You are on page 1of 119

³Z

è t £x Ó
pô'e

( xÎz) èÖ^‰†Ö] t^ãßÚ :[Âx **
( ]Üz]ª“) èÆ¡fÖ] s`Þ äÛq†i

‚`jrÚ p‚m‡ àŠu] ‚ÛvÚ ‚nù ŠÖ] ÜnÓvÖ] änÏËÖ] :Wá
‹ßñ^‰ ;ßm] ˆßrn×m… Í( †9Ò]J

¦
~ Ý@Ü** :Ñ**

500 Š Z®

9zg 200 :t å˜

www.insaaniat.org

www.Hubeali.com

ýýþýýý
[

Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô

ó óÂ7L L
X äi^Ò†eæ ä×# Ö] èÛu…æ ÜÓn× ݡŠÖ]Ôx Z™Mg ‡
» ó óx?ZmZ]|]
t^³³ãß³³Ú ÀF, è Üz]ª“L L èÆ¡³fÖ] s³³`Þ t ‚ Æ\W
MÔZx+Zq
,; -ZtX Här
# ™~h »TXìŠñxÎzèÖ^‰†³Ö]
+iŒZ·¦ÀF,
Û Ï0
gZŒ + Ð Z øL0§CZÃòëÅ *™yWŒ
i§ÃgzZi q Û å ä Tì³»VØz»i ZYŠz]ZgyŠ Å
)g fƯiz

Åë!*
VÃg @* Û Z]ùgzZ ÙW|LZgzZX 1™ŠzöÆ™d˜ÍÊp™}Š
Û z¯ÃŠpnÆä;ÝzgÅ·
X 3gG znÆk¤Œ å èwWz·
å ‹x~
EGN
ÿL :¢ %ÆTóì
¨ ó JÅ*™yWŒ
Û èÆ¡³fÖ] s³³`ÞL L w–Ær +iŒZ·¦
# ™~h
Xì $ Û :ì YÁyWŒ
Ë ï{Zg~yWŒ Û
ü‹Ò$x™ÓZgi Z ƒ tzc* à ðä
„@* /Z ~ [Âì lgZ*h
+'× Ð x Z™Mg ‡
XnYHgz™ÃtkZ {ÒW @* Û
XN â

Ý¡ŠÖ] än× èru l†–u 1ñ^¶Ò^ì
¦
~ Ý@Ü**
1

Ýç‰ ä’u èÖ^‰†Ö] t^ãßÚ
l^Û×Ò æ l^¾çË×Ú
èô eøçô qû ø] àû Úô …ö ^jøíû Ûö ûÖ] Ôø ôÖƒF oû Êô Øö ìö ‚û møæø X äô ¿ô Âô ]çø Úø æø Ý¡Š$ Ö] äô nû×øÂø àø nûßôÚô ç+ Ûö Öû] †ô nûÚô ø] Üô Óø uô àû Úô …ô ^jøíû Ûö Öû] hö ^eø
ó ä´ fô•ø]†Æû ø] †ô ñô^‰ø oû Êô tö …ô ^íø Öû] †ö nû’ô Ïø ûÖ] Ýö ¡ø Óø Öû]æø äô ×ôñô^Šø Úø 
Ì]!* Z@: ¦gzZVkzÉÆx?ZmÝ>Z÷Z~T[!*
ZÆ]ÑZÎgzZXì·ù»]c* {zL LX
X ó óñâ 
Û ~eÆœ£znZ¾ZZì Ì[NZ »VÓ: ¦LgLggzZ
i§™gzZ {Š ‚-
qZ »DÐVzi ‚-1
î Yƒ#â Å^3, zQ àZzäö |Šz™nÆVß Zzä;Š YgzZ 1
!‚zŠÆï áôçû fö ×$ Ö] àôeû ^Òø èô ßøjûËô Öû] oÊô àûÒö
Þ ‡kZ Ì#ÅT
;nYÅ~g ZÎ6,k Q Cƒ7. W gøÒø†û nö Êø †ºãû ¾øøŸ ô
Xóá
ó wï|Šz™ ðà Dƒ7ÌïgzZu !*
)gzZ 2 ó gø×øvûnö Êø ź†û •øæø
!&ÅDÐðZÎ¥gzZ
'* ªf -2
;c* ¯g ÃCZÃÓÑäT 1
Š}ŠzgŠ ÌŠ RÊpäk Q c* W ÄøÛø_$ Ö] †ø Ãø /ûjø‰û] àôÚø äô ŠôËûßøeô pû…ø ‡û ]ø
;Š äƒ?f {zHyÒ™wÅÃVE.6,
HƒèZg6, gzZVÏKZäTgzZ 2 W åö †$ •ö Ìø/øÒø àûÚø Ùùô „% Ö^eô oø•ô…ø æø
iKZäT~Š™ÂKZ „Špä¿k QgzZ 3
X ¿g:~1‡y!* ó äö Þø^ŠøÖô ^ãø nû ×øÂø †$ Úø ]ø àûÚø äö ŠöËûÞø äô nû ×øÂø kûÞø^âø æø
0 gzZ å˜izñgzZÔ ~ 
6ò}Æð‚g *
y Ò, *Ôà ŠæE
b¬ ÔðZâ"Ô ~gZŠ * %NÔÏ< -3
E
Þ ‡gzZxñèÔ{h
;ì ]Š ¬xÑ. +I**àÙzÏ< 1 W…º^Âø Øöíûfö Öû]ø
gzZ ;ì ò » **
gzZÚ»+
M¨KZ à ŠæE
%N 2
E W 躒øÏøßûÚø àöfû röÖû]æø
;ì Lg܇Ðä™7~ä™" uÃøZŠ KZ ÑZz`â ™;B; 3
$U* W äô jô r$ uö àûÂø àø_ôËøÖû] Œö†ôíûmö †ö ÏûËøÖû]æø
"gzZ+Š6,ÌñƒTg~àLZŠp¿Zâ" q
;ì Lgg ÇŠæzg c* -ZgzZ 4 W ä´ iô ‚ø×ûeø oûÊô gºmû†ôÆø Ø% Ïô ÛöÖû]æø
-ZŠpr" z~ b
;ì CƒÄWq ¬gzZ 5 W èºÊø! ˆö rûÃø Öû]æø
*™ñgzZ 6
;ì ~gŠ ·Ç* W èºÂø ^røGö †ö fû ’$ Ö]æø
zŠ ÇWÑÐ*™gzZ 7
;ì ª W éºæø †û $ø ‚öâû ˆ% Ö]æø
Xì ( 4)wJ e Å«™ÐVÂ!* %Nx Óð‚g 0*
~æE gzZ 8 ó èºß$qö Åö…ø çø Öû]æø
2
E
c 3ŠsW é)'N|gzZg-i+,
ì* F+
h.
]gzZ$
VZgz+,
FÆÔ ¶‚YZÐ
ƒ -4
 xg Z}
;ì ¶‚ YZЃ .ñŸ',èZg 1 W^•ø†ôùÖ] àömû†ôÏøÖû] Üø Ãû Þô
;ì V ÆDgzZ 2
$Zgz+F, W èºÛømû†ôÒø èº$ø]…ôæô Üö ×ûÃô Öû]æø
GšÒ7EÑZz
g *å d
;ìg- igzZ ï $gzZ[Š Z 3 W éºMø ‚$ røÚ% غ×øuö hö]Mø ŸF û]æø
E EG
ƒsW é)'N|æ¾O¨g$ zZ 4
Xì @* ó èºnø Êô ^‘ø éº!†û Úô †ö ÓûËô Öû]æø
ì ðâ ÛbæÅ~g * %NgzZ ðz çNaIpÔ ~g ZŠi Zg -5
!ŠæE
;ì @* vÅ¿W 1
ƒB»k Qtz1»Vzi ZgÆk QgzZVÂ!* W åô †ùô ‰ô Ñöæû ‚ößû‘ö ØôÎô ^Ãø Öû] …ö ‚û‘ø
I
e÷MÛöWg ‡zðz çNap
;ì wYÑZzh W éô M$ çø ÛøÖû] èöÖø^fø uô èöGø^/øfø Öû]æø
XìGà Zzh
e™®ŠÃVl~g !*
Š',
gzZ 2 ó hôçû nö Ãö Öû] †ö fû Îø Ùö^Ûøjô uûŸô û]æø
: åc*Û yÒgzZq
â -Z cÈÏS äx?Zmg— ì Ìte
$Zzg 3 ]„FâF àûÂø éô …ø ^fø Ãô Öû] oÊô Ùø^Îø Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø äö ³Þ$]ø pøæô…ö æø
V ^–÷mû]ø oÞô^Ãø ÛøÖû]
/ÑZz¶Š ÖÃVl~I* 4
;ì J ¥ ó hôçû nö Ãö Öû] ðö gûìø èöÛøÖø^ŠøÛöÖû]ø
ì Hg ZŠ¸Ð] G!OåE
y WB‚ÆbæÅ‘œgzZ ï $NÅ~IŠpz|Šp -6
E
;ì Cƒ] ÒÅVß ZE™î~“N6, ™g (Z ~IŠpðà 1
k Qì @* W äô nû ×øÂø ¼öìô^Š$ Ö] †ø %öÒø äô ŠôËûÞø àûÂø oø•ô…ø àûÚø
;ì ZzŠ à ZzÛËgzZÆq
-Z xg œgzZ W xºrôßûÚö ðº]æø Mø èöÎø‚ø’$ Ö]æø
WD™~ *™ kS {z wqZ {zÆVzÈ gzZ 2 oûÊô Üûãôßô nö Âû ]ø gö’ûÞø Üû ãô×ô qô^Âø oûÊô Mô ^fø Ãô ³Öû] Ùö^³Ûø³Âû ]øæø
7t ‚ÆyQ~]y
X óÐ
ó Vƒ 3 ó Üû ãô×ô qô!
Ø æL°&ÆvZ0Ð~ åH “ÍÔ! æF
L˜MgzZ :M-7
;ì 8 ŠÐ! l ƒÀ6,
t ’ e** y¨KZkZ 1 W Üõvû/øeô †ö ¿ößûmö áô^ŠøÞûŸô û]]„øãFÖô]çû fö røÂû ]ô
;ì m1Г ÍgzZ 2 W Üõvû×øeô Üö×$ Óøjømøæø
;ì ùæ ~ åH
7Ð L˜MgzZ 3 W Üõ¿ûÃø eô ÄöÛøŠûmøæø
ó Xó ì ©
8÷‚ÐVp ZgÎgzZ 4 ó Ýõ†û ìø àûÚô ‹öË$ ßøjømøæø
@ƒèg ¬u|ZæE
ì* %NgzZ YZ » *™ -8
$6,x ¸Ë *™Z
}Š6,gîèg ¬ V× YZ ÅVzuzŠÃyQ {z Âì Cƒy!* # 1 àø‰ô^vøÚø Üûãö iû…ø ^Âø ]ø Ýõçû ³Îø o³×F³Âø ^³nø Þû‚% ³Ö] kô³×ø³fø Îû]øƒø]ô
;ì îŠ W Üû âô †ônû Æø
3

V× YZ KZ Å yQ Ð x ¸k Q {z Âì CYƒ nZg **
Ð x ¸Ë *™ Z# gzZ 2 àø‰ô^vøÚø Üû ãö jûfø ×ø‰ø Üû ³ãö ßû³Âø lû†ø ³eø Mû ]ø]ƒø]ôæø
9L
4£F
Xì C™ 1 èEG Ì ó ÜûãôŠôËöÞû]ø
?Åg î * %M÷gzZVYÐVÍß -9
@æE
;Nzg6, /Z Åg î @*
?Ð)œ{zÂî Y%t ‚ÆyQ ?¤ ', 7NðÒ$Lb§kS ÐVÍß 1 Üû j%Ú% áû]ô è÷_øÖø^³íø³Úö Œø^³³ß$³Ö] ]ç³_ö³Öô^³³ìø
gzZ ðÒE
WÜû Óönû ×øÂø ]çû Óøeø ^ãø Ãø Úø
X g RXÐ?ÙpÙp{zÂî Y− Tg {0
+ /ZgzZ 2
i ?¤ ó ÜûÓönû Öø]ô ]çß%uø Üû jö/ûÂô áû]ôæø
6ÔŠ -10
é5µLù]» ä×# ÖZá Zz¶Š„,
?ñY G
ƒÝqºgzZ„6,ÔŠ LZ»Z # 1 ØôÃø qû^³³Êø Õøæùô ‚ö³Âø o³³×F³Âø lø…û ‚ø³Îø]ƒø]ô
XõZ}
.]6,ºgzZ„k QÆ™s çÃÔŠ LZ ó äô nû ×øÂø éô …ø ‚ûÏö×ûÖùô ]†÷ ÓûGö äö ßûÂø çø ËûÃø Öû]
¿+, *~nçÆV2zŠ -11
Fx » *
;ìgx » **
~ä™Ýq„  zŠì ¿{z{g e"gzZyZ Â** KZx Ó 1 hô^Šøjô Òû] àôÂø ˆø røÂø àûÚø Œô^ß$Ö]ˆö ³rø³Âû ]ø
Ð Vâ ¨
áô]çø ìûŸø û]
}Š™ù ŸÃV2zŠ ñƒñ WB;ì ¿{z{g e"gzZx » **
zyZ Â**
ÌÐk QgzZ 2 óÜû ãö ßûÚô äô eô†ø Ëô ¾ø àûÚø Äøn$•ø àûÚø äö ßûÚô ˆö røÂû ]øæø
g ZƧÆë*
!:g ZƧÆh: Ýñ{z-12
:ìgi !*
Ðä™k å W c*
B ÐÔŠ™ïB‚Æ\ Û cÝñyQ 1
â V äö Ãø Úø Ùö^jøÏô Öû] ]çû Ööˆø jøÂû ] àømû„ô$Ö] oÊô
gzZ 3g} hgg ÇŠæzg c*
Å: Ì]¾Åë!* "ÃhäVrQ 2 ó Øø›ô^fø Öû]]æ†ö ’ößûmø Üû Öøæø Ð$ vøÖû]]çÖö„øìø
ì ÇzgÊÅVz~]*
* -13
ÂñYVz¼ »Vz»Z # 1 ø¡Êø ÜôÃø ßôù Ö] Íö]†ø ›û]ø Üû Óö³nû Öø]ô kû³×ø³‘øæø ]ƒø]ô
X zŠuzg:Ðî=gfÆ~]**
Ãz ¹!*
ÆyQ ó †ôÓû/% Ö] èô ×$ Ïô eô^âø ^’øÎû]ø ]æû †ö Ëôù ßøiö

!ÐäY^gÆVzg ZŠ¸gRÛŒ-14
zge:Ç*
Û& 1
;,Š hgg ZŠ¸g RŒ hö†ø ÎûŸø û] äö Ãø n$ •ø àûÚø
X D YïŠg^vß)Æg 0*
gz™ÐQ 2 ó ‚öÃø eû ø Ÿû] äö Öø xønû iô ]ø
ƒg Zzg] 7~gz¢¿ÙC2~-15
Þ ‡¿C
™ Zƒ7øiu.
Xì @* Ù 2~ 1 ógöiø^Ãø mö áõçû jöËûÚø Ø% Òö^Úø
4

ì '" qÙCt ‚Æ,
k¼X 16
+
Ì~ÛD - VŒ D q u ] Ñq z x » x Ót ‚Æ k
J ,¼ 1 oÊô ÌöjûvøÖû] áøçû Óömø oj#uø †ômûMô ^³Ïø³Ûø³×û³Öô…ö çû ³Úö Ÿö û] Ù% „ô³iø
+ZgŠ
Xì C™ Za „ ngzZ ~i Z0 ó†nû eô ‚ûj$Ö]
?ì ;g ~gz¢VY *
* Î[ äX 17
X : Š $ukZÅ!WzmvZ-vZwÎgÐx?ZmZgzZ
HHwZÎ6,g äö ×# Ö] o×$ ‘ø Ùôçû ‰ö†$ Ö] Ùôçû Îø àûÂø Ýö ¡ ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Øø³òô ³‰öæø
X óƒ
ó g:/xÆV-Š·gzZzŠ™spÃ9J (, LZ L LX 1 XX! Mô çû ãö nø Öû^eô]çû ãö f$/øiø øŸæø gønû /$ Ö]]æ†ö nùô Æø V äô Öôfæø äô nû ×øÂø
k Q =Zì yâ 
Û » „!WzmvZ -vZ wÎg {z GX : c*Û ä ðZ 2 Ô
â ø ÖôƒF äô Öôfæø äô nû ×øÂø äö ×# ³Ö] o³×$ ³‘ø Ùø^³Îø ^³Ûø³Þ$]ôW Ùø^³Ïø³Êø
;¶ºÅVzg ZgŠ~+ Š‰ Ü z W Ø' Îö àömû‚ôùÖ]æø
HƒWz™’ðZŠ »+Š Â[ Z1 3
;ì Š W äö Îö^_øÞô ÄøŠøi$ ‚ôÎøæø áøŸF û]^Ú$ ^øÊø
X óì
ó Š Zi Wzg U¿C
Ù [ ZçOÔì Zƒ)6,
}iB»k QgzZ 4 ó …ø ^jøìû]^Úø æø ðº†ö Úû ^Êø äô Þô]†ø rôeô hø†ø •øæø
* hzŠúÆVî ÕX 18
@™g ezŠÐ]ñ*
ì*
hgLe x Î ÅyQgzZì @*
Åk QÐZì @* hzŠúÆ Vî ÕKZ ðà 1 ó äô ×ô qø^øeô †ø %øÂø äô ×ô Úø ]ø áô^ßøÂô oûÊô p†Fqø àûÚø
Xì Cî™^]ñ

$¬gm{Å ä×# ÖZ åPG
e &ÐVâ K
¨Z]z%*
!X 19
ÌðÃÐ~yQ ;z™ 1™Ã½çwMgzZg*gŠÐVØ»ÅVÍß] Í%!*1 W Üûãôiô ]†ø %øÂø lô] ðø æû †ö ÛøÖû] pæôƒø]çû ×önû Îô ]ø
Xì ꊙ—™ VQÐQì @* æ ;»vZ Âì @*
ƒ~B;ÆkZB /
¤™ .e 2 ó äö Ãö Êø†û mø åô ‚ônø eô äô ×# Ö] ‚ömøæø Ÿ$]ô †º$ô^Âø Üû ãö ßûÚô †ö %öÃû mø^ÛøÊø
E
ì ç¸!NxÑgzZM
šúç'MßX 20
( ì Cƒò » ** Û p )X ¶‚VâzŠ ò » **
ÐÏŠ ‚ gzZ ÏŠi‡ 1 X èô fø nû íøÖû^eô èöfø nû ãø Öû] kôÞø†ôÎö
( Æk QxÑÅäT )X ¶‚ÌòzøgzZ é5M8MgzZ 2
( x™L ðNF X áô^Úø †û vôÖû^eô ðö ^nø vøÖû]æø
G
Û Å ð>Z®Xì *
ÔÛ Ü z»›
@Yg*!Ðg ëgÅVߊ !*
‰ Û gzZ 3 X hô^vøŠ$ Ö] †$ Úø †% Ûöiø èö‘ø†û ËöÖû]æø
XâY ó †ônû íøÖû] šø†ø Êö] æû ˆö ãôjøÞû^Êø
Ü ¬M»V:Ü7ÛŒgzZÄÜèhX 21
ˆ
á ÂÐ, Š …hZg ø¤
/Zì gHh» ( ÄÜ) ãZxn „}g ø 1 áû]ôæø ØôeôŸô ]û ‡ø ^røÂû ]ø^ßøfû Òô…ø Ÿ$ ]ôæø åö ^ßønû _ôÂû ]ö áû^ô ³Êø Ð% ³uø^³ßø³Öø
HN
t {ZpÐ áB‚B‚ g ZÎ6,V ð-#F
Æ. Û ë:gzXÐ B
$zQ 7Œ ó pû†ø Š% Ö ] Ùø^›ø
Xƒsî^»}ƒ0
+Z
5

ì Cƒg ÑÞ.‡~Ìëg!iX 22
Ë ™7z¦!ª
X$ 2Åk QÐQ,Š™x ÇNwqZÆk QÃËT 1 óäö fø Šøuø äô eô Åû†ôŠûmö Üû Öø äö ×öÛøÂø äô eô^*_øeû ]ø àûÚø
c iÐvZ~ãZzZÛÅVzX 23
zg e {Š *
ì ;g Y`êŠ ?g @*ÎPŠ ZPšNg ÇŠgz6,u 0*
Z¾ AŠtÂZ #dWÆðxŠ W} R 1 Äöeô^jømö äö Þø^vøfû ‰ö Ô ø e$…ø kømû*]…ø ]ƒø]ô ÝøMø ! àøeû ^mø
G
X −g™ $Ðk Q~ª qkZ Âì ;g™V*â Û **
Åk QPŠ ZPš ð$gN zZ ó åö …û „øuû^Êø äô nû ’ôÃû iø køÞû]ø äö ÛøÃø Þô Ô ø nû ×øÂø

ì e~*™ {g ñ»{Ly;H
kX 24
Û ÅVÍß{Ši 0c äÖÃVƒk
ÔÏgŠ c*
 H} (,
} (, 1 èö$ø^Æø]ô Ýô^¿øÃô Öû] hôçû ³Þö„% ³Ö] lô]…ø ^³Ë$ ³Òø àû³Úô
(Íôçû ãö ×ûÛøÖû]
X ’ e* á ÃVÍßâgzZ 2
*™x »Š ) ó hôæû †ö ÓûÛøÖû] àôÂø ‹ônû Ëô ßûj$Ö]æø
ì* 0JG
@ƒîE 4&W»wŠ {nãK
¨ZX 25
3 ‚" ÐìnQ Â{zÉ Y7Ö ™Äg~ wŠÃq Ë¿ðà 1 lô^jø×øÊø oûÊô †ø ãø ¾øŸ$ ]ô ^ò÷nû Gø ‚ºuø]ø †ø Ûø³•û]ø^³Úø
p ÖZá Zzå
Ù ªÐî J m
Xì CYƒC g @* -gÆ{ngzZÐ
QgzZ8 ó ä´ãôqûæø lô^vøËø‘øæø äô Þô^ŠøÖô

î Y:4~~gFà ©-26
:н »J# ƒg D™ ` »x »gzZ DQ º J
-Z Ü z k QÉ~g F KZ 1
-‰ óÔø eô oû/øÚø ^Úø Ôø ñô]‚øeô lôÚû ]ô
XÆzg
]*
!~gz¢¹~ð‚g*
0 X 27
ÖÃð‚g 0*
Xì ** ð‚g0* aR~*™ 1
+F, ó ‚ôâû ˆ% Ö] ðö «Ëøìû]ô ‚ôâû ˆ% Ö] Øö–øÊû]ø
~¢~]‡5Ð]ñX 28
¢ÐkZ Âσ„g WGìs§~g v]ñgzZÐß ZQ1Ðs§Å *™ ?Z # 1 Ùõ^fø Îû]ô oûÊô löçû ÛøÖû]æø …õ^eø Mû ]ô oûÊô kø³ßû³Òö]ƒø]ô
X ǃ: µñgzZ »] ‡5 [ oÏøjø×ûÛöÖû] Åø†ø ‰û]ø ^ÛøÊø
ƒg Dg e ÌÐ~g *ÅvZX 29
Í Å Ù7 {Š6,+Z ~g vä vZ G ƒg Dg e gzZ ƒg ™ $ Ð [Z± 1 oj#uø †ø jø‰ø ‚ûÏøÖø äô ×# Ö]çø Êø…ø „ø³vø³Öû] …ø „ø³vø³Öû]ø
ä k Q c*
Xì c*
Šj» †ø ËøÆø‚ûÎø äö Þ$^øÒø
6

6UÙCÆ¿z„ ,+ZŬgzZyZZX 30
ÏñY¬Sg ~zqz”,
ƒg Z2 Q6,
-ZÐ~yQì @*
q é5E
Vâ2~Š G &Ng eyZZå 1
4E VÜø ñô^Âø Mø Äôeø …û ]ø o×FÂø áö^Ûømû ûŸô ]ø
;ì Š ˜ª4z åOE -ZgzZì w°q
7Lk& Z q -ZÔì ñ 2
-ZÔì ¢q WMô ^ãø rôÖû]æø Ùô‚ûÃø Öû]æø àônû Ïô nø Öû]æø †ôfû ’$ Ö] o×øÂø
-ZÐ~yQX :ì *
q @ƒ„~V‡g eÌñÐ~yQgzZ (1) 3 V gõÃø Gö Äôeø …û ]ø o×FÂø ^ãø ßûÚô †ö fû ’$ Ö]æø
G%M EIM
*™g OZ »"
;ì * $Œ Q ¢‡æMG
Û ª ïE åagzZ å˜−ZŠì þ©^ZuzŠì tØ 4 W gôÎ% †ø j$Ö]æø ‚ôâû ˆ% Ö]æø ÐôËø/$ Ö]æø Ñôçû /$ Ö] o×øÂø
;LJQ:~V¼ Zp{zgzZ ǃ‚ A ¿çO 5
rgtØ»äY~¼ W lô]çø ãø /$ Ö] àôÂø ø¡‰ø èô ß$røÖû] oÖø]ô Ñø^jøGû] àôÛøÊø
rggeöWÂªÔ yÐ 3c*
qNgzZ ðƒ Åx Zwx Ó{z ǃ ‚ v W¿gzZ 6 W lô^Úø †$ vøÛöÖû] gøßøjøqû] …ô^ß$Ö] àøÚô ÐøËøGû]ø àûÚø æø
;Çìg™ $ÐVzq
o8
X ÏN Y{g™ƒH4~*™c k Q Çá: ö-FFwŠÐ*™gzZ 7 Wlô^fønû ’ôÛöÖû^eô áø^ãø jø‰û] ^nø Þû‚% Ö] oÊô ‚øâô ‡ø àûÚø æø
+IÆvZ {zÇìg³»æWÅ]ñ‰
;u™~¢~äg*™ÃVñ»{h Ü zC
Ù gzZ 8 Wólô]†nû íøÖû] oÊô Åø…ø ^‰ø løçû ÛøÖû] gøÏøiø…û ] àôÚø æø
X :ì ‚ é5E
rgˆg eÌ¢Š G &N~uzŠ ÅyZZgzZ (2) 9
4E V gõÃø Gö Äôeø …û ]ø o×FÂø ^ãø ßûÚô àönû Ïô nø Öû]æø
Ôì {û[Z q
-ZÐ~yQ 10 W èô ßø_ûËô Öû] éô †ø ’ôfû iø o×FÂø (1)
;ì ÒÃÅîJ
-|ZuzŠ 11 W èô ÛøÓûvôÖû] Ùôæ% ^øiøæø (2)
;ì xg D™ ¦{íf »VT%ZŠgzZ 12 W éô †ø fû Ãô Öû] èô ¿øÂô çû Úø æø (3)
;ìg » & §zgî»VÍß[x»gzZ(ñƒ}g*%åagzZ 13 W àønû Öôæ$ Ÿø û] èô ß$‰öæø (4)
Õt ‚nQ ¨YVJ
;ÏN YƒãZzZgÅ¿zDc* -|çO 14 W èöÛøÓûvôÖû] äö Öø kûßøn$fø iø èô ßø_ûËô Öû] oÊô †ø ’$ fø iø àûÛøÊø
~iñW$gzZÃ{zÏVƒg DWZgÅ¿zD6,
;ÇñYƒi6, TgzZ 15 X éø†ø fû Ãô Öû] Íø†ø Âø èöÛøÓûvôÖû] äö Öø kûßøn$ fø iø àûÚø æø
x Z ¸Z AÍ R ÂÐQ Çñ Yƒ i6,t òZgzZ VTÔV‡ÅwqgzZ èâ gzZ 16 àønû Öôæ$ Ÿø û] oÊô áø^Òø^ÛøÞ$^øÓøÊø éø†ø fû Ãô Öû] Íø†ø Âø àûÚø æø
E
;ǃ'â Š ç¤ÔM »J
-x Z ¸Z ~y
W™áÐ
X :ˆge ÌÆw°Ð~VzŠ G é5E &NÅyZZgzZ (3) 17
4E V gõÃø Gö Äôeø …û ]ø o×FÂø ^ãø ßûÚô Ùö‚ûÃø Öû]æø
-ðZ Å]!*
;ì„à ZzäF,QJ Ëq-Z 18 W Üôãû ËøÖû] “ôñô^Æø o×FÂø
;ì ðZ ÅD%ZuzŠ 19 W Üô×ûÃô Öû]…ôçû Æøæø
;VÒpÅVhZŠgzZ 20 W ÜôÓûvöÖû] éô †ø âû ‡ö æø
Å~g !*
Xì ð‚¦gzZ ~g ZG 0* %Nz=%åa 21
ŠæE W Üô×ûíôÖû] èô ìø^‰ø…ø æø
H^Ø» ðZ ÅDÐQ Š
;Š H™çO 22 W Üô×ûÃô Öû] …ø çû Æø Üø ×ô Âø Üø ãôÊø àûÛøÊø
XŠ x ©ZÆVkÑ{zˆƒx¥ðZ ÅD&gzZ 23 ÜôÓûvöÖû] Äôñô]†ø Gø àûÂø …ø ‚ø‘ø Üô×ûÃô Öû]…ø çû Æø Üø ×ô Âø àûÚø æø
Hƒ4ZŠ~ä™Ç**
7

igzZ ¶~ Vñ»nQ à 0*
CŠ c* ð‚ggzZ ~gZG 0* ~=gzZ ~g !* %Nä TgzZ 24 oÊô rø^Âø æø åô †ôÚû ]ø oû³Êô ½û†ùô ³Ëø³mö Üû ³Öø Üø ³×ö³uø àû³Úø æø
ŠæE
+
bg {0iB÷ö*gzZò ** (g0 +ZÆVÍß{zgzZ ǃ:g* »ò {gzZ ó]‚÷nû Ûôuø Œô^ß$Ö]
ˆ„g eÌÆŠ ˜* c 4z åOE é5E
7LŠ G &N¶aÐ~VzŠ G
4E é5E&NÅyZZgzZ (4) 25
4E gõÃø Gö Äôeø …û ]ø o×FÂø ^ãø ßûÚô Mö ^ãø rôÖû]æø
Ôì * ÃVÇYZ@¬ª 26
*™Ç** W Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô †ôÚû Ÿø û] o×øÂø
gzZ )zgÐVzq{h
;´gi !* +I**
@¬gzZ 27 W †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø oûãôß$Ö]æø
X ~g % µZñgzZ 28
„ Zg 6, àô›ô]çø ÛøÖû] oÊô Ñô‚û’ôùÖ]æø
G
4¨^Ã)VzgZŠ™$
;#Š ´Š Ð( èEG +gzZ 29 àønû Ïô ‰ô^ËøÖû] áô^ßøGøæø
;Ho¢Ã1ÅÝñäk Q 3gÇ** ÃÏh
+I@¬äTçO 30 àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] …ö çû ãö ¾ö ‚$ Gø Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô†ø Úø ]ø àûÛøÊø
X c* 9NÃVÃ*
鹟E * Åooäk Q »zgÃÏh +I**@¬äTgzZ 31 àønû Ïô Êô ^ßøÛöÖû] Íøçû Þö]ö Üø Æø…û ]ø †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø oûãø ø ûÞ àøÚæø
Š™Zg7Ã~g ZŠ)f {”Z
;c* +¬6,zZ LZ•Q 3g ~g YÜ1s,6µZñ9äTgzZ 32 X äô nû ×øÂø ^Úø oû–øÎø àô›ô]çø ÛøÖû] oÊô Ñø‚ø‘ø àûÚø æø
k QÌä×# ³ÖZ ZƒnZg **
6, yQnÆä×#³ÖZgzZ¿g #Š ´ŠÐVdÃäTgzZ 33 gø–ôÆø äô ×# Ö gø–ôÆøæø àønû Ïô ‰ô^Ëø³Öû] ðø o³ßô ³Gø àû³Úø æø
Ö ªiz',
X ÇÇgèZgÐQ# …nÆ
gzZ ǃu ** èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø åö ^•ø…û ]øæø äö Öø äö ×# Ö]
@ƒg Z2Z,
X :ì * 6Vâ2~Š C
ãg e̬ågzZ 34 V Üø ñô^Âø Mø Äôeø …û ]ø o×FÂø †ö ËûÓöÖû]æø
+Z‘¸zhYh ÂgzZX 2X ÒÃÅäF,
~i Z0 Q~ðZ Å] !* Ùq
C -Z 35 W Ñô^Ïø/ùô Ö]æø W Èômûˆ$ Ö]æø WÅô‡ö ^ßøj$Ö]æø WÐôÛ% Ãø j$Ö] o×øÂø
;**
¯h$ +ÃVÍßgzZX 4X ~i ‚/µgzZX 3
Y`Lg„gzŠÐ"
ì @* $*Åh{zì * @Y`@*F,Q~ðZ ¿çO 36 W ÐôùvøÖû] oÖø]ô gûßô mö Üû Öø ÐøÛ$ Ãø iø àûÛøÊø
&
Ð |h6,gîEZŠ {zì @*
+ðe~~i Z0 +Z‘¸ZgÅvЪ ˜gzZ 37 ÐôùvøÖû] àôÂø åö ^ÛøÂø Ýø]Mø Øôãû røÖû^eô äö Âö ]ˆø Þô †ø %öÒø àûÚø æø
; ì Lg J0 xzø
+Z c*
ÔCYw$ V×YZq
+~VÇZ', ™~i ‚/µgzZ 38
Æk Qì @*
-Š 4, W èößøŠøvøÖû] åö ‚øßûÂô lû ðø ^‰ø Éø]‡ø àûÚø æø
X CYƒsp~VÇYZV×Z',
gzZ 39 èöòønùô Š$ Ö] åö ‚øßûÂô kûßøŠöuøæ
@Y`Lggû~¹Æ„Ze{zgzZ 40
;ì * W èô Öø¡Ë$ Ö] †ø Óû‰ö †ø Óø‰øæø
™nzÈ»òzøÅVÍßgzZ 41
èg ¬™Åw4ZZgÅk QnÆk Qì @* X äö Îø†ö ›ö äô nû ×øÂø lû†ø Âö æø Ñ$ ^Gø àûÚø æø
X CYƒ
YƒÂz{ënÆk Qg !*
;ì @* zg » »k QgzZ 42 Wåö †ö Úû ]ø äô nû ×øÂø Øø–øÂû *]æø
@Yħ3 Zg Ȍ
Xì * 3 $gzZ 43 ó äö qö†ø íûÚø äô nû ×øÂø Ñø^•øæø
X :ˆ„g eÌÆ—gzZ 44 % /$ Ö]æø
VgõÃø Gö Äôeø …û ]ø o×FÂø Ô
8

gzZ è:6,] !*
ËgzZÔ **
ƒ{Š¯ðc* ƒw³ »spgzZÔ Üï]!*
Ô ** Ð]!*45 W Ýôø¡Šûjô ‰ûŸô ]û æø XMô M% †ø j$Ö]æø (Ùôçû ãø Öû]æø X pû…ô^Ûøj$Ö] o×øÂø

8yâ nÆvÐV!›
Å]Zg „å {z 1 ¯ +Š CZÃ
g s ï]!*
Ð ~ ]!*
ä T Z® 46 W äö ×önû Öø xûfô’ûmö ÜûÖø ^ß÷mûMô ðø f†ø ÛôÖû] ØøÃø qø àûÛøÊø
;Çìg~O g @*
;¨Y<Vzcz Q{zñYƒg ZÎwð~+ â Ãh&gzZ 47 äô nû fø Ïô Âø o×FÂø ‹øÓøÞø äô mû‚ømø àønû eø ^Úø äö Öø^âø àûÚø æø
ÑZ e 0
+zg vâÐQn™: ð ] !*
ðÃ~ VåQgzZ E
@z Ò gzZ 48 X àônû ›ô^nø /$ Ö] Ô
ö eô^ßø‰ø äö jûòø›ôæø gômû†$ Ö] oÊô Mø M$ †ø iø àûÚø æø
;D™
WgzZ *™ Åk Qì ©
VâzŠ]y  hÅ]y
8yâ Õ WgzZ „ nÅ *™gzZ 49 Ôø ×øâø éô †ø ìôŸF ]û æø ^nø Þû‚% Ö] èô Óø×øãø Öô Üø ×øŠûjø‰û] àôÚø æø
X ó óC™ c*
Yƒ{ n !W^Ûøãônû Êô
ƒsî]!*
c* =S äëx¯ »ˆnS X : ˜r
Š™uF, # ™èg èô Öø^›øŸô ]û Íøçû ìø åö †ø Òûƒô ^ßøÒû†ø iø ݺ ¡
ø Òø]„øâF ‚øÃû eø
ó Xó ’ exgg Z Œ
Û ', Yƒ+Ñ{zЪ
~[ ÂkS @* ZîgzZ CY óh^jøÓôÖû]]„øâF oûÊô Mô çû ’öÏûÛøÖû] šô†ø ÇøÖû] àôÂø tôæû †ö íöÖû]æø
@ƒÑZzä™ðZæE
ì* %N™| , %NgzZ ÑZzä™n™| ,
(ÐðZæE (ÐnX 31
Xì @*ƒYZÐnk QÑZzä™n 1 X äö ßûÚôù †ºnû ìø †ônû íøÖû] ØöÂô ^Êø
Xì @* %NÐðZ',k QÑZzä™ðZ',
ƒZæE gzZ 2 ! äö ßûÚôù †' Gø †ôù/$ Ö] ØöÂô ^Êøæø
z™: Ï<´gÃ$
eñÔz™: ù Ÿz™]zIX 32

;z™:c yw‰1´M 1 ]…÷ „ùô fø Úö àûÓöiø øŸæø ^v÷Ûû‰ø àûÒö
X z™: Ï<gzZ ~J1´z¦: xgzZg Ãe
$ñ 2 ó]†÷ jôù ÏøÚö àûÓöiø Ÿøæ$ ]…÷ ‚ôùÏøÚö àûÒöæø
?ì yÃi *" YZÐ
ƒX 33
*™uF,»Vî Õ~i *"gzZ ~ôÂ+F,
Xì * pÑ 1 oßFÛöÖû] Õö†û iø oßFÇô Öû] Íö†ø Gû]ø
’'*
!gZÍ *
* Âz™'*
!g ZÍ *
*X 34
0LZÐQX u™~¢ðÃ~ä‹'!*
à Zzäg*g ZÍ **
ÃVÍß 1 äô nû Êô ]çû Öö^Îø áøçû âö †ø Óûmø^Ûøeô Œô^ß$Ö] oÖø]ô Åø†ø ‰û]ø àûÚø æø
XÐVƒ: Ì… YvßÎÏÃG +Z~[Z
g'!* ó áøçû Ûö×øÃû møŸ^Ûøeô
ì* $bŠwîÃVîzigWX 35
@™Za i+
Xì @* 
™[ ZyÃwqZ LZ {zì êŠw ð…NÃVîzig WKZ ðà 1 ó ØøÛøÃø Öû ] ðø «‰ø]ø ØøÚø Ÿø û] Ùø^›ø]ø àûÚø
9

ŠuzgÐWßÅVƒá)Š *
c* !X 36
5E
Ô Zƒo‚ »Vâ Šá Zz
gÆg éE"QRÐZ ð ñƒD Yx )
á ogzZ 1 W…ô^fø ÞûŸø û] ànû Îô ^âø Mø Ýô^/$ Ö] oÖø]ô åô †ônû ŠôÚø ‚øßûÂô äö nø Ïô Öø‚ûÎøæø
X¸Ñ ähzŠt ‚Æ ÙP WgzZ} 7, F,QÐVzh˜„ Ù ŠÃ\ð W{z 2 äô mû‚ømø àønû eø ]æû ‚% jøGû]æø äö Öø] çû ×öq$ †ø jøÊø
?¸ìg™{°‡!* ?ì HtX : c* Û ä ÙP W  3
â åö çû ÛöjöÃû ßø‘ø pû„ô$Ö] ]„øâF^Úø
ÅVâ ZxLZ ëÐ Tì i§gzZ t ÜZ {z Zg øt Hn²ä VrQ 4 X^ßøñø]†ø Úø ]ö ä´ eô Üö ¿ôùÃø Þö^ß$Úôù к×ûìöV]çû Öö^ÏøÊø
X D™ c*
ÑOW
+ÃðÃÃVâ Zx}gvÐæWgŠ¿kZ Z{ c*
ì (7{Z Û äZ
â ð 6,
kZ 5 W Üû Òöæ. †ø Úø ]ö ]„øãFeô ÄöËô jøßûmø^Úø äô ×# Ö]æø V Ùø^ÏøÊø
;ƒD™g ezŠÐú~*™kS Ã\ WLZ ?b§kZ%Z 6 Üû Òö^nø ÞûMö oûÊô Üû ÓöŠôËöÞû]ø o×FÂø áøçû Ï% /öjøÖø Üû ÓöÞ$]ôæø
XƒD™Ìx OZ » Á$
+KZ~ËÆúkZ~]y
WgzZ 7 W ÜûÓöiô †ø ìôf oûÊô ä´ eô áøçû Ïø/ûiøæø
?ƒ[Z±ˆÆTú{zì à Zzäàyvt 8 W hö^ÏøÃô Öû] ^âø ðø f…ø æø èøÏ$ /øÛöÖû]†ø Šøìû]ø^Úø æø
ó Xó ƒÌyâ ZÐ3~ËÆTs
# Zg {zìÆ„ HgzZ 9 !…ô^ß$Ö] àøÚô áö^Úø Ÿø û] ^ãø Ãø Úø èøÂø ‚$ Ö] xøeø …û ]øæø
Ã0Æ4zŠgzZ܉×z=ÃðŒx â ZX 37
Û Ðx?ZmŒd
â
X :c* WLZäx?ZmZ]|gzZ Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø àôŠøvøÖû] äô ßô eû Ÿôô Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×ø³Âø Ùø^³Îøæø
Æ yQß™pô'!* -Zg eÐ s§~÷d
~uzŠg egzZ q W¶}÷} Z 1 Õø†% –ömøŸ$^Ã÷ eø …û ]øæ$ ^³Ã÷ ³eø …û ]ø oû³ßôù ³Âø Àû³Ëø³uû] o$ ³ßø³eö ^³mø
;Çñà: yv»{zÐz™Ì¼ ñƒDƒ W à$ ãö Ãø Úø kø×ûÛôÂø ^Úø
;ì =~i *" ~(,
ЃG 2 W ØöÏûÃø Öû] oßøÇô Öû] oßøÆû]ø á$ ]ô
Ü ×•Z~(,
;ì ‰  gzZ 3
Ѓ W ÐöÛûvöÖû] †ôÏûËøÖû]†ø fø Òû]øæø
D z~(,
;ì ~IŠpgzZgz¾ù Ѓ gzZ 4 W görûÃö Öû] èô /øuûçø Öû] løuøæû ]øæø
;ì t Ü ZŒÄZÑ~(,
Ѓ gzZ 5 W Ðô×ûíöÖû] àöŠûuö gôŠøvøÖû] Ýø†ø Òû]øæø
à{Z
k Q1Çì e ** *™: 4zŠÐ ÛZg ZŠ¸d
+ûÂ{z n kZ * W} Z 6 áû]ø ‚ömû†ômö äö Þ$^ô Êø (ÐôÛøuûŸø û] èøÎøMø ^’øÚö æø Õø^$m]ô o$ ßøeö ^mø
Ü ×Å
;ÇñYƒyv»Ð‰ X Õø†% –önø Êø Ô ø Ãø Ëøßûm$
Ü zÆ]gz¢z` ôZ ð•Z ~g v{zn kZ ´g: 4zŠ ÌÐ zg ZŠ¸gzZ 7 Ô
‰ ø ßûÂø ‚öÃö Ïûmø äö $Þ^ô Êø Øônû íô³fø Öû] èøÎøMø ^³’ø³Úö æø Õø^³m$]ôæø
;ÇÆYgz™Ð? W äô nû Öø]ô áöçû Óöiø^Úø tøçø uû]ø
;Çá Z e Ö ™: 4zŠ ÌÐg ZŠ™$
@l¹»{z:gz** +g ZŠ¸gzZ 8 X èô Êô ^j$Ö^eô Ô
ø Ãö nû fômø äö $Þ^ô Êø †ôqô^ËøÖû] èøÎøMø ^’øÚö æø Õø^m$]ôæø
Ågz™t ‚}gvb§Å[Zu {z n kZ ** ™: 4zŠ ÌÐ L Ñg ZŠ¸gzZ 9 hô]†ø Š$ Ö^³Òø äö ³$Þ^ô ³Êø hô]„$ ÓøÖû] èøÎøMø ^³³’ø³Úö æø Õø^³³m$]ôæø
ó Xó Ç}™ c*
3ŠÆ™gzŠÃVzqÅd Û gzZd
$Œ Û ÃVzq
$Œ gømû†ôÏøÖû] Ô ø nû ×øÂø ‚öÃôù fø möæø (‚ønû Ãô fø Ö] Ôø nû ×øÂø hö†ùô Ïømö
10

7wJ]Š „à Zzäƒ`g é7M~øZÛX 38
+
X Q7~0 ."
zZ} Û Ð]Š „àZzäàyvÃøZ
$Œ Û 1 ó˜ôñô]†ø ËøÖû^eô lû†$ •ø]ø ]ƒø]ô ØôÊô ]çø ß$Ö^eô èøeø †û ÎöŸø ø
|ÙÅ~W1‡,
ì# 6y *
!iX 39
iÅq= 1
;ì SgúÆwŠÆk Qy!* W äô fô×ûÎø ðø ]…ø æø ØôÎô ^Ãø Öû áö^ŠøÖô
(X :sZ 39) ;ì LgúÆy!*
iÅk QwŠ »ÛZgzZ 2 ó ä´ Þô^ŠøÖô ðø ]…ø æø ÐôÛøuûŸø ]û gö×ûÎøæø
ƒ~ìÆk QwŠ »ÛZ 1
ì @* äô nû Êô oûÊô ÐôÛøuûŸø ]û gö×ûÎø
Xì Cƒ~wŠÆk Qy!*
iÅ*¬gzZ 2 !äô fô×ûÎø oûÊô ØôÎô ^Ãø Öû] áö^ŠøÖôæø
Ë$ƒÁV× ZæE ` R » ~g FX 40
%NÐkS 7¼
;ì c*
Š ¯: ~g vÃn%}g vävZ 1
L »ä™gz™V× Z', WÔø iô ^òønùô ŠøÖùô ^_& uø Õø]çø ÓûGø àûÚô áø^Òø^Úø äö ×# Ö] ØøÃø qø
Z ðÃ~~g F ìt|ç O 2
;M7` X äô nû Êô †ø qû]ø øŸ šø†ø ÛøÖû] á$ ^ô Êø
# gŠ‰ì îŠ h Ä b§kS 7QgzZì CSÃVÇZ',~g Fp 3
| X Ñô]…ø æû Ÿø û] k$ uø ^ãø j%vömøæø lô^òønùô Š$ Ö] ¼övömø äö ß$ÓôÖFæø
;DQíÐ
Ô~ì] !*
ðÃÐy!*
i Â`
R%Z 4 Xáô^Šø×ùÖô^eô Ùôçû ÏøÖû] oÊô †ö qûŸø û] ^ÛøÞ$]ôæø
™ Zƒ~䙿ðÃÐVzcVð; gzZ 5
;ì @* W Ýô]‚øÎûŸø û]æø pû‚ômû ø Ÿû^eô ØôÛøÃø Öû]æø
L Æ *Z— 0*
LZì Le ÃTÐ : vZ G gzZ 6 éô †ø mû†ôŠ$ Ö]æø èô n$ ßôùô Ö] Ñô‚û’ô³eô Øö³ìô‚û³mö äö ³Þø^³vø³fû ‰ö äø ³×# ³Ö] á$ ]ôæø
( u 0*
gzZ {
ó Xó ì ꊙ4ZŠ~¼ A Ð~VzÈ ó èøß$røÖû] åô Mô ^fø Âô àûÚô ðö «/ø$m àûÚø èô vøÖô^’$ Ö]
E
ì ðâ ÛzzbæÅ]g R0[ éE
5O8MX 41
E
;¸ñÑxsZÐÉg ~(, 5‡8MvZ 1
G{z}™ØgKZ6,]g R0Z[ éE W^f÷ Æô ]…ø Üø×ø‰û]ø ‚ûÏø×øÊø lôù…ø Ÿø û] àøeû ] hø^f$ìø äö ×# Ö] Üöuø†û mø

X ¶Å]ç?EäVrQÙpÙpgzZ 2 W^Ã÷ ñô^›ø †ø qø^âø æø
) ¤6,
Xìg D™® Vzq~gz¢~gz¢gzZ 3 WÍô^ËøÓøÖû^eô Äøßô Îøæø
XìgèZgÐvZ~wqC
Ù 4 W äô ×# Ö] àôÂø oø•ô…ø æø
X ŬÏ0
+i b§ÅVz@WgzZ 5 W]‚÷âô ^røÚö rø^Âø æø
;3gŠ c*
Ã]y Þ ‡ 6
WäT¿{zìŠ ·g I. X Mø ^Ãø ÛøÖû] †ø Òøƒø àûÛøÖô oeFçû ›ö
;H¿ñƒn
pgt ‚Ã[ˆgzZ 7 X hô^Šøvô×ûÖô ØøÛôÂø æø
X Å®
) ¤6,
Vzq~gz¢~gz¢gzZ 8 X Íô^ËøÓøÖû^eô Äøßô Îøæø
X ;gèZgÐvZgzZ 9 ! äô ×# Ö] àôÂø oø•ô…ø æø
11

# ÙxŬogzZðñX 42
|
ñYƒÔŠ Z÷{z @*
Vß Z e ^ » Ìu **
ÅðñÐg ZŒkS ~¤
/Z 1 áû]ø o×FÂø ]„øâF oû³Ëô ³nû Šøeô àô³Úô ç+ ³Ûö³Öû] Ýøçû ³/önû ìø kö³eû †ø ³•øçû ³Öø
;Ç}™: #ŠÐíÌQ {z1 W oûßô –øÇøeû ]ø^Úø oûßô –øÇô fû mö
VzŠ}ŠÃ¬oq
={z @* -Z Ìyâ ‚zi ‚x Ó» *™kS ~¤
/ZgzZ 2 oûßô f$vômö áû]ø o×FÂø ÐôÊô ^ßöÖû] o×øÂø ^ãø iô ^Û$ røeô ^nø Þû‚% Ö] kö³fû fø ‘øçû ³Öøæø
Ç}™:›¦ / Ù Ðí{z1Œ[8
C W oûßô f$uø]ø^Úø
Å!WzmvZ -Ñ}°!*ÆòÅZx Qìê{z: L » ék Q 3 oôùÚôù Ÿö ]û oôùfôß$Ö] áô^ŠøÖô o×FÂø o–FÏø³Þû^³Êø oø³–ô³Îö äö ³$Þ]ø Ô ø ÖôƒFæø
å } Z L LX : å c*
?ðñðà Z Û ä\
Š â å WX ì [ ƒgŠ ™Ð y!*
i V Ùø^Îø äö Þ$]ø äô Öôfæø äô nû ×øÂø ä×# Ö] o×$ ‘ø
X ó óÇ}™:›Ð?¬oðÃgzZ ÇÇg: Ð ó кÊô ^ßøÚö Ôø f%vômö øŸæø àºÚô ç+ Úö Ô ø –öÇô fû möŸø o% ×ô Âø ^mø

4ÐV> V× Z,
'{z- 4ÆvZX 43
qŠ , 
ì 4Ð nk Qq ÆvZƒC™xªgzZ {qÑ»ðZ', 1
-Š 4, óÔø fö rôÃû iö èõ ßøŠøuø àûÚô äô ×# Ö]‚øßûÂô †ºnû ìø Õø ðö çû Šöiø èºòønùô ‰ø
XƒC¯IŠpzgzf»
GG3O.z9 ]Íç'NzÈ ãK
])z ï ¨ZX 44
;ì: e»x £gzZû%ã ¨
KZÈ 1 X ä´jô Û$ âô …ô‚ûÎø o×FÂø Øôqö†$ Ö] …ö ‚ûÎø
;ì: e» ðCÅy¨KZ] Íç'N 2 X ä´iô ðø æû †ö Úö …ô‚ûÎø o×FÂø äö Îö‚û‘ôæø
) ¼c*
Xì: e»® ~gŠ ·Åy¨
KZ½ 3 X äô jô ËøÞø]ø …ô‚ûÎø o×FÂø äö jöÂø ^røGöæø
Xì: e»*Z— 0*
Åy¨
KZ]) 4 ó äô iô †ø nû Æø …ô‚ûÎø o×FÂø äö jöË$ Âô æø
?i§»w*7õYÅXŠ qgzZ! x»X 45
@,
|x Z! x» 1
;ì Cƒ«6, W Ýôˆû vøÖû^eô †ö Ëø¿$ Ö]ø
~!ÅñZg|x ZgzZ 2
;ì«6, pô]+†$ Ö] èô Öø^qø^ô eô Ýöˆû vøÖûæø
6,] ¸Åpg pôÃ]Ñq gzZ ]5ç {æ7 ~! Å ñZg gzZ 3 ó…]†ø ‰ûŸø û] àônû ’ôvûjøeô pö]+†$ Ö]æø
Xì«
(X 46
ƒgg âƒÐñ}½ùgzZpÑÆ ðNE
6,uÈ {z Z Ü z k Q Ð ç Æ Š% yZ pÑq
# ƒg ™ $ ‰ -Z 1 WÅø^qø]ƒø]ô Üômû†ôÓøÖû] èøÖøçû ‘ø]æû …ö „øuû]ø
Xƒg6
XƒZ½ù»k QZ Ü zk QÐçÆ¿‚gzZ 2
# ”‰ ! ÄøfôGø]ƒø]ô Üônû òô ×$ Ö]æø
12
Eg!N
¨Z ~_›X 47
ì g™ç?O Ãyâ K
#â ÅVzgâ Y1wŠÆVñŠ W 1 èºn$/ôuûæø Ùô^qø†ùô Ö] höçû ×öÎö
X TgƒÆÏ QñW7Л 2 !äô nû ×øÂø kû×øfø Îû]ø^ãø ËøÖ$^øiø àûÛøÊø

ì Sg C™Ù7{Š,
6]³X 48
X ÏgqeVx{~g vì wb] çE -Z
O•~gvJ# 1 Õ‚% qø Õø‚øÃø ‰û]ø^Ú$ …ºçû jöŠûÚø Ôø fö nû Âø
&‡{Š *
p°ÿLE c iÐ
ƒX 49
 Å ¶Š Zw~ yQ ì êŠ d
ƒ $iÐQ~ Vâ ¨
KZ x Ó *
*™s ç 1 !èô eø çû ÏöÃö Öû] o×øÂø Üûâö …ö ‚øÎû]øçôËûÃø Öû^eô Œô^ß$Ö] oøÖæû ]ø
rg]gŠ{Š c*
Xƒ‚ iÐ

ƒÇzgÐwZÎ ?ì H]zIÇX 50
X ñYc* #Lì {z]zI 1
Š Z’Zgfâ èEE ð÷ f‚øjô eû ]ô áø^Òø^Úø ðö «íøŠ$ Ö]ø
Ö èc*
X ǃc vÐ# bŠ ñâÑóÑ{zǃwZÎi ZˆbŠ:gz 2 !ܺÚ% „øiøæø ðº^nø vøÊø èõ Öø^*ŠûÚø àûÂø áø^Òø^Úø ^Ú$ ^øÊø

Ö èÅ
# eŠ ÃZÅ]gzxz[Š Zz=X 51
ª˜gzZ$
;Cƒ7ÆÐ=~i *" 1 W ØôÏûÃø Öû^Òø oßFÆô Ÿø
;ì 7¼gzZ {Š c* ˜~MgzZ 2
iЪ W Øôãû røÖû^Òø †ø ÏûÊø øŸæø
;Cƒ7_Z÷ðÙ| (,
Ðd$z[Š Z 3 W hôMø Ÿø û^Òø 'ø]†ø nû Úô øŸæø
ÐáZz¶Š {gt 4
X 7g ÇŠæðÙ| (, ! éô …ø æø ^/øÛöÖû^Òø †ø nû ãô¾øøŸæø

Ë$ƒbæÞ.‡VâzŠ HX 9Š „zŠ ÅñX 52
X 9zŠ Åñ å 1 V áô]†ø fû ‘ø †ö fû ’$ Ö]ø
gzZñYH6, ñ{z( wÍ Z ) 2
VzqgZÍ ** W åö †ø Óûiø^Úø o×FÂø †ºfû ‘ø
ñYH6,Vzq[8ñ{z( xzŠ ) 3 óg% vôiö^Û$ Âø †ºfû ‘øæø

6ÃízgzZízÃ]Û) ,q+ZX 53
?C¯öŠ,
Xì ízÌ~^ ƒ~qª
zŠgzZ ~i *" 1 ປøæø èô eø †û ÇöÖû] oÊô oßFÇô Ö]
Û )Ì~ízƒ~M 2
Xì öŠ6,gzZ] èºeø †û Âö àô›øçø Öû] oÊô †ö ÏûËøÖû]æø
13

?ƒ: »ÌL wâ {zX 54
X ǃ: »Lì wâ {z®
)¤ 1 ‚öËøßûmøŸ Ùº^Úø èöÂø ^ßøÏøÖû]ø
?qà Zz仿]÷ZpX 55
ƒ*u»] ÷Zpwâ 1
Xì @* ó lô]çø ãø /$ Ö] éöM$ ^Úø Ùö^ÛøÖû]ø
@ƒÌ(a) ÑZz¶Š ~Ÿp ( ,
ì* 2 ) ÑZzäZg eX 56
k+
Xì b§ÅáZz¶Š]g t
KN{zì @*
Zg eN 1 Õø†ø /$ eø àûÛøÒø Õø…ø „$ uø àûÚø
c ƒ{zX 57
?ì Lg~ì}g v *
3h MÂñYc*
Xì @* Š hgîÐQ¤ ƒ) {0
/Z ì ( c* +gŠ (Zq
-Zy!*
i 1 ó †ø ÏøÂø äö ßûÂø oø×ôù ìö áû]ô ĺfö ‰ø áö^Šø×ôù Ö]ø
?ì 0Z]¯R » »T–{zX 58
× **
Xì êŠ {' Yf»Tì–{z]gú 1 óèºfø Šû×$ Ö] éöçø ×ûuö hº†ø ÏûÂø éö]*†û ÛøÖû]ø
?þ½ RgzZ ?ù[ Z »yˆZgzZ »xsX 59
+Z YZÐxsÆk Q ?ÂñYHxs»Z
;z™ c*
$ # 1 ^ãø ßûÚô àøŠøuû^øeô oùô vøÊø èõ n$vôjøeô kønû nùô uö]ƒø]ô
u|{™| (,Ð k Q ?ÂñJ (,
B; »u|gzZ yˆZ s§~g vðÃZ
# gzZ 2 oûeô†û mö^Ûøeô ^ãø òûÊô ^ÓøÊø‚ºmø Ôø nû Öø]ô kûmø‚ô‰û]ö ]ƒø]ôæø
;z™ W^ãø nû ×øÂø
Æu|! Z ñƒñ (,
;ì cá ZE™ Z’Z¤Šz!* gzZ[ Z {k QgzZ 3 ó pûMô ^fø ×ûÖô Ôø ÖôƒF ÄøÚø Øö–ûËøÖû]æø

ì*
@ƒw* 6Æq]gz¢ÑZE™lg \X 60
!z,
Xì @* z6,áZzäZh ZnÆq]gz¢ÑZzä™lg \ 1
ƒw!* ó gôÖô^_$ Ö] |ö^ßøqø Äönû Ëô /$ Ö]ø
?ìg ~gYÌ^gzZgÌDÎg ZÎ, ZX 61
ƒ~g Y^~~¸" é QgzZVƒìgÎ #â ÅVzg ZÎyQá Zz
g~*™ 1 ݺ^ßømø Üûâö æø Üûãôeô…ö ^Šømö gõÒû†ø Òø ^nø Þû‚% Ö] Øöâû ]ø
ƒ: »V2zŠX 62
**
ƒ: »V2zŠ 1
Xì ªÅöŠ6,** èºeø †û Æö èô f$uôŸø û] ‚öÏûÊø
ì 4Ðä;BJt ‚ÆIZ *
*ò » *
*X 63
# qzÈ 1 †ônû Æø oÖF]ô ^ãø fô×ø›ø àû³Úô áöçø ³âû ]ø èô qø^³vø³Öû] löçû ³Êø
Yƒù Ÿ»~
ì y‚ WgzZ4Ðk Q **
;B;t ‚ÆIZ **
X ñYc* nÆ]gz¢KZ ó^ãø ×ô âû ]ø
14

ì 4bŠ}Š ZhðÐä*
NßB;à {X 64
X 7î âÑ~¶Š ‚ Zhð 1 X Øônû ×ô ÏøÖû] ðô «_øÂû ]ô àûÚô xôjøŠûiø Ÿø ø
ƒZhðÌÐ k Q ÂbŠ N*
Xì @* ßxzøB;à{ 2 äö ßûÚô Ø% Îø]ø áø^Úø †û vôÖû] á$ ^ô Êø
“iÅà ]Z rg ÃgzZ ~g ZŠ *
ìM *]gzZ ð‚g *
0 X 65
M iÅ~M*Z— 0*1
ì“ †ôÏûËøÖû] èößømû‡ô Íö^ËøÃø Öû]ø
M iÅ~i *" xg D™]gzZ 2
Xì “ ó oßFÇô Öû] èößømû‡ô†ö Óû/% Ö]æø
)*
¯ !»k\Z,ªq{Šñò » *
6 *~{Š Zg ZX 66
¶:x »._Æ{Š Zg Z}g v¤
/Z 1 ‚ömû†ôiö^Ú$ àûÓömø ÜûÖø]ƒø]ô
X¸~wq¾?¬ z™: { Zz6,
ÅkS ÌÂ 2 ókøßûÒö Ìønû Òø Øûfø iö ¡ø Êø

7eÏÙŠzunÆIYX 67
X ǃZƒZôЊzuc*
ǃZƒJ (,
ЊzuÂc* H7„ ¬Š ZÎÆkZÃIY 1
{z Š ó ^›÷†ôùËøÚö æû ]ø^›÷†ôËûÚö Ÿ$ ]ô Øöâô ^røÖû] p†ø mö øŸ
Lg7*g~x¯ ÂÑ äƒx Ó=X 68
ƒZa Ú~x¯ Âì @äƒx Ó=Z
Xì @* # 1 ó Ýö¡
ø ÓøÖû] “øÏøÞø ØöÏûÃø Öû] Ü$ iø]ƒø]ô

ò» * @™ HB‚Æ]‡‘: â iX 69
*z!x»ÅVŒgzZì *
ì @*
™ ** ÃVñ: â i 1
Z6, W áø]‚øeû Ÿø û] Ðö×ô íûmö †ö âû ‚$ Ö]ø
ì Lg@*
™ *ÃVzyQgzZ 2 W Ùø^Úø ŸF û] Mö ‚ôùrømöæø
ì Lg @*
ÑdÛ Ã]ñgzZ 3
$Œ W èøn$ ßô ÛøÖû] hö†ùô Ïømöæø
™gz™ÃäƒZg7ÆVzîig WgzZ 4
ì @* W èøn$ ßô Úû Ÿö ]û ‚öÂô ^fø möæø
@Y{g™ú{zì @*
Xì * Yƒ[ x»~: â i 5 W gø’ôÞø ä´ eô†ø Ëø¾ø àûÚø
ó Xó ì @*
ƒgezŠÐ1{zì @*
Yƒx » **
gzZ 6 W gøÃô iø äö iø^Êø àûÚø æø
ì ~gz¢$
dŠ * “ÉZg »VÍßX 70
@z½KZ¬ÐW
Wxi Ñt 6,Ï QÆ ¯ x â Z »Vâ ¨
Ð ¶Š ½ÃVzuzŠ {z ì @* KZx ÓÊp¿ 1 äô nû ×øÃø Êø^Ú÷ ^Úø ]ô Œô^ß$×Öô äö ŠøËûÞø gø’øÞø àûÚø
;}™å½CZ f KZŠp¬¬ W åô †ônû Æø Üônû ×ô Ãû iø Øøfû Îø ä´ ŠôËûÞø Üônû ×ô Ãû jøeô]*‚øfû m$ áû]ø
Ð]ZŠ ¬zwqZz]§KZ¬¬Ðä2°Z ¸gzZd
$z[ ZŠ WÐ y!*
igzZ 2 (äô Þô^Šø×ô eô äô fômûMô ^iø Øøfû Îø äô iô †ø nû Šôeô äö fö mûMô ^iø àûÓönø Öûæø
*™x » »ä¯[Š ¸z[vÃVÍß
X ’ e*
15

iÐ ¿k Q {zᙚ 
ìg Z, »W{Š c* M F, z½KZŠp¿gzZ 3 Üô×ôù Ãø Úö àûÚô Ùô¡
$Š @*
zd ø qûŸô û^eô Ðùô uø]ø^ãø eö Môù ç* Úö æø ä´ ŠôËûÞø Üö ×ôù Ãø Úö æø
ó Xó ƒ@* z½ÅVâ ¨
$Š @*
™d KZ}uzŠ™hgÊp ó Üû ãôeôMôù ç* Úö æø Œô^ß$Ö]
ì JÈÐ]ñ÷‚X 71
Xì xŠÑZz"(, Ù »òŠ W 1
s§Å]ñÅk Q÷‚C !ä´ ×ô qû]ø oÖF]ô ðö ^_øìö ðô †û ÛøÖû] ‹öËøÞø
ì à Zz䃻qg ÑÞ.‡ÙCX 72
Ù 1
ì àZz䃻qðƒtC W ˜õÏøßûÚö Mõ æû ‚öÃû Úø Ø% Òö
Ù gzZ 2
;ì à ZzäWì µÂÅTq{zC ó lõf ÄõÎôù çø jøÚö Ø% Òöæø
?ñYH
„gŠùÃu‡X 73
 gŠ™yâ 9ÐwÍ ZÃ]5ç~y
ß™„ W ÂN Yƒ`zu‡]5çZ
# 1 !^ãø Öôæ$ ^øeô ^âø †ö ìôf†ø fôjöÂû ] kôûãø fø jøGû] ]ƒø]ô …ø çû Úö Ÿö û] á$ ]ô
§Zz»¶ŠuQÐQgzZ ¶Š”:&à *™X 74
E E
ätzçgzZãk0* 5{ÅZ { ç,t0Zg Z¢Z
Ætzç! éE # ì ˆèV- ¸tgzZ ä´ Öôçû ìöMö ‚øßûÂô oûeô^f–$ Ö] éø†ø Ûû•ø àôeû ]…ô]†ø •ø †ôfø ìø àûÚô æø
g Z¢ÂG ]ÑZÎÐyQ6,]‚ˆZÆg Z¢gzZ]ÑqÆx?ZmÝ>Z÷Z äô nû ×øÂø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]†ônû Úô ]ø àûÂø äö Öø äô jô Öø^øŠûÚø æø èømøæô^Ãø ³Úö o³×F³Âø
6,V´ñ, Z ‰ð7Z ä~ Vƒ { ZÍ6,|kZ ~L LX : c*
Š yÒ ä äô Ëô Îô ]çø Úø ˜ôÃû eø oûÊô äö jömû]ø…ø ‚ûÏøÖø ‚öãø Gû^ø³Êø VÙø^³Îø( Ýöø¡Š$ Ö]

KZ ð]|{zgzZX å Zƒ c* +ZgzZ ¶_ \
Y Zƒ0 # ì ¬Š
d}Š6,LZ ]Zg Z X äô eô]†ø vûÚô oûÊô ܺñô^Îø çø âö æø äö Öøæû ‚ö‰ö Øönû ×$ Ö] o³ìø…û ]ø ‚û³Îøæø

$‚‰¸ìg\G,bSZgzZ¸} 9~[Zø} ñÐB;LZ Sh ZŠ
, Üônû ×ô Š$ Ö] ØøÛö×ûÛøiø ØöÛø×ûÛø³jømø X äô ³jô nø vû³Öô o³×F³Âø ˜
º ³eô^³Îø
V Ùöçû Ïömøæø àômûˆôvøÖû] ðø ^Óøeö oÓFfû møæ
Û gzZ¸D YD zg b ç@G3µ¿y™q
X : ¸ìg â »»
-ZgzZXì èG,ZƒN*
;Yƒgz™ÐíÂ*™} RÔ *™} RX L L "1 W oûßôù Âø Ô ô nû Öø]ô (^nø ÞûMö ^mø ^nø ÞûMö ^mø
?ì ðWc ä™7t ‚}÷Êp ÂH 2 WkôÎûç$ /øiø o$ Öø]ô Ýû]ø [ kô•û†$ Ãø iø oûeô]ø
Û 6,ígzZ {Š Z−Š ~÷Âc*
?ì ðW™ƒv
Ü zÑZzä™ Zg7ÈZ¾ 3
;ñW: L‰ XÔ ô ßönû uô áø^qøŸø
G (p†ônû Æø pû†ùô Æö lø^ãø nû âø
;
Ã)}÷Ë(~÷™ YÔ7gà ðN$=k\Z 4
;ì 7pŠ ðÃÐ= 5 XÔ ô nû Êô oûÖô èô qø^uøøŸ
;ì YYH7qg~Xðƒ~Š”:&NGä~ 6 W ^ãø nû Êô èøÃø qû…ø øŸ ^$÷ ø¡$ø Ô ô jöÏû×$ ›ø‚ûÎø
;ì Ï~hðÏ0
+iz/ Â~¾ 7 W †ºnû ’ôÎø Ô ô /önû Ãø Êø
;ì Á¹ÌwzgzZÌZ ~¾gzZ 8 W †ºnû Šômø Õô†ö _øìøæø
16

;ìH¹Ìzig WgzZyQ ~¾gzZ 9 W †ºnû Ïô uø Ô ô ×öÚø ]øæø

;ì ‚ Zhðay^ k\Z 10 W Mô ]ˆ$ Ö] èô ×$ Îô àûÚô åô f
;ì sî¹3 ZggzZ 11 W Ðômû†ô_$ Ö] Ùôçû ›öæø
Û )gzZ 12
;ì 7gŠ Åi ZgŠgz™] W †ôËøŠ$ Ö] ‚ôÃû eö æø
ó Xó ì xgzZg ZØ™¹w2gzZ 13 ó Mô …ôçû ÛøÖû] Üônû ¿ôÂø æø
6g (ZgzZgŠzƒÔ,
yÒ‚¿, k¼X 75
tzçgzZ ** á Zg ø H L L: å HwZÎÐ \
YÃx ) å Wä}°!* áq
Æx )-Z V äö Öø^ø‰ø^Û$ Öø oùô Úô ^/$ Ö] Øôñô^Š$ ×Öô
[Z sîäð\W ó ó?åâÆê~k
,¼{Š™gŠ ™ÆvZ * BÐ
*™k äô ×# Ö] àøÚôù ðõ «–øÏøeô Ýô^/$ Ö] oÖø]ô ^Þø†ö nû ŠôÚø áø^Òø]øZZ
Û ä ÙP W ì HÉ‚ Ú Z ( är
â
X :c* # ™èg )Ð~kZåc*
Š V åö …ö ^jøíûÚö ]„øâF Øõmûçô›ø Ýôø¡Òø ‚øÃû eø XX[ …õ‚øÎøæø
gŠ ™â ÆgŠîgzZ òi Ñ ÅvZçZz kZ ä ?Zá ì ]ª6,? 1
+) X ^Ú÷ ‡ôŸø ð÷ ^–øÎø køßûßø¾ø Ôø ×$ Ãø ÖøV Ôø vømûæø
?ì Œ§ZzÑZzäƒ W^Û÷iô ^uø]…÷ ‚ûÎøæ$
ë!*
** Š »[ Z Nz[ Z±Âì Hyáä 6@*
Yc* ƒZƒb§ÏZ§Zz{z¤
/Z 2 hö]çø ³%$Ö] Øø³_ø³³fø Öø Ôø Öô„F³³Òø Ôø ÖôƒF áø^³³³³Òøçû ³³Öøæø
;*
@Y{g™ƒ Whö^ÏøÃô Öû]æø
;'Yƒg Zz5‚ÌVRŠ Å[ Z±gzZ}°z{ÆvZgzZ 3 W‚önû Âô çø Öû]æø ‚öÂû çø Öû] ¼øÏø‰øæø
vZ G 4
;ñŠx © ZâÆg (Zê QÃVzÈLZäu 0* W]†÷ nû nôíûiø åö Mø ^fø Âô †ø Úø ]ø äö Þø^vøfû ‰ö äø ×# Ö] á$ ]ô
;ì HIñƒD Zg eÐ]gßÅ~igzs ÜgzZ 5 W]†÷ mû„ôvûiø Üû âö ^ãø Þøæø
;~ŠVc*
g ZŠ)fy‚ W¹gzZ 6 W]†÷ nû Šômø Ìø×$ Òøæø
;ì H7Z
+¬Ã~g ZŠ)fÂÌËgzZ 7 W]†÷ nû ŠôÂø Ìû×ôù Óømö Üû Öøæø
;ì êŠ}Š`
Z ‚¹6,¿Ð} hðgzZ 8 ]†÷ nû %ô Òø Øônû ×ô ÏøÖû] o×øÂø oF_Âû ]øæø
Xì * Ü zk Q CYƒ7=Z ãâ 
@Yƒ[¦{z‰ Û **
Åk Q 9 W^e÷ çû ×öÇûÚø “øÃû mö Üû Öøæø
;ì 3g™g6ÐgŠz,äk Q ì Cƒ=Z®
) ¤Z mZ:gzZ 10 W ^â÷ †ôÓûÚö Äû_ømö Üû Öøæø
ð äk Q:gzZ 11
X å5ô¸gÃV1 W ^f÷ Ãû Öø ðø «nø fôÞûŸø û] Øô‰ô†û mö Üû Öøæø
X ‰Åwi **
ÁÂ{ Z ({ ZpnÆVzÈLZäk Q:gzZ 12 W ^%÷fø Âø Mô ^fø Ãô ×ûÖô gøjöÓöÖû] Ùôˆôßûmö Üû Öøæø
Xì H Za ÑšjZì yxgŠê Q¼gzZÃVigzZVâ &W:gzZ 13 ÷¡›ô^eø ^Ûøãö ßønû eø ^Úø æø šø…û Ÿø û]æø lô]çø ÛFŠ$ Ö] Ðø×øìøøŸæø
Ö 56,yQ~ eÆ3ç Oì(»Vß Zz äÖ Ãë› Â{z 14 àøÚô ]æû †ö ËøÒø àømû„ô×$ Öùô غmûçø Êø ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] à% ¾ø Ô
Cƒ # ø ÖôƒF
( 38/27m ) ó þóX Ïìg D38/27 ”E o…ô^ß$Ö]
17

ì CƒÌ~V¦oÕX 76
1X ì Cƒ Ì~J gƬoÕ GXß™ÝqÐQƒ Ì}Õ 1 áöçû Óöiø èøÛøÓûvôÖû] á$ ^ô Êø kûÞø^Òø oÞ#]ø èøÛøÓû³vô³Öû]„ô³ìö
KZ V;zgzZ ñY V: ~J
gÆðñ{zJ# ™òÐJ
-Z gÆ ¬ o oj#uø å´…ô‚û‘ø oûÊô sö×ørû×ø³jøÊø Ðô³Êô ^³ßø³Ûö³Öû] …ô‚ø³‘ø oû³Êô
ó Xó ì Sgy.6, ',
Z',ñY: ÃÐV¹‚ ¹!* àôÚô ç+ ÛöÖû]…ô‚û‘ø oûÊô ^ãø fôuô]çø ‘ø oÖF]ô àøÓöŠûjøÊø tø†ö íûiø
qKZÅðñÕX 77
Xì q{@ÅðñÕ 1 àôÚô ç+ ÛöÖû] èöÖ$^•ø èöÛøÓûvôÖû]ø
¢
8ÐV¦o{ ZpßáÃÕwq¾ 2
X} 7, Ñô^Ëøßôù Ö] Øôâû ]ø àûÚô çû Öøæø èøÛøÓûvôÖû]„ôíöÊø
ðâ ÛyÒ7ÅòŠ WÙCX 78
ì* %Nc*
@YŒ( ZæE Ù 1
) YZÐQÐzzÅTì q„z7Å¿C ó äö ßöŠôvûmö^Úø ðõ p†ôÚû ] Øùô Òö èöÛønû Îô
*™^Ægz™gz™nÆX,q+Z õ*
~gz¢* 0 X 79
nÆä™ÝqÃyQ» Vƒ êŠ G ¤z ÅVÂ!* +Z »~ 1
õ0* Øôeû Ÿô û] ½ø^eø ! ^ãø nû Öø]ô Üû jöeû †ø •øçÖø ‹õÛûíøeô ÜûÓönû ‘ôæû ]ö
Þ ‡ÏZ {zÂ} 7,
X . *™Ì^ñƒD Îl,
* ZÃVŠzZ LZ¤
/Z V÷¡âû ]ø Ôø Öô„FÖô kûÞø^ÓøÖø
 ZpgŠgzZyQÐgzZ ËZÎÆg ÇŠgz6,
}™:„ LZÌðÃÐ~? twÍZ 2 W äö e$…ø Ÿ$ ]ô Üû ÓößûÚôù ‚ºuø]ø á$ çø qö†û mø Ÿø
;ñ3: spÐqËgzZ {z´Æ] 0ßLZgzZ 3 W äö fø ÞûƒøŸ$ ]ô à$ Êø^íømø Ÿøæø
t Â} Y 7{z& ñY ÅÄc* +Z ðÃÐ q
gŠ ] !* -Z ËÐ ~ ?¤
/ZgzZ 4 áû]ø Üö ×øÃû møŸ^Û$ Âø Øøòô ‰ö]ƒø]ô Üû ÓößûÚô ‚ºuø]ø à$ nø vôjøŠûmø øŸæø
;} Y7~ ñâÑ: L~ì W Üö ×øÂû ]ø øŸ Ùöçû Ïömø
;’ e7**âÑÌÐIÐQ Â} Y7Ã]!* Ë¿ðä /ZgzZ 5 Wäö Ûø×$ Ãø jøm$ áû]ø ðø o/$ Ö] Üô×øÃû mø Üû Öø]ƒø]ô ‚ºuø]ø à$ nø vôjøŠûmøŸæø
»uB‚Æ Ÿ ì m„zB‚Æ yZZ »ñ G ì xi Ñ *
*™ñ6,?gzZ 6 †$ Ö^Òø áô^ÛømûŸô û] àøÚô †ø fû ’$ Ö] á$ ^ô Êø †ôfû ’$ Ö^eô ÜûÓönû ×øÂø æø
;ì @*
ƒm W ‚ôŠørøÖû] àøÚô Œô]
;ƒ:uB‚ÆTYƒ7»x »ËŸ{z 7 W äö Ãø Úø Œø]…ø øŸ ‚õŠøqø oûÊô †ø nû ìøøŸæø
X ’ e** Ë ƒí{z~yZZ:gzZ 8
ƒÐ
gB‚B‚Æñì $ ó äü Ãø Úø †ø fû ‘øŸø áô^ÛømûŸô û] oÊô øŸæø
F—ЄzyÒÆVÍßx £»ÙP WX 80
å,
ð {zèÑqX 1x »Ðo Z
rg:]oÐZ
å‚ Û Z~zzbæÅZ
ð ä¿, Zq
-Z 1 V^Û÷ãôj$Úö äü Öø áø^Òøæø äô nû ×øÂø ðô ^ßø%$Ö oÊô ½ø]†ø Êû]ø Øõqö†ø Öô
¼gzZ Vƒ {z´Æbc{Š™yÒ }g v~X : c*Û Ð kQä \W 2
â Ô ø ŠôËûÞø oûÊô ^Úø Ñøçû Êøæø (Ùöçû Ïöiø^Úø áøæû Mö ^Þø]ø
z—ÐyQ~{æ7] Zg¦}÷~wŠ}¾
X VĄ!*
18

Cƒ7{±ÅV™Ðg ZŒX 81
Û ',{Š c*
Š ÑzZgzZá Zz
g g Z Œ  á ZzäY {g ¹!*
iЃ ,Y**1
Ð x ¬O^ ó]‚÷Öøæø †ö %øÒû]øæ$ M÷ ‚øÂø oÏFeû ]ø Ìônû Š$ Ö] èön$Ïô eø
X Dƒá Zzä0*
] ÒÅ

ǃ{ n¢ÑZzä™:g Z ÛŒZ »dÑX 82
ó ó} Y 7~L LgzZ c*
Š™uF, Û ZÆk Q Ìñƒ Dƒ9Zz**
ÃgZ Œ äT 1 ó äö ×öiô ^ÏøÚø kûfø nû ‘ô]öXX pû…ôMû ]øŸZø Z Ùøçû Îø Õø†ø iø àûÚø
X ˆ Wq
-Š 4, Š hg I
„ nÅkZ Âc*

ƒ[8»ñZgÅVðh1} ,
** (X 83
iÐ ~gzÑŠ ÅyZ â=ñZgÅ¿ñ åH
Xì [8{Š c* &N 1
E ø ÇöÖû] ‚ô×øqø àûÚô o$ Öø]ô g% uø]ø îônû /$ Ö] pö]û…ø
W Ýô¡
Xì [8Ð~¢qÅyZ â=ñZgÅ¿ñ%
+( ì Ìte
$Zzg ) 2 óÝôø¡ÇöÖû] ‚ôãø /ûÚø àûÚô D pøæô…ö æø E

?ò » *
*zÏ-â ~ÏŠñÅg lZX 84
¿k Q= 1
X ñYƒk- â Ì~ÏŠñÅg lZì Cƒ]ª6, ó…ö ^ËøÇûjô ‰ûŸô û] äö Ãø Úø æø ¼ößøÏûmø àûÛøÖô köfû rôÂø

,qzŠ à ZzpgpôÐ[Z±X 85
-Í ‘
ä x?Z é)GŒ Û !* +°Z +i ) Z0·Q1Z Ð „ ðZ]|gzZ
(+$ ! †ôÎô ^fø Öû] oõù×ô Âø àöeû ] ‚öÛ$ vøÚö †õËøÃû qøçû ³eö ]ø äö ³ßû³Âø o³Óø³uøæø
: åc*Û äZ
â ð ]| ì Åe
$© V Ù^Îø äö $Þ]ø Ýøø¡Š$ Ö] ^Ûøãônû ×øÂø
~ X‰,q zŠ ( àZz ¶Š yâ Z ) à Zz äXÐZ}
.[ Z±6,}i kZ 1 ÄøÊô …ö ‚ûÎøæø äô ×# Ö] hô]„øÂø àûÚô áø^Þø^Úø ]ø šô…û Ÿø ]û oÊô áø^Òø
}g vyâ Z ~uzŠ1ì 1 VQ ävZÃq
?g ZŠ¸Z®ì Šñk0* -ZÐ Vä´ eô]çû ÓöŠ$ ÛøjøÊø †ø ìøŸF ]û ÜöÓöÞøæû ‚öÊø ^Ûøâö ‚öuø]ø
;ƒghZzÐk Q
gzZ ;¸!WzmvZ-vZwÎg {zì Š
H1VQ&yâ Z {zç O 2 äô nû ×øÂø ä×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø çø ãö Êø ÄøÊô …ö pû„ôÖ$] áö^Úø ]ø^Ú$ ]ø
: ì c*Û ä\¬vZXìg lZyâ Z à ZzäY{g ¹!*3
â oÖø^Ãø iø äö ×# Ö] Ùø^Îø …ö ^ËøÇûjô ‰ûŸô û^Êø oûÎô ^fø Öû] áö^Úø ]ø^Ú$ ]øæø W ä´ Öôfæø
[ Z±6,VÍßyQ {z ì 7Vziñt nÆvZ 4 äö ×# Ö] áø^Òø^Úø æø Üûãônû Êô køÞû]øæø Üû ãö eø „ùô Ãø nö Öô äö ³×# ³Ö] áø^³Òø^³Úø æø
~ yQ ?gzZ}™wi **
{z ì 7âi nÆvZ * [ Z±6,VÍßyQ ÌV- Q ;ƒŠñ
*™wi ** D8/33 Ù^ÏÞ] å…ç‰Eoáøæû †ö Ëô ÇûjøŠûmø Üûâö æø Üûãö eø „ôùÃø Úö
( 8/33wÎZ )X ñYc* yQgzZVƒìg™Ô°ç
Š™[ Z±6,
19

?i§»! x»~]
y WgzZ *™X 86
gzZnQvZ Âì ‚
ÆVÍß ¹!*  gŠÃ] Ñqá Zz yxgŠÆvZgzZ LZ ðà 1 äö ×# Ö]ø xø×ø‘û]ø äô ×# Ö] àønû eø æø äö ßønû eø ^³Úø xø³×ø³‘û]ø àû³Úø
rg„
rg„
;ì ‚  gŠÃ] Ñqá ZzyxgŠ ó Œô^ß$Ö] àønû eø æø äö ßønû eø ^Úø
Ã]5ç ~z*™Æk QvZ Âì ‚  gŠÃ] 5ç0Æ]y
rg„ WKZ ðÃgzZ 2 †ø Úû ]ø äö Öø äö ×# Ö] xø×ø‘û]ø äô iô †ø ìô!†ø Úû ]ø xø×ø‘û]ø àû³Úø æø
;ì ꊙ„
 gŠ W åö ^nø ÞûMö
Æ«™Åk QÐs§ÅvZ Âì *
@Y0ÑZzä™ÃÃ] Z f KZŠpðÃgzZ 3 äô nû ×øÂø áø^Òø ÀºÂô ]æø äô ŠôËûÞø àûÚô äö Öø áø^³Òø àû³Úø æø
Xì @*
Yc*Š™gHƒõn óÀºÊô ^uø äô ×# Ö] àøÚô
|ÙÅ
*
?# c g›ZŠ ´Š-
qZX 87
;}™: k-â ÐØgÅvZÃVÍßì {z( îG©©EÅZ )g›ZŠ ´Šq
0G -Z~p9 1 àûÚô Œø^ß$Ö] ¼ôßôù Ïømö àûÚø äô nû Ïô Ëø³Öû] Ø% ³Òö äö ³nû Ïô ³Ëø³Öû]ø
X äô ×# Ö] èô Ûøuû…$
ÐV0 ZggzZVìpàZzYÐs§ÅvZ 
gzZ 2
;}Š™:yZ ** X äô ×# Ö] |ôæû …ø àûÚô Üû ãö Šûmôç+ mö àûÚø æø
‰}Š™:„"ÐVß evgzZ(ÆvZÃVÍßgzZ 3 ó äô ×# Ö] †ôÓûÚø àûÚô Üûãö ßûÚô ç+ mö Üû Öøæø
@ƒgŠÞ.‡Ð~0Z ,
ì* WZKZDX 88
;ñYI™ WJ
-y!* ƒD{z7zgŠ" {Š c*
iì @*  1
iЃ W áô^Šø×ôù Ö] o×øÂø ÌøÎøæø ^Úø Üô×ûÃô Öû] Äö•øæû ]ø
+Z W,
X ñYƒi Z0 Z6, IZgzZ»™òÐr â Šìû%—¹D{zgzZ 2
] ZŠ ¬gzZY ¡ áô^Òø…û Ÿø ]û æø |ô…ô]çø røÖû] oûÊô †ø ãø ¾ø^Úø äö Ãö Êø…û ]øæø
ÅgëZÛÌyâ ‚NŠ ƒ*
* Z™x »ÆÚÐVߊX 89
X D YëY ¡
IZgzZ b§TD Yëb§Ï QÌwŠt ìt| 1 W áö]‚øeû Ÿø û] Ø% Ûøiø^ÛøÒø Ø% Ûøiø høçû ×öÏöÖû] åô „ôâF á$ ]ô
Û ÆNŠ nÆyQnÆä™x »ÚÃVߊ Z® 2
XÅgë Z óÜôÓøvôÖû] Ìøñô]†ø ›ø^ãø Öø]çû Çöjøeû ^Êø
z™ ó â { CÐVKÁ{ ZeX 90
X : }™ ¹:]t¦
/Ù ðÃÐ~? 1
C ÜÒö‚öuø]ø à$ Öøçû ÏömøŸ
;áá~{CKZ c äXÐ=ÂvZ} Z W èô ßøjûËô Öû] àøÚô Ô ø eôƒöçû Âö ]ø Üû ãö ×# Ö]øZZ û
rg:mÐ 7„ì (Z¿ðà nkZt 2 W äõ ßøjûÊô o×FÂø غÛôjø/ûÚö çø âö æø Ÿ$ ]ô‚ºuø]ø ‹ønû Öø äö Þ$Ÿôø
;ƒ‚
vZ n ÏS ;}™ óâ { CÐ VKá Zz ä™{Ze{z ’ eÃá Zz`â { Cpz 3 lô¡$ –ôÚö àûÚô „ûÃô jøŠûnø ×ûÊø ƒø^Ãø jø‰û] àôÚø àû³Óô³ÖFæø
}g v ßyYt ì c* Û äu 0*
â V Ùöçû Ïömø äö Þø^vøfû ‰ö äø ×# Ö] á$ ^ô ÊøW àôjøËô Öû]
( 8/28)X n}g vŠpŠ ÑzZ ~g vgzZwZñZ 4 XX èºßøjûÊô Üû ÒöMö øŸæû ]øæø Üû ÓöÖö]çø Úû ]ø^ÛøÞ$]ø ]çû Ûö×øÂû ]æø ZZ
20

ì @* KZvZ ñƒt pnQgzZ 5 Ùô]çø Úû Ÿø û^eô Üû âö †ö fôjøíûmø äö ³Þø^³vø³fû ‰ö äö ³³Þ$]ø Ô
â i WÐ=g fÆŠ ÑzZgzZ wZñZÃVâ ¨ ø ÖôƒF o³ßF³Ãû ³Úø æø
yÃgzZì @* 6,tig ñƒG «ÆvZyà ñYƒC
ƒlp ** Ù ªt @* W ä´ ÛôŠûÏô eô oû•ô]†$ Ö]æø äô Îô ‡û †ôÖô] ¼öìô^Š$ Ö] àøn$fø jønø ÖôMô øŸæû Ÿø ]û æø
„ÅvZ
?ì LglpgzZèZg6,
ÌŠp{z Aì ‚ KZvZ ìt |p¤
rgDÚ Z 0ÆVâ ¨ /ZgzZ 6 X ÜûãôŠôËöÞû]ø àûÚôù Üûãôeô Üø×øÂû ]ø äö Þø^vøfû ‰ö áø^Òø áû]ôæø
;… Y70LZ
pz 7 hö]çø %$Ö] Ð% vøjøŠûmö ^ãø eô oû³jô Ö$] Ùö^³Ãø ³ÊûŸø ]û †ø ³ãø ¿û³iø àû³Óô³ÖFæø
æ ì CYÅn kZöâ i WÅyZæ ìt] !*
t ‚wdZ {zÆyZ
Xì Mh»[ Z NgzZ[ Z±7Z6,CÅXN YW
Šã W hö^ÏøÃô Öû]æø
ƒ Za » Vñvß ‰Ð ~ yZæ n kZt gzZ 8
gzZ D™I Â ** W 'ø^ÞøŸö û] åö †ø Óûmø æø …ø çû Òö„$ Ö] g% vômö Üûãö –øÃû eø á$ Ÿôø
ÃäƒZa ÆVY±
X D™I**
gzZ D™I Ã
g _(,Æ wâ vß ‰Ð ~ y QgzZ 9 ó Ùô^vøÖû] Ýøø¡%ô Þû] åö †ø Óûmøæø Ùô^ÛøÖû] †ø nû Ûô%ûiø g% vômö Üûãö –øÃû eø æø
Ã~g ZŠ **
Zƒx¥Ð‚é Q … ¹ä r # ™èg ) ó Xó D™I** ó †ônû ŠôËûj$Ö] oÊô äö ßûÚô ÄøÛô‰ö^Úø gômû†ôÆø àûÚô ]„øâFæø
$¾zÐÐk Qtì
( Xì‚d
‰ì
HF c Š™ŠgÃp7ÛŒÆíX 91
"L¢á*
?ì H{zë£ n Š
HY7Ðx?ZmZgzZ ó[çø âö ^Úø †ônû íøÖû] àôÂø Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Øøòô ‰öæø
nÉ 7npÆ] ÒÅŠ ÑzZz wZñZ}g v: c* âÛ ä å\ W 1 à$ ÓôÖFæø Õø‚öÖøæø æø Ô ø Öö^Úø †ø %öÓûmø áû]ø †ö nû íøÖû] ‹ønû ÖøVÙ^Ïø³Êø
Û ~D}g v¤
ÔñYCƒãZzZ /Zì $ Ë ƒ~]gßk Q WÔ ø Ûö×ûÂô †ø %öÓûmø áû]ø †ö nû íøÖû]
ÔñYf(,ÑÅ~g !* Š', ~g vgzZ 2 Ô ø Ûö×ûuô Üø ¿öÃû $m áû]øæø
6,]Š „Åg ÇŠgz6,
;ƒi ** LZ» tgzZ 3 WÔ ø eôù…ø éô Mø ^fø Ãô eô Œø^ß$Ö] oøâô ^fø iö áû]øæø
;z™ H zz£gzZ]»vZ Âz™x »iZ¤ /Z[Z Z® 4 W äø ×# Ö] lø‚ûÛôuø køßûŠøuû]ø áû^ô Êø
*™Ô„ÐvZ»ÂVƒŠiux »}',
;’ e * /ZgzZ 5
¤ W äø ×# Ö] lø†û ËøÇûjø‰û] lø^û‰ø]ø áû]ôæø
Xì YY¹ÑZzä™nÃVñŠ WzŠsÜ~*™gzZ 6 V àônû ×øqö†ø ÖôŸ$ ]ô ^nø Þû‚% Ö] oÊô †ø nû ìøøŸæø
/»Vƒk
HLZ ÂñYÏQ~Vñ»}',
gzZ]0ß òŠ W{zq
-Z 7 W èô eø çû j$Ö^eô ^ãø Òö…ø ]‚øjømøçø ãö Êø^e÷ çû Þöƒø gøÞøƒû]ø غqö…ø
+
X}™ug Z DÐ=g fÆ
á Ã~ngzZ] Zg (Zì ‚
;ƒLgV) rgmÐn¿{zZuzŠgzZ 8 W lô]†ø nû íøÖû] oÊô Åö…ô^Šømö Øõqö…ø æø
ƒ7Á{zñYHâÆò ¾¿gzZ 9
X @* pçFÏûj$Ö] ÄøÚø غÛøÂø Ø% Ïô mø øŸæø
hƒù¾{zN YƒwJwqZgzZ 10
?M [ Øöf$Ïøjømö^Úø Ø% Ïô mø Ìønû Òøæø
21

"ÛŒÐå·gzZÐðV1X 92
?¶Ýqþ$
ðÑÅyQì @*
ƒÃVÍßyQmgzZ"Û {Š c*
$Œ iÐ ðY m
CZ ì V- | 1 äô eô]æ. ^qø^Ûøeô Üû ãö Ûö×øÂû ]ø ðô «nø fôÞûŸø û^eô Œô^ß$Ö] oÖøæû ]ø á$ ]ô
pgD{Š c*
kZä ÙP WˆÆk Q ;n  »] c*
iЃ Z@gzZ] xðƒ V Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø ø¡iø Ü$ $ö
Û ]zˆÅe
X : ðâ $W
ÏS [ ZgzZìg D™~zcÅyQ ¶¤S{Š c* iÃVÍßyQÐ ð Z',Z 2 o% fôß$Ö] ]„øâFæø åö çû Ãö fø i$] àømû„ô×$ Öø Üø nû âô ]†ø eû ^ô eô Œô^ß$Ö] oÖøæû ]ø á$ ]ô
;ì Ýq¤SÃVÍßá ZzäÑyZZ6, yQgzZÃÑå W]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø
rg¸g »gz™Ð·
;ƒ‚ ) ¤ZÅvZì {zð à z»·
å {Zp}™® å c*
âÛ Q 3 lû‚øÃö eø áû]ôæø äø ×# Ö] Åø^›ø]ø àûÚ$ ‚õÛ$ vøÚö o$ Öôæø á$ ]ô V Ùø^Îø Ü$ $ö
X äö jöÛøvûÖö
ó Xó ƒ‚
rg¸g »dÛ Ð·
$Œ å {z{Zpì @* ÅvZì {zÔŠ »·
Û **
™ ãâ å gzZ 4 äö jöeø †ø Îø kûeø †ö Îø áû]ôæø äø ×# Ö] o’øÂø àûÚø ‚õÛ$ vøÚö æ$ ‚öÂø á$ ]ôæø

*λ¢èR RX 93
ì 4Ði úÅ—ÿL ˜R *
yWŒ -ZÐ~VÍßYg { éE
Û gzZì k7,Ìz¿q 5_Näx?ZmZ W .]†ø Ïûmøæø ‚ör$ ãø jømø èô m$…ôæû †ö vøÖû] àøÚô ¡÷qö…ø
X : c*Û ä ÙP W Âì @*
â ™Ì]zˆÅ
vß2~—ì 4Ð i úk Q xg DÎ~ª
Vƒ_7, qÅ¢ 1 Ôùõ Gø oûÊô éõ ø¡‘ø àûÚôù †ºnû ìø àõnû Ïô mø o×FÂø ݺçû Þø VÙø^ÏøÊø

ì Hg ZŠ¸ÐVß Zzä;gzZä{]*
c ZzgX 94
… â Ð =îZzg : z™g¨Ð =à Zz',
+
Dz ï6,k Q „ F
gÃ¸Ë 1 ØøÏûÂø øŸ èõ mø^Âø …ô ØøÏûÂø åö çû ÛöjöÃû Ûô³‰ø]ƒø]ô†ø ³fû íø³Öû] ç³×ö³Ïô ³Âû ]ô
;î Y W èõ mø]æø …ô
;ì ˆƒ] Ò„¹·WÅVß ZzpgDîZzg ìtwq| 2 X †ºnû %ô Òø Üô×ûÃô Öû] éø]æø …ö á$ ^Êø
X ‰ {gÐ} hð¹áZzpgDÇgzZ 3 ó غnû ×ô Îø äö iø^Âø …ö æø

g Z ÛŒZzŠ~ áø çû Ãö qô …F äô nûøÖô] ^$Þô]æø äô ×#ôÖ^$Þô]X 95
X : åH ‹Ã¿q
-Zäx?ZmZ V Ùöçû Ïömø ÷¡qö…ø Ýøø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø ÄøÛô‰ø‚ûÎø
ó ½ s§ÅÏ Q…gzZnÆvZë L L
X óì oáøçû Ãö qô…F äô nû Öø]ô^Þ$]ôæø äô ×# Öô^Þ$]ôZZ

ìgZŒ -Z ó ó nÆ„vZ ë It Zg ø c*
Û Z (Z q Û ä ÙP W6,kZ 1 Ô
â ô ×ûÛôÖû^eô^ßøŠôËöÞû]ø o×FÂø …º]†ø Îû]ôXX äô ×# Öô^Þ$]ôZZ ^ßøÖøçû Îø^Þ$]ôVÙø^ÏøÊø
;… â !ÅvZÊpë~T
X ó óá ZzÍs§ÅÏ Që ItZg øgzZ 2 XXáøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô^Þ$]ôZZ^ßøÖøçû Îøæø
Û Z (Zq
X … â ÃäYƒ+LZë~Tìg Z Œ -Z 3 óÔô ×ûãö Öû^e^ßøŠôËöÞû]ø o×FÂø …º]†ø Îû]ô
22

?’ e I HÐvZ,
6ä™ zzbæt ‚LZX 96
Û ÂÅ zzbæÅ\
â
X : c* ð Wt ‚ÆZ
ð äx ¸q
-ZgzZ oûÊô ݺçû Îø äö uø‚øÚø ‚ûÎøæø
iÐíÂvZ} Z 1
;ì Ý ¬»] Z f ~÷{Š c* ( oûŠôËûÞø àûÚô oûeô Üö ×øÂû ]ø Ô ø $Þ]ô Ü$ ãö ×# Ö]øV äô ãôqûæø
;VƒÑZz+ Y{Š c*
iÐx ¸k Q »] Z f KZ~gzZ 2 W Üû ãö ßûÚô oûŠôËûßøeô Üö ×øÂû ]ø^Þø]øæø
X B{z}Š ¯YZÐk Q=ÂvZ} Z 3 áøçû ß%¿ømø^Û$ Úôù ]†÷ nû ìø ^ßø×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø
X} ŠjÐQ … Y7{z¼ 0}÷gzZ 4 ó áøçû Ûö×øÃû møŸ^Úø ^ßøÖø†û Ëô Æû]æø
ì CƒgZG *
0 ÐVzq&ðZzg#
~qX 97
W7w4Z~ðZzg~
X :@* # q%ÆVzq& 1 ø %øeôŸ$ ]ô sôñô]çø ãø Öû] ðø ^–øÎø Üönû Ïô jøŠûmøŸ
V'õ¡
X ñ0* Û ~(,
gZŒ ’ e **
{z @* YŒN*
gÐQ 2 W Üø ¿öÃû jøÖô^âø …ô^Çø–ûjô ‰û^eô
Ù ªŠ lŠp{z @*
;ìg™ƒC Ö ÐQgzZ 3
’ e** (†ø ãø ¿ûjøÖô ^ãø Úô ^jøÓûjô ‰û^eôæø
X ñYƒg ZÎp @*
ñYÅ~¢~ðZzg~
# qgzZ 4 ó ç* ßöãû jøÖô ^ãø ×ô nû rôÃû jøeôæø
&ßgzZVzOÔVzèX 98
: â i » ãZxÅVz+ 
ÏA ÃVÍßyQ"Û ~: â iTì ÑZz äWÌ: â i (Zq
$Œ -Z6,Vâ ¨
KZ 1 W Øöuô^ÛøÖû]Ÿ$ ]ô äô nû Êô hö†$ Ïømö øŸ áº^Úø ‡ø Œô^ß$Ö] o×øÂø oûiô ^mø
XÐVƒáZzä™ð ÍgzZä3U
;ÇñYŒt ZèlpÃVzg »$
+sÜ~: â ik QgzZ 2 X †ö qô^ËøÖû]Ÿ$ ]ô äô nû Êô Íö†$ ¿ømö øŸæø
;ÇñYHgz$z®ÃVÍßgz6,
s »ZgzZ 3 W Ìö’ôßûÛöÖû]Ÿ$ ]ô äô nû Êô ÌöÃ$ –ømö øŸæø
;ÇñYŒx » » L vöŠ‘œ 4 ^Ú÷ †û Æö äô nû Êô èøÎø‚ø’$ Ö] áøæû ‚% Ãö mø
;ÇñYHg Ñ~] **
ˆZÃu|(gzZ 5 W^ß&Úø Üôuô†$ Ö] èø×ø‘ôæø
ãZx~: â ik Q Z®ÇñYŒ=g f »ä)[ ZŠ−
)g6,VÍßÃ]Š „gzZ 6 Ô ø ÖôƒF ‚øßûÃô Êø =Œô^ß$Ö] o³×ø³Âø è÷Öø^³_ø³jô ‰û] éø³Mø ^³fø Ãô ³Öû]æø
ñZg ÅVzègzZ Ï− #Ö ÓÅVñ&âÏ}™ ZƒÐ {gtÆVzO áô^nø fû ’ôùÖ] éô …ø ^Úø ]ôæø ðô «Úø Ÿô ]û éô …ø çø /ûÛøeô áö^_ø×ûŠ% Ö] áöçÓömø
X ÇìggZæzg ZŠ6,
ÛD+
gzZ ó áô^nø ’ûíôÖû] †ônû eô‚ûiøæø
å* 6k]ÆðZX 99
@W3g,
X : c*Û ~[ ZÃVÍß Â¬Š k]**
â Z6,
®e ð ðƒt]!*
ŸÆZ
$.6, gzZ VÔø ÖôƒF äö Öø Øønû Ïô Êø źçû Îö†û Úø к×øìø …º]‡ø ]ô äô nû ×øÂø oøñô…ö ‚ûÎøæø
ì CƒZa ~ b ~wŠÐk]kZ 1
¬gzZò3, W gö×ûÏøÖû] äö Öø Äö/øíûmø V Ùø^ÏøÊø
;ì CYƒ?f ÉuÅÑgzZ 2 W ‹öËûß$Ö] äô eô Ù% „ôiø
ó Xó ì M§ñ» ~zcÃÝñd
$¾gzZ 3 ó áøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû] äô eô pû‚ôjøÏûmøæø
23

ÔŠ *ŠgzZxzŠ]
y WgzZ *™X 100
~VâzŠgzZÔŠzŠ >y
;ì ]z· Z (, WgzZ *™tG 1 Wáô^iøæô^ËøjøÚö áô]æ$ ‚öÂø éø†ø ìôŸF ]û æø ^nø Þû‚% Ö] á$ ]ô
;ÌZgZzŠVâzŠtgzZ 2 W áô^Ëø×ô jøíûÚö áô¡ ø nû fô‰øæø
W{zì } â #
gzZ Ð ]y ™›Ð *™ ðÃçO 3 W ^âø ]Mø ^Âø æø éø†ø ìôŸF û] ˜øÇøeû ]ø ^âø Ÿ$ çø iøæø ^nø Þû‚% Ö] g$ uø]ø àûÛøÊø
Ö ÓÅkZgzZ @*
rg#Š
;ì ‚
X Sggz™gz™ b§Å[fgzZtæVâzŠ {zgzZ 4 W hô†ôÇûÛøÖû]æø Ñô†ô/ûÛøÖû] èô ÖøˆôßûÛøeô ^Ûøâö æø
~uzŠ Âì @* Û Ðq

ƒd # ÑZz ä™^yxgŠÆ VâzŠ yQgzZ 5
-Z Z W†ôìøŸF û] àøÚô ‚øÃö eø ‚õuô]æ$ àûÚô hø†ö Îø ^Ûø×$ Òö^Ûøãö ßønû eø rõ^Úø æø
;ì *
@Yƒgz™Ð
X ºÎÅ~uzŠq
-ZVâzŠ {zgzZ 6 ó áô^iø†$ •ø ‚öÃû eø ^Ûøâö æø
~{Þ.‡Æg OZgzZvߊ ·g IÞ.‡X 101
x?ZmÝ>Z÷Zä~ HyÒäà •sâgzZ àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] †ø nû Úô ]ø kömû]ø…ø V Ù^Îø oùô ³Öô^³Óø³fø Öû] Íôçû ³Þø àû³Âø æø
Û gzZ à Z eÃ6,
â
:c* ð W 嬊]Zgq
Vzg *gzZ`QÐ_LZ\ -Zà †ø ¿øßøÊø äô Gô]†ø Êô àûÚô tø†ø ìø‚ûÎøæ$ èõ ×ø³nû Öø lø]ƒø Ýöø¡Š$ Ö] äô ³nû ×ø³Âø
VÙø^ÏøÊø Ýôçû röß%Ö] oÖø]ô
Vƒ ;gv Y~ ð Zc*
Hn²ä ~?ƒg ZË c*
ƒìgÎ ?Hsâ} Z 1 кÚô ]…ø Øûeø kö×û³Ïö³Êø [ к³Úô ]…ø Ýû]ø kø³Þû]ø ‚º³Îô ]…ø ]ø W Íöçû ³Þø^³³mø
Û ä\
â
X : c* ð W V Ùø^ÎøX àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]†ø nû Úô ]ø^mø
Zƒ Z hñì n kZÐ *™ ä VMvß {z Š !*
ug IÿLE&‡sâ} Z 2 oÊô àønû fÆô ]†$ Ö] ^nø Þû‚% Ö] oÊô àømû‚ôâô ]ˆ$ ׳Öô o³eFçû ³›ö VÍöçû ³Þø^³mø
ô
Ôì ðƒÐÎÅ]y
W7Q ì W éô †ø ìôŸF û]
ì 1¯—CZÃ}ikZäTì Âx ¸„z 3 W ^›÷^Šøeô šø…û Ÿø û] ]æû „öíøi$] ݺçû Îø Ôø òô ÖFæ]ö
¯_CZÃèÅ}igzZ 4
Xì Zƒc* W ^G÷]†ø Êô ^ãø eø ]†ø iöæø
$ÑCZÃ ã0*
Xì ZƒŒ" Æ}igzZ 5 W ^f÷ nû ›ô^ãø ñø^Úø æø
;ì Zƒc* Û w©gzZk]CZÃyWŒ
Šg Z Œ Û gzZ 6 W ]…÷ ^Ãø Gô áø!†û ÏöÖû]æø
¯ƒõCZÃVî ¬ŠgzZ 7
Xì Zƒc* W]…÷ ^$øMô ðø ^Âø ‚% Ö]æø
;ì c* Û gà *™kZ b§Å}
Š™µ ZЊp™}ŠnŒ ð ]|Q 8 W xëô nû ŠôÛøÖû] tô^ãø ßûÚô o×FÂø ^•÷†û Îø ^nø Þû ‚% Ö]ç•ö†ø Îø Ü$ $ö
Û gzZ¸`Q‰
â
X : åc* Ü zÏZÆ] Zgx?ZmŠ î ZŠ]|sâ} R 9 åô „âF Øô%ûÚô oû³Êô Ýø^³Îø Ýöø¡Š$ Ö] äô ³³nû ×ø³Âø Mø æ. ]Mø á$ ]ô Íöçû ³Þø^³³mø
V Ùø^ÏøÊø Øônû ×$ Ö] àøÚô èô Âø ^Š$ Ö]
24

ì CY ÅwJgz¢{z Âfâ ÐvZ {È ðÃ̬™ ‰
Ü z Tì ‰ Ü z „zt 10 äö Öø gønû rôjö‰û]Ÿ$ ]ô ‚ºfû Âø ^ãø nû Êô çû Âö ‚ûmøŸø èºÂø ^‰ø ^³ãø $Þ]ô
I
ƒÑZzä™wßzLc*
ƒÑZzä™ ( tD)›g7g c* çl“N{È{z n S ñZÎ ^³n&›ô†û Göæû ]ø ^³Ë÷mû†ô³Âø æû ]ø ]…÷ ^³³/$ Âø áøçû ³Óö³mø áû]ø Ÿ$ ]ô
ƒÑZz¶Š q :Z™ O( ~Š o)wðe c*
XƒÑZzäO{g Õ{zc* ƒxi 5»:7c* ó èõ eø çû Òö gøuô^‘øæû ]ø èõ fø ›ø†û Âø gøuô^‘øæû ]ø
I~i Z+ 6ŠzugzZøZÛX 102
0Z4ŠÔx ª,
™: ù Ÿ7ZGZ
X ** +¬øZ ?ävZ G 1 W^âø çû Ãö nùô –øiö ¡
Û 6, ø Êø ˜øñô]†ø Êø Üû Óönû ×øÂø šø†ø Êø äø ×# Ö] á$ ]ô
:ÐWÐyQðÎVc*
X −(, È0*
¼6,
?gzZ 2 W ^âø æû ‚öjøÃû iø ø¡Êø Mø æû ‚öuö Üû ÓöÖø‚$ uøæø
™: ~igzs ÜÅyQì ÅƘÅVzq‰gzZ 3
X ** W^âø çû Óöãôjøßûiø ø¡Êø ðø «nø Gû]ø àûÂø Üû Òö^ãø Þøæø
™wÈÃyQì Åg (ZÙñ{0ÆVzq‰gzZ 4 ^³ãø Âø ‚ømø Üû ³×ø³Êø ðø «³³nø Gû]ø àû³Âø Üû³Óö³Öø kø³³Óø³‰øæø
™: ÒÃŶŠ4Š~yQì c*
X ** Š hg7 ó ^âø çû Ëö×$ Óøjøiø ø¡Êø^Þ÷^nø ŠûÞô

!ÛŒ´ŠX 103
Cg’7*™Ðã*
ÆyQ Ug ¯vZ D hgx » ðà » +Š LZ nÆäg Z’à *™vß „‰ 1 Üû ³ãôßô ³mûMô †ô³Úû ]ø àû³Úôù ^³ò÷³nû Gø Œö^³³ß$³³Ö] Õö†ö ³³jûmøŸ
X Cƒ{Šyv{Š c* iÌÐx »ñƒG uF, ì êŠwÅZg+Zn çø âö ^Úø Üû ãônû ×øÂø äö ×# Ö] xøjøÊøŸ$ ]ô Üûâö ^nø ÞûMö |ôø¡’ûjô ‰ûŸôô
óäö ßûÚô †% •ø]ø
ª˜KZ LLݬX 104
@YƒOVð;Æ
ì*
ƒB‚Æk QDgzZì rZ e™Oª
ì @* -Z ì Zƒ Ì(Z 1 äö Ãö Ëøßûmø Ÿø äö Ãø Úø äö Ûö×ûÂô æø äö ×öãû qø äö ×øjøÎø‚ûÎø ÜõÖô^Âø h$ …ö
˜Åk QÃݬq
X êŠ7{Z
+ÃÐQ{z

'* %Nx Óà Zzäƒi Z+
%N ~æE
!~æE 0Z ,
WZ,
6wŠX 105
B‚Æ vgq
-Z Åy¨
KZ ì ZÆß »“
 Í {zq Ð{Š c* KZ kZ 1
i ÌÐ y¨ oøâô èºÃø –ûeø áô^ŠøÞûŸô û] ]„øâF ½ô^nø ßô eô Ðø×ôù Âö ‚ûÏøÖø
ëwŠÃÏZgzZì Š \
Hc*
d W gö×ûÏøÖû] Ôø ÖôƒFæø äô nû Êô ^Úø görøÂû ]ø
àZz 䙡s Ü',Æk QgzZì Ì{íf »Õg0
+ZÆ wŠ c*
} Æßk QgzZ 2 V^ãø Êô ø¡ìô àûÚôù Mº]‚ø•û]øæø èô ÛøÓûvôÖû] àøÚôù M' ]çø Úø äö Öøæø
X Ì,q
J f ÐQ Ñ Âì *
-u Å ª @Y g*¢‚ » VzyQ 6,k Q ¤
/Z V- {zgzZ 3 X ÄöÛø_$ Ö] äö Ö$ƒø]ø ðö «qø†ôùÖ] äö Öø xøßø‰ø áû]ôæø
;ì CYá
Xì CYáJ
-~Š !*
', g âgzi ÓÑgzZ Ñ~k Q¤
ÐQmwÂì @* /ZgzZ 4 ”ö†û vôÖû] äö Óø×øâû ]ø ÄöÛø_$ Ö] ä´ eô tø^âø áû]ôæø
25

;ì mZ eg â k\ZÐQ Âì CYYÏ-â 6, /ZgzZ 5
k Q¤ W Ìö‰øŸø û] äö ×øjøÎø Œö^+ nø Öû] äö Óø×øÚ$ áû]ôæø
ƒ7t ‚nQפ
;ì ÞQu¿,»x ÙZ Âì @* /ZgzZ 6 W Àönû ÇøÖû] ä´eô ‚$ jøGû] gö–øÇøÖû] äö Öø šø†ø Âø áû]ôæø
Xì * @YwÈ* @YƒhZzÐ]äz~ŠÛp¤
*™«™KZ Âì * /ZgzZ 7 W ÀøË% vøj$Ö] oøŠôÞø ^•ø†ùô Ö] åö ‚øÃø ‰û]ø áû]ôæø
/ZgzZì ©
z ðR6,k Q¤ ƒú» ïGI
8{Qwì » v Âì @* i™Š z sp6,k Q¤
/ZgzZ 8 W …ö „øvøÖû] äö ×øÇøGø Íöçû íøÖû] äö Öø^Æø áû]ôæø
;ì CYƒg ZÎê6,k Q Âì *
@YW: â i »u 9 W éö†$ Çô Öû] äö jû×øføjø‰û] àöÚû Ÿø û] äö Öø ÄøŠøi$] áô]ôæø
YƒZÎgÆ™ÞzZzñ;Âì C7,
;ì @* W¤ðÃ6, /ZgzZ 10
kZ¤ W Åöˆø røÖû] äö vø–øÊø èºfø nû ’ôÚö äö jûeø ^‘ø]ø áû]ôæø
;ì îŠ ¯¿uÐQ ~i *"gzZ à ¥p Âì ©
8VQ{Z zŠzwâ¤
+ÃЪ /ZgzZ 11 W oßFÇô Öû] åö ^Çø›û]ø Ÿ÷^Úø Mø ^Êø]ø áû]ôæø
YÏQ~Vî šÂì @*
ì @* xgg ezŠÐ™‘ÃÐQL¤
7, /ZgzZ 12 W ðö ø¡fø Öû] äö ×øÇøGø èöÎø^ËøÖû] äö jû–$ Âø áû]ôæø
;ì CYÖ™áÐQ ã Z Â** ß1ÅuÈÐQL¤
Âì C7, /ZgzZ 13 W ÌöÃû –$ Ö] äô eô lû‚øÃø Îø Åöçû røÖû] åö ‚øãø qø áû]ôæø
e÷‚ùeQÐQ ÂñY½{Š c*
Xì ÂzgÐh /ZgzZ 14
iù¤ W èößø_ûfôÖû] äö jû¿$ Òø Äöfø /ùô Ö] äô eô ½ø†ø Êû]ø áû]ôæø
Ù nÆk Q 15
;쵶C W †' –ôÚö äô eô†õnû ’ôÏûiø Ø% ÓöÊø
Xì 0ZŠ YCŠ c*Ù gzZ 16
iC W ‚ºŠôËûÚö äü Öø ½õ]†ø Êû]ô Ø% Òöæø

ì ` ôZÃ
ƒÅTZg –{zX 106
;ì ¢
8Zg –Ìä áZEYô6,T Zg – ãxgŠ {zë 1 ( oûÖô^j$Ö] Ðövø×ûmø ^ãø eô o_6 ‰ûçö Öû] èöÎø †ö Ûûß%Ö] àövûÞø
‰ì ½ Ìäá ZzäY| (,
ÐWs§ÅÏ QgzZ ó oûÖô^ÇøÖû] Äöqô†û mø ^ãø nû Öø]ôæø

ïEG3“M} , (&ÆyZx´ŠX 107
(} ,
X}™: ~g ZŠ—Yz] Zg Z榡ì Y™Ç** vZ 1
„z+Š »u 0* W ÄöÞô^’ømöøŸ àûÚø Ÿ$ ]ô äö Þø^vøfû ‰ö äô ×# Ö]†ø Úû ]ø Üö nû Ïô möŸø
ÔgzZ ñ3Š: ~gz$gzZ ~ b
¬gzZ 2 W Åö…ô^–ømö øŸæø
X}™:g (ZÃÑgzZ ÓÑ 3 ó ÄøÚô ^_øÛøÖû] Äöfôj$mø øŸæø

nÆäÎwŠGƒAh N X 108
â 4¨Erk
Û wÙZ ÂñW†Ã™< Ð èEG
\M
B B‚Æ ÙP W~g »Z ð0Z ÿ£gzZ p% …ô^’øÞûŸø û] Ìônû ßøuö àöeû ] Øöãû ‰ø oÊ$ çø iö ‚ûÎøæø
X¸}g \ {Š c*
iЃ ð ]|ð
 ÃZ ñ 0Z™‰ áø^Òøæø äö Ãø Úø àønû Ëôù ‘ô àûÚô äô Ãô qô†û Úø ‚øÃû eø èô Êøçû ÓöÖû^eô
X : c*Û ~)œ
â V äô nû Öø]ô Œô^ß$Ö] g$ uø]ø
X ñYOÂ}™›ÐíÌh N ¤
/Z 1 ! kûÊø^ãø jøÖø غfø qø oûßô f$uø]øçû Öø
26

[NZ »Vzq+4{g VZX 109
;@* Ð= 1
ƒ7wâ j«oðÙ| (, ØôÏûÃø Öû] àøÚô Mö çø Âû ]ø Ùø^Úø øŸ
D zðËðÙ| (,
;Cƒ7u **
ù Ð|Šp 2 W gôrûÃö Öû] àøÚô löuøæû ]ø éø‚øuûæø øŸæø
Å=ðÃgzZ™| (,
;Cƒ7]!* +3
ÐÛD W †ônû eô ‚ûj(Ö^Òø ØøÏûÂø øŸæø
;ì Yƒ7™| (,
Ðò ¾«oðÃgzZ 4 W pçFÏûj$Ö^Òø Ýø†ø Òø øŸæø
ƒ7¶‚ ðÃ#âÆt ÜZ {gzZ 5
;@* Ðô×ûíöÖû] àôŠûvöÒø àømû†ôÎø øŸæø
;ì 7XgzðÃ4Ð[Š Z 6 W hôMø Ÿø ^û Òø 'ø]†ø nû Úô øŸæø
;7g7ðÃ6= 7 W Ðônû Êô çû j$Öû^Òø ‚øñô^Îø øŸæø
;7]g ˆðÙ| (,
Ði( 8 W xôÖô^’$ Ö] ØôÛøÃø Öû^Òø éø…ø ^røiô øŸæø
;ì 7œðÃ#âÆ[ Z N 9 X hô]çø %$Ö ^Òø xøeû …ôøŸæø
Ù xgµ ZÐ] 2 10
;ì 4Ðð‚g 0*
C W èô ãø fû /% Ö] ‚øßûÂô Íôçû Îöçö Öû^Òø Åø…ø æø øŸæø
ðÃ~«£ÆvÐx Zw 11
;ì 7*™uF, WÝô]†ø vøÖû] oÊô ‚ôâû ˆ% Ö^Òø ‚øâû ‡ö øŸæø
ƒ7DðÃgzZ#â Å
g D™¸z„zg¨gzZ 12
X @* W †ôÓ% Ëøj$Ö^Òø Üø ×ûÂô øŸæø
Û 13
;ì 7]Š „ðÃ#â Åä™ ZŠ ZÃøZ W ˜ôñô]†ø ËøÖû] ðô fMø ^øÒø éøMø ^fø Âô øŸæø
ƒ7yZZ ðÃ#â ÅñgzZ § 14
;@* W †ôfû ’$ Ö]æø ðô ^nø vøÖû^Òø áø^Ûømû]ôŸøæø
;Cƒ7~—uðÃ#â Å~g ÎS 15 WÄô•ö] çø j$Ö^Òø gøŠøuøøŸæø
,ðÃ#â ÅD 16
;7Ïg ) W Üô×ûÃô Öû^Òø Íø†ø Gø øŸæø
;7] ³ðÃ#â Å~g !* %N 17
ŠæE W Üô×ûvôÖû^Òø ˆ$ Âô øŸæø
ó Xó ì 7„C1ðÃgzZ#âƶŠ {gtgzZ 18 ó éô …ø æø ^/øÛöÖû] àøÚô Ðö$øæû ]ø éø†ø âø ^¿øÚö øŸæø
L j8gNzZ~+
µZñzŠÆóèE $X 110
¿ðÃ~: â i(,ZgzZƒ ðƒ #b #z b &~: â i IZgzZ~: â i Z
# 1 Ü$ $ö äô ×ô âû ]øæø áô^Úø ˆ$ Ö] o×øÂø |ö¡ ø ’$ Ö] oÖøçû jø‰û]]ƒø]ô
k Q ƒ Å: ]!*
~',gzZ Å ðZÎg ÌðÃä TÇg ãá$ +Ð ¿, Z
+gzZ ~$ äö ßûÚô †û ãø ¿ûiø Üû Öø Øõqö†ø eô à$ ¿$ Ö] غqö…ø ðø «‰ø]ø
izÕ6,
;ì Å CŠ c* H" kZä¿
{k WÜø ×ø¾ø ‚ûÏøÊø èºmøˆû ìô
q +ZgzZƒ Zƒ c*
ðÃ~ ª Y 6,: â i IZgzZ: â i k QgzZƒ {gzšgzš »Š YZ
# gzZ 2 ä´×ô âû ]øæø áô^Úø ˆ$ Ö] o×øÂø Mö ^ŠøËø³Öû] o³Öøçû ³jø‰û] ]ƒø]ôæø
ó Xó ì {Šgpd
$ Û {zÂÇgyá(óŒ0Æ¿Ë¿ ó…ø †$ Æø ‚ûÏøÊø Øõqö†ø eô à$ ¿$ Ö] غqö…ø àøŠøuû^øÊø
27

%N` Z×'X 111
c Š[ Z H~*™ »ÏæF
?ñY*
× Æ ÙP WÝ>Z÷Z} R Š
?ù ` Z' H¹Ðx?ZmZ [ ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] †ø nû Úô ]ø^mø Õø‚örôiø Ìønû ÒøV Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø äö Öø Øønû Îô
Å]ñÐQ Ï0
+i ÅTì Yƒ H„ wq » k Q c*Û ä ÙP W 1
â äô ñô«Ïøfø eô oûßøÇûmø àûÚø Ùö^uø áöçû Óömø Ìønû ÒøV Ùø^ÏøÊø
?ƒ„g Yás§
?ƒnÆ~g F¡ÅTgzZ 2 W äô jô v$ ’ôeô Üö ÏøŠûmøæø
X ñY1á ~Ĥ
/ÌÐ(Å{ CKZ&gzZ 3 ó äô ßô Úø ^ûÚ$ àûÚô oiFçû möæø

'* 6g â ~QÅ\¬ ä×#Ö]X 112
!P,
XDƒÌ, Zvßй 1
D™D™yˆZ6, W äô nû Öø]ô áô^ŠøuûŸô û^eô tõ…ø ‚ûjøŠûÚö àûÚôù Üû Òø
;D YñÑs§Å[ Z±óg’
Tg 2~ÆðŠÐÙ7{Š6,
KZvßйgzZ 2 W äô nû ×øÂø †ôjûŠ$ Ö^eô …õæû †ö ÇûÚø æø
X 2~™ÍÍ'!*
hZ0LZgzZ 3 W äô nû Êô Ùôçû ÏøÖû] àôŠûvöeô áõçû jöËûÚø æø
жŠúÐs§ÅvZgzZ 4
ó Xó Cƒ7ÌÅËöâ i W~(, ó äö Öø ðô ø¡Úû Ÿô û] Øô%ûÛôeô ]‚÷uø]ø äö ×# Ö] o×øjøeû ]^Úø æø

D Yƒ, 'Ô™gzZ
'Z, „zŠV˜x £{zX 113
:ÐN YƒuhvßÆnzŠ0}÷ 1 W áôø¡qö…ø o$ Êô Ôø ×øâø
X Ç}™0~› {zq
-Z 2 W Ùõ^Æø g% vôÚö
X Ç}™ V~ {zgzZ 3 ó Ùõ^Îø ˜
º Çô fû Úö æø

L ~Š C
: qZ »w5zk\ZX 114
ã-
ƒ×z§*
Xì @* Û c*
*™ù Ÿ»› Û äx?ZmZ 1
â ! 躒$ Æö èô ‘ø†û ËöÖû] èô Âø ^•ø]ô Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îø

vß
„,6*™áZzä™g \ Ð$
,‚X 115
ì @*ƒgzZx3,
ƒ= 9Nì#â Å,
~ ä ðF $‚Ç!*
wVÅ *™kS 1 oûÊô ÄöÎô ^Þø Ü% Š% Ö]æø ^ãø Š% Úø àºnôùÖø èô n$vøÖû] Øô%øÛøÒø^nø Þû‚% Ö] Øö%øÚø
;ì @* Ù i ÑZz% Z eg âg0
ƒZ½C +ZnQ1 W ^ãø Êô çû qø
s§Åk QgzZ @*
;ì k(, ™IÃk QIY{ŠidÛ 2
$ WØöâô ^røÖû] †% Çô Öû] ^ãø nû Öø]ô pûçôãû mø
X Tg™ $åÐ k Qg›ZŠgzZ 3 ó ØöÎô ^Ãø Öû] gùô ×% Ö]æƒö ^âø …ö „øvûmøæø
28

¾g ZgP0Æx ¸7ÛŒX 116
(N Æ x ¸ 7Œ
Å VzŠç'MÆ yQ w ðF
'!* Û {z ÂáZz \ Æ xz&´ ‰ {g 1 g% vôiö lõmû†ø Îö èöÞø^vømû†ø Êø Ýõæû ˆö íûÚø çû ßöeø ^³Ú$ ]ø
;Cƒ{h
+I WÜôãû Öô^qø…ô &ømû‚ôuø
ƒÆb ïÐVÂgúÅyQ 2
;ì @* WÜû ãôñô^ŠøÞô oûÊô |ø^Óøßôù Ö]æø
;n
pgñZg+F, {zvßá Zz±ÅÛZ†‰ {g 3

$ W^m÷]û…ø ^âø ‚öÃø eû ^øÊø ‹õÛûGø ‚ôfû Âø çû ßöeø ^Ú$ ]øæø
X D™g ïZ »k Qì @*$¸ÐyQ¼gzZ 4
ƒT W ^âø …ôçû ãö ¾ö ðø f…ø æø ^ÛøÖô ^ãø Ãö ßøÚû ]øæø
;s Z e™ ay
B‚Æ]zIÐQì @*
ƒy⠂Ƽ k0*
}g øÂë‰ {ggzZ 5 W^ßømû‚ômû]ø oûÊô ^ÛøÖô Ùö„øeû ^øÊø àövûÞø^Ú$ ]øæø
;Dƒw} Û } (,
.Z ~¶ŠyY 6 W ^ßø‰ôçû Ëößöeô lôçû ÛøÖû] ‚øßûÂô xöÛø‰û]øæø
X {Š c* +gzZ {Š c*
iÌ~Cgß$ i¹Ì~.z({Š c* Û gzZ 7
iÌ~Š Z®÷Œ W †ö ÓøÞû]øæø †ö ÓøÚû ]øæø †ö %øÒû]ø Üû âö æø
X Dƒ]gzpgzZáZE™ÃgzZ ¹ëgzZ 8 ó xöfø ‘û]øæø xö’øÞû]øæø xö’øÊû]ø àövûÞøæø
?{ i $»n„zŠgzZwqZÆnzŠX 117
Û H~wqZÆV©z™yS 1
:?ì t V àônû ×øÛøÂø àønû eø ^Úø áø^j$Gø
Xì @* z»k Q1ì CY ïH!LÂ] åOE
Y{g{ i $gzZw!* ÉMÅTì ¿{zq
-Z W äö jöÃø fû iø oûÏøfû iøæø äö iö„$ Öø göâø „ûiø ØöÛøÂø
Xì * ZgzZì CYƒ»ñÅTì ¿{zq
@Y{g[Z Nz` -Z !å†ö qû]ø oûÏøfû møæø äö jöÞøæû ç. Úø göâø „ûiø غÛøÂø æø
?ÝñáZz©,
6Vzi »X 118
Û ™èE_Ni ZzWÅ©Å¿q
â
X : c* -Z ¸ìg YB‚B‚Æ{i »q ð
-ZZ ÷¡qö…ø Äø³Ûô³ŠøÊø é÷³‡ø ^³³ßø³³qô Äø³³fôiø ‚û³³Îøæø
VÝöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^ÏøÊø ( Ô
ø vø–ûmø
VzuzŠ {z´}gøÉ B Íì ;gƒx¥(Z Ât 1
bg7„mÐ ë]ñ~ *™ kS c* W gøjô Òö^Þø†ônû Æø o×FÂø ^ãø nû Êô løçû ÛøÖû] á$ ^øÒø
;ì c
HHZ
;ì Š *™¿6,k QgzZ 'â Ãh~*™kS c*
# Zz6,VzuzŠ {z´}g øÌ* ÍÌtgzZ 2 W gøqøæø ^Þø†ônû Æø o×FÂø ^ãø nû Êô Ð$ vøÖû] á$ ^øÒøæø
k0*  {z¢¹gzZ Dƒ
„}g øƒ Û ){z Ù Š ëÃVß Zz ä%Xc* ÍgzZ 3 †ºËû‰ø lô]çø Úû Ÿø û] àøÚô p†FÞø pû„ô$Ö] á$ ^øÒøæø
;á ZzäW< áøçû Ãö qô]…ø ^ßønû Öø]ô Øõnû ×ô Îø ^Û$ Âø
;Dg @*
Z~VzGÅyQ7Që 4 W Üû ãö $ø]‚øqû]ø Üû âö æ. çôùfø Þö
3wâgzZ_Z÷ÅyQgzZ 5
X qzÑ** X Üû ãö $ø]†ø iö ØöÒö^Þøæø
XÐg {0
+iåˆÆyQëc*
Í 6 Üû âö ‚øÃû eø áøæû ‚ö×$ íøÚö ^Þ$^øÒø
29
(NÃVß ZE™ÃgzZÃVTx Óëˆn QgzZ 7
;D Yw ðE W èõ ¿øÂô ]æø æø ÀõÂô ]æø Ø$ Òö ^ßønû ŠôÞø Ü$ $ö
;D Y0: ¶
K»] U*
Š qz]ÃWx ÓgzZ 8 W èõ vøñô^qø Øùô Óöeô ^ßønû Úô …ö æø
;Åg (Z ~g Î Z6,
x £LZäT¿{zìŠ !* Þ ‡ 9
ug I. X ä´ ŠôËûÞø oûÊô Ù$ ƒø àûÛøÖô oeFçû ›ö
Ãð¾KZgzZ 10
;1™{ À 0* ( äö fö ŠûÒø hø^›øæø
;à™ b & ZÅVŠ ¬KZgzZ 11 (ö äiö†ø mû†ô‰ø kûvø×ø‘øæø
+IÃt ÜZ LZgzZ 12
;1¯{h W äö jöÏønû ×ô ìø kûßøŠöuøæø
X c* 
Š™ ay6,Vzq]gz¢wâ åÃx ÓCZäTgzZ 13 X ä´Öô^Úø àûÚô Øø–ûËøÖû] ÐøËøÞû]øæø
X 3g™uzgÃVÂ!*
w‰à ZzìÐy!*
i 14 W ä´ Þô^ŠøÖùô àûÚô Øø–ûËøÖû] Ôø ŠøÚû ]øæø
X 3g™ XÃVÍßÐÑáZzîÐs§KZ 15 W åö †$ Gø Œô^ß$Ö] àôÂø Ùøˆø Âø æø
;µ: GLE
å gï
L »VŒznÆkZwÎ 4]N 16 W èöß$Š% Ö] äö jûÃø ‰ôæø
X Zƒ:[™s§Å®
)$
+Ë{zgzZ 17 !èõ Âø ‚ûeô oÖF]ô gûŠøßûmö Üû Öøæø
* 3])ÐVÂgú»]gúX 119
ì Ù7h*
*™])»]gú 1
Xì Ù7h* W †ºËûÒö éô ]*†û ÛøÖû] éö†ø nû Æø
Xì yZZ *
*™])»Š%gzZ 2 !á^Ûømû]ô Øôqö†$ Ö] éö†ø nû Æøæø
* ZuzŠ »„xsZX 120
ì ¿Æx *
™yÒÚ+ZÅxsZ~` W 1 Voû×ô fû Îø ‚ºuø]ø ^ãø fû Šößûmø Üû Öø è÷fø ŠûÞô Ýø¡
X :σÅ: yÒäˬÐí Vƒ@* ø ‰ûŸô û] à$ fø ŠöÞûŸø ø
;ìtå„xsZå 2 WÜönû ×ô Šûj$Ö]çø âö Ýöø¡‰ûŸô û]ø
;ì ¢å„tågzZ 3 W àönû Ïô nø Öû]çø âö Üö nû ×ô Šûj$Ö]æø
;ì & ¤å„¢ågzZ 4 W Ðömû‚ô’ûj$Ö]çø âö àönû Ïô nø Öû]æø
Û Zå„& ¤ågzZ 5
;ìg Z Œ W …ö ]†ø ÎûŸô û] çø âö Ðömû‚ô’ûj$Ö]æø
Û å„g Z Œ
;ì 5ZŠ ZÅn Û ZågzZ 6 W ðö ]Mø Ÿø ûçø âö …ö ]†ø ÎûŸô ]û æø
gîåÆn
»„¶Š™ ZŠ Z6,
ì ¿x ** Û gzZ 7 !ØöÛøÃø Öû]çø âö ðö ]Mø Ÿø ]û æø
E
À, 6VñŠ Wg e, Z ~+ }æL¾5!gzZzX 121
0zZ.
ƒ À6,¿k<= 1 äö ßûÚô pû„ô$Ö] †ø ÏûËøÖû] ØörôÃû jøŠûmø Øônû íô³fø ×û³Öô kö³fû rô³Âø
H¸ ÂÐ 4Ù ì @*
c Y ZgzZ ~M1ì I
™~¢
;ì @* W hø†ø âø
30

*™ÝqÃ~qzŠgzZ ~i *" TgzZ 2
ì êŠwïÐB;ÃÏZì Le * W gø×ø›ø åö ^m$]ô pû„ôÖ$] oßøÇô Öû] äö iöçû Ëömøæø
™¬Ï0
Xì @* +iÅV ZgzZVzM~*™ {zç O 3 W ðô f†ø ÏûËöÖû] lønû Âø ^nø Þû‚% Ö] oÊô lönû Ãô nø Êø
;ì ÑZEY1ÐY ´Zì @*
™~g»Å¶Š[ ˆ(Z~]y
WgzZ 4 Wðô «nø ßô ÆûŸø û] hø^Šøuô éô †ø ìôŸF û] oÊô gö‰ø^vømöæø
lÑ {Š%Q ÀgzZ åW À ì @*ƒ ÀÌ6,¿gzdk Q = gzZ 5 è÷Ëø_ûÞö ‹ô³Úû Ÿø ^û eô áø^Òø pû„ô³$Ö] †ô³fùô Óø³jøÛö³×û³Öô kö³fû rô³Âø æø
X ÇñY0 W è÷Ëønû qô ]‚÷Æø áöçû Óömøæø
gzZì 8 ŠÃ]Ñ»kZ ðƒÅ Za ÅvZì @*
ƒÀÌ6,¿k Q=gzZ 6 W äô ×# Ö] Ðø×ûìø p†ø møçø âö æø äô ×# Ö] oÊô Ô ø Gø àûÛøÖô köfû rôÂø æø
;ì @* 䃊ñÆvZ ÌQ
™—6,
ƒÀÌ6,áZEYwÈÃ]ñ= 7 W löçû Ûö$m àûÚø pû†ø møçø âö æø løçû ÛøÖû] oøŠôÞø àûÛøÖô köfû rôÂø æø
;ì Lg 8 ŠÃVß ZE%{zèÑqì @*
{zèÑqì Cƒ ãZª6,áZz ä™g ïZ »àQ™ƒ {0
+ Ö ª= 8 pû†ø mø çø âö æø p†FìûŸö ]û éø^/øß$Ö] †ø Óø³Þû]ø àû³Ûø³Öô kö³fû rô³Âø æø
i~ #
;ì Lg 8 ŠÃVUZa à Zzäƒ: Zizg W oÖFæû Ÿö û] éø^/øß$Ö]
¹!* WÃ *™ àZz äYƒ +kS 6,VÍßyQì À=gzZ 9
gzZ D™Š !* ðô ^Ïøfø Öû]…ø ]Mø Õô…ô^iøæø ðô «ßøËøÖû] …ö ]Mø †ôÚô ^Ãø Öô köfû rôÂø æø
ó Xó D™uF,
à *™ àZz
g
@Ã~wqZX 122
áZz䙄*
;Ç} 7,
~öâ i WÅ{z0
+Zz§ì @* Ã~¿ðà 1
™„@* W Üôùãø Öû^eô oø×ô jöeû ] ØôÛøÃø Öû] oÊô †ø ’$ Îø àûÚø
]gz¢ðÃÃvZ ÅkZƒ:zÌðà »vZ~ wâ gzZ yY Å¿TgzZ 2 äô ŠôËûÞøæø äô Öô^Úø oûÊô äô ×# ³Öô ‹ø³nû Öø àû³Ûø³nû Êô äô ³×# ³Öô èøqø^³uøøŸæø
ó Xó ì 7 XX!gºnû ’ôÞø
?i§»vÐ~Šu~ÌñÆ~ŠuX 123
;z™ ;go Z™ $Ð k Q~~ŠuqzÑ 1 W äô Öôæ$ ]ø oûÊô Mø †û fø Öû] ]çÎ% çø iø
;z™] ‡5{°‡!* W 2
Ð k Q~~Šu~y W åô †ôìôf oûÊô åö çû Ï% ×øiøæø
;ì @* ™¿„z6,VñÌñ» ~Šu ìt]!*3
™6,V½gŠ {zì @* W…ô^røGûŸø û] oÊô äô ×ô Ãû Ëô Òø áô]‚øeû Ÿø û] oÊô ØöÃø Ëûmø äö Þ$^ô Êø
Xì êŠ °7Q{z~Z’Z 4 W Ñö†ôvûmö äö Ööæ$ ]ø
Xì mïígzZ ±Î~y
WgzZ 5 !Ñö…ôçû mö åö †ö ìôfæø
kˆZ »ÑÅÛ{X 124
5YƒHci7Å] ‡‘t ‚}g vÐpg~ÃÃÑÅÛ{ 1 oûÊô Ñøçû ×öíûÛøÖû] †ö Çôù ³’ø³mö Õø‚ø³ßû³Âô Ðô³Öô^³íø³Öû] Üö ³¿ø³Âô
!Ô ø ßô nû Âø
31

'*!@wŠPÐy*GIZX 125
Û Š)
â
X :c* á g Z Â~ 7,Ã6, Ù !*
y*GC Іà ÂñW:ZzÐ èEG4¨Er V èô Êøçû ÓöÖû] †ôâô ^¿øeô …ôçû fö ÏöÖû] o×øÂø Íø†ø Gû^øÊø àønû Ëô ‘ô àûÚô Äøqø…ø ‚ûÎøæø
?z°!*ÆàÆù D z} R 1 W èô /øuôçû ÛöÖû] …ô^mø‚ôùÖ] Øøâû ]ø^mø
?ß Zz
g~Vzy} aQ} R 2 W éô †ø Ëô ÏûÛöÖû] Ùùô ^vøÛøÖû]æø
ÆVzG~ƒ0
;z°!* +Z} R 3 W èô Ûø×ô ¿ûÛöÖû] …ôçfö ÏöÖû]æø
~è} R 4
;ß Zz
g} 7, W èô eø †û j%Ö] Øøâû ]ø^µø
;yŠ6,
$¾} R 5
d W èô eø †û ÇöÖû] Øøâû ]ø^mø
;ß Zz䙬~ðË} Z 6 W éô ‚øuûçø Öû] Øøâû ]ø^mø
;ß Zz
g~W QÅðË} R 7 W èô /øuûçø Öû] Øøâû ]ø^mø
ëÐ~¢ ? 8
;‰á '6, W кeô^‰ø ½º†ø Êø^ßøÖø Üû jöÞû]ø
;ìg WúñƒD™~zc~g vëgzZ 9 W кuôøŸ ĺføiø Üû ÓöÖø àövûÞøæø
;‰ 'vß}uzŠ~Vâ k[ Z 10 W kûßøÓô‰ö ‚ûÏøÊø …ö æû ‚% Ö]^Ú$ ]ø
;n™ b ï}uzŠ ä` Zzi Z ~g vgzZ 11 W kûvøÓôÞø ‚ûÏøÊø tö]æø ‡û Ÿø ]û ^Ú$ ]øæø
;‰ n™„wZñZ}g vgzZ 12 W kûÛøŠôÎö ‚ûÏøÊø Ùö]çø Úû Ÿø ]û ^Ú$ ]øæø
?,¸H Hk0* }g ø {zÂ,¸t 13
}g vî C?‰k0* [ Üû Òö‚øßûÂô ^Úø †ö fø ìø^ÛøÊø^Þø‚øßûÂô ^Úø †ö fø ìø]„FâF
ÃVÍßyZ¤
]!* /Z : c*Û gzZ ñƒ÷s§Å/ôLZð\ WQ
â 14 Ýôø¡ÓøÖû] oÊô Üûãö Öø áøƒô ]öçû Öø^Ú$ ]ø V Ùø^ÏøÊø ä´ eô^vø‘û]ø oÖF]ô kø³Ëø³jøÖû] Ü$ ³$ö
 ~g ÇÌ6,G ï Š¸t »vßt ÂQ]i YZ Åä™
ƒ ! pçFÏûj$Ö]Mô ]ˆ$ Ö]†ø nû ìø á$ ]ø Üû Òö æû †ö fø ìûŸø ø

Xì ay^ YZÐ
c Š$ÃVß Zzä™Ö#èKÑÅ *™X 126
ì*
Û Â‹D™#
â
:c* Ö ègzZV× Z',Å *™Ã¿q
-Zä ÙP WgzZ ì V ^nø Þû‚% Ö] Ý% „öm$ ÷¡qö…ø ÄøÛô‰ø‚ûÎøæø
?á ZEYW~ÆðŠÆ*™„B‚gzZá ZE™ðZ',
Å *™} R 1 W ^âø …ôæû †ö Çöeô †% jøÇûÛöÖû] ^nø Þû ‚% ×Öô Ý% ]„$ Ö]^ãø m%]ø
Ö èmZ ÌQ™ƒ2~VÂ!*
?á Zz
gD™# ßÅ *™gzZ 2 W ^ãø Ú% „øiø Ü$ $ö ^ãø ×ô nû ›ô ^eø ^øeô Åöæû ‚öíûÛøÖû]ø
Ö èmZ „ŠpgzZƒDƒ{Š Z−ŠgzZ {h
ƒD™Ì# +z¤
/nZ „Šp ? 3 W ^ãø Ú% „øiø Ü$ $ö^nø Þû‚% Ö^eô †% jøÇûiø]ø
?ì 9ÂñZIxê»{zc*
?î ZIxêà *™ ? ì ht»H 4 [Ôø nû ×øÂø èöÚø †ùô røjøÚö oøâô Ýû]ø ^ãø nû ×øÂø Ýö†ùô røjøÛöÖû] køÞû]ø
Š »ðŠ»“
?åc* Š™g ZÃ=~g v“
gzZ åc*  ä*™ > 5 [Ô ø iû†$ Æø ojFÚø Ýû]ø Ô ø iûçø ãû jø‰û] ojøÚø
?å’ e **
ƒ»ðŠÐä¤
/ LZ»H 6
™%ÆVzŠ ZŠ\!* [ oû×øfôÖû] àøÚô Ôø ñô^eø f Åô…ô^’øÛøeô]ø
32

?åYƒdÛ jyEZ ðÃжŠ !*
$ ŠnÆèÆVî â KZ»c*7 W pF†%$Ö] køvûiø Ôø iô ^ãø Ú$ ]ö Äôqô^–øÛøeô Ýû]ø
ì ÅÌ~gZŠg ÐVð;LZÅVzg F„Ä Âä? 8 [Ô ø nû Ë$ Óøeô kø×û×$ Âø Üû Òø
;ì Åw¸NŠVð;LZä?ÅVÉ%„ÄgzZ 9 [Ôø mû‚ønø eô kø•û†$ Úø ÜûÒøæø
G
;ì ;gÌg ¤» ËnÆyQ ð$gN zZ 10 W ðø ^Ëø/ùô Ö] Üöãö Öø oûÇô jøfû iø
G
™x¥ÌN ZzŠÆcyQÐVð$gN zZ 11
;;g êŠgzZ @* Wðø «f$›øŸô ]û Üöãö Öø Ìö‘ôçû jøŠûiøæø
;Ù:¼ N ZzŠ ~¾ ˆ Wð{zwq¾ 12 WÕø æ. ]æø Mø Üû ãö ßûÂø oûßô ÇûmöŸø éø]‚øÆø
;eà: {Z
+Ã7Q **
ðŠ **
zg Z¾gzZ 13 WÕøæ. ^Óøeö Üû ãônû ×øÂø pû‚ôrûmö øŸæø
;m} Š: œ~Šg^gzZ ã !*
$~¾gzZ 14 WÔø Îö^ËøGû]ô Üû âö ‚öuø]ø ÄûËøßûmø Üû Öø
X mƒ:ÝqnÆyQ Õ~¾NgzZ 15 WÔ ø jô fø ×û_ôeô äô nû Êô ÌûÃø Šûiö Üû Öøæø
;m™:gzŠÃ~g FÅyQ ~i ‚{g egzZ]¸~¾gzZ 16 WÔ ø iô ç$ Ïöeô äö ßûÂø ÄûÊø‚ûiø Üû Öøæø
ŠÄgx Z Zg vt ‚}g v™ 3Š»ª
;åc* qtÅk Q Âä*™gzZ 17 WÔø ŠøËûÞø ^nø Þû‚% Ö] äô eô Ô ø Öø kû×ø%$Úø ‚ûÎøæø
Š 3Š»**
;c* %Zg vŠpääYƒƒegzZä%Æk QgzZ 18
YƒƒegzZ ** Ô ø Âø †ø ’ûÚø äô Âô †ø ’ûÛøeôæø
;… â Ã|Å *™kS ì y » ðCnÆyQ *™tG 19 W ^ãø Îø‚ø‘ø àûÛøÖô Ñõ‚û‘ô…ö ]Mø ^nø Þû‚% Ö] á$ ]ô
;B™Ã *™ì y »uzðZnÆyQgzZ 20 W ^ãø ßûÂø Üø ãôÊø àûÛøÖô èõ nø Êô ^Âø …ö ]Mø æø
;e ¢
8^Š ZiÐVŒì y » ~i *"gzZ ~qª
zŠ cyQgzZ 21 W ^ãø ßûÚô Mø æ$ ˆø iø àûÛøÖô oß÷Æô …ö ]Mø æø
;,™ÝqÃÐ*™ì y » ~iñW$gzZ÷znê QgzZ 22 W ^ãø eô ÀøÃø i$]ø àûÛøÖô èõ ¿øÂô çû Úø …ö ]Mø æø
;ìKnÆVß Zzä™›ÐvZ *™t 23 W äô ×# Ö] ðô «f$uô]ø ‚örôŠûÚø
Û gzZ 24
;ì i úñYÅV¤ W äô ×# Ö] èô Óøñô¡
ø Úø o×# ’øÚö æø
;ì(ÅäF,QkzÅvZgzZ 25 W äô ×# Ö] oôuûæø ¼öfôãû Úø æø
;ì ~rCgˆÅvZY 1zZgzZ 26 W äô ×# Ö] ðô ^nø Öôæû ]ø†ö røjûÚø æø
;ð¾Øg~*™äVrQ 27 W èøÛøuû†$ Ö] ^ãø nû Êô ]çû fö ŠøjøÒû]
;ÅÝq¼
A ~«ogzZ 28 W èøß$røÖû] ^ãø nû Êô ]çû vöeô…ø æø
nYƒ Z]
.LZ•Q Z
# }™V×Z',Å *™ ì yÃ~ ]gß+Z 29 W ^ãø ßô nû fø eô kûÞøƒø]ø ‚ûÎøæø ^ãø Ú% „ömø]ƒø àûÛøÊø
?ì ¿g}ŠÐ¬Ìq :Z
Û LZgzZ 30
?ì „g C™y´Z »ÏegzZt Z W^ãø Îô ]†ø Ëô eô lûMø ^Þøæø
Ù ªV×YZÅVz°!*
;ì „g C™C LZgzZ]ÌKZgzZ 31 W^ãø ×øâû ]øæø ^ãø ŠøËûÞø kûÃø Þøæø
33

i6,VUâ i W~uzŠÐ VUâ i WKZ c yQB‚ÆVâ%gzZVß VgzZ 32 W ðø ø¡fø Öû] ^ãø ñôø¡fø eô Üûãö Öø kû×ø%$ÛøÊø
;„g C™
Ô „g C¯t ”»VÂä~uzŠ™ÑŠtØ»VÂäKZ7QgzZ 33 X …ôæû †ö Š% Ö] oÖø]ô ^âø …ôæû †ö Šöeô Üû ãö jûÎøç$ Gøæø
á 34
;„g C™Ðx Æ1 ðgzZÐs¬zíx ) X èõ Ãø nû rôËøeô lû†ø Óøjøeû ]æ$ èõ nø Êô ^Ãø eô kûuø]…ø
]ZçgzZ ñZg eÐZwÔ}™Ég"Ðî {QgzZ ñÑŠÉgÃVÍß @*35 W ]†÷ m „ôvûiøæ$ ^Ë÷mûçôíûiøæ$ ^f÷ nû âô †û iøæ$ ^f÷ nû Æô †û iø
Xá ï™ XÐ
M
Ö èÅ *™ ÿ®{záZzäƒg ezŠÐ#
XÐ,™# Ö Z0
+vßç O 36 X èô Úø ]‚øß$Ö] éø]‚øÆø Ùº^qø…ô ^ãø Ú$ „øÊø
Ö ªvßÆn~uzŠgzZ 37
X : nkZÐ,™ zzbæÅ *™izgÆ# ( èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø áøæû †ö ìô! ^âø ‚øÛôuøæø
;3gŠ c*
Ã]y
WäVrQ ÂðÑŠŠ c*
Å]y
W7Qä*™ 38 (]æû †ö Ò$ „øjøÊø^nø Þû‚% Ö] Üö ãö iû†ø Ò$ ƒø
;Å& ¤Å *™äVrQ Âñ‹] Ñq7Qä*™gzZ 39 ( ]çû Îö ‚$ ’øÊø Üû ãö jû$ø‚$ uøæø
ó Xó H¿6,ÃäVrQ ÂÅÃ7Qä*™ 40 !]çû ¿öÃø i$^Êø Üû ãö jû¿øÂø æø æø
7ItÃVâ K
¨Z1ì ¸§ZzX 127
X : ì H™g å: Zizg¸-ZÐs§ÅvZµš 1
Ûq WV Ýõçû mø Øùô Òö oûÊô pûMô ^ßømö ^Ó÷×øÚø äô ×# Öô á$ ]ô
ÔƒgD™ Za Š ÑzZnÆ]ñ 2 X lôçû Ûø×ûÖô ]æû ‚öÖô
Ôƒg Dƒ¦nÆäYƒ+gzZ 3 ( ðô «ßøËø×ûÖôçû Ãö Ûøqû]æø
knÆäƒyZk
Xƒg D ¯] ** ,z 4 !h]†ø íø×ûÖô]çû ßöeû ]æø
ŠgzZ *
*+yÊp~]§ÓÇg*X 128
h
;ì 7{ Çx ªì x £»äY− Dg* *™t 1 W †ùõ ÏøÚø …ö ]Mø øŸ †ùõ ÛøÚö …ö ]Mø ^nø Þû‚% Ö]ø
X :Š%zŠÝZgŠy¨
KZ}g ‚gzZ 2 Váôø¡qö…ø ^ãø nû Êô Œö^ß$Ö]æø
Š™{ nÆ™|
;c* Û ÃŠpäTŠ%{zq
# z -Z 3 W^ãø Ïøeø æû ^øÊø äö ŠøËûÞø Éø^eø غqö…ø
X c* +y
Š™Š Zi W™h ÊpäTŠ%{zZuzŠ 4
 !^ãø ÏøjøÂû ^øÊø äö ŠøËûÞø Åø^jøeû ]ø غqö…ø æø
}™D~Vpq&
„zŠ 9X 129
~ Vpq ' Å ð¸ LZ {z J
-Z# Yƒ 7„  zŠ ðà 1
 zŠ „ oûÊô åö ^ìø]ø ÀøËøvûmø oj#uø ^Ï÷mû‚ô‘ø Ðömû‚ô’$ Ö] áöçû ÓömøŸ
X :}™:«™ WV 'õ¡ ø $ø
XˆÆä%Æk QgzZ ;~ÏŠñx°Åk QgzZ ;6,µZñƤ 2 ó äô iô ^Êøæø æø W äô jô fø nû Æøæø W äô jô fø ÓûÞø oûÊô
34

Y3g7xzøÐX,që ZgeX 130
@*
Xì * Š}Š¬»Vzqg eÿT 1
@Y3g7xzøÐVzg eyQ{zñYc* V^Ã÷ eø …û ]ø Ýû†ø vûmö ÜûÖø^Ã÷ eø …û ]ø oø_ôÂû ]ö àûÚø
@Y3g7xzøÐä™wJ¬™Ãk QñYc*
;* Š¬»`â ¬™& 2 W èøeø ^qøŸô û] Ýô†ø vûmö Üû Öø ðø ^Âø ‚% Ö] oø_ôÂû ]ö àûÚø
@Y3g7xzøÐä™wJ/ÂÃk Q ÇñYc*
;ì * Š}Š¬¥™/ÂÃT 3 W Ùøçû fö ÏøÖû] Ýô†ø vûmö Üû Öø èøeø çj$Ö] oø_ôÂû ]ö àûÚø æø
YH7xzøÐÛÃk QñYc*
;@* Š¬»`â „ÃT 4 W éø†ø Ëô ÇûÛøÖû] Ýô†ø vûmö Üû Öø …ø ^ËøÇûjô ‰ûŸô ]û oø_ôÂû ]ö àûÚø æø
;ÇñYH†ŸZgz¢~tigÆk QñYc*
Š¬»ä™]ÃTgzZ 5 éøMø ^møˆùô Ö] Ýô†ø vûmö Üû Öø†ø Óû/% Ö] oø_ôÂû ]ö àûÚø æø
XìŠñ~[ÂÅ\¬vZ & ¤ÅVÂ!*
g eyQgzZ 6 W oÖF^Ãø iø äô ×# Ö] hô^jøÒô oûÊô Ôø ÖôƒF Ðömû‚ô’ûiøæø
X : ì c*Û ~eƬ™ 7
â V ðô ^Âø ‚% Ö] oÊô Ùø^Îø
( 40/60)X ÇVzŠ™~g7¬™ ~g v~ùâ ¬™Ðí 8 D 40/60 àÚçÚE ÜûÓöÖø gûrôjø‰û]ø oûÞôçû Âö Mû ]ø
: ì c*Û ~}g !*
â Æä™Ô„gzZ 9 V …ô^ËøÇûjô ‰ûŸô û] oÊô Ùø^Îøæø
Ô„ÐvZQgzZ}g*™Õ6,]Z f KZ {z c*
ᙿZ',ðÿgzZ 10 äø ×# Ö]†ôËô ÇûjøŠûmø Ü$ $ö äü ŠøËûÞø Üû ×ô ¿ûmøæû ]ø ð÷ çû ‰ö ØûÛøÃû m$ àû³Úø æø
ÑZzä™3ggzZ ÑZz¶ŠjÃvZ {zÂ}™
( 4/110) Çñ0* D4/110 ð^ŠÞôE o^Û÷nû uô…$ ]…÷ çû ËöÆø äø ×# Ö] ‚ôrômø
X : c*Û 0Æ]gzZ 11
â V †ôÓû/% Ö] oÊô Ùø^Îøæø
ð Z',
( 14/7… Z )Ð,™ «{Š c*
in}g vgz¢ë ÂÐz™]?¤
/Z 12 D 14/7 Ünâ]†e]E Üû ÓöÞ$ ‚ømû‡ôŸø ø Üû iö †û ÓøGø àûòô Öø
X : ì c*Û nÆ/ÂgzZ 13
â V èô eø çû j$Ö] oÊô Ùø^Îøæø
gzZ D™wqZ} æE
%NÐzz Ū ™wJ/ÂÅVÍß „ yQvZ 14 ðø çû Š% Ö] áøçû ×öÛøÃû mø àømû„ô×$ Öô äô ×# Ö] o³×ø³Âø èöeø çû ³j$Ö] ^³Ûø³$Þ]ô
˜ ì @*
ÂvZgzZX u™wJvZ/ÂÅX vß „z Z® f
e™/ÂÐ ~¢{zQ höçû jömø Ô
ø òô ÖFæ^öÊøW gõmû†ôÎø àûÚô áøçû eö çû jömø Ü$ $ö èõ Öø^ãø røeô
( 4/17)Xì ÑZzÕÑZz+ Y o^Û÷nÓôuø^Û÷nû ×ô Âø äö ×# Ö] áø^Òøæø Üû ãônû ×øÂø äö ×# Ö]

+Z ¯gzZ'gßÅŠ ˜gzZ > 2iÔ eÔi úX 131
Z
;ì=g f »"
$ŒÛ ÅvZnÆ¿g ÇÌ6,C
Ù iú 1 W oõùÏô iø Øùõ Òö áö^eø †û Îö éöç×F’$ Ö]ø
rgzgŠ »Š ˜nÆVÍßgz$x ÓegzZ 2
;ì ‚ Ìõnû Ãô •ø Øùô Òö Mö ^ãø qô s% vøÖû]æø
;ì Z *™ZŠ Z > 2i6,
# Zz* qCÙ gzZ 3 W éº^Òø‡ø ðõ oûGø Øùô ÓöÖôæø
;ì { izg > 2iÅy$
+ã ¨
KZgzZ 4 W Ýö^nø ’ôùÖ] áô‚øfø Öû] éö^Òø‡ø æø
Ù ØLZ {z ìtŠ ˜»VÂgú 5
X , ™u|Zg \ ÐVzC !ØôÃ% fø j$Ö] àöŠûuö éô ]*†û ÛøÖû] Mö ^ãø qôæø
35

i§»ä*
0 !+
$gzZäZ™wi *
* tigX 132
XÅgnzÈ»äƒwi **
Ætig LZ™}Š‘œ 1 W èô Îø‚ø’$ Ö^eô Ñø‡û †ùô Ö] ]çÖö ˆôßûjø‰û]ô
ì*
@Yc* +»u|iZÆk QÐQ ì Ýq¢tÃËTgzZ 2
Š!$ !èô n$_ôÃø Öû^eô Mø ^qø Ìô×øíøÖû^eô àøÏømû]ø àûÚø æø
ƒM~¶Š] ŠÃVÍß{z
Xì @*
ì QÐp ÒÆ]gz¢ŠæX 133
Xì Cƒwi **
Ѓ ÚÆ]gz¢gzZ ` ôZòi Ñ-
$¬ZgzZŠæ 1 ó èô Þøæû ç. ÛøÖû] …ô‚ûÎø o×FÂø èöÞøçû Ãö ÛøÖû] Ùöˆôßûiø
ì CXÐ4Ùlzg: xX 134
}™g (Z ~zg: x{z¤  Šß¿ðà 1
/Z Yƒ7„ !‚ø’øjøÎû]ô æ1 †ö Úû ] Ùø^Âø ^Úø
@™gz™Ã9J ,
ì* (gzZ * (à > á‡ðM!M*
@J , *ƒÁ»V”X 135
-ZÐ~V7ŠÎWÅV©zŠ ¶Å_gzZV” 1
Xì ÏŠÎWq W àômû…ø ^Šønø Öû] ‚öuø]ø Ùô^nø Ãø Öû] èö×$ Îô
;ì * 8™ Za ›g ‡z!*
*™ Za =SŠ W¢ gzZ 2 WØôÏûÃø Öû] Ìö’ûÞô Mö M% çø j$Öæø
Xì 0* +Zz§gzZ 3
J (,JŠ W{z0 ! Ýô†ø ãø Öû] Ìö’ûÞô Ü% ãø Öû]æø
ƒ ÚƤñÑZzäðwi *
ì C™ZƒÐ *X 136
Xì @*
™ZƒÐƒ »ñ 1
 ÚƤwz4, W èõ fø nû ’ôÚö …ô‚ûÎø o×FÂø †ö fû ’$ Ö] Ùöˆôßûmø
XŠ Z »k Q ×
Hƒù Ÿ` Û " äT 2
CÊp~~g Z Œ åö †ö qû]ø ¼øfôuø èõ fø nû ’ôÚö ‚øßûÂô åô „ôíôÊö o×FÂø hø†ø •ø àûÚø æø
*Î{zgzZì Øi i úÅzgzZ { iz¥{zX 137
ì ]Š „ *
gzZ uÈÐ { izg Î Dƒ, Z áZz pg {izg }g ‚ ¹ 1 W ðö ^Ûø¿$ Ö]æø Åöçû röÖû]Ÿ$ ]ô äô Úô ^nø ‘ô àûÚô äö Öø ‹ønû Öø Üõñô^‘ àûÚôù Üû Òø
Z ðÃ{z´Æk\
;M7` 
Dƒ, Zá Zz "7,, i ú™{g} 9½] Zg}g ‚¹ gzZ 2 Wðö ^ßøÃø Öû]æø †ö ãø Š$ Ö]Ÿ$ ]ô äô Úô ^nø Îô àûÚô äö Öø ‹ønû Öø Üõñô^Îø àûÚôù ÜûÒøæø
Z ðÃgzZ ZÎÆ÷
;M7` 4gzZu YÎ
Xì @* Þ ‡Ì´g: { izggzZ xg D λVzW 3
ƒd. ! Üû âö …ö ^_øÊ]ôæø Œô^nø ÒûŸø û] Ýöçû Þö]„øf$uø
‘œk‚RÅyZZX 138
;Åg6,‘œk‚ RÅyZZ LZ ? 1 W èô Îø‚ø’$ Ö^eô Üû ÓöÞø^Ûømû]ô ]çû ‰öçû ‰ö
Û ~g Z- Šg eÅ > »iÃwZñZ LZgzZ 2
;z™ë Z W éô ^Òøˆ$ Ö^eô Üû ÓöÖø]çø Úû ]ø]çû ßö’ôùuøæø
Xƒg D™gz™ÐVî ¬ŠÃVzØgzZVñÅVUâ i W 3 óðô ^Âø ‚% Ö^eô ðô ¡? øfø Öû] tø]çø Úû ]ø ]çû Ãö ÊøMû ]æø
36

hZzÐdZY 5ÔïqÆ~+ }èxEX 139
0zZ.
²
5.ç 5.²Wt
[ » ëŠ c* i 0Z ÿG O ¶ðƒÐ Š c* i0Z ÿG „øìø]ø V Mõ ^mø‡ô àöeû ] Øönû ÛøÒö Ùø^ÎøW oôùÃô íøß$Ö]Mõ ^mø‡ô àôeû ] Øônû Ûø³Óö³Öô
-Í ‘
Åõ
Z = gzZ ZñB; Z÷ä x?Z é)G¨ ¤ ! Z 0Z ZÝ>Z÷Z ^Ûøãônû ×øÂø gõÖô^›ø oûeô]ø àöeû ] o% ×ô Âø àø³nû ßô ³Úô ç+ ³Ûö³Öû]†ö ³nû Úô ]ø pø‚ô³nø eô
-Z ä ðZ Âã ~ õ
½ ÷‚ D q # − ™á s§
Z ëZ ‹øË$ ßøiø †ø vø‘û]ø ^Û$ ×øÊø áô^f$røÖû] o³Öø]ô oû³ßô ³qø †ø ³ìû^ø³Êø Ýö¡
ø Š$ Ö]
â
X : c* Û™ V Ùø^Îø Ü$ $öW ðø f‚øÃø ’% Ö]
 ~ yS @',áZzpgpôwŠtŠ c*
{ziZÐ ƒ i0Z ÿG 5.²} R 1 ^âø †ö nû íøÊø èºnø Âô æû ]ø høçû ×öÏöÖû] åô „ô³âF á$ ]ô Mõ ^³mø‡ àö³eû ] Øö³nû Ûø³Òö^³mø
ô
X n
pgpô{Š c*i Dƒ X^âø ^Âø æû ]ø
Ô´gpô~wŠ LZÐQ ?V¼~¼çO 2 ø Öø Ùöçû Îö]ø^Úø oûßôùÂø ÀûËøuû^Êø

X :DƒÆn&y¨
KZ 3 V èº$ø¡$ø Œö^ß$Ö]ø
X DƒÝ ¬ñƒGg »Æ=°Z[gq
-Z 4 o' Þô^e$…ø ܺÖô^Ãø Êø
X DƒDy]¤§{Å] }uzŠgzZ 5 ( éõ ^røÞø Øônû fô‰ø o×FÂø ܺ×ôù Ãø jøÚö æø
ä™ ~zc Åá Zz ¶Š ]úŠC ƒ {tZ ÉZg" }ŠgzZ 6
Ù ì @* W xõmû…ô Øùô Òö ÄøÚø áøçû ×önû Ûômø ÐõÂô ^Þø Øùô Òö Åö^fø iû]ø ź^Âø …ø sºÛøâø æ$
Ù ÆZƒgzZ”
X ”Õ6,c ¥C
}g –o¢Ë„:gzZ ;ì H7gëÊpÐ Ýzg ÅDä VrQ 7 ó Ðõnû $ôæø àõÒû…ö oÖF]ô ]æö ªrø×ûmø Üû Öøæø X Üô×ûÃô Öû] …ôçû ßöeô]ûç. nû –ôjøŠûmø Üû Öø
X ñƒhZzÐ
²
5.}
ƒ4Ðwâ DÿG
X : nkZ ;ì @* R 8 W Ùô^ÛøÖû àøÚô †ºnû ìø Üö ×ûÃô Öû]ø (Øönû ÛøÒö^mø
*™ ãZô»ŠpÅwâgzZì @*
ì C7,
* ™ ãZô~g vD 9 W Ùø^ÛøÖû] Œö†ö vûiø køÞû]øæø Ô ø ‰ö†ö vûmø Üö ×ûÃô Öû]ø
k(,
gzZ @* 
ƒs ™Ðä™ ayD1ì *
@YƒÁÐä™ ay
wâgzZ 10 (Ñô^ËøÞûŸô û] o×øÂø çö Òˆû mø Üö ×ûÃô Öû]æø èöÏøËûß$Ö] äö ’öÏößûiø Ùö^ÛøÖû]æø
gzZ ;ì Lg
X CYƒk
,+wZziB÷wZzià â ,qðƒÅ Za Ðwâ 11
5 ó ä´Öô]æø ˆø eô Ùöæû ˆö mø Ùô^ÛøÖû] Äönû ßô ‘øæø
²
5.}
Å~zcÅTì +Š (ZŠp ¢
8™ÝqÄcÅDÔŠ c* i0Z ÿG Z 12 ( äô eô áö]‚øm$ àºmûMô Üô×ûÃô Öû] èöÊø†ôÃû Úø Mõ ^mø‡ô àøeû ] Øönû ÛøÒö^mø
;ì CY
;ì Lg @*
Z™½Ï0
+ KZЄD 13
) ¤ Z KZ y ¨
iÐVzuzŠ® W äô iô ^nø uø oÊ èøÂø ^_$ Ö] áö^ŠøÞûŸô ]û göŠôÓmø äô eô
Û ',ò **
rgg Z Œ
Xì ‚ (̈ÆäY%gzZ 14 W äô iô ^Êøæø ‚øÃû eø èô $øæû ‚öuûŸø û] Øønû Ûôqøæø
X xõ»kZwâgzZì @*ƒyZxq -ZDgzZ 15 W äô nû ×øÂø ݺçû ÓövûÚø Ùö^ÛøÖû]æø ܺÒô^uø Üö ×ûÃô Öû]æø
ƒ uh á Zz ä™ {íf gzZ œZ M
Æ wZñZÔŠ c* 5.²} Z 16 X ðº^nø uû]ø Üû âö æø Ù]çø Úû Ÿø û] áö]ˆ$ ìö Ô
i 0Z ÿG ø ×øâø X Mõ ^mø‡ô àøeû ] Øönû ÛøÒö^mø
ô
37

;TgD WÃ{0
+i{zèÑqD Y 16
;Ðg ¹!*+
{0i Çìg ¹!*
: â itJ# Y fgzZ 17
-Z †ö âû ‚$ Ö] oøÏô eø ^Úø áøçû Îö^eø ðö ^Ûø×øÃö Öû]æø
X D YƒËY ¡ +ÆyQÍ 18
IZgzZy$ W éºMø çû ÏöËûÚø Üûãö Þö^nø Âû ]ø
X SgŠñgzZ ¹!*+ZÆVߊ'gßà VÅyQgzZ 19
g0 ( éºMø çû qöçû Úø hôçû ×öÏöÖû] oûÊô Üû ãö Öö^%øÚû ]øæø
»D(kS dŠt c*
âÛ Æ™{g )
á ZÐB; LZ s§ÅJg LZQ 20 Dåô …ô‚û‘ø oÖF]ô åô ‚ônø eô]…ø ^Gø]øæø E ^Û& ³qø ^³Û÷³×û³Ãô ³Öø^³ßø³ãö âF á$ ]ô^³âø
X D Yïá ZzäVQÆDkS =l»ìŠñ{íf Zg ‚ W è÷×øÛøuø äö Öø köfû ‘ø]øçû Öø
$â Z1Âf , Z {z12ÂA V; 21 àõmû‚ôùÖ] èøÖø! ÷¡ÛôÃû jøŠûÚö äô nû ×øÂø áõçû Úö ^Úø †ø nû Æø ^ß÷Ïô Öø köfû ‘ø]ø o×F³eø
Ýq *™Ã+ŠgzZ7g ZŠ-
;á Zzh
e¯g »!W»ä™ W ^nø Þû‚% ×Öô
ÆvZÐzzÅíP 0ÅvZgzZ6,VzÈÆvZÐzzÅVzÅvZgzZ 22 o×FÂø ä´ rôrøvöeôæø X åô Mô ^fø Âô o×FÂø äô ×# Ö] Üø Ãô ßô eô] †÷ ³ãô¿û³jøŠûÚö æø
X á ZE3Š ~ F, gzZE¯6,
', zZÆY G
éP5ÅzZ W ä´ ñô^nø Öôæû ]ø
Û t ‚Æ þP8È c*
z »ÃyQ1Âá Zz ä™ ~g ZŠ',yâ ÉZggzZ 23 ä´ñô^ßøuû]ø oûÊô äü Öø éø†ø nû ’ôeôŸø Ðùô vøÖû] èô ×øÛøvøÖô] M÷ ^ÏøßûÚö æû ]ø
;ì 7Ýq]ù~ïf
zg » ~WCZ—„ DƒZaµ‚ Zgf~ VߊÆyQgzZ 24
™ qzÑg !* % /$ Ö] |ö‚ôÏøßûmø
W èõ ãø fû Gö àûÚôù šõ…ô^Âø Ùôæ$ Ÿôø äô fô×ûÎø oûÊô Ô
;ì êŠ
Þ ‡kZt: ß™™ƒg ZŠ¸ 25
Xìg Z,»kZ {z:gzZì . ( Õø]ƒøøŸæô]ƒøøŸ øŸ]ø
~¢6,]ágzZ {Š Z−ŠÆ V¯ X vß, Z {z´Æ yS 26 (éô çø ãû /$ ×Öô Mô ^nø Ïô Öû] ‹ø×ô ‰ø éô „$ ×$ Ö^eô^Ú÷ çû ãö ßûÚø æû ]ø
X M
hƒèZgÐ
X n +Z {ífgzZä™ ¦wâ vß, Z c*27
pgï™Å~iz0 (…ô^ìøM$ Ÿô ]û æø ÄôÛûrøÖû^eô ^Ú÷ †ø ÇûÚö æû ]ø
X 7á Zzä™e
$¬g ðÃ~+Š ÌVâzŠt 28 W ðõ oûGø oûÊô àômû‚ôùÖ] éô ^Âø …% àûÚô ^Šønû Öø
XìÃVzgâ Yt0*Ø ³RŒ
a> Û ¹ÐVâzŠyS 29 W èöÛøñô^Š$ Ö] Ýö^Ãø ÞøŸø û] ^Ûøãôeô ^ã÷ fø Gø ðõ oûGø hö†ø Îû]ø
Xì Sg Cƒ]ñÅDÐä%ÆDIZ „V- 30 ! äô nû ×ô Úô ^uø lôçû Ûøeô Üö ×ûÃô Öû] löçû Ûömø Ô ø Öô„FÒø
Å Z} .èL ì ]!*
. Sg 7à {Ð +Z }i Z} ~uzŠt 31 èõ r$ vöeô äô ×# Öô Ü@õñô^Îø àûÚô šö…û Ÿø û] ]ç×öíûiøŸø o×Feø Ü$ ãö ×# Ö]ø
;ì B
bgì‡Ãu
c* Ù ª6,ƒ
ìg™ƒggzZC .ðu {z { Zp ì ] !*
 Z} ~uzŠ Ìt 32 W]…÷ çû ÛöÇûÚø ^Ë÷ñô^ì ^Ú$ ]øæø ]…÷ çû ãö /ûÚø ]†÷ âô ^¾ø^Ú$ ]ø
X}™x ª{æ7}ik
, Ûp
igzZ {Š ‚
X ÃYG:ë!* ð ÅvZ @*33
bÑŠ ãZzgzZS W äö iö^ßønùô eø æø äô ×# Ö] sörøuö Øø_öfû iø ¡$ òøÖô
38

ð ß{zgzZ íP iX{zgzZ 34
?V¹v [Ô ø òô ÖFæ]ö àømû]øæø []ƒø ÜûÒøæø
;—~gŠgzZÑq ÆvZ1Є} hðÂ~Š Z®{zZ{ 35 ‚øßûÂô áøçû Ûö¿øÂû Ÿø û]æ$ ]M÷ ‚øÂø áøçû ×% ÎøŸø û] äô ×# Ö]æø Ô
-Š 4, ø òô ÖFæ]ö
W]…÷ ‚ûÎø äô ×# Ö]
-VŒ ì @*
yQ øPz J CgzZ V0KZÐ=g fÆ yQvZ 36
™«™Å] Ó oj#uø äô iô ^ßønùô eø æø äö rørøuö Üû ãôeô äö ×# Ö] ÀöËøvûmø
ð ZÃ]Ó
;,Š™áZjÆ íP ÁZ L CgzZV0 Üû âö ðø ]†ø ¿øÞö^âø çû Âö Mô çû mö
X , Š™“ CgzZV0yQ~VßŠÆ íP ÁZ LZgzZ 37
 »Å] Ó W Üû ãôâô ^fø Gû]ø hôçû ×öÎö oûÊô ^âø çû Âö …ø ˆû møæø
Xì c* ]ùgzZ|Æ™xW7QäD 38
,Ã6,
Š™^ Wéô †ø nû ’ôfø Öû] èô Ïønû Ïô uø o×FÂø Üö ×ûÃô Öû] Üöãôeô Üørøâø
;Tg™ïãÐbz¥ÅŠ OZgzZ¢{z 39 W àônû Ïô nø Öû] |øæû …ö ]æû †ö Gø^eø æø
;ì 1™y‚ WÃyQnLZ å3g™g ZØŠ äVÍßÔx ZgWÃVzqXgzZ 40 ( áøçû Êö†ø jûÛöÖû] åö †ø Âø çû jø‰û] ^Úø ]çû Þö ¡
ø jø‰û]æø
pg›z÷ QÐyQ øPzD 3ù
;n D zvßIYÐVzqXgzZ 41 W áøçû ×öâô ^røÖû] äö ßûÚô løuøçû jø‰û] ^Ûøeô]çû ŠöÞô]øæø
hZzÐ dZY 5²z¥ÅX TgB‚ÆVâ$
+, Z~ ÄÅ *™ {z 42 èºÏø×$ Ãø Úö ^ãø uö]æø …û ]ø áõ]‚øeû ^øeô ^nø Þû‚% Ö] ]çfö vô‘øæø
X Sg W o×FÂû Ÿø û] Øùô vøÛøÖû^eô
X Y #ÆvZ6,
}ikS ÚP Z|„z 43 W äô •ô…û ]ø oûÊô äô ×# Ö] ðö ^Ëø×øìö Ô ø òô ÖFæ]ö
;á Zz¶Š]úŠs§Å+ŠÆvZ ÚP Z|{z„z 44 W ä´ ßô mûMô oÖF]ô éö^Âø ‚% Ö]æø
Û ÅtØ}÷nÆ]g c*
X ãZzZ iÅyQñJ ñJ 45 W Üû ãôjô møæû …ö oÖF]ô ^Î÷çû Gø åû f åû f
²
5.}
ó Xó ƒM
hYƒeZ
# ?ÿG R[ Z 46 ! køòûGô]ƒø]ô Øönû ÛøÒö^mø ͆ô’øÞû]ø
Dƒ7Oª%á1{gzZÍÆyK
¨ZX 140
Xì Zƒ F 9NúÆy!*
é5ŸF KS 1
i KZ y ¨ !ä´Þô^ŠøÖô køvûiø ðºçû fö íûÚø ðö †û ÛøÖû]ø
} T7ÌÃvZ {z}T7ÊpX 141
X } Y7ª @Yƒ{ n¿{z 1
2zgŠKZì * !åö …ø ‚ûÎø Íû†ôÃû mø ÜûÖø ðº†ö Úû ] Ôø ×øâø

yx Ó s+ZX 142
C™gz™VÒZ
¶Å„ Z@ ÿk Q ä x?ZmZ
 ZpgŠ Åä™Ãä T,Š ] c* V äö ¿øÃô m$ áû]ø äö Öø^ø‰ø Øõqö†ø Öô Ý¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îø
Û
â
X : c*
g ZzyZÆ! x»~ ]y
WÆ ¿( Ëš **
Yƒ:Ð ~ VÍßyQ ? 1 W ØõÛøÂø †ônû Çøeô éô †ø ìôŸF û]çû qö†û m$ àûÛ$ Úô àûÓöiø Ÿø
X ï ŠwZ e~í@*
ÌÃ/™}ŠwîÃVzyQgzZ 2 W ØôÚø Ÿø û] Ùôçû _öeô èøeø çû j$Ö] oqôù†ø möæø
39

+Zvß ‚g 0*
X D™'!* gzZ *−Zug @*
~*™ 3 W àømû‚ôâô ]ˆ$ Ö] Ùôçû Ïøeô ^nø Þû‚% Ö] oÊô Ùöçû Ïömø
;D™ Há Zzpg[¨%½uà *™‰D™, Z¿gzZ 4 W àønû fôÆô ]†$ Ö] ØôÛøÃø eô ^ãø nû Êô ØöÛøÃû møæø
½7ù»k Q ÂñYc*
X @* Š¼Ð~*™ÐQ¤
/Z 5 Äûfø /ûm ÜûÖø ^ãø ßûÚô oø_ôÂû ]ö áû]ô
X @* ) ¤ÂñYc*
™7® ŠuzgÐyâ ‚Æ*™¤
/ZgzZ 6 ÄûßøÏûmø ÜûÖø^ãø ßûÚô Äøßô Úö áû]ôæø
X Tg b
¬Ðä™]6,
k Qì Š
Hc*
Š7Q 7 W oøiô æû ]ö^Úø †ôÓûGö àûÂø ˆö rôÃû mø
X TgT e†ŸZ~k Qì ZƒX¹!* gzZ 8 W oøÏô eø ^Ûønû Êô éøMø ^møˆùô Ö] oÇô jøfû møæø
Šp1D™IÐVÂ!*
X D W7i !* %NÃVzuzŠ 9
~æE W oûãôjøßûmøŸøæø oãFßûmø
+ZÃVzuzŠ 10
X D™7Šp »VÂ!* W oûiô ^ûmøŸø ^Ûøeô †ö Úö ^ûmøæø
D Ñ7OwqZ, ZyQ1D™›ÐVÍß( 11 W Üû ãö ×øÛøÂø ØöÛøÃû møŸæøø àønû vôÖô^’$ Ö] g% vômö
-ZÐ~Vzg …k
;ì q rg #Š ÂÐVzg …k
HŠp1ì ‚ H{zgzZ 12 W Üû âö ‚öuø]øçø âö æø àønû fôÞô„ûÛöÖû] ˜öÇô fû möæø
;ì @*
™I**Ã]ñgzZÃä%ÐzY]ÒÅVƒk HLZ {z 13 W äô eôçû Þöƒö éô †ø %ûÓøÖô løçû ÛøÖû] åö †ø Óûmø
;ì ;g YG¿', 6,4Qì &ZæE
Z', %NÃ]ñgzZä%ÐzYVƒk
HX1 14 Wäö Öø løçû ÛøÖû] åö †ø Óûmø^Úø o×FÂø Üö nû Ïô möæø
D Âì @*
Xì @* /Z 15
Yƒg F¤ W ^Ú÷ Mô ^Þø Ø$ ¾ø Üø Ïô ‰ø áû]ô
@YµÐyEZ~ŠÃö6,
Xì *  gHgzZ 16
äYƒ„ W ^n÷ âô øŸ àøÚô ! x$ ‘ø áû]ôæø
ƒzgzZlp~wŠ Âì @*
Xì @* ƒÐs¬zí 17 W oøÊô çû Âö ]ƒø]ô äô ŠôËûßøeô görôÃû mö
Y{g™ƒk-â Âì @*
;ì @* ~öâ i WgzZ 18
7, W oø×ô jöeû ] ]ƒø]ô ¼ößøÏûmøæø
Xì 4`â N ¬ŠÐì"gzZ[ ZCZe
$.Âì @*
ƒo‚ » šËÐQ 19 W ]†& _ø–ûÚö ^Âø Mø ðº ø¡eø äö eø ^‘ø]ø áû]ô
Xì ©
8hñìgzZì * Û Âì Qà ¥pgzZ ÏŠÎW¤
$
@Yƒ2~d /ZgzZ 20 W ]†& jøÇûÚö šø†ø Âû ]ø ðº^ìø…ø äö Öø^$Þ áû]ôæø
;g0* àìÅk Q6,
1‡'!* k Q 21 W à% ¿ömø^Úø o×FÂø äö ŠöËûÞø äö fö ×ô Çûiø
;‰0*
71‡6,
k Q'!*
DgzZ 22 W àöÏô nû jøŠûmø^Úø o×FÂø ^ãø fö ×ô Çûmø øŸæø
Xì Lg @*
g e ÌÐò}ÆVƒk
HÐà©ÂcVzuzŠ 23 W äô fôÞûƒø àûÚô oÞFMû ^øeô åô †ônû Æø o×FÂø Íö^íømø
;ì Lgg ZzyQ » ò}iZ F, inÆwqZ LZŠpgzZ 24
{Š c* W ä´ ×ô ÛøÂø àûÚô †ø %øÒû^øeô ä´ ŠôËûßøÖôçû qö †û møæø
/Z Âì Qà ]Z rg ä
X D™~0ZgzZ”äš /Z 25 W àøjô Êöæø †ø _ôeø oûßøÇûjø‰û] áô]ô 
D Yú~]g ›gzZÏ- â ÂDƒg ezŠÐ"
$¾gzZ ~g ZŠ **
/ZgzZ 26
¤ W àøâø æø æø ¼øßøÎø †ø ÏøjøÊû] áô]ôæø
X D™„ @*
à ÂD™x »Z
# 27 X ØøÛôÂø ]ƒø]ô †ö ’ôùÏømö
[pÆ™¾IÂg7] !*
X D ¯'!* # gzZ 28
Z W Ùø^ø‰ø]ƒø]ô ÈöÖô^fø möæø
40

HÐ~!Âì Cƒ~g ¤]á6,
;Dg*™{ k yQ¤/ZgzZ 29 W èønø ’ôÃû ÛøÖû] Ìø×ø‰û]ø éºçø ãû Gø äö Öø kû•ø†ø Âø áû]ô
G-obN
X Tg s N*Ð ö Ã/ÂgzZ 30 W èøeø çû j$Ö] Íøç$ ‰øæø
;D Yƒµ ZÐ_ ZÑ´Š c vÐk Q Âì CW7œ7Q¤
/ZgzZ 31 W èô ×$ ÛôÖû] ¼ôñô]†ø Gø àûÂø tø†ø ËøÞû] èºßøvûÚô äö iû†ø Âø áû]ôæø
e7$Šp1ï Š)iñW$ 32
; f W †ö fôjøÃû møŸæø éø†ø fû Ãô Öû] Ìö’ômø
;D™7¿Šp1u~"7,
>gzZä™÷z 33 W ÀöÃô j$mø øŸæø èô ¿øÂô çû ÛøÖû oÊô ÈöÖô^fø möæø
X D 3ŠJVgzZ ï Š PŠ ~(,
~ä™] !*
çO 34 W Ù' ‚ôÚö Ùôçû ÏøÖû^eô çø ãö Êø
X Tg+ F,
¾~䙿gzZ 35 W Ø' Ïô Úö ØôÛøÃø Öû] àøÚô æø
X D™¨ £~w”ÆVzqàZzäƒ+ 36 W oûßøÇûmø ^Ûønû Êô ‹öÊô ^ßømö
(
X Tg ~ åH
OhŸF ~w”ÆVzqà Zz
g ¹!*
gzZ 37 W oûÏøfû mø ^Ûønû Êô xöÚô ^Šømöæø
WÃyv~{Z
Xì @* +Ã7Q 38 W ^Ú÷ †ø ÇûÚø ÜøßûÇöÖû] p†ø mø
Xì êŠ ð3Š {Z
+Ã~yvgzZ 39 W ^Û÷ßøÇûÚø Ýø†û ÇöÖû]æø
X Dƒ7V) á Ã~äXÐäƒù ŸÃVzq1ÂDg eÐ]ñ 40 W løçû ËøÖû]…ö Mô ^fø mö øŸæø løçû ÛøÖû] o/øíûmø
BN*gÃVƒk H} (,yQn LZŠpBZ (,¹ÃVƒk HXÆVzuzŠ 41 äö ßûÚô †ø %øÒû]ø Ø% Ïô jøŠûmø ^Úø åô †ônû Æø èô nø ’ôÃû Ú$ àûÚô Üö ¿ôÃû jøŠûmø
; Tg W äô ŠôËûÞø àûÚô
î
) ¤S Åk Q Â}™® ) ¤S „ âQ ZuzŠ ðÃB¹Ã®) ¤Z ΊpgzZ 42 äô jô Âø ^›ø àûÚô †ö Ïô vûmø^Úø äô jô Âø ^›ø àûÚô †ö %ô ÓûjøŠûmøæø
X BHgzZ Á Wåô †ônû Æø
;ì © ™ ã i£6,VÍß{zçO 43
¬g~A çLZgzZ ;ì Lg @*
8x »Ð] c* W àºâô ]‚øÚø äô ŠôËûßøÖôæø àºÂô ^›ø Œô^ß$Ö] o×øÂø çø ãö Êø
]Š „B‚Æ ZLÐQ xg w'~ ] 1‰B‚ÆVzg ZŠtâugzZ V™g 44 ÄøÚø †ôÒû„ùô Ö] àøÚô äô nû Öø]ô g% uø]ø ðô «nßô ÆûŸø û] ÄøÚø çö Çû×$ Ö]ø
Xì [8{Š c*
iÌÐä™ W ðô ]†ø ÏøËöÖû]
ÔD™Ÿs ÜÆVzuzŠ§{ÅŠ ¢LZ 45 W äô ŠôËûßøÖô åô †ônû Æø o×FÂø Üö Óövûmø
X D™7êLs ÜLZ~Š ¢ÆVzuzŠgzZ 46 W åô †ônû ÇøÖô] ^ãø nû ×øÂø Üö ÓövûmøŸæø
X D™{ ZeÃ\ WLZŠpgzZï Š] c*
Z@ÃVzuzŠgzZ 47 W äö ŠøËûÞø pûçôÇûmöæø åö †ø nû Æø ‚öGô†û möæø
Û **
X D™ ã â Šp1D Z™®
) ¤S ÂÐVzuzŠ {zçO 48 W oû’ôÃû møæø Åö^_ømö çø ãö Êø
X D™7~g ZŠ ÃzLŠp1D Zz™ Ãz{°zgzZ 49 WoûÊô çû mö øŸæø oûÊô çû jøŠûmøæø
;Dg e ÂÐ]‡‘ñOÆäg eÐg ÇŠgz6,
LZ {zgzZ 50 Wä´ eôù…ø †ônû Æø oûÊô Ðø×ûíøÖû] o/øíûmøæø
X Dg e7Ðg ÇŠgz6, Æ] ‡‘gzZ 51
LZ Ì~}g !* ! ä´Ïô ×ûìø oûÊô äö e$…ø o/øíûmøŸøæø
41

ƒZæE c ƒYZ { Zpì nÆ
%N* ƒx ZX 143
Xì x Zg ZÍ ** ì x Z ÛgzZg ZÎp Âc*
/c*
gzZ Zzš Ù 1
nÆ¿C !麆$ Úö æû ]ø éºçø ×ûuö èºfø Îô ^Âø ðõ pû†ôÚû ] Øùô ÓöÖô

@WnÆäYÑZzäWÙCX 144
ì*
Ù 1
Xì ½ nÆá ZzäWC W …º^eø Mû ]ô ØõfôÏûÚö Øùô ÓöÖô
Í ÂŠ
X 7„ åc* H<Z
# gzZ 2 ! àûÓömø Üû Öø áû^øÒø†ø eøMû ]ø^Úø æø

* LÑZzä™ñX 145
@ƒx » *
7„ *
ƒ7xzøÐãZ%»ÑZzä™ñ 1 áö^Úø ˆ$ Ö] äô eô Ùø^›ø áû]ôæø †ø Ëø¿$ Ö] …ö çû fö ’$ Ö] Ýö‚øÃû møŸø
ñYµ: â isî{ Zp @*

ì* qÑ»k QÌ¿èZgÐx »Æ{z/
@ƒg »- ¤ËX 146
-ÑB‚ÆyQ‰ì „ (Z¿ÑZz
gèZg6,
X åg »q ÷Æx ¸Ë 1 Üûãö Ãø Úø äô nû Êô Øôìô]‚$ Ö^Òø Ýõçû Îø ØôÃû Ëô eô oô•ô]†$ Ö]ø
;ì @*
ƒq ÌË DƒZ
-Ñ~x »ë!* +¬{ k
HzŠ6, Ù gzZ 2
¿k QC V áô^Ûø$û]ô Øõ›ô^eø oûÊô Øõìô]Mø Øùô Òö o×FÂø æø
H»ä™Ãx »ë!*
Ô{k k Q Âq
-Z 3 W äô eô ØôÛøÃø Öû Üö $û]ô
H» ~qŸg6,
X {k x ȑ!*
k Q}uzŠgzZ 4 !äô eô ^•ø†$ Ö] Üö $û]ôæø

õJ/G
4˜e−gg Z ÛŒ,
'~g ZŠ)f ÅVz@çX 147
Š h Ç b§ÅVrÃ~g ZŠ)f ÅyezÇLZ 1
X z™ c* !^âø Mô ^iøæû ]ø oûÊô ÜôÚø „ôùÖ^eô]çû Ûö’ôjøÂû ]ô

ì# ®¤Z mQÌñƒ… Y:ÃTåkl{zX 148
ZZz)
X ¨YH7wJg±g'Y:ÃTì Š Û Ì*
HHn ) ¤ZÅ¿, Zq
*™® -Z6,
? 1 !äô jô Öø^ãø røeô áøæû …ö „øÃû iöŸø àûÚø èô Âø ^_øeô Üû Óönû ×øÂø

h:x »ÐKµZjX 149
ÒÃVß Zze
3Š»Âßx »Ð]ù?¤
Xì [Yc* /Z 1 ( Üû iö†û ’øeû ]ø áû]ô Üû iö†û ’ôùeö ‚ûÎø
Z@»Âî Ñ~x »ÃðÉZg ?¤
X _ Y~Š]c* /ZgzZ 2 W Üûjömû ‚øjøâû ] áô]ô Üû jömû ‚ôâö ‚Îøæø
‹»ÂÐßx »Ð®
Xì [YÌc* ) &KZ ?¤
/Z 3 !Üû jöÃû Ûøjø‰û] áô]ô Üû jöÃû Ûô‰û]öæø

ì ~gz¢x™z¯B‚ÆÒgzZ$
2 e$
. Z eX 150
X z™ H2 $Z egzZÃzgÐVñ»} æE
$e. %N™wZ eyiz»]**
ˆZÃ𸴊 LZ 1 W äô nû Öø]ô áô^ŠøuûŸô û^eô Õø^ìø]ø gûiô ^Âø
Š™ »ÃŠ YgzZÑnQÐgziÆx Z™ Zzx ÅZgzZ 2
X z™ c* !äô nû ×øÂø Ýô^Ãø ÞûŸô û^eô åö †$ GøMû Mö …û ]æø
42

?ì Lg , %NÃm¾ZÁX 151
^ Y'ZæE 
}™: # +: 1 CZ ¿ 1 à$ Úø çû ×ömø ø¡Êø èô Ûøãû j%Ö] Äø•ô]çø Úø äö ŠøËûÞø Äø•øæø àû³Úø
Ö 5ÃVÍßyQ {z ñ¯ 6,]â £Æ ogzZ ò **
$
X }ZæE %NgzZ−ZæE
%NÐQ ! à$ ¿$ Ö] äô eô ðø ^‰ø]ø àûÚø

$Š ÃZÅ{gtgzZÖ#èÅðZgŠpX 152
e
;ì Y™g (Z ÌðZgŠp{zì ©
8™Ýqg ZMZ¿ 1 W †ø $ø^jø‰û] Ô ø ×øÚ$ àûÚø
X Çìg™ƒÌ{ n{zÇñY^ e6,
ðZgŠpgzZ 2 ø ×øâø äô mô]û†ø eô ‚$ fø jø‰û] àôÚø æø

-Ñ~V°ÅyQ{zÇ}™{gtÐVÍß¿gzZ 3
X ¨Yƒq ^ãø Öôçû ÏöÂö oûÊô ^ãø Òø…ø ^Gø Ùø^qø†ôùÖ] …ø æø ^Gø àûÚø æø
ìÆgzZ ~gz¢~g ZŠi ZgX 153
XÐg~B;LZnQ] Zg (ZnQÇg {æ7ÃVzi Zg LZ 1 ! åô ‚ônø eô éö†ø nø íôÖû] kûÞø^Òø åö †$ ‰ô Üø jøÒø àûÚø
ì k#Z]ñ~,
(X 154
Xì ]ñ~(,
Ѓ k#Zz"
$¾ 1 !†û fø ÒûŸø û] löçû ÛøÖû] †ö ÏûËøÖû]ø
ì, ¢™†¼
^ Y8 ƒ »Vò¸X 155
™ ZŠ Z h»áZzh
Xì 7ÃáZzäg â h|gŠ {zì @* eg â hCZ ðà 1 åö ‚øfø Âø ‚øÏøÊø äö Ï$ uø oû–ôÏûmøŸø àûÚø Ð$ uø o–FÎø àûÚø
Ë YÅ7ãâ Û*
$ * ÅÛ{nÆt‘X 156
Ë YÅ7®
X$ ) ¤ZÅt‘ËV;zƒC7,* Û **
*™ ãâ ÅÛ{V˜ 1 ÐôÖô^íøÖû] èô nø ’ôÃû Úø oûÊô Ñõçû ×öíûÛøÖô èøÂø ^›øŸø
ì 7]* %Ní*
!~æE @~hLZX 157
X ñÎk
, eÆhLZ YYÑï7ÍðÃ~¿k Q 1
h
Š~¶Š c* ( äô Ïôù uø †ônû ìô^jøeô ðö †û ÛøÖû] hö^Ãø möŸø
X ¶: nÆk Qááq+Zì ¿{zgZŠÍG 2 !äÖø ‹ønû Öø^Úø „øìø]ø àûÚø hö^Ãø mö^Ûø$Þ]ô
ì Cƒ`g q~¹,
F~IŠpX 158
^z»g~¹F,
Xì k Û ZÅnC
gzZöZ ‚ Ù ~IŠp 1 ! Mô ^møMô ‡û Ÿô û] àøÚô ÄößøÛûmø hö^røÂû Ÿø û ]ø
ÁyŠÆVC¦-
8gX 159
X ÁµZñÆ)ëgzZì dÛ Ç!*
$Œ Ù »vZ 1
¬C !Ønû ×ô Îø hö^vø_ô‘ûŸô û]æø gºmû†ôÎø †ö Úû Ÿø û ]ø
AŠ˜Ó»Vƒ ðÒE FÑZzçWX 160
7M} ,
Ù 1
X _ƒ×zg ðì ÑZzV\WzŠ nÆ¿k QC ! àônû ßønû Âø pû„ôÖô xöfû ’% Ö] ðø ^•ø]ø ‚ûÎø
43

c Š hgÃVƒH
ñY* kX 161
Xì y‚ W¹Ðä™/ÂbŠ hg »Vƒk
H 1 !èô eø çj$Ö] gô×ø›ø àûÚô áöçø âû ]ø gôÞû„$ Ö] Õö†ø iø
}ŠuzgÃä3-
JyŠ F î 3:q+ZX 162
Xì êŠ uzgÃVâ 3ÆiŠ¹**
3»û%q
-Z ì @*
ƒtiŠ¹ 1 !lõø¡Òø]ø ÄößøÛûiø èõ ×øÒû]ø àûÚôù Üû Òø
ì C¯ÔŠ »xEÃVÍ߶ÅD+X 163
X D YƒÔŠÆk Q … Y7ÃqTvß 1 ! ]çû ×öãôqø^Úø ðö ]‚øÂû ]ø Œö^ß$Ö]ø
ì êŠØ» ~g »ßs %Z~V-ZgX 164
Xì ©
8yYσŠiuæV¹V¹{zì Lgg ezŠÐs %ZÆV-Zg 1 !ðô ^_øíøÖû] ÄøÎô ]çø Úø Íø†ø Âø ðô ]…ø Ÿø û] åø çû qöæö Øøfø Ïûjø‰û] àôÚø
ì* 6V2,
@Yƒ~g¸, !ÑZz
g‹ $nÆvZX 165
6ë*
™OÃVzgŠ ·„ {zì ©
 6,ë!* Å…LZ§{ÅvZ¿ 1 ðô ]‚$ Gô]ø ØôjûÎø o×FÂø pøçôÎø äô ×# Öô gô–øÇøÖû] áø^ßø‰ô ‚$ uø]ø àûÚø
8™!h',
Xì @* Z Â6,
Yƒ** % Ze !Øô›ô^fø Öû]
î YW 6yQ™ŠÃ~]á).
¨¸, }X 166
-Ñ~k QÊp ƒg Z·Åx »Ë6,
X zŠ7 # 1 Üö ¿øÂû ]ø äô ³nû Îôù çø iø éø‚$ Gô á$ ^ô ³ÊøX äô ³³nû Êô Äû³Ïø³Êø†÷ ³Úû ]ø kø³fû âô ]ƒø]ô
?Z
Xì ZƒÎ»PŠ »Tì yv{Š c*
iÐyvkZ xg Î_ G !äö ßûÚô Íø^íøiø^Û$ Úô
Åg {Š ¤ÃBX 167
Xì ÏŠ ¤ÅB!W»„
 c* Ö Ó 1
gz# …ô‚û’$ Ö] èöÃø ‰ø èô ‰ø^mø†ôùÖ] èöÖøf
$9X 168
!+
+»yQÃV™ÒÃg »$
?z™™} Š!$ +1 !àôŠôvûÛöÖû] hô]çø %øeô o* ŠôÛöÖû] †ôqö‡û ]ø
Ç} Yƒs ™B»³ #Âß™s ™BCZX 169
4^ »Ð IF, gƳ #LZÃV1µgzZ VzŠ Zg S } æE
kS ÐJ %N 1 àûÚô äô ³Ãô ×û³Ïø³eô Õø†ô³nû Æø …ô‚û³‘ø àû³Úô †$ ³/$ Ö] ‚ô³’ö³uû]ø
X4h 3 QÐJ
gLZÃyQŠp¬ ó Õø…ô‚û‘ø
ì C™hZ ñZgÅVzuzŠÐ ä™ 4Å]*
!X 170
Xì ꊙßÃñZg 9**
Yh Z6,]!*1 !pø]†$ Ö] Ø% Šöiø èöqø^rø×ôù Ö]ø
òŠ W6ÑX 171
+ZxÓÑgzZ Ñ 1
Xì òÝ~$ !‚ºe$ç* Úö Ñ' …ô ÄöÛø_$ Ö]ø
44

ì CƒZa äsÐ{Š Zg Z¢gzZÖ#Z+ @ÃX 172
0Є*
Xì @* Ö Z0
ƒÏqÑz# +V»V‘@*
à 1 W èöÚø ]‚øß$Ö] ¼ômû†ôËûj$Ö] éö†ø Ûø$ø
ƒyEZzäs{Z
ì @* +Ãz³» 70
+Zgz™gzZw4ZgzZ 2 ! èöÚø ¡
ø Š$ Ö] Ýôˆû vøÖû] éö†ø Ûø$øæø

]*
!: ¦gzZÆ173
X Cƒ7ð>ðÃ~"Š ‚g
# 6,
] !*
:¦ 1 àôÂø kôÛû’% Ö] oÊô †ø nû ìøŸôø
X C™ Zƒ7ð>ðÃ~]!*
Ū
˜b§T 2 Øôãû røÖû^eô Ùôçû ÏøÖû] oÊô †ø nû ìøŸø äö Þ$]ø ^ÛøÒø ÜôÓûvöÖû]

!s%Z~VÂúŠzŠX 174
ì êŠØ»ë*
X σ]úŠë!* -Z~yQ ƒs %Z ÌZ
„gz¢q # ~VÂúŠzŠ 1 è÷Öø ¡ø•ø ^Ûøâö ]‚øuû]ô kûÞø^ÒøŸ$ ]ô áô^iøçø Âû Mø kûËø×øjøìû] ^Úø

ì Zƒ7—L~h=X 175
ì Zƒ7—=~k Q ¬ŠÃhä~ÐZ
# 1 ! äö jömû…ô]ö„ûÚö Ðùô vøÖû] oÊô köÓûÓøGø^Úø

0 Ð^ÑnçZ÷X 176
ì ; gu *
HÑ1^ÑÐí: Ñ1^Ñä~: 1
XŠ Wköeû „ôÒö Ÿøæø köeû „øÒø^Úø
HH{ Ze=: Zƒ{Ze~: 2
XŠ ! oûeô Øùô •öŸøæø kö×û×ø•ø øŸæø

( 25/27) ÇñçB;LZ ÑZzä™Z’ZÅÕX 177
çB;LZÀÃáZzä™ Z’Z~Õ 1
XÐVƒ** ! 躖$ Âø äô Ëôù Óøeô ]‚÷Æø pûMô ^fø Öû] ÜôÖô^¿$ Ö]ô

7IÃVŠYgZƧAÆhX 178
ÆVŠY {zì @* ú]˜ÂKZs§Åh~ ~g ZŠ s§Åhðà 1 èô ×øãø qø ‚øßûÂô Ô
™Vc* ø ×øâø Ðùô vø³×û³Öô äö ³³jøvø³Ëû³‘ø pû‚ø³eû ]ø àû³Úø
Xì @* -Š 4,
Yƒ{ nq !Œô^ß$Ö]

ì ;g#{g Õ» a ð±NX 179
Xì à ZzäƒÐ~g ëg!"Zzg 1 º nû Gôæø Øönû uô †$ Ö]ø

ì {àuh~g Z ÛŒ"gzZ {yŠ]ÔñX 180
Û "ÐQ @*
Xì uh~gZ Œ ÑŠ7ã;gñ& 1 ! Åöˆø røÖû] äö Óø×øâû ]ø †ö fû ’$ Ö] äô rôßûmö Üû Öø àûÚø
45

ì 0ZÀ,
6g £7ÛŒh»ÄÜX 181
Ë ïÂÐzzÅš
?ì $ M ôËÄÜH 1 èô eø ^vø’$ Ö^eô èöÊø ¡ ø íôÖû] áöçû Óöiø]ø^fø røÂø ]æø
ÅÀ? $
» ðZX ì ]!* Ë ï7ÂVƒ t £VâzŠ " Û gzZ š
$Z Œ M ôgzZ 2 [ èô eø ]†ø ÏøÖû]æø èô eø ^vø’$ Ö^eô áöçû ÓöiøŸøæø
Û Xì Š
â
: c* $Zzg~p„yS ÌÄq
HHe -Z oßô Ãû ÛøÖû] ]„øâø oûÊô †ºÃû Gô äö Öø pøæô…ö æø
X ƒ¶g Z,ÆÄÜ=gfÆògØ?¤
/Z 1 (Üûâö …ø çû Úö ]ö køÓû×øÚø p…Fçû /% Ö^eô køßûÒö áû^ô Êø
?eƒì‡ògØgzZ¸T Ht 2
$¸ÂáZz¶Š {gt ì ]!* ( gön$Æö áøæû †ö nû /ôÛöÖû]æø ]„øãFeô Ìønû ÓøÊø
ÑZz " Û {Š c*
$Z Œ iÐ ? Zƒùt  å c*
¯ ?ŠÃ" Û ÅwÎ
$Z Œ å g ä ?¤
/ZgzZ 3 Õø†ö nû ÇøÊø Üû ãö Ûønû ’ôìø kørûrøuø oeF†û ÏöÖ^eô køßûÒö áû]ôæø
?‰ 0Ñ?gzZìŠñ¿ ! hö†ø Îû]øæø oùô fôß$Ö^eô oÖFæû ]ø
¬g*~*™ÅyK
¨ZX 182
]ñ6,kZæ ì : ¶
K(Z q KZ 7¼ ZÎÆ kS | 1 W ^mø^ßøÛøÖû] äô nû Êô Øö–ôjøßûiø š
-Z ~ *™ y¨ º †ø Æø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ðö †û ÛøÖû]^ÛøÞ$]ô
Xì Sg C™~i Z0
+Z¾
;ì yZy{”gHq-ZnÆg â ^ßÅV6gzZ 2 Wgöñô^’øÛøÖû] åö …ö Mô ^fø iö gºãû Þøæø
9‰Q~Å
;ì 4ðF W. Ù V˜gzZ 3
$˜C W Ѻ†ø Gø èõ Âø †û qö Øùô Òö ÄøÚø æø
Ù gzZ 4
Xì 4îÂh™Š~Œ6,ˆC W“ º ’øÆö èõ ×øÒû]ø Øùô Òö oûÊô æø
X Q7%} hgÃÚ~uzŠÚðÃÅVzÈV˜gzZ 5 W p†Fìû]ö Ñô]†ø Ëô eôŸ$ ]ô èøÛøÃû Þô ‚öfûÃø Öû] Ùö^ßømø øŸæø
s§Å]ñ™ƒ Z]
.Ð k QyŠ ZuzŠJ
-Z W7yŠ ðà »/Åk QgzZ 6
# @* àûÚô †ø ìøf Ñô]†ø Ëô eôŸ$ ]ô åô †ôÛöÂö àûÚô ^Ú÷ çû mø ØöfôÏûjøŠûmøŸøæø
X} Š‡Š: W ä´ ×ô qø]ø
;g ÇŠæÆ]ñÂëçO 7 Wáøçû ßöÛøÖû] áö]çø Âû ]ø àövûßøÊø
X ðƒÐ6,
:¶  h3Y~gøgzZ 8
KÆ• WÍôçû jövöÖû] gö’ûÞø^ßøŠöËöÞû]øæø
'ZgtgzZyŠt Z ë~ ]gß+Z 9
# ,™Ð V¹yQ ÅäY {g ¹!* Üû Öø…ö ^ãø ß$Ö]æø Øönû ×$ Ö] ]„øâFæø ðø ^Ïøfø Öû] çqö†û Þø àømû]ø àûÛôÊø
á Ã~äZ¤
Tg V ) /ÐQg !*
g !* ä™7—Ì‚ Zg fÃ]g qË
D 0* Ýô‚ûâø oûÊô éø†$ ÓøÖû] ^Âø †ø ‰û]øŸ$ ]ô^Ê÷†ø Gø ðõ oûGø àûÚô ^Ãø Êø†û mø
; W^nø ßøeô^øÚø
ó Xó Tg D1ÐQƒZƒH ¦¼gzZ 10 ó[ ^Ãø Ûøqø^Úø Ðômû†ôËûiøæø
ì$ c iÐuZgpÅ܉z-
- â ZÅVzuzŠyâ ‚{Š * qZX 183
G
ZÎ LZ ð$N~ k Q ì c* i Ð uZgp KZ ä ÂÌA Š Zi ðxŠ W} R 1 äô nû Êô køÞû^øÊø Ô
¾ {Š c* ø iô çû ³Îö Ñøçû ³Êø kø³fû ŠøÒø^³Úø ÝøëMø f àø³eû ]ô^³mø
»VñŠ W}uzŠ
Xì œZ M !Õø†ônû ÇøÖô ẇô^ìø
46

hx »ÐVߊX 184
z™lˆeñ»yQnÆe
ìgzZ _(,{z~X V G 4h8FwŠgzZ ]÷ZpÅyQ nÆ[¨yS G 1 àûÚô ^âø çû iö^Êø ]…÷ ^eø Mû ]ôæ$ ÷Ÿ^fø Îû]ôæ$ é÷çø ãû Gø hôçû ³×ö³Ïö³×û³Öô á$ ]ô
é5F
Ü zk Qƒé ZpÅ"(,7Z‰
X z™ 1x »ÐyQ‰ Ü zTZ®X D hñ W^ãø Öô^fø Îû]ôæø ^ãø iô çø ãû Gø Øôfû Îø
X êŠ ð3Š7{Z
+Ã7Z ÂDƒ~eñÆ~I**
[¨Z
# çO 2 ó oøÛôÂø ^âø †ôÒû]ö ]ƒø]ô gö×ûÏøÖû] á$ ^ô Êø

?ì p°Þ.‡* ªq¾Ã×X 185
*™ZQ~
Ã×LZ~ÂñW×=Z
?Vz™ ZQ“ # 1 [ köfû –ôÆø]ƒø]ô oû¿ônû Æø oûËô Gû]ø ojFÚø
?<ñ ñY¹tgzZVƒb
¬Ðh
ex ÙZ~ Z
#‰Ü zk Q H 2 W lø†û fø ‘ø çû Öø oûÖô Ùö^Ïønö Êø Ýô^Ïøjô ÞûŸô û] àôÂø ˆö rôÂû ]ø àønû uô]ø
ñY ¹t gzZƒ ]gŠ~í Åh Ü z k Q c*3
# V z™ ZQÃ׉
e x ÙZ Z [ løçû ËøÂø çû Öø oûÖô Ùö^Ïønö Êø äô nû ×øÂø …ö ‚ôÎû]ø àønû uô Ýû]ø
?£Š™s ç

D™ HòŠ7gzZÏ<~ƒeÆÏnvßX 186
Û Â}g*Ðk0*
â
X :c* Æ( ~h ð±N )ƒeÆÏnq ð W
-Z\ Vèõ ×øeø ˆû Úø o×FÂø …õ„ôÏøeô †$ Úø ‚ûÎøæø
X¸D™ HkvßznÆT**
ì yâ ‚{z¸ 1 !áøçû ×ô ìö^fø Öû] äô eô Øøíôeø ^Úø ]„âF
â Ût~e
X : c* $Zzg ~uzŠgzZ V Ùø^Îø äö Þ$]ø†ø ìøf†õfø ìø oûÊô æø
?¸D™ H—ggzZ'6, -Z~ä™Ýq)ì yâ ‚{z¸ 2
}uzŠq [ ‹ôÚû Ÿø û^eô äô nû Êô áøçû ŠöÊø^ßøjøiø ÜûjößûÒö^Úø ]„øâF

ƒ7ù Ÿ{zñY™}Š$gzZÃwâX 187
@*
X Zƒ7ù ŸÐk0* Š $gzZûäwâ T
}g v{zì c* 1 óÔø ¿øÂø æø ^Úø Ôø Öô^Ú$ àûÚô gûâø „ûmø Üû Öø

F QÐyâ ‚: ¦NŠ~ÅVߊX 188
ì C,
~ÅyQ Z®D™ c* +‰D Yëb§Ï Q GÌwŠt 1 (áö]‚øeû Ÿø û] Ø% Ûøiø^³Ûø³Òø Ø% ³Ûø³iø høçû ³×ö³Ïö³Öû] åô „ô³âF á$ ]ô
Yëy$
X z™ c* ÆNŠt ÷yQnÆäg@*
Ñ'!* Q ó èô ÛøÓûvôÖû] Ìøñô]†›ø^ãø Öø]çû Çöjøeû ^Êø

Š HwEZ c" µë*
?H !Ã] *
!hX 189
ó mºÐvZsܬL L:‹w¸t» `g ZpZ
óì # XX äô ×# ÖôŸ$ ]ô Üø ÓûuöŸZø Z V t…]çø íøÖû] Ùøçû Îø ÄøÛô³‰ø^³Û$ ³Öø
HH{Š Zg Zë!*
Xì Š Ð=g fÆk Q1ì hÂ] !* ÛÂ 1
â
: c* ó غ›ô^eø ^ãø eô]Mö †ø mö Ðùõ uø èöÛø×ô ÒøV Ùø^Îø
47

Zû q ½ZÆVÍß~gZi *
yvgzZ {+ !X 190
X : c*Û ~ÚÅ ¸¨äx?ZmZ
â V ^Æøçû ÇöÖû] èô Ëø‘ô oûÊô Ý¡ŠÖ] äô nû ×øÂø Ùø^Îøæø
X f „Dƒ¦ÌZ
e0* # vß{z{z 1 W ]çû fö ×øÆø]çû Ãö Ûøjøqû] ]ƒø]ô àømû„ô$Ö] Üö âö
â ÛtgzZX D Y7äàÂD YƒxZ
X : c* # gzZ 2 VÝöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îø Øûeø Øønû Îô æø W ]çû Êö†ø Ãû mö ÜûÖø çû Îö†$ Ëøiø]ƒø]ôæø
X D àyvÂDƒ¦Z # vß{z{z 3 ( ]æ†% •ø ]çû Ãö Ûøjøqû] ]ƒø]ô àømû„ô$Ö] Üö âö
Âyv» äƒ ¦ÆyQ Š
H¹; D à {Z # gzZ 4 éø†$ –øÚø ^ßøÊû†ø Âø ‚ûÎø Øønû Ïô Êø ó ]çû ³Ãö ³Ëø³Þø ]çû ³Îö †$ ³Ëø³iø ]ƒø]ôæø
+Ã Â DƒxZ
?ì H{Z
+ûäYƒxÆyQ1ì x¥ [ Üû ãôÎô ]†ø jô Êû] èöÃø ËøßûÚø ^ÛøÊø Üû ãôÂô ^Ûøjô qû]
@* +ÃÃVÍß ÂD™x »™ Y6,Vâ 1ÆœLZvß¿œ c*
ƒ {Z Û 5 Üû ãôjô ßøãû Úô oÖF]ô àôãø ÛôÖû] hö^vø³‘û]ø Äö³qô†û ³mø V Ù^³Ïø³Êø
â
ykyk
*™x »™ Y6,
X* ,i »Vzg z»V Zg 6ì ( Üû ãôñô^ßøeô oÖF]ô ðô ^ß$fø Öû] Åôçû qö†ö Òø Üûãôeô Œö^ß$Ö] ÄöËô jøßûnø Ê
5E
gzZ éE &N Z À™ Y»ì ÑgzZ 6
4E (äô rôŠøßûÚø oÖF]ô tö^Š$ ß$Ö]æø
ó Xó ** gà» ð!*
åKzg™ Y6, y**7 ó åô ˆôfø íûÚø oÖF]ô‡ö ^f$íøÖû]æø
&‡X 191
}nÖ#5 ÿLE
á Óá Zz äîgØB‚Æ T Š
ÙP W ¸ ð) Ñxêq
Hc* Æ \WgzZ
-Z k0* Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^ÏøÊø ðö ^Æøçû Æö äö Ãø Úø æø áõ^røeô oøiô ]ö‚ûÎøæø
Ûä
â
X : c*
q ~æE
„ª # ñY: ]äL6,VznyS 1
%NgzZ ðZÎ¥ ÂD WÃÌZ ó éõ ðø çû ‰ø Øùô Òö ‚øßûÂô Ÿ$ ]ô pF†iö øŸ åõ çû qöçö eô^f÷ uø†û Úø Ÿø
Š ð3Š~
X D™ c*
¨ZÙCºÛƒõzŠX 192
B‚B‚ÆyK
Û zŠB‚Æy¨
X D™«™mQ Tg º KZq ÙG 1
-ZC äô Þô^¿øËøvûmø àônû Óø×øÚø áõ^ŠøÞû]ô Øùô Òö ÄøÚø á$ ]ô
Ø ÐyxgŠÆgŠgzZnQVâzŠ {zÂì @* 
D Y? Ü z{”ðZ
W‰ # gzZ 2 W äö ßønû eø æ äö ßønû eø ^nø ×$ ìø …ö ‚øÏøÖû] ðø ^qø]ƒø^ô Êø
Xì4à ZzpgpônÆk Q ~{{gHÅy¨
KZgzZ 3 ó èºßønû ’ôuø èºß$qö ØøqøŸø û] á$ ^ô Êø
•Ñ7ÛŒzŠX 193
D™ãZz{o»
Ö Óë D™³ Å ÙP W6,oÑkS ë ¹äÛigzZ³ÐðZ
~# o×FÂø Ô ø Ãö mô^fø Þö†ö nû eø ˆ% Ö]æø èövø×û›ø äö Öø Ùø^Îø ‚ûÎøæø
XÐgq
-ÑÆ ÙP W V†ôÚû Ÿø û]„øâF oûÊô Õøæ. ^Òø†ö Gö^$Þ]ø
-Ñ}÷~-
XЃq $¬ZgzZ]¸~÷VâzŠ ?É 7¦
/Ù c*
C Û äZ
â ð 1 W èô Þø^Ãø jô ‰ûŸô ]û æø éô ç$ ÏöÖû] oÊô áô^Óømû†ôGø^ÛøÓöß$ÓôÖFæø X øŸ
XЃgg ÇŠæ}÷~] Ñqñ dgzZ ~gz$~÷VâzŠ ?gzZ 2 ó Mô æø Ÿø û]æø ˆôrûÃø Öû] o×øÂø áô^Þøçû Âø æø
48

c â Ûg ZŠ¸Ð]ñgzZvZX 194
ì*
7Ã%1}g vß™g (Z ò ¾»vZk QÍß} R 1
Xì ù W ÄøÛô‰ø Üûjö×ûÎö áû]ô pû„ôÖ$] äø ×# Ö]]çÏöi$] X Œö^ß$Ö]^ãø m%]ø
Xì ÑZz+ Y»k Q ƒD Ö~wŠ¤
/ZgzZ 2 W Üø ×ô Âø Üû iö †û Ûø•û]ø áû]ôæø
X Ïá ñ»ÂÐÍ ¸Ðk Q ?¤ á Ã~"(,
/ZƒgV) s§Å]ñgzZ 3 Üû ÓöÒø…ø Mû ]ø äö ßûÚô Üû jöeû †ø âø áû]ô pû„ô$Ö] løçû ÛøÖû] ]æ…ö Mô ^eø æø
X Ïáá ~1‡»Âìg} 9¤
/ZgzZ 4 ( Üû Òö„øìø]ø Üû jöÛûÎø]ø áû]ôæø
X ÏñÑŠŠ c*
»Âc* /ZgzZ 5
Š >ÐQ¤ ! Üû Òö†ø Òøƒø åö çû Ûöjönû ŠôÞø áû]ôæø
™7Èu|(,
** * ÅËX 195
6~gŠ*
u|(}g v}Š™: wŠ$
]6, +¿{z»~ä™u|(@¬ 1 (Ô
ø Öø åö †ö Óö/ûmøŸø àûÚø Íôæû †ö Ãû ÛøÖû] oÊô Ôø $Þ‚øâô ˆû möŸø
;ì @*
ƒ7g Z*
Ð u|(}g vä VMÐ ,™Ìvß {z ~g Z*]~g v G 2 W äö ßûÚô ðõ oû/øeô Äöjô ÛûjøŠûmøŸ$ àûÚø äô nû ×øÂø Õø†ö Óö/ûmø‚ûÏøÊø
;ǃc* +ÃÌ',Z',{g f
VQ: {Z
i}Ð k QX ǃH ù ŸhZg vAäl7h}]**
ZŠ Z]{Š c* k QgzZ 3 Åø^•ø]ø^Û$ Úô †ø %øÒû]ø †ôÒô^/$ Ö] †ôÓû³Gö àû³Úô Õö…ô‚û³iö‚û³Îøæø
;ÇñYï»ÑZzä™ W †ö Êô ^ÓøÖû]
™›Ð„Vß Zzä™yˆZ ÂvZgzZ 4
ó Xó ì @* ! àønû ßô ŠôvûÛöÖû] g% vômö äö ×# Ö]æø
ì Lg * @ƒ7ßLDsøX 196
@ƒ{Š ¤ *
Æäƒß{zÆD½øñZÎì * Ù 1 äö Þ$^ô Êø Üô×ûÃô Öû] ðø ^Âø æôŸ$ ]ô äô nû Êô ØøÃô qö^Ûøeô Ðönû –ôm$ ðõ ^Âø æô Ø% ³Òö
ÎsøC
@YƒßÐ% Z e¼g @*
Xì * ƒ{Š ¤ñO
@Y@* ó ä´ eô ÄöŠôj$mø
ì N»Vzg ÇŠæ³AÍ Z » ~g *
!Š,
'X 197
+ª ÿg !*
Æ k Q ~ «£Æ VŠY vßx Ó ì Mt !$ Š',q
-Z 1 åö …ö ^’øÞû]ø Œø^ß$Ö] á$ ]ø äô Ûô×ûuô àûÚô Üônû ×ô vø³Öû] šôçø ³Âô Ùöæ$ ]ø
X D Y0g ÇŠæzg »Z ó Øôâô ^røÖû] o×øÂø
ì*
@Y0g * %NÇòŠ WD™D™» ZX 198
!ŠæE
;zŠ™qzÑÒÃgzZÜÅ“
Wg !* ?ƒ7g!*
Š', Š',/Z 1
?¤ W Üû×$ vøjøÊø ^Û÷nû ×ô uø àûÓöiø Üû Öø áû]ô
Ø ³Åx ¸Ë¿ðà ì @*
CgCggzZ}™g (Z > ƒ „ Á (Z n kS 2 áøçû Óöm$ áû]ø Ô
ø Gøæû ]øŸ$ ]ô Ýõçû Ïøeô äø ³f$/øiø àû³Úø Ø$ ³Îø äö ³³Þ$^ô ³Êø
-ZÐ~„yQ
X ñYƒ:q !Üû ãö ßûÚô
49

xg D™w¸NŠgzZ'õCZX 199
¾ œƒ~Š ¬»ä™' õCZ ðà 1
;Çìg @* Wxøeô…ø äö ŠøËûÞø gø‰ø^uø àûÚø
X Çìg~yvñYƒ…¸ÐŠpgzZ 2 W †ø Šôìø^ãø ßûÂø ØøËøÆø àûÚø æø
X Çìg~ðR}g eÐVÂ!* %NgzZ 3
~æE W àøÚô ]ø Íø^ìø àûÚø æø
X ÇáNŠÃ|{zá™Ýq]‡gzZ 4 W †ø ’øeû ]ø†ø fø jøÂû ] àôÚø æø
X ÇñY™{zÇáNŠÃ|gzZ 5 W Üø ãôÊø †ø ’øeû ]ø àûÚø æø
X ÇáyY{zñY™gzZ 6 ó Üø ×ô Âø Üø ãôÊø àûÚø æ
&
B‚Æ åP)A ÁWtzg$g +
D» *™X 200
¬Ð ÉÑKZ *™t ì {”ðgzZ ~gz¢ 1 o×FÂø Œôæû †ö –$ Ö] Ìø_ûÂø ^ãø ‰ô^ÛøGô ‚øÃû eø ^ßønû ×øÂø ^nø Þû‚% Ö] à$ Ëø_ôÃû jøÖø
Ï Qs§~gø™ƒ b
s§Å^ LZ Ìï -Z b ç@i8EÏv ÐzÂgzZg \
zQ àZz U» q VÔ ø ÖôƒF gønû Ïô Âø ¡ ø iøæø W^âø ‚ôÖøæø
$W{zäZ
X : Å]zˆe ð ˆÆkZgzZXì C™ 鹟E 9N šô…û Ÿø û] oÊô ]çû ËöÃô –ûjö‰û] àø³mû„ô³Ö$] o³×ø³Âø à$ ³Ûö³Þ$ áû]ø ‚ö³mû†ô³Þöæø
GE
™gz$Î~*™,™yˆ Z ö- O$6,
4 M VÍßyQë ìt{Š Zg Z Zg øgzZ 2 D
28/5“’ÎEo àønû $ô…ô]çFÖû] Üö ãö ×øÃø rûÞøæ$ è÷Û$ ñô! Üû ãö ×øÃø rûÞøæø

¯_gZz» *™ ~g ‚ë7QgzZ,Š ¯ x â Z~*™ë7QgzZì Š
H1
( 28/5ˆ{gÎ) X ,Š

qZ »V1µx9X 201
ì¿/w-
Ð # ðZŠ CZ ä Tz™g (Z b§Å¿Æ ¿k Q ò ¾»vZ 1 W ]‚÷mû†ôrûiø †ø Û$ Gø àûÚø èøn$ Ïô iø äø ×# Ö] ]çÏöi$]ô
HƒŠêgzZ Ë™hgÕZzÅ *™Ôƒ3g
ÔƒŠ
Xƒ;g™ÒÃ55™¾#gzZ 2 W ]†÷ nû Ûô/ûiø ‚$ qøæø
G8N
/
;ƒ;g `x Z¤z6,»úŽ/ÐÅÑegzZ ö-o F 3 W Øõãø Úø oÊô løÛøÒû]øæø
XÇg ~g YVxŠ7o ZñƒDg eÐV!gzZ 4 W Øõqøæ$ àûÂø …ø Mø ^eø æø
XÇgÃ6, Û KZgzZ 5
( w2) { Çg Z Œ W Øôñôçû ÛøÖû] éô †$ Òø oûÊô p†ø ¿øÞøæø
ÔÃg]gzZx ZÆwqZgzZ 6 W …ô‚ø’ûÛøÖû] èô fø Îô ^Âø æø
ó Xó ƒñƒÇgt ‚Ãx £Æ3ZzgzZ 7 ó Äôqô†û ÛøÖû] èô f$ÇøÚø æø
50

+Z ¯Æ]ZŠ ¬gzZ]ÌPX 202
Z
Wz] ³]zI 1
;ì y˜ÅVzqèg ¬x ÓgzZz', Wšô]†ø Âû Ÿø û] Œö…ô^uø Mö çû röÖû]ø
Xì x ÎÅìÆV¯¸z" ~g !* %N 2
ŠæE Wäô nû Ëô Š$ Ö] Ýö]‚øÊô Üö ×ûvôÖûæø
Xì > »iÅ! x» xg D™s çgzZ 3 W †ôËø¿$ Ö] éö^Òø‡ø çö ËûÃø Öû]øæ
+Zg v¢
;ì Ñ$ 8™g (Z ~gz™ÐVß Zzä™~g Z¼gzZ 4 W …ø ‚øÆø àûÛ$ Úô Ô
ø •öçø Âô ç% ×öŠ% Öæø
$Z@Šp ¢
Åe
Xì ]!* 8{gt 5 W èô mø]‚øãôÖû] àönû Âø éö…ø ^/øjô ‰ûŸô ]û æø
X D W7ÃÏ Q] ZçñYƒi *"6,
ñZg CZ f KZgzZ 6 W äô mô]û†ø eô oßFÇûjø‰û] àôÚø †ø ›ø^ìø ‚ûÎøæø
Xì @*Þ £æ»_Š ZjgzZT
ƒ. $rñgzZ 7 W áø^$ø‚ûvôÖû] Øö•ô^ßømö†ö fû ’$ Ö]æø
ƒg ÇŠæ~ä´Ã: â i *
Xì @* Û" 8
*™ÞzZzñ;gzZ ~g Z Œ W áô^Úø ˆ$ Ö] áô]çø Âû ]ø àûÚô Åöˆø røÖû]æø
;ì bŠ™uF,ÃVzîig W~qª zŠgzZ ~i *" vg ),Ѓ 9 W oßFÛöÖû] Õö†û iø oßFÇô Öû] Íö†ø Gû]øæø
G
4Ó¨“ϹgzZ 10 W †nû Úô ]ø p÷çâø ‚øßûÂô †nû ‰ô]ø ØÏûÂø àûÚôù ÜûÒøæø
X Cƒ~{Å] ÷ZpÅVÍß÷Z èG õ õ õ
E
ƒÐ] é¨G
;ì @* G3¢Âðƒ~Š ÅvZ ´gpôÃ] !* ŠgzZ 11 W èô eø†ôrûj$Ö] ÀöËûuô Ðônû Êô çû j$Ö] àøÚô æø
Û ðƒÅ{Š .Z ¢
$Z Œ
;ì Cƒ~g ZŠ" 8¾›à Zzx Z &Z 12 W éºMø ^ËøjøŠûÚ% èºeø ]†ø Îø éöM$ çø ÛøÖû]æø
k Qƒ{fgÐ? 13
XÅg:Š OZzyEZ6, ó÷Ÿçû ×öÚø à$ ßøÚø ^ûiø øŸæø
ì ÔŠ Å~IŠp=X 203
Xì Cƒ=KZÅk QŠpÔŠgzZ‡ q Z(,
Ѓ » ðúŠpz~IŠpÅ¿Ë 1 W ä´×ô ÏûÂø Mô ^Š$ uö ‚öuø]ø äô ŠôËûßøeô ðô †û ÛøÖû] görûÂö

I,qZÅ
glpX 204
F-
XЃg: lpL:gzƒg D™Ù70Ð1 1 ó]‚÷eø ]ø šø †û iø Üû ÖøŸ$ ]ôæø pû„øÏøÖû] o×øÂø ˜ôÆû]ø
,zp°ÅyZZX 205
X 'TÐwŠyZZ 1 W gô×ûÏøÖû^eô èºÊø†ôÃû Úø áö^ÛømûŸô û]ø
X* Û ZÐy!*
*™g Z Œ igzZ 2 W áô^Šø×ôù Ö^eô …º]†ø Îû]ôæø
Xì * IZgzZ 3
*™¿ÐY ¡ ó áô^Òø…û Ÿø û^eô غÛøÂø æø

# gŠáZz~Çx,
| 3X 206
X CƒG á Åk Qì Cƒx3,
bñ) ~ÇÅ|
# gŠT 1 !äö Þö^’øÆû]ø kûËø%öÒø åö Mö çû Âö áøŸø àûÚø
51

¿#gzZ ñZgX 207
Xì C™g UÃñZg9¿# 1 ! pø]+†$ Ö] Ýö‚ôãû mø Íö¡
ø íôÖû]ø

û%gzZ {ÇX 208
Xì 4ä™Éuì ©
80*
{Ç 1 óÙø^_øjø‰û] Ùø^Þ$ àûÚø
@Z™ ¹,
ì* F£»»]ÑqX 209
Ù gzZ/‡ÅVÍßÐ
gs$
X D YÁC +Æ] Ñq 1 !Ùô^qø†ôùÖ] †ôâô ]çø qø Üö ×ûÂô Ùô]çø uûŸø û] gô×% Ïøiø oûÊô
ì* qZ »›ŠX 210
@ƒÚ-

Xì ! ZyÅ›~½x Z &Z **
WF,Q6,Š»V2zŠ 1 ! éô M$ çø ÛøÖû] ÜôÏû‰ö àûÚô Ðômû‚ô’$ Ö] ‚öŠøuø
D î™^ÃV°ÑgzZ ÓÑX 211
ƒgâ ÅVõÅ ÑzÓÑÒZ **
Xì @* Yï~u {»V° 1 ÄôÚô ^_øÛøÖû] Ñôæû †ö eö køvûiø Ùôçû ÏöÃö Öû] Åô…ô^’øÚø †ö %øÒû]ø
ì xiÑw°ÌB‚ÆVß ZzTz½gzZŠ OZX 212
Š™êÐyázósÜ~hnQƒŠ OZ6,
ñYc* T ì 7s »Zzw°t 1 ó àùô ¿$ Ö^eô èô Ïø%ôù Ö] o×øÂø ðö ^–øÏøÖû] Ùô‚ûÃø Öû àøÚô ‹ønû Öø
ì yâ ‚ZæE c izÕnÆ]
%NCŠ * y WX 213
ì yâ ‚ ZæE
%NnÆ]y
W 1 W Mô ^Ãø ÛøÖû] oÖø]ô Mö ]ˆ$ Ö] ‹øòûeô
izÕ6,
X ñYB‚ CŠ c* /Z 2
VzȤ ó Mô ^fø Ãô Öû] o×øÂø áö]æø ‚ûÃö Öû]ø
ì x »+,
FpÑÙ70X 214
pÑÐ~Vñ»Æ¿*™q
Ù70ÐVzqyQ{z ìtx »+ F, -Z 1 W Üö×øÃû mø^Û$ Âø äö jö×øËûÆø Üômû†ôÓøÖû] Ùô^Ãø Êû]ø Íô†ø Gû]ø àûÚô
Xì } Y{zÎ}™
©QeÃVlk]» §zxÑX 215
ì8
Xì 3g zk]CZä§zxÑ& 1 X äö eø çû $ø ðö ^nø vøÖû] åö ^ŠøÒø àûÚø
hNŠ7vßÍðûk Q 2
XM ó äö fø nû Âø Œö^ß$Ö] †ø mø Üû Öø
³»õ]ÌPX 216
;ì @* )ggzZ‡Ð
glñ{F,
ƒ†ŸZ~− {Š c*
i 1 W èöfø nû ãø Öû] áöçû Óöiø kôÛû’% Ö] lô†ø %ûÓøeô
Š Z®ÅVß Zz
ghZzÐä™s »ZgzZ 2
Xì f(, W áøçû ×ö‘ô]çø ÛøÖû] †ö %öÓûmø èô Ëø’øß$Ö^eôæø
52

2zgŠÐä™x™za6,
Xì f(,
ª VÍß 3 W…ö ]‚øÎûŸø û] Üö ¿öÃû iø Ùô^–øÊûŸô û^eôæø
ÃVz~g Î Zz~ b
Xì CJ (, ¬ 4 W èöÛøÃû ßôù Ö] Ü% jô iø Äô•ö]çø j$Ö^eôæø
Xì CƒÝq ~g ZŠuÐc ú1»VzuzŠ 5
W!* WMö Mø çû Š% Ö] görômø áôç* ÛöÖû] Ùô^Ûøjô uû^eôæø
Xì Cƒ“ÃÔŠÐ]ZŠ ¬zg ZîZ {gzZ]§Iw° 6 W pæô^ßøÛøÖû] †ö ãø Ïûmö èô ÖøMô ^Ãø Öû] éô †ø nû ŠôùÖ^eôæø
Xì C™†ŸZ~Vzg ÇŠæ~g !* ~«£ÆV¯¸z" 7
Š', óäô nû ×øÂø …ö ^’øÞŸø ]û †ö %öÓûiø äô nû Ëô Š$ Ö] àôÂø Üô×ûvôÖû^eôæø
À,
6܉×ÅVß Zz䙊X 217
4gHãKÅVÍßv߇q ì6,
?D™7VYŠ6, kZÀ 1 ó !Mô ^ŠøqûŸø û] èô Úø ø¡‰ø àûÂø Mô ^Š$ vöÖû] èô ×øËûÇøÖô görøÃø Öû]ø
0 ¿6ÑX 218
ì kgîi/*
£¿gz6,
Xì ~VzîiŪ Ñ 1 ! Ùùô „% Ö] Ñô^$øæø oûÊô ÄöÚô ^_$ Ö]ø
™{“gzZ ôgz§~Ï+
** 0iÅ *™X 219
;ÇñY**
â nZg **VhÆvZ {zÂ;gâ§{Å *™ 1 W^_÷ìô^‰ø äô ×# Ö] ðô ^–øÏøÖô xøfø ‘û]ø ‚ûÏøÊø^ß÷mûˆôuø^nø Þû‚% Ö] o×øÂø xøfø ‘û]ø àûÚø
6,
™{“» V6à Zz äƒ wi **
gz6,LZ G {zì @* 6,
z Z L Z 2 W äö e$…ø çû Óö/ûmø^ÛøÞ$^ô Êø äô eô kûÖøˆø Þø è÷fø nû ’ôÚö çû Óö/ûmø xøfø ‘û]ø àûÚø æø
;ì ÑZzä™e
$DÅg ÇŠ
ñqi *uV;zgzZ ñY k0*
Å~qzŠ Åk Q @* Æ"Ë 3 W äô ßô mûMô ^%ø×û$ö gøâø ƒø åö ^ßøÇô Öô äö Öø Äø•ø]çø jøÊø^n& ßô Æø oûiø]ø àûÚø æø
XŠ -Z »k Q Â}™W
Hƒù Ÿ+Š ðäq
{zÂZƒ4ZŠ~3ˆÆä%gzZ ;g @* Û ÅyWŒ
™] PŒ Û ¿gzZ 4 „öíôj$$m àûÛ$ Úô áø^Òø çø ãö Êø …ø ^ß$Ö] Øøìø‚øÊø lø^ÛøÊø áø!†û ³Ïö³Öû]]ø†ø ³Îø àû³Úø æø
X¸D™ c* WÅvZ ǃÐ~VÍßyQ
Z h Qt Zè»]c* W]æ÷ ˆö âö äô ×# Ö] lô^møf
Å *™~ wŠÆk Q ÂñYƒ 2~›Å *™wŠ »ËTgzZ 5 V 'õø¡%øeô ^ãø ßûÚô äü fö ×ûÎø ½ø^jøÖû] ^nø Þû‚% Ö] gôùvöeô äö fö ×ûÎø søãôÖ$ àûÚø æø
X :ÏN Y{g™W,q&t
;ǃ: Z] +Zz§(Z 6
.Ðk Q {z0 W äö f%Çô möŸ$ Üùõ âø
;Ï} hg: ¦
/Ù Ãk Q mw+ZgzZ 7
C W äö Òö†ö jûmø Ÿø ”õ†û uôæø
X σ: ~g7LyQ+ZgzZ 8 ó äö Òö…ô‚ûmö Ÿø ØõÚø ]øæø
(ÐÚz¹ÜZlpgzZ)
ì™| , ®¤X 220
Xì 7ðÙ| (,
Ю)¤ 1 W^Ó÷×ûÚö èô Âø ^ßøÏøÖû^eô oËFÒø
ÐûlpgzZ 2
X 7ÚðÙ| (, !^Û÷nû Ãô Þø Ðô×ûíøÖû] àôŠûvöeôæø
53

?ì HÏ+
0i{ À *
0 X 221
HY70Æw¸kS ÆvZÐx?ZmZ
XŠ VØ$ qøæˆ$ Âø äô ×# Ö] Ùôçû Îø àû³Âø Ýöø¡Š$ Ö] äô ³nû ×ø³Âø Øø³òô ³‰ö
( 16/97-)XÐ,™ «Ï0
+ +IÐQëçOL L
i{h D16/97 ØvÞE è÷fø nùô ›ø é÷^nø uø äö ß$nø nôvûßö×øÊø
ó Xó ì Ï0
+iÅ® Û ä ÙP W 1
â
) ¤{zL L: c* ó èöÂø ^ßøÏøÖû] oøâô V Ùø^ÏøÊø
Ñ~V8lpnÆólpX 222

Û s§,z™•
;ƒñƒG cgtigÐqZ Ñ~tigB‚Æ¿k Q 1 W Ñö‡û †ùô Ö] äô nû ×øÂø Øøfø Îû]ø ‚ûÎø pû„ô$Ö] ]çÒö…ô^Gø
i »à]Z rg Ã~äƒq
Xì ykZ {Š c* -ÑB‚Æk Q nkS 2 W oßFÇô ×ûÖô Ðö×øìû]ø äö Þ$^ô Êø
ó Xó ì öR{Š c*
iÅYólpgzZ 3 ó äô nû ×øÂø ÀôùvøÖû] Ùô^fø Îû^ô eô…ö ‚øqû]øæø
pÆyˆZgzZw°X 223
ì êŠ ¬B‚Æ yˆ Z gzZ w°vZ G:w¸Æ vZ ä x?Zm ZgzZ äø ×# Ö] á$ ]ô V Ø$ qøæø ˆ$ Âø äô Öôçû Îø oûÊô Ýö¡
ø Š$ Ö] äô ³nû ×ø³Âø Ùø^³Îøæø
Û ~s
â
X : ì c* # ŸzÅ ( 16/90) D16/90E ØvÞE áô^ŠøuûŸô û]æø Ùô‚ûÃø Öû^eô †ö Úö ^ûmø
X *
*™s »Z pÆw° 1 W Íö^’øÞûŸô û ]ø VÙö‚ûÃø Öû]ø
Xì ´g ~g Yx™zapÆó óyˆZ L gLzZ 2 !Øö–% Ëøj$Ö]øV áö^ŠøuûŸô ]û æø

ßÐVð;} ,
(™}ŠÐVð; LggzZ 
b¬LZX 224
gzZgŠ ‡ÆvZ {zì êŠÐ Vð; L ggzZ b
¬ LZÃVzq]gz¢¿ 1 ó èô ×ømûçô_$ Ö] ‚ônø Öû^eô ¼øÃû mö éô †ø nû ’ôÏøÖû] ‚ônø Öû^eô ¼ôÃû mö àûÚø
Xì @*
0*
ÐVð;E
c â ÛIÃäg —Špi Z nÆB
ì* kX 225
Û Ðx?ZmŒd
â
:c* WLZäx?ZmZ Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø àôŠøvøÖû] äô ßô eû Ÿô Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îø
X ’ e7** B Špi ZÃËÌL 1
g —nÆk W éõ ‡ø …ø ^fø Úö oÖF]ô á$ çø Âö ‚ûiøøŸ
X ’ e B Ug ¯Â}g —ck
_ck B »ðä
/Z%Z 2 W gûqô^øÊø ^ãø nû Öø]ô køfnû Âô Mö áû]ôæø
X ǃ**
/
¤™ƒOé!*
gzZ ǃ©!*
GÑZzäg —ck
B »çO 3 ó źæû †ö ’ûÚø oûÆô ^fø Öû]æø Éõ^eø oøÂô ]‚$ Ö] á$ ^ô Êø
%NÂVƒ~VzŠ%gzZhZ ÂVƒ~VÂgúÏtX 226
~æE
X :Ï+F,
+ÅVzŠ%{zÏ, 4 ÅVÂgúyS 1
$ V Ùô^q$ †ùô Ö] Ùô^’øìô…ö ]†ø Gô ðô «Šøßôù Ö] Ùô^’øìô…ö ^nø ìô
ƒk<gzZ **
X ** ,
ƒwŠ )Ô**
ƒgzf 2 W Øöíûfö Öû] æø (àöfû röÖû]æø çö âû ˆ$ Ö]ø
;Ï}Š:1‡6,zZ LZÃgzZ Ë Âσgzf]gú¤
/Zç O 3 ^ãø ŠôËûÞø àûÚô àûÓùô Ûøiö Üû Ö$ é÷ç$ âö ˆû Úø éö]ø†û ÛøÖû] kôÞø^Òø]ƒø^ô Êø
54

Ù ØLZgzZ Ï}™«™ÌÅwâ LZ {z Âσ k<]gú¤
C /ZgzZ 4 W^ãø ×ô Ãû eø Ùø^Úø æø ^ãø Öø^Úø kû¿øËô uø è÷×ønû íôeø kûÞø^Òø]ƒø]ôæø
X ÏÇgpôÌÃwâÆ
á Ã~
g™ $Ð q k QC
Ïìg V) Ù {z Âσ u7g e ]gú¤
/ZgzZ 5 ó ^ãø Öø šö†ôÃû mø ðõ oûGø Øùô Òö àûÚô kûÎø†ôÊø è÷Þø^fø qø kûÞø^Òø]ƒø]ôæø
Xƒà ZzäW7ÐQ
# ÙÅWX 227
|
â
c* # ÙÅWq
Û ÂˆÅx¥| -ZÐ x?ZmZ ì Š
H¹ÌtgzZ X ØûÎô ^Ãø Öû^ßøÖø Ìû‘ô Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø äü Öø Øønû Îô æø
Ù ì {z¿q= 1 Ìû’ôÊø Øønû Ïô Êø W äü Ãø •ô]çø Úø o* /$ Ö] Äö–ømø pû„ô³Ö$]çø ³âö VÙø^³Ïø³Êø
( 9Åk QÃqC
XÇg6,
?£Š™Ìp°ÅIY Š H¹ 2 [ Øøâô ^røÖû]^ßøÖø
X Vƒ[™yÒ~„p°Å*¬~X : c* Û
â ó kö×ûÃø Êø ‚ûÎøV Ùø^ÏøÊø
~ÃÅðZÆyâ ‚zi ‚LZ ì*™tX 228
VÕWyQ ÅgÎ nÅ Z} 2zgŠÅ *™ kS ~g vgzZ 1 Ñô]†ø ³Âô àûÚô oû³ßô nû Âø oû³Êô áöçø âû ]ø åô „ô³âF Üû ³Òö^³³nø Þû‚ö³Öø äô ³³×# ³Ö]æø
.~ { ó ~÷ª
X Vƒ~B;ÆShÃËìHÌÐ ó Ýõæû „örûÚø ‚ômø oûÊô †õmûˆôßûìô
'Š „ÅVÍߊ Zi WgzZVñÝÔVz
`*
@X 229
]Š „ {z  Š]Š „Ð n¾Å ÓÑ gzZ {Š .Z ä x ¸q
-Z G 1 W…ô^r$ j%Ö] éöMø ^fø Âô Ôø ×ûjô Êø è÷fø Æû…ø äø ×# Ö] ]æ‚öfø Âø ^Ú÷ çû Îø á$ ]ô
X ¶]Š „ÅVz¤
/ZŠÎ
àZz VñÝ]Š „ÅyQ ÂÅ]Š „Ð spÆ[ Z±ä x ¸q
-ZgzZ 2 W‚ônû fôÃø Öû] éöMø ^fø Âô Ôø ×ûjô Êø è÷fø âû …ø äø ×# Ö]]æ‚öfø Âø ^Ú÷ çû Îø á$ ]ôæø
X ¶]Š „
Š Zi W]Š „{z ÂÅ]Š „Ð n¾Åä™ ZŠ Z]»vZ ä x ¸q
-ZgzZ 3 ø ×ûjô Êø] †÷ ÓûGö äø ×# Ö]]æ‚öfø Âø ^Ú÷ çû Îø á$ ]ôæø
ó…ô]†ø uûŸø û] éöMø ^fø Âô Ô
X ˆ ãâ ]Š „ÅVÍß

¨Z%ÆTÑ(ZX 230
ìg »" yK
;ìÑYèì~g7]gú 1 W^ãø ×$ Òö†' Gø éö]ø†û ÛøÖû]ø
X Y™7¼ y¨
KZ%Æk Q ìtÑZ (,
Ѓ ~k QgzZ 2 ó ^ãø ßûÚô ‚$ eö Ÿø äö Þ$]ø^ãø nû Êô ^Úø †% Gøæø
E ћE8F GobN
~g ð gzZ‹»z ö- X 231
B
Xì ꊙù ŸÃZ
+Z ¯gzZt £x Ó{zì @*) ¤ZÅ‹»z:¿ 1
™® W Ñøçû ÏövöÖû] Äøn$•ø oøÞô]çø j$Ö] Åø^›ø]ø àûÚø
E ћE8F
™ù ŸÐB;LZÃV2zŠ {zì @*
ì @* ) ¤ZÅg ð ¿gzZ 2
™® B ó Ðømû‚ô’$ Ö] Äøn$ •ø oøGô]çø Öû] Åø^›ø]ø àûÚø æø
55

~Š *'Åy}g ‚ßC-
!, qZX 232
Xì 🻠~Š !*
', -Z ZƒH†¤
Åyk Qß{zƒŠñßq /Z~yÌË 1 o×FÂø àºâû …ø …ô]‚$ Ö] oûÊô gö’ûÇøÖû] †ö røvøÖû]ø
ó ^ãø eô]†ø ìø
yŠ »á+
$Æx¤X 233
zZÆx¤ ǃJÐyŠ k Q6,
X åyŠ »Õ6, zZÆÝ ªyŠ »á$
+Æx¤ 1 Ýôçû mø àûÚô ‚% Gø]ø ÜôÖô^¿$ Ö] o×øÂø Ýôçû ×ö¿û³Ûø³Öû] Ýöçû ³mø
ó Ýôçû ×ö¿ûÛøÖû] o×øÂø ÜôÖô^¿$ Ö]
{Š,
6‚-
qg *
!gzZ ò ¾‚ZhðX 234
Xƒ„‚ Z hð{z{ Zpß™g (Z ò ¾»vZ ? 1 W Ø$ Îø áû]ôæø oÏFj$Ö] ˜øÃû eø äø ×# Ö] Ðôi$]ø
Xƒ‚„q -ZyxgŠÆvZ LZgzZ LZgzZ 2
{z{Zpz™ 3g {Š6,q
-g !* Ñ$ …ø áû]ôæ$ ]†÷ jû‰ô äô ×# Ö] àônû eø æø Ôø ßønû eø ØûÃø qû]æø
9N
FŸF|Ð]ÒÅ]*
ì CY ï !ZX 235
@Y¾[ Z 9ÂñYƒ0*
Xì * )u»V1ZйÆwZ΄q
', -ZZ
# 1 ! hö]çø ’$ Ö] oøËô ìø hö]çø røÖû] Üø uøMø ‡û ]ø ]ƒø]ô
Z Zzh»vZ,
ì# 6ÚÙCX 236
;ì @*
ƒhq Ù Å\¬vZ 1
-Z »k Q~ÚC W ^Ï& uø èõ ÛøÃû Þô Øùô Òö oÊô oÖF^Ãø iø äø ×# Ö] á$ ]ô
ƒ†ŸZ~ÚÅk Q H ZŠ Z h{zäTZ® 2
;ì @* W ^ãø ßûÚô åö Mø ]‡ø åö ]M$ ]ø àûÛøÊø
X ’ exg {ç»wZziÆÚÐQÅ„@*
Ã~hk QäTgzZ 3 ó äô jô ÛøÃû Þô Ùô]æø ˆø eô †ø ›ø^ìø äô nû Êô †ø ’$ Îø àûÚø æø
(Ãkƒzkw~g ZŠ *
ì CJ, *X 237
Xì CYƒ¾kðzé Zp Âì CYƒ{Š c* # 1
iwz]gŠZ ó éöçø ãû /$ Ö] kô×$ ÎøW éö…ø ‚öÏûÛøÖû] lô†ø %öÒøƒø]ô
ƒgVá)Ã~pgg Z ÛŒ,
'ÃVzX 238
Ù n kZƒg “Ð äYƒegzZ äYfÆVz 1 Mõ æû Mö †û Ûøeô Mõ …ô^Gø Ø% Òö^ÛøÊø ÜôÃø ßôù Ö] …ø ^ËøÞô]æû …ö „øuû]ô
< ÚàZz äYfC
X CW7™
ì*
@ƒ™| , _Æ~g ZŠ¸gx™îL0E
(Ð/. !.
_X 239
Xì @*
ƒ: iÐmÆ~gZŠ¸gx™ 1
${Š c*
L » ã !* ó Üôuô†$ Ö] àøÚô Ìö_øÂû ]ø Ýö†ø ÓøÖû]ø
ƒ Y0iZnÆVß Zzpg]ÑìiZX 240
Xß™g (Z“ _Å] ÑìÆkZ ?ƒ‚ .z]ÑìiZ0}g vðà 1
rg] !*
_ ó äö ß$¾ø Ñû‚ôù’øÊø ]†÷ nû ìø Ô
ø eô à$ ¾ø àûÚø
56

ì ¿+4* !Æ~g ZÍ *
*™¿Šz* *X 241
X}g*g ZÍ ** ÑO;ì {z¿aZЃ
6,Ñ}g v**  1 ó äô nû ×øÂø Ô
ø ŠøËûÞø køâû †ø Òû]ø^Úø Ùô^ÛøÂû Ÿø û] Øö–øÊû]ø
ì êŠØ»Ç§Š ‡*
*ƒ: Zg7»VzŠ Zg ZX 242
# ÙÃvZä~Ðä™spÃ{Š Zg Zzx ³ 1
X H| X Üôñô]ˆø Ãø Öû] îôŠûËøeô äø ×# Ö] köÊû†ø Âø
²N
Š]o»vZÐäY ÿ£ÆV7ëgzZ 2
X c* óMô çû ÏöÃö Öû Øùô uøæø
«è~]
V C y WVÑÅ *™X 243
X CƒV«
CèÅ]y
WVÑÅ *™ 1 W éô †ø ìôŸF û] éöæø ø¡uø ^ßømû‚% Ö] éö…ø ]†ø Úø
WV«
X CƒVÑÅ]y CèÅ *™gzZ 2 ó éô †ø ìôŸF û] éö…ø ]†ø Úø ^nø Þû‚% Ö] éöæø ø¡uøæø
?Ñ»yQgzZ+Š]‚ZzX 244
I
;c ä™u 0*
Е Û ÃyZZävZ 1
ÑzuçaLx ÂHn W Õô†û /ùô Ö] àøÚôù ]†÷ nû ãô_ûiø áø^ÛømûŸô û] äö ×# Ö] šø†ø Êø
Û Ãi úgzZ 2
;c äXаHn W †ôfû ÓôÖû] àôÂø ^ã÷ mûˆôßûiø éø¡ ø ’$ Ö]æø
Û Ã > »igzZ 3
;c ä™ Za [ òZÆtig Hn W Ñô‡û †ùô ×Öô ^f÷ nû fôŠûiø éø^Òøˆ$ Ö]æø
Û } izggzZ 4
;c äâ i WÃmïÆt‘G n W Ðô×ûíøÖû] ”ôø¡ìûŸôô ð÷ ø¡jô eû ] Ýø^nø ’ôùÖ]æø
Ü ¤Ã+Š Hn
;c ¶Š‰ Û egzZ 5 W àômû‚ôù×Öô è÷møçôÏûiø s$ vøÖû]æø
;c äJ (, Û Š ˜gzZ 6
] ³ÅxsZ Hn W Ýôø¡‰û¡ô ûÖô ]ˆ& Âô Mø ^ãø rôÖû]æø
Û V× YZ@¬gzZ 7
;cwq b & ZÅx ZúXn W Ýô]çø Ãø ×ûÖô è÷vø×ø’ûÚø Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô †ø Úû Ÿø ]û æø
Û )¥ÐVÇZ',
;cx åuzgÅVÍßwì{g ZzWHn ÅI**
@¬ 8 W ðô «ãø ËøŠ% ×Öô^Â÷ Mû …ô †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø oøãû ß$Ö]æø
Û ZgzZŠ Z®Hn
] ¸~Š Z
;c äJ (, Û* Û 9
*™ ZŠ Z »t £ÆVzg Z’Z Œ W Mô ‚øÃø ×ûÖô é÷^ÛøßûÚø Üôuô†$ Ö] èø×ø‘ôæø
ñYc* gzZgpô3YÅVÍß @*
·: yph** Û¢
Hn +»yYgzZ 10
8yY!$ W ðô ^Úø ‚ôù×Öô ^ß÷Ïûuø ”ø^’øÏô Öû]æø
;ìg Cƒ~È0* Š Û ´gì‡Ãyâ ‡gzZŠzu 11
HHn
Åw'zx Zw @* W Ýô…ô^vøÛø×ûÖô^Ú÷ ^¿øÂû ]ô Mô æû ‚övöÖû] èô Úø ^Îø]ôæø
;ñYHD» ã¨
KZ= @*
HHÈÁ
Š C»[ ZÑ 12 W ØôÏûÃø ×ûÖô^ß÷nû ’ôvûiø †ôÛûíøÖû] hô†û Gö Õø†û iøæø
Û ',
;ìggZ Œ ~i · 0*
@*
Š Û Ã
gi !*
HHn Ð~gagzZ 13 W èô Ë$ Ãô ×ûÖô ^e÷ ^rømû]ô äô Îø†û Š$ Ö] èøfø Þø^røÚö æø
;gpô©gzZ± @*
Š Û*
HHn Ã**
*™uF, igzZ 14 W gôŠøß$×Öô^ß÷nû ’ôvûiø ^ÞøˆôùÖ] Õø†û iøæø
;ñ0*
äƒ: {gzZñ(,
± @*
Š Û **
HHn hgÃxÝZgzZ 15 W ØôŠûß$×Öô ]†÷ nû %ô Óûiø ½ô]çø ×ôù Ö] Õø†û iøæø
;ñYÅÈ{ ZgÅt £gè ïZ @* Û bŠ]Š Þ 16 W lô]‚øuø^røÛöÖû] o×øÂø ]…÷ ^ãø ¿ûjô ‰û] lô]Mø ^ãø /$ Ö]æø
HHn
Š
;nƒ—x £» ðC @*HHn
Š Û **
hgÃ%1^ÑgzZ 17 W Ñô‚û’ôù×Öô ^Ë÷mû†ô/ûiø hô„ôÓøÖû] Õø†û iøæø
57

;ƒ‚ðZÐcŠzsp @* Û*
HHn
Š *™xsgzZ 18 W Íôæô^íøÛøÖû] àøÚô ^Þ÷^Úø ]ø Ýø ø¡Š$ Ö]æø
Ö Q @*
;nY¿g±# Û ´g쇻#
HHn
Š Ö éP$ZgzZ 19 W èô Ú$ ¡ö ûÖô^Ú÷ ^¿øÞô èøÚø ^Úø Ÿô ]û æø
Û ',
Xìgg Z Œ ÑÅ ï
GP !â Z @* Û®
ˆÅn) ¤ZÅx éP$ZgzZ 20 ó èô Úø ^Úø ¡ô Öû ô ^Û÷nû ¿ôÃû iø èøÂø ^_$ Ö]æø

hngzZÕÐݪX 245
i§»e
X :î Z^QÕ b§kZÐݪ 1 ! ÜøÖô^¿$ Ö]]çû Ëö×ô uû]ø
X óì
ó ~', Z ÂgzZ] ¸ÅvZ {zL LX
Ðð** W äô iô ç$ Îöæø äô ×# Ö] Ùôçû uø àûÚô p1 †ôeø äö Þ$^øeô! äö ßønû Ûômø Üû iöMû …ø ]ø ]ƒø]ô
X ÏA ZwÐQ¢ÂÇñVQÕ N* # =Z 2
Ñ™Èt{zZ èøeø çû ÏöÃö Öû] Øøqôçû Âö ^e÷ ƒô ^Òø ^ãø eô Ìø×øuø ]ƒø]ô äö Þ$^ô Êø
X : ð3nV-äk Q¤
/ZgzZ 3 Ìø×øuø]ƒø]ôæø
ó 7ŠqðÃgzZ {z´ÆTÅvZk Qì nL LX
Xóì W Øûqø^Ãø mö Üû Öø çø âö Ÿ$ ]ô äø ÖF]ôŸø pû„ôÖ$] äô ×# Ö^eô
X σ:Ð~¢Ä¤ nÅ b§kZ
/Åk Q6,
Ðð«gzZ]uzÃvZäk Q~nÅ b§kZ VY 4
ó Xó ì 1™Š c* ó äö Þø^vøfû ‰ö äø ×# Ö] ‚øu$ æø ‚ûÎø äö Þ$Ÿôø

’ e*
*™x » »àzLZŠpÃòŠ W½Ï+
0iX 246
WÆxð Š W} R 1
;Y0àzŠp »] Z f KZ Âd ø ŠôËûÞø o$ ‘ôæø àûÒö ÝøMø f àøeû ]^mø

X}™ c* æ ì Le ™¿„z~wâ LZgzZ 2
YHˆ}¾~kZ Õø‚ôÃû eø àûÚô äô nû Êô ØøÛøÃû m% áû]ø†ø $ôç+ iö^Úø Ôø Öô^Úø oûÊô ØûÛøÂû ]æø

ì n-
qZÅ6É*
0 ×X 247
EE
;ì nq-ZÅ"Z-Š **
ƒ ïE{šÅZ[¦ 1 W áôçû ßöröÖû] àøÚô hº†û •ø éö‚$ vôÖû]ø
EE
;ì @* ~ˆòŠ WïE{šÅZ[¦ nkZ 2
™ ZƒxŠ ** W Ýö‚øßûmø ^ãø föuô^‘ø á$ Ÿø ø
Xì yT5 ÅäƒÉ0*
Æk Qtƒ:xŠ ** /ZQ 3
{z¤ ó ܺÓøvûjøŠûÚö äö Þöçû ßöröÊø Ýû‚øßûmø Üû Öø áû^ô Êø

ƒ7‡ qòŠ Wq¡X 248
@*
L » ~q¡gzZ 4gH¶ÅŠ 1
Xì C™ Zƒ: ó ‚ôŠøvøÖû] èô ×$ Îô àûÚô ‚ôŠûrøÖû] èöv$ ‘ô
?u|B‚ÆVzgkgzZVIÑÔVzg Z¼X 249
;ì ~g Z åO‘Eq ÆvZ *
-Š 4, *™ ÃzB‚ÆVzg Z åO‘E 1 W äô ×# Ö]‚øßûÂô …º‚ûÆø …ô‚ûÇøÖû] Øôâû Ÿôø ðö ^Êøçø Öû]ø
Xì ~g ZŠ ÃzÐq-Š 4, ÆvZ **™~g Z¼B‚ÆVzg Z åO‘EgzZ 2 ó ä×# Ö]‚øßûÂô ðº«Êøæø …ô‚ûÇøÖû] Øôâû ^øeô …ö ‚ûÇøÖû]æø
58

t‘à ZzÝ;äÅÝñX 250
²
5.}
½yŠ nÆä™Ýqbáz] ZŠ ¬{{z zŠ¬Ã³LZ ?ÿG R 1 gôŠûÒø oûÊô ]çû uöæû †ö m$ áû]ø Ô ø ×ø³âû ]ø †û ³Úö Øö³nû Ûø³Òö^³mø
X gV)áà W Ýô…ô^ÓøÛøÖû]
X Vƒ} 9òÃðZzg~
# qÅVß ZzäYÎ6,äƒ]ZgQgzZ 2 W ܺñô^Þøçø âö àûÚø èô qø^uø oûÊô ]çû röÖô‚ûmöæø
Ã»Æ Ëä T ì ~zq6,Vzi ZzWx Ó ú
7»TnÅu 0*
]Z f kZ 3 ^f÷ ×ûÎø ÅøMø æû ]ø ‚õuø]ø àûÚô ^Úø lø]çø ‘ûŸø û] äö Ãö Ûû‰ø Äø‰ôæø pû„ôÖ$]çø Êø
-ZÐgzuk QvZ ÂHgzä
X Ç}Š™Za ¯m{q W ^Ë÷_ûÖö Åôæû †ö Š% Ö] Ôø ÖôƒF àûÚô äö Öø äö ×# Ö] Ðø×øìøæø Ÿ$ ]ô ]…÷ æû †ö ‰ö

Zƒ H Za »vZ {z ƒwi ** )œz ôg ðÃ6,¿k Q ÌLZ
¤ c* # çO 4 oûÊô ðô ^ÛøÖû^Òø ^ãø nû Öø]ô pû†ø ³qø èºfø ñô^³Þø ä´³eô kû³Öøˆø ³Þø ]ƒø^ô ³Êø
á7 - ; b§kZÃ ôgz ¤k QgzZã J ¯
-k Q Zƒ c b§Å ã0* èöfø mû†ôÆø Mö †ø _ûiö^ÛøÒø äö ßûÂø ^âø Mø †ö _û³mø o³j#uø åô …ô]‚ø³vô³Þû]ô
@Yï; ÃVŠzQ{g ZzW‰ñY
Xì * Øôeû Ÿô û]
åÐ4ŠßX 251
nÆä™à ¥pgzZ3
X zŠ™qzÑ]g ˆÐvZÐ=g fÆ‘œ?ÂñYW4Ù6,
?LZ
# 1 ó èô Îø‚û’$ Ö^eô äø ×# Ö]]æ†ö qô^jøÊø ÜûjöÏû×øÚû ]ø ]ƒø]ô
™{ nÆ™yˆZ™}ŠúX 252
**
ì* Š ¯g Z, »[ Z±D™D™yˆZ óg’ÃX, Zvß„Ä 1
@Yc* W äô nû Öø]ô áô^ŠøuûŸô û^eô tõ…ø ‚ûjøŠûÚö àûÚôù Üû Òø
X D Y− Tg 2~ÆðŠÐÙ7{Š6, gzZ 2 Wäô nû ×øÂø †ôjûŠ$ Ö^eô …õæû †ö ÇûÚø æø
X ñƒ} 7, ~™èE_NèE_N'!*
hZ0LZgzZ 3 W äô nû Êô Ùôçû ÏøÖû] àôŠûvöeô áõçû jöËûÚø æø
Xì Cƒ7öâ i WðÃgzZu ** жŠú+ZgzZ 4
ç~(, ó äö Öø ðô ø¡Úû Ÿô û] Øô%ûÛôeô ‚÷uø]ø äö Þø^vøfû ‰ö äö ×# Ö] o×øjøeû ]^Úø æø
( 61/8-9# Z Ô 48/28¸ZÔ 9/32 /Â)„zg¼» ~å·ègâ ( 1)X 253
Û gzZ ݬ ñ¤Â ÂÇñW: â i {z Z
6,] 0x ÓLZ +Š ñZzg Vâ # 1 W äô fôÞø„øeô àômû‚ôùÖ] höçû ŠöÃû mø hø†ø •ø Ôø ÖôƒF áø^Òø]ƒø^ô Êø
;Ç}™Ýqº
b§TÐN Yƒ ¦ b§kS Š¤ / ÆyQxsZ ÈZg »Z6,äš Æåk QgzZ 2 ó Ìômû†ôíøÖû] Åöˆø Îø ÄöÛôjørûmø^ÛøÒø äô nû Öø]ô áøçû Ãö Ûôjørûnø Êø
Æyz‚
X wŠ !*
ì ðâ ÛbæÅyqß0ñî~šr[ »( 2)X 254
Xì ¿yÒlpzxæZgŠ ‡e
$.q
-Zt 1 ó xö/øvû/$ Ö] gönû _ôíøÖû] ]„øâF
( 2/204-205{•)ì {g á) Zs§ÅèÚç’ìgÃè~yZ ÛŒ ( 3)X 255
Ö SG 1
X V„nnÆ# ó ^Û÷vøÎö èô Úø çû ’öíö×ûÖô á$ ]ô
59

6¬ÃVY±( 4)X 256
’ exÒ~w·Š š,
ÔÂN YVJ Ó Z
-Ôw¾uÔ|ãZzVÃ # 1 W Ðôñô^ÏøvøÖû] “
$ Þø ðö «Šøßôù Ö] Èø×øeø ]ƒø]ô
pg hªyZƺg à·Š š nÆyQ 2
X n ó oÖFæû ]ø èöfø ’øÃø Öû^Êø
ì ÌQ (`ãZgâ »yZZ ( 5)X 257
QgzZì Ìk,
yZZ‰‰gzZì @*Ù ªg0
ƒC +ZÆ wŠ ~ ]gßÅ ( y¶ .ÅNyZZ G 1 ^Ûø×$ Òö gô×ûÏøÖû] oÊô è÷¿ø³Ûû³Öö æû ‚ö³fû mø áø^³Ûø³mûŸô û] á$ ]ô
KC)îZE
ó Xó ì *
@Yk(,
Ìy¶KCì * @Yk(, ó èö¿øÛû×% Ö] lôMø ]Mø ‡û ] áö^ÛømûŸô û] Mø ]Mø ‡û ]ø
> 2igzZ[ˆ»VÂ3u‡ÆV†'( 6)X 258
Û }™wßz¶g+Z ðÃÐË¿ G 1
ÆnŒ görômø áöçû ßö¿$ Ö] àömû‚$ Ö] äö Öø áø^Òø]ƒø]ô Øøqö†$ Ö] á$ ]ô
¶gk Q{z ’ eÐQ¶„g W¬Sgu‡~M3 ó äö –øfø Îø]ƒø]ô o–FÚø ^ÛøÖô äö n$ Òùô ˆø m% áû]ø äô nû ×øÂø
X}Š™ ZŠ Z > »iÅ]æ~g7ÅäW~ïLZ6,

!Ð] ÷ZpÒ~]¶m( 7)X 259
xgi *
t ~eÏ Q ÂÅ®
)) á Z[pÅä™: Zzg6,{zçà ` ¯q
-Z ä ðZ åt§Zz 1 V Ù^ÏøÊø äô mûˆôÇûmö^/÷nû qø Äøn$Gø äö Þ$]ø
o8
8: ö-FFwŠÐVÂgúnƒÐ?J
ó Xó ¢ -V˜: c* ÛÌ
â óÜûjöÃû _øjø‰û]^Úø ðô «Šøßôù Ö] àôÂø ]çû eö „ôÂû ]ø

ÑZzäƒ[x»B‚Æ¢ ( 8) X 260
ñ á Zz
g Ü
6,î ZŠ „¬ Æ ñ ì b§Å ( ~g Z )i !* § k Q Â{z 1 äô uô]‚øÎô àûÚô éõ ‡ø çû Êø Ùæ$ ]ø †ö ¿ôjøßûmø sôÖô^ËøÖû] †ô‰ô^nø Öû^Òø
™gOZ »Ý
Xì @* §
¸{ CÅVâ ›vZwåÎg ( 9)X 261
{C Å!WzmvZ -vZ wÎg vßë ¶CY| (,]”ÅOz k
B‰Ü zT äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö†ø eô ^ßønû Ïø³i$]ø Œö^³fø Öû]†$ ³Ûø³uû]ø ]ƒø]ô^³ß$³Òö
X¸D™ 1™g (Z äÖôfæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø
å WAå@*
X¸D™Zƒ]À ƒ7dÛ Ú ZÐV7Š ÌðÃÐ~ëç O 1
$Œ äö ßûÚô æùô ‚öÃø Öû] oÖø]ô hö†ø Îû]ø ^ß$Úô àûÓömø Üû ×øÊø ô

c ¸yZxðZ]|X 262
GG3O“g *

^ß6,gmZàB‚Æ` ¯ä/ôÆtzç Bq :ZtÃx?ZmZ]|Z # o×øÂø èømøæô^Ãø Úö hô^vø‘û]ø éö³…ø ^³Æø]ô äö ³Çø³×ø³eø ^³Û$ ³Öø
E E
- îÏG
J 5B+N~Š Zz ñƒ º wa %Y ÙP W Âì Hx OZ » ~†g ¸ nÆgâ oûiø]ø oj#uø^n÷ Gô^³Úø ä´³³ŠôËû³ßø³eô tø†ø ³íø³Êø …ô^³fø ÞûŸø û]
ð ñW
X : Hn²gzZ 1WäVÍßÃZ V]çû Öö^Îøæø Œö^ß$Ö] äö Òø…ø Mû ^øÊø W èø×ønû íøß%Ö]
60

X ó ó°»cVz†g¸ÆtzçëÐs§Å\ WÝ>Z÷Z c*
L LX !XX Üûãö Óønû Ëô ÓûÞø àövûÞø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] †ø nû Úô ]ø^møZZ!
X :c*Û ä ÙP W
â V Ùø^ÏøÊø
h 7™ î X Z÷ÂÐ V.LZŠp ?Z{n 1 oûßô Þøçû ËöÓûiø Ìønû ÓøÊø Üû ÓöŠøËö³Þû]ø oû³ßô ³Þøçû ³Ëö³Óû³iø^³Úø äô ³³×# ³Ö]æø ZZ
ÐçÆVzuzŠQ M
?Ðj™ù î XZ÷ [ Üû Òö†ø nû Æø
gzZ¶C™ He izÕÆVâ ZxLZ ïG
$DÅVZŠ c* G3O“gŬÐí 2 oÞùô ^ô Êø ^ãø iô ^Âø …ö Ìønû uøçû Óö/ûjøÖø oû×ô fû Îø ^mø^³Âø †$ ³Ö] kô³Þø^³Òø áû]ô

$DŃzÕÆ ïG
™e G3O“g KZ ñƒ DƒyZx~ ì wqt ` W Woûjô n$Âô …ø Ìønû uøçû ÓöGûŸø ø Ýøçû nø Öû]
X Vƒ;g
I »yQ~ t c* +‡~÷{zgzZ VƒÈ0*
Ôì Z »]Š ªÅyQ~ c*
Í 3 W éöMø ^ÏøÖû] Üöâö æø Mö çû ÏöÛøÖû] oûßô Þ$^øÒø
Xì yZx{zgzZVƒl$ èöÂø ‡ø çø Öû] Üö âö æø Åöæû ‡ö çû ÛøÖû]æô]ø

ãZªÅVâ ›nÆVwÛŒvŠgzZÛiz³X 263
¹gzZ Zƒ¢q~ #Ö } H¹Ìt gzZ
.Å ÚP |o ð8N0Z _g q ì Š Ù^ÏøÊø Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø åö ^iø]ø ½õçû uö àøeû ] 'ø…ô^vøÖû] á$ ]ô Øønû Îô æø
9M
?¸{ Zeÿ)E è ƒôZ ì YƒÌyát=~wìÆ ÙP WH L L
B
k [ èõ Öø¡•ø o×FÂø ]çû Þö^Òø ØôÛørøÖû] hø^vø‘û]ø à% ¾ö]ø oûÞô]†ø iö]øZZV
zZ1¬Š Âs§Ån LZ ä ?_g q} R c*
Å6, Û äð\ WçO 1
â Ôø jøvûiø lø†û ¿øÞø Ôø Þ$]ô 'ö…ô^uø^mø Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^ÏøÊø
X ‰ƒyZª?=Z ðVQ7Ãs§ =lø†û vôÊø Ôø Îøçû Êø †û ¿ößûiø Üû Öøæø
X … TÃhIZ 7„ **
TÃhä? ìt| 2 X äö ×øâû ]ø Íø†ôÃû jøÊø Ð$ vøÖû] Íô†ôÃû iø ÜûÖø Ôø $Þ]ô
?… YÃV26,ë!* # ÙÃë!*
? H| ä?:gzZ Ùø^ÏøÊø [ åö ^iø]ø àûÚø Íø†ôÃû jøÊø Øø›ô^fø Öû] Íô†ôÃû iø Üû Öøæø
d˜ÍB‚Æ/0ZvZ†gzZ ´ â 0ZÄ~ ¹ä _gq6,kZ 3 äô ×# Ö]‚ôfû Âø æø Ô
õ Öô^Úø àôeû ] ‚ôÃû ‰ø ÄøÚø ÙöˆôjøÂû ]ø oûÞùô ^ô Êø 'ö…ô^vøÖû]
X ÇVî Yƒ V †ø ÛøÂö àôeû ]
ŠæÅhÂ: ä/0ZvZ†gzZ´ â 0Ä c*
Š[Z äx?ZmZ 4 Üû Öø †ø ÛøÂö àøeû ] äô ×# Ö]‚øfû Âø æ$ ‚÷Ãû ‰ø á$ ]ô Ýö¡
ø Š$ Ö] äô ³nû ×ø³Âø Ùø^³Ïø³Êø
ó Xó Hg ÇŠæzg c*
"Ãë!*
„:gzZÅ ó Øø›ô^fø Öû]Ÿø„öíûmø ÜûÖøæø Ð$ vøÖû] †ø ’ößûmø

rr»{ á)Š *
~ìÆè# !X 264
X : ì @* èì#â Å¿kZær
™~g ZÎ6, á Š !*1
# rz»{ ) V‚ô‰øŸø û] gôÒô]†ø Òø áô^_ø×ûŠ% Ö] göuô^‘ø
Ôì @* á Åk Q 2
YH—g6,û%gzZy) X äô Ãô Îô çû Ûøeô ¼öfø Çûmö
gŠ¾ ì }Y{zgzZ 3
Xìg ezŠÐwq]gßui ** ó äô Ãô •ôçû Ûøeô Üö ×øÂû ]øçø âö æø
61

ZûyˆZ,
?{+ 6yÇ+
0â :ÆVzuzŠX 265
ñ éE-²«™ÅyÇ0
CG z™yˆZB÷yÇ0
+â :}g v @* +â :ÆVzuzŠ 1 !ÜûÓöfôÏô Âø oûÊô ]çû ¿öËøvûiö ÜûÒö†ônû Æø gôÏô Âø oûÊô ]çû ßöŠôuû]ø

?Š OZ,
6VhÆx ¸yZg›ZŠX 266
ƒZzŠ Å~g F{zƒ9x¯ »øZŠ ÿL X3R¤
Xì @* /Z 1 W ð÷ fæø Mø áø^Òø^e÷ çø ‘ø áø^Òø]ƒø]ô ðô «ÛøÓøvöÖû] Ýøø¡Òø á$ ]ô
-ZŠp{zƒß] !*
Xì Cƒ~g Fq ÅVzg›ZŠ¤
/ZgzZ 2 ó ð÷ ]Mø áø^Òø ð÷ ^_øìø áø^Òø]ƒø]ôæø

c â Û£»»pgŠ *
ì* c Ã]*
* ÒLZX 267
X N Z™sg”ÐyZZÐQ HwZÎÐx?ZmZä¿q
-Z áö^ÛømûŸô û]^Úø äö Êø†ùô Ãø m% áû]ø غqö…ø Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø äö Öø^‰øæø
X : c*ÛÂ
â Ùø^ÏøÊø
G
~x ¬ …[ Z »wZÎ}g v»~ ** }÷ ð$NÂñWyŠ »ÀZ
YWk0* # 1 Åô^Ûø‰û]ø o×FÂø Õø†ø fôìû]ö oj#uø oûßôiô ^+ Êø‚ºÆø áø^Òø]ƒø]ô
X ÇVzŠ W Œô^ß$Ö]
(NÃyÒ}÷?¤
Xá™pôÐZn}g vZuzŠ ðà Âî Yw ðE /Z @* 2 W Õø†ö nû Æø Ôø nû ×øÂø ^ãø ¿øËô uø oûjô Öø^ÏøÚø kønû ŠôÞø áû^ô Êø
(M
ËgzZì @* ƒ b ç@G3µg D ñƒÆçH¡Ex¯çO
Y òÐB; Æ Ë ì @* ]„ø³âF ^³ãø Ëö³Ïö³ßû³mø éô ³³Mø …ô^³³/$ Ö^³³Òø Ýøø¡Óø³³Öû] á$ ^ô ³³Êø
@YWB;Æ 3
Xì * !]„øâF^ãø òö_ôíûmöæø

~Q:~]Z¸ÆtigX 268
G
ì 7„ c* WÆðxŠ W} R 1 Üû Öø pû„ôÖ$] Ô
WÌZ wZ e:6,yŠÆ` Wyiz »„ÅyŠ k Q ð$Nd ø Úô çû mø Ü$ ³âø Øû³Ûô³vû³iøŸø ÝøMø f àø³eû ]^³³mø
X ( ™„Å ` WsÜ` Wª)X W Õø^iø]ø‚ûÎø pû„ôÖ$] Ôø Úô çû mø o×FÂø Ô
ø iô ^ûmø
tig Z¾ »yŠ k Q Äg¢ Âì yŠq
-Z » „/KZ ~¾yŠ {z¤
/Z n kZt 2 äô ³nû Êô äô ³×# Ö] lô^³mø Õø†ôÛö³Âö àû³Úô Ôö m$ áû]ô äö ³³$Þ^ô ³³Êø
X Çìg™ VN óÔø Îô ‡û †ôeô

z™ 3g~1‡Ã]zZ°gzZ›X 269
Ôz™›g0
+Zg0 -ZsÜÐÔLZ ? 1
+ZÆuq W^Ú$ ^Þ÷çû âø Ôø fø nû fôuø gûfôuû]ø
;ñYƒÔŠ Zg v{zyŠ Ë ì YƒèY 2 ø –ønû Çøeô áøçû Óöm$ áû]ø oŠFÂø
W^Ú$ ^Ú÷ çû mø Ô
ÔÅgg0
+ZÆuƒ -Z ÌÃ#Š KZÐÔŠ LZ ?gzZ 3
 oq W^Ú$ ^Þ÷çû âø Ô ø –ønû Çøeô ˜ûÇô eû ]øæø
 zŠ Zg vyŠ Ë{z ì eÌt VY 4
X ñYƒ„ ó ^Ú$ ^Ú÷ çû mø Ô ø fø nû fôuø áøçû Óöm$ áû]ø oŠFÂø
62

á Zzä¾]
y WgzZáZzä™x »nÆ*™X 270
X :Æb§zŠy¨
KZá Zzä™x »~*™ 1 V áôø¡Úô ^Âø ^nø Þû‚% Ö] oÊô Œö^ß$Ö]ø
7Q ä *™gzZ D™x »Æ „ *™~ *™ á Zz ä™x » {z q
-Z 2 àûÂø åö ^nø ÞûMö äö jû×øÇøGø ‚ûÎø ^nø Þû‚% ×Öô ^nø Þû‚% Ö] oÊô ØøÛôÂø غÚô ^Âø
X `ƒ…¸Ð]y W{z ì ZƒHw'b§kZ W äô iô †ø ìô!
Ð äƒ 2~‘ÃzLz]çl“Æ
N ³á Zz äY {gˆLZ {zgzZ 3 Wä´ŠôËûÞø o×FÂø äö ßöÚø ^møæø †ø ÏûËøÖû] äö Ëö×öíûmø àûÚø o×FÂø oû/øíûmø
;Dg Z*yŠ™{gt6,
qKZgzZDƒwŠß
ª
Xì mZ e™ +/~g ‚KZnÆà q{ŠÎWÅyÇ0
+â :LZ {zZ® 4 W å´†ônû Æø èô Ãø ËøßûÚø oûÊô åö †ø ÛöÂö oûßô Ëûnö Êø
Ï0
+i à ZEWˆÆ *™ yZgzŠÆ x ª~ *™ ì ÑZz 䙿{z ZuzŠ 5 àøÚô äö Öø pû„ôÖ$] äö ñø«røÊø ^âø ‚øÃû eø ^ÛøÖô ^nø Þû‚% Ö] oÊô ØøÛôÂø غÚô ^Âø æø
Xì @*YVJ -]yW„%Gx »c *™¿tçOì @* ™x »c W ØõÛøÂø †ônû Çøeô ^nø Þû‚% Ö]
ì© 8™Ýq}Z +ÃgzZ{ÆVâzŠ]y Wz*™gzZ 6 W ^Ã÷ Úø àônû ¿$ vøÖû] ‡ø †ø uû^øÊø
@Y0´ â »VzyVâzŠgzZ 7
Xì * W ^Ã÷ nû Ûôqø àômû…ø ]‚$ Ö] Ô ø ×øÚø æø
Xì *
@Yƒg‡z!* ÆvZOŠ S 8
-Š 4,
q W äô ×# Ö] ‚øßûÂô ^ã÷ nû qôæø xøfø ‘û^øÊø
™7IÐZvZì @*
X @* # qÌÐvZgzZ 9
™¥~ ó äö Ãö ßøÛûnø Êø è÷qø^uø äø ×# Ö] Ùö^Šûmø Ÿø
¸T e * 6` ¯]Zg-iÆ~/gzZ÷ÛŒX 271
*™sÜ,
áø^Òø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] røçû nö qö äô eô løˆû `$ røÊø äö iø„ûìø]øçû ÖøV ݺçû Îø Ùø^ÏøÊøW äö iö†ø %ûÒøæø èô fø Ãû ÓøÖû] oö×ûuø ä´ Úô ^m$]ø oûÊô hô^_$ íøÖû] àôeû ] †ø ÛøÂö ‚øßûÂô †ø Òôƒö äö $Þ]ø pøæô…ö æø
Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] †ø nû Úô ]ø äö ßûÂø Ùø^ø‰øæø X Ôø Öô„Feô †ö ÛøÂö Ü$ ãø Êø [ oô×ûvøÖû^eô äö fø Ãû ÓøÖû] Äößø’ûiø^Úø æø †ôqû¡ø Öû ô Üø¿øÂû ]ø
Û ÂX åŠ
/Z å¹äx ¸7Œ
Æ~\ W¤ HH{™E HHe
+»] ÒÅ] Zg- iÆ~~VâŠÆÄÜÅ[ æ0Z/ ì Š $ZzggzZ
?Ç}™ HB‚Æ] Zg-iyS~t:gzǃ`
Zy*Zx¹»kZ,Š™sÜ6,
ä™±gzZ ©Ã` Z ¯ZÅVâ ›] Zg-ix Ó
ÔÂ1b7ÌÐx?ZmÝ>Z÷Z~ekZgzZÅg »îÅäZzæG
%NZÃ] Zg-iä/çO
ng e ‰ 6,!WzmvZ -Ñ yWŒ
Ü z kZ ÂZƒ wi ** ÛZ Û ä ðZ 1
â
# : c* äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø oùô fôß$Ö] o×øÂø ÙøˆôÞû]ö áø!†û ÏöÖû] á$ ]ôV Ùø^ÏøÊø
X¸ŠñwZñZÆ V èºÃø eø …û ]ø Ùöçø Úû Ÿø ]û æø äô Öôfæø
Û Æ yQ ~VNg ZzÆ yQ ä g—
n å ÐQ åwâ CZ f » Vâ ›q
-Z 2 èô $ø…ø çø Öû] àønû eø ^ãø ÛøŠ$ ÏøÊø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] Ùö]çø Úû ]ø
;H„._ÆV”
E
X c*
Š™ð*
*™„6, Û nZÃk Q å õ M wâ ZuzŠ 3
Ý (äô nû Ïôù vôjøŠûÚö o×FÂø äö ÛøŠ$ ÏøÊø ðö oûËøÖû]æø X˜ôñô]†ø ËøÖû] oÊô
;c* 4O›G
Û èEG
â 3!ù ì x¥tgzZ c* 4O›G
Š™èEG 3!ävZjQ åâwâ ZŠ 4 W äö Ãø •øæø &önû uø äö ×# Ö] äö Ãø •øçø Êø ‹öÛûíöÖû]æø
gG
¢L
å´gÐQV˜3gV;zävZ ÌÃyQ å» ê Å]‡œwâ åagzZ 5 W ^ãø ×øÃø qø &önû uø äö ×# Ö] ^ãø ×øÃø røÊø lö^Îø‚ø’$ Ö]æø
63

vZÃyQ ŠñÌ` WgzZ¸ Šñ̉
Ü z k Q ]Zg-it Æ~gzZ 6 äô Öô^uø o×FÂø äö ×# Ö] äö Òø†ø jøÊø„õòô Úø çû mø ^ãø nû Êô èô fø Ãû ÓøÖû] oö×ûuø áø^Òøæø
X åc*
Š hg~wqÏS ä
(N7Q~wqkS gzZ 7
X åZ hg:™w ðE W^Þ÷^nø ŠûÞô äö Òû†ö jûmø Üû Öøæø
X Vƒ‰ {g{æ7ÐvZ {z åZ hgnkS :gzZ 8 W ^Þ÷^ÓøÚø äô nû ×øÂø Ìøíûmø Üû Öøæø
Û ',
X å3gg Z Œ å gzvZ‰}Š
g b§Ï QÃyQÌÂçO 9
ÃyQäwÎ W ä´Öôçû ‰ö…ø æø äö ×# Ö] åö †$ Îø]ø &önû uø åö †$ Îô ^øÊø
ð ä/6,
X : ¹ÐZ k Q 10 W †ö ÛøÂö äü Öø Ùø^ÏøÊø
X D YƒZÎgz?fë ÂDƒ:ŠñÙP W¤
/Z 11 X^ßøvû–øjøÊû Ÿø ÕøŸøçû Öø
Š
gg2$
X c* +Ã] Zg- iÆ~gzZ 12 ó ä´Öô^vøeô oö×ûvøÖû] Õø†ø iøæø
13äwâÆvZwâ »vZX 272
vZ ä VM‰ G 7m¾Z zŠ6,x?ZmZ ì Š
HHe
$ZzggzZ àûÚô ^Îø†ø ‰ø áôø¡qö…ø äô nû Öø]ô ÄøÊô …ö Ýöø¡Š$ Ö] äô ³nû ×ø³Âø äö ³Þ$]ø pøæô…ö æø
! Å w ÓZ š
M gzZ xÝ Âq
-Z Ð ~ yQX ¶Å ~ga ~ wâ Æ àûÚô †ö ìøŸF ]û æø X äô ×# Ö] Ùô^Ú$ àûÚôù ‚ºfû Âø ^³Ûø³âö ‚ö³uø]ø V äô ×# Ö] Ùô^³Ú$
X åxÝ»ËÐ~VÍß ZuzŠX å (Œô^ß$Ö] šô†û Âö
Û ~eÆyQäZ
â
X : c* ð V Ù^ÏøÊø
Ë YÅ7~g YuÅ~ga6,kS Z®ì xÝ»wÓZš
;$ M ¿t 1 W äô nû ×øÂø ‚$ uøøŸæø äô ×# Ö] Ùô^Úø àûÚô çø ãö Êø]„øâF^Ú$ ]ø
;ì 13äwâÆvZŠpz‰»wâÆvZèY 2 W ^–÷Ãû eø äö –öÃû eø ØøÒø]ø äô ×# Ö] Ùö^Úø
kZ¿ZuzŠtŠ
;ÏñYÅ~g YuÅ~ga%Z6, H{g 3 W ‚% vøÖû] äô nû ×øÃø Êø†ö ìøŸF û] ^Ú$ ]øæø
XŠ »B;»k QçO 4
HN* ó åö ‚ømø Äø_øÏøÊø
‰,qß{Š™~gYÅV:Ü«X 273
ìg3 xŠVâzŠ}÷6, ] â £á ZzôyZ¤
/Z 1 lö†û nùô ÇøÖø ˜ôuô]‚øÛøÖû] åô „ôâF àûÚô pø^Úø ‚û³Îø lûçø ³jø‰û]‚ô³Îøçû ³Öø
X ÇVzŠ™spÃVzq{Š™~g YßϹ~ ó ðø «nø Gû]ø
6VhÆvZX 274
ìÆxgì‡,
ŠÐ wi ZizgÃ}È ÌËävZ ß™^ âÐ DDvß ? 1 (!!!!!!!!!‚ôfû Ãø ×ûÖô ØûÃø rûmø Üû Öø ä×# Ö] á$ ]ø ^ß÷nû Ïô mø ^Û÷×ûÂô ]çû Ûö×øÂû ]ø
7„ c*
ÔX X X X Xì
Ôy*Zx,ÛD
+Åk QèÑq X äö jö×ønû uô kûÛø¿öÂø áû]ôæø
ÔJ¹[Åk QgzZ 2 W äö jöfø ×ô ›ø lû‚øjøGû]æø
64

X X X Xì ~ ¸(gzZBeÅk QgzZ 3 W äö iö‚ønû ÓôÚø kûmøçôÎøæø
× **
;¶_ YÅŠ' ~œæL°£ {Š c*iÐg Zlk Q 4 W Üônû ÓôvøÖû] †ôÒû„ùô Ö] oÊô äö Öø oøÛôù‰ö^Û$ Úô †ø %øÒû]ø.......
¯Å¶ÅVzÛD
^z»g ðÃnÆyQ6, + ÅVzÈ„:gzZ 5
gzZ z¤** W äô jô ×ønû uô èô ×$ Îô æôø äô Ëô Ãû •ø oûÊô ‚ôfû Ãø Öû] àønû eø Øûvömø Üû Öøæø
;ì Å~9
-tigg̏~Ϫf {z 6
;ÃV:J W Üônû ÓôvøÖû] †ôÒû„ùô Ö] oÊô äö Öø oøÛôù‰ö^Úø Èø×öfû m$ áû]ø àønû eø æø
{zì ;g™¿._Æ ÏS gzZì sg ¬ » |kZ {È {zgzZ 7 W èõ Ãø ËøßûÚø oûÊô è÷uø]…ø Œô^ß$Ö] Üö ¿øÂû ]ø äô eô ØöÚô ^Ãø Öû] ]„øãFÖô Íö…ô^Ãø Öû]æø
Xì ~zgŠy*Zx~{Z
+ÃgzZx Zg Wzs
# ZgÐVâ ¨
KZx Ó 8
Š™u‡Æ™i Z0
KZx Ó{zì c*
Vâ ¨ +ZÃÃ|kZäTgzZ 9 W éõ †$ –øÚø oûÊô ÷¡ÇûGö Œô^ß$Ö] Üö¿øÂû ]ø äô nû Êô Õ
% ^/$ Ö] äö Öø Õö…ô^j$Ö]æ
Xì w'~äVQ]** v{Š c*

X ìg YñÑsç@G3µ[ Z±óg’á Zzä0*
?йgzZ 10 W oÛFÃû ß%Ö^eô tº…ø ‚ûjøŠûÚö äô nû ×øÂø ÜõÃø ßûÚö h$ …ö æø
ñÑ s§Åx™z ¯ÆvZ=g fÆ VUâ i WvßÐ ¹ gzZ 11 W pçF×ûfø Öû^eô äö Öø źçû ßö’ûÚø o×÷jøfû Úö h$ …ö æø
X ì g Y
GN ZzG
™†ŸZ~]LZ ð$á
;Y@* g} R Z® 12 W Õø†ôÓûGö oûÊô ÄöÛôjøŠûÛöÖû] ^ãø m%]ø Mû ˆôÊø
¢KZgzZ 13
;}Š™¶~~i !* WÔ ø jô ×ørøÂø àûÚô †ø ’ôùÎøæø
•ZÅ~izgKZgzZ 14
X {gì‡6, óÔø Îô ‡û …ô oãFjøßûÚö ‚øßûÂô ÌûÎô æø
6¢zDX 275
ƒgì‡,
˜ÃDLZ LZvß ? 1
;z™ 1¯:ª W÷¡ãû qø Üû ÓöÛø×ûÂô ]çû ×öÃø rûiø Ÿø
Xß Z e:~—âLZgzZ 2 W ^Ó& Gø Üû Óößønû Ïô møæø
X z™¿ÂñYƒD»Z
# 3 W]çû ×öÛøÂû ^Êø Üû jöÛû×ô Âø ]ƒø]ô
k Q ÂñYƒ¢»Z
X z™ 1™x ZŠZ6, # gzZ 4 ó]çû Úö ‚ôÎû^øÊø Üû jößûÏ$ nø iø]ƒø]ôæø
?C™¼ HNzig WgzZ ÑX 276
;ì îŠ ¶„ ¬Ð! Z§1ì CÑ6,
}g )Æ! Z§mwG 1 W …õ‚ô’ûÚø †ö nû Æø Mº…ôçû Úö ÄøÛø_$ Ö] á$ ]ô
;C™7Ãz1ì gÂ-
$J{z 2 W oùõ Êô æø †ö nû Æø àºÚô ^•øæø
Yµ †š¬ÐÅ
Xì @* Wã0* ƒÌ(ZgzZ 3
ì @* W äô mùô …ô Øøfû Îø ðô «ÛøÖû] hö…ô^Gø Ñø†ôGø ^Ûøe$…ø æø
Æ k Q „ âQX ì Cƒ {Š c* 2z gŠ Åq ËÎ 4 èöm$‡ô†$ Ö] kôÛø¿öÂø äô nû Êô ‹ôÊø ^ßøjøÛöÖû] ðô oû/$ Ö] …ö ‚ûÎø Üø ¿öÂø ^Ûø×$ ³Òöæø
i ÉggzZ ª
;ì C™ Zƒ16, ä Y ñÅ W åô ‚ôÏûËøÖô
65

;C™ c* +ZÃV\WÅ]ùNzigW 5
Š™ J0 W†ôñô^’øfø Öû] àønö Âû ]ø oûÛôÃû iö o% Þô^Úø Ÿø û]æø
@YW%ÆÒÃÅîì @*
Xì * ƒ~{¼gzZ 6 ó äô nû iô ^ûmø Ÿø àûÚø oûiô ^ûmø À% vøÖû]æø
?’ e‰â n¾{ CÐvZX 277
Ù ª ~÷ Vƒ Le { C c wq ]gßkS Ð ~ vZ } R 1
~C áôçû nö Ãö Öû] èô Ãø Úô øŸ oûÊô àøŠôùvøiö áû]ø àûÚô Ô ø eô ƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
;ƒhZ¹~VÃÎC Ù ªÅVÍß Âª
q W oûjô nø Þôø¡Âø
;ƒ~æE q{æ7~÷¼gzZ 2
%N~{ó~¾{zì ª W oûiô †ø mû†ô‰ø Ôø Öø àö_ôeû ]ö ^Ûønû Êô xøfùô Ïøiöæø
«™KZÐ Vzq yQ§{ ÅäB YZgzZ ä3ŠÃVÍß~gzZ 3 køÞû]ø^Úø Äônû Ûôrøeô oûŠôËûÞø àûÚô Œô^ß$Ö] ðô ^ñø…ô o×FÂø ^¿÷Êô ^vøÚö
G
;ì ib§~g70}÷ ð$N6,XVƒg Î~ W oûßôù Úô äô nû ×øÂø ĺ×ô _$ Úö
ÔVƒg @* Ù ªc äBYZt ‚ÆVÍß~bSS 4
™öú~C X pû†ôâô ^¾ø àøŠûuö Œô^ß$×Öô pø‚ôeû ^öÊø
™7ÃVCqZ$
X Vî Y`@* +KZt ‚}¾gzZ 5 (oû×ô ÛøÂø ðô çû Šöeô Ôø nû Öø]ô oø–ôÊû]øæø
X Vƒg @* Û ÅVzÈ}¾Z® 6

™Ýq" W ÕøMô ^fø Âô oÖF]ô ^e÷ †% Ïøiø
ƒgz™Ð~ŠÛp~¾gzZ 7
X Vî Y`@* óÔø iô ^•ø†û Ú$ àûÚôù ]‚÷Âö ^fø iøæø

c â Û{g á) Z,
ì* 6: â iÆèð Ú^nÎ ì‡]|X 278
ì à ™¬ ] Zg à» ~ +Zq -Z ä ë}g –)nÅ ð k Q 1 Ýõçû mø àûÂø †ö /ôÓûiø ðø «Ûøâû Mø èõ ×ønû Öø†ôf$Æö oûÊô äö ßûÚô ^ßønû ŠøÚû ]ø pû„ôÖ$]æø øŸ
X ǃ: (ZgzZ (Z ǃgZŠ%y›g Z0
+)áq
-Zˆ) ó ]„øÒøæø ]„øÒø áø^Òø^Úø †$ Æø]ø

0 x »X 279
ƒZhð{ Zpz™Ð~È*
ìÆ{Š c* i k Q Ìx » ‚ ZhðÑZz äY HÐ ~È0*1
iÐ x » {Š c* ó äö ßûÚô Ùõçû ×öÛûÚø †õnû %ô Òø àûÚô oqF…û ]ø äô nû ×øÂø Ýöæû ‚öiø غnû ×ô Îø
X ñY Qw›ÐT
EJ$L 4GE4O E
âÆ ú ZÛè ]gNzZ ÿ¡LZâX 280
G5
Û , q x ¬Z
XßhñìÐyZ ÂN àyvÃøZ # 1 ^âø çû –öÊö…û ^Êø ˜ôñô]†ø ËøÖû^eô ØøÊô ]çø ß$Ö] lô†$ •ø]ø]ƒø]ô
@ƒ[ x»ÑZzpgŠ *
ì* c ÃÄ)X 281
^{z3gŠ c*
X ;¦{Š â W6, Ã~gz™ÅÄ)äT 1 ó ‚$ Ãø jø‰û] †ôËøŠ$ Ö] ‚øÃû eö †ø Ò$ „øiø àûÚø
( îŠ7$ è=)7=g f »Ú Š „@WsÜX 282
LLÂ@W =Z @*
ƒ79 ŠsÜ„ 9 ŠÐV\W 1 W ^ãø ×øâû ]ø áöçû nö Ãö Öû] hö„ôÓûiø ‚ûÏøÊø…ô^’øeû Ÿø û] ÄøÚø èömøæû †% Ö] kôŠønû Öø
66

X C3Š ÌßÃVÈâ LZ
™ÔÃÐk Q îŠ7$ èÿk QL=1 2
Xì @* ó äö vø’øßûjø‰û] àôÚø ØöÏûÃø Öû] l% Çömø øŸæø

ì {Š,qZênÆÃX 283
6-
Xì bq{Š6, -Z »êyxgŠÆÃgzZ}g v 1
Z (,
q !éô †$ Çô Öû] àøÚô hº^røuô èô ¿øÂô çû ÛøÖû] àønû eø æø Üû Óößønû eø

Tg~L váZzäBݬX 284
Xì Lg@*
J (,
IYZg v 1 W Mº]Mø ˆû Úö ÜûÓö×öâô ^qø
Xì Lg @* Ý ¬Zg vgzZ 2
™wâwN* ó ͺçôùŠøÚö Üû ÓöÛöÖô^Âø æø

D Yƒ»]Zg±ÂƒDX 285
Xì ꊙ{Ãg åNE : ·D 1
‘ÆVzi !* ó àønû ×ô ×ôù Ãø ÛöÖû] …ø „ûÂö Üö ×ûÃô Öû] Äø_øÎø

@:I~¢:X 286
hZí*
Xì 4`â úì @* Ù 1
YH£»»ä™~¢6,T¿{zC W …ø ^¿øÞûŸø û] Ùö^øŠûmø Øõqø^Ãø Úö Ø% Òö
Æä™k
,Š {z ñY ~Š úgzZƒ:£» » ~¢6,T¿{zC
Ù gzZ 2 ó ÌômûçôŠûj$Ö^eô Øö×$ Ãø jømø Øõq$ ç* Úö Ø% Òöæø
&
Xì @*
+ðe ä·

!í™™aÎX 287
z™ ¹Š *
-Z nÆqk Q ÆkS ñZÎë7Š !*
%Nq
ZæE í6,qÌËvß 1 Ýøçû mø †ö âû ‚$ Ö] äö Öø^øfø ìø ‚ûÎøæø Ÿ$ ]ô äü Öø oeFçû ›ö ðõ oû/øÖô Œö^ß$Ö] Ùø^³Îø^³Úø
Xì @*
ƒZƒ F 9N~1Å: â iyŠ
é5ŸF ó ðõ çû ‰ö

7:~6Æ]Zg åO¨G!X 288
z,
Û ÂŠ
â
:c* HHx¥0Æ] ZglÐx?ZmZ V Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^ÏøÊø…ô‚øÏøÖû] àôÂø Øøòô ‰ö‚ûÎø
™:g (ZÃkS ì 3 Zgq
;** -g @*
-Zt 1
q W åö çû Óö×öŠûiø ø¡Êø ܺ×ô ¿ûÚö кmû†ô›ø
F,Q:~kZìg«Z q
X ** -ZtgzZ 2 W åö çû rö×ô iø ø¡Êø кnû ÛôÂø †ºvûeø æø
X z™:ØiÅ+ YÃkZì i Zg »vZtgzZ 3 ó åö çËö×$ Óøjøiø ¡
ø Êø äô ×# Ö]†% ‰ôæø

ì* c Š™{Dƒ ûÒOh!äX 289
@ Y*
™g ezŠÐäÃ}ÈËvZ „‰ 1
Xì ꊙIÃD6,kZì @* !Üø ×ûÃô Öû] äô nû ×øÂø †ø ¿øuø ]‚÷fû Âø äö ×# Ö] Ùøƒø…û ]ø ]ƒø]ô
67

D â Ûð¸CZÿùðZX 290
™ Zƒð¸0ÐvZq
X å@* -Z Z÷~: â i¸* 1 W äô ×# Ö] oÊô ïº]ø oû–øÚø ^øÛnû Êô oû ôÖ áø^øÒ
;¶H¹~VzÃmQ *™t ¶=ZÑmQ~VzÃ~÷ 2 Wäô ßô nû Âø oûÊô ^nø Þû‚% Ö] †ö Çø‘ô oûßô nû Âø oûÊô äö Ûö¿ôùÃø mö áø^Òøæø
‰:xÐQ,qgzZ å `g{Ð ãZxÅù {z Ì=ZgzZ 3 ‚örômø Ÿø^Úø oûãôjø/ûmø ¡øÊø ä´ ßô _ûeø áô^_ø×û‰ö àûÚôù ^q÷…ô^ìø áø^Òøæø
i 7Q ‰CYWxZ
wEZÐ Ég {Š c* ™: { Zz6,ÅyQ
# gzZ å @* W ‚øqøæø ]ƒø]ô †ö %ô ÓmöŸøæø
;å@*
™:
X å@* Ü z{Š c*
g*~Ùñ{‰ i »k QgzZ 4 W ^j÷Úô ^‘ø åô †ôâû Mø †ø %øÒû]ø áø^Òøæø
ßÂåm1¤
X åꊙlñ{ÃVß Zzä™] !* /ZgzZ 5 W àønû ×ô ñô^ÏøÖû]„$ eø Ùø^Îø áû^ô Êø
hg™ uk\ ÅVß Zzä™wZÎgzZ 6
X å@* Wàønû ×ô ñô^Š$ Ö] Øønû ×ô Æø ÄøÏøÞøæø
;ågz$zb
¬{zÂ,zgzZ 7 W^Ë÷Ãø –ûjøŠûÚö ^Ë÷nû Ãô •ø áø^Òøæø
$U*JŠ j Z » ~Š Zz gzZè » k {z  *
" @YW µñ » ÒÃgzZ Š ˜ 1 8 W Mõ ]æø Ø% ‘ôæø Mõ ^Æø &ºnû Öøçø ãö Êø ‚% rôÖû] ðø «qø áû^ô Êø
X å@*
ƒ
;¶CƒÁêu{Š™7Åk Q 9 W ^n÷ •ô^Îø oûiô ^ûmø oj#uø èõ r$ vöeô oûÖô‚ûmöŸø
]gmzg±J -Z# gzZ å@* Ö 5ÃËñƒDƒg±wJ.
™: # Þ ‡{z 10 oj#uø äô ×ô %ûÚô oûÊô …ø „ûÃö Öû] ‚örômø^Úø o×FÂø ]‚÷uø]ø Ýöçû ×ömøŸø áø^³Òøæø
™: nZ ‹Zá:Í
X å@* W åö …ø ]„øjô Âû ] ÄøÛøŠûmø
X å@*™™fˆÆäYƒgz™1%Z å@* ™: {“»1zŠgŠ ËKZ 11 W äô ñô†û eö ‚øßûÂô Ÿ$ ]ô ^Ã÷ qøæø çû Óö/ûmøŸø áø^Òøæø
X å: ÌHÐQ å@* ™:¼gzZ åÌH¼ „zå@* ™¼gzZ 12 W ØöÃø ËûmøŸ^Úø Ùöçû Ïömø øŸæø Ùöçû Ïömø^Úø ØöÃø Ëûmø áø^Òøæø
ƒ:[¦LÂ~Ùñ{Â*
X å@* @YƒÌ[¦L~VÂ!* /ZgzZ 13 o³×øÂø gû³×øÇûmö Üû ³Öø Ýô¡
¤ ø Óø³Öû] o³³×ø³Âø gø³³×ô ³Æö áû]ô áø^³³Òøæø
W lôçû ÓöŠ% Ö]
X åøw»G
g'!* i}Ðä™'!*
{Š c* gzZ%1{z 14 W Üø ×$ Óøjømø áû]ø äö ßûÚô ”ø†ø uû]ø ÄøÛøŠûmø áû]ø o×FÂø áø^Òøæø
~VâzŠ yQ å8 Š {z‰CYW,qzŠt ‚Æk QÌZ # gzZ 15 pçø ãø Öû] oÖø]ô hö†ø Îû]ø ^Ûøãö m%]ø †ø ¿øÞø áô]†ø Úû ]ø äö âø ‚ø³eø ]ƒø]ô áø^³Òøæø
™ H¿#ÅÏ Q Âì F,
X å@* $Œ
d Û Æã^] ÷ZpqÏyÃÐ W äö ËøÖø^íøÊø
Ð}uzŠq -Z~yQgzZz™g (ZÃ]ZŠ ¬z t ÜZyQ ? ì xi Ñ6,? 16 W^ãø nû Êô ]çû ŠöÊø^ßøiøæø ^âø çû Úö ˆø Öû^Êø Ðôñô ø¡íøÖû] åô „ôãFeô Üû Óönû ×øÃø Êø
X î Yá ~i !*
ÃÐ} hð ߙƒ n
pg7‰ Ü ¤Åä™g (ZÃ
 yQ ?¤
/ZgzZ 17 àûÚôù †ºnû ìø Øønû ×ô ÏøÖû] „øìø]ø á$ ]ø ]çû Ûö×øÂû ^Êø ^âø çû Ãö nû _ôjøŠûiø ÜûÖø áû^ô ³Êø
ƒ4жŠ hgÃй¢
Xì @* 8™g (Z ó †ônû %ô ÓøÖû] Õô†û iø
68

* ÅvZX 291
* „ãâ Û*
ì ~]*
$ @*
ÌA ƒ c* Û **
Zg e Ì: Ð [ Z±ÃVß Zz ä™ ãâ K Z ä Ý ¬0
+ .¤
zZ}/Z 1 áû]ø görômø áø^ÓøÖø äô jô nø ’ôÃû Úø o×FÂø äö ×# Ö] ‚ø³Â$ çø ³jømø Üû ³Öøçû ³Öø
Û **
X 'YÅ: V*â Åk Q åt£»»]6,Vzðƒ~Š Åk Q ó äô ÛôÃø ßô Öô ]†÷ ÓûGö o’FÃû möŸ$

e±Å¿{Š%*X 292
%NgzZ$
TæF
X : åc*Û ñƒï ŠT6,6,
â WÆk QîèE
d LE Iš^IZ 1
#Z ï V äö Öø àõeû ] àôÂø ‹õnû Îø àøeû ] &øÃø GûŸø û] pûˆ$ Âø ‚ûÎøæø
Û ÚZtÂz™w5zyæE:6,
g Z, »kS ¸g RŒ N ]ñÅd /Z ïIš^IR} R
W LZ ?¤ kûÏ$ vøjø‰û]‚ôÏøÊø Ô ø ßô eû ] o×øÂø áûˆø vûiø áû]ôW&ö³Ãø ³Gû]ø^³mø
X ñYHw5zôg ì 2 W Üö uô†$ Ö] Ôø ÖôƒF Ôø ßûÚô
;ìgHÑ$+q
-Z6, ¤C Ù VŒÆvZ Âß™ñÌ6,¸g RŒÛ kS ?¤
/ZgzZ W ̺×øìø èõ fø nû ’ôÚö Øùô Òö àûÚô äô ×# Ö] oËô Êø†û fô’ûiø áû]ôæø
,
~g Yk Z6,?Ð s§ÅvZ Âìg ì‡6,
¼Å[ Z Nz` ñ ?¤ Iš^IR} R 3 køÞû]øæø …ö ‚øÏøÖû] Ô
/Z ï ø nû ×øÂø pû†ø qø lø†û fø ‘ø áû]ô &öÃø Gû]ø^mø
;Ѓg â ?gzZσ W …ºçû qö^Úø
Å
kZ1σ ~g Y öW :XZk
, îgØgzZ HÞzZ Ëz { WÐ)œä ?¤
$ c*
¼ÌA /ZgzZ 4 W…ºæû ‡ö ^Úø køÞû]øæø …ö ‚øÏøÖû] Ô
ø nû ×øÂø pû†ø qø køÂû ˆôqø áû]ôæø
X ǃÌú1»{ k
H6,?~]gß
èÑq å@* á gzZyEZ n}g vg
ƒx¥yâ ‚ » ãâ Š ) CZg vï Iš^IR} R 5 W èºßøjûÊô æ$ ðºø¡eø çø âö æø Õø†$ ‰ø Ôø ßöeû ] &öÃø Gû]ø^mø
;ågzZöâ i Wq
-Z {z
L »w5zyæE:gN v™% g
Øg n}g v{zèÑq Zƒ: Iš^IR} RgzZ 6
C„z ï ó èºÛøuû…ø æ$ hº]çø $ø çø âö æø Ôø Þøˆø uøæø
X å[ Z NgzZ

Á¥z[ æÐvZwåÎgñƒD +ŠX 293
g ÖZgzZÁ¥gäx?ZmZñƒD™®ŠÃ!WzmvZ -vZwÎg o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø †ôfû Îø o×FÂø Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îø
X : åHn²)œ V àøÊô Mö èøÂø ^‰ø ä´Öôfæø äô nû ×øÂø äô ×# Ö]
;76, *™ñ6,
]ñÅÙP W1ì qhZ * ]ñG 1 WÔø ßûÂø Ÿ$ ]ô غnû ÛôrøÖû]†ø fû ’$ Ö] á$ ]ô
]ñÅÙP W1ì q~æE
X 76, %N* Û gzZ ÞzZz6,
*™Š c*
 ]ñGgzZ 2 WÔø nû ×øÂø Ÿ$ ]ô xºnû fôÏøÖø Åøˆø røÖû] á$ ]ôæø
¤Å]ñ5 Wå ìthgzZ 3
Xì ¤~(, W غnû ×ô røÖø Ôø eô hø^’øÛöÖû] á$ ]ôæø
٠̈Æ\
Á¹Ð ¤kS ¤àZEWC å WgzZ ̬Р\
å WgzZ 4 ó غ×ørøÖø Õø‚øÃû eø æø Ôø ×øfû Îø äö Þ$]ôæø
Xì „g
69

³»ÄÅÛZX 294
$ §LZ {z:gzxg:Äîzdë »ÛR 1
Ç}™7™ ¯¨pÃg » þLG W äö ×øÃû Êô Ôø Öø àömôùˆø mö äö Þ$^ô Êø Ðôñô^ÛøÖû] gôvø’ûiø øŸ
X î YƒéÅÏ Q ? Çì egzZ 2 ó äö ×ø%ûÚô áøçû Óöiø áû]øM% çø møæø
?^*
c , ûyxgŠÆ[fztæX 295
\ W?ì X ˆÅx¥Ä)ÅyxgŠÆ[fgzZtæÐ x?ZmZ Ñô†ô³/ûÛøÖû] àø³nû eø ^³³Úø èô Êø^³³ŠøÚ$ àû³Âø Øø³òô ³‰ö ‚û³Îøæø
X : c*Ûä
â V Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ù^ÏøÊø Whô†ôÇûÛøÖû]æø
X ó^
ó »yŠq
-ZÆ`gÎL L 1 ó ‹ôÛû/$ ×Öô Ýõçû mø éö†ø nû ŠôÚø
9ÅV7ŠgzZV2zŠX 296
X „
 zŠÆb§&}g v 1 W èº$ø ø¡$ø Õøæ. ^Îø‚ô‘û]ø
X ÌÔŠÆb§„&gzZ 2 W èº$ø ø¡$ø Õøæ. ]‚øÂû ]øæø
Xá Zz
gmÑÐVzgzZ1„
 zŠ}g v 3 WÔø Ïömû‚ô‘ø Õøæ. ^Îø ‚ô‘û^øÊø
 zŠ ÌÆV2zŠgzZ„
X„  zŠ}g v 4 WÔ ø Ïô mû‚ô‘ø Ðömû‚ô‘øæø
X ÔŠÆV7Š}g vgzZ„
 zŠ}g v 5 W Õøæùô ‚öÂø æ% ‚öÂø æø
X mÑÐVzgzZ1ÔŠ}g vgzZ 6 W Õøæ% ‚öÂø Õøæ. ]‚øÂû ]øæø
X ÔŠ ÌÆV2zŠ}g vÔŠ}g v 7 WÔ ø Ïô mû‚ô‘øæ% ‚öÂø æø
 zŠ ÌÆV7Š}g v1„
X„  zŠ}g v 8 ó Õøæùô ‚öÂø Ðömû‚ô‘øæø
™OÃÔŠáZzú™Zg*{ 2Ðg
** JLZX 297
ÅäàyvÐ q+ZÃÔŠ LZ ¬ŠÃ¿, Zq
-Z ä x?ZmZ o×FÂø oÃF Šûmø åö !…ø Øõqö†ø Öô Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îø
Û ä\
â
X : c* ð W ÂåYVyvÃk QŠpÐTå~ÒÃ V ä´ŠôËûßøeô…º]†ø •û]ô äô nû Êô ^Ûøeô Väö Öøæùõ ‚öÂø
g LZ c ä™OÃgZÎñƒÆú LZƒ#â Å¿k Q  ? 1
~J
ó Xó } Šg Z*{ 2Ð óäö ÊøMû …ô ØøjöÏûnø Öô äö ŠøËûÞø àôÂô ^_$ Ö^Òø køÞû]ø^Ûø$Þ]ô
¾ò}1ì ]cÅVTX 298
?ì ÁX~iñW$µ QgzZì ] ÒXÅVT 1 ó…ø ^fø jô Âû Ÿô û] Ø$ Îø]øæø †ø fû Ãô Öû] †ø %øÒû]ø^Úø
WR »âgzZx » »œ‡X 299
?,
ƒy)F,»=~g vœ‡Zg v 1
;ì @* Ôø eö ^jøÒôæø W Ôø ×ô ÏûÂø áô^Ûøqö†û iø Ôø Ööçû ‰ö…ø
70

Xì â Zg vÑZz%1[ x»Ðs§~g vgzZ 2 óÔø ßûÂø Ðö_ôßûmø^Úø Èö×øeû ]ø

³Æä×gzZ Z×X 300
Ðu~} × 1
Xìg Õ{zñY| (, W Üø$ô]ø èô Úø çû ’öíøÖû] oÊô ÈøÖô^eø àûÚø
Xì @* k Q}™¶~ä×gzZ 2
YHÕ6, W Üø ×ô ¾ö ^ãø nû Êô †ø ’$ Îø àûÚø æø
rg7]gŠÅä™g (Z ò ¾»vZì Lg @*
X‚ ×gzZ 3 ó Üø ‘ø^ìø àûÚø äø ×# Ö] oøÏô j$m$ áû]ø Äönû _ôjøŠûmø øŸæø
és¬gzZ ~g ¯i ú«gzŠˆÆ{ H
kX 301
zŠ ~ ñY ïúâZ = ˆ Æ T @*
™7u xz0
+Z {k
H{z 1 W àônû jøÃø Òû…ø oû×ôù ‘ø]ö oj#uø åö ‚øÃû eø kö×ûãôÚû ]ö gºÞûƒø oûßô Û$ âø ]ø ^Úø
;Vj| 7,
i ú«g
X Vz™Ôs¬zíÐvZgzZ 2 W èønø Êô ^Ãø Öû] äø ×# Ö] Ùö^ø‰ø]øæø
?VY܉›~[ˆÂ7܉›~¶ŠtigX 302
HY7 Ð x?ZmZ
ÙP W ?Ç ñY 1ù [ ˆ » t‘Š Z®Ñ Š o×FÂø Ðø×ûíøÖû] äö ×# Ö] gö‰ô^vømö Ìønû Òø Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Øøòô ‰ö
X : c*Ûä
â [Üû ãôiô †ø %ûÒø
;ì êŠtigÃt‘Š Z®Ñ‰ 1 Ìønû Òø V Øønû Ïô Êø W Üû ãôiô †ø %ûÒø o×FÂø Üû ãö Îö ‡ö †û mø^ÛøÒø V Ù^ÏøÊø
?7ÏAŠ t‘ÐQ²`
d[ ˆù Š
HY7 [ äö Þøæû †ø mø Ÿøæø Üûãö fö ‰ô^vømö
?ì êŠtigñWÃ%‰ 2 ó äü Þøæû †ø mø Ÿøæø Üû ãö Îö‡ö †û mø^ÛøÒø
ì LgÐu ’ exgg âƒÌÐQÐvZX 303
i A {zƒ 2~ VUâ i WgzZ Vg òŠ W (Z 1 ðô ^Âø ‚% Ö] oÖø]ô tøçø uû^øeô ðö ø¡føÖû] äô eô‚$ jøGû]‚ôÎø p„ôÖ$] o×øjøfû Ûö³Öû]^³Úø
ƒ ` Z» Vî ¬Š {Š c*
@*
Xì 7~V:WgzZVî š 7¿{z` Z»Vî ¬Š ÁÐkZì ó ðø ø¡fø Öû] àöÚø ^ûmø Ÿø pû„ôÖ$] oÊø^Ãø ÛöÖû] àøÚô
ì bŠ:ÃvZ bŠ:ègzZMX 304
™ Zƒ( wÎg )Þ Zƒ5»vZ¿Mz¨q
Xì @* -Z G 1 ‚ûÏøÊø äö Ãø ßøÚø àûÛøÊø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ànû ÓôŠûÛôÖû] á$ ]ô
™g ïZ »¶ŠÃvZ {zì @*
ì êŠÐQgzZì @* ™g ïZжŠÐQ 2 ó äø ×# Ö] o_øÂû ]ø ‚ûÏøÊø åö ^_øÂû ]ø àûÚø æø W äø ×# Ö] ÄøßøÚø
Xì êŠÃvZ {z
7Ö#5Þ.‡ÑZzä™›ÐVâ KZX 305
X d
WÆ*™vßt 1 W ^nø Þû‚% Ö] ðö ^ßøeû ]ø Œö^ß$Ö]ø
Ë YÅ7#
Xì $ ä™›ÐVâ KZÃËZ® 2
Ö 56, ó ä´Úôù ]ö gùô uö o×FÂø Øöqö†$ Ö] Ýöø¡mö øŸæø
71

@*
™7* ¦ÙC¿g2X 306
*i/
X Y™7**/
i¦Ù ¿g2q
C -Z 1 !¼% Îø …ºçû nö Æø oûÞø‡ø ^Úø
E
ìƒõYZŠ ð8N]ñX 307
Xì °»nÆ«™] §‹ å$N 1 !^‰÷…ô^uø ØôqøŸø û^eô oËFÒø
ì mHB‚Æwâ »’X 308
@YÎÂ6,
1ì * ]ñÅd
WLZòŠ W 1 (ØôÓû%Ö] o×øÂø Øöqö†$ Ö] Ýö^ßømø
c
ewZñZ 2
X CW7’ÐQ6, !hô†ø vøÖû] o×øÂø Ýö^ßømø øŸæø
c iÐ~g ZŠ¸gx ¬>ŠñX 309
ì ë Z {Š *
Xì ~gZŠ¸ggzZ"
$Œ +ZÆVœ›~½x Z &ZÅŠ Z]
Û g0 .Z î !*
W ðô «ßøeû Ÿø û] àønû eø èºeø ]†ø Îø ðô «eø ŸF û] éöM$ çø Úø
W 1
Æ"
$Z Œ i Å ›öWx Z &Z à ~gZŠ ¸g z "
Û Æ >ŠñÚ/ ì •Z{Š c* Û gzZ 2 àø³Úô éô ³M$ çø ³Ûø³Öû] o³Öø]ô töçø ³uû]ø èöeø ]†ø ³Ïø³³Öû]æø

X ~«£ ó èô eø ]†ÏøÖû] oÖø]ô éô M$ çø ÛøÖû]
Â]*
ì {”ð_ !iÅÝñX 310
!hÐy*
iÅÝñävZ ìt|z™Ì6,
ó Xó ì 3g™gHh6,y!* ÐyáÆÝñ 1 ØøÃø qø äø ×# Ö] á$ ^ô Êø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] áøçû ßö³¾ö ]çû ³Ïö³i$]ô
ó Üû ãôjô ßøŠôÖû]ø o×FÂø Ð$ vøÖû]
i§i»& ¤ÅyZZX 311
¢Ð ï¢{Š c*
i6,VzqyQ {zJ
-Z ƒ7CJ
# @* Ü zk QyZZ »}È Ë 1 oûÊô ^Ûøeô áøçû Óömø oj#uø ‚õfû Âø áö^Ûømû]ô Ñö‚ö’ûmøŸø
-‰
X ~B;LZÆk QŠpÆVzqyQÚ/ƒ‚ rg: ó åô ‚ômø oûÊô ^Ûøeô äö ßûÚô Ðø$øæû ]ø äö Þø^vøfû‰ö äô ×# Ö] ‚ômø
** b»´ â 0÷ZX 312
ƒ2~x Z 
Ùôçû ‰ö…ø àûÚô äö Ãø Ûô‰ø‚ûÎø ^ò÷nû Gø ^Ûøâö †ö Òôù„ømö éô †ø ’ûfø Öû] oÖø]ô ðø ^qø^Û$ Öø †ônû eø ˆ% Ö]æø èøvø×û›ø oÖF]ô äö %øÃø eø áø^Òø ‚ûÎøæø Ô õ Öô^Úø àôeû ] ‹ôÞøŸôø Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îø
V †ø Úû Ÿø û] Ô ø ÖôƒF könû ŠôÞû]ö oûÞôù]ô ZZV Ùø^ÏøÊø Äøqø†ø Êø Ô ø ÖôƒF àûÂø pûçø ×øÊø ^Ûøâö ^ßøÃû Úø oûÊô äô Öôfæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö]
]ÜP, ZÃVâzŠyQ @*
Ûiz³ NÑŠŠ c* B ~{yx?ZmZZ
ÆÛigzZ³Ã÷Z0Z´ â ÂñWc1k
å5k0* #
qÅyQ ` WgzZ¸•Ð!WzmvZ-vZwÎgä
‹]Ü{zÃÛiz³ä÷Z0Z´ â 1X ¶._Æ] Ü„yQª
H:I**
Û äZ
â
X : c* ð 6,kZX åŠ
HwÈI]Ü{z~ c*
ŠÈgzZ‰ W:ZzgzZ
Zg v& }™2~ r ZŠCñƒ ¾, Z »vZ Âì N*
Ñ~ yÒLZ ¤ /Z L L 1 ^ãø eô äö ×# Ö] Ô ø eø †ø ³–ø³Êø^³e÷ ƒô ^³Òø kø³ßû³Òö áû]ô
X ón
ó :F 9NÌ)q
é5ŸF ó èöÚø ^ÛøÃô Öû]^ãø mû…ô]çø iø øŸ è÷Ãø Úô Ÿø ðø «–ønû eø
72

hx »ÐVߊX 313
i§»e
X DƒÈ -LgzZDƒ~/QLwŠ G 1 W ]…÷ ^eø Mû ]ôæø ÷Ÿ^fø Îû]ô hôçû ×öÏö×ûÖô á$ ]ô
X î Z^Zú1»…ZâÐyQ ÂVƒ~/Q{zZ® 2 lû†ø eø Mû ]ø]ƒø]ôæø W ØôÊô ]çø ß$Ö] o×øÂø ^âø çû ³×ö³Ûô³uû^³Êø kû³×ø³føø Îû]ø ]ƒø^ô ³Êø
Û ÐyQ ÂVƒÈ -Z
X î Z™ZŠ ZøZ # gzZ 3 !˜ôñô]†ø ËøÖû] o×øÂø ^ãø eô]æû †ö ’ôjøÎû^Êø
ci7!ÅyWÛŒX 314
Û 1
Ô,¸x ÓŬÐ?~yWŒ W Üû Óö×ô fû Îø^Úø ^fø Þø áô!†û ÏöÖû] oÊô
Ô,¸x ÓÌň}g vgzZ 2 W Üû Òö ‚øÃû eø ^Úø †ö fø ìøæø
X x ©Zx Ó0}g vgzZ 3 ! ÜûÓößønû eø ^Úø Üö Óûuöæø
0Z=X 315
D» ~i Z+
ìÑgzZßug Z +
X zg â „OŠ QÃßk Q ?ñYZg âßÐO]
.1 W ðø «qø &önû uø àûÚô †ø røvøÖû]]æû M% …ö
X ’ e** +» ~0ZÑ VY 2
ƒ„ ~0ZÑug Z D ó †% /$ Ö]Ÿ$ ]ô äö Ãö Êø ‚ûmö øŸ†$ /$ Ö] á$ ^ô Êø
c Z@ÃÒX 316
]*
: c*Û äx?ZmZЫZg! Z0vZDÒLZ
â V ÄõÊô ]…ø oûeô]ø àôeû ] äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö äô fôiô ^ÓøÖô Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îøæø
;z™ÑZ esß~] ZzŠ 1 (Ô ø iø]æø Mø ÐôÖû]ø
á Z F,
;z™ ) Mï 2 (Ô ø Ûô×øÎø èøËø×ûqô Øô›û]øæø
iyxgŠÆVzS 3
;z™ 3g, Ã{Š c* W …ôç_öŠ% Ö] àønû eø tû†ùô Êøæø
X z™ –™55ÃszwgzZ 4 W Íôæû †ö vöÖû] àønû eø ¼ûÚô †û Îøæø
+Š Å⼃
Xì ~gz¢nÆRi{h  tèY 5 ó ¼ùô íøÖû] èô uø^fø ’øeô…ö ‚øqû]ø Ô ø ÖôƒF á$ ^ô Êø
¸´ âÆyQgzZyZxÆÝñðZX 317
X Vƒ´ â »gñQÆyQgzZyZx»Ýñ~ 1 W àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] höçû ŠöÃû mø ^Þø]ø
Xì ´ â »yQgzZyZx»Vzg »$
+wâgzZ 2 !…ô^v$ ËöÖû] höçû ŠöÃû mø Ùö^ÛøÖû]æø
[ZÃ~Š·»s %Z,
6ÄÜX 318
X : ¹Ðx?ZmZ ]|ä~Š·q
-ZgzZ VMô çû ãö nø Öû] ˜öÃû eø Ýö¡ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø äö Öø Ùø^Îøæø
å LZ äVÍß ?ÌZ L L
A çÆyQä? åH: Ì®ŠÐ ÇÃÑ XX äô nû Êô Üû jöËû×øìû]ø oj#uø Üû Óön$ fôÞø ÜûjößûÊøMø ^øÚø ZZ
Û Ð k Qä Z
â
X : c* ð X ó óå1™s %Z~ V äü Öø Ùø^Îø
73

Zgv1ì Hs %Z ~ ÄÜÅyQÉ H7s %Z ~ ~9ä ë 1 Üû Óö×øqö…û ]ø kûË$ qø^Úø Üû Óöß$ÓôÖFæø W äô nû Êô øŸ äö ßûÂø ^ßøËû×øjøìû]^Ûø$Þ]ô
c*ŠÈÐ ðÑ LZ ä? ¸„4c}g vÐ ã0*
Æc*
gŠ Zƒt Âwq Üûãö Öø^ÛøÒø^ã÷ ÖF]ô ØûÃø qû]ø V Üû Óönùô fôßøÖô Üûjö×ûÎö oj#uø†ôvûfø Öû] àøÚô 
ŠqÆVÍßyS ‰}Š™m,?Šq„ (z q
-Z Ìn }g ø å D7/138 Í]†Â]E áøçû ×öãø rûiø ݺçû Îø Üû Óö$Þ]ô Ùø^Îø è÷ãø Öô!
ð ÂX
-Z ? ¹ä.ñ
( 7/138)X ƒx ¸ÅqY:!â iq

6Vçx»gzZ ìÅðZX 319
ãZª,
HY7Ðx?Zm]|yQgzZ
X : Š V Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø äö Öø Øønû Îô æø
X :c*Û ?ìg D W¨
â Þ £ åO$LZ ÙP W
¸Ðq¾6,VÍß. VÙø^ÏøÊø[ áø]†ø ÎûŸø ]û køfû ×øÆø ðõ oûGø pùô ^øeô
X ÅŠæ~÷nŠyYKZäk Q H¨ £ÌпTä~ 1 ó äô ŠôËûÞø o×FÂø oûßôÞø^Âø ]ø Ÿ$ ]ô ‚÷uø]ø könû Ïô Öø^Úø
:»kZgzZ 4ŠßX 320
?L
Û Ð îG
â
X : c* BÄZ0·
0©E3E ñd
WLZäx?ZmZgzZ V èô n$ Ëøßô vøÖû] àôeû ] ‚ôÛ$ vøÚö äô ßô eû Ÿôô Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îøæø
{C ÅvZÐ 4Ù Z®Vƒ @*
g e Ð 4Ù0}g v~ d
W¶}R 1 „ûÃô jø‰û^Êø †ø ÏûËøÖû] Ô ø nû ×øÂø Íö^ìø]ø oûÞôù]ô o$ ßøeö ^mø
;z™ óâ W äö ßûÚô ä×# Ö^eô
Æ+Š 4Ù nkZ 2
Xì ]o»äƒ³** X àômû‚ôù×Öô 躒øÏøßûÚø †ø ÏûËøÖû] á$ ^ô Êø
Ã=gzZ 3
Xì qàZzä™y.6, W ØôÏûÃø ×ûÖô èº/øâø ‚ûÚø
Xì kL »]ÐÅVÍßgzZ 4
: ó kôÏûÛø×ûÖô èºnø Âô ]Mø
ÑgzZi§»ä™wZÎX 321
Û Ìt Ð k Q ÂY7 X Zƒ {Qq
â
c* -Z ä ¿q
-ZÐ x?ZmZgzZ èõ ×ø–ôÃû Úö àûÂø äö Öø^ø‰ø Øõñô^ŠøÖô Ý¡ ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ù^Îøæø
½QÔz™ Y7nÆK?X : 1
X z™ Y7: nÆk W ^j÷ß%Ãø iø Ùû^øŠûiø øŸæø ^ã÷ Ï$ Ëøiø Øû‰ø
ƒ/xÆÝ ¬ì Ø 7cI ¿IY{zèY 2
Xì @* W ÜôÖô^Ãø Öû^eô äºnû fôGø Üø ×ôù Ãø jøÛöÖû] Øøâô ^røÖû] á$ ^ô Êø
ƒ/xÆIY{zì Ø 7ck
Xì @* ½Q ݬ{zgzZ 3 !Øôâô ^røÖû^eô äºnû fôGø ÌøŠôùÃø jøÛöÖû] ÜøÖô^Ãø Öû] á$ ]ôæø !
c ,™wJ{z g Uðx â Z,Š {gt{z ì #
,™: * 6VÍßX 322
Z Zz,
X å: wJ. Š {gtä k„0ZvZ†Ãx?ZmZgzZ
Þ ‡c ÙP W å c* ‚ûÎøæø Œô^f$Ãø Öû] àôeû ] äô ×# Ö] ‚ôfû Ãø Öô Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îøæø
Ctg » & §c {ÒWÐ QgzZ c*
X : c* Û gï Zä ÙP Wç O
Šâ V äö mø]û…ø ÐöÊô ]çø mö Üû Öø ðõ oûGø oûÊô äô nû ×øÂø …ø ^Gø]ø
kZ ì x » Z÷gzZƒg ï Š {gtCZ=? ì Z
Vz™g¨6, # Zz6,? 1 W pû…ø ]øæø o$ ×øÂø †ø nû /ôiö áû]ø Ô ø Öø
) ¤Z ~÷?ÌÂVâ â:Ã{gt}g v¤
X z™® /Z~ç O 2 ó oûßô Ãû ›ô^øÊø Ôø jönû ’øÂø áû^ô Êø
74

â ÛIÐä™wL Z™^wa ÃVÍg,
c* )Æx ¸X 323
äô nû Öø]ô tø†ø ìøæø àønû Ëôù ‘ô o×FjûÎø o×FÂø ðô «Šøßôù Ö] ðø ^Óøeö ÄøÛôŠøÊø àønû n$Úô ^fø /$ Ö^eô †$ Úø àønû Ëôù ‘ô àûÚôù ^Ú÷ Mô ^Îø èøÊøçû ÓöÖû] Mø …ø æø ^Û$ Öø Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø äö Þ$]ø pøæô…ö æø
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^ÏøÊø äô Úô çû Îø åô çû qöæ% àûÚô áø^Òøæø o% Úô ^fø /$ Ö] Øônû qô†û Gø àöeû ] hö†û uø
V äü Öø Ýö¡
V;zÂ}g*Ð~~Š !* WÅ èEG 45!³FÙP W Âñƒ4ZŠ~†ÃñƒD W~3ZzÐ èEG
G 4¨Erx?ZmZZ # ì ˆÅe $ZzggzZ
E
4¨rk
ÆZ ð ]|ãÑ0Z[w‰ Ü zÏ QgzZX ‰„gzg6,Vz@WÆ\LZá ZzäYƒO~ èEG B ‹** zg »VÂgúÅ\k Q
Û ÐkZäZ
â
: c* ð ¸Ð~Vzg ZŠuÆò ³x ¸KZãk0*
¸6,?'gút~kZèHVƒ;gÍ~ **
?ˆƒ¨ zgt»VÂgú 1 W[ ÄöÛø‰û]ø^Úø o×FÂø ÜûÒö æ. ^ŠøÞô Üû Óöfö×ô Çûiø]ø
pg7]gŠ6,
X ?ƒn ä™IÐÞzZzzgØkZÃyQ ?H 2 [àønû Þô†$ Ö] ]„øâF àûÂø à$ ãö Þøçû ãø ßûiø øŸ]ø
X¸g ZÎx?ZmZ Z # ¸ìg Y ºwa { Z_6 MP',Z',ãÑ0Z[wgzZ 3 Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø çø âö æø äö Ãø Úø oû/ôÛûmø hº†û uø Øøfø Îû]øæø
¥%, Z ? Gî Yƒ:Zz?[ Z'L L:¹Ð ãÑ0[wäðZ6,w:gßkZ Ô ø ×ô %ûÚô oø/ûÚø á$ ^ô Êø Äûqô…û ]ôV äö Öø Ùø^Ïø³Êø gº³Òô]…ø
OŠ Q xglñ{ Z÷gzZ xg ºwaB‚B÷¿Æ¥%, Z}÷»¿Æ ó àôÚô ç+ Ûö×ûÖô èºÖ$„øÚø æø oûÖô]çø ×ûÖôù èºßøjûÊô oû×ô %ûÚô ÄøÚø
ó Xó ì ª
f cðñOŠ S ìcyZx

!ä÷ÛŒgzZtzçÃVæg {X 324
åH©*
Y
X :þ c*Û Â}g*Ð6,Vß ZzäƒO~yZz1ëL E
â # x?ZmZgzZ
58E
Z V áô]æø †ø ãû ß$Ö] Ýøçû mø tô…ô]çø íøÖû] o×øjøÏøeô †$ Úø ‚ûÎøæø
»ä Ï Q å c* Û »ä T ðƒ µZz „ ngzZ •
$
Šd  h n }g v 1 W Üû Òö†$ ³Æø àûÚø Üû Òö†$ ³³•ø ‚û³Ïø³Öø Üû ³Óö³Ö$^³³‰÷ç+ ³eö
àyv
;c* V äö Öø Øønû Ïô Êø
Û ?åc*
â
: c* Û ä¾ÃyQÝ
$
Šd ð >Z÷Z c*
ŠHY7 2 V Ùø^ÏøÊø [ àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû]†ø nû Úô ]ø^mø Üû âö †$ Æø àûÚø
X åc* Û 7QäkÓáZzä‚ Q6,
$
Šd %NgzZäy-á Zzä™{Ze 3
ðZæE éö…ø ^Ú$ Ÿø û] ‹öËöÞûŸø ]û æø Ø% –ôÛöÖû] áö^_ønû /$ Ö]ø
ŠÐ=g fÆVî Õd
X åc* Û gzZ
$ Wðô çû Š% Ö^eô
;‰~ŠwÅ2 Û **
$aZgÅ ã â nÆyQgzZ 4 Woùô Þô^Úø Ÿø û^eô Üû `ö iû†$ Æø
3 7Q çOX¸ G }°z Æ äZ™ Ýq „ gzZ ! x» Ð yQ gzZ 5 W oû‘ô^Ãø ÛøÖû^eô Üû`ö Öø kûvøŠøÊøæø
ó Xó c*
Š‡Š~ ó …ø ^ß$Ö] Üö ãôeô kûÛøvøjøÎû^Êø …ø ^ãø ¾ûŸô û] Üö ãö iû‚øÂø æø

â Û,
c* 6q :ZÅOÆ–! Z0ñ·X 325
X : c*Û ä ÙP W ÂBq :ZÅOÆ–1Z0·
â ñ Ãx?ZmZZ
# gzZ ‚ôÛ$ vøÚö ØöjûÎø äö Çø×øeø ^Û$ ³Öø Ýö¡
ø Š$ Ö] äô ³nû ×ø³Âø Ùø^³Îøæø
Väø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †õÓøeø oûeô]ø àôeû ]
75

 ÚÆ]äÅV7ŠÆ·§zôgZg ø 1
Xì Ð ƒ X ä´ eô Üû âô …ôæû †ö ‰ö…ô‚ûÎø o×FÂø äô nû ×øÂø ^ßøÞøˆû uö á$ ]ô
ì 1™Á„ -ZCZäëgzZ 1™ÁÔŠq
 zŠq Û 2
-Z CZäV7Š ìgŠkZt ó ^f÷ nû fôuø^ßø’ûÏøÞøæø ^–÷nû Çô eø ]çû ’öÏøÞø Üûãö Þ$]øŸ$ ]ô
MƒwJÞ.‡-
h J/¾] Zg±ãK
¨ZX 326
Xì w‚J‚M Þ ‡] Zg±Æxð Š WŠ ÑzZyZgzŠ)/{z 1 è÷ßø‰ø áøçj%‰ô ÝøMø f àôeû ] äô nû Êô äö ×# Ö]…ø „øÂû ]ø pû„ôÖ$] †ö ÛûÃö Öû]ø
hƒwJ.
š¦„=g fÆÑX 327
ìM
Y
¸ { éE
„=gf ÆÑgzZ ì 7[ x» {z ñY W¨
wÑZz ä0* 5±N6,T 1 W ä´eô Üö$ûŸô ]û †ø Ëô ¾ø àûÚø †ø Ëô ¾ø^Úø
Xì @*
ƒ[¦ !hºçû ×öÇûÚø †ùô /$ Ö^eô göÖô^ÇøÖû]æø
?vßg ZŠ)fÆk#Zz$
"¾~*™X 328
;ì ZƒHn vZ G 1
Û bŠ uZgpÃVzMÐ~Vß âÆVÍß"äu 0* ðô «nø ßô ÆûŸø û] Ùô]çø Úû ]ø oûÊô šø†ø Êø äö Þø^vøfû ‰ö äø ×# Ö] á$ ]ô
W ðô ]†ø ÏøËöÖû] lø]çø Îû]ø
Xá uzg: h»k Q"ðÃJ# Y7„ {g »ÈMðÃç O 2
-Z W o' ßô Æø ÄøßøÚø ^Ûøeô Ÿ$ ]ô †ºnÏô Êø Åø^qø^ÛøÊø
ó Xó ì ÑZzä™k6,i !*
gz¢6,kZÐVÍß"vg )
, .gzZ 3
ñZ} óÔø ÖôƒF àûÂø Üû ãö ×öñô^‰ø åö ‚% qø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö]æø

7Ï+ 6ãâ Û*
0iÅ]³Ì]Zg±9, *X 329
&‡{Š c*
7] Zg± 9òŠ W ì ]³ÿLE *™¬ Ï0
iÐ kS * +i ÅÐ ] Zg± 1 ó äô eô Ñô‚û’ôùÖ] àøÚô ˆ% Âø ]ø…ô„ûÃö Öû] àôÂø ðö ^ßøÇûjô ‰ûŸô û]ø
X }Q @*

kðà Â}™:x »-
ƒ:Šiu{ H qZòŠ W/
¤ ZX 330
™áŠæÐ VzÅk Q ? ìt{zì xiÑÁÐ Áq6,?Ð s§ÅvZ 1 ]çû ßönû Ãô jøŠûiøŸ$ áû]ø äö Þø^vøfû ‰ö äô ×# Öô Üû ÓöÚö ˆø ×ûmø^Úø Ø% Îø]ø
Û **
X z™ H: V*â Åk Q !äô nû ‘ô^Ãø Úø o×FÂø äô ÛôÃø ßô eô
®¤ZnÆVzg›ZŠX 331
ì Ô)
¬ ‰
gzZ Vzb ZIÔî
Ü z TXì c* vZ 1 Ÿø û] èøÛønû ßô Æø èøÂø ^_$ Ö] ØøÃø ³qø äö ³³Þø^³vø³fû ‰ö äø ³³×# ³Ö] á$ ]ô
) ¤Z c Vzg›ZŠ ä u 0*
Ã~¿ÐVz܇
Xƒ„@* ó éô ˆø røÃø Öû] ¼ømû†ôËûiø ‚øßûÂô Œô^nø Òû
?V¹{ Cƒ{ ZÍi W» ZwgzZ ÁqX 332
Xƒg D™Ì6,
Ð ãâ ÅvZ Ì~VÇË 1
Û ** Xlô]çø ×øíøÖû] oÊô äô ×# Ö] oø‘ô^Ãø Úø ]çû Ïöi$]ô
Xì „zÌÁqÑZz¶Š ZwgzZì Ì{ ZÍ{z ìt| óÜö Òô^vøÖû]çø âö ‚øâô ^/$ Ö] á$ ^ô Êø
76

õJ/G
4X3 e* 0 »vZ,
*ƒyò* 6}iÃVƒá)Š *
!X 333
ÆvZ6,
X yò0* á Š !*
}i { ) zx © 1 ó ä´•ô…û ]ø oûÊô äô ×# Ö] èöÂø ‡ø æø áö^_ø×ûŠ% Ö]ø
]Ì+4ÅðñX 334
: c*Û ~] ÌÅ èE!Lñäx?ZmZ
â V àôÚô ç+ ÛöÖû] èô Ëø‘ô oûÊô Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îøæø
;ì Sg èã â Š )
á 6,
}nÆðñ 1 W äô ãôqûæø oûÊô åö †ö /ûeô àöÚô ç+ ÛöÖû]ø
ƒ~wŠÆk Qw5zyæE:N»k QgzZ 2
;ì @* W äô fô×ûÎø oûÊô äö Þöˆû uöæø
ƒWzgzZ {Š ¤ÐVzqx ÓB»k Q 3
;ì @* W ]…÷ ‚û‘ø ðõ oûGø Äö‰øæû ]ø
;ì @*
ƒF, Ù Ñ»k QgzZ 4
?fÐqC W ^Š÷ËûÞø ðõ oûGø Ù% ƒø]øæø
;ì @*Ø Z™Ð䃗 5
™> W èøÃø Êû†ùô Ö] åö †ø Óûmø
rgÔŠÃðúŠpgzZ]à 6
;ì ‚ W èøÃø ÛûŠ% Ö]^ößø/ûmøæø
ƒsk Q 7
;ì @* W äö Û% Æø غmûçô›ø
;ì Cƒk¦gz™¹È 8 W äö Û% âø ‚ºnû Ãô eø
;ì Cƒ] ÒÅÙñ{~k Q 9 W äö jöÛû‘ø†ºn%ô Òø
Ü z»k Q c*
g*~q'‰
;ì @* Ü zC
ì Lgw'‰ Ù 10 W äö jöÎûæø Ùºçû Çö/ûÚø
á z',™ 11
;ì Lg™ ) W …ºçû fö ‘ø …ºçû ÓöGø
;ì Lgt¾~ª
qŸ 12 W äô iô †ø ÓûËô eô …ºçû ÛöÇûÚø
ƒk<~`â 13
;ì @* W äô jô ×$ íøeô àºnû ßô •ø
EN
ƒzÑpgzZ þÒ7lp 14
;ì @* W èô Ïønû ×ô íøÖû] Øöãû ‰ø
;Dƒñƒ| e~~zgx3,
g ZîZz] ZŠ ¬ 15 X èô Óømû †ôÃø Öû] àönùô Öø
;ì CƒJ{Š c*
iÐß] Z f Åk Q 16 W‚ô×û’$ Öû] àøÚô gö×ø‘û]ø äö ŠöËûÞø
Xì @*
ƒ?fÐxÝgzZ {ÈŠp{zgzZ 17 ó‚ôfû Ãø Öû] àøÚô Ù% ƒø]øçø âö æø
"ÇgzZ ‚g *
0 z å˜ZiX 335
Æ VÍß¼ ìt ~i * " z ~qzŠ ~(,Ð ƒ
k Qì k0*  1 !Œô^ß$Ö] p‚ômû]ø oûÊô ^Û$ Âø Œö^nø Öû] †ö fø ÒûŸø û] oßøÇô Öû]ø
X ñY;gk- â Ð
77

©á~Š Zi W{°zX 336
ì8
-ä™{°z{zñYó â ÐT 1
XìŠ Zi WJ ‚öÃô mø oj#uø†' uö Ùöç. ŠûÛøÖû]ø
?ˆÆÚ Š^»k QgzZ]ñX 337
VzyQgzZ Vîzig W ÂáNŠŠpÃx ZÆk QgzZ ] §è] åO${È ¤
/Z 1 åö …ø æû †ö Æöæø ØøÚø Ÿø û] ˜øÇøeû Ÿø ø åö †ø nû ŠôÚø æø ØøqøŸø û] ‚öfû Ãø Öû] p]ø…ø çû Öø
X ñYƒÔŠ »dÛ ÆyQgzZ
$

?g ZŠzm{zŠ~wâ X 338
Ù 1
:g ZŠzzŠ~wâÆ¿C V áô^Óømû†ôGø äô Öô^Úø oûÊô põÿ†ôÚû ] Øùô ÓöÖô
X: â i‹ U*
Š qgzZ_g ZzÆk Q 2 !'öMô çø vøÖû]æø 'ö…ô]çø Öû]ø
?ci7Å]¤gzZVî ¬™¿šX 339
ì (Z ÑZzä™ ¬™Æ¿š 1 ØõÛøÂø ø¡eô oûÂô ]‚$ Ö]ø
X ÑZzä`¾Ðy¾îÏOF 7L " 6 2 !†õiøæø ø¡eô oûÚô ]†$ Ö^Òø
?x » * *VYY fÆkZgzZÖ#Qt X 340
*z{g » *
ƒ» b§zŠD 1
:ì @* V áô^Ûø×ûÂô Üö ×ûÃô Öû]ø
X ñY1Í {zZuzŠ ñYƒ4ZŠ~Ë {zq
-Z 2 W źçû ÛöŠûÚø æø źçû fö _ûÚø
-Z
X ñY0:Ë{zJ# @* Ü zkZDZƒ‹ 3
-‰
ƒ7ÆJ ó Åöçû fö _ûÛøÖû] àôÓömø ÜûÖø]ƒø]ô Åöçû ÛöŠûÛøÖû] ÄöËøßûmøŸøæø
? ì ÅVYÖ#èÅk#ZäðZX 341
Xì hZzÐwD Zzª ƒ9»ñZg 1
zŠ ** V Ùôæø ‚% Ö^eô pô]†$ Ö] hö]çø ‘ø
ì CWB‚ÆäWÆyQ 2 W ^ãø Öô^fø Îû^ô eô ØöfôÏûmö
Xì CY¬B‚ÆäYgzZ 3 ó ^ãø eô^âø „øeô göâø „ûmøæø
IN
M
“iæ¾]gzZ ð‚g *
0 X 342
Xì ð‚g 0*M iÅ"
“ $¾ 1 X †ôÏûËøÖû] èößømû‡ô Íö^ËøÃô Öû]ø
IN
M iÅ~qzŠ 2
Xì æ¾]“ ó oßøÇô Öû] èößømû‡ô †ö Óû/% Ö]æø
*g*J,
ì* 6V>ªyŠ »w°X 343
Õ6,x¤ A Ç}g*J{Š c*
i Ð k Q yŠ » s »Z z w°6,ݪ 1 o×øÂø …ôçû røÖû] Ýôçû mø àûÚô ‚% Gø]ø ÜôÖô^³¿$ ³Ö] o³×ø³Âø Ùô‚û³Ãø ³Öû] Ýöçû ³mø
X åZg*yŠ » ó Ýôçû ×ö¿ûÛøÖû]
78

[æÐVzi ‚/µgzZ÷ÛŒÿL X3ZX 344
X pô'!*
gzZwZ ¸Z 1 W 躾øçû ËövûÚø Øömûæô^ÎøŸø û]ø
X áZzäYñâ i Wi ZgáZzg0
+ZÆwŠgzZ 2 W éºç$ ×öfû Úø †ö ñô]†ø Š$ Ö]æø
( 74/38)ì ZƒZ 7, Ù 3
‚g~³Æð¾KZ]§ ~fC D74/38 †$‚ÚE èºßønû âô …ø kûfø ŠøÒø^Ûøeô ‹õËûÞø Ø% Òöæø
áZEƒ 2 ~ g : [gzZ á ZEƒ g ezŠ Ð ÷Õ y¨
KZ x Ó gzZ 4 VW äö ×# Ö] Üø’øÂø àûÚø Ÿ$ ]ô áøçû Ööçû ìö‚ûÚø áøçû ‘öçû ÏößûÚø Œö^ß$Ö]æø
;ì ~ŠÓävZÎÆVâ ¨
KZyQñZÎX 
{Q~wZÎb‚»~yQ 5
Ôì Le** W kºßôù Ãø jøÚö Üûãö ×öñô^‰ø
{[ Z »4Š',
Ôì @* i ÑZz¶Š[ Z »~yQgzZ 6 W̺×ôù ÓøjøÚö Üûãö fö nû rôÚö æø
gzZ ~ŠÛp Å ËÒZ Ì¿ÑZz pg ñZg ·æHE
Æ WZg ** %M» ~ yQ 7 o•F†ùô Ö] äô ³mô]…ø Øô–ûÊø àû³Âø åö M% †ö ³m$ ^³³m÷]û…ø Üû³ãö ×ö³–ø³Êû]øMö ^³³Óø³mø
;ì ꊙŠgÃñZghZ KZ™ƒW,OÐ]Zg¦ W¼öíûŠ% Ö]æø
wŠÆk Q { óq
-Z ì e¹ì @* ƒ¢Ð p ÒÆ=~ yQgzZ 8 W èö¿øvû×$ Ö] åö ç. Óøßûiø ]M÷ çû Âø Üûãö fö×ø‘û]ø Mö ^Óømøæø
+Z W,Z6,
;ñYƒi Z0
X ñYá }Ð }Ð Q]!*
q ]q
-Z c* -ZgzZ 9 !éö‚øuôçø Öû] èöÛø×ô ÓøÖû] äö ×önû vôjøŠûiøæø
~Š]*
c Z@ªZz1òÀX 345
!ÍßÆ}Ñçã¨
KZ} R 1 W Œô^ß$Ö]†ø Gô^Ãø Úø
+Z +Z  , Z vßÐ ¹ èY î Y 0 g ZŠ )f t ‚Æ vZ ? 2 X äö Çö×öfû mø øŸ^Ú$ ØõÚôù ç* Úö àûÚô ÜûÓøÊø äø ×# Ö] ]çÏöi$]ô
h™7ÝqÃXn
;M pg,yQ
Xì M7| C+ZgzZ 3
î~XD™]ZygzZ, Š ã W äö ßöÓöŠûmø øŸ^Úø áõ^eø æø
X D Yhg&D™ ¦yâ ‚ (ZgzZ 4 W äö Òö†ö jûmø Íøçû ‰ø^Ú$ ÄõÚô ^qøæø
;ƒHÐi§ë!*
„¦yâ ‚{z ì YƒgzZ 5 W äö Ãø Ûøqø Øõ›ô^eø àûÚô äö ×$Ãø Öøæø
XƒHÝq™g â h»gzZ Ëc*6 W äö Ãø ßøÚø Ðùõ uø àûÚô æø
;ƒàx Zwgb§kZgzZ 7 W^Ú÷ ]†ø uø äö eø ^‘ø]ø
Xƒðƒàu~g ZŠ)f Å{ k
HÐzzÅk QgzZ 8 W ^Ú÷ ^$ø! ä´eô ØöÛôjøuû]æø
Xƒ)fÆk QkæF Å]g ZizçO 9
%Ni !* W å´…ô‡û çôeô ðø «føÊø
X ñW~Ý ¬ÆôggzZk\Zt ‚Æ[g LZV- gzZ 10 X ^Ë÷âô øŸ^Ë÷‰ô! äô eùô …ø o×FÂø Ýø‚ôÎøæø
²N ²N
ì yvgzZ N* ¾yv~]y
v Õä£ Õä£ Â„zgzZ c* WgzZ *™ äk Q G 11 E ànû fôÛöÖû] áö]†ø ŠûíöÖû]çø âö Ôø ÖôƒF Xéø†ø ìôŸF û]æø ^nø Þû‚% Ö]†ø Šôìø‚û³Îø
ó Xó ( 22/11) D 22/11
79

qZÅÓX 346
?]gß-
ƒ: k,ŠJ
Xì ÓÌ** -Vƒk
H 1 ó oû‘ô^Ãø ÛøÖû]…ö „% Ãø iø èô Ûø’ûÃô Öû] àøÚô
?³»`â „X 347
Xì êŠ ·ÐQ *  Š1ì xÏÈ@*
*™i ZgŠ wZ΄ WÅ}n}g v 1
gzZz', W Ùö]ç* Š% Ö] åö †ö _ôÏûmö ‚ºÚô ^qø Ô ø ãôqûæø ðö ^Úø
gz',WÐWƾ z™eÎZ® 2
Xƒìg™~ m, ó åö †ö _ôÏûiö àûÚø ‚øßûÂô †û ¿öÞû^Êø
?ì tÛH~Ïøezæá)pgzZ zz£X 348
á pgzZÏøe{zÂñY| (,
;ìæ) /Z zz£ 1
Ð|gzZt ŸZ¤ W к×øÚø Ñô^Ïøvûjô ‰ûŸô û] àøÚô †ø %øÒû^øeô ðö ^ßø%$Ö]ø
Xì *
@Yc* Û Šc*
Šg Z Œ ÃÐQ ÂñY3g ÁÐt ŸZ xZu¤
ãÒ{@* /ZgzZ 2 ó ‚ºŠøuøæû ]ø o' Âô Ñô^Ïøvûjô ‰ûŸô û] àôÂø †ö nû ’ôÏûj$Ö]æø
kJgzZ Z ,
?{ H (Ð
ƒX 349
X ñYH™™à ©&ì @* HJÐVƒk
ƒ{ z{ k Hƒ
 1 !äö fö uô^‘ ä´ eô áø^ãø jø‰û]^Úø hôçû Þö„% Ö] ‚% Gø]ø
0i: á) ç+
Ï+ $gzZ: dÑX 350
Ð ð Í Å Vz) {z ì êŠ z 6,b &Z Å [Û CZ f LZ ¿ 1 gônû Âø àûÂø ØøÇøjøGû] äô ŠôËûÞø gônû Âø oûÊô †ø ¿øÞø àûÚø
Xì *
@Yƒµ Z å´†ônû Æø
6,Vzq àZz äY òÐB; LZ {zì LgèZg6,tig {Š™gHÆvZ ðÃgzZ 2 o×FÂø áûˆø vûmø Üû Öø äô ×# Ö] Ñô‡û †ôeô oø•ô…$ àûÚø æø
ƒ7{fg
X @* W äö iø^Êø^Úø
ƒOÐg ZŒÏ Q{zì l
Xì @* Cð^NÃg ZŒÅ]zŒðÃgzZ 3 W äô eô Øøjô Îö oôÇûfø Öû] Ìønû ‰ø Ø$ ‰ø àûÚø æø
;ì *
@YƒŠ !*{zì LebŠx ZÃVñ»ë Z ñƒDƒIZ **
', gzZ 4 W gø_ôÂø …ø çû Úö Ÿö û] ‚øeø ^Òø àûÚø æø
Xì * ŠÃ~VzØðƒÀQgzZ 5
@Y[ze {zì @* W Ñø†ôÆø sørø×% Ö] Üø vøjøÎû] àôÚø æø
;ì @*
ƒx **
$ ƒ4ZŠ~Vz!RÆò **
+{zì @* +gzZ 6
$ W Üø ãôi%] ðô çû Š% Ö] Øøìô]‚øÚø ØøìøMø àûÚø æø
Xì @*
™†ŸZ~Vî æKZ {zì @*
™{Š c*
i'!*
w‰ 7 W åö ç. _øìø †ø %öÒø äö Úö ø¡Òø †ø %öÒø àûÚø æø
;ì CYƒÁxÑz§Åk Qì @* ÃVî æKZgzZ 8
J (, Wåö æ. ^nø uø Ø$ Îø åö ç. _øìø †ø %öÒø àûÚø æø
;ì CYƒÁð‚g 0*
Åk Q ˆƒÁ §zxÑÅTgzZ 9 W äö Âö …ø æø Ø$ Îø åö æ. ^nø uø Ø$ Îø àûÚø æø
@Y%wŠ »k Q ˆƒÁð‚g 0*
;ì * ~TgzZ 10 W äö fö ×ûÎø lø^Úø äö Âö …ø æø Ø$ Îø àûÚø æø
HƒÝZz3{zŠ
XŠ Hƒ{Š%„wŠ »TgzZ 11 W …ø ^ß$Ö] ØøìøMø äö fö ×ûÎø lø^Úø àûÚø æø
%N7QgzZá Z eÃ6,[ÛÆVÍß¿gzZ 12
yQnLZQgzZŒÌZæE Ü$ $ö^âø †ø ÓøÞû^øÊø Œô^ß$Ö] hôçû nö Âö oûÊô †ø ¿øÞø àûÚø æø
80

ƒÛZ~pÇ{zá™IÃVl„
;ì @* W ä´ ßô nû Ãø eô ÐöÛøuûŸø û] Ô ø Öô„FÊø ä´ŠôËûßøÖô^ãø nø •ô…ø
™ Zƒ7»Lì wâ (Z®
X @* ) ¤gzZ 13 W ‚öËøßûmøŸ$ Ùº^Úø èöÂø ^ßøÏøÖû]æø
èZg6,Ï0
+ ™Ð ]Ò™f »]ñ¿gzZ 14
iy‚ WgzZ Ï~hðÅ *™ {zì @* ^nø Þû‚% Ö àøÚô oø•ô…ø lôçû ÛøÖû] †ôÒûƒô àûÚô †ø %øÒû]ø àûÚø æø
Xì *
@Yƒ W †ônû Šônø Öû^eô
Æ{zb
{z´ÆVÂ!* Åk Q ì &t¿gzZ 15 äö ³Úö ¡
»„¿Æk QÌ'!* ø Òø Ø$ Îø äô ³×ô ÛøÂø àû³Úô äö ³³Úø ¡
ø Òø á$ ]ø Üø ³×ô ³Âø àû³Úø æø
Xì @*
™7'!*
{Š c*
i ó äô nû ßô Ãû mø^Ûønû Êô Ÿ$ ]ô

‘´ÅݪX 351
X :Cƒ‘´&~VÍßnÆÝ ª 1 V lõ^Úø ø¡Âø 'öø¡$ø Ùô^qø†ôùÖ] àøÚô ÜôÖô^¿$ ×Öô
XÐVß e: Zg »dÛ gzZ: Zg Ç{ k
$ Ü ¤ÐLZì @*
VÍßgz‰
H6, ™Õ{z 2 W èô nø ’ôÃû ÛøÖû^eô äô Îô çû Êø àûÚø Üö ×ô ¿ûmø
XÐ4', ™Õ6,
igzZ÷ðŠì @* Vzgz$ÐLZgzZ 3 W èô fø ×øÇøÖû^eô äô Þôæû Mö àûÚø æø
Xì Lg { C1»V>ªÆx ¸gzZ 4 ó èô Ûø×ø¿$ Ö] Ýøçû ÏøÖû] †ö âô ^¿ømöæø
ì Lg™ƒwZzi »Vî šgzZVgX 352
Wgzš »ª
Xì @* •Z KZ ñ 1
œÂñYV6, W èô qø†û ËöÖû] áöçû Óöiø éô ‚$ /ùô Ö] oâô ^ßøiø‚øßûÂô
W: â i »ö‚ Wzs
Xì @* # ZgÌA Í »Vî šgzZ;Z
$ñYƒßZ= # gzZ 2 ó ðö ^ìø†$ Ö] áöçû Óömø ðô ø¡fø Öû] Ðô×øuø Ðômö^–øiø ‚øßûÂô æø
?VYu|o ZЊ ÑzZzwÈzIZX 353
i¹B÷Š ÑzZzwÈzIZ LZ ? 1
X î Y{g:™ÏQ{Š c* W Õø‚ôÖøæø æø Ô ø ×ô âû ^øeô Ôø ×ô ÇûGö†ø %øÒû]ø à$ ×øÃø rûiø øŸ
$ÑzKZvZ ÂÐVƒMÆ~0
ù ŸÃVzMÆe + .e
zZ} $Ñz {z¤
/Z n kS 2 á$ ^ô Êø äô ×# Ö] ðø ^nø Öôæû ]ø Õø‚öÖøæø æø Ô ø ×öâû ]ø àûÓömø áû^ô Êø
X Ç}Š äƒ: Wåö ðø ^nø Öôæû ]ø Äönû –ômö øŸ äø ×# Ö]
.èy=Š »Â ÔŠÆvZŠ ÑzZgzZ wÈz IZ}g v¤
w¸NŠ Å Z} /ZgzZ 3 Ô ø Û% âø ^ÛøÊø äô ×# Ö] ðø ]‚øÂû ]øçû Þö çû Óö³mø áû]ôæø
ø ×öÇûGöæø Ô
+ÃHÐk
?{Z ½Q~šM F,gzZ ó äô ×# Ö] ðô ]‚øÂû ^øeô
?ì HÍZ ,
(Ð
ƒX 354
+Z}g vŠp¼ZæE
XìŠñg0 %NÃÍk Q ? ìtÍZ (,
Ѓ 1 ó äö ×ö%ûÚô Ô
ø nû Êô ^Úø gønû Ãô iø áû]ø gônû Ãø Öû] †ø fø Òû]ø

i§»¶ŠŠ ·g IX 355
ñƒ ï ŠŠ ·g I6,äƒ Za g -Z~ ÏŠñÅðZ
Cÿ}uzŠ ä¿q ø Çöeô ÷¡qö…ø غqö…ø ä´ iô †ø –ûvøeô^ß$³âø æø
Ùø^ÏøÊø äü Öø‚øÖôæ% Ýõ¡
X : c*Û äx?ZmZ X óƒ
â ó ug Ig Z−»L LX ¹ V Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^ÏøÊø XX Œö…ô^ËøÖû] Ô ø òûßô ãû nö Öô ZZVäü Öø
81

X ;ñƒg Z*]Æá ZzÛ?X :z™ ¹V- ɼ: {z 1 W gøâô ]çø Öû] lø†û ÓøGø ØûÎö àûÓôÖFæø Ô ø ÖôƒF ØûÏöiø øŸ
;ƒug I»ÚðƒŒt 2 W hôçû âö çû ÛøÖû] oÊô Ô
ø Öø Õø…ôçû eö æø
;ãÃw¾LZt 3 X åö ‚$ Gö]ø Èø×øeø æø
Xƒ‚»~q]Š XgzZnÅkS 4 ó åö †$ eô køÎû‡ô…ö æø
îŠØ» ~g ZŠtâu'g q—X 356
Ð k Qä ÙP W Âð¯ ]g q—q
-Z ä¿q gÍÆðZ
-ZÐ ~Vz3, äô nû ×øÂø Ùø^ÏøÊø X^Û÷íûÊø ð÷ ^ßøeô äô Öô^Û$ Âö àûÚôù غqö…ø oßFeø æø
X : c*Û
â V Ýø¡Š$ Ö]
;ì ZƒH— çaMCZäV ð½O]LÆ~0 +e 1 W^ãø ‰øæ. …ö Ñö…ôçø Öû] kôÃø ×ø›û]ø
Xì „g™y´Z » ~qzŠ ~g v™g å8
-¤tG 2 ! ðø ^ßøÇô Öû] Ô ø Öø Ìö’ômø ðø «ßøfôÖû] á$ ]ô
?ÇñWÐV¹tig ÂVƒÈZgx ÓX 357
Š™È~ynQÿq
äWgzZ ñY c* -Z¤ HY7Ðx?ZmZ 1
/Z Š hö^eø Øõqö…ø o×FÂø ‚$ ‰öçû Öø V Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø äü Öø Øønû Îô æø
ÙP W? ¨WÐ V¹Ð Qtig »k Q C ÂVƒÈ 5 Zgx ÓÆäY [ äö Îö‡û …ô äô nû iô ^ûmø áø^Òø àømû]ø àûÚô äô nû Êô Õø†ôiöæø äô jô nû eø
X ÏñW]ñÅk QÐ5 ZgT ¨WÐ5 ZgÏ Q c*Ûä
â ! äö ×øqø]ø äô nû iô ^ûmø &önû uø àûÚô VÙø^ÏøÊø
qZ »¶ŠTæF
i§- %N,
6rX 358
Û ñƒï ŠTæF
â
X : åc* %N6, -Zäx?ZmZgzZ
èÅyQÃx ¸q Ùø^ÏøÊø Üû ãö Öø lø^Úø kõnùô Úø àûÂø ^Ú÷ çû Îø Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø pûˆ$ Âø æø
;ì Zƒ7qzÑÐVŒ}g vnçt»ä% 1 W ]ø‚øeø ÜûÓöÖø ‹ønû Öø†ø Úû Ÿø û] ]„øâF á$ ]ô
Yƒ•ZÅkZ6,
;ì ** ?„:gzZ 2 W oãFjøÞû] Üö Óönû Öø]ô øŸæø
-Z LZ {z ß™¸ Ì[ ZX åLgsz^~^¶‚ÑZzä%tZg v 3 ˜ôÃû eø oûÊô åö æû ‚% Ãö Êø †ö Êô ^Šømö ]„øaF ÜûÓöfö uô^‘ø áø^Òø ‚ûÎøæø
q
Xì Š ^
H6, W å´…ô^Ëø‰û]ø
nQŠp ?:gzŠ
XÐî YVk0* HW Š }g vÐ^{z¤
HWk0* /Zç O 4 ó äô nû ×øÂø ÜûjöÚû ‚ôÎø Ÿ$ ]ôæø Üû Óönû ×øÂø Ýø‚ôÎø áû^ô Êø
ì ßxgt~ãZzZÛÅVzgzZ à ¥pX 359
Û ÅVz»vZÍß} Z 1
Tì Le 9 Š `{ b§Ï QÌ~VEZzZ àønû ×ô qôæø èô ÛøÃû ßôù Ö] àøÚô äö ×# Ö] ÜöÒö†ø nø Öô (Œö^ß$Ö]^ãø m%]ø
Û pyZgzŠÆV6?b§
XƒTg {Š ‚ X àønû Îô †ôÊø èô ÛøÏûßôù Ö] àøÚô Üû Òö]†ø mø^ÛøÒø
;ƒ‚ Û Åà ¥pÃËTµš 2
rg]¸~B;gzZVƒÝqV*ZzZ W åô ‚ômø lô]ƒø oûÊô äô nû ×øÂø Äø‰ôùæ% àûÚø äö $Þ]ô
Šp ä k Q ÂX ì ; gY c*
Ñ s§Å [ Z± óg’ ÐQ ƒ &:t gzZ 3 W ^Ê÷çû íöÚø àøÚô ]ø ‚ûÏøÊø^q÷]…ø ‚ûjô ‰û] Ô ø ÖôƒF †ø mø Üû ×øÊø
82

;ì 1™pôzyñâ Ðwq]gßu +pÃ
z yJZÃ] Ñq yQ Ì¿t gzZƒ ;gg*Ð ~ à qßz 4ÙðÃgzZ 4 Ô ø ÖôƒF †ø mø Üû ×øÊø åô ‚ô³mø lô]ƒø oû³Êô äô ³³nû ×ø³Âø Ðø³nùô •ö àû³Úø æø
X å** qkZÐQì @*
ƒ~ª ™ù ŸÃ[ Z Nk Q{zƒ&: öâ i W ó ÷Ÿçû Úö ^Úø Äøn$•ø ‚ûÏøÊø ]…÷ ^fø jô ìû]

ÒÃVß Zzä™~gz,
6ÑX 360
: â i]U*
Š qÃVß Zz ¥%6,*™ kZ n kZ î YWi !* Ñz mwyZg ë¤
/} R 1 o×øÂø tø†ùô Ãø ³Ûö³Öû] á$ ^ô ³Êø]æû †ö ³’ô³Îû]ø èô fø Æû†$ ³Ö] p†ø ³‰û]ø^³mø
Z åE<XÅX ’ exg60 +ZgzZ {组¹ - $ZŠÆ Wáô^$ø‚ûvôÖû] hô^nø Þû]ø Ìömû†ô‘øŸ$ ]ô^ãø ßûÚô äö Âö æû †ö mø øŸ^nø Þû‚% Ö]
Ù !*
ÔdC ÐãZxÅ~gz6, Ñ?Íß} Z 2 X^ãø fø mûMô ^ûiø Üû ÓöŠôËöÞû]ø àûÚô ]çû Ö$çø iø (Œö^ß$Ö]^ãø m%]ø
$Š @*
X zŠ™qzÑ„Špd gzZ b & Z KZgzZ
Xß™ÇB‚Æ]P` Ü ¤Ã] ZŠ ¬~æE
z‰ %NKZgzZ 3 ó^ãø iô ]Mø ^Âø éô æø ]†ø •ø àûÂø ^ãø eô ]çû Öö‚ôÂû ]æø
!ÙCX 361
z™ 3gt ‚UYZ »] *
ƒx¥À
ƒ@* _Uðû ðYZ»¤
/Z~] !*Ëà Zzå
3ÐìÆË 1 køÞû]øæø ð÷ çû ‰ö‚õuø]ø àûÚô kûqø†ø ìø èõ Ûø³×ô ³Óø³eô à$ ³ß$³¿ö³iø øŸ
Xß ï:UZæE
%N~]!* k QÐãá$
+ ó ÷¡ÛøjøvûÚö †ônû íøÖû] oÊô ^ãø Öø ‚örôiø
i§îG 0.À7»äƒwJ¬™X 362
Ôƒ*
*™Ô~ vZ»Z
# q ðÃÐu 0* # 1 èºqø^uø äö Þø^vøfû ‰ö äô ×# Ö] oÖø]ô Ôø Öø kûÞø^Òø]ƒø]ô
X z™Ð„ !WzmvZ-wÎgÆk Q Z’ZÅk Q 2
 ZpgŠ Å−ŠzgŠ6, äö ×# Ö] o×$ ‘ø (ä´ Öôçû ‰ö…ø o×FÂø éô ¡
ø ’$ Ö] èô Öø^øŠûÛøeô]û‚øeû ^Êø
( ä´Öôfæø oû×øÂø
# qKZQ 3
;z™Ô~ XÔø jøqø^uø Øû‰ø Ü$ $ö
{zgzZ N Y ÅÔDqzŠÐ kZ ì â i}Ð kZvZçO 4 oø–ôÏûnö Êø àônû jøqø^uø Ùø^ø³Šûm% áû]ø àû³Úô Ýö†ø ³Òû]ø äø ³×# ³Ö] á$ ^ô ³Êø
Û x™{Š c*
Š™IÃ~uzŠgzZ}™ 1™wJÂÃq
X}™ c* -ZÐ~VâzŠyZ !p†FìûŸö û] ÄößøÛûmøæø ^Ûøaö ]‚øuû]ø
ì Cƒ~ , 'WÐVz×ðZ±X 363
mgz,
Ð} ×ðZ± ’ eÐQì exgk<~ä™ù ŸÃz',WKZ 1
ìgi !* ! ðø ]†ø ÛôÖû] Åô‚ønø ×ûÊø äô •ô†û Ãô eô à$ •ø àûÚø
?܉×V¹í*
@gzZ ~¢X 364
Û gzZ äWµñgzZ *
äƒ › *™ ~¢~ x » ˬ Ð äƒ Za ykS 1 ‚øÃû eø éö^ÞøŸø ]û æø áô^ÓøÚû Ÿô û] Øôfû Îø èô ×øqø^Ãø ÛöÖû] Ñô†û ³íö³Öû] àø³Úô
Ü ×*
Xì ‰ ,
*™kŠˆÆ ! èô ‘ø†û ËöÖû]
83

!èÛgzZ ãƒyRX 365
6VÂ*
z™: wZÎ,
„zì ¼ n kS ì 7„ ** +Z 1 Ô
ƒ ä Tz™: wZÎn Æ ] !* ø Öø áø^Òø‚ûÎø pû„ôÖ$] oËô Êø áöçû ÓömøŸ^Û$ Âø Ùû^ø³Šûiø øŸ
Xì °»n}¾ W غÇûGö
?i§»$ @CZ fz™{Š .ZÐg ±ZgzZ¸X 366
dŠ *
XìsWs ™z×zgq
-Z„ 1 W èºnø Êô ^‘ éº!†û Úô †ö ÓûËô Öû]ø
-Zg ±ZgzZ 2
Xì ¶‚ÑZzä™ÒgzZä™Ãq W xº‘ô^Þø …º„ôßûÚö …ö ^fø jô Âû Ÿô ]û æø 
z™[ AZ ÐVzq yQ ì °» „ Ú Z n Æ b & Z gzZ d
$Š @*CZ f 3 äö ³jøâû †ôÒø^³Úø Ôø fö ß%rø³iø Ôø ŠôËû³ßø³Öôù^³³e÷ Mû ]ø o³ËF³Òøæø
XƒBZæE %NnÆVzuzŠ ó Õø†ônû ÇøÖô
xiÑxgB‚B‚¿zDX 367
;ì Š ¯g ZŠ ~hB‚Æ¿ÃD 1
Hc* W ØôÛøÃø Öû^eô áºæû †ö ÏûÚø Üö ×ûÃô Öû]ø
X 1™¿äk Q Š
HyY Z® 2 W ØøÛôÂø Üø ×ô Âø àûÛøÊø
:gzì 4Âì @*) ¤Z {z¤
™® g åÿDgzZ 3
/Zì Lg @* W ØôÛøÃø Öû^eô Ìöjô ãû mø Üö ×ûÃô Öû]æø
@YƒÁgÐk QÌD 4
Xì * ó äö ßûÂø Øøvøiø…û ] Ÿ$ ]ôæø äö eø ^qø]ø áû^ô Êø
c Z@PnÆVzg ZŠ *™gzZ *™X 368
]*
Za Vc*g F ð!* +gzZ Èyâ ‚z i ‚ » *™Íß} R 1 o1 ³eôçû ³Ú% ݺ^³_ø³uö^³ßø³mû‚% ³³Ö] Åö^³³jøÚø Œö^³³ß$³³Ö]^³³ãø m%]ø
Ë ì ‚È Zƒ ZvgzZg ZŠ1$
gzZ xg: VŒ n kZƒg™ $Ð {Ç Zl à Zz ä™{ nkZçOX ì @* ™ W ^ãø jô ßønû Þô^Ûø›ø àûÚô oû¿øuû]ø ^ãø jöÃø ×ûÎö é÷^Âø †û Úø ]çû fö ß$røjøÊø
;ìÆÐä™w2ÅyEZ **
Y™ aÃ
Xì { À 0* iÐ~qzŠ ÅVŒ¢
{Š c* 8á ‚ Zhð._Æ]gz¢ÐVŒ 2 W ^ãø iô æø †û $ø àûÚô oûÒø‡û ]ø ^ãø jöÇø×ûeö æø
Xì {”ðÏŠi‘ÃcVÍßwq{ŠÎWgzZVzqª
zŠÆVŒ 3 W èô Îø^ËøÖû^eô^ãø eô†õ%ô ÓûÚö o×FÂø Üø Óôuö
;ì {”ðÌs # Zgzuc k Qìgi *"Ð*™kZgzZ 4 W èô uø]†$ Ö^eô ^ãø ßûÂø oøßôÆø àûÚø àønû Âô ]öæø
+ZÃV\WVâzŠ Åk Q *™ì *
J0 Û 6,èEj8gNzZ öâi Å *™ ðÃgzZ 5
@Yƒv X^ã÷ ÛøÒø äô mû†ø ¾ô^Þø kûfø ÏøÂû ]ø^ãø qö†ôeû ‡ô äö Îø]…ø àûÚø æø
Xì 
½{z0 8¯nz zg à CZÃ䙛Р*™ gzZ 6 åö †ø ³nû Ûô•ø lû¡
+Zz §~;Æ k Q {zì © ø ø Úø ^³ãø eô ÌøÃø ³/$ Ö] †ø ³³Ãø ³/ûjø‰û] àô³Úø æø
;ì îŠ W^Þ÷^røGû]ø
~ðZ ÅwŠÆk Q{z0
X ï Š™qzÑO** +Zz§{zgzZ 7 W äô fô×ûÎø ðô f‚ømûçø ‰ø o×FÂø “
º Îû…ø à$ ãö Öø
84

Í ÐQÈgzZ}Š Zg S Æ k Q Z® 8
µ~pg sz^~ w5z yæE:gN zZpg}= W äö Þöˆö vûmø Ü' âø æø äö ×öÇø/ûmø Ü' âø
X D Y
Ö †gzZ äƒÈ3 Zg »÷‚n Q J
4 @Y`Lg~wq]gßÏ Q 9
-VŒì * oÏF×ûnö Êø äô Ûô¿øÓøeô„øìøç+ mö oj#uø Ô ø Öô„FÒø
( ìŠ Z%y*G )Xì * ŠwZ e~õ
@Yc* Z ÐQgzZì W ðô «–øËøÖû^eô
X CƒðƒÏ•gÅwŠ ì ª
q{zt 10 X åö ]†ø ãø eû ]ø^Ã÷ _øÏøßûÚö
Xì @* *™ +»k QnÆvZ 11
ƒy‚ W* W åö æ. ^ßøÊø äô ×# Ö] o×øÂø ^ß÷nùô âø
Yƒ™ÌÜZ e~GÐZnÆVÍßÈð¸ÆkZgzZ 12
Xì @* W åö æ. ^ÏøÖû]ô áô]çø ìûŸô û] o×øÂø æø
Xì 8 ŠÐn¾ÅI$à *Š Âðñq
-Z 7¼ ZÎÆkS 13 àônû Ãø eô^nø Þû‚% Ö] oÖø]ô àöÚô ç+ ÛöÖû] †ö ¿ößûmø^ÛøÞ$]ôæø
W…ô^fø jô Âû Ÿô û]
Xì ꊙg6ÐQù»k Q Aì © 8„Ú QÐVŒgzZ 14 W …ô]†ø _ô•ûŸô û] àô_ûfø eô^ãø ßûÚô lö^jøÏûmøæø
E EE
$N
54]NÐVâ »Æ#ŠgzZ úšE
Xì éG Ù 0Æ*™gzZ 15
] !*
C (šô^Çøeû Ÿô û]æø kôÏûÛøÖû] áôƒô ^öeô^ãø nû Êô ÄöÛøŠûmøæø
ìŠ @Y¹gzZ éE
HƒwG{z ì * 5_NÌtÂì wq{ŠÎW¿V# ì @*
Y¹tVŒ¤/Z 16 X pû‚øÒû]ø Øønû Îô pû†ø $û]ø Øønû Îô áû]ô
YHÌw5zyæE:6,
Xì @* N äƒ+gzZä%Q Âì CYðoÙp6,
g ¹!*+
{0 /Z 17
i¤ W ðô «ßøËøÖû^eô äö Öø áøˆôuö ðô ^Ïøfø Öû^eô äö Öø |ø†ôÊö áû]ôæø
X ÏñYYÏ-â ~g7~g7Z W7yŠ {zÌZgzZìgŠÏZ ÂwÒZ ° 18
# ì c* ó áøçû Šö×ô fûmö äô nû Êô ݺçû mø Üûãôiô ^ûmø Üû Öøæø ]„øâF
:»Š XZÅ[Z±gzZ[Z NX 369
?L
X HŠ XZ[ Z NnÆ®) ¤ZKZäu 0* vZ G 1 äô jô Âø ^›ø o×FÂø hø]çø %$Ö] Äø•øæø äö Þø^vøfû ‰ö äø ×# Ö] á$ ]ô
Xì c*
Š™gHˆ Ü ¬ÑZz[ Z±äk Qc ã â 
Û **
KZgzZ 2 W äô jô nø ’ôÃû Úø o×FÂø hø^ÏøÃô Öû]æø
Ô ñXÐ [ Z±ÃVzÈ nkZ F,
{Š c*
i 3 W äô jô ÛøÏûÞô àûÂø åô Mô ^fø Ãô Öôù é÷Mø ^mø‡ô
X ñYá s§Å¼ Í 7QgzZ 4
A ™= ó äô jô ß$qø oÖF]ô Üû ãö Ö$ è÷Gø^nø uôæø

T ¸yWÛŒgzZxsZ YZÅ÷ÛŒX 370
N Yƒ$
Û Ð~] xÅyWŒ
Æp ÖZÆyWŒ Û g0
+Zê Q ì ÑZEW: â i (Zq
-Z6,VÍß 1 àøÚô Üû ãônû Êô oÏøfû møŸ$ áº^Úø ‡ø Œô^ß$Ö] o×øÂø oû³iô ^û³mø
X bg: ¹!* ¼ ZÎ W äö Ûö‰û…ø Ÿ$ ]ô áô!†û ÏöÖû]
X bg ¹!* nQÐ~xsZ èE
gzZ¼ ZÎÆx ** # Š „:gzZ 2
LG W äö Ûö‰û]ôŸ$ ]ô Ýôø¡‰ûŸô û] àøÚô æø
E
M
X ÏVƒ:%Zƒ/»yèE LO ¢~x c*
RyQ,KÅyQgzZ 3 W ðô ^ßøfôÖû] àøÚô 麆ø Úô ^Âø „õòô Úø çû mø Üû âö ‚öqô^ŠøÚø æø
X ÏVƒ] ZgôgzZ: Zk
,zÐz¥Å~g ZgŠze
$Z@1 4 W p‚Fãö Öû] àøÚô hº]†ø ìø
85

vß+F,
,
kÑÆ *™ kZá ZE™w¸NŠ ÅyQgzZ}°!*
Æ VzKyQ 5 W šô…û Ÿø û] Øôâû ]ø†% Gø^âø …ö ^Û$ Âö æø ^ãø Þö^Ó$ ‰ö
XÐVƒ
Ù 6
X džÐ~„yQC ( èößøjûËô Öû] tö†ö íûiø Üû ãö ßûÚô
X ÏN 0* V;zN æÔÇìg~{ CÅ„yQgzZ 7
lgz6, W èöòønû _ôíøÖû] pûæô^ûiø Üû ãônû Öø]ôæø
XÐ,™4ZŠ™ ¶~„yQ4Š',iÐQ džÐVî ægzZ 8 W ^ãø nû Êô ^ãø ßûÂø ‚$ Gø àûÚø áøæû M% †ö mø
s§ÅyQ™7 ~ äƒ4ZŠ~ Vî ægzZ VKgzZ 9
- ; ÐQ Ç}™í@* W ^ãø nû Öø]ô^ãø ßûÂø †ø ì$ ^øiø àûÚø áøçû Îöçû Šömøæø
XÐN Yá
X : ì [â vZ 10
Û u 0* Väö Þø^vøfû ‰ö äö ×# Ö] Ùöçû Ïömø
~Tm{q zZÆVÍßyQ ÇVz™_¬gz¢ ì ð3nä~ 11 Õö†ö iû]ø è÷ßøjûÊô Ô
-Z6, ø òô ÖFæ]ö o×FÂø à$ %øÃø eû Ÿø ø köËû×øuø oûfôÊø
Š™¿6,kZäk QçO X ÇVÅg~ãZªÃVÍßg !*
Xì c* Š', W ØøÃø Êø ‚ûÎøæø áø]†ø nû uø^ãø nû Êô Üønû ×ô vøÖû]
X T e{ CÅvZÐä3,™^~ê ÂëgzZ 12 ó èô ×øËûÇøÖû] éø†ø %ûÂø äø ×# Ö] Øönû Ïô jøŠûÞø àövûÞøæø
¶CYŬÐ[ÙCÒ {zX 371
¹(Z ¸D Yá p=6,Ÿ # x?ZmZ ì Š
aÌZ HHe
$ZzggzZ †ö fø ßûÛôÖû] äô eô Ùø]‚øjøÂû ]^Ûø×$ Îø Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø äö Þ$]ø pøæô…ø æø
Û :t¬Ð\ ÙP W å@*
X : N â ƒÁ V èô fø _ûíöÖû] Ýø^Úø ]ø Ùø^ÎøŸ$ ]ô
{Z ({ZpÿËäk Qz™g (Z ò ¾»vZ ?Íß} R 1 X çø ãö ×ûnø Êø^%÷fø Âø æ1 †ö Úû ] Ðø×ô ìö^ÛøÊø äø ×# Ö]]çÏöi$] (Œö^ß$Ö]^ãø m%]ø
4h8FwŠgzZŠÃö{z ì H7Za
;ìg Î~V ðG3F
Xìg Î~]1‰{z ì Z hgŠ Zi Wzg '"ÐQ:gzZ 2 W çø Çö×ûnø Êø p‚÷‰ö Õø†ôiö øŸæø
ßÅy¨
KZÃT ì 7Ñ$
+»Ï0
+ Wì ˆð=n k Q *™tgzZ 3
iÅ]y éô †ø ìôŸF û] àøÚô Ìõ×øíøeô äö Öø kûßøŠ$ vøiø oûjô $Ö] åö ^nø ÞûMö ^Úø æø
;ì H7™ ¯~æE
%Nä„ ó X åö ‚øßûÂô †ô¿øß$Ö] ðö çû ‰ö^ãø vøf$Îø oûjô $Ö]
k Q ñYƒ Ìq ì~ ä™Ýq *™Ð ã— KZ ¿{Ši dÛ {z 4 äô jô Û$ âô o×FÂû ^øeô^nø Þû‚% Ö] àøÚô †ø Ëô ¾ø pû„ôÖ$]…ö æû †ö ³Çû³Ûø³Öû]^³Úø æø
$
Ýqz »Ï0
+ WÌ‚ Z hðäT Yƒ7',
i Å]y ÆòŠ W}uzŠ
Z', óäô jô Ûøãû ‰ö oÞFMû ^øeô éô †ø ìôŸF û] àøÚô †ø Ëô ¾ø pû„ôÖ$]†ôìøŸF û^Òø
Xƒ1™
] Ì´PgzZxsZX 372
;ì 7Ïg )
, —{Š c*
ðÃgzZ F, iÐxsZ 1 W Ýôø¡‰ûŸô ]û àøÚô o×FÂû ]ø Íø†ø GøøŸ
;ì 7] ³ðÃgzZ {Š c*
iÐò ¾gzZ 2 W pçFÏûj$Ö] àøÚô ˆ% Âø ]ø ˆ$ Âô øŸæø
86

Ð ~gÇçE
;ì 7{CðÙ| (, .œ6, 3
G W Åô…ø çø Öû] àøÚô àöŠøuû]ø ØøÏô Ãû Úø øŸæø
;ì 7Ùg \ðÃgzZ ÑZz% Z e W,Z {Š c*
iÐ/Â 4 W èô eø çû j$Ö] àøÚô xörøÞû]ø Äønû Ëô Gø øŸæø
ðÃgzZ ÑZzä™Å{Š c*
;ì 7: Z M ) ¤gzZ 5
iЮ W èô Âø ^ßøÏøÖû] àøÚô oûßøÆû]øˆø ßøÒø øŸæø
z 4Ù 7(Z wâ ðÙ| (,Ð
g èZg6,uZgp ~gz¢KZgzZ 6 Wlôçû ÏöÖû^eô oû•ø†ôùÖ] àøÚô èô Îø^Ëø×ûÖô göâø ƒû]ø Ùø^Úø øŸæø
;Çggz™Ã•Z
# ZgxKZ ä k Q 1™I*
»s *™ŠzöÃ]gz¢KZ ä ¿TgzZ 7 W èøuø]†$ Ö] Üø ¿øjøÞû] ‚ôÏøÊø Íô^ËøÓøÖû] èô Çø×ûeö o×FÂø †ø ’øjøÎû] àôÚø æø
Š™x OZ
;c*
;c* Q~w2ÅÏŠÎWzx Zg WÊpgzZ 8
Šg @* W èô Âø ‚$ Ö] ˜øËûìø]ø ç$ fø iøæø
;VºÅ1zôgµggzZxZp 9 W gô’øß$Ö] |ö^jøËûÚô èöfø Æû †$ Ö]æø
;Vc*
g ZÎÅúgzZ 10 W gôÃø j$Ö] èön$ _ôÚø æø
X Dƒyâ ‚ »äŠÃ~Vƒk
HŠgzZ ðZ (,
gzZmwgzZ 11 oÊô Üôv% Ïøj$Ö] oÖF]ô Åõ]æø Mø ‚öŠøvøÖû]æø †ö fûÓôÖû]æø ”ö†û vôÖû]æø
hôçû Þö„% Ö]
X ,qà Zzä™ ¦ÃVçZy
gzZVlx ÓŠ YzÑgzZ 12 ó hôçû nö Ãö Öû] pæô^ŠøÛøÖô ĺÚô ^qø†% /$ Ö]æø
g®Z »+ŠgzZx ª» *™ÔݬgzZDX 373
m¾ZÆng ex Z ¸» *™gzZ+ Š ( ~g »ZvZ†0Z )',
;ì6, Y} R 1 àômû‚ôùÖ] Ýö]çø Îô Dp…ô^³’øÞûŸø û]E äô ³³×# ³Ö]‚ô³fû Âø àô³eû ]†ø ³eô^³³qø^³³mø
gzZXƒ@*™wEZÃDLZÝ ¬{z V èõ Ãø eø …û ^øeô^nø Þû‚% Ö]æø
;ƒ&: C³" ~ä™ÝqD IY{z 2 W äö Ûø×ûÂô ØõÛôÃû jøŠûÚ% ÜõÖô^Â
™: Ï<~¶ŠÃyâ ‚~gz¢ M{zgzZ 3
;ƒ@* W Üø ×$ Ãø jøm$ áû]ø ÌöÓôßûjøŠûmøŸ$ Øõâô ^qøæø
;ƒ‰:]y +Æ*™M{zgzZ 4
WKZ~á$ Wä´Êô æû †ö Ãû Ûøeô Øöíøfû mø øŸ Mõ çø qøæø
~ä™Ýq+ŠDY x” ä™ù ŸÃDLZY fZ
# çO 5 W åö ^nø Þû‚öeô äö iø†ø ìô! Äönû fômøŸ$ †õnû Ïô Êøæø
X ”KC³" KZ 6 W Üø ×$ Ãø jøm$ áû]ø Øöâô ^røÖû] ÌøÓøßûjø‰û] äö Ûø×ûÂô Üö Öô^Ãø Öû] Äøn$•ø ]ƒø^ô Êø
gzZ ä¾ *™ Y ZL  ” ä™Ï<~ yâ ‚ ~gz¢Y ´Z Z
# gzZ 7 W åö ^nø Þû‚öeô äö iø†ø ìô!†ö nû Ïô ËøÖû] Åø^eø ä´Êô æû †ö Ãû Ûøeô o% ßô ÇøÖû] Øøíôeø ]ƒø]ôæø
X s Z e Ö
@]y WY ´Z
WKZ c“
k Q à™ ¦Ð ] Ò~0
+ LZ ä ¿T',
.]ˆk0*
zZ} Y} R 8 söñô]çø uø lû†ø %öÒø äô nû ×øÂø äô ×# Ö] Üö Ãø ³Þô lû†ø ³%öÒø àû³Úø X †ö ³eô^³qø^³mø
X àáÐ]ÒÌ'gz¢gzZDqÅVÍß)f LZä W äô nû Öø]ô Œô^ß$Ö]
87

ZŠ Zt £Z Hƒ Z9ä™ Zg7 ÃV-g ZŠ)f ÅvZ~ *™¿ Z® 9
# ZzgzZ Š W ðô ^Ïøfø Öû]æø Ýô]æø ‚$ ×Öô^ãø •ø†$ Âø görômø^Ûøeô^ãø nû Êô äô ×# Öô Ýø^Îø àûÛøÊø
X Çìg ¹!*
å {zÇ}™
X u7, # ZzcvZ¿gzZ 10 ó ðô «ßøËøÖû]æø Ùô]æø ˆ$ ×Öô ^ãø •ø†$ Âø görômø^Ûøeô^ãø nû Êô Üû Ïömø Üû Öø àûÚø æø
—‚Ð+gzZwZziÐQ u™: ZŠ Zt £Z

*™ H™NŠ *
?’ e* 6ƒzÕX 374
@ƒ¿,
á IZ ëizg T HyÒ ä b! Z0Z Ý° Z†
nÆ«£Æx ) köÃû Ûô‰ø oûÞùô ]ô V Ùø^Îø o×Fnû Öø oûeô]ø àôeû ] àôÛFuû†$ Ö]‚ôfû Âø àûÂø
Û x?ZmZ‹ä~Âã
: ¸ìg â V Ýô^/$ Ö] Øøâû ]ø^ßønû Ïô Öø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø^n&×ô Âø
Vñ» {h
+I **
@¬gzZì ;gƒ¿6,CŠ c* izÕ AŠ ¿ Ýñ} R 1 ]†÷ ÓøßûÚö æø äô eô ØöÛøÃû m$^Þ÷]æø ‚ûÂö pû]ø…ø àûÚø äö $Þ]ô áøçû ßöÚô ©Ûö³Öû]^³ãø m%]ø
pôÐQŒZæE %NÃk Q~ wŠ ðÃç OX ì ~g Y ~Š ]úŠ s§Å ó p* †ôeø æø Üø ×ô ‰ø ‚ûÏøÊø äô fô×ûÏøeô åö †ø ÓøÞû^øÊø äô nû Öø]ô oÂF‚ûmö
X ÇñY¹~æE %MgzZ
aZÐ ¿¬{z Ǿ ZæE iÃ]úŠ ~æE
%NÐ y!* izÕðÃgzZ 2 W äô fôuô^‘ø àûÚô Øö–øÊû]øçø âö æø †ø qô]ö ‚ûÏøÊø äô Þô^Šø×ô eô åö †ø ÓøÞû]ø àûÚø æø
%NgzZ CŠ c*
;ǃ»`
ZgzZ oøâô äô ×# Ö] èöÛø×ô Òø áøçû ÓöjøÖø Ìônû Š$ Ö^eô åö †ø ÓøÞû]ø àûÚø æø
¸x »vZ @*
¨ }Š uzgcgz)
,Ã]úŠ ~æE izÕðÃgzZ 3
%NgzZ CŠ c* pû„ôÖ$] Ôø Öô„FÊø o×FËûŠ% Ö] oøâô àønû ÛôÖô^¿$ Ö] èöÛø×ô Òøæø ^nø ×ûÃö Öû]
VJ $Z@ì „z¿{zÂñYƒ?fx »V>ªgzZ ñW
-{ ZgÅe X Ðômû†ô_$ Ö] o×øÂø Ýø^Îøæø p‚Fãö Öû] Øønû fô‰ø hø^‘ø]ø
XŠ j§9gzZX Š
Hƒì‡6, H
H’gâ »¢~wŠÆk QgzZ 4
XŠ ó àønû Ïô nø Öû] äô fô×ûÎø oûÊô …ø ç$ Þøæø
~g ZŠ)f ÅVß ZzÚ ŠÃVñ»} æE
%NX 375
igzZB; Ãx » {h
gzZ y!* @¬ì {z ¿q
+I** -ZÐ ~ VÍß„ yS 1 ø Öô„FÊø äô fô×ûÎøæø äô Þô^ŠøÖôæø åô ‚ônø eô †ôÓøßûÛö×ûÖô †ö ÓôßûÛöÖû] Üö ãö ßûÛôÊø
Ô
Xì [™åÃVÐhZ¿{zçOXì &ZæE %NÐwŠ W †ônû íøÖû] Ùô^’øíôÖô ØöÛôÓûjøŠûÛöÖû]
@*
hg 'Z',ÐB;gzZì &ZæE iì (Z¿q
%NÐwŠgzZy!* -ZgzZ 2 åô ‚ônø eô Õö…ô^j$Ö]æø äô fô×ûÎøæø äô Þô^Šø×ô eô †ö ÓôßûÛöÖû] Üö ãö ßûÚô æø
-ZgzZ ì hZzB‚Æ zŠ Ð ~ VÐhZ &¿{zçO ì
q †ônû íøÖû] Ùô^’øìô àûÚô àônû jø×ø’ûíøeô Ô
º ŠôùÛøjøÚö Ô ø Öô„FÊø
;ì [™ù ŸÃ¹ W è÷×ø’ûìø ĺnùô –øÚö æø
%NÐ wŠ sÜ ì ¿{z q
gzZÐB; gzZì &ZæE -ZÐ ~ yQgzZ 3 äô ³Þô^³ŠøÖôæø åô ‚ônø eô Õö…ô^³j$Ö]æø äô ³fô×ûÏøeô †ö ³Óô³ßû³Ûö³Öû] Üö³ãö ßû³Úô æø
ÃVÐaZzŠÐ ~ &¿{zçOX ì [hg 'ZæE %NÐ y!*
i 'ô¡ ø %$Ö] àøÚô àônû jø×ø’ûíøÖû] Íø†ø Gû]ø Äøn$ •ø p„ô³$Ö] Ô ø Öô„F³Êø
H{ghZzйq
Xì Š -ZsÜÆ™ù Ÿ W éõ ‚øuô]çø eô Ôø Š$ Ûøiøæø
iKZ:ì ¿{zq
™g ïZzÕÐy!*
~wŠ:ì @* -ZÐ~yQgzZ 4 åô ‚ômøæø äô fô×ûÎøæø äô Þô^Šø×ô eô †ôÓøßûÛöÖû] …ô^ÓøÞûŸôô Õ
º …ô^iø Üû ãö ßûÚô æø
88

~ VÍß {0
+i ¿tX ì @* %N
™x åuzgÐB; „: gzZì &ZæE W ðô ^nø uûŸø û] könùô Úø Ôø Öô„FÊø
Xì èq
-ZÐ
Ã]ÃzcgzZ 䙊 ˜~ { Zg ÅvZ ’ e xg x¥» 5
Ç** †ôÚû Ÿø û] ‚øßûÂô äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô Mö ^ãø rôÖû]æø ^ãø ×% Òö †ôùfôÖû] Ùö^ÛøÂû ]ø^Úø æø
Ô i ú) í wqZ x Ó ¹!*
~ «£Æ 1zg Ã] Z”
GgzZ ä™ W oùõ rùô Ö%†õvûeø oûÊô èõ %øËûßøÒøŸ$ ]ô †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø oôãû ß$Ö]æø Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô
‚Š [ °~ g« 6ì „ (z x £ » ( {)zÔ > 2iÔ eÔ{ izg
c*
ƒx £»uð
Xì @*
Â: )zg Ã] Z”
GgzZ * Ã] Ãzc ì |q
*™ Ç** -Z Ìt Q 6 àûÚô áô^eø †ôùÏømö øŸ †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø oøãû ß$Ö]æø Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô †ø Úû Ÿø û] á$ ]ôæø
Ôì @* Ü zi ZIÃ]ñ
Wá ‰ W Øõqø]ø
™¶~tig:gzZ 7
Xì @* X Ñõ‡û …ùô àûÚô áô^’øÏößûmö øŸæø
s »Z t ‚Æ x â Z Ý ªz ',
Yq-Z ì aZ Ð „ ƒ
 yQ gzZ 8 ó †õñô^qø Ýõ^Úø ]ô ‚øßûÂô Ùõ‚ûÂø èöÛø×ô Òø äô ×ôù Òö Ôø ÖôƒF àûÚô Øö–øÊû]øæø
X I] !*
Å
Š ˜åÐVð;gzZy*
!iz»X 376
Ý>Z÷Zä~L LX ¹äVrQì e
$ZzgÐ äËnrø³uö o³eZgzZ äô nû ×øÂø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]†ø nû Úô ]ø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø èøËønû røuö oûeô]ø àûÂø æø
Û Ãx?ZmZ
X : ‹ñƒD â VÙöçû Ïömø Ýöø¡Š$ Ö]
y!* *™Š ˜ Ð Vð; Ð î Yƒ[¦?Ð TŠ ˜ ª 1 Ü$ $ö ÜûÓömû‚ômû^øeô Mö ^ãø rôÖû] Mô ^ãø rôÖû] àøÚô äô nû ×øÂø áøçû fö ×øÇû³iö^³Úø Ùøæ$ ]ø á$ ]ô
iQX ì *
*™Š ˜ÐVߊgzZì *
;ì * *™Š ˜Ð W Üû Óöeôçû ×öÏöeô Ü$ $ö Üû Óöjô ßøŠôÖû^øeô
zZÐQ Œ: ZæE
]!* %NÃðZæE
%NgzZ YZÃðYZÐ wŠ ä ËTçO 2 gø×ô Îö ]†÷ ÓøßûÚö †û Óôßûmö Üû Öøæ$ ^Ê÷æû †ö Ãû Úø äô fô×ûÏø³eô Íû†ô³Ãû ³mø Üû ³Ö$ àû³Ûø³Êø
Æk Q Ð b§k Q {z ÇñY c* ŠÄgÆ™< «QÐ=g fÆ !åö ø¡Âû ]ø äö ×øËø‰û]øæø äö ×øËø‰û]ø åö ø¡Âû ]ø ØøÃô röÊø
X ÇñYc* zZz»ngzZ ÇñYc*
Š™6, Š™nz »6,
zZ
]*
!- qZÅë*
qZ- !gzZ hX 377
ƒg ZÎpgzZ ~g ¸hG 1
;ì @* Wðºpû†ôÚ$ غnû Ïô $ø Ð$ vøÖû] á$ ]ô
Xì @*
ƒ0Z !*
Ë1−ë!*
GgzZ 2 !ðºoûeôæ$ ̺nû Ëô ìø Øø›ô^fø Öû] á$ ]ôæø
m¾ZzŠ} æE
%NÐ ƒÆÖ#QkS X 378
ƒgzZiZÐ
s§Å[ Z±ÆvZ ?Ì~ A çÆ ¿+4Æ #
Ö Q kS 1 Väö Þø^vøfû ‰ö ä´ Öôçû ÏøÖô äô ×# Ö] hô]„øÂø èô Ú$ Ÿö û] åô „ôaF†ônû ìø o×FÂø à$ ßøÚø ^û³iø Ÿø
þX : ì c*Û ävZ 6X **
â Yƒ:„"Ð D 7/99 Í]†Â]E!áøæû †ö ‰ô^íøÖû] Ýöçû ÏøÖû]Ÿ$ ]ô äô ×# Ö] †ø ÓûÚø àöÚø ^ûmø ø¡Êø
89

Æx ¸à Zz
g~ L v D Yƒ„" „zÐ s§Å(ÆvZ L L
( 7/99) ó Xó D™ Zƒvß
# ZgÅvZ ?Ì~A çÆ¿+ F,
k- â Ð ã‚gs Ö QkZgzZ 2 ä´Öôçû ÏøÖô äô ×# Ö] |ôæû …$ àûÚô èô Ú$ Ÿö û] åô „ô³âF †ùô ³/øÖô à$ ³‰ø^ø³nû iø øŸæø
+Æ#
$
# Zg ÅvZ GX : ì c*
x ¸l7 hÐ ã‚g s Û ävZ 6 **
â Yƒ: Ýöçû ÏøÖû]Ÿ$ ]ô äô ³×# Ö] |ôæû …$ àûÚô Œö^ø³nû møŸø äö ³³$Þ]ôVäö ³³Þø^³³vø³fû ‰ö
ƒ7k- â ðÃZÎÆVÍßÆ
( 12/87)X @* D 12/87 ̉çmE áøæû †ö Êô ^ÓøÖû]
ì ÉZgÅVÇZæE
%Nx ÓÏ<X 379
ì x Î+Z à Zzä™ ‰ZÃVlx ÓÏ< 1 Whôçû nö Ãö Öû^mæô^ŠøÛøÖôù ĺÚô ^qø Øöíûfö Öû]ø
Xì C™ðú{ Zgs§ÅVÇZ',
x Ó 2 óðõ çû ‰ö Øùô Òö oÖF]ô äô eôMö ^Ïømö ݺ^Úø ‡ô çø âö æø
7ðà }â 19zŠ ÅtigX 380
4) gG
¢L
: èG zŠ Åtig 1 Váô^Îø‡û …ô Ñö‡û †ôùÖ]ø
*™»lˆÅTtig {zq
;ì C7,
* -Z 2 (äö fö ×ö_ûiø Ѻ‡û …ô
;ÇãJ
-?{zÂÐá:J /ZXì Lg~lˆ~g v tig {zZuzŠ 3
-k Q ?¤ WÕø^iø]ø äô iô ^ûiø Üû Ö$ áû^ô Êø Ô ø fö ×ö_ûm$ Ѻ‡û …ôæø
X z™Š Ñ: ,„Žw‚6,
„ÅyŠq
-Z LZ Z® 4 WÔø Úô çû mø Üùô âø o×FÂø Ô ø jô ßø‰ø Ü$ âø ØûÛôvûiø ¡ ø Êø
Ù Z® 5
Xì °»n}g v„{zì tig »izgC Wäô nû Êô ^Ú$ Ýõçû mø Ø$ Òö Õø^ËøÒø
Ù vZ GÂì ¹!*
ÅgHä k Q ~izg ÅyŠ 6C w‚ ðû/~g v¤
/Z 6 oÖF^Ãø iø äø ×# Ö] á$ ^ô Êø Õø†ôÛöÂö àûÚô èößøŠ$ Ö] àôÓöiø áû^ô Êø
X Ç}Šgz¢»{zì WÔ ø Öø Üø ŠøÎø^Ú$ ‚õmû‚ôqø‚õÆø Øùô Òö oÊô Ô ø nû iô ç+ nö ‰ø 
z™VY„Åq k Q ? Âì ; g 7¹!*
[ Z w‚ ðà »/~g v¤
/ZgzZ 7 Üôùãø Öû^eô Äößø’ûiø^ÛøÊø Õø†ôÛöÂö àûÚô èößøŠ$ Ö] àôÓöiø Üû $Ö áû]ôæø
?7„ì n}g v WÔ ø Öø ‹ønû Öø^ÛøÖô
?ch
X ñYá '6, eá tig Zg vgzZ ðà Y7ƒtgzZ 8 WgºÖô^›ø Ô ø Îô ‡û …ô oÖF]ô Ôø ÏøfôŠûm$ àûÖøæø
;ñYW¨ „gzZ ðà ì Yƒt:gzZ 9
?ÑZzä0*
¸6, WgºÖô^Æø äô nû ×øÂø Ô ø fø ×ô Çûmø àûÖøæø
Xì 7öRÅ:gzZ ~k
, /
Š¦Ù ›Qì [ƒgln}g vAgzZ 10
C WÔø Öø…ø ‚ôÎö‚ûÎø^Úø Ô ø ßûÂø o* _ôfû m% àûÖøæø

]ÑqáZzäg*,
6VÍßX 381
/zgÐTD™ o‚ »yŠ, Zvßй 1
Xì Cƒ7eã ZŠ¤ Wå†ôeô‚ûjøŠûÛöeô ‹ønû Öø^Ú÷ çû mø ØõfôÏûjøŠûÚö h$ …ö 
D™—g6,yQ~ qzÑÆ ] Zg Dƒ, Z vßÐ ¹ gzZ 2 åô †ôìô! oûÊô äô nû Òô]çø eô kûÚø ^Îø äô ×ô nû Öø Ùôæ$ ]ø oûÊô ½õçû fö ÇûÚø æø
ƒx Zº »VCZzäzg6,
Xì @* WÆ]ZggzZ
yQ~y
90

Ågwì» ~gZŠ)f~%1X 382
X 7ß1?J# ì ~1‡}g vgzZ6,Ðz½}g vx¯ 1
-Z Wä´eô Üû ×$ Óøjøiø Üû Öø^Úø Ôø Îô ^$øæô oûÊô Ýöø¡ÓøÖû]ø
XƒD Y− ~1‡gzZÐz½Æx¯ ?ƒs1?„‰gzZ 2 Wä´ Îô ^$øæô oûÊô lø†û ‘ô äô eô køÛû×$ Óøiø ]ƒø^ô Êø
+e äÎLZ ?‰Ågpô~ äZ M
Ã~0 i KZ Z åE<XÅ 3
b§ÏZÃx¯gzZy!* ø Îô …ø æø æø Ô
Ô ø fø âø ƒø áöˆö íûiø^ÛøÒø Ôø Þø^ŠøÖô áûˆö ìû^Êø
pgpô
Xƒn
ä™áÃÚ Dƒ, Z] ܉ VY 4
ï Š™wi ** !è÷ÛøÏûÞô kûfø ×øqøæø è÷ÛøÃû Þô kûfø ×ø‰ø èõ Ûø×ô Òø h$ †ö Êø
ÅgpôÐQƒ… Y¼X 383
ŠÈ: Zg ‚ » Zg ‚ Ì{zƒ … Y ?¼É z™ ¹: {z … Y 7?¼ 1 äø ×# Ö] á$ ^ô Êø Üö×øÃû iø^Úø Ø$ Òö ØûÏöiøŸø Øûeø Üö×ø³Ãû ³iøŸ^ø ³Úø Øû³Ïö³iøŸø
c*
ÆXGZ Û ¼6,Y ¡
+¬øZ vZèY ;z™
IZx Ó }g väu 0* ˜øñô]†ø Êø ^ãø ×ôù Òö Ôø uô…ô]çø qø o×FÂø šø†ø Êø‚ûÎø äö Þø^vø³fû ‰ö
Ö ªiz',
X Ç}™u6,?# Ð)g f !èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø Ô
ø nû ×øÂø ^ãø eô s% jøvûmø

?wEZ » ~gz$gzZ]¸X 384
¢q Ân Æ ãâ 
KZgzZ ñ0* KZ »vZ ”Ð wq ‹gßkS 1 ‚øßûÂô Õø‚øÏô Ëûmøæø äô jô nø ’ôÃû Úø ‚øßûÂô äö ×# Ö] Õø]†ø m$ áû]ø…û „øuû]ø
Û **
X ǃ~Vß Zzä0*vgÑZg v:gzñ0*
N* Ü zÆ®
¢q)»‰ ) ¤Z Wàømû†ô‰ô^íøÖû] àøÚô áøçû ÓöjøÊø äô jô Âø ^›ø
) ¤ZÅvZ ÂA ] ¸»Z
z™wEZ] ¸~® # gzZ 2 (äô ×# Ö] èô Âø ^›ø o×FÂø çø Îû^Êø kømûçôÎø]ƒø]ôæø
X î 3Š ~gz$~ãâ ÅvZ ÂñYW~gz$Z
Û ** # gzZ 3 !äô ×# Ö] èô nø ’ôÃû Ú$ àûÂø ÌûÃö •û^Êø køËûÃö •ø]ƒø]ôæø
ì !Æ/ŠX 385
ª˜¿ßŠ z*
˜xgƒ» *™ÌñƒÙ Š u|» *™ 1
Xì ª Wغãû qø^ãø ßûÚô àömô^Ãø iö^Úø ÄøÚø ^nø Þû‚% Ö] oÖø]ô áöçû Òö†% Ö]ø
¶~ ä™wqZiZ Ìñƒ n
pg ¢ » [ Z NiZÆ wqZiZgzZ 2 hô]çø %$Ö^eô køÏû$ôæø ]ƒø]ô ØôÛøÃø Öû] àô³Šûuö oû³Êô †ö ³nû ’ô³Ïû³j$Ö]æø
Xì ( Î!*$â Z )Ëxg D™
Š- (àºfû Æø äô nû ×øÂø
¬¢
Xì Ë"gzZ ~ b 8™yEZ6, Ù %ñθgzZ ñâ i WÇgzZ 3
-ZC
q !ˆºrûÂø äö Öø…ô^fø jô ìû]Ÿô û] Øøfû Îø‚õuø]ø Øùô Òö oÖF]ô èößønû Þô^ûÛø_$ Ö]æø
?Š- 6]g ›Å *™X 386
qZ,
ÂCƒV*â ÅvZ ì ¹¸ nÆ]g ›Å *™q
Û ** ÆvZ 1
-Š 4, W^ãø nû Êô Ÿ$ ]ô oû’øÃû mö øŸ äö Þ$]ø äô ×# Ö] o×øÂø ^nø Þû‚% Ö] áô]çø âø àûÚô
X Cƒ~*Š ÏS
ÆvZgzZ 2
XˆÆähgà *™1M7{zì¼ k0* !^ãø Òô†û jøeôŸ$ ]ô åö ‚øßûÂô ^Úø Ùö^ßømö øŸæø
91

m~©gzZ¿X 387
X Y™7x Ç!©»k QÐQ} Š™¡egzZ ï
GibN ¿& 1 Wäö fö ŠøÞø äô eô Åû†ø Šûmö Üû Öø äö ×öÛøÂø äô eô^ø_øeû]ø àûÚø
Xì îŠ7{Z
+ÃÄZÑÅŠ Z]
.Z î !* rg:ÄZÑCZ f KZ 2
ZÐQƒ‚ äô ñô^eø ! göŠøuø äö Ãû Ëøßûmø Üû Öø äô ŠôËûÞø göŠøuø äö iø^Êø àûÚø
{ åE c { åE
"L*
5E 4J&X 388
5G
X Çá 0*
Ã{‰ÆkZ c* *™ÝqÃqË¿ 1
ÃqkZ {zì Le* !äö –øÃû eø æû ]ø äö Öø^Þø^ò÷nû Gø gø×ø›ø àûÚø
|ÙÅðZæE
³z# %NgzZ ðYZX 389
Xƒ3ˆÆT7ð>{zð> 1 W…ö ^ß$Ö] åö ‚øÃû eø †õnû íøeô †ºnû ìø^Úø
A ˆÆT7ÑÑ{zgzZ 2
Xƒ¼ Wèöß$røÖû] åö ‚øÃû eø †ùõ /øeô†' Gø^Úø
Ù ~«£Æ¼
XìHÚC A 3 W…ºçû ÏövûÚø èô ß$røÖû] áøæû Mö Üõnû Ãô Þø Ø% Òöæø
Ù ~«£Æ3gzZ 4
Xì s¬zíšC !èºnø Êô ^Âø …ô^ß$Ö] áøæû Mö ðõ ø¡eø Ø% Òöæø
NšvŠgzZ‘ÃX 390
-ZÐ~Vî š ƒgg ZŠ¸ 1
Xì ‘Ãšq WèøÎø^ËøÖû] ðô ¡? øfÖû] àøÚô á$ ]ôæø Ÿø]ø
Xì ~gFãKšJgzZ ~(,
БÃgzZ 2 Wáô‚øfø Öû] šö†ø Úø èô Îø^ËøÖû] àøÚô ‚% Gø]øæø
Xì ~g FÅ»JÐ~g Fã KgzZ 3 Wgô×ûÏøÖû] šö†ø Úø áô‚øfø Öû] šô†ø Úø àûÚô ‚% Gø]øæø
Xì Úq Û à â Ð~Vz î Yƒg ZŠ¸ 4
-Z ãZzZ WÙô^ÛøÖû] èøÃû ‰ø ÜôÃø ßôù Ö] àøÚô á$ ]ôæø øŸ]ø
Xì ~q¡Åy$ Û à âgzZ 5
+aZÐVEZzZ Wáô‚øfø Öû] èöv$ ‘ô Ùô^ÛøÖû] èô Ãø ‰ø àûÚô Øö–øÊû]øæø
ƒs»»aZÐy$
Xì ** +ï GLBt 6 !gô×ûÏøÖû] pçø Ïûiø áô‚øfø Öû] èô v$ ‘ô àûÚô Øö–øÊû]øæø
x »gzZÈ‚m{&ÅðñX 391
X Cƒ( ] ) Vc*
{m{&nÆðñ 1 Wlõ^Âø ^‰ø 'öø¡$ø àôÚô ç+ Ûö×ûÖô
Xì @* »ÐgÇŠgz6,
™ÏY** LZ {z~Tì Cƒ{z®
) ‚q
-Zç O 2 Wäü e$…ø ^ãø nû Êô oûqô^ßømö èºÂø ^ŠøÊø
™çF,
Xì @* ) ‚q
~lçKZ {z~Tì {z® -ZgzZ 3 W äö Gø^Ãø Úø Ý% †ômø èºÂø ^‰øæø
™{Š .ZÐV¯{h
Xì @* +Izw'{z~T®
) ‚ { zq
-ZgzZ 4 Ø% vômø^Ûønû Êô ^ãø iô „$ Öø àønû eø æø äô ŠôËûÞø àø³nû eø o³×ôù ³íø³mö èºÂø ^³‰øæø
WØöÛörûmøæø
x »gzZ Ë{z´ÆVñ»&Êp{z êŠ 7d KZq=ÌËgzZ 5
$iÃy¨ ø $ø oûÊô Ÿ$ ]ô^’÷ìô^Gø áöçû Óömø áû]ø ØôÎô ^Ãø ×ûÖô ‹ønû Öøæø
V'õ¡
:ñ{Q~
92

Ö çO'Å~izgKZ 6
Ô~# Wrõ^Ãø ÛøÖùô èõ Ú$ †ø Úø
Ô~Vñ»Æ]Å]y
Wc*7 WMõ ^Ãø Úø oûÊô éõ çø _ûìöæû ]ø
+Z¯ÐVzqw'c*8
X ~~iz0 WÝõ†$ vøÚö †ônû Æø oûÊô éõ „$ Öøæû ]ø
Zû
gÐAg" ~*™X 392
?{+
%NÅ *™»vZ @*
X}Š™ «ÃÅÚ ŠV× ZæE Åg™ËÊp~*™ 1 W^ãø iô ]…ø çû Âø äö ×# Ö] Õø†ö ’ôùfø mö ^nø Þû‚% Ö] oÊô ‚ûâø ‡û ]ø
X ÏñYC',
: êÐ?VŒ nkZƒg:™0…¸~*™gzZ 2 !Ô ø ßûÂø Ùõçû ËöÇûÛøeô køŠû×øÊø ØûËöÇûiø øŸæø

ƒ?Š, !ÙCà Zz3
6,~g v]* åÐìX 393
i KZ òŠ WèYn Y ãT ci7 ~g v z™ b§kZ ]!*1
nÆ y!* !äô Þô^ŠøÖô køvûiø ðºçû fö íûÚø ðø †û ÛøÖû] á$ ^ô Êø ]çû Êö†ø Ãû iö ]çû Ûö×$ Óøiø
Xì Lg Ö
(N
?ÒphZgzZ öÀÓ£FÑX 394
/
X Cƒ7ãZ¤ÐTì CƒÅvÒphZ 1 Wäö ×öÛôvûÚø ̺nû Ëô ìø Ôø ŠûÛôÖû] gönû _ùô Ö] Üø Ãû Þô
Xì b§Å7íÅkZgzZ 2 !äö vömû…ôù †º_ôÂø
ƒgg »áÆGî UÐ{ ZgúzõX 395
;zŠÄg™ VQÃä™õ 1 WÕø†ø íûÊø Äû•ø
ŠÃ° 2
;zŠ !* WÕø†ø fû Òô ¼û_öuû]æø
XÅgŠ c*
ÃGKZ 3 !Õø†ø fû Îø †û Òöƒû]æø
$ §~uu~*™X 396
?g » þLG
- ?z™ 1á ,q{zÐ*™ 1
;N WJ WÕø^iø]ø^Úø ^nø Þû‚% Ö] àøÚô „ûìö
ñYHæWgŠ¿s ÜÆe # ƒghZzÐe
$Ñz~g vZ $ÑzKZ ?gzZ 2 WÔ ø ßûÂø oÖ#çø iø^Û$ Âø Ù$ çø iøæø
Ô Âj™: (Z¤
/ZgzZ 3 (ØûÃø Ëûiø Üû Öø køÞû]ø áû^ô Êø
4h8ÃMÔgzZ8
Xß ¯ èEG - â KZ 4 !gô×ø_$ Ö] oÊô ØûÛôqû^øÊø
ì Ë$0½»B
k]*
!-
qZX 397
X Dƒi Z0 Z b§ÅçmwZ ¸Z‰ÒZ 1
+Z W, !Ùõçû ‘ø àûÚô „öËøÞû]ø Ùõçû Îø h$ …ö
ì °»„)
®¤ŠpX 398
Xì °»{zñYà™®
) ¤6,
qT 1 !Íõ^Òø äô nû ×øÂø †õ’øjøÏûÚö Ø% Òö
93

ì xiÑ´gg Z ÛŒ,
']³X 399
GÅOfì 4]ñ 1
;Ð ï Wèön$Þô‚$ Ö] øŸæø èön$ ßô ÛøÖû]ø
iÐ=g fÆV+zgzZÐÏøeì 4NÁgzZ 2
;ÐY{Š c* WØö‰% çø iø øŸæø Øö×% Ïøj$Ö]æø
;M7ÌÐäƒ} 9ÐQ M7ÆÆ& 3 W^Û÷ñô^Îø ¼øÃû mö Üû Öø ]‚÷Âô ^Îø ¼øÃû mö Üû Ö$ àûÚø æø
;ì„~VâŠzŠ: â itgzZ 4 Váô^Úø çû mø†ö âû ‚$ Ö]æø
-Z 5
Xì s Ü}¾ZuzŠ~h}¾yŠq WÔ ø nû ×øÂø ݺçû møæø Ô ø Öø ݺçû mø
;z™ H:} ¥ÂƒyŠ ÑZzh}¾Z
# 6 W†û _øfû iø ø¡Êø Ô ø Öø áø^Òø]ƒø^ô Êø
Xßx »ÐñƒyŠ³ #Zg vgzZ 7 !†û fô‘û^Êø Ôø nû ×øÂø áø^Òø]ƒø]ôæø

t £#
Z Zz, qZÆW
6}uzŠ- d\*
!X 400
;Dƒ6,
−ZzÆk Qt £¼Æd
W 1 W^Ï& uø‚ôÖô]çø Öû] o×øÂø ‚ôÖøçø ×ûÖô á$ ]ô
X Dƒ6,
WÆk Qt £¼Æ\ !*
d gzZ 2 W^Ï& uø‚ôÖøçø Öû] o×øÂø ‚ôÖô]çø ×ûÖô á$ ]ôæø
ÅvZ1}™®
) ¤Z Å\!* Ùg
LZ~nçC C t6,d
W t £Æ−Zzç O 3 Øùô Òö oûÊô äö Ãø nû _ôm% áû]ø‚ôÖøçø Öû] o×øÂø ‚ôÖô]çø Öû] Ð% vøÊø
# Zz®
Xì 7Z Û **
) ¤ZÅ−Zz~VEâ Wäö Þø^vøfû ‰ö äô ×# Ö] èô nø ’ôÃû Úø oûÊô Ÿ$ ]ô ðõ oûGø
YZ »d
XÇgx ** t £t6,−ZzÆd
W\ !* WgzZ 4 Wäö Ûø‰û] àøŠôùvøm% áû]ø ‚ôÖô]çø Öû] o×øÂø ‚ôÖøçø Öû] Ð% uøæø
;ñ2d
$z[Š Z {ÐZgzZ 5 Wäö eø Mø ]ø àøŠôùvømöæø
Û Ð QgzZ 6
X} Š½ÅyWŒ !áø!†û ÏöÖû] äö Ûø×ôù Ãø möæø
ìÆxg-
8gëÐVÍßX 401
Xì xgpôÐÑÆyQ **-gë~gZîZzt ÜZÆyQB‚ÆVÍß 1 Üû ãô×ô ñô]çø Æø àûÚô àºÚû ]ø Üû ãôÎô ¡
ƒ8 ø âû ]ø oûÊô Œô^ß$Ö] èöeø …ø ^ÏøÚö

] Ñq ãK
6, ¨Z ] Z ,
WZ ãzÛX 402
Xì h**
YµÃ 1 WÐ' uø àönû Ãø Öû]ø
Xì h* Z » e>
*™W, a 2 WÐ' uø oÎF†% Öæø
Z »zŠ Y 3
Xì hW, WÐ' uø†ö vûŠôùÖ]æø
Xì hÌÂ
_9»wà 4 WÐ' uø Ùö^ûËøÖû]æø
Ù 5
Xì 7h5ÃVzuzŠ » ~gFC WÐùõ vøeô kûŠønû Öø éö†ø nø _ôùÖ]æø
Xì 7hÌ** Z »#™gzZ 6
ƒW, WÐùõ vøeô kûŠønû Öø pæF‚ûÃø Öû]æø
94

*™W,Z YZ »ÒpgzZ 7
Ô* W麆ø /ûÞö gönû _ôùÖ]æø
ƒÆÐb§F»ßgzZ 8
Ô** W麆ø /ûÞö ØöŠøÃø Öû]æø
Ô*
*™~g ZÎgzZ 9 W麆ø /ûÞö höçû Òö†% Ö]æø
{!gzZ 10
X ,qÆx ÓÜZ eÃ6, !麆ø /ûÞö éô †ø –ûíöÖû] oÖø]ô†ö ¿ûß$Öæø
ÔŠ ÅÛZ +
DxZpŠ „X 403
X D Yƒx » ** ™Ô,qŠ „zZ¿ 1
.x ÓÆkZì @* !Øönø vôÖû] äö jûÖø„øìø lõæô^ËøjøÚö oÖF]ô ^Úø æû ]ø àûÚø
6,
]*! ~,
(ì*
NgX 404
X :¶½] !*
-Z™| (,
q Û Ð¿q
â
ÐwKZäT c* ð
-ZäZ V^ãø ×ô %ûÚô Ùøçû Îø àûÂø äö ×ö%ûÚô †ö Çø’ûjøŠûmö èõ Ûø×ô Óøeô Üø ×$ Óøiø ‚ûÎø
XÑ ä h Z „ ä
36,Â? 1 W]†÷ nû ÓôGø lø†û ›ô ‚ûÏøÖø
XÑ ä Á
:„¬ÐäƒyZgzZ 2 !^f÷ Ïø‰ø lø…û ‚øâø æø
piÆ> ¸ äÆMËwjÑX 405
‰ Gx¥pÆ ( 7%ÆvZ] ¸gzZ©q Z ) äô×#Ö!* ð gzZ
ÑZ > ¸ÑzwjÑÐZ éøç$ Îö øŸæø Ùøçû uøŸø ÜûãôÖô çû Îø oßFÃû Úø àûÂø Øøòô ‰ö ‚ûÎøæø
X :c*ÛÂ
â !äô ×# Ö^eô Ÿ$ ]ô
X 7´ â xÌÆqËB‚ÆZ}
.ë 1 W^ò÷nû Gø äô ×# Ö] ÄøÚø Ô ö ×ô ÛûÞø øŸ^$Þ]ô
¯´ â …äk Q »Xn
Xì c* pg!6,
Vzq„yQsÜëgzZ 2 W^ßøÓû×$ Úø ^Úø Ÿ$ ]ô Ôö ×ô ÛûÞø øŸæø
rgg (Z {Š c*
Âì ‚ Š ¯´ â »Vzq+Z…äk QZ
iÐ ë{z6,Xc* # Z® 3 W^ßøËû×$ Òø ^ß$Úô ä´ eô Ôö ×øÚû ]øçø âö ^Úø ^ßøÓû×$ Úø ojFÛøÊø
+¬Ì~g ZŠ)f¼6,
Xì ~Š™Z ë
X Çá ˜Ì~g ZŠ)f ÂÇá :Zz]¸{zÐë{zZ
# gzZ 4 !^ß$Âø äö Ëønû ×ô Óûiø Äø•øæø ^ß$Úô åö „øìø]ø ojFÚø æø
vßáZz
g~h WÅk]´ŠX 406
Xì ;g™'!* ñ c*
S¦yQÐu ð gzZ
[ »%0Z {4 ‹äZ ø Òø èøfø Ãû Gö àøeû ] éø†ø nû Çô ÛöÖû] Äöqô]†ø mö äö Ãø Ûô‰ø ‚ûÎøæø
^Ú÷ ¡
Û äZ
â
X : c* ð Â VÝöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^ÏøÊø
äk Qz™«ŠÃkZg q} RX 1 W…ö ^Û$ Âø ^mø äö Âû Mø
;n¯w=~*™ÐQì 1¼ {z'Ð+Š 2 W^nø Þû‚% Ö] àøÚô äö eø…ø ^Îø^Úø Ÿ$ ]ô àômû‚ôùÖ] àøÚô „ûìö^ûmø Üû Öø äö Þ$^ô Êø
{z @* -I
{Q~ ] é£E
ì c* dÃ\ WLZgzZì H\ Z å™ú1 yY ä kZgzZ 3 ØøÃø rûnø Öô äô ³ŠôËø³Þø o³³×F³Âø ‹ø³³f$Öø ‚õ³Ûû³Âø o³³×F³Âø æø

Xn™wEZnÆVî ægzZVØ»KZg±gÃ]2yQ !ä´iô ^_øÏøŠøÖùô ] ]…÷ ƒô ^Âø lô^ãø fû /% Ö]
95

?ˆ~ŠVYÃyK
¨Z=X 407
ÐQÐ=g fÆ=yŠ Ë{z t1ì Å7<zŠ=ÿËävZ 1 ^Ú$ ^Ú÷ çû mø ä´eô åö „øÏô ßûjøŠûnø Öô Ÿ$ ]ô ÷¡ÏûÂø ]/†ø Úû ]ø äö ×# Ö] ÅøMø çû jø‰û]^Úø
X ÇñXЄ n

’ eNÐ} ¥B‚ÆY ´ZÃY ZLX 408
B‚ÆVzM»Y ´ZgzZVzqzŠ nÆä™Ýq` ÆvZ 1 ‚øßûÂô ^ÛøÖô^f÷ ×ø›ø ðô ]†ø ÏøËö×ûÖô ðô ^nø ßô ÆûŸø û] Äø•ö]çø ³iø àø³Šøuû]ø^³Úø
RÐ k0*
6,vZ ìt ] !*
hZ ÌÐ k Q1?ì ] !* hZ X** ¬
W7Ð ~ b ðô «nø ßôÆûŸø û] o×øÂø ðô ]†ø Ïø³Ëö³Öû] äö ³nû iô äö ³ßû³Úô àö³Šøuû]øæø =äô ³×# ³Ö]
EE
X N W7Ð} ¥ÐV ðG34‘gzZVzqª
zŠY ZLá ZzpgÀ !äô ×# Ö] o×øÂø ÷Ÿ^Óøi$]ô
ÇñYZh wÑZzäZ”ÐhX 409
X Ç} Š Z¤
/ÐQ hì e**/
Z¤Ãh 1 !äö Âø †ø ‘ø Ð$ vøÖû] Åø…ø ^‘ø àûÚø
ì [ÂnÆ]g wwŠX 410
Xì [ ÂnÆV\WwŠ 1 !†ô’øfø Öû] Ìövø’ûÚö gö×ûÏøÖû]ø
ì ò ¾Kg »t ÜZx ÓX 411
Xì Áq »t ÜZx Óò ¾ 1 !Ñôø¡ìûŸø û] ‹önñô…ø oûÏøj%Ö]ø
ìF»V¦u~g * %NX 412
!ŠæE
@
XìFFu~g !* %N 1
ŠæE !麆ø nû /ôÂø Üö ×ûvôÖû]ø
!is ÜÆá ZzÛy*
ƒ `: y* !igzZ$
eZ@X 413
X z™: wEZy!*
i ~æE Ü ¤Å%1»äT 1
%NKZs ÜÆÏ Qì ~Š‰ WÔø Ïø_øÞû]ø àûÚø o×FÂø Ôø Þô^ŠøÖô hø…ø ƒø à$ ×øÃø rûiøŸø
X z™ H: '!* 3Š3 Zg»äTgzZ 2
0Z W,Z~ ¨ £Æk Qì c* !ÕøMø ‚$ ‰ø àûÚø o×FÂø Ô
ø Öôçû Îø èøÆøø¡eø

?ì ~gz¢$
dXgzZ[Š R HX 414
nÆVzuzŠÃqT ì °»gŠÏZd
D™I** $z×CZ f ~g v 1 àûÚô äö âø †ø Óûiø^Úø hö^³ßø³jô qû] Ôø ŠôËû³ßø³Öô^³e÷ Mø ]ø Õø^³Ëø³Òø
Xƒg™ $ÌŠpÐk Qƒ !Õø†ônû Æø
™ñb§ÅVzŠ%VZX 415
**
X u7,
**# ™>wÈb§ÅV¯¸z" Â7z™ñb§ÅVzŠç'MVZ 1
ƒg !…ô^ÛøÆûŸø û]ç$ ×ö‰öø¡‰øŸ$ ]ôæø W…ô]†ø uûŸø û]†ø fû ‘ø†ø fø ‘ø àûÚø
96

*ƒ=XX 416
?ì ~gz¢*
Ð V 2ZgÆ e
$Z@ ÃV2ZgÆ „ Ze ì °»=âZ n }g v 1 Ô
ø nùô Æø Øøfö ‰ö Ôø Öø xø•øæû ]ø^Úø Ô
ø ×ô ÏûÂø àûÚô Õø^ËøÒø
X} Š 3›Æ™µ Z !Õø‚ôGû…ö àûÚô
?i§»ñ,
6Vß Zzä%X 417
Û ñƒï ŠTæF
â
X :c* Iš^IRäZ
%NЮ0Z ï ð V^m÷ˆôùÃø Úö ‹õnû Îø àôeû ] &ôÃø Gûø ¡ûÖô Ùø^Îø
Xì 4ÂHñb§ÅVÍß+
M¨KZÆä?¤
/Z 1 W Ýô…ô^Òø Ÿø û]†ø fû ‘ø lø†û fø ‘ø áû]ô
XÐî Y„wÈyŠq Wb§ÅV-0*
-Zy a:gz 2 !Üôñô^ãø fø Öû]ç$ ×ö‰ö løçû ×ø‰øŸ$ ]ôæø
9N
õÑ)E 6Vß Zz*™gzZ *™X 418
}g \ P,
;ì à ZzäYhÐ~!gzZ à Zzäàyvìg »dÛ *™t 1
$ W†% Ûöiøæø †% –öiøæø †% Çöiø^nø Þû‚% Ö]ø
+gà *™ nÆVß Zzä™ì‡e
I[Z Nz!$ vZ G 2
$Ñz KZ äu 0* W ä´ ñô^nø Öôæû Ÿôø^e÷ ]çø $ø^ãø •ø†û mø ÜûÖø äö Þø^vøfû ‰ö äø ×# Ö] á$ ]ô
Xì H7
Xì HgH(ŶŠ ZwxÃV7Š LR:gzZ 3 Wäô ñô]‚øÂû Ÿôø^e÷ ^ÏøÂô øŸæø
yQ1åÑZ e î Z 7,ÌZ ÌZ äVM b§ÅVzg ZÎ, Z Â*™ ÿL 3XZtgzZ 4 Üû ãôeô |ø^‘øƒû]ô]çû ×% uø Üûâö ^ßønû eø gõÒû†ø Òø ^nø Þû‚% Ö] Øøâû ]ø á$ ]ôæø
X ñŠ^{zgzZ Zg —7QäáZzÝ;Æ !]çû ×övøiø…û ^Êø Üû ãö Ïöñô^‰ø
0â :Æ™ ¦yâ ‚X 419
* hgnÆyg Ç+
?*
X : c*Û Ðx?ZmŒ0
â + Û LZgzZ
i VÝöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø àôŠøvøÖû] äô ßô eû Ÿôô Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îøæø
;zhg:úLZqÌðÃÅ *™ ?d
W¶} R 1 W^nø Þû‚% Ö] àøÚô ^ò÷nû Gø Õø ðø ]…ø æø à$ Ëø×ôù íøiö øŸ o$ ßøeö ^mø
Ë ƒcVÍßÆnzŠ {zÐzhg ?̼ G 2
X :ì $ Vàônû ×øqö…ø ‚ôuøŸôø äö Ëö×ôù íøiö Ô ø Þ$^ô Êø
Z® Ç}™wEZ~ ®
) ¤Z Å Z}
.Ãyâ ‚ñƒ} hg}g v {zq
-Z 3 ^Ûøeô‚øÃô ŠøÊø äô ×# Ö] èô Âø ^_øeô äô nû Êô ØøÛôÂø Øõqö…ø ^Ú$ ]ô
Ûª
;Ç}™ë ZœgzZ]Š XÐQ{z¯:
L » Á$
+~g vwâ Wä´eô kønû Ïô Gø
ÅvZÐ yâ ‚ ñƒ} hg}gv ǃ ¿ZuzŠ {z c*4 oÏF/øÊø äô ³×# Ö] èô nø ’ô³Ãû ³Ûø³eô äô ³³nû Êô Øø³Ûô³Âø Øõ³qö…ø ^³³Ú$ ]ôæø
Û **
Ç}™V*â 
Æ kZ ~VEâ ÅvZ ?~ ]gßkZgzZX Ç} ™Ýqà Á$
Û ** +gzZ Wäô jô nø ’ôÃû Ûøn×FÂø äö Öø^Þ÷çû Âø køßûÓöÊø äö Öø køÃû Ûøqø^Ûøeô
XЃg ÇŠæ
6,z Z LZ ?& ì 7(Z Ìq
n Æ yQgzZ zŠ ßF, -Z ~ VâzŠ yQgzZ 5 !Ôø ŠôËûÞø o×FÂø åö †ø $ôç+ iö^j÷Ïønû Ïô uø àômû„øâF ‚öuø]ø ‹ønû Öøæø
X zhgyâ ‚
97

™ ¦{íf nÆyÇ+
** 0â :X 420
HHe
X :ìtì Š +Z}uzŠÃx¯ÏZgzZ
$ZzgÌ~i Z0 Vçø âö æø †ø ìø! äõ qûæø o×FÂø Ýöø¡ÓøÖû]]„øâF pûæø †û möæø
yâ ‚¸ » *™ì k0* å gzZ}
}g vyâ ‚zwâ ` W ƒ ãZzwÎ .è£i Zˆ 1 áø^Òø‚ûÎø^nø Þû‚% Ö] àøÚô Ô ø mû‚ømø oûÊô pû„ô$Ö] á$ ^ô Êø (‚öÃû eø ^Ú$ ]ø
X å»VÍßá ZzIÐ?¬Ð? WÔ ø ×øfû Îø غâû ]ø äü Öø
Xì ÑZzäYs§ÅVzuzŠyâ ‚tˆ}g vgzZ 2 WÕø‚øÃû eø Øõâû ]ø oÖF]ô†ºñô^‘øçø âö æø
ÆòŠ WÆnq
-Z ËÐ ~ VÍßÆnzŠÃyâ ‚kZ ? ìt |gzZ 3 Vàônû ×øqö…ø ‚ôuø ^øÖùô ĺÚô ^qø køÞû]ø ^ÛøÞ$]ôæø
Xƒìg™ ¦n
Æ™sÜ~ ® ) ¤Z ÅvZÃwâ kZ ñ ƒ G ¦}g v ¿{z wÍ Z 4 ^Ûøeô ‚øÃô ŠøÊø äô ×# Ö] èô Âø ^_øeô äö jøÃû Ûøqø^Ûø³nû Êô Øø³Ûô³Âø Øõ³qö…ø
Ü ŠgzZ Á$
X ¶ð¾‰ +~ä™ ¦jQä?gzZ u™Ýqª œz]Š X Wäô eô kønû Ïô Gø
;Çñ¾ ñgzZ Á$
+Æ™sÜ6, ÅvZÃkZ ǃ¿(Z c*5 o³ÏF³/øÊø äô ³³×# ³Ö] èô nø ’ô³Ãû ³Ûø³eô äô ³³nû Êô Øø³Ûô³Âø Øõ³³qö…ø æû ]ø
Û **
ãâ 
W äü Öø køÃû Ûøqø^Ûøeô
ÅyQgzZzŠ ßF, Þ ‡kZ ÂÌq
6,zZ LZ ?& 7. -ZÐ ~ VâzŠ yQgzZ 6 Ô ø ŠôËûÞø o×FÂø åö †ø $ôç+ iö áû]ø ¡
÷ âû ]ø àômû„øâF ‚öuø]ø ‹ønû Öøæø
Øg ÅvZ nÆ kZ Š Hg*çO X zŠ Ñ Vc*
gZŠ)f6,1 KZÐzz o–FÚø àûÛøÖô tö…û ^Êø Õø†ôãû ¾ø o×FÂø äü Öø ØøÛôvûiø áû]ø øŸæø
Xƒgg ZzyZÆ W äô ×# Ö] èöÛøuû…ø
ƒggZzyZÆtigÐvZnÆkZì Š
H{g ¹*
!gzZ 7 !äô ×# Ö] Ñø‡û …ô oûÏøeø àûÛøÖôæø

@YHùg lZX 421
?ì *
I ó ó äø×$Ö]†öËô³Çû³jø‰ûø]L L~ÏŠñÅZ
ð äTÅÒÿk Qäx?ZmZ 1 äø ×# Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]ø äô iô†ø –ûvøeô Ùø^Îø Øõñô^ÏøÖô Ýû¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îø
X 匰»
?ƒBÈ»g lZÐgîiîZgŠ ?HñovÎZg vVâ ~g v 2 […ö ^ËøÇûjø‰ûŸô ]û ^Úø pû…ô‚ûiø]ø Ôø Ú% ]ö Ôø jû×øÓô$øV
—g lZ G 3
Xì qÅzgŠ +F, Wàønû nùô ×ôù Ãô Öû] èöqø…ø Mø …ø ^ËøÇûjô ‰ûŸô û] á$ ]ô
;6,¨ ƒµZz ì x **
_bì @* -Z {zgzZ 4
q V Wáõ^Ãø Úø èô j$‰ô o×FÂø ĺÎô ]æø ܺ‰û]ôçø âö æø
X ñYƒxŠ **
6,
k Q Zƒ¼ t¬ 5 W o–FÚø ^Úø o×FÂø Ýö‚øß$Ö]^ãø Ööæ$ ]ø
;** Ù ™:ÃkZ ¦
ZC /Ù gzZ ¢
C 8™{Š Zg Z å»ä™: {Š ¬Z eQcå t}uzŠgzZ 6 W ]‚÷eø ]ø äô nû Öø]ôMô çû Ãø Öû] Õô†û iø o×FÂø Ýöˆû Ãø Öû] oÞô^%$Ö]æø
ZŠ ÑZ Z
# Zz 6,?Æ ] ‡‘ * *™ ZŠ Z t £x Ó {z Æ)f LZ t }Š 7 Üû ãö Îøçû Ïöuö àønû Îô çû ×öíû³Ûø³Öû] o³Öø]ô pøMôù ç* ³iö áû]ø &ö³Öô^³%$Ö]æø
ðZŠ Zg v ñYàbSZ~g—ÆvZ J
Ð?gzZƒu 0* -VŒ èºÃø fôiø Ôø nû ×øÂø ‹ønû Öø ‹ø×øÚû ]ø äø ×# Ö] oÏø×ûiø oj#uø
98

ðÃ
%Ni !*
ƒ: kæF
7Zì H ù ŸJ Û t åa 8
-[ ZÃyQ ä ?gzZ DƒÍÑ6,?øZ Ôø nû ×øÂø èõ –ømû†ôÊø Øùô Òö oÖF]ô ‚øÛôÃû iø áû]ø Äöeô]†$ Ö]æø
*™¿gzZ {Š Zg Z »äÑOb§~g7[ Z
X* W^ãø Ï$ uø pøMôù ç* jöÊø ^ãø jøÃû n$•ø
+Z} gvÐ uZgpÅx Zw“
ÐQì ZƒZa g0  ÍgzZyp tVZv0*
gzZ 9 o×øÂø køfø Þø pû„ô$Ö] Üôvû×$ Ö] oÖø]ô‚øÛôÃû iø áû]ø ‹öÚô ^³í³Ö]æø
-VŒ î » ~ k\Zzyx
V-A ÐQgzZzŠ 5ÃV-A Ð w3 J z§ ‚ø×ûrôÖû] Ðø’ô×ûiö oj#uø áô]ˆø uûŸø û^eô äö fø mû„ôjöÊø kôvûŠ% Ö]
 Í *yxgŠÆw3gzZ
X ñYƒZa “ W‚ºmû‚ôqø ܺvûÖø^Ûøãö ßønû eø ^ø/øßûmøæø Üô¿ûÃø Öû^eô
× »1„ +z~~0
? 6ìg ( Z' + ) ¤ZŸZg v tÙ gzZ 10

zZ} ^ÛøÒø èô Âø ^_$ Ö] Üø Öø]ø Üø ŠûrôÖû] Ðømû„ôiö áû]ø ŒöMô ^Š$ Ö]æø
X ¶H´èÅ ã â ÅvZä
Û ** Wèô nø ’ôÃû ÛøÖû] éøæø ø¡uø äö jøÎûƒø]ø
X Vƒ‡â ]nÐvZ~äø×#Ö]†öËôÇûjø‰ûø]X : ¼A
$ß™ Za ]gßtZ
# 11 ! äø ×# Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]øV Ùöçû Ïöiø Ôø ÖôƒF ‚øßûÃô Êø

Ïge" ÅðxŠ WèŠ ÑzZX 422
Xì ¨Xxð Š WŠ ÑzZ 1 WVÝøMø f àöeû ]ô àºnû ÓôŠûÚô
Xì {æ7ÐkZ]ñÅkZ 2 WØôqøŸø û] Ýöçû jöÓûÚø
X ¿gpôg0
+ZÆVâ »Vc*
g FÅkZ 3 WØô×øÃô Öû] áöçû ßöÓûÚø
X ‰Çgpô¿n ZnÆ{ ~
.Zñ 4 WØôÛøÃø Öû] Áöçû ËövûÚø
Xì Yà1ÐZJ
- 5 WèöÏ$ fø Öû] äö ÛöÖôç+ iö
Xì mZ eg â ÐZîÂh™Š » ã0*6 W èöÎø†û /$ Ö] äö ×öjöÏûiøæø
Xì @* +
ƒg ZŠ1$Ä»kZgzZ 7 !èöÎø†û Ãø Öû] äö ßöjô ßûiöæø
?,™ H$
A}Š™1‡"/
¤ ZŒ{g ÂX 423
q Û p=~/ôLZ x?ZmZ ì Š
-ZÐ V;z ¸â HHe
$Zzg ä´ eô^vø‘û]ø oûÊô ^Š÷Öô^qø áø^Òø Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×ø³Âø äö ³Þ$]ø pøæô…ö
'½B‚B‚Æ ]gúk Q @WÅx ¸~g7 Â~g*]gú]gzp Üû âô …ô^’øeû ^øeô Ýöçû ÏøÖû]^ãø ÏøÚø †ø Êø èº×ønû Ûôqø åº]ø†ø Úû ] Üû ãôeô lû†$ ÛøÊø
X : c*Û äx?ZmZ6,
â kZ VÝöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^ÏøÊø
X ñƒñÎàógzZ@WÅVzŠ%yS 1 WxöÚô ]çø ›ø Ùôçû vöËöÖû] åô „ôâF…ø ^’øeû ]ø á$ ]ô
L »ä»¿Ã]÷Zp„ ~i !*
Xì C™ Zƒ: ÃgzZ 2 W^ãø eô^fø âô göfø ‰ø Ôø ÖôƒF á$ ]ôæø
ÂñYWIÐQ {zgzZ} 7, -Z ËÐ ~ ?LZ
Y6,]gúÃÅq # ç O 3 Wäö ×øâû ]ø ‹ûÚô ¡
ø nö ×ûÊø äö fö rôÃû iö éõ ]*†ø Úû ] oÖF]ô Üû Òö‚öuø]ø†ø ¿øÞø]ƒø^ô Êø
Xì ~gz¢Zêg ¯**
ƒÉÐzziKZ c k QÐQ
99

X 'gú~uzŠ Üì ]gú„ +zÌ{z 7¼gzZ ZÎnS 4 !éõ ]ø†ø Úû ]^Òø éº]ø†ø Úû ] oøâô ^ÛøÞ$^ô Êø
Û » kZ Z}
}™ OÃ . ¹ ä Yg { q
-Z Ð ~ Væg { ™ Ít äö ×# Ö] äö ×øiø^Îø tô…ô]çø íøÖû] àøÚô غqö…ø Ùø^ÏøÊø

Z(,Ht [äö ãø ÏøÊû]ø^Úø ]†÷ Êô ^Òø
X : c* Š™únÆä™OÐQäx ¸6,kS 5
Û äx?ZmZÂc*
â V Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^ÏøÊø Wåö çû ×öjöÏûnø Öô Ýöçû ÏøÖû] gø$øçø Êø
Š™s ç™™g ÕÐ Q tc*
ñYc* ¶„ àÇq +»àÇzI
-Z {zgzZì àÇ!$ !gõÞûƒø àûÂø çºËûÂø æû ]ø gùõ Šøeô g' ‰ø çø âö ^ÛøÞ$]ô ]‚÷mûæø …ö

ÌZ Åð>gzZnX 424
Ôõ:HÌÃð>Ï~hðgzZz™x »iZ 1 W^ò÷nû Gø äö ßûÚô ]æû †ö Ïô vûiø Ÿøæø †ø nû íøÖû] ]ç×öÃø Êû]ô
ÌnÏKgèY 2
;ìMÌð>Ï~hðgzZì ~(, W†ºnû %ô Òø äö ×ønû ×ô Îøæ$ †ºnû fôÒø åö †ø nû Çô ‘ø á$ ^ô Êø
ZuzŠ ðÃ~ ä™ÆVñ»iZ }™ ¹:t Ì¿q
-Z ðÃÐ ~ ? 3 †ônû íøÖû] ØôÃû Ëô eô oÖFæû ]ø ]‚÷uø]ø á$ ]ô Üû Òö ‚öuø]ø à$ Ööçû Ïömø øŸæø
iÐí
 o{Š c*
Ôì ƒ
;ÇñYW~q ¸zb§Ï Q Z{n:gz !Ôø Öô„FÒø äô ×# Ö]æø áøçÓönø Êø oûßôù Úô
gzZ( =Z 4
X TgŠñá Zzä™ÆVñ»}', ÷ âø ]ø†ùô /$ Ö]æø †ônû íø×ûÖô á$ ]ô
¡
áZz ä™Æ yQ ÂÐ zhgÃq
-Z ËÐ ~ ~$ n ?Z
+c* # çO 5 äö ×öâû ]ø åö çû ÛöÒö^ËøÒø ^Ûø`ö ßûÚô åö çû ÛöjöÒû†ø iø^ÛøÊø
ó Xó Ð'¶Šx Z7Qvß}uzŠ
Ç}Š™ b & ZÅ}uzŠvZß™ b & ZÅwq‹gß-
qZ ?X 425
Ù ªnQvZì ©
Xì ꊙ b & ZÅC 8™ b &ZÅí!*
LZ 1 Wäö jønø Þôø¡Âø äö ×# Ö] xø×ø‘û]ø äö iø†ø mû†ô‰ø xø×ø‘û]ø àûÚø
°» n Æ Vñ»Æ *™ Åk QvZì @*
™¿n Æ +Š LZ ðà gzZ 2 Wåö ^nø ÞûMö †ø Úû ]ø äö ×# Ö] åö ^ËøÒø äô ßô mû‚ôÖô ØøÛôÂø àûÚø æø
Xì @*

gzZÆ k QvZ 3g ì‡mYZ yxgŠÆvZ LZgzZ LZ ä TgzZ 3 äö ßønû eø ^Úø äö ×# Ö] àøŠøuû]ø äô ×# Ö] àønû eø æø äö ßønû eø ^Ûønû Êô àøŠøuû]ø àûÚø æø
¹!*
Xì ꊙì‡] ©iZyxgŠÆVâ ¨
KZ !Œô^ß$Ö] àønû eø æø
** ZÃÐ=zéX 426
VQ {+
Xì {Š6,ÑZzäÖgzZ½ e ~g !*
Š', 1 W†ºiô ^‰ø ðº^_øÆô Üö ×ûvôÖû]ø
Xì qàZzU»Ú~g v=gzZ 2 Wĺ›ô^Îø ݺ^Šøuö ØöÏûÃø Öû]æø
X zŠ Ö~VzŠ6,Æ~g !* %NKZÃVñ{¹ÜZ KZ 3
ŠæE ø Ûô×ûvôeô Ô
WÔ ø Ïô ×ûìö Øø×øìø†û jö‰û^Êø
X zŠ™OÐx ˆÅ=KZÃ] ÷Zp ã^gzZ 4 ø ×ô ÏûÃø eô Õø]çø âø Øûiô ^Îøæø

100

mÐ]zI»VzX 427
8™mºn Æ VzKZÃVzÈ ¼ LZvZ n Æ ã ‚g œ 1
yQgzZì © ÄôÊô ^ßøÛøÖô ÜôÃø ßôù Ö^eô äö ×# Ö] Üöãö ’% jøíûmø ]M÷ ^fø Âô äô ×# Öô á$ ]ô
X Tg ïŠÃVÍßÃVzyQ{zJ
-Z
# ì‚ Û ',
rgg Z Œ ~Œê QÃVz W^âø çû Öö„øeø ^Úø Üûãômû‚ômû]ø oûÊô ^âø †% Ïô nö Êø Mô ^fø Ãô Öû]
Xì ꊙvs§ÅVzuzŠÃVzyQvZ Âf
euzgÃVz{zZ
# gzZ 2 !Üû âô †ônû Æø oÖF]ô^ãø Öøç$ uø Ü$ $ö Üû ãö ßûÚô ^ãø Âø ˆø Þø^âø çû Ãö ßøÚø ]ƒø^ô Êø

7,qx¡gzZ
ªzŠX 428
:}™ ‚z½6,  onÆ}ÈÌË 1
VzqzŠ {z ì 7ƒ Vàônû jø×ø’ûíøeô Ðø%ô m$ áû]ø ‚ôfû Ãø ×ûÖô oûÇô fø ßûmø øŸ
zŠ ~uzŠgzZì ¡q
Xì ~qª -Z 2 WoßFÇô Öû]æø W èô nø Êô ^Ãø Öû]ø
X D Yƒ2~~g FÙ Š „ Ù Š {zgzZƒÙ Šq¡ÃVÍ߉? 3 W Üø Ïô ‰ø ƒû]ô oÊ÷^Ãø Úö åö ]†ø iø^ßønû eø
zM7
X D Yƒg ZŠ ** zŠÃVÍ߉?gzZ 4
-eZ {z ¸Ù Šqª !]†ø ÏøjøÊû]ƒô ]ô ^n& ßô Æø åö ]†ø iø^ßønû eø æø

?,™Ð¾{“»#
~qKZX 429
XìÐvZÔgzZ {“eQ c*
Íì @*
™Ððñ{“»]gz¢KZ ðà 1 oÖø]ô^âø ^ÓøGø äö Þ$^øÓøÊø àõÚô ç+ Úö oÖF]ô èøqø^vøÖû] ^ÓøGø àûÚø
W äô ×# Ö]
$DÅvZ•Q ì „(Z {zÂì @*
ì Åe Û »Ë{“»~
™Ð # qKZ ðÃgzZ 2 ! äø ×# Ö]^ÓøGø^Ûø$Þ^øÓøÊø†õÊô ^Òø oÖF]ô ^âø ^ÓøGø àûÚø æø

?ì nƾgzZ
“ÏX 430
Û 6,
â
: åc* µñÆωäx?ZmZ VMô ^nø Âû Ÿø û] ˜ôÃû eø oûÊô Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îø
Ôn™wJävZ} izgÆTì nÆk QsÜÂÏ 1 Wäö Úø ^nø ‘ô äö ×# Ö] ØøfôÎø àûÛøÖô ‚ºnû Âô çø âö ^Ûø$Þ]ô
Ôì 1™gàÃx ªÆk QgzZ 2 Wäö Úø ^nø Îô †ø ÓøGøæø
XƒÅ: ãâ ÅvZäË~Tì yŠ »ÏyŠ {zC
Û ** Ù gzZ 3 !‚ºnû Âô Ýöçû møçû ãö Êø äô nû Êô äö ×# Ö] o’øÃû mö øŸ Ýõçû mø Ø% Òöæø

** 6~gZŠÎâ Ûwâ {Š™ÝqÐãâ Û*
™sÜ, *X 431
ÅvZ ä T Ï ñW~zÆ ¿k Q ]‹~(,Ð ƒ Ö ª 1 éö†ø Šûuø èô Úø ^nø Ïô ³Öû] Ýøçû ³mø lô†ø ³Šøvø³Öû] Üø ³¿ø³Âû ]ø á$ ]ô
 izgÆ #
ÅvZÃwâ k Q ƒ ¿(Z ~ VNg ZzÆ k QgzZƒ H ¦wâ Æ™™ ã â 
Û ** äö $ø…ôçø Êø äô ×# Ö] èô Âø ^›ø †ônû Æø oûÊô ÷Ÿ^Úø gø³ŠøÒø Øõ³qö…ø
gzZ ǃ 4ZŠ ~ ¼ ) ¤Z ÅvZ ¿tçO }™ ay
A Ðzz Å®  ) ¤Z
~® äô eô Øøìø‚øÊø äö Þø^vøfû ‰ö äô ×# Ö] èô Âø ^›ø oûÊô äö ÏøËøÞû^Êø غqö…ø
Û **
X ǃ4ZŠ~3ÐzzÅ ãâ ¿ª !…ø ^ß$Ö] äeô Ùöæ$ Ÿø û] ØøìøMø æø èøß$røÖû]
101

?¿ÑZz
g~L v{Š *
c iÐ
ƒX 432
~V@ÃKZgzZ ÑZz
g~ yv{Š c*
äƒx » **  ~ +Š A 1 غqö…ø ^³n÷ Ãû ‰ø Üû ãö fø nø ìû]øæ$ è÷Ïø³Ëû³‘ø Œô^³³ß$³Ö]†ø ³Šøìû]ø á$ ]ô
iЃ
Y²N
,
k Qäk¼1c*Š Õä£ Ãy$+LZ~ä™ÝqÃwâ äTì òŠ W{zÑZz †ö mûMô ^ÏøÛøÖû] åö ‚ûÂô ^Šøiö Üû Öøæø äô Öô^Úø gô×ø›ø oûÊô äö Þø‚øeø Ðø×ø³ìû]ø
XƒH: yz¬Ð Wäô iô Mø ]…ø ]ô o×FÂø
;ZƒZ−~V‹Ð*™ {zZ® 2 W äô iô †ø Šûvøeô ^nø Þû‚% Ö] àøÚô tø†ø íøÊø
Xì NZwÅwqZ LZÐQÌ~]y
WgzZ 3 !äô jô Ãø fôjøeô éô †ø ìôŸF û] o×øÂø Ýø‚ôÎøæø
4)gG
¢L
?èG zŠ ÅtigX 433
YHlˆ&{zZuzŠì @*
;ì @* ƒ» b§zŠtig 1
-ZX :ì @*
™lˆŠp {zq Whºçû ×ö_ûÚø æø ( gºÖô^›ø WVáô^Îø‡û …ô Ñö‡û †ôùÖ]
-VŒXì C™lˆÐ Q]ñì @*
*™ÐQ J ƒg ¤ » *™ ðÃçO 2 äö qø†ôíûmö oj#uø löçû ÛøÖû] äö fø ×ø›ø ^³nø Þû‚% ³Ö] gø³×ø³›ø àû³Ûø³Êø
Ù !*
Xì C™C wïÐ W^ãø ßûÂø
™ÔÃ]y
-VŒ ì C™lˆÐQŠp *™ì @*
~g7 {z J WðÃgzZ 3 oøÊô çû jøŠûmø oj#uø ^nø Þû‚% Ö] äö jûfø ×ø›øø é†ø ³ìô^³ÖFû ] gø³×ø³›ø àû³Úø æø
ì©8™Ýq ~izg ~g7~g7Ð*™ !^ãø ßûÚô äö Îø‡û …ô
?x £ãWÛŒgzZ ?]§èi§»vZY G
éP5ÅzZX 434
Ã6,ðZ gzZí!*
Æ*™ äVM{záZE™ì‡~0 .èe
+Zz} $ÑzG 1 àô›ô^eø oÖF]ô ]æû †ö ¿øÞø àømû„ô$Ö] Üö âö äô ×# Ö] ðø «nø Öôæû ]ø á$ ]ô
X n Ù ªÆ*™y¨
pgÃz„6,C KZx Ó Z
# ¿g W ^âø †ôâô ^¾ø oÖF]ô Œö^ß$Ö] †ø _øÞø]ƒø]ô^nø Þû‚% Ö]
äƒæW',~¢vß ¹!*# 3ghZzÐ •ZgzZ ò}ÊpäVrQgzZ 2
Z ^ãø ×ô qô^Ãø eô Œö^ß$Ö] ØøÇøjøGû] ]ƒø]ô^ãø ×ô qô^Feô ]çû ×öÇøjøGû]æø
X TghZzÐZ
+Z ¯áZz
Šg â ÃyQäVrQÏ,Šg â 7Q{z å{çtÐVzqX7QçO 3
c* WÜû ãö jønû Ûôm$ áû]ø ]çû /öìø^Úø ^ãø ßûÚô ]çû iö^Úø ^øÊø
Š hg„¬7QÏ,Š hgÃyQ{z Zƒx¥0ÆVzqXgzZ 4
X c* WÜû ãö Òö†ö jûnø ‰ø äö Þ$]ø ]çû Ûö×ô Âø ^Úø ^ãø ßûÚô ]çû Òö]†ø iøæø
Xìg B¾zHÃ{Š c*
ià *™ÆVzuzŠgzZ 5 W÷Ÿø¡Ïûjô ‰û]^ãø ßûÚô Üû âô †ônû Æø…ø ^%øÓûjô ‰û]]æö ]ø…ø æø
ÅÐQ̈Æh
Xìg… YZƒc* Ã *™gzZ 6
e0* W^i÷çû Êø^ãø Öø Üûãö Òø…ø Mø æø
pg 4zŠy¨
X n KZÐXìgÔŠÆVzqyQ{z 7 WŒö^ß$Ö]^ÛøÖø^‰ø^Úø ðö f‚øÂû ]ø
X n
pg#ŠvßÐXìg„
 zŠÆVzqyQgzZ 8 Wö Œ^ß$Ö] pMø ^Âø ^Úø Üø ×û‰ôæø
Û {zgzZ Š
X ‰ äYÐyWŒ H** Û Ð=g fÆðyQ 9
YyWŒ W]çû Ûö×ô Âö äô eôæø hö^jøÓôÖû] Üø ×ô Âö Üû ãôeô
ZƒÐ„[ ÂÌx ªïQgzZ ñƒì‡x ©Zz+ Š »[ÂÐ=g fÆ ìP Q 10 Wçû Úö ^Îø äô eôæø hö^jøÓôÖû] Ýø^Îø Üû ãôeôæø
102

,
B7vg )ÃqgzZËÐkZn
pgyQÅqT ÚP Z|{z 11 Wáøçû qö†û mø^Úø Ñøçû Êøç$ qö†û Úø áøæû †ø mø øŸ
X B7ÃqgzZ Ëu +pÐkZ`{ÐqTgzZ 12 !áøçû Êö^íømø^Úø Ñøçû Êø^Ê÷çû íöÚø øŸæø
@™7»ÃkæF
ì* !Ø{»V å‡E
%Ni * ÉMX 435
Ô ÌÃäYƒ»ÆV¯? 1 W lô]„$ ×$ Ö] Åø^_øÏô Þû] ]æû †ö Òöƒû]ö
X z™ 3gŠ c*
ÌÃäƒÆk6,
i !*
gzZ 2 !lô^Ãø fôj$Ö] ðø ^Ïøeø æø
} i ZzgŠzŠzŠxzFzx¯ ÑX 436
ÇgáÅ Â{ i ZzgŠ »]nÆ}ÈË{z ì 7Vziñ] !* tnÆvZ 1 hø^³eø ‚õ³fû Âø o³×F³Âø xø³jøËû³nø Öô äö ³³³×# ³³Ö] áø^³³Òø^³³Úø
Ô} Š™È{ i ZzgŠ ÑZz†ŸZÆVzgzZ W éô Mø ^møˆôùÖ] hø^eø äö ßûÂø Ðø×ô Çûmöæø †ôÓû/% Ö]
{i ZzgŠ » ä™wJc k QgzZÇg î Â{ i ZzgŠ » ¬™vZ ì Vziñt : gzZ 2 äö ßûÂø Ðø×ô Çûmöæø ðô ^Âø ‚% Ö] hø^eø ‚õfû Âø o×FÂø xø³jøËû³mø øŸæø
;ÇgÈ Wèô eø ^qøŸô û] hø^eø
{i ZzgŠ » „ é Q gzZ Çg î { i ZzgŠ »/ÂÅ VzÈ {z ì Vziñt : gzZ 3 äö ßûÂø Ðø×ô Çûmöæø èô eø çû j$Ö] hø^eø ‚õfû Âø o³×F³Âø xö³jøËû³mø øŸæø
X}Š™È !éô †ø Ëô ÇûÛøÖû] hö^eø
?yÃg Z,Æx™z¯X 437
rg¸gÐ íP _™ìg ZŠ h{z{Š c*
Xƒ‚ KZ}g ‚ »x™ 1
iÐVâ ¨ !Ýô]†ø ÓôÖû] äô nû Êô kûÎø†$ Âø àûÚø Ýô†ø ÓøÖû^eô Œô^ß$Ö] oÖøæû ]ø
?ì aZyÃ~]zIgzZw°X 438
?ì aZ yÃÐ~ ]zIgzZ w° Š
HY7 ~ eÏZ Ð x?ZmZ Ùö‚ûÃø Öû]ø VØö–øÊû]ø^Ûøm%]ø V Ýö¡
ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø äö ßûÚô Øø³òô ³‰ö
X : c*Û
â VÝöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^ÏøÊø [ Mö çû röÖû]æô]ø
;ì ‚ x £9ÆyQgzZyi Z áÃVñ»x ÓgzZÃVzqx Ów° 1
rg6, W^ãø Ãô •ô]çø Úø …ø çû Úö Ÿö û] Äö–ømø Ùö‚ûÃø Öû]ø
;ì µ ZЊzuÆyQÃVzq´]zIgzZ 2 W^ãø jô ãø qø àûÚô ^ãø qö†ôíûmö Mö çû röÖû]æø
Czk‚ Z ãâ ‡gzZòÀq
Xì Š ã -Zw°gzZ 3 WÝ' ^Âø ‹
º ñô^‰ø Ùö‚ûÃø Öû]æø
,Y~wq]gßm{]zIgzZ 4
Xì Cƒ^ ' ^ìø š
(” º …ô^Âø Mö çû röÖû]æø
Xì aZgzZvg )
,w°Ð~VâzŠçO 5 !^Ûøãö ×ö–øÊû]øæø ^Ûøãö Êö†ø Gû]ø Ùö‚ûÃø Öû^Êø
?ì ‚yÃàYZÐ
ƒX 439
iÐà}uzŠàq
;ì 7g Z,{Š c* -Zn}g v 1 W‚õ×øeø àûÚô Ôø eô Ð$ uø^øeô ‚º×øeø ‹ønû Öø
X ñVQú1Zg vì {zà+4 2 !Ô ø ×øÛøuø^Úø Mô ø¡fôÖû]†ö nû ìø
103

?ÐyWÛŒp°gzZ pÆ å˜iX 440
Û p°gzZ]gßåÅå˜− 1
Xì ðƒyÒ~VÞzŠÆyWŒ Váô!†û ÏöÖû] àøÚô àônû jøÛø×ô Òø àønû eø äö ×% Òö‚øâû ˆ% Ö]ø
â
X : ì c* vZ
Û äu 0*
ñY ï»qgzZz™ Zƒ: k-â 6,k Qìg CYÐB; }g vq L L 2 Ÿøæø ÜûÓöiø^Êø^Úø o×FÂø ]çû ‰ø^iø ¡
ø nû ÓøÖôVäü Þø^vøfû ‰ö äö ×# Ö] Ùø^Îø
( 57/23)z™ H:} ¥6,k Q D 57/23 ‚m‚u EÜû Òö^iø]ø^Ûøeô]çû uö†ø Ëûiø
ì ÂSzƒ@*
™:} ¥6,qàZzYgzZƒ@*
ƒ: k-â 6,ñƒ}g*ðÃgzZ 3 oûiô ŸF û^eô |ö†ø Ëûmø Üû Öø àûÚø æø oû•ô^ÛøÖû] o×øÂø Œø^ûmø Üû Ö$ àûÚø æø
Xì H¿6,
V¯§VâzŠÆ å˜iäT !äô nû Êø†ø _øeô‚øâû ˆ% Ö]„øìø]ø ‚ûÏøÊø

ö*ÅøÿL )X 441
YI.-4X
Xƒ@*) !*
ƒ¯ ik Qƒ öÀh G~T¿Z hð{z 1
»;wŠì 4п{Š c* !äö ßûÚô Ùùõ çû ×öÛûÚø †õnû %ô Òø àûÚô †ºnû ìø äô nû ×øÂø ݺæû ‚öÚ$ غnû ×ô Îø
?CY0uñè]ÑWù‘ÓX 442
X ] ÑWÆuñnÆVÍß‘Ó 1 !Ùô^qø†ùô Ö]†ö nû Úô ]ˆø Úø lö^mø øŸçôÖû]ø
?ì ;g * %NVY *
@YŒZæE *λyŠX 443
Xì’qà Zzä™hYh Â~x Z¤ gzZîŽyŠ 1
/z6, !Ýôçû nø Öû] Üôñô]ˆø Ãø Öô Ýøçû ß$Ö] ˜øÏøÞû]ø^Úø
z™g ZË7QgzZz™lˆ]Ì~VÍßX 444
X z™g OZ »VÐQQйk Q ƒ¹{~¿ËZ
# 1 ^ãø iô ]çø ìø]ø]æû †ö ¿ôjøÞû^Êø èºÏøñô]…ø èº×$ ìø Øõqö…ø oûÊô áø^Òø]ƒø]ô
ì xiÑ}nÆ]gˆX 445
X ÇñYƒ2~~gpŠÎ{zÇ}™]g ˆ%Æ}¿ 1 !^eø †ôùÖ] oÊô Üø _øiø…û ]‚ôÏøÊø äõ ÏûÊô †ônû Çøeô†ø røi$] àôÚø
)œ»· Z´ â ñ]|X 446
X :c*Û ÂB¸Å]Š ÞÅmvZ G
â î*9g· Z´ â Z
# gzZ Väö ×# Ö] Üø uô…ø †ôjøGûŸø ]û oöÃû Þø äö ñø^qø‚ûÎøæø
Ë ƒp°HÅ´ âgzZ´ â ñ; 1
Xì $ º Öô^Úø ^Úø æ$ Ô
(Ô º Öô^Úø
X @* —q
ƒh N +F, -Z {zÂñY¹h N ÐQ¤
/ZnÅ Z}
.2 ÷ fø qø áø^Òøçû Öø äô ×# Ö]æø
W]‚÷ßûÊô áø^ÓøÖø ¡
X @* •Z~^KZ Â@*
ƒ6, -Z {z¤
ƒßq /ZgzZ 3 VW]‚÷×û‘ø áø^ÓøÖø]†÷ rôuø áø^Òøçû Öøæø
-~—Åh N k Q Â: 4
gzZ YVðÃJ W†ö Êô ^vøÖû] äô nû Ïô iø†û mø øŸ
X Y0* +
ð‚g {0 ðÃ: 5
6, !†ö ñô^_$ Ö] äô nû ×øÂø oûÊô çû mö øŸæø
104

* šÃ¤~,
ì* (äKgX 447
('~,
Xì @* vZÐQì @*
™ H2~V6~(, äÏZg f¿ 1
¯~(, ^âø …ô^fø Óôeô äö ×# Ö] åö ø¡jøeû ] gôñô^’øÛøÖû]…ø ^Çø‘ô Üø¿$ Âø àûÚø
D™7x » Q
SáZzpgg ‡zCZ fX 448
X ÇŒHÃ] ÷ZpKZ {zσ] ³zg ‡zCZŠp~ÃÅT 1 !äö iö]çø ãû Gø äô nû ×øÂø kûÞø^âø äö ŠöËûÞø äô nû ×øÂø kûÚø †ö Òø àûÚø
ì s^+45ZŠ ZÅt £X 449
X : c*Û yZgzŠÆWb!*
â Û
¸−ZzÆtŠi
Ð îœ{šr0Z¨ oeô]ø èøÃû ’øÃû ‘ø àôeû ] gôÖô^ÇøÖô Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îø
? ( ‰ V¹{z) H HB‚ÆVŠzZйLZä? 1 V^Ûøãö ßønû eø …ø ]Mø Ýõø¡Òø oûÊô (ÑûMø ‡û †ø ËøÖû]
X ó óŠ Š™sÜ~5ZŠ ZÅt £7Q èE
Hc* 4E
PG5!>Z÷Z} R c*
Š[ Z• Q ^ãø jûÂø „øÂû ƒø VÙø^Îø [éø†ø nû /ôÓøÖû] Ôø ×øeô]ô kø×û³Ãø ³Êø^³Úø
(àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]†ø nû Úô ]ø^mø Ñøçû ÏövöÖû]
Þ ‡~sÜÆVŠzZ Âi§{zX : c*
Xì zz£. Û äZ
â ð 6,
kZ 2 !^ãø ×ô fö ‰ö‚öÛøuû]ø Ôø ÖôƒFVÝöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ù^ÏøÊø

@™ÁÃ=*
ì* * Zh Qt ZèX 450
ì ꊙÁz¼Ð~=KZ {zÂì @* # ¿ðà 1
Zh Qt Zè»ËÌZ !è÷r$ Úø äô ×ô ÏûÂø àûÚô s$ Úø Ÿ$ ]ô è÷uøˆû Úø æ1 †ö Úû ] |øˆø Úø ^Úø
zŠ Z’ÃáZE™q¥"Ô7î Z’ÃáZEWX 451
X u™¶~{}g vÚ',ð²Z"Ðk QñWÐÉgs§~g v 1 WÀõùuø áø^’øÏûÞö Ôø nû Êô gõÆô ]…ø oûÊô Õø‚öâû ‡ö
ǃ¯ »ª
) !* YÐÉgs§mQ}™g(Zq¥"Ð?gzZ 2
f ~g v** ! ‹õËûÞø Ù$ ƒö Ôø nû Êô ‚õâô ]‡ø oûÊô Ôø jöfø Æû…ø æø

L »É{g )Ððï
: 4ÓX3ZÅÛiX 452
GG3E
» k Q J W7wZzi L~ äƒ òŠ Wq
-VŒ X å c* -Z » ï
G "IZ ëÆÛi 1 ^ø/øÞø oj#uø kônû fø Öû] Øøâû ]ø^ß$³Úôù ÷¡qö…ø †ö ³nû eø ˆ% ³Ö] Ùø]‡ø ^³Úø
PG3E
XŠ úz›vZ†g
H0* Ch$
+ !äô ×# Ö]‚öfû Âø Ýöç. /ûÛøÖû] äö ßöeû ]
yâ ‚»ä™õk*
0 ÆòŠ WX 453
L oHÐVz¥gzZõÃxð Š WŠ ÑzZ 1
?ì 9 V†ôíûËøÖû]æø ëÝøMø f àôeû Ÿô^Úø
;ìÐû Z’ZÅk Q 2 WèºËø_ûÞö äö Ööæ$ ]ø
;σ~]gßÅg ZŠ%•ZÅk QgzZ 3 WèºËønû qø åö †ö ìôfæø
Ôìg U» ~izgnLZŠp: 4 Wäö ŠøËûÞø Ñö‡ö †û mø Ÿø
Xì Y™«ŠÃ]ñ:gzZ 5 !äö Ëøjûuø ÄöÊø‚ûmø øŸæø
105

?åyòá) Z ,
(Ð
ƒX 454
Û Â?ì yò)
â
X : c* á Z (,
Ѓ á x Ó Š
 ~Vz²) HY7Ðx?ZmZ VÙø^ÏøÊø ð]†ø Ãø /% Ö]†ôÃø Gû]ø àûÂø Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Øøòô ‰öæø
'~ hzŠ Å ðÍÄÅyQ ¶:6,yZÄq -Z Ë~g ‚Å ~g ‚x ¸Å ZÄ 1 ‚øßûÂô èømø^ÇøÖû] Íö†ø Ãû iö èõ fø ×ûuø oûÊô ]æû †ö rûmø Üû Öø Ýøçû ÏøÖû] á$ ]ô
X YY** TÑZzäYá W^ãø jô fø ’øÎø
G
4¨ÅZY Z%Q ) { )
 ( øG
Ѓ á Š !*
{ Ze GÂñY 1™xi ÑbŠ ßF,
Ãq
-Z ˤ
/ZgzZ 2 !Øönû ×ô –$ Ö] Ô ö ×ô ÛøÖû^Êø ‚$ eö Ÿøæø áø^Òø áû^ô Êø
XìÐW
?ì H7ÅyYãK
¨ZX 455
Æ k Qà ( *™ ª)ˆñƒ ñç kZ ì (ZŠ!Z »†fŠ Zi Wðà H 1 [^ãø ×ô âû Ÿôø èø¾ø^Ûø×% Ö] åô „ôâF Åö‚øm$ †' uöøŸ]ø
?}Š hgnÆR R
A sÜgzZsÜ7ÅyY~g v ìth 2
Xì ¼ Wèøß$røÖû]Ÿ$ ]ô àºÛø$ø ÜûÓöŠôËöÞûŸôø ‹ønû Öø äö $Þ]ô
X Š:ÃyYKZ6,
7gzZ ËZÎƼ
A Z® 3 !^ãø eôŸ$ ]ô^âø çû Ãö nû fôiø ø¡Êø
?‘´&ÅyZZX 456
C:
gzZƒ á L » yvn }g vÜ1 s 6,µñT ìt #Ö ´ ÅyZZ 1 &ö³nû uø Ñø‚û³’ôù³Ö] †ø ³$ôç+ ³³iö áû]ø áô^³³³Ûø³³mûŸô û] èöÚø ø¡Âø
X zŠ ßF,
6, à{Z
^ÑÃsV;zƒ@* +û^Ñ WÔ ø Ãö Ëøßûmø &önû uø hô„ûÓôÖû] o×øÂø Õø†% –ömø
ÐDп}g v'!*
X Vƒ:™| (, ~g v ì # Ö ´ÌtgzZ 2 Ôø Ûô×ûÂô àûÂø غ–ûÊø Ô ø %ô mû‚ôuø oûÊô áøçû ÓömøŸ áû]øæø
ƒgg ZŠ)ft ‚ÆvZ ñƒD™'!*
ÅVzuzŠ ì yZZ# Ö ´ÌtgzZ 3 !Õø†ônû Æø &ômû‚ôuø oûÊô äø ×# Ö] oøÏô j$iø áû]øæø
(NxzŠX 457
Æ ðE
(,
½7ù»XÆ ðE
X :@* N ZzŠ 1 Váô^Ãø fø /ûmø øŸ áô^Úø çû ãö ßûÚø
¤ZuzŠD¨
X *™¨ ¤q
-Z 2 !^nø ÞûMö göÖô^ø›æ$ Üõ×ûÂô göÖô^›ø
Bg[¦Ã,
ìb k¼g ZlX 458
¸6,
Xì C™ ;g¨ ,
k¼g Zl 1 W†ômû‚ôÏûj$Ö] o×øÂø …ö ]‚øÏûÛôÖû] gö×ô Çûmø
X ñYg*:XŠ q ðÃ6, +
ÛZ D -VŒ 2
J !†ônû eô‚ûj$Ö] oÊô èöÊøŸF ]û áøçû Óöiø oj#uø
bŠ µñ» b & Z ñƒ_gg ‡z*
!gzZ ~g * %NX 459
!ŠæE
³»ã—VâzŠtgzZb ç@G3µV”VZzæHE
:NVâzŠ bŠ„eg ‡z!*
gzZ ~g !* %N 1
ŠæE !èô Û$ ãôÖû]ç% ×öÂö ^Ûøãö röjô ßûmø áô^Úø ðø çû iø éö^ÞøŸø û]æø Üö ×ûvôÖû]ø
X Dƒ
106

ì C¯/æ:ÃM ÕÄÂ~ 
b¬Ð¨ £6´ZX 460
Xì/æ:M» ~g e**
Õ 1 !ˆôqô^Ãø Öû] ‚öãû qöèöfø nû ÇøÖû]ø
Cƒ7ÇzzbæÎvß{zX 461
hZcyQ D Yƒ2~=Zvßй 1
X @äƒ'!* !äô nû Êô Ùôçû ÏøÖû] àôŠûvöeô áõçû jöËûÚø h$ …ö
ì ðƒZa nÆVzuzŠ7nLZ *™X 462
;ì ˆÅ Za nÆVzuzŠ *™ 1 W ^âø †ônû ÇøÖô kûÏø×ô ìö ^nø Þû‚% Ö]ø
X ˆÅ7Za nÆ*™Šp *™gzZ 2 !^ãø ŠôËûßøÖô Ðû×øíûiö Üû Öøæø
AE
-²N
öE Åäƒ[¦ÆðQµX 463
Û gzZ: â i »úq
{z~ TX ì gHyZy »› -Z nÆðQ µ G 1 W äô nû Êô áøæû †ö rûmø ]M÷ æø †û Úö èøn$ Úø ]ö oûßô fø Öô á$ ]ô
;ñƒÇg~g Yg !*
zg » CZ
B‰+LE
¸6,yQÌðE
äYW¨ ÂñYƒZa s %Z~] 5ç½ZŠÆyQp¤
/Z 2 Åö^fø –ùô Ö] Üö ãö iûMø ^Òø Ü$ $ö Üû ãö ßønû eø ^Ûønû Êô ]çû ³Ëö³×ø³jøìû]‚ô³Îøçû ³Öøæø
X á Zz ! Üû ãö jûfø ×øÇøÖø
š1gÅVâ ›äñg »ZX 464
ÅM
X åc*Û ~bæÅg »Z 1
â V…ô^’øÞûŸø û] |ô‚ûÚø oûÊø
Ñ0*
Ã}ÕÆ/Åw‚q b§kS ÃxsZ Z{ä VrQ
-Z b§TÑ0* Üû ãôñô^ßøÆô ÄøÚø ç% ×öËøÖû] oûe$ †ø mö^ÛøÒø Ýøø¡‰ûŸô ]û ]çe%…ø äô ×# Ö]æø Üû âö
~g7 Å xsZ Ð Vâ !*
iHz ! KZ g zZ Vð; MgzZ "LZ ì *
@Y ‚7 !½ôø¡ŠôùÖ] Üöãôjô ßøŠôÖû]øæø ½ô^fø ‰ôù] Üö ãômû‚ômû^øeô
X ¿g“
 Z¼
åHÇ*
*Ã+ŠåäTà Zz(ZX 465
;g 쇊pgzZ H ì‡ÃxsZ Åg (Z ( # Ö Ó) e
$Ñz ä( Áq ) à Zz q
-Z 1 àömû‚ôùÖ] hø†ø •ø oj#uø Ýø^Ïø³jø‰û]æø Ýø^³Îø^ø³Êø Ùõ]æø Üû ³ãö nø Öôæø æø
Š é¹H
X c* $LBnÆx Zg Wä+Š J-VŒ !äô Þô]†ø rôeô
vßgzZ: â iÑZzä3^»X 466
vßw¥p~ T Ç ñW: â i ÑZz äñgzZ U»Ð VÕZŠ q
-Z6,VÍß 1 †ö ‰ôçû ÛöÖû] ˜
% Ãø mø šº çû –öÂø áº^Úø ‡ø Œô^ß$Ö] o×ø³Âø oû³iô ^û³mø
ÃVzq]gz¢gzZÐOg™ñÐ VÕZŠÐQ ǃ ̼ ~ŒLZ WÔ ø Öô„Feô†û Úø ç+ mö Üû Öøæø äô mû‚ømø oûÊô ^Úø o×FÂø äô nû Êô
Xì 7¬{z7ZèÑqÐ,Š:
107

( 2/237) ÜÈ: L** â ÛtÂävZ 2
W7Ðx™za~:WX : ì c* Üû Óößønû eô Øø–ûËøÖû] ]çö Šøßûiø øŸæø V äö Þø^vøfû ‰ö äö ×# Ö] Ùø^Îø
D 2/237 å†Ïe E
;ÐN Y| m uvßk
6, ,Ñ~: â ik Q 3 W…ö ]†ø GûŸø û] äô nû Êô ‚öãø ßûiø
X ÇñY** /
ZŠ¤g Zpz?fÃVÍßpÑgzZ 4 W…ö ^nø ìûŸø ]û äô nÊô Ùö„øjøŠûiöæø
X Ç}™ c* +y
YZh wâ lÐVÍßñƒGg6 5
 (áøæû †% _ø–ûÛöÖû] Äömô^fø möæø
Ã| Û zh
# z +yÐ VÍßg6ä!WzmvZ -vZwÎg Šz!*
 ÆkZtgzZ 6 Äônû eø àûÂø ä´ Öôfæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø oãFÞø‚ûÎøæø
X åH I !àømû†ùô _ø–ûÛöÖû]
0 »]Zg¦zëzz=ÃvZX 467
ì 7© ´gÈ*
X : c*Û ÂY70Æw°gzZ© ÂÐx?ZmZ
â W Ùø^ÏøÊø Ùô‚ûÃø Öû]æø ‚ônû uôçû j$Ö] àôÂø Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Øøòô ‰ö
»]Zg¦gzZëzLZÐQ ìt© Â 1
X î ¯:È0* Wäö Ûøâ$ çø jøiøŸ$ áû]ø‚önû uôçû j$Ö]ø
X î Î: <6,
k Q ìtw°gzZ 2 !äö Ûøãôj$iøŸ$ áû]ø Ùö‚ûÃø Öû]æø
$ gzZV\WX 468
m»1 øL F
XìÚ»1Åy¨
KZçW 1 !äô Š$ Ö] ðö ^Òøæô àönû Ãø Öû]ø
y W~MgzZ ~q
~] ªzŠ ÇX 469
X σx¥™ Yt ‚ÆvZ Âci79ÅY ZgzZ ~i *" 1 !äô ×# Ö] o×øÂø šô†û Ãø Öû] ‚øÃû eø †ö ÏûËøÖû]æø oßFÇô Öû]ø
*ƒó]ÐzX 470
# e*
XÅg]ÐgzZ™ â i W 1 !äû ×ô Ïûiø†û fö ìû]ö
]ÐgzZ›Ðx?ZmZX 471
;ÐVƒuhvßÆnzŠ~e}÷ 1 Wáôø¡qö…ø o$ Êô Ôö ×ô ãû mø
i~› 2
;ÑZzä™ CŠ c* W½º†ôÇûÚö g' vôÚö
X ÑZz"0
+!*
^ÑgzZyc 3 !†õjøËûÚö kºâô ^eø æø
îÏ)9E
N-
qZ~¬™Ålg *
!X 472
Û **
yâ *™[ Z§Ð Vߊ !*
* Û … c*
g ZŠÎâ Û ~ ¬™ nÆ lg !*1
â
.X : c*
Z} VoÏFŠûjø‰û] ^Âø Mö oûÊô
X 7ÐVߊ !* !^ãø eô^Ãø ‘ô áøæû Mö gøñô^vøŠ$ Ö] ØøÖøƒö^ßøÏô ‰û] Ü$ ãö ×# Ö]ø
108

ì 7qhZnÆVzg ZÍÎ[äX 473
H¹Ðx?Zm Z 1
X : Š †ø nû Úô ]ø^mø Ôø fø nû Gø lø†û n$ Æøçû ÖøZZV Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø äö Öø Øønû Îô
Û ?ó ó@*
â
X : c* .(Z} R ïŠw$
ƒYZ ÷Ý>Z çPG CLZ ÙP W¤
+ÃVß !* /Z L L VÙø^ÏøÊø[àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]
X x ¸{Ši¤q
-ZëgzZì öZg Wz“
M i[ ä !èõ fø nû ’ôÚö oûÊô ݺçû Îø àövûÞøæ$ èºßømû‡ô hö^–øíôÖû]ø
ñY0¸ÛÂñY,
6•ZÅÖï{X 474
Ù ì 7{Š c*
ÅnC iÐ ¿k Q ~ `
Zƒ ZƒL~ Z}
.Ó Zg @W{z 1 ]†÷ qû]ø Üø ¿øÂû ^øeô äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô ‚önû ãô/$ Ö] ‚öâô ^røÛöÖû]^Úø
ñƒDƒg (ZgzZ]gŠ
X ñY`Lg ðZ— 0* WÌ$ Ãø Êø…ø ‚ûÎø àûÛ$ Úô
Û ÐQÆ™ØÃx  ãZáx ÓÆk QvZ ì ÂH 2
» b§ÅV¤ !èô Óøñô¡?ÛøÖû] àøÚôù ^Ó÷×øÚø áøçû Óömø áû]ø Ìönû Ëô Ãø Öû Mø ^ÓøÖø
Ûq
XáZ e ¯¸-Z

c izÕ,
ì ]zŒ³» CŠ * 6*
c ¬gX 475
vZ†ÐQZ Ü zk QÐXŠ c*
# 幉 WÆ\ !*
id äx?ZmZ
x¥** ‚ôÎøæø !!!!!!äô nû eô]ø àôeû ]Mô ^møˆôÖô Ýöø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îøæø
;e 's§ÅVC¬´gzZ kg à î0E
!ßc ò £ ì‡KZ ä k„0Z Œø…ô^Êø o×FÂø Œô^f$Âø àôeû ] äô ×# Ö] ‚ôfû Ãø Öô äö Ëø×øíûjø‰û]
X : ¶ÅN @* 
ñƒD™IÐä™wßz` Zy ð gzZX å
!ÐQäZ äô nû Êô åö ^ãø ÞøW^Ûøãö ßønû eø áø^Òø Øõmûçô›ø Ýô¡
ø Òø oûÊô W ^ãø Öô^ÛøÂû ]øæø
Vtô]†ø íôÖû] Üômû‚ôÏûiø àûÂø
™:ÕgzZ ~zg{ Zg"gzZ »6,
;** { ZgÅw° 1 (Ìønû vøÖû]æø ÌøŠûÃø Öû] …ô„øuû]æø Ùø‚ûÃø Öû] ØôÛôÃû jø‰û]ô
;ÐB™g (Zmz°vßÐ~zg{ Zg" nkZ 2 Wðô ¡ø røÖû^eô Mö çû Ãö mø ÌøŠûÃø Öû] á$ ^ô Êø
X ÇñWá~¨ £™ VQg ZŒ7QÕgzZ 3 !Ìônû Š$ Ö] oÖø]ô çû Âö ‚ûmø Ìönû vøÖû]æø
?ì yÃð¸ZæE
%NÐ
ƒX 476
X} 7,
** %NÐVǸx Ó 1
VQØinÆTì ð¸{zZæE !äö Öø Ìø×ôù Óöiö àûÚø áô]çø ìûŸô û]†% Gø
ÇÐIYzݬX 477
+YJ Ü z k QÐ VŠY ä vZ 1 oj#uø ]çû Ûö×$ Ãø jøm$ áû]ø Øôãû røÖû] Øôâû ]ø o×F³Âø äö ³×# ³Ö]„ø³ìø]ø^³Úø
# å 1 7Ç » ä™Ýq ½‰
-Z
XÐ, ™: $gŠ~ä2{z 1á7ÇtÐVß Zz !]çû Ûö×ôù Ãø %m á]ø Üô×ûÃô Öû] Øôâû ]ø o×FÂø „øìø]ø
]ÐðñÅðñX 478
ðZ.
X ÏñYƒðZ] ð¸ðñLZðñðĉ 1
.~yQ ƒu õ6, !äö Îø…ø ^Êø ‚ûÏøÊø åö ^ìø]ø àöÚô ç+ ÛöÖû] Üø /øjøuû] ]ƒø]ô
109

y W»ÅvZègèg]|
^â~
G
EE
»x¯îE 0B-4$N ŠpÆx?ZmÝ>Z÷Zë ì w2ÅØ{Æx »}g øt [ Z àûÚô …ô^jøíûÛöÖû] Äô_ûÎø oÖF]ô^ßøeô èô mø^ÇøÖû] ðô ^ãø jô Þû] àönû uô]„ø³âFæø
X , Š™ »Ÿ äô ×# Öô àømû‚ôÚô ^uø (Ýö¡ ø Š$ Ö] äô nû ×øÂø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] †ônû Úô ]ø Ýô¡
ø Òø
E
G4O
~Š =Â…gzZ HyˆZ ö- $tM 6,ëäk Q D ÑO zz£Åu 0* vZë Üùô –øeô ^³ßøÏô nû Êô çû iø àûÚô äô ³eô à$ ³Úø ^³³Úø o³×F³Âø äö ³³Þø^³³vø³fû ‰ö
NÑd $Œ Ûd$ŒÛ Ãx¯ñƒ“gz™gz™gzZÙ ¦(q
-ZÃx¯xÆgð —ë åô …ô^_øÎû]ø àûÚô ‚øÃö eø ^Úø gômû†ôÏûiøæø Wäô Êô ]†ø ›û]ø àû³Úô †ø ³/øjøÞû]^³Úø
gzZ {Š ‚¼~y WÆ[ !*Ù Ð~[ Z1ZyZ ¶ðÎ~qzÑoÑ äëgzZ Ñõ]…ø æû ]ø Øônû –ôËûiø o×FÂø ÷Ÿæ$ ]ø^ßø›û†ø Gø^ÛøÒø Ýøˆû Ãø Öû] …ø †$ Ïøiøæø
C
gzZÙ ¦6,
yQÐQì c*W7B;J-[ Zx¯ @* XÐN YD ν»C hô]çø eû Ÿø û] àøÚô hõ^³eø Øùô Òö†ô³³ìôf oû³³Êô šô^³³nø fø Öû] àø³Úô
-[ Z x¯ (Z ì YƒX N Y D™ egkgÐQ ñY M W Mô …ô]çø Öû] Ñô^vø×ûjô ‰û]æø WMô …ô^/$ Ö] ”ô^ßøjô ÎûŸô áøçû ³Óö³nø Öô
VzÃ~g ø J
ƒd Û Ð ëŠz!*
$Œ Ù ª6,ë ~ ˆ ì ÍzQ Ð ^ßønû Öø]ô ÄøÏømøæø Wšôçû ÛöÃö Öû] ‚øÃû eø ^ßøÖø†ø ãø ¿ûm$ áû]ø o³ŠFÂø ^³Úø æø
Æ äƒgz™ gzZ ñY ƒC
X ñY W^ßø×ûÒ$ çø iø äô nû ×øÂø W äô ×# Ö]^eôŸ$ ]ô ^ßøÏönû Êô çû iø^Úø æø W‡ôæû „ö/% Ö] ‚øÃû ³eø
}g ø„zgzZD™ÀÂ6,Ï QëgzZì ~Š ä„vZ {zì B=¼ … gõqø…ø oûÊô Ô ø ÖôƒFæø WØönû Òôçø Öû] Üø Ãû ³Þôæø ^³ßø³fö Šûuøçø ³âö æø
~óÎg e“gzZ¹Æ Z # gx !Z {zgzZì Vz YZ ¹ gzZ ì wqèøD o×FÂø äö ×# Ö] o×$ ‘øæø é†ø ³rû³ãôÖû] àø³Úô èõ ñø^³Ûô³Ãô ³eø …û ]ø èøßø³‰ø
gzZ á Zz ä™ »Æ íP ßÎg6,·å g ZŠu}g øÇŠzgŠvZgzZX ì Zƒ µZz †ônû ìø oÖF]ô pûMô ^ãø Öû]æø Øô‰ö†% Ö] Üôiø^ìø‚õÛ$ ³vø³Úö ^³Þø‚ô³n$‰ø
X6, ð W{ À 0*
[ ôZgzZw ÅyQgzZá ZE™e $Z@s§Å 5 ZgiZЃ  !àônû Ïô nø Öû] Ýöçû mø ä´ eô^vø‘û]øæø 6ømû†ôâô ^_$ Ö] äô Öôfæø Øôfö Š% Ö]
t]gzZ ¬™Ð]Ñ»åñÉZggzZvZ,
6ŠÅ èÖø ^‰ø †ùô Ö] tö ^`ø ßû Úô
z Û{ LZë6,ä0*
› ƒåÂ, Z Õ î0L*9E
Û z] ¸ÅŠkZì @* ªª
F, ƒ7»x » Zgø VŒ
‚°Z ` usÜì @*
z¡z› Û nÆŠÅÂ, Z Õ] %=ª G î%â ÑZyÒ…{z D™ ¬™gzZg Z*]g—Æx?ZmZÉZggzZ ´ â
Û «e
X }W}9e}WXÐN â $Z@z]gŠgzZs¬
*™åÀF,
* Ø{Ð Yâ 1982~Z £6,ìÆ~h +i÷Z0
+ iÛ LZÆ™ ô=Å] hk3 ÆÂ, Z Õä ëX 2
öZa x- Æx?Zz > }Zm] éJ5E # ÔZ Z
"» ñÑñ~ Z # g {â b§År
# ™ègÃÀF, L j8q
Ìë ì t · Z èE N Zt X å Hð
-
X ìg™ iZnÆyÒ] ¸ÌÐx?ZmZgzZX ìg™å6,# g 13)
(Z
X x?Zz
yâ ²Zz)ôPâ Z[ »ñ¾ {
ŒZ·¦
Yâ 1983s6, â
ZX 27 | 1403 # g 13
Z
110

z
„ 
™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬
11 õYÅXŠ qgzZ! x» 45 5 Û ÅVz
ãZzZ 23 1 X X X DÐVzi ‚ 1

11 X X X X X XgzZpÑÆÈ 46 5 {gñ»{Ly;k
H 24 1 f
DÐðZÎggzZª 2

12 ~_Š 47 5 KZ
{n㨠25 1 ÔàŠ )
X X ~g ZŠ ** ,ÔÏ< 3

12 ]³ 48 5 ~g Fà © 26 2 
X X X ¶‚ YZЃ 4

12 Þ ‡{Š c*
p°. 
iЃ 49 5 ð‚g 0* 27 2 X X X X ðzÑpÔ~g ZŠi Zg 5

12 ]zIÇ 50 5 ]ñ 28 2 ~IŠpz|Šp 6

12 [Š Zz= 51 5 ~g *ÅvZ 29 2 ~ åH˜gzZ“
 Í! l
 7

12 9Š „Åñ 52 6 ,ŬzyZZ 30 2 u|ZæE
%NgzZ YZ » *Š 8

12 Û ) , q+Z
X XÃ] 53 8 ™| (, %Nzn
ÐðZæE 31 3 ?î @*ÐVÍß
', 9

13 )¤
® 54 8 ]zI 32 3 X X X X X X X„6,ÔŠ 10

13 qà Zz仿]÷Zp 55 8 
i *" YZЃ 33 3 ~nçÆV2zŠ 11

13 ,
aÔk+ 56
2 8 g ZÍ ** 34
'!* 3 X X XÆh: Ýñ{z 12

13 y!*
i 57 8 wî»Vîzig W 35 3 ~]** 13
13 – 58 9 á Š !* 36
WßÅVƒ) 3 Û
Rg »VzgZŠ¸g RŒ 14

13 xs 59 9 ð xâZ
ÃÃŒ 37 3 Ù 2~
X X X ¿C 15

13 lg \ 60 10 Û
X X X `g q~øZ 38 4 ,
k¼ 16

13 g ZÎ 61 10 y!*
i 39 4 [ä 17

13 ƒ: »V2zŠ
** 62 10 Z » ~g F
` 40 4 hzŠúÆVî Õ
** 18

13 ò » ** 63 10 bæÅ]g Z0[¶ 41 4 KZ]Í%!* 19

14 **ßB;à {
N* 64 11 ¬ogzZðñ 42 4 M ú%ß
š 20

14 ]gzZ ð‚g 0* 65 11 X X X X X q ÆvZ
-Š 4, 43 4 è
ÄÜh 21

14 {Š Zg Z 66 11 KZ
X X X X X X È ã¨ 44 5 ~zg!i 22
111 

™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬
27  zŠV˜x £{z 113
------„ 19 {CÐVKÁ{ Ze 90 14 RY 67

27 L »w5zk\Z 114 20
: ?pÆí 91 14 = 68

27 $‚ 115 21
g\ Ð, ?"Û ÐV
$Œ ð1 92 14 : âi 69

28 Û 116 21
x ¸7Œ λ¢RZ
** 93 14 ÉZg »VÍß 70

28 { i $zwqZÆnzŠ 117 21 á Zzä{] c*
Zzg 94 15 ÷‚ 71

28 «6,
Vzi » 118 21 Zzv**
yâZgDZ ** Z 95 15 Þ ‡C
qgÑ. Ù 72

29 ])Ð]gú»VÂgú 119 22 -----bæt ‚LZ 96 15 u‡ 73

29 ZuzŠ »xsZ 120 22
x ** #q
ðZzg~ 97 15 ”:&Ã *Š 74

29 +
~0 .”
zZ}GgzZz 121 22 ----gzZVzOÔVzè 98 16 ,
gŠgzZƒÔk¼ 75

30 Ã~wqZ 122 22
„ @* ð
k]»Z 99 17 Õ 76

30 ?i§»vÐ~Šu 123 23 WgzZ *Š 100 17
]y Õ 77

30 ÑÅÛ{ 124 23 Þ ‡ 101 17
vߊ !*ug I. Ù
7ÅòŠ WC 78

31 Ðy*GIZ 125 24
'!* Û 102 17
ŠzuzøZ X X X X X ,q+Z õ0* 79
31 Ö èKÑÅ *Š 126 24
# Û ´Š 103 17
ã!*
Œ x £»ÙP W 80

33 ** Û 127 24
g å: Zizg »¸ ˜ÅÝ ¬ 104 18
ª ±ÅV™Ðg ZŒ 81

33 ]§{è Çg* 128 24 '!* +Z W,
i Z0 Z6,
wŠ 105 18 dÑ 82

33  zŠ 9 129 25
„ Zg – 106 18 ñZgÅVðh1} (, 83
34 ,që Zg e 130 25 yZx´Š 107 18 g lZ 84

34 Š ˜gzZ > 2iÔeÔi ú 131 25 G Ah N 108 18 [ Z± 85

35 **
Z™wi **
tig 132 26 ,q+ 4{g VZ 109 19 WgzZ *Š
]y 86

35 Ðp ÒÆ]gz¢Šæ 133 26 + 110 19
~ŒgzZ~$ -Z
g›ZŠ ´Šq 87

35 ~zg: x 134 27 [ Z »Ï6, × 111 19 X X X X X ~0Z W,ZKZD
` Z' 88

35 ƒÁ»V” 135 27
** g â ~QÅvZ 112 19 X X X X X ÚÐVߊ 89
112 

™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬
45 ¬g*~*Š ÅVâ ¨
KZ 182 42 V1g8
-g 159 35 ñÑZzäƒwi **136
45 Ü zq
uZgpʼn -Z 183 42 ð×zg 160 35 zgzZ { izg 137
46 i§»h
ex »ÐVߊ 184 43 hg »Vƒk
** H 161 35 k‚ ZÅyZZ 138
46 *™ ZQÃ× 185 43
?* î 3:q+Z 162 36 ïqÆ~0
+ .xE 139
zZ}
46 Ï< 186 43 ¶ÅD+ 163 38 {gzZÍÆVâ ¨
KZ 140
46 } Š$gzZÃwâ 187 43 s %Z~V-Zg 164 38 } T7Êp 141
46 ~ÅVߊ 188 43 xg‹ $cvZ 165 38 s 142
46 c/µë!*
Ã] !*
h 189 43 ** á}
ŠÃ~] ). 166 41 nƃ
 x Z 143
47 vß~g Zi !*190 43 ´g {Š ¤ÃB 167 41 Ù 144
X X X X X X ÑZzäWC
47 Ö 5.
} n# Þ ‡ 191 43 +9 168 41
!$ ñ 145
47 Û ƒõzŠ 192 43
º ß™s ™BCZ 169 41 g »q
-Ñ»{z¤
/Ë 146
47 {o»•
Ñ 193 43 **
Yh R6,
] !* 170 41 ~g ZŠ)f ÅVz@ç 147
48 g ZŠ¸Ð]ñgzZvZ 194 43 ÓÑ 171 41 ð kl 148
48 u|(6, ÅË 195 44
~gŠ** {Š Zg Z¢gzZ „@*
à 172 41 KkZj 149
48 ƒ7ßLDsø 196 44
@* ] !*
: ¦zÆ 173 41 $e.
2 $Z e 150
48 ³AzZ » ~g !*
Š', 197 44 s %Z~VÂgú 174 42 %NÃm¾ZÁ 151
X X X X X ZæE
48 g !* %NÇ 198 44
ŠæE µ~h 175 42 Ö èÅðZgŠp 152
#
49 ' õCZ 199 44 u 0*
Ð^Ñ 176 42 ~g ZŠi Zg 153
49 +» *Š 200 44
tzg$g D ÑZE™ Z’ZÅÕ 177 42 ]ñ~(, 154
49 ¿ 201 44 g ZƧAÆh 178 42 š¸ 155
50 ]ZŠ ¬gzZ] ÌP 202 44 {g Õ» aà 179 42 X X X X ÅÛ{c t‘ 156
50 ÔŠ Å~IŠp= 203 44 Û " zñ 180 42
~gZ Œ í@*
~hLZ 157
50 IF,
Å
glp 204 45 h»ÄÜ 181 42 ~IŠp 158
113 

™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬
58 3Ð4Šß 251 54 yâ ‚zi ‚LZ ì*Š 228 50
i§»å p°ÅyZZ 205
58 ú 252 54 'Š „ 229 50 # gŠáZz~Çx3, 206
|
58 å §â 253 54
„zg¼» ~· Ñ 230 51 ³ #gzZ ñZg 207
E
Eћ8F
58 bæÅ ñî~šr[ » 254 54 ~g ðB gzZ‹»z: 231 51 û%gzZ {Ç 208
58 Ö S 255 55
# -Z 232 51
ßCq £»»] Ñq 209
59 ¸g »VY± 256 55 yŠ »á$
+Æx¤ 233 51 Š 210
59 `ãZgâ »yZZ 257 55 ò ¾ 234 51 ÑgzZ ÓÑ 211
59 D 3u‡ÆV†' 258 55 ] ÒÅ] !*
Z 235 51 Š OZ 212
59 éZpÒ~] ¶m 259 55 h»vZ6,
ÚCÙ 236 51 ÕnÆ]y
W 213
59 ! x»B‚Æ¢ 260 55 kƒzkw~g ZŠ ** 237 51 Ù70 214
59 { …CÅVâ ›vZwÎ
å g 261 55 Û ',ÃVz 238 51
´gg Z Œ k]» §zxÑ 215
59 ?Îg c* ð ]| 262 55
yZxÔZ . 239 51
x™/_ ³»õ] ÌP 216
60 Ûiz³ 263 55 ]ÑìiZ 240 52 Ü ×ÅVß ZE™Š 217

60 r á Š !*264 56
# r»{ ) Æ~g ZÍ ** 241 52
¿Šz!* ÓÑ 218
61 ?yÇ0
+â :ÆVzuzŠ 265 56 ƒ: Zg7»VzŠ Zg Z 242 52
** Ï0
+iÅ *Š 219
61 ŸÆx ¸yZg›ZŠ 266 56 VÑÅ *Š 243 52 ¹Ü ZlpgzZ®
) ¤ 220
61 Ã] **
´gŠ c* ÒLZ 267 56 Ñ»+ Š‹‚Zz 244 53 Ï0
+i{ À 0*221
61 ] Z¸Ætig 268 57 ¢
8ÕÐݪ 245 53 ólp 222
61 ]zZ°gzZ› 269 57 à àz»]Z f KZ 246 53
C yˆZgzZw° 223
gG
¢L
62 á ZE™x »c *Š 270 57 ê Å6É0* × 247 53 ¬ 224
B;LggzZ b
62 ] Zg-iÆ~ 271 57 òŠ Wq¡ 248 53 B 225
k
63 wâ »vZ 272 57 X X X X VIÑÔVzg Z¼ 249 53 Ï 226
63 X X {Š™~g YÅV:Ü« 273 58 ¤ÅÝñ 250 54 # ÙÅW 227
|
114 

™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬
73 ?4Šß 320 69 X X X { 2ÐJ
gLZ 297 63 VhÆvZ 274
xgì‡6,
73 i§»wZÎ 321 69 ] cÅVT 298 64 ¢zD 275
73 ?g Uxð â Z 322 69 ?x » »œ‡ 299 64 Nzig WgzZ Ñ 276
74 X X X X X X VÍg )
,Æx ¸ 323 70 Z× 300 65 ?{ CÐvZ 277
74 zznĩ!*
ÆVæg { 324 70 és¬ˆÆ{k
H 301 65 îG%ªð ì‡]| 278
74 å 325 70
q :ZÅOÆ–! Zµ· ?[ ˆztig 302 65 B‚Æ~È0*
x » 279
75 KZ 326 70
] Zg±ã¨ g âƒÐvZ 303 65 Û z~z…Zâ 280
øZ
75 M ¦„=g fÆÑ 327 70
ìš ¨gzZM 304 65 ÃÄ) 281
´gŠ c*
75 ?g ZŠ)fÆk#Zz"
$¾ 328 70 ›ÐVâ KZ 305 65 ?=g f »Ú Š 282
75 ] Zg±96, Û ** 329 71
ãâ ¿g2 306 66 {Š6,
êcà 283
75 ÈÐ{ k
H 330 71 ƒõYZ]ñ 307 66 á ZzäBݬ 284
75 ) ¤Z cVzg›ZŠ 331 71
® mB÷wâ »’ 308 66 »] Zg±ÂƒD 285
75 i W» ZwgzZ Áq 332 71 >Šñ 309 66 :I~¢: 286
hZí@*
76 ?y¿‚ »vZ6,
}i 333 71 iÅÝñ 310 66
y!* í™™aÎ 287
Š !*
76 ]Ì+ 4Åðñ 334 71 & ¤ÅyZZ 311 66 6Æ] Zgl 288
76 "ÇgzZ ‚g 0*
z@Zi 335 71 »´ â 0÷Z 312 66
xZb Yƒ{»Dzä 289
**
77 8á~Š Zi W{°z 336 72
ì© ¢
8x »ÐVߊ 313 67 ð 290
ð¸»Z
77 ^»kZgzZ]ñ 337 72 Û 314 68
ci7ÅyWŒ ãâ ÅvZ 291
Û **
77 gZŠz~wâ 338 72 ug Z D +Z= 315 68
+» ~i Z0 i§»T6,ze
$± 292
77 ?]¤gzZN ¬Š¿š 339 72 Z@ÃÒ 316 68
] c* [ æÐvZwÎ
å g 293
77 Ö Z 340 72
?Y fÆkZgzZ# ð 317 69
yZxÆÝñZ ÄÅÛZ 294
77 Ö èÅk#Z 341 72
?# s %Z6,ÄÜ 318 69 , û[fztæ 295
77 “
M i]gzZ ð‚g 0* 342 73 ð 319 69
ìÅZ x lZÅV7ŠzV2zŠ 296
115 

™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬
91 # ÙÅ ðZ',
| gzZ ðYZ 389 83 {Š .ZÐg ±Zz¸ 366 77 yŠ »w° 343
91 NšvŠgzZ‘Ã 390 83 B‚B‚¿zD 367 78 Û IZ 344
÷Œ
91 È‚m{&Åðñ 391 83 ] c*
Z@cVzg ZŠ *Š 368 78 Z@òÀ 345
]c*
92 Ag" ~*Š 392 84 ?[ Z±z[ Z N 369 79 -ZÅÓ 346
?]gßq
92 à Zzå
] !* 3Ðì 393 84 Û 370 79
YZÅ÷Œ ?³»`â „ 347
92 ÒpåÑ 394 85 ?Ò 371 79 á pgzZ zz£ 348
Ïøezæ)
92 î UÐ { Zgúzõ 395 85 ] Ì´PzxsZ 372 79 HJzZ (,
{k Ѓ 349
92 ?g » & §~uu~*Š 396 86 ݬzD 373 79 Ï0
+ á ç$
i: ) +z: dÑ 350
92 ½»k
B ]!*
-Z 397 87
q ?¿6,ƒzÕ 374 80 ‘´ÅÝ ª 351
92 ) ¤ 398 87
® ?9 ŠÃVñ»}', 375 80 wZzi »Vî šgzZVg 352
93 Û ',
xi Ñ´gg Z Œ ]³ 399 88 Š ˜ 376 80 ?u|ÐwÈzIZ 353
93 # ZzÆd
t £Z W\!*400 88 Åë!*
]!* zh 377 80 ?ì HÍZ (,
Ѓ 354
93 xg8
-gëÐVÍß 401 88 Ö ZkZ 378 80
m¾ZzŠÆ# i§»¶ŠŠ ·g I 355
93 ]Ñq ã ¨
KZ]Z W,Z ãzÛ 402 89 Ï< 379 81 'g q— 356
94 ÔŠ ÅÛZ D
+xZpŠ „ 403 89 9Åtig 380 81 X X tig ÂVƒÈZg 357
94 ] !*
~(,
ìN*
g 404 89 ]ÑqÑZzäg* 381 81 i§»TæF è 358
%N6,

94 pÆ> ¸ÑzwjÑ 405 90 ~g ZŠ)f~%1 382 81 Û ÅVzzà ¥p 359
ãZzZ
94 ?~h WÅk]´Š 406 90 Ågpôƒ… Y¼ 383 82 ~gz6,
Ñ 360
95 ?~ŠVYÃy¨
KZ= 407 90 ?~gz$gzZ] ¸ 384 82 Ù 361
UYZ »] !*
C
95 ?NB‚Æ´Z »Y ZL 408 90 ˜¿ß 385 82
?ì ª i§»äƒwJ¬Š 362
95 ?ÑZzäZ”Ðh 409 90 ]g ›Å *Š 386 82
?Š6, ?} ×ðZ± 363
95 [ ÂnÆ]g wwŠ 410 91 ©gzZ¿ 387 82 gzZ ~¢ 364
?í@*
95 ò ¾ 411 91 { åE
5E 5G4J& 388 83
{ åE
"Lc* ?'!*
èÛ gzZ ãrZ 365
116 

™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬ ™ yZÄ ¬
105 ,
k¼gzZg Zl 458 102 Ø{ »V¯ 435 95 ~g !*
Š', 412
105 X X X X Xg ‡z!*
gzZ ~g !*
Š', 459 102 xzFzxi Ñ 436 95 X X X X y!* $Z@ 413
igzZe
106 Õxè Â 460 102 ?g Z,Æx™z¯ 437 95 $z[Š Z 414
?d
106 Cƒ7ÇzzbæÎ 461 102 ]zIzw° 438 95 ?ñb§ÅVzŠ%VZ 415
106 X X X X X X X nLZ *Š 462 102 ?àYZЃ
 439 96 ?= 416
106 Jnƒ[¦ÆðZµ 463 103 ÐyWŒ
Û pÆ å˜i 440 96 ?ñ6,áZzä% 417
106 bæÅg »Z 464 103 ö*Åø¿ 441 96 Vß Zz*Š 418
?¿P6,
106 HÇ**
Ã+Š äTà Zz 465 103 ?uñ] ÑW 442 96 ?cyÇ0
+â :yâ ‚ 419
106 : â iÑZzä3^ » 466 103 λyŠ 443 97
?** ?{íf cyÇ0
+â : 420
107 ©  467 103 ~g ZËzlˆÅ]Ì 444 97 ?ñYHùg lZ 421
107 Ú»1çW 468 103 xi Ñ}c]g ˆ 445 98 Ïge" Åxð Š W›ÑzZ 422
107 zŠ Ç 469 103
~qª ñ â 446 98
)œ»· Z´ Œ{g  423
107 ƒó]Ðz 470 104
’ e** ¤Kg 447 99 ÌZÅ ð>gzZn 424
107 ]ÐgzZ›ÐZ
ð 471 104 g ‡zCZ f 448 99 b & Z 425
107 ]q
-Z~¬Š Ålg!*472 104 5ZŠ ZÅt £ 449 99 +ÃÐ=zé 426
{Z
108 [ ä 473 104 Zh Qt Zè 450 100 mÐ]zI»Vz 427
**
108 •ZÅÖï{ 474 104
6, 7î Z’Ãá ZEW 451 100 zŠ 428
¡gzZª
108 izÕ6,
?³» CŠ c* ¬g 475 104 ~gzŠÐðï
c* 4ÓX3ZÅÛi 452 100
GG3E {“»~
# qKZ 429
108 ?ì yÃð¸ZæE  476 104
%NЃ ?õÈ â ‚ »òŠ W 453 100 ?c¾gzZ“
Ï 430
108 á Z(,
ÇÐIYzÝ ¬ 477 105 ?yò) Ѓ 454 100 Û **431
?wâ ÝqÐãâ 
108 .ÐðñÅðñ 478 105
ðZ] ?7ÅyYã¨
KZ 455 101 ÑZz
g~L v 432
105 ?‘´&ÅyZZ 456 101 9Åtig 433
105 ÆÈxzŠ 457 101 ?] §i§»vZY 1zZ 434