You are on page 1of 2

Questions for FTIR Spectrometer

No Question Answer
Prepare good samples (not mixed with impurities absorption of light in the survey area)
1 How to make FTIR spectrum sharper ? Can set resolution (Resolution) in the Advance of Measument setup.

2 How to use FTIR for monitoring used oil?

If using the ATR: clean surface measurement sample window after each use
3 How to maintain FTIR? If you use the transmittance: clean the chamber after each use, avoid dust in the chamber
Preservation equipment in humidity below 60%

This is the process of automatic test hardware each boot. If any problems part, on the software
will have a red or yellow warning depending on condition .
- Yellow light :
1. the OPUS status light becomes yellow If the desiccant is saturated and cannot further absorb
any humidity, it has to be replaced.

4 How to identified problem in FTIR and how to solve it? 2. IR source has not yet reached its operating temperature
- Red light :
Spectrometer malfunction, defective spectrometer component

Trong phần mềm bạn vào phần "Help" -> Help Topic. Sau đó search Aperture sẽ có mô tả khá
5 Can you tell me about aperture setting in FTIR? đầy đủ

Can optimize the settings by changing the parameters like Resolution (resolution), scan time
6 How to make optimum setting in FTIR in order to get best result? (Number is scanned) in position measument Advance in Setup. However changing these
parameters will change the pattern scan time.
To check Polystyrene is in good or not? We can only send to the manufacturer for checking. Or
7 How to know that polistyrene that we use for Performance Qualification still ok? an agency that has the device is working correctly for inspection.

Laser source, IR source,Silicagel.
8 What kind of important spare part that we have to stock?

Normally, the life of laser source 2500h (or about 4 to 5 years). If Weak laser source machine
will have a warning, require replacement.
Use a long time, silica gel inside the machine (in the back) can be filled with water, less
effective. Humidity in the machine rise up too high, it will warning and require replacement.
9 What kind of problem that usually happen in FTIR? For the machine user and window beam splitter by KBR may be broken or blurred due to
intolerable humidity, be replaced.

10 How to solve the problem regarding to question in no 9?

9 . Để kiểm tra Polystirene còn sử dụng tốt không chỉ có cách gửi về hãng kiểm tra. 2 How to use FTIR for monitoring used oil? 3 How to maintain FTIR? Nếu dùng bộ ATR: lau sạch bề mặt cửa sổ đo mẫu sau mỗi lần sử dụng Nếu dùng bộ truyền qua: lau sạch buồng đo sau mỗi lẫn sử dụng. Sau đó search Aperture sẽ có mô tả khá 5 Can you tell me about aperture setting in FTIR? đầy đủ Có thể tối ưu hóa setting bằng cách thay đổi các thông số như Resolution (độ phân giải). Nếu có trục trặc phần nào sẽ có cảnh báo màu vàng hoặc đỏ tùy theo tình trạng (như mình hướng dẫn khi lắp đặt thiết bị) Trong phần mềm bạn vào phần "Help" -> Help Topic. Hoặc một cơ 7 How to know that polistyrene that we use for Performance Qualification still ok? quan nào đó có thiết bị đang hoạt động chính xác để kiểm tra. nguồn Laser có tuổi thọ cỡ 2500h (hoặc khoẳng 4 5 năm). máy sẽ cảnh báo và yêu cầu thay thế. Laser source. yêu cầu thay thế. tránh bụi vào buồng đo Bảo quản thiết bị trong điều kiện độ ẩm dưới 60% 4 How to identified problem in FTIR and how to solve it? Đây là quá trình máy tự động kiểm tra phần cứng mỗi lần khởi động. phải thay thế. Dùng thời gian dài. silicagel bên trong máy (ở phía sau) có thể bị no nước. Độ ẩm trong máy lên quá cao. kém tác dụng. Đối với những máy sử dụng 9 What kind of problem that usually happen in FTIR? bộ chia tia và cửa sổ bằng Kbr có thể sẽ bị hỏng hoặc mờ do không chịu được độ ẩm. Nguồn laser yếu máy sẽ có cảnh báo. IR source 8 What kind of important spare part that we have to stock? Silicagel (Nguồn laser. scan 6 How to make optimum setting in FTIR in order to get best result? time (Số lầ quét) ở mục Advance trong Measument Setup. Questions for FTIR Spectrometer No Question Answer 1 How to make FTIR spectrum sharper ? Chuẩn bị mẫu tốt (ko bị lẫn các loại tạp chất có tính hấp thụ ánh sáng trong vùng khảo sát) Có thể đặt độ phân giải (Resolution) trong phần advance của mục Measument setup. 10 How to solve the problem regarding to question in no 9? như bên trên No. nguồn hồng ngoại. Tuy nhiên thay đổi các thông số này cũng sẽ thay đổi thời gian quét mẫu. túi chống ẩm lắp bên trong máy) Thông thường.