You are on page 1of 7

Technical Papers Romanian Society of Radioamateurs www.asrr.

org
\ )
\ (

INTRBPIUND.ItBA .LBCTIIONICA INDUS TRIA LA
STBA,DA BAICULUl,NVMAII 82, SECTOR 2,
BUCUIIBSTI-1I0MANIA

RADIORECEPTOR
· 'PROFESIONAL
, MA..,.MF
INSTRUCTIUNa,
aB UTILIZARB

MODEL
(
O contributie
I
. YO3HVV
RX2001'

Pentru orioe aotivitate de service ad~8a~i-vl numai per- sonalului calit10at in acest sens.Technical Papers Romanian Society of Radioamateurs www.1 .meoanioe . O contributie YO3HVV . oum ar ti caloritere sau radiatoa- re. lIu••••• ". sau ploi1.'1 aparatul. ASTFEL INCIT SA VA PUTETI USOR FAMILIARIZA au DIVER- SELE SALE COMENZI SI COftROALE.oourilor. PREZElmJL MA. Daol un liehid oareoare pltrunde in in- teriorul aparatul~i.asrr. sau tatr-un 100 expus direot razelor solare. deooneota~1-l de la re~ea . BU in8tal.org IlITAIBTE DE PUBEREA IIi FUICTIUNE A APARATULUI. Sooate~i aparatul d1n prizl atunol oind nu-l tolo8i~i 0 perioaell mai lungl de timp. VA RUGAMSA CITITI au ATElITIE 8I IN INTREGID PREZENTELE INSTRUCTIUNI.~i aparatulltngl surse de olldurl.i veritioa~i-l prin intermediul personalu- lui calit10at inaiate de a-I tol081 d1n nou. v1bra~iilor .NUALTREBUIE PASTRAT PERRU ORI CE REFERI:NTA VIITOARE.

2xUUS)-recep. benzilor. 18.relaxat :OPRIT 17. lxUM.Comutator rO~8tiv pentru aeleotsrea VEDEREDIN FATA .1 estetioK potrivit! oriclrei loouinte. 1.Comutator PORNIT-OPRIT 2. axus.apasat: INGUSTA .Comutator MUTING MA: .Comutetor gama us (unde Bourte) 8.Buton soord UL/UM 14.Buton soord US 15.Buton seord UUS 13. de US 12. PORNIT -relaxataOPRIT VEDE RE DIN SPATE O contributie YO3HVV 20. DESCRIEREA COMENZILOR APARATULUI iorul ideal pentru toste vtrsteleoCalita~ile de reeeptie ~1 8uditie exoelentep asooiate eu 0 prezentare atrag!toare fee 08 aeest re- ceptor sa constituie ounitate functionala .asrr.org RX 2001 este un radioreceptor eu 12 3 game de unde (lxUL.Comutator'gam! UUS 2(unde ultrs8curte 2) 7.Comutetor gem! UUS l(unde ultrssucrte 1) 6. 14 11 13 10.relaxa t :LARGA .Buton reglaj VOLUM 5.relaxat:OPRIT .Comutator LOCAL pentru ULlOM 11.Comutator l~rgim· j~ banda: . 19.-ap!se t :. 32 33 .Comutator oontrol automat ~l freoven- ~ei (CAF) pentru UUS: .Comutator MUTING -MF: 25 34 2728 29 30 31 .Technical Papers Romanian Society of Radioamateurs www.Comutator de conectare e une1 entene .Buton reglaj TON JOASE 4.Comutator gem! UL (unde lungi) 4 1 24 26 6 5 7 e 10 16 21 .Comutetor gaml OM (unde medii) 9.Buton reglej TON INALTE 3.aplsatz PORNIT .Indicator de aoard 16.apasat: PORNIT .

(de exterior) pentru ~ ehiar dacl eaisiunea asoultatl este transmisl 28. olotilor Is mufa 24 . In aoeastl ultimA tenl) .Buton amplificare RF 24. se poate regIa ampliticator exterior .Buton acord antenl 23.7.Mu.7. UUS 2. volumul prin rotirea butonului 4 . 6 . aplsarea un. Seleetarea game1 de undl Radioreeeptorul 88 alimenteazl de la este semnalizatl prin aprinderea indioatorului re~e8ua de ourent alternativ. depinzlndode postul de pe UUSl. aparatului • . aplsarea oomutatorului 26 in tunotie de modul de cone.8 ohm! ooneotat la muta 32 27.ooneetat prin 31.2 MHz ~banda.au UL pe care dorit1 sl-1 reoept1onati. In acest 800P luminos respeotiv. de 49 mj US2 : 7.Mutl inregistrare .1I!utlantenl.1'111 RQA.curt! amplifioator stereo exterior prin mufa 25 (de camerl) pentru III '(emisiunile stereofonioe putlnd fi in aoest oaz 30.MUtl coneetare ant&n! filarl lungl (in aoest oaz audi~ia se face In monofonie. 8-a aplsat oomutatorul 7 de seleetare a gamei de US). celor 8 benzi slnt urmltoarole.asrr.1 . US.sau 9. Aparatul este reglet 88 func'ioneze ~ fost tmplrtitl in opt benz1 care se seleo- la tensiunee de 22oV/5o Hz.Technical Papers Romanian Society of Radioamateurs www.9. teazl eu ajutorul comutatorului rotativ 11 (Notati 01 aceestl selectere este efectivl numai dupl O. . situa~ie d1tuzorul poate fi de.dituzor avlndim- zorului ~danta de 4 ••.95 la 26. Regl~l volumului 25.i conec*-re la Dupl po~rea aparatului.6.32.Mutl oonectare antenl tilar! . Audi~ia se '26. tar. .Comutator control automat al trec- ventei(CAF) pentru us: -ap~8at: PORNIT 1. USI • 5.65 -12.3 MHz benda de 41 m US3 1 9. aeleetarea gamelor de unde: 33.tldituzor 3. sau prin ooneotarea Ia un 29.i un amplitieator de an. tare 1a _..1 MHz In prizl. 75 oha! . 8 .paatru Jaz-ed8t18re 81 COMe.Comutator pentru deooneatarea difu. realizeaz! ou ajutorul unui..11t1cator exteJ'101'.75 ohmi MA-MF (se poate audlate In 8tereofon~e). indieat pe panoul spate aI.Mute antenl . introduce~i §tekerul oablului de rete.95.au )00 ohmi.9 MHz b_nda de )1 ~ US4 111.ia din oomutatoarele de gam! 5.Cablu retea Gamade unal dorItl se poate seleota prin 34.org de 75 ohmi MA-MF -aplsats COIEOTAT -relaxat:DECOIEOTAT 2l. sau prin ooneetarea eonecta . Porrirea apara tului se tace prin apl- -relaut :OPRIT sarea oomutatorulul=pQRN!T -OPRIT 1 22. 33 Gama de unde seurte de la 5. UM .Mufl casol 2.Mutl pentru leglturl la plm!nt in stereofonie).5 .05 MHz(banda 4e 25 m) O contributie YO3HVV . Domeniile de freeventl al.

6.73 MHz indicatoare pe.l pentr-v postu:rile din Reproducerea tonalitatilor inalte se poate benzile de US se face cu ajutorul butonului regIa cu ajutorul butonului de reglaj !nalte 14 .1 . ~~pa oe at! selectat gams de unda dori.~folositi butonul 12 .narea sau eel putin atenuarea recep'tiei US. (pozitia "Banda l. .mari! a~lome- cautat astfel incit aeul indicator sa devie..In 8cest din urma c8zBcordul trebuie 2 . (Pentnl'cele mod deosebj. Acordul precis pe post asigura mutatorului 18 dupa cum urmeaza: o receptie clara. serveqte Ie ajustareatonalitatilor joase tie limitA dreapta. acordu.~uaret'u~oar~ f}iprecis! a relaxat:pozi'tia"banda operetiei de acord.nd se comuta de pe UUS pe UM.17. receptorul'este prevazut larga" • au J sisteme separate de aoord: unul pentru UUS. I5. progranIului audiat in functie de {'ropria pre- posturile din gamele deUL/UM se folose~te bu--: ferinta. exemplu.se realizeaza imediat acor- dul pe unul din cele 3 posturi prestabilite..21.l~.utarea unui post din de ton 2 ~i 3 se poate regIa tonalitatea gamele de UUS. unul pentru US f}iunul pentru UL/UM. Prin simple apasare pa conrutatorul UL :148. game sint: US f}i UL/UM).Technical Papers Romanian Society of Radioamateurs www.ngusta")eete posibila rul cifrei 10. tn cazul receptie1 pe elim1. scala reapectiva nu se schimba. 4.. diri de posturi in gamele UL/UM l:}i US (l.asrr.. acordatireceptorul pentru auditia postu- lui cautat~ Pentru ca.5 -108 MHz atunci ('l. 15 .. ingusta" Pentrti'efec. Daaa. 8-1.pentru. de interferente ~oomutatorul 18 apasat:pozitia"banda nedorite.eiposturi- Ie "CONTROLUL AUTOMAT AL FRECVENTEI" §i lor foarte indepartate poate fi de asemenea "MUTING" • redus eu butonul de reglaj 2 La efectuare€l acordului pe post eate prac..\~.. sau de felul p'rogramului (muzic8. UUS 2 .p vorba) tonul I) . nu se obtine aoeasta deviatie a scului. ~~ fiecare sistem de Beord este Domenii1e de frecvent~ pentru oelelalte cuplat Is butonu1 de acord corespunzator(UUS.o5MHz (banda de 1) j m) recta pe cite un post' din aceste game prin OS8 25.9 MHz (banda de 16 m) Aceasta caracteristica permite acordarea di- US7 : 21 45. 7..d' ']) US6 ~ 17 t55 .A1egerea postului dari t. ferits. Reglajul de tonalitate eu ajutorul celor 2 butoane de reglaj ta. €louIse va situs in ju. Prin cre§terea selectivita:tii mal multe situa'tiil.: _i ".5 -1606 KH z. radiore- eeptorul este prev8zut eu comutatoare sepa- • • . Reglaju~ largimii de banda tica folosirea indicatorului de aeord 15. .n ze cit mal ~)lt spre drenpta.26~1 ~lliz (banda de 11 m) simple apasare a comutatorului de gama in mod J independent. pozitia prestabilita 8 ac~dOT UUS 1 : 65 .in timp 'ce butonul de reglaj joase J precedat de rot ires butonului 2) tn pozi..6!. Zgomotul de fond din c8zul recept:i.org 5 u.. Folosirea comutatorului de l~rgime de Acordati 1ntotdeauna receptorul pe postul banda este avantajoasa da'torita. Consultati ~i e~pitole. de illt1 : 52'. Controlul automat al frecven~ In vederea mentinerii aoordului exact pe O contributie YO3HVV posturile din gamele de UUS Qi US. posturilor nedorite~ Largimea de banda poate consultati capitolul "RECEPTIA IN CONDITII £1 reglata in 2 trepte actionind aaupra co- DIF'ICILE".5 -300 KHz de gama respectiv.~..t).

d801 receptia eatea~eotata tul. oomutatorul 21 lim1tldreapt!). devia~ia aoului instrumentului ~e aoord 15 ven~ei postului reapeotiv. Pentru tul 01 este reoomandatl 0 aoordare initiall tmbunltl~irea audi~iei. btitonului 23 trebuie 81 fie in pect1ve. O contributie YO3HVV .co. • poate sA deranJaze urechee operatoru1ui.·In lunctie d~ valoarea maximum . . mufa 28 . Reoep»i.sau 300 ohmi. relaxa~i oomutatorul AFC. Cu ajutorul mutei tatl furnizatl cu apara- In aoest caz. plsatL 10. avind impedanta de . aau 0 anten! filarl Pentru 8 sa realiza un aoord pllcut. Astfel. In aoest 41ft urml caz. reactan~ele necontrolate ale antenei fizioe. e. de reoeptia pe US.ire de 75 ohm!. rotiti 1ncet butonul ou oomutatorul AFC neaplsat. receptia unui post puternio antenl aaigurl 0 reoeptie neafectatl de para- pe US poate f1 afectatl de fenomenul de zi~i care se pot capta 1n loouintl pe 0 ante- "falding" • nl filarl. In eoest caz.t. De men~ionat fap.oestui tip de Ma! intii. sa~ oomutatorul 16 pentru oele. A se nota 01 tn ambele oazuri Comutatorul se relaxeazl printr-o trebuie oonectat un fir de 1mplm1ntare intre aplsen suplimentarl.asrr. Pe panou! din spate al aparatului se atll Operetta de.i reteaua de apl sau oaloriter. rota~i butonul 23 1n Mufele 31 permit conectarea unei antene aoest sans ~nvers acelor de ceaaornio pinl p~ntru reoeptia po OUS. neafectat de diverse zgomote.•(A se nota 01 in oele mai multe 08. impedan~ei..i de obiectele metali- lalte game. antene trebuie ~inutl sati oomutatorul 19 pentru Bcordulin ga. Ie mufe 30 ae poate ooneota prin inter- oalitativ. trebuie sl 8pl.oAutere a postului dorit dispuse mai mul te mute pentru antene. In eoest oez. 1n 9. asisur1ndu-se aatfel nivelul maxim poaibil al feotuati din nou aoordul. aemnaluluila intrarea reoeptorului. permit fecl1itl'i legate. dupl un aoord aproximativ In al doilea rind. posibilitltilor aparatului. se taoe ooneotarea. otnd aCG~t efect nepllout este diminuat Ie 75 ohm1. UM sau US. 22 lntr-un sens sau in altul p1n! se ob~ine 01 aoordu1 8e efeotueezl avind oomutatorul AFC indica~ia ~ximl •. oonditiile proaate de prin aplsarea oomutatorului AFO oorespunzltor recep~ie ale unui poat slab peUS pottaoe ca ae ob~ine 0 aUdi~ie neafeotatl de deriva freo. oe din locuintl.org rate de oontrol automat al freoven~ei(CAF)- oomutatorul 17 pentru OUS.e ooneoteazl la mufa 29. in oond~il difioile vederea asigurlrii folosirii 1n 1ntregime a Nu sint rara situa{1ile oInd sa asoul. intre antenl ~i reoeptor un amplitioator de Unele caraoterist!oi ale Bparatulu! antenl avind impedante de ia. neoteazl 18 mute 27 . din oontra. . tl un post 100al puternio in gamele ULlOM. Mutine.la bornele'~es- ~uri'pozit~. Pentru mediul unui oablu de 75 ohm! ~. de oamerl oare . ~ilor din beton armat .Technical Papers Romanian Society of Radioamateurs www.a~a dupl oum este insoriptionat pe panoul spate al aparatulu1.Prin aoeaata se compenaeazl aplsat. oit mai departe de structure metaliol a pere- mele OUS. al nu fie in pozi~ia extreml dreaptl. De men~ionat 01 folosirea . dupl oare il res. pentru US. 8. da. se apasl oomutatorul 10. oomutatorul ohm! sau ae poate interoalaps aceat oablu va fi relax. se poate datoritl tiOt:1tului ~i a1 par8zitilor externi tolosi 0 antenl filar! exterioarl oare ae..anted de 75 asoultarea posturilor mai slabe. Pentru receptia pe UL. postul asoultat poete sl "fugl". care eper 1ntre posturi. Antene .

.t~45dB (uus) .UM.S~-I\.USfmax.US :50Hz••• 4oooHz-6dB . un Inguatl (US) te •• oord de I rl.Ef1caoitatea r~glajului automat al ampl1fiolrii:cel putin ~odB .1250oHz.asrr.- "bandl inguatl" 36dB pe pozitia "bandl largl •.6cm ¥-20 dB ~----~~~---~--~-~~---------~------~~----~~-~-~ UL 5 1 12 60 OM 1 5 10 40 us 1 5 2 10 Pentru UUS: 43 pV pentru S+Z 26 dB • -r Seleotivitatea 18 un ttsaoort 48 (UL.UM.5% .Domeniul de freeventl audio : -UUS :40Hz..ozJ..UM) GO(1Jj pe.492 x 165 x 374 nun Greutate coa IG kg Sensibilitatea pentru 0 putere de ie~ire ~e 50 mW Elate datl in tabelul de ma1 JOB (in pV): dAMA 11tTENA MA-MY nMtn FIrm " T DEll ohm1 . 30 dB O contributie YO3HVV . loW .-4odB 'pe poz1tia "bandA tea 1. pe UL. 2 % ..a +' EBs .iJ.ire a amplif1catorulu1 mono 1ncorporat • f min. P.Technical Papers Romanian Society of Radioamateurs www.D18torsiuni armonioe pe UUS f max.. .Al1mentare: 22oV!5o Hz Dimensiuniz .A tenuarea de diafome stereo nnn. ..3dB -UL.D1stors1uni ar. DE OAMERA UNDA ~ 6cm ~-P=20dB-·SZZ..Puterea de ie.monio.Select! vi ta.org .