You are on page 1of 4

sid. 120, artikel om tekniska synpunkter på givna (balanserade) typer.

Vid användning· av
automatisering av rikstrafik.) U nderkommitten telefonapparat av annan typ skall gälla gräns-
föreslår, att dämpningen mellan en abonnentap- värdet 1,1 N.
parat och vederbörande R-station inklusive dämp- Underkornmitten har tänkt sig, att telefonap-
ningen i inkommande delen av R-stationen, sett parater av den nya typen åtminstone till att bör-
från abonnentapparaten, ej får överstiga 1,5 N ja med skall reserveras för telefonanlä ggningar,
(strömmatningsdämpningen i abonnentledningen som ligger särskilt ogynnsamt till ur dämpnings-
inräknad), då telefonapparaten är försedd med synpunkt. Framdeles kan en mera allmän över-
mikrofon FL 5213, mikrotelefonskaft av den nya gång t ill den nya t~rpen tänkas bli aktuell för
typen och hörtelefonkapsel av någon av vissa an- rikstelefonnätet i dess helhet.

RIKSTELEFONKATALOGERN A TUNNARE
GENOM MINDRE TRYCKSTIL
av

BIRGER WATZ

I en tidigare uppsats - »Efter vilka grun- elen hittills i katalogen använda 7 -punkt-stilen
der redigeras rikstelefonkatalogen ~» införd i men som i övrigt hade samma typsnitt som den-
Tele nr 4, 1950 - antyddes, att förrådsbyrån för na (fig. 1) . Utryrnrnesvinsten beräknades på ba-
att nedbringa rikstelefonkatalogernas tjocklek sis av detta sättningsprov, som naturligtvis inte
hade haft uppe till diskussion bl.a. övergång var tillräckligt omfattande för att ge ett pålit-
till en mindre tryckstil i katalogen men av olika ligt utslag, till 12 a 14 %, vilket föreföll rätt
skäl ställt sig avvaktande. blygsamt mot bakgrunden av den stora vinsten
Åtgärden var allvarligt ifrågasatt 1947, då genom landsortsclelarnas uppdelning.
katalogen var hårt pressad av pappersransone- För elen största katalogdelen, Stockholms-delen,
ringen. Den främsta anledningen till att försla- kunde elen på landsortsclelarna tillämpade me-
get vid detta tillfälle fick falla var tidsnöd. toden inte komma till användning; det lade fri-
Pappersransoneringen, som var mycket hård, trafikområdets omfattning hinder vägen för.
krävde nämligen för katalogen ett avmagrings- Delen hade visserligen uppdelats två band,
medel, som inte bara hade hög verkningsgrad
52 84 Persson Gösta Skriid d :i Lidköping;,·. 0 Pn
utan även verkade på kort sikt, och i sistnämn- 10 25 Harnmarb)'höjden
Pers~
49 94 12 Pers i
46 11 - Bast. Mctarg. 11 ............................. 40 81 01 - I·
da avseende dugde inte ombyte av stil, vilket är 25 79 Persson Ture V :Okrädd.idk. Erik Dahlbergs-
02 66 Pers1
g. 29 A ........................................... 60 78 07 Persi
en ganska omständlig och tidkrävande omställ- Pehrsson Algot Skådcsp. 0. YarYsgatansgr. ~ 60 56 96 ~
05 13 Pährson Bengt-Olow Skådcsp. o. Birgitta
ning. Förrådsbyrån fick i stället tillgripa den 12 32 Sltng:a J<"ridhernsg. ~ Pa Hagalu11d 27 68 56 Pers1
Pers1
61 65 Pers~o~ Edvard Sk:hksp. Aludds\·. 8 Pa Storn
snabbare metoden att dela upp lanclsortsdelarna 13 45 Essrngcn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 53 78 49 Pern
84 89 Persson Aug. Slakt.arb. Dammtrappg. :J6 Pa ~
i flera smärre delar, vilket reducerade den år- 41 55 Enskede .. .. .. ... ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 49 22 80
Pers:
Il
33 02 Persson Albin Slip: c Bellmansg. 36 42 85 83 PerS!
liga pappersåtgången för katalogen från 4 500 88 65 Persson Bror Slö jdliir. Yinstv. I Pa. Sthlm 32 45 88 93 Persi
Persson Anna Slöjdlär:a Kinnekullev. 23 Pa
till 3 000 ton. Katalogsätteriets kapacitet blev 68 91 Tranebcrg .... ...... ........... 25 88 36 Per si
l
Persson o. Flodström Smidesbolag Smides -
genom det av uppdelningen förorsakade omsätt- 70 49 ,·crkst. Hamng. 1 i L. Alb)' Pa Sundbyberg 28 52 69 Pers:
40 85 - Tyko Persson bost. Triidgårdsg. 15 28 38 96 Persi
ningsarbetet helt tagen i anspråk året runt, och 00 61 - Yilhelm Flodström bost. Yikingag. 24 32 18 07 Pehr
00 61 s
frågan om ny katalogstil fick därför tills vi- 84 63 Persson Agnes Småskollär:a Hökmossev. 28 Pers:
Pa. Sthlm 32 .......................... . ...... .. 45 52 84 I
dare läggas åt sidan. 11 34 Persson A Snick. Bon deg. 8 ............. . 42 10 25 - I
Pehrson A Snick.(möb.) Scheeleg. 3 ........ . 50 46 11 Pers:
En liten provsättning hann emellertid göras - Bost. Fridhemsg. 54 .... ... ........ .. 53 25 79 g

1947 på katalogtryckeriet i Göteborg med en stil, Fig. 1. G-punkt-stil från 19±7, med samma snitt som
som var 1 punkt (t,vpografiskt mått) mindre än katalogens nuvarande 7-pmikt-~til.
DK 654.153.021.5
men eftersom varje abonnent skulle ha bägge, utlovades till september 1951. I själva verket
uppstod ju ingen minskning i pappersåtgång ge- kom elen inte förrän i början av 1952. Provsätt-
nom delnin gen. Under tiden som landsor tsdelar- ningcn genomfördes sedan på sä tt som plane-
na smalnade blev Stockholm ·-delen därför bai·a rats och förelåg färdig i medio av år 1952. (Se
tjockare och tjockare, och det var upp enbart, fig. 2.)
att tre-delning inom r elatiYt kort tid måste bli Så vitt man av detta sättningsprov kunde dö-
aktuell (i ·jäka Yerket uppstod denna. situation ma, skulle vinsten i utrymme kunna beräknas
tidigare än beräknat - redan till 1952 års upp- till mellan 20 och 25 %, dvs. de 14 600 katalog-
laga - beroende på oförutsedda ytterligar e pap- sidorna i 1953 års upplaga skulle, därest omsätt-
perssvårigheter) . Förrådsbyrån återupptog där- ning· av alla katalogerna på en gång hade va-
för hösten 1050 frågan om övergång till mindre rit möjlig, ha reducerats till ca 11 000.
tryckstil och lämnade den engelska firman 1\Io- Utrymmesvinsten var sålunda i·ätt betydande.
not~·p e i uppdrag att komma med förslag till ny Då den nya stilen dessutom som nämnts föreföll
stil ay lämpligt snitt. De förslag i 6-punkt-stil, typografiskt tilltalande, ansåg telegrafstyr elsen,
som firman lämnade, s~rntes typografiskt mycket att försöken borde fortsättas. Nästa steg blev
tillta lande och föreföll även ge betydligt större matrisprä gling och stereotypering av de 16 prov-
ut ryrnmesbesparing än det nyssnämnda första sidoma och därefter provt ryclming av -± X 16 sid.
provet från 1947. Förhandlingar upptogs där- = ett 64-sidigt ark på båda de papperskvaliteer ,
för av fönådsbyrån med katalogtryckeriet i Gö- som för närvarande förekommer i katalogen, det
teborg om eventuell över gång till den av i\Iono- tunnare ±0-grams och det tjockare 52-grams-pap-
types 6-punkt-stilar , som u r olika synpunkter peret. Provtr~~ckningen utföll i båda fa llen bra
ansågs vara den bästa. och trycket föreföll klart och vackert. (Fig. 3.)
Det var giYet, att en omläggning av denna art Från katalogtryckeriets sida var rnQn, efter de
och omfattning måste för t ryckeriet medföra prov och undersökningar som utförts, på det
många och besvärliga problem. Det gällde där- klara med att övergången skulle komma att be-
för att i förväg i detalj undersöka, hur ändring- r eda särskilt sätteriet mycket stora svårigheter.
en tekniskt skulle kunna genomföras och vilka Ju mindre stilen är, desto besvärligar e är det
konsekvenser den kunde beräknas medföra i för sättarna att handskas med den och desto
fråga om materiel-, lokal- och personalanskaff- tröttsammare för ögonen blir arbetet. l\Ian mås-
ning. För att ge tryckeriet tillfälle att företaga te räkna med betydligt längre sättningstid på
de praktiska prov, som erfordrades, över enskoms grund av svårhanterligheten och ögonbesvären.
i början av år 1951, att tryckeriet skulle från Genom att omsättningen ej kan medhinnas för
lVIonotype inköpa så mycket materiel, som behöv- alla delarna på en gång utan successivt, måste
des för att o·öra en provsättning av ett 16-sidigt tryckeriet under övergångstiden hålla stående
ark med den nya 6-punkt-stilen. sats av två slag·. Särskilt besvärliga blir lokai-
:i\Ia tcriclen beställdes omgående och leverans och personalfrågorna.
. 31 61 52
l\Iecl ovanstående förbehåll förklarade dock
An liot Märta Fru ldung. 10 ... . .... .
(Somm.bost. Tumba 0753 500 76) tryckerientrepr enören, att en övergång till 6-
Anm arks Eft r., H ilmer Bern t Andersson Spec.aff.
A nnandagsv. 4 Pa Älvsjö . ................... . 47 27 12 punkt-stil var möjlig.
Ann -Mari es Trikå o ch Sy bchö r Onsdagsv. 2 Pa
Enskede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 32 31
Annas Hushållsskol a Bag :i o. ko nd :i Rödabgsg. 11 .. 33 08 09
Korrekturläsningen av de 16 sidorna på ka-
- Leve rans bag :i Skulptörv. 26 Pa Johanneshov .... 48 46 38
- H el m er Holm gren bost.. . . . . ... .. .. 49 68 06
talogredaktionen visade sig taga endast obetyd-
(Somm.bost. Svinningeudd 0764 271 80)
Ann as Kap paffår A Lövgren U ppl. g. 47. . . . . .... 32 55 97
ligt längre tid än läsningen av motsvarande t ext
Annb erg Si gne Frök en Sar'n ar itgr. 6......
Ann e-Marie, Atelj C Ann e-Mar ie Ber gqvist Komm en-
42 11 45 i 7-punkt-stil, men man torde rimligtvis få räk-
dö r sg. 14.. .. ..
Ann e Anna Lindströrn Modeaff. H antv. g. 18-20 .
.. .. .. 61 11 07
53 66 81
na med att den mindre stilen blir mera tröttan-
Annebe rgs Restaurant To rehäll Pa Ektorp.
Ann c bro Arne Kamr. Flemingg. 45 . .. . . . .
16 29 83
53 49 46
de i längden.
Ann e by Ma rtin Järnvgstjm. Gamm elgårdsv. 22 Pa
Stora Essingen . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 50 39
T elegrafst~rrelsen hade sålunda fått så mycket
Ann efe lt Haral d Aff.förest . Ko lt rastv. 35 Appelv iken
Pa Bromma. • . . . . . . . . 26 58 88
konstaterat, att en ändring t ill 6-punkt-stil Yar
A nne! A Val hal lav. 118. . . . . . . . . . . . · 62 33 95
A nn cld G Ju ngfru g. 62. ..... . . . . . . . . . . . . . .. 67 52 87
tekniskt och praktiskt genomförbar. Innan st~'­
Anne lind Gu nnar Spårvgsm. Sigurd Rin gs g. 8 Pa
A spudd en . . . . . . 19 31 31
rclsen bestämde sig för en så pass genomgri-
Fig. 2. P rovRlitt niug med den av Monotype föreslagna
pande ii ndring ansågs dock, att man fö rst borde
G-pun kt-stilen . så vitt möjligt söka bilda sig· en uppfattning
Ber-For 070
h. O lol Wall ins v. 5 ...... 33 79 35 Berge Sven Arme ing. Skärmarbrin ksv. 1 Pa En- Forskningslaboratoriet L K B A lvik Pa Appelv iken
lu lcanusg. 8 ........... .,. .. 31 85 06 skede ........ .... ...... . .. ... ................. ..... ...... .. 49 24 26 - Viixe) ................. .••••••.• •···· ·--· ... ....... . .... .. . . . _ 26 26 20
Rudsjög . 15 Pa Huvudsta 27 35119 Be rge Erik Byråsekr. iur. kand. Pilg. 21 ............ 53 76 72 - Doc. S Brohult pe rso n! .•.•.•• •_. ._. . .... . .. ... .. .. . .. 25 85 80
1e l Pokal v. 5 ....... .. ...... 6815 20 Berge P 0 Fil. lie. vice dir. · , Städ. fö rsäkr.bol. - Efter växe lns stäng n . ...... ... . .. .. .. .. .. 26 26 21, 26 26 22
O Traneberg Pa Brom ma 26 45 22 .T orstenssonsg. 10 ............... ...... ......... ... ..... 60 52 61 Forslid Arne Dir. Ka rl bgsv. 48 ..... .................... 33 75 45
I- o. dnt illve rkn. N orr- (Somm.bost. Karlsudd 0764 310 27) (Som m. bost. Bålst a 130)
Berge Britta Fröken, G arv. Lundins gr. 10 .. ....... 52 63 60 forslid & C:o AB Kont.tid 9-12 1-5 lö rd. 9-1
··········· ······ ·· · 112767. 118052 Berge Elisa beth Fröken Kun gsklippa n 22 .... .. .. .... 53 74 33
.. .. ..... .......... .. ......... .. . 10 22 58 To rsg. 48 T ga Fo rslid ....... .. ...... ... . 32 92 45, 33 75 45
1g . Sandemarsv. 38 Pa Berge Ragnhi ld Gymn .d ir. Grund lagg .v. 8 Pa Brom- - Dir. Arne Fc rslid .. ....... .... .. . .............. . .... . ... 33 75 45
......... .. ........ ....... ... .... 481332 ma .... .... . .. ... ........ . . ... .. ............. ... .. ... . ... ... . 26 61 59 ~ lng. L Carl sson .......... . . ...... . ...... ................. 32 92 45
:rg (Berg & co. Lind es· Bcrge Olav lng. Sågvksg. 64 Pa Stu reby •...... •. .. .. 47 47 78 Fo rsl in Axe l Olov Elek tr. Hästhagsv. 22 Pa Sollen-
_y~ ek i l , Stenbor g9 iabr. Be r ge In ge r Lar:a Synålsv. 29 Pa Bromma .. .. .. .. .. 26 43 87 tuna .......... .... .. .. ........... . . .. .... . .. . ... ...... .... . 35 30 97
,t.tid 9- 17 lö rd. 9-13 Berge Nils-Åke Rep r: ant 1. I E Ohlsens En ke AB Forslin lna Fru S :t Eriksg. 68 .......... ............ .... . 30 74 31
1 T g;; Be r gbolage n Växel 23 45 4.Q Midso mmarv. 34 Pa Häge rste n ...... .. ...... .. .... .. 45 52 53 Forslin Helga Fröke n Branti ngsg. 20 ..... .... .. ..... .. 62 93 74
Berge Knut Yr keslär. Sk r ubba Pa Sthlm 20 ... .... .. 93 09 25
......... .. . .. .. ....... ... .. ... .. 111085 Berge Gertrud o. Elisabet Galonv. 6 Pa Bromma . .. 26 86 40 Forsli n Lisbet h Frö ke n Er ik Dahlbe rgsg. 39 .... .... . 60 66 04
Fors lin Märtha Fröke n Kun gs kli ppan 20 .. .......... 50 33 20
Bergedahl John O ve rbrand mäst . Matmsk illn.g. 62- Fors lin Lars-Olof Kond it. G . Landsv. 21 Pa Ekto rp 1612 30
,en d irekt 10 5214), E 64 ........ ... .... .. ...... .......... ..... ... . ................ . 20 81 61 Forslin B Ky r kovaktm. Kaplansgårde n Pa Tomte-
nstE:dt, R Nordlund Bergefall Torsten Lidnersg. 6 .. . .... . .. ....... . .... .... . 51 67 65 boda ......................... ........... .. .. . .. ........... 33 48 32
Bergetors Lennart Apot :e leg., Näckrosv. 5 Pa Fors!i n E W Köpm. Ve rkst.g. 22 .............. ... .... . 68 3714
Fi nnberg Soln;; .................................... .. .. .... ..... ... .. 27 81 03 forslin Al ice Serv:is Andersv. 4 Pa Hagalund .... .. 27 91 70
Ber•elors K J Köpm. kv. Va lha il 3 Pa St uvsta . ..... 57 43 27 fors lin John Spå rvgs m. Flemingg . 83 ...... ... ... ... . .. 52 60 63
n ~e r
Ber~egren Kara Antikvar iat Kun gs h.g . 20 ... ...... 5112 29 For slind Karl Byrådi r. i Jvg!.:styr . M as kinistg. 15 Pa
t ~rer , tryckar . d rcs3 iner Berge krans Anders Re pr :ant Saltv. 14 Gubbängen Gröndal .. .................. ..... ........ ......... .. ...... . 45 22 32
Pa Enskede ....... .. .. ............ ........ (48 81 71) 94 06 97 Fors lind Signe Gymn.dir. Polhemsg. 8 .. :............ 53 38 74
Bergelid Karl-Emil Kemis r. Disponentg. 3 Pd Lil la Forslind Sve n lng. elektrokonsult., Kindst ug. 18 ... 20 79 79
E>Singen ... .... . .. ........... .... . ....... . . . ........ .. . .. . 53 41+ 78 Fors!ind Greta Juveler. S:t Eriksg. BO .......... .. ... 33 78 2()
Bergelin An ny Fru Grev 1agni g. 8 .. ..... :............ 62 78 31 Forslind Gunnar E Mål. S:t Paulsg. 38 .... .... ,_,,_, ·432013

Fig. 3. Provtryck med Monotypes 6-punkt-stil.

om hur allmänheten sannolikt skulle komma att utan större effekt i önskad r iktning, och att en
reagera inför nyheten. Det bestämdes därför, att övergång till mindre stil i de snuska kataloger-
en opinionsundersökning i begränsad omfattning na, på samma sätt som redan skett i de stör r e
skulle göras. Allmfö1hetens uppfattning skulle ufäindslrn, föreföll kunna åstadkomm a en Yi.i-
inhämtas icke genom p ersonliga intenjuer utan sentlig besparing i utrymme. Det framhölls, att
skriftligen för att ge de tillfrågade tid att tiillka elen påtänkta stilen vid korr ekturliisning må-
sig in i och bilda sig en uppfattning om försla- hända blir arbetssamma1·e än den nuvarande men
get. u ndersökningen kunde med hänsyn härtill ut- att den elj est s~·nes t illfredss tällande vid punkt-
föras av fönådsb~rrån sjä lv utan anlitande av nå- li.isning, som är den form av läsning i katalogen,
got företag i marknadsundersökningsbranschen. som merendels torde förekomma fo r abonnenter-
l!ndersökningen utfördes på så sätt, att för- nas vidkommande. Förrådsb~-rån begärde att få
rådsb~Tån i d ecember 1952 tillskrev distriktsche- veta distriktschefemas och övriga t illfrågades
ferna, lämnade dem en orientering i frågan och uppfattning om stilens läsbarhet och om prov-
anmodade dem att i sin tur inhämta y ttrande trycket gav anledning till några detaljanmärk-
över provtrycket i den nya 6-punkt-stilen dels ningar, exempelvis huruvida telefonnumren an-
från nummerbyråpersona len, dels från ett be- sågs tydliga nog, om kursiv.stilen var t illräckligt
grä nsat antal personer utanför telegrafverket, framträdande och om .stilen på namnen i yrkes-
vilka av distriktschef'erna Yar kända som omdö- registret eventuellt borde ändras. (Fig. 4.)
mesgilla och balanserade i sin uppfattning. Sam-
tidigt tillskrev förrådsby1·ån d irekt ett mindre Eke El ekt r iska AB, Al v iksv. 79 Appelv ike n Pa
- Ankn E
Bromma .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 26 38 86 Antagen
antal personer, vilka tidigare visat intresse för Kra ftledni ngar och .landsbygd~ elek trifieri nga r
Palmquist C
El-B yström , Thore Byström Lundag. 36 uppg. 12 4413 48 ma ... .
katalogfrågor. Elekt ri ska Affären Gö ta, Gö'. g. 81 . .. ....... 43 23 42 Pett ersson
El ektriska Fea, Uppl. g. 57 . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . 30 78 48
I skrivelsen till disttiktscheferna r edogjordes Elektri ska Firman R -Osen AB, Stu rev. 79 Pa
Rolfert A
dingö
Li dingö .......................... ... ....... . ......... . . 65 04 90
för bakgrunden till förslaget, abonnentökningen Elektrolednin gar , lnstal lat ionsfi rm an, Lars Svens-
Sal t s1öbade
Skyttev.
son Hässelbyv. 45 Sol hem Pa Spånga ...... 36 0116
och den därav följ ande ansvällningen av rikste- El ektrol um en AB, Råsundav . 29 Pa Haga lu nd . ..
Saltsiöbade
Ban v. 1,
lefonkatalogen, som medfört att en katalogdel, -
. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. 27 53 11 ' 27 64 97
Aven kv. H örnan 2 St. M ellansjö .... .. . .. .. .
- Efter kl
Sam re ll, In
Stockholms-delen, redan fått uppdelas i tre band, .. .. .. . · ..... .. .. (Sö dertörns vst 438) 94 14 38 sjö- Bo .
f ntrepr. (, Sthlm Solna Sund~yberg Huddinge Sandbe rgs
och inom kort framtvingar uppdelnin g av ~r tt er­ Elvk Edsv ike1
Sel, AB lns
Elek trotek ni ska AB, Flo rav. 2 Pa Li dingö Växel ~
by be rg
ligare kataloger . Det framhölls önskvii rdhetcn E!ektrotjänst, K E Karl sson kv . Leoparden 8 Pa Sollentuna
Stuvsta ....... ...... ......... .... .................. 57 26 51 ti onsv.
nv att söka åtminstone reta rdera d enna nheck- Elga;o A B, Fi li al 1 Sundbyberg· Götav . 2 Pa Sund -
Soll en tuna
bybe rg 2 .. . ... Z86014 , 286012 Helene!t
ling genom lämpliga åtgäl'Cl er i syfte at t ned- - Folia l i Solna Rud SJÖE . 5 Pa Huvudsta ......... 27 50 61 Spånga Ele l
Enuep renor {år e l~'erken i Sundbyberg och So lna 7 Pa Sp.
bringa katalogernas tjocklek. Det nämndes, att
olika sådana åtgä1·der diskuterats, d e flesta dock F ig. 4. Prov på den kmsiva stilen .
Svaren inkom successivt under första kvarta-
let 1953. I dessa r edovisades uttalanden av dis-
triktscheferna, telegrafkommissarier, nummer-
byråpersonal och andra t elegeafverkets t jänste-
män ävensom av omkring ett 50-tal personer
34
Fig. 5. Exempel p å Monoty-
utanför verket. I realiteten representera de de pes siffro r i telefonnumren:
sistniimnda uttalandena långt flera personer än
50, därför att många av de tillfrågade i sin tur
hade rådgjort med sin personal och salunda hade
inregistrerat dess r eaktioner.
34 överst de reviderade, därunder
de ursprungliga. (Förstoring
l Q ggL )

(se fig. 5) . Som synes har 3: an gjorts öppnare
Även om man bland uttalandena, särskilt och -1 : an har blivit helt sluten.
nummerbyråpersonalens, hade att notera en del Det bestämdes vidare, att tryckeriet skulle
negativa omdömen såsom ,,svårläst» och ,,för- upptaga fö rhandlingar med 1\Ionotype för att
sämring», måste man säga, att förslaget hade om möjligt få fra m en bättre kursivstil. Ändring
fått ett mycket gott mottagande. Det övervä- på denna punkt hinner dock ej genomföras till
gande flertalet av de tillfrågade, både inom och nysättningen av den första katalogen.
utom telegrafverket, hade ställt sig· positiva till St ~-relsen beslöt även låta tryckeriet göra
ändringsförslaget. Den slutsats, som man med proYt ryck av ~1 rkesregister med namnen i halv-
ledning av opinionsundersöknin°·cn kunde dra- fet stil, d\·s. samma som användes i abonnentför-
ga i huvudfrågan - stilens läsbarhet - Yar teckningen.
därför obetingat, att en ÖYer gång till 6-punkt- Som redan antytts här ovan kräver övergång-
stil var moti,-erad och icke skulle väcka någon en till ny stil i katalogen rätt lång tid, beroende
nämnvärd irritation bland abonnenterna. Stilen på att katalogsätteriets kapacitet under större
fick gott bet~·g för Hisbarhet och klarhet. delen av året är tagen i anspråk för den normala
Beträffande detaljfrågoma framkom i svaren, ändringssättningen av katalogen. Det är endast
1) att siffro rna i telefonnumren i stort sett sommarmånaderna, som står till buds för sådana
ansågs vara bra men att man eventuellt extra arbeten som exempelvis omsättning på
borde göra en viss justering av siffro rna 3 grund av automatisering eller, som i detta fall,
och 8 samt 1 och 7 till undvikande av sam- för övergång till ny stil.
manblandning och missförstånd i de fall en Den nya 6-punkt-stilen kan följaktligen icke
siffra blivit skadad, exempelvis vid stereo- införas för hela rikstelefonkatalogen på en gång
typ eringen; utan successivt del för del. Styrelsen beslöt att
2) att kursivstilen möjligen borde ges en nå- under innevarande sommar försöksvis sätta om
got ändrad karaktär, så att den bättre av- en medelstor landsortsdel och valde Jönköping-
vek från den övriga stilen ; Växjö-delen, som utkommer i november månad
3) att namnen i yrkesr egistret troligen borde och först i 195-± års katalogupplaga. Denna hin-
sättas med samma stil som namnen i abon- ner då vara i praktisk användning några må-
n entförteckningen men att man för säker- nader, innan arbetet med nä sta del börjar, och
hets skull borde göra en provsättning härav. vi skulle då möj ligen hinna få en del praktiska
Då tryckeriet även tidigare hade uttalat far- erfarenheter av nyheten, till vilka hänsyn må-
hågor just beträffande de n~1 ssnämnda siffroma hända kunde tagas vid den fortsatta omsätt-
och dessutom ifrågasatt omskärning av siffran ningen. Nästa del på omsättningsprogrammet
4, som befarades vara mindre hållbar vid ste- blir förmodligen Göteborgsdelen, som nu börjar
reotyperingen, därför att den va r öppen, be- bli så tjock, att den närmar sig uppdelningssta-
stämdes att tryckeriet skulle få i uppdrag att diet (det är bindningsmaskinen, som bestämmer
kontakta Monotype på nytt om eventuell nyskär- maximit jockleken ). Det är att hoppas, att ka-
ning av de nämnda siffrorna. Firman kom då talogsätteriet så småningom, när de första start-
med en något reviderad telefonnummerserie. svårigheterna har övervunnits, skall kunna öka
Resultatet av ändringen framgår tydligast vid sin omsättningstakt. I annat fa ll blir övergången
jämförelse mellan ett par av siffrorna i förstoring en ganska långdragen historia.

s