You are on page 1of 1

Asuncion, Kilsey

Manuel, Maria Victoria


Juan, Fritchanne
11-Sison
Paano Mapapaunlad ang Turismo sa Pilipinas

1. Ano-anong bagong kaalaman o impormasyon ang pinakilala ng teksto?


- ang mga bagong kaalaman o impormasyon na ipinakilala ng teksto sa amin ay ang mga
ito: "It actually sucks in the Philippines" na kung saan sa ibang tao ay may nakatatak palang
ganitong pananaw. At ang pagsasabi na mas nangingibabaw pa rin ang turismo ng Thailand,
Malaysia, Singapore, Vietnam at iba pang mga bansa kumpara sa turismo dito sa Pilipinas.
Ipinahayag din na kung hindi naging komunista ang bansang Cambodia at Myanmar ay baka
natalo na rin nila tayo pagdating sa turismo.

2. Ano-anong mahahalagang salita ang ginamit sa teksto na nagdagdag ng kahulugan sa


ibinabahaging kaalaman?
- ang mahahalagang salita na ginamit sa teksto na nakapagdagdag ng kahulugan ay ang
mga salitang ito: "exotic adventures, white sand, friendly locals, fascinating history, pretty ladies,
wonderful climate, soumptous delicacies" na kung saan ganyan natin ilarawan ang it's more fun
in the Philippines. Ang "statistics ng Pilipinas" na makikita mong mas kakaunti pa rin ang
dumadayo sa Pilipinas kumpara sa mga ibang lugar sa timogsilangang asya. "Solusyon" na kung
saan nagbigay ang manunulat ng hakbang para mapaunlad pa ang turismo sa ating bansa. Ang
"mamamayan" na kung saan tayo ding mamamayan ay may tungkulin na dapat ng gawin sa
paglago ng turismo sa ating bansa.

3. Subuking tukuyin ang mga bahagi ng tekstong impormatibo batay sa tekstong iyong
binasa.
- para sa amin ang bahagi ng tekstong impormatibo batay sa aming nabasang teksto ay nang
ipahayag ng manunulat na ang turismo ay may malaking naiaambag sa kaunlaran ng bansa, at
ang pagbibigay niya ng grapiko patungkol sa turismo ng Pilipinas kumpara sa turismo ng mga
kalapit nitong bansa sa Timog-Silangang Asya. At ang pagbibigay niya ng opinyon patungkol sa
mga hakbang para sa pagpapaunlad ng turismo sa ating bansa.