You are on page 1of 13

CZASOPISMO INYNIERII LDOWEJ, RODOWISKA I ARCHITEKTURY

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE


JCEEA, t. XXXII, z. 62 (4/15), padziernik-grudzie 2015, s. 295-307

Mariusz MALAK1
Ryszard SKIBA2

WYBRANE REALIZACJE BUDYNKW


Z KONSTRUKCJ NON WYKONAN
Z ZASTOSOWANIEM STALI FRS ODPORNYCH
NA TEMPERATUR POAROW
W pracy pokazano przykady zastosowania konstrukcyjnych stali FRS, odpornych
na temperatur poarow, w ustrojach nonych byych lub nadal uytkowanych
obiektw budowlanych. Stale tego typu ze wzgldu na swoje waciwoci nie mu-
sz by specjalnie chronione na wypadek ich potencjalnej ekspozycji ogniowej w
poarze rozwinitym. Stanowi zatem interesujc alternatyw w stosunku do tra-
dycyjnych stali konstrukcyjnych, wymagajcych dodatkowej, kosztownej, izolacji
przeciwogniowej. Praktyczne wykorzystanie prezentowanych stali ogranicza si
jak dotd do Japonii, co wynika ze specyfiki obowizujcego w tym kraju prawa
budowlanego, niemniej jednak pewne kroki w tym kierunku podjto w ostatnim
czasie rwnie w krajach Unii Europejskiej. Gwnymi obszarami stosowania sta-
li FRS s do tej pory: budynki wysokie, w tym zewntrzne none czci ich ele-
wacji, obiekty sportowe, otwarte garae wielokondygnacyjne, a take sale wido-
wiskowe z atriami.

Sowa kluczowe: stale FRS, poar, temperatura, odporno ogniowa, spawalno,


wytrzymao.

1. Wprowadzenie
Jedn z podstawowych wad klasycznych stali konstrukcyjnych, powszech-
nie stosowanych w ustrojach nonych rnego typu obiektw budowlanych, jest
ich stosunkowo maa odporno na temperatur poarow. Z tego wzgldu wy-
maga si aby w praktycznych zastosowaniach elementy konstrukcyjne wykona-
ne z tych stali byy chronione przed potencjaln bezporedni ekspozycj og-
niow. Zabezpiecza si je zatem na wypadek zaistnienia poaru, na og przez
1
Autor do korespondencji: Mariusz Malak, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155
Krakw, tel.: +48126415673, e-mail: mmaslak@pk.edu.pl
2
Ryszard Skiba, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakw, tel.:
+48126282306, e-mail: rskiba@pk.edu.pl
296 M. Malak, R. Skiba

naniesienie specjalnych pczniejcych powok malarskich, natrysk warstwy


tynku ogniochronnego na zamocowan na elemencie stalowym siatk drucian
lub cito - cignion albo oboenie okadzinami wykonanymi z materiaw
izolacyjnych. Parametry takiej izolacji dobiera si tak aby realna odporno
chronionego przez ni elementu stalowego bya co najmniej rwna odpornoci
wymaganej przez prawo (lub wysza od niej), przy zaoeniu, e miarodajnym
przebiegiem poaru bdzie przebieg specyfikowany dla laboratoryjnego badania
ogniowego, nie za dla poaru faktycznie prognozowanego w rozpatrywanej
strefie poarowej. Niezalenie jednak od wyboru zastosowanej technologii prac
zwizanych z wykonaniem odpowiedniej ochrony przed ogniem trzeba liczy
si ze znacznymi kosztami oraz du materiaochonnoci i czasochonnoci
robt. Koszty te zreszt w ostatnim czasie znaczco wzrosy, co jest wynikiem
zaostrzenia wymogw bezpieczestwa. Z tego wzgldu od lat poszukuje si
alternatywnych podej pozwalajcych na uzyskanie porwnywalnej odporno-
ci ogniowej elementu stalowego bez stosowania klasycznych izolacji przeciw-
ogniowych. Pewne nadzieje wie si na tym polu z wypenianiem przestrzeni
pomidzy pkami nonego ksztatownika stalowego betonem zbrojonym o du-
ej pojemnoci cieplnej. Pki te, co prawda, w razie poaru podlegaj bezpo-
redniej ekspozycji ogniowej, nie s bowiem w aden sposb izolowane, jednak
ich temperatura narasta znacznie wolniej bowiem energia cieplna dostarczana
do ukadu jest w dominujcej czci akumulowana przez wprowadzony beton.
Rozwizanie takie, jakkolwiek powszechnie stosowane, ma jednak do ograni-
czone zastosowanie z powodu znaczcej rnicy w odksztacalnoci rozgrzanej
stali i wsppracujcego z ni betonu. Celem niniejszej pracy jest prezentacja
moliwoci wykorzystania na tym polu rozwizania alternatywnego, opartego
na koncepcji projektowania elementw nonych potencjalnie eksponowanych
ogniowo ze stali o podwyszonej odpornoci na temperatur poarow, czyli
tak zwanych stali FRS.

2. Idea projektowania stali FRS


Do grupy stali FRS (fire resistant steels) zalicza si stale konstrukcyjne,
ktre w poarze rozwinitym odpowiednio dugo zachowuj wymagany poziom
granicy plastycznoci f y , , redukowanej w temperaturze , tak e zachodzi
f y , k y , f y , gdzie f y jest wartoci nominaln tej granicy odniesion
do temperatury pokojowej. Drug niezbdn cech jest gwarancja aby spawal-
no tych stali identyfikowana w odniesieniu do warunkw ich ekspozycji
na temperatur poarow bya wystarczajco dobra, to znaczy co najmniej po-
rwnywalna z t ktra cechowaa je przed rozgorzeniem poaru. Zgodnie z de-
finicj opracowan przez Japan Institute of Metals [1] stopie redukcji granicy
plastycznoci tego typu stali nie moe w temperaturze 600 oC by wikszy ni
dwie trzecie liczc w stosunku do granicy plastycznoci tej samej stali specyfi-
Wybrane realizacje budynkw z konstrukcj non wykonan 297

kowanej dla temperatury pokojowej, co oznacza naoenie formalnego ograni-czenia k y ,600 f y ,600 f y 0,667 . Trzeba podkreli, e jest ono znacznie
bardziej konserwatywne ni analogiczne ograniczenie zawarte w przepisach
amerykaskich [2], ktre mona sprowadzi do postaci k y ,600 0,500 . Za-
uwamy przy tym, e zgodnie danymi zawartymi w normie PN-EN 1993-1-2
[3] konwencjonalne niestopowe stale konstrukcyjne charakteryzuje redukcja na
poziomie k y ,600 0,470 . Uzyskanie stali odpornych na dziaanie wysokiej
temperatury samo w sobie nie jest specjalnie trudne a technologia ich wytwa-
rzania ju stosunkowo dobrze opanowana. Wystarczy przywoa tu klasyczne
stale cechujce si arowytrzymaoci (cechy tej nie naley myli z arood-
pornoci [4]). Nie s to jednak stale konstrukcyjne, trudno zatem stosowa je
w ustrojach nonych obiektw budowlanych. Powszechnie wiadomo, e jedyn
drog prowadzc do wytworzenia stali o podanej odpornoci na dziaanie
temperatury poarowej i speniajcej rwnoczenie konwencjonalne wymagania
konstrukcyjne jest odpowiednia modyfikacja typowych stali stosowanych
w tym samym celu w temperaturze pokojowej. Na og dy si do tego aby
poprzez odpowiedni obrbk stali w miejsce klasycznej struktury ferrytyczno
perlitycznej uzyska struktur mieszan bainityczno ferrytyczn [5]. Poza
tym poprzez odpowiedni dobr domieszek, zwaszcza molibdenu i wanadu, ko-
ryguje si skad chemiczny modyfikowanej stali co prowadzi do blokowania
rozwoju i przemieszczania si dyslokacji w jej sieci krystalicznej a w efekcie do
zintensyfikowania mechanizmw strukturalnych skutkujcych jej umocnieniem.
Dokadniejsze omwienie tych zagadnie wymaga osobnego, obszernego opra-
cowania. Powicono im midzy innymi prac [6] a take szczegowy referat
[7] przygotowany przez autorw niniejszego artykuu.
Pierwsze badania powicone wypracowaniu miarodajnego algorytmu pro-
jektowania struktury i skadu chemicznego stali konstrukcyjnych odpornych
na temperatur poarow, zwanych dzi stalami FRS, byy prowadzone we
francuskiej firmie Creusot-Loire ju we wczesnych latach siedemdziesitych
ubiegego wieku. Nie day one jednak satysfakcjonujcych wynikw ze wzgl-
du na brak zrozumienia efektw termomechanicznych identyfikowanych pod-
czas eksperymentw. Badania te byy nastpnie kontynuowane przez australij-
sk spk BHP (Broken Hill Proprietary) ale koncentroway si raczej wok
stali czysto ferrytycznych. Obiecujce i praktycznie wane rezultaty uzyskano
na tym polu dopiero w latach dziewidziesitych dwudziestego wieku.
By to ju czas kiedy powysze badania zostay zdominowane przez due
przedsibiorstwa japoskie, w szczeglnoci przez Nippon Steel ale pniej
take przez Kawasaki Steel i Sumitomo Metals. Procedury projektowania stali
FRS kolejno proponowane przez Japoczykw byy i nadal s weryfikowane
dziki eksperymentom prowadzonym w wielu orodkach naukowych, w szcze-
glnoci w Queens University w Belfacie w Irlandii Pnocnej. Wydaje si,
e obecny stan wiedzy pozwala ju na tyle precyzyjnie dobra skad chemiczny
298 M. Malak, R. Skiba

oraz parametry procesu wytwarzania aby w efekcie ich zastosowania otrzyma


stal konstrukcyjn o podanej odpornoci ogniowej. Nadal jednak bdzie ona
na tyle droga, e jej niewtpliwe zalety nie zrekompensuj kosztw jej wytwo-
rzenia, zwaszcza jeli odnie te koszty do kosztw tradycyjnego zabezpiecze-
nia niezbdnego do wykonania w przypadku zastosowania konwencjonalnych
stali konstrukcyjnych. Trzeba przy tym podkreli fakt, e uzyskane rezultaty
naukowe poskutkoway wprowadzeniem do obowizujcego w Japonii prawa
budowlanego przepisu pozwalajcego na wykorzystanie stali FRS bez towarzy-
szcego jej zabezpieczenia przeciwpoarowego do ustrojw nonych obiektw
budowlanych. Przepis ten jest jednak warunkowany otrzymaniem indywidualnie
dla kadego projektowanego obiektu tak zwanego odstpstwa zatwierdzonego
przez tamtejszego Ministra Budownictwa [1]. Pozwolenie to wystawiono
jak dotd jedynie dla budynkw z ma iloci materiaw palnych (to znaczy
o maej gstoci obcienia ogniowego wydzielonych w nich stref poarowych),
jeeli mona byo zagwarantowa, e temperatura stalowych elementw nonych
wykonanych ze stali FRS nie przekroczy podczas poaru wartoci 600oC.

3. Hala sportowa Gymnasium w Tokoname


Pierwszy z prezentowanych przykadw dotyczy ustroju nonego hali spor-
towej Gymnasium wybudowanej w Tokoname w prefekturze Aichi w rod-
kowej Japonii (stolic tej prefektury jest miasto Nagoja). Budynek jest obiektem
czterokondygnacyjnym z dachem o wymiarach 100,7 50,4 m (rys. 1a). Prze-
strzenna kratowa konstrukcja dachu opiera si na czterech paskich kratowni-
cach o wysokoci 13,38 m . Jak atwo zauway na rys. 1c kratownice te, roz-
stawione obwodowo, wyprowadzono na odlego 2,10 m przed obrys elewacji
obiektu. Tego typu zabieg pozwoli na wykorzystanie do ich wytworzenia stali
FRS (rys. 1b). Z rozwaanego scenariusza poaru, ktry rozgorza wewntrz
budynku, wynikao bowiem, e temperatura pomienia ogarniajcego taki wy-
stawiony na zewntrz kratowy dwigar nony bdzie zbyt niska aby rozgrza
ten dwigar do temperatury wyszej ni 600 o C . Jest to konsekwencj zmiany
dynamiki poaru po jego wydostaniu si na zewntrz rozpatrywanego pomiesz-
czenia (cilej na zewntrz wydzielonej w budynku strefy poarowej). Tempo
nagrzewania si konstrukcji stalowej, w aden sposb nie chronionej przed bez-
poredni ekspozycj ogniow, jest w takim przypadku wyranie wolniejsze.
Rozwj poaru w bliskim otoczeniu wizara odpowiada bowiem modelowi tak
zwanego poaru zewntrznego (external fire), nie za poarowi parametrycz-
nemu (parametric fire) o znaczco wikszej intensywnoci, typowemu dla stref
poarowych o ograniczonych moliwociach ich wentylacji [8]. Na rys. 1c po-
kazano, e modelowany pomie ogarniajcy wizar wykonany ze stali FRS,
o wysokoci 8,30 m i gbokoci oddziaywania 5,53 m , spowodowa rozgrza-
nie prtw kratownicy jedynie do poziomu 531,4 o C . Dodatkowa weryfikacja
Wybrane realizacje budynkw z konstrukcj non wykonan 299

przemieszcze rozpatrywanych wizarw, przeprowadzona dla sytuacji poa-


rowej, wykazaa e w tak oszacowanej temperaturze nie bd one na tyle due
aby generowa zagroenie wystpienia jakiejkolwiek formy niestatecznoci (lo-
kalnej lub globalnej).

a)

b) c)

Rys. 1. Hala sportowa Gymnasium w Tokoname: a) widok oglny [10], b) kratowe dwigary
none wykonane ze stali FRS (na podstawie [1]), c) przekrj poprzeczny z naniesionymi
wynikami symulacji rozwoju poaru (na podstawie [1]).
Fig. 1. The sports hall Gymnasium in Tokoname: a) a general view [10], b) the load-bearing
lattice girders made of the FRS-type structural steel (according to [1]), c) a hall cross-
section on which the results of a fire simulation are shown in detail (according to [1]).

4. Budynek urzdu pocztowego Tobata Tobihata w Kitaky-


ushu
Analogiczna idea wykorzystania stali FRS w wysunitym przed obrys ele-
wacji stalowym ramowym ustroju nonym przywiecaa projektantom budynku
urzdu pocztowego w Kitakyushu w prefekturze Fukuoka (rys. 2). Obiekt
ten nosi lokaln nazw Tobata Tobihata. W tym przypadku z analizy najbar-
dziej niekorzystnego dla konstrukcji scenariusza modelowanego poaru wyni-
kao, e pomienie wydostajce si przez rozbite okna na zewntrz strefy poa-
rowej i obejmujce zlokalizowane poza cianami zewntrznymi nie chronione
przed ogniem stalowe supy, a take rygle ramy nonej w bezporednim s-
siedztwie wzw, rozgrzej je podczas potencjalnego poaru jedynie do warto-
ci 543 o C . Oznacza to, e graniczny dopuszczalny poziom 600 o C w elemen-
tach tej konstrukcji nie zostanie osignity.
300 M. Malak, R. Skiba

Rys. 2. Budynek urzdu pocztowego Tobata Tobihata w Kitakyushu z ramow konstrukcj


non wykonan ze stali FRS i wysunit poza obrys elewacji obiektu (opis budynku za-
mieszczono w [9], zdjcie ze strony internetowej [11]).
Fig. 2. The post office building Tobata Tobihata in Kitakyushu with the frame load-bearing
structure made of the FRS-type structural steel and localized beyond the outline of the fa-
cade of the building (the building description is given in [9], the presented photo is taken
from the web-page [11]).

5. Budynek byego hotelu Sofitel w Tokio


Kolejnym obiektem, niejako sztandarowym dla konstrukcji z ustrojem no-
nym wykonanym ze stali FRS, by budynek hotelu Sofitel zlokalizowany w
Tokio, na obrzeach parku Ueno. Hotel ten pierwotnie nosi nazw Hokke Club
Ikenohata Hotel i pod t nazw opisywany jest w literaturze [1]. Prezentowany
budynek rozebrano w 2006 roku po jedynie 12-letnim okresie uytkowania. Przy-
czyn takiej decyzji bya nieopacalno jego utrzymywania w charakterze jedy-
nego w swoim rodzaju hotelu nalecego do uznanej sieci o wiatowym zasigu.
Architektura tego obiektu bya bowiem bardzo nietypowa (rys. 3a). W zamierze-
niu projektanta miaa ona odtwarza drzewo ycia symbol powszechnie sto-
sowany w japoskich wityniach shintoistycznych. Budynek by stosunkowo
wysoki ( 110 m ), niemniej jego brya zostaa rozbita na pi jednakowych cztero-
kondygnacyjnych segmentw. Szeroko tych segmentw wynosia jedynie 8 m ,
co dawao niepowtarzalny ale i bardzo nieekonomiczny w uytkowaniu rozkad
pomieszcze na poszczeglnych kondygnacjach (rys. 3c). Ze wzgldu na bardzo
ma szeroko obiektu ramow konstrukcj non wyprowadzono na zewntrz
obrysu elewacji (rys. 3b), co umoliwio wykonanie jej ze stali FRS. Konstrukcja
wsporcza niejako zagbiaa si wewntrz budynku w jego dolnych kondygna-
cjach, gdzie zlokalizowano atrium, w ktrym znajdoway si liczne kawiarnie
(rys. 3d). Z oblicze przeprowadzonych dla sytuacji poarowej wynikao, e ele-
menty konstrukcji nonej wykonane ze stali FRS rozgrzej si w potencjalnym
Wybrane realizacje budynkw z konstrukcj non wykonan 301

poarze jedynie do temperatury 430 o C , a wic nie osign granicznej wartoci


600 o C . Za miarodajny do analizy przyjto poar, ktry rozgorza w opisanym
powyej atrium, a modelowany pomie o rozmiarach 4,0 m 6,8 m ogarn sup
konstrukcji nonej (rys. 4).

a) b)

c) d)

Rys. 3. Budynek byego hotelu Sofitel w Tokio: a) widok oglny [12], b) widok fragmentu
konstrukcji nonej wykonanej ze stali FRS [13], c) rzut poziomy typowej kondygnacji (na
podstawie [1]), d) przekrj pionowy przez budynek z atrium zlokalizowanych w jego dol-
nych kondygnacjach (na podstawie [1]).
Fig. 3. The building of the former Sofitel hotel in Tokyo: a) a general view [12], b) a partial
view of the building load-bearing structure made of the FRS-type structural steel [13], c) a
horizontal projection of a typical hotel story (according to [1]), d) a vertical section
through the building with an atrium located in the lower floors (according to [1]).
302 M. Malak, R. Skiba

Rys. 4. Poar w atrium jako reprezentatywny scenariusz poarowy dla byego budynku hotelu
Sofitel w Tokio (na podstawie [1]).
Fig. 4. The fire in the atrium as a fire scenario representative for the former Sofitel hotel build-
ing in Tokyo (according to [1]).

6. Wielokondygnacyjny parking ponad budynkiem supermar-


ketu Junnu Aurora Mall w Chiba
Nastpny prezentowany budynek z konstrukcj non wykonan ze stali
FRS to wielokondygnacyjny otwarty parking samochodowy wybudowany po-
nad supermarketem Junnu Aurora Mall w Chiba. W literaturze obiekt ten opi-
sywany jest pod star nazw Sen City Park Plaza Building [1], zwizan
z dawnym wacicielem sieci handlow Sogo (rys. 5a). Galeria handlowa
ze sklepami zajmuje tam dolne poziomy, do czwartego pitra wcznie. Wysze
poziomy uytkowane s w charakterze parkingu. Dostp do niego umoliwia
zewntrzna rampa zlokalizowana we wschodniej czci budynku. Kolejne ram-
py, pozwalajce na poruszanie si samochodami pomidzy poszczeglnymi po-
ziomami parkingu, rozmieszczono wewntrz (rys. 5b). Cay obiekt zaprojekto-
wano na bazie szeciokta o boku o dugoci 39,5 m . Konstrukcj non bu-
dynku stanowi stalowe ramy poprzeczne prostopade do zewntrznej elewacji
i stone w kierunku podunym (po obwodzie szeciokta) kratownicami typu
K. Miarodajnym scenariuszem poarowym analizowanym przez projektantw
by tu poar pojedynczego samochodu ustawionego w bezporednim ssiedz-
twie stalowego supa newralgicznego ze wzgldu na stateczno caego ustroju
nonego. Specyfik poarw, ktre maj miejsce w otwartych, wielokondygna-
cyjnych parkingach samochodowych jest to, e nie osigaj punktu rozgorzenia,
ze wzgldu na nieograniczony dostp powietrza z zewntrz do strefy poarowej.
Oznacza to w praktyce, e maj one zawsze charakter lokalny, co skutkuje tym,
e temperatura elementw nonych naraonych na bezporedni (bez dodatko-
wej izolacji) ekspozycj ogniow w potencjalnym poarze narasta stosunkowo
Wybrane realizacje budynkw z konstrukcj non wykonan 303

powoli. W opisywanym przypadku wykazano, e nie osignie ona granicznej


wartoci 600 o C . Z tego wzgldu rygle i supy skadajce si na ustrj nony
parkingu wykonano ze stali FRS. Analogiczne rozwizania parkingu zastoso-
wano rwnie w innym supermarkecie sieci Sogo, wybudowanym w Joko-
hamie (rys. 6a i 6b). Jedyn rnic byo to, e parkingi umieszczono tam na
dolnych kondygnacjach budynku.

a)

b)

Rys. 5. Budynek galerii handlowej sieci Sogo (obecnie Junnu Aurora Mall) w Chiba z wielo-
kondygnacyjnym parkingiem samochodowym na grnych kondygnacjach: a) widok ogl-
ny [14], b) rzut poziomy (na podstawie [1]).
Fig. 5. The building of the Sogo shopping mall (now Junnu Aurora Mall) in Chiba with a
multi-story open car park on the upper floors: a) a general view[14], b) a horizontal pro-
jection (according to [1]).
304 M. Malak, R. Skiba

a) b)

Rys. 6. Budynek galerii handlowej sieci Sogo w Jokohama z parkingiem na dolnych kondygna-
cjach: a) widok oglny, b) widok od strony jeziora.
Fig. 6. The building of the Sogo shopping mall in Yokohama with an open car park
on the lower floors: a) a general view, b) a view from the lake.

7. Budynek centrum handlowego MEGA Don Quijote w Mi-


sato
Ostatnim z budynkw omawianych w niniejszym artykule jest galeria han-
dlowa sieci MEGA Don Quijote wybudowana w miecie Misato w prefektu-
rze Saitama. Pierwotnie byo to centrum handlowe La Park nalece do sieci
Nagasakiya i pod t nazw zostao opisane w literaturze [1]. Na rys. 7a poka-
zano obecny wygld elewacji budynku natomiast na rys. 7b jego przekrj po-
przeczny. Charakterystyczne dla tego budynku jest centralne atrium uksztato-
wane w jednej z osi obiektu. Nad tym atrium zaprojektowano przeszklony dach
rozpity na powierzchni wiercylindra (rys. 7b). Konstrukcj wsporcz tej cz-
ci dachu wykonano ze stali FRS. Po obu stronach atrium zaprojektowano trzy
kondygnacje uytkowe. Z jednej strony na wszystkich tych kondygnacjach mie-
ciy si sklepy, z drugiej natomiast (lewej na rys. 7b) sklepy zlokalizowano
jedynie na dwch dolnych kondygnacjach, na trzeciej za, a take na jej dachu,
zaprojektowano parking samochodowy. Parking ten by oddzielony od atrium
cian stanowic efektywne oddzielenie przeciwpoarowe (fire wall).
Do szczegowej analizy wytypowano w tym przypadku poar, ktry rozgorza
na drugiej kondygnacji sklepowej, bezporednio pod kondygnacj z parkin-
giem. Taki modelowany poar bez przeszkd przedosta si do atrium ale
z uwagi na jego du kubatur nie mg rozprzestrzeni si rwnomiernie i za-
j caej potencjalnie dostpnej tam objtoci. Pozosta zatem poarem o cha-
rakterze lokalnym, z pomieniem wydostajcym si ze strefy rozgorzenia poaru
do wewntrz atrium, o wymiarach i temperaturze pokazanych na rys. 7b.
Po uwzgldnieniu obcienia ogniowego zgromadzonego w rozpatrywanej stre-
fie poarowej okazao si, e pomie ten nie by na tyle intensywny, a energia
Wybrane realizacje budynkw z konstrukcj non wykonan 305

rozpraszana w poarze na tyle dua, aby elementy none konstrukcji dachu pod-
legay bezporedniej ekspozycji ogniowej. W przyjtym modelu znajdoway
si one jednak dugotrwale w otoczeniu gorcych gazw spalinowych, co spo-
wodowao ich nagrzanie. Maksymaln temperatur tych elementw wyliczono
na 316 o C . Nie osigaa ona zatem granicznej wartoci 600 o C formalnie
dopuszczanej w przepisach japoskich dla stali FRS.

a) b)

Rys. 7. Budynek galerii handlowej sieci MEGA Don Quijote w Misato: a) widok oglny [17],
b) przekrj poprzeczny z atrium pokazanym po prawej stronie rysunku (na podstawie [1]).
Fig. 7. The building of the MEGA Don Quijote shopping mall in Misato: a) a general view [17],
b) the building cross-section with an atrium shown on the right side of this figure (accord-
ing to [1]).

8. Uwagi kocowe

Przykady zaprezentowane w niniejszej pracy pokazuj, e stale FRS mog


by efektywnie stosowane na konstrukcje none rnego typu obiektw budow-
lanych. Wystarczy tylko odpowiednio zaprojektowa ramy wysuwajc je przed
obrys elewacji albo po prostu wykaza, e przy nagromadzonym w miarodajnej
strefie poarowej obcieniu ogniowym potencjalny poar nie bdzie na tyle
intensywny aby spowodowa rozgrzanie elementw do temperatury wyszej ni
600 o C . Wszystkie omawiane budynki zrealizowano w Japonii. Byo to natu-
raln konsekwencj zdominowania rynku bada naukowych nad tego typu sta-
lami przez firmy pochodzce z tego kraju. Sprzyjay temu i stymuloway prace
badawcze odpowiednie przepisy lokalnego prawa budowlanego. Trzeba jednak
odnotowa, e po krtkotrwaej euforii obserwowanej na tym polu na przeomie
wiekw realizacje nowych budynkw z elementami ustroju nonego wykona-
nymi ze stali FRS nie s w ostatnim czasie raportowane w literaturze naukowej,
306 M. Malak, R. Skiba

take w Japonii. Jest to niewtpliwy skutek oglnowiatowego kryzysu ekono-


micznego, trudno jednak nie dostrzega faktu, e wysokospecjalistyczna pro-
dukcja specjalnie projektowanych stali FRS jest nadal bardzo droga i mao kon-
kurencyjna w stosunku do zastosowania tradycyjnych stali wraz z towarzysz-
cym im odpowiednim zabezpieczeniom na wypadek potencjalnej ekspozycji
ogniowej. Zauwaa si przy tym pewn intensyfikacj prac badawczych nakie-
rowanych raczej na lepsze zrozumienie termicznie generowanych zmian w sieci
krystalicznej tego typu stali, a nawet na udoskonalenie procesu hutniczego pro-
wadzcego do ich wytworzenia. Potrzeb poprawy odpornoci ogniowej stoso-
wanych w budownictwie stali konstrukcyjnych coraz wyraniej dostrzega si
rwnie w krajach Unii Europejskiej. Tutaj jednak wydaje si dominowa nieco
inne podejcie zwizane z poszukiwaniem wydajniejszych i efektywniejszych
powok i okadzin izolacyjnych. Przykadem takiego postpowania niech bdzie
midzynarodowy program badawczy Making steel more fire-resistant
(tak zwany program STEELPROST) rozwijany przez 7 krajw unijnych
pod przewodnictwem Belgii w latach 2010-2012.

Literatura
[1] Fushimi, M., Chikaraishi, H., Keira, K.: Development of fire-resistant steel frame
building structures, Nippon Steel Technical Report, No. 66, July 1995, s. 29-36.
[2] E119 - Standard test methods for fire tests of building construction and materials,
American Society of Testing Materials (ASTM), Philadelphia, PA, USA, 1996.
[3] PN-EN 1993-1-2. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cz 1-2:
Reguy oglne Obliczanie konstrukcji na warunki poarowe.
[4] Blicharski M.: Inynieria materiaowa. Stal. Wydawnictwa Naukowo Techniczne,
Warszawa, 2004.
[5] Mizutani, Y., Yoshii, K., Chijiiwa, R., Ishibashi, K., Watanabe, Y., Yoshida, Y.: 590
MPa class fire-resistant steel for building structural use. Nippon Steel Technical Re-
port, No 90, July 2004, s. 45-52.
[6] Sha, W., Kirby, B. R., Kelly, F. S.: The behaviour of structural steels at elevated
temperatures and the design of fire resistant steels. Materials Transactions, Vol. 42,
No. 9, 2001, s. 1913-1927.
[7] Malak M., Skiba R.: Fire resistance increase of structural steel through the modifi-
cation of its chemical composition. Proceedings of the 7th Scientific Technical
Conference Material Problems in Civil Engineering (MatBud 2015), June 22-24,
2015, Cracow, published in: Proceedia Engineering online.
[8] PN-EN 1991-1-2. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje Cz 1-2: Oddzia-
ywania oglne Oddziaywania na konstrukcje w warunkach poaru.
[9] Chijiiwa, R., Yoshida, Y., Uemori R., Tamehiro, H., Funato, K., Horii, Y.: Devel-
opment and practical applications of fire-resistant steels for buildings, Nippon Steel
Technical Report, No 58, July 1993, s. 47-55.
[10] http://uratti.web.fc2.com/architecture/senda/tokonamegim4.jpg - [dostp 04.2015]
[11] http://static.panoramio.com/photos/large/119628624.jpg - [dostp 04.2015]
[12] http://www.michaeljohngrist.com/wp-content/uploads/2009/01/bigsofitel-
600x412.jpg - [dostp 04.2015]
Wybrane realizacje budynkw z konstrukcj non wykonan 307

[13] http://archn.web.fc2.com/t021110/t-sofitel03.jpg - dostp 04.2015.


[14] https://www.google.pl/maps/@35.6103596,140.1144625,3a,75y,54.8h,113.54t/
data=!3m7!1e1!3m5!1siMoZz7ZFu7QuZg9Pq1yx3w!2e0!5s20141201T000000!7i1
3312!8i6656 [dostp 04.2015]
[15] http://www.yokohamajapan.com/wp-content/uploads/2011/03/Sogo-Yokohama.jpg
[dostp 04.2015]
[16] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/SOGO_Yokohama_001.
JPG [dostp 04.2015]
[17] http://donki.com/en/store/shop_detail.php?shop_id=172 [dostp 04.2015]

SELECTED REALISATIONS OF THE BUILDINGS WITH A LOAD-


BEARING STRUCTURE MADE USING THE FIRE RESISTANT
STRUCTURAL STEELS

Summary
The examples of the application of the fire resistant structural steels to construct the load-
bearing structure in the buildings of the various type, both former and those still being in use,
are presented and discussed in detail. It is essential that the steels of this type, due to their
characteristics, need not to be specially protected against the potential fully developed fire
exposure. Therefore, they seem to be an interesting alternative to the conventional structural steels
which require the use of the additional and costly fire insulation. The practical use
of the presented fire resistant steels is limited so far to the territory of Japan. This results from
the specificity of the building law being applicable in that country. However, some steps
in the similar direction have been taken recently also in the countries belonging to the European
Union. The main areas of the application of the fire resistant steels are as follows: the tall
buildings, including the external load-bearing part of their elevations, the sports facilities,
the open multi-story car parks as well as the concert and the other performance halls, especially
those with the atria.

Keywords: fire-resistant steels, fire, temperature, fire resistance, weldability, strength.

Przesano do redakcji:30.05.2015
Przyjto do druku:10.01.2016

DOI: 10.7862/rb.2015.196