Curso AFD 2017149: “Operacións auxiliares en electromecánica de

vehículos” (TMVG0109)

IDENTIFICACIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

Denominación: OPERACIÓNS AUXILIARES EN ELECTROMECÁNICA DE
VEHÍCULOS
Código: TMVG0109

Familia profesional: Transporte e mantemento de vehículos
Área profesional: Electromecánica de vehículos

Nivel de cualificación profesional: 1 (Non se necesita ter a ESO)

Cualificación profesional de referencia:
TMV195_1 Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos
(RD 1228/2006 de 27 deoctubre)
Relación de Unidades de competencia que configuran o certificado de
profesionalidade:

 UC0620_1: Efectuar operacións de mecanizado básico.
 UC0623_1: Desmontar, montar e substituír elementos mecánicos simples do vehículo.
 UC0624_1: Desmontar, montar e substituír elementos eléctricos simples do
vehículo.

Competencia xeral:
Realizar operacións auxiliares de mantemento na área de electromecánica,
cumprindo especificacións técnicas, en condicións de seguridade e baixo a
supervisión de un técnico de nivel superior.
Entorno profesional:
Ámbito profesional:

Exerce a súa actividade profesional xeralmente por conta allea, en pequenas medianas e
grandes empresas cuxa actividade sexa o mantemento de vehículos, automóbiles,
motocicletas, vehículos industriais, maquinaria agrícola, de obras públicas, embarcacións y
material rodante ferroviario.

Sectores produtivos:

Ubícase no sector industria, subsectorautomoción e, concretamente, nas seguintes actividades
económico- produtivas: Industria de la construción de maquinaria e equipo mecánico,
subactividade reparación de maquinaria e outro material agrario; Venta, mantemento y
reparación de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores; Fabricación de outro material de
transporte, subactividadeconstrución y reparación de barcos; Transporte terrestre,
subactividade transporte por ferrocarril.

Duración da formación asociada: 328 horas. (40 horas de prácticas en empresa)

Data de inicio: 2 Marzo 2017
Curso AFD 2017149: “Operacións auxiliares en electromecánica de
vehículos” (TMVG0109)
Data finalización: 8 Xuño 2017