You are on page 1of 234

MINISTERUL INDUSTRIEI $1 COMERTULUI

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

DIRECTIUNEA GENERALA A STATISTICEI


DIRECTION GENERALE DE LA STATISTIQUE
--

fINUARUL STATISTIC
AL

ROMANIEI
-e'er 1924 N(a-

ANNUAIRE STATISTIQUE
DE LA

ROUMANIE

BUCURETI
TIPOGRAFIA CURTII REGALE, F. GORL FIl
19, Strada Regard No. 19.
c. 12793 , 1925.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
PRECUVANTARE

Actuala editie a Anuarului. Statistic at Romaniei pe 1924 prezintd


,o insemnatd inbuncitcitire in text, ingclduitd fiind de buncivointa fi con-
-oursul promt ce m s' au dat la streingerea datelor.
In aceastd brosurd, wor accesibild, se pot gcisi reunite, ca in nisi
o altd lucrare, toate informaciunile statistics asupra intregei tdri, cu
.datele cele mai recente. Ori tine se ocupd cu ,situatiunea tares noastre
din punct de vedere economic, industrial, financiar, social etc., gasefte o
orientare deplind asupra acestor chestiuni.
Am cautat, pe cat rnijloacele, ateit financiare cdt qi de investigatiune
ne-au perinis, sci dam datele cele mai not si mai complete.
Cele mai multe cure se referd la anul 1924, sunt insd $i multe
tablouri care se refer-a' la aniz ,mai vechi, acolo uncle investigatiuni sta-
tistice nu se pot face in fiecare an.
Continuelnd a tipciri in mod regulat Anuarul statistic, am reu$it
sti stabilim date comparative intre diversele ramuri de activitate ale tclrei,
-scoland astfel in relief progresul fie cdreia din aceste ramuri.
Dintre aceste ramuri principalele sunt : agricultura, industria, co-
mertul, finantele etc. Daccl pentru industrie nu putem publics in fiecare
an situatia ei, din eauzci ca nu in fiecare an se poate face un recen-
scimant industrial, pentru celelalte 3 ramuri avem totu$i date regulat anual.
Cifrele asupra populatiez kirei sunt prorizorii, in ce privegte insa
mioarea populatiei datele sunt la curent. La statistica judiciard ne lipsesc
date mai recente asupra activddtii judeccitorefti din toatci Cara, apoi la
invciteimelnt deasenzenea &tin date ceva mai vechi, o statistics mai noun
find in curs de pregdtire.
Pentru editia pe 1925 a Anuarului sperdm insd cd si aceste lipsuri
vor fi Inlciturate, rclmancind a repeta qi in viitor numai acele tablouri
cars se referd la statistics si nu se pot confectiona in fiecare an.
Cu modul acesta punem Anuarul statistic al Ronitiniei aldturea
-de Anuarele tdrilor celor mai inaintate in culturd.

Dr. I. Teodorescu
Direetorul General al Statisticei
Bucure#a, 'Wig 1925.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
'ISVOARELE MATERIEL SOURCES DE LA NATIERE

Climatologie Climatologie
Date comunicate de Institutul meteoro- Donnees communiques par l'Institut
logic central. meteorologique central.

Organizarea Organisation

Anuarul statistic al Romaniei pe 1923. Annuaire statistique de la Roumanie


pour l'ann4e 1923.
:Date comumcate de Ministerul de Interne Donnees communiquees par le Ministere
si Justitle. de la justice et de l'interieure

Populatie Population

Dictionarul statistic al Bucovinei din Dictionnaire statistique de la Bucovina


1922. de 1922.
Dictionarul statistic al Basarabiei din Dictionnaire statistique de la Bessarabie
1923. de 1923.
Dictionarul statistic al Romaniei din Dictionnaire statistique de la Roumanie
1915. de 1915.
Dictionarul Transilvamei, Banatului si Dictionnaire de la Transylvanie, Banat
celorlaite tinuturi alipite din 1921. et des autres terretoires attaches de 1921.
Anuarul statistique al Romaniei pe 1923. Annuaire statistique de la Roumame de
1923.

Miscarea Populatlei Monvement de la population


Buletinul statistic al Romaniei No. 1 Bulletin statistique de la Roumanie No. 1
pe 1925. pour 1925.

Agricultura Agriculture

Buletinul agricol anul 5 Sena II vol. II Bulletin agricole Palm& 5 Serie II vol. II
1925. 1925.
-Statistica pe anal agricol 1923/1924 Statistique pour l'annde agricole 1923/
Partea I. 1924 I-ere Partie.
Statistica pe anul agricol 1921/1922 Statistique pour l'a,nn6e agricole 1921/
Partea II. 1922 II-eme Partie.
Date comunicate de Casa centralit a Donnees communiquees par la Caisse
cooperatiei si improprietaririi de la oentrale de cooperation et de la mise
Ministerul de Domenii. en possesion des terres du Mmistere
de Domaines.
Buletinul agriculturii anul 5 seria Il Bulletin d'agriculture Vann& 5 serie II
Vol. II 1924. Vol. II 1924.
www.dacoromanica.ro
VI

Institntinni de Credit Institutions de Credit


Date furnizate de Creditul fun ciar Roman. Donnees communiquees par le Credit-
funciar Roumain
Monitor oficial pe anul 1:425 No. 51. Moniteur oficial pendant Pannee 1925
No. 51.
Darea de seams a Casei rurale pe 1923 Compte rendu de la Caise rurale pour
si 1924. 1823 et 1924.
Date comunicate de Creditul Video]. Donnees communiquees par le Credit
Viticole.
Date comunicate de Bancile Populare, Donnees communiquees par les Banques-
Cooperative le satesti si Casa Centralli Populaires, Cooperatives villageoises et
a Cooperatiei si Impropnetann. par la Came Centrale de Cooperation
et de la mise en possesion des terres.

Cai de comunicatie Voles de communications.


Date comunicate de Directia Genera la Donnees communiquees par la Direction-
a tailor ferate rom'ane si de Ministerul Generale des chemins des fer ronmains
Comunicatnlor privitoare In C. F. R. et par le Mmistere des Comunications-
si la iosele, dela Directia Generals de relativement an C. F. R. et aux vo ies-
Podun ge Sosele. de la Direction Generale des Pouts et
Voles.
Date primite dela Serviciul Maritim Donnees regues du Service Maritime,.
Roman i .dela Directiunea Genera la Roumain et de la Direction Generale-
a Poste lor, Telegrafelor ge Telefoanelor. des Postes, Telegraphcs et Telephons-
Date statistice publicate de serviciul de Doonnees statistiques publies par le Ser-
pflotai din Orsova. vice de pilotage d'Orsova.
Statistica navigatiei la fmbucatura Du- Statistique de la navigation a l'Embou-
ram, pubhcatia Comisiunii Europene chure du Danube, nubile par la Com-
a Dunarii. mission Europeenne du Danube.

Comertn1 Commerce
Date comunicate de Directia generalii a Donnees communiquees par la Direction
Comertului sr Directia generals a Ma- generale du Commerce et par la Di-
surilor si greutatilor dm Ministerul rection Generale des Mesures et Poids-
Industriei gi Comertului. dn Ministere a l'Industrie et du Com-
merce.
Statistica preturilor pe 1924. Statistique des prix pour 1924
Comertul exterior al Romanic pe 1919- Commerce exterieur de Ia Roumanie-
1922 gi 1923. pendant les winks 1919-4922 et 1923.
Anuarul statistic al Rornaniei pe 1923. Annuaire statistique de la Roumanie
de 1923.

Industria Industrie
Date comunicate de Directia Genera la a Donnees communiquees par Ia Direction,
Industriei din Ministerul de Industrie Generale de l'Industrie du Minister&
gi Comert. de l'Industrie et du Commerce
Statistica Minima a Romaniei pe 1923 Statistique Miniere de la Roumanie pour
si 1924 publicata de Directia generals 1923 et 1924 publie par la Direction
a Statisticei. generale de la Statistique.
Date comunicate de Mmisterul de Fmante Donnees communiquees par le Ministere
asupra industriei spirtului, berei gi des Finances relativement a l'industrie
zaharului. du alcool de la biere et du sucre.
Date le asupra culture si vanzari tutu- Les donnees relativement a ta culture et
nului, chibritunlor gi cartilor de joc a la vents du tabac, allumettes et aux
aunt comumeate de Directia Genera la, cartes a jouer soot communiquees par
a Regiei Monopolurilor Statului. la Direction Generale de R. M. S.
Date comunicate de Directia de Studh Donnees communiquees par la Direction
gi Statistica din Ministerul Muncie. d'Etude et Statistique du Ministere dus
travail.
www.dacoromanica.ro
VII

Societittile pe actiuni Societes par actions


Statistica societritilor pe actiuni din Ro- Statistique des societes par actions en
mania in anul 1924 tiparita de Directia Roumanie pour Faun& 1924 pubbee
general a Statisticei. par la Direction generale de in Statis-
tique.

Finante Finances
Bugetul general al Statului pe 1926 si Budget general de l'Etat pour 1926 et
1924. 1924.
Date comunicate de Mmisterul de Ft- Donnees communiquees par le Muustere
nante relativ la taxele de timbru so. des Finances relativement aux droits
inregistrare. de timbre et d'enregistrements.
Date comunicate de Ministerul de Interne Donnees communiquees par le Mmistere
relativ la veniturile gi cheltuelile bu- d'Interieur relativement aux revenus
getare ale judetelor si comunelor urbane. et depenses btidgetaires des &parte-
ments et communes urbames.
Date comunicate de Prefecturile de judet Donnees communiquees par les Prefec-
relativ la bugetele comunelor rurale. tures des departements relativement
aux budgets des communes =ales.
Date comunicate de Casa de Depuneri, Donnees communiquees par la Caisse des
Consemnatiuni 1 economic. depots, consignations et epargnes.
Bilantul general al BAncii Nationale. Bilan general de la Banque Nationale.
Buletm statistic Nix 4/924. Buletin statistique No. 4/924.

Instructia publicit si cane Instruction publique et cake


Statistica invAtamantului public si par- Statistique de l'enseignement publique et
ticular pe 1920/21. prive en 1920/21.
Anuarul statistic al Romaniei pe 1923. Annuaire statistique de la Roumanie
pour rannee 1923.

Starea sanitarit Etat sanitaire


Date furnizate de serviciul sanitar, ase- Donnees communiquees par le service
zlimmtele Brancovenesti si eforia Spi- sanitaire, etabbsements Brancoveano et
talelor mode. par l'Ephone des Hopitaux
Buletinul statistic al Romaniei No. 1 Buletin statistique de la Roumanie No. 1
Ianuarie Martie 1925. Janvier Mars 1925.

Statistica judiciarit Statistique judiciare


Date comunicate de Direetia Genera lit a Donnees communiquees par la Direction
inehisorilor si de Serviciul statisticei Generale des prisons et par le Service
judiciare. de la statistique judiciaire.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
TABLOU ANALITIC DE !MERU TABLE ANALITIQUE DES MATIERES

Pag Page.

Precuvantare Avant-propos III


Isvoarele materii . . . . . . Sources des matures V

PARTEA I. - CLIMATOLOGIE I-ere PARTIE. CLIMATOLOGIE


1. Cantitatea anuala ei pe anotnn- 1. Quantite annuelle et par saisons
pun a precipitatiumlor atmos- des precipitations atsmospheri-
fence. Perioada 1896-1923 . 2 ques. Periode 1E96-1923 . . 2
2. Temperatura aerului C in 1923 3 2. Temperatures de l'air Co pendant
Pannee 1V23 . . . 3
3. Precipitatiunile atmosferice di- 3. Prkipitations atmosph4riques et
versele sale elemente din Roma- ses divers admen ts en Roumanie
nia in cursul anului 1923. Re- pendant Num& 1923. Reparti-
partitiunea pe basinuri (valori
mijlocu anuale) 4
don par bassets. (Valeurs moy-
ennes, annuelle ... 5

PARTEA II. - ORGANIZAREA II-eme PARTIE. ORGANISATION


1. Diviziunea politick si adminis-
trative
2. Organizarea judecatoreasea in
6 tive. . . . . . .....
1. Division politique et administra-
2. Organisation judiciaire en 1924
6
8
1924 8

PARTEA III. - POPULAJIUNE III-eme PARTIE. - POPULATION


1. Populatiunea Romaniei de la
1870-1923
2. Populatiunea pe judete in ve-
10 1870-1923 ......
1. Population de la Roumanie
2. Population par ddpartements dans
. . 10

chml Regat . . . . . . . 11 l'ancien Royaume 11


3. Populatiunea pe judete in Iran- 3. Population par departements en
silvania 12 Transylvanie . . . . . 12
4. Populatiunea pe judete in Basa- 4. Population par ddpartements en
rabia 13 Bessarabie 13
5. Populatiunea pe judete in Bu- 5. Population par departements en
covina 13 Bucovine 13
6. Populatiunea urbana si rurala 6. Population urbame et rurale par
pe judete in 1915 din Vcchiul departements dans l'ancien Ro-
Regat 14 yaume en 1915 14
7. Populatiunea urbana gi rurala 7. Population urbame et rurale par
pe judete din Bucovina In 1919 14 departements en Bucovine pour
Vann& 1919 14
8. Populatiunea urbana 4i rurala pe 8. Population urbaine et rurale par
judete, din Basarabia, pe 1922. 15 departements en Bessarabie pour
Farm& 1922 . 15
9. Populatiunea urbanii si ruralii pe 9. Population urbaine et rurale par
judete in 1923 din Transilvania 16 departements dans Pannee 1923
en Transylvanie 16
www.dacoromanica.ro
X

Pag Page
10. Populatiunea comunelor urbane 40. Population des wiles dans les
in anii 1910, 1914, 1915 in Ire- annees 1910, 1914, 1915. L'an-
chml Regat . . 17 cien Royaume 17
11. Populataunea comunelor urbane 11. Population des communes ur-
din Basarabia, Bucovina i Tran- baines en Bessarabie, Bucovine
silvania 18 et Transylvanie 18

PARTEA IV. MICAREA IV-ertle PARTIE. MOUVEMENT


POPULAIIUNII DE LA POPULATION
1. Raportul intre natabtate @i mor- 1. Rapport entre les naissances et
talitate dela 1900 -1923. . . 20 les aces de 1900-1923 . . . 20

Cap. I. - NWerile. Chap. I. - Naissances.

1923 . ...... .
2. Numarul na'scutilor dela 1900-
.
3. Nascutd dupii rehgiune in and
. . 22 . . ..... .
2. Nombre des naissances de 1900
-1923
3. Nombre des naissances par re-
22
1910-23 23 ligions, pendant les annees 1910
-1923 . . . . 23
4. NaRcuti duprt sex in anii 1907- 4. Nombre deg naissances suivant
1923 24 les sexes pendant les amides
1907-1923 24
5. Nascuti legitimi, nelegltimi i 5. Enfants legitimes, illegitimes, et
grtsiti In anu 1907-1923 . . 24 trouves pendant les annees 1907
-1923 24

Cap. II. Morti. Chap. II. Decilis.


6. Numrtrul naortilor dela 1905 6. Nombre des deces de 1905 it
pada, la 1923. . . . . . . . 25 1923 25
7. Morti dupa sex dela 1910-1923 25 7. Deces par sex de 1910-1923 25
8. Morti duprt varsta in 1922-1923 25 8. Decs suivant l'age en 1922
-1923 25
Cap. III. Cas Chap. III. - Mariag es.
9. Num'arul calsrttoriilor in anii 9. Nombre des manages dans les
1900-1923 26 annees 1900-1923 26
Cap. IV. Divorturile. Chap. IV. Divorces.
10. NumArul divorturilor dela 1900 10. Nombre des divorces de 1900
pang la 1923 . . 27 -1923 27

Cap. V. - Illicarea populatiunei


Romaniei in 1922 pe diviziuni
Chap. V. -
Mouvement de la
population de la Rounianie par
istorice. divisions historiques.
11. Casatorule i n'ascutii . . . . 28 11. Mariages et naissances . . . 29
12. Mortii 30 12. Morts 31
13. Excedentul 32 12, Excedent 33
PARTEA V. AGRICULTURA V-eme PARTIE. - AGRICULTURE
Cap. I. - Intinderea
cultnrilor.
i productia Chap. I. - Surfaces et production
des cultures.
1. Intinderea gi productia agricolrt 1. Surface et production agricole
din tat% pe anul 1923. . . . 34 de la Roumanie pour rannee
1923 35
www.dacoromanica.ro
XI

Pag. Page
2. Repartizarea pe plante a supra- 2. Repartition par plants des sur-
fetelor semanate in Romania faces ensemencees en Roumanie
in 1923-1924 38 dans rannee 1923-1921 . . . 39
3. Intinderea culturilor pe anii 3. Surfaces des cultures en Ron -
In Romania ..... .
agricoli 1922/1923-1923/1924
. . .
4. Productiunea agricola In Roma-
40
manie pour les annees agri-
toles 1922/1923-1923/1924 . :
4. Production agricoles de la Rou-
41

nia in and 1922 $i 1923 . . . 42 manie pour Pannees 1922-1923 43


5. Productmnea mijlocie in anii 5. Production moyenne dans les
1922 $i 1923 44 annees 1922 et 1923 . . . . 44
6. RepartItia terennrilor In Roma- 6. Repartition des terrains en Rou-
ma in anul 1923/1924. . . . 45 manie en 1923/1924 45

Cap. II. Exproprierile. Chap. II. Expropriations.


7. Suprafetele expropriate in baza 7. Surfaces expropriees en basse du
Decretului Lege No. 3697/919 du Decret No. 3697/918 et la
Legea agrarli pang In 1 Ianua- lois agraire jousqu'au 1-er Jan-
rie 1925 45 vier 1925 45
8. Situatia luciarilor de expropriere 8. Situation des travaux d'expro-
la data de 1 lanuarie 1925 , . 46 priation jousqu'au 1-er .Janvier
1925 47

Cap. III. Mari. Chap. III. Forets.


9. Repartizarea pe proprielati-a su- 9. Repartition par proprietes de In
prafetelor, p'adurilor in 1922 . 48 surface des forets en 1923 . . 49
10. Repartizarea pe esente a supra- 10. Repartition par essences des
fetei padurilor fare poene in 1923 48 forks sans eclairicies en 1923 49
Cap. IV. Creterea vitelor Chap. IV. Elevage du betail
$i piscicultura. et pisciculture -.
11. Num'arul vitelor din intreaga 11. Nombre des animaux de la Rou-
Cara pe judete In 1923 . . . . 50 manie par departements en 1923 50
12. Recapitulatie generals de nu- 12. Recapitulation generale de nom-
marul vitelor din intreaga Tara pe bre des animaux de la Roumanie
provincit in 1923 51 par provinces en 1923 , . . . 51
13. Yroductia- pestelui pe specii dm 13. Production de la peche par es-
baltile statului pe regiuni, in anii peces dans les Lacs de Petat, par
1920-1923 cu soma vanzarn . 52 regions, dans les annees 1920 --
1923, avec la somme obtenu par
la vente 53

PARTEA VI. INSTITUTIUNI VI-eme PARTIE. INSTITUTIONS


DE CREDIT AGRICOL DE CREDIT AG.BICOL

A) PENTRU MARII PROPRIETARI A) POUR LES GRANDS PROPRItTAIRES

Cap. I. Creditul Funeiar Roman Chap. I. Credit foncier Roumain


1. Starea financiara a primei So- 1. Situation financiere de in pre-
cietati mile de credit funciar miere Societe de credit foncier
rural la 31 Decembrie 1905-1924 56 rural an 31 Decembre 1905-1921 57
2. Situatia imprumuturilor In and 2. Etat des emprunts pendant les
1880-1924 58 annees 1880'1924 59

Cap. II. Baum Agricola Chap. II. Banque Agricole


3. Bilantul general incheiat la 31 3 Bilan general arrete an 31 De-
Decembrie 1923 $i 1924 . . . 60 cembre 1923 et 1924 61
www.dacoromanica.ro
XII
Pag. Page

4. Contul de profit si pierdere in- 4. Compte de profits et pertes arrete


cheiat la 31 Decembrie 1923 si au 31 decembre 1923 et 1924 . 61
1924 60

B) PENTTU TIRA NI B) POUR LES CU LTIVATEURS PAYSANS

Cap. III. Casa Rurala Chap. III. Caisse Ramie


5. Bilantul general incheiat la 31 5. Bilan general arrete au 31 de-
Decembrie 1923 si 1924 . . 62 cembre 1923 et 1924 . . . . 63
6. Contul de profit si pierderi in- 6. Compte de profits et pertes ar-
cheiat la 31 Decembrie 1922 1923 rote au 31 decembre 1922 1923
i 1924 64 et 1924 65

Cap. IV. Creditul Flticol Chap. IV. Credit Viticole

Decembrie 1923 ..... .


7. Bilantul general incheiat la 31
8. Contul de profit si pierderi al
. 66
7. Bilan general arrete an 31 De-
cembre 1923
8. Compte des profits et pertes du
67

Creditului Viticol in intervalul credit viticole dans l'interval de


brie 1923 . ..... .
dela 1 Aprilie 1906-31 Decem-
9. Imprumuturi acordate de Cre-
. . . 68
1 Avril 1906-31 Decembre 1923 68
9. Peels accord& par le Credit Vi-
ditul Viticol dela 1906- -1924 69 ticole depuis 1906-1924 . . . 69

Cap. V. Battelle l'opulare Chap. V. Bauques populaires


10. Desvoltarea bancilor populare 10. Developpement des banques po-
dela 1904-1923 . . . . . .
. 70 pulaires de 1904-1923 . . . 70
11. Bdantunle generale rezumative 11. bilans generaux rsums des Ban-
ale BAncilor populare din Ve- ques Popu]aires, de Vanden Ro-
chiul Begat incheiate la 31 De- yaume an 31 decembre 1919
cembrie 1919-1923 . . . . 71 1923 71
12. Membrii bancilor populare la 31 12. Membres des banques populaires
Decembrie 1923 pe profesiuni . 72 an 31 decembre 1923 an point
de vue de la profession . . . . 72
13. Irnprumuturile acordate arkland 13. Prets accordes suivant leur but
scopurile pentru care au fost au 31 decembre 1923 . . . . 72
contractate la 31 Decembrie 1923 72
14. Capitalul social al bancilor po- 14. Le capital social des banques po-
pulare dup5; importanta capita- pulaires d'apres l'importruice du
lului varsat de fiecare societar capital verse par cheque soce-
la 31 Decembrie 1923 . . . . 72 taire au 31 decembre 1923 . 72
15. Depunerile spre fructificare dupe 15. Les depots a fructifier au point
marimea sumelor $r in raport cu de vue du montant des depots
numarul depunirtonlor la 31 De- individuels 72
cembrie 1923 72

C) COOPERATIVE C) COOPERATIVES

Cap. VI. Cooperativele Sitte01 Chap. VI Cooperatives villageoises


16. Bilantul general al cooperativelor 16 Bilan general de cooperatives
de consum aprovizionare desfa- pour consommation aprovisi-
cere in comun din intreaga tiara nement et vente, en commun de
incheiat la 31 Decembrie 1922 73
17. Bilantul general al cooperativelor 17
1922 . . . . . .....
toute le pays au 31 Decembre
Bilan general des cooperatives
. 73

pentru exploatare de pridun din pour l'exploitation des bois de


intreaga tarn incheiat la 31 De- toute le pays arrete au 31 de-
cembrie 1922 www.dacoromanica.ro
73 cembre 1922 73
XIII

Pea. Page

18 Situatia pe judete a cooperativelor 18. Situation par departements des


satesti de consum aprovizionare cooperatives villageoises pour
Qi desfacere in comun la 31 De- consommation, approvisioneme,nt
cembrie 1922
19. Situatia pe judete a cooperativelor
74
cembre 1922 . . .....
et vente en comun au 01 de-
19. Situation par departernents des
74

pentru exploatare de pridun la cooperatives pour l'exploatation


31 Decembrie 1922 . . . . 75 des boas au 31 decembre 1922 75
20. Bilantul general al cooperativelor 20. Bilan general des cooperatives de
de productie si diverse la 31 De-
cembrie 1922 .
21. Situatia pe categorii a coopera-
76 ... production et diverses au 31 de-
cembre 1922 . . . .
21. Situation par categories des coo-
76

tivelor de productie gi diverse la peratives de production et di-


31 Decembrie 1922 . . . . . 76 verses au 31 decembre 1922 76
22. Centrala cooperativelor de pro- 22. Centrale des cooperatives de pro-
ductie si con sum Bilantul inche- duction et consommation Bilan
iat la 31 Decembrie 1923 . . 77 arrete au 31 decembre 1923 77
23. Contul de profit gii pierdere la 23. Compte de profit et perte an 31
31 Decembrie 1923 . . . . . . 77 decembre 1923 . . . . , . 77
24. Situatia obstilor de arendare, 24. Situation des asociations pour
cumprtrare i cooperative agricole affermage. achat de terre et coo-
la 1 Apri he 1925 78 peratives agricole a 1 Avril 1925 79

PARTEA VII. CAILE DE VII - ;me PARTIE. VOIS DES


COMUNICATIE COMMUNICATION

Cap. I. Calle Ferate Chap. I. Chemins de fer

1. Liniile de exploatare, care for- 1. Lignes en exploatation, qui forme


meala intreaga retea de cru rerate Fenner reseau des chemins de
in Romania la 31 Decembrie 1924 81 fer en Roumanie au 31 decembre
1924 81
2. Traficul tailor ferate roniane in 2. Trafic des chemins de fer rou-
anii 1910 1924 . . . . . . 82 mains pendant les annees 1910-
1924 . . . . 82
3. Lungimea liniilor ferate, mijloa- 83 3. Longueur des lignes de che-
cele de transport si intensitatea mins de fer, moyens de trans-
circulatiei in anii 1910/1924 port et intensite de la circula-
tion pendant les annees 1910-
1924 83
4. Traficul de &Raton in and 4. Trafic des voyageurs pendant les
19 .4/1923 . . . 84 annees 1914/1923 . . . 84
5. Craton' expediati pe clase $i 5. Nombre des voyageurs par classe
ven Annie obtinute in anti et recettes obtinues pendant les
1914/1923 84 annees 1914/1923 . . . . . . 85
6. Tactful de mrirfun de mica: in- 6. Tarif des marchandises, de pe-
tealrt, in vigoare in arm 1914/923 85 tite vitesse en vigueur pendant
les annees 1914/1923 . . . . 85
7. Transportul de calaton, bagaje, 7. Transports des voyageurs, ba-
cairn, marfun de mare $i mica gages, chiens et marchandises
iuteala civile militare in anii de grande et petite vitesse, ci-
1910/1923 85 viles et militaire pendant les
annees 1910/1923 85
8. Venitunle dobandite din trans- 8. Les revenue du transports des
portul de clilatori, bagaje, caini voyageurs, bagages, chiens et
ei marfuri de more si mica marchandises de grande et pe-
iuteala, civile mililare in tite vitesse, civil et militaire
cursul anilor 1910/1923 . 86 pendants les annees 1910/1923 . 86
www.dacoromanica.ro
XIV

Pag Page
Cap. II. Navlgatiunea Chap. II-eine. Naligation
9. Tablou inclicand caracteristici 9. Tableau indignant les caracteris-
vapoarelor cari alcatmesc flota tiques des bateaux composant
Servicmlui Mantim Roman . 87 la flotte du Service Maritime
Roumain ...... . . 87
10. Miscarea calatorilor, marfunlor 10. Mouvement des voyageurs, mer-
si veniturilor reahzate de va- chandises et des revenus encais-
poarele de pasagen ale S M. R ties par les paquebots de S. M
in difente porturi pe 1924 com- R. dans les differents sorts
parativ cu 1623 . . . . . . 88 en 1924 comparativ. avec 1923 88
11. Miscarea calatorilor, marfunlor 11. Mouvement des voyageurs, mer-
si venitunlor realizate de vapoa- chandises et les revenue keels-
rele S. M. R care an efectuat see par les paquebots e. M. R.
transportun de emigranti si qui on effectue des transports
marfun pe lima Sniei In 1924 d'emigrants et merchandises sur
comparativ cu 1923 88 la ligne de Syrie. en 1924 com-
parativ. avec 1923 88
12 Recapitulatia generals . _. . 88 12. Recapitulation generale . . 88
13. Venitunle realizate de cargobo- 13 Revenue realises par lea paque-
tele S. M. R. in difente portun hots S. M. R. dans les differepts
pe 1924 comparativ cu 1923 . 89 ports en 1924 comparativ. avec
1923 . . . . 89
14 Veniturile si cheltuelde Servi- 14. Receptes et depenses du Service
ciului Mantim Roman de la 1 Maritime Bourn= depuis 1
Apnlie-31 Decembrie 1924 . . 90 Avnl-31 decembre 1924 . . 90
15. Navigatia fluvialil 91 15. Navigation fluviale . . . . 91

In 1920 . . . ......
16. Reteaua fluviala din Romania
17. Vapoare intrate in Dunare si
92 ......
16. Reseau fluvial de la Roumanie
en 1920 . .
17. Raiment entree dans le Danube
92

elite cu tonaml in anul 1924. 93 sur lest et batiments sortits du

18. Vapoare elite din Dunare in anii 18.


1924 . . ......
Danube sur lest pendant Pannee
Batiments sortie du Danube
. off

1915-1924 pe nationalitati . . 94 pendant les mink 1915 1924


d'apre,s nation elites 94

Serviciul de pinta) din ()rpm Service de pilotage d'Orfova

19. Traficul in sectorul cataractelor 19. Trafic dans le sectenr des cata-
in anul 1924 96 metes pendant Pannee 1924 .

Cap. III. Soselele Chap. III-eme. Toles et Routes

20. Lungimea drumurilor in fiecare 20. Longeur des routes dans che-
mdet in report cu populatia si que departement par rapport
suprafata la inceputul anului aux habitants et surface au com-
1924 . . . . . . . . . 98 mencement de Pannee 1924 . 98
21. Specificarea soselelor la incepu- 21. Categories des voles au commen-
...... .
tul anului 1924 in Veehml
Begat . . . 100
22 Specificarea soselelor la incepu-
cement de Pannee 1924 dans
Penmen Royaume . . . . . 101
22 Categories des voies au commen-
tul anului 1924 in Basarabia . 102
23. Specificarea ,oselelor In incepu-
sarabie . . . . ......
cement de Pannee 1924, en Bes-
23. Categories des voies an commen-
102

tul anului 1924 In Bucovina . 103 cement de Pannee 1924 en Bu-


covin e . . 103
24. Specificarea soselelor la incepu- 24. Categories des voies an commen-
tul anului 1924 in Transilvania 104 cement de Vann& 1924 en Tran-
www.dacoromanica.ro
sylvanie 104
XV

Pag. Page

25. Numarul podurilor de pe soselele 25. Nombres des pouts sur les voies
rationale, iudetene si comunale nationales, departamentales et-
din intreaga taxa, Ia ineeputul cornmunales dans le pays enter,
anului 1924 106 au commencement de Palm&
1924 106

Cap. IV. Posta, Telegraf, si Telefon Chap. IV-eme. - Postes, Telegraphes


et Telephones
26. Corespondenta interns prezen- 26. Correspondance inferieure expe-
tats in anul 1909/1910-1922 107 diee en 1909/1910-1923 . . . 107

1906-1923 ...... .
27. Personalul postal In and 1905/
. 108
28. Corespondenta internationals or-
27. Personnel des postes pendant
les annees 1905/1906-1923
28. Corespondance internationale or-
. 108

dmarii sr recomandata externs dinaire et recommandee armee


sosita si expediata in and 1910, et expechee au cours des annees
1915 si 1921-1923 . . . 109 1910 -1915 et 1921-1923 . 109
29. Mandate *i mesagerie interns st 29. Maudats et mesagerie interieure
internationalii In and 1921-1923 101 et internationals pendant les
annees 1921-1923 . . . 110
30. Numarul ofictilor postale pe anii 30. Nombre des offices postaux des
1921-1923 . . . . . . . 110 annees 1921-1923 . . . 110

1923 . . . . .
32. Schimbul de telegrame cu stra-
......
31. Traficul telegrafic in and 1905-
111
31. Correspondance telegraphique
pendant les annees 1905 -1923 111
32. Eehange des telegrammes avec
matatea In anii 1919 -1923 . 112 Petranger pendant les annees
1919-1923 112
33. Traficul telefonic in anii 1905, 33. Trafic telephonique pendant les
1906-1923 113 annees 1905/1906 -1923. . . 113
34. Rezultatul fmanciar al serviciu- 34. Resultat financier du service
lui postal pe am] 1922 st. 1923. 114 postal pendant les annees 1922
et 1923 114

PA RTEA VIII. - COMERTUL VIII-eme PARTIE. COMMERCE

A. COMERTUL INTERIOR A. COMMERCE INTkRIEUR

Cap. I. Camere de Cornell Chap. I. Omar de Commerce


si Burse et Bourses
1. Camerde de comert si industne, 1. Chambres de commerce et In-
numarul membnlor la inceputul dustrie et leurs membres an
anului 1925 ...... . 115 commencement de Vann& 1925. 115
2. Numarul mijloeitorilor oficiali 2. Nombre des courtiers of ficiels
si antorizati can funtioneaza pe et autonses qui fonctionnent
langa camerile de comert sI burse aupres des chambres de com-
Ia inceputul anului 1925 . . . 117 merce et Bourses au commen-
cement de Pannee 1925 . . . 117

Cap. II. - Pretul cator-va artieole Chap. II. Prix des quelques
de consumatie articles de consommation
1. Preturile cator-va articole de 3. Prix des differents articles de
consumatume in anul 1924 din consommation en 1924 par mois
intreaga tars totalizate pe luni, comparativement avec Pannee
comparativ cu anul 1923 st cu
media generals ..... .
. 118
4. Preturile pietei Bucuresti pe luni
1923 et la moyenne generale . 119
4. Prix par rams a Bucarest pen-
dant Pannee 1924, comparati-
in 1924, comparativ cu lunile vement avec les nuns respeetifs
respective ale amlor 1922 1923. 122 des annees 1922 et 1923 . . . 123
www.dacoromanica.ro
XVI

Pag Page
Cap. III. Masurl si Grentati Chap. III. Poids et Mesures
5. Numarul total al masunlor si 5. Totalite des poids et mesures
greutatilor verificate in 1923 (1 verifiees en 1923 (1 April. -
(1 Apnhe-31 Decembrie 1923) 126 31 dec. 1923) . . . . . . . 127
6. Numarul masunlor si g-reutati- 6. Nombre des poids et mesures.
lor noi si din comert verificate neufs et du commerce verifiees
dela 1 Apn lie 31 Decembne de 1 Apr.-31 dec. 1923 dans
1923 in comunele urbane ne- les autres communes urbaines
rcsednite de judet si comunele et communes rurales 127
rurale 126
7. Numarul masurilor si grentliti- 7. Nombre des poids et mesures,
lor noi si din comert verificate neufs et du commerce vennees
in 1923 (dela 1 Aprihe -31 De- en 1923 (de 1 Apr.-31 dec.
cembrie 1923 inclusiv) in capi- inclusif) dans la chefs heux des
talele de it'd* 130 departements . . . . . . . 131

B. COMERTUL EXTERIOR B. COMMERCE EXTE. RIM:ME

Cap. IV. Importatiuni si Chap. IV. Importations et


Exportatiuni Exportations

8. Importul si exportul Romaniei 8. Import et export de la Roumanie


in ann 1905-1923 . . . . . 134 pendant les annees 19,5-1923. 135
9. Importul si exportul Romaruei 9. Importations et exportations de
in anu 1919-1923 pe man Ca- la Roumanie pendant les annees
tegorii de marfuri . . . . . 134 1919-1923 par grandee cate-
gories des marchandises . . . 135
10. Exportul principalelor produse 10. Exportations des principaux
din Romania in anul 1924 coin- produits de la Roumanie pen-
parativ cu 1923 136 dant Pannee 1934 comparees a
Vann& 1923 137
11. Exportul principalelor produse 11. Exportations des principaux
din Romania in anul 1934. . 137 produits par la Rounanie dans
Pannee 1924 . . . . . . , . 137
12. Rezumat general al importatm- 12. Rsum general des importa-
nilor si exportatiunilor dupli ca- tions et exportations par care-
tegoriile de marfuri in 1921- tegorie,s des marchandises en
1923. 138 1921-1923' 139
13. Exportul principalelor produce 13. Les exportations dans les dffe-
ale Romanic' in anii 1923 si rents pays, des principaux pro-
1924 in diferite tan 140 duits de la Roumanie, pendant
l'annee 1923 et 1924 . . . . 141

Cap. V. Miscarea porturilor In Chap V. Mouvement des ports en


1913-1914 si 1919-1923 1913 1914 et 1919-1923
14. Numarul bastimentelor natio- 14. Nombre des batiments natio-
nale si straine intrate si elite , 142
15. Clasarea bastimentelor dupli por-
sortie . ......
naux et strangers entres et
.
15. Navires classes d'apres lea ports
. . 143

turile dm care au sosit si spre de depart et de destination . . 147


care au plecat ...... . . 146
16.. Clasarea bastimentelor dupli, pa- 16. Classemeet des navires d'apres
vihonul for . . ...... 148 leurs pavilions 148

Cap. VI. Doeuri sl Intrepozite Chap. VI. Does et EntrepOts


17. Mgrfuri intrate si elite din intre- 17. Marchandises entrees et sorties
pozite in 1910-1923 . . . . 150 d'entrepots en 1910-1923 . . 150
www.dacoromanica.ro
XVII

Peg. Page

PARTEA IX IX-erne PARTIE

Cap. I. Industria Hare Chap. I, Grande Industrie

i. Situatia Industrie]. Mari din in- 1. Situation de la grande indus-


treaga tars pe clase de industni trie par classes d'industries en
pe 1921 comparativ cu 1921 . 151 1922 comparativ. avec 1921. . 151
2. Repartitia totals a economiei 2. Repartition totale de l'economie
energetice pe diviziuni istonce energetique par divisions his -
gi pe grupari de industni la fi- tongues et par groupes des in-
nele an ului 1923 in Romania . 152 dustries a, la fin de l'anne
1923 en Roumanie 153

Cap. II.- Petrol, gaz natural. Cbap. II. -- Petrole, methane,


carbin', eariere charbon, earrieres

3. Productia petrolului brut in Ro- 3. Production du petrole brut en


mania i valoarea sa in and Roumanie et sa valeur pen-
1858-4924 (67 am)
4. Productiunea gi valoarea totals
154
annees). ..... .
dant la penode 1858-1924 (67
. .
4. Production et valeur totale du
. 154

a petrolului brut pe proprieta- petrole des proprietes de 1'Etat


tlle Statului si pe propnetatile et des proprietes pnvees, du
particulare, In intreaga tars de pays ender, pendant la periode
la 1911--1924 . . . . . . . 155 des annees de 1911-1924 . . 155
5. Productia valoarea totara a 5. Production et valeur totale du
petrolului brut pe judete in anii petrole brut par departements
1911/12 -1924 156 pendant les annees 1911/12-1924. 157

RECAPITULATIUNE RECAPITULATION

6. Productiunea pi valoarea petro- 6. Production et valeur du petrole


lului brut pe judete in 1923. 158 brut par departaments pendant
l'annee 1923. . . . . . 159
7. Situatia sondelor si puturilor In 7. Situation -des sondes et des puits
and 1906/907, 1915/916, 1921/ pendant les annees 1906/907,
922, 1922 $i 1923. . . . . 160 1915/916, 1921/922, 1922 si 1923 161
8. Activitatea rafinarillor de petrol 8. Activite des raffineries du petrole
in cursul amlor 1910/11 -1924 162 pendant les annees 1910f11-
1924 . 163
9. Debitursi consumatiunea gazului 9. Debit et consommation du gaz
.natural in Romania pe anu methane en Roumanie pendant
1919-1924 164 les annees 1919-1924 . 164
10. Productiunea total a carbunilbr 10. Production totale des charbons
. . . ...... .
pe diviziuni istorice In and 1919
1924
11. Productiunea totalii a carbunilor,
165
par divisions historiques, pen-
dant les macs 1919 -1924. 165
11. Production totale des charbons
pe calitati in anii 1919-1924 166 par qualitees pendant les annees
1919-1924 . . . . 166
12. Productiunea si valoarea totals 12. Production et valeur totale des
1923 .....
a carbunilor pe judete in anul
.
13. Personalul intrebuintat in ex-
. . 167
charbons par departements pen-
dant Panneel 1923 . . . . 167
13. Personnel employe par les ex-
ploatatmnile petrolifere in anul
1923
14. Personalul intrebuintat in ex-
168 . . .....
ploitations petroliferes pendant
Pannee 1923
14. Personnel employe dans les ex-
168

ploatatiunde de mine si de ca- ploitations minieres pendant P-


nere in anul 1923 169 annee 1923 169
www.dacoromanica.ro
XVIII

Pag. Pago
Cap. III. Industria SAM Chap III. Industrie du sel
15. Productiunea slirii extrasa dm 15. Production du eel extrait des
saline in cursul anilor 1911- salines, pendant lee annees 1911-
1924 170 1924 171
16. Cantitatea @i valoarea gni ex- 16. Quantite de sel extraite des sa-
trial, din saline pe anul 1924, lines pendant rannee 1924 com-
comparativ cu 1923 . 172 parativement a Flinn& 1923 . 172
17. Cantitatea de sare vanduta din 17. Quantit4 de eel vendue par lee
saline pe anul 1924, comparativ salines pour Vann& 1924 coin-
cu 1923 173 parativement a Faun& 1923 . 173

Cap. IV. Industria Zalthrului Chap. IV. Industrie du sucre


18. Productia zaharului in anii 1914/ 18. Production du sucre pendant les
15-1923-1924 174 anaes 1914/15-1923-1924 . 174

Cap. V. Industria spirtului Chap. V. L'industrie de l'alcool


si a Berei it de in biere
19. Bauturi spirtoase date in con- 19. Boissons alcooliques mises en
sum atie si taxele cuvenite pe arm consommation et lee taxes per-
1910/1911-1924 , . . . . 176 cues en 1910/911-1924 . . . 175
20. Materia prima, intrebuintata la 20. Materes premieres utilisees dans
fabricarea alcoolului sl berei in la fabrication de l'alcool et de
anii 1910/1911-1923. 1924. . 176 la biere pendant les anaes 1910/
1911-1923, 1924 176

Cap. VI. Cultura tutunului Chap. VI. Culture du tabac


21. Situatia rezumativa a culturii 21. Situation r4sumative de la cul-
tutunului pe anii 1914 -1924. 177 ture du tabac pendant les annees
1914-1924 . 177
22. Cultura tutunului in anul 1924 22. Culture du tabac dans l'annde
pe speed . 178 1924 par especes . . . . 178
23. Tutunurile vandute i preturile 23. Tabacs vendus et les prix avec
cu can s'au vandut In aim lequel sont vendus pendant les
1914/1915-1924 179 annees 1914/1915-1924 . . . 179

Cap. VII. Chibrituri 11 cat* Chap. VII. Allumettes et cartes


de Joe it jouer
24. Chibrituri si cititi de joc vandute 24. Allumettes et cartes a Jones ven-
sl veniturile incasate si cheltuite dues, produits de la vente et les
efectuate in ami 1914/1915-1924 190 depenses effectuees pendant les
annees 1914/1915-1924 . . . 181

Cap. VIII. Hfirtie de tigarete Chap. VII. Papier It cigarettes


si explosibile et explosibles
25. Hartia de tigarete si explosibile 25. Papier it cigaretts et explosibles
vandute, veniturile Incasate si vendues, produits de la vente et
cheltueble efectuate pe anii les depenses effectuees pendant
1914/1915-1924 182 lee annees 1914/1915-1924 . 183

Cap. IX. Brevete de inventiuni Chap. IX. Brevets d'Invention


26 Brevetele de inventiuni acordate 26 Brevets d'invention acordes dans
In interval de 9 ani (1916 1924) l'intervalles de 9 ans (1916-1924)
si repartizate anual pe tarile de et repartis par pays de provence 184
provenienta 184
www.dacoromanica.ro
XIX

Pag. Page

27. Brevete de inventiune cerute in 27. Brevets d'invention demands


interval de 9 ani (1916 -1924) 185 dans l'intervalle de 9 ans (1916-
1924)
28. Repartizarea pe clase de indus- 28. Repartition par classes d'indus-
trii a brevetelor de inventiuni tries des brevets d'invention
acordate In interval de 7 ani dans l'intervalle de 7 ans (1918-
(1918-1924) . . . 186 1924)

Cap. X. Asiguriirile muncitoreqti Chap. X. Assurances ouvriers;

29. Situatia fondului asigurarii de 29. Situation du fond des assurances


boalli la 31 Decembrie 1923 (9
luni)
30. Situatia fondulm asigurrtrii de
187 1923 (9 mois) .....
pour maladie au 31 decembre
/30. Situation do fond des assurances
187

nivaliditate din boala si din bit- d'invalidite par maladie et vieil-


..........
tranete la 21 Decembrie 1923
(9 luni)
31. Lockouturi elite in interval de
188
lesse an 31 decembre 1923 (9
mois)
31. Lok-outs surgis entre 1-er Ian-
188

la 1 Ianuarie 31 Decembrie vier ei et 31 decembie 1924


1924. Numarul lockouturilor, Nembre des lock-outs, salaries
salariati lockoutati, zilele de lock-mites aux jours de travail
lucru pierdute, cauzele, rezulta- perdus, causes, resultats . . . 189
tele $i felul aplankrei . . . . 189
32. Conflicte neurmate de greva in 32. Conflits non suivi des graves
theta (ara ivite intre 1 Ian.-31 dans les pais enher penddnt
Dec. 1924. Numilrul comflicte- Palm& 1924. Nombre des con-
lor $i al salariatilor participanti, flits et des salaries qui out par-
cauzele, rezultatele $1 felul apla- ticipes, causes, resultats . . . . 190
nrirei 190
33. Greve declarate In intervalul 33. Graves declares de 1 Janvier
dela 1 Ianuarie-31Decembrie 81 decembre 1924. Nombre
1924. Numarul grevelor si al des graves et des salaries parti-
salariatilor participante, zilele cipants, jours de travail perdus,
de lucru pierdute, cauzele, re- causes, resultats 193
zultatele $i modul de solutionare. 192

PARTEA. X X-elne PARTIE.

Cap. I. Societiitile pe actiuni. Chap. I. Les societ& par actions

1. Societatile pe actiuni la finele 1. Societes par actions a In fin de


anului 1923, repartizate pe divi- Pannee 1923, repartises par divi-
ziuni]e istorice ale tarii . . . 194 sion historiques du pays . . ,. 196

Cap. II. Beadle. Chap. II. Banques.

2. Situatia bancilor din Romania 2. Situation des banques en Rou-


la finele anului 1923 dupii ma- manie a la fin de Farm& 1923
rimea capitalului vArsat, pe ju- d'apres le montant du capital
dete . 196 verse, par departements . . . 197

Cap. III. Societliti industriale. Chap. III. Societes industrielles.

3. Situatiunea societritilor indus- 3. Situation des societes indus-


triale din Romania Is finele trielles en Roumanie a, la fin de
anului 1923 dupii marimea ea- Palm& 1923 d'apres be montant
pualului ffirsat pe judete . . 200 du capital verse, par &parte-
www.dacoromanica.ro
ments 201
XX

Pag Page

Cap. IV. Societati comerciale. Chap. IV. Societes commerciales.


4. Situatiunea societritilor corner- 4. Situation des soeietes commer-
ciale din Romania la finele anu- ciales en Roumanie a la fin de
lui 1923 dupii manmea capita - l'annee 1923 d'apres le montant
lului viirsat pe judete . . . . 204 du capital verse, par departe-
ments 205

PARTEA XI. FINANTE XI-6me PARTIE. FINANCES


Cap. I. Generalitati. Chap. I. Generalites.

1. Bugetul general al Statului pe 1. Budget general de l'Etat pour


exereitiul 1925 comparativ en l'exercice 1925 comparativ, avec
1924. Evaluarea veniturilor pe l'exercice 1924. Evaluation des
1924 i 1925. Cheltueli bugetare revenus pour 1924 et 1925. De-
pe exer. 1924 k,i 1925 . . . . 208 penses budgetaires pour 1924
et 1925 209
2. Veniturile vamilor in anii 1862 2. Revenu des donanes pendant les
1924. Incasari 210 annees 1862-1924. Encaisement 210

Cap. IL Datoria Publica. Chap. II. Dette publique.

3. Reeapitulatia datoriei publice la 3. Recapitulation de la dette nu-


1 Immarie 1925 . . 211 blique an 1-er janvier 1925 . 211
4. Datoria publics la 1 Ianuarie 4. Dette publique au 1-er janvier
1925 212 1925 213

Cap. III. Taxe de timbre si inre- Chap. III. Timbre et enrege-


gistrare strement

5. Veniturile din taxa de timbre si 5. Revenus de timbre et de l'enre-


inregistrare pe anii 1896 -1924 214 gistrement pendant les amides
1896-1924 214

Cap. IV. Finante comunale Chap. IV. Finances Communales


si judetene et departementales
6. Venituri gi cheltueli aprobate de 6. Revenus et depenses approuves
Ministerul de Interne pentru par le Mmistare de l'Interieur
fiecare judet in parte pe exer-
eitiul 1925 . . . . . .
7. Veniturile si cheltuelile bugetare
215 l'exereice 1925 .....
pour chaque departement pour
7. Revenus et depenses budgetaires
216

ale comunelor urbane pe exer- des communes urbaines pour l'-


eitiul 1925 . . . . . . . . 217 exercice 1925 218
8. Veniturile si cheltuelile bugetare 8. Revenus et depenses budgetaires
ale comunelor rurale pentru fie- des communes rurales pour cha-
care judet in parte pe 1924 si que departement pour les annees
1925 221 1924 et 1925 222

Cap. V. Cassa de Depuneri Con- Chap. V. Caisses de Depots, Con-


semnatiuni si Economii signations et Epargnes

9. Depunerile 0 consemnatnmile in 9, Depots et consignations dana


ami 1904/905-1921/922 . . . 223 les annees 1904/905-1921/922 223
10. Depunenle spre fructificare 'in 10. Depots a fructifier enregistres
anii 1885/86-1920/921 . , . . 224 dans les annees 1885/86-1920/
www.dacoromanica.ro
921 225
XXI

Pag Page

Cap. VI Banca NationalA a Ro- Chap. VI. Banque Nationale


maniei de la Roumanie
11. Bilantul general al Mined Na- 11. Bilan general de la Banque Na-
tionale a Romaniei pe anul 1924, tionale de la Roumanie, pour
incheiat la 31 Decembrie 1924 Vann& 1924 arrete au 31 de-
comparativ cu bilantul general cembre 1924, comparativement
pe anul 1923 . . . . , . . 226 au Man general de faith& 1923 227
12. Efecte scontate de Banco, Na- 12. Effete escomptes par la Banque

1924 . . . ..... .
tionala a Romanlei in anii 1918-
13. Numarul functionarilor publici
. 228
13.
Nationale de la Roumanie pen-
dant les annees 1918-1924 . 229
Nombre des emplayes publics
salariati de Stat din Romania de la Roumanie pay& par 1'Etat
in anul 1924 repartizati pe mi- en 1924 reparties par departe-
isistere si pe grupe de salarii 230 ments et par groupes de salaires 231
14. Situatia generals a functionarilor 14, Situation generale des employes
politics pe Ministere, plat* de politics pages par 1'Etat, par de-
Stat in anul 1924 232 partements en 1924 . . . . 232

PARTEA XII. XII-eme PARTIE.


Cap. I. Instruetiunea Publied. Chap. I. Instraction Publique.
1. Tabela recapitulative de numgrul 1. Tableau recapitulatif du nombre
scoalelor, elevilor si personalului des ecoles et du personnel en-
didactic in anul 1920/921 . 233 seignant pendant l'annee 1920/
1921 233
2, Inviitlimantul primar. Numkul 2. Enseignement primaire rural.
scoalelor rurale si al elevilor in- Nombre des ecoles rurales et
scrisi in anii 1885/86-1914/15 des eleves inscrits dans lee an-
1920/21 in Vechiul Regat . 234 nees 1885/86, 1914/15,1920,921,
dans l'ancien Royaume . . 234
3. Numarul coaIelor rurale si al 3. Nombre des ecoles rurales et des
elevilor Inscrisi in anii 1919- eleves inscrits pendant lee an-
1921 In Basarabia . . . . 235 'ides 1919-1921 en Bessarabia 235
4. Numarul scoalelor urbane si al 4. Nombre des ecoles urbame et des
elevilor inscrisi in ann 1885/86 eleves inscrits dans les annees
1914/915 1919 -1921 in Ve- 1888/86, 1914/15, 1919/921 dans
chiul Regat . . . . . . 235 PAn cien Royaume . . . . . 235
5. Numtirul scoalelor urbane $i al 5. Nombre des ecoles urbaine et
elevilor inscrits in ann 1919- des eleves inscrits pendant les
1921 in Basarabia 235 annees 1919-1921 en Bessa-
rabie 235
6. Num'a'rul scoalelor primare si al 6. Nombre des ecoles et des Qves
elevilor inscrisi in Bucovina pe inscrits dans la Bucovine pen-
anii 1919 1921 . . . 236 dant les Pannks 1919-1921 , 236
7. Numarul scoalelor primare @i al 7. Nombre des ecoles primaires et
elevilor inscmi in Transilvania des eleves inscrits en Transyl-
pe anul 1920/1921 236 vanie pendant Pannks 1920-
1921 236
8. Frecventa elevilor din scoalele 8. Nombre des elbves aYant fre-
rurale, dm Vechiul Regat in and quente les ecoles rurales de l'An-
1905 -1915 gi 1919-1921 . . 236 cien Royaume pendant lee an-
flees 1905-1915 et 1919-1921 236
9. Frecventa elevilor din scoalele 9. Nombre des 61bves ayant fre-
rurale din Basarabia in and quents les ecoles rurales de Bes-
1919-1921 236 sarabie pendant les annees 1919
et 1921 236
10. Frecventa elevilor in scoalele pri- 10. Nombre des ayes ayaut fre-
mare urbane in Vechiul Regat quents lee ecoles primaires ur-
In anii 1905-915 i 1919-921 237 baines de l'Ancien Royaume pen-
dant lee annees 1905-1915 et
www.dacoromanica.ro
1919-1921 237
XXII

Pag. Page

11. Frecventa elevilor din scoalele 11. Nombre des Mves ayant fre-
urbane din Basarabia pe anii quente les ecoles urbaines de
1919-1921 237 Bessarabie pendant les alludes
1919-1921 237
12. Frecventa elevilor din scoalele 12. Nombre des &eves ayant fre-
primare din Bucovina pe and quents les ecoles primaires de
1919 -1921 ..... . . . 237 Bucovine pendant les anodes
1919-1921 . . . 237
13. InvAtrimantul primar, rural in 13. Enseignement primaire, rural,
Vechiul Begat, pe judge, in anul dans l'ancien Rocaume pendant
1920/1921 , . . 238 Pannee 1920-1921 . . . . 238
14. Inzatiimantul primar rural in 14. Enseignement primaire rural en
Basarabia, pe judge in anul Bessarabie par departements pen-
1920/1921 . . . . . . . 238 dant Vann& 1920-1921 . . . 238
15. Inviftlimiintul primar urban in 15. Enseignement primaire urbain
Vechiul Regat, pe judge in anul dans l'Ancien Royaume, par
1920/1921 239 departements, pendant l'annee
1920-1921 , 2a9
16. InvrttAmlintul primar urban in 16. Enseignement primaire urbain
Basarabia, pe judge in anul en Bessarabie par departementgi
1920/1921 . . . . 239 pendant Pannee 1920 -1921. 239
17. Inviltiimantulprimaxin Bucovina, 17. Enseignement primaire en ,Bu-
pe judge in anul 1920/1921 . 240 covine par departements pen-
dant Vann& 1920 -1921. . 240
18. Inviitrtmantul primar in Tran- 18. Enseignement primaire en Tran-
nlvania pe felul scolilor in anul sylvanie par le genre d'ecoles
1920/1921 240 pendant l'annee 1920-1921 240
Cap. II. InviitiimiIntul Secundar Chap. II. Enseignement Secondaire
si Profesional. et Professionnel
19. Numarul elevilor, elevelor si pro- 19. Nombres des elkfes (garcons et
fesorilor din scoalele secundare files) et des professeurs des
in vechiul Begat pe ani11900/901 ecoles secondaires dans l'Annen
1910/911 si 1919/920-1920/921. 241 Royaume pendadt les annees
1900/901, 1910-911 et 1919/920-
1920/921 . 241
20. Invrttamantul secundar si profe- 20 Enseignement secondaire et pro-
sional in Basarabia pe anii sco. fesiond en Bessarabie pendant
Ian 1919-1920 si 1920-1921 242 les annees 1919/920 et 1920/921 243
21. Invii.trtmantul secundar si pro- 21. Enseignement secondaries et pro-
fesional in Bucovina pe anii fessionel en Bucovine pendant
1919-1921 ...... . . 242 les annees 1919 -921 . . . . 243
22. Inviltamantul secundar si profe- 22. Enseignement secondaire et pro-
sional in Transilvania pe anal fessionel en Transilvanie pen-
1919-1920 . . , 242 dant les annees 1919-1920 . 243
23. Numlirul elevilor, elevelor si pro- 23. Nombre des sieves et des pro-
fesonlor din scoalele comerciale, fesseurs dans les stoles cornmer-
meseni, agricultuth @i profesio- miles, de metiers, d'agriculture
naje in ann 1900/901- 1910/911- et professionnelles pendant les
1919 -1921, in vechiul Begat . 244 an n ees 1900/901 - 1910/911
1919-1921, dans l'ancien Ro-
yaume 244
Cap. III. - Inviitnimantul Uni- Chap. III. - Euseignement Univer-
versitar i special sitaire et special
24. Nundind profesorilor si studenti- 24. Nomre des etudiants et des pro-
lor universitari in anul 1920/921. 245 fesseurs universitaires en 1920/21. 245
25. NumArul studentdor facultlitei 25. Nombre des etudiants en droit
de drept p medicudi qi perso- et en medicine et du personnel
na1u1 didactic in anii 1900/901- enseignant pendant les annees
1914/915 si 1919/920-1920/921. 246 1900/901-1914/915 et 1919/920
www.dacoromanica.ro
-1920/921 247
XXIII

Pag. Page

26. Numilrul studentilor facultatei de 26. Nombre des etudiants des fa-
litere, filosofie gi stlinte, si perso- culres de lettre et philosophie
nalul didactic in snit 1900/901- et sciences et des professeurs
1914/915 si 1919/920-1920/921. 246 pendant les annees 1900/901-
1914/915 et 1919/920 1920/921. 247
7. Studentii si profesorii facultatii 27. Etudians et professeurs de la
de stnnte Qi scoalelor de farma- facultate de sciences et des ecoles
cie, medicina vetermarrt in Rini de pharmacie et de medicine ye-
1900/901-1914/915 si 1919/920- terinaire de 1900/901-1914/915
1920/921 . . . 248/249 et 1919/920-1920/921 . . 248/249
28. Conservatorul de muzica si de- 28. Conservatoire de musique et de
clamatie $i scoalele de bele-arte declamation et ecoles de beau-
in mil 1899/900-1914/1915 si arts pendants les annees 1899,
1919/920-1930/921 . . . . 248/249 1900 1914/1915 et 1919/920
1920/921 . . . . . 248/249
Cap. IV.Invatamantul privat Chap. IV. Enseiguement prive
29. Numarul elevilor @t elevelor in 29. Nombre des eleves garcons et filles
scoalele private cu programa' pro- dans des ecoles privees ayant
prie in anti 1899/900- 1914/1915- un programme propre an cours
1919 -1921, in vechiul Begat . des annees 1899/900-1914/915
1919--1921 (l'ancien Royaume) 251
30. Numarul elevilor in scoalele pri- 30. Nombre des &eves dans les ecoles
vate cu programa statului Qi cu privees ayant le programme de
programa statulm gi proprie pe l'Etat et, le programme de
anii 1864/900-1914/915 si 1919- l'Etat et propre pendant les
1921 252 anoees 1899/900 1914/915 et
1919-1921 253
Cap. V. Cultele Chap. V. Cultes
31. Num'arul bisericilor Qi manlisti- 31. Nombre des eglises et des mo-
rilor in auul 1924 in vechiul nasteres en 1924 dans ancien Ro-
Begat, Basarabia si Bucovina . 254 yaume, Bessarabie et Bucovine 254
32. Numarul bisericilor parohiale or- 32. Nombre des eglises paroissiales
todoxe din Transaania in 1924. 253 ortodoxes de la Transilvanie on
1924 255
PARTEA XIII. STAREA XIII-eme PARTIE. ETAT
SANITARA SANITAIRE
Cap. I. Misearea bolnavilor si Chap. 1. Mouvement des maladies
a epidemiilor et des Epidemics
1. Miscarea boalelor infectioase in 1. Mouvement des maladies infec-
cursul anului 1924 256/7 tenses an cours de l'annee
1924 . . . . 256/7
2. Miscarea bolnavilor din spitalele 2. Mouvement des malades dans
Qt ospicule administrate de Di- les hopitaux et hospices admi-
rectiunea generals a Serviciului nistres par la Direction general
sanitar in anul 1923 . . 260 du Service sanitaire dans Palm&
1923 260
Cap. II. Eforia Spitalelor Chap. II.Ephorie des Hopi-
civile taint civils
3. Miscarea bolnavilor dela 1 Ia- 3. Mouvement des malades de
nuarie 31 Dec. 1924 . . . 261 1 Janvier 31 Dec. 1924 . 261
4. Miscarea bolnavilor dupe spe- 4. Mouvement des =lades d'apres
cialitatea boalelor dela 1 Ian. - specialitee des maladies de 1
31 Dec. 1924. Spitalele : Coltea, Jan. 31 Dec. 1924. Hopitaux
Colentina, Filantropia, Copii, Coltea, Colentina, Filantropia,
Pantelimon, Sinaia, Boldescu Enfants, Pantelimon, Sunda,
Zosirna 262 Boldescu Zosima, 262
www.dacoromanica.ro
XXIV

Pag Page

5. Bolnavii din Spitalele Eforiei 5. Malades aux hopitaux de l'Ep-


1 Ian. - 31 Dec. 1924 dupd hone 1 Jan. - 31 Dec. 1924
nationalitdti ..... . . 263 par nationalites 263
Cap. M. Epitropia Asezilmin- Chap. III. Administration des
telor Brancoveneti Etablissements Brancoveano
6. Miscarea bolnavilor in spitalele 6. Mouvement des malades dans
Epitropiei in and 1920 -1924. 264 les hopitaux d'Ephorie pendant
les annees 1920 -1924 . 265
7. Bolnavi intrati in spitalul Bran- 7. Malades mitres. dans l'hopital
covenesc in cursul anului 1924 Brancoveano pendant l'annee
repartizati pe nationahtliti . . 268 1924 par nationalites . . . . 268
8. Consultatiuni gratuite pe anii 8. Consultations gratuites dans les
1919 - 1924 269 annees 1919 - 1924 269
Cap. IV. - Abatoriile Chap. IV. Abatoires
9. Animalele tdiate in abatoriile 9. Animaux abattus dans les aba
din Romania in cursul anului toires de la Roumanie pendant
1923 ... 270 rannee 1923 271
PARTEA XIV. STATISTICA XIV PARTIE. - STATISTIQUE
JUDICIARA JUDICIAIRE
Cap. I. Statistica penald Chap. I. Statistique penale
1. Indivizii dati in judecatil si con- 1. Individus traduits en justice et
damnati de Curtile cu Juiati condamnes salon la nature de la
dupd natura pedepsei pe genuri peine et les categories d'infrac-
de infractiuni in anul 1921 in tions en 1921 dans 1'Ancien
Vechiul Regat si Basarabia . 272 Royaume et Bessarabia . . . 273
Cap. II. Statistica civila Chap. II. Statistique chile
2. VanzArile voluntare in cursul 2. Ventes volontaires pendant Pan-
anului 1920 in Vechiul Regat. 274 ne 1920 dans l'Ancien Royaume. 274
3. Ipoteci inscrise in anul 1920 in 3. Hypotheques inscrits pendant
Vechiul Regat 275 l'annees 1920 dans Pan cien
Royaume 275
Cap. III. Statistica comercialit. Chap. III. - Statistique Commerciale.
4. Sociefati constituite In cursul a- 4. Soma& con stituees pendant
nului 1921 in vechiul Regat pe Farm& 1921 dans l' an c len
judete 276 Royaume par departaments . . 276
Cap. IV. - Falimente. Chap. IV. - }Willies.
5. Falimente terminate in anul 5. Faillites termines pendant Vann&
1921 280 1921 280
Cap. V. Penitenclarele. Chap. V. Prisons.
6. Condamnati intrati in inchisori 6. Condamnes entree en prisons en
1923 dupd natura pedepsei . 281 1923 apres la nature de la pein 281
7. Condamnati intrati in inchisori 7. Condamnes entree en prisons en
in 1923 dupd religiuni . . . 281 1923 apres des confessions . . 281
8. Condamnati intrati in inchisori 8. Condamnes entree en prisons en
in 1923, dupd gradul de cultm.a, 1923, apres le degre de culture
inaintea inraru in inchisori . . 281 avant l'entree dans la prison . 281
9. Condamnati intrati in inchisori 9. Condamnes entree en prisons en
in 1923 dupa gradul de culturd, 1923 apres le degre, de culture,
dupd intrarea in inchisoare . . 282 apres Pentree dans la prison . 282
10. Condamnati intrati in inchisori 10. Condamnes entree en prisons
in 1923 dupa profeemni . . . 282 en 1923 apres leur profession 282
www.dacoromanica.ro
PARTE A I.-I-ERE PARTIE
CLIMATOLOGIE. CLIMATOLOGIE

www.dacoromanica.ro
2 Partea I Climatologie

PARTEA I
CLIMATOLOGIE CLIMATOLOGIE

1. Cantitatea anualg si pe anotimpuri a precipitatiunilor atmosferice.


Perioada 1896-1923
Quautitd annuelle et par salsons des pr4elpitalions atmosplte-riques.
P4riode 1596 1923

Anotimpuri Saisons
Cantitatea
anuala
ANII
Quantitd Iarna Prnnavara Vara Toamna
A NN fIES annuelle
River Printemps Ete Automne

Milimetri Mill metres*)


1896 458 92 143 137 115
1897 841 124 332 300 96
1898 511 62 176 219 68
1899 527 CO 105 214 93
1900 662 176 187 213 115
1901 741 149 146 324 133
1902 . 523 83 146 184 85
1903 468 85 170 196 57
1904 479 64 97 116 205
1905 527 76 137 127 189
1906 591 76 187 204 98
1907 435 103 119 156 73
1908 535 86 83 197 159
1909. ..... . 517
594
84 127 137 170
1910 115 119 210 167
1911 541 74 133 214 97
1912 780 103 152 197 355
1913 554 42 143 237 121
1914 656 74 168 285 133
1915 633 114 181 206 142
1916 82 179 139
1920 548 161 224 82
1921 507 84 113 175 112
1922 677 121 173 161 249
1923 544 111 154 166 64 .
Mijlocia Moyenne 1596/1923 . 578 93 154 197 132
Pentru a dobandi din z8padl proaspata 1mm apa, ne trebue o grosime de aproape 12 mm.
Peur obtenir 1 mm d'eau de la neige fraichement tombee 11 faut tine couche d'emiron
12 mm d'epaisseur
NOTA Datele relative la climatologia Romantei sunt luate dela Institutul Meteo-
rologic central din Bucuresti
NOTE Les donnees relatives a la climatologie de la Roumanie sont fournies par
1'Institut Meteorologique central de Bucarest
NOTA In timpul perioadei 1917-1919 observafiunile au fost intrerupte din cauza
rAzbolului
NOTE Pendant la periode 1917-1919 les observations sont interrompues A cause de la
guerre
www.dacoromanica.ro
2. Temperatura aerului Co in 1923. Temperature de I'air Co pendant l'annie 1923
748
LOCALITATI.LOCALIT AS
ELEMENTE
CLIMATOLOGICE ,d E
Ei
ij Cie 0'
-..ii. '. id.
n u
ELEMENTS-CLIMATOLOGIQUES
,A
0 cd
>
" a 0 ''d 8 '''
01
0
41,.
.. I>
i".. 46 E. T71

a 1
,S
r. 8 a
A
1
e6 2
V.
u
P
0
pa
,71

0
63
,a
;,-d'
U
g
U
5
F
Cl)
b
F.
g
0
04
.5-
oai
ta
5
P=1 .Czi
.8
u
5
"
5
t
r, ...
'p'Ei
z
,8
'ch.
5'
i.i
5
14
II
(9
'I
4

at llucr a3R-I
Temperatura mijlocie Tempe-
rature moyenne 114 129 116 7o 127 123 124 107 9a 106 11s 192 377 86 86 99 91 12o 667 96

Temperatura maxima absoluta


Temperature maxime absolue . 36s 355 35o 270 357 345 33o 34o 32s 34o 35o 348 842 336 336 316 325 36s 295 323

Temperatura minima absoluta


Temperature minime absolue 17o 17o 156 167 135 110 10o 221 242 190 152 167 187 224 290 214 195 237 250 156

aPoppnullo
Temperatura maxima mulocie ,
Temperature maxima moyene . . 18o 17o 121 1877 161 171 165 166 161 176 159 150 136 156 146 14s 177 12o 148

Temperatura minima millocie


Teperature mimme moyenne 56 es 6s 24 78 89 85 54 4s 6i 67 56 54 5o 35 4s Si 66 22 42

Zale cu inghet Nombre des jours


de gelee. (Mln ,..... 0) . . . . 80 78 70 125 54 51 60 88 104 84 81 95 97 101 104 101 116 63 129 101

Zile de lama Nombre des Jours


d'hiver (Max .--; 0) 25 25 26 41 23 14 12 33 31 33 23 39 46 47 33 29 32 23 45 33

Nebulositatea mulocie. Nebu-


losite moyenne 54 40 57 57 5a Si 47 e2 47 68 53 68 74 67 58 69 56 57 64 67

Durata straluctrii soareltu (ore $i


minute) Duree d'eclairement
du soleil 22043n 16081 2477s 2093o -- 19035 1903s

Numarul zilelor fara snare


Jours sans soled 75 97 76 90 87 60 I
Ill

www.dacoromanica.ro
4 Partea I. Climatologie 1 die Partie. utri-iatotogie 5

3. Precipitatiunile atmosferice si diversele sale elemente din Romania 3. Precipitations atmospherique et ses divers elements en Roumanie
in cursul anului 1923 pendant l'annee 1923
Repartitiunea pe basinuri (Valori mijlocli anuale) Repartition par bassins (VMeara moyenne annuelle)

REGIUNEA MUNTILOR REGIUN DEALURILOR REGIUNEA CAMPIEI BASINUL INTREG


REGION MON TAGNARD REGION DES COLLINES REGION DU CHAMP BASSIN ENTIER
Numarul zilelor cu 4 Numarul zrlelor cu

Gros strat de zapada


ou 00 .9-
Nnmarul zilelor cu Numarul zilelor cu rd
I BASINURILE No des lours avec No des lours avec
00
Nombre des lours avec
cd
a -,,,
',3.

Nombre des 3 ours avec


to
a.
a",

RAURILOR
E, Ed E, ,,d
14 ro N v0
am C.)
4 'd .0
3*A L\ t*Az 3 * A L. E

TOTAL mm.
0
BASSIN DES RIVIERES rd u g
6
.
H >01 >1
* :4 2 col > lo
* -E 3
F. >01 >15 . .r
v, ,_1
-4
1- >01 >10 a
O
0' 0 mm mm. g 0 mm. mm.
H Ulm mm .26 H mm mm 1-1 6. H Li

Tisa de sus . . 64 145 117 36 83 77 --


642 145 117 36 83 77

501 99 82' 19 30 52 882 110 83 24 55 93


Somesul Tisa . 753 110 94 27 82- 175 546 113 79 24 53 77

Crisul Tisa 547 74 68 15 55 226 75D 121 103 30 50 115 657 100 91 23 41 54 707 111 96 27 50 122

Muresul Tisa 522 103 87 33 77 144 523 117 89 23 55 94 522 111 8S 27 64 115

Begs. Visa . 447 110 83 23 25 46 447 110 83 23 25 46

Temesul 503 106 96 17 34 51 405 79 63 20 21 40 437 88 74 19 31 43

Dul . ... .. 676 81 79 16 161 131 553 67 59 20 46 133 499 71 56 17 45 102 571 71 63 18 47 128

Oltul din Ardeal 509 113 83 33 69 179 509 113 83 33 69 179

Oltul din Muntenia . . 721 69 66 19 59 212 495 66 57 19 52 122 568 67 60 19 54 151

Argesul 1040 109 106 33 71 366 74 88 75 24 66 222 514 80 55 16 58 126 681 78 70 22 64 20

Ialouuta 820 102 96 26 68 188 647 74 69 18 49 161 538 73 62 17 51 117 598 76 67 18 54 137

Calmaturul 369 48 42 11 '62 85


484 65 57 16 52 120 548 69 61 18 62 130
Siretul 70 82 71 25 70 182 178 67 59 17 61 118

Prutul . .. 494 93 72 23 53 90 393 60 49 16 51 94 488 91 71 23 58 91


418 63 56 15 35 76 427 64 57 16 35 77
Dunarea . 57 86 74 22 34 91 27 42 42 16 45 68
Nistrul .... 481 94 68 21 43 59 481 94 68 21 43 59

Marea Neagra 400 36 34 8 39 48 344 55 46 13 22 41 351 52 44 12 25 42

Mijlocia. Moyenne 652 82 27 68 171 82 68


449 65 57 16 41 88 544 80 70 19 56 120
95 547 20 56 115

1. Repartitiunea precipitatiunilor este data pe basinunle mar principale ale raurilor 1. Repartition des precipitations est donnee pour les principaux bassins des nmares at par
sr pe difentele for regiuni (muntoase, deluroase, sr de ample). leurs differents rectons.

2 Cantitatea totale de ape este reprezentata in milimetn (sat' Irtrr pe ral 2. La quantlte totale de l'eau est representee on mm (ou litre par m.).

3 Numarul zilelor cu precipitatiuni stint date numai acele in cari au cazut eel 3 Lo nombre des jours avec precipitations est donne seulement pour celles dans lesquels a
putin o zecime de milimetru de ape. 01 mm) precum si acele in can s'a ma.surat tin tombe une duraame de mm d'eau 0 1 mm) et aussi cellos dans lesquels a mesure un mm on de
mm sau mar mult 1 0 mm) plus (__ 1 0 mm).

4 Zile cu zapada * se Inteleg acele in care a nins sau a Post lapovita, adica 4. Les lours avec neige * sent comprts celles dans lesquels a tombe la neige, ou y
ploaie si nonsoare la plum.

5 Solul acopent cu zapada el se consider% atunci and se gaseste pe pamant un 5 La terre couverte avec tinge la est consideree seulement quand on trouve une chouche
strat muloctu gros de cel putin un centimetru. de neige uniforme epaisse d'un cm

www.dacoromanica.ro
6 Partea II. Organizarea

PARTEA II
ORGANIZAREA.- ORGANISATION
I. Diviziunea politica i administrativa in anul 1922
Division politicos et administrative en 1922
esieil
Diviziunea administrativ pentru
Diviziunea politic' Division administrative pour les
Division pohnque Judete Comunele rurale
Depart Communes ruraux
JUDEIELE
No Comunelor i.
urbane 0.
0 8 A05
. DE. Nombre des villes 0 Zr 0
t5
7; ,
Rese- Nerese- F. . A g
dinte dante d 0
ro,
1.1 oar
zz Chefs Autres Z Z zz
licux villes

Vechiul Begat. Ancien Royaume


1 Arge . . 1 126 128 10 502 55 557
2 BacSu 1 76 78 7 380 72 452
3 Botwni 1 42 44 6 220 17 237
4 Braila . 1 52 53 4 115 13 128
5 Buzau 1 37 99 9 490 79 569
6 Caliacra 1 31 34 6 287 287
7 Constanta 1 74 81 6 211 19 230
8 Covurlui 1 39 40 4 96 9 105
9 Dambovita 1 109 111 8 352 18 370
10 Doti 1 141 143 13 401 21 422
11 Dorohoi 1 43 46 6 206 14 220
12 Durostor . 1 40 42 5 173 173
13 Falciu . . 1 41 42 5 135 31 166
14 Falt cent . 1 46 47 6 11.3 9 202
15 Om] . . 1 120 121 8 398 24 422
16 Ialomita 1 2 90 93 7 188 3 191
17 Iagt 1 1 47 49 5 247 23 270
18 Ilfov 1 1 110 112 10 426 42 4E8
19 Mehedinti 1 1 168 170 9 444 1-7 471
20 Muscel 1 61 62 6 201 11 112
21 Neamt 1 1 49 51 5 245 23 268
22 Olt 1 8.3 84 5 290 9 299
23 Prahova 1 6 134 141 10 391 lb 407
24 Putna . . 1 2 79 82 7 209 11 220
25 R -Sdrat 1 73 74 6 219 11, 231
26 Roman . 1 48 49 4 195 28 223
27 Romanata 1 1 115 117 5 246 9 255
28 Tecuci 1 47 48 4 221 26 247
29 Teleorman 1 3 122 126 6 201. 3 204
30 Tulcea 1 6 60 67 6 130 11 141
31 Tutova 1 63 64 6 201 33 234
32 Vaslui 1 53 54 5 223 27 250
33 Valcea 1 2 105 108 8 413 30 443
34 Vla*ca 1 107 108 6 247 6 253
Total . 34 43 2 691 2 768 222 9 096 731 9 827

Bucovina. Bucovine
1 Campu-Lung . . 1 1 27 29 3 27 30
2 CernAuti 1 2 40 43 6 40 46
3 Cotmani 1 23 24 1 23 24
4 Gura-Humorului 1 31 32 2 31 33
5 Radauti 1 27 28 2 27 29
6 Siret 1 38 39 1 38 39
7 Storojinet . 1 29 27 2 26 28
8 Suceava 1 40 41 1 40 41
9 V ascautt 1 16 17 2 16 18
10 Vijnita 1 26 27 2 26 28
11 Zastavna 29 29 1 29 30
Total . . 9 4 323 336 23* 323 346

Nog. * Numarul ocoalelor.www.dacoromanica.ro


Nombre des arrond sements.
II-eme Partie. Organisation 7

ORGANIZAREA. ORGANISATION

I. Diviziunea politics i admInistratIva in anul 1922


Division politique et administrative
(urmare) (suite)

Diviziunea administrativ pentru


Diviziunea politica Division administrative your les
Division politique Judete Comunele rurale
Depart Communes ruraux
JUDETELE 5
No comunelor t5 ,4 ii V
aw DAPARTMENTS urbane '5 3.9 o fg dj
jos 7,9

8_15
Nombre des villes 2, g3 ; amp-
u g
.4 5
V.
74
0
a) 6
Reee- Nerese- 7s El 13, .0 T.
dinte dente re. 5 ro E 15.
g..,5 bi 2
z2 Chefs
Ileum
A utres
villas g za ce
iou
.1;

Basarabial). Bessarabie
1 Balti 1 - 299 300 5 545
2 Cahul 1 1 135 137 4
272
3 Ismail 1 4 86 91 4
4 Cetatea-Alba . 1 175 176 5 217
5 Chisinau 1 205 206 5 348
6 Hotin 1 184 185 5 615
7 Orhel 1 220 230 5 535
8 Soroca 1 233 234 5 660
9 Tighina 1 191 192 6 379
Total . 9 5 1 737 1 751 43 3 571

Transilvania 2). Transy vanie


1 Alba Inferwara . 1 3 174 178 8 14 54
2 Arad . . . . . . 1 216 217 9 67 35
3 Bihor . . . . . 1 431 432 13 61 99
4 Bistrita-Nasaud 1 97 98 4 22 28
5 Brasov 1 23 24 3 23
6 Caras-Severin . . 1 1 358 359 14 28 101
7 Cum 1 1 63 65 5 33 12
8 Col ocna 1 238 239 10 10 69
9 Ndgara* 1 85 86 4 12 25
10 Hunedoara 1 3 425 429 10 11 88
11 Maramurea . . . 1 56 57 4 12 20
12 Mures-Turda 1 1 204 206 6 7 54
13 Odorheiu 1 135 136 4 17 37
14 Salaj . 1 1 239 241 6 4 68
15 Satu- Mare 1 3 221 225 8 17 64
16 Sibiu , 1 1 86 88 6 73 6
17 Solnoc-Dobaca . . 1 1 312 314 8 4 82
18 Tarn ava-M are . 1 1 123 125 5 61 28
19 Tarn ava-Mica . . 1 1 116 118 4 16 41
20 Timis-Torontal . 1 241 242 11 134 44
21 Trei-Scaune. . . . 1 1 101 103 4 21 31
22 Turda-Aries . . . 139 140 6 7 42
Total . . . 22 18 4 083 4 122 152 654 1 028

1) Dupa dictionarul statistic al Basarabiei din 1922


2) Dupa dictionarul rransilvaniei si Banatului pe 1922.

1) D'apres le dictiounsire statistique de Ia Bessarabie pour 1922


21 D'apres le dictionnaire www.dacoromanica.ro
de Ia Transylvania et Banat pour 1922.
8 Partea II. Organizarea

2. Organizarea judeeltoreascA in 1924


Organisation judielaire en 1924

1 CURTEA DE CASATIE 3 sectii si 1 sectiune units


1 COUR DE CASSATION 3 sections et 1 section unie

a.,
u
1

TRIBUNALF TRTBOUNAUX 5 x
I CURTI DE APEL dJ . cz
I
COUR D'APPEL 2
: 4g
,c1

Numele Oraaul 'Z'


9.
.1-2'

WI z
CIRC. ...
o ,,,
0 =
Nomme Ville CJ

ri) 1$ '-'
Ctai
$

Vechiul Regat. Ancien Royaume


1 Argea Piteati 2 11
2 Buzeu . . . . Buzeu 2 9
3 Dambovita . . Targoviate . . . . 2 10
4 Ilfov Bucureati 7 16
Bucure,ti 5 lalomita . . . . CalAraai . . . . 2 8
4 sectiuni. 4 sections 6 Muscel . . . . C Lung . . . . 1 7
7 Prahova . . . . Ploeati 3 14
8 Teleorman . . T Magurele . . . 2 12
9 Vlaaca Giurgiu 2 10

1. Cahacra . . . . Bazargie 1 4
Constanta 2 Constanta . . Constanta . . . . 2 8

1 sectie. 1 section 3 Durstor . . . . Silistra 1 5 .II


4. Tulcea . . . . Tulcea 1 7

1 Dolj Craiova 3 14
2 Gorj Tg Jiu . . . . . 2 9
Craiovs. 3 Mehedinti . . T Severin . . . . 2 15

2 sectii. 2 sections 4. Olt . . . . Slatina 1 6


5 Roinanati . . Caracal 2 11
6 Valcea . . . . R Valcea . . . 2 11

1. BrAala Braila 2 5
2. Covurlui . . . Galati 2 6
Galati 3. Putna Focaani 2 9

2 sectii. 2 sections 4 It SArat . . . R Slrat 1 7


5. Tecuci . . . . Tecuci 1 5
6. Tutova Barlad 1 6

1. Bacau Bacau 2 8
2 Botoaant . . . Botoaani 1 6
3. Dorohoi . . . Dorohoi 1 5
4 Mimi Huai 1 5
Iai 5 Falticeni . . . . Falticent 1 6
2 sectii. 2 sections 6. Iasi Iasi 3 9
7. Neamt 1 Piatra-Neamt . . . 1 6
8. Roman Roman 1 6
9. Vaslui . Vaslui
www.dacoromanica.ro
, 1 7
II-eme Partie. Organisation 9

2. Organizarea judecAtoreasa in 1924

Organisation judiciaire en 1924

(urmare) (suite)

judecAtoni de pace"
TRIBUNALE TRIBOUNAUX

Justice de paix
=11111111111M
CURTI DE APEL

Sectiuni
Sections
COUR D'APPEL Nume1e Judetul
Nomme Departement

Transilvania. Transylvanie.
1 Alba Iu ha . . . Alba de Jos . . . . 1 5
2 Bistrita . . . Bistrita Nasaud . 1 3
3. Cluj Cojocna . . . 1 6
Circ. I. Cluj 4 Dej Solnoc-Dobaca . 1 6
5. Deva Hunedoara . . . 1 8
1 sectiune. 1 section 6 Sibiu . Sibiu . . . . . . 1 6
7 Turda . . Turda-Aries . . . 1 4

1 Oradea Mare. Bihor 1 10


Circ.II.Oradea Mare 2 Satu-Mare . . Satmar 1 7
3 Sighet . . . . Maramures . . 1 2
1 sectiune. 1 section 4. Zalau Salaj 1 6

1 Brasov . . . Brasov . . . . 1 4
2 Ibasfalau . . Tarnava-Mica . . 1 2
Circ. III.Tg. Mures 3 Miercurea -Ciuc
4 Odorhei . . . .
ellYC
Odorhei
. . . . 1
1
2
3
1 sectie. 1 section 5 Sft Gheorghe . Trei-Scaune . . 1 3
6. Sighisoara . . Tarnava-Mare . 1 5
7 Tg Mures . . . Mures-Turda . . 1 3

1 Arad Arad 1 ii.


Circ. IV.Timisoara 2 Caransebes . . Caras-Severin . . 1 4
3 Lugo Caras-Severin . . 1 5
1 sectie. 1 section 4 Timisoara . Timis . . . . . 1 ii.

Bueo-vina. Bucovine.
ICernaufi
Storojinet
Cotmani
1 Viinita
1. Cernauti . . . . 1 12
Siret
Certigu0 Vascaufi
Zastavna
1 sectrune.section Campu Lung . .
2 Suceava Gura Humorului
. . . . Radauti 1 8
1 Suceava

Basarabia. Bessarabie.
1 Balti Balti 1 10
2 Cahul Cahul 1 4
3 Cetatea Alba . Cetatea Alba . . 1 10
4 Chisinau . . . Chisinau 2 11
Chi8ingu 5 Hotin . . . . Hotin 1 6
6 Ismail Ismail 1 6
2 sectiuni.--2 section 7 Orhei Orhei 1 9
8 Soroca Soroca 1 10
9 Tighina . . Tighina 1 7
www.dacoromanica.ro
10 Partea III. Teritoriu yi Populatiune

PARTEA III.III-EmE PARTIE


POPULATIUNE. POPULATION

1. Populatianea Romaniei dela 1870-1923


Pepulation de la Roumania 1870-1923

Populatiunea
ANII Populattu n ea
probabill la fi-
nele anului
Population pro-
ANII probabill la fi-
nele anultu.
Population pro-
ANNAES ANNEES
bable a la fin bable a la fin
de Pannee de Panne()

1870 4 924 201 1895 5 635 434

1871 4 332 874 1896 5 709 959

1872 4 347 689 1897 5 795 235

1873 4 355 701 1898 5 863 037

1874 4 3(11 135 1899 5 956 690

1875 4 399 236 1901 6 045 352

1876 4 446 165 1902 6 125 694


1877
1878
4 479 813
4 485 696
1903 ..... 6 195 752

1904 6 392 273

1879 4 529 568 1905 6 480 300

1880

1881
4 545 821

4 622 674
1906 ..... 6 585 534

1907 6 684 265


1882 . 4 687 722 1908 6 771 722

1883 4 776 193 1909 6 865 730

1884 . ..... 4 862 037 1910 6 966 002

1885 4 960 043 1911 7 086 796

1886 5 046 363 1912 7 230 418

1887 6 108 406 1913 7 351 665

1888 6 177 629 1914 7 771 341

1889 6 256 221 1915 7 897 311

1890 5 318 341 1919 15 900 000


1891 5 392 576 1920 16 000 000
1892 5 424 517 1921 16 255 000
1893 - 5 485 739 1922 16 500 000
1894 5 544 706 1923 16 736 283

*) Datele pentru 1919-1923 coprind gi none teritorit.


'V Les donnees Dour www.dacoromanica.ro
1919-1923 coneernent aussi les nouveaux territoues.
rne Partie. Territoire et Population 11

2. Populatiunea pe inclete in Vechiul Regat


Population pour departments dans Vanden Royaume.

Locuitori pe km 2
Quprafata Populatiunea Population
;7. JUDETELE in km Habitants par km / 0
patrat i
,o Df.IPA RTA.MENTS Superficie
en km 2 1910 1914 1915 1910 1914 1915

1 Arge 4 216 237 975 251 371 254 889 56 59 60


2 Bacau 4 410 226 117 239 914 242 316 51 54 55
3 Botosani . . 3 077 199 378 203 709 206 853 65 66 671
4 Braila 4 286 174 629 187 680 191 426 41 43 441
5 Buzau 4 936 266 151 288 602 294 416 54 58 59
6 Caliacra . . . . 4 500 146 649 149 106 32 33
7 Constanta. . . . 6 910 176 614 218 880 223 638 25 32 32
8 Covurlui . . . . 2 662 166 174 177 375 180 086 62 66 67
9 Dambovita . . . 3 440 253 042 268 689 273 232 73 78 79
10 Dolj 6 538 419 743 451 118 458 240 64 69 70
11 Dorohoi . . . . 2 846 187 394 189 798 192 492 66 67 68
12 Durostor . . . . 3 226 134 234 137 341 41 42
13 F Mein 2 120 104 483 112 392 114 305 49 53 54
14 Falticeni . . . . 3 353 152 014 155 115 157 130 45 46 47i
15 Gorj 4 579 196 304 207 405 209 785 43 45 46
16 Ialomita . . . . 7 095 230 492 253 865 259 957 32 35 36
17 Iai 3 227 212 948 218 975 221 920 66 68 69
18 Ilfov 5 176 611 514 701 861 710'792 118 135 137
19 Mehedinti . . . 5 320 287 007 306 038 309 269 54 57 58,
20 Muscel 3 058 131 766 139 654 141 719 44 46 46
21 Neamtu . . . 3 977 172 425 174 288 176 025 43 44 45
22 Olt 2 863 166 105 177 654 179 593 58 62 63
23 Prahova . . . . 5 040 369 705 405 160 413 390 73 80 82
24 Putna 3 340 174 048 186 349 189 465 52 55 57
25 R.-Sarat . . . . 3 324 164 692 169 963 173 668 49 51 5z
26 Roman 1 880 126 514 131 246 132 388 67 69 70
27 Romanati. . . . 3 560 240 692 258 816 264 396 67 73 74
28 Tecuci 2 408 141 811 147 429 149 835 59 61 62
29 Teleorman . . . 4 577 283 893 339 385 315 066 62 67 69
30 Tulcea 8 626 162 233 178 561 183 105 19 20 21
31 Tutova 2 498 130 238 133 844 135 664 52 53 54
32 Vaslui 2 260 126 446 133 116 135 077 56 58 1,9
33 Valcea 4 081 221 523 240 501 243 016 54 58 59
34 V1aca 4 494 242 932 272 275 277 711 54 60 62

Total . . . 137 903 6964002 7771914 7897 311 50 56 57

www.dacoromanica.ro
12 Partea III. Teritoriu It populatiune

3. Popnlatiunea pe judge in Transilvania


Population par departements en Trans)lvanie

Suprafata Populatiunea ',newton pe km patrati


V, JUDETELE i
Population Dalutants par km2

1'7! DAPARTEMENTS Superfine


en km. 2 1920 1923 1920
''.. 1923

1 1 Alba Infericara . 3 646 214 962 242 371 59 66


1 2 Arad 6 005 397 969 402 303 66 67
1 3 Bihor 7 897 489 680 513 868 62 65
4 Bistrita Nasaud . 4 332 120 479 131 322 28 30
5 Braov 1 491 101 953 113 600 68 75
6 Cara-Severin . . 11 080 242 264 455 154 38 41
7 Ciuc 5 065 140 199 141 421 27 28
8 Cojocna 5 079 307 052' 352 029 60 69
I

I 9 ragara 2 444 93 916 90 439 38 37


10 I-Innedoara . . . . 7 810 320 428 348 200 41 45
11 Maramure . . . . 3 381 162 695 151 342 45 44
12 Mure-Turda . . . 4 203 219 951 . 245 941 52 58
13 Odorhei . . . , . 2 939 119 385 122 697 41 42
14 Salagiu 3 815 226 378 241 038 59 63
15 Satu Mare 4 902 299 791 368 694 61 75

16 Sibiu 3 619 175 515 192 060 48 53


17 Solnoe-Dobanca . . 4 714 237 831 257 529 50 54
18 Tarnava-Mare . . . 3 338 148 865 168 258 45 50
19 Tarnava-Mica . . . 1 724 113 566 124 085 65 71

20 Tim4-Torontal . . . 7 313 488 729 495 814 67 68


21 Trei-Scaune . . . . 3 889 144 905 145 531 37 38
22 Turda-Arie . . . . 3 514 175 612 184 270 50 52

Total . . . 102 200 5 114 124 5 487 966 50 54

www.dacoromanica.ro
I
III -t me Partie. Teritoire et Population 13

4 Populatiunea pe judete in Basarabia


Population par departements en Bessarabia

Popula- Popula-
Suprafata tiunea Densitatea tiunea Densitatea
41 '0
ti
0
JUDETELE in km.
petrati Population
pe km
patrati Population
pe km
patrati
DEPARTEMENTS Superfine Densite par Dpnsite par
cu km 2 km 2 km. 2
z;0 1908 1922

1 Balti 5 260 254 BOO 483 372 012 70


2 Cahul* 4 482 305 100 724 147 266 33
3 Cetatea-Alba . . . 7 595 334 000 438 374 806 49
4 Chisindu 4 181 321 900 769 395 596 94
5 Hotin 3 782 368 600 974 399 532 106
6 Ismail *) 4 212 228 878 54
7 Orhei 4 246 259 300 610 342 557 80
8 Soroca 4 331 265 100 612 381 609 88
9 Tighina 6 333 236 500 373 314 778 50

Total . . . 44 422 2 344 800 528 2 956 934 66

*) Judetul Cahlul si Ismail sunt socotite la un loc dupe. anuarul Rusiei din 1908.
Les Departemonts Cahul et Ismail bout apute ensemble d'apres Pannuaue Russe pour 19 08.

5. Populatiunea pe judete in Bucovina


Population par departements en Ilui of inc

Popula- Popula-
Suprafata tiunea Densitatea tiunea Densitatea
f". JUDETELE In km
patrati Population
pe km
patrati Population
pe km
patrati
Vep DEPARTEMENTS Superfine Densite par Densite par
en km. 2
1910 *5) km 2 1919 km 2
zz
1 Cdinpul-Lung . . 2 349 60 593 257 64 592 274
2 Cernauti 934 195 868 1364 186 792 8268
3 Cotmani 345 45 135 1308 50 569 1466
4 Gura Humorului 740 61 395 829 68 215 922
5 RacIduti 1 841 91 018 494 90 185 489
6' Siret 519 65 604 1264 69 311 1336
7 Strojinet 963 69 288 719 72 950 757
8 Suceava 569 66 827 1174 65 940 1158
9 Vascauti 401 42 290 1054 40 752 1015
10 Vijnita 1 289 55 541 430 53 906 418
11 Zastavna 492 51 263 1014 48 509 984

Total . . . 10 442 804 822 77i 811 721 777

*29 Dupe. recensamantul populatlei Bucovinei din 1910.


D'aprea le recensement delawww.dacoromanica.ro
population en Bucovine en 1910
14 Partea III. Populatiune

6. Populatia urband i rurala pe judete in 1915, din Vechiul Regat


Population urbaine et ramie par dbartentents dans 1 anelen ro3aume 1915

Populatiunea Population Proportium. Proportions


1000/o
-a E JUDETELE 41 K
-c
412.
DEPARTMENTS
0, gI E
a := rz
i.

TOTAL TOTAL
E LI> F 3
zx 5 2-4.4
o z E o
1:11
8

1 Arges 19 819 6 428 228 642 254 889 779 253 8969 1000/
2 Bacau . . 19 226 8 203 214 887 242 316 793 339 88se 100
8 Botosani . . 32 972 4 485 169 396 206 853 1594 216 8120 100
4 Braila . 66 428 1 4 998 191 426 3472 6530 100
5 Buzau . . 29 809 6 488 258 119 294 416 ibis 220 8753 100
6 C.altacra . 17 357 11 681 120 068 149 106 1164 783 8063 100
7 Constanta 27 885 23 793 171 960 223 638 1246 1064 76so 100
8 Covurlui 72 815 107 271 180 086 4043 5967 100
9 Dambovita 13 185 4 133 255 914 273 232 4432 1st 367 100
10 Doi) 51 927 7 831 398 482 458 240 1133 171 8696 100
11 Dorohos . 14 171 6 171 172 150 192 492 736 321 8943 100
12 Durostor . 11 802 11 179 114 360 137 341 8:42 893 8322 100
13 Falun 15 953 98 352 114 305 1336 8664 100
14 Paltmeni . 8 735 148 395 157 130 5se 444 100
1' Gorj . . 9 730 200 055 209 785 464 536 100
lo Ialomita . 13160 8 654 238 141 259 957 Soe 333 121 100
17 Iasi 76 593 5 074 140 253 221 920 3450 22e 63n 100
18 Hoy . 347 933 6 795 355 064 710 792 48ot 035 5011 100
19 Mehedintt . 23 688 1 512 284 059 309 269 760 049 191 100
10 'luscel . . 16 652 125 C67 141 719 1175 525 100
21 Neamt . . 19 426 9 115 147 484 176 025 1123 51e 8322 100
22 Olt . . . 9 831 169 752 179 593 547 453 100
23 Prahova . 57 968 28 914 326 508 413 390 1402 630 7832 100
24 Putna . . 25 454 8 679 155 332 189 465 1343 468 8133 100
25 R -Sarat . 14 830 158 838 173 668 834 146 100
26 Roman 18 137 114 251 132 388 13es 8646 100
27 Rom an ati 15 3-.6 9 446 239 554 264 396 522 337 lel 100
28 recuci . . 15 360 134 475 149 835 102.5 8975 100
29 Teleorman 10 153 35 280 269 633 315 066 322 llta 85so 100
30 Tulcea . . 22 465 27 544 133 096 183 105 123s 14o3 7352 100
31 Tutova . 25 402 110 262 135 664 1872 8122 100
32 Vaslui . 10 564 124 513 135 077 782 218 100
33 Valcea . . 9 774 12 208 221 034 243 016 402 502 912e 100
34 Vlabca . . 21 033 256 678 277 711 757 -- 243 100

Total 2 165 635 243 623 6 488 053 7 897 311 1476 3os 8216 100

7. Populatia urnand i rural& pe judete din Bucovina in anul 1919


Population urbaine et nude par departements en Mem Ine pour Pannee 1919
1 Umpulung . . 7 552 8 197 48 844 64 592 1163 1262 7503 100
2 Cern autt . . 91 852 6 476 88 464 186 792 4917 346 4737 100
3 Cotmani 5 917 44 652 50 569 1170 883o 100
4 G -Humorulut 5 099 _ 63 116 68 215 747 253 100
5 Radauti . . . 15 806 74 379 90 185 1752 824s 100
6 Suet . . . 7 634 61 677 69 311 11m 88os 100
7 Storm inet . 9 204 63 746 72 950 1260 973s 100
8 Suceuva . . 10 184 - 55 756 65 940 1544 845s 100
9 Vascauti . . 976 34 776 40 752 1466 8534 100
10 Vtlnita . . . . 3 759 _ 50 147 53 906 697 303 100
11 Zastavna 48 509 48 509 100 100

Total . . 162 983 14 672 634 066 811 721 _

www.dacoromanica.ro
8. Populatia urbana i rurala pe judete din Basarabia in anul 1922
Population urbalne et rurale par thipattenients en Bessarable pour l'ann6e 1922

Populatia. Population Proportia Proportion

"E
JUDETELE Corn urb
Comune Comune
Com urbane Com urbane Co m rurale re*edinte
DEIPARTEMENTS reedinte neresedinte urbanee te rurale
Communes T0TAL Chefs-heux TOTAL
Chefs-hems do de &parte- Commuues
A' departements Auties idles ruraux monts Autres villes ruraux

'apred 9 UR-III
1 Balti 22 000 350 012 372 012 591 9409 1000/a

2 Cahul 12 000 3 422 131 844 147 266 815 232 8953 1000/o

3 Cetatea Alba'. 33 900 340 906 374 806 904 9098 100 /o

4 Chiinau 133 000 262 596 395 596 3382 6638 100 /0

Hotm .......

nonvindod
5 . . . . 31 800 367 732 399 532 795 9205 1000/0

6 Ismail 37 000 49 98'; 141 892 228 878 1617 2184 6199 100%

7 Orhei 20 000 322 557 342 557 581 9417 100 /o

8 Soroca 27 800 353 709 381 509 728 9272 100 /o

9 Tighina 35 400 279 378 314 778 1124 -- 8878 100%

Total 352 900 53 408 2 550 626 2 956 934 1193 183 8625 1000/a

www.dacoromanica.ro
16 Partea III. Populatiune

9. Populatia urbang el rnrali pe judete in 1923 din Transilvania


Population urltaine et rurales par departaments dans Vann& 1923, en Transylvanle

Proportiuni Proportions I

Populatiunea Population
1000/o
0

IIso
.. F.
JUDETELE .0 `-' s
,.. CU'''7g
.0 .0
.....W .9.
it. 01 xi 4 s f. - d
...4 4,7 6'1'NEj =.f 64gm

Commune
a

Chefs hem

Chefs heux
resechut
= F.

Comune ru
dapurteme
nereeclir
Autres vil

Autres vii
Comune u
resedm
Comune ru.
.11, c9,katz
cli:parteme
. a.

ruraux
Z. f4. y4
0,,,.; g2 O,:; "g

TOTAI,
DEPARTEMENTS

TOTAL
i-..,p Comune 2 g, 1,,t1F, ,4

Comune
4),E,' 1; i.1

-.2` '.' - g ,i.r.,. gi?..2.' Lo.


=.....
' .-. 2.,S- g :t, ...-0'

Q
=6
al P.
0 Ewa ;-7 f:1 . =,'
Q
$-`.

2,

1 Alba de Jos. 11 000 23 000 208 371 242 371 455 948 850, 100%

2 Arad 75 000 327 303 402 303 1864 8136 1000/o

3 Bihor 90 000 423 868 513 868 1751 8240 100%

4 Bistr.-Nalsaud 15 000 116 322 131 322 1112 8858 1000/o

5 Braov . . . . 50 000 63 600 113 600 4402 5598 1001/4

(, Cara-Severin 25 000 9 000 421 164 455 154 549 196 9255 100%

; Chic 3 000 15 000 123 421 141 421 212 1060 8721 1000/o

8 Cojocna. . . . 105 000 247 029 352 029 2980 701' 100/o

9 Pagara. . . . 8 500 81 939 90 439 940 906' 100%

10 Hunedoara . . 11 000 15 500 321 700 348 200 315 445 924' 100%
11 Maramure . . 30 000 121 342 151 342 1982 801' 1000 /0

12 Mure-Turda 40 000 10 000 196 941 245 941 1626 406 798' 1000/0
13 Odorhei. . . . 9 000 113 697 122 697 733 926 100%

14 Salaj . . . . . 8 500 10 000 222 538 241 038 352 414 9234 1000 /0

15 Samar . . . 23 000 83 000 262 694 368 694 623 2252 712 100%

16 Sibiu 45 000 12 000 135 060 192 060 2343 625 703 100%

17 So1noc-Dobaza 17 000 9 000 231 529 257 529 659 349 890' 1000/0
18 rarnava-Mare. I 18 000 15 000 135 258 168 258 1060 899 803 1000/0

19 Tanava-Mica. 9 000 6 000 109 085 124 085 725 463 879 1000/o

20 Timi-Torontal 90 000 405 814 495 814 1835 816 100/n

21 Trei-Scaune . 11 000 5 000 129 531 145 531 755 343 890 100%

22 Turda-Arie . 23 000 161 270 184 270 1248 875 100%

Total . . . 717 000 212 500 4 558 466 5 487 966 1306 387 83 1000 /0

II www.dacoromanica.ro
111-ume Vartie Population 17

10. Populatia comunelor urbane in anii


Population des vines dans les ann4es
TECHIIIL BEGAT. Aneien Roy anme

1, 0 t73,c
E
15,8 COMUNELE COMUNELE
c; 45 URBANE 1910 1914 1915 ',-,c URBANE 1910 1914 1915

Z Z
0 VILLES Z Z
6 VILLES

1 Alexandria 14 944 16 087 16 366 Mongolia . . . 1 611 1 961 1 999


2 Babadag . . 3 744 4 740 4 781 40 Mein . . . 4 821 5 419 5 624
3 Baal' 17 215 19 114 19 226 41 Medgidia . . . 3 601 6 819 6 389
4 B -de-Arama . 1 001 1 524 1 522 42 MihSileni . . . 3 994 3 209 3 203
5 Balcic 6 618 6 651 43 Mimi.' 5 839 6 413 6 488
6 Barlad 24 304 25 367 25 402 44 Neamtu . . . 9 324 9 124 9 115
7 Bazargic. . . 17 190 17 357 45 Ocnele- Mare . 4 915 5 310 5 357
8 Botolhni. . . . 33 965 32 874 32 972 46 Odobesti . . . 5 073 5 820 5 915
9 Braila . . . 60 550 65 611 66 428 47 Oltenita. . . . 6 616 6 721 6 795
10 Bucuresti ) . . 293 435 345 628 347 933 48 Ostrov . . . . 3 625 3 528 3 587
11 Buzau 24 004 29 483 29 809 49 Panciu . . . . 3151. 2 764 2 764
12 Calafat . . . 7 850 7 739 7 831 50 Piatra-Neamt 19 121 19 283 19 426
13 Caracal . . . . 13 565 15 216 15 396 51 Priest' 16 064 19 799 19 819
14 CalArasi . . . 11 365 13 080 13 162 52 Ploesti . . . . 48 937 57 376 57 968
15 Cavarna . . 4 978 5 030 53 R -Sarat. . . . 14 518 14 707 14 830
16 Cerna-Voda . . 2 526 5 894 5 946 54 It -Valcea . . . 7 587 9 752 9 774
17 Campu-Lung . 15 069 16 449 16 652 55 Roman . . . . 16 550 18 154 18 137
18 Campina . . . 5 017 8 859 8 953 56 R -de-Vede . . 9 393 11 101 11 118
19 Chrlia-Veche . 3 418 3 069 3 149 57 Sinaia . . . . 2 520 3 985 4 003
.20 Constanta . . . 15 774 27 662 27 885 58 Silistra . . . . 11 719 11 802
21 Corabia . . 7 221 9 252 9 446 59 Slatina . . . . 8 270 9 205 9 831
22 Craiova . . . 45 640 51 877 51 927 60 SlInic . . . 5 864 5 752 5 860
23 C -do-Arges . . 4 703 6 413 6 428 61 Slobozia . . . 4 971 5 035
24 Cuzgun . . . . 1 865 1 713 1 733 62 Suhna . . . 7 210 7 480 7 582
25 Horohor. . . . . 13 965 14 087 14 171 63 Targoviste . . 10 124 13 169 13 185
26 Dragasani. . . 5 096 6 840 6 851 64 Tg -Frumos . 5 170 5 038 5 074
27 Falticeni . . . 10 185 8 677 8 735 65 Tg -Jou . . . . 6 744 9 817 9 730
28 Filipesta. . . . 1 474 1 580 1 597 66 Tg -Ocna . . . 8 506 8 124 8 203
29 Focsani . . . . 24 904 25 287 25 454 67 Tema . . . . 14 761 15 213 15 360
30 Galati. . . . . 66 216 72 512 72 815 68 Tulcea . . . . 21 239 22 186 22 465
31 Oaestr. ... . 3 990 4 108 4 133 69 Turtucara. . . 10 958 11 179
32 Grurgiu . . . . 16 016 20 929 21. 083 70 T.- MSgurele . 9 013 10 121 10 153
33 Harlan . . . . 4 962 4 428 4 485 71 T.-Severin . . 20 415 23 801 23 688
34 Harsova. . . . 3 567 4 096 4 139 72 Urlatr 4 156 4.546 4 624
35 Herta ., . . . . 3 336 2 932 2 968 73 Urziceni. . . . 2 441 3 563 3 619
36 Hui 16 611 15 848 15 953 74 Vaslua . . . . 9 861 10 525 10 564
37 /ai 79 402 76 120 76 593 75 ValenideMnnte 3 836 3 843 3 877
38 Isaccea . . . . 3 999 4 629 4 342 76 Zfmnicea . . . 7 249 7 693 7 796
39 Hahmudta. . . 2 288 2 124 21661 77 . 1 195 235 1 404 449 1409258

*) Populatia probabila In 1922 este de Soo 000ltoaci .tor..


www.dacoromanica.ro
Ponnlannn nronfile en 1922. rat ROO 000 habitants_
18 Partea III. Populatiune

11. Populatia comunelor urbane din Basarabia, Bucovina i Transilvania


Population des communes urbaines en Bessarabia, Bucovina et Transylvania

No curent
No d'ordre
,,.
24 0RA8E Locuitori 7; ORME g TARGURI Locuitori
VILLES Habitants ''' VILLE ET BOURGS Habitants

Transilvania
Basarabia.Bessarabie Transylvania
1922 1923

1 Balti 22 000 Abrud 3 000


2 Bolgrad 18 000 Amd 11 000
14 000
CS IP 4.1
3 Cahul 12 000 Alba-Iulia
4 Cetatea-Alba . . . . 33 900 Arad 75 000
5 Chiinau 133 000 Baia Mare 16 000
6 Chilia-Noua . . . . 12 944 Baia Sprie 7 000
7 Hotin 31 800 Bistrita 15 000
8 Ismail 37 000 Braov 50 000
Orhei 20 000 Caransebe 9 000
9
10
11
Reni
Soroca
.. 12 866
27 800
1
1
Caren Marl
Cluj
. . . . 23 000
105 000
12 Tighina . . . . . 35 400 1 Del 17 000
13 Valcov 6 176 1 Deva 11 000
14 Leova 3 422 1 Dicio San Martin . . 9 000
16 Fagara 8 500
16 Gherla 9 000
Total . . . 406 308 17 Gheorgheni 15 000
18 Ibafalau 6 000
19 Hunedoara . . . . 5 000
BucovinaBucovine. 20 Hateg 3 000
21 Lugo 25 000
1919 22 Media 15 000
25 Mercurea Ciuc . . . 3 000
1 Campu-Lung . . . . 7 552 24 Ocna Sibiului . . . 6 000
2 Vatra Dornei . . . 8 196 26 Odorheiu 9 000
3 Bolan k targuri . 4 603 26 Oradea Mare . i . . 90 000
4 Sadagura f bourgs . 1 875 27 Oratie 7 500
5 Cernauti 91 852 28 Reghinul Siisesc . . 10 000
6 Cotrnani . . . . . . 5 917 29 Satmar 60 000
7 Gura-Humorului . . 5 099 30 Sibiu 45 000
8 Radauti 15 806 31 Sighet 30 000
9 Siret 7 634 32 Sighioara 18 000
10 Storojinet 9 204 33 Sebelul Fasesc . . . 12 000
11 Suceava 10 184 34 Sf. Gheorghe . . . . 11 00)
12 Vascauti 5 976 35 Sunleul-Silvaniei . . 10 000
13 Vijnita 3 759 36 Targu-Mure . . . . 40 000
37 Targu-Sricuesc . . . 5 000
38 Timioara . . . . 90 000
Total . . . 177 655 39 Turda 23 000
40 Zalau 8 500

Total . . . 929 500

I www.dacoromanica.ro 2
MISCAREA POPULATIUNII

MOUVEMENT DE LA POPULATION

www.dacoromanica.ro
20 Partea IV. Miearea populatiunii

PARTEA IV
MISCAREA POPULATIUNII

1. Raport intre natalitate i mortalitate dela 1900 1923

Nasteri Naisances Morti -- Deces

ANII
crominee Tara cuogaunnee c ;Tr au ne e
ANNtEs urbane urbane rurale ,:,,,=
Villas Communes Pays enter Villas Communes Pays antler
I ruiaux 11.1111118

1900 36 705 198 138 234 843 28 313 117 888 146 201

1901 35 631 205 072 240 703 29 716 130 645 160 361

1902 36 294 205 592 241 886 30 395 141 433 171 828

1903 35 533 216 713 252 246 27 489 128 517 156 006

1904 36 180 219 9,7 256 177 27 697 128 239 155 936

1905 34 858 213 101 247 959 30 911 129 021 159 932

1906 36 223 226 215 262 438 28 200 129 004 157 204

1907 37 583 236 904 274 487 31 875 143 919 175 794

19U8 38 331 234 519 272 850 30 580 154 813 185 393

1909 38 403 243 939 282 342 33 067 155 258 188 325

1910 38 656 234 450 274 106 30 735 142 107 172 842

1911 40 230 259 640 299 870 32 212 146 864 179 076

1912 42 738 271 352 314 090 29 954 135 662 165 616

1913 41 602 268 023 309 625 34 198 157 491 191 689

1914 . . . 44 921 282 424 327 345 33 632 149 317 182 949

1915 44 650 274 894 319 544 35 135 158 439 193 574

1919 45 693 319 869 365 562 50 996 276 759 327 755

1920 68 076 471 283 539 359 63 265 351 364 414 629

1921 78 771 541 689 620 460 56 413 315 744 372 157

1922 78 632 535 094 613 726 60 976 315 260 376 236

1923 78 032 530 731 608 763 60 239 312 241 372 480

www.dacoromanica.ro
1915 numai in vechiul Begat 1915 seulement Penmen Roraume 1919 cupr nde Si Basa
IV-eine Partie. Mouvement de la population 21.

INT-EmE PARTIE
MOUVEMENT DE LA POPULATION

Raport entre les nuisances et les aces de 1900-1923

Excedent de nastert La 100 nascuti, an merit


Excedent des naissances :t orts pour 100 nouv-nes !

ANII
Comune Comune Taro Comune Comune Tarn
urbane rura
rurale Intranet urbane rurale intreagl ANNEES
Villes Communes Pays either Villes Communes Pays enter
ruraux ruraux I

8 392 80 250 88 642 77 59 62 1900


5 915 74 427 80 342 83 64 67 1901

5 899 64 159 70 058 84 69 71 1902

8 044 88 196 96 240 77 59 62 1903

8 483 91 758 100 241 77 59 61 1904

3 947 84 080 88 027 89 61 64 1905

8 023 97 211 105 234 78 57 60 1906

5 708 92 985 98 693 85 60 64 1907

7 751 79 706 87 457 79 66 67 1908

5 336 88 681 94 017 86 63 66 1909

7 921 92 343 100 264 79 60 63 1910

8 018 112 776 120 794 80 56 59 1911

12 784 135 690 148 474 70 49 52 1912

7 404 110 532 117 936 82 58 61 1913

11 289 133 107 144 396 74 52 55 1914

9 515 116 155 125 970 78 57 60 1915

5 303 43 110 37 807 112 86 89 1919

4 811 119 919 124 730 92 74 76 1920

22 358 '425 945 248 303 72 58 59 1921

17 656 219 834 237 490 77 58 61 1922

17 793 218 490 236 283 75. 56 60 1923

rabsa. www.dacoromanica.ro
1919 continent a Bessarabia. ..
22 Partea IV. 1V11earea Populatiunii

CAP. I. NASTERILE - NAISSANCES

Z. Numarul nascutilor dela 1900-1923

,.. Nombre des naissances de 1900-1923

Propor ant Proportions


Comunele Tara
Comunele
ANII rurale %Irene. IL Comunele Tara
urbane Comunele
rurale intreagit
ANNABS Communes Pays urbane
vines Communes Pays
ruraux enter Vines
ruraux enter

1900 36 705 198 138 234 843 1563 843 7 100

1901 35 631 205 072 240 703 148o 8520 100

1902 36 294 205 592 241 886 15 85 100

1903. . . 35 533 216 713 252 246 14os 8591 100

1904 36 180 219 997 256 177 1412 8568 100

1905 34 858 213 101 247 959 1406 8594 100

1906 36 223 226 215 262 438 1361 861s 100

1907. . . . 37 583 236 904 274 487 1369 8631 100

1908 38 331 234 519 272 850 1405 8595 100

1909 38 403 243 939 282 342 1360 8649 100

1910 38 656 234 450 273 106 1415 8585 100

1911 40 230 259 640 299 870 1342 8658 100

1912 42 738 271 352 314 090 1361 8699 100

1913 41 602 268 023 309 625 1344 8656 100

1914. . . . 44 921 282 424 327 345 1372 8628 100


II
1915 . . . . 44 650 274 894 319 544 1397 8603 100

19191 . . . 45 693 319 869 365 562 1249 87 51 100

1920 68 076 471 283 539 359 1262 873 8 100

1921 78 771 511 689 620 460 1269 8731 100

1922 78 632 535 094 613 726 1287 8719 100

1923 78 032 530 731 608 763 1282 8718 100

*) Vechiul Begat cu Basarabia PAncien Royaume avec la Bessarabia

www.dacoromanica.ro
IV-Erne Partin. 3. NAscufii dupI religiune in mil 1910-1923
Nombre des natssanccs par religion pendant les annCes 1910-1923

-...., Ortodocs, Catolici Protestanti Mozaict Alabometant Alte relignint ROMANIA


,, Ortodoxes Catholiques Protestants Juifs Allihometans Autres religions TOTAL
ANII I' n
4,
m .9 4' w
di
0 _a) t.a 0.)
C
a a. a
C
al
a 1 O,
aC
1
a a a
aa a a V 1
CI1 1-5,

.p P. g
4,1 0 '5

ANNts '' 0`.. .g. 12 E ,, 6.


0
cf,
o
..T.,' EE .2 2
0 7-... P .... P 'P.
C
t S4 2
0

Partie. IV-eme
10 .,,,,,
Ol.
U
0
U Q
i E
V
E
(.1
<0)
C.)
E
U uO 0g
5
C.)
't i
C.1 C..)
6
u
8
3u
C.)
i
V,....,

U ugc)i

1910 30 789 226 621 1 117 8 871 294 295 5 726 1 534 322 1 333 408 796 38 656 234 450
1911 0 '''''" '' '''D 32 473 251 236 1 232 4 258 329 302 5 400 1 569 348 1 381 448 894 40 280 259 640
1912 34 575 262 642 1 255 4 331 322 315 5 735 1 513 395 1 562 456 989 42 738 271 352
1913 34 039 259 630 1 285 4 1 _!4 306 320 5 091 1 449 433 1 511 445 979 41 602 268 023
1914 ..., 36 812 269 456 1 218 4 297 320 288 5 084 1 370 1 086 6 010 401 1 003 44 921 282 424
262 410 1 042 3 955

Population dela Mouvement


1915 36 788 187 311 4 898 1 189 1 320 6 159 415 870 44 650 274 894
1919 *) 36 085 297 195 775 3 939 114 1 965 7 318 2 460 799 3 193 600 1 167 45 693 319 869
1920 41 249 361 634 6 898 28 800 1 495 7 798 9 802 5 245 1 117 5 888 7 517 59 918 68 078 469 283
1921 48 604 420 095 10 379 59 424 5 469 29 014 11 460 6 170 1 319 6 618 1 540 3 522 78 771 541 689
1922 48 531 415 431 10 419 76 296 5 201 27 986 11 706 6 413 1 178 5 735 1 597 3 233 78 632 535 094
1923 48 390 415 350 9 846 71 957 5 240 28 611 11 684 6 256 1 394 7 034 1 478 1 523 78 032 530 731
*) Vechiul Regat cu Ba arabia 1919 Pancien Royaume avoc la Bessarabia.

1910 7965 9666 289 165 076 013 1481 065 083 057 106 034 100 100
1911 8072 9676 307 164 082 012 1342 061 086 053 111 034 100 100
1912 8080 9679 294 168 075 016 1342 055 093 056 107 036 100 100
1913 8182 9686 309 155 074 012 1224 054 105 056 106 037 100 100
1914 8194 9541 272 152 072 011 1 132 049 241 212 089 035 100 100
1915 8239 9580 234 144 040 011 1100 043 299 225 093 032 100 100
1919 *) 7897 9291 169 123 025 061 1601 077 174 098 131 037 100 100
1920 6059 7766 1014 614 214 166 1439 112 164 125 1 104 1277 100 100
1921 6171 7755 1318 1397 694 535 1465 112 107 125 195 075 100 100
1922 6173 7763 1325 1425 661 523 1489 119 149 107 203 .063 100 100
1923. 6203 7826 1261 13)6 672 539 1497 118 178 132 189 029 100 100
1 Vecluul Regat cu Basarabia. 1919 l'aneion Royaume avoc la Bessarabia
www.dacoromanica.ro
24 Partea IV, Micarea populatiunii

4. kiascuti dupa sex in auii 1907-1923


Nombre des naissances sulvant les sexes pendant les trunks 1907-19`-3

Comune urbane Comune rurale Tara Intreaglt


EA N I I Vtlles Communes ruraux Pays either

ANNkEd Baeti Fete Baeti Fete Baeti Fete


Garcons Fines Garcons Pines Garcons Files

1907 19 289 18 294 121 500 115 404 140 789 133 698
1908 19 674 18 657 120 853 113 666 140 527 132 323
1903 19 661 18 742 125 955 117 984 145 616 136 726
1910 19 862 18 794 121 130 113 320 140 992 132 114
1911 20 590 19 640 133 755 125 885 154 345 145 525
1912 21 819 20 899 139 285 132 067 161 124 152 966
1913 21 383 20 219 137 444 130 579 158 827 150 798
1914 22 949 21 972 145 452 136 972 168 401 158 944
1915 . 22 689 21 961 140 932 133 962 163 621 155 923
1919 *) 23 674 22 015 165 000 154 869 188 674 176 884
1920 81187 32 889 242 523 228 760 277 710 261 649
1921 40 604 38 167 279 163 262 526 319 767 300 693
1922 40 264 38 368 275 752 259 342 316 016 297 710
1923 40 126 37 906 273 762 256 969 313 888 294 875

*) 1919 Vechtul Regat cu Basarabla Anmen Royaume area la Ressaralne.

5. Niscuti legitimi, nelegitimi @i gAsiti in anii 1907-1923


Enfants 16gitimes, 1114gItImes, trouves pendant les anti es 1907-1923
1111,
Comune urbane Comune rurale Tara IntreagA
ANII Villas Communes ruraus Pays entier
Nelegitimi Nelegitimi Nelegitimi
.ANNkES Legitimi ai gas* Legitimi at gam tt Legitimi gi gasiti
Leg.timcs Illemtnnes Legitlmes IllEgttimes Logittmes Illegannes
it trouves et trouves at trees es

1907 30 965 6 618 218 889 18 015 249 854 24 633


1908 31 658 6 673 216 124 18 395 247 782 25 068
1909 31 839 6 564 226 125 17 814 257 964 24 378
1910 32 261 6 395 217 192 1'7 258 249 453 23 653
1911 33 554 6 676 241 157 18 483 274 711 25 159
1912 35 923 6 815 252 800 18 552 288 723 25 367
1913 35 052 6 550 249 996 18 027 285 048 24 577
1914 38 320 6 601 269 334 18 090 307 654 24 691
1915 37 976 6 674 256 984 17 910 294 960 24 584
1919 *) 40 302 5 401 299 076 20 793 339 378 26 194
1920 58 172 9 964 922 886 48 397 480 959 58 301
1921 67 985 10 786 490 313 51 376 558 298 62 162
1922 67 937 10 695 483 488 51 606 551 425 62 301
1923 67 565 10 467 482 196 48 535 549 761 59 002

*) 1919 Vechtul Regat cu Basaiabla Anmen Royaume avec la Bessarabie.

www.dacoromanica.ro
IV-erne Partie. - Mouvement de la population 25-

CAP. II. MORTI. DRCtS

6. IV umArul mortiior dela 1905 pans la 1923. - Nombre des d4ces de 1905 A 1923

Cifre absolute Chiffres absolus Proportitint Proportions


I ANII Comune Comune Comune Comune Tara
rurale Tara rurale
urbane Intreaga urbane Intreagil
ANNEES Communes Communes
Villcs Pays antler VilleS Pays antler
ruraux ruraux
1

1905 30 911 129 021 159 932 1933 8067 100 I

1906 28 200 129 004 157 204 1764 8206 100


1907 . . . . . 31 875 143 919 175 794 1818 8187 100
1908 30 580 154 813 185 393 165c 8350 100
1
1909 33 067 155 258 188 325 1756 8244 100
1910 30 735 142 107 172 824 1778 8222 100
1911 32 212 146 864 179 076 1799 8201 100
1912 29 954 135 662 165 616 1800 8101 100
1913 34 198 157 491 191 689 1784 8216 100
1914 . . . 33 632 149 317 182 949 , 1838 8162 100
1 1915 35 135 158 439 193 574 J815 8586 100 1

1919 ) 50 996 276 759 327 755 1517 8443 100


1920 63 265 351 364 414 629 157s 847s 100 1

1921 56 413 315 744 372 157 1515 8485 100


1 1922 60 276 315 260 376 236 1622 8376 100 1

1923 60 239 312 241 372 480 1617 8383 100


- Ana= Royaume et Bessarabia
I

j 9) Vechlul Regat cu Basarabia 1

7. Morti dupa. sex de la 1910-1923. Nees par sexe de 1910-1923


III
Comune urbane Comune rurale Tara Intrea0
ANII Villes Communes ruraux Pays enticr
ANNkES Bdrbati Fame' Barbatt Pemei Barbats Fame'
Hon] IlleS Femmes Hommes 1 em 'nes Hommes 5- emmes

1910 16 805 13 930 73 837 68 270 90 642 82 200


1911 17 483 14 729 76 505 70 359 93 988 85 088
1912 16 279 13 675 70 463 65 199 86 742 78 874
1913 18 596 15 602 82 397 75 094 100 993 90 696
1914 18 320 15 .31'2 77 856 71 461 96 176 86 773
1915. . 18 989 16 146 83 000 75 439 101 989 91 585
1919) . 28 124 22 772 141 28g 135 471 169 512 158 243
1920 . 34 586 28 679 184 660 166 704 219 246 195 383
1921 30 893 25 520 165 680 150 064 195 573 175 584
1922 .
1923.
*)
. .....
Vechlul Regat cu Basarabia
33 470
33 343
27 506
26 896
166 085
163 048
Armen Royaume et Bessarabia.
149 175
149 193
199 555
196 391
176 681
176 089

1
8. Morti dupk varsta in 1922 si 1923. Nees sutvant rage, en 1922 at 1923

Tara intreagli Comunele rurale Oralele


Pays entier Communes ruraux Villas
VARSTE oh din totalul mortilor
0 o du total des tikes
AGES
1922 1923 1922 1923 1922 1923

I Pan5. la 1 an implinit. - Jusqu'A.


1 an accompli
De la 1 b ani impliniti
ans accomplis. .
. .

. . . .
- De 1-5
. . . . .

. . .
33so

1102
3378

1342
3530

1253
3553

1414
2558

871
2470

971
De la 5-20 ant implinit, Do
5-20 ans accomplis 945 808 942 807 946 902
De la 21-40 am impliniti. Do
21-40 ans Recompile,. . . ' 1088 1053 1003 976 1596 1631
De la 41 am impliniti De 41
ans accomplis 3386 3290 3263 316o 4028 400
Total. .
www.dacoromanica.ro
. 1000/0 100010 1000fo 1000/0 1000/0 1000%
26 Partea IV. 1V1isearea populatiunii

CAP. III. CASATORII. 111ARIAGES

9. Numarul cAsAtoriilor in anii 1900-1923


Nombre des manages pendant les anth5es 1900--19'3

Din 100 casgton t t


NumArul cAsatorttlor au f ost in
Nombros des manages Sur 100 manages ont eu
ANII lieu dans les
Comune Comune
ANNtES Tara
Intreagg.
rurale Comune
urbane rurale Comune
urbane
- Coimmuuxnes Cormurmaunes
Pays entim Villes Villas

1900 40 415 34 822 5 593 862 138

1901 ...... . . s 43 750 38 014 5 736 869 131

1902 55 456 48 350 7 106 872 126

1903 54 801 17 716 7 085 871 129

1904 51 812 44 491 7 321 859 141

1905 51 191 44 374 6 817 867 13a

1906 66 863 57 056 9 807 855 147,

1907 70 263 59 161 11 102 842 156

1908 61 499 51 002 10 497 329 171

1909 ...... . . 63 212 52 620 10 592 832 16s

1910 64 286 63 251 11 035 828 172

1911 74 542 62 039 12 503 832 169

1912 62 400 50 131 12 269 80a 197

1913 67 430 56 257 11 173 834 166

1914 65 325 53 243 12 082 815 185

1915 56 314 44 164 12 150 784 216

1919 1 107 475 90 175 17 296 839 161

1920 . . . . ... 206 476 173 848 32 628 841 159

1921 197 998 165 348 32 650 835 165

1922 169 797 139 885 29 912 824 176

1923 165 216 136 670 28 546 827 1 173

) 1919 Vechtul Regat cu Basarabla 1919 L'ancien Boyaume et Besarabie.


www.dacoromanica.ro
IV-eme parte. Mouvemeut de la population 27

CAP. IV. DIVORTURILE. DIVORCES

10. NutArul divorturilor dela 1900-1923


sombre des divorces de 1900-1923

Cifre absolute Proportiuni. Proportions


Chiffres absolus I
ANII
Comunele Comunele Tara Comunele Comunele Tara
ANNERS urbane rurale intreaga urbane rurale intreaga
Vines Communes pays entiei Villes Communes Pays entier
it/raUZ 1111111.1.8

1900 . . . 533 719 1 252 4257 5743 1000/0

1901 539 797 1 336 4026 5974 100 c

1902 481 828 1 315 3697 6302 100 c

1903 600 1 073 1 673 3592 6409 100 a

1904 . . . 639 1 161 1 800 3550 6450 100

1905 595 1 123 1 718 3464 6536 100 a

1906 644 1 093 1 737 3535 6465 100 .


1907 697 1 470 2 167 3217 6793 100 a

1908 757 1 647 2 384 30s1 6919 100 .

1909 820 1 831 2 651 3095 6907 100 s

1910 890 1 957 2 847 3126 6874 100 7,

1911 894 2 135 3 029 2951 7049 100 a

1912 689 2 309 2 998 2298 7702 100 a

1913 . . 1 005 2 212 3 217 3124 6876 100 .

1914 1 132 2 301 3 433 3297 6703 100 .

1915 . . . . 1 058 2 168 3 226 3280 6720 100 .

19191 . . . 1 363 1 653 3 016 4519 5481 100 a ''

1920 2 702 5 014 7 716 3592 6498 100 .

1921 2 948 6 793 9 741 3026 6974 100 .

1922 2 560 5 989 8 549 2994 7006 100 a

1923 2 550 5 598 8 148 3129 6871 100 .

*) Vechlul Reeat cu Basarab a Ancien Rovaume of Bessarabia.


www.dacoromanica.ro
G6 i ea, .tv-.*----ht..uvcootre-a x-oporoprunai
v-Otre-lifftie. = ivioilvement clO la rOpUlatioll

CAP. V. MISCAREA POPULATIUNEI ROMANIEI IN 1923 MOUVEMENT DE LA POPULATION, DE LA ROUMANIE, EN 1923


PE DIVIZIUNI ISTORICE
PAR DIVISIONS HISTORIQUES
11. CASA1ORIILE zSI NASCUTI 11. MARIAGES ET NAISSANCES
cAsA TORTILE.MA 1111 AGES NASCUTII NA ISSANCES
Nurnarul casatornlor dupa. confesiune DupS confesiunea panntilor
Dupa sex OW stares chili`
Nombre des manages. d'apres /a confession
D'apres lo sexe D'apres I'dist clv. D'apres la confession des parents
DIVIZIUNILE 00
DIVISIONS
- '43

'

Mozaici -Juifs

Mozaici Juifs
1STORICE 5 0
it ",2
? 2 HISTORIQUES
g O
z3 4j vw
ei rl +4
8 E.
C 74
VU UL
V-54 0
.g 8 -A 41 C g 58 4
22 1.)
88 O
? E,
a in 2 :g fvf
U
Co I5) a. 62, ill :c"
121 CD
al 7.;
If?
bo.,4

74 01 88' g'0
c4
0.

I. In comunele rurale si urbane Intrunite I. Dans les pays entier.


Moldova 25 110 43 898 6 2 300 61 3 818 22 29 73 13 1 676
6 4 172
90 329 46 631 43 69 80 143 10 18 81 139 41 4 743 13 37 157 21 Moldavia
Muntenia 36 053 68 551 192 961 367 1 905 15 65 30 17 2 146
137 974 71 032 66 912 119 448 18 526 135 116 13 818 185 1 617 30 85 82 28 Grande-Valaclue
Oltenia 13 895 27 510 1 178 22 73 5 1 739
51 394 26 299 25 09- 45 189 6 20" 51 168 153 51 name
11 7 1 3
Dobrogea . . 7 393 11 181 1 139 189 95 2 808 106 255 12 202
31 157 16 085 15 072 29 860 1 297 21 257 3 265 348 76 8 378 165 649 16 Dobrudja
Basarabia .. 25 598 45 798 209 1 192 3 448 13 488 48 267
110 582 57 012 53 57 106 846 3 73 101 855 366 2 055 4 973 18 1 232 83 Bessarabia
Bucovina 7 924 12 042 257 1 77.5 319 1 417 35 3 226
23 702 12 279 11 428 21 644 205 18 620 2 692 335 76 10
338 1 631 Bucovina
Transilvania 49 243 36 555 24 928 16 167 17 853 2 868 115 2 892
163 625 84 550 79 075 146 631. 16 994 54 585 46 308 26 669 30 876 4 849 338 Transylvanie
Romania .. 165 216 245 538 25 385 21 729 20 003 13 624 2 850 214 881 208 8 148
608 763 313 888 294 875 549 761, 59 002 463 740 46 668 35 135 33 851 17 940 8 428 306 2 196 499 Roumania
1922 169 797 250 090 27 478 22 641 20 145 14 694 ' 2 045 226 844 1 431 8 549
613 72 316 016 297 71 551 425 62 301 63 962 49 728 36 987 33 107 18 119 6 913 233 1 955 2 642

II. In comunele rurale II. Dans le villages.


Moldova 20 243 37 842 3 1 904 13 C77 11 3 20 13 1 161 Moldalm
76 973 39 789 37 184 68 854 8 119 72 236 5 3 717 12 911 2 73 17
Muntenia 27 433 54 662 1 133 22 6 20 16 1 153
115 73 51 650 55 089 101 274 14 465 115 261 1 332 31 20 6 64 24 Grande-Valaclue
Oltenia 12 239 24 462 1 13 2 560
46 44 23 711 22 736 41 032 5 415 46 902 39 1 2 2 1 Oltenia
Dobrogea 5 750 9 014 82 160 9 2 036 4 187 8 94
25 852 13 299 12 553 24 898 954 17 736 212 326 2 7 026 7 529 14 Dobrudja
Basarabia . 22 324 41 755 96 1 129 1 506 t40 22 154
99 87C 51 573 48 297 317
96 691 94 833 165 2 044 2 358 430 40 Bessarabia
Bucovina 6 204 10 832 98 1 043 145 256 34 191
19 904 10 311 9 593 18 335 156 17 256 147 1 854 193 374 76 4 Bucovina
Transilvania 42 477 34 072 23 305 12 196 14 170 1 114 97 2 285
145 946 75 429 70 517 131112 14 83 51 626 43 560 21 925 26 004 2 589 242 Transylvania
Romania 136 670 212 639 23 408 15 473 15 641 3 568 2 047 7 401 156 5 598
530 731 273 762 256 969 482 196 48 535 15 350 43 713 28 244 28 611 6 256 7 034 9 1 172 342 Roumania
1922 139 885 215 359 25 358 16 367 15 730 3 907 1 381 6 468 1 194 5 989
535 09 275 752 259 342 483 488 51 606 415 431 46 633 29 663 27 986 6 413 5 735 12 1 025 2,195

III. -- In comunele urbane III. Dans les villes.


Moldova 4 867 6 056 3 396 48 3 141 11 26 53 515
13 356 6 842 6 514 11 289 2 067 8 903 1 455 29 3 832 13 35 84 4 Moldavia
Muntenia 8 620 13 892 191 822 345 1 899 15 65 10 1 993
22 235 11 382 10 853 18 174 4 061 19 855 12 486 85 18 4 Grande-Valachie
154 1 597 24
Oltenia 1 656 3 048 165 20 73 5 1 179
1 Oltenia
4 94 2 588 2 35 4 157 79 4 766 114 10 49 5 1 2
Dobrogea 1 643 2 167 1 57 29 86 772 102 68 4 108
Dobrudja
5 30 2 786 2 519 4 962 343 3 521 3 53 22 74 1 352 158 120 2
Basarabia 3 274 4 043 113 63 1 942 13 348 26 113
10 712 5 438 5 27 10 155 557 7 022 201 11 2 615 18 802 43 Bessarabia
Bucovina 1 720 1 210 159 732 174 1 161 1 3 35
3 79 1 968 1 83 3 309 489 1 364 191 838 142 1 257 6 Bucovina
Transilvania 6 766 2 483 1 623 3 971 3 683 1 754 18 607
17 67 9 121 8 55 15 519 2 160 2 959 2 748 4 744 4 872 2 260 -- 96 Transylvania
Romania 28 546 32 899 1 977 6 256 4 362 10 056 803 207 480 52 2 550
78 032 40 126 37 90 67 565 10 467 48 390 2 955 6 891 5 240 11 684 1 394 297 1 024 157 Roumania
1922 29 912 34 731 2 120 6 247 4 315 10 787 C84 220 376 237 2 560
78 632 40 264 38 368 67 937 10 695 48 531 3 095 7 324 5 201 11 706 1 178 220 930 447

www.dacoromanica.ro
30 Partea IV. Micarea Populatiunii IV-eme Partie Mouvement de la. Population 31

MIKAREA POPULATIUNEI ROMANIEI IN 1923 MOUVEMENT DE LA POPULATION DE LA ROUMANLE EN 1923

12. MORTII DECES

MO RTI (Ma nascuti morti) M 0 R T S (sans mort-nes)


NASCUTI MORTI
NPs worts
Dupa sex Dup8 confessune. D'apres confession
D'apres le sere DupS varsta D apres Page
DIVIZIUNILE ISTORICE

Emim
(Tara) 0 0 0
a o qn
..T,
ua

TOTAL
a B
a 2 ...
DIVISIONS HISTORIQUES 7 a

o-ca
.5. 00

doe

ano

mied
:eras
estai
`4

Smeu

time
ome
aa

con
-1
0 40

01
4-4 g ... '0'
1 a

eni
CD
(Pays) El a ., .72
to cl > -z 6 4-,.

.
V, a xtl
ti

ra 4
ma
A4
aE
0

'41 (1' AA 41
zg
8 8
N

'A li .`4'
l'
-4 a
o
ta. iso' a
.' z
, 4,4

I. In comunele rurale si urbane intrunite I. Dans le pays entier

46 162 7 2 540 36 2 319 13 38 70 36 2 464 494 2 95


Moldova 51 221 27 135 24 086 18 889 7 493 4 589 5 383 14 867 80 513 4 734 192 1 071 46 42 56 79 2 840 815 3 65
Muntenia 32 737 44 218 38 519 29 232 12 426 7 991 9 572 23 556 37 618 142 13 39 3 7 1 501 328 1 82
Oltenia 37 822 19 560 18 262 10 973 6 534 4 404 3 970 11 941 10 166 2 142 133 45 4 265 111. 319 24 715 60 775
Dobrogea 15 207 8 136 7 071 6 620 2 030 1 407 1 600 3 550 52 084 173 971 2 652 22 523 35 152 12 164
13asarabia 56 460 29 936 26 524 21 654 8 402 4 648 5 911 15 845 12 869 260 1 659 908 61 587 87 674
Bucovina 16 036 8 415 7 621 5 505 1 778 1 327 1 609 5 817 213 3 60
Transilvania 58 991 54 006 32 957 41 470 29 752 18 868 20 083 2 527 327 1 700 16 1 861
112 99 11 326 9 088 12 303 47 323
125 830 280 852 30 025 24 258 21 641 9 561 4 327 216 1 028 572 9 959 1 956 11 915
ROMANIA 372 480 196 391 176 08 40 989 33 454 40 308 122 899
1922 376 236 199 555 176 681 127 183 279 525 31 171 25 815 21 327 9 806 5 021 162 1 322 2 087 10 0641 2 095 12 15'
44 808 35 486 41 368 127 391

II. In comunele rurale II. Dans les villages

Moldova 41 685 21 949 19 736 16 230 6 465 3 770 3 985 11 235 39 030 4 2 192 11 399 1 4 25 19 1 782 30i 2 08
64 790 209 22 22 12 1 42 36 1 863 401 2 264
Muntenia 1 65 134 34 370 30 764 24 756 10 467 6 322 6 392 17 197 33 349 19 1 6 1 232 2 1 474
Oltenia
Dobrogea
33 375
11 730
17 116
6 132
16 25
5 598
9 884
5 498
5 937
1 639
3 873
1 059
3 282
1 148
10 399
2 386
7 973
47 077
7 98
77
s 111
955 1 005
5 3 277 12 247
172
7
11
469
75 7
492
82
Basarabia 49 297 26 018 23 279 19 742 7 660 4 088 4 910 12 897 11 627 70 1 023 137 180 59 56 437
Bucovina 13 152 6 814 6 338 4 867 1 595 1 087 1 128 4 475 38 449 27 500 14 511 16 045 1 174 189 1 091 1 12
Transilvania 97 868 50 649 47 218 29 971 10 378 7 820 9 619 40 080
242 295 27 574 18 129 17 282 2 785 3 290 17 545 324 6 949 1 137 8 086
ROMANIA 312 241 163 048 149 193 110 948 44 141 28 019 30 464 98 669
241 282 28 578 19 205 17 099 2 804 3 921 9 741 1 621 6 979 1 20 8 183
1922 315 260 166 085 149 175 111 583 39 498 29 717 31 633 102 829

III. In comunele urbane III. Dans les villes


7 132 B 348 25 1 '20 12 34 45 17 682 187 86
Moldova 9 536 5 186 4 350 2 659 1 028 819 1 398 3 632 15 723 4 525 170 1 049 34 41 14 43 977 414 1 39
Muntenia . . . . . . 17 603 9 848 7 755 4 476 1 959 1 669 3 140 6 359 4 269 123 12 39 3 1 269 86 355
Oltenia 4 447 2 444 2 003 1 089 697 531 688 1 642 2 193 2 44 22 40 988 99 72 17 246 37 283
Dobrogea 3 477 2 004 1 473 1 122 391 348 452 1 164 5 007 96 16 1 647 22 351 24 77 82
Basarabia 7 163 3 918 3 245 1 912 742 560 1 001 2 948 1 242 190 636 76 728 3 1 8 150 3 18'
Bucovina 2 884 1 601 1 283 638 183 240 481 1 342 2 991 2 252 4 357 4 038 1 353 138 609 51 661
Transilvania 15 12 8 342 6 787 2 986 948 1 268 2 684 7 243
38 557 2 451 6 129 4 359 6 776 1 037 199 483 248 3 010 819 3 829
ROMANIA 60 239 33 343 26 896 14 882 5 848 5 435 9 844 24 230
38 243 2 593 6 610 4 228 7 002 1 100 153 581 466 3 085 891 3 97.
1922 60 976 33 470 27 506 15 600 5 310 5 769 9 735
www.dacoromanica.ro
24 562
32 Partea IV. MiNarea Populatiunn IV-eme Partie. Mouvement de la Population 33

MISCAREA POPULATIUNEI ROMANIEI IN 1923 MOUVEMENT DE LA POPULATION DE LA ROUMANIE EN 1923

13, EXCEDENT 13. EXCEDENT


MMIMM'
pupa sex
D'apres sexe
DUPA. CONFESIIINE.D'AFRES CONFESSION
DIVIZIUNILE TOTALUL DIVISIONS
excedentului 3

Greco-catolici
Or -catholiques
ISTORICE TOTAL 0 0
2
:71
3
1-45 dm
HISTORIQUES I
g ' 0 C
(Tara) du excedent rcs a a)
(Pays)
N
o 24,2 , o
N
N
0
AA FT, o o is 8 of

I. In comunele rurale si urbane intrunite I. Dans les pays entier

Moldova
Muntenia
39 108
55 237
19 496
26 814
19 612
28 423
34 977
54 603
1 9
1 632
84
5
7
2 424
546
0
16
1 43
87
26
1551 Moldavie
Grande-Valachie
Oltenia 13 572 6 739 6 833 13 550 11 2 12 4 1 -- 4 Oltenie
Dobrogea 15 950 7 949 8 001 11 091 1 123 216 31 4 113 54 330 8 Dobrodja
Basarabia 54 122 27 076 27 046 49 771 193 1 084 2 321 4 709 48 Bessarabie
Bucovina 7 666 3 864 3 802 5 751 78 1 033 122 723' 3 16 54 Bucovine
Transilvania . . 50 628 25 559 25 069 13 145 16 556 7 801 10 793 2 322 11 Transylvanie
ROMANIA 236 283 117 497 118 786 182 888 16 643 10 877 12 210 J 8 379 4 101 90 1 168 73 ROUMANIE
1922 237 490 116 461 121 029 184 437 18 557 11 172 11 860 8 313 1 892 71 633 555 1922

II. In comunele rurale IL Dans les villages

Moldova
Muntenia
35 288
50 605
17 840
25 280
17 448
26 325
33 206
50 471 1
1 525
123
1
9 2 16 2
512
1 48
22
2
12
Moldavie
Grande-Valachie
Oltenia
Dobrogea
Basarabia
13 072
14122
50 573
6 595
7 167
25 555
6 477
6 955
25 018
13 05q
9 763
47 756
20
114
88
0
215
1 089 1 353
3 2
3 749
2
5 282
258
6
7
29
Oltenie
Dobrodja
Bessarabie
Bucovina 6 752 3 497 3 255 5 629 77 831 56 194 17 52 Bucovine
Transilvania 16 060
ROMANIA.
.
. .
. .
.
.

.
48 078
218 490
24 780
110 714
23 298
107 776
13 177
173 055 16 139 I
7 414
10 115
9 959
11 329
1 415
3 471 8 3 744 627
53
18
Transylvanie
ROUMANIE
1922 219 834 109 667 110 167 174 179 18 055 10 458 10 887 3 609 1 814 4 284 574 1922

III. In eomunele urbane III. Dans lqs villes


Moldova 3 820 1 656 2 164 1 771 2 107 4 1 912 1 1 39 13 Moldavie
Muntenia 4 632 1 534 3 098 4 132 8 39 16 548 10 44 4 39 Grande-Valachie
Oltenia 500 144 356 497 9 2 10 2 1 1 Oltenie
Dobrogea 1828 782 1 046 1 328 1 9 0 34 364 59 48 15 Dobrodja
Basarabia 3 549 1 521 2 028 2 015 -- 105 5 968 4 451 19 Bessarabie
Bucovina 914 367 547 122 1 202 66 529 3 1 2 Bucovine
Transilvania 2 550 779 1 771 32 496 387 834 907 42 Transylvanie
ROMANIA 17 793 6 783 11 010 9 833 504 762 881 4 908 357 98 541 91 ROUMANIE
502
1922 17 656 6 794 10 862 10 288
www.dacoromanica.ro
714 973 4 704 78 67 349 19 1922
3
34 Partea V. Agricultura V-eme Partie. Agriculture 35
PARTEA V V-EME PARTIE
AGRICULTURA AGRICULTURE
CAP. I. INTINDEREA jI PRODUCTIA CULTURILOR CHAP. I. SURFACES ET PRODUCTION DES CULTURES
1. Intinderea gi productia agricola din tarn pe anal 1923 1. Surface et production agricole de la Roumanie pour l'ann6e 1933
VF,CHIUL -.MCAT -ANCIEN ROYAUME BASARAWA BESSARABIE I BUCIJVINA BUCOVINE
I Unitatea de masura Totalul cultnnlor -Total des cultures Totalul culturilor Total des cultures I

li
SPECIFICAREA CULTURILOR a productiunii Intinderea Surface Product a- Production. Intinderea-Surface Product a-Production Intinderea Surface Product a-Production
SPECIFICATIONS DES CULTURES

des cultures

des cultures

des cultures
Unite de mesure pour

culturilor

culturilor
oh du total

% du total
culturilor
oh du total
Hectare

Mijlocia
Hectares

Mulocia

Moyenno
Hectares

Mij locia
Moyenne

Hectare

Hectare
a

totalul

totalul
.3

Moyene

oh din
_

totalul
pour ha

pour ha

pour ha
Teta la
0/0 din

0/o din

Totalit
Totta

Total()
LI o

la ha

la ha
la ha
la production
''a E E-1'
0
E.
o
El

Cereale. Cereales
Crau _
Fremont Hectolitri Hectolitres 1 225 027 22so 13s 16 936 288 769 682 2797 134 11 403 534 19 663 725 16t 316 046
Secara
Oyez
Porumb
Seigle
Orz gi orzomcd
Avome
Mats
Orge
......... *
9
5
s
s
66 057
926 900
787 988
17n
1448
121 123 810 153
110 10 191 347
165 13 066 257
118 177
762 789
247 079
2773
42.8

8.38
12s 1 480 768
us
152
8 903 785
3 763 593
20 271
38 143
47 983
1404
1766
746 142
156
254
287 322
593 563
1 221 076
Mem
Hrisca
Mllet
Sarrasin
s
5
5
s
s
5
1 965 803
53 345
344
3611

-Oss
164 32 408 795
126
7s
672 707
2 749
648 924
6 321
2 001
236o
On
On
146
104
147
9 461 877
65 540
29 432
57 967

985
2135

On
197

142
-
1 144 647

13 979
Total . 11 5 025 464 9237 2554 973 92ss 185 011 On
Textile si oleoginoase. Textiles et oleogineuses I

Rapit5. Colza Hectolitre Hectolitres 31 895 Gas 57 181 032 9 617 On 48 46 347 33 On 137 453
In Lin s s 4 888 On 78
I
38 006 6 432 023 63 40 486 595 On 61 3 585
Canepa Chanvre a 6 949 On 112 77 899 6 878 On 7s 51 615 1 461 On 133 19 421
Floarea soarelui Tournesol s s 2 596 005 22s ' 59 091 62 333 226 25s 1 610 088 187 007 21t 4 789
Total . 5 5 46 328 Oss 85 260 3os 2 276 064

Leguminoase. Legumineuses d

Fasole f in teren propriu en terrain propre Hectolitri Hectolitres 49 888 092 133 .663 055 10 040 C36 99 100 273 90 Oos 9s 882
Haricots A. pnntre porumb parmi les noes s (408 725) 39 1 608 946 (2 069 96 19 911 (13 640) 26 35 713
Mazare. Pois s s 7 103
.........
. 013 148 105 472 1 424 Oos 14s 21 207 519 On 106 5 501
Linte Lentilles s s 2 977 Oos 152 45 119 2 474 On 13s 34 090 228 On 151 3 436
Bob Feves . . . . . . . . . . . 5 5 269 124 3 321 289 Om 125 3 598 575 022 131 7 517
Total . . . 5 s 60 236 lie 14 227 On 1 412 052

Plante industriale tuberenle 1 diverse


Plantes industrielles, tubercules et diverses
Sfecla de zahar. Betteraves a sucre Chintale metr Qumtaux melt 19 913 037 1975 3 940 833 6 347 On 1183 750 683 1 489 095 277s 413 240
Tutun Tabac s s 9 982
Cartofi f in teren propnu en terrain propre . 5 s 21 818
0,8
040 94s
58 58 471
2 060 784
3 759
28 012
014
Oot 139s
31 11 372
3 916 345 53 801 1982 138o 7 471 187
Pommes de terre k pnntre porumb parmi les mais . . . s s (18 557)
Diverse f Maturi, Mustar, Naut, Mac Anison Hectolitri. Hectolitres 429
191 258 588 (2 184)
5 042
294
8s
64 261
44 637
(42) 30o 1 250
186
Alte plante. Autres plantes. . . .....
Diverses k Sargo, Moutarde, Pots Chian), Pavot, Ams. .

Total . .
.
. . . .
. Chintale metr
s
a
Quintana metr
5
a
1 942
54 084
On

On
91

Si
3 907

10 323 763
Om

On 99 7 565
_ 21.
1 L.
87

90 90
On 43 923 15s 55 312 2037

Gritdinitrii..2 Plante Potageres I


i
varza. Choux Sute de buclti. Centaines 6 883 On 1198 825 160 2 757 Ow 1437 396 166 1 168 044 1893 221 754
Ceapa Oignon . . . . .
Alte legume
. . . . . . .
Autres legumes . . . .
Pepeni galbeni gi verzi Pasteques et melons .
.
. ...... . . .

. .
. .0 h i n t a l e metr
. .
.
s
-Bute de bucati
Quintaux metr
Centaines
5 948
8 531
17 415
011
Oa
Oss
588
52s
363
350 008
448 157
632 722
2 622
2 426
12 389
On
On
046
661
679
414
173 279
164 718
512 491
948
984
22
On
026
1653
1197
411
156 706
117 861
904
Dovleci f in teren propriu en terrain propre 5 s 1 410 On 194 27 365 498 0o7 510 25 484 25 14s 364
Potirons A. printre porumb parml lea ma's . . . s a (354 957i 4s 1 631 236 (38 399 281 1 078 682 (3 056 ) 63 19 248
Total. . . a a 40 187 074 20 692 On 3 147 lei
Plante de nntret. Plantes fourrageres
Radacini de nutret Bowies fourrageres . . . . . . . . Chintale metr Qumtaux metr 641 261e 167'934 3 197 On 2624 838 840 1 135 On 451 51 123
Fknete artificiale f Trifoi gi lucerna
Ow
Trifle et hizerne s . s 30 370 057 403 1 231 730 2 024 007 48s 98 304 21 370 766 301 644 210
Prairies artificoelles k Alte fanete arnf Autres prairies artif. s s 187 021 344 307 5 253 233 26 952 095 191 513 899 1 931 On 204 39 406
Fanete naturale, Prairies naturelles ....... . . . . 5 s (319 903) 22s 7 209 560 (99 685 13s 1 348 461 (148 991) 20s 1 053 093
Total . . . 5 5 218 032 32 173 24 436 goo
Total general In 1922-1923 .
. .
. . .
.
.
i
5 444 331 10000
402
2 751 248 100oo
117
7 271 594 10000
1921 1922 . 5 305 823
www.dacoromanica.ro
i. . 100oo 2 466 785 100oo 233 093 1000o
36 Partea V. Agricultura V-eme Partie. Agriculture 37
1. lntinderea i productia agricola din tarA pe anul 1923. Surface et production agricoie de la Roumanie pour ['armee 1923.
(urmare)

Unitatea de masurg
TRANSILVANIA. TRANSYLVANIE
Totalul cultunlor
I ROMANIA.
Total des cultures
ROUMANIE --'
(suite)

SPECIFICAREA CULTURILOR a pro ducti ei Intinderea Sunace Productia Production Intmderea Surface Productia Production
SPECIFICATION DES CULTURE Unite de mesure pour We din Mijlocia a/a din Mijlocia
totalul totalul
la production Hectare
cultunlor la ha Totalfi Hectare
cultunlor
la ha Tota16.

Hectares 0/o du total Moyenno Totale Hectares a/o du total Moyenne Totale
des cultures Par ha. des cultures par ha

Cereale. Cereales
Gran. Froment Hectolitri Hectolitres 675 969 3022 103 7 113 390 2 690 341 2511 133 35 769 258
Secara Seigle . 3
65 951 294 109 723 639 270 456 252 122 3 301 882
Orz st orzoma Orge 3
150 559 672 114 1 710 429 1 878 391 1753 114 21 399 124
Ovaz. Avoine 262 353 116e 13e 3 612 001 1 345 402 1255 161 21 662 927
Porumb MA1S 731 799 3250 113 8 262 372 3 404 42 317e 151 51 277 991
Mesu Millet 1 692 007 e, 11 352 61 358 Oss 122 749 599 ,

Hn$ca Sarrasm 3
372 Om 71 2 634 3 702 Ow 132 48 794
Total . . . 1 888 694 8413 _ 9 654 142 9010

Textile si Oleaginoase. Textiles et Oleagineuses 1

Rapit Colza Hectolitri. Hectolitres 4 378 020 70 30 824 45 923 043 Se 258 656
In Lin 1 527 007 72 12 056 13 442 On 70 94 133
Canepa Chanvre 15 331 068 60 92 683 30 619 029 7e 241 618
Floarea soarelus Tournesol 9 672 043 81 77 879 74 788 Oro 234 1 751 847
Total . . 30 908 138 164 772 154

Legnminoase. Legumineuses
Fasole f in teren propriu en terrain propre. , Hectolitre Hectolitres 8 047 036 822 70 846 68 065 064 12s 835 056
Haricots X. printre porumb perm]. les mais (176 510) 2s 506 544 (600 944 37 2 171 114
Mazare. Pois 2 623 On 116 30 410 11 669 Ole 139 162 590
Linte Lentilles 2 667 012 52 13 866 8 346 Oar 116 96 511
Bob Feves
Total . .
816
14 154
034
063 -
101 8 189 1 949
90 029
Om
082 -lie 22 625

Plante industriale, tnberenle si diverse


Plantes industrielles, tubercules et diverses
Sfec1a de zalar Betteraves it sucre Chintale metr Quintaux meta.
Tutun
Cartofi
Tabs* ........ . . ...
I in teren propriu en terrain propre
. . .
9 482
4 033
042
017
139s
67
1 323 925
27 031
37 231
17 774
Ose
017
1727
54
6 428 681
96 874
Pomme de terra i printre porumb parmi les mais
70 237 313 717 5 036 720 173 868 lea 10E3 18 485 036

Diverse f Matun, mustar, naut, mac, anison


(39 904
3 118
_ 179 718 128 (60 687) 172 1 042 237
30 8 610 79 212
Myers X Sorgo, moutarde, pors-chiche, pavol, anis
Alte plante. Autres plantes
014 97 482
_ 008 02

1 533 007 7i 11 462 4 339 Oa 67 29 440


Total . . 88 503 384 241 822 227

Gradinlirii. Plantes Potqgeres


VarzS Choux Sute de bucati Centames 7 829 035 94s 740 104 18 637 the 1172 2 183 184
Ceapa Oignon Chintale metr. Quintaux metr. 6 151 027 712 437 917 15 669 014 714 1 117 910
Alte legume. A utres legumes . . . . 9 148 041 382 348 988 21 089 Ow 512 1 079 724
Pepeni galbeni $1 verzi Pastegues et melons Sute de bucati Centaines 2 335 On 303 72 009 32 162 On 37e 1 218 126
Dovleci f in teren propriu en terrain propre 2 607 012 73 18 967 4 540 004 159 72 180
Potirons 1. printre porumb parmi les ma's (189 762) 44 835 598 (586 174 ) -- 1 61 3 564 704
Total . . 3
28 071 138 92 097 087

Plante de nutret.Racmes fourageres


Radacini de nutret Racmes fourragtres Chintale metr Quintaiur meta. 11 130 049 1511 1 681 801 16 103 Our 1702 2 739 698
Fanete artificiale f Trifot $1 lucerna Trefle luzeime . . 130 496 582 394 5 142 558 184 260 173 369 7 116 802
Prairies artificielles i Alte fanete and. Autres prair es artif. 3
52 944 238 28e 1 514 850 268 848 231 291 7 821 388
Fanete naturale Prairies naturelles 873 117 157 13 728 553 (1 441 696 17e 25 339 667
Total
Total general In 1922 -1923.
1921 -1922.
.
.
.
.
194 570
2 244 900
889
10000
469 211
10 712 073 10000
440
: --
0
9
4
4
3
4
3
3
4
1920 -1921.
1919 -1920. .
.

.
--
2 332 588 10030 10 338 289
10 042 898
8 658 840
10030
10000
100e0 .
www.dacoromanica.ro is
38 Partea V. - Agricultura V-eme Partie. - Agriculture 39
2. Repartizarea pe plante a suprafetelor insemantate in Romania in 1923-1924 Repartition par plants des surfaces ensemencees en Roumanie en 1923-1924
manns....
VECHIUL BEGAT BASARABIA
Bessasabie
BUCOVINA
Bucovine
TRANSILVANIA
Transylvame
ROMANIA
Roumanie
411
Anciene Royaume

ir ' SPECIFICATION DES

Vo din tota-
01

Vs din tota-

cultunlor
Vo din tota-

culturilor.

lu tot des
du tot des
.

du tot des
culturilor
SPECIFICAREA. CULTURILOR Intindere :,.5 T.: '"' Intindere v Intindere Intindere Intindere o..;
CULTURES

In tot.
cultu
Wo din

Vo din
cultu
du tot
Surface A I; Surface !Er ..' Surface

ores
Surface

,ures

ures
Surface .5.-.....5 9.,

ures

ures
Prs
.1e. a ,?, N

Ha. ate -e.6'


a c.., Ila Ha a_e Ea T Ea a
Cereale Urea les
Grau
Secara
Orz si orzoaica .
OvAz
..-
. .......... .
1 392 047
59 895
888 713
697 981
2364

1507
1180
lox
854 415
100 139
778 921
218 351
2767
321
252s
7o7
29 847
24 609
30 895
45 925
lOos
832
1044
1552
895 793
86 811
152 202
274 323
3444
394
Nis
1045
3 172 102
271 454
1 850 731
1 236 580
2671
2gs
1555
1044
Fremont
Seigle
Orge
Avosne
-

Porumb
Mei
lima
..... . . . . . . . .
2131 189
42 924
477
3619

-
074
692 776
9 459
1 818
2244
031
Oos
-
58 234
1 581
1969

054
739 255
1 770
211
2855

-
Oos
3 621 454
54 153
4 087
30so
045
003
Ma i's
Millet
Sarrassin
2 655 879 191 091 6455 2 150 365 8265 10 210 561 8565
Total . . . - 5 213 226 8851 8662

Textile i oleoginoase Textiles et oleogineuses


80 On 3 713 Om 38 817 On Colza
Rapita 25 414 043 9 610 034
628 022 2 351 Ow 20 493 Ois Lin
In 5 455 009 12 059 038
1 461 045 14 802 057 31 534 On Cbanvre
Canepa 8 490 0.5 6 781 On
383 012 7 539 028 87 909 074 Tournesol
Floarea soarelui 2 851 Oos 77 136 248
Total . . 42 210 072 105 586 342
2 552 066 28 405 lro 178 753 in
Legnminoase Legumineuses
622 On 5 637 022 91 581 078 I en terrain propre
Fasole { in teren propriu 69 023 117 16 298 Osa Honcots
pnntre porumbi (489 698 (13 923 17 854 193 890 715 365 prim is mass
655 On 1 960 057 11 838 Cos Pois
Mazare 8 304 Ois 919 003
394 013 1 509 005 9 091 007 Lent no
Linte 4 390 COT 2 798 009
480 688 On 573 003 1 951 On Peres
Bob 2.0 On
20 496 2 359 078 9 679 037 114 461 096
Total . . 81 927 136 Orr

Plante industriale, tubereule qi diverse Plantes industr. tuberc. et diverse


Sfecll de zahar
. ........ 26 866 045 10 002
7 555
OM
7 164
_ -
242 9 680
4 859
Oas
018
53 712
31 353
046
On
Betteraves a sucre
Tabac
Tutun . . . . . . . .
Cartofi
Diverse
{ in teren propriu
printre porumbi , . .. . ......
.

e
18 939
24 8V
(29 843)
208
,
033
043 42 895
(3 364)
2 598
63 050
075

-
117

On
51 274
(333)

58 438
1739

_
1975
69 698
37 094
650
84 887
2ss

003
327
188 689
(70 634
3 456
277 210
158

Gm
2n
Doverses
on terrain propre
Pommes de terre { parmi les mass

Total . . . 70 835 124 265

Griidiniirii Plantes potageres


Vara. 6 792 012 3 734 012 1 347 045 7 349 028 19 222 Ow Chouic
3 334 779 (27 4 217 Oa 14 989 013 Oognon
Ceapa 6 519 Ou Ow
Alte legume .
--
Pepeni galbeni si versa
{ in teren propnu
8 124
20 090
Ow
On
3 369
13 040
2 366
Ors
Ow
589
23
18
-
020 8 875
115
1 458
034
Oos
Ous
20 957
35 268
4 986
Oss
029
005
Autres legumes
Pasteques et melons
f en terrain propre
Diverse pnntre porumbi
1 144
(447 981)
On
(36 121) _
007
(18 241) (212 169) (714 512 Potirans par= les male
Total . . 42 669 On 25 883 088 2 756 053 24 014 092 95 322 On

Plante de nutrei Plantes fourageres


Radlicini de nutret 481 4 312 014 619 021 9 309 On 15 221 013 Racines fourrageres
Dughie 105 200 178 .7 756 On 11 998 004 113 965 Oss Millet cemmun
lucerna 28 425 049 2 139 Om 2 751 093 50 365 194 83 680 071 f luzerne
Fanete artificiale { trifoi 4 311 On 347 002 19 976 676 61 307 236 85 941 On Prairies artlf i Ueda
alte fanete 98 782 167 42 956 lag 10 006 33s 61 286 235 213 030 179 k antics prairies
37 510 33 363 1128 183 765 706 511 837 431
Total . . 237 199 402 186

Sadiri Plantations
nealtoite 40 836 Oss 57 979 les 6 271 On 105 085_ Oss r non greffees
pe rod { -, 4 1- 27 816 los 104 948 On Plantations produc. { greffees amenc
Sadiri ...Awe pe vote amencane . . . . 47 171 On 29 957 Oss
It I nealtoite 6 638 012 12 210 039 1 817 008 20 665 017 vignes non greffees
1/11
fare. rod altoite pe vile amencane . . 5 057 O 4 316 I 14 1: I- 3 924 Ois 13 297 012 inprod -f greffees americ.
21 196 636 On 36 998 142 168 571 lie Pruniers
I,ivezi de prim 79 741 156 OM
4 692 159 42 385 163 102 681 Oss Prairies d'autres arbres fructifere
I,ivezi de alti pomi roditon 22 140 097 33 464 1os
159 122 5 332 let 119 211 456 485 248 405
Total. . 201 583 343 545

Totalul semanaturilor si sadinlor


Falaete naturale
5 889 649
346 532
10"oo
- 3 087 526
82 995
10080

-
295 891
105 390 --
10000 2 600 326
885 736 --
10000 11 873 392
1 420 653
10000

--
Total en semencements et plantations
Prairies naturelles
P4uni
Ogoare .
1 056 563
86 643 - 420 929
2 133
-
40 457
12 722
441 730
-- 1 340 057
241 778
3 628 296
-- 2 858 006
343 276
7 241 720 -
Plturages
Jacheres
1' orals
Padun 2 937 490 234 204

--
Bailments, choussees, eaux, autres terrains
Cladiri, drumun, ape, cariere, mine alte terenuri neu-
tilizabile 3 473 423 - 614 413 -- 148 010
1 044 200 - 1 516 307
10 212 500 - 5 752 153
29 489 200
non utilises
Tolal general . . , 13 790 300 --, www.dacoromanica.ro
4 442 200
)
40 Partea V. - Agricultura V-eme Partie. - Agriculture 41
3. Intinderea culturilor pe anii agricoli 1922/1923-1923/1924 3. Surfaces des cultures dans la Roumanie pour les annees agricoles
in Romania 1922/1923-1923/1924
NIMM
VECIDUL BEGAT BASARABIA BUCC TRANSILVANIA
TINA ROMANIA
Ancien Royaume Bcssarabie Biwa vine Transylvame Roumame
SPECIFICAREA SPtCIFICATIONS
CULTURILOR 1922/1923 1 1923/1924 1922/1923 I 1923/1924 1922/1923
1923/1924 1922/1923 1923/1924 1922/1923 1923/1924
DES CULTURES
Hectare Hectares
Cereale Cereal es
Gran
Secarl
Orz st orzoaicI
.......... 1 225 027
66 057
926 900
1 392
59
888
047
895
713
769 682
118 177
762 789
854 415
100 139
778 921
19 663
20 271
68 143
29 847
24 609
30 895
675 969
65 951
150 559
866 793
86 811
152 202
2 690 341
270 456
1 878 391.
3 172 102
271 454
1 850 731
Froment
Seigle
Orge
Ovaz 787 988 697 981 247 079 218 351 47 983
Porumb 45 925 262 353 274 323 1 345 402 1 236 580 Avoine
1 965 803 1 131 189 648 924 692 776 57 967 3 621 554 Mays
Mein 58 234 731 799 739 255 3 404 492
53 345 42 924 6 321 9 459
Hrieca 1 692 1 770 61 258 54 153 Millet
344 477 2 001 1 818 985 1 581 372 211 3 702 4 087 Sarrasin
Total . . . 5 025 464 5 213 226 2 554 973 2 655 879 185 011
191 091 1 888 694 2 150 365 10 210 561
9 654 142
Textile i oleoginoase Textiles et Oleogineuses
Repub. 31 895 25 414 9 617 9 610 33 80 4 378 3 713 Colza
In 45 923 38 817
4 888 5 455 6 432 12 059 595 628 1 527 2 351 13 442 Lin
Canepa 6 949 8 490 6 878 6 781 1 461 20 493
1 461 15 331 14 802 30 619 31 534 Chanvre
Floarea soarelui 2 596 2 851 62 333 77 136 187
383 9 672 7 539 74 788 Tournesol
87 909
Total . . . 46 328 42 210 85 260 105 586 2 276
2 552 30 908 28 405 164 772 178 753
Leguminoase Legumineuses
Fasole
In teren propriu
Pnntre porumb
49 888
(408 725)
69 023
(489 698)
10 040
(2 069)
16 299
113 923)
90
(13 640)
622 8 047
(176 510)
5 637 68 065 91 581 /lancets
f En terrain propre
Perm les ma's
17 854 (193 890 ) (600 944) (715 365)
MazAre 7 103 8 304 1 424 919 519 655 2 623 1 960 11 669 Pols
11 838
Linte 2 977 4 390 2 474 2 796 228 394 2 667 1 509 8 346 9 091 Leutilles
Bob 269 210 289 480 575 688 816 573 1 949 1 951 FSves
Total . . 60 236 81 927 14 227 20 496 1 412 2 359 14 154 9 679 90 029 114 461
Plante industriale, tubercule Plates industrielles, tubercules
ti diverse et diverses
Steel& de zahar 19 913 26 866 6 347 10 002 1 489 7 164 9 482 9 680 37 231 53 712 Betteraves 4 sucre
Tutun 9 982 18 939 3 759 7 555 4 033 4 859 17 774 31 353 Tabac
. f In teren propriu 21 818 24 822 28 012 42 895 53 801
printre cartofi
Dizerse (Matun, Muster, ',Taut, Mac,
(18 557 (29 843) (2 184)
5 042
(3 364
2 598)
(42)
21
51 274
(333)
70 237
(39 904
3 118
69 698
(37 094)
650
173 868
(60 687)
188 689
(70 634
3 456
Pommede terre parm, les m
En terrain propre

Anson 429 208


8 610 Divers (Sorg, Moutarde, Pols, Chirche,
Alte plante 1 942 763 1 Pavot, Anis
1 633 4 339 Autres plantes
Total . . 54 084 70 835 43 923 63 050 55 312
58 438 88 503 84 887 241 822 277 210
Gradiniirii Plantes potageres
VarzI 6 883 6 792 2 757 3 734 1 168
1 347 7 829 7 349 18 637 19 222 Chouse
Ceapa 5 948 6 519 2 622 3 374 948
779 6 151 4 217 15 669 14 889 Oignon
Alte legume 8 531 8 124 2 426 3 369 984 589 9 148 8 875 21 089 20 957 Autres legumes
Pepeni galbeni si verz" 17 415 20 090 12 389 13 040 22 23 2 336 2 115 32 162 35 268
In teren propriu 1 410 1 144 498 2 366 25 Pasteques et melons
18 2 607 1 458 4 540 4 986
Dovleci { porumb . (354 957) (447 981) (38 399) (36121 (3 056) (18 241) (189 762) (212 169) (586174) (714 512) Potirons I En terrain propre
Parnu les ma's
Total . . 40 187 42 669 20 692 25 883 3 147 2 756 28 071 24 014 92 097 95 322

ladlieini de nutret Plantes fourageres


Rftdft.cini de nutret . 641 481 3 197 4 312 1 135 619 11 130 9 809 16 103 15 221 Racines fourrageres
Tnfoi, lucern 30 370 32 736 2 024 2 486 21 370
(
Fanete artif. Alte fftnete artif.
lianete naturale
. 187 021
(319 903)
203 982
346 532
26 952 50 712 1 931
22 727
10 017
130 496
52 944
111 672
62 284
184 260
268 848
169 621
326 995
j- Trefle, luzerne
Prairies artif. Autres prairies artif.
(99 685) 82 995 (148 991) 105 390 873 117 885 736 (1 441 696) 1 420 653 Prairies naturelles
Total . . . 218 032 583 731 32 173 140 505 24 436 138 753 194 570 1 069 501 469 211 1 932 490
TOTAL GENERAL in 1924 -1923. . . 5 444 331 2 751 248 271 594 2 244 900 10 712 073 -
1921- 192.3. . . 5 305 823 2 466 785 233 093 2 332 588 10 338 289 -
1920-1021 . . . 10 042 898 -
1919-1920 . . 8 658 840 -
www.dacoromanica.ro
42 Partea V. Agneultura V-hie Partie. - Agriculture 43

4. Productiunea agricola in Romania is anii 1922 i 1923 Production agricole de la Roumanie pour l'annees 1922 et 1923

VECHIUL REGAT BASARABIA BUCOVINA TRANSILVANIA ROMANIA.

SPECIFICAREA CANTITATEA IN Annum. Royaumo Bessarabue


Bucovine Transylvame Roumanie SPECIFICATIONS
CULTURILOR Quantite DES CULTURES
1922 1923 1922 1923 1922 1923 1922 1923 1922 1923

Cereale Cereales

Gran Hectolitrii Hectolitres 16 109 248 16 936 :: 7 699 813 11 403 534
326 369 316 046 8 551 977 7 113 391 32 687 407 35 769 258 Froment
326 514 287 322 941 900 723 63' 8 252 369 3 301 882 Seigle
Secar5. . 658 906 810 15 1 325 049 1 480 768 510 838 593 56 1 849 269 1 710 42' 32 262 228 21 399 124 Orge
Orz
orvz6z si OrzoaicS . 7 153 177 10 191 347 12 748 944 8 903 785 745 815 1 221 076 3 380 729 3 612 001 29 288 213 21 662 927 Avome
OM. . 17 118 485 13 066 257 8 043 184 3 763 593 845 883 1 144 647 8 242 554 8 262 37 39 304 844 51 277 991 Mais
Pornmb . 22 538 957 32 408 795 7 677 450 9 461 877 15 775 11 352 449 868 749 599 Millet
, Mei . 399 498 672 707 34 505 65 540 2 371 13 979 5 854 2 634 31 164 48 794 Sauesin
1 Hrisca. . 8 369 2 74' 14 570 29 432

Textile si Oleoginoase Textiles et oleogineuses

Hectolitni Hectolitres 39 45 17 189 30 82 297 645 258 656 Colza


Rapita 274 584 181 032 5 833 46 347
3 909 3 584 16 099 12 05. 73 417 94 133 Lin
In . 34 195 38 006 19 214 40 485
11 068 19 421 140 917 92 683 310 977 241 618 Chanvrc
Canepa . 57 354 77 8" 101 638 51 615
10 296 4 78' 38 392 Tournesol
Floarea soarelui . 25 404 59 091 737 107 1 610 088
77 879 811 199 1 751 847

Legnniinoase si tubereule Leguminenses et cubereules

Hectolitni.Hectolitres 2 706 88.. 43 660 70 846 521 231 835 0 . en terrain propre
Fasole { in teren propriu . . . . 352 778 663 055 92 087 100 273 Haricots I. perm les macs
25 551 35 713 438 814 506 544 1 551 241 2 171 114
printre porumbi . . . . a 1 079 254 1 608 94 6 7 622 19 911 3 866 5 501 28 738 30 411 165 773 62 590 Pois
Mazare . 130 803 105 47 2 2 366 21 207
2 109 3 436 16 602 13 866 118 146 96 511 Lent' lles
Lints a 12 465 45 119 86 970 34 090
4 734 7 517 11 324 818' 19 534 22 625 Fives .
Bob Chintale metr -Quuna.ux m 2 078 3 3_1 1 398 3 598 3 250 757 7 471 187 4 286 478 5 036 7 1 10 258 031 18 485 036 en terrain propre
Caofi
rt { in teren propnu . . 1 545 743 2 060 784 1 175 053 3 916 345 6 620 1 261 463 879 718 128 903 513 1 042 237 Pommes de terra { parmi les macs
prmtre porumbi . . s 394 717 258 5:: 38 297 64 261

Plante industriale si diverse Plantes industrielles et diverses

Sfec1d de zah5r Chin tale metr.- Quintana m. 1 960 032 3 940 833 301 D13 750 683
195 118 413 2 1 854 126 1 323 925 3 310 289 6 428 681 Betteraves I suers
Tutun
Diverse mAturi, muster, rant, mac Hectolitru Hectolitres
Chintale.Quintaux
a 81 798
3 335
58 471
3 907 -
27 241 11 372
44 637 - 186
90
16 936
693
2 368
27 031
30 482
11 46
125 875
4 028
18 046
96 874
79 212
29 440
Talmo
Diverses : sorgho, moutarde, pavot
Chieoree et autres plantes
Cicoare el alte plante 10 412 10 323 5 266 7 565

GrAdinArii Plantes potagtres

Varz5. Sute de bucati.Centames 1 288 710 825 161 118 995 396 166
75 620 221 7 1 318 310 740 104 2 801 635 2 183 184 Choux
54 026 156 706 574 723 437 917 1 273 720 1 117 910 Oignon
Ceapa Chintale metr -Quintaux m 589 045 350 00: 55 926 173 279 38 745 117 86 608 288 348 988 1 375 225 1 079 724 Autres 14-gumes
Alte legume . 544 188 448 157 184 004 164 718
' 1 440 91 68 781 72 009 1 131 287 1 218 126 Pasteques at melons
Pepeni galbeni si verzi Sute de bucati Centames 611 803 632 722 449 263 512 491
Dovleci
(in teren propriu
printre porumbi .
.
.
. 9
a
18 073
1 415 647
27 365
1 631 23.
3 387 25 484 .
221
61 109
3.
19 248
89 993
1 066 181
18 962
835 59:
111 674
2 593 766
72 180
3 564 764
en terrain propre
Potirons { parmi les ma's
. a 110 829 1 078 682

Plante de nutrec Plantes fourrageres

RAdacmi de nutret Chintale metr.-Quintaux m 190 476 167 9 920 500 163 080 51 12 1 455 300 1 681 801 2 729 306 2 739 698 Racines fourrageres
838 840 796 383 644 210 4 171 308 5 142 55: 6 192 717 7 116 802 Prairies artaficielles
Fanete artificiale (trifoi sa lucerna a a 1 100 903 1 231 731 124 123 98 304 29 097 39 904 471 1 514 851 6 043 897 7 821 388 Autre prairies artficielles
Alte fanete artificiale a a 3 719 443 5 253 23 1 390 886 513 899
Fanete naturale . a 5 178 823 7 209 5.1 1 903 722 1 348 461
1 636 917 1 053 093 14 028 057 13 728 553 22 747 519 25 339 667 Prairie naturelles

www.dacoromanica.ro
44 Partea V. Agricultura

5. Productiunea mijiocie in anii 1922 Si 1923


Production moyenne dans lee ann6es 1922 et 1923
.g. V. Begat Basarabia Bucovina
i TranslIranla RomAnut
Anc.H yaume Bessarabia Bucovina Iran sylvanie Roumania
SPECIFICAREA CULTURILOR Cantitatea in
SPECIFICATIONS DES CULTURES Quantite 1922 1923 1922 1923 1921 1923 1922 1923 1922 1923

Miilocia la hectar. Moyenne par hectare

Cereale r

Males
Grail Froment ilactohlrl-Hectoliltes 133 133 134 134 146 161 102 10 123 133,
SecarS Seigle 11.1 123 146 125 136 1 102 10 122 1221
Orz, Orzoaica. Orge A.96 111 187 117 159 15 130 1141 187 114
Ovaz Avoine 227 165 257 152, 210 25 14s 138 219 161
Porumb Mats 114 164 117 146 16, 197 114 3.13' lla 151
Menu Millet 7s 123 63 104 101 67 75 122
Hrivca Sarrasin 109 7: 99 14 7s 1 121 71 103 132

Textile qi oleoginoase
Textllles et oleogineuses
Rap' ta Colza Nacional-Hectolitres Co 57 132 48 48 13 81 7o 79 5d
In Lin 71 lei 49 63 71 61: 103 7 67 70
Canepa Chanvre 73 11 98 7s 60 13s 8c 6o 86 79
Floarea soarelut Tournesol . 154 228 283 258 22e 211 69 81 24o 234

Legnminoase I

Legumineuse

Fasole
Haricots
,{
In teren proprlu En terrain
propre
Printre porumb Parini les
Heclollirl-He ctolltres 67 133 9s , 128 98 117 8s 76 123

rums 27 39 56 9 19 2> 28 2S1 27 37


Mazare Pois 162 143 86 14: 96 1 118 119 148 139
Linte. Lentilles 7 98 152 91 13: 153 151 97 Si ' 93 110
Bob. Peves 96 124 86 22, 131 157 101 148 111
Plante Industriale, tubercule II diverse
Plantes Industnelles, Morales it Mamas
SfeclS de 7abar.Betteraves A sucre . . Chill met% Quint.miltr 1363 197 1162 1183 2408 2775 2141 139* 1518 1727
Tutun. Tabac 67 58 49 3, 45 53 57
In teren proprin Ee terrain
Cartofi
Pommes
propre . .... .
Printre porumb Parma les
. 5 768 94 452 1398i 90o 1 698 717 714 1063

des terres nuns . 156 1911 247 29 354 3 140 17o 15o 17_
Diverse f Naut, Mac Pols chiche, Pavot Hectolitre-Hectolitres 127 91i 84 8 8 74 1_13 9..
Divers X Alte plante Autres plantes hInt.matt.-Quint Mir 103 5 49 71 8s

Gradinarii
Jardines maraichers
VarzA Choux Safe Ca buciii-Cotalne 153, 1193 709 1437 1333 1893 1951 945 1608 117-
Ceapa. Oignon . . .
. Chint.metr.- Qmnt.ml;tr 813 58s 4217 661 1087 1653 994 7 8513 71a
Alte legume. Aulres legumes . . . 5 555 52 56o 67 502 1197 493 382 525 51-
Pepeni galbeni si verzi.Pasteques et
melons Sate de buciii-Catalne 351 363 57o 414 576 411 42s 3 421 37si
,{ In teren propriu.En terrain
Dovleci propre . . . . 175 19 104 51 17o 14 289 ,7 249 159
Potarons Printre porumb L Parini les
man 3 4. 82 281 42 63 57 4 44 61

Plante de nntret
Plantes fourrageres
Raclacini de nutref.Rmmes fourrageres hint.metr -QuInt,mitr 2086 261:. 1642 2624 1696 451 1848 1511 1777 1709
Trafoi si lucerna.Trefle
FAnete artif et luzerne . . . . . 376 40s 49e 48s 379 301 344 394 356 3651
Prairies artif Alte fanete artif -Autres
pram artif 258 30 474 191 377 204. 256 28 288 291
Pftnete naturale Prairies nacurelles a 178 225 257 135 14a 205 151 15 16i 17 3

www.dacoromanica.ro
V- erne Partie. Agriculture 45

6. Repartitia terenurilor in Romania in anul 1923/1924.

= Rdpartition des terrains en Roumanle en 1923/1924

TERENURI OCUPATE DE :
Suprafata ocupata
Superficie ocupEe Vo din total
TERRAINS CITE'S PAR . 5/o du total
Ha

Semanaturi. Ensemencements 11 388 144 3861


Sadiri. Plantations . . . . 485 248 165
Fanete naturale. Prairies naturelles . . . 1 420 653 485
Pa4uni. Paturages 2 858 006 968
Ogoare. Jachbres 343 276 116
Paduri. Forets 7 207 118 2443
Cladin, drumuri, cariere, mine, alte tere-
nuri neutilizabile. Batiments, chaus-
sees, eaux, autres terrains non utilises . . 5 784 278 1962
Total . . . 29 496 723 10000

CAP. II. EXPROPRIERILE. EXPROPRIATIONS

7. Suprafetele expropriate in baza Decretului Lege No. 3697/918 i legea


agrara, Orli la 1 lanuarie 1925.
Surfaces expropriees un basse du Decret No. 3897/918 et in lois agraire
jusrytia 1-er Janvier 1925

E Numtirul
mostilor Intinderea
no PROVINCII. Superficie
PROVINCES Nombre des
zz terrains Ha I
MP

I. Vechlul Regat. Ancien Royaume


1 Dela particulari. Des particuliers. 3 886 1 807 746 6 468

2 Institutii de mans moarta. In-


stitutions diverses 609 428 379 6 808

3 Dela straini. Des strangers . . . 39 70 818 9 581

4 Dela absenteisti. Des absenteistes. 84 71 975 6 833

5 Dela Stat. De l'Etat 312 329 741 3 212

Total . . . 4 930 2 708 662 2 902

II Basarabia. Bessarabie . . . . 1 491 920 2 477

III Bucovina. Bucovine 73 494 5 300

IV Transilvania. Transylvanie . . 1 580 776 9 336

Romania. Roumaine . . 5 854 854 0 015


www.dacoromanica.ro
46 Partea V. Agricultura V-eme Partie. Agriculture 47

8. Situatia lucrarilor de expropriere la data de 1 lanuarie 1925 Situation des travaux d'expropriation jusqu'a 1-er janvier 1925
Expropriera dupA I.egea Agrara
Exproprierea dupA Decretul-Lege No 3697/918 Expropria Lion en base du Decret No. 3697/918 Expropriation apres la lois agrare In curs de
sp,
Definitiv expropriat TOT IL definitivare
PROVINCIA E O , En cours

Rumarul mosIllor
Vii G EN ER d'expropria-
PAdure Neculti- Total

Nombre des
PROVINCE Arabil Fanete Pasune gradini Ecarete Arabil PAsune Total ton

terrains
/caret sadiri vabil
t
zz Ha nip Ha. mo Ha ;nip. Ha. mp Ha imp II a nip Ha. mp Ha. mp Ha. mp Ha nip Ha. mp Ha. mp Ha nap

Vechiul Regat
Anclen Royaume

1 Institupi de mana moartI In-


stitutions diverses 60 359.874 0702 7 882 5021 25 246 80001 1.81 464 370 8300 67 8601 3.028 1701 398.274 6971 609 9 734 8512 20 370132- 30.104 9837 428 379 680: 1.125 71

2 Dela Stat. De 1'Etat 312 141 051 8848 1 347 240 22 029 9600 441 - 62 5000 7 512 3800 165.451 9648 312 62 180 6883 102.108 6681 164.289 3564 329.741 3212 10.38182

3 Dela particulari Des parts-


cullers 388 1 439 097 7243 19 837 800 7 6778 4000 1.011 7900 405 6300 17 7201 2 938 5331 1 540 083 5996 3 886 125 785 4062 141.877 6410 267 663 0472 1 807.746 6468 14 533 08

4 Dela strAini Des &rangers. . 45 743 4548 3 135 39 3 204 2800 8 65 3000 94 140 8711 4.885 65.859 294: 39 8917633 4 067 9000 4.959 6633 70 818 9581

5 Dela absentei8ti. Des absen-


teistes 84 58 915 1763 468 530 4 780 05001 2 700 3300 102 0900 64 6800 1 668 7511 68 699 .1.. 84 2 871 5771 404 5111 3 276 0771 71 975 6833

Total . . . 4930 2 044 682310 32 671 462 132 039 4900 14 623 88481035 0500 2881300 13 032 8350 2 238 3691 r 4 930 201 464 2860 268,822 8416 :470 2931276 2 708 662 2902 26 10461001

In cnrs
ARABIL
PI VUNE
PIDURE Total expropriat de definitivare
VII $I POMETURI NECULTIVABIL
PROVINCIA SI F/NETE FORET Total expropriation En cours
d'expropriation PROVINCE
Ha. I
mp Ea 1 sop. Ha mp Ha. mp Ha. I mp Ha. mp Ha. I mp
1

Trransilvania 1 553 205 2664 328 324 6457 672 418 9854 1 370 2184 z I 25.457 1 8177 1 580 776 9336 105.3221 9800 Transylvania

ammo= Norw
In curs
PXDTJRE Total-Exproprime de definitivare
FINETE PATINE
PROVINCIA ARABIL
FORET
NEPRODUCTIV Total-Expropriation En cours
d' expropriation PROVINCE
zz Ha. mp Ha. mp. mp Ha mp Ha nip Ha mp. mp
I I
Ha 1
I I
Ha 1

I1 Bucovina 44.4901 0400 7 8691 12001 11.3141 3900 8.804 6600 1016 3200 73 4941 5300 2.6831 7800 Bucovine

ARABIL P A D Irli. E GR/DINI, VII,


ISLAZ EMBATICURI N EC ULTIVABIL T0TAL
PROVINCIA I FINETE FORET LIVEZI, ETC. PROVINCE
zz Ha. I nip. Ha I nip Ha. mp. Ha. 1 mp. Ha. I nip. Ha. mp. Ha. I nip
I 1

Basarabia 1.107 338 3599 85 3481 8310 198.404 5986 32.836 9700 937 5476 67 0531 9406 1 491 920 2477 Bessarabia
www.dacoromanica.ro
48 Partea V. Agricultura V-eme Partie. Agriculture 49

CAP. III. PADURI. CAP. III. FORMS

9 Repartizarea proprietatii a suprafetelor pAdurilor in 1923 Repartition par proprietes de la surface des forets en 1923

Vechiul Regat Transilvania Bucovina Basarabia Suprafata totalii

0/0 din total


dln total
% din total
NATURA PROPRIETATEI 4" g 3

0/ du loud
du total
0/ du total
1.1 .e12
4 7g' A
":
r,
Ancien
Royaume 33 Transylvania Bucovina 2 Bessarabia s Suptrficie totale 2 2
C)
NATURE PROPRIETAIRE a 0ro 44 O

zz HaHectares Ha.-Hectares Ha -Hectares 30 Ha.-Hectares IHa.-He tares

I. Paduri. Forets I. Paduri. Forets


1 Statul. 1'Etat 1 097 056 43,8 /o 564 823 16,7% 1 448 0, 4 0 190 399 90,9% 1 853 776 2 8 5 0/,,

2 Stabilimente publice, comune etc. si paduri


administrate de Stat. Etablissements pu-
blics, communes etc. et forets administres
par 1'Etat 183 647 7,3 /o 1 541 396 46,70/o 246 040 61,6% 1 971 083 30,4%

3 Particulari. Particuliers 1 221 521 48,9% 1 266 373 37,6% 161 913 38,1% 19 010 9,1% 2 658 817 41,1%

Total . . . 2 502 224 100 3 372 592 100 399 451 100 209 409 100 6 483 676 100

In raport cu suprafata totals a padurilor.


En regard de la superficie totale des forks . 38,5% 52,1% 6,1% 3,30/0 100

II. Poene. Eclairicies


Total. . . . 414 082 254 803 29 762 24 795 723 442

Total general . . . 2 916 306 3 627 395 429 213 234 204 7 207 118

10. Repartizarea pe esente a suprafetei padurilor, fara poene, in 1923 Repartition par essences de la surface des forets sans eclairicies en 1923

Vechiul Regat Transilvania Bucovina Basarabia Totalul esentelor


ESENTE. ESSENCES
Ancien Royaume Transylvania Bucovina Bessarabia Total des essences

1 Rasinoase. Ressineaux 448 104 841 213 284 341 58 1 573 716

2 Stejar cu speckle lui. Chene avec ses especes 701 673 732 042 5 386 116 637 1 555 638

3 Fag si celelalte foioase. Hetre et autres es-


sences cadaques 1 252 547 1 799 337 109 724 92 714 3 354 322

Total . . . 2 502 224 3 372 592 399 451 209 409 6 483 676

www.dacoromanica.ro
4
50 Partea IV. Agricultura

CAP. IV. CRESTEREA VITELOR SI PISCICULTURA


ELEVAGE DU BRTAIL ET PISCICULTURE

11. Numarul vitelor din intreaga tara pe judefe in 1923


Nombre des animanx de la Roumanie par departements en 1923

JUDETELE a O.' 2
OJ m
0
cr3

4
24,
C.) <C1
a to. 0. A xt
DEPARTMENTS 0 cd "1, o z
4
c
o
zz 9.) E3 P:1 al pEi 4 6" (...) 5 P,o V.4
1 Bacau 15 069 87 812 12 161 675 4 735 42 715 8 5
2 Boto3ani 30 902 92 936 26 178 367 316 28 181 4 9
3 ce Covurlui 17 534 56 941 126 108 263 2 090 24 834 20 65
4
0 Dorohoi 45 617 113 07- 19 182 239 864 38 923 16 8
5 lciu 11 862 55 362 14 116 267 601 22 735 8
6 O Ia3i 16 888 93 839 195 010 264 41 424
7 Neamt 31 131 69 373 14 175 921 662 28 011 8
8 Putna 20 683 58 269 20 98 091 6 028 30 847 1 49
9 C Roman 17 243 31 222 12 133 429 367 24 160 13
10 Falticeni 18 094 52 630 20 23 150 159 24118 1 1
11 Tecuci . 14 177 61 259 17 94 208 2 342 14 867 5 66
12 Tutova 13 585 50 913 252 127 169 5 954 18 866 37 78
13 Vas lui 12 602 55 092 124 799 1 532 23 496 36

Total Moldova . 265 387 878 223 532 1 718 588 25 814 363 177 103 346

1 Arge 9 583 92 041 76 189 467 8 852 45 111 6 27


2 Braila 47 408 66 613 43 148 411 380 27 265 187
3 e Buzau . . , 30 667 106 708 120 208 062 11 830 47 239 49 29
4 Dambovita . . 29 764 87 206 317 114 050 6 900 55 046 35 161
5 C Ilfov 55 038 56 441 3 221 140 110 1 232 31 806 138 83
6 Ialomita 84 709 93 038 5 146 304 392 1 824 43 807 125 79
z Muscel 6 232 64 677 7 118 060 5 061 26 813 2 194
8 Olt 7 790 64 493 140 63 128 4 164 34 169 16 88
9 I Prahova 28 242 108 891 255 123 737 8 764 45 025 148 260
10 R -Sarat 32 681 64 713 618 131 062 5 183 20 103 172
11 Teleorman 32 473 105 304 2 126 331 443 6 106 53 603 82 320
12 Vlaea 43 111 89 188 5 033 196 691 32 041 15 477 182 196
Total Muntenia . 407 698 999 313 17 102 2 068 613 92 337 445 464 783 1 796

1 g Dol.] 42 589 147 656 620 320 330 10 988 187 807 102 109'
27 Goo . . . 5 931 90 962 35 147 795 14 502 45 092 6
3 4) Mehedinti . . 17 817 99 328 163 237 635 15 461 52 864 12
4 "4, Romanati . . 21 228 105 421 2 514 341 010 6 691 57 345 132 29
5Q Valcea 9 954 82 468 52 179 353 10 760 40 511 9 isd
Total Oltenia . 97 519 525 835 3 445 1 226 123 58 402 383 619 255 673

1 Caliacra 44 022 47 255 6 071. 361 962 59 544 28 982 168 1 613
2 i; t 1 Constants. 54 104 69 069 1 634 319 965 3 608 41 815 749 556
3 ,2 0 Durostor . 26 134 45 493 20 343 181 413 22 319 14 613 12 1 147
4 Tulcea . . . 41 581 57 361 296 226 424 12,435 48 922 9 311
Total Dobrogea . 165 841 219 178 28 944 1 089 764 97 906 134 332 938 3 647

Total In 1923. 936 445 2 622 549 50 023 6 103 088 274 459 1 326 592 2 079 6 462

Total in 1922 . 903 088 2 777 193 45 792 6 196 654 229 685 1 447 271 1 481 5 891

1 Dalti 60 341 123 068 766 440 122 3 012 90 075 28 29


2 d Cahul . 39 597 68 765 152 256 453 2 293 42 918 72 189
3 '.5 Cetatea Alba 72 844 99 528 367 152 1 473 42 619 15 112
4 g Chiinau 31 139 97 232 187 243 6 310 115 369 94 18
5
d
Hotin 54 538 95 772 185 492 1 891 55 793 8 6
6 tm Ismail 43 718 55 607 182 743 570 33 697 27 172
7 g Orhei . . - 32 215 79 412 167 702 6 518 44 129 12
8 gl Soroca 64 252 93 807 271 470 1 783 36 113 6 14
9 Tighina 42 689 107 750 392 120 8 016 51 918 2 285
Total in 1923 . . 441 333 820 941 918 2 450 497 31 866 512 631 252 837

Total In 1922. 435 415 764 702 691 2 297 306 23 382 507 830 189 564
www.dacoromanica.ro
IV-eme partie. Agriculture 51

11. Numarul vitelor din intreaga Sara, pe judete in anal 1923


Nombre des animas de in Roumania en 1923
(urmare) (suite)

wo JUDETELE 14
r.
o
u 07
o
,
ro
CO Zi E C) c ho
C1 10 P. 1. xi
DEPARTEMENTS cd 0 8 cri 0 0 0 'CO co

zz C.) Fq al 4 O C.) Pi C5' C.) 4


1 Campulung . . . 5 323 38 716 58 774 2 713 12 943 3
2 Cernauti . . . 12 124 21 645 7 405 1 285 25 593
3 Cotmani . . . 6 562 10 469 19 445 367 10 258
4 8 Gura Mumorului . 5 510 17 323 = 23 791 467 7 900 :- 2
5 Radauti . . . . 8 055 32 585 37 921 1 867 14 781 3 1

10
6
7
8
9
0
6
Siret
Storojinet . . . .
Suceava . . .
Vascauti
Vij nita
8 094
6 503
6 976
4 064
2 610
27 129
23 655
9 026
10 209
13 252
12 363
9 453
28 613
8 913
8 947
339
337
318
501
661
9 889
8 740
10 004
8 637
4 309
3
16
.1 9

11 Zastavna . . 8 152 11 619 17 045 570 10 353 H


Total in 1923. . 73 974 215 328 232 670 9 425 123 407 22 15

Total in 1922. . 71 623 234 319 235 344 11 117 120 770 34 22

1 Alba Inferioara 5 841 70 867 2 440 204 347 19 082 47 784 84 27


2 I Arad 49 280 101 187 878 99 395 15 255 78 621 96 821
3 Bihor 31 649 157 230 2 436 106 165 32 932 77 878 49 223
4 Bistrita Nasaud . 11 384 66 890 2 543 180 716 19 907 18 305
C Brasov . . . 10 022 27 940 4 011 16 564 466 15 157 94 24
6 Caraa Severin . . 28 927 161 158 56 566 360 43 005 88 956 66 296
7 Ciuc . s . . . 9 332 92 015 187 109 000 840 14 328 2 17
8 Coj ocn a 7 717 94 903 19 598 193 310 3 774 23 339 35 240
9 Pagaraa 8 054 37 213 24 391 119 057 1 534 26 199 18 105
10
11 ee
: Huniedoara .
Maramurea .
.
.
8 781
7 367
149 767
69 927
778
1 762
356 425
158 498
40 602
20 482
60 831
10 799
5
5
224
73
12 .v. Mureg Turda . . 7 731 78 324 773 203 684 4 524 22 074 28 105
13 .9 Odorhei 12 119 56 563 4 281 112 728 10 587 23 024 11 14
14 .. Salaj 6 509 75 313 11 081 93 624 9 471 24 134 7 382
15 Satu Mare . . . 17 836 110 914 3 428 74 185 8 254 52 860 21 92
16 Sibiu . . 15 169 63 400 9 603 278 422 8 714 32 414 15 23
17 I
Solnoc Dobaca . 5 537 95 181 13 662 173 572 14 812 31 442 23 65
18 & Tarnava Mare . 12 496 79 994 18 481 91 917 3 308 42 878 42 r1
19 Tarnava Mica . 4 920 43 092 8 939 95 604 1 390 24 072 22 53
20 Timia Torontai . . 98 851 127 844 84 249 178 786 196 700 157 163
21 Trei Scaune . . 10 794 65 531 1 384 74 138 3 862 29 061 44 63
22 Turda Ariea . . 6 061 69 300 3 543 137 803 5 310 21 117 45 171
Total in 1923. 376 377 1 894 553 134 339 3 694 712 268 897 961 973 869 3 823
Total in 1922. 391 925 1 969 320 140 193 3 591 265 287 528 1 069 789 1 142 3 660
Romania in 1923. . . 1 828 129 5 553 871 185 280 12 480 967 584 647 2 924 603 3 222 11 137
a 1922 . . . 1 802 051 5 745 534 186 676 12 320 569 551 712 3 146 806 2 846 10 143
It a 1921 . . . 1 686 728 5 520 914 200 256 11 194 047 573 900 3 132 004 2 221 10 621
a 1920 . . . 1 485 200 4 729 766 145 858 8 689 996 499 922 2 513 610 11 719

12. Recapitulatie generals de numarul vitelor din intreaga tars pe provincii in 1923
Recapitulation gdnerale de nombre des animaux de la Ronnumie par provinces en 1923

C' E

5.
PROVINCIILE
PROVINCES
*^.,
(.)
.9.
. 0,
..c.,
g. g0
,,, w
.5
"A
.-.
XI
0 c'
._, g
..)
Fi.
r4 0
.0
,
,..
0 cn
t;" '4
,-. 0
P:1 era 0
. 4'
Zg
C'


u 8 .0
ii . ".
ca.a.k
CD

Cd p.,4 c''''
C..) c.)
.,..
C.1
I-4
0 a ,,
124
8 14
.0 -.
aL.
CD'

pl,
r-
IA I Z'''!
I .,1

1 Vechiul Regat Ancien


Royaume 936 445 2 622 549 50 023 6 103 088 274 459 1 326 592 2 079 6 462
2 Basarabia Bessarabia 441 333 820 941 918 2 450 497 31 866 512 631 252 837
3 Bucovina Bucovina . 73 974 215 828 232 670 9 425 123 407 22 15
4 Transilvania Transyl-
Vanla 376 377 1 894 553 134 339 3 694 712 268 897 961.973 869 3 823

RomAnla In 1923 . . . . 1 828 129 5 553 871 135 280 12 480 967 584 647 2 924 603 3 222 11 137
a a 1922 . . . 1 802 051 5 745 534 186 676 12 320 569 551 712 3 146 806 2 846 1 043
a a 1921. . . . 1 686 728 5 520 914 200 256 11 119 047 573 900 3 132 004 2 221 10 621
. . .192() . . . 1 485 200 4 729 766 145 858 8 689 996 499 922 2 513 610 11 719
www.dacoromanica.ro
52 Partea V. - Agricultura V-eme Partie. - Agriculture 53

13. Productia petelui pe specii din bAltile statului pe regiuni, in anii 1920--1923, Production de Ia peche par especes dans les lass de I'Etat par regions dans les armies
cu suma vanzArii 1920-1923, avec Ia somme obtenu par la vente

1 9 2 0 1 9 2 1

R EGIUNILE
S.
2
2
NUMIREA
SPECIILOR
R E G I U N IL E

I II III IV I II III IV V
a DESIGNATION DES
Calarasi Braila Tulcea
V
Basarabia TOTAL Giurgiu Calarasi Braila Tulcea Basarabia TOTAL
Giurgiu
ESPECES
Kg. I gr Kg. gr Kg gr Kg. gr Kg gr Kg gr Kg gr Kg gr Kg Sr Kg gr Kg gr Kg gr
2
1

-- --
-- -- -II --- ---
-- -- - --
- -
827 501 506 76 172 409 46 438 220 256 500
1 Morun.-Morue 782 501 620 160 474 161 877
2
3
Nisetru -E5turgeon . . .
Cega -Starlet + . .
5 273
7 887 501
5 995
20 496 -- -- -- 25.
160 052
-- --
3 593
171 320
31 976 756
2 335
4 149 751
2 703
49 125
--
528
16 075
-
158 115
14 958 - --
16 159 500
14 139 -
179 840 500
98 446 750
4
5
Pastruga -Vanete d'esturg
Icre negre ..
3 081
--
429
511
20C
9 050
252 8.1
-- - - 77 687
-- --
7 986
791
631
89 819
8 668
291
720
1 020
171
551
401
2 127
99 115
370
--
62 59u
66 408
8 959 - 7 923
--
3 135 500
77 848 550
12 427 605
6
7
Somn -Silure
Crap -Carpe
91 451
274 522
134 323
773 858
-- -- -- 03.
544 912

-- --
1 437 407
816 770 686
2 485 787
816
036
57 444
446 297
301
742
123 335
893 658 -- 124 120
1 035 039
--
561 478
2 195 906 -- 130 396
165 407
--
996 773
4 736 307
300
742
g alau -Soudre 7n
--
25 946 83 180 168 599 413 287 726 113 8 799
23 220
950 41 094
19 891 -
-
14 846 740 786
-- 6 639 812 164 950

--- ---
200 46 201 589 623 26 190 705 125 200
g PlatIca -Breme
titica .. .
21690
60 465
26 000
95 711 - --
185 657
1 685 159
804
854
233 347
1 841 335
800
854 27 952
-
88: 24 931
-115 661 1 739 963
-- - --
29 627 500 1 938 135 386
10
11
.
Icre stiuca -Oeufs de brochet 20 3.1 7 5t1
-- -- 1 257 1 284 800 42
- 36 500
-- -- 10 817
-
10 895 500,

- --- --- -
1 720
12
13
Lin -Tanohe
Scrumbu de Duna:e .
1 630
1 878-- 511 111
13 627
-- -- - 42: 689 076
126 152 414
-
690 817
141 657
928
414 635
411
50C 10 704
2 737
69
-
417 139
73 690 81 302
79 421 675
166 400
400
--
500
14
16
Cara8 (Caracuda)
Mreana -Barbeau
.
922
3 291
- 56 o
1 341
9 676
-- ---- 337 535
- -- -- 313 :11
-
339 798
13 281 300
27 820
2 598 -
500 481
11 180 -- 18 086
3 744
-- -
256 812
-- 50t
5 754
1 527 -- 308 954
19 049
16 Babusca.-Albe 71 736 250 628
--
1 057 245
- - --
1 379 609 8128 050
5 640 701
151 402
80 375 - 211 762
14 796
--
1 958 732
46 999 -- 113 771
4 343 500
2 443 795
152 154
050
200
17 Avat 7 515

---
501 15 061
- 54 445
- -
811 77 022 300
27 944
-- --

-
18 Carteanca
Alb:tura
148 414
574 281
66 127
876 557
-- -
-- -
-
93 056
- -
133 864
307 597
1 584 702
78 546 310
419 014 600 1 165 036
23 048
651 412
-
179 842
-
268 229 68 753 -
18 850 500 328 230
2 572 444
800

--
600
19
20 Oblet 24 i 26
- 3 091
-- -- --
4 453
-- 31 570 28 097

-
4 531

--
1 849
-
6 976
-- 41 453

-
21 Cosac
Vaduvita
3 195
15 478 501
6 015
628 -- - - - -
II
-
883
-
1 083
10 093
17 190
3415
1463 801
2681. 3 561
22 -- 7 795
1 787 -- 68 829
-
17 452
72 101 800
22
-- - 34 879 500 3 973 400 28 864
- 484
-- 1 777
-- 4 285 39 383 40
--
- --- -
23 Sabita 8 800 500 19 285 6 794
Biban 20 81.3 2 843 167 428 994
- 191 084 994 827 500
_6 237
-
3 480
- -
44 757
-
2 836 500 58 148

--
- -- -- -- ---
10 23 33
24
24
-- -
- 33 57
-1481 -
- -- - - -- 582---
1)5 Bogzar 34 375 291 271 292 752
II
og Foam. plopului
ruzan
30 248
-- 70
-- -- - 4 127
16 204
500
- 500
-- 41 647 42 147
97
8
99
Mihalt:
Ghibost
118
1 562
13 156
881
7 426
-- - - -_ - -
2 443
20
30 111
6 919
- -- 2 317 - -- 6

-- -- -- - ---
4 384
36
13 620
100
-1
30 Scow: buc . . 202 534
-
526 500
-- - _
45 411
729 034
70 400
852 100
-38 511
- - 126
- 1 268 - 852 100
1 432
-H
500

--
31 Via -Grand esturgeou . 25
Icre crap -Oeufs de
.

- --
-
- - - -- - --
85 501 85 500
-- - -- -
17
-- - ---
187 979
--
---
32 cargo 16 634 88 257 88 907
33
34
Cambula
Rosioara - 2 069
- 507
-
2 576
--
23 885
- -- -- - --
59 554
23 885
66 163 --
135 Chefal -Ombra de fuer .
-_ 4 786
-- -
45 107 500
-- 49 893 500
903
-
276
222
-- -- -
6 333
-- 222
--
36
37
Barbun:
Lufan _
903
8
-- - - -- 81
87
--
241
1 457
- -- -- - -- 10 251
1457
-

-
87
- -- -
-- -- -- --
38 Levrac 17 444 1 407
- -- 18 851 37 067
---
1 887 109 063 148 017

-- ---
Scrumbu albastre .
39
Cande
-- 647
1 303 -- --
647
1 303 - 892
2 133
-- - -- 36
1 436
--
nI
928
3 569 50
--

-
1
2
Palamida
Guvez:
-- - 7 073
-- -'- -- -- --
101 363
--
7 073
206 547 197 817
-- - 6 891
-- -- 228 983 -- 24 607
66 506
--
31 498
493 308
--
.3 Calcan -Rate
44 Rizeafca . .
****
105 184
32 466
-- - - _ 27 482 59 948
---
49 26 431
-- -- 207 38 203 71 919
29 235
--
136 809
44 552
--
5 Amsu - Anchors
.6 Stavride
7 373
5 317 - --
197 _
_
7 373
5 514
--
12
24
317
371
--- --
3 000
345
-- 19 489 44 205

--
7 Atenna
- 1904
365 - - - - - 8 748 -- .
1 904
9 113
6 285
744
-- - - --
6 312
548 -- 12 597
1 292
.g Rechini
- --
-- --- - - ---
770 770
49 Delfnu 609
_ ---
609
-- 12 -_ _
-- 12
-- -_ --
126
50 Rai:dun:et
-- 5 121
121 619
-- -- 962 980
--
24 780 9 379
-
-- - --
1
77 596 98 632
51
52
Ram buc.- Ecrevisse
Tan buc
. . 21 036
- - _ _ - - - -- - --
434 200
-- - -- - -
434 200

--
--- --
Untura de rechin
- --- - 28 328
- -- - --
3 ,-.- 20 860 7 468

-- -- ---
3 512 3 512
54 Moruna.g
Lapti de crap 146 146
-- -- - 2 392
-- - 2 392
-
-- -
55
56
57
58
Ilan
Midn . . . .
targani .... - _ 2 009
439 - - - - 2 009
439 - - 2 127
- - - 5 936
- - , - 8 063

Total general . . 1 631 148 200 3 160 509 391 - - -


7 375 612 932 12 167 270 522 2 236 471 631 3 327 328 61 2 288 877 590 10 849 451 1 628 239 - 20 330 367 835

1
3
Snma varsata =
Partea statului =
4 210 677 7 9 127 792
1 785 069 45 3 624 04p
-' 9 584 928
336 737
-
7 668 888 5r 9 064 243 8
8 445 384 10 2 574 306 6
9 656 530 07
6 765 542 60
1 037 302 91
2 015 807 85
10 008 890
3 944 325 34
7 691 995 61
3 268 710 35
37 907 315 7
11 277 999 0
7 198 681
1 870 308
41
51
66 844 186 51
22 377 151 13
3 . pescarului = . . . 2 425 608 1 5 503 747 P' 248 190 57 19 223 504 6 489 937 2 www.dacoromanica.ro
2 890 987 47 2 021 495 02 6 064 565 51 4423 25 25 26 629 316 7 5 328 372 s 44 467 035 38
Z4 Pariea V. - Agricultur a V-eme Partie. - Agriculture 55
Productia pestelui pe specii din bAlfile Statului pe regiuni, in anii 1920-1922, Production de la peche par especes dans le lacs de 1'Etat par regions dans les annees
cu suma vAnzArei 1920-1923 avec la somme obtenu par la vente
(urmare) (suite)

1 9 2 2

EGIIIN I
1 9 2 3
NUMIREA
R L E
SPECIILOR R E G I 0 N S

DESIGNATIONS DES I II III IV V I n III IV


Calarasi Braila Tulcea Basarabia TOTAL V TOTAL
ESPECES
Giurgiu Giurgiu CalArasi Braila Tulcea Basarabia
Kg gr Kg. gr Kg. tE Kg gr Kg gr Kg gr Kg. gr Kg gr Kg. gr Kg. gr Kg Kg
I
gr gr

1 Morun Morue 70 -- 36 - 291 -- 1221s47 - 20 904


- 143 448 _-
2 Ntsetru,Esturgeon . . . .
Cega. Starlet
3 048
- 1 476 3 298
- 134 207
-- 6 549 148 578 2 056 50
627
/ 340 - 603
2 458
54 957
117 523
14 000
5 415
70 187
128 792 500

5
3
4
Icre negre
.
Pastruga. Variete d'estrug.f.
3 235
2 098
191 121
11 415 21
1 543
64 1
9 282
518
191
2 040
32 555
11 467 932
6 196
4 284
7 033 22
32 168 210
40 988
19 947 372
- 3 580 25
1 860 - 17 654
1 425 25
5 088 60
406 7
2 118
45 630
3 896
3 811
32 336
53 132
850
950
231 947 159 325 243 68 11 996 12 981 755 25 612 707
Somn Silure 42i 378
1 6
7
8
Crap.Carpe
$a1au Sandra
58 032 511
308 084
30 304 500
62 126
606 861
24 432
2
6
-
136 245
343 371
29 128
- 940 129
322 125
-- 77
60
6
659
170
944
755 4401700
2 258 6151600
412 933 1500
40 557 30
558 515 810
75 728
826 218
500
40
225 005 912
1 880 324 - 696 422
1 527 191
78 090
196 995 4
1 115 813
989 244
712
210
9 Platia. Brame 57 727 501 38 592 700 118 773 472 757 19 018 706 8681200
37 169 4 64 665 2 73 028
-- 959 451 36 893 1 171 206 E00

-
-- 1 18 618 600 46 776 700
--
4

= 152 28'2 397 575 28 523 643 775 300


0 tilica.
Icre stnica Oeufs de broth.
97 229 500 64 122
30
500
- 383 460 959 638
4 164 551
86
- -204 1 590 654 11.
4 919 250
87 495 82 753 475 770 2 341 979 186 521 3 174 518

'
624 700
12 Lin Tanabe 10 384 500 15 916 230 641 3 038 259 979 500
34 201
59 169 - 30
1 611 501 57 074 501
7 242
228 235 494
7 306
346 584
200
13 Scrumbii de dunAre . . .
14 cams, caracuda.
296
36 980 500
33 056
3 027 501
1 069
56 800
31 640
203 512 -- 101 840
--
10 584
167 901
310 914 - 558 23 028 501 1 008 551 19 666 75 121 119 382 --1
15 Mreana. Barbeau
16 Babusca Albe
845
196 627 -
511 2 192
171 738
211
326 842
50
1 538 713 - 382
244 293
3 469 700
2 478 213 - 68 941
1 098 500
101 567 5n
3 635 50e
3 895 - 118 976 511
-
-
664 544
728
25 264
965
881 361
6 686 500
17 Avat . . . . . . . ,. 6 286 101 3 016 11 6 580 34 312
=
3 795
=
53 989 600
5 446 - 175 126 500
8 048 - 932 558
68 103 311
-
1 467 167
59 580
61 214
4 965
2 737 633
146 137 300
18 Can eana.
19 Albitura
54 338
643 774 _
21 462
1 247 770 -- 128 084
1 362 547 -- 35 681
463 953 -- 8 408
601 092
247 973
4 319 136 - 61 901
602 831 500
221 785
924 329 _
151 596
1 409 224
219 147
366 105
8 026
464 800 3
662 555
767 289 500
20 Oblet
21 Cosac
16 770
214
32 463
916 501
60 059
2 816
8 382
1 712 -- 22 299
2u1
139 973
5 859 500
4 501 12 932
- 21 756
- 3 534 3 009 45 732
22 VacluvrtA . 4 719 501 2 281 501 631 3 099
-- 454 11 185
-- 18 575
1630 500
-
6 318
1 101
36 588
71 501
11 477
- 71 958
2 803
23 Sabita
24 Biban
5 900
2 751
7 047
697 - 10 632
3 333
99
34 883
757
3 117
24 435
44 781
8 089
-
969
30 096 500
4 210 500
16 307
49 666 500
416 159
482 365
758
9 773
471 409
546 984 --
500
25 Bogzar
26 Foam. plopului
27 Fuzari
1 484
125
33 770
39 501 265
4 10
68 --
-- 14
35 254
497
-
500
10
177 043 - - 6
- -- L-
16
177 043 -
28 Mihalti
29 Ghibort
108
3 201 500
436 501
2 196 500 1 237
3
- - -
3 612
547
10 247 --
500 95
59
508 501
250 - 51 501
15 501,
655
324 500
30 Scoici buc
31
. . . . .
Via Grand esturgeon .
147 600
31 5
-
147 600
36
8 279
818 800
4 045 500 2 159
-
-__
4..
8 108 22 602
818 800 -
500

32 lore crap Oeufs de carpe . 700 14 486 801


- -- 14 487 500
-- --
27 500
-
12
711
109
19 007 - 148
19 007
500
700
33
34
Cambula
Rosioara
14
15 915 501
-
36 080

- -
120 102 156 196
15 915 500
7 716 800
4
52 871 - -
9 851 91 077 100 932
60 587 800
35
6
Chefal Ombre de mar
Barbuni
. . 159
316
139 723

- 37
-
1.26 118
57
265 970
410 - 2 757 500 546 043 341 153 889 953
--
500
37 Lufari 326 511 326 500
- = 1 196
1 577 - - 66 1262
1 577
--
Levrac 26 26
- - 52

---
38
39
0
Scrumbii albastre
Caride
. 37 912
1 753
51 97 190 291 832 426 934
1 753
500
_
220
26 274 -- -
45
61 973
-
84 488
265
172 735
_
1 PalAmid5. 2 059 --
-- 101 -- 548 2 708
-
1 683
470
- 78
1683
548 -
2 Guvezi
3 Calcan Bale
3 605
251 934
501
751
33
392 084 - 75 885
122 544 -- 79 523
766 562
500
750
25 311
155 168
501
511 284 969
59
74
101
740
84 412
514 877
500
500
Rizeafea 18 663 501 666 51 321 91 569 162 219 500 40 806 - 298 500 36 196 141 362
--
500
i5
6
Amsii Anebois
Stavride
825
83 049
635 11 037
13 330 - 12 497
96 388 - -- 6 279
34 740
286
685
64
15
062
575
594
7 140
51 019
-
7
8
9
Atenna
Rechini
Delfini
2 046
2 077
II
- 760

-
4 322 -
19 975

- 41.2
-
32 781
6 811
--
500

_
- 3 014
7 624
- -
36
511
605
4 174
19 111
_30
22 730
11 828
_ 36
500
-
-- -- -
0 Randunia
1
52
Ram buc Ecrensse
Tan buc. . . .
. - - 125 157
580 570
412 423 2 849 540 429
580 570 -- _
_
88 210
80 500 - 360
-
792 073
-
17 977 898 620
80 500 -
53
54
UnturA de rechin .
Morunas . . .
Lapti de crap
. . .
. - 198
8 331
3 000
18 918
198
27 249
3 000 -- 2 7 303 30 507 37 812 I
55
_ _
56
57
58
Ilan
Midn
Zargatu.
26 . 26
58
1 140 511
813
1 494
- _.
1 494
58
1 140 500
813 -
Total general . - . 1 693 049 421 3 499 454 460 3 002 046 7 169 916 282 2 204 018 220 17 568 484 382 2 520 373 307 3 245 124 57 5 681 249 192 11 865 495 2 028 182 75 25 340 424 829

1 Suma vArsata= 5 931 764 15 10 744 215 9 12 259 059 53 36 605 290 14 316 620 I 79 856 950 13
10 205 910 9 21 569 350 2 39 215 841 8 107 255 474 30 28 925 341 11 207 171 918 45
12 Partea Statului 3 059 474 41 4 248 317 ' 1 5 446 682 70 10 707 308 n 3 326 806 35 26 788 589 25 5 220 472 9 1.56 790 5 18 809 427 2" 32 732 115 55 7 615 548 73 534 353 55
3 . pescarului= . . . 2 872 289 75 6 495 898 55 6 812 376 83 25 897 581 .1 10 959 814 15 53 068 360 88
.

www.dacoromanica.ro 4 985 438 7 12 412 559 74 20 406 414 61 74 523 358 75 21 309 793 11 133 637 564 90,
VI-brne Partie. institutions de Credit Agricole 57
66 Partea VI. Institutiuni de Credit Agricol

PARTEA VI VISE PARTIE


INSTITUTIUNI DE CREDIT AGRICOL INSTITUTIONS DE CREDIT AGRICOLE
A) PENTRU MARII PROPRIETARI A) POUR LES GRANDS PROPRIETAIRES

CAP. I. -- CREDITUL FUNCIAR ROMAN CAP. I. CREDIT FONCIER ROUMAIN

1. Starea financial% a primei Societati civile de credit funciar rural 1. Situation financiere de la premiere Societe de credit foncier rural
la 31 Decembrie 1905-1924 au 31 Decembre 1905-1924

Ramaitele la 31 Decembrie
Incasarile din rate dela

bastes &les au 31 D6combre


proprietarilor I lanuarie pana la
.1. FONDURILE DE GARANTIE. FONDS DE GARANTIE '4 1

31 Decembre

Pourcentage des annul tea


Encaissement des CAPITALUL DE REZERVA

Vo ale anuitatei da-

nbr
annuites du 1 Janney Capital de reserve
ANII Capital et

sei
an 31 Decembre
I social TOTAL I.11,

torite
a/o dln incas6r1 fain

dues
ANNE'ES Suma
Cu totalul retold! In efecte In
numerar Capital general
datorile TOTAL
Peurcentago des Social
Somme encaissements fi En effete En
numeraire
par rapport au
t tal des annuites Len Lei Len Lei Lei 0.. Lei
Lei Lei Lei dues Lei

1905 288 130 305 17 553 634 18 841 324 13 622 200 5 707 891 19 330 091 6 491 794 25 821 885 II 14710 4 765 579
805o 4 547 051
1906 299 055 285 17 631 751 18 099 047 8181 4 079 754 14 320 700 5 930 780 20 251 480 6 742 518 26 993 998 15310 5 216 464

14 928 700 6 306 996 21 235 696 6 960 377 28 196 073 15473 3 185 093
1907 307 995 434 18 222 655 16 889 070 7572 5 413 339
1908 317 511 994 18 880 220 18 375 187 15 724 100 6 303 913 22 228 013 7 196 504 24 424 517 15545 3 076 316
7564 5 918 372
333 097 515 19 684 050 19 395 311 18 131 200 5 372 746 23 503 946 7 567 349 31 071 295 15785 1 942 892
1909 7578 6 207 111
19 450 700 5 295 384 24 746 084 7 974 205 32 720 289 15778 2 613 798
1910 350 265 683 20 738 192 20 427 308 7581 6 517 995

1911 373 806 299 21 846 043 21 952 110 6 412 528 24 249 000 1 877 815 26 126 815 8 573 200 34 700 015 15883 2 495 214
. . . . 7702

1912 418 834 867 23 615 277 20 322 136 6768 9 705 669 24 778 100 2 789 119 27 567 219 9 497 300 37 064 519 15696 403 449

1913 450 039 834 26 046 948 24 576 420 6875 11 176 197 25 128 600 2 783 247 28 911 847 10 188 500 39 100 347 15012 757 748

1914 467 613 834 27 744 936 22 150 844 5691 16 770 289 25 073 600 5 336 226 30 409 826 10 598 137 41 007 963 1478o 72 587

1915 461 775 582 28 433 015 23 182 141 5128 22 021 163 25 021 163 6 887 626 31 922 226 10 582 645 42 504 871 1532o 625 814

1916 468 668 616 28 436 683 25 740 500 51o1 24 717 346 30 006 300 3 833 666 33 839 966 10 765 074 44 605 040 15688 623 686

1917-1918 . 468 395 227 57 582 641 13 500 829 1640 68 799 158 31 006 300 6 111 192 37 117 492 10 762 274 47 879 766 18315 1 536 798

1919 465 568 578 28 681 936 29 790 628 3058 67 690 466 31 506 300 7 153 207 38 959 507 10 757 774 49 717 281 17334 707 849

1920 462 798 358 30 312 177 33 334 516 34- 64 698 127 31 506 300 9 366 082 40 872 382 10 840 240 51 712 622 17043 766 814

1921 462 326 577 30 458 955 23 110 137 2429 72 046 945 31 506 300 1 11 429 595 42 935 895 10 962 252 53 898 147 17695 1 552 619

1922 466 880 731 30 478 006 16 566 576 16is 85 958 376 31 506 360 13 704 476 45 211 046 11 089 708 56 300 754 18472 1 003 340

1923 466 706 650 30 723 928 37 944 639 3488 78 737 665 30 390 300 16 786 255 47 176 555 10 930 770 58 107 325 18837 8 469 858

1924 445 404 274 33 848 236 37 596 963 3453 74 988 938 25 847 900 2 041 659 27 889 559 27 889 559 39025 1 123 566

P S Prin transformarea Creditului in Banc& s'a preluat din fondul de rezerv& suma de lei 21 871 000, din care lei 5 022.000 in efecte gi lei 16.849 CCO in numerar, precum si intregul
www.dacoromanica.ro
capital social de lei 10 688.000 in efecte, care impreuna cu subscriptia formeazA capitalul in actiuni de 100.000 000 lei
58 Partea VI. Institutiuni de credit agricol VI-eme partie. Institutions de credit agricole 59

2. Situatia imprumuturilor in anii 1880-1924 tat des emprunts pendant les annees 1880-1924

IIMPRUMUTURILE. EMPRUBTS ANUITATILE ANNUITES CAPITAL


''':' 7
SIJMELE RAMASE NEAMORTIZ A TE
ANII Sommer non amorties SOMA ANUA LI RXM.X3ITE
EMISIUNEA I
REZERVE ANII
A NNEES . Emission SOMA SPORUL ANUAL
DATORITA
Somme annuelle due
LA 31 DLCEMVRIE
Restos au 31 Decembre
Reserves
SOCIAL
A. N NEES
- Somme Augmentabon annuelle
...
g `:',
LEI LEI B LEI BII III 1 We
0/0 LEI B 11 aTi LEI B 8155991- LEI B. LEI B.
tIlill tailor
Pi , 1 .,:----c2., .,, ...... -.2 g F,',-.S , S g S,---1.%g,' 8P 3 4'2 2 gl.i .i,.T, r; ','-' ',I3 8
1880
1881
t - 59 980 200
63 440 200
56 610 870
62 040 810
03
17
5 028 451 99
5 429 940 14
89
88
4 114 477 48 736 3 394 538 17 820 149 950 50 1 172 310 1880
4 547 286 42 133 3 157 486 63 6944 163 600 50 1 265 210 1881
1882 79 233 800 72 179 581 28 10 138 771 11 149 4 972 357 14 689 3 138 702 35 6313 1 381 258 1 501 932 1882
1883 90 942 300 79 878 535 41 7 698 954 1.3 96 5 505 699 46 689 3 610 450 66 6557 1 810 321 75 1 b47 972
1884 1883
108 416 300 91 053 156 03 11 174 6_0 62 123' 6 018 447 95 561 4 908 572 55 8118 2 223 976 35 1 880 240 1884.
i 1885 117 223 80u 98 326 651 75 7 273 195 72 74 6 532 946 84 665 4 986 293 86 7632 2 943 257 53
1886 2 039 274 1885
126 994 100 105 752 627 93 7 426 276 20 70 6 836 861 03 647 5 550 393 66 8118 3 368 301 06 2 214 558 1886
1887 137 757 200 112 701 984 22 6 949 365 27 62 7 261 194 01 644 6 017 637 66 8288 3 872 160 70 2 365 661 30 1887
1888 150 t158 600 117 878 194 80 5 176 210 58 44 7 635 893 12 647 5 914 682 02 7746 4 460 173 75 2 486 400 1888
1889 170 221 300 124 254 132 58 6 375 937 78 51 7 600 987 41 616 5 654 838 99 7381 5 199 985 13 2 616 614 1889
1890 190 054 200 134 314 474 67 10 060 432 09 75 7 893 913 95 588 5 692 231 89 7211 6 517 376 56 2 812 000
1891 1890
22r193 700 146 360 618 05 12 046 143 38 82 8 262 084 54 564 1 942 280 62 5982 7 250 465 57 3 056 685 1891
1892 236 272 200 158 851 044 08 12 490 926 53 79 8 814 761 00 555 6 195 457 13 7028 7 866 591 12 3 339 858 1892
1893 253 217 200 173 138 821 32 14 287 276 74 83 9 596 9d3 91 564 8 648 212 23 6927 8 579 385 86 3 654 779 25 1893
1894
1895 a Ilg 269 028 700
284 143 700
18, 840 902
199 162 601
41
53
12 702 171
13 321 509
09
12
68
67
10 491 714 73 564 8 665 587 91 8259 9 209 537 74
11 272 315 47 556 10 517 381 5 9331 9 955 493 63
3 946 168 45
4 237 936
1894
1895
1896 304 271 700 215 907 231 17 16 744 729 64 78 12 151.494 51 564 11 293 376 65 9294 10 834 297 66 4 606 261 50 1896
1897 . . . . , 321 043 700 228 816 940 11 12 909 708 94 56 13 068 019 03 571 11 122 866 69 8512 11 574 367 48 4 906 902 1897
1898 . . . . . .
. 342 882 200 245 755 420 07 16 938 409 96 69 13 939 671 72 567 10 524 621 95 755o 12 328 696 09 5 286 827 1898

......'
1899 361 217 700 255 082 899 38 9 327 479 91 37 14 660 576 96 575 14 101 317 45 9618 11 978 015 0, 5 500 224 50 1899
1900 1 370 997 700 259 176 414 52 4 093 515 14 16 15 392 636 51 594 12 510 034 33 8127 13 851 773 98 5 630 185 1900
1901 . . . 376 292 700 259 441 212 21 264 797 69 80 15 672 918 94 Eno 11 451 561 58 7353 14 812 844'11 5 688 017 50 1901
1902 392 999 200 268 547 022 91 1 105 880 70 339 15 893 041 08 591 8 747 363 31 5505 15 762 524,57 1902
5 930 173 50
1903 407 700 200 276 141 926 99 7 594 904 08 275 17 217 582 57 644 6 973 447 21 405o 17 067 891123 6 137 093 50 1903
1904 423 539 200 281 168 654 13 6 026 725 14 179 17 369 181 66 618 5 834 742 51 3359 18 032 939,04 6 303 400 1904
1905 440 021 700 288 130 305 19 6 961 651 06 245 17 553 634 54 6o9 4 547 05110 2590 19 330 091173 6 491 744 62 1905
1906 465 956 200 299 055 285 72 10 924 980 53 365 17 631 751 14 5039 4 079 754 68 2314 20 251 480 44 6 742 423 22 1906
1907 484 099 700 307 995 436 05 8 940 148 33 290 18 222 655 15 592 5 413 359 16 2971 21 235 696 16 6 960 377 25 1907
1908. 502 058 900 317 511 994 51 9 516 560 46 300 18 880 220 54 595 5 918 372 55 3135 22 228 013 53 '1 196 504 58 1908
1909 530 819 400 333 097 514 51 15 585 520 468 19 684 049 69 591 6 207 110 70 3153 23 503 946 19 7 567 348 91 1909
1910 . . 558 612 400 350 265 682 74 17 168 168 02 490 20 738 191 69 593 6 517 994 54 3143 24 746 084 29 7 974 205 27 1910
1911 597 409 400 373 806 298 98 23 540 616 24 630 21 846 642 82 584 6 412 527 77 29.15 26 126 815 40 8 573 200 1911
1912
1913
657 920 900
698 466 900
418 856 867
450 039 834
29
21
45 050 568
31 182 966
31
92
1075
692
23 615 276 87 563 9 705 668 82 1404 27 567 219 41 9 497 300 _ 1912
26 046 947 80 579 11 176 197 14 4027 28 911 847 45 10 186 581 53 1913
1914 724 513 900 467 613 834 03 17 573 949 82 376 27 744 935 81 593 16 770 288 68 6044 30 409 826 07 10 598 137 41 1914
1915. 725 113 900 461 775 581 61 28 433 015 08 g 615 22 021 162 98 7745 31 922 226 57 10 582 644 81 1915
1916 739 606 900 468 668 616 10 6 893 034 49 28 436 682 63 607 24 717 346 8692 33 839 965 76 10 765 073 79 1916
1917--1918 ,'; 739 606 900 468 395 226 73 57 582 641 60 1229 68 799 15799 11948 37 117 492 36 10 762 273 7g 1017-1918
1919 739 603 900 465 5118 577 :2 28 681 935 76 616 67 690 46615 23601 38 959 506 96 10 757 773 79 1919
1920 740 800 900 462 798 358 40 30 342 176 71 C56 64 698 12728 21323 40 872 381 06 10 840 240 51 1920
1921 743 407 900 462 326 677 19 30 458 954 78 659 72 046 94513 23654 42 935 895 4. 10 962 252 88 1921
1922 749 751 900 466 880 731 39 4 555 154 20 30 478 006 40 653 85 958 375 59 282o3 45 211 046 71 11 089 707 88 1922
1923 755 141 900 466 706 649 79 30 723 928 62 651 78 737 664 66 25627 47 176 555 61 10 930 769 94 1923
1924 781 771 000 445 404 274 01 33 848 236 63 76o 74 988 938 20 22154 27 889 559 06 1924

www.dacoromanica.ro
.''''
1
Partea VI. Instutiuni de Credit Agricol VI -erne Pantie. Institutions du Credit Agricole 61
60

CAP. II. BANCA AGRICOLA CHAP. II. BANQUE AGRICOLE

3. Bilantul general incheiat la 31 Decemvrie 1923 si 1924 3. Bilan general arete au 31 Decembre 1923 et 1924
Activ Actlf
Pasiv Passif

DENUMIREA CONTURILOR 1923 1924 DENUMIREA CONTURILOR 1923 1924 .


DESIGNATION DES COMPTES DESIGNATION DES COMPTES Lei B I Lci .1
1 Lei 113 Lei 113

Cassa. Caisse 11 715 405 61 14 640 958 76 Capital 90 000 000 90 000 000

5 180 550 StatuarA 1824 45 000 000


Actionari. Actionaires 5 109 500 I

Actiuni de elms Actions emettre 7 7E0 500 7 780 500


ry { StAtutaire 1923 45 000 000
Reserve Specialg. 1924 15 000 000
Efecte de primire . . 1923 58 681 636 75
Portofolii Special 1923 13 832 653.43 58 832 653 43 60 000 000
Effets 6 recevoir . . . 1924 58 446 216,10
de efecte Rezerve p creante dubioase Reserve pour le creance d. 2 000 000 5 000 OGO
Efecte provenind din
operatiuni de gaj 1923 361 446 994,50 Depuneri sine fructficare in conturi curente 160 115 242 71 145 043 912 23
Portfeuille . . . .
Effcts provenant d'ope- Depots A fructifier et comptes commits
Angajamente pentru efecte rescomptate _ Rescomptes
effats 383 022 370 30 432 787 860 40
rations sur gage 1924 41.9 100 323 420 128 631 25 477 546 539 10
Lombarde 10 431 364 46 16 187 582 96
Efecte iiublice gi participatiuni financiare
100 548 785 11 108 248 352 28 Detentori de oblig ipotecarA B-ca Agncolg. 1 239 207 31 1 232 831 27
Effets publics et participations financieres
Dividente nereclamate. Dividendes non reclames . . . 2 480 271 49 2 892 319 65
Avansuri pe marfuri gi gajuri diverse
Avances sur les mar2handises et gages divers 103 029 004 70 gO 526 674 80 Credit pentni efecte provenite din operatiuni de gaj 361 446 994 50 419 100 323
Avansuri pe efecte publice Avances sur effets publics Crediteurs pour effete provenant d'operations sur gages
48 723 026 35 42 778 432 40
Avansuri in cont curent Avances en compte courant 378 353 802 40 435 099 417 04