You are on page 1of 4

067.

Al Mulk (Kerajaan)

X Al Mulk W

s% &x e. 4n?t uu 7=9$# u/ %!$# x8tt6s?

1. Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,

t9$# y9$# u
u 4 Wut |mr& /3r& .u=7u9 n4upt:$#u |Ny9$# t,n=y{ %!$#

2. yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia
Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

9
3 ts? y u|t79$# _$$s ( ;Nxs? uq9$# ,=yz 3ts? $ ( $]%$t7 ;Nuyy y7y t,n=y{ %!$#

3. yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha
Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?

ym uu $Y%s{ |t79$# y7s9) ==s)t s?x. u|t79$# _$# O

4. kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu
cacat dan penglihatanmu itupun dalam Keadaan payah.

9$# z>#xt m; $ttGr&u ( u=j9 $Y_ $yo=yy_u yx6|y/ $u9$# u!$y9$# $y s)s9u

5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu
alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.

y9$# }/u ( zyy_ >#xt h5t/ (#xx. t%#9u

6. dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali.

s? }u $Z)y $om; (#x $p (#)9& !#s)

7. apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu
menggelegak,

t /3?'t s9r& !$pJttyz m;r'y l


s $p u+9& !$y=. ( t9$# z ys? %s3s?

8. Hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-
orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di
dunia) seorang pemberi peringatan?"
067. Al Mulk (Kerajaan)

97x. 9n=| ) Fr& ) >x !$# tt $t $u=%u $u/s3s t $tu!%y` s% 4n?t/ (#9$s%

9. mereka menjawab: "Benar ada", Sesungguhnya telah datang kepada Kami seorang pemberi peringatan, Maka Kami
mendustakan(nya) dan Kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan
yang besar".

9$# =ptr& $. $t )t r& yn $. s9 (#9$s%u

10. dan mereka berkata: "Sekiranya Kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah Kami
Termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".

9$# =ysX{ $Z)ss :/x/ (#utI$$s

11. mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.

7x. _r&u t s9 =t9$$/ /u tts t%!$# )

12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh
ampunan dan pahala yang besar.

9$# N#x/ 7=t ) ( / (#y_$# r& 3s9s% (#r&u

13. dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.

7s:$# #=9$# uu t,n=y{ t n=t r&

14. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi
Maha Mengetahui?

9$# s9)u ( %h (#=.u $p:.$ut (#$$s Z9s uF{$# 3s9 yy_ %!$# u

15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian
dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

s? #s*s uF{$# 3/ y#s r& !$y9$# r&u

16. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi
bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?,

t y#x. ts>tG|s ( $Y6%tn 3n=t r& !$y9$# r& r&

17. atau Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang
berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?
067. Al Mulk (Kerajaan)

3t t%x. y#s3s =7s% t%!$# z>x. s)s9u

18. dan Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka Alangkah
hebatnya kemurkaan-Ku.

t/ x e3/ ) 4
oq9$# ) 3 $t 4 z7)tu ;M| s%s 9$# n<) (#tt s9ur&

19. dan Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas
mereka? tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala
sesuatu.

A ) ts39$# ) 4 uq9$# i .t /39 _ u %!$# #xy r&

20. atau siapakah Dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah?
orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu.

Au 5hG (#9 t/ 4 s% y7|r& ) /3%t %!$# #xy r&

21. atau siapakah Dia yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezki-Nya? sebenarnya mereka terus menerus dalam
kesombongan dan menjauhkan diri?

8)tG :u 4n?t $y t r& #yr& _u 4n?t $73 t ysr&

22. Maka Apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang
yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

t3n@ $
W =s% ( nyF{$#u t|/F{$#u y9$# /3s9 yy_u /.r'tr& %!$# u %

23. Katakanlah: "Dia-lah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati".
(tetapi) Amat sedikit kamu bersyukur.

t|tB s9)u F{$# .r&us %!$# u %

24. Katakanlah: "Dia-lah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu kelak
dikumpulkan".

t%| . ) u9$# #xy 4tLt t9)tu

25. dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

7 t O$tr& !$y)u !$# y =9$# $y) %

26. Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. dan Sesungguhnya aku hanyalah
seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".
067. Al Mulk (Kerajaan)

s? / . %!$# #xy %u (#xx. %!$# _ Mt Zx9 r&u $n=s

27. ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. dan
dikatakan (kepada mereka) Inilah (azab) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.

59r& A>#xt ts39$# g ys $ouqu r& z tu !$# z_s3n=r& ) Fuur& %

28. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau
memberi rahmat kepada Kami, (maka Kami akan masuk syurga), tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang
yang kafir dari siksa yang pedih?"

&7 9n=| u t ts>tG|s ( $u=.us? n=tu / $t#u oq9$# u %

29. Katakanlah: "Dia-lah Allah yang Maha Penyayang Kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah Kami bertawakkal.
kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata".

&!$y/ /3?'t ys #Yx /.!$t yxt6r& ) uur& %

30. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; Maka siapakah yang akan mendatangkan
air yang mengalir bagimu ?".