You are on page 1of 2

CARTA ALIR

Carta aliran adalah sejenis rajah yang mewakili suatu algoritma atau proses
di mana ia ditunjukkan dalam pelbagai jenis kotak dan susunannya
dihubungkan dengan anak panah. Gambaran rajah dapat membantu dalam
menyelesaikan masalah yang timbul secara langkah demi langkah. Operasi
proses diwakili dalam bentuk kotak dan anak panah yang
menghubungkannya pula mewakili aliran kawalan data. Aliran data tidak
selalunya diwakili dalam carta aliran, berbanding dengan gambar rajah aliran
data; sebaliknya, mereka tersirat oleh turutan operasi. Carta aliran telah
digunakan dalam menganalisis, merekabentuk, mendokumentasi atau
menguruskan proses atau program dalam pelbagai bidang. terdapat lima
elemen iaitu:

Terminal Begin or End

Flowline

Input or Output (Print/Display)

Process (Formula)

Decision (If - Then - Else)

.Carta aliran ringkas yang mewakili satu proses untuk menangani masalah lampu tidak berfungsi.