You are on page 1of 16

HA

LKÇIDE
VRİ
MCİ
GENÇL
İKBİ
RL
İĞİ
KUR
ULDU!
P
rog
ramt
asl

ı2.
say
fad
a
T
üzü
kta
sl

ı5.
say
fad
a

A
.S
apa
z-Bi
rpe
nce
red
ir
T
ürk
iy
e,c
amkı

ğı

rSi
vas
Kat l
iaml arl
aber aber ebı rakan,
TRT‘ ninakş am haberbül teninde
"2T emmuz1993Madı makOt eli
Yangı nı"s unuş uy aptığı,y aktır
an-
larındahas onr aadal etbakanı
olabildi ği,bi yoloj i
kol ar akinsan
adıal ındas onder eces ağlam bir
mi dey e,anc akol dukç auç ucubir
omur gay as ahi pol dukl arını
anlamamıs ağlay an,i ler i
de
çoc uklar ımız at orunl arımı za
anlat ır
kenç okz orlanac ağımızbir
yakı nt arihol ay ıdırMadı mak
Kat l
iamı …

H
.Mu
tl
u-E
şi
tl
i
kiç
inö
lme
kmi
ger
eki
r?
Ölüm döş eğindey izş uan.Her ş
ey
geçiyorakl ı
mı zdan.Çoc uğumu-
zunar kadaş ı
ndagör düğüoy unc a-
ğıbizdeni steyincepar am y ok
demeni nv erdiğiac ıdaakl ı
mı zda,
eşimiz i
nbaş kasınınüs tündeki
elbis
ey eöz enipbaş kas ınınkol un
dakibi leziklerei çç ekmes ini
görmez dengel meni ny aş attığı
aşağılayıcıduy gudaakl ımızda.
Amaengüz elinebi li
y ormus u-
nuz?İ şteoens onanday aşay a-
madı klarımı zı
n,y aş atamadı kları-
mı z
ınheps inifaz l
as ıylay apmı ş
olanda,haky emi şol anda,ez miş
olanda,ez il
mi şol andaEŞ İ
T...
Sevgiliokurlar
,buayder gimizde,dergiçevresiolarakkuruluşç al
ış
-
mal
arı
nıy aptığı
mı zHalkçıDev r
imc iGençli
kBirli
ği’ninprogram vet üzük
t
asl
ağı
nı,s i
zlerl
epay laşı
yoruz.Bupay l
aşımınamac ı,sizl
eri
ndepr ogram
vet
üzükç alış
mal arı
mızdaf iki
rl
erinizi
,eleşt
iri
leri
niziv eöneri
leri
niz i
2-HalkçıDevrimciGençlikBirliği-Program taslağı
s
unmanızdır
.Bukonudas izleri
ns amimigiriş
imleri
ni zibekli
yor
uz .
5-Hal
kçıDevri
mciGençl
ikBi
rl
iği-Tüzüktasl
ağı
Hal
kçıDev
rimc
iGenç
likBi
rl
iği-Pr
ogr
am t
asl
ağı

I.TANI M 6-M.
Akbaba-Menderesvebatımastrabasyonculuğu
1-Hal kç ıDev r i
mc iGenç likBi r li
ği ;s ını flar danol uş anbi ry apı nı nv ar
olduğubi l
inc indedi r.T opl umdav arol ans iy as al ,demokr at ik,ekonomi k,
ulus al,kül tür el,akademi kv b.s or unl arıns ını f lıt opl uger çeği ndenbağı m- 7-E.
Güneş-ABD
sızol madı ğınıgör er ek,demokr at ikbi rki tleör güt üni t eliği yleez ilenl er i
n
safınday eral ar akmüc adel es inis ür dür ür.Tür ki ye’ degenç li
ği nbağı ms ı
zlık
müc adel esini nv eemekç iler inhaki s tekl er ini nör güt lenmes ahas ıol duğu-
8-Kapakkonusu
nuv ar say arv ebual andamüc adel ey ür üt ür.
II
.TEORİ KKA YNAK 10-A.
Nesi
n-Si
vildarbeni
nsonatı

mları
2-Ül kemi z ,kapi t alizmi nekonomi ki liş kiler ini ny oz laşt ı
r dığı ,dol aylı
vedi rekty oldans ömür gel eş env ekul laş anbi ry apı dadı r.Ül kemi z dei mpa-
rator lukdönemi ndenkal maağal ığı nv ei ş bir likç ikapi tal iz mi ni nbi rbi riile 11-A.
Sapaz-BirpenceredirTürkiye,cam kırığıdırSivas
içiç egeç enbi rür et i
mt arz ıkendi nigös ter mekt e,y ay ılımc ı
( emper yalist)
çokul us l
uş irketv ekur ul uş larekonomi k,as ker iv ekül tür elbağı ml ılığı
sağlamaki ç inhert ür lüy ol udenemekt edi r.Bununs onuc uol ar akağal ı
k
13-H.
Baran-Eşci
nseli
şçi
lerveKESK
sistemii lei şbi rliğii ç inde,bi at çıbi r“y enis ağ”par tii kt idar dabul unmak-
ta( AKP)v ees kidev rimc i,y enimi l
liy et çihar eket leri lei ş birliğiy apı lmak- 14-H.
Mutl
u-Eşi
tl
iki
çini
ll
akiöl
mekmigereki
r
tadı r( KİP) .Ay rıcakendi niul us als er may eol ar akt anı ml ay anç ev rel er,
sorunl arkar şısındaç öz üms üzv ees kiy ikor umay ay önel ik,demokr as idı şı
yönt eml er imeş rugör mekt edi r
.Buy üzdenül kemi z dekiy önet imv eal ter - 15-H.
E.Kı

ç-Veri
npri
mi,veri
n
nat ifler i
,ç öz üms üzv emuhaf az akarol up,ger ic ibi rni t eliğes ahi pt ir.
Zihni y etol ar aki sebuger ikal mı şür et ims ist eml er ini ns onuc uol ar ak 16-S.
Beyoğl
u-Yükseköğretimintartışılanyüksekliği
sorgul amay an,bi ateden,ev rimc ilikl ev ekor umac ılıklay et i
nenbi ry apıy a
sahi pol makt ay ız.Buy üz denül kemi z dekit opl ums alhar eket liliğiny önü
zihni yetdeği şimiaç ısından,i ns anl ar abi reyol duğunuhat ırlat ac ak,ger -
çekl eş memi şol anay dınl anmay ıs ağl ay ac akv eür et imi liş kiler iaç ısından,
kapi tal izmi nür et imi li
şki l
er init opl ums al laş may adoğr uev ri
lmey ehaz ırla-
yac akbi rdev rims ür ec idir
Hal kç ıDev rimc iGenç likBi r liği;budev rimi ndi nami kler ininol uşma-
sıiç inhal kıör güt ler .Buör güt l
emey iy apar kengüc ünügeç mi ştekidev rim
prat ikl erindenv ehal kı ngüc ündenal ı
r.Dev r im pr at i
ği mi zdeöneml iy er i
bulunan1908dev r imi ni ,Kur t uluşS av aş ıv es onr as ındakiKemal istdev ri-
mi ,1968dönemiöğr enc ihar eket ler ini ,1978dönemii ş ç ihar eket ler iniv e
ev r
ens elemekç i/dev r i
mc ihar eket ler inii r del er,bupr at ikl erinbi riki ml e-
rindeny ar ar lanı r.Bupr at ikl er int eor isy enl er iniv eönder ler inibeni ms er,
anc akgel enekç i
likanl ay ışını naks ine,günümüzv egel ec ekkoş ul lar ına
göret ahlillers unar ,pr at iğinii şlet ir,buy önüi l ebi lims el li
ğeönem v erir.
Teor ikpay laş ıml ar ınıy ay ınl arar ac ılığıi ley apar .
II
I.İLKELER
3-Hal kç ıDev r i
mc iGenç likBi r li
ği ;beşt emeli lkey ibeni ms emekt e-
dir.
*Hal kç ıDev r imc iGenç li
kBi rliği;gi zliv eaç ıkağal ıkdüz eni ni n
yıkılmas ının,ül kemi z dekis or unl ar ınor tadankal kmas ıi ç ini lkbaş langı ç
olar akgör ür.Buy üz denağal ıkdüz enii ledol ay lıv ey adi r ekti şbir liği
yapangüç ler it eş hi reder ek,onl ar ıhedefol ar akgös t er ir.Dahai ler ibi r
topl ums aldüz ey inönündeengelol anhergüc ün,bağnaz lığınv eger i
c i
liğin
karş ısındadı r.Ür et imi lişkiler inedeni yley oz laş may ay olaç anv ehal kları
birbi rinedüş manedenpar aodakl ıs is teme( kapi t aliz m)kar şımüc adel e
yürüt ür.Düz eni ç indeç öz üml erol duğunus ananev ri
mc iy apı l
ar ı,bu
düz eni ç
indekit emels or unuç ar pı tani şbi rlikç iler i,emekç iler iez eni şbir-
li
kç ipat ronl ar ı,hal kıy anı ltanv eger i
c il
eş t irenhert ür lübür okr at ı
,kı sa-
casıbuür et ims ist emi ninkor unmas ınıs ağl ay anhert ür lüy apı y ı
,hal kın
deği şt irmes iv ey adönüş tür mes iger ekeny apıol ar akt eş hi reder .Buy apı -
nıns onuc undas ömür üsüzv es ınıf sızbi rDüny a’ nı ny ol unuaç ar .Budoğr ul-
tuda,t opl umc udu
*Hal kç ıDev r imc iGenç li
kBi rliği;bas kı lar a,ı rkç ılığa,demokr as i
karş ıtlığınav egös ter mel ikmi lliy et çiliğekar şıdı r.Ül kemi z des ür mekt e
olani şbir l
ikç iy apı nı n,s ür ekl iy ay ılmaki st ey enodakl ar lai şbirliğii ç ine
girdi ğii kt idar larıny ar at tı
ğıs i stem,kendi nif ar kl ıf iki rt emel ler indegös t er sede( 1945- 1960y ıll
ar ıdönemi n-
demuhaf az akar lık,1965- 1980dönemi ndei ş birlikç ikapi t al izm,2002- günümüzdönemi nde“y enis ağ”)t emel
olar akbas kı laraday anan,f ar kl ıkül tür ler iy oks ay an,demokr as iy it emelal may anv egös ter mel ikol ar ak
mi lli
y et ç iliki lef arkl ılıkl arıdı ş lay anbi ry apı dakendi nigös ter mekt edi r.Bunakar şıbi rar aday aş amakv eher
türlüay rımc ılığakar ş ımüc adel eet meki lkeedi ni lir.İ nançöz gür lüğünübeni ms erv ei nanç lar ınpol itikar aç
olar akkul lanı lmas ınakar şıç ıkar .İ nanc ınbi rs onuc uol andi nkonus unut ar ihs el ,bi li
ms el ,kül tür elv es os y o-
lojikol ar aki nc eler,t ahl il
ler i
nikamuoy ui lepay laş ır.Bununy anı ndaöz gür lükç ül ükmas kes ial tındai şbi rlikç i
-
likv ef ırsat çılıky apanl ar ıteş hi reder ,but ürkur uml ar ı,or gani z as y onl ar ıdes tekl emez .Budoğr ul t
uda,öz -
gür lükç üdür
*Hal kç ıDev rimc iGenç l
i kBi rliği;ül kei çindev eDüny adüz ey inde,heri ns anı neş itol ar aky aşamas ı
ger ekt iği nei nanı r.Bueş itli
k,gös ter i
l enal aka,v er ilenf ırs at ,s ağl anani mkanl arv eay rımc ı
lığakar şımüc a-
del ei lekendi nigös ter mekt edi r.T opl umunt üm kes iml er ini nhi çbi ray rımc ı
lıky apı lmadan,t emelhakv e
hür riy et l
er es ahi pol mas ınıny anıs ıra,eş itlikç ibi rpay laş ım or tamıy ar at anpol itikal argüt mek,t emelamaç -
larındandı r.Öz gür l
ükbağl amı ndadüş ünül düğünde,neöz gür lüki ç ineş it likt en,nedeeş itliki ç inöz gür lükt en
vaz geç ilemez .Bui kit emeluns urbi rar adas ağl anmadani ler ic ibi rt opl ums aly apıol uş t ur ulamaz .Budoğr ul-
tuda,eş itlikç idi r
*Hal kç ıDev rimc iGenç l
i kBi rliği;s ür ekl ideği ş iml er i,dönüş üml er is av unur .Bunui seöz eleş tiri,el eş t i
ri
veday anı şmapol itikal ar ıi l
eel eal ır
.Bi rliki ç er isindekar ar lar,demokr at iky önt eml es eç ileny önet imt ar a-
fındanv er ilir.Öner iv ey apt ırıml arüy el er indenet imi y leger ç ekl eş t irili
r.Bununy anı ndaekonomi ks istemi n
dönüş ümüi çin,ger ekl ii mkanl ary ar at ılırv ebudoğr ul tudahal kaduy ur ul ary apı lır,hal kkonuhakkı ndabi lgi-
lendi r i
lir.Hal kı nhar eket egeç mes ii çin,t araf lıkoş ull arınol uş tur ul mas ı
nauğr aş ılır.S istemi ndönüş mes iiç in
büt ünemekhar eket ler ini nbüt ünl üğünüv et ekör güt t eol mas ınıs av unur ,c ephemant ığınıbeni ms er.Deği ş i
mi nt eky olunun,ekonomi ks is temi ndeği ş i
miol ac ağı nı nbi li
nc indedi r
.Ey leml er inibunagör ey apar .Budoğ-
rultuda,dev rimc idi r
.
*Hal kç ıDev rimc iGenç l
i kBi rliği;düny aç apı ndakibar ışs ür eç ler inde,boy utdeği şt irer ekgel i
şenl iber al
pol i
t ikal ar ıengelol ar akgör ür .Bubağl amday ay ılımc ıpol itikal ar akar ş ımüc adel et emelar gümanol ar ak
ortay aç ıkar .Büy ükekonomi kv es iyas ikur ul uş lary ol uy lay önet ilendüny akapi t al izmi ni ndüny aday erelhal k
dinami kler i nis ür ükl edi ğikar gaş a,hal kl ar ınbar ışınaz ar arv er mekt edi r.Buy üz deny ay ılımc ıpol iti
kal ar a
kar şımüc adel eeder .Ekonomi k,pol it ik,as ker iv ekül tür elol ar aks ömür gel eş t i
r meç al ışmal ar ınıt eş hireder ,
bunl ar akar şımüc adel ei çinez ilenher kes inbi rlikt emüc adel es iniör güt ler .T am s ömür gey adadol ay lı
sömür geol anherul us aldev l
et inv ey aul usalt opl ul uğun,kendi niy önet ebi lmehakkı nıs av unur ,budoğr ul tu-
daekonomi kkor umac ılığı nıv ey önet im hakl arınıi ç er enbi ranl ay ışıdes tekl er( Vat anPar t i
s it üz üğündebu
“Kuv ay -iMi lliyeMi lliy et ç i
liği”ol ar akt anı ml anmı ştır ).Ul usi ç indekif ar kl ıet ni kki ml i
kl er inbi rbi riüz er inde
bas kı sınakar şıhakv eal akaeş itliğis av unul ur .As imi lasy onav ebas kılar akar şıç ıkar .Ul us alt opl ulukl ar ın,
kendi niy önet mehakkı nıel deeder keny ay ılımc ıdev let lerv ey ai şbi rlikç is ı
nı f l
ar lauz laş mas ınakar şıç ıkar ,
emekç ihal ky ığınl ar ını nbi r
likt emüc adel es iniv ebar ışınıs av unur .Bağı ms ızlaş tırmamas kes igi ymi şmi litar is
t
yapı lar ıt eş hi reder ,buy apı lar ınant i-demokr at iky önt eml er ini nkı sıtlanmas ıi ç inmüc adel ev er ir.Sını flı
topl um i ç er isinde,f ar kl ıet ni kki ml i
kt enol anemekç is ını fıns or unl ar ınınç öz ümününbi rbi rii lebağl ant ılı
olduğunus av unur .Anc ak,f ar kıul us albi linç l
er in,f ar klıkül t ür e,f ar klıt ar ihs elbi r li
ğev ef arkl ıbi ry aş ama
sev inc ines ahi pol duğunukabuleder .Bubakı mdanbüt ünc ülbi rDüny a’ y adoğr ugi dişin,buf ar kl ı

kl ar ıaş a-
ğılay ar ak,i nkareder ek,y oz l
aş t ırar akdeği l,ber abery aş ay abi lmey ey önel ikbi rbi linc inol uş mas ınıs ağl ay a-
rakger ç ekl eş ec eğini ,buy oz laş tır may akar şıhal kl ar ınkendi nikor umas ıger ekt iğinis av unur .Budoğr ultuda,
tam bağı ms ız l
ıkç ıdır.
IV.ÇÖZÜMLER
4-Hal kç ıDev r imc iGenç likBi rli
ği ;s endi kas ız lık/ör güt süz lük,düş üküc ret ,es nekç alışma,z orunl u
mes ai,s igor tas ızv ei şgüv enl iği ndeny oks unç alış magi biy aş adı ğıekonomi kt emel dekis or unl ar ınç öz ümü
içinmüc adel eeder ,emekç is ını fını ns os yal ,kül tür ely aş amı nı ngel iştir ilmes ii çiny apı lanç alış mal ar ıdes tek-
ler.Bununy anı ndai ş siz leştirmey e,i hbar sızv et az mi nat s ızi şt enat ılmal ar a,üc ret s i
zs taj lar av eç oc ukl ar ın
işçiol ar akç alıştırılmas ınakar şıdemokr at ikt alepl er ides tekl er .Öz el li
kl es t aj erv eç ırakl arınör güt s üzkal -
mas ına,hakl arını nç iğnenmes inekar ş ıç ı
kar .Ev siz liğe,“s okakç oc ukl ar ı”ol ar akt anı ml anangenç l
er ins orun
larınav eez ilen,dı şlananmül tec iv ekaç akol ar akç al ışani nsanl ar ıns or unl ar ına,genç l
iğial kolv euy uş tur u-
cuy abağı ml ıhal ekı lanaş ırıs er bes ti
y et ey önel ikpol itikal arür et i
r,bupol i
t ikal ar ıür et enkur uml arıdes tek-
ler.Bununy anı ndaül kemi zinköy -şehi rgel işmes ininç ar pı klığıv ey ay ılımc ıy apı lar ınt arım pol itikas ındaki
day at mal ar ındandol ay ıez i
lenköy lühal kıns or unl ar ınıdi leget ir ir
,hal kıbus orunl ar ı
nç öz ümüney önel ik
bilinç lendi r meç al ışmal arınday eral ır
5-Hal kç ıDev r imc iGenç l
ikBi rl
i ği;genç liğint üket imey önel ikbi rekonomi ki lişkit ar zınamahkum edi l-
diği ,ür et imey önel ikç abal ar ınınt ı
kandı ğıv edemokr at ik,ekonomi k,akademi khakl ar ınınel indenal ındı ğı
bilinc ii lehar eketeder .Tüket imt opl umuol may amahkum edi lengenç l
ikkes iml er ini n( l
isel iv eüni v er sit eli
öğr enc iler in)müc adel ev ebi li
nç lenmeni t elikler ininf ar kl ıol ac ağı nıs av unur .Bugenç li
kkes imi nindemokr a-
tikt alepl er inedes t ekv er i
lec eğigi bi,onl ar ınür et im dönemi ndekar şılaş ac akl ar ız or lukl arhakkı ndabi linç
sahi biol mal ar ıamaç lanı r.Buy üz denHal kç ıDev ri
mc iGenç likBi r li
ği ,ör güt lenmeol ar akokul lar daay rıbi r
ör güt lenmey apı sıiç inegi der ,buy apı lar daf arkl ıs oruml ul argör ev lendi rir.Okuly apı lanmal ar ı
ndahert ür lü
iler iciv edemokr at ikhar eket lers av unul ur,bui stem v et alepl er es ahi pki tleör güt ler ii lebi rlikt ehar eket
edi lir.
6-Hal kç ıDev r imc iGenç l
ikBi rl
i ği;öğr enc il
er eday at ılanez ber c i,bi lim dı şı,bas kıc ı,akademi kaç ıdan
eks ik,er kekegemeneği tim- öğr et im anl ay ışınav eeği tim öğr et im hakkı nı nengel lenmes inekar şıdır.But ür
bireği t im anl ay ışınakar şıbi lims el ,s or gul ay ı
c ı,eş itlikç iv eür et ims ür ecindekiuy gul amal ar aday ananbi r
eği tims istemi ninol uş umunudes tekl er.Öğr enc iler i
nüc r et siz ,eş itv eanadi liniöğr enmehakkı nas ahi pbi r
şeki ldeöğr et im gör mes i
nides tekl er.T emelder sler inanadi ldı ş ındaokut ulmas ıgi bieği tim kal it esinidüş üren
uy gul amal ar akar şıç ıkar ,Düny a’ y auy um s ağl amas ürec ii ç indeokul lar cadahaf az lay abanc ıdi linör gün
öğr et im dı ş ındaöğr enmeol anağı nı ns ağl anmas ınıdes t ekl er.Ül kemi z inbaş lıc akanay any ar asıol ant ek
sınav l
ay er leş tirmes istemi nekar şıç ıkar ,der shanel erinmeş rul aş t ı
r ılmas ıv ebuder s hanel er deöğr enc iler in
yoz laştırıl mas ıv ebi atkül tür üi ley et iş tirilmes inekar ş ıy et er l
ibi rmi llieği tims istemi ninol uş tur ulmas ını
tal epeder .Okul lar ı,öğr enc is i
,akademi kv ei dar iper s onel ii lebi rbüt ünol ar akgör ürv ebubi l
eş enl er iokul
yönet imi ndeber abers özs ahi biol mal ıdı r.
7-Hal kç ıDev r imc iGenç l
ikBi rl
i ği;egemens ını f
lar ıny ar at tığıy oz ,ger ic iv ey ay ılı
mc ıy apı lar aai t
kül tür -sanat -ahl akanl ay ışıylaç eş itlimi lliyet ler denhal kınkül tür el -sanat salv eul us aldeğer ler i
ni ny oz laş t ı
-
rılmas ını n,y okedi l
mes i
ni nkar ş ısındadı r.Bununl apar alelbi rş eki ldehal kı nkül türv es anatanl ay ı
ş ı
nıi ler i
taş ımay ıamaç lar.Budoğr ult udahal ki çer isindef aal iyety ür üt ür ,demokr as ikül tür ünügel iştirmey eönem
ver ir,et kinl ikl erv eç al ışmal ary ür üt ür .Benz erf aal iyety ür üt enki şiv ekur uml ar ıdes t ekl er,s ahi pleni r.Ci nsi
-
yetay rımc ılığına,er kekegemenanl ay ış av ekadı n- erkekeş itsiz liğinekar şımüc adel eeder .Kadı nl arıny aş a
dıkl arıs or unl ar ı,egemens ınıfınpol it ikal ar ınakar şıv er ilenmüc adel ei l
ebi rlikt eel eal ır
.Hert ür l
üi ns ana
kar ş ışiddet ekar şıç ıkar .Yönet im ar aç lar ındakadı nı ny önet imi ni nar tmas ıi ç inger ekl it as ar ruflar ıedi ni r.
8-Hal kç ıDev r imc iGenç l
ikBi rl
i ği;t opl ums aly apı nı ndüz enl enmes indekienöneml ikonul ar danbi r i
olanadal etmekani z mas ınıns or uns uzi şlemes ini,demokr at ikbi rdüz eninv az geç ilmezkoş ul uol ar akgör ür .
Adal ets ist emi negüv ens izli
ği nol duğubi ror tamda,hi çbi rş eki ldeöz gürbi ry aş am y eş eremez .S i
y as ikoş ul-
laral tındahüküms üz leş env es ay gınl ığınıy i
t ir
enheradal ets itemidemokr as idı şıhar eket ler i
neks eni ne
kay arak,di kt ar ej iml er ines ebepol ur.Bundans ebepl e,demokr at i
k,öz gür lükç üv eeş itliky anl ısıbi ranay asa
vehukukkur al l
ar ıol maks ı
z ı
ni st eni lenhürdüş ünc et opl umuy ar atılamaz .Bus ebepl er denöt ürü,Hal kç ı
Dev rimc iGenç likBi rliği ,anay as av eadal ets istemi nint ekr argöz dengeç iriler eköz gür lükç übi ry apı y aka-
vuş mas ıi ç inmüc adel ev erir.Bi lim adamı ,ay dı n,düş ünürv es iy as it ut ukl ular ın,düş ünc es indendol ay ıhak-
sızc agas pedi lenöz gür lükhakl ar ınıkaz anmal ar ıi çin,buki ş i
leri lebi rli
kt ehar eketeder ,onl aras ahi pç ıkar.
Haks ı
zt ut ukl amal ar ınadal et ekav uş mas ıi çinkamuoy uy ar at ı
r,adal ets i
z liğit eş hireder
9-Hal kç ıDev r imc iGenç l
ikBi rl
i ği;ç ev r es or ununu,ür et i
mi ns is temi nday atmas ıs onuc undaol uş anbi r
olayol ar akt es biteder .Bi ry andannükl eergüc ey önel imi nar t mas ı,di ğery andany aş amahakkı nı ni şl et ile-
bilmes ii ç inent emeli ht iyaç lar ınür et im,ul aş ımv edağı tımı ndakapi tal istöz elmül ki y eti lişkiler ininkur ul-
mas ı,bi rbaş kat ar af tanar tankar bons alıml arınınnedenol duğukür es elv ey er eli klim boz uklukl ar ı,Hal kç ı
Dev rimc iGenç likBi rliğit araf ındankonuedi lir
.Bunl abi r likt e,ol uş anç oks ay ıdaç ev r es els or undüny anı n
güngeç t ikç ey aş anı lmas ıdahaz orbi ry erhal inegel mes ines ebepol makt a,y aş am ol anakl arımı z ıkı sıtlamak
tadı r.Buf ikir lerle,ç ev rev edoğay aduy arlıs i
y asidüş ünc el er int aki pç isiol may ıkendi nehedefs eç mekt edi r.
10-Hal kç ıDev r imc iGenç likBi rliğit üz üğünegör e,30y aş ınıdol dur mamı şher kes ,buhar eket eüy e
olabi l
ir,bununl abi rlikt eher hangibi rpar tini nüy es iol unabi lir
.Budoğr ul tuda,bupar tiler i
nç öz üm öner ileri
dileget ir ilebi lir,tar t ışılabi li
r.Par tiler idönüş tür mey ey önel ikç öz üm öner iler iür et ilir,bunl arkamuoy ui le
pay laşılır.Bi rlik,emekhar eket ler ini nhert ür l
üt ar tışmay ıy apabi lec eğibi ror tamas ahi pol arak,or takamaç -
lar dabi r leş mes iniv et ekhar eketol ar akör güt lenmes inis av unur ,budoğr ul t udaadı m at anhert ür lüör güt ü
des tekl er,ç okpar tililiğindüş ünc eç eş itlil
iğiy ar at tığıs af s at as ı
nır eddeder ,bugi rişimi nbi rey ciliğiv er eka-
bet çil
iğiar t tırac ağı nıs av unur .
11-Hal kç ıDev r imc iGenç likBi rliği ;ul uslarar ası(ent er nas y onal ist)day anı şmaanl ay ışınıbeni ms er .
Düny ahal klar ınıny ay ılımc ılığav eger ic ili
ğekar şıv er diğimüc adel eler ides tekl er.Ul us larar as ıkur uml ar la
bir liktemüc adel ey is ağl ar ,müc adel es inibüt ünDüny a’ y aduy ur ur .But ürbi rmüc adel eanl ay ışı
nı ns ağl anma-
sıv eul us albi linc i
ny anıs ı
rabüt ünül kei şç ilerii leday anı şmabi linc ini ny ar at ılmas ıi ç inönder likeder .
Hal
kçıDev
rimc
iGenç
likBi
rl
iği-Tüz
ükT
asl
ağı
KURULUŞ;
1)Ül kemi zini şbi rlikç i
- tes limi y et çiz i
hni y et t eol anbi rhükümett ar afındany önet ilmes i,
2)S er may eni n,hergeç engündahaf az lahal küz er i
ndes ömür üc übi ret kiy es ahi pol mas ı,i şsizli
ğinv ey oks ulluğunar t mas ı
3)Ay rılıkç ı,ay rımc ı,ger ic if i
ki ror t
amı nıny ar at ılmas ıv ebugör üş et ar af lar ıns ağl anmas ı,
4)Tür kiy e’ nini ler ic idev rim ey lemiol an1908dev rimi nin,Kur tul uşS av aş ıv es onr as ı
ndakiKemal i
stdev rimi nin,1968dönemiöğr enc ihar eket l
er i
ni n,
1978dönemihal khar eket ler i
ni nkaz anı ml ar ını naş ındı rılmas ıv ey oz laş tırılmas ı
,
5)Emper y aliz mi nül kemi zv edüny aül kel er iüz er indekiki rlioy unl arı,
6)Buol gul ar akar ş ıül kemi zdei ht iyaçduy ulanbüt ünl üğüns ağl anmas ıv ebubüt ünl üğüngüçy aratmas ıamac ıyla,
28Mar t1976dakur ulanv e12Ey l
ül1980f aş istc unt as ıylakapat ılan “HALKÇI -DEVRİ MCİGENÇLİ KDERNEĞİ ”,01. 07. 2009 t arihi ndey enidenkur ulmuş t
ur.
Der neği nadı ,“Hal kç ıDev r imc iGenç likBi r liği”ol ar akdeği şt irilmi ştir
.
Madde1:
AMAÇ;
Hal kç ıDev rimc iGenç likBi r li
ği ,bi rgenç l i
kör güt üol ar ak,demokr atikbi rki tleör güt üni teliğiyleez ilenler ins af ınday eral arakmüc adel es inis ürdür mey i
amaç l amakt adı r.Bununy anı nda,dev r imc iv edeği ş imc it eor ilerdoğr ul tus unda,demokr as i
,eş itl
ikv emüc adel ey iy aşat mak,demokr ati
kv eekonomi k
dev rimiger ç ekl eş ti rmek,1. ant i-emper y alis tKur tul uşS av aşı’nı nmüc adel er uhunuy eni denhar eket egeç irmek,y oks ul l
ukv ei şs izli
ğinget irdi ğirahat sı
z-
lığı,s istem deği şimi ney önl endi r mek,eği t im,s ağl ık,ekonomi kv eç ev real andakis or unl aradeği nmek,Hal kç ıDev rimc iGenç likBi r
liği’ninamaç ları
ar asınday eral makt adı r.
Madde2:
İLKEVEFİ Kİ RSELKA YNAKl ar ;
İlkeler :
1)S os y al izm( Topl umc ul uk)
2)Öz gür lükç ül ük
3)Eş itlikç ilik
4)Dev rimc i
lik
5)T am bağı ms ız lıkç ılık
Fikirs elkay nakl ar :
1)Mar ks izmv eLeni ni z m
2)Y er eldev rim pr at ikl er iv ebunl arınpr ens ipl eri( Kur tuluşS av aş ıv s…)
3)Ev rens eldev rim pr at ikl er i(1917Eki m dev rimiv s…)
Bui l
kel erdoğr ul tus undaHal kç ıDev rimc iGenç li
kDer neği ,s olc ubi rgenç liky ığı nıör güt üdür .
Madde3:
ÜYELİ K;
1)18Y aş ınıdol dur muş ,HDGBt üz üğünüv epr ogr amı nıkabuledenherTür kiy eCumhur iyetiv at andaş ıder neğeüy eol abilir
.
2)Üy el ikl erder nekmer kezkomi tesit ar af ındani nc elendi ktens onr as onuç l
anı r.
3)18y aş ındanküç ükl er ,ör güneği ti
mi çinde,eği t selkol lari ç er isindef aal iyetgös ter irl
er .Res miol arakder neğeüy eol amaz lar,anc akHDGBpr ogr amı
doğr ul tus unda,ör güneği t i
mi çidüş ünc et opl ul ukl ar ında( ADK,Fel sefekul übü,Düş ünc ekul übü) ,but opl ul ukl arınt üz üğüneuy gunol arak,l isegenç l
iği
ör gütlemes iv ehakmüc adel es i
ndey eral abi lirler.
Madde4:
ÜYELERİ NNİ TELİ KLERİVEGÖREVLERİ ;
1)Der neği nkar ar lar ınauy mak.Öngör ülüv es or uml ul ukbi li
nc ines ahi pol mak.
2)Bel ir l
enenpol itikal arv ekar ar larıuy gul amaki çint üm y etenekv eener jisinihar eket egeç irmek.
3)H. D. G. B.amaç lar ıdoğr ultus undahert ür lüger ic il
iğe,pat ronl ara,i ş bir li
kç iye,s ömür üc üy e,emper yaliz mev ef aş i
zmekar ş ımüc adel eet mek.Bu
doğr tul t udadeği şimc if ikir l
er ibeni ms emek,muhaf az akarf ikirler ekar şımüc adel eet mek.
4)Ger ekul us lar ar as ıger eks eül kei çer i
s indekidev rimc imüc adel elerii nc eley ip,öğr enmey eönem v er mek,bi lgiv eey l
emi nbi r li
ğinigöz et mek.
5)Pol itikç al ışmal ar dadev r imc idur uş ui leör nek,el eş tir
idev eöz eleş tiridedür üs t ,iç ten( sami mi )v ekar ar lıol mak.
Madde5:
ÜYELERİ NHAKLARI ;
1)Der neki çis eç iml er dekomi tel ereadayol makv eoykul lanmak
2)Der neki çer is i
ndet üm y önet iciv eüy el er ihakar etboy utundaol may ac akş eki ldeel eştirmek.Komi tev ey önet icileridenet ley ebilmek,güdül emek.
3)Kendi sii çinv er i
l ec ekol anhert ürlüc ez ay as av unmas unabi lmek.
4)Der nekt opl ant ıv ekongr eler inekat ı
lmak,hert ür l
üdüş ünc ev edi lekl er iniaç ıkç abi ldirmek.
5)Der nekt endi lekç ei leay r ı
labi l
mek.
Madde6:
YÖNETİ M ORGANLARI ;
HDGB,i kit ürkomi tey apı sındanol uşur .Bi r inc isiböl ges elkomi t eler,i kinc isiamac ay önel ikkomi teler dir
.Böl ges elkomi teler,Tür kiyemer kezkomi tesi,il
komi tes i,i lç ekomi t es iv eokulkomi tesindenol uşmakt adı r.Herüy ey al nız cabi rkomi tedegör eval abi l
ir.Mer kezkomi tesiv ei lkomi teler indenol uşan
kur ult aymec lisi,anay önet im or ganıdı rv ebur aday eral anüy elermer kezkomi tes inis eç er.Y apılanmadauy gul amay ıkol aylaş tırmas ıiçinamac agör e
komi tel erbul unur .Bunl areği tim komi tes i,y ay ınkomi tes iveey lem komi tes idi r
.Bukomi teler e,mer kezkomi tedı ş ındaf arklıkomi telerdegör evy apan
kiş i
lerdeat anabi lir.Bukomi teler3ki şidenol uşur .Herböl ges elkomi te( mer kezkomi tes ihar i
ç),amac ay önel iks or uml ubel irley ebilir
.Bus oruml uay rı
ay rıki şiler ev er ilebi lec eğigi bi ,bi rkiş iyedev er i
lebi l
ir.Komi tel er dehi yer ar şiky apıy okt ur.Herüy eey lem i ç inde,bi l
inç l
endi rmede,t av siy elerdeönder -
liğial abi lir.
Madde7:
SEÇİ M;
Mer kezkomi te,baş kant ar afındanbel irleni r
.Baş kanv ey önet im,kur ul taymec lisit ar afından2y ıldabi rs eç ilir.
Baş kanaday ıol abi lmeki çins icilint emi zol mas ıv eder neğe2ays ür ei leüy eol unmuşol mas ıger ekir.
*Der nekgel ir ler ider neküy el er iödent iler indenol uş ur.Ay rı
c ader nek,bas ılıy ay ınlarv ebağı şy olui l
edegel i
rel deedebi lir
.
*Kur ul taykar ar ı,Mer kez iKomi tes itar afındanal ını r.
*Tüz üğündeği ş tirilmes iKur ultayMec lisit ar af ındanger çekl eş tirilebi l
ir.
Madde8:
TOPLANTI LAR;
-HDGB,t opl ant ıları nıy apmakamac ıiles endi kal ar ı
,s iyasalder nekl eriv edemokr at ikki tleör gütükül türmer kez ler inikul l
anabi li
r.
-Böl gey önet imit ar af ındant opl ant ıtakv imiol uş tur ulur .Tür kiy egenel indey ıldai kikez ,c oğr afiböl gedey ıldai kikez ,i lgenel indey ıldaay da1kez ,il
çe
genel inde2haf tadabi rkezt opl ant ıy apı lac akş eki ldet opl ant ıt akv imibel irleni r.
-Topl ant ılar daör güt ey önel iköner i
lerbel irleni r.Gündem t ar tışılır.Eği t imç al ı
ş mal ar ıy apılır.Ay rı
caüs ty önet iml er i
ngör evler i
niy apı py apmadı ğıs orgu-
lanabi lir
.
Me
di
neA
kba
b
ma
k
a
ba
ba@t
epk
iv
ede
gi
si
m.
or
g

Menderesv
eBat ı
mastr
abasyonc
uluğu
Bat ılılaş ma,Tür ki ye’ niny üz yı
lıaş an,der in,i çs el,v armakl av ar mamakar as ıhem bi ry ar ahem de
birt as as ıol sager ek.Os manl ıDev l
et i’
nibat ı
lıbağl amdakı y as lamakneder ec edes ağl ıklıdır,y ani
ins anl arbi rgünc umhur iyet leuy anar akbat ıl
ıl
aş mat er imi nimiduy muşol dul ar?Ehemmi y etlehay ı
r.
As ılbat ılılaş may ız ihi nler eeğr ibüğr üç akanOs manl ıay dı nlanmac ı
lığı .
Res mianl amdai lkbat ı
lıol may oluy ahutbat ı
lılaş maadı mıT anz imatFer manıi l
eat ılmı ştır
.
Fer manbi r“Char t e”ol upt eky önlüegemenl i
kt asar ruf ununür ünüdür .Hal kı ny önet i
mekat ılımı,öz -
gür lükv ekanuni likgi bibi rt akı mi lkeler igündemet aş ı
mı ştır.Ay nız amandai ns anhakl arına,hukuk
dev l
et inev edemokr as iyeat ılanöneml ibi radı mdı r.
Budönem aş ağıy ukar ıbat ıl
ılaş mahas t alığınıny ayıldı ğıoes kigünl er dir.1830t ar ihi ndeS adr az am
Der yaHal ilPaş a“… Eğer ,Av rupa’ yıt akl i
det eşebbüset mezi sekbi z imi ç i
n,As y a’ yadönmekt enbaş ka
çar ekal madı ğınai nandı m…”der .Y ukar ıdabahs et t
iği m Os manl ı’nıneğr iç akt ı
ğıhus usbudur .Bat ılılaş-
may ıFr ans ızlaş ma,İ ngi lizleşmeol arakal gı l
ayıpt akl idies as aot ur t
mal arıdır.Hâl bukiBat ıöy lesinebi r
ter imdi radıMat ıdaol abi li
rdi ,önem ar zedenhus usbat ınınt ems ilet tiğianl am v eör ünt üy dü.Bat ıher
şey denönc eOs manl ı’ nınbi rt ür l
üuy gul amadı ğıs anay ileş mei di.Kı t aAv rupa’ sınıs arandev rim har e-
ket ler iv ekör ükl enenmi l
liyet çilikakı ml ar ıOsmanl ıDev l eti’ni nBat ı’y ıy akal amas ıger ekenbi rtren
olar akal gılamas ınas ebepol muş tur.T renherdur akt adahauz l
aş ılmazv eul aş ılmazhal egeç mi ştir
.
Kimigür uhl ari seBat ılılaş may ı“Bat ıKul luğu”, ”y abanc ılaş ma”,“Öz ündens apma“,Küf r -
üİ sl
am ş ek-
lindeal gı lamı ştır
.Ş airMehmetAki f’in“medeni yetdedi ğint ekdi şikal mı şc anav ar“ di zes ibel kidebu
bilinç al tını ny ans ımas ıdı r.
Tür k– Os manl ıdüş ünc es istemi ndekibat ılıl
aşmaol gus udüş ünc eol ar akİ brahi m Müt eff erika,Küç ük
Çel ebi z ade,As ım Ef endi, Mus t afaS ami ,S adıkRi fatPaş a,Ş inas i,S uphiPaş a,AhmetCev detPaş a gi bi
öneml iy az arv edev letadaml arıncadi leget ir
ilmi ş
t i
r.İbr ahi m Müf er rika “Us ul -Hi kem FiÜmem “adl ı
es erini,1722-1729’ daDev letiAl iyye’ deor tay aç ı
kankar ışıklığınnedeni nidüş ünmeki ç i
n“Dev let
adaml ar ını nv edi v anüy eler i
ni nöndegel ens i
y as etkanunl ar ı
ndakikus ur l
ar dankay nakl andı ğınıs öz
edi p…”Aç ıkv ei yiy i,köt üy üaç ıklay ıcışer iats iyas et i
ni nı slahı“. .
. ”di nv edev lethüküml er ininy eni -
lenmes igi bii fadel erkul lanmı ştır.
Yaniay dınlarbui şidev let inköhnel eş eny apı sını ndeği şmes indebi r
fer ahl amav eumutol ar akt elakkiet mi ş l
er dir.
Amaay dınl arger ikal mı şlığıns ebebi nias ker iy eni l
gi l
er le
ölç tül erkaç ırdı klar ıt emelnokt aş ui di:
-Bat ız ihins elger iliğiniy aş adığıor taç ağr ez ill
iğiniRönes ansv eRef or m gi bii kit emely umr ukl a
aş mı şv edüş ünç ember i
ni ns ını r
larınıy ı
rt ı
pat mı ştır
-Tekni kv ebi lim al anı ndadev inimy aşamı ş,budev inimi“akı l
- mant ı
k- bi l
im”s ürec indeor tay a
koy muş
-Kilitol anhadi sey i“S anay iDev ri
mi ”nior tay akoy ar akbaş ar mı şlar dır.
Os manl ınınf ikr ianl amdadeğer liay dınlar ıbas kıor tamı ndadai l
er i
c iv ef ar klıf ikirleror t
ay akoy sada
ulemanı neği timdekiet kinliğiOs manl ı
y ıt eknikt ekigel i
şmedenuz akt akı l
mı ş tı
r.
Yenic umhur iy etkur uldukt ans onr ai seBat ıiler iv eöz gürdüny anı nr ot as ıol muş t ur.AmaAt at ür k
as las öz ler i
ndebat ıy ıdi kt eet memi ş ,gel işmeni nv eç ağdaş laş manı nr ot as ı
nıdai ma“Muas ırMedeni y et”
olar akt elakkiet mi ştir.Bur adakihus usbugünbat ıiler ideol abi li
ry ar ınAs y abüy ükat aky apabi l
irbi zim
içinkı st asc umhur iy et inev rimc i
liğidirdol ay ı
sıylat ekbi rs embol edönüş türmekç ağdaş laşmahar eket i
ni
tam al nındany er eç akar .Cumhur iyetdev inimler inebat ıt akl idihav as ıv ermekc umhur iyetdüş manl arı-
nınenkomi kbelal tıt ekni ğidir.Hat tai şibat ıköl eliğii leöz deş leştirenç ür ükz ihni y etç okbüy üky anı l
-
samadadı r.Çünkübat ıy aas ılboğuneğenbuy ont ulmamı şdüş ünc eler indenbaş ar ılıt ems ilcilerikendi
hükümet ler iol muş tur .
Üst atNi y aziBer kes ’ini f adeet tiğiş uhus usç okt emelbi rt ahlildi r
.
“...biz debat ıcıl
ıklaanl aş ıl
anş eyTür kev r i
mi niç ağdaşuy garlığauy guny öndegel işt i
rmekt i
r.
HâlbukiAv rupa’ dav eAmer ika’ dabat ı
lılaşmakv ebat ıcı
lıkBat ıDiplomas is i
neboy uneğmeanl amı nagel i
r.
Buy üzdenonl ar agör eKemal is tDev irBat ıaley ht ar lı
ğı,Mender esdev riis ebat ıcıl
ıkdev r idir!Bat ıdi plo-
mas isindenbağı ms ızol anbat ıcıl
ık,Bat ıdi l
inde,Bat ıdüş manıköt übi rul usç ulukdemekt ir.

Bat ıcılıki lec umhur i
y etinMender esdev rinibağl amamdakis ebep,aks et trili
mey eç alışıl
anbas kıv e
tekt ipi ns anmodel i
ningüy aMender esdönemi ndey ıkıl
dığı ,öz gürlükl er i
nel eal ı
ndı ğıbi rhay alder yas ı
olarakgös ter ilmes indenkay nakl anmakt adır.İkinc idüny ahar bininbaş lar ındaf aşistt aklidiaz gınl arkı mı l
-
damay abaş ladı lar.Hedef ler indeKemal istdev r imc ili
kv ar dı.T am sav aşbi ttiHi tlerv egür uhununboy nu
vurul duder kenbi z deı rkçıf aş i st
leriMender esdev rif iti
lledi .İslam f aş i
z anlar ınınkor kar akkaç tığıokı r-
mı zıgöl geTür kiye’ deay dı nkes i
mi nüz erinegönder i
lmey ebaş l
andı .Vebat ıya,bat ıdeğer lerinekar şı
çıkanbuç ür ükf aş istlerbi rdenbi rebat ıcıkes iliver di,t opl umager ikal mı ş l
ıkkanı ksat ı
ldıv e“t am ba-
ğıms ızlı
k“i lkes indent av izv er diri
lipbat ıkay nakl ı,ABDbor ç l
anmal ar ıhı zkaz andı .Bat ıdabubor çları
zatenbi zgel işelim di yey ol lar as erpiy ordu.Bor çdemek,bağı mlıhal egel mekdemekt i.Odönem düny a
mi l
let l
er it ekt ekbağı ms ı
z lı
kl ar ı
nıel eal ı
rkenbi zf ikir,bilim,mal i
ye,endüs tri,tekni kheral andaboy un-
durukal t ı
naal ındı kv ebuboy undur uğunt eks ebebiMender esdev riol muş tur.Kur tul uşS avaş ı’nınbüt ün
değer ler iter sedi ldiv ekompr adorbur juv azisidedi ğimizdı şabağı ml ı,ağz ı
nıbat ıcımus luğunaday amı ş
alçakbi rgr updoğdu.Kigünümüzi çindes i
z l
er epeky abanc ıgel mey ec ekt ir
Naz ım Hi kmet ’inKor e’deöl enbi ry edeks ubay ımı zınMender es ’eS öy ledikler ias lı“Di y et“
olarakgeç enş ii
rindeş udi z elerMender es ’i
nnas ı
laç ıkbi rbat ı
c ıolduğununv et am bağı ms ızlıktans apt ı-
ğınıns er ti fadel er idi r
“İkibac ağını z ıni kis idey er i
nde,AdnanBey ,
ikibac ağı nızt aş ırgeni şkal çal arınızı
,
ikibac ağı nız laç ıkar sınızhuz ur unaEi senhower 'in,
vebüt ünkay gınız
ikibac ağı nızınar kadanbi rleştiğiy er i
hal kı nt ekmes indenkor umakt ır”
Eisenhower ’ ıbi l
irsinizS oğukS av aşdönemi ndeS ovy etRus ya’yaağı rbas kılary apmı ş,İ ran’ da
Mus addı k’ındev redı şıbı rakı lıpŞ ahınget iril
mes indebaşmi mar34.ABDdev letbaş kanı dı r
.Y anidemek
oluyorkiKemal istDev ri
mi ni şar etet tiğionur l
uuy garv et am bağı ms ızul us tanherv az geç meeği limiv e
taklitçilikbi z ibat ını nkuc ağı naot urtuy or.Mender es ’i
ndüş tüğüy anı l
gı nınbugünapaç ıkbay rakt arlığının
yapılmas ıi seöneml ibirç el işki …Y anibugünl erumudundi r i
ldiğigünl erdi r.s i
z iyineNaz ım’ ıngüz eldi ze-
leri
y leuğur lamaki sti
y orum( Dör dünc üBap- Nur et tinEş fak’ ınbi rmekt ubuv ebi rş i
iri):
“Birş iiry az dı m,
garipbi rş i
ir,
«Tür kKöy lüs ü»di y e.
Birt uhafmıol uy orböy l
egünl erdeş iiry az mak?
Hernehâli se,hoş ç akal ,göz lerindenöper im”

E
rka
nGü
neş
e
gun
es@t
epk
iv
ede
gi
si
m.
or
g

ABD
A
B
D
ayr
ıay r
ınedemas um duranharf
ler
bi
rleşi
ncebi rmaki
neli
yedönüş üp
ni
cemas um vur
anharfler
ayr
ıay r
ıalfabeni
nüçgüç lüses
i
bi
rleşi
nce;
A'
namı zı
B'
elley
en
D'
emokr asi
“CHP ,Kuv a y-i Mi lliyede me kr .Müda fa-i Huk ukde me kr . Ana fa rtala r'
dı r,ConkBa yırı
'dır, İzmi r'deHa sa nT a hs in,L oza n' daİ nönü' dür ,tu uğ u-
nuk opa rı
r. Erz ur um' daNe neHa tun, Ant e p’ teS üt ç üİ ma m' dır.Ge nle rindebuv a r
dı r.CHP , de ğişimc idirv ede v ri
mc idi r
. De ğ i
şimi v ede vrimi sonuna
kada rg ide ce ğiz. Kor kui mpa ra torluğude ğil se vg i
y ie ge me nk ılaca ğız. Ka rde şçebe rabe rol ac ağız.”
Ke ma lKı l
ıç da roğ lu, De nizBa y k al
’ıni sf a sınına rdında na da ylığını k oy duğ uCHPg ene lba şka nl ı
ğ ı
nı de leg ele rde nt a lepe de rk en,CHP’ y iböy le
tanı ml ı
y or dus alonudol dur ank itl
e l
e re. CHP ,g er çe ktendeha lks av aşç ı
la rınınc ephe le rde ,s ı
ğ ı
na kla rdak ur duğ u, yüz le rcei şbir l
ik çi
ni nhorg ördüğ ü,
ba şara ma zde di ği, amahe ps ini na ksineDüny aüz erindede vrimi ge rçe ka nla mı i
ley apa nbi rk a dr onune ser i
... Anc a ka ynı CHP , ha l
k ıhorg öre nle rin

ğ ındı ğı,de v rimev ede mok ra siyek arşı çıka nl arınbuda dığı,iş gal eğ i veDüny aüz erinde ki ende ğ işi
mek a rş ıka dr onundol uş tuğ uy apı nındaa dıdır.
Buz ıtl
ık lar, CHP’ yi siya se noda ğ ı ha li
neg er me y iba ş arandoğ al koş ulla r
dı . Buy üz de nCHP’ de kide ğ i
ş i
mde me k, kitlele rde ki de ğ i
şim
de me k. S iyas e t
eba k ışınde ğ işme s
i de me k, zıtg ör üş teol a ni nsa nla rıns irke l
e nme siv et arş ma sı de me k. İştebuy üzde nCHP ,he rt ür lüa ksa klı
ğ ı-
nar ağ me n, siya se nme rk ez i
ndeol maöz elliğ i
nde ndol ayı,ba zı
lar ı
nı ni ddi ae ğ i gibi, müz e yek onul aca kv er aha tbı ra kı
la cakbi ry a pı ola ma dı.
Çünk üCHP’ ni na nla tma ki s tedi ğibira ma çme vcu u. Bua ma cınneol duğ unag e l
me de nönc e, CHP’ de k i“de ğ i
şim” inneol duğ u, neol ma dığını ta hlil
etme kg er ekir. Buy üz de ndeCHP’ ning e çmi şinek ısabi rba kışi l
ede ğinme kş a rt.
CHP’ nint eme lk ök eni neba ka rsak , Mus ta faKe ma l’i
ndüş ünc ele ri
ni ny anı s ı
ra , kendi çıka rını düş üne nv eİ ha tv eT e rak ki döne mi ndedey ine
kısay olda nk öş edönme yi ama ç l
ay anbi rç i
z giyi be nims e mi şk işil
e rindeMus ta faKe ma l arka sında nbi rput laşr mav eç a rpıtmai çineg irdi k
le rini
gör ebi l
iriz. He rnek ada riy ini ye t
livee ks i
kç a lı
şma l
a rol sada , CHP’ ninr es mi düş ünc edüz lemi ola n“ Kâ ma li
z mPr ens ipl eri”nin, Mus tafaKe ma l
’de n
da haMus tafaKe ma l
c ibirt utuml av ei l
e ri de re ce deç ar pıtmai les unul duğ ua çıkr . Anc akCHP’ ni nt e me l
ini v eMus tafaKe ma l’eda y alıfe lsefe sini
anla ma ki çin, 6ok uny anı s ı
ra ,Mus tafaKe ma l’
inf e lsefik a yna ğ ı
nı a nla ma kç oköne ml i
di r.Ke ma listi de olog la r,me clisk onuş ma l
a rı
ndaf els efik ayna k -
l
a rını "ta ri
ht ede ter mi nisz ,ic r
a a apr akma ddi y etçiy i
z "diy ea çıklamı şlar dır(1). Mus tafaKe ma l ise" Dok t rini ste me m. Dona rk alırı
z .Bi zy ür üy üş
ha l
inde yiz .
"di ye rek , as l
ında6ok una çı
kuç lubi rs üre çol duğ unua çıkv ene tol a ra kbe lirtmi şr (2). İş t
eCHP’ yi solay a kınlaşr a n, onue ni ndes onun-
dabi rde vrimpa rs i ha li
neg er eni ki kili
tnok tadabuol ma k tadı r.
Anc akCHP , 6ok ubi rdok tri
nle şr meç a ba sı birk e na ra, onur e dde tmev ey oz laşr maç a ba s ınag i
rişmi ş, i
y ini ye tl
i büt ünç a ba ları dac iddi ye
alma mı şr .Çünk üa cı g erçe kş udurk i,CHP , ka rşı-
de vrimc il
e rt aranda ne leg eç i
rilmi şbi rde vrimpa rs iydi . Kla si
kKe ma l
iz m, ha lkçılı
ki lke siba şta
olma küz e re, ok a da rç ür ükbi ry apı üz erinek urul muş tuk i,buy a pıy ıfa şi
z meg öt ür me ki ste yenl erbi leor ta y aç ıkmı ş, ha ae y l
e ml e rindebunu
ba şar mı şlardı r
. Sını fç aş ma larını kabul e tme ye n, İstanbul yer l
i serma y es ininöz e liste kle ri
neç a lışa n, ka r
a bor sac ı
lıkv et efe cil
iküz e rinde ns e kte ye
uğ ray any apı ,CHP’ nint eme l
le riolmuş tu. Bununüz e rinek ay na kları bür ok ras i
y ehor tuml a ya nde v let ç
i bira nla yış, f
a rk lı

k larık a bul e tme y enmi l
li
y et-
çibi ra nla yış, dinc i g ericiliki l
eba şe de me ye nk ı
s ı
rl aika nlay ı
şi leCHP ,ha l
k ınde ği
l İ ha tv eT e ra kk i’
ni nOs ma nlı’
da nk a lmabür okr atlarını npa rs i
olmuş tu.
Bunar a ğme n, At atür k ’üa nlama yaç a l
ışma y anl arınol duğ unus öy le me kz orol ur du. Bunl a rınba ş ı
ndaKa dr oha re kev eAhme tBa şarg eliyor.
Ka droha re ke, Ke ma l
izm’ eüç ünc üDüny aül k eler i
ney öne likbi rk ur tul uşr eç ete siol anKe ma lizm’ i suna rk en, Ahme tBa şaris eAv r upa ’da k iklas ik
ekonomi ky önt eml er iuy g ula ma yaç alış
ıy or du. Kısa ca sıKe ma lizm, tama nl amı ilef eoda lizmde nk api talizmeg e çişte ki de vrimc i vea çıkuç lubi rs ür eç
ha l
ineg eliyor du. Anc a kbut anı ml ama l
a rv ebuç alışma larda , ha l
kdüş ma nl arı taranda ns e ktey euğ ral a ca k.
Kısa cas ıCHP ,k arşı de v rimez or lanma ki ç inhe rt ür l
üi ş l
e vk ul l
a nıldı .Bunar a ğme nCHP’ nint a ri
ht ey arağ ıboş luğ u, yinet a rihk e ndi siile
dol dur du. Birba ş kaör ne ği ise ,Ata t
ür k’ünöl ümünde nhe me ns onr aba şla ya n2. Düny aS ava şıs ı
r as ındag ör e bilir
iz .CHP ,budöne mdedoğ r
ubi ra dı m
i
les ava şdı şındak a lma yı ba şa rmı şol sada , ka yna k larınk ı
t l
ığı vebi rbe be kg ibi pohpohl a na rakbüy üye nİ sta nbul bur juv asınınbi tme kbi lme ye n
ha rca ma l
a rı
, CHP’ yi ya ba nc ıde st
e ka ray ışınay öne l .Bununi ç i
nbul unul ang irişiml e rde ,k arşı-de vr i
mi ne ni le ria dımı ola nT r uma ny ar dıml a rını
alma ki çin, çokpa rl i siste meg eç i
şik endi e l
le riiles a ğla dı veCHP ,ta rihini ne na ğıry e nilgilerini a lma yaba ş l
a dı .1950’ li yı
llardaT ruma ny a rdıml arı
nı n
etk i
si il
ebüy ükal ımy a pa nDe mok ratP a r, 1954y ılı
nda ns onr ag ös te rdi ği an- de mok rakv eg e ricitut um, onuns onunuha zırl
a dı veDe mok rat
Pa r, se çimy e nilg isizbi rş e k i
ldei kda rda ni ndi ri
ldi (
1960a sk erimüda ha le siile). Kısa ca sıCHPi kda rda nuz a klaşk ça ,ta ri
honui kda rai . Amabu
sonol ma y aca k.
CHP’ nins e çimk aza na r akikda rag elme s ide , bumüda ha les ay e sindemümk ünol du. Oday üzdebi r ka çoyor a nı farki le …Da ha5y ıl geç me -
de n, De mok ra tP a r’ ninde va mı ol anAda letP ars i
, an- komüni stpr opa g a ndai l
ebi rliktei kda r ag eldi.Gör düğ ümüzg i
bi ,CHP’ y ie l
eg e çirmi şol a n
kar şı
-de vrimc ik adr o, süre k l
i ola r
a kCHP’ y iikda rda nuz a klaşr mı ş ,ay rıcabi rboş lukday a ratmı şr .Çünk üCHPk a dr ola rı
nınt e ka ma c ı
, a rkala rı
na
aldığ ıİşBa nk a sıde ste ğ iil
ec e plerini sıcakt utma k. Anc a kt arih, CHP’ yi birk ezda hav ebuk e zc iddi birş e kildei kda rai tec ek.
1960’ l
ı y ı
llar, CHP’ ni ndı şı
ndag eli
ş enbi re me kç iha rek e ni nv eKa dr og e lene ğininör güt lüe t kisi
ni nhi sse dildi ği yı
llarol du. Y önde rgis i
nin
ba şlağ ı aydı nl anmaal ımı , Ke ma l
isti de ol ojininy önününe me kç ivea n- libe ral biry a pıy ae v i
r i
lme si
ni sa ğ lamı ş, bununa rdı nda ndaöğ r enc iha re -
ket l
e riv eDüny aüz e rindey ar al a nVi etna ms a va şık arş ık amuoy u, T ür kiy e’yi etk i
le me yeba ş lamı ş. Ta bii ki 1961a na yas asını nv e rdiğ iöz g ürlük çü
orta mı daunut ma kol ma z. Böy l
ebi ror ta m, ta bii ki CHP’ nindeç e hr ede ğ işr me siney ol aç. CHPg e nç l
ikk ollar ı
ndag örevy a pa nbi rçokg ençs i
y a-
setç i
, ye ni bira nla yışv eda has ınıfte me l
li birs öy le mi leCHP’ deg üç l
e nme y eba şladı .As l
ındabur a daCHP’ y i güç lük ıl
a ni kinok taol du. Birinc isi
, ye ni
veg ençk a dronun, Av rupat a rzı s
os ya lde mok ra tmode liinc ele me s ive“ or ta nıns ol u”k a vra mı ileha lkas ınıft e me ll
i siya se be ni ms e tme yeba şlama -

, ikinc isiiseİ ha tv eT era kk i’
de nk a l
mak a dr onuny av aşy av aşg üçk ay be tme y eba ş l
a mı şol ma s ı
y dı .As l
ındai de oloj ikol ara kAt at ürk çülükma sk esi
tak mı şbuk işilerint emi zlenme s i
,og ünk oş ulla rıiçindeba şar ı
labi l
irdi. Anc a kbug e rçe k l
e şme di, çünk ühe nüzy eni büy üme y eba şlamı şs osy al
de mok ra tk adr o, bira zdak e ndi nde nbe k lene ce ğig ibi, but a sfiy ey iz ama nl ay apma yı uy gung ör müş tü. Ta bii k iTür kiy e’niny erle şikbur juv ay öne m
kadr os ui ç i
ndeöy les aldır ı
la rba ş
la y
a cakk i, CHPbut a v ı
rlarak arş ıge le ce kbi rdi re nc i gös terme k tez orlana ca k.
Ay nı CHP , buç e li
ş kiy ibirçokk ezg ös ter ece k. THK Oönde rl
e rininda v asında ,g er ekli olan8i mz ay ıtopl a ma yı bilebe ce re me y enbuk a dr o, çok
geç me de npe se de ce k. Ec ev it’i
ng e ne lba şka nol ma sında ns onr a ,İnönü“ bupa ry i Ma rk sis
tle re leg e çi
r mi ş ”di ye ce k ,Tur ha nF ey zioğ luba şk anlı-
ğında ,g ardor a pAt a tür kç ülüğ ününe nöne ml i ka l
e siol ac akol a nCGP’ y ik ur ulmuş tu. Anc akbubi leCHP’ yidur dur ma yay etmi y or ,CHPi kda rıç alış-
ma l
a rınınha k kı ilea l
ıy ordu. CHP ,y eni i
de oloj ikdüz lemi i
leha lkt ar anda numutol a raka nılıyor ,a yr ı
caT ür kiy e’nine me kç iha r ek e ni nda hag üç len-
diği gör ülüy or du. Di ğ e ry anda npa r ör güt le nme s i,güc üi l
ede mok rakpa rc ili
ğ i
nna sıl yapıla ca ğ ı
nada irbi rör ne ğ iy ans ıy or du. Döne mi ç i
nde
sos yalistha re ke tlerk itleba kımı nda ng üç lenmi ş ,işç isınış ehi rl
e rdeöne ml i müc a de le l
e rdebul unmuş ,yinedeCHP’ yi dahas olae ğ r
iltebi lec eky ada
onda nda hai le ri
debi rha re ke tor tayaç ı
k ma mı ş. Çünk üs os ya l
istpa rl er dede ,de rl
e niş ,önde rl
ik , önc üs a v aşı me se lesi vepa rl e şmes orunl arı son
süra tde va me diy or du.
Budur um, ha l
k ıCHP’ ninha t
a ları sonr ası ha ya lk ırı
klıkla rı
nav eç öz üms üz l
üğ edes e vke di y or du. Bunl a rda ne nöne ml ile ri
, birt ür l
üç öz üm
bul una ma y ana mba rg ola r,ür e mi na kfha l
eg er il
e me me si,Ma ra şv eÇor um’ day a şa na nt opl uk ıy ı
ml a rv ek ay na k l
a rınk ıtl
ığ ıydı. Ve rilens öz l
e rin
yer i
neg elme me s i
, ha lk ıda haf a zl
ar a dika ll
iğ es ür ük lerk en, üs tüneüs t l
ükmi ll
iye tçi ce phei f a kını nbi t me y e ns a l
dı rıları vei şbi rli
k çil
iği, CHP’ l
i üy ele -
ri
nöl ümüney ol a çıy or du. Topl umday aral a nbuk utupl a şma ,a ske rimüda ha le niny olunua çıy orv eCHP ,bumüda ha lei lek a pal ı
y or, DPg e lene ğ i
ni n
şaş ma zde stek çisi ol anul us lara r
a sıse r
ma yeoda k ları,buk ezde ste ği Ke na nE v ren’ de na lı
y ordu.
12y ılboy unc akapal ıkal anCHP’ ni nkadr ol ar ıi se,1980’ liy ıll
ar daç eş it lis os y aldemokr atpar tileri ley ol adev am et tiler .Bu
döneml er deül keni nöneml ibi rmes eles iol anKür ts or ununay önel ikkat ılımc ıt ut um,1989’ dakiy er els eç i
m baş ar ısı,1990’ lıy ıllar ın
baş ındakii kt idaror takl ığı,CHPkökeni ndekipar t iler inakı l
dakal anbaş ar ılar ıol du.Anc akbudönem i çindeas ılmey danagel engel işme,
sos yaldemokr at iks ol unböl ünmes iol du.CHP ,1992’ dey eni denkur ul du.Anc akbukezkar şısındaal ter nat ifol ar akgüç lübi rS HP ,i s tik-
rar lıbi rDS Pbul ac akt ı.
CHP ,1990’ lıy ıllar dadahai kt idaral ter nat ifi,dahadi nami kdur uş ui leS HPv eDS Pi les ür ekl ir ekabeti ç indeol du.Hat ta1995’ de
SHPi lebi rleş meni ns ağl anmas ı
,öneml iv es ami mibi radı m ol du.DS Pi l
egi rişilenr ekabeti s e,CHP’ ni ny ıl
larboy unc as ür enhas talığı nın
işar et iydi .İ kt idar danuz akkal mak,ki ş iselç ıkar larv ebi li
ms elnamus aday anmay as iy as etanl ay ışı,CHP’ y ikemi rmey ebaş ladı .Gi ttikç e
muhaf az akâr laş anbi rTür kiy et abl os unda,CHP’ ni ny abanc ıkal mas ı,onuy eniy apt ırıml arai tti.Anc akbaş t akimuğl âkl ık,CHP’ yimec lis
dışıbı r akt ı
.T ar ih,i kinc idef aİ ttihatv eT er akki c iler is iy as et t enat maf ırs at ıv er iy or duanc akDS P ,1999’ daal dı ğıi kt idar ıüs tüs tegel en
talihs iz likl erv ebas iret s izt ut um y üz ündenkay bedi y or du.CHP ,y inei s temedi ğibi rş eki lde,t ar ihs ahnes ines ür ül üy or du.Dev rimc i,
deği şimc iki ml i ğinbaş ar ısızlıkl arı,CHP’ der ahat ıy er i
ndeol anl ar ai stemedi ğiş ans lar ıv er iyor du.
2000’ liy ıllar dabuş ans ıiy ideğer lendi ripanamuhal ef etpar t i
s iol anCHP ,Deni zBay kal ’ın“muht eş em”bul uş us ay es inde,Rec ep
Tay y ipEr doğan’ ınbaş bakanol mas ınıs ağl adı .Bunudef al ar ca“demokr as iadı na”y apt ığı nıs öy ley enDeni zBay kal ,buhat anı nbedel i
ni
(yineal ter nat ifs i
z likten)dol ay ıödemedi .Hat al ar ladol u8y ıliç indeCHP ,dahamuhaf az akarv edahani t eliks izi ns anl ar ıy önet ime
get irir ken,ç öz ümc üv ebi lims elnamus as ahi pol ani ns anl ar ıi separ tidı şındabı r akt ı.S er may eodakl ar ıilei şbi rliğiv eeş güdüm i ç inde
çal ışanbi ry apıhal inegel enCHP ,y ıllarboy unc az or l ukl ar lakaz anı lanbi rç okkaz anı mı nel dengi tmes inedegözy umduy adapas if
kal dı.CHPbi r kaçy ı
li ç inde,popül ist,günl ükpol it ikay apan,i deol oj ikt abans ızbi rki tlepar t i
s ihal inegel mi ş ti.
İş teCHP ,böy lebi renkaz ınar dı ndan,KemalKı lıç dar oğl ui lebi rlikt e,deği ş im mes ajlar ıv er mey ebaş ladı .Pekideği ş enneol muş -
tu?
Deği şimi nkadr ol ar dakit emi z likol duğunudüş ünüy or s ak,kı s mendi y elim.Önc el ikley ukar ıdabahs et tiğimi zy apı nı nt emelt aş l
ar ı
ndan
olany önet ic i
ler ,hal aCHP’ deet kin.Bunakar şın,y önet im kademes ineöneml ii siml ers eç ilmi şdur umda.Yı llar c aCHP’ des os yaldemok-
ratç iz gi yides tekl ey enbi r çoküy eni ny önet iml er degör eval mas ı,bi rdeği şimi şar et is ay ılabi lir.Anc aky er elör güt lenmel er dekikadr ol a-
rınhal inigör meden,but abl oy ai nanmay ın.
Y er elör güt ler de,hal akul luks istemi ndenkopamay anbür okr atkaf al ılar ı,kendiç ıkar ınıdüş ünenbenc ily önet ic iler i,s os y al
demokr as iyibi lmey enl er i
,s ağpar til
er dengel mekl as ikl iber al ler i,dönüş tür megüc üol may anpas iför güt leri,ı rkç ıv eay r ımc ıt ut uml ar ı
olanl ar ı,CHPpr ogr amı nıbi leokumamı şol anl ar ıbul abi l irsini z.But abl o,CHP’ ni ns iy asalki ml iğini nbi leal tındabi rdur um.Par tini nbu
hal egel mes inii stey enl erdet abi ikis ı
c akc epl er i
nikor umay aç al ışanbür okr at lart akı mıol du.
CHP’ dekibi rbaş kas or un,genç likkol lar ıv ekadı nkol lar ı
ndakis or unl ar.Yı ll
ar dı rkadı nkol larıv egenç likkol lar ındas eç imy apı l-
maz ken,at amay ol uy laat anany önet ic il
er ,genel dey er elör güty önet imi ni ndedi ğindenç ıkmay anv eger ic ibi rni tel iğes ahi pt iler.O
kadarki ,AKP’ debi lebukol lar ıny önet ic iler i,s eç imy ol uy lagel mekt e.
Kı lıç dar oğl ui sebut akı mı nenkı saz amandas ökül üpat ılac ağı nı ,par tii ç indedemokr as ininol ac ağı nı,i ş ley enör güt ler inol uş tur u-
lac ağı nı ,kongr ekonuş mas ındabel i
rt mi şt i.Öz ellikl ebus öz ünüt ut mas ı,z at endeği şimi nkendi siol ac akt ır.
Baş kabi rpr obl em,CHP’ ni nür etec eğis iy as iç öz üml erkonus undabaşgös ter mekt e.Öz el likleKür ts or unuv et ür bans or unundaç öz üml er
bul amamas ıi leel eş tirilenCHP’ de,Kı lıç dar oğl u’ nunkaf as ı
ndakiç öz üml erhal amer akedi l
iy or.Kür ts or ununaekonomi cibi rbakı şaç ısı
iley akl aş anKı l ıçdar oğl ubuy öndenel eş tir ial ıy or.Ger ç ekt endeKür ts or unu,i ç indebüy ükpr obl eml eribar ı
ndı ranbi rs or un.Anay as al,
ekonomi kv epol itikgüv enc el er ibi rar adael eal anbi rs or unas adec ebuy öndenbi rbakı şaç ısıy anl ış.Bubakı şaç ısınındaBay kaldöne-
mi ndenpekf ar kıol duğus öy lenemez .Bi rdet abi iki1989r apor ubul unmakt a.
Ekonomi kç öz üml eraç ısındandaCHP ,y enibi rç öz üm i ç indedeği l.Av rupa’ dakiüç ünc üy ol unTür ki y et ems ilc i
liği niy apac akbi r
CHP ,nedev rimc ibi rpol itikai z l
emi şol ur ,nedebaş ar ı yıy akal ay abi lir.S os yaldemokr at larıns ony ıllardas ıks ıky apt ığıy anl ı
ş lar ıel eş ti-
relbi rbakı şi leor tay akoy ar ak,gi rişimc iler indoy ums uz luğunakar şıkur al lar ıs ıkl aş tırmakv ekamumül ki yet it anı mı naf ar klıbi rbakı ş
aç ısıget irmekv ebununi ç inKadr ov eYöngel eneğibi r iki mdeny ar ar lanmak,kı sav adedebi rç öz üm ol abi lir.Anc akel indes onunda
gel inec eknokt anı n,baş ar ısızv ei stikr ar sızbi rpol it ikaol ac ağıv ebunundaemekç ihar eket it epki sii lekar şılaş ac ağı ,kaç ını lmazbi r
ger ç ek.ÇünküKey nes çipol it ikal ar ı
nç ıkmaz ı,1929’ dans onr ai kinc ikezkendi s inigös ter mekt e.
Bukonudabi rdeKı l
ıç dar oğl u’ nuns öy leml er inebakal ım:
“…S os yalpi y as aekonomi s iuy gul ay ac ağı z.Dev let inhant aly apı sınaekonomi ni nt ümünüt es lim edemez sini z .Eder seni zgeç mi şte
yaş ananpekç oks or unubugünet aşır sınız .Eni yiekonomiv et ar ım uz manl ar ını nCHP' deol duğunubi l
meni zl az ım.Ekonomi de,s os y al
güv enl ikt e,t ar ımda,s ağl ıkt adahaç ağdaşmodel lerüz er indegi dec eği z.Düny adanAB' denkopuk,kendi mi zeöz güpr oj el er iol anbi r
siyas alpar tideği li
z .Düny aekonomi s ii les ağl ıklıbaz dabağl ıbi rekonomii s tiy or uz .
…İ ngi lter e'deki ,Al many a'dakis os y aldemokr atpar tilergi bi .21.y üz y ıldaar tıköz els ekt ör ür eddedenbi ranl ay ış ınol madı ğınıç oki yi
biliy or uz .S os y alpi y as aekonomi s idi y or uz .Çal ışanl ar ınhakl ar ıdaol ac ak.S endi kal ar l
adai şv er enl er ledekonuş uy or uz .Ş unus öy lüy o-
rum:İ ş çiv ei şv er enar tıkkar ş ıtkut upl ardeği ldir.İ ş bi rliğiy apı pür et imimaks imi z eeden,y ar at ılankat madeğer idehakç aböl üş enbi r
alandaç al ışılmal ı
.Bi züc rets endi kac ılığınadakar ş ıyız ,bundanv az geç mel iyiz .S endi kaherş ey denönc ei şç ininç al ı
şt ığıal anı ny aş ama-
sınıv egüç lenmes inii st emel i .Y oks aonudakay beder .”
İş çiv ei ş v er eni nkar şıtkut upl arol madı ğıkonus undakigör üş ü,z at enş uandakidur um i les izler i
ngör üş ünes unuy or um.Hel ehel e
“üc r ets endi kac ılığı”i lei lgi lis öy lemi nt emel ibi le,kl as ikl iber alekonomikokuy or.Kı sac as ıs os y aldemokr as i,günümüz dekl as ikl iber al
ekonomi ni nal lanı ppul lanı pönümüz ekonul muşş ekl idi r.T ekf ar kı,i stikr ary er ine,i st i
hdamıt emeledi nmes idi r.Hel ehel eABdı şında
proj eür et emey enbi ry apıol mas öy lemi ,ger ç ekbi rdeği ş i
ms iz liki tiraf ıdı r.
CHP’ dekieks ikl ers ay makl abi t mez ,amaent emeleks ikl er i
nekonomi kgör üş ,ör güts or unuv egündemey önel ikç öz üml erür et -
meki l
ei lgi liol duğuaç ık.Peki ,t ar i
hebi rdev rimiger ç ekl eş tir er ekadı m at anbi rpar tiy e,bukı y af etgeç ermi ?Y adabupar tidehangi
deği şimdenbahs edi y or uz ?
CHP’ ni nbukı y af et igi y mes inii s tey enl er,t abi ikikendipar tiler init akı m gi bit ut ans olpar tiüy eler iol ac akt ır.Anc akbi z ,hal kı n
ac ıç ekmes indenmut l ulukduy an,onl ar ınumut suz luğuüs tündens iy as ety apmay aç al ışanbi rz i
hni yet is unmakz or undadeği lizonl ar
gibi .Buy üz denCHP’ ni nt ar ihs elgör ev iney önel ikenkes kin,ennetç ıkışor tay akoy ulmakz or undadı r.
Kı s ac as ı,CHPy enibi r6okanl ay ışıi leAKP’ y idev irdi kt ens onr aboşdur mamal ıdır.Bunuy apac akol an,t abi ikiş uandakikadr o
deği ldir.Bunuy apac akol anhal kınkendi sidi r.Hal k,kur ult ay daKı lıçdar oğl u’ nuns öy l
eml erindendol ay ımeş ruiy et ideal mı ştırv ebu
konudadi ret mel idi r
.Tı pkıKadr ov eYön’ üny apmay aç alış tığıv ekı smenbaş ar ılıol duğugi bi,ant i-emper yal istkur tul uşs av aş ını nbi z e
kaz andı rdı ğımüc adel ec ihaz iney ikul lanmak,hal kınbi rgör ev idir.
Kemal iz m,pr at iks elbi rhaz ineol up,Tür ki y et ar ihiboy unc agel işendönüş üml erinbi rbi riki mi di r
.Bubi r ikim,bi zey eniç öz üml er
sunac akt ır.Y enibi rs ür ec es okac akt ır.Y enibi rç öz üm ür et ec ekt ir.CHP’ ni nol mas abi le,Mus t af aKemalpr ens ipl er ininenöneml iöz el li
ği
budur .
Buamaç la,CHP’ dey apılac akol anl arş umaddel eral tındas ıralanabi l
ir:
-Halkçı l
ık,s ınıflarınmev cutol duğubi rs i
stemde,ez ilenler i
ny anı
nday eral makol mal ıdır
-Cumhur iyet çilik,ger ic ifeodal izmekar şıdemokr asiyi,hal kıny önet i
mi nis av unmakol mal ıdı rvedemokr asiyigeliştirmeki çinol anak-
larart
t ır
ılmal ıdır.Bür okr as iazalt ı
lmal ı,y önet imlerş ef fafl
aş tı
rılmal ı
dır.
-Laiklik,kal ıplaş mışf ikirlerekar şıbilims elv eakı lcıf i
ki r
leris avunmakol mal ıdır.İnançkonus undakiy önetimi steği ndenkaç ınılmalıdır.
-Mill
iyet çi l
ik,emper yal i
zmekar şıhal kınıs av unanbi ranl ayışol mal ı
.Ekonomi k,kültür elv ey önet im anlamı ndaemper yalizminkar ar
mekani zmas ındankur tul mal ı
dır.Hal kınbi rar aday aşamas ev inciilebi rl
ikt ebuamaçuğr undamüc adelesininadıol mal ı
dır
.
-Devlet çilik,bur j
uv anı nhi sterileriniv eaç göz l
ülüğünükapamanı ny oludeği l,hal kınmül kiyet iolanv ehal kıny aşam r efahınay et er
l i
üreti
mi ny apı lmas ıiçins ağlanmal ıdır
-Devri mci lik,ar alı
ks ızdeği şi
ml er i
ns ağl anmas ı
,i l
eri cidüş ünc eninegemenol mas ıveekonomi ks is
temi ndeği ş
mes iney önel i
kbi rgi riş
i-
minadıol mal ıdır.
-CHP’ denOs manl ı’dankal mabür okr atlart emi zlemel i,ı r
kç ıv egös termel ikmi ll
iyetçiki şil
eri lei li
şki
lerkes i
lmeli,hers olhar eket i
n
temeliol andönüş türüc übi rgüçkul lanılmal ıdır.
-CHP,S or osç us olahay ırdemel idir,NA TOkapat ılsı
ndemel i
dir,Tür kiye’dekiul uslarbüt ünl eşsindemel idir
,Kı brıs’
daTür khal kınaöz gür-
lükdemel idir,c emaatf aş i
z minekar şı
yım demel i
di r
,emper yalizm des tekl iırkç ıApoc ularakar şıyızdemel idir,ağalığıy okedec eği z
demelidir,t opr akr efor mudemel idir,enöneml i
si,öz eleş ti
ridemel idir.
İşteböy lebi rKemal izm,CHP’ niny eniy önüol arak,CHP’ ihem i ktidar at aşır
,hem det arihtekiv egel eneğindekigör eviy apmas ı

sağl
ar.PekiCHP ,buy öndedeği ş irmi ?
Unut may ınkiDüny aüz erindeger çekleş mey ent ekş ey ,dev ri
mc imüc adel enini l
er l
emes inindur mas ıdır.CHP ,henüzdeği şmedi .
Ancakdönüş mes ii
ç i
nöneml iengel l
eror tadankal ktı.T arihbi zegös ter i
yorki ,dev rimcilerbi rkezdahabaş ar ıs
ızol ursa,CHPy inees ki
hali
nedönec ekv ebukezumut larınkı rılmas ınınanl amı ,s ürec inuz amas ıdemekt ir.Buy üzdeny aCHPdeği şec ek,y adadeği şim CHP’ yi
yokedec ek.

A
hme
tN
a
n
e
s
e
i
n
s
in
@te
pki
ve
deg
is
im.
or
g

S
ivi
ldar
beni
nsonat
ıl
ıml
arı
Songünl erdekar şılaş tığımı zol ay lar ıaç ı
klamaki çinç okar gobi rdey i
mv aramay az may ac ağım.Kor kumdandeği l
,ut an-
dığımdan,onl aradı na,Tür ki yeadı na,onl arabugünekadardes tekv erenv e“Gel mi şgeç mi şendemokr athükümet !”di yenl er
adına,di nc iler indemokr atol amay acağı nıgör mey enl eradı naut andı ğımdany azmay ac ağı m.
Babam bi rgünbana“Ki mi ley inöy lebi rtümc ekur uy orsunki ,enhakl ıdur umday kenenhaks ızdur umadüş üy orsun…”
demi şti.Hakl ıy dı,12Ey lüls onr as ıy aşadı ğım bi rol ay dandol ay ıs öy lemi ştibunu.Nekadarhakl ıol ur saol sunbens öyledi kle-
rimdens adec ekendi ms or uml uy dum,t ems i
let tiğim bi rkur um y adapar tiy oktu.Oy sas ongünl er dey aşadı klarımı zv eduy duk-
ları
mı zki ş ilerideği lTür ki y e’ yibağl ayandemeç ler …
Esas ındabudemeç lerT ur gutÖz al’ labaş lamı ştı,s onr as aç mal ıklarboy utundaT ans uÇi ller’ ledev am et t iveş i
mdideAKP
GenelBaş kanıRec epT ay yipEr doğandev am et tiriyor .12Ey lülf aş izmi ninbaş ıKenanEv r en’ins aç mal ıklarınıs ay mı yorum ç ünkü
onaki ms eer iş emezhem debaş bakanl ar danbahs edi yor um…
Bus aç mal ıklar ıiçpol itikaanl amı ndas öyler s eni zhoşkaç mazamaç okdaöneml iol may abi lir.S adec eül keni zi
nbaş baka-
nınınc ahi lliğineüz ülür s
ünüz ,anc akol aydı şpol itikaol duğundai şdeği şir,tems ilet tiğini zbi rül kev ar,kendiadı nı zadeği l
ülkeni zadı nakonuş makz or undas ını z…
Erdoğans onkonuş mal arındanbi rindeMehmetAki f’ indi zel erindenbi rböl üm okudu:“‘ Tür kAr aps ı
zy aşay amaz ;ki my aşarder
delidir,Ar ap’ ı
nTür k,hem s ağgöz ühem des ağel idi r
.”MehmetAki fbuş i
iri1913y ı
lınday az mı ş,y aniOs manl ız amanı nda,bu
konuç okt ar tışıldığıi çinüs t ündef az ladur may ac ağı m.Akl ıbaş ı
ndabi rki tapokur uol maz sanı zbut ürhat alary apar sınız,daha
önc edeş airler inadı nıkar ışt ırmı ş tıErdoğanz aten.
Olay laröy leüs tüs tegel iy orki ,benar tıkTür kiyeadı nı nnez amandeği ştiri
lec eği nidüş ünmey ebaş ladı m.Ş uany aş adı -
ğımı zTür ki y e’deöy lebi rnokt ay adoğr ugi diy oruzki ,Tür klerKür tler le,Y ahudi lerle,Er meni ler ley adaRuml ar l
ay aşayamaz
nokt asınadoğr ui y icei tiliy or.Y apı lananket lerv ar,komş uol ar aki st emey enler i
nor anıy üz de60’ larda… Fi li
stin’ey ardım ner e-
dey sec ihatç ağr ısınadönmüşdur umda,Er meni leri çin“Kaç akEr meni l
er igönder i
rim…”di yenbi rbaş bakanv ar.Kür taç ılımı
başlat tı
m di y enhükümetenbüy ükKür tt at bikat lar danbi rinibaş lat maküz ere.
Tam bunl arkonuş ul ur kenTür kiye,Ür dün,S ur iyev eLübnanar asındabi rPaktkur ul uyor .Der kenkendi nigel mi şgeç mi şen
büy ükDı şİ ş ler ibakanıs ananAhmetDav ut oğluç ıkı yorv eAr apdi plomat a“Kudüsbaş kentol ac akv ehepber aberMes ci
tel
Aksa’ danamazkı lac ağız!”di y ebi liyor.Ay rıc akonuş mas ında“Ki ms eKudüsMus eviş ehr idirdi y emez ,ş ununbununş ehr i
di rdi y
e-
mez ,Kudüsi ns anl ıkş ehr idi r!”di y or.Nekadarc iddibi rif adedeği lmi“Ş ununbununş ehr i!”T am Rec epT ayy ipEr doğan’ ın
lümpent ar zı,adam bakandeği ldekahv edear kadaş larıylas ohbetedi yor.
Bunl ar lakal s ai yi,s onol ar akdaAnay as aMahkemes irapor t ör üOs manCanç ıktı.S öy l
edi ğinegör eAnay asaMahkemes i
hükümetal ey hi nekar aral ır sauy ulmas ıger ekmi y or muş .Buaç ıklamadandahaf aşis t
,dahadi ktat or yalbi raç ıklamaol abi lirmi
diyedüş ünebi lirsinizamaherş eyokadarar kaar kay agel iyorkihangikonudagar dı mı zıal ac ağı mı zış aşırmı şdur umday ız.
OsmanCanbuaç ıkl amay ıy apt ı
kt ans onr aAnay as aMahkemes i’ninal acağıkar arınhemenhemenhi ç birönemikal mı yor,ç ünkü
mahkemekar ar ıy anl ı
şbi l eol saCan’ ı
nöner diğiç öz üm t am bi rfel aket .Düngec et elev iz yondai zledi m amaaç ı
kl amal ar ından
bişeyanl adı y sam Ar apol ay ım.
İr
anol ay ıdaol maküz er es ongünl er debüt ünbuol anl ars ivildar beni n,di ktator y anınay aks esleri.Eks enkay mas ıt artı-
şıl
ıyor,oy sakay maney i
my ok,Er doğanv eeki bibi ldikler ini,i nandı klarınıokuy or.T ekbaş ınaDav ut oğl uyadabaş kasıdemeç
vermi yor,t av ıral mı yor,ol anl ar ınheps iEr doğan’ ındenet imi nde.Er doğans eç i
ml erikay bedec eği nibi ldiğindens onkoz larını
oynuy oramas anır ım buol anl ardahapahal ıyamalol acak…
A
yl
i
a
s
nS
a
a
p
a
p
z
a
z
@t
epk
iv
ede
gi
si
m.
or
g

Bi
rpenc
eredi
rTür
kiy
e,c
am kı

ğıdı
rSi
vas
S ivasKar aöz ’dengöç müş lerai lebüy ükl er imş uankimeml eket imi ze;amameml eketner es idi yes or anl ar aS ivasdemey i
ister dimv ey ananl ardanmıy akanl ar danmıs orus unadagöğs ümüger eger ey ananl ardandemey ii stemi şimdi rhep.Çünkü
yanmı şt ı
k.Çünküi nanç lıy ür eği mi z le,kav ganı nat eşler indey anmı şt ı
k.Ki tapl ar ımı zdahaönc ey akı lmı ştıamabi rgün33c anı-
mı zıny akı lac ağı nıt ahmi net memi ş tik.Bi rkar al eke.Tı pkıogünoot el i
nduv ar lar ındani ç er is ız andumanı nkur banl ar ı
nı n
yüz ündebı rakt ığıi sl ekes igi bi .Ney azıkkioi sgöz üdönmüşc ani ler il ekel emel iy di .S az ı,kal emiel inde,göz üuf ukl arda,
yür eğiumut larladol uol angüz eli ns anl ar ıdeği l," sıvas ıdökül müşbi rduv argi biS ivas 'ıdökül müşbi rTür kiy ekal dıi ç imiz de. "
diyory aş ai rbeni m hüz nümdedebüy üdükç eac ıy a,okudukç adur madankanay any ar ay adönüş üv er irMadı mak. ..Her2
Temmuz ’day ür eği m baş kaanl aml ar ladol art aş ar.33f idanı mı z ,ş iirler iniz l
eör t üy or uzgec el erimi z i,t ür kül er iniz l
edi yardi yar
yanıbaş ı
mı z dabul uy or uzbi nl er c ey ıldırpekç okuy gar lı ğınbeş iğiol anAnadol u'y u…
1993s enes i… Henüz5y aş ınday dı m.Hers eneol duğugi bi1Oc akgünüt üm düny adi lekl er init ut tu,dev letbüy ükl er imi z
popül ar itel er inidear tır maki çingös ter mel ikkl as ikkonuş mal ar ınıy apt ı
lar .Büt ün i ns anl ar a;s ağl ıklı,huz ur lu,mut lubi rs ene
bar ışv ekar deş li
kdi ledi ler.Heri ns ani y iliğedoğr ul uğav eay dı nl ığay önl endi rildi ğiv aki tgüz eli ns andı r.Bakmay ınc ins i
neş ekli-
ner engi nededi lerkaz anmakbor çmuşoi ns anl ar ıç ünkü. ,.As lındahepi mi zbunui st i
y or duk.HenüzOc akay ıbi tmedenbi r
paz ars abahıTür ki ye’ ni ngel ec eğii çinbüy ükönem t aş ıy anay dını mı zUğurMumc u’ yukal leş çepl anl anmı şbi rpus udakur ban
ver dik,Hal agöz ümünönündengi t mey enş ar apnelpar ç alar ıv eUğurMumc u'yukay bedi şimi z ...Ar adans adec e10güngeç t ive
5Ş ubat 't
aTür kiy ebi rt r afikkaz as ıy l
aüz ünt üy eboğul du.AdnanKahv ec i,kı z ıv eeş ihay at lar ınıkay bet t i
ler .17Ni s an'day ur t
genel indebay r
akl ary ar ıy ai ndi rildi .Tür ki y e'yeöl ümünden5y ılönc edamgas ınıv uran t er ör ünhor tlamas ıyla,hai nlert ar afın-
danş ehi tedi lenf idanl ar ımı z a duy duğumuzüz ünt ününç oks ı
kol duğu5y ıl.İ y iv eköt üş eki ldeherz amant ar tışılan8.Cumhur -
baş kanıT ur gutÖz al'ı
nöl ümü.Ar tıkger çekt enhuz uri s temekt ey diTür khal kı …
T akv iml er2T emmuz '
ugös t er di ğindet el ev iz yondaS iv asş ehr inii zliyor dut üm Tür kiy e.Y angı nc anl ıy ay ınlanmakt ay dı.
Ağz ındans al y alarakan,kendi ndenbaş kas ınıMüs lümans ay may an,c ehennem kor kus uol mas at er bi y eedi lemey ec eği nei nandı -
rıl
mı şv edi nanl ay ışıbağnaz lıkt ani bar etonl ar cai nsanı nAl lah’ ınadı nıanar akot el it aş l amal ar ınıi z liyor dui nsanl ık. ..Gör ünt ü-
lerii zler keni çimy anı yor du,her kesş aş kındı ,her kesüz ünt ülüy düamabudur umunz ev kinev ar anl ar ın ol duğubi rdüny ada
yaş adı ğı mıdai dr akedebi liy or dum ar tık.Oy saç oc ukt um henüz ..T elev i
z yondaç izgif ilml eri zlemeki st iyor dum f akatt el ev iz
yons ür ekl ikat illeri,öl enl er i,öl dür ül enl er i,f ai limeç hul ler i,kay bet tiğimi zay dınl ar ıgös ter iy or du.Her kes iny üz üas ı
ktı,t edi r
-
gindi ,kor kul uy duv ei ş teoananl adı m ki ,s anı rım ar t ı
k5y aş ı
ndadeği l
di m.Maal es efbüy ümüş t üm v eac ılarlabüy ümey eal ış-
mam ger ekt iği nekendi mii nandı rmay aç al ışıyor dum.
Yı l
lars onr at elev izy onkanal lar ınıkur cal ar ken7gün24s aatdi ns elpr ogr am y apanbi rt elev izy on pr ogr amı nda ogün
oradabul unanpekmuht erem,8ker ehac ıol muş ,ağz ındanAl lahadı nıdüş ür mey enbi ramc amı zınkonuş mal ar ınakul akkes i
l-
mi ştim,oadamdaöl dür enl eri ç inc ennet liköl enl eri çinkâf i
rdi y or du.Oamc aogüns aat ler c ekonuş tu,s aat ler cehakar etet ti
biriler ine.
Büy üdüm,düny adaç okkat ilol duğunu,kat liamı nkal leş çebi rş eyol duğunu v ekat li
aml ar ıns or uml ul uğunus adec e
yapanl arındeği l,onl ar ıdes tekl ey enl er indet aş ıdı klarınıanl adı m.Oamc adanbi rt anedeği ly üz ler c e,bi nl er ceol duğunuanl a-
dım.Bi ri ns anı nc anını nal ınmas ını nbi rt akı m nedenl er eday andı rılarakmeş rukal ıpl ar as okul may aç alışıldı ğınıgör düm.her
canı neş itol madı ğı ,ki mi nöl mes iki mi nkal mas ıger ekt iğinebi r iler ininkar arv er di ğidüny aday aş adı ğı mı z ıöğr endi m.S onr ao
adaml argel diakl ı
ma.Bi rde düny anı nadal et ininol madı ğınıgör düm.Heps ineüz üldüm,amaenç okkat liaml ar aal kışt ut anla-
raüz ül düm,i nsanl ıkt annas ipl er inial madı lardi y e.
Madı makKat li
amı( ol ayy adat at sızlıkdeği l,kaz ay l aol muşbi rş ey ev ey abi rkav gay at at sız lıkdi yebi liriz,y adanebi le-
yimi şt e,bi r ininbi risineküf r et mes inef alan. ..Peki ,ins anl ar ıbi rot eles aat ler c ehaps edi py akmay a,bunanas ılt at sızlı
kadı nı
ver ec eği z ?)y apr akt akv iml er inar kakı smı nda" tar ihtebugün"köş es indev ey at akv imy apr ağı nınar kas ındaanı lmaz .Kat liamı n
yaş andı ğı1993' ünar dı ndangel ens eneol an1994’t enbuy anas ay ısızt akv im gör düm,bi rt anes indebi leS ivas ’a Pi rS ultan
Abdalş enl ikl erini nkut lanmas ıv ey aMadı makOt el i’
nedai rbi rs at ıry az ıgör medi m.Geç tiği mi zs enel er deel imegeç enay nı
zihni y et eai tbi rt akv imdeAKP' nin3Kas ım 2002v e28Mar t2004s eç iml er indeal dı ğıoyor anı" t ar iht ebugün"köş es i
ndey er
alıyor du.Muht emel enot akv imi ns onr akiy ı
l l
ar aai tv er s iy onundaAKP' nin2007s eç iml er indeal dı ğıoyday az ı
lmı ş tırv emuht e-
mel en29Mar t2009s eç iml er indeAKP' ni nal dığıoyor anıdaönümüz dekis eneni nt akv imy apr akl ar ınday eral ac akt ır.Madı mak
Kat liamıy eral ac akmı dır ?Geç mi şt engünümüz egel endeney im bununol may ac ağı nıgös t er mekt edi r.
İns anol anıder indens ar sıpdüny ay ıy eni denanl amay aç al ışmaki çins ev ket mes iger eki rken,büt ünbi rül key ekor ku
salmı ş,ç öz ümünübenz er l
er iv edahagünı ş ığınaç ıkmamı ş … Kat liaml arlaber aber ebı r akan,TRT‘ ninakş am haberbül teni nde
"2T emmuz1993Madı makOt eliY angı nı"s unuş uy apt ığı,y akt ıranl ar ındahas onr aadal etbakanıol abi ldiği ,bi y oloj ikol ar ak
insanadıal ındas onder ec es ağl am bi rmi dey e,anc akol dukç auç uc ubi romur gay as ahi pol dukl ar ınıanl amamıs ağl ay an,i leride
çoc ukl ar ımı z at or unl ar ımı z aanl at ırkenç okz or lanac ağı mı zbi ry akı nt ar ihol ay ıdı rMadı makKat liamı … Ül keni ngel ec eğine
büy üköl ç üdekat kı l
ar dabul unabi lec ekç oğuay dı nı mı zın,s anat ç ılarımı zın,y az ar lar ımı zı ndi r idi riy akı lmas ı
… buol ay ı
ny anı
sırameml ekethas ret iyley anı pt ut uş anYı lmazGüney ’in,Naz ım Hi kmet '
inbaş kat opr akl ar daöl mes inenedenol an,ül keni n
temely apıt aş ı
nıol uş tur ant am bağı ms ız lıkr uhunu,y ay may aç al ışanDeni z'l
er indeğer inibi lmey en,düş ünc eler ines ahi pç ık-
may an,düş ünc el er iv ei ns anl ar ıdi ridi r iy akan,as an,y ar gı lay any okedenbuz ihni y et ler ingünümüz dev arol duğunugör mek,
üstel ikgaf letv edal al eti çindeül key önet imi ndebul unmal ar ıy aş amıdahaz orv eür küt üc ükı lmakt adı r.Beni m akl ım,mant ı
ğım Müs l
ümani ns anl ar ınc anl ıc anl ı33c anıy akmas ınıal mı y or.Bukat liamıpeks ay gıdeğerdokunul mas ıi mkâns ızv ebi rokadar
kendi ler inedokundur tmamapol it ikal ar ıylat emi zs i
y as ety apt ıkl ar ınıherf ırs at tadi l
eget ir enhükümet lerf ailimeç huldi y e
adl andı rsal arda,akl ısel imi ns anl ar ınhergec engüns indi r mey eç al ışsalardager ç ekl er is ilmekkol ayol muy or.
Peki ,kat i
lki m?Fai limeç hulmu?PKKmı ?DHKP- Cmi ?Y oks aKemal ist lermi ?
Tüm ol ay lar ıns or uml us uEr genekonmuy oks a.T ahr i
ket megör eviniEr genekon
ismi niv er di kler iol uş umay ükl edi lerş imdide.Di niay rımc ılığıt ahr ikeder eky apı l
mas ınas ebebi y etv er enl ernekadarhaz ırlar mı şi ns any akmay a." Zat enc ehennem
dey anac akl ar "di yedüş ündükl er i
ndenol sager ekel l
er ibi let itremediy akar ken.
Kendi ler ines uçor tağıar ı
yor larş imdi ler de.Y akt ılar sai ns anöl dür meks uç undan
dol ay ıy anac akl ar ,y akt ı
lars ai ns any akmaki ç int ahr ikol maks uç undany anac akl ar,
hi çbi rş eyy apmadı lar s ai nsanl ar ınöt ekidüny adaneol ac ağı nakar arv er mey et kisi
nikendi ler i
ndegör dükl erii ç i
ny anac akl ar.Onl arc aki şit opl anmı ş“Al l
ah- uEkber ”
di yebağı rırken,di niay rımc ı l
ığıt ahr ikeder eky akı lmas ınas ebebi y etv er enl er
Al lah’ ı
nv er diğic anl ar ıal makbi zim nehaddi mi z edi yedüş ünememek,koy un
ol mak.Nei ç indi rbuc anal mak,c ennet teny eray ırtmaki ç inmi ,r ef ahi ç inmi ,
Al lahi ç inmi ?
33 i ns anöl dü.33c any andı .Peki ,kaçkat i
lv aror ada?Kaçt aney di ?S i
zs ay abi ldini zmi ?Benogün5y aş ınday dı m.16
yıldı rhery ı
ldönümündegör ünt ül er ii zler kens ay may aç al ışıy or um.Hal abec er emi y orum.Hal abi lmi y or um,kaçki şiol dukl ar ı
-
nı.Di nc iki s ves ial tındaay dı nlar as al dı rıdeni lemezbuna.İ ns anki s ves ial t ındai ns anas aldı rdılar,ney diler ?Lai kmi ?At at ür kç ü
mü?Cumhur i
y etS ivas 'takur uldu,S i vas 'tay ıkı lac akdi y enl erCumhur iyetHal kPar tilimi ydi ?Mi lli
y et çiHar eketPar t ilimi ydi ?
Yoks aRef ah Par tisiİlBaş kanıdeği lmi y dior adaAz izNes in'ii şar eteden?Herş ey denönc eöl enl eri ns andı .Kat illerneal t ına
girer ler segi rsinl er,ney inüs tüneç ıkar lar saç ıks ınlarkat il
di rlerv eor adakii ns anl arbunuİ slam adı nay apt ıl
ar ..
Ar adan17y ılgeç mes iner ağmenakl ımı nköş es indengi tmey env egi t mes inedei zinv er meki s temedi ğim ol ay ,buül kede
“tehl ikeni nf ar kındamı sını z ”uy ar ılar ıy ladal gageç mey edev am edenz ihni y et lery obaz l
ığı nbut opr akl ar dakienöl ümc üls aldı-
rısınınedens egör mez dengel iroy sabuül key i60küs ury ıldaç oğunl uklay önet endi ni stis mar cısıbat ıy al akas ıs ağhükümet le-
rins onunc uz ihni yet iAKP' y edemokr as iv eöz gür lükadı nades tekv er mey edev am et mekt edi rler.Unut ul mamal ıdırkiAKP' ni n
küll eri ndendoğduğumi lligör üşç iz gis indebul unanRef ahv eFaz iletPar tis i’ndenAdal etBakanl ığıy apmı şbi ribukar al ekey e
sebepol anl ar ınav ukat lığınıy apt ı.
Bugöz lergör düoz al iml er i,t arihy az dıbukar anl ığı ,pekit am bi ny ılgeç t iğindenas ılanl at ılac akbuol ay :‘ ’Er genekon-
culary apmı ş,ı lı
ml ısı
ndanazş eker lisine,i bdas ındani bnes ine,nur cus undannur s uz una,gel enekç i sindengör enekç isine,s onr a
otur upkı nay akmı şlar,onl arer mi şmur at lar ına’ ’kuv v et lemuht emel …
2T emmuz1993günüy apanki ş iler" İslam"s l
oganl ar ıat ar aky apmı şlar dı.Bi lmez lermii slam di nini nkut salki tabıol an
Kur ' an- ıKer im' deenbüy ükgünahl ar danbi ridi rnef ret ?Bakı nı zay rımc ılığa,c anal may adeği nmi y or um henüz .Ağı zlar ından
saly alarakan,göz lerihur af eper des iör tül üdi nkar deş ler imi z ,di ğerdüny adakiMadı makOt eli’neer kenr ez er vas yony apt ırma-
larınas ebebi y etv ermi şler di r.
T ariht e,t üm Müs lümanl ar ınhal if eliği niüs tlenenOs manl ı’ nı nas al et ler iadı nay apt ığıbüt ünkı y ıml ar akar şıdi kilenbaş ,
yineAl ev iler 'leTür kay dı nl ar ı
nı nbaş ıol muş tur .S i
v as 'tabi rPi rS ul tany aş amı şv eas ıl
mı şi se,dev let inmal ınıç aldı ğı,namus lu
insanl ar ını rzınageç tiği,Al lah’ ıv eki tabıi nkâret tiğii çinas ılmamı ş tı
r.Ogünl er deS ivas '
tay aş ananbugünkünamus suz luk
adı naas ılmı ştır.Ben,i kiy üz y ı
ls onr adoğmuşv ebuol ay lar ıokumuşol say dım,ş er efdol udi yeanl at tığım at at ar ihimi z den
utanı p,bundanonur suz l
ukduy ar dım.Dev let ,Al ev iler eüv eyev latol ar akbakı lmas ınıonay ladı ğıs ür ec e,hal k,Al ev iler iöy le
gör mey edev am edec ekt ir
.Ar şivler de,eş itliki lkes ini ns adec ekel imeol ar aky az ıldı ğıy as al arhay at ageç irilmedi kç e,S ivas lar
bitmey ec ekt i
r.bi rEr meni ,bi rHı r i
s tiy an,Kat ol ik,Y ahudi ,i badetöz gür lüğünes ahi pken,Al ev iler ini badet hanel er inemüs aade
edi lmemes i,kül tür ününt anı nmamas ıdahini c eS ivas lary ar at ac akt ır
..T ekt emenni m bi zibi zekı rdı ranl ar ai natkenet leni p
kar deş likdos t luk bar ışi çindey aş amı mı zıs ür dür mekt irv ey akı ş mazbi rMüs l
üman’ aaks idav ranı ş...
Tüm f el aket ler imi z i,t üm kat liaml ar ımı z ı,t üm c inay et ler imi zi,t üm i daml ar ımı zıal ıpgi dec eği zbi rgünmus al lat aş ına.
Tükeni pgi dec eği zheröl üml ügi bi .Enbüy ükc ehennemic ennets andı ğı mı zş uy er yüz ündey aş ay ac ağı z .Bel kis ürgüny iyec e-
ğiz,bel kiy akı lacağı z ,y ada17’ mi z dey aş ımı zbüy üt ül üpas ı
l ac ağı z ,bel kidedel ibi rkur ş unahedefol ac ağı z ,amas us may ac a-
ğız,unut may ac ağı zar t ı
kunut ups us may ac ağı z ,ay nıkader iy aş ay ıpet ler imi z ir uhl arımı z ıör s elet mey ec eği z,al ışmay ac ağı z,
uyuş tur ulmay ac ağı z,düz enbudemey ec eği z ,oy ununkur al ıbudemey ec eği z ,i ns anv eahl akkav raml ar ınıonl arbel irledi kl er in
de,gaz et ehaber l
er ini ,t ar ihiol ay lar ıonl arş eki llendi r dikl er inde,as l
ınıhat ırl
ay ac ağı z .Kat liam deği ldit at s ı
z lıkdedi r tec ekl er,
demey ec eği z,nedi yor lar sadoğr udurdemey ec eği zv ey apabi lec ekl er ienbüy üki şkenc ey iy apt ıklar ındadeğer ler imi zi nanç lar ı
-
mı zonur umuzi çinödünv er medi k,baş ımı zdi k,i çimi zr ahatdi y ec eği zv egel ec eknes iller isev erkenbul ac ağı zkendi mi z i
bağı ms ız l
ığı mı z ı
,öz gür lüğümüz üs okakt a mıbul dukkikol aykol ayt es lim ol al ım!
Bi zlery inedeki nduy may ac ağı zi ns anl ığı nki my as ınai nat ,i ns anl ar ıni yiv egüz ely önl er inibul ar akonunl ay et iner ek
hay at ımı zıs ür dür mel iyiz ,i ns anl araş ılmazdağl ar ıt ozeder ,s ev dal ar ıdes t andı ri ns anl ar ın,y et erkiay dı nlıks aç sınet raf agör e-
ceği mi zgüz elgünl ere,i şteoi ns anöl mez ,bedeniöl ür,bedeniy anarç ür ürf akatr uhubugünandı ğımı zay dınl argi bihepanı lı
r,
Çokdeğerl ideği lbuc an,buhat ay adüş enl ery akmas adabi zy inet opr ağı mı zadönec ekt i
k.Hem Al l
ah’ ınbi zeemanet ic anı mı -
zıt ekr arAl lah’ ınal mas ıyla. .Al lahdi y ey akanl arbudüny adaç okr ahat lar,hi çbi rc ez aal madı lar.Peki ,bi rgüny anl ar ınaç ağ-
rıl
dı kl ar ıAl lah’ ahangiy üz leanl at ac akl arz al im hal ler ini ...
Her2T emmuz 'da;y ür ekl ery anar ,i ns anl ıköl ür ,di nöl ür ,i nançöl ür ,v i
c danöl ür,duy guöl ür ,t ür kül eröl ür,s emahl aröl ür,
şii
r leröl ür ,ki tapl aröl ür ,lai kl iköl ür,demokr as iöl ür ,hukuköl ür ,güneşöl ür,y ağmuröl ür,s uöl ür,bi rlikt ei ns anc ay aş ama
arz us uöl ür,i y ili
köl ür, er dem öl ür ,ahl aköl ür,bey azöl ür,kı rmı z ıöl ür,ç iç eköl ür ,Kı zılırmaköl ür,33öl ür ,f akatbunl ar ıny anı
sıraac ıy aş ar,ut ançy aş ar,ki ny aş arv eUMUTy aş ar .
Kat li
amday itirdi ğimi zMuhl isAkar s u'y u,Nes imiÇi men' i,Has retGül teki n' i,As ım Bez irci'yiy akı landi ğeray dınl ar ımı z ı,
sanat ç ıl
ar ımı z ı,oz anl arımı zıv ebar ışt ür küs üs öy lemeki çinPi rS ul tanAbdalŞ enl ikl er iiç inor adabul unanc anl ar ımı zıanı y or uz.
Tür kül er i
nidi nl i
y or,ş iirler iniokuy or ,i siml er iniduy duğumuz dakat liamı ndehş et inibi rkezdahay aş ıy or uzamados tl arUmut
yaş ay ac aköl mey ec ekv es el am ol s unumutdol uv es ev gidol uy ür ekl ere. . .
H
aru
nB
h
ba
a
r
r
a
a
n
n
@t
epk
iv
ede
gi
si
m.
or
g


cins
eli
şçi
lerv
eKES
K
Siz edeol uy ormubaz en?Bi r
ikar şını zageç i pbi rş ey lers öy l
emeki st er ken,c üml elerboğaz ınadi zili
p
doğr us öz übi rt ür lübul amaz ken,s izonungöz ler inebakı p' gal ibaanl ıyor um' diyebi l
iy ormus unuz ?Y ani
birininanl at maki st ey ipdeanl atamadı kl ar ınat er c ümanol makt ans özedi y or um.Ol uy ormus izede?
İzmi r'
ineni şl
eks emt lerindenbi riol anAl sanc ak' aağl arv az iyet tebi rpi dec idey anmas amakur ulmuş
öy l
ec eboş luğabakı y or du.Onabakt ı
ğımıf ar kedi nc egözgel dikv es öz s üz ,kel ams ı
zbakı şıpbi rbi rimi z i
anlamı şgi bigül üms ey i
phay atımı z adev am et tik.Buy az ıiç inonauy gungör düğüm i sim;' '
Mağdur ''Mağdur ,
ülkemi zdebat sızbedev it anı mı nadenkdüş enot uz lar ındabi reş c ins el .Odapekç okar kadaş ıgi bihomo-
fobikbi rz ihni yet innet ices indes anc ıl
ıgünl ergeç irmi şv ekört alihi nei ç teni ç eküf redi yor durmuht eme-
len.İ şteoan' '
gal ibaanl ıyor um' ' dedi mi ç imden,' '
anl ıyor um. '
'
Mal um s akl anmanı neni y iy oluy as ahi dens akl anmakt ıry adaf az l
agör ülmekt irbuy üz deneğereş -
cinseli s eni zy abi rkapl umbağagi bis aklanac aks ını zy adabi rt av uskuş ugi biv i
trininbaş köş es indeot ur a-
caks ınız.Pekt abi ,eş c ins elliğinmubahs ay ıl
dı ğıal anl ar ,onungör ünür lüğününbi rs or unol uş t ur madı ğı
mes lekdal l
ar ıy l
as ınır l
ıdı r.Eş c insel li
ğibi rhas tal ık,s apkı nl ıkol ar akgör enbi rül kedeeş ci
ns el,kendi sine
revagör ül enmes leğii cr aedec ekt ir.Mağdurgözönündeol may ıkendit er cihet memi şt i
,t av uskuş uol mak
onunkader iy di.Oer kekbedeni nes ı
ğınmı şbi rkadı ndani bar ett i.Hal iy lear amı zas akl anıpbi rdokt or,mü
hendi s,öğr et menol amadı .Baz ıl
ar ıdoğuş tanböy ledi rs akl ay amazf emi nenahv aller ini,budaonuhay alle-
rindenuz akl aşt ı
r maki ç i
nbi nbi rt ür lüy ar gını neş iği nes ür ükl ey ec ek,hay at ınıi dameet mekz or undakal dı-
ğıankendi siner ev agör ül eni nideney ec ekt ir.Mağdur 'daobaz ı
lar ındans adec ebi riy di.T av usol makr is kli
birdur umdurç ünküv ez irv er ez ilol maar as ındakif ar ki nc ebi rç iz gideni bar ett i
r.Mağdur 'unnes es igü-
zeldiş ar kı cıol s un,nehay algüc ügeni ştimodac ıol s un,nedey et enekl iy dis anat çıol s un.Onunbedeni n-
denz iyades ığınabi lec eğibi rkaz ançal anıy okt u.Denedi ,pekç okf ar klıal anl ardabi rbirindenal akas ız
mes lekl er deç alışmay ıdenedi ,anc akgi tt iğihery er deaş ağı lanı yor,öt eleni yor,kov ul uy or,t ac izev eş idde-
temar uzkal ıyor du.S onundaİ z mi r'i
ndarbi rf uhuşs okağı ndaahv aller ineuy um gös t er env üc uduy laç akma
birkadı nadönüş üv er di .Onus öv ent oplumuni kt idar ıel indebul undur anc ins elor ganıar tıkonubes l
iy ordu.
Oar tıkbi rs eksi şçis iydi ,Bur adans onras ınıanl at may al üz um gör müy or um ç ünküs eksi sçiler ini nbedbaht
haller i
y lenel ery aşadı ğıüçaş ağıbeşy ukar ıbel li.
Düş ünüy or um dapekiy aMağdurs eksi ş çisideği ldememurol s ay dıherş eygül lükgül is tanl ıkmıol a-
cakt ı?Mes eles adec es eksi ş çiğinei ti
lmekdeği leş cins el ler inner edey seç al ıştıklarıt üm i şy aş amı ndanas ı
l
zorlukl ar lakar ş ıl
aş mal ar ıdı r.Bakı nı zKaosGLbukonuy uar aş tırmı şv eç eş itlikademel erdememurol an
eş c
ins eller ini şy aş amıüz er iner öpor tajy apar akger ç eğior tay akoy muş t ur ;
http: //www. kaos gl .or g/c ont ent /t eo-4-es cins el -v e- isc i-olmak
Tüm bunl arıny anı ndaMay ısay ıiçer isindet anı kol duğum bi rol ayş öy legel işti;GenelGr evey lemi n-
dens onr aŞ anlıur faEği tim- Senş ubes i
nebi rar kadaş ımı zız iyar eti çingi tt iğimi zes nadahar ar et libi r
tartışma/at ışmadi kkat imi z iç ekt i.Oannel erol upbi ttiğinekul akkabar tmager eks ini miduy duk.Bi rkadı n
memur ,l ez bi yenv egaymemur larınbus endi kaç at ıs ındaör güt lenebi lec eği nis öy lüy or du.Oani çimden
nedenol mas ındi yegeç i
r mi ş,s es siz c
ehakv er mi ş tim kadı naamas endi kay önet i
ciler iv ebi rç oks endi ka
işçisibeni m gi bidüş ünmüy orol ac akkiv er di kler it epkis öz denç okanl ams ızkahkahal ardı .Bunudi leget i-
renkadı nanl adı ğım kadar ıy l
abi reş ci
ns el div ehet er os eks üeli ş çilert ar af ındanal ay aal ı
nı rken,kadı ni şçi
-
leriis edahaç okt iks iner ekbakı yor du.Bumanz ar aKES Kgi biul us larar as ıs öz leşmel er iimz al ay an,i ns an
hakl arınas ay gılıbi rkur umay akış madı ğıgi bibui mz al anananl aş mal ar anekadarbağl ıol dukl ar ınıgös teri-
yor.Bubağl amdaKES K,Eği tim- Senkendi sineör nekal abi lirEği tim- S enEği tim Ent er nas yonal ’ iney aniEdu-
cationI nt er nat ional ’aüy e.Eği tim Ent ernas y onali se1998y ılındanber iüy el er iolanLGBT' leri ç inç alış ma-
lars ürdür üy orlar,LGBTböl üml er idev ar.Eİt üz ükmadde- 3t es endi kal ardemokr as ini nideal ler iv ei ns an
hakl arıv es os yaladal etüz er i
ndenhar eketet mekz or undadi y ey az makt adı r
.Eği t
im- sen’ ini sebi ri l
ke
olarakt üz üğündehert ür lüay rımc ılı
kbi ç imi nekar ş ımüc adel eedec eğiv edol ayısıylaç alışanl ar ınında
yanınday eral ac ağıv edes tekl ey ec eğisöy leni y or.
Siz edeol uy ormubaz en?Ac izgöz ler inv et ükenmi şy ür ekl erins esl er ininkul akç ı
nlamas ı.. .Peki ,
anlamay ıhi çdenedi ni zmiMağdurgi bis öz süz ,kel ams ı
zbi rininhay atf er y adı nı,haki kimağdur iy etini ?
H
asa
nMu
h
mu
t
t
l
u
l
u
@t
epk
iv
ede
gi
si
m.
or
g


itl
iki
çini
ll
aki
öl
mekmigereki
r?
Hery enigüny enis ürpr i
z l
er egebei ken,bi z iney inbekl edi ği nibi lmek,s ev i
nç ler ,mut lul ukl arç a-
resizlikleri ç i
ndey ken,dos tlaraar kadaş larav ehat tabi zikor uy ac aki ns anl ar as ahi pol maki ster iz .
Çünkübubi zim hakkı mı z .
Eşitmi yizbuhay atta?Düş ününbakal ım.İ yidüş ününamaenbaş tan.Doğumdanmes el a.Doğar kenbaş -

y orbenc eeş its izl
ik.Dokuzayongünol unc ay akadart ar lalar daf abr ikal ar dael i
ni ş ler indekar nındaki
bebeğiy etmez mi şgibi ,bir des ır tı
nay ükl enenonc ay ükl ekendi nibi rkenar abı rakıpkar nındakibebeği -
nidüş ünenannel er i
mi zl
e,oel ler ihi çç amaş ırs uy unadeğmemi ş ,y üzümaky aj lıtırnakl arıoj eliüs tün-
dekiel bisebaz ılar ı
mı zınbi ray lı kmaaş ıolanannel er imi zay nıi lgi yimigör üy ordoğum mas as ında. ..
HA YIR.Ar alarındaf ar kv armı ?Y ok.İ ki sideannemi z .Doğar kenbi leeş itdeği liz,oandabi leai leni zin
statüs üv ec ebi ndekipar aöneml ibuül kede.Ay nımut lulukgör ünmüy orbi leomas um bi ziget irirken
budüny ay a.Omas um bi zler ibi leal dı kl arındakuc akl ar ı
nadüny at atlıs ıannel er imi z,önc ehangi sini
sev meki ç i
ny önel iyorhemş i
rel er,f ar ket tinizmi ?Eş itmi yiz ?HA YI R!Ol mal ımı yız?EVET .Çünkübu
bizim hakkı mı z.
Birazdahabüy üy oruz.Amabi raz .Her kes inemekl edi ğiç ağl arv ary a,hai şt eoanl ar.Oy nadı ğımı z
par klarbi l
ef ar klıbi rbi r
inden.Oy unc akl arımı z;al akas ıbi ley ok!Bi z i
m el imi zegec enherş ey deny apt ı
-
ğımı zoy unc aklar ımı z,ooy unc akl arlaoy nar kenkur duğumuzhay aller i
mi zv eabl alar ımı zdanağabey le-
rimi zdenkomş ul arımı zdanküç ül üpbi z ekal ankaz akl ar ımı z ,onl ar ıni seokaz akl arapar av er ebi lec ek
ailesiv ar dı.Oy aşlardadahay eniy eniay ırıyor dukkı zıer keği ,v armı ydıoar kadaş lar ımı zdanf arkı mı z.
YOKTU. ..Y okt ut abiel imizay ağı mı zay nıydıamaeş i
tdeği ldik.Ol mal ımı y dı k?EVET .Çünkübubi zim
hakkı mı z.
Büy üdükbi razdaha.T opl amaç ıkar may apabi liyor uzar tık.Amahal ahay atımı z danüz ünt üler i
çıkar ı
pmut lulukekl ey eceky aş tadeği liz.İ l
köğr et imç ağlar ı… Negar ipdeği lmi ,s i
lgi mi zbi leay nıkok-
muy orbaz ılarınınki yle.Bes lenmeç ant amı z daki lerdeay nıdeği lbi liy
ormus unuz ?Bi zeş itliğis adec ei ki
düzç izgininüs tüs tegel mes indeni bar ets anar kenv ar dı,oi kidüzç i
zgi yii kii nsanar as ındaüs tüs te
koy may aç al ı
şanl ar.Büy üy oruzamahergeç engünbi razdahai çimi zeat ıyor uz ,bi razdahaf az ladüş ü-
nüy oruz ,bi razdahaf azlas inirleni pkı z ı
y oruzol anl ar al i
s eliy izş imdi de.
Kav galar ımı zv arar tık.Amabi liyormus unokav gadaday okeş it lik.T eket ekol may ac akhi çbi rz aman,
teket ekkı r ankı ranaol anlar daday okkieş itli
kas lı
nda.Ni y emi ?hepbi riüs t ün.Kav ganı ndav arbi r
adabı .Ki mi nleet ti
ğinöneml ideği lokav gay ı.Y edi ğinday akat tığıny umr ukhi çöneml ideği l.Ş uandan
sonr at eköneml iol annedeni ..
.Okav gal arınodüş ünc el er inohav ayakal kany umr ukl ar ı
ns adec ev e
sadec enedeniöneml iar tık.Bi r azdahabüy üy oruzbüy üdükç edüş ünüy or uzdüş ündükç ey ay anı tbul a-
may ı
pdel i
riyor uzy abul duğumuzy anı tlar lay et inmey ipy enis or ul arür et ipbul may aç alışı
y or uzc ev abı.
Onl argi bideği lizhal a.Bi tt iüni v er sit
e.Hal aay nış ey is oruy or uzkendi mi zeneden?Nedenonl ar
öyley kenbi zböy le/onl arınkiy aşamaks abi z imkine?Böy leonl ar c as or udaha.Çoğumuzbel kideonl a-
rıny er i
nekendi nikoy uphay albi l
ekur du.Amahi çger eky ok.NEDENmi ?
Y edipar agr af tay edif ar kıbul unbakal ım.Hi çbi rf ar ky okar tık.
Öl üm döş eği ndey izş uan.Her şeygeç iyorakl ımı zdan.Çoc uğumuz unar
kadaş ındagör düğüoy unc ağıbi z deni stey inc epar am y okdemeni nv er di
ğiac ıdaakl ımı zda,eş imi zinbaş kas ını nüs tündekiel bi s ey eöz eni pbaş
kas ınınkol undakibi lez ikl er ei çç ekmes inigör mez dengel meni ny aş attığı
aş ağılay ıc ıduy gudaakl ımı z da.Amaengüz el inebi liy ormus unuz ?İş teo
ens onanday aşay amadı klar ımı zın,y aşat amadı klarımı zınheps inif az l
a
sıy l
ay apmı şol anda,haky emi şol anda,ez mi şol anda,ez i
lmi şol anda
EŞ İT...S onunanokt ay ıdas izkoy unar tık,s or uy or um s iz e:EŞ İTLİ Kİ ÇİN
İLLAÖLMEKMİGEREKİ R?
H
aşi
mEn
verK
ıl
ı
ç
h
eki
l
ic
@te
pki
ve
deg
is
im.
or
g

Ver
inpr
imi
,ver
in.
..
İHHdi y es akal lılar danç ar şaf lı
lar dant opl ul uk,uz uv lar ı
nıs allay arakİ sr ailkar as ular ına
yönel ec ek, İs rai llilerde" Aaa, sizmigel diniiiiz.. ay olhoş gel diniii
z !",
di yec ek. .
Mant ıkl ımı ?
İsrail’es al dır anHamasbay rağıi legemi dekikel ime- iş ahadetbay r aklar ınat ekr arbakar
mı sınızz ahmetol maz s a.İ sr ail’dedet ey zel eramc alarv ar,küç ükoğl anl arv et atlıkı zlar.
Onl ardaöl üy orüz ülmey in( !).Ci nay et lerinar kas ındaHamasv ebenz eriİ sl
amiör güt lerv ar.
YaniAl many a’ danbi rgemiy olaç ıktı,bandr ollümüt tef i
ki mi zAl many a’ nın.i ç i
nde" Biji
Apo"y az anpankar tlar,t ems iliKür di st anbay rakl arı,baz ılarıPKK' nındağdagi ydiğikı yaf etleri
giymi ş...İ z mi r ’ey anaş ac akbugemi ,v ebi zhepbi rağı zdan:" Aaa, sizmigel di niii
iz ..ay olhoş -
geldi niiiz !",di y ec eği z ...
Mant ıkl ıy anibu,deği lmi ?Vay … Vay ...
Tamam,hadii şinv icdaniy önünügeç tik,buder giyiokuy ans olki tle,hi çmii ç inizs ı
z l
amı -
yorbu“Al lahç ılar ı”pohpohl ay anl ar ıi z lerken,hat tabi zzats izgaz larken?Deni zGez mi ş'inas ı
l-
mas ı
nı" Gomuni s tAl l
ahs ız ,ey iol du. mı nagoy yim"y or uml ar ı
y l
akut layanl ar ıy üc eltmek. ..ne
diyey i
m,muhat apol duğunuzkadar dı rs ev iyeni z.
Bakı nadaml arŞ ey hS ai d’ ibi leanı yor !Ki mi ns ay esinde?el ler i
ndeFi listinbay rakl ar ınısal-
layanoac ay ips ol cuki tles ay esinde.Ev et,bunuokuy anlar ınpekç oğuy üzünden( c üml eden
alınanl ars öv ebi lir).Ş ey hS ai t,İ ngilizgaz ı
y lai s yanç ıkar ı
ppekç okmas um c inay et i
ndens o-
ruml uhac ıc af caf …Ş imdios ay eni zdear adan" az i
z "ol ar akç ıktıkay nadıbi leUr f
a’ da.
Dahas ı ,Hi t ler ciol anl arv arl an!Res mens olc uy um di y enbi rkit l
eHi tler is avunuy or.Oha
artıkohhhaaaa!
Habanas or ac akol ur s anı zs öy ley apal ım:gamal ıhaç ınor tasınas arıy ıldızkoy alı
m,et raf ı
nda
daCi hadç ağr ı sı.Bi rbi rler indenf ar kl ar ıy okkez a.Amaaf f eder siniz,y adaet mey inz er res al-
lamam,di ğer ii ç inbi rinis eç mekz or undaol duğunuhi sset mekkadarac ayips aç mabi rdüş ünc e
olamaz .NeNaz iler,neS iyoni stler,nepan- islami stler … Bi rbirleriniy es i
nl eramagaz lamay a
ger eky ok.
Lüt fen. ..Lüt f enç oc ukl ar ınöl düğünügör mey elim.Veoç oc uklarınel l
er indeak42' ler
deği lgi y onl arol s un.Faş istliğeöz endi r mey ingenç ler i,Hi tlergi bibi rc aniy iöv mekt enş iddet le
kaç ının.Y adas oğuki ç iniz. ..
Anc akFi li
s tinbay rakl ar ını,y anigünümüzt opr akl ar ınıY ahudi lereBİ ZZA Ts at anl arınbezpar ça-
larınıs al lamay ınar tık.S uudl ars .kler i nes allamaz kenv ey urdumdakii ş si
z l
ikhay v angi biar tar-
kent ut updakendiy edi ğihal tınal t ındakal anl ar labukadars ami miol may ın.
Tay yipdemi şy a:" köpekl erineAr apadı nıv er enl er
vary ahu! "… Buc üml ey emüt eaki pbeni m def az ladan
biri sim di y es imv ary a. ..ney seee. . .
Ver inpr imi ,v er in!T ay yipkahr amanbel lens in
diyar lar da.
Sizhal a" allahs ızi .negomuni st"ol may adev am edi n
sav undukl ar ını zıngöz ünde.Pr imiT ay y ipv ey andaş ları
takı rt akı rt opl as ın.S onr adas eç iml er dens onr as al ya
sümükağl ay ın.
Hac ı
lar ,agal ar,benal mi y im,amas izibi lemem.
S
el
daB
e
s
b
y
e
o
ğ
y
o
l
u
gl
u@t
epk
iv
ede
gi
si
m.
or
g

Yükseköğr
eti
mi n
tar
tışı
lany
üksekl
iği
Hal kınkendi y ley üz leş mez amanı nı ngel di ğibi rv aki tt ey aşı-
yor uz .Zamanz amanor t ay aç ıkani s yanl arınt emels ebebi
art ı
kkendiy üz leş mel erimi z iny apı lamadı ğındandı r.Bi rey
kendi niy önet emedi ğit akdi rdey önet i
lir.Bus ebept enöt ür ü
her kes inbi rüs tkademedi y eni t
el endi rdi ğibi rkademel er
zinc iriol uş makt adır.İ ns ankar arv er mey et isines ahi pol an
birey di r.Zamanl aat omi z eol muşbi reylerbi rbirler inigüç
kav raml ar ıol ar akgör mekt ev eanl ams ızbi röz edönmei ç ine
girmekt edi rler.Bus ebept enöt ürübi rey üs tünedüş ens or um-
lulukl ar ıs adec ekendihay atıymı ş ças ınakul lanı r
.
Budai ns anl arar as ındakiger eks ını fger eks et opl ums al
farkl ar ıor tay aç ıkar ır.Bi rey inüs t ünedüş ens or uml ul ukdendi ğindeakl agel mes iger ekenkav ram,bunl ar ıy er ine
get irdiğit akdi r det opl umdaneol ar akor tay aç ıkac akol anbi leşiml er dir.Y oks ahi çbiri ns anv arol maki ç inol mamı ş
,
yaş amaki çiny aş amamı şt ı
r.S or gul amakbunl ar ınenbaş ındagel ir
,i nsans or gul ay andı r.Cev apbul amas adahis or gula-
mas ıonubi rc ev abay önl endi r ir
.Ki miz amanbel ir sizliktebi rc ev apt ır
.İ ns anl arç okkol aybüt üneuy um s ağlar lar .
Fakatherbüt ündet ekbaş ınabi röz dür .S onz amanl ar daTür ki ye’ nini çindebul unduğuy anl ışs trat ejiler ,ins anl ar a
yanl ışt epki lerol arakdönebi l
mekt edi r.S ür ekl ii sy anedi p,ol mas ınıi stemedi kler i
nis öy lemekt enç eki nmey enbi rgrup
yer igel diğindeol mas ı
nıi stemedi ğiş ey ekar şıbi rhakkıkul lanmakt adırlar .Kibuç oğuz amanoyv ermehakkı dı r
.Bi r
TVpr ogr amı nda“bi zr ahatuy uy alım di yeonl arş ehi tol dul ar ”di yebi rc üml es ar fedi lmekt e.
Pekâl â,doğr ubi rc üml eol ar akgör ülebi l
ir,f akatbi zz at enhepr ahatuy umadı kmı ?Nedenki ms ebuy önden
bakamı y ordoğr us uç okgar i
p…
Or tayakonant onl arc adel i
lv ar.Hükümetbunl ar ıöğr ener eky etiştir il
iy or .İştet amdabur adar et or ikdev rey e
giriyor .İ şinibi l
eni ns anl arbut ürar gümanl ar aç okkol ays aldı rabi lirv ebi linç liol duğunus anant opl um kes imi nebi lin-
cinnedemekol duğunuanl atabi lir.Üni ver sitel er deherkes imi nal abi lec eğibi rder sv ar .Ret orikv ear gümant as yon…
İns anl ar akendi nif iz i
ks elol ar akdeği ldet amameni çs elkuv v etlekonuş maüs l
ubuy lakor umay ı
anl atıy or.Öz el liklef elsef ec i
ler inv ehukukç ul arınal mas ı
naöz engös terilenbueği ti
mi ny ay gı nlaş tırı
lmas ınıkonu
alıyorş us ıradaakademi s yenl er.Buy üzdenbuder s l
erbi rç oküni ver sitedeherböl ümeaç ıkol arak
uy gul anmakt a.Fakatbununönemi nibi lmey enbi rç oköğr enc ider sekar ş ıbi röny argıi ç indebul unmakt a. Buder sş öy-
ledi rböy ledi rdemekç oks aç ma. Fakatöz el l
ikleüs tkademel ermi llet veki lliğidoğr ui ktidars öy l
eml er it amamenbi r
argümant as yonder sindei ns anl araöğr etilir.Eğerkibuder sehaki ms enki ms es eni,dedi kler indehaks ızç ıkar amaz .
Bir
nev ihay atder sigi bi ..
. yapt ığıns öy lediği nherş ey iokadars istemat i
ky apı y or sunkihaks ızç ıkar abi l
ec eks enhaks ı
zsın
diy ebi lec ekenuf akbi rç ıkışnokt as ıolamazki ms ede… Buy üz denherböl ümdeokut ulanç okanl ams ı
zder sler
yer ine, bi rey leridoğr ubi reyol makonus undaeği t ender sler denbi riol anr et or i
ğeönem v er il
mes ikanaat indey im. Ve
hiç birş eyy apmamı şamakendi nis ankiç okş eyy apmı şgi bigör enYüks ekÖğr etim Kur umu’ nunbukonudabi linç len-
mes ibi zöğr enc i
ler edüş mekt e…T abibununy oludabuder sihi çduy mamı şbel kiduy muşamaönems ememi şi ns anla-
rınbi rker eliği nedeol sabuder s
it anı yıpt anı tmas ı
ndangeç ec ekt ir…
Bi rf els efec iol araks adec ey olugös ter ipkar arıbeni m gi biöğr enc iar kadaş l
arımabı r akı yor um…
Eğerbi rt opl umdaherkademedeni nsanı ns iz eenuf akbi rhat apay ıbır akamay ac ağıbi rar gümanl arz inc iri
ndebi l
di-
ril
ery ay ınlamak,bi linç lenmeki ster seni z.
Endoğr uz amanv eendoğr uy er des ini z...Üni ver siteni z debuder sy oks adahi ,öz ell i
kl ey ur tdışıüni ver sit elerin-
deenöneml ider sol anbuder siist ey i
ni z.Yüks eköğr et i
mi nger çekt eny üks eköğr etim ol ar akdeğer lendi r il
di ğiv e
sizler inger ç ekt eny üks ekbi reği ti m al dığı nızy ıllars izeengüz elenç okş eybi riktirebi ldi ğini zy ıllarol ar akdöns ün.