You are on page 1of 1

தினமலர்

மதுைர | 12.11.2016 3

சபரிமைலயில் ெபண்கள் அனுமதிக்கு எதிர்ப்பு
ஐயப்ப ேசவா சங்கம் ஒரு ேகாடி ைகெயழுத்து
கூடலுார், நவ. 12– இது தவிர மாதந்ேதாறும்
‘சபரிமைல ேகாயிலுக்கு ெபண் தமிழ் மாதங்களில் நைட
கைள அனுமதிக்கலாம்,’ என, திறந்திருக்கும் ேபாது,
ேகரள அரசு உச்சநீதி மன்றத்தில் சபரிமைலயில் பக்தர்
ெதரிவித்த கருத்துக்கு, ேதனி களுக்காக ேசைவகள்
மாவட்ட அகில பாரத ஐயப்ப ெசய்கிேறன்.
ேசவா சங்கத்தினர் எதிர்ப்பு இக்ேகாயிலுக்கு ெபண்
ெதரிவித்துள்ளனர். கைள அனுமதித்தால்
ேகரளா மாநிலம் சபரிமைல பல நுாறாண்டுகளாக
ஐயப்பன் ேகாயிலுக்கு ேகரளா, ெசல்வராஜ் முத்து முருகன் உள்ள நைடமுைறேய
தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நா மாறி விடும்.
டகா உள்பட பல்ேவறு மாநில ேகாயிலுக்கு அடர்ந்த பல விபரீதங்கள் நடக்க
பக்தர்கள் வந்து ெசல்கின்றனர். வாய்ப்புள்ளது. ெபண்கைள
மண்டல பூைஜ, மகரேஜாதி வனப்பகுதி வழியாக அனுமதிப்பதற்கு எதிராக
காலங்களில் கூட்டம் அதிகளவில் நடந்து ெசல்ல ேவண்டும். தமிழகம், ேகரளா உள்ளிட்ட
இருக்கும். இக்ேகாயிலுக்கு 10 மாநிலங்களில் இருந்து ஒரு ேகாடி
முதல் 50 வயது வைரயுள்ள ெபண் இதனால் ெபண்களுக்கு ைகெயழுத்து வாங்கி அகில பாரத
களுக்கு அனுமதியில்ைல. பாதுகாப்பில்லாத நிைல ஐயப்ப ேசவா சங்கம் மூலம் உச்ச
இைத எதிர்த்து உச்சநீதிமன் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்
றத்தில் ெதாடரப்பட்ட வழக்கில், ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ளது.
நவ.7 ல் ேகரளா அரசு ‘சபரிம
ைலயில் ெபண்கைள அனுமதிக் ேகரள அரசு கூறியிருப்பது ஏற்றுக் அரசியல் ஆதாயம்
கலாம்’ என உச்ச நீதிமன்றத்தில் ெகாள்ள முடியாது. என். முருகன், பக்தர், கூடலுார்: சப
ெதரிவித்தது. இதற்கு ேதனி ேகாயிலுக்கு அடர்ந்த வனப் ரிமைலக்கு ெபண்கள் ெசல்லக்கூ
மாவட்ட அகில பாரத ஐயப்ப பகுதி வழியாக நடந்து ெசல்ல டாது என்பது தான் ஐதீகம். இைத
ேசவா சங்கத்தினர் கடும் எதிர்ப்பு ேவண்டும். இதனால் ெபண்க மாற்றினால் ேகாயிலின் புனிதத்
ெதரிவித்துள்ளனர். ளுக்கு பாதுகாப்பில்லாத நிைல தன்ைம இழந்து விடும். ேமலும்
அவர்கள் கூறியதாவது: ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் பல தவறுகள் அதிகரிக்கும்.
எ ஸ் . ே க . எ ஸ் . ெ ச ல் வ ர ா ஜ் , ெபண்கைள அனுமதிக்கக்கூடாது, சபரிமைலக்கு ெசல்லக்
ெசயலாளர், கூடலுார்: சபரி என ேதனி மாவட்டத்தில் இருந்து கூடாது, ேதனி மாவட்டத்தில்
மைல ஐயப்பன் ேகாயிலுக்கு 10 ஆயிரம் ஐயப்ப பக்தர்களிடமி உள்ள ெபண்கேள எதிர்ப்பு
பக்தர்கள் பல நாட்கள் விரதம் ருந்து ைகெயழுத்து வாங்கி, திரு ெதரிவித்துள்ளனர்.
இருந்து ெசல்கின்றனர். ஐயப்பன் வனந்தபுரத்தில் உள்ள அகிலபாரத ேகாயிலுக்கு ெசல்ல அனுமதிய
பிரம்மச்சரியத்ைத கைட ஐயப்ப ேசவா சங்க தைலைமயகத் ளிக்கும் படி, எங்கும் அவர்கள்
பிடித்தவர். திற்கு அனுப்பியுள்ேளாம். ேபாராட்டக் களத்தில் இறங்க
ேகாயிலுக்கு ெசல்ல பல்ேவறு வில்ைல.
கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. இதில் ஒரு ேகாடி ைகெயழுத்து இந்நிைலயில், எதற்காக ேகரள
முதலாவது கட்டுப்பாேட ஏ.முத்து, துைணத்தைலவர், இடதுசாரி கூட்டணி அரசு இைத
ெபண்கள் சம்பந்தப்பட்டதுதான். கூடலுார்: 46 ஆண்டுகளாக வலியுறுத்த ேவண்டும். இதில்
அப்படியிருக்கும் ேபாது, ெபண்கள் ெதாடர்ந்து சபரிமைல ஐயப்பன் அரசியல் ஆதாயம் ேதடும் முயற்சி
ேகாயிலுக்குள் ெசல்லலாம், என ேகாயிலுக்கு ெசன்று வருகிேறன். யாகேவ ெதரிகிறது.

நான்கு வழிச்சாைலயில்
ேவகமாகச் ெசல்லும் வாகனங்களுக்கு
மரத்தில் கார் ேமாதி தாய், மகன் பலி
ேவப்பூர், நவ. 12– ஓட்டினார். விருத்தாசலம்
வலதுபுறத்தில் வழிவிடவும் ேசலம் மாவட்டம், – ேவப்பூர் ேதசிய ெநடுஞ்
சங்ககிரிையச் ேசர்ந்தவர் சாைலயில், ேவப்பூர்
சுப்ரமணியன், 60. இவ அருேக நிைலதடுமாறிய
ரது மகன் உமாசங்கர், கார், சாைலேயார புளிய
25; கிருஷ்ணகிரியில், மரத்தில் ேமாதி விபத்துக்
ேதசிய ெநடுஞ்சாைலத் குள்ளானது.
துைறயில் ெபாறியாள இதில், உமாசங்கரும்,
ராக பணிபுரிந்து வந்தார். அவரது தாயும் சம்பவ
இவர், சிதம்பரத்தில் இடத்திேலேய இறந்
ெபண் பார்த்துவிட்டு, தனர். படுகாயமைடந்த
ெபற்ேறார் மற்றும் உற சுப்ரமணியன் உட்பட
வினர்களுடன் காரில் மூவைர ேபாலீசார்,
ேநற்று மாைல சங்ககி கிராம மக்கள் உதவி
ரிக்கு திரும்பினார். யுடன் மீட்டு மருத்துவ
காைர, சுப்ரமணியன் மைனயில் ேசர்த்தனர்.