You are on page 1of 7

Хан-Уул дүүргийн Статистикийн хэлтэс

ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР

Улаанбаатар хот
2015 он

Үүнээс төрийн өмчийн сургууль 23. 26. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын зарим үзүүлэлт Үзүүлэлт 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 СӨБ-ын байгууллагын тоо 26 30 37 45 62 76 СӨБ-д хамрагдагчдын тоо 4492 5505 6201 7218 8481 9638 Үндсэн багшийн тоо 156 172 201 232 283 317 Зураг 1.4 хувь нь эмэгтэй). цэцэрлэг 53 байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын тоо 76 Бүгд Төрийн бус өмчийн 62 53 45 37 39 30 25 26 23 16 9 4 5 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 . 2014-2015 оны хичээлийн жилд Нийслэлийн хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсролын 503 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 15. Нийт 1068 ажилчдаас 29. Эдгээр цэцэрлэгийн үндсэн бүлэгт 9638 хүүхэд хамрагдан хүмүүжиж байгаа бөгөөд өмнөх оны хичээлийн жилтэй харьцуулахад цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо 1157-оор их байна. Хүснэгт 1. Дүүргийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн тоо өмнөх оны хичээлийн жилтэй харьцуулахад 14-өөр нэмэгджээ.7 хувь буюу 317 нь үндсэн багш (үүнээс 98.1 хувь буюу 76 нь Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлаж байна.0 хувь буюу 278 нь туслах багш (үүнээс 100 хувь нь эмэгтэй) байна.

1 хувь буюу 105 багш нь 40-49 насны багш.0 хувь буюу 38 багш нь 50-59 насны багш. . 33.0 хувьтай байна. сүүлийн 5 жилээр Төрийн өмчийн Төрийн бус өмчийн 163 156 154 148 149 138 142 140 127 83 61 30 17 18 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад нийт 317 үндсэн багш ажиллаж байгаагаас 12. 31. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдагчид 9638 Бүгд Эмэгтэй 8481 7218 6201 5505 4492 4804 3984 4178 3489 2764 3022 1929 2245 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2014 онд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын хувь 88. 2014-2015 оны хичээлийн жилд алслагдсан хороод болон ээлжийн бүлэг ажиллуулах боломжтой цэцэрлэгүүдэд 86 хүүхэд хувилбарт сургалтанд хамрагдсан байна. СӨББ-д ажилладаг үндсэн багшийн тоо.Зураг 2.9 хувь буюу 101 нь 30-39 насны багш. 22. Зураг 3.7 хувь буюу 73 багш нь 30 хүртэлх насны багш эзэлж байна.

- өмчийн Төрийн бус 159 156 4 46 39 34 21 12 3 3 . Өнгөрсөн оны хичээлийн жилтэй харьцуулахад суралцагчдын тоо 13. - Төрийн 139 136 5 23 33 37 38 . - өмчийн Бага.4 хувь буюу 2237 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Хүснэгт 2. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын бүлгийн тоо.ЕБС-ийн нийт тоо болон төрийн бус сургуулийн тоо 30 Бүгд Төрийн бус өмчийн 25 24 22 21 22 20 20 20 18 15 10 8 5 4 4 5 5 5 5 0 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 . Хүснэгт 3. Ерөнхий боловсролын сургуулийн зарим үзүүлэлт Үзүүлэлт 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 ЕБС-ийн тоо 20 20 21 24 22 22 Суралцагчдын тоо 16179 16101 16242 16581 16641 18878 Үндсэн багшийн тоо 827 844 869 932 874 991 Зураг 4. дунд боловсрол: 2014-2015 оны хичээлийн жилд Хан-Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын 22 сургуульд 18878 хүүхэд суралцаж байна. 2014 онд Үүнээс: Үүнээс: Үүнээс: Цэцэрлэгийн Бүлгийн тоо Хувилбарт сургалтын Нүүдлийн Ээлжийн Явуулын Холимог Бэлтгэл Ахлах Дунд Бага Ясли Бүгд 298 292 9 69 72 71 59 12 6 6 . 3 3 .

Зураг 6.1 хувь нь ахлах анги руу дэвшин суралцсан ба үлдсэн суралцагчид нь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв. сүүлийн 5 жилээр Бүгд Эмэгтэй 18878 16179 16101 16242 16581 16641 15365 9213 7705 8059 7982 7974 8125 8133 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Дээрх графикаас үзэхэд 2009-2014 онуудад Хан-Уул дүүрэгт хүн ам шилжин ирэх хөдөлгөөн нэмэгдсэнтэй холбоотой дүүргийн ЕБС-д суралцагчдын тоо өссөн байна.8 хувиар өссөн байна. Дунд анги төгсөгчдийн 86. 2014 онд дүүргийн бага боловсролд хамрагдалт 99.8 хувьтай байгаа нь өмнөх онтой харьцуулахад 10.0 хувьтай байна. 2014 онд төрийн өмчийн сургуулийн үндсэн багшийн тоо өмнөх онтой харьцуулахад 32 буюу 3.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. коллежид суралцжээ. .ЕБС-д суралцагчдын тоо.Зураг 5.ЕБС-ийн үндсэн багшийн тоо. Дунд сургуулийн хамрагдалт 98. сургуулийн өмчийн төрлөөр Төрийн өмчийн сургууль Төрийн бус өмчийн сургууль 874 826 842 774 782 804 713 106 32 117 53 62 65 26 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 ЕБС-ийн үндсэн багшийн тоо нь суралцагчдын тооноос хамаарч өссөн байна.

2 хувь нь дипломын боловсролтой багш нар тус тус эзэлж байна. 60. Зураг 8.8 хувь нь бакалавр. 25. ЕБС-ийн үндсэн багшийн боловсролын түвшин доктор магистр бакалавр диплом бусад 735 636 640 647 552 557 359 319 323 320 289 186 157 129 82 86 103 103 28 13 8 4 2 0 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Багш нарын боловсролын мэргэжил дээшлүүлсэн байдлыг авч үзэхэд 2014-2015 оны хичээлийн жилд нийт үндсэн багш нарын 13. ЕБС-ийн үндсэн багш нарын мэргэжлийн зэрэг 450 415 340 400 зөвлөх 378 тэргүүлэх 350 350 заах аргач 300 300 250 215 200 175 160 155 155 136 130 150 100 50 2 2 5 6 7 6 0 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 .3 хувь мэргэжлийн зэрэгтэй байгаа бөгөөд 1.3 хувь тэргүүлэх.1 хувь зөвлөх.Зураг 7 .7 хувь нь магистр.6 хувь заах арга зүйч зэрэгтэй байна. Мөн үндсэн багш нарын 572 нь буюу 44. 73. 20.

Зураг 9. ЕБС-ийн үндсэн багш нарын мэргэжил дээшлүүлсэн байдал 600 538 478 500 428 421 400 360 348 285 272 282 300 232 207 181 200 156 154 107 98 79 78 100 43 52 54 35 5 10 15 25 0 0 0 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 гадаад үндэсний хэмжээнд бүсийн хэмжээнд орон нутгийн хэмжээнд Энэ хичээлийн жилд үндсэн багш нарын 63.Батзаяа . 2014-2015 онд үндэсний сургагч багш 56. орон нутгийн сургагч багш 76. семинарт хамрагдсан бөгөөд.5 хувь нь мэргэжил дээшлүүлэх сургалт. Танилцуулга бичсэн: Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э. бүсийн хэмжээнд 116 багш нар мэргэжил дээшлүүлсэн байна.