You are on page 1of 12

Descended from Wudang

Photograph of the late Yang JianhouThe author, Yang Chengfu


Tian ZhaolinWu Huichuan


Dong YingjieWang Xudong


Yan ZhongkuiLi Defang


Yang ZhenmingJiang Tingxuan


Chu GuitingLi Chunnian


Xu DaishanGuo Yintang


Zhang QinglinYang Kairu

ZHANG SANFENG BOXING LINEAGE

Zhang Sanfeng imparted to Wang Zongyue of Shanxi.

Wang taught in Henan province to Chen Changxing of Chen Family Village, who in turn
taught Yang Luchan, Li Baikui, and his sons and nephews.

Wang also taught in Zhejiang province to Zhang Songxi and Wang Laixian, but this branch is
extinct.

Yang Fukui (Luchan) taught:

Fenghou, who taught his son, Zhaolin (called Zhenyuan),

Banhou, who taught many people outside his family,

Jianhou, who taught his son, Zhaoqing (called Chengfu),

and many people outside his family.

Students of Yang Chengfu:

Yang Zhaopeng

Wu Zhenhai (called Huichuan) [photo above]

Tian Zhaolin [photo above]Dong Yingjie [photo above]

Wang Xudong [photo above]

Yan Yuechuan

Niu Jingxuan

Tian Zuolin

Xu Daishan [photo above]

Chu Guiting [photo above]

Liu Lunshan

Li Defang [photo above]

Li Chunnian [photo above]

Chen Weiming

Yang Fengqi

Zhang Qinlin

Zheng Zuoping

Wang Qihe

Cui Lizhi

Wang Jingqing

Yang Zhensheng

Yang Zhenming [photo above]

Yang Zhenji

Jiang Tingxuan [photo above]

Chen Guangkai

Zhang Qinglin [photo above]

Wang Baohuan

Xing Yuchen

Liu Jinchen

Kuang Keming

Yang Hongzhi

(having learned first from one of Yangs students [Tian Zhaolin]) Yang Kairu [photo above]

Yu Huaxing

(woman) Pu Yu (along with the second woman below)

(woman) Teng Nanxuan

Xi Chengfu

Zhu Renzhi

Guo Yintang [photo above]

(having learned first from one of Yangs students) Wu Wanlin

(having learned first from one of Yangs students) Sun Jianying

Li Wancheng

Zhang Zhongjiao
[Odd that Yan Zhongkui is absent from this list even though he is one of the photographed.]

Students of Tian Zhaolin:

Ye Dami

Zhang Jingqi

Chen Yihu

Shi Chengzhi

Chen Zhijin

Zheng Zuoping [also in Yang Chengfus list]

Yang Kairu [also in Yang Chengfus list]

Qian Xiqiao

Chen Zhiyuan

Zhang Qiang

He Ruiming

Shen Erqiao

He Shibiao

Zhou Xueyuan

Zhou Xuefen

Zhang Baofeng

Chong Shouyong

Students of Dong Yingjie:

Liu Tonglu

Lian Zhongshu

Zhang Xin

Chen Ning

Yan Futing

Hao Qi

Zong Zhihong

Zong Maosan

Sun Sengling