You are on page 1of 2

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 21 CENTURY

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5

Sekolah SJK C Chun Yin Tarikh 9-3-2016
Kelas Tahun 5 Merah Saiz Kelas 34 orang
10:35 a.m. –
Waktu Tempoh (Minit) 60
11:35a.m.
Bidang
Mata Pelajaran Sains
Pembelajaran
Topik 4. Proses Hidup Tumbuhan
Tema 4.1 Ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri.
4.1.1 Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian tumbuhan sebenar atau men
Konsep Utama melindungi diri daripada musuh.

K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar
Rasional
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;
Objektif i Menyatakan ciri khas tumbuh-tumbuhan melindungi diri.
Pembelajaran ii Melukis i think map tentang ciri-ciri khas tumbuhan melindungi diri.

Standard Prestasi (DSP) / Tahap Penguasaan
i. Menyatakan ciri khas tumbuhan melindingi diri.
ii. Menjelaskan dengan contoh ciri khas tumbuhan untuk
Hasil Pembelajaran melindungi diri.
iii. Membina pengurusan grafik ( i think Map) tentang ciri khas
tumbuhan untuk melindungi diri.

Pengetahuan
Murid memahami cara hidup tumbuhan
Lepas Murid
Kemahiran
Saintifik dan Menghubungkaitkan
Kemairan Berfikir
Nilai Murni: bersyukur
Sikap Saintifik / Kemahiran Pemikiran : Elemen asas sains
Nilai Murni / Nilai Elemen Kewarganegaraan: menghargai alam sekitar
Patriotisme TMK: kemahiran menggunakan
laman web
Sumber (1) Rujukan Laman web
Pengajaran dan (2) Alat Komputer, LCD, DVD.
Pembelajaran (3) Bahan slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis, lampiran latihan.
Pendekatan Konstruktivisme,

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

4.  tumbuhan sebenar. TAN SUH SHY . 3. 2. TIIT JELEBU. Setiap kumpulan diberi gambarrajah atau tumbuhan sebenar untuk membuat  borang pemerhatian dan perbincangan. Murid membuat catatan dalam borang yang disediakan selepas perbincangan. sesuai. Murid Membentangkan hasil kerja mereka. Fasa 4 Ciri-ciri khas 1. Murid diminta membuat pembentangan hasil perbincangan dengan merujuk kepada media atau tumbuhan sebenar. Murid menyiapkan Memilih i think  Peta Buih tumbuhan tugasan(melukis i think map yang map yang PERKE  PetaPokok melindungi diri sesuai). 5. MBANG AN 2. aktiviti kumpulan 3. Murid mencari maklumut melalui internet dan sebagainya. khas pelbagai melindungi diri tumbuhan. Murid dibahagikan kepada 6 Cara  Gambar BANGAN Ciri-ciri khas kumpulan untuk menjalankan perlindungan rajah tumbuhan aktiviti kumpulan. DISEDIAKAN OLEH: SJKC CHUN YIN.langkah kandungan Proses PdP Jangkaan murid catatan PERKEM 1.SEMBILAN. Murid mendengar penjelasan guru dan melihat i think yang dicadangkan sesuai digunakan. N.