You are on page 1of 2

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)

UNIT KURIKULUM
PANITIA : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:

S1- Terdapat seorang guru yang merupakan guru W1- Terdapat guru bukan opsyen mengajar subjek PJPK.
opsyen bagi W2- Guru tidak dapat menjalankan pengajaran
Dalaman
subjek PJPK dan guru bukan opsyen yang kemahiran sukan
berpengalaman. Mengikut tajuk/silibus kerana kekurangan
S2- Majoriti guru mempunyai budaya positif dalam peralatan.
PJPK. W3- Pelajar kurang berminat dengan aktiviti atau
S3- Kemudahan peralatan dan kawasan aktiviti PdP permainan lain selain dari bola sepak dan
yang baik. badminton.
S4- Sumber kewangan yang diperlukan untuk aktiviti W4- Pelajar tidak mementingkan subjek PJPK kerana
Luaran
pdp PJK bukan subjek
disalurkan untuk mengadakan pelbagai aktiviti. peperiksaan.
W5- Tahap pencapaian subjek PJPK kurang
memberangsangkan.
(analisis peratusan masih kurang baik) kerana
pelajar tidak mahu
belajar dengan betul.

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


O1- Kerjasama yang diberikan oleh segelintir
guru untuk S1+S4+O1+O2 W2+W3+W4+W5+O1+O2
mengajar PJK. 1. Meningkatkan keberhasilan pelajar dari segi 1. Mengadakan aktiviti dan program bagi
O2- Modul 1murid 1sukan menjadi satu bahan kualiti dan kuantiti. meningkatkan pencapaian
rujukan bagi pelajar.
mempelbagaikan aktiviti PdP PJK. S1+S2+O1
2. Menyediakan latihan dan kursus kepada guru W1+O1
bagi meningkatkan kualiti guru. 2. Meningkatkan kerjasama pintar dengan pelbagai
pihak luar.
S1+S2+S3+O1+O2
3. Guru-guru harus menjalankan aktiviti PJK yang W1+O1+O2
dapat menarik 3. Kerjasama pihak sekolah untuk memberikan
minat murid supaya mereka lebih aktif dan peluang kepada guru-guru mengikuti latihan induksi
cergas melibatkan demi meningkatkan kemahiran asas dalam PJK.
diri dalam aktiviti PJK.
(C)CABARAN/ (T) THREAT: Strategi SC Strategi WC

C1- Modul pembelajaran menggunakan sukatan S1+S2+S3+C1+C2+C3+C4+C5 W1+C2


yang banyak 1. Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan 1. Membangunkan modul pembelajaran sebagai
C2- Tahap keupayaan murid berbeza. melalui panduan dalam
C3- Kerjasama daripada pelajar untuk perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam proses PdP.
melengkapkan dan kalangan guru.
melaksanakan PBS. 2. Mendapatkan kerjasama yang mantap daripada
C4- Mengadakan pelbagai program untuk S2+S4+C4+C5 guru dan murid.
meningkatkan 2. Kerjasama guru-guru dan pihak pentadbir sekolah
mutu PdP PJK. untuk
C5- Menjalankan bengkel pendedahan kemahiran menjayakan program agar dapat meningkatkan
asas mutu Panitia PJK.
tentang permainan dan sukan kepada guru.