You are on page 1of 10
SEKOLAH KEBANGSAAN UMA BAWANG PKBS 3 TAHUN 2014 REKA BENTUK DAN TEKNOLOG! TAHUN 4 awa WEAR cca cccc we atic Pith jawapan yong betul + Stapakoh yang berkuaso untuk melantk omen di bengkol? A Guu 8 tbutopa © Gurubesar D Mure-mune > Kebiasoonnyo, __ akan ctantk meri omen i beng. A gurukelos B kotus kolos © bondahar kelan D_panoiong keto kets 3. Carta oi bawah merupakan contoh orgonisasi ol bengkel. Apokah X? Porolong Fomen A Guvaat 8 Guns besor © Gurtelos D kewwafomen 4. Morokch ona ber tga 00 pac jal bertugns? 1 Menbersitan japon sien a ean 11 Memetka don meetup tgkop Ml Membersinkan lantai dan membuang sampat IV Memboiki lompu don kipos A Litdon mt B I, tconiv cl. tidan iv 9 litdaniv .Slapakah yang bertonggungiawob memastikan setiap chili kumpulan ménjalankan {ugas mengikutjodual bertugas? A Guu BFomen © Ketue kumputan Kerja-kerja memotong kayu akan menyebabkan persekitoron menjaxi berhabuk don ‘berbahaya kepada sistem pematasan manusia. Bagaimanakah cara keselamatan dri perlu diproktikkan? ‘A. Memakai apron 8 Memakai topeng muka © Memakai sarung tangan D_ Memakai penutup hidung dan mulut Kenapakah pintu don tingkap perlu dibuka semosa berada di dalam bengkel? A. Supaya murid selesa B Supaya tidak dimarahi fornen © Supoya murid mudch bernafas D. Supayo udara dan cahays mencukupi 410. Susun semula cora pengguncan lat pemadam api yang betul? tuas 1 Tekan ‘Manaikch antara peraturan berikut yang teloh dlengkari oleh ketigatiga murid tas? ‘A ‘Gunaikan Alaton Tangon dengan Betul dan Bethemah’ B ‘Dilorang Bermain atou Bergurau di Dalam Bengket © Pokai Pokaion yang Sesuai dan Topak Kasut Bergetah’ 1D ‘Dilorang Memosski Bengkel Tanpa Kebenaron Guru’ '3. Bagaimanakah sistem amaran memberitohu kebakaran sedang berioku di sekoioh? A Buny) bising di sekitor kawasan sekolan, 8 Bunyi pengumuman omaran daripada guru © Buny loceng yang panjang dan Derterusan. D_ Bunyj siren kereta bomba telah tba ci sokoioh, |W. Mutid di bawah memasuki bengkel untuk mengikut kelas omoli RBT. 1. Apokah talrifon yang betul bagi manual kt model? ‘Dokumen yang disediokan selepos memasang Kit model Dokumen yong diperiukon untuk membeli kit model yang berkuait ‘Dokumen yang digunokon untuk mento! murid memasang kit model. Dokumen yang diactkan panduan untuk memasang sesuot kit model secora teratur. ooa> 3. Berikut merupakan kepentingan membaca dan memahomi manual sebelum A 8 © Mengolakkan kerosakan Komponen kit model. D__Mengelakkan kesilopan semasa kerjo pemasangan. 44. Manuol pemasangan boleh didapati dalam kit-kit mode! berikut, Kecuall A. Kit model bas yang boleh borgerak. B Kit model nelikopter yang boieh terbong. © Kitmode! patung beruang yong mempunyai bulu yang tebat dan cantik D_ Kit mode! Kereta polis yong boleh bergerok don mengeluarkan bunyj siren. 16 uw. a8, aa, Dalam kotak kit model kapal loyar terdapat sejenis alaton tangan seperti berikut. fo ‘Apakah kegunaan alaten tangan tersebut? ‘Memutarkon skru alur Momutarkon skru Philip ‘Memutarkon bol dan nat Mencengkam benda atau objek yang kedil soap 21. pin pasongan alatan tangon den bahan yang digunakan dengon betul, A r 4 c Z f ae ® > Z (ms Se Coa 22. Amar ingin memasang gear pada slot yang terdapat pode kerangka kit model kereta lumbanya tetopi soiz geor tersebut agak kecil. Apakah alatan tangan yang boleh ‘Amar gunakan untuk mengatasi masalohnya? ‘ "Se Moos 23. Apakah nama komponen kit model di bawan? 2 Komponen manokah yang berfungsi untuk menghubungkan ontara dua buah roda’? @ 75-KKomponen ini bertindak untuk menukorkan tenaga olekik ke tenage kinetic. ‘Seterusnys akan memusingkan gear yang terdapat padanyo. Komponen in juga iparat erjin pada sebuch kereta. Pemyataon ini sesuai bag Komponen ——___ A sus 8 geor © motor Dgoncar Dari manakah kit mode! berfungsi mendapat bekolon tenago elektik? A Gear B Soka © Botert D Woyar 27. Semasa menguji kit model, butang suis hendakiah ditolok ke tando AON B OFF © OPEN D CLOSED 28. Semasa menguji kit model kereta lumba, Syjla mendopoti kit model Kereta lumbanya tidak bergerok. Tetopi dia dopat mendengar deruon pada motor yang bertungst. ‘Apakan punca sebenar kit mode! kereta lumbanya tidak berfungs!? ‘A Boteri toda kuase 8 Roda tidak dipasong © Woyor suis tertanggal D Gear tidak bersentunon 29. Rozita memeriksa samoungan don pemasangan pada kit model kapal layarnyo. Somua sombungannya adaich betul dan sempuma, Namun bogits kit model masih ‘gagal berfungs!, ‘Apakah kemungkinan masalch yong dlhadapi oleh Rozita? A Boteritiods kuasa B Roda tidak dipasang © Woyar suis tertanggal D Gear tidak bersentuhan 50. Apokah tujuan membuka Komponen kit model dan menyimpannyo semula di dalom kotak? ‘A. Supaya boleh dijua. BSupaya mudah cibawa pulang. ‘__Supayo Komponen yang rosak mudoh digantikan. D__Supayo memudahkan murid kelas lain menggunckannya.. (30 markah) BAHAGIAN B A) si carta alir ‘menguji kit model’ di bawah dengan jawapan yang betul. (4 markah) (Ses [tec |! steer || se ‘Masukkan bateri pada pemegang baer 8) Padankan gambar komponen kit mode! dengan nama komponen yang belul. (3 markah) C) Baca dan fhami kit model di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut. (8 markah) Mengukuhkan kit model dan menjadi tapok untuk komponen lain. Menetapkan kedudukon bateri pada kerangka kit model. Melancarkan pergerakan pada kit model Memutuskan atau melengkapkan sambungan itr. Mengerakkcn gear pada set roda penggerak. Fungsi Fungsi: Fungsi: