczonego wiata powstao w 1991 r. z inicjatywy Myl, e w zwizku z tym po
ktry bdzie si uczy w szko- dzie finau, rozmowy z innymi ukoczeniu amerykaskiego
le w Stanach Zjednoczonych. kandydatami czy z sam komi- profesora Pawa Czartoryskiego, historyka i czonka PAN. Gwnym celem liceum pozostan w USA, by w
Myl, e jest to gwnie spo- sj. Nie bya to atmosfera typo- organizacji jest wspieranie rozwoju spoeczestwa obywatelskiego poprzez peni dokoczy swoj eduka-
wodowane ogromem czasu wego konkursu wszyscy tam edukacj modziey w duchu tolerancji, ochrony praw czowieka i aktyw- cj. Jednak na jaki kierunek si
pomidzy konkursem a wyjaz- zgromadzeni nie przyjechali, udam, ktry uniwersytet wy-
dem. Aczkolwiek gdzie z tyu by uczestniczy w tak zwanym noci spoecznej. Do tej pory ze stypendiw Towarzystwa skorzystao po- bior, czy co bd robi w dal-
mojej gowy istnieje malutka wycigu szczurw, ale by po- nad 300 osb, spord ktrych wikszo po ukoczeniu nauki w szkole szej przyszoci tego jeszcze
wiadomo, e za nieco po- rozmawia, podyskutowa i redniej podja rwnie zagraniczne studia. TSZ jest niezalen organi- nie wiem, ale mam nadziej,
nad p roku zawitam na Dale- spdzi czas w miym gronie. e dwa lata spdzone w UWC-
kim Zachodzie. Ta wiadomo Wracajc do domu po week- zacj pozarzdow utrzymujc si wycznie ze skadek i darowizn. Sty- -USA poszerz moje horyzonty
nabiera kolorw praktycznie z endzie w stolicy, byem szcz- pendyci ucz si w jednej z trzynastu szk UWC (United World Colleges) oraz pozwol znale odpowie-
kadym dniem! Myl, e kilka liwy, e mogem w tym wyda- na caym wiecie. Pomysodawc organizacji UWC by niemiecki pedagog dzi na te wszystkie pytania.
dni temu by dla mnie przeom rzeniu uczestniczy. Nastpnie
w urzeczywistnianiu si caego rozpoczo si troszk nerwowe Kurt Hahn, ktry wierzy, e gwarancj pokoju jest umoliwienie modym Co mgby doradzi oso-
wyjazdu, a mianowicie kupiem czekanie, a do 1 grudnia, gdy ludziom zdobywania wiedzy w towarzystwie rwienikw wywodzcych bom, ktre tak jak Ty
swoje pierwsze walizki, ktre nagle zadzwoni telefon od To- si z rnych kultur. chciayby sprbowa swo-
bd mi towarzyszyy w podr- warzystwa z informacj, e zo- ich si w jednej ze szk
y do USA! staem nominowany do szkoy Towarzystwa?
w USA. czasie w szkole jest tylko jeden a i tak zapewni mi lekcje z na- scenariusz, ktry mgby si Kolejna edycja konkursu
Do amerykaskiej szko- ucze z danego pastwa bd uczycielem owego przedmiotu. speni, gdyby babcia dowie- stypendialnego Towarzystwa
y trafisz dziki stypen- Jak w praktyce bdzie wy- mia wic okazj do poznania Ponadto, nauczyciele mieszkaj dziaa si, e ja nie spdz naj- Szk Zjednoczonego wiata
dium Towarzystwa Szk glda Twj pobyt w USA? modziey praktycznie z ka- na kampusie szkolnym, co czy- bliszych dwch lat w Europie, im. prof. Pawa Czartoryskiego
Zjednoczonego wiata im. Moja przygoda z Dzikim dego zaktku wiata! Wyjtek ni ich relacj z uczniami bar- tylko na drugiej pkuli na rozpocznie si ju we wrzeniu
prof. Pawa Czartoryskie- Zachodem rozpocznie si ju od tej reguy stanowi jedynie dziej lun i przyjazn. Dlatego Dalekim Zachodzie Stanw biecego roku. Chciabym za-
go. Czym jest Towarzystwo na pocztku sierpnia wtedy obywatele Stanw Zjednoczo- w porwnaniu z nauk w Polsce Zjednoczonych. Jednak przy- apelowa do wszystkich mo-
i na czym polega konkurs? wsid w pierwszy samolot, by nych, ktrzy stanowi okoo 10 sama organizacja szkoy bdzie ja t wiadomo ze spokojem, dych czytelnikw dwutygo-
Towarzystwo Szk Zjedno- po kilku przesiadkach dotrze % wszystkich uczniw. dla mnie kolosaln zmian. tak samo jak reszta mojej ro- dnika Gazeta Informator, by
czonego wiata im. prof. Pawa do Las Vegas. Ale to nie jest to Obecnie jestem w Polsce w dziny. Myl, e znacznie przy- sprbowali swoich si w tym
Czartoryskiego jest organizacj, sawne Las Vegas, tylko mae, klasie o profilu matematyczno- Jak Twoje otoczenie zare- czyni si do tego fakt, i mojej prestiowym konkursie. Jest
ktra nieprzerwanie od 1991 r. spokojne miasteczko pooone -fizycznym, jednak w USA bd agowao na Twj sukces? siostrze wci dobrze powodzi to wspaniae wydarzenie po-
co roku wysya kilkanacioro na pustyniach Nowego Mek- kontynuowa raczej przedmio- Myl, e a nader spokoj- si za granic. Mona by wrcz zwalajce na wymian do-
modych ludzi na dwa ostat- syku. Bd tam a do poowy ty humanistyczno-spoeczne. nie. Jednak wci pamitam, przez to rzec, e moja rodzina wiadcze czy poznanie wie-
nie lata nauki w szkole red- 2019 roku, kiedy zakocz mo- W mojej przyszej szkole nie ist- co si dziao 7 lat temu, gdy bya przygotowana na powtr- lu nowych ludzi. Ukoczenie
niej do jednej ze swoich szk j przygod z UWC-USA mi- nieje pojcie ani klasy, ani pro- moja siostra dostaa rwnie k wydarze sprzed kilku lat. szkoy redniej na drugim
partnerskich. S to szkoy Uni- dzynarodow matur. Szkoa filu klasy. Wyrnia si jedynie stypendium Towarzystwa, ale Natomiast przyjaciele i nauczy- kocu wiata wcale nie jest tak
ted World Colleges, znajdujce posiada nowoczesny kampus dany rocznik uczniw. Rwnie gwarantujce miejsce w szko- ciele pocztkowo nie dowierza- odlegym marzeniem, jakby si
si niemale na caym wiecie, z akademikami, boiskami do oferowane przedmioty rni le prywatnej na pnocy Anglii. li, e za kilka miesicy nie bd to mogo wyda. Dlatego war-
m.in. w USA, Chinach, Singa- futbolu amerykaskiego, ko- si od tych, ktre s dostpne w Moja babcia, dowiedziawszy si siedzia w awce szkolnej w II to sprbowa swoich si w kon-
purze, Suazi czy Holandii oraz szykwki, basenem, siowni i Polsce. Mam do wyboru zaj- o tym, zaalarmowaa ca ro- Liceum Oglnoksztaccym w kursie stypendialnym, gdy to
szkoy prywatne, ktre miesz- innymi obiektami umilajcymi cia z psychologii, antropologii, dzin, e moi rodzice wysyaj Kdzierzynie. Jednak z czasem nic nie kosztuje, a napisanie
cz si w Wielkiej Brytanii oraz ycie uczniw. Co roku przyj- ekonomii behawioralnej czy swoje dziecko na koniec wia- zaakceptowali t informacj i wasnego rsum moe by
w Austrii. Gwnym celem tych muje okoo 100 osb z caego nawet jzyka urdu! Jeli okaza- ta. Ostatnio, idc do babci po- teraz wspieraj mnie w przygo- kluczem do przygody, o kt-
szk jest wyksztacenie mo- wiata. Najczciej jest to opar- oby si, e na dany przedmiot chwali si sukcesem, miaem towaniach do podry i pobytu rej nie zapomni si przez cae
dych ludzi zdolnych do walki o te na zasadzie, e w tym samym zapisaem si tylko ja, to szko- cay czas przed oczami czarny w Stanach. swoje ycie!
PLUSY BIZNESU
Dodatek tematyczny 3/2017
REGION GOSPODARKA
DLA
GazetaInformator.pl 8 lutego 2017 nr 3 (230)

PLUSY dla BIZNESU projekt majcy na celu promocj


oraz integrowanie lokalnych przedsibiorcw
ireneusz burek informacyjn,

W wywiechtane nieco po-


komunikacyjn,
promocyjn.
Gwne zaoenia projektu PLUSYdlaBIZNESU
jcie relacji biznesowych wrzu-
ca si dzi niemal wszystko, co Zachcam Pastwa do za-
oraz korzyci jakie daje rejestracja w Branowym Katalogu Firm
dotyczy otoczenia firmy. Czy poznania si z zaoeniami
susznie? Czasem nie zdajemy systemu, ktre s opubliko-
sobie sprawy z tego, e niemal wane na stronie. Obok czci
wszystko co robimy, prowa- informacyjnej w systemie ofe-
dzc dziaalno gospodarcz, rujemy nowoczesny Brano-
oparte jest na relacjach biz- wy Katalog Firm, do ktrego
nesowych. Kontakt z przed- bezpatna rejestracja i wpis
sibiorc, ktry jest dostawc, s gwarantowana wszystkim
podwykonawc, oferentem do- uytkownikom lokalnym
datkowej usugi powizanej a przedsibiorcom. Projekt ma
czsto i odbiorc naszych usug, na celu integrowanie rodo-
realizujemy codziennie, prowa- wiska przedsibiorcw w re-
dzc firm. gionie, wsparcie modych i
maych przedsibiorcw oraz
Firma, ktr prowadz od wsparcie wszelkich inicjatyw
1995 roku opiera si na rela- ludzi przedsibiorczych. Za-
cjach biznesowych z kilkoma kadam, e projekt bdzie sys-
tysicami lokalnych przedsi- tematycznie rozwijany. Dzi
biorcw. Z wieloma z Pastwa uruchamiamy wersj, ktra
osobicie miaem przyjemno zapewnia:
si pozna i proponowa roz- bezpatn rejestracj,
wizania (informatyczne, fi- bezpatny wpis firmy w wy-
Zrzut ekranu serwisu plusydlabiznesu.pl
skalne lub promocyjne) wspie- branej brany,
rajce Pastwa biznes. Inni bezpatny dostp do new-
byli obsugiwani przez pracow- slettera gospodarczego, OPIS PROJEKTU W KILKU ZDANIACH:
nikw mojej firmy. Mam pen reklam firm na amach por-
wiadomo tego, e aby nasza tali raciborz.com.pl, Gazeta- Platforma Informacyjna PLUSYdlaBIZNESU powstaa w celu wspierania lokalnych przedsibiorcw oraz
wsppraca si rozwijaa po- Informator.pl a take na Fa-
trzebna jest dobra, korzystna cebooku, dziaa na rzecz rozwoju biznesu w regionie. Jest narzdziem zapewniajcym przepyw informacji po-
dla obydwu stron relacja biz- wiele innych funkcjonalno- midzy uytkownikami, miejscem publikacji wiadomoci gospodarczych a take prezentacji i promocji
nesowa. Od wielu lat oferuj ci, o ktrych bdziemy na
rne formy wsparcia dla na- bieco informowa. lokalnych firm.
szych Klientw utwierdzony
w przekonaniu, e w kadym Docelowo platforma PLU- Uytkownikiem systemu moe zosta kady przedsibiorca, ktry prowadzi dziaalno
biznesie trzeba dawa; dobre SYdlaBIZNESU bdzie rozwi-
rozwizania, dobr jako, oraz ja nastpujce funkcjonalno-
gospodarcz na lokalnym rynku.
co jeszcze ci oraz wspiera zadania:
prezentacja lokalnych firm, GWNE CECHY BRANOWEGO KATALOGU FIRM
Kilka lat temu, w wydawa- promocja i lobbowanie te-
nym przez moje wydawnictwo matyki gospodarczej wspie- atrakcyjna prezentacja wpisu firmy (logotyp, zdjcia, mapa lokalizacji)
R-Media (pion wydawniczy fir- rajcej rozwj lokalnej system ogosze firm do samodzielnego zarzdzania
my wczeniej znany jako Raci- przedsibiorczoci,
borskie Media) dwutygodniku proces edukacji przyszych branowe artykuy wizerunkowe powizane z firmami
Gazeta Informator wyodrb- absolwentw szk, nowoczesna wyszukiwarka (po brany, sowach kluczowych, adresie, nazwie firmy)
niony zosta dzia tematyczny dziaania w celu wsparcia
o nazwie PLUSYdlaBIZNESU. ochrony ryku pracy,
W nim publikujemy informacje tworzenie dobrego wizerun- KORZYCI Z REJESTRACJI W SYSTEMIE:
gospodarcze oraz prezentacje i ku regionu jako przyjaznego
reklamy lokalnych przedsi- miejsca do ycia i rozwoju bezpatna rejestracja
biorcw naszych Klientw. osobistego mieszkacw, bezpatny wpis do Branowego Katalogu Firm
Dzi, w myl zasady aby dawa budowanie spoecznej odpo-
wicej, oddajemy w Pastwa wiedzialnoci biznesu. newsletter z wyselekcjonowanymi treciami gospodarczymi
rce rozwizanie internetowe promocja firmy w internecie oraz wrd innych uytkownikw
o tej samej nazwie, ktre ma Uytkownik zarejestrowa-
wzmocni wytyczone wczeniej ny, ktry opaca jakkolwiek dostp do wielu opcji dla statusu Partner Biznesowy
zadania: promocj firm przed- usug oferowan przez plat- publikowanie wasnych ogosze powizanych z wpisem uytkownika
sibiorcw oraz wspieranie form przyczynia si do roz-
przedsibiorczoci w regionie. woju systemu oraz wspiera
podjt inicjatyw. Platforma
Platforma informacyjna PLUSYdlaBIZNESU utrzymy- PRZEDSIBIORCO ZAREJESTRUJ SI W SYSTEMIE
PLUSYdlaBIZNESU dziaajca wana jest bowiem i rozwijana

PLUSY dlaBIZNESU
w oparciu o domen dziki rodkom pochodzcym
plusydlabiznesu.pl z lokalnego biznesu.
to narzdzie, ktre czy kilka
funkcjonalnoci:

PROSTA REJESTRACJA W TRZECH KROKACH: NASI DORADCY CHTNIE POMOG:


rejestracja zadzwo: tel. 533 399 344, 502 21 31 22
weryfikacja (dla ochrony lokalnego rynku) wylij maila: kontakt@plusydlabiznesu.pl
utwrz i zarzdzaj wpisem swojej firmy
Projekt PLUSYdlaBIZNESU zosta przedstawiony na kilku
*) Niniejsze ogoszenie nie ma znamion ofert w rozumieniu przepisw handlowych. O szczegy zapytaj administratora lub doradcw.
spotkaniach gospodarczych, w tym w Izbie Gospodarczej
Administratorem systemu jest SOFT-IB, dziaajca w oparciu o wdroon polityk bezpieczestwa informacji zgodnie z zaoeniami GIODO.
Wodzisaw gdzie spotka si z duym zainteresowaniem.
2 PLUSY BIZNESU DLA 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl

Pion fiskalny Niezbdnik przedsibiorcy


ledzimy zmiany
Kasy i drukarki fiskalne Czy kasy skalne s ju gotowe
kasy przenone, mobilne na skalizacj on-line?
kasy systemowe, sieci kasowe Coraz wicej pyta i wtpliwoci pojawia si na temat nowych kas,
ktre mog pracowa on-line.
drukarki fiskalne, niefiskalne

Fot. PIXABAY
materiay eksploatacyjne, rolki do kas
Zapytaj o Proponowany w przepi-
sach model zakada, e kasy
na stawki). Nowe kasy bd
mogy mie funkcj aktuali-
rametry. Wprowadzane bd
do eksploatacji dopiero po 1

P R O MO C J E n a
skalne od stycznia 2018 ro- zacji oprogramowania. Kade stycznia 2018.
ku bd podczone on-line i unowoczenienie kasy u pro- Wprawdzie producent z
bd automatycznie przesya ducenta bdzie wic moliwe Zabrza, spka Elzab SA oferu-

terminale
dane o sprzeday do central- w kasach ju zainstalowaych je kilka modeli kas z naklejk
nego repozytorium prowadzo- poprzez pobranie aktualizacji On-Line Ready jednak na dzi
nego przez ministerstwo. do oprogramowania. Nie wie- oznacza to jedynie deklaracj

patnicze
ib.pl
my czy producenci bd ofero- producenta, i w takim egzem-
Wszystkie atuty w rku! Co dzi wiadomowo wali t usug bezpatnie. plarzu Elzab gwarantuje prze-
o nowych kasach on-line? Kada nowa kasa bdzie rbk kasy do nowych wymo-
Nowe kasy skalne nadal wsppracowa z terminalem gw w okresie od 1.01.2018 do
6 20 03 bd kasami sprztowymi. patniczym (ujednolicny pro- 31.12.2020 roku w cenie 200

Terminale , urzdzenia niefiskalne


Bd posiaday pami skal- tok transmisji). Kasa oprcz z netto. Nie jest jednak oczy-
67 47, 697 212 351
n (o pojemnoci 5 lat), ktra paragonu papierowego bdzie wistym czy byby to jedyny
raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
bdzie jednak wyranie zmo- emitowaa paragon elektro- koszt jaki poniesie podatnik.

terminale patnicze dla kadej brany dykowana. Oprcz raportw


dobowych bdzie przecho-
wywaa wiele innych zapisw
niczny, ktry dostpny bdzie
dla kadego kupujcego.
Elzab zachca promocj tych
podatnikw, ktrzy nie s zde-
cydowani czy kupi now kas

czytniki kodw kreskowych np. zdarzenia wystpujce na


kasie, ktre bd przesyane
do serwerw ministerstwa.
Kasy gotowe na on-line
Wielu naszych klientw
pyta czy s ju dostpna kasy
starego typu do koca 2017 ro-
ku i nie wchodzi w skaliza-
cj on-line czy czeka na pe-
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe Przewiduje si rwnie, i z
nowego moduu skalnego
gotowe na skalizacj on-li-
ne. Przypomnijmy jednak, e
ny obraz nowej rzeczywistoci
i wstrzymuj si z zakupem.
bdzie mona zrobi raporty nadal czekamy na ostatecz- Wikszo klientw jednak
z wieloma danymi (obecnie ne rozporzdzenie, ktre ma wybiera wariant pierwszy.
Oprogramowanie dla firm przechowywane w module
s tylko warto obrotu do-
pojawi si w kwietniu 2017,
zatem do koca nie wiadomo IRENEUSZ BUREK
bowego oraz Vat z podziaem jakie bd miay wymogi i pa- WACICIEL SOFT-IB
oprogramowanie magazynowe
Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy
oprogramowanie gastronomiczne opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

aktualizacje, opieka serwisowa ZA T R U DNI MY


bezpieczestwo danych, backupy na stanowisku: Serwisant sprztu komputerowego

szkolenia i wdroenia Opis: praca w rmie informatycznej o 20-letnim dowiadczeniu i ugruntowanej


pozycji na rynku, w ktrej kluczowym zagadnieniem jest obsuga klientw biz-
nesowych oraz indywidualnych.
Praca w bardzo ciekawej brany informatycznej dajca moliwoci rozwoju

Serwis fiskalny w szerokim zakresie, m.in.:


diagnozowanie i naprawa sprztu komputerowego

szkolenia z obsugi kas fiskalnych oprogramowanie biurowe i systemowe instalacja i opieka


obsuga informatyczna rm
instalacje sieciowe
naprawa kas i drukarek fiskalnych integracja systemw IT
instalacja oraz serwis urzdze skalnych
Wymagania:
minimum rednie wyksztacenie techniczne
KUPUJC rozeznannie w brany IT
dowiadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprztu komputerowego

KAS FISKALN prawo jazdy kat. B


Rekrutacja: CV naley wysa na adres biuro@softib.pl (warunek niezbdny
PAKIET REKL AMY w procesie rekrutacji)

GRATIS! Firma SOFT-IB zastrzega sobie prawo do nie odpwiadania na wszystkie aplikacje.

*)
D o 60% wartoci Wicej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27
Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
ib.pl Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)
O szczegy promocji pytaj handlowcw. softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) PLUSY BIZNESU
DLA 3
Firma Roku:
SPOT Light Sp. z o.o.
Za efektywn dziaalno na rynkach midzynarod
spoeczestwa i rozwoju Powiatu i Gminy Kdzierz

Dziaalno Spoeczna Roku:

4 PLUSY BIZNESUDLA 8 lutego 2017, nr 3 (230)


Ewa Haambiec
<< GazetaInformator.pl
Za dziaalno na rzecz osb niepenosprawnych p
wsparcie rodzin w rozwijaniu sprawnoci i umiejt
caodobowy czas pracy i serce oraz wiar w realizo
REGION EKOLOGIA KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA
Inwestycja Roku:

Rybniczanie radz: ze smogiem Laureaci konkursu


Politechnika Opolska
Za otwarcie nowego wydziau Politechniki Opolskie
akademickiego, umoliwienie modziey edukacji n
Za wspprac z biznesem i wpisanie uczelni w wiz

walczmy te w sdach Kozy Biznesu 2016 Debiut Roku:


Gabriela Trybel
Pasmanteria W starych nutach babuni
Za odwag i efektywne przekwalifikowanie zawodo

Kdzierzysko-Kozielski Park Przemysowy


na proponowan ofert handlow. Za efekt w post

Aktywici z Rybnika przekonywali raciborzan, e mog korzysta te integracj spoeczn pasjonatw rkodziea, a tym

rozstrzygn konkurs Kozy Biznesu 2016.


oferujcymi unikatowe wyroby rzemiosa artystycz
Kdzierzyn-Kole.
z innych sposobw eliminacji trujcego zjawiska.

Fot. KKPP
Laureaci pierwszej edycji 3 lutego otrzymaj

Fot. Leszek Szczasny


MATEUSZ HERBA Oliwer Palarz z Rybnickiego
Alarmu Smogowego. Rybni- ___________________________________

1 lutego przedstawiciele czanin zaskary pastwo pol- Kapitua Konkursu KOZY BIZNESU 2016 w
Raciborskiego i Rybnickiego skie za naruszenie art. 8 euro- Sabina Nowosielska przewodniczca
Janusz Przybya prezes zarzdu Famet S.A.
Alarmu Smogowego spotkali pejskiej Konwencji o ochronie Jacek Maek prezes zarzdu Damen Shipyards K
si z mieszkacami Raciborza praw czowieka i podstawo- Piotr Groeger prezes zarzdu Solidaris Sp. z o.o.
www.kkpp.pl Wiesaw Skwarko prezes zarzdu Kdzierzysko-
Markowic, by porozmawia wych wolnoci oraz z artyku- Decyzj Kapituy Pierw-
o dostpnych metodach walki u 23 Kodeksu cywilnego. Za szej Edycji Konkursu Kozy
ze smogiem, ktry jest ostat- oddychanie zanieczyszczonym Biznesu 2016 spord kilku-
nio szczeglnie niebezpieczny powietrzem zada 50 tys. z nastu nadesanych zgosze
dla naszego zdrowia. Najpierw zadouczynienia ze Skarbu wyoniono Laureatw w kilku
aktywici przedstawili wyniki Pastwa. W pozwie powouje kategoriach.
pomiarw jakoci powietrza si na prawo do ochrony ycia Osobowoci Roku zosta
w dzielnicy. Z danych zebra- prywatnego i mieszkania. Ja, Ferdinando de Giorgi, ktry
nych na przeomie roku wyni- tak jak kady z pastwa, staj zosta doceniony za zbudowa-
ka, e w okresie od 29 grudnia si winiem wasnego domu. nie zespou i wdroenie opra-
do 1 stycznia jako powietrza Chciabym wyj z dziemi na cowanej strategii na zdoby-
w dzielnicy bya bardzo za. spacer, na sanki, na narty, po- W spotkaniu uczestniczyli mieszkacy Raciborza, przedsta- cie Mistrzostwa Polski 2016
rednie stenie pyu PM 10, jedzi na rowerze, pobiega, wiciele Stray Miejskiej i Wydziau Ochrony rodowiska w siatkwce mczyzn. Ten
skadajcego si m.in. z sadzy, a tak naprawd nie mog, bo Urzdu Miasta w Raciborzu. sukces pozwoli na promocj
tlenkw siarki i azotu, metali ograniczone jest moje prawo silnych marek biznesowych
cikich czy trujcych dioksyn do swobody przemieszczania usunicia np. pieca niespe- gwnych zaoe naley zakaz sponsorw ZAKSY i Gminy naszego miasta edukacj wy-
i furanw wynioso 304 mikro- si tumaczy Palarz. niajcego norm, a tym samym korzystania z paliw najgorszej Kdzierzyn-Kole. sz w miejscu zamieszkania.
gramw na metr szecienny. Proces jest w toku. Przed- zanieczyszczajcego nasze naj- jakoci (takich jak mu, ot i Firm Roku uznano SPOT Debiutem Roku uznano Ga-
Dopuszczalna redniodobowa stawiciele Rybnickiego Alar- blisze otoczenie. A to wanie mokre drewno) oraz obowi- Light Sp. z o.o. za zbudowanie briele Trybel, zaoycielk pa-
warto stenia, okrelana ja- mu Smogowego licz na wy- koty niskiej jakoci emituj zek wymiany starych kotw. silnej marki oraz dziaalno smanterii W starych nutach
ko bezpieczna dla zdrowia, wy- gran. Spodziewamy si, e najwicej pyw. Zdaniem specjalistw, kolej- na rzecz rozwoju powiatu k- babuni za odwag i efektyw-
nosi 50 mikrogramw na metr o ile nie uda nam si wygra Wadze lokalne take w nym krokiem powinno by dzierzysko-kozielskiego. ne przekwalikowanie zawo-
szecienny. Norma przekroczo- na poziomie Sdu Rejonowe- tym zakresie mog przyczyni wprowadzenie zakazu sprze- Ewa Haambiec otrzymaa dowe oraz stworzenie miejsca
na zostaa o 600 %. Taka war- go i Okrgowego, to Sd Naj- si do poprawy stanu powie- day kiepskiej jakoci opau na tytu w kategorii Dziaalno z unikatowymi wyrobami rze-
to oznacza poziom alarmo- wyszy wyda taki wyrok, ktry trza. Wszystko za spraw dota- poziomie oglnokrajowym. Bez Spoeczna Roku dziki swo- miosa artystycznego.
wy, przy ktrym wadze lokalne jest nazywany krokiem milo- cji udzielanych mieszkacom, zdecydowanych dziaa podej- jej pracy na rzecz niepeno- Uroczyste wrczenie statu-
i regionalne powinny podj wym i ktry zmieni postrzega- dla ktrych inwestycja w nowe mowanych na najwyszych sprawnych. Inwestycj Roku etek obyo si podczas III Balu
dorane dziaania na rzecz nie przez sdy prawa do ycia rdo ciepa czsto jest zbyt szczeblach, dobre chci samo- przeprowadzia Politechnika Biznesu.
zmniejszenia zanieczyszczenia w czystym rodowisku mwi kosztowna. Racibrz oferuje rzdowcw nie przynios spek- Opolska, budujc nowy wy-
powietrza. Jak w praktyce wy- Zdzisaw Kuczma. Wygrana w mieszkacom od 5 do 12 tys. z takularnych rezultatw. A oby- dzia w Kdzierzynie-Kolu, www.kkpp.pl
glda realizacja tego obowizku procesie ich zdaniem ma wpy- na wymian pieca, do 4 tys. z watelom pozostanie sdowa tym samym przyczyniajc si
przez wodarzy? n na realne, pozytywne zmia- na monta pompy ciepa oraz walka o yk wieego powietrza. do umoliwienia modziey z MN
W ssiednim Rybniku za ny w kraju. do 12 tys. z na termomoder-
jako powietrza utrzymuje si Rybniczanie maj te spo- nizacj domw jednorodzin-
przez okoo 120-130 dni, czy- sb na ssiadw trucicieli. - W nych. Nie mona te lekcewa-
li przez trzy bd cztery mie- ustawie o ochronie rodowiska y wsparcia, ktre proponuje
sice w roku. - W tym czasie, jest artyku 363, ktry upowa- WFOiGW w Katowicach.
kiedy normy s przekroczone, nia odpowiednie organy do Jednak wielu ekspertw
tak naprawd nie powinni- wszczcia postpowania i za- wskazuje, e oprcz pienidzy
my wychodzi z domu, bo w kazania negatywnego oddzia- kluczowe s zmiany w prawie.
powietrzu jest mnstwo szko- ywania na rodowisko mwi Na poziomie wojewdzkim
dliwych, mutagennych i rako- Kuczma. Oznacza to, e ma- trwaj prace na tzw. uchwa
twrczych zwizkw chemicz- my prawo zwrci si do pre- antysmogow, ktra ma wej
nych mwi na spotkaniu zydenta miasta o nakazanie w ycie ju 1 wrzenia br. Do jej
R E K L A M A

ZDROWIE - SPRAWNO - ENERGIA

TAI CHI
ZAPISY NA ZAJCIA
AKADEMIA TAO - Szkoa Tai Chi i Qigong
RACIBRZ ul. Klasztorna 12 (I pitro)
Tel. 600 277 108 www.akademiatao.pl
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) PLUSY BIZNESU DLA 5
REGION FINANSE REGION ZDROWIE

Racibrz i Wodzisaw l. Twardy materac stereotyp czy fakt?


daleko za Kdzierzynem Czsto nie zdajemy sobie sprawy, jaki wpyw na nasze zdrowie ma
waciwie dobrany materac.
W rankingu zamonoci gmin Kdzierzyn-Kole zajmuje

Fot. Katarzyna Przypado


Sprzedawcy opowiadaj o
ich budowie, zastosowanych
miejsce 158., Racibrz 503., a Wodzisaw l. 578. materiaach, technologii pro-
dukcji, ale tak naprawd czsto
PAWE STRZELCZYK w mieszkaca ma Kleszczw Wrd gmin powiatu ra- kierujemy si sowami naszych
w woj. dzkim wynika z da- ciborskiego take prno szu- rodzicw lub dziadkw MATE-
Wskanik G stanowi pod- nych opublikowanych przez re- ka krezusw. adna z nich nie RAC MA BY TWARDY. Na
staw do obliczenia tzw. janosi- sort nansw. Dochody podat- uplasowaa si powyej red- szczcie era tapczanw i wer-
kowego. Lista ta suy Minister- kowe per capita wynosz tam niej krajowej (kolejno miej- salek, w ktrych zastosowano
stwu Finansw do wskazania grubo powyej redniej krajo- sce, gmina, dochd): twarde pianki, a ich waciwo-
jego benecjentw i patnikw wej, a mianowicie 34 825,79 z. 1208. Kornowac 1156,38 z ci czy ywotno pozostawiaj
w 2017 r., przygotowana jest Na przeciwlegym biegunie pla- 1239. Krzyanowice wiele do yczenia, przechodzi
na podstawie danych z 2015 r. suje si Radgoszcz z dochodem 1141,62 z do lamusa. Chcemy wygodnie
Ranking ministerstwa jest jed- 80 razy mniejszym 424,77 z. 1301. Rudnik 1120,51 z spa, chcemy nie zlewa si po-
noczenie informacj o najbo- Ogem sklasykowano 1352. Pietrowice Wielkie tem, chcemy nie czu drtwie-
gatszych i najbiedniejszych sa- 2478 gmin, cznie gminy miej- 1100,23 z nia ng czy rk i budzi si po krgosup ukada si bardzo po- Zapraszamy do naszego Salonu
morzdach w Polsce. Pokazuje, skie, miejsko-wiejskie i wiej- 1392. Kunia Raciborska prostu dobrze zregenerowani. dobnie jakbymy leeli na ha- przy ul. Nowej 1A w Raciborzu
gdzie mieszkacy i rmy pac skie. Jak w tym zestawieniu 1085,14 z Jednak zawsze pozostaje wt- maku. Przestrzenie midzy dys- oraz Rybniku w budynku Ma-
najwiksze podatki, z ktrych wypad Racibrz i jak wygl- 1594. Ndza 1010,59 z pliwo, may pstryczek w go- kami s cinite jednostronnie, kro przy ul. orskiej 60 po-
cz zasila gminne kasy (Puls da jego sytuacja wzgldem s- 1822. Krzanowice 926,49 z wie, czy twardy materac pozwo- co uniemoliwia przyjmowania moemy wybra materac, ktry
Biznesu). siadw? witujca 800-lecie I jeszcze dla porwnania li nam na to? A co z zaufaniem pynw, koniecznych do rege- nas odpowiednio zregeneruje,
Gminy sklasykowano we- nadania praw miejskich stolica rzut oka na ssiadw: do starszego pokolenia, ktre neracji. tylko i wycznie z atestowa-
dug wielkoci dochodw po- lskich Piastw otwiera sz- 158. Kdzierzyn-Kole wychowane byo w przewiad- nych pianek lateksw i spryn.
datkowych w przeliczeniu na st setk rankingu. Dokadnie 2128,28 czeniu TWARDO TO ZDRO- Wic jaki ma by materac? Dodatkowo mamy szeroki wy-
jednego mieszkaca. W tym jest to miejsce 503. Czy to wy- 218. Rybnik 1935,93 WO? Odpowied jest prosta br ek oraz szafek, z pojem-
roku wskanik gminny (G) soka czy niska pozycja, trudno 578. Wodzisaw lski Spjrzmy racjonalnie jak materac o redniej twar- nikiem na pociel, ze stelaami
odzwierciedlajcy dochd po- wyrokowa. Raczej nie ma po- 1486,96 ciao reaguje na twarde podoe, doci. elektrycznymi wykonanymi z
datkowy na jednego miesz- wodw do zadowolenia, gdy 616. Gubczyce 1463,96 opierajc si na faktach. Twar- Najlepsze podparcie daj najwyszej jakoci materiaw.
kaca dla wszystkich gmin w wskanik w naszej gminie wy- 966. Kietrz 1274,95 dy materac powoduje ucisk na pianki termoelastyczne, o duej Powoaj si na artyku w
kraju oszacowano na 1 596,67 nis 1545,61 z. Nieznacznie, 4 i 5 krg krgosupa, std po- gstoci, spryny w kieszon- gazecie a otrzymasz 10% raba-
z. Najwicej dochodw z po- ale zawsze to poniej redniej Peny ranking w serwisie ranne ble plecw, uciska na- kach dziaajce indywidualnie, tu. Komfort to nie wysoka ce-
datkw w przeliczeniu na go- krajowej. samorzad.pap.pl sze ciao w czci ldwiowej, pianki wysokoelastyczne o du- na, to wiadomo i szacunek
co utrudnia przepyw krwi std ej elastycznoci i ywotnoci, dla ciaa.
RACIBRZ PRACA budzimy si w nocy odrtwie- naturalny kauczuk zapewnia-
ni. Jeli bdziemy w ten sposb jcy odpowiednie podparcie
Rafako zakoczyo Program
Salon Firmowy KOO
traktowa nasz krgosup, po krgosupa jak i te majce do-
Racibrz, ul. Nowa 1A
duszym czasie nabawimy si broczynne dziaanie antyaler-

Dobrowolnych Odej pracownikw


trwaego skrzywienia. giczne. Czy to wystarczy? Nie, kom. 603 500 909
pamitajmy, i za 30% nasze- salon-materacy.pl
W takim razie moe go komfortu spania odpowiada salon.rmowy.raciborz@wp.pl
mikki materac? stela. Ma by gitki, elastyczny
Spka zakadaa, e z programu skorzysta ok 200 pracownikw, Na mikkim podou nasz i wsppracowa z materacem. Artyku sponsorowany
co bdzie kosztowao maksymalnie 15 mln z.
Fot. Rafako

31 stycznia Rafako poin-


formowao w komunikacie o
zakoczeniu Programu Dobro-
wolnych Odej. Z programu
skorzystao 128 pracownikw
OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE
Spki, a ostateczne zobowi-
zania wynikajce z realizacji
zaoe PDO, na ktre zostaa
utworzona rezerwa w caoci
wpywajca na wynik za 2016
rok, wynios okoo 7,7 mln z
czytamy w komunikacie.
Celem PDO jest dosto-
sowanie poziomu zatrudnie- Dostosowanie poziomu zatrudnienia w Rafako S.A. oraz
nia w Rafako S.A. do zmie- podzikowania dla pracownikw to gwne cele PDO.
niajcej si sytuacji rynkowej Na zdjciu prezes zarzdu Agnieszka Wasilewska-Semail.
w obszarze dziaania Spki.
Jednoczenie Program ma le budowali jej warto przez obejmie on ok. 200 osb, a je-
by form podzikowania dla te wszystkie lata w ten spo- go maksymalny koszt wyniesie
pracownikw, ktrzy spdzili sb wdraanie programu argu- 15 mln z.
w Rafako wikszo swojego mentowa zarzd spki. Przed
zawodowego ycia i wytrwa- jego realizacj zakadano, e PS

R E K L A M A

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI
WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ
SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU
Wicej o zakupie on-line

25056
TWJ KOD RABATOWY NA 10% ZNIKI
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 8 lutego 2017, nr 3 (230)
Z regionu
POWIAT RACIBORSKI SZPITAL KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Nocna i witeczna opieka w szpitalu. PTASIA GRYPA WCI


STANOWI ZAGROENIE
Czy s problemy?

Fot. UM Kdzierzyn-Kole
Od 1 stycznia nocn i witeczn opiek zapewnia szpital w Raciborzu,
a nie jak dotychczas NZOZ Centrum Zdrowia przy ul. Ocickiej.

Fot. archiwum raciborz.com.pl


pawe strzelczyk Owszem, jak przyznaje, przez
pierwsze dni mona byo mie
Przez ostatnie kilka lat zastrzeenia, ale byo to spo-
przyzwyczailimy si, e w wodowane faktem, i szpital
weekendy, wita i nocami przejmowa z dniem 1 stycz-
po porad lekarsk w nagym nia now usug, do ktrej nie
przypadku udawalimy si do mia zbyt duo czasu na przy-
NZOZ Centrum Zdrowia przy gotowania (konkurs rozstrzy-
ul. Ocickiej. W grudniu 2016 gnito pod koniec grudnia). W
r. korzystniejsz dla NFZ ofer- kilka dni trzeba byo zorgani-
t na wiadczenie tego typu zowa 90 dodatkowych dyu-
usug zoya lecznica przy ul. rw. Miay by trzy gabinety,
Gamowskiej i od 1 stycznia to dwa internistyczne oraz jeden Urzd Miasta w Kdzie- alne zagroenie dla zwierzt
ona realizuje zlecenie. Nie bra- pediatryczny i s trzy gabinety rzynie-Kolu prosi o za- gospodarskich. Najczciej
kuje jednak gosw, i odbyo poinformowa Rudnik. Do- rejestrowanie swoich ho- zakaenie odbywa si poprzez
si to ze szkod dla pacjentw datkowo w pierwszych dniach dowli. kontakt z dzikim ptactwem,
i opieka jest niewystarczajca, funkcjonowania prac parali- Zasady bioasekuracji ogo- a jego rozprzestrzenianiu si
gdy szpital po prostu nie radzi W szpitalu w Raciborzu przy ul. Gamowskiej w ramach owa nieco fakt, i przychod- szone rozporzdzeniem Mini- moe sprzyja zanieczyszczo-
sobie z zapewnieniem opieki nocnej i witecznej opieki funkcjonuj dwa gabinety nia w jednej z gmin powiatu stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pasza, woda, nawozy, a
na wymaganym poziomie. Czy internistyczne i jeden pediatryczny. zostaa zamknita i jej pacjenci z 20 grudnia 2016 roku w take sprzt gospodarski czy
tak jest w rzeczywistoci? w poszukiwaniu pomocy trafi- sprawie zarzdzenia rodkw rodki transportu.
Rzecz jasna przenosiny nie domem. Jak jednak wyglda podczas gdy zarzdzanie szpi- li do Raciborza. W tych dniach zwizanych z wystpieniem Na pocztku lutego po-
wszystkim przypady do gu- dziaalno nocnego i witecz- talem pozostawia wiele do y- przez gabinety na Gamowskiej wysoce zjadliwej grypy pta- wiatowy lekarz weterynarii
stu. Najwicej niezadowole- nego pogotowia w szpitalu od czenia mwia. przewijao si rednio po 150 kw nadal obowizuj. znis stref zapowietrzon i
nia przeprowadzka wywoaa strony organizacyjnej? Rze- Nie dostrzegam ad- pacjentw, a przecie jeden z Ponadto mieszkacy K- zagroon wystpieniem wy-
wrd mieszkacw duych sze raciborzan zgaszaj uwagi nych niedocigni i to nie internistw zmuszony by co dzierzyna-Kola, ktrzy zaj- soce zjadliwej grypy ptakw
okolicznych osiedli mieszka- co do jej jakoci zwraca uwa- jest adna propaganda sukce- jaki czas przerwa dyurowa- muj si hodowl drobiu s w powiecie kdzierzysko-ko-
niowych w ssiedztwie Cen- g radna powiatowa Katarzyna su odpar dyrektor szpitala. nie, by uda si do pacjentw, proszeni o wypenienie for- zielskim. Nadal jednak na te-
trum Zdrowia. Oni najzwyczaj- Dutkiewicz, zarzucajc dyrek- Sam nawet kilkukrotnie wpa- ktrzy nie mogli stawi si do mularza oraz zgoszenie tego renie caego kraju obowizuj
niej w wiecie maj do lekarza torowi Ryszardowi Rudnikowi da wieczorami do lecznicy lekarza. Jak jednak zapewnia faktu do urzdu miasta. Druk restrykcje wprowadzone przez
teraz daleko, podczas gdy wcze- uprawianie propagandy suk- na wasne oczy przekona si Rudnik, sytuacja pod koniec formularza mona pobra ze ministra rolnictwa i rozwo-
niej mieli go praktycznie pod cesu (nie tylko w tej sprawie), w jaki sposb to funkcjonuje. miesica jest ju unormowana. strony internetowej lub ode- ju wsi. Naley m.in. trzyma
bra przy ul. Piramowicza 32. drb w zamkniciu.
POWIAT RACIBORSKI SZPITAL Wirus ptasiej grypy H5N8
nie zagraa bezporednio lu-

Milion zoty kary dziom, natomiast stanowi re-


R E K L A M A
mn

Raciborski szpital zosta ukarany za nieprawidowoci w rozliczaniu


tzw. programw lekowych.
Lokalne media obiega nieprawidowociami ktre co patrzy si nieprawidowoci Zawioci rozlicze z fun-
wiadomo, e Narodowy Fun- rusz s ujawniane. Dla mnie przy rozliczaniu przez szpital duszem zaprezentowane przez
dusz Zdrowia po kontroli na- to wrcz swoista propaganda programw lekowych w 2011 dyrektora najwyraniej przeko-
oy na raciborski szpital mi- sukcesu podkrelia. roku. Fundusz przyjrza si nay radnych, gdy sprawa nie
lion zotych kary, a dyrektor Zanim radni wysuchali, co wstecz (ma prawo przeglda bya dalej drona. Aby jednak
j przyj i nie zamierza wal- do powiedzenia ma Ryszard 10 lat do tyu, szpital za nie ostatecznie rozwia wtpliwo-
czy o jej uchylenie w sdzie. Rudnik, wpierw w obron ma takiej moliwoci) i zane- ci, Rudnik przytoczy szereg
Chodzio o nieprawidowo- wzi go starosta Ryszard Wi- gowa rozliczanie hospitalizacji liczb. I tak w cigu ostatnich
ci w rozliczaniu tzw. progra- niarski. Doradzi radnej, by nie pacjentw objtych programa- lat na 19 funkcjonujcych przy
mw lekowych. Na stycznio- wierzya we wszystko, co pisz mi lekowymi. To wanie za te szpitalu poradni specjalistycz-
wej sesji rady powiatu radni media, gdy czsto bazuj one hospitalizacje trzeba zwrci nych, poradnia hepatologiczna
Marceli Klimanek i Katarzy- jedynie na chwytliwym tytule, naleno. Sk w tym, i wte- (ta ktrej dotyczy sprawa kon-
na Dutkiewicz zaciekawili si, a w milion o ktrym mowa dy wszystkie szpitale prowa- troli) przyniosa lecznicy po-
co na swoje usprawiedliwie- nie jest dla szpitala kar. To dzce programy rozliczay je nad 7 mln zotych zysku, pod-
nie ma dyrektor szpitala. Ta samo powtrzy Ryszard Rud- w ten sposb i bya to normal- czas gdy 18 pozostaych cznie
ostatnia stwierdzia wrcz, i nik. Owszem, szpital musia na praktyka. Teraz za wszy- 2 miliony (przy czym niektre
obserwuje bolesny rozdwik zwrci funduszowi dokadnie scy musz oddawa. Wedug byy deficytowe).
midzy chwaleniem si dobr 1,083 mln z, jednak o karze Rudnika to adna sensacja,
sytuacj przez dyrektora, a mowy by nie moe. NFZ do- ale pewna wpadka. ps

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

Telepomoc, czyli opieka na... telefon


Telefon ze specjalnym przyciskiem umoliwi osobom chorym, niepenosprawnym
i starszym wezwanie pomocy w kadej wanej sprawie.
Fot. PIXABAY

Obecnie w Powiatowym wane korzystaniem z systemu


Centrum Pomocy Rodzinie w telepomocy. Osoby chore, nie-
Wodzisawiu l. trwaj prace penosprawne czy starsze mo-
nad uruchomieniem tzw. te- g zosta zgoszone do projektu
lepomocy. System ten, ktry rwnie przez swoje rodziny. Z
sprawdzi si ju w wielu kra- systemu opieki na telefon po-
jach Europy Zachodniej, dziaa System telepomocy od lat funkcjonuje w wielu krajach trzebujcy skorzystaj najpraw-
w stosunkowo prosty sposb. Europy Zachodniej. Czy przyjmie si w Wodzisawiu? dopodobniej ju w marcu.
Osoba potrzebujca pomocy, Wicej informacji uzyska
za porednictwem telefonu ze jomego, aby ten pomg chore- W razie koniecznoci, dyspozy- mona telefonicznie (32 455 14
specjalnym przyciskiem, kon- mu w takich sprawach, jak np. tor bdzie rwnie wzywa do 30 wew. 31) lub w siedzibie cen-
taktuje si z dyspozytorem tele- dostanie si do lekarza, wyku- chorego suby ratunkowe. trum, przy ul. Waowej 30.
pomocy, ktry nastpnie wysya pienie potrzebnych lekw czy Ju w tej chwili trwa nabr
wolontariusza, ssiada czy zna- zaatwienie sprawy w urzdzie. osb, ktre byyby zaintereso- k
GazetaInformator.pl >>
rozrywka 7
8 lutego 2017, nr 3 (230)
Z regionu
KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Spektakl Cicha noc Teatru XYZ z Wiednia


Problematyka egzystencjalna, a przy tym dawka humoru, czyli zderzenie dwch wiatw pokoleniowych.

Publiczno zgromadzona w Domu Kultury Chemik z zacie- Reyserem przedstawienia jest Magdalena Marszakowska. Wystpili Halina Graser, Katarzyna Kuczer, Kamila
kawieniem ogldaa spektakl przygotowany przez aktorw Ploszajska, Wojciech Czarniak, Marcin Marszakowski,
z Wiednia. Jakub Piwowarczyk.

krystyna stanik poznali histori zupenie prze- zderzenia dwch wiatw po- miatane pod dywan... prawo by sob, za wszelk ce- da: Halina Graser, Katarzy-
citnej rodziny. Dorose dzie- koleniowych, wiata rodzicw Spektakl stawia przed wi- n walczy o siebie, czy spenia na Kuczer, Kamila Ploszajska,
Spektakl Cicha noc za- ci przyjedaj do rodzinnego i dzieci. Na wierzch zaczynaj dzem pytania. Czy mamy pra- marzenia innych i y pod ich Wojciech Czarniak, Marcin
prezentowali 4 lutego aktorzy miasta, aby wsplnie z owdo- wypeza wzajemne pretensje wo y tak jak chcemy, czy mo- dyktando? Marszakowski, Jakub Piwo-
Teatru XYX z Wiednia w Do- wia matk spdzi wita Bo- pielgnowane od lat oraz ta- e powinnimy y tak, aby Tekst i reyseria: Magda- warczyk.
mu Kultury Chemik. Widzowie ego Narodzenia. Dochodzi do jemnice rodzinne chtnie za- zadowoli innych? Czy mamy lena Marszakowska. Obsa-

RACIBRZ EDUKACJA

Odliczaj do matury
Tegoroczni maturzyci z II Liceum Oglnoksztaccego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu 4 lutego
bawili si na balu w Zakrzowie.
Fot. Andrzej Zieliski

na sal stwierdzia Boena. nie chcia jej pokaza garnitu-


Studniwka to bya do ru. Ale z kocowego efektu jest
dua i wana inwestycja dla zadowolona. Elena na maturze
Krzysztofa Koliskiego z 3A. zdawa bdzie polski, angielski
Bardzo dugo si do niej przy- i matematyk. W sumie jest
gotowywaem. Myl, e wygl- stres, ale na spokojnie, nie chc
dam teraz jak najlepiej mia sobie dzi psu zabawy mwi-
si maturzysta. Na bal przyszed a. Studiowa chciaaby psycho-
z Ew Kuczer, ktra bya pod logi bd pedagogik.
wraeniem organizacji. Na wy- Maturzyci tego wieczoru
gld partnera wpywu nie mia- nie zapomnieli rwnie o swo-
a. To jest taki indywiduali- ich nauczycielach. Jestecie
sta mwia Ewa. Krzysztof o tymi, ktrzy nas motywuj i za-
egzaminie dojrzaoci na razie chcaj do pracy. Suycie rad
nie myli. Poza tym, e wybra i wspieracie nas. Zdajemy sobie
przedmioty: matematyk, geo- spraw z faktu, e na co dzie
grafi i angielski. nie zawsze doceniamy Was jak
Od godziny 13 do imprezy na to zasugujecie, ale dzisiaj
Na sto dni przed matur uczniowie raciborskiego Mickiewicza niespecjalnie stresuj si egzaminem dojrzaoci. Ten wieczr chcieli przygotowywaa si Elena Zy- chcemy Wam powiedzie, e
przede wszystkim spdzi na dobrej zabawie. sko z 3P. Sama si malowaa, Wasza yczliwo i wiedza, kt-
sama ukadaa wosy. Wszyst- r nam przekazujecie bardzo
ko przygotowywaa na ostat- wiele dla nas znacz dziko-
ni chwil. Jak to ja skwi- wali. Zapominajc na chwil, o
towaa. Partnerowi, Arturowi zbliajcym si egzaminie doj-
Wydrze pozostawia dowol- rzaoci uczniowie raciborskie-
no w przygotowaniach. Nie go Mickiewicza bawili si do
wiedziaa nawet co zaoy, bo biaego rana.
R E K L A M A

Boena Kurzywilk z 3B na bal woya sukienk mamy. Na Ignacy Bajsarowicz wraz ze swoj partnerk Aleksandr
zdjciu z partnerem Szymonem Gbem. Hoszowsk poprowadzili poloneza w wykonaniu klas 3C i 3B.

mateusz herba na zakupach z dziewczyn. Do- si wylosuje. Jak wybior jaki nie bdzie miaa takiej samej, a
radza w kwestii sukienki oraz temat, na ktry nie bd wie- przy okazji wyszo taniej. Mu-
Ignacy Bajsarowicz z 3C biuterii. Na maturze zdawa dzia, co powiedzie, to bdzie siaam si tylko zaopatrzy w
wraz ze swoj partnerk Alek- bdzie matematyk, angielski i kiepsko podsumowa. buty i torebk opowiadaa.
sandr Hoszowsk poprowadzi- biologi. Do tematu podchodzi Boena Kurzywilk z 3B Na balu towarzyszy jej Szymon
li poloneza. Ignacy kroki wiczy spokojnie. Cho, gdy dyrektor przed lustrem na przygotowa- Gb. Matur zdawa bdzie z
przez tydzie. Do balu nie przy- Marek Ry wspomnia o tecie niach spdzia 2 godziny. Na biologii, chemii, matematyki i
gotowywa si szczeglnie. i nadchodzcych w yciu zmia- dzisiejszy wieczr zdecydowaa angielskiego. Na razie, ogl-
Miaem praktycznie wszystko, nach, poczu mae ukucie. Oba- si woy sukienk po mamie. nie nie ma stresu. Myl, e za-
tylko muszk musiaem kupi wia si ustnego egzaminu z jzy- Tak jest wyjtkowo. Wiedzia- czn si stresowa przed matu-
mwi. Wicej czasu spdzi ka polskiego. Nie wiadomo co am, e adna inna dziewczyna r, tak cakiem przed wejciem
8 Z regionu ogoszenia.GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE:
dodaj bezpatne ogoszenie w internecie
drobne: tekstowe 6 z w ramce 10 z na kolorowym tle 14 z ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

FINANSE ru imprezy i wymaga zamawiaj- studniwki. Jeszcze par wolnych tykw, najnowsze katalogi, prb- Mona j umieci np. na dachu
cego. Oferujemy wyroby z wasnej, terminw na 2017 rok. Tel. 692 ki kosmetykw! Chtnie zostan lub dowolnej konstrukcji nad zie-
domowej produkcji oparte na tra- 464 983. konsultantk AVON osb z K- mi. Efekt piorunujcy. Odbir ze
POYCZKI KRTKOTERMINOWE dycyjnych recepturach... wszela- dzierzyna-Kola, Krapkowic oraz wzgldu na gabaryt tylko osobisty.
Odstpi sal w restauracji Dwo-
32 348 61 68, 504 819 404 ki wybr tortw, ciast, ciasteczek, wszelkich okolic tych miejscowo- Cena 2999. Tel. 507 373 636.
rek w Komornie na 7 maja 2017
babeczek oraz palm owocowych. ci. Jeeli nie masz jeszcze swojej
r. Sala jest przygotowana tylko i
Porednik CDF S.C. rmy Matpol Finanse Sp. z o.o. Zaspakajamy podniebienia wy- konsultantki. Tel. 667 324 205.
szukanych klientw. Nasze wyro-
wycznie na jedn uroczysto PRACA
nie ma mowy o drugiej imprezie Naprawa samochodw osobowych DLA OPIEKUNEK
Jestem doradc klienta jednej z by ciesz si lekkoci i wieoci
OPEN FINANCE S.A. na tej wanie sali. Koszt to wyso- wszystkich marek , wymianana osb starszych
wiodcych rm na rynku. ktr ce- produktw. Nasz ofert dosto-
ko wpaconej zaliczki. Tel. 795 rozrzdu, naprawa ukadw zawie-
Konsolidacja kredytw chuje uczciwo oraz przejrzysto sowujemy do potrzeb i indywi-
543 167. sze, elektromechanika samocho-
w Niemczech
Prowizja od 0% zasad. Gotwka od 300 do 12000 dualnych upodoba Klienta. Do-
wozimy ciastka i torty na miejsce
dowa, naprawa sterownikw ABS, WYMAGANY
z, a dla rm od 300-15000z spa- Przygotuj posiki na rnorod-
Opata brokerska 0% diagnostyka komputerowa grupy JZYK
t mona wliczy w koszty. Odpo- imprezy. Tel. 503 816 715. ne imprezy: wesela, chrzciny, ko-
Kdzierzyn-Kole, ul. Marii wiem na wszelkie pytania. Uwaga munie, imprezy okolicznosciowe
vag audi volkswagen seat skoda KOMUNIKATYWNY
Skodowskiej-Curie 2. Jeli planujesz organizacj swo- oraz naprawa sterownikw pomp
Promocja! Poyczka do 4000 z bez
jej imprezy i zastanawiasz si nad
(urodziny, jubileusze, imieniny).
v30 vp44w silnikach opla 2.0dti
Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 669 564 718, 785 906 451 odsetek i prowizji na cay miesic! Produtky wlasne lub dostarczone Tel. 796 999 605
Tel. 666 068 329. opraw muzyczn to dobrze tra- 2.2dti psg16 1.7 isuzu, oraz ford
przez klienta. Obsuguj opolsz-
e/a. Zajmuj si prowadzeniem 2.0tddi. Zmiana oprogramowania
czyzn. Tel. 530 902 402.
MOTORYZACJA imprez okolicznociowych od pra- chip tuning. Tel. 514 655 163.
wie 7 lat i w tym czasie miaem Sprztanie mieszka, biur, do-
Szukasz nietuzinkowej reklamy
przyjemo gra na weselach, ko- mw. Oferuj pomoc w zakupach
dla komisu, warsztatu lub innej
mersach, pmetkach, studniw- osobom starszym, pomoc w wizy-
dziaalnoci zwizanej z motory-
kach, sylwestrach, urodzinach i tach u lekarza itd. Szybko, tanio i
zacj? To jest oferta dla Ciebie.
wielu innych. Posiadam dowiad- solidnie. Tel. 786 231 960.
Oferuj naturalnych rozmiarw,
czenie i zaplecze techniczne, dziki
Oferuj pomoc w tumaczeniu z oryginalnymi lampami grillem
ktrym Twoja impreza bdzie nie-
dokumentw, umw, stron inter- znaczkami i ca galanteri atra-
zapomniana. Tel. 725 156 747.
netowych itp. Specjalizuj si w p samochodu mini cooper S. Jest
Muzyka weselna, zabawy, festyny, tumaczeniach medycznych, tech- wykonana z tworzywa sztuczne-
bale sylwestrowe, karnawaowe, nicznych oraz prawie pracy. Zle- go- trwaa i lekka - okoo 120kg.
cenia przyjmuje droga mailow.

ZAMA
Proponuj korepetycje na kadym ODZIE ROBOCZA
poziomie, zapewniam materiay.
USUGI
PRACA Chtnie zbior 1,2,3 osoby na kon- REMONTOWO- ARTYKUY BHP, P.PO.,
w Czechach
szybkie terminy
wersacje lub korepetycje. Cena za -BUDOWLANE SPAWALNICZE, CHEMIA
UWAGA! lekcj u mnie w domu lub podja- GOSPODARCZA,WE.
Poszukujemy osoby chtnej do rozpoczcia pracy zapewniamy transport d pod adres (+ koszt dojazdu): 60 Zygmunt Banik
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
w salonie rowerowym w Kdzierzynie-Kolu, na stanowisku refundacja NFZ (2111 z) min 1 os./40 z, 60 min 2 os./50 z, kompleksowe
90 min 1 os./60z, 90 min 2 os./80 tel./fax 32 440 30 36
najwyszy standard zabiegu wykoczenia wntrz
SERWISANT SPRZEDAWCA z. Tel. 693 065 564. kom. 512 936 444
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, premie rzeczowe Tel. 602 150 886 Oferuj obsug w doborze kosme-
Tel. 694 403 205 www.deln-raciborz.pl
oraz finansowe, umow o prac (moliwo odbycia stau),
szkolenia z zakresu serwisu oraz sprzeday, podnoszenie
kwalifikacji pod okiem dowiadczonej kadry. Pracownia krawiecka PRANIE DYWANW,
oferuje profesjonalne kursy TAPICERKI MEBLOWEJ
Wymagania: znajomo podstaw serwisu rowerowego,
kroju i szycia, SAMOCHODOWEJ,
umiejtno obsugi klienta, znajomo obsugi systemw
na potrzeby wasne POLEROWANIE MA-
komputerowych, ch do podnoszenia kwalifikacji z zakre-
i z certykatem.
su sprzeday i serwisu, mile widziane prawo jazdy kat.B SZYNOWE, PASTOWA-
47-400 Racibrz NIE, CZYSZCZENIE
Prosz o wysyanie CV na adres e-mail: ul. Wojska Polskiego 11
freestylesport@tlen.pl CIAN I ELEWACJI
Tel. 728 96 95 98
Informacje pod numerem telefonu: Tel. 32 763 40 43
513 805 717 oraz 661 650 088 Kom. 504 412 875
NAPRAWA OBUWIA
47-400 Racibrz,
Usugi kaletnicze
RNE ul. Ogrodowa 46
i rymarskie
Sprzedam jamniki standard czy- Roman Palczewski www.green-clean.pl
stej krwi, gadki wos z ks. zdrowia.
Rodzice z ok PP na miejscu! Opava ZATRUDNIMY Malowanie tapicerki samochodo-
wej i meblowej, obuwia, torebek,
00420603176295. stanowisko: Serwisant Komis od A-Z
kurtek, naprawa obuwia ortope-
sprztu komputerowego (Kup, Sprzedaj)
Pracownia krawiecka. Szycie na dycznego.
wymiar odziey damskiej, mskiej Racibrz, ul. Londzina 51,
Dla Ciebie mie,
Wymagania:
i dziecicej, naprawa odziey oraz tel. 32 414 08 21; Dla Kogo Skarb
minimum rednie wykszta-
wszelkie przerbki, szycie pocie- cenie techniczne Masz zbdne rzeczy
DH Bolko, ul. Nowa 1,
li, obrusw, szycie zason i ran, rozeznannie w brany IT tel. 509 077 011 8;
Nie wyrzucaj, Przynie
szycie i renowacja tapicerki samo- dowiadczenie w diagno- sprawisz Komu rado.
chodowej. Racibrz, ul. Brzeska 4. Kunia Raciborska, ul. Kociel-
zowaniu i naprawie sprztu Zapraszamy
Tel. 665 989 571. na 5, tel. 324191153, 502468049;
komputerowego pn.-pt. 10:00-16:30
Rybnik, ul. Powstacw lskich
wiadczymy usugi w zakresie prawo jazdy kat. B 47-400 Racibrz
17, tel. 663 466 661.
naprawy urzdze gospodarstwa ul. Ogrodowa 10
Rekrutacja: Punkt Ekspresowa Naprawa (naprzeciw
domowego takich jak: urzdzenia
AGD. Naprawiamy midzy inny-
CV naley wysa na adres Obuwia obok E.Leclerc nie nale- byego Jaworu)
biuro@softib.pl (warunek nie- y do rmy Palczewski.
mi pralki, kuchenki zmywarki, lo- Tel. 660 287 150
dwki oraz piekarniki. Firm takich zbdny w procesie rekrutacji) naprawa-obuwia-raciborz.pl 797 638 860
jak: Bosch, Siemens, Elektrolux, Firma SOFT-IB zastrzega sobie
Whirlpool, Amica, Beko, Ariston. prawo do nie odpwiadania na
Naprawy powyszego sprztu wszystkie aplikacje. Firma STACH-DREW
AGD wykonywane s w domu u oferuje drewno kominkowe,
klienta, aby skrci czas oczekiwa- drewno opaowe
nia. Obszar dziaania: Kdzierzyn- 95 98. w dobrej cenie.
-Kole, Prudnik oraz Nysa. Tel.
695 585 192.
Na wesela, imprezy okolicznocio- Rzuchw, ul. Rybnicka 61
we oraz spotkania biznesowe po- Tel. 512 271 815
Pracownia krawiecka poleca usu- lecamy Pastwu usugi caterin- 32 430 10 45.
gi krawieckie, przerbki oraz szy- gu cukierniczego. Gwarantujemy
Skad znajduje si
cie dla rm. 47-400 Racibrz, ul. niepowtarzalne sodkie menu, in-
z tyu budynku.
Wojska Polskiego 11, Tel. 728 96 dywidualnie dobrane do charakte-
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) Sport 5
RACIBRZ WYDARZENIE SPORTOWE

Unia Racibrz zremisowaa z AZS AWF Warszawa


Po czterech walkach akademicy prowadzili ju 4:0, w kadej walce wygrywajc przed czasem.
Od pitej walki Unia Racibrz zacza odrabia straty.

Fot. Andrzej Zieliski


Druyna Ryszarda Wolnego bya faworytem, jednak zesp Na macie pojawia si legenda raciborskich zapasw Sylwia Nastpny mecz Unii zaplanowano na 8 lutego. W Biao-
ze stolicy poradzi sobie tym razem znakomicie. Bileska medalistka mistrzostw Europy i wielokrotna gardzie zmierzy si z tamtejszym AKS-em.
mistrzyni Polski.

katarzyna przypado sem. Pniej Unia rozpocza Po raz pierwszy od piciu sander Kroczak z Unii, wi- gardzie zmierzy si z tamtej- 1. AKS Wrestling Team
odrabia straty. Sebastian Je- lat na macie pojawia si le- cemistrz Polski, wygra si z szym AKS-em. Mecz od godz. Piotrkw Trybunalski 177-
W ramach 7. kolejki roz- zierzaski wygra z Michaem genda raciborskich zapasw modym Patrykiem Kami- 18:00 bdzie mona oglda 70 21 pkt.
grywek Krajowej Ligi Zapani- Szymaskim, a Tsimur Berdy- Sylwia Bileska. Medalistka skim, brzowym medalist na Sport Zona i KLZ TV. 2. Unia Racibrz 144-94 16
czej Unia Racibrz przy niemal ieu, wojskowy mistrz wiata, mistrzostw Europy i wielo- mistrzostw wiata kadetw, Wyniki pozostaych me- pkt.
penej widowni podejmowaa pokona przed czasem Maksy- krotna mistrzyni Polski po- ktry zosta wyznaczony ja- czw: 3. WZS WKS Grunwald Po-
AZS AWF Warszawa. Zdecydo- ma Zakharchuka. Pojedynek konaa Patrycj Howis. Rw- ko joker (zawodnik, ktrego WZS WKS Grunwald AZ zna 114-134 12 pkt.
wanym faworytem bya druy- nie zosta jednak zaliczony do nie w kolejnym pojedynku zwycistwo liczy si za dwa Supra Brokers Wrocaw 5:4 4. AKS Biaogard 122-135 9
na prowadzona przez Ryszar- wyniku meczu, poniewa obaj lepszy okaza si Unita Ka- punkty), dziki czemu cae AKS Wrestling Team Piotr- pkt.
da Wolnego, jednak zesp ze zapanicy przekroczyli dopusz- mil Wojciechowski poko- spotkanie zakoczyo si re- kw Trybunalski AKS 5. AZS AWF Warszawa 99-
stolicy okaza si lepszy w czte- czalny limit wagowy sdzio- na mistrza Ukrainy Mikol misem. Biaogard 7:2. 147 4 pkt.
rech pierwszych walkach, w wie dopucili ich do walki dla Kuchmi. Kolejny mecz Unii odb- Tabela po siedmiu kolej- 6. AZ Supra Brokers Wro-
kadej wygrywajc przed cza- dobra widowiska. W ostatniej walce Alek- dzie si ju 8 lutego. W Biao- kach: caw 80-156 0 pkt.

RACIBRZ SYLWETKI

Raciborskie Championy: Monika Brzostek i Kinga Koosiska


Tytu Raciborskiego Championa w kategorii Mistrzowie Polski Seniorw i Olimpijczycy trafi m.in. w rce reprezentantek
Polski w siatkwce plaowej.
Fot. Katarzyna Przypado

cje na boisku, jak i poza nim, ale reszta to jest siatkwka tego) lecimy na pierwszy obz
olimpijki nazywaj icie ro- kontynuuje Kinga. Czas na zagraniczny zdradza plany
dzinnymi. Mamy now pa- odpoczynek mistrzynie maj Kinga. Dziewczyny za sob
ni psycholog pani Ad. po sezonie. W tym roku by- maj dwa miesice spotka w
Pani Ada powiedziaa, e ten o bardzo intensywnie przez szkoach i treningw w War-
nasz ukad w sumie nie r- igrzyska, wic miaymy duo szawie. Na Teneryfie zostan
ni si niczym od maestwa. zaprosze do szk, z ktrych do koca lutego. Nastpnie
Kada z nas musi tolerowa korzystaymy. Oglnie, ka- wrc do kraju na kilka dni,
wady drugiej. Oczywicie da z nas wybraa si na jakie by znw polecie trenowa za
mam nadziej, e zalety rw- krtkie wakacje, wic ten czas granic. Nie mamy jeszcze
nie (miech). I jako tak ju wykorzystaymy na regenera- do koca wybranych miejsc,
chyba nauczyymy si y w cj si. Myl, e chyba tak jak poniewa czekamy na odzew
symbiozie, e jedna drugiej kady, lubimy posiedzie so- teamw z zagranicy. Dopiero
nie przeszkadza i dobrze si bie troszeczk w samotnoci i okae si, kto ma czas, by z na-
czujemy si w swoim towarzy- poczyta jak ksik czy ga- mi potrenowa podsumowa-
stwie mwi Monika. zet przy kawie bd herbacie a Monika.
W bysku kamer zdobywa- po prostu si zrelaksowa,
j tytuy. Poza nimi intensyw- kiedy nikt od nas niczego nie
nie trenuj. Nasz dzie tak chce i niczego nie wymaga
naprawd krci si wok siat- dodaa Monika.
Siatkarski team tworz od 2010 roku. Na boisku i poza nim s jak maestwo. Jedna musi kwki. Praktycznie nie mamy Olimpijki yj w pdzie.
akceptowa wady drugiej. Na zdjciu (od lewej) Monika Brzostek oraz Kinga Koosiska czasu wolnego wyjania Kin- Pitek, 3 lutego, zawodniczki
podczas spotkania z uczniami Gimnazjum nr 3 w Raciborzu. ga. Siatkarki w cigu dnia ma- spdziy na Gali Sportu w Ra-
j dwa treningi, po okoo 2,5-3 ciborzu, a za moment polec
mateusz herba ny medal Pucharu wiata w strzostwa Sportowego. Z tej godzinny dziennie. Pomidzy na zgrupowanie na Teneryfie
Brazylii. Sukces zapewni im okazji skorzystaymy i chyba jedz posiki, spotykaj si z przed nowym sezonem. Ak-
Monika Brzostek, rybni- miejsce na igrzyskach w Rio. nie aujemy mieje si Mo- fizjoterapeutk i trenerem. tualnie jeszcze przez kilka dni PRZEWZ OSB
czanka, kilka lat temu sw Na olimpiadzie uplasoway si nika wsplnie z King. Gra na Myl, e okoo 2 godziny w jestemy w Polsce, bo ju w POLSKA-NIEMCY-POLSKA
przyszo zwizaa z Raci- na 9. pozycji. piasku pociga dziewczyny, cigu doby mamy luniejsze, poniedziaek (przyp. red. 6 lu-
borzem. Na decyzj wpyn- Przygod z siatkwk roz- bo maj wiksz moliwo Polska-Niemcy
R E K L A M A
y rwnie wzgldy prywatne. poczynay od halwki. Dziew- podejmowania decyzji. Nie WYJAZDY Z POLSKI
Kinga Koosiska, jej spor- czyny miay po 12-13 lat. ma tak czsto rotacji na play w niedziel, wtorki i pitki.
towa partnerka, pochodzi z Zaczymy od halwki, bo jak na hali. Odpowiedzialno
Lublina, a mieszka w odzi wikszo siatkarzy plaowych spoczywa na barkach dwch POWROTY Z NIEMIEC
obie panie studioway w tak zaczynao. Staraymy si osb. Ponadto Kinga jest cie- w poniedziaki, rody i soboty.
tym miecie. Monika stosun- na pocztku czy oba spor- polubna. No ja oglnie lu-
ki midzynarodowe, a Kinga ty. W wakacje graymy tylko bi ciepo, w zwizku z tym, e
Obsugujemy woj. lskie,
wychowanie fizyczne. Sporto- i wycznie w plawk, ale po gram w plawk, to dla mnie opolskie i dolnolskie
wy duet tworz nieprzerwanie jakich pierwszych sukcesach zima mogaby nie istnie MIRA Przewz osb
od 2010 roku. Na swoim kon- trenerzy kadry zaproponowa- artowaa zawodniczka. Tel. 669 185 529
cie maj m.in. piciokrotne li nam, ebymy si przenio- Panie wikszo czasu sp-
mistrzostwo Polski czy srebr- sy do odzi, do Szkoy Mi- dzaj wsplnie. Swoje rela- www.przewozyosobpolska.pl
6 Wspieramy Dobre Tematy 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl
KDZIERZYN-KOLE SYLWETKI

Stanisaw Kawala o byciu malarzem


Przygod z malarstwem rozpocz dwa lata temu, a na swoim koncie ma ju trzy wystawy.
10 lutego otwarcie kolejnej.

Fot. Facebook Stanisaw Kawala


Stanisaw Kawala jest mieszkacem Kdzierzyna-Kola. Ju w okresie szkolnym interesowa si rysunkiem i malarstwem. Nawet myla o studiach artystycznych. Jednak miny lata zanim
malarstwo stao si jego form wyraania siebie. Maluje gwnie farbami akrylowymi (Stanisaw Kawala na zdj. trzecim z lewej strony).

krystyna stanik Jak kade przedsiwzicie Cykl kobiety to pierwsza Inspiracja ta przychodzi sa- Maluj na og tylko dla czym Pan nie przepada?
organizacyjne wymaga energii, taka prezentacja. Tematyka mo- ma. Patrzc na co, suchajc, za- siebie, okazjonalnie na zlece- Co daje malowanie. Re-
10 lutego w Galerii Sztuk czasu i zaangaowania. Jeeli ich obrazw to zdecydowanie stanawiajc si nad czym, widz nie. alizacja siebie, ten szczeglny
Wszelakich (Dom Kultury Che- chodzi o sprawy poza malarskie motywy inspirowane przyrod, obrazy. Staram si wwczas na- rodzaj radoci, przygody inte-
mik) odbdzie si wernisa wy- staram si dziaa pragmatycz- ktr interpretuj w swj spo- rysowa szkic koncepcyjny, aby Zwykle jak dugo Pan pra- lektualnej, satysfakcji. Chwila
stawy malarstwa Stanisawa Ka- nie. Nie zastanawiam si nad sb. Jest cz obrazw, ktre zachowa ulotn chwil. cuje nad obrazem? Od po- kiedy kad ostatnie pocigni-
wali. Rozpoczcie zaplanowano oczekiwaniami innych. Maluj powstay jako pochodna moich mysu do realizacji cia to rado, rado. A kiedy
na godz. 18:00. Wystawa bdzie obrazy, ktre s czci mojej zainteresowa wiatem niema- Co Pana zdaniem wyr- Realizacja obrazu zajmuje patrz na twarze ogldajcych
czynna do 5 marca. osobowoci, umiejtnoci i ja- terialnym. Widzc je w umyle, nia Pana na tle innych ma- mi okoo od 5-7 dni do miesi- podczas wernisau, widz ca
ko takie pokazuj mnie samego. mam impuls do malowania. larzy? Podobno nie uywa ca. Czasami maluj kilka obra- gam emocji.
Wystawa, ktr bdzie Pan koloru czarnego? To zw rwnoczenie.
mona zobaczy w Domu Czy zdanie innych jest dla Jak zacza si Pana przygo- prawda? Czy to znaczy, e Dzikuj za rozmow.
Kultury Chemik, jest to ju Pana wane? Jakie zwykle da z malarstwem? Podobno Pana sztuka jest radosna, a Malowanie daje Panu ra- Rwnie dzikuj. Pozdra-
kolejna wystawa Pana prac pojawiaj si komentarze? maluje Pan od niedawna. nie przygnbiajca? do? Co najbardziej Pan wiam czytelnikw. yjmy pasj
w Kdzierzynie-Kolu. Ile Opinie, zdanie odbiorcw Moja przygoda z malowa- Staram si, aby obrazy za- lubi, a moe jest co za z pasj.
wystaw ma Pan ju za so- jest o tyle wane, e pozwala mi niem trwa obecnie okoo 2 lat. wieray w sobie waciw form
b? Czy ktra bya dla Pa- na porwnanie, czy obraz prze- W 2015 roku Katarzyna Nossek- zwizan z tematem tj. linear-
na szczeglna, moe pierw- kazuje tre oraz nastrj z mo- -Daluk -artysta malarz z Kdzie- no, geometri, kolory, rytm,
sza, jak j Pan wspomina? imi odczuciami. Komentarze rzyna-Kola wyrazia pozytywn zestawienia kontrastw. Uni-
Bdzie to moja czwarta in- na og s pozytywne, poniewa opini, widzc jeden z moich sta- kanie koloru czarnego wynika
dywidualna wystawa. Wszyst- kolory i czytelno tematu s rych obrazw. Potrzebowaem prawdopodobnie z mojego wro-
kie wczeniejsze niosy ze sob dosy jednoznaczne. troch czasu, zanim uwierzyem dzonego optymizmu. Poszuku-
rnorakie emocje i oczekiwa- w swoje umiejtnoci. jc radoci ycia i chcc j dawa
nia. Najwaniejsza jest zawsze Idc na wystaw Paskich w swoich pracach, kolor czar-
ta pierwsza. W krgu moich prac do Domu Kultury Czym dla Pana jest dzisiaj ny pozostawiam innym na inne
najbliszych znajomych nikt Chemik), czego moemy malarstwo? Form rozryw- okazje.
nie wiedzia, e maluj. Ilo si spodziewa? ki, chwil wytchnienia czy
prac pozwolia na organizacj w Czego mona oczekiwa prac? A moe form wyra- Ile obrazw ma Pan na swo-
2015 roku pierwszej indywidu- obecnie. Sdz, e jak zawsze enia siebie? Dla kogo Pan im koncie? Czy wikszo
alnej wystawy. Emocje ogrom- duo koloru, nowych tematw maluje? Pan nadal ma, czy moe zo-
ne, odbir bardzo, bardzo pozy- oraz nowego cyklu powicone- Czym jest dla mnie malar- stay sprzedane?
tywny. go kobietom. stwo. Pasj, czci mojego y- Namalowaem w cigu
cia, spenieniem, dawaniem sie- ostatnich 2 lat okoo 50 obra-
Kada wystawa to ogrom- Czy zawsze kobieta do- bie innym. zw. Wikszo posiadam nadal,
ny wysiek organizacyjny. minuje w Paskim ma- cz sprzedaem.
Czy przy tym caym zamie- larstwie? Co Pan lubi ma- Skd Pan czerpie inspira-
szaniu pojawia si u Pa- lowa? Jaka tematyka cje? Czy nieustannie Pan Czy maluje Pan take ob-
na stres, jak odwiedzajcy dominuje w Paskich ob- myli, co mona by nama- razy na prob czy zlece-
oceni prace? razach i dlaczego? lowa? nie?
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) Zapowiedzi 7
KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 14 LUTEGO
Repertuar imprez
JOHN PORTER KULTURA ROZRYWKA

SOLO NA WALENTYNKI 1-15 LUTEGO udomowiony. W ostatnim dni odbdzie si nisa i spotkanie
HALA RDMIECIE KDZIERZYN-KOLE z autork. Pocztek o godzinie 17:00, wstp wolny.
Jon Porter powraca z so- Akcja pt. Wymiana Ciepa trwa. Przynie okrycie wierzch-
nie, ktrego ju nie potrzebujesz, tak aby kto komu brakuje 18 LUTEGO KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
lowym projektem. Najnowsze
ciepej odziey mg z niej skorzysta. Hala rdmiecie bdzie Kameleon Jazz Klub zaprasza na koncert zespou Cortege.
dzieo artysty nosi tytu Honey
Trap i jest kontynuacj wyso- otwarta w godzinach 10:00-18:00. Artur Ambroy gitara, ukasz Schubert gitara, Kamil Szusz-
ko ocenianego przez krytykw kiewicz perkusja, Sebastian Bartek wokal/bas zapraszaj do
poprzedniego albumu Back In biste dowiadczenie tym ra- 10 LUTEGO KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE wysuchania koncertu. Gwarantuj nowoci oraz stare numery
Town, jednoczenie drugim z zem jednak w zdecydowanie Kameleon Jazz Klub zaprasza na koncert Punk Rock, na z wczesnego okresu dziaalnoci grupy. Pocztek o godz. 20:00,
planowanej trylogii spod znaku dynamiczniejszej, klasycznie ktrym zagra grupa Deklaracja z Bytomia kultywujca tradycje bilety w cenie 10 z.
mrocznego rocka. Po raz kolej- rockowej formie. Walentyn- polskiej sceny niezalenej lat 80 i 90 oraz Kontrkultura grajca
ny artysta eksploruje skompli- kowy koncert rozpocznie si o punk rock/metal z psychodelicznym zaciciem. Pocztek o godz. 19 LUTEGO DK KOLE KDZIERZYN-KOLE
kowane relacje midzyludzkie godz. 18:30. Bilety do nabycia 19:00. Wstp 8 z. Miejski Orodek Kultury zaprasza na Muzyczny Seans Fil-
przeltrowane przez jego oso- w kasach kin w cenie 30 z. mowy w wykonaniu muzykw zespou Anna Ozner wokal;
11 LUTEGO KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE Piotr Kopietz bandoneon, akordeon; Gabriela Machowska-Ko-
KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 31 MARCA Kameleon Jazz Klub zaprasza na wystaw oraz koncerty: pietz fortepian. Pocztek o godzinie 17:00, bilety w cenie 20 z
The Jajnikiss, Szumy i Trzaski oraz Pawa Maki. Impreza ma do kupienia on-line.
CZESAW PIEWA & ARTE charakter benetowy, dochd zostanie przeznaczony na festiwal
Krgi Kobiet. Pocztek o godz. 19:00, wstp 10 z. 25 LUTEGO DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE

DEI SUONATORI 8-14 LUTEGO MBP RYNEK KOLE


Miejski Orodek Kultury zaprasza na spotkanie z podrni-
kiem. Patryk Szymaski opowie o swojej podry do Czarno-
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do Galerii z ksik w byla 30 lat po katastroe. Pocztek o godzinie 16:00 w Galerii
Trasa koncertowa polsko- tle na wystaw grak autorstwa Orneli Krl pt. Plakat Sztuk Wszelakich, wstp wolny.
-duskiego zespou Czesaw
piewa bdzie przebiegaa rw- RACIBRZ ROZRYWKA
nie przez Kdzierzyn-Kole.
Tym razem barwny ensemble
multinstrumentalistw Cze-
MALUCHY W KRAINIE
sawa Mozila zagra z polsk
orkiestr barkow o midzy-
DWIKU BAL NAD
narodowej renomie. Arte dei
Suonatori, prawdziwi mistrzo-
BALE
wie muzyki dawnej, maj na
swoim koncie kilkanacie pyt i
kilka prestiowych nagrd mu-
zycznych.
Koncert Czesaw piewa-
&Arte dei Suonatori to orkie-
strowy rozmach poczony z
awangardow fantazj na te- dziwych melomanw. Nie za-
mat wspczesnej muzyki po- braknie rwnie znanych prze- Ireneusz Krosny trud- chu i radoci. Wynika to z ta-
pularnej. Obowizkowa pozy- bojw zespou Czesaw piewa, no jest przyzna czowieko- ca, muzyki i ruchu. Kady wy-
cja nie tylko dla mionikw jak i utworw z muzyki klasycz- wi, ktry cae swe artystyczne mieniony podmiot artystyczny
scenicznego luzu w wydaniu nej. Bilety w cenie: 70 z par- ycie powici teatrowi so- przenika na scenie, czc si
niepokornych Duczykw, ale ter, 60 z balkon, ju w sprze- wa, e bywa fenomen teatru, ze sob, dajc tym samym
take nie lada gratka dla praw- day. ktry to sowo pomija. To, co wielk dawk miechu. Inn
robi Ireneusz Krosny, to jest czc nici tych artystw jest
R E K L A M A wanie teatr, gdzie obserwuje to, e mog z atwoci wyst-
czowieka z jego miesznoci, powa przed publicznoci na
chaplinowsk naiwnoci, ab- caym wiecie i tak te si dzie-
12 lutego godz. 15:30, RCK walca, cha-chy i rocknrolla. surdem. Zdarzenia kreowane je. Przecie wszyscy lubimy si
RDK (ul. Chopina 21). Bdziemy zachca i pobudza przez aktora urastaj do meta- umiecha i by radosnym.
mae ciaka do ruchu, klaska- fory wiata. Bilety w cenie 40 i 30 z do na-
Zapraszamy na kolejny kon- nia, tupania, piewu i taca z Co czy Carrantuohill- bycia w kasach RCK oraz na
cert z cyklu Maluchy w kra- kolorowymi balonami. Zach- -Salake-Krosny? Jest to stronach www.rck.com.pl, dla
inie dwiku zatytuowany camy do przybycia w karna- wydarzenie, gdzie nie pada za uczniw i studentw bilety w
Bal nad bale w Raciborskim waowych przebraniach. Bilety duo sw a jest duo mie- cenie 15 z ( balkony boczne).
Centrum Kultury. Bdzie kar- w cenie 25 z doroli, 15 z
nawaowo, tanecznie i przebo- dzieci do nabycia kasach RCK
jowo: od Straussa, Czajkow-
skiego do gorcej Lambady.
oraz na stronie www.rck.com.
pl. Honorowane karty ,,Senior
NAJNOWSZY SPEKTAKL
Maluchy zawiruj w rytmie 60+ i ,,Rodzina+.
KABARETU MODYCH
PANW BOGOWIE
DANCE AWAY SALKEE,
IRENEUSZ KROSNY, 22 lutego godz. 17:30 oraz
godz. 20:30, RCK RDK (ul.
CARRANTUOHIL Chopina 21), 23 lutego godz.
17:30 oraz godz. 20:30,
RCK RDK (ul. Chopina 21).
18 lutego godz. 18:00, sala instrumenty perkusyjne, kla-
widowiskowa RCK RDK wiszowe oraz gitar basow. Ten program pomoe rozwi-
(ul. Chopina 21). SALAKE widowisko ma za Twoje problemy spra-
na celu zaprezentowanie tra- wi, e zapomnisz o nich nie
Grupa CARRANTUOHILL dycyjnego taca i stepu ir- tylko na dwie godziny. Jak za
wykonuje zarwno tradycyj- landzkiego oraz taca no- dotkniciem czarodziejskiej
n muzyk celtyck rodem woczesnego, taczonego do rdki znikn wszystkie Two-
z Irlandii i Szkocji, jak i wa- ywej muzyki granej przez ze- je troski. Kiedy minie ten czas, da Ci wiar, da Ci si. Chcesz
sne opracowania aranacyjne sp Carrantuohill. Lekko i wszystko bdzie zalee ju by jak Mody BG? Przesta
oparte na celtyckich korze- zwinno dziewczt podczas tylko od Ciebie. Musisz sta chcie! Bd! Pamitaj, Twoje
niach. Wykorzystuje przy tym nastrojowej agodnej muzyki si nie tyle kowalem wasne- szczcie jest w Twoich rkach.
bardzo stylowe instrumenta- oraz niesamowity tupot stp go losu, ile BOGIEM wasne- Bilety w cenie 60 i 50 z do
rium (skrzypce, uilleann pi- podczas dynamicznych utwo- go ycia. Nie pytaj, co Modzi nabycia w kasie RCK przy ul.
pes, bouzuki, cittern, bodhran, rw muzycznych sprawiaj, e mog zrobi dla Ciebie, ale co Chopina 21 oraz na stronie
ety, tin whistles, akordeon, widzowie s zachwyceni umie- sam moesz zrobi dla siebie. www.rck.com.pl.
mandolina, gitara akustycz- jtnociami tancerzy i muzy- Ten spektakl nie zaatwi Two-
na), poszerzajc brzmienie o kw. ich spraw, ale da Ci wskazwki, Artyku sponsorowany

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury
8 Reklama 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl

wizytwki, ulotki >>> 32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:
Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie

Daj sobie szans Pakiet socjalny


Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce
na lepsz prac!
Dzia rekrutacji
Nie tra czasu!
tel. (32) 459 15 64, 786 864 292
Ju dzisiaj wylij CV! e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

You might also like