You are on page 1of 1

Som les fúries...

120

Som les fú - ries de l'in -fern. Som els mons -tres in - nals i/al ca -
4

-liu del foc e-tern for - gem pe - cats ca - pi -tals Som la for - ça som el llamp Som l'es -
7

-cò - ria som l'es -pant! Nos - tra fei -na/és a - ti - ar el foc dels a-vencs pre -gons i/en -tre/els
10

-ho - mes fer triom -far to - tes les ma -les pa -ssions Som la for - ça som el llamp Som l'es -
13

-cò - ria som l'es -pant! Vis - ca vis - ca Sa - nàs Mo - ri mo - ri tot lo bo Cre - mi
16

-tot al nos - tre pas som el foc el llamp i/el tro! Som la
18

for - ça som el llamp Som l'es - cò - ria som l'es - pant!