You are on page 1of 1

Evropsk dobrovoln sluba v Dranech

Ji nkolik let je Nadace Brcke/Most hostitelskou organizac programu Evropsk


dobrovoln sluby. V souasn dob psob v Dranech dv dobrovolnice z esk
republiky.

Pro nai dranskou poboku hledme k 1. ervenci 2017


2 nov dobrovolnky/dobrovolnice
pro pracovn oblasti Svt dt & mldee a Kulturn setkvn.
Pihlky je mon zaslat do 31. bezna 2017.

Co ek dobrovolnky v Nadaci Brcke/Most?


Spoluprce na kulturnch a pedagogickch projektech, podpora pi realizaci akc, peklady,
reere, aktualizace informanch materil, organizan koly v rmci projektu a v dom pro
hosty, koly na sekretaritu. Dobrovolnka/dobrovolnici ek spousta zajmavch kol v
oblasti interkulturnch projekt, seznm se s principem fungovn studijnho centra a zsk
nov zkuenosti v oblasti kontakt s hosty.
Jedno dobrovolnick msto je vzan na oblast Svt dt & mldee se zamenm na
mezinrodn projekty setkvn dt, mldee a rodin. Druh je zce spojeno s festivalem
Dny esk a nmeck kultury. U obou pozic existuje monost realizace vlastnho projektu.

Co by ml/a dobrovolnk/dobrovolnice s sebou pinst?


Zvdavost a zjem o nov koly, trplivost a vytrvalost pro novou ivotn etapu v zahrani,
komunikativnost a otevenost pro spoustu novch setkn, samostatn styl prce. Uvtme
dobr znalosti nminy, zjem o esko-nmeck a evropsk tmata a o setkvn s mladmi
lidmi, dobr komunikan schopnosti, oteven a ptelsk vystupovn.

Jak jsou rmcov podmnky?


Evropsk dobrovoln sluba trv 12 msc. Tdenn pracovn doba in 35 hodin. Kad
dobrovolnk/dobrovolnice dostv kapesn, pspvek na ubytovn a stravovn, dle tak
msn jzdenku na MHD. Cestovn vdaje z msta trvalho bydlit do msta projektu a zpt
budou proplaceny. Bhem pobytu je dobrovolnk/dobrovolnice pojitn/a (zdravotn a
razov pojitn, pojitn hmotn odpovdnosti). Dobrovolnk/dobrovolnice se zastn
zpravidla dvou semin (na zatku a v polovin dobrovoln sluby). Dobrovolnci maj k
dispozici tutora, kter jim pomh a rad ve vech organizanch i odbornch zleitostech.

Dal informace o ns a naich projektech naleznete na internetovch strnkch:


http://www.bmst.eu

V ppad zjmu i dotaz se obrate na:

Tobias Kley, Veden studijnho centra & management, Nadace Brcke/Most


Tel.: +49 (0)351 43314-114
E-Mail: t.kley@bmst.eu

Pihlky prosm zaslejte on-line (min. motivan dopis a ivotopis) na adresu Tobiase
Kleye: t.kley@bmst.eu
st pohovory se uskuten do poloviny dubna.