You are on page 1of 2

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ.

1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΔ΄ Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1993 12 Φεβρουαρίου 2017 Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τύποι ἀσώτων
Ὅ ποιος, ἀγαπητοί μου, ὅποιος μελετᾷ ἢ
ἀκούει τὴν ὡραιότατη παραβολὴ τοῦ Ἀ-
σώτου, τὴν παρακολουθεῖ μὲ ἐνδιαφέρον καὶ
σικὴ ἱκανότητα, τὸν πλοῦτο, τὸ ἀξίωμα, τὶς
εὐνοϊκὲς ἐν γένει περιστάσεις γιὰ τὴν ὑλικὴ
καὶ πνευματική του πρόοδο καὶ ἐξέλιξι.
τὴ δέχεται εὐχαρίστως· νιώθει ὅτι ἐκφράζει Τέτοιοι ἄσωτοι εἶνε πολλοί, ἢ –γιὰ νὰ ποῦ-
ἄριστα μία μεγάλη ἀλήθεια. με τὴν πικρὴ ἀλήθεια– εἴμαστε ὅλοι ἀνεξαι-
Παρ᾽ ὅλα ὅμως αὐτά, ἴσως νὰ νομίζῃ, ὅτι ρέτως. Γιατὶ ποιός μπορεῖ νὰ καυχηθῇ, ὅτι ὅ-
ἐκεῖνοι ποὺ σήμερα μοιάζουν μὲ τὸν Ἄσωτο, λες τὶς στιγμὲς τῆς μέχρι τώρα ζωῆς του τὶς
τὸ νεώτερο υἱὸ τῆς παραβολῆς, οἱ σύγχρονοι πέρασε μὲ ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου
ἄσωτοι δηλαδή, εἶνε λίγοι. Τέτοιο κατάντημα, Πατρός μας; Ἀλλοίμονο! Γιὰ ὅλους μας ὑπῆρ-
σὰν ἐκεῖνο στὸ ὁποῖο ἔφτασε τότε τὸ ἀρχον- ξαν στιγμὲς –καὶ μακάρι νὰ ἦταν μόνο στι-
τόπουλο αὐτό, νὰ μὴν ἔχῃ –αὐτὸ τὸ πλουσι- γμές– κατὰ τὶς ὁποῖες διασκορπίσαμε τὰ ἀγα-
όπαιδο– ψωμὶ νὰ φάῃ, νὰ γίνεται χοιροβο- θὰ τοῦ Θεοῦ «εἰς χώραν μακράν» (Λουκ. 15,13), σὲ
σκὸς καὶ γιὰ νὰ χορτάσῃ τὴν πεῖνα του νὰ τόπους ἁμαρτίας.
τρώῃ ἀπὸ τὴν τροφὴ τῶν χοίρων, στοὺς πολ- Ἀπὸ τοὺς ἀναρίθμητους αὐτοὺς ἀσώτους,
λοὺς φαίνεται ὡς μία ἀκραία κατάστασι, κάτι ποὺ ἀκολούθησαν καὶ συντρόφευσαν ἢ ἀκο-
ἔκτακτο, ἕνα σπάνιο φαινόμενο· νομίζουν, ὅ- λουθοῦν καὶ συντροφεύουν ἀκόμη καὶ τώρα
τι τέτοιοι περιθωριακοὶ τύποι δὲν συναντῶν- τὸν Ἄσωτο υἱὸ τῆς παραβολῆς στὶς ἄγονες
ται εὔκολα, ὅτι μετριῶνται στὰ δάχτυλα. ἐκτάσεις τῶν ἁμαρτωλῶν περιπλανήσεων, θὰ
Καὶ ἐν τούτοις! Ἂν ἐρευνήσουμε πιὸ καλά, πάρουμε καὶ θὰ παρουσιάσουμε δύο - τρεῖς
ἂν γίνῃ κάποια λεπτομερέστερη ἐξέτασι τῆς ἀσώτους, ὡς ἀντιπροσωπευτικοὺς κοινοὺς
σημερινῆς κοινωνικῆς ζωῆς, θὰ μᾶς πείσῃ, ὅ- τύπους πολλῶν ἄλλων ὁμοίων τους ἀσώτων.
τι ἡ ζωὴ τοῦ ἀσώτου, ὅπως τὴν ζωγράφισε ὁ Καὶ οἱ τύποι αὐτοὶ εἶνε· ὁ ἄσωτος ἐργάτης, ὁ
Κύριος παραστατικά, δὲν εἶνε μιὰ εἰκόνα σπά- ἄσωτος νέος, καὶ ἡ ἄσωτη γυναίκα.
νια, μιὰ περίπτωσι μοναδική· εἶνε κάτι ποὺ τὸ ⃝ Καὶ πρῶτα - πρῶτα ὁ ἄσωτος ἐργάτης. Τὸν
συναντοῦμε πολὺ συχνά. Θὰ διαπιστώσουμε, γνωρίζουμε ὅλοι, γιατὶ μπροστὰ στὰ μάτια ὅ-
ὅτι τῆς εἰκόνας αὐτῆς ὑπάρχουν καὶ κυκλοφο- λων μας εἶνε ἡ εἰκόνα τῆς ἀσωτίας τῶν ἐργα-
ροῦν παντοῦ ἀναρίθμητα ἀντίγραφα, μὲ με- τικῶν τάξεων τῆς πατρίδος μας.
ρικὲς μόνο μικρὲς παραλλαγές. Ὁ ἐργάτης! Τύπος ἀξιοσυμπάθητος, γιατὶ
*** μὲ τὸν ἱδρῶτα του προσπαθεῖ νὰ ἐξοικονομή-
Οἱ ἄσωτοι, ἀγαπητοί μου, δυστυχῶς δὲν εἶ- σῃ τὸν ἄρτο τῆς ζωῆς του, ἀλλὰ συγχρόνως
νε λίγοι, εἶνε πολλοί! Εἶνε ἄσωτοι μὲ τὴν εὐ- καὶ τύπος πολλὲς φορὲς ἀξιοθρήνητος! Γιατὶ
ρύτερη ἔννοια. Γιὰ νὰ τοὺς διακρίνουμε, ἀρ- κοπιάζει, μοχθεῖ στὶς διάφορες βαρειὲς ἐργα-
κεῖ νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψι τὴν πλήρη σημασία ποὺ σίας, καὶ μόλις εἰσπράξῃ τὰ ἡμερομίσθιά του,
ἔχει ἡ λέξι ἄσωτος. Δηλαδή; ποὺ εἶνε καρπὸς ἱδρώτα καὶ αἵματος, τρέχει
Ἄσωτος εἶνε καὶ λέγεται καθένας ὁ ὁποῖ- σὰν μανιακὸς νὰ τὰ διασκορπίσῃ «εἰς χώραν
ος, ζώντας μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό, διασκορπίζει μακράν», σὲ ἀλλόγιστες δαπάνες. Τὸν ἔχει
στοὺς πέντε ἀνέμους τῆς ἁμαρτίας ὅ,τι ὁ κα- καταλάβει ὁ δαίμονας τῆς ἀσωτίας καὶ δὲν
λός μας Κύριος τοῦ ἔχει δώσει· τὴ ζωή, τὴν ἐννοεῖ νὰ κρατήσῃ κάτι γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ
ὑγεία, τὸ χρόνο, τὰ νιᾶτα, τὴν εὐφυΐα, τὶς σω- τὴν οἰκογένειά του. Θὰ τὰ σπαταλήσῃ ὅλα. Τὸ
ματικὲς καὶ τὶς πνευματικὲς δυνάμεις, τὴ φυ- Σάββατο πληρώθηκε γιὰ τὴν ἑβδομάδα ποὺ
2
πέρασε; ἔ, ὣς τὴ Δευτέρα τὸ πρωὶ δὲν θά ᾽χῃ στὸν διάβολο καὶ στὴν ἁμαρτία ὅ,τι οἱ ἄλλοι
μείνει ὀβολός, οὔτε μιὰ πεντάρα στὶς τσέπες μὲ κόπους μεγάλους καὶ ἱδρῶτες πολλοὺς ἔ-
του, καὶ θὰ ζητάῃ νὰ δανειστῇ ἀπὸ τὸν ἕνα κι χουν συνάξει. Ὁ ἴδιος δὲν ἔχει ἐργαστῆ, δὲν
ἀπὸ τὸν ἄλλο, γιὰ νὰ περάσῃ αὐτὸς καὶ ἡ οἰ- ξέρει πῶς βγαίνουν τὰ χρήματα, δὲν μπορεῖ
κογένειά του τὴν ἑβδομάδα ποὺ ἀρχίζει. νὰ ἐκτιμήσῃ τὴν ἀξία τους, καὶ γι᾽ αὐτὸ τὰ
Ὤ πόσοι ἐργατικοὶ εἶνε τέτοιοι ἄσωτοι! Ἄ- σπαταλᾷ χωρὶς νὰ τὰ λυπᾶται.
κουσα, ὅτι ἕνας ψαρᾶς, ποὺ μέσα σὲ μιὰ νύ- ⃝ Ἀλλὰ νά καὶ ἕνας τρίτος τύπος, ἄλλης κα-
χτα μὲ σκληρὴ δουλειὰ εἶχε κερδίσει ἀπὸ τὸ τηγορίας ἀσώτων – καὶ τώρα δὲν πρόκειται
ψάρεμα 3 μὲ 4 χιλιάδες δραχμές, τὴν ἑπόμε- γιὰ ἄντρα· εἶνε ἡ ἄσωτη γυναίκα. Ἡ ἄσωτη
νη μέρα ἦταν ἀπένταρος, καὶ τὰ παιδιά του γυναίκα, εἴτε ὡς κόρη εἴτε ὡς ἀδελφὴ εἴτε ὡς
ζητοῦσαν ἐλεημοσύνη· γιατί; διότι ὁ καλός(!) σύζυγος, δὲν γνωρίζει μέτρο καὶ περιορισμό,
τους πατέρας, μόλις εἰσέπραξε τὸ κέρδος τοῦ δὲν ἔχει φρένο στὶς δαπάνες της. Ἂν τὴν ἀ-
νυκτερινοῦ ψαρέματος, ἔσπευσε νὰ τὸ ἐξανε- φήσουν νὰ κυβερνήσῃ σπίτι καὶ νὰ διαχειρι-
μίσῃ στὰ προσφιλῆ του κέντρα τῆς διαφθο- στῇ χρήματα, πολὺ γρήγορα τὸ ταμεῖο τοῦ
ρᾶς. Καὶ νὰ σκέπτεται κανείς, ὅτι μεταξὺ τῶν πατέρα της ἢ τοῦ ἀδελφοῦ της ἢ τοῦ συζύ-
ἐργατικῶν ἀνθρώπων τῆς τάξεως αὐτῆς οἱ ἄ- γου της θὰ ἐξανεμιστῇ.
σωτοι εἶνε πολλοί. Ἀσωτεύουν καὶ βυθίζουν Καὶ δυστυχῶς ὑπάρχουν πολλοὶ ἄντρες, ἰ-
τὶς οἰκογένειές τους στὴ μαύρη δυστυχία. δίως σύζυγοι, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ βάλουν
⃝ Μετὰ τὸν ἄσωτο ἐργάτη μέσα ἀπὸ τὸ ζοφε- φραγμὸ στὶς ἐξωφρενικὲς πολλὲς φορὲς ἀ-
ρὸ στερέωμα τῶν ἀσώτων, σὰν σβησμένο ἄ- παιτήσεις της. Ἡ ἄσωτη γυναίκα, ὅταν μένῃ
στρο, προβάλλει τώρα ὁ ἄσωτος νέος. Δυσ- ἀχαλίνωτη, σπαταλᾷ ὅ,τι ἔχει καὶ ὅ,τι παίρνει
τυχισμένες οἱ οἰκογένειες ἐκεῖνες, στὶς ὁποῖ- ἀπὸ τὸν ἄντρα της· ὅλα τὰ θυσιάζει στὸ βωμὸ
ες ἕνα ἢ καὶ περισσότερα ἀπὸ τὰ νεαρά τους τῶν νέων εἰδώλων τῆς ἐποχῆς, δηλαδὴ τῆς
μέλη πῆραν τὸ δρόμο τῆς ἀσωτίας. Νέος ἄ- μόδας, τῆς ἐξωτερικῆς ἐμφανίσεως, τῆς ἐπι-
σωτος ἢ καὶ νέα ἄσωτη εἶνε μία φοβερὴ πλη- δείξεως, τῆς κοσμικῆς ζωῆς γενικά.
γὴ γιὰ τὴν οἰκογένεια. Μία τέτοια γυναίκα πραγματικὰ μὲ τὰ ἴδια
Ἡ πληγὴ αὐτὴ δὲν κλείνει εὔκολα. Ὁ ἄσω- της τὰ χέρια ξεθεμελιώνει τὴν εὐτυχία τοῦ
τος νέος μὲ τὶς παράλογες ἀπαιτήσεις του σπιτιοῦ της.
κάνει καθημερινὲς «ἀφαιμάξεις» ἀπὸ τὸ τα- ***
μεῖο τοῦ συνόλου τῆς οἰκογενείας· ὅλους στὸ Αὐτοί, ἀγαπητοί μου, εἶνε μερικοὶ ἀντιπρο-
σπίτι τοὺς «φορολογεῖ». Ὑπὸ τὸ πρόσχημα ὅ- σωπευτικοὶ τύποι ἀσώτων. Πῶς μποροῦν νὰ
τι σπουδάζει στὸ πανεπιστήμιο κ᾽ ἔχει ἔξοδα, λυτρωθοῦν ἀπὸ τὰ πάθη τους καὶ νὰ ἐπιστρέ-
ἢ ὅτι πρόκειται ν᾽ ἀνοίξῃ κάποια ἐπικερδῆ ἐ- ψουν στὸν ἴσιο δρόμο καὶ νὰ σωθοῦν; Ἆραγε
πιχείρησι καὶ χρειάζεται κεφάλαια, ἢ ὅτι θὰ οἱ ἄσωτοι αὐτοί, βλέποντας τὸ κατάντημα τοῦ
κάνῃ ἕνα ταξίδι σὲ ἄλλο μέρος μήπως ἐκεῖ Ἀσώτου υἱοῦ τῆς παραβολῆς ἀλλὰ καὶ τόσων
βρῇ δουλειά, ἢ ὅτι… κ.τ.λ., ἐξαπατᾷ τὸν δύσ- ἄλλων ἀσώτων, παλαιοτέρων καὶ συγχρόνων,
τυχο πατέρα καὶ τοῦ ἀποσπᾷ τὸ σχετικὸ πο- θὰ θελήσουν νὰ σωφρονιστοῦν καὶ νὰ στα-
σό, τὰ χρήματα δηλαδὴ ἐκεῖνα, ποὺ αὐτὸς ὁ ματήσουν τὴν πορεία τους πρὸς τὸν ὄλεθρο;
ταλαίπωρος προώριζε γιὰ τὴν ἀποκατάστασι Ἢ μήπως, ἐξακολουθώντας ἀμέριμνοι τὸ μα-
κάποιας ἀπὸ τὶς θυγατέρες του. Ἐξαπατᾷ τὸν γευτικὸ ταξίδι τους στὴ χώρα τῆς ἁμαρτίας,
πατέρα, ἐξαπατᾷ καὶ τὴ μητέρα, τὴν ὁποία πρέπει νὰ δοκιμάσουν ὅλες τὶς συνέπειες
βρῆκε τὸν τρόπο νὰ τὴν συγκινῇ μὲ τὰ δά- τῆς ἄσωτης ζωῆς τους, νὰ κατεβοῦν καὶ στὸ
κρυα καὶ τὰ ἐλεεινὰ παρακάλια του. Ἐξαπα- τελευταῖο σκαλὶ τοῦ ἐξευτελισμοῦ, καὶ τότε
τᾷ –ἀλλοίμονο!– καὶ αὐτὴ τὴν ἀδελφή του, ἡ νὰ ξυπνήσουν ἐπὶ τέλους ἀπὸ τὸν θανατηφό-
ὁποία εἴτε ὡς ὑπηρέτρια στὰ ξένα σπίτια, εἴτε ρο λήθαργο, νὰ συναισθανθοῦν τὴν κατάστα-
ὡς μοδίστρα μὲ τὴ βελόνα καὶ τὸ ῥάψιμο, εἴτε σί τους, νὰ ἔλθουν στὸν ἑαυτό τους, καὶ με-
ὡς ὑπάλληλος σὲ γραφεῖο ἢ σὲ κατάστημα, τανοημένοι νὰ ἐπαναλάβουν τὴν μακαρία φω-
εἴτε ὡς ἐργάτρια σὲ βιοτεχνία ἢ σὲ ἐργοστά- νὴ τοῦ ἀσώτου «Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐ-
σιο, ἐργάζεται καὶ μὲ τὶς οἰκονομίες της ἔχει ρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος
σχηματίσει μιὰ μικρὴ προῖκα· ὁ ἄσωτος νέος κληθῆναι υἱός σου»; (Λουκ. 15,18,21).
καὶ τὰ χρήματα τῆς ἀδελφῆς του –ἂν αὐτὴ ἔ- Ἂς τὸ εὐχηθοῦμε μὲ ὅλη τὴν ψυχή μας γιὰ
κανε τὴν ἀνοησία νὰ τοῦ τὰ ἐμπιστευθῇ– δὲν τὸν ἑαυτό μας καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἀσώτους.
θὰ διστάσῃ νὰ τὰ διασκορπίσῃ.
Ὁ ἄσωτος ἔχει τὴ μανία νὰ διασκορπίζῃ (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 198/5-2-1939, σσ. 11-12).
Μετονομασία, μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 6-12-2016.