Katalogredaktionen i Stockholm

Göran Olausson och Torsten Olofson
• •
Förnamnsinplacering ny pr1nc1p
i telefonkatalogen
UDK 654.021.5:058.8
I den svenska telefonkatalogens abonnentförteckning är för närvarande personer
med lika efternamn insorterade efter i första hand titeln och i andra hand för-
namnet. Telestyrelsen har emellertid i år fattat beslut om en övergång till förnamns-
inplacering, så att först förnamnet och därefter titeln blir avgörande för inplace-
ringen. Ändringen beräknas kunna genomföras successivt under åren 1972-1976.

Frågan om inplaceringsprinciperna i telefonkatalogen har behandlats inom telever-
ket ända sedan 1920-talet, och ett stort antal utredningar och undersökningar har
gjorts. De senaste undersökningarna visar att kännedomen om förnamn ökar me-
dan titelkännedomen minskar. Den nu beslutade ändringen torde vara till fördel
för det stora flertalet abonnenter.

I de första svenska rikstelefonkatalogerna ordnades placeringsordning kom att tillämpas även i fortsätt-
abonnenterna telefonstationsvis, dvs. varje telefonsta- ningen när ytterligare större stationer bröts ut och
tion hade sin egen avdelning. Inom varje sådan av- bildade egna avdelnin gar, s. k. lokaluppställningar.
delning ordnades abonnenterna alfabetiskt med av- Fr. o. m. 1970 års utgåva är alla abonnentuppgifter
seende på första rubrikordet, som kunde vara ett i den svenska telefonkatalogen sammanförda rikt-
efternamn, firmanamn eller en titel. Något andra nummerområdesvis. Inom varje sådan lokaluppställ-
sökbegrepp erfordrades inte med hänsyn till det ringa ning är uppgifter om abonnenter med lika efternamn
abonnentantalet. införda i första hand efter titel eller yrkesbeteckning
Denna enkla uppställning övergavs emellertid gans- - om sådan finns - och i andra hand efter förnamn
ka snart och abonnenterna sammanfördes till en ge- eller initialer. I sista hand avgör adress och telefon-
mensam avdelning. Därvid inplacerades abonnenterna nummer placeringen.
med avseende på i första hand efternamnet, i andra Varför Sverige - till skillnad mot de flesta andra
hand stationsnamnet och i tredje hand titeln. länder - kom att tillämpa inplacering efter i andra
I 1921 års utgåva bröts emellertid abonnenterna i hand titlar synes svårt att förklara. Visserligen an-
det centrala Stockholm ut och bildade en egen av- vändes titlar i större omfattning då än nu - man till-
delning. Abonnenterna inplacerades efter i första talade varandra med Herr Generaldirektör, Herr
E 2/ 1971 hand efternamnet och i andra hand titeln. Denna in- Kammarskrivare etc. - men detta torde även ha varit

31
Förnamnsplacering

förhållandet i våra grannländer. Att svenskarna (och Italien, Rom-delen
danskarna, som även införde titelinplacering) skulle ha
1. Efternamn
varit mera titelsjuka än t. ex. tyskar, finländare och
2. Förnamn eller initialer
norrmän synes osannolikt. Veterligen har titelinplace-
ring inte tillämpats i dessa länders kataloger. Adressen saknar betydelse för inplaceringen. Upp-
Frågan om inplaceringsreglernas ändring så att för- gifter med lika efternamn och lika förnamn inplace-
namnet eller initialerna i stället för titeln skulle få ras i ordning med avseende på telefonnumren. Titlar
bestämma inplaceringen har tagits upp då och då un- eller yrkesbeteckningar införs i mycket ringa omfatt-
der årens lopp. Den har aktualiserats dels av att tit- ning. Titlar som exempelvis »Doktor» och »Profes-
larna blivit flera, dels också av att titlarna i många sor» inplaceras i kataloguppgiften före förnamnet
sammanhang har förlorat sin betydelse. Många abon- och påverkar inte kataloguppgiftens inplacering. Yr-
nenter har föredragit en titellös kataloguppgift, var- kesbeteckningar införs i kataloguppgiften efter för-
vid förnamnet kommit att bestämma inplaceringen namnet och påverkar inplaceringen i tredje hand.
bland de titellösa. Sådana uppgifter utan titel har hit- Uppgifter utan titel inplaceras före sådana med titel.
tills placerats sist inom varje namngrupp.
Frågan blev föremål för en första mera omfattande
utredning i börj an av 1920-talet, då en genomgripan- Storbritannien, London-delen
de översyn av telefonkatalogen skedde. En redogörel-
se härom återfinns i en artikel i TELE nr 4/ 1950 för- 1. Efternamn
fattad av Birger Watz. 2. Förnamn eller initialer
Undersökningar som gjordes då för att utröna 3. Adress
abonnenternas kännedom om de sökta abonnenternas Titlar eller yrkesbeteckningar införs knappast alls och
titlar respektive förnamn visade dock att titelinplace- påverkar normalt inte inplaceringen. Initialer används
ringen vid den tidpunkten fortfarande var den mest oftare än helt utskrivna förnamn. Om förnamnet
lämpliga. Senare undersökningar har emellertid visat skrivs ut helt tas endast hänsyn till begynnelseboksta-
att kännedomen om förnamn stigit i förhållande till ven vid inplaceringen.
kännedomen om titlar. Huruvida abonnenterna nume-
ra har en totalt bättre kännedom om varandras för-
namn än om titlar kan inte bedömas. Förutsättning- USA, New York-delen (The Bronx)
arna för de undersökningar som genomförts har varit
alltför olika för att direkta jämförelser skall kunna 1. Efternamn
göras. Klart är dock att en omsvängning skett. Det 2. Förnamn eller initialer
kan dessutom konstateras att det skett en förändring 3. Adress
över huvud taget i samhället så att förnamn numera Liksom i den engelska katalogen införs titlar eller
används i en helt annan omfattning än tidigare. yrkesbeteckningar nästan inte alls men införda titlar
eller yrkesbeteckningar påverkar inplaceringen i tredje
hand . Kataloguppgifter utan titel eller yrkesbeteck-
Hur gör man i utländska kataloger? ning inplaceras före sådana med dylik beteckning.

Nedan lämnas en redogörelse för inplaceringsord-
ningen i några utländska telefonkataloger. För varje Spanien, Madrid
land anges i tur och ordning de kataloguppgifter ef-
1. Första efternamn (faderns släktnamn)
ter vilka inplaceringen sker.
2. Andra efternamn (moderns släktnamn)
3. Initial(er)
Västtysk.land, Hamburg-delen Adressen saknar betydelse för inplaceringen. Titlar
1. Efternamn införs i mycket ringa omfattning. Införd titel påverkar
2. Förnamn eller initialer inplaceringsordningen i fjärde hand.
3. Titel eller yrkesbeteckning
4. Adress
Danmark,1 Finland och Norge
Titlar införs i ganska ringa omfattning i den tyska
katalogen. Kataloguppgifter utan titel inplaceras före 1. Efternamn
sådana med titel. 2. Förnamn eller initialer
3. Titel eller yrkesbeteckning
4. Adress
Frankrike, Paris-delen Titlar införs i samma utsträckning som i den svenska
1. Efternamn telefonkatalogen. Uppgifter utan titel inplaceras före
2. Gatunamn uppgifter med titel.
3. Gatunummer
4. Förnamn eller initialer
Titlar införs i mycket ringa omfattning och påverkar 1 Titelinplacering tillämpas t. o. m. 1970. Förnamnsin-
inte inplaceringen. placering införs successivt i de olika delarna 1971-73. TELE
32
aamnsplacering

BERGER Mile D 9 r Pondichery .. .. .. 306.74.72
Horn Ewald 45 68 21 BERGER M 2 pl Porte d' Auteuil .. .. .525.28. 11
13 Hochallee 95 BERGER S 6 av Porte Bra.ncion 15e . .5:.5:5.55. 17
Horn Ewald 6 91 28 36 BERGER A ~ av Port.e de Choisv .. .. 'l88. r:;o. ":5":5
3 3 Oldachstr .3 BERGER R avoc Cour app
Horn Franz 6 30 14 23
88 bis bd Port Royal 5e ........... Q33.51.92
33 Lambrechtsweg 20 BERGER Mme P 25 r Pradier 19e .. .. 206.27.84
BERGER L 6 r Primatice 13e ......... .5'35.04.76
Horn Franz 20 96 38 BERGER 51 r Procession 15e .. ... ... .566.82.58
26 Perthesweg 56 BERGER 5 r Pyramide s 1er. ~ ......... 7 42.80.87
Horn Franz MalerMstr. 81 20 54 BERGER A-M 5 r Pyramides 1er . . . 073.80.17
56 Gudrunstr .8 BERGER Mr Mme J 52 r Ranelagh . . 527. 72.80
Horn Franz Polizei- 82 17 98 BERGER A fourreur 204 bd R ~ sp ail 326.91.61
meister a.D. 52 Urnenfeld 17 BERGER J 25 r Ravno1ur d 16e ..... .. 647.42.66
Horn Frieda 6 41 08 23 Västtysk Fransk katalog
71 Erntingweg 3 b katalog

_ Bridges R.J, 61 Milton Rd W7 ...... .. ... ...... .... 0l-567 4530
FABRIZI Elcloraclo , 22 p . Alessandria -- -- - 85 30 47 Bridges Robt, 12 Hillside SW19 ... .. ... ... ...... ... 0l-946 0481
FABRIZI Elena , 59 v . Dignano d'lstria - --- 29 48 80 Bridges Roy V, 178 Woodhouse Rd Nl2 .. ........ .0l-445 8623
FABRIZI El10 , 37 v. Pascare_lla -- -- ------- - 589 16 32 Bridges Mrs.S, 55 Stourcliffe Clo Wl.. .... ..... ..01-723 9675
FABRIZI El1sa , 39 v. Lucrez10 Caro ------ 356 06 42 Bridges S.A, 15 George Rd E4 ... ... .. ... ... ..... .. 0l-527 5761
FABRIZI Elvira, 38 pb Prenestino - --- ---- 756 87 06 Bridges Sawtell & A.J.Adams,Solrs,
FABRIZI Emilio , 21 v. S. Valentino - --- ---- 80 58 94 2 Warwick Ct WCl ... 01-405 9042
FABRIZI Emilio, 64 v. Quadrarn --------- 761 13 74 Bridges S.G, 290 Wrlcklemarsh Rd SE3 ... .... ..... 01-856 1461
FABRIZI Emil io, 56 v . Ponzio Cominio - - 761 48 73 Bridges S.W, 37 Melgund Rd N5 ... ... ...... ... ... 01-607 5210
FABRIZI dr . rag . Enea, 110 v . Belli -- ---- - 35 92 76 Bridges T, 30 Granby Rd SE9 ... ...... ...... ........ 0l-856 0557
FABRIZI Ennio , 7 v. Giovannoli Alo' ------ 29 78 81 Br_ldges T, 15 Ladysmith Rd El6 .... ... .. .. . .. .. .. 01-476 0045
FABRIZI Enrico, 12 v. Albano - ---- -- ------- 72 29 80 Bridges T.E, 81 Northbank Rd El7 .. ... ... .. ...... 0l-527 3900
FABRIZI dr . Eni-ico, 27 vi. Consoli ---- - --- 76 37 93 Br)dges T.J, 49 Hedley Ho,Samuda Est El4 .. .. .. 0l-538 7898
FABRIZI Enrico, 108 v. Casal Bertone ___ 437 64 50 Bridges W, 21 Arnold Gdns N21 .. ... .. ... . ... .. ...0l-882 0481
FABRIZI Enrico , 234 v. Men.dana------ -- 731 17 91 Bridges W.C, 52 Cl lve Rd SW19 ... .... ....... ..... 0l-542 3132
FABRIZI Enzo, 21 v. Traversi --- ---------- 577 40 79 Bridges W.E, 11 Elgin Ho,Cordelia St El4 ..... .0l-987 4504
FABRIZI Eolo, 60 v. Durantini -- -- --- ----- 437 20 74 Bridges W.E, 22 Lemonwell Ct,
FABRIZI Eralclo, 78 v. Prenestina -- --- - -- 757 95 93 Lemonwell Dv SE9 . ..0l-850 7336
FABRIZI ERNESTA & PENSAVALLI ERNESTO
114 v. Colom bi --- --- --- --- -- -- ----- - ----- - - 26 16 27 Brittisk katalog
It aliensk katalog
France Muiiez, J. Maq. Electr6n. P. Extremadura, 12 463 7570
Friedman Edw 2167BogrtAv - - - - - - -TY 2-3851 France Muliez, J. Maq. Electr6n. P. Extremadura, 12 463 7569
France Munez, P. Jerge Juan, 159 . . .. .• ........ .. •. 274 1288
Friedman Edward 725 HollywoodAv - - - -931-0216 France Navarre, A. Pasee Esperanza, 1 ... . .. . · •. • · · · • 239 5438
Friedman Edw 1345 ShaksprAv - - - - - - JE 7-7360 France Nu il<oz, G. Gal ileo, 75 . .. . . ...•.•. . . ••. · . . .... . 233 5793
Franco Nuiiez, G. Ruzafa, 3 .. ... . ... .... . . . ..... . ... . . 251 4727
Friedman Edward 1756 TopngAv - - - - - - 583-7322 France Nunez, G. Cirnst. Castilla, 21 :·· · ····· ·· .. ••••• 254 5872
Friedman Elaine 5601 RivrdleAv - - - - - - 549-1332 France Nunez G. Centr. Obras. Galllee, 75 . .. . . . 254 1418
France Nuiiez: G. Alm . Mad. Villaamil 25 . . .. .. . 27-0 1452
Friedman Elias 1225 ShermnAv - - - - - - JE 8-6198 France Oli van, J. A. Cdad. Angeles, Bl. 31 (Vlllav.) 217 1925
Friedman El la Mrs 58 El 90 - - - - - - - - FO 7-4094 France Olivares, A. Transp . Zald(·~a r , 6 ...... .. ... . . . . 204 2-037
France Olivier, A. Av. Gralme., 82 ...... .. ..... . . . .. 259 8744
Friedman Elsa 2000 AnthnyAv- - - - - - - TR 2-4450 France Olivier, J. V. Fuencisla, 24 .. ... •.. . . . .••• •• • 255 4610
Friedman Emanuel 760 Br yntAv - - - - - - DA 9-2360 France Ol ivier, M. PI. Mariane Lanuza, 1 . . , ... ..... . 463 4401
France Onterele, J. M. Ciudad Angeles, Bl. 217
Friedman Emanuel 120-10 DeKruif PI - - - - 379-1363 (Villaverde) ........... . ...... .. . .. ..... . . .. . ... .. . 21' 1174
Friedman Ernest 2830 BrigsAv - - - - - - - 298-5611
Friedman Estel le 800 Concrs Vi lg W - - - - 588-7055 Spansk katalog
Friedman Esther 2025 ValntnAv - - - - - - FO 4-7473
Friedman Esther Mrs 150-3 Dreiserlp - - - 671-2351
Friedman Esther Mrs 3424 GatesPI - - - - OL 5-6430
Georg Sigur5sson cand mag Baldurs-
Amerikansk katalog götu 15 .. . . .. ..... ..... ... . ...... I 40 37
Georg Sigurj6nsson jarnsm Eggjav I .... 8 40 98
Olausen Harry vindusp. Stjernemyrv. 22 27 24 51 Georg T6ma sson mats v Nökkvavogi 11 .. 3 13 38
Olausen Kirsten eksp .trise Treskev. l . . ..... . . . 26 92 06 Georg H Tryggvason stud jur Sigl uvo 7 . 3 46 76
Olausen Terje·Rolf instr.mak. Slettelk. 24 22 43 72 Georg Vilhjal msson malari Hrefnug JO • . I 17 18
Olausen Sivind driftsbest. Skigardv. 26 26 03 96 Georg p orste inss on fltr Vatnsholt i 6 ... 8 19 73
Olausen Aage tollbetj. Ole Mees v 33 . . . .. . . . . • 29 04 63 Ger5a J 6nsd 6ttir Snorrabr aut 50 . . . . . . .. I 80 68
Olaussen Alf skraphdl.forr. Stovnerv. 4lb 25 44 56
55 74 18 Ger 5a Åsrun J6nsd6ttir hj ukrk S61he 27 . 3 81 93
Olaussen Anna forretn .driv. 0rakerv. 18
37 16 81 Ger öur Einarsd 6tti r skrifstofustulka
Olaussen Anna fru Seren Jaaba!ks g 4
Olaussen Anna kolonial melkeforr. Hjalt abakka 30 . ... .. .. . . ... ...... 3 00 46
GI Drammensv. 28 .... .. . . . .. . ...... . . . .. • . . 53 52 01 Geröur Gunnarsd6tti r St6rager5i 22 ... . . 8 12 71
Olaussen Anna og Ingeborg Thv Meyers g 85 37 06 67 Geröur H Hj örleifsd 6ttir P6rsgö t u 23 ... I 23 90
Olaussen Arne kjepm. Kirkzv. 129b <Oslo) 69 51 54 Ger5ur Krist jansd6ttir kenn ari H6fge 18 . 4 OJ 77
Olaussen Arnulf selger Blindernv. 4 ... .. .. . . . . . 46 87 94 Geröur Magnu sd6t t ir Busta5avegi 67 . . . . 3 41 91
Olaussen Arve G Erich Mogensens v 1 25 57 29
60 22 61 Geröur 61afsd6ttir fru Melabraut 36 .... . I 06 22
Olaussen Asta frk. Sofies g 58 . . .. . .... . .. . . . .
Olaussen Bjarne Grevlingäsen 9 .. . . . .. . . .. . . . 24 44 53 Ger5ur Sturlaugsd6ttir Gr<enutungu 8 . . . . 4 07 48

ELE 2/ 1971 Norsk k atalog Isländsk k ata log

33
Förnamnsplacering

(\,OTJlllJI :.i H B. ) l! H ITIJOIH{H ~ .'~ J~ -1 !18 J ;j l ~ O'lallOB
-J 1 .wm m. 1- ;.J foltt~::. ................. 376 2670
h:OT.W p I

.. (: Jl y u1 e ti 1u:u1 17 l (~, -1 1 - 12 h'ot1ano B fl..~Hl!!!12-2n0 /iiJWl!i!f ·· ............. ·· ·93() 3243
l\OTJlllll MG M. I\m1co\rn : 1. 11. 2 l ~ :; O:l 41 Il. r. !Jl!,.ljl.'gl-44 /iiJt-1$!H-..................46 J 5050
l\.ornnp C 0 lJ a p b!IWllC I; . Il. (j h' .4 ~>:i 47 ~... 2!i~Jl!3-882 fiiJttl!H'F (~~) ·········943 0166
I"ii 49 (i() h'.011anon lfi.J:.lfill'tl-13 fiiltt~f\! .. ·· ·· ·······•"'" "955 3279
h'.0TJU1pcnn:11 ii B Il Il [ cpc,1 e.T1,c nr i:. l Co'lallOBI ;k.;k*1iJt4-26 /iiJtt~:t:Dll· · ··· ......... .734 4024
13-H 11 p. ii J\, 1 :.J :! 13 J~ o11a11ou ,:C , 1],:i:illl3-12 fiiJttl!t:t:llil· .. ············773 2706
l###BOT_TEXT###Tm1pe11c1m i·i C A ApJ, lI JWT TL 1eo•ia11011 l'IUi'i:Jl ll-21 fiiltt*il(YJl-r)-· ···· .. ·682 4674
n . 13 l' l 21 03 l\o•ia1rnn ft , a tl-245 /iiJttlll:å"l*iP~ ('1~l · · · 429 0902
k'.OTJillf)C!!CIWii C lf 'fi. rn e::J,'<11. ]{) J( 4 89 09 l\ o'leBa ! § ,lill!Jl::ä'5-26 /iiJtt :ff :>;t.f.5··"' "' "'"" "451 4545
0

h'.0T:rnpe 1mo Jl, M np. X y;(. T , 1 I: 3 G04 4 IC0•1 e rap c
=f-,l$all!il1 -5 fiiJttn•-:>:<. ............... 466 3088
<l'!lt•• '8'3-38
KoT.~llJlC lllW ,LI. n ,I~c rr c:·KH I.l ti l.l l' l '.!<j 21 n. Jl fiiJtHtI@··········· ·· ··887 5170
k'.0T:rnp e1mo <I> U Hlll!:. ) !,el!el!m. 7 r1 2;, sa }~0 1 1CIIOB
9'!1!.E!**jlijl'l!l26 fiiJtt~- ll!l··· ···· .. ······416 9287
j!!:, tilili1358 fiiltt~'M!l!ll· ·· ·· · · ·· ··· ··· 957 9620
h'o1'JIHIHJB A JT y:r. Orn pcna 5 n: 3 os 45 l\:O'lepr111 "m. lll=f-11:8-13 il'Jtt?J' (§Pl- ··············872 6808
I~ OT.'UlpOB A •I> MH CT ll T,Y T . TT . JO I~ 0 4 l7 G l~ O'leprm ;k , 1N:~1 1 9
1eoTJI 11pon l\f 3 <l> y p ~1 a 1111. 11, 18 :;r;:.1 7 5 23 Ko·11~pr111
i"JWJtifö· ·· ··· .. ······ ····751 6083
:!!i,1i'Hl4-36 i"Jtt-II· ................. 913 2535
KOT;JillpOD <l> 1 0KTH6 p . 18 I\ 5 2~ 70 l{oqepr111 i!'; • ..t.~2
l~oT: 111pc1mll M JT Jle1 n111 r p . /iiJtt->l<(!i!'!li) ···· ·····421 1866
JJJ. .Jt o'!epr111 § , ""f§~3-619
17-:1 (B cex cn .) 44 ,ll)l 05 60 K o•1epr111 !fi, ;kf!l33 /iiJtt-!fl ··.. ······ ········328 3244
KOTOR A H M. J~m rr p o mm l6 ·l \: 4 85 17 ICo'Iepr111 ;k, alll~lli4-1 /iiJtt-ft (Yil- f) .. ....... 392 3507
h:oTou A H Pyca1wnc1;oc Il.I. 2/ 1 };~ 4''i 0'5 IWBC I ;JUIO li1-1320 /iiJttfllltt·· ········ ........ 966 484 7
I

Related Interests

Recent uploads by Scribd users

01'0R A T 1101-: po n Ka 25 ,f\ 1 32 51 J~o·1 e prn 1 lft. ~:ffl+ll12-23 /iiJttl'lll(i1\:4!1) ····"'· ··714 8830
l~oTon A <l> l'oro::cBc 1rnli 6. 11 I'l 47 79 l

Related Interests

Recent uploads by Scribd users

o'!epcm 9'1f,*111Ji!i5-4 l"Jtt.!ll (li!lft) ,.. ......... 255 8609
l~OTOD G 11 3yG on c 1c G. l Gno r:i 76 13 Ifo •1 e p·.i;c .?,,, ;Jt .g,1112-140 /iiJttB ······., ............. 400 0880
1-:.oTOB n A YJ!. Ccpa<jlII \!Ollll "tn. 2 Bl 4il 88 'j Ito'lep;irn j!!: , ~iR3-8
Koron B Il P om11ec1·ue 111m 12 ·Kl 25 00 l

Related Interests

Recent uploads by Scribd users

.O'l<'Jlllf iU!.i!il!Jlli!i:Ql/,l l"Jtt.!ll;li:·····" '"' "'" ""'""311 0594
ww. 3-7 /iiJtt-l!ll cm11l ............ 269 o6s9
1e0To11 B C
!(0011/,'<. 3
•) \ yo pom:.1:»
.JT·i"l 0.2 73 I 1<0!'0
1eo•1e11011 ~~· ~".~~ l"ltt'2!J~ ··· .. ··'"'""'"' """!!7 ~~ !Q
A'ven i ryska k ataloger tilli:im pas fömamnsinplacering. Hur uppgiftern a ser ut i den japanska katalogen f ram-
går av bilden ,

Island önskvärd på grund av den ökande telefontrafiken mel-
lan de nordiska länderna och svårigheterna för såväl
1. Förnamn
nummerbyråpersonal som abonnenter att hitta i va-
2. Efternamn
randras kataloger. Finland och Norge hade förnamns-
3. Titel eller yrkesbeteckning inplacering medan för Danmark och Sverige gällde
4. Adress
titelinplacering. Island kunde som tidigare beskrivits
Titlar införs i samma utsträckning som i den sven ska uppvisa en helt egen inplaceringsordning, förnamn,
telefcnkatalogen. Uppgifter utan titel inplaceras före efternamn, titel och adress,
uppgifter med titel. Arbetsgruppen avlämnade på våren 1969 en utred-
ning som innehöll en rekommendation till D anmark
och Sverige att övergå till förnamnsinplacering. Dock
Nordisk arbetsgrupp ansågs det inte möjligt att ändra på Islands säregna
På en nordisk telekonferens som hölls i Aavaran- inplaceringsprincip på grund av landets namntraditio-
ta i Finland i juni 1967 beslöts efter förslag från ner.
Norge att en nordisk arbetsgrupp skulle tillsättas för D å både Sverige och D anmark nu har beslutat om
att undersöka möjligheterna till en samordning av övergång till fö rnamnsinplacering - i D anm ark kom-
reglerna för redigering av telefonkatalogerna i de nor- mer övergången att ske successivt fr. o. m, 1971 -
diska länderna. En sådan samordning var givetvis få r vi en i det närmaste enhetlig inplaceringsordning

K atalogspalt m ed titeli11 placeri11g, K atalogspalt med förnam11si11placering.
Carlsson Olof Må l.m ast , G, Tann eforsv, 60 , ........ . 12 84 03 Carlsson Tommy Byggn,snick. Eklunden Pa Ljungs-
Carlsson Lars Mål, a rb , Tö nsb gsg , 4 B ,, ,, ... ,,, .,,,, . ,, 1315 63 bro .. ... , ......... .. .... , .. , .. .. .. .. .... .. ..... , ... ... .... .. 940 32
Karlson Wiktor Mål. a rb. Lundh e m Un ö n Pa Rim- Carlson Tommy Tak lägg, Lov isebg Skeda .. . .. .. .. . 502 64
fo rsa .. ..... .. .. ,, .. ,, ,, .. ,, . .. ,, .... ,, ,....... .... .. ... .... 402 62 Karlsson Tora Fru Kettil sg, 3 .. ,, .. . ,, ..... ,, .. ... .. ,, 13 21 44
Karlsson Karl-Wilhelm Mät.tekn. Kvarte rst ig en 2 10 37 82 Karlsson Tora Fru Risbr.v. 82 ...... ... ...... .. . . .. ... .. 12 55 97
Carlsson Runold Mät.te kn, Munkh agsg , 54 A ...... 14 58 28 Karlsson Tora Fru Sö rensborg Pa Ljun gsb r o .. ,, .. 653 92
Karlsson Gunnar Mätn ,bi tr, Hovetorpsg . 62 .. ,, . . . 12 66 80 Karlsson Torbjörn Civ.ing. Sn ick.g. 27 . . ... . . .. . .. . 14 59 90
Karlsson Georg Mätn ,m, Prästbo lsg. 4 G .. ,, ....... 14 79 54 Carlsson Torbjörn Fräs , Me llangdn 20 ... . ... ... .. . .. 13 79 51
Karlsson Stur~ Mät n.m , Vide g. 3 A ,,,,, ,, ........ .. .. 14 80 38 Karlsson Torbjörn lng. Ekringen 8 Pa Hjul sbro .. . 15 97 37
Carlsson Bengt-Åke Mätte kn. Mö rtst igen 8 .. , ... ,, , 1 O 13 86 Karlsson Tord Byggn,arb, Hus byv. 25 Pa Sturefor s 523 97
Karlsson Arne Möb .bon, Vasav, 44 F .......... .. ..... 13 64 67 Karlsson Tore Mun khagsg, 106 B .... . .... .. .. ... . .. . 10 49 47
Karisson Agne Möb,s n ick. Sand g, 12 C .. . ..... ,,.,, .. 13 09 57 Karlsson TOf"e Chauff, Skolst igen 33 Pa Ljung sbro 658 65
Carlsson C A Möb ,sn ick . Hac keforsv . 6 ........... . 10 25 11 Karlsson Tore Cykel rep. Lillgdsg. 4 , .......... . ... .. 14 77 57
Kar isson Ernst Möb.sn ick. Risb r inksv. 8 .. ,, ......... 12 21 28 Karlsson Tore Fil, Slöjdg, 21 .......................... , 14 78 61
Karlsson Harald Möb ,snic k , Rydda ls g. 8 D ......... 1219 30 Karlsson Tore Förrn. Svang .. 5 .. .. .. .. ............ ,, , ,, 12 40 21
Karlsson Robert Mö b. sn ick , Hiä lmg . 16 A . ,, ....... 12 80 68 Karlsson Tore lng, Storgdn 47 .. ............. .. ...... , 13 59 39
Karls;on Sigurd Mö b, sn ic k, Norrsvängen 1 B ...... 10 43 73 Karlsson Tore Köpm, Högalidsg , 30 ...... .. .. , ...... , 12 23 25
Karlsson Stefan Mö b. sni ck, Mårdtorpsg. 21 ......... 11 05 29 - Somm.bost. Stjärnorp Pa Vreta kloster .. .. .. .. 611 50
Karlsson Tore Mål, Fören ,g, 31 .. . .. , .............. , .. 14 36 40
K:irlsson Sten-Eric Möb ,snick. Strids g. 1 Pa Malm- Karlsson Tore Textilarb, Bobergsg, 10 .. ,, .... ,, ... 13 54 61
shtt ...... .... .. ,, .. .. ..... ..... .. ,, ....... .. ,, .... ....... . 98517 Karlsson Tore Tjänstem. Hovetorpsg. 24 .. ,,, ... ,, 13 74 os
Karlsson Thure Mö b,snick, Bo khagsv. 24 Pa Hjuls- Karlsson Tore Vägarb, Haninge västergd ... ...... . . 10 12 74
bro , .. , ... . ,, .. ,, ..... ..... ... ... ............. ,, ... ,, ... . .. 15 9'4 22 Karlsson Tor•ten Högal idsg. 21 ... .. ,, ..... .. . ... ... .. 12 05 '49
Kar lsson David Mö b, ver kst. Smedstorp Pa Ulrika 350 17 Karlsson Torsten Arrend. Rosenlund Pa Ljun gs bro 640 53
Karlsson Arne Offsetb itr, Abylundsg. 6 ............. 13 88 23 Carlsson Torsten Besiktn .m , Barnhemsg, 23 .... , .. 12 0617
Karlsson Alv Omb,m, Vretag. 7 .......... . .......... .. . 14 41 61 Karlsson Torsten Distr,ch , Tunng . 17 .. ,, ...... , .. .. 12 60 80 TELE

34
:placering

i Norden Island undantaget. Vissa skillnader i fråga 4. Titel eller yrke
om inplaceringen kommer dock även i fortsättningen 5. Förnamn eller initialer
att finnas i de danska, finska, norska och svenska ka- 6. Adress
talogerna beroende på nationella språkliga traditioner.
Dessa skillnader försvårar inte nämnvärt sökandet i De två första sökbegreppen och det sista är geogra-
grannländernas kataloger. fiska. Mellan dem används vissa personuppgifter.
Som framgår av sammanställningen över inplacerings-
reglerna för några utländska kataloger är inte den
Vilken inplaceringsordning bör ovannämnda ordningen alldeles självklar. I bl. a. Pa-
väljas? ris-katalogen har gatuadressen större betydelse för in-
placeringen än förnamnet och titeln. I Rom- och
Frågan om vilken inplaceringsregel som skall ti!Him- Madrid-katalogerna å andra sidan saknar adressen
pas i en telefonkatalog har m ånga aspekter. Titelin- helt betydelse för inplaceringen.
placering har vissa fördelar framför förnamnsinpla- De svenska abonnenternas geografiska uppdel-
cering och vice versa . I det följande kommer några ning på ca 300 riktnummerområden är förhållandevis
av de väsentligaste för- och nackdelarna vid olika in- grov. En längre gående uppdelning efter telefonsta-
placeringsregler att belysas. Den inplaceringsregel tionstillhörighet eller postadress skulle kunna tänkas.
som föredras av och som kan förmodas bäst gagna Tidigare har såväl stationstillhörigheten som post-
det stora flertalet av televerkets kunder bör tillämpas. adressen betytt mera för inplaceringen än vad de nu
Det kan finnas flera lösningar som är i det närmaste gör. Det är dock inte uteslutet att postadressen åter
lika bra, men man kan av praktiska skäl endast välja skulle kunna få en ökad betydelse och då kunna er-
en. sätta nuvarande indelning efter riktnummerområden.
Mot att använda postadressen som indelningsgrund
Katalogens sökbegrepp talar för närvarande bl. a. de ofta förekommande
ändringarna på grund av den fortgående indragningen
För att man skall kunna söka upp och identifiera en av postanstalter.
abonnent i den svenska telefonkatalogen används för Mot att välja gatuadress eller annan utdelnings-
närvarande följande sökbegrepp i tur och ordning: adress som ett primärt sökbegrepp Gfr Paris-katalo-
1. Katalogområde (katalogdel) gen) talar bl. a. följande . Inplaceringen av uppgiften
2. Riktnummerområde (lokaluppställning} i katalogen kommer så gott som alltid att ändras om
3. Efternamn abonnenten flyttar och byter adress. Dessutom saknas

Gustafsson Gustavsson Gustafsson, Gustavsson
Gustafsson Elfon Assis t. Nr 10 Pa Sankt O lo f ..... .. .. 602 56 Gustafsson AG Repr:an t kv . Triangeln Pa Skilling e . . 307 24
Gustavsson Assar ayggn .arb. Nr 10 Pa Sankt O lo f . 601 65 Gustavsson Allan Lan t br. Nygård Pa Bo,.r by ......... 304 05
Gustavsson Ake Byggn .s nick . Rön nebröd 64 Pa Sank t Gustavsson Arne Lantbr. Stiby nr 20 Pa G ärsn äs . ... 501 00
O lof . .... .... .. .. . ...... 605 BO Gustavsson Assar Byggn.arb. Nr 10 Pa San kt O lof ... 601 65
Gustafsson Helge Cem .gjut . 0 . Vemme r löv 18 Pa Guscafsson Axel Garv .arb . G rös tor p 9. 102 01
ärsnäs . ...... .. ... ... ..... . . ...... .. ... .. ... 231 21 Gustafsson Caj Musikdir . Holms tr ömsg . 4. 124 92
Gustavsson Inga lill Fru Han t v.g. 4 E Pa Gärsnäs ...... 505 50 Gustafsson Edit Frö ken Eljaröd nr ·1 Pa Brösarp. . 910 01
Gustafson Jenny Fru Li n neg . 5 B. . . .... ... 111 97 Gustafsson Elfon Ass is t. Nr 10 Pa Sankt O lo f. 602 56
Gustavsson Mattea Fru St iby nr 16 Pa Gärsnäs. 502 57 G us tavsson Erik Lan t b r . S :t O lo f n r 12/13 Pa Sa n kt
Gustafsson Ed it Frö ke n Elja röd nr 1 Pa Brösarp .... . 910 01 O lo f ........ . ...... ... 603 65
Gustafsson Lilli Fr ök en Grev lund a nr 18 Pa Vitaby 72216 Gustafsson Eva Sju kv .bi tr . Lands ti ngs g. 1 B . . 131 04
Gustafsson Thina Fröken Nr 12/46 Pa Brösa r p ...... 733 45 Gustafsson Folke Lan t b r. Nyvångsdal Pa Smedst orp 510 53
Gustafsson Axel Garv.arb . Gröstorp 9 . . 102 01 G us tavsson Fo lke Tape t s . Yng veOst bg s v. 24. 11316
ustavson Per-Arne Jägm. Sirnrisv. 13 . 120 30 Gustavsson Gunnar La n t b r . Tu n by n r 44 Pa Smeds -
Gust av sson Allan Lan t br. Nygård Pa Borrby . 304 05 t or p 521 09 VC'rk m .
g~:~:Tssss~~ ~~ssttaavl;~tnbt~r R~ ~~:~~ ~·4i~6· p;··5~-~k! ~ Gö r~n t'F~. inh .
Gustavsson Arne Lan t br . St iby n r 20 Pa Gärsnäs 501 00 1
Gustavsson Erik Lan t br. S:t O lo f nr 12/1 3 Pa Sank t
O lof ..... . .... .... . ............. .... ... ...... . ..... ... ....... 603 65 O lof ....................... 601 14 On : r int:.
Gustafsson Folke Lan t br. Nyvå ngsdal Pa Smed st or p 510 53 Gustavsson Göte Lan t br. Möllevången 1 Pa Gärsnäs 230 44
Gustavsson Gunnar Lantbr . Tu nby nr 44 Pa Smeds - Gustafsso n Hans Te lea rb. Torspl. 5 ... 10412
torp .... .. ..... . ........ ... .... . .. . 521 09 Gustafsso n Helge Cem.gju t. 0 . Vemm er löv 18 Pa
Gustavsson Gustav Lant br. G !adsax 6 . . 211 40 G ärsn äs ....... .... .... ...... . . 231 21
Gustafsson Gösta Lan t br. Raskarum 14/47 Pa Sankt Gustavss on Hildin g Skogsarb. Tåg l- usa nr 1 Pa Sa nk t
O lo f ..... 60114 O lo f .. 721 72
Gustavsson G ö te Lantbr . Mö llevångcn 1 Pa Gä rsnä s 230 44 G ustafsson H ug o Läderfabr.ar b . Simris lund 208 105 89
Gustafsson Johan Lan t b r. fd , Skolg. Pa Sm e ds t orp 511 03 Gustavsson Ingalill Fru Han t v.g . 4 E Pa Gärsnäs. SOS 50
Gustavsson Oskar Lan t br . St iby 19 Pa Gärsnäs . . 502 62 Gustafson Je nn y Fru Linne g. 5 B. .. .. 111 97
Gustavs so n Stanley Lantbr. Torke lshög Pa Gärsnäs 511 09 G ustafsson Johan Lantbr. fd, Skolg . Pa Smedst o r ;:> ... 511 03
G us tafsson Siv La nt h us h.l är . Lan t hush.sk . Pa Ham- Gustafsson Lilli Fröken Grevlunda nr 18 Pa V" ta by 72216
menhög ....... 405 27 Gustafsson Linnea Växels t "lsfOrest. fd . Nr 12 Pa
Gustafsson H ugo Läder fabr.arb . Simr is!und 208 ...... 105 89 Brösarp .................. ... .. 730 65
Gustafsson Caj Mus ik dir. Holmstr öm sg. 4 . 124 92 G us tavsson Matt ea Fru St ib y n r 16 Pa G ärsnäs 502 57
G ustafson St ig Rep :r St iby nr 7 Pa Gärsnäs . 501 14 Gustafsson Olle Vak t rn . Yst adsv . 45 Pa Ha-nmenhög 405 12
Gustafsson AG Repr :ant kv . Tr iang e ln Pa Ski ll ing e 307 24 Gustavsson Os kar Lantbr. St i::>y 19 Pa Gä .. s'läS . . . 502 62
Gustafsson Eva Sj ukv.bi : r. Lan ds t ings g.1 B . . ...... . . 131 04 Gustafs son Per-Arne Yngve Ost bgs v. ~ 5 A . 104 34
Gustavsso n H ilding Skogsarb. Tåg li usa nr 1 Pa Sank t Gustavson Pe r- Arne Jägm. Simr isv. 13. 120 30
O lo f ... 721 72 G ust afsson Siv Lan t h us li .lär . Lantbush .sk . Pa Ham -
Gus tavsson Stu r e Sockerb r. arb. Gärsnäs nr Pa men hög .. . 405 27
Gä r~näs . 504 17 Gustavsson Stan ley La ntbr- . To .. ke!shög Pa Gärsnä s ... 511 09
Gustavsson Folke Tape t s. Yng ve Ost bg s v. 24. . .. . 11316 Gustafsson Stenhuggeri, Brö derna St ib y nr 1 Pa
Gustafsson Hans Te learb. To rspl. 5 10412 Gärsnäs .. 502 50
Verkm~lstare - - g~:~::~~~~ s~~e~a~~~~l s~~~~~~~~:fd~~~~~~e~~ö~~
- Hi lding Gust afsson bast. 502 50
1 405 12 Gustafson St ig Rep:r St iby nr 7 Pa Gärsnäs.. . 50114
4 ÖveringenjiJr rp · · ... , .. ... 730 65 G ustavsson Sture Soc kerbr.arb . Gärsnäs nr Pa
ustafsson Per-Arne Yngve Ostbgs v. 15 A ...... . .. 104 34 Gärsnäs .. 50417
Gustafsson Stenhugge ri. Bröde rna St iby nr 1 Pa Gustafsson Thina Frö ken n r 12/46 Pa Brösarp . .. . 733 45
Gärsnäs ........ 502 50 Gustavsson Ake Byggn.sn ick. Rönnebröd 64 Pa Sank t

Av bilden framgår hur en titeländring påverkar katalog uppgiftens inplacering vid titel- resp. fömamnsinplac ering.
l exemplet har antagits att Göran Gustafsson genom befordran och förkovran ändrar sin titel från 1. Verkmästare
till i tur och ordning: 2. Ingenjör, 3. Civilingenjör, 4. överingenjör. Vid titelinplacering (vänstra spalten) ändras
inplaceringen av uppgiften vid varje titeländring. Vid fömamnsinplacering (högra spalten) påverkas inte inplaceringen
2/ 1971 av lite/ändringarna.

35
Förnamns placering

slags ingenjörer, 70 olika direktörer och 150 olika
slags chefer. Titeln är dessutom ingen obligatorisk
kataloguppgift utan kan utelämnas. De titellösa abon-
nenterna är för närvarande placerade sist i respektive
namngrupp.
För att råda bot på problemen med de många tit-
larna och titelvarianterna har man diskuterat möjlig-
heten att införa en viss standardisering av titlarna.
Emellertid måste en sådan åtgärd anses vara mindre
lämplig eftersom man i sådant fall gör intrång på ett
område där abonnenten bör ha rätt att själv bestäm-
ma. Dessutom är det vanskligt att bedöma när en
standardisering är lämplig eller ej . I sista hand måste
det vara abonnenten som avgör under vilken beteck-
ning han önskar vara införd i katalogen. Genom att
titlarna för närvarande har en så primär betydelse
för inplaceringen medger dock inte televerket infö-
lättare att klara skivan rande av titlar som uppenbart önskas införda endast
för att väcka uppmärksamhet och som således skuJlc
med förnamn? eller med titel? försvåra sökandet. Som exempel på »titlar» som tele-
Vad anser Ni?
Förn1mns1npl•ee r1ng
fonabonnenter velat införa i katalogen kan näm-
Skall Yi ändra telefo11kataloge11s nas bysnille, förrädare , playboy och värnpliktsvägrare.
inplaceri11gsregler?
Även den ökande internationella telefontrafiken
Frågeformulär finns här!
och automatiseringen av denna måste beaktas. Man
Tuehnplaee ru•g
kan inte förutsätta att en icke svensktalande skall
förstå vår inplacering efter många gånger svårför-
ståeliga titlar. För en utlänning måste den nuvarande
TELEVERKET
inplaceringen vara förvirrande och verka helt plan-
Fömam11 eller titel? Den här sky lten ställdes upp på tele- lös. Genom att de länder som Sverige har stor tele-
stationerna för att kundema skulle uppmärksamma frc1ge- trafik med i regel tillämpar förnamnsinplacering kom-
formuliir en .
mer den svenska telefonkatalogen efter övergången
ofta gatuadress på landsbygden, där inplaceringen i så
fall skulle få ske efter bynamn, gårdsnamn, postlåde-
nummer eller liknande. Detta skulle ställa mycket
stora krav på den sökande.
Resultaten frcln de undersökningar som televerket gjorde på numm.
Titel- eller förnamnsinplacering - fördelar för att söka utröna vad abonnentema bäst känner till utöver den si
nentens eft emamn - vederbörandes titel eller förnamn.
och nackdelar
Att använda titel eller yrkesbeteckning som sökbe-
grepp före förnamn eller initialer medför en hel del Undersökning % som kände % som kände Kvot Anta
förnamn titel frågn
nackdelar. Som exempel härpå kan följande nämnas.
Titeln för en person ändras oftast en eller flera
gånger under årens lopp. Det kan nämnas att av de 1925 på
nummerbyrån
ändringar som görs i telefonkatalogen är 30- 40 pro- i Stockholm 37,1 75,4 0,49 1'
cent beroende av titeländringar. En titeländring med-
1953 på
för vid titelinplacering i regel att uppgiften byter nummer-
plats. Hur det kan bli framgår av figuren på sidan byråerna
35, där dock flyttningen är mycket liten på grund av i Göteborg
namngruppens ringa omfattning. Om ändringen i och Jönköping 63,5 56,0 1,13
stället hade gällt Gustafsson i Stockholms-delen, där 1955 på
denna namngrupp omfattar 20 sidor, kunde det ha nummerbyrån
i Stockholm 40,0 47 ,0 0,85
blivit en flyttning åtskilliga sidor framåt eller bakåt
1965 på
i katalogen. nummerbyrån
Vid förnamnsinplacering försvinner ett stort antal i Stockholm 74,0 45 ,7 1,61
av dessa inplaceringsändringar, vilket även framgår
1966 på 11
av figuren. Genom att titelfloran i den svenska tele- olika nummer-
fonkatalogen är rik är det ofta svårt att känna till byråer2 78,0 54,0 1,44 ca
under vilken titel eller yrkesbeteckning den sökte 1968 på
abonnenten är införd. Därtill kommer problemet nummerbyrån
med de många titelvarianterna. Skall exempelvis en i Örebro 39,5 22,7 1,74
ingenjör sökas under ingenjör, bergsingenjör, civil-
1 I Göteborg; uppgift från Jönköping saknas.
ingenjör, teleingenjör osv? Det kan i detta samman- 2Falun, Göteborg, Kristianstad, Malmö, Norrköping, Stockholm,
hang nämnas att det i katalogen finns ca 100 olika Trollhättan, Uppsala, Visby och Östersund.

36
nsplacering

till förnamnsinplacering att erhålla bättre internatio-
nell anpassning. Det blir lättare för våra utländska
kontakter att hitta i den svenska katalogen. Indirekt:
torde det även bli lättare för svenskar att hitta i ut-
ländska kataloger.
Hittills har endast nackdelar med titlar behandlats.
F inns det då inga fördelar med titlar? Jo, även om
man vid sökandet inte exakt känner till under vilken
titel eller yrkesbeteckning en person är införd kan
man med hjälp av slutledningsförmåga i kombina-
tion med gissning - även om det krävs betydande ar-
betsinsats - oftast finna den önskade abonnenten.
När det gäller förnamn kan man som en påtaglig
fördel vid inplaceringen notera förnamnets bestän- ?•
dighet. Värdefullast blir förnamnet om tilltalsnamnet
är utskrivet.
titel- eller förnamns-
inptacering i
Undersökningar telefonkatalogens
Som underlag för de avväganden, som gjorts vid olika abonnentförteckning
tillfällen alltsedan 1920-talet, har i allmänhet legat Uppgifterna 1 telefonkatalogen är för närvarande vid lika
resultat från undersökningar på nummerbyråerna, uppslagsord (efternamn) I första hand Inordnade efter titel
eller yrke. Från kunder och I pressen har dock då och då
där man har försökt utröna vad abonnenterna bäst framförts förslag om att denna lnplaceringsprlncip ändras så
har känt till utöver den sökta abonnentens efternamn att kataloguppgifter med lika uppslagsord (efternamn) l
- vederbörandes titel eller förnamn. Undersöknings- första hand inordnas efter förnamn eller Initialer.

resultaten redovisas i tabellen på sidan 36. Om man
vill jämföra resultaten från de olika undersökning-
arna kan det enklast ske genom att man betraktar
förhållandet (kvoten) mellan redovisade värden för
Framsidan på det frågeformulä r som bifogades vissa kata-
förnamn resp . titel. logde/ar och lades ut på landets telestationer.
Innan man tog slutgiltig ställning till frågan om
inplaceringsprincipen ansågs det lämpligt att före-
I broschyren m ed frågefo rmuläret redogjordes för för-
namnsinplaceringens fördelar och nackdelar.

Vad
anser Ni?
Eventuellt komme r televerke t att ändra t elefo nkatalogens fn-
placerings reg!er. Inna n vi ta r ställning i frågan, vi ll vi gärna

fördelarna med en förnamnsin placering är bla nd annat höra våra kunders mening om vilken inplaceringsprincip som
Ur att föredra. Vi är därför tacksam ma om Ni vill ha besväret
• att man kommer ifrån problemen med de många titelva- att fy lla i omståe nde frågeformu lär och sända in hela detta
ria nterna - skall en inge njör sökas under ingenjör, bergs- blad senast den 15 april 1970 till
inge njör, byråingenjör, civilingenjör , teleingenjör, över-
Televerkets centralförvaltning
inge njör eller i den grupp ab onnenter som är införd utan Kommersiella kontoret
tite l i katalogen? 123 86 FARSTA

eller lämna in det på närmaste telestation.
• att man lättare kan hitta abonnehten även om titel n ändras.
För att ge Er tillfälle till en jämförelse lämnas nedan exempel

• att man Inom en namngrupp kan söka abo nne nten efter på de båda inp laceringsprinciperna .
det ord, som följer närmast efternamnet. (Förnamn eller
Titelinplacering
initialer anges alltid i kataloguppgiften.) C•rlnon .lke Arb.!d. N!~. 6"1!. ... ....... 997 17
~:~:::~~ ~!~~~ ~~e~ku;;: f!.~~~;:3'6A" ····· · ······ ·· ~ ~~~i:
K•rlnon Elin fru U1111u •. ...• ..... .. ..•••.. ..•.•••• 771 10
~~~I::~: ~.k:,~nRl~~tlf.d~i- ·s·ä·:. ·· · ··· ~~ ~: n
K.rlnon Tau Kepn.A'l.v. 19 ...................• 1206 16
~:~l:!~~ ~~..~1;~;~r~:·~~!;;1~~ ~.::.: ......... ....: sri ~~
15
Car lnon Catl P!;.~ ,'•t· NyaT•rine'o r;v. 17A ... 12Bi' 71
Cirlso n B• ns t V~s;:v. 30 •••. . ... ...... .. 148350

Förnamnsinplacering

en nackdel Korlnon A!n r Ch1:1lf. Hc'~. 2S ... .. . ..... .. 1451 18

i
med förnamnsinplacering är att man i vissa fall kan få svårt Carbon Beni t V:o:;.:iv, 30 .............. .. .. t4 8l SO
'Karluon Ben1 < Kl!pm, V"det. 58 ..... ........... ... 12 71 11

(K~)r
att hitta abonnenten om man endast känner den söktes efter- Carlnon c .. 1 Pllts '~i · N y;i. T>n'lc!orsv. 17 A .. .. 12 89 71
Karluo n El in fru Ull!lv1 .. ......... ........ .. 771 10
Car lnon Kn~t b.nt~r. /. l, er,tad ....... .. . ... .. 50115
namn och tite l. (.Ar den sökte en näringsidkare återfinns han Ku ln on T•ie Ko;>m. A!f.v . 19 ........ .. .. ... 12 06 16
C• rl non Ull Ko;;m. /.årda!av. 10 8 .• 15 2565
dock lättast i yrkesregistret, oavsett vilken inplaceringsprin- Car luon J. keArb.1ed. Al!tv.6B ................... 99717
Ku ln on J.ke lr1 . Skctit.W •.••••... .. .•••• • 11 09 01
cip som tillämpas I abonnentförteckningen.) Car ln;n O r11n E;k;o:r. J!rdl!lv. 36A ......... 1520 '111

1971

37
Förnamnsplacering

ta ytterligare några kompletterande undersökningar.
Två av dessa gick ut på att söka utröna vilket inpla- MOTIVERING TILL MITT VAL (om mOjllgt)

ceringssystem som kunde ge resultat lättast och . ,__ --*--- ~· /- ~ /
....S.7~..-r.~- · · ·
... s.~ :l).~: ...~.C/:.~R .
snabbast. Tre andra undersökningar gjordes för att
söka utröna abonnenternas inställning till inplacering -~~ ~ .. ~~. ~ . ~.~~.~~.. ~.~?.~7.. ~~~:Z:~..'.~:~.~~.:~.~9.~~.~?...
i y r k e n oc h tit la r an s er j ag det l äm pl iga st
efter den ena eller andra principen.
Resultaten från undersökningarna förelades tele-
s a mm a .
verkets direktion och kollegiala styrelse, som i feb-
ruari 1971 fattade beslutet om övergång till förnamns- :D~\... 5r:. J.j.~~ac~.. a:I.~ .h.~.4..ni/~..f.W.(r'.lm.«:.r::. ..
inplacering. fe.n. kh~v~r... b~(d. . :t.i.lt~. p5.. JO:m.ilm.nct, J
J!l~.<.J.d.. ..~r. .. p.rP./J1!'it~1.c:>~h.. mar.i ..~")i}rs:Jr {, ·,
Det
Lättast och snabbast
·:~ ·tt~:n~!:ii~~~v!:t~!n~~!n~!!!:. .~~~!n~iI:·!å!J.:i5:n~~' t
För att få klarlagt vilket inplaceringssystem som ger
resultat lättast och snabbast har följande undersök-
«~~13/;:;1; . 11:/Jfi/~~r·t;~·. ·/?7()1
ningar gjorts.
För nummerbyrån i Örebro iordningsställdes ett k····>r~5-sc;,~;z··1:,i>k~7;i.%%_
!/I.It!.. .. ~....................................................... 'cJI
nytt nummerbyråregister med förnamnsinplacering, -!1??/?cv ncun(70 orn de- ordnas 1
' bolcSfCU/S C!rcZ;?//29''
vilket hade samma aktualitet som övriga register på
VALMÖJLIGHETEN AV TITLAR FÖR SAMMA
nummerbyrån ordnade enligt titelinplacering och ba- "Y"iiiE" i:R. iiiiG. ·5;.:. i3To·!l;·.frr "i:i:Ei. iiiiii1i.
serade på televerkets katalog. Till grund för <lct spe··
SPARA AVSEVÄRD TID MED ETT FÖRN!MNSREGISTER.
ciella förnamnsregistret låg Örebro lokaltelefonkata-
log, som har förnamnsinplacering. Vissa expeditörer
'1. l .•
J"~J .ll".'>!'1~ ~.r. .
· ,_ r...(•..:'l.•. n .. ~. 1~.y... ~:~· ·''J
.p ~r~.9.<t 1 ' -' • .. ., .

fick därefter använda enbart register enligt titelin- .rn !". ~: ( . .f..!( .<!-:/ fr r.~.~.~.~.. .1'.!'..lt . . lJt,.yY.~h
placering, medan andra fick använda enbart register .!!i.;o:i.Jr.~ ..{.:Il.. /;;.('.(! ;,>,.m.~ ....... ... .. ... . ... ...... . .
enligt förnamnsinplacering. För varje sådan grupp av
expeditörer undersöktes hur lång tid det tog till dess . ~.·~. ä.r. sä.l~l\ .~ ."ed..J.'.olk...
abonnenten fick önskat besked.
En annan undersökning i samma avsikt som den I frågeformuläret fick abonnenterna motivera sitt val a

Related Interests

Recent uploads by Scribd users


ovannämnda tillgick så att man utvalde 32 abonnent- i11placeri11gsprincip. Här visas ett axplock ur motivering-
uppgifter, som fanns införda i såväl Örebro-delen av anw.
televerkets katalog som Örebro lokalkatalog. Ett an-
tal försökspersoner fick därefter i uppdrag att söka varför man inte kan tillmäta resultatet alltför stor
rätt på de utvalda abonnenterna i på förhand bestämt betydelse.
register, dvs antingen i televerkets katalog eller lokal-
katalogen. Den tid det tog att söka efter abonnenterna
i respektive katalog noterades. Abonnenternas inställning
Resultaten från dessa undersökningar visade att det Undersökningarna bland televerkets kunder beträf-
gick snabbast att finna sökt abonnent i en förnamns- fande deras inställning till förnamns- resp. titelinpla-
inplacerad katalog. Det måste dock påpekas att del cering omfattade tre delundersökningar. Dels gjordes
i övrigt också förelåg vissa olikheter beträffande de en undersökning bland 900 slumpmässigt utvalda
använda katalogernas uppställning, utformning m. m. , abonnenter inom Göteborgs och Norrköping-Linkö-
pings katalogområden, dels gjordes två undersökning-
ar genom att vissa abonnenter tillställdes ett fråge-
formulär tillsammans med sin katalogdel och genom
att frågeformulär fanns framlagda på landets tele-
expeditioner.
Ur telefonkatalogen utvaldes slumpmässigt 900
abonnenter inom Göteborgs och Norrköping- Linkö-
pings katalogområden. Urvalet kom härigenom att
omfatta såväl »hushållsabonnenter» som »affärsabon-
nenter». De utvalda abonnenterna telefonintervjua-
des om sin inställning till förnamns- respektive titel-
inplacering.
För abonnenter som använder katalogen relativt
sällan är det svårt att sätta sig in i vad de två in-
placeringssystemen innebär och konsekvenserna med
det ena eller andra systemet. För att underlätta
abonnenternas ställningstagande gavs de därför till-
fälle att jämföra de båda systemen. I 1970 års Norr-
Förnamnsinplacering? För min del blir det en köping- Linköpings-del inplacerades sålunda samtliga
klar befordran. Jag avancerar från överste till abonnenter med namnet Karlsson (Carlsson) inom
Adelbert. Linköpings-området efter såväl förnamns- som titel-
inplacering. De inom Göteborgs-området utvalda T ELE

38
1splacering

abonnenterna tillställdes ett särtryck ur 1970 års Gö- sökningen har dock givit besked om att abonnenterna
teborgs-del upptagande samtliga abonnenter Karlsson är intresserade av frågan och anser den vara betydel-
(Carlsson) uppställda efter förnamnsinplacering. sefull.
Resultatet från undersökningen visar beträffande
hushållsabonnenterna att 70 procent av de tillfrågade
inom Göteborgs-området och 68 procent inom Norr- Vad innebär övergången
köping-Linköpings-området föredrar förnamnsinpla-
cering. Av affärsabonnenterna föredras förnamnsin- till f örnamnsinplacering?
placering av 74 procent inom Göteborgs-området och Efter övergången till förnamnsinplacering kommer
av 70 procent inom Norrköping-Linköpings-områ- kataloguppgifterna att inplaceras med avseende på i
det. Se vidare diagrammen nedan. tur och ordning:
En klar majoritet för förnamnsinplacering råder
1. E fternamn
hos såväl hushållsabonnenter som affärsabonnenter i 2. Förnamn eller initialer
de båda områdena. Resultatet ger en bild av inställ- 3. Titel eller yrkesbeteckning
ningen till fr ågan inom de båda utvalda områdena.
4. Adress
Det kan ej generaliseras till hela landet. Sannolikhe-
ten talar dock för att resultaten är representativa även Med den nya inplaceringsordningen kommer således
för landet som helhet. Det bör noteras att i under- de olika begreppen i kataloguppgiften att bestämma
sökn ingen affärsabonnenterna i högre grad än hus- inplaceringen i den ordning de läses. Detta förhål-
hållsabonnenterna har föredragit förnamnsinplacering. lande förmodas komma att underlätta sökandet. D et
Till samtliga exemplar av 1970 års Eskilstuna-Ny- förefaller nämligen inte osannolikt att personer, som
köpings-, Göteborgs-, Kalmar-Västerviks- och Norr- mera sällan använder katalogen, inte har kommit un-
köping-Linköpings-delar bifogades ett frågeformulär. derfund med den nuvarande sökordningen, där man
E tt liknande frågeformulär utlades även på landets måste »hoppa över» förnamnet för att hitta det andra
teleexpeditioner. I formuläret tillfrågades kunderna inplaceringsbegreppet, titeln.
om vilket inplaceringssystem de föredrog. Den nya inplaceringsordningen kan även förmodas
Totalt inkom 16 518 svar. Av dessa föredro g innebära att det blir lättare att hitta firmor, företag
14 130 (85,5 procent) förnamnsinplacering medan etc. i katalogen, allra helst i de fall karaktärsbeteck-
2 388 (14,5 procent) föredrog titelinplacering. ning angivits i kataloguppgiften. Uppgiftsrubrikens
Även resultatet från dessa sistnämnda undersök- utformning kommer nu att helt styra inplaceringen
ningar tyder på en klar majoritet för förnamnsinpla- i katalogen. Detta ställer givetvis vissa krav på rubrik-
cering. Emellertid bör man inte tillmäta resultatet utformningen.
från dessa undersökningar alltför stort värde eftersom
förmodligen endast de som har haft något intresse av
och uppfattning i frågan fyllt i och sänt in fråg efor-
Titlar och yrkesbeteckningar kvar
mulären. Dessutom kan man anta att de som önskar Under fr ågans behandling har man även diskuterat
en ändring är mer benägna att sända in svar än de möjligheterna och konsekvenserna av att förbjuda
som önskar bibehålla det nuvarande systemet. Under- införande av titlar i kataloguppgifterna vid övergång-

R esultaten från undersökningen bland slumpmässigt uti·alda abonnenter inom Göteborgs
och Norrköping-Linköpings katalogområden.

HUS HÅL LENS VA L AV INP LACERINGSPRINCIP 74 A FFÄRSABONNE NTERNAS VAL
I'
r;, .o AV INPLACE RINGSPRINCIP

70 70

60
n Norrköping-Linköp ing
(32 4 intervjue r )
60
n No rrköping- Linköping
(73 inte r vjuer)

50 n Göteborg
I/ I (3 26 intervjue r ) 50
~
Götebo r g
(50 intervjuer )

40

30
1 40

30
j 30

21
20
20 17

10 10

Fö rnarnn Tit el Vet ej
2/ 1971 F ö 111a nm

39
Förnamnsplacering

är föråldrade och behöver moderniseras. Nedan läm-
nas några exempel på regler som kommer att tas upp
till behandling och eventuellt kommer att ändras.
Enligt nuvarande bestämmelser placeras uppgifter
utan titel efter sådana med titel. Vid förnamnsinpla-
cering bör i detta avseende regeln »intet går före
något» gälla. Detta innebär att uppgifter utan titel
placeras före sådana med dylik beteckning vid för
övrigt lika rubrikord. Sverige kommer därmed att
tillämpa samma regel som är vanlig i många utländ-
ska kataloger.
Förkortade karaktärsbeteckningar betraktas för när-
varande ur inplaceringssynvinkel som om de vore ut-
skrivna. Däremot sorteras förkortade förnamn och
företagsnamn efter sin förkortade form. Denna regel
kommer sannolikt att ändras så att likformighet er-
hålls. Förkortade ord med inplaceringsbetydelse bör
påverka inplaceringen såsom förkortningen anger.
Bland övriga regler som kommer att ses över kan
nämnas inplacering av namn med accent (Rosen, Ro-
Förnamnsinplaceringen väntas minska antalet förfrc/g- sen), inplaceringen av dubbelnamn (Berg-Olsson), in-
11i11gar hos nummerbyråerna.
placeringen av prefixnamn (de Geer, von Horn) och
inplaceringen av uppgifter i vilka även t. ex. hustruns
namn införts.

en till förnamnsinplacering. Detta har dock inte be- Införandet av de nya reglerna
dömts lämpligt med hänsyn till bl. a. att titeln har En övergång till förnamnsinplacering kräver omsätt-
viss betydelse för identifieringen, allra helst i de ning av hela telefonkatalogen. Ekonomiska, praktiska
stora namngrupperna. Om inte titlarna vore med i och främst personella skäl nödvändiggör att de nya
kataloguppgifterna torde det försvåra avsevärt för så- inplaceringsreglerna införs successivt, vilket kan ske
väl abonnenter som nummerbyråpersonal att hitta i samband med den planerade övergången till data-
sökt abonnent. styrd fotosättning av telefonkatalogen. Att övergå till
Vid förnamnsinplacering kommer dock titeln att ändrad inplaceringsordning separat, dvs. utan sam-
förlora sin primära betydelse för kataloguppgiftens ordning med omsättning av annan anledning, skulle
inplacering. Detta kan förmodas leda till att allt fler innebära stora kostnader för manuell omskrivning, re-
abonnenter ej anser det finnas skäl att införa titel i digering och sättning.
sin kataloguppgift. Härigenom kan den svenska tele- Projektet för fotosättning av katalogen har fort-
fonkatalogen komma att så småningom bli i det när- skridit så långt att det för dagen ser ut att finnas
maste »titellös» i likhet med t. ex. engelska och relativt goda möjligheter att fotosätta minst en av
amerikanska kataloger. katalogdelarna under år 1972. Under 1976 beräknas
Även möjligheterna att avgiftsbelägga införande av samtliga delar vara fotosatta.
titlar och att låta titeln helt mista sin betydelse för Under en övergångstid kommer således två olika
inplaceringen har diskuterats. Ett motiv för avgifts- inplaceringssystem att tillämpas i telefonkatalogen.
beläggning skulle vara att titlarna förorsakar telever- Även den situationen kan uppstå att de två systemen
ket en hel del merarbete genom det stora antalet titel- kommer att tillämpas i en och samma katalogdel. Det
ändringar. Att avgiftsbelägga införande av titlar torde kan nämligen tänkas att inte samtliga lokaluppställ-
förmodligen i samband med den stora förändring som ningar i en och samma del kommer att fotosättas
förnamnsinplaceringen i sig själv innebär framkalla samtidigt.
kritik och har därför ej bedömts lämplig. Alternativet För flertalet av dem som använder katalogen torde
med att medge införande av titel men att den inte ändringen till förnamnsinplacering vara till fördel -
alls skulle påverka inplaceringen synes inkonsekvent men naturligtvis kommer det att finnas abonnenter
då man i sådant fall skulle få »hoppa över» titeln som anser den nuvarande ordningen vara bättre, och
för att finna det tredje inplaceringsbegreppet, adres- kritik kan förväntas från deras sida. Televerket har
sen. emellertid försökt att välja den ordning som kan för-
modas vara till fördel för huvudparten av abonnen-
terna. För att underlätta omställningen och sökandet
Övriga inplaceringsfrågor i katalogen i enlighet med de nya reglerna måste dock
I samband med övergången till förnamnsinplacering en ganska omfattande information på olika sätt ge-
kommer även vissa andra inplaceringsregler att tas nomföras.
upp till behandling. De ändringar som därvid kan Man hoppas också att förnamnsinplaceringen skall
komma att göras är dels sådana som är en direkt minska antalet nummerbyråförfrågningar genom att
följd av övergången till förnamnsinplacering, dels så- abonnenterna i större omfattning kan använda kata-
3: dana som är föranledda av att nu tillämpade regler logen för att själva söka efter önskad abonnent. •

40

Related Interests

Recent uploads by Scribd users

.. (: Jl y u1 e ti 1u:u1 17 l (~, -1 1 - 12 h'ot1ano B fl..~Hl!!!12-2n0 /iiJWl!i!f ·· ............. ·· ·93() 3243
l\OTJlllll MG M. I\m1co\rn : 1. 11. 2 l ~ :; O:l 41 Il. r. !Jl!,.ljl.'gl-44 /iiJt-1$!H-..................46 J 5050
l\.ornnp C 0 lJ a p b!IWllC I; . Il. (j h' .4 ~>:i 47 ~... 2!i~Jl!3-882 fiiJttl!H'F (~~) ·········943 0166
I"ii 49 (i() h'.011anon lfi.J:.lfill'tl-13 fiiltt~f\! .. ·· ·· ·······•"'" "955 3279
h'.0TJU1pcnn:11 ii B Il Il [ cpc,1 e.T1,c nr i:. l Co'lallOBI ;k.;k*1iJt4-26 /iiJtt~:t:Dll· · ··· ......... .734 4024
13-H 11 p. ii J\, 1 :.J :! 13 J~ o11a11ou ,:C , 1],:i:illl3-12 fiiJttl!t:t:llil· .. ············773 2706
l###BOT_TEXT###Tm1pe11c1m i·i C A ApJ, lI JWT TL 1eo•ia11011 l'IUi'i:Jl ll-21 fiiltt*il(YJl-r)-· ···· .. ·682 4674
n . 13 l' l 21 03 l\o•ia1rnn ft , a tl-245 /iiJttlll:å"l*iP~ ('1~l · · · 429 0902
k'.OTJillf)C!!CIWii C lf 'fi. rn e::J,'<11. ]{) J( 4 89 09 l\ o'leBa ! § ,lill!Jl::ä'5-26 /iiJtt :ff :>;t.f.5··"' "' "'"" "451 4545
0

h'.0T:rnpe 1mo Jl, M np. X y;(. T , 1 I: 3 G04 4 IC0•1 e rap c
=f-,l$all!il1 -5 fiiJttn•-:>:<. ............... 466 3088
<l'!lt•• '8'3-38
KoT.~llJlC lllW ,LI. n ,I~c rr c:·KH I.l ti l.l l' l '.!<j 21 n. Jl fiiJtHtI@··········· ·· ··887 5170
k'.0T:rnp e1mo <I> U Hlll!:. ) !,el!el!m. 7 r1 2;, sa }~0 1 1CIIOB
9'!1!.E!**jlijl'l!l26 fiiJtt~- ll!l··· ···· .. ······416 9287
j!!:, tilili1358 fiiltt~'M!l!ll· ·· ·· · · ·· ··· ··· 957 9620
h'o1'JIHIHJB A JT y:r. Orn pcna 5 n: 3 os 45 l\:O'lepr111 "m. lll=f-11:8-13 il'Jtt?J' (§Pl- ··············872 6808
I~ OT.'UlpOB A •I> MH CT ll T,Y T . TT . JO I~ 0 4 l7 G l~ O'leprm ;k , 1N:~1 1 9
1eoTJI 11pon l\f 3 <l> y p ~1 a 1111. 11, 18 :;r;:.1 7 5 23 Ko·11~pr111
i"JWJtifö· ·· ··· .. ······ ····751 6083
:!!i,1i'Hl4-36 i"Jtt-II· ................. 913 2535
KOT;JillpOD <l> 1 0KTH6 p . 18 I\ 5 2~ 70 l{oqepr111 i!'; • ..t.~2
l~oT: 111pc1mll M JT Jle1 n111 r p . /iiJtt->l<(!i!'!li) ···· ·····421 1866
JJJ. .Jt o'!epr111 § , ""f§~3-619
17-:1 (B cex cn .) 44 ,ll)l 05 60 K o•1epr111 !fi, ;kf!l33 /iiJtt-!fl ··.. ······ ········328 3244
KOTOR A H M. J~m rr p o mm l6 ·l \: 4 85 17 ICo'Iepr111 ;k, alll~lli4-1 /iiJtt-ft (Yil- f) .. ....... 392 3507
h:oTou A H Pyca1wnc1;oc Il.I. 2/ 1 };~ 4''i 0'5 IWBC I ;JUIO li1-1320 /iiJttfllltt·· ········ ........ 966 484 7
I","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/339038956","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=339038956&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[87797244,296391016,136809621,80424724,335455610,96683649,315721900,36661383,339038965,360758894,218625406,113699527,339038931,33308240,203218425,283720414,28816210,78733175,351353169,33400377,179566243,134866546,385548886,358268045,232082768,36667565,370040801,135977815,56625074,209283465,374989877,374078159,372980870,374042844,374005828,372970181,372948539,374968481,374148325,372681841,374276153,374703975,373187399,373811249,374384241,373828906,374810235,374085750,374880721,373234411,373588799,375175296,373673451,373152195,375145779,372971805,372938903,373283465,373974574,372952384],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"0/ppMcWgKzqVPulKgsD9so+i+b8=","module_id":"otUbHmdS8N0As5+WZhTdRFuggKM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[87797244,296391016,136809621,80424724,335455610,96683649,315721900,36661383,339038965,360758894,218625406,113699527,339038931,33308240,203218425,283720414,28816210,78733175,351353169,33400377,179566243,134866546,385548886,358268045,232082768,36667565,370040801,135977815,56625074,209283465],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Förnamnsinplacering ny princip i telefonkatalogen / Göran Olausson och Torsten Olofsson","track_opts":{"compilation_id":"0/ppMcWgKzqVPulKgsD9so+i+b8=","module_id":"LC/wQMgp23LwLAICoAuzl6pY8Ac=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"href":"https://www.scribd.com/documents/374989877","object_type":"item","uuid":"3qXcCk2ZE2QTz0ffvnJ1oVzHfpQ=","title":"Minit Mesy 4 BI 2017","author":"diana"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374078159","object_type":"item","uuid":"oSfO368JTRp164Cg6NwjvuUrPVU=","title":"from_krs","author":"masibnu"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/372980870","object_type":"item","uuid":"SW/IOvG1N7NdFto6TPVPUC9jrZQ=","title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","author":"Luis Fernando Meza"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374042844","object_type":"item","uuid":"lJUeCzJdRONCNDc+BTmspOhAJ6w=","title":"Electrochem_2002 (1).doc","author":"Nabilah Haris"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374005828","object_type":"item","uuid":"VSAiWezLaYQB2wOVBbBfnQnKMCc=","title":"SPO Mahasiswa Magang","author":"Ririn Arora Yulga"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/372970181","object_type":"item","uuid":"BgAjk5CQitVjxuk2Da15/q6WxH8=","title":"12-2-2-Akta Agrosi","author":"Andri Novrianto"}]}]},"documents":{"28816210":{"type":"document","id":28816210,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/28816210/108x144/77cfa296c1/1351022392?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/28816210/216x288/d0ec2479d0/1351022392?v=1","title":"null","short_title":"null","author":"api-26788441","tracking":{"object_type":"document","object_id":28816210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q8Os5vJ/6EdfT7ULeximRyPmwrU="},"url":"https://www.scribd.com/document/28816210/null"},"33308240":{"type":"document","id":33308240,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33308240/108x144/5d63bcab36/1277080685?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33308240/216x288/b7a440f4cf/1277080685?v=1","title":"SKF styrelsemöte 5 juni 2010","short_title":"SKF styrelsemöte 5 juni 2010","author":"Svenska Klätterförbundet","tracking":{"object_type":"document","object_id":33308240,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AGGjKim9GPJWjcu4tgXZvRoI7Vo="},"url":"https://www.scribd.com/document/33308240/SKF-styrelsemote-5-juni-2010"},"33400377":{"type":"document","id":33400377,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33400377/108x144/aa28b0192d/1277179614?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33400377/216x288/b9232deec9/1277179614?v=1","title":"SEB prognosuppdatering: Sverige starkt när SEB justerar global tillväxtprognos","short_title":"SEB prognosuppdatering","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":33400377,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GexjAMo74jh0/SjmHTRbvxjqthQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/33400377/SEB-prognosuppdatering-Sverige-starkt-nar-SEB-justerar-global-tillvaxtprognos"},"36661383":{"type":"document","id":36661383,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/36661383/108x144/e8d735f32c/1383812248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36661383/216x288/a91506c448/1383812248?v=1","title":"Nordic Outlook 1008: Återhämtning med ökade risker","short_title":"Nordic Outlook 1008","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":36661383,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JrIu723kOPBFSQzzj9MnvJewmz0="},"url":"https://www.scribd.com/document/36661383/Nordic-Outlook-1008-Återhamtning-med-okade-risker"},"36667565":{"type":"document","id":36667565,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36667565/108x144/c4ad1c4d23/1283236666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36667565/216x288/fa069ba1d3/1283236666?v=1","title":"Ladda_hem_hela_de__1272821a","short_title":"Ladda_hem_hela_de__1272821a","author":"Zolidu","tracking":{"object_type":"document","object_id":36667565,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"knDyIJlE9BS3Afrlqgh1rFa5QMk="},"url":"https://www.scribd.com/document/36667565/Ladda-hem-hela-de-1272821a"},"56625074":{"type":"document","id":56625074,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56625074/108x144/2b292cf1dd/1313850241?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56625074/216x288/1d9b107655/1313850241?v=1","title":"SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd","short_title":"SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":56625074,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x0rycy3QYWIzv5QH+Qeu8jQ8UpA="},"url":"https://www.scribd.com/document/56625074/SEB-s-Valfardsbarometer-jamfor-nordisk-valfard"},"78733175":{"type":"document","id":78733175,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733175/108x144/bf4127220b/1396511237?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733175/216x288/becf9876a8/1396511237?v=1","title":"Kompendium 1","short_title":"Kompendium 1","author":"jenslindell","tracking":{"object_type":"document","object_id":78733175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7aWG9fWbD4AEfmo39tLnGYVn5z0="},"url":"https://www.scribd.com/document/78733175/Kompendium-1"},"80424724":{"type":"document","id":80424724,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80424724/108x144/f39f694602/1373415118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80424724/216x288/98fa9d1a54/1373415118?v=1","title":"1995 - Focus 96","short_title":"1995 - Focus 96","author":"LAOS - Lunds Akademiska Officerssällskap","tracking":{"object_type":"document","object_id":80424724,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L9gEEEdcU/RKwJZPTW92YWnxc0A="},"url":"https://www.scribd.com/document/80424724/1995-Focus-96"},"87797244":{"type":"document","id":87797244,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/87797244/108x144/df3846885e/1333461398?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/87797244/216x288/3b03ec9fc0/1333461398?v=1","title":"Veckans tanke: Världsekonomin vid nytt vägskäl ","short_title":"Veckans tanke","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":87797244,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y/h06Rzp0TEuckgsh+4MrUgg3FE="},"url":"https://www.scribd.com/document/87797244/Veckans-tanke-Varldsekonomin-vid-nytt-vagskal"},"96683649":{"type":"document","id":96683649,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/96683649/108x144/f6f51085ad/1339410248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/96683649/216x288/2e4cebcad9/1339410248?v=1","title":"SEB-rapport visar visar djupet av grekisk kris","short_title":"SEB-rapport visar visar djupet av grekisk kris","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":96683649,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ss8qKHbkAqZTxe1dIdbKCIO0g3g="},"url":"https://www.scribd.com/document/96683649/SEB-rapport-visar-visar-djupet-av-grekisk-kris"},"113699527":{"type":"document","id":113699527,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113699527/108x144/87071a0cf3/1376150754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113699527/216x288/8d8b93abb3/1376150754?v=1","title":"Barnnamn och Babynamn","short_title":"Barnnamn och Babynamn","author":"Sona Petrova","tracking":{"object_type":"document","object_id":113699527,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xnYar05XmPTfNugRrz7LhMXLLbY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/113699527/Barnnamn-och-Babynamn"},"134866546":{"type":"document","id":134866546,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134866546/108x144/58df19d4ea/1486485447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134866546/216x288/9aa2cd8c4f/1486485447?v=1","title":"teresaturban arbetsprov forexbank","short_title":"teresaturban arbetsprov forexbank","author":"api-209529917","tracking":{"object_type":"document","object_id":134866546,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1lApdB1712J+gs0TdvjV8vu3+f4="},"url":"https://www.scribd.com/document/134866546/teresaturban-arbetsprov-forexbank"},"135977815":{"type":"document","id":135977815,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135977815/108x144/9fdb7051b2/1395324429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135977815/216x288/323b4d8435/1395324429?v=1","title":"Berättelsen om Sveriges Rikes Lag - världens svenskaste bok","short_title":"Berättelsen om Sveriges Rikes Lag - världens svenskaste bok","author":"NorstedtsJuridik","tracking":{"object_type":"document","object_id":135977815,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oDLcACJVJGoA6Mp7q4hsn3U4hlk="},"url":"https://www.scribd.com/document/135977815/Berattelsen-om-Sveriges-Rikes-Lag-varldens-svenskaste-bok"},"136809621":{"type":"document","id":136809621,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136809621/108x144/55029944c9/1394695276?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/136809621/216x288/0614d83bc7/1394695276?v=1","title":"Nm-2004","short_title":"Nm-2004","author":"Laban13","tracking":{"object_type":"document","object_id":136809621,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"o3IrtJ4mS9zGlpCcZwidjsVjoe4="},"url":"https://www.scribd.com/document/136809621/Nm-2004"},"179566243":{"type":"document","id":179566243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/179566243/108x144/2071aed710/1390398666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/179566243/216x288/928cfce024/1390398666?v=1","title":"Veckans tanke: Global konjunktur står emot politisk osäkerhet","short_title":"Veckans tanke","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":179566243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dd7CMrI0kh1cT5SQtB89YZ7YPUQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/179566243/Veckans-tanke-Global-konjunktur-står-emot-politisk-osakerhet"},"203218425":{"type":"document","id":203218425,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/203218425/108x144/d26c20941a/1434943061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/203218425/216x288/7caad4f636/1434943061?v=1","title":"NCYB Book","short_title":"NCYB Book","author":"mrak910","tracking":{"object_type":"document","object_id":203218425,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Zei2uuUyDVpBEOMd0vAUWvgxMJA="},"url":"https://www.scribd.com/document/203218425/NCYB-Book"},"209283465":{"type":"document","id":209283465,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/209283465/108x144/6d40a8dcac/1393383548?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/209283465/216x288/9946f75869/1393383548?v=1","title":"Mark Nads and Elar 3","short_title":"Mark Nads and Elar 3","author":"Pär Sjölander","tracking":{"object_type":"document","object_id":209283465,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DlE4DZIZZTq7Vb4KgRkMPOKx15g="},"url":"https://www.scribd.com/document/209283465/Mark-Nads-and-Elar-3"},"218625406":{"type":"document","id":218625406,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218625406/108x144/d1be6ecf86/1397662924?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218625406/216x288/aabf50339e/1397662924?v=1","title":"Anvisningar for Innehallsbeskrivning i MARC 21-formatet","short_title":"Anvisningar for Innehallsbeskrivning i MARC 21-formatet","author":"Jonny Svensson","tracking":{"object_type":"document","object_id":218625406,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v+iOBp3jloQoRIdc9oQMtp2UNwc="},"url":"https://www.scribd.com/document/218625406/Anvisningar-for-Innehallsbeskrivning-i-MARC-21-formatet"},"232082768":{"type":"document","id":232082768,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/232082768/108x144/455ded942d/1407713327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/232082768/216x288/57b2a27dd5/1407713327?v=1","title":"SEB:s Välfärdsbarometer 2014","short_title":"SEB:s Välfärdsbarometer 2014","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":232082768,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NLkPFWTPQ33w7p+tZwjxmGfE7zA="},"url":"https://www.scribd.com/document/232082768/SEB-s-Valfardsbarometer-2014"},"283720414":{"type":"document","id":283720414,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283720414/108x144/704d6378ae/1444059027?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283720414/216x288/74b897559e/1444059027?v=1","title":"Exponera_2015-08","short_title":"Exponera_2015-08","author":"DickWåhlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":283720414,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zy87K0BjpkZTlQ1dYGtmEQRvbCY="},"url":"https://www.scribd.com/document/283720414/Exponera-2015-08"},"296391016":{"type":"document","id":296391016,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296391016/108x144/2bad6dcd1c/1453550149?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296391016/216x288/0c4c51272a/1453550149?v=1","title":"Sverige bör lämna EU och ingå i en Nordisk Union","short_title":"Sverige bör lämna EU och ingå i en Nordisk Union","author":"Karl Brunnberg","tracking":{"object_type":"document","object_id":296391016,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3JP+oULzH7sQeogwC23/7LqCbHY="},"url":"https://www.scribd.com/document/296391016/Sverige-bo-r-la-mna-EU-och-inga-i-en-Nordisk-Union"},"315721900":{"type":"document","id":315721900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/315721900/108x144/ce1423aa86/1465934824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/315721900/216x288/5811f08286/1465934824?v=1","title":"Artikelsamling.doc","short_title":"Artikelsamling.doc","author":"PeterAspegren","tracking":{"object_type":"document","object_id":315721900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sonq5NBgLJ96WhnBToZrwyczLWY="},"url":"https://www.scribd.com/document/315721900/Artikelsamling-doc"},"335455610":{"type":"document","id":335455610,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/335455610/108x144/f152eba9af/1483299861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/335455610/216x288/011e7971a6/1483299861?v=1","title":"Får Man Heta Vad Som Helst","short_title":"Får Man Heta Vad Som Helst","author":"shabi","tracking":{"object_type":"document","object_id":335455610,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wdmILm0S4uXLIbNeWJLmAn6v1z8="},"url":"https://www.scribd.com/document/335455610/Får-Man-Heta-Vad-Som-Helst"},"339038931":{"type":"document","id":339038931,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038931/108x144/d55c5bbd4f/1486831307?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038931/216x288/7afdb07efd/1486831307?v=1","title":"Rikstelefonkatalogerna tunnare genom mindre tryckstil / Birger Watz","short_title":"Rikstelefonkatalogerna tunnare genom mindre tryckstil / Birger Watz","author":"ringner","tracking":{"object_type":"document","object_id":339038931,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pu2TOqm2bC1jXuifxRKsfMhF738="},"url":"https://www.scribd.com/document/339038931/Rikstelefonkatalogerna-tunnare-genom-mindre-tryckstil-Birger-Watz"},"339038965":{"type":"document","id":339038965,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038965/108x144/45769bdec6/1486831334?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/339038965/216x288/c782150116/1486831334?v=1","title":"Efter vilka grunder redigeras rikstelefonkatalogen / Birger Watz","short_title":"Efter vilka grunder redigeras rikstelefonkatalogen / Birger Watz","author":"ringner","tracking":{"object_type":"document","object_id":339038965,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/LUn/UIbAyDFBTwpE2luqzGQ4d8="},"url":"https://www.scribd.com/document/339038965/Efter-vilka-grunder-redigeras-rikstelefonkatalogen-Birger-Watz"},"351353169":{"type":"document","id":351353169,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351353169/108x144/a6842e2a0a/1497519439?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351353169/216x288/163a7d4ac2/1497519439?v=1","title":"En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan","short_title":"En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan","author":"Sverigefinska ungdomsförbundet","tracking":{"object_type":"document","object_id":351353169,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x/WAl+gfSO/7gtTYGVCt+1f1ccc="},"url":"https://www.scribd.com/document/351353169/En-bilateral-parallellgranskning-fo-r-Finland-och-Sverige-i-spra-kfra-gan"},"358268045":{"type":"document","id":358268045,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/358268045/108x144/5e089e6fec/1504797977?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358268045/216x288/ac2b742c7a/1504797977?v=1","title":"Larsson E, Johannes Westberg (Red.) (2011). Utbildningshistoria","short_title":"Larsson E, Johannes Westberg (Red.) (2011). Utbildningshistoria","author":"Marina Nogueira","tracking":{"object_type":"document","object_id":358268045,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g9QaGRDZASpLDPISHc7eai0w0WY="},"url":"https://www.scribd.com/document/358268045/Larsson-E-Johannes-Westberg-Red-2011-Utbildningshistoria"},"360758894":{"type":"document","id":360758894,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360758894/108x144/ca43e05c6a/1507199123?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360758894/216x288/d8e39c5d7f/1507199123?v=1","title":"Music Shools in the Nordic Countries","short_title":"Music Shools in the Nordic Countries","author":"Yair Elsner","tracking":{"object_type":"document","object_id":360758894,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kA5/liSvIc+yIDYCY/WzfIdeSlA="},"url":"https://www.scribd.com/document/360758894/Music-Shools-in-the-Nordic-Countries"},"370040801":{"type":"document","id":370040801,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/370040801/108x144/dbfedf9319/1516970767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/370040801/216x288/995484469c/1516970767?v=1","title":"Saman Rassam Prosam Seminarium3","short_title":"Saman Rassam Prosam Seminarium3","author":"Anonymous VrktKlU","tracking":{"object_type":"document","object_id":370040801,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+YvCCbbeL4GNE/yVf6sFnUF7uSI="},"url":"https://www.scribd.com/document/370040801/Saman-Rassam-Prosam-Seminarium3"},"372681841":{"type":"document","id":372681841,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372681841/108x144/3ff69518e0/1519881626?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372681841/216x288/66f92e5fbe/1519881626?v=1","title":"samplereport.pdf","short_title":"samplereport.pdf","author":"Brian Omare","tracking":{"object_type":"document","object_id":372681841,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9y5aJxxQ+s9vQzkKoAu/sdkqhrk="},"url":"https://www.scribd.com/document/372681841/samplereport-pdf"},"372938903":{"type":"document","id":372938903,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372938903/108x144/5e46eee405/1520183851?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372938903/216x288/62802f86db/1520183851?v=1","title":"UFO 1989,Contact E.T.,Voronezh,Russia.pdf","short_title":"UFO 1989,Contact E.T.,Voronezh,Russia.pdf","author":"dave","tracking":{"object_type":"document","object_id":372938903,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZhxSFjZfbVtutnysa+0Iv72pC5k="},"url":"https://www.scribd.com/document/372938903/UFO-1989-Contact-E-T-Voronezh-Russia-pdf"},"372948539":{"type":"document","id":372948539,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372948539/108x144/b47517b05b/1520194352?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372948539/216x288/06b6fec547/1520194352?v=1","title":"Musical Theatre Duets.pdf","short_title":"Musical Theatre Duets.pdf","author":"Michael Westfall","tracking":{"object_type":"document","object_id":372948539,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TZUiCqHZeRLI10LL34N7IXSMMvw="},"url":"https://www.scribd.com/document/372948539/Musical-Theatre-Duets-pdf"},"372952384":{"type":"document","id":372952384,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372952384/108x144/cbedfb2d4d/1520198309?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372952384/216x288/0a01da0273/1520198309?v=1","title":"93c37d7b0609c10a7974","short_title":"93c37d7b0609c10a7974","author":"api-286488219","tracking":{"object_type":"document","object_id":372952384,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VYedCAOjpCtZ3lyyvA/JlDxhpHI="},"url":"https://www.scribd.com/document/372952384/93c37d7b0609c10a7974"},"372970181":{"type":"document","id":372970181,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372970181/108x144/aa8ee20bc2/1520217823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372970181/216x288/4f44cbc928/1520217823?v=1","title":"12-2-2-Akta Agrosi","short_title":"12-2-2-Akta Agrosi","author":"Andri Novrianto","tracking":{"object_type":"document","object_id":372970181,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BgAjk5CQitVjxuk2Da15/q6WxH8="},"url":"https://www.scribd.com/document/372970181/12-2-2-Akta-Agrosi"},"372971805":{"type":"document","id":372971805,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372971805/108x144/a10f474073/1520218992?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372971805/216x288/fefc496a9d/1520218992?v=1","title":"basurin busca reelegirse","short_title":"basurin busca reelegirse","author":"Immanuel Alvarez","tracking":{"object_type":"document","object_id":372971805,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4NJHb+4iJQMb7WVtoBlrWXlJVLw="},"url":"https://www.scribd.com/document/372971805/basurin-busca-reelegirse"},"372980870":{"type":"document","id":372980870,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372980870/108x144/715fec34f7/1520227563?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372980870/216x288/a2dcfb7820/1520227563?v=1","title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","short_title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","author":"Luis Fernando Meza","tracking":{"object_type":"document","object_id":372980870,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SW/IOvG1N7NdFto6TPVPUC9jrZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/372980870/ALTER-EGO-1-CORRIG-S-DU-CAHIER-D-ACTIVIT-S-pdf"},"373152195":{"type":"document","id":373152195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373152195/108x144/0c281fd9f8/1520379061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373152195/216x288/634e212a0d/1520379061?v=1","title":"Leaflet Fix Mata","short_title":"Leaflet Fix Mata","author":"Pipin Wiloyo","tracking":{"object_type":"document","object_id":373152195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/D8vA/5Lks4hBUJugT2z3IPr5gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/373152195/Leaflet-Fix-Mata"},"373187399":{"type":"document","id":373187399,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373187399/108x144/73ec23b16c/1520409553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373187399/216x288/c099c208ce/1520409553?v=1","title":"BE6.pdf","short_title":"BE6.pdf","author":"Krupal Vithlani","tracking":{"object_type":"document","object_id":373187399,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pMh+xwA+Bu/SeJNj6LxvadfdvBs="},"url":"https://www.scribd.com/document/373187399/BE6-pdf"},"373234411":{"type":"document","id":373234411,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373234411/108x144/1726722f56/1520448845?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373234411/216x288/f7796ab961/1520448845?v=1","title":"pid-legend.pdf","short_title":"pid-legend.pdf","author":"mohammed","tracking":{"object_type":"document","object_id":373234411,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BH0X2XwmOXblz63HMwLxjU9Gq88="},"url":"https://www.scribd.com/document/373234411/pid-legend-pdf"},"373283465":{"type":"document","id":373283465,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373283465/108x144/561deb9f34/1520496277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373283465/216x288/731e817092/1520496277?v=1","title":"Cover Longcase","short_title":"Cover Longcase","author":"Nate River","tracking":{"object_type":"document","object_id":373283465,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vtJ5cf8KjYWDtMpBwlYUogk3DxQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/373283465/Cover-Longcase"},"373588799":{"type":"document","id":373588799,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373588799/108x144/73e233f8e3/1520834177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373588799/216x288/9420fe52b7/1520834177?v=1","title":"Makalah_-_Cara_Penyajian_Data_Statistik.docx","short_title":"Makalah_-_Cara_Penyajian_Data_Statistik.docx","author":"Hanggara Bima Pramesti","tracking":{"object_type":"document","object_id":373588799,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PzTd78iFYc+EAttRTCKhD0Eiifc="},"url":"https://www.scribd.com/document/373588799/Makalah-Cara-Penyajian-Data-Statistik-docx"},"373673451":{"type":"document","id":373673451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373673451/108x144/cfa4f47e40/1520904850?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373673451/216x288/c336007ab7/1520904850?v=1","title":"trumfo","short_title":"trumfo","author":"Franzy Vejarano","tracking":{"object_type":"document","object_id":373673451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J5XQhYKJJ5Fivcl/5z96NJKVmIE="},"url":"https://www.scribd.com/document/373673451/trumfo"},"373811249":{"type":"document","id":373811249,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373811249/108x144/50e5203922/1521013238?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373811249/216x288/6723d71ce3/1521013238?v=1","title":"PR-04_2.pdf","short_title":"PR-04_2.pdf","author":"Wildan Sholeh","tracking":{"object_type":"document","object_id":373811249,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J87fVFS6U0PqCMoub7nb1eNn+5E="},"url":"https://www.scribd.com/document/373811249/PR-04-2-pdf"},"373828906":{"type":"document","id":373828906,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373828906/108x144/0206d4f835/1521031013?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373828906/216x288/f2698a4161/1521031013?v=1","title":"calculos-pa-mañana.docx","short_title":"calculos-pa-mañana.docx","author":"Richard Alexander Chavez Vargas","tracking":{"object_type":"document","object_id":373828906,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ckUn3ihxlbOPTSyV/uhP/x1bbPM="},"url":"https://www.scribd.com/document/373828906/calculos-pa-manana-docx"},"373974574":{"type":"document","id":373974574,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373974574/108x144/bd54a4d77f/1521151842?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373974574/216x288/d826622520/1521151842?v=1","title":"costo.pdf","short_title":"costo.pdf","author":"dina edith cruz palomino","tracking":{"object_type":"document","object_id":373974574,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a2IsmVSJT+RuCwFfaSzcrpXQ8JQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/373974574/costo-pdf"},"374005828":{"type":"document","id":374005828,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374005828/108x144/9c829c927f/1521178031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374005828/216x288/6efaf0afa4/1521178031?v=1","title":"SPO Mahasiswa Magang","short_title":"SPO Mahasiswa Magang","author":"Ririn Arora Yulga","tracking":{"object_type":"document","object_id":374005828,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VSAiWezLaYQB2wOVBbBfnQnKMCc="},"url":"https://www.scribd.com/document/374005828/SPO-Mahasiswa-Magang"},"374042844":{"type":"document","id":374042844,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374042844/108x144/5dc36e8c65/1521217451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374042844/216x288/c27190ea34/1521217451?v=1","title":"Electrochem_2002 (1).doc","short_title":"Electrochem_2002 (1).doc","author":"Nabilah Haris","tracking":{"object_type":"document","object_id":374042844,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lJUeCzJdRONCNDc+BTmspOhAJ6w="},"url":"https://www.scribd.com/document/374042844/Electrochem-2002-1-doc"},"374078159":{"type":"document","id":374078159,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374078159/108x144/1562a56fca/1521264788?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374078159/216x288/cbab957523/1521264788?v=1","title":"from_krs","short_title":"from_krs","author":"masibnu","tracking":{"object_type":"document","object_id":374078159,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oSfO368JTRp164Cg6NwjvuUrPVU="},"url":"https://www.scribd.com/document/374078159/from-krs"},"374085750":{"type":"document","id":374085750,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374085750/108x144/a32e29baea/1521268103?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374085750/216x288/4b7f3c350d/1521268103?v=1","title":"exposicion sistema nervioso.docx","short_title":"exposicion sistema nervioso.docx","author":"Kevin S. Gualoto","tracking":{"object_type":"document","object_id":374085750,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BUTE4SvT2fBT2k3VCqYnCTq85Gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/374085750/exposicion-sistema-nervioso-docx"},"374148325":{"type":"document","id":374148325,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374148325/108x144/299b8d98c5/1521349395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374148325/216x288/192f73444b/1521349395?v=1","title":"Oprah Winfrey.docx","short_title":"Oprah Winfrey.docx","author":"juan carlos aguilar garcia","tracking":{"object_type":"document","object_id":374148325,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oz3rX+kmcT2hjLrXjAFu6Binwa8="},"url":"https://www.scribd.com/document/374148325/Oprah-Winfrey-docx"},"374276153":{"type":"document","id":374276153,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374276153/108x144/c531abbb5f/1521479225?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374276153/216x288/2c00197fcb/1521479225?v=1","title":"LEARNING OBJECK BLOK21.doc","short_title":"LEARNING OBJECK BLOK21.doc","author":"nadyaeverhard","tracking":{"object_type":"document","object_id":374276153,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ozr01l1AE8ChRuPtJZ5B741/tS4="},"url":"https://www.scribd.com/document/374276153/LEARNING-OBJECK-BLOK21-doc"},"374384241":{"type":"document","id":374384241,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374384241/108x144/5b4a2f8893/1521545657?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374384241/216x288/42e75e4a24/1521545657?v=1","title":"User Manual for Internal Guide De","short_title":"User Manual for Internal Guide De","author":"Bhautik Daxini","tracking":{"object_type":"document","object_id":374384241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RBDzHFoJGaTJYUGuPtwD9Yj/KO4="},"url":"https://www.scribd.com/document/374384241/User-Manual-for-Internal-Guide-De"},"374703975":{"type":"document","id":374703975,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374703975/108x144/78bd6a8721/1521838516?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374703975/216x288/7e9f0f25d6/1521838516?v=1","title":"TEORIA GENERAL DE LA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL II.doc","short_title":"TEORIA GENERAL DE LA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL II.doc","author":"Imar Manuel Iñiguez","tracking":{"object_type":"document","object_id":374703975,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CKbmFSTxHshlf/EGsmuEl20g0ZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374703975/TEORIA-GENERAL-DE-LA-AUDITORIA-Y-REVISORIA-FISCAL-II-doc"},"374810235":{"type":"document","id":374810235,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374810235/108x144/de46dbdd5e/1522001341?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374810235/216x288/a929cc5afe/1522001341?v=1","title":"CUDA Getting Started Windows","short_title":"CUDA Getting Started Windows","author":"Valerio Biscione","tracking":{"object_type":"document","object_id":374810235,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"71pIp92PPDfMioXRSN8jdVkp+FQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374810235/CUDA-Getting-Started-Windows"},"374880721":{"type":"document","id":374880721,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374880721/108x144/07cb504b48/1522089379?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374880721/216x288/7ca58aab09/1522089379?v=1","title":"Honey Grove JH Relays Results","short_title":"Honey Grove JH Relays Results","author":"Rachel Nelson","tracking":{"object_type":"document","object_id":374880721,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QfbUSTvP66q9AlTL8yKrgdMtKIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/374880721/Honey-Grove-JH-Relays-Results"},"374968481":{"type":"document","id":374968481,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374968481/108x144/71a5d9ff82/1522175411?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374968481/216x288/3426d54cc9/1522175411?v=1","title":"Circuitos-con-diodos.pdf","short_title":"Circuitos-con-diodos.pdf","author":"luis","tracking":{"object_type":"document","object_id":374968481,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VzWBPV3a/ZNj00fm5/0ZnX42AaI="},"url":"https://www.scribd.com/document/374968481/Circuitos-con-diodos-pdf"},"374989877":{"type":"document","id":374989877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374989877/108x144/4f5b87b35f/1522201170?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374989877/216x288/001454453f/1522201170?v=1","title":"Minit Mesy 4 BI 2017","short_title":"Minit Mesy 4 BI 2017","author":"diana","tracking":{"object_type":"document","object_id":374989877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3qXcCk2ZE2QTz0ffvnJ1oVzHfpQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374989877/Minit-Mesy-4-BI-2017"},"375145779":{"type":"document","id":375145779,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375145779/108x144/94bd48deb8/1522400816?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375145779/216x288/7d625515ba/1522400816?v=1","title":"Fabrication de cables rj45.pdf","short_title":"Fabrication de cables rj45.pdf","author":"Sarra Ben Saad","tracking":{"object_type":"document","object_id":375145779,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YmzzplbeQMmLLz18OiGhCKT4EFk="},"url":"https://www.scribd.com/document/375145779/Fabrication-de-cables-rj45-pdf"},"375175296":{"type":"document","id":375175296,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375175296/108x144/3e06667cc6/1522439105?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375175296/216x288/e4824dd5f8/1522439105?v=1","title":"Diez Historias Zen","short_title":"Diez Historias Zen","author":"schranzknight","tracking":{"object_type":"document","object_id":375175296,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DGqmZI/6WUD7TqvIWpEeHNRE3EY="},"url":"https://www.scribd.com/document/375175296/Diez-Historias-Zen"},"385548886":{"type":"document","id":385548886,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385548886/108x144/c9a355dedc/1533550871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385548886/216x288/33f936208f/1533550871?v=1","title":"NMR","short_title":"NMR","author":"Richard Schulze","tracking":{"object_type":"document","object_id":385548886,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PAGYSX8C2grirmSiQvIc8TmN3/E="},"url":"https://www.scribd.com/document/385548886/NMR"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/339038956","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=2UKxcacDwfp9w7%2BkC8JpD0p%2BHL4%3D&authenticity_token=vGAD6Tyk7ilBxw0NDCKmjyKEsINK3ys0svBmOAu2EHdXFxR3wNtpciUzAyg0scvp6Qpq3MyZv%2Fq%2BUzHtvX80jg%3D%3D&expires=1538442252&wordDocumentId=339038956&wordUploadId=345138238"},"renewal_nag_props":null}-->

01'0R A T 1101-: po n Ka 25 ,f\ 1 32 51 J~o·1 e prn 1 lft. ~:ffl+ll12-23 /iiJttl'lll(i1\:4!1) ····"'· ··714 8830
l~oTon A <l> l'oro::cBc 1rnli 6. 11 I'l 47 79 l","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/339038956","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=339038956&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[87797244,296391016,136809621,80424724,335455610,96683649,315721900,36661383,339038965,360758894,218625406,113699527,339038931,33308240,203218425,283720414,28816210,78733175,351353169,33400377,179566243,134866546,385548886,358268045,232082768,36667565,370040801,135977815,56625074,209283465,374989877,374078159,372980870,374042844,374005828,372970181,372948539,374968481,374148325,372681841,374276153,374703975,373187399,373811249,374384241,373828906,374810235,374085750,374880721,373234411,373588799,375175296,373673451,373152195,375145779,372971805,372938903,373283465,373974574,372952384],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"0/ppMcWgKzqVPulKgsD9so+i+b8=","module_id":"otUbHmdS8N0As5+WZhTdRFuggKM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[87797244,296391016,136809621,80424724,335455610,96683649,315721900,36661383,339038965,360758894,218625406,113699527,339038931,33308240,203218425,283720414,28816210,78733175,351353169,33400377,179566243,134866546,385548886,358268045,232082768,36667565,370040801,135977815,56625074,209283465],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Förnamnsinplacering ny princip i telefonkatalogen / Göran Olausson och Torsten Olofsson","track_opts":{"compilation_id":"0/ppMcWgKzqVPulKgsD9so+i+b8=","module_id":"LC/wQMgp23LwLAICoAuzl6pY8Ac=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"href":"https://www.scribd.com/documents/374989877","object_type":"item","uuid":"3qXcCk2ZE2QTz0ffvnJ1oVzHfpQ=","title":"Minit Mesy 4 BI 2017","author":"diana"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374078159","object_type":"item","uuid":"oSfO368JTRp164Cg6NwjvuUrPVU=","title":"from_krs","author":"masibnu"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/372980870","object_type":"item","uuid":"SW/IOvG1N7NdFto6TPVPUC9jrZQ=","title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","author":"Luis Fernando Meza"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374042844","object_type":"item","uuid":"lJUeCzJdRONCNDc+BTmspOhAJ6w=","title":"Electrochem_2002 (1).doc","author":"Nabilah Haris"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374005828","object_type":"item","uuid":"VSAiWezLaYQB2wOVBbBfnQnKMCc=","title":"SPO Mahasiswa Magang","author":"Ririn Arora Yulga"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/372970181","object_type":"item","uuid":"BgAjk5CQitVjxuk2Da15/q6WxH8=","title":"12-2-2-Akta Agrosi","author":"Andri Novrianto"}]}]},"documents":{"28816210":{"type":"document","id":28816210,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/28816210/108x144/77cfa296c1/1351022392?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/28816210/216x288/d0ec2479d0/1351022392?v=1","title":"null","short_title":"null","author":"api-26788441","tracking":{"object_type":"document","object_id":28816210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q8Os5vJ/6EdfT7ULeximRyPmwrU="},"url":"https://www.scribd.com/document/28816210/null"},"33308240":{"type":"document","id":33308240,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33308240/108x144/5d63bcab36/1277080685?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33308240/216x288/b7a440f4cf/1277080685?v=1","title":"SKF styrelsemöte 5 juni 2010","short_title":"SKF styrelsemöte 5 juni 2010","author":"Svenska Klätterförbundet","tracking":{"object_type":"document","object_id":33308240,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AGGjKim9GPJWjcu4tgXZvRoI7Vo="},"url":"https://www.scribd.com/document/33308240/SKF-styrelsemote-5-juni-2010"},"33400377":{"type":"document","id":33400377,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33400377/108x144/aa28b0192d/1277179614?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33400377/216x288/b9232deec9/1277179614?v=1","title":"SEB prognosuppdatering: Sverige starkt när SEB justerar global tillväxtprognos","short_title":"SEB prognosuppdatering","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":33400377,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GexjAMo74jh0/SjmHTRbvxjqthQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/33400377/SEB-prognosuppdatering-Sverige-starkt-nar-SEB-justerar-global-tillvaxtprognos"},"36661383":{"type":"document","id":36661383,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/36661383/108x144/e8d735f32c/1383812248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36661383/216x288/a91506c448/1383812248?v=1","title":"Nordic Outlook 1008: Återhämtning med ökade risker","short_title":"Nordic Outlook 1008","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":36661383,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JrIu723kOPBFSQzzj9MnvJewmz0="},"url":"https://www.scribd.com/document/36661383/Nordic-Outlook-1008-Återhamtning-med-okade-risker"},"36667565":{"type":"document","id":36667565,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36667565/108x144/c4ad1c4d23/1283236666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36667565/216x288/fa069ba1d3/1283236666?v=1","title":"Ladda_hem_hela_de__1272821a","short_title":"Ladda_hem_hela_de__1272821a","author":"Zolidu","tracking":{"object_type":"document","object_id":36667565,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"knDyIJlE9BS3Afrlqgh1rFa5QMk="},"url":"https://www.scribd.com/document/36667565/Ladda-hem-hela-de-1272821a"},"56625074":{"type":"document","id":56625074,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56625074/108x144/2b292cf1dd/1313850241?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56625074/216x288/1d9b107655/1313850241?v=1","title":"SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd","short_title":"SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":56625074,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x0rycy3QYWIzv5QH+Qeu8jQ8UpA="},"url":"https://www.scribd.com/document/56625074/SEB-s-Valfardsbarometer-jamfor-nordisk-valfard"},"78733175":{"type":"document","id":78733175,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733175/108x144/bf4127220b/1396511237?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733175/216x288/becf9876a8/1396511237?v=1","title":"Kompendium 1","short_title":"Kompendium 1","author":"jenslindell","tracking":{"object_type":"document","object_id":78733175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7aWG9fWbD4AEfmo39tLnGYVn5z0="},"url":"https://www.scribd.com/document/78733175/Kompendium-1"},"80424724":{"type":"document","id":80424724,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80424724/108x144/f39f694602/1373415118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80424724/216x288/98fa9d1a54/1373415118?v=1","title":"1995 - Focus 96","short_title":"1995 - Focus 96","author":"LAOS - Lunds Akademiska Officerssällskap","tracking":{"object_type":"document","object_id":80424724,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L9gEEEdcU/RKwJZPTW92YWnxc0A="},"url":"https://www.scribd.com/document/80424724/1995-Focus-96"},"87797244":{"type":"document","id":87797244,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/87797244/108x144/df3846885e/1333461398?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/87797244/216x288/3b03ec9fc0/1333461398?v=1","title":"Veckans tanke: Världsekonomin vid nytt vägskäl ","short_title":"Veckans tanke","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":87797244,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y/h06Rzp0TEuckgsh+4MrUgg3FE="},"url":"https://www.scribd.com/document/87797244/Veckans-tanke-Varldsekonomin-vid-nytt-vagskal"},"96683649":{"type":"document","id":96683649,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/96683649/108x144/f6f51085ad/1339410248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/96683649/216x288/2e4cebcad9/1339410248?v=1","title":"SEB-rapport visar visar djupet av grekisk kris","short_title":"SEB-rapport visar visar djupet av grekisk kris","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":96683649,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ss8qKHbkAqZTxe1dIdbKCIO0g3g="},"url":"https://www.scribd.com/document/96683649/SEB-rapport-visar-visar-djupet-av-grekisk-kris"},"113699527":{"type":"document","id":113699527,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113699527/108x144/87071a0cf3/1376150754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113699527/216x288/8d8b93abb3/1376150754?v=1","title":"Barnnamn och Babynamn","short_title":"Barnnamn och Babynamn","author":"Sona Petrova","tracking":{"object_type":"document","object_id":113699527,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xnYar05XmPTfNugRrz7LhMXLLbY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/113699527/Barnnamn-och-Babynamn"},"134866546":{"type":"document","id":134866546,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134866546/108x144/58df19d4ea/1486485447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134866546/216x288/9aa2cd8c4f/1486485447?v=1","title":"teresaturban arbetsprov forexbank","short_title":"teresaturban arbetsprov forexbank","author":"api-209529917","tracking":{"object_type":"document","object_id":134866546,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1lApdB1712J+gs0TdvjV8vu3+f4="},"url":"https://www.scribd.com/document/134866546/teresaturban-arbetsprov-forexbank"},"135977815":{"type":"document","id":135977815,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135977815/108x144/9fdb7051b2/1395324429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135977815/216x288/323b4d8435/1395324429?v=1","title":"Berättelsen om Sveriges Rikes Lag - världens svenskaste bok","short_title":"Berättelsen om Sveriges Rikes Lag - världens svenskaste bok","author":"NorstedtsJuridik","tracking":{"object_type":"document","object_id":135977815,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oDLcACJVJGoA6Mp7q4hsn3U4hlk="},"url":"https://www.scribd.com/document/135977815/Berattelsen-om-Sveriges-Rikes-Lag-varldens-svenskaste-bok"},"136809621":{"type":"document","id":136809621,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136809621/108x144/55029944c9/1394695276?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/136809621/216x288/0614d83bc7/1394695276?v=1","title":"Nm-2004","short_title":"Nm-2004","author":"Laban13","tracking":{"object_type":"document","object_id":136809621,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"o3IrtJ4mS9zGlpCcZwidjsVjoe4="},"url":"https://www.scribd.com/document/136809621/Nm-2004"},"179566243":{"type":"document","id":179566243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/179566243/108x144/2071aed710/1390398666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/179566243/216x288/928cfce024/1390398666?v=1","title":"Veckans tanke: Global konjunktur står emot politisk osäkerhet","short_title":"Veckans tanke","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":179566243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dd7CMrI0kh1cT5SQtB89YZ7YPUQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/179566243/Veckans-tanke-Global-konjunktur-står-emot-politisk-osakerhet"},"203218425":{"type":"document","id":203218425,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/203218425/108x144/d26c20941a/1434943061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/203218425/216x288/7caad4f636/1434943061?v=1","title":"NCYB Book","short_title":"NCYB Book","author":"mrak910","tracking":{"object_type":"document","object_id":203218425,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Zei2uuUyDVpBEOMd0vAUWvgxMJA="},"url":"https://www.scribd.com/document/203218425/NCYB-Book"},"209283465":{"type":"document","id":209283465,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/209283465/108x144/6d40a8dcac/1393383548?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/209283465/216x288/9946f75869/1393383548?v=1","title":"Mark Nads and Elar 3","short_title":"Mark Nads and Elar 3","author":"Pär Sjölander","tracking":{"object_type":"document","object_id":209283465,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DlE4DZIZZTq7Vb4KgRkMPOKx15g="},"url":"https://www.scribd.com/document/209283465/Mark-Nads-and-Elar-3"},"218625406":{"type":"document","id":218625406,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218625406/108x144/d1be6ecf86/1397662924?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218625406/216x288/aabf50339e/1397662924?v=1","title":"Anvisningar for Innehallsbeskrivning i MARC 21-formatet","short_title":"Anvisningar for Innehallsbeskrivning i MARC 21-formatet","author":"Jonny Svensson","tracking":{"object_type":"document","object_id":218625406,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v+iOBp3jloQoRIdc9oQMtp2UNwc="},"url":"https://www.scribd.com/document/218625406/Anvisningar-for-Innehallsbeskrivning-i-MARC-21-formatet"},"232082768":{"type":"document","id":232082768,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/232082768/108x144/455ded942d/1407713327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/232082768/216x288/57b2a27dd5/1407713327?v=1","title":"SEB:s Välfärdsbarometer 2014","short_title":"SEB:s Välfärdsbarometer 2014","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":232082768,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NLkPFWTPQ33w7p+tZwjxmGfE7zA="},"url":"https://www.scribd.com/document/232082768/SEB-s-Valfardsbarometer-2014"},"283720414":{"type":"document","id":283720414,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283720414/108x144/704d6378ae/1444059027?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283720414/216x288/74b897559e/1444059027?v=1","title":"Exponera_2015-08","short_title":"Exponera_2015-08","author":"DickWåhlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":283720414,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zy87K0BjpkZTlQ1dYGtmEQRvbCY="},"url":"https://www.scribd.com/document/283720414/Exponera-2015-08"},"296391016":{"type":"document","id":296391016,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296391016/108x144/2bad6dcd1c/1453550149?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296391016/216x288/0c4c51272a/1453550149?v=1","title":"Sverige bör lämna EU och ingå i en Nordisk Union","short_title":"Sverige bör lämna EU och ingå i en Nordisk Union","author":"Karl Brunnberg","tracking":{"object_type":"document","object_id":296391016,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3JP+oULzH7sQeogwC23/7LqCbHY="},"url":"https://www.scribd.com/document/296391016/Sverige-bo-r-la-mna-EU-och-inga-i-en-Nordisk-Union"},"315721900":{"type":"document","id":315721900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/315721900/108x144/ce1423aa86/1465934824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/315721900/216x288/5811f08286/1465934824?v=1","title":"Artikelsamling.doc","short_title":"Artikelsamling.doc","author":"PeterAspegren","tracking":{"object_type":"document","object_id":315721900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sonq5NBgLJ96WhnBToZrwyczLWY="},"url":"https://www.scribd.com/document/315721900/Artikelsamling-doc"},"335455610":{"type":"document","id":335455610,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/335455610/108x144/f152eba9af/1483299861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/335455610/216x288/011e7971a6/1483299861?v=1","title":"Får Man Heta Vad Som Helst","short_title":"Får Man Heta Vad Som Helst","author":"shabi","tracking":{"object_type":"document","object_id":335455610,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wdmILm0S4uXLIbNeWJLmAn6v1z8="},"url":"https://www.scribd.com/document/335455610/Får-Man-Heta-Vad-Som-Helst"},"339038931":{"type":"document","id":339038931,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038931/108x144/d55c5bbd4f/1486831307?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038931/216x288/7afdb07efd/1486831307?v=1","title":"Rikstelefonkatalogerna tunnare genom mindre tryckstil / Birger Watz","short_title":"Rikstelefonkatalogerna tunnare genom mindre tryckstil / Birger Watz","author":"ringner","tracking":{"object_type":"document","object_id":339038931,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pu2TOqm2bC1jXuifxRKsfMhF738="},"url":"https://www.scribd.com/document/339038931/Rikstelefonkatalogerna-tunnare-genom-mindre-tryckstil-Birger-Watz"},"339038965":{"type":"document","id":339038965,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038965/108x144/45769bdec6/1486831334?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/339038965/216x288/c782150116/1486831334?v=1","title":"Efter vilka grunder redigeras rikstelefonkatalogen / Birger Watz","short_title":"Efter vilka grunder redigeras rikstelefonkatalogen / Birger Watz","author":"ringner","tracking":{"object_type":"document","object_id":339038965,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/LUn/UIbAyDFBTwpE2luqzGQ4d8="},"url":"https://www.scribd.com/document/339038965/Efter-vilka-grunder-redigeras-rikstelefonkatalogen-Birger-Watz"},"351353169":{"type":"document","id":351353169,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351353169/108x144/a6842e2a0a/1497519439?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351353169/216x288/163a7d4ac2/1497519439?v=1","title":"En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan","short_title":"En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan","author":"Sverigefinska ungdomsförbundet","tracking":{"object_type":"document","object_id":351353169,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x/WAl+gfSO/7gtTYGVCt+1f1ccc="},"url":"https://www.scribd.com/document/351353169/En-bilateral-parallellgranskning-fo-r-Finland-och-Sverige-i-spra-kfra-gan"},"358268045":{"type":"document","id":358268045,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/358268045/108x144/5e089e6fec/1504797977?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358268045/216x288/ac2b742c7a/1504797977?v=1","title":"Larsson E, Johannes Westberg (Red.) (2011). Utbildningshistoria","short_title":"Larsson E, Johannes Westberg (Red.) (2011). Utbildningshistoria","author":"Marina Nogueira","tracking":{"object_type":"document","object_id":358268045,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g9QaGRDZASpLDPISHc7eai0w0WY="},"url":"https://www.scribd.com/document/358268045/Larsson-E-Johannes-Westberg-Red-2011-Utbildningshistoria"},"360758894":{"type":"document","id":360758894,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360758894/108x144/ca43e05c6a/1507199123?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360758894/216x288/d8e39c5d7f/1507199123?v=1","title":"Music Shools in the Nordic Countries","short_title":"Music Shools in the Nordic Countries","author":"Yair Elsner","tracking":{"object_type":"document","object_id":360758894,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kA5/liSvIc+yIDYCY/WzfIdeSlA="},"url":"https://www.scribd.com/document/360758894/Music-Shools-in-the-Nordic-Countries"},"370040801":{"type":"document","id":370040801,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/370040801/108x144/dbfedf9319/1516970767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/370040801/216x288/995484469c/1516970767?v=1","title":"Saman Rassam Prosam Seminarium3","short_title":"Saman Rassam Prosam Seminarium3","author":"Anonymous VrktKlU","tracking":{"object_type":"document","object_id":370040801,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+YvCCbbeL4GNE/yVf6sFnUF7uSI="},"url":"https://www.scribd.com/document/370040801/Saman-Rassam-Prosam-Seminarium3"},"372681841":{"type":"document","id":372681841,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372681841/108x144/3ff69518e0/1519881626?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372681841/216x288/66f92e5fbe/1519881626?v=1","title":"samplereport.pdf","short_title":"samplereport.pdf","author":"Brian Omare","tracking":{"object_type":"document","object_id":372681841,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9y5aJxxQ+s9vQzkKoAu/sdkqhrk="},"url":"https://www.scribd.com/document/372681841/samplereport-pdf"},"372938903":{"type":"document","id":372938903,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372938903/108x144/5e46eee405/1520183851?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372938903/216x288/62802f86db/1520183851?v=1","title":"UFO 1989,Contact E.T.,Voronezh,Russia.pdf","short_title":"UFO 1989,Contact E.T.,Voronezh,Russia.pdf","author":"dave","tracking":{"object_type":"document","object_id":372938903,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZhxSFjZfbVtutnysa+0Iv72pC5k="},"url":"https://www.scribd.com/document/372938903/UFO-1989-Contact-E-T-Voronezh-Russia-pdf"},"372948539":{"type":"document","id":372948539,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372948539/108x144/b47517b05b/1520194352?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372948539/216x288/06b6fec547/1520194352?v=1","title":"Musical Theatre Duets.pdf","short_title":"Musical Theatre Duets.pdf","author":"Michael Westfall","tracking":{"object_type":"document","object_id":372948539,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TZUiCqHZeRLI10LL34N7IXSMMvw="},"url":"https://www.scribd.com/document/372948539/Musical-Theatre-Duets-pdf"},"372952384":{"type":"document","id":372952384,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372952384/108x144/cbedfb2d4d/1520198309?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372952384/216x288/0a01da0273/1520198309?v=1","title":"93c37d7b0609c10a7974","short_title":"93c37d7b0609c10a7974","author":"api-286488219","tracking":{"object_type":"document","object_id":372952384,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VYedCAOjpCtZ3lyyvA/JlDxhpHI="},"url":"https://www.scribd.com/document/372952384/93c37d7b0609c10a7974"},"372970181":{"type":"document","id":372970181,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372970181/108x144/aa8ee20bc2/1520217823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372970181/216x288/4f44cbc928/1520217823?v=1","title":"12-2-2-Akta Agrosi","short_title":"12-2-2-Akta Agrosi","author":"Andri Novrianto","tracking":{"object_type":"document","object_id":372970181,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BgAjk5CQitVjxuk2Da15/q6WxH8="},"url":"https://www.scribd.com/document/372970181/12-2-2-Akta-Agrosi"},"372971805":{"type":"document","id":372971805,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372971805/108x144/a10f474073/1520218992?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372971805/216x288/fefc496a9d/1520218992?v=1","title":"basurin busca reelegirse","short_title":"basurin busca reelegirse","author":"Immanuel Alvarez","tracking":{"object_type":"document","object_id":372971805,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4NJHb+4iJQMb7WVtoBlrWXlJVLw="},"url":"https://www.scribd.com/document/372971805/basurin-busca-reelegirse"},"372980870":{"type":"document","id":372980870,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372980870/108x144/715fec34f7/1520227563?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372980870/216x288/a2dcfb7820/1520227563?v=1","title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","short_title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","author":"Luis Fernando Meza","tracking":{"object_type":"document","object_id":372980870,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SW/IOvG1N7NdFto6TPVPUC9jrZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/372980870/ALTER-EGO-1-CORRIG-S-DU-CAHIER-D-ACTIVIT-S-pdf"},"373152195":{"type":"document","id":373152195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373152195/108x144/0c281fd9f8/1520379061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373152195/216x288/634e212a0d/1520379061?v=1","title":"Leaflet Fix Mata","short_title":"Leaflet Fix Mata","author":"Pipin Wiloyo","tracking":{"object_type":"document","object_id":373152195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/D8vA/5Lks4hBUJugT2z3IPr5gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/373152195/Leaflet-Fix-Mata"},"373187399":{"type":"document","id":373187399,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373187399/108x144/73ec23b16c/1520409553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373187399/216x288/c099c208ce/1520409553?v=1","title":"BE6.pdf","short_title":"BE6.pdf","author":"Krupal Vithlani","tracking":{"object_type":"document","object_id":373187399,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pMh+xwA+Bu/SeJNj6LxvadfdvBs="},"url":"https://www.scribd.com/document/373187399/BE6-pdf"},"373234411":{"type":"document","id":373234411,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373234411/108x144/1726722f56/1520448845?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373234411/216x288/f7796ab961/1520448845?v=1","title":"pid-legend.pdf","short_title":"pid-legend.pdf","author":"mohammed","tracking":{"object_type":"document","object_id":373234411,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BH0X2XwmOXblz63HMwLxjU9Gq88="},"url":"https://www.scribd.com/document/373234411/pid-legend-pdf"},"373283465":{"type":"document","id":373283465,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373283465/108x144/561deb9f34/1520496277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373283465/216x288/731e817092/1520496277?v=1","title":"Cover Longcase","short_title":"Cover Longcase","author":"Nate River","tracking":{"object_type":"document","object_id":373283465,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vtJ5cf8KjYWDtMpBwlYUogk3DxQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/373283465/Cover-Longcase"},"373588799":{"type":"document","id":373588799,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373588799/108x144/73e233f8e3/1520834177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373588799/216x288/9420fe52b7/1520834177?v=1","title":"Makalah_-_Cara_Penyajian_Data_Statistik.docx","short_title":"Makalah_-_Cara_Penyajian_Data_Statistik.docx","author":"Hanggara Bima Pramesti","tracking":{"object_type":"document","object_id":373588799,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PzTd78iFYc+EAttRTCKhD0Eiifc="},"url":"https://www.scribd.com/document/373588799/Makalah-Cara-Penyajian-Data-Statistik-docx"},"373673451":{"type":"document","id":373673451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373673451/108x144/cfa4f47e40/1520904850?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373673451/216x288/c336007ab7/1520904850?v=1","title":"trumfo","short_title":"trumfo","author":"Franzy Vejarano","tracking":{"object_type":"document","object_id":373673451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J5XQhYKJJ5Fivcl/5z96NJKVmIE="},"url":"https://www.scribd.com/document/373673451/trumfo"},"373811249":{"type":"document","id":373811249,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373811249/108x144/50e5203922/1521013238?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373811249/216x288/6723d71ce3/1521013238?v=1","title":"PR-04_2.pdf","short_title":"PR-04_2.pdf","author":"Wildan Sholeh","tracking":{"object_type":"document","object_id":373811249,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J87fVFS6U0PqCMoub7nb1eNn+5E="},"url":"https://www.scribd.com/document/373811249/PR-04-2-pdf"},"373828906":{"type":"document","id":373828906,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373828906/108x144/0206d4f835/1521031013?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373828906/216x288/f2698a4161/1521031013?v=1","title":"calculos-pa-mañana.docx","short_title":"calculos-pa-mañana.docx","author":"Richard Alexander Chavez Vargas","tracking":{"object_type":"document","object_id":373828906,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ckUn3ihxlbOPTSyV/uhP/x1bbPM="},"url":"https://www.scribd.com/document/373828906/calculos-pa-manana-docx"},"373974574":{"type":"document","id":373974574,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373974574/108x144/bd54a4d77f/1521151842?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373974574/216x288/d826622520/1521151842?v=1","title":"costo.pdf","short_title":"costo.pdf","author":"dina edith cruz palomino","tracking":{"object_type":"document","object_id":373974574,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a2IsmVSJT+RuCwFfaSzcrpXQ8JQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/373974574/costo-pdf"},"374005828":{"type":"document","id":374005828,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374005828/108x144/9c829c927f/1521178031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374005828/216x288/6efaf0afa4/1521178031?v=1","title":"SPO Mahasiswa Magang","short_title":"SPO Mahasiswa Magang","author":"Ririn Arora Yulga","tracking":{"object_type":"document","object_id":374005828,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VSAiWezLaYQB2wOVBbBfnQnKMCc="},"url":"https://www.scribd.com/document/374005828/SPO-Mahasiswa-Magang"},"374042844":{"type":"document","id":374042844,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374042844/108x144/5dc36e8c65/1521217451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374042844/216x288/c27190ea34/1521217451?v=1","title":"Electrochem_2002 (1).doc","short_title":"Electrochem_2002 (1).doc","author":"Nabilah Haris","tracking":{"object_type":"document","object_id":374042844,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lJUeCzJdRONCNDc+BTmspOhAJ6w="},"url":"https://www.scribd.com/document/374042844/Electrochem-2002-1-doc"},"374078159":{"type":"document","id":374078159,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374078159/108x144/1562a56fca/1521264788?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374078159/216x288/cbab957523/1521264788?v=1","title":"from_krs","short_title":"from_krs","author":"masibnu","tracking":{"object_type":"document","object_id":374078159,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oSfO368JTRp164Cg6NwjvuUrPVU="},"url":"https://www.scribd.com/document/374078159/from-krs"},"374085750":{"type":"document","id":374085750,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374085750/108x144/a32e29baea/1521268103?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374085750/216x288/4b7f3c350d/1521268103?v=1","title":"exposicion sistema nervioso.docx","short_title":"exposicion sistema nervioso.docx","author":"Kevin S. Gualoto","tracking":{"object_type":"document","object_id":374085750,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BUTE4SvT2fBT2k3VCqYnCTq85Gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/374085750/exposicion-sistema-nervioso-docx"},"374148325":{"type":"document","id":374148325,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374148325/108x144/299b8d98c5/1521349395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374148325/216x288/192f73444b/1521349395?v=1","title":"Oprah Winfrey.docx","short_title":"Oprah Winfrey.docx","author":"juan carlos aguilar garcia","tracking":{"object_type":"document","object_id":374148325,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oz3rX+kmcT2hjLrXjAFu6Binwa8="},"url":"https://www.scribd.com/document/374148325/Oprah-Winfrey-docx"},"374276153":{"type":"document","id":374276153,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374276153/108x144/c531abbb5f/1521479225?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374276153/216x288/2c00197fcb/1521479225?v=1","title":"LEARNING OBJECK BLOK21.doc","short_title":"LEARNING OBJECK BLOK21.doc","author":"nadyaeverhard","tracking":{"object_type":"document","object_id":374276153,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ozr01l1AE8ChRuPtJZ5B741/tS4="},"url":"https://www.scribd.com/document/374276153/LEARNING-OBJECK-BLOK21-doc"},"374384241":{"type":"document","id":374384241,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374384241/108x144/5b4a2f8893/1521545657?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374384241/216x288/42e75e4a24/1521545657?v=1","title":"User Manual for Internal Guide De","short_title":"User Manual for Internal Guide De","author":"Bhautik Daxini","tracking":{"object_type":"document","object_id":374384241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RBDzHFoJGaTJYUGuPtwD9Yj/KO4="},"url":"https://www.scribd.com/document/374384241/User-Manual-for-Internal-Guide-De"},"374703975":{"type":"document","id":374703975,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374703975/108x144/78bd6a8721/1521838516?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374703975/216x288/7e9f0f25d6/1521838516?v=1","title":"TEORIA GENERAL DE LA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL II.doc","short_title":"TEORIA GENERAL DE LA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL II.doc","author":"Imar Manuel Iñiguez","tracking":{"object_type":"document","object_id":374703975,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CKbmFSTxHshlf/EGsmuEl20g0ZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374703975/TEORIA-GENERAL-DE-LA-AUDITORIA-Y-REVISORIA-FISCAL-II-doc"},"374810235":{"type":"document","id":374810235,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374810235/108x144/de46dbdd5e/1522001341?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374810235/216x288/a929cc5afe/1522001341?v=1","title":"CUDA Getting Started Windows","short_title":"CUDA Getting Started Windows","author":"Valerio Biscione","tracking":{"object_type":"document","object_id":374810235,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"71pIp92PPDfMioXRSN8jdVkp+FQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374810235/CUDA-Getting-Started-Windows"},"374880721":{"type":"document","id":374880721,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374880721/108x144/07cb504b48/1522089379?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374880721/216x288/7ca58aab09/1522089379?v=1","title":"Honey Grove JH Relays Results","short_title":"Honey Grove JH Relays Results","author":"Rachel Nelson","tracking":{"object_type":"document","object_id":374880721,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QfbUSTvP66q9AlTL8yKrgdMtKIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/374880721/Honey-Grove-JH-Relays-Results"},"374968481":{"type":"document","id":374968481,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374968481/108x144/71a5d9ff82/1522175411?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374968481/216x288/3426d54cc9/1522175411?v=1","title":"Circuitos-con-diodos.pdf","short_title":"Circuitos-con-diodos.pdf","author":"luis","tracking":{"object_type":"document","object_id":374968481,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VzWBPV3a/ZNj00fm5/0ZnX42AaI="},"url":"https://www.scribd.com/document/374968481/Circuitos-con-diodos-pdf"},"374989877":{"type":"document","id":374989877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374989877/108x144/4f5b87b35f/1522201170?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374989877/216x288/001454453f/1522201170?v=1","title":"Minit Mesy 4 BI 2017","short_title":"Minit Mesy 4 BI 2017","author":"diana","tracking":{"object_type":"document","object_id":374989877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3qXcCk2ZE2QTz0ffvnJ1oVzHfpQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374989877/Minit-Mesy-4-BI-2017"},"375145779":{"type":"document","id":375145779,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375145779/108x144/94bd48deb8/1522400816?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375145779/216x288/7d625515ba/1522400816?v=1","title":"Fabrication de cables rj45.pdf","short_title":"Fabrication de cables rj45.pdf","author":"Sarra Ben Saad","tracking":{"object_type":"document","object_id":375145779,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YmzzplbeQMmLLz18OiGhCKT4EFk="},"url":"https://www.scribd.com/document/375145779/Fabrication-de-cables-rj45-pdf"},"375175296":{"type":"document","id":375175296,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375175296/108x144/3e06667cc6/1522439105?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375175296/216x288/e4824dd5f8/1522439105?v=1","title":"Diez Historias Zen","short_title":"Diez Historias Zen","author":"schranzknight","tracking":{"object_type":"document","object_id":375175296,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DGqmZI/6WUD7TqvIWpEeHNRE3EY="},"url":"https://www.scribd.com/document/375175296/Diez-Historias-Zen"},"385548886":{"type":"document","id":385548886,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385548886/108x144/c9a355dedc/1533550871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385548886/216x288/33f936208f/1533550871?v=1","title":"NMR","short_title":"NMR","author":"Richard Schulze","tracking":{"object_type":"document","object_id":385548886,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PAGYSX8C2grirmSiQvIc8TmN3/E="},"url":"https://www.scribd.com/document/385548886/NMR"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/339038956","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=2UKxcacDwfp9w7%2BkC8JpD0p%2BHL4%3D&authenticity_token=vGAD6Tyk7ilBxw0NDCKmjyKEsINK3ys0svBmOAu2EHdXFxR3wNtpciUzAyg0scvp6Qpq3MyZv%2Fq%2BUzHtvX80jg%3D%3D&expires=1538442252&wordDocumentId=339038956&wordUploadId=345138238"},"renewal_nag_props":null}-->
o'!epcm 9'1f,*111Ji!i5-4 l"Jtt.!ll (li!lft) ,.. ......... 255 8609
l~OTOD G 11 3yG on c 1c G. l Gno r:i 76 13 Ifo •1 e p·.i;c .?,,, ;Jt .g,1112-140 /iiJttB ······., ............. 400 0880
1-:.oTOB n A YJ!. Ccpa<jlII \!Ollll "tn. 2 Bl 4il 88 'j Ito'lep;irn j!!: , ~iR3-8
Koron B Il P om11ec1·ue 111m 12 ·Kl 25 00 l","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/339038956","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=339038956&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[87797244,296391016,136809621,80424724,335455610,96683649,315721900,36661383,339038965,360758894,218625406,113699527,339038931,33308240,203218425,283720414,28816210,78733175,351353169,33400377,179566243,134866546,385548886,358268045,232082768,36667565,370040801,135977815,56625074,209283465,374989877,374078159,372980870,374042844,374005828,372970181,372948539,374968481,374148325,372681841,374276153,374703975,373187399,373811249,374384241,373828906,374810235,374085750,374880721,373234411,373588799,375175296,373673451,373152195,375145779,372971805,372938903,373283465,373974574,372952384],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"0/ppMcWgKzqVPulKgsD9so+i+b8=","module_id":"otUbHmdS8N0As5+WZhTdRFuggKM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[87797244,296391016,136809621,80424724,335455610,96683649,315721900,36661383,339038965,360758894,218625406,113699527,339038931,33308240,203218425,283720414,28816210,78733175,351353169,33400377,179566243,134866546,385548886,358268045,232082768,36667565,370040801,135977815,56625074,209283465],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Förnamnsinplacering ny princip i telefonkatalogen / Göran Olausson och Torsten Olofsson","track_opts":{"compilation_id":"0/ppMcWgKzqVPulKgsD9so+i+b8=","module_id":"LC/wQMgp23LwLAICoAuzl6pY8Ac=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"href":"https://www.scribd.com/documents/374989877","object_type":"item","uuid":"3qXcCk2ZE2QTz0ffvnJ1oVzHfpQ=","title":"Minit Mesy 4 BI 2017","author":"diana"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374078159","object_type":"item","uuid":"oSfO368JTRp164Cg6NwjvuUrPVU=","title":"from_krs","author":"masibnu"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/372980870","object_type":"item","uuid":"SW/IOvG1N7NdFto6TPVPUC9jrZQ=","title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","author":"Luis Fernando Meza"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374042844","object_type":"item","uuid":"lJUeCzJdRONCNDc+BTmspOhAJ6w=","title":"Electrochem_2002 (1).doc","author":"Nabilah Haris"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374005828","object_type":"item","uuid":"VSAiWezLaYQB2wOVBbBfnQnKMCc=","title":"SPO Mahasiswa Magang","author":"Ririn Arora Yulga"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/372970181","object_type":"item","uuid":"BgAjk5CQitVjxuk2Da15/q6WxH8=","title":"12-2-2-Akta Agrosi","author":"Andri Novrianto"}]}]},"documents":{"28816210":{"type":"document","id":28816210,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/28816210/108x144/77cfa296c1/1351022392?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/28816210/216x288/d0ec2479d0/1351022392?v=1","title":"null","short_title":"null","author":"api-26788441","tracking":{"object_type":"document","object_id":28816210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q8Os5vJ/6EdfT7ULeximRyPmwrU="},"url":"https://www.scribd.com/document/28816210/null"},"33308240":{"type":"document","id":33308240,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33308240/108x144/5d63bcab36/1277080685?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33308240/216x288/b7a440f4cf/1277080685?v=1","title":"SKF styrelsemöte 5 juni 2010","short_title":"SKF styrelsemöte 5 juni 2010","author":"Svenska Klätterförbundet","tracking":{"object_type":"document","object_id":33308240,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AGGjKim9GPJWjcu4tgXZvRoI7Vo="},"url":"https://www.scribd.com/document/33308240/SKF-styrelsemote-5-juni-2010"},"33400377":{"type":"document","id":33400377,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33400377/108x144/aa28b0192d/1277179614?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33400377/216x288/b9232deec9/1277179614?v=1","title":"SEB prognosuppdatering: Sverige starkt när SEB justerar global tillväxtprognos","short_title":"SEB prognosuppdatering","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":33400377,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GexjAMo74jh0/SjmHTRbvxjqthQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/33400377/SEB-prognosuppdatering-Sverige-starkt-nar-SEB-justerar-global-tillvaxtprognos"},"36661383":{"type":"document","id":36661383,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/36661383/108x144/e8d735f32c/1383812248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36661383/216x288/a91506c448/1383812248?v=1","title":"Nordic Outlook 1008: Återhämtning med ökade risker","short_title":"Nordic Outlook 1008","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":36661383,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JrIu723kOPBFSQzzj9MnvJewmz0="},"url":"https://www.scribd.com/document/36661383/Nordic-Outlook-1008-Återhamtning-med-okade-risker"},"36667565":{"type":"document","id":36667565,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36667565/108x144/c4ad1c4d23/1283236666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36667565/216x288/fa069ba1d3/1283236666?v=1","title":"Ladda_hem_hela_de__1272821a","short_title":"Ladda_hem_hela_de__1272821a","author":"Zolidu","tracking":{"object_type":"document","object_id":36667565,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"knDyIJlE9BS3Afrlqgh1rFa5QMk="},"url":"https://www.scribd.com/document/36667565/Ladda-hem-hela-de-1272821a"},"56625074":{"type":"document","id":56625074,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56625074/108x144/2b292cf1dd/1313850241?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56625074/216x288/1d9b107655/1313850241?v=1","title":"SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd","short_title":"SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":56625074,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x0rycy3QYWIzv5QH+Qeu8jQ8UpA="},"url":"https://www.scribd.com/document/56625074/SEB-s-Valfardsbarometer-jamfor-nordisk-valfard"},"78733175":{"type":"document","id":78733175,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733175/108x144/bf4127220b/1396511237?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733175/216x288/becf9876a8/1396511237?v=1","title":"Kompendium 1","short_title":"Kompendium 1","author":"jenslindell","tracking":{"object_type":"document","object_id":78733175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7aWG9fWbD4AEfmo39tLnGYVn5z0="},"url":"https://www.scribd.com/document/78733175/Kompendium-1"},"80424724":{"type":"document","id":80424724,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80424724/108x144/f39f694602/1373415118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80424724/216x288/98fa9d1a54/1373415118?v=1","title":"1995 - Focus 96","short_title":"1995 - Focus 96","author":"LAOS - Lunds Akademiska Officerssällskap","tracking":{"object_type":"document","object_id":80424724,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L9gEEEdcU/RKwJZPTW92YWnxc0A="},"url":"https://www.scribd.com/document/80424724/1995-Focus-96"},"87797244":{"type":"document","id":87797244,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/87797244/108x144/df3846885e/1333461398?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/87797244/216x288/3b03ec9fc0/1333461398?v=1","title":"Veckans tanke: Världsekonomin vid nytt vägskäl ","short_title":"Veckans tanke","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":87797244,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y/h06Rzp0TEuckgsh+4MrUgg3FE="},"url":"https://www.scribd.com/document/87797244/Veckans-tanke-Varldsekonomin-vid-nytt-vagskal"},"96683649":{"type":"document","id":96683649,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/96683649/108x144/f6f51085ad/1339410248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/96683649/216x288/2e4cebcad9/1339410248?v=1","title":"SEB-rapport visar visar djupet av grekisk kris","short_title":"SEB-rapport visar visar djupet av grekisk kris","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":96683649,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ss8qKHbkAqZTxe1dIdbKCIO0g3g="},"url":"https://www.scribd.com/document/96683649/SEB-rapport-visar-visar-djupet-av-grekisk-kris"},"113699527":{"type":"document","id":113699527,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113699527/108x144/87071a0cf3/1376150754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113699527/216x288/8d8b93abb3/1376150754?v=1","title":"Barnnamn och Babynamn","short_title":"Barnnamn och Babynamn","author":"Sona Petrova","tracking":{"object_type":"document","object_id":113699527,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xnYar05XmPTfNugRrz7LhMXLLbY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/113699527/Barnnamn-och-Babynamn"},"134866546":{"type":"document","id":134866546,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134866546/108x144/58df19d4ea/1486485447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134866546/216x288/9aa2cd8c4f/1486485447?v=1","title":"teresaturban arbetsprov forexbank","short_title":"teresaturban arbetsprov forexbank","author":"api-209529917","tracking":{"object_type":"document","object_id":134866546,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1lApdB1712J+gs0TdvjV8vu3+f4="},"url":"https://www.scribd.com/document/134866546/teresaturban-arbetsprov-forexbank"},"135977815":{"type":"document","id":135977815,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135977815/108x144/9fdb7051b2/1395324429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135977815/216x288/323b4d8435/1395324429?v=1","title":"Berättelsen om Sveriges Rikes Lag - världens svenskaste bok","short_title":"Berättelsen om Sveriges Rikes Lag - världens svenskaste bok","author":"NorstedtsJuridik","tracking":{"object_type":"document","object_id":135977815,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oDLcACJVJGoA6Mp7q4hsn3U4hlk="},"url":"https://www.scribd.com/document/135977815/Berattelsen-om-Sveriges-Rikes-Lag-varldens-svenskaste-bok"},"136809621":{"type":"document","id":136809621,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136809621/108x144/55029944c9/1394695276?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/136809621/216x288/0614d83bc7/1394695276?v=1","title":"Nm-2004","short_title":"Nm-2004","author":"Laban13","tracking":{"object_type":"document","object_id":136809621,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"o3IrtJ4mS9zGlpCcZwidjsVjoe4="},"url":"https://www.scribd.com/document/136809621/Nm-2004"},"179566243":{"type":"document","id":179566243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/179566243/108x144/2071aed710/1390398666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/179566243/216x288/928cfce024/1390398666?v=1","title":"Veckans tanke: Global konjunktur står emot politisk osäkerhet","short_title":"Veckans tanke","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":179566243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dd7CMrI0kh1cT5SQtB89YZ7YPUQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/179566243/Veckans-tanke-Global-konjunktur-står-emot-politisk-osakerhet"},"203218425":{"type":"document","id":203218425,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/203218425/108x144/d26c20941a/1434943061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/203218425/216x288/7caad4f636/1434943061?v=1","title":"NCYB Book","short_title":"NCYB Book","author":"mrak910","tracking":{"object_type":"document","object_id":203218425,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Zei2uuUyDVpBEOMd0vAUWvgxMJA="},"url":"https://www.scribd.com/document/203218425/NCYB-Book"},"209283465":{"type":"document","id":209283465,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/209283465/108x144/6d40a8dcac/1393383548?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/209283465/216x288/9946f75869/1393383548?v=1","title":"Mark Nads and Elar 3","short_title":"Mark Nads and Elar 3","author":"Pär Sjölander","tracking":{"object_type":"document","object_id":209283465,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DlE4DZIZZTq7Vb4KgRkMPOKx15g="},"url":"https://www.scribd.com/document/209283465/Mark-Nads-and-Elar-3"},"218625406":{"type":"document","id":218625406,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218625406/108x144/d1be6ecf86/1397662924?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218625406/216x288/aabf50339e/1397662924?v=1","title":"Anvisningar for Innehallsbeskrivning i MARC 21-formatet","short_title":"Anvisningar for Innehallsbeskrivning i MARC 21-formatet","author":"Jonny Svensson","tracking":{"object_type":"document","object_id":218625406,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v+iOBp3jloQoRIdc9oQMtp2UNwc="},"url":"https://www.scribd.com/document/218625406/Anvisningar-for-Innehallsbeskrivning-i-MARC-21-formatet"},"232082768":{"type":"document","id":232082768,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/232082768/108x144/455ded942d/1407713327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/232082768/216x288/57b2a27dd5/1407713327?v=1","title":"SEB:s Välfärdsbarometer 2014","short_title":"SEB:s Välfärdsbarometer 2014","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":232082768,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NLkPFWTPQ33w7p+tZwjxmGfE7zA="},"url":"https://www.scribd.com/document/232082768/SEB-s-Valfardsbarometer-2014"},"283720414":{"type":"document","id":283720414,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283720414/108x144/704d6378ae/1444059027?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283720414/216x288/74b897559e/1444059027?v=1","title":"Exponera_2015-08","short_title":"Exponera_2015-08","author":"DickWåhlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":283720414,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zy87K0BjpkZTlQ1dYGtmEQRvbCY="},"url":"https://www.scribd.com/document/283720414/Exponera-2015-08"},"296391016":{"type":"document","id":296391016,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296391016/108x144/2bad6dcd1c/1453550149?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296391016/216x288/0c4c51272a/1453550149?v=1","title":"Sverige bör lämna EU och ingå i en Nordisk Union","short_title":"Sverige bör lämna EU och ingå i en Nordisk Union","author":"Karl Brunnberg","tracking":{"object_type":"document","object_id":296391016,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3JP+oULzH7sQeogwC23/7LqCbHY="},"url":"https://www.scribd.com/document/296391016/Sverige-bo-r-la-mna-EU-och-inga-i-en-Nordisk-Union"},"315721900":{"type":"document","id":315721900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/315721900/108x144/ce1423aa86/1465934824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/315721900/216x288/5811f08286/1465934824?v=1","title":"Artikelsamling.doc","short_title":"Artikelsamling.doc","author":"PeterAspegren","tracking":{"object_type":"document","object_id":315721900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sonq5NBgLJ96WhnBToZrwyczLWY="},"url":"https://www.scribd.com/document/315721900/Artikelsamling-doc"},"335455610":{"type":"document","id":335455610,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/335455610/108x144/f152eba9af/1483299861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/335455610/216x288/011e7971a6/1483299861?v=1","title":"Får Man Heta Vad Som Helst","short_title":"Får Man Heta Vad Som Helst","author":"shabi","tracking":{"object_type":"document","object_id":335455610,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wdmILm0S4uXLIbNeWJLmAn6v1z8="},"url":"https://www.scribd.com/document/335455610/Får-Man-Heta-Vad-Som-Helst"},"339038931":{"type":"document","id":339038931,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038931/108x144/d55c5bbd4f/1486831307?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038931/216x288/7afdb07efd/1486831307?v=1","title":"Rikstelefonkatalogerna tunnare genom mindre tryckstil / Birger Watz","short_title":"Rikstelefonkatalogerna tunnare genom mindre tryckstil / Birger Watz","author":"ringner","tracking":{"object_type":"document","object_id":339038931,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pu2TOqm2bC1jXuifxRKsfMhF738="},"url":"https://www.scribd.com/document/339038931/Rikstelefonkatalogerna-tunnare-genom-mindre-tryckstil-Birger-Watz"},"339038965":{"type":"document","id":339038965,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038965/108x144/45769bdec6/1486831334?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/339038965/216x288/c782150116/1486831334?v=1","title":"Efter vilka grunder redigeras rikstelefonkatalogen / Birger Watz","short_title":"Efter vilka grunder redigeras rikstelefonkatalogen / Birger Watz","author":"ringner","tracking":{"object_type":"document","object_id":339038965,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/LUn/UIbAyDFBTwpE2luqzGQ4d8="},"url":"https://www.scribd.com/document/339038965/Efter-vilka-grunder-redigeras-rikstelefonkatalogen-Birger-Watz"},"351353169":{"type":"document","id":351353169,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351353169/108x144/a6842e2a0a/1497519439?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351353169/216x288/163a7d4ac2/1497519439?v=1","title":"En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan","short_title":"En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan","author":"Sverigefinska ungdomsförbundet","tracking":{"object_type":"document","object_id":351353169,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x/WAl+gfSO/7gtTYGVCt+1f1ccc="},"url":"https://www.scribd.com/document/351353169/En-bilateral-parallellgranskning-fo-r-Finland-och-Sverige-i-spra-kfra-gan"},"358268045":{"type":"document","id":358268045,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/358268045/108x144/5e089e6fec/1504797977?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358268045/216x288/ac2b742c7a/1504797977?v=1","title":"Larsson E, Johannes Westberg (Red.) (2011). Utbildningshistoria","short_title":"Larsson E, Johannes Westberg (Red.) (2011). Utbildningshistoria","author":"Marina Nogueira","tracking":{"object_type":"document","object_id":358268045,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g9QaGRDZASpLDPISHc7eai0w0WY="},"url":"https://www.scribd.com/document/358268045/Larsson-E-Johannes-Westberg-Red-2011-Utbildningshistoria"},"360758894":{"type":"document","id":360758894,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360758894/108x144/ca43e05c6a/1507199123?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360758894/216x288/d8e39c5d7f/1507199123?v=1","title":"Music Shools in the Nordic Countries","short_title":"Music Shools in the Nordic Countries","author":"Yair Elsner","tracking":{"object_type":"document","object_id":360758894,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kA5/liSvIc+yIDYCY/WzfIdeSlA="},"url":"https://www.scribd.com/document/360758894/Music-Shools-in-the-Nordic-Countries"},"370040801":{"type":"document","id":370040801,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/370040801/108x144/dbfedf9319/1516970767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/370040801/216x288/995484469c/1516970767?v=1","title":"Saman Rassam Prosam Seminarium3","short_title":"Saman Rassam Prosam Seminarium3","author":"Anonymous VrktKlU","tracking":{"object_type":"document","object_id":370040801,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+YvCCbbeL4GNE/yVf6sFnUF7uSI="},"url":"https://www.scribd.com/document/370040801/Saman-Rassam-Prosam-Seminarium3"},"372681841":{"type":"document","id":372681841,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372681841/108x144/3ff69518e0/1519881626?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372681841/216x288/66f92e5fbe/1519881626?v=1","title":"samplereport.pdf","short_title":"samplereport.pdf","author":"Brian Omare","tracking":{"object_type":"document","object_id":372681841,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9y5aJxxQ+s9vQzkKoAu/sdkqhrk="},"url":"https://www.scribd.com/document/372681841/samplereport-pdf"},"372938903":{"type":"document","id":372938903,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372938903/108x144/5e46eee405/1520183851?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372938903/216x288/62802f86db/1520183851?v=1","title":"UFO 1989,Contact E.T.,Voronezh,Russia.pdf","short_title":"UFO 1989,Contact E.T.,Voronezh,Russia.pdf","author":"dave","tracking":{"object_type":"document","object_id":372938903,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZhxSFjZfbVtutnysa+0Iv72pC5k="},"url":"https://www.scribd.com/document/372938903/UFO-1989-Contact-E-T-Voronezh-Russia-pdf"},"372948539":{"type":"document","id":372948539,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372948539/108x144/b47517b05b/1520194352?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372948539/216x288/06b6fec547/1520194352?v=1","title":"Musical Theatre Duets.pdf","short_title":"Musical Theatre Duets.pdf","author":"Michael Westfall","tracking":{"object_type":"document","object_id":372948539,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TZUiCqHZeRLI10LL34N7IXSMMvw="},"url":"https://www.scribd.com/document/372948539/Musical-Theatre-Duets-pdf"},"372952384":{"type":"document","id":372952384,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372952384/108x144/cbedfb2d4d/1520198309?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372952384/216x288/0a01da0273/1520198309?v=1","title":"93c37d7b0609c10a7974","short_title":"93c37d7b0609c10a7974","author":"api-286488219","tracking":{"object_type":"document","object_id":372952384,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VYedCAOjpCtZ3lyyvA/JlDxhpHI="},"url":"https://www.scribd.com/document/372952384/93c37d7b0609c10a7974"},"372970181":{"type":"document","id":372970181,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372970181/108x144/aa8ee20bc2/1520217823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372970181/216x288/4f44cbc928/1520217823?v=1","title":"12-2-2-Akta Agrosi","short_title":"12-2-2-Akta Agrosi","author":"Andri Novrianto","tracking":{"object_type":"document","object_id":372970181,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BgAjk5CQitVjxuk2Da15/q6WxH8="},"url":"https://www.scribd.com/document/372970181/12-2-2-Akta-Agrosi"},"372971805":{"type":"document","id":372971805,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372971805/108x144/a10f474073/1520218992?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372971805/216x288/fefc496a9d/1520218992?v=1","title":"basurin busca reelegirse","short_title":"basurin busca reelegirse","author":"Immanuel Alvarez","tracking":{"object_type":"document","object_id":372971805,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4NJHb+4iJQMb7WVtoBlrWXlJVLw="},"url":"https://www.scribd.com/document/372971805/basurin-busca-reelegirse"},"372980870":{"type":"document","id":372980870,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372980870/108x144/715fec34f7/1520227563?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372980870/216x288/a2dcfb7820/1520227563?v=1","title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","short_title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","author":"Luis Fernando Meza","tracking":{"object_type":"document","object_id":372980870,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SW/IOvG1N7NdFto6TPVPUC9jrZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/372980870/ALTER-EGO-1-CORRIG-S-DU-CAHIER-D-ACTIVIT-S-pdf"},"373152195":{"type":"document","id":373152195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373152195/108x144/0c281fd9f8/1520379061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373152195/216x288/634e212a0d/1520379061?v=1","title":"Leaflet Fix Mata","short_title":"Leaflet Fix Mata","author":"Pipin Wiloyo","tracking":{"object_type":"document","object_id":373152195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/D8vA/5Lks4hBUJugT2z3IPr5gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/373152195/Leaflet-Fix-Mata"},"373187399":{"type":"document","id":373187399,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373187399/108x144/73ec23b16c/1520409553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373187399/216x288/c099c208ce/1520409553?v=1","title":"BE6.pdf","short_title":"BE6.pdf","author":"Krupal Vithlani","tracking":{"object_type":"document","object_id":373187399,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pMh+xwA+Bu/SeJNj6LxvadfdvBs="},"url":"https://www.scribd.com/document/373187399/BE6-pdf"},"373234411":{"type":"document","id":373234411,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373234411/108x144/1726722f56/1520448845?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373234411/216x288/f7796ab961/1520448845?v=1","title":"pid-legend.pdf","short_title":"pid-legend.pdf","author":"mohammed","tracking":{"object_type":"document","object_id":373234411,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BH0X2XwmOXblz63HMwLxjU9Gq88="},"url":"https://www.scribd.com/document/373234411/pid-legend-pdf"},"373283465":{"type":"document","id":373283465,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373283465/108x144/561deb9f34/1520496277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373283465/216x288/731e817092/1520496277?v=1","title":"Cover Longcase","short_title":"Cover Longcase","author":"Nate River","tracking":{"object_type":"document","object_id":373283465,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vtJ5cf8KjYWDtMpBwlYUogk3DxQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/373283465/Cover-Longcase"},"373588799":{"type":"document","id":373588799,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373588799/108x144/73e233f8e3/1520834177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373588799/216x288/9420fe52b7/1520834177?v=1","title":"Makalah_-_Cara_Penyajian_Data_Statistik.docx","short_title":"Makalah_-_Cara_Penyajian_Data_Statistik.docx","author":"Hanggara Bima Pramesti","tracking":{"object_type":"document","object_id":373588799,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PzTd78iFYc+EAttRTCKhD0Eiifc="},"url":"https://www.scribd.com/document/373588799/Makalah-Cara-Penyajian-Data-Statistik-docx"},"373673451":{"type":"document","id":373673451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373673451/108x144/cfa4f47e40/1520904850?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373673451/216x288/c336007ab7/1520904850?v=1","title":"trumfo","short_title":"trumfo","author":"Franzy Vejarano","tracking":{"object_type":"document","object_id":373673451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J5XQhYKJJ5Fivcl/5z96NJKVmIE="},"url":"https://www.scribd.com/document/373673451/trumfo"},"373811249":{"type":"document","id":373811249,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373811249/108x144/50e5203922/1521013238?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373811249/216x288/6723d71ce3/1521013238?v=1","title":"PR-04_2.pdf","short_title":"PR-04_2.pdf","author":"Wildan Sholeh","tracking":{"object_type":"document","object_id":373811249,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J87fVFS6U0PqCMoub7nb1eNn+5E="},"url":"https://www.scribd.com/document/373811249/PR-04-2-pdf"},"373828906":{"type":"document","id":373828906,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373828906/108x144/0206d4f835/1521031013?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373828906/216x288/f2698a4161/1521031013?v=1","title":"calculos-pa-mañana.docx","short_title":"calculos-pa-mañana.docx","author":"Richard Alexander Chavez Vargas","tracking":{"object_type":"document","object_id":373828906,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ckUn3ihxlbOPTSyV/uhP/x1bbPM="},"url":"https://www.scribd.com/document/373828906/calculos-pa-manana-docx"},"373974574":{"type":"document","id":373974574,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373974574/108x144/bd54a4d77f/1521151842?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373974574/216x288/d826622520/1521151842?v=1","title":"costo.pdf","short_title":"costo.pdf","author":"dina edith cruz palomino","tracking":{"object_type":"document","object_id":373974574,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a2IsmVSJT+RuCwFfaSzcrpXQ8JQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/373974574/costo-pdf"},"374005828":{"type":"document","id":374005828,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374005828/108x144/9c829c927f/1521178031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374005828/216x288/6efaf0afa4/1521178031?v=1","title":"SPO Mahasiswa Magang","short_title":"SPO Mahasiswa Magang","author":"Ririn Arora Yulga","tracking":{"object_type":"document","object_id":374005828,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VSAiWezLaYQB2wOVBbBfnQnKMCc="},"url":"https://www.scribd.com/document/374005828/SPO-Mahasiswa-Magang"},"374042844":{"type":"document","id":374042844,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374042844/108x144/5dc36e8c65/1521217451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374042844/216x288/c27190ea34/1521217451?v=1","title":"Electrochem_2002 (1).doc","short_title":"Electrochem_2002 (1).doc","author":"Nabilah Haris","tracking":{"object_type":"document","object_id":374042844,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lJUeCzJdRONCNDc+BTmspOhAJ6w="},"url":"https://www.scribd.com/document/374042844/Electrochem-2002-1-doc"},"374078159":{"type":"document","id":374078159,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374078159/108x144/1562a56fca/1521264788?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374078159/216x288/cbab957523/1521264788?v=1","title":"from_krs","short_title":"from_krs","author":"masibnu","tracking":{"object_type":"document","object_id":374078159,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oSfO368JTRp164Cg6NwjvuUrPVU="},"url":"https://www.scribd.com/document/374078159/from-krs"},"374085750":{"type":"document","id":374085750,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374085750/108x144/a32e29baea/1521268103?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374085750/216x288/4b7f3c350d/1521268103?v=1","title":"exposicion sistema nervioso.docx","short_title":"exposicion sistema nervioso.docx","author":"Kevin S. Gualoto","tracking":{"object_type":"document","object_id":374085750,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BUTE4SvT2fBT2k3VCqYnCTq85Gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/374085750/exposicion-sistema-nervioso-docx"},"374148325":{"type":"document","id":374148325,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374148325/108x144/299b8d98c5/1521349395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374148325/216x288/192f73444b/1521349395?v=1","title":"Oprah Winfrey.docx","short_title":"Oprah Winfrey.docx","author":"juan carlos aguilar garcia","tracking":{"object_type":"document","object_id":374148325,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oz3rX+kmcT2hjLrXjAFu6Binwa8="},"url":"https://www.scribd.com/document/374148325/Oprah-Winfrey-docx"},"374276153":{"type":"document","id":374276153,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374276153/108x144/c531abbb5f/1521479225?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374276153/216x288/2c00197fcb/1521479225?v=1","title":"LEARNING OBJECK BLOK21.doc","short_title":"LEARNING OBJECK BLOK21.doc","author":"nadyaeverhard","tracking":{"object_type":"document","object_id":374276153,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ozr01l1AE8ChRuPtJZ5B741/tS4="},"url":"https://www.scribd.com/document/374276153/LEARNING-OBJECK-BLOK21-doc"},"374384241":{"type":"document","id":374384241,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374384241/108x144/5b4a2f8893/1521545657?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374384241/216x288/42e75e4a24/1521545657?v=1","title":"User Manual for Internal Guide De","short_title":"User Manual for Internal Guide De","author":"Bhautik Daxini","tracking":{"object_type":"document","object_id":374384241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RBDzHFoJGaTJYUGuPtwD9Yj/KO4="},"url":"https://www.scribd.com/document/374384241/User-Manual-for-Internal-Guide-De"},"374703975":{"type":"document","id":374703975,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374703975/108x144/78bd6a8721/1521838516?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374703975/216x288/7e9f0f25d6/1521838516?v=1","title":"TEORIA GENERAL DE LA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL II.doc","short_title":"TEORIA GENERAL DE LA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL II.doc","author":"Imar Manuel Iñiguez","tracking":{"object_type":"document","object_id":374703975,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CKbmFSTxHshlf/EGsmuEl20g0ZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374703975/TEORIA-GENERAL-DE-LA-AUDITORIA-Y-REVISORIA-FISCAL-II-doc"},"374810235":{"type":"document","id":374810235,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374810235/108x144/de46dbdd5e/1522001341?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374810235/216x288/a929cc5afe/1522001341?v=1","title":"CUDA Getting Started Windows","short_title":"CUDA Getting Started Windows","author":"Valerio Biscione","tracking":{"object_type":"document","object_id":374810235,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"71pIp92PPDfMioXRSN8jdVkp+FQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374810235/CUDA-Getting-Started-Windows"},"374880721":{"type":"document","id":374880721,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374880721/108x144/07cb504b48/1522089379?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374880721/216x288/7ca58aab09/1522089379?v=1","title":"Honey Grove JH Relays Results","short_title":"Honey Grove JH Relays Results","author":"Rachel Nelson","tracking":{"object_type":"document","object_id":374880721,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QfbUSTvP66q9AlTL8yKrgdMtKIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/374880721/Honey-Grove-JH-Relays-Results"},"374968481":{"type":"document","id":374968481,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374968481/108x144/71a5d9ff82/1522175411?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374968481/216x288/3426d54cc9/1522175411?v=1","title":"Circuitos-con-diodos.pdf","short_title":"Circuitos-con-diodos.pdf","author":"luis","tracking":{"object_type":"document","object_id":374968481,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VzWBPV3a/ZNj00fm5/0ZnX42AaI="},"url":"https://www.scribd.com/document/374968481/Circuitos-con-diodos-pdf"},"374989877":{"type":"document","id":374989877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374989877/108x144/4f5b87b35f/1522201170?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374989877/216x288/001454453f/1522201170?v=1","title":"Minit Mesy 4 BI 2017","short_title":"Minit Mesy 4 BI 2017","author":"diana","tracking":{"object_type":"document","object_id":374989877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3qXcCk2ZE2QTz0ffvnJ1oVzHfpQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374989877/Minit-Mesy-4-BI-2017"},"375145779":{"type":"document","id":375145779,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375145779/108x144/94bd48deb8/1522400816?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375145779/216x288/7d625515ba/1522400816?v=1","title":"Fabrication de cables rj45.pdf","short_title":"Fabrication de cables rj45.pdf","author":"Sarra Ben Saad","tracking":{"object_type":"document","object_id":375145779,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YmzzplbeQMmLLz18OiGhCKT4EFk="},"url":"https://www.scribd.com/document/375145779/Fabrication-de-cables-rj45-pdf"},"375175296":{"type":"document","id":375175296,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375175296/108x144/3e06667cc6/1522439105?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375175296/216x288/e4824dd5f8/1522439105?v=1","title":"Diez Historias Zen","short_title":"Diez Historias Zen","author":"schranzknight","tracking":{"object_type":"document","object_id":375175296,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DGqmZI/6WUD7TqvIWpEeHNRE3EY="},"url":"https://www.scribd.com/document/375175296/Diez-Historias-Zen"},"385548886":{"type":"document","id":385548886,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385548886/108x144/c9a355dedc/1533550871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385548886/216x288/33f936208f/1533550871?v=1","title":"NMR","short_title":"NMR","author":"Richard Schulze","tracking":{"object_type":"document","object_id":385548886,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PAGYSX8C2grirmSiQvIc8TmN3/E="},"url":"https://www.scribd.com/document/385548886/NMR"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/339038956","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=2UKxcacDwfp9w7%2BkC8JpD0p%2BHL4%3D&authenticity_token=vGAD6Tyk7ilBxw0NDCKmjyKEsINK3ys0svBmOAu2EHdXFxR3wNtpciUzAyg0scvp6Qpq3MyZv%2Fq%2BUzHtvX80jg%3D%3D&expires=1538442252&wordDocumentId=339038956&wordUploadId=345138238"},"renewal_nag_props":null}-->
.O'l<'Jlllf iU!.i!il!Jlli!i:Ql/,l l"Jtt.!ll;li:·····" '"' "'" ""'""311 0594
ww. 3-7 /iiJtt-l!ll cm11l ............ 269 o6s9
1e0To11 B C
!(0011/,'<. 3
•) \ yo pom:.1:»
.JT·i"l 0.2 73 I 1<0!'0
1eo•1e11011 ~~· ~".~~ l"ltt'2!J~ ··· .. ··'"'""'"' """!!7 ~~ !Q
A'ven i ryska k ataloger tilli:im pas fömamnsinplacering. Hur uppgiftern a ser ut i den japanska katalogen f ram-
går av bilden ,

Island önskvärd på grund av den ökande telefontrafiken mel-
lan de nordiska länderna och svårigheterna för såväl
1. Förnamn
nummerbyråpersonal som abonnenter att hitta i va-
2. Efternamn
randras kataloger. Finland och Norge hade förnamns-
3. Titel eller yrkesbeteckning inplacering medan för Danmark och Sverige gällde
4. Adress
titelinplacering. Island kunde som tidigare beskrivits
Titlar införs i samma utsträckning som i den sven ska uppvisa en helt egen inplaceringsordning, förnamn,
telefcnkatalogen. Uppgifter utan titel inplaceras före efternamn, titel och adress,
uppgifter med titel. Arbetsgruppen avlämnade på våren 1969 en utred-
ning som innehöll en rekommendation till D anmark
och Sverige att övergå till förnamnsinplacering. Dock
Nordisk arbetsgrupp ansågs det inte möjligt att ändra på Islands säregna
På en nordisk telekonferens som hölls i Aavaran- inplaceringsprincip på grund av landets namntraditio-
ta i Finland i juni 1967 beslöts efter förslag från ner.
Norge att en nordisk arbetsgrupp skulle tillsättas för D å både Sverige och D anmark nu har beslutat om
att undersöka möjligheterna till en samordning av övergång till fö rnamnsinplacering - i D anm ark kom-
reglerna för redigering av telefonkatalogerna i de nor- mer övergången att ske successivt fr. o. m, 1971 -
diska länderna. En sådan samordning var givetvis få r vi en i det närmaste enhetlig inplaceringsordning

K atalogspalt m ed titeli11 placeri11g, K atalogspalt med förnam11si11placering.
Carlsson Olof Må l.m ast , G, Tann eforsv, 60 , ........ . 12 84 03 Carlsson Tommy Byggn,snick. Eklunden Pa Ljungs-
Carlsson Lars Mål, a rb , Tö nsb gsg , 4 B ,, ,, ... ,,, .,,,, . ,, 1315 63 bro .. ... , ......... .. .... , .. , .. .. .. .. .... .. ..... , ... ... .... .. 940 32
Karlson Wiktor Mål. a rb. Lundh e m Un ö n Pa Rim- Carlson Tommy Tak lägg, Lov isebg Skeda .. . .. .. .. . 502 64
fo rsa .. ..... .. .. ,, .. ,, ,, .. ,, . .. ,, .... ,, ,....... .... .. ... .... 402 62 Karlsson Tora Fru Kettil sg, 3 .. ,, .. . ,, ..... ,, .. ... .. ,, 13 21 44
Karlsson Karl-Wilhelm Mät.tekn. Kvarte rst ig en 2 10 37 82 Karlsson Tora Fru Risbr.v. 82 ...... ... ...... .. . . .. ... .. 12 55 97
Carlsson Runold Mät.te kn, Munkh agsg , 54 A ...... 14 58 28 Karlsson Tora Fru Sö rensborg Pa Ljun gsb r o .. ,, .. 653 92
Karlsson Gunnar Mätn ,bi tr, Hovetorpsg . 62 .. ,, . . . 12 66 80 Karlsson Torbjörn Civ.ing. Sn ick.g. 27 . . ... . . .. . .. . 14 59 90
Karlsson Georg Mätn ,m, Prästbo lsg. 4 G .. ,, ....... 14 79 54 Carlsson Torbjörn Fräs , Me llangdn 20 ... . ... ... .. . .. 13 79 51
Karlsson Stur~ Mät n.m , Vide g. 3 A ,,,,, ,, ........ .. .. 14 80 38 Karlsson Torbjörn lng. Ekringen 8 Pa Hjul sbro .. . 15 97 37
Carlsson Bengt-Åke Mätte kn. Mö rtst igen 8 .. , ... ,, , 1 O 13 86 Karlsson Tord Byggn,arb, Hus byv. 25 Pa Sturefor s 523 97
Karlsson Arne Möb .bon, Vasav, 44 F .......... .. ..... 13 64 67 Karlsson Tore Mun khagsg, 106 B .... . .... .. .. ... . .. . 10 49 47
Karisson Agne Möb,s n ick. Sand g, 12 C .. . ..... ,,.,, .. 13 09 57 Karlsson TOf"e Chauff, Skolst igen 33 Pa Ljung sbro 658 65
Carlsson C A Möb ,sn ick . Hac keforsv . 6 ........... . 10 25 11 Karlsson Tore Cykel rep. Lillgdsg. 4 , .......... . ... .. 14 77 57
Kar isson Ernst Möb.sn ick. Risb r inksv. 8 .. ,, ......... 12 21 28 Karlsson Tore Fil, Slöjdg, 21 .......................... , 14 78 61
Karlsson Harald Möb ,snic k , Rydda ls g. 8 D ......... 1219 30 Karlsson Tore Förrn. Svang .. 5 .. .. .. .. ............ ,, , ,, 12 40 21
Karlsson Robert Mö b. sn ick , Hiä lmg . 16 A . ,, ....... 12 80 68 Karlsson Tore lng, Storgdn 47 .. ............. .. ...... , 13 59 39
Karls;on Sigurd Mö b, sn ic k, Norrsvängen 1 B ...... 10 43 73 Karlsson Tore Köpm, Högalidsg , 30 ...... .. .. , ...... , 12 23 25
Karlsson Stefan Mö b. sni ck, Mårdtorpsg. 21 ......... 11 05 29 - Somm.bost. Stjärnorp Pa Vreta kloster .. .. .. .. 611 50
Karlsson Tore Mål, Fören ,g, 31 .. . .. , .............. , .. 14 36 40
K:irlsson Sten-Eric Möb ,snick. Strids g. 1 Pa Malm- Karlsson Tore Textilarb, Bobergsg, 10 .. ,, .... ,, ... 13 54 61
shtt ...... .... .. ,, .. .. ..... ..... .. ,, ....... .. ,, .... ....... . 98517 Karlsson Tore Tjänstem. Hovetorpsg. 24 .. ,,, ... ,, 13 74 os
Karlsson Thure Mö b,snick, Bo khagsv. 24 Pa Hjuls- Karlsson Tore Vägarb, Haninge västergd ... ...... . . 10 12 74
bro , .. , ... . ,, .. ,, ..... ..... ... ... ............. ,, ... ,, ... . .. 15 9'4 22 Karlsson Tor•ten Högal idsg. 21 ... .. ,, ..... .. . ... ... .. 12 05 '49
Kar lsson David Mö b, ver kst. Smedstorp Pa Ulrika 350 17 Karlsson Torsten Arrend. Rosenlund Pa Ljun gs bro 640 53
Karlsson Arne Offsetb itr, Abylundsg. 6 ............. 13 88 23 Carlsson Torsten Besiktn .m , Barnhemsg, 23 .... , .. 12 0617
Karlsson Alv Omb,m, Vretag. 7 .......... . .......... .. . 14 41 61 Karlsson Torsten Distr,ch , Tunng . 17 .. ,, ...... , .. .. 12 60 80 TELE

34
:placering

i Norden Island undantaget. Vissa skillnader i fråga 4. Titel eller yrke
om inplaceringen kommer dock även i fortsättningen 5. Förnamn eller initialer
att finnas i de danska, finska, norska och svenska ka- 6. Adress
talogerna beroende på nationella språkliga traditioner.
Dessa skillnader försvårar inte nämnvärt sökandet i De två första sökbegreppen och det sista är geogra-
grannländernas kataloger. fiska. Mellan dem används vissa personuppgifter.
Som framgår av sammanställningen över inplacerings-
reglerna för några utländska kataloger är inte den
Vilken inplaceringsordning bör ovannämnda ordningen alldeles självklar. I bl. a. Pa-
väljas? ris-katalogen har gatuadressen större betydelse för in-
placeringen än förnamnet och titeln. I Rom- och
Frågan om vilken inplaceringsregel som skall ti!Him- Madrid-katalogerna å andra sidan saknar adressen
pas i en telefonkatalog har m ånga aspekter. Titelin- helt betydelse för inplaceringen.
placering har vissa fördelar framför förnamnsinpla- De svenska abonnenternas geografiska uppdel-
cering och vice versa . I det följande kommer några ning på ca 300 riktnummerområden är förhållandevis
av de väsentligaste för- och nackdelarna vid olika in- grov. En längre gående uppdelning efter telefonsta-
placeringsregler att belysas. Den inplaceringsregel tionstillhörighet eller postadress skulle kunna tänkas.
som föredras av och som kan förmodas bäst gagna Tidigare har såväl stationstillhörigheten som post-
det stora flertalet av televerkets kunder bör tillämpas. adressen betytt mera för inplaceringen än vad de nu
Det kan finnas flera lösningar som är i det närmaste gör. Det är dock inte uteslutet att postadressen åter
lika bra, men man kan av praktiska skäl endast välja skulle kunna få en ökad betydelse och då kunna er-
en. sätta nuvarande indelning efter riktnummerområden.
Mot att använda postadressen som indelningsgrund
Katalogens sökbegrepp talar för närvarande bl. a. de ofta förekommande
ändringarna på grund av den fortgående indragningen
För att man skall kunna söka upp och identifiera en av postanstalter.
abonnent i den svenska telefonkatalogen används för Mot att välja gatuadress eller annan utdelnings-
närvarande följande sökbegrepp i tur och ordning: adress som ett primärt sökbegrepp Gfr Paris-katalo-
1. Katalogområde (katalogdel) gen) talar bl. a. följande . Inplaceringen av uppgiften
2. Riktnummerområde (lokaluppställning} i katalogen kommer så gott som alltid att ändras om
3. Efternamn abonnenten flyttar och byter adress. Dessutom saknas

Gustafsson Gustavsson Gustafsson, Gustavsson
Gustafsson Elfon Assis t. Nr 10 Pa Sankt O lo f ..... .. .. 602 56 Gustafsson AG Repr:an t kv . Triangeln Pa Skilling e . . 307 24
Gustavsson Assar ayggn .arb. Nr 10 Pa Sankt O lo f . 601 65 Gustavsson Allan Lan t br. Nygård Pa Bo,.r by ......... 304 05
Gustavsson Ake Byggn .s nick . Rön nebröd 64 Pa Sank t Gustavsson Arne Lantbr. Stiby nr 20 Pa G ärsn äs . ... 501 00
O lof . .... .... .. .. . ...... 605 BO Gustavsson Assar Byggn.arb. Nr 10 Pa San kt O lof ... 601 65
Gustafsson Helge Cem .gjut . 0 . Vemme r löv 18 Pa Guscafsson Axel Garv .arb . G rös tor p 9. 102 01
ärsnäs . ...... .. ... ... ..... . . ...... .. ... .. ... 231 21 Gustafsson Caj Musikdir . Holms tr ömsg . 4. 124 92
Gustavsson Inga lill Fru Han t v.g. 4 E Pa Gärsnäs ...... 505 50 Gustafsson Edit Frö ken Eljaröd nr ·1 Pa Brösarp. . 910 01
Gustafson Jenny Fru Li n neg . 5 B. . . .... ... 111 97 Gustafsson Elfon Ass is t. Nr 10 Pa Sankt O lo f. 602 56
Gustavsson Mattea Fru St iby nr 16 Pa Gärsnäs. 502 57 G us tavsson Erik Lan t b r . S :t O lo f n r 12/13 Pa Sa n kt
Gustafsson Ed it Frö ke n Elja röd nr 1 Pa Brösarp .... . 910 01 O lo f ........ . ...... ... 603 65
Gustafsson Lilli Fr ök en Grev lund a nr 18 Pa Vitaby 72216 Gustafsson Eva Sju kv .bi tr . Lands ti ngs g. 1 B . . 131 04
Gustafsson Thina Fröken Nr 12/46 Pa Brösa r p ...... 733 45 Gustafsson Folke Lan t b r. Nyvångsdal Pa Smedst orp 510 53
Gustafsson Axel Garv.arb . Gröstorp 9 . . 102 01 G us tavsson Fo lke Tape t s . Yng veOst bg s v. 24. 11316
ustavson Per-Arne Jägm. Sirnrisv. 13 . 120 30 Gustavsson Gunnar La n t b r . Tu n by n r 44 Pa Smeds -
Gust av sson Allan Lan t br. Nygård Pa Borrby . 304 05 t or p 521 09 VC'rk m .
g~:~:Tssss~~ ~~ssttaavl;~tnbt~r R~ ~~:~~ ~·4i~6· p;··5~-~k! ~ Gö r~n t'F~. inh .
Gustavsson Arne Lan t br . St iby n r 20 Pa Gärsnäs 501 00 1
Gustavsson Erik Lan t br. S:t O lo f nr 12/1 3 Pa Sank t
O lof ..... . .... .... . ............. .... ... ...... . ..... ... ....... 603 65 O lof ....................... 601 14 On : r int:.
Gustafsson Folke Lan t br. Nyvå ngsdal Pa Smed st or p 510 53 Gustavsson Göte Lan t br. Möllevången 1 Pa Gärsnäs 230 44
Gustavsson Gunnar Lantbr . Tu nby nr 44 Pa Smeds - Gustafsso n Hans Te lea rb. Torspl. 5 ... 10412
torp .... .. ..... . ........ ... .... . .. . 521 09 Gustafsso n Helge Cem.gju t. 0 . Vemm er löv 18 Pa
Gustavsson Gustav Lant br. G !adsax 6 . . 211 40 G ärsn äs ....... .... .... ...... . . 231 21
Gustafsson Gösta Lan t br. Raskarum 14/47 Pa Sankt Gustavss on Hildin g Skogsarb. Tåg l- usa nr 1 Pa Sa nk t
O lo f ..... 60114 O lo f .. 721 72
Gustavsson G ö te Lantbr . Mö llevångcn 1 Pa Gä rsnä s 230 44 G ustafsson H ug o Läderfabr.ar b . Simris lund 208 105 89
Gustafsson Johan Lan t b r. fd , Skolg. Pa Sm e ds t orp 511 03 Gustavsson Ingalill Fru Han t v.g . 4 E Pa Gärsnäs. SOS 50
Gustavsson Oskar Lan t br . St iby 19 Pa Gärsnäs . . 502 62 Gustafson Je nn y Fru Linne g. 5 B. .. .. 111 97
Gustavs so n Stanley Lantbr. Torke lshög Pa Gärsnäs 511 09 G ustafsson Johan Lantbr. fd, Skolg . Pa Smedst o r ;:> ... 511 03
G us tafsson Siv La nt h us h.l är . Lan t hush.sk . Pa Ham- Gustafsson Lilli Fröken Grevlunda nr 18 Pa V" ta by 72216
menhög ....... 405 27 Gustafsson Linnea Växels t "lsfOrest. fd . Nr 12 Pa
Gustafsson H ugo Läder fabr.arb . Simr is!und 208 ...... 105 89 Brösarp .................. ... .. 730 65
Gustafsson Caj Mus ik dir. Holmstr öm sg. 4 . 124 92 G us tavsson Matt ea Fru St ib y n r 16 Pa G ärsnäs 502 57
G ustafson St ig Rep :r St iby nr 7 Pa Gärsnäs . 501 14 Gustafsson Olle Vak t rn . Yst adsv . 45 Pa Ha-nmenhög 405 12
Gustafsson AG Repr :ant kv . Tr iang e ln Pa Ski ll ing e 307 24 Gustavsson Os kar Lantbr. St i::>y 19 Pa Gä .. s'läS . . . 502 62
Gustafsson Eva Sj ukv.bi : r. Lan ds t ings g.1 B . . ...... . . 131 04 Gustafs son Per-Arne Yngve Ost bgs v. ~ 5 A . 104 34
Gustavsso n H ilding Skogsarb. Tåg li usa nr 1 Pa Sank t Gustavson Pe r- Arne Jägm. Simr isv. 13. 120 30
O lo f ... 721 72 G ust afsson Siv Lan t h us li .lär . Lantbush .sk . Pa Ham -
Gus tavsson Stu r e Sockerb r. arb. Gärsnäs nr Pa men hög .. . 405 27
Gä r~näs . 504 17 Gustavsson Stan ley La ntbr- . To .. ke!shög Pa Gärsnä s ... 511 09
Gustavsson Folke Tape t s. Yng ve Ost bg s v. 24. . .. . 11316 Gustafsson Stenhuggeri, Brö derna St ib y nr 1 Pa
Gustafsson Hans Te learb. To rspl. 5 10412 Gärsnäs .. 502 50
Verkm~lstare - - g~:~::~~~~ s~~e~a~~~~l s~~~~~~~~:fd~~~~~~e~~ö~~
- Hi lding Gust afsson bast. 502 50
1 405 12 Gustafson St ig Rep:r St iby nr 7 Pa Gärsnäs.. . 50114
4 ÖveringenjiJr rp · · ... , .. ... 730 65 G ustavsson Sture Soc kerbr.arb . Gärsnäs nr Pa
ustafsson Per-Arne Yngve Ostbgs v. 15 A ...... . .. 104 34 Gärsnäs .. 50417
Gustafsson Stenhugge ri. Bröde rna St iby nr 1 Pa Gustafsson Thina Frö ken n r 12/46 Pa Brösarp . .. . 733 45
Gärsnäs ........ 502 50 Gustavsson Ake Byggn.sn ick. Rönnebröd 64 Pa Sank t

Av bilden framgår hur en titeländring påverkar katalog uppgiftens inplacering vid titel- resp. fömamnsinplac ering.
l exemplet har antagits att Göran Gustafsson genom befordran och förkovran ändrar sin titel från 1. Verkmästare
till i tur och ordning: 2. Ingenjör, 3. Civilingenjör, 4. överingenjör. Vid titelinplacering (vänstra spalten) ändras
inplaceringen av uppgiften vid varje titeländring. Vid fömamnsinplacering (högra spalten) påverkas inte inplaceringen
2/ 1971 av lite/ändringarna.

35
Förnamns placering

slags ingenjörer, 70 olika direktörer och 150 olika
slags chefer. Titeln är dessutom ingen obligatorisk
kataloguppgift utan kan utelämnas. De titellösa abon-
nenterna är för närvarande placerade sist i respektive
namngrupp.
För att råda bot på problemen med de många tit-
larna och titelvarianterna har man diskuterat möjlig-
heten att införa en viss standardisering av titlarna.
Emellertid måste en sådan åtgärd anses vara mindre
lämplig eftersom man i sådant fall gör intrång på ett
område där abonnenten bör ha rätt att själv bestäm-
ma. Dessutom är det vanskligt att bedöma när en
standardisering är lämplig eller ej . I sista hand måste
det vara abonnenten som avgör under vilken beteck-
ning han önskar vara införd i katalogen. Genom att
titlarna för närvarande har en så primär betydelse
för inplaceringen medger dock inte televerket infö-
lättare att klara skivan rande av titlar som uppenbart önskas införda endast
för att väcka uppmärksamhet och som således skuJlc
med förnamn? eller med titel? försvåra sökandet. Som exempel på »titlar» som tele-
Vad anser Ni?
Förn1mns1npl•ee r1ng
fonabonnenter velat införa i katalogen kan näm-
Skall Yi ändra telefo11kataloge11s nas bysnille, förrädare , playboy och värnpliktsvägrare.
inplaceri11gsregler?
Även den ökande internationella telefontrafiken
Frågeformulär finns här!
och automatiseringen av denna måste beaktas. Man
Tuehnplaee ru•g
kan inte förutsätta att en icke svensktalande skall
förstå vår inplacering efter många gånger svårför-
ståeliga titlar. För en utlänning måste den nuvarande
TELEVERKET
inplaceringen vara förvirrande och verka helt plan-
Fömam11 eller titel? Den här sky lten ställdes upp på tele- lös. Genom att de länder som Sverige har stor tele-
stationerna för att kundema skulle uppmärksamma frc1ge- trafik med i regel tillämpar förnamnsinplacering kom-
formuliir en .
mer den svenska telefonkatalogen efter övergången
ofta gatuadress på landsbygden, där inplaceringen i så
fall skulle få ske efter bynamn, gårdsnamn, postlåde-
nummer eller liknande. Detta skulle ställa mycket
stora krav på den sökande.
Resultaten frcln de undersökningar som televerket gjorde på numm.
Titel- eller förnamnsinplacering - fördelar för att söka utröna vad abonnentema bäst känner till utöver den si
nentens eft emamn - vederbörandes titel eller förnamn.
och nackdelar
Att använda titel eller yrkesbeteckning som sökbe-
grepp före förnamn eller initialer medför en hel del Undersökning % som kände % som kände Kvot Anta
förnamn titel frågn
nackdelar. Som exempel härpå kan följande nämnas.
Titeln för en person ändras oftast en eller flera
gånger under årens lopp. Det kan nämnas att av de 1925 på
nummerbyrån
ändringar som görs i telefonkatalogen är 30- 40 pro- i Stockholm 37,1 75,4 0,49 1'
cent beroende av titeländringar. En titeländring med-
1953 på
för vid titelinplacering i regel att uppgiften byter nummer-
plats. Hur det kan bli framgår av figuren på sidan byråerna
35, där dock flyttningen är mycket liten på grund av i Göteborg
namngruppens ringa omfattning. Om ändringen i och Jönköping 63,5 56,0 1,13
stället hade gällt Gustafsson i Stockholms-delen, där 1955 på
denna namngrupp omfattar 20 sidor, kunde det ha nummerbyrån
i Stockholm 40,0 47 ,0 0,85
blivit en flyttning åtskilliga sidor framåt eller bakåt
1965 på
i katalogen. nummerbyrån
Vid förnamnsinplacering försvinner ett stort antal i Stockholm 74,0 45 ,7 1,61
av dessa inplaceringsändringar, vilket även framgår
1966 på 11
av figuren. Genom att titelfloran i den svenska tele- olika nummer-
fonkatalogen är rik är det ofta svårt att känna till byråer2 78,0 54,0 1,44 ca
under vilken titel eller yrkesbeteckning den sökte 1968 på
abonnenten är införd. Därtill kommer problemet nummerbyrån
med de många titelvarianterna. Skall exempelvis en i Örebro 39,5 22,7 1,74
ingenjör sökas under ingenjör, bergsingenjör, civil-
1 I Göteborg; uppgift från Jönköping saknas.
ingenjör, teleingenjör osv? Det kan i detta samman- 2Falun, Göteborg, Kristianstad, Malmö, Norrköping, Stockholm,
hang nämnas att det i katalogen finns ca 100 olika Trollhättan, Uppsala, Visby och Östersund.

36
nsplacering

till förnamnsinplacering att erhålla bättre internatio-
nell anpassning. Det blir lättare för våra utländska
kontakter att hitta i den svenska katalogen. Indirekt:
torde det även bli lättare för svenskar att hitta i ut-
ländska kataloger.
Hittills har endast nackdelar med titlar behandlats.
F inns det då inga fördelar med titlar? Jo, även om
man vid sökandet inte exakt känner till under vilken
titel eller yrkesbeteckning en person är införd kan
man med hjälp av slutledningsförmåga i kombina-
tion med gissning - även om det krävs betydande ar-
betsinsats - oftast finna den önskade abonnenten.
När det gäller förnamn kan man som en påtaglig
fördel vid inplaceringen notera förnamnets bestän- ?•
dighet. Värdefullast blir förnamnet om tilltalsnamnet
är utskrivet.
titel- eller förnamns-
inptacering i
Undersökningar telefonkatalogens
Som underlag för de avväganden, som gjorts vid olika abonnentförteckning
tillfällen alltsedan 1920-talet, har i allmänhet legat Uppgifterna 1 telefonkatalogen är för närvarande vid lika
resultat från undersökningar på nummerbyråerna, uppslagsord (efternamn) I första hand Inordnade efter titel
eller yrke. Från kunder och I pressen har dock då och då
där man har försökt utröna vad abonnenterna bäst framförts förslag om att denna lnplaceringsprlncip ändras så
har känt till utöver den sökta abonnentens efternamn att kataloguppgifter med lika uppslagsord (efternamn) l
- vederbörandes titel eller förnamn. Undersöknings- första hand inordnas efter förnamn eller Initialer.

resultaten redovisas i tabellen på sidan 36. Om man
vill jämföra resultaten från de olika undersökning-
arna kan det enklast ske genom att man betraktar
förhållandet (kvoten) mellan redovisade värden för
Framsidan på det frågeformulä r som bifogades vissa kata-
förnamn resp . titel. logde/ar och lades ut på landets telestationer.
Innan man tog slutgiltig ställning till frågan om
inplaceringsprincipen ansågs det lämpligt att före-
I broschyren m ed frågefo rmuläret redogjordes för för-
namnsinplaceringens fördelar och nackdelar.

Vad
anser Ni?
Eventuellt komme r televerke t att ändra t elefo nkatalogens fn-
placerings reg!er. Inna n vi ta r ställning i frågan, vi ll vi gärna

fördelarna med en förnamnsin placering är bla nd annat höra våra kunders mening om vilken inplaceringsprincip som
Ur att föredra. Vi är därför tacksam ma om Ni vill ha besväret
• att man kommer ifrån problemen med de många titelva- att fy lla i omståe nde frågeformu lär och sända in hela detta
ria nterna - skall en inge njör sökas under ingenjör, bergs- blad senast den 15 april 1970 till
inge njör, byråingenjör, civilingenjör , teleingenjör, över-
Televerkets centralförvaltning
inge njör eller i den grupp ab onnenter som är införd utan Kommersiella kontoret
tite l i katalogen? 123 86 FARSTA

eller lämna in det på närmaste telestation.
• att man lättare kan hitta abonnehten även om titel n ändras.
För att ge Er tillfälle till en jämförelse lämnas nedan exempel

• att man Inom en namngrupp kan söka abo nne nten efter på de båda inp laceringsprinciperna .
det ord, som följer närmast efternamnet. (Förnamn eller
Titelinplacering
initialer anges alltid i kataloguppgiften.) C•rlnon .lke Arb.!d. N!~. 6"1!. ... ....... 997 17
~:~:::~~ ~!~~~ ~~e~ku;;: f!.~~~;:3'6A" ····· · ······ ·· ~ ~~~i:
K•rlnon Elin fru U1111u •. ...• ..... .. ..•••.. ..•.•••• 771 10
~~~I::~: ~.k:,~nRl~~tlf.d~i- ·s·ä·:. ·· · ··· ~~ ~: n
K.rlnon Tau Kepn.A'l.v. 19 ...................• 1206 16
~:~l:!~~ ~~..~1;~;~r~:·~~!;;1~~ ~.::.: ......... ....: sri ~~
15
Car lnon Catl P!;.~ ,'•t· NyaT•rine'o r;v. 17A ... 12Bi' 71
Cirlso n B• ns t V~s;:v. 30 •••. . ... ...... .. 148350

Förnamnsinplacering

en nackdel Korlnon A!n r Ch1:1lf. Hc'~. 2S ... .. . ..... .. 1451 18

i
med förnamnsinplacering är att man i vissa fall kan få svårt Carbon Beni t V:o:;.:iv, 30 .............. .. .. t4 8l SO
'Karluon Ben1 < Kl!pm, V"det. 58 ..... ........... ... 12 71 11

(K~)r
att hitta abonnenten om man endast känner den söktes efter- Carlnon c .. 1 Pllts '~i · N y;i. T>n'lc!orsv. 17 A .. .. 12 89 71
Karluo n El in fru Ull!lv1 .. ......... ........ .. 771 10
Car lnon Kn~t b.nt~r. /. l, er,tad ....... .. . ... .. 50115
namn och tite l. (.Ar den sökte en näringsidkare återfinns han Ku ln on T•ie Ko;>m. A!f.v . 19 ........ .. .. ... 12 06 16
C• rl non Ull Ko;;m. /.årda!av. 10 8 .• 15 2565
dock lättast i yrkesregistret, oavsett vilken inplaceringsprin- Car luon J. keArb.1ed. Al!tv.6B ................... 99717
Ku ln on J.ke lr1 . Skctit.W •.••••... .. .•••• • 11 09 01
cip som tillämpas I abonnentförteckningen.) Car ln;n O r11n E;k;o:r. J!rdl!lv. 36A ......... 1520 '111

1971

37
Förnamnsplacering

ta ytterligare några kompletterande undersökningar.
Två av dessa gick ut på att söka utröna vilket inpla- MOTIVERING TILL MITT VAL (om mOjllgt)

ceringssystem som kunde ge resultat lättast och . ,__ --*--- ~· /- ~ /
....S.7~..-r.~- · · ·
... s.~ :l).~: ...~.C/:.~R .
snabbast. Tre andra undersökningar gjordes för att
söka utröna abonnenternas inställning till inplacering -~~ ~ .. ~~. ~ . ~.~~.~~.. ~.~?.~7.. ~~~:Z:~..'.~:~.~~.:~.~9.~~.~?...
i y r k e n oc h tit la r an s er j ag det l äm pl iga st
efter den ena eller andra principen.
Resultaten från undersökningarna förelades tele-
s a mm a .
verkets direktion och kollegiala styrelse, som i feb-
ruari 1971 fattade beslutet om övergång till förnamns- :D~\... 5r:. J.j.~~ac~.. a:I.~ .h.~.4..ni/~..f.W.(r'.lm.«:.r::. ..
inplacering. fe.n. kh~v~r... b~(d. . :t.i.lt~. p5.. JO:m.ilm.nct, J
J!l~.<.J.d.. ..~r. .. p.rP./J1!'it~1.c:>~h.. mar.i ..~")i}rs:Jr {, ·,
Det
Lättast och snabbast
·:~ ·tt~:n~!:ii~~~v!:t~!n~~!n~!!!:. .~~~!n~iI:·!å!J.:i5:n~~' t
För att få klarlagt vilket inplaceringssystem som ger
resultat lättast och snabbast har följande undersök-
«~~13/;:;1; . 11:/Jfi/~~r·t;~·. ·/?7()1
ningar gjorts.
För nummerbyrån i Örebro iordningsställdes ett k····>r~5-sc;,~;z··1:,i>k~7;i.%%_
!/I.It!.. .. ~....................................................... 'cJI
nytt nummerbyråregister med förnamnsinplacering, -!1??/?cv ncun(70 orn de- ordnas 1
' bolcSfCU/S C!rcZ;?//29''
vilket hade samma aktualitet som övriga register på
VALMÖJLIGHETEN AV TITLAR FÖR SAMMA
nummerbyrån ordnade enligt titelinplacering och ba- "Y"iiiE" i:R. iiiiG. ·5;.:. i3To·!l;·.frr "i:i:Ei. iiiiii1i.
serade på televerkets katalog. Till grund för <lct spe··
SPARA AVSEVÄRD TID MED ETT FÖRN!MNSREGISTER.
ciella förnamnsregistret låg Örebro lokaltelefonkata-
log, som har förnamnsinplacering. Vissa expeditörer
'1. l .•
J"~J .ll".'>!'1~ ~.r. .
· ,_ r...(•..:'l.•. n .. ~. 1~.y... ~:~· ·''J
.p ~r~.9.<t 1 ' -' • .. ., .

fick därefter använda enbart register enligt titelin- .rn !". ~: ( . .f..!( .<!-:/ fr r.~.~.~.~.. .1'.!'..lt . . lJt,.yY.~h
placering, medan andra fick använda enbart register .!!i.;o:i.Jr.~ ..{.:Il.. /;;.('.(! ;,>,.m.~ ....... ... .. ... . ... ...... . .
enligt förnamnsinplacering. För varje sådan grupp av
expeditörer undersöktes hur lång tid det tog till dess . ~.·~. ä.r. sä.l~l\ .~ ."ed..J.'.olk...
abonnenten fick önskat besked.
En annan undersökning i samma avsikt som den I frågeformuläret fick abonnenterna motivera sitt val a","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/339038956","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=339038956&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[87797244,296391016,136809621,80424724,335455610,96683649,315721900,36661383,339038965,360758894,218625406,113699527,339038931,33308240,203218425,283720414,28816210,78733175,351353169,33400377,179566243,134866546,385548886,358268045,232082768,36667565,370040801,135977815,56625074,209283465,374989877,374078159,372980870,374042844,374005828,372970181,372948539,374968481,374148325,372681841,374276153,374703975,373187399,373811249,374384241,373828906,374810235,374085750,374880721,373234411,373588799,375175296,373673451,373152195,375145779,372971805,372938903,373283465,373974574,372952384],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"0/ppMcWgKzqVPulKgsD9so+i+b8=","module_id":"otUbHmdS8N0As5+WZhTdRFuggKM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[87797244,296391016,136809621,80424724,335455610,96683649,315721900,36661383,339038965,360758894,218625406,113699527,339038931,33308240,203218425,283720414,28816210,78733175,351353169,33400377,179566243,134866546,385548886,358268045,232082768,36667565,370040801,135977815,56625074,209283465],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Förnamnsinplacering ny princip i telefonkatalogen / Göran Olausson och Torsten Olofsson","track_opts":{"compilation_id":"0/ppMcWgKzqVPulKgsD9so+i+b8=","module_id":"LC/wQMgp23LwLAICoAuzl6pY8Ac=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"href":"https://www.scribd.com/documents/374989877","object_type":"item","uuid":"3qXcCk2ZE2QTz0ffvnJ1oVzHfpQ=","title":"Minit Mesy 4 BI 2017","author":"diana"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374078159","object_type":"item","uuid":"oSfO368JTRp164Cg6NwjvuUrPVU=","title":"from_krs","author":"masibnu"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/372980870","object_type":"item","uuid":"SW/IOvG1N7NdFto6TPVPUC9jrZQ=","title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","author":"Luis Fernando Meza"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374042844","object_type":"item","uuid":"lJUeCzJdRONCNDc+BTmspOhAJ6w=","title":"Electrochem_2002 (1).doc","author":"Nabilah Haris"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374005828","object_type":"item","uuid":"VSAiWezLaYQB2wOVBbBfnQnKMCc=","title":"SPO Mahasiswa Magang","author":"Ririn Arora Yulga"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/372970181","object_type":"item","uuid":"BgAjk5CQitVjxuk2Da15/q6WxH8=","title":"12-2-2-Akta Agrosi","author":"Andri Novrianto"}]}]},"documents":{"28816210":{"type":"document","id":28816210,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/28816210/108x144/77cfa296c1/1351022392?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/28816210/216x288/d0ec2479d0/1351022392?v=1","title":"null","short_title":"null","author":"api-26788441","tracking":{"object_type":"document","object_id":28816210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q8Os5vJ/6EdfT7ULeximRyPmwrU="},"url":"https://www.scribd.com/document/28816210/null"},"33308240":{"type":"document","id":33308240,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33308240/108x144/5d63bcab36/1277080685?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33308240/216x288/b7a440f4cf/1277080685?v=1","title":"SKF styrelsemöte 5 juni 2010","short_title":"SKF styrelsemöte 5 juni 2010","author":"Svenska Klätterförbundet","tracking":{"object_type":"document","object_id":33308240,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AGGjKim9GPJWjcu4tgXZvRoI7Vo="},"url":"https://www.scribd.com/document/33308240/SKF-styrelsemote-5-juni-2010"},"33400377":{"type":"document","id":33400377,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33400377/108x144/aa28b0192d/1277179614?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33400377/216x288/b9232deec9/1277179614?v=1","title":"SEB prognosuppdatering: Sverige starkt när SEB justerar global tillväxtprognos","short_title":"SEB prognosuppdatering","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":33400377,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GexjAMo74jh0/SjmHTRbvxjqthQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/33400377/SEB-prognosuppdatering-Sverige-starkt-nar-SEB-justerar-global-tillvaxtprognos"},"36661383":{"type":"document","id":36661383,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/36661383/108x144/e8d735f32c/1383812248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36661383/216x288/a91506c448/1383812248?v=1","title":"Nordic Outlook 1008: Återhämtning med ökade risker","short_title":"Nordic Outlook 1008","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":36661383,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JrIu723kOPBFSQzzj9MnvJewmz0="},"url":"https://www.scribd.com/document/36661383/Nordic-Outlook-1008-Återhamtning-med-okade-risker"},"36667565":{"type":"document","id":36667565,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36667565/108x144/c4ad1c4d23/1283236666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36667565/216x288/fa069ba1d3/1283236666?v=1","title":"Ladda_hem_hela_de__1272821a","short_title":"Ladda_hem_hela_de__1272821a","author":"Zolidu","tracking":{"object_type":"document","object_id":36667565,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"knDyIJlE9BS3Afrlqgh1rFa5QMk="},"url":"https://www.scribd.com/document/36667565/Ladda-hem-hela-de-1272821a"},"56625074":{"type":"document","id":56625074,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56625074/108x144/2b292cf1dd/1313850241?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56625074/216x288/1d9b107655/1313850241?v=1","title":"SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd","short_title":"SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":56625074,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x0rycy3QYWIzv5QH+Qeu8jQ8UpA="},"url":"https://www.scribd.com/document/56625074/SEB-s-Valfardsbarometer-jamfor-nordisk-valfard"},"78733175":{"type":"document","id":78733175,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733175/108x144/bf4127220b/1396511237?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733175/216x288/becf9876a8/1396511237?v=1","title":"Kompendium 1","short_title":"Kompendium 1","author":"jenslindell","tracking":{"object_type":"document","object_id":78733175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7aWG9fWbD4AEfmo39tLnGYVn5z0="},"url":"https://www.scribd.com/document/78733175/Kompendium-1"},"80424724":{"type":"document","id":80424724,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80424724/108x144/f39f694602/1373415118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80424724/216x288/98fa9d1a54/1373415118?v=1","title":"1995 - Focus 96","short_title":"1995 - Focus 96","author":"LAOS - Lunds Akademiska Officerssällskap","tracking":{"object_type":"document","object_id":80424724,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L9gEEEdcU/RKwJZPTW92YWnxc0A="},"url":"https://www.scribd.com/document/80424724/1995-Focus-96"},"87797244":{"type":"document","id":87797244,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/87797244/108x144/df3846885e/1333461398?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/87797244/216x288/3b03ec9fc0/1333461398?v=1","title":"Veckans tanke: Världsekonomin vid nytt vägskäl ","short_title":"Veckans tanke","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":87797244,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y/h06Rzp0TEuckgsh+4MrUgg3FE="},"url":"https://www.scribd.com/document/87797244/Veckans-tanke-Varldsekonomin-vid-nytt-vagskal"},"96683649":{"type":"document","id":96683649,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/96683649/108x144/f6f51085ad/1339410248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/96683649/216x288/2e4cebcad9/1339410248?v=1","title":"SEB-rapport visar visar djupet av grekisk kris","short_title":"SEB-rapport visar visar djupet av grekisk kris","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":96683649,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ss8qKHbkAqZTxe1dIdbKCIO0g3g="},"url":"https://www.scribd.com/document/96683649/SEB-rapport-visar-visar-djupet-av-grekisk-kris"},"113699527":{"type":"document","id":113699527,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113699527/108x144/87071a0cf3/1376150754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113699527/216x288/8d8b93abb3/1376150754?v=1","title":"Barnnamn och Babynamn","short_title":"Barnnamn och Babynamn","author":"Sona Petrova","tracking":{"object_type":"document","object_id":113699527,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xnYar05XmPTfNugRrz7LhMXLLbY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/113699527/Barnnamn-och-Babynamn"},"134866546":{"type":"document","id":134866546,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134866546/108x144/58df19d4ea/1486485447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134866546/216x288/9aa2cd8c4f/1486485447?v=1","title":"teresaturban arbetsprov forexbank","short_title":"teresaturban arbetsprov forexbank","author":"api-209529917","tracking":{"object_type":"document","object_id":134866546,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1lApdB1712J+gs0TdvjV8vu3+f4="},"url":"https://www.scribd.com/document/134866546/teresaturban-arbetsprov-forexbank"},"135977815":{"type":"document","id":135977815,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135977815/108x144/9fdb7051b2/1395324429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135977815/216x288/323b4d8435/1395324429?v=1","title":"Berättelsen om Sveriges Rikes Lag - världens svenskaste bok","short_title":"Berättelsen om Sveriges Rikes Lag - världens svenskaste bok","author":"NorstedtsJuridik","tracking":{"object_type":"document","object_id":135977815,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oDLcACJVJGoA6Mp7q4hsn3U4hlk="},"url":"https://www.scribd.com/document/135977815/Berattelsen-om-Sveriges-Rikes-Lag-varldens-svenskaste-bok"},"136809621":{"type":"document","id":136809621,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136809621/108x144/55029944c9/1394695276?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/136809621/216x288/0614d83bc7/1394695276?v=1","title":"Nm-2004","short_title":"Nm-2004","author":"Laban13","tracking":{"object_type":"document","object_id":136809621,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"o3IrtJ4mS9zGlpCcZwidjsVjoe4="},"url":"https://www.scribd.com/document/136809621/Nm-2004"},"179566243":{"type":"document","id":179566243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/179566243/108x144/2071aed710/1390398666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/179566243/216x288/928cfce024/1390398666?v=1","title":"Veckans tanke: Global konjunktur står emot politisk osäkerhet","short_title":"Veckans tanke","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":179566243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dd7CMrI0kh1cT5SQtB89YZ7YPUQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/179566243/Veckans-tanke-Global-konjunktur-står-emot-politisk-osakerhet"},"203218425":{"type":"document","id":203218425,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/203218425/108x144/d26c20941a/1434943061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/203218425/216x288/7caad4f636/1434943061?v=1","title":"NCYB Book","short_title":"NCYB Book","author":"mrak910","tracking":{"object_type":"document","object_id":203218425,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Zei2uuUyDVpBEOMd0vAUWvgxMJA="},"url":"https://www.scribd.com/document/203218425/NCYB-Book"},"209283465":{"type":"document","id":209283465,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/209283465/108x144/6d40a8dcac/1393383548?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/209283465/216x288/9946f75869/1393383548?v=1","title":"Mark Nads and Elar 3","short_title":"Mark Nads and Elar 3","author":"Pär Sjölander","tracking":{"object_type":"document","object_id":209283465,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DlE4DZIZZTq7Vb4KgRkMPOKx15g="},"url":"https://www.scribd.com/document/209283465/Mark-Nads-and-Elar-3"},"218625406":{"type":"document","id":218625406,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218625406/108x144/d1be6ecf86/1397662924?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218625406/216x288/aabf50339e/1397662924?v=1","title":"Anvisningar for Innehallsbeskrivning i MARC 21-formatet","short_title":"Anvisningar for Innehallsbeskrivning i MARC 21-formatet","author":"Jonny Svensson","tracking":{"object_type":"document","object_id":218625406,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v+iOBp3jloQoRIdc9oQMtp2UNwc="},"url":"https://www.scribd.com/document/218625406/Anvisningar-for-Innehallsbeskrivning-i-MARC-21-formatet"},"232082768":{"type":"document","id":232082768,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/232082768/108x144/455ded942d/1407713327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/232082768/216x288/57b2a27dd5/1407713327?v=1","title":"SEB:s Välfärdsbarometer 2014","short_title":"SEB:s Välfärdsbarometer 2014","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":232082768,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NLkPFWTPQ33w7p+tZwjxmGfE7zA="},"url":"https://www.scribd.com/document/232082768/SEB-s-Valfardsbarometer-2014"},"283720414":{"type":"document","id":283720414,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283720414/108x144/704d6378ae/1444059027?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283720414/216x288/74b897559e/1444059027?v=1","title":"Exponera_2015-08","short_title":"Exponera_2015-08","author":"DickWåhlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":283720414,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zy87K0BjpkZTlQ1dYGtmEQRvbCY="},"url":"https://www.scribd.com/document/283720414/Exponera-2015-08"},"296391016":{"type":"document","id":296391016,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296391016/108x144/2bad6dcd1c/1453550149?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296391016/216x288/0c4c51272a/1453550149?v=1","title":"Sverige bör lämna EU och ingå i en Nordisk Union","short_title":"Sverige bör lämna EU och ingå i en Nordisk Union","author":"Karl Brunnberg","tracking":{"object_type":"document","object_id":296391016,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3JP+oULzH7sQeogwC23/7LqCbHY="},"url":"https://www.scribd.com/document/296391016/Sverige-bo-r-la-mna-EU-och-inga-i-en-Nordisk-Union"},"315721900":{"type":"document","id":315721900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/315721900/108x144/ce1423aa86/1465934824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/315721900/216x288/5811f08286/1465934824?v=1","title":"Artikelsamling.doc","short_title":"Artikelsamling.doc","author":"PeterAspegren","tracking":{"object_type":"document","object_id":315721900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sonq5NBgLJ96WhnBToZrwyczLWY="},"url":"https://www.scribd.com/document/315721900/Artikelsamling-doc"},"335455610":{"type":"document","id":335455610,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/335455610/108x144/f152eba9af/1483299861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/335455610/216x288/011e7971a6/1483299861?v=1","title":"Får Man Heta Vad Som Helst","short_title":"Får Man Heta Vad Som Helst","author":"shabi","tracking":{"object_type":"document","object_id":335455610,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wdmILm0S4uXLIbNeWJLmAn6v1z8="},"url":"https://www.scribd.com/document/335455610/Får-Man-Heta-Vad-Som-Helst"},"339038931":{"type":"document","id":339038931,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038931/108x144/d55c5bbd4f/1486831307?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038931/216x288/7afdb07efd/1486831307?v=1","title":"Rikstelefonkatalogerna tunnare genom mindre tryckstil / Birger Watz","short_title":"Rikstelefonkatalogerna tunnare genom mindre tryckstil / Birger Watz","author":"ringner","tracking":{"object_type":"document","object_id":339038931,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pu2TOqm2bC1jXuifxRKsfMhF738="},"url":"https://www.scribd.com/document/339038931/Rikstelefonkatalogerna-tunnare-genom-mindre-tryckstil-Birger-Watz"},"339038965":{"type":"document","id":339038965,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038965/108x144/45769bdec6/1486831334?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/339038965/216x288/c782150116/1486831334?v=1","title":"Efter vilka grunder redigeras rikstelefonkatalogen / Birger Watz","short_title":"Efter vilka grunder redigeras rikstelefonkatalogen / Birger Watz","author":"ringner","tracking":{"object_type":"document","object_id":339038965,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/LUn/UIbAyDFBTwpE2luqzGQ4d8="},"url":"https://www.scribd.com/document/339038965/Efter-vilka-grunder-redigeras-rikstelefonkatalogen-Birger-Watz"},"351353169":{"type":"document","id":351353169,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351353169/108x144/a6842e2a0a/1497519439?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351353169/216x288/163a7d4ac2/1497519439?v=1","title":"En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan","short_title":"En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan","author":"Sverigefinska ungdomsförbundet","tracking":{"object_type":"document","object_id":351353169,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x/WAl+gfSO/7gtTYGVCt+1f1ccc="},"url":"https://www.scribd.com/document/351353169/En-bilateral-parallellgranskning-fo-r-Finland-och-Sverige-i-spra-kfra-gan"},"358268045":{"type":"document","id":358268045,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/358268045/108x144/5e089e6fec/1504797977?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358268045/216x288/ac2b742c7a/1504797977?v=1","title":"Larsson E, Johannes Westberg (Red.) (2011). Utbildningshistoria","short_title":"Larsson E, Johannes Westberg (Red.) (2011). Utbildningshistoria","author":"Marina Nogueira","tracking":{"object_type":"document","object_id":358268045,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g9QaGRDZASpLDPISHc7eai0w0WY="},"url":"https://www.scribd.com/document/358268045/Larsson-E-Johannes-Westberg-Red-2011-Utbildningshistoria"},"360758894":{"type":"document","id":360758894,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360758894/108x144/ca43e05c6a/1507199123?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360758894/216x288/d8e39c5d7f/1507199123?v=1","title":"Music Shools in the Nordic Countries","short_title":"Music Shools in the Nordic Countries","author":"Yair Elsner","tracking":{"object_type":"document","object_id":360758894,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kA5/liSvIc+yIDYCY/WzfIdeSlA="},"url":"https://www.scribd.com/document/360758894/Music-Shools-in-the-Nordic-Countries"},"370040801":{"type":"document","id":370040801,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/370040801/108x144/dbfedf9319/1516970767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/370040801/216x288/995484469c/1516970767?v=1","title":"Saman Rassam Prosam Seminarium3","short_title":"Saman Rassam Prosam Seminarium3","author":"Anonymous VrktKlU","tracking":{"object_type":"document","object_id":370040801,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+YvCCbbeL4GNE/yVf6sFnUF7uSI="},"url":"https://www.scribd.com/document/370040801/Saman-Rassam-Prosam-Seminarium3"},"372681841":{"type":"document","id":372681841,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372681841/108x144/3ff69518e0/1519881626?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372681841/216x288/66f92e5fbe/1519881626?v=1","title":"samplereport.pdf","short_title":"samplereport.pdf","author":"Brian Omare","tracking":{"object_type":"document","object_id":372681841,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9y5aJxxQ+s9vQzkKoAu/sdkqhrk="},"url":"https://www.scribd.com/document/372681841/samplereport-pdf"},"372938903":{"type":"document","id":372938903,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372938903/108x144/5e46eee405/1520183851?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372938903/216x288/62802f86db/1520183851?v=1","title":"UFO 1989,Contact E.T.,Voronezh,Russia.pdf","short_title":"UFO 1989,Contact E.T.,Voronezh,Russia.pdf","author":"dave","tracking":{"object_type":"document","object_id":372938903,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZhxSFjZfbVtutnysa+0Iv72pC5k="},"url":"https://www.scribd.com/document/372938903/UFO-1989-Contact-E-T-Voronezh-Russia-pdf"},"372948539":{"type":"document","id":372948539,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372948539/108x144/b47517b05b/1520194352?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372948539/216x288/06b6fec547/1520194352?v=1","title":"Musical Theatre Duets.pdf","short_title":"Musical Theatre Duets.pdf","author":"Michael Westfall","tracking":{"object_type":"document","object_id":372948539,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TZUiCqHZeRLI10LL34N7IXSMMvw="},"url":"https://www.scribd.com/document/372948539/Musical-Theatre-Duets-pdf"},"372952384":{"type":"document","id":372952384,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372952384/108x144/cbedfb2d4d/1520198309?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372952384/216x288/0a01da0273/1520198309?v=1","title":"93c37d7b0609c10a7974","short_title":"93c37d7b0609c10a7974","author":"api-286488219","tracking":{"object_type":"document","object_id":372952384,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VYedCAOjpCtZ3lyyvA/JlDxhpHI="},"url":"https://www.scribd.com/document/372952384/93c37d7b0609c10a7974"},"372970181":{"type":"document","id":372970181,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372970181/108x144/aa8ee20bc2/1520217823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372970181/216x288/4f44cbc928/1520217823?v=1","title":"12-2-2-Akta Agrosi","short_title":"12-2-2-Akta Agrosi","author":"Andri Novrianto","tracking":{"object_type":"document","object_id":372970181,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BgAjk5CQitVjxuk2Da15/q6WxH8="},"url":"https://www.scribd.com/document/372970181/12-2-2-Akta-Agrosi"},"372971805":{"type":"document","id":372971805,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372971805/108x144/a10f474073/1520218992?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372971805/216x288/fefc496a9d/1520218992?v=1","title":"basurin busca reelegirse","short_title":"basurin busca reelegirse","author":"Immanuel Alvarez","tracking":{"object_type":"document","object_id":372971805,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4NJHb+4iJQMb7WVtoBlrWXlJVLw="},"url":"https://www.scribd.com/document/372971805/basurin-busca-reelegirse"},"372980870":{"type":"document","id":372980870,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372980870/108x144/715fec34f7/1520227563?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372980870/216x288/a2dcfb7820/1520227563?v=1","title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","short_title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","author":"Luis Fernando Meza","tracking":{"object_type":"document","object_id":372980870,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SW/IOvG1N7NdFto6TPVPUC9jrZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/372980870/ALTER-EGO-1-CORRIG-S-DU-CAHIER-D-ACTIVIT-S-pdf"},"373152195":{"type":"document","id":373152195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373152195/108x144/0c281fd9f8/1520379061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373152195/216x288/634e212a0d/1520379061?v=1","title":"Leaflet Fix Mata","short_title":"Leaflet Fix Mata","author":"Pipin Wiloyo","tracking":{"object_type":"document","object_id":373152195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/D8vA/5Lks4hBUJugT2z3IPr5gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/373152195/Leaflet-Fix-Mata"},"373187399":{"type":"document","id":373187399,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373187399/108x144/73ec23b16c/1520409553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373187399/216x288/c099c208ce/1520409553?v=1","title":"BE6.pdf","short_title":"BE6.pdf","author":"Krupal Vithlani","tracking":{"object_type":"document","object_id":373187399,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pMh+xwA+Bu/SeJNj6LxvadfdvBs="},"url":"https://www.scribd.com/document/373187399/BE6-pdf"},"373234411":{"type":"document","id":373234411,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373234411/108x144/1726722f56/1520448845?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373234411/216x288/f7796ab961/1520448845?v=1","title":"pid-legend.pdf","short_title":"pid-legend.pdf","author":"mohammed","tracking":{"object_type":"document","object_id":373234411,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BH0X2XwmOXblz63HMwLxjU9Gq88="},"url":"https://www.scribd.com/document/373234411/pid-legend-pdf"},"373283465":{"type":"document","id":373283465,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373283465/108x144/561deb9f34/1520496277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373283465/216x288/731e817092/1520496277?v=1","title":"Cover Longcase","short_title":"Cover Longcase","author":"Nate River","tracking":{"object_type":"document","object_id":373283465,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vtJ5cf8KjYWDtMpBwlYUogk3DxQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/373283465/Cover-Longcase"},"373588799":{"type":"document","id":373588799,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373588799/108x144/73e233f8e3/1520834177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373588799/216x288/9420fe52b7/1520834177?v=1","title":"Makalah_-_Cara_Penyajian_Data_Statistik.docx","short_title":"Makalah_-_Cara_Penyajian_Data_Statistik.docx","author":"Hanggara Bima Pramesti","tracking":{"object_type":"document","object_id":373588799,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PzTd78iFYc+EAttRTCKhD0Eiifc="},"url":"https://www.scribd.com/document/373588799/Makalah-Cara-Penyajian-Data-Statistik-docx"},"373673451":{"type":"document","id":373673451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373673451/108x144/cfa4f47e40/1520904850?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373673451/216x288/c336007ab7/1520904850?v=1","title":"trumfo","short_title":"trumfo","author":"Franzy Vejarano","tracking":{"object_type":"document","object_id":373673451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J5XQhYKJJ5Fivcl/5z96NJKVmIE="},"url":"https://www.scribd.com/document/373673451/trumfo"},"373811249":{"type":"document","id":373811249,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373811249/108x144/50e5203922/1521013238?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373811249/216x288/6723d71ce3/1521013238?v=1","title":"PR-04_2.pdf","short_title":"PR-04_2.pdf","author":"Wildan Sholeh","tracking":{"object_type":"document","object_id":373811249,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J87fVFS6U0PqCMoub7nb1eNn+5E="},"url":"https://www.scribd.com/document/373811249/PR-04-2-pdf"},"373828906":{"type":"document","id":373828906,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373828906/108x144/0206d4f835/1521031013?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373828906/216x288/f2698a4161/1521031013?v=1","title":"calculos-pa-mañana.docx","short_title":"calculos-pa-mañana.docx","author":"Richard Alexander Chavez Vargas","tracking":{"object_type":"document","object_id":373828906,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ckUn3ihxlbOPTSyV/uhP/x1bbPM="},"url":"https://www.scribd.com/document/373828906/calculos-pa-manana-docx"},"373974574":{"type":"document","id":373974574,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373974574/108x144/bd54a4d77f/1521151842?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373974574/216x288/d826622520/1521151842?v=1","title":"costo.pdf","short_title":"costo.pdf","author":"dina edith cruz palomino","tracking":{"object_type":"document","object_id":373974574,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a2IsmVSJT+RuCwFfaSzcrpXQ8JQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/373974574/costo-pdf"},"374005828":{"type":"document","id":374005828,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374005828/108x144/9c829c927f/1521178031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374005828/216x288/6efaf0afa4/1521178031?v=1","title":"SPO Mahasiswa Magang","short_title":"SPO Mahasiswa Magang","author":"Ririn Arora Yulga","tracking":{"object_type":"document","object_id":374005828,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VSAiWezLaYQB2wOVBbBfnQnKMCc="},"url":"https://www.scribd.com/document/374005828/SPO-Mahasiswa-Magang"},"374042844":{"type":"document","id":374042844,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374042844/108x144/5dc36e8c65/1521217451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374042844/216x288/c27190ea34/1521217451?v=1","title":"Electrochem_2002 (1).doc","short_title":"Electrochem_2002 (1).doc","author":"Nabilah Haris","tracking":{"object_type":"document","object_id":374042844,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lJUeCzJdRONCNDc+BTmspOhAJ6w="},"url":"https://www.scribd.com/document/374042844/Electrochem-2002-1-doc"},"374078159":{"type":"document","id":374078159,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374078159/108x144/1562a56fca/1521264788?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374078159/216x288/cbab957523/1521264788?v=1","title":"from_krs","short_title":"from_krs","author":"masibnu","tracking":{"object_type":"document","object_id":374078159,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oSfO368JTRp164Cg6NwjvuUrPVU="},"url":"https://www.scribd.com/document/374078159/from-krs"},"374085750":{"type":"document","id":374085750,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374085750/108x144/a32e29baea/1521268103?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374085750/216x288/4b7f3c350d/1521268103?v=1","title":"exposicion sistema nervioso.docx","short_title":"exposicion sistema nervioso.docx","author":"Kevin S. Gualoto","tracking":{"object_type":"document","object_id":374085750,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BUTE4SvT2fBT2k3VCqYnCTq85Gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/374085750/exposicion-sistema-nervioso-docx"},"374148325":{"type":"document","id":374148325,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374148325/108x144/299b8d98c5/1521349395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374148325/216x288/192f73444b/1521349395?v=1","title":"Oprah Winfrey.docx","short_title":"Oprah Winfrey.docx","author":"juan carlos aguilar garcia","tracking":{"object_type":"document","object_id":374148325,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oz3rX+kmcT2hjLrXjAFu6Binwa8="},"url":"https://www.scribd.com/document/374148325/Oprah-Winfrey-docx"},"374276153":{"type":"document","id":374276153,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374276153/108x144/c531abbb5f/1521479225?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374276153/216x288/2c00197fcb/1521479225?v=1","title":"LEARNING OBJECK BLOK21.doc","short_title":"LEARNING OBJECK BLOK21.doc","author":"nadyaeverhard","tracking":{"object_type":"document","object_id":374276153,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ozr01l1AE8ChRuPtJZ5B741/tS4="},"url":"https://www.scribd.com/document/374276153/LEARNING-OBJECK-BLOK21-doc"},"374384241":{"type":"document","id":374384241,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374384241/108x144/5b4a2f8893/1521545657?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374384241/216x288/42e75e4a24/1521545657?v=1","title":"User Manual for Internal Guide De","short_title":"User Manual for Internal Guide De","author":"Bhautik Daxini","tracking":{"object_type":"document","object_id":374384241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RBDzHFoJGaTJYUGuPtwD9Yj/KO4="},"url":"https://www.scribd.com/document/374384241/User-Manual-for-Internal-Guide-De"},"374703975":{"type":"document","id":374703975,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374703975/108x144/78bd6a8721/1521838516?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374703975/216x288/7e9f0f25d6/1521838516?v=1","title":"TEORIA GENERAL DE LA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL II.doc","short_title":"TEORIA GENERAL DE LA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL II.doc","author":"Imar Manuel Iñiguez","tracking":{"object_type":"document","object_id":374703975,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CKbmFSTxHshlf/EGsmuEl20g0ZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374703975/TEORIA-GENERAL-DE-LA-AUDITORIA-Y-REVISORIA-FISCAL-II-doc"},"374810235":{"type":"document","id":374810235,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374810235/108x144/de46dbdd5e/1522001341?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374810235/216x288/a929cc5afe/1522001341?v=1","title":"CUDA Getting Started Windows","short_title":"CUDA Getting Started Windows","author":"Valerio Biscione","tracking":{"object_type":"document","object_id":374810235,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"71pIp92PPDfMioXRSN8jdVkp+FQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374810235/CUDA-Getting-Started-Windows"},"374880721":{"type":"document","id":374880721,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374880721/108x144/07cb504b48/1522089379?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374880721/216x288/7ca58aab09/1522089379?v=1","title":"Honey Grove JH Relays Results","short_title":"Honey Grove JH Relays Results","author":"Rachel Nelson","tracking":{"object_type":"document","object_id":374880721,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QfbUSTvP66q9AlTL8yKrgdMtKIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/374880721/Honey-Grove-JH-Relays-Results"},"374968481":{"type":"document","id":374968481,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374968481/108x144/71a5d9ff82/1522175411?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374968481/216x288/3426d54cc9/1522175411?v=1","title":"Circuitos-con-diodos.pdf","short_title":"Circuitos-con-diodos.pdf","author":"luis","tracking":{"object_type":"document","object_id":374968481,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VzWBPV3a/ZNj00fm5/0ZnX42AaI="},"url":"https://www.scribd.com/document/374968481/Circuitos-con-diodos-pdf"},"374989877":{"type":"document","id":374989877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374989877/108x144/4f5b87b35f/1522201170?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374989877/216x288/001454453f/1522201170?v=1","title":"Minit Mesy 4 BI 2017","short_title":"Minit Mesy 4 BI 2017","author":"diana","tracking":{"object_type":"document","object_id":374989877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3qXcCk2ZE2QTz0ffvnJ1oVzHfpQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374989877/Minit-Mesy-4-BI-2017"},"375145779":{"type":"document","id":375145779,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375145779/108x144/94bd48deb8/1522400816?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375145779/216x288/7d625515ba/1522400816?v=1","title":"Fabrication de cables rj45.pdf","short_title":"Fabrication de cables rj45.pdf","author":"Sarra Ben Saad","tracking":{"object_type":"document","object_id":375145779,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YmzzplbeQMmLLz18OiGhCKT4EFk="},"url":"https://www.scribd.com/document/375145779/Fabrication-de-cables-rj45-pdf"},"375175296":{"type":"document","id":375175296,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375175296/108x144/3e06667cc6/1522439105?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375175296/216x288/e4824dd5f8/1522439105?v=1","title":"Diez Historias Zen","short_title":"Diez Historias Zen","author":"schranzknight","tracking":{"object_type":"document","object_id":375175296,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DGqmZI/6WUD7TqvIWpEeHNRE3EY="},"url":"https://www.scribd.com/document/375175296/Diez-Historias-Zen"},"385548886":{"type":"document","id":385548886,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385548886/108x144/c9a355dedc/1533550871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385548886/216x288/33f936208f/1533550871?v=1","title":"NMR","short_title":"NMR","author":"Richard Schulze","tracking":{"object_type":"document","object_id":385548886,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PAGYSX8C2grirmSiQvIc8TmN3/E="},"url":"https://www.scribd.com/document/385548886/NMR"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/339038956","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=2UKxcacDwfp9w7%2BkC8JpD0p%2BHL4%3D&authenticity_token=vGAD6Tyk7ilBxw0NDCKmjyKEsINK3ys0svBmOAu2EHdXFxR3wNtpciUzAyg0scvp6Qpq3MyZv%2Fq%2BUzHtvX80jg%3D%3D&expires=1538442252&wordDocumentId=339038956&wordUploadId=345138238"},"renewal_nag_props":null}-->


ovannämnda tillgick så att man utvalde 32 abonnent- i11placeri11gsprincip. Här visas ett axplock ur motivering-
uppgifter, som fanns införda i såväl Örebro-delen av anw.
televerkets katalog som Örebro lokalkatalog. Ett an-
tal försökspersoner fick därefter i uppdrag att söka varför man inte kan tillmäta resultatet alltför stor
rätt på de utvalda abonnenterna i på förhand bestämt betydelse.
register, dvs antingen i televerkets katalog eller lokal-
katalogen. Den tid det tog att söka efter abonnenterna
i respektive katalog noterades. Abonnenternas inställning
Resultaten från dessa undersökningar visade att det Undersökningarna bland televerkets kunder beträf-
gick snabbast att finna sökt abonnent i en förnamns- fande deras inställning till förnamns- resp. titelinpla-
inplacerad katalog. Det måste dock påpekas att del cering omfattade tre delundersökningar. Dels gjordes
i övrigt också förelåg vissa olikheter beträffande de en undersökning bland 900 slumpmässigt utvalda
använda katalogernas uppställning, utformning m. m. , abonnenter inom Göteborgs och Norrköping-Linkö-
pings katalogområden, dels gjordes två undersökning-
ar genom att vissa abonnenter tillställdes ett fråge-
formulär tillsammans med sin katalogdel och genom
att frågeformulär fanns framlagda på landets tele-
expeditioner.
Ur telefonkatalogen utvaldes slumpmässigt 900
abonnenter inom Göteborgs och Norrköping- Linkö-
pings katalogområden. Urvalet kom härigenom att
omfatta såväl »hushållsabonnenter» som »affärsabon-
nenter». De utvalda abonnenterna telefonintervjua-
des om sin inställning till förnamns- respektive titel-
inplacering.
För abonnenter som använder katalogen relativt
sällan är det svårt att sätta sig in i vad de två in-
placeringssystemen innebär och konsekvenserna med
det ena eller andra systemet. För att underlätta
abonnenternas ställningstagande gavs de därför till-
fälle att jämföra de båda systemen. I 1970 års Norr-
Förnamnsinplacering? För min del blir det en köping- Linköpings-del inplacerades sålunda samtliga
klar befordran. Jag avancerar från överste till abonnenter med namnet Karlsson (Carlsson) inom
Adelbert. Linköpings-området efter såväl förnamns- som titel-
inplacering. De inom Göteborgs-området utvalda T ELE

38
1splacering

abonnenterna tillställdes ett särtryck ur 1970 års Gö- sökningen har dock givit besked om att abonnenterna
teborgs-del upptagande samtliga abonnenter Karlsson är intresserade av frågan och anser den vara betydel-
(Carlsson) uppställda efter förnamnsinplacering. sefull.
Resultatet från undersökningen visar beträffande
hushållsabonnenterna att 70 procent av de tillfrågade
inom Göteborgs-området och 68 procent inom Norr- Vad innebär övergången
köping-Linköpings-området föredrar förnamnsinpla-
cering. Av affärsabonnenterna föredras förnamnsin- till f örnamnsinplacering?
placering av 74 procent inom Göteborgs-området och Efter övergången till förnamnsinplacering kommer
av 70 procent inom Norrköping-Linköpings-områ- kataloguppgifterna att inplaceras med avseende på i
det. Se vidare diagrammen nedan. tur och ordning:
En klar majoritet för förnamnsinplacering råder
1. E fternamn
hos såväl hushållsabonnenter som affärsabonnenter i 2. Förnamn eller initialer
de båda områdena. Resultatet ger en bild av inställ- 3. Titel eller yrkesbeteckning
ningen till fr ågan inom de båda utvalda områdena.
4. Adress
Det kan ej generaliseras till hela landet. Sannolikhe-
ten talar dock för att resultaten är representativa även Med den nya inplaceringsordningen kommer således
för landet som helhet. Det bör noteras att i under- de olika begreppen i kataloguppgiften att bestämma
sökn ingen affärsabonnenterna i högre grad än hus- inplaceringen i den ordning de läses. Detta förhål-
hållsabonnenterna har föredragit förnamnsinplacering. lande förmodas komma att underlätta sökandet. D et
Till samtliga exemplar av 1970 års Eskilstuna-Ny- förefaller nämligen inte osannolikt att personer, som
köpings-, Göteborgs-, Kalmar-Västerviks- och Norr- mera sällan använder katalogen, inte har kommit un-
köping-Linköpings-delar bifogades ett frågeformulär. derfund med den nuvarande sökordningen, där man
E tt liknande frågeformulär utlades även på landets måste »hoppa över» förnamnet för att hitta det andra
teleexpeditioner. I formuläret tillfrågades kunderna inplaceringsbegreppet, titeln.
om vilket inplaceringssystem de föredrog. Den nya inplaceringsordningen kan även förmodas
Totalt inkom 16 518 svar. Av dessa föredro g innebära att det blir lättare att hitta firmor, företag
14 130 (85,5 procent) förnamnsinplacering medan etc. i katalogen, allra helst i de fall karaktärsbeteck-
2 388 (14,5 procent) föredrog titelinplacering. ning angivits i kataloguppgiften. Uppgiftsrubrikens
Även resultatet från dessa sistnämnda undersök- utformning kommer nu att helt styra inplaceringen
ningar tyder på en klar majoritet för förnamnsinpla- i katalogen. Detta ställer givetvis vissa krav på rubrik-
cering. Emellertid bör man inte tillmäta resultatet utformningen.
från dessa undersökningar alltför stort värde eftersom
förmodligen endast de som har haft något intresse av
och uppfattning i frågan fyllt i och sänt in fråg efor-
Titlar och yrkesbeteckningar kvar
mulären. Dessutom kan man anta att de som önskar Under fr ågans behandling har man även diskuterat
en ändring är mer benägna att sända in svar än de möjligheterna och konsekvenserna av att förbjuda
som önskar bibehålla det nuvarande systemet. Under- införande av titlar i kataloguppgifterna vid övergång-

R esultaten från undersökningen bland slumpmässigt uti·alda abonnenter inom Göteborgs
och Norrköping-Linköpings katalogområden.

HUS HÅL LENS VA L AV INP LACERINGSPRINCIP 74 A FFÄRSABONNE NTERNAS VAL
I'
r;, .o AV INPLACE RINGSPRINCIP

70 70

60
n Norrköping-Linköp ing
(32 4 intervjue r )
60
n No rrköping- Linköping
(73 inte r vjuer)

50 n Göteborg
I/ I (3 26 intervjue r ) 50
~
Götebo r g
(50 intervjuer )

40

30
1 40

30
j 30

21
20
20 17

10 10

Fö rnarnn Tit el Vet ej
2/ 1971 F ö 111a nm

39
Förnamnsplacering

är föråldrade och behöver moderniseras. Nedan läm-
nas några exempel på regler som kommer att tas upp
till behandling och eventuellt kommer att ändras.
Enligt nuvarande bestämmelser placeras uppgifter
utan titel efter sådana med titel. Vid förnamnsinpla-
cering bör i detta avseende regeln »intet går före
något» gälla. Detta innebär att uppgifter utan titel
placeras före sådana med dylik beteckning vid för
övrigt lika rubrikord. Sverige kommer därmed att
tillämpa samma regel som är vanlig i många utländ-
ska kataloger.
Förkortade karaktärsbeteckningar betraktas för när-
varande ur inplaceringssynvinkel som om de vore ut-
skrivna. Däremot sorteras förkortade förnamn och
företagsnamn efter sin förkortade form. Denna regel
kommer sannolikt att ändras så att likformighet er-
hålls. Förkortade ord med inplaceringsbetydelse bör
påverka inplaceringen såsom förkortningen anger.
Bland övriga regler som kommer att ses över kan
nämnas inplacering av namn med accent (Rosen, Ro-
Förnamnsinplaceringen väntas minska antalet förfrc/g- sen), inplaceringen av dubbelnamn (Berg-Olsson), in-
11i11gar hos nummerbyråerna.
placeringen av prefixnamn (de Geer, von Horn) och
inplaceringen av uppgifter i vilka även t. ex. hustruns
namn införts.

en till förnamnsinplacering. Detta har dock inte be- Införandet av de nya reglerna
dömts lämpligt med hänsyn till bl. a. att titeln har En övergång till förnamnsinplacering kräver omsätt-
viss betydelse för identifieringen, allra helst i de ning av hela telefonkatalogen. Ekonomiska, praktiska
stora namngrupperna. Om inte titlarna vore med i och främst personella skäl nödvändiggör att de nya
kataloguppgifterna torde det försvåra avsevärt för så- inplaceringsreglerna införs successivt, vilket kan ske
väl abonnenter som nummerbyråpersonal att hitta i samband med den planerade övergången till data-
sökt abonnent. styrd fotosättning av telefonkatalogen. Att övergå till
Vid förnamnsinplacering kommer dock titeln att ändrad inplaceringsordning separat, dvs. utan sam-
förlora sin primära betydelse för kataloguppgiftens ordning med omsättning av annan anledning, skulle
inplacering. Detta kan förmodas leda till att allt fler innebära stora kostnader för manuell omskrivning, re-
abonnenter ej anser det finnas skäl att införa titel i digering och sättning.
sin kataloguppgift. Härigenom kan den svenska tele- Projektet för fotosättning av katalogen har fort-
fonkatalogen komma att så småningom bli i det när- skridit så långt att det för dagen ser ut att finnas
maste »titellös» i likhet med t. ex. engelska och relativt goda möjligheter att fotosätta minst en av
amerikanska kataloger. katalogdelarna under år 1972. Under 1976 beräknas
Även möjligheterna att avgiftsbelägga införande av samtliga delar vara fotosatta.
titlar och att låta titeln helt mista sin betydelse för Under en övergångstid kommer således två olika
inplaceringen har diskuterats. Ett motiv för avgifts- inplaceringssystem att tillämpas i telefonkatalogen.
beläggning skulle vara att titlarna förorsakar telever- Även den situationen kan uppstå att de två systemen
ket en hel del merarbete genom det stora antalet titel- kommer att tillämpas i en och samma katalogdel. Det
ändringar. Att avgiftsbelägga införande av titlar torde kan nämligen tänkas att inte samtliga lokaluppställ-
förmodligen i samband med den stora förändring som ningar i en och samma del kommer att fotosättas
förnamnsinplaceringen i sig själv innebär framkalla samtidigt.
kritik och har därför ej bedömts lämplig. Alternativet För flertalet av dem som använder katalogen torde
med att medge införande av titel men att den inte ändringen till förnamnsinplacering vara till fördel -
alls skulle påverka inplaceringen synes inkonsekvent men naturligtvis kommer det att finnas abonnenter
då man i sådant fall skulle få »hoppa över» titeln som anser den nuvarande ordningen vara bättre, och
för att finna det tredje inplaceringsbegreppet, adres- kritik kan förväntas från deras sida. Televerket har
sen. emellertid försökt att välja den ordning som kan för-
modas vara till fördel för huvudparten av abonnen-
terna. För att underlätta omställningen och sökandet
Övriga inplaceringsfrågor i katalogen i enlighet med de nya reglerna måste dock
I samband med övergången till förnamnsinplacering en ganska omfattande information på olika sätt ge-
kommer även vissa andra inplaceringsregler att tas nomföras.
upp till behandling. De ändringar som därvid kan Man hoppas också att förnamnsinplaceringen skall
komma att göras är dels sådana som är en direkt minska antalet nummerbyråförfrågningar genom att
följd av övergången till förnamnsinplacering, dels så- abonnenterna i större omfattning kan använda kata-
3: dana som är föranledda av att nu tillämpade regler logen för att själva söka efter önskad abonnent. •

40

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/339038956","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=339038956&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[87797244,296391016,136809621,80424724,335455610,96683649,315721900,36661383,339038965,360758894,218625406,113699527,339038931,33308240,203218425,283720414,28816210,78733175,351353169,33400377,179566243,134866546,385548886,358268045,232082768,36667565,370040801,135977815,56625074,209283465,374989877,374078159,372980870,374042844,374005828,372970181,372948539,374968481,374148325,372681841,374276153,374703975,373187399,373811249,374384241,373828906,374810235,374085750,374880721,373234411,373588799,375175296,373673451,373152195,375145779,372971805,372938903,373283465,373974574,372952384],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"0/ppMcWgKzqVPulKgsD9so+i+b8=","module_id":"otUbHmdS8N0As5+WZhTdRFuggKM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[87797244,296391016,136809621,80424724,335455610,96683649,315721900,36661383,339038965,360758894,218625406,113699527,339038931,33308240,203218425,283720414,28816210,78733175,351353169,33400377,179566243,134866546,385548886,358268045,232082768,36667565,370040801,135977815,56625074,209283465],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Förnamnsinplacering ny princip i telefonkatalogen / Göran Olausson och Torsten Olofsson","track_opts":{"compilation_id":"0/ppMcWgKzqVPulKgsD9so+i+b8=","module_id":"LC/wQMgp23LwLAICoAuzl6pY8Ac=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"href":"https://www.scribd.com/documents/374989877","object_type":"item","uuid":"3qXcCk2ZE2QTz0ffvnJ1oVzHfpQ=","title":"Minit Mesy 4 BI 2017","author":"diana"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374078159","object_type":"item","uuid":"oSfO368JTRp164Cg6NwjvuUrPVU=","title":"from_krs","author":"masibnu"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/372980870","object_type":"item","uuid":"SW/IOvG1N7NdFto6TPVPUC9jrZQ=","title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","author":"Luis Fernando Meza"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374042844","object_type":"item","uuid":"lJUeCzJdRONCNDc+BTmspOhAJ6w=","title":"Electrochem_2002 (1).doc","author":"Nabilah Haris"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/374005828","object_type":"item","uuid":"VSAiWezLaYQB2wOVBbBfnQnKMCc=","title":"SPO Mahasiswa Magang","author":"Ririn Arora Yulga"},{"href":"https://www.scribd.com/documents/372970181","object_type":"item","uuid":"BgAjk5CQitVjxuk2Da15/q6WxH8=","title":"12-2-2-Akta Agrosi","author":"Andri Novrianto"}]}]},"documents":{"28816210":{"type":"document","id":28816210,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/28816210/108x144/77cfa296c1/1351022392?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/28816210/216x288/d0ec2479d0/1351022392?v=1","title":"null","short_title":"null","author":"api-26788441","tracking":{"object_type":"document","object_id":28816210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q8Os5vJ/6EdfT7ULeximRyPmwrU="},"url":"https://www.scribd.com/document/28816210/null"},"33308240":{"type":"document","id":33308240,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33308240/108x144/5d63bcab36/1277080685?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33308240/216x288/b7a440f4cf/1277080685?v=1","title":"SKF styrelsemöte 5 juni 2010","short_title":"SKF styrelsemöte 5 juni 2010","author":"Svenska Klätterförbundet","tracking":{"object_type":"document","object_id":33308240,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AGGjKim9GPJWjcu4tgXZvRoI7Vo="},"url":"https://www.scribd.com/document/33308240/SKF-styrelsemote-5-juni-2010"},"33400377":{"type":"document","id":33400377,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33400377/108x144/aa28b0192d/1277179614?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33400377/216x288/b9232deec9/1277179614?v=1","title":"SEB prognosuppdatering: Sverige starkt när SEB justerar global tillväxtprognos","short_title":"SEB prognosuppdatering","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":33400377,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GexjAMo74jh0/SjmHTRbvxjqthQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/33400377/SEB-prognosuppdatering-Sverige-starkt-nar-SEB-justerar-global-tillvaxtprognos"},"36661383":{"type":"document","id":36661383,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/36661383/108x144/e8d735f32c/1383812248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36661383/216x288/a91506c448/1383812248?v=1","title":"Nordic Outlook 1008: Återhämtning med ökade risker","short_title":"Nordic Outlook 1008","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":36661383,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JrIu723kOPBFSQzzj9MnvJewmz0="},"url":"https://www.scribd.com/document/36661383/Nordic-Outlook-1008-Återhamtning-med-okade-risker"},"36667565":{"type":"document","id":36667565,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36667565/108x144/c4ad1c4d23/1283236666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/36667565/216x288/fa069ba1d3/1283236666?v=1","title":"Ladda_hem_hela_de__1272821a","short_title":"Ladda_hem_hela_de__1272821a","author":"Zolidu","tracking":{"object_type":"document","object_id":36667565,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"knDyIJlE9BS3Afrlqgh1rFa5QMk="},"url":"https://www.scribd.com/document/36667565/Ladda-hem-hela-de-1272821a"},"56625074":{"type":"document","id":56625074,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56625074/108x144/2b292cf1dd/1313850241?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56625074/216x288/1d9b107655/1313850241?v=1","title":"SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd","short_title":"SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":56625074,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x0rycy3QYWIzv5QH+Qeu8jQ8UpA="},"url":"https://www.scribd.com/document/56625074/SEB-s-Valfardsbarometer-jamfor-nordisk-valfard"},"78733175":{"type":"document","id":78733175,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733175/108x144/bf4127220b/1396511237?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78733175/216x288/becf9876a8/1396511237?v=1","title":"Kompendium 1","short_title":"Kompendium 1","author":"jenslindell","tracking":{"object_type":"document","object_id":78733175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7aWG9fWbD4AEfmo39tLnGYVn5z0="},"url":"https://www.scribd.com/document/78733175/Kompendium-1"},"80424724":{"type":"document","id":80424724,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80424724/108x144/f39f694602/1373415118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80424724/216x288/98fa9d1a54/1373415118?v=1","title":"1995 - Focus 96","short_title":"1995 - Focus 96","author":"LAOS - Lunds Akademiska Officerssällskap","tracking":{"object_type":"document","object_id":80424724,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L9gEEEdcU/RKwJZPTW92YWnxc0A="},"url":"https://www.scribd.com/document/80424724/1995-Focus-96"},"87797244":{"type":"document","id":87797244,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/87797244/108x144/df3846885e/1333461398?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/87797244/216x288/3b03ec9fc0/1333461398?v=1","title":"Veckans tanke: Världsekonomin vid nytt vägskäl ","short_title":"Veckans tanke","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":87797244,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y/h06Rzp0TEuckgsh+4MrUgg3FE="},"url":"https://www.scribd.com/document/87797244/Veckans-tanke-Varldsekonomin-vid-nytt-vagskal"},"96683649":{"type":"document","id":96683649,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/96683649/108x144/f6f51085ad/1339410248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/96683649/216x288/2e4cebcad9/1339410248?v=1","title":"SEB-rapport visar visar djupet av grekisk kris","short_title":"SEB-rapport visar visar djupet av grekisk kris","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":96683649,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ss8qKHbkAqZTxe1dIdbKCIO0g3g="},"url":"https://www.scribd.com/document/96683649/SEB-rapport-visar-visar-djupet-av-grekisk-kris"},"113699527":{"type":"document","id":113699527,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113699527/108x144/87071a0cf3/1376150754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113699527/216x288/8d8b93abb3/1376150754?v=1","title":"Barnnamn och Babynamn","short_title":"Barnnamn och Babynamn","author":"Sona Petrova","tracking":{"object_type":"document","object_id":113699527,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xnYar05XmPTfNugRrz7LhMXLLbY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/113699527/Barnnamn-och-Babynamn"},"134866546":{"type":"document","id":134866546,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134866546/108x144/58df19d4ea/1486485447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134866546/216x288/9aa2cd8c4f/1486485447?v=1","title":"teresaturban arbetsprov forexbank","short_title":"teresaturban arbetsprov forexbank","author":"api-209529917","tracking":{"object_type":"document","object_id":134866546,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1lApdB1712J+gs0TdvjV8vu3+f4="},"url":"https://www.scribd.com/document/134866546/teresaturban-arbetsprov-forexbank"},"135977815":{"type":"document","id":135977815,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135977815/108x144/9fdb7051b2/1395324429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135977815/216x288/323b4d8435/1395324429?v=1","title":"Berättelsen om Sveriges Rikes Lag - världens svenskaste bok","short_title":"Berättelsen om Sveriges Rikes Lag - världens svenskaste bok","author":"NorstedtsJuridik","tracking":{"object_type":"document","object_id":135977815,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oDLcACJVJGoA6Mp7q4hsn3U4hlk="},"url":"https://www.scribd.com/document/135977815/Berattelsen-om-Sveriges-Rikes-Lag-varldens-svenskaste-bok"},"136809621":{"type":"document","id":136809621,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136809621/108x144/55029944c9/1394695276?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/136809621/216x288/0614d83bc7/1394695276?v=1","title":"Nm-2004","short_title":"Nm-2004","author":"Laban13","tracking":{"object_type":"document","object_id":136809621,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"o3IrtJ4mS9zGlpCcZwidjsVjoe4="},"url":"https://www.scribd.com/document/136809621/Nm-2004"},"179566243":{"type":"document","id":179566243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/179566243/108x144/2071aed710/1390398666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/179566243/216x288/928cfce024/1390398666?v=1","title":"Veckans tanke: Global konjunktur står emot politisk osäkerhet","short_title":"Veckans tanke","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":179566243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dd7CMrI0kh1cT5SQtB89YZ7YPUQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/179566243/Veckans-tanke-Global-konjunktur-står-emot-politisk-osakerhet"},"203218425":{"type":"document","id":203218425,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/203218425/108x144/d26c20941a/1434943061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/203218425/216x288/7caad4f636/1434943061?v=1","title":"NCYB Book","short_title":"NCYB Book","author":"mrak910","tracking":{"object_type":"document","object_id":203218425,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Zei2uuUyDVpBEOMd0vAUWvgxMJA="},"url":"https://www.scribd.com/document/203218425/NCYB-Book"},"209283465":{"type":"document","id":209283465,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/209283465/108x144/6d40a8dcac/1393383548?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/209283465/216x288/9946f75869/1393383548?v=1","title":"Mark Nads and Elar 3","short_title":"Mark Nads and Elar 3","author":"Pär Sjölander","tracking":{"object_type":"document","object_id":209283465,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DlE4DZIZZTq7Vb4KgRkMPOKx15g="},"url":"https://www.scribd.com/document/209283465/Mark-Nads-and-Elar-3"},"218625406":{"type":"document","id":218625406,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218625406/108x144/d1be6ecf86/1397662924?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218625406/216x288/aabf50339e/1397662924?v=1","title":"Anvisningar for Innehallsbeskrivning i MARC 21-formatet","short_title":"Anvisningar for Innehallsbeskrivning i MARC 21-formatet","author":"Jonny Svensson","tracking":{"object_type":"document","object_id":218625406,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v+iOBp3jloQoRIdc9oQMtp2UNwc="},"url":"https://www.scribd.com/document/218625406/Anvisningar-for-Innehallsbeskrivning-i-MARC-21-formatet"},"232082768":{"type":"document","id":232082768,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/232082768/108x144/455ded942d/1407713327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/232082768/216x288/57b2a27dd5/1407713327?v=1","title":"SEB:s Välfärdsbarometer 2014","short_title":"SEB:s Välfärdsbarometer 2014","author":"SEB Group","tracking":{"object_type":"document","object_id":232082768,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NLkPFWTPQ33w7p+tZwjxmGfE7zA="},"url":"https://www.scribd.com/document/232082768/SEB-s-Valfardsbarometer-2014"},"283720414":{"type":"document","id":283720414,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283720414/108x144/704d6378ae/1444059027?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283720414/216x288/74b897559e/1444059027?v=1","title":"Exponera_2015-08","short_title":"Exponera_2015-08","author":"DickWåhlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":283720414,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zy87K0BjpkZTlQ1dYGtmEQRvbCY="},"url":"https://www.scribd.com/document/283720414/Exponera-2015-08"},"296391016":{"type":"document","id":296391016,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296391016/108x144/2bad6dcd1c/1453550149?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296391016/216x288/0c4c51272a/1453550149?v=1","title":"Sverige bör lämna EU och ingå i en Nordisk Union","short_title":"Sverige bör lämna EU och ingå i en Nordisk Union","author":"Karl Brunnberg","tracking":{"object_type":"document","object_id":296391016,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3JP+oULzH7sQeogwC23/7LqCbHY="},"url":"https://www.scribd.com/document/296391016/Sverige-bo-r-la-mna-EU-och-inga-i-en-Nordisk-Union"},"315721900":{"type":"document","id":315721900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/315721900/108x144/ce1423aa86/1465934824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/315721900/216x288/5811f08286/1465934824?v=1","title":"Artikelsamling.doc","short_title":"Artikelsamling.doc","author":"PeterAspegren","tracking":{"object_type":"document","object_id":315721900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sonq5NBgLJ96WhnBToZrwyczLWY="},"url":"https://www.scribd.com/document/315721900/Artikelsamling-doc"},"335455610":{"type":"document","id":335455610,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/335455610/108x144/f152eba9af/1483299861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/335455610/216x288/011e7971a6/1483299861?v=1","title":"Får Man Heta Vad Som Helst","short_title":"Får Man Heta Vad Som Helst","author":"shabi","tracking":{"object_type":"document","object_id":335455610,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wdmILm0S4uXLIbNeWJLmAn6v1z8="},"url":"https://www.scribd.com/document/335455610/Får-Man-Heta-Vad-Som-Helst"},"339038931":{"type":"document","id":339038931,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038931/108x144/d55c5bbd4f/1486831307?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038931/216x288/7afdb07efd/1486831307?v=1","title":"Rikstelefonkatalogerna tunnare genom mindre tryckstil / Birger Watz","short_title":"Rikstelefonkatalogerna tunnare genom mindre tryckstil / Birger Watz","author":"ringner","tracking":{"object_type":"document","object_id":339038931,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pu2TOqm2bC1jXuifxRKsfMhF738="},"url":"https://www.scribd.com/document/339038931/Rikstelefonkatalogerna-tunnare-genom-mindre-tryckstil-Birger-Watz"},"339038965":{"type":"document","id":339038965,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339038965/108x144/45769bdec6/1486831334?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/339038965/216x288/c782150116/1486831334?v=1","title":"Efter vilka grunder redigeras rikstelefonkatalogen / Birger Watz","short_title":"Efter vilka grunder redigeras rikstelefonkatalogen / Birger Watz","author":"ringner","tracking":{"object_type":"document","object_id":339038965,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/LUn/UIbAyDFBTwpE2luqzGQ4d8="},"url":"https://www.scribd.com/document/339038965/Efter-vilka-grunder-redigeras-rikstelefonkatalogen-Birger-Watz"},"351353169":{"type":"document","id":351353169,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351353169/108x144/a6842e2a0a/1497519439?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351353169/216x288/163a7d4ac2/1497519439?v=1","title":"En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan","short_title":"En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan","author":"Sverigefinska ungdomsförbundet","tracking":{"object_type":"document","object_id":351353169,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x/WAl+gfSO/7gtTYGVCt+1f1ccc="},"url":"https://www.scribd.com/document/351353169/En-bilateral-parallellgranskning-fo-r-Finland-och-Sverige-i-spra-kfra-gan"},"358268045":{"type":"document","id":358268045,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/358268045/108x144/5e089e6fec/1504797977?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358268045/216x288/ac2b742c7a/1504797977?v=1","title":"Larsson E, Johannes Westberg (Red.) (2011). Utbildningshistoria","short_title":"Larsson E, Johannes Westberg (Red.) (2011). Utbildningshistoria","author":"Marina Nogueira","tracking":{"object_type":"document","object_id":358268045,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g9QaGRDZASpLDPISHc7eai0w0WY="},"url":"https://www.scribd.com/document/358268045/Larsson-E-Johannes-Westberg-Red-2011-Utbildningshistoria"},"360758894":{"type":"document","id":360758894,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360758894/108x144/ca43e05c6a/1507199123?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360758894/216x288/d8e39c5d7f/1507199123?v=1","title":"Music Shools in the Nordic Countries","short_title":"Music Shools in the Nordic Countries","author":"Yair Elsner","tracking":{"object_type":"document","object_id":360758894,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kA5/liSvIc+yIDYCY/WzfIdeSlA="},"url":"https://www.scribd.com/document/360758894/Music-Shools-in-the-Nordic-Countries"},"370040801":{"type":"document","id":370040801,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/370040801/108x144/dbfedf9319/1516970767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/370040801/216x288/995484469c/1516970767?v=1","title":"Saman Rassam Prosam Seminarium3","short_title":"Saman Rassam Prosam Seminarium3","author":"Anonymous VrktKlU","tracking":{"object_type":"document","object_id":370040801,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+YvCCbbeL4GNE/yVf6sFnUF7uSI="},"url":"https://www.scribd.com/document/370040801/Saman-Rassam-Prosam-Seminarium3"},"372681841":{"type":"document","id":372681841,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372681841/108x144/3ff69518e0/1519881626?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372681841/216x288/66f92e5fbe/1519881626?v=1","title":"samplereport.pdf","short_title":"samplereport.pdf","author":"Brian Omare","tracking":{"object_type":"document","object_id":372681841,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9y5aJxxQ+s9vQzkKoAu/sdkqhrk="},"url":"https://www.scribd.com/document/372681841/samplereport-pdf"},"372938903":{"type":"document","id":372938903,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372938903/108x144/5e46eee405/1520183851?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372938903/216x288/62802f86db/1520183851?v=1","title":"UFO 1989,Contact E.T.,Voronezh,Russia.pdf","short_title":"UFO 1989,Contact E.T.,Voronezh,Russia.pdf","author":"dave","tracking":{"object_type":"document","object_id":372938903,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZhxSFjZfbVtutnysa+0Iv72pC5k="},"url":"https://www.scribd.com/document/372938903/UFO-1989-Contact-E-T-Voronezh-Russia-pdf"},"372948539":{"type":"document","id":372948539,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372948539/108x144/b47517b05b/1520194352?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372948539/216x288/06b6fec547/1520194352?v=1","title":"Musical Theatre Duets.pdf","short_title":"Musical Theatre Duets.pdf","author":"Michael Westfall","tracking":{"object_type":"document","object_id":372948539,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TZUiCqHZeRLI10LL34N7IXSMMvw="},"url":"https://www.scribd.com/document/372948539/Musical-Theatre-Duets-pdf"},"372952384":{"type":"document","id":372952384,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372952384/108x144/cbedfb2d4d/1520198309?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372952384/216x288/0a01da0273/1520198309?v=1","title":"93c37d7b0609c10a7974","short_title":"93c37d7b0609c10a7974","author":"api-286488219","tracking":{"object_type":"document","object_id":372952384,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VYedCAOjpCtZ3lyyvA/JlDxhpHI="},"url":"https://www.scribd.com/document/372952384/93c37d7b0609c10a7974"},"372970181":{"type":"document","id":372970181,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372970181/108x144/aa8ee20bc2/1520217823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372970181/216x288/4f44cbc928/1520217823?v=1","title":"12-2-2-Akta Agrosi","short_title":"12-2-2-Akta Agrosi","author":"Andri Novrianto","tracking":{"object_type":"document","object_id":372970181,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BgAjk5CQitVjxuk2Da15/q6WxH8="},"url":"https://www.scribd.com/document/372970181/12-2-2-Akta-Agrosi"},"372971805":{"type":"document","id":372971805,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372971805/108x144/a10f474073/1520218992?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372971805/216x288/fefc496a9d/1520218992?v=1","title":"basurin busca reelegirse","short_title":"basurin busca reelegirse","author":"Immanuel Alvarez","tracking":{"object_type":"document","object_id":372971805,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4NJHb+4iJQMb7WVtoBlrWXlJVLw="},"url":"https://www.scribd.com/document/372971805/basurin-busca-reelegirse"},"372980870":{"type":"document","id":372980870,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372980870/108x144/715fec34f7/1520227563?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372980870/216x288/a2dcfb7820/1520227563?v=1","title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","short_title":"ALTER_EGO___1___CORRIG__S_DU_CAHIER_D__ACTIVIT__S.pdf","author":"Luis Fernando Meza","tracking":{"object_type":"document","object_id":372980870,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SW/IOvG1N7NdFto6TPVPUC9jrZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/372980870/ALTER-EGO-1-CORRIG-S-DU-CAHIER-D-ACTIVIT-S-pdf"},"373152195":{"type":"document","id":373152195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373152195/108x144/0c281fd9f8/1520379061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373152195/216x288/634e212a0d/1520379061?v=1","title":"Leaflet Fix Mata","short_title":"Leaflet Fix Mata","author":"Pipin Wiloyo","tracking":{"object_type":"document","object_id":373152195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/D8vA/5Lks4hBUJugT2z3IPr5gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/373152195/Leaflet-Fix-Mata"},"373187399":{"type":"document","id":373187399,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373187399/108x144/73ec23b16c/1520409553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373187399/216x288/c099c208ce/1520409553?v=1","title":"BE6.pdf","short_title":"BE6.pdf","author":"Krupal Vithlani","tracking":{"object_type":"document","object_id":373187399,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pMh+xwA+Bu/SeJNj6LxvadfdvBs="},"url":"https://www.scribd.com/document/373187399/BE6-pdf"},"373234411":{"type":"document","id":373234411,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373234411/108x144/1726722f56/1520448845?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373234411/216x288/f7796ab961/1520448845?v=1","title":"pid-legend.pdf","short_title":"pid-legend.pdf","author":"mohammed","tracking":{"object_type":"document","object_id":373234411,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BH0X2XwmOXblz63HMwLxjU9Gq88="},"url":"https://www.scribd.com/document/373234411/pid-legend-pdf"},"373283465":{"type":"document","id":373283465,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373283465/108x144/561deb9f34/1520496277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373283465/216x288/731e817092/1520496277?v=1","title":"Cover Longcase","short_title":"Cover Longcase","author":"Nate River","tracking":{"object_type":"document","object_id":373283465,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vtJ5cf8KjYWDtMpBwlYUogk3DxQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/373283465/Cover-Longcase"},"373588799":{"type":"document","id":373588799,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373588799/108x144/73e233f8e3/1520834177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373588799/216x288/9420fe52b7/1520834177?v=1","title":"Makalah_-_Cara_Penyajian_Data_Statistik.docx","short_title":"Makalah_-_Cara_Penyajian_Data_Statistik.docx","author":"Hanggara Bima Pramesti","tracking":{"object_type":"document","object_id":373588799,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PzTd78iFYc+EAttRTCKhD0Eiifc="},"url":"https://www.scribd.com/document/373588799/Makalah-Cara-Penyajian-Data-Statistik-docx"},"373673451":{"type":"document","id":373673451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373673451/108x144/cfa4f47e40/1520904850?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373673451/216x288/c336007ab7/1520904850?v=1","title":"trumfo","short_title":"trumfo","author":"Franzy Vejarano","tracking":{"object_type":"document","object_id":373673451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J5XQhYKJJ5Fivcl/5z96NJKVmIE="},"url":"https://www.scribd.com/document/373673451/trumfo"},"373811249":{"type":"document","id":373811249,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373811249/108x144/50e5203922/1521013238?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373811249/216x288/6723d71ce3/1521013238?v=1","title":"PR-04_2.pdf","short_title":"PR-04_2.pdf","author":"Wildan Sholeh","tracking":{"object_type":"document","object_id":373811249,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J87fVFS6U0PqCMoub7nb1eNn+5E="},"url":"https://www.scribd.com/document/373811249/PR-04-2-pdf"},"373828906":{"type":"document","id":373828906,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373828906/108x144/0206d4f835/1521031013?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373828906/216x288/f2698a4161/1521031013?v=1","title":"calculos-pa-mañana.docx","short_title":"calculos-pa-mañana.docx","author":"Richard Alexander Chavez Vargas","tracking":{"object_type":"document","object_id":373828906,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ckUn3ihxlbOPTSyV/uhP/x1bbPM="},"url":"https://www.scribd.com/document/373828906/calculos-pa-manana-docx"},"373974574":{"type":"document","id":373974574,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373974574/108x144/bd54a4d77f/1521151842?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373974574/216x288/d826622520/1521151842?v=1","title":"costo.pdf","short_title":"costo.pdf","author":"dina edith cruz palomino","tracking":{"object_type":"document","object_id":373974574,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a2IsmVSJT+RuCwFfaSzcrpXQ8JQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/373974574/costo-pdf"},"374005828":{"type":"document","id":374005828,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374005828/108x144/9c829c927f/1521178031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374005828/216x288/6efaf0afa4/1521178031?v=1","title":"SPO Mahasiswa Magang","short_title":"SPO Mahasiswa Magang","author":"Ririn Arora Yulga","tracking":{"object_type":"document","object_id":374005828,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VSAiWezLaYQB2wOVBbBfnQnKMCc="},"url":"https://www.scribd.com/document/374005828/SPO-Mahasiswa-Magang"},"374042844":{"type":"document","id":374042844,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374042844/108x144/5dc36e8c65/1521217451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374042844/216x288/c27190ea34/1521217451?v=1","title":"Electrochem_2002 (1).doc","short_title":"Electrochem_2002 (1).doc","author":"Nabilah Haris","tracking":{"object_type":"document","object_id":374042844,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lJUeCzJdRONCNDc+BTmspOhAJ6w="},"url":"https://www.scribd.com/document/374042844/Electrochem-2002-1-doc"},"374078159":{"type":"document","id":374078159,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374078159/108x144/1562a56fca/1521264788?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374078159/216x288/cbab957523/1521264788?v=1","title":"from_krs","short_title":"from_krs","author":"masibnu","tracking":{"object_type":"document","object_id":374078159,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oSfO368JTRp164Cg6NwjvuUrPVU="},"url":"https://www.scribd.com/document/374078159/from-krs"},"374085750":{"type":"document","id":374085750,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374085750/108x144/a32e29baea/1521268103?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374085750/216x288/4b7f3c350d/1521268103?v=1","title":"exposicion sistema nervioso.docx","short_title":"exposicion sistema nervioso.docx","author":"Kevin S. Gualoto","tracking":{"object_type":"document","object_id":374085750,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BUTE4SvT2fBT2k3VCqYnCTq85Gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/374085750/exposicion-sistema-nervioso-docx"},"374148325":{"type":"document","id":374148325,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374148325/108x144/299b8d98c5/1521349395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374148325/216x288/192f73444b/1521349395?v=1","title":"Oprah Winfrey.docx","short_title":"Oprah Winfrey.docx","author":"juan carlos aguilar garcia","tracking":{"object_type":"document","object_id":374148325,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oz3rX+kmcT2hjLrXjAFu6Binwa8="},"url":"https://www.scribd.com/document/374148325/Oprah-Winfrey-docx"},"374276153":{"type":"document","id":374276153,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374276153/108x144/c531abbb5f/1521479225?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374276153/216x288/2c00197fcb/1521479225?v=1","title":"LEARNING OBJECK BLOK21.doc","short_title":"LEARNING OBJECK BLOK21.doc","author":"nadyaeverhard","tracking":{"object_type":"document","object_id":374276153,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ozr01l1AE8ChRuPtJZ5B741/tS4="},"url":"https://www.scribd.com/document/374276153/LEARNING-OBJECK-BLOK21-doc"},"374384241":{"type":"document","id":374384241,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374384241/108x144/5b4a2f8893/1521545657?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374384241/216x288/42e75e4a24/1521545657?v=1","title":"User Manual for Internal Guide De","short_title":"User Manual for Internal Guide De","author":"Bhautik Daxini","tracking":{"object_type":"document","object_id":374384241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RBDzHFoJGaTJYUGuPtwD9Yj/KO4="},"url":"https://www.scribd.com/document/374384241/User-Manual-for-Internal-Guide-De"},"374703975":{"type":"document","id":374703975,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374703975/108x144/78bd6a8721/1521838516?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374703975/216x288/7e9f0f25d6/1521838516?v=1","title":"TEORIA GENERAL DE LA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL II.doc","short_title":"TEORIA GENERAL DE LA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL II.doc","author":"Imar Manuel Iñiguez","tracking":{"object_type":"document","object_id":374703975,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CKbmFSTxHshlf/EGsmuEl20g0ZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374703975/TEORIA-GENERAL-DE-LA-AUDITORIA-Y-REVISORIA-FISCAL-II-doc"},"374810235":{"type":"document","id":374810235,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374810235/108x144/de46dbdd5e/1522001341?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374810235/216x288/a929cc5afe/1522001341?v=1","title":"CUDA Getting Started Windows","short_title":"CUDA Getting Started Windows","author":"Valerio Biscione","tracking":{"object_type":"document","object_id":374810235,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"71pIp92PPDfMioXRSN8jdVkp+FQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374810235/CUDA-Getting-Started-Windows"},"374880721":{"type":"document","id":374880721,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374880721/108x144/07cb504b48/1522089379?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374880721/216x288/7ca58aab09/1522089379?v=1","title":"Honey Grove JH Relays Results","short_title":"Honey Grove JH Relays Results","author":"Rachel Nelson","tracking":{"object_type":"document","object_id":374880721,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QfbUSTvP66q9AlTL8yKrgdMtKIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/374880721/Honey-Grove-JH-Relays-Results"},"374968481":{"type":"document","id":374968481,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374968481/108x144/71a5d9ff82/1522175411?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374968481/216x288/3426d54cc9/1522175411?v=1","title":"Circuitos-con-diodos.pdf","short_title":"Circuitos-con-diodos.pdf","author":"luis","tracking":{"object_type":"document","object_id":374968481,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VzWBPV3a/ZNj00fm5/0ZnX42AaI="},"url":"https://www.scribd.com/document/374968481/Circuitos-con-diodos-pdf"},"374989877":{"type":"document","id":374989877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374989877/108x144/4f5b87b35f/1522201170?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374989877/216x288/001454453f/1522201170?v=1","title":"Minit Mesy 4 BI 2017","short_title":"Minit Mesy 4 BI 2017","author":"diana","tracking":{"object_type":"document","object_id":374989877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3qXcCk2ZE2QTz0ffvnJ1oVzHfpQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/374989877/Minit-Mesy-4-BI-2017"},"375145779":{"type":"document","id":375145779,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375145779/108x144/94bd48deb8/1522400816?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375145779/216x288/7d625515ba/1522400816?v=1","title":"Fabrication de cables rj45.pdf","short_title":"Fabrication de cables rj45.pdf","author":"Sarra Ben Saad","tracking":{"object_type":"document","object_id":375145779,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YmzzplbeQMmLLz18OiGhCKT4EFk="},"url":"https://www.scribd.com/document/375145779/Fabrication-de-cables-rj45-pdf"},"375175296":{"type":"document","id":375175296,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375175296/108x144/3e06667cc6/1522439105?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375175296/216x288/e4824dd5f8/1522439105?v=1","title":"Diez Historias Zen","short_title":"Diez Historias Zen","author":"schranzknight","tracking":{"object_type":"document","object_id":375175296,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DGqmZI/6WUD7TqvIWpEeHNRE3EY="},"url":"https://www.scribd.com/document/375175296/Diez-Historias-Zen"},"385548886":{"type":"document","id":385548886,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385548886/108x144/c9a355dedc/1533550871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385548886/216x288/33f936208f/1533550871?v=1","title":"NMR","short_title":"NMR","author":"Richard Schulze","tracking":{"object_type":"document","object_id":385548886,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PAGYSX8C2grirmSiQvIc8TmN3/E="},"url":"https://www.scribd.com/document/385548886/NMR"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/339038956","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=2UKxcacDwfp9w7%2BkC8JpD0p%2BHL4%3D&authenticity_token=vGAD6Tyk7ilBxw0NDCKmjyKEsINK3ys0svBmOAu2EHdXFxR3wNtpciUzAyg0scvp6Qpq3MyZv%2Fq%2BUzHtvX80jg%3D%3D&expires=1538442252&wordDocumentId=339038956&wordUploadId=345138238"},"renewal_nag_props":null}-->