You are on page 1of 63

Release by MedTorrents.

com
Teste la histologie Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
Selectaţi joncţiunile intercelulare:
2016 a) [ ] dictiozom
b) [x] nexus
c) [x] desmozom
1. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 d) [x] zonula ocludentă
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] diplozom
Din structurile enumerate selectaţi organita/organitele de tip ------------------------------------------------------------
general membranare: ---------
a) [x] peroxizomii 7. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10
b) [ ] microtubulii Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
c) [x] mitocondriile Citotomia se produce оn:
d) [ ] ribozomii a) [ ] profază
e) [x] reticulul endoplasmatic b) [ ] metafază
------------------------------------------------------------ c) [ ] anafază
--------- d) [x] telofază
2. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 e) [ ] interfază
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------
În care fază a mitozei cromozomii se deplasează spre polii ---------
fusului mitotic? 8. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10
a) [ ] profază Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
b) [ ] pometafază Rolul nucleului celular se manifestă prin:
c) [ ] metafază a) [x] păstrarea şi menţinerea stabilă a informaţiei genetice
d) [x] anafază b) [x] realizarea informaţiei genetice în formă de sinteză a
e) [ ] telofază proteinelor
------------------------------------------------------------ c) [ ] geneza aparatului propriu de sinteză a proteinelor
--------- d) [ ] depozit pasiv de informaţie genetică
3. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 e) [x] transmiterea informaţiei genetice
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------
Reticulul endoplasmatic agranular: ---------
a) [x] participă la sinteza polizaharidelor 9. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10
b) [x] participă la sinteza lipidelor Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
c) [ ] participă la sinteza proteinelor Selectaţi organitele de tip amembranar:
d) [x] participă în procesele de dezactivare a substanţelor a) [ ] mitocondriile, ribozomii liberi şi polizomii
nocive b) [x] microtubulii, centriolii şi microfilamentele
e) [x] participă la depozitarea ionilor de calciu c) [ ] reticulul endoplasmatic, centriolii
------------------------------------------------------------ d) [x] ribozomii liberi şi polizomii
--------- e) [ ] lizozomii şi peroxizomii
4. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 ------------------------------------------------------------
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga ---------
În anafaza diviziunii mitotice are loc: 10. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
a) [ ] dezintegrarea nucleului Funcţia mitocondriilor:
b) [ ] deplasarea centriolilor spre polii celulei a) [ ] de constituire a scheletului celulelor
c) [ ] formarea fusului mitotic b) [ ] de organizare a microtubulilor
d) [ ] aranjarea cromozomilor оn regiunea ecuatorului c) [x] de eliberare a energiei
e) [x] deplasarea cromozomilor spre polii celulei d) [ ] de sinteză a proteinelor de export
------------------------------------------------------------ e) [ ] de sinteză a glucidelor
--------- ------------------------------------------------------------
5. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 ---------
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga 11. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10
Bazofilia citoplasmei se datorează: Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
Joncţiunea de tip nexus:
a) [ ] acumulării de lipide în citoplasma celulei a) [ ] asigură legăturile mecanice între celulele adiacente
b) [ ] prezenţei unui mare număr de lizozomi b) [x] asigură transportul de ioni şi de molecule mici
c) [ ] numărului exagerat de mitocondrii c) [x] plasmalemele adiacente conţin conexoni
d) [x] prezenţei unui abundent reticul endoplasmatic granulat d) [ ] în spaţiul intercelular se situează un disc compact
e) [ ] dereglării proceselor de fosforilare oxidativă e) [ ] uneşte plasmalemele celulelor învecinate până la
------------------------------------------------------------ confluenţă
--------- ------------------------------------------------------------
6. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10

Release by MedTorrents.com
--------- e) [ ] interfazei
12. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 ------------------------------------------------------------
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga ---------
Membrana celulară este constituită din: 18. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10
a) [ ] plasmalemă şi glicocalix Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
b) [ ] glicocalix şi partea periferică a citoscheletului Desmozomul:
c) [ ] plasmalemă şi organite a) [ ] măreşte suprafaţa de absorbţie
d) [x] glicocalix, plasmalemă şi partea periferică a b) [x] prezintă o joncţiune intercelulară
citoscheletului c) [ ] este o parte componentă a citoplasmei
e) [ ] citoschelet şi plasmalemă d) [ ] serveşte la trecerea liberă a citoplasmei dintr-o celulă
------------------------------------------------------------ în altă celulă
--------- e) [x] este caracteristic pentru epitelii
13. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 ------------------------------------------------------------
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga ---------
Manifestările morfologice în profaza mitozei: 19. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10
a) [x] condensarea cromozomilor Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
b) [ ] dublarea cantităţii de ADN Fibrilele cromatinei din nucleul celulei conţin:
c) [x] deplasarea centriolilor spre polii celulei a) [x] ADN
d) [ ] deplasarea cromozomilor spre polii celulei b) [x] proteine histone
e) [x] dezintegrarea învelişului nuclear c) [x] proteine nehistone
------------------------------------------------------------ d) [x] A.R.N.
--------- e) [ ] lizozomi
14. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 ------------------------------------------------------------
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga ---------
În componenţa cromatinei distingem: 20. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe
a) [x] ADN intrebare: 0 sec Autor: Fulga
b) [x] ARN Metafaza se caracterizează prin:
c) [ ] lipide a) [ ] condensarea cromozomilor
d) [x] proteine b) [ ] deplasarea centriolilor spre polii celulei
e) [ ] incluziuni c) [x] aranjarea cromozomilor оn regiunea ecuatorului
------------------------------------------------------------ d) [ ] deplasarea cromozomilor spre polii celulei
--------- e) [ ] decondensarea cromozomilor
15. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 ------------------------------------------------------------
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga ---------
În procesul de sinteză a proteinelor „de export" cu secreţia lor 21. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe
ulterioară participă următoarele organite: intrebare: 0 sec Autor: Fulga
a) [ ] ribozomii Reticulul endoplasmatic granular îndeplineşte funcţia de
b) [x] reticulul endoplasmatic rugos sinteză a:
c) [ ] reticulul endoplasmatic neted a) [ ] subunităţilor de ribozomi
d) [x] complexul Golgi b) [x] proteinelor
e) [ ] lizozomii c) [ ] lipidelor
------------------------------------------------------------ d) [ ] tubulinelor
--------- e) [ ] ADN-ului
16. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 ------------------------------------------------------------
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga ---------
Părţile constituente ale nucleului sunt: 22. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe
a) [x] cariolema intrebare: 0 sec Autor: Fulga
b) [x] carioplasma Endocitoza reprezintă:
c) [x] cromatina a) [ ] variantă de înmulţire a celulelor
d) [ ] cariopicnoza b) [ ] variantă a endoproductiei
e) [x] nucleolul c) [x] variantă a transportului substanţelor în citoplasma celulei
------------------------------------------------------------ d) [ ] variantă a eliminării substanţelor în spaţiul extracelular
--------- e) [ ] variantă a procesului de secreţie
17. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 ------------------------------------------------------------
Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga ---------
„Steaua maternă" în perioada mitotică este caracteristică: 23. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe
a) [ ] profazei intrebare: 0 sec Autor: Fulga
b) [x] metafazei Exocitoza reprezintă:
c) [ ] anafazei a) [ ] variantă a transportului intracelular
d) [ ] telofazei b) [x] variantă a transportului substanţelor în spaţiul extracelular
c) [ ] variantă a mitozei

Release by MedTorrents.com
d) [ ] variantă a mişcării celulelor e) [x] ribozomii
e) [ ] manifestare a morţii celulei ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ ---------
--------- 30. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
24. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
intrebare: 0 sec Autor: Fulga Selectaţi organitele de tip special:
Pinocitoza reprezintă: a) [x] cilii
a) [ ] variantă a transportului intracelular b) [x] microvilozităţile
b) [ ] transportul în citoplasmă a particulelor solide c) [x] flagelul
c) [ ] transferul substanţelor în spaţiul extracelular d) [ ] ribozomii
d) [x] transportul în citoplasmă a substanţelor în fază fluidă e) [x] miofibrilele
e) [ ] variantă a amitozei ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ ---------
--------- 31. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
25. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
intrebare: 0 sec Autor: Fulga Care din structurile enumerate se referă la incluziuni:
Fagocitoza reprezintă: a) [x] glicogenul
a) [ ] variantă a mitozei b) [x] lipidele
b) [x] transferul în citoplasmă a particulelor mari solide c) [ ] tonofibrilele
c) [ ] dezintegrarea nucleului d) [x] pigmentul
d) [ ] manifestare a morţii celulei e) [x] granulele de secreţie
e) [ ] variantă a deplasării celulelor în spaţiu ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ ---------
--------- 32. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
26. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
intrebare: 0 sec Autor: Fulga Organitele enumerate sunt de tip membranos:
Desmozomul reprezintă o: a) [x] mitocondriile
a) [ ] variantă a diplozomului b) [ ] ribozomii
b) [ ] joncţiune intercelulară strânsă c) [x] reticulul endoplasmatic
c) [ ] joncţiune comunicantă d) [x] lizozomii
d) [ ] joncţiune simplă e) [ ] centrozomul
e) [x] joncţiune de adezivitate intercelulară în formă de pată ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ ---------
--------- 33. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
27. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
intrebare: 0 sec Autor: Fulga Organitele enumerate sunt de tip special:
Organitele enumerate sunt de tip general: a) [x] microvilozităţile
a) [x] complexul Golgi b) [x] neurofibrilele
b) [x] lizozomii c) [ ] ribozomii
c) [x] reticulul endoplasmatic neted d) [x] tonofibrilele
d) [ ] microvilii e) [x] cilii
e) [x] centrozomul ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ ---------
--------- 34. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
28. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
intrebare: 0 sec Autor: Fulga Selectaţi organitele:
Care din structurile еnumerate se referă la organite: a) [x] mitocondriile
a) [x] lizozomii b) [ ] desmozomii
b) [ ] incluziunile trofice c) [ ] granulele de secreţie
c) [ ] învelişul nuclear d) [x] complexul Golgi
d) [x] mitocondriile e) [x] neurofilamentele
e) [x] flagelul ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ ---------
--------- 35. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
29. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga
intrebare: 0 sec Autor: Fulga Structurile enumerate sunt organite:
Organitele enumerate sunt de tip general: a) [x] lizozomii
a) [x] reticulul endoplasmatic rugos b) [ ] nucleul
b) [x] peroxizomii c) [x] tonofibrilele
c) [x] mitocondriile d) [ ] granulele de secreţie
d) [ ] cilii e) [x] flagelul

organite şi a) [ ] mitocondriile incluziuni b) [x] centrozomul b) [x] citoplasma se constituie din hialoplasmă. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Selectaţi organitele responsabile de sinteza polizaharidelor: Poliploidia reprezintă: a) [ ] lizozomii a) [ ] o variantă a amitozei b) [ ] peroxizomii b) [ ] o variantă a meiozei c) [ ] reticulul endoplasmatic rugos c) [ ] manifestarea paranecrozei d) [x] reticulul endoplasmatic neted d) [ ] o variantă a mitozei e) [ ] nucleolul e) [x] dublarea garniturii de cromozomi neînsoţită de mitoză ------------------------------------------------------------ .com -----------------------------------------------------------. 46. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 44. hialoplasmă şi incluziuni e) [ ] peroxizomii -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Selectaţi organitele responsabile de sinteza proteinelor: Reticulului endoplasmatic rugos îi revin funcţiile: a) [ ] mitocondriile a) [ ] de sinteză a lipidelor b) [ ] complexul Golgi b) [ ] de sinteză a proteinelor pentru uz propriu c) [x] ribozomii c) [ ] de sinteză a polizaharidelor d) [ ] peroxizomii d) [x] de sinteză a proteinelor "pentru export" e) [x] reticulul endoplasmatic rugos e) [ ] de sinteză a ribozomilor ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. organite şi incluziuni c) [ ] lizozomii d) [ ] nucleu. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Celula se constituie din: Selectaţi organita responsabilă de sinteza de ATP: a) [ ] nucleu. --------- --------. hialoplasmă şi incluziuni ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. hialoplasmă. --------- --------. organite şi incluziuni c) [ ] coprpusculii bazali c) [ ] citoplasma se constituie din organite. hialoplasmă şi citolemă e) [ ] complexul Golgi e) [ ] citoplasma se constitue din citolemă. 47. 45. ------------------------------------------------------------ --------. citoplasmă. caracteristică celulelor sexuale -----------------------------------------------------------. Release by MedTorrents. --------- 37. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 39. citoplasmă. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 41. citoplasmă. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 40. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 43. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 42. ------------------------------------------------------------ --------. hialoplasmă a) [ ] ribozomii b) [x] nucleu. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Selectaţi organitele posesoare de fermenţi hidrolitici: Endomitoza reprezintă: a) [ ] peroxizomii a) [ ] o variantă a endocitozei b) [ ] ribozomii b) [x] o variantă a mitozei c) [ ] mitocondriile c) [ ] o variantă a amitozei d) [ ] centrozomul d) [ ] o variantă a meiozei e) [x] lizozomii e) [ ] manifestarea paranecrozei ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ --------. --------- 38. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Selectaţi afirmaţia corectă: Selectaţi structurile responsabile de formarea fusului mitotic: a) [ ] citoplasma se constituie din citolemă. --------- 36. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Structurile enumerate sunt incluziuni: Meioza reprezintă: a) [ ] nucleul a) [ ] o variantă a poliploidiei b) [x] granulele de pigment b) [ ] o variantă a endomitozei c) [x] granulele de secreţie c) [ ] o variantă a amitozei d) [ ] dictiozomii d) [ ] manifestarea necrozei celulare e) [ ] nexusul e) [x] o varianta a mitozei. --------- --------. citoplasmă şi desmozomi d) [x] mitocondriile e) [ ] nucleu. citolemă şi incluziuni d) [ ] lizozomii d) [ ] citoplasma se constituie din organite. citoplasmă şi membrana celulară b) [ ] complexul Golgi c) [ ] nucleu.

se multiplică c) [ ] fermenţilor peroxizomilor c) [ ] sinteza de ATP. digestia parietală. c) [ ] conglomerate de histone şi elemente ale citoscheletului 49. formează conexoni. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] sediul organizatorului nucleolar intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] conglomerate de subunităţi ribozomale Selectaţi organitele responsabile de segregarea. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Mitocondriile se caracterizează prin: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] membrană dublă. 57. c) [x] moartea programată (sinuciderea) a celulelor --------. de pe care are -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] asigură sinteza lipidelor. posedă aparat genetic propriu. participă la deplasarea c) [x] perioada G2 a ciclului mitotic celulelor în spaţiu d) [ ] perioada G0 a ciclului celular ------------------------------------------------------------ e) [ ] оn profaza mitozei --------- -----------------------------------------------------------. e) [ ] aparatul Golgi 48. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe extracelular (fibronectina. intrebare: 0 sec Autor: Fulga 52. formează a) [ ] perioada S a ciclului mitotic canale ionice b) [ ] perioada G1 a ciclului mitotic e) [ ] transportă în spaţiul extracelular cationi. canale ionice. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] perioada Go a ciclului celular intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [x] perioada S a ciclului celular Glicocalixul asigură următoarele funcţii: e) [ ] perioada G1 a ciclului celular a) [x] adevizitatea intercelulară. asigură digestia parietală în: d) [ ] asigură trasportul proteinelor prin membrana celulară. participă la formarea --------. sinteză de ATP. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------. hidrolaze. sulfatarea şi de ------------------------------------------------------------ controlul calităţii proteinelor sintetizate: --------- a) [ ] peroxizomii 55. ------------------------------------------------------------ 53. care conţin peroxidaze: 54. posedă b) [ ] fermenţilor lizozomali mobilitate. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Selectaţi organitele.com --------. concentrează ioni de Ca a) [ ] proteinelor de export b) [ ] sinteză de proteine. concentrează cationi. colagenul) intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] variantă anormală a mitozei Sinteza şi replicarea ADN-lui are loc оn: ------------------------------------------------------------ a) [ ] profaza mitozei --------- b) [ ] anafaza primei înmulţiri meiotice 56. constitue canale intrebare: 0 sec Autor: Fulga ionice Sinteza tubulinelor necesare organizării fusului mitotic are loc c) [ ] formează nexusuri. citoreceptorilor 51. nu conţin aparat genetic propriu. nu comţin cod genetic propriu. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Digestia intracelulară este asigurată de: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [ ] mitocondrii Geneza subunităţilor ribozomale are loc în: b) [ ] peroxizomi a) [ ] mitocondrii c) [ ] filamentele intermediare b) [ ] aparatul Golgi d) [x] lizozomi c) [ ] reticulul endoplasmatic rugos d) [ ] reticulul endoplasmatic neted . Reticulul endoplasmatic neted este responsabil de sinteza: conţin fermenţi. conţin -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] mitocondriile intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [ ] lizozomii Heterocromatina reprezintă: c) [x] peroxizomii a) [x] porţiuni maximal condensate şi neactive ale moleculelor de d) [ ] complexul Golgi ADN e) [ ] microtubulii b) [ ] sectoare ale moleculelor de ADN decondensate. recunoaşterea reciprocă a celulelor. d) [ ] procesul de recunoaştere de către celule a substratului 50. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] mitocondriile intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [ ] reticulul endoplasmatic rugos Apoptoza reprezintă: d) [x] complexul Golgi a) [ ] diviziunea normală a celulelor e) [ ] lizozomii b) [ ] diviziunea celulelor cancerogene -----------------------------------------------------------. Release by MedTorrents. acumulează ioni de Ca --------. oxireductanţi. -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 58. loc citirea informaţiei --------. conţin hidrolaze d) [x] lipidelor şi polizaharidelor d) [ ] formarea joncţiunilor intercelulare e) [ ] proteinelor integrale e) [ ] sintetizează tubuline pentru formarea fusului mitotic.

tubulinelor. enzime intrebare: 0 sec Autor: Sergiu e) [ ] urmează imediat după mitoză. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] reprezintă o variantă a transportului pasiv intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [x] întruneşte procesele endocitozei şi exocitozei Perioada G1 a ciclului celular se caracterizează prin: c) [x] este o caracteristică celulelor endoteliale. vasele sangvine sinteza proteinelor şi ARN d) [ ] reprezintă doar captarea din mediu a substanţelor b) [ ] acumulare de ATP şi ARN. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe -----------------------------------------------------------. recepţie a semnalelor. ATP. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------. de sinteză a diferitor substanţe. creşterea celulei nou-formată. d) [ ] 2 grupe: pentru substanţe endogene si pentru antigenii 62. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] maturizarea centrozomului nou-format. regenerarea ţesuturilor. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Prin esenţa sa biologică. diferenţierea celulelor. tubulinelor. pentru hormoni. fibronectina şi a. de sinteză a celule sexuale asigură păstrarea speciilor diferitor substanţe e) [ ] regenerarea ţesuturilor şi organelor. ţesuturilor şi organelor adezivitate. mobilitate. formarea celulelor sexuale d) [ ] de recepţie. acumulare de ATP. prin sinteză 65.de transport d) [ ] creşterea organismelor. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe de proteine şi ADN. urmează după finisarea creşterii nutritive celule nou formate e) [ ] se produce conform gradientului de concentraţie c) [ ] prin creşterea celulei. de transport pasiv şi b) [ ] formarea celulelor sexuale cu o garnitură haploidă de activ a substanţelor. de barieră. creşterea celulei în masă a) [x] toxinelor microbiene e) [ ] creşterea celulei. pentru anticorpi. de barieră 64. prin acumulare ------------------------------------------------------------ de ADN şi tubuline --------- d) [ ] începe după finisarea creşterii celulelor nou formate. creşterea organismelor. sinteza proteinelor ------------------------------------------------------------ b) [x] dublarea centrozomului.). mobilitate celulelor formate.com e) [x] organizatorul nucleolar --------- -----------------------------------------------------------. de recepţie a semnalelor. de c) [x] repartizarea identică a informaţiei genetice între celulele nou- adevizitate. ce căptuşesc a) [x] urmează imediat după mitoză. pentru bacterii. dublarea tuturor a) [x] 2 grupe: pentru substanţe exogene şi substanţe organitelor endogene d) [ ] sinteza fermenţilor implicaţi în eliberarea energiei. de sinteză a --------- polizaharidelor. ARN. mobilitate. -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] transcitoză intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] granulocitoză Perioada S a ciclului celular se caracterizează prin: ------------------------------------------------------------ a) [ ] creşterea celulei. mobilitate. de recunoaştere reciprocă cromozomi. regenerarea fiziologică şi reparativă a b) [ ] de barieră. prin formarea de c) [ ] de transport. histonelor. urmează după perioada S. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] dublarea centrozomului. pentru hormoni. dublarea centrozomului pentru compliment e) [ ] sinteza histonelor. d) [ ] hormonilor . mitoza asigură: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [ ] înlocuirea celulelor moarte. cantităţii de ARN şi sinteză intensă de --------- ATP 67. de transport. recunoaştere reciprocă. c) [ ] pinocitoză 61. b) [x] exocitoză --------. regenerarea ţesuturilor şi a substratelor extracelulare (colagen. intrebare: 0 sec Autor: Fulga 59. ARN şi ATP c) [ ] 4 grupe: pentru substanţe endogene. sinteza de ATP. moleculelor de ATP. proteinelor şi elementelor --------- citoscheletului 66. cantităţii de ADN şi sinteza intrebare: 0 sec Autor: Sergiu proteinelor. 63. de cu o garnitură haploidă de cromozomi sinteză a componentelor hialoplasmei ------------------------------------------------------------ e) [ ] de transport a substanţelor. formarea noilor organite. b) [ ] 3 grupe: pentru substanţe exogene. Transcitoza: 60. recunoaştere reciprocă. intrebare: 0 sec Autor: Sergiu --------. pentru substanţele exogene --------.Evacuarea substanţelor din celulă se realizează prin: tubuline şi alte proteine a) [ ] fagocitoză -----------------------------------------------------------. fermenţi. Perioada G2 a ciclului celular se caracterizează prin: pentru virusuri a) [ ] dublarea cantităţii de ADN. dublarea cantităţii de b) [x] bacteriilor ADN c) [ ] antigenilor „self" -----------------------------------------------------------. de adezivitate. intrebare: 0 sec Autor: Sergiu sinteza de ARN şi tubuline Citoreceptorii pentru substanţe exogene servesc la detectarea: d) [ ] stoparea sintezei proteinelor şi ATP. ARN. de adezivitate. Membrana celulară asigură următoarele funcţii: diferenţierea celulelor a) [x] conferă individualitate celulei. multiplicarea celulelor sexuale. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe „self" intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] 3 grupe: pentru substanţe endogene.histone Citoreceptorii se pot clasifica оn: c) [ ] sinteza tubulinelor. sintetizează ADN.

Release by MedTorrents. 79. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 69. --------- --------. --------- --------.com e) [ ] virusurilor ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 71. --------- --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 70. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 72. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Selectaţi organitele de tip general: Citolema este constituită din: a) [ ] microvilii a) [x] glicocalix b) [x] complexul Golgi b) [x] plasmalemă c) [x] mitocondriile c) [ ] citoplasmă d) [x] ribozomii d) [x] elemente ale citoscheletului e) [ ] cilii e) [ ] organite celulare ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 73. 75. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Selectaţi formaţiunea structural asemănătoare centriolului: Tipurile de incluziuni: a) [ ] microtubulul a) [x] trofice b) [ ] autofagozomul b) [x] de secreţie c) [ ] microfilamentele c) [x] de excreţie d) [x] corpusculul bazal d) [ ] de transport e) [ ] corpusculul rezidual e) [x] pigmentare ------------------------------------------------------------ . --------- --------. --------- --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Selectaţi organitele amembranare: Incluziunile de secreţie : a) [ ] peroxizomii a) [x] sunt caracteristice pentru celulele secretoare b) [x] ribozomii b) [ ] servesc ca sursă de materie energetică c) [ ] reticulul endoplasmatic rugos c) [x] sunt limitate de o endomembrană d) [x] centrozomul d) [x] conţinutul lor va fi exocitat după necesitate e) [x] citoscheletul e) [ ] sunt substanţe de rezervă depozitate în citosol ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. 78. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Componentele citoplasmei sunt: Membrane biologice elementare sunt: a) [ ] membrana celulară a) [x] plasmalema b) [x] organitele celulare b) [ ] citolema c) [x] incluziunile citoplasmatice c) [x] endomembranele d) [ ] desmozomul d) [ ] transmembranele e) [x] citosolul e) [ ] biomembranele speciale ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Selectaţi hidrolazele lizozomale: Selectaţi structurile postcelulare: a) [x] lipaze a) [ ] desmozomul b) [x] glicozidaze b) [x] sinciţiu c) [x] proteaze c) [ ] substanţa intercelulară d) [ ] oxidaze d) [x] simplastul e) [ ] sulfataze (catalaze) e) [ ] plasmalema ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. 74. 77. 76. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 68. --------- --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Selectaţi funcţiile complexului Golgi: Funcţiile fundamentale ale citolemei sunt: a) [x] de împachetare a substanţelor sintetizate a) [x] recepţie b) [x] de selectare a fermenţilor lizozomali b) [ ] migrare c) [x] de segregare a substanţelor sintetizate c) [x] barieră d) [ ] de sinteză a proteinelor de secreţie d) [x] transport e) [ ] de depozitare a informaţiei genetice e) [ ] activare ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Sergiu 91. e) [x] de formare a fibrelor --------. e) [x] conţin numeroşi lizozomi ------------------------------------------------------------ . enzime d) [ ] telofază -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Sergiu 89. e) [ ] procesul de condensare a cromatinei --------. ------------------------------------------------------------ 81. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Sergiu 88. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Complexul-por: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] este format din 3 inele Osteoclastele: b) [x] fiecare inel este constituit din 8 granule a) [x] sunt de provenienţă hematogenă c) [ ] este situat la nivelul membranei celulare b) [ ] fac parte din diferonul osos d) [x] conţine proteine-receptori c) [ ] sunt celule mononucleate e) [ ] este implicat în procesele de adezivitatea celulară d) [x] sunt celule polinucleate -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 86. e) [ ] citochineză --------.com --------. --------- 80. ------------------------------------------------------------ 84. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Componentele structurale ale nucleului celular sunt: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] lamina nucleară Indicaţi nivelurile de organizare ale fibrelor de colagen: b) [x] cromatina a) [x] molecular c) [ ] astrosfera b) [x] supramolecular d) [x] nucleolema c) [ ] intermolecular e) [x] nucleolul d) [x] fibrilar -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Caracteristica perioadei G1 a ciclului celular este: Deplasarea sincronă a monocromatidelor spre polii celulei are a) [ ] urmează după perioada S loc оn: b) [x] se оncepe decondensarea cromatinei a) [ ] profază c) [x] se reasamblează nucleolul b) [ ] metafază d) [ ] se dublează cantitatea de ADN c) [x] anafază e) [x] creşte cantitatea ARN. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Sergiu 90. proteine. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Apoptoza reprezintă: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] moartea genetic programată a celulei Cartilajul elastic: b) [ ] repartizarea diferenţiată a materialului genetic a) [ ] este abundent vascularizat c) [ ] dublarea informaţiei genetice b) [x] intră în componenţa epiglotei d) [ ] regenerarea fiziologică c) [ ] acoperă suprafeţele articulare ale oaselor e) [ ] polimerizarea intensă a tubulinelor d) [ ] intră în componenţa simfizei pubiene -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ 82. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Fazele mitozei tipice sunt: intrebare: 0 sec Autor: Sergiu a) [ ] diachineza Poliploidia reprezintă: b) [x] metafaza a) [ ] un proces de malignizare c) [x] profaza b) [x] dublarea cantităţii ADN neînsoţită de citotomie d) [ ] leptotena c) [ ] prima diviziune meiotică e) [x] anafaza d) [ ] mitoza patologică -----------------------------------------------------------. e) [x] macrofagele --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Sergiu 87. e) [ ] are proprietatea de a se calcifica --------. Release by MedTorrents. ------------------------------------------------------------ 83. ------------------------------------------------------------ 85. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Necroza celulară se manifestă prin: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [ ] fragmentarea celulei Elementele celulare ale ţesutului conjunctiv lax sunt: b) [x] tumefierea citoplasmei şi a organitelor a) [x] fibroblastele c) [ ] micşorarea nucleului şi citoplasmei în volum b) [x] celulele adventiţiale d) [x] eliberarea în citoplasma a fermenţilor lizozomali c) [x] adipocitele e) [ ] dublarea informaţiei genetice d) [ ] endoteliocitele -----------------------------------------------------------.

B a) [x] sunt celule multinucleate. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Precursorii colagenului sunt secretaţi de : Pericondrul: a) [ ] macrofage a) [x] acoperă ţesuturile cartilaginoase hialin şi elastic b) [x] fibroblaste b) [ ] este prezent doar la ţesutul cartilaginos hialin c) [ ] limfocite c) [ ] acoperă osul lamelar d) [ ] celulele plasmatice d) [x] este format din două straturi e) [x] fibrocite e) [x] conţine condroblaste -----------------------------------------------------------.com --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Ţesutul conjunctiv reticular: Lamelele osoase ale ţesutului osos sunt constituite din: a) [x] formează stroma organelor hematopoietice a) [ ] fibre elastice b) [ ] formează stratul reticular al dermului pielii b) [x] fibre de colagen c) [x] este constituit din celule reticulare şi fibre de reticulină c) [x] osteocite d) [ ] este constituit din adipocite. 99. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Ţesutul conjunctiv fibros dens ordonat formează: Macrofagele: a) [x] tendoanele a) [x] provin din monocite b) [ ] dermul pielii b) [ ] în lizozomi se conţine colagen c) [x] membranele fibroase c) [x] fac parte din sistemul fagocitar mononuclear d) [x] capsula unor organe d) [x] citolema conţine receptori pentru imunoglobuline e) [ ] măduva oaselor e) [x] citoplasma conţine o cantitate sporită de fagozomi şi -----------------------------------------------------------. lizozomi . --------- --------. --------- 97. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 93. --------- 96. mastocite d) [ ] osteoane e) [ ] prezintă ţesut conjunctiv fibros dens ordonat e) [ ] condrocite ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. --------- 92. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Plasmocitul: Osteoclastele: a) [x] derivă în rezultatul diferenţierii limfocitului . Release by MedTorrents. --------- --------. --------- --------. 101. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 102. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 94. celule reticulare. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 95. ------------------------------------------------------------ --------. poliploide b) [x] intră în componenţa ţesutului conjunctiv fibros lax b) [ ] formează stratul intern al periostului c) [x] secretă imunoglobuline c) [x] secretă enzime proteolitice d) [ ] are funcţie de fagocitoză d) [ ] derivă din fibroblaste e) [ ] citoplasma este oxifilă e) [ ] secretă componentele matricei ţesutului osos ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. 100. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 103. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 98. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Fibrele de colagen ale ţesutului conjunctiv fibros lax sunt Elementele figurate ale sângelui sunt: formate din proteinele secretate de: a) [x] eritrocite a) [ ] condroblaste b) [ ] megacariocite b) [x] fibroblaste c) [ ] plasmocite c) [ ] osteoblaste d) [x] limfocite T d) [ ] monoblaste e) [x] monocite e) [ ] mieloblaste ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Ţesutul osos reticulofibros: Cartilajul hialin: a) [ ] este format din lamele osoase a) [ ] se dezvoltă din miotomii somitelor b) [ ] unitatea morfofuncţională este osteonul b) [x] se dezvoltă din mezenchim c) [ ] formează diafizele oaselor tubulare c) [ ] conţine peste 70% săruri minerale d) [x] conţine osteocite şi substanţă intercelulară d) [x] conţine grupuri izogene de condrocite mineralizată e) [ ] este bine vascularizat e) [ ] nu are substanţă intercelulară -----------------------------------------------------------.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] în discurile intervertebrale intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [x] pe suprafaţa articulară a oaselor Osteocitele ţesutului osos: ------------------------------------------------------------ a) [x] sunt celule mature --------- b) [ ] se divid mitotic 113. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] culoarea ţesutului e determinată de citocromii intrebare: 0 sec Autor: Fulga mitocondriilor Ţesuturile conjunctive cu proprietăţi speciale sunt: ------------------------------------------------------------ a) [x] ţesutul reticular --------- b) [ ] ţesutul conjunctiv fibros dens ordonat 111. c) [x] mastocitul 106. 20 ori mai mică decât a celor albe 105. complexul Golgi 104. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Ţesutul cartilaginos hialin: 110. c) [x] lamele osoase interstiţiale --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] ţesutul adipos intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [x] ţesutul mucos Selectaţi celula capabilă de a secreta histamina: e) [ ] ţesutul conjunctiv fibros dens neordonat a) [ ] fibroblastul -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] conţine grupuri izogene de condrocite intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [ ] se află în discurile intervertebrale Ţesutul adipos brun: c) [x] substanţa intercelulară este bogată în a) [x] este prezent la nou-născut glicozaminoglicani b) [x] celulele sunt împrejmuite de hemocapilare d) [x] conţine matrice interteritorială c) [x] în citoplasma celulelor se observă numeroase e) [x] conţine matrice teritorială mitocondrii -----------------------------------------------------------. c) [x] în căile respiratorii 107. e) [x] prezenţa unui halou. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] trabecule osoase intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Fibroblastele au capacitatea de a sintetiza: --------- a) [x] colagen 114. d) [x] microgliocitele 109. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] sunt celule cu prelungiri intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [x] au nucleu compact. b) [x] în laringe --------. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] elastină intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [ ] anticorpi Sistemul macrofagic include: d) [x] glicozaminoglicani a) [x] celulele stelate din capilarele sinusoide ale ficatului e) [x] proteoglicani b) [ ] lipocitele perisinusoidale ale ficatului -----------------------------------------------------------. d) [ ] capacitatea oxidativă a celulelor adipoase brune este de --------. b) [ ] macrofagul --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] adipocitul intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] plasmocitul Selectaţi celulele ţesuturilor cartilaginoase: ------------------------------------------------------------ a) [ ] osteoblastele --------- b) [x] condrocitele 112. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] celulele mezangiale ale rinichiului intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Citoplasma plasmocitelor manifestă: --------- a) [x] o intensă bazofilie 115. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] condroblastele intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] osteocitele Cartilajul hialin se întâlneşte: e) [ ] osteoclastele a) [x] în locurile de unire a coastelor cu sternul -----------------------------------------------------------. d) [x] lamele osoase circumferinţiale interne 108. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] o abundenţă de lizozomi şi peroxizomi intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] un reticul endoplasmatic granular bine dezvoltat Ţesutul cartilaginos: d) [ ] oxifilie a) [x] este constituit din celule şi o cantitate abundentă de .com -----------------------------------------------------------. relativ mare Substanţa compactă a diafizei osului tubular conţine: e) [x] citoplasma lor este slab bazofilă cu organitele relativ a) [x] stratul osteoanelor reduse b) [x] sistemul de lamele circumferinţiale externe -----------------------------------------------------------. unde sunt situaţi centriolii şi --------. c) [x] osteoclastele --------.

d) [ ] intercelulară 118. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] interstiţială intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Fasciculele de colagen de ordinul II din componenţa --------- tendonului sunt delimitate de : 124. intrebare: 0 sec Autor: Fulga 4-7 % săruri Ţesutului conjunctiv fibros lax îi sunt proprii următoarele d) [ ] conţine circa 70% de compuşi neorganici şi 30 % elemente celulare: substanţe organice a) [x] fibroblastele e) [x] nu conţine vase sanguine b) [x] mastocitele -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Lamelele osoase sunt constituite din: 126. c) [ ] ţesutul seros --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] osteocite şi fibre elastice intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [ ] osteocite şi substanţa fundamentală mineralizată Condroblastele: c) [x] osteocite. d) [x] are două straturi --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Ţesutul cartilaginos hialin la adulţi se întîlneşte în: 125. fibre de colagen şi substanţa fundamentală a) [ ] sunt celulele mature ale cartilajului mineralizată b) [ ] formează grupuri izogene d) [ ] osteocite. d) [x] ţesutul adipos 117. d) [ ] miosatelitocitele 116. 10-15 % substanţă organice. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] periostului intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [ ] osteonului Indicaţi ţesuturile conjunctive cu proprietăţi speciale: d) [ ] sistemului de lamele osoase comune externe a) [x] ţesutul reticular e) [ ] sistemului de lamele osoase comune interne b) [x] ţesutul mucos -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] ţesutul pigmentar intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Selectaţi celula (celulele) ţesutului conjunctiv fibros lax: --------- a) [x] adipocitele 123.com substanţă intercelulară ------------------------------------------------------------ b) [ ] conţine un număr relativ mare de fibre şi o cantitate --------- neînsemnată de substanţă intercelulară 121. substanţa fundamentală mineralizată şi vase c) [x] secretă componentele matricei cartilajului sanguine d) [x] conţin reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat e) [ ] osteoblaste. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] macrofagele intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Creşterea osului tubular în grosime se realizează în baza: --------- a) [ ] plăcii cartilaginoase metaepifizare 122. c) [ ] miocitele --------. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] conţine circa 70-80% apă. c) [ ] prin mineralizare --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] macrofagele intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] pericitele Modalităţile de creştere a cartilajului sunt: d) [ ] celulele interstiţiale a) [ ] prin apoptoză e) [ ] podocitele b) [x] prin apoziţie -----------------------------------------------------------. e) [ ] conţine condrocite şi osteoclaste 120. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] tendonocite intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [x] endotenoniu Osteocitele: c) [ ] peritenoniu a) [ ] se divid mitotic d) [ ] endomiziu b) [x] nu se divid mitotic e) [ ] perimiziu c) [x] organitele sunt relativ slab dezvoltate -----------------------------------------------------------. fibre de colagen şi vase sanguine e) [ ] provin din monocitele sângelui . d) [ ] organitele sunt bine dezvoltate --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] pavilionul urechii intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [ ] cartilajele corniculat şi cuneiform ale laringelui Periostul: c) [x] locurile de unire a coastelor cu sternul a) [ ] tapetează canalul medular al osului d) [x] pe suprafaţa articulară a oaselor b) [ ] acoperă suprafaţa cartilajului hialin e) [ ] în discurile intervertebrale c) [x] prezintă învelişul osului -----------------------------------------------------------. e) [x] sunt situate оn lacune osoase 119.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Sergiu 136. d) [x] efortul fizic asupra osului --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Sergiu --------- Mastocitele: 134. e) [x] perturbaţiile hormonale în organism 132. ------------------------------------------------------------ 130. heparină şi intrebare: 0 sec Autor: Sergiu enzime proteolitice În matricea cartilajului elastic sunt prezente: b) [x] provin de la predecesori din măduva osoasă roşie a) [x] proteoglicani c) [ ] au capacitate de fagocitoză b) [ ] fibre nervoase d) [ ] sintetizează imunoglobuline c) [x] fibre elastice e) [x] asigură homeostazia locală d) [ ] capilare sanguine -----------------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] neutrofilele intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [x] bazofilele Selectaţi sinapsele interneuronale: c) [ ] eozinofilele a) [x] axo-somatice . d) [ ] macrofagele --------. Release by MedTorrents. ------------------------------------------------------------ 129. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Adipocitele multiloculare se deosebesc de cele uniloculare intrebare: 0 sec Autor: Sergiu prin: Selectaţi predecesorul osteoclastului: a) [x] oxidarea în mitocondrii desociată de fosforilare a) [ ] osteoblastul b) [x] numărul sporit de mitocondrii b) [ ] condroblastul c) [x] multitudinea picăturilor de lipide c) [ ] osteocitul d) [x] localizarea centrală a nucleului d) [x] monocitul e) [ ] provenienţă mezodermală e) [ ] limfocitul -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] granulele specifice conţin histamină. ------------------------------------------------------------ --------. --------- 131. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Trăsăturile distinctive ale ţesutului conjunctiv sunt: intrebare: 0 sec Autor: Sergiu a) [x] cantitatea mare de substanţă intercelulară Lamelele intercalare ale ţesutului osos lamelar reprezintă: b) [x] diversitatea tipurilor celulare a) [ ] materialul pentru formarea lamelelor circumferenţiale c) [ ] proprietăţile ţesutului sunt determinate de către celule externe şi interne d) [x] proprietăţile ţesutului sunt determinate de către b) [ ] materialul pentru formarea osteonului substanţa intercelulară c) [ ] părţile componente ale osteoanelor nou-formate e) [x] sunt de provenienţă mezenchimală d) [ ] părţile componente ale endostului -----------------------------------------------------------. d) [x] insulei osteogene --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Sergiu --------- Indicaţi celulele capabile să sintetizeze histamina: 138. e) [x] reziduri al osteoanelor distruse --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Sergiu 135. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] măduva hematogenă a oaselor intrebare: 0 sec Autor: Sergiu b) [ ] timus Osteogeneza directă debutează cu formarea: c) [ ] glanda tiroidă a) [ ] osteonului d) [x] ganglionii limfatici b) [ ] trabeculelor osoase e) [x] splină c) [ ] periostului -----------------------------------------------------------. e) [x] apă --------. e) [x] mastocitele 127. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 137. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Fibroblastele sintetizează şi secretă: În reorganizarea structurii ţesutului osos lamelar sunt a) [x] colagen implicate: b) [x] elastină a) [x] rezorbţia osteoanelor vechi c) [ ] heparină b) [x] schimbul generaţiei de osteoane d) [x] fibronectină c) [ ] menţinerea structurii osteonului pe parcursul întregii e) [ ] imunoglobuline vieţi -----------------------------------------------------------. e) [ ] lamelelor osoase 128. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Ţesutul reticular se întâlneşte în: 133.

------------------------------------------------------------ 143. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Care din organitele enumerate corespund substanţei Componentele unei sinapse sunt: cromatofile (Nissl) a neuronului: a) [ ] miofilamentele a) [ ] complexul Golgi+mitocondriile b) [x] spaţiul sinaptic b) [ ] ribozomii+ mitocondriile c) [x] membrana presinaptică c) [x] cisternele reticulului endoplasmatic d) [x] membrana postsinaptică rugos+poliribozomii e) [ ] nexusul d) [ ] complexul Golgi+lizozomii+ribozomii -----------------------------------------------------------. 146. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Microglia este reprezentată de: Selectaţi elementele celulare ale macrogliei: a) [ ] astrocite protoplasmatice a) [x] oligodendrocitele b) [ ] astrocite fibroase b) [ ] macrofagele gliale c) [x] macrofage gliale c) [x] astrocitele d) [ ] oligodendrogliocite d) [x] ependimocitele e) [ ] ependimocite e) [ ] neurocitele ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 149. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 139. --------- --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 141. e) [ ] complexul de ADN+ glicogen --------. ------------------------------------------------------------ 142.com b) [ ] dendro-somatice c) [ ] membrana dublă a axolemei c) [x] axo-dendritice d) [ ] excrescenţa oligodendrogliocitului d) [x] axo-axonale e) [ ] excrescenţa astrocitului fibros e) [x] dendro-dendritice ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Neuroglia este reprezentată de: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] astrocite În fibra nervoasă mielinică se disting: b) [x] ependimocite a) [x] strangulaţii Ranvier c) [x] microglie b) [x] cilindraxul d) [ ] neuroni multipolari c) [x] mezaxonul e) [x] oligodendrocite d) [ ] astrocite -----------------------------------------------------------. 147. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 150. --------- --------. Release by MedTorrents. ------------------------------------------------------------ 144. --------- --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Enumeraţi organitele speciale ale neuronului: Ependimocitele tapetează: a) [ ] incluziunile de glicogen a) [ ] vasele sanguine b) [ ] miofibrilele şi tonofibrilele b) [ ] trompele uterine c) [x] substanţa cromatofilă c) [x] canalul cerebrospinal d) [ ] incluziunile pigmentare d) [x] ventriculii cerebrali e) [x] neurofibrilele e) [ ] endocardul ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Teaca de mielină este produsă de: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] oligodendrocite Macroglia este reprezentată de: b) [ ] astrocite a) [x] ependimocite c) [ ] celulele crestelor neurale b) [x] astrocite d) [ ] ependimocite c) [x] oligodendrocite e) [x] celulele Schwann d) [ ] sustentocite -----------------------------------------------------------. e) [ ] fibre nervoase amielinice --------. 145. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Mezaxonul reprezintă: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] membrana dublă a neurolemocitului Pentru o celulă nervoasă multipolară e caracteristic: b) [ ] sinonimul strangulaţiei Ranvier a) [x] conţine un axon şi multe dendrite . e) [x] scizuri mielinice --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 140. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 148.

------------------------------------------------------------ --------.com b) [ ] conţine o dendrită şi mulţi axoni puternic ramificaţi ------------------------------------------------------------ c) [ ] prezenţa substanţei cromatofile dispusă în pericarion şi --------- în axon 156. Selectaţi răspunsul/răspunsurile musculare: corecte: a) [ ] adrenalina a) [x] conductoare b) [ ] noradrenalina b) [x] contractile c) [x] acetilcolina c) [ ] anucleate d) [ ] dofamina d) [x] secretorii e) [ ] serotonina e) [ ] piriforme -----------------------------------------------------------. --------- 154. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 158. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] banda H conţine miofilamente de actină intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [x] de linia Z se fixează miofilamentele de actină Oligodendrogliocitele: ------------------------------------------------------------ a) [x] formează învelişul fibrelor nervoase şi al --------- terminaţiunilor nervoase 157. Tipurile de cardiomiocite. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Conform clasificării morfologice distingem următorii neuroni: Endomiziul: a) [x] unipolari a) [x] prezintă ţesut conjunctiv fibros lax b) [x] bipolari b) [ ] acoperă fiecare fascicul de fibre musculare c) [ ] tripolari c) [x] acoperă fiecare fibră musculară d) [x] pseudounipolari d) [ ] acoperă muşchiul în întregime e) [x] multipolari e) [ ] constituie aparatul contractil al fibrei musculare -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ --------. c) [x] semidiscul I conţine miofilamente de actină 151. ------------------------------------------------------------ --------. b) [x] discul A conţine miofilamente de actină şi miozină --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] formează aparatul de sprigin al sistemului nervos intrebare: 0 sec Autor: Fulga central Celulele mioepiteliale: c) [ ] formează aparatul de suport al creierului a) [x] au provenienţă ectodermală d) [ ] căptuşesc canalul central al măduvei spinării şi b) [ ] au provenienţă mezenchimală ventriculii cerebrali c) [x] au membrana bazală comună cu exocrinocitele e) [ ] elimină diferite substanţe active în cavitatea d) [x] facilitează eliminarea secreţiei din glandele exocrine ventriculilor cerebrali e) [x] nucleul este situat central -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Ţesutul muscular striat scheletal derivă din: Sarcolema este constituită de: a) [ ] dermatomul somitelor a) [x] membrana bazală + plasmalemă b) [x] miotomul somitelor b) [ ] membrana bazală + endomiziu c) [ ] sclerotomul somitelor c) [ ] plasmalema + endomiziu d) [ ] mezenchim d) [ ] endomiziu + perimiziu e) [ ] tubul neural e) [ ] perimiziu + epimiziu . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Celulele nervoase posedă: Liniile Z a miofibrilei: a) [x] neurotubuli a) [ ] nu sunt prezente în muşchiul cardiac b) [x] neurofibrile b) [x] bisectă discurile izotrope ale miofibrilelor c) [x] corpusculi Nissl c) [x] lipsesc (absentează) în miocitele netede d) [ ] corpusculi Hassal d) [x] fixează filamentele de actină e) [x] mitocondrii e) [ ] constituie discurile anizotrope ale sarcomerului -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 159. --------- 153. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 160. Release by MedTorrents. --------- 155. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Indicaţi mediatorul/mediatorii caracteristici sinapsei neuro. --------- 152. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] prezenţa substanţei cromatofile dispusă în pericarion intrebare: 0 sec Autor: Fulga şi dendritele neuronului Sarcomerul: e) [ ] conţine o cantitate mare de mioglobină şi glicogen a) [x] este format din două semidiscuri I şi un disc A -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 161. ------------------------------------------------------------ --------.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] segmentul miofibrilei situat între două telofragme intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [ ] segmentul miofibrilei. situat între două mezofragme Ţesuturile musculare derivă din: d) [ ] segmentul miofibrilei din banda H a) [x] ectoderm e) [ ] segmentul miofibrilei situat între banda A şi banda I b) [x] mezenchim -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] complexul Golgi intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] lizozomii Triada fibrei musculare striate scheletale include: ------------------------------------------------------------ a) [ ] două jumătăţi ale discului-I şi un disc A --------- b) [ ] două filamente de actină şi un filament de miozină 171. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] filamente de actină intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [ ] filamente de actină şi miozină Selectaţi organita (organitele) care sunt bine dezvoltate la d) [ ] filamente de miozină şi troponină ţesuturile musculare: e) [ ] filamente de troponină şi tropomiozină a) [ ] reticulul endoplasmatic granular -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] două cisterne ale reticulului sarcoplasmatic agranular intrebare: 0 sec Autor: Fulga şi un tub -T Ce este comun pentru ţesuturile musculare striate scheletal şi d) [ ] doi nuclei ai fibrei musculare şi un miosatelitocit cardiac: e) [ ] o cisternă a reticulului sarcoplasmatic agranular şi doi a) [ ] triada tubi-T b) [ ] discul intercalar -----------------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------------. c) [ ] miosatelitocitul --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Ţesutul muscular neted se întâlneşte în peretele: 173. c) [x] mitocondriile 165. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] vezicii urinare intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Suprafeţele de contact a cardiomiocitelor formează: --------- a) [x] conexiuni digitiforme 168. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] desmozomi intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] nexusuri Unitatea morfofuncţională a ţesutului muscular striat scheletal d) [ ] sinapse este: e) [ ] zonule ocludente a) [ ] sarcomerul -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] conţine unul sau doi nuclei situaţi central intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] miofibrilele sunt situate la periferie. sub sarcolemă Ţesuturile musculare derivă din: d) [x] discurile intercalare conţin desmozomi şi nexusuri a) [x] mezenchim e) [x] miofibrilele sunt constituite din miofilamente subţiri şi b) [ ] foiţa viscerală a splancnotomului groase c) [x] miotom -----------------------------------------------------------. d) [x] striaţia transversală a miofibrilelor 166. c) [ ] miocitul 163. d) [ ] coardă 164. d) [x] intestinului subţire 162. d) [ ] coardă --------. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] miotom intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Discul I a două sarcomere vecine este alcătuit din: --------- a) [ ] filamente de miozină 170. c) [x] tubul neural --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] prezenţa numărului impunător de nuclei intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Cardiomiocitul: --------- a) [ ] este o celulă fuziformă 172. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] vaselor sanguine intrebare: 0 sec Autor: Sergiu b) [ ] faringelui Discul I a două sarcomere vecine este alcătuit din: . e) [x] ectoderm 167. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] miosatelitocitul intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] cardiomiocitul Sarcomer se numeşte: ------------------------------------------------------------ a) [ ] segmentul miofibrilei situat între telofragma şi --------- mezofragma 169. b) [x] fibra musculară --------. c) [x] stomacului --------. b) [x] reticulul endoplasmatic agranular --------.

com a) [ ] filamente de miozină ------------------------------------------------------------ b) [x] filamente de actină --------- c) [ ] filamente de actină şi miozină 179. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] apocrină intrebare: 0 sec Autor: Sergiu c) [ ] autocrină Triada fibrei musculare striate scheletale include: d) [ ] paracrină a) [ ] două jumătăţi ale discului-I şi un disc A e) [ ] holocrină b) [ ] două filamente de actină şi un filament de miozină ------------------------------------------------------------ c) [x] două cisterne terminale ale reticulului sarcoplasmatic --------- neted şi un tub -T 180. b) [ ] esofagul --------. e) [ ] căile respiratorii --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Sergiu 184. a) [ ] merocrină 174. sub sarcolemă 181. numeşte: --------. Release by MedTorrents. b) [ ] intermediar 175. c) [ ] intestinul 176. ------------------------------------------------------------ 177. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] tunicile seroase intrebare: 0 sec Autor: Sergiu e) [ ] vasele sanguine Miosatelitocitele: ------------------------------------------------------------ a) [x] se dezvoltă din miotom --------- b) [x] sunt situate între plasmalemă şi membrana bazală a 182. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] granular intrebare: 0 sec Autor: Sergiu d) [ ] piramidal Cardiomiocitul: e) [x] cornos a) [ ] este o celulă de formă aplatisată ------------------------------------------------------------ b) [x] conţine unul sau doi nuclei situaţi central --------- c) [x] miofibrilele sunt situate la periferie. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe fibrei musculare intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] reprezintă elemente cambiale ale ţesutului muscular Indicaţi glandele cu tipul de secreţie merocrină: scheletal a) [x] glandele salivare d) [ ] sunt capabile de a se contracta b) [ ] glandele mamare e) [x] în perioada post natală asigură regenerarea fibrelor c) [x] pancreasul exocrin musculare d) [ ] glandele sebacee -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Sergiu 183. ------------------------------------------------------------ 178. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] doi nuclei ai fibrei musculare şi un miosatelitocit intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] o cisternă a reticulului sarcoplasmatic agranular şi doi Selectaţi straturile epiteliului pluristratificat pavimentos tubi-T cornificat: -----------------------------------------------------------. e) [ ] glandele sudoripare din regiunea fosei axilare --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] filamente de vinculină şi troponină intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] filamente de dineină şi tropomiozină Tipul de secreţie cu distrugerea parţială a glandulocitului se -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Celulele mioepiteliale se întâlnesc оn: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] glande exocrine de origine ectodermală Epiteliul unistratificat pavimentos tapetează: b) [ ] fibre musculare striate a) [x] tunica internă a vaselor c) [ ] glande endocrine b) [ ] mucoasa stomacului d) [ ] în componenţa vaselor sanguine c) [ ] mucoasa uterului e) [ ] în epiteliile de căptuşire d) [x] tunicile seroase -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Ţesutul muscular neted: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [ ] provine din miotomii somitelor Secreţia glandelor seroase conţine: b) [x] provine din mezenchim a) [ ] serul sanguin c) [x] se contractă involuntar b) [x] proteine d) [ ] este activat de neuronii motori a măduvei spinării c) [ ] mucus e) [x] prezintă celule fuziforme cu nuclei situaţi central d) [ ] proteine şi mucus . Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] discurile intercalare conţin desmozomi şi nexusuri intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [x] miofibrilele sunt constituite din miofilamente subţiri şi Selectaţi organele tapetate de mezoteliu: groase a) [ ] cavitatea bucală -----------------------------------------------------------. a) [x] bazal --------.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] căile urinare intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Secreţia de tip apocrin e caracteristică pentru glandele: --------- a) [ ] salivare 196. faringele. d) [x] vaginul 190. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] o peliculă fină de elastină intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Epiteliul de tranziţie se întâlneşte în: --------- a) [ ] căile respiratorii 195. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] keratinocite intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] melanocite În cadrul epiteliului unistratificat anizomorf prismatic ciliat d) [x] celule dendritice Langerhans distingem următoarele celule: e) [ ] celule mioepiteliale a) [x] epiteliocite caliciforme -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] epiteliocite apicale intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] epiteliocite principale Glandele se numesc compuse deoarece: ------------------------------------------------------------ a) [ ] posedă un canal excretor şi porţiuni secretorii --------- ramificate 193. e) [ ] duodenale --------. care asigură funcţia de e) [x] tubul neural regenerare -----------------------------------------------------------. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] ectoderm intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [x] entoderm Membrana bazală la epitelii reprezintă: c) [x] mezoderm a) [x] o reţea fină de structuri fibrilare şi substanţă amorfă d) [ ] coardă b) [ ] un strat de celule cubice. c) [ ] uterul --------. d) [x] sebacee --------. c) [ ] o pătură de ţesut conjunctiv cu vase şi nervi --------. cât şi la exterior b) [x] mucoase e) [ ] posedă secreţie mucoasă şi seroasă c) [ ] colagene -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Mezoteliul: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [ ] derivă din ectoderm Care din epiteliile enumerate derivă din ectoderm: b) [x] derivă din splanchnotom a) [x] pluristratificat pavimentos necornificat al corneei c) [x] celulele conţin melanină ochiului d) [x] tapetează tunicile seroase b) [x] pluristratificat pavimentos necornificat al cavităţii e) [ ] tapetează vasele sanguine bucale -----------------------------------------------------------. c) [x] epiteliocite ciliate 187.com e) [ ] lipide d) [ ] sebacee -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Epiteliile derivă din: 194. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 191. d) [ ] un strat de fibroblaste 189. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] tubii renali intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] căile urinare Epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat tapetează: d) [ ] piele a) [x] cavitatea bucală. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] unistratificat prizmatic al stomacului intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ În epiteliul pluristratificat pavimentos keratinizat se conţin: --------- a) [ ] celule interdigitiforme 192. c) [x] pluristratificat pavimentos necornificat al vaginului --------. b) [x] epiteliocite bazale --------. ------------------------------------------------------------ 185. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] posedă canal excretor şi porţiuni secretorii alveolare şi intrebare: 0 sec Autor: Fulga tubulare Glandele exocrine după compoziţia chimică a secreţiei pot fi: c) [x] posedă canal excretor ramificat şi porţiuni secretorii a) [x] seroase d) [ ] revarsă secretul atât în sânge. e) [x] saline 188. d) [ ] de tranziţie a căilor urinare 186. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] sudoripare din fosa axilară intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] mamare Selectaţi celulele straturilor bazal şi spinos la epiteliul . esofagul e) [ ] tunicile seroase b) [x] regiunea terminală a tubului digestiv -----------------------------------------------------------.

complexul Golgi . mitocondriile b) [ ] nu conţin vase e) [ ] lizozomii. mitocondriile -----------------------------------------------------------.com pluristratificat pavimentos cornificat: --------- a) [x] keratinocite 202. reticulul endoplasmatic neted c) [x] secretul este eliminat direct оn mediul intern -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Pentru toate tipurile de epitelii este caracteristic: 207. complexul Golgi a) [x] constau din endocrinocite şi capilare sanguine d) [ ] reticulul endoplasmatic neted. d) [ ] secretul este eliminat оn mediul extern --------. d) [x] stratificat pavimentos cornificat 197. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] reticulul endoplasmatic neted. Release by MedTorrents. e) [ ] posedă fund. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] prezenţa membranei bazale intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] capacitatea pronunţată de regenerare Epiteliul unistratificat anizomorf prismatic ciliat se întâlneşte d) [ ] substanţă intercelulară abundentă în: e) [x] polaritatea celulară a) [x] trahee -----------------------------------------------------------. c) [x] reticulul endoplasmatic rugos. c) [ ] simplu pavimentos --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] uretra intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ În celula epitelială specializată în sinteza intensă de proteine --------- "pentru export" sunt bine dezvoltate: 206. c) [x] melanocite 199. complexul Goldgi intrebare: 0 sec Autor: Sergiu b) [ ] ribozomii liberi. b) [ ] bazale --------. complexul Golgi e) [ ] conţin vase sanguine b) [ ] ribozomii liberi. b) [x] bronhiile de calibru mare --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] macrofage epidermale intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] granulare Epiteliul columnar cu "marginea striată"de pe suprafaţa ------------------------------------------------------------ vilozităţii: --------- a) [ ] se dezvoltă din mezenchim 205. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] în cadrul tuturor epiteliilor intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Pentru epitelii este caracteristic: --------- a) [ ] vascularizaţia abundentă 203. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] sunt practic lipsite de substanţa intercelulară intrebare: 0 sec Autor: Sergiu b) [x] posedă polaritate În celula epitelială specializată la sinteza unei cantităţi c) [x] au membrana bazală abundente de proteine cu secreţia lor ulterioară sunt bine d) [x] celulele sunt fixate de membrana bazală cu ajutorul dezvoltate: hemidesmozomilor a) [ ] reticulul endoplasmatic neted. c) [ ] corneia --------.dendrocitele Langerhans Stratul spinos se întîlneşte în epiteliile: d) [ ] celulele ciliate a) [x] stratificat pavimentos necornificat e) [x] celulele-stem b) [ ] simplu anizomorf ciliat -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] are funcţie de absorbţie intrebare: 0 sec Autor: Sergiu c) [ ] are funcţie de secreţie Epiteliul unistratificat anizomorf ciliat tapetează organele:v d) [ ] se întâlneşte în stomac a) [x] traheia e) [x] se dezvoltă din entoderm b) [x] trompele uterine -----------------------------------------------------------. corp şi col 201. mitocondriile Particularităţile glandelor endocrine: c) [x] reticulul endoplasmatic rugos. c) [x] bronhiile de calibru mediu 198. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] celulele caliciforme intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] macrofagele epidermale . d) [ ] stomacul 200. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] esofag intrebare: 0 sec Autor: Sergiu c) [x] cornee În componenţa stratului spinos al epiteliului pluristratificat d) [ ] vezica urinară pavimentos cornificat deosebim următoarele celule: e) [ ] uter a) [x] spinoase -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] esofag intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] intestinul subţire Epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat este present ------------------------------------------------------------ оn: --------- a) [x] palatul dur 204.

19% d) [x] granulocitele bazofile d) [x] limfocite . Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Indicaţi valorile normale ale eritrocitelor la un bărbat matur : Funcţia de bază a plasmocitelor: 12 a) [ ] secretă glicozaminoglicani a) [ ] 3.7-4. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 217. --------- 210.7-4. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Din leucocitele enumerate selectaţi granulocitele: Varietăţile de limfocite T: a) [x] neutrofilele a) [x] helperi b) [x] eozinofilele b) [ ] killeri c) [x] bazofilele c) [x] supresori d) [ ] limfocitele d) [x] memorie e) [ ] monocitele e) [ ] nici una din cele enumerate -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Leucocitele: Monocitele: a) [x] participă în procesul de fagocitoză a) [x] se diferenţiază în macrofage b) [ ] sintetizează colagenul şi elastina b) [ ] constituie 1-5% оn sвngele periferic c) [x] se deplasează activ c) [ ] se referă la leucocitele granulare d) [x] migrează după gradientul factorilor chimici d) [x] se referă la sistemul macrofagic e) [x] asigură imunitatea celulară şi umorală e) [x] participă în procesul de fagocitoză ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------.10 /1 l b) [x] secretă imunoglobuline 9 b) [ ] 3. reticulul endoplasmatic neted e) [ ] activează T-killerii -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 213. --------- --------. --------- --------.13% e) [ ] trombocitele e) [ ] monocite .10 /1 l c) [ ] activează T-helperii . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Fulga Mezoteliul: Plasma sanguină conţine: a) [ ] se formează din endoderm a) [x] apă şi săruri minerale b) [x] se formează din splanhnotom b) [ ] plasmocite c) [ ] celulele conţin miofilamente c) [x] fibrinogen d) [x] tapetează tunicile seroase d) [ ] colagen tip II e) [ ] tapetează vasele sanguine e) [x] globuline -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 214. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 216. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Indicaţi proteinele de bază ale plasmei sanguine: Granulocitele neutrofile: a) [x] albuminele a) [ ] sunt celule multinucleate b) [x] globulinele b) [ ] conţin granule de heparină c) [ ] hemoglobina c) [x] posedă activitate fagocitară d) [x] fibrinogenul d) [ ] asigură imunitatea celulară e) [ ] histamina e) [ ] se divid mitotic -----------------------------------------------------------. Indicaţi devierea Indicaţi celulele la stimularea cărora se secretă histamină: de la normă a indicilor: a) [ ] granulocitele neutrofile a) [ ] neutrofile cu nucleu în formă de bastonaş .60% c) [ ] monocitele c) [x] eozinofile . --------- 209.9. --------- 208. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 212. ------------------------------------------------------------ --------. ------------------------------------------------------------ --------.4% b) [ ] granulocitele eozinofile b) [ ] neutrofile segmentonucleare . ------------------------------------------------------------ --------. mitocondriile d) [ ] activează T-supresorii e) [ ] lizozomii. ------------------------------------------------------------ --------.9. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Formula leucocitară a unui bărbat de 25 ani.com d) [ ] reticulul endoplasmatic neted. --------- 211. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 215.6% ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. 218. 219.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] fagocitoză intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [ ] transformare оn macrofage Care din formele eritrocitelor sunt considerate bătrâne: c) [x] reglare a coagulării sângelui a) [ ] discocitele d) [x] reglare a permiabilităţii vaselor b) [x] sferocitele e) [ ] producere a anticorpilor c) [ ] planocitele -----------------------------------------------------------. centrală-hialomerul --------. d) [x] echinocitele --------. ------------------------------------------------------------ 220.10 /1 l c) [ ] posedă activitate fagocitară 12 d) [x] participă în procesul de coagulare a sângelui d) [x] 3.5 10 /1 l e) [ ] 200-400000 /1 l e) [ ] conţin o zonă periferică-granulomerul şi o zonă -----------------------------------------------------------. d) [ ] neutrofile cu nucleu segmentat .9-5. c) [x] conţin granule neutrofile --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe granulocitelor neutrofile intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] au o capacitate de fagocitoză mai bine pronunţată ca a Trombocitele: granulocitelor neutrofile a) [x] sunt structuri anucleate de o formă neregulată e) [x] participă în reacţiile alergice ------------------------------------------------------------ . e) [ ] stomatocitele 222. b) [ ] ajunse în ţesutul conjunctiv se transformă în macrofage --------. e) [x] bazofile-10 % 221. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 226. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe de cromatină intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] au o capacitate de fagocitoză slab pronunţată Celulele semistem din linia limfocitară pot da naştere la: ------------------------------------------------------------ a) [x] limfocite T --------- b) [ ] trombocite 229. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] se transformă în macrofage intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] se diferenţiază în plasmocite În stare normală. c) [x] reglează imunitatea umorală 224. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] recunoaştere a antigenilor intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [ ] fagocitoză Granulocitele neutrofile: c) [ ] elaborare a anticorpilor a) [x] la omul sănătos alcătuiesc 65-75 % din numărul total d) [x] distrugere a celulelor heterogene al leucocitelor e) [ ] transformare оn plasmocite b) [x] conţin granule azurofile -----------------------------------------------------------. majoritatea eritrocitelor sunt numite: ------------------------------------------------------------ a) [ ] sferocite --------- b) [ ] echinocite 230. c) [x] au o capacitate de fagocitoză mai slab pronunţată ca a 225.com 9 b) [ ] într-un litru de sânge se conţin de la 200 pînă la 300 c) [ ] 3. d) [x] nucleul este format din 2-5 segmente unite prin punţi 223. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Granulocitele bazofile au proprietatea de: 227. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] discocite intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] stomatocite Granulocitele eozinofile: e) [ ] eliptocite a) [ ] participă în procesul de coagulare a sângelui -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Funcţia limfocitelor B este de: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] a asigura imunitatea umorală Analiza sângelui la un bărbat de 30 ani.5. b) [x] asigură imunitatea celulară --------.9-5. Indicaţi devierea de la b) [ ] a asigura imunitatea celulară normal: c) [ ] secreţie a heparinei a) [ ] eozinofile-4% d) [ ] fagocitoză b) [x] neutrofile cu nucleul în formă de bastonaş -15 % e) [ ] secreţia histaminei c) [ ] monocite-7 % -----------------------------------------------------------. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] monocite intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [x] limfocite B Limfocitele T: e) [x] plasmocite a) [ ] asigură imunitatea umorală -----------------------------------------------------------.65 % --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- LimfociteleT au proprietatea de: 228.

--------- 231. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga Trombocitele sângelui: a) [ ] posedă nucleu segmentat b) [x] participă în procesul de coagulare a sângelui c) [x] reprezintă fragmente de citoplasmă a megacariocitelor d) [ ] derivă din monocite e) [ ] posedă activitate fagocitară ------------------------------------------------------------ --------- 234. ------------------------------------------------------------ --------.26% d) [ ] anizocitoză e) [ ] monocite .com --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] trombocite intrebare: 0 sec Autor: Fulga -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] asigură imunitatea umorală intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [x] sunt structuri anucleate Spermatozoizii obţin seturi haploide de cromozomi în -----------------------------------------------------------. a) [ ] proceselor de creştere 235. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 237. Indicaţi devierea de Tabloul morfologic. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] spaţiul dintre nucleu şi plasmalemă intrebare: 0 sec Autor: Sergiu c) [x] un lizozom gigantic Granulele azurofile sunt prezente în: d) [ ] o cisternă a reticulului endoplasmatic granulat a) [ ] eritrocite e) [ ] un derivat al peroxisomului b) [ ] limfocite ------------------------------------------------------------ c) [ ] eozinofile --------- d) [x] neutrofile 241. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga Eritrocitele: a) [x] conţin hemoglobina A b) [x] conţin hemoglobina F c) [ ] participă în procesul de fagocitoză 239.6% e) [ ] eritropenie -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] neutrofilul intrebare: 0 sec Autor: Fulga -----------------------------------------------------------. Acrozomul reprezintă: --------. --------- 233. rezultatul: --------. a) [ ] o mitocondrie specializată 236.4% c) [ ] eozinofilie d) [x] limfocite . caracterizat prin prezenţa în sângele la normă a indicilor: periferic a diferitor forme de eritrocite poartă denumirea de: a) [ ] neutrofile cu nucleul în formă de bastonaş . Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Formula leucocitară a unui copil de 2 ani. Acrosomul la spermatozoid dispune de enzimele necesare . ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 238. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] diviziunilor mitotice intrebare: 0 sec Autor: Sergiu c) [x] meiozei Selectaţi structura/structurile ce posedă granulomer: d) [ ] apoptoziei a) [ ] eritrocitul e) [ ] picnozei b) [ ] monocitul ------------------------------------------------------------ c) [x] trombocitul --------- d) [ ] eozinofilul 240. Release by MedTorrents. --------- 232. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Macrofagele derivă din: Din mezenchim se dezvoltă a) [ ] granulocitele neutrofile a) [ ] miocard b) [ ] granulocitele eozinofile b) [ ] muşchii striaţi c) [ ] granulocitele bazofile c) [x] muşchii netezi d) [ ] limfocite d) [x] ţesuturile conjunctive e) [x] monocite e) [ ] epiteliile stratificate -----------------------------------------------------------.2% a) [x] poichilocitoză b) [x] neutrofile cu nucleul segmentat .62% b) [ ] leucocitoză c) [ ] eozinofile .

mezoderm şi entoderm intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] mezoderm şi entoderm Mişcarea spermatozoizilor spre ovocit e direcţionată de: e) [x] epiblast şi hipoblast (entoderm) a) [ ] capacitaţie ------------------------------------------------------------ b) [x] chimiotaxism --------- c) [ ] reacţie acrosomală 252. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] sinteza proteinelor intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [ ] obţinerea energiei Reacţia acrosomală se caracterizează prin: c) [ ] descompunerea nucleului ovocitului la fecundaţie a) [ ] solidificarea acrosomului pentru penetrarea zonei d) [ ] sinteza de ADN pelucide e) [x] dizolvarea zonei pelucide a ovocitului b) [ ] expulzarea granulei acrosomiale -----------------------------------------------------------. a) [ ] alantoida --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe pelucidă intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] dezagregarea zonei pelucide În regiunea coletului (gâtului) la spermatozoid se pot ------------------------------------------------------------ evidenţia: --------- a) [x] un centriol 248. d) [x] cuplarea receptorilor spermatozoidului cu zona 242. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] activarea spermatozoidului intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] activarea ovocitului Enumeraţi organele complexului axial: -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] ectoderm. b) [x] dublarea cromozomilor în ambii pronuclei --------.com pentru: 247. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] fascicule de microtubuli dispuse radial intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] fascicule de microfilamente dispuse radial În stadiul de blastocist materialul celular al embrionului se e) [ ] plasmalema ovocitului divide în: -----------------------------------------------------------. b) [ ] corionul . Release by MedTorrents. b) [ ] ectoderm şi entoderm 246. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] un vezicul cu fermenţi proteolitici intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [ ] mitocondrii organizaţi în spirală Reconstituirea setului diploid în fecundaţie se produce prin: d) [ ] un lizozom a) [ ] contopirea pronucleului masculin cu pronucleul e) [ ] un peroxizom feminin -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] la pătrunderea spermatozoidului în citoplazma intrebare: 0 sec Autor: Fulga ovocitului Pentru asigurarea procesului de implantare trofoblastul se e) [ ] la fuzionarea pronucleusului masculin cu cel feminin divide оn: -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] combinării materialului genetic al ovulului cu cel al intrebare: 0 sec Autor: Fulga spermatozoidului În prima fază a procesului de gastrulare embrioblastul se e) [ ] cariorexei divide în: -----------------------------------------------------------. b) [x] citotrofoblast şi sincitiotrofoblast 245. mezoderm şi entoderm intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] epiblast şi hipoblast A doua diviziune de maturaţie a ovocitului are loc: e) [x] trofoblast şi embrioblast a) [ ] în perioada embrionară ------------------------------------------------------------ b) [ ] la vârsta de maturaţie a organismului --------- c) [ ] în cursul ovulaţiei 250. c) [ ] diviziunea a doua de maturaţie 243. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] creşterea în volum a pronucleusului masculin intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] dezagregarea membranelor ambilor nuclei Coroana radiată la ovocit e constituită din: ------------------------------------------------------------ a) [x] celule foliculare şi apofizele acestora --------- b) [ ] flagelii spermatozoizilor 249. a) [ ] citotrofoblast şi embrioblast --------. a) [ ] citotrofoblast şi embrioblast --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] ectoderm. b) [ ] ectoderm şi entoderm 244. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] epiblast şi hipoblast intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] sincitiotrofoblast şi epiblast Ovocitul obţine setul haploid de cromozomi în rezultatul: e) [ ] sincitiotrofoblast şi hipoblast a) [ ] proceselor de creştere ------------------------------------------------------------ b) [ ] diviziunilor mitotice --------- c) [x] meiozei 251. c) [x] exocitoza enzimelor hialuronidaza şi tripsina --------. a) [ ] ectoderm şi mezoderm --------.

Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Din materialul celular al miotoamelor se dezvoltă: Materialul celular al ectodermului dă naştere: a) [ ] oasele scheletului a) [ ] epiteliului stomacului b) [ ] sistemul cardiovascular b) [ ] epiteliului intestinal c) [ ] sistemul urinar c) [ ] muşchilor d) [x] muşchii scheletali d) [x] epidermului pielii e) [ ] muşchiul cardiac e) [ ] rinichilor ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. --------- --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 255. --------- --------. e) [x] delaminare şi migrare --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 257. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Învelişul intern al cavităţii peritoneale se dezvoltă din: Materialul celular al entodermului dă naştere: a) [x] foiţele de splancnotom a) [x] epiteliului stomacului b) [ ] nefrotoame b) [x] epiteliului intestinelor c) [ ] foiţa entodermală c) [ ] muşchilor d) [ ] foiţa ectodermală d) [ ] epidermului pielii e) [ ] foiţa abdominală e) [ ] rinichilor ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------.com c) [ ] sincitiotrofoblastul b) [ ] epibolie d) [x] coarda c) [ ] delaminare e) [ ] sacul vitelin d) [ ] delaminare şi invaginare -----------------------------------------------------------. 261. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 258. ------------------------------------------------------------ 253. 262. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 259. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 260. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Învelişul intern al cavităţii pleurale se dezvoltă din: Materialul celular al miotomului dă naştere: a) [x] foiţele de splancnotom a) [ ] epiteliului intestinal b) [ ] nefrotoame b) [ ] epiteliului căilor urinare c) [ ] foiţa entodermală c) [x] muşchilor scheletali d) [ ] foiţa ectodermală d) [ ] ganglionilor vegetativi e) [ ] foiţa abdominală e) [ ] epidermului ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. 264. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe În faza a doua a procesului de gastrulare materialul intrebare: 0 sec Autor: Fulga epiblastului dă naştere: Nefrotomul dă naştere: a) [ ] citotrofoblastului şi sincitiotrofoblastului a) [ ] sistemului nervos central b) [ ] sacului vitelin b) [ ] sistemului nervos periferic c) [ ] amnionului c) [ ] vertebrelor d) [x] coardei d) [ ] muşchilor e) [ ] foiţei de entoderm e) [x] rinichilor -----------------------------------------------------------. 263. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 256. --------- --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Globa Selectaţi organele extraembrionare la om: Mecanismul gastrulaţiei la om se efectuiază prin: a) [x] amnionul a) [ ] invaginare b) [ ] coarda . --------- 254. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Între foiţele de mezoderm formate în faza a doua a procesului Sclerotomul dă naştere: de gastrulare e amplasat materialul celular al: a) [ ] rinichilor a) [ ] plăcii neurale b) [x] vertebrelor b) [ ] somitelor c) [ ] muşchilor c) [ ] nefrotomului d) [ ] sвngelui d) [x] coardei e) [ ] sclerei globului ocular e) [ ] splancnotomului ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. --------- --------.

271. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] nicotinei intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [ ] alcoolului Dintre hormonii placentari rolul de protecţie a sarcinii revine: c) [x] microbilor a) [ ] prostaglandinelor d) [x] macromoleculelor proteice b) [x] coriogonadotropinei e) [ ] ionilor de calciu c) [ ] estrogenilor -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Bariera placentară obstacolează transferul interhemal al: 275. --------- --------. 273. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Printre hormonii produşi de placentă figurează: În decursul săptămânii a 4-a a dezvoltării embrionare la om se a) [x] coriogonadotropina produce: b) [ ] oxitocina a) [ ] apariţia corionului c) [ ] foliliberina b) [ ] segmentarea d) [ ] hormonul adenocorticotrop c) [x] diferenţierea mezodermului cu apariţia somitelor. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] vase sangvine intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [x] un strat de citotrofoblast Amnionul asigură: c) [ ] un înveliş entodermal a) [ ] alimentarea embrionului şi fătului . e) [x] apar primele bătăi ale inimii 269. e) [ ] testosteronul placentar nefrotoamelor şi a foiţelor de splancnotom -----------------------------------------------------------. --------- 268. 272. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Porţiunea maternă a placentei conţine: Selectaţi organele extraembrionare la om: a) [ ] un strat de mezenchim a) [ ] tubul neural b) [ ] formaţiuni miometriale b) [ ] coarda c) [ ] epiteliu folicular c) [ ] intestinul primar d) [ ] vilozităţi coriale d) [x] alantoida e) [x] celule deciduale e) [ ] nefrotoamele ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ --------.şi sincitiotrofoblast d) [ ] foiţa parietală de splancnotom e) [x] transformarea embrionului didermic оn embrion e) [ ] foiţa viscerală de splancnotom tridermic -----------------------------------------------------------.com c) [ ] tubul neural d) [ ] celule nervoase d) [ ] intestinul primar e) [ ] fibre nervoase e) [ ] mezenchimul ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 274. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga În săptămâna a 2-a a dezvoltării embrionare la om are loc: Amnionul constituie un vezicul delimitat de: a) [ ] procesul de segmentare a) [ ] entoderm b) [ ] formarea blastocistului b) [ ] mezoderm c) [x] schiţarea amnionului c) [x] ectoderm d) [ ] formarea mezodermului extraembrional d) [ ] foiţa parietală de splancnotom e) [ ] formarea plăcii neurale e) [ ] foiţa viscerală de splancnotom ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. --------- --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 267. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 265. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga În săptămâna a treia a dezvoltării embrionare la om are loc: Sacul vitelin constituie un vezicul delimitat de: a) [ ] procesul de segmentare a) [x] entoderm b) [ ] оnceputul procesului de implantare b) [ ] mezoderm c) [ ] prima fază a gastrulării c) [ ] ectoderm d) [ ] diferenţierea trofoblastului în cito. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Structura vilozităţilelor coriale ale placentei include: 276. e) [ ] hormonului lactogen 270. d) [x] formarea placentei --------. Release by MedTorrents. --------- --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 266. d) [x] progesteronului --------.

a) [x] este un derivat al aparatului Golgi a) [ ] embrioblastul b) [ ] este un derivat al reticulului endoplasmatic b) [x] sacul amniotic c) [ ] conţine glicogen c) [x] sacul vitelin d) [x] conţine enzime hidrolitice d) [x] alantoida e) [ ] asigură mobilitatea spermatozoizilor e) [x] corionul -----------------------------------------------------------. --------- --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 283. --------- 278. mezoderm embrionar d) [ ] zigotul d) [x] realizează formarea embrionului tridermic e) [ ] blastomerul e) [x] se formează procesul cordal -----------------------------------------------------------. --------- 280. În rezultatul segmentării se formează : a) [ ] începe imediat după fecundare a) [ ] blastocistul b) [x] se produce prin imigrare celulara b) [x] morulă c) [x] se caracterizează prin formarea liniei primitive şi a c) [ ] gastrulă nodulului Hensen. 287. Selectaţi organele extraembrionare. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 284. Release by MedTorrents. Implantarea blastocistului: Selectaţi afirmaţiile corecte. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 281.com b) [ ] formarea primelor elemente figurate ale sвngelui b) [ ] blastocel c) [ ] procesul de implantare c) [x] embrioblast d) [x] mediul lichid de dezvoltare a embrionului şi fătului d) [ ] membrana de fecundare e) [ ] evacuarea reziduurilor de metabolism e) [x] trofoblast -----------------------------------------------------------. a) [x] este compus din cap. --------- 277. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Acrosomul: Selectaţi afirmaţiile corecte. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 288. ------------------------------------------------------------ --------. coada a) [x] începe in ziua 6-7 de dezvoltare embrionară. col. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Spermatozoidul: Selectaţi afirmaţiile corecte. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Celulele sexuale umane se întâlnesc şi fuzionează in condiţii Embrionul tridermic este compus din: normale in: a) [ ] epiblast a) [ ] uter b) [ ] hipoblast b) [ ] ovar c) [x] ectoderm c) [ ] vagin d) [x] mezoderm d) [x] ampula trompei uterină e) [x] entoderm e) [ ] cavitatea abdominala ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Selectaţi părţile componente ale blastocistului: Din entoderm derivă: a) [ ] mezoderm a) [ ] epiteliul esofagului . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 285. Selectaţi afirmaţiile corecte. --------- 279. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Faza II a gastrulaţiei. ------------------------------------------------------------ --------. --------- 282. b) [ ] conţine o garnitură diploidă de cromozomi b) [x] se produce in mucoasa uterină c) [x] acrosomul este derivat al aparatului Golgi c) [x] este asigurată de trofoblast d) [x] conţine o garnitură haploidă de cromozomi d) [ ] este asigurată de embrioblast e) [x] este mobil e) [ ] se petrece cu participarea spermatozoidului -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Ovocitul din foliculul ovarian este înconjurat de: Discul embrionar este format din: a) [x] zona pelucidă a) [ ] embrioblast b) [ ] membrana de fecundare b) [x] hipoblast c) [ ] membrana bazală c) [x] epiblast d) [ ] membrana celulară d) [ ] embrioblast e) [x] epiteliu folicular e) [ ] sincitiotrofoblast -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 286.

Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [x] ţesutul conjunctiv Substanţa albă a măduvei spinării este constituită din: ------------------------------------------------------------ a) [ ] neuroni intercalari --------- b) [ ] neuroni motorii 294. --------- --------- 289. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Derivatele tubului neural sunt: a) [x] măduva spinării b) [ ] sistemul nervos periferic c) [x] retina d) [x] encefalul e) [ ] substanţa medulară a suprarenalelor ------------------------------------------------------------ --------- 293. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Somitul este format din: a) [x] dermatom b) [x] miotom c) [x] sclerotom d) [ ] nefrotom e) [ ] splanhnoton ------------------------------------------------------------ --------- 290. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] fibre nervoase intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Amnionul asigură: d) [ ] neuroni bipolari a) [ ] alimentarea embrionului şi fătului e) [ ] neuroni multipolari b) [ ] formarea primelor elemente figurate ale sвngelui ------------------------------------------------------------ . Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Din dermatom derivă: a) [ ] epitelil pielii b) [ ] părul c) [ ] glandele mamare d) [x] ţesutul conjunctiv al pielii e) [ ] glandele sebacee ------------------------------------------------------------ --------- 291. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Din ectoderm derivă: a) [x] glandele sudoripare b) [x] epiteliul pielii c) [ ] măduva spinării d) [ ] epiteliul uterin e) [x] părul ------------------------------------------------------------ --------- 292. Release by MedTorrents.com b) [x] epiteliul stomacului c) [ ] procesul de implantare c) [x] epiteliul intestinului subţire d) [x] mediul lichid de dezvoltare a embrionului şi fătului d) [x] ficatul e) [x] protecţia mecanică a embrionului şi fătului e) [ ] splina ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Din mezenchim derivă: a) [x] sвngele b) [x] ţesutul osos c) [ ] rinichii d) [x] ţesutul cartilaginos 295.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] fibre amielinice intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] nervi Celulele piramidale Betz formează: ------------------------------------------------------------ a) [ ] stratul molecular al scoarţei cerebrale --------- b) [ ] stratul mediu al scoarţei cerebelare 305. c) [x] fibre mielinice 299. e) [x] nucleul toracic --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] sinapse cu neuronii . b) [ ] neuroni piriformi --------. ------------------------------------------------------------ 296. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 302. motori ai măduvei spinării 298.com --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] conţin neuroni pseudounipolari intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] sunt acoperiţi de o teacă de mielină Fibrele agăţătoare din componenţa scoarţei cerebelare transmit e) [ ] conţin celule neurosecretorii excitaţiile: . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] stratul ganglionar al scoarţei cerebrale intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [x] căile nervoase eferente ale scoarţei cerebrale Stratul molecular al cerebelului conţine: e) [ ] substanţa albă a măduvei spinării a) [ ] neuroni granuliformi -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ 297. a) [x] nucleul propriu --------. c) [x] neuroni stelaţi 300. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 303. b) [x] nucleul toracic 301. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] nuclei mari motori intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] nucleul intermediar Ganglionii spinali: e) [x] stratul spongios a) [x] sunt situaţi pe parcursul rădăcinilor posterioare ale ------------------------------------------------------------ măduvei spinării --------- b) [ ] conţin neuroni motori şi asociativi 307. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] conţine celule piriforme intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] conţine celule piramidale Betz În coarnele posterioare a substanţei cenuşii a măduvei spinării e) [ ] conţine în stratul granular celule în coşuleţ deosebim: -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] axonii lor formează sinapse cu neuronii ganglionilor intrebare: 0 sec Autor: Fulga senzitivi Fibrele nervoase agăţătoare din cerebel formează: ------------------------------------------------------------ a) [x] căile aferente --------- b) [ ] căile eferente 304.granule intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [x] sinapse cu dendritele neuronilor piriformi Substanţa cenuşie a măduvei spinării este constituită din: e) [ ] "coşuleţe" pentru neuronii piriformi a) [x] neuroni multipolari -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] neuroni " în coşuleţ" intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] neuroni piramidali Scoarţa cerebelară: ------------------------------------------------------------ a) [ ] are şase straturi --------- b) [x] are trei straturi 306. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Neurocitul pseudounipolar: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] este o varietate a neurocitului bipolar Neuronii stratului ganglionar al cortexului cerebral: b) [ ] se întâlneşte în substanţa cenuşie a măduvei spinării a) [x] sunt celule de dimensiuni mari c) [x] are axon şi dendrită b) [x] conţin mari cantităţi de substanţă cromatofilă d) [x] posedă pericarion c) [ ] axonii lor formează sinapse cu neuronii nucleilor e) [x] conţine substanţă cromatofilă vegetativi ai măduvei spinării -----------------------------------------------------------. b) [x] neuroglie --------. d) [x] axonii lor formează sinapse cu neuronii nucleilor --------. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Totalitatea celulelor gigantice Beţ din cadrul cortexului intrebare: 0 sec Autor: Fulga cerebral formează stratul: În coarnele posterioare a substanţei cenuşii a măduvei spinării a) [ ] granular extern deosebim: b) [ ] granular intern a) [x] stratul spongios c) [ ] molecular b) [x] substanţa gelatinoasă d) [x] piramidal intern (ganglionar) c) [x] nucleul propriu al cornului posterior e) [ ] piramidal extern d) [ ] nucleul lombar -----------------------------------------------------------.

motori Selectaţi celula/celulele. În fibra nervoasă mielinică se disting: 309. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------. intrebare: 0 sec Autor: Sergiu --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe La care din organitele enumerate se referă substanţa intrebare: 0 sec Autor: Fulga cromatofilă (Nissl)? Neuronii senzitivi ai aparatului măduvei spinării sunt situaţi a) [ ] complexul Golgi + mitocondriile în: b) [ ] glicogen + mitocondriile a) [ ] coarnele posterioare a substanţei cenuşii a măduvei c) [x] cisterne ale reticulului endoplasmatic rugos + spinării poliribozomii b) [x] ganglionii senzitivi d) [ ] complexul Golgi + lizozomii c) [ ] scoarţa emisferelor mari e) [ ] complexul de ADN + glicogen d) [ ] diverse organe. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] strangulaţii Ranvier intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [x] cilindraxul Fibrele aferente muşchioase ale cerebelului formează sinapse c) [ ] perinervul cu: d) [x] celulele Schwann a) [ ] axonii neuronilor piriformi ai stratului ganglionar e) [x] scizuri mielinice b) [ ] neuronii stelaţi ai stratului molecular ------------------------------------------------------------ c) [ ] neuronii "în coşuleţ" ai stratului molecular --------- d) [x] dendritele neuronilor granuliformi 315. În axoplasma axonului se evidenţiază: --------. 313. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] oligodendrocitele intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] astrocitele Care din formaţiunile enumerate formează glomerulii e) [ ] ependimiocitele cerebelari: ------------------------------------------------------------ a) [ ] reţeaua densă de capilare --------- b) [ ] aglomerări de neuroni în substanţa albă 317. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] membrana bazală a capilarelor sanguine intrebare: 0 sec Autor: Sergiu . motori ------------------------------------------------------------ b) [ ] pseudounipolari. care sintetizează proteinele mielinei: -----------------------------------------------------------. a) [x] Schwann --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe -----------------------------------------------------------. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] aglomerări de neuroni şi fibre nervoase în substanţa intrebare: 0 sec Autor: Sergiu albă Pentru o celulă nervoasă multipolară e caracteristic: d) [x] legături sinaptice abundente a fibrelor muşchioase cu a) [x] conţine un axon şi multe dendrite dendritele neuronilor granuliformi оn stratul granular b) [ ] conţine o dendrită şi mulţi axoni puternic ramificaţi e) [ ] legături sinaptice abundente între fibrele agăţătoare şi c) [ ] prezenţa substanţei cromatofile dispusă în pericarion şi dendritele neuronilor piriformi оn stratul ganglionar în axoni -----------------------------------------------------------. d) [x] prezenţa substanţei cromatofile dispusă în pericarion --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] asociativi intrebare: 0 sec Autor: Sergiu e) [x] multipolari. unde formează terminaţiuni senzitive ------------------------------------------------------------ e) [ ] regiunea intermediară dintre coarnele laterale şi --------- anterioare ale măduvei spinării 314. b) [ ] neuronii 311. intrebare: 0 sec Autor: Sergiu 308.com a) [x] neuronilor piriformi c) [x] prelungirile astrocitelor b) [ ] neuronilor stelaţi cu axonii lungi d) [ ] membrana bazală a astrocitelor c) [ ] celulelor orizontale e) [ ] membrana bazală a neuronilor d) [ ] celulelor "în coşuleţ" ------------------------------------------------------------ e) [ ] neuronilor stelaţi mari inhibitori --------- -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] reticulul endoplasmatic rugos intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] neurotubuli Prelungirile căror neuroni ai măduvei spinării formează d) [x] neurofilamente rădăcina anterioară a nervului spinal: e) [ ] substanţa cromatofilă a) [ ] bipolari. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] dendritele neuronilor piriformi ai stratului ganglionar intrebare: 0 sec Autor: Sergiu -----------------------------------------------------------. senzitivi --------- c) [ ] multipolari 316. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] conţine o cantitate mare de mioglobină şi glicogen intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Indicaţi componentele barierei hemato-encefalice: --------- a) [x] endoteliul capilarelor sanguine 318. şi dendritele neuronilor 312. a) [x] mitocondrii 310.

Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ventriculii cerebrali intrebare: 0 sec Autor: Sergiu e) [ ] elimină diferite substanţe active în cavitatea Neuronii coarnelor anterioare ai măduvei spinării sunt: ventriculilor cerebrali a) [ ] bipolari. senzitivi intrebare: 0 sec Autor: Sergiu e) [ ] bipolari. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Sergiu Capilarele de tip sinusoid se întâlnesc în: În componenţa ganglionului spinal intră neuronii: a) [x] ficat a) [ ] bipolari b) [ ] hipofiză . Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 323. c) [x] pericitele incluse în membrana bazală 321. --------- --------.com Oligodendrogliocitele: b) [ ] unipolari a) [x] formează învelişul fibrelor nervoase şi al c) [x] pseudounipolari terminaţiunilor nervose d) [ ] multipolari b) [ ] formează aparatul de sprigin al sistemului nervos e) [ ] piramidali central ------------------------------------------------------------ c) [ ] formează aparatul de suport al creierului --------- d) [ ] căptuşesc canalul central al măduvei spinării şi 324. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] membrana bazală discontinuă a capilarului intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] prelungirile neuronilor Selectaţi celulele care formează peretele capilarelor: e) [x] prelungirile astrocitelor a) [x] celulele endoteliale alungite -----------------------------------------------------------. d) [ ] septuri de ţesut conjunctiv lax. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] celulele adventiţiale intrebare: 0 sec Autor: Sergiu e) [ ] fibroblastele „Coşuleţul" din jurul neuronului piriform al cortexului ------------------------------------------------------------ cerebelar este format din: --------- a) [x] axonii neuronilor „în coşuleţ" 327. motori 319. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] stratul subendotelial intrebare: 0 sec Autor: Sergiu e) [x] celule musculare netede. 329. vase şi nervi 322. motori -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] oligodendrocite intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] sustentocite Tunica internă a aortei include în componenţa sa: e) [ ] fibre nervoase amielinice a) [x] endoteliul -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] multipolari. orientate longitudinal Selectaţi structurile din componenţa barieii hemato-encefalice: ------------------------------------------------------------ a) [x] endoteliul neîntrerupt al capilarului --------- b) [x] membrana bazală neîntreruptă a capilarului 326. Release by MedTorrents. b) [ ] celulele musculare netede --------. c) [ ] celule musculare netede --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe spinal intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [ ] axonii neuronilor pseudounipolari ale ganglionului Peretele unei vene de tip muscular este constituit din: spinal a) [x] tunica intima c) [ ] dendritele neuronilor multipolari din coarnele b) [ ] membrana elastică internă anterioare ale măduvei spinării c) [x] tunica media d) [x] axonii neuronilor multipolari din coarnele anterioare d) [ ] membrana elastică extetrnă ale măduvei spinării e) [x] adventiţia e) [x] perinervul ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. c) [x] multipolari. c) [ ] membrane elastice fenestrate 320. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] axonii neuronilor stratului granular intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [ ] dendritele neuronilor „în coşuleţ" Funcţia de contacţie a miocardului este asigurată de: d) [ ] fibrele muşchioase a) [x] celule musculare striate contractile e) [ ] fibrele agăţătoare b) [ ] fibre musculare striate -----------------------------------------------------------. b) [x] plexul fibrelor elastice --------. b) [ ] pseudounipolari. motori --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] cardiomiocite conductoare intrebare: 0 sec Autor: Sergiu ------------------------------------------------------------ În componenţa nervului spinal intră: --------- a) [x] dendritele neuronilor pseudounipolari ale ganglionului 328. senzitivi Macroglia include: ------------------------------------------------------------ a) [x] ependimocite --------- b) [x] astrocite 325.

care împedică scurgerea --------- retrogradă a sângelui 340. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] tapetează cavităţile inimii intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] este format din miocite netede. ficat din: e) [ ] au în tunica externă vasa vasorum şi nervi vasorum a) [x] celule musculare netede -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] celule musculare netede intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [x] celule adventiţiale Arterele de tip muscular: ------------------------------------------------------------ a) [ ] se dezvoltă în perioada embrionară din splanchnotom --------- b) [x] au o membrană elastică internă bine dezvoltată 339. c) [x] pericite 333. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] au o membrană bazală tristratificată intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] au fisuri în endoteliu şi în membrana bazală Tunica medie a arterelor de tip musculoelastic este alcătuită d) [x] se întâlnesc în măduva oaselor. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe nervoase intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] este constituit din celule musculare cardiace atipice Arterele de tip muscular: d) [ ] este constituit din miocite lucrătoare şi secretoare a) [x] reprezintă arterii de calibru mijlociu şi mic e) [x] asigură automatismul inimii b) [ ] sunt cele mai mici vase arteriale cu diametrul de 50- -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] pericite . b) [ ] stratul subendotelial --------. a) [ ] este format din ţesut muscular neted --------. c) [x] membrane elastice fenestrate 335. c) [x] conţin membrană elastică internă şi membrana elastică 332. 100 mcm --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] conţine cardiomiocite secretorii intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] conţine capilare sanguine de tip fenestrat Sistemul excito-conductor al inimii: e) [ ] regenerarea se produce pe contul miosatelitocitelor a) [x] include nodulul sinuzal. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] reglează afluxul de sânge spre organe şi ţesuturi intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [x] constituie majoritatea arterelor intraorganice Din plăcile mioepicardiale se dezvoltă: e) [ ] participă la schimbul de gaze a) [ ] endocardul -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] valvulele inimii intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] vasele sanguine Capilarele de tip sinusoid: ------------------------------------------------------------ a) [ ] sunt dotate cu valvule. celule secretoare şi În peretele capilarului de tip somatic deosebim: celule atipice a) [x] celule endoteliate -----------------------------------------------------------. a) [x] artere de tip elastic --------. ------------------------------------------------------------ fasciculul Hiss şi fibrele Purkinje --------- b) [ ] include plexul superficial şi cel profund de fibre 337. Miocardul: dispuse spiralat a) [x] constituie tunica medie a peretelui inimii e) [ ] conţin valvule b) [ ] se dezvoltă din ectoderm ------------------------------------------------------------ c) [x] este format din miocite lucrătoare şi miocite --------- conductoare 338. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe externă intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [x] tunica medie e constituită din celule musculare netede. nodulul atrio-ventricular. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] artere de tip musculo-elastic intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] artere de tip fibros Endocardul: e) [ ] artere de tip amuscular a) [ ] este format din cardiomiocite contractile ------------------------------------------------------------ b) [ ] este format din cardiomiocite conductoare --------- c) [ ] este tapetat de mezoteliu 336. c) [x] epicardul 334. b) [x] miocardul --------. splină. b) [x] unitatea morfofuncţională este cardiomiocitul 331. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] este tapetat de endoteliu intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] formează tunica externă a cordului Miocardul: -----------------------------------------------------------.com c) [ ] glanda tiroidă intrebare: 0 sec Autor: Fulga d) [ ] glandele paratiroide Conform clasificării morfologice distingem următoarele tipuri e) [ ] insulele pancreatice Langerhans de artere: -----------------------------------------------------------. b) [x] artere de tip muscular 330. b) [x] fibre elastice spiralate --------.

cu diafragmă --------. Endoteliocitele: Selectaţi afirmaţiile corecte --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] conţine valvule intrebare: 0 sec Autor: Fulga -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 351. ------------------------------------------------------------ 345. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe conductoare intrebare: 0 sec Autor: Sergiu b) [ ] fibrele Purkinje sunt constituite din cardiomiocite Capilarele de tip fenestrat: Selectaţi afirmaţiile corecte lucrătoare a) [x] membrana bazală este continuă c) [x] cardiomiocitele se unesc prin intermediul discurilor b) [ ] membrana bazală este discontinuă intercalare c) [x] în perete se întâlnesc pericite d) [x] discurile intercalare conţin desmozomi şi nexusuri d) [ ] fenestrele reprezintă fisuri între endoteliocite e) [ ] cardiomiocitele nu anastomozează între ele e) [x] fenestrele reprezintă pori a endoteliocitelor. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga În componenţa venei de tip muscular distingem: Vena de tip muscular: a) [x] endoteliu a) [ ] conţine membranele elastice internă şi externă b) [x] stratul subendotelial b) [ ] tunica medie este mai bine dezvoltată decât la arterele c) [ ] membrana elastică internă de tip muscular d) [x] miocite netede. d) [ ] este formată din ţesut reticular 344. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe endocrine intrebare: 0 sec Autor: Sergiu d) [x] la capilarele cu endoteliul neîntrerupt membrana Tunica externă a arterei de tip elastic: Selectaţi afirmaţiile bazală este continuă corecte e) [ ] miocitele netede din componenţa capilarelor reglează a) [x] conţine vase a vaselor tensiunea arterială b) [x] conţine fibre şi terminaţiuni nervoase -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] fibrele Purkinje intrebare: 0 sec Autor: Sergiu -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 341. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Selectaţi vasele patului microcirculator: intrebare: 0 sec Autor: Sergiu a) [x] venulele Selectaţi straturile endocardului: b) [x] capilarele a) [x] endoteliu c) [x] anastomozele arteriolo-venulare b) [x] strat subentotelial d) [x] arteriolele c) [x] strat musculo-elastic e) [ ] arterele de tip muscular d) [ ] strat a cardiomiocitelor atipice . acoperiţi -----------------------------------------------------------. 346. a) [x] endoteliu 342. --------- --------.com e) [ ] celule adventiţiale ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] este acoperită de mezoteliu intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Miocardul: --------- a) [x] este constituit din cardiomiocite lucrătoare şi 350. fibre de colagen şi elastice c) [x] tunica medie este mai slab dezvoltată decât la arterele e) [ ] membrana elastică externă de tip muscular ------------------------------------------------------------ d) [x] tunica externă este mai bine dezvoltată decât la --------- arterele de tip muscular 347. a) [x] provin din mezenchim 343. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] conţin vezicule de pinocitoză intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] sunt legate de membrana bazală prin semidesmozomi Capilarele: d) [ ] au capacitate de contracţie a) [x] conţin pericite e) [x] pot regenera b) [x] citoplasma celulelor endoteliale conţine numeroase ------------------------------------------------------------ vezicule de pinocitoză --------- c) [ ] capilarele de tip somatic se întâlnesc în glandele 349. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] stratul subendotelial intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] stratul musculo-elastic Sistemul exito-conductor al inimii este format din: d) [ ] stratul supravascular a) [x] nodulul sinuzal e) [x] stratul conjunctiv extern b) [ ] nodulul Henzen ------------------------------------------------------------ c) [x] nodulul atrio-ventricular --------- d) [x] fasciculul atrio-ventricular 348. c) [x] este formată din ţesut conjunctiv fibros lax --------. Selectaţi straturile endocardului: --------.

e) [ ] elaborează hormonii melatonina şi serotonina 355. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------- Diferenţiindu-se mieloblastele se transformă în: 361. e) [x] ganglionii limfatici --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] megacarioblast intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [ ] tromboblast Corpusculii Hassal din timus: d) [ ] eritroblast a) [ ] se întâlnesc în substanţa corticală a lobulului timic la . ------------------------------------------------------------ 354. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe bine dezvoltat intrebare: 0 sec Autor: Fulga e) [ ] sunt celule imunocompetente cu memorie Selectaţi celulele situate preponderent în zona periarterială a ------------------------------------------------------------ pulpei albe din splină: --------- a) [x] limfocitele T 362. --------- 352. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Sergiu intrebare: 0 sec Autor: Fulga Valvele venelor: Selectaţi afirmaţiile corecte Enumeraţi organele hematopoietice la care stroma este a) [ ] reprezintă plici ale tunicii medii constituită din ţesut reticular: b) [x] reprezintă plici ale tunicii interne a) [x] măduva osoasă roşie c) [ ] reprezintă plici ale tunicilor internă şi medie b) [ ] amigdala palatină d) [x] permit fluxul sanguin doar într-o direcţie c) [ ] timusul e) [ ] permit fluxul sanguin în ambele direcţii d) [x] splina -----------------------------------------------------------. c) [ ] sunt celule prezentatoare de antigen --------. c) [x] conţine capilare de tip sinusoid --------. Release by MedTorrents.com e) [ ] membrana elastică externă e) [x] megacariocit -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ 353. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 360. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 358. e) [ ] sintetizează anticorpi --------. d) [x] au оn citoplasma lor un reticul endoplasmatic rugos 356. d) [ ] conţine capilare de tip fenestrat şi somatic 357. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] plasmocitele intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [ ] celulele reticulare Măduva roşie a oaselor: d) [ ] limfoblastele B a) [ ] se dezvoltă din miotom în perioada postnatală e) [ ] limfocitele B b) [x] stromă o constituie ţesutul reticular -----------------------------------------------------------. d) [x] stroma o constituie ţesutul epitelial --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Selectaţi componentele barierii hemato-timice: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] celulele endoteliale ale capilarului sanguin Timusul: b) [ ] stratul subendotelial a) [x] este organul central al sistemului imun c) [x] membrana bazală a capilarului sanguin b) [ ] este organul periferic al sistemului imun d) [x] epitelioreticulocitele c) [x] asigură diferenţierea antigenindependentă a e) [x] membrana bazală a epitelioreticulocitelor limfocitelor T -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 359. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] promielocite intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [ ] promonocite Plasmocitele: c) [ ] mielocite a) [x] apar în urma diferenţierii antigendependente a d) [ ] metamielocite limfocitelor-B e) [ ] granulocite b) [x] produc anticorpi -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Sistemul organelor hematopoetice se constituie din: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] măduva roşie a oaselor Mieloblastul: b) [x] timus a) [ ] este celula precursoroare a fibroblastelor c) [x] ganglioni limfatici b) [ ] sintetizează glicozaminoglicani d) [x] splină c) [x] este celula precursoare a leucocitelor granulate e) [ ] ficat d) [ ] este celula precursoare a trombocitelor -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] conţine celule stem ale mielopoiezei şi limfopoiezei intrebare: 0 sec Autor: Fulga ------------------------------------------------------------ Trombocitele se formează din: --------- a) [ ] mieloblast 363.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] se întâlnesc în substanţa corticală a lobulului timic la intrebare: 0 sec Autor: Fulga indivizii în vârstă Bariera hematotimică include: c) [ ] derivă din mezoderm a) [x] celulele endoteliale situate pe membrana bazală d) [x] se întâlnesc în substanţa medulară a lobulului timic b) [ ] membrana bazală tristratificată e) [x] sunt formaţi din celulele epiteliale ale stromei c) [x] spaţiul pericapilar cu macrofage organului d) [ ] reticulocitele -----------------------------------------------------------. --------- --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 372. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Anticorpii (imunoglobulinele) sunt produşi de: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [ ] limfocitele T cu memorie În zona marginală a nodulului limfatic al splinei deosebim: b) [ ] limfocitele B cu memorie a) [x] limfocite T c) [x] plasmocite b) [x] limfocite B d) [ ] limfocitele T-helper c) [x] macrofage solitare e) [ ] macrofage d) [x] plasmocite -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ 364. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Limfocitele T se localizează în: intrebare: 0 sec Autor: Fulga a) [x] zona paracorticală a ganglionului limfatic Selectaţi organele unde hematopoieza are loc extravascular: b) [x] zona periarterială a nodulilor limfoizi din splină a) [ ] оn peretele sacului vitelin c) [ ] zona mantiinică a foliculilor limfoizi b) [x] оn ficat d) [ ] folicululii limfoizi din substanţa corticală a c) [x] în splină ganglionului limfatic d) [x] în măduva roşie a oaselor e) [ ] cordoanele medulare ale ganglionului limfatic e) [x] оn timus -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 370. e) [x] epitelioreticulocitele cu membrana bazală --------. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga Funcţiile granulocitului neutrofil sunt de: În componenţa lobulului timic distingem: a) [ ] sinteză a histaminei a) [ ] centrul germinativ b) [ ] sinteză a imunglobulinelor b) [ ] zona mantiinică c) [x] fagocitoză c) [ ] zona marginală d) [x] sinteză a citokinelor d) [x] substanţa corticală e) [ ] stimulare a diferenţierii limfocitelor B în plasmocite e) [x] substanţa medulară ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 367. --------- --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga În procesul maturizării granulocitele trec prin următoarele Zona periarterială a nodulului limfatic al splinei conţine: etape: a) [ ] limfocite B a) [x] promielocit b) [ ] plasmocite b) [x] mielocit c) [x] limfocite T c) [x] metamielocit d) [x] celule interdigitiforme d) [ ] telomielocit e) [ ] melanocite e) [x] granulocit cu nucleu nesegmentat ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. --------- 366.com indivizii tineri 369. e) [ ] celule interstiţiale --------. ------------------------------------------------------------ 365. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Fulga 371. 374. --------- --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Fulga intrebare: 0 sec Autor: Fulga În pulpa roşie a splinei se poate identifica: În ganglionul limfatic distingem următoarele sinusuri: a) [x] ţesut reticular a) [x] subcapsulare b) [x] eritrocite bătrâne şi lezate b) [ ] portale c) [ ] noduli limfatici c) [x] perinodulare d) [ ] corpusculi epiteliali d) [x] medulare e) [x] sinusuri venoase e) [ ] interlobulare ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. 375. 373. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 368.

b) [x] sunt dispuşi în substanţa medulară a timusului 378. În componenţa barierii hemato-timice distingem: 376. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] ganglionului limfatic intrebare: 0 sec Autor: Sergiu d) [ ] măduvei hematogene Corpusculii timici (Hasal): e) [ ] amigdalei palatine a) [ ] sunt dispuşi în substanţa medulară a ganglionului -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] vasele sinusoide intrebare: 0 sec Autor: sergiu -----------------------------------------------------------. lipsesc noduli limfatici. Release by MedTorrents. stromă epitelială. a) [x] timusul 379. Limfocitele Т populează preponderent: --------.com intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [ ] celula semistem polipotentă precursoare a Substanţa corticală a lobulilor timusului se caracterizează prin: granulocitopoiezei a) [ ] prezenţa limfocitelor B în diferenţiere d) [ ] celula semistem polipotentă precursoare a antigenindependentă megacariocitopoiezei b) [ ] noduli limfatici situaţi la periferia lobulului e) [x] celula semistem polipotentă precursoare a c) [ ] prezenţa corpusculilor epiteliali stratificaţi limfopoiezei d) [x] prezenţa limfoblastelor-predecesoare ale limfocitelor ------------------------------------------------------------ T --------- e) [x] prezenţa celulelor epiteliale stromale 381. În ganglionul limfatic distingem: --------. a) [ ] reprezintă arena diferenţierii antigenindependentă a 380. intrebare: 0 sec Autor: Fulga --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] endoteliocitele capilarelor situate pe membrana bazală intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [x] spaţiul pericapilar cu macrofage Celulele semistem hematopoietice a limfopoiezii au c) [ ] spaţiul perireticular capacitatea de a se transforma în: d) [ ] spaţiul periepitelial a) [x] limfocite T e) [x] epitelioreticulocitele situate pe membrana bazală b) [ ] macrofage ------------------------------------------------------------ c) [x] limfocite B --------- d) [ ] reticulocite 382. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] sacul vitelin intrebare: 0 sec Autor: sergiu -----------------------------------------------------------. a) [x] substanţa corticală 377. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] substanţa corticală a ganglionului limfatic intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [x] zona paracorticală a ganglionului limfatic Primul organ hematopoietic la embrion este: d) [ ] pulpa roşie a splinei a) [ ] măduva roşie a oaselor e) [x] zona periarterială a nodulului limfoid lienal b) [ ] ficatul ------------------------------------------------------------ c) [ ] splina --------- d) [ ] ganglionul limfatic 385. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe limfocitelor intrebare: 0 sec Autor: Fulga b) [x] se situiează pe traiectul vaselor limfatice Selectaţi celulele semistem polipotente: c) [ ] conţinu un vas limfatic aferent şi mai multe vase a) [ ] celula semistem polipotentă precursoare a limfatice eferente eritrocitopoiezei d) [x] conţinu un vas limfatic eferent şi mai multe vase b) [x] celula semistem polipotentă precursoare a limfatice aferente mielopoiezei e) [x] face parte din organele periferice hemopoietice şi de . Ganglionul limfatic: --------. limfatic --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] zona paracorticală intrebare: 0 sec Autor: Fulga c) [ ] zona paramedulară În câmpul de vedere a microscopului se observă numeroase d) [x] substanţa medulară limfocite. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] plasmocite intrebare: 0 sec Autor: Fulga -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] reprezintă suprapuneri concentrice de intrebare: 0 sec Autor: Fulga epitelioreticulocite În splină limfocitele T sunt localizate preponderent în: d) [ ] sintetizează factori de creştere ai limfopoiezei a) [ ] zona marginală a nodulului limfatic e) [x] funcţia lor nu este stabilită b) [ ] pulpa roşie ------------------------------------------------------------ c) [x] zona periarterială a nodulului limfatic --------- d) [ ] centrul germinativ al nodulului limfatic 384. Este e) [ ] zona reticulată reprezentat preparatul: ------------------------------------------------------------ a) [x] timusului --------- b) [ ] splinei 383.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe antigendependentă a limfocitelor T intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] stroma organului e formată din ţesut reticular Selectaţi celulele parenchimului epifizei: c) [x] stroma organului e formată din ţesut epitelial a) [x] pinealocitele secretorii d) [x] reprezintă un organ central al sistemului hemopoietic b) [ ] pituicitele şi de protecţie imună. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 395. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: sergiu intrebare: 0 sec Autor: Globa Primul organ hematopoietic la embrion este: Selectaţi glandele endocrine periferice: a) [ ] ficatul a) [x] tiroida b) [ ] timusul b) [ ] epifiza c) [ ] splina c) [x] paratiroidele d) [x] sacul vitelin d) [x] suprarenalele e) [ ] alantoida e) [ ] hipofiza -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] endocrinocitul folicular intrebare: 0 sec Autor: sergiu e) [ ] tirocitul de formă cubică Timusul: ------------------------------------------------------------ a) [ ] reprezintă un organ periferic al sistemului hemopoietic --------- şi de protecţie imună. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Unitatea morfofuncţională a glandei tiroide este: Unitatea morfofuncţională a glandei tiroide este: . Selectaţi răspunsul/răspunsurile corecte: hipofizei: a) [ ] stroma este formată din ţesutul epitelial a) [ ] tirotropocitele b) [ ] sintetizează hormonul tirotrop b) [x] somatotropocitele c) [ ] sintetizează hormonul adrenocorticotrop c) [x] mamotropocitele d) [x] elementele gliale poartă denumirea de pituicite d) [ ] gonadotropocitele e) [x] stochează vasopresina şi oxitocina sintetizate de e) [ ] corticotropocitele hipotalamusul anterior -----------------------------------------------------------. responsabil de diferenţierea c) [x] gliocitele de susţinere antigenindependentă a limfocitelor T d) [ ] melanocitele e) [x] cu vârsta se supune involuţiei e) [ ] adenocitele -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Selectaţi endocrinocitele acidofile din lobul anterior al Neurohipofiza. responsabil de diferenţierea 392. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 396. c) [ ] cordonul epitelial 386. --------- 388. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: sergiu intrebare: 0 sec Autor: Globa Megacariocitul: Selectaţi celulele acidofile din lobul anterior al hipofizei: a) [x] are nucleu poliploid şi segmentat a) [x] endocrinocitele somatotrope b) [x] este o celulă mare b) [ ] endocrinocitele gonadotrope c) [ ] dă naştere monocitelor c) [x] endocrinocitele mamotrope d) [ ] conţine incluziuni pigmentare d) [ ] endocrinocitele corticotrope e) [ ] se distruge în splină e) [ ] endocrinocitele tirotrope -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 394. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 397. --------- 389. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 393. ------------------------------------------------------------ --------. ------------------------------------------------------------ --------.com protecţie imună a) [ ] lobulul tiroidian -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ --------. --------- 387. --------- 391. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: sergiu intrebare: 0 sec Autor: Globa Promielocitul conţine: Selectaţi celulele lobului posterior al hipofizei: a) [x] lizozomi a) [ ] melanocitele b) [x] reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat b) [ ] mamotropocitele c) [x] granulaţie specifică c) [x] pituicitele d) [ ] nucleu segmentat d) [ ] tirotropocitele e) [x] centrozom e) [ ] gonadotropocitele -----------------------------------------------------------. --------- 390. b) [x] foliculul tiroidian --------.

------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 399. e) [ ] secretă hormonii antidiuretic şi oxitocina --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Cromafinocitele din substanţa medulară a suprarenalelor: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] sunt de provenienţă neurală Organele centrale ale sistemului endocrin sunt: b) [x] produc epinefrină (adrenalină) a) [x] hipotalamusul (nucleii neurosecretori) c) [ ] sunt de provenienţă ectodermală b) [x] hipofiza d) [ ] produc aldosteronul c) [x] epifiza e) [ ] produc cortizonul d) [ ] glanda tiroidă -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 406. e) [ ] suprarenalele --------. ------------------------------------------------------------ 400. ------------------------------------------------------------ 401. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Hormonii elaboraţi de zona fasciculată a corticosuprarenalei Medulara suprarenalelor: sunt: a) [ ] conţine celule cromofile şi cromofobe a) [ ] adrenocorticotrop b) [x] este hipofizoindependentă b) [ ] calcitonina c) [ ] secretă hormonul adrenocorticotrop c) [x] hidrocortizonul d) [x] produce epinefrină şi norepinefrină d) [x] corticosteronul e) [x] are provenienţă neurală e) [ ] testosteronul ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Medulara suprarenalei: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] secretă glucocorticoizi Celulele zonei glomerulate a cortexului suprarenalelor: b) [x] secretă adrenalină şi noradrenalină a) [ ] formează foliculi ce conţin coloid c) [ ] are sursă embrionară comună cu corticala suprarenalei b) [x] produc mineralocorticosteroizi d) [ ] este reglată de hormonul adrenocorticotrop c) [ ] au receptori pentru hormonul adrenocorticotrop e) [x] este formată din endocrinocite lucide şi dense d) [ ] secretă glucocorticosteroizi -----------------------------------------------------------. e) [x] au reticul endoplasmatic agranulat bine dezvoltat --------. --------- 398. ------------------------------------------------------------ 402. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Tirocalcitonina: intrebare: 0 sec Autor: Globa . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 409. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Glanda paratiroidă: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] conţine paratirocite acidofile Adenohipofiză: b) [x] conţine paratirocite bazofile a) [x] include lobul anterior al hipofizei c) [ ] secretă calcitonină b) [ ] reprezintă lobul posterior al hipofizei d) [x] secretă paratirina c) [x] conţine celule cromofile şi cromofobe e) [ ] stroma este formată din ţesut epitelial d) [ ] conţine celule foliculare şi parafoliculare -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Foliculii tiroidieni: Tirotropocitul: a) [x] prezintă structuri sferice în interiorul cărora se află a) [ ] celulă componentă a foliculului tiroidian coloidul b) [ ] celulă acidofilă a glandei paratiroide b) [x] sunt tapetaţi de epiteliul unistratificat c) [ ] celulă cromofobă a hipofizei c) [ ] sunt tapetaţi de epiteliul anizomorf ciliat d) [x] sintetizează hormonul tirotrop d) [x] epiteliul folicular este constituit din tirocite şi celule e) [ ] sintetizează tiroxina şi triiodtironina parafoliculare -----------------------------------------------------------. e) [ ] acumulează tirocalciotonina --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 407.com a) [ ] coloidul a) [ ] este secretată de glanda parotidă b) [ ] tirocitul b) [ ] este secretată de medulara suprarenalelor c) [ ] calcitoninocitul c) [x] este secretată de celulele parafoliculare ale tiroidei d) [x] foliculul tiroidian d) [x] reglează concentraţia de calciu în sânge e) [ ] insula Langerhans e) [ ] influenţează secreţia hormonilor tiroidieni -----------------------------------------------------------. 405. --------- --------. ------------------------------------------------------------ 403. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 408. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 404.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 417. ------------------------------------------------------------ 412. d) [ ] paratirocite 410. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Endocrinocitele parafoliculare din glanda tiroidă secretă: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] paratirina Lobul posterior al hipofizei: b) [ ] aldosteronul a) [x] acumulează hormonul vasopersina c) [ ] vazopresina b) [ ] acumulează hormonul lutropina d) [x] calcitonina c) [x] conţine celule gliale-pituicite e) [x] somatostatina d) [ ] acumulează hormonul prolactina . e) [x] sunt abundent vascularizate --------. e) [x] modificarea formei tirocitelor din cubică în prismatică --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] melatonina intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [x] melanocitotropina În parenchimul epifizei distingem: d) [x] lipotropina a) [x] pinealocite secretorii e) [ ] antigonadotropina b) [ ] pituicite -----------------------------------------------------------. e) [ ] gonadotropocitele adenohipofizei --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Endocrinocitele bazofile din lobul anterior al hipofizei produc: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] hormonul foliculostimulant Hormonii androgeni sunt produşi în organism de: b) [ ] somatotropina a) [ ] zona glomerulată a corticosuprarenalei c) [ ] prolactina b) [x] celulele interstiţiale ale testiculului d) [x] hormonul luteinizant c) [x] zona reticulată a corticosuprarenalei e) [x] hormonul tirotrop d) [ ] stratul sudanofob al corticosuprarenalei -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] endocrinocite cromofile intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Endocrinocitele zonei fasciculate a cortexului suprarenalelor: --------- a) [x] sunt de două tipuri-lucide şi dense 416. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 418.com Endocrinocitele lobului intermediar al adenohipofizei ------------------------------------------------------------ elaborează următorii hormoni: --------- a) [ ] melanina 415. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Unitatea morfofuncţională a glandei tiroide este: Glandele endocrine: a) [ ] lobulul a) [ ] posedă capilare sanguine de tip somatic b) [ ] trabeculul b) [x] se dezvoltă din ecto-. care contactează cu capilarele d) [ ] substanţa medulară a suprarenalelor d) [ ] celule conjunctive specializate e) [ ] zona reticulată a substanţei corticale a suprarenalelor e) [x] celule neurogliale modificate -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ 411. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Aldosteronul este elaborat оn: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] epifiză Pituicitele lobului posterior al hipofizei reprezintă: b) [x] zona glomerulată a substanţei corticale a a) [ ] neuroni cu funcţie neurosecretorie suprarenalelor b) [ ] glandulocite de natură epitelială c) [ ] zona fasciculată a substanţei corticale a suprarenalelor c) [ ] corpusculi acumulativi. --------- 413. ------------------------------------------------------------ 414. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 420.şi entoderm c) [ ] tirocitul c) [x] parenchimul lor este reprezentat de celule secretorii cu d) [x] foliculul complexul Golgi bine dezvoltat e) [ ] acinul d) [x] hormonii elaboraţi sunt secretaţi în sânge -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] reticulul endoplasmatic neted este bine dezvoltat intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [ ] în citoplasmă se află o cantitate mare de incluziuni Hiperfuncţia glandei tiroide se manifestă prin: glucidice a) [ ] volumul majorat al foliculilor cu coloid condensat d) [x] în citoplasmă se află o cantitate mare de incluziuni b) [ ] sporirea numărului de celule parafoliculare lipidice c) [x] apariţia de excrescenţe digitiforme pe suprafaţa e) [ ] în citoplasmă se află o cantitate mare de incluziuni laterală a tirocitelor proteice d) [x] vacuolizarea pronunţată a coloidului -----------------------------------------------------------. c) [x] gliocite de susţinere --------. mezo. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 419.

------------------------------------------------------------ 426. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Sclerotica globului ocular reprezintă: Selectaţi glanda/glandele endocrine cu structură foliculară: a) [x] o membrană formată din ţesut conjunctiv dens a) [ ] lobul anterior al hipofizei b) [ ] o membrană vasculară b) [ ] lobul intermediar al hipofizei c) [ ] o membrană formată din ţesut conjunctiv lax c) [x] glanda tiroidă d) [ ] epiteliu pluristratificat necornificat d) [ ] glandele paratiroide e) [x] lamele dense. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: sergiu 431. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: sergiu 432. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Neuronii secretori ai hipotalamusului elaborează: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] oxitocină În coroida globului ocular deosebim: b) [x] liberine a) [x] stratul supracoroid c) [ ] prolactină b) [x] stratul vascular d) [ ] paratirină c) [x] stratul coriocapilar e) [x] statine d) [x] complexul bazal -----------------------------------------------------------. e) [ ] stratul pigmentar --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: sergiu intrebare: 0 sec Autor: Globa În parenchimul epifizei deosebim: Selectaţi organele cu funcţii endocrină şi neendocrină: a) [ ] pituicite a) [ ] hipofiza b) [x] gliocite de susţinere b) [x] gonadele c) [x] pinealocite secretoare c) [x] placenta d) [ ] paratirocite principale d) [ ] glanda paratiroidă e) [ ] ependimocite e) [x] pancreasul ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. e) [x] amacrine --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: sergiu Endocrinocitele zonei glomerulate ale cortexului Endocrinocitele acidofile din adenohipofiză produc: suprarenalelor: a) [ ] hormonul luteinizant a) [x] posedă reticul endoplasmatic neted bine dezvoltat b) [x] prolactină b) [x] elaborează aldosteronul c) [ ] tiroxină c) [x] formează glomeruli d) [x] hormonul somatotrop d) [x] posedă complexul Golgi bine dezvoltat e) [ ] oxitocină e) [ ] produc glucocorticoizi ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ 425. --------- --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 422. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 427.com e) [x] conţine terminaţiile axonilor neuronilor neurosecretori d) [ ] zona fasciculată a substanţei corticale din suprarenală din hipotalamus e) [ ] substanţa medulară a suprarenalei -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: sergiu intrebare: 0 sec Autor: Globa Organele ce îndeplinesc doar funcţii endocrine sunt: În stratul nuclear intern al retinei sunt amplasate următoarele a) [ ] placenta tipuri de celule: b) [ ] ovarul a) [x] nervoase orizontale c) [x] hipofiza b) [ ] pigmentare d) [x] epifiza c) [x] nervoase bipolare e) [ ] pancreasul d) [ ] neurosensoriale cu bastonaşe şi conuri -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 430. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Vasopresina este elaborată de: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] neuronii secretorii ai hipotalamusului Selectaţi celulele epiteliului mucoasei olfactive: b) [ ] celulele cromofobe ale adenohipofizei a) [x] celule olfactive neurosenzoriale c) [ ] pituicitele neurohipofizei b) [x] epiteliocitele de susţinere . 428. --------- 424. --------- --------. ------------------------------------------------------------ --------. 429. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 423. formate din fibre colagene paralele cu e) [ ] suprarenalele fibroblastele plate şi fibre elastice solitare -----------------------------------------------------------. --------- 421.

d) [ ] înconjoară labirintul osos --------. ------------------------------------------------------------ 438. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe corpurile neurocitelor: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] bipolare Corneea: b) [x] amacrine a) [ ] conţine numeroase capilare c) [x] orizontale b) [x] conţine numeroase terminaţiuni nervoase libere d) [ ] ganglionare c) [x] este un component al aparatului dioptric e) [ ] pseudounipolare d) [ ] este un component al aparatului de acomodaţie -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ 436. e) [ ] bogată în vase sanguine şi pigmentocite 434. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Selectaţi celulele unui mugure gustativ: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] epiteliocite bazale Corneea este: b) [ ] exocrinocite caliciforme a) [x] porţiunea anterioară a tunicii fibroase a globului ocular c) [x] epiteliocite senzoriale gustative b) [x] alcătuită din 5 straturi d) [x] epiteliocite de susţinere c) [x] acoperită la exterior de epiteliul pluristratificat e) [ ] epiteliocite ciliate pavimentos necornificat -----------------------------------------------------------. e) [ ] este un component al aparatului de recepţie --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 443. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Cristalinul globului ocular: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] este de provenienţă ectodermală Celulele neurosenzoriale cu con ale retinei: b) [ ] este de provenienţă neurală a) [ ] segmentele externe sunt alcătuite din discuri închise c) [ ] constituie un element al aparatului fotoreceptor b) [x] segmentele externe sunt alcătuite din semidiscuri d) [x] este format din fibre cristalinice şi capsulă c) [x] conţin iodopsină e) [x] constituie un element al aparatului de acomodare d) [ ] conţin rodopsină -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Celulele senzoriale ce posedă stereocili la polul apical sunt intrebare: 0 sec Autor: Globa întâlnite în: Celulele neurosenzoriale cu conuri şi bastonaşe participă la a) [ ] bulbul olfactiv formarea următoarelor straturi ale retinei: b) [x] organul Corti a) [x] fotosensibil c) [x] macula saculei sferice b) [x] nuclear extern d) [x] macula saculei eliptice c) [x] plexiform extern e) [x] crestele ampulare d) [ ] nuclear intern -----------------------------------------------------------. d) [x] bogată în terminaţiuni nervoase --------. ------------------------------------------------------------ 437. e) [ ] formează stratul plexiform intern al retinei --------. e) [x] reprezintă receptorii vederii cromatice --------. ------------------------------------------------------------ 433. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 442. e) [ ] plexiform intern --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Stratul granular (nuclear) intern al retinei este format de 441. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 439.com c) [x] epiteliocite bazale b) [x] sunt de provenienţă neurală d) [ ] celule ciliate c) [x] sunt de 2 tipuri e) [ ] celule caliciforme d) [ ] formează stratul nuclear intern al retinei -----------------------------------------------------------. e) [x] conţine organul spiral Corti 435. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Celulele fotosensibile ale retinei ochiului: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] sunt de provenienţă entodermală Pereţii canalului cochlear sunt formaţi de: . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] epiteliu pluristratificat pavimentos necornificat intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] membrana limitantă anterioară Canalul cochlear al melcului urechii interne: c) [x] membrana limitantă posterioară a) [x] conţine endolimfa d) [ ] vase sanguine b) [ ] conţine perilimfa e) [ ] vase limfatice c) [ ] conţine creste ampulare şi macula -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 444. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- În cornee deosebim: 440. Release by MedTorrents.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] kinocil intrebare: 0 sec Autor: sergiu -----------------------------------------------------------. e) [ ] corpul vitros 445. c) [x] conţine terminaţiuni nervoase 447. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] corpurile neuronilor neurosenzoriali intrebare: 0 sec Autor: sergiu -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe limbii intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [ ] se conţin în papilile valate. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] posedă stereocili cu aranjament în formă de litera V intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [x] stereocilii au în componenţa sa proteine contractile Mugurile gustativ conţine: ------------------------------------------------------------ a) [ ] celule caliciforme --------- b) [x] celule senzoepiteliale 452. Trompa auditivă (Eustachio): --------. c) [ ] posedă stereocili cu aranjament liniar 446. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] conţine un număr mare de melanocite intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [x] asigură trofica retinei ochiului Celulele neurosenzoriale cu con ale retinei: d) [ ] reglează tensiunea şi temperatura intraoculară a) [x] reprezintă receptorii vederii diurne e) [ ] irisul şi corpul ciliar sunt derivate a coroidei b) [x] se dezvoltă din cupa optică a tubului neural ------------------------------------------------------------ c) [x] conţin pigmenţi vizuali de divers tip --------- d) [ ] axonul formează legătura sinaptică cu celula 454. foliate şi filiforme ale 449. Release by MedTorrents. a) [x] asigură comunicarea dintre cavitatea timpanică şi 450. b) [x] nu conţine vase sanguine --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] stroma ei e formată din ţesut conjunctiv fibros lax intrebare: 0 sec Autor: Globa neordonat În stratul nuclear extern al retinei sunt situate: e) [x] epiteliul anterior al ei este pluristratificat pavimentos a) [ ] corpurile neuronilor orizontali cornificat b) [ ] corpurile neuronilor bipolari ------------------------------------------------------------ c) [ ] corpurile neuronilor amacrini --------- d) [ ] corpurile neuronilor ganglionari 453. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe nazofaringe . filiforme şi fungiforme ale Macula părţii vestibulare a labirintului membranos a urechii limbii interne conţine structurile: d) [ ] conţin două tipuri de celule a) [x] stereocili e) [x] conţin patru tipuri de celule b) [ ] membrana tectoria ------------------------------------------------------------ c) [x] membrana otolitică --------- d) [x] cristale de carbonat de calciu 455. a) [ ] este tunica externă a globului ocular 448. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] celule endocrine intrebare: 0 sec Autor: sergiu d) [x] celule de susţinere Corneea ochiului: e) [x] celule bazale a) [x] face parte din aparatul dioptric al ochiului -----------------------------------------------------------. b) [ ] se conţin în papilile valate. d) [x] corpul ciliar --------. foliate şi fungiforme ale -----------------------------------------------------------. Coroida: --------. limbii --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] corpul şi nucleul celulei cu con intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] corpul şi nucleul celulei ganglionare Celulele senzoepiteliale externe ale organului auditiv: c) [x] corpul şi nucleul celulei bipolare a) [ ] sunt situate pe epiteliocitele de susţinere externe într-un d) [x] corpul şi nucleul celulei orizontale singur rând e) [x] corpul şi nucleul celulei amacrine b) [x] sunt situate pe epiteliocitele de susţinere externe în 4-5 -----------------------------------------------------------.com a) [ ] membrana tectoria intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] membrana vestibulară Organul văzului. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Stratul nuclear intern al retinei conţine: 451. Indicaţi derivatele coroidei: c) [x] stria vasculară a) [ ] corneea d) [x] lama bazilară b) [x] irisul e) [ ] rampa vestibulară c) [ ] cristalinul -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ganglionară intrebare: 0 sec Autor: sergiu e) [x] fotonii activează pigmentul vizual din segmentele Mugurii gustativi: externe a) [x] se conţin în papilile valate. rânduri --------.

e) [ ] simple alveolare neramificate 459. d) [ ] simple tubulare neramificate --------. Release by MedTorrents. lama b) [x] exocrinocitele parietale submucoasă. tunica musculară şi tunica seroasă c) [x] mucocitele. foliate. c) [ ] lobulul pancreatic 457. endocrinocitele b) [ ] epiteliul mucoasei este pluristratificat pavimentos d) [x] epiteliocitele nediferenţiate necornificat e) [ ] epiteliocitele ciliate c) [x] tunica musculară este formată din miocite netede . c) [x] papila dentară 458. b) [x] caliciforme --------. a) [ ] simple tubulare ramificate fungiforme şi caliciforme b) [ ] simple alveolare neramificate e) [ ] în stroma acestor papile sunt situaţi mugurii gustativi c) [x] compuse tubulo-alveolare ramificate -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] este glandă salivară cu secreţie apocrină intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] structural este alcătuită din acini glandulari de tip Tunica mucoasă a esofagului la organizmul adult este tapetată seros de: c) [x] la canalele excretorii intralobulare se referă canalele a) [ ] epiteliul simplu anizomorf ciliat intercalare şi canalele striate b) [x] epiteliul stratificat pavimentos necornificat d) [ ] este o glandă simplă ramificată c) [ ] epiteliul de tranziţie e) [x] porţiunile secretoare conţin serocite şi celule d) [ ] epiteliul stratificat pavimentos cornificat mioepiteliale e) [ ] epiteliul simplu izomorf prismatic -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] este tapetată cu epiteliu pluristratificat pavimentos intrebare: 0 sec Autor: Globa necornificat Criptele intestinului subţire conţin celulele: e) [ ] este un constituent al urechei interne a) [x] columnare -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] cu granule acidofile intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [ ] principale Fibrele lui Tomes din dentină reprezintă: ------------------------------------------------------------ a) [ ] fibre de colagen cu direcţie tangenţială --------- b) [ ] fibre de colagen cu direcţie radială 462. b) [ ] mugurile dentar --------. --------- 460. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] sacul dentar intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [ ] organul smalţului Mucoasa linguală: ------------------------------------------------------------ a) [ ] este tapetată de epiteliu anizomorf --------- b) [x] mucoasa de pe suprafaţa superioară este înzestrată cu 464. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] lama submucoasă intrebare: 0 sec Autor: Globa d) [ ] tunica musculară Selectaţi primordiile dentare. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 466. c) [x] nediferenţiate 456. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Glanda parotidă: 465.com b) [x] reglează presiunea aerului din cavitatea timpanică ------------------------------------------------------------ c) [x] este tapetată cu epiteliul unistratificat prismatic --------- anizomorf ciliat 461. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] prelungirile odontoblastelor intrebare: 0 sec Autor: Globa d) [ ] fascicule de fibre elastice Unitatea morfofuncţională a pancreasului exocrin este: e) [ ] fibre de reticulină a) [ ] pancreocitul -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa În componenţa glandei proprii a stomacului intră celulele: Stomacul: a) [x] exocrinocitele principale a) [x] peretele este format din tunica mucoasă. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe papile intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [x] papilele linguale sunt de forme şi mărimi diferite Conform structurii glandele proprii ale esofagului sunt: d) [x] se disting 4 tipuri de papile: filiforme. care derivă din mezenchim: e) [ ] epiteliu a) [ ] lama dentară -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] foliculul intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [x] acinul Glandele proprii ale esofagului sunt situate оn: ------------------------------------------------------------ a) [ ] lama proprie a tunicii mucoase --------- b) [ ] lama musculară a tunicii mucoase 463. b) [ ] cordonul epitelial --------.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Selectaţi rolul insulinei: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] scade tensiunea arterială Care din vasele intrahepatice enumerate nu posedă elemente b) [ ] stimulează eliminarea sucului şi hormonilor de către musculare: pancreas a) [ ] artera interlobulară c) [ ] măreşte conţinutul glucozei în sânge b) [ ] vena interlobulară d) [ ] inhibă sinteza enzimelor din sucul gastric c) [x] capilarul sinusoid e) [x] micşorează conţinutul glucozei în sânge d) [x] vena centrală -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] canal interlobular-interacinar-intercalar-ductul intrebare: 0 sec Autor: Globa principal Glanda parotidă este: ------------------------------------------------------------ a) [ ] glandă alveolară neramificată --------- b) [ ] glandă tubulară ramificată 475.com d) [x] tunica seroasa este formată din ţesut conjunctiv lax a) [x] endocrinocite acoperit de mezoteliu b) [x] celule caliciforme e) [x] în lama proprie a mucoasei sunt situate glandele c) [ ] celule Paneth gastrice d) [ ] celule nediferenţiate -----------------------------------------------------------. e) [x] vena sublobulară --------. d) [ ] sunt seroase după tipul secreţiei 472. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] epiteliul reticular intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [ ] papila dentară Straturile tunicii mucoase a esofagului sunt: ------------------------------------------------------------ a) [ ] epiteliu unistratificat cubic --------- b) [x] lama proprie a tunicii mucoase 476. c) [ ] mamare 471. b) [ ] parotide --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Smalţul dentar: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] este prezent numai la rădăcina dintelui Ordinea eliminării secreţiei din acinul pancreatic: b) [x] este sintetizat de enameloblaste a) [ ] canal intercalar-interlobular-ductul principal c) [ ] prezintă sinonimul cimentului celular b) [ ] canal interlobular-ductul principal d) [ ] îl formează odontoblastele c) [x] canal intercalar-interacinar-interlobular-ductul e) [ ] include fibrele Corf principal -----------------------------------------------------------. c) [ ] sоnt prezente doar la nivelul cartilajului cricoid --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] lama musculară a tunicii mucoase intrebare: 0 sec Autor: Globa d) [x] epiteliu pluristratificat pavimentos necornificat În cadrul căror glande sunt întâlnite semilunile seroase: e) [ ] lama submucoasă a) [x] sublinguale -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ 467. principal 469. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] principale intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [x] mucocite Glandele proprii ale esofagului: d) [ ] Paneth a) [ ] sоnt localizate оn lama proprie a tunicii mucoase e) [x] endocrinocite b) [x] sînt localizate în lama submucoasă -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ 468. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] sebacee intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [x] submaxilare Glandele pilorice ale stomacului conţin următoarele tipuri de ------------------------------------------------------------ celule: --------- a) [ ] numeroase parietale 477. Release by MedTorrents. c) [ ] pulpa dintelui 470. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 474. b) [x] epiteliul intern --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] seroasă intrebare: 0 sec Autor: Globa d) [ ] mucoasă În cadrul organului smalţian deosebim: e) [ ] sero-mucoasă a) [x] epiteliul extern -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] sunt mucoase după tipul secreţiei intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Epiteliul vilozităţii intestinale este constituit din: --------- . e) [x] celule columnare --------. d) [ ] canal interacinar-intercalar-interlobular-ductul --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 473.

e) [x] conţine în lama proprie a mucoasei noduli limfoizi --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] columnare intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] nediferenţiate Capilarele sinusoide ale lobulului hepatic clasic: c) [ ] celule Paneth a) [ ] sunt o continuare a canaliculelor biliare d) [x] caliciforme b) [ ] servesc ca pasaje pentru bilă e) [x] endocrinocite c) [x] au membrană bazală discontinue -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Selectaţi celulele epiteliului vilozităţii intestinale: 485. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Canaliculul biliar este format de: 487. ------------------------------------------------------------ 482. canalul biliar şi artera hepatică 481. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Tunica mucoasă a esofagului: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] este tapetată de epiteliul prismatic cu "margine în În tubul digestiv epiteliul pluristratificat pavimentos perie" necornificat este prezent în: b) [x] este tapetată de epiteliul pluristratificat pavimentos a) [x] regiunea caudală a rectului necornificat b) [ ] porţiunea fundică a stomacului c) [x] conţine glande cardiale în lama proprie a mucoasei c) [ ] intestinul subţire d) [ ] formează plici circulare d) [x] esofag . canalul biliar şi artera perilobulară --------. Release by MedTorrents. ------------------------------------------------------------ 483. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Unitatea morfofuncţională a pancreasului exocrin este: 486. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 488. d) [ ] conţine celule bazale. e) [x] are provenienţă entodermală 479. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] endoteliocite intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] endoteliocite + membrana bazală fenestrată Insulele pancreatice Langerhans: c) [x] două hepatocite învecinate a) [ ] posedă funcţie exocrină d) [ ] spaţiul dintre hepatocit şi endoteliocit b) [x] posedă funcţie endocrină e) [ ] spaţiul dintre hepatocit şi membrana bazală a c) [x] conţin celule beta şi celule alfa capilarului d) [x] secretă insulina şi glucagonul -----------------------------------------------------------. columnare şi celule ciliate --------. e) [ ] secretă tripsina şi lipază --------. d) [ ] sunt tapetate de epiteliul cubic --------. e) [x] conduc sângele spre vena centrală 480. d) [ ] vena centrală.com 478. e) [ ] vena portală. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 489. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] parietale intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] principale Epiteliul mucoasei intestinului subţire: c) [ ] mucocite a) [ ] este unistratificat prismatic cu striaţie bazală d) [ ] celulele G b) [x] este simplu prismatic cu „bordura de absorţie" e) [ ] celulele D c) [x] conţine celule caliciforme şi celule endocrine -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] acinocitul intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] celula centroacinoasă Lobulul hepatic clasic este centrat de: c) [x] acinul pancreatic a) [ ] vena hepatică d) [ ] grupul de insulocite B b) [ ] canaliculul biliar e) [ ] grupul de insulocite A c) [x] vena centrală -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] formează plici longitudinale intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Care exocrinocite ale glandelor fundice ale stomacului posedă --------- canalicule intracelulare? 484. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Semilunele seroase sunt prezente оn glandele: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] parotidă Tunica mucoasă a intestinului gros: b) [x] submaxilară a) [ ] formează vilozităţi c) [ ] Brunner din duoden b) [x] formează cripte intestinale d) [x] sublinguală c) [ ] conţine celule parietale şi celule principale e) [ ] pancreas d) [x] participă la absorbţia apei şi electroliţilor -----------------------------------------------------------.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Celulele mioepiteliale se întâlnesc în glandele: Epiteliul vilozităţii intestinale conţine: a) [x] parotide a) [x] epiteliocite columnare cu "bordura de absorţie" b) [x] sudoripare b) [x] exocrinocite caliciforme c) [ ] stomacale c) [ ] exocrinocite cu granulaţie acidofilă d) [ ] pancreas d) [x] endocrinocite e) [ ] ficat e) [ ] epiteliocite nediferenţiate -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 496. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Absorbţia apei şi a electroliţilor în tubul digestiv are loc Din sacul dentar se dezvoltă: preponderent în: a) [ ] smalţul a) [ ] esofag b) [ ] pulpa dintelui b) [ ] stomac c) [ ] dentina c) [ ] duoden şi ileon d) [x] cimentul d) [ ] apendicele vermicular e) [x] periodontul e) [x] intestinul gros ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------.com e) [ ] porţiunea pilorică a stomacului e) [x] canalul biliar interlobular -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 501. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Celulele parietale ale glandelor fundice stomacale secretă: Canalul intercalar al glandei parotide este tapetat de epiteliu: a) [ ] pepsinogen a) [ ] pluristratificat pavimentos necornificat b) [ ] mucus b) [ ] bistratificat c) [x] cloruri c) [ ] anizomorf ciliat d) [x] factorul antianemic (Castle) d) [ ] unistratificat prismatic e) [ ] hormoni tisulari e) [x] unistratificat cubic -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ --------. --------- 494. ------------------------------------------------------------ --------. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Glandele fundice ale stomacului conţin celule: Lama submucoasă a tubului digestiv conţine glande în: a) [x] parietale a) [ ] gingii b) [ ] mioepiteliale b) [x] esofag c) [x] principale c) [ ] stomac d) [x] mucoase d) [x] duoden e) [ ] Paneth e) [ ] intestinul gros -----------------------------------------------------------. --------- 490. 499. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Exocrinocitele parietale ale glandelor proprii din stomac Celulele principale ale glandelor stomacale: elaborează: a) [ ] secretă cloruri a) [ ] mucus b) [ ] derivă din crestele neurale b) [ ] pepsinogen c) [ ] posedă canalicule intracelulare c) [ ] gastrină d) [x] secretă pepsinogen d) [x] cloruri e) [x] au reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat e) [ ] histamină -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 493. --------- --------. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 498. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Triada hepatică include: În hepatocite sunt bine dezvoltate organitele: a) [ ] vena centrală a) [x] reticulul endoplasmatic granular b) [ ] canaliculul biliar intralobular b) [x] reticulul endoplasmatic neted c) [x] vena interlobulară c) [x] lizozomii d) [x] artera interlobulară d) [ ] cilii . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 500. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 497. --------- 491. ------------------------------------------------------------ --------. --------- 495. --------- 492. ------------------------------------------------------------ --------.

Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] celulele osteogene ale mandibulei intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [ ] papila dentară Smalţul conţine: d) [ ] lama dentară a) [ ] substanţe neorganice . după caracterul secreţiei d) [ ] triade hepatice este mixtă e) [ ] insule hepatice d) [ ] compusă alveolară. d) [ ] pluristratificat pavimentos cornificat --------. Cimentoblastele dintelui derivă din: --------.3-4% e) [ ] organul smalţului substanţe organice . ramificată. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 507. e) [ ] elimină secreţie. d) [ ] secretă serotonina şi motilina --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 509. ------------------------------------------------------------ 504.30% intrebare: 0 sec Autor: Globa substanţe neorganice . Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Glanda parotidă este o glandă: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] simplă tubulo-alveolară ramificată. Release by MedTorrents. care 503.3-4 % --------- substanţe neorganice . iar partea liberă este lată şi aplatisată b) [x] exocrinocite caliciforme e) [ ] în ţesutul conjunctiv ale papilelor se observă fascicule c) [x] endocrinocite de fibre musculare striate d) [x] celule nediferenţiate -----------------------------------------------------------.96-97% ------------------------------------------------------------ b) [x] substanţe organice .96-97% 511. a) [x] sacul dentar 505. e) [ ] celule principale --------. după caracterul secreţiei ------------------------------------------------------------ este mucoasă --------- e) [ ] compusă alveolo-tubulară. ramificată. e) [x] celule endocrine --------.70% Tunica mucoasă a esofagului la organismul adult este tapetată d) [ ] substanţe organice -70% de epiteliu: substanţe neorganice -30 % a) [ ] unistratificat anizomorf prismatic ciliat e) [ ] substanţe organice -28 % b) [x] pluristratificat pavimentos necornificat substanţe neorganice -72% c) [ ] de tranziţie -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] substanţe organice . Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe secreţiei este sero-mucoasă intrebare: 0 sec Autor: Globa -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] exocrinocite principale intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] exocrinocite parietale Epiteliul tunicii mucoase a stomacului se dezvoltă din: c) [x] mucocite cervicale a) [ ] somite . ce neutralizează acidul clorhidric. ------------------------------------------------------------ 502. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe se află în chim intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Papilele circumvalate ale limbii: --------- a) [x] sunt situate între corpul şi rădăcina limbii 508. după caracterul secreţiei b) [ ] foliculi este proteică c) [ ] acine hepatice c) [ ] compusă tubulară ramificată. după caracterul 510. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] suprafaţa superioară a lor se află aproape la acelaşi intrebare: 0 sec Autor: Globa nivel cu tunica mucoasă Epiteliul tunicii mucoase la intestinul gros conţine: c) [x] în jurul papilei se situează o fisură numită şanţ a) [x] epiteliocite columnare d) [ ] au o bază îngustă. e) [ ] unistratificat izomorf prismatic 506. după caracterul În cadrul lobulului hepatic clasic hepatocitele formează: secreţiei este proteică a) [x] cordoane hepatice b) [x] compusă alveolară ramifică.com e) [x] mitocondriile d) [ ] celule columnare -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Glandele proprii ale stomacului conţin: 512. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Sucul pancreatic conţine: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] pepsină Exocrinocitele cu granulaţie acidofilă din cripta intestinală: b) [x] tripsină a) [ ] servesc drept sursă de regenerare pentru celulele c) [x] lipază epiteliale d) [ ] insulină b) [x] elimină dipeptidaze e) [x] amilază c) [ ] elimină mucus -----------------------------------------------------------.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Indicaţi papilele linguale care conţin muguri gustativi: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] filiforme. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe canalului excretor: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] intralobular Somatostatina este sintetizată de insulocitele pancreasului: b) [ ] interlobular a) [ ] A c) [x] intercalar b) [ ] B d) [ ] principal c) [x] D e) [ ] interacinos d) [ ] D1 -----------------------------------------------------------. filiforme. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 521. circumvalate d) [ ] splanchnotom d) [ ] circumvalate. d) [x] cripte --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Unitatea morfofuncţională a ficatului (conceptul clasic) este: 522. Release by MedTorrents. e) [x] protrombina 517. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Criptele intestinului subţire conţin celule: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] columnare Relieful tunicii mucoase a intestinului subţire este reprezentat b) [ ] principale de: c) [x] cu granule acidofile (Paneth) a) [x] plici circulare d) [x] nediferenţiate b) [ ] plici longitudinale e) [ ] parietale c) [x] vilozităţi -----------------------------------------------------------. --------- 513. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] alveola hepatică intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] lobulul hepatic În ficat se sintetizează următorii produşi: c) [ ] acinul hepatic a) [x] glicogenul d) [ ] cordonul hepatic b) [x] fibrinogenul e) [ ] hepatocitul c) [x] albuminele -----------------------------------------------------------. fungiforme. e) [ ] PP --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Epiteliocitele centroacinoase ale pancreasului exocrin aparţin 523. e) [ ] arii 516. e) [ ] epiteliocite bazale --------. foliate. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 524. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Factorul antianemic (Castle) din sucul gastric este elaborat de: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] epiteliocitele nediferenţiate Glandele proprii ale stomacului conţin: b) [x] exocrinocitele parietale a) [x] exocrinocite principale c) [ ] endocrinocite b) [x] exocrinocite parietale d) [ ] mucocitele cervicale c) [x] mucocite cervicale e) [ ] exocrinocitele principale d) [x] endocrinocite -----------------------------------------------------------. fungiforme e) [x] entoderm e) [x] circumvalate. ------------------------------------------------------------ 515. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 520. ------------------------------------------------------------ --------.com b) [ ] mezenchim b) [ ] filiforme. fungiforme. ------------------------------------------------------------ 514. e) [ ] tunica musculară --------. circumvalate c) [ ] ectoderm c) [ ] filiforme. fungiforme -----------------------------------------------------------. foliate. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 519. ------------------------------------------------------------ 518. d) [ ] imunoglobulinele --------. foliate . Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Glandele proprii ale stomacului sunt situate оn: Porţiunile secretorii ale glandelor cardiale ale esofagului sunt a) [ ] lama submucoasă situate în: b) [ ] lama musculară a tunicii mucoase a) [ ] epiteliu c) [x] lama proprie a tunicii mucoase b) [x] lama proprie a tunicii mucoase d) [ ] tunica seroasă c) [ ] lama musculară a tunicii mucoase e) [ ] tunica musculară d) [ ] lama submucoasă -----------------------------------------------------------.

dar care se următoarele funcţii: dezolvă în apă a) [x] digestivă e) [x] secreţă hormonul glucagon b) [ ] imunologică -----------------------------------------------------------. Release by MedTorrents. c) [x] endocrină --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] cripte intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] numeroase vilozităţi Tunica musculară a esofagului are următorea/următoarele c) [ ] arii componenţă tisulară: d) [ ] foveole a) [x] ţesut muscular striat scheletal e) [ ] papile b) [ ] ţesut muscular scheletal cardiac -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] sоnt situate preponderent оn centrul insulei intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [ ] au citoplasma bazofilă Secreţia glandelor duodenale (Brunner) îndeplineşte d) [x] conţin granule ce nu se dezolvă în alcool. d) [x] neutralizează aciditatea chimului 529. c) [x] foveolele gastrice --------. d) [ ] papilele gastrice 528.com Exocrinocitele principale ale glandelor fundice ale stomacului --------- se caracterizează prin: 530. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] bordura de absorbţie intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [x] prezenţa la polul apical a granulelor de zimogen Relieful tunicii mucoase a stomacului este reprezentat de: d) [x] prezenţa unui bogat reticul endoplasmatic rugos a) [ ] plicile circulare gastrice e) [x] nucleu voluminos. d) [x] ţesut muscular neted de provenienţă mezenchimală 527. amplasat la polul bazal al celulei b) [x] plicile longitudinale gastrice -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] de excreţie intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Sistemul de circulaţie a sângelui în lobulul hepatic --------- (reprezentarea clasică) include: 535. d) [ ] epiteliu unistratificat cilindric izomorf --------. c) [x] lama submucoasă . c) [ ] ţesut muscular neted de provenienţă neurală --------. e) [ ] mixt 526. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] celule columnare intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] celule cu granulaţie acidofilă Secreţia glandei parotide este de tip: c) [x] endocrinocite a) [ ] mucos d) [x] celule caliciforme b) [x] seros e) [ ] celule slab diferenţiate c) [ ] muco-seros -----------------------------------------------------------. d) [ ] sero-mucos --------. e) [ ] epiteliu bistratificat cu celule caliciforme şi ciliate 525. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] ţesut muscular neted de provenienţă ectodermală intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Pentru pancreocitele exocrine este caracteristic: --------- a) [x] forma conică 533. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] arterele centrale intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] capilarele sinusoide Ţesutul limfoid al apendicelui vermicular formează aglomerări c) [x] venele centrale în: d) [ ] venule colectoare a) [ ] epiteliu e) [ ] arterele arcuate b) [x] lama proprie a tunicii mucoase -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] ariile gastrice intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Insulocitele A ale pancreasului endocrin: --------- a) [ ] constituie circa 70-75% 534. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] multiple prelungiri ale corpului celular intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] citoplasma pronunţat oxifilă Canaliculele biliare оn lobulul hepatic clasic au peretele c) [ ] sisteme de canalicule intracelulare format de: d) [x] prezenţa unor granule de secreţie la polul apical a) [ ] endoteliu e) [x] prezenţa unui bogat reticul endoplasmatic rugos la b) [ ] epiteliu unistratificat cubic polul bazal c) [x] hepatocite -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Epiteliul vilozităţilor intestinale conţine: 531. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Relieful tunicii mucoase a intestinului gros este reprezentat de: 532.

Release by MedTorrents.com
d) [ ] în tunica musculară b) [ ] substanţa corticală
e) [ ] tunica seroasă c) [x] stroma
------------------------------------------------------------ d) [x] lobulul
--------- e) [ ] substanţa medulară
536. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------
intrebare: 0 sec Autor: Globa ---------
Sistemul de reflux al sângelui din lobulul hepatic începe cu: 542. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
a) [ ] artera interlobulară intrebare: 0 sec Autor: sergiu
b) [ ] vena interlobulară Cementul. Selectaţi afirmaţiile corecte
c) [ ] ductul biliar interlobular a) [ ] este abundent vascularizat
d) [ ] vena sublobulară b) [ ] conţine numeroase terminaţiuni nervoase
e) [x] vena centrală c) [ ] este localizat în zona coroanei dentare
------------------------------------------------------------ d) [x] este localizat în zona rădăcinii dentare
--------- e) [x] duritatea cementuliu este mai mică decăt cea a
537. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe dentinei
intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------
Polipeptidul vasoactiv intestinal este sintetizat de insulocitele: ---------
a) [ ] A 543. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
b) [ ] B intrebare: 0 sec Autor: sergiu
c) [ ] D Pulpa dentară. Alegeţi afirmaţiile corecte.
d) [x] D1 a) [x] derivă din papila dentară
e) [ ] PP b) [x] reprezintă componenta centrală a dintelui
------------------------------------------------------------ c) [x] este constituită dintr-un ţesut conjunctiv lax,
--------- nemineralizat
538. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] este constituită dintr-un ţesut conjunctiv dur,
intrebare: 0 sec Autor: sergiu mineralizat
Sistemul canalicular (componenta excretorie) a glandei e) [x] odată cu înaintarea în vârstă se reduc dimensiunile
salivare este format din canalele: pulpei dentare
a) [x] striate ------------------------------------------------------------
b) [x] intercalare ---------
c) [x] interlobulare 544. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe
d) [ ] colectoare intrebare: 0 sec Autor: sergiu
e) [ ] contorte Epiteliul, ce tapetează tunica mucoasă a stomacului este:
------------------------------------------------------------ a) [ ] unistratificat cubic
--------- b) [ ] unistratificat anizomorf cilindric ciliat
539. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] unistratificat prismatic glandular
intrebare: 0 sec Autor: sergiu d) [ ] pluristratificat pavimentos necornificat
Glandele salivare mari sunt: e) [ ] de tranziţie
a) [x] parotide ------------------------------------------------------------
b) [ ] paratiroidă ---------
c) [x] submaxilare 545. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe
d) [x] sublinguală intrebare: 0 sec Autor: sergiu
e) [ ] pancreasul Glandele gastrice sunt situate în:
------------------------------------------------------------ a) [ ] tunica adventiţială
--------- b) [x] lama proprie a tunicii mucoase
540. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] lama musculară a tunicii mucoase
intrebare: 0 sec Autor: sergiu d) [ ] lama submucoasă
Selectaţi papilele linguale ce conţin muguri gustativi. e) [ ] tunica musculară
a) [ ] filiforme ------------------------------------------------------------
b) [x] fungiforme ---------
c) [x] foliate 546. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe
d) [x] circumvalate intrebare: 0 sec Autor: sergiu
e) [ ] digitiforme Între două cordoane hepatice vecine se află:
------------------------------------------------------------ a) [ ] capilarul biliar
--------- b) [x] capilar sanguin sinusoidal intralobular
541. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] triada hepatică
intrebare: 0 sec Autor: sergiu d) [ ] vena centrală
La microscopia optică în glandele salivare mari pot fi e) [ ] acinul hepatic
vizualizate structurile: ------------------------------------------------------------
a) [x] capsula ---------
547. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe

Release by MedTorrents.com
intrebare: 0 sec Autor: Globa ---------
Nefronul: 553. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
a) [x] toate porţiunile nefronului sunt formate din epiteliu intrebare: 0 sec Autor: Globa
b) [x] epiteliul este unistratificat Indicaţi substanţele, secretate în sânge de aparatul reninic
c) [x] în toate porţiunile nefronului este prezentă membrana (juxtaglomerular) al rinichiului:
bazală a) [ ] aldosteronul
d) [x] toţi tubii nefronului sunt însoţiţi de reţeaua capilară b) [x] renina
peritubulară c) [ ] prostaglandinele
e) [ ] de la tubul proximal începe tubul colector d) [ ] vasopresina
------------------------------------------------------------ e) [x] eritropoietinele
--------- ------------------------------------------------------------
548. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ---------
intrebare: 0 sec Autor: Globa 554. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe
Selectaţi părţile componente ale nefronului: intrebare: 0 sec Autor: Globa
a) [ ] glomerulul vascular Selectaţi părţile componente ale căilor urinare:
b) [x] tubul contort şi rectiliniu proximal a) [ ] rinichii, ureterele, vezica urinară, uretra
c) [x] tubul atenuat b) [x] calicele, bazinetele renale, ureterele, vezica urinară şi
d) [x] tubul rectiliniu şi contort distal uretra
e) [ ] tubul renal colector c) [ ] ureterele, vezica urinară, uretra
------------------------------------------------------------ d) [ ] tubii colectori, ureterele, bazinetele renale
--------- e) [ ] rinichii, calicele, ureterele, tubii colectori
549. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------
intrebare: 0 sec Autor: Globa ---------
Peretele tubului rectiliniu distal al nefronului este tapetat de: 555. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
a) [x] celule epiteliale cubice intrebare: 0 sec Autor: Globa
b) [ ] celule epiteliale cu "margine оn perie" Care din formaţiunile enumerate intră în componenţa
c) [ ] celule epiteliale pavimentoase nefronului.
d) [ ] celule mezangiale a) [x] capsula nefronului
e) [ ] celule endoteliale b) [x] partea descendentă a ansei Henle
------------------------------------------------------------ c) [x] partea ascendentă a ansei Henle
--------- d) [ ] tubul colector
550. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] tubul contort proximal
intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------
Mucoasa căilor urinare este tapetată de: ---------
a) [ ] epiteliul unistratificat anizomorf 556. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
b) [ ] epiteliul pluristratificat pavimentos intrebare: 0 sec Autor: Globa
c) [x] epiteliul de tranziţie Rinichiul secretă:
d) [ ] epiteliul cu "margine оn perie" a) [x] eritropoetine
e) [ ] epiteliul unistratificat izomorf b) [x] prostaglandine
------------------------------------------------------------ c) [x] renina
--------- d) [ ] angiotensina tip II
551. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] angiotensina tip I
intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------
Selectaţi sursa de dezvoltare a rinichilor şi căilor urinare: ---------
a) [ ] somitele 557. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe
b) [ ] sacul vitelin intrebare: 0 sec Autor: Globa
c) [ ] mezenchimul Tubul contort proximal al nefronului este tapetat de epiteliu:
d) [x] nefrotomul mezodermului a) [ ] unistratificat prismatic
e) [ ] ectodermul b) [x] unistratificat cubic
------------------------------------------------------------ c) [ ] unistratificat pavimentos
--------- d) [ ] pluristratificat pavimentos necornificat
552. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] pluristratificat pavimentos cornificat
intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------
Peretele tubului atenuat al nefronului este tapetat de: ---------
a) [ ] celule cu "bordura în perie" 558. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
b) [ ] celule ciliate cu organitele foarte bine dezvoltate intrebare: 0 sec Autor: Globa
c) [x] celule pavimentoase cu citoplasma clară şi săracă în Bariera de filtraţie în rinichi este constituită din:
organite a) [x] endoteliu fenestrat
d) [ ] celule cubice cu striaţie bazală b) [ ] endoteliu nefenestrat
e) [ ] celule cilindrice joase c) [x] membrană bazală tristratificată
------------------------------------------------------------ d) [ ] foita externa a capsulei glomerulare

Release by MedTorrents.com
e) [x] foiţa internă a capsulei glomerulare intrebare: 0 sec Autor: Globa
------------------------------------------------------------ Podocitele capsulei nefronului:
--------- a) [ ] secretă renina
559. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] acoperă suprafaţa tubilor renali
intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [ ] reprezintă celule epiteliale cu "bordura de absorbţie"
Componentele aparatului reninic (juxtaglomerular) sunt: d) [x] reprezintă celule aplatizate cu citotrabecule şi
a) [x] macula densă citopodii
b) [ ] podocitele e) [x] formează foiţa internă a capsulei Bowman
c) [x] celulele juxtaglomerulare ------------------------------------------------------------
d) [ ] endoteliul fenestrat ---------
e) [x] celulele juxtavasculare 565. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe
------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa
--------- Selectaţi structurile, factorii din celulele tubului proximal
560. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe contort al nefronului implicate în reabsorbţia glucozei:
intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] mitocondriile
Filtrul renal: b) [ ] plicile citolemei la polul bazal
a) [ ] filtrează urina primară, transformând-o în urina c) [ ] fosfataza acidă a "marginii în perie"
secundară d) [x] fosfataza alcalină a "marginii în perie"
b) [x] este format de endoteliul fenestrat al capilarelor, e) [ ] lizozomii
membrană bazală tristratificată, podocite ------------------------------------------------------------
c) [x] filtrează componentele plasmei sanguine, formând ---------
urina primară 566. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
d) [ ] este format de epiteliul tubului contort proximal, intrebare: 0 sec Autor: Globa
membrană bazală, peretele capilarului sinusoid Aparatul prostaglandinic al rinichilor este compus din:
e) [x] nu permite trecerea eritrocitelor din sânge a) [x] celulele interstiţiale
------------------------------------------------------------ b) [ ] celulele mezangiale
--------- c) [x] nefrocitele tubilor colectori
561. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] macula densă
intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [ ] celulele juxtaglomerulare
Tubii renali contorţi proximali ai nefronului: ------------------------------------------------------------
a) [x] sunt tapetaţi de un strat de celule epiteliale cubice cu ---------
„marginea în perie" şi striaţie bazală 567. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
b) [ ] sunt tapetaţi de celule epiteliale pavimentoase cu intrebare: 0 sec Autor: Globa
„marginea în perie" Nefronul conţine:
c) [ ] sunt tapetaţi de epiteliul de tranziţie a) [x] glomerul vascular
d) [x] participă la reabsorbţia proteinelor, glucozei, apei, b) [x] capsula glomerulului
electroliţilor c) [x] tubul proximal contort şi rectiliniu
e) [ ] participă la formarea urinei primare d) [x] tubul distal rectiliniu şi contort
------------------------------------------------------------ e) [ ] tubul colector
--------- ------------------------------------------------------------
562. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ---------
intrebare: 0 sec Autor: Globa 568. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe
Nefronul include: intrebare: 0 sec Autor: Globa
a) [x] capsula nefronului Celulele care formează foiţa internă a capsulei corpuscului
b) [x] tubul contort proximal renal sunt:
c) [x] tubul atenuat a) [ ] nefrocitele cubice
d) [ ] tubul colector b) [ ] nefrocitele cilindrice
e) [ ] arteriolele aferentă şi eferentă c) [ ] nefrocitele pavimentoase
------------------------------------------------------------ d) [x] podocitele
--------- e) [ ] celulele mezangiale
563. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------
intrebare: 0 sec Autor: Globa ---------
Aparatul reninic sau juxtaglomerular al rinichiului: 569. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe
a) [x] are in componenta sa celule juxtavasculare intrebare: 0 sec Autor: Globa
b) [x] secretă renina Celulele aparatului reninic (juxtaglomerular) al rinichilor
c) [ ] secretă hormonul antidiuretic elaborează:
d) [ ] asigură reabsorbţia apei în tubii contorţi a) [ ] aldosteronul
e) [ ] asigură filtraţia plasmei sanguine b) [x] renina
------------------------------------------------------------ c) [x] eritropoietinele
--------- d) [ ] prostaglandinele
564. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] vasopresina

------------------------------------------------------------ --------.porţinea descendentă a --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa În tubii contorţi proximali ai nefronului are loc reabsorbţia Din componenţa nefronului fac parte structurile: obligatorie a următoarelor substanţe: a) [ ] tubul colector a) [x] glucozei b) [x] capsula glomerulului b) [x] aminoacizilor c) [x] tubul contort proximal c) [ ] ureei d) [x] tubul rectiliniu proximal d) [ ] amoniacului e) [x] tubul atenuat e) [x] apei ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. ansei . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 579. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Celulele juxtaglomerulare ale aparatului reninic secretă: În componenţa aparatului reninic (juxtaglomerular) al a) [x] renina .porţiunea ascendentă a ansei . Release by MedTorrents. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe In cadrul nefronului epiteliocitele cu „margine în perie" şi intrebare: 0 sec Autor: Globa striaţie bazală formează: Tubul contort distal al nefronului se deschide în: a) [ ] foita interna a capsulei a) [ ] canalul papilar b) [ ] foita externa a capsulei b) [ ] substanţa medulară c) [ ] porţiunea ascendentă a ansei c) [ ] coloanele renale d) [ ] segmentul distal d) [x] tubul colector e) [x] segmentul proximal e) [ ] razele medulare ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------.segmentul distal -----------------------------------------------------------.porţiunea ascendentă a ansei Celulele tubului contort proximal al nefronului asigură funcţia d) [ ] capsula . dotată cu receptori Unitatea morfofuncţională a rinichilor este: pentru sodiu. a) [x] celule juxtaglomerurale 570.porţiunea ascendentă a ansei - a) [ ] filtraţie şi formare a urinei primare tubul colector b) [x] reabsorbţie din urina primară în sânge a proteinelor şi e) [ ] capsula .porţiunea ascendentă a e) [ ] între piramidele medulare sunt situate arterele arcuate ansei .segmentul distal . 578.segmentul proximal .segmentul distal 571. --------- --------.segmentul proximal . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] celule juxtamedulare intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [x] celule juxtavasculare Rinichiul: d) [x] macula densă a) [x] este format din substanţa corticală şi substanţa e) [ ] celulele interstiţiale medulară ------------------------------------------------------------ b) [x] substanţa medulară formează 8-12 piramide --------- c) [x] substanţa corticală pătrunde între piramide sub formă 576. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe de coloane renale intrebare: 0 sec Autor: Globa d) [x] substanţa medulară pătrunde în substanţa corticală Succesiunea părţilor nefronului este: formând razele medulare a) [ ] capsula . 577. rinichilor distingem: --------.com -----------------------------------------------------------.segmentul proximal .segmentul distal - intrebare: 0 sec Autor: Globa porţinea descendentă a ansei . Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Macula densă a aparatului juxtaglomerular. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 573. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------. 580. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] capsula .segmentul distal- de: porţinea descendentă a ansei .segmentul proximal . --------- 574.porţinea descendentă a glucozei.porţiunea ascendentă a ansei .tubul c) [ ] numai reabsorbţia apei şi electroliţilor colector d) [ ] sinteză a reninei ------------------------------------------------------------ e) [ ] acidulare a urinei --------- -----------------------------------------------------------.porţinea descendentă a ansei .segmentul proximal . intrebare: 0 sec Autor: Globa 572. b) [x] capsula . parţial a apei şi electroliţilor ansei . e amplasată оn: a) [ ] substanţa corticală a) [ ] porţiunea atenuată a nefronului b) [ ] substanţa medulară b) [ ] segmentul proximal c) [x] nefronul c) [ ] foiţa internă a capsulei d) [ ] lobulul renal d) [x] segmentul distal al nefronului e) [ ] corpusculul renal e) [ ] tubii colectori -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 575. --------- --------.

e) [ ] tubul rectiliniu proximal şi partea descendentă a tubului 584. intrebare: 0 sec Autor: Globa 582. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] tubii papilari şi tubii colectori intrebare: 0 sec Autor: sergiu c) [x] tubii renali Filtrul renal este permiabil (în condiţii fiziologice) pentru: . calicele renale şi bazinetul 591. a) [ ] tubul atenuat şi rectiliniu distal membrana bazală.com b) [ ] angiotensinogenul d) [ ] calicele renale şi bazinetul c) [ ] angiotensina I e) [ ] tubii colectori d) [ ] angiotensina II ------------------------------------------------------------ e) [ ] aldosteronul --------- -----------------------------------------------------------. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe atenuat intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Stroma rinichiului este reprezentată de: --------- a) [ ] ţesut reticular 590. e) [ ] artera aferentă şi eferentă 583. epiteliul unistratificat podocitele foiţei interne a capsulei şi membrana bazală c) [ ] cavitatea capsulei se deschide оn lumenul tubului distal tristratificată comună pentru ele d) [x] urina primară conţine proteine b) [ ] celulele endoteliale ale capilarelor glomerulului. d) [x] tubul distal 585. podocitele foiţei interne a capsulei şi b) [ ] tubul contort proximal şi rectiliniu distal celulele foiţei externe c) [x] glomerulul vascular şi capsula nefronului -----------------------------------------------------------. 586. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] ţesut conjunctiv fibros dens neordonat intrebare: 0 sec Autor: sergiu c) [ ] tubii renali În componenţa nefronului intră: d) [x] ţesut conjunctiv fibros lax neordonat a) [x] capsula glomerulului e) [ ] ţesut conjunctiv fibros dens ordonat b) [x] tubul proximal -----------------------------------------------------------. intrebare: 0 sec Autor: Globa 581. d) [ ] tubul rectiliniu distal şi tubul contort distal --------. care corespund podocitele foiţei interne a capsulei şi membrana bazală fenestrelor celulelor endoteliale ale capilarelor glomerulului bistratificată comună pentru ele ------------------------------------------------------------ c) [ ] celulele endoteliale ale capilarelor glomerulului şi --------- podocitele foiţei interne a capsulei 588. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Corpusculul renal: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] este format din capsulă şi glomerulul vascular Bariera de filtraţie în rinichi este formată de: b) [x] foiţele internă şi externă a capsulei sunt tapetate de a) [x] celulele endoteliale ale capilarelor glomerulului. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] membrana bazală tristratificată şi podocitele foiţei intrebare: 0 sec Autor: Globa interne a capsulei Părţile componente ale unui corpuscul renal sînt: e) [ ] celulele endoteliale ale capilarelor glomerulului. c) [x] tubul atenuat --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Arterele intralobulare din substanţa corticală a rinichiului se intrebare: 0 sec Autor: Globa ramifică în: La embrionul uman pronefrosul: a) [ ] arterele interlobulare a) [ ] funcţionează în I jumătate a perioadei embrionare ca b) [ ] arterele arcuate organ de excreţie c) [x] arteriolele aferente b) [ ] funcţionează în a doua jumătate a perioadei embrionare d) [ ] arteriolele eferente c) [ ] funcţionează de odată după naştere e) [ ] venele stelate d) [ ] funcţionează în prima lună de viaţă ------------------------------------------------------------ e) [x] nu funcţionează ca organ urinar --------- -----------------------------------------------------------. 587. tubul contort proximal --------. e) [x] membrana bazală conţine pori. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- La embrionul uman metanefrosul funcţionează: 589. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] în prima lună de dezvoltare intrauterină intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] în prima jumătate a perioadei intrauterine Ansa Henle a nefronului e formată din: c) [x] în a doua jumătate a perioadei intrauterine a) [ ] porţiunea descendentă şi ascendentă a tubului atenuat d) [ ] după naştere b) [x] tubul atenuat şi tubul rectiliniu distal e) [ ] în prima lună după naştere c) [ ] tubii rectilinii proximal şi distal -----------------------------------------------------------. d) [ ] capsula nefronului. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] ductul colector intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Din ţesutul nefrogen se diferenţiază: --------- a) [ ] ureterul.

surfactant 596. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: sergiu --------- În componenţa filtrului renal intră: 599.com a) [x] glucoză intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] aminoacizi Epiteliul unistratificat anizomorf ciliat din bronhii conţine c) [ ] leucocite celule: d) [ ] trombocite a) [x] ciliate e) [ ] eritrocite b) [x] caliciforme -----------------------------------------------------------. d) [ ] lumenul este acoperit de un strat monomolecular de --------. d) [x] conţin epiteliocite de tipul I. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: sergiu 600. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Vestibulul cavităţii nazale este tapetat de epiteliul: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] pluristratificat pavimentos cornificat Traheea: b) [ ] de tranziţie a) [x] peretele este format din 4 tunici c) [ ] unistratificat prismatic b) [ ] este tapetată de epiteliul pluristratificat de tranziţie d) [ ] unistratificat anizomorf prismatic ciliat c) [x] este tapetată de epiteliul unistratificat anizomorf e) [ ] pluristratificat pavimentos necornificat prismatic ciliat -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Selectaţi celule care sintetizează renina: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] podocitele Surfactantul: b) [ ] celulele interstiţiale a) [ ] este un hormon tisular c) [x] celulele juxtaglomerulare b) [x] este format din două faze d) [ ] celulele maculei dense c) [x] este secretat de epiteliocitele de tipul II e) [ ] celulele mezangiale d) [x] este un component al barierei aero-hematice -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] endoteliocitele fenestrate ale capilarului glomerulului intrebare: 0 sec Autor: Globa renal În care din căile aerifire indicate lipseşte cartilajul?: b) [x] membrana bazală comună tristratificată a) [ ] bronhiile de calibru mediu c) [ ] celulele mezangiale b) [ ] trahee d) [x] podocitele c) [ ] bronhiile de calibru mare e) [ ] celulele juxtavasculare d) [x] bronhiile de calibru mic -----------------------------------------------------------. macrofage alveolare 597. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] celule endocrine intrebare: 0 sec Autor: sergiu ------------------------------------------------------------ Striaţia bazală este caracteristică următorilor tubuli ai --------- nefronului: 598. c) [x] bazale --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] au la interior un strat monomolecular de surfactant . e) [ ] este secretat de macrofagele alveolare --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] tubul contort proximal intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] tubul rect proximal Colabarea alveolelor pulmonare nu are loc datorită: c) [ ] tubul atenuat a) [x] complexului alveolar de surfactant d) [x] tubul rect distal b) [ ] alveolocitelor respiratorii e) [x] tubul contort distal c) [ ] macrofagelor -----------------------------------------------------------. d) [ ] reţelei de fibre de colagen intraalveolare --------. epiteliocite de tipul II şi --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] realizează metabolismul gazos intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Unitatea morfofuncţională a segmentului respirator al --------- plămânului este: 602. ------------------------------------------------------------ 594. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] alveola pulmonară intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] bronhiola respiratorie Alveolele pulmonare: c) [ ] ducturile alveolare a) [ ] prezintă spaţii largi tapetate de endoteliu d) [x] acinul pulmonar b) [ ] sunt tapetate de epiteliu cubic ciliat e) [ ] sacul alveolar c) [x] realizează metabolismul gazos -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ 595. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 601. e) [ ] laringe --------. d) [ ] celule musculare netede 592. e) [ ] reţelei de fibre elastice intraalveolare 593.

d) [ ] ductele alveolare. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] participă la metabolismul gazos . sacii alveolari.com -----------------------------------------------------------. alveole -----------------------------------------------------------. secretorii 605. d) [x] bronhii de calibru mic 606. e) [x] participă la formarea barierei aero-hematice 603. e) [x] preîntâmpină transudarea lichidului din capilare în 604. hipofaza şi d) [x] bronhiile de calibru mare surfactantul de rezervă e) [ ] bronhiile de calibru mijlociu c) [x] este format din 2 faze . c) [ ] o bronhiola terminală şi două respiratorii --------. sacii e) [x] bazale alveolari. c) [x] epiteliocite aplatisate --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] macrofage intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ În bronhiile de calibru mic: --------- a) [ ] epiteliul este bistratificat sau unistratificat 611. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] alveole intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Suprafaţa internă a alveolelor pulmonare este tapetată de: --------- a) [ ] celule ciliate 612. secretorii a) [ ] lobul pulmonar e) [ ] celule caliciforme b) [ ] lobulul pulmonar -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] alveola intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ În componenţa epiteliului simplu prismatic anizomorf ciliat al --------- traheei deosebim următoarle tipuri de celule: 613. d) [x] citoplasma conţine numeroase vezicule de pinocitoză --------.cartilaginoasă conţine insuliţe de cartilaj Lama musculară a tunicii mucoase este comparativ mai bine elastic dezvoltată la: d) [x] tunica fibro-cartilaginoasă lipseşte a) [ ] trahee e) [x] este bine dezvoltată lama musculară a tunicii mucoase b) [ ] bronhii de calibru mare -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 b) [ ] celule cu „margine оn perie" Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [x] celule respiratorii Unitatea morfofuncţională a plamânilor este: d) [x] celule mari. ductele alveolare. Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa alveole Alveolocitele respiratorii (tipul I): ------------------------------------------------------------ a) [ ] sunt celule prismatice --------- b) [x] sunt prezente оn alveolele pulmonare 614. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Plăci mari de cartilaj în tunica fibro-cartilaginoasă sunt 609. ductele alveolare. c) [x] acinul pulmonar --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe alveole intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Epiteliul traheei conţine: --------- a) [x] celule ciliate 610. d) [ ] sacul alveolar 607. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 b) [x] celule caliciforme Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [x] celule endocrine În componenţa peretelui alveolelor pulmonare pot fi întâlnite: d) [ ] celule cu "striaţie bazală" a) [ ] celule caliciforme e) [x] celule bazale b) [ ] celule ciliate -----------------------------------------------------------.membranoasă. alveole 608. d) [x] preîntâmpină colabarea alveolelor --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 b) [ ] în lama submucoasă sunt prezente glandele Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [ ] tunica fibro. c) [ ] bronhii de calibru mediu --------. Release by MedTorrents.membranoasă şi hipofaza -----------------------------------------------------------. sacii alveolari. d) [x] epiteliocite mari. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 a) [ ] principale Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] caliciforme Acinul pulmonar este reprezentat de: c) [x] ciliate a) [ ] un grup de bronhiole terminale d) [ ] pavimentoase b) [x] bronhiolele respiratorii. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 caracteristice pentru: Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] laringe Complexul alveolar de surfactant: b) [ ] trahee a) [x] este sintetizat de alveolocitele tip II c) [ ] bronhiile principale b) [ ] este format din 3 faze . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 e) [ ] bronhiolele terminale.

c) [ ] epiteliocitele cu „margine оn perie" 615. b) [ ] tunica mucoasă. bazale alcătuită din: ------------------------------------------------------------ a) [ ] ţesut reticular --------- b) [x] ţesut conjunctiv fibros lax 620. tunica fibro-cartilaginoasă. endocrine. segmentare. bazale. caliciforme. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] ţesut conjunctiv fibros dens intrebare: 0 sec Autor: Globa d) [ ] ţesut cartilaginos Suprafaţa internă a alveolelor pulmonare este tapetată de: e) [ ] ţesut muscular a) [x] epiteliocitele respiratorii (tipul I) -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe adventiţială intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [ ] mucoasă. bazale. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] epiteliocite caliciforme intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [ ] endoteliocite Unitatea morfofuncţională a segmentului respirator al ------------------------------------------------------------ plămânului este: --------- a) [ ] alveola 621. sustentocite Lama proprie a tunicii mucoase din cavitatea nazală este e) [x] ciliate. b) [x] mucoasă. caliciforme. formând intrebare: 0 sec Autor: Globa aglomerări mici Epiteliul tunicii mucooase a traheei conţine următoarele c) [x] participă în metabolismul gazos celule: d) [x] citoplasma conţine numeroase vezicule de pinocitoază a) [ ] ciliate. parietale e) [x] participă la formarea barierei aero-hematice b) [ ] ciliate. adventiţia --------. lama submucoasă. respiratorie este tapetată de: seroasă a) [x] epiteliul unistratificat anizomorf prismatic ciliat e) [ ] mucoasă. tunica seroasă Tunica fibro-cartilaginoasă este prezentă sub formă de inele e) [ ] tunica mucoasă. Release by MedTorrents. Paneth ------------------------------------------------------------ c) [ ] ciliate.com intrebare: 0 sec Autor: Globa d) [ ] caliciforme. juxtavasculare --------- . fibro-cartilaginoasă. lama submucoasă. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe cartilaginoasă. tunica fibro- 617. tunica musculară. adventiţia -----------------------------------------------------------. seroasă Tunica mucoasă a cavităţii nazale propriu-zisă în porţiunea d) [ ] mucoasă. lama submucoasă. adventiţia intrebare: 0 sec Autor: Globa d) [ ] tunica mucoasă. c) [ ] tunica mucoasă. 618. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] exocrinocite caliciforme intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [x] celule bazale Peretele bronhiei de calibru mare este format de: d) [ ] exocrinocite parietale a) [x] tunica mucoasă. tunica musculară. b) [x] epiteliocitele mari (tipul II) --------. lama submucoasă. musculară. d) [x] surplusul este fagocitat de macrofage 616. subsegmentare --------- c) [ ] bronhiile zonale 623. adventiţială --------. complete la: adventiţia a) [x] bronhiile principale ------------------------------------------------------------ b) [ ] bronhiile lobare. bazale. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] la sinteza surfactantului participă parţial şi celulele intrebare: 0 sec Autor: Globa caliciforme În componenţa epiteliului unistratificat anizomorf prismatic ------------------------------------------------------------ ciliat al traheei intră varietăţile de celule: --------- a) [x] celule ciliate 622. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] bronhiile de calibru mijlociu intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [ ] bronhiile de calibru mic Peretele traheei este constituit din următoarele tunici: -----------------------------------------------------------. c) [x] previne colabarea alveolelor --------. caliciforme. fibro-cartilaginoasă. musculară. fibro-cartilaginoasă. adventiţială b) [ ] epiteliul unistratificat izomorf prismatic ------------------------------------------------------------ c) [ ] epiteliul unistratificat pavimentos --------- d) [ ] epiteliul pluristratificat de tranziţie 624.membranoasă şi lichidă e) [x] acinul pulmonar b) [x] este elaborat de alveocitele de tipul II -----------------------------------------------------------. tunica fibro- e) [x] endocrinocite cartilaginoasă. lama submucoasă. a) [x] sоnt celule aplatisate 619. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat intrebare: 0 sec Autor: Globa -----------------------------------------------------------. endocrine. tunica musculară. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] sînt prezente în bronhiolele terminale. a) [ ] mucoasă. Alveolocitele respiratorii (tipul I): --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] bronhiola respiratorie intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [ ] ductul alveolar Complexul alveolar de surfactant: d) [ ] sacul alveolar a) [x] este format din două faze .

com 625. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: sergiu Selectaţi componentul/componentele celulare care sunt Macrofagele alveolare: antrenate în procesul de cornificare: a) [x] se află în septurile interalveolare a) [x] tonofibrilele b) [x] fac parte din sistemul fagocitelor mononucleare b) [x] keratohialina c) [x] fagocitează surplusul de surfactant c) [ ] melanina d) [x] pot migra în cavitatea alveolară d) [x] keratinozomii . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] traheea intrebare: 0 sec Autor: sergiu c) [x] bronhiolele respiratorii Pe măsura micşorării calibrului bronhiei: d) [x] sacii pulmonari a) [x] cartilajul hialin se înlocuieşte cu cartilaj elastic e) [x] ductele alveolare b) [x] scade numărul glandelor mucoase -----------------------------------------------------------. 636. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe normă la expiraţie este asigurată de: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] tunica fibro-cartilaginoasă În stratul spinos al epidermului se întâlnesc celule: b) [ ] lama submucoasă a) [x] spinoase c) [x] lama proprie a tunicii mucoase cu fascicule de miocite b) [ ] endocrine netede c) [x] limfocite T d) [ ] tunica fibro-cartilaginoasă şi lama submucoasă d) [x] dendrocite Langerhans e) [ ] lama proprie a tunicii mucoase şi lama submucoasă e) [ ] nediferenţiate -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] hialin şi elastic intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] hialin şi fibros Selectaţi straturile dermului pielii: c) [ ] elastic şi fibros a) [ ] stratul spinos d) [x] hialin b) [ ] stratul bazal e) [ ] elastic c) [x] stratul papilar -----------------------------------------------------------. d) [x] stratul reticular --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 630. d) [ ] creşte numărul glandelor mucoase 626. c) [x] devine mai exprimată lama musculară a mucoasei --------. --------- --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] seroase intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] mucoase Selectaţi elementele structurale ale rădăcinii părului: c) [ ] sebacee a) [ ] muşchiul erector al părului d) [x] sero-mucoase b) [x] substanţa medulară e) [ ] sudoripare c) [ ] foliculul pilos -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] înălţimea epiteliului scade intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Tunica fibro-cartilaginoasă a traheei este formată din --------- cartilagiu: 632. d) [x] substanţa corticală --------. --------- 629. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] pot migra în capilarele alveolare intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ În structura plămânului deosebim: --------- a) [ ] bronhia principală 631. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 635. ------------------------------------------------------------ --------. e) [x] cuticula 628. e) [ ] stratul celular 627. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Conform caracterului secretului glandele bronhiale sunt: 633. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Dilataţia bronhiolelor terminale la inspiraţie şi revenirea în 634. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: sergiu intrebare: 0 sec Autor: Globa În componenţa epiteliului anizomorf ciliat al traheei se Stratul reticular al dermului este format din ţesut: întâlnesc următoarele celule: a) [ ] conjunctiv fibros lax a) [x] ciliate b) [x] conjunctiv fibros dens neordonat b) [x] caliciforme c) [ ] reticular c) [x] bazale d) [ ] mucos d) [ ] alveocite de tip I e) [ ] conjunctiv fibros dens ordonat e) [x] endocrine ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------.

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] glandele salivare intrebare: 0 sec Autor: sergiu d) [x] glandele mamare Selectaţi derivatele pielii: e) [x] glandele ceruminoase a) [x] părul -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe c) [x] încep a funcţiona din momentul pubertăţii intrebare: 0 sec Autor: Globa d) [x] elimină secretul prin mecanismul apocrin Glandele sebacee conform structurii sоnt: e) [ ] elimină secretul prin mecanismul holocrin a) [x] glande ramificate alveolare simple ------------------------------------------------------------ b) [ ] glande tubulare ramificate --------- c) [ ] glande tubulare simple 643. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] elimină secretul prin mecanismul apocrin intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [x] elimină secretul prin mecanismul holocrin Selectaţi glandele derivate ale pielii: ------------------------------------------------------------ a) [x] glandele sudoripare --------- b) [x] glandele sebacee 644. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe dermului intrebare: 0 sec Autor: sergiu c) [x] canalul excretor se deschide în infundibulul foliculului Dermul pielii: pilos a) [x] conţine straturile papilar şi reticular d) [x] canalul excretor este mai scurt în comparaţie cu a b) [ ] stratul papilar este format din ţesut conjunctiv fibros glandelor sudoripare dens neordonat e) [ ] mecanismul de secreţie este merocrin c) [ ] stratul reticular este format din ţesut conjunctiv fibros -----------------------------------------------------------. c) [x] glandele sudoripare şi sebacee 639. c) [x] sebumul are proprietăţi bactericide 638. c) [ ] nu e dotată cu terminaţiuni nervoase --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] nu conţine glande intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ Din ce ţesut este format stratul papilar al dermului pielii: --------- a) [ ] conjunctiv fibros dens neordonat 646. d) [x] stadiul de maturizare --------. a) [x] sunt tubulare simple neramificate --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] glandele mamare intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [ ] glandele salivare Glandele sebacee: ------------------------------------------------------------ a) [x] sunt glande simple ramificate --------- b) [ ] porţiunile secretorii sînt situate în stratul papilar al 645. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] glande tubuloalveolare compuse cu porţiunile intrebare: 0 sec Autor: sergiu terminale ramificate Glandele sebacee: e) [ ] glande tubuloalveolare compuse cu porţiunile terminale a) [x] canalul excretor se deschide în infundibulul foliculul neramificate pielos -----------------------------------------------------------. b) [ ] sunt alveolare simple ramificate 637. b) [x] sunt alveolare simple ramificate --------. d) [x] în piele are loc sinteza vitaminei D 641. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] e constituită din epiderm. d) [x] derivă din dermatoamele somitelor 640. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: sergiu --------- .com e) [x] eleidina Glandele sudoripare din regiunea foselor axilare: -----------------------------------------------------------. Release by MedTorrents. lax --------. b) [x] unghiile --------. e) [ ] stadiul de înflorire 642. derm şi hipoderm intrebare: 0 sec Autor: Globa ------------------------------------------------------------ În care strat al epidermului sunt situate celulele-stem pentru --------- keratinocite: 647. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] conjunctiv fibros lax intrebare: 0 sec Autor: sergiu c) [ ] reticular Pielea: d) [ ] conjunctiv fibros dens ordonat a) [x] derivă din ectoderm şi dermatoamele somitelor e) [ ] limfoid b) [ ] derivă doar din ectoderm -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] granular intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] bazal Selectaţi stadiile ovogenezei: c) [ ] lucid a) [x] stadiul de înmulţire d) [ ] cornos b) [x] stadiul de creştere e) [ ] spinos c) [ ] stadiul de formare -----------------------------------------------------------.

------------------------------------------------------------ 653. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa După mecanismul şi caracterul secreţiei glanda mamară este: Foliculul ovarian primar: a) [ ] merocrină a) [ ] are celule foliculare aplatisate b) [ ] holocrină b) [x] are celule foliculare cubice c) [x] apocrină c) [x] conţine ovocitul de ordinul I d) [ ] mucoasă d) [ ] conţine lichidul folicular e) [ ] salină e) [ ] secretă progesteronul -----------------------------------------------------------. e) [x] conţine glande --------. --------- 651. bazal şi fibros d) [ ] tubii alveolari lactiferi d) [x] conţine straturile submucos. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 659. e) [ ] oxitocina --------. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Faza premenstruală se manifestă prin: Endometrul uterului: a) [x] nivelul crescut de progesteron a) [ ] prezintă tunica externă b) [x] nivelul scăzut de estrogeni b) [x] prezintă tunica internă c) [x] îngroşarea endometrului c) [ ] este tapetat de epiteliul pluristratificat pavimentos d) [ ] descuamarea endometrului necornificat e) [ ] maturizarea foliculului ovarian d) [x] este tapetat de epiteliul unistratificat prismatic -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Tunica mucoasă a uterului este tapetată de: Foliculul ovarian veziculos: a) [ ] epiteliu stratificat pavimentos necornificat a) [x] conţine ovocitul de ordinul I b) [ ] epiteliu simplu anizomorf cu "bordura de absorbţie" b) [ ] conţine ovulul matur c) [ ] epiteliu simplu cubic c) [x] conţine lichidul folicular d) [ ] epiteliu de tranziţie d) [ ] elaborează progesteronul e) [x] epiteliu simplu prismatic e) [x] urmează din foliculul primordial -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 654. vascular şi supravascular e) [ ] alveolele lactifere e) [ ] se descuamează în faza menstruală -----------------------------------------------------------. --------- 652. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 657. --------- 650.com 648. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Canalele galactofore din glanda mamară se deschid în: Miometrul uterului: a) [ ] vârful mamelonului a) [x] prezintă tunica medie a uterului b) [x] sinusuri lactifere b) [ ] prezintă tunica internă a uterului c) [ ] ducturile lactifere c) [ ] conţine straturile mioid. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 655. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 658. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 656. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Selectaţi părţile constituente ale foliculului primordial din Involuţia foliculului ovarian nematurizat se finalizează cu ovar: formarea: a) [x] ovocitul a) [ ] corpului alb b) [ ] membrana transparentă evolutivă secundară b) [ ] corpului galben c) [x] un strat de celule aplatisate a epiteliului folicular c) [x] corpului atretic d) [x] membrana bazală d) [ ] foliculului primordial e) [ ] cîteva straturi de epiteliu folicular e) [ ] foliculului primar -----------------------------------------------------------. Release by MedTorrents. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Discul proliger din foliculul ovarian poate fi depistat în cadrul: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] foliculului matur Hormonul (hormonii) care declanşează ovulaţia: b) [ ] corpului galben a) [ ] foliculostimulant c) [ ] corpului atretic b) [x] luteinizant (lutropina) d) [ ] foliculului primordial c) [ ] estrogenele e) [ ] corpului alb d) [ ] progestinele -----------------------------------------------------------. --------- 649. ------------------------------------------------------------ .

Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe În substanţa corticală a ovarelor distingem următoarele intrebare: 0 sec Autor: Globa formaţiuni: În endometru distingem următoarele straturi: a) [x] foliculi primordiali a) [x] funcţional b) [x] foliculi primari b) [x] bazal c) [x] foliculi secundari c) [ ] vascular d) [x] foliculi veziculoşi d) [ ] supravascular e) [ ] glande tubulare e) [ ] submucos .com --------. e) [ ] subseros 662. d) [ ] perioada de formare --------. e) [x] de involuţie --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe În perioada postmenstruală are loc: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] formarea corpului galben În procesul de ovogeneză celulele sexuale feminine trec prin b) [x] creşterea glandelor uterine în dimensiuni următoarele stadii: c) [ ] sporirea secreţiei eliminate de glandele uterine a) [x] perioada de înmulţire d) [x] regenerarea stratului funcţional al endometrului b) [x] perioada de creştere e) [x] elaborarea estrogenilor de către foliculii în creştere c) [x] perioada de maturizare -----------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------ 665. e) [ ] perioada de erupţie 661. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] stratul funcţional intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] stratul bazal Perioada de proliferare a ovogenezei are loc: c) [x] stratul submucos a) [ ] pe parcursul оntregii perioade reproductive la femeie d) [x] stratul vascular b) [x] în decursul dezvoltării embrionare e) [x] stratul supravascular c) [ ] în prima jumătate a fiecărui ciclu ovarian-menstrual -----------------------------------------------------------. e) [ ] în perioada de maturaţie a organismului feminin 663. d) [x] foliculii terţiari --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Modificări considerabile în timpul ciclului ovarian-menstrual 670. d) [x] supravascular --------. ------------------------------------------------------------ 660. d) [ ] în jumătatea a doua a fiecărui ciclu ovarian-menstrual --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe se manifestă în? intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] stratul bazal al endometrului Etapele de dezvoltare a corpului galben sunt: b) [x] stratul funcţional al endometrului a) [x] de proliferare şi vascularizare c) [ ] stratul submucos al miometrului b) [x] de metamorfoză glandulară d) [ ] stratul vascular al miometrului c) [x] floridă e) [ ] stratul supravascular al miometrului d) [ ] de evoluţie -----------------------------------------------------------. Release by MedTorrents. e) [ ] foliculii atretici 664. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Foliculul primar din ovar conţine: 667. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Foliculul primar din ovar: 669. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 671. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 666. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Miometrul este format din: 668. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] se formează în perioada pubertăţii intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] conţine ovocitul de ordinul I Care din foliculii ovarieni sunt numiţi veziculoşi: c) [x] ovocitul este оnconjurat de zona pelucidă a) [ ] foliculii primordiali d) [x] celulele foliculare au forma cubică b) [ ] foliculii primari e) [ ] celulele foliculare sintetizează estrogene c) [ ] foliculii secundari -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] ovocitul de ordinul I intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] zona pelucidă În miometru distingem următoarele straturi: c) [ ] coroana radiată a) [x] submucos d) [x] celule foliculare cubice b) [ ] subvascular e) [ ] discul proliger c) [x] vascular -----------------------------------------------------------.

intrebare: 0 sec Autor: sergiu --------. În componenţa barierii placentare intră următoarele structuri: 674.com -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe Glanda mamară: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] acinocitele au provenienţă ectodermală Care din straturile tunicilor uterului suferă modificări b) [x] secreţia glandei este de tip apocrin considerabile în timpul ciclului ovarian menstrual? c) [ ] secreşia glandei este de tip merocrin a) [ ] stratul bazal al endometrului d) [ ] secreşia glandei este de tip holocrin b) [x] stratul funcţional al endometrului e) [x] porţiunile secretorii sunt dotate cu celule mioepiteliale c) [ ] stratul submucos al miometrului ------------------------------------------------------------ d) [ ] stratul vascular al miometrului --------- e) [ ] stratul supravascular al miometrului 679. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] conţine ovocitul de ordinul I intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] conţine ovocitul de ordinul II Selectaţi celulele care elaborează androgene testiculare: c) [x] celulele foliculare au o formă cubică a) [ ] sustentocitele d) [ ] celulele folicular au o formă pavimentoasă b) [ ] celulele mezangiale e) [x] celulele foliculare sintetizează estrogeni c) [x] celulele interstiţiale -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: sergiu --------- Foliculul primar: 681. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: sergiu --------- Corpul galben: 682. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe care elaborează lichid follicular acumulat între celulele intrebare: 0 sec Autor: Globa foliculare Peretele canalului ejaculator este constituit din următoarele d) [ ] ovocitul de ordinul II оnconjurat de 5-6 rânduri de tunici: cellule foliculare a) [x] tunica mucoasă e) [ ] ovulul matur înconjurat de zonă pelucidă şi de câteva b) [ ] tunica submucoasă straturi de cellule foliculare c) [x] tunica musculară -----------------------------------------------------------. 678. ------------------------------------------------------------ 677. d) [ ] tunica seroasă --------. 680. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] peretele capilarului vilozităţii coriale intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] ţesutul conjunctiv al vilozităţii coriale Ce reprezintă foliculul primar din ovar? c) [x] citotrofoblastul a) [ ] ovocitul de ordinul I înconjurat de cellule foliculare d) [x] sincitotrofoblastul aplatisate şi membrana bazală e) [ ] decidua bazală b) [x] ovocitul în creştere. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe a) [x] se dezvoltă în locul folicului terţiar intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [ ] se dezvoltă în locul folicului atretic În spermatogeneză. Release by MedTorrents. e) [ ] podocitele 676. e) [ ] celula Sertoli --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe -----------------------------------------------------------. celula precedentă spermatozoidului este: c) [x] sintetizează progesteron a) [ ] spermatogonia d) [ ] sintetizează estrogeni b) [ ] spermatocitul de ordinul I c) [ ] spermatocitul de ordinul II e) [ ] se dezvoltă din tunica albuginee d) [x] spermatida -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe restructurare morfologică are loc în: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [ ] stratul bazal al endometrului Care hormon stimulează ovulaţia? b) [x] stratul funcţional al endometrului a) [ ] foliculostimulant c) [ ] miometru b) [ ] estrogenii d) [ ] perimetru c) [ ] progesteronul e) [ ] parametru d) [x] luteinizant (lutropina) ------------------------------------------------------------ e) [ ] foliculostimulant şi luteinizant --------- -----------------------------------------------------------. e) [x] tunica adventiţială 675. membrana pelucidă şi câteva ------------------------------------------------------------ straturi ale epiteliului follicular --------- c) [ ] ovocitul de ordinul II înconjurat de cellule foliculare. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe --------- . intrebare: 0 sec Autor: sergiu --------. În timpul ciclului ovarian-menstrual cea mai mare 672. d) [ ] endoteliocitele capilarelor --------. intrebare: 0 sec Autor: sergiu 673.

a) [ ] canaliculele eferente 686. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] spermatocitelor de ordinul II intrebare: 0 sec Autor: Globa d) [ ] sustentocitelor tubilor seminiferi Peretele tubului seminifer contort al testiculului conţine: e) [x] celulelor interstiţiale ale testiculului a) [x] stratul bazal ------------------------------------------------------------ b) [x] stratul mioid --------- c) [ ] stratul reticular 693. Spermatogeneza: . Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe b) [x] reţeaua testiculară intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [ ] canalul deferent Spermatidele: d) [ ] canalul epididimar a) [ ] formează stratul periferic de celule în tubii seminiferi e) [ ] canalul ejaculator contorţi ------------------------------------------------------------ b) [ ] se acumulează în reţeaua testiculară --------- c) [x] derivă din spermatocitele de ordinul II 692. Tubii drepţi ai testiculului se deschid în: --------. Release by MedTorrents. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe b) [ ] spermatocitele de odinul I intrebare: 0 sec Autor: Globa c) [ ] spermatocitele de ordinul II Testosteronul este sintetizat de: d) [x] spermatogoniile a) [ ] sustentocite e) [ ] spermatozoizii b) [x] celulele interstiţiale ------------------------------------------------------------ c) [ ] celulele mezenchimale --------- d) [ ] spermatogonii 694. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] în fiecare lobul se află 50-100 de tubi seminiferi intrebare: 0 sec Autor: Globa contorţi Celulele interstiţiale Leydig ale testiculului: e) [x] tubii seminiferi contorţi conţin sustentocite şi celulele a) [ ] încep să funcţioneze în perioada pubertară liniei spermatogene b) [ ] secretă mucus în componenţa lichidului seminal ------------------------------------------------------------ c) [ ] sunt localizate în tubii seminiferi contorţi --------- d) [x] sunt localizate între tubii seminiferi contorţi 691. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] spermatozoizi intrebare: 0 sec Autor: Globa -----------------------------------------------------------. de lobuli 685. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe Tubii seminiferi contorţi ai testiculului: intrebare: 0 sec Autor: Globa a) [x] conţin două populaţii diferite de celule În compartimentele adluminale ale tubilor seminiferi contorţi b) [ ] sunt acoperiţi de tunica seroasă se află: c) [ ] conţin în peretele lor fibre musculare striate a) [x] spermatozoizii d) [x] constituie sediul de formare a spermiilor b) [x] spermatidele e) [ ] secretă testosteronul c) [x] spermatocitele de orinul II -----------------------------------------------------------. a) [ ] gonadotropocitelor lobului anterior al hipofizei --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe --------- intrebare: 0 sec Autor: Globa 689. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe e) [x] secretă testosteronul intrebare: 0 sec Autor: Globa -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] stratul fibros intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [ ] stratul de spermatide În compartimentul bazal al tubului seminifer contort din -----------------------------------------------------------.com 683. a) [ ] spermatidele 688. testicul sunt situate: --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] se transformă în spermatozoizi intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [x] conţin un număr haploid de cromozomi Hormonul sexual masculin este produsul: -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe ------------------------------------------------------------ intrebare: 0 sec Autor: Globa --------- Spermatocitele de ordinul I: 690. d) [x] spermatocitele de ordinul I --------. b) [ ] spermatocitelor de ordinul I 687. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe a) [ ] formează stratul periferic de celule al tubilor seminiferi intrebare: 0 sec Autor: Globa contorţi ai testiculului Testiculul: b) [x] derivă din spermatogonii a) [x] capsula de ţesut conjunctiv dens a testiculului c) [ ] se divid meiotic corespunde albugineei d) [ ] conţin un set haploid de cromozomi b) [x] îngroşarea postero-superioară a albugineei constituie e) [x] conţin un set diploid de cromozomi mediastinul -----------------------------------------------------------. c) [x] septurile de ţesut conjunctiv împart glanda în 200-300 --------. e) [ ] spermatogoniile 684.

b) [x] creştere --------. cu nucleu hipercrom. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa Tubii seminiferi contorţi ai testiculului: Tubul seminifer contort conţine: a) [x] sunt cîte 1-4 în fiecare lobul a) [ ] numai sustentocite b) [ ] se deschid în canalul epididimar b) [ ] numai celule spermatogene în diferite stadii de c) [x] pe membrana bazală se află celulele liniei diferenţiere spermatogene c) [ ] numai spermatogonii şi spermatide d) [x] între celulele liniei spermatogene sunt situate d) [ ] sustentocite şi spermatogonii sustentocitele e) [x] sustentocite şi celule spermatogene în diverse stadii de e) [x] între tubii seminiferi se află celulele interstiţiale diferenţiere -----------------------------------------------------------. cu granule de secreţie la polul află: bazal a) [ ] spermatogoniile -----------------------------------------------------------. cu nucleu iregulat. ------------------------------------------------------------ --------. --------- 695. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] spermiogeneza . c) [ ] înflorire 699. ------------------------------------------------------------ --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 700. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe 697. 702. Release by MedTorrents. cu organite intrebare: 0 sec Autor: sergiu slab dezvoltate În compartimentul adluminal al tubului seminifer contort se e) [ ] celule de formă ovală. --------- --------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe d) [x] spermatidele intrebare: 0 sec Autor: Globa e) [ ] spermatozoizii Canaliculele eferente ale testiculului se contopesc cu: ------------------------------------------------------------ a) [x] canalul epididimar --------- b) [ ] canalul deferent 704. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe c) [ ] prostata intrebare: 0 sec Autor: sergiu d) [ ] tubii seminiferi contorţi Selectaţi etapele spermatogenezei: e) [ ] veziculele seminale a) [x] proliferare -----------------------------------------------------------. stratul mioid şi stratul spinos ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe 701. stratul d) [ ] epididimul bazal. cu un --------- reticul endoplasmatic granular foarte bine dezvoltat 703. stratul mioid. c) [x] spermatocitele de ordinul II 698. polinucleate. Selectaţi afirmaţiile corecte. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe d) [ ] celule de o formă neregulată. --------- 696. Sustentocitele tubului seminifer contort al testiculului a) [x] sunt situate pe membrana bazală reprezintă: b) [x] vîrfurile lor ating lumenul tubului seminifer contort a) [x] celule de o formă piramidală. stratul fibros e) [ ] veziculele seminale e) [ ] stratul bazal. creştere şi apoptoză a) [ ] în coardă d) [x] perioada de proliferare se caracterizează prin dividerea b) [ ] оn peretele tubului neural mitotică a spermatogoniilor c) [ ] оn peretele intestinului posterior e) [x] perioada de creştere se caracterizează prin formarea d) [x] оn peretele sacului vitelin spermatocitelor de ordinul I e) [ ] оn cordoanele sexuale -----------------------------------------------------------. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Globa intrebare: 0 sec Autor: Globa În componenţa peretelui tubului seminifer contort al Ce se formează din cordoanele sexuale ale testiculului deosebim: nefrogonadotomului: a) [ ] membrana bazală cu stratul bazal a) [ ] tunica albugineea b) [ ] epiteliul spermatogen b) [x] tubii seminiferi contorţi c) [ ] stratul bazal şi stratul lucid c) [ ] pilierul genital d) [x] epiteliul spermatogen pe membrana bazală. cu un c) [x] conţin receptori pentru hormonul foliculostimulant reticul endoplasmatic agranular şi complex Golgi bine d) [x] asigură micromediul necesar diferenţierii celulelor dezvoltat în citoplasmă sexuale b) [ ] celule de formă ovală. b) [x] spermatocitele de ordinul I --------.com a) [x] apare în perioada pubertăţii intrebare: 0 sec Autor: Globa b) [x] decurge în tubii seminiferi contorţi Unde apar pentru prima dată gametoblastele? c) [ ] include etapele de proliferare. Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: sergiu intrebare: 0 sec Autor: Globa Celulele Sertoli (sustentocitele). conţine un e) [ ] produc testosteronul reticul endoplasmatic granular bine dezvoltat în citoplasmă ------------------------------------------------------------ c) [ ] celule de o formă piramidală cu nucleu picnotic.

Release by MedTorrents. d) [x] activitatea prostatei este stimulată de testosteron 705.com e) [x] maturizare grupuri -----------------------------------------------------------. c) [x] secretul eliminat lichifiiază sperma --------. Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe e) [ ] ţesutul muscular striat scheletal formează stroma intrebare: 0 sec Autor: sergiu prostatei Prostata Selectaţi afirmaţiile corecte: ------------------------------------------------------------ a) [x] ducturile excretoare ale prostatei se deschid în uretră --------- b) [x] glandele prostatice sunt dispuse оn jurul uretrei оn trei .