Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

CHƯƠNG 2
GIỚI THIỆU THIẾT BỊ PHẦN CỨNG
2.1 Cảm biến đo tốc độ động cơ
Trong thuật toán điều khiển PID vòng kín ở đề tài này tín hiệu hồi tiếp (feed-back signal) được đưa về là tốc độ của động cơ vì vậy ta cần phải sử dụng cảm biến để đo tốc độ động cơ. Để đo tốc độ động cơ ta có nhiều phương pháp khác nhau như : dùng máy phát tốc ( DC hoặc AC không đồng bộ hoặc AC đồng bộ ), dùng máy đo góc tuyệt đối(resolver), dùng cảm biến hiệu ứng Hall, dùng cảm biến quang tốc độ với đĩa mã hóa(encoder) loại tuyệt đối hay tương đối….tuy nhiên phương pháp được áp dụng thông dụng nhất hiện nay là sử dụng encoder tương đối vì giá thành tương đối hợp lý với kết quả đo cho độ chính xác cao. Encoder laø thieát bò cô ñieän coù theå phaùt hieän söï chuyeån ñoäng hay vò trí vaät. Encoder söû duïng caùc caûm bieán quang ñeå sinh ra chuoåi xung, töø ñoù coù theå chuyeån sang phaùt hieän söï chuyeån ñoäng, vò trí hay höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät theå. Hình 2.1 mieâu taû bieåu ñoà vaø hình daïng cuûa encoder quay.Transistor thu aùnh saùng ñöôïc laép ôû maët coøn laïi cuûa ñóa sao cho noù coù theå nhaän aùnh saùng töø LED. Ñóa ñöôïc laép ñaët ñeán truïc ñoäng cô hay thieát bò khaùc caàn xaùc ñònh vò trí sao cho khi truïc quay ñóa cuõng seõ quay. Khi ñóa quay sao cho led, loå, transistor thaúng haøng aùnh saùng töø LED phaùt ñöôïc taäp trung ôû Transistor thu laøm cho Transistor quang rôi vaøo traïng thaùi baõo hoøa vaø moat tín hieäu xung vuoâng seõ ñöôïc sinh ra. Trong hình 2.1 bieåu dieån moät ví duï cuûa caùc soùng xung vuoâng ñöôïc sinh ra bôûi encoder quay. Loaïi ñóa naøy ñöôïc söû duïng trong caùc öùng duïng thôøi kyø ñaàu nhöng do haïn cheá soá löôïng cuûa caùc loå treân ñóa kim loaïi ñaõ giôùi haïn ñoä chính xaùc cuûa noù nhöng khi coù nhieàu loå ñöôïc khaéc treân ñóa noù seõ trôû neân deå vôû trong quaù trình söû duïng.

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

3

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

Hình 2.1 Sô ñoà hoaït ñoäng ñóa quang maõ hoùa Encoder vôùi moät boä xung seõ khoâng coù nhieàu öùng duïng do noù khoâng theå phaùt hieän ñöôïc höôùng quay cuûa ñoäng cô. Haàu heát caùc encoder maõ hoùa ñeàu coù boä xung thöù 2 leäch pha 900 so vôùi boä xung thöù nhaát, vaø moät xung xaùc ñònh moãi thôøi gian encoder quay moät voøng.Hình 2.2 moâ taû ví duï cuûa 2 boä xung leäch pha nhau. Khi 2 boä xung ngöôïc pha nhau noù coù theåphaùt hieän höôùng quay cuûa truïc do söï thay ñoåi vò trí pha töông ñoái giöõa boä xung thöù nhaát vaøboä xung thöù 2. Xung thöù nhaát goïi laø xung A, vaø xung thöù 2 goïi laø xung B. Nguoàn saùng thöù 3söû duïng ñeå phaùt hieän xung ñôn baùo ñaõ quay moät voøng.

Hình 2.2 a/ Daïng soùng ra encoder 2 boä xung b/ Sô ñoà thu phaùt encoder töông ñoái Ví duï xung A, xung B vaø xung ñieåu khieån, neáu xung A xaûy ra tröôùc xung B truïc seõ quay theo chieàu kim ñoàng hoà, vaø ngöôïc laïi, xung Z xaùc ñònh ñaõ quay xong moät voøng. Xungnaøy goïi laø xung ñieàu khieån, ñöôïc söû duïng ñeå ñeám soá voøng quay cuûa truïc nôi encoder ñöôïcnoái vaøo. Thoâng thöôøng caùc boä caûm bieán quang toác ñoä coøn keøm theo khaû naêng xöû lyù söôøn caùc xung tín hieäu vaø treân cô sôû ñoù cho pheùp taêng soá löôïng vaïch ñeám trong moät voøng ñóa leân boán laàn. Chuoãi xung A hoaëc B ñöôïc ñöa tôùi cöûa vaøo cuûa khaâu ñeám tieán, bieát soá xung trongmoät chu kyø, ta tính ñöôïc toác ñoä quay cuûa ñoäng cô :

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

4

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

n[voøng/phuùt] = 60N/4NoTn Tn laø chu kyø ñieàu chænh toác ñoä, ôû ñaây laø chu kyø ñeám xung tính baèng giaây. Nosoá xung trong moät voøng,coøn goïi laø ñoä phaân giaûi cuûa boä caûm bieán toác ñoä. N soá xung trong thôøi gian Tn Trong đề tài này sử dụng encoder E6A2-CS3C của OMRON với các đặc điểm: • • • • • • • Dải điện áp hoạt động rộng 5-24 VDC (model collector hở) Tần số đáp ứng cao và chống nhiễu tiện lợi cho các ứng dụng tự động trong nhà máy Đảm bảo độ chính xác cao Độ phân giải 60 xung/vòng Chịu xung động(hỏng hẳn 10-55Hz, 1,5-mm biên độ kép trong 2 giờ mỗi lần theo các hướng X,Y,Z) Chịu sốc(hỏng hẳn 500 m/s2 3 lần theo các hướng X,Y,Z). Cấp bảo vệ IEC60529 IP50

E6A2-CS3C encoder datasheet download tại http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-20/DSA-391599.html

2.2 Biến tần SIEMEN G110
2.2.1 Tính năng nổi bật: Biến tần Siemens Sinamics G110 là một bộ biến tần đa năng với công suất từ 0.12kW đến 3kW phù hợp cho mọi ứng dụng điều khiển vô cấp tốc độ động cơ xoay chiều 3 pha từ nguồn lưới 1 pha 200VAC đến 240VAC. Có đến 4 đầu vào số cùng với kết cấu nhỏ gọn và dễ dàng lắp ráp, cài đặt. Sinamics cực kỳ đơn giản để lựa chọn và tạo ra các cơ hội hạ giá thành cho các hệ sản phẩm và ứng dụng mới 2.2.2 Nét nổi bật của Simatics 110: - Thiết kế kiểu contactor cho phép lắp ráp đơn giản và chống nhiễu EMC tốt. - Kết cấu nhỏ gọn, chỉ có 3 cỡ vỏ A, B, C. - Bộ lọc nhiễu radio tích hợp sẵn phù hợp cho ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng. - Làm mát không cần quạt để giảm tiếng ồn và mòn hỏng (cho cỡ A). - Cài đặt rất nhanh nhờ có bảng điều khiển OP hoặc phần mềm chạy trên PC. - Chẩn đoán lỗi rất hiệu quả nhờ bảng điều khiển OP. - Có sẵn chức năng bảo vệ quá nhiệt động cơ và biến tần (I2t). - Đáp ứng tốt nhất yêu cầu về các giải pháp tối ưu cho khách hàng.

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

5

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

2.2.3 Thông số kỹ thuật: Điện áp vào và Công suất Tần số điện vào Tần số điện ra Dải nhiệt độ làm việc Phương pháp điều khiển Các đầu vào Các đầu ra Kết nối với hệ thống tự động hoá 200V đến 240V 1 AC ± 10% 0,12 đến 3kW 47 đến 63Hz 0 đến 650Hz -10 đến 40 độc C V/f tuyến tính, V/f đa điểm 3 đầu vào số: - Điều khiển tốc độ bằng đầu vào tương tự; Điều khiển tốc độ bằng cổng RS232 1 đầu ra số cách ly quang 24VDC Loại điều khiển tốc độ thông qua cổng RS232

Manual download từ link : http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll? content=adsearch%2Fadsearch.aspx%3Fsearcharea %3Dhb&func=cslib.cssearch&lang=en&query=6SL3298-0AA11-0BP0 Sơ đồ kết nối biến tần Siemens G110

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

6

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

7

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

Sö dông mµn h×nh BOP Mµn h×nh BOP hiÓn thÞ 5 sè. Nh÷ng Led 7 ®o¹n sÏ tr×nh bÇy nh÷ng tham sè vµ gi¸ trÞ cña nh÷ng tham sè, nh÷ng tin nh¾n vÒ c¶nh b¸o vµ lçi, ®iÓm ®Æt vµ gi¸ trÞ ho¹t ®éng. Nh÷ng th«ng tin vÒ tham sè kh«ng ®îc lu trªn mµn h×nh BOP nµy C¸c nót vµ chøc n¨ng B¶ng ®iÒu khiÓn/ Nót nhÊn Tr¹ng th¸i hiÓn thÞ Khëi ®éng biÕn tÇn T¾t biÕn tÇn Tr×nh bÇy trªn mµn h×nh nh÷ng gi¸ trÞ cµi ®Æt trªn biÕn tÇn NhÊn nót nµy ®Ó khëi ®éng biÕn tÇn. Nót nµy mÆc ®Þnh kh«ng sö dông ®îc, nã chØ sö dông ®îc khi cµi ®Æt th«ng sè P0700 = 1 OFF1: NhÊn nót nµy lµm dõng ®éng c¬ theo thêi gian gi¶m tèc Nót nµy mÆc ®Þnh kh«ng sö dông ®îc, nã chØ sö dông ®îc khi cµi ®Æt th«ng sè P0700 = 1 OFF2: NhÊn nót nµy 2 lÇn (hay 1 lÇn nhng l©u) lµm cho ®éng c¬ dõng nhanh. Hµm Chøc n¨ng

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

8

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

Thay ®æi chiÒu quay cña ®éng c¬

Hµm nµy lu«n sö dông ®îc. NhÊn nót nµy ®Ó ®æi chiÒu quay cña ®éng c¬. Khi ®éng c¬ ®æi chiÒu, trªn mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ dÊu ‘ - ’. MÆc ®Þnh kh«ng sö dông, chØ sö dông khi ®Æt th«ng sè P0700 = 1. NhÊn nót nµy khi biÕn tÇn kh«ng cã tÝn hiÖu ra lµm cho ®éng c¬ khëi ®éng vµ ch¹y t¹i tÇn sè x¸c ®Þnh. §éng c¬ dïng khi th¶ nót nµy ra. Khi ®éng c¬ ®ang ch¹y, nót nµy kh«ng cã t¸c dông. Nót nµy sö dông xem th«ng tin thªm vµo. Nã lµm viÖc b»ng c¸ch nhÊn vµ gi÷ nót, nã sÏ lÇn luît tr×nh chiÕu: 1. §iÖn ¸p DC-Link (V) 2. Dßng ra (A) 3. TÇn sè ngâ ra (Hz) 4. §iÖn ¸p ngâ ra (V) 5. Gi¸ trÞ lùa chän t¹i P0005 (nÕu P0005 ®Æt tr×nh chiÕu gi¸ trÞ 3. 4. 5. th× nã sÏ kh«ng xuÊt hiÖn l¹i lÇn n÷a). Nh¶y hµm: Tõ tham sè rxxxx hay Pxxxx nhÊn nót nµy sÏ quay vÒ r0000, ta cã thÓ thay ®æi tham sè nÕu yªu cÇu, nhÊn nót Fn nµy l¹i lÇn n÷a tõ r0000, sÏ quay vÒ tham sè ban ®Çu. Gi¶n trõ: nÕu xuÊt hiÖn c¸c c¶nh b¸o vµ c¸c th«ng b¸o lçi, th× c¸c th«ng tin nµy cã thÓ gi¶i trõ b»ng c¸ch bÊn nót Fn NhÊn nót nµy dung truy cËp tham sè. NhÊn nót nµy ®Ó t¨ng gi¸ trÞ hiÖn hµnh NhÊn nót nµy ®Ó gi¶m gi¸ trÞ hiÖn hµnh

Xoay nhÑ ®éng c¬

Hµm

Tham sè truy cËp T¨ng gi¸ trÞ Gi¶m gi¸ trÞ

VÝ dô: §Ó ®Æt th«ng sè P0004 = 7 ta lµm c¸c bíc sau: Bíc thùc hiÖn KÕt qu¶ tr×nh

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

9

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

bÇy 1. NhÊn nót 2. NhÊn nót hiÖn 3. NhÊn nót 4. NhÊn nót 5. NhÊn nót ®Ó xö lý tham sè hay ®Ó chän gi¸ trÞ yªu cÇu ®Ó xö lý tham sè cho tíi khi tham sè P0004 xuÊt

®Ó x¸c nhËn vµ lu tr÷ gi¸ trÞ

C¸c th«ng sè cµi ®Æt nhanh Bé biÕn tÇn G110 t¬ng thÝch víi ®éng c¬ nhê sö dông chøc n¨ng cµi ®Æt th«ng sè nhanh, vµ c¸c th«ng sè kü thuËt quan träng sÏ ®îc cµi ®Æt. Cµi ®Æt nhanh kh«ng cÇn thùc hiÖn nÕu th«ng sè ®Þnh møc cña ®éng c¬ ghi mÆc ®Þnh trong bé biÕn tÇn thÝch hîp víi th«ng sè ®Þnh møc ghi trªn nh·n cña ®éng c¬ ®ang nèi vµo biÕn tÇn. Chøc n¨ng cña c¸c th«ng sè cµi ®Æt nhanh: Th«ng sè Chøc n¨ng Møc truy nhËp cña ngêi sö dông

1. Møc c¬ b¶n: Cho phÐp truy nhËp tíi th«ng sè th«ng
P0003 thêng nhÊt

2. Më réng: VÝ dô truy cËp tíi c¸c chøc n¨ng I/O 3. Chuyªn gia: ChØ dµnh cho chuyªn gia
Läc th«ng sè

0. TÊt c¶ c¸c th«ng sè 4. BiÕn tÇn
P0004

5. §éng c¬ 6. C¶m biÕn tèc ®é
... 22. Chøc n¨ng PID Cµi ®Æt th«ng sè

P0010 P0100

0. S½n sµng 1. Cµi ®Æt nhanh 30. Cµi ®Æt nhµ m¸y Tiªu chuÈn Ch©u ¢u/ B¾c Mü

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

10

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

0. Ch©u ¢u (KW), tÇn sè mÆc ®Þnh 50Hz 1. B¾c Mü (hp), tÇn sè mÆc ®Þnh 60Hz 2. B¾c Mü (KW), tÇn sè mÆc ®Þnh 60Hz §èi víi P0100 = 0 hoÆc 1, gi¸ trÞ P0100 ®îc x¸c ®Þnh khi cµi ®Æt khãa chuyÓn ®æi DIP 50/60 OFF = kW, 50 Hz ON = hp, 60 Hz øng dông bé biÕn tÇn (nhËp vµo khiÓu m«men yªu cÇu) 0. M«men kh«ng ®æi (vÝ dô nh thang m¸y, m¸y nÐn) P0205 1. M«men biÕn ®æi (VÝ dô nh b¬m. qu¹t) Th«ng sè nµy chØ cã t¸c dông ®èi víi bé biÕn tÇn trong hÖ truyÒn ®éng 5.5 kW / 400V Chän kiÓu ®éng c¬ 1. §éng c¬ kh«ng ®ång bé (hay ®éng c¬ dÞ bé) P0300 2. §éng c¬ ®ång bé §èi víi P0300 = 2 (®éng c¬ kh«ng ®ång bé), chØ ®îc phÐp ®iÒu khiÓn khiÓu V/f (P1300 < 20) §iÖn ¸p ®Þnh møc ghi trªn nh·n ®éng c¬ (V) P0304 §iÖn ¸p ®Þnh møc ghi trªn nh·n ®éng c¬ ph¶i ®îc kiÓm tra, tõ ®ã biÕt ®îc cÊu h×nh m¹ch Y/∆ ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi c¸ch nèi m¹ch trªn b¶ng ®Çu nèi cña ®éng c¬ Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña ®éng c¬ (A) – dßng ®iÖn ghi trªn nh·n cña ®éng c¬ C«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬ (kW/hp) HÖ sè c«ng suÊt (Cosϕ ) ®Þnh møc cña ®éng c¬ NÕu nh cµi ®Æt lµ 0, gi¸ trÞ ®îc tù ®éng tÝnh to¸n HiÖu suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬ (%) NÕu nh cµi ®Æt lµ 0, gi¸ trÞ ®îc tù ®éng tÝnh to¸n TÇn sè ®Þnh møc ®éng c¬ (Hz) Sè ®«i cùc ®îc tù ®éng tÝnh to¸n l¹i nÕu th«ng sè thay ®æi Tèc ®é ®Þnh møc ®éng c¬ (v/ph) P0311 P0320 NÕu nh cµi ®Æt lµ 0, gi¸ trÞ ®îc tù ®éng tÝnh to¸n CÇn ph¶i nhËp th«ng sè trong trêng hîp ®iÒu khiÓn vect¬ m¹ch kÝn, ®iÒu khiÓn V/f víi FCC vµ ®Ó bï ®é trît Dßng tõ hãa ®éng c¬ Dßng ®iÖn tõ hãa ®äng c¬ tÝnh theo % P0305 Víi P0320 = 0, dßng tõ hãa ®éng c¬ ®îc tÝnh to¸n sö

P0305 P0307 P0308 P0309 P0310

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

11

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

dông P0340 = 1 hoÆc sö dông P3900 = 1 - 3 vµ ®îc hiÓn thÞ trong th«ng sè r0331. Chän chÕ ®é lµm m¸t ®éng c¬ 0. Lµm m¸t tù nhiªn: Sö dông trôc g¸ qu¹t g¾n víi ®éng c¬ P0335 1. Lµm m¸t cìng bøc: Sö dông qu¹t lµm m¸t cÊp nguån riªng 2. Lµm m¸t tù nhiªn lµ qu¹t bªn trong 3. Lµm m¸t cìng bøc vµ qu¹t bªn trong HÖ sè qu¸ t¶i ®éng c¬ TÝnh theo % t¬ng øng víi P03005 HÖ sè nµy x¸c ®Þnh giíi h¹n dßng ®iÖn vµo lín nhÊt P0640 b»ng % dßng ®iÖn ®Þnh møc cña ®éng c¬. B»ng viÖc sö dông P0205, th«ng sè nµy ®îc cµi ®Æt tíi 150% ®èi víi m«men kh«ng ®æi vµ 110% ®èi víi m«men thay ®æi Chän nguån lÖnh (nhËp nguån lÖnh) 0. Cµi ®Æt mÆc ®Þnh 1. BOP (bµn phÝm) P0700 2. §Çu nèi 4. USS trªn ®êng truyÒn BOP 5. USS trªn ®êng truyÒn COM (c¸c ®Çu nèi 29 vµ 30) 6. CB trªn ®êng truyÒn COM (CB = m«®un truyÒn th«ng) Lùa chän ®iÓm ®Æt tÇn sè 1. §iÓm ®Æt MOP 2. §iÓm ®Æt t¬ng tù P1000 3. TÇn sè cè ®Þnh 4. USS trªn ®êng truyÒn BOP 5. USS trªn ®êng truyÒn COM ... 77. §iÓm ®Æt t¬ng tù 2 + §iÓm ®Æt t¬ng tù 2 TÇn sè nhá nhÊt cho ®éng c¬ (Hz) P1080 P1082 §Æt tÇn sè ®éng c¬ nhá nhÊt t¹i ®ã ®éng c¬ sÏ ch¹y mµ kh«ng tÝnh ®Õn tÇn sè ®iÓm ®Æt. Gi¸ trÞ cµi ®Æt ë ®©y cã t¸c dông cho c¶ quay thuËn vµ ngîc. TÇn sè lín nhÊt cho ®éng c¬ (Hz)

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

12

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

§Æt tÇn sè ®éng c¬ lín nhÊt t¹i ®ã ®éng c¬ sÏ ch¹y mµ kh«ng tÝnh ®Õn tÇn sè ®iÓm ®Æt. Gi¸ trÞ cµi ®Æt ë ®©y cã t¸c dông cho c¶ quay thuËn vµ ngîc. Thêi gian t¨ng tèc (s) Thêi gian t¨ng tèc lµ thêi gian ®Ó ®éng c¬ t¨ng tèc tõ ®iÓm dõng ®Õn ®iÓm cã tÇn sè lín nhÊt khi kh«ng dïng P1120 c¸ch t¨ng tèc cã d¹ng ®êng cong. NÕu thêi gian t¨ng tèc ®îc ®Æt qu¸ nhá, ®iÒu nµy cã thÓ lµm xuÊt hiÖn c¶nh b¸o A0501 (Gi¸ trÞ giíi h¹n dßng) hoÆc lµm cho bé biÕn tÇn cña hÖ thèng bÞ dõng víi lçi F0001 (qóa dßng) Thêi gian gi¶m tèc (s) Thêi gian gi¶m tèc lµ thêi gian ®Ó ®éng c¬ gi¶m tèc tõ ®iÓm tÇn sè lín nhÊt ®Õn ®iÓm dõng khi kh«ng dïng P1121 c¸ch gi¶m tèc cã d¹ng ®êng cong. NÕu thêi gian gi¶m tèc ®îc ®Æt qu¸ nhá, ®iÒu nµy cã thÓ lµm xuÊt hiÖn c¶nh b¸o A0501 (Gi¸ trÞ giíi h¹n dßng), A0502 (gi¸ trÞ giíi h¹n qu¸ ¸p) hoÆc lµm cho bé biÕn tÇn cña hÖ thèng bÞ dõng víi lçi F0001 (qu¸ dßng) hoÆc F0002 (qu¸ ¸p ). Mode ®iÒu khiÓn 0. V/f khiÓu tuyÕn tÝnh 1. V/f FCC P1300 2. V/f kiÓu ®êng parabol 3. V/f kiÓu cã thÓ lËp tr×nh ®îc ... P1910 23. §iÒu khiÓn m«men xo¾n vector cã sensor Chän d÷ liÖu cho ®éng c¬ Tèi u hãa thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tèc ®é §Ó tèi u hãa thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tèc ®é, ph¶i bËt chÕ P1960 ®é ®iÒu khiÓn vector vßng kÝn (P1300 = 20 hoÆc 21). Sau khi chän xong chÕ ®é tèi u hoÊ (P1960 = 1), th× P3900 ®Ìn b¸o A05452 kh«ng hiÓn thÞ KÕt thóc qu¸ tr×nh cµi ®Æt nhanh th«ng sè B¾t ®Çu qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®éng c¬ 0. Kh«ng ë chÕ ®é cµi ®Æt nhanh th«ng sè Qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®éng c¬ kh«ng cã 1. ChÕ ®é nhµ m¸y, nh÷ng th«ng sè kh«ng cã trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt nhanh

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

13

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

2. Qu¸ tr×nh tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña ®éng c¬ vµ cµi ®Æt l¹i chÕ ®é I/O theo chÕ ®é ®Þnh møc 3. ChØ tÝnh to¸n th«ng sè ®éng c¬ kh«ng cµi ®Æt l¹i c¸c th«ng sè kh¸c C¸c th«ng sè cµi ®Æt øng dông • Chän gi¸ trÞ ®iÓm ®Æt tÇn sè P1000: Chän gi¸ trÞ ®Æt tÇn sè 0 Kh«ng cã gi¸ trÞ chÝnh 1 Gi¸ trÞ ®Æt MOP 3 Gi¸ trÞ ®Æt t¬ng tù 4 TÇn sè cè ®Þnh 5 USS trªn ®êng truyÒn BOP 6 USS trªn ®êng truyÒn COM ... 77 Gi¸ trÞ ®Æt t¬ng tù 2 P1074: P1075: P1076: + Gi¸ trÞ ®Æt t¬ng tù 2

Gi¸ trÞ ®Æt phô kh«ng ho¹t ®éng X¸c ®Þnh nguån cho gi¸ trÞ ®Æt phô (®îc thªm vµo gi¸ trÞ ®Æt chÝnh) §Þnh thang gi¸ trÞ ®Æt bæ sung. X¸c ®Þnh nguån ®Ó chia ®é cho gi¸ trÞ ®Æt phô

Ngoµi ra bé biÕn tÇn G110 cßn rÊt nhiÒu nh÷ng øng dông kh¸c nh: • • • • ChiÕt ¸p xung (MOP) TÇn sè cè ®Þnh (FF), t¹o c¸c tÇn sè cè ®Þnh ®Ó ®éng c¬ lµm viÖc Ch¹y nhÊp, t¹o ra tÇn sè cè ®Þnh ®Ó ch¹y nhÊp thö ®éng c¬ Bé ph¸t hµm t¹o ®é dèc (RFG), x¸c ®Þnh tÇn sè nh¶y ®Ó tr¸nh c¸c ¶nh hëng cña hiÖn tîng céng hëng c¬ häc vµ khö c¸c tÇn sè trong kho¶ng P1101 (d¶i nh¶y tÇn sè)

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

14

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

• • •

C¸c th«ng sè vÒ tÇn sè quy chiÕu / giíi h¹n C¸c th«ng sè vÒ b¶o vÖ bé biÕn tÇn, nh b¶o vÖ qu¸ t¶i cho biÕn tÇn, c¶nh b¸o nhiÖt ®é cho biÕn tÇn. B¶o vÖ nhiÖt cho ®éng c¬. Ngoµi viÖc b¶o vÖ qu¸ nhiÖt cho ®éng c¬, nhiÖt ®é ®éng c¬ còng ®îc tÝnh to¸n trong qu¸ tr×nh hiÖu chØnh d÷ liÖu s¬ ®å m¹ch t¬ng ®¬ng cña ®éng c¬. §Æc biÖt víi ®éng c¬ mang t¶i lín nhiÖt cao, sù hiÖu chØnh nµy cã ¶nh hëng ®¸ng kÓ lªn ®é æn ®Þnh cña ®iÒu khiÓn vßng kÝn. §èi víi MM440, nhiÖt ®é cña ®éng c¬ chØ ®o ®îc nhê sö dông bé sensor KTY84. §èi víi gi¸ trÞ th«ng sè P0601 = 0.1, nhiÖt ®é ®éng c¬ ®îc tÝnh to¸n hoÆc íc lîng nhê sö dông m« h×nh nhiÖt ®éng c¬. NÕu biÕn tÇn lu«n lu«n ®îc cÊp ®iÖn ¸p ngoµi lµ 24V, th× nhiÖt ®é ®éng c¬ còng ®îc theo dâi/hiÖu chØnh nhê h»ng sè thêi gian nhiÖt ®é cña ®éng c¬, ngay c¶ khi ®iÖn ¸p líi ®· t¾t. §èi víi ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn vßng kÝn trong trêng hîp ®éng c¬ t¶i lín nhiÖt cao vµ khi nguån ®iÖn líi ph¶i thêng xuyªn ®ãng/ng¾t, th×: CÇn dïng mét sensor KTY84 hoÆc CÇn nèi mét nguån ®iÖn ¸p ngoµi 24V

• • • • • • • • •

Encoder, sö dông m«dun encoder ®Ó ph¶n håi tèc ®é ®éng c¬ trong c¸c hÖ thèng vßng kÝn æn ®Þnh tèc ®é §iÒu khiÓn V/f, chÕ ®é ®iÒu khiÓn “®Æc tÝnh V/f” – tû sè gi÷a ®iÖn ¸p ra cña biÕn tÇn víi tÇn sè ra cña biÕn tÇn. §iÒu khiÓn ®Þnh híng tõ trêng (FCC) §iÒu khiÓn vect¬ kh«ng sensor (SLVC) §iÒu khiÓn vect¬ cã encoder (VC) Khëi ®éng b¸m (Flying start - FS) Khëi ®éng tõ Phanh h·m c¬ khÝ cña ®éng c¬ H·m mét chiÒu (DC)

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

15

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

• •

H·m hçn hîp H·m ®éng n¨ng: Khi sö dông h·m ®éng n¨ng, n¨ng lîng ph¶n håi ë chÕ ®é m¸y ph¸t ®îc chuyÓn cho ®iÖn trë h·m ngoµi th«ng qua bé h·m cã ®iÒu khiÓn, n¨ng lîng ®îc chuyÓn thµnh nhiÖt n¨ng trong ®iÖn trë nµy. ChÕ ®é h·m ®éng n¨ng cho phÐp kiÓm so¸t ®îc qu¸ tr×nh h·m cña bé truyÒn ®éng. Chøc n¨ng nµy kh«ng tÝch hîp s½n ®èi víi biÕn tÇn ë cì vá FX vµ GX

H×nh 3.13: S¬ ®å h·m ®éng n¨ng cña G110 • • • • Bé ®iÒu khiÓn Vdc C¸c khèi chøc n¨ng tù do (FFB) TËp d÷ liÖu lÖnh vµ truyÒn ®éng Th«ng sè chuÈn ®o¸n

Để điều khiển biến tần từ các kết nối từ PLC các tham số phải được thiết lập để chọn ngõ vào điều khiển như trong bảng sau

2.3Động cơ
Đối tượng điều khiển là động cơ 3 pha AC. Do biến tần G110 biến đổi điện áp 1 pha 220AC thành điện áp 3 pha 230VAC nên động cơ phải được đấu tam giác để đảm bảo đủ điện áp làm việc Thông số động cơ:(bổ xung sau)

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

16

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

2.4 PLC
PLC (Programmable Logic Control): thieát bò ñieàu khieån logic khaû trình laø loaïi thieát bò cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån logic thoâng qua moät ngoân ngöõ laäp trình, thay cho vieäc phaûi theå hieän thuaät toaùn ñoù baèng maïch logic, được xem như trái tim của một hệ thống điều khiển tự động với chương trình điều khiển chứa trong bộ nhớ của PLC, PC thường xuyên kiểm tra trạng thái của hệ thống thông qua các tín hiệu hồi tiếp ngõ vào từ đó đưa ra những tín hiệu điều khiển tương ứng đến thiết bị ngõ ra. Vậy với một hệ thống điều khiển tốc độ động cơ thì việc sử dụng PLC để giám sát là một nhu cầu thiết yếu. 2.4.1 Ñaëc tính kỹ thuật : CPU 224 Nguồn cung cấp: 220 VAC. Ngõ vào: 14 DI DC. Ngõ ra: 10 DO Relay. Bộ nhớ chương trình: 12KB. Bộ nhớ dữ liệu: 8KB. Profibus DP extendable. Điều khiển PID: Có. Phần mềm: Step 7 Micro/WIN. Thời gian xử lý 1024 lệnh nhị phân : 0.37ms. Bit memory/Counter/Timer : 256/256/256. Bộ đếm tốc độ cao: 6 x 60 Khz. Bộ đếm lên/xuống: Có. Ngắt phần cứng: 4. Số đầu vào/ra có sẵn: 14 DI / 10DO. Số đầu vào / ra số cực đại ( nhờ lắp ghép thêm Modul số mở rộng: DI/DO/MAX: 94 / 74 / 168 Số đầu vào / ra tương tự ( nhờ lắp ghép thêm Modul Analog mở rộng: AI/AO/MAX: 28 / 7/ 35 hoặc 0 / 14 / 14. IP 20 Kích thước: Rộng x Cao x Sâu : 120 x 80 x 62. 2.4.2 Sơ đồ phần cứng

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

17

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

2.4.3 Module Analog EM235 - Có 4 ngõ vào là AIW0, AIW2, AIW4, AIW6 và 1 ngõ ra. Ngõ vào và ngõ ra có thể là điện áp hoặc dòng điện. - Cách kết nối ngõ vào :

- Điện áp vào : từ 0 đến 10V chế độ đơn cực, -10V đến +10V chế độ lưỡng cực - Dòng điện ngõ vào : 0 đến 20mA - Độ phân giải : 5uA hay từ 12,5uV đến 5mV - Giá trị số ngõ vào : -32000 đến 32000 hay từ 0 đến 32000. - Mạch ngõ vào của Module Analog EM235 :

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

18

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

- Dạng dữ liệu ngõ vào :

2.4.4 Một số lệnh dùng trong CPU 224 a, High Speed Counter (HSC) Boä ñeám toác ñoä cao ñöôïc söû duïng ñeå theo doõi vaø ñieàu khieån caùc quaù trình coù toác ñoä cao maø PLC khoâng theå khoáng cheá ñöôïc do bò haïn cheá veà thôøi gian cuûa voøng queùt. Trong CPU 224 coù 4 boä ñeám toác ñoä cao ñöôïc ñaùnh soá laàn löôït laø: HSC0, HSC1, HSC2 vaø HSC3. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa boä ñeám toác ñoä cao cuõng töông töï nhö caùc boä ñeám thoâng thöôøng khaùc, töùc laø ñeám theo söôøn leân cuûa tín hieäu ñaàu vaøo. Soá ñeám ñöôïc seõ ñöôïc heä thoáng ghi nhôù vaøo moät oâ nhôù ñaëc bieät kieåu töø keùp vaø ñöôïc goïi laø giaù trò ñeám töùc thôøi kyù hieäu laø CV. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi baèng giaù trò ñaët tröôùc thì boä ñeám phaùt ra moät tín hieäu baùo ngaét. Giaù trò ñaët tröôùc laø moät soá nguyeân 32 bit ñöôïc löu trong moät oâ nhôù kieåu töø keùp, kyù hieäu laø PV.

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

19

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

Choïn cheá ñoä laøm vieäc cho Boä ñeám toác ñoä cao baèng leänh HDFE vaø chæ coù theå kích boä ñeám sau khi ñaõ khai baùo cheá ñoä laøm vieäc baèng leänh HSC - Vùng nhớ được sử dụng để khai báo HSC

-

Tần số cho phép đếm của HSC

- Các module đếm của bộ đếm : Mỗi bộ đếm đều có những mode đếm khác nhau. Tùy vào từng ứng dụng cụ thể mà người lập trình lựa chọn mode đếm cho phù hợp. HSC0 chỉ có một mode đếm duy nhất là mode 0 với ngõ vào nhận xung là I0.0, sử dụng SM37.3 để thay đổi hướng đếm với “1” là đếm lên và “0” là đếm xuống.

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

20

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

- Ý nghĩa các vùng nhớ khi sử dụng với HSC

Byte điều khiển của HSC0

-

Byte điều khiển của HSC1

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

21

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

b, Interrupt – Ngắt Các sự kiện ngắt trong S7-200 :

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

22

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

c, PID Khâu hiệu chỉnh PID trong S7-200: S7-200 hỗ trợ tới 8 khâu PID dùng để điều khiển vòng kín các hệ thống điều khiển cách khởi tạo cho PID • • • • • • • • • • Định địa chỉ vùng nhớ bắt đầu cho PID: ví dụ VD100 VD100 : vùng nhớ để đưa tín hiệu hồi tiếp về và chúng được chia tỉ lệ sao cho dữ liệu từ 0.0-1.0 VD104 :vùng nhớ để nạp điểm “set point” cho hệ thống (0.0-1.0) VD108 :vùng nhớ lưu ngõ ra của PID(0.0-1.0) lần thứ n VD112 : nạp Kc-Gain ( có thể âm hoặc dương tùy hệ thống) VD116 :nạp thời gian lấy mẫu tín hiệu hồi tiếp TS(S) VD120 :nạp TI >0 VD124 :nạp TD.0 VD128 :nạp bias (0.0-1.0) VD132 :vùng nhớ lưu giá trị của ngõ ra lần thứ n-1

Ngoài ra còn nhiều vùng nhớ khác,chi tiết tai phần help/PID Phương pháp xác định thông số bộ PID Ziegler-Nichols: Thông thường việc chọn các thông số P, I, D được xác định bằng thực nghiệm dựa vào đáp ứng xung của hệ thống. Ziegler – Nichols đưa ra phương pháp chọn tham số PID cho mô hình quán tính bậc nhất có trễ. Ở đây ta xấp xỉ hàm truyền của động cơ để dùng phương pháp này, tuy không hoàn toàn chính xác nhưng có thể cho đáp ứng tương đối tốt. Phương pháp này đỏi hỏi phải tính được giá trị giới hạn của của khâu tỉ lệ Kgh và chu kì giới hạn của hệ kín Tgh. Sau đó tìm các thông số khác theo bảng sau

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

23

Chương 2 Giới Thiệu Thiết Bị Phần Cứng

GVHD: Ts. Ngô Văn Thuyên

Để tìm được Kgh và Tgh, ban đầu ta chỉnh Ki, Kd bằng 0 sau đó tăng từ từ Kp để hệ thống ở biên giới ổn định (dao động với biên độ và chu kì không đổi), tại đây ta xác định được Kgh và Tgh sau đó tính các thông số khác tùy theo bộ điều khiển như bảng trên. Ki = Kp/Ti Kd = KxTd 3. PHẦN MỀM LẬP TRÌNH Step7 Micro Win V4.0 Step7 Micro Win là phần mềm lập trình cho họ PLC S7-200. Hiện phiên bản đang được sử dụng là Step7 Micro Win V4.0. Giao diện chính của chương trình : Menu chương trình Thanh Tasbar Thanh công cụ

Vùng soạn thảo chương trình

Vùng hiển thị trạng thái chương trình

Cây lệnh của chương trình

Chương trình chính(main), con(sbr) , ngắt(int)

ĐK và ổn định tốc độ động cơ dùng inverter G110

24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful