You are on page 1of 38

Cúrsa Gaeilge 3

Clár — Inhalt
Ceacht 1: An maith? — Is maith — Ní maith 1
An phirimid
Ceacht 2: Präpositionen 1 — le 4
Ceacht 3: Cleachtaidh — Übungen 6
Ceacht 4: Persönliche Fürwörter II 8
Wo man wohnt
Hinauf und hinunter
Scéal 1: Teach trí thine
Ceacht 5: Lenition & Eclipse 13
schwer — sehr schwer — zu schwer
Scéal 2: An cailín sa túr
Ceacht 6: Regelmäßige Verben 18
… as drunk as drunk could be
Ceacht 7: Scéal 3: An Coinín agus an sionnach 21
Ceacht 8: Athrá — Wiederholung 24
Ceacht 9: Haben — gehören — verdienen 27
Ceacht 10: Unregelmäßige Verben, Teil 1 29
Ceacht 11: An Cailín Álainn 2 31
Ceacht 12: Athrá — Wiederholung 32
Kleine Geburtstagsansprache
Ceacht 13: Unregelmäßige Verben, Teil 2 35
Scéal 4: An Chearc Rua

Letzte Änderung / Korrektur: 18.03.04 16:29:00
© 1997-2004 Jürgen Kullmann · Wasserstraße 24 · 44379 Dortmund · Germany
Internet: http://www.irelandman.de

Ceacht 1

Übung 1: An maith …? Is maith …! Ni maith …!

Lesen – übersetzten – antworten:

An maith leat tae fuar? — Ní maith liom. Magst du kalten Tee? — Ich mag nicht.
An maith leat fuisce? — Is maith liom. Magst du Whiskey? — Ich mag.
An maith leat Guinness? — Is maith liom. Magst du Guinness? — Ich mag.
Cé acu is fearr leat, Guinness nó fuisce? — Was magst du lieber, Guinness oder Whiskey? (Wel-
Is fearr liom Guinness ná fuisce. ches bei-ihnen ist besser bei-dir, Guinness oder Whiskey)
Ich mag lieber Guinness als Whiskey. (Ist besser bei-
mir Guinness als Whiskey)

An maith leat siúcra ar ubh? — Ní maith liom. Magst du Zucker auf einem Ei? Ich mag nicht
An maith leat snámh? — Ní maith liom. Schwimmst du gerne? — Nein.
An maith leat rothaíocht? — Is maith liom. Fährst du gerne Rad? — Nein.
Cé acu is fearr leat, snámh nó rothaíocht? — Schwimmst du lieber oder fährst du lieber Rad? —
Is fearr liom rothaíocht ná snámh. Ich fahre lieber Rad als dass ich schwimme.

An maith leat sacar a imirt lá fliuch? — Spielst du gerne Soccer an einem nassen Tag?
Ní maith liom.
An maith leat peil? — Ní maith liom. Magst du Fußball? — Mag ich nicht.
An maith leat cispheil? — Ní maith liom. Magst du Basketball? — Mag ich nicht.
Cé acu is fearr leat, peil nó cispheil? — Was magst du lieber, Fußball oder Basketball? —
Ní maith liom spóirt ar chor ar bith. Ich mag überhaupt keinen Sport.

An maith leat an teilifíseán a bheith [we] briste? — Magst du ein kaputtes Fernsehgerät? —
Ní maith liom. Mag ich nicht.
An maith leat féachaint ar an teilifís? — Ní maith. Siehst du gerne Fernsehen? — Nein.
An maith leat dul go dtí na pictiúir? — Gehst du gerne ins Kino? —
Is maith liom ag brath ar na pictiúir. Je nachdem wie die Filme sind.
Cé acu is fearr leat, féachaint ar an teilifís nó dul go Siehst du lieber Fernsehen oder gehst du lieber ins
dtí na pictiúir? — Is fearr liom dul go dtí na pictiúir Kino? — Ich gehe lieber ins Kino als dass ich in die
ná féachaint ar an teilifís. Glotze sehe.

An maith leat laethanta fliucha? — Ní maith liom. Magst du nasse Tage? — Mag ich nicht.
An maith leat sos beag? — Is maith liom. Magst du eine kleine Pause? — Mag ich.
An maith leat sos mór? — Is an-mhaith liom. Magst du eine große Pause? — Mag ich sehr!
Cé acu is fearr leat, sos beag nó sos mór? — Was magst du lieber, eine kleine Pause oder eine
Is fearr liom sos mór ná sos beag. große Pause? — Ich mag lieber eine große Pause als
eine kleine Pause.

Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 1

CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A HAON

An maith leat lá fliuch ar scoil? — Ní maith liom. Magst du einen nassen Tag in der Schule? — Nein.
An maith leat na laethanta saoire? — Mhuise, is Magst du Ferientage? — Allerdings, ich mag.
maith liom!
An maith leat deireadh seachtaine fada? — Is maith Magst du ein langes Wochenende? — Mag ich auch.
liom freisin.
Cé acu is fearr leat, na laethanta saoire nó deireadh Was magst du lieber, Ferientage oder ein langes
seachtaine fada? — Is maith liom na laethanta Wochenende? — Ich mag Ferientage wie auch ein
saoire chomh maith le deireadh seachtaine fada. langes Wochenende

An maith leat a lán obair bhaile a fháil? — Ní maith Magst du eine Menge Hausarbeit? — Mag ich
liom ar chor ar bith! überhaupt nicht!
An maith leat airgead a fháil? — Is maith liom. Würdest du gerne Geld bekommen? — Ja.
An maith leat litir a fháil sa phost? — Is maith liom Hättest du gerne einen Brief in der Post? — Hängt
ag brath ar an litir. vom Brief ab.
Cé acu is fearr leat, airgead a fháil nó airgead a Was wäre dir lieber, ein Brief in der Post oder Geld
fháil sa phost? — Is fearr liom litir as Éirinn a fháil zu bekommen? — Ich würde lieber einen Brief aus
sa phost ná airgead a fháil. Irland mit der Post bekommen als Geld
bekommen.
Nicht verwechseln:
An maith leat amhrán a chasadh Would you like to sing a song?
An maith leat ag casadh. Do you like singing?

Alternative Antworten bei Vergleichsfragen:
ar chor ar bith [/r chor_/r_bir] überhaupt (at all)
ar aon chaoi auf jeden Fall (anyway)
ag brath ar [/g bra /r] abhängig von (depending on)
chomh [choo] maith le so gut wie (as well as)
chomh maith le sin so gut wie das (as well as that)
i gcónaí immer (always)
anois agus arís(t) [ariisch] hin und wieder (now and again)
scaití manchmal (sometimes)

Vokabeln:
a bheith [/ we] wird sein (will be) lán > [lån] Menge
a fháil [/ hål] zu bekommen (to get) líomanáid < [liim/nåd] Limonade
ag fáil [/g fål] beim Bekommen peil < [pell] Fußball (allgemein)
a imirt [im/irt] zu spielen pictiúir > [piktjur] Bild, Kinofilm
ag imirt [/g im/irt] beim Spielen rothaíocht [rochjiot] Fahrrad fahren
bith > [bir] Welt siúcra > [schuukr/] Zucker
brath [bra] Abhängigkeit snámh [snåw] schwimmen
briste [brischte] kaputt (broken) ag snámh [snåw] beim Schwimmen
chomh [choo] wie sacar > [sak/r] Soccer
cor > [kor] Drehung sos > [sos] Pause
cispheil < [kischfell] Basketball spórt > [spoort] Sport
deireadh > [derd/] Ende teilifís < [tel/fisch] Fernseher
fada [fad/] lang teilifíseán > [tel/fiischån] Fernsehgerät
gearr [går] kurz ubh < [uv] Ei

Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 2

10 Cén Ghaeilge [chrueelge] atá ar “Geld”? Airgead! — Was ist Geld auf Irisch? … 11 Tá an Ghearmáin san Eoraip. 12 Slí isteach. weil ich am arbeiten war. — Deutschland liegt in Europa. setzen soicind > [sokj/nt] Sekunde bosca > [bosk/] Kasten Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 3 . — 60 Sekunden = Minute. — Männer und Frauen waren im Zimmer. stellen. — Máire isst im Restaurant.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A HAON Übung 2: An Phirimid: Cuir a litir cheart i ngach bosca 1 L Á 2 M N Á 3 L O C H 4 O B A I R 5 S A G A R T 6 N Ó I M É A D 7 F O G H L A I M 8 B R I C F E A S T A 9 B H I A L A N N 10 A I R G E A D 11 E O R A I P 12 A M A C H 13 S E A N 14 N U A 15 T E 01 Nach deas an lá é. slí amach. 07 Tá tú ag foghlaim Gaeilge sa VHS. 04 Tá mé tuirseach mar bhí mé ag obair. Ausgang. — Du lernst Irisch in der VHS. 08 Cén t-am é? Tá sé a hocht a chlog! Am bricfeasta! — Wie spät ist es? Es ist acht Uhr! Frühstückszeit! 09 Tá Máire ag ithe sa bhialann. 05 Cén t-ainm atá ar “Priester” i nGaeilge? Sagart! — Was heißt “Priester” auf Irisch? … 06 60 soicind = nóiméad. — Eingang. — Ich bin müde. aber es ist warm in Spanien Vokabeln: pirimid < [pjir/m/d] Pyramide loch > [loch] Lough cuir [kuir] legen. — Es ist kalt in Deutschland. 03 Tá bád ar an loch. — Ist dies nicht ein netter Tag! 02 Bhí fir agus mná sa seomra. 13 Cén Ghaeilge atá ar “alt”? Sean! — Was ist “alt” auf Irisch? … 14 Cén Ghaeilge atá ar “neu”? Nua! — Was ist “neu” auf Irisch? … 15 Tá sé fuar sa Ghearmáin ach tá sé te sa Spáinn. — Das Boot ist auf dem Lough.

… ar sise leis an páiste.” arsa Der Postbote hat sich heute morgen mit mir Daidí leis na páistí. … arsa an fear lena páistí. … sagten (fragten) die Männer ihre Kinder. … sagten (fragten) sie die Kinder. … sagte (fragte) sie ihr Kind. … ar mise leis na páistí. Bhí na páistí ag canadh agus bhí gach duine ag Die Kinder waren am Singen und jeder hörte ihnen éisteacht leo. … sagte (fragte) ich meine Kinder. … arsa na fir le Seán. … sagte (fragte) sie das Kind. … arsa na fir lena páistí. … arsa an fear leis na páistí … sagte (fragte) der Mann die Kinder. unterhalten”. … arsa an fear leis na páistí. Beispiele: “Cé a bhí in éineacht leat ag an gcluiche?” arsa an “Mit wem warst du zusammen beim Spiel?” fragte múinteoir le Seán der Lehrer Sean. bei [im Zusammen mit] ihm. … sagte (fragte) der Mann seine Kinder. … sagten (fragten) die Männer Seán. … ar muide lenár páiste. in ihrer Nähe. … sagte (fragte) ich die Kinder. aber kein Mensch war duine in éineacht leis. … sagte (fragte) der Mann Áine. zu. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 4 . Bhí Mamaí ina suí ag an mbord agus bhí Seán in Mummy saß [war im Sitzen] am Tisch und Seán war aice léi. sagte Daddy den Kindern. … sagten (fragten) sie ihre Kinder.Ceacht 2 Präpositionen 1 — le le [le] mit leis an/na mit dem (der) / den liom [ljom] mit mir le mo mit meinem leat [l/t] mit dir le do mit deinem leis [lesch] mit ihm lena mit seinem léi [leej] mit ihr lena mit ihrem linn [linn] mit uns lenár mit unserem libh [lib] mit euch le bhur mit eurem leo [loo] mit ihnen lena mit ihren • Achtung: Folgt auf le ein Vokal. … ar sise lena páiste. … sagte (fragte) der Mann seine Kinder … arsa na fir leis na páistí. … sagte (fragte) der Mann Seán. … arsa an fear le hÁine. Chuaigh [chrua] Mícheál ag snámh ach ní raibh aon Michael ging schwimmen. … sagten (fragten) die Männer ihre Kinder. so wird diesem ein h vorgesetzt (le uncail # le huncail) Bei wörtlicher Rede verbindet le das Subjekt mit dem Objekt … arsa an fear le Seán. … ar siadsan lena páistí. … ar mise le mo páistí. … ar siadsan leis na páistí. … sagten (fragten) wir unsere Kinder. (wer war im Zusammen mit-dir bei dem Spiel …) “Bhí fear an phoist ag caint liom ar maidin.

“Tá Uncail Máirtín sa bhaile ó Mheiriceá ach ní Onkel Martin ist wieder daheim aus Amerika. sagte Liam zu Mummy.” múinteoir leis na páistí. (nicht war ein Mensch beim Streiten mit-mir auf-dem Hof …) D’ith na paistí na ceapairí ach níor thaitin siad leo. Liam le Mamaí. oráistí Orange páiste > [påst/]. “Tá mé ag seachaint” arsa an iníon lena máthair. Chuaigh Máire go dtí an sorcas agus thaitin sé go Máire ging in den Zirkus und genoss es sehr. (gennossen den Ausflug Schule dass-groß mit-uns …) “Beidh mé libh i gceann nóiméad. Die Kinder aßen Sandwiches aber sie schmeckten ihnen nicht. vor Ablauf (einer Minute) chuaigh [chrua] Vergangenheit von: gehen clós > [kloos] Hof cluiche > [kluich/] Spaß. Vokabeln: aice < [akj/] Nähe in aice le bei. úlla Apfel uncail [unk/il] Onkel Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 5 . sagte Seán seinen Freunden. cairde Freund (in bestimmten Wendungen) ceann > [kjan]. “Seachain!” arsa an mháthair lena iníon. Kopf i gceann [i gann] (nóiméad) am Ende von.” arsa Seán lena chairde. “Aufpassen!” sagte die Mutter zu ihrer Tochter. páistí leis an múinteoir.” arsa na “Wir haben den Schulausflug sehr genossen”. pl. Spiel in éineacht [eenacht] le zusammen mit fós [foos] noch (yet) oráiste > [orascht/].” arsa na páistí.” arsa “Ich hatte mit niemandem auf dem Hof Streit”. pl. pl. sagte der Lehrer den Kindern. sagte die Tochter zu ihrer Mutter. pl. die Kinder. Tomás Máire.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A DÓ “Thaitin [h/hinn] an turas scoile go mór linn. ich habe noch nicht mit ihm gesprochen”. neben cara [kar/]. mór léi. aber raibh mé ag caint leis fós. “Wir haben ihn sehr genossen”. antworteten die Kinder.” arsa an “Ich werde vor Ablauf einer Minute bei euch sein. “Ich passe auf”. “Ní raibh aon duine ag troid liom sa chlós. sagten die Kinder dem Lehrer. “Thaitin sé go mór linn. Reise úll > [uul]. páistí Kind seachain! [schach/n] aufpassen! Vorsicht! ag seachaint [schach/nt] beim Aufpassen sorcas > [sork/s] Zirkus suí > [sii] Sitzposition thaitin [h/hinn] Vergangenheit von: genießen troid < [trod] Streit turas > [tur/s] Tour. “Ar thaitin an cluiche libh?” arsa an múinteoir leis “Habt ihr den Spaß genossen?” fragte der Lehrer na páistí. “An maith leat úlla agus oráistí?” arsa Uncail Tomás “Magst du Äpfel und Orangen?” fragte Onkel le Máire.

mar tá laethanta fuar go [min/k] minic in Éirinn. ach ní maith liom obair go crua. Gaeilge nó Béarla? — Was magst du lieber. lón nó bricfeasta? — Was magst du lieber. An maith leat obair? — Hast du gerne Arbeit? Is maith liom obair anois agus arís. An maith leat sos anois agus arís? — Magst du dann und wann eine Pause? Is maith liom sosanna i gcónaí agus gach áit! An maith leat léamh? — Liest du gerne? Is maith liom léamh.Ceacht 3 Cleachtaidh [klachtii]— Übungen Cleachtadh a haon: An maith … is maith — Ceisteanna agus freagra An maith leat lá fuar? — Magst du einen kalten Tag? Is maith liom. An maith leat ithe déanach san oíche? — Isst du gerne spät in der Nacht. Cé acu is fearr leat. im ar arán nó cáis ar arán? — Was hast du lieber. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 6 . wenn du einen Kuss von deinem Schatz bekommst? Mhuise. An maith leat póg a fháil ó do stór? — Magst du es. ach is maith liom é i gcónaí. bagún agus ispíní le chéile. Irisch oder Englisch? Is fearr liom Gaeilge ná Béarla mar tá an múinteoir Gaeilge níos deise ná an múinteoir Béarla. Cé acu is fearr leat. An maith leat leabhair a léamh? — Liest du gerne Bücher? Is maith liom leabhair a léamh chomh maith le an páipéar nuachta a leamh. Cé acu is fearr leat. ach is maith liom cáis ar arán. Is maith liom ithe i gcónaí. An maith leat siopadóireacht? — Gehst du gerne Shopping? Ní maith liom siopadóireacht ar chor ar bith. fuisce nó uisce? — Magst du lieber Whiskey oder Wasser? Is fearr liom uisce … beatha! Cé acu is fearr leat. An maith leat staidéar? — Studierst du gerne? Is maith liom staidéar scaití ach is maith liom Gaeilge a staidéar ar aon chaoi. is maith liom céad míle póg a fháil ó mo chailín! An maith leat tiomáint? — Fährst du gerne? Is maith liom tiomáint i gConamara ach ní maith liom tiomáint í Dortmund. An maith leat dul ag obair? — Gehst du gerne arbeiten? Is maith liom dul ag obair ag brath ar obair. Cé acu is fearr leat. An maith leat Guinness a ól anois agus arís? — Magst du dann und wann Guinness trinken? Ní maith liom Guinness a ól anois agus arís. Butter auf Brot oder Käse auf Brot? Is fearr liom im agus cáis ar arán. frühstücken oder lunchen? Is fearr liom lón ná bricfeasta mar ní maith liom uibheacha. ach is fearr liom tae in Éirinn mar níl an caife go maith ansin. ach is maith le mo stór siopadóireacht ar aon chaoi. tae nó caife? — Stehst du mehr auf Tee oder Kaffee? Is maith liom tae chomh maith le caife. An maith leat siúcra ar arán? — Magst du Zucker auf Brot? Ní maith liom siúcra ar arán ar chor ar bith. An maith leat drochaimsir? — Magst du ein Sauwetter? Is maith liom drochaimsir má tá an ceoil go maith i dteach tábhairne. An maith leat mil le bainne te? — Magst du Honig mit heißer Milch? Ní maith liom ach is maith liom mil le tae te.

Urlaub oder Arbeit? Sin é ceist díchéilli. Is fearr liom laethanta saoire! An mbeidh tú ag dul go dtí an VHS an tseachtain seo chugainn? — Beidh mé ansin mar beidh Beartla ag canadh ansin. Cá bhfuil tú inniu? — Tá mé sa VHS agus tá an múinteoir ag cur ceisteanna díchéilli i gcónaí. Cé hé sin? — Is seisean múinteoir na Gaeilge. nach bhfuil? … An bhfuil tú fuar. go raibh maith agat. Cé tusa? — Is mise macléinn na Gaeilge. Is Beartla an t-ainm atá air. Cén chaoi a mbeidh an aimsir amárach? — Níl a fhios agam ar chor ar bith. Cén chaoi a bhfuil tú? — Tá mé go maith. ach níl mórán Gaeilge agam. An mbeidh tú ag dul go dtí oifig an phoist nó an siopa amárach? — Ní bheidh mé ag dul go dtí oifig an phoist nó an siopa amárach. Cé acu is fearr leat. Cén chaoi a raibh an aimsir Dé Luain seo caite? — Bhí an aimsir go han-mhaith. falls bagún [baguun] Bacon mil < [mil] Honig Béarla [beerl/] Englisch minic [min/k] oft. laethanta saoire nó obair? — Was magst du lieber. Slán go fóill! Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 7 . Cén chaoi a raibh cóisir Dirk oíche Dé Sathairn seo caite? — Níl a fhios agam mar ní raibh mé ansin. Beidh mé ag dul go dtí an phub! Cá mbeidh tú amárach? — Beidh mé sa teach tábhairne !!!! Cá raibh tú inne? — Bhí mé sa teach tábhairne freisin. Cén chaoi a bhfuil an aimsir inniu? — Tá an lá go dona! Tá drochaimsir againn. Céard é sin? — Is bord é sin freisin. Céard é a haon déag agus a ceathair? — An bhfuil muid sa scoil nó i dteach tábhairne? Aon Guinness déag agus cheithre Guinness sin cúig Guinness déag. Cé as tú? — Is as an Ghearmáin mé. Tá mé tuirseach anois agus beidh mé ag dul abhaile. An mbeidh tú ag obair amárach? — Beidh mé. Is Áine an t-ainm atá uirthi. Wein oder Milch? Is fearr liom bainne ar maidin ach is fearr liom fíon san oíche. regelmäßig crua [kru/] hart póg < [poog] Kuss déanach [deen/ch] spät uibheacha [iv/chrii] Eier díchéilli [dicheeli] albern Cleachtadh a dó: Comhrá Dia duit. Vokabeln: a dhuine chóir [/ huin/ chor] my dear fellow má [må] wenn. Cé hí sin? — Is sise macléinn na Gaeilge freisin. té nó tirim? — Tá mé fliuch mar bhí mé amuigh agus bhí an lá fliuch. — Dia’s Muire duit. a dhuine chóir! Is fearr liom laethanta saoire ar aon chaoi. ach ní maith liom obair. fíon nó bainne? — Was magst du lieber. Céard é do náisiúntacht? — Is Gearmánach mé.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A TRÍ Cé acu is fearr leat. fliuch. Céard é seo? — Is bord é seo ach níl pionta Guinness ar an mbord seo.

u): »…sa« wird ans Hauptwort gehängt • Letzter Vokal im Hauptwort hell (e. Cá bhfuil muid in ar gcónaí? — Wo wohnen wir? Tá muid i bhur gcónaí i gGaillimh. Cá bhfuil sé ina chónaí? — Wo wohnt er? Tá sé ina chónaí i gGaillimh. Wir wohnen in Galway. i):»…se« wird ans Hauptwort gehängt Beispiele: carr (betont) athair (betont) mé mo charr mo charrsa m’athair m’athairse tú do charr do charrsa d’athair d’athairse sé a charr a charrsa a athair a athairse sí a carr a carrsa a hathair a hathairse muid ár gcarr ár gcarrsa ár n-athair ár n-athairse sibh bhur gcarr bhur gcarrsa bhur n-athair bhur n-athairse siad a gcarr a gcarrsa a n-athair a n-athairse Cá bhfuil tú i do chónaí [hooni]? — Wo wohnst du? (Wo bist du in deiner Wohnung) Tá mé i mo chónaí i gGaillimh. o. — Ihr wohnt in Galway. Cá bhfuil siad ina gcónaí? — Wo wohnen sie? Tá siad ina gcónaí i gGaillimh. — Sie wohnt in Galway. — Sie wohnen in Galway. • Letzter Vokal im Hauptwort dunkel (a. — Du wohnst in Galway. Cá bhfuil sibh i bhur gcónaí [gooni]? — Wo wohnt ihr? Tá muid in ár gcónaí i gGaillimh.Ceacht 4 Besitzanzeigende Fürwörter (Fortsetzung von Kurs 2) Grundform Hauptwort beginnt mit Vokal Lenition/Eclipse mein mo [mo] m’… [m…] L dein do [do] d’… [d…] L sein a [/] L ihr a [/] a h… [/ h…] – unser ár [å] ár n-… [år n-…] E euer bhur [wu] bhur n-… E ihre a [/] a n-… [/ n-…] E Betonung von mein. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 8 . — Ich wohne in Galway (Bin ich in meiner Wohnung in Galway) Cá bhfuil mé i mo chónaí? — Wo wohne ich? Tá tú i do chónaí i gGaillimh. Cá bhfuil sí ina cónaí [kooni]? — Wo wohnt sie? Tá sí ina cónaí i gGaillimh. dein etc. — Er wohnt in Galway.

— Klaus geht die Treppe hinauf. Vokabeln: fiaclóir > [fi/kloor] Zahnarzt ag athchóiriú [achrorii] beim Renovieren deartháir > [dähår] Bruder breithlá [brelå] Geburtstag céile > [keele] Begleiter fear céile Ehemann bean chéile Ehefrau Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 9 . — Ich komme herab. Comhrá Ca raibh tú deireadh seachtaine seo caite? Wo warst du am letzten Wochenende? Bhí mé ag tabhairt cuairt ar mo dheartháir mar bhí Ich war auf Besuch bei meinem Bruder. Bhí muid ag athchóiriú Wir hatten genug Arbeit. Tá mé thuas. Tá mé ag teacht aníos. Weitere Beispiele: Tá Klaus ag dul suas an staighre. — Ich bin oben. Tá mé thíos. — Ich gehe hinauf. Tá mé ag teacht anuas. — Klaus kommt herunter.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A CEATHAIR Hinauf & hinab thuas [hu/s] suas anuas [su/s] [anu/s] sios aníos [schiis] [/nii/s] thíos [hiis] Tá mé ag dul suas. — Ich bin unten. Wir haben zwei Zimmer dhá seomra. Frau am Samstag Geburtstag hatte. weil seine breithlá a bhean céile ann De Sathairn. Tá Klaus ag teacht aníos. renoviert. — Klaus kommt herauf. — Ich gehe hinab. Céard a bhí sibh ag déanamh an tseachtain seo Was habt ihr letzte Woche gemacht? caite? Bhí go leor obair againn. Tá mé ag dul síos. Sie ist jetzt beim Zahnarzt. Tá Klaus ag teacht anuas. Cá bhfuil Hildegard? Wo ist Hildegard? Tá sí ag tabhairt cuairt ar fiaclóir anois. — Ich komme herauf.

“Tá an teach trí thine. “Tá deatach [dertach] ag “O schau!” rief Liam. “Das Haus brennt”. Sie sah Rauch und Funken spréacha ag teacht amach as an simléar.” arsa Liam. Bhí na lasracha i gceann de na seomraí thuas Die Flammen waren in einem der Zimmer im staighre. lasracha. “Ó féach [feach]!” arsa Liam. nach den Feuerwehrmännern. aus dem Schornstein kommen. staighre. “Aus dem gelben Haus teacht amach as an teach buí. chonaic na páistí Eine Minute danach sahen die Kinder Feuer. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 10 .” kommt Rauch. [ist Rauch beim Kommen heraus aus dem gelben Haus] D’fhéach Róisín suas. [ist das Haus unter Feuer …] “Agus tá seanfhear ag an bhfuinneog thuas “Und oben an dem Fenster steht ein alter Mann”.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A CEATHAIR Teach Trí Thíne Tráthnóna amháin bhí Róisín agus Liam ag teacht Eines Nachmittags kamen Róisín und Liam von abhaile ón scoil. erzählten die Geschichte dem Ladeninhaber.” arsa Róisín. ersten Stock (upstairs). Nóiméad ina dhiaidh sin. Chonaic sí deatach agus Róisín schaute hoch. sagte Róisín. Chuaigh an siopadóir go dtí an teileafón agus Der Ladeninhaber ging zum Telefon und er rief ghlaoigh sé ar na fir dhóiteáin [chrootan]. Rith na páistí isteach i siopa agus d’inis siad an Die Kinder rannten in den Laden hinein und scéal don siopadóir. der Schule heim. sagte Liam.

Ceisteanna: Céard a bhí Róisín agus Liam ag déanamh Bhí Róisín agus Liam ag teacht abhaile ón scoil tráthnóna amháin? An bhfaca siad deatach ag teacht amach as an Mhuise. Bhí siad ag dul síos go dtí an phub ansin. chonaic siad deatach ag teacht amach as teach buí? an teach buí. Dann die Leiter hinauf mit ihm. Scaoil cuid de na fir dhóiteáin uisce ar na Einige der Feuerwehrmänner ließen Wasser auf lasracha. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 11 . An raibh na fir dhóiteáin go han-tapa nó an Bhí siad go han-tapa mar rinne Guinness láidir raibh siad mall? iad (… because Guinnes made them strong). Chuir duine eile acu dréimire suas go dtí an Einer von ihnen stellte eine Leiter an das Fenster fhuinneog thuas staighre. Bhí lasracha i gceann de na seomraí thuas staighre. Céard a rinne na fir dhóiteáin? Scaoil siad a lán uisce ar na lasracha agus mhúch siad an tine. Sie kamen sehr schnell mit zwei Feuerwehrwagen. den alten Mann auf der Schulter. [stellte Person eine von-ihnen eine-Leiter hoch dass komme das Fenster im oberen Stock] Suas an dréimire leis ansin. An bhfaca na páistí lasracha? Chonaic na páiste lasracha freisin. die Flammen los. Cá raibh an seanfhear? Bhí an seanfhear ag an bhfuinneog thuas staighre. Nóiméad ina dhiaidh sin.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A CEATHAIR Tháinig siad go han-tapa le dhá inneall dóiteáin. [… und der alte- Mann auf seiner Schulter bei-ihm] Scaoil na fir dhóiteáin a lán uisce ar na lasracha Die Feuerwehrmänner ließen eine Menge Wasser agus mhúch [huuch] siad an tine. tháinig sé anuas agus Eine Minute später kam er herunter und hatte an seanfhear ar a ghualainn aige. Céard a rinne na páistí? Rith siad isteach i siopa agus d’inis siad an scéal don siopadóir. im ersten Stock. auf die Flammen los und sie löschten das Feuer.

stellte [lasrocha] cuid < [kid] Teil láidir [lådjid] stark d’fhéach [deach] schaute rinne [rinj/] tat.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A CEATHAIR Vokabeln chonaic [chonik] sah. Maschine [fek] – sehen) inneall dóiteáin [innj/l Feuerwehrwagen An bhfaca …? Sah/sahen …? dootjan] chuaigh [chui] ging lasair [las/r]. Stockwerk fir dhóiteáin [chootjan] Feuerwehrmänner tapa [tap/] geschwind. sahen (Past von feic inneall > [innj/l] Ausrüstung. kamen i gceann [i gån] in (zeitlich). taten (Past von déan) d’inis [din/sch] berichteten rith rannten deatach > [dertach] Rauch scaoil [skiil] loslassen. lasracha Flamme chuir [chuir] setzte. at the end of thuas staighre [hu/s steidr/] oberes Stockwerk (zeitlich) (upstairs) i gceann de in einem von trí unter (among) ina ($ in an) im ($ in dem) Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 12 . pl. freigeben don ($ do an) zum ($ zu dem) simléar [schimleer] Schornstein (chimney) dréimire > [dreem/r/] Leiter spréach < [spreach] Funke féach! [feach] schau! (look) staighre > [steidr/] Treppe. schnell ghlaoigh [chluii] rief teileafón > [tel/foon] Telefon ghualainn < [gu/l/n] Schulter tháinig [hånig] kam.

f. t. trí bhord (Tisch. a (pl. p. sieben Tische) • Nach Poss. an-fhuar (kalt. zu kalt) • an (sehr) + Adjektiv (außer bei »d.-Pron. 17–19: bord. t«): fuar. mo. euer Auto) • Präposition + best. sa bhialann (Restaurant. Leniert werden sie in den folgenden Fällen: • Artikel vor weiblichem Substantiv: bean. bean mhór (groß.): carr. g. Artikel + Subst. ar an gcarr (Auto. a charr (Auto. an bhean (Frau. sehr kalt) té. s. ihr Auto) Eclipse Folgende am Wortanfang stehende Konsonanten unterliegen prinzipiell der Eclipse: b. d. s. mein Mädchen) • sean (alt) + Substantiv: fear. in dem Restaurant • Adjektiv nach weiblichem Substantiv: mór. (singl. do.-Pron. g. im Restaurant) • Zählen von Substantiven 7–10. a carr (Auto. alter Mann) • ró (zu) + Adjektiv: fuar. an-té (warm. m. rófhuar (kalt. In den folgenden Fällen tritt die Regel in Kraft: • i/in vor weiblichem Substantiv: bialann.): carr. drei Tische) • Nach Poss. i mbialann (Restaurant. c. die Frau) bialann. sein Auto) carr. a chailín (Mädchen. bhur gcarr (Auto. f. c. auf dem Auto) Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 13 . t. d. a (>): carr. seacht mbord (Tisch.Ceacht 5 Regeln für Lenition und Eclipse Lenition (séimhiú) Folgende am Wortanfang stehende Konsonanten sind prinzipiell lenierbar: b. p. 11–16: bord. ár. seanfhear (Mann. bhur. große Frau • Anredeform: cailín. sehr warm) • Zählen von Substantiven 2–6.

eng) an-chúng (sehr schmal) róchúng (zu schmal) dorcha (dunkel) an-dorcha (sehr dunkel) ródhorcha (zu dunkel) dúr (dumm) an-dúr (sehr dumm) ródhúr (zu dumm) fuar (kalt) an-fhuar (sehr kalt) rófhuar (zu kalt) gasta [gast/] (schlau) an-ghasta (sehr schlau) róghasta (zu schlau) geal (hell) an-gheal (sehr hell) rógheal (zu hell) maith (gut) an-mhaith (sehr gut) rómhaith (zu gut) mór (groß) an-mhór (sehr groß) rómhór (zu groß) ramhar (dick. Bhí an cailín atá an-álainn ródhúr. Bhí neart ól agus neart ihre Freundin Geburtstag hatte. fett) an-ramhar (sehr dick) róramhar (zu dick) sásta (zufrieden) an-sásta (sehr zufrieden) róshásta (zu zufrieden) te an-te (sehr warm) róthe (zu warm) trom (schwer. t« möglich • Steht vor »an-« ein Vokal. Es gab dort viel zu ithe ansin.steht!) • Wird die Wortverbindung mit »an-… bzw. so muss atá (»ist …«) verwendet werden. schmale Tür gehen.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A CÚIG Cleachtadh crua — an-chrua — róchrua beag (klein) an-bheag (sehr klein) róbheag (zu klein) binn (wohlklingend) an-bhinn (sehr wohlklingend) róbhinn (zu wohlklingend) bocht (arm) an-bhocht (sehr arm) róbhocht (zu arm) cliste [klischt/] (klug) an-chliste (sehr klug) róchliste (zu klug) crua (schwer. Tá an múinteoir an-sásta. sehr schlau. weil mar bhí breithlá ag a cara. Bhí an cailín an-álainn. Das Mädchen war sehr schön. Ní féidir le bean atá an-ramhar [raur] dul trí doras Eine sehr dicke Frau kann nicht durch eine zu atá róchúng. hart) an-chrua (sehr schwer) róchrua (zu schwer) cúng (schmal. trinken und viel zu essen. Tá mo chailín álainn an-chliste. ach ní Ich mag einen klugen Lehrer. zu klugen Lehrer. (kann nicht eine Frau ist sehr-dick gehen durch eine Tür ist zu-schmal) Is maith liom múinteoir atá gasta [gast/]. Das sehr schöne Mädchen war zu dumm. gewichtig) an-trom (sehr schwer) róthrom (zu schwer) Lenition. »ró…« adjektivisch verwendet. wenn immer beginnt mit »d. Comhrá Ca raibh sibh deireadh seachtaine seo caite? Wo ward ihr letztes Wochenende? Bhí muid ag tabhairt cuairt ar cara na Hildegard Wir waren zu Besuch bei Hildegards Freundin. s. so wird ein »h« vorangestellt (nicht wenn »atá« vor »an«. aber ich mag keinen maith liom múinteoir atá róghasta. außer das Adjektiv Lenition. Tá micléinn sa cúrsa Gaeilge a trí go han-deas agus Die Studenten im Irischkurs III sind sehr nett und an-chliste. Mein schönes Mädchen ist sehr schlau. Der Lehrer ist sehr zufrieden. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 14 .

Isteach leo sa chaisleán ansin agus suas leo go dtí Dann hinein mit ihnen in die Burg und hinauf barr an túir. “Ar chuala sibh an scéal faoin taibhse sa túr?” arsa Habt ihr die Geschichte über den Geist im Turm Seán Mór. sagte Liam.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A CÚIG An Cailín sa Túr “Ar mhaith libh dul isteach sa chaisleán?” arsa “Möchtet ihr in die Burg gehen?” fragte Seán Seán Mór. gehört?” fragte Seán Mór.” arsa Róisín. sagte Liam. schmal trom [trom] schwer (Gewicht) go minic [go min/k] oft Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 15 . Wir haben sie gehört”. sagte [eckal]. Fortsetzung nächste Seite — féach leathanach a sé déag Vokabeln ag imeacht [im/cht] beim Verlassen go léir [goljeer] der/die/das ganze barr > [bar] Spitze guth > [goch!] Stimme binn [bin] wohlklingend. mit ihnen auf die Turmspitze. süß príosún > [priisuun] Gefängnis bocht [bocht] arm sórt > [soort] Art chaith [chra] verbrachte saol > [si/l] Leben chualamar [chual/ma] wir hörten taibhse < [taibsch/] Geist cúng [kuung] eng.” arsa Liam. “Ba mhaith linn an seomra sa túr a fheiceáil “Wir möchten das Zimmer im Turm sehen”.” arsa Liam. “Wir wollen”. “Chualamar. “Ba mhaith linn. Mór. Róisín.

sagte Róisín.” “Sie verbrachte ihr ganzes Leben dort. Ein armes Mädchen war gefangen (im Gefängnis) fadó. “Ní fhaca [acka] mise í.” hörten oft ihre Stimme. vor langer. antwortete Séan Mór. “Cén fáth?” arsa Róisín. sagte Séan Mór. “Bhí.” arsa Seán Mór. dass das Mädchen eine sehr gcailín. “Ich habe sie nie gesehen”.” Nuair a bhí Róisín agus Liam ag imeacht ón Als Róisín und Liam die Burg verließen. “Chuala mé go raibh guth an-bhinn [wiin] ag an “Ich habe gehört. D’oscail Seán Mór an doras agus isteach leo sa Seán Mór öffnete die Tür und hinein mit ihnen seomra beag cúng. chuala siad cailín ag canadh Róisín sie ein Mädchen Róisín Dubh singen. is fearr linn Gaeilge a fhoghlaim “Bestimmt. aber sie sahen ar bith [ärb/!]. in diesem Zimmer. Mór. “An bhfaca [wacka] tú an taibhse riamh?” arsa “Hast du jemals den Geist gesehen?” fragte Liam. sagte Róisín. schmale Zimmer. süße (wohlklingende) Stimme hatte”. langer Zeit”. “Warum?” fragte Róisín.” “Mar ní raibh sí ag foghlaim Gaeilge. “Bhí cailín bocht i bpríosún [briisun] sa seomra seo. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 16 .” arsa Róisín. in das kleine. dass der Geist nun Irisch lernt. wir lernen lieber Irisch”. fadó. Dubh. tá an taibhse ag foghlaim Gaeilge anois. “agus chuala daoine a guth “So war es”.” arsa Róisín. Chuala siad an guth binn.” arsa Seán “Weil sie kein Irisch lernte”. B’fhéidir.” “Chaith [chra] sí a saol go léir anseo.” arsa Seán Mór.” arsa Seán Mór. überhaupt kein Mädchen. “und (die) Leute go minic. schwere Tür. hörten gcaisleán. sagte Seán Mór. ach ní fhaca siad cailín Sie hörten die süße Stimme. Mag sein.” “Mhuise.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A CÚIG Tháinig siad go dtí doras mór trom. [ool/nn]. sagte Seán Mór. Sie kamen an die große. Liam.

Céard a tharla nuair a bhí Róisín agus Liam ag Nuair a bhí siad ag imeacht ón gcaisleán. ba mhaith léi an seomra sa túr a fheiceáil. Ar chuala tú an scéal faoin taibhse sa túr? Chuala mé an scéal. An raibh doras mór trom sa túr? Bhí doras an-mhór agus trom ansin. An bhfaca Seán Mór an taibhse? Ní fhaca [acka] seisean í. An bhfaca siad aon rud? Ní fhaca siad aon rud ar bith. Céard a dúirt Seán Mór faoin seomra? “Bhí cailín bocht i bpríosún sa seomra seo. chuala imeacht ón gcaisleán? siad cailín ag canadh Róisín Dubh. fadó. Cén sórt guth a bhí ag an gcailín? Bhí guth an-bhinn ag an gcailín. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 17 . An ndeachaigh [njacha] siad isteach sa chaisleán Chuaigh [chui] siad agus Seán Mór isteach sa ansin? chaisleán.” arsa Seán Mór.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A CÚIG Ceisteanna: Ar mhaith le Róisín an seomra sa túr a fheiceáil? Mhuise. An bhfaca tusa taibhse ariamh? Chonaic [chonik] mise taibhse go minic nuair a bhí mé ag teacht amach as an phub i dTulach na Croise [dollach na kresche] san oíche. ach bhí mé i gCaisleán Baile Átha Cliath an bhliain seo caite! Cé a chaith a saol go léir sa chaisleán? Chaith an cailín a saol go léir anseo mar ní raibh sí ag foghlaim Gaeilge. Cé a d’oscail [dosk/l] an doras? D’oscail Seán Mór an doras. fadó. Ar chaith tú do shaol go léir sa chaisleán? Níor chaith [chra] mise mo shaol go léir sa chaisleán sin.

[ool] [dool] [ool] Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 18 .Ceacht 6 Regelmäßige Verben Grund-. Níor léim mé … . Níor ól mé … . [chuir] springen Past: — Ar léim mé … ? Léim mé … . [hossa] [hossa] [hossa] berichten Past: — D’inis mé … . [h/hinn] [h/hinn] [h/hinn] hineinwerfen Past: — Chaith mé … i … . [haarl/] genießen Past: — Ar thaitin … liom? Thaitin … liom. [chra!] hüpfen Past: — Preab mé … . [präb] loslassen Past: — Scaoil mé … . [chluii] schauen féach / ag féachaint [feach / ferch/nt] Past: — D’fhéach mé … . [din/sch] ereignen (to tarlaigh / happen) [taarli] Past: — tharla mé … . Níor oscail mé … . [leem] [leem] [leem] trinken ól / ag ól [ool] Past: — Ar ól mé … ? D’ól mé … . [dosk/l] [dosk/l] [dosk/l] rennen rith / Past: — Rith mé … . [skiil] öffnen oscail / ag oscailt Past: — Ar oscail mé … ? D’oscail mé … . [deach] setzen. Befehlsform / Frage Pos. Níor thaitin … liom. Níor thosaigh mé … . stellen cuir / ag cur Past: — Chuir mé … . [ri!] rufen Past: — Ghlaoigh mé … . Aussage Neg. Aussage Verlaufsform (Ich-Form) (Ich-Form) (Ich-Form) anfangen Past: — Ar thosaigh mé … ? Thosaigh mé … .

Níor chuala mé. Ar oscail tú an doras. Ich trank gestern Abend genug Whiskey. Aussage Neg. Ich bin beim Trinken von Whiskey. … dass du müde warst? … nach raibh tú ar an gcúrsa Gaeilge. Ar ól tú go leor fuisce aréir? Hast du gestern Abend genug Whiskey getrunken? D’ól mé go leor fuisce aréir. Ich öffnete die Tür nicht. Ar ith tú go leor? Habt ihr genug gegessen. Ní thuigaim … . Ich habe (es)gehört.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A SÉ Grund-. Befehlsform / Frage Pos. Ich trank gestern Abend nicht genug Whiskey. Einige Redewendungen: Is é an trua é … Es ist schade … … go raibh tú tuirseach. Ich bin beim Essen. D’ith mé go leor. Ich bin beim Öffnen der Tür. Ich öffnete die Tür. [tigim] [higim] Past: — Thuig mé … . Níor oscail mé an doras. … dass du nicht beim Irischkurs warst? Ar chuala sibh … Habt ihr gehört … … go bhfuil Beartla in Éirinn? … dass Beartla in Irland ist? … nach bhfuil Beartla sa Ghearmáin? … dass Beartla nicht in Deutschland ist? Antworten: Chuala mé. [chra!] verstehen tuig / [tig] Pres: — An dtuigaim … ? Tuigaim … . Öffnetest du die Tür? D’oscail mé an doras. Níor ith mé go leor. Tá mé ag ithe. Ich habe die Stimmung nicht genossen. Ich aß genug. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 19 . Aussage Verlaufsform (Ich-Form) (Ich-Form) (Ich-Form) verbringen (to spend) Past: — Chaith mé … . [hig] zuhören (to éist / ag éisteacht listen) [escht] Past: — • Frageform mit “An” # Eclipsis • Verneinung mit “Ní” # Lenition Beispiele: Oscail an doras! Öffne die Tür. Níor thaitin an chraic liom. Ich habe (es) nicht gehört. Tá mé ag ól fuisce. Tá mé ag oscailt an doras. Ich aß nicht genug Ar thaitin an aimsir/dinnéar/ceol/chraic leat Hast du das Wetter/das Essen/die Musik/die Stimmung genossen? Thaitin sé liom. Ich habe es genossen. Níor ól mé go leor fuisce aréir.

Die Tage waren sehr nass. fondling Bhí mé dalta. pupil. war dann berauscht. pet.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A SÉ Comhrá Cá raibh sibh an deireadh seachtaine seo caite? Wo ward ihr letztes Wochenende? Bhí muid ag tabhairt cuairt ar uncail Hildegard sa Wir waren letztes Wochenende zu Besuch bei Kassel an deireadh seachtaine seo caite. berauscht. A dhalta! — Mein liebes Kind! Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 20 . — Ich war betrunken. — Ich befand mich in meiner Schulzeit. dass ihr nicht bei (mit) uns ward. betrunken. dass … gestern Nacht betrunken war? Níor chuala muid! Haben wir nicht gehört! Is é an trua é nach raibh sibh linn. Mhuise. is é! Allerdings. das ist es! … as drunk as drunk could be ól — Drink óltach — trunksüchtig. aber die Stimmung war gut. • Achtung. Ar chuala sibh go raibh … dalta aréir? Habt ihr gehört. Es ist schade. Hildegards Onkel in Kassel. dass … gestern Nacht halbbetrunken war? Bhí Liam ag ól fuisce aréir agus bhí seisean óltach Liam hat gestern Nacht Whiskey betrunken und ansin. nicht verwechseln: dalta > = foster child. meisce < [meschk/] — Betrunkenheit ar meisce — betrunken dalta [dålta] — betrunken leathdhalta [lähålta] — halbbetrunken Bhí mé ar meisce De Sathairn seo caite. Bhí mé i mo dhalta. Bhí an aimsir go maith? War das Wetter gut? Bhí laethanta an-fhliuch ach bhí an craic go maith. Ich war letzten Samstag betrunken Ar chuala sibh go raibh … leathdhalta aréir? Habt ihr gehört.

[… in Nähe mit ihm] Ní fhaca an coinín é. Der Hase sah ihn nicht. cabáiste. “Ich liebe feinen.” ar seisean. Busch in seiner Nähe.Ceacht 7 An Coinín Agus An Sionnach Tháinig an coinín amach as an ngairdín [nardjiin] Der Hase kam aus dem Kohlgarten heraus. sagte er. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 21 . Bhí a chluasa fada in airde aige [egg/].] Bhí sionnach i bhfolach [walåch] faoi thor in aice Ein Fuchs war in einem Versteck unter einem [äk/] leis. Bhí sé an-sásta leis féin [heen]. [Waren seine langen Ohren in Höhe bei-ihm. “Is maith liom cabáiste deas blasta. Er war mit sich selbst sehr zufrieden. Er begann vor (mit) Freude zu tanzen. leckeren Kohl”. Thosaigh [hossa] sé ag rince le háthas. Seine langen Ohren standen ihm hoch.

sagte er. Chaith [chra!] an sionnach an coinín isteach sna Der Fuchs warf den Hasen in die Brombeer- driseacha. coinín arís. “Beidh suipéar blasta agam anocht.” arsa an “O. bhí sé an-sásta leis féin. Ceisteanna: Cá raibh an sionnach? Bhí an sionnach i bhfolach faoi thor in aice leis an gcoinín. chonaic an sionnach an Eine Weile danach sah der Fuchs den Hasen oben coinín thuas ar thaobh an chnoic [chrick]. An raibh a chluasa in airde aige? Bhí. “Ó. was du mit mir tun wirst”.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A SEACHT rug sé greim air ar thaobh an chnoic ar buile Léim [leem] an sionnach amach agus rug sé greim Der Fuchs sprang heraus und er ergriff den Hasen. und zitterte dabei in der dhea [jä]. Tamall ina dhiaidh sin. Thosaigh an sionnach ag gáire. bhí siad in airde aige. mar sagte der Hase wieder. Tat vor Angst. Der Fuchs tobte. sträucher. Bhí an coinín ag rince le háthas agus bhí a chluasa Der Hase tanzte vor Freude und seine langen fada in airde aige. An raibh an coinín an-sásta leis féin? Mhuise.” arsa an “Es ist mir egal. “Heute Nacht werde ich ein leckeres Essen haben”. Höhle. phreab [freab] an coinín isteach i Auf der Stelle sprang der Hase hinein in eine bpoll. [waren in Höhe bei-ihm] Bhí an sionnach ar buile.” ar seisean. Ar an bpointe. “Is cuma liom cad a dhéanfaidh tú liom. ná caith isteach sna driseacha mé. Der Fuchs begann zu lachen. Ohren standen ihm hoch. auf der Seite vom Hügel.” der Hase. [griim] ar an gcoinín. werfe mich nicht in die Brombeersträucher”.” ar seisean. “aber werfe mich nicht in die Brom- beersträucher. An bhfaca an coinín an sionnach? Ní fhaca sé é. sprach coinín. “ach ná caith isteach sna driseacha mé. agus é ar crith [cri!] le heagla. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 22 . Ar léim an sionnach amach ón tor? Léim sé amach ón tor! Ar rug sé greim ar an gcoinín? Rug sé greim ar é. Céard a dúirt an coinín? “Is maith liom cabáiste deas blasta.

bhí sé ar buile. An raibh an coinín ar crith le heagla? Bhí sé ar crith le heagla. Céard a rinne an sionnach leis an coinín? Chaith sé an coinín isteach sna driseacha. Wahnsinn léim [ljeem] sprang cabáiste > [kabåschte] Kohl mar dhea [jä] fürwahr (ironisch). nahm (past von: beir) crith > [kri!] Zittern sionnach > [schinn/ch] Fuchs ar crith le heagla zitternd vor Angst cuma egal sna = i na in den is cuma liom es ist mir egal dhéanfaidh werde tun tamall > [taamål] Weile dris < [drisch]. An raibh an sionnach ar buile? Mhuise.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A SEACHT Ar thosaigh an sionnach ag gáire? Thosaigh sé ag gáire. Angst tor > [tor] Busch Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 23 . als ob cad was pointe > [pontj/] Punkt. Stelle caith isteach [ka!] warf hinein pol > [poul] Höhle cnoc > [knok] Hügel preab [präb] hüpfte an chnoic [chrick] des Hügels coinín > [konjiin] Hase rug fing. Vokabeln: ná tu nicht (don’t) folach > [folåch] Versteck airde < [aardj/] Höhe gairdín > [gardjiin] Garten blasta [blast/] lecker greim [griim] > Griff buile < [builj/] Raserei. Céard a tharla [haarl/]? Bhí an coinín ag rince le háthas agus bhí a chluasa fada in airde aige. pl: Brombeerstrauch thosaigh [hossa] begann. fing an driseacha eagla < [agl/] Furcht. gewann.

tae nó caife? Is maith liom caife ar maidin agus is maith liom tae tráthnóna. An bhfaca tú sionnach (Fuchs) riamh? Ní fhaca mé sionnach riamh. An maith leat laethanta saoire sa Spáinn? Ní maith liom. Céard atá tú ag déanamh anois? Tá mé ag foghlaim Gaeilge. An leat an peann seo? Is/Ní liom an peann seo. Ar mhaith leat pionta Guinness? Mhuise. Cén chaoi a bhfuil tú? Níl mé go dona anocht. An maith leat peil? Ní maith liom spórt ar chor ar bith. beidh muid ag taisteal in Éirinn.Ceacht 8 Athrá [arå]— Wiederholung Achoimre Dia duit. An siopadóir é Beartla? Ní siopadóir é Beartla! Is múinteoir é seisean. Cá bhfuil sé? Ar thaitin laethanta saoire na Cásca leat? Thaitin liom. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 24 . Cé as tú? Is as Dortmund mé. Cén t-am anois é. Céard é cabáiste? Is Cabáiste an t-ainm atá ar an taoiseach ar an Ghearmáin. An bhfuil pian (Schmerz) i do chluasa (Ohren)? Níl pian i mo chluasa. Cén chaoi a raibh an aimsir sa Gheimhreadh? Bhí an aimsir fuar sa Gheimhreadh. An bhfuil tú an-sásta leis an aimsir? Níl. An raibh tú ag rince le háthas ag an gcéilí? Tá brón orm. Go raibh míle maith agat. Cé leis an leabhar seo? (an múinteoir) Is leis an múinteoir an leabhar seo. An mbeidh tú ag dul ar laethanta saoire sa Mhuise. Is é Dortmund baile mór sa Ghearmáin. hiontach? ach tá mé ag léamh an leabhar “Michael Collins”. Cá raibh tú i rith na laethanta saoire? Bhí muid ag tabhairt cuairt ar uncail Hildegard i mBremen. níl clog agam. Ba mhaith liom. Sráid Uisce fiche a ceathair. Dia’s Muire duit. tá mé réasúnta sásta leis an aimsir. Samhradh? Céard a bhí tú ag déanamh an tseachtain seo caite? Bhí mé ag obair sa Bochum an tseachtain seo caite. An bhfuil aon duine i seomra 205? Níl a fhios agam. go raibh maith agat. An rúnaí í Máire? Ní rudaí í Máire. An bhfuil an scannán “Michael Collins” go Ní fhaca mé an scannán “Michael Collins” go fóill. Cé acu is fearr leat. Ar thaitin an turas leat? Níor thaitin an turas liom mar bhí an aimsir go dona. An bhfuil tú ag ól anois? Ba mhaith liom ól anois ach níl deoch agam. Ach bhí mise tinn an tseachtain ina dhiaidh sin. Cá raibh tú Dé Sathairn seo caite? Bhí mé sa bhaile agus bhí mé ag foghlaim Gaeilge. ní maith liom ag rince mé féin. Cá bhfuil tú i do chónaí? Tá mé i mo chónaí í Kirchlinde. in Éirinn? Níl a fhios agam. An bhfuil tú ag ithe ceapaire anois? Sin é ceist díchéilli! Tá mé ag foghlaim Gaeilge anois. is maith liom laethanta saoire in Éirinn.

ach níl mórán Gaeilge agam. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 25 . tá mé ag éisteacht leis an múinteoir. farraige. An raibh tú ag casadh amhráin sa phub Dé hAoine Bhí mé ag casadh amhráin sa bhaile Dé hAoine seo seo caite? caite. An raibh tú ag ól sa phub Dé hAoine seo caite? Ní raibh mé sa phub Dé hAoine seo caite. Tuilleadh ceisteanna: An bhfuil an múinteoir ag gáire? Níl sé ag gáire mar níl micléinn ag foghlaim Gaeilge. An raibh tú ag breathnú [bräh/nuu] ar an teilifís aréir? Ní raibh mé ag breathnú ar an teilifís aréir. Bhí mé ag féachaint tríd [triid] an fhuinneog ar an bhfarraige [warr/g/]. 03:27 seacht nóiméad is fiche tar éis a trí ar maidin. Cá bhfuil tú i do chónaí? Tá Sráid Uisce 24 i mo chónaí. Céard atá tú ag ithe? Níl mé ag ithe tada anois. An bhfuil an madra ar an mbord san árasán? Níl eolas faoi sin agam! – Grian. 06:43 seacht nóiméad déag chun a seacht ar 20:56 cheithre nóiméad chun a naoi san oíche. An maith leat siúcra ar arán? Ní maith liom siúcra ar arán ach is maith liom cáis ar arán. An bhfuil tú ag éisteacht leis an raidió? Níl mé. bord. maidin. Cé hí an bhean sin? An bhfuil aon Gaeilge aici? Cén t-am é? Ta sé… 11:15 ceathrú tar éis a haon déag ar maidin. 03:00 a trí a chlog ar maidin. Cuir iad seo a leanas (= lean as) in abairtí: – Eolas. Cé acu is fearr leat. Gaeilge nó Béarla? Is fearr liom Gaeilge mar tá an múinteoir go han- deas. Cá bhfuil Mel Gibson ina chónaí? Níl a fhios agam. 01:45 ceathrú chun a dó ar maidin. madra. árasán. fuisce nó uisce? Is fearr liom uisce … beatha. 16:01 nóiméad amháin tar éis a ceathair sa 17:17 seacht nóiméad déag tar éis a cúig sa tráthnóna. tráthnóna.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A HOCHT Ceisteanna: Cé acu is fearr leat. 15:00 a trí a chlog sa ló. An maith leat siopadóireacht? Ní maith liom siopadóireacht ach is maith le Hildegard siopadóireacht. An raibh tú ag caint le *** inné? Bhí mé ag caint leis/léi inné. Cé hé sin? Cá bhfuil Madonna ina cónaí? Níl a fhios agam. tine. fuinneog. 12:30 leathuair tar éis a dó déag sa ló. Bhí tine ar an trá.

Tá mé singil. während tríd [triid] durch lean [ljan] folgen tuilleadh [til/] weitere. An bhfuil clann agat? O. meine Gratulation. Hast du Familie? Pádraig: Tá leanbh óg againn le bliain. Ich bin ein alleinstehend. Vokabeln: árasán > [år/sån] Appartement le bliain anuas seit dem letzten Jahr Cáisc < [kåchk] Ostern pian < [pi/n] Schmerz cluas < [clu/s] Ohr ag rince [rink/] beim Tanzen comhghairdeas > Gratulation scannán > [skanån] Film eolas > [ool/s] Wissen. Wir haben dieses Jahr ein kleines (junges) Kind. mehr Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 26 . Was ist mit dir? Pádraig: Tá.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A HOCHT Na laethanta Montag Dé Luain Dienstag Dé Máirt Mittwoch Dé Céadaoin Donnerstag Déardaoin Freitag Dé hAoine Samstag Dé Sathairn Sonntag Dé Domhnaigh An bhfuil tú pósta? Ciarán: Dia duit. An bhfuil tú fós i do chónaí in árasán? Zufriedenstellend. seit dem letzten Jahr verheiratet. Bin ich. Céard fútsa? Nein. Tá mo theach féin agam anois. comhghairdeas. Können sionnach > [schinn/ch] Fuchs geimhreadh > [gjevr/] Winter tada (= dada) > Bisschen i rith im Verlauf. Cén chaoi a bhfuil cúrsaí? Hallo Patrick. Nein. le cúpla bliain anuas. Ich habe jetzt ein eigenes Haus. Ciarán: Ó. a Phádraig. Wie laufen die Kurse? Pádraig: Réasúnta. Pádraig: An bhfuil tú pósta? Bist du verheiratet? Ciarán: Nil. Wohnst du noch in deinem Appartement? Ciarán: Nil.

Is liom an car Das Auto gehört mir. Is liomsa an carr. Fragen & Antworten: Cé a bhfuil an carr aige? Wer hat das Auto? Tá an carr ag Seán. Cé a bhfuil sos tuilte aige? Wer hat eine Pause verdient? Tá sé (an sos) tuilte ag Seán. Ich habe … nicht. Sean hat sie (eine Pause) verdient. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 27 . Tá … ag Seán. Cé leis atá an carr? Wem gehört das Auto? Is le Seán an carr. Níl … ag Seán. Tá an carr agam. Mir gehört … . Seán gehört … . Das Auto gehört Séan. Seán hat … nicht. Ní liom … . Seán hat das Auto.Ceacht 9 Haben — gehören — verdienen: Verbale Ausdrücke mit Präpositionen haben: tá … ag gehören: is le … verdienen: tá … tuilte [tiltj/] ag Haben & gehören: Hast du … ? An bhfuil … agat? Gehört dir … ? An leat … ? Hat Seán … ? An bhfuil … ag Seán? Gehört Seán … ? An le Seán … ? Ich habe … . Ich habe das Auto. Seán hat … . Tá sé tuilte againn. Tá … tuilte ag Seán. Wir haben sie verdient. Seán gehört … nicht. Mir gehört … nicht. Wir haben sie verdient. Tá sé tuilte againnsa. Ní le Seán … . Ich verdiene nicht … Níl … tuilte agam. Das Auto gehört mir. Is liom … . Níl … agam. An bhfuil … tuilte ag Seán? Ich verdiene … . Verdienen: Verdienst du … . Tá … agam. An bhfuil … tuilte agat? Verdient Seán … . Ich habe das Auto Tá an carr agamsa. Seán verdient nicht … Níl … tuilte ag Seán. Seán verdient … . Tá … tuilte agam. Is le Seán … .

a Hildegard? Bhí mé ag tabhairt cuairt ar fiaclóir an tseachtain seó caite. (Ich bin stark. Caitríona [Katrina] an t-ainm atá uirthi [orhi]. Déanann Guinness láidir mé i gcónaí. a Jürgen? Bhí muid ag tabhairt cuairt ar deartháir [dähår] Hildegard i nDarmstadt. Cé leis atá tú ag caint [kaint]? Tá mé ag caint le mo chailín álainn. a Bheartla. Ní raibh mé go han-mhaith ina dhiaidh sin. Tá iníon óg aige. Cén fáth a bhfuil tú láidir. buíochas le Dia! Cá raibh sibh ar an deireadh seachtaine. Guinness macht mich immer stark) Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 28 . weil mich Guinness stark machte. Ach tá mé níos fhearr anois. Tá mé láidir mar a rinne Guinness láidir mé.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A NAOI Comhrá Cá raibh tú an tseachtain seo caite.

[nuuirt] [duuirt] [duuirt] (04) sehen feic / [fek] Past: — An bhfaca mé … ? Chonaic mé … .: bi / An bhfuil mé … Tá mé … Níl mé … [wil] [tå] [niil] Fut. Ní raibh mé … . Ní bhfuair mé … . Ní dúirt mé … . Aussage Neg. Níor tháinig mé … . Ní fhaca mé … [wacka] [chonik] [acka] (05) sein Pres. Níor rug mé … . Aussage / Verlaufsform (01) bekommen faigh / ag fáil (get) [faj /ag fål ] Past: — An bhfuair mé … ? Fuair mé … . machen déan / ag déanamh [de/n / djen/v] Fut.: — An mbeidh mé … ? Beidh mé … Ní bheidh mé … [mai] [bai] [wai] Past: — An raibh mé … ? Bhí mé … . Befehlsform Frage Pos.: — Dhéanfaidh mé … Past: — An ndearna mé … ? Rinne mé … Ní dhearna mé … . [i!] [di!] [i!] (08) fangen beir / [berd] Past: Ar rug mé … ? Rug mé … . [ruk] [ruk] [ruk] (09) geben. arsa mise) bzw. Níor chuala mé … . Níor thug mé … . [jårn/] [rinj/] [årn/] (07) essen ith / ag ithe [i! / ich/] Past: Ar ith mé … ? D’ith mé … . [chu/l/] [chu/l/] [chu/l/] (11) kommen tar / ag teacht [tar / tacht] Past: — Ar tháinig mé … ? Tháinig mé … . [huk] [huk] [huk] (10) hören Pres.) Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 29 . ar (ar seisean.Ceacht 10 Unregelmäßige Verben: Briathra neamhrialta [briochra njafri/lta] Grund-. Ní dheachaigh mé … [njacha] [chua] [jacha] (03) sagen abair* / [abb/] Past: — An ndúirt mé … ? Dúirt mé … . tor] Past: — Ar thug mé … ? Thug mé … . wörtlicher Rede: arsa (arsa Seán. [rau] [wii] [rau] (06) tun. bringen tabhair / [tu/r. Níor ith mé … . ar sise etc.: clois/ Cloisim … [kloisch] [kloschim] Past: — Ar chuala mé … ? Chuala mé … . [wueir] [fueir] [wueir] (02) gehen téigh / [teej] Past — An ndeachaigh mé … ? Chuaigh mé … . [hånig] [hånig] [hånig] * bei geschriebener.

Iss es! (08) Beir air! Catch it! (Wörtlich: Catch on it) (09) Tabhair dó é! Gib es ihm! (––) Éist liom! Hör mir zu! (Achtung: Nicht von »clois« = hören. Comhrá An raibh tú ar an gcarraig nó an bhfaca tú mo Warst du auf dem Felsen. “Dhá gloine fuisce. “Beidh muid ag ól fuisce”. (03) Abair é! Sag’s! (––) Féach é! Sieh dort! (Achtung: Nicht von »feic« = sehen. “Sin trua!”. “Is liomsa an phunt sin. oder hast du meine ghrá? Liebste gesehen? An ndeachaigh sé go dtí an Clochán ariamh? Ging er jemals nach Clifden? Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 30 . “Chaill mé [kajl/] punt amháin” ar seisean. “Trí gloine fuisce” arsa an garda. Chuaigh siad sa phub. “Féach. “Céard atá muid ag déanamh?” arsa Liam.” “Go maire tú a chéad!” arsa Seán agus Liam. “Céard a dúirt tusa?” arsa Seán.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A DEICH Aufforderungen (01) Faigh é! Get it! (02) Téigh amach! Geh’ raus. Fuair an garda an punt. “Sláinte mhaith agaibh. arsa Seán.” arsa an garda. Ní fhaca siad an garda. arsa Seán.“ arsa Seán ach tháinig an garda tríd an doras. sondern vom regelmäßigen Verb »féach« = schauen abgeleitet!) (05) Bí ann (amárach)! Sei (morgen) da! (05) Bí go maith! Sei brav! (06) Déan é! Tu’s! (07) Ith é. sondern vom regelmäßigen Verb »éist« = zuhören (listen) abgeleitet!) (11) Tar isteach Komm herein! Herein! Scéal Bhí Séan agus Liam ag dul go dtí abhaile. D’fhéach Seán ar an mbóthar agus chonaic sé punt amháin.” arsa Liam.

Curfá Chorus Dá dtiocfá liomsa | a chailín álainn. Schatz. lieblich smaoineamh > [smuiinev] Gedanke éirigh amach aufbrechen nach draußen stór [stoor] Lager. mo chreach is mo bhrón. Ó a chailín álainn | is tú fáth mo bhrón. O sei bei mir (auf Hand zu mir). Curfá: Chorus: A chailín álainn | a dtug mé grá dhuit. von: mór cloíte [kliitj] kraftlos seinn spielen (Musik) creach < [kjrach] Verlust. Gan í ar láimh liom | is cloíte atá mé. | mein tausendfacher Schatz. Ist ein schönes Mädchen | zu fühlen ich Liebe zu-ihr. Wenn ich gehe | einsam hinaus. Ruin siud [shud] = sin deise [desch/] nett. Ich möchte spielen Musik zu-dir | wie Musik der Harfe Mó ceol binn an smóilín | is gach maidin gheal Wie süße Musik der kleinen Amsel| ist jeder helle Morgen ??? cheo. Bí ar láimh liom. Zu sein in Entfernung von mir. Immer-ist Gedanke bei mir | auf das schönes Mädchen Atá i bhfad uaimse. melodiös is mó Steigerung von: mó cláirseach Harfe mó [mu] comp. Wird Freude auf-mir sein | anstelle (am Ort) von Kummer. Niemals wieder | wird sein auf mir Leid. niemals Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 31 . Sí is deise | is áille ná bláth is ná rós. Beidh orm áthas | in áit an bhróin. (’s) Abair liomsa | gur tú mo ghrá gheal Wird mit-mir gesagt. | dass du meine leuchtende Liebe bist. Wenn du mit mir kämst | schönes Mädchen. O mein schönes Mädchen | du bist der Grund meines Kummers.Ceacht 11 An Cailín Álainn Das schöne Mädchen Tá cailín álainn | a dtug mé grá dhi. Mein schönes Mädchen | zu fühlen ich Liebe zu-dir. Ist es wie die größte Stunde meines Leids. mein Verlust ist mein Leid. Sheinnfinn ceol dhuit mar cheol na cláirsí. Ohne sie (auf meiner Hand) | bin ich kraftlos. Sie am lieblichsten | ist schöner als eine Blüte oder Rose. Siúd é an uair is mó mo bhrón. Liebling fad > [fad] Entfernung uaigneach [uagnach] einsam gan [g/n] ohne. Chorus Curfá Wörter: álainn [ål/inn] schön gur [g/r] dass ist áthas [åh/s] Freude is áille [ållj/] Steigerung von »schön« bím [bii/m] = bíonn mé is deise Steigerung von »lieblich« binn süß. Bim ag smaoineamh | ar an gcailín álainn. | mo mhíle stór. Árist go brách ní | bheadh orm bhrón. without uaim [u/m] von mir go brach auf immer go brach ní auf nie. Nuair a éirim | amach go huaigneach.

Cá bhfuil tú anois? Tá mé sa VHS agus tá mé ag foghlaim Gaeilge. Cé leis an leabhar? Is le Hildegard an leabhar. saoire? Ar thaitin an Samhradh leat? Mhuise. Cé hí sin? Sin í Erika. Cén fáth? Tá Dortmund rómhór. Cá mbeidh tú amárach? Beidh mé agus Hildegard sa teach tábhairne. An bhfuil Dortmund beag. Tá 67 02 50 mo uimhir fón. Klaus. Cén chaoi a raibh do laethanta saoire? Bhí mo laethanta saoire go han-mhaith. Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 32 . Bertie an t-ainm atá ort. Cén chaoi a bhfuil tú? Níl mé go dona. Cén t-am é in Éirinn anois? Tá sé ceathrú tar éis a seacht. Tá mé sa VHS. Bhí Hildegard agus mise ag tabhairt cuairt ar Beartla sa Cheathrú Rua. An maith leat scoil? Ní maith liom scoil ariamh. Hildegard. Céard a bhí tú ag déanamh ar feadh na laethanta Bhí muid ag ól agus ag ithe. tá Erika. Cén fáth? Bhí an Samhradh te agus tirim. Sráid Uisce 24. Cé thusa? Is mise macléinn na Gaeilge. Cá raibh tú inné? Bhí mé abhaile. An bhfuil tú ag tiomáint carr? Níl mé ag tiomáint carr anois. An bhfuil an lá dorcha? Níl. Cén chaoi a bhfuil an aimsir inniu? Tá an aimsir réasúnta.Ceacht 12 Athrá [arå] — Wiederholung Comhrá Dia duit. An teicneoir tú? Ní teicneoir mé. Cén t-am é? Tá sé ceathrú tar éis a hocht. Ar mhaith leat pionta Guinness a ól? Ba mhaith liom pionta Guinness a ól i gcónaí. An rúnaí tú? Ní rúnaí mé. Céard é do sheoladh agus uimhir fón? Dortmund. go raibh maith agat. an-bheag nó an-mhór? Tá Dortmund an-mhór. An maith leat Dortmund? Ní maith liom Dortmund. tá an lá gheal. Is sise macléinn na Gaeilge. bhí muid ag ól Guinness le chéile. thaitin an Samhradh liom. Ar mhaith leat uachtar reoite agus im le chéile? Níor mhaith liom siad le chéile ar chor ar bith. An Éireannach tú? Ní hea. Cá raibh tú? Bhí mé i gConamara. Cé as tú? Is as Dortmund mé. Cén t-ainm atá ort? Jürgen an t-ainm atá orm. An raibh tú ag ól? Ag damhsa? Mhuise. Cé hé sin? Is seisean an Taoiseach. Beartla agus … sa seomra. Bhí muid ag damhsa sa Chlochán. Dia’s Muire duit. Cén cineál carr é? Tá sé carr le cheithre roth. Is Gearmánach mé. An bhfuil aon duine sa seomra eile? Tá.

a chara. An bhfuil Gaeilge agat? Tá brón orm. An bhfuil am againn? Tá am go leor againn. seo? Kleine Geburtstagsansprache A Bheartla. níl mórán Gaeilge agam. An bhfuil carr agat? Tá carr agam. tá muid tinn tuirseach. Beidh an craic go han-mhaith anocht. -in teicneoir > [teknjoor] Techniker Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 33 . a Bheartla. Neue Vokabeln: ar feadh > [fjaa] während (auf Dauer) bronntanas > [bront/n/s] Geschenk cineál > [kinjål] Art. tá muid cinnte! Go maire tú slán beo. Is duitse an bronntanas seo: rud beag a ith agus rud beag a ól. Breithlá sona duit agus go raibh míle maith agat as an cuireadh! Tá áthas mór orainn. An bhfuil ocras ort? Tá ocras orm. An bhfuil sibh tuirseach anois tar éis na ceisteanna Mhuise.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A DÓ DHÉAG An leat é? Ní liom é. Cé leis an t-airgead? Is liomsa an t-airgead. Sorte cuireadh > [kuir/] Einladung rúnaí > [ruuni] Sekretär.

. . . . . . . . . . . . . peann tobair . . . . . . . . . . . . . doras. . . Mauer cailc [kailk] Kreide cóipleabhar [kooplau/r] Heft (copy-book) eochair < [ooch/ir] Schlüssel gadaí > [gadii] Dieb garáiste > [garåschte] Garage gealach [gäl/ch] Mond glas > [glas] (Tür-)Schloss iompar [omp/ir] tragen luaidhe < [luij/] Blei puzal > Puzzle réalta < [reelt/] Stern scáthán > [skåhån] Spiegel strainséir > [stranscheeir] Fremder. . . . . . . . . . . . uair. . . gairdín 2. . . . gairdín. . . . . . . . . . . . . leabhar 5. . . . . . . . . scáthán Neue Vokabeln: balla > [ball/] Wand. réaltaí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tóirse. . . . Ausländer thar [har] über (räumlich) tobar > [tob/r] Brunnen. scáthán . . . . . . . . . . . . . . seachtain. . . an ghrian. . ag tafann . . . . . ag siúl 3. . leabhar. ag gáire. . . . . . . . . . . . . an ghealach. . . . . peann. . díon. . . . . . . . . ag canadh. . . . . grün B. . . . . . peann luaidhe. . . . . . cóipleabhar . . . . nóiméad. . . Faigh an strainséir 1. . . . . . . . . fuinneog. . . píosa cailce [kailk/]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A DÓ DHÉAG Puzal A. . . . . . . ag siúl. . . lá. . . . simléar . . ag caint. cóipleabhar 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thóir Fhocal N D A É M I Ó N A D Suche die folgende Begriffe: Ú S K N Í A D A G R garáiste Garage I R A G A R D A I I gadaí Dieb bóthar Landstraße S I O M P A R R T A iompar tragen I S R I E Á A T A H madra Hund tafann bellen Á A A A I B H F F C garda Polizist T L H S A T T S A O chuala hören nóiméad Minute S G T L D F Ó O N E eochair Schlüssel N E L N T T B M N S thar über O A A L A U H C R U balla Mauer glas (Tür-)Schloss. . Quelle tóir < [toor] Suche tóirse > [torsch/] Taschenlampe Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 34 . . . . . . . .

ar sise etc.Ceacht 13 An Aimsir Chaite: Briathra neamhrialta [briochra njafri/lta] II Verb Frage Positive Aussage Negative Aussage (01) faigh [faj An bhfuair [wueir] mé … ? Fuair [fueir] mé … . (essen) Cár ith … ? Cén chaoi/fáth/t-am ar ith … ? (08) beir [berd] Ar rug [ruk] mé … ? Rug [ruk] mé … . ar (ar seisean.) Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 35 . (kommen) Cár tháinig … ? Cén chaoi/fáth/t-am ar tháinig … ? * bei geschriebener. Ní dúirt [duuirt] mé … . (geben. Níor rug [ruk] mé … . (sagen) Cá ndúirt … ? Cén chaoi/fáth/t-am a ndúirt … ? (04) feic [fek] An bhfaca [wacka] mé … ? Chonaic [chonik] mé … . Níor ith [i!] mé … . Níor chuala [chu/l/] mé … . machen) Cá ndearna … ? Cén chaoi/fáth/t-am a ndearna … ? (07) ith [i!] Ar ith [i!]mé … ? D’ith [di!] mé … . Ní fhaca [acka] mé … (sehen) Cá bhfaca … ? Cén chaoi/fáth/t-am a bhfaca … ? (05) bi An raibh [rau] mé … ? Bhí [wii] mé … . Ní dheachaigh [jacha] mé … (gehen) Cá ndeachaigh … ? Cén chaoi/fáth/t-am a ndeachaigh … ? (03) abair* [abb/] An ndúirt [nuuirt] mé … ? Dúirt [duuirt] mé … . brin. Níor tháinig [hånig] mé … . wörtlicher Rede: arsa (arsa Seán. Cár thug … ? gen) Cén chaoi/fáth/t-am ar thug … ? (10) clois [kloisch] Ar chuala [chu/l/] mé … ? Chuala [chu/l/] mé … . (fangen) Cár rug … ? Cén chaoi/fáth/t-am ar rug … ? (09) tabhair [tu/r] Ar thug [huk] mé … ? Thug [huk] mé … . Níor thug [huk] mé … . Ní raibh [rau] mé … . arsa mise) bzw. (tun. (hören) Cár chuala … ? Cén chaoi/fáth/t-am ar chuala … ? (11) tar [tar] Ar tháinig [hånig] mé … ? Tháinig [hånig] mé … . (sein) Cá raibh … ? Cén chaoi/fáth/t-am a raibh … ? (06) déan [de/n] An ndearna [jårn/] mé … ? Rinne [rinj/] mé … Ní dhearna [årn/] mé … . (bekommen) Cá bhfuair … ? Cén chaoi/fáth/t-am a bhfuair … ? (02) téigh [teej] An ndeachaigh [njacha] mé … ? Chuaigh [chua] mé … . Ní bhfuair [wueir] mé … .

an Túrc? Cén fáth? Níl aon suim agam ann. Summe Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 36 . Ar chuala tú aon scéal ann? Chuala mé.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A TRÍ DÉAG Für die folgenden Fragewörter ist die Satzkonstruktion bei allen 11 unregelmäßigen Verben gleich: Cé a … Cé a bhí ann? (Wer war da?) Cé acu a … Cé acu a chuaigh sa seomra? (Wer von ihnen ging ins Zimmer?) Cé mhéad a … Cé mhéad a d’ith tú? (Wie viel aßest du?) Cén áit a … Cén áit a bhí tú? (Wo [an welchem Ort] warst du?) Cén uair a … Cén uair a tháinig tú? (Wann [zu welcher Stunde] kamst du?) Cén fhad a … Cén fhad a chonaic tú? (Wie weit [welche Länge] sahest du?) Céard a … Céard a rug tú? (Was fingst du?) Fragen & Antworten An raibh tú in Éirinn ariamh? Bhí mé in Éirinn go leor uaireanta. Fómhar? (Sagte euch der Lehrer. (Hast du dir Regen eingefangen?) Ar ith tú bricfeasta deas ar maidin? D’ith mé bricfeasta deas ar maidin. Tag vom Monat Oktober?) An ndeachaigh tú go dtí an phub an tseachtain seo Chuaigh mé go dtí an phub sa Tönning ag an caite? Cá ndeachaigh tú? farraige an tseachtain seo caite agus bhí mé ag ól Guinness ansin. An ndearna tú go leor obair inniu? Rinne mé. An bhfaca tú an cluiche VFL Bochum in aghaidh Ní fhaca mé aon cluiche peil. An ndúirt an múinteoir libh nach mbeidh aon rang Dúirt sé linn nach mbeidh aon rang againn ar an againn ar an gceathrú lá déag de mí Deireadh gceathrú lá déag de mí Deireadh Fómhar. Neue Vokabeln: Deireadh Fómhair [der/ fuuw/ir] Oktober (Ende Herbst) mí < [mii] Monat rang > [rang] Schulklasse suim < [siim] Interesse. thug mé pionta Guinness do mo chailín álainn óg. dass es keine Klasse bei uns geben wird am 14. bhí mé ag déanamh obair baile. Chuala mé go raibh micléinn na Gaeilge dhalta an tseachtain seo caite. Ar tháinig an post ar maidin? Níor tháinig an post ar maidin mar bhí an fear poist tinn. Ar thug tú pionta do do chara? Mhuise. An bhfuair tú céad punt nó airgead ar an mbóthair Ní bhfuair mé aon punt nó airgead ar an aon anuraidh? bóthar ariamh. Ar rug an bháisteach ort? Níor rug an bháisteach orm.

Die Bäuerin gab ihnen ihr Frühstück. vom Hühnerhaus.” arsa an coileach [kalach] go “Kickerikie” rief der Hahn laut. Thug an feirmeoir [fer/mooir] a mbricfeasta dóibh.CÚRSA GAEILGE A TRÍ CEACHT A TRÍ DÉAG Scéal An Chearc Rua Das rote Huhn “Coc-a-dúidil-dú. marschierten danach hinaus. D’éirigh an feirmeoir [fer/mooir] agus d’oscail sí Die Bäuerin stand auf und sie öffnete eine Tür doras an chró. Bauer máirseáil [marschal] marschiert mháirseáil marschierte Cúrsa Gaeilge III — © 1997 – 2004 Jürgen Kullmann 37 . Mháirseáil fiche cearc bhán agus cearc rua Zwanzig weiße Hühner und ein rotes Huhn amháin amach ina dhiaidh. Dhúisigh [chuuschi] sé na cearca [kärk/] sa chró agus Er weckte die Hühner im Hühnerhaus auf und er dhúisigh sé gach duine sa teach feirm [fer/m] weckte auch jeden im Farmhaus auf. Neue Vokabeln: cearc < [kärk] pl. hard. Mháirseáil [warschal] an coileach amach. Der Hahn marschierte heraus.: ~a Huhn ard [ard] laut coileach > [kalach] Hahn cró > [kroo] Hühnerhaus dhúisigh [chuuschi] wachte/weckte auf dúisigh [duuschi] wacht/weckt auf feirm < [fer/m] Farm feirmeoir > [fer/mooir] Farmer. freisin.