You are on page 1of 4

E

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.02.16 18:05:12
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
3731
Location: Athens, Ethniko
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 453

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
Αριθμ. 17730 8. Τον ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς
Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (Α’ 173)
με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβο- και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 24 και 26.
λής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όρ- 9. Την αριθμ. Α2-718/2014 υπουργική απόφαση «Κωδι-
γανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε κοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Β’ 2090)
ν. 4446/2016 (Α’ 240). και ιδίως τα άρθρα 138 και 139.
10. Τον ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
Έχοντας υπόψη: φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ- συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το διατάξεις» (Α’ 240) και ιδίως το άρθρο 66 «Υποχρέωση
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση ενημέρωσης καταναλωτή».
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 11. Την ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτικού κοι-
Όργανα». νού.
2. Το π.δ. 69/2015 (Α’ 113) «Διορισμός του Αλεξίου Τσί- 12. Το γεγονός ότι από τις δαπάνες της παρούσας δεν
πρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος «Συνασπισμός προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) ως Πρωθυπουρ- γισμού, αποφασίζουμε:
γού». Άρθρο 1
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Υποχρεώσεις δικαιούχων πληρωμής
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών
4. Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονο- 1. Δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ- την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστή-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευ- ματος καρτών πληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο
τικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α’ 240).
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ- 2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι δικαιούχοι
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πληρωμής υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο τα-
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, μείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφα-
Μεταφορών και Δικτύων». λαία γράμματα η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
5. Το π.δ. 116/2014 (Α’ 185) «Οργανισμός Υπουργείου ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». ‘Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY
6. Τη με αριθμ. 25288/6-3-2015 (Β΄105) απόφαση «Διο- WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD». Η ανωτέρω δι-
ρισμός του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασί- ατύπωση μπορεί να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε
ας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών άλλη υπό τον όρο ότι πληροφορεί με σαφή τρόπο που
Ναυτιλίας και Τουρισμού». δεν επιδέχεται παρερμηνείας σχετικά με την αποδοχή
7. Την αριθμ. 117036-17/11/2015 (Β’ 2490) υπουργική μέσων πληρωμής με κάρτα.
απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 3. Στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγρά-
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορί- φονται με ευκρινή τρόπο τα συγκεκριμένα συστήματα
ου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους καρτών πληρωμής τα οποία δέχεται κάθε επιχείρηση λια-
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων νικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, ανα-
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κα- φέρονται τα εξής συστήματα καρτών πληρωμής VISA,
3732 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 453/16.02.2017

MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, της ως άνω υπουργικής απόφασης με αναφορά του
DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί ν. 4446/2016.
να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο
εμπορικό σήμα κάθε κάρτας (Παράρτημα Ι). Άρθρο 3
Διαδικασία Επιβολής Προστίμων
Άρθρο 2 Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊστα-
Διαδικασία Ελέγχου μένου της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά
1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγ- όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά
χου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους. όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε (5)
2. Τα κλιμάκια ελέγχου είναι εφοδιασμένα με τα ακό- εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης
λουθα έντυπα: τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην Υπη-
α) «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» ρεσία τους. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται
β) «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ». μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών
3. Τα παραπάνω έντυπα ακολουθούν το πρότυπο όπως από την υποβολή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζη-
αυτό ορίζεται στο άρθρο 138 της υπουργικής απόφασης - τηθεί ακρόαση του διοικούμενου κατά το άρθρο 6 του
718/2014 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Β’ 2090) όπως ισχύει, ν. 2690/1999 (Α` 45), και κοινοποιείται αμελλητί στον
και συντάσσονται με τη διαδικασία του άρθρου 139 παραβάτη.
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ
_______________________________________________________________________________________________________________________
ȵɀɅɃɆȻȾȰɇȸɀȰɈȰȾȰɆɈɏɁ
Τεύχος Β’ 453/16.02.2017
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
3733
3734 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 453/16.02.2017

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02004531602170004*