You are on page 1of 16

CZYTAJ OBOWIZKOWO

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA od 2006 r.


Biece
i archiwalne
Kdzierzyn-Kole numery

Racibrz

Wodzisaw lski
Pene wydanie na: GazetaInformator.pl
DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XII | 8 lutego 2017 | Nr 3 (230) GazetaInformator.pl

POWIAT RACIBORSKI ZDROWIE Wycinka drzew bez zezwolenia? Od


stycznia to moliwe, ale... czy na pewno
Grypa w powiecie raciborskim. korzystne? Czytaj wicej str. 5

Czy to ju epidemia?
RACIBRZ ROCZNICE

CHC PREZYDENTA
Przepenione poczekalnie w przychodniach pene kaszlcych i smarkajcych ludzi, DUD NA 800-LECIU
czyli sezon grypowy w peni. PRAW MIEJSKICH
Fot. PIXABAY

Fot. UM Racibrz
PAWE STRZELCZYK odporno. Od podania szcze-
pionki do wytworzenia odpor-
Szczyt zachorowa na gry- noci musi min przynajmniej
p i infekcje grypopodobne tydzie.
zazwyczaj przypada od koca Tym, ktrych skuteczno
stycznia do pocztku marca. Z szczepienia nie przekonuje, po-
danych lskiego Sanepidu wy- zostaje prolaktyka. Jak zatem
nika jednak, i w tym roku cho- zminimalizowa ryzyko zacho-
roba zaatakowaa wczeniej. rowania? Grypa charakteryzuje
Tylko w cigu jednego tygo- si nagym pocztkiem. Zwykle
dnia stycznia (od 16 do 22) do pojawia si wysoka gorczka, Na zdj. prezydent Mirosaw Lenk, minister Andrzej Dera
Wojewdzkiej Stacji Sanitar- suchy kaszel, ble gowy i mi- i senator Adam Gawda.
no-Epidemiologicznej zgoszo- ni, dreszcze, uczucie oglne-
no 21,5 tys. przypadkw (przez go rozbicia, ze samopoczucie, Prezydent Andrzej Duda Wo, szef gabinetu polityczne-
pierwsze trzy tygodnie roku brak apetytu. otrzyma zaproszenie na go ministra sprawiedliwoci
liczba chorych przekroczya W przypadku cikiego uroczyst sesj miejsk Zbigniewa Ziobry, obieca mo-
43 tysice). To o poow wi- przebiegu grypy konieczna jest dla uczczenia rocznicy. nitorowa spraw w kancelarii
cej ni w analogicznym okresie wizyta u lekarza, gdy niezale- W trakcie styczniowej sesji prezydenta.
ubiegego roku. Jeszcze wyra- czona moe prowadzi do po- radni dyskutowali nad obcho- Pomys popar Piotr Klima,
niej wzrost liczby zachorowa wika. Gdy decydujemy si na dami rocznicy 800-lecia praw sugerujc, eby nie ogranicza
wida w powiecie raciborskim. Ostatni tydzie stycznia 2017 roku przynis dalszy wzrost samodzielne leczenie w domu, miejskich Raciborza. Wstpny si tylko do prezydenta, ale za-
O ile w poprzednim sezonie zachorowa na gryp. musimy pamita, i jest to wy- ramowy plan i gwne wyda- prosi innych wanych polity-
(dane za okres 1 wrzenia 2015 cznie leczenie objaww. Na- rzenia s ju znane, niemniej kw, take z Unii Europejskiej.
22 stycznia 2016) lekarze sy w szkoach i grupy w przed- roku 2015, w dalszym cigu ley wtedy jak najwicej wy- urzd miasta cay czas otwarty 1 lutego pomys Wosia do-
zgosili subom sanitarnym szkolach nierzadko licz poni- mona mwi o spadku zainte- poczywa, pi duo pynw. jest na propozycje, w jaki spo- czeka si realizacji. Prezydent
728 zachorowa, tak w tym ro- ej poowy nominalnego stanu resowania szczepieniami prze- sb mona jeszcze wzbogaci Mirosaw Lenk uda si do
ku mamy ich ju 1946. Sowo osobowego. Wiele szpitali w ciwko grypie. W ostatnim dzie- W okresie do 31 to doniose wydarzenie. Wrd Warszawy i dziki uprzejmoci
epidemia nie pada wprost, wojewdztwie decyduje si na sicioleciu tylko w latach 2006 zgoszonych pomysw znalazy senatora Adama Gawdy wr-
niemniej jak atwo obliczy ograniczenie odwiedzin na naj- i 2009 odsetek osb szczepi- stycznia raciborski si m.in.: 800 nowych miejsc czy zaproszenie dla prezyden-
jest to wzrost o 160%. bardziej wraliwych oddzia- cych si przekroczy 4%. W ro- sanepid odnotowa pracy zamiast 800 drzew (Mi- ta Dudy na rce Andrzeja Dery
Najbardziej widoczne jest ach, jak np. pediatria. W szpi- ku 2015 byo to zaledwie 1,9% cha Wo), upamitnienie ksi- Ministra w Kancelarii Prezy-
to w przepenionych przy- talu w Raciborzu jak dotd nie ogu. Czy teraz warto jeszcze o 179% wicej cia Mieszka Laskonogiego (Ma- denta RP. Teraz pozostaje tyl-
chodniach, rmach i placw- wprowadzono adnych ograni- si zaszczepi? Zdecydowanie rek Rapnicki) czy bicie rekordu ko czeka, czy gowa pastwa
kach owiatowych. Lekarze cze, gdy jak tumaczy dyrek- tak zachca PSS-E w Racibo-
przypadkw ni w piewaniu hymnu Gaude znajdzie wolny termin.
rodzinni nie nadaj z wypi- tor Ryszard Rudnik, na razie rzu. Szczyt zachorowa na gry- rok wczeniej. Mater Polonia (Andrzej Ros). Uroczysta sesja miejska dla
sywaniem recept (a przecie nie ma takiej potrzeby. p zwykle przypada na koniec Tak powane wydarzenie uczczenia rocznicy zaplano-
nie wszyscy z objawami grypy Jedn z metod ogranicze- stycznia i luty. Nawet teraz, gdy Pomocne mog okaza si na- domaga si rzecz jasna dostoj- wana jest na wtorek, 21 mar-
id do lekarza, sporo osb ku- nia ryzyka zachorowania jest wirus kry w populacji, przez turalne rodki, jak czosnek, ce- nych goci, std Micha Wo ca, w raciborskim muzeum. Za
ruje si samodzielnie we wa- szczepienie. Pomimo nieznacz- najbliszy tydzie, dwa, ma- bula, mid, cytryna, sok mali- zaproponowa, aby zaprosze- udzia w niej radni nie otrzyma-
snych domach), w zakadach nej poprawy stanu zaszczepie- my wielk szans na to, by nie nowy, aroniowy. Przyjmowanie nie wystosowa do najwaniej- j diety.
ci lej chorzy pracuj za tych, nia mieszkacw powiatu ra- skontaktowa si z osob cho- jakichkolwiek lekw najlepiej szej osoby w pastwie, a wic
ktrzy przebywaj na L-4, kla- ciborskiego w porwnaniu do r i wytworzy w tym czasie skonsultowa z lekarzem. prezydenta Andrzeja Dudy. PS

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne Czytaj rwnie
str. 2-3
mobilne kasy dzia Plusy dla Biznesu
i drukarki skalne
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl
2 Druga strona 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl
RACIBRZ GOSPODARKA KOMUNALNA

Mieszkanie w TBS nie dla kadego


Czy wobec wyludniania miasta nie warto zastanowi si nad zmian przepisw, aby o mieszkanie w Raciborzu
mogli ubiega si powracajcy z zagranicy?

Fot. Urzdz Miasta Racibrz


PAWE STRZELCZYK mam wrci, dokd, eby nie

Pod koniec stycznia raci-


zamieszkiwa za granic, by
spenia kryteria? Na wynajem
KOMENTARZ NA GORCO
borski magistrat ogosi rozpo- od prywatnych osb nie bdzie
czcie naboru mieszka na wy- mnie sta, gdy bd tylko ja Leszek Iwulski sku i podpisania umowy. Mia- not samorzdow rozumie
najem, ktre powstan przy ul. pracowa na utrzymanie ca- rzecznik prasowy Urzdu sto wyznaczyo take priory- si po prostu mieszkacw
Przejazdowej w ramach TBS. ej rodziny. Dlaczego nie mog Miasta tety, ktrymi kieruje si przy miasta Racibrz. Uzyskanie
Jak zaznaczono, preferowane zoy wniosku na mieszkanie W odpowiedzi na list Wa- rozpatrywaniu wnioskw. Po wic mieszkania komunalnego
bd wnioski rodzin z dzie- w Raciborzu, mieszkajc jesz- szej Czytelniczki chc zauwa- pierwsze jest to termin zoe- lub w zalenoci od dochodw
mi, ktre nie posiadaj tytu- cze tutaj w Niemczech? Prze- y, e mieszkajc poza gra- nia wniosku. Po drugie jest to mieszkania socjalnego deter-
u prawnego do innego lokalu cie z dniem otrzymania tam nicami naszego kraju moe posiadanie przynajmniej jed- minowane jest ZAMIESZKA-
w Raciborzu i ktre nie mog takiego mieszkania od razu stara si o mieszkanie w bu- nego dziecka. Po trzecie jest to NIE W Raciborzu.
sobie pozwoli na zakup wa- skadam wypowiedzenie tutaj. dynkach TBS, jeli spenia zamieszkanie lub zatrudnienie Istnieje jednak moliwo
snego mieszkania, a ktrych Dlaczego urzd nie przygotu- okrelone warunki. Warun- w Raciborzu. wynajcia lokalu z zasobu
dochody pozwalaj na pokry- je jakiego rozwizania dla by- ki te przedstawiaj si nast- Jeli chodzi o przydzia miasta Racibrz dla osb, kt-
cie nalenoci z tytuu najmu ych mieszkacw Raciborza, pujco. Po pierwsze, musz mieszkania komunalnego re pracuj na terenie miasta, a
mieszkania. ktrzy s w tej chwili na emi- Na ul. Przejazdowej ma po- legitymowa si dochodem, sprawa przedstawia si ina- ktrych pracodawca zoy od-
Jak si okazuje, nie wszy- gracji, a chcieliby wrci, tylko wsta cznie 36 mieszka. ktry pozwoli im na utrzyma- czej. W tym przypadku gmina powiedni wniosek. Po drugie
scy mog si o nie ubiega. nie maj gdzie? Czy kto mg- nie mieszkania. Po drugie, nie kieruje si przepisem ustawy istnieje take moliwo wyna-
Napisaa do nas Czytelniczka, by si dowiedzie w urzdzie, oby wsparcie rodziny i przede mog posiada tytuu praw- o ochronie praw lokatorw, jcia lokalu dla absolwentw
ktra mieszka za granic i by- czy jak wystpi z wnioskiem wszystkim leczenie w jzyku nego do innego lokalu w Ra- mieszkaniowym zasobie gmi- szk wyszych do 35. roku
aby zainteresowana wynaj- o takie mieszkanie, czy ma on polskim. Bardzo prosz si do- ciborzu. Po trzecie, nie mog ny i o zmianie kodeksu Cywil- ycia, ktre pracuj w Racibo-
mem, ale przepisy jej to unie- moliwo zosta rozpatrzony wiedzie, czy mam moliwo przekracza pewnej ustalonej nego z dnia 21 czerwca 2001r. rzu. W tych przypadkach lo-
moliwiaj. Oto tre listu: pozytywnie? Biorc pod uwa- stara si o takie mieszkanie, w ustawie grnej granicy do- (Dz.U. z 2016 poz. 1610), ktry kale wynajmowane s na czas
Czy ja mieszkajc za granic, g sytuacj, w jakiej si znala- mieszkajc za granic. I co chodu. Po czwarte, wreszcie mwi, e obowizkiem gmi- trwania stosunku pracy. Ostat-
a chcc powrci z emigracji, zam, e nie mam dokd wr- mog zrobi w takiej sytuacji, musi mie zatrudnienie lub ny jest zaspokojenie potrzeb ni moliwoci jest udzia w
bd moga zoy taki wnio- ci, a chciaabym z rodzin eby w kocu kto mi pomg zamieszkanie w Raciborzu w mieszkaniowych wsplnoty przetargu na wynajcie lokalu
sek? 3 dzieci i m chory. Nie- wrci z emigracji i zamieszka z dostaniem mieszkania tam z momencie skadania wnio- samorzdowej. Przez wspl- powyej 80 metrw kw.
stety w 2016 roku w Urzdzie w Raciborzu, i te ze wzgldu urzdu napisaa kobieta.
Miasta powiedziano mi, e nie na leczenie dalsze tam ma. Racibrz si wyludnia, to wobec tego zjawiska bezsilne. liwi takim osobom powrt? imieniu odpowiedzia nam Le-
speniam kryteriw, gdy za- Tam mam wiksze moliwoci fakt niezaprzeczalny. Wadze, Moe wic warto byoby do- O komentarz poprosilimy wi- szek Iwulski, rzecznik prasowy
mieszkuj za granic. Ale gdzie na wyleczenie ma, gdy by- i to nie tylko Raciborza, s stosowa przepisy, aby umo- ceprezydent Iren ylak. W jej raciborskiego magistratu.

REGION AKCJE CHARYTATYWNE

Nobel dla WOP?


WOP bdzie ubiega si o Pokojow Nagrod Nobla. Tak dla Orkiestry, Nie dla Owsiaka?
KATARZYNA CZY przyj kandydatur zgoszon Polacy, dziki ktrym inicjaty- prawicowych nie przyjy tak

Nie ucicha jeszcze dysku-


rwnolegle przez prof. Adama
Grzegorczyka i posank No-
wa sprzed wier wieku wci
si rozwija. Zdaniem Owsiaka,
entuzjastycznej postawy, jak
chociaby stacja TVN, Gaze-
KOMENTARZ NA GORCO
sje po jubileuszowym, 25. na- woczesnej Joann Szmidt. A ju samo przyjcie kandydatu- ta Wyborcza czy Newsweek,
le Wielkiej Orkiestry witecz- od przyjcia kandydatury do ry przez norweski (nagroda w ale co zauway sam dyry- Jurek Owsiak my, e hop siup bawimy si
nej Pomocy, a ju wybucha odbioru nagrody jeszcze du- dziedzinie pokoju w przeci- gent Orkiestry powstrzyma- pomysodawca jak na najlepszej imprezie ze
kolejna medialna bomba: ga droga. wiestwie do pozostaych no- y si od negatywnych ocen i i organizator WOP piewem na ustach i szalonym
WOP nominowany do Poko- Jurek Owsiak, dyrygent bli nie jest bowiem przyzna- komentarzy. Artykuy na ten Nobel dla Orkiestry? TAK! byskiem w oku. Za samo to
jowej Nagrody Nobla. Dziaal- Orkiestry, w licznych wywia- wana przez Szwedw) komitet temat byy czysto informacyj- Bd dumny, jeli samo nagroda Nobla cakiem by si
no Owsiaka i jego organi- dach studzi emocje zwiza- powinno by dla wszystkich ne i w przewaajcej mierze proponowanie tego wyrnie- wszystkim naleaa.
zacji wzbudzaa wiele emocji ne z informacj o potencjal- rodakw powodem do dumy skaday si z zacytowanych nia bdzie wizao si z Funda-
take w Raciborzu. O potrzebie nym Noblu. Z jednej strony i okazj do pokazania wiatu, wprost wypowiedzi publiko- cj Wielka Orkiestra witecz- Nobel dla Owsiaka? NIE!
wspierania tegorocznego na- nie kryje radoci, ale z dru- e nasze spoeczestwo po- wanych na Twitterze czy Fa- nej Pomocy jako instytucj, Kopot za kopotem. Spo-
u dyskutowali radni, a nasi giej przypomina, e o nagrod tra dokonywa wspaniaych cebooku przez Owsiaka, Grze- ktra przez 25 lat nakrcia Po- dziewana ilo focha i pod-
Czytelnicy mogli wyrazi swoj ubiega si bdzie prawdopo- dzie. Nam Polakom brakuje gorczyka czy Schmidt. lakw na tak niebywae rzeczy. niesionego cinienia mogaby
opini w specjalnej sondzie na dobnie kilkuset kandydatw sukcesw w tej arenie mwi Rwnie przedstawiciele Zwaszcza miniony, 25. Fina by bolesna. Biorc pod uwa-
portalu raciborz.com.pl. Pra- (w ubiegym roku byo to 376 szef WOP w jednym z wywia- PiS pytani przez dziennikarzy WOP, jest w sercach milio- g fakt, e spoywam alkohol,
wie 1/4 ankietowanych (22%) osb i organizacji) i zaznacza, dw. o opini na temat ewentual- nw Polakw czym tak karna- sucham szataskiej muzy-
uznaa, e miasto nie powinno e Nobel pokojowy jest dla lu- Co ciekawe, informacja o nego sukcesu WOP, unikaj waowym, piknym, wykracza- ki i organizuj botne kpiele
zajmowa si organizacj im- dzi, ktrzy walcz na mier i przyjciu kandydatury przez krytycznych odpowiedzi. Cz- jcym poza wszelkie schematy na Przystanku Woodstock
prezy. Czy nominacja do pre- ycie. My robimy co, co spra- komitet spotkaa si z yczli- sto podkrelaj, e ich zda- dziaaniem, e nie zapomnimy kompletnie si do tego Nobla
stiowej nagrody moe zyska wia nam olbrzymi przyjem- wym lub przynajmniej obojt- niem na wyrnienie zasugu- o tym do koca ycia. nie nadaj.
aprobat rodakw? Najpierw no i daleko nam do osb, nym zainteresowaniem me- j take takie organizacje jak Prosz pamita, e pod To tylko czubek gry lo-
trzeba jednak podkreli, e na ktre powicaj ycie. Pod- diw, w tym take tych, ktre Caritas, ale jednoczenie przy- t nazw Orkiestry, w blisko 1 dowej, ktry kompletnie wy-
razie nie mona mwi o no- krela take, e w przypadku zazwyczaj ostro odcinaj si znaj, e rozumiej entuzjazm 700 miejscach na caym wie- klucza mnie z dziaa, jakich
minacji w dosownym tego so- ewentualnego sukcesu, laure- od Owsiaka i jego organizacji. wielu rodowisk, a nawet e cie funkcjonoway Sztaby, a w podja si Pani Posanka [Jo-
wa znaczeniu. W rzeczywisto- atem zostaby nie on, ale caa Jak atwo si domyli, porta- mimo wszystko Owsiak potra- nich rzesze ludzi, ktrzy nie anna Schmidt przyp. red.] w
ci komitet noblowski dopiero organizacja, a nawet wszyscy le i gazety okrelanie mianem skutecznie realizowa zao- szczdzili si, aby wsplnie stosunku do mojej osoby. Je-
one cele. Z drugiej strony, tworzy Fina WOP - bawi dyna korzy to taka, e dosy
zdaniem niektrych, nagroda si, bawi innych, prowadzi chodni Noblici dowiedz
w ostatnich latach bardzo si licytacje, gra, piewa, przy- si o caej tej letniej zadymie z
Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Mateusz Herba Wydawca: Raciborskie Media zdezawuowaa, wic nomina- tula, co na moment stworzyo udziaem Narodu rycerzy, Hu-
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik 47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12 cja dla WOP w zasadzie nie z naszego kraju istny brazylij- sarw, Indian znad Wisy, kt-
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
jest niczym szokujcym. ski karnawa. A przecie byli- rzy potra tak niesamowicie
Skad: Agnieszka Subocz
Redakcje: ISSN: 2080-3664
Zgodnie ze statutem Fun- my na caym wiecie, gdzie podj si wyzwania, jakim
Dzia graki i reklamy:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12 Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
dacji Noblowskiej kandydatw nie tylko sobie nawzajem, ale jest Wielka Orkiestra wi-
Druk: POLSKAPRESSE
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 martyna.cebula@raciborskiemedia.pl Sp. z o. o. Sosnowiec do Pokojowej Nagrody Nobla take lokalesom pokazali- tecznej Pomocy.
Marzena Ruczaj: 533 362 362
44-300 Wodzisaw l., ul. w. Jana 16 marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl Nakad: 10 000 egz.
mog zgasza parlamentarzy-
47-200 Kdzierzyn-Kole Martyna Sitek: 533 377 855 ci, czonkowie rzdw, sdw
martyna.sitek@gazetainformator.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowa
ul. W. Planetorza 9/2
Marta Nabrdalik: 733 755 866 gracznych i reklam zastrzeone.
midzynarodowych, rektorzy stycznia. Laureata nagrody kawe, jeli WOP nie otrzyma
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek marta.nabrdalik@gazetainformator.pl uniwersytetw i profesoro- wybiera picioosobowy komi- w tym roku nagrody, to o tym,
wie socjologii, historii, prawa i tet, ale o prestiowe wyrnie- czy zakwalikowa si do na-
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A teologii, dyrektorzy instytutw nie w cisym nale nie ubie- owej grupy, dowiemy si naj-

Pierwszy
bada nad pokojem i instytu- gaj si wszyscy kandydaci. wczeniej za 50 lat regula-
tw bada polityki zagranicz- Najpierw bowiem wybiera si min noblowski nie pozwala na
nej oraz laureaci Pokojowej grup ok. 20 kandydatw i to wczeniejsze ujawnienie doku-
portal w regionie Nagrody Nobla. Termin nad-
syania kandydatur mija 31
nad tymi wnioskami debatuj
czonkowie komitetu. Co cie-
mentw dotyczcych przebie-
gu procesu wyboru zwycizcy.
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) Wiadomoci 3
RACIBRZ EDUKACJA POWIAT RACIBORSKI SYLWETKI

II LO ODLICZA
DO MATURY
Laureaci Mieszko AD 2016
Ks. Adrian Bombelek, Tomasz Kuryowicz, Browar Zamkowy, Zbigniew Woniak
mateusz herba wspieracie nas. Zdajemy sobie
spraw z faktu, e na co dzie
oraz Wiesawa Bochynek laureatami Nagrody Starosty Raciborskiego.
Tegoroczni maturzyci z II nie zawsze doceniamy Was jak

Fot. Anna apka


Liceum Oglnoksztacce- na to zasugujecie, ale dzisiaj krystyna stanik go trafia do wolontariusza i
go im. Adama Mickiewicza chcemy Wam powiedzie, e spoecznika Tomasza Ku-
w Raciborzu 4 lutego ba- Wasza yczliwo i wiedza, kt- W Rzuchowie odbya si ryowicza. Kapitua docenia
wili si na balu w Zakrzo- r nam przekazujecie bardzo uroczysto wrczenia nagrd jego prac spoeczn na rzecz
wie. wiele dla nas znacz dziko- Mieszko AD 2016. Wzili w midzy innymi Szlachetnej
Studniwka bya dobr wali. Zapominajc na chwil, o niej udzia m.in. posowie: Ga- paczki oraz Wielkiej Orkiestry
okazj, eby podzikowa na- zbliajcym si egzaminie doj- briela Lenartowicz oraz Cze- witecznej Pomocy. Swj
uczycielom. Jestecie tymi, rzaoci uczniowie raciborskie- saw Sobierajski, senator Adam wolny czas i niespoyt ener-
ktrzy nas motywuj i zach- go Mickiewicza bawili si do Gawda, samorzdowcy ziemi gi wykorzystuje by pomaga
caj do pracy. Suycie rad i biaego rana. raciborskiej, przedstawiciele innym. Jest wolontariuszem
instytucji i stowarzysze na- akcji Szlachetna paczka, w
szego powiatu oraz laureaci ostatniej edycji by jej liderem.
Fot. Andrzej Zieliski

nagrody z lat ubiegych i tego- Corocznie kwestuje w Wiel-


roczni nominowani. Laureaci kiej Orkiestrze witecznej
Nagrody Starosty Raciborskie- Pomocy, jest staym uczestni-
go Mieszko AD 2016, ktrzy kiem licytacji. W ramach fun-
zostali wyonieni z 32 kandyda- dacji Doktor Clown niesie ma-
tw, otrzymali statuetk Miesz- ym pacjentom w oddziaach
ka ksicia raciborskiego wy- szpitalnych wspania terapi
konan z brzu, dyplom oraz miechem. Zanim sformali- Kandydaci do nagrody dokonuj rzeczy wspaniaych i
nagrod finansow. Ponadto zowa swoje aktywnoci w za- wielkich i to dziki ich pracy, pasji czy oddaniu spotykamy
kady z nich otrzyma rcznie kresie wolontariatu wspiera si kadego roku. Jestem wiadomy jak trudno porwna i
wyplatany kosz z raciborskimi materialnie domy dziecka. Nie oceni wszystkie osignicia kandydatw i wybra zaledwie
skarbami, lokalnymi produk- odmawia pomocy potrzebuj- jednego laureata podkrela podczas uroczystoci starosta
tami spoywczymi i rkodziel- cym argumentowaa Kapi- Ryszard Winiarski. Na zdj. od lewej Wiesawa Bochynek,
niczymi. tua. Jerzy azarczyk waciciel zakadu Browar Zamkowy,
Laureatem w dziedzinie W dziedzinie promocji na- Tomasz Kuryowicz, Zbigniew Woniak, ks. Adrian Bombelek
kultury zosta ksidz Adrian grod zdoby Browar Zam- i starosta.
Bombelek proboszcz pa- kowy, ktrego wyrniono za
rafii w. Mikoaja w Ra- kultywowanie raciborskich tra- odrestaurowa oraz dziaalno Jak podkrelono od dziesiciu
Ignacy Bajsarowicz z 3C wraz ze swoj partnerk Alek- ciborzu, dziekan Dekanatu dycji piwowarskich sigajcych kulturaln i literack. Ponad lat jest dyrektorem Gminnego
sandr Hoszowsk poprowadzili poloneza. Ignacy kroki Raciborskiego. Kapitua Na- XVI stulecia. Kapitua podkre- dziesi lat temu zainauguro- Orodka Kultury w Kornowacu,
wiczy przez tydzie. Do balu nie przygotowywa si grody uznaa go za wielkiego lia aktualnie browar to no- wa nowe ycie paacu, udo- a przewodni ide jej ycia jest
szczeglnie. Miaem praktycznie wszystko, tylko muszk spoecznika i animatora y- woczesna firma zachowujca stpniajc jego wntrza i ota- praca z ludmi i dla ludzi. Znaj-
musiaem kupi mwi. Wicej czasu spdzi na zakupach cia kulturalnego. Ks. Adrian tradycyjne metody warzenia czajcy go park mieszkacom duje to odzwierciedlenie gw-
z dziewczyn. Doradza w kwestii sukienki oraz biuterii. Bombelek jest pierwszym de- piwa z zachowaniem techno- i turystom. Obiekt sta si jed- nie w rnorakich inicjatywach
Na maturze zdawa bdzie matematyk, angielski i biologi. kretowanym duszpasterzem logii zapewniajcych produko- n z bardziej rozpoznawalnych kulturalnych, ale take spoecz-
Do tematu podchodzi spokojnie. Cho, gdy dyrektor Marek motocyklistw, inicjatorem wanym tu kilku gatunkom pi- wizytwek Raciborszczyzny. nych i zdrowotnych. Na wszyst-
Ry wspomnia o tecie i nadchodzcych w yciu zmianach, oraz wsporganizatorem co- wa najwysz renom nie tylko Powstae muzeum wsi dawnej kich tych polach, wykorzystujc
poczu mae ukucie. Obawia si ustnego egzaminu z jzyka rocznego przemarszu Orszaku w miecie, ale w caym kraju a i muzeum horroru ciesz si odpowiednie predyspozycje i
polskiego. Nie wiadomo co si wylosuje. Jak wybior jaki
Trzech Krli, gwnym organi- take za granic. Piwa: Twier- cigym zainteresowaniem ze ogromn charyzm, z powo-
temat, na ktry nie bd wiedzia, co powiedzie, to bdzie
zatorem corocznego Koncertu dzowe, Raciborskie, Miodowe strony zwiedzajcych. Kom- dzeniem aktywizuje do pracy i
kiepsko podsumowa.
Kold i Pieni Boonarodze- czy Porter s laureatami zna- pleks paacowo-parkowy jest integruje w dziaaniu nie tylko
niowych autorstwa Elbiety i czcych festiwali, targw, kon- take miejscem wielu plenerw najbliszych wsppracowni-
Andrzeja Biskupw, Koncertu kursw i degustacji. malarskich oraz imprez nauko- kw, ale take lokaln spoecz-
Papieskiego. Z Rad Parafial- Za caoksztat dziaalnoci wych i kulturalnych uzasad- no. Jednak szczegln atencj
n wsporganizuje pielgrzym- nagrod otrzyma Zbigniew nia Kapitua. i estym laureatka darzy dzieci
ki, festyny i doynki parafialne Woniak, waciciel paa- Z kolei nagroda specjalna i modzie, starajc si stwarza
oraz obchody Dnia witego cu w Wojnowicach. Kapitu- trafia w tym roku do Wiesa- dogodne warunki dla rozwija-
Marcina. a docenia przede wszystkim wy Bochynek, ktra od pra- nia ich talentw, realizowania
W dziedzinie spoecznej dziaania na rzecz dziewitna- wie wierwiecza zwizana jest zainteresowa i pasji oraz sp-
Nagroda Starosty Raciborskie- stowiecznej rezydencji, ktr z Domem Kultury w Kobyli. dzania wolnego czasu.

RACIBRZ JUBILEUSZ

Maeskie Virtuti Militari


50 lat wsplnie tworzonej historii. Lata pene wzrusze, radoci i smutkw.
Ile par, tyle recept na dugowieczny zwizek.
Boena Kurzywilk z 3B przed lustrem na przygotowaniach
spdzia 2 godziny. Na dzisiejszy wieczr zdecydowaa si
Fot. Katarzyna Przypado

mateusz herba ni Helena, ze swoj. 5 spotka


woy sukienk po mamie. Tak jest wyjtkowo. Wie- wystarczyo, by para si pobra-
dziaam, e adna inna dziewczyna nie bdzie miaa takiej 50-lecie poycia mae- a. 13 sierpnia 1966 roku wzili
samej, a przy okazji wyszo taniej. Musiaam si tylko skiego w raciborskim Urzdzie lub cywilny, a przed otarzem
zaopatrzy w buty i torebk opowiadaa. Na balu towa- Stanu Cywilnego 31 stycznia w kociele stanli po niecaym
rzyszy jej Szymon Gb. Matur zdawa bdzie z biologii, obchodzio dziewi par. Ju- roku znajomoci - 16 grudnia.
chemii, matematyki i angielskiego. Na razie, oglnie nie bilatw odznaczono Medalami W podr polubn pojechali
ma stresu. Myl, e zaczn si stresowa przed matur, tak Prezydenta RP za Dugoletnie tam, gdzie si poznali. Na zi-
cakiem przed wejciem na sal stwierdzia Boena. Poycie Maeskie. To jest mowisko do Cieszyna. Tym ra-
takie maeskie Virtuti Mili- zem sami.
Studniwka to bya do sko z 3P. Sama si malowaa, tari, najwysze odznaczenie, Przepisem na udany zwi-
dua i wana inwestycja dla sama ukadaa wosy. Wszyst- wyjtkowe, bo jedyne, ktre zek wedug pastwa Edeltrau-
Krzysztofa Koliskiego z 3A. ko przygotowywaa na ostat- trzeba zdoby wsplnie, a nie w dy i Henryka Niemcw jest
Bardzo dugo si do niej przy- ni chwil. Jak to ja skwi- pojedynk mwi prezydent zgoda. Naszej relacji zawsze
gotowywaem. Myl, e wygl- towaa. Partnerowi, Arturowi miasta Racibrz, Mirosaw towarzyszya zgoda, to dlate-
dam teraz jak najlepiej mia Wydrze pozostawia dowol- Lenk, ktry w imieniu gowy go wytrzymalimy tyle razem.
si maturzysta. Na bal przy- no w przygotowaniach. Nie pastwa wrczy odznaczenia Bez zgodny nic nie zdziaamy, Pastwo Helena i Jerzy Gizowcsy poznali si na zimowisku.
szed z Ew Kuczer, ktra bya wiedziaa nawet co zaoy, bo jubilatom. czasem trzeba si pokci, by Pi spotka wystarczyo, by wzili lub.
pod wraeniem organizacji. Na nie chcia jej pokaza garnitu- Nie ma recepty na du- pniej mc si pogodzi
wygld partnera wpywu nie ru. Ale z kocowego efektu jest gie, wsplne ycie. Jeden dru- mwi pani Edeltrauda. Pozna- czy na zabaw w Oborze. Spo- Stanisaw Ostrowicz, Barbara
miaa. To jest taki indywidu- zadowolona. Elena na maturze giemu musi i na ustpstwa li si na zakadowym zlocie na tykali si trzy lata. lub cywilny i Antoni Paczyscy, Agniesz-
alista mwia Ewa. Krzysztof zdawa bdzie polski, angielski mwi jubilat, Jerzy Gizowski. Grze w. Anny. Pan Henrryk wzili 18 czerwca 1966 roku, a ka i Fryderyk Schneider, Zofia
o egzaminie dojrzaoci na razie i matematyk. W sumie jest Ale to ja najczciej ustpuj by kierowc. Mio swojego kocielny 31 padzierni- i Rajnhard Warkocz, Sylwia i
nie myli. Poza tym, e wybra stres, ale na spokojnie, nie chc mieje si Helena Gizowska. ycia wypatrzy na pace ci- ka. Doczekali si crki, trzech Ewald Wyszko oraz Krysty-
przedmioty: matematyk, geo- sobie dzi psu zabawy m- Pracowali jako nauczyciele. arwki, ktr prowadzi. Za- wnukw i jednego prawnuka. na i Walerian Wdzina. Ma-
grafi i angielski. wia. Studiowa chciaaby psy- Poznali si w noc sylwestrow, prosi j do szoferki. Rozma- Swj jubileusz obchodzi- onkowie w trakcie uroczysto-
Od godziny 13 do imprezy chologi bd pedagogik. na zimowisku. Pan Jerzy by wiali. Zaczli si spotyka. Na li ponadto pastwo: Maria i ci dzikowali sobie za zgod,
przygotowywaa si Elena Zy- ze swoj grup modziey, pa- pierwsz randk poszli pota- Wadysaw Krupa, Zdzisawa i szczcie i wytrwao.
4 Publicystyka 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl
RACIBRZ SYLWETKI

Ostatnie poegnanie Edwarda Szota. Nauczyciela z pasj


egnano go ze smutkiem, ale i z przekonaniem, e na zawsze pozostanie w pamici.

Fot. Anna apka


Fot. archiwum SP 13

By wspaniaym dyrek- Oprcz wielkiego zamiowania do matematyki, Edward Szot mia wietny kontakt z mo-
torem, doskonale integro- dzie. Dla wielu podopiecznych by wic nie tylko nauczycielem, ale przede wszystkim wy-
wa cae grono nauczy- chowawc (fot. archiwum SP 13). Edward Szot jako pedagog dba take o modzie, ktra
cielskie, by lubiany przez miaa zalegoci w nauce z rnych przyczyn. Wraz ze swoimi nauczycielami przygotowy-
Wsppracownicy wspominaj Edwarda Szota jako czo- modzie i nauczycieli wa rwnie dorosych na kursach do eksternistycznych egzaminw ukoczenia 8 klasowej
wieka yczliwego, serdecznego, wyrozumiaego. podkrelaa Bogusawa szkoy podstawowej.
Maek, dyrektorka SP 13
KATARZYNA CZY modo spdzi w miejscowo- podczas pogrzebu. jciu stanowiska dyrektora uczestniczy w wanych szkol- brz, organizujc letnie obozy
ci Strumie, gdzie uczszcza Szkoy Podstawowej nr 13 im. nych uroczystociach oraz cie- sportowe dla zapanikw. Ak-
p. Edward Szot spocz 4 do Szkoy Podstawowej. Na- nej w Opolu i rozpocz pra- Stanisawa Staszica, ktr kie- szy si yczliwoci byych ju tywnie uczestniczy te w y-
lutego na Cmentarzu Jeruza- stpnie uczy si w cieszyskim c w raciborskim Technikum rowa przez 22 lata do tej po- uczniw i wsppracownikw. ciu lokalnej spoecznoci jako
lem. W uroczystociach pogrze- liceum oglnoksztaccym. Mechanicznym. Jednoczenie ry nikt nie zarzdza t placw- awnik sdowy, radny miejski i
bowych uczestniczyli rodzina, Wwczas jako samouk nauczy uczy take w szkole wieczoro- k duej ni on. Jako dyrektor Spoecznik przewodniczcy Komisji Rewi-
przyjaciele, znajomi, ale i wo- si gra na akordeonie. By nie- wej. Zaoy rodzin i wsplnie dba nie tylko o jako kszta- Oprcz pracy zawodowej zyjnej w Hufcu ZHP Racibrz.
darze miasta oraz przedstawi- zwykle muzykalny, gra na pra- z on, te nauczycielk, wy- cenia dzieci i modziey oraz angaowa si w organizacj Edward Szot zmar na za-
ciele raciborskiej edukacji. wie wszystkich instrumentach chowywali dwoje dzieci, crk dobre relacje z nauczycielami wypoczynku modych ludzi. wa serca 31 stycznia w wieku
klawiszowych. Piknie piewa, i syna. i personelem administracyjno- Wsporganizowa m.in. obozy 76 lat. Spoeczno raciborskiej
Muzyka i matematyka ale jego mioci bya krlowa -gospodarczym, ale rwnie o w Plenej i Gskach oraz zie- Trzynastki zapewnia, e po-
Edward Szot urodzi si nauk matematyka. W 1963 r. Dyrektor SP 13 jak najlepsze warunki pracy i lone szkoy nad morzem na zostanie w jej pamici jako do-
29 maja 1940 roku w Bielsku- ukoczy studia matematyczne Po 11 latach pracy w Me- nauki. Dlatego nawet po przej- przykad wsppracowa z klu- bry dyrektor, nauczyciel z pasj
-Biaej, ale swoje dziecistwo i w Wyszej Szkole Pedagogicz- chaniku podj decyzj o przy- ciu na emerytur w 1996 r. bem sportowym Unia Raci- i yczliwy ludziom czowiek.

RACIBRZ SYLWETKI

Raciborskie Championy: Monika Brzostek i Kinga Koosiska


Tytu Raciborskiego Championa w kategorii Mistrzowie Polski Seniorw i Olimpijczycy tra m.in. w rce reprezentantek
Polski w siatkwce plaowej.
Fot. Katarzyna Przypado

trenerzy kadry zaproponowali j dwa treningi, po okoo 2,5-3 cj si. Myl, e chyba tak jak niedziaek (przyp. red. 6 lutego)
nam, ebymy si przeniosy do godzinny dziennie. Pomidzy kady, lubimy posiedzie sobie lecimy na pierwszy obz zagra-
odzi, do Szkoy Mistrzostwa jedz posiki, spotykaj si z troszeczk w samotnoci i po- niczny zdradza plany Kinga.
Sportowego. Z tej okazji sko- zjoterapeutk i trenerem. czyta jak ksik czy gazet Dziewczyny za sob maj dwa
rzystaymy i chyba nie auje- Myl, e okoo 2 godziny w przy kawie bd herbacie po miesice spotka w szkoach
my mieje si Monika wspl- cigu doby mamy luniejsze, prostu si zrelaksowa, kiedy i treningw w Warszawie. Na
nie z King. Gra na piasku ale reszta to jest siatkwka nikt od nas niczego nie chce i Tenerye zostan do koca lu-
pociga dziewczyny, bo maj kontynuuje Kinga. Czas na niczego nie wymaga dodaa tego. Nastpnie wrc do kra-
wiksz moliwo podejmo- odpoczynek mistrzynie maj Monika. ju na kilka dni, by znw pole-
wania decyzji. Nie ma tak cz- po sezonie. W tym roku by- Olimpijki yj w pdzie. cie trenowa za granic. Nie
sto rotacji na play jak na hali. o bardzo intensywnie przez Pitek, 3 lutego, zawodniczki mamy jeszcze do koca wybra-
Odpowiedzialno spoczywa na igrzyska, wic miaymy duo spdziy na Gali Sportu w Ra- nych miejsc, poniewa czeka-
barkach dwch osb. Ponadto zaprosze do szk, z ktrych ciborzu, a za moment polec my na odzew teamw z zagra-
Kinga jest ciepolubna. No ja korzystaymy. Oglnie, ka- na zgrupowanie na Tenerye nicy. Dopiero okae si, kto ma
oglnie lubi ciepo, w zwizku da z nas wybraa si na jakie przed nowym sezonem. Ak- czas, by z nami potrenowa
z tym, e gram w plawk, to krtkie wakacje, wic ten czas tualnie jeszcze przez kilka dni podsumowaa Monika.
dla mnie zima mogaby nie ist- wykorzystaymy na regenera- jestemy w Polsce, bo ju w po-
nie artowaa zawodniczka.
Panie wikszo czasu sp- R E K L A M A

Biuro Kredytowe
dzaj wsplnie. Swoje relacje
Siatkarski team tworz od 2010 roku. Na boisku i poza nim na boisku, jak i poza nim, olim-
s jak maestwo. Jedna musi akceptowa wady drugiej. pijki nazywaj icie rodzinny-
Na zdjciu (od lewej) Monika Brzostek oraz Kinga Koo- mi. Mamy now pani psy-
siska podczas spotkania z uczniami Gimnazjum nr 3 w cholog pani Ad. Pani Ada
Raciborzu. powiedziaa, e ten nasz ukad
w sumie nie rni si niczym od
MATEUSZ HERBA piciokrotne mistrzostwo Pol- maestwa. Kada z nas musi Oferty wielu bankw
ski czy srebrny medal Pucha- tolerowa wady drugiej. Oczy-
Monika Brzostek, ryb- ru wiata w Brazylii. Sukces wicie mam nadziej, e zalety Kredyty dla zaduonych, rwnie z BIK
niczanka, kilka lat temu sw zapewni im miejsce na igrzy- rwnie (miech). I jako tak
przyszo zwizaa z Raci- skach w Rio. Na olimpiadzie ju chyba nauczyymy si y Chwilwki
borzem. Na decyzj wpyn- uplasoway si na 9. pozycji. w symbiozie, e jedna drugiej
y rwnie wzgldy prywatne.
Kinga Koosiska, jej sportowa
partnerka, pochodzi z Lublina,
Przygod z siatkwk roz-
poczynay od halwki. Dziew-
czyny miay po 12-13 lat.
nie przeszkadza i dobrze si
czujemy w swoim towarzystwie
mwi Monika.
BIURO RACHUNKOWE
a mieszka w odzi obie pa- Zaczymy od halwki, bo W bysku kamer zdobywa- Prowadzenie Ksiki Przychodw i Rozchodw Dokumentacja kadrowo - pacowa
nie studioway w tym miecie. wikszo siatkarzy plaowych j tytuy. Poza nimi intensyw-
Monika stosunki midzynaro- tak zaczynao. Staraymy si nie trenuj. Nasz dzie tak Ryczat, karta podatkowa Dokumentacja BHP w rmie
dowe, a Kinga wychowanie - na pocztku czy oba spor- naprawd krci si wok siat-
zyczne. Sportowy duet tworz ty. W wakacje graymy tylko kwki. Praktycznie nie mamy kredyty- tel. 881-681-115 biuro rachunkowe - tel. 508-188-418
nieprzerwanie od 2010 roku. i wycznie w plawk, ale po czasu wolnego wyjania Kin-
Na swoim koncie maj m.in. jakich pierwszych sukcesach ga. Siatkarki w cigu dnia ma-
Racibrz ul. Ogodowa 13a email: szkoleniaraciborz@gmail.com
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 3/2017 GazetaInformator.pl 8 lutego 2017 nr 3 (230)
REGION GOSPODARKA

PLUSY dla BIZNESU projekt majcy na celu promocj


oraz integrowanie lokalnych przedsibiorcw
ireneusz burek informacyjn,

W wywiechtane nieco po-


komunikacyjn,
promocyjn.
Gwne zaoenia projektu PLUSYdlaBIZNESU
jcie relacji biznesowych wrzu-
ca si dzi niemal wszystko, co Zachcam Pastwa do za-
oraz korzyci jakie daje rejestracja w Branowym Katalogu Firm
dotyczy otoczenia firmy. Czy poznania si z zaoeniami
susznie? Czasem nie zdajemy systemu, ktre s opubliko-
sobie sprawy z tego, e niemal wane na stronie. Obok czci
wszystko co robimy, prowa- informacyjnej w systemie ofe-
dzc dziaalno gospodarcz, rujemy nowoczesny Brano-
oparte jest na relacjach biz- wy Katalog Firm, do ktrego
nesowych. Kontakt z przed- bezpatna rejestracja i wpis
sibiorc, ktry jest dostawc, s gwarantowana wszystkim
podwykonawc, oferentem do- uytkownikom lokalnym
datkowej usugi powizanej a przedsibiorcom. Projekt ma
czsto i odbiorc naszych usug, na celu integrowanie rodo-
realizujemy codziennie, prowa- wiska przedsibiorcw w re-
dzc firm. gionie, wsparcie modych i
maych przedsibiorcw oraz
Firma, ktr prowadz od wsparcie wszelkich inicjatyw
1995 roku opiera si na rela- ludzi przedsibiorczych. Za-
cjach biznesowych z kilkoma kadam, e projekt bdzie sys-
tysicami lokalnych przedsi- tematycznie rozwijany. Dzi
biorcw. Z wieloma z Pastwa uruchamiamy wersj, ktra
osobicie miaem przyjemno zapewnia:
si pozna i proponowa roz- bezpatn rejestracj,
wizania (informatyczne, fi- bezpatny wpis firmy w wy-
Zrzut ekranu serwisu plusydlabiznesu.pl
skalne lub promocyjne) wspie- branej brany,
rajce Pastwa biznes. Inni bezpatny dostp do new-
byli obsugiwani przez pracow- slettera gospodarczego, OPIS PROJEKTU W KILKU ZDANIACH:
nikw mojej firmy. Mam pen reklam firm na amach
wiadomo tego, e aby nasza portali raciborz.com.pl, Ga- Platforma Informacyjna PLUSYdlaBIZNESU powstaa w celu wspierania lokalnych przedsibiorcw oraz
wsppraca si rozwijaa po- zetaInformator.pl a take na
trzebna jest dobra, korzystna Facebooku, dziaa na rzecz rozwoju biznesu w regionie. Jest narzdziem zapewniajcym przepyw informacji po-
dla obydwu stron relacja biz- wiele innych funkcjonalno- midzy uytkownikami, miejscem publikacji wiadomoci gospodarczych a take prezentacji i promocji
nesowa. Od wielu lat oferuj ci, o ktrych bdziemy na
rne formy wsparcia dla na- bieco informowa. lokalnych firm.
szych Klientw utwierdzony
w przekonaniu, e w kadym Docelowo platforma PLU- Uytkownikiem systemu moe zosta kady przedsibiorca, ktry prowadzi dziaalno
biznesie trzeba dawa; dobre SYdlaBIZNESU bdzie rozwi-
rozwizania, dobr jako, oraz ja nastpujce funkcjonalno-
gospodarcz na lokalnym rynku.
co jeszcze ci oraz wspiera zadania:
prezentacja lokalnych firm, GWNE CECHY BRANOWEGO KATALOGU FIRM
Kilka lat temu, w wydawa- promocja i lobbowanie te-
nym przez moje wydawnictwo matyki gospodarczej wspie- atrakcyjna prezentacja wpisu firmy (logotyp, zdjcia, mapa lokalizacji)
R-Media (pion wydawniczy fir- rajcej rozwj lokalnej system ogosze firm do samodzielnego zarzdzania
my wczeniej znany jako Raci- przedsibiorczoci,
borskie Media) dwutygodniku proces edukacji przyszych branowe artykuy wizerunkowe powizane z firmami
Gazeta Informator wyodrb- absolwentw szk, nowoczesna wyszukiwarka (po brany, sowach kluczowych, adresie, nazwie firmy)
niony zosta dzia tematyczny dziaania w celu wsparcia
o nazwie PLUSYdlaBIZNESU. ochrony ryku pracy,
W nim publikujemy informacje tworzenie dobrego wize- KORZYCI Z REJESTRACJI W SYSTEMIE:
gospodarcze oraz prezentacje i runku regionu jako przy-
reklamy lokalnych przedsi- jaznego miejsca do ycia i bezpatna rejestracja
biorcw naszych Klientw. rozwoju osobistego miesz- bezpatny wpis do Branowego Katalogu Firm
Dzi, w myl zasady aby dawa kacw,
wicej, oddajemy w Pastwa budowanie spoecznej od- newsletter z wyselekcjonowanymi treciami gospodarczymi
rce rozwizanie internetowe powiedzialnoci biznesu. promocja firmy w internecie oraz wrd innych uytkownikw
o tej samej nazwie, ktre ma
wzmocni wytyczone wczeniej Uytkownik zarejestrowa- dostp do wielu opcji dla statusu Partner Biznesowy
zadania: promocj firm przed- ny, ktry opaca jakkolwiek publikowanie wasnych ogosze powizanych z wpisem uytkownika
sibiorcw oraz wspieranie usug oferowan przez plat-
przedsibiorczoci w regionie. form przyczynia si do roz-
woju systemu oraz wspiera
Platforma informacyjna podjt inicjatyw. Platforma PRZEDSIBIORCO ZAREJESTRUJ SI W SYSTEMIE
PLUSYdlaBIZNESU dziaajca PLUSYdlaBIZNESU utrzymy-

PLUSY dlaBIZNESU
w oparciu o domen wana jest bowiem i rozwijana
plusydlabiznesu.pl dziki rodkom pochodzcym
to narzdzie, ktre czy kilka z lokalnego biznesu.
funkcjonalnoci:

PROSTA REJESTRACJA W TRZECH KROKACH: NASI DORADCY CHTNIE POMOG:


rejestracja zadzwo: tel. 533 399 344, 502 21 31 22
weryfikacja (dla ochrony lokalnego rynku) wylij maila: kontakt@plusydlabiznesu.pl
utwrz i zarzdzaj wpisem swojej firmy
Projekt PLUSYdlaBIZNESU zosta przedstawiony na kilku
*) Niniejsze ogoszenie nie ma znamion ofert w rozumieniu przepisw handlowych. O szczegy zapytaj administratora lub doradcw.
spotkaniach gospodarczych, w tym w Izbie Gospodarczej
Administratorem systemu jest SOFT-IB, dziaajca w oparciu o wdroon polityk bezpieczestwa informacji zgodnie z zaoeniami GIODO.
Wodzisaw gdzie spotka si z duym zainteresowaniem.
2 PLUSY BIZNESUDLA 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl

Pion fiskalny Niezbdnik przedsibiorcy


ledzimy zmiany
terminale patnicze Czy kasy skalne s ju gotowe
kasy i drukarki fiskalne na skalizacj on-line?
materiay eksploatacyjne Coraz wicej pyta i wtpliwoci pojawia si na temat nowych kas,
ktre mog pracowa on-line.
czytniki kodw kreskowych

Fot. PIXABAY
wagi sklepowe, szuflady kasowe
Proponowany w przepi- na stawki). Nowe kasy bd rametry. Wprowadzane bd

Zapytaj o
sach model zakada, e kasy mogy mie funkcj aktuali- do eksploatacji dopiero po 1
skalne od stycznia 2018 ro- zacji oprogramowania. Kade stycznia 2018.
ku bd podczone on-line i unowoczenienie kasy u pro- Wprawdzie producent z

P R O MO C J E n a
bd automatycznie przesya ducenta bdzie wic moliwe Zabrza, spka Elzab SA oferu-
dane o sprzeday do central- w kasach ju zainstalowaych je kilka modeli kas z naklejk
nego repozytorium prowadzo- poprzez pobranie aktualizacji On-Line Ready jednak na dzi
ib.pl
terminale nego przez ministerstwo. do oprogramowania. Nie wie-
my czy producenci bd ofero-
oznacza to jedynie deklaracj
producenta, i w takim egzem-

patnicze
Wszystkie atuty w rku! Co dzi wiadomowo wali t usug bezpatnie. plarzu Elzab gwarantuje prze-
o nowych kasach on-line? Kada nowa kasa bdzie rbk kasy do nowych wymo-
Nowe kasy skalne nadal wsppracowa z terminalem gw w okresie od 1.01.2018 do
0 03 bd kasami sprztowymi. patniczym (ujednolicny pro- 31.12.2020 roku w cenie 200
Bd posiaday pami skal- tok transmisji). Kasa oprcz z netto. Nie jest jednak oczy-
47, 697 212 351
n (o pojemnoci 5 lat), ktra paragonu papierowego bdzie wistym czy byby to jedyny
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
bdzie jednak wyranie zmo- emitowaa paragon elektro- koszt jaki poniesie podatnik.
dykowana. Oprcz raportw niczny, ktry dostpny bdzie Elzab zachca promocj tych
dobowych bdzie przecho- dla kadego kupujcego. podatnikw, ktrzy nie s zde-
KUPUJC wywaa wiele innych zapisw cydowani czy kupi now kas
np. zdarzenia wystpujce na Kasy gotowe na on-line starego typu do koca 2017 ro-

KAS FISKALN kasie, ktre bd przesyane


do serwerw ministerstwa.
Wielu naszych klientw
pyta czy s ju dostpna kasy
ku i nie wchodzi w skaliza-
cj on-line czy czeka na pe-

PAKIET REKLAMY
ib.pl Przewiduje si rwnie, i z gotowe na skalizacj on-li- ny obraz nowej rzeczywistoci
nowego moduu skalnego ne. Przypomnijmy jednak, e i wstrzymuj si z zakupem.

GRATIS!
bdzie mona zrobi raporty nadal czekamy na ostatecz- Wikszo klientw jednak
z wieloma danymi (obecnie ne rozporzdzenie, ktre ma wybiera wariant pierwszy.
przechowywane w module pojawi si w kwietniu 2017,

Do 60%
*)
wa rto c i s tylko warto obrotu do-
bowego oraz Vat z podziaem
zatem do koca nie wiadomo
jakie bd miay wymogi i pa-
IRENEUSZ BUREK
WACICIEL SOFT-IB

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ZA T R U DNI MY
Pion komputerowy na stanowisku: Serwisant sprztu komputerowego

Sprzeda sprztu komputerowego Opis: praca w rmie informatycznej o 20-letnim dowiadczeniu i ugruntowanej
pozycji na rynku, w ktrej kluczowym zagadnieniem jest obsuga klientw biz-
nesowych oraz indywidualnych.
notebooki, komputery, drukarki Praca w bardzo ciekawej brany informatycznej dajca moliwoci rozwoju
w szerokim zakresie, m.in.:

sprzt sieciowy, podzespoy diagnozowanie i naprawa sprztu komputerowego


oprogramowanie biurowe i systemowe instalacja i opieka
obsuga informatyczna rm
instalacje sieciowe
integracja systemw IT
Obsuga serwisowa firm instalacja oraz serwis urzdze skalnych
Wymagania:
oprogramowanie dla firm, wdroenia minimum rednie wyksztacenie techniczne
rozeznannie w brany IT

bezpieczestwo danych, backupy dowiadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprztu komputerowego


prawo jazdy kat. B

sieci komputerowe LAN oraz WiFi Rekrutacja: CV naley wysa na adres biuro@softib.pl (warunek niezbdny
w procesie rekrutacji)
Firma SOFT-IB zastrzega sobie prawo do nie odpwiadania na wszystkie aplikacje.
serwis komputerw, drukarek
Wicej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27
Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)
O szczegy promocji pytaj handlowcw. softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) PLUSY BIZNESU
DLA 3
Firma Roku:
SPOT Light Sp. z o.o.
Za efektywn dziaalno na rynkach midzynarod
spoeczestwa i rozwoju Powiatu i Gminy Kdzierz

Dziaalno Spoeczna Roku:

4 PLUSY BIZNESUDLA 8 lutego 2017, nr 3 (230)


Ewa Haambiec
<< GazetaInformator.pl
Za dziaalno na rzecz osb niepenosprawnych p
wsparcie rodzin w rozwijaniu sprawnoci i umiejt
caodobowy czas pracy i serce oraz wiar w realizo
REGION EKOLOGIA KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA
Inwestycja Roku:

Rybniczanie radz: ze smogiem Laureaci konkursu


Politechnika Opolska
Za otwarcie nowego wydziau Politechniki Opolskie
akademickiego, umoliwienie modziey edukacji n
Za wspprac z biznesem i wpisanie uczelni w wiz

walczmy te w sdach Kozy Biznesu 2016 Debiut Roku:


Gabriela Trybel
Pasmanteria W starych nutach babuni
Za odwag i efektywne przekwalifikowanie zawodo

Kdzierzysko-Kozielski Park Przemysowy


na proponowan ofert handlow. Za efekt w post

Aktywici z Rybnika przekonywali raciborzan, e mog korzysta te integracj spoeczn pasjonatw rkodziea, a tym

rozstrzygn konkurs Kozy Biznesu 2016.


oferujcymi unikatowe wyroby rzemiosa artystycz
Kdzierzyn-Kole.
z innych sposobw eliminacji trujcego zjawiska.

Fot. KKPP
Laureaci pierwszej edycji 3 lutego otrzymaj

Fot. Leszek Szczasny


MATEUSZ HERBA Oliwer Palarz z Rybnickiego
Alarmu Smogowego. Rybni- ___________________________________

1 lutego przedstawiciele czanin zaskary pastwo pol- Kapitua Konkursu KOZY BIZNESU 2016 w
Raciborskiego i Rybnickiego skie za naruszenie art. 8 euro- Sabina Nowosielska przewodniczca
Janusz Przybya prezes zarzdu Famet S.A.
Alarmu Smogowego spotkali pejskiej Konwencji o ochronie Jacek Maek prezes zarzdu Damen Shipyards K
si z mieszkacami Raciborza praw czowieka i podstawo- Piotr Groeger prezes zarzdu Solidaris Sp. z o.o.
www.kkpp.pl Wiesaw Skwarko prezes zarzdu Kdzierzysko-
Markowic, by porozmawia wych wolnoci oraz z artyku- Decyzj Kapituy Pierw-
o dostpnych metodach walki u 23 Kodeksu cywilnego. Za szej Edycji Konkursu Kozy
ze smogiem, ktry jest ostat- oddychanie zanieczyszczonym Biznesu 2016 spord kilku-
nio szczeglnie niebezpieczny powietrzem zada 50 tys. z nastu nadesanych zgosze
dla naszego zdrowia. Najpierw zadouczynienia ze Skarbu wyoniono Laureatw w kilku
aktywici przedstawili wyniki Pastwa. W pozwie powouje kategoriach.
pomiarw jakoci powietrza si na prawo do ochrony ycia Osobowoci Roku zosta
w dzielnicy. Z danych zebra- prywatnego i mieszkania. Ja, Ferdinando de Giorgi, ktry
nych na przeomie roku wyni- tak jak kady z pastwa, staj zosta doceniony za zbudowa-
ka, e w okresie od 29 grudnia si winiem wasnego domu. nie zespou i wdroenie opra-
do 1 stycznia jako powietrza Chciabym wyj z dziemi na cowanej strategii na zdoby-
w dzielnicy bya bardzo za. spacer, na sanki, na narty, po- W spotkaniu uczestniczyli mieszkacy Raciborza, przedsta- cie Mistrzostwa Polski 2016
rednie stenie pyu PM 10, jedzi na rowerze, pobiega, wiciele Stray Miejskiej i Wydziau Ochrony rodowiska w siatkwce mczyzn. Ten
skadajcego si m.in. z sadzy, a tak naprawd nie mog, bo Urzdu Miasta w Raciborzu. sukces pozwoli na promocj
tlenkw siarki i azotu, metali ograniczone jest moje prawo silnych marek biznesowych
cikich czy trujcych dioksyn do swobody przemieszczania usunicia np. pieca niespe- gwnych zaoe naley zakaz sponsorw ZAKSY i Gminy naszego miasta edukacj wy-
i furanw wynioso 304 mikro- si tumaczy Palarz. niajcego norm, a tym samym korzystania z paliw najgorszej Kdzierzyn-Kole. sz w miejscu zamieszkania.
gramw na metr szecienny. Proces jest w toku. Przed- zanieczyszczajcego nasze naj- jakoci (takich jak mu, ot i Firm Roku uznano SPOT Debiutem Roku uznano Ga-
Dopuszczalna redniodobowa stawiciele Rybnickiego Alar- blisze otoczenie. A to wanie mokre drewno) oraz obowi- Light Sp. z o.o. za zbudowanie briele Trybel, zaoycielk pa-
warto stenia, okrelana ja- mu Smogowego licz na wy- koty niskiej jakoci emituj zek wymiany starych kotw. silnej marki oraz dziaalno smanterii W starych nutach
ko bezpieczna dla zdrowia, wy- gran. Spodziewamy si, e najwicej pyw. Zdaniem specjalistw, kolej- na rzecz rozwoju powiatu k- babuni za odwag i efektyw-
nosi 50 mikrogramw na metr o ile nie uda nam si wygra Wadze lokalne take w nym krokiem powinno by dzierzysko-kozielskiego. ne przekwalikowanie zawo-
szecienny. Norma przekroczo- na poziomie Sdu Rejonowe- tym zakresie mog przyczyni wprowadzenie zakazu sprze- Ewa Haambiec otrzymaa dowe oraz stworzenie miejsca
na zostaa o 600 %. Taka war- go i Okrgowego, to Sd Naj- si do poprawy stanu powie- day kiepskiej jakoci opau na tytu w kategorii Dziaalno z unikatowymi wyrobami rze-
to oznacza poziom alarmo- wyszy wyda taki wyrok, ktry trza. Wszystko za spraw dota- poziomie oglnokrajowym. Bez Spoeczna Roku dziki swo- miosa artystycznego.
wy, przy ktrym wadze lokalne jest nazywany krokiem milo- cji udzielanych mieszkacom, zdecydowanych dziaa podej- jej pracy na rzecz niepeno- Uroczyste wrczenie statu-
i regionalne powinny podj wym i ktry zmieni postrzega- dla ktrych inwestycja w nowe mowanych na najwyszych sprawnych. Inwestycj Roku etek obyo si podczas III Balu
dorane dziaania na rzecz nie przez sdy prawa do ycia rdo ciepa czsto jest zbyt szczeblach, dobre chci samo- przeprowadzia Politechnika Biznesu.
zmniejszenia zanieczyszczenia w czystym rodowisku mwi kosztowna. Racibrz oferuje rzdowcw nie przynios spek- Opolska, budujc nowy wy-
powietrza. Jak w praktyce wy- Zdzisaw Kuczma. Wygrana w mieszkacom od 5 do 12 tys. z takularnych rezultatw. A oby- dzia w Kdzierzynie-Kolu, www.kkpp.pl
glda realizacja tego obowizku procesie ich zdaniem ma wpy- na wymian pieca, do 4 tys. z watelom pozostanie sdowa tym samym przyczyniajc si
przez wodarzy? n na realne, pozytywne zmia- na monta pompy ciepa oraz walka o yk wieego powietrza. do umoliwienia modziey z MN
W ssiednim Rybniku za ny w kraju. do 12 tys. z na termomoder-
jako powietrza utrzymuje si Rybniczanie maj te spo- nizacj domw jednorodzin-
przez okoo 120-130 dni, czy- sb na ssiadw trucicieli. - W nych. Nie mona te lekcewa-
li przez trzy bd cztery mie- ustawie o ochronie rodowiska y wsparcia, ktre proponuje
sice w roku. - W tym czasie, jest artyku 363, ktry upowa- WFOiGW w Katowicach.
kiedy normy s przekroczone, nia odpowiednie organy do Jednak wielu ekspertw
tak naprawd nie powinni- wszczcia postpowania i za- wskazuje, e oprcz pienidzy
my wychodzi z domu, bo w kazania negatywnego oddzia- kluczowe s zmiany w prawie.
powietrzu jest mnstwo szko- ywania na rodowisko mwi Na poziomie wojewdzkim
dliwych, mutagennych i rako- Kuczma. Oznacza to, e ma- trwaj prace na tzw. uchwa
twrczych zwizkw chemicz- my prawo zwrci si do pre- antysmogow, ktra ma wej
nych mwi na spotkaniu zydenta miasta o nakazanie w ycie ju 1 wrzenia br. Do jej
R E K L A M A

ZDROWIE - SPRAWNO - ENERGIA

TAI CHI
ZAPISY NA ZAJCIA
AKADEMIA TAO - Szkoa Tai Chi i Qigong
RACIBRZ ul. Klasztorna 12 (I pitro)
Tel. 600 277 108 www.akademiatao.pl
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) PLUSY BIZNESU DLA 5
REGION FINANSE REGION ZDROWIE

Racibrz i Wodzisaw l. Twardy materac stereotyp czy fakt?


daleko za Kdzierzynem Czsto nie zdajemy sobie sprawy, jaki wpyw na nasze zdrowie ma
waciwie dobrany materac.
W rankingu zamonoci gmin Kdzierzyn-Kole zajmuje

Fot. Katarzyna Przypado


Sprzedawcy opowiadaj o
ich budowie, zastosowanych
miejsce 158., Racibrz 503., a Wodzisaw l. 578. materiaach, technologii pro-
dukcji, ale tak naprawd czsto
PAWE STRZELCZYK w mieszkaca ma Kleszczw Wrd gmin powiatu ra- kierujemy si sowami naszych
w woj. dzkim wynika z da- ciborskiego take prno szu- rodzicw lub dziadkw MATE-
Wskanik G stanowi pod- nych opublikowanych przez re- ka krezusw. adna z nich nie RAC MA BY TWARDY. Na
staw do obliczenia tzw. janosi- sort nansw. Dochody podat- uplasowaa si powyej red- szczcie era tapczanw i wer-
kowego. Lista ta suy Minister- kowe per capita wynosz tam niej krajowej (kolejno miej- salek, w ktrych zastosowano
stwu Finansw do wskazania grubo powyej redniej krajo- sce, gmina, dochd): twarde pianki, a ich waciwo-
jego benecjentw i patnikw wej, a mianowicie 34 825,79 z. 1208. Kornowac 1156,38 z ci czy ywotno pozostawiaj
w 2017 r., przygotowana jest Na przeciwlegym biegunie pla- 1239. Krzyanowice wiele do yczenia, przechodzi
na podstawie danych z 2015 r. suje si Radgoszcz z dochodem 1141,62 z do lamusa. Chcemy wygodnie
Ranking ministerstwa jest jed- 80 razy mniejszym 424,77 z. 1301. Rudnik 1120,51 z spa, chcemy nie zlewa si po-
noczenie informacj o najbo- Ogem sklasykowano 1352. Pietrowice Wielkie tem, chcemy nie czu drtwie-
gatszych i najbiedniejszych sa- 2478 gmin, cznie gminy miej- 1100,23 z nia ng czy rk i budzi si po krgosup ukada si bardzo po- Zapraszamy do naszego Salonu
morzdach w Polsce. Pokazuje, skie, miejsko-wiejskie i wiej- 1392. Kunia Raciborska prostu dobrze zregenerowani. dobnie jakbymy leeli na ha- przy ul. Nowej 1A w Raciborzu
gdzie mieszkacy i rmy pac skie. Jak w tym zestawieniu 1085,14 z Jednak zawsze pozostaje wt- maku. Przestrzenie midzy dys- oraz Rybniku w budynku Ma-
najwiksze podatki, z ktrych wypad Racibrz i jak wygl- 1594. Ndza 1010,59 z pliwo, may pstryczek w go- kami s cinite jednostronnie, kro przy ul. orskiej 60 po-
cz zasila gminne kasy (Puls da jego sytuacja wzgldem s- 1822. Krzanowice 926,49 z wie, czy twardy materac pozwo- co uniemoliwia przyjmowania moemy wybra materac, ktry
Biznesu). siadw? witujca 800-lecie I jeszcze dla porwnania li nam na to? A co z zaufaniem pynw, koniecznych do rege- nas odpowiednio zregeneruje,
Gminy sklasykowano we- nadania praw miejskich stolica rzut oka na ssiadw: do starszego pokolenia, ktre neracji. tylko i wycznie z atestowa-
dug wielkoci dochodw po- lskich Piastw otwiera sz- 158. Kdzierzyn-Kole wychowane byo w przewiad- nych pianek lateksw i spryn.
datkowych w przeliczeniu na st setk rankingu. Dokadnie 2128,28 czeniu TWARDO TO ZDRO- Wic jaki ma by materac? Dodatkowo mamy szeroki wy-
jednego mieszkaca. W tym jest to miejsce 503. Czy to wy- 218. Rybnik 1935,93 WO? Odpowied jest prosta br ek oraz szafek, z pojem-
roku wskanik gminny (G) soka czy niska pozycja, trudno 578. Wodzisaw lski Spjrzmy racjonalnie jak materac o redniej twar- nikiem na pociel, ze stelaami
odzwierciedlajcy dochd po- wyrokowa. Raczej nie ma po- 1486,96 ciao reaguje na twarde podoe, doci. elektrycznymi wykonanymi z
datkowy na jednego miesz- wodw do zadowolenia, gdy 616. Gubczyce 1463,96 opierajc si na faktach. Twar- Najlepsze podparcie daj najwyszej jakoci materiaw.
kaca dla wszystkich gmin w wskanik w naszej gminie wy- 966. Kietrz 1274,95 dy materac powoduje ucisk na pianki termoelastyczne, o duej Powoaj si na artyku w
kraju oszacowano na 1 596,67 nis 1545,61 z. Nieznacznie, 4 i 5 krg krgosupa, std po- gstoci, spryny w kieszon- gazecie a otrzymasz 10% raba-
z. Najwicej dochodw z po- ale zawsze to poniej redniej Peny ranking w serwisie ranne ble plecw, uciska na- kach dziaajce indywidualnie, tu. Komfort to nie wysoka ce-
datkw w przeliczeniu na go- krajowej. samorzad.pap.pl sze ciao w czci ldwiowej, pianki wysokoelastyczne o du- na, to wiadomo i szacunek
co utrudnia przepyw krwi std ej elastycznoci i ywotnoci, dla ciaa.
RACIBRZ PRACA budzimy si w nocy odrtwie- naturalny kauczuk zapewnia-
ni. Jeli bdziemy w ten sposb jcy odpowiednie podparcie
Rafako zakoczyo Program
Salon Firmowy KOO
traktowa nasz krgosup, po krgosupa jak i te majce do-
Racibrz, ul. Nowa 1A
duszym czasie nabawimy si broczynne dziaanie antyaler-

Dobrowolnych Odej pracownikw


trwaego skrzywienia. giczne. Czy to wystarczy? Nie, kom. 603 500 909
pamitajmy, i za 30% nasze- salon-materacy.pl
W takim razie moe go komfortu spania odpowiada salon.rmowy.raciborz@wp.pl
mikki materac? stela. Ma by gitki, elastyczny
Spka zakadaa, e z programu skorzysta ok 200 pracownikw, Na mikkim podou nasz i wsppracowa z materacem. Artyku sponsorowany
co bdzie kosztowao maksymalnie 15 mln z.
Fot. Rafako

31 stycznia Rafako poin-


formowao w komunikacie o
zakoczeniu Programu Dobro-
wolnych Odej. Z programu
skorzystao 128 pracownikw
OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE
Spki, a ostateczne zobowi-
zania wynikajce z realizacji
zaoe PDO, na ktre zostaa
utworzona rezerwa w caoci
wpywajca na wynik za 2016
rok, wynios okoo 7,7 mln z
czytamy w komunikacie.
Celem PDO jest dosto-
sowanie poziomu zatrudnie- Dostosowanie poziomu zatrudnienia w Rafako S.A. oraz
nia w Rafako S.A. do zmie- podzikowania dla pracownikw to gwne cele PDO.
niajcej si sytuacji rynkowej Na zdjciu prezes zarzdu Agnieszka Wasilewska-Semail.
w obszarze dziaania Spki.
Jednoczenie Program ma le budowali jej warto przez obejmie on ok. 200 osb, a je-
by form podzikowania dla te wszystkie lata w ten spo- go maksymalny koszt wyniesie
pracownikw, ktrzy spdzili sb wdraanie programu argu- 15 mln z.
w Rafako wikszo swojego mentowa zarzd spki. Przed
zawodowego ycia i wytrwa- jego realizacj zakadano, e PS

R E K L A M A

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI
WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ
SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU
Wicej o zakupie on-line

25056
TWJ KOD RABATOWY NA 10% ZNIKI
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 8 lutego 2017, nr 3 (230)
Z regionu
POWIAT RACIBORSKI SZPITAL KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Nocna i witeczna opieka w szpitalu. PTASIA GRYPA WCI


STANOWI ZAGROENIE
Czy s problemy?

Fot. UM Kdzierzyn-Kole
Od 1 stycznia nocn i witeczn opiek zapewnia szpital w Raciborzu,
a nie jak dotychczas NZOZ Centrum Zdrowia przy ul. Ocickiej.

Fot. archiwum raciborz.com.pl


pawe strzelczyk Owszem, jak przyznaje, przez
pierwsze dni mona byo mie
Przez ostatnie kilka lat zastrzeenia, ale byo to spo-
przyzwyczailimy si, e w wodowane faktem, i szpital
weekendy, wita i nocami przejmowa z dniem 1 stycz-
po porad lekarsk w nagym nia now usug, do ktrej nie
przypadku udawalimy si do mia zbyt duo czasu na przy-
NZOZ Centrum Zdrowia przy gotowania (konkurs rozstrzy-
ul. Ocickiej. W grudniu 2016 gnito pod koniec grudnia). W
r. korzystniejsz dla NFZ ofer- kilka dni trzeba byo zorgani-
t na wiadczenie tego typu zowa 90 dodatkowych dyu-
usug zoya lecznica przy ul. rw. Miay by trzy gabinety,
Gamowskiej i od 1 stycznia to dwa internistyczne oraz jeden Urzd Miasta w Kdzie- alne zagroenie dla zwierzt
ona realizuje zlecenie. Nie bra- pediatryczny i s trzy gabinety rzynie-Kolu prosi o za- gospodarskich. Najczciej
kuje jednak gosw, i odbyo poinformowa Rudnik. Do- rejestrowanie swoich ho- zakaenie odbywa si poprzez
si to ze szkod dla pacjentw datkowo w pierwszych dniach dowli. kontakt z dzikim ptactwem,
i opieka jest niewystarczajca, funkcjonowania prac parali- Zasady bioasekuracji ogo- a jego rozprzestrzenianiu si
gdy szpital po prostu nie radzi W szpitalu w Raciborzu przy ul. Gamowskiej w ramach owa nieco fakt, i przychod- szone rozporzdzeniem Mini- moe sprzyja zanieczyszczo-
sobie z zapewnieniem opieki nocnej i witecznej opieki funkcjonuj dwa gabinety nia w jednej z gmin powiatu stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pasza, woda, nawozy, a
na wymaganym poziomie. Czy internistyczne i jeden pediatryczny. zostaa zamknita i jej pacjenci z 20 grudnia 2016 roku w take sprzt gospodarski czy
tak jest w rzeczywistoci? w poszukiwaniu pomocy trafi- sprawie zarzdzenia rodkw rodki transportu.
Rzecz jasna przenosiny nie domem. Jak jednak wyglda podczas gdy zarzdzanie szpi- li do Raciborza. W tych dniach zwizanych z wystpieniem Na pocztku lutego po-
wszystkim przypady do gu- dziaalno nocnego i witecz- talem pozostawia wiele do y- przez gabinety na Gamowskiej wysoce zjadliwej grypy pta- wiatowy lekarz weterynarii
stu. Najwicej niezadowole- nego pogotowia w szpitalu od czenia mwia. przewijao si rednio po 150 kw nadal obowizuj. znis stref zapowietrzon i
nia przeprowadzka wywoaa strony organizacyjnej? Rze- Nie dostrzegam ad- pacjentw, a przecie jeden z Ponadto mieszkacy K- zagroon wystpieniem wy-
wrd mieszkacw duych sze raciborzan zgaszaj uwagi nych niedocigni i to nie internistw zmuszony by co dzierzyna-Kola, ktrzy zaj- soce zjadliwej grypy ptakw
okolicznych osiedli mieszka- co do jej jakoci zwraca uwa- jest adna propaganda sukce- jaki czas przerwa dyurowa- muj si hodowl drobiu s w powiecie kdzierzysko-ko-
niowych w ssiedztwie Cen- g radna powiatowa Katarzyna su odpar dyrektor szpitala. nie, by uda si do pacjentw, proszeni o wypenienie for- zielskim. Nadal jednak na te-
trum Zdrowia. Oni najzwyczaj- Dutkiewicz, zarzucajc dyrek- Sam nawet kilkukrotnie wpa- ktrzy nie mogli stawi si do mularza oraz zgoszenie tego renie caego kraju obowizuj
niej w wiecie maj do lekarza torowi Ryszardowi Rudnikowi da wieczorami do lecznicy lekarza. Jak jednak zapewnia faktu do urzdu miasta. Druk restrykcje wprowadzone przez
teraz daleko, podczas gdy wcze- uprawianie propagandy suk- na wasne oczy przekona si Rudnik, sytuacja pod koniec formularza mona pobra ze ministra rolnictwa i rozwo-
niej mieli go praktycznie pod cesu (nie tylko w tej sprawie), w jaki sposb to funkcjonuje. miesica jest ju unormowana. strony internetowej lub ode- ju wsi. Naley m.in. trzyma
bra przy ul. Piramowicza 32. drb w zamkniciu.
POWIAT RACIBORSKI SZPITAL Wirus ptasiej grypy H5N8
nie zagraa bezporednio lu-

Milion zoty kary dziom, natomiast stanowi re-


R E K L A M A
mn

Raciborski szpital zosta ukarany za nieprawidowoci w rozliczaniu


tzw. programw lekowych.
Lokalne media obiega nieprawidowociami ktre co patrzy si nieprawidowoci Zawioci rozlicze z fun-
wiadomo, e Narodowy Fun- rusz s ujawniane. Dla mnie przy rozliczaniu przez szpital duszem zaprezentowane przez
dusz Zdrowia po kontroli na- to wrcz swoista propaganda programw lekowych w 2011 dyrektora najwyraniej przeko-
oy na raciborski szpital mi- sukcesu podkrelia. roku. Fundusz przyjrza si nay radnych, gdy sprawa nie
lion zotych kary, a dyrektor Zanim radni wysuchali, co wstecz (ma prawo przeglda bya dalej drona. Aby jednak
j przyj i nie zamierza wal- do powiedzenia ma Ryszard 10 lat do tyu, szpital za nie ostatecznie rozwia wtpliwo-
czy o jej uchylenie w sdzie. Rudnik, wpierw w obron ma takiej moliwoci) i zane- ci, Rudnik przytoczy szereg
Chodzio o nieprawidowo- wzi go starosta Ryszard Wi- gowa rozliczanie hospitalizacji liczb. I tak w cigu ostatnich
ci w rozliczaniu tzw. progra- niarski. Doradzi radnej, by nie pacjentw objtych programa- lat na 19 funkcjonujcych przy
mw lekowych. Na stycznio- wierzya we wszystko, co pisz mi lekowymi. To wanie za te szpitalu poradni specjalistycz-
wej sesji rady powiatu radni media, gdy czsto bazuj one hospitalizacje trzeba zwrci nych, poradnia hepatologiczna
Marceli Klimanek i Katarzy- jedynie na chwytliwym tytule, naleno. Sk w tym, i wte- (ta ktrej dotyczy sprawa kon-
na Dutkiewicz zaciekawili si, a w milion o ktrym mowa dy wszystkie szpitale prowa- troli) przyniosa lecznicy po-
co na swoje usprawiedliwie- nie jest dla szpitala kar. To dzce programy rozliczay je nad 7 mln zotych zysku, pod-
nie ma dyrektor szpitala. Ta samo powtrzy Ryszard Rud- w ten sposb i bya to normal- czas gdy 18 pozostaych cznie
ostatnia stwierdzia wrcz, i nik. Owszem, szpital musia na praktyka. Teraz za wszy- 2 miliony (przy czym niektre
obserwuje bolesny rozdwik zwrci funduszowi dokadnie scy musz oddawa. Wedug byy deficytowe).
midzy chwaleniem si dobr 1,083 mln z, jednak o karze Rudnika to adna sensacja,
sytuacj przez dyrektora, a mowy by nie moe. NFZ do- ale pewna wpadka. ps

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

Telepomoc, czyli opieka na... telefon


Telefon ze specjalnym przyciskiem umoliwi osobom chorym, niepenosprawnym
i starszym wezwanie pomocy w kadej wanej sprawie.
Fot. PIXABAY

Obecnie w Powiatowym wane korzystaniem z systemu


Centrum Pomocy Rodzinie w telepomocy. Osoby chore, nie-
Wodzisawiu l. trwaj prace penosprawne czy starsze mo-
nad uruchomieniem tzw. te- g zosta zgoszone do projektu
lepomocy. System ten, ktry rwnie przez swoje rodziny. Z
sprawdzi si ju w wielu kra- systemu opieki na telefon po-
jach Europy Zachodniej, dziaa System telepomocy od lat funkcjonuje w wielu krajach trzebujcy skorzystaj najpraw-
w stosunkowo prosty sposb. Europy Zachodniej. Czy przyjmie si w Wodzisawiu? dopodobniej ju w marcu.
Osoba potrzebujca pomocy, Wicej informacji uzyska
za porednictwem telefonu ze jomego, aby ten pomg chore- W razie koniecznoci, dyspozy- mona telefonicznie (32 455 14
specjalnym przyciskiem, kon- mu w takich sprawach, jak np. tor bdzie rwnie wzywa do 30 wew. 31) lub w siedzibie cen-
taktuje si z dyspozytorem tele- dostanie si do lekarza, wyku- chorego suby ratunkowe. trum, przy ul. Waowej 30.
pomocy, ktry nastpnie wysya pienie potrzebnych lekw czy Ju w tej chwili trwa nabr
wolontariusza, ssiada czy zna- zaatwienie sprawy w urzdzie. osb, ktre byyby zaintereso- k
GazetaInformator.pl >>
sport 7
8 lutego 2017, nr 3 (230)
Z regionu
RACIBRZ WYDARZENIE SPORTOWE

Unia Racibrz zremisowaa z AZS AWF Warszawa


Po czterech walkach akademicy prowadzili ju 4:0, w kadej walce wygrywajc przed czasem.
Od pitej walki Unia Racibrz zacza odrabia straty.

Fot. Andrzej Zieliski


Druyna Ryszarda Wolnego bya faworytem, jednak zesp Na macie pojawia si legenda raciborskich zapasw Sylwia Nastpny mecz Unii zaplanowano na 8 lutego. W Biao-
ze stolicy poradzi sobie tym razem znakomicie. Bileska medalistka mistrzostw Europy i wielokrotna gardzie zmierzy si z tamtejszym AKS-em.
mistrzyni Polski.

katarzyna przypado sem. Pniej Unia rozpocza Po raz pierwszy od piciu sander Kroczak z Unii, wi- gardzie zmierzy si z tamtej- 1. AKS Wrestling Team
odrabia straty. Sebastian Je- lat na macie pojawia si le- cemistrz Polski, wygra si z szym AKS-em. Mecz od godz. Piotrkw Trybunalski 177-
W ramach 7. kolejki roz- zierzaski wygra z Michaem genda raciborskich zapasw modym Patrykiem Kami- 18:00 bdzie mona oglda 70 21 pkt.
grywek Krajowej Ligi Zapani- Szymaskim, a Tsimur Berdy- Sylwia Bileska. Medalistka skim, brzowym medalist na Sport Zona i KLZ TV. 2. Unia Racibrz 144-94 16
czej Unia Racibrz przy niemal ieu, wojskowy mistrz wiata, mistrzostw Europy i wielo- mistrzostw wiata kadetw, Wyniki pozostaych me- pkt.
penej widowni podejmowaa pokona przed czasem Maksy- krotna mistrzyni Polski po- ktry zosta wyznaczony ja- czw: 3. WZS WKS Grunwald Po-
AZS AWF Warszawa. Zdecydo- ma Zakharchuka. Pojedynek konaa Patrycj Howis. Rw- ko joker (zawodnik, ktrego WZS WKS Grunwald AZ zna 114-134 12 pkt.
wanym faworytem bya druy- nie zosta jednak zaliczony do nie w kolejnym pojedynku zwycistwo liczy si za dwa Supra Brokers Wrocaw 5:4 4. AKS Biaogard 122-135 9
na prowadzona przez Ryszar- wyniku meczu, poniewa obaj lepszy okaza si Unita Ka- punkty), dziki czemu cae AKS Wrestling Team Piotr- pkt.
da Wolnego, jednak zesp ze zapanicy przekroczyli dopusz- mil Wojciechowski poko- spotkanie zakoczyo si re- kw Trybunalski AKS 5. AZS AWF Warszawa 99-
stolicy okaza si lepszy w czte- czalny limit wagowy sdzio- na mistrza Ukrainy Mikol misem. Biaogard 7:2. 147 4 pkt.
rech pierwszych walkach, w wie dopucili ich do walki dla Kuchmi. Kolejny mecz Unii odb- Tabela po siedmiu kolej- 6. AZ Supra Brokers Wro-
kadej wygrywajc przed cza- dobra widowiska. W ostatniej walce Alek- dzie si ju 8 lutego. W Biao- kach: caw 80-156 0 pkt.

RACIBRZ SPORT

Raciborscy sportowcy nagrodzeni po raz dziesity


Pikarza ukasza Monet wychowanka LKS Brzezie, pikarza Legii Warszawa okrzyknito sportow nadziej.

Fot. Katarzyna Przypado


mateusz herba mniano take prezesa Polskiego ktry odszed. Myl, e jest tu- brz i ca Polsk. Trzymajcie za
Zwizku Zapaniczego Grzego- taj z nami na tej gali mwi mnie kciuki mwi.
W Domu Kultury Strze- rza Pieronkiewicza, ktry nie- prezes Unii. Gal ponadto uwietniy
cha 3 lutego wrczono nagrody spodziewanie zmar 18 padzier- Sportow nadziej okrzyk- taneczne wystpy: Agaty Kru-
dla Raciborskich Championw nika 2016 roku. Temu wybitemu nity zosta ukasz Moneta. Wy- szelnickiej oraz zespou Skaza z
w dziewiciu kategoriach. Za sportowcu, trzykrotnemu wi- chowanek LKS Brzezie, pikarz Raciborskiego Centrum Kultu-
wybitne osignicia sportowe cemistrzowi polski seniorw Legii Warszawa. Nie mg oso- ry pod kierownictwem Manueli
w roku 2016 swe nagrody spor- oraz trzykrotnemu zdobywcy bicie odebra nagrody, ponie- Krzykay, zesp Sens Souusis
towcom, trenerom oraz osobom tytuu midzynarodowego mi- wa przebywa na zgrupowaniu Katarzyny Rzepki z Rudnika
dziaajcym na rzecz rodowi- strza seniorw w zapasach w w Hiszpanii z Ruchem Chorzw. oraz zesp Umiech z Gmin-
ska przyznali rwnie prezydent stylu klasycznym Ryszard Wol- Za uznanie dzikowa z telebi- nego Zespou Owiaty, Kultury,
Raciborza Mirosaw Lenk oraz ny zadedykowa Raciborskiego mu. - Chciabym bardzo podzi- Sportu i Turystyki w Tworko-
starosta raciborski Ryszard Wi- Championa w kategorii Sporto- kowa za nagrod i wyrnienie. wie. Wydarzenie zorganizowao
niarski. we wydarzenie roku, ktrym na- W tym roku czekaj mnie mo- miasto Racibrz oraz powiat ra-
Tegoroczn gal rozpocz grodzono Krajow Lig Zapani- dzieowe mistrzostwa Europy w ciborski. List wszystkich laure- Gal uwietniy taneczne wystpy Agaty Kruszelnickiej i
wystp grupy Aikido senesi- cz. To jest przede wszystkim pice nonej do lat 21. Chc god- atw sprawdzisz na portalu raci- zespou Skaza z RCK-u, grupy Sens Souusis z Rudnika oraz
-a Jacka Ostrowskiego. Wspo- statuetka dla naszego Grzeka, nie reprezentowa miasto Raci- borz.com.pl. zespu Umiech z Tworkowa.

R E K L A M A
8 Z regionu ogoszenia.GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE:
dodaj bezpatne ogoszenie w internecie
drobne: tekstowe 6 z w ramce 10 z na kolorowym tle 14 z ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

FINANSE MOTORYZACJA Usugi remontowo-budowlane w


NAPRAWA OBUWIA penym zakresie. Transport mate-
Usugi kaletnicze riaw gratis, kosztorysy i wycena
POYCZKI KRTKOTERMINOWE ZOMOWANIE AUTO-GARA i rymarskie gratis, pomoc w aranacji gratis!
32 348 61 68, 504 819 404 WSZELKICH POJAZDW MERCEDES-AUDI Roman Palczewski www.remontex-art.pl.tl. Tel. 724
463 378.
Holowanie gratis BMW-VOLVO Malowanie tapicerki samochodo-
Porednik CDF S.C. rmy Matpol Finanse Sp. z o.o. ul. Rudzka 66 amortyzatory, oyska wej i meblowej, obuwia, torebek, Firma STACH-DREW
47-400 Racibrz ukady: hamulcowe, kurtek, naprawa obuwia ortope-
Jestem doradc klienta jednej z wiodcych rm na rynku ktr cechu- oferuje drewno kominkowe,
kierownicze, napdowe dycznego.
je uczciwo oraz przejrzysto zasad. Gotwka od 300 do 12000 z, a WWW.HAMARO.PL drewno opaowe
Racibrz Racibrz, ul. Londzina 51, w dobrej cenie.
dla rm od 300-15000z spat mona wliczy w koszty. Odpowiem na hamaro@onet.pl
ul. Klasztorna 9 tel. 32 414 08 21;
wszelkie pytania. Uwaga Promocja! Poyczka do 4000 z bez odsetek Rzuchw, ul. Rybnicka 61
i prowizji na cay miesic! Tel. 666 068 329. 32 415 19 91, 691 960 146 Tel. 32 419 06 27 DH Bolko, ul. Nowa 1,
tel. 509 077 011 8; Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Kunia Raciborska, ul. Kociel-
na 5, tel. 324191153, 502468049; Skad znajduje si
Rybnik, ul. Powstacw lskich z tyu budynku.
17, tel. 663 466 661.
Punkt Ekspresowa Naprawa
Obuwia obok E.Leclerc nie nale-
y do rmy Palczewski.
naprawa-obuwia-raciborz.pl

EKSPRESOWE
POYCZKI
ZDROWIE RNE
POD ZASTAW
ALUZJE/ROLETY. Naj- tykatem. Racibrz, ul. Wojska Najnisze
PRAKTYKA tasze aluzje/rolety. Tel. 604 Polskiego 11. Tel. 728 96 95 98.
STOMATOLOGICZNA PORADNIA oprocentowanie
ORTOPEDYCZNA 729 874, 502 890 351. Raci- 604 729 874, 502 890 351 KOMIS LOMBARD
lek. stom. Grayna Pracownia krawiecka poleca
przy Centrum Zdrowia brz, ul. Opawska 21/2 (rg usugi krawieckie, przerbki Poyczki pod zastaw
Serwinowska-Awsiuk
Opawskiej i Ogrodowej). Racibrz
W ramach NFZ: ul. Ocicka 51a w Raciborzu. oraz szycie dla rm. 47-400 ul. Opawska 21/2 Odsetki od 5 z
pon.,r., czw.: 14.00-18.00 Godziny przyj: Pracownia krawiecka. Szycie Racibrz, ul. Wojska Polskiego (rg Opawskiej i Ogrodowej) (dla emerytw i rencistw
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon pon. 16:00-18:00 11, Tel. 728 96 95 98. 10% zniki)
na wymiar odziey damskiej,
Racibrz, ul. orska 45/2 Rejestracja telefoniczna: mskiej i dziecicej, naprawa wiadczymy usugi w zakresie Racibrz,
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06 ul. Staszica 8
BEZ KOLEJEK!
781 289 867 odziey oraz wszelkie przerb- zaadunku oraz transportu nie- USUGI
ki, szycie pocieli, obrusw, potrzebnych rzeczy do punktu (wejcie od podwrza)
utylizacji dla danej miejscowo-
REMONTOWO- Tel. 32 419 01 95
szycie zason i ran, szycie i
GABINET ci. Tel. 607 282 643. Racibrz. -BUDOWLANE 502 633 072
renowacja tapicerki samocho-
BIOENERGOTERAPII ZAMA dowej. Racibrz, ul. Brzeska 4. Zygmunt Banik
schorzenia krgosupa w Czechach Tel. 665 989 571. kompleksowe ODZIE ROBOCZA
i narzdw ruchu BARDZO DOBRA wykoczenia wntrz
szybkie terminy Sprzedam jamniki stan- ARTYKUY BHP, P.PO.,
stany blowe
zapewniamy transport dard czystej krwi, gadki PRACA Tel. 694 403 205
choroby wewntrzne SPAWALNICZE, CHEMIA
refundacja NFZ (2111 z) wos z ks. zdrowia. Rodzi- dla samodzielnego murarza,
47-400 Racibrz GOSPODARCZA,WE.
ul Mickiewicza 18 najwyszy standard zabiegu ce z ok PP na miejscu! Opava Racibrz i okolice. Warunki
bardzo dobre, do uzgodnie- Racibrz, ul. E ichendorffa 12
Rejestracja telefoniczna
Tel. 602 150 886
00420603176295.
nia. Komis od A-Z tel./fax 32 440 30 36
32 755 21 31 Pracownia krawiecka oferuje (Kup, Sprzedaj) kom. 512 936 444
profesjonalne kursy kroju i szy- TEL. 32 740 30 97 www.deln-raciborz.pl
Dla Ciebie mie,
PRACOWNIA Akupunktura take na NFZ cia, na potrzeby wasne i z cer-
Dla Kogo Skarb
PROTETYCZNA Zabiegi akupunkturowe s skutecz-
Masz zbdne rzeczy
Izabela Kuczmierczyk ne w wielu przypadkach chorobo- PRANIE DYWANW
wych m.in.: naprawa stanu zdrowia Nie wyrzucaj, Przynie TAPICERKI MEBLOWEJ
Racibrz, ul. Opawska 27a/1 po zabiegach operacyjnych, zespoy sprawisz Komu rado. SAMOCHODOWEJ, POLE-
Tel. 513 129 915 blowe krgosupa, zapaleniu Zapraszamy ROWANIE MASZYNOWE,
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00 pcherza moczowego; zapaleniu pn.-pt. 10:00-16:30 PASTOWANIE,
ucha, dzwonieniu w uchu. 47-400 Racibrz CZYSZCZENIE CIAN
Protezy akrylowe, I ELEWACJI
Rejestracja 781 289 867 ul. Ogrodowa 10
nylonowe, acronowe, Tel. 32 763 40 43
Racibrz, ul. Ocicka 51a (naprzeciw byego Jaworu)
NAPRAWY PROTEZ Rudnik, ul. Soneczna 38a Kom. 504 412 875
Tel. 660 287 150 Racibrz, ul. Ogrodowa 46
PRACA 797 638 860 www.green-clean.pl

PRACA
ZATRUDNIMY DLA OPIEKUNEK
stanowisko: Serwisant osb starszych
sprztu komputerowego w Niemczech
Wymagania:
WYMAGANY
minimum rednie wykszta- JZYK
cenie techniczne KOMUNIKATYWNY
rozeznannie w brany IT Wodzisaw l., Waowa 2
dowiadczenie w diagno- Tel. 796 999 605
zowaniu i naprawie sprztu
komputerowego
prawo jazdy kat. B
Rekrutacja:
CV naley wysa na adres
biuro@softib.pl (warunek nie-
zbdny w procesie rekrutacji)
Firma SOFT-IB zastrzega sobie
prawo do nie odpwiadania na
wszystkie aplikacje.
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) Ekologia 5

EK LOGIA
REGION PRAWO

Piy w do! A moe jednak warto si powstrzyma?


Ministerstwo rodowiska przygotowao poradnik dla wacicieli zadrzewionych nieruchomoci,
ale ekolodzy przestrzegaj przed nowymi przepisami.

Fot. PIXABAY
KATARZYNA CZY Tak, pod warunkiem, e cel ci uzyskania zezwolenia, ale drzew staje si bardzo prosta.
wycinki nie wie si z prowa- nie moe ograniczy wyjtkw Warto sobie jednak postawi
Od 1 stycznia br. kata- dzon przez niego dziaalnoci zapisanych w ustawie. Do kom- pytanie, czy nie nadmiernie
log wyjtkw od koniecznoci rolnicz. Innymi sowy, wycin- petencji rady naley wic np. prosta...
ubiegania si o zezwolenie na ka drzewa lub krzewu pod bu- zwolnienie z obowizku ubie- Nowe przepisy teoretycz-
wycink drzew i krzeww uleg dow domu nie wymaga ze- gania si o zezwolenie sp- nie uatwiaj ycie tym, kt-
znaczcemu rozszerzeniu. Wie- zwolenia, ale usunicie roliny dzielni mieszkaniowej, ktra rzy s zmuszeni do wycinki
lu osobom trudno jednak prze- w celu budowy np. stodoy, chce usun drzewo w celu wy- drzewa lub krzeww. Jedno-
brn przez dugie artykuy obory, drogi dojazdowej do po- budowania parkingu albo osoby czenie naley czujnie przy-
znowelizowanej ustawy, ktre la jest zwizane z dziaalnoci prawnej, ktra na swojej nieru- glda si praktycznemu za-
s pene odniesie do innych gospodarcz prowadzon przez chomoci zamierza wybudo- stosowaniu tych uatwie
przepisw lub zawiej termi- rolnika wwczas powinien on wa obiekt w celu prowadzenia nadmierna swoboda wa-
nologii. Dlatego Ministerstwo uzyska zezwolenie. dziaalnoci gospodarczej (np. cicieli nieruchomoci moe
rodowiska opracowao krtki sklep). Rada nie moe jednak w krtkim czasie doprowa-
poradnik zawierajcy m.in. naj- Czy moliwa jest wycinka ogranicza prawa osb zycz- dzi do tragicznego stanu na-
czciej zadawane przez obywa- drzew na nieuytkach rol- nych do wycinki drzew i krze- szego rodowiska. Nie mona
teli pytania. Poniej prezentuje- nych? ww bez zezwolenia. bowiem zapomina, e wyci-
my pi najwaniejszych pyta Jeli drzewa lub krzewy s cie chociaby jednego drzewa Ekolodzy podkrelaj nie tylko przyrodnicze, ale te
wraz z odpowiedziami bdcy- usuwane w celu przywrcenia Czy zmieniy si te kary ma due znaczenie dla jego spoeczne konsekwencje zmian w Ustawie o Ochronie
mi skrcon wersj wskazwek gruntw nieuytkowanych do za wycink drzew bez wy- otoczenia innych drzew i Przyrody. Propozycja delegowania decyzji o tym,
udzielonych przez resort rodo- uytkowania rolniczego, rol- maganych zezwole? mniejszych rolin, a take jakie zasady panuj w danej gminie do samorzdw
wiska. nik nie musi ubiega si o po- Tak. Zgodnie z nowymi zwierzt i owadw. A pored- lokalnych moe by koniktogenne. Zarwno wewntrz
zwolenie, niezalenie od gatun- przepisami, kary za samo- nio wpywa take na struk- spoecznoci lokalnych moe powodowa to konikty o
Kiedy mog wyci drzewo ku, liczby i wymiarw drzew. wolne usuwanie drzew i krze- tur i jako gleby oraz lokal- to, jak wyznacza wasne, dodatkowe reguy wycinania
rosnce na mojej posesji? Wyjtek (oprcz zadrzewie ww s nisze ni do tej po- ny mikroklimat. drzew i krzeww, czy takich regu nie wprowadza.
Wycicie drzewa nie wyma- rdpolnych, przydronych i ry. Obecnie kara pienina Zmiana w praktyce ma Co wicej pomidzy poszczeglnymi gminami mog
ga zezwolenia, jeli ronie ono nadwodnych rosncych na ob- za usuniecie drzewa i krze- umoliwi wycink bez ze- wynika spory o rne rozwizania w ssiednich
na nieruchomoci nalecej do szarze parku krajobrazowego wu niezgodnie z przepisami zwolenia drzew starych, kil- jednostkach administracyjnych zapisali w swoim
osoby zycznej oraz wycinka lub chronionego krajobrazu) wynosi rwnowarto opaty kudziesicioletnich a wic owiadczeniu czonkowie WWF Polska i Stowarzyszenia
nie jest zwizana z prowadze- stanowi drzewa znajdujce si za usunicie drzewa i krze- tych, ktre s najcenniejsze Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
niem dziaalnoci gospodarczej. bezporednio przy drodze lub wu, w przypadku, kiedy ta- dla ekosystemu i krajobrazu,
W przypadku dotrzymania obu wodzie. kie usunicie byo zwolnione ktrych zastpienie nie bdzie cia, a czasem nawet setki lat, zmiana w systemie kar za nie-
warunkw wielko (obwd) z obowizku uiszczenia opa- ju moliwe w dajcej si za- a ich wycinka powinna by dozwolon wycink oraz prze-
ani wiek drzewa nie ma zna- Czy poszczeglne gminy ty (dotychczas kara wynosi- planowa przyszoci. Zwra- ograniczona, czemu sprzyja- pisami umoliwiajcymi gmi-
czenia. mog zmieni przepisy a dwukrotno wymaganej camy uwag, e co do zasady y dotychczasowe regulacje nom dodatkowe rozlunianie
wprowadzone w ustawie? opaty). ziele i drzewa zawsze bd pisali przedstawiciele WFF zasad koniecznoci ubiegania
Czy rolnik moe bez ze- Rada gminy moe jedynie Analizujc wytyczne Mi- wyjtkowo cennym elemen- Polska i Stowarzyszenia Pra- si o zezwolenie, wie si z
zwolenia wycina drzewa rozszerzy moliwo prowa- nisterstwa, mona odnie tem krajobrazu, ksztatuj- cownia na rzecz Wszystkich duym ryzykiem nieprawi-
na swojej nieruchomoci? dzenia wycinki bez konieczno- wraenie, e obecnie wycinka cym si przez dziesiciole- Istot. Podkrelali rwnie, e dowoci.

NDZA EKOLOGIA RYBNIK EKOLOGIA

Rolniku! Zadbaj o pszczoy SAMORZDOWCY


O UCHWALE
W Ndzy odbyo si szkolenie dla rolnikw. Rozmawiano take o ochronie
pszcz i innych owadw zapylajcych.
ANTYSMOGOWEJ
Fot. nedza.pl

Kto stosuje rodek ochro- pszczelich, zostalimy wyczu- czy inne produkty pszczele: W Rybniku spotkali si obowizywa w caym woje-
ny rolin stwarzajcy zagro- leni na ten temat. Apelujemy s one kluczowe dla produkcji przedstawiciele gmin i wdztwie. Dwa najwaniej-
enie dla ycia, zdrowia ludzi, wic, by stosowa rodki, ktre ywnoci, poniewa to one za- powiatw Subregionu Za- sze wnioski pynce z tego
zwierzt lub dla rodowiska, s dopuszczone do obrotu, kie- pylaj roliny, ktre spoywa- chodniego. Dyskutowali o spotkania brzmi nastpuj-
podlega karze grzywny - art. rowa si wytycznymi zawarty- my. Trzmiele, pszczoy samot- projekcie uchway anty- co: po pierwsze, mimo szu-
76 Ustawy o rodkach ochro- mi na etykietach, przestrzega nice i inne owady, np. motyle, smogowej i problemach mu medialnego wci wielu
ny rolin brzmi jednoznacznie okresw prewencji, wykony- osy i muchwki wszystkie te w walce z nisk emisj. mieszkacw naszego regio-
i dotyczy take substancji szko- wa opryski wieczorem, ju po owady pracuj od witu do no- Gdyby wskaniki zanie- nu lekceway problem smogu.
dliwych dla pszcz. Rolnicy oblocie owadw, zachowywa cy, zapylajc roliny uprawne i czyszczenie powietrza przeo- Dlatego nadal trzeba przeka-
czsto nie zdaj sobie sprawy stosowne odlegoci od pasiek, dziko rosnce. Co trzecia yka y na podobny stopie zanie- zywa im wiedz na temat
z konsekwencji opryskiwania stosowa niechemiczne rodki pokarmu, ktry spoywamy, czyszczenia wody, mielibymy przyczyn i skutkw powsta-
rolin niedozwolonymi rod- ochrony rolin, ale te po pro- zaley od aktywnoci owadw katastrof. Wodocigi trzeba wania tego zjawiska.
kami lub niezgodnie z zale- stu informowa ssiadw, kt- zapylajcych. To owadom za- byoby zamkn, a wod do- Po drugie, nie wszyst-
ceniami producenta. Dlatego rzy maj pasieki, e planujemy pylajcym zawdziczamy wa- wozi beczkowozami powie- kie koniecznie zmiany da si
Powiatowy Zesp Doradztwa przeprowadzenie takie zabie- rzywa takie jak pomidory czy dzia Piotr Kuczera, prezydent wprowadzi na szczeblu sa-
Rolniczego w Raciborzu prze- gu, by mogli si zabezpieczy cukinia, owoce takie jak jab- Agnieszka Plaskacz z Rybnika, podczas spotkania w morzdowym. Prezydent
prowadzi w Ndzy kolejne tumaczya Agnieszka Plaskacz ka, orzechy na przykad mig- raciborskiego oddziau rybnickim ratuszu, w ktrym Rybnika podkrela, e aby
spotkanie szkoleniowe dla rol- z placwki terenowej KRUS w day, czy zioa suce nam za KRUS podkrela, e wzili udzia przedstawicie- zakaz spalania niskiej jako-
nikw. Wrd omawianych za- Raciborzu. Rolnikom niesto- przyprawy. Dotyczy to take oprcz stosowania si le samorzdw zrzeszonych ci opau by naprawd sku-
gadnie znalaza si rwnie sujcym si do tych zasad gro- olejw jadalnych na przykad do zalece producentw w Zwizku Gmin i Powiatw teczny, naleaoby zabroni
kwestia stosowania rodkw zi kara grzywny. oleju rzepakowego. W samej rodkw ochrony rolin, Subregionu Zachodniego. przede wszystkim sprzeday
ochrony rolin. Dlaczego jednak dbao Europie ponad 4000 odmian warto te przestrzega Tematem dyskusji, kt- tego rodzaju paliw.
W zwizku z tym, e no- o dobro pszcz jest tak wa- warzyw zaley od zapylania dobrossiedzkich zasad. ra odbya si 30 stycznia br.
tuje si bardzo duo chorb na? Pszczoom zawdzicza- przez pszczoy i inne owady byy zaoenia uchway an-
pszcz i wymieranie rodzin my co wicej ni tylko mid podkrela Greenpeace Polska. KC tysmogowej, ktra miaaby KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
6 Reklama 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl
GazetaInformator.pl >> 8 lutego 2017, nr 3 (230) Zapowiedzi 7
RACIBRZ RCK 10 LUTEGO
Repertuar imprez
GRUPA BEZ NAZWY KULTURA ROZRYWKA

ZAGRA W DK STRZECHA 9 LUTEGO MIPBP RACIBRZ 15 LUTEGO DK STRZECHA RACIBRZ


9 lutego o godz. 17:00 w Galerii Gawra w bibliotece przy ul. 15 lutego o godz. 19:00 w DK Strzecha przy ul. Londzina 38
10 lutego o godz. 19:00 Katowice, nagra pyt jubile- Kasprowicza 12 odbdzie si wernisa wystawy Sponta- odbdzie si koncert Katie & Me Meet Alkahest, ktry
w DK Strzecha odbdzie si uszow, koncertowa w kraju i niczne ekspresje, na ktrej bdzie mona zobaczy prace czy elementy rnych nauk, sztuki, astrologii i mistycyzmu.
koncert zimowy Grupy Bez za granic w Czechach, Niem- plastyczne uczestnikw warsztatw dla dzieci i modziey prowa- Projekt tworz Kasia Gierszewska i Andrzej Widota. Darmowe
Nazwy. W programie amery- czech i na Sowacji. dzonych przez Pracowni EVOLUTIO w Raciborzu. wejciwki do odbioru w RCI przy ul. Dugiej 2.
kaskie standardy piosenki Obecnie Grupa Bez Nazwy
zimowej i okoowitecznej, gra w skadzie: Stefan Konop- 9 LUTEGO SOWA RACIBRZ 19 LUTEGO MOKSIR KUNIA RACIBORSKA
a take kompozycje takich ar- nicki bas, Tadeusz Widota 9 lutego o godz. 18.00 ksigarnia Sowa zaprasza na spotka- 19 lutego o godz. 17:00 w Miejskim Orodka Kultury, Sportu i
tystw jak Duke Ellington czy perkusja, Jan Latka kla- nie z Piotrem Gajdziskim, autorem wydanej w 2016 roku Rekreacji odbdzie si Biesiada lska z Gwiazdami. Pra-
Ella Fitzgerald. Wstp wolny. wisze , Anna Dawidw et biograi gen. Wojciech Jaruzelskiego pt. Czerwony lepowron. wie dwie i p godziny zabawy zapewni Mona Lisa, Grzegorz
Grupa Bez Nazwy powsta- poprzeczny, Artur Siedlaczek Odbdzie si ono przy ul. Dugiej 23. Stasiak i Kabaret Masztalscy. Bilety w cenie 35 z do nabycia w
a w 1970 roku w wietlicy Cu- klawisz, Krzysztof Fulne- MOKSiR.
krowni Racibrz z inicjatywy czek gitara, Agnieszka Bu- 12 LUTEGO KOCI KRZYANOWICE
kierownika tej placwki Hu- suleanu-Jaksik wokal. W 12 lutego o godz. 16:30 w kociele paraalnym pw. w. Anny 12 MARCA RCK FENIKS RYDUTOWY
berta Pacharzyny, a take M. repertuarze grupy znajduj w Krzyanowicach odbdzie si polsko-czeski koncert na 12 marca w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie
Kempanowskiego i J. Tyszkie- si najwiksze standardy jaz- orkiestr dt i poczone chry. Wystpi: chr parai si koncert Teresy Werner. Teresa Werner to znana artystka
wicza. Zesp w swojej histo- zowe, zarwno instrumental- w. Anny, Orkiestra Dta Gminy Krzyanowice (Krzyanowi- polskiej sceny muzyki rozrywkowej, ktra czsto koncertuje
rii nagra kilka audycji w Ra- ne jak i instrumentalno-wo- ce), Chrmov sbor sv. Matoue a sv. Hedviky, Hatske esov zarwno w kraju, jak i za granic. Piosenkarka wielokrotnie na-
diu Opole, wystpowa w TV kalne. kvarteto (Hat) i Akademick pveck sbor VB-TUO (Ostrava). gradzana bya m.in. za swoje wykonania lskich szlagierw. Po-
Wstp wolny. cztek koncertu artystki w Rydutowach zaplanowano na godz.
RACIBRZ MIPB 15 LUTEGO 18:00. Bilety do nabycia s w cenie 50 z.

SPOTKANIE AUTORSKIE RACIBRZ ROZRYWKA


Z NAVALEM MALUCHY W KRAINIE
15 lutego o godz. 18:00 w bi-
bliotece przy ul. Kasprowicza 12
jest najwyszym zaszczytem. By
jednym z dwch pierwowzorw
DWIKU BAL NAD
odbdzie si spotkanie autorskie
z Navalem. Naval to pochodz-
postaci GROM-owca w wydanej
w 2012 roku grze komputerowej
BALE
cy z Raciborza byy onierz jed- Medal of Honor: Warghter.
nostki si specjalnych GROM, Spotkanie w bibliotece b-
w ktrych suy przez czterna- dzie poczone z promocj naj-
cie lat. Za swoje zaangaowa- nowszej ksiki Navala Ostat-
nie zosta odznaczony Krzyem nich gryz psy. To moje
Kawalerskim Orderu Krzya wspomnienia o drodze, jak
Wojskowego przyznawanym musiaem przeby, by si do-
wybitnie zasuonym w bojach i sta do jednej z najbardziej ce-
Krzyem Komandorskim Orde- nionych Jednostek Specjalnych Ireneusz Krosny trud- chu i radoci. Wynika to z ta-
ru Krzya Wojskowego za czyn na wiecie do GROM-u. Dowie- no jest przyzna czowieko- ca, muzyki i ruchu. Kady wy-
wybitnego mstwa poczony cie si z niej te, jak ciko trze- wi, ktry cae swe artystyczne mieniony podmiot artystyczny
z naraeniem ycia. Otrzyma ba pracowa, by z dum nosi ycie powici teatrowi so- przenika na scenie, czc si
rwnie Zot Odznak GROM- naszywk Cichociemny mwi wa, e bywa fenomen teatru, ze sob, dajc tym samym
-u, ktra dla onierzy GROM-u Naval. ktry to sowo pomija. To, co wielk dawk miechu. Inn
robi Ireneusz Krosny, to jest czc nici tych artystw jest
R E K L A M A wanie teatr, gdzie obserwuje to, e mog z atwoci wyst-
czowieka z jego miesznoci, powa przed publicznoci na
chaplinowsk naiwnoci, ab- caym wiecie i tak te si dzie-
12 lutego godz. 15:30, RCK walca, cha-chy i rocknrolla. surdem. Zdarzenia kreowane je. Przecie wszyscy lubimy si
RDK (ul. Chopina 21). Bdziemy zachca i pobudza przez aktora urastaj do meta- umiecha i by radosnym.
mae ciaka do ruchu, klaska- fory wiata. Bilety w cenie 40 i 30 z do na-
Zapraszamy na kolejny kon- nia, tupania, piewu i taca z Co czy Carrantuohill- bycia w kasach RCK oraz na
cert z cyklu Maluchy w kra- kolorowymi balonami. Zach- -Salake-Krosny? Jest to stronach www.rck.com.pl, dla
inie dwiku zatytuowany camy do przybycia w karna- wydarzenie, gdzie nie pada za uczniw i studentw bilety w
Bal nad bale w Raciborskim waowych przebraniach. Bilety duo sw a jest duo mie- cenie 15 z ( balkony boczne).
Centrum Kultury. Bdzie kar- w cenie 25 z doroli, 15 z
nawaowo, tanecznie i przebo- dzieci do nabycia kasach RCK
jowo: od Straussa, Czajkow-
skiego do gorcej Lambady.
oraz na stronie www.rck.com.
pl. Honorowane karty ,,Senior
NAJNOWSZY SPEKTAKL
Maluchy zawiruj w rytmie 60+ i ,,Rodzina+.
KABARETU MODYCH
PANW BOGOWIE
DANCE AWAY SALKEE,
IRENEUSZ KROSNY, 22 lutego godz. 17:30 oraz
godz. 20:30, RCK RDK (ul.
CARRANTUOHIL Chopina 21), 23 lutego godz.
17:30 oraz godz. 20:30,
RCK RDK (ul. Chopina 21).
18 lutego godz. 18:00, sala instrumenty perkusyjne, kla-
widowiskowa RCK RDK wiszowe oraz gitar basow. Ten program pomoe rozwi-
(ul. Chopina 21). SALAKE widowisko ma za Twoje problemy spra-
na celu zaprezentowanie tra- wi, e zapomnisz o nich nie
Grupa CARRANTUOHILL dycyjnego taca i stepu ir- tylko na dwie godziny. Jak za
wykonuje zarwno tradycyj- landzkiego oraz taca no- dotkniciem czarodziejskiej
n muzyk celtyck rodem woczesnego, taczonego do rdki znikn wszystkie Two-
z Irlandii i Szkocji, jak i wa- ywej muzyki granej przez ze- je troski. Kiedy minie ten czas, da Ci wiar, da Ci si. Chcesz
sne opracowania aranacyjne sp Carrantuohill. Lekko i wszystko bdzie zalee ju by jak Mody BG? Przesta
oparte na celtyckich korze- zwinno dziewczt podczas tylko od Ciebie. Musisz sta chcie! Bd! Pamitaj, Twoje
niach. Wykorzystuje przy tym nastrojowej agodnej muzyki si nie tyle kowalem wasne- szczcie jest w Twoich rkach.
bardzo stylowe instrumenta- oraz niesamowity tupot stp go losu, ile BOGIEM wasne- Bilety w cenie 60 i 50 z do
rium (skrzypce, uilleann pi- podczas dynamicznych utwo- go ycia. Nie pytaj, co Modzi nabycia w kasie RCK przy ul.
pes, bouzuki, cittern, bodhran, rw muzycznych sprawiaj, e mog zrobi dla Ciebie, ale co Chopina 21 oraz na stronie
ety, tin whistles, akordeon, widzowie s zachwyceni umie- sam moesz zrobi dla siebie. www.rck.com.pl.
mandolina, gitara akustycz- jtnociami tancerzy i muzy- Ten spektakl nie zaatwi Two-
na), poszerzajc brzmienie o kw. ich spraw, ale da Ci wskazwki, Artyku sponsorowany

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury
8 Reklama 8 lutego 2017, nr 3 (230) << GazetaInformator.pl

wizytwki, ulotki >>> 32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:
Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie

Daj sobie szans Pakiet socjalny


Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce
na lepsz prac!
Dzia rekrutacji
Nie tra czasu!
tel. (32) 459 15 64, 786 864 292
Ju dzisiaj wylij CV! e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

You might also like