4Ο ΜΝΖΜΟΝΗΟ; ΥΡΔΟΚΟΠΗΑ;.

Ή ΚΑΣΗ ΑΛΛΟ;

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα ε ειιεληθή πνιηηηθή επηθαηξόηεηα εζηηάδεηαη ζηελ αμηνιόγεζε θαη
ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο, εηθνληθέο ή κε, κεηαμύ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ εθπξνζώπσλ
ησλ δαλεηζηώλ. Σίπνηα δειαδή ην λέν θαη αμηόινγν. Μηα αθόκε επαλάιεςε ησλ όζσλ
θαηαζηξνθηθώλ βηώλνπκε θαηά ηελ ηειεπηαία επηαεηία. Απηό όκσο είλαη ε επηθάλεηα.
Απηό γηα ην νπνίν επηηξέπεηαη ή επηβάιιεηαη λα ζπδεηείηαη. Δθείλν πνπ απνηειεί όκσο
ππνρξεσηηθά ηελ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη άιιν θαη βξίζθεηαη αιινύ. ΢ην 2018. Σν
2018 είκαη βέβαηνο πσο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηνπ
πξνβιεκαηηζκνύ όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο
πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ειίη κάιινλ εμαηξνπκέλεο.

Καη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν γηαηί ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ιεθζνύλ απνθάζεηο
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηόζν γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δηεζλνύο θεθαιαίνπ όζν θαη γηα ηα
ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ. Δθείλν όκσο πνπ εκέλα κε απαζρνιεί
είλαη ην κέιινλ ησλ ππνηειώλ ζηξσκάησλ θαη ηάμεσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο
ρώξαο ηα ζπκθέξνληα ηεο νπνίαο εγώ ηα ηαπηίδσ κε ην ζπκθέξσλ ησλ θπξηαξρνύκελσλ
ηάμεσλ γηα ιόγνπο πνιινύο. Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ επνκέλσο ζα είλαη ηαμηθά
πξνζδηνξηζκέλε. Σα δεδνκέλα όκσο είλαη αληηθεηκεληθά. Αο ηα κειεηήζεηε ινηπόλ θη αο
βγάιεη ν θαζέλαο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ.

Σνλ επόκελν έλα ρξόλν πξέπεη λα ιεθζνύλ απνθάζεηο θαζνξηζηηθέο γηα ην κέιινλ. Οη
πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηελ Διιάδα έρνπλ ήδε πάξεη ζέζε θαη νη αληηδξάζεηο ηνπο είλαη
γλσζηέο ζηηο απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνύλ απνθιεηζηηθά από ηνπο δαλεηζηέο κε
πξνεμάξρνπζα ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε όπνηα θη αλ είλαη απηή. Σν 2010, νπόηε θαη ην
πξόβιεκα ηνπ δεκνζίνπ ειιεληθνύ ρξένπο έγηλε ν κνριόο αλάιεςεο νπζηαζηηθά ηεο
εμνπζίαο ζηελ Διιάδα από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ δηεζλνύο θεθαιαίνπ, ε πξώηε
πξνηεξαηόηεηά ηνπ ήηαλ λα κεηαηξέςνπλ ην ηδησηηθό ρξένο ζε δεκόζην δηαζώδνληαο έηζη
ην δηεζλέο θεθάιαην πνπ θαηείρε ηα ειιεληθά νκόινγα. Από ην 2010 κέρξη ζήκεξα νη
ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ θαιύπηνληαλ επνκέλσο από ηε
δαλεηνδόηεζε αξρηθά ηνπ EFSF θη αξγόηεξα ηνπ ESM

Σν ηξέρνλ 3ν πξόγξακκα δαλεηνδόηεζεο πνπ ζπλνκνινγήζεθε ην 2015 κεηαμύ ηεο
θπβέξλεζεο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ θεθαιαίνπ ιήγεη ην 2018. Μέρξη
επνκέλσο ην 2018 νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο Διιάδαο είλαη επαξθώο θαιπκκέλεο.
Σν πξόβιεκα πνπ αλαθύπηεη είλαη ηη γίλεηαη από ην ’18 θαη κεηά; Πξηλ πξνρσξήζνπκε αο
δνύκε ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ειιεληθνύ
δεκνζίνπ όπσο δίλνληαη από ηνλ ΟΓΓΖΥ (Οξγαληζκόο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο)

1
Γηάγξακκα 1

http://www.pdma.gr/attachments/article/8/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CE%BF83.pdf

Από ην δηάγξακκα πιεξνθνξνύκαζηε πσο γηα ην 2019 ηα δάλεηα θαη ηα νκόινγα πνπ
ιήγνπλ θαη πξέπεη λα πιεξσζνύλ αλέξρνληαη ζηα 13,5 πεξίπνπ δηζεθαηνκκύξηα επξώ.
Σν 2020 κεηώλνληαη ζηα 5 δηζεθαηνκκύξηα ελώ από ην ’20 θαη θαηόπηλ είλαη ζηα 8
πεξίπνπ δηζεθαηνκκύξηα επξώ εηεζίσο κέρξη ην 2032 όπνηε θη αξρίδνπλ λα απμάλνληαη
πνιύ. ΢ηα πνζά απηά πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη νη ηόθνη πνπ θαίλνληαη ζην επόκελν
δηάγξακκα

Γηάγξακκα 2

ΣΟΚΟΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ΢Ζ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟ΢ΗΟΤ ΥΡΔΟΤ΢

24489

17551
13641
10956
9030 8642 8215
7779 7290 6835
6026 5878 6028 6405 6590 6622 6360

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=576520. http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-
476a34d732bd/8374585.pdf

2
Οη ηόθνη πξνβιέπεηαη πσο ζα ρξεκαηνδνηνύληαη από ηε δεκηνπξγία ζε κόληκε βάζε
πξσηνγελώλ πιενλαζκάησλ ζην επίπεδν ηνπ 3,5% ηνπ ΑΔΠ. ηέηνηα πξσηνγελή
πιενλάζκαηα κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηνπο ηόθνπο σο ην 2010. Από θεη θαη κεηά νη ηόθνη
εθηνμεύνληαη ζε απίζηεπηα πνζά θηάλνληαο, ην 2022, ζηα 24,5 δηζεθαηνκκύξηα επξώ.
Δίλαη απνιύησο θαλεξό πσο ηέηνηα πνζά είλαη απνιύησο αδύλαηνλ λα πιεξσζνύλ. Αο
ην θξαηήζνπκε απηό θη αο πξνρσξήζνπκε.

Σν πξόβιεκα επνκέλσο κεηά ην 2018 είλαη ην πώο ζα ρξεκαηνδνηεί ην ειιεληθό
δεκόζην ην ρξένο ηνπ. Ζ θπξίαξρε άπνςε είλαη πσο απηό ζα αλαρξεκαηνδνηείηαη από
ηηο ιεγόκελεο αγνξέο. Απηό είλαη έλαο εμαηξεηηθόο κύζνο αιιά όπσο όινη νη κύζνη δελ
έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. ΢ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ
πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ ζύκθσλα κε ηνπο 4 ζεκαληηθόηεξνπο
νίθνπο αμηνιόγεζεο.

Γηάγξακκα 3

http://www.pdma.gr/el/debt-strategy-gr/public-debt-gr/credit-rating-gr

Σν δηάγξακκα καο πιεξνθνξεί πσο ε πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ
βξίζθεηαη ζηα ηάξηαξα ηα ηειεπηαία 6 ρξόληα θαη ηίπνηα δελ αιιάδεη. Ζ θαηάζηαζε
κάιηζηα επηδεηλώλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν θαζώο ηα spreads ησλ δεθαεηώλ νκνιόγσλ
ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ έρνπλ αξρίζεη θαη ηξαβάλε πάιη ηελ αλεθόξα όπσο
δηαπηζηώλνπκε από ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.

3
Γηάγξακκα 4

http://countryeconomy.com/risk-premium/greece

Σα ζπκπεξάζκαηα επνκέλσο είλαη εύθνια: ην ειιεληθό δεκόζην απνθιείεηαη λα
αλαρξεκαηνδνηήζεη ην ρξένο ηνπ από ηηο αγνξέο.

Ση κέλεη επνκέλσο; Πνηεο επηινγέο ππάξρνπλ γηα ηνπο δαλεηζηέο θαη εθπξνζώπνπο ηνπ
δηεζλνύο θεθαιαίνπ; Σξεηο επηινγέο απνκέλνπλ:

1. Νέν ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα πνπ ζα ζπλνδεύεηαη θπζηθά κε ην 4 ν κλεκόλην
ζπλεξγαζίαο
2. Κήξπμε ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ ζε ρξενθνπία
3. Νέν πξόγξακκα κε παξάιιειε αλαδηάηαμε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πνπ ζα
ζπλνδεύεηαη από έλα απίζηεπηα ζθιεξό γηα ηα ιατθά ζηξώκαηα, ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο κλεκόλην ζπλεξγαζίαο.

Αο πξνζπαζήζνπκε ηώξα λα δνύκε ηόζν ηηο πηζαλόηεηεο όζν θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
ηξηώλ απηώλ επηινγώλ.

Ζ πξώηε από ηηο επηινγέο είλαη θαη ε πιένλ απίζαλε. ΢ην ζπκπέξαζκα απηό νδεγνύκε
θαζώο ε επαλάιεςε ησλ ίδησλ πνιηηηθώλ πνπ αθνινπζήζεθαλ από ην 2010 δελ έρεη
πιένλ ηίπνηα λα πξνζθέξεη θαη ζε θαλέλαλ. Όζα κέζσ ησλ πνιηηηθώλ απηώλ
επηρεηξήζεθαλ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ ππάξρεη πιένλ ιόγνη γηα λα
ζπλερηζηνύλ νη ίδηεο πνιηηηθέο. ΢ην δεκνζηννηθνλνκηθό ηνκέα ε ηεξάζηηα αύμεζε ηεο
θνξνινγίαο θαη ε κείσζε ησλ δαπαλώλ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία
πιενλαζκάησλ. Απηό έγηλε δπλαηόλ κέζσ ησλ δύν πξώησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ

4
κλεκνλίσλ πνπ ηα ζπλόδεπαλ. Με ην ηξίην πξόγξακκα πινπνηήζεθαλ ηξεηο από ηηο
πιένλ βαζηθέο πνιηηηθέο πνπ ελδηέθεξαλ ηνπο δαλεηζηέο θη απηέο είλαη:

Α) Όιε ε δεκόζηα πεξηνπζία είλαη ππό ηνλ έιεγρν ηνπο θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπο

Β) Οη ηξάπεδεο, αθνύ ην ηεξάζηην θόζηνο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζήο ηνπο εγγξάθεθε ζην
δεκόζην ρξένο, ραξίζηεθαλ ζην δηεζλέο θεθάιαην θαη δε ην πην θεξδνζθνπηθό

Γ) Ννκνζεηήζεθε ν απηόκαηνο θόθηεο δαπαλώλ πνπ εζαεί ππνρξεώλεη ηηο ειιεληθέο
θπβεξλήζεηο λα έρνπλ δεκνζηνλνκηθό πιεόλαζκα κε ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ
ζην επίπεδν πνπ ρξεηάδεηαη.

Σν κόλνο ζηόρνο πνπ δελ επεηεύρζεη ήηαλ απηόο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο εμσζηξεθνύο
νηθνλνκίαο όπσο επηβάιιεη ε βαζηθή λενθηιειεύζεξε πνιηηηθή. Οη εμαγσγηθέο επηδόζεηο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βξίζθνληαη ζε θάκςε όπσο βιέπνπκε θαη ζην δηάγξακκα πνπ
αθνινπζεί παξά ηελ ηεξάζηηα κείσζε ησλ κηζζώλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα.

Γηάγξακκα 5

http://www.tradingeconomics.com/greece/exports

Πέξα από ηα παξαπάλσ έλα λέν πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο είλαη εμαηξεηηθά
δύζθνιν πνιηηηθά γηα ηνπο θπβεξλώληεο ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Παξά ην όηη ηα θξάηε δελ
βάδνπλ ρξήκαηα ςεθίδνπλ κηθξά ζρεηηθά πνζά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο εγγπήζεηο από
ηνλ ESM γηα λα δαλείδεηαη. Δθηηκώ επνκέλσο πσο είλαη πνιύ δύζθνιν πνιηηηθά γηα
πνιιέο θπβεξλήζεηο λα πξνηείλνπλ έλα λέν ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα γηα ηελ Διιάδα.
Σνύησλ δνζέλησλ επνκέλσο δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο λα ζπλερηζηνύλ νη
πξνεγνύκελεο πξαθηηθέο θαη ην ΓΝΣ ην γλσξίδεη πνιύ θαιά. Ζ πξώηε επνκέλσο από ηηο
επηινγέο έρεη πνιύ κηθξέο πηζαλόηεηεο λα εθαξκνζηεί θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο
πξνγξάκκαηνο.

5
Ζ δεύηεξε από ηηο επηινγέο, δειαδή λα αθεζεί ε Διιάδα ηειείσο ζηελ ηύρε ηεο, εθηηκώ
πσο επίζεο έρεη κηθξέο πηζαλόηεηεο γηα πνιινύο ιόγνπο. Ο βαζηθόο ιόγνο είλαη πσο
από ηελ Διιάδα έρνπλ αθόκε πνιιά λα πάξνπλ θαη δελ είλαη θαζόινπ δηαηεζεηκέλνη λα
ηα ράζνπλ. Σν πξόηππν πνπ επηβιήζεθε ζηελ Διιάδα, σο δηαθπβέξλεζε δη επηηξνπείαο,
είλαη έλα πξόηππν πνπ πξέπεη λα δηαζσζεί θαη λα επεθηαζεί. Δίλαη θάηη ζαλ παγθόζκηα
δηαθπβέξλεζε ελ ζπαξγάλνηο. Γελ ζα επηηξέςνπλ επνκέλσο λα θαλεί πσο απέηπραλ ζε
θάηη πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό παξά ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηηο ΖΠΑ. Σν
αγθηζηξσκέλν ςάξη δελ ην αθήλεηο λα θύγεη. Παξάιιεια ππάξρεη ν ζεκαληηθά κεγάινο
θίλδπλνο λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ Διιάδα πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ζα εθαξκόζνπλ έλα
πξαγκαηηθά αξηζηεξό θηινιατθό πνιηηηθό πξόγξακκα θαη λα επηηύρνπλ. Τπάξρεη
επνκέλσο θη, απηό πνπ ιέλε, κεγάινο εζηθόο θίλδπλνο. Θα πξνζπαζήζνπλ επνκέλσο,
όηη θη αλ επηιέμνπλ λα ειέγρνπλ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ε δεύηεξε ιύζε
δελ ηνπο παξέρεη απηή ηε δπλαηόηεηα.

Ζ πην πηζαλή επνκέλσο θαίλεηαη ε ηξίηε επηινγή. Δίλαη ζηνπο πάληεο γλσζηό, ήηαλ
από ηελ αξρή, πσο ην ειιεληθό δεκόζην ρξένο δελ κπνξεί λα πιεξσζεί. Σν ίδην, θη
αθόκε πεξηζζόηεξν, δελ κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ νη ηόθνη από ην 2021 σο θαη ην
2015. Έγηλε επίζεο απνιύησο θαλεξό πσο ηα κέηξα πνπ επάξζεθαλ δελ είλαη ηθαλά λα
νδεγήζνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε αλάθακςε ζύκθσλα κε ηε λενθηιειεύζεξε
ζπληαγή. Αλ θαη νη πξνβιέςεηο είλαη παξαθηλδπλεπκέλεο ζα ην επηρεηξήζσ δηόηη αλ
πξνθξηζεί ην ζελάξην πνπ ζεσξώ σο πνην πηζαλό νη επηπηώζεηο ζηνπο θπξηαξρνύκελνπο
ζηελ Διιάδα ζα είλαη δξακαηηθέο.

Σα πηζαλά βήκαηα πινπνίεζεο ηνπ ηξίηνπ ζελαξίνπ είλαη:

1. Κήξπμε ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ ζε ρξενθνπία. Σα ακέζσο επόκελα βήκαηα ζα
είλαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζε ηέηνην επίπεδν πνπ λα κπνξεί λα
εμππεξεηείηαη κε ηε δεκηνπξγία πξσηνγελώλ πιενλαζκάησλ ζε πάξα πνιύ
κεγάιν βάζνο ρξόλνπ. Ο κεραληζκόο ηνπ απνιύηνπ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ
εζόδσλ έρεη ήδε ζηεζεί θαη ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο αλεμάξηεηεο από ηελ θπβέξλεζε
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ
πιενλαζκάησλ ζα κεησζνύλ ζε κεγάιν βαζκό νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο ηνπ
δεκνζίνπ, νη επηρνξεγήζεηο ησλ αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ θαη νη θνηλσληθέο
παξνρέο. Ζ δεκόζηα πεξηνπζία ζα πνπιεζεί όιε θπζηθά ζε όπνηα ηηκή. Σα
Σακεία επίζεο ζα κεδελίζνπλ ηα όπνηα απνζεκαηηθά ηνπο ζε νκόινγα ηνπ
ειιεληθνύ δεκνζίνπ.

2. Ζ Διιάδα ζα βγεί από ηελ ΟΝΔ θαη ζα εθδώζεη δηθό ηεο λόκηζκα. Ή κάιινλ δελ
ζα ην εθδώζεη ε Διιάδα αιιά ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ε νπνία ζα έρεη
θαη ηελ απόιπηε επζύλε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Σν δεηνύκελν εδώ είλαη λα
κελ απνθηήζεη ε όπνηα ειιεληθή θπβέξλεζε ηε λνκηζκαηηθή θπξηαξρία. Ζ
δηθαηνινγία είλαη από ηώξα γλσζηή. Οη άθξνλεο θαη δηεθζαξκέλνη πνιηηηθνί ζηελ
Διιάδα ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λνκηζκαηηθή ειεπζεξία γηα λα θόβνπλ ρξήκα
εθηηλάζζνληαο ηνλ πιεζσξηζκό. Φπζηθά ππό ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ηελ
ηδηνθηεζία ηνπ δηεζλνύο θεθαιαίνπ ζα βξίζθνληαη θαη νη ηξάπεδεο. κέζσ ησλ

6
ρξεώλ πξνο ηηο ηξάπεδεο, ην δεκόζην, ηα Σακεία θαη ηηο ΓΔΚΟ έλα κεγάιν κέξνο
ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ζα εθπνηεζεί θαη ηα έζνδα ζα θαιύπηνπλ κέξνο ηνπ
δεκνζίνπ ρξένπο.

3. Οη κηζζνί ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζα κεησζνύλ ζεκαληηθά θη άιιν ελώ όηη έρεη κείλεη
από ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδόκελσλ ζα θαηαξγεζνύλ ηειείσο. Απηό είλαη
απνιύησο αλαγθαίν θαζώο ε ειιεληθή νηθνλνκία αληί κέζσ ησλ κέρξη ηώξα
κεηώζεσλ λα γίλεη πην αληαγσληζηηθή θαη εμσζηξεθήο απέηπρε. Ζ
αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, όπσο απηή νξίδεηαη από θπξίαξρν
ζύζηεκα, βξίζθεηαη ζε ζπλερή ππνρώξεζε (δηάγξακκα 6).

Γηάγξακκα 6

http://www.tradingeconomics.com/greece/competitiveness-rank

. Μηα ζθιεξή δηαδηθαζία λνκηζκαηηθνύ πνιέκνπ έρεη αξγήζεη, κεηά ην μέζπαζκα ηεο
ηειεπηαίαο θξίζεο θπξίσο. Δληόο ηεο επξσδώλεο ε δηαδηθαζία ησλ ππνηηκήζεσλ δελ
κπνξεί λα γίλεη ζην λόκηζκα θαη γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ππνηίκεζε ηεο εξγαζίαο. ΢ην
επόκελν δηάγξακκα θαη δείρλεη ηελ πξαγκαηηθή ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία
(REER) γηα κηα ζεηξά ρσξώλ ηεο επξσδώλεο. ΢ην δηάγξακκα πεξηιακβάλεηαη ηόζν ε
Διιάδα όζν θαη ε Γεξκαλία κε ηελ νπνία θαη γίλεηαη ε ζύγθξηζε γηα όιεο ηηο ρώξεο. Ζ
Γεξκαλία δίλεη ηνλ ηόλν θαη νη ππόινηπνη αθνινπζνύλ. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη θαη ζα
ζπλερίζεη λα είλαη ζπλερήο. Ο αληαγσληζκόο κέζα ζηελ επξσδώλε ζα είλαη αδπζώπεηνο
όζν θη αλ απηό νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή κηαο ζεηξάο νηθνλνκηώλ. Ζ θαηαζηξνθή απηή ζα
απιώλεηαη ζε όιν θαη πεξηζζόηεξεο ρώξεο, κε δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο. Απηό γίλεηαη
απνδεθηό από ηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο θπξίαξρεο δηόηη αθ΄ ελόο κελ έρνπλ θέξδε
από ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ πινύηνπ πνπ θαηεπζύλεηαη πξνο ηνπο
θπξηαξρνύκελνπο θη από ηελ άιιε άιιε νξαηή γη απηνύο επηινγή δελ ππάρεη

7
Γηάγξακκα 7

https://knoema.com/WBGEM2015Aug/world-bank-global-economic-monitor-
january-2016?tsId=1034100

Σν θξίζηκν δηάζηεκα γηα ηε ιήςε θαη πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ από κέξνπο ηνπ
κεγάινπ δηεζλνύο θεθαιαίνπ θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα είλαη ην
2017 θαη ην πξώην εμάκελν ηνπ 2018. Δθηηκώ πσο νη απνθάζεηο ζα παξζνύλ ην 2017
αλ δελ έρνπλ ήδε παξζεί. Πηζαλά όια μεθηλήζνπλ από κηα κεζνδεπκέλε εκπινθή ζε
θάπνηα αμηνιόγεζε. Πηζαλά θαη ηελ ησξηλή πνπ ζα ηξαβήμεη ζε κάθξνο. Απηό ζα
εμαξηεζεί από ηε κηα από ην πόζν έρνπλ ζπκθσλήζεη νη εκπιεθόκελνη θαη θπξίσο ην

8
ΓΝΣ θαη ε ΔΚΣ θη από ηελ άιιε από ην πώο εθηηκνύλ ηελ επίδξαζε ησλ εμειίμεσλ απηώλ
ζην εζσηεξηθό ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ εθινγέο θαηά ην 2017

Όζνη ζθέθηνληαη πσο απηά είλαη ζελάξηα θηλδπλνινγηθά αο αλαινγηζηνύλ πσο ην ίδην
έιεγαλ θαη ην 2010 ζε όζνπο πξνεηδνπνηνύζαλ πσο ζα θηάλακε ζην ζεκείν πνπ ζήκεξα
βξηζθόκαζηε. Φπζηθά κπνξεί ηα πξάγκαηα λα κελ εμειηρηνύλ ζύκθσλα κε ην ζελάξην
πνπ πεξηέγξαςα. Δίλαη πάλησο αλαγθαίν θαη ρξήζηκν λα εθκεηαιιεπόκαζηε ηα δεδνκέλα
πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο θαη λα πξνζπαζνύκε λα θαηαλνήζνπκε πξνο ηα πξάγκαηα
νδεύνπλ. Καη λα πξνεηνηκαδόκαζηε γηα όια ηα ελδερόκελα, θαη ηα πιένλ δπζκελή
Φπζηθά όια απηά κέζα ζε ζπλζήθεο ειιηπνύο πιεξνθόξεζεο.

9