Nr.

, 19(1609) dIn 12 mal 1990

SIM'&ATA go IUNIE 1990

12 :PAGINI 2 lE.I

MEDIIATI

.. ' '"

TRANSCENDENTALA

I

pcnt·ru M)sUre.n exprestltor dln acest lillu, el,l (lnl In urmiirlsclli (031'k rnult, :m~hete, dcc:!arnIII ,. !I.cu~iirl ~I chlar pler-

. derea Iiberllilll, Nc amtnum eil n-uu IFecut prom multi. ant de c('nd din presa, din 11 bril.rll, de la pasturlle de rlldlo ~J retevlzlune au d!!lplitUI pur $1 slmplu do:mll semnliturl - pentru II. au le parnenl aiel decl! pe.ncestea, ale II cad. Stefan Milcu $t Victor Slhleanu, Din arUcoleJe care cont!neau cuvlntul medUallo, acesta era repedeazvlr1U III cos, ell leomA $1 stuponre. Incepusa 0 ndevArntil.. vinltlall!'e de irtlns..::endentllll$U. SecUII de pres1l. a detunctullil P!ltt'ld Ii echlvata pc totl cu. eser<>clJpl1mejdlo$1. Ajunscacrii.m s!l. l1.e fie leamAd glndim oceste cuvlnte, Autla oamenl, mat CII seam!l. dlSUn$1 intelectuall, IILI avut de ~uterit din cauza lor.

Stlmcul II era team Ii de meditatla 11'8 ascendent oUI - ~I in general de ortce tip de' m~Uatie. A sosH rnorrientul s.i pdvlm de&::hls ac:easl! jehnlcll 30tH de prO'fltablJA peTitrude.zvollarea capacitlitll de gtndirel;!I dl:fOPDirlV<\ a Intellgente! Q_ menestl. ~te IIdev.!ira! ell. d,upl\. Revolufie 1I11 apiiru!11'I prcsli, indusl'v1n revlsta Ma. «a~ll'I, elleva op'lnilcUprlvlre Ia medlI.atl1llra.nscendenlaltt, Elle Inslinusatls- 1a.e nfe.! pao:11a 1.1 n Iniclt Ie '11 PSc$le aehttectllrB' e::ol:p1:lcltAa experlmentulu]. Ceea ee Jnce:rcAm Sa in trep rind em in serl al ul dedical aces lei pracUct.

Afn consldcmt nece~ar ,sll Incepem cu I) cOn!esiune, care In cm:.ul de tat!! are rolui de experiment vaHdat, Sorlnel Billall, IUDgramalo,r 18 InStllutllt de tehnici; de caleuj, BucurelJli, a. practicatacellsll tehnlea vremc de 9 ani, Mili!'turislrllesnle 1111'1,1 de mare fll10s, uUle ncntru mtelegerea pe. mill departe a tehnrrJI Inse~1. AC1H!1Iq1 tetmlcfi pentru care In 1973 exlatau In lume ~9 de pr"'",rame J;ltJInlHiac dl~Unele. 1;1 care in 111M punen Ia diQPo1..il io ceJ'l'elii to rul II I care dor~a sA verltlc~ o:ofll'ac1lat;:01l metod,..!. r,cCcrinl(" cupri nztnd rllpoarle de eercelare ~tJjnllricli nublfca Ie In patru volume '!rl('ste 2800 pagini).

,SIi .extl'al'l'cm IIsadar un IIdcv(1I care !!ne ilcyilleA, ma I. mult decilde in rOTn'lIljill aca(JemlcA.. prin nalurll cl complex~" eonvacind un IImbaj mal pulln llccesibil,

"I\m Ineeput Sa practle un exp",PlmC'nt IIBuprll mea in8umi - ne spurw Sorinpi Balan, Medltatla se lace de doua o.l't pe' zt, dte 20 de minute, Prime!e cnnstallirl ie-am fleu! aSUprll capacltli.!11 de II ell: minI! .tre~ul de peste :tI, DupA rnedltutlr mA slmt 1:tn1~t1t ,I "CUi'll'''. 0 starecarc-ml amJnte~le de momentele trAlle In eopUo1. rle, lmedlilt dupll sam nul de dupll IImillzl. 0 8enza1ie c4 totul lie pUrie pc ,,0", CD Intr-un eaJc:ulator, de~ Informational totul " I8lveazl In reBbtre de experlenl4, -cumulatl.

AmobllOt'VU _pol 0 modlfielre In stera qpadtl\1J de c:otnunlcare. A aplrut un eare .flea eOnliunteaerrcienUl .. exBul!1lrJa de • 1D1lCle

!il 0 marc cnpaeltnte de I!. a:!lOllUa nu til 0.1 deplnd niH d·e mull de contlnutul semantic III mesnjulul, Existli uneorl senz"na eli. Lot ee spun $1 tot ce ascutt est", tmportnnt. Deasemenl actlumle slntln8o~l\.e de o mill. mare forlll. mctlvanonata $1 de un al] cniuziasrn,

Ar fl de consemnat cu prccadero ceea Ce ,consUtule rllspun~ul Ia nrovceartle mediutul. Adi'lpl.area, reactla de-a 'Invinge sou de a abandona (luptll 8tJ.U lugli.). Raspunsul In provoelirlle medlului nu cons~a Insl!. qnDt In nc~1 calm ~I control de sine" cl $1 tntr-c 801ullepQdllvll, ,ntr·o IIc1111- ne teall. Cred el!. Il.ce.aslll dlsponlblUla,\e pentru ltlpt~, pentru actlune esle f:~ne· ro,t.li de capacrtatea medlta~lel de '" men- 11ne aculmtea con~tllrHel, tre'lia spirltulul.

Sph:llul vlu este de asernenea 0 tiltmli. de Juplll [mpotrtva acurnularflor de: str~ care se tile deac In c a 1;\l1 In care reactienam prln "Iup!!! aau rugii" la OJ provocare, Dar ceeacel!~ men!lollll co. eel mal caeaeteetsue lueru al aeesterexperiente, este dObindl rea une] neoblsnulte capaclflltl coneXfonnle ~I creatrve, Exlsta

sen1!a~la ci PDU reallza 0 Icgalura semanUc!l!ntre d.ouii luerurf orlcare at fI acestoa, eli. pot! rezolv.n orlee problem!!, clPOti elabors 0 sltategle pentru orlce,

Scnzlt! hI ell: totul se leal!'l de totul. Imp ulBuJ de 8 partlcl pa Ia tot de a d 3. ~aspunsur! adccvate III Drovoclrne medlulul de 3 elll bora 0 straiegie de ada p tare, '

Accste lltrategll,all jnlotdeaulla un simI III rea:! ul UI, dar ~I unul 11.1 JlOlllbllu lui. Exlsl.;1 " parte IdeaUl, absoluUI. dar ,I una slmp.li, pracUclI.. re1!.abn~, Toare ac~rea sint Int<ottte- adesca ~ de energla neeeIII1t"ii pentru II Ie apllca almplu, fires!.", dar ~Icu dlseretl I;llne.~pUe.;tbll!i colaberare ell medJuL Intr-un euvtnr, conailler, In UTma unei experlen~e perscnale Indelungllt.e, Inve9'llgll.te fftllnl1I1c, d acealllii tellnlel de relntegrllre II. vlr.ltlJ es~ simplil, etlclentri. fl porlablil. Ea ILTe Ilvulltiljul' de' a fI !'IeutTli din punet de vedere polltIc ,I rollgJos, SI' are un mare nummr de referint.e (ltlintt1Jce pozlUve. Mal are de asemenea evantaiul asem4nllrU IlU tehnlea Islbllllil dtn splrltualltarea t,.adlj lonal! !II II utlllzAdl unor structurf verbale ~oarte Catnlllare Spir"ltuluf romAnl!SC.

Sper ciI. lI.cellstl (:ehruca va beneficia de prograrne de~ .. cetare demne deo !-lira liberli.~

LJbedi de coercltu uuprn glndirli ,I de prejudec!i.~1 - trebulc sa adQUlt, consern.nlnd totodalll. eli, cu aproape douli deeenil In UM'!'l! aceea$1 tehnlca, II medll<:ltl .. 1 tCllnso;e'ndenmte. beneficia de.eursuri tarma~e In pelile 50 de universiu!j.i IImertCIIDe~

Innumlrul urmltor 111 revi$tei noastre vom Ineerea 8';1 raspundem la lntl"ebarea ee 'csle mttl.Ulltl. ll'lloseendentall '!'

I.ON TUGUI

o 1\lnl 'ro ~. un nou artl. 1 1.1 :.parl rei. \And .cllimbirt p-rotunde 1 m~nl

on '" In mUll" rotalilexe!l dttL~ile.

J. 'l\KIen~ IA pN£es rt. • l .... nUt

ch U' 1& psilio)tet'. peull eaee raporUlul ol:

Pt'OnUtI"'"t st&hlo d. .. blue. ret re $I en ,.~ -aaxh.'!.&t. tNusi. i) mal mare capac taUt de lIucePt.i • ""util m 1 pr Iuede, rtimlo:!t'Ca iilmplOm~lt>t" (l'dc:c ~ mearala de: tot lelul. Toa~ a "14 e -

rU d.. u;p('J"Im~Dlaton $i PNictleknl

atribula t..munbirl mcditllUe1

lraG>~nd ~nWe.

tut gIndudlor care- apar in mE!ditaUc. Vii rctotoarcett atmplu 1a manit. dnd observau cA nu 0 mal gindltt. tiI.rA a ineerca d. alungap gindul alarn din minte, Multe din etedele benefice ale MT asupra vtetU de zJ eu ~t den'll! din capacitatea et de a eUbera acumulAt11 negative adfnc !nrAdA.cinate._ Sarnni!icaUa poten~lalA a unei metode naturale de eIimtnare a stresulut este mat marc dstorttil faptu}ui ci majorltatrul oamenilor sulerA de hipertensiune ~I alte bolt legate dB stress, de boll de inlm!. de ulcer, de nevrose anxloase, durerl de cap ~i alte boli pslhosomatlce. Maharishi delineijoo stresut ca un ,,$oc" lule in sistrout nerves al unor exp dente exeestve care depis[!sc facultatile perscanet, MT eontracareaza str sul previzind 0 stare egaUi. ,1 opusfi. de. repaus protund. El justifiea aceasta pMn cecil ce Elmar Green. de la Clinlca M nlnger dtn Topeka denurnesta priDClpiul pslboflzlolo-

dIn 25 mal 1990

Pr rntteam In num!irul treel: t al re-

'istel ~ noastre sA pAtrundem In .. lnterlorul procesulul. cODBider t de 8pecla~ li~ ca imph.1 ~j accestbtl, permeabil unei Inj~leri nein. o~ite de sllntdl,1 cu. ne deosebtta, dar totuSL. sa ,tie cJli orlee tip de initiare are nevoie de o bthUogratie. Ne-o ofed~ acela'Ji colaborator at serlalului nestru, SORlNEL BALAN. programator Is Institutu:l de tahnici de caleut din BUCUreJ;lti.

! numarul trecut s-a vorblt pe seurt despre In Db • Sunetul rnan tret faciliteari curzerea interloarii a atentiej prtntr-un preces denumit adesaa plonjea mental. Dae in timpul medttatiei mantra pAr-- s lfle con~diinta. trebuie sA. 0 reintrodueem slmplu fara a face vreun etort de a ne concentra asupra ei. Meditatla transeendcntalA nu este - cum ant mal spus - un procea obosttor de can .. centrare, $1 niei nu impllca un efort deliberat de a puritica mtntea, Meditantul

CUI il ISTE FOICA

DE MEOITAJIA TRANSCENOENTALA ? '(III)

deseopetl curind cl procesul [lira e· fort, al gindirii mantret, nu este atit de eontradtctoriu cit pare a it Abilitatea de a contacta constnnta pura DU este ceva in vatat, ci 0 capaci ta te na: turaHi latentil, innliscuta, ca vorbirea sau mersul, Este deci un proces. catalitic spontan, care e dati inceput, devine, progresiv. tot mal protund Si ma.i captivant. Repetarea mantret permite atentiei sA plarda a~amentu1 la gindurile Si ImpresiHe slmturilor de 1a nivelele de supra1'atli. frteditantU adesea expertmenteaza 0 stare de rnultumire Si relaxare perfect constlente - de obicei numai pentru cUeva momente Ia tneeput, dar cu 0 duratl ¢ clarttate mal mad pe ma-

ud ee practlca inainteazi. Meditantii aescopera in general cl fluxul interior al atentiel lor e te frecvent intrerupt de intruziunea gin du rllor. emotiilor s1 sen- 7.atiit r, unele dintre e1e putind fi chiar blzare sau asemiinatoare vlsulul. Maharishi accentueaza cA acest proces de eliberare de stress nu refieeta 0 roedltatte nereuslti sau ceva C3f1e trebule evltat. EI este rna! degrahl! un erect saeundar, delle al tArH de meditatie - eliberarea de tre din siBtemul nerves. s-~ 8 gcrat cA etnOlitle ~ gindurile ellberate constJtuie un analog 1 visclor eare tntr rup clut noctum.1 .omnulul. dar e re nt neceSAre pentru ellberarea stra ..

ulul p hie: acumulat In tlmpul zJlet.

DupA. 0 zl dlfldll putent .hnt' con .. ader.bil momente de relaxare In tImput rnedlta,lei: pllcute ,. profunde pe· rloade de eortftlin\l. purl. urmate d. Hbetarea clclicl a atreaulut acumutat 10 ldatemulul .. ..,,08. Nu elite nld 0 nevote de • .alIza I8U de • De reamlnti contlnu ..

Ide: pentru fiecare . evsntment sau schtmbare in con17tiinti extsta un evenimeut sau schlmbare eorespunsatoare to functionarea fitio logicii.

Altfel sous - tapt deosebit de important -, fiecare stare de conl?tilnta peate f:I. corelatA cu 0 stare fiziologiclt specUidi. ~a cum metabollsmul corpului este afectat de 0 stare a mintii. de enxietate sau suplrare. tot a!1a $1 opusul este adevarat - ell efectele benefice ale relaxlrii afecteazl starea men tali. Ac.tuabnente sehimbarile flzt logice care apar in meditatie pot fl masurate pentru a furniza date despre etectele MT. asa cum vom rerata mai Incolo, Pe rnA ... sura Ceo' medltan ul xper;m~nteilzA man~ tra til nivele mal subtile ale gindulul. metabousmul sao se schimbi inlr-tm mod m!'lsUI'Clbil - activitatea mentalA redusii permlte 0 aetivttatc firicl redu .. sa. A$a cum snmnul lSi vtsul permit apariUa unei complexe regenr!I"Ad pslho .. fixiologice, tot as-tiel MT actives7.a un proces natural de dizolvare a acumull .. rllor de stress, Nol pu em eonrepe tl;'eBut tn multiple telurt. ded un multiplu de stresurt, ('8 nnormnUt.lti pe care sl~ temul nerves tlnde si Ie ell mine automat., mentlntndu-Ie la aceta,l nlvel eu tendinta $nnAscutl 8 organlsmului spre sAnitate. Toate slAbJctunlle. do alttel. slnt tn principal dator8te Upset de tor· " ,I de aceea vtndecarea I8U fmbunl4 ti~lre8 deplnd de dlrecta Intlrlre a tn.

dlvidulu' mal degrabl declt de .tudlerea sau r~plnlerea sursel rlulul. (Con'" fJua,elJ in »um4rul "'tto,'.

IONTU

munArul te)'ior al revlstel rAmi ..

esem Ill. 0 suecint.A e>QPlicl).re II pute •• ntcelor caUtaU regenerative prln MT.

Cilind tnsA atH ceroetiirlle Qtilntl 1(100·

moderne vesttoe, cI $i vechea tradille • Bpiritualitdtil Vedlce a Indlel. atHyn d 1 i terlocutorul nostru, Sor.nel BI. laD,. eli Maharishl explicli de ce tebilLca medJl.aUei oferia U.1l contact cu eel maJ prolund centru 81 sinelui ~I eu eeea ee el d nurneste lnteligenJA creatoare, Este Yorba de acea Intellgen\l 00 rezultA.

dmtr-o mare sat" 'facUe III premerge

.pre 0 mare sa List:ac~le, IiPre euno~t.ere ,i 0 capacitnte tntenstva exaept10nalli de !l actiona eres "or Sl tn armonie cu natura.

Bazele tiJolfofice ale tnvAtaturllor lui Mabar!.o;biint date pe Iarg In $Uiota Fiintd J Arla Vie*ii Sf in noua sa traducere "I eornentanu .. On the Shagsvac:t QUa". Complexitatea acestor -lucrar! de referl.n,tA d~~~te pO.9lbil1- tatea una! rezumart, aid, utile; putem conIirma cloar eli esenta inviitlituctlor dGriv~ din Vede, care stabtlese sursa tuturor. cunO!st:i.ntelor nu tn obrectele exW.rne. d .In eentrul, In lnteri-orul mill-

din 2

A? (I )

vtdulul, In cOl1sUlnta purl. Cultura vestiel modern! a ereat metode de control t.ehnologlc as~a moolu1ui In detrlmentul cuneasteru de sine ,I at atlnKerii valorrlor IJt adevlruluJ aubtectlv,

Abia de ~utlnd pslhologil, fllosof'ii din

- Vest ~t vizjonari\ to d()lnentul 8oc13.1 au ln~eput sA caute modalltltl de a restabill echlUbrtlL EJ au tnceput sA prlveascA erp.erienta 1ntedoari., bazele in-

· tertoare al~ sinelui. valortle naturale. ritmurUe ~I legile blologtce In dortnta de a gAst un echlllbl'U corespuneator al cunoasteru obiective lSI subteeuve. De tapt eterna "probl<£!m~ !l tututor doetrtnelor 81 sistemelor filosofice eurepene,

din anU-chltnte pinl asthf. ReaUzarea lui MahariS.hi a Cost a..,adat' ad.ap ta rea vEK'hi1or te ante I (d traditlJ la modalitA-

- tIle Vestulu! modern $I la teh:n1clle stlln1Woe eurente de vedf.lcare ,,1 comunlcare. 'Trecutul du personal Ulle!,!te

· vechlUI Eit :cu Vestul modern. EI a Cost educat la Allahabad University, absolvlnd In 1M2 ell 0 lice:n~i!n fizicA f Dar In loe sa urmeze 0 earterA tehni'cA. pentru care .se pregllUse, a devenlt UQ discipol a.l lUi Guru J?ev. care i~11 trans~

mill attt tehnlca, eft 51 tUosofla 8ft. Guru Dev· inv:A~ ·pe' !M!eioa' care veaeeu 18· el pEmtru lndrumare - 0 tehnJcl ·avInd. origin.es In Vede. cele maJ veebJ lnvA.· tAtun orale i.nd.tene "l, Be poate afirma, cele mal vecl1i invi.tA.turl ale umanltA:tH). Tebnica a fost transml.sA de Ia protesor Ia ~rofesor In manA.stlrl ,1 loc:url de retra.g.ere. Au fost de . age. rnenea mai multe perioade in care a· ceastl'i tehnicA a fost larg aeceslrbill publicului a.p cum a fost in tirttplil lut Budha, Shankar3 .. Krishna. Guru Dev Il fk:ut de asemenea tebnlea accesibiHi tuturor celor care veneau la elf nu numat celor retraJii. deet $1 aeelora care duceau 0 via~ activii Sl aveau familil. preocuplri oblsnulte, In fine, mal CQIlsemnam cA dupil moartea 1u1 Guru Dev In 1953, Maharishi a urmat e1 insu~d 0 cale de retragere, stabiUndu-.se tntr-o grotA din Himalaia de unde nu avea nlet 0 tntenUe sli ('evlni .. Irl lume", TotU$1 pe mAsurl ee medttatia sa avansa, el a stmUt ctteva Intluentenetavorabile ,I a considerat cl we eon'UI....... •• lmpllnlt.i do.r .eee.. care e poslbU. Ii fie risPund&oare de 0 anume calltate • atDlOl'erel refteetiod lurerlnteJe oa· .... lIIlor. EJ a plrAstt 80lttudlnea eu ginduJ de.. lncerca sA uf\lteze sulertntele at rind de lapt tehnk:a medlta\lel tuCutor oelof care ,or dorl II 0 prl-

ft)t8IIeI tmJ de "Ie Mahaz1shl a cA·

"tortt prte india. Clnd I .8 ce-

la :te'=" elm"!

1tfIalt-o WdUcI -

~ __ f,," .,. Ate JiaJJa. ...

tiel ~ Ill, tie dlr.ectlona.tl Ilt interior no prin conV:lngete· religioaal,. cl .' J)l'tntr-o potentl.aUtate. • slBtemulut. DervQl!l a1

• tiecArula. DupA. aproaPll! un an de em .. torte ! 8-11 dat-.un ·bilet pentru a cWtorl. ,I In -VeSt. Actualmente exliltl 0 .Wliversitate extlnsA. In . lntre&.ga lume - • .Maharishl lntematlonal Univeroalty""-

· care ofe~A. eursurt pe. casete video, gprl .. jinA ceroetArl Iiltlln~J!1ce. aBtlPra MT <oj pl.'omoveazA stmpoztoane ~ c:ercetArl ac, demlce tn, $Ulntaln&ellgen,el Creaioal;4'.

Cum spuneam, rlsptndirea JrlT a .tost tacllltatA. lit chJar lmpusl targ de tehnologia .modeena. Decl de ,"lntA. In afar! d(! eursurfle de tnatruire a prolesorUor

· rezlden~l. Maharishi a creat un eur8 de $tlIMA a lnteUgenlel c:reatoare pe video ... easete color. Scopul ,,PlanuluJ LumU· este de "a stabiU un oentru de meditatie pentru tieeare mlUoo de oamenl In tntr('aga lume, Incluztnd fadUtAtl de In .. strutre a protesorilor. Exlsti In mod eurent douA sute de centre In S.U.A. Cursu. rile academlce au fost predate In peste 50 de unlversltA,l. Mahatlahl acttvea& actuakrlente ca un profesor de proteaort lJi oterA consul tat II organfza,Ulor care

tnvatA tehnlca Infonnead

zu.ltatele fI CUp' AnI'OlltM!

latl ~1if!~.

CUrl

88U

Nr, 23 {1 7011 d1n II IUl1le 111110

ESlE FRleA DE

EDJ AliA T;RANSCENDENT ALA? (V)

, , .

Ep.so"deh~ publleate pinA acum tae

I'Idrh: dlntr-o luerare de relcrln\11 in domemu, anurne ".'dmliLIIUe s! stress", pUblleal de •. New York Dclacerte'', 19'1-1. De"! Iilpil.rubi eu peste un dec:~nlu ~I jumatate in urm1l., ea nU-$1 plel'de nnutate:. 5l temeinicia sliint;ifleii, ch Iar dadi mire limp all apA,rut in lume multe nlte lucrAIi dedicate medllaUel transeenden-

tale. Dcspre nutorll lucd.rU Yom do. citeva ela lie in nurna rul ~Tli tor al revlstel,

Tonte =lrele de moolt.a\le owA g:ratui t d Dud 'conlerl.n~e .in trcdl<Clivec:lre dascrtu tchnlea lJl posibUIUi.(;Ile 01. In caaul eLi. va progr.ama~l pantrl! lnstruire nersonala, cum clc.cllrge aeeasta 1 Sorincl, Ba.!an 11" infoxmeaz1i : Sintetl rugat 8li. aducefi clteva Uod, 0 bati,stli Il.lb 11 , pen-

GrllJlcll de M"RIIiN Al'RAMESCU

tru " fl tillflSlLe tntr~ j!(':UrtAr"T1'rnon;e tr.ld.ilionlllil. reall1,ll11l. In s(mskrtlJ\, Ir, , urI: inslruc\orld I~I cxpr'lmi\. traHtwlinllll I':'t\a de ,,(!Chil pro~B!iM .a\ lradiUcl. Nu I2'ile o c erern 0 n ierellgioas1l. cleoll rece oj U.[U" 0 urmiirllJ. Ea gen.",ww.~ eli. prlmlu tehntea asa cum a lost Iran.o;.mlllll. de lKlol'nle. A.po\ prlmJtl I) mantra Pcr8Qna:lIl. scl<>ct<1.til de profesoT, ,I fllntetL c1llll.wtli In p,r\~ rna dvs, moolta\le eu pro[et;nruL Meclltat.Lo. este pracueata acllSll de <:Iolla on zlua urmii.\oa.re. Tot! !lIev!! sc Intore seara ul"Tll!ilQa.II'e pentru 'Prima din cele II' I sestunl !.n gru.p. l.tJ ca~e sinl di""ubte experlenjele 1;'1 reac\Ji!e prlmei l.Ue. La aces te ~ed inte in I regul p 1'OCe& esl.e m ult mal pe lare I!Xlpllca' astrel i.nclt pUIe\l cerela ce allati cuproprta dvs, e.xp"'rien'Ia. Dupa acest, CUr$ Ini.tlal mooltan\iI s'int invll:lU 8li. revin' penh'll vedIlcllrea personaJii orld! de' des 1iorl:l!!C. 0 vermcarl! siptlimlnalii. este rcecmandata !)eIltru ·prl.ma luna Iti una lunarli. dUll:i aceea,

Daell efeete1e star ilor de con.~t iI n\i din rneditatle au r",S\ cunoscute de Ia incenu» (urile umanitlHtI numai ultima deCl!~a msa stuilll "tiinl;i,ficc 3SIJOlra acestor stlIri au furnl.zat mat multe date. S1udii onleeti .... e .D.!IUI'lMl (!()nsti i.a~ au fo-st O(l~jbi\e flrin in v en tarea uner a Q ara 1 e ca pI ':Ctroenootalnr.(ratul. Care mawal'1l. aclivlllltpa electrici a ereierutut. nelnvaziv r;;i r'll~"Iatoarele, care sel'larli. dlfelitele unde ale

craierulu! bt struclurt coerente, AUe funcjii liziologice slllt corelate <"U div .. rse sUi.ri de con$tlln\A,. TenslunC!a rnusehi- 10[", ritmul tnimt], lensiune.a ...angulnli., rJ.\mul respira.tlei ,.1 .rezls1cnta cleetrid a pielii sint mlisurablle s! turniZell'la inlornMl~ll valoroaae eu prlvlre la legii.tura dintre fizloiogic $1 starile subleetive de constilnta ale unei fle.soane .

. , Nathaniel Kleillllan si aseciatl! siii din

Laboratorul de oorcetlrl asupra sornnului, de la Univenitatea din Chl~ ... go au lntreprlns primele studu care au di!e.renilatcorelaiiile .f1zlo1oglee ale ecier trcl star! nor-male de conr;;tiinti'l; somnul. visul $.I veghea. Slud,i asupra elilugru·l~ lor zen, a YOghillilor indieni si recent, In S.U.A .• asupra prQclicantilor MT au Incepul s:'i. {ufnizeze date care. sugercad eft stAri.le de 'cOllsliinti1 dill mediLa\ie 6in1 ioa..-te dueri!e de cele tret sllki obisnulte ~I au efeele iiiI coreHlri fiziQlog1c,", dl - !c.rih:. In plus, pentru a rcnl1za m;lsurat{)d obleetlve ale diverselor stan interne, cer«ltalorli In domenlul .s1!irUQr de consHln\ll. dtn merUtatie au intimpinnt dj[icu111lJI in g~lrea subloc\ilor potrivl~ care erau adep\:li lehnicilor lars! in a-t face &!i practice medltntiUe (1U a.pa.ra~ de tJ'Ivestlgnre cum ar 11 mi\;t1ln jurvl nasulul $1 gurU pe.ntru am6sur.a 1K'h1mbArUe In chimismul ljn~elul Ii electrozl. eonectatl pe eranfu .!;i plele,

~tu rbplndire a MT. Rcut pod .. bil ea un mare numir de sublocU • fio !tudl.a\l in laboratoare bine COI!l"'~~~ til'. Deoa:roce pra.:UclcnU era" normall " nu asee\l cclIIklfI. re3I~d! nu puleau tl atrlbullo uno!' ~.~ dieta I8.U oomunUatea menea, 0 tadlltate a

poate fl practketl Brl ""_.

dllU de laborntor.

Nr. 24 (I 704) din 16 funl. 1990

CUI II ESTE FRICA DE MEDIT AliA TRANSCENDENTALA (VI)

dramatlce schlmbllri !nrQglstrate de e:I R t08t sciiderea consumulul de oxigen I Acollste elite In general prlvl14 ell 0 mA,urA a nivolulul actlvitAUI tlzlce, deoareee cr~ete In tlmpul aetivltAUJ ,I descre,te In Umpul I'OpQU6Ului. Wallace !';II Benson au conBfatat Ja toti medllantll 0 reducece Imodlatl. ,I spontanl a censu-, mulul de oxigen au 16-18 I. wtll. Procesul lncepea In prlmele minute de me-

, dILalie of era constant mentlnut pe toatA durat«. medltatle1. Dupl medlta.t'le, eonsumul de oxigen revenea Ja normal, nlvelul de dJnainte de meditatio tndlcind 0 relntoarcere la un Diver meu.boUc 1'0- trlvlt [entru actlvttate. Pentru a fi slgurl c descopetirile lor nu oraD datorate 8ugnsUblUt'UI sau ItArll8uflet.el;lti .a SLIble<:tllor, sch.imbArtle au tost eomparate (!U &eltlmbAti raportate de 8ublecti In hipnozA.. Nld 0 scll.dere a consumulut de oxigen nu a fo~t 1nrelli&trata SUD hfpnon. Wallace A contlrma~ cA sct\dere81

eonsumulul de oxigen era un 'Ienomen natural, lucru vef1tlcat ae fapt:ul cl\ deseresterea e .. a {nsolltA de 0 Scadere a metabolismuful dloxldv.lu1 de carbon - 0 elHi IndJcalie eli. sistemul f'izle est,e rela.cat $1 tutlctloneazA natural, de$i tntr_ull ritm mal Ineel $i nu sub vreo preslune datorat! cle!'cfl!lfterll. W:u.llaec ~ Bell.iOD au ,AsH de as~melle# 0 cre~tcre mare 1n l'ilspunsul gaivllnlc al ptel11, care tnllClamnl reztlten\a lIuprate~el plell! b. un eurent electric. AeeastD. ate tar, utilizatA ~ 0 xnllsurl a anxietlli1 IIctizute $i e.1't! baxa alter tellte, eel mol celebtu lUnd detectorul de mlnclunt Dac1 0 pcrsOBru'i este relax.atl GJ ealma, nelenslonatli, r~pururul ~lv8nJe ereete, Alt IpeclaJ.lllt, dt. Pavid O.!'tlle-Jo!'lSon, atJrm. I!i. praettoon~L MT lie rerae mu1t mal repede auPl stimuli stresantt $1 au 0 stahilltate tiziologlcl mm mare deett un grup slmU.ar de studentJ nemedJtan\i. Med1tantU 101 r_ev1n rapl(J clnd sint supufl 1& un .UmUl

Nr. 25 (1705) din 23 hmle 1990

cu II ESTE FRICA DE EDITATIA TRANSCENDENTAlA

,

(VII)

GraJ1cll 11e. MARIAN An~."fESC'U

Un nil D~~u .... 1 DT cf'rr~li'tr!lilr Walln~c.

Dcn~Im Ie n·led!. la \]1")11." j'lU umldor ccrvbrnlc all.' suo! ...... IIIII... Schlmhnl"l'<l caraetcri til'" II I( .. ~r 11 ("'" h' e II uDd('~ lor aUa lenle In r(,)l_jullllc fronlAlle ,I

... entrute 8111 (,T{'lrrulul. in8t.tltc 10 anumitt IlUblecli de unc'le teta I'llmlee. care alnt chlllr ~l mal It'n~ In IIria frontall. II cret Irulut. Frecven~ Ie $1 at.i"ul!1Itu1le s1nt loar. dlferUe de cele aplmte "U8 8se1Jlplu til IIOiDUl 11811 1A vi,.

na Itala

a-

ei

StD.rel1 de m cd:I 1II.\Je elite cnrncterh.alIi atit de InfenBHlear e 1I con~tiln\d, tr l ';'1 de retaxnre, Buttel fncH cel care 1I'It:d!.

teazli nu este perturbu! de nid un. lit,·

.mul, Relll)cllres est" IUlOcinUi eu ere,.te~

rca undelor Bltll. Studll IlSlIprB c:ondl~lana.rll Blf~, prin care InJbh,chd 'nv"~

sA-,,:! &JlorclIscli 'Productl;). de unde &1"',

!I"U !Nil la. OOl1ehlzl:11 ell starca alto corespuade ell rew tareD, 1l110fe!M! plli.<>ute de reuall:S. ern otto n:>le. de lin!S\<-. Aeesta studli ~I numefOOUle liltele demon~lJ"llilz~ eli MT are ete.ctcpr(r!uude IlBupracarpului. MT pune !n m~l!r" un I!ofnple'll: Integrllt de flehimbilri rizlolaitice in IHl'nsu'l. retax!. til. r oo.uccrU ..an:detllUl $I II ere~er!l Btlini de blne, Aees1.esc.MmbJirI i~au d:etermfnllt pe ceeceili.torl sa inceap!1 a del'l~1 a Iltare. fiidolQglcA etlil'e este 'aUt de dlferitl!. d~ sthile n O'mIIlJe, ~i astl'e! WalIaee II !'"U.gel'lIt eli are ('Q'I"II(.'terl~Uel!.e care Ii.l' pu!.ea ,d. 0) d.efineascii. drepl 0 • palra S1.Dre maJori!: a ,eollljtnnteL Ercelole 1If11;1p1·1I. dnlltAtJi mlntale sugere-azli. apol <'Ii MT poate [I eon cepu UI ca un feI de p:.ihQteraple au toadmln[,otr-ata.

Procesul medi ta~iel conduce lIJ)llJ'ent fa un contact InliJ11 fjll!Unl"Ula tiv CD eea.trlll Blnelu!. ACCliLa la rindul lui promoveaza p.raccsul desC{lp~lril de -sinc ,6i:;1 evolutl ei, Reo<Iul'~ele con $Uin \Ci .procurote de expenlHlta pute! eOD!itH,,· tie - propusii. 00 Q palnar;t.nre a eensujntei ~I caracteriD.tiI. prin "'1!fI:lU~ f.lr(,~ ;lund 61 .ale:rlamintal:l. paT B!I. Il!I:tnHl'.'_ zeere~tel'ea prln In telttaroo neuron ... l-ologicii a silttemuJul nerves, In lIe( !'t sens MT ne ponte servi oa un 1 .... 1 de "analiza de slll.c" eare esee actlvatl! niliura1 U.rn Did (I dlrec::Ue con:;1.ic.ntii. Ball In.cercare de a stlipiru persenalrtatea trecuta sau pre:rentil. Dupi!. un :lit ~pcdalist. c~mtfnutul gilidurilor pe care ctn.eva Ie poa~e obse.1'Vl3 In 1J1l'dilaa ' • .d~ adesea de natur!l. prlmlllvri sau ohfar emot!om;\l!l, esic rar sail nu csl.e nidodnti Inso!;lt de IacjrcAtura em(lllll~ nalii sau cfectul pe ' cere ctnevn 11 l<im~

til. in amlntid s";milare obUnutc \11 urnpul psih.ana'Hzel, sau ps.iboterapicl..

Numeroase Sh1c1ii, mal vechi Gi mai no!. se eoneentreaza pe &'in1\.talea ])!!'Iho]ogic!i. cres<;uU\ a persoaneler ea.re "pl'ac!kA MT. S-a ulil:iut In aeest 'l<.'n~ (I b1necunOS<!I:l11l: metod!!. de cv:.lua., .a autoactualtzar-If , invenrorlll de 0 ientare al persona HMli care mfi~o ro c.aracterlatici de silnli rute, sau ale Iubirll. cr(':<lti\';Uti1. iD gencraJ air! oam nrlOT densebit de 8C\J\"1. S-rl descope \t aslfei c.lI &Imtul ck! dire<.:(inll"lrc lu medllantl crestc in para lei ell callaeit a de exprlrnare a emnUllor in !l.cl]unl" ,>pontan"'. Medi1anN p~r F:\ ~ib;'i un t<>arte bun .. j!l! fIB('( n IHH, co. ~t 51 t rn-ai d".s.,.hisi 1" e .1)<..:.1 ien 1 .. , 8!'nli menteJe prllfundc ale lor ea ~l ale ector din [ur,

Cileva ('u\"ln.(' p('ntru n1lme~i1 eltl~ lorl care ne-Ila !l1n'1.;: tn. h A tutti cu NT SlOriailll acestn eenunua mdi vree dnultr('j numcre, Am inlcl~ pentnl. fDl~mi-:J ",ll. puillkAm acele lI~pect(' ~re mllJorlw. dcoclLmdatl, cfHtorut In prlvlnt-a !J(:-hnlcll t"ev<,ni mal ltrziu. Do eest an va tu' tIIDti eentru de medttaUe Plnl clnd ana IIGIlSnl .tbll C!8)or dorIdcrI ,ocamdatlle &ulefOa ;

26 (1106) dln SO lu"l, 1m

CUI II ESTE FRleA DE

MEDII AliA TRANSCENDENT ALA (VIII)

In volumw ,.surse! .. SnrlsIo;cliol". M"y~ aan1 Shelly dol Ia Unlvenltatea din Kall. AI! !S.U.A) reL1161lUl d..spl'e "prod"""..

fl m~sunl fer clrU', T.,orl" IIa POlltuJMzI di rlemre todtVld are un nlVe} 11- :rlnlogte optim de tiUmul. a. re sub cart! eatsit plil."llsMll ~i nepll.cef'e. UnU llaJDenl pl'1!tBli pUced lil'1l~lIe, .usllnute. rum al' rl pllearea d" • cll.l I3U • 8m allihlrl de clneva tublt, In tim" ~ .lfii !I'! bUCID'd de pllc-ed riseante, putl'!1"IHc e;lI:eitante IIO.U lIlimulante sub case nil e:![!stA pUctlsea.lCi ti lIep.1loorl<, t'UIlI ar n .uplniBtmul. Pfel!Bl'e panoana ~ 0 pMpot11e unld'l ..._ ambelw feluri de pllioece care !I %are Ieddt. lar Iucrarea lu.I Shelly rnboarli graI!'uJ la Are 0 PE:r'SGanii. atidge accast6. INar.. optim . Elevil QutoruluJ e I tat 1111 condus rnaJ mull" studU mlsurlnd tronsformMlle alAr'JI de fl'll"lctre raportate de esantlcane de peste I} .Ilf.,} de p~ad\cantl at H. T. Mod.illclirUe e.<:e&w evaludrl., s-au revt!la1 pe mAsuri ee peaenea lor

eonttnua cnrnparatlv C1J dsp1,1 nsurfle

unnl grup de control tonnat din student! similar! eare nu medl_tau. 11'1 limp ce IIceia care abla ln~puseNJ. M.T . au 3VUt un puncta] lI.for Jnlerror C"UpuJui de control tn ceea me· "ri"'f':$te n1vehil de I~ai.re, dupAcUe.voll 1n11l. ~u 10. un an. de M.T. el plireau

mal terh:IU ¢ mull Mal re1a'll'lU. XI tril!.all un senttrnent de l;Iucurie mat des, mai frec:vonL J)I clIutau. ~limu1l la tel de muLt ell nerncdltanttl. E1 eantau conta ete soct ale 10. tel d.. des co. '1L ncmedllantll In dudafaplulorl ell. tlndcau d. pctreaea mal mult tlmp slngurl. EI au 6tabiilt rcln~1I tllterpersoM.Ie mal prorund .. $1 deplnde.nu. mo.i puttn de medi u.1 exlrun In proeararca ferlclrli" blzuIndu-5e mal mult pc eI 1n$~1.

o mal matll, [ericire, IItlibnttate, !:lltls:tacth'! de sine ~ oontacie mal profunda eu 111tl1 Nl'sii-t earacterlzeze pe medimnUSI aeeste valorl erese pe ulllsurli ~ eI medl.tWlz1i. m.tI.l multo Shelly sugerea'di clI medJl.antll au mal multi'!': .re\!UI'SI! Psonale ~I energle de II se mobiliza peatru ~e1ur11e lor ~ slnt mal putln atectati it(' medlu, Re;:ultatcle aces tor IImdil indIcA taptul ell M.T, este un proees psfhonzlologJc untc prln care oon~tl:ln~ parsenail de sine. de alld1 'II de medJu ,C1"'eSle lmpreuo!l 'ell ca-pacltalllQ de 01-,1 reattza propriile lelu.rl.

In rnare pa'rte publlcital:en f.acu.lli In jurnl M.T, so: dat(lr~il. to. un moment dat -studiUol" efectuste de Benson $i Wallaee

- deo:are am P omenit In II mal y1 n MUll.

Ulterior, mal multe instltur!l, ~coll i1 or-

flllllzatJl profaslo .... le au -perst CI.I Cle eetAtorti 10 dlrllacCll!. unOI' ."wlll KImila~' mnI lsJdud M.T. NOlle. protect.. nu tn_rcl lDd d evllluez,e N.T. ca "0 tara: pie pentru boAlI. d ma.i degrabl .. 0 met.odl ccnemll prin care oam<l1ll1 Pnl II IIj,utal1 P<lnLrU a-,l 1mbtm,UI\l tun"-tiona. iUateD 1II1a-,1 !!pori .W(''8. de .blne.. In multe Cil2.ucL dllPi te un dlrecl.ol' ""'1.1 WI tnem.bru .Ill pel"llonalulul admlrdstrattv Illeepea M.T" el Il Illeumla IJi PC al~1I Bl Inmree ~ ade!leot1 Wl prOfl'!:!!OI' de M.T.

era !nvllat p>l'.n1;n.! a vwbl. OO\..,gtl6r lol!.i

sau angaja\Hbr. NlMIJeroase I'watAr\ descrtu !n d~tallu eJ:eotele poz.l\lv(' penlrll toti eel care au. In'''I'!'PU~ sa practke me- \ dttatta.

Alle dovezl pot fl re~lnute din. pslbotel'apie •. neurologlll clInldi., pslbologla CQpl_ Iulul, M,I din lltudme privlnil CTcatlVitatea, In aeest liens lie 8UJ!1\ine id~'_ conform cAreW. dlree\U1 v1elJ-l umane 0\1 este \ arbltrar~ el. evolucaUi. de-a lungul WIlli anumlte dH. eAtreper1Wlllen;m aet:ua1Jz.a-

ee a poteneia.lului uman erea 11 v, TendlD-

\:II 83 U etm1;ul lundam en tal 1n via j.li. a.: 1 !.a.ce clItre depllna ellprtmare' '. talenl!elor .~ pol.en!ialulul tnnllBcuL Num1lruJ. 1.01 11131 mare de lueriirl de eereetare, II ustlnute de mtrturlJle mooitantllor sugereazti. I ca M:T. ellbereaUi Initial re.sun<:ele Inepulzablle penlru rea.liurea acestor potcntialit!lli umnne, eu 8.d~,Il..

r .. t "I'" raeuloase, cap., cHa I ile crelerului uman $1 ale &iswmul II I nerves 61nl todl In eel mal bun. ~ nurnal par1l'll In feI eel! ~i dec! departe de II !I P e lie pl! TI apreciate. In aeeasta din I.lnnll. Idee am destQ~t aeest serial, unnhld 51 reveDim In vUttlr ell detallUe atlt de a~tep-tate de c1Utorll IlO~

ION TUGUI

N.r.21 (170n dia 7 htfIe 1990

CUI II ESTE FRICA DE

MEDIT AliA TRANSCENDENTALA

leria.l IUbtlle ee vi,.

(IX)

tegrare: neuroflzlologi¢A ~I "Q.lterlot ~IiUlIea Intregulul potentl,al mental. Acesl potential menta] poat.e fl trillt ca 0 eonfI;IlntA purl. ctnd est.e contactllt ",gul9.1 grin prllctka :r.1l1l1ti; ;a MT, valoar<'a .cetltel 'I:OJI~t$tnte pur lublectlve esU! In- 1uzatA In mJnte ~ lndepAJ1.eazA lirnltirUe exbtcnte asupra tntregulul reg\.tru .. alp3CltAtf! crelerulul. Cea mal DOmpleta dnvoltaN! • indJvtdulul DOrmal

Mte de • c:rea acele cmdltu ntSololtiC!e eflre opUmI~ teodln\la Daturalll a 11.1~

temulul nWVQI de a q refaoe " NIntetra mtguJ'. MT peate II lD~tI ator - dar flU oI1n tI 4. Pn\a mare Mol 1n~ d apUdm ~tr........ .. '-iatI eum _ I -." ..... " 1IIQIaJ. Datura!. .. ProdUc!e ,... til IDOil

laptulm d ltatol0«\8. ~ eUminal'"eB alopaUvA a Wnptomelor a-au de=volt.al ucelli" III &0 eieta t"'a n oastra.

Nol Platen'! vedea cum .ctmdi~a eoptlml pe care ne-e procura M"I' esle dear un mod de twu:~llon:lre nativ al organl&m'ulul . uman, maxlmaUzind repaUoBUl profu.fld 1;11 alerta m-entalil. CUm .tud.lul acestet asa-numlte • p.:ltr. atJi.rt • 1DIl~t.Ilnj;eloontinuii:, ne ~teptarn - ~un spec!ali~t11 - sli lnvttam mal mull desp~ exPerienta 1'!Onft11n~ pure, &1Mpt.: oorela;iile ei j'lziologlc:e Cl8 tI efec:otele cL Deocamd8~ COIUleNNl ate Sa'Yorabil. Pe mAauri ee aeeate ~ Ie riBpindese - tar I. DOJ III tarI _..... I.m pr-ezent .. te 0 priml l:rtceruIre III aeest sena -. In troduC8!'ea MT ID «01i. Inueprinderi fI. comunitA\l va $\a 1& roOu«,rea anxieti\il de care aatta _~

men! .uteri lDutU fl 18 «",,*_ -' ,.autoactualJJ:area" lor.

Nu put4IID al ftU lDdIehdI ell e Iemarai a lul IIaharbbl, ......... Dmul este DIR'Ilt .. _

fetlnta ... ,... • ~iII\&IlI, .• tJlil

...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful