You are on page 1of 4

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
APARE DE LA DATA DE 7 OCTOMBRIE 1995
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Sfântul Ioan
Gurã de Aur:
“LÃCOMIA
ESTE
O BEÞIE
MAI REA
SÃPTÃMÂNAL CULTURAL, SOCIAL-POLITIC ªI ECONOMIC
ÎN LIMBA ROMÂNÃ DECÂT
Anul 22. Nr. 6 (1.090). Vineri, 17 februarie 2017. Difuzare prin abonament. BEÞIA”.
Caleidoscop informativ În memoria martirilor români
VIN TIMPURI ªI MAI GRELE
Din cauza blocãrii de cãtre aºa-numiþii “activiºti”
a livrãrilor de cãrbune din Donbas, guvernul a propus
LINIªTEA
CARE PLÂNGE
aplicarea stãrii de urgenþã în energeticã. Rezervele
de cãrbune la centralele electrice din þarã se vor
epuiza în 40 de zile, dupã care se vor scufunda în
întuneric, pe rând, multe regiuni ale þãrii.
Oare cine e stãpân în þara asta: guvernul,
preºedintele sau niºte activiºti tâmpiþi?
M arile crime ale secolului
al XX-lea nu pot fi
înþelese numai prin intermediul
din nou la locul pomenirii.
Un sobor de preoþi în
frunte cu protopopul de
DORITORI TOT MAI PUÞINI unor statistici, ele constituie Storojineþ, Vasile Coval-
În ultimii trei ani, în regiunea Cernãuþi s-au stabilit doar un pilon al istoriei. Po- ciuc, ºi alte feþe bisericeºti
oficial cu traiul 981 de cetãþeni strãini. Majoritatea vestea personalã ºi memoria au oficiat un serviciu divin
sunt din fostele republici sovietice – Azerbaidjan, fiecãruia este cea care con- ºi un parastas întru po-
Belarus, Moldova, dar dupã cum aratã statistica stituie tabloul terifiant, pictat în menirea celor cãzuþi în
Direcþiei Serviciului de Stat al Migraþiei, numãrul lor culori întunecate ale istoriei lunca plângerii, nevinovaþi
e în descreºtere. despre regimul bolºevic, despre ºi scriºi în veºnicie cu
Se vede cã rãzboiul ºi sãrãcia îi sperie pe mulþi tragedia poporului român. nume de eroi ai nea-
doritori de a veni la noi cu traiul. ªi astãzi, românii mai plâng, mului. Toþi românii plâng
CER SALVAREA SPITALULUI amintindu-ºi de cei dragi, de ºi-ºi amintesc... În
rude ºi consãteni, fie de cei aceastã zi ei aprind o
Zilele trecute aproximativ 500 de locuitori ai
care-au cãzut în Lunca Prutului, lumânare acasã, întru
raionului Secureni au manifestat pentru salvarea
sau de cei care au suferit, mai pomenirea bunicilor, pã-
spitalului central raional. Conform unei concepþii
apoi, calvarul deportãrilor, rinþilor, consãtenilor,
numite restructurare, în Ucraina urmeazã sã fie
aruncaþi în gurile de iad. Oamenii oameni buni ºi rãdãcinã
desfiinþate toate spitalele centrale raionale ºi create
încetau sã mai fie oameni; bunã a poporului nostru.
altele, de sector.
deveneau orice: animale, brute, obiecte, numere, umbre Deasupra gropilor celor care s-au jertfit degrabã vor înflori
Aºa a hotãrât conducerea þãrii fãrã sã mai þinã
în faþa cãlãilor comuniºti. Suportau condiþii atrofice, florile primãverii, vor cânta pãsãrile, va adia vânt de
cont de interesele poporului.
inumane. Se chinuiau ca niºte sfinþi torturaþi. Trãiau într-un primãvarã, aducându-ne aminte de glasurile lor.
VOLUNTAR LA 60 DE ANI univers dominat de frig ºi de foame ºi fiecare clipã era o La evenimentul care s-a desfãºurat la Crucea
Un patriot conºtient din raionul Hliboca ºi-a luptã aprigã pentru supravieþuire. În aceste condiþii, în Pomenirii au fost prezenþi reprezentanþi ai autoritãþilor
sãrbãtorit 60 de ani de viaþã ºi chiar a doua zi s-a mijlocul ororilor ºi ameninþãrilor, poporul român a locale, primarii satelor Lunca, Ostriþa, Târnauca,
cerut ca voluntar în zona OAT. Bãºica patrioticã supravieþuit, ºi-a pãstrat demnitatea de neam ºi de limbã. români din Costiceni, raionul Noua Suliþã, ºi din Târgu
nu-l lasã sã trãiascã în pace nici la bãtrâneþe, doar Nu poate fi ºtearsã din memoria noastrã, niciodatã, Ocna ºi Dorohoi (România). Cuvinte de pomenire
þara este înconjuratã numai de duºmani ºi însãºi tragedia din 6 spre 7 februarie anul 1941. Atunci câteva despre eroismul martirilor români au rostit dna
independenþa ei e în pericol. sute de români, locuitori ai comunelor Mahala, Boian, Eleonora Moldovan, Consulul General al României la
Constructor de meserie, el a hotãrât cã n-ar fi Ostriþa Herþei, Ceahor, Corovia, Horecea, Voloca, cu Cernãuþi, împreunã cu dnii Ionel Ivan, Ministru-consilier,
rãu sã mai distrugã ce-au construit alþii. gândul de a fi cu þara lor, de a scãpa de blestematul soþia sa Mioara ºi consulul Aurelian Ruginã, lideri ai
regim comunist, în care omul nu se mai simþea om, societãþilor naþional-culturale româneºti, Corul “Dragoº
CEAIUL DE LA WASHINGTON tineri ºi bãtrâni, copilaºi au pornit pe gheaþa Prutului, Vod㔠al Societãþii “Mihai Eminescu” din regiunea
Dupã ce a servit, la Washington, ceaiul cu noul spre Lunca plângerii, ca sã treacã hotarul unde-i chema Cernãuþi, copii de la ºcoala medie din Mahala împreunã
Preºedinte al SUA, preºedintele Consiliului regional necontenit dorul de þarã, sã rãmânã pe pãmântul cu dna Elena Petriuc, ºefa casei de culturã. ªi-a
Cernãuþi Ivan Muntean a poposit la pãrinþii sãi din binecuvântat, cu nume dulce România. Dar nu toþi au exprimat durerea amintirilor dna Aurora Bujeniþa, care
America. Deºi nu s-au întâlnit tet-a-tet, cei doi putut sã-ºi împlineascã speranþele. Oamenii au fost mai lãcrimeazã ºi astãzi, amintindu-ºi de chipurile
preºedinþi simt o apropiere sufleteascã, chiar dacã urmãriþi de gloanþele nemiloase ale mitralierelor românilor nevinovaþi, astãzi zburând în pace, cu trup
îi desparte un ocean ºi mii de kilometri. grãnicerilor sovietici, care multora le-au pus capãt zilelor. astral, în vãzduhul libertãþii, cu aripi luminoase, care
Cine ºtie, poate ºi strãmoºii lui Donald Trump Cei rãniþi, care n-au mai putut sã-ºi continue calea spre ne protejeazã...
se trag de prin pãrþile Opriºenilor... libertate, au fost uciºi cu paturile armelor ºi cu (Coresp. nostru).
BASAMACUL ADUCE JALE baionetele, apoi îngropaþi, morþi ºi vii, pe malul Prutului. Foto Vladimir ACATRINI.
Anul trecut în regunea Cernãuþi au fost înregistrate Pânã astãzi ei au rãmas strãjeri-himere ºi îngeri veºnici
72 de intoxicaþii cu bãuturi alcoolice necalitative, douã ai acestor meleaguri ºi ai neamului românesc, cu dorul
dintre ele cu sfârºit letal. Pe mãsura scumpirii bãuturii nepotolit de þara lor. Ei plâng prin mãreþia naturii, vorbesc
în regiune creºte cantitatea de alcool contrafãcut. Anul prin ºoaptele vântului, prin glasul pãsãrilor, prin freamãtul
acesta deja au fost descoperite peste 4 mii de litri de crengilor, prin rãcoarea ploilor, dupã dorul de casã. Dupã
alcool fabricat în condiþii necorespunzãtoare. acel eveniment tragic din 1941 au început torturile
Cei care vor sã economiseascã pe bãuturã uitã cã deportãrilor în Siberia ºi Kazahstan, pe alte pãmânturi
viaþa e mai scumpã. strãine, pline de groazã, care au fost presãrate cu oasele
ÎNTRE VAZ ªI MERCEDES românilor nevinovaþi.
Conform statisticii centrului regional de servicii În urmã cu un an, din iniþiativa doamnei Elena
auto, în 2016 autoturismele de marca VAZ s-au Nandriº, primarul comunei Mahala, cu sprijinul
dovedit a fi cele mai preferate în regiunea Cernãuþi Consulatului General al României la Cernãuþi, acolo unde
(3.052 de înmatriculãri/reînmatriculãri). Nemþii cu pãmântul nu-ºi gãseºte liniºtea, la locul tragediei,
Mercedes-urile lor au rãmas mult în urma ruºilor locuitorii comunei Mahala au ridicat o cruce întru
(2.679 de operaþii). pomenirea consãtenilor care în 1941 au suferit, jertfindu-ºi
Pentru drumurile noastre carul cu boi s-ar potrivi viaþa pentru dragostea de þarã.
mai bine, dar unde sã-i gãseºti acum. La 12 februarie, a.c., un grup de români s-au adunat
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
LA IZVOARE
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

“Graiul român nu te lasã niciodatã singur”

Grigore VIERU:
“CÂTEVA CUVINTE DIN AMINTIRE ªI DIN TOT TIMPUL”
Flãmândã ºi desculþã a fost în România de care altul ºi într-o zi am
copilãria mea. Flãmând ºi desculþ eram despãrþiþi ºi mai trecut Prutul fãrã sã
strãbãteam pe jos opt kilometri suntem ºi azi, în mod ne observe grãnicerii.
pânã acasã în satul natal, de la criminal. Americanii Iatã, însã, cã grã-
ºcoala din Lipcani, un orãºel de au venit totuºi în nicerul de pretu-
pe malul stâng al Prutului, unde România abia când tindeni m-a gãsit ºi-n
îmi fãceam studiile medii. Maica au invitat România în America. Iatã cã nu
mea, vãduvã de rãzboi, trudea la NATO. Ne va fi mai mã pot simþi liber nici
cultura tutunului. Muncã extrem uºor dupã asta, nouã, acolo. Doamnei, tare-i
de grea ºi dãunãtoare a sãnãtãþii. românilor basara- încurcat neamul nos-
Plantaþia era nesfârºitã ºi bietele beni?!. Nu ºtiu. Deo- tru.
femei ieºeau din când în când la camdatã, aceleaºi ***
marginea ei, la ºosea, sã mai ia o frunze ne mai mã- În poezie, eu nu
gurã de aer curat ºi pentru a-ºi ºterge cu colþul nâncã sãnãtatea. Sãgeþile unei cumplite am dorit sã se audã
basmalei lacrimile stârnite din iuþeala otrãvii frunzelor sãrãcii ne ciuruiesc plãmânii. De când în când, niºte cuvinte, care,
de tabac. Am compus, mai târziu, prin anii 70, un ieºim la magrine, la ºosea, ºtergându-ne ochii deseori sunt pre-
poem despre asta, care suna astfel: “Pe câmpul/ cu de lacrimi. “Las cã vin americanii”. fãcute false, adicã
pomi ciudaþi de tabac/ tãcut înaintezi./ Limbi verzi *** lipsite de orice sens,
de ºerpi uriaºi/ fiinþa ta înconjoarã./ Dar tu înaintezi./ Sã revin însã la poezie, pentru cã ea a de sensul care îþi
Nu mai vine mama, nimeni din urmã/ afarã de pâinea fost legatã de bisericã. Pot fi oare fi concepuþi primejduieºte uneori
ta,/ învelitã în ºtergar/ ºi cerul din Eminescu, Blaga, viaþa. Am dorit sã se
spate/ eliberat de frunzele mari./ Goga, Nichifor Crainic, Radu audã cãderea Niagarei lacrimii mele care probabil s-a
Doamne,/ cât cer deasupra unei Gyr ºi atâþia alþi poeþi mari, pot vãrsat în inima românilor de peste tot. Au fost niºte
singure/ pâini!”. Maicã-mea ieºea oare fi ei concepuþi în afara clipe când lacrima mea nu s-a certat cu lacrima lor.
mai des la ºosea, la marginea credinþei strãmoºilor noºtri? Mãrturisesc cã românul care nu aude cãderea lacrimii
plantaþiei ºi femeile ºtiau de ce: Nu ºtiu exact de unde vine altui român nu mã intereseazã, fie el ºi cel mai bogat
poate cã vine bãiatul ei din Lipcani poezia mea, dar ºtiu cã am om din lume.
de la ºcoalã ºi mãicuþa lui îi va descoperit frumuseþea Limbii Poetul îndrãgit de românii de pretutindeni ºi
întinde o coajã de pâine învelitã în Române în poezie, iar în scriitorul copiilor, Grigore Vieru, apreciat prin
ºtergar. Îmi amintesc cã tot pe Limba Românã ne-am mãiestria, originalitatea ºi modernitatea scrisu-
atunci, pe la începutul anilor 50, descoperit þara despre care în lui, s-a nãscut la 14 februarie 1935 în localitatea
în ochii multor oameni licãrea o copilãrie ºi, adolescenþã, nu Pererâta, pe atunci în judeþul Hotin. S-a stins din
caldã ºi alinãtoare luminã: “Las cã ºtiam aproape nimic. Graiul viaþã la 18 ianuarie, 2009, în urma unui grav
vin americanii”. Americanii erau român nu te lasã niciodatã accident de circulaþie. La 14 februarie, Grigore
aºteptaþi ºi în þara de peste Prut, singur. Ne-am ajutat unul pe Vieru ar fi împlinit 82 de ani.

Viaþa ºcolii
Dumitru MINTENCU

LOCUL UNDE ÎÞI ÞEªI NOROCUL
Interviu cu dna Maria ONOFREICIUC, director-adjunct al ºcolii medii generale din Voloca, raionul Hliboca
– Stimatã doamnã profesoarã, ce cunoºtinþe temeinice economicã se resimte foarte acut. O
istorie are ºcoala medie generalã din atât la specialitate, cât problemã serioasã pentru noi, ca ºi
Voloca ºi cu ce se poate mândri acest ºi în pedagogie, psiho- pentru alte ºcoli, este asigurarea cu
lãcaº de instruire ºi educaþie a tinerei logie, cunosc la perfec- manuale ºcolare. Unele apar cu
generaþii? þie limba românã ºi întârziere ºi cu multe greºeli ºi sunt mult
– Învãþãmântul în satul Voloca îºi are ucraineanã, majori- mai scumpe decât cele ucrainene. Deºi
rãdãcini înfipte începând cu perioada de tatea posedã ºi en- la nivelul cerinþelor avem nevoie de multe
dominare în Bucovina a Imperiului Austro- gleza. Toþi îºi dau lucruri, totuºi încercãm sã facem faþã
Ungar. În documentele eparhiei Bucovinei silinþa ºi depun eforturi situaþiei ºi sã le dãm elevilor cunoºtinþe
din anul 1859 este menþionat faptul cã în susþinute pentru a-ºi temeinice ºi o educaþie corespunzãtoare.
satul Voloca a fost înfiinþatã ºcoala spori mãiestria. Parti- – Cum este organizatã activitatea
naþionalã trivialã. În 1903 pentru copii cipã la diferite cursuri extraºcolarã a elevilor?
satului ºi-a deschis uºile actuala ºcoalã, de perfecþionare, se- – Despre activitatea extraºcolarã a
la care cu anii au fost anexate alte sãli Patrisia Gâncu s-a învrednicit de locul I la minare, colaboreazã cu alþi profesori din elevilor noºtri am putea vorbi ore întregi.
de studiu, încât în prezent ºcoala din Festivalul-concurs „Steaua bucovineanã”. raion ºi regiune. Se ºtie bine cã satul Voloca este un sat în
Voloca este una dintre cele mai Mulþi dintre elevii ºcolii noastre înregistreaz㠖 Ce ne puteþi spune despre baza care tradiþiile ºi obiceiurile, datinile ºi portul
frumoase ºcoli din zonã. Pe parcursul succese promiþãtoare în domeniul muzicii, tehnico-materialã? strãmoºesc continuã sã fie pãstrate cu
anilor din cuibul ºcolii ºi-au lat zborul dansului popular ºi clasic, sportului, ºtiinþei, – Cu posibilitãþile noastre, susþinuþi sfinþenie. În ºcoalã activeazã diferite cercuri
nenumãraþi absolvenþi care s-au afirmat cea ce face o mare cinste ºi mândrie de primãrie ºi de comitetul de pãrinþi, artistice, sport, care vin sã educe la copii
în diferite domenii de activitate – social, întregului colectiv pedagogic. ºcoala este bine amenajatã atât în dragostea pentru valorile spirituale ale
economic, ºtiinþific, cultural etc., devenind – Câþi elevi ºi profesori aveþi la ora interior cât ºi pe dinafarã. ªcoala are poporului nostru, pentru tot ce e frumos ºi
nume cunoscute nu numai în þarã, ci ºi actualã? douã cabinete de informaticã. Deºi estetic. Avem o orchestrã de instrumente
departe peste hotarele ei, aducând cinste – Cu pãrere de rãu, satul, ca ºi întreaga computerele s-au cam învechit, ele populare, grupe de dansatori, care participã
ºi mândrie ºcolii, satului, dar ºi întregii zone þarã, se confruntã cu problema totuºi funcþioneazã ºi sunt conectate la activ la majoritatea concursurilor, festiva-
unde locuim. Actualele generaþii de elevi demograficã. Continuã sã scadã Internet. Ca ºi toþi tinerii de astãzi, elevii lurilor organizate în raion ºi regiune, ocupând
sunt continuatorii acestor frumoase tradiþii. natalitatea, prin urmare ºi numãrul elevilor. sunt, aº spune chiar peste mãsurã, de fiecare datã locuri de frunte. Acest lucru
Bogat în realizãri impresionante a fost ºi Dacã în trecut ºcoala avea aproape 500 pasionaþi de informaticã, în deosebi de le face cinste atât lor, cât pãrinþilor, profesorilor
anul ºcolar 2015-2016. Elevii ºcolii noastre de elevi, în prezent avem peste 300, care jocurile pe calculator, care cu pãrere de ºi întregului sat. Majoritatea elevilor îºi
au obþinut 33 de medalii la olimpiadele sunt instruiþi de un colectiv de 41 de rãu le înlocuiesc pe cele în aer liber. desfãºoarã activitatea artisticã în cadrul
raionale ºi regionale, orchestra ºcolarã profesori ºi învãþãtori, condus de directorul Avem posibilitatea sã le prezentãm orchestrei de instrumente populare
„Mãrþiºor” a ocupat locul I la Concursul ºcolii dl Gheorghe Poclitar. Colectivul este elevilor filme artistice, sã organizãm „Trandafir” ºi ansamblul de dansuri „Mãrþiºor”
regional „Roua curatã”, iar eleva clasei a XI-a tânãr, specialiºtii au pregãtire profesionalã, serate tematice cu dansuri. Totuºi, criza de pe lângã cãminul cultural din sat.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
 CONCORDIA 17 februarie 2017
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TELESÃPTÃMÂNA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TVU-1 Pil”. 17.25. Cine e stãpân în bucãtãrie. 7.25., 23.35. În De la sursã. 20.20., 4.35.
LUNI, 20 FEBRUARIE casã? 17.45. Desene ani- auzul tuturor. 8.35. Paºa- Tema principalã. 22.55., INVITAÞIE
6.00., 7.00., 8.00., 13.00. mate. 18.15., 1.20. Noutãþi port.ua. 8.45., 0.20. Ma- 5.50. Eterna. 23.00. Gâs-
15.00., 21.00., 5.10. Noutãþi. de pretutindeni. 18.50. gazin TV. 9.00. Ucraina la canul de Aur. 23.15. Bilan- LA „MÃRÞIªOR” – 2017!
6.15., 8.15. AgroEra. 6.25., Eurovision. 19.00., 1.50. gust. 9.30., 14.05., 19.20., þuri. 2.10. Turneu muzical.
23.35. De la sursã. 6.45., Noutãþi din culturã. 19.20. 2.10. Documentare. 11.45. SÂMBÃTÃ, 25 FEBRUARIE Dragi conaþionali!
7.45., 8.25. La bucãtãrie. Prima paginã. 19.50., Agenda Oregonului. 12.15. 6.00. În spaþiul existenþei. Vã invitãm cu
7.20., 23.00. În auzul tuturor. 22.45. De la sursã. 19.55. Universitatea publicã. 6.35. Bilanþuri. 7.05. Agro- drag la tradiþionala
8.35. Serviciul de paºa- Banii noºtri. 20.20., 4.40. 13.15. Ancheta Info. 15.20. Era. 7.20. Bucãtarul-ºef al
poarte. 8.45., 0.20. Magazin Tema principalã. 21.50. T/s Amurguri. Destine. 16.15. þãrii. 8.10. La bucãtãrie. Sãrbãtoare a primã-
TV. 9.00., 10.25., 13.30. “Epoca demnitãþii”. 22.55., Amintire. 16.30., 3.55. T/s 8.35. Cãldura.ua. 8.45., verii „Mãrþiºor” – edi-
15.45., 17.00., 19.20. Docu- 5.50. Eterna. “Anna Pil”. 17.30. ªcoala 0.20. Magazin TV. 9.00. þia XXII-a, organizatã
mentare. 12.00. Moment de MIERCURI, 22 FEBRUARIE Marie Poppins. 17.45. Desene animate. 9.55.
Desene animate. 18.15.,
de Societatea pentru
reculegere. 13.15., 16.40. 6.00., 7.00., 8.00., 13.00. Cine e stãpân în casã?
Studioul 1. 17.50. Fereastra 15.00., 21.00., 5.10. Noutãþi. 1.20. Noutãþi de pre- 10.15. Vreau sã fiu. 11.00. Cultura Româneas-
spre America. 18.15., 1.20. 6.15., 8.15. Agro Era. 6.25., tutindeni. 18.50. Eurovision. Muzicã folk. 12.30. T/s “Ari- c㠄Mihai Eminescu” din regiunea Cernãuþi, care va
Noutãþi de pretutindeni. 23.00. Gâscanul de Aur. 19.00., 1.50. Noutãþi din stocraþii”. 16.15. Cartea.ua. avea loc duminicã, 5 martie, în sala Palatului
18.50. Eurovision. 19.00., 6.45., 7.45., 8.25. La bucã- culturã. 19.50. De la sursã. 16.45. Documentar. 17.15.
19.55. Scheme. 20.20.,
Academic al Universitãþii Bucovinene de
1.55. Noutãþi din culturã. tãrie. 7.20., 23.35. În auzul Clubul bãrbaþilor. 18.20.
19.55. Septembrie. 20.20., tuturor. 8.35. Paºaport.ua. 4.40. Tema principalã. Tenis. 19.00, 22.30. Euro- Medicinã din Cernãuþi (str F. ªchiller, 11), cu
4.40. Tema principalã. 21.50. 8.45., 0.20. Magazin TV. 21.50. T/s “Epoca dem- vision. 21.30., 5.35. Noutãþi. începere de la ora 12.00.
T/s “Epoca demnitãþii”. 9.00. Ucraina la gust. 9.30., nitãþii”. 22.35. Chipul rãz- 21.00. Pulsul artistic al Ne adresãm la toþi oamenii de bunã credinþã,
22.35. Chipul rãzboiului. 19.20., 2.10. Documentare. boiului. 22.55., 5.50. Eter- Americii. 22.50. Megalot.
22.55., 5.50. Eterna. 23.15. 11.00. ªedinþa CM al Uc- na. 23.15. Bilanþuri. 23.00. Lumea on-line. persoane fizice ºi juridice care doresc sã sprijine
Bilanþuri. 2.10. Biatlon. 4.00. rainei. 13.15. Banii noºtri. VINERI, 24 FEBRUARIE 23.25. Iubitor de viaþã. aceastã acþiune: suntem deschiºi pentru o
T/s “Anna Pil”. 14.00. Rãzboi ºi pace. 15.20. 6.00., 7.00., 8.00., 13.00. DUMINICÃ, 26 FEBRUARIE colaborare informativã sau publicitarã reciproc
MARÞI, 21 FEBRUARIE Luminã. 16. 05. Agenda 15.00., 21.00., 5.10. Noutãþi. 6.00. Lumea ortodoxiei. avantajoasã ºi ne vom bucura de orice propunere.
6.00., 7.00., 8.00., 13.00. pelerinului. 16.30., 3.55. T/s 6.15., 8.15. AgroEra. 6.25. 6.35. În auzul tuturor. 7.05.,
15.00., 21.00., 5.10. Noutãþi. “Anna Pil”. 17.25. Ce vreau Iubitor de viaþã. 6.45., 7.45., 23.30. “Gâscanul de Aur”. Informaþii suplimentare, sugestii, propuneri de
6.10., 7.10., 8.10. Era busi- sã fiu. 17.45. Desene ani- 8.25. La bucãtãrie. 7.20., 7.25. Iubitor de viaþã. 8.15. colaborare cu potenþialii sponsori – tel. (0038) 050-
nessului. 6.20., 8.20. Agro- mate. 18.15., 1.20. Noutãþi 23.35. În auzul tuturor. 8.35. La bucãtãrie. 8.35. Serviciul 627 41 56; 050-602-41-62; 066-9155877; e-mail:
Era. 6.30., 23.00. Gâscanul de pretutindeni. 18.50. Teritoriul legii. 8.40. Paºa- de paºapoarte. 8.45., 0.20. vasilebycu@gmail.com.
de Aur. 6.45., 7.45., 8.30. La Eurovision. 19.00., 1.55. port.ua. 8.45., 0.20. Magazin TV. 9.00., 21.55.
bucãtãrie. 7.25., 23.35. În Noutãþi din culturã. 19.50. Magazin TV. 9.00., 9.30., Eurovision. 12.05. Stagiuni Vã aºteptãm cu drag!
auzul tuturor. 8.35. Paºa- De la sursã. 19.55. Ancheta 14.00., 21.50. Documen- teatrale. 12.35. F.a. “Car- Prezidiul Societãþii „Mihai Eminescu”.
port.ua. 8.45., 0.20. Maga- Info. 20.20., 4.40. Tema tare. 11.45. Agenda Orego- men: ultimul dans”.14.20.
zin TV. 9.00. Ucraina la gust. principalã. 21.50. T/s “Epo- nului. 12.15 Universitatea Istorii de artã. 14.35. Muzicã Poate nu ºtiaþi...
9.30., 10.55., 2.10. Docu- ca demnitãþii”. 22.40. Me- publicã. 13.15. Scheme. folk. 15.55. Casa ta. 16.15., CEI MAI RENUMIÞI
mentare. 11.45. Agenda galot. 22.55., 5.50. Eterna. 15.20. Credinþã. Speranþã. 21.30., 2.20., 4.10. Docu-
Oregonului. 12.15. Univer- 23.15. Bilanþuri. Dragoste. 16.15. Amintire. mentare. 17.00. T/s “Epoca BURLACI MILIARDARI
sitatea publicã. 13.15. Gu- JOI, 23 FEBRUARIE 16.30., 3.10. T/s “Anna Pil”. demnitãþii”. 20.30. Prima Cu ocazia Zilei Îndrãgostiþilor (14 februarie),
vernul în direct cu cetãþenii. 6.00., 7.00., 8.00., 13.00. 17.25. Cine e stãpân în paginã. 21.00., 5.35. Nou- cabinetul de studii sociologice Wealth-X, a
14.00. Cartea.ua. 14.30. 15.00., 21.00., 5.30. Noutãþi. casã? 17.45. Desene ani- tãþi. 22.30. Art-Clubul 38.
mate. 18.15., 1.20. Noutãþi
alcãtuit un Top 5 al celor mai râvniþi tineri
Septembrie. 15.20. Sta- 6.10., 7.10., 8.10. Era busi- 23.00. Lumea on-line.
giuni teatrale. 15.45. nessului. 6.20., 8.20. Agro- de pretutindeni. 18.50. 23.20. Teritoriul legii. 1.20. miliardari din lume. Cu toþii au sub 35 de ani,
Amintiri. 16.15. Istorii de Era. 6.30., 23.00. Gâscanul Eurovision. 19.00., 1.50. Turneu muzical. 4.40. Cre- sunt extrem de bogaþi ºi sunt celibatari.
artã. 16.30., 3.55. T/s “Anna de Aur. 6.45., 7.45., 8.30. La Noutãþi din culturã. 19.25. dinþã. Speranþã. Dragoste. 1. Scott Duncan. În vârstã de 32 de ani, acest
antreprenor american are o avere de 5,5 miliarde de
CANAL “1+1” 22.00. La cuþite. 23.30. T/s 9.30., 22.00. Patru nunþi. SÂMBÃTÃ, 25 FEBRUARIE dolari, moºtenitã de la celebra familie Duncan din
LUNI, 20 FEBRUARIE “Teoria minciunii”. 0.45. F.a. 10.55., 12.25. Schimb de 6.00. F.a. “Tovãrãºie rea”. statul american Texas. Aceasta a fãcut avere în
6.00., 7.00., 8.00., 9.00., “Viaþã acvaticã”. 2.45. F.a. “A soþii. 12.50. Kievul în fapt de 8.00. Dejunul în week-end.
12.00., 16.45., 19.30., 0.15. dispãrut o menþiune”. searã. 15.05. Emisiune 10.00., 19.30. TSN. 11.15., domeniul energiei, prin intermediul companiei
TSN. 6.45., 7.10., 8.10., MIERCURI, 22 FEBRUARIE distractivã. 17.15. T/s “Dra- 23.15. Viaþa mondenã. Enterprise Products.
9.10. Dejunul cu “1+1”. 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., goste în pofida destinului”. 12.15. Cãsãtorie cu ochii 2. Thomas Persson. În vârstã de 30 de ani,
9.30., 11.00., 12.25., 13.10. 12.00., 16.45., 19.30., 0.30. 20.30. Materiale secrete. legaþi. 14.00. Vocea þãrii. afaceristul suedez are o avere estimatã la 2,8
Schimb de soþii. 14.50., TSN. 6.45., 7.10., 8.10., 21.00. T/s “Ultimul muscal”. 16.30., 21.15. Cartierul de
15.45. Drame de familie.
miliarde de dolari. El reprezintã cea de-a treia
9.10. Dejunul cu “1+1”. 23.00. Dreptul la putere. Searã. 18.30. Faceþi sã
17.15. T/s “Dragoste în 9.30. Patru nunþi. 11.00., 0.45. F.a. “ De comun râdã comicul. 20.15., 3.55. generaþie din familia care deþine brandul H&M ºi este
pofida destinului”. 20.30. 12.25. Schimb de soþii. acord”. 2.30. F.a. “Arthur Senzaþii ucrainene. 0.15. fiul celui mai bogat om din Suedia, Stefan Persson.
F.a. “Eu sunt cu tine”. 22.00. 12.50. Kievul în fapt de Newman”. Liga umorului. 3. Evan Thomas Spiegel. Nãscut la Los
Documentar. 0.30. F.a. searã. 15.05. Emisiune VINERI, 24 FEBRUARIE DUMINICÃ, 26 FEBRUARIE Angeles, tânãrul american are 24 de ani ºi o avere
“Inimã de pirat”. distractivã. 17.15. T/s “Dra- 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 6.00., 1.45. F.a. “Sub soare- de 1,7 miliarde de dolari. A studiat la Universitatea
MARÞI, 21 FEBRUARIE goste în pofida destinului”. 12.00., 16.45., 19.30. TSN. le þinutului Toscana” ”. 8.00.
6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 20.30. Materiale secrete. 6.45., 7.10., 8.10., 9.10. Dejunul în week-end. 9.00. Stanford ºi este CEO ºi creator al aplicaþiei Snapchat
12.00., 16.45., 19.30., 1.30. 21.00. F.a. “Ultimul mus- Dejunul cu “1+1”. 9.30. Loto. 9.40. Desene ani- pentru telefoanele mobile inteligente.
TSN. 6.45., 7.10., 8.10., cal”. 22.00. “Cãsãtorie cu Patru nunþi. 10.50., 12.25. mate. 10.00. Lumea vãzutã 4. Carl Erik Hagen. În vârstã de 27 ani, tânãrul
9.10. Dejunul cu “1+1”. ochii legaþi”. 23.30. T/s Schimb de soþii. 12.55. ºi nevãzutã. 11.10. La cuþite. norvegian are o avere estimatã la 1,7 miliarde de
9.30. “Patru nunþi”. 10.55., “Teoria minciunii”. 0.45. F.a. Kievul în fapt de searã. 13.00. F.a. “Ultimul mus- dolari. Este fiul ºi moºtenitorul lui Stein Erik Hagen,
12.20. Schimb de soþii. “Ghepardul”. 2.15. F.a. 15.05. Emisiune distractivã. cal”. 17.45. F.a. “Opt întâlniri
12.55. Kievul în fapt de “Umbrele strãbunilor uitaþi”. 17.15. T/s “Dragoste în frumoase”. 19.30., 5.15. patronul grupului Canica – un imperiu comercial ce
searã. 15.05. Emisiune JOI, 23 FEBRUARIE pofida destinului”. 20.20. TSN-Sãptãmâna. 21.00. cuprinde numeroase lanþuri de magazine
distractivã. 17.15. T/s “Dra- 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., Liga umorului. 22.25. Vocea þãrii. 23.15. Filmul agroalimentare.
goste în pofida destinului”. 12.00., 16.45., 19.30., 0.30. Cartierul de Searã. 0.20. artistic “Jaf în stil en- 5. Prinþul Albert II Maria Lamoral Miguel
20.30. Materiale secrete. TSN. 6.45., 7.10., 8.10., F.a. “8 întâlniri frumoase”. glezesc”. 1.25. Argument Johannes Gabriel von Thurn and Taxis. În vârstã
21.00. T/s “Ultimul muscal”. 9.10. Dejunul cu “1+1”. 2.35. F.a “Motelul”. cinema.
de 31 de ani, acest aristocrat german deþine o avere
INTER Probe materiale. 18.00., 2.10. Amãnunte. Timpul.
de 1,5 miliarde de dolari ºi este un cunoscut pilot de
12.00., 17.40. Noutãþi. 7.10.,
LUNI, 20 FEBRUARIE 19.00., 4.20. “Îl priveºte pe 8.10. “Dimineaþa cu Inter”. 3.00. Aºteaptã-mã. raliuri auto.
6.00. Desene animate. fiecare”. 20.00. Amãnunte. 9.20. Hai sã ne cãsãtorim. SÂMBÃTÃ, 25 FEBRUARIE
6.20., 14.00. “Au anchetat...” 0.00., 3.00. T/s “Cunoaºte-mã, In memoriam
10.20., 12.25., 21.00. T/s 5.50. F.a. “Scut ºi sabie”.
cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., dacã poþi”. 1.40., 5.05. Amã- “Dragostea îmi dã putere”. 12.30., 4.30. F.a. “Rãzbu-
9.00., 12.00., 17.40. Noutãþi. nunte. Timpul. 15.50., 16.45. Probe ma- nãtorii incapturabili”. 14.00. POVESTEA RÂNDUNICII
7.15., 8.10. “Dimineaþa cu MIERCURI, 22 FEBRUARIE teriale. 18.00., 19.00., 4.00. F.a. “Al sãu printre strãini, (În amintirea prietenei mele Aurica Salahor)
Inter”. 9.20., 12.50. T/s “Ade- 6.00. Desene animate. 6.20., “Îl priveºte pe fiecare”. strãin printre ai sãi”. 16.00., Rândunicã cu pene cernite,
vãrul sãu”. 15.20. Aºteaptã- 14.00. “Au anchetat...” cu L. 20.00. Amãnunte. 00.00., 20.30. T/s “Moarte spio-
mã. 18.00., 19.00., 4.20. “Îl Kanevski. 7.00., 8.00.,
Puii tãi ciripind îi aduni
2.45. T/s “Cunoaºte-mã, dacã nilor”. 20.00. Amãnunte.
priveºte pe fiecare”. 20.00. 9.00., 12.00., 17.40. Noutãþi. poþi”. 1.30., 4.45. Amã- 0.50. F.a. “Cei doi”. 2.30. Sã le spui lor o vorbã cuminte
Amãnunte. 21.00. T/s 7.10., 8.10. “Dimineaþa cu nunte. Timpul. Legendele castelelor din ªi un sfat sã le dai, cã sunt pui.
“Dragostea îmi dã putere”. Inter”. 9.20. Hai sã ne cãsã- VINERI, 24 FEBRUARIE Ucraina. 3.10. F.a. “Bâlciul”.
0.10., 3.00. T/s “Cunoaºte- torim. 10.20., 12.25., 21.00. 6.00. Desene animate. DUMINICÃ, 26 FEBRUARIE Tu la noi ne vesteºti primãvara,
mã, dacã poþi”. 1.50., 5.05. T/s “Dragostea îmi dã pu- 6.20., 14.00. “Au anchetat...” 6.00. Desene animate.
Amãnunte. Timpul. 2.35. tere”. 15.50., 16.45. Probe
Primãvara ai scos puiºori,
cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., 6.30. Amãnunte. Timpul.
Cãlãtorie în timp. materiale. 18.00., 19.00., 9.00., 12.00., 17.40. Noutãþi. 7.00. F.a “Al sãu printre Ca sã zboare ºi ei în înalturi,
MARÞI, 21 FEBRUARIE 4.15. “Îl priveºte pe fiecare”. 7.10., 8.10. “Dimineaþa cu strãini, strãin printre ai sãi”. Ca sã-ºi facã ºi ei cuibuºor.
6.00. Desene animate. 20.00. Amãnunte. 00.00., Inter”. 9.20. Hai sã ne cãsã- 9.00. Sã gãtim împreunã.
6.20., 14.10. “Au anchetat...” 3.00. T/s “Cunoaºte-mã, dacã torim. 10.20., 12.25. T/s 10.00. Capul ºi Pajura. ªi din nou când va fi primãvarã
cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., poþi”. 1.40., 5.00. Amã- “Dragostea îmi dã putere”. 12.50., 1.10. F.a. “Alegerea Puii tãi vor sosi ciripind
9.00., 12.00., 17.40. Noutãþi. nunte. Timpul. 2.30. Cãlã- 15.50., 16.45. Probe ma- mamei mele”. 14.50. T/s
7.10., 8.10. “Dimineaþa cu torie în timp. teriale. 18.00. “Îl priveºte pe “Pasãre în colivie”. 18.10. Numai tu, rândunicã cernitã,
Inter”. 9.20. Hai sã ne JOI, 23 FEBRUARIE fiecare”. 20.00. Amãnunte. F.a. “Dragoste dupã orar”. Zborul tãu l-ai sfârºit pe pãmânt.
cãsãtorim. 10.20., 12.25., 6.00. Desene animate. 6.20., 21.00. Oglinda neagrã. 20.00. Evenimentele sãp- Stela CULIUC,
21.00. T/s “Dragostea îmi 14.00. “Au anchetat...” cu L. 23.00., 4.00. F.a. “Intenþii tãmânii. 21.30. F.a. “Totul se Voloca, regiunea Cernãuþi.
dã putere”. 15.50., 16.45. Kanevski. 7.00., 8.00., 9.00., bune”. 0.40. F.a. “Bâlciul”. va repeta”.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
17 februarie 2017 CONCORDIA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Ž
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TELESÃPTÃMÂNA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
BUCOVINA tãþi. 7.25., 12.30., 13.50. 15.25. Farmacia verde. talentelor. 14.00. Paleta. muzica. 15.30. Cãlãtorii TV. 23.00., 21.00. Documen-
LUNI, 20 FEBRUARIE Desene animate. 8.00. 9.00., 12.00., 23.00., 00.10. 14.30. Confluenþe. 15.30. 16.20. Ce vreau sã fiu. tare. 17.30., 22.00. Rezo-
6.05. Lãcaºurile sfinte ale Basme. 8.15., 15.00. Rã- Documentare. 10.25. Amin- Basme. 15.45. Istoria unui 16.40. Þara talentelor. nanþa. 18.30., 21.00. Rea-
Bucovinei. 6.30., 9.30., sunã muzica. 8.55., 15.25. tirea. 10.55. “Viaþa, aºa cum tablou. 16.20. Noutãþi (în 17.05. Micii bucovineni. litãþi. 19.30. Stagiuni tea-
13.20. Expres muzical. Farmacia verde. 9.00., este ea”. 11.10., 20.00. limba românã). 16.40. Þara 18.00., 21.00. Studioul A-3. trale. 20.15. Confluenþe.
7.00., 10.00., 13.00., 16.00., 12.00., 23.00., 00.10. Docu- Istorii adevãrate. 14.00. talentelor. 17.05. Un canal 19.30. Opinie. 20.30. În- 20.45. Basmul de searã.
19.00., 22.00. Noutãþi. mentare. 10.25. Adevãruri Podiumul vieþii ei. 15.20. La minunat. 17.30. Opinie. semnãri pe glob. 20.45. 21.00. Realitãþi. 23.45.
7.25., 12.30., 13.50. De- veºnice (în limba românã). mijloc. 15.30. Oameni ºi 18.00., 21.00. Studioul A-3. Basmul de searã. 22.25. Cãlãtorii TV.
sene animate. 8.00. Podiu- 10.50. Noutãþi (în limba destine. 16.20. Însemnãri 19.30. Memorie. 20.00. Timpul þãrii. 22.55. Tele- DUMINICÃ, 26 FEBRUARIE
mul vieþii ei. 8.55., 15.25. românã). 11.05. Pe valurile pe glob. 16.40. Þara talen- Fabricat în Europa. 20.30. serviciul “Cãutarea”. 23.00. 6.05., 12.00., 12.30. Lãca-
Farmacia verde. 9.00., 15.25., muzicii. 11.30., 17.30. telor. 17.05. Un canal mi- Oraºul meu. 20.45. Basmul Guvernul în direct cu ce- ºurile sfinte ale Bucovinei.
19.30., 23.00., 00.10. Docu- Accente. 14.00. Cãlãtorii TV. nunat. 17.30. Off-line. de searã. 22.25. Timpul tãþenii. 02.40. Lecþii pentru 6.30., 13.00. Expres mu-
mentare. 10.25. Bunã dimi- 14.30. Confluenþe. 15.30. 18.00., 21.00. Studioul A-3. þãrii. 22.55. Teleserviciul pãrinþi.
Lecþii pentru pãrinþi. 16.40. zical. 7.05. Rãsunã muzica.
neaþã, Bucovinã! 11.25. 20.25. Cum adicã? 20.45. “Cãutarea”. 23.50. Cãlãtorii SÂMBÃTÃ, 25 FEBRUARIE 7.30., 15.25. Desene ani-
Lumea verde. 12.45., 16.20., Þara talentelor. 17.05. Micii Basmul de searã. 22.25. TV. 02.10. Istorii adevãrate. 6.05., 20.20. Gânduri des-
bucovineni. 18.00., 21.00. 02.40. Ritmul afacerilor. pre lucruri sacre. 6.30., mate. 8.00. Ce vreau sã fiu.
17.30. Eroii. 14.00., 17.05. Timpul þãrii. 23.50. Cãlãtorii
Studioul A-3. 19.30. Emi- 13.00., 0.10. Expres mu- 8.20. Farmacia verde. 8.30.,
Paleta. 14.30., 20.00. TV. 0.05. Teleserviciul Cãu- VINERI, 24 FEBRUARIE
siune distractivã. 20.30. zical. 7.05., 9.00., 0.10. 18.40. Paleta. 9.00., 22.00.
Amintirea. 15.00., 1.40. tarea. 6.00., 10.25. Lãcaºurile
Rãsunã muzica. 16.40. Tainele oraºului meu. sfinte ale Bucovinei. 6.30., Rãsunã muzica. 7.30., Rezonanþa. 10.00. Bunã
JOI, 23 FEBRUARIE dimineaþa, Bucovinã! 11.20.
Micii bucovineni. 17.45., 20.45. Basmul de searã. 6.05., 14.00. Gânduri 9.30., 13.20., 01.40. Expres 15.25. Desene animate.
20.30. Sport-time. 18.00., 22.25. Timpul þãrii. 22.55. muzical. 7.00., 10.00., 13.00., 8.00., 1.30. Cum adicã? Face-control. 12.00. Istorii
despre lucruri sacre. 6.30., adevãrate. 12.30. Lumea
21.00. Studioul de searã (în Teleserviciul Cãutarea. 9.30., 13.20. Expres mu- 16.00., 19.00., 22.00. Nou- 8.20. Farmacia verde. 8.30.
limba românã). 20.45. Bas- 02.10. Paleta. 02.40 Timpul tãþi. 7.25., 9.00., 12.30., La noi în Bucovina (în limba verde. 13.30. Guvernul în
zical. 7.00., 10.00., 13.00.,
mul de searã. 22.25. Tim- schimbãrilor. 3.40. Enci- 16.00., 19.00., 22.00. 13.50. Desene animate. românã). 9.30., 10.55. Opi- direct cu cetãþenii. 14.05.,
pul þãrii. 00.05 Teleserviciul clopedia designului. Noutãþi. 7.25, 12.30., 13.50. 8.00. Cronica TV a þinutului. nie. 10.00., 12.00., 20.00. 17.45. Podiumul vieþii ei.
Cãutarea. 2.10. Universul MIERCURI, 22 FEBRUARIE Desene animate. 8.00. Po- 8.30. Veºnicele adevãruri. Paleta. 10.30. Þara talen- 16.00. Mini-mix. 17.00.,
personalitãþii. 3.40. 6.05. Lãcaºurile sfinte ale diumul vieþii ei. 8.55. Far- 9.00., 15.25. Farmacia telor. 11.00. Mini-mix. 21.00., 23.00. Documentar.
Enciclopedia designului. Bucovinei. 6.30., 9.30., 13.20. macia verde. 9.00., 12.00., verde. 11.00. Of-line. 11.30. 12.00., 0.40. Istorii ade- 17.30. Viaþa cum e ea.
MARÞI, 21 FEBRUARIE Expres muzical. 7.00., 10.00., 23.00., 00.10. Documen- Pe valurile muzicii. 12.00., vãrate. 12.30., 20.30., 1.30. 19.30. Realitãþi. 20.45.
6.05.,14.35. Gânduri des- 13.00., 16.00., 19.00., tare. 10.25. La noi în Bu- 23.30., 00.10. Docu- Respiraþia cuvântului. Basmul de searã. 21.45.
pre lucruri sacre. 6.30., 22.00. Noutãþi. 7.25., 12.30., covina (în limba românã). mentare. 14.00., 20.00. 13.30., 3.30. Apãrãtorul þãrii. Respiraþia cuvântului.
9.30., 13.20. Expres mu- 13.50. Desene animate. 10.50., 16.20. Noutãþi (în Istorii adevãrate. 14.30. 14.05. Film artistic. 16.00. 22.00 Rezonanþa. 23.50.
zical. 7.00., 10.00., 13.00., 8.00. Ce vreau sã fiu. 8.20. limba românã). 11.05. Gânduri despre cele veº- Face-control. 16.30. Fa- Cãlãtorii TV. 1.30. Ritmul
16.00., 19.00., 22.00. Nou- Rãsunã muzica. 8.55., Sport-drive. 11.30. Þara nice. 15.00., 02.15. Rãsunã bricat în Europa. 16.50., afacerilor.

TVR-1 Eurovision. 9.00., 22.30., Ediþie specialã. 10.55. Car- noi. 13.30., 4.00. Amintiri 15.10. Fãrã etichetã. 16.00. 16.00. Handbal. 18.00.
LUNI, 20 FEBRUARIE 4.15. A doua emigrare. 9.30., paþii, Plãmânul Europei. despre infern. 14.00., Euro polis. 17.30. Me- Exclusiv în România. 18.50.
7.00., 8.00. Telejurnal ma- 10.00., 12.00., 6.25. Tele- 12.30. Tribuna partidelor 17.00., 20.00., 2.45. Tele- diatorii. 18.35., 1.10. Perfect Teleenciclopedia. 21.10.,
tinal. 8.50., 18.25., 22.20. shopping. 10.00., 11.00. parlamentare. 13.00. Ade- jurnal. 15.10. Akzente. imperfect. 22.00., 1.00. 0.30. Folclor. 23.00. Profe-
Eurovision. 9.00., 22.30., Ediþie specialã. 10.55. Car- vãruri despre trecut. 13.30., 17.30., 3.30. Magazin World Provocãri, decizii, efecte. sioniºtii. 3.40. Exclusiv în
4.45. A doua emigrare. 9.30., paþii, Plãmânul Europei. 3.55. Amintiri din infern. Cup Rusia 2018. 18.45., 23.00. Ora de ºtiri. 23.55. La România.
12.00., 6.25. Teleshopping. 12.30. Tribuna partidelor 14.00., 17.00., 20.00., 2.40. 1.30. Perfect imperfect. bani mãrunþi. 3.15. Dincolo DUMINICÃ, 26 FEBRUARIE
10.00., 11.00. Ediþie spe- parlamentare. 13.00. Telejurnal. 15.10. Con- 21.00., 24.00. România 9. de viitor. 3.40. Discover 7.00. Teleenciclopedia. 8.10.
cialã. 10.55. Carpaþii, Dincolo de viitor. 13.30., vieþuiri. 17.30., 4.45. Interes 23.00. Ora de ºtiri. 23.55. La România. 5.10. Mediatorii. Universul credinþei. 9.30.,
Plãmânul Europei. 12.30. 3.45. Amintiri din infern. general. 18.35., 19.20., bani mãrunþi. SÂMBÃTÃ, 25 FEBRUARIE 3.50. Pro Patria. 10.00.,
Tribuna partidelor parla- 14.00., 17.00., 20.00., 2.40. 1.30. Perfect imperfect. VINERI, 24 FEBRUARIE 7.00. Întrebãri ºi rãs- 2.25. În grãdina Daniei.
mentare. 13.00. Ultima Telejurnal. 15.10. Ma- 21.00., 24.00. România 9. 7.00., 8.00. Telejurnal ma- punderi. 7.50. Discover 10.35., 12.00. Viaþa satului.
ediþie. 13.30., 3.55. Amintiri gheara de pe unu. 17.30., 23.00. Ora de ºtiri. 23.55. La tinal. 8.50., 18.25., 22.20. România. 8.00. Europa 11.50. Minutul de agri-
din infern. 14.00., 17.00., 4.45. Europa mea. 18.35., bani mãrunþi. 3.30. Pro Eurovision. 9.00., 22.30., mea. 8.55., 17.50., 19.50., culturã. 13.00., 23.35., 0.15.
20.00., 2.40. Telejurnal. 19.20., 1.30. Perfect im- Patria. 4.25. A doua emigrare. 2.15. Vorbeºte corect! 9.00. Tezaur folcloric. 14.00.
15.10. Magheara de pe unu. perfect. 21.00., 24.00. JOI, 23 FEBRUARIE 9.30., 12.00., 6.25. Tele- La bani mãrunþi. 9.30. Zo- Telejurnal. 14.30., 1.05.
17.30., 4.45. Întrebãri ºi România 9. 23.00. Ora de 7.00., 8.00. Telejurnal ma- shopping. 9.50. Vorbeºte na@. 10.00., 2.10. Scafan- Ultima ediþie. 15.00., 3.15.
rãspunderi. 18.35., 19.20., ºtiri. 23.55. La bani mãrunþi. tinal. 8.50., 18.25., 22.20. corect! 10.00., 11.00., 21.10., drii de luptã ai României. Politicã ºi delicateþuri.
1.25., Perfect imperfect. 3.30. Zona @. Eurovision. 9.00., 22.30., 0.10. Ediþie specialã. 10.55. 11.00. Dincolo de viitor. 16.00. Handbal. 17.50. Vor-
21.00., 24.00. România 9. MIERCURI, 22 FEBRUARIE 4.25. A doua emigrare. Carpaþii, Plãmânul Euro- 11.30. Vreau sã fiu sãnãtos. beºte corect. 18.00. Lozul
23.00. Ora de ºtiri. 23.55. La 7.00., 8.00. Telejurnal ma- 9.30., 12.00., 6.25. Tele- pei. 12.30. Parlamentul 12.30. Ochiul magic. cel mare. 18.30., 24.00.,
bani mãrunþi. 3.30. Pro tinal. 8.50., 18.25., 22.20. shopping. 10.00., 11.00. României. 13.30., 4.45. 13.30., 24.00. Geopolitice. 3.15. Documentare. 19.00.
Patria. 5.35. Profesioniºtii. Eurovision. 9.00., 22.30., Ediþie specialã. 10.55. Car- M.A.I. aproape de tine. 14.00., 20.00., 3.00. Ochiul magic. 21.00-23.00.
MARÞI, 21 FEBRUARIE 4.25. A doua emigrare. paþii, Plãmânul Europei. 13.30., 3.50. Amintiri des- Telejurnal. 14.30., 3.30., Eurovision 2017. 0.35.
7.00., 8.00. Telejurnal ma- 9.30., 12.00., 6.25. Tele- 12.30. Parlamentul Ro- pre infern. 14.00., 17.00., 6.60. Adevãruri despre tre- Tezaur folcloric. 2.50. La
tinal. 8.50., 18.25., 22.20. shopping. 10.00., 11.00. mâniei. 13.00. Oameni ca 20.00., 2.25. Telejurnal. cut. 15.00. Ora regelui. bani mãrunþi.

TVR-2 8.00. Cap compas. 8.30., “Destinul prinþesei Ok- de 10. 11.25., 1.10. Carpaþii, 6.00. Documentare. 12.50., 19.00. Telejurnal. 20.10.
LUNI, 20 FEBRUARIE 17.20., 5.50. Jurnal de se- Nyeo”. 9.50., 15.20. 18.40., Plãmânul Europei. 11.45., 18.50., 3.40. E vremea ta! F.a. “Profeþiile omului
7.00., 11.30. Teleshopping. col. 8.40., 17.30. T/s “Des- 23.55. Eurovision. 10.10., 6.00. Documentare. 12.50., 13.00., 19.00., 3.50. Tele- molie”. 22.10., 2.20. F.a.
8.00., 2.25. Naturã ºi sã- tinul prinþesei Ok-Nyeo”. 1.15. Femei de 10, bãrbaþi 18.50., 3.40. E vremea ta! jurnal. 14.00. Cultura mino- “Oraºul în flãcãri”.
nãtate. 8.30., 17.20., 5.50. 9.50., 15.20., 18.40. Euro- de 10. 11.25., 1.10., 5.55. 13.00., 19.00., 3.50. Tele- ritãþilor. 14.30., 5.10. Dra- DUMINICÃ, 26 FEBRUARIE
Jurnal de secol. 8.40., vision. 10.10., 0.10. Femei Carpaþii, Plãmânul Euro- jurnal. 14.00. Cultura gobete pentru fete. 15.40., 7.00., 12.50., 15.50., 18.35.,
17.30. T/s “Destinul prin- de 10, bãrbaþi de 10. 11.25., pei. 11.45., 6.00. Documen- minoritãþilor. 14.30., 1.30. 1.30. Ieri. Azi. Mâine. 20.10., 22.50. 5 minute de istorie.
þesei Ok-Nyeo”. 9.50., 1.25., 3.40., 5.55. Carpaþii, tare. 12.50., 18.50., 3.40. E Crizantema de aur. 15.40. 3.10. F.a. “Cum sã cucereºti 7.15. Teleshopping. 8.00.,
15.30., 17.20., 22.50. Filler. Plãmânul Europei. 11.45., vremea ta! 13.00., 19.00., F.a. “Pledoarie pentru Ana”. bãrbaþii”. 22.20. Gala umo- 6.00. Documentare. 9.00.
10.10., 0.20. Femei de 10, 6.00. Documentare. 12.50., 3.50. Telejurnal. 14.00. 17.15. 5 minute de istorie. rului. 23.30. F.a. “Evadarea”. Ferma. 10.00., 4.40. Pes-
bãrbaþi de 10. 11.25., 1.30., 18.50., 3.40., 5.35. E vre- Cultura minoritãþilor. 14.30. 21.10. F.a. “Viaþã dublã”. SÂMBÃTÃ, 25 FEBRUARIE car hoinar. 10.30., 13.30.,
5.55. Carpaþii, Plãmânul mea ta! 13.00., 19.00., Destine ca-n filme. 15.40., 22.20. F.a. “Datorie ºi 7.00., 15.50., 18.35., 23.50. 0.30. Naturã ºi aventurã.
Europei. 11.45., 6.00. Do- 3.50. Telejurnal. 14.00. 1.30. F.a. “Un plan perfect”. onoare”. 2.20. Naturã ºi 5 minute de istorie. 7.15. 10.55., 1.00. Carpaþii, Plã-
cumentare. 12.50., 18.50., Cultura minoritãþilor. 14.30., 17.15. 5 minute de istorie. aventurã. 2.50. Arte, carte ºi Teleshopping. 8.00. Docu- mânul Europei. 11.00.
3.40. E vremea ta! 13.00., 21.00., 2.50. Poveste dupã 20.10. Telecinemateca. capricii. mentar. 9.00., 5.10. T/s Handbal. 12.30. Pofticioºi
19.00., 3.50. Telejurnal. poveste. 15.40. F.a. “În min- 22.20. F.a. “Dincolo de VINERI, 24 FEBRUARIE “Lassie”. 9.50., 18.50., la cratiþã! 13.00. Cap
14.00. Cultura minoritãþilor. tea Evei”. 17.15.,18.40., îndoialã”. 3.00. D-ale lu- 7.00., 11.30. Teleshopping. 0.10. Eurovision. 10.00. Mic Compas. 14.00. F.a. “Zidul”.
14.30., 2.50. Duelul pia- 23.40. 5 minute de istorie. Miticã. 4.35. Ferma. 8.00. Pofticioºi, la cratiþã! dejun cu un campion. 16.00., 3.00. Duelul
nelor. 15.40. F.a. “Nu 20.10., 1.30. Destine ca-n JOI, 23 FEBRUARIE 8.30., 17.20., 21.40., 5.50. 10.55. Carpaþii, Plãmânul pianelor. 17.00., 4.00. D-ale
capitulez!”. 17.15., 18.40. 5 filme. 22.10. F.a. “Obsesie 7.00., 11.30. Teleshopping. Jurnal de secol. 8.40., Europei. 11.00. Handbal. lu-Miticã. 18.00. T/s “Legea
minute de istorie. 20.10. fatalã”. 23.50. Eurovision. 8.00., 2.25. Naturã ºi aven- 17.30. T/s “Destinul prin- 12.30. Legile afacerilor. lui Doyle”. 18.50. E vremea
Teatrul Naþional de Tele- 2.20. Legile afacerilor. turã. 8.30., 17.15. Jurnal de þesei Ok-Nyeo”. 9.50., 13.00., 2.10., 0.20. Gala ta! 19.00. Telejurnal. 20.10.,
viziune. 22.10., 1.30. Filmul MIERCURI, 22 FEBRUARIE secol. 8.40., 17.30. T/s 15.40., 18.40., 23.15. Euro- umorului. 14.10. F.a. “Sãl- 2.10. F.a. “Moromeþii”.
de artã. 23.30. Cap Com- 7.00., 11.30. Teleshopping. “Destinul prinþesei Ok- vision. 10.10., 0.20. Femei baticul”. 16.00., 4.20. Me- 22.40. F.a. “Instanþa amânã
pas. 8.00., 2.25. Pescar hoinar. Nyeo”. 9.50., 15.20., 18.40., de 10, bãrbaþi de 10. 11.25., morialul Durerii. 17.00., pronunþarea”. 24.00. Arte,
MARÞI, 21 FEBRUARIE 8.30., 18.30. Jurnal de 23.50. Eurovision. 10.10., 1.00., 5.55. Carpaþii, Plã- 1.30. Arte, carte ºi capricii. carte ºi capricii! 1.10.
7.00., 11.30. Teleshopping. secol. 8.40., 17.30. T/s 0.20. Femei de 10, bãrbaþi mânul Europei. 11.45., 18.00. T/s “Legea lui Doyle”. Teatrul Naþional.

CONCORDIA – ziar al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina Colegiul de redacþie aduce la
FONDATORI: Ministerul Culturii al Ucrainei; Întreprinderea colectiv㠓Redacþia ziarului minoritãþii naþionale cunoºtinþa tuturor cã rãspun-
româneºti din Ucraina Concordia”. derea pentru veridicitatea fap-
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ: ̳í³ñòåðñòâî êóëüòóðè Óêðà¿íè; Êîëåêòèâíå ï³äïðèºìñòâî “Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè ðóìóíñüêî¿ telor ºi datelor publicate în ziar
íàö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè Óêðà¿íè Êîíêîðä³ÿ”. o poartã autorul materialului.
Redactor-ºef: Doina STARIC Punctul nostru de vedere nu
concordia.cv@mail.ru întotdeauna poate sã coincidã
Adresa redacþiei: str. O. Kobyleanska, 13 (et. 2), Cernãuþi–58000, Ucraina. Tel./fax: (0038-0372) 52-50-34. cu punctul de vedere al semna-
Cont bancar: Êîä 21434406 ×Ô "Ïðèâàòáàíê", ð/ð 26002051607984, ì. ×åðí³âö³, ÌÔÎ 356282. tarului, deoarece vom respecta
Apare sãptãmânal. INDICE 33914. Certificatul înregistrãrii de stat: Seria KB, nr. 19246-9046 ÏÐ. Tiraj: 1.000. principiul democratic al plura-
Imprimare: IP Kliuciuk S.M. CUI 2272500317 Cernãuþi, str. Zavodska, 37. lismului de opinii.