You are on page 1of 4

Instrukcja w formacie PDF do pobrania na www. .

com
KROK 1: WSKAZWKI
Upewnij si, e uoysz elementy biaego krzya w nastpujcej
POJCIA ZWIZANE Z KOSTK kolejnoci niebieski, pomaraczowy, zielony, czerwony.
Zauwa, e KRAWDZIE na grze pasuj do biaego rodka znajdujce-
ELEMENTY go si na grze oraz czerwonego i niebieskiego rodka znajdujcych si
po bokach. Dziki temu wiemy, e krawdzie znajduj si na waciwych
KRAWDZIE
miejscach.
Elementy majce 2 kolory. Na caej Kostce wystpuje ich 12
Trzymajc biay rodek na grze obr biao/niebiesk krawd tak, aby
wszystkie zlokalizowane s na rodku kadego boku.
znalaza si na dolnej ciance (D), nastpnie obracaj j dopki nie znaj-
dzie si ona dokadnie pod niebieskim rodkiem. Nastpnie zap swoj
ROGI Kostk tak, aby niebieski rodek oraz biao/niebieska krawd znalazy si
Elementy majce 3 kolory. Na caej Kostce wystpuje ich na prawej ciance (R).
8 wszystkie zlokalizowane s na naronikach.
Obracaj praw ciank (R) dopki biao/niebieska kra-
wd nie znajdzie si na grnej ciance (U) oraz nad
RODKI
niebieskim rodkiem.
Elementy majce tylko 1 kolor. Na caej Kostce wystpuje ich
6 wszystkie zlokalizowane s na rodku cianek. rodki NIE
Jeeli Twoja Kostka wyglda tak jak teraz, zap j w taki
PORUSZAJ SI, i reprezentuj kolor, ktry wystpuje na
sposb, aby pomaraczowy rodek znalaz si na prawej
ciance.
R ciance (R) i zacznij ukada stron z pomaraczowym
RODKI ZAWSZE WYSTPUJ W PARACH: rodkiem w taki sam sposb jak zacze powyej.
Naprzeciwko TY Jeeli Twoja Kostka wyglda tak jak teraz, wykonaj poni-
Naprzeciwko CZERWONY R sz sekwencje ruchw upewniajc si, e niebieski rodek
Naprzeciwko ZIELONEGO NIEBIESKI znajduje si na prawej ciance (R).

KADA CIANKA KOSTKI JEST REPREZENTOWANA PRZEZ LITER

R = Prawa cianka prawa strona Kostki (ang. right)

L = Lewa cianka lewa strona Kostki (ang. left) GRATULACJE!

Jeeli na Twojej Kostce znajduje si krzy taki jak ten


U = Grna cianka gra Kostki (ang. up) na rysunku, moesz przej do Kroku 3!

D = Dolna cianka spd kostki (ang. down)


KROK 3:
F = Przednia cianka przednia strona Kostki (ang. front)
UKADANIE BIAYCH ROGW
SPOSB TRZYMANIA KOSTKI
B = Tylna cianka tylna strona Kostki (ang. back)
Zap swoj Kostk tak, aby biay krzy znalaz si na gr-
nej ciance (U). Twoim celem jest uoenie na miejscach
Twj cel
biaych rogw.
Znaczek i znajdujcy si za liter oznacza, e musisz
obrci ciank przeciwnie do ruchu wskazwek zegara,
patrzc na ni z przodu. WSKAZWKI
Rogi maj jedn ciank bia oraz 2 w innych kolorach.
BARDZO WANE
Jeeli rg ju znajduje si na dolnej ciance (D), musisz
Podczas wykonywania ruchw opisanych poniej trzymaj Kostk przodem
obraca doln ciank, dopki rg nie znajdzie si dokadnie
do siebie, z logiem Rubiks skierowanym ku grze, tak jak to pokazano
pod swoj docelow lokacj. Kiedy zostanie tam umiesz-
na rysunku. Szare kwadraciki oznaczaj, e kolor nie ma znaczenia. Kady
czony, Twoja Kostka moe wyglda na jeden z 3 sposobw
ruch to poruszenie cianki o 1/4 obrotu (90 stopni). zaprezentowanych po prawej.
WTEDY wykonaj podan sekwencj ruchw 1, 2 lub 3 razy,
DOPKI rg ten nie znajdzie si na waciwej pozycji.

Powtrz t sekwencj dla kadego z czterech rogw.


Jeeli rg znajduje si na grnej ciance (U), musisz przesun go na d
(D) przy pomocy nastpujcego schematu.
KROK 2:

UKADANIE BIAEGO KRZYA


R
Twj cel
SPOSB TRZYMANIA KOSTKI
Zap swoj Kostk tak, aby biay rodek znalaz si na grnej ciance (U).
Twoim celem jest uoenie krzya tak jak to pokazano po prawej. Wikszo NASTPNIE obracaj doln ciank (D) DOPKI rg nie znajdzie si do-
tego uoenia jest osigane dziki praktyce oraz na zasadzie prb i bdw. kadnie pod docelowym miejscem na grnej ciance (U).
Jednak mamy dla Ciebie kilka wskazwek.

Instrukcja w formacie PDF do pobrania na www. .com


GRATULACJE!
Wersja 2
Jeeli Twoja Kostka wyglda tak jak na rysunku, udao Ci si
uoy jedn trzeci Kostki i moesz przej do Kroku 4!

Nastpnie dopasuj rezultat do Wersji 3 lub 4,


KROK 4: zap Kostk tak, aby dopasowa uoenie do
odpowiedniej wersji i wykonaj sekwencj z ni
UKADANIE RODKOWEJ WARSTWY zwizan.
SPOSB TRZYMANIA KOSTKI
Trzymajc UKOCZON BIA WARSTW na DOLE Wersja 3
musisz teraz uoy rodkow warstw, co oznacza, e
musisz na waciwych miejscach uoy krawdzie.
Twj cel
WSKAZWKI
Postaraj si utworzy na rodku cianki pionow niebiesk kolumn (mo-
Wersja 4
gaby by ona take czerwona, pomaraczowa lub zielona) JEST TO
BARDZO ISTOTNE!
Stwrz pionow lini obracajc grn ciank (U) dopki kolor krawdzi
znajdujcej si na grze (U), nie majcej na sobie tego koloru, bdzie
pasowa kolorem do rodka znajdujcego si z boku. Kolor znajdujcy si
na grze (U) krawdzi wyznaczy kierunek, w ktrym powinna by poru- UKADANIE GRNEJ WARSTWY
szona dana krawd.
1)Jeeli musisz przesun krawd w kierunku pokazanym
WSZYSTKIE TE NA GRZE
na rysunku obok, wykonaj sekwencj ruchw przedsta- ETAP 2: Sprawienie, e wszystkie rogi bd te
wion poniej: TERAZ poparz na grn ciank (U) i dopasuj j do
jednej z wersji przedstawionych poniej. Twj cel

Widok na grn
ciank (U)

Jeeli musisz przesun krawd w kierunku pokazanym


2)Jeeli Wersja 1 Jeeli aden rg na grnej ciance nie jest
na rysunku obok, wykonaj sekwencj ruchw przedsta- ty, musisz ustawi po lewej dowolny
wion poniej: rg z tym kolorem, tak aby kolor ten
znalaz si na lewej ciance Kostki.

Wersja 2 Jeeli jeden ty rg znajduje si na


grnej ciance (U), u go tak jak na
rysunku i wykonaj ponisz sekwencj
Kontynuuj powysze ruchy dopki wszystkie krawdzi nie bd na waci- ruchw.
wej pozycji.
Wersja 3 Jeeli dowolne dwa rogi s te, nie
musisz przejmowa si ich uoeniem.
UWAGA: Jeeli jedna z krawdzi ju znajduje si w rodkowym rzdzie,
MUSISZ uoy Kostk tak, aby lewy ty
ale na zej pozycji, wykonaj jedn z powyszych sekwencji ruchw, aby
rg znalaz si na przedniej ciance (F), tak
przesun j do grnej warstwy. Pniej musisz wykona odpowiedni
jak pokazano na rysunku.
sekwencj ruchw, aby umieci j w odpowiednim miejscu na rodkowej
warstwie. Wykonaj ponisz sekwencj 1, 2 lub 3 razy aby osign pen t
grn ciank (U). Po kadym wykonaniu sekwencji, u Kostk tak, aby
GRATULACJE!
grna cianka (U) PASOWAA do odpowiedniej wersji uoenia i powta-
Jeeli dwie dolne warstwy wygldaj tak jak na rysunku, moesz rzaj sekwencj ruchw dopki wszystkie naroniki nie bd te.
przej do kroku 5. Udao Ci si ju uoy dwie trzecie Kostki!

KROK 5:

UKADANIE GRNEJ WARSTWY


UOENIE TEGO KRZYA GRATULACJE!
SPOSB TRZYMANIA KOSTKI
1)Dopasuj ty ukad znajdujcy si na grnej ciance Jeeli Twoja Kostka wyglda tak jak na rysunku,
(U) Twojej Kostki do jednego ze wzorw znajdujcych Twj cel moesz przej do Kroku 6!
si poniej.
2) Nastpnie wykonaj odpowiedni sekwencj ruchw.
WSKAZWKI UOENIE TYCH ROGW
te krawdzi znajdujce si na grnej ciance (U) NIE musz pasowa NA WACIWYCH MIEJSCACH
do bocznych cianek przynajmniej na razie! SPOSB TRZYMANIA KOSTKI
1)Chwy Kostk tak jak pokazano na
ETAP 1: Uoenie tego krzya rysunku, a nastpnie obracaj grn
ciank (U) dopki co najmniej 2 rogi
Wersja 1 Przejd do Etapu 2 opisanego na nastpnej nie znajd si w prawidowym miejscu, 2 rogi MU- Twj cel
stronie. SZ znale si miejscach A, B lub A, D lub B, C,
tak jak to pokazano poniej. Jeeli wszystkie 4 rogi znajduj si na prawi-
dowych miejscach, przejd do Etapu 2, opisanego na nastpnej stronie.

Instrukcja w formacie PDF do pobrania na www.g3poland.com


ETAP 1: Uoenie tych rogw na waciwych miejscach
Trzymajc Kostk tak jak to opisano powyej popatrz na grn ciank (U).
Obr Kostk tak, aby 2 prawidowo umiejscowione rogi znalazy si z tyu, Kwadrat
na rodku
na miejscach A, B albo po przektnej od siebie, na polach A, D lub B, C.

Jeeli rogi A i B znajduj si na waciwych miej- Grna


cianka (U)
scach, w celu zamienienia ich miejscami C i D mu-
sisz wykona ponisz sekwencj ruchw:

Jeeli musisz zamieni miejscami dwa rogi znajdujce si po przektnej


KWADRAT NA RODKU
takie jak B i C lub D i A, wykonaj sekwencj raz. Nastpnie obr Kostk tak,
Trzymajc w rku uoon Kostk wykonaj nastpujc sekwencj:
aby 2 prawidowo uoone rogi znalazy si z tyu i nastpnie wykonaj podan
sekwencj jeszcze raz.

CIEKAWOSTKI!
Gdybycie w kadej sekundzie wykonywali obrt jednej ze cian Kostki, przej-
cie przez wszystkie moliwe kombinacje zajoby Wam 1 400 trylionw lat
(tak dla porwnania, wszechwiat ma okoo 14 000 bilionw lat).
Najdrosz Kostk Rubika w historii bya Masterpiece Cube wyprodukowana
GRATULACJE! przez Diamond Cutters International w 1995 roku. Ta normalnych rozmiarw,
dziaajca Kostka bya pokryta 225 karatami ametystw, 34 karatami rubinw
Jeeli Twoja Kostka wyglda tak jak na rysunku, moesz oraz 34 karatami szmaragdw, a wykoczona bya 18 karatowym zotem. Jej
przej do Etapu 2! warto zostaa oszacowana na okoo 1,5 miliona dolarw.
Najwiksza Kostka Rubika zostaa zbudowana przez Daniela Urlings z Luxem-
UOENIE TYCH KRAWDZI burga. Zmieciyby si w niej 64 zwyke Kostki.
Na caym wiecie sprzedano ponad 300 milionw egzemplarzy oryginalnej
NA WACIWYCH MIEJSCACH Kostki Rubika.
ETAP 2: Uoenie tych krawdzi na waci-
wych miejscach

Grna
Twj cel
cianka (U) Jeeli 1 krawd jest prawidowa,
a 3 nie, zap Kostk tak, aby prawidowo uoona krawd
znalaza si z tyu (B). Nastpnie musisz sprawdzi, czy
krawdzie trzeba poruszy zgodnie z ruchem wskazwek
zegara czy te przeciwnie do ruchu wskazwek zegara
i zastosowa odpowiedni sekwencj ruchw.
Jeeli wszystkie 4 krawdzie s uoone nieprawidowo,
Grna wykonaj jeden raz dowoln z sekwencji przedstawionych
cianka (U)
poniej, a nastpnie sprawd jak naley przesun trzy
pozostae krawdzie i zastosuj odpowiedni sekwencj.
Aby przesun E, F, G zgodnie z ruchem wskazwek ze-
gara lub E, F, G, H zgodnie z ruchem wskazwek zegara

Aby przesun E F G przeciwnie do ruchu wskazwek ze-


gara lub E F G H przeciwnie do ruchu wskazwek zegara

Polecamy oryginalne produkty


marki Rubik
Wyprbuj take te dodatkowe ruchy Wielokolorowy
krzy Wyczny dystrybutor na Polsk
KOLOROWY KRZY oryginalnych produktw marki Rubik:
Trzymajc w rku uoon Kostk wykonaj nastpujc G3 s.c. S. Kowalczyk, E. Adamus, T. Bk
sekwencj: 62-510 Konin, Plac Niepodlegoci 1, www.g3poland.com

RUBIKS is a trademark of Seven Towns, Ltd.


Wszelkie prawa zastrzeone. Uyto na podstawie licencji.