Curso AFD 2017150: “Soldadura con electrodo revestido e TIG”

(FMEC0110)

IDENTIFICACIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

Denominación: SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO E TIG
Código: FMEC0110

Familia profesional: Fabricación mecánica
Área profesional: Construcións metálicas
Nivel de cualificación profesional: 2 (Título ESO)
Cualificación profesional de referencia:

FME035_2 Soldadura (RD 295/2004 de 20 de febreiro)

Relación de Unidades de competencia que configuran o certificado de
profesionalidade:
UC0099_2 Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo
revestido.
UC0100_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con
electrodo non consumible (TIG).
Competencia xeral:
Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodos revestidos e soldaduras
con arco baixo gas protector con electrodo non consumible (TIG), de acordo
con especificacións de procedementos de soldeo (WPS), con criterios de
calidade, seguridade e respecto ó medio ambiente.

Entorno profesional:
Ámbito profesional:
Desenvolve a súa actividade profesional en grandes, medianas e pequenas
empresas, tanto por conta allea, como de forma autónoma, dedicadas a la
fabricación, montaxe ou reparación de construcións metálicas, instalacións y
produtos de fabricación mecánica.

Sectores produtivos:

Este certificado ubícase no sector de industrias de Fabricación mecánica e
instalacións na área de fabricación, montaxe e reparación.

Duración da formación asociada: 758 horas. (40 horas de prácticas en empresa)

Data de inicio: 13 Marzo 2017
Data finalización: 17Outubro 2017
Curso AFD 2017150: “Soldadura con electrodo revestido e TIG”
(FMEC0110)