You are on page 1of 1

434Odgovorniizvoaradovatransportnihsredstava,skladitaimainskihkonstrukcijai

tehnologija

Uslovizaizdavanjelicence:

DiplomaMainskogfakultetauBeograduSmerzaproizvodnomainstvo,mainske
konstrukcijeimehanizaciju,poljoprivrednomainstvo,vazduhoplovstvo,brodogradnju,vojno
mainstvo,motoreSUS,motornavozila,eleznikomainstvo,industrijskoinenjerstvoili
DiplomaMainskogfakultetauNiuSmerzaproizvodnomainstvo,mainskekonstrukcijei
mehanizaciju,motoreimotornavozila,mehatronikuili
DiplomaMainskogfakultetauKraljevuGrupazagraevinskuitransportnumehanizaciju,
eleznikomainstvo,projektovanjeobradnihprocesa,konstruisanjeimehanikuili
DiplomaMainskogfakultetauKragujevcuSmerzaproizvodnomainstvo,mainske
konstrukcijeimehanizaciju,motornavozilaimotore,drumskisaobraajili
DiplomaFakultetatehnikihnaukauNovomSaduSmerzaproizvodnomainstvo,
mehanizacijuikonstrukcionomainstvo
odnosno
DiplomasteenananavedenimfakultetimauskladusaZakonomovisokomobrazovanju
("SlubeniglasnikRS",br.76/2005,100/2007,97/2008,44/2010),izoblastimainskog
inenjerstva(diplomiranimaster)nasmerovima,usmerenjima,modulimaisl.ijinastavni
programiobezbeujuistestrunekompetentnostikaoidiplomesteenenasmerovimanapred
navedenihfakultetanakojimajenastavaodravanadostupanjanasnaguZakonaovisokom
obrazovanju("SlubeniglasnikRS",br.76/2005,100/2007,97/2008,44/2010).

Opisdelatnosti:

Izvoenjeradovanaugradnjiopremeimontailiftova,dizalica,transporterazarasutiteret,
trakastihtransporteraisl.
Izvoenjeradovanamontaisistema,linijaiopremeumetalopreraivakojindustriji,industriji
saobraajnihsredstava,industrijimaina,metalainemetala,hemijskojiprehrambenoj
industriji,poljoprivrednojproizvodnjiiprocesnojindustriji
Izvoenjeradovanamontaimainskihkonstrukcija(noseekonstrukcijetransportnih
sredstava:mostnedizalice,portalnikranoviiostaledizalice,trakastitransporteri,stacionarne
podizneplatforme,bageri,odlagaiiostalemainskenoseekonstrukcije)
Izvoenjeradovanaugradnjiopremezaskladitavrstihmaterijala
Izvoenjeradovanaugradnjiopremezaunutranjitransportiskladitenjematerijalazapotrebe
eleznikog,drumskog,vodnogivazdunogsaobraaja
Izvoenjeradovanaugradnjimainskihsklopovaizoblastieleznikogmainstva(skretnice,
opremaisl.)
Montaagraevinskebravarije
Izvoenjemainskihinstalacijaiugradnjaopremezaautomatskoupravljanjekodprethodno
navedenihobjekata,instalacijaisistema
Izradaprojekatatehnologijeizvoenjamainskihradova(zavarivanje,montaaisl.)na
izgradnjiobjekata.