You are on page 1of 22

‫‪2017‬‬ ‫دباخ ‪ 03 :‬فبروازي‬

‫خطبت جمػت‬

‫جاجىق‪:‬‬

‫"وازم دالءوجً هظظتن"‬
‫***‬

‫جسبُتن ‪:‬‬
‫اوهِذ خطبت‪ ،‬بهاݢين ڤڠىزوطً مسجد‬
‫جابتن اݢام إطالم طالڠىز‬

‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬
‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬

‫شناراي اهلي جاوتـنكواس خطبة نݢري شالڠور ‪2017‬‬

‫(ڤڠسوس ي)‬ ‫صاخب الظػادة داجىء خاج خازَع بً كاطم‬ ‫‪-1‬‬
‫ڤڠازه جائع‬
‫(اهلي)‬ ‫صاخب الظماخت دوهخىز خاج انهاز بً خاج اوڤير‬ ‫‪-2‬‬
‫جُمبلً مفتي‪ ،‬جابتن مفتي هݢسي طالڠىز‬
‫(طدُاءوطها)‬ ‫جىان خاج إدزَع بً زملي‬ ‫‪-3‬‬
‫هخىا ڤىىلىڠ ڤڠازه بهاݢين ڤڠىزوطً مسجد جائع‬
‫(اهلي)‬ ‫ٌڠ بسبهاݢُا ڤسوفِظىز مدًا دوهخىز خاج غثمان بً صبرن‬ ‫‪-4‬‬
‫ڤيشسح‪ ،‬اوهُۏزطُتي طالڠىز‬
‫(اهلي)‬ ‫جىان خاج خمُد بً مذ غِس ى‬ ‫‪-5‬‬
‫ڤيشسح‪ ،‬وىلُج اوهُۏزطُتي إطالم اهخازابڠظا طالڠىز‬
‫َّ‬
‫(اهلي)‬ ‫جىان خاج مد طهازي بً غبدالله‬ ‫‪-6‬‬
‫اهلي جاوجىکىاض فخىي هݢسي طالڠىز‬
‫(اهلي)‬ ‫جىان خاج غبدالحلُم خافظ بً صالحين‬ ‫‪-7‬‬
‫کخىا ڤىىلىڠ ڤڠازه بهاݢين ڤڽلُدًلً دان ڤمباڠىهً‪ ،‬جائع‬
‫(اهلي)‬ ‫ؤطخاذ مدمد فسخان بً وٍجاي‬ ‫‪-8‬‬
‫إمام بظس مسجد طلطان صالح الدًً غبد الػصٍص شاه‬
‫(اهلي)‬ ‫ؤطخاذ اًىدزا شهسٍل بً مدمد شهُد‬ ‫‪-9‬‬
‫ڤݢاواي مجلع اݢام إطالم طالڠىز‬
‫(اوزوض طدُا)‬ ‫ؤطخاذ خيرالػصمي بً خيرالدًً‬ ‫‪-11‬‬

‫ڤىىلىڠ ڤڠازه اوهِذ خطبت بهاݢين ڤڠىزوطً مسجد‪ ،‬جائع‬

‫‪-‬‬ ‫‪1-‬‬

‬ؤ َّما َب ْػد‪ُ،‬‬ ‫ُم َد َّم ٍد َو َغ َلى آله‪َ ‬و َؤ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ُّ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ُ ْ َّ َ ْ ُ‬ ‫فُأيها اْلظ ِلمىن! ِاجلىا الله‪ ،‬ؤو ِصُىم وِإًاي ِبخلىي ِ‬ ‫هللا‬ ‫َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ‬ ‫فلد فاش اْلخلىن‪ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫"وازم دالءوجً هظظتن"‬ ‫َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ‬ ‫‪       ‬‬ ‫ه اللا ِئل‪:‬‬ ‫‌الحمد ِلل ِ ‌‬ ‫‪1‬‬ ‫‪    ‬‬ ‫ًٍ َل ُه َو َؤ ْش َه ُد َؤنَّ‬ ‫َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ‬ ‫الل ُه َو ْخ َد ُهو َال َشس َ‬ ‫ؤشهد ؤن ال ِإله ِإال‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َز ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ ّ َ َ ّ ْ َ َ َ ّ َ‬ ‫مدمدا غبدهو و طىله‪ .        ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Al-a’raaf . 178‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2-‬‬ .‬اللهم ص ِل وط ِلم غلى ط ُِ ِدها‬ ‫ص َحابه‪َ ‬ؤ ْج َمػ ْي َن‪َ .‬كاٌ الله حػالى‪   :‬‬ ‫‪.

‬‬ ‫مىبر جمػت ڤد هازي اًً اکً مڽمڤاًکً خطبه‬ ‫بسجاجىق "کازم دالءوجً کظظتن"‪.‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫مظلمين ٌڠ دزخمتي هللا طيالين‪،‬‬ ‫بسطمڤىا ڤسهُمڤىهً مُڠݢىان طلىزوە اومذ‬ ‫إطالم هازي اًً‪ ،‬طاي بسڤظً کڤد دًسي طاي دان‬ ‫مڽرو مظلمين ٌڠ دکاطُهي طکالين‪ ،‬مازٍله کُذ‬ ‫مىُڠکخکً کإًماهً دان کخلىاءن کڤد هللا طبداهه‬ ‫وحػالى دڠً مماجىهي دان مللظاهاکً طݢاال‬ ‫ڤسٍىتهڽ دان مىجاءوهي طدُاڤ الزڠنڽ‪ .‬ڤىجاݢاءن غلُدة دڠً باءًم دان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3-‬‬ .‬‬ ‫خاضيرًً طکالين‪،‬‬ ‫اومذ إطالم واجب مىجاݢ غلُدة دڠً باءًم‬ ‫دان طمڤىزها‪ .‬طمىݢ‬ ‫کُذ طىدُاض بساد دلىدطً غلُدة ٌڠ بخىٌ دان‬ ‫جُدق جسڤاءوث دڠً ݢىلىڠً ٌڠ طظذ الݢي‬ ‫مڽظخکً‪.

‬اولُه اًذ‪ ،‬ڤىجاݢاءن غلُدة اداله‬ ‫امذ ڤىدُڠ باݢي مىجامين کمصلحتن بساݢمً اومذ‬ ‫إطالم طڤسجُمان کُذ بسطىڠݢىە‪-‬طىڠݢىە مىجاݢ‬ ‫اݢام‪ ،‬ڽاوا‪ ،‬غلل‪ ،‬کخىزوهً دان هسجا‪ .‬دمُکُىله‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ََ ْ َ‬ ‫کڤىدُڠً ملا ِصد ش ِسَػت (‪ )Maqasid Syariah‬دالم‬ ‫مىجامين کمصلحتن بساݢام اومذ إطالم طىڤاي‬ ‫جُدق جسڤسوطىق دالم کىچه کظظتن دان‬ ‫ڤڽلُىَڠً ٌڠ اخيرڽ ممبِىاطاکً کهُدوڤً کُذ‬ ‫ددهُا دان اخيرة‪.‬‬ ‫اڤ طهاج ڤسبىاجً ٌڠ بىلُه مسوطلکً غلُدة‬ ‫طظإوزڠ‪ ،‬هىدكله دطکذ دان دچݢه دڠً بسکظً‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4-‬‬ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫طمڤىزها اداله مخالمذ جسڤىدُڠ اهخازا مخالمذ اوجام‬ ‫ڤيشسَػتن إطالم ًاءًذ مىجاݢ اݢام‪ ،‬ڽاوا‪ ،‬غلل‪،‬‬ ‫کخىزوهً دان هسجا‪ .‬طمىا اًً دهاماکً طباݢاي‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ََ ْ َ‬ ‫ملا ِصد ش ِسَػت (‪ٌ )Maqasid Syariah‬ڠ مان اي اکً‬ ‫جسچاڤاي اڤابُال شسَػت إطالم دغمل دڠً باءًم‬ ‫دان طمڤىزها‪ .

‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫مڠُکىث اوهدڠ‪ .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5-‬‬ .٢‬هللا طبداهه وحػالى ممسٍىتهکً‬ ‫کُذ طمىا مڠُکىث اجسن إطالم‪ ،‬دان جاڠً‬ ‫مڠُکىحي اجسن‪ٌ ٢‬ڠ الءًً ٌڠ اکً مڽظخکً کُذ‬ ‫جالً کبنرن‪ .‬دڠً ٌڠ‬ ‫دمُکين اًخىله هللا ڤسٍىتهکً کامى‪ ،‬طىڤاًا کامى‬ ‫بسجلىي"‪.‬فسمان هللا طبداهه وحػالى دالم‬ ‫َ‬ ‫ي‬‫داز‬ ‫َ‬ ‫َْ ْ‬ ‫طىزة َاوػام اًت ‪153‬؛‬ ‫‪       ‬‬ ‫‪        ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫"دان بهاوا طظىڠݢىهڽ اًيُله جالىکى (اݢام‬ ‫إطالم) ٌڠ بخىٌ لىزوض‪ ،‬مک هىدكله کامى‬ ‫مىىزوجڽ؛ دان جاڠىله کامى مىىزوث جالً‪ٌ( ٢‬ڠ‬ ‫الءًً دزي إطالم)‪ ،‬کسان جالً‪ٌ( ٢‬ڠ الءًً اًذ)‬ ‫مىچساي‪-‬بساًکً کامى دزي جالً هللا‪ .

‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6-‬‬ .‬‬ ‫طهُڠݢ جاهىن ‪ ،2116‬جاوجىکىاض فخىي هݢسي‬ ‫طالڠىز جله ممفخىاکً طباڽم ‪ 41‬اجسن اجاو فهمً‬ ‫كادًاوي‪،‬‬ ‫اًاله‬ ‫ڽ‬‫ا‬‫ز‬ ‫اهخا‬ ‫‪،‬‬‫ڠ‬ ‫لُىَ‬ ‫ڽ‬‫م‬ ‫دان‬ ‫طظذ‬ ‫ڠ‬‫ٌ‬ ‫شُػت‪ ،‬لُبرالِظمى (‪ )Liberalisme‬اݢام‪ ،‬م َّلت َؤ ْب َس َهم‪ْ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِخصب الخد ِسٍس‪ ،‬کىمڤىلً هݢازا إطالم إهدوهِظُا‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ َْ َْ َ َْ َ َ‬ ‫ط ِسٍلت هلشبى ِدًت خ ِال ِدًت دباوە ڤُمڤُنن مد الُه‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َْ َْ َ َْ َ َ‬ ‫صالحين‪ ،‬ط ِسٍلت هلشبى ِدًت ك ِادزون ًحي دان باڽم‬ ‫الݢي‪.‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫مظلمين ٌڠ دزخمتي هللا طکالين‪،‬‬ ‫اجسن طظذ اًاله طبازڠ اجسن‪ ،‬فهمً اجاو‬ ‫غملً ٌڠ ددغىا طباݢاي اجسن إطالم‪ ،‬طدڠکً‬ ‫اًاڽ بىکً دزڤد اجسن إطالم‪ ،‬بهکً َبسجيخڠً دڠً‬ ‫اللسءان دان الظىت طسجا ڤݢڠً ؤ ْهل ال ُّظىتَّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫والجماغت‪.

‬‬ ‫خاضيرًً ٌڠ دکاطُهي هللا طکالين‪،‬‬ ‫اهخازا فکخىز ٌڠ مىدوزوڠ طظإوزڠ اًذ جسجبم‬ ‫دڠً اجسن طظذ اًاله کجاهُلً دالم ممهمي دان‬ ‫مڠػملکً اجسن إطالم ٌڠ طبنر‪ .‬طالءًً اًذ‪،‬‬ ‫فکخىز اًمان ٌڠ ْله جىݢ اکً مڽببکً مسٍک مىدە‬ ‫جسڤڠازوە دڠً ڤىجىكً دان هاطىجً ݢىلىڠً‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7-‬‬ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫باݢي ممظدُکً طدُاڤ فخىي بسکاءًتن اجسن‬ ‫طظذ دکخاهىءي اولُه مشازکذ‪ ،‬مک جابتن مفتي‬ ‫هݢسي طالڠىز طىدُاض مىُڠکخکً ڤسوݢسم ڤنرڠً‬ ‫فخىي اوهخىق ممبري کظدزن دان ڤىدًدًلً کڤد‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫مشازکذ ماللىءي ڤسوݢسم مظسا امت بسطام جابتن‬ ‫مفتي هݢسي طالڠىز‪ ،‬خطبه جمػت‪ ،‬طُمُنر‬ ‫کفخىاءن‪ ،‬هُبهً فخىي ماللىءي طِظخم فظنن‬ ‫زَڠکع ض‪٠‬م‪٠‬ض (‪ ،)SMS‬ڤىطتر‪ ،‬بىنر (‪)banner‬‬ ‫طسجا بُلبىزد (‪ )billboard‬فخىي دطدُاڤ داءًسه‪.

‬‬ ‫جسداڤذ جىݢ اًىدًۏٍدو ٌڠ ممڤىڽاءي کڤىدُڠً‬ ‫دًسي اوهخىق مىداڤخکً کدودوكً‪ ،‬ڤڠازوە‪ ،‬هسجا‪،‬‬ ‫واهِخا دان طباݢاًڽ دڠً جالً ٌڠ مىدە ماللىءي‬ ‫کظدُاءن ڤازا ڤڠُکىث ٌڠ طڠݢىڤ بسكسبان اڤ‬ ‫طهاج دمي ممىىهي هفظى باطُل ڤمُمڤين مسٍک‪.‬‬ ‫مظلمين ٌڠ دزخمتي هللا‪،‬‬ ‫طبلىم جسطُلڤ لڠکه‪ ،‬طبلىم کازم دالءوجً‬ ‫کظظتن‪ ،‬طبلىم هاحي دڤتري دڠً ڤڽلُىَڠً‪ ،‬مک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8-‬‬ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫ڤسوطم غلُدة ٌڠ مىڠکين بسطلُىدوڠ دطبالُم‬ ‫اًمُج اطالم‪.‬‬ ‫ݢىلىڠً اًً مڠاجم اوزڠ زاماي مڽرجاءي اجسن‬ ‫مسٍک دڠً مىدغىا مىداڤذ کلبيهً‪ٌ ٢‬ڠ لىاز بُاطا‪،‬‬ ‫مىداڤذ کمىلُاءن طسجا مىداڤذ ݢىجسن دان‬ ‫فضُلت‪ ٢‬جسجيخى دڠً مڠݢىهاکً کلىاجً باطين‪،‬‬ ‫طُدير (غلمى هُخم) دان طباݢاًڽ‪.

‬اًً ڤىدُڠ طىڤاًا کُذ‬ ‫مڽدزي لبُه اوٌ‪ ،‬طتروطڽ مڠُلم دزڤد مىجادي‬ ‫مڠظا کڤد اًىدًۏٍدو ماهىڤىن کىمڤىلً ٌڠ‬ ‫بسجىڤُڠکً إطالم جخاڤي ممباوا اجسن طظذ دمي‬ ‫ممىىهي کڤىدُڠً ڤسٍبادي‪.‬‬ ‫جسداڤذ ‪ 216‬چيري اجسن طظذ ٌڠ وجىد دان‬ ‫اهخازا چيري اوجام اجسن جسطبىث ٌڠ طام دالم‬ ‫کباڽلً اجسن طظذ اًاله؛‬ ‫‪ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫مىبر اٌڠين مىصُدخکً اومذ إطالم اݢس‬ ‫طُيظُدُف دان مڠمبُل ڤدولي چيري‪ ٢‬باݢي‬ ‫طظبىاە اجسن طظذ‪ .2‬جُدق واجب مالکىکً صالة جمػت؛‬ ‫‪ .3‬مىدغىا ڤسلى ممباٌڠکً واجه ݢىزو کخُک‬ ‫بسغبادة؛‬ ‫‪ .4‬مڠݢىهاکً بىکى ٌڠ بسجيخڠً دڠً خکىم‬ ‫شسع؛‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9-‬‬ .1‬ممِظىڠکً ڤىخفظيرن اًاث اللسءان؛‬ ‫‪ .

5‬مڠىبه دان مڽلُىَڠ ذًکير‪ ٢‬بسطظىاًً دڠً‬ ‫اجسن؛‬ ‫‪ .8‬مڠکافيرکً اوزڠ الءًً ٌڠ جُدق مڠُکىث‬ ‫اجسن مسٍک؛‬ ‫‪ .‬‬ ‫فسمان هللا طبداهه وحػالى دالم طىزة اليظاء‬ ‫اًت ‪44‬؛‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10 -‬‬ .7‬مىمبه اجاو مىترجمه شهادة دڠً طىدًسي؛‬ ‫‪ .11‬مڠػملکً ج ِلُت ًا ًذ بسڤىزا‪-‬ڤىزا‬ ‫مڠػملکً إطالم‪.9‬ممڤسچاًاءي ڤڠػملً هکاح باطين؛‬ ‫‪ .6‬مىدغىا اجسن مسٍک اداله وحي دزي هللا؛‬ ‫‪ .11‬مىدغىا دًسي (ݢىزو) طباݢاي امام مددي؛‬ ‫ء‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫‪ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫‪ .‬‬ ‫جىطترو مىبر اٌڠين مىصُدتي طدُاڤ اڠݢىجا‬ ‫مشازکذ اݢس ممهمي دان مڽدزي چيري‪ٌ ٢‬ڠ جله‬ ‫دطبىجکً طىڤاًا جُدق هاڽىث دان کازم دالم‬ ‫الءوجً کظظتن‪.

‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫‪        ‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫"جُدكکه اڠکاو ممسهاجُکً (واهاي مدمد)‬ ‫اوزڠ‪ٌ ٢‬ڠ جله دبسٍکً طبهاݢين دزي کخاب‪ ،‬مسٍک‬ ‫ممُلُه کظظتن (دڠً مىُڠݢلکً ڤخىهجىق جىهً)‪،‬‬ ‫دان مسٍک ڤىال بسکهىدق طىڤاًا کامى جىݢ طظذ‬ ‫جالً"‪.‬جُاد ڤهاال‬ ‫ڤسچىما جىڤا غبادة ٌڠ بسڤلظُکً کڤد غلُدة ٌڠ‬ ‫بنر‪ .‬‬ ‫مظلمين طکالين‪،‬‬ ‫ڤسچاًاله‪ ،‬جُاد جالً ڤُىدع کشسݢ‪ .‬اي اکً‬ ‫مىجسومىض کڤد ڤسڤچهً کسان صفت فاهاجُک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11 -‬‬ .‬طدزله! ملُبخکً دًسي دالم اجسن طظذ جُدق‬ ‫اکً مىداحڠکً کباءًلً مالءًىکً کظً بىزوق‬ ‫کڤد دًسي‪ ،‬کلىازݢ‪ ،‬مشازکذ دان هݢازا‪ .

‬لبُه مڠݢسوهکً الݢي‬ ‫بُالماها طظىاجى اجسن اًذ بىلُه مڠىچم کظالمتن‬ ‫هݢسي دان هݢازا غاكبت ڤڠُکىجڽ ٌڠ بسصفت‬ ‫اًکظترًم‪ ،‬مڽاله جفظيرکً کىوظُڤ جهاد دان‬ ‫طڠݢىڤ ممسڠي اوزڠ ٌڠ جُدق طهلىان دڠً‬ ‫کڤسچاًاءن دان ڤݢڠً مسٍک طباݢاًمان کِع‬ ‫ڤمبىهىهً جسهادڤ کخىا ڤڠىاجکىاض اݢام ٌڠ جله‬ ‫دبىهىە اولُه ڤڠُکىث اجسن طظذ جىهً هازون‬ ‫ببراڤا جاهىن ٌڠ اللى‪.‬‬ ‫مظلمين ٌڠ دزخمتي هللا طکالين‪،‬‬ ‫لڠکه‪ ٢‬ڤمىخاون‪ ،‬ڤىچݢهً دان ڤڠىاجکىاطاءن‬ ‫جله دان طدڠ ݢُاث دللظاهاکً اولُه ڤيهم‬ ‫بسکىاض اݢام جسهادڤ مان‪ ٢‬ڤيهم ٌڠ ملُبخکً دًسي‬ ‫دالم اجسن اجاو فهمً ٌڠ جله دوزجاکً طباݢاي‬ ‫طظذ دان مڽلُىَڠ‪ .‬مان‪ ٢‬اوزڠ إطالم ٌڠ دداڤتي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12 -‬‬ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫اهلي کىمڤىلً دان ڤمُمڤين مسٍک طهُڠݢ جُدق‬ ‫مڠحسمتي مشازکذ طکلُلُڠ‪ .

٢‬‬ ‫مڠاخيري خطبه مُڠݢى اًً‪ ،‬مىبر جمػت اٌڠين‬ ‫مڽرو دان مساًى ڤازا جماغه طىڤاي ممبري ڤسهاجين‬ ‫کڤد ببراڤ ڤسکازا بساًکىث؛‬ ‫‪ .2‬اومذ إطالم هىدكله مىدالمي غلمى اݢام‬ ‫دزڤد ݢىزو‪ٌ ٢‬ڠ بسجىلُاە طسجا دًلُني ڤڠاجسهڽ ٌڠ‬ ‫بنر دان جڤذ‪.‬‬ ‫دمي مىجاݢ غلُدة طظام اومذ إطالم‪،‬‬ ‫مشازکذ طخمڤذ جىݢ ڤسلى بسڤساهً مڽالىزکً‬ ‫مػلىمذ کڤد ڤيهم بسکىاض اݢام‪ ،‬طکيراڽ جسداڤذ‬ ‫اجسن اجاو فهمً ٌڠ مىچىزٍݢاکً دجمڤذ ماطُڠ‪.‬‬ ‫‪ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫جسلُبذ دڠنڽ‪ ،‬بىلُه دؤمبُل جِىدكً دباوە اوهدڠ‪٢‬‬ ‫ٌڠ بسوىاجکىاض دهݢسي اًً‪.1‬اومذ إطالم هىدكله مىجاءوهي دان مىىلم‬ ‫ڤ اجسن دان فهمً ٌڠ مڽالهي غلُدة دان‬ ‫َ‬ ‫طدُا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُّ َّ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫غملً ؤه ِلي الظىت والجماغت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13 -‬‬ .

3‬اومذ إطالم هىدكله ملڠکڤکً دًسي دڠً‬ ‫کفهمً إطالم ٌڠ بخىٌ دان مڽىبىزکً زوح اݢام‬ ‫دالم جُىا اهم‪ ٢‬طىڤاًا جُدق جسڤداي دڠً‬ ‫غىاصير‪ ٢‬طظذ‪.4‬اومذ إطالم ٌڠ جسلُبذ دالم مان‪ ٢‬اجسن‬ ‫طظذ هىدكله طݢسا بسجىبت‪ ،‬مىُڠݢلکً اجسن‬ ‫جسطبىث دان جُدق مڽِبازکنڽ الݢي‪.‬‬ ‫‪    ‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫‪        ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫"اوزڠ‪ٌ ٢‬ڠ مڠىجاماکً دهُا لبُه دزڤد اخيرة‪ ،‬دان‬ ‫مڠهالڠي ماءوس ي دزي جالً اݢام هللا‪ ،‬طسجا‬ ‫مڠهىدقي جالً اًذ مىجادي بُڠکىق جسڤِظىڠ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14 -‬‬ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .

‬‬ ‫َّ‬ ‫م ّن ْي َوم ْى ُى ْم جال‪َ ‬و َج ُهو‪ ،‬إ َّه ُهو ُهىَ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫هللا ْال َػظ ُْ َم ل ْي َو َل ُىمْ‬ ‫َؤ ُكى ٌُ َك ْىل ْي َه َرا َوؤ ْط َخ ْغف ُس َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اط َخ ْغف ُس ْو ُه إ َّه ُه‪ُ ‬هىَ‬ ‫اث‪َ ،‬ف ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُْ ْ ْ َ َ ُْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وِلظأ ِئ ِس اْلظ ِل ِمين واْلظ ِلم ِ‬ ‫ْال َغ ُف ْى ُز َّ‬ ‫الس ِخ ُْم‪ُ.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15 -‬‬ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫مسٍک اًخىله اوزڠ‪ٌ ٢‬ڠ جسجسومىض کدالم کظظتن‬ ‫ٌڠ جاءوە جسڤِظىڠڽ"‪.‬‬ ‫﴿ابساهُم ‪.﴾3 :‬‬ ‫هللا ل ْي َو َل ُى ْم في ْال ُل ْسآن ْال َػ ِظ ُْم‪َ ،‬و َه َف َػنيْ‬ ‫َبا َز َن ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫الر ْهس ‪ْ ‬ال َح ِى ُْم َو َج َل َّبلَ‬ ‫َ َ َ ّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫اث و ِ ِ‬ ‫وِإًاهم ِبما ِفُ ِه ِمً آلاً ِ‬ ‫الظم ُْ ُؼ ْال َػل ُْم‪ُ.

‬هُذ امخله دجىهخىث‬ ‫اݢس مىمڤُلىً همىلُاءن ؤخالق‪ ،‬طُىڤ دان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16 -‬‬ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫خطبة كدوا‬ ‫َا ْل َح ْم ُدل َّله َّالر ْي َج َػ َل َىا م ًَ ْاْلُ ْظلم ْي َن‪َ ،‬و َز َش َك َىا مًَ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫هللا َو ْخ َد ُهو ‪َ ‬شسًٍَْ‬ ‫الط ُّ َباث‪َ .‬‬ ‫طُدڠ جمػت ٌڠ دزخمتي هللا طبداهه وحػالى‪،‬‬ ‫مىبر جمػت طيالي الݢي بسڤظً طىڤاي کُذ‬ ‫طىدُاض بسجلىا کڤد هللا طبداهه وحػالى‪ ،‬دان‬ ‫مڽدزي بهاوا إطالم مڠاجس هُذ طىڤاي بسطُىڤ‬ ‫طدزهان دالم طݢاال غمالً‪ .‬ؤ َّما َب ْػ ُد‪َ ،‬فُاَ‬ ‫َو َم ًْ َجب َػ ُه ْم بئ ْخ َظان ‪ًَ  ‬ى‪‬م ّ‬ ‫ٍ ُ ِ ِ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ ُ ْ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هللا‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫وصُىم وِإًاي ِبخلى‬ ‫هللا‪ِ ،‬اجلىا الله‪ ،‬ؤ ِ‬ ‫ِغباد ِ‬ ‫َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ نَ‬ ‫فلد فاش اْلخلى ‪.‬ا َّلل ُه َّم َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ َ ُ َ َّ َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ‬ ‫وط ِلم وبا ِزن ‪  ‬ط ُِ ِدها مدم ٍد وغلى‪ِ ‬آل ِه‪ ‬وصح ِب ِه‪‬‬ ‫الد ًًْ‪َ .‬ؤ ْش َه ُد َؤ ْن ‪ُ   ‬‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫صلّ‬ ‫َل ُه‪َ ،‬و َؤ ْش َه ُد َؤ َّن ُم َد َّم ًدا َغ ْب ُد ُهو َو َز ُط ْى ُل ُهو‪َ .

‬‬ ‫‪         ‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِز ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ ُ َّ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ‬ ‫اث‬‫اث واْلؤ ِم ِىين واْلؤ ِمى ِ‬ ‫اللهم اغ ِفس ِللمظ ِل ِمين واْلظ ِلم ِ‬ ‫َا ْم َىاث‪ ،‬إ َّه ًَ َطم ُْ ٌؼ َكسٍْ ٌب ُمج ُْبُ‬ ‫ُْ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َاخُ ِاء ِمنهم و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17 -‬‬ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫دؤوجىض‬ ‫هڤسٍبادًً جُڠݢي هسان زطىٌ هللا‬ ‫اوهخىق مڽمڤىزهاهً ؤخالق دان طباݢاي زخمت باݢي‬ ‫طلىزوه اومذ دان طيالين غالم‪ .   ‬‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َّ ُ َّ َ ّ َ َ ّ ْ َ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َ‬ ‫اللهم ص ِل وط ِلم غلى ط ُِ ِدها ومىالها مدم ٍد ط ُِ ِد‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ‬ ‫اْلسط ِلين وازض اللهم غً ؤصح ِاب ِه وكساب ِخ ِه وؤشو ِاج ِه‬ ‫َو ُذ ّ ٍَّـاجه َؤ ْج َمػ ْين‪َ.‬ڤد ماض ٌڠ طام‬ ‫هُذ جىݢ دطازن طىڤاًا مىجاءوهي طبازڠ بيخىق‬ ‫فهمً طظذ دان ڤسبىاجً اًىظترًم ٌڠ هظنڽ ُاهً‬ ‫مىججظىً ههسمىهين‪ ،‬ڤسڤادوان دان هظالمتن ؤ َّمت‬ ‫دان هݢازا‪.

‬ا َّلل ُه َّم إ َّها َو ْظ َإ ُلًَ‬ ‫الد َغ َىاث َو ٍَا َكاض َي ْال َح َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َام ْين‪َ ،‬و َو ْظ َإ ُل ًَ ب َإ ْط َمأئًَ‬ ‫َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وهخىطل ِإلًُ ِبى ِب ًُِ ِ ِ‬ ‫ظ ب َػ ْين غ َى َاًخًَ‬ ‫ْ ُ ْ َ َ َ َ ُْ َْ َْ َ َْ َ‬ ‫الحظنى‪ ‬و ِصفا ِجً الػظمى‪ ‬ؤن جدف ِ ِ ِ ِ‬ ‫الص َم َداه َُّت‪َ ،‬جال‪َ ‬ل َت َملىىاَ‬ ‫َّ‬ ‫السَّباه َُّت َوبد ْفظ و َك َاًخًَ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُْ َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ُ َ َّ ُ ْ َ‬ ‫الدًً‬ ‫اْلػظ ِم طلطان طال‪‬ڠىز‪ ،‬طلطان شسف ِ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُْ َ‬ ‫الدًً‬ ‫ادزَع شاه الحاج ابً اْلسخىم طلطان صال‪‬ح ِ‬ ‫َْْ َ َ ْ َ ََ‬ ‫َ َّ ُ َّ َ‬ ‫غبد الػصٍص شاه الحاج‪ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫اجاث‪َ .‬اللهم ؤ ِد ِم الػىن وال ِهداًت‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ ْ ْ َ َ ّ َّ َ َ َّ َ َ‬ ‫الصحت والظال‪‬مت ِمىً‪ِ ،‬لى ِل ِى غه ِد‬ ‫والخى ِفُم‪ ،‬و ِ‬ ‫ّ‬ ‫ُّ ْ َ َ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ‬ ‫الدًً‬ ‫طالڠىز‪ ،‬حڠيى ؤ ِمير شاه ِاب ًِ الظلطان شسف ِ‬ ‫‪‬‬ ‫صال‪‬ح َو َغاف َُت ب َم ّىًَ‬ ‫ادزَع شاه الحاج ف ْى َؤ ْمً َو َ‬ ‫ِ ٍ ِ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫اال َجال‪َ ٌ‬وإلا ْه َسام‪َ .‬ا َّلل ُه َّم َؤ ِط ْل ُغ ْم َس ُهماَ‬ ‫َََ َ َ َ ْ‬ ‫وهس ِمً ًا ذ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫السغ َُّت َو ْالبال‪‬د‪َ ،‬و ّبلغْ‬ ‫َّ‬ ‫صل َح ْين ل ْل ُم َى َّظف ْي َن وَ‬ ‫ُم ِْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ْ ُ َ َ َّ َ‬ ‫ََ َ َُ َ‬ ‫اصدهما ِلط ِس ٍِم الهدي والسش ِاد‪.‬‬ ‫مل ِ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18 -‬‬ .

‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫ًا هللا‪ ،‬اڠياوله جىهً ٌڠ مها بسوىاض‪ ،‬وامي‬ ‫بسشيىز هدضسجمى ٌڠ جله مڠىزهُاهً وامي زخمت‬ ‫دان وػمت‪ ،‬طهُڠݢ وامي داڤذ منروطىً اوطها‬ ‫هإزه ممڤسوىوىهىً هݢازا اومذ إطالم خصىصڽ‬ ‫هݢسي طالڠىز‪ ،‬طباݢاي هݢسي ٌڠ ماجى‪ ،‬سجهترا دان‬ ‫بسهباجُلً دباوه هاءوڠً دان ڤُمڤُنن زاج وامي‬ ‫طباݢاي هخىا اݢام إطالم دهݢسي اًً‪.‬‬ ‫جىطترو وامي ڤىهىن هدضسجمى ًا هللا‪ ،‬جخڤىىله‬ ‫اًمان دان ڤݢاڠً وامي کڤد اهل الظىت والجماغت‪،‬‬ ‫جسٍماله غمل وامي‪ ،‬وىوىهىىله ڤسڤادوان وامي‪،‬‬ ‫لىاطىىله زشقي وامي‪ ،‬واًاهً وامي دڠً غلمى ٌڠ‬ ‫بسمىفػت‪ ،‬طىبىزهىله جُىا وامي دڠً بىدي ڤىسحي‬ ‫ٌڠ مىلُا‪ ،‬همبالُىىله وامي هجالً ٌڠ اڠياو زٍضاءي‪،‬‬ ‫لُىدوڠُله وامي دزڤد باال بىچان دان اوجُىمى ٌڠ‬ ‫بسث طڤسحي همازاو ڤىجڠ‪ ،‬بىجير بظس‪ ،‬وابم ڤڽاهُذ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19 -‬‬ .

‬‬ ‫ًا هللا‪ ،‬بىواهىله هاحي وامي اوهخىق مىدًسٍىً‬ ‫صالة فسض لُم وكخى‪ ،‬مىىهاًىً شواة دان هفسضىان‬ ‫ٌغ الءًً طسجا مىكفىً دان مڠُىــفلىً هسجا‬ ‫ماللىءي ڤسبادهً وكف هݢسي طالڠىز ﴿‪ ﴾PWS‬دان‬ ‫جابىڠ اماهه ڤمباڠىهً إطالم طالڠىز ﴿‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪      ‬‬ ‫‪     .     ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20 -‬‬ .‫‪2017‬‬ ‫خطبة جمعة ‪ 30‬فبرواري‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬ ‫طىڤاًا دڠً دمُىين‪ ،‬هݢسي وامي اهً طىدُاض‬ ‫دلُىدوڠي دان دبسهتي‪.  ‬‬ ‫‪.﴾TAPIS‬‬ ‫ًا هللا‪ ،‬ڤليهازاله وامي دزڤد غلُدة دان غملً ٌڠ‬ ‫مڽلُىَڠ دان طظذ طڤسحي فهمً شُػت‪ ،‬كدًاوي‬ ‫طسجا الءًً‪ ٢‬فهمً‪.

01. ‫والله ٌػلم ما جصىػى‬ ***** ‫نورول‬/‫ريزال‬ 27.2017 ‫ فبرواري‬30 ‫خطبة جمعة‬ ‫جابتن اݢام إشالم شالڠور‬        ،‫هللا‬ َ ‫اد‬‫ب‬َ‫غ‬ ِ ِ            َ ََ ُ ُْ ُ ْ َ ْ ُْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ‫غلى ِوػ ِم ِه‬ ‫فاذهسوا هللا الػ ِظُم ًرهسهم واشىسوه‬ ُ‫هللا َؤ ْه َبر‬ ُ ْ ََ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َُ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ ‫ ٌػ ِطىم ول ِرهس‬‫ واطإلىه ِمً فض ِل ِه‬،‫ً ِصدهم‬ َ‫َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ن‬ .2017 . 21 - .