You are on page 1of 3

Napiši nazive sledećih jedinjenja

:

N2O3

H 2O

Fe2O3

MgO

HgO

SO3

CO2

P2O5

Al2O3

H2SO4

HCl

N2O

Li2O

CaO

FeO

Razvrstaj okside:

oksidi metala oksidi nemetala
bazni oksidi kiseli oksidi

Poveži oksid sa odgovarajućom kiselinom SO3 SO2 HNO2 P2O5 HNO3 NO2 H2SO3 N2O3 H2SO4 N2O5 H3PO4 CO H2CO3 CO2 .

KOje kiseline grade oksidi sumpora? Napiši reakcije.Kako se koncentrovana kiselina pravilno razblažuje vodom? 31.KOja su fizička svojstva kiseonika? 17. Kojom vezom su vezani atomi u tom molekulu? 13.Koje vrste oksida postoje? 20. Napiši jednačinu laboratorijskog dobijanja vodonika.Napiši molekul sumpora.Napiši jednačinu laboratorijskog dobijanja kiseonika. Šta znači "biogeni element"? Koji su biogeni elementi? 3.Šta su alotropske modifikacije? Koliko kiseonik ima alotropskih modifikacija? 15. Šta nastaje sagorevanjem vodonika? Napiši reakciju? 10.Šta znaš o sumporu na osnovu podataka u Periodnom sistemu? 22. koji su izotopi vodonika? 6.Šta znaš o kiseoniku na osnovu podataka u Periodnom sistemu? 12. Koliko atoma S je vezano u tom molekulu? 23.Gde se koriste sumpor i njegova jedinjenja? .Koje okside gradi sumpor? Napiši reakcije nastajanja tih oksida.1. Koji se nemetali mogu naći u elementarnom stanju i gde? 4. 8.Gde se koristi kiseonik? 21.Koje su alotropske modifikacije sumpora? 25. 16. Koja su svojstva nemetala i po čemu se razlikuju od metala? 2. 29. 26. KOja su fizička svojstva vodonika? 9. Šta su izotopi? 5.Napiši molekul kiseonika.Gde se koristi vodonik? 11.Šta je oksid? 18.KOja su fizička svojstva sumpora? 24.Šta je oksidacija? 19. Napiši molekul vodnika.Šta je ozonski omotač i čemu služi? 14.Šta su indikatori? 28.Šta su kiseline? 27. Kojom vezom su vezani atomi u tom molekulu? 7.Šta je koncentrovana kiselina? 30.