akan dibawa oleh air sungai dalam bentuk larutan.

Halaju arus sungai adalah sama seperti halaju bahan larutan yang dibawa itu. (d) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan. (10markah) Gradian (kecerunan)dasar alur sungai yang curam membolehkan air sungai mengalir dasar dan meninggikan kadar hakisan iaitu hakisan lelasan dan lagaan yang berlaku dengan pesat jika halaju arus sungai adalah tinggi. Isi padu air sungai mempengaruhi keberkesanan proses larutan dan hidrolik kerana semakin banyak air sungai semakin tinggi tenaga potensi dan kelarutan air sungai. Kuantiti dan kualiti bahan yang dibawa oleh air sungai dengan keras-lembut batuan tebing dan dasar alur sngai.Proses perlanggaran dan geselan mempengaruhinya bahan yang dibawa bersifat keras berbanding dengan batuan tebing dan dasar alur sungai maka batuan tebing dan dasar sungai mengalami pengausan melalui proses geselan Geometri boleh dilihat daripada dua sudut iaitu alur yang lurus dan alur yang berliku. Bentuk alur yang lurus mengalami kadar hakisan kerana taburan tenaga bagi geometri alur adalah sama dan seimbang. Iaitu kiri atau kanan adalah mengalami hakisan pada kadar yang sama. Ciri-ciri geologi dasar dan tebing alur dibentuk oleh geologi yang lembut seperti batu kapur mudah mengalami hakisan melalui proses larutan mempunyai struktur , tekstur dan ikatan mineral yang longgar. Soalan 5 a) Nyatakan bentuk-bentuk muka bumi hasil pemendapan sungai. (4markah) Dataran banjir tetambak, tasik ladam dan liku terpenggal. (b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pemendapan Keberkesanan kegiatan geomorfologi , halaju air sungai, kecerunan dasar alur, kewujudan halangan
(c) Huraikan faktor-fartor yang mempengaruhi proses pengamngkutan di dalam alur sungai. (10markah). Bentuk dan saiz beban kerana memerlukan jumlah tenaga yang berlainan untuk

diangkut.Bentuk beban tersebut apabila ia berada di dalam air ia larut terapung atau tertinggal pepejat. Saiz beban merujuk kepada jisim dan ketumpatan yang mempengaruhi besar atau kecil beban berkenaan. Beban ampaian terdiri daripada kumin-kumin yang lebih halus dan ringan serta mempunyai daya graviti yang rendah berbanding dengan air. Mempunyai ketumpatan yang rendah berbanding dengan ketumpatan air sungai. Oleh itu, beban ini boleh terhapung di permukaan air sungai seperti sampah sarap dan daun -daun kayu-kayu yang gugur di dalam air sungai. Perbezaan halaju arus sungai menentukan cara jenis sungai diangkut. Halaju yang diperlukan untuk mengangkut beban dasar secara golekkandan beban ampaian secara apungan adalah lebih besar berbanding dengan laju yang diperlukan untuk mengangkut beban pasir bersaiz sederhana secara saltasi. Proses pengangkutan dipengaruhi oleh jenis aliran sungai yang terbahagi kepada dua jenis iaitu aliran laminar yang merupakan aliran yang berlembut, berlapis-lapis mengalir di bahagian alur yang lurus dan mempunyai halaju yang rendah. Aliran turbulens pula berbentuk oleh aliran yang deras,berpusar yang wujud pada musim banjir atau hujan lebat dan berhalaju tinggi berpusar mengangkut semua jenis beban.

Soalan 6 (a) Nyatakan faktor yang mempengaruhi pemendapan . (5markah) Isi padu air, halaju air, bentuk alur , jenis batuan ,bahan muatan sungai dan halangan. (b) Huraikan kesan aktiviti pembangunan ke atas pinggir pantai. (10markah) Peningkatan kadar hakisan pinggir pantai

Kegiatan manusia membangunkan tanpa melaksanakan proses pemeliharaan dan pemuliharaan yang sistematik menyebabkan keseimbangan proses geomorfologi tergugat. Pantai semakin terhakis dan sempit. Kepesatan pembangunan pelancongan. Mendedahkan zon pinggir pantai kepada agen-agen geomorfologi secara berterusan. Pemusnahan hutan bakau.Hutan bakau berfungsi sebagai zon penampan yang berkesan untuk menahan segala bentu hakisan disebabkan oleh pergerakan air, ombak. Jika hutan bakau dimusnahkan maka fungsi ini tidak dikembalikan. Tahap kesimbangan zon pinggir pantai tergugat melalui aktiviti manusia seperti aktiviti pergorekan pasir.ntuk mengimbangkan agen-agen seperti ombak akan bertindak menghakis mengaut pasi dan mengankut pasir ±pasir untuk metimbunkan kembali di bahagian muara sungai. Akhirnya garis pantai akan terhakisdan semakin mengundur daratan. (c) Jelaskan langkah-langkah mengatasi bagi megurangkan kadar hakisan di zon pinggir pantai. (10 markah) Pembangunan lestari satu idea pembangunan yang dilaksanakan bagi tujuan mengekalkan keadaan asal sesuatu sumber dibawah sesebuah kawasan agar dapat nenikmati oleh genarasi akan datang. Aktiviti pembangunana harus mengunakkan usaha pemuliharaan dan pemeliharaan. Langkah perundangan yang melibatkan pelaksanaan akta-akta seperti Akta Perhutanan Negara 1984. Melalui undang-undang hutan bakau,tumbuhan hutan pantai Kaedah kawalan Amalan pengurusan sumber yang cekap seperti menguruskan secara sistem memilih ini akan menyebabkan tumbesaran Menggunakan kaedah kawalan hakisan pantai iaitu kaedah penyuburan pantai dan kaedah kawalan struktur.kaedah penyuburan pantai melibatkan usaha-usaha penanaman tumbuhan seperti pokok-pokok rhu. Kaedah kawalan struktur melibatkan aspek kejuruteraan pantai seperti pembinaan benteng seperti groin. Groin ialah strktur yang pendak dibuat daripada konkrit atau atu yang dibina menganjur ke laut dalam keadaan sudut tepat dengan garis pantai dan tujuan membinany ialah memerangkap enapan pasir yang dibawah oleh ombak dan arus persisiran air Langkah pengurusan yang seperti kempen kesedaran, program usaha sama, pendidikan alam sekitar melalui media eletronik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful