You are on page 1of 25

FECIORUL

IMPARATULUI

S,l

ROSU

i4lnAnArnesn

FARA-DE-MOARTE

Povste din B@r, cd6e

dc

PETRE UGLI$IU.DELAPECICA

EDTTTJRA IoN CREANGA_BUcLrRESTL lgTT

ft

A fosr odatS

niciodaid. pe vremea cind \e lesinau lunii

vulpile o iepurasij se rrdgeau a dintji

ork in covatd. iar

de coada

!

A lost odatd u

l:ITr

ouru.

fmos

Er pretea

Jolu

ly

era

albii,

din ele-afard.

rideau

de

imparat

Barbn

\e Drio,deau.

o nmele

si prrul

nearsd de soars.

ii

u-n"gr".i.ifun"ioi_

j5rid*,rl

ar1ea fecio.

Rosu-modrar.

de\i el

Odati feciorul impfuatului s-a dus la Etil siu fi i_a spus

a$a:

inillate impdrare qi tati !

Eu vid ci tofi omenii din

Uarini, fari nici o Jeoi.l

ce sd minince $i str

de

aici

n_au pe masa lor

pierd

"i u.a"i.,

ln um

li

nimmi nu

o_

si

-- -

tara aceasra mor pe epere. Lineri

:t:

Ds. Je htmpte

"nf1"it

implratii.

a uii

.i

o buceticd de

mrmrtigi.

"i

bogadi ere au

(meni

siracir ere

sd rrdiasci pind-si

Imea

oe Datrnr, nemaisriindu-ii

acqsta moaflea if i bare joc

reaza

a r se

arzindu-i-le.

insema rdbojuf uilor.

de toar,

imporri\.i, s_o ia de cefd

sd-i

spulbere uinrul .mujr.

si plec

si cind voi da

zdrobindu_i qsele

Eu m-am hoterir

re-a nu e tuosati

si str eut pra ,n care moar_

de ea. md voi inloarce 5d

va duc acolo pe roti cei dngi mie.

-

nu

se

alla ln

meu, respunse tar?ll

tMea

omsii

wul mat

$au

ntrsfrr $i au muirr

devrme,

-la

chpdu, ttorileJ pomji

p3o*nJor. a-u

Un xncet

alrul mai rirziu.

Vai,-&agul

acqsE. De cind e

fieqre

Nu

sdu, dar o asrfel de

lmea qi plminrul,

dupi

firut vietii luli

vizi tu c! si iart,

livezi,

!i

Erd

arborii

s@n, ca a noasrrl, a menilor ?

pltrpindi, clreia nmai

minmare,

orue$te st se usucl iminte de rme, pe cird altle uiiesc

de prin grddini gi d.in

lel, acee$i

de iubl

abia rlstrrir, o florici

:tleTl,

se

c€sqrl Fa sefrht.razele soarelui

mii.

o

qml

-,

TTt!" lruq"

se-l

abatl

$i ostsqla

lnr-o bud-

zi,

pealele_i

ihperarului de a-qi induplcca fe_

luard au rdrus zdamice.

rrmas Uun ae ta

parln!

indelugrl, a ajrms

in

.a.";" i*

de la hordrirea

acesra

Si-a

lut

a pleet la dl"W. Duptr o cilltorie

.

!r

Impdrtrpia Pdstuilor.

s_pus cl ws

si

@ute

Aici s-a dus la Vuttu--p-*i.

ude nu pMte sI intre.

lara in ere m@nea nu aie nici o putere,

.,.^V!lrurimp,Imt

vretr,,

se

nmird

lah Iui

n:.]:*l

;Tl,:i

. , :,I_t::"r.d.(l

u

rnG(ele

*'+:, ji#jiiJl::;

l-, rugar sd rtuninI in

cu surele, nu

.,

^.ir.,

il tasd

fara

penlru

sdu pri

norcol, ii spuse

mete m

de sotie. iar dupa moarre

^_

eu

h

* opre;re din drmut

de imperar

i-a

mullmir

.p*.J"_l.l.iiii

;"

lui,

;i;p;;

mde anii

" *

roate. spmindu-i

", "Ai'ri"*A?il

impiirrrul pesdrilor,

c;;i

,i;;

.E;;'#;;r.;

cal.i

fAcui la fet

jl,".i:",Hff ':,'.:.,1,"J;ifr ll##*.*

pus mparat.

-

,-

iniepur s5 atreier

lara

am venir aici wde am fosr

laru

uupa ce am a,uns aici imDirar.

rn lmg

si in lat, ca se o mnosc

-sl

,_ !

{atd am

aius

de flori

la un izror

cu o

Pcollluat

lor.

Ne$riind eu ci

af

bea

in roare culorile, cari

re l.la"r.,

apa

fiinrd vie

in-dat, fr-am

acesrui izvor are

care gusre din trez-it uttur.

mi€r un. srrop din

ea,

ala

"-

cm

3-

tosr. dar cjne

er roari apa din lacul acesra.

va seca

apa d.in el. Va

mi. ca sd me

de

jmpdrar

i_a

aar

trebur sa muom

vtrd

*

;;

",

ptie

ape

limpede

e lacrima.

ir;

md

"i

vezil

h_pasdre.orice

hgruUtul $i

uca-

.y

:1

trebk se

p^na chd

sapr%cr sr papte

rara ace\rui

darul ,a p."*i_U"

lE"i'.,i.r)

apa rieli a9 a."""i irrii

ude

se

"ft;

";;;;;;.'i.;

*

f*iiiu

-*.

laDte iute

f*i;;;;.

f.ciorutu;i'o!ti;;;:#":i

:i ale viiLorului.--.- -

rr dc\copere roarc rainele rrearului

, {.*ry1.-.,p.dt?tului

de la

lmilia

lui

si a

luar rlms

pleor.rui depane, vlzindu_si

$i-a

bun

de la imptuar

Sr

di drum.

Au rmr

zj-le !i sapdrnini, in sir,

ere c?ba p?lrnint. cu o iroacd de

inrr-o %le adincl.

cind se intilni

Iffi,

o u

moqneag

dinrr_un deal $_l virsi

opri aci qi incepu a vorbi fr acest btrtdn,ere inrre altele

Se

tr spuse:

"_

Dragul meu) eu m fosi impdrat in Tara Btrrbosilor fr

pin! Ia cilcii. dar cu viata slud.

berbile pinl

-

Lhd erm ata_ca st ue

la briu

si

chicile

a(mr

m

plest

rn ere omerul tr?liesc cu sutele de

Mileniului. bde

kci

$r

noud de ui.

trer sute reiaci si rrei de

al.wea szl mor) dar nu pot

*T

I

por sfrf,a firuI

:i-Ti

dealul

mintul din

hinede jmtrrare 5i

oe 6at.

bu)

mie fl re las implnr.in lool

dmgul

p-alatul

sltuat

$t

toare

$i de domie

imptuar I,e

boglgiile nmstre

Si de viafl.

, liTir"l

duse la

palat, ca sa vade

uAt.lMusefea

de

mi

$i

in lme str

m ajhs

in

€ur lara

lara

firul vietii uui om esre de noui sute noud_

Si

m rrrnas aici. De cind m vmit

au rrear

mi $i acm m_m urit de \.iarI si

pintr

nu implinesc firul intreg de

Ia jMrEre,

trebuie se

@r;e_

acesta, aici in valea acesta. Am cirat mai

mai am oleactr, a$a ci nu rui am a$ mulr

meu.

!-as da un sfat: str rrmii aici cu

meu, iti dau fak mea de sofie.

vi le dau voul, cdci eu m_m

$i_l

a

de bnt pe feciorul de imperar

pe imprrereasa $i pe fata lo;. Cin;

palat.

dar

rui

ales fmuseTea fdr! pe_

ei dulci,

ii ve".u

,l ri

oprl!"a

r<he in lm€"a.fetei fi a ochilor

mr @r cmd

i$l aduse minte de moafler n_a mai stat be gin_

duri gi spuse:

_-

I",nu

vreau si.mor niciodari, ctrci

mesurrl

mere niciodat5.

de moane. $i trebuie s, aflu fara in e-re omul nu

mi_e groaz,

pesre

Fata imptrntului ii dete un inel

c! ajutorul acestuia p@re zbula

dacd-i va cere

de aur, spuindu_i m

hde vlea 9i irice aorinll _

i-o va implini indari.

.Feciorul impararului isi l;i

-

mmdu-le penrru darul

tolos, $i plecl rui

departe.

rlmas bu de la roti, mulru_

primit. ere ii va fi de foane mre

Dup,

.

belulu $r luindu-l in

pldd la muginea lmiilt

ce se deprf,tr biDe de palar. se gindi se incerce Durers

minI, ii spuse: "Inelulej du_md inainre

Ck ai bate din palrne. se vizu in fala mui alt mosneag, @re,

hprewS.e r@r, fmilia lui. cira bolovmi de

.

mute $i-i auca in

$r{ rugt sl-i Acssb-i

mre. Aibgind in fata lo., f. aaa, Ui""t.

se nmes,te

lara

aeasE.

deoarece aici soarele e

Ai"l "u .rr. noupi

piarra d_[irr_u

spNtr M

bat, ziua pe cer.Si nu_mai apue niciodare.

-

I)ar tu cine e$ri $i de bde

e$d ?

Tara Soarelui-Resre,

,-^Eu

sinr feciorul

implnrului

sa

alu

fara ul 6e m@ftea nu e

- -

Hei, hei! Ag m

flot

Rosu

ti

m pleer

in lme

mosar!, rrspuse feciorul.

tin&. Tardl meu a fosr imptrarul Glben qi eu m fugir din

Iart q str sep de mGne,

gi eu, spuse btririnul, cind m fost

ti auzind de tara acesta a Soirelui_

Kasare, rn €re omenii Lreiesc peste o mie de mi) m_am oprir
dcl.

- -

-

Dar pentru ce ve mmciii cu pietrele astea ? ii intrebE

de imprrat.

u

blesrem

pe epul nostru,

ptringilor

resphse bdtrinul

nogrri

cind

palarul

;i

m ,enii

s! nu muim pinl

noastii,

tedorul

"

Au"Il

impenr. Cind m perdsir

do,

el, de necljif, ne-au blest@t

N

altm

vom ctm

piatra

dintr-uo

nu putem mui. Mai Renii mai^bine cu

9l:sler.'

ratesc

mmte in rrue, cu bralele

avem incl puii" li

"oi.

ca-ri da* uonul

ce_!i

aiug

"i

."apm-j,i

.;;i";;_

in prmire_si faia de sode.

sr bsprezece mi de viate.

Eu sinr hottrrir se

lara pe qe

nu_vor all.a-o deloc, me voi

gi 1ie o mie o sutd

piciorul

in

-

-

Fata

nu mii opresc pini nu pun

o doresc arit

de mult. respuse ficiorul. si dacd

inroarce aici Ia dumercastr5_

un ghjoc

femeer,

qre

poare cledi

lue

r5mas

impiratului.iidddu

orice palate, poduri

bw.rultumindu-le

abla t:lase.m css-doutr de dr:M

mmti inalti pind in vinida cerulu.i,

si ahe lucrui mari. Feciorul ifi

penrru

ghic, g plectr mai depane. Dar

si se vtrzu ajws in fala uor

pe virful drora sriria rizi_

in

dreapta si_n stinga de_a

coas6 plina

ioare

loc

o

fatS,suq){g

lugul

muulor @ m

cerului. Mergind

zid. vEn r inrr-u

de verdeald qi in mijloc u

palat ce striluce q m

l0

:9::1T,

ca_spre

i"

acet

apropie cir mai

palarnu era nici b

muh de

la poafta

prne

berr

jo

Acesta,,

palatului

-i

r

h ;.be' ;j

p'e €.r e.

rAsDmse:

d,m $j ni"i ,"e"i

nu enu delr

;; :

;;;

p@la

mhtelui $i vdfr

Jx;;:";

;*;i::int,tlmf.:

uo.

.t"1""i":lt"*"impdritesei

din Tara vielii, ude nu se

_-*":=t

gun

o-ehutr

s;i poara

xj:se

de

impiqr, buerindu_se

ii

mulhmi

de

aie

f,

&

mo5negului.

MbtI

lruge

roarre rmo".

imptuar;, li

ceea ce

a auzit

ii*.tl:lTj

"i.,iaiiij!

*"ara-ilJl

sd ne cir mai

din

st da de uma acesrei

in cuind

ghrocul

$i_i pomci sa_i

Scoase

inehrl

qi_i

acoto. ca str dia

face scdri

nDarateset.

ril".'

d;;;;il"fi;.ji;

raci

i".;o,;;"r';ii:Ul;'fi1."-'

-,

:pi1ff i15r;Hiiir#:T:Hni+:i".iiT"3fri

,,1,:].

h

Iall

poc

mo)

tn."p,]. 11 se urce

rata porpi, brru incet

pe scdri

sj deodait

;#,it1t'

spre pwa

liffi :I.:

patatutui. Aihs

"oHf;

;i";il

;TJl

ail,i#

r y i' apdru

)r de.

r -. d- -

acesr fecjor arir de srrdlucir imbrler

$i

ua din ele il intrebtr

la ctup.

-

Urne esri dlryta $i ce doresri ?

intr_un gmi dulce de zina:

t1

ffi%

Eu sint ftriorul

Imp5€lului

Roqu 9i ueu

str volbesc

-

cu intrlFta impdr&es5,

MI duc s-o

m6!

rlspuse

feciorul.

pe bua nestrl stlplntr Si imptrlr€st,

spuse zina gi plec5.

-

 

Implreteasa

il

veni indard la poarte gi cind ll vdzu ii spuse:

dragul meu mite)

cici,

dme,

de mulr

$i idrale in

de bral si merserl impreEi

Bine-ai v6it,

-

te tot astept.

lu!

palat, gi se aqeari la masl s-i incepud a vorbi. De am

nte nu mai pleci de lingd mine. In lata n@srfI e adevir

rai qi tdim o vesnici fericire. Moanea aici nu e Moscutd.

ina-

Avem sd ne cumtrm qi-apoi si trdim in vecii vecilor, tot aqa

de tineri (m

simem azi.

Feciorul-mire ii

ptuinlii,

merinde

ca str fie

de dm,

spuse miresei lui cl el merge str-qi aduci

qi

ei aici. lmpdrtrreas-miresd

apoi

ii mai

dedu o

ploscl

cu apa

ii

preglti

vielii, o

@re sI invie pe toti mortii lui, bmici si stribuici.

Dupi ce Si-a pregltit

si-a luat rd:aas bun

i", u

"rt^

toate cele tlebuincioase pentru diu'

de la fmmsa lui mir@se-impirlteasi,

il Detrecu pina la apdtul sc5rilor de au Aici fe-

femeet pe ere il-a deruit

vizu la p@rtl.

ciorul de impirat iqi simse inelul fau lmpdrarului

dalbo, sufld in el de trei ori Ei-l rugd sl-l

la palatul

duci inibor ca gindul pind in Tara S@relui-Rdsre,

impiratului. Citlimp va fi zburat nu se $tie $i se

BIiu, Fi d@dat5 aceasta fu deschisl 9i un oseg din gardd

il intrebl:

CiDe esti si ce doreqti?

-

-

Sinr feciorul impdmrului

Tda-vielii-fdre-de-m@ne

impirat, rlspEse

Osbqul din

acese.

gardd ii spuse:

Rogu

1i m

sosiL acu

din

$i

weau sa rorbesc cu iodltatul

Afreapti dmeata tinl mi duc se inqtiinlez pe intrltatul

implrat.

ilu

-

trccuri citeva minute

!i

deodati se pom@i in fafd @

imDsraul si intreaqa

nio. u--

lui fmiue.

g':it, inllptl

fmilie! dedu binete feciorul

de

bme ne aduci ? il intr;bl

implrat.

Bine-ai \renit!

-

-

rispmserl

gazdele impldteiti Ce ve$ti

foane grdbit impdratul

l8

Numi vefti bue vi aduc, le spuse feciorul. Am ajus

noloc in Tata

-

cu

niciodati n-at fi

viedi, d ajutoiul ghioolui, ldrtr de €re

putur ajmge la poarta impiritesei din aceasti

lari minunald $i, ca sd nu lugesc prea mult vorba. v-m adu5

si dmeavoasird un mare dar

in plose aceas@: in ea este

iar pe cei bdtrini ii inti-

apa vielii, ere pe cei morli ii invie,

nercste.

Daci dorti qi dmneavoastrd si venifi o

aceasta,
mei-

in care dupi

dupd @re anplest

intoarcerea mea impreund

impdrltea;d de-acolo si

aici qi

vI

voi lua cu

mine in lara cu pdrinlii

s5-i aduc-mI voi cwua cu tindra

voi ajunge eu imptrrat, md voi opli

mine, ca sI vd risplltesc pentru binele

pe ^ €re mi l-aIi frot.

Bine. Mergem cu drag, rispmse impS€tul cu toatd

fmilia

-

lui.

Acm feciorul iqi lui rdmas bu,

-

-

zicindu-le:

La revedere!

La revedere qi drum bm! rispmse implratul cu toli

ai

lui.

Feciorul scoase iar inelul, suflI in el de trei ori

sdl duc,

indad pintr in Jara Mileniului,

$i-l

ruge

la poafra lrnp,ra-

Nlui. Chd aiusi aci, bItu in poartd gi alergx chia! impl-

ntul s-o deschidl, ci-l vlzu de la fereastrl.

Bui

ziua,

indllate impdrate! didu binele feciorul

-

de

impdrat.

Bmi sd+i fre inima,

dragul meur rlspsse impemNl'

-

da'

ce re$i ne aduci, bue ori rele ?

Bme, bue, foafre bEe! spuse feciorul, am aims @

bine in lara pe ere am dorit-o Ei de acolo vi aduc qi dmea-

-

\oastri budrie: apa vielii, care invie mo4ii li intinereqte

acum si-mi aduc 9i pirinlii o-mine,

pe cei bdtrini. Eu nerg

;; dacd doriti si venili $i dmneavoastra cu

intreaga lmilie

sd ve rasple-

acolo, eu la intmrcere

tesc pmtru binefacere, cici fdrd inelul pe

nu

Uariinii ain ape

rin pe aici !i v, iau. \Tind

are mi l-a!i dimit,

ce am ficut Gustind

"tiu

dacd as fi outut izbuti s?i fac ceea

se vezurd iari5i tineri 5i plini de viat! 9i de voie

feciorul nosltu ca la intoarcere sI nu uite

nu mai voiau si moari

bud, si-l ruiari pe

str se opreasc?i pe la ei, cdci am

 

Fiti foarte lini$tili, cA n-am sd uit)

le spuse

acesa igi

-

lui

rimas bm si pleci, ajuot de inel,

in Jara Pisdrilor, la

Vultu-impdrat.

Cm aiuse aci,

apa din lac. li agrii )i

le-a adus apa vieur.

afla pe impdrat cu toatd fmilia sa cdrind

le spuse )d inceleze a mai cdra apa. cd Apropiindu-se de feciorul-impdratulu.i'

acesra lud plosca cu apa vie!i >i-i didu si beie atir lmpdrarului-

Vultu, @re indatd deveni iardli om cum a fost, dar cu mult

$i ea AceFtia nu

mai tinIr, prec@

!i

mai puteu

ere intineri

ltiau @

si-i

de buuie,

imp&dtesei,

!i nu

mulluneascd.

Acum feciorul de impirat le spuse 9i

lor, ca $i celorlali'

cI el pleaci se-gi aducd pirinlii cu el, ;i c5, dacd voiesc sd vini

;i ei cu el in tara aceea,

la intoarcere se opreFte gi ii ia

Mergem cu tot dragul, ii rispuserd.

Feciorul de implrat iqi luri zborul spre tara ptuinfilor'

-

Cind a ajus pe lool

nwai niste

ude a fost palatul impdrdtesc, a aflat

ziduri n5ruite si nipldire de buruieni. Scoase

oglinda feme€tl li o rugd si-i descopere lool mde-i sint

imominuri ofinrii.

Oglinda ii ipusei

Du-te sub poala celor doi tei btrrrini din fata b, $i-acolo,

la ubra lor, vei afla momintul 1or, cdci ei sint mo4i

-

de

apr@pe doud sute de ani.

Cind auzi feciorul de impdrar destiinuidle acesrea rriste,

s-a induioFt f@ne mult gi a alergat sple cei doi tei, mde a

dat de umele mominului

stropit

cu ea momintul.

pdrinf, ere ii spuseri asa:

1or. A hrat plosca

cu apa viefi

si a

indar5 ii apdrure in tatd

buii sdi

-Vai,

dmgul nostru)

rugi

ce somtr adinc m

domitl

Feciorul lor ii

sd-i

arate mde sint imominati buicii

stropi momintul a

ii intineri. Apoi $ropi qi momintul

acegtia

deodate apdrur, vii in fap

$ ei $i spuseri:

pE

ude omenii

lui. Pirinlii ii arltarl lo@1. Feciorul le

apa viedi qi inviindu-i

buicilor bmicilor sli qi

lor. Stropindu-i 9i pe ei, intinerirl

Vai,

-

AM

ce somn adinc am domit!

feciorul le spuse

c! ii duce

cu el in

nu mai mor in veci. fiind pururea ror tineri.

Feciorul nostru de

impd€t cind vlzu m@f,ea inviftindu-se

implrdtesc, e4 care

impreiurul loolui, ude a fost palatul

mai bine de doud sute de ui

il ror aqreapti sd-i ia suJletul,

qi-l rugl:

nu mai stitu pe ginduri, scoase inelul

Inelule dng, du-ne pe toi pinl la Vultu-impint!

Aici ii lud

-

$i

pe

al Bdrbogilor, qi

$i

treeri repede pe

ii

lui $ pe ace$ria,

aceltia,

la fostul implmt

spre Jan

Serelui-Risare, ude s,i pe ace$ria ii glIbi sI vini cu ei.

Moanea, vdzindu-i

c! au pleer cu to1ii, s-a luat pe uma

ajmge h scrdle de aur ere duceau

lor gi era cit pe-aci sd-i

la poana drii, ude-i ViatI-tertr-de-moafre,

dar feciorul de

impdmt lui ghioel Si-i pomci st ridice scdrile in uma lo!

gi aqa ajwseld str intre cu tolii in palatul impidtesei, $i inoind

p@na in nasul morlii, scipard de ea pentru totdealm.

Acu, fiind cu toii la un

de nutI. $i s-a flot

loc,

au

inceput a face pregdtirile

(N

n-a mai

Fchiop

o nmt?i cu atita veselie,

fost !i nici n-are str mai f1e. DacI n-as, fi fost chiar atuci

d-un ochi $i orb d-un picior, mergm $i eu la nuta lor, dar

qi se grdbird

as,a, m rlmas p!guba$.

Cred clla mul, cind ne%sta ii va na$te

u feciora$, m-or ruga pe rrine si le fiu ninag.

Si-asa, implratul Roqu qi cu ceiJal$ imptrraqi, adugi in

Roqu, €re a aims a<m'a

fie el impirat, trliesc ti azi in lara acee, dar fiind ridiete

sctrrile di aur dimintea mo4ii 9i p@tu palaNlui impdrftesei

inroiatd, n-a mai pulut intra nimsi

acolo' dar nici m@ne.

fara vieliide feciorul lmptrrarului

rl