You are on page 1of 4

Instrukcja w formacie PDF do pobrania na www. .

com
KROK 1: WSKAZÓWKI
• Upewnij się, że ułożysz elementy białego krzyża w następującej
POJĘCIA ZWIĄZANE Z KOSTKĄ kolejności – niebieski, pomarańczowy, zielony, czerwony.
• Zauważ, że KRAWĘDZIE na górze pasują do białego środka znajdujące-
ELEMENTY go się na górze oraz czerwonego i niebieskiego środka znajdujących się
po bokach. Dzięki temu wiemy, że krawędzie znajdują się na właściwych
KRAWĘDZIE
miejscach.
Elementy mające 2 kolory. Na całej Kostce występuje ich 12
• Trzymając biały środek na górze obróć biało/niebieską krawędź tak, aby
– wszystkie zlokalizowane są na środku każdego boku.
znalazła się na dolnej ściance (D), następnie obracaj ją dopóki nie znaj-
dzie się ona dokładnie pod niebieskim środkiem. Następnie złap swoją
ROGI Kostkę tak, aby niebieski środek oraz biało/niebieska krawędź znalazły się
Elementy mające 3 kolory. Na całej Kostce występuje ich na prawej ściance (R).
8 – wszystkie zlokalizowane są na narożnikach.
Obracaj prawą ściankę (R) dopóki biało/niebieska kra-
wędź nie znajdzie się na górnej ściance (U) oraz nad
ŚRODKI
niebieskim środkiem.
Elementy mające tylko 1 kolor. Na całej Kostce występuje ich
6 – wszystkie zlokalizowane są na środku ścianek. Środki NIE
• Jeżeli Twoja Kostka wygląda tak jak teraz, złap ją w taki
PORUSZAJĄ SIĘ, i reprezentują kolor, który występuje na
sposób, aby pomarańczowy środek znalazł się na prawej
ściance.
R ściance (R) i zacznij układać stronę z pomarańczowym
ŚRODKI ZAWSZE WYSTĘPUJĄ W PARACH: środkiem w taki sam sposób jak zacząłeś powyżej.
• Naprzeciwko ŻÓŁTY • Jeżeli Twoja Kostka wygląda tak jak teraz, wykonaj poniż-
• Naprzeciwko CZERWONY R szą sekwencje ruchów upewniając się, że niebieski środek
• Naprzeciwko ZIELONEGO NIEBIESKI znajduje się na prawej ściance (R).

KAŻDA ŚCIANKA KOSTKI JEST REPREZENTOWANA PRZEZ LITERĘ

R = Prawa ścianka – prawa strona Kostki (ang. right)

L = Lewa ścianka – lewa strona Kostki (ang. left) GRATULACJE!

Jeżeli na Twojej Kostce znajduje się krzyż taki jak ten
U = Górna ścianka – góra Kostki (ang. up) na rysunku, możesz przejść do Kroku 3!

D = Dolna ścianka – spód kostki (ang. down)
KROK 3:
F = Przednia ścianka – przednia strona Kostki (ang. front)
UKŁADANIE BIAŁYCH ROGÓW
SPOSÓB TRZYMANIA KOSTKI
B = Tylna ścianka – tylna strona Kostki (ang. back)
Złap swoją Kostkę tak, aby biały krzyż znalazł się na gór-
nej ściance (U). Twoim celem jest ułożenie na miejscach
Twój cel
białych rogów.
Znaczek „ i ” znajdujący się za literą oznacza, że musisz
obrócić ściankę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
patrząc na nią z przodu. WSKAZÓWKI
• Rogi mają jedną ściankę białą oraz 2 w innych kolorach.
BARDZO WAŻNE
• Jeżeli róg już znajduje się na dolnej ściance (D), musisz
Podczas wykonywania ruchów opisanych poniżej trzymaj Kostkę przodem
obracać dolną ściankę, dopóki róg nie znajdzie się dokładnie
do siebie, z logiem Rubik’s skierowanym ku górze, tak jak to pokazano
pod swoją docelową lokacją. Kiedy zostanie tam umiesz-
na rysunku. Szare kwadraciki oznaczają, że kolor nie ma znaczenia. Każdy
czony, Twoja Kostka może wyglądać na jeden z 3 sposobów
ruch to poruszenie ścianki o 1/4 obrotu (90 stopni). zaprezentowanych po prawej.
WTEDY wykonaj podaną sekwencję ruchów 1, 2 lub 3 razy,
DOPÓKI róg ten nie znajdzie się na właściwej pozycji.

• Powtórz tę sekwencję dla każdego z czterech rogów.
• Jeżeli róg znajduje się na górnej ściance (U), musisz przesunąć go na dół
(D) przy pomocy następującego schematu.
KROK 2:

UKŁADANIE BIAŁEGO KRZYŻA
R
Twój cel
SPOSÓB TRZYMANIA KOSTKI
Złap swoją Kostkę tak, aby biały środek znalazł się na górnej ściance (U).
Twoim celem jest ułożenie krzyża tak jak to pokazano po prawej. Większość NASTĘPNIE obracaj dolną ściankę (D) DOPÓKI róg nie znajdzie się do-
tego ułożenia jest osiągane dzięki praktyce oraz na zasadzie prób i błędów. kładnie pod docelowym miejscem na górnej ściance (U).
Jednak mamy dla Ciebie kilka wskazówek.

Instrukcja w formacie PDF do pobrania na www. .com
GRATULACJE!
Wersja 2
Jeżeli Twoja Kostka wygląda tak jak na rysunku, udało Ci się
ułożyć jedną trzecią Kostki i możesz przejść do Kroku 4!

Następnie dopasuj rezultat do Wersji 3 lub 4,
KROK 4: złap Kostkę tak, aby dopasować ułożenie do
odpowiedniej wersji i wykonaj sekwencję z nią
UKŁADANIE ŚRODKOWEJ WARSTWY związaną.
SPOSÓB TRZYMANIA KOSTKI
Trzymając UKOŃCZONĄ BIAŁĄ WARSTWĘ na DOLE Wersja 3
musisz teraz ułożyć środkową warstwę, co oznacza, że
musisz na właściwych miejscach ułożyć krawędzie.
Twój cel
WSKAZÓWKI
• Postaraj się utworzyć na środku ścianki pionową niebieską kolumnę (mo-
Wersja 4
głaby być ona także czerwona, pomarańczowa lub zielona) – JEST TO
BARDZO ISTOTNE!
• Stwórz pionową linię obracając górną ściankę (U) dopóki kolor krawędzi
znajdującej się na górze (U), nie mającej na sobie żółtego koloru, będzie
pasował kolorem do środka znajdującego się z boku. Kolor znajdujący się
na górze (U) krawędzi wyznaczy kierunek, w którym powinna być poru- UKŁADANIE GÓRNEJ WARSTWY…
szona dana krawędź.
1)Jeżeli musisz przesunąć krawędź w kierunku pokazanym
WSZYSTKIE ŻÓŁTE NA GÓRZE
na rysunku obok, wykonaj sekwencję ruchów przedsta- ETAP 2: Sprawienie, że wszystkie rogi będą żółte
wioną poniżej: TERAZ poparz na górną ściankę (U) i dopasuj ją do
jednej z wersji przedstawionych poniżej. Twój cel

Widok na górną
ściankę (U)

Jeżeli musisz przesunąć krawędź w kierunku pokazanym
2)Jeżeli Wersja 1 Jeżeli żaden róg na górnej ściance nie jest
na rysunku obok, wykonaj sekwencję ruchów przedsta- żółty, musisz ustawić po lewej dowolny
wioną poniżej: róg z żółtym kolorem, tak aby kolor ten
znalazł się na lewej ściance Kostki.

Wersja 2 Jeżeli jeden żółty róg znajduje się na
górnej ściance (U), ułóż go tak jak na
rysunku i wykonaj poniższą sekwencję
Kontynuuj powyższe ruchy dopóki wszystkie krawędzi nie będą na właści- ruchów.
wej pozycji.
Wersja 3 Jeżeli dowolne dwa rogi są żółte, nie
musisz przejmować się ich ułożeniem.
UWAGA: Jeżeli jedna z krawędzi już znajduje się w środkowym rzędzie,
MUSISZ ułożyć Kostkę tak, aby lewy żółty
ale na złej pozycji, wykonaj jedną z powyższych sekwencji ruchów, aby
róg znalazł się na przedniej ściance (F), tak
przesunąć ją do górnej warstwy. Później musisz wykonać odpowiednią
jak pokazano na rysunku.
sekwencję ruchów, aby umieścić ją w odpowiednim miejscu na środkowej
warstwie. Wykonaj poniższą sekwencję 1, 2 lub 3 razy aby osiągnąć pełną żółtą
górną ściankę (U). Po każdym wykonaniu sekwencji, ułóż Kostkę tak, aby
GRATULACJE!
górna ścianka (U) PASOWAŁA do odpowiedniej wersji ułożenia i powta-
Jeżeli dwie dolne warstwy wyglądają tak jak na rysunku, możesz rzaj sekwencję ruchów dopóki wszystkie narożniki nie będą żółte.
przejść do kroku 5. Udało Ci się już ułożyć dwie trzecie Kostki!

KROK 5:

UKŁADANIE GÓRNEJ WARSTWY…
UŁOŻENIE ŻÓŁTEGO KRZYŻA GRATULACJE!
SPOSÓB TRZYMANIA KOSTKI
1)Dopasuj żółty układ znajdujący się na górnej ściance Jeżeli Twoja Kostka wygląda tak jak na rysunku,
(U) Twojej Kostki do jednego ze wzorów znajdujących Twój cel możesz przejść do Kroku 6!
się poniżej.
2) Następnie wykonaj odpowiednią sekwencję ruchów.
WSKAZÓWKI UŁOŻENIE ŻÓŁTYCH ROGÓW
• Żółte krawędzi znajdujące się na górnej ściance (U) NIE muszą pasować NA WŁAŚCIWYCH MIEJSCACH
do bocznych ścianek… przynajmniej na razie! SPOSÓB TRZYMANIA KOSTKI
1)Chwyć Kostkę tak jak pokazano na
ETAP 1: Ułożenie żółtego krzyża rysunku, a następnie obracaj górną
ściankę (U) dopóki co najmniej 2 rogi
Wersja 1 Przejdź do Etapu 2 opisanego na następnej nie znajdą się w prawidłowym miejscu, 2 rogi MU- Twój cel
stronie. SZĄ znaleźć się miejscach A, B lub A, D lub B, C,
tak jak to pokazano poniżej. Jeżeli wszystkie 4 rogi znajdują się na prawi-
dłowych miejscach, przejdź do Etapu 2, opisanego na następnej stronie.

Instrukcja w formacie PDF do pobrania na www.g3poland.com
ETAP 1: Ułożenie żółtych rogów na właściwych miejscach
Trzymając Kostkę tak jak to opisano powyżej popatrz na górną ściankę (U).
Obróć Kostkę tak, aby 2 prawidłowo umiejscowione rogi znalazły się z tyłu, Kwadrat
na środku
na miejscach A, B albo po przekątnej od siebie, na polach A, D lub B, C.

Jeżeli rogi A i B znajdują się na właściwych miej- Górna
ścianka (U)
scach, w celu zamienienia ich miejscami C i D mu-
sisz wykonać poniższą sekwencję ruchów:

Jeżeli musisz zamienić miejscami dwa rogi znajdujące się po przekątnej
KWADRAT NA ŚRODKU
takie jak B i C lub D i A, wykonaj sekwencję raz. Następnie obróć Kostkę tak,
Trzymając w ręku ułożoną Kostkę wykonaj następującą sekwencję:
aby 2 prawidłowo ułożone rogi znalazły się z tyłu i następnie wykonaj podaną
sekwencję jeszcze raz.

CIEKAWOSTKI!
Gdybyście w każdej sekundzie wykonywali obrót jednej ze ścian Kostki, przej-
ście przez wszystkie możliwe kombinacje zajęłoby Wam 1 400 trylionów lat
(tak dla porównania, wszechświat ma około 14 000 bilionów lat).
Najdroższą Kostką Rubika w historii była Masterpiece Cube wyprodukowana
GRATULACJE! przez Diamond Cutters International w 1995 roku. Ta normalnych rozmiarów,
działająca Kostka była pokryta 225 karatami ametystów, 34 karatami rubinów
Jeżeli Twoja Kostka wygląda tak jak na rysunku, możesz oraz 34 karatami szmaragdów, a wykończona była 18 karatowym złotem. Jej
przejść do Etapu 2! wartość została oszacowana na około 1,5 miliona dolarów.
Największa Kostka Rubika została zbudowana przez Daniela Urlings z Luxem-
UŁOŻENIE ŻÓŁTYCH KRAWĘDZI burga. Zmieściłyby się w niej 64 zwykłe Kostki.
Na całym świecie sprzedano ponad 300 milionów egzemplarzy oryginalnej
NA WŁAŚCIWYCH MIEJSCACH Kostki Rubika.
ETAP 2: Ułożenie żółtych krawędzi na właści-
wych miejscach

Górna
Twój cel
ścianka (U) Jeżeli 1 krawędź jest prawidłowa,
a 3 nie, złap Kostkę tak, aby prawidłowo ułożona krawędź
znalazła się z tyłu (B). Następnie musisz sprawdzić, czy
krawędzie trzeba poruszyć zgodnie z ruchem wskazówek
zegara czy też przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
i zastosować odpowiednią sekwencję ruchów.
Jeżeli wszystkie 4 krawędzie są ułożone nieprawidłowo,
Górna wykonaj jeden raz dowolną z sekwencji przedstawionych
ścianka (U)
poniżej, a następnie sprawdź jak należy przesunąć trzy
pozostałe krawędzie i zastosuj odpowiednią sekwencję.
Aby przesunąć E, F, G zgodnie z ruchem wskazówek ze-
gara lub E, F, G, H zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Aby przesunąć E F G przeciwnie do ruchu wskazówek ze-
gara lub E F G H przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Polecamy oryginalne produkty
marki Rubik
Wypróbuj także te dodatkowe ruchy Wielokolorowy
krzyż Wyłączny dystrybutor na Polskę
KOLOROWY KRZYŻ oryginalnych produktów marki Rubik:
Trzymając w ręku ułożoną Kostkę wykonaj następującą G3 s.c. S. Kowalczyk, E. Adamus, T. Bąk
sekwencję: 62-510 Konin, Plac Niepodległości 1, www.g3poland.com

RUBIK’S® is a trademark of Seven Towns, Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Użyto na podstawie licencji.