You are on page 1of 2

TERHAD - T2B1

6 (a) In a science class, Rayyan learned about the mechanism of sight.
Dalam kelas sains, Rayyan telah mempelajari tentang mekanisme penglihatan.

Pupil Iris Retina
Anak mata Iris Retina

By using the words provided above, complete the following flow chart to show
the path of light rays from the object entering the eye.
Dengan menggunakan perkataan yang disediakan di atas, lengkapkan
carta alir berikut yang menunjukan laluan cahaya dari suatu objek yang
masuk ke dalam mata.

Cornea Aqueous humour
(i)
Kornea Gelemair

Eye lense Vitreous humour
(ii)
Kanta mata Gelemaca

Optic nerve Brain
Saraf optik Otak

[2 marks]
[2 markah]

(b) Long-sighted person can see distant objects clearly but nearby objects blurred.
Explain how to overcome the problem .
Seseorang yang rabun dekat boleh melihat objek jauh dengan baik tetapi objek
dekat kelihatan kabur.
Terangkan bagaimana untuk mengatasi masalah itu.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
[2 marks]
[2 markah]

S55B1 11 TERHAD

.... At the distance of 3 metres.............................. Rayyan is asked to read small sized alphabets on a card....... State the condition of Rayyan’s eye structure and how to overcome his vision defect....................... ...................... Rayyan gagal mengenal pasti huruf-huruf yang bersaiz kecil pada kad itu.............TERHAD .................. Dalam satu ujian penglihatan.............................. Rayyan failed to identify the small sized alphabets on the card........................ Pada jarak 3 meter........................................................ Nyatakan keadaan struktur mata Rayyan dan cara mengatasi masalah penglihatannya................................ Rayyan dikehendaki membaca huruf-huruf pada kad...................... ..............................T2B1 (c) In a vision test..................... ...................... [2 marks] [2 markah] S55B1 12 TERHAD .....................