You are on page 1of 16

CZYTAJ OBOWIZKOWO

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA od 2006 r.


Biece
i archiwalne
Kdzierzyn-Kole numery

Racibrz

Wodzisaw lski
Pene wydanie na: GazetaInformator.pl
DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XII | 8 lutego 2017 | Nr 3(230) GazetaInformator.pl

POWIAT WODZISAWSKI ZDROWIE Wycinka drzew bez zezwolenia? Od


stycznia to moliwe, ale... czy na pewno
Grypa w powiecie. Czy to ju epidemia? korzystne? Czytaj wicej str. 5

WODZISAW LSKI EDUKACJA


W powiecie wodzisawskim na gryp choruje trzy razy wicej osb ni w ubiegym
roku. Czy sami jestemy temu winni? KOMISJA EDUKACJI
NARODOWEJ WZOREM
DLA MODZIEY
Fot. PIXABAY
KATARZYNA CZY wrcimy do znakomitej formy.
Czasem trzeba da sobie jeszcze
Wysoka gorczka, silne b- tydzie lub nawet 10 dni na re-
le gowy i mini, dreszcze... A konwalescencj. Z wyborem nowego patro- Wraz z wyborem nowego
przecie jeszcze wczoraj czue na szkoy autorytetu dla patrona Komisji Edukacji
si tak dobrze! Wic starasz si Prolaktyka modych ludzi - zmierzono Narodowej w szkole ruszy
zwlec z ka i jedziesz do pra- Wirus grypy przenosi si si w Zespole Szk Ekono- akcja promujca jego doro-
cy, bo to moe przecie zwyke drog kropelkow, wylga si micznych. bek. Uczniowie bd mieli
przezibienie. Niestety Two- ok. 2 dni, ale najwiksza zaka- Zesp Szk Ekonomicz- okazje zapozna si z dziaal-
je objawy do jednoznacznie no wystpuje ju przed poja- nych w Wodzisawiu l. bdzie noci KEN oraz jej wkadem
wskazuj na gryp i w najbli- wieniem si objaww, a take mia nowego patrona, ktrego w reformowanie i ksztato-
szych dniach nie powiniene przez kilka dni po ich ustpie- wybrano spord trzech kan- wanie nowoczesnego szkol-
wychodzi z domu! niu. dydatw, a byli nimi Stanisaw nictwa w Polsce koca XVIII
Niestety takie mamy cza- lski Pastwowy Woje- Konarski, Komisja Edukacji wieku. Cz z tych wartoci
sy, e nawet jeli ludzie zauwa- wdzki Inspektor Sanitarny Narodowej oraz Leonid Teliga. jest aktualna do dzi. Plano-
aj u siebie pierwsze objawy wskazuje, e najskuteczniej- Najwicej gosw zdobya Ko- wane jest rwnie wykonanie
grypy, to zamiast pj do le- szym sposobem uniknicia misja Edukacji Narodowej. W nowego sztandaru i tablicy
karza czsto prbuj normal- grypy jest coroczne szczepienie gosowaniu brali udzia ucznio- pamitkowej.
nie pracowa. Dopiero kiedy si przeciw tej chorobie. Sko- wie, nauczyciele, rodzice, pra-
ju naprawd nie mog, bo do- Wedug ekspertw do najlepszych metod uniknicia grypy rzystanie z tej moliwoci zale- cownicy administracji i obsu-
sownie zwalaj si z ng, decy- nale szczepienia prolaktyczne. Ludzie nie s chyba ca si szczeglnie osobom cier- gi. Zgodnie z obowizujcymi Patrona wybra-
duj si skorzysta ze zwolnie- jeszcze przekonani co do skutecznoci szczepie mwi picym na przewleke choroby przepisami, szkoy wchodzce no spord trzech
nia lekarskiego. W ten sposb Barbara Michalak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide- ukadu krenia i oddechowe- w skad Zespou Szk Ekono-
miologicznej w Wodzisawiu l. W 2016 r. przeciw grypie kandydatw:
szkodz zarwno sobie, jak i go, seniorom, kobietom w ciy micznych bd nosi imi Ko-
zaraaj innych mwi Barba- zaszczepio si 3526 mieszkacw naszego powiatu tylko i dzieciom, ktre ukoczyy 6 misji Edukacji Narodowej od Stanisaw Konar-
o 288 osb wicej ni w poprzednim roku.
ra Michalak z Powiatowej Stacji miesicy, a take pracownikom nowego roku szkolnego, czyli ski, Leonid Teliga
Sanitarno-Epidemiologicznej suby zdrowia i tym, ktrzy na od 1 wrzenia 2017, jest to jed-
w Wodzisawiu l. ubiegego roku. Rwnie infor- zgod ordynatora, lekarza kie- co dzie maj kontakt z du nak decyzja organu prowadz-
i Komisja Edukacji
Jak odrni gryp od prze- macje z Wojewdzkiej Stacji rujcego oddziaem lub lekarza liczb ludzi. W naszym powie- cego szko, ktr po akceptacji Narodowej
zibienia? Oprcz wskazanych Sanitarno-Epidemiologicznej penicego dyur medyczny. cie szczepienia nie s jeszcze placwka otrzymuje w formie
wyej objaww, grypie cz- w Katowicach nie s optymi- zbyt popularne. W 2015 r. za- Uchway Zarzdu Powiatu Wo- Wybr Komisji Edukacji
sto towarzyszy wiatowstrt, styczne. W pierwszych trzech Leczenie szczepio si 3244 mieszka- dzisawskiego. Narodowej cieszy Rad Pe-
zapalenie spojwek, krwoto- tygodniach stycznia 2016 r. za- Co robi kiedy czujemy, cw, a w 2016 r. 3526. Decyzj o zmianie dotych- dagogiczn szkoy. Zalea-
ki z nosa, uporczywy kaszel. notowano ponad 17,5 tysica e dopada nas grypa? Przede A co jeli nie szczepionka? czasowego patrona Oskara o nam, ze wzgldu na rno-
Natomiast cech charaktery- zachorowa, a w tym roku (w wszystkim powinnimy jak Zasady s proste, cho wiele Langego wymusia ustawa de- rodno kierunkw, w ktrych
styczn dla przezibienia jest analogicznym okresie) w ca- najszybciej pj do lekarza i osb o nich zapomina. Przede komunizacyjna. Jednak jak ksztacimy w naszej szkole,
silny katar, utrzymujcy si ym wojewdztwie odnotowa- nastawi si na spdzenie kilku wszystkim naley pamita o przyznaje Maria Lach dy- na uniwersalnoci idei, go-
stan podgorczkowy i poczu- no 42 840 przypadkw grypy. dni w ku. Zmuszanie si do czstym i starannym myciu rektor Zespou Szk Ekono- szonych przez wybranego pa-
cie drapania w gardle. Kolejna Barbara Michalak z PSSE w pracy lub innej aktywnoci nie rk, ktre jest najlepsz meto- micznych jest to tylko jeden trona. Chcielimy, aby nowo
rnic jest te pocztek i prze- Wodzisawiu l. przypomina tylko nie ma sensu, ale moe d zapobiegania rozprzestrze- aspekt. Drugi, to budowa wybrany patron nis z sob
bieg choroby grypa zazwyczaj jednak, e tak znaczny wzrost przyczyni si do pogorszenia niania si chorb zakanych. programu wychowawczego w ponadczasowe przesanie, a
rozpoczyna si gwatownie, a zachorowa wynika ze specy- naszego stanu. Warto pami- Oprcz tego unikajmy duych szkole opartego na wzorcach takimi zapewne s rozwj i
jej postp jest bardzo szybki, ki tej choroby. Jednak wyrany ta, e nieleczona grypa moe skupisk ludzi, dotykania oczu, godnych naladowania. Wok nowoczesno myli wpisane
przezibienie z kolei rozwija wzrost zachorowa na infekcje prowadzi do zapalenia puc, nosa i ust (w ten sposb prze- osoby Oskara Langego w ostat- w powsta w 1773 roku Ko-
si wolniej i czsto ju kilka dni wirusowe jest uwzgldniany oskrzeli, zatok czy zapalenia nosimy wirus zarwno z po- nim czasie pojawio si wiele misj Edukacji Narodowej.
przed pojawieniem si ucili- przez dyrekcje wielu szpitali i minia sercowego. Wanie wierzchni uytkowych kla- kontrowersyjnych informacji. Myl, e ambitno i mia-
wych objaww czujemy, e co wpywa na decyzje o ogranicze- powikania s znaczniej bar- mek, porczy, uchwytw do W roku 1980, kiedy nadawa- o de instytucji, ktra
nas bierze. niu odwiedzin pacjentw tych dziej niebezpiecznie dla zdro- naszego organizmu, jak i w no ZSE imi Oskara Langego, zostaa wskazana na patrona
placwek. Na taki krok zdecy- wia ni sama grypa. Ich skutki drug stron) oraz zasaniaj- podkrelano zasugi w dziedzi- szk wchodzcych w skad
Diagnoza doway si rwnie wadze szpi- s szczeglnie grone dla osb my si chusteczk podczas ki- nie ekonomii, jednak obecnie Zespou Szk Ekonomicz-
Wodzisawski sanepid ze- tala w Rydutowach oraz Wo- starszych. chania lub kaszlu. Naley te biorc pod uwag rol, jak wi- nych bdzie dla kolejnych
bra ju dane za pierwszy mie- dzisawiu l. i od 24 stycznia Jeli jednak stosujemy si zadba o odpowiedni diet, nien odgrywa patron szkoy, w pokole modziey drogo-
sic tego roku wynika z nich, br. u osoby chorej moe jedno- do zalece lekarza, przyjmuje- zdrowy sen, odpowiedni ubir i ksztatowaniu postaw modego wskazem dobrych wartoci i
e na gryp w styczniu zacho- czenie przebywa tylko jedna my due iloci pynw i odpo- codzienn dawk ruchu cho pokolenia, podjto decyzj o wyborw wyjania Maria
rowao prawie 4 tysice miesz- osoba, a wizyty dzieci do 12 ro- czywamy, to po kilku dniach ze wzgldu na smog lepiej uni- poszukiwaniu idei, ktre mog Lach.
kacw powiatu. To ponad ku ycia s moliwe jedynie w zaczynamy czu si lepiej. Nie ka aktywnoci na wolnym po- by dobrym wzorcem dla mo-
trzy razy wicej ni w styczniu uzasadnionych przypadkach za oczekujmy jednak, e od razu wietrzu. dziey wyjania dyrektorka. J

R E K L A M A

terminale patnicze Czytaj rwnie


kasy fiskalne str. 2-3
dzia Plusy dla Biznesu
mobilne kasy
i drukarki skalne
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 440 89 88 533 39 93 44
softib.pl centrumkasskalnych.pl
2 Druga strona 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl
REGION KOMUNIKACJA

Pocigi kontra smog


Czy darmowa komunikacja publiczna moe sta si skutecznym lekarstwem na smog?
KATARZYNA CZY czynienia, kiedy przejedajce

Alarmy smogowe stay si


pojazdy wzbijaj w powietrze
to wszystko, co znajduje si na
KOMENTARZ NA GORCO
w naszym regionie (i nie tylko) jezdni.
codziennoci. Z jednej strony Oczywicie za smog w Wojciech Sauga wsplnie z Kolejami lskimi podniesie koszty. Naley jed- ta na pocig zachcamy przez
komunikaty o znacznie prze- znacznej mierze odpowiada Marszaek moglimy umoliwi miesz- nak podkreli, e przewozy cay rok. Teraz jednak, w mo-
kroczonych normach dopusz- nasz system ogrzewania do- Wojewdztwa lskiego kacom regionu tak zmian. w PKS s darmowe w kady mencie gdy stan powietrza
czalnych ste toksycznych mw i innych budynkw, ale Decyzja o darmowych weekend. Ponadto Powiat w w naszym regionie pogorszy
substancji susznie nas niepo- zwaszcza w centrach miast to przejazdach z uwagi na smog Arkadiusz uszczak dalszym cigu bdzie dy do si, apelujemy o to szczegl-
koj, ale z drugiej ycie toczy wanie py samochodowy w jest dla nas szczeglnie wana Naczelnik Wydziau Komuni- promowania ekologicznej ko- nie mocno. Oczywicie sama
si dalej: wikszo z nas musi najwikszym stopniu zatruwa obecnie, kiedy trwaj konsul- kacji i Transportu Starostwa munikacji, wprowadzajc wy- rezygnacja z jazdy samocho-
dojeda do pracy, do szkoy powietrze. tacje spoeczne uchway anty- Powiatowego w Wodzisa- sokie standardy norm spalin dem nie rozwie problemu.
lub na uczelni, wychodzi na Std te coraz wiksz smogowej dla wojewdztwa wiu lskim wykorzystywanych autobu- Ale kady, najmniejszy nawet
aprobat zyskuj propozycje lskiego. To kolejny sposb, Na dzisiaj nie przewidu- sw i zachcajc do korzysta- krok, by przeciwdziaa tej sy-
Podczas 3 dni (30 organizacji darmowej komu- by zwrci uwag, e niska je si w dniach kiedy normy nia z nich (poprzez obnianie tuacji, jest na wag zota. Std
stycznia, 2-3 lute- nikacji publicznej, przynaj- emisja jest palcym proble- zanieczyszczenia powietrza w miar moliwoci cen bile- nasza propozycja.
mniej w okresach alarmw mem, a do jej ograniczenia znaczco s przekroczone tw i szeroki wachlarz ulg np.
go) z darmowych smogowych. Takie rozwi- kady z nas moe si przyczy- doranego wprowadzania co trzeci bilet miesiczny w Anna Szweda-Pigua
przejazdw sko- zanie wie si wprawdzie z ni na rne sposoby. Nie tylko darmowych przewozw PKS. dojazdach do pracy za 10 z, rzeczniczka Urzdu Miasta
kosztami dla samorzdw, ale dbajc o jako paliwa uywa- Jak wskazuj badania zanie- bezpatne bilety dla senio- w Wodzisawiu lskim
rzystay z drugiej strony trudno nie do- nego do ogrzewania mieszka- czyszczenie powietrza wytwa- rw oraz wspomniana ulga w Obecnie nie planujemy te-
8464 osoby ceni pyncych z niego korzy-
ci. Zmniejszenie liczby samo-
nia zim, ale take poprzez
wybr bardziej ekologicznego
rzane przez spaliny pojazdw
poza duymi aglomeracjami
weekendy). go typu akcji. Miejska komu-
nikacja ma stosunkowo ta-
zakupy czy do urzdw. Jak si chodw na ulicach miast to nie rodka transportu. Mamy na- miejskimi stanowi kilkupro- Micha Wawrzaszek nie bilety (2 z normalny, 1 z
do nich dosta? Najlepiej byo- tylko korzy dla rodowiska i dziej, e naszym tropem pj- centowy udzia w zanieczysz- rzecznik prasowy Kolei ulgowy). Musimy pamita, e
by skorzysta z roweru lub, jeli naszego zdrowia, ale rwnie d inni organizatorzy transpor- czeniu. Transport powiatowy lskich w rzeczywistoci adna komu-
to moliwe, osign nasz cel wikszy komfort dla uytkow- tu publicznego i w ten sposb wykonywany jest w wikszo- Zazwyczaj zwracamy nikacja nie jest darmowa. Mu-
na piechot, ale przecie ruch nikw pozostaych pojazdw. wsplnymi siami ograniczymy ci na obszarach wiejskich, szczegln uwag na to, e po- sielibymy za ni zapaci z bu-
na wolnym powietrzu jest sta- Poza tym okresowa moli- kolejn przyczyn zego stanu gdzie smog pochodzi prawie cig, obok samolotu, to naj- detu miasta. Co warte uwagi,
nowczo niewskazany podczas wo skorzystania ze rodkw powietrza w naszym regionie. w caoci z kominw domw bezpieczniejszy rodek ko- na terenie miasta dziaa kilku
zmasowanego ataku smogu. transportu publicznego bez Dzikuj wszystkim, ktrzy jednorodzinnych. Wprowa- munikacji. W obecnej sytuacji przewonikw, w tym wiele li-
Dlatego wielu z nas wci wy- ponoszenia opat moe sta ju zdecydowali si skorzysta dzenie darmowych przejaz- jednak warto podkreli, e nii prowadzonych przez MZK i
biera samochd nie musimy si okazj do trwaej zamiany z bardziej ekologicznego rod- dw w aden sposb nie wpy- transport kolejowy sprzyja Starostwo powiatowe. Komu-
wtedy analizowa rozkadw samochodu na autobus, tram- ka transportu. Ciesz si, e nie tam na jako powietrza a rodowisku. Do zamiany au- nikacja miejska to cztery linie.
jazdy autobusw czy pocigw waj lub pocig.
ani nie naraamy si na wdy- Z pewnoci szczeg-
chanie zatrutego powietrza, y realizacji takiego projektu nych miast korzystaj z dar- rau przyczynia si do popra- ogaszany jest alarm smogowy. zdecydowao si niemal 2400
ale... w ten sposb przyczy- wymagaj solidnej analizy i mowych autobusw przez cay wy stanu powietrza w naszym Z oferty moe skorzysta ka- kierowcw i ich pasaerw.
niamy si do pogorszenia jego sprawdzenia, jak podobne sys- rok, a inne miejscowoci mo- otoczeniu. dy waciciel pojazdu i dwie to- Najwiksz popularnoci
stanu. Co ciekawe, wedug eks- temy dziaaj w miastach czy g zapewni tak usug tyl- Przykadem do nalado- warzyszce mu osoby. Podczas cieszyy si przejazdy na linii
pertw, wikszo zanieczysz- regionach, ktre postanowi- ko w wyjtkowych sytuacjach. wania moe by porozumie- kontroli wystarczy okaza wa- S1 (Czstochowa Katowice
cze powodowanych przez sa- y w ten sposb wczy si w Niezalenie jednak od lokal- nie zawarte przez Zarzd Wo- ny dowd rejestracyjny wyda- Gliwice). Drugie miejsce za-
mochody wcale nie wydobywa walk o czyste powietrze. Nie- nych uwarunkowa i przeko- jewdztwa lskiego i spk ny na swoje imi i nazwisko ja linia S5 (Katowice Biel-
si z rur wydechowych. Dym, ktre samorzdy zdecydoway nania, e likwidacja smogu to Koleje lskie, ktrego rezulta- oraz dokument ze zdjciem sko-Biaa Zwardo). Duym
ktry z niej wylatuje stanowi si na uruchomienie darmo- problem wymagajcy przede tem jest umoliwienie bezpat- potwierdzajcy tosamo. zainteresowaniem cieszyy si
tylko ok. 7% pyu samochodo- wej komunikacji dla wszyst- wszystkim pienidzy i czasu, nych przejazdw pocigami Po raz pierwszy z takiej take przejazdy na trasie Ty-
wego. Wikszo, bo a 80% kich, a inne oferuj bezpatne to wszelkie tego typu akcje s na wszystkich liniach (oprcz moliwoci mona byo sko- chy Katowice Sosnowiec
zanieczyszcze to tzw. pylenie przejazdy tylko wacicielom dowodem na to, e kady sa- przygranicznego odcinka Cha- rzysta 30 stycznia br. W tym oraz Katowice Racibrz i Ka-
wtrne, z ktrym mamy do samochodw. Mieszkacy jed- mochd pozostawiony w ga- upki-Bohumin) w dni, w ktre dniu na przejazd pocigiem towice Wodzisaw.

REGION AKCJE CHARYTATYWNE

Nobel dla WOP?


WOP bdzie ubiega si o Pokojow Nagrod Nobla. Tak dla Orkiestry, Nie dla Owsiaka?
KATARZYNA CZY od przyjcia kandydatury do wy jest dla ludzi, ktrzy walcz komitet spotkaa si z yczli-

Nie ucicha jeszcze dysku-


odbioru nagrody jeszcze duga
droga.
na mier i ycie. My robimy
co, co sprawia nam olbrzymi
wym lub przynajmniej obojt-
nym zainteresowaniem me-
KOMENTARZ NA GORCO
sje po jubileuszowym, 25. nale Jurek Owsiak, dyrygent przyjemno i daleko nam do diw, w tym take tych, ktre
Wielkiej Orkiestry witecznej Orkiestry, w licznych wywia- osb, ktre powicaj ycie. zazwyczaj ostro odcinaj si od Jurek Owsiak naszego kraju istny brazylijski
Pomocy, a ju wybucha kolej- dach studzi emocje zwizane z Podkrela take, e w przypad- Owsiaka i jego organizacji. Jak pomysodawca karnawa.
na medialna bomba: WOP informacj o potencjalnym No- ku ewentualnego sukcesu, lau- atwo si domyli, portale i ga- i organizator WOP
nominowany do Pokojowej Na- blu. Z jednej strony nie kryje reatem zostaby nie on, ale caa zety okrelanie mianem prawi- Nobel dla Owsiaka? NIE!
grody Nobla. W rzeczywistoci radoci, ale z drugiej przypomi- organizacja, a nawet wszyscy cowych nie przyjy tak entuzja- Nobel dla Orkiestry? TAK! Kopot za kopotem. Spo-
komitet noblowski dopiero na, e o nagrod ubiega si b- Polacy, dziki ktrym inicjaty- stycznej postawy, jak chociaby Bd dumny, jeli samo dziewana ilo focha i pod-
przyj kandydatur zgoszon dzie prawdopodobnie kilkuset wa sprzed wier wieku wci stacja TVN, Gazeta Wyborcza proponowanie tego wyrnie- niesionego cinienia mogaby
rwnolegle przez prof. Adama kandydatw (w ubiegym roku si rozwija. czy Newsweek, ale co za- nia bdzie wizao si z Funda- by bolesna. Biorc pod uwa-
Grzegorczyka i posank No- byo to 376 osb i organizacji) Co ciekawe, informacja o uway sam dyrygent Orkiestry cj Wielka Orkiestra witecz- g fakt, e spoywam alkohol,
woczesnej Joann Szmidt. A i zaznacza, e Nobel pokojo- przyjciu kandydatury przez powstrzymay si od nega- nej Pomocy jako instytucj, sucham szataskiej muzy-
tywnych ocen i komentarzy. ktra przez 25 lat nakrcia Po- ki i organizuj botne kpiele
Rwnie przedstawiciele lakw na tak niebywae rzeczy. na Przystanku Woodstock
PiS pytani przez dziennikarzy Zwaszcza miniony, 25. Fina kompletnie si do tego Nobla
Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Mateusz Herba Wydawca: Raciborskie Media o opini na temat ewentual- WOP, jest w sercach milio- nie nadaj.
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik 47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12 nego sukcesu WOP, unikaj nw Polakw czym tak karna- To tylko czubek gry lo-
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
krytycznych odpowiedzi. Cz- waowym, piknym, wykracza- dowej, ktry kompletnie wy-
Skad: Agnieszka Subocz
Redakcje: ISSN: 2080-3664
sto podkrelaj, e ich zdaniem jcym poza wszelkie schematy klucza mnie z dziaa, jakich
Dzia graki i reklamy:
44-300 Wodzisaw l., ul. w. Jana 16 Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
na wyrnienie zasuguj take dziaaniem, e nie zapomnimy podja si Pani Posanka [Jo-
Druk: POLSKAPRESSE
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl Sp. z o. o. Sosnowiec takie organizacje jak Caritas. Z o tym do koca ycia. anna Schmidt przyp. red.] w
Marzena Ruczaj: 533 362 362
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl Nakad: 10 000 egz.
drugiej strony, zdaniem niekt- Prosz pamita, e pod stosunku do mojej osoby. Je-
47-200 Kdzierzyn-Kole
Martyna Sitek: 533 377 855 rych, nagroda w ostatnich la- t nazw Orkiestry, w blisko 1 dyna korzy to taka, e dosy
martyna.sitek@gazetainformator.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowa
ul. W. Planetorza 9/2
Marta Nabrdalik: 733 755 866 gracznych i reklam zastrzeone.
tach bardzo si zdezawuowaa, 700 miejscach na caym wie- chodni Noblici dowiedz
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek marta.nabrdalik@gazetainformator.pl wic nominacja dla WOP w cie funkcjonoway Sztaby, a w si o caej tej letniej zadymie z
zasadzie nie jest niczym szoku- nich rzesze ludzi, ktrzy nie udziaem Narodu rycerzy, Hu-
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A jcym. Jeli WOP nie otrzyma szczdzili si, aby wsplnie sarw, Indian znad Wisy, kt-

Pierwszy
w tym roku nagrody, to zgodnie tworzy Fina WOP - bawi rzy potra tak niesamowicie
z regulaminem noblowskim, o si, bawi innych, prowadzi podj si wyzwania, jakim
tym, czy zakwalikowa si do licytacje, gra, piewa, przytu- jest Wielka Orkiestra wi-
portal w regionie naowej grupy, dowiemy si
najwczeniej za 50 lat.
la, co na moment stworzyo z tecznej Pomocy.
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) Wiadomoci 3
POWIAT WODZISAWSKI KOMUNIKACJA OLZA WYSTAWA

1,5 MLN Z NA NOWE


AUTOBUSY DLA PKS
Wystawa fotografii
RACIBRZ Anna gasnca kopalnia

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.


Zakup nowych autobusw
sfinansowany zosta przez Czonkowie Stowarzyszenia Fotobalans w grudniu ubiegego roku
powiat wodzisawski i gmi-
ny uczestniczce w orga- sfotografowali tereny kopalni.
nizacji powiatowych prze-

Fot. Aleksander Bartel


wozw pasaerskich. krystyna stanik
Niedawno tabor PKS Ra-
cibrz powikszy si o dwa 2 lutego w Orodku Kul-
autobusy marki SOR CN12. tury w Olzie odby si werni-
Nowoczesne, niskopodogowe sa wystawy fotografii Anna
pojazdy po raz pierwszy poja- gasnca kopalnia, na ktr
wiy si na drogach powiatu skada si 28 prac. Powstay
wodzisawskiego ju 30 stycz- podczas pleneru fotograficz-
nia. Nowe autobusy wyposao- Silniki nowych pojazdw nego na terenie likwidowanej
ne s w klimatyzacj i system speniaj najostrzejsze kopalni Anna w Pszowie. Au-
informacji pasaerskiej. Po- normy emisji spalin Euro torami zdj s czonkowie Sto-
siadaj take specjaln ramp 6. Na 100 km spalaj ok. warzyszenia Fotobalans: Mary-
oraz miejsce wydzielone dla 23l paliwa. oosh Birch, Tomasz Karnowka,
wzkw, co znaczco uatwi Kamila Kowalska i Radosaw
podrowanie osobom niepe- zotych i zosta sfinansowa- Maleszewski. O wystawie roz-
nosprawnym oraz rodzicom z ny wsplnie przez powiat mawialimy z Tomaszem Kar-
dziemi. Co wane, nowe au- wodzisawski oraz gminy nowka.
tobusy speniaj rwnie naj- uczestniczce w organizacji
ostrzejsze normy emisji spalin powiatowych przewozw pa- Kopalnia Anna mona
Euro 6. saerskich. powiedzie, e przesza do
Koszt dwch pojazdw historii. Nie ttni w niej (...) wszystko przemijo, jak yci czowieka, Czas leci pryndko, jak rwonco rzeka, Tak si te
wynis w sumie ok. 1,5 mln kk grnicze ycie. Co pod- koczy Anny istniyni, Zniko nom z Pszowa, zostaje wspomniyni... Fragment wiersza Anna...
krela rwnie fragment Marka Fibica jest mottem do wystawy Stowarzyszenia Fotobalans.
REGION POMOC SPOECZNA wiersza bdcy mottem
wystawy. Czy Wasze foto- menty krajobrazu przemyso- uchwyci na zdjciach? cej kopalni. Majc na uwadze,
INTUICYJNE grafie przedstawiaj ob-
raz kopalni po zamkni-
wego, infrastruktury grniczej.
Nasze zdjcia nie maj jednak
Jakie dokadnie obiekty?
Pomys fotografowania
e to wyjtkowy moment oraz
fakt, e obiekty, ktre pozosta-
FORMULARZE ONLINE ciu? Inaczej mwic obraz
gasncej kopalni?
charakteru czysto dokumenta-
cyjnego. Fotografujc, staramy
Anny zwizany jest z moja
dziaalnoci zawodow. W ro-
y to w duej mierze ciekawa,
przedwojenna architektura
Kopalnia Anna istniaa si uzyska obrazy atrakcyjne ku 1998 jako pracownik wcze- oraz zabytki techniki, zwrci-
Ministerstwo Rodziny -Usugowy emp@tia, planowa- w naszej rzeczywistoci przez wizualnie, obiektyw czsto kie- snego Przedsibiorstwa Robt em si do kierownictwa kopal-
Pracy i Polityki Spoecz- na jest w II kwartale biece- ponad 180 lat. Aktualnie trwa rujemy w stron detali, stara- Grniczych ROW przez kilka ni o zgod na fotografowanie.
nej prowadzi prace, dziki go roku. Wtedy te skorzysta ostatnia faza jej likwidacji. To my si uchwyci klimat danego miesicy kierowaem oddzia- Uzyskaem pozytywn odpo-
ktrym znacznie atwiej- mona bdzie ze specjalnego smutny czas, wielu grnikw miejsca. W postprodukcji do- em grniczym drcym w tej wied, zaproponowano mi na-
sze i bardziej intuicyjne kreatora wnioskw czy te po- przepracowao na Annie ca- konujemy dalszej interpretacji kopalni przekop na poziomie wet wejcie na wiee szybowe.
ma by wypenianie for- zyska drog elektroniczn z e ycie zawodowe a wczeniej tego, co zarejestrowalimy apa- 1000 m. Mam z tego okresu Do wsplnego fotografowania
mularzy online. innych rejestrw publicznych fedrowali tam ich ojcowie, ratem. Std niektre fotografie bardzo dobre wspomnienia. zaprosiem swoich kolegw ze
Poprzez portal emp@tia danych, ktre umoliwi wery- dziadkowie. Wywouje to licz- maj nienaturalne nasycenie Ponowny kontakt z kopalni Stowarzyszenia Fotografw
elektronicznie mona zoy fikacj prawa do danego wiad- ne emocje, powstaj na ten te- kolorw, podkrelone kontra- miaem dopiero po 16 latach, Fotobalans Mariusza Brzo-
wniosek o przyznanie m.in. czenia. mat artykuy, wiersze a nawet sty, czy nawet zawieraj ele- pod koniec ubiegego roku. z, Radosawa Maleszewskie-
wiadczenia 500+, becikowe- Jak przypomina Mini- teledyski. Jest to rwnie inte- menty fotomontau. Zobaczyem jak niewiele zo- go i Kamil Kowalsk. Prace,
go, wiadczenia rodzicielskiego sterstwo Rodziny Pracy i Po- resujcy moment dla fotografa, stao z Anny, ktr pamita- ktre prezentujemy na tej wy-
czy z funduszu alimentacyjnego lityki Spoecznej, ju od 2016 pokazywa zachodzce zmiany, Skd pomys sfotogra- em - ograniczony teren, cisza, stawie to efekt jednodniowego
oraz Karty Duej Rodziny. Od roku profil zaufany ePUAP za- uwiecznia ostatnie chwile zni- fowania terenw kopal- spokj, zaledwie pojedynczy pleneru, ktry mia miejsce w
poowy stycznia wypenianie oy mona za pomoc syste- kajcych na naszych oczach ele- ni Anna? Co udao si pracownicy obraz gasn- grudniu ubiegego roku.
tych formularzy zostao ua- mw bankowoci elektronicz-
twione m.in. poprzez zasto- nej bankw: PKO BP (w tym GORZYCE KONCERTY
sowanie specjalnych podpo- Inteligo), ING i Millennium.
wiedzi przy wprowadzaniu
kolejnych danych.
Optymalizacja wszystkich
Wkrtce moliwo ta ma by
dostpna rwnie dla kolejnych
bankw.
Koncert finaowy Hej kolda, kolda...
wnioskw, jakie zoy mona Podczas koncertu w Gorzycach wystpili laureaci VIII Midzygminnego
poprzez Portal Informacyjno- kk
Konkursu Kold i Pastoraek.
LUBOMIA POLICJA

NIETYPOWA INTERWEN- Fot. Kamila Kowalska

CJA W LUBOMI
Do awanturujcego si ny obrt. Gdy policjanci mie-
39-latka policj wezwali je- li ju zamiar koczy czynnoci,
go rodzice, ktrzy zgodnie 39-latek wrci na teren posesji
twierdzili, e ich syn nigdy z siekier i zacz si wygraa,
nie zachowywa si w po- e wszystkich pozabija. Sytuacja
dobny sposb. bya dynamiczna i nieprzewidy-
30 stycznia tu po 9:00 ra- walna, bo awanturnik biega z
no, gorzyccy policjanci poje- narzdziem po caej posesji i wy-
chali na ul. Pogrzebiesk w machiwa nim w kierunku mun-
Lubomi, gdzie o interwencj w durowych relacjonuje przebieg
sprawie swojego 39-letniego sy- zajcia wodzisawska policja.
na poprosio mieszkajce tam Stre prawa signli po
maestwo. Midzy domow- bro, przekonujc mczyzn
nikami miao doj do ktni w do odoenia siekiery, co tylko
kwestiach finansowych i doty- podnioso poziom agresji awan- Ju bez stresu wystpili podczas koncertu finaowego laureaci VIII Midzygminnego Konkursu Kold i Pastoraek.
czcych wsplnego zamieszka- turnika. W kocu 39-latka udao
nia. 39-latek zacz szarpa si si przekona do odoenia na- krystyna stanik wiekowych: dzieci, modzie i Wystpy oceniao jury w w Rybniku, zespoy pierw-
ze swoimi rodzicami a nastp- rzdzia. Jak si okazao, awan- doroli. 27 stycznia odby si skadzie Maria Warzeszka, szego miejsca nie przyznano,
nie wybi szyb w drzwiach po- turnik by zupenie trzewy. W poowie grudnia w koncert finaowy Hej kol- Izabela Granieczny oraz Ty- drugie zesp wokalny Ma-
kojowych. Mczyzna zosta zatrzymany. Wiejskim Domu Kultury w da, kolda. Podczas wyda- moteusz Kubica. W katego- olaty z WDK w Gorzycach.
Przybyli na miejsce mundu- Za prb napaci na funkcjona- Gorzycach odby si VIII Mi- rzenia wystpili konkursowi rii szkoy podstawowe so- Wrd gimnazjalistw najle-
rowi porozmawiali z mczyzn, riuszy policji grozi mu teraz do 3 dzygminny Konkurs Kold i laureaci, ktrzy wykonali po lici pierwsze miejsce zaja piej zdaniem jury wypad ze-
ktry pocztkowo zastosowa si lat wizienia. Pastoraek, w ktrym wzi- jednej koldzie lub pastora- Oliwia Hudek SP w Turzy sp wokalny FOUR STARS z
do ich polece. Po chwili jednak li udzia: solici, duety i ze- ce. Wrczone zostay rwnie l., duety Hanna Hanusek Gimnazjum w Rogowie.
sprawy przybray nieoczekiwa- kk spoy wokalne, w kategoriach nagrody. i Emilia Dziurok SP nr 19
4 Sylwetki 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl
SYRYNIA ROZRYWKA

Syryniczki, czyli Panie do taca i raca


Kochaj piewa, ale i wsplnie spdza czas. Ostatnio wystpiy przed wodzisawsk publicznoci.

Fot. Krystyna Stanik


krystyna stanik Z pewnoci wielkim osi-
gnieciem byo zdobycie trze-
30 stycznia w Urzdzie Sta- ciego miejsca na XXXII Wo-
nu Cywilnego w Wodzisawiu dzisawskich Spotkaniach z
l. odby si koncert damskiego Folklorem. Ponadto dwa lata
zespou wokalnego Syryniczki. temu Syryniczki reprezentowa-
Zapieway koldy i pastoraki. y Powiat Wodzisawski na XIII
Wprowadziy w nastrj rado- Turnieju K Gospody Wiej-
sny, ale i zadumy nad sensem skich Wojewdztwa Pomor-
ludzkiego ycia. Utwory mu- skiego w Tczewie. Na uwag za-
zyczne byy przeplatane wier- suguj te wyjazdy na koncerty
szami, fragmentami prozy. Ina- do Czech w ramach rnych
czej mwic, rozwaaniami o projektw prowadzonych przez
witach Boego Narodzenia. GOK w Lubomi.
Na zakoczenie nie zabrako
wsplnego koldowania, w kt- Co wyrnia Was? Co naj-
rym wzi udzia rwnie prezy- bardziej lubicie piewa?
dent Wodzisawia l. Mieczy- Wyrnia nas to, e nie je-
saw Kieca. stemy typowym zespoem folk-
Zesp Syryniczki powsta w lorystycznym. W swoim reper- W Wodzisawiu l. wystpiy Syryniczki w skadzie: Krystyna Madera, Anna Kasparek, Krystyna Lucyga, Ra Bugla, Ra
2004 roku przy Domu Kultury tuarze mamy wprawdzie pieni Szaczepka, Aurelia Krakowczyk, Maria Matg, Janina Musio, Bernadeta Kryczka, Elbieta Chromik, Maria Kozub, Kornelia
w Syryni. Gwn inicjatork i ludowe, ale piewamy piosenki Janosz, Krystyna Sadek i prowadzca Beata Bugla. Do zespou nale rwnie Anna Kolorz, Krystyna Matuszek, Irena
zaoycielk zespou jest Anna biesiadne, polskie wspczesne Dzierga. Na zdjciu rwnie prezydent Wodzisawia l. Mieczysaw Kieca.
Kasparek. W 2008 roku przy- utwory, tzw. szlagiery oraz pie-
god z zespoem rozpocza Be- ni religijne: Maryjne, koldy i senki zwizane ze witami Bo- ktre lubi piewa. Wkadaj
ata Bugla, nauczycielka muzyki pastoraki. Przy wyborze pieni ego Narodzenia. wiele serca i powicenia do te-
w Gimnazjum w Rogowie, z kt- oraz piosenek staram si wybie- go, co robi, ale take Panie z po-
r rozmawiamy o zespole. ra te, ktre s melodyjne i przy- Plany na ten rok. Gdzie b- czuciem humoru, pene wigoru
Prowadzisz zesp Syry- jemne do ucha. dzie mona Was posucha? i energii oraz z rnymi talenta-
niczki. Jak trafia do ze- Bdziemy wystpowa pod- mi artystycznymi, kulinarnymi.
spou? Jeste chyba najmodsza w czas cyklicznych biesiad i kon- Podsumowujc, Syryniczki to
Panie z zespou zapropono- zespole. Jak Ci si wsp- certw gminnych w Lubomi, Panie do taca i raca.
way mi jego poprowadzenie w pracuje ze starszym poko- Syryni oraz zapiewamy na wy-
2008 roku. Wczeniej prowa- leniem? jazdowych koncertach u zaprzy- Liczy si nie tylko muzyka,
dziam chr Echo w Gminnym Tak jestem najmodsza. janionych okolicznych zespo- ale i wsplne spdzanie cza-
Orodku Kultury w Syryni. Bardzo dobrze mi si wsppra- w. Tradycyjnie nie zabraknie su?
cuje z zespoem. Panie s pe- nas rwnie na gminnych do- Muzyka nas czy. Prby to
Zesp Syryniczki powsta ne energii i zapau, chtne do ynkach w Lubomi oraz w ko- nie tylko cika praca, ale tak-
w 2004 roku, czyli ma ju wsppracy, e nie odczuwam ciele w. Antoniego w Syryni. e okazja by si spotka, poroz-
13 lat. Zapewne jest co adnych rnic czy barier mi- Ponadto Syryniczki pod patro- mawia, poartowa, odci si
wspomina dzypokoleniowych. Dziki ich natem GOK-u w Lubomi bd od codziennych spraw. Razem
Tak, zesp ma wiele wspo- systematycznej pracy i yczli- organizowa Biesiad lsk 6 spdzamy czas na wystpach,
mnie z rnych wyjazdw, woci, chce si dalej pracowa. padziernika 2017 roku w GOK- wycieczkach, ogniskach w miej,
wystpw, przegldw i wycie- -u w Syryni, na ktr serdecznie przyjaznej mog powiedzie
czek. Nawet si dziwimy, kiedy Na swoim koncie macie ju zapraszamy. takiej rodzinnej atmosferze do
ten czas min. Na pocieszenie niejedn pyt i przygoto- ktrej si chce wraca. Korzy- Zesp ma na swoim koncie midzy innymi trzecie miejsce na
mwimy, e mamy nacie lat... wujecie now, ktra to ju Syryniczki, czyli mieszkan- stajc z okazji, chciaabym na XXXII Wodzisawskich Spotkaniach z Folklorem.
Jestemy nastolatkami i to daje bdzie i co si na niej znaj- ki Syryni, ktre kochaj koniec podzikowa wszystkim
nam siy do dalszej pracy. dzie? piewa? Co mogaby po- Paniom z Syryniczek za wytrwa- kowania rwnie w imieniu ca- Syryniczek. Chciaabym rwnie
Bdzie to ju nasza trzecia wiedzie o paniach nale- , systematyczn prac i yczy ego zespou dla dyrekcji GOK- zaprosi do wsppracy z Syry-
Najwikszy pyta. Zo si na ni pieni cych do zespou? wiele zdrowia oraz energii do -u i wadz gminy Lubomia, za niczkami Panie z Syryni, ktre
sukces zespou? Maryjne oraz pastoraki i pio- Tak, Syryniczki to Panie, dalszej pracy w zespole. Podzi- przychylno i wpieranie dziaa lubi piewa.

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Bo najwaniejszy jest drugi czowiek!


Czy da si poczy prac barmanki z wolontariatem na rzecz niepenosprawnych dzieci? Justyna Zajonc udowadnia,
e tak pod warunkiem, e robi si to, co si kocha.
Fot. archiwum Justyny Zajonc
katarzyna czy Co do wymylania drinkw, stowanie smakw jest fajne, ale Moje plany na przyszo
zawsze wydawao mi si to pro- w pracy za barem liczy si dla nie s zwizane ani z barma-
Najwiksz rado w y- ste. Ale prawda jest inna, czego mnie te kontakt z klientem, stwem, ani te z kierunkiem
ciu daje dawanie innym kawaka dowiedziaam si w pracy, kt- rozmowy, poznawanie nowych ksztacenia, ktry wybraam w
siebie! mwi Justyna Zajonc, r wykonuje. Dla kadego do- ludzi. szkole redniej.
uczennica IV klasy wodzisaw- bry drink oznacza co zupenie Swoj przyszo wie jed-
skiego Ekonomika. Niedawno innego, nie moe by za sodki Na czym polega konkurs nak z prac z dziemi i modzie-
zaja wysokie, dziesite miejsce ani za kwany, powinien zaska- Monin Cup Junior? niepenosprawn ze wzgl-
w oglnopolskim konkursie bar- kiwa smakiem. Monin Cup Junior to kon- du na to, e dziki temu czuje
maskim dla modziey. Okazu- kurs polegajcy na stworzeniu si speniona. A przecie w y-
je si jednak, e jej prawdziw Skd u Ciebie takie zainte- swoich dwch autorskich bez- ciu chodzi o to, eby robi to,
pasj jest zupenie inna dziaal- resowania? alkoholowych drinkw i wyko- co si kocha. A ja kocham wi-
no... Zainteresowanie barma- nanie ich w okrelonym czasie, dzie umiech na twarzy dru-
skie pojawio si u mnie dziki przy zastosowaniu technik bar- giego czowieka! Przygotowanie
Upojne lato brzmi kusz- nauczycielowi, z ktrym wybra- maskich. Oprcz tego, e s- do przyszego zawodu mam ju
co, zwaszcza zim... A tym- am si na konkurs. Wczeniej dziowie oceniaj wygld, smak, za sob od pocztku nauki w
czasem to nazwa Twojego pracowaam ju w dyskotece, zapach, to jest jeszcze najwa- technikum bior udzia w pro-
autorskiego koktajlu. Czy ale jako kelnerka i zawsze wy- niejszy sdzia techniczny, ktry jekcie organizowanym przez
moesz zdradzi jego skad? dawao mi si, e sam fakt sta- obserwuje kady twj ruch, kie- nasz szkoln pani pedagog
Upojne lato to drink blen- nia za barem to nic trudnego dy przygotowujesz swoje drinki. Poczytaj Mi Przyjacielu, gdzie
derowany, czyli jego skadniki masz przepis i tyle. A jednak Zajcie tak wysokiego miejsca razem z innymi dziewczynami Podczas konkursu dla modych barmanw Justyna Zajonc
wrzucamy do blendera. W mo- klienci maj rne podniebienia sprawio mi ogromn rado, odwiedzamy zesp placwek przygotowaa dwa autorskie koktajle bezalkoholowe:
im wypadku byo to mango oraz i lubi by zaskakiwani nowymi poniewa by to mj pierwszy szkolno-rewalidacyjno-wy- Upojne lato i Ogrkowe wytchnienie. Dla tegorocznej
truskawki z kruszonym lodem, smakami. Bycie barmank to tego typu konkurs. chowawczych w Wodzisawiu maturzystki stanie za barem nie jest jednak priorytetem.
dziki czemu powsta drink typu dobra zabawa, mona miesza l., bawic si i przygotowujc Jak sama mwi, najwiksz przyjemno sprawia jej
smoothie. ze sob skadniki i czy prze- W tym roku koczysz na- przedstawienia dla jego wycho- praca z podopiecznymi Zespou Placwek Szkolno-
rne smaki i zawsze powstanie uk w technikum, w klasie wankw. Bo najwiksz rado Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisawiu l. I to
Jak wymyla si co ciekawego. Ciesz si, kiedy hotelarskiej czy masz ju w yciu daje dawanie innym ka- wanie z opiek nad dziemi i modzie Justyna wie
przepisy na koktajle? moje drinki smakuj innym. Te- pomys na to, co dalej? waka siebie! swoj przyszo.
PLUSY BIZNESU
Dodatek tematyczny 3/2017
REGION GOSPODARKA
DLA
GazetaInformator.pl 8 lutego 2017 nr 3 (230)

PLUSY dla BIZNESU projekt majcy na celu promocj


oraz integrowanie lokalnych przedsibiorcw
ireneusz burek informacyjn,

W wywiechtane nieco po-


komunikacyjn,
promocyjn.
Gwne zaoenia projektu PLUSYdlaBIZNESU
jcie relacji biznesowych wrzu-
ca si dzi niemal wszystko, co Zachcam Pastwa do za-
oraz korzyci jakie daje rejestracja w Branowym Katalogu Firm
dotyczy otoczenia firmy. Czy poznania si z zaoeniami
susznie? Czasem nie zdajemy systemu, ktre s opubliko-
sobie sprawy z tego, e niemal wane na stronie. Obok czci
wszystko co robimy, prowa- informacyjnej w systemie ofe-
dzc dziaalno gospodarcz, rujemy nowoczesny Brano-
oparte jest na relacjach biz- wy Katalog Firm, do ktrego
nesowych. Kontakt z przed- bezpatna rejestracja i wpis
sibiorc, ktry jest dostawc, s gwarantowana wszystkim
podwykonawc, oferentem do- uytkownikom lokalnym
datkowej usugi powizanej a przedsibiorcom. Projekt ma
czsto i odbiorc naszych usug, na celu integrowanie rodo-
realizujemy codziennie, prowa- wiska przedsibiorcw w re-
dzc firm. gionie, wsparcie modych i
maych przedsibiorcw oraz
Firma, ktr prowadz od wsparcie wszelkich inicjatyw
1995 roku opiera si na rela- ludzi przedsibiorczych. Za-
cjach biznesowych z kilkoma kadam, e projekt bdzie sys-
tysicami lokalnych przedsi- tematycznie rozwijany. Dzi
biorcw. Z wieloma z Pastwa uruchamiamy wersj, ktra
osobicie miaem przyjemno zapewnia:
si pozna i proponowa roz- bezpatn rejestracj,
wizania (informatyczne, fi- bezpatny wpis firmy w wy-
Zrzut ekranu serwisu plusydlabiznesu.pl
skalne lub promocyjne) wspie- branej brany,
rajce Pastwa biznes. Inni bezpatny dostp do new-
byli obsugiwani przez pracow- slettera gospodarczego, OPIS PROJEKTU W KILKU ZDANIACH:
nikw mojej firmy. Mam pen reklam firm na amach
wiadomo tego, e aby nasza portali raciborz.com.pl, Ga- Platforma Informacyjna PLUSYdlaBIZNESU powstaa w celu wspierania lokalnych przedsibiorcw oraz
wsppraca si rozwijaa po- zetaInformator.pl a take na
trzebna jest dobra, korzystna Facebooku, dziaa na rzecz rozwoju biznesu w regionie. Jest narzdziem zapewniajcym przepyw informacji po-
dla obydwu stron relacja biz- wiele innych funkcjonalno- midzy uytkownikami, miejscem publikacji wiadomoci gospodarczych a take prezentacji i promocji
nesowa. Od wielu lat oferuj ci, o ktrych bdziemy na
rne formy wsparcia dla na- bieco informowa. lokalnych firm.
szych Klientw utwierdzony
w przekonaniu, e w kadym Docelowo platforma PLU- Uytkownikiem systemu moe zosta kady przedsibiorca, ktry prowadzi dziaalno
biznesie trzeba dawa; dobre SYdlaBIZNESU bdzie rozwi-
rozwizania, dobr jako, oraz ja nastpujce funkcjonalno-
gospodarcz na lokalnym rynku.
co jeszcze ci oraz wspiera zadania:
prezentacja lokalnych firm, GWNE CECHY BRANOWEGO KATALOGU FIRM
Kilka lat temu, w wydawa- promocja i lobbowanie te-
nym przez moje wydawnictwo matyki gospodarczej wspie- atrakcyjna prezentacja wpisu firmy (logotyp, zdjcia, mapa lokalizacji)
R-Media (pion wydawniczy fir- rajcej rozwj lokalnej system ogosze firm do samodzielnego zarzdzania
my wczeniej znany jako Raci- przedsibiorczoci,
borskie Media) dwutygodniku proces edukacji przyszych branowe artykuy wizerunkowe powizane z firmami
Gazeta Informator wyodrb- absolwentw szk, nowoczesna wyszukiwarka (po brany, sowach kluczowych, adresie, nazwie firmy)
niony zosta dzia tematyczny dziaania w celu wsparcia
o nazwie PLUSYdlaBIZNESU. ochrony ryku pracy,
W nim publikujemy informacje tworzenie dobrego wize- KORZYCI Z REJESTRACJI W SYSTEMIE:
gospodarcze oraz prezentacje i runku regionu jako przy-
reklamy lokalnych przedsi- jaznego miejsca do ycia i bezpatna rejestracja
biorcw naszych Klientw. rozwoju osobistego miesz- bezpatny wpis do Branowego Katalogu Firm
Dzi, w myl zasady aby dawa kacw,
wicej, oddajemy w Pastwa budowanie spoecznej od- newsletter z wyselekcjonowanymi treciami gospodarczymi
rce rozwizanie internetowe powiedzialnoci biznesu. promocja firmy w internecie oraz wrd innych uytkownikw
o tej samej nazwie, ktre ma
wzmocni wytyczone wczeniej Uytkownik zarejestrowa- dostp do wielu opcji dla statusu Partner Biznesowy
zadania: promocj firm przed- ny, ktry opaca jakkolwiek publikowanie wasnych ogosze powizanych z wpisem uytkownika
sibiorcw oraz wspieranie usug oferowan przez plat-
przedsibiorczoci w regionie. form przyczynia si do roz-
woju systemu oraz wspiera
Platforma informacyjna podjt inicjatyw. Platforma PRZEDSIBIORCO ZAREJESTRUJ SI W SYSTEMIE
PLUSYdlaBIZNESU dziaajca PLUSYdlaBIZNESU utrzymy-

PLUSY dlaBIZNESU
w oparciu o domen wana jest bowiem i rozwijana
plusydlabiznesu.pl dziki rodkom pochodzcym
to narzdzie, ktre czy kilka z lokalnego biznesu.
funkcjonalnoci:

PROSTA REJESTRACJA W TRZECH KROKACH: NASI DORADCY CHTNIE POMOG:


rejestracja zadzwo: tel. 533 399 344, 502 21 31 22
weryfikacja (dla ochrony lokalnego rynku) wylij maila: kontakt@plusydlabiznesu.pl
utwrz i zarzdzaj wpisem swojej firmy
Projekt PLUSYdlaBIZNESU zosta przedstawiony na kilku
*) Niniejsze ogoszenie nie ma znamion ofert w rozumieniu przepisw handlowych. O szczegy zapytaj administratora lub doradcw.
spotkaniach gospodarczych, w tym w Izbie Gospodarczej
Administratorem systemu jest SOFT-IB, dziaajca w oparciu o wdroon polityk bezpieczestwa informacji zgodnie z zaoeniami GIODO.
Wodzisaw gdzie spotka si z duym zainteresowaniem.
2 PLUSY BIZNESU DLA 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl

Pion fiskalny Niezbdnik przedsibiorcy


ledzimy zmiany
Kasy i drukarki fiskalne Czy kasy skalne s ju gotowe
kasy przenone, mobilne na skalizacj on-line?
kasy systemowe, sieci kasowe Coraz wicej pyta i wtpliwoci pojawia si na temat nowych kas,
ktre mog pracowa on-line.
drukarki fiskalne, niefiskalne

Fot. PIXABAY
materiay eksploatacyjne, rolki do kas
Zapytaj o Proponowany w przepi-
sach model zakada, e kasy
na stawki). Nowe kasy bd
mogy mie funkcj aktuali-
rametry. Wprowadzane bd
do eksploatacji dopiero po 1

P R O MO C J E n a
skalne od stycznia 2018 ro- zacji oprogramowania. Kade stycznia 2018.
ku bd podczone on-line i unowoczenienie kasy u pro- Wprawdzie producent z
bd automatycznie przesya ducenta bdzie wic moliwe Zabrza, spka Elzab SA oferu-

terminale
dane o sprzeday do central- w kasach ju zainstalowaych je kilka modeli kas z naklejk
nego repozytorium prowadzo- poprzez pobranie aktualizacji On-Line Ready jednak na dzi
nego przez ministerstwo. do oprogramowania. Nie wie- oznacza to jedynie deklaracj

patnicze
ib.pl
my czy producenci bd ofero- producenta, i w takim egzem-
Wszystkie atuty w rku! Co dzi wiadomowo wali t usug bezpatnie. plarzu Elzab gwarantuje prze-
o nowych kasach on-line? Kada nowa kasa bdzie rbk kasy do nowych wymo-
Nowe kasy skalne nadal wsppracowa z terminalem gw w okresie od 1.01.2018 do
6 20 03 bd kasami sprztowymi. patniczym (ujednolicny pro- 31.12.2020 roku w cenie 200
Bd posiaday pami skal- tok transmisji). Kasa oprcz z netto. Nie jest jednak oczy-
67 47, 697 212 351
n (o pojemnoci 5 lat), ktra paragonu papierowego bdzie wistym czy byby to jedyny
raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
bdzie jednak wyranie zmo- emitowaa paragon elektro- koszt jaki poniesie podatnik.
dykowana. Oprcz raportw niczny, ktry dostpny bdzie Elzab zachca promocj tych
dobowych bdzie przecho- dla kadego kupujcego. podatnikw, ktrzy nie s zde-
wywaa wiele innych zapisw cydowani czy kupi now kas
np. zdarzenia wystpujce na Kasy gotowe na on-line starego typu do koca 2017 ro-
kasie, ktre bd przesyane Wielu naszych klientw ku i nie wchodzi w skaliza-
do serwerw ministerstwa. pyta czy s ju dostpna kasy cj on-line czy czeka na pe-
ib.pl Przewiduje si rwnie, i z gotowe na skalizacj on-li- ny obraz nowej rzeczywistoci
nowego moduu skalnego ne. Przypomnijmy jednak, e i wstrzymuj si z zakupem.
bdzie mona zrobi raporty nadal czekamy na ostatecz- Wikszo klientw jednak
z wieloma danymi (obecnie ne rozporzdzenie, ktre ma wybiera wariant pierwszy.
Oprogramowanie dla firm przechowywane w module
s tylko warto obrotu do-
pojawi si w kwietniu 2017,
zatem do koca nie wiadomo IRENEUSZ BUREK
bowego oraz Vat z podziaem jakie bd miay wymogi i pa- WACICIEL SOFT-IB
oprogramowanie magazynowe
Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy
oprogramowanie gastronomiczne opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

aktualizacje, opieka serwisowa ZA T R U DNI MY


bezpieczestwo danych, backupy na stanowisku: Serwisant sprztu komputerowego

szkolenia i wdroenia Opis: praca w rmie informatycznej o 20-letnim dowiadczeniu i ugruntowanej


pozycji na rynku, w ktrej kluczowym zagadnieniem jest obsuga klientw biz-
nesowych oraz indywidualnych.
Praca w bardzo ciekawej brany informatycznej dajca moliwoci rozwoju
w szerokim zakresie, m.in.:
diagnozowanie i naprawa sprztu komputerowego
oprogramowanie biurowe i systemowe instalacja i opieka
obsuga informatyczna rm
instalacje sieciowe
integracja systemw IT
instalacja oraz serwis urzdze skalnych
Wymagania:
minimum rednie wyksztacenie techniczne
KUPUJC rozeznannie w brany IT
dowiadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprztu komputerowego

KAS FISKALN prawo jazdy kat. B


Rekrutacja: CV naley wysa na adres biuro@softib.pl (warunek niezbdny
PAKIET REKL AMY w procesie rekrutacji)

GRATIS! Firma SOFT-IB zastrzega sobie prawo do nie odpwiadania na wszystkie aplikacje.

*)
D o 60% wartoci Wicej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27
Oddziay:
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
ib.pl Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)
O szczegy promocji pytaj handlowcw. softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) PLUSY BIZNESU
DLA 3
Firma Roku:
SPOT Light Sp. z o.o.
Za efektywn dziaalno na rynkach midzynarod
spoeczestwa i rozwoju Powiatu i Gminy Kdzierz

Dziaalno Spoeczna Roku:

4 PLUSY BIZNESUDLA 8 lutego 2017, nr 3 (230)


Ewa Haambiec
<< GazetaInformator.pl
Za dziaalno na rzecz osb niepenosprawnych p
wsparcie rodzin w rozwijaniu sprawnoci i umiejt
caodobowy czas pracy i serce oraz wiar w realizo
REGION EKOLOGIA KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA
Inwestycja Roku:

Rybniczanie radz: ze smogiem Laureaci konkursu


Politechnika Opolska
Za otwarcie nowego wydziau Politechniki Opolskie
akademickiego, umoliwienie modziey edukacji n
Za wspprac z biznesem i wpisanie uczelni w wiz

walczmy te w sdach Kozy Biznesu 2016 Debiut Roku:


Gabriela Trybel
Pasmanteria W starych nutach babuni
Za odwag i efektywne przekwalifikowanie zawodo

Kdzierzysko-Kozielski Park Przemysowy


na proponowan ofert handlow. Za efekt w post

Aktywici z Rybnika przekonywali raciborzan, e mog korzysta te integracj spoeczn pasjonatw rkodziea, a tym

rozstrzygn konkurs Kozy Biznesu 2016.


oferujcymi unikatowe wyroby rzemiosa artystycz
Kdzierzyn-Kole.
z innych sposobw eliminacji trujcego zjawiska.

Fot. KKPP
Laureaci pierwszej edycji 3 lutego otrzymaj

Fot. Leszek Szczasny


MATEUSZ HERBA Oliwer Palarz z Rybnickiego
Alarmu Smogowego. Rybni- ___________________________________

1 lutego przedstawiciele czanin zaskary pastwo pol- Kapitua Konkursu KOZY BIZNESU 2016 w
Raciborskiego i Rybnickiego skie za naruszenie art. 8 euro- Sabina Nowosielska przewodniczca
Janusz Przybya prezes zarzdu Famet S.A.
Alarmu Smogowego spotkali pejskiej Konwencji o ochronie Jacek Maek prezes zarzdu Damen Shipyards K
si z mieszkacami Raciborza praw czowieka i podstawo- Piotr Groeger prezes zarzdu Solidaris Sp. z o.o.
www.kkpp.pl Wiesaw Skwarko prezes zarzdu Kdzierzysko-
Markowic, by porozmawia wych wolnoci oraz z artyku- Decyzj Kapituy Pierw-
o dostpnych metodach walki u 23 Kodeksu cywilnego. Za szej Edycji Konkursu Kozy
ze smogiem, ktry jest ostat- oddychanie zanieczyszczonym Biznesu 2016 spord kilku-
nio szczeglnie niebezpieczny powietrzem zada 50 tys. z nastu nadesanych zgosze
dla naszego zdrowia. Najpierw zadouczynienia ze Skarbu wyoniono Laureatw w kilku
aktywici przedstawili wyniki Pastwa. W pozwie powouje kategoriach.
pomiarw jakoci powietrza si na prawo do ochrony ycia Osobowoci Roku zosta
w dzielnicy. Z danych zebra- prywatnego i mieszkania. Ja, Ferdinando de Giorgi, ktry
nych na przeomie roku wyni- tak jak kady z pastwa, staj zosta doceniony za zbudowa-
ka, e w okresie od 29 grudnia si winiem wasnego domu. nie zespou i wdroenie opra-
do 1 stycznia jako powietrza Chciabym wyj z dziemi na cowanej strategii na zdoby-
w dzielnicy bya bardzo za. spacer, na sanki, na narty, po- W spotkaniu uczestniczyli mieszkacy Raciborza, przedsta- cie Mistrzostwa Polski 2016
rednie stenie pyu PM 10, jedzi na rowerze, pobiega, wiciele Stray Miejskiej i Wydziau Ochrony rodowiska w siatkwce mczyzn. Ten
skadajcego si m.in. z sadzy, a tak naprawd nie mog, bo Urzdu Miasta w Raciborzu. sukces pozwoli na promocj
tlenkw siarki i azotu, metali ograniczone jest moje prawo silnych marek biznesowych
cikich czy trujcych dioksyn do swobody przemieszczania usunicia np. pieca niespe- gwnych zaoe naley zakaz sponsorw ZAKSY i Gminy naszego miasta edukacj wy-
i furanw wynioso 304 mikro- si tumaczy Palarz. niajcego norm, a tym samym korzystania z paliw najgorszej Kdzierzyn-Kole. sz w miejscu zamieszkania.
gramw na metr szecienny. Proces jest w toku. Przed- zanieczyszczajcego nasze naj- jakoci (takich jak mu, ot i Firm Roku uznano SPOT Debiutem Roku uznano Ga-
Dopuszczalna redniodobowa stawiciele Rybnickiego Alar- blisze otoczenie. A to wanie mokre drewno) oraz obowi- Light Sp. z o.o. za zbudowanie briele Trybel, zaoycielk pa-
warto stenia, okrelana ja- mu Smogowego licz na wy- koty niskiej jakoci emituj zek wymiany starych kotw. silnej marki oraz dziaalno smanterii W starych nutach
ko bezpieczna dla zdrowia, wy- gran. Spodziewamy si, e najwicej pyw. Zdaniem specjalistw, kolej- na rzecz rozwoju powiatu k- babuni za odwag i efektyw-
nosi 50 mikrogramw na metr o ile nie uda nam si wygra Wadze lokalne take w nym krokiem powinno by dzierzysko-kozielskiego. ne przekwalikowanie zawo-
szecienny. Norma przekroczo- na poziomie Sdu Rejonowe- tym zakresie mog przyczyni wprowadzenie zakazu sprze- Ewa Haambiec otrzymaa dowe oraz stworzenie miejsca
na zostaa o 600 %. Taka war- go i Okrgowego, to Sd Naj- si do poprawy stanu powie- day kiepskiej jakoci opau na tytu w kategorii Dziaalno z unikatowymi wyrobami rze-
to oznacza poziom alarmo- wyszy wyda taki wyrok, ktry trza. Wszystko za spraw dota- poziomie oglnokrajowym. Bez Spoeczna Roku dziki swo- miosa artystycznego.
wy, przy ktrym wadze lokalne jest nazywany krokiem milo- cji udzielanych mieszkacom, zdecydowanych dziaa podej- jej pracy na rzecz niepeno- Uroczyste wrczenie statu-
i regionalne powinny podj wym i ktry zmieni postrzega- dla ktrych inwestycja w nowe mowanych na najwyszych sprawnych. Inwestycj Roku etek obyo si podczas III Balu
dorane dziaania na rzecz nie przez sdy prawa do ycia rdo ciepa czsto jest zbyt szczeblach, dobre chci samo- przeprowadzia Politechnika Biznesu.
zmniejszenia zanieczyszczenia w czystym rodowisku mwi kosztowna. Racibrz oferuje rzdowcw nie przynios spek- Opolska, budujc nowy wy-
powietrza. Jak w praktyce wy- Zdzisaw Kuczma. Wygrana w mieszkacom od 5 do 12 tys. z takularnych rezultatw. A oby- dzia w Kdzierzynie-Kolu, www.kkpp.pl
glda realizacja tego obowizku procesie ich zdaniem ma wpy- na wymian pieca, do 4 tys. z watelom pozostanie sdowa tym samym przyczyniajc si
przez wodarzy? n na realne, pozytywne zmia- na monta pompy ciepa oraz walka o yk wieego powietrza. do umoliwienia modziey z MN
W ssiednim Rybniku za ny w kraju. do 12 tys. z na termomoder-
jako powietrza utrzymuje si Rybniczanie maj te spo- nizacj domw jednorodzin-
przez okoo 120-130 dni, czy- sb na ssiadw trucicieli. - W nych. Nie mona te lekcewa-
li przez trzy bd cztery mie- ustawie o ochronie rodowiska y wsparcia, ktre proponuje
sice w roku. - W tym czasie, jest artyku 363, ktry upowa- WFOiGW w Katowicach.
kiedy normy s przekroczone, nia odpowiednie organy do Jednak wielu ekspertw
tak naprawd nie powinni- wszczcia postpowania i za- wskazuje, e oprcz pienidzy
my wychodzi z domu, bo w kazania negatywnego oddzia- kluczowe s zmiany w prawie.
powietrzu jest mnstwo szko- ywania na rodowisko mwi Na poziomie wojewdzkim
dliwych, mutagennych i rako- Kuczma. Oznacza to, e ma- trwaj prace na tzw. uchwa
twrczych zwizkw chemicz- my prawo zwrci si do pre- antysmogow, ktra ma wej
nych mwi na spotkaniu zydenta miasta o nakazanie w ycie ju 1 wrzenia br. Do jej
R E K L A M A

ZDROWIE - SPRAWNO - ENERGIA

TAI CHI
ZAPISY NA ZAJCIA
AKADEMIA TAO - Szkoa Tai Chi i Qigong
RACIBRZ ul. Klasztorna 12 (I pitro)
Tel. 600 277 108 www.akademiatao.pl
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) PLUSY BIZNESU DLA 5
REGION FINANSE REGION ZDROWIE

Racibrz i Wodzisaw l. Twardy materac stereotyp czy fakt?


daleko za Kdzierzynem Czsto nie zdajemy sobie sprawy, jaki wpyw na nasze zdrowie ma
waciwie dobrany materac.
W rankingu zamonoci gmin Kdzierzyn-Kole zajmuje

Fot. Katarzyna Przypado


Sprzedawcy opowiadaj o
ich budowie, zastosowanych
miejsce 158., Racibrz 503., a Wodzisaw l. 578. materiaach, technologii pro-
dukcji, ale tak naprawd czsto
PAWE STRZELCZYK w mieszkaca ma Kleszczw Wrd gmin powiatu ra- kierujemy si sowami naszych
w woj. dzkim wynika z da- ciborskiego take prno szu- rodzicw lub dziadkw MATE-
Wskanik G stanowi pod- nych opublikowanych przez re- ka krezusw. adna z nich nie RAC MA BY TWARDY. Na
staw do obliczenia tzw. janosi- sort nansw. Dochody podat- uplasowaa si powyej red- szczcie era tapczanw i wer-
kowego. Lista ta suy Minister- kowe per capita wynosz tam niej krajowej (kolejno miej- salek, w ktrych zastosowano
stwu Finansw do wskazania grubo powyej redniej krajo- sce, gmina, dochd): twarde pianki, a ich waciwo-
jego benecjentw i patnikw wej, a mianowicie 34 825,79 z. 1208. Kornowac 1156,38 z ci czy ywotno pozostawiaj
w 2017 r., przygotowana jest Na przeciwlegym biegunie pla- 1239. Krzyanowice wiele do yczenia, przechodzi
na podstawie danych z 2015 r. suje si Radgoszcz z dochodem 1141,62 z do lamusa. Chcemy wygodnie
Ranking ministerstwa jest jed- 80 razy mniejszym 424,77 z. 1301. Rudnik 1120,51 z spa, chcemy nie zlewa si po-
noczenie informacj o najbo- Ogem sklasykowano 1352. Pietrowice Wielkie tem, chcemy nie czu drtwie-
gatszych i najbiedniejszych sa- 2478 gmin, cznie gminy miej- 1100,23 z nia ng czy rk i budzi si po krgosup ukada si bardzo po- Zapraszamy do naszego Salonu
morzdach w Polsce. Pokazuje, skie, miejsko-wiejskie i wiej- 1392. Kunia Raciborska prostu dobrze zregenerowani. dobnie jakbymy leeli na ha- przy ul. Nowej 1A w Raciborzu
gdzie mieszkacy i rmy pac skie. Jak w tym zestawieniu 1085,14 z Jednak zawsze pozostaje wt- maku. Przestrzenie midzy dys- oraz Rybniku w budynku Ma-
najwiksze podatki, z ktrych wypad Racibrz i jak wygl- 1594. Ndza 1010,59 z pliwo, may pstryczek w go- kami s cinite jednostronnie, kro przy ul. orskiej 60 po-
cz zasila gminne kasy (Puls da jego sytuacja wzgldem s- 1822. Krzanowice 926,49 z wie, czy twardy materac pozwo- co uniemoliwia przyjmowania moemy wybra materac, ktry
Biznesu). siadw? witujca 800-lecie I jeszcze dla porwnania li nam na to? A co z zaufaniem pynw, koniecznych do rege- nas odpowiednio zregeneruje,
Gminy sklasykowano we- nadania praw miejskich stolica rzut oka na ssiadw: do starszego pokolenia, ktre neracji. tylko i wycznie z atestowa-
dug wielkoci dochodw po- lskich Piastw otwiera sz- 158. Kdzierzyn-Kole wychowane byo w przewiad- nych pianek lateksw i spryn.
datkowych w przeliczeniu na st setk rankingu. Dokadnie 2128,28 czeniu TWARDO TO ZDRO- Wic jaki ma by materac? Dodatkowo mamy szeroki wy-
jednego mieszkaca. W tym jest to miejsce 503. Czy to wy- 218. Rybnik 1935,93 WO? Odpowied jest prosta br ek oraz szafek, z pojem-
roku wskanik gminny (G) soka czy niska pozycja, trudno 578. Wodzisaw lski Spjrzmy racjonalnie jak materac o redniej twar- nikiem na pociel, ze stelaami
odzwierciedlajcy dochd po- wyrokowa. Raczej nie ma po- 1486,96 ciao reaguje na twarde podoe, doci. elektrycznymi wykonanymi z
datkowy na jednego miesz- wodw do zadowolenia, gdy 616. Gubczyce 1463,96 opierajc si na faktach. Twar- Najlepsze podparcie daj najwyszej jakoci materiaw.
kaca dla wszystkich gmin w wskanik w naszej gminie wy- 966. Kietrz 1274,95 dy materac powoduje ucisk na pianki termoelastyczne, o duej Powoaj si na artyku w
kraju oszacowano na 1 596,67 nis 1545,61 z. Nieznacznie, 4 i 5 krg krgosupa, std po- gstoci, spryny w kieszon- gazecie a otrzymasz 10% raba-
z. Najwicej dochodw z po- ale zawsze to poniej redniej Peny ranking w serwisie ranne ble plecw, uciska na- kach dziaajce indywidualnie, tu. Komfort to nie wysoka ce-
datkw w przeliczeniu na go- krajowej. samorzad.pap.pl sze ciao w czci ldwiowej, pianki wysokoelastyczne o du- na, to wiadomo i szacunek
co utrudnia przepyw krwi std ej elastycznoci i ywotnoci, dla ciaa.
RACIBRZ PRACA budzimy si w nocy odrtwie- naturalny kauczuk zapewnia-
ni. Jeli bdziemy w ten sposb jcy odpowiednie podparcie
Rafako zakoczyo Program
Salon Firmowy KOO
traktowa nasz krgosup, po krgosupa jak i te majce do-
Racibrz, ul. Nowa 1A
duszym czasie nabawimy si broczynne dziaanie antyaler-

Dobrowolnych Odej pracownikw


trwaego skrzywienia. giczne. Czy to wystarczy? Nie, kom. 603 500 909
pamitajmy, i za 30% nasze- salon-materacy.pl
W takim razie moe go komfortu spania odpowiada salon.rmowy.raciborz@wp.pl
mikki materac? stela. Ma by gitki, elastyczny
Spka zakadaa, e z programu skorzysta ok 200 pracownikw, Na mikkim podou nasz i wsppracowa z materacem. Artyku sponsorowany
co bdzie kosztowao maksymalnie 15 mln z.
Fot. Rafako

31 stycznia Rafako poin-


formowao w komunikacie o
zakoczeniu Programu Dobro-
wolnych Odej. Z programu
skorzystao 128 pracownikw
OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE
Spki, a ostateczne zobowi-
zania wynikajce z realizacji
zaoe PDO, na ktre zostaa
utworzona rezerwa w caoci
wpywajca na wynik za 2016
rok, wynios okoo 7,7 mln z
czytamy w komunikacie.
Celem PDO jest dosto-
sowanie poziomu zatrudnie- Dostosowanie poziomu zatrudnienia w Rafako S.A. oraz
nia w Rafako S.A. do zmie- podzikowania dla pracownikw to gwne cele PDO.
niajcej si sytuacji rynkowej Na zdjciu prezes zarzdu Agnieszka Wasilewska-Semail.
w obszarze dziaania Spki.
Jednoczenie Program ma le budowali jej warto przez obejmie on ok. 200 osb, a je-
by form podzikowania dla te wszystkie lata w ten spo- go maksymalny koszt wyniesie
pracownikw, ktrzy spdzili sb wdraanie programu argu- 15 mln z.
w Rafako wikszo swojego mentowa zarzd spki. Przed
zawodowego ycia i wytrwa- jego realizacj zakadano, e PS

R E K L A M A

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI
WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ
SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU
Wicej o zakupie on-line

25056
TWJ KOD RABATOWY NA 10% ZNIKI
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 8 lutego 2017, nr 3 (230)
Z regionu
POWIAT RACIBORSKI SZPITAL KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Nocna i witeczna opieka w szpitalu. PTASIA GRYPA WCI


STANOWI ZAGROENIE
Czy s problemy?

Fot. UM Kdzierzyn-Kole
Od 1 stycznia nocn i witeczn opiek zapewnia szpital w Raciborzu,
a nie jak dotychczas NZOZ Centrum Zdrowia przy ul. Ocickiej.

Fot. archiwum raciborz.com.pl


pawe strzelczyk Owszem, jak przyznaje, przez
pierwsze dni mona byo mie
Przez ostatnie kilka lat zastrzeenia, ale byo to spo-
przyzwyczailimy si, e w wodowane faktem, i szpital
weekendy, wita i nocami przejmowa z dniem 1 stycz-
po porad lekarsk w nagym nia now usug, do ktrej nie
przypadku udawalimy si do mia zbyt duo czasu na przy-
NZOZ Centrum Zdrowia przy gotowania (konkurs rozstrzy-
ul. Ocickiej. W grudniu 2016 gnito pod koniec grudnia). W
r. korzystniejsz dla NFZ ofer- kilka dni trzeba byo zorgani-
t na wiadczenie tego typu zowa 90 dodatkowych dyu-
usug zoya lecznica przy ul. rw. Miay by trzy gabinety,
Gamowskiej i od 1 stycznia to dwa internistyczne oraz jeden Urzd Miasta w Kdzie- alne zagroenie dla zwierzt
ona realizuje zlecenie. Nie bra- pediatryczny i s trzy gabinety rzynie-Kolu prosi o za- gospodarskich. Najczciej
kuje jednak gosw, i odbyo poinformowa Rudnik. Do- rejestrowanie swoich ho- zakaenie odbywa si poprzez
si to ze szkod dla pacjentw datkowo w pierwszych dniach dowli. kontakt z dzikim ptactwem,
i opieka jest niewystarczajca, funkcjonowania prac parali- Zasady bioasekuracji ogo- a jego rozprzestrzenianiu si
gdy szpital po prostu nie radzi W szpitalu w Raciborzu przy ul. Gamowskiej w ramach owa nieco fakt, i przychod- szone rozporzdzeniem Mini- moe sprzyja zanieczyszczo-
sobie z zapewnieniem opieki nocnej i witecznej opieki funkcjonuj dwa gabinety nia w jednej z gmin powiatu stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pasza, woda, nawozy, a
na wymaganym poziomie. Czy internistyczne i jeden pediatryczny. zostaa zamknita i jej pacjenci z 20 grudnia 2016 roku w take sprzt gospodarski czy
tak jest w rzeczywistoci? w poszukiwaniu pomocy trafi- sprawie zarzdzenia rodkw rodki transportu.
Rzecz jasna przenosiny nie domem. Jak jednak wyglda podczas gdy zarzdzanie szpi- li do Raciborza. W tych dniach zwizanych z wystpieniem Na pocztku lutego po-
wszystkim przypady do gu- dziaalno nocnego i witecz- talem pozostawia wiele do y- przez gabinety na Gamowskiej wysoce zjadliwej grypy pta- wiatowy lekarz weterynarii
stu. Najwicej niezadowole- nego pogotowia w szpitalu od czenia mwia. przewijao si rednio po 150 kw nadal obowizuj. znis stref zapowietrzon i
nia przeprowadzka wywoaa strony organizacyjnej? Rze- Nie dostrzegam ad- pacjentw, a przecie jeden z Ponadto mieszkacy K- zagroon wystpieniem wy-
wrd mieszkacw duych sze raciborzan zgaszaj uwagi nych niedocigni i to nie internistw zmuszony by co dzierzyna-Kola, ktrzy zaj- soce zjadliwej grypy ptakw
okolicznych osiedli mieszka- co do jej jakoci zwraca uwa- jest adna propaganda sukce- jaki czas przerwa dyurowa- muj si hodowl drobiu s w powiecie kdzierzysko-ko-
niowych w ssiedztwie Cen- g radna powiatowa Katarzyna su odpar dyrektor szpitala. nie, by uda si do pacjentw, proszeni o wypenienie for- zielskim. Nadal jednak na te-
trum Zdrowia. Oni najzwyczaj- Dutkiewicz, zarzucajc dyrek- Sam nawet kilkukrotnie wpa- ktrzy nie mogli stawi si do mularza oraz zgoszenie tego renie caego kraju obowizuj
niej w wiecie maj do lekarza torowi Ryszardowi Rudnikowi da wieczorami do lecznicy lekarza. Jak jednak zapewnia faktu do urzdu miasta. Druk restrykcje wprowadzone przez
teraz daleko, podczas gdy wcze- uprawianie propagandy suk- na wasne oczy przekona si Rudnik, sytuacja pod koniec formularza mona pobra ze ministra rolnictwa i rozwo-
niej mieli go praktycznie pod cesu (nie tylko w tej sprawie), w jaki sposb to funkcjonuje. miesica jest ju unormowana. strony internetowej lub ode- ju wsi. Naley m.in. trzyma
bra przy ul. Piramowicza 32. drb w zamkniciu.
POWIAT RACIBORSKI SZPITAL Wirus ptasiej grypy H5N8
nie zagraa bezporednio lu-

Milion zoty kary dziom, natomiast stanowi re-


R E K L A M A
mn

Raciborski szpital zosta ukarany za nieprawidowoci w rozliczaniu


tzw. programw lekowych.
Lokalne media obiega nieprawidowociami ktre co patrzy si nieprawidowoci Zawioci rozlicze z fun-
wiadomo, e Narodowy Fun- rusz s ujawniane. Dla mnie przy rozliczaniu przez szpital duszem zaprezentowane przez
dusz Zdrowia po kontroli na- to wrcz swoista propaganda programw lekowych w 2011 dyrektora najwyraniej przeko-
oy na raciborski szpital mi- sukcesu podkrelia. roku. Fundusz przyjrza si nay radnych, gdy sprawa nie
lion zotych kary, a dyrektor Zanim radni wysuchali, co wstecz (ma prawo przeglda bya dalej drona. Aby jednak
j przyj i nie zamierza wal- do powiedzenia ma Ryszard 10 lat do tyu, szpital za nie ostatecznie rozwia wtpliwo-
czy o jej uchylenie w sdzie. Rudnik, wpierw w obron ma takiej moliwoci) i zane- ci, Rudnik przytoczy szereg
Chodzio o nieprawidowo- wzi go starosta Ryszard Wi- gowa rozliczanie hospitalizacji liczb. I tak w cigu ostatnich
ci w rozliczaniu tzw. progra- niarski. Doradzi radnej, by nie pacjentw objtych programa- lat na 19 funkcjonujcych przy
mw lekowych. Na stycznio- wierzya we wszystko, co pisz mi lekowymi. To wanie za te szpitalu poradni specjalistycz-
wej sesji rady powiatu radni media, gdy czsto bazuj one hospitalizacje trzeba zwrci nych, poradnia hepatologiczna
Marceli Klimanek i Katarzy- jedynie na chwytliwym tytule, naleno. Sk w tym, i wte- (ta ktrej dotyczy sprawa kon-
na Dutkiewicz zaciekawili si, a w milion o ktrym mowa dy wszystkie szpitale prowa- troli) przyniosa lecznicy po-
co na swoje usprawiedliwie- nie jest dla szpitala kar. To dzce programy rozliczay je nad 7 mln zotych zysku, pod-
nie ma dyrektor szpitala. Ta samo powtrzy Ryszard Rud- w ten sposb i bya to normal- czas gdy 18 pozostaych cznie
ostatnia stwierdzia wrcz, i nik. Owszem, szpital musia na praktyka. Teraz za wszy- 2 miliony (przy czym niektre
obserwuje bolesny rozdwik zwrci funduszowi dokadnie scy musz oddawa. Wedug byy deficytowe).
midzy chwaleniem si dobr 1,083 mln z, jednak o karze Rudnika to adna sensacja,
sytuacj przez dyrektora, a mowy by nie moe. NFZ do- ale pewna wpadka. ps

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

Telepomoc, czyli opieka na... telefon


Telefon ze specjalnym przyciskiem umoliwi osobom chorym, niepenosprawnym
i starszym wezwanie pomocy w kadej wanej sprawie.
Fot. PIXABAY

Obecnie w Powiatowym wane korzystaniem z systemu


Centrum Pomocy Rodzinie w telepomocy. Osoby chore, nie-
Wodzisawiu l. trwaj prace penosprawne czy starsze mo-
nad uruchomieniem tzw. te- g zosta zgoszone do projektu
lepomocy. System ten, ktry rwnie przez swoje rodziny. Z
sprawdzi si ju w wielu kra- systemu opieki na telefon po-
jach Europy Zachodniej, dziaa System telepomocy od lat funkcjonuje w wielu krajach trzebujcy skorzystaj najpraw-
w stosunkowo prosty sposb. Europy Zachodniej. Czy przyjmie si w Wodzisawiu? dopodobniej ju w marcu.
Osoba potrzebujca pomocy, Wicej informacji uzyska
za porednictwem telefonu ze jomego, aby ten pomg chore- W razie koniecznoci, dyspozy- mona telefonicznie (32 455 14
specjalnym przyciskiem, kon- mu w takich sprawach, jak np. tor bdzie rwnie wzywa do 30 wew. 31) lub w siedzibie cen-
taktuje si z dyspozytorem tele- dostanie si do lekarza, wyku- chorego suby ratunkowe. trum, przy ul. Waowej 30.
pomocy, ktry nastpnie wysya pienie potrzebnych lekw czy Ju w tej chwili trwa nabr
wolontariusza, ssiada czy zna- zaatwienie sprawy w urzdzie. osb, ktre byyby zaintereso- k
GazetaInformator.pl >>
sport 7
8 lutego 2017, nr 3 (230)
Z regionu
RACIBRZ WYDARZENIE SPORTOWE

Unia Racibrz zremisowaa z AZS AWF Warszawa


Po czterech walkach akademicy prowadzili ju 4:0, w kadej walce wygrywajc
przed czasem. Od pitej walki Unia Racibrz zacza odrabia straty.

Fot. Andrzej Zieliski


Druyna Ryszarda Wolnego bya faworytem, jednak zesp Na macie pojawia si legenda raciborskich zapasw Sylwia Nastpny mecz Unii zaplanowano na 8 lutego. W Biao-
ze stolicy poradzi sobie tym razem znakomicie. Bileska medalistka mistrzostw Europy i wielokrotna gardzie zmierzy si z tamtejszym AKS-em.
mistrzyni Polski.

katarzyna przypado sem. Pniej Unia rozpocza Po raz pierwszy od piciu sander Kroczak z Unii, wi- gardzie zmierzy si z tamtej- 1. AKS Wrestling Team
odrabia straty. Sebastian Je- lat na macie pojawia si le- cemistrz Polski, wygra si z szym AKS-em. Mecz od godz. Piotrkw Trybunalski 177-
W ramach 7. kolejki roz- zierzaski wygra z Michaem genda raciborskich zapasw modym Patrykiem Kami- 18:00 bdzie mona oglda 70 21 pkt.
grywek Krajowej Ligi Zapani- Szymaskim, a Tsimur Berdy- Sylwia Bileska. Medalistka skim, brzowym medalist na Sport Zona i KLZ TV. 2. Unia Racibrz 144-94 16
czej Unia Racibrz przy niemal ieu, wojskowy mistrz wiata, mistrzostw Europy i wielo- mistrzostw wiata kadetw, Wyniki pozostaych me- pkt.
penej widowni podejmowaa pokona przed czasem Maksy- krotna mistrzyni Polski po- ktry zosta wyznaczony ja- czw: 3. WZS WKS Grunwald Po-
AZS AWF Warszawa. Zdecydo- ma Zakharchuka. Pojedynek konaa Patrycj Howis. Rw- ko joker (zawodnik, ktrego WZS WKS Grunwald AZ zna 114-134 12 pkt.
wanym faworytem bya druy- nie zosta jednak zaliczony do nie w kolejnym pojedynku zwycistwo liczy si za dwa Supra Brokers Wrocaw 5:4 4. AKS Biaogard 122-135 9
na prowadzona przez Ryszar- wyniku meczu, poniewa obaj lepszy okaza si Unita Ka- punkty), dziki czemu cae AKS Wrestling Team Piotr- pkt.
da Wolnego, jednak zesp ze zapanicy przekroczyli dopusz- mil Wojciechowski poko- spotkanie zakoczyo si re- kw Trybunalski AKS 5. AZS AWF Warszawa 99-
stolicy okaza si lepszy w czte- czalny limit wagowy sdzio- na mistrza Ukrainy Mikol misem. Biaogard 7:2. 147 4 pkt.
rech pierwszych walkach, w wie dopucili ich do walki dla Kuchmi. Kolejny mecz Unii odb- Tabela po siedmiu kolej- 6. AZ Supra Brokers Wro-
kadej wygrywajc przed cza- dobra widowiska. W ostatniej walce Alek- dzie si ju 8 lutego. W Biao- kach: caw 80-156 0 pkt.

RACIBRZ SYLWETKI REGION REKREACJA

Raciborskie Championy XXII Towarzyski Bieg


Tytu Raciborskiego Championa w kategorii Mistrzowie Polski Seniorw z Klubem Sportowym
i Olimpijczycy trafi m.in. w rce reprezentantek Polski w siatkwce plaowej. M.E.T.A.
Kolejny Towarzyski Bieg i nowe miejsce.
Fot. Katarzyna Przypado

mateusz herba czsto rotacji na play jak na ha-


li. Odpowiedzialno spoczywa Tym razem trasa biega przez las Beata, czcy
Monika Brzostek, rybni- na barkach dwch osb. Ponad-
czanka, kilka lat temu sw przy- to Kinga jest ciepolubna. No Jejkowice i Rybnik.
szo zwizaa z Raciborzem. ja oglnie lubi ciepo, w zwiz-
Na decyzj wpyny rwnie ku z tym, e gram w plawk, to Niedzielnym rankiem, 5 lu- wany teren, ale gwnie za spra-
wzgldy prywatne. Kinga Koo- dla mnie zima mogaby nie ist- tego, o godzinie 9:00 rozpocz w zalegajcego na niej niegu i
siska, jej sportowa partnerka, nie artowaa zawodniczka. si XXII Towarzyski Bieg po w wikszej czci bota ponie-
pochodzi z Lublina, a mieszka Panie wikszo czasu sp- lesie organizowany przez Klub gowego, co skutkowao tym, e
w odzi obie panie studioway dzaj wsplnie. Swoje relacje na Sportowy M.E.T.A.. 32 uczest- ju na pierwszych kilometrach
w tym miecie. Monika stosun- boisku, jak i poza nim, olimpij- nikw marszobiegu stawio si w wszyscy biegli w mokrych bu-
ki midzynarodowe, a Kinga ki nazywaj icie rodzinnymi. nowej lokalizacji, by pokona 10 tach. Organizatorzy po biegu
wychowanie fizyczne. Sporto- Mamy now pani psycho- kilometrw. Tym razem las Be- zadbali o wod, gorc herbat i
wy duet tworz nieprzerwanie log pani Ad. Pani Ada po- ata, czcy Jejkowice i Rybnik, wieo upieczon szarlotk.
od 2010 roku. Na swoim kon- wiedziaa, e ten nasz ukad w Siatkarski team tworz od 2010 roku. Na boisku i poza nim by miejscem biegu. Trasa wy-
cie maj m.in. piciokrotne mi- sumie nie rni si niczym od s jak maestwo. Jedna musi akceptowa wady drugiej. magajca ze wzgldu na pofado- ap
strzostwo Polski czy srebrny me- maestwa. Kada z nas musi Na zdjciu (od lewej) Monika Brzostek oraz Kinga Koo-
siska podczas spotkania z uczniami Gimnazjum nr 3 w
Fot. Arkadiusz Piechota

dal Pucharu wiata w Brazylii. tolerowa wady drugiej. Oczy-


Sukces zapewni im miejsce na wicie mam nadziej, e zalety Raciborzu.
igrzyskach w Rio. Na olimpia- rwnie (miech). I jako tak
dzie uplasoway si na 9. pozycji. ju chyba nauczyymy si y w mistrzynie maj po sezonie. W zgrupowanie na Teneryfie przed
Przygod z siatkwk rozpo- symbiozie, e jedna drugiej nie tym roku byo bardzo intensyw- nowym sezonem. Aktualnie
czynay od halwki. Dziewczyny przeszkadza i dobrze si czuje- nie przez igrzyska, wic miay- jeszcze przez kilka dni jestemy
miay po 12-13 lat. Zaczy- my si w swoim towarzystwie my duo zaprosze do szk, z w Polsce, bo ju w poniedziaek
my od halwki, bo wikszo mwi Monika. ktrych korzystaymy. Oglnie, (przyp. red. 6 lutego) lecimy na
siatkarzy plaowych tak zaczy- W bysku kamer zdobywa- kada z nas wybraa si na jakie pierwszy obz zagraniczny
nao. Staraymy si na poczt- j tytuy. Poza nimi intensyw- krtkie wakacje, wic ten czas zdradza plany Kinga. Dziewczy-
ku czy oba sporty. W waka- nie trenuj. Nasz dzie tak wykorzystaymy na regeneracj ny za sob maj dwa miesice
cje graymy tylko i wycznie w naprawd krci si wok siat- si. Myl, e chyba tak jak ka- spotka w szkoach i treningw
plawk, ale po jakich pierw- kwki. Praktycznie nie mamy dy, lubimy posiedzie sobie tro- w Warszawie. Na Teneryfie zo-
szych sukcesach trenerzy ka- czasu wolnego wyjania Kin- szeczk w samotnoci i poczyta stan do koca lutego. Nastp-
dry zaproponowali nam, eby- ga. Siatkarki w cigu dnia ma- jak ksik czy gazet przy ka- nie wrc do kraju na kilka dni,
my si przeniosy do odzi, do j dwa treningi, po okoo 2,5-3 wie bd herbacie po prostu by znw polecie trenowa za
Szkoy Mistrzostwa Sportowe- godzinny dziennie. Pomidzy si zrelaksowa, kiedy nikt od granic. Nie mamy jeszcze do
go. Z tej okazji skorzystaymy i jedz posiki, spotykaj si z fi- nas niczego nie chce i niczego koca wybranych miejsc, ponie-
chyba nie aujemy mieje si zjoterapeutk i trenerem. My- nie wymaga dodaa Monika. wa czekamy na odzew teamw
Monika wsplnie z King. Gra l, e okoo 2 godziny w cigu Olimpijki yj w pdzie. z zagranicy. Dopiero okae si,
na piasku pociga dziewczyny, doby mamy luniejsze, ale resz- Pitek, 3 lutego, zawodniczki kto ma czas, by z nami potreno- Klub Sportowy M.E.T.A. zaprasza na kolejne, wsplne
bo maj wiksz moliwo po- ta to jest siatkwka kontynu- spdziy na Gali Sportu w Ra- wa podsumowaa Monika. marszobiegi, o ktrych informowa bdzie na swoim face-
dejmowania decyzji. Nie ma tak uje Kinga. Czas na odpoczynek ciborzu, a za moment polec na bookowym profilu Biegi Towarzyskie.
8 Z regionu ogoszenia.GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE:
dodaj bezpatne ogoszenie w internecie
drobne: tekstowe 6 z w ramce 10 z na kolorowym tle 14 z ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

FINANSE rancja udanej imprezy! Gramy rodowisko oraz przez ze my- ENIEM, UBRANIAMI ITP.? lowanie na biao. Tel. 797 939
w skadzie dwuosobowym. Wie- cie pojazdu. Zadzwo! Zajmuj Prosz skontaktowa si z na- 033.
loletnie dowiadczenie muzycz- si polerowaniem samochodw, mi! Oferujemy Pastwu TANI
POYCZKI KRTKOTERMINOWE ne i sceniczne zapewni Pastwu kompleksowym sprzataniem I SPRAWNY wywz wszystkich
Serwis i naprawa rolet ze-
wnetrznych modernizacja. Wy-
32 348 61 68, 504 819 404 udan imprez. Bogaty reper- pojazdw w rodku. Zapraszam niepotrzebnych rzeczy, gabary-
miany sznurkw paskw. Sil-
tuar, owietlenie oraz ATRAK- do kontaktu. Przy staej wsp- tw, mebli wraz z moliwoci
Porednik CDF S.C. rmy Matpol Finanse Sp. z o.o. niki sterowania. Zajmuje sie
CYJNE CENY to kolejne atuty. pracy nisze ceny! Tel. 664 264 posprztania oprnionych po-
produkcja rolet od podstaw.
Oferujemy rwnie usug DJ 318. mieszcze oraz na yczenie ma-
Tel. 514 065 582.
Jestem doradc klienta jednej z wiodcych rm na rynku. ktr cechu- na wesele. Zapraszamy! Opra-
Odbior uyte pralki, automa-
je uczciwo oraz przejrzysto zasad. Gotwka od 300 do 12000 z, a wa muzyczna wszelkich imprez
ty itp. Masz co do wyrzucenia ODZIE ROBOCZA
dla rm od 300-15000z spat mona wliczy w koszty. Odpowiem na okolicznociowych! Ceny usta-
dzwo, mog nawet odkupi
wszelkie pytania. Uwaga Promocja! Poyczka do 4000 z bez odsetek lamy indywidualnie! Tel. 501
sprzt. Napewno sie dogadamy. ARTYKUY BHP, P.PO.,
021 025.
i prowizji na cay miesic! Tel. 666 068 329. Okolice Wodzislawia, Rybnika, SPAWALNICZE, CHEMIA
Odkupi za dobre pienidze r- Raciborza. Tel. 577 263 550. GOSPODARCZA,WE.
nego rodzaju Romety takie jak
Chcesz mie porzdek w szae? Racibrz, ul. E ichendorffa 12
motorynka, ogar, komar, kadet
Masz problem ze znalezieniem tel./fax 32 440 30 36
czy inne. Mog by w czciach
czegokolwiek? Zadzwo lub kom. 512 936 444
i bez dokumentw w zasigu do
napisz, chtnie zorganizujemy
100 km od Wodzisawia lskie- www.deln-raciborz.pl
i sprawimy, e polubisz swoj
go. Tel. 516 869 313.
szaf na nowo. Tel. 721 715 275.
Chcesz aby Twoje auto wygl-
dao jak z salonu? Moe chcesz
podnie warto auta przed
Oferujemy usugi porzdkowe.
Jeli sprzedalicie, kupilicie KOMIS PRANIE DYWANW
sprzeda? Lub kupiles i chcesz
aby prezentowalo sie idealnie?
lub dostalicie w spadku miesz-
kanie, dom bd lokal uytko-
od A-Z TAPICERKI SAMOCHO-
DOWEJ, TAPICERKI
wy to prawdopodobnie stan- (Kup, Sprzedaj)
ZDROWIE Zapraszam na odwieenie la- MEBLOWEJ, POLERO-
li Pastwo przed problemem: Dla Ciebie mie,
kieru, aby pozby si uszkodze
Zapraszam do zapoznania si z lakieru spowodowanych przez
CO ZROBI Z NIEPOTRZEB- Dla Kogo Skarb WANIE MASZYNOWE,
NYMI MEBLAMI, WYPOSA-
moj ofert. Chtnie odpowiem na
dodatkowe Pastwa pytania tele- ZAMA Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
fonicznie. Wykonuje masae: lecz- w Czechach Pracownia krawiecka Firma STACH-DREW Przynie sprawisz
niczy (30 z/30 min); hawajski ca- oferuje: drewno kominkowe,
CIAN I ELEWACJI
szybkie terminy oferuje profesjonalne kursy Komu rado.
ego ciaa (40z/50 min); gorcymi
kamieniami (40 z/50 min). Ma-
zapewniamy transport kroju i szycia, drewno opaowe Zapraszamy Tel. 32 763 40 43
w dobrej cenie. od pn.-pt.: 10:00-16:30
sae odbywaj si u mnie w domu refundacja NFZ (2111 z) na potrzeby wasne
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
Kom. 504 412 875
(Wodzisaw Wilchwy) , w specjalnie i z certykatem. 47-400 Racibrz
najwyszy standard zabiegu
przygotowanym do tego pomiesz- 47-400 Racibrz
Tel. 512 271 815 ul. Ogrodowa 10 47-400 Racibrz
czeniu lub w domu pacjent. Tel. Tel. 602 150 886 ul. Wojska Polskiego 11
32 430 10 45. (naprzeciw byego Jaworu) ul. Ogrodowa 46
796 849 247. Skad znajduje si Tel. 660 287 150
Tel. 728 96 95 98 z tyu budynku.
www.green-clean.pl
PRACA 797 638 860

Nasz salon zatrudni osob na sta-


nowisko Fryzjer-Stylista, Fryzjer- PRACA NAPRAWA OBUWIA
ka-Stylistka dzia damski. Ofe- DLA OPIEKUNEK Usugi kaletnicze
rujemy: stabiln prac w miej osb starszych i rymarskie
atmosferze, dobre wynagrodzenie, w Niemczech
moliwo cigego szkolenia si i Roman Palczewski
podnoszenia kwalikacji. Tel. 782 WYMAGANY Malowanie tapicerki samochodo-
074 777. JZYK wej i meblowej, obuwia, torebek,
Euro-Taxi zatrudni kierowcw z KOMUNIKATYWNY kurtek, naprawa obuwia ortope- PRZEWZ OSB
Wodzisawia lub okolic. Praca do- Wodzisaw l., Waowa 2 dycznego. POLSKA-NIEMCY-POLSKA
datkowa w weekendy. Tel. 696 825 Racibrz, ul. Londzina 51,
670.
Tel. 796 999 605 Polska-Niemcy
tel. 32 414 08 21;
DH Bolko, ul. Nowa 1, WYJAZDY Z POLSKI
RNE
tel. 509 077 011 8; w niedziel, wtorki i pitki.
Pracownia krawiecka. Szycie Kunia Raciborska, ul. Kociel- POWROTY Z NIEMIEC
na wymiar odziey damskiej, na 5, tel. 324191153, 502468049;
ZATRUDNIMY w poniedziaki, rody i soboty.
mskiej i dziecicej, naprawa Rybnik, ul. Powstacw lskich
odziey oraz wszelkie przerb- stanowisko: Serwisant 17, tel. 663 466 661. Obsugujemy woj. lskie,
ki, szycie pocieli, obrusw, szy- sprztu komputerowego
Punkt Ekspresowa Naprawa
opolskie i dolnolskie
cie zason i ran, szycie i reno-
wacja tapicerki samochodowej. Wymagania: Obuwia obok E.Leclerc nie nale- MIRA Przewz osb
minimum rednie wykszta- y do rmy Palczewski. Tel. 669 185 529
Racibrz, ul. Brzeska 4. Tel. 665
989 571. cenie techniczne naprawa-obuwia-raciborz.pl www.przewozyosobpolska.pl
rozeznannie w brany IT
Odbior zom wszelkiego rodza- dowiadczenie w diagno-
ju: stare AGD, uprztn strychy, zowaniu i naprawie sprztu
piwnice, wycigam stare piece komputerowego
CO, wycinam zbdne konstruk- prawo jazdy kat. B
cje. Tel. 692 829 491. Zatrud-
ni piekarza z dowiadczeniem. Rekrutacja:
Wicej informacji pod nr telefo- CV naley wysa na adres
nu 510 233 555 oraz 32 456 11 biuro@softib.pl (warunek nie-
56. zbdny w procesie rekrutacji)
Pracownia krawiecka pole- Firma SOFT-IB zastrzega sobie
ca usugi krawieckie, przerb- prawo do nie odpwiadania na
ki oraz szycie dla rm. 47-400 wszystkie aplikacje.
Racibrz, ul. Wojska Polskiego
11, Tel. 728 96 95 98. USUGI
muzyczna wesela, poprawiny,
Oferujemy profesjonaln opra- urodziny, spotkania klasowe, REMONTOWO-
w muzyczn: lubw, wesel, jubileusze, studniwki, impre- -BUDOWLANE
bankietw, rocznic, pogrzebw. zy plenerowe, itp. Wieloletnie
Posiadamy bogaty repertuar, dowiadczenie w prowadzeniu
Zygmunt Banik
ktry ustalamy z kadym klien- imprez. Rznorodno owie- kompleksowe
tem indywidualnie. Cena do tlenia, lasery, baki, dymy, kula wykoczenia wntrz
uzgodnienia. Tel. 669 320 517. itd. Tel. 604 254 199.
Tel. 694 403 205
Dj Wodzirej Prezenter oprawa Dobry zesp muzyczny to gwa-
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) Ekologia 5

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Piy w do! A moe jednak warto si powstrzyma?


Ministerstwo rodowiska przygotowao poradnik dla wacicieli zadrzewionych nieruchomoci,
ale ekolodzy przestrzegaj przed nowymi przepisami.

Fot. PIXABAY
KATARZYNA CZY Tak, pod warunkiem, e cel ci uzyskania zezwolenia, ale drzew staje si bardzo prosta.
wycinki nie wie si z prowa- nie moe ograniczy wyjtkw Warto sobie jednak postawi
Od 1 stycznia br. kata- dzon przez niego dziaalnoci zapisanych w ustawie. Do kom- pytanie, czy nie nadmiernie
log wyjtkw od koniecznoci rolnicz. Innymi sowy, wycin- petencji rady naley wic np. prosta...
ubiegania si o zezwolenie na ka drzewa lub krzewu pod bu- zwolnienie z obowizku ubie- Nowe przepisy teoretycz-
wycink drzew i krzeww uleg dow domu nie wymaga ze- gania si o zezwolenie sp- nie uatwiaj ycie tym, kt-
znaczcemu rozszerzeniu. Wie- zwolenia, ale usunicie roliny dzielni mieszkaniowej, ktra rzy s zmuszeni do wycinki
lu osobom trudno jednak prze- w celu budowy np. stodoy, chce usun drzewo w celu wy- drzewa lub krzeww. Jedno-
brn przez dugie artykuy obory, drogi dojazdowej do po- budowania parkingu albo osoby czenie naley czujnie przy-
znowelizowanej ustawy, ktre la jest zwizane z dziaalnoci prawnej, ktra na swojej nieru- glda si praktycznemu za-
s pene odniesie do innych gospodarcz prowadzon przez chomoci zamierza wybudo- stosowaniu tych uatwie
przepisw lub zawiej termi- rolnika wwczas powinien on wa obiekt w celu prowadzenia nadmierna swoboda wa-
nologii. Dlatego Ministerstwo uzyska zezwolenie. dziaalnoci gospodarczej (np. cicieli nieruchomoci moe
rodowiska opracowao krtki sklep). Rada nie moe jednak w krtkim czasie doprowa-
poradnik zawierajcy m.in. naj- Czy moliwa jest wycinka ogranicza prawa osb zycz- dzi do tragicznego stanu na-
czciej zadawane przez obywa- drzew na nieuytkach rol- nych do wycinki drzew i krze- szego rodowiska. Nie mona
teli pytania. Poniej prezentuje- nych? ww bez zezwolenia. bowiem zapomina, e wyci-
my pi najwaniejszych pyta Jeli drzewa lub krzewy s cie chociaby jednego drzewa Ekolodzy podkrelaj nie tylko przyrodnicze, ale te
wraz z odpowiedziami bdcy- usuwane w celu przywrcenia Czy zmieniy si te kary ma due znaczenie dla jego spoeczne konsekwencje zmian w Ustawie o Ochronie
mi skrcon wersj wskazwek gruntw nieuytkowanych do za wycink drzew bez wy- otoczenia innych drzew i Przyrody. Propozycja delegowania decyzji o tym,
udzielonych przez resort rodo- uytkowania rolniczego, rol- maganych zezwole? mniejszych rolin, a take jakie zasady panuj w danej gminie do samorzdw
wiska. nik nie musi ubiega si o po- Tak. Zgodnie z nowymi zwierzt i owadw. A pored- lokalnych moe by koniktogenne. Zarwno wewntrz
zwolenie, niezalenie od gatun- przepisami, kary za samo- nio wpywa take na struk- spoecznoci lokalnych moe powodowa to konikty o
Kiedy mog wyci drzewo ku, liczby i wymiarw drzew. wolne usuwanie drzew i krze- tur i jako gleby oraz lokal- to, jak wyznacza wasne, dodatkowe reguy wycinania
rosnce na mojej posesji? Wyjtek (oprcz zadrzewie ww s nisze ni do tej po- ny mikroklimat. drzew i krzeww, czy takich regu nie wprowadza.
Wycicie drzewa nie wyma- rdpolnych, przydronych i ry. Obecnie kara pienina Zmiana w praktyce ma Co wicej pomidzy poszczeglnymi gminami mog
ga zezwolenia, jeli ronie ono nadwodnych rosncych na ob- za usuniecie drzewa i krze- umoliwi wycink bez ze- wynika spory o rne rozwizania w ssiednich
na nieruchomoci nalecej do szarze parku krajobrazowego wu niezgodnie z przepisami zwolenia drzew starych, kil- jednostkach administracyjnych zapisali w swoim
osoby zycznej oraz wycinka lub chronionego krajobrazu) wynosi rwnowarto opaty kudziesicioletnich a wic owiadczeniu czonkowie WWF Polska i Stowarzyszenia
nie jest zwizana z prowadze- stanowi drzewa znajdujce si za usunicie drzewa i krze- tych, ktre s najcenniejsze Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
niem dziaalnoci gospodarczej. bezporednio przy drodze lub wu, w przypadku, kiedy ta- dla ekosystemu i krajobrazu,
W przypadku dotrzymania obu wodzie. kie usunicie byo zwolnione ktrych zastpienie nie bdzie cia, a czasem nawet setki lat, zmiana w systemie kar za nie-
warunkw wielko (obwd) z obowizku uiszczenia opa- ju moliwe w dajcej si za- a ich wycinka powinna by dozwolon wycink oraz prze-
ani wiek drzewa nie ma zna- Czy poszczeglne gminy ty (dotychczas kara wynosi- planowa przyszoci. Zwra- ograniczona, czemu sprzyja- pisami umoliwiajcymi gmi-
czenia. mog zmieni przepisy a dwukrotno wymaganej camy uwag, e co do zasady y dotychczasowe regulacje nom dodatkowe rozlunianie
wprowadzone w ustawie? opaty). ziele i drzewa zawsze bd pisali przedstawiciele WFF zasad koniecznoci ubiegania
Czy rolnik moe bez ze- Rada gminy moe jedynie Analizujc wytyczne Mi- wyjtkowo cennym elemen- Polska i Stowarzyszenia Pra- si o zezwolenie, wie si z
zwolenia wycina drzewa rozszerzy moliwo prowa- nisterstwa, mona odnie tem krajobrazu, ksztatuj- cownia na rzecz Wszystkich duym ryzykiem nieprawi-
na swojej nieruchomoci? dzenia wycinki bez konieczno- wraenie, e obecnie wycinka cym si przez dziesiciole- Istot. Podkrelali rwnie, e dowoci.

NDZA EKOLOGIA RYBNIK EKOLOGIA

Rolniku! Zadbaj o pszczoy SAMORZDOWCY


O UCHWALE
W Ndzy odbyo si szkolenie dla rolnikw. Rozmawiano take o ochronie
pszcz i innych owadw zapylajcych.
ANTYSMOGOWEJ
Fot. nedza.pl

Kto stosuje rodek ochro- pszczelich, zostalimy wyczu- czy inne produkty pszczele: W Rybniku spotkali si obowizywa w caym woje-
ny rolin stwarzajcy zagro- leni na ten temat. Apelujemy s one kluczowe dla produkcji przedstawiciele gmin i wdztwie. Dwa najwaniej-
enie dla ycia, zdrowia ludzi, wic, by stosowa rodki, ktre ywnoci, poniewa to one za- powiatw Subregionu Za- sze wnioski pynce z tego
zwierzt lub dla rodowiska, s dopuszczone do obrotu, kie- pylaj roliny, ktre spoywa- chodniego. Dyskutowali o spotkania brzmi nastpuj-
podlega karze grzywny - art. rowa si wytycznymi zawarty- my. Trzmiele, pszczoy samot- projekcie uchway anty- co: po pierwsze, mimo szu-
76 Ustawy o rodkach ochro- mi na etykietach, przestrzega nice i inne owady, np. motyle, smogowej i problemach mu medialnego wci wielu
ny rolin brzmi jednoznacznie okresw prewencji, wykony- osy i muchwki wszystkie te w walce z nisk emisj. mieszkacw naszego regio-
i dotyczy take substancji szko- wa opryski wieczorem, ju po owady pracuj od witu do no- Gdyby wskaniki zanie- nu lekceway problem smogu.
dliwych dla pszcz. Rolnicy oblocie owadw, zachowywa cy, zapylajc roliny uprawne i czyszczenie powietrza przeo- Dlatego nadal trzeba przeka-
czsto nie zdaj sobie sprawy stosowne odlegoci od pasiek, dziko rosnce. Co trzecia yka y na podobny stopie zanie- zywa im wiedz na temat
z konsekwencji opryskiwania stosowa niechemiczne rodki pokarmu, ktry spoywamy, czyszczenia wody, mielibymy przyczyn i skutkw powsta-
rolin niedozwolonymi rod- ochrony rolin, ale te po pro- zaley od aktywnoci owadw katastrof. Wodocigi trzeba wania tego zjawiska.
kami lub niezgodnie z zale- stu informowa ssiadw, kt- zapylajcych. To owadom za- byoby zamkn, a wod do- Po drugie, nie wszyst-
ceniami producenta. Dlatego rzy maj pasieki, e planujemy pylajcym zawdziczamy wa- wozi beczkowozami powie- kie koniecznie zmiany da si
Powiatowy Zesp Doradztwa przeprowadzenie takie zabie- rzywa takie jak pomidory czy dzia Piotr Kuczera, prezydent wprowadzi na szczeblu sa-
Rolniczego w Raciborzu prze- gu, by mogli si zabezpieczy cukinia, owoce takie jak jab- Agnieszka Plaskacz z Rybnika, podczas spotkania w morzdowym. Prezydent
prowadzi w Ndzy kolejne tumaczya Agnieszka Plaskacz ka, orzechy na przykad mig- raciborskiego oddziau rybnickim ratuszu, w ktrym Rybnika podkrela, e aby
spotkanie szkoleniowe dla rol- z placwki terenowej KRUS w day, czy zioa suce nam za KRUS podkrela, e wzili udzia przedstawicie- zakaz spalania niskiej jako-
nikw. Wrd omawianych za- Raciborzu. Rolnikom niesto- przyprawy. Dotyczy to take oprcz stosowania si le samorzdw zrzeszonych ci opau by naprawd sku-
gadnie znalaza si rwnie sujcym si do tych zasad gro- olejw jadalnych na przykad do zalece producentw w Zwizku Gmin i Powiatw teczny, naleaoby zabroni
kwestia stosowania rodkw zi kara grzywny. oleju rzepakowego. W samej rodkw ochrony rolin, Subregionu Zachodniego. przede wszystkim sprzeday
ochrony rolin. Dlaczego jednak dbao Europie ponad 4000 odmian warto te przestrzega Tematem dyskusji, kt- tego rodzaju paliw.
W zwizku z tym, e no- o dobro pszcz jest tak wa- warzyw zaley od zapylania dobrossiedzkich zasad. ra odbya si 30 stycznia br.
tuje si bardzo duo chorb na? Pszczoom zawdzicza- przez pszczoy i inne owady byy zaoenia uchway an-
pszcz i wymieranie rodzin my co wicej ni tylko mid podkrela Greenpeace Polska. KC tysmogowej, ktra miaaby KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
6 Wspieramy Dobre Tematy 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl
POWIAT WODZISAWSKI KULTURA
wizytwki ulotki >>> reklama@GazetaInformator.pl

KULTURAlnie na Walentynki 32 414 90 30 533 355 277

Szukajc pomysu na Dzie Zakochanych,


warto przyjrze si ofercie okolicznych domw kultury.

Fot. MOK Pszw


katarzyna krentusz kilkunastu lat. Na swoim kon-
cie ma cztery wydane pyty
Rokrocznie staramy si, aby dugograjce i ponad 600 kon-
Walentynki ze swoj drug po- certw zarwno w kraju, jak i
ow spdzi w sposb wyjt- zagranic. Muzyka zespou to
kowy. Dzie Zakochanych jest energetyczny mix ska, reggae i
okazj, by powici sobie tro- rock steady. Pocztek koncertu
ch wicej czasu i uwagi, ode- grupy Caa Gra Barwinkw w
rwa si od codziennej rutyny. Radlinie zaplanowano na godz.
Zwykle staramy si spdzi ten 18:00. Bilety do nabycia bd w
dzie we dwoje, w romantycz- cenie 10 z.
nej scenerii, przy lampce wina Bardziej romantyczn
czy w blasku wiec... Jeli jed- propozycj dla zakochanych
nak taka opcja nie brzmi dla nas przygotowa Miejski Orodek
wystarczajco dobrze, zawsze Kultury w Pszowie. 18 lutego
moemy przyjrze si ofercie wystpi tu artysta o niespoty-
nadchodzcych wydarze roz- kanej, ciepej i aksamitnej bar-
rywkowo-kulturalnych. wie gosu Jacek Silski. Wy-
Ju 12 lutego wieczr peen konawca aktualnie jest solist
dobrego humoru zagwarantu- Krlewskiej Orkiestry Symfo-
je nam Rydutowskie Centrum nicznej przy Paacu w Wilano-
Kultury Feniks, w ktrym wie. W swojej wieloletniej ka-
wystpi popularna i licznie na- rierze muzycznej wystpowa
gradzana ne festiwalach grupa na scenach caego wiata. Na
kabaretowa owcy.B. Pano- koncertach towarzyszy m.in.
wie w synnych sweterkach za- takim gwiazdom, jak Boney
bawia publik bd od godz. M, Abba, Wilki czy Krzysztof
19:30. Bilety na to wydarzenie Krawczyk. Pocztek koncertu Romantyczny wieczr z koncertem Jacka Silskiego to
nabdziecie w cenie 40 z (w Jacka Silskiego w Pszowie za- walentykowa propozycja Miejskiego Orodka Kultury w
przedsprzeday) lub 50 z (w planowano na godz. 18:00. Bi- Pszowie.
dniu imprezy). lety do nabycia s w cenie 25 z
Dokadnie 14 lutego na (parter) i 30 z (balkon). W gwn rol Hanki, lzacz- Walentynki tu, tu, wic
Reggae Walentynki zaprasza z Rwnie 18 lutego, do Ry- ki spod Pszczyny, wcielia si pospieszcie si z rezerwacja-
kolei Miejski Orodek Kultu- dutowskiego Centrum Kultury Grayna Buka, laureatka Zo- mi! Inne, te walentykowe i te
ry w Radlinie. Przed radlisk Feniks zawita Teatr Korez ze tej Maski 2005 za gwn rol znacznie mniej, propozycje cie-
publicznoci wystpi jedna z swoj now produkcj Mia- kobiec. Pocztek wydarzenia kawych wydarze kulturalnych
najwaniejszych grup rodzi- nujom mie Hanka. Entuzja- w sali teatralnej RCK Feniks w powiecie znajdziecie zawsze
mej sceny ska/reggae Caa ci teatru tego wieczoru stan zaplanowano na godz. 18:00. na naszej stronie internetowej
Gra Barwinkw. Zesp CGB si wiadkami wyjtkowego Bilety do nabycia si w cenie gazetainformator.pl, w zakad-
istnieje i prnie dziaa ju od monodramu w jzyku lskim. 25 z od osoby. ce Zapowiedzi wydarze.
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) Zapowiedzi 7
RACIBRZ MIPB 15 LUTEGO
Repertuar imprez
SPOTKANIE AUTORSKIE KULTURA ROZRYWKA

Z NAVALEM 1 LUTEGO MOK RADLIN 12 MARCA RCK FENIKS RYDUTOWY


15 lutego o godz. 18:00 w wach bezpieczestwa. Pisze 14 lutego, z okazji Dnia Zakochanych, w Miejskim Orodku Kultury 12 marca w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odb-
bibliotece przy ul. Kasprowi- rwnie ksiki. W 2013 roku w Radlinie zorganizowane zostan Reggae Walentynki 2017. dzie si koncert Teresy Werner. Teresa Werner to znana
cza 12 odbdzie si spotkanie ukazaa si Przetrwa Belize. Przed radlisk publicznoci wystpi jedna z najwaniejszych artystka polskiej sceny muzyki rozrywkowej, ktra czsto
autorskie z Navalem. Naval to Opowie GROM-owca o mor- grup rodzimej sceny ska/reggae Caa Gra Barwinkw. Pocztek koncertuje zarwno w kraju, jak i za granic. Piosenkarka
pochodzcy z Raciborza byy derczym treningu w dungli. koncertu zaplanowano na godz. 18:00. Bilety do nabycia bd w wielokrotnie nagradzana bya m.in. za swoje wykonania l-
onierz jednostki si specjal- Piszc t ksik, Naval opie- cenie 10 z. skich szlagierw. Pocztek koncertu artystki w Rydutowach
nych GROM, w ktrych suy ra si na swoich przeyciach zaplanowano na godz. 18:00. Bilety do nabycia s w cenie 50
przez czternacie lat. Za swoje z misji, w ktrych bra udzia. 12 LUTEGO RCK FENIKS RYDUTOWY
z.
zaangaowanie zosta odzna- Mimo e by przyzwyczajony 12 lutego w sali teatralnej Rydutowskiego Centrum Kultury Fe-
czony Krzyem Kawalerskim do cigego niebezpieczestwa, niks wystpi grupa kabaretowa owcy.B. Bilety na wydarzenie 18 MARCA RCK FENIKS RYDUTOWY
Orderu Krzya Wojskowego kiedy patrolowa chociaby uli- dostpne s w cenie 40 z (w przedsprzeday) oraz 50 z (w dniu wy- 18 marca w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odb-
przyznawanym wybitnie za- ce Bagdadu, nawet nie mg si darzenia). Pocztek wystpu kabaretu zaplanowano na godz. 19:30. dzie si koncert znanego polskiego zespou Organek,
suonym w bojach i Krzyem przygotowa na to, co ujrza w wykonujcego rocka alternatywnego. Gupi ja, O, matko! i
Komandorskim Orderu Krzya pooonym na kracu wiat 8 MARCA RCK FENIKS RYDUTOWY
Italiano to jedne z najpopularniejszych utworw formacji,
Wojskowego za czyn wybitne- Belize. 8 marca, w Dniu Kobiet, przed publicznoci Rydutowskiego
ktre tray na List Przebojw Programu Trzeciego Polskie-
go mstwa poczony z narae- Spotkanie w bibliotece Centrum Kultury Feniks wystpi: aktor, piewak, kabareciarz,
go Radio. Podczas koncertu w Rydutowach zesp zapre-
niem ycia. Otrzyma rwnie bdzie poczone z promo- ukrywajcy si pod nazw Kabaret Tenor Czesaw Jakubiec
zentuje materia ze swojego drugiego albumu pt. "Czarna
Zot Odznak GROM-u, ktra cj najnowszej ksiki Nava- oraz Kabaret 44-200 z Rybnika. Bilety na wieczr peen humoru
Madonna". Bilety na wydarzenie do nabycia si w cenie 50 z
dla onierzy GROM-u jest naj- la Ostatnich gryz psy. To do nabycia s w cenie 50 z od osoby. Pocztek wydarzenia zapla-
wyszym zaszczytem. By jed- moje wspomnienia o drodze, od osoby. Pocztek koncertu zaplanowano na godz. 19:00.
nowano na godz. 17:30. Organizatorem wieczoru kabaretowego
nym z dwch pierwowzorw jak musiaem przeby, by si jest RAM Jacek Balon.
postaci GROM-owca w wyda- dosta do jednej z najbardziej
nej w 2012 roku grze kompu- cenionych Jednostek Specjal-
terowej Medal of Honor: War- nych na wiecie do GROM-u. RACIBRZ ROZRYWKA
ghter. Aktualnie zajmuje si Dowiecie si z niej te, jak ci-
m.in organizowaniem wypraw
np. w Himalaje, prowadzi
ko trzeba pracowa, by z dum
nosi naszywk CICHOCIEM-
MALUCHY W KRAINIE
szkolenia i doradza w spra- NY mwi Naval. DWIKU BAL NAD
PSZW BAZYLIKA 19 LUTEGO BALE
KONCERT ORKIESTRY
KAMERALNEJ
19 lutego w Bazylice Na- zji nadania profesorowi Janowi
rodzenia NMP w Pszowie od- Wincentemu Hawelowi tytuu
bdzie si koncert lskiej Honorowego Obywatela Mia-
Orkiestry Kameralnej. Wyda- sta Pszw. Godz. 15:30. Wstp
rzenie organizowane jest z oka- jest bezpatny. Ireneusz Krosny trud- chu i radoci. Wynika to z ta-
no jest przyzna czowieko- ca, muzyki i ruchu. Kady wy-
R E K L A M A wi, ktry cae swe artystyczne mieniony podmiot artystyczny
ycie powici teatrowi so- przenika na scenie, czc si
wa, e bywa fenomen teatru, ze sob, dajc tym samym
ktry to sowo pomija. To, co wielk dawk miechu. Inn
robi Ireneusz Krosny, to jest czc nici tych artystw jest
wanie teatr, gdzie obserwuje to, e mog z atwoci wyst-
czowieka z jego miesznoci, powa przed publicznoci na
chaplinowsk naiwnoci, ab- caym wiecie i tak te si dzie-
12 lutego godz. 15:30, RCK walca, cha-chy i rocknrolla. surdem. Zdarzenia kreowane je. Przecie wszyscy lubimy si
RDK (ul. Chopina 21). Bdziemy zachca i pobudza przez aktora urastaj do meta- umiecha i by radosnym.
mae ciaka do ruchu, klaska- fory wiata. Bilety w cenie 40 i 30 z do na-
Zapraszamy na kolejny kon- nia, tupania, piewu i taca z Co czy Carrantuohill- bycia w kasach RCK oraz na
cert z cyklu Maluchy w kra- kolorowymi balonami. Zach- -Salake-Krosny? Jest to stronach www.rck.com.pl, dla
inie dwiku zatytuowany camy do przybycia w karna- wydarzenie, gdzie nie pada za uczniw i studentw bilety w
Bal nad bale w Raciborskim waowych przebraniach. Bilety duo sw a jest duo mie- cenie 15 z ( balkony boczne).
Centrum Kultury. Bdzie kar- w cenie 25 z doroli, 15 z
nawaowo, tanecznie i przebo- dzieci do nabycia kasach RCK
jowo: od Straussa, Czajkow-
skiego do gorcej Lambady.
oraz na stronie www.rck.com.
pl. Honorowane karty ,,Senior
NAJNOWSZY SPEKTAKL
Maluchy zawiruj w rytmie 60+ i ,,Rodzina+.
KABARETU MODYCH
PANW BOGOWIE
DANCE AWAY SALKEE,
IRENEUSZ KROSNY, 22 lutego godz. 17:30 oraz
godz. 20:30, RCK RDK (ul.
CARRANTUOHIL Chopina 21), 23 lutego godz.
17:30 oraz godz. 20:30,
RCK RDK (ul. Chopina 21).
18 lutego godz. 18:00, sala instrumenty perkusyjne, kla-
widowiskowa RCK RDK wiszowe oraz gitar basow. Ten program pomoe rozwi-
(ul. Chopina 21). SALAKE widowisko ma za Twoje problemy spra-
na celu zaprezentowanie tra- wi, e zapomnisz o nich nie
Grupa CARRANTUOHILL dycyjnego taca i stepu ir- tylko na dwie godziny. Jak za
wykonuje zarwno tradycyj- landzkiego oraz taca no- dotkniciem czarodziejskiej
n muzyk celtyck rodem woczesnego, taczonego do rdki znikn wszystkie Two-
z Irlandii i Szkocji, jak i wa- ywej muzyki granej przez ze- je troski. Kiedy minie ten czas, da Ci wiar, da Ci si. Chcesz
sne opracowania aranacyjne sp Carrantuohill. Lekko i wszystko bdzie zalee ju by jak Mody BG? Przesta
oparte na celtyckich korze- zwinno dziewczt podczas tylko od Ciebie. Musisz sta chcie! Bd! Pamitaj, Twoje
niach. Wykorzystuje przy tym nastrojowej agodnej muzyki si nie tyle kowalem wasne- szczcie jest w Twoich rkach.
bardzo stylowe instrumenta- oraz niesamowity tupot stp go losu, ile BOGIEM wasne- Bilety w cenie 60 i 50 z do
rium (skrzypce, uilleann pi- podczas dynamicznych utwo- go ycia. Nie pytaj, co Modzi nabycia w kasie RCK przy ul.
pes, bouzuki, cittern, bodhran, rw muzycznych sprawiaj, e mog zrobi dla Ciebie, ale co Chopina 21 oraz na stronie
ety, tin whistles, akordeon, widzowie s zachwyceni umie- sam moesz zrobi dla siebie. www.rck.com.pl.
mandolina, gitara akustycz- jtnociami tancerzy i muzy- Ten spektakl nie zaatwi Two-
na), poszerzajc brzmienie o kw. ich spraw, ale da Ci wskazwki, Artyku sponsorowany

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury
8 Reklama 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl

wizytwki, ulotki >>> 32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:
Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie

Daj sobie szans Pakiet socjalny


Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce
na lepsz prac!
Dzia rekrutacji
Nie tra czasu!
tel. (32) 459 15 64, 786 864 292
Ju dzisiaj wylij CV! e-mail: rekrutacja@ekookna.pl