You are on page 1of 8

yd@k cscsuf ( 2 )

pD&ifydkifcGifhtm%m
(Jurisdiction)

jypfr_ (odk@) &mZ0wfr_qw


dk mbmvJ? jypfrSKusL;vGefw,f qdkwmbmudk ac:ovJ?

1? a,bk,s &Sif;vif;csuf
-vlwOD;wa,muf. jyKrlaqmif&u
G fcsufa=umifh tjcm;olwpfOD;jzpfap/ vltzGJ@
tpnf;wpf&yfvHk;wGifjzpfap/ xdef@vefhajcmufjcm;oGm;apaomtr_rsm;udk &mZ0wfr_ [kac: onf?

2? jypfrKS qdkif&m Oya't& &Sif;vif;csuf


(u) Oya'jyXmef;csufrsm;ukdqefhusifv#iaf omfvnf;aumif;?
(c) Oya'jyXmef;csuftwdkfif;rvdkufembJ ysufuGufv#ifaomfvnf;aumif;/ jypf'%f
wpf&yf&yfuscH&r_udk jypfr_[kac:qdkayonf? jypfrq
_ dkif&m Oya'yk'fr (2)

3? jcHKiHk&Sif;vif;csuf
oufqidk f&mwdkfif;jynfrsm;rS xkwfjyefxm;aom Oya'rsm;udk vdkufem&ef ysufuGufjcif; (odk hr[kwf)
csK;d azmufjcif;jyKvSsif jypfr_usL;vGeo
f nf[k ac:onf?

w&m;rr_qw dk mbmvJ?
vly*k ~KvfwpfOD;ESifh tjcm;vlwOD;t=um; (odk@) rdom;pk0iftcsif;csif;=um;wGif aiGa=u;/ OpPmypPnf;
tcGifhta&;wdk@ESifhpyfvsOf;I ydik fxdkufqdkifxdkuf tjiif;yGm;aom r_cif;rsdK;udk w&m;rr_[kac:onf?

w&m;rr_ tcsdK;tpm;awGu bmawGvJ?


(u) tarGrr_ sm;?
(c) ra&$@ajymif;EdkifaomypPnf;udk vufa&muf&vdkr_rsm;?
(*) xdrf;jrm;jcif;/ uGm&Sif;jcif;/ om;orD;arG;pm;jcif;ESifh qdkifaomtr_rsm;?
(C) ypPnf;vGJajymif;jcif; ESifhqkdifaomtr_rsm;?
(i) tcGifhta&;&Sad =umif;jrGuf[a=ujimay;apvdkr_rsm;? (Declaration suit)
(p) ----------------------------?

pD&ifydkifciG fhtm%mqkdwmbmvJ?
jypfr_ (odk@)&mZ0wfr_rsm;wGif jypfr_trsdK;tpm;ESifhusL;vGeo f nfh twdkfif;twm tvdkuf
jypf'%fcsrSwfEidk fonfhw&m;&Hk;. vkyyf idk fcGifhudkpD&ifydkifcGifhtm%m[kac:onf?

pD&ifydkifciG fhtm%m bma=umifhta&;=uD;vJ?


1? w&m;&Hk;ESifhw&m;ol=uD;rsm;onf rdrdwGifrnfonfhtwdkfif;twmtxd pD&ifykdifcGifh tm%m&Sdonfudk
wduspGm odxm;&rnf? pD&ifykid fcGifhtm%mr&Sdaom rSKcif;rsdL;udk rnfonfh w&m;&Hk;eSifh w&m;ol}uD;urSs
pD&ifq;Hk jzwfjcif; rjyKedik f?
2? pDFydkifcGifhtm%m r&SdbJ/ pD&ifrv
d Ssif w&m;ol=uD;. &mxl;ae&mwnfjrJrSKudk omru w&m;rSswrSefuefrKS
udkyg xdcdkufapedkifonf?
3? pD&ifykid fcGifhtm%mr&SdbJp&D ifro
d nfudk a&S@aersm;odI wqifhjrifh&Hk;odk@wuf v#if ,if;tr_onf
ysufjy,foGm;edik fonf?

pD&ifydkifciG fhtm%mb,fEpS frsdK;&SdovJ?


1? ae&ma'otvdkuf pD&ifykfid fcGifhtm%m? Local Jurisdiction
2? aiGa=u;wefzk;d tvdkufpD&ifykdifcGifh tm%m? Pecuniary Jurisdiction
3? tr_trsdK;tpm;tvdkuf pD&ifykfid fcGifhtm%m? Subject matter of the case

jrefrmedkifiw
H &m;&H;k awGrSm b,fvdk pD&ifydkifciG fhtm%mrsdL;awGukd usifhoHk;aeovJ?
(o&kyjf yyHkrsm; eSifh wuG edkif;,SOf&iS f;vif;&ef)
yd@k cscsuf ( 3 )
tr_rsm;udkwkdifwef;jcif;eSifh ta&;,laqmif&Gufjcif;
(1) r_cif;rsm;jzpfyGm;ygu jzpfru
_ sL;vGecf H&oltaejzifh wdkifwef;cGifh&&ef tb,fha=umifhta&;=uD;oenf;?
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

(2) wdik fwef;jcif;b,fESprf sK;d &Sdoenf;?


(u) &Jpcef;wGifwkdifwef;jcif;?
(c) w&m;&Hk;wGifOD;wdkufav#mufxm;jcif;?

(3) (&Jt&m&Srd sm;u ta&;,laqmif&Gufjcif; tajccHr)S jypfr_trsdK;tpm;b,fEpS frsKd ;&Sdoenf;?

(u) &Jta&;ydik faomjypfr_?


jypfr_qdkif&musifhxHk;Oya' aemufqufwGJZ,m; (2)wGifaz:jyxm;aomjypfrSKrsm;teuf &Ju0&rf;rygbJ
zrf;qD;cGifh&do
S nfh tr_rsm;udk &Jta&;ydik faomjypfr_rsm;[kac:onf?
&Jta&;ydik faomjypfr_-om"ursm;?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(c) &Jta&;rydkifaomjypfr_?
jypfr_qdkif&musifhxHk;Oya' aemufqufwGJZ,m; (2)wGifaz:jyxm;aomjypfrSKrsm;teuf w&m;&H;k u0&rf;
ygrSom zrf;qD;cGifh&Sdonfh tr_rsm;udk &Jta&;rydik faomjypfr_rsm;[kac:onf?
&Jta&;rydkifaomjypfr_ - om"ursm;?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
&Jpcef;wGifwdkifwef;jcif;?
jypfrSKusL;vGecf H&jyD;vSsifjyD;jcif; usL;vGecf H&olonf &Jpcef;wGif wdkifwef;edik fonf?
-ESKwf/ pm/ zke;f -wdk@jzif hwdkif=um;Edkifonf?
-rnfolrqdkwdkif=um;Edkifonf?
-tcif;jzpfyGm;csde/f ae&m/ jzpfyGm;yH/k jypfr_usL;vGeaf =umif;oHo,&Sdol/ rnfodk@usL;vGecf H&onf-
tp&So d nfwdk@udk wwfEkid for#twdtus az:jy&rnf?
-tcif;jzpfyGm;onfhtcsdew f Gifoufao&Sdv#ifaz:jywdkfif=um;&rnf?
-wdkifcsufudk vufcH&&dSv#if &Jt&m&Sdu wdkifcsufrw S fykw
H ifpmtkyfwGif a&;rSwf&rnf?
&Jpcef;wGifwdkifwef;jyD;aemuf &Juta&;,laqmif&Guf&mY w&m;r#waom
w&m;pD&ifppfaq;r_
ay:aygufvma&;udk t[ef@twef;jzpfap onfhtajctaersm;?
(u) jypfrSK usL;vGefcH&ol (w&m;vdk) taejzifh epfemedkifonfh tajctaersm;
(1) r_cif;jzpfyGm;jyD;aemuf usL;vGecf H&oltaejzifh tjrefq;Hk wdkifwef;Edik fcGifh r&Sdv#if?
(2) wdik fwef;csufudk pepfwus jynfhpHkpGma&;rSwfxm;jcif; r&Sdv#if ?
(3) wdkifwef;csufrsm;udk rSm;,Gif;pGm/ a&;om;xm;v#if?
(4) jypfr_usL;vGecf H&oltaejzifh wdkifcsufrw d WLudk &EdkifcGifhr&Sdv#if?
(5) jypfru_ sL;vGecf H&olrSm bmompum;t&tm;enf;jyD; pum;jyef&EdkifcGifh r&Sdv#if?
(6) jypfr_usL;vGecf H&olonf tm;enf;aomtrsdK;orD;jzpfjyD; vlrKS a&;t&ulnDaqmif&Guf ay;rnfhtzGJ@
tpnf;rsm;rS yk*dK~ vfrsm;yg &Jpcef;odk@twlvdkufygI ulnDtr_zGifhay;Edkifjcif; r&Sdv#if?
(&) wdkifcsufziG fhvSpfI tr_udk vufcHxm;aomfvnf; &JpHkprf;ppfaq;a&;t&m&Su d rnfodk@ qufvuft
a&;,laqmif&u G faea=umif;/ xkwfaz:ajymqdk&efjiif;qefv#if?
(*) wdkifcsufudkvufcHI tr_ziG fhvSpfxm;aomfvnf;/ tr_udk xda&mufpmG / ta&;,lpkpH rf;jcif;r&Sb d J/ aESmifh
aeS;pGm vkyaf qmifaev#if?
(9) r_cif;twGuf vdktyfaom oufaocHtaxmuftxm;rsm;udk wwfEdik for# v#ifjrefpmG / &,lpak qmif;
jcif;r&Sv
d #if?
(10) pHpk rf;ppfaq;&ef wm0ef&dSaom&Jt&m&Sd. trsdK;rsdK;aom aESmifhaES;=uef@=umr_udk awG h&dS&aomfvnf;
tqdkygt&m&Sd. ,if;odk haomvky&f yftay: wqifhwufI wdkifwef;edik fonfh (&J r[kwfaom) tjcm;
tqifhjrifh tpdk;&tm%mydik frsm; r&SdvSsi?f
w&m;pD&ifppfaq;aom tqifhodk hra&mufrDrS mS yif jypfrSKusL;vGecf H&oltaejzifh w&m;rSswrSK
qHk;&SKH ;aejyD [k oHk;oyfedkifonf?

(c) jypfru _ sL;vGeaf =umif;pGyfpGJcH&ol (w&m;cH) taejzifh epfemedik fonfh tajctaersm;?


jypfrSKusL;vGeaf }umif;pGypf GJ cH&ol udk &Ju zrf;qD;jyD;pHkprf;ppfaq;&ef&SdvSsif atmufyg tajctae
rsm;udk vdkufemvkyaf qmif&ef wm0ef&do S nf?
(1) zrf;qD;&jcif; t=umif;&if;udk &Sif;jy&rnf?
(2) zrf;qD;cH&jyD;aemuf usef;rma&;ppfaq;cGifh &Sd&rnf?
(3) rdom;pkEiS fh qufoG,fcGifh &Sd&rnf?
(4) jyifyurBmESifhqufoGk,fciG fh/ vlrKS a&; ulnDaxmufyhrH KS rsm; &,lcGifh &Sd&rnf?
(5) zrf;qD;csKyfaeSmifxm;pOfumvtwGif; oifhwifah vsmufywfaom pg;a&;/ aea&;twGuf pDpOfaqmif
&Gufay;&rnf?
(6) a&S@aea&S@&yfESifhwdkifyifcGifh/iSm;&rf;cGifhay;&rnf?
(7) nSif;yrf;ESyd fpufrr_ &Sdap&?
(*) tcsKyfvGwf xkacs cGifh (tmrcH) &,lekid fatmifppD Ofaqmif&Gufay;&rnf?
(9) jypfrSKusL;vGeo f ljzpfa}umif;w&m;&Hk;u rqHk;jzwfrjcif; tjypfuif;rJ@oljzpfa=umif;rSwf,lum pHkprf;
ppfaq;aom &Jt&m&Sdrsm;u pGypf cGJ H&oltay: aumif;rGepf Gmqufqef&rnf?
(10) tjrefqHk;;w&m;&Hk;wifppfaq;cGifh &atmifppD Ofaqmif&Gufay;&rnf?
(24) em&D
(15) &uf
(1)v
(7)ESpftxd eSifh (7)ESpftxuf

w&m;&H;k wGifOD;wdkufav#mufxm;jcif;
&Jta&;rydkifonfhr_cif;rsm;udk ta&;,laqmif&GufcGifh&ap&ef w&m;vdkudk,fwdkifw&m;&H;k odk@ oGm;I
av#mufxm;jcif;qdkvdkonf?
-wdkifwef;oludkppfaq; (200)
-wdkifwef;csufudk ta&;,llcGifh&Sd/r&Sd (201)
-trde@f pmxkwfqifhjcif; (202)
-wdkfifwef;csufyvyf (203)
-ta&;,laqmif&u G fjcif; (204)
ydk hcscsuf (4)
zrf;qD;jcif; (Arrest)
1? zrf;qD;jcif;qdkwmbmvJ?
zrf;qD;jcif;qdkonfrmS jypfrKS usL;vGeo
f ltm;vGwfxGufrajy;atmifjyKvky&f mwGifjzpfap/ jidr0f yfyjd ym;
a&;rysufpD;ap&efwm;jrpf umuG,f&mwGifjzpfap/ trsm;ESifhoufqidk fonfhypPnf;wpHkw&mxdcdkufysufp;D
atmiftm;xkwfjyKvkyfoludkta&;,l&ef twGufjzpfap wm;qD;csKyfaeSmifjcif;udkqdkonf?

2? b,folawGrSm zrf;qD;cGifh&SdovJ?
- &J (omreftajctae)
- xl;jcm;wJhtajctaeomrefjynfol
- usifhxHk;yk'fr- 64 - &mZ0wfw&m;ol=uD;udk,fwdkifzrf;qD;jcif;?

3? zrf;0g;&rf;rygbJ zrf;qD;cGifh&SdwJh rSKcif;awGu bmawGvJ?


rnfonfh &Jt&m&Sdrqdk &mZ0wfw&m;ol}uD;xHrS trdef hr&bJjzpfap/ 0&rf;rygbJjzpfap atmufygolrsm;
udk zrf;qD;edkifonf? usifhxHk;yk'fr 54 (1)
(u) &Jta&;,lykid fcGifh&Sdaom jypfrSKw&yf&yfeiS fh pyfqdkifaeol/ ,if;odk hpyfqidk fa}umif; ,kwWdwefpmG
rouFmbG,f&mjzpfol?
(c) tdraf zgufxGif;ud&d,mwpHkw&mudk Oya'eSifh avsmfnDonfh ta}umif;r&Sb d J vuf0,f
xm;ol?
(*) Oya't&aomfvnf;aumif;/ edik fiHawmforw uaomfvnf;aumif;/ jypfrKS usL;vGeo f l
jzpfa}umif; a}ujimjcif;cH&ol?
(C)cdk;&mygypPnf;udk vuf0,fxm;ol/ ,if;ypPnf;eSifh pyfvSsOf;I jypfrSKusL;vGefa}umif;
,kwWdwefpmG rouFmbG,fjzpfol?
(i) &Jt&m&Sdwm0efxrf;aqmifpOf ydwfyifwm;qD;ol (odk h) Oya' eSifhtnDcsLyfxm;&mrS
xGufajy;,l/ (odk h) xGufajy;&eftm;xkwfol?
(p) jrefrmhwyfrawmf }unf;wyf/ a&wyf/ avwyfrS wyfajy;?
(q) edkifiHtwGif;usL;vGefvSsif jypf'%fp&D ifcH&rnfh jypfrSKrsdL;udk jyifywGifusL;vGe&f mY pyfqdkifyg
0ifa}umif; ,kwWdwefpmG rouFmbG,fjzpfol?
(Z) tusOf;axmifrS vGwfvmjyD;aemuf rnfonfht&yfwGifaexdkifa}umif; ajym}um;&ef
owfrw S fxm;aom enf;Oya' w&yf&yfudk csLd ;azgufonfh vGwfjyD;tusOf;om;rnfoludk rqdk?
(ps) 0&rf;rygbJ zrf;qD;cGifh&SdaomtrSKrsm;twGuf tjcm;&Jt&m&Su d zrf;qD;ay;&ef awmif;qdk
cH&ol?

aexdkif&m twnfwus r&Sdol/ vk,ufwwfol ponfwdk hudk zrf;qD;jcif;?


rnfonfh &Jt&m&Sdrqdk atmufygolrsm;tm; qdkcJhonfh enf;vrf;twdkif;zrf;qD;edik fonf?
usifhxHk;yk'fr 55 (1)

(u) &Jta&;,lykid fcGifh&Sdaom jypfrSK w&yf&yfudk usL;vGe&f ef &nf&,


G fcsufjzifh }udKwifz;Hk uG,f
aeonf[k ,H}k unf&ef ta}umif;&Sdol?
(c) toufarG;0rf;a}umif;vkyfief; xifxif&mS ;&Sm;r&Sdol? rdrt
d a}umif;udk a}ueyfavmuf
atmif ajymrjyedkifol?
(*) vk,ufwwfol/ azgufxGif;wwfol/ cdk;wwfol/ cdk;&mygypPnf;udk vufcHwwfol/ ajcmuf
vSef hawmif;,lwwfol?

4? zrf; 0g&rf;udkb,fvdkawmif;rvJ?
- zrf;0g;&rf;rSm wpHkwa,mufaomoludk &H;k utvdk&Sdojzifhzrf;qD;ac:aqmifcJhap&efqifhac:onfh
trdef pmjzpfonf?
- &Jta&;ydik fonfhrSKcif;rsm;ukd zrf;qD;&eftm%m&Sad om&Jt&m&Sd u 4if;. vufatmuft&m&Su d dk
0&rf;rygbJ Oya' eSifh tnDzrf;qD;xdkufoltm; 0&rf;rygbJ zrf;qD;ap&ef v$Jtyfedkifonf?
(usifhxHk;yk'f 56)
- &Jta&;rydkifonfhjypfrKS twGufzrf;qD;&efzrf;qD;cGifhtm%m&Sdaom&J rS oufqidk f&m tcGifhtm%m&Sad om
w&m;&Hk;xHrS zrf;0g&rf;udkawmif;&rnf/
- zrf;0g;&rf;rSm &H;k rSxkwfqifhIpmjzifha&;om;&jyD;&Hk;. t=uD;tuJvufrw
S f&d&S rnf?
- 0g&rf;pmudkxw k fqifhonfh&kH;rSrzsufodr;f orsS twnfjzpfonf?

5? b,fvdkrSKcif;rsdK;ukd zrf;0g&rf;awmif;&rvJ?
- jypfrSKqdkif&musifhxHk;Oya' aemufZ,m; (2) wGifazmfjyxm;onf&u
J ta&;rydkifonfhrSKcif;rsm;/

6? &refqw dk mbmvJ? (Remand)


- pGyfpJcG H&olrsm; (w&m;cHrsm;) udkzrf;qD;jyD;aemuf 24 em&DtwGif;w&m;&Hk;odk@wify@dk &rnf? oufqidk f&m
&Jpcef;rS,if;pGypf GJcH&oltm;qufvufcsKyfaeSmifxm;&efvdktyfygu- w&m;&Hk;odk@oGm;a&mufjyD; qufvuf
csKyfaeSmifcGifhtrdef@udk awmif;cHjcif;udk&rD ef,ljcif;[kac:onf?

(1) w&m;cHudkw&m;&Hk; a&Shodk@ay;yd@k &rnf?


(2) w&m;cHudkw&m;ol=uD;a&S@arSmufodk@wifyk@d jcif;rjyKvSsif&Dreftrdef@ray;&?
(3) &Dreftrdef@udkwwd,wef;tm%m&w&m;ol=uD;uray;edik f?
(4) 7 ESpEf Sifh7 ESSpftxuf tjypfay;edik faomtrSKrsm;wGif&ufaygif; (30) xd csKyfred f@ESifh (7)ESpfatmuf
tjypfay;edkifaomtrSKrsm;wGif (15) &uf csKyfred f h(&Dref) ay;edik fonf?
(5) w&m;cHudkcsKyfxm;&rnfhae&mudkw&m;ol=uD;trdef hpmESifh0g&rf;wdk@wGio f wfrw
S faz:jy&rnf?
(6)csKyfref hay;onfhtrdef@udkavsmufvGSm ausmbufwGifw&m;ol=uD;udk,fwdkifa&;rSwfxm;&rnf?
(7) csKyfred f hay;onfhta=umif;jycsufrmS wdusaocsm&rnf?
(8) rnfonfhae@rrS nfonfhae@txd csKyfred f hay;vdkufa=umif;udk&t J rSKae@pOfrSwfwrf;wGifxyfqifh
a&;rSwfIvufrw S fxdk;&rnf?
(9) csKyfred f h,lxmaomumvtwGif;trSKudktjyD;tjywfppfaq;&rnf?

7? rw&m;zrf;qD;jcif;qdkonfrSmtb,fenf;?
8? oHo,ESifhzrf;qD;csKyfaeSmifjcif;qdkonfrSmtb,fenf;?
(1975 ckeSpf edkifiHawmftm; aeSmuf,SufzsufqD;olrsm;. tEW&,frS umuG,fonfh Oya')

9? vSsdK h0Suf tusOf;pcef;rsm;wGif zrf;qD;csLyfaeSmifxm;rSK r&Sdap&ef tb,fa}umifhta&;}uD;oenf;?

10? zrf;qD;cH&ol.tcGifhta&;ubmawG&SdovJ?
w&m;rSswaomw&m;pD&ifppfaq;rSKay:ayguf&eftwGufpwifzrf;csderf SpItzrf;cH&ol.tcGifhta&;rsm;rSm
(ydk hcsufcsuf 3 wGif az:jycJhaom tcsufrsm; tjyif)
(1) zrf;qD;ydik fcGifh&SdolrS Oya' eSifh tnD zrf;qD;jcif;jzpf&rnf?
(2) zrf;qD;onfhrSwfykw H ifpm&if;wGifa&;oGi;f &rnf?
(u) zrf;qD;cH&oleSifhywfoufonfhtcsuftvufrsm;/
(c) zrf;qD;&onfhta=umif;t&if;ESifhcGifhjyKaomt&m&S/d
(*) zrf;onfhtcsdef ae@&uf - vGwfvsSifvGwfonfhtcsdef ae@&uf/
(3) zrf;qD;jyD;aemuf
- trsdK;orD;ESifhtrsdK;om;cGJjcm;xm;&Sd&rnf?
- jypf'%fpD&ifjyD;aomtusOf;om;rsm;udktrSK&ifqidk faeonfhtusOf;om;rsm;ESifhcGJjcm;xm;&Sd &rnf?
- jypfrKS tusOf;om;ESifhw&m;rrSKtusOf;om;rsm;cGJjcm;xm;&rnf?
- i,f&, G faomtusOf;om;ESifht&G,f=uD;aomtusOf;om;rsm;cGJjcm;xm;&Sd&rnf?
(4) ae&mxdkifcif;/
(5) vHak vmufaoma&csdK;cGifh/
(6) wudk,foef;&Sif;rSKESifhusef;rmrSKtwGuftaxmuftyHh
(7 t0wftpm;/
(8) tpm;taomuf/
(9) aq;0g;ukocGifh/
(10) udk,f0efaqmiftrsdk;orD;tusOf;om;rsm;twGuftcGifhta&;/
(11) tusOf;om;rsm;twGufpmtkypf may/
(12)bmoma&;/
(13) tusOf;om;rsm;rsm;ypPnf;OpPmrsm;udkxdr;f odrf;rSK/